You are on page 1of 16

ISSN: 2080-3664

NAKAD: 10 000 EGZ.


rok VIII, nr 22 (150)
wiadomoci s. 2
racibrz SPORT
Kultura w Raciborzu
potrzebuje mecenatu
sylwetki s. 5
Wspomnienie
o prof. Aleksandrze Orowskim
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
s. 7
PLUSY BIZNESU DLA
Mniej schetynwek
w powiecie raciborskim
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
racibrz gospodarka komunalna
portal regionalny
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
Koniec RTP Unia w Raciborzu
Wizytwka Raciborza znika z krajobrazu miasta.
Przetarg zdecyduje
o przyszoci PK
Raciborska spka na krawdzi.
P
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
O Wodzisawiu usyszy
cay wiat
wodzisaw lski podre
21 LISTOPADA 2013
Sandra i ukasz ukaszuk w czasie swej podry dookoa
wiata promuj Wodzisaw lski. Na zdj. podrnicy wraz
z prezydentem Mieczysawem Kiec (w rodku).
Pi tytuw mistrza Pol-
ski, triumfy w Pucharze Polski
i na hali, wystpy w Lidze Mi-
strzy, kilkanacie reprezen-
tatek nie tylko naszej kadry
narodowej. Pikna karta zapi-
sana w historii polskiego fut-
bolu. Klub, dziki ktremu lu-
dzie w innych czciach kraju
dowiedzieli si, e istnieje ta-
kie miasto jak Racibrz, znika
z pikarskiej mapy Polski.
Jeszcze rok temu Remi-
giusz Trawiski, gwny ar-
chitekt potgi Unii, snu mo-
carstwowe plany. W dwa lata
chcia zwikszy budet klubu
tak, by jak rwny z rwnym
rywalizowa z europejsk czo-
wk. Mia ku temu powody.
Doskonale ukadaa si wsp-
praca z Rafako, z ktrym Unia
podpisaa umow sponsorsk,
wszystko wskazywao na to, i
na tym nie koniec.
Niestety, zmiany wasno-
ciowe w zakadzie spowodo-
way, e wszystko zaczo si
sypa jak domek z kart. Nowe
wadze Rafako mocno ograni-
czyy wydatki na sponsorowa-
nie klubw sportowych i to by
pocztek koca Unii, cho nie
zwiastowao to jeszcze najgor-
szego. Udao si (przy wydat-
nej pomocy ze strony wadz
miejskich) dogra sezon do
koca, wywalczy pite z rzdu
mistrzostwo kraju, awansowa
do Ligi Mistrzy. W losowaniu
los si do Unii umiechn. Po
wylosowaniu tureckiego Ko-
naka, jednej z najsabszych
druyn z caej 32 druynowej
stawki, wydawao si i upra-
gniony awans do II rundy fazy
pucharowej jest na wycigni-
cie rki.
Rankingi to jedno, a boisko
drugie. Turecka przeszkoda
spowodowaa, e kltwa pierw-
szej rundy powtrzya si w
tym roku. By to przysowiowy
gwd do trumny. Trawiski,
ktry ju wczeniej kilkukrot-
nie dawa do zrozumienia, i
jest coraz bardziej zniechco-
ny prowadzeniem klubu, def-
nitywnie powiedzia do. Wo-
bec braku widokw na duego
sponsora, w sytuacji gdy z wa-
snej kieszeni dokada do Unii,
a na pomoc miasta nie mia co
w wikszym wymiarze liczy,
zrezygnowa z zaangaowania
w klub.
Na stanowisku prezesa
Trawiskiego zastpi Jzef
Teresiak. Natychmiast poja-
wiy si spekulacje, co dalej?
Rozwaano opcje z dokocze-
niem sezonu z udziaem ju-
niorek lub gry w III lidze. W
ubiegym tygodniu gruchna
wie, i Unia przenosi si do
Trjmiasta i zostaje przej-
ta przez tamtejszy klub Checz
Gdynia. - Rzeczywicie dosta-
limy tak ofert z Gdyni i pro-
wadzimy negocjacje, na jakich
zasadach miaoby si to odby
potwierdza Teresiak. Strony
ustalaj warunki, by wszyst-
ko byo zgodne z przepisami
PZPN. A te nie dopuszczaj
czenia stowarzysze w prze-
rwie midzysezonowej. Naj-
bardziej prawdopodobne jest
rozwizanie, e unitki rund
wiosenn rozegraj jako RTP
Unia Racibrz w Gdyni, a od
nowego sezonu, ju po fuzji,
bd wystpoway pod szyl-
dem Checz.
Jeszcze w listopadzie do
Raciborza maj przyjecha
przedstawiciele gdyskiego
klubu, by zapozna si z sytu-
acj ksigow Unii. RTP nie
ma zalegoci wobec ZUS-u
i Urzdu Skarbowego, wic
wszystko jest na prostej dro-
dze do przenosin. Gdynianie
maj wsparcie wadz swojego
miasta, zabezpieczenie fnan-
sowe, s bardzo zainteresowa-
ni. Brakuje im tylko miejsca w
Ekstralidze.
W poowie grudnia ma si
odby walne zgromadzenie
zarzdu RTP Unia. Sdz, e
wtedy wszyscy dziaacze po-
dadz si do dymisji przewi-
duje Teresiak. Na fnalizacj
ustale z Checz z niecierpli-
woci czekaj zawodnicz-
ki Unii. Wikszo z nich ma
podpisane kontrakty do koca
grudnia. Na adres Unii przy-
chodziy zaproszenia na testy
w druynach I i II Bundesligi
niemieckiej, klub wydawa zgo-
d na wyjazdy. Pki co nie wia-
domo, jaka czeka je przyszo.
Jeli Checz zaproponuje dobre
warunki, najprawdopodobniej
liczna ich grupa przeniesie si
jednak nad morze.
To najlepsze rozwiza-
nie, eby wyj z tego z twa-
rz. Nie chcemy zaciga du-
gw trudnych do spacenia, a
dziewczyny bd miay zagwa-
rantowan przyszo podsu-
mowuje prezes.
pawe strzelczyk
Wiele wskazuje na to, e od wiosny RTP Unia Racibrz bdzie graa w Gdyni.
Rewolucja mieciowa i
przegrana w przetargu na
odbir odpadw w Racibo-
rzu sprawiy, e raciborskie
Przedsibiorstwo Komunalne
znalazo si w bardzo trudnej
sytuacji. Tymczasem wadze
miasta ogosiy przetarg na
utrzymanie porzdku i czysto-
ci na terenie gminy Racibrz.
Ogoszenie o zamwieniu tego
typu samo w sobie nie jest ni-
czym nadzwyczajnym. Jednak-
e w sytuacji w jakiej znajduje
si raciborskie Przedsibior-
stwo Komunalne, wydaje si,
e wyniki postpowania prze-
targowego bd stanowi o by
albo nie by miejskiej spki.
Jeli spka wygra przetarg,
bdzie miaa co robi przez
najblisze trzy lata.
Tymczasem nie milkn ko-
mentarze do przegranego dla
PK przetargu na odbir odpa-
dw. Pojawiaj si gosy, e w
samym magistracie ustalono
dla Przedsibiorstwa Komu-
nalnego wysz od konkuren-
cji cen za wywz odpadw,
w rezultacie czego przegrao
przetarg.
To ogromne nieporozu-
mienie. Jaki cel miaby urzd
miasta eby nakaza zarz-
dowi Przedsibiorstwa Ko-
munalnego kalkulowa cen,
ktra przewyszaa rodki za-
rezerwowane w budecie na
realizacj tego kontraktu?
dementuje pogoski prezydent
Mirosaw Lenk i dodaje, e PK
przegrao z powodu zbyt wyso-
kich kosztw wasnych: zarz-
du, oglnozakadowych i wy-
dziaowych.
et
Maestwo ruszyo w rejs dookoa wiata.
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 21 listopada 2013, nr 22 (150)
<<
Wadze Miasta ogosiy pro-
jekt budetu na przyszy rok. W
stosunku do roku obecnego wy-
datki na kultur i zachowanie
dziedzictwa narodowego spad-
n do 3,8% wartoci caego bu-
detu (dla porwnania obsuga
zaduenia Raciborza w 2014
roku bdzie stanowi 2% wy-
datkw miasta). Nie wry to
dobrze miejskim instytucjom
kultury, ktre walcz o prze-
trwanie.
Problem dotyczy przede
wszystkim miejskiego Kina
Przemko, ktre wraz ze zmia-
n upodoba mieszkacw
Raciborza ma coraz wikszy
problem ze zdobyciem widow-
ni. Jednake grabarzami kina
niekoniecznie musz by skut-
ki upowszechnienia dostpu do
internetu oraz co za tym idzie
preferowanie przez poten-
cjalnych widzw globalnej kul-
tury masowej. Mog si nimi
sta rzdzcy miastem, ktrzy
nie chc sysze o poniesieniu
koniecznych wydatkw inwe-
stycyjnych. Wydatkw, ktre
dayby kinu moliwoci walki
o widza.
ywotn dla dalszej dzia-
alnoci kina inwestycj jest za-
kup kinowego projektora cyfro-
wego. Powd? Dotychczasowy
analogowy system przechodzi
do historii, coraz trudniej o fl-
my zapisane na tamie. Bez fl-
mw nie ma kina. Koszt zakupu
urzdzenia odpowiedniego dla
Kina Przemko to ok. 200 tys. z,
przy czym tego typu inwestycja
moe zosta dofnansowana w
50% przez Pastwowy Instytut
Sztuki Filmowej, dla ktrego cy-
fryzacja kin w Polsce jest priory-
tetem. Koniec kocw chodzi o
100 tys. z kwota ogromna dla
przecitnego mieszkaca mia-
sta, ale wydaje si, e dla tak do-
brze prosperujcego miasta jak
Racibrz, ktre sta na wydanie
22 mln z na budow aqupar-
ku, wydatek 100 tys. z na rzecz
wanej instytucji kultury nie
powinien stanowi problemu.
Okazuje si, e jest inaczej.
Powszechny dostp do in-
ternetu oraz preferowanie glo-
balnej kultury masowej kosz-
tem kultury wysokiej to nie
jedyne przyczyny kopotw ki-
na. Kolejnymi s te lokalne, na
ktre rzdzcy miastem maj
wpyw, zwizane z fnansowa-
niem dziaalnoci Kina Prze-
mko oraz niechci do ponie-
sienia koniecznych nakadw
inwestycyjnych.
Kino Przemko powstao
w 1990 roku. W najlepszych
latach odwiedzao je rocznie
ok. 30 tys. widzw. Obecnie
liczba ta spada do ok. 5 tys.
Mimo tak znaczcego spad-
ku liczby widzw, ogranicze-
nia liczby seansw w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego, likwidacji kina week-
endowego, nadal spenia ono
podstawow funkcj kadej
instytucji kultury funkcj
edukacyjn, Najlepszym te-
go przykadem jest Szkolna
Akademia Filmowa, na kt-
r co miesic przychodzi ok.
100 uczniw. W czasach kry-
zysu kultura nigdy nie miaa
si dobrze od staroytno-
ci bya zalena od mecenatu,
mimo to udawao jej si prze-
trwa. Czy Racibrz wyamie
si z liczcego sobie 3 tys. lat
krgu kultury europejskiej?
GazetaInformator.pl
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
racibrz sprawy kontrowersyjne
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Konkurs potrwa do 27 listopada.
Szczegy na portalu raciborz.com.pl
Wygraj ksiki
sponsorowane przez Dom Ksiki:
Cuda Polski. Najpikniejsze budynki i budowle
Zaprzysiona dziewica
Kino Przemko walczy o przetrwanie
A. liwicki: bez cyfrowego projektora jestemy skazani na agoni.
Eksmisja druga strona medalu
Waciciele mieszka w Raciborzu twierdz, e zostali oszukani przez Mirel P.
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Agnieszka Subocz
racibrz kultura
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Patrycja Primus: 797 593 747
patrycja.primus@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
( 502 21 31 22
wojciech oneczko
et
redakcja@gazetainformator.pl
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Na zdj. dyrektor Raciborskiego Centrum Informacji Marek
Rapnicki oraz kierownik Kina Przemko Andrzej liwicki tu
przed seansem flmu Lourdes, ktry przycign do kina
ponad 100 widzw.
KOMENTARZ NA GORCO
Andrzej liwicki
kinooperator i organiza-
tor dziaalnoci Kina Przemko
i DKF Puls.
Sowa pana prezydenta Mi-
rosawa Lenka o tym, e Kino
Przemko funkcjonuje tylko w
naszej wiadomoci to naduy-
cie. Co sezon wprowadzamy
nowe elementy, chociaby roz-
poczty w tym roku cykl Kino
Wartoci, ktry przycign do
kina innego widza. Jeli dojdzie
do takiej sytuacji, e bdziemy
zmuszeni zaprzesta dziaalno-
ci flmowej, to nie bdzie edu-
kacji flmowej najmodszych,
nie bdzie rwnie znanego w
Polsce Dyskusyjnego Klubu
Filmowego z Raciborza, ktre-
go dziaalno nobilituje Raci-
brz, stanowi rodzaj reklamy
dla miasta.
Jeli ju powoalimy do
ycia instytucj kultury to za-
pewnijmy jej chocia minimal-
ne warunki do funkcjonowania.
Nie moe by tak, e bdziemy
tukli na okrgo kabarety. Dzia-
alno estradowa powinna by
prowadzona przy okazji. Wy-
starczy zajrze do statutu ka-
dej instytucji kultury. Gwnym
zapisem jest edukacja. Jeli po-
zbawimy si tej funkcji, to rw-
nie dobrze moemy nazywa
si frm handlowo-usugow.
Wiem, e musimy si znale w
nowej rzeczywistoci, ale nie za
wszelk cen.
Drug stron jest kwestia
aktywnoci - uczestniczenia w
kulturze. Niestety, stalimy si
spoeczestwem konsumpcyj-
nym; przychodzimy do domu,
ciepe kapcie, dvd i tania roz-
rywka. Jeszcze 5 lat temu do
nieprzeczytania adnej ksiki
w cigu roku przyznawao si
5% Polakw, w tej chwili 25%.
Kto jak nie instytucje kultury
moe przeama te ze nawyki?
Nie jestemy w stanie siebie
utrzyma, kultura nigdy na sie-
bie nie zarabiaa. Wielcy artyci
umierali w biedzie, odkrywano
ich po mierci. Jedynie w rene-
sansie mieli si dobrze, ale to
by zupenie inny czas, pikny
czas. Chciabym, eby taki czas
wrci, eby zapanowao owie-
cenie a nie barbarzystwo.
W poprzednim wydaniu
GazetaInformator.pl (149) pisa-
limy o Mireli P., matce czwr-
ki dzieci, ktra zostaa wyrzuco-
na na bruk z mieszkania, ktre
wynajmowaa przy ul. Lotniczej
26. Do zdarzenia doszo 4 listo-
pada br. Wyrzucona z miesz-
kania poinformowaa nas, e
nie zalegaa z patnociami za
mieszkanie, ale nie ma na to
dowodw, gdy wacicielka
mieszkania nie chciaa wysta-
wia jej potwierdzenia zapaty.
Po publikacji artykuu
skontaktowaa si z nami wa-
cicielka mieszkania, ktra na
wasn rk przeprowadzia
eksmisj lokatorw. Jej wersja
wydarze znacznie odbiega od
tej przedstawionej przez Mirel
P. Obu stronom przysugiwao
prawo do wypowiedzenia umo-
wy bez wskazania przyczyny z
miesicznym wyprzedzeniem.
Czynsz najmu (tzw. odstpne)
wynosi 0 z. Najemca zobowi-
zany by do opacania kosztw
eksploatacji mieszkania oraz
czynszu mieszkalnego Sp-
dzielni Mieszkaniowej.
Zdaniem wacicielki miesz-
kania problem z najemc pole-
ga na tym, e nie wywizywa
si z naoonych na niego w
umowie obowizkw, tzn. nie
paci czynszu i mediw. Do 17
wrzenia (tj. dnia, w ktrym
wacicielka mieszkania wysa-
a za porednictwem kancelarii
prawnej informacj o wypowie-
dzeniu mowy) zalegoci urosy
do 2 800 z (na dzie 17 wrze-
nia). Do tego dojd jeszcze
koszty podwyszonego czyn-
szu za ogrzewanie. Waciciel-
ka wielokrotnie kontaktowaa
si z najemc, jednake jak
przedstawia spraw waciciel-
ka, popierajc to konkretnymi
dowodami, m. in. wiadomo-
ciami tekstowymi Mirela P.
jasno daa jej do zrozumienia,
e paci nie zamierza.
W dniu wejcia w ycie wy-
powiedzenia (31 padziernika
2013) wacicielka mieszkania
przysza do wasnego mieszka-
nia, aby odebra klucze od do-
tychczasowego najemcy. Nie
zostaa wpuszczona do miesz-
kania. Wtedy te ponownie
poinformowaa pracownika
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie o problemie. Ra-
da, ktr otrzymaa brzmiaa
jednoznacznie: droga eksmisji
sdowej. Wacicielka nie zde-
cydowaa si na to, gdy jak
twierdzi, sprawy tego typu ci-
gn si latami, a za eksmisj
kadego pomieszczenia nale-
y paci. Std decyzja o prze-
prowadzeniu eksmisji na wa-
sn rk. Zarwno wacicielka
mieszkania jak i Mirela P. za-
powiadaj, e sprawa znajdzie
swj fna w sdzie.
Warto nadmieni, e po pu-
blikacji artykuu w GazetaInfor-
mator.pl (149), do redakcji zgo-
si si Sawomir S., ktry w 2010
roku wynajmowa Mireli P.
swoje mieszkanie przy ul. Cze-
koladowej. Nie zapacia ani
jednego czynszu twierdzi Sa-
womir S. W jego przypadku nie-
uiszczone przez Mirel P. nale-
noci miay wynie 8530 z (+
podwyszony z 480 z do 960 z
czynsz). Sawomir S. dotar do 4
osb, ktre maj podobne prze-
ycia. Razem zastanawiaj si
nad zaoeniem sprawy karnej,
gdy ich zdaniem powtarzajcy
si we wszystkich przypadkach
schemat wskazuje na zamiar
niewywizywania si z warun-
kw umowy ju w momencie
jej zawarcia.
Nie jestem potworem. Mi te byo szkoda tych dzieci, ale
prosz postawi si w mojej sytuacji. Przez pi miesicy
paciam za to mieszkanie, a kiedy prosiam o zapat otrzy-
mywaam odpowied, e nie dostan pienidzy... mwi
wacicielka mieszkania.
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
21 listopada 2013, nr 22 (150)
Mieszkacy Grek l-
skich i Szymocic nie maj
dostpu do internetu.
Jedna z raciborskich frm,
zajmujca si dystrybucj in-
ternetu zwrcia si do gminy
Ndza z prob o nieodpatne
przekazanie terenu pod bu-
dow masztu internetowego.
Wyrazilimy na to zgod.
Maszt stanie przy DW 919 w
pobliu zjazdu do Ndzy. Zaj-
mie powierzchni 30 m
2
in-
formuje wjt gminy Ndza
Anna Iskaa. Firma pozyskaa
na budow masztu fundusze
z Unii Europejskiej, wic na
budowie nic nie straci. Zyska-
j natomiast mieszkacy Szy-
mocic oraz Grek lskich, do
ktrych radiowy sygna nie
dociera. Firma posiada ju
nadajniki na terenie gminy,
midzy innymi na kociele w
Ndzy i w Zawadzie. Potrzeb-
ny jest jednak jeden duy na-
dajnik, aby cakowicie pozby
si tzw. biaych plam do-
daje wjt.
Zwykle tego typu inwe-
stycje wi si z protestami
mieszkacw. Jednak nie w
Ndzy. Jak mwi wjt, miesz-
kacy zostali poinformowani
o planach budowy masztu i
wyrazili na to zgod. To nie
jest maszt telefonii komr-
kowej, ktry wysyaby jakie
niebezpieczne dla ludzi sygna-
y tumaczy.
Docelowo miejski mo-
nitoring ma si skada
z 29 kamer.
Obecnie monitoring w Ra-
dlinie skada si z 15 kamer,
ktre ulokowane s midzy
innymi na Placu Radliskich
Olimpijczykw, w rejonie
cmentarza oraz na ulicy Ma-
riackiej. Wkrtce kamer b-
dzie wicej. Powsta plan roz-
szerzenia sieci monitoringu.
Pi kamer z istniejcego sys-
temu zostanie wymienionych.
Projekt zakada, e ma ich by
29. Nowe urzdzenia zain-
stalowane zostan na ulicach
miasta jeszcze w tym roku.
Urzd Miasta ogosi ju bo-
wiem przetarg na dostarcze-
nie omiu kamer z gowicami
obrotowymi oraz piciu kamer
staopozycyjnych. Rozbudow
monitoringu podzielono na
kilka etapw. Reszt kamer
Magistrat zakupi w kolejnych
latach. Docelowo monitoring
ma obejmowa swoim zasi-
giem ulice: Rymera, Kofran-
tego, Makuszyskiego, Rogo-
zina, Kwiatowej, Mariackiej,
Findera, Mielckiego, Hubal-
czykw, Sokolskiej, Rydutow-
skiej, Wypandw.
Zniesienie strefy patnego
parkowania w centrum i zast-
pienie jej stref ograniczonego
parkowania (tak jaka obowi-
zuje na ulicach Opawskiej i Ba-
torego) zapowiada prezydent
Mirosaw Lenk w maju br.
Cho jak wwczas twierdzi,
troch si tego kroku obawia
(sam okrela go jako ekspery-
ment), wygldao na to, i jest
gotowy wyj naprzeciw po-
stulatom przeciwnikw patnej
strefy, gwnie przedsibior-
com prowadzcym wewntrz
niej interesy. Na prb rozwi-
zanie takie wprowadzono na ul.
Londzina, jednak jak si p-
niej okazao, nie spodobao si
to okolicznym mieszkacom.
W najgorszym przypad-
ku strefa, gdzie za parkowa-
nie trzeba paci, miaa zosta
ograniczona do mniejszej liczby
ulic. Tymczasem jednak chyba
wpywy ze strefy okazay si
zbyt akomym kskiem, by z
nich zrezygnowa nie tylko ca-
kowicie, lecz chociaby czcio-
wo (i tak np. w ubiegym roku
wynosiy one od 40,1 tys. z w
lutym najmniej, do 55,2 tys.
z w sierpniu - najwicej).
W ogoszonym przez wa-
dze miasta przetargu na obsu-
g strefy patnego parkowania
przewidziano 403 miejsca par-
kingowe. Liczba ta nie ulega
zmniejszeniu w stosunku do
roku poprzedniego, nie mona
wic mwi by patne parko-
wanie zostao cho w najmniej-
szym stopniu ograniczone.
Czyby zadecydowa nieudany
eksperyment na Londzina?
Podmioty zainteresowane
wiadczeniem tego typu usug
na rzecz miasta mog skada
w magistracie oferty do godz.
11.45 dnia 28 listopada. Okres
realizacji zamwienia przewi-
dziano od 2 stycznia do koca
2014 roku.
reGion
w skrcie
radlin bezpieczestwo
WICEJ KAMER
W RADLINIE
racibrz inwestycje
LENK NIE ODPUCI
FUSZERKI
Dalej bdziemy paci
za parkowanie
krzanowice samorzd
wodzisaw lski samorzd
Wiedz, na co wydadz pienidze
w 2014 roku
WICEJ ZNIEK DLA RODZIN WIELODZIETNyCH
Inwestycje w soectwach gminy Krzanowice.
P
P
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
BDzie poDwykA
poDAtkw
Jak zwykle na przeomie roku
radni uchwalaj stawki podat-
kw na przyszy rok. Wiadomo
ju, e w gminie Krzanowice
podwyki zapowiadaj si w
niemal wszystkich dziedzi-
nach. Nie wzronie jedynie
stawka podatku od autobusw
oraz stawka opaty targowej.
Wszystkie inne ulegn podwy-
szeniu.
kAry
DlA projektAntA
Mieszkacy upominaj si o
remont ulicy Bocznej w Wo-
dzisawiu lskim. Wadze
nie mog jednak nic zrobi w
tym temacie. Magistrat ogosi
przetarg na wykonanie doku-
mentacji, wybra wykonawc.
Ten jednak do dnia dzisiej-
szego nie dostarczy projektu
przebudowy drogi. Jak zapew-
niaj wadze miasta ponie-
sie on za to konsekwencje.
Naliczona zostanie mu kara
umowna.
wjt zoStAA
uniewinnionA
Firma Dekbud oskarya wjt
gminy Ndza Ann Iska o to,
e rozpowszechniajc niepraw-
dziwe informacje na temat
frmy dziaa na jej szkod. Sd
w Raciborzu uniewinni Pani
wjt. Firma zoya jednak ape-
lacj. Podczas padziernikowej
rozprawy, ktra odbya si w
Rybniku, Sd podtrzyma swo-
j decyzj.
nApAD nA BAnk
Dwch zamaskowanych m-
czyzn weszo do banku w
Godowie. Zaczli oni grozi
pracownikom placwki i za-
dali wydania pienidzy. Po tym
jak otrzymali to, czego chcieli
oddalili si z miejsca zdarzenia.
Dotychczas udao zatrzyma
si jednego ze sprawcw. Oka-
zao si, e by to mieszkaniec
powiatu bielskiego. Zosta on
zatrzymany w ywcu.
reMont i BuDowA
kAnAlizAcji
Gmina Lubomia wraz z powia-
tem wodzisawskim stara si o
pienidze na remont ulicy Kor-
fantego w Lubomi. Oba samo-
rzdy zo si po 2,2 mln z.
Reszt chc pozyska ze sche-
tynwek. Oprcz remontu na-
wierzchni drogi wybudowana
tam zostanie take kanalizacja.
zASuony
SAMorzD
Miasto Rydutowy i jego Bur-
mistrz Kornelia Newy zostao
wyrnione w konkursie Czar-
ny Diament. Nagrody te przy-
znawane s przesibiorstwom,
intytucjom oraz osobom
szczeglnie zasuonym dla
regionu. Nagroda ma charakter
honorowy, zostaa ustanowio-
na przez Zarzd Izby Przemy-
sowo - Handlowej Rybnickie-
go Okrgu Przemysowego w
1999 roku.
znp Apeluje
o poDwyki
Przewodniczca Zwizku Na-
uczycielstwa Polskiego oddzia
w Wodzisawiu lskim, Maria
Tkocz zaapelowaa do radnych
o to, by postarali si o podwy-
ki dla pracownikw admini-
stracji w gminnych szkoach.
Jak mwia, od kilku lat nie
mieli oni adnej podwyki wy-
nagrodzenia.
Prezydent wycofuje si ze miaych planw.
W maju radny Micha Fita, gorcy ordownik zniesienia
strefy patnego parkowania, oklaskami nagrodzi zapowied
prezydenta Lenka. Wyglda na to, e troch si popieszy
P
ndza inwestycje
ZGODZILI SI NA
BUDOW MASZTU
INTERNETOWEGO
pawe strzelczyk
racibrz komunikacja
P
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Rady soeckie podjy ju
decyzj w sprawie wydat-
kowania pienidzy z fundu-
szw soeckich na przyszy
rok. Mieszkacy Pietraszy-
na do podziau bd mieli 13
tys. z. Kwot t postanowi-
li podzieli na p pomidzy
dwa zadania modernizacj
parku na Tuleja oraz budo-
w chodnika przy ulicy We-
soej. Druga inwestycja zo-
stanie take dofnansowana
ze rodkw, ktre zostay w
budecie soectwa po orga-
nizacji tegorocznych, gmin-
nych doynek.
Wojnowice bd miay
duo wikszy budet od Pie-
traszyna. Caa kwota, czyli 22
tys. z, przekazane zostan na
remont kuchni w budynku
wietlicy i remizy Ochotni-
czej Stray Poarnej. Borucin
bdzie mia do dyspozycji ta-
k sam sum. Rada soecka
zdecydowaa o tym, e dziki
niej wybuduje nowy podjazd
do remizy OSP oraz wymieni
kilka okien w budynku Domu
Kultury. Bojanw natomiast
pienidze przeznaczy na
monta garbw spowalniaj-
cych na ulicy Kociuszki.
Remont kuchni
w OSP Wojnowice
bdzie kosztowa
22 tys. z
wodzisaw lski roz-
szerza ofert programu
rodzina 3+.
Do wodzisawskiego pro-
gramu Rodzina 3+ przyst-
pia wanie Szkoa Wysza
im. Bogdana Jaskiego Wy-
dzia Zamiejscowy w Zabrzu,
ktra oferuje atrakcyjne zniki
dla studentw posiadajcych
kart Rodzina 3+. Uczelnia
prowadzi ksztacenie na stu-
diach I stopnia na kierunkach
gospodarka przestrzenna i sto-
sunki midzynarodowe. Dla
modych wodzisawian szko-
aoferuje 30, 40, a nawet 50 %
zniki w opacie czesnego.
Do programu Rodzina
3+ moe przystpi kada
rodzina wielodzietna i rodzi-
na zastpcza z Wodzisawia.
Bycie wodzisawsk rodzi-
n wielodzietn lub zastpcz
to w zasadzie jedyny warunek
przystpienia do programu.
Nie liczy si kryterium do-
chodowe wyjania Barbara
Chrobok. Karta Rodzina 3+
jest imienna, wana za oka-
zaniem dokumentu tosamo-
ci dodaje rzecznik Urzdu
Miasta.
Przy wydawaniu karty Rodzina 3+ nie jest brane pod
uwag kryterium dochodowe. Liczy si tylko ilo dzieci.
Mieszkacy radz pre-
zydentowi, eby naliczy
jak najwiksze kary.
Remont ul. Warszawskiej i
Wileskiej w Raciborzu jeszcze
si nie zakoczy, a prezydent
Mirosaw Lenk ju zapowiada
naoenie na wykonawc kar.
Powd? Nieodtrzymanie termi-
nu realizacji inwestycji, ktrym
by 31 padziernika 2013 roku.
Wielokrotnie sprawdzalimy
postp prac, i cho wygldao to
inaczej, to wszystko szo zgod-
nie z harmonogramem. Mieli
czas od wiosny, teraz okazuje
si, e s usterki: le wykonane
krawniki, nad ktre wystaje
asfalt. Moe to wina podwyko-
nawcy, ktremu zlecono cz
prac, ale my bdziemy docho-
dzi kar umownych za niedo-
trzymanie terminu i usunicia
usterek na koszt wykonawcy
zapewnia prezydent.
Miasto bdzie domaga si
fnansowego zadouczynienia
od frmy Skanska. Nacie
tak wysokie kary, jak tylko si
da apeluj mieszkacy.
ps
Obok DW 919 w Ndzy zostanie zaintstalowany maszt
internetowy.
F
o
t
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
-
s
l
a
s
k
i
.
p
l
GazetaInformator.pl 21 listopada 2013, nr 22 (150)
<< 4 Edukacja
wojskowi pomog
uczniom w wyborze drogi
zawodowej.
Wojskowa Komenda Uzu-
penie i Zesp Szk Oglno-
ksztaccych Mistrzostwa Spor-
towego podpisay w murach
szkoy porozumienie o wsp-
pracy. To kolejna po policji i
stray poarnej umowa ze su-
bami mundurowymi. Stron
wojskow reprezentowa ppk
Andrzej Sygulski, komendant
WKU w Rybniku. Natomiast
ZSOMS dyrektor placwki, Ar-
kadiusz Tylka.
Majc na wzgldzie wsp-
prac na rzecz obronnoci pa-
stwa i wychowania patriotycz-
nego modziey, obie strony, jak
czytamy w treci porozumienia,
postanowiy midzy innymi:
ksztatowa pozytywny wize-
runek Si Zbrojnych RP, a tak-
e promowa ochotnicze formy
suby wojskowej w rodowisku
uczniw, na obszarze Miasta
Raciborza i Powiatu Racibor-
skiego. Wzajemna wsppraca
ma take dotyczy dziaa pro-
mocyjno-informacyjnych, ktre
pozwol pozyska w przyszoci
kandydatw do suby przygo-
towawczej, Narodowych Si Re-
zerwowych i zawodowej suby
wojskowej.
Nawizanie wsppracy z
wojskiem, to bardzo dobra in-
formacja dla naszych uczniw
- przekonuje Arkadiusz Tylka,
dyrektor SMS-u. My ze swej
strony zapewniamy uczniom
klas mundurowych wietn
podbudow sportow i przy-
gotowanie fzyczne. Natomiast
nasz nowy partner, WKU w
Rybniku, poprzez swoje dziaa-
nia, moe realnie pomc w wy-
borze zawodowej drogi naszym
absolwentom dodaje Tylka.
WKU w Rybniku jest ko-
lejnym przedstawicielem sub
W ramach III lskiej Je-
sieni Kulinarnej w Ekonomiku
jak zwykle odby si konkurs
dla modych adeptw sztuki ku-
linarnej, a take pokaz mistrza
kuchni Bogusawa Kubaszka.
W zmaganiach wzio udzia 11
dwuosobowych druyn repre-
zentujcych szkoy gastrono-
miczne m.in. z Bielska-Biaej,
Bytomia, Cieszyna, Rydutw,
Czerwionki-Leszczyny, Ornon-
towic czy nawet ze winouj-
cia. Uczestnicy tegorocznego
konkursu mieli za zadanie wy-
kaza si znajomoci w przy-
gotowaniu oryginalnych da
z mielonej wieprzowiny i do-
boru dodatkw w nawizaniu
do kuchni lskiej w nowocze-
snej aranacji. Do dyspozycji
mieli 0,5 kg mielonego misa,
naturalne zioa oraz przyprawy
mwi Remigiusz Rczka, na-
uczyciel w ZSE, a zarazem zna-
ny w regionie kucharz.
Na przygotowanie por-
cji konkursowych uczestni-
cy mieli 2,5 godziny. W tym
czasie modzi adepci sztuki
kulinarnej udowadniali, e
produkt cieszcy si z saw
wrd klientw barw, restau-
racji i bistro, nazywany czsto
przegldem tygodnia, jest
wartociowym skadnikiem
wielu pysznych da. Cao
walorw smakowych i aran-
acj talerza oceniao nieza-
lene, profesjonalne jury pod
przewodnictwem Krzysztofa
Gawlika, eksperta kulinarne-
go RM Gastro. Gwn na-
grod komisja konkursowa
postanowia przyzna repre-
zentacji gospodarzy, czyli wo-
dzisawskiego Ekonomika:
Agacie Materzok i Judycie
Socha. Dziewczyny przygoto-
way karminadle z harynkiem
podane na musie jabkowo
chrzanowym z dodatkiem
puree z dyni oraz duszonych
lici woskiej kapusty. Drugie
miejsce otrzymaa druyna z
Bielska Biaej: Jacek Ora-
wiec i Jakub Dziedzic. Trzecie
miejsce zdoby team: Dawid
Domagalski i Jakub Hajdu
ze szkoy gastronomicznej w
Bytomiu.
wodzisaw lski edukacja
Wariacje
z mielonym w ZSE
Trzynastka ma nowy
pikny plac zabaw
lska Jesie Kulinarna w Ekonomiku.
Plac zabaw bdzie dostpny dla wszystkich dzieci.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
paulina krupiska
racibrz szkolnictwo podstawowe
Zdaniem przewodniczcego jury, Krzysztofa Gawlika dania przygotowane przez modzie
nie tylko zachwycay wygldem, ale rwnie byy wymienite.
15 listopada nastpio of-
cjalne otwarcie placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 15
w Raciborzu. Oddanie obiek-
tu do uytku przecigno si
o ok. 2 miesice, gdy jak tu-
maczy dyr. Bogusawa Maek,
w caej Polsce jest obecnie bo-
om na takie obiekty. Powstaje
ich naprawd duo, std wy-
konawca zwyczajnie nie zd-
y zmieci si w przewidzia-
nym terminie. Ju jednak jest
i moe suy uczniom SP 13,
ale te innym dzieciom, nie
bdcym uczniami szkoy. Na
razie godziny otwarcia prze-
widziano w przedziale 9.00
16.00, lecz gdy tylko nadej-
dzie wiosna, zostan one wy-
duone.
W artobliwym wierszyku
dzieci dzikoway prezyden-
towi Lenkowi za to, e mimo
kryzysu fnansw publicznych
znalaz rodki na miejsce, w
ktrym mog bezpiecznie si
bawi. A jest za co dzikowa,
bo cho 50 % kosztw pocho-
dzi z dofnansowania, to i tak
prezydent musia wysupa z
miejskiej kasy 50 tys. z.
ps
Plac zabaw przy
SP 13 kosztowa
100 tys. z
Ofcjalnego otwarcia placu zabaw dokonay najbardziej zainteresowane realizacj inwestycji
dzieci, ktre z pomoc wiceprezydent Ludmiy Nowackiej przeciy wstg.
OGOSZENI E
Spki Wodnej
Likwidator Miejskiej Spki Wodnej w Raciborzu w Likwidacji zawiadamia,
e w dniu 9.12.2013 o godz. 17:30 w remizie OSP w Brzeziu (dla czonkw
spki z dzielnicy Brzezie) oraz w dniu 10.12.2013 o godz. 17:30 w sali ka-
techetycznej w Markowicach (dla czonkw z dzielnicy Markowice) odbd
si zebrania czonkw Miejskiej Spki Wodnej w likwidacji.
PORzdek zeBRania:
otwarcie zebrania i wybr przewodniczcego oraz wyznaczenie 1.
protokolanta
przyjcie porzdku obrad 2.
przedstawienie przez likwidatora Spki bilansu otwarcia oraz 3.
aktualnej sytuacji Spki
wybr delegatw na Walne zgromadzenie 4.
podjcie uchway o wybranych delegatach na Walne zgromadzenie 5.
wolne wnioski i zapytania 6.
dyskusja i zakoczenie zebrania 7.
Likwidator Spki
R E K L A M A
SMS RACIBRZ ROZPOCZ
WSPPRAC Z WKU RyBNIK
racibrz szkolnictwo ponadgimnazjalne
ps
Na zdj. (od lewej): nauczyciel ZSOMS w Raciborzu Piotr
Pleszewski, dyrektor placwki Arkadiusz Tylka oraz ppk
Andrzej Sygulski z WKU Rybnik.
F
o
t
.
Z
S
O
M
S
R
a
c
i
b

r
z
mundurowych z ktrym ra-
ciborska Szkoa Mistrzostwa
Sportowego podpisaa w ostat-
nim czasie porozumienie o
wsppracy. Przypomnijmy,
e podobne dziaania zostay
podjte z Komend Powiato-
w Policji oraz ze lsko-Ma-
opolskim Oddziaem Stray
Granicznej, a w najbliszych
planach jest nawizanie wsp-
pracy z raciborsk Komend
Powiatow Pastwowej Stray
Poarnej.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
GazetaInformator.pl >>
21 listopada 2013, nr 22 (150)
Sylwetki 5
Jubilat, Jzef Zientek uro-
dzi si w Gorzyczkach przy
ulicy Wiejskiej, gdzie wycho-
wywa si z bratem i 2 siostra-
mi. Majc 25 lat oeni si z
Elbiet Piprek, z ktr wspl-
nie przey 56 lat, wychowujc
syna i dwie crki. W czasie II
Wojny wiatowej zosta wcie-
lony do wojska. Pan Jzef jest
wyuczonym murarzem, jed-
nak zawodowo pracowa jako
listonosz oraz jako kierownik
hotelu w Rybniku (w ktrym
pracowa jeszcze w wieku 70
lat).
Dostojny Jubilat czuje si
dobrze, mieszka w Gorzycach z
crk Teres i Jej rodzin. Do-
czeka si 6 wnukw i 10 pra-
wnukw. Nie narzeka na zdro-
wie, nie stosuje adnej diety. W
dniu urodzin dostojnemu jubi-
latowi yczenia zoyli najblisi
oraz wjt gminy Piotr Olizo,
przewodniczcy rady gminy
Krzysztof Maek, starosta po-
wiatu wodzisawskiego Tade-
usz Skatua oraz kierownik
USC Jadwiga Siedlaczek.
Aleksander Orowski w
swoim yciu peni wiele rl.
By nauczycielem, twrc i
propagatorem kultury muzycz-
nej w Raciborzu, wybitnym
instrumentalist, dydakty-
kiem, wychowawc, wspania-
ym skrzypkiem, onierzem
kampanii wrzeniowej. Jed-
nak wiksz cz swojego
ycia powici muzyce i to
wanie z ni jest najbardziej
kojarzony, to za ni jest doce-
niany. Tatu pasj do muzy-
ki odziedziczy po swoim ojcu.
Caa rodzina bya muzykalna.
Wieczorami wszyscy siadali i
wiczyli. Tworzyli tak ma
kapel. Tatu gra na wielu in-
strumentach, jednak najwik-
sz mioci obdarzy skrzyp-
ce wspomina swojego ojca
Aleksandra Orowska. Profesor
nie mia lekkiego ycia. Bra
udzia w kampanii wrzenio-
wej. By patriot. Wierzy w
to, e Polska kiedy bdzie
mocniejsza, lepsza. Prowadzi
tajne nauczania. Dlatego wa-
nie bardzo czsto musielimy
si przeprowadza mwi A.
Orowska. Profesor niejed-
nokrotnie uciek mierci.
Pamitam jedn niebezpiecz-
n sytuacj. Do miejscowci,
w ktrej mieszkalimy przy-
jecha bus. Rzekomo po pra-
cownikw. Tat te zabrali. Z
mam zawrciymy i poszy-
my do domu, a pniej usy-
szaymy wiele strzaw. Rano
ojciec wrci jednak do domu
i powiedzia, e ycie uratowa
mu pewien lzak, ktry w
ostatnim momencie ostrzeg
go i kaza mu ucieka wspo-
mina.
ona profesora Orowskie-
go take paaa wielk pasj do
muzyki. Rodzice poznali si
w chrze. Mama tam piewa-
a. Chodzia take na koncer-
ty taty. Kiedy zapytaa go czy
nie zagraby na jej lubie. On
odrzek, e nie bdzie mg
tego uczyni, bo bdzie sta
obok niej przed otarzem. Tak
te si stao wspomina cr-
ka Profesora. Rodzina Orow-
skich do Raciborza przyjechaa
w 1947 roku. Dla dzieci Profe-
sora nie byo to miejsce, w kt-
rym chcieliby pozosta. Miasto
byo bowiem zrujnowane. Jed-
nak z czasem wszyscy je poko-
chali. Profesor rozpocz na-
ucza w wczesnym Studium
Nauczycielskim oraz prowa-
dzi tutejsze chry. Swego
czasu cae ycie kulturalne
Raciborza spoczywao na jego
barkach mwia. Oprcz te-
go, e Profesor paa wielk pa-
sj do muzyki to kocha take
motoryzacj, jazd na ywach
oraz gotowanie. Wszyscy kt-
rzy go znali zgodnie przyznaj,
e by ogromnym kawalarzem.
Lubi artowa. By take wy-
magajcy, zarwno wobec
swoich uczniw jak i dzieci. Za
swoj prac zawodow i spo-
eczn zosta uhonorowany
najwyszymi odznaczeniami
pastwowymi: Krzyem Ka-
walerskim i Ofcerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Zotym
Krzyem Zasugi, Brylantow
Odznak Zjednoczenia Pol-
skich Zespow piewaczych
i Instrumentalnych, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
Rada Pastwa w 1980 roku
nadaa mu honorowy tytu
Zasuony Nauczyciel Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
racibrz sylwetki
Wspomnienie
o prof. Aleksandrze Orowskim
Najstarszy mieszkaniec
gminy Gorzyce
Kocha muzyk i gr na skrzypcach.
Jzef Zientek skoczy 103 lata.
Rudnik, kolo Raciborza
501 782 872
www.royal-rudnik.pl
Sylwester
2013
1akie| imprezy |eszcze u nas nie bylo
tylko 190 zI[para
Szampanska zabawa
w stylu lat '80 i '90
Prow
adzi
D
j KA
M
1I
P
We wrzeniu w murach PWSZ w Raciborzu odby si zjazd absolwentw, uczniw
prof. Aleksandra Orowskiego (pierwszy od lewej). Jak wspominaj jego uczniowie, zawsze
by wymagajcy, ale troskliwy. Cieszy si z sukcesw swoich uczniw.
paulina krupiska
F
o
t
.
g
m
i
n
a
G
o
r
z
y
c
e
R E K L A M A
R E K L A M A
gorzyce sylwetki
Pan Jzef Zientek mieszka w Gorzycach ze swoj crk.
GazetaInformator.pl 21 listopada 2013, nr 22 (150)
<< 6 Zapowiedzi
20 listopada rci racibrz
W rod, 20 listopada o godz. 17.00 w galerii Raciborskiego Cen-
trum Informacji przy ul. Dugiej 2 odbdzie si wernisa wystawy
fotografi jana komarnickiego Midzy niebem z ziemi.
Wstp wolny.
20 listopada muzeum
wodzisaw
W rod, 20 listopada w Mu-
zeum w Wodzisawiu lskim
odbdzie si kolejne z cyklu Z
histori na ty spotkanie dla
modziey. Wstp wolny.
22 listopada
wck wodzisaw
W pitek, 22 listopada o godz.
17.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury odbdzie si wer-
nisa wystawy Warto by
Polakiem, ktra powicona
bdzie p. Prezydentowi Le-
chowi Kaczyskiemu. Wystaw
bdzie mona oglda do 24 li-
stopada.
22 listopada biblio-
teka racibrz
22 listopada o godz. 19.00 w
bibliotece przy ulicy Kasprowi-
cza 12 w Raciborzu rozpocznie
si nocna impreza w trakcie,
ktrej mionicy dobrej lektu-
ry i kultury bd mogli spdzi
wieczr peen atrakcji. Atrakcj
tegorocznej Nocy w Bibliotece
bd Zbuntowani dla biblio-
tek. Poza tym w Bibliotece bd
przygotowane dla czytelnikw
premiery nowoci ksikowych
i flmowych.
23 listopada
mok pszw
W sobot, 23 listopada o godz.
18.00 w Miejskim Orodku
Kultury w Pszowie odbdzie si
festiwal rock trendy. Wy-
stpi Szczebel, ProCreation,
Intoxicated, Rise UP. Gwiazd
wieczoru bdzie zesp Obe-
rschlesien. Bilety na festiwal w
cenie 20/25 z.
23 listopada wck wodzisaw
W sobot, 23 listopada o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury wystpi katarzyna nosowska. Towarzyszy jej bdzie
Fismoll. Bilety na koncert w cenie 60 zotych.
23 listopada rck racibrz
W sobot, 23 listopada o godz. 17.00 i 20.00 w Raciborskim Cen-
trum Kultury wystpi kabaret paranienormalni. Bilety na wy-
stp w cenie 40 i 50 zotych.
24 listopada rck racibrz
W niedziel, 24 listopada o godz. 15.30 w sali widowiskowej Raci-
borskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 odbdzie si XXiii
Festiwal do sw j.von eichendorffa. Wstp wolny.
26 listopada zamek racibrz
We wtorek o godz. 18.00 w Zamku Piastowskim w Raciborzu od-
bdzie si spotkanie z Ani i Dawidem wacawczykami. Po-
drnicy opowiedz o swojej rocznej podry po Azji. Wstp wolny.
kultura rozrywka
Repertuar imprez
racibrz koci w brzeziu 24 listop.
KONCERT NA 30 LAT
CHRU BRZEZIE
racibrz rck 23 listopada
PARANIENORMALNI
W NOWEJ ODSONIE
wodzisaw wck 23 listopada
KONCERT KATARZyNy
NOSOWSKIEJ
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna frm
oprogramowanie dla frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
NOW
O!
Promocja:
otrzymujesz reklam w mediach o wartoci
a 60% ceny kasy
Kupujc
k
a
s
f
sk
a
ln

3
M
IE
S
I
C
E

reklam
y
G
R
A
T
IS
!
*)
*
)

O

s
z
c
z
e
g

y

p
r
o
m
o
c
ji
p
y
t
a
j
h
a
n
d
lo
w
c

w

S
O
F
T
-
ib
R E K L A M A
Ikona polskiej sceny muzycz-
nej, ktrej nie trzeba przedsta-
wia, wokalistka, ktrej kada
wydana pyta jest niebywaym
wydarzeniem na rynku fono-
grafcznym, autorka znakomi-
tych tekstw, artystka znana
z solowej dziaalnoci, i nie
tylko ju 23 listopada (godzina
19.00) wystpi na scenie Wo-
dzisawskiego Centrum Kul-
tury. Nosowska zaprezentuje
przekrojowy repertuar - gw-
nie najwaniejsze i najbardziej
znane utwory z solowej dziaal-
noci. Dodatkowo bdzie mo-
na usysze kilka bardzo dawno
niegranych, elektronicznych
kompozycji Andrzeja Smolika
z pyty Sushi zapewne b-
dzie to gratka dla fanw twr-
czoci Artystki. Koncerty na
trasie Nosowska.zip otwiera
bd gocie. W Wodzisawskim
Centrum Kultury wspomnia-
nym gociem bdzie Fismoll
polski muzyk tworzcy muzyk
akustyczn i liryczn. Bilety na
koncert Katarzyny Nosowskiej
w WCK w cenie 60 z.
W sobot, 23 listopada o godz.
17.00 i 20.00 w Raciborskim
Centrum Kultury wystpi ka-
baret Paranienormalni. Koniec
artw, miechw i chichw!
Po 8 latach dziaalnoci sce-
nicznej Paranienormalni po-
rzucaj wygupy na rzecz praw-
dziwego, szlachetnego teatru.
Skecze zamieni si w etiudy,
a coverowe piosenki w utwo-
ry pene gbokiego przekazu.
arty si skoczyy! Teraz Ma-
riolka zmierzy si z ciarem
greckich tragedii, a Balcerzak
podejmie si gwnej roli w
dziele Szekspira. Jak Mariolka
poradzi sobie w roli Antygony?
Czy wraz z Gabryk uko-
cz z powodzeniem Szko
on? I wreszcie czy uda im
si ostatecznie zasta Mako,
ktrego nie byo w Bogdacu.
Po tylu latach znacie ju Para-
nienormalnych na wylot, ale
takiej odsony si nie spodzie-
walicie. Podobnie jak sami
Paranienormalni. Tu poczy
si klasa i styl z perfekcyjnymi
parodiami, zaskakujcymi po-
staciami i nowymi problemami
doskonale znanych ju bohate-
rw. Bilety na wystp w cenie
40 i 50 zotych.
W niedziel, 24 listopada o
godz. 14.30 w kociele para-
falnym w Brzeziu odbdzie
si koncert jubileuszowy
Chru Mieszanego Brzezie.
Chr Brzezie, dziaajcy
przy Parafi w. Ap. Mateusza
i Macieja w Raciborzu Brze-
ziu obchodzi w tym roku 30-
lecie swojego istnienia. Z tej
okazji serdecznie zaprasza
na Koncert Jubileuszowy,
ktry odbdzie si w kocie-
le parafalnym w Brzeziu.
Oprcz gospodarzy wystpi:
Modzieowa Orkiestra Sym-
foniczna Pastwowej Szkoy
Muzycznej I i II stopnia w
Gliwicach pod dyrekcj An-
drzeja Rosoa, Alicja Miruk
Mirska (skrzypce), Anna Boj-
czuk (skrzypce), Igor Bojczuk
(fet) oraz Magdalena Spytek-
Stankiewicz (mezzosopran,
solistka Opery lskiej w By-
tomiu). Wstp wolny.
Wojewoda lski Zygmunt
ukaszczyk zatwierdzi wstp-
n list rankingow wnioskw
w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Drg Lo-
kalnych. Na licie nie brakuje
wnioskw z powiatw racibor-
skiego i wodzisawskiego, jed-
nake nowe zasady sprawi, e
tylko cz z nich - pomimo wy-
sokiej pozycji na licie rankin-
gowej - doczeka si realizacji.
Wszystko z powodu uchway
Rady Ministrw z 29 padzier-
nika 2013 roku, w myl ktrej
kady wnioskodawca (powiat
ziemski, powiat grodzki lub
gmina) bdzie mg uzyska do-
fnansowanie tylko do jednego
projektu. Dofnansowanie pro-
jektw drogowych w ramach
NPPDL wynosi 50% wartoci
przedsiwzicia.
powiat raciborski
W przypadku gminy Raci-
brz powysze nie ma znacze-
nia, poniewa i tak tylko jeden
gminny wniosek znalaz si na
licie rankingowej (remont Ma-
riaskiej). Gorzej jest w przy-
padku powiatu - oba wnioski
(remont Raciborskiej w Bie-
kowicach oraz Wiejskiej w Ba-
bicach) znalazy si na wstpnej
licie rankingowej, ale na dof-
nansowanie bdzie mg liczy
tylko jeden.
Do remontu ul. Maria-
skiej w Raciborzu rzd moe
dopaci niemale 1,7 mln z,
Raciborskiej w Biekowicach
948 tys. z. Na wstpnej li-
cie wnioskw przeznaczonych
do dofnansowania znalazy
si rwnie: przebudowa uka-
du komunikacyjnego centrum
Kuni Raciborskiej w rejonie
wierczewskiego, Moniuszki,
Dziakowcw - 974 tys. z, re-
mont ulicy Ogrodowej w Krza-
nowicach - 215 tys. z.
powiat wodzisawski
Najwiksz realizowan w
ramach programu NPPDL in-
westycj drogow w powiecie
wodzisawskim moe zosta
przebudowa ul. Wiejskiej w Lu-
bomi (inwestycja prowadzona
przez Powiat Wodzisawski). W
przypadku tej inwestycji wkad
wasny powiatu wynisby 4,5
mln z a dotacja rzdowa a
3 mln z.
Kolejnymi schetynwka-
mi maj szans zosta ul. e-
lazna w Rydutowach 611 tys.
z, ulica Matuszczyka w Wo-
dzisawiu lskim 2,29 mln
z, Jzefa Wieczorka w Radli-
nie 1,515 mln z, Skotnicka w
aziskach 698 tys. z (gmina
Godw).
pienidzy jest za mao
Jak wida, apetyty powia-
tw raciborskiego i wodzisaw-
skiego s znaczne. Gdyby rzd
chcia zrealizowa wszystkie
wymienione wnioski, musiaa-
by przeznaczy na ten cel nie-
male 12 mln z. Tymczasem
pula rodkw na schetynw-
ki dla caego wojewdztwa l-
skiego ma w 2014 roku zawie-
ra zaledwie 17 mln z. Trudno
nie oprze si wraeniu, e wraz
z upadkiem Grzegorza Sche-
tyny w PO upada rwnie jego
sztandarowy program, ktry
dawa borykajcym si z proble-
mami fnansowymi samorz-
dom moliwoci przeprowadze-
nia inwestycji remontowych, na
ktre nie byo ich sta od lat.
Gazeta Informator 21 listopada 2013 nr 22 (150) Dodatek tematyczny 22/2013
PLUSY BIZNESU DLA
region
R E K L A M A
komunikacja
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Rzd dzieli kas na schetynwki
Rada Ministrw szuka oszczdnoci w nakadach na remonty drg.
Schetynwek bdzie coraz mniej. Rzd ogranicza rodki na realizacj programu przebudowy drg lokalnych. Na zdj. remont
ulicy Wileskiej w Raciborzu, jednej ze schetynwek.
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna frm
oprogramowanie dla frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
NOW
O!
Promocja:
otrzymujesz reklam w mediach o wartoci
a 60% ceny kasy
Kupujc
k
a
s
f sk
a
ln

3
M
IE
S
I
C
E

reklam
y
G
R
A
T
IS
!
*)
*
)

O

s
z
c
z
e
g

y

p
r
o
m
o
c
ji
p
y
t
a
j
h
a
n
d
lo
w
c

w

S
O
F
T
-
ib
wojciech oneczko
Rzdowa dotacja
na remonty drg w
powiecie racibor-
skim moe sign
3,837 mln z
Rzdowa dotacja
na remonty drg
w powiecie wo-
dzisawskim moe
sign
8,114 mln z
GazetaInformator.pl 21 listopada 2013, nr 22 (150)
<< 8
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz handel
R E K L A M A
Najwaniejsza cz garderoby powinna by
dobrana indywidualnie.
Bielizna we wszystkich
rozmiarach na kad okazj
artyku sponsorowany
bielizna
racibrz, ul. ogrodowa 30
tel. 32 415 58 44
czynne:
pn.-pt. 10.00-17.00, sb. 10.00-13.00
wojciech oneczko
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
Coraz chodniejsza pogo-
da skania nas do uzupenienia
brakw w naszej szafe... Wy-
bierajc si na zakupy warto
zwrci uwag na sklep K&M,
ktry znajduje si w Raciborzu
przy ul. Dugiej 18/2 (lokal, w
ktrym poprzednio mieci sie
sklep z odzie dziecic). Na-
zwa ma zwizek z asortymen-
tem, z ktrego wybiera mog
zarwno kobiety, jak i mczy-
ni.
Na miejscu mona zaopa-
trzy si w spodnie, kurtki,
swetry, bluzy, koszule a take
dodatki - paski, szaliki, czapki,
rkawiczki, skarpety. - Gwne
frmy, ktre prowadz to frmy
niemieckie (PIONEER i Ju-
piter) oraz polskie (Vegas,
Al American yes, Lead) -
wyjania waciciel i dodaje, e
K&M jest kontynuacj sklepu,
ktry niegdy znajdowa si
przy ul. Dugiej 46. Nowoci
jest wprowadzenie asortymen-
tu dla pa, ktry - jak zapowia-
da waciciel - bdzie coraz bar-
dziej szeroki.
Dostpna w K&M odzie
jest wykonana z tkanin bardzo
dobrej jakoci i dostpna w sze-
rokim zakresie rozmiarw.
Dodatkowymi atutami K&M s
prowadzone na miejscu drob-
ne usugi krawieckie (co w ra-
zie koniecznoci umoliwia do-
pasowanie odziey do sylwetki
danej osoby), a take karty sta-
ego klienta, ktre pozwalaj na
zakupy w atrakcyjnych cenach
Wszystko wskazuje na to,
e raciborzanianie, dla ktrych
ubir powinien czy schlud-
ny wygld z jakoci, nie musz
ju duej szuka odpowiednie-
go sklepu. K&M na pewno przy-
padnie im do gustu.
racibrz handel
K&M: dobra odzie dla
Pani i dla Pana
Spacerujc gwn ulic deptakow Raciborza
warto wstpi do sklepu K&M przy ul. Dugiej.
artyku sponsorowany
odzie damsko-mska k&m
racibrz, ul. duga 18/2
czynne:
pn.-pt. 10.00-17.00, sb. 10.00-13.00
Sklep K&M przy ul. Dugiej w Raciborzu oferuje dobr jakociowo odzie dla kobiet i mczyzn.
F
o
t
.
K
&
M
Zbliaj si mikoajki - po
nich ju tylko dni bd dzie-
li nas od wit Boego Naro-
dzenia. Zastanawiajc si nad
wyborem prezentu dla bliskiej
nam osoby warto wybra si do
sklepu z bielizn Lilianny Strze-
leckiej, ktry znajduje si w Ra-
ciborzu przy ul. Ogrodowej 30.
Dlaczego warto odwiedzi wa-
nie to miejsce?
Przede wszystkim nale-
y wzi pod uwag niezwykle
szerok gam dostpnego na
miejscu asortymentu. Bielizna,
rajstopy, artykuy poczoszni-
cze - wszystko w nowoczesnym
wzornictwie i rozmiarach, kt-
rych trudno szuka w sieciw-
kach. Dla przykadu biustono-
sze dostpne s w obwodach
od 65 cm do 110 cm i misecz-
kach od A do M. Oprcz tego na
miejscu mona zakupi rwnie
bielizn mska - dobrej jakoci,
polskich producentw.
Sklep prowadzi Lilian-
na Strzelecka ze swoj crk
Agnieszk, ktra przesza szko-
lenie w zakresie brafttingu.
Czym jest braftting? Najogl-
niej rzecz biorc jest to wiedza
w zakresie indywidualnego do-
boru bielizny. Panie Lilianna i
Agnieszka chtnie su pomo-
c wanie w indywidualnym
doborze bielizny, rwnie na
prezent.
Sklep dziaa ju 21 lat. Dzi-
ki indywidualnemu podejciu
do klienta oraz szerokiemu
asortymentowi radzi sobie z
wielk konkurencj - ma sta
klientel, ktra nie wyobraa
sobie kupna bielizny w jakim-
kolwiek innym salonie z bie-
lizn. Wacicielki doceniaj
wyjtkowo relacji ze swoimi
klientkami (i klientami), dlate-
go swoim staym bywalcom ofe-
ruj atrakcyjne karty rabatowe.
F
o
t
.
a
v
a
l
i
n
g
e
r
i
e
.
p
l
Sklep z bielizn w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 30
oferuje dobieran indywidualnie bielizn we wszystkich
rozmiarach.
GazetaInformator.pl >>
21 listopada 2013, nr 22 (150)
9
PLUSY BIZNESU DLA
W Raciborzu rozpocz
dziaalno jedyny w swoim
rodzaju Butik Rowerowy. Wy-
rnia si on obsug oraz po-
dejciem do klienta. W Butiku
mona usi i napi si kawy,
a przy tym uzyska cenne pora-
dy na temat serwisowania i za-
kupu rowerw. W Butiku Ro-
werowym rowery dobierane s
bezporednio do potrzeb da-
nego klienta. Mona take wy-
bra kolor roweru, ktry bdzie
spenia oczekiwania klientw.
- Zwracamy uwag na kady
detal. Dlatego mamy w ofer-
cie rwnie wiele akcesoriw
takich jak dzwonki, koszyki z
wyszyciami, sakwy, nakrtki
na wenty, zapicia i wiele in-
nych. U nas naprawd czuj
si klimat, jaki lubuj mioni-
cy dwch kek - zapewnia Ma-
riusz Miczek, waciciel Butiku
Rowerowego MK Bicycle w Ra-
ciborzu.
renowacja drugie ycie
Jeli mamy w domu jaki
stary rower, ktrego nie uy-
walimy od lat to nie musi-
my od razu si go pozbywa.
Take z takim rowerem mo-
na przyj do Butiku Rowero-
wego, a specjalici dadz mu
szans na "drugie ycie". - Do-
skonale wiemy ile piknych ro-
werw ludzie trzymaj w piw-
nicach, szopach czy strychach.
Renowacja starych rowerw
sprawia nam wiele przyjem-
noci mwi Mariusz Miczek.
Niektrzy wrcz przekonuj
do tego, e warto troch za-
inwestowa w stary rower ni
kupowa nowy. W Butiku Ro-
werowym taka usuga bdzie
kosztowaa kilkaset zotych. W
ofercie znajdziemy piaskowa-
nie, malowanie oraz chromo-
wanie rowerw.
pogotowie rowerowe
Oczywicie, jeli chcemy
cieszy si naszym rowerem
przez dugie lata, to niezbd-
ne jest jego stae oraz syste-
matyczne serwisowanie. Tak
usug rwnie znajdziemy w
Butiku Rowerowym. Dziaa
tam pierwsze w regionie Po-
gotowie Rowerowe. Wystarczy
zadzwoni pod numer telefonu
784 444 409, poprosi o przy-
jazd, a serwisanci zabior nasz
rower i po naprawie odwioz
go z powrotem. Jest to wietne
rozwizanie dla tych, ktrzy nie
maj moliwoci przewiezienia
roweru do serwisu.
zimowanie rowerw
Butik Rowerowy jako je-
dyna frma w regionie ma do
zaoferowania swoim klientom
Zimowanie Roweru. Przy-
jedamy po rower, zabieramy
go do siebie, robimy przegld
i przechowujemy w magazynie
przystosowanym do przecho-
wywania roweru. Nie musisz
martwi si, e kto moe Ci
ukra rower zim z piwnicy
kiedy rzadko tam zagldasz
dodaje waciciel Butiku. Wio-
sn wszystkie rowery wracaj
do wacicieli.
racibrz usugi
Pierwsze w regionie
Pogotowie Rowerowe!
wita za pasem,
czasu coraz mniej
Kady rower wymaga systematycznego serwisowania. Na wigilijnym stole nie moe
ich zabrakn...
R E K L A M A
F
o
t
.
c
a
f
e
f
a
n
a
b
e
r
i
e
.
e
u
F
o
t
.
m
k
b
i
c
y
c
l
e
.
e
u
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
W przedwitecznej goni-
twie niezwykle trudno o wygo-
spodarowanie czasu na przy-
gotowanie czasochonnych
pierogw czy uszek. Dlatego
CAFE FANABERIE kade-
go roku wychodzi Pastwu na
przeciw oferujc po przystp-
nych cenach witeczne: uszka,
barszcz, krokiety, pierogi z ka-
pust i grzybami, pierogi ruskie
czy pierogi ze szpinakiem.
racibrz handel
artyku sponsorowany
caFe Fanaberie
racibrz, ul. warszawska 13
czynne: pn.-nd. 11.00-22.00
tel: 32 7936015, 784088344
caFeFanaberie@gmail.com
www.caFeFanaberie.eu
artyku sponsorowany
butik rowerowy
racibrz, ul. londzina 4
tel: 784 944 409
www.mkbicycle.eu
Barszcz z krokietem lub uszkami, rozmaite rodzaje
pierogw, uszka - wszystkie te pysznoci dostpne s na
miejscu i na wynos w CAFE FANABERIE.
wodzisawianie bd
podrowa w komforto-
wych warunkach.
PPUH Kosok z or zwy-
ciyo w ogoszonym przez
wadze Wodzisawia lskiego
przetargu na funkcjonowanie
komunikacji w miecie. Za po-
nad 10 mln z frma przez 5 lat
(od stycznia 2014 roku) bdzie
obsugiwa miejskie linie ko-
munikacyjne.
W okresie trwania umowy,
czyli przez pi lat, przewonik
zrealizuje cznie ok. 2.5 mln
wozokilometrw. Ponadto
wszystkie pojazdy, w ktrych
bd realizowane przewozy,
musz by przystosowane do
przewozu minimum jednej
osoby na wzku inwalidzkim,
posiada bezstopniowe wejcie
z platform wjazdow dla wz-
kw oraz co najmniej 10 % ni-
skiej podogi i klimatyzowan
przestrze pasaersk. Klima-
tyzacja powinna by urucha-
miana przy temperaturze we-
wntrz pojazdu powyej 25C
wyjania rzecznik Urzdu
Miasta Barbara Chrobok.
Jednym z zaoe orga-
nizacji naszej wasnej miejskiej
komunikacji byo stworzenie
jak najlepszych, komfortowych
warunkw dla wszystkich pasa-
erw. Chcemy, by wodzisaw-
ska komunikacja realizowaa
jak najwysze standardy. Wa-
runki przeprowadzonego prze-
targu pomog nam to osign
dodaje prezydent Wodzisa-
wia Mieczysaw Kieca.
W przyszym roku zostan
wprowadzone rwnie rozwi-
zania umoliwiajce zakup bi-
letu telefonem komrkowym
oraz pacenie za przejazd przy
uyciu karty patniczej.
oRy BD wozi woDziSaw
wodzisaw lski komunikacja
et
Nie masz czasu lub moliwoci przewiezienia roweru do serwisu? Zadzwo pod numer
tel. 784 944 409: serwisanci zabior twj rower i po naprawie odwioz go z powrotem.
GazetaInformator.pl 21 listopada 2013, nr 22 (150)
<< 10 Zdrowie
R E K L A M A
Wyzwanie do odchudzania!
Z programu wyzwanie do odchudzania moe skorzysta caa rodzina.
racibrz zdrowie
R E K L A M A
Ruszya kolejna grupa
wsparcia w programie "wy-
zwanie do odchudzania". Ca-
y kurs trwa 3 miesice i jest
moliwoci oraz szans aby
pozby si nadwagi. Program
kursu obejmuje odchudzanie
uczestnikw oraz ich rodzin.
Wszyscy maj wykonywane
analizy skadu ciaa oraz testy.
Na podstawie ich wynikw
otrzymuj dobrane specjalnie
dla nich programy odchudza-
jce.
Kady uczestnik moe
skorzysta z wizyty dietetyka
w domu i obj programem
ca rodzin. W kady ponie-
dziaek mona skorzysta z
grupowych zaj ruchowych.
Zajcia s dostosowane do
moliwoci uczestnikw, na-
wet osoby powyej "setki"
mog z pewnych form ruchu
skorzysta. Niedugo rusza
kolejna grupa wsparcia. Za-
pisy 663 153 968 - skorzystaj
z szansy, jeeli widzisz tak
potrzeb.
artyku sponsorowany
centrum odchudzania
47-400 racibrz ul. zborowa 4
tel. 663 153 968
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
GazetaInformator.pl >>
21 listopada 2013, nr 22 (150)
Zdrowie 11
racibrz handel
Marokaskie Czarne Mydo naturalny sposb
na oczyszczenie i pielgnacj
Twoja skra stanie si gadka, bdzie miaa pikny i zdrowy kolor
R E K L A M A
Magia hammamu
Czarne mydo Savon Noir
to znany i ceniony w wiecie
produkt o magicznych walo-
rach pielgnacyjnych. Uywa-
ny od wiekw w hammamach
i aniach tureckich. Mona
go stosowa do codziennego
mycia twarzy i ciaa oraz jako
peeling enzymatyczny. Savon
Noir nie uczula i nie zatyka
porw, doskonale czy si z
innymi naturalnymi kosme-
tykami. Aby przy jego pomocy
oczyci skr wystarczy na-
grza ciao w wannie lub pod
prysznicem. Nastpie wma-
sowa cienk warstw Savon
Noir. Pozostawi na 10 minut.
Po tym czasie wykona ma-
sa ziarnist rkawic kessa.
Spuka i wysuszy ciao rcz-
nikiem. Rezultat zapiera dech
w piersiach. Skra jest oczysz-
czona z toksyn i doskonale na-
wilona.
Agata 25 lat
Nie wyobraam sobie y-
cia bez Savon Noir. Stosuj je
codziennie do mycia twarzy.
Po dodaniu odrobiny wody
ma delikatn konsystencj, a
skra jest dziki niemu mia w
dotyku. Co kilka dni uywam
Savon Noir do intensywnego
oczyszczania twarzy. By osi-
gn ten cel wystarczy rozpro-
wadzi mydo na twarzy, wma-
sowa opuszkami palcw i
pozostawi na skrze na 5min.
Przy oczyszczeniu ciaa korzy-
stam z rkawicy do masau
kessa sucej w hammamach
do gbokiego oczyszczania
skry z martwego naskrka,
toksyn i wszystkich nieczysto-
ci. Po wmasowaniu ni Savon
Noir i spukaniu myda skra
staje si gadka, ma pikny
zdrowy kolor i jest idealnie
przygotowana do zastosowa-
nia nawilajcych olejkw lub
balsamu. Rkawica kessa jest
te bardzo skuteczna w walce
z cellulitem.
Savon Noir niesamo-
wite czarne mydo, mona
naby w uroczym sklepiku
Mydlarnia u Franciszka
na ul. Dugiej 25 w raci-
borzu. Mona tam znale
rwnie inne naturalne spe-
cyfki takie jak: oleje, poma-
dy do ciaa, maski algowe,
kremy i wiele, wiele innych,
ktre znakomicie uzupeni
i wzbogac zabiegi czarnym
mydem. Franciszek goci
w Raciborzu ju okrgy rok
i z okazji tego wita zapra-
sza na akcj promocyjn. W
dniach 22-23 listopada (pi-
tek i sobota) mona naby
kady produkt z 10% raba-
tem. Kada osoba, ktra w
tych dniach dokona zakupu w
naszym sklepiku, bdzie mo-
ga wzi udzia w konkursie
z atrakcyjnymi nagrodami.
Serdecznie zapraszamy!
w dniach 22 i 23 li-
stopada na cay asorty-
ment Mydlarni u Fran-
ciszka obowizuje rabat
w wysokoci 10% z okazji
1 urodzin.
F
o
t
.
M
y
d
l
a
r
n
i
a
u
F
r
a
n
c
i
s
z
k
a
F
o
t
.
M
y
d
l
a
r
n
i
a
u
F
r
a
n
c
i
s
z
k
a
artyku sponsorowany
mydlarnia u Franciszka
47-400 racibrz ul. duga 25
pn.-pt. 9.00-18, sob. 8.30-13.30
tel. 530 909 626
www.mydlarnia.inFo
Rkawica do masau kessa suy do oczyszczania skry z martwego naskrka i toksyn. Mydo Savon Noir ceniony w wiecie produkt kosmetyczny.
Tegoroczne obchody Dnia
Rzucania Palenia w Powiecie
Raciborskim przypadaj na
dzie 21 listopada. Z tej okazji
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Racibo-
rzu organizuje w dniach 18-29
listopada akcj edukacyjno-
informacyjn w raciborskich
szkoach ponadgimnazjalnych
oraz akcj prozdrowotn dla
lokalnej spoecznoci, ktra
zostanie przeprowadzona w
dniu 21 listopada w Aptece
przy ul. Londzina.
Akcja edukacyjno-infor-
macyjna w szkoach ponad-
gimnazjalnych adresowa-
na jest przede wszystkim do
uczniw klas trzecich. W ra-
mach tego przedsiwzicia
zostan przeprowadzone po-
gadanki oraz badania mier-
nikiem tlenku wgla w wydy-
chanym powietrzu poczone
z poradnictwem. Uczniowie
otrzymaj take materiay in-
formacyjno-edukacyjne dot.
szkodliwoci czynnego i bier-
nego palenia oraz informuj-
ce o moliwociach uzyskania
pomocy w walce z naogiem.
W ramach akcji prozdro-
wotnej w Aptece przy ul. ks.
Londzina w dniu 21 listopa-
da osoby palce rwnie bd
mogy bezpatnie podda si
badaniu miernikiem tlenku
wgla w wydychanym powie-
trzu oraz badaniu cinienia
ttniczego krwi, a uzyskane
wyniki skonsultowa na miej-
scu z pracownikiem PSSE w
Raciborzu oraz farmaceuta-
mi. Palenie papierosw przy-
czynia si do ograniczenia
wydolnoci puc oraz wzrostu
cinienia ttniczego krwi.
Organizatorom akcji przy-
wieca myl wybitnego eks-
perta w dziedzinie zdrowia
publicznego prof. Witolda
Zatoskiego, e na rzucenie
palenia nigdy nie jest za p-
no. Celem podejmowanych
dziaa jest zatem nie tylko
przypomnienie osobom pal-
cym o szkodliwoci czynnego
i biernego palenia, ale przede
wszystkim zachcenie do pod-
jcia prby uwolnienia si z
uzalenienia od nikotyny.
Dla Ciebie to 5 minut, dla
kogo cae ycie - to tytu pro-
jektu, ktry ju wkrtce odb-
dzie si w Raciborzu. Dziki
fundacji DKMS raciborzanie
bd mieli okazj zarejestro-
wa si jako potencjalni daw-
cy szpiku kostnego.
W projekcie Dla Ciebie to
5 minut, dla kogo cae ycie
bierze udzia ponad 100 uczel-
ni w caej Polsce. Wczya si
do niego take Pastwowa
Wysza Szkoa Zawodowa w
Raciborzu.
Wszyscy w tym samym
dniu, w tych samych godzi-
nach bdziemy rejestrowali
osoby, ktre chc pomc - m-
wi Julia Anna Parzonka, am-
basador fundacji DKMS oraz
organizatorka akcji rejestra-
cji dawcw szpiku kostnego w
Raciborzu.
Akcja rejestracji odbdzie
si 11 i 12 grudnia w budynku
Domu Studenta Pastwowej
Wyszej Szkoy Zawodowej
w Raciborzu i na wszystkich
pitrach Galerii Myskiej.
Studenci bd rejestrowa-
li dawcw w godzinach od
10.00- 18.00.
Pamitajmy, e powice-
nie kilku minut naszego czasu
moe uratowa komu ycie.
powiat raciborski szpital powiat raciborski zdrowie racibrz zdrowie
Dyrektor Szpitala Rejono-
wego im. dr. Jzefa Rostka w
Raciborzu Ryszard Rudnik roz-
strzygn przetarg na restruk-
turyzacj zobowiza wyma-
galnych szpitala. W przetargu
zwyciya frma Siemens Fi-
nance Sp. z o.o. (03-821 War-
szawa, ul. upnicza 11), ktra
wasne wynagrodzenie za ure-
gulowanie zobowiza leczni-
cy na rzecz kontrahentw wy-
cenia na 147,108 tys. z.
Zobowizania szpita-
la, ktre ureguluje zwycizca
przetargu sigaj 2,55 mln z.
Na mocy podpisanej umowy
Siemens Finance zobowizao
si spaci dugi szpitala do 29
listopada 2013 roku. Po przed-
stawieniu dowodw zapaty
szpital przystpi do spaty no-
wego wierzyciela. Odbdzie si
to w cyklu 21 comiesicznych
rat poczwszy od 28 lutego
2014 roku.
Zawarta umowa wyklucza
moliwo cesji wierzytelnoci,
ustanawiania na nich zasta-
ww lub zawierania co do tych
wierzytelnoci umw gwaran-
cyjnych w trybie Kodeksu Cy-
wilnego, w tym w szczeglnoci
umw porczenia, bez uprzed-
niej zgody zamawiajcego (tj.
szpitala) wyraonej na pimie
pod rygorem niewanoci.
W postpowaniu prze-
targowym wziy udzia dwa
podmioty: Siemens Finance
oraz dzki MAGELLAN S.A.
(268,666 tys. z). Poprzednie
postpowanie przetargowe
ws. restrukturyzacji zobowi-
za wymagalnych szpitala zo-
stao uniewanione, poniewa
oferty, ktre wpyny prze-
kraczay moliwoci fnanso-
we szpitala (REMEDIS S.A.,
60-854 Pozna, ul. Romka
Strzakowskiego 5/7, 277,086
tys. z, MAGELLAN S.A., 90-
330 d, Al. Jzefa Pisud-
skiego 76, 268,666 tys. z).
Spata dugw
szpitala sono kosztuje
Na rzucenie palenia
nigdy nie jest za pno
Zarejestruj si jako
dawca szpiku
Zobowizania raciborskiego szpitala
przekraczaj kwot 2,5 mln z.
Dzie Rzucania palenia w powiecie
raciborskim.
PWSZ w Raciborzu wczya si w
oglnopolski projekt.
Siemens Finance
chce
147 tys. z
za spat dugw
szpitala
et ps
P
GazetaInformator.pl 21 listopada 2013, nr 22 (150)
<< 12 Publicystyka
et
W 1973 roku zarzdze-
niem wadz miasta Raciborza
Siostry Elbietanki po 106 la-
tach pobytu w klasztorze przy
ul. Solnej (z przerwami) zosta-
y przesiedlone cakowicie do
dawnego gospodarstwa rol-
nego przy ul. Kocielnej 2. W
niedziel (10.11.13) obchodzo-
no uroczycie jubileusz 40 le-
cia ich pobytu i posugi w par.
w. Mikoaja.
Wieczorem w kociele sio-
stry i modzie parafalna za-
prezentoway monta sowno
muzyczny pt. Czymy co w
naszej mocy, Bg reszt uzu-
penioraz pokaz multimedial-
ny o historii zgromadzenia.
W programie przedstawio-
no przede wszystkim posta
zaoycielki zakonu w Nysie
s. Mari (Luiz) Merkert
dzi bogosawion. Mszy w.
dzikczynnej przewodniczy
proboszcz ks. Adrian Bombe-
lek podczas ktrej o powsta-
niu zgromadzenia i jego dzia-
alnoci opowiedziaa s. Rut
referentka modzieowo-po-
woaniowa z Nysy . Na uroczy-
sto jubileuszow przyjechay
siostry ktre w cigu tych 40
lat pracoway take w Racibo-
rzu. Obecne byy rwnie sio-
stry tego zgromadzenia z Do-
mu Prowincjalnego w Nysie a
take z domw zakonnych w
Gogwku, Radawicach, Ko-
lu i Grabinie.
Warto wspomnie, i sio-
stry Elbietanki sprowadzi
do Raciborza proboszcz pa-
rafi W.N.M.P ks. Hermann
Schaffer 14 padziernika 1867
roku. Na pocztku trzy siostry
zamieszkay w maym, wy-
najtym mieszkaniu. Za rok
przeniosy si do wikszego
lokalu przy ul. Solnej. Jedno-
czenie rozpoczto tam bu-
dow klasztoru, ktry zosta
otwarty w 1902 roku. Budy-
nek, w ktrym obecnie mieci
si Archiwum Miejskie przy
ul. Solnej 20, midzy inny-
mi przygotowany by na 50
miejsc dla ludzi w podeszym
wieku, wymagajcych opieki.
Na pierwszym pitrze znaj-
dowaa si dua kaplica. W
nastpnych latach w klaszto-
rze zamieszkao 21 sistr kt-
re prowadziy w Raciborzu
dwa przedszkola, opiekoway
si dziemi, chorymi i ludmi
starszymi.W 1945 roku tak jak
wielu Raciborzan siostry prze-
yy ciki okres frontu II woj-
ny wiatowej. Klasztor zosta
zbombardowany i wypalony
przez sowietw.
Wrciy do niego w 1947
roku i stopniowo przepro-
wadzay remont budynku. W
1954 roku zostay wywasz-
czone przez komunistyczne
wadze miejskie. Wwczas
przeniosy si do klasztoru
witogrskiego w Gostyniu.
Po kilku latach maa grupa
sistr wrcia do Raciborza.
W ich klasztorze urzdzono
kilka mieszka dla lokatorw.
One aby tam zamieszka mu-
siay paci czynsz. Zostaa ka-
plica w ktrej 5 padziernika
1962 roku , po duszej prze-
rwie odprawiono znowu Msz
w.
Jednak 8 listopada 1973 ro-
ku decyzj wadz miejskich sio-
strom przekazano dom wraz z
zabudowaniami gospodarczy-
mi przy ul. Kocielnej 2, gdzie
zaraz po wojnie znajdowao si
gospodarstwo rolne p. Lukosz-
ka. Cztery siostry Elbietanki
przy pomocy parafan odre-
montoway budynek, urzdziy
w nim pokoje, zaplecze kuchen-
ne i du kaplic, uporzdko-
way obejcie domu.
Obecnie mieszka tam
s.Maria Tobiasza przeoo-
na Konwentu raciborskiego,
ktra peni obowizki zakry-
stianki w pobliskim kocie-
le pw. w. Mikoaja oraz s.
M. Alfonsa mimo 82 lat
ycia jest organistk oraz s.
M. Emanuela katechetka
w SMS i prowadzca grup
Dzieci Maryi. Posugi tych
sistr s bardzo cenione za-
rwno przez proboszcza jak
i parafan. Warto doda , e
siostra przeoona prowa-
dzi rwnie schol dziecic,
w razie potrzeby gra na or-
ganach, piknie piewa ale
przede wszystkim synie z wy-
jtkowych umiejtnoci deko-
racji otarza i kocioa.
Jubileusz 40-lecia pobytu s. Elbietanek na Starej Wsi
Prowadziy przedszkola, opiekoway si chorymi, dziemi i starszymi. Los ich nie oszczdza.
racibrz rocznice
krystian niewrzo
region kultura racibrz komunikacja
Promocja Almanachu,
czyli wito poezji
List do redakcji:
kierowcy maj w nosie przepisy!
Co z polsk i zagraniczn poezj?
Co z rol poety myliciela we wspczesnym wiecie?
Kierowcy parkuj na ciekach rowerowych.
To s wieczory witecz-
ne wszystkich, ktrzy kochaj
poezj i sztuki pokrewne... To
s wieczory, dla ktrych warto
y mwi otwierajc spotka-
nie promocyjne 18. Almanachu
Prowincjonalnego redaktor
wydawnictwa Marek Rapnic-
ki. Spotkanie byo kompletne
w tym sensie, e uczestniczy-
li w nim zarwno twrcy jak
i odbiorcy, ktrzy odnoszc
si do sw Vladimra Kivn-
ka odrzucili iluzje otaczaj-
cego nas wiata i wybrali drog
prawdy drog dobra.
Poezja nie jest waniej-
sza od ycia, ale gdyby nie by-
o poezji, ycie utracioby sens
mwi na spotkaniu Vladi-
mr Kivnek, poeta, histo-
ryk literatury, krytyk literacki,
ktrego poezja znalaza si w
najnowszym wydaniu Alma-
nachu. artowa, e bycie po-
et w wieku 20 lat jest cakiem
normalnie, 30 nie cakiem,
50 dziwaczne, 60 no c,
wtedy ju wiadomo, e poet
pozostanie si do mierci.
Cho trudno wyrni bar-
dziej ciekawe wtki wieczoru,
dla ktrego warto y, to gdy-
by kto zdecydowa si na ten
krok, z pewnoci musiaby
wspomnie rwnie o rozmo-
wie z tumaczem z jzyka cze-
skiego na polski Andrzejem
Babuchowskim, ktry przybli-
y raciborzanom wyjtkowe
dzieo Miloa Doleala traktu-
jce o cudzie w Czyhoszczy i
ks. Toufarze czeskim Popie-
uszce. Cudzie, ktry dla Stt-
n bezpenost (czechosowacki
odpowiednik polskiego Urzdu
Bezpieczestwa i pniejszej
Suby Bezpieczestwa) sta
si pretekstem do rozpocz-
cia brutalnej i bezpardonowej
walki z kocioem, religi i reli-
gijnoci w Czechosowacji.
Jak y ksie profe-
sorze? - spyta kolejnego go-
cia, ks. Jerzego Szymika, Ma-
rek Rapnicki. Nie da si y
bez jednej wartoci, bez Boga
odpowiedzia duchowny,
podkrelajc jednoczenie, e
jest to podstawowe przesanie
nauki papiea Benedykta XVI
oraz papiea Franciszka. To
jest te moja podstawowa ra-
do, e jestem ksidzem i mo-
g temu suy, e nie jestem
akwizytorem lipnej sprawy; to
jest co za czym stoi mdro
wiksza ni ja doda ks. Je-
rzy Szymik. Jako iluzj okre-
li mylenie o swoim yciu ja-
ko o pamie zwycistw, gdy...
zmierzamy do mierci. Jeli
ycie ma by wygran, to tylko
na gruncie poraki.
Spotkanie promocyjne 18.
Almanachu Prowincjonalne-
go przeszo do historii. Pro-
wadzia je Natalia Tokarczyk,
ktrej twrczo, podobnie
jak wszystkich wspomnia-
nych wyej goci specjal-
nych spotkania, znalaza si
w najnowszym numerze Al-
manachu. Warto rwnie
wspomnie o recitalu Maksa
Mularczyka i Agnieszki Bu-
suleanu-Jaksik, ktrzy po-
ezj piewan wprowadzili
obecnych w odpowiedni na-
strj i otworzyli raciborskie
wito poezji oraz twrczoci
w ogle.
18. Almanach Prowin-
cjonalny zosta zrealizowany
w ramach dofnansowanego
przez Euroregion Silesia oraz
ze rodkw budetu pastwa
Przekraczamy granice pro-
jektu 4x Czarno na Biaym
w literaturze i obrazach.
Na zdj. (od lewej) Marek Rapnicki oraz ks. Jerzy Szymik w
czasie spotkania promocyjnego 18. Almanachu Prowincjo-
nalnego.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
C
z
y
t
e
l
n
i
k
Droga rowerowa na od-
cinku ulic Warszawska-Wi-
leska w Raciborzu niby nie
skoczona, ale przecie ju
znaki stoj wic moim zda-
niem wczona do uytku,
niektrzy kierowcy aut prze-
sadzaj. Ciekawe jak bdzie
po ukoczeniu cakowitym
drogi rowerowej napisa-
a do nas Czytelniczka, pani
Katarzyna z Raciborza.
Rzeczywicie, przy okazji
remontu ulic Warszawskiej
i Wileskiej wadze Racibo-
rza postanowiy skorzysta
ze znacznej szerokoci jezd-
ni i wydzieli pas tylko dla
rowerw. Z takiego rozwi-
zania z pewnoci zadowo-
leni s rowerzyci, ale kie-
rowcy, jeli chc unikn
mandatw, musz zmieni
przyzwyczajenia. Chccym
zaparkowa zgodnie z prze-
pisami kierowcom pozostaje
szuka szczcia na parkin-
gu przy szkole muzycznej lub
skorzysta z nowego parkin-
gu pomidzy ulicami Lwow-
sk, Opawsk i Ogrodow.
Pierwotnie zakoczenie jego
budowy planowano na 30
czerwca 2014 roku, ale osta-
tecznie wadze miasta zde-
cydoway o przyspieszeniu
prac nad inwestycj.
et
OD REDAKCJI
kasia z raciborza
Kierowcy nagminnie par-
kuj na drodze rowerowej.
Pki co Stra Miejska i
policja podchodz do pro-
cederu z pobaaniem.
redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji
czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
112 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~:)
cieka moe nie skoczona,
ale linia ciga jak byk a paca-
ny parkuj.
~serio
Oni tam teraz parkuj - po-
robi dziury, porozjeda-
j asfalt, a potem rowerzyci
bd jedzi po nowych, ale
ju zepsutych, ciekach. Po-
winno si ju teraz mandaty
wlepia!
~jak wida
W nosie to maj rwnie poli-
cjanci i stra miejska- pupilek
prezydenta
~rac
Moe warto na wydzielonym
pasie namalowa znak pozio-
my - ROWER. Moe wwczas
dotrze to do kierowcw!
~oko obserwatora
S namalowane! Policja i
Stra nie reaguje!
~ha!
Wiedziaem, e tak bdzie.
Nikt nie reagowa, bo by re-
mont, a teraz nikt nie reagu-
je, bo przecie ludzie si ju
przyzwyczaili. Ciaga mania-
na.
~hmmm
A gdzie SM i Policja? Na grzy-
bach?
~hehehe
Prezydent musi wpierw prze-
ci wsteg, farosz pokropi,
aby wszystko fungowao
~hehehe
Prezydent Lenk zacznie pew-
nie jedzi rowerem?
~cyklista
To w kocu bdziem jedzic
po ulicach, czy chodnikach.
KOMENTARZE DO ARTYKUU
GazetaInformator.pl >>
21 listopada 2013, nr 22 (150)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
R E K L A M A
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MOTOrady
OPONy ZIMOWE: KTRE WyBRA?
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
MecHAnikA opony
AluFelGi FelGi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta opon
Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
tel. 504 476 839
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
W naszym klimacie w okre-
sie zimowym coraz czciej
spotykamy skrajne warunki
drogowe od wysokich tempera-
tur rzdu 15C i wicej, w mie-
sicach grudzie czy stycze,
po skrajnie trudne warunki
drogowe z obftymi opadami
niegu, bardzo niskimi tempe-
raturami, odwilami, goole-
dzi itd. Dlatego opony na zim
powinny by przede wszystkim
wszechstronne: dobre na nieg,
ld i mokr nawierzchni.
Opony najtasze, z tzw.
klasy budetowej, przegrywa-
jce w niezalenych testach,
mog by dobrym rozwiza-
niem do aut pokonujcych
mao kilometrw w okresie zi-
mowym, ale za to poruszaj-
cych si gwnie w obszarach,
gdzie zimy s niene i mro-
ne. Zimwki z najniszej pki
zwykle wietnie radz sobie w
gbokim niegu, ale fatalnie
wypadaj na mokrej i suchej
nawierzchni, przez co zajmuj
w testach kocowe miejsca.
Na zakup dobrych opon
typowo zimowych powin-
ni zdecydowa si waciciele
aut klasy redniej, szczeglnie
wersji z mocniejszymi silnika-
mi (przede wszystkim diesle z
potnym momentem obroto-
wym). Cechuj si one dobrym
zachowaniem w prawie ka-
dych warunkach, a czsto tak-
e wysok trwaoci.
Waciciele samochodw z
napdem na cztery koa czsto
nie przejmuj si ogumieniem
na zim dziki lepszej trakcji
auta 4x4. Ruszanie na onie-
onej drodze nawet na opo-
nach letnich nie jest zwykle
problemem. Warto sobie jed-
nak uwiadomi, e podczas
hamowania napd 4x4 nic
nie daje droga hamowania
na nieodpowiednim ogumie-
niu moe wyduy si nawet
kilkakrotnie! Jeli autem 4x4
chcemy porusza si tak dyna-
micznie jak zwyk osobwk,
musimy zainwestowa w do-
bre opony zimowe.
W samochodach porusza-
jcych si gwnie po miecie,
gdzie drogi s regularnie od-
nieane, lepiej nawet od zi-
mwek mog sprawdzi si
dobre opony caoroczne. W
przypadku tych opon rozcza-
rowanie spotka nas moe do-
piero wiosn, gdy jak okazuje
si w praktyce wikszo tych
opon zachowuje si gorzej na
suchej i mokrej nawierzch-
ni ni opony letnie. Jeli kto
rozwaa zakup dwch kom-
pletw opon - letnich oraz zi-
mowych z niszej pki, to
zrobi rozsdniej, kupujc jed-
ne, ale naprawd dobre, opo-
ny caoroczne.
Wielu kierowcw zim de-
cyduje si na zakup opon uy-
wanych. Prawda niestety jest
taka, e ryzyko przy ich zaku-
pie jest bardzo due, bowiem
nawet doskonale wygldajce
opony, z gbokim bienikiem
mog mie ukryt wad, ktrej
nie da si zauway przed za-
montowaniem, a ktra moe
je dyskwalifkowa w uytko-
waniu. Uwaga! Opona zimowa
z gbokoci bienika mniej-
sz ni 4 mm tak naprawd do
niczego si ju nie nadaje.
wojciech gawliczek
www.afhymat.com
GazetaInformator.pl 21 listopada 2013, nr 22 (150)
<< 14 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie graczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)

smaalnia wdzarnia ywe ryby


Rybaczwka
44-284 Pstrna ul. Lena 21
tel. kom. 510 43 85 06
tel. 32-4408489
Poniedziaek: nieczynne
Wtorek - Czwartek: 12-20
Pitek - Niedziela: 12-21
Godziny otwarcia:
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMV-VOLVO
amortyzatory, oyska,
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
tel. 32 419 06 027
tAnio wynAjM
lokal handlowy
o powierzchni 65m
2
na parterze.
ul. Mariaska
(obok Cukierni Malcharczyk)
tel. 604 52 05 89
przyjMujeMy
zamwienie na
witeczne uszka, pierogi
i krokiety do dnia
22.12.2013r.
Racibrz, ul.Warszawska 13
www.cafefanaberie.eu
tel. 32 793 60 15
784 088 344
prAcA DoDAtkowA
lub
prAcA nA StAe
poszukiwane osoby do
promocji sklepu
internetowego.
MArketinG, reklAMA, SprzeDA
Elastyczne godziny pracy.
Moliwo rozwoju osobistego.
Zadzwo aby umwi spotkanie:
512 333 512
SprzeDAM tAnio
MeBle pokojowe:
witryny,
st z krzesami,
sofa.
kontakt: 32 417 03 43
kom. 791 580 108
GazetaInformator.pl >>
21 listopada 2013, nr 22 (150)
Ogoszenia 15
FryzjerStwo
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz
ul. Opawska 82A/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
praca usugi Finanse
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystar-
czy, aby pozna swojego part-
nera. Sprbuj! Tel. 32 414 07
77, 500 776 920
rne zdrowie weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
porADniA ortopeDycznA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
Akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu.
Rejestracja:
racibrz ul. Ocicka 51a,
rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
prAcA SpecjAliStA
DS. SprzeDAy reklAMy
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
kontakt:
CV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
wGiel
orzecH GruBy 606 z,
Flot 340 z, Mu od 100-250z,
Ekogroszek 690z. Drewno
rozpakowe, opaowe.
Gwarancja jakoci.
Zapewniamy transport.
tel. 692 236 095
Kredyt dla rolnikw! Kwo-
ta do 500 tys. z na 10 lat, bez
zawiadcze z Urzdu Gminy
i KRUS, czymy dochody z ha
przeliczeniowego, faktur i dotacji
unijnych. Na dowolny cel na spa-
t innych kredytw, bez zabez-
piecze, bez porczycieli. Decyzja
kredytowa w cigu 5 minut.
Zapraszamy! Tel. 882 19 33 33;
882 19 34 34
Mega promocja! Mega obnika
oprocentowania! Oprocentowanie
od 9,9%, dugi okres kredytowania
150 m-cy, kredyty gotwkowe do
250 tys z! Tel. 882 19 33 33 lub
882 19 34 34.
konSoliDAcjA!
Spa wszystkie kredyty, zamie
na jedn, nisz rat, dopaso-
wan do Twoich moliwoci
fnansowych. Dugi okres kredyto-
wania, szybka decyzja kredytowa!
Tel. 882 19 33 33, 882 19 34 34.
FirMA StAcH-Drew
Oferuje: drewno komin-
kowe, drewno opaowe.
W DOBREJ CENIE
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
tel. 512 271 815
32 430 10 45
Kredyt dla ROLNIKW
DO 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez BIK
i zawiadcze.
tel: 508 272 057
Firma z Raciborza zatrudni
mechanika samochodowego
oraz blacharza samochodowego
z dowiadczeniem.
Tel. 606 190 418
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
SprzeDAMnArty FiSHer
VC 100 (d.168cm) (KARWING)
100-65-87; WIZANIA TyRO-
LIA CALVE SL 100; BUTy AL-
PINIA Nr 28/43. Narty i buty
srebrny kolor. Racibrz
Tel. 662 466 267, 32 415 56 99
Komis od AZ (Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Kogo
Skarb. Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul.Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu).
Tel. 692-979-492,
797-638-860.
Duy wybr srebra
prAnie DywAnw
orAz tApicerki MeBlowej
Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
GwArAntowAny eFekt!
Malowanie wntrz oraz ele-
wacji , tapetowanie, naka-
danie gadzi, stawianie pyt
gipsowo-kartonowych, mon-
ta okien, drzwi oraz paneli.
Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169
Przerbki krawieckie, wszywa-
nie zamkw, atanie spodni,
skracanie, zwanie itp.
TANIO i SOLIDNIE. Racibrz,
ul. Bankowa 1/9. Tel. 500 115
063 Czynne: pn.-pt. 10-16
Restauracja Dzika Ra
ul. Jana Pawa II w Raciborzu
zaprasza do wsppracy
kelnerki i kelnerw, kucharki,
kucharzy z dowiadczeniem
gastronomicznym oraz kier-
owcw do rozwoenia pizzy.
Kontakt: 608 455 912.
Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje,
parter 45,49m
2
.
Racibrz, ul. Ogrodowa.
Kontakt: 32 415 24 89.
PRACOWNIA PROTETyCZNA
izabela kuczmierczyk
ul. Opawska 27a/1
47-400 Racibrz
Tel. 513 129 915
czynne pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez
praktyka Stomatologiczna
lek. stom.
Grayna Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00 (pitek na tel.)
Racibrz, ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
GazetaInformator.pl 21 listopada 2013, nr 22 (150)
<< 16 Reklama