You are on page 1of 67

TRNG I HC IN LC

PHNG O TO
IM THI TT NGHIP MN HNH THI KINH T X HI 5LT
TT
SBD H
Lp
im s
Ghi ch
Tn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

LT01
LT02
LT03
LT04
LT05
LT06
LT07
LT08
LT09
LT10
LT11
LT12
LT13
LT14
LT15
LT16
LT17
LT18
LT19
LT20
LT21
LT22
LT23
LT24
LT25
LT26
LT27
LT28
LT29
LT30
LT31
LT32
LT33
LT34
LT35
LT36
LT37
LT38
LT39
LT41
LT42
LT43

Nguyn Ngc
Nguyn Th Thanh
Nguyn Ch
Nguyn Vit
L Huy
Trn Xun
L nh
m Hi
Nguyn Hi
Vn
Trn Ngc
L Quang
Nguyn Vn
Hong Vn
Nguyn Trng
Nguyn Vn
L c
Nguyn Mnh
Trn Quang
V Minh
Trnh Th
Thn Vn
Nguyn Ngc
Trnh Vn
Dng Duy
Trn Vn
inh Trung
Nguyn Vn
H Tin
Nguyn Sn
Nguyn Vn
Trn Cng
Nguyn c
Nguyn c
Nguyn Thi Bch
Nguyn Khi
Cao
Nguyn c
V Vn
NguynThin
Nguyn Th
Nguyn Th

Anh
Bnh
Cng
Cng
Cng
Cng
Dn
ng
ng
ng
nh
nh
Doanh
ng
Dng
Dng
Giang
H
Hi
Hi
Hoa
Hng
Hng
Hng
Khnh
Knh
Lp
Liu
Linh
Long
Lng
Mnh
Minh
Nam
Ngc
Nguyn
Nguyn
Nng
Pht
Phc
Phng
Phng

5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4

6.0
7.0
7.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
8.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
8.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
8.0
6.0

43
44
45
46
47
48
49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LT44
LT45
LT46
LT47
LT48
LT49
LT50
LT51
LT52
LT53
LT54
LT55
LT56
LT57
LT58
LT59
LT60
LT61
LT62
LT63
LT64
LT65
LT66
LT67
LT68
LT69
LT70
LT71
LT72
LT73
LT74
LT75
LT76
LT77
LT78
LT79
LT80
LT81
LT82
LT83
LT84

Phm Mai
Phm Hng
V Vn
Th
Nghim nh
Nguyn Vn
inh Khc
Nguyn Vn
Ng Quang
Hu
Mai Hng
Phm Duy
V nh
Nguyn Minh
Ch
Nguyn Vn
on Vn
Nguyn ng
Nguyn Anh
Nguyn Vn
Phm Vn
Phm Vn
Kiu Hu
L Cng
Cao Tin
Nguyn Bch
Nguyn Quang
T Quang
Nguyn Ngc
Ng Vn
Hong Tun
Nguyn Ngc
Phm Quc
V Vn
Nguyn Duy
Nguyn c
Nguyn Xun
Phm Bin
V Huy
Dng Xun
V Thnh

Phng
Qun
Qung
Quang
Quang
Quyn
Quyt
Quyt
Sng
Sn
Sn
Sn
Sn
Tn
Thch
Thng
Thnh
Tho
Th
Th
Tin
T
Tun
Tun
Tng
Tng
Tuyn
Tuyn
V
Vui
Anh
Anh
nh
Ba
Bnh
Chnh
Chung
Cng
Cng
t
ch

5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5

6.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
8.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
5.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
7.0
6.0
6.0
7.0
7.0

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

LT85
LT86
LT87
LT89
LT90
LT91
LT92
LT93
LT94
LT95
LT96
LT97
LT98
LT99
LT100
LT101
LT102
LT103
LT104
LT105
LT106
LT107
LT108
LT109
LT110
LT111
LT112
LT113
LT114
LT115
LT116
LT117
LT118
LT119
LT120
LT121
LT122
LT123
LT124
LT125

Nghim Quang
L Thnh
o Minh
V Vn
Hong Cng
Cao Th
Nguyn Khnh
Vn
Nguyn Vn
V Mai
T Thanh
Gip Vn
Nguyn Ch
Nguyn Trn c
Bi Xun
Thi
Trn Thanh
T ng
Nguyn Tin
Trn Mnh
Nguyn ng
Tr Tin
Nguyn Thin
L c
Nguyn Quang
La Vn
Nguyn Tun
L Vn
Ng Dng
V c
L Hoi
Mai c
Nguyn Hi
Trn c
Nguyn Hong
V Trng
L Th
Trn Huy
Dng Hng
Hong Tin

nh
ng
c
Dng
Dng
Duy
Duy
Giang
Giang
H
Hi
Hin
Hiu
Hiu
Ho
Hong
Hi
Hp
Hng
Hng
Hng
Hng
Hu
Huy
Huy
Khoa
Khoa
Lm
Lnh
Lp
Linh
Linh
Lc
Minh
Nam
Nam
Nhung
Phng
Qun
Quang

5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5

6.0
6.0
7.0
8.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LT126
LT127
LT128
LT129
LT130
LT131
LT133
LT134
LT135
LT136
LT137
LT138
LT139
LT140
LT141
LT142
LT143
LT144
LT145
LT146
LT147
LT148
LT149
LT150
LT731C
LT731D
LT151
LT152
LT153
LT154
LT155
LT156
LT157
LT158
LT159
LT160
LT161
LT162
LT163
LT164

Nguyn Hu
Nguyn Minh
Trn Vn
Trn Vn
V Trng
L nh
Nguyn Khc
Nguyn Vn
Trng Vn
Gip Vn
Trn Vn
Mai Vn
Nguyn Cnh
Trn Thnh
Trn Hu
Nguyn Mnh
Trn nh
Nguyn Quc
L ng
L Thanh
L ng
Nguyn Cnh
Gia
L Quang
Trn Anh
Nguyn Thi
L Tun
Dng Ngc
Nguyn Th
Nguyn Vn
Hong Vn
Nguyn c
Trn Vn
Hong Vn
Hong Minh
Trn c
Nguyn Ngc
Nguyn Th Hong
Long Vn
Ma Thi

Sn
Sn
Sn
S
Tam
Thng
Thin
Thnh
Tin
Tun
Triu
Trung
Trung
Trung
Trung
Trng
Trng
Trng
Tng
Tng
T
T
Vinh
Vnh
Ngc
Dng
Anh
Anh
Bnh
Bnh
Ct
t
t
ng
c
Dng
Duy
Giang
Hi
Hu

5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNTT3
5LT-H6
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7

5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
0.6
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
7.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
5.0
5.0
6.0
4.5
6.0
6.5
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
7.0
6.0
6.0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4

LT165
LT166
LT167
LT168
LT169
LT170
LT171
LT172
LT173
LT174
LT175
LT176
LT177
LT178
LT179
LT180
LT181
LT182
LT183
LT184
LT185
LT186
LT187
LT188
LT189
LT190
LT191
LT192
LT193
LT194
LT195
LT196
LT197
LT198
LT199
LT200
LT201
LT202
LT203
LT204

Ng nh
V Tr
Trn Th
Nguyn Hi
Th
Ng c
Chu nh
ng Th
L Quang
Trng Cng
Hong Xun
L Mnh
Nguyn Xun
H Anh
Nguyn c
L c
Nguyn Minh
V Cng
V ng
Hong Vn
V Ngc
Ng Vn
Bi Vn
Nguyn Hong
Phan Vn
Bi Vn
L ng
L Vn
Nguyn Th
Nguyn Th
H Vn
L B
L Mnh
Don Khnh
Phm Trn
L Ph
Nguyn Quang
Nguyn Thnh
Nguyn Duy
Nguyn Ngc

Hin
Hiu
Hinh
Hong
Hi
Hun
Hng
Hng
Hng
Hu
Ln
Linh
Li
Nguyn
Phc
Qun
Qun
Qun
Quang
Qu
Quyt
Sn
S
Thi
Thi
Thng
Thng
Thnh
Tha
Thy
Tin
Tin
Tin
Ton
Tr
Trung
Trung
Trung
Tun
Tun

5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7

6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
6.0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

LT205
LT206
LT207
LT208
LT209
LT210
LT211
LT212
LT213
LT214
LT215
LT216
LT217
LT218
LT219
LT220
LT221
LT222
LT223
LT224
LT225
LT226
LT227
LT271
LT272
LT273
LT274
LT275
LT276
LT277
LT278
LT279
LT280
LT227D
LT228
LT229
LT230
LT231
LT232
LT233

Nguyn Ngc
Nguyn Minh
Hong Vn
Ng Minh
Nguyn Ti
Nguyn Hu
Nguyn Anh
Phm Vn
L nh
T Minh
Chu Vn
Bi Cao
L Anh
L Hu
Ng Trung
Cao Vn
Quang
Hong Vn
Trn Quc
Vi An
Nguyn Thanh
V Anh
Hong Vn
Tng Duy
Nguyn Tin
Ng Hng
H Ngc
Phm Hu
L Vn
Trn Ngc
Chu Vn
u Trn
Nguyn nh
Nguyn Trung
L Duy
c
Trn Vn
Chu Ngc
Nguyn Xun
Phm Ngc

Tuyn
Tuyn
Xun
Hi
Sn
Tnh
Tun
Xun
Cnh
Chu
ng
ng
c
Dng
Dng
Dng
Duy
Giang
Giang
Giang
Hi
Hi
Hip
Vng
Thnh
Tin
Trung
Tun
Hon
Hong
Hng
Phc
Qun
Sn
Hip
Hiu
Ha
Hong
Hong
Hong

5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT7
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8

6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
7.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
4.5
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.5
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LT234
LT235
LT236
LT237
LT238
LT239
LT240
LT241
LT242
LT243
LT244
LT245
LT246
LT247
LT248
LT249
LT250
LT251
LT252
LT253
LT254
LT255
LT256
LT257
LT258
LT259
LT260
LT261
LT262
LT263
LT264
LT265
LT266
LT267
LT268
LT269
LT270
LT281
LT282
LT283

Bi Mnh
inh Mnh
Hong nh
Phm Gia
Trn Quang
Phm Vn
Bi Trung
L Hu
Nguyn Khnh
Trnh Vn
Phan c
Phm Xun
L Hoi
L Cao
L Th
Trn Duy
V Trng
Ng Vn
o Vn
ng Hng
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Ng Ngc
V c
Trn ng
V Ch
Trn Vn
Trn Vn
Mc c
Nguyn Hng
Nguyn Vn
ng nh
L Vn
Trn Mnh
Bi c
Nguyn Vn
Hc B
Dng Vn
L Tun
Phm Nguyn

Hng
Hng
Hng
Huy
Khi
Khanh
Kin
K
Linh
Linh
Long
Minh
Nam
Nam
Nga
Ngng
Nhn
Phan
Phc
Quang
Quang
Qu
Quyn
Quyt
Thi
Thng
Thin
Tin
Trung
Trng
Tu
T
T
Tun
Tng
Tng
Tng
An
Anh
Anh

5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.5
4.0
5.0
5.5
5.0
5.0
5.5
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
4.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

LT284
LT285
LT286
LT287
LT288
LT289
LT290
LT291
LT292
LT293
LT294
LT295
LT296
LT297
LT298
LT299
LT300
LT301
LT302
LT303
LT304
LT305
LT306
LT307
LT308
LT309
LT310
LT311
LT312
LT313
LT314
LT315
LT316
LT317
LT318
LT319
LT320
LT321
LT322
LT323

Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Thnh
on Th
Bi Mnh
Bi S
Nguyn Mnh
Nguyn Xun
L Vn
L Vn
o Vn
Nguyn Vn
Nguyn Anh
Nguyn Tin
Don Long
Hong Ngc
L Minh
Nguyn c
L Vn
Phan Th
Tng Quang
m Vn
V Thi
Phng Xun
Lu Trng
Nguyn Duy
L nh
inh Vn
V L Hi
Tng Vn
Trn Vit
Nguyn Vn
inh Cao
Phm Xun
Nguyn Th
Nguyn Tin
Trn Hoi
Trn Minh
Nguyn Chung

Ba
Bng
Bin
Chung
Chuyn
Cng
Cng
Cng
Cng
ng
ip
nh
ng
c
c
Hi
Hi
Hi
Hi
Hn
Hin
Hiu
Hong
Hc
Hun
Hun
Hng
Kin
Lng
Linh
Lc
Long
Minh
Nam
Nguyn
Nhm
Ni
Phng
Phng
Phng

5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4

5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LT324
LT325
LT326
LT327
LT328
LT329
LT330
LT331
LT332
LT333
LT334
LT335
LT336
LT337
LT338
LT339
LT340
LT341
LT342
LT343
LT344
LT345
LT346
LT347
LT348
LT349
LT350
LT351
LT352
LT353
LT354
LT355
LT356
LT357
LT358
LT359
LT360
LT361
LT362
LT363

L Hng
Phng
Nguyn Vn
Qu
Bi Ngc
Qunh
Trng
Sng
Trn c
Sn
Vn
Tn
Nguyn c
Thi
Nguyn Vn
Thi
Nguyn Vn
Thnh
Nguyn Xun
Thnh
Ng Sinh
Tho
Phm Hu
Thin
Nguyn
Th
Hong Vn
Thy
L Hng
Thy
Nguyn Vn
Toi
Dng Mnh
Ton
Phm Vn
Tr
Hong Ngc
Trng
Nguyn c
T
Phan Vn
Tun
Trnh Anh
Tun
Nguyn Mai
Tng
L Duy
Vn
Nguyn Linh
Vng
Giang Quang
Yn
Tng Trung
Kin
Phm ng
Quang
Dng Vn
Th
Vng Thu
Anh
Phm Th
nh
Nguyn Th Linh Chi
Ng Th
Chung
Ng Th
Dip
Trn Th Hng
ip
Nguyn Th Hng Giang
Nguyn Thanh Thanh
H
Trn Th Thu
H
Phan Th
Hi
Trn Vn
Hi

5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6

7.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
7.0
6.5
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
6.0
5.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
5.0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3

LT364
LT365
LT366
LT367
LT368
LT369
LT370
LT371
LT372
LT373
LT374
LT375
LT376
LT377
LT378
LT379
LT380
LT381
LT382
LT383
LT384
LT385
LT386
LT387
LT388
LT389
LT390
LT391
LT392
LT393
LT394
LT395
LT396
LT397
LT398
LT399
LT400
LT401
LT402
LT403

V Th
Nguyn Thi Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn Thu
Nguyn Th
Nguyn Th
on Th Thu
Vn
Nguyn Th
V Th
V Th Thanh
Nguyn Thu
Nguyn Th Minh
o Thu
H Thanh
Nguyn Th Thu
Phm Th
T Ngc
Phm Th
Trnh Thu
V Th
Trn Th
Nguyn Th
V Hng
Nguyn Th
u Thanh
Nguyn Th
Trn Th Hng
L Th
Hong Th
inh Th Hng
inh Th
Nguyn Hng
Trn Th
Trn Th Xun
inh Th
Trn Th
Hong Th
Nguyn Th
H Th Phng

Hn
Hng
Hng
Hng
Hnh
Hin
Hin
Hin
Hin
Hoa
Ho
Hoi
Hi
Hng
Huyn
Huyn
Huyn
Khnh
Kim
Linh
Loan
Lc
Luyn
Ly
L
Mai
Mai
Minh
Ngn
Nguyt
Nhm
Nhung
Nhung
Phng
Phng
Phng
Sm
Tm
Tm
Thanh

5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6

7.0
7.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
5.0
5.5
6.0
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

LT404
LT405
LT406
LT407
LT408
LT409
LT410
LT412
LT413
LT414
LT415
LT416
LT417
LT418
LT419
LT420
LT421
LT422
LT423
LT424
LT425
LT426
LT427
LT428
LT429
LT430
LT431
LT432
LT433
LT434
LT435
LT436
LT437
LT438
LT439
LT440
LT441
LT442
LT443
LT444

Trn Th
L Th Thu
Trnh Th
Hong Th
Nguyn Th Hoi
V Th Hoi
Phm Th
Trn Th
Nguyn Th
Bi Th Thu
inh Thanh
Nguyn Thanh
Phm Th
Vi Th Hng
Th Kim
Nguyn Th Lan
Bi Th
on Vit
Phng Th
Bi Th
Nghim Th
T Bo Hong
Nguyn Hng
V Th Tuyt
Phan Th Kim
T Th Hoa
on Th
Phm Nam
u Th
Nguyn S
inh Th
Nguyn Th Tho
Lu Th
Nguyn Th
Trn Th
Lan
Nguyn Th Thu
Hong Th
o Th Thu
Dng Th

Thanh
Tho
Thoa
Thu
Thng
Thng
Thu
Thu
Trang
Trang
T
T
Ti
Yn
Anh
Hng
Anh
Anh
Chang
Dung
Duyn
Giang
Hnh
Hng
Hu
Hu
Hng
Khnh
Loan
Lng
Luyn
Ly
Ng
Ngc
N
Phng
Phng
Thnh
Thng
Thng

5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9

5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.5
6.0
5.0
6.5
5.5
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.5
6.0
7.0

44
45
46
47
48
49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LT445
LT446
LT447
LT448
LT449
LT450
LT451
LT452
LT453
LT454
LT455
LT456
LT457
LT458
LT459
LT460
LT461
LT462
LT463
LT464
LT465
LT466
LT467
LT468
LT469
LT470
LT471
LT472
LT473
LT474
LT475
LT476
LT477
LT478
LT479
LT480
LT481
LT482
LT483
LT484

Nguyn Th Thu
V Hng
Trnh Th
Nguyn Th Hi
L Th Mai
Phm Th Kim
Nguyn Th
Th Minh
Hong Th
V Th
Nguyn Phng
Trn Vit
inh Th Lan
Trn Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Nguyn Tuyt
Nguyn Th
Trnh Hoi
Nguyn Th
Nguyn Trng
Nguyn Th
Nguyn Th
L Thy
Lng Thy
Nguyn Ngc
V Th
Nhm Phng
Dng Thu
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th Bch
V Th
Phm Qunh
o Th Huyn
L Vn
Nguyn Th Huyn
Ng Oanh
ng Kim
Phm Th Thu
Chu Th Hng

Trang
Trng
Xun
Yn
Anh
Chi
Chc
Giang
Hoa
Hoa
Hng
Hng
Hng
Hng
Huy
Khuyn
Lan
Luyn
Ly
Ngn
Nam
Phng (89)
Phng (90)
Qunh
Qunh
Thi
Thanh
Tho
Thy
Thy
Thy
Thy
Trm
Trang
Trang
Trang
T
Cnh
Hng
Nga

5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9

6.0
5.0
7.0
7.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
5.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LT485
LT486
LT488
LT489
LT490
LT491
LT492
LT493
LT494
LT495
LT496
LT497
LT498
LT499
LT500
LT501
LT502
LT503
LT504
LT505
LT506
LT507
LT508
LT509
LT510
LT511
LT512
LT513
LT514
LT515
LT516
LT517
LT518
LT519
LT520
LT521
LT522
LT523
LT524
LT525

T Th
Bi ng
Phm Tun
Hong Bch
Phan Tun
Hong Tin
Bi Th Hng
Hong c
Hong Th Chi
Hong Th Lan
Mai Th Vn
Nguyn Th Ngc
Phm Kim
Trn Th Lan
Trn Thu
Ng Th Thu
Trn Th Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn Th
Cao Th
Nguyn Th Hong
Trn Th
Phan Th
Nguyn Th Thu
Trn Th
Bi Th
Nguyn Th
Trn Th
Trng Th
Phm Th
Nguyn Th
Trn Th
Bi Th
Nguyn Th
L Th
Nguyn Th
Nguyn Th L
Nguyn Diu
Ng Thu
Ng Th

Nhn
Ninh
V
Ha
Hng
Thnh
Ti
Vng
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
nh
Dung
Dung
Dng
Duyn
Giang
Giang
H
Hi
Hng
Hu
Hin
Hin
Hin
Hoa
Hoi
Hp
Hp
Hu
Hu
Hng
Hng
Huyn
Linh
Kiu
Luyn

5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
5.0
6.0
6.0
7.0
5.0
5.5
6.0
6.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
6.0
6.0
6.0
8.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
5.5
6.0
5.5
6.0
5.0

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LT526
LT527
LT528
LT529
LT530
LT531
LT532
LT533
LT534
LT535
LT536
LT537
LT538
LT539
LT540
LT541
LT542
LT543
LT544
LT545
LT546
LT547
LT548
LT549
LT550
LT520B
LT551
LT552
LT553
LT554
LT555
LT556
LT557
LT558
LT559
LT560
LT561
LT562
LT563
LT564

Nguyn Th
Min
o Th Hoi
Nam
Nguyn Th Thanh Nga
Hong Th
Ngn
Nguyn Th Kim Ngn
Nguyn Th nh Ngc
Phm Th nh
Nguyt
Nguyn Th Hng Nhung
Phm Th
Nhung
ng Cng
Ph
Phm Minh
Phung
Nguyn Th
Phng
Phm Ngc
Qun
L Hng
Qunh
Trn Th
Thi
Nguyn Th
Thm
Hong Th
Thm
Nguyn Th
Thm
Phm Th Ngc
Thu
Hong Th
Thu
L Th Thanh
Thu
Nguyn Th
Thu
Nguyn Th
Thy
Nguyn Khnh
Ton
Nguyn Th
Trang
Cao Th Thu
Hng
Nguyn Minh
T
Nguyn Thanh
Tng
V Vn
Vnh
Trn Th
Yn
L Lan
Anh
Nguyn Th Hng Anh
Trnh Thy
Anh
L Th Qunh
Anh
L Thanh
Hng
Nguyn Kim
Oanh
Phm Th
Th
Trn Th Hng
Thy
Nguyn Th PhngThy
Phm Th Huyn Trang

5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT11
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10

6.0
6.0
4.0
6.0
6.0
5.0
4.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
6.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.5
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
4.0
6.0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
2
3
4
5

LT565
LT566
LT567
LT568
LT569
LT570
LT571
LT572
LT573
LT574
LT575
LT576
LT577
LT578
LT579
LT580
LT581
LT583
LT584
LT585
LT586
LT587
LT588
LT589
LT590
LT591
LT592
LT593
LT594
LT595
LT596
LT597
LT598
LT599
LT600
LT601
LT602
LT603
LT604
LT605

Cn Th Mai
inh Th
Ninh Th
L Th Thy
Bi Th Vn
Ng Lan
on Vn
Nguyn Th
Phm Th Thanh
Trn Thu
L Th Thu
Phm Th Thanh
Bi Th
Nguyn Thanh
Nguyn Vn
Phng Th Thu
Trn Th
V Th
Dng Th
Nguyn Th Thy
Nguyn Duy
Nguyn Th
Phm Thy
V Bch
Nguyn Th
ng Nht
Mai Vn
Nguyn Th
L Th
Trnh Th
L Trung
L Phng
Nguyn Th
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Minh
H c
Nguyn Thanh
Nguyn Ch
Nguyn Th

Anh
Huyn
Thu
An
Anh
Anh
Bu
Dung
H
H
Hng
Hng
Hng
Hng
Hng
Hoi
Hoa
Huyn
Lan
Lin
Linh
L
Loan
Ngc
Oanh
Quang
Quang
Quy
Quyn
Quyn
Ta
Thanh
Thy
Thy
Thy
Trang
Tun
Tuyn
Cng
Dng

5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11

6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
7.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

LT606
LT607
LT608
LT609
LT610
LT611
LT612
LT613
LT614
LT615
LT616
LT617
LT618
LT619
LT620
LT621
LT622
LT624
LT625
LT626
LT627
LT628
LT629
LT630
LT631
LT632
LT633
LT634
LT635
LT636
LT637
LT638
LT639
LT640
LT641
LT642
LT643
LT644
LT645
LT646

Phm Th
Bi Th
L Th
Nguyn Th Thanh
Nguyn Th
Nguyn Mai
Nguyn Th
Bi Minh
Bi Th
Nguyn Mai
Phm Vn
Bi Th
Trnh Th
Trn Th Hng
Mai Thu
Nguyn Th
Th
Nguyn Th Nh
Nguyn Ngc
Trn Thanh
Nguyn Th Huyn
Nguyn Ngc
Nguyn Th Thanh
L Th Xun
Phm Ngc
Phm Tun
Nguyn Th
Nguyn Th
Bnh Th
Ng Quang
Trn Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Phm Th
Nguyn Ngc
Nguyn Th
V Bch
L Th
L Th
Nguyn Th

Hin
Hu
Mi
Nga
Oanh
Phng
Phng
Qunh
Trang
Chu
Chin
Hoa
Hu
Loan
My
Sen
Thm
Trang
Anh
Hi
Trang
Bch
Tm
Anh
Anh
Anh
Chi
Chuyn
Dim
Dng
Dng
H
Hng
Hoa
Hong
Hng
Hp
Hu
Hng
Hng

5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12

6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0
4.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
7.0
6.0

46
47
48
49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

LT647
LT648
LT649
LT650
LT651
LT652
LT653
LT654
LT655
LT656
LT657
LT658
LT659
LT660
LT661
LT662
LT663
LT664
LT665
LT666
LT667
LT668
LT669
LT670
LT671
LT672
LT673
LT674
LT675
LT676
LT677
LT678
LT679
LT681
LT682
LT683
LT684
LT685
LT1001
LT1002

Nguyn Th
Nguyn Th Bch
Trn Th
Bi Th
V Th Thy
Phm Th Tr
Nguyn Th
Nguyn Th
ng Th
Nguyn Th
Nguyn Th Kim
H Th Lan
Nguyn Th Kim
Phan Th
inh Th
inh Th
Phm Th
Nguyn Th
Trn Th
Trn Th
Nguyn Th
Nguyn Th Thu
L Th
Chu Th
Nguyn Th
Trn Quc
H Th Thanh
T Th
Nguyn Th Thy
Trn Th
L Hi
inh Tuyt
Bi Th
V Th
Nguyn Th
Gip Th Kim
Phan Th
inh Th

Hng
Huyn
Lan
Lin
Linh
Mi
Nam
Nng
Nguyt
Nhung
Nhung
Phng
Phng
Sng
Tho
Thu
Thng
Thy
Thy
Thy
Trang
Trang
Tuyn
Tuyt
Tuyt
V
Xun
Xun
An
Hng
Loan
Nhung
Oanh
Thn
Thun
Thy
Tuyt
Xinh

L Th Ngc
Nguyn Hng

Anh
Cm

5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT13
5LT-KT13

7.0
7.0
7.0
7.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.5
6.0
4.0
5.0
6.0
5.0
7.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
4.0
5.0
6.0
7.0
6.0
5.0
5.0
7.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
7.0

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

LT1003
LT1004
LT1005
LT1006
LT1007
LT1008
LT1009
LT1010
LT1011
LT1012
LT1013
LT1014
LT1015
LT1016
LT1017
LT1018
LT1019
LT1020
LT1021
LT1022
LT1023
LT1024
LT1025
LT1026
LT1027
LT1028
LT1029
LT1030
LT1031
LT1031A
LT1031B
LT1031C
LT1031D
LT1031E
LT1031F
LT1128
LT1129
LT1130
LT1131
LT1132

Dng Th
Trn Th
Dng Th
Trng Th Thanh
Trn Th
Trng Th Thu
Nguyn Th
Khut Th Thy
V Ngc
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Phi
Tng Th Kim
ng Hu
V Th
V Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Th Kim
Nguyn Th
Bi Th
Nguyn Th Thu
H Th
Lm Th
Hong Th
Trn Th
Phm Th
ng Th
Tng Th
Nguyn Th Tr
Phm Th
Mai Ngc
V Th Thanh
Phm Trung
V Th
Thi Th
V Huy
Vn
Nguyn Ngc
Vn
Bi Vn

Chung
Duyn
H
Hiu
Hoa
Hng
Huyn
Linh
Nam
Ngn
Oanh
Oanh
Phc
Trang
Vn
Huyn
Mnh
Ngn
H
Hin
Hin
Nga
Nhung
Oanh
Sen
Thanh
Thy
Lan
My
Hoi
nh
Huyn
c
Hng
Hng
Kin
Qung
Tn
Thnh
Th

5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4

6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
5.0
5.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
4.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LT1133
LT1134
LT1032
LT1033
LT1034
LT1035
LT1036
LT1037
LT1038
LT1039
LT1040
LT1041
LT1042
LT1043
LT1044
LT1045
LT1046
LT1047
LT1048
LT1049
LT1050
LT1051
LT1052
LT1053
LT1054
LT1055
LT1056
LT1057
LT1058
LT1059
LT1060
LT1061
LT1062
LT1063
LT1064
LT1065
LT1066
LT1067
LT1068
LT1069

Nguyn Quang
Nguyn Mnh
Nguyn nh
Mai Th
Nguyn Thin
Nguyn Th Thu
Nguyn Th Thu
Mai Th
Phan Th
Phm Th
V Th
Phm Th Thanh
Nguyn Th Qunh
Nguyn Thi
V Th
inh Th
L Th Thu
Bi Th
Ng Th Vn
V Th Qunh
Phm Quc
L Xun
Nguyn Th
Trn Th
Lng Th
Nguyn Th
Phan Th Hnh
Nguyn Th Yn
L Ngc
Th
Trnh Thu
Nguyn Th
c
Nguyn Mai
Trnh Th
Nguyn Hng
Trnh Th
L Th
Nguyn Th Ngc
Trn Vit

Thnh
Cng
Trng
Quyn
Vng
H
Huyn
My
Thm
Xim
Yn
An
Anh
Giang
Hnh
Hin
Hin
Nhung
Trang
Trang
Vit
Cng
Tuyn
Dung
Ngc
Qu
Qunh
Anh
Bnh
Dung
Tho
Thu
Tuyn
Gin
Hng
Anh
Thng
Tm
nh
Nam

5LT-CNT2
5LT_H3
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13

5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.5
6.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
6.0
5.0
5.5
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
6.0
4.5
7.0
5.0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

LT1070 inh Th
LT1071 T Th Thy
LT1072 Nguyn Phng
LT1073
LT1075
LT1076
LT1077
LT1078
LT1081
LT1082
LT1083
LT1084
LT1085
LT1086
LT1090
LT1093
LT1094
LT1095
LT1097
LT1098
LT1099
LT1100
LT1102
LT1103
LT1104
LT1105
LT1106
LT1107
LT1108
LT1109
LT1110
LT1112
LT1113
LT1114
LT1115
LT1117
LT1118
LT1119
LT1120
LT1122
LT1123
LT1125

Nguyn Th
Phng Vn
ng c
Trn Vn
Nguyn Cng
V Trng
V c
Trn Vn
Hong Vit
L Vit
H Vn
Trn Th
Nguyn c
Thiu Hong
Phm Hu
Trn Thanh
inh Vn
Phm c
Phm c
L c
Nguyn i
Dng Xun
Nguyn c
Nguyn Thng
Nguyn Ngc
Phm Vn
Trn Xun
Mai Quang
Nguyn Minh
Nguyn Vn
Phan Vn
Nguyn Vn
o Tin
Mai Ngc
Trng
Nguyn Trung
Nguyn Vn
Phm Vn
Ng Vn

Thu
H
Linh
Anh
Bng
Cnh
Cng
Cng
Gip
Hip
Hoi
Hong
Hong
Hng
Lnh
Long
Long
Long
Long
Mnh
Mnh
Mo
Nam
Nguyn
Ninh
Ph
Phng
Qun
Qu
Qunh
Sng
S
Thng
Thng
Thanh
Thnh
Thnh
Thp
Tnh
Trn
Trng
Oanh

5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-H1
5LT-H2
4LT-CNCK
5LT_CNT1
5LT_CNT4
5LT_CNT4
4LT-TVT
5LT-H1
5LT-H3
5LT_CNT4
5LT-H2
5LT-CNTT
5LT-H1
5LT-Nhit
5LT-Nhit
5LT_C T
5LT_CNT4
5LT_TVT
5LT-H1
5LT-H2
5LT_CNT1
5LT-H3
5LT-H1
5LT-Nhit
4LTCNT2
5LT-Nhit
4LT-H4
5LT_CNT4
5LT-CNTT
5LT_C T
5LT_CNT2
5LT_CNT2
5LT_CNT4
5LT_TVT
4LT-H4
5LT-H1
4LT-CNCK
5LT-CNT4
5LT-CNT1

5.0
5.0
5.0

7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
7.5
7.0
7.0
6.0
6.0
8.0

56
57
58
59

LT1126
LT1127
LT1128
LT1124

Nguyn Vn

Nhn

5LT-TVT

L Tin
Hong Bo

Dng
Kin

5LT-H8
5LT-CNTT

Hong Trng

Tun

5LT-H3

6.0
5.0
6.0
6.0

TRNG I HC IN LC
PHNG O TO
IM THI TT NGHIP MN MN C S NGNH 5LT-CNCK
TT SBD H
Lp
im s
Ghi ch
Tn
7.0
1 LT01 Nguyn Ngc
5LT-CNCK4
Anh
7.0
2 LT02 Nguyn Th ThanhBnh
5LT-CNCK4
8.0
3 LT03 Nguyn Ch
5LT-CNCK4
Cng
9.0
4 LT04 Nguyn Vit
5LT-CNCK4
Cng
7.0
5 LT05 L Huy
5LT-CNCK4
Cng
8.0
6 LT06 Trn Xun
5LT-CNCK4
Cng
6.0
7 LT07 L nh
5LT-CNCK4
Dn
6.0
8 LT08 m Hi
5LT-CNCK4
ng
6.0
9 LT09 Nguyn Hi
5LT-CNCK4
ng
8.0
10 LT10 Vn
5LT-CNCK4
ng
6.0
11 LT11 Trn Ngc
5LT-CNCK4
nh
6.0
12 LT12 L Quang
5LT-CNCK4
nh
6.0
13 LT13 Nguyn Vn
5LT-CNCK4
Doanh
7.0
14 LT14 Hong Vn
5LT-CNCK4
ng
8.0
15 LT15 Nguyn Trng Dng
5LT-CNCK4
8.0
16 LT16 Nguyn Vn
5LT-CNCK4
Dng
7.0
17 LT17 L c
5LT-CNCK4
Giang
7.0
18 LT18 Nguyn Mnh
5LT-CNCK4
H
8.0
19 LT19 Trn Quang
5LT-CNCK4
Hi
7.0
20 LT20 V Minh
5LT-CNCK4
Hi
7.0
21 LT21 Trnh Th
5LT-CNCK4
Hoa
6.0
22 LT22 Thn Vn
5LT-CNCK4
Hng
6.0
23 LT23 Nguyn Ngc
5LT-CNCK4
Hng
8.0
24 LT24 Trnh Vn
5LT-CNCK4
Hng
7.0
25 LT25 Dng Duy
5LT-CNCK4
Khnh
8.0
26 LT26 Trn Vn
5LT-CNCK4
Knh
6.0
27 LT27 inh Trung
5LT-CNCK4
Lp
7.0
28 LT28 Nguyn Vn
5LT-CNCK4
Liu
8.0
29 LT29 H Tin
5LT-CNCK4
Linh
7.0
30 LT30 Nguyn Sn
5LT-CNCK4
Long
6.0
31 LT31 Nguyn Vn
5LT-CNCK4
Lng
8.0
32 LT32 Trn Cng
5LT-CNCK4
Mnh
7.0
33 LT33 Nguyn c
5LT-CNCK4
Minh
8.0
34 LT34 Nguyn c
5LT-CNCK4
Nam
7.0
35 LT35 Nguyn Thi Bch Ngc
5LT-CNCK4
9.0
36 LT36 Nguyn Khi
Nguyn 5LT-CNCK4
7.0
37 LT37 Cao
Nguyn 5LT-CNCK4

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LT38
LT39
LT40
LT41
LT42
LT43
LT44
LT45
LT46
LT47
LT48
LT49
LT50
LT51
LT52
LT53
LT54
LT55
LT56
LT57
LT58
LT59
LT60
LT61
LT62
LT63
LT64
LT65
LT66
LT67
LT68
LT69
LT70
LT71
LT72
LT73
LT74
LT75
LT76
LT77

Nguyn c
V Vn
Phan Xun
NguynThin
Nguyn Th
Nguyn Th
Phm Mai
Phm Hng
V Vn
Th
Nghim nh
Nguyn Vn
inh Khc
Nguyn Vn
Ng Quang
Hu
Mai Hng
Phm Duy
V nh
Nguyn Minh
Ch
Nguyn Vn
on Vn
Nguyn ng
Nguyn Anh
Nguyn Vn
Phm Vn
Phm Vn
Kiu Hu
L Cng
Cao Tin
Nguyn Bch
Nguyn Quang
T Quang
Nguyn Ngc
Ng Vn
Hong Tun
Nguyn Ngc
Phm Quc
V Vn

Nng
Pht
Ph
Phc
Phng
Phng
Phng
Qun
Qung
Quang
Quang
Quyn
Quyt
Quyt
Sng
Sn
Sn
Sn
Sn
Tn
Thch
Thng
Thnh
Tho
Th
Th
Tin
T
Tun
Tun
Tng
Tng
Tuyn
Tuyn
V
Vui
Anh
Anh
nh
Ba

5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5

8.0
8.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
7.0
9.0
9.0
8.0
8.0
8.0
8.0
9.0
7.0
6.0
8.0
8.0
7.0
6.0
7.0
6.0
8.0
7.0
6.0
6.0
8.0
7.0
6.0
8.0
8.0
7.0
8.0
7.0
8.0
8.0

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LT78
LT79
LT80
LT81
LT82
LT83
LT84
LT85
LT86
LT87
LT89
LT90
LT91
LT92
LT93
LT94
LT95
LT96
LT97
LT98
LT99
LT100
LT101
LT102
LT103
LT104
LT105
LT106
LT107
LT108
LT109
LT110
LT111
LT112
LT113
LT114
LT115
LT116
LT117
LT118

Nguyn Duy
Bnh
Nguyn c
Chnh
Nguyn Xun
Chung
Phm Bin
Cng
V Huy
Cng
Dng Xun
t
V Thnh
ch
Nghim Quang nh
L Thnh
ng
o Minh
c
V Vn
Dng
Hong Cng
Dng
Cao Th
Duy
Nguyn Khnh Duy
Vn
Giang
Nguyn Vn
Giang
V Mai
H
T Thanh
Hi
Gip Vn
Hin
Nguyn Ch
Hiu
Nguyn Trn cHiu
Bi Xun
Ho
Thi
Hong
Trn Thanh
Hi
T ng
Hp
Nguyn Tin
Hng
Trn Mnh
Hng
Nguyn ng
Hng
Tr Tin
Hng
Nguyn Thin
Hu
L c
Huy
Nguyn Quang Huy
La Vn
Khoa
Nguyn Tun
Khoa
L Vn
Lm
Ng Dng
Lnh
V c
Lp
L Hoi
Linh
Mai c
Linh
Nguyn Hi
Lc

5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5

7.0
9.0
7.0
8.0
7.0
7.0
8.0
6.0
6.0
7.0
9.0
8.0
6.0
8.0
8.0
7.0
6.0
7.0
8.0
6.0
6.0
8.0
7.0
5.0
6.0
7.0
8.0
7.0
8.0
7.0
7.0
6.0
8.0
7.0
7.0
8.0
6.0
7.0
8.0
6.0

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
2
3
4
5
6
7
8

LT119
LT120
LT121
LT122
LT123
LT124
LT125
LT126
LT127
LT128
LT129
LT130
LT131
LT133
LT134
LT135
LT136
LT137
LT138
LT139
LT140
LT141
LT142
LT143
LT144
LT145
LT146
LT147
LT148
LT149
LT150
LT869
LT151
LT152
LT153
LT154
LT155
LT156
LT157
LT158

5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5

Trn c
Nguyn Hong
V Trng
L Th
Trn Huy
Dng Hng
Hong Tin
Nguyn Hu
Nguyn Minh
Trn Vn
Trn Vn
V Trng
L nh
Nguyn Khc
Nguyn Vn
Trng Vn
Gip Vn
Trn Vn
Mai Vn
Nguyn Cnh
Trn Thnh
Trn Hu
Nguyn Mnh
Trn nh
Nguyn Quc
L ng
L Thanh
L ng
Nguyn Cnh
Gia
L Quang

Minh
Nam
Nam
Nhung
Phng
Qun
Quang
Sn
Sn
Sn
S
Tam
Thng
Thin
Thnh
Tin
Tun
Triu
Trung
Trung
Trung
Trung
Trng
Trng
Trng
Tng
Tng
T
T
Vinh
Vnh

Nguyn Vn

Thng

5LT-C T

L Tun
Dng Ngc
Nguyn Th
Nguyn Vn
Hong Vn
Nguyn c
Trn Vn
Hong Vn

Anh
Anh
Bnh
Bnh
Ct
t
t
ng

5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7

8.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
8.0
8.0
6.0
5.0
5.0
6.0
7.0
7.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
2.0
4.0
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

LT159
LT160
LT161
LT162
LT163
LT164
LT165
LT166
LT167
LT168
LT169
LT170
LT171
LT172
LT173
LT174
LT175
LT176
LT177
LT178
LT179
LT180
LT181
LT182
LT183
LT184
LT723
LT724
LT727
LT728
LT729
LT730
LT731
LT185
LT186
LT187
LT188
LT189
LT190
LT191

Hong Minh
c
Trn c
Dng
Nguyn Ngc
Duy
Nguyn Th HongGiang
Long Vn
Hi
Ma Thi
Hu
Ng nh
Hin
V Tr
Hiu
Trn Th
Hinh
Nguyn Hi
Hong
Th
Hi
Ng c
Hun
Chu nh
Hng
ng Th
Hng
L Quang
Hng
Trng Cng
Hu
Hong Xun
Ln
L Mnh
Linh
Nguyn Xun
Li
H Anh
Nguyn
Nguyn c
Phc
L c
Qun
Nguyn Minh
Qun
V Cng
Qun
V ng
Quang
Hong Vn
Qu
Nguyn Vn
Din
Phm Vn
Hng
Lu Vn
Pht
Trn Hu
Sn
Quang
Thnh
Nguyn Ngc
Trung
ng S
Vit
V Ngc
Quyt
Ng Vn
Sn
Bi Vn
S
Nguyn Hong Thi
Phan Vn
Thi
Bi Vn
Thng
L ng
Thng

5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7

5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
3.0
5.0
5.0
4.0
5.0
7.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
7.0
5.0
7.0
5.0
5.0
3.0
5.0
5.0
5.0
2.0
5.0
3.0
3.0
4.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
4.0
5.0

49
50
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

LT192 L Vn
LT193 Nguyn Th
LT194 Nguyn Th
LT195 H Vn
LT196 L B
LT197 L Mnh
LT198 Don Khnh
LT199 Phm Trn
LT200 L Ph
LT201 Nguyn Quang
LT202 Nguyn Thnh
LT203 Nguyn Duy
LT204 Nguyn Ngc
LT205 Nguyn Ngc
LT206 Nguyn Minh
LT207 Hong Vn
LT208 Ng Minh
LT209 Nguyn Ti
LT210 Nguyn Hu
LT211 Nguyn Anh
LT212 Phm Vn
LT213 L nh
LT214 T Minh
LT215 Chu Vn
LT216 Bi Cao
LT217 L Anh
LT218 L Hu
LT219 Ng Trung
LT220 Cao Vn
LT221 Quang
LT222 Hong Vn
LT223 Trn Quc
LT224 Vi An
LT225 Nguyn Thanh
LT226 V Anh
LT227 Hong Vn
LT227A V Huy
LT227B Vn
LT227C Nguyn Ngc
LT227D Nguyn Trung

Thnh
Tha
Thy
Tin
Tin
Tin
Ton
Tr
Trung
Trung
Trung
Tun
Tun
Tuyn
Tuyn
Xun
Hi
Sn
Tnh
Tun
Xun
Cnh
Chu
ng
ng
c
Dng
Dng
Dng
Duy
Giang
Giang
Giang
Hi
Hi
Hip
Kin
Qung
Tn
Sn

5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT7

5.0
7.0
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
6.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
3.0
4.0
3.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
4.0
6.0

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LT228
LT229
LT230
LT231
LT232
LT233
LT234
LT235
LT236
LT237
LT238
LT239
LT240
LT241
LT242
LT243
LT244
LT245
LT246
LT247
LT248
LT249
LT250
LT251
LT252
LT253
LT254
LT255
LT256
LT257
LT258
LT259
LT260
LT261
LT262
LT263
LT264
LT265
LT266
LT267

L Duy
c
Trn Vn
Chu Ngc
Nguyn Xun
Phm Ngc
Bi Mnh
inh Mnh
Hong nh
Phm Gia
Trn Quang
Phm Vn
Bi Trung
L Hu
Nguyn Khnh
Trnh Vn
Phan c
Phm Xun
L Hoi
L Cao
L Th
Trn Duy
V Trng
Ng Vn
o Vn
ng Hng
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Ng Ngc
V c
Trn ng
V Ch
Trn Vn
Trn Vn
Mc c
Nguyn Hng
Nguyn Vn
ng nh
L Vn
Trn Mnh

Hip
Hiu
Ha
Hong
Hong
Hong
Hng
Hng
Hng
Huy
Khi
Khanh
Kin
K
Linh
Linh
Long
Minh
Nam
Nam
Nga
Ngng
Nhn
Phan
Phc
Quang
Quang
Qu
Quyn
Quyt
Thi
Thng
Thin
Tin
Trung
Trng
Tu
T
T
Tun

5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8

5.0
4.0
4.0
2.0
5.0
4.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

LT268 Bi c
LT269 Nguyn Vn
LT270 Hc B
LT270A Vn
LT270B Bi Vn
LT270C Nguyn Quang
LT271 Tng Duy
LT272 Nguyn Tin
LT273 Ng Hng
LT274 H Ngc
LT275 Phm Hu
LT276 L Vn
LT277 Trn Ngc
LT278 Chu Vn
LT279 u Trn
LT280 Nguyn nh
LT732 Trn Vn
LT733 Nguyn i
LT734 Trn Thit
LT735 Chu Quang
LT736 Nguyn Vn
LT737 Dng Vn
LT738 Trn Vn
LT739 Phm Vn
LT742 V Minh
LT743 Trnh Hoi
LT744 Nguyn Vit
LT745 Nguyn nh
LT746 Phm Sn
LT747 Nguyn Don
LT748 Trn Quc
LT749 Nguyn Mnh
LT750 Bi Th Tr
LT751 Phng Hu
LT752 Nguyn Vn
LT753 Nguyn Vn
LT754 Nguyn Cng
LT755 Ng Mnh
LT756 Trnh Vn
LT757 Bi Nguyn

Vng
Thnh
Tin
Trung
Tun
Hon
Hong
Hng
Phc
Qun

5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT2
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8

Cng
Nguyn
Thch
i
Thun
Tuyn
Ch
Tuyn
Hng
Sn
c
Thng
Tng
Lan
Hng
Tho
My
Tng
Bnh
Thanh
Cng
Cng
Tin
Bn

5LT-CNT 1
5LT-CNT 1
5LT-CNT 1
5LT-CNT 1
5LT-CNT 1
5LT-CNT 1
5LT-CNT 1
5LT-CNT 1
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT-CNT 2
5LT_CNT2
5LT-CNT 4
5LT-CNT 4
5LT-CNT 4
5LT-CNT 4

Tng
Tng
Tng
Thnh
Th
Thnh

5.0
5.0
5.0
3.0
4.0
4.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
4.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
3.0
5.0
4.0
4.0
3.0
5.0
4.0
5.0
3.0
4.0
5.0
6.0
4.0
4.0
6.0
5.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

58
59
60
61
62
63
64
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

LT758 Nguyn Vn
LT759 Nguyn Ngc
LT760 Triu Hng
LT761 Trn Hi
LT762 on c
LT765 A Nguyn Ngc
LT765 B Phm Vn
LT765 C Ng Vn
LT281 Dng Vn
LT282 L Tun
LT283 Phm Nguyn
LT284 Nguyn Vn
LT285 Nguyn Vn
LT286 Nguyn Vn
LT287 Nguyn Thnh
LT288 on Th
LT289 Bi Mnh
LT290 Bi S
LT291 Nguyn Mnh
LT292 Nguyn Xun
LT293 L Vn
LT294 L Vn
LT295 o Vn
LT296 Nguyn Vn
LT297 Nguyn Anh
LT298 Nguyn Tin
LT299 Don Long
LT300 Hong Ngc
LT301 L Minh
LT302 Nguyn c
LT303 L Vn
LT304 Phan Th
LT305 Tng Quang
LT306 m Vn
LT307 V Thi
LT308 Phng Xun
LT309 Lu Trng
LT310 Nguyn Duy
LT311 L nh
LT312 inh Vn

Tng
Tng
Sn
Hng
Chinh
Qun
Trng
Oanh

5LT-CNT 4
5LT-CNT 4
5LT-CNT 4
5LT-CNT 4
5LT-CNT 4
4LT-CNT2
5LT-CNT4
5LT-CNT1

An
Anh
Anh
Ba
Bng
Bin
Chung
Chuyn
Cng
Cng
Cng
Cng
ng
ip
nh
ng
c
c
Hi
Hi
Hi
Hi
Hn
Hin
Hiu
Hong
Hc
Hun
Hun
Hng
Kin
Lng

5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4

5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
3.0
4.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
7.0
5.0
7.0
8.0
7.0
6.0
6.0
5.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

LT313
LT314
LT315
LT316
LT317
LT318
LT319
LT320
LT321
LT322
LT323
LT324
LT325
LT326
LT327
LT328
LT329
LT330
LT331
LT332
LT333
LT334
LT335
LT336
LT337
LT338
LT339
LT340
LT341
LT342
LT343
LT344
LT345
LT346
LT347
LT348
LT349
LT350
LT351
LT352

V L Hi
Tng Vn
Trn Vit
Nguyn Vn
inh Cao
Phm Xun
Nguyn Th
Nguyn Tin
Trn Hoi
Trn Minh
Nguyn Chung
L Hng
Nguyn Vn
Bi Ngc
Trng
Trn c
Vn
Nguyn c
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Ng Sinh
Phm Hu
Nguyn
Hong Vn
L Hng
Nguyn Vn
Dng Mnh
Phm Vn
Hong Ngc
Nguyn c
Phan Vn
Trnh Anh
Nguyn Mai
L Duy
Nguyn Linh
Giang Quang
Tng Trung
Phm ng
Dng Vn

Linh
Lc
Long
Minh
Nam
Nguyn
Nhm
Ni
Phng
Phng
Phng
Phng
Qu
Qunh
Sng
Sn
Tn
Thi
Thi
Thnh
Thnh
Tho
Thin
Th
Thy
Thy
Toi
Ton
Tr
Trng
T
Tun
Tun
Tng
Vn
Vng
Yn
Kin
Quang
Th

5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
8.0
8.0
8.0
7.0
5.0
5.0
5.0
7.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
4.0
6.0
6.0
6.0
5.0
4.0
5.0
4.0
4.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Long
LT873 T Hng
LT875 Nguyn Tr
Cng
LT876 Nguyn Vn
Lu
LT878 Nguyn nh
Tm
LT878A Nguyn Xun
Trng
Mnh
LT878B on Vn
Mnh
LT878C Phm c
Nhn
LT878D Nguyn Vn
Nng
CQ878D Nguyn Ton
LT353 Vng Thu
Anh
LT354 Phm Th
nh
LT355 Nguyn Th Linh Chi
LT356 Ng Th
Chung
LT357 Ng Th
Dip
LT358 Trn Th Hng ip
LT359 Nguyn Th Hng
Giang
LT360 Nguyn Thanh Thanh
H
LT361 Trn Th Thu
H
LT362 Phan Th
Hi
LT363 Trn Vn
Hi
LT364 V Th
Hn
LT365 Nguyn Thi Thu Hng
LT366 Nguyn Th Thu Hng
LT367 Nguyn Thu
Hng
LT368 Nguyn Th
Hnh
LT369 Nguyn Th
Hin
LT370 on Th Thu
Hin
LT371 Vn
Hin
LT372 Nguyn Th
Hin
LT373 V Th
Hoa
LT374 V Th Thanh
Ho
LT375 Nguyn Thu
Hoi
LT376 Nguyn Th Minh Hi
LT377 o Thu
Hng
LT378 H Thanh
Huyn
LT379 Nguyn Th Thu Huyn
LT380 Phm Th
Huyn
LT381 T Ngc
Khnh
LT382 Phm Th
Kim
LT383 Trnh Thu
Linh

4LT-TVT

5LT-TVT3
5LT-TVT3
5LT-TVT3
5LT-TVT
5LT-TVT
5LT-TVT
5LT-TVT
2TVT

5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6

5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.5
7.0
7.0
6.5
6.0
6.5
6.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.5
6.0
6.5
6.5
5.0
5.0
5.0
5.5
5.0
5.0
7.0
5.5
6.5
7.0

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

LT384
LT385
LT386
LT387
LT388
LT389
LT390
LT391
LT392
LT393
LT394
LT395
LT396
LT397
LT398
LT399
LT400
LT402
LT403
LT404
LT405
LT406
LT407

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1
2
3
4
5
6

LT408
LT409
LT410
LT412
LT413
LT414
LT415
LT416
LT417
LT418
LT419
LT420
LT421
LT422
LT423
LT424

V Th
Trn Th
Nguyn Th
V Hng
Nguyn Th
u Thanh
Nguyn Th
Trn Th Hng
L Th
Hong Th
inh Th Hng
inh Th
Nguyn Hng
Trn Th
Trn Th Xun
inh Th
Trn Th
Nguyn Th
H Th Phng
Trn Th
L Th Thu
Trnh Th
Hong Th

Loan
Lc
Luyn
Ly
L
Mai
Mai
Minh
Ngn
Nguyt
Nhm
Nhung
Nhung
Phng
Phng
Phng
Sm
Tm
Thanh
Thanh
Tho
Thoa
Thu

Nguyn Th Hoi Thng


V Th Hoi
Phm Th
Trn Th
Nguyn Th
Bi Th Thu
inh Thanh
Nguyn Thanh
Phm Th
Vi Th Hng
Th Kim
Nguyn Th Lan
Bi Th
on Vit
Phng Th
Bi Th

Thng
Thu
Thu
Trang
Trang
T
T
Ti
Yn
Anh
Hng
Anh
Anh
Chang
Dung

5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.0
7.5
7.5
5.5
5.5
5.5
7.0
7.0
7.0
5.5
5.0
5.5
6.5
6.5
7.5
6.5
6.5
7.5
6.0
6.0
6.5
7.5
7.0
7.5
7.5
7.0
5.0
7.0
6.0
5.5
6.0
6.0
6.0

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

LT425
LT426
LT427
LT428
LT429
LT430
LT431
LT432
LT433
LT434
LT435
LT436
LT437
LT438
LT439
LT440
LT441
LT442
LT443
LT444
LT445
LT446
LT447
LT448
LT449
LT450
LT451
LT452
LT453
LT454
LT455
LT456
LT457
LT458
LT459
LT460
LT461
LT462
LT463
LT464

Nghim Th
Duyn
T Bo Hong Giang
Nguyn Hng
Hnh
V Th Tuyt
Hng
Phan Th Kim
Hu
T Th Hoa
Hu
on Th
Hng
Phm Nam
Khnh
u Th
Loan
Nguyn S
Lng
inh Th
Luyn
Nguyn Th Tho Ly
Lu Th
Ng
Nguyn Th
Ngc
Trn Th
N
Lan
Phng
Nguyn Th Thu Phng
Hong Th
Thnh
o Th Thu
Thng
Dng Th
Thng
Nguyn Th Thu Trang
V Hng
Trng
Trnh Th
Xun
Nguyn Th Hi Yn
L Th Mai
Anh
Phm Th Kim Chi
Nguyn Th
Chc
Th Minh
Giang
Hong Th
Hoa
V Th
Hoa
Nguyn Phng Hng
Trn Vit
Hng
inh Th Lan
Hng
Trn Th
Hng
Nguyn Th
Huy
Nguyn Th
Khuyn
Nguyn Tuyt Lan
Nguyn Th
Luyn
Trnh Hoi
Ly
Nguyn Th
Ngn

5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9

7.0
5.5
6.0
6.5
6.0
6.0
6.5
5.5
7.0
7.5
7.0
7.5
8.0
9.0
8.0
7.0
7.5
7.5
7.5
8.0
8.0
8.0
7.5
8.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.0
8.5
7.0
8.5
7.0
7.5
7.0
5.5
6.5
7.0
6.5

47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

LT465
LT466
LT467
LT468
LT469
LT470
LT471
LT472
LT473
LT474
LT475
LT476
LT477
LT478
LT479
LT480
LT481
LT482
LT483
LT484
LT485
LT486
LT488
LT489
LT490
LT491
LT492
LT493
LT494
LT495
LT496
LT497
LT498
LT499
LT500
LT501
LT502
LT503
LT504
LT505

Nguyn Trng Nam


5LT-KT9
Nguyn Th
Phng (89)5LT-KT9
Nguyn Th
Phng (90)5LT-KT9
L Thy
Qunh
5LT-KT9
Lng Thy
Qunh
5LT-KT9
Nguyn Ngc
Thi
5LT-KT9
V Th
Thanh
5LT-KT9
Nhm Phng Tho
5LT-KT9
Dng Thu
Thy
5LT-KT9
Nguyn Th ThanhThy
5LT-KT9
Nguyn Th Bch Thy
5LT-KT9
V Th
Thy
5LT-KT9
Phm Qunh
Trm
5LT-KT9
o Th Huyn Trang
5LT-KT9
L Vn
Trang
5LT-KT9
Nguyn Th HuynTrang
5LT-KT9
Ng Oanh
T
5LT-KT9
ng Kim
Cnh
5LT-KT9
Phm Th Thu Hng
5LT-KT9
Chu Th Hng
Nga
5LT-KT9
T Th
Nhn
5LT-KT9
Bi ng
Ninh
5LT-KT9
Phm Tun
V
5LT-KT9
Hong Bch
Ha
5LT-KT9
Phan Tun
Hng
5LT-KT9
Hong Tin
Thnh
5LT-KT9
Bi Th Hng
Ti
5LT-KT9
Hong c
Vng
5LT-KT9
Hong Th Chi Anh
5LT-KT10
Hong Th Lan Anh
5LT-KT10
Mai Th Vn
Anh
5LT-KT10
Nguyn Th Ngc Anh
5LT-KT10
Phm Kim
Anh
5LT-KT10
Trn Th Lan
Anh
5LT-KT10
Trn Thu
nh
5LT-KT10
Ng Th Thu
Dung
5LT-KT10
Trn Th Thu Dung
5LT-KT10
Nguyn Th Thu Dng
5LT-KT10
Nguyn Th
Duyn
5LT-KT10
Cao Th
Giang
5LT-KT10

6.5
6.5
7.0
7.0
6.5
6.5
7.0
8.0
7.5
7.0
7.5
7.0
8.5
7.0
5.0
5.5
6.0
5.5
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
6.0
7.5
5.0
7.5
7.5
6.5
6.5
6.0
6.5
6.5
5.5
5.5
7.0
7.5
7.0

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LT506 Nguyn Th HongGiang


LT507 Trn Th
H
LT508 Phan Th
Hi
LT509 Nguyn Th Thu Hng
LT510 Trn Th
Hu
LT511 Bi Th
Hin
LT512 Nguyn Th
Hin
LT513 Trn Th
Hin
LT514 Trng Th
Hoa
LT515 Phm Th
Hoi
LT516 Nguyn Th
Hp
LT517 Trn Th
Hp
LT518 Bi Th
Hu
LT519 Nguyn Th
Hu
LT520 L Th
Hng
LT520B Cao TH Thu
Hng
LT521 Nguyn Th
Hng
LT522 Nguyn Th L Huyn
LT523 Nguyn Diu
Linh
LT524 Ng Thu
Kiu
LT525 Ng Th
Luyn
LT526 Nguyn Th
Min
LT527 o Th Hoi
Nam
LT528 Nguyn Th ThanhNga
LT529 Hong Th
Ngn
LT530 Nguyn Th Kim Ngn
LT531 Nguyn Th nh Ngc
LT532 Phm Th nh Nguyt
LT533 Nguyn Th HngNhung
LT534 Phm Th
Nhung
LT535 ng Cng
Ph
LT536 Phm Minh
Phung
LT537 Nguyn Th
Phng
LT538 Phm Ngc
Qun
LT539 L Hng
Qunh
LT540 Trn Th
Thi
LT541 Nguyn Th
Thm
LT542 Hong Th
Thm
LT543 Nguyn Th
Thm
LT544 Phm Th Ngc Thu

5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT9
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10

8.0
7.0
6.5
7.0
6.5
5.5
6.0
6.0
6.5
7.5
8.0
7.0
7.5
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.5
5.5
7.0
7.5
6.5
7.0
6.5
5.5
5.5
6.0
6.5
7.0
7.0
6.5
7.0
7.5
7.5
7.0
6.5
7.5
7.0

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LT545
LT546
LT547
LT548
LT549
LT550
LT551
LT552
LT553
LT554
LT555
LT556
LT557
LT558
LT559
LT560
LT561
LT562
LT563
LT564
LT565
LT566
LT567
LT568
LT569
LT570
LT571
LT572
LT573
LT574
LT575
LT576
LT577
LT578
LT579
LT580
LT581
LT583
LT584
LT585

Hong Th
Thu
L Th Thanh
Thu
Nguyn Th
Thu
Nguyn Th
Thy
Nguyn Khnh Ton
Nguyn Th
Trang
Nguyn Minh
T
Nguyn Thanh Tng
V Vn
Vnh
Trn Th
Yn
L Lan
Anh
Nguyn Th HngAnh
Trnh Thy
Anh
L Th Qunh
Anh
L Thanh
Hng
Nguyn Kim
Oanh
Phm Th
Th
Trn Th Hng Thy
Nguyn Th Phng
Thy
Phm Th Huyn Trang
Cn Th Mai
Anh
inh Th
Huyn
Ninh Th
Thu
L Th Thy
An
Bi Th Vn
Anh
Ng Lan
Anh
on Vn
Bu
Nguyn Th
Dung
Phm Th Thanh H
Trn Thu
H
L Th Thu
Hng
Phm Th Thanh Hng
Bi Th
Hng
Nguyn Thanh Hng
Nguyn Vn
Hng
Phng Th Thu Hoi
Trn Th
Hoa
V Th
Huyn
Dng Th
Lan
Nguyn Th Thy Lin

5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11

7.0
6.5
6.5
7.0
7.5
6.5
6.5
7.0
7.0
6.5
6.5
6.0
6.5
6.5
6.0
5.5
6.5
7.5
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
5.5
6.5
5.5
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.0
6.0
6.0
6.0

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

LT586
LT587
LT588
LT589
LT590
LT591
LT592
LT593
LT594
LT595
LT596
LT597
LT598
LT599
LT600
LT601
LT602
LT603
LT604
LT605
LT606
LT607
LT608
LT609
LT610
LT611
LT612
LT613
LT614
LT615
LT616
LT617
LT618
LT619
LT620
LT621
LT622
LT624
LT625
LT626

Nguyn Duy
Linh
Nguyn Th
L
Phm Thy
Loan
V Bch
Ngc
Nguyn Th
Oanh
ng Nht
Quang
Mai Vn
Quang
Nguyn Th
Quy
L Th
Quyn
Trnh Th
Quyn
L Trung
Ta
L Phng
Thanh
Nguyn Th
Thy
Nguyn Th Thu Thy
Nguyn Th Thu Thy
Nguyn Th Minh Trang
H c
Tun
Nguyn Thanh Tuyn
Nguyn Ch
Cng
Nguyn Th
Dng
Phm Th
Hin
Bi Th
Hu
L Th
Mi
Nguyn Th ThanhNga
Nguyn Th
Oanh
Nguyn Mai
Phng
Nguyn Th
Phng
Bi Minh
Qunh
Bi Th
Trang
Nguyn Mai
Chu
Phm Vn
Chin
Bi Th
Hoa
Trnh Th
Hu
Trn Th Hng Loan
Mai Thu
My
Nguyn Th
Sen
Th
Thm
Nguyn Th Nh Trang
Nguyn Ngc
Anh
Trn Thanh
Hi

5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11

5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.5
7.0
6.0
6.0
6.5
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.5
6.0
6.0
6.5
6.5
5.0
5.0
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5

57
58
59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

LT627
LT628
LT629
LT630
LT631
LT632
LT633
LT634
LT635
LT636
LT637
LT638
LT639
LT640
LT641
LT642
LT643
LT644
LT645
LT646
LT647
LT648
LT649
LT650
LT651
LT652
LT653
LT654
LT655
LT656
LT657
LT658
LT659
LT660
LT661
LT662
LT663
LT664
LT665
LT666

Nguyn Th HuynTrang
Nguyn Ngc
Bch
Nguyn Th ThanhTm
L Th Xun
Anh
Phm Ngc
Anh
Phm Tun
Anh
Nguyn Th
Chi
Nguyn Th
Chuyn
Bnh Th
Dim
Ng Quang
Dng
Trn Th
Dng
Nguyn Th
H
Nguyn Th
Hng
Phm Th
Hoa
Nguyn Ngc
Hong
Nguyn Th
Hng
V Bch
Hp
L Th
Hu
L Th
Hng
Nguyn Th
Hng
Nguyn Th
Hng
Nguyn Th Bch Huyn
Trn Th
Lan
Bi Th
Lin
V Th Thy
Linh
Phm Th Tr
Mi
Nguyn Th
Nam
Nguyn Th
Nng
ng Th
Nguyt
Nguyn Th
Nhung
Nguyn Th Kim Nhung
H Th Lan
Phng
Nguyn Th Kim Phng
Phan Th
Sng
inh Th
Tho
inh Th
Thu
Phm Th
Thng
Nguyn Th
Thy
Trn Th
Thy
Trn Th
Thy

5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12

5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
6.5
5.5
6.5
6.5
7.0
7.0
6.5
5.5
5.5
5.0
6.5
7.5
7.0
7.0
7.0
7.0
7.5
6.0
7.0
6.5
7.0
6.5
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.5
6.0
6.0

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LT667
LT668
LT669
LT670
LT671
LT672
LT673
LT674
LT675
LT676
LT677
LT678
LT679
LT681
LT682
LT683
LT684
LT685
LT1001
LT1002
LT1003
LT1004
LT1005
LT1006
LT1007
LT1008
LT1009
LT1010
LT1011
LT1012
LT1013
LT1014
LT1015
LT1016
LT1017
LT1018
LT1019
LT1020
LT1021
LT1022

Nguyn Th
Trang
Nguyn Th Thu Trang
L Th
Tuyn
Chu Th
Tuyt
Nguyn Th
Tuyt
Trn Quc
V
H Th Thanh
Xun
T Th
Xun
Nguyn Th Thy An
Trn Th
Hng
L Hi
Loan
inh Tuyt
Nhung
Bi Th
Oanh
V Th
Thn
Nguyn Th
Thun
Gip Th Kim
Thy
Phan Th
Tuyt
inh Th
Xinh
L Th Ngc
Nguyn Hng
Dng Th
Trn Th
Dng Th
Trng Th Thanh
Trn Th
Trng Th Thu
Nguyn Th
Khut Th Thy
V Ngc
Nguyn Th Kim
Nguyn Th Phi
Tng Th Kim
ng Hu
V Th
V Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Th Kim
Nguyn Th
Bi Th

Anh
Cm
Chung
Duyn
H
Hiu
Hoa
Hng
Huyn
Linh
Nam
Ngn
Oanh
Oanh
Phc
Trang
Vn
Huyn
Mnh
Ngn
H
Hin

5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13

6.0
6.5
6.5
6.5
7.5
5.5
7.0
6.5
7.0
7.5
8.0
5.5
7.0
6.0
6.5
7.0
5.0
6.5
6.5
6.0
6.5
6.5
5.5
8.0
7.0
6.5
6.0
5.5
6.0
6.0
5.0
5.0
7.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.5

23 LT1023 Nguyn Th Thu Hin


Nga
24 LT1024 H Th
Nhung
25 LT1025 Lm Th
Oanh
26 LT1026 Hong Th
Sen
27 LT1027 Trn Th
Thanh
28 LT1028 Phm Th
Thy
29 LT1029 ng Th
Lan
30 LT1030 Tng Th
31 LT1031 Nguyn Th Tr My
Hoi
32 LT1031APhm Th
nh
33 LT1031B Mai Ngc
Huyn
34 LT1031C V Th Thanh
c
35 LT1031DPhm Trung
Hng
36 LT1031E V Th
Hng
37 LT1031F Thi Th
Bnh
38 CQ1031GHong Th
Tng
39 CQ1031HCao Lm
Nguyn
nh
Trng
40 LT1032
Quyn
41 LT1033 Mai Th
Vng
42 LT1034 Nguyn Thin
43 LT1035 Nguyn Th Thu H
44 LT1036 Nguyn Th Thu Huyn
My
45 LT1037 Mai Th
Thm
46 LT1038 Phan Th
Xim
47 LT1039 Phm Th
Yn
48 LT1040 V Th
49 LT1041 Phm Th Thanh An
50 LT1042 Nguyn Th Qunh Anh
Giang
51 LT1043 Nguyn Thi
Hnh
52 LT1044 V Th
Hin
53 LT1045 inh Th
Hin
54 LT1046 L Th Thu
Nhung
55 LT1047 Bi Th
Trang
56 LT1048 Ng Th Vn
Trang
57 LT1049 V Th Qunh
Vit
58 LT1050 Phm Quc
Cng
59 LT1051 L Xun
Tuyn
60 LT1052 Nguyn Th
Dung
61 LT1053 Trn Th
Ngc
62 LT1054 Lng Th

5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
3K ton
3K ton
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13

6.0
6.5
6.5
7.0
6.0
6.0
6.5
6.0
6.0
5.5
5.0
6.0
5.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
6.0
5.5
5.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.0
6.0
6.5
6.0
6.5
7.0
6.0
6.0
5.5
6.5
6.0
6.0
6.0

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LT1055
LT1056
LT1057
LT1058
LT1059
LT1060
LT1061
LT1062
LT1063
LT1064
LT1065
LT1066
LT1067
LT1068
LT1069
LT1070
LT1071
LT1072
LT766
LT767
LT768
LT769
LT770
LT771
LT772
LT773
LT774
LT775
LT776
LT777
LT778
LT779
LT780
LT781
LT782
LT783
LT784
LT785
LT786
LT787

Nguyn Th
Phan Th Hnh
Nguyn Th Yn
L Ngc
Th
Trnh Thu
Nguyn Th
c
Nguyn Mai
Trnh Th
Nguyn Hng
Trnh Th
L Th
Nguyn Th Ngc
Trn Vit
inh Th
T Th Thy
Nguyn Phng

Qu
Qunh
Anh
Bnh
Dung
Tho
Thu
Tuyn
Gin
Hng
Anh
Thng
Tm
nh
Nam
Thu
H
Linh

Nguyn Tun
Trn Tun
Phm Th Ngc
Nguyn Vn
L Huy
Nguyn Ph
L Cao
V nh
Bi Quang
Nguyn Thu
Nguyn Cng
Nguyn Vn
H Trng
Nguyn Xun
Nguyn Ngc
Vn
Nguyn Thanh
Ng Th
Nguyn Thanh
Nguyn Vn
T Th Hoi
Trn Xun

Anh
Anh
Bch
Chinh
Cng
Cng
ng
Dng
Hng
Hng
Huy
Huynh
Lun
Mnh
Minh
Mng
Nhn
Quyn
S
Thi
Thu
Thc

5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3

7.0
5.5
6.0
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.0
5.0
6.0
6.5
6.0
6.5
6.5
7.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
4.0
6.0
6.0
7.0
7.0
5.0
4.0
6.0
5.0
3.0
5.0
5.0
3.0
7.0
3.0

23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

LT788 Vit
LT789 L Th
LT790 Thm Thanh
LT792 Nguyn Trng
LT731C Trn Anh
LT793 Nguyn Duy
LT794 Nguyn nh
LT795 H Vit
LT796 on Duy
LT798 Dng Mc
LT799 Trnh Ngc
LT800 Nguyn Cao
LT801 Nguyn Vn
LT802 Phm Xun
LT803 Nguyn Th
LT804 Nguyn c
LT805 Nguyn c
LT806 ng Vn
LT807 T c
LT808 Phng Cao
LT809 Ng Vn
LT810 Nguyn Vn
LT811 Trnh nh
LT812 L Ngc
LT814 L nh
LT815 Nguyn B
LT816 Phng Vn
LT817 o Vn
LT818 Nguyn Hu
LT819 ng Tun
LT820 Nguyn Tin
LT821 L c
LT822 Hong Trng
LT823 on Vn
LT824 Ng Quc
LT825 Nguyn Vn
LT826 Nguyn Cao
LT827 Trn Th
LT827 A Trng
LT827 B Nguyn Mnh

Thng
Tr
Tun
Tng
Ngc
Tuyn
Thnh
Vn
Thnh
Phi
Thng
Thng
Thy
Trng

5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-H6
5LT-H6
5LT-H6
5LT-H6
5LT-H8
5LT-H8
5LT-H8
5LT-H8
5LT-H8

Anh
Ph
Long
Mnh
Cnh
Cng
Tin
Tn
Long
Phong
Chinh
Ngc
Bng
Duy
Quang
Anh
Nhng
Nam
Tun
Nng
Chung
ng
t
Hng
Thp
Cng

5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H2
5LT-H2
5LT-H2
5LT-H2
5LT-H2
5LT-H2
5LT-H2
5LT-H2
5LT-H3
5LT-H3
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
4LT-H4

5LT_H3

5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2.0
5.0
2.0
5.0
4.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
4.0
5.0
3.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
3.0
3.0
5.0
2.0
4.0
3.0
5.0
4.0
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

LT828 inh Vn
LT829 Bi Nguyn
LT830 Nguyn Quc
LT831 Thi Mnh
LT832 Bi Xun
LT833 Nguyn
LT834 inh c
LT835 Nguyn nh
LT837 Bi Xun
LT838 o Trng
LT839 Nguyn Tun
LT841 T Thanh
LT842 V Xun
LT843 L Vn
LT844 Mai nh
LT845 L Vn
LT846 Trn Trung
LT847 Nguyn Xun
LT848 Nguyn Ngc
LT849 Ngc
LT850 Nguyn c
LT851 Nguyn Mnh
LT856 Trn Th Hong
LT862A Nguyn Thi

Nng
Chnh
n
Cng
Ngha
Nguyn
Hng
Cng
Nguyn
Kh
Anh
Tun
An
Cng
Giang
Hong
Tng
nh
Quyn
in
Bnh
Cng
Anh

5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
4LT-H2

Dng

5LT-H6

3.0
4.0
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
3.0
5.0
5.0
2.0
3.0

TRNG I HC IN LC
PHNG O TO
IM THI TT NGHIP MN MN CHUYN NGNH 5LT-CNCK
Tn
TT SBD H
Lp
im s
Ghi ch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

LT01
LT02
LT03
LT04
LT05
LT06
LT07
LT08
LT09
LT10
LT11
LT12
LT13
LT14
LT15
LT16
LT17
LT18
LT19
LT20
LT21
LT22
LT23
LT24
LT25
LT26
LT27
LT28
LT29
LT30
LT31
LT32
LT33
LT34
LT35
LT36

Nguyn Ngc Anh


Nguyn Th Thanh
Bnh
Nguyn Ch
Cng
Nguyn Vit
Cng
L Huy
Cng
Trn Xun
Cng
L nh
Dn
m Hi
ng
Nguyn Hi
ng
Vn
ng
Trn Ngc
nh
L Quang
nh
Nguyn Vn
Doanh
Hong Vn
ng
Nguyn Trng Dng
Nguyn Vn
Dng
L c
Giang
Nguyn Mnh H
Trn Quang
Hi
V Minh
Hi
Trnh Th
Hoa
Thn Vn
Hng
Nguyn Ngc Hng
Trnh Vn
Hng
Dng Duy
Khnh
Trn Vn
Knh
inh Trung
Lp
Nguyn Vn
Liu
H Tin
Linh
Nguyn Sn
Long
Nguyn Vn
Lng
Trn Cng
Mnh
Nguyn c
Minh
Nguyn c
Nam
Nguyn Thi BchNgc
Nguyn Khi Nguyn

5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4

8.0
8.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
8.0
7.0
6.0
8.0
6.0
6.0
8.0
6.0
7.0
6.0
7.0
8.0
6.0
7.0
6.0
7.0
9.0
7.0
8.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
8.0
7.0
8.0
7.0
7.0

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1
2
3
4
5
6

LT37
LT38
LT39
LT40
LT41
LT42
LT43
LT44
LT45
LT46
LT47
LT48
LT49
LT50
LT51
LT52
LT53
LT54
LT55
LT56
LT57
LT58
LT59
LT60
LT61
LT62
LT63
LT64
LT65
LT66
LT67
LT68
LT69
LT70
LT71
LT72
LT73
LT74
LT75
LT76

Cao
Nguyn c
V Vn
Phan Xun
NguynThin
Nguyn Th
Nguyn Th
Phm Mai
Phm Hng
V Vn
Th
Nghim nh
Nguyn Vn
inh Khc
Nguyn Vn
Ng Quang
Hu
Mai Hng
Phm Duy
V nh
Nguyn Minh
Ch
Nguyn Vn
on Vn
Nguyn ng
Nguyn Anh
Nguyn Vn
Phm Vn
Phm Vn
Kiu Hu
L Cng
Cao Tin
Nguyn Bch
Nguyn Quang
T Quang
Nguyn Ngc
Ng Vn
Hong Tun
Nguyn Ngc
Phm Quc

Nguyn
Nng
Pht
Ph
Phc
Phng
Phng
Phng
Qun
Qung
Quang
Quang
Quyn
Quyt
Quyt
Sng
Sn
Sn
Sn
Sn
Tn
Thch
Thng
Thnh
Tho
Th
Th
Tin
T
Tun
Tun
Tng
Tng
Tuyn
Tuyn
V
Vui
Anh
Anh
nh

5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK4
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5

6.0
7.0
8.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
8.0
7.0
8.0
6.0
6.0
7.0
7.0
8.0
7.0
8.0
7.0
6.0
8.0
7.0
6.0
8.0
8.0
6.0
7.0
7.0
8.0
6.0
7.0
7.0

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

LT77
LT78
LT79
LT80
LT81
LT82
LT83
LT84
LT85
LT86
LT87
LT89
LT90
LT91
LT92
LT93
LT94
LT95
LT96
LT97
LT98
LT99
LT100
LT101
LT102
LT103
LT104
LT105
LT106
LT107
LT108
LT109
LT110
LT111
LT112
LT113
LT114
LT115
LT116
LT117

V Vn
Ba
Nguyn Duy
Bnh
Nguyn c
Chnh
Nguyn Xun Chung
Phm Bin
Cng
V Huy
Cng
Dng Xun
t
V Thnh
ch
Nghim Quang nh
L Thnh
ng
o Minh
c
V Vn
Dng
Hong Cng
Dng
Cao Th
Duy
Nguyn Khnh Duy
Vn
Giang
Nguyn Vn
Giang
V Mai
H
T Thanh
Hi
Gip Vn
Hin
Nguyn Ch
Hiu
Nguyn Trn cHiu
Bi Xun
Ho
Thi
Hong
Trn Thanh
Hi
T ng
Hp
Nguyn Tin
Hng
Trn Mnh
Hng
Nguyn ng Hng
Tr Tin
Hng
Nguyn Thin Hu
L c
Huy
Nguyn Quang Huy
La Vn
Khoa
Nguyn Tun Khoa
L Vn
Lm
Ng Dng
Lnh
V c
Lp
L Hoi
Linh
Mai c
Linh

5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5

8.0
6.0
8.0
7.0
6.0
6.0
7.0
8.0
7.0
5.0
5.0
8.0
7.0
5.0
7.0
6.0
6.0
7.0
8.0
8.0
7.0
8.0
6.0
7.0
6.0
6.0
8.0
8.0
6.0
7.0
5.0
8.0
6.0
7.0
6.0
7.0
8.0
6.0
7.0
8.0

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
1
2

LT118
LT119
LT120
LT121
LT122
LT123
LT124
LT125
LT126
LT127
LT128
LT129
LT130
LT131
LT133
LT134
LT135
LT136
LT137
LT138
LT139
LT140
LT141
LT142
LT143
LT144
LT145
LT146
LT147
LT148
LT149
LT150
LT890
LT891
LT892
LT893
LT900
LT901
LT151
LT152

Nguyn Hi
Trn c
Nguyn Hong
V Trng
L Th
Trn Huy
Dng Hng
Hong Tin
Nguyn Hu
Nguyn Minh
Trn Vn
Trn Vn
V Trng
L nh
Nguyn Khc
Nguyn Vn
Trng Vn
Gip Vn
Trn Vn
Mai Vn
Nguyn Cnh
Trn Thnh
Trn Hu
Nguyn Mnh
Trn nh
Nguyn Quc
L ng
L Thanh
L ng
Nguyn Cnh
Gia
L Quang

Lc
Minh
Nam
Nam
Nhung
Phng
Qun
Quang
Sn
Sn
Sn
S
Tam
Thng
Thin
Thnh
Tin
Tun
Triu
Trung
Trung
Trung
Trung
Trng
Trng
Trng
Tng
Tng
T
T
Vinh
Vnh

5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5
5LT-CNCK5

Vn
Nguyn Th
inh Cng
Trn Vn
Nguyn Vn
Trn Vn

Thun
Vnh

Tnh
Tng
Ton

5LT-CNCK1
5LT-CNCK1
5LT-CNCK1
5LT-CNCK1
5LT-CNCK1
4LT-CNCK

L Tun
Dng Ngc

Anh
Anh

5LT-CNT7
5LT-CNT7

8.0
6.0
7.0
6.0
8.0
6.0
7.0
6.0
5.0
7.0
7.0
7.0
6.0
5.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0
6.0
8.0
7.0
9.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
5.0
8.0
5.0

7.0
5.0
5.0

3 LT153
4 LT154
5 LT155
6 LT156
7 LT157
8 LT158
9 LT159
10 LT160
11 LT161
12 LT162
13 LT163
14 LT164
15 LT165
16 LT166
17 LT167
18 LT168
19 LT169
20 LT170
21 LT171
22 LT172
23 LT173
24 LT174
25 LT175
26 LT176
27 LT177
28 LT178
29 LT179
30 LT180
31 LT181
32 LT182
33 LT183
34 LT184
35 LT723
36 LT724
37 LT725
38 LT726
39 LT727
40 LT728
41 LT729
42 LT731B

Nguyn Th
Bnh
Nguyn Vn
Bnh
Hong Vn
Ct
Nguyn c
t
Trn Vn
t
Hong Vn
ng
Hong Minh
c
Trn c
Dng
Nguyn Ngc Duy
Nguyn Th Hong
Giang
Long Vn
Hi
Ma Thi
Hu
Ng nh
Hin
V Tr
Hiu
Trn Th
Hinh
Nguyn Hi
Hong
Th
Hi
Ng c
Hun
Chu nh
Hng
ng Th
Hng
L Quang
Hng
Trng Cng Hu
Hong Xun
Ln
L Mnh
Linh
Nguyn Xun Li
H Anh
Nguyn
Nguyn c
Phc
L c
Qun
Nguyn Minh Qun
V Cng
Qun
V ng
Quang
Hong Vn
Qu

5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7

Nguyn Cng
V Vn
Trn Minh
Nguyn Thanh
Trn Minh
Quch Th Mai
Dng Vit

Cng
Quyt
Cng
Anh
Vit
Phng
Anh

5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4

Phm Vn

Trng

5LT-CNT4

5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
7.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
4.0
7.0
5.0
4.0

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LT185
LT186
LT187
LT188
LT189
LT190
LT191
LT192
LT193
LT194
LT195
LT196
LT197
LT198
LT199
LT200
LT201
LT202
LT203
LT204
LT205
LT206
LT207
LT208
LT209
LT210
LT211
LT212
LT213
LT214
LT215
LT216
LT217
LT218
LT219
LT220
LT221
LT222
LT223
LT224

V Ngc
Ng Vn
Bi Vn
Nguyn Hong
Phan Vn
Bi Vn
L ng
L Vn
Nguyn Th
Nguyn Th
H Vn
L B
L Mnh
Don Khnh
Phm Trn
L Ph
Nguyn Quang
Nguyn Thnh
Nguyn Duy
Nguyn Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Minh
Hong Vn
Ng Minh
Nguyn Ti
Nguyn Hu
Nguyn Anh
Phm Vn
L nh
T Minh
Chu Vn
Bi Cao
L Anh
L Hu
Ng Trung
Cao Vn
Quang
Hong Vn
Trn Quc
Vi An

Quyt
Sn
S
Thi
Thi
Thng
Thng
Thnh
Tha
Thy
Tin
Tin
Tin
Ton
Tr
Trung
Trung
Trung
Tun
Tun
Tuyn
Tuyn
Xun
Hi
Sn
Tnh
Tun
Xun
Cnh
Chu
ng
ng
c
Dng
Dng
Dng
Duy
Giang
Giang
Giang

5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT7
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8

5.0
5.0
5.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
3.0
7.0
5.0
7.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
3.0
5.0
5.0

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
1
2
3
4
5

LT225
LT226
LT227
LT227A
LT227B
LT227C
LT227D
LT228
LT229
LT230
LT231
LT232
LT233
LT234
LT235
LT236
LT237
LT238
LT239
LT240
LT241
LT242
LT243
LT244
LT245
LT246
LT247
LT248
LT249
LT250
LT251
LT252
LT253
LT254
LT255
LT256
LT257
LT258
LT259
LT260

Nguyn Thanh Hi
V Anh
Hi
Hong Vn
Hip
V Huy
Vn
Nguyn Ngc
Nguyn Trung

Kin
Qung
Tn
Sn

L Duy
c
Trn Vn
Chu Ngc
Nguyn Xun
Phm Ngc
Bi Mnh
inh Mnh
Hong nh
Phm Gia
Trn Quang
Phm Vn
Bi Trung
L Hu
Nguyn Khnh
Trnh Vn
Phan c
Phm Xun
L Hoi
L Cao
L Th
Trn Duy
V Trng
Ng Vn
o Vn
ng Hng
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Ng Ngc
V c
Trn ng
V Ch
Trn Vn

Hip
Hiu
Ha
Hong
Hong
Hong
Hng
Hng
Hng
Huy
Khi
Khanh
Kin
K
Linh
Linh
Long
Minh
Nam
Nam
Nga
Ngng
Nhn
Phan
Phc
Quang
Quang
Qu
Quyn
Quyt
Thi
Thng
Thin

5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT7
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8

6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
3.0
6.0

5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
4.0
5.0
3.0
5.0
3.0
6.0
5.0
4.0
6.0
5.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
4.0

6 LT261 Trn Vn
7 LT262 Mc c
8 LT263 Nguyn Hng
9 LT264 Nguyn Vn
10 LT265 ng nh
11 LT266 L Vn
12 LT267 Trn Mnh
13 LT268 Bi c
14 LT269 Nguyn Vn
15 LT270 Hc B
16 LT270A Vn
17 LT270B Bi Vn
18 LT270C Nguyn Quang
19 LT271 Tng Duy
20 LT272 Nguyn Tin
21 LT273 Ng Hng
22 LT274 H Ngc
23 LT275 Phm Hu
24 LT276 L Vn
25 LT277 Trn Ngc
26 LT278 Chu Vn
27 LT279 u Trn
28 LT280 Nguyn nh
29 LT722 Phm Ngc
30 LT723 Trn Vn
31 LT724 Nguyn Vn
32 LT725 Trn Vn
33 LT726 Phm Vn
34 LT727 Trung
35 LT728 V Vn
36 LT729 Phm Vn
37 LT730 Phm Vn
38 LT732 ng Vn
39 LT733 Nguyn Thnh
40 LT734 V Vn
41 LT735 V Vn
42 LT736 Lu Vn
43 LT737 Ng Th
44 LT738 Trn Ngc
45 LT739 Trn Hu

Tin
Trung
Trng
Tu
T
T
Tun
Tng
Tng
Tng
Thnh
Th
Thnh

Vng
Thnh
Tin
Trung
Tun
Hon
Hong
Hng
Phc
Qun
An
Anh
Ch
ng
Duy
Hi
Hng
Hng
Hu
Linh
Li
Nam
Ngc
Pht
Quang
Qunh
Sn

5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT4
5LT-CNT4
5LT-CNT2
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT8
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6
5LT-CNT6

5.0
5.0
5.0
4.0
6.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0

8.0
5.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0

46 LT740 Nguyn Ngc


47 LT743 Trn Vn
48 LT744 Nguyn i
49 LT745 Nguyn Vn
50 LT746 Nguyn Tin
51 LT748 L Duy
52 LT749 Trnh Trng
53 LT750 Nguyn Quc
54 LT751 Nguyn Vn
55 LT751 A Nguyn Ngc
56 LT751 B Ng Vn
1 LT281 Dng Vn
2 LT282 L Tun
3 LT283 Phm Nguyn
4 LT284 Nguyn Vn
5 LT285 Nguyn Vn
6 LT286 Nguyn Vn
7 LT287 Nguyn Thnh
8 LT288 on Th
9 LT289 Bi Mnh
10 LT290 Bi S
11 LT291 Nguyn Mnh
12 LT292 Nguyn Xun
13 LT293 L Vn
14 LT294 L Vn
15 LT295 o Vn
16 LT296 Nguyn Vn
17 LT297 Nguyn Anh
18 LT298 Nguyn Tin
19 LT299 Don Long
20 LT300 Hong Ngc
21 LT301 L Minh
22 LT302 Nguyn c
23 LT303 L Vn
24 LT304 Phan Th
25 LT305 Tng Quang
26 LT306 m Vn
27 LT307 V Thi
28 LT308 Phng Xun
29 LT309 Lu Trng

Trung

5LT-CNT6

Cng
Nguyn
Thun
t
Hong
Giang
Uy
Thanh
Qun
Oanh

5LT-CNT1
5LT-CNT1
5LT-CNT1
5LT-CNT1
5LT-CNT1
5LT-CNT2
5LT-CNT2
5LT_CNT2
4LTCNT2
5LT-CNT1

An
Anh
Anh
Ba
Bng
Bin
Chung
Chuyn
Cng
Cng
Cng
Cng
ng
ip
nh
ng
c
c
Hi
Hi
Hi
Hi
Hn
Hin
Hiu
Hong
Hc
Hun
Hun

5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4

4.0
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
4.0
5.0
4.0
4.0
7.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0
6.0
3.0
7.0
6.0
6.0
5.0
4.0
5.0
4.0
3.0
5.0
4.0
4.0
4.0

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

LT310
LT311
LT312
LT313
LT314
LT315
LT316
LT317
LT318
LT319
LT320
LT321
LT322
LT323
LT324
LT325
LT326
LT327
LT328
LT329
LT330
LT331
LT332
LT333
LT334
LT335
LT336
LT337
LT338
LT339
LT340
LT341
LT342
LT343
LT344
LT345
LT346
LT347
LT348
LT349

Nguyn Duy
L nh
inh Vn
V L Hi
Tng Vn
Trn Vit
Nguyn Vn
inh Cao
Phm Xun
Nguyn Th
Nguyn Tin
Trn Hoi
Trn Minh
Nguyn Chung
L Hng
Nguyn Vn
Bi Ngc
Trng
Trn c
Vn
Nguyn c
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Ng Sinh
Phm Hu
Nguyn
Hong Vn
L Hng
Nguyn Vn
Dng Mnh
Phm Vn
Hong Ngc
Nguyn c
Phan Vn
Trnh Anh
Nguyn Mai
L Duy
Nguyn Linh
Giang Quang

Hng
Kin
Lng
Linh
Lc
Long
Minh
Nam
Nguyn
Nhm
Ni
Phng
Phng
Phng
Phng
Qu
Qunh
Sng
Sn
Tn
Thi
Thi
Thnh
Thnh
Tho
Thin
Th
Thy
Thy
Toi
Ton
Tr
Trng
T
Tun
Tun
Tng
Vn
Vng
Yn

5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4

5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
4.0
5.0
4.0
4.0
6.0
4.0
2.0
3.0
5.0
4.0
4.0
6.0
5.0
6.0
4.0
4.0
6.0
6.0
4.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
3.0
4.0
4.0
3.0
5.0
4.0
6.0
8.0

70
71
72
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

LT350
LT351
LT352
LT902
LT903
LT353
LT354
LT355
LT356
LT357
LT358
LT359
LT360
LT361
LT362
LT363
LT364
LT365
LT366
LT367
LT368
LT369
LT370
LT371
LT372
LT373
LT374
LT375
LT376
LT377
LT378
LT379
LT380
LT381
LT382
LT383
LT384
LT385
LT386
LT387

Tng Trung
Phm ng
Dng Vn

Kin
Quang
Th

5LT-CN4
5LT-CN4
5LT-CN4

Nguyn Don
Nguyn Vn

Tng
Thng

5LT-C T
5LT-C T

Vng Thu
Anh
Phm Th
nh
Nguyn Th LinhChi
Ng Th
Chung
Ng Th
Dip
Trn Th Hng ip
Nguyn Th Hng
Giang
Nguyn Thanh Thanh
H
Trn Th Thu H
Phan Th
Hi
Trn Vn
Hi
V Th
Hn
Nguyn Thi ThuHng
Nguyn Th Thu Hng
Nguyn Thu
Hng
Nguyn Th
Hnh
Nguyn Th
Hin
on Th Thu Hin
Vn
Hin
Nguyn Th
Hin
V Th
Hoa
V Th Thanh Ho
Nguyn Thu
Hoi
Nguyn Th MinhHi
o Thu
Hng
H Thanh
Huyn
Nguyn Th Thu Huyn
Phm Th
Huyn
T Ngc
Khnh
Phm Th
Kim
Trnh Thu
Linh
V Th
Loan
Trn Th
Lc
Nguyn Th
Luyn
V Hng
Ly

5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6

5.0
4.0
5.0
6.0
6.0
8.0
8.5
6.5
7.0
8.5
8.0
7.5
6.5
8.0
7.5
7.5
8.5
7.0
8.0
5.0
7.0
6.0
8.0
6.5
7.5
6.0
7.5
6.5
7.5
6.5
8.0
6.5
8.0
7.0
8.0
7.0
8.0
6.5
6.5
7.5

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

LT388
LT389
LT390
LT391
LT392
LT393
LT394
LT395
LT396
LT397
LT398
LT399
LT400
LT402
LT403
LT404
LT405
LT406
LT407

55
56
57
58
59
60
61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LT408
LT409
LT410
LT412
LT413
LT414
LT415
LT416
LT417
LT418
LT419
LT420
LT421
LT422
LT423
LT424
LT425
LT426
LT427
LT428

Nguyn Th
L
u Thanh
Mai
Nguyn Th
Mai
Trn Th Hng Minh
L Th
Ngn
Hong Th
Nguyt
inh Th Hng Nhm
inh Th
Nhung
Nguyn Hng Nhung
Trn Th
Phng
Trn Th Xun Phng
inh Th
Phng
Trn Th
Sm
Nguyn Th
Tm
H Th Phng Thanh
Trn Th
Thanh
L Th Thu
Tho
Trnh Th
Thoa
Hong Th
Thu
Nguyn Th
Thng
Hoi
V Th Hoi
Thng
Phm Th
Thu
Trn Th
Thu
Nguyn Th
Trang
Bi Th Thu
Trang
inh Thanh
T
Nguyn Thanh T
Phm Th
Ti
Vi Th Hng
Yn
Th Kim
Anh
Nguyn Th Lan Hng
Bi Th
Anh
on Vit
Anh
Phng Th
Chang
Bi Th
Dung
Nghim Th
Duyn
T Bo Hong Giang
Nguyn Hng Hnh
V Th Tuyt Hng

5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT6
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
5.5
7.0
6.5
6.0
6.5
7.0
6.5
7.0
7.0
6.5
6.5
7.0
7.5
7.5
8.0
7.0
8.0
8.0
7.5
8.5
7.5
7.5
8.0
8.0
9.0
8.5
8.5
8.5
7.5
9.0
8.5

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

LT429
LT430
LT431
LT432
LT433
LT434
LT435
LT436
LT437
LT438
LT439
LT440
LT441
LT442
LT443
LT444
LT445
LT446
LT447
LT448
LT449
LT450
LT451
LT452
LT453
LT454
LT455
LT456
LT457
LT458
LT459
LT460
LT461
LT462
LT463
LT464
LT465
LT466
LT467
LT468

Phan Th Kim Hu
T Th Hoa
Hu
on Th
Hng
Phm Nam
Khnh
u Th
Loan
Nguyn S
Lng
inh Th
Luyn
Nguyn Th ThoLy
Lu Th
Ng
Nguyn Th
Ngc
Trn Th
N
Lan
Phng
Nguyn Th Thu Phng
Hong Th
Thnh
o Th Thu
Thng
Dng Th
Thng
Nguyn Th Thu Trang
V Hng
Trng
Trnh Th
Xun
Nguyn Th Hi Yn
L Th Mai
Anh
Phm Th Kim Chi
Nguyn Th
Chc
Th Minh
Giang
Hong Th
Hoa
V Th
Hoa
Nguyn Phng Hng
Trn Vit
Hng
inh Th Lan Hng
Trn Th
Hng
Nguyn Th
Huy
Nguyn Th
Khuyn
Nguyn Tuyt Lan
Nguyn Th
Luyn
Trnh Hoi
Ly
Nguyn Th
Ngn
Nguyn Trng Nam
Nguyn Th
Phng (89)
Nguyn Th
Phng (90)
L Thy
Qunh

5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9

8.5
8.5
8.5
8.0
8.5
8.0
7.5
8.5
8.0
6.5
6.5
5.5
6.5
6.5
7.5
7.0
7.0
6.5
7.0
8.0
8.5
8.0
8.0
7.5
8.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.0
8.5
8.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
6.5

54
55
56
57
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

LT469
LT470
LT471
LT472
LT473
LT474
LT475
LT476
LT477
LT478
LT479
LT480
LT481
LT482
LT483
LT484
LT485
LT486
LT488
LT489
LT490
LT491
LT492
LT493
LT494
LT495
LT496
LT497
LT498
LT499
LT500
LT501
LT502
LT503
LT504
LT505
LT506
LT507
LT508
LT509

Lng Thy
Qunh
Nguyn Ngc Thi
V Th
Thanh
Nhm Phng Tho
Dng Thu
Thy
Nguyn Th Thanh
Thy
Nguyn Th BchThy
V Th
Thy
Phm Qunh
Trm
o Th Huyn Trang
L Vn
Trang
Nguyn Th Huyn
Trang
Ng Oanh
T
ng Kim
Cnh
Phm Th Thu Hng
Chu Th Hng Nga
T Th
Nhn
Bi ng
Ninh
Phm Tun
V
Hong Bch
Ha
Phan Tun
Hng
Hong Tin
Thnh
Bi Th Hng Ti
Hong c
Vng
Hong Th Chi Anh
Hong Th Lan Anh
Mai Th Vn
Anh
Nguyn Th NgcAnh
Phm Kim
Anh
Trn Th Lan
Anh
Trn Thu
nh
Ng Th Thu
Dung
Trn Th Thu Dung
Nguyn Th ThuDng
Nguyn Th
Duyn
Cao Th
Giang
Nguyn Th Hong
Giang
Trn Th
H
Phan Th
Hi
Nguyn Th Thu Hng

5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT9
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10

5.5
8.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.0
7.0
6.0
5.0
6.5
6.0
6.5
6.5
6.5
7.5
6.0
7.5
7.5
6.0
7.5
7.5
7.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.0
7.0
7.0
6.5
7.5
6.5
6.5
7.5
6.5
7.0
7.5
7.0

36 LT510 Trn Th
Hu
37 LT511 Bi Th
Hin
38 LT512 Nguyn Th
Hin
39 LT513 Trn Th
Hin
40 LT514 Trng Th
Hoa
41 LT515 Phm Th
Hoi
42 LT516 Nguyn Th
Hp
43 LT517 Trn Th
Hp
44 LT518 Bi Th
Hu
45 LT519 Nguyn Th
Hu
46 LT520 L Th
Hng
47 LT520B Cao Th Thu
Hng
48 LT521 Nguyn Th
Hng
49 LT522 Nguyn Th L Huyn
50 LT523 Nguyn Diu
Linh
51 LT524 Ng Thu
Kiu
52 LT525 Ng Th
Luyn
53 LT526 Nguyn Th
Min
54 LT527 o Th Hoi Nam
55 LT528 Nguyn Th Thanh
Nga
56 LT529 Hong Th
Ngn
57 LT530 Nguyn Th KimNgn
58 LT531 Nguyn Th nh Ngc
59 LT532 Phm Th nh Nguyt
60 LT533 Nguyn Th HngNhung
1 LT534 Phm Th
Nhung
2 LT535 ng Cng
Ph
3 LT536 Phm Minh
Phung
4 LT537 Nguyn Th
Phng
5 LT538 Phm Ngc
Qun
6 LT539 L Hng
Qunh
7 LT540 Trn Th
Thi
8 LT541 Nguyn Th
Thm
9 LT542 Hong Th
Thm
10 LT543 Nguyn Th
Thm
11 LT544 Phm Th Ngc Thu
12 LT545 Hong Th
Thu
13 LT546 L Th Thanh Thu
14 LT547 Nguyn Th
Thu
15 LT548 Nguyn Th
Thy

5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT9
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10

7.5
7.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.0
7.0
7.5
7.0
5.5
5.0
5.5
5.0
5.0
5.5
5.0
6.0
5.5
5.5
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
7.0
5.0
5.0
5.5
7.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
6.5

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5

LT549
LT550
LT551
LT552
LT553
LT554
LT555
LT556
LT557
LT558
LT559
LT560
LT561
LT562
LT563
LT564
LT565
LT566
LT567
LT568
LT569
LT570
LT571
LT572
LT573
LT574
LT575
LT576
LT577
LT578
LT579
LT580
LT581
LT583
LT584
LT585
LT586
LT587
LT588
LT589

Nguyn Khnh Ton


Nguyn Th
Trang
Nguyn Minh T
Nguyn Thanh Tng
V Vn
Vnh
Trn Th
Yn
L Lan
Anh
Nguyn Th HngAnh
Trnh Thy
Anh
L Th Qunh Anh
L Thanh
Hng
Nguyn Kim
Oanh
Phm Th
Th
Trn Th Hng Thy
Nguyn Th Phng
Thy
Phm Th Huyn Trang
Cn Th Mai
Anh
inh Th
Huyn
Ninh Th
Thu
L Th Thy
An
Bi Th Vn
Anh
Ng Lan
Anh
on Vn
Bu
Nguyn Th
Dung
Phm Th Thanh H
Trn Thu
H
L Th Thu
Hng
Phm Th Thanh Hng
Bi Th
Hng
Nguyn Thanh Hng
Nguyn Vn
Hng
Phng Th Thu Hoi
Trn Th
Hoa
V Th
Huyn
Dng Th
Lan
Nguyn Th ThyLin
Nguyn Duy
Linh
Nguyn Th
L
Phm Thy
Loan
V Bch
Ngc

5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT10
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11

5.5
5.5
6.0
6.5
6.0
6.5
7.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.5
5.0
5.0
7.5
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
6.0
5.0
6.5
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
6.5
7.0
4.0
6.5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
2
3

LT590
LT591
LT592
LT593
LT594
LT595
LT596
LT597
LT598
LT599
LT600
LT601
LT602
LT603
LT604
LT605
LT606
LT607
LT608
LT609
LT610
LT611
LT612
LT613
LT614
LT615
LT616
LT617
LT618
LT619
LT620
LT621
LT622
LT624
LT625
LT626
LT627
LT628
LT629
LT630
LT631
LT632

Nguyn Th
Oanh
ng Nht
Quang
Mai Vn
Quang
Nguyn Th
Quy
L Th
Quyn
Trnh Th
Quyn
L Trung
Ta
L Phng
Thanh
Nguyn Th
Thy
Nguyn Th Thu Thy
Nguyn Th Thu Thy
Nguyn Th MinhTrang
H c
Tun
Nguyn Thanh Tuyn
Nguyn Ch
Cng
Nguyn Th
Dng
Phm Th
Hin
Bi Th
Hu
L Th
Mi
Nguyn Th Thanh
Nga
Nguyn Th
Oanh
Nguyn Mai
Phng
Nguyn Th
Phng
Bi Minh
Qunh
Bi Th
Trang
Nguyn Mai
Chu
Phm Vn
Chin
Bi Th
Hoa
Trnh Th
Hu
Trn Th Hng Loan
Mai Thu
My
Nguyn Th
Sen
Th
Thm
Nguyn Th Nh Trang
Nguyn Ngc Anh
Trn Thanh
Hi
Nguyn Th Huyn
Trang
Nguyn Ngc Bch
Nguyn Th Thanh
Tm
L Th Xun
Anh
Phm Ngc
Anh
Phm Tun
Anh

5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT11
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12

5.0
7.0
5.0
6.5
5.0
7.0
5.5
7.5
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
6.5
6.5
7.0
6.5
7.0
7.0
7.0
5.5
7.0
6.0
7.0
5.5
7.0
5.0
6.0
6.0
7.0
6.0
5.5
6.0
6.5
5.0
7.0
5.5
7.0
6.0
6.0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

LT633
LT634
LT635
LT636
LT637
LT638
LT639
LT640
LT641
LT642
LT643
LT644
LT645
LT646
LT647
LT648
LT649
LT650
LT651
LT652
LT653
LT654
LT655
LT656
LT657
LT658
LT659
LT660
LT661
LT662
LT663
LT664
LT665
LT666
LT667
LT668
LT669
LT670
LT671
LT672

Nguyn Th
Chi
Nguyn Th
Chuyn
Bnh Th
Dim
Ng Quang
Dng
Trn Th
Dng
Nguyn Th
H
Nguyn Th
Hng
Phm Th
Hoa
Nguyn Ngc Hong
Nguyn Th
Hng
V Bch
Hp
L Th
Hu
L Th
Hng
Nguyn Th
Hng
Nguyn Th
Hng
Nguyn Th BchHuyn
Trn Th
Lan
Bi Th
Lin
V Th Thy
Linh
Phm Th Tr Mi
Nguyn Th
Nam
Nguyn Th
Nng
ng Th
Nguyt
Nguyn Th
Nhung
Nguyn Th Kim Nhung
H Th Lan
Phng
Nguyn Th Kim Phng
Phan Th
Sng
inh Th
Tho
inh Th
Thu
Phm Th
Thng
Nguyn Th
Thy
Trn Th
Thy
Trn Th
Thy
Nguyn Th
Trang
Nguyn Th Thu Trang
L Th
Tuyn
Chu Th
Tuyt
Nguyn Th
Tuyt
Trn Quc
V

5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12

6.0
7.0
6.0
6.0
6.5
6.0
6.0
6.5
6.5
7.0
6.5
6.5
7.0
6.5
5.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.5
6.5
6.5
6.5
6.5
5.5
6.5
6.0
6.0
6.5
6.0
6.0
7.0
6.5
6.5
6.5
6.5
5.0

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LT673
LT674
LT675
LT676
LT677
LT678
LT679
LT680
LT681
LT682
LT683
LT684
LT685
LT1001
LT1002
LT1003
LT1004
LT1005
LT1006
LT1007
LT1008
LT1009
LT1010
LT1011
LT1012
LT1013
LT1014
LT1015
LT1016
LT1017
LT1018
LT1019
LT1020
LT1021
LT1022
LT1023
LT1024
LT1025
LT1026
LT1027

H Th Thanh Xun
T Th
Xun
Nguyn Th ThyAn
Trn Th
Hng
L Hi
Loan
inh Tuyt
Nhung
Bi Th
Oanh
ng Vn
Quyt
V Th
Thn
Nguyn Th
Thun
Gip Th Kim Thy
Phan Th
Tuyt
inh Th
Xinh
L Th Ngc
Anh
Nguyn Hng
Cm
Dng Th
Chung
Trn Th
Duyn
Dng Th
H
Trng Th ThanhHiu
Trn Th
Hoa
Trng Th Thu Hng
Nguyn Th
Huyn
Khut Th Thy Linh
V Ngc
Nam
Nguyn Th Kim Ngn
Nguyn Th Phi Oanh
Tng Th Kim
Oanh
ng Hu
Phc
V Th
Trang
V Th
Vn
Nguyn Th
Huyn
Nguyn Th
Mnh
Th Kim
Ngn
Nguyn Th
H
Bi Th
Hin
Nguyn Th Thu Hin
H Th
Nga
Lm Th
Nhung
Hong Th
Oanh
Trn Th
Sen

5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT12
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13

6.5
7.0
7.0
7.0
6.5
6.0
6.5
5.5
5.0
7.0
7.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.0
7.0
4.0
6.5
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
4.0
3.0
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
7.0
7.0
5.5

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Thanh
LT1028 Phm Th
Thy
LT1029 ng Th
Lan
LT1030 Tng Th
LT1031 Nguyn Th Tr My
Hoi
LT1031A Phm Th
nh
LT1031B Mai Ngc
Huyn
LT1031C V Th Thanh
c
LT1031D Phm Trung
Hng
LT1031E V Th
Hng
LT1031F Thi Th
Bnh
CQ1031G Hong Th
Tng
CQ1031H Cao Lm
Trng
LT1032 Nguyn nh
Quyn
LT1033 Mai Th
Vng
LT1034 Nguyn Thin
LT1035 Nguyn Th Thu H
LT1036 Nguyn Th Thu Huyn
My
LT1037 Mai Th
Thm
LT1038 Phan Th
Xim
LT1039 Phm Th
Yn
LT1040 V Th
LT1041 Phm Th Thanh An
LT1042 Nguyn Th QunhAnh
Giang
LT1043 Nguyn Thi
Hnh
LT1044 V Th
Hin
LT1045 inh Th
Hin
LT1046 L Th Thu
Nhung
LT1047 Bi Th
Trang
LT1048 Ng Th Vn
Trang
LT1049 V Th Qunh
Vit
LT1050 Phm Quc
Cng
LT1051 L Xun
Tuyn
LT1052 Nguyn Th
Dung
LT1053 Trn Th
Ngc
LT1054 Lng Th
Qu
LT1055 Nguyn Th
LT1056 Phan Th Hnh Qunh
LT1057 Nguyn Th Yn Anh
Bnh
LT1058 L Ngc
Dung
LT1059 Th

5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
3K ton
3K ton
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13

6.5
6.5
5.5
6.5
6.0
5.0
5.5
4.0
5.5
4.0
6.0
4.0
4.0
4.0
4.0
6.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.5
5.5
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.5
6.0
6.5
6.0

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LT1060
LT1061
LT1062
LT1063
LT1064
LT1065
LT1066
LT1067
LT1068
LT1069
LT1070
LT1071
LT1072
LT686
LT687
LT688
LT689
LT690
LT691
LT692
LT693
LT694
LT695
LT696
LT697
LT698
LT699
LT700
LT702
LT703
LT704
LT705
LT1072
LT1073
LT1074
LT1075
LT1076
LT1077
LT1078
LT1079

Trnh Thu
Tho
Nguyn Th
Thu
c
Tuyn
Nguyn Mai
Gin
Trnh Th
Hng
Nguyn Hng
Anh
Trnh Th
Thng
L Th
Tm
Nguyn Th Ngc nh
Trn Vit
Nam
inh Th
Thu
T Th Thy
H
Nguyn Phng Linh

Nguyn Ph
V nh
L Hng
Nguyn B
Phm Minh
Nguyn Bnh
Phm Trung
Trnh Vn
Bi Th
Nguyn Vn
Bi Quang
Nguyn Vn
Nguyn Thu
Trn Th Thu
Nguyn Thanh
Trn Xun
L Th
Bi Minh
Thm Thanh

Cng
Dng
Hi
Hi
Hi
Ho
Hiu
Hong
Hp
Hun
Hng
Hng
Hng
Hng
S
Thc
Tr
Tun
Tun

Nguyn Minh
Vi Thu
Nguyn c
Phm Vn
Nguyn Tin
Hong Th
Nguyn Thu
L Thu

S
Hin
Lm
t
Khoa
Dim
Dung
H

5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-KT13
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT3
5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT

6.5
6.5
6.5
6.5
5.0
6.5
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0

4.0
3.0
4.0
5.0
6.0

5.0
4.0
6.0
4.0

5.0
4.0
4.0
4.0

5.0
5.0

5.0
5.0
5.0
5.0

5.0
7.0
5.0
5.0

5.0
5.0
5.0
6.0

28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

LT1080
LT1081
LT1082
LT1083
LT1084
LT1088
LT1091
LT1093
LT1094
LT1095
LT1096
LT1097
LT1100
LT1102
LT1103
LT1104
LT1105
LT1106
LT1107
LT1108
LT1109
LT1110
LT1111
LT1112
LT1113
LT1114
LT1115
LT1116
LT1117
LT1118
LT1121
LT1122
LT1123
LT1126
LT1127
LT1128
LT1129
LT1130
LT1131
LT1132

Nguyn Hu
Nguyn Trung
Hong K
L Vn
Ng Th
Nguyn Xun
Nguyn Trn
Nguyn Th
Nguyn c
Nguyn c
Trnh nh
Dng Thi
L c
Phm Vn
Hong Trng
Hong Vit
Phm Huy
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Bi Nguyn
Nguyn Quc
Trn Vit
L Hng
L Thng
T Thanh
Nguyn c
V Cng
Nguyn c
L Trng
Nguyn Th Thu
Mai Danh
Phm Vit
Trn Th Hong
Trng

Vit
Hu
Tip
Hi
Thu
Qu
Trung
Anh
Ph
Long
Long
Hc
Nam
Hng
Tun
Hong
Hong
Hiu
Gip
Chnh
n
Quang
Mnh
Li
Tun
Bnh
Phc
Hip
Tin
Hng
Quang
Hng
Anh
Thp

5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT
5LT-CNTT
4LT-CNTT
4LT-CNTT
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H1
5LT-H2
5LT-H2
5LT-H3
5LT-H3
5LT-H3
5LT-H3
5LT-H3
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H4
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
5LT-H5
4LT-H1
4LT-H2
4LT-H2
4LT-H2
4LT-H4

Th
L Tin
L Vn
Trn i
Nguyn V
Nguyn Thi

Dung
Dng
Khng
Phng
Linh
Dng

5LT-H8
5LT-H8
5LT-H8
5LT-H8
5LT-H6
5LT-H6

6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
8.0
8.0
7.0
6.0
5.0
6.0
9.0
6.0
5.0
5.0
6.0
6.0
8.0
7.0
8.0
9.0
8.0
7.0
6.0
7.0
6.0

34 LT827B Nguyn Mnh


1 LT827C Nguyn Vn
2 LT827D Nguyn Ton

Cng
Nhn
Nng

5LT_H3
5LT-TVT
2-TVT1

7.0

5.0
5.0