You are on page 1of 2

Tm tt lp trnh v s dng my thu pht CODAN 9360

1. LP TRNH KNH TN S:
1) Trong ch knh, n "Enter" 2 ln. a ch s knh vo: v d knh 3 n s "3".
2) n "Enter", a tn s thu (Rx...) vo bng cc phm s trn microphone vi chnh xc hai ch s sau hng
KHZ.
V d : tn s 2540 KHz n cc ch s: 2 5 4 0 0 0.
3) n "Enter" , a tn s pht (Tx...) vo, nh Rx.

4) n "Enter:, xoay "Volume" chuyn con tr gia cc tham s: U, T, S, P. Xoay "Select" chn U,
T-, S1, P hoc NP
5) n "Enter", dng "Select" v "Volume" nhp vo dng ch thch ca knh (c th b qua bc ny).
6) n Enter ghi li v thot.
2. XO KNH
1) Chn knh mun xo
2) n Enter 2 ln
3) n F1 hai ln
3. TO BNG QUT
C 3 bc to bng qut
1) Trong ch knh, n Scan, xoay nm Select chn ch s bng qut cn to (1, 2 hoc 3)
2) n F2 2 ln. Sau dng Select v Volume son tho dng ch thich cho bng ny (c th b qua bc
ny).
3) n F2 , sau xoay Select chn kiu qut Selcall.
4) n F2
5) Xoay nm Select chn knh qut, sau n F2 a knh vo bng qut (ln lt t knh 1 n knh 8,
ti a 10 knh), mi knh nn qut 1 ln (Prog x 1).
6) n Scan ghi li v thot.
4. XO BNG QUT
1) n Scan chn bng qut mun xo bng cch xoay Select
2) n F2.
3) n F1 2 ln.
5. THIT LP M A CH SELCALL ID (M 211)
1) n Mode 4 ln vo ch SETUP MENU
2) n cc s 2 1 1
3) Xoay nm Select chn nhm 1 (tng ng vi ch s ca S1)
4) n F2
5) a vo m Self ID.... (m a ch ca bn thm my ) - VD: 5501 th n 5 5 0 1
6) n Enter a m a ch gi Call Address... vo: phi trng nu c m s ghi t trc th a s 0 vo
xo.
7) n Enter
8) Xoay Select chn kiu CODAN
9) n Enter dng nm Select v Volume a dng ch thch vo (c th b qua bc ny)
10) n Enter
11) n 4 ln F1 (hoc PTT) tr v ch knh

6. CHN BNG QUT -CHO MY QUET-DNG QUT


1) n Scan, xoay Select chn 1 trong 3 bng qut.
2) n Scan my qut.
3) My ang qut mun ngnh my qut th n Scan
(Hoc n Scan hay n cng tc PTT trn Microphone.
7. CHN KNH
C 2 cch:
1) Xoay Select
2) n Enter a vo ch s knh, n Enter ln na.
8. TIN HNH CUC GI LA CHN (SELCALL) - (GI BNG M S)
1) Dng qut, chn knh, n
2) a vo m a ch (ID) cn gi vo -VD: 9455 th n 9 4 5 5
3) n Call ln na. Ch ti khi nghe thy hi m chung ca i cn gi th s dng Microphone m thoi.
4) Kt thc m thoi c th cho my tip tc qut.

Bng knh tn s t 1 n 20. Sell ID ca u Thanh Ha L 9643


Knh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tn s
4.547.00
5.141.00
6.910.00
7.612.00
8.046.00
9.112.00
10.324.00
11.803.00
5.078.00
3.358.00
5.078.00 (???)
7.907.00
5.413.00
6.904.00
7.621.00
9.154.00
10.546.00
3.762.00
4.904.00
5.784.00