3/2011

SANACE A REKONSTRUKCE

SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE

SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz

10 /

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES OHŘI U ZÁLUŽIC

40 /

REKONSTRUKCE ZÁRUBNÍ ZDI NA DÁLNICI D11 PRAHA–PODĚBRADY

PROMĚNA SÝPKY V CHRÁM REKLAMY A UMĚNÍ
SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 tel.: 246 030 153 e-mail: svb@svb.cz www.svb.cz

/ 24

HALA STOLETÍ V POLSKÉ WROCLAWI – SANACE SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

/ 16

49/

CEMENTOVÝ POTĚR JAKO NÁŠLAPNÁ VRSTVA S PO HLEDOVOU ÚPRAVOU

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, 616 00 Brno tel.: 541 421 188, fax: 541 421 180 mobil: 602 737 657 e-mail: ssbk@ssbk.cz www.sanace-ssbk.cz, www.ssbk.cz

3/ 84 /
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ MĚSTA BEZ SMOGU

BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ

VÝROBKY A SYSTÉMY NA OCHRANU A OPRAVU BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

/ 52

ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, 110 00 Praha 1 tel.: 222 316 173 fax: 222 311 261 e-mail: cbsbeton@cbsbeton.eu www.cbsbeton.eu

OBSAH Ú V O DNÍ K Jan Tomek TÉMA

CONTENT

/2

BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ – POŽADAVKY NA STAVBY, PŮSOBÍCÍ VLIVY PROSTŘEDÍ A DOPADY NA NÁVRH STAVEB A NA PROVÁDĚNÍ SANACÍ

ROČNÍK: jedenáctý ČÍSLO: 3/2011 (vyšlo dne 14. 6. 2011) VYCHÁZÍ DVOUMĚSÍČNĚ VYDÁVÁ BETON TKS, S. R. O., PRO: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí VYDAVATELSTVÍ ŘÍDÍ: Ing. Michal Števula, Ph.D. ŠÉFREDAKTORKA: Ing. Jana Margoldová, CSc. PRODUKCE: Ing. Lucie Šimečková REDAKČNÍ RADA: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (předseda), Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místo předseda), Ing. Jan Hrozek, Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. GRAFICKÝ NÁVRH: 3P, spol. s r. o. Radlická 50, 150 00 Praha 5 ILUSTRACE NA TÉTO STRANĚ: Mgr. A. Marcel Turic SAZBA: 3P, spol. s r. o. Radlická 50, 150 00 Praha 5

Richard Schejbal S AN A CE A R E KO N S T R U K C E
REKONSTRUKCE MOSTU PŘES OHŘI U ZÁLUŽIC

/3

Libor Marek, Matěj Mikšovský, Jan Havanič / 10
HALA STOLETÍ V POLSKÉ WROCLAWI – SANACE SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Hannes Sebastian Huber, Maciej Mikołajonek, / 16 Patryk Filipczak
PROMĚNA SÝPKY V CHRÁM REKLAMY A UMĚNÍ

František Chrástek, Markéta Švehlíková, David Prudík
POHLEDOVÉ BETONY A MOŽNOSTI JEJICH SANACE

/ 24

ING. VLADIMÍR ČERVENKA OSLAVÍ SEDMDESÁTINY

Radomír Pukl
KARBONATÁCIA BETÓNU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – ČASŤ I: ZÁKLADNÉ POZNATKY

/ 71

Jiří Dohnálek, Milan Jurák
REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI NÁRODNÍ-SPÁLENÁ V PRAZE

/ 30

Ivan Janotka, Ľudovít Krajči, Antonín Špaček
/ 36 JUNIORSTAV 2011

/ 72 / 80

Michal Vojtíšek
REKONSTRUKCE ZÁRUBNÍ ZDI NA DÁLNICI D11 PRAHA–PODĚBRADY

R E A K CE A PŘ I POMÍ N KY Č TE N ÁŘ Ů
/ 40 REAKCE NA ČLÁNEK „VLHKOMĚRY PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI BETONU“

Václav Polák, Pavel Žižka MATE R I Á LY A T E CH N O L OG I E
SHORA DOLŮ ... A NAHORU

Vladimír Veselý
/ 46

/ 35

TISK: Libertas, a. s. Drtinova 10, 150 00 Praha 5 ADRESA VYDAVATELSTVÍ A REDAKCE: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 www.betontks.cz REDAKCE, OBJEDNÁVKY PŘEDPLATNÉHO A INZERCE: tel.: 224 812 906, 604 237 681, 602 839 429 e-mail: redakce@betontks.cz predplatne@betontks.cz ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH 21 EUR (+ poštovné a balné 7,20 EUR), cena bez DPH, studentské 270,- Kč (včetně poštovného, bez DPH) Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E-11157 ISSN 1213-3116 Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne 23. 11. 2000 Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Pohled do interiéru rekonstruované sýpky v Uherském Brodě (více v čl. str. 24 až 29), foto: archiv společnosti Q studio, s. r. o. BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace.

Berislav Medič
CEMENTOVÝ POTĚR JAKO NÁŠLAPNÁ VRSTVA S POHLEDOVOU ÚPRAVOU

POZNÁMKY NEJEN K ČLÁNKU „BETONY NA BÁZI ALUMOSILIKÁTOVÝCH POLYMERŮ“ Michal Števula / 43

Robert Coufal

/ 49

A K T U A L I TY
21. SYMPOZIUM SANACE 2011 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ MĚSTA BEZ SMOGU / 29

N ORM Y • J A KO ST • C E RT I F I K A C E
VÝROBKY A SYSTÉMY NA OCHRANU A OPRAVU BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Kateřina Koudelková, Ondřej Matějka
/ 52 REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

/ 84 / 87 /88

Juraj Bilčík, Róbert Köppl VĚD A A VÝZ KUM
NOVÝ ZPŮSOB STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI BETONU S VYUŽITÍM METOD PRO SLEDOVÁNÍ PORUCH STRUKTURY

SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA

F IR E MN Í PR E Z E N TAC E MC-Bauchemie /9 TBG Pražské malty / 15 Betosan / 23 Ing. Software Dlubal / 29 MC-Bauchemie / 44 Podlahy 2011 / 48 Fibre Concrete 2011 / 79 Redrock Construction / 83 Saint-Gobain Weber Terranova / 87 Beton University / 3. strana obálky Eurovia CS / 3. strana obálky SVB ČR / 4. strana obálky

Petr Cikrle, Ondřej Pospíchal
REKONSTRUKCE ZÁBRADLÍ LODŽIÍ PANELOVÝCH DOMŮ T08B

/ 56

Iva Broukalová, Pavel Košatka
ROZVOJ POUŽITÍ GEORADARU PŘI DIAGNOSTICE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

/ 62

Jakub Štainbruch, Ondřej Anton, Tomáš Kordina
3/2011 ❚

/ 66

technologie • konstrukce • sanace • BETON

1

nebo mají za úkol zvýšit únosnost. Vzhledem k intenzitám zatížení. že řádná a pravidelná údržba mostních konstrukcí je vysoce efektivním a racionalizačním prvkem celkové bilanční hodnoty vybudovaného díla. jindy lze jen velmi obtížně posoudit. CSc. Některé poruchy svým vzhledem přímo určují příčinu a dobu vzniku. V současné době dochází k opětnému rozvoji výstavby dopravních sítí. které jsou v neuspokojivém stavu. Proto nejběžnějším způsobem zjišťování technického stavu jsou metody vizuální. že finanční náklady i vynaložená pracnost na řádnou údržbu jsou jen zlomkem hodnot. podle charakteru objektu. případně zlepšit prostorovou úpravu na mostě. • architektonickými požadavky. • vady ve vlastním provádění na stavbě. Účinná a trvanlivá oprava musí řešit odstranění příčiny poruchy. Mosty slouží lidstvu od pradávna jako objekty prvořadého hospodářského i strategického významu. S tím je úzce spjato vybudování množství nových mostních objektů. který se provádí v rámci pravidelných a systematických prohlídek. Doc. • provozním zatížením mostu. při betonážích dochází k deformaci kanálků i k nedostatečnému zainjektování. • požadavkem opravy za provozu nebo za časového omezení. Potom se jedná o sanaci s omezenou dobou trvanlivosti. a to z hlediska vzniku a rozvoje trhlin. Předseda Vědeckého výboru sympozia Sanace 2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . potřebnost. realizované rozměry. dočasné. Jan Tomek. aby stavební dílo od svého uvedení do provozu bylo udržováno v provozuschopném a stabilním stavu. chemické. • technickou vybaveností prováděcí složky. Z těchto důvodů je třeba porušenou konstrukci po určitou dobu sledovat. Je třeba si uvědomit. že důkladný odborný rozbor stavu konstrukce je složitým komplexem velmi náročných prací. Většina zjištěných závad se projevuje na povrchu konstrukcí. Jednou z příčin neuspokojivého stavu je mimo nedostatek finančních prostředků také nedostatek kvalifikovaných pracovníků a specializovaných firem s odpovídajícím vybavením a zkušenostmi s novými progresivními způsoby oprav. • poruchy vzniklé při provozu a udržování. Sanační metody mají za cíl obnovit původní stav a funkce objektu. Důležitým podkladem pro stanovení postupu opravy mostu je podrobný průzkum. dynamickým účinkům a také vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám je bezpodmínečně nutné mostní objekty neustále udržovat a kontrolovat. K porušení prefabrikovaných prvků dochází často při manipulaci. Jako základní příčiny lze uvést: • nevhodné konstrukční koncepce. které často nelze ani bezproblémově matematicky zachytit. elektrochemické. Pod pojmem udržování tedy rozumíme celkové finanční náklady mzdových a věcných fondů vynaložených na prohlídky. Při prohlídkách mostů se především stanoví stavebnětechnický stav. podle vlivu na provoz realizované za plného provozu. deformací. Způsob opravy mostu je závislý na charakteru poruchy. Bezpečnost konstrukce záleží na mnoha různých vlivech. Při řešení uvedených problémů je třeba si uvědomit. V řadě případů ale není možné příčiny odstranit. opravy a obnovu. a tak zachovat dalším generacím vyhovující a stavebně dobrý mostní fond ČR. • druhem materiálu použitého k opravě. zesilující. • provozními možnostmi. • chyby v odhadu a povaze zatížení. kontrola geometrického tvaru a fotodokumentace závad. Přáním všech mostařů je tedy předcházet poruchám a závadám. pro obtížné stavební postupy. přenášená zatížení a to při vynaložení velkých finančních prostředků. Důkladný rozbor a dokonalé poznání charakteru poruchy. které se musí použít tak. dozor. která se vyskytuje již před uložením a předpínáním. za omezeného provozu a za vyloučeného provozu. a to odstraněním příčin a následků poruch. nesprávné výškové uložení výztuže. Časté jsou poruchy vyvolané nedostatečnou kázní při výstavbě. zda se jedná o poruchu starší nebo vzniklou nedávno. Je zřejmé nutné posílení prostředků na údržbu a opravy stávající silniční sítě. podle hlavních účinků na metody ochranné. podle funkce na preventivní. zda se stav poruchy ještě mění. zkoušení. U předpjatých konstrukcí závadovou oblastí bývá kotvení a napínání výztuže. • vlastní vady stavebních hmot a materiálů. že životnost a bezpečnost mostů je přímo závislá na pravidelné. Nepříznivý vývoj stavu silniční sítě i mostních objektů a značný nárůst silniční dopravy vyžaduje jistou změnu v dělbě prostředků v rámci silničního hospodářství. pečlivé údržbě a včasné opravě. závady a příčiny vzniku stanoví také vhodný způsob zabezpečení mostní konstrukce. které je nutno vynaložit na nákladné a pracné rekonstrukční práce u mostů vážně poškozených vlivem špatné či dokonce žádné údržby. Volba vhodné sanační metody je ovlivňována řadou podmínek: • stavem (stupněm poškození) a typem konstrukce. popřípadě jak rychle. matematický model. a tím signalizuje příslušnou vadu nebo poškození. jako jsou prohlídky. Ing. • pracností a ekonomickými ukazateli. posuvů a sedání. nevhodný postup betonáže a ošetřování čerstvé směsi. dovolte mi malé zamyšlení zaměřené do oblasti „sanace mostních objektů“. které vyžadují znalost řešení specifických problémů v řadě oborů.ÚVODNÍK ❚ EDITORIAL VÁŽENÍ ČTENÁŘI ODBORNÉHO ČASOPISU BETON TKS. zpevňující. Nebezpečná je také koroze předpínací výztuže. Sanační metody můžeme rozdělit podle principu na mechanické. Určit správnou příčinu poruch stavebních objektů je nejdůležitější a převážně i nejobtížnější úkol zabezpečující zdárnou sanaci nebo rekonstrukci. obnovující. povrchová měření. Použití vhodné sanační technologie předpokládá prodloužení životnosti o dalších 15 až 25 let. 2 Počet mostních objektů. Zkušenosti a poznatky z prohlídek nám však říkají. než lze obnovit a přestavět. nezbytná následná opatření a předepíše se technický režim pro další údržbu. nedostatečné krytí apod. však přibývá rychleji. Z toho vyplývá. Vždy byly považovány za vrcholná díla pro svoji jedinečnou funkci.

Tou oblastí jsou právě betonové konstrukce ve vodohospodářských aplikacích. Současně došlo k významnému útlumu investiční činnosti ve vodárenství. Při stále se zužující specializaci jistě nelze očekávat hlubší vhled vodohospodářů do problematiky řady jiných stavebních podoborů. Dosud se v praxi prakticky jen výjimečně setkáváme se situací. ale zejména v posledních letech na rekonstrukcích. including supervision of new constructions as well as reconstructions. Přes všechny tyto změny se zdá. betony samozhutnitelné (SCC). specialists and chief engineers of water management. Tato situace byla zcela běžná až do zhruba poloviny 90. Do praxe byly zavedeny postupy navrhování zohledňující chování betonových konstrukcí v čase. ❚ This paper describes some special problems of the design and construction of concrete reservoirs in water engineering. particularly in recent years. a to i v oblasti betonových konstrukcí a jejich chování. PŮSOBÍCÍ VLIVY PROSTŘEDÍ A DOPADY NA NÁVRH STAVEB A NA PROVÁDĚNÍ SANACÍ ❚ CONCRETE STRUCTURES OF RESERVOIRS – DEMANDS ON THE STRUCTURES. • Projektanti staveb mají k dispozici nástroje dokonalého modelování (jak v oblasti spolehlivosti – MKP apod. kdo by tuto práci zaplatil). neexistují materiálové limity. jistě i v souvislosti s poklesem spotřeby vody. Zvolené téma není určeno jen pro projektanty – konstruktéry a statiky v oblasti betonových konstrukcí. kde by měli mít znalosti přesahující to málo. • Výrazně v průměru klesla odbornost a profesní zkušenost pracovníků na stavbách. úpravy povrchu atd.: • Úroveň poznání. protože z dikce zákona náhle „nezávazné“. ale mělo by oslovit i zhotovitele staveb. tak pro výkresové stavební řešení – 3D CAD). Dříve se obvykle za zcela dostačující považovala ustanovení platných objektových norem. investory i specialisty a hlavní inženýry vodního hospodářství. že existuje oblast. technické normy řada lidí začala mylně považovat za nedůležité. letech. S tím obvykle souvisí i tlak na enormní zkracování lhůt výstavby. s korozními účinky. co někteří odborníci nazývají revolucí ve výrobě cementu (jako rozhodujícího pojiva betonu) – při úsporách paliv nahrazují cementárny jejich podstatnou část mé3 technologie • konstrukce • sanace • BETON . Vychází z osobních zkušeností za více než dvacet pět let projektové činnosti včetně výkonu autorského dozoru. • Došlo k tomu. jsem ale pevně přesvědčen. Jde např. dominantní dodavatelé zanikli nebo se transformovali (např. • Rozšiřují se technologie výroby a zpracování betonu. Vodohospodářské řešení určilo nanejvýš základní objemové a výškové požadavky. • Nové evropské normy (viz výše) jasně definují řadu požadavků na betonové konstrukce. došlo postupně ke změnám i v této oblasti. které obsahovaly souhrn v té době známých a praxí ověřených postupů pro navrhování i realizaci. Reflektuje i účast na přebírání a tvorbě norem. Poté. a 90. • Na rozdíl od minulosti jsou běžně dostupné i vyšší pevnostní třídy betonu a zejména betony se speciálními vlastnostmi. byly teoreticky popsány a v normách zohledněny požadavky souvisící s působením různých druhů prostředí. deeper insight of water managers into a number of other civil engineering subdisciplines cannot be expected. alespoň co se technického řešení staveb týká. • Projektanti a investoři nejsou omezováni diktátem monopolních dodavatelů. let. hutnění. the author is convinced that there is an area in which their knowledge should exceed what formal training succeeded to provide them. The chosen topic is not aimed only at designers – technical designers and structural engineers working in the field of concrete structures. V tomto textu se soustředíme na betonové nádrže. s vlivem objemových změn atd. že řada z nás stále žije v těch 80. However. It also reflects on participation in accepting and production of standards for concrete structures and water engineering more generally. samozřejmě v souvislosti se změnami celé společnosti. Vodní stavby). ENVIRONMENTAL EFFECTS AND IMPACTS ON THE DESIGN AND TECHNOLOGY OF RECONSTRUCTIONS Richard Schejbal Příspěvek popisuje některé speciální problémy navrhování a realizace betonových nádrží ve vodním hospodářství. které jsou ovšem jen dílčím segmentem staveb vodního hospodářství. Od počátku další dekády začaly být postupně zaváděny nové evropské standardy jak pro spolehlivost konstrukcí (tzv. případně řady starších typizačních prací. Jsou k dispozici rozsáhlé databáze řešení řady jednotlivých detailů jednak v obecné rovině. např. např.. Vodojemy (ČSN 73 6650) nebo Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží (ČSN 75 0905). POUŽITÍ BETONU VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Základním a rozhodujícím materiálem vodohospodářských staveb byl. je a nadále bude beton. tak pro funkční a stavební řešení mnoha různých objektů. o beton s rozptýlenou výztuží. jejichž splnění zajišťuje nejen statickou spolehlivost ale i požadovanou životnost díla. jednak od výrobců různých materiálů a prvků. má své klady.TÉMA ❚ TOPIC BETONOVÉ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ – POŽADAVKY NA STAVBY. It should also address contractors. Ale reálná situace je dnes zcela jiná. při níž by některý z účastníků výstavby formuloval nějaké speciální požadavky kladené na betonové konstrukce nádrží. podrobnosti stavebního a tedy i konstrukčního řešení dořešil tým projektantů stavební části projektu. nové typy bednění. co jim dokázalo dát formální vzdělání. Současně systém s dlouhou řadou podzhotovitelů vede ke snížení nebo úplné ztrátě zodpovědnosti za kvalitní provedení díla. It ensues from personal experience gained over more than 25 years of designing. Viewing the narrowing specialization. významně postoupila. jednak v oblasti betonových konstrukcí. které umožňují dosažení dříve nedostupných vlastností. jednak ve vodním hospodářství obecněji. … ale i zápory: • Mnohem větší důraz je kladen na ekonomickou stránku nových investic nebo rekonstrukcí i provozování vodohospodářských děl. Eurokódy). investors. Ty3/2011 ❚ pizační práce se již řadu let neaktualizují (není. a to nejen na stavbách nových. Nic nenutí k místy nesmyslné prefabrikaci.

bohužel nesystémově.TÉMA ❚ TOPIC ně kvalitními (např. VÍME. Jasné jsou – obvykle z principu věci – požadavky skupin 1. Zvlášť výrazný je tento nárůst v oblasti zdravotní nezávadnosti. individuálními podmínkami působení a dalšími vlivy. místními zvyklostmi. To má významný vliv na výsledné vlastnosti cementového slínku. Z V L Á Š T N Í P O Ž A D AV K Y V E V O D N Í M HOSPODÁŘSTVÍ Hygienické požadavky Hygienické požadavky kladené na betonové konstrukce ve styku s pitnou. možnost oprav nebo rekonstrukce za provozu. výškové řešení. i odpadními surovinami). na chování při objemových změnách. odpovědět: Obvykle nevíme. • Stále nízká cena inženýrské práce (včetně té projektové) ve vztahu k celkovým investičním nákladům vede zákonitě k nižší kvalitě přípravy staveb. zajištění požadované životnosti a odolnosti proti vlivům působícího prostředí. v jiných případech si ale budou navzájem odporovat (opět např. což souvisí i s výše uvedeným rozptylem vlastností.. stabilita stavby a statická spolehlivost celku i jednotlivých prvků. 5. dostatečná „hladkost“ návodních povrchů vodojemu bude vyhovovat požadavkům provozním – snadné čištění – i hygienickým). Často je zřejmé. napojení na další objekty atd. další. U nádrží ve vodním hospodářství zejména určují využitelný objem. • Ve vodárenství se při zpřísňování hygienických požadavků bude prokazovat vhodnost samotného betonu pro styk s pitnou vodou. U ostatních skupin je řada požadavků ovlivněna různou interpretací legislativních nebo normových ustanovení. 4. na styk materiálů s pitnou vodou jsou sice asi jasné legislativně. kde může docházet k odkapu kondenzátu. Jak tedy požadavky specifikovat. omezení nároků na údržbu atd. resp. systém úžlabí nebo žlábků a jejich hloubky atd. bezpečnost provozu. 7. Normy pro spolehlivost stavebních konstrukcí vcelku jasně definují požadavky mezních stavů únosnosti i použitelnosti a tedy podmínky 4. výše neuvedené požadavky plynoucí z ekonomických. hygienické požadavky. Na otázku v názvu této kapitoly musíme.) • Požadavky na vlastnosti konstrukcí se v čase významně mění a prakticky ve všech oblastech zpřísňují. prvků nad nádržemi. resp. Pro betonové konstrukce obecně nejsou k dispozici nástroje pro ověřování souladu s platnou vyhláškou in situ. Soustava Eurokódů přitom uvádí např. i na detaily chemického složení. Jako příklad lze uvést lokální extrémy při výpočtech deskostěnových modelů MKP i od renomovaných výrobců SW. architektonických a jiných aspektů výstavby. Požadavky na stavební provedení vodohospodářských nádrží je možné rozdělit např. Liší se pohledy různých provozovatelů na nutné spády podlah. na čištění nádrží. tvarovaných i vyztužených prvcích se při shodných podmínkách provádění i ošetřování projevují ve velmi různé intenzitě objemové změny ve formě vzniku trhlin. Jaký stupeň nepropustnosti volit pro nádrže uvnitř větších stavebních objektů? Jaké jsou stavebně-fyzikální souvislosti prosakující vlhkosti a prostředí v budovách. tak ne přesně. U konstrukcí nesouvisících přímo s vodní linkou jsou požadavky obdobné jako u běžných pozemních staveb. Jen výjimečně se v praxi setkáme s číselně jasně vyjádřeným požadavkem na životnost. na stavbě provést a poté ověřit? Jaká jsou kritéria tvarové vhodnosti z hlediska omezení růstu mikroorganismů na vnitřním líci nádrží? • Všeobecné požadavky na životnost. které jsou pak proměnné v závislosti na výrobní šarži. úroveň hladin. příp. jako každé lidské dílo. 8. někdy podle zvyklostí starších než třicet let! • Značné problémy může způsobit nekritické využívání výpočetní techniky. 2. krycí vrstvu apod. • Požadavky na rovinnost a hladkost povrchů nádrží. skupiny. zvyklostmi provozovatele. Neexistují údaje výrobců cementů. z čehož plynou různé požadavky na detaily řešení – pevnost. (Na stejně působících. Konkrétními příklady nejasných požadavků mohou být: • Detailní požadavky na vodotěsnost. Problémem pro zhotovitele pak bude doložit požadovanou vhodnost. požadavky plynoucí z charakteru stavby a souvisící s funkcí. a 8. upravovanou vodou: • Nejen hmoty v přímém styku s pitnou vodou musí vyhovět požadavkům Vyhlášky 409/2005 Sb. jejich obvodových plášťů? • Místně i časově odlišné požadavky na odvodnění. Jak objektivizovat kriteria převzetí plochy? • Požadavky hygienické.. tedy tvar. trvanlivost a odolnost proti vlivům prostředí. pokud ano. [5]. 6. individuální zkušeností projektanta. např. Z výše uvedených požadavků je ovšem přesně definována jen část. objem. Požadavek se přeneseně týká i např. indikativní třídou betonové konstrukce. 9. Podle jakého etalonu vůbec hodnotit hladkost. resp. trubní vystrojení nádrží apod. • A samozřejmě řada problémů plyne ze samotného přechodu z původních českých norem na nový systém Eurokódů a navazujících standardů. které lze odhalit jen s pomocí zkušeností a „inženýrského citu“. rozlišují hlazení betonu podlah dřevěným nebo ocelovým hladítkem bez další podrobnosti). Software. „hladkost“ dna a tedy kluzkost bude snižovat bezpečnost při čištění za provozu). CO OD BETONU CHCEME? Základní požadavky na konstrukce jistě vyplývají z funkce stavby. že stavební řešení současně splní některé požadavky z různých skupin (např. vztah mezi plánovanou životností a tzv. pro nádrže rozhodující vlastnost – vodotěsnost (nepropustnost). jak jednotlivé stupně ocenit (současné ceníky stavebních prací např. obtížnější je situace při návrhu a realizaci. Úkolem správného návrhu a provedení novostavby nebo rekonstrukce je splnění všech relevantních požadavků. bohužel. ekologických. Přesto i zde 4 jsou nejasné body. že již byla zavedena evropská norma hodnotící vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na vodu určenou k lidské ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . 3. požadavky ekonomické realizace i provozování. a to na základě národní i evropské legislativy. požadavky na spolehlivé a snadné provozování – čištění. do těchto skupin: 1. • Přetlak na straně nabídky projektů a realizace způsobený termínovaným závazkem výstavby čistíren odpadních vod a přílivem dotací z fondů EU vedl ve velké řadě případů k přípravě a provedení staveb (nejen) nádrží bez dostatečné profesionální úrovně. Upozorňuje se na fakt. obsahuje často chyby a bez důkladné interpretace vede v řadě případů k nesmyslným výsledkům.

tak pro změny v průběhu čistícího procesu. rozhodující bude vhodnost povrchové úpravy a její schopnost zabránit vyluhování z překrytých vrstev. obr. potažmo životnost konstrukce. vliv provzdušňování. Rozhodující pozornost je nutné věnovat omezení šířky trhlin – upozorňuje se na Národní přílohu [9] s upřesněním limitních hodnot. Obr. síranů). Požadavky mezních stavů použitelnosti Požadavky mezních stavů použitelnosti jsou obsaženy v dnes již plně zavedených a od dubna 2010 jedině platných částech Eurokódů – viz [1] a [8]. (vžívá se pojem „minerální hmoty bez organických příměsí“). b) the effect on the drop of the initial leakage [11] spotřebě [3]. tak u zakrytých nádrží (obr. 2 Process percolation of Ca (OH)2 from cracks in concrete (g/10 mm of the length of the crack) [11] Obr. Dlouhodobá zkušenost ukazuje. 3/2011 ❚ Požadavky odolnosti proti specifickým účinkům prostředí v čistírenství Především v oblasti nádrží čistíren odpadních vod je definování podmínek působení obtížné vzhledem k různorodosti složení odpadních vod. dávkování některých dalších sloučenin dávkovaných do odpadní vody (např. hladové) vody na povrchu zastropení nádrží. odolnost proti účinkům prostředí. jak u otevřených. 3 pak vliv šířky trhlin na proces kolmatace – samoutěsnění. a zejména působení mrazu na prvky nad hladinou a v oblasti jejího kolísání. 1 Typical cracks as a result of limiting forced deformation (unburied tank during the test of watertightness. cracks before colmatage) Obr. • Vrstvy. by nutně nemusely přísná kritéria splňovat. že významný vliv na celkovou spolehlivost a porušení trhlinami má chování mladého betonu při omezení vynucených přetvoření od objemových změn.TÉMA ❚ TOPIC 1 3a 3b 2 Obr. tedy zákonitý vznik trhlin v důsledku vývoje hydratačního tepla a smršťování – charakteristický průběh ilustruje obr. které budou překryty jinými tenkovrstvými úpravami při sanacích. 4). 2 ukazuje vztah šířky trhliny a průběhu vyluhování při průsaku vody. nejde ale o seznam vyčerpávající. b) vliv kolmatace trhlin na pokles počátečního průsaku [11) ❚ Fig. 3 a) Calculated curves of choking. akrylátové nátěry nebo tmely apod. Za podstatné je třeba považovat i vliv směsi agresivních plynů nad hladinami v uzavřených nádržích čistíren. ČSN 75 6101. • Zásadně je nutné vyhýbat se hmotám umožňujícím nebo dokonce podporujícím vznik mikroorganických znečištění. jako jsou např. 3 a) Výpočtové křivky samoutěsnění. vyluhovací agresivitu a účinky kondenzované (tedy destilované. 5 technologie • konstrukce • sanace • BETON . Průměrný obsah některých agresivních iontů a dalších látek v komunální odpadní vodě uvádí např. Už před více než dvaceti lety bylo v původní ČSN 73 1209 ustanovení o hygienické vhodnosti cementu v betonu ve vodárenských nádržích! • U materiálů pro sanace betonových konstrukcí platí stejné zásady. a to jak pro různost kombinací komunálních a průmyslových odpadů. Šířka trhlin jak od těchto účinků. projekt přitom musí jasně specifikovat technické a hygienické požadavky na materiály a postupy. 2 Průběh vylouhování Ca (OH)2 z trhlin v betonu (g/10 mm délky trhliny) [11] ❚ Fig. tak od běžného zatížení je významným faktorem ovlivňujícím vodotěsnost. trhliny před kolmatací) ❚ Fig. 1 Charakteristické trhliny jako důsledek omezení vynuceného přetvoření (nezasypaný vodojem při zkoušce vodotěsnosti. 1.

doprovázená agresivním působením sloučenin obsažených nebo dávkovaných jak ve vodě. koroze probíhající i bez přítomnosti kyslíku (způsobená vysokým obsahem chlóru po nadávkování). Výsledkem je vysoce alkalické prostředí s pH v hodnotě cca 12. při minimálních nákladech na údržbu a opravy.6. I při pH v neutrální oblasti a běžné tvrdosti vody vysoké riziko vyluho- 4a 4b 5a 5b 6 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . Al2O3 (C3A). Al2O3 . O3 a různých síranů. působení dalších dávkovaných prvků nebo sloučenin (ozón. i v prostorech bez otevřené hladiny. SiO2 (zkráceně C3S. který dále částečně disociuje. zvýšené riziko koroze výztuže nad hladinou a zejména v oblasti kolísání hladiny. Fe2O3 (C4AF. Vytvářejí se hydratované sloučeniny (řady kalciumhydroaluminátů a kalciumhydrosilikátů s různým množstvím chemicky vázané vody). zejména proudící a „hladovou“ je vyluhován – dochází k hydrolytické korozi). Kategorizaci staveb podle požadované životnosti zavádí soubor Eurokódů – doporučená třída běžných betonových konstrukcí je S4 s návrhovou životností padesát let. Průvodními jevy jsou vyluhování (jev v německy mluvících zemích známý jako „hydrolytická koroze“) – viz obr.TÉMA ❚ TOPIC Požadavky na odolnost proti specifickým vlivům prostředí ve vodárenství Rozhodující vliv má vysoká vlhkost. sírany). a to především s ohledem na význam zásobování vodou. tedy stejnou. přímý styk s vodou. Cementový slínek (portlandských cementů) je tvořen především čtyřmi petrografickými složkami. celit) a trikalciumaluminát (CaO)3 . Ocel betonářské výztuže je v takových podmínkách pasivována – nemůže docházet k běžné korozi oxidací (obr. a z částí alitu a belitu volný hydroxid vápenatý Ca(OH)2. resp. dikalciumsilikát (CaO)2 . což je chemický a fyzikální proces. Výsledkem obou procesů je postupný pokles pH a následná koroze oceli. belit). Ty ve styku se záměsovou vodou exotermně reagují (hydratují). uvažovat s vyšší třídou konstrukce a delší návrhovou životností. tak nad hladinou. Účinky prostředí působícího na konstrukce a prvky nádrží vodohospodářských staveb můžeme shrnout v několika bodech: • Ve všech případech vysoká vlhkost až po relativní nasycení vzduchu. Významný je vliv iontů SO2. tetrakalciumaluminátferit (CaO)4 . NH4. jednak reaguje se vzdušným CO2 (při procesu karbonatace). Pro připomenutí trocha chemie. SiO2 – (C2S. jako pro běžné budovy. Jsou to trikalciumsilikát (CaO)3 . 5. alit). • U nádrží dlouhodobé působení vodního tlaku na návodní líc. někdy se stálou ale často s proměnlivou hladinou. Změna Z1 Eurokódu ČSN EN 1990 (Zásady navrhování konstrukcí) přitom zařazuje stavby vodního hospodářství včetně vodojemů (kromě hrází a jezů) v Národní příloze opět do kategorie 4 s informativní návrhovou životností padesát let. Cl2. při němž kašovitá směs cementu s vodou přechází do tuhého a tvrdého stavu. vzniká komplexní krystalická struktura. ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A ÚČINKY PROSTŘEDÍ Zásadním požadavkem na stavební provedení je vysoká životnost v daných podmínkách. domnívám se. 6). U vodárenských staveb by se mělo. Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 je ale jednak rozpustný (při styku s vodou.

5a) Surface of a pier in the tank after percolation. Zdůrazňuje se význam správného tvarového a materiálového návrhu spár. • U zastropených nádrží velmi stabilní teploty prostředí ovlivňované jen sezónním kolísáním teploty vody o několik °C. objemové změny). Běžně 30 a více mm. do nichž se koncentruje zatížení. tak při provádění (množství a druh cementu. Z ÁV Ě R – Z Á S A D Y A O B E C N Á D O P O R U Č E N Í Dále uvedená doporučení a zásady vycházejí zejména ze zkušeností z navrhování a realizací řady staveb. Pro dosažení navrhované životnosti je nutné: – Monolitické konstrukce navrhovat z betonů vyšších tříd (dnes běžně C 25/30 a C 30/37 oproti dříve běžným B 20 nebo ještě dříve B 170. s vyloučením tyčových 3/2011 ❚ prvků – trámů a průvlaků. tedy nárůst až o tři pevnostní třídy!). tedy na šířku trhlin!!! • Pro části staveb pozemního charakteru věnovat zvýšenou pozornost stavebně-fyzikálnímu řešení. U solitérních vodojemů jen výjimečně účinky podzemní vody. ty jsou naopak běžné u nádrží tvořících suterény budov úpraven vody a u nádrží čistíren. ❚ Fig. mrazuvzdornost stropů. 4 Účinky mrazu na beton. Má to zásadní vliv na průběh a chování trhlin. Především v Německu byla již větší část z nich implementována do národních technických standardů. a to i nejnovějších při použití již platících Eurokódů. Upozorňuje se na zásadní význam omezení trhlin od účinků omezení vynucených přetvoření (nebo jiným výrazem od objemových změn). • Navrhovat zpomalení rychlosti tvrdnutí betonu (dosažení 7 technologie • konstrukce • sanace • BETON . b) nad hladinou v kombinaci s alkalickou reakcí kameniva. budovaných vesměs v údolních nivách. • Při návrhu a realizaci jak nových staveb. 6 Pourbaix diagram for system Fe – H2O at 25 °C [12] 6 vání povrchových vrstev. Pro kontrolu šířky trhlin je rozhodující správné vyztužení. vodní součinitel. Vyloučit plastové distanční vložky pro krycí vrstvy.). a) v oblasti kolísání u otevřených nádrží. • Dno a stěny nádrží jsou běžně čištěny tlakovou vodou se značnou intenzitou proudu. 5 a) Povrch sloupu ve vodojemu po vyluhování. b) above the water surface. a) in the area of fluctuations of open reservoirs. • Na vnějším líci většinou působení zeminy obsypu a zásypu včetně prosáklých srážkových vod.TÉMA ❚ TOPIC Obr. které jsou citlivé na koncentraci zatížení a rozvoj trhlin. materiálové i technologické řešení. b) deep degradation of the walls in ozonization (age of both reservoirs – some 30 years) Obr. velmi neobvyklé pro jiné typy konstrukcí. Zvyšuje se s klesající tvrdostí a s rostoucí rychlostí proudění a výměny vody v nádrži. b) hluboká degradace stěn v ozonizaci (stáří obou nádrží cca třicet let) ❚ Fig. 6 Pourbaixův diagram pro systém Fe – H2O při 25 °C [12] ❚ Fig. – Navrhnout konstrukci s omezenou šířkou trhlin. s jasně definovanými vlastnostmi omezujícími vliv omezení vynucených přetvoření (tzv. • Zakomponovat spádové prvky odvodnění přímo do nosné konstrukce nádrží – desky dna. které představují riziko jak pro životnost (přístup korozního média k výztuži). kamenivo vylučující alkalickou reakci. drenážní fólie pro bednění stěn s výslednou vysoce kompaktní a hladkou povrchovou vrstvou. tak při sanacích starších objektů je třeba vzít v úvahu výše popsané působení prostředí a přizpůsobit mu konstrukční. 4 Frost effects on concrete. Nové objekty – zásady navrhování • Navrhovat pro styk s vodou pokud možno nedilatované celky pouze s pracovními spárami. Obr. – Pro stropy nádrží používat přednostně kompaktní stropní desky lokálně podpírané sloupy. z kvalitního betonu. Konstrukce musí být navržena především na mezní stavy použitelnosti. Zvýšené riziko abraze. citlivých na ohyb a vznik trhlin. – Navrhnout a realizovat dostatečné krytí výztuže betonem. určení příslušného stupně vlivu prostředí. – Omezit účinky objemových změn správnou specifikací požadovaných vlastností betonu jak v konečném stavu. a jsou plně v souladu s obdobnými požadavky v řadě dalších zemí. • U otevřených nádrží působení mrazu na stěny a další prvky nad hladinou a zejména v oblasti kolísání hladiny. Limitní hodnoty šířky trhlin volit především v závislosti na vlhkosti a dalším korozním působení. • Konstrukci navrhovat z betonu vhodných vlastností (v souladu s doporučením ČSN EN 206-1 Z3) – pevnostní třída C25/30 nebo C30/37. Osvědčuje se použití speciálních vibračních a hladících vedených lišt. odsunutá doba dosažení požadovaných pevností atd. především nad hladinou a v oblasti jejího kolísání. Při nízké vnitřní teplotě je běžné působení mrazu na stropní konstrukci i při vysokém zásypu nebo tepelné izolaci. tak pro základní požadovanou vlastnost – vodotěsnost. • Střídání směru působení rozhodujícího zatížení. Odstraňuje se nabetonování mazanin a problém jejich přídržnosti na konstrukci za cenu větší technologické náročnosti. uplatnit zvláštní požadavky na ochranu proti působícímu prostředí – např. v periodě několika měsíců. • Navrhovat stropní konstrukce s vyloučením tyčových prvků – trámů a průvlaků. Zjednodušit tvar a odstranit citlivé detaily za cenu zvýšené pozornosti při výpočtu a vyššího stupně vyztužení. v nádržích odolnost proti hydrolytické korozi. • Použít tzv.

Praha 2000 [9] ČSN EN 1992-3. lépe 10 až 14 dní.. zajištění životnosti ochranou výztuže krycí vrstvou cmin= 30 mm. bez odbedňovacích olejů. Část 1-1: Všeobecné požadavky a požadavky pro pozemní stavby [2] ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace. výroba a shoda. V závislosti na technologii definovat v projektu (specifikaci) požadavky na přesnost provedení.). Technická směrnice. mikrosiliky ve směsi. 409/2005 Sb. Nové objekty – zásady pro realizaci: • Používat hladké. omezit množství cementu. duben 2008 [3] ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí [4] ČSN EN 14944-1 Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě – Zkušební postupy – Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti [5] Vyhláška č. 1990 [11] Vyskoč E. aby umožňovaly bezpečný únik vzduchu při betonáži).) minimálně po dobu jednoho týdne po odbednění. Omezit přímý sluneční osvit zejména v letních měsících dva až čtyři týdny. Bratislava. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. příp. • Navrhovat a konstruovat výztuž především s ohledem na omezení trhlin.TÉMA ❚ TOPIC 8 7a 7b Literatura: [1] ČSN EN 1992-1-1.. správně uložené. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody [6] ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky [7] ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských staveb [8] Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí – TP SSBK 2.1988 [12] Pejchota Z. těsnící pásy. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. • Ošetřovat beton (zakrytí. Praha.: Koroze výztuže v železobetonových nádržích. • Vyloučit umělohmotné distanční vložky. Část 3: Nádrže a zásobníky [10] Schejbal R.: Komentár ku zmene a) ČSN 73 1208. bobtnající pásky nebo tmely. nikdy dřevěné bednící prvky přímo na líc betonu.5.: Speciální problémy navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských staveb. těsnění dilatačních spár (vždy elastomerní vnitřní pásy dostatečné šířky. vodotěsné bednění. Zásady pro rekonstrukce a sanace • Pouhé obnovení původního technického stavu stavby = chybná strategie!!! • Nový stav má co nejvíce odpovídat současným poznatkům a požadavkům jak z hlediska stavebních konstrukcí. používat betonové nebo vláknobetonové. • Omezit hodnotu vodního součinitele w/c < 0. jejich materiálů a ochrany. Hydroprojekt Praha. kropení atd. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. jako při návrhu a realizaci zcela nové nádrže. distanční a rozpěrné prvky atd. úpravu povrchu. vlastnosti. Kloknerův ústav ČVUT. Hydroconsult. popílku. Změna Z3. úpravu pracovních spár atd. injektážní zabudované prvky). devadesáti dnech). cnom= 45 mm. • Povrchovou úpravu dna provádět vakuovým rotačním hlazením nebo vedeným vibračním hlazením. tak z hledisek vodohospodářských!!! • Pokud je to technicky a ekonomicky možné. Kloknerův ústav ČVUT. • Podkladem pro návrh každého sanačního zásahu musí být ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . Nejběžnější úprava pomocí drenážní fólie pro dosažení kompaktní povrchové vrstvy bez pórů a dutin. 1979 požadované pevnosti až po např. má se při opravách a rekonstrukcích postupovat obdobně. Voves B. • Podrobně specifikovat požadavky na pomocné a jiné prvky (např. • Používat osvědčené a systémově kompatibilní pomocné 8 prvky – těsnění pracovních spár (pásy. plechy s integrovanou bobtnající vrstvou.

• Kde je to možné a vhodné. pak zvýšenou pozornost věnovat reprofilaci trámů a průvlaků i vzhledem k působení prostředí nad hladinou.TÉMA Obr. na základě diagnostiky a operativního průzkumu. Tato polymery modifikovaná cementová malta doposud jako jediná nabízí splnění požadavků na sanační zásahy nejen v pozemní a občanské výstavbě. fóliemi apod. a. nopovanými deskami z PE. • Zvážit možnost užití celoplošných vystýlek či obkladů na návodním líci z důvodů hygienických.: 261 102 458. 8 Vystýlka stěn a obložení sloupů vodojemu deskami / fólií z PE ❚ Fig.schejbal@hydroprojekt. třída požární odolnosti F90 ࡯ Schválen systém pro třídu zatížení M3 MC-Bauchemie s. a) odbedněná část. 7 Surface of a wall when using drainage sheeting. mob.r. 140 00 Praha 4 tel. • Sanace konstrukcí (tedy preparaci a následnou reprofilaci poškozených ploch) provádět za trvalého odborného dozoru.06 . • Pokud možno volit náhradu korozně citlivých konstrukcí s tyčovými prvky. ale i pro stavebně požární ochranu tunelových staveb.cz 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON Anz_Nafufill_KM_250_CZ. b) detail ❚ Fig. A jedna společná zásada: betonové konstrukce ve vodárenství běžně není nutné opatřovat sekundární ochranou proti působení vlivů prostředí. 7 Povrch stěny při užití drenážní fólie. Text článku byl posouzen odborným lektorem. 8 Brickwork of the walls and column cladding of the tank made with boards / sheeting from PE ❚ TOPIC odborně vypracovaný stavebně technický průzkum a současně co nejhlubší znalost působení prostředí na konstrukci. skleněnými deskami. Zkoušeno dle Nafufill KM 250 RWS Geniální univerzál pro sanaci a protipožární ochranu Se správkovou maltou Nafufill KM 250 dosáhnete dlouhodobé sanace vašich betonových ploch a plného obnovení únosnosti železobetonových konstrukcí.cz Ing. soudržných a neporušených omítek na návodním líci ponechat je a opravit pouze místa poškozená lokálně. překlenutí existujících aktivních trhlin. tak kontaktní provedení se zainjektováním a pasivací betonové konstrukce. s. epoxidovými lamináty se skleněnými vlákny. • U nádrží v budovách minimalizovat vnitřní provozní teplotu v interiéru (v zimě) pro snížení odparu a pro optimalizaci funkce obvykle nedostatečného obvodového pláště. • Při existenci kvalitních. podle korozního stavu a podmínek působení lze volit provedení jak s kontrolovanou vzduchovou mezerou (pokud nehrozí koroze skrytého líce betonu). Tím vám poskytujeme jedinečnou záruku jistoty.o Skandinávská 990 267 53 Žebrák Tel: 311 545 155 info@mc-bauchemie. Táborská 31. vodotěsnosti atd. a) demoulded section.indd 1 9 03. Výhodou je jasná kontrola polohy přidané výztuže se zvýšeným krytím a obvykle větší homogenita materiálu – betonu vyšší pevnostní třídy s jasně specifikovanými vlastnostmi. ࡯ Nehořlavá stavební hmota třídy A1 ࡯ Odolná požáru. Richard Schejbal HYDROPROJEKT CZ. preferovat přibetonování před tenkovrstvými reprofilacemi. celoplošně. Není-li to možné. b) detail Obr. např. Konstrukce nebo její sanace jen musí být řádně navržena a provedena s jasným vědomím všech souvislostí. Volba je možná i co do druhu materiálu – existují a v rámci EU byly realizovanými stavbami ověřeny různé metody vložkování. Pokud možno zakrývat hladiny se separátním odvětráním.: 606 485 800 e-mail: richard.

byl nevyhovující. které jí bylo uděleno v květnu na konferenci Sanace 2011 v Brně (pozn.5 m a železobetonovým obloukovým mostem s táhlem a dolní mostovkou s rozpětím 43 m přes řeku Ohři. li o rozpětí 14. Mosty se vyznačovaly řadou poruch. • U spodní stavby se hloubka karbonatace pohybuje ve větším rozmezí 10 až 85 mm. šířka mostu mezi parapety je shodná s šířkou mezi závěsy oblouku. increase of load capacity of bridge deck using a composite deck and replacement of bridge equipment. Po poslední prohlídce byly zařazeny do stupně VI – velmi špatný. zvýšení únosnosti mostovky spřaženou deskou a výměnu mostního příslušenství. které vážně omezovaly silniční dopravu. VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY MOSTU PŘED REKONSTRUKCÍ ❚ The article informs about the reconstruction of the concrete bridge across the river Ohře near Zálužice. Rekonstrukce zahrnovala kompletní sanaci betonů.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N REKONSTRUKCE MOSTU PŘES OHŘI U ZÁLUŽIC ❚ RECONSTRUCTION OF CONCRETE BRIDGE ACROSS THE RIVER OHŘE NEAR ZÁLUŽICE Libor Marek. Krytí výztuže se pohybuje v rozmezí 0 až 40 mm. POPIS MOSTU Jedná se o třípolový most tvořený dvěma inundačními po- Podrobný diagnostický průzkum mostu byl zpracován pracovníky Kloknerova ústavu ČVUT v Praze s těmito závěry: • Konstrukce nevykazují zjevné narušení statické funkce. č. • Hlavní i rozdělovací výztuž železobetonových prvků již není dostatečně chráněna krytím betonu a jeho pasivační schopností. reinforcement of the tie-rod with carbon lamellas. č. třídy nad soutokem řek Ohře a Blšanka u Zálužic nedaleko Žatce. 1 2 10 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . které převádějí silnici III. jako jsou nadměrné deformace. 22535-1 a 22535-2. Stav mostních objektů ev. velké trhliny. Podpory jsou založeny plošně v hloubce cca 3 m pod běžnou úrovní hladiny v řece. železobetonové nosné konstrukce B25 až B30. • Most má nefunkční dilatace a hydroizolace. zesílení táhla oblouku karbonovými lamelami. drcení betonu. redakce). Příspěvek se věnuje rekonstrukci mostního objektu ev. přetržená výztuž atd. Stavba získala ocenění Sanační dílo roku 2010. Spodní stavbu tvoří dvě opěry a dva pilíře situované na okraji koryta řeky. 22535-2 Zálužice. • Pevnost betonu spodní stavby je na úrovni cca B15. reinforcement of vertical ties with external prestressed cables. Matěj Mikšovský. Jan Havanič Článek popisuje rekonstrukci železobetonového silničního mostu přes řeku Ohři u Zálužic nedaleko Žatce. The reconstruction included total restoration of concrete. To umožňuje zatékání vody a vnikání vlhkosti do nosné konstrukce mostu a na jeho spodní stavbu. Proto se vlastník objektů – Ústecký kraj – rozhodl pro jejich rekonstrukci. zesílení závěsů oblouku předpjatými kabely bez soudržnosti. Inundační pole jsou rovněž železobetonová s krajními parapetními nosníky. přičemž hloubka karbonatace je na úrovni 20 až 50 mm. The construction work was awarded the title “Repair project of the year 2010” on The XXI international symposium Repair 2011 (note of the editor’s office).

4 Cross section of the bridge.4 m. 2 Original condition of the bridge Obr. Výsledkem je vyplnění dutin a poruch v betonovém základu a proinjektování štěrkopísků v základové spáře. 5 Zesílení podloží spodní stavby (opěry. 3 Podélný řez mostem ❚ Fig. • V povrchových vrstvách betonu konstrukcí je nadlimitní obsah chloridů (> 0. Sanace opěr a pilířů Po nadzvednutí nosné konstrukce byl mechanicky odbourán horní povrch úložných prahů v tloušťce 80 až 150 mm a závěrné zídky včetně plentovacích zídek. Ocelové injekční trubky byly ve vrtech ponechány a zality cementovou zálivkou. 6 Elevation of the 5 9 6 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 11 . 3 Longitudinal section of the bridge Obr. S A N A C E S P O D N Í S TAV B Y Bylo provedeno opětovné zmonolitnění základů klasickou injektáží stabilizovanou cementovou suspenzí prostřednictvím ocelových manžetových trubek s roztečí vrtů 1 x 1 m až 1. 1 Global view of the Zálužice Sanace základů Základy z hlediska únosnosti základové půdy vyhovují a vzhledem k hloubce založení nejsou ohroženy podemletím. Problematická byla hlavně kvalita betonů v základech a z toho plynula obava. Fig. Vrty byly zataženy cca 1. 4 Příčné řezy mostem. a to na úrovni 2.5 m pod základovou spáru podpěry. a) pole nad řekou.4 x 1. Konstrukce byla Obr. b) pole nad inundací ❚ Fig.5 až 3 MPa. b) span above the flood-plain 4a 4b • Pevnost povrchových vrstev v tahu je velmi dobrá. 2 deck Pohled na mostovku ❚ Fig.4 % z cementu dle EN 206-1) a tato skutečnost významně zvyšuje riziko koroze výztuže. piers) Obr. 5 Improving the foundation conditions of the substructure (abutments. 6 Zvedání nosné konstrukce superstructure of the bridge ❚ Fig. 1 Most před rekonstrukcí ❚ bridge before the reconstruction Obr. že degradace betonů bude postupovat. pilíře) ❚ Fig.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 3 Obr. a) span above the river.

Zesílení závěsů oblouku Zesílení každého ze závěsů oblouku je provedeno pomocí čtyř kusů dodatečně předpjatých kabelů. 8 Zesílení závěsů oblouku – dolní kotvení ❚ Fig. 11 Nové chodníky ❚ Fig. Znovu byla vybetonována železobetonová závěrná zídka a železobetonové plentovací zídky podél nosné konstrukce. Úložné prahy byly doplněny o kotevní výztuž podložiskových bloků. Rozsah sanace byl stanoven skutečným stavem konstrukce po mechanickém očištění a otryskání vysokotlakým vodním paprskem na základě vizuální prohlídky. SANACE NOSNÉ KONSTRUKCE kové koroze betonu. b Reinforcement and restoration of the end crossbeams Obr. 11 New pathways 7b 8 otryskána vysokotlakým vodním paprskem a odhalená korodující výztuž byla ošetřena antikorozním nátěrem Mapefer 1K (jednosložkový minerální nátěr pro ochranu betonářské výztuže) a doplněna o novou výztuž. Zesílení a sanace nadpodporových příčníků Po zvednutí mostních polí byla odhalena místa na nosné konstrukci.4 m. Tato konstrukce byla v příčném směru rozdělena na dvě identické. 10 Zesílení mostovky – spřahující trny z betonářské výztuže ❚ Fig. pro konečnou úpravu vyzrálých podkladů z omítek a betonu). Podhled a boky nosné konstrukce byly reprofilovány materiály na modifikované cementové bázi. reprofilaci a zajištění ekvivalentní krycí vrstvy. 10 Reinforcement of the bridge deck – steel reinforcement shear connectors Obr. na sobě nezávislé části. na které byla do vrstvy polymermalty uložena nová elastomerová resp. s finální úpravou stěrkou Planitop 540 v tloušťce 2 až 3 mm (vyhlazovací stěrka na bázi cementových pojiv v tloušťkách vrstvy do 3 mm. pasportizace trhlin a nedestruktivních zkoušek. a 3. Betonové pevné ložisko na obloukovém mostě zůstalo zachováno. Zvedání a spouštění mostu Pro zvedání nosné konstrukce 1.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 7a Obr. ochraně výztuže. Jejich sanace obsahovala navíc doplnění betonářské výztuže a namísto sanačních malt byl použit stříkaný torkretový beton Duriment TB/U/SpC (pro suchý způsob stříkání s dopravou řídkého proudu směsi) v tloušťce 50 mm na svislých a 80 mm na vodorovných plochách. b Zesílení a sanace nadpodporových příčníků ❚ Fig 7a. kde byl zjištěn značný rozsah hloubkové koroze betonu a narušení betonářské výztuže. 7a. zejména čela a úložné plochy nadpodporových příčníků. 9 Reinforcement of the arch ties – external prestressed unbonded cables monostrand Obr. Nejprve bylo nutné připravit kabelovou trasu vysekáním drážky v krycí vrstvě betonu. jako byla ložiska původní. 8 Reinforcement of the arch ties – lower anchors Obr. hrncová (střední pole. Betonový povrch byl nakonec opatřen ochranným nátěrem. Sanované povrchy pohledových ploch byly opatřeny trvale elastickým protikarbonatačním ochranným nátěrovým systémem Elastocolor (jednosložkový nátěr na bázi akrylových pryskyřic). v případě vyšších tlouštěk pak stříkaný beton. Následně byla aplikována reprofilační malta Mapegrout T60 (jednosložková tříkomponentní tixotropní malta s cementovým pojivem k sanaci betonu jako ochrana armatury proti korozi). uložené na bárkách z konstrukce Pižmo a pomocí tyčí Dywidag a hydraulických lisů Enerpac byly nosné konstrukce vyzdviženy. dříve nepřístupná. Tvořily jí dvě dvojice nosníků ŽTM30 délky 21 m. 9 Zesílení závěsů oblouku – volné kabely monostrand ❚ Fig. poté se do ní vložil kabel a po zakotvení na obou stra❚ 3/2011 Sanace spočívala v odstranění nesoudržných vrstev a hloub12 BETON • technologie • konstrukce • sanace . Bárky byly situovány za opěrami a umožnily stavební práce na úložných prazích opěr a pilířů pod zvednutým mostem. pilíř P2) ložiska do stejných míst. pole byla použita konstrukce pro zvedání shora se zdvihem až 1.

Pro dodatečné předpětí byl zvolen předpínací systém Dywidag – lana Monostrand St 1570/1770 ∅15. Na obou koncích mostu jsou vzhledem k minimálním posunům provedeny flexibilní mostní závěry. 1 až 1.7 mm. pole resp. Vozovka na mostě je dvouvrstvá tloušťky 82 mm (40 mm obrusná vrstva ACO 11+. Ve 2.525 m (část bezprostředně navazující na parapetní pole a v místě závěsů) do 1. poli je šířka levého i pravého chodníku 0. V 1. Ve 2.525 m. Výsledný povrch betonové desky má střechovitý příčný sklon 2. pohybuje se v rozmezí 80 až 200 mm. která sjednocuje podhledové plochy. 40 mm ochrana izolace MA 11IV 13 technologie • konstrukce • sanace • BETON . V místě změny křivosti kabelů v dolní části závěsu nad mostovkou je závěs v šířce 0.15 m. Lamely jsou nalepeny na sanovaný betonový povrch v šesti řadách po obou stra3/2011 ❚ nách táhla. Na horním pasu oblouku a v podhledu hlavního podélného trámu jsou v místech vyústění kabelových tras provedena v krycí vrstvě betonu vybrání. Výška obrubníku nad povrchem vozovky je 0. Tloušťka desky je v závislosti na průběhu stávající nosné konstrukce proměnná.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 10 9 11 nách napnul. horní napínaná).5 % pod vozovkou. V místě styku s deskou mostovky byl vybourán prostup. 2 % pod chodníky. etapě byla nesoudržná lana předepnuta na 10 % výsledného kotevního napětí. vozovky Na očištěný povrch mostovky je nabetonována železobetonová deska proměnné tloušťky. Kotvení je na obou koncích zajištěno pomocí bezpokluzových jednolanových kotev (spodní kotva je nenapínaná. resp.4 délky 11 m. Vyrovnání nivelety mostovky. a 3.5 m navíc zesílen ovinutím tkaniny z uhlíkových vláken Carbopree 300 HS. jejich šířka se liší v závislosti na mostním poli. jež zajišťují kotvení předepnutých kabelů. Ve spodní části drážky. Na rozhraní nosné konstrukce 1. poli se tato šířka pohybuje od 0.25 m (v místě mezi závěsy oblouku). etapě byla lana předepnuta na 100 % výsledného kotevního napětí 1 000 MPa (kotevní síla v jednom lanu činí 150 kN). Také v podélném směru je deska vyspádována od osy mostu směrem k opěrám. průchod kabelů horním příčným ztužidlem je zajištěn pomocí vývrtu ∅30 mm. do kterých jsou osazeny ocelové převázky. REKONSTRUKCE PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTU Chodníky a římsy jsou monolitické železobetonové. pole jsou osazeny povrchové lamelové mostní závěry typ Algamod LW80. která je se stávající konstrukcí spřažena vlepenou výztuží. Předpínání probíhalo ve dvou etapách: V 1. a 3. Celkem bylo osazeno dvanáct kusů lamel typu S50/1. příčný sklon horního povrchu chodníků směrem k vozovce je 2 %. 2. Zesílení hlavních podélných železobetonových trámů – táhel oblouků Táhla oblouku jsou zesílena uhlíkovými nepředpjatými lamelami. a 2. kde kabelová trasa mění svoji křivost. Povrch lamel je opatřen sanační maltou. Poté došlo k vyplnění kabelové trasy hrubou sanační maltou. resp. je vedení kabelů zajištěno pomocí nerezových kotev.5 %. které jsou vyrobeny z uhlíkových vláken spojených navzájem vinylesterovou pryskyřicí.

že pro tuto komunikaci není požadována zatěžovací třída A. 436 01 Litvínov tel.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 12a 12b 12c Obr. spol. Mostovka je izolována membránovou stříkanou izolací Eliminátor v tloušťce 2 mm. 182 00 Praha 8 Ing. s. r. kde je srážková voda svedena pomocí skluzů z příkopových tvárnic do prostoru pod mostem. Žižkova 152. o. c) view of the bridge deck – litý asfalt (LA S IV). Prvním je zastavení degradace betonu a druhým jeho zesílení. Koncové části polí č. a.: 284 021 742. Na železobetonovou chodníkovou desku je aplikován přímopochozí izolační systém Decseal. o. s r. Ve středním poli je v prostoru mezi závěsy osazeno zábradlí z profilované oceli. 1 a 3 jsou odvodněny prostřednictvím podélného sklonu povrchově na předpolí. Ke Stírce 1824/56. e-mail: miksovsky@topcon. SMP CZ. Vozovku odvodňuje osm kusů mostních odvodňovačů typu Labe H-100 s mříží 500 x 300. o. Matěj Mikšovský tel. s. c) pohled na mostovku ❚ Fig. a) podhled mostu.: 284 021 748. Libor Marek tel. a) view from below the bridge. bez lapače splavenin.cz Ing. Jan Havanič ARTECH. Z ÁV Ě R Investor Generální projektant Projekt mostu Generální dodavatel Subdodavatel sanačních prací Termín Ústecký kraj Artech. většinou spočívá ve dvou krocích. Vzhledem k tomu. e-mail: havanic@artech. s r. které je kotveno do chodníku a závěsů chemickými kotvami. Vodohospodářské stavby. 12 Bridge after the reconstruction. s r. o.cz Rekonstrukce mostu. b) pohled na střední pole. 14 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . spol. e-mail: marek@topcon.: 476 111 782.cz oba: TOP CON SERVIS. b) view of the middle span. 12 Most po rekonstrukci. 2010 Ing. TOP CON SERVIS. r. Ostatní finanční prostředky byly směrovány na komplexní sanace a hydroizolaci celého objektu. spol. která prodlouží jeho životnost o další desetiletí. o. aby bezpečně vyhovělo zatěžovací třídě B. který vykazuje soustavně poruchy. bylo zesílení navrženo tak. s.

.

SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N HALA STOLETÍ V POLSKÉ WROCLAWI – SANACE SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ❚ HALL OF THE CENTURY IN WROCLAW. the Hall of the Century again shines with golden sparkles. vyrobená z dnes již nepoužívaného dřeva přesličníku (kasuaru). opisující prostorovou křivku. tak zvaná. Po dobu svého pobytu ve Wroclawi do roku 1925 vyprojektoval Berg své největší a nejzajímavější stavby. tak i ze železobetonu. Maciej Mikołajonek. The multi-purpose hall was erected in 15 months only and became a pilot act thanks to its then revolutionary reinforced concrete structure. Slavnostní otevření se konalo v rámci wroclawské Jubilejní výstavy dne 20. With its dome 65 m in diameter it was the most massive dome all over the world at the time of its erection. Tak vznikla myšlenka využít pro tento účel areál někdejší dostihové dráhy v parku Scheitniger a v této souvislosti zřídit velkou výstavní halu. které v mnohém ohledu předurčovaly a ovlivňovaly modernismus 20. že veškeré nosné železné prvky musely být s ohledem na požární bezpečnost opatřeny pláštěm. prosince 1908 zvolen městským stavebním radou Wroclawi. A number of major events have taken place there since its opening in 1913. Půdorys (obr. května 1913. v případě rotundy ve Vídni. by tato varianta neznamenala výraznější ekonomický přínos. Tato. výročí osvobozovacích bojů proti Napoleonovi Bonaparte. Hlavní nosný prvek spodní části stavby tvoří čtyři velké oblouky. jehož proporce se přibližují Zlatému řezu. která jsou nahoře spojena přítlačným věncem o poloměru 7 m a dole se opírají o patní věnec o průměru 65 m. dubna 1870 ve Štětíně a v letech 1889 až 1893 studoval Technickou vysokou školu v Berlíně-Charlottenburgu. Se světlým rozpětím o délce 65 m je wroclawská kupole svojí plochou téměř dvojnásobně větší než kupole římská. Město zorganizovalo tuto akci u příležitosti 100. 3) této na svou dobu gigantické stavby tvoří symetrický čtyřlist (tetrakonchos). Rovněž původní okna. Ve výběrovém řízení na stavbu haly bylo připuštěno její provedení jak ze železa. Also. 2]. Byly odstraněny škody a závady na betonové fasádě a střeše a patní věnec byl zajištěn systémem externího předpětí. were restored. Pruský král Bedřich Vilém III. the original windows. totiž ve Wroclawi v roce 1813 vydal své provolání „Mému národu“. 1). H I S T O R I E A V Ý S TAV B A Na začátku 20. Po celkové sanaci Hala století opět září ve zlatavě žlutém lesku. Avšak vzhledem k podmínce. použil transparentní a jednoduché formy a omezil na minimum ozdobné prvky. Rozhodnutí o použití železobetonu svědčilo o Bergově fascinaci novým materiálem a hledání nového stylu. Damage and defects of the concrete facade and roof were removed. Předtím. Konstrukce kupole je tvořena třiceti dvěma železobetonovými žebry. 2]. let dvacátého století. Svojí kupolí o průměru 65 m byla v době svého postavení největší stavbou tohoto typu na světě. Takto mohlo vzniknout do té doby unikátní překlenutí bez opěrných pilířů. který připouštěl jak po architektonické. století bylo v rámci dalšího rozvoje města Wroclaw po16 žadováno postavit rozsáhlý výstavní areál za účelem prezentace kulturních a hospodářských úspěchů regionu Slezska. Díky svému průkopnickému architektonickému a konstrukčnímu řešení byla Hala století v roce 2006 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. ❚ The Hall of the Century in Wroclaw belongs to the greatest milestones of reinforced concrete building. než byl dne 17. že stavby s podobně velkým rozpětím již byly vyzkoušeny. Between 2009 and 2010. V létech 2009 až 2010 byla – za nejpřísnějších podmínek Památkového úřadu – provedena první komplexní sanace tohoto stavebního díla od jeho postavení. POLAND – REPAIR OF THE WORLD CULTURAL HERITAGE Hannes Sebastian Huber. the Hall of the Century was listed as UNESCO World Cultural Heritage in 2006. kterým podnítil osvobozovací hnutí a které nakonec vyústilo ve vítěznou Bitvu národů u Lipska [1]. Vrcholem jeho tvorby byla Hala století (obr. and the foot ring beam was secured using a system of external prestressing. pracoval Berg jako architekt nejprve ve Štětíně a poté ve Frankfurtu nad Mohanem. Patryk Filipczak Hala století ve Wroclawi patří k největším milníkům v oblasti železobetonového stavitelství a od jejího otevření v roce 1913 se v ní konala řada důležitých událostí. která se díky svému neobyčejnému vzhledu a pozoruhodné konstrukci stala již krátce po svém vzniku ikonou moderny [1]. As a result of the renewal. 2). skládající se z vnitřního kruhu. Hala století byla vystavěna v letech 1911 až 1912 podle projektu slavného německého architekta Maxe Berga (obr. takže kupole vlastně spočívá na válci. tak i po konstrukční stránce výraznější modifikaci. made from today non-used wood of casuarina. bylo nezbytně nutné restaurovat. ale má díky žebrové konstrukci a použití armovaného ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . Vyvinul tvar stavebního tělesa na základě jeho funkcí. S Halou století měl „ železobeton jako materiál budoucnosti“ prokázat svůj potenciál [1. Rozměry hlavních oblouků se směrem k trapézovým podpěrám rozšiřují a jsou podepřeny šesti masivními opěrnými oblouky apsid [1. Poprvé po takřka dvou tisíci letech tak byla překonána masivní antická kupolová stavba Panteonu. Max Berg se narodil 17. the first complex repair of this construction was performed since the time of its erection under the strictest conditions of the National Heritage Institute. Výhodou železa bylo. k němuž jsou připojeny čtyři kruhové apsidy. Max Berg zvolil tedy pro svoji rea- 1 lizaci železobeton. např. Viewing its innovative architectural and structural solution. Berg použil u svého projektu geometrický modulární systém. Tato multifunkční hala byla postavena za pouhých patnáct měsíců a stala se díky své tehdy revoluční železobetonové konstrukci průkopnickým počinem.

které přenáší tíhu kupole do spodní části stavby. 1 Fig. Přístup je zajištěn nejprve přes ochoz čtyř vstupních hal a teprve odsud vede četné množství dveří přímo do prostoru kupole. 2 Max Berg (1870–1947) [2] Bergův návrh Haly století [2] Obr. 3 Půdorys. 3/2011 ❚ 4 technologie • konstrukce • sanace • BETON 17 . Podobně je vytvořen i okenní systém u apsid. 4 Cable crane [5] 2 3 ního vstupu připojeno úzké schodiště. Společně s apsidami pojme vnitřní prostor zhruba 10 000 osob [3]. Ve vnitřním prostoru je nosná konstrukce exponována. mezi východním a západním vstupem. Toto ostré oddělení je důležité pro zamezení vzpříčení a vytvoření transparentního statického systému [2]. je patrový. Lucerna kupole je tvořena čtyřmi pevnými konstrukčními rámy. Celková výška haly činí 42 m a její největší délka. je cca 152 m. nacházející se na západní straně směrem k centru města. Koncem 30. které je jediným rušivým prvkem vnější symetrie tohoto stavebního díla [1]. 2 Max Berg (1870-1947) [2] Berg’s design of the Hall of the Century [2] ❚ Fig. Na třech úrovních jsou vyztužena stabilizačními prstenci. Berg dokonce ponechal viditelné stopy po bednění. které brání jejich zkroucení a současně tvoří nosnou plochu pro řady oken. Naproti tomu zvnějšku nejsou žebra kupole vidět. nosná konstrukce a kloubové ložisko [2] and hinged bearing [2] Obr. Pouze plochy velkých pilířů a stropy byly za účelem zlepšení akustiky zakryty vrstvou cementu a korku [1]. Pod každým betonovým žebrem se nachází kloubové ložisko. 1 Obr. structure betonu pouze poloviční hmotnost. století bylo ke kupoli severně od hlav- Obr. let 20. Hlavní vchod. 3 Ground plan. V horním patře je zřízen oválný přijímací sál s prosklenou střechou – někdejší císařský sál [1]. 4 Lanový jeřáb [5] ❚ Fig.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N ❚ ❚ Fig. Čtyři okenní pásy po celém obvodu kupole se směrem vzhůru stupňovitě zužují a jsou uzavřené rovnými betonovými stropy.

6 Interior prior to its completion [2] Obr. 6 Vnitřní prostor krátce před dokončením [2] ❚ Fig. Aby nedošlo k přetížení středové věže. 4) byl tvořen 52 m vysokou lešenářskou věží. Horizontální přeprava materiálu na staveništi probíhala po kolejích. Stavba měla být provedena v co nejkratší době. Při tažení těžkých kmenů pro stavbu lešení na začátku stavby došlo několikrát k tomu. bylo použito rafinované řešení: vyvažovací závaží mobilních věží bylo dimenzováno tak. formwork and window frames [2] Obr. První – okružní – kolej byla vedena těsně podél obrysu základové plochy haly.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 5 6 Obr. že se při překročení přípustného zatížení věže nadzvedly z vnější koleje. Vzhledem k tomu. které byly vyráběny přímo na staveniš❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . bednění a okenní rámy [2] ❚ Fig. Trauer. Na vrcholy těch- to tří věží byla natažena drátěná lana. Přitom se zvětšil průhyb lana a snížením horizontálního tahu lana se opět obnovila statická rovnováha. se kterými bylo možné pojíždět po kolejišti o poloměru 100 m kolem středové věže. Díky této na tehdejší dobu velmi inovativní technologii lanového jeřábu bylo možno osadit i okenní rámy (obr. Ředitel firmy Dr. Třetí vedla od skladiště dřeva doprostřed haly a pod kupolí tvořila smyčku. a dvěma 14 m vysokými mobilními dřevěnými věžemi. 7 Completed hall during the Jubilee Show. 5). např. Čtvrtou kontrolu nosnosti pak ještě provedli inženýři wroclawské stavební policie [1]. v případě potřeby je však bylo možné spřáhnout a přepravovat tak břemena o dvojnásobné hmotnosti. Lanový jeřáb (obr. Druhá kolej vedla od drtiče kamene skrz halu k oběma přípravnám betonu. Dle Prof. že předložené výpočty experty Pruského stavebního úřadu v Berlíně nepřesvědčily. 3]. maximálně však 5 t. 7 Dokončená hala během Jubilejní výstavy. Gehlera se přitom řídili pravidly platnými v americkém stavebnictví. kovárny či dílny pro tváření železa. 5 Scaffolding. Z okružní koleje bylo možno díky inovativní lanové dopravní dráze stavební materiál rychle dopravit na kterékoliv místo na stavbě [2. 2006 [6] 7 V Ý S TAV B A H A LY S T O L E T Í Za statické výpočty a konstrukční ztvárnění byl zodpovědný stavební rada Dr. po kterých se pohybovaly jeřábové vozíky. 5 Lešení. 1913 [2] ❚ Fig. Gehler a jeho inženýři Schulz a Bechtel se ujali sestavení detailních plánů a vedení stavby [2]. 8 Ceremonial act of listing as UNESCO World Cultural Heritage. 2006 [6] ❚ Fig. 8 Slavnostní přijetí do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. byl o revizi statických výpočtů požádán berlínský profesor Heinrich Müller a teprve po jejich potvrzení byly zahájeny stavební práce. Na protilehlých stranách stavby byla umístěna dvě samostatná zařízení na přípravu betonu. Dostatečný prostor byl vytvořen jak pro 18 skladování. nacházející se uprostřed budované kupole. a proto bylo dbáno zvláště na účelné zařízení staveniště. Realizací stavebních prací byla pověřena drážďanská firma Dyckerhoff und Widmann. že se věž nadzvedla až o půl metru. 1913 [2] Obr. tak i pro pomocná zařízení. pily. Obě mobilní věže pracovaly nezávisle na sobě.

ale výhradně jakostní železo [3]. 8). že hala samotná sloužila jako orientační bod pro ruské bombardéry. Hrubá stavba byla městu Wroclaw předána dne 20. Hala století však válku přečkala relativně šťastně. Tak byl např. To vedlo – v důsledku smršťování a dotvarování betonu – k tvorbě četných trhlin na fasádě a na vnější části patního věnce. až když to ostatní viděli. kdo se na stavbě podíleli. 3/2011 ❚ delně konají přední sportovní akce. Pouze pro patní věnec musela být naplánována opatření pro jeho zesílení. V průběhu dějin se v Hale století konalo množství významných kulturních a společenských událostí. jakož i použití železobetonu. Kvůli nesprávně provedené třmínkové výztuži docházelo u řady okenních pilířů k výrazné korozi betonové výztuže uložené blízko povrchu. Důvodem bylo to. které obklopovalo celou halu. Hlavní příčinou vzniku většiny škod na fasádě byla koroze betonové výztuže uložené blízko povrchu. Použitím inovativních technologií a díky přesnosti projektu i provedení se firmě Dyckerhoff und Widmann podařilo stavbu realizovat za pouhých patnáct měsíců. jako např. V současné době je objekt součástí památkového komplexu „Hala století Wroclaw“ a je pod přísnou památkovou ochranou [1]. protože toho sám nebyl schopen. K O N S T R U K Č N Í A S TAV E B N Í N E D O S TAT K Y mžiku. 6) [1]. tenisové turnaje či mistrovství ve volejbalu a basketbalu [1]. V hale se rovněž pravi- tu velmi ojedinělé. V posudku bylo dále poukázáno na potenciální příčiny poškození a vad jednotlivých železobetonových částí. Betonové bednění haly lze označit za mistrovský počin tesařského umění. V srpnu 1948 se zde například uskutečnil Světový kongres intelektuálů ve službách míru. wroclawský architekt a dlouhodobý Bergův spolupracovník. jehož součástí byl stavebně historický průzkum. tak se do haly vrátili a začali lešení odstraňovat sami (obr. aby s ním šel do haly a za jednu zlatku povolil první upevňovací šroub lešení. prosince 1912. vyprávěl Paul Heim.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N ti a upevněny na konstrukci jako hotové díly [2]. století byl obdobím rozmachu a pro stavební průmysl začátkem používání železobetonu ve velkém měřítku. který vyhodnotil stabilitu haly a potvrdil dobrý statický stav stavby. bylo použito zhruba 3 000 m3 dřeva [3]. kterého se kromě jiných zúčastnili i Pablo Picasso a Max Frisch. Hala století patří k největším úspěchům světové architektury v oblasti železobetonových konstrukcí a je od roku 1962 zapsána v polském památkovém rejstříku. Teprve. cement odebírán ze zásobníků zapečetěných vedením stavby a na celkem 600 t betonářské výztuže nebylo použito běžné. Z tohoto tenkrát nového stavebního materiálu byly vyrobeny veškeré konstrukční prvky Haly století. července 2006 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (obr. Na tomto základě vypracoval zadavatel technický posudek. byla Hala století dne 13. Na bednění a lešení. Uvedené konstrukční nedostatky jsou charakteristické pro většinu v této době postavených historických železobetonových staveb a vyplývají z tehdejšího stavu znalostí o železobetonu. následující anekdotu: Před zahájením odstraňování lešení z kupole pracovníky opustila odvaha. světové války byla Wroclaw čili „Wroclawská pevnost“ z více než 70 % zničena. neboť celý objekt nemá takřka žádné rovné linie a plochy. Velký důraz byl kladen na kvalitu použitých materiálů. Odvážnosti této moderní konstrukce i používání inovativních stavebních technologií si byli vědomi všichni. že se po válce území Polska posunulo směrem na západ. poddimenzované vyztužení v masivních konstrukčních prvcích. kdy mělo být odstraněno lešení a stavba měla poprvé stát „na vlastních nohách“. Vzhledem k průkopnickému architektonickému a konstrukčnímu řešení. 7) [4]. které bylo začátkem 20. V souvislosti s plánováním současné i budoucí údržby byl proveden podrobný průzkum stavby. které nepokrývaly všechny výztužné pruty jednoho průřezu a kromě toho byly nepravidelně rozmístěné. Další slabinou některých částí konstrukce bylo rozmístění použitých třmínků. jako např. odběr vzorků a laboratorní zkoušky. že v té době neexistovala standardizace podkladů a směrnic pro dimen19 technologie • konstrukce • sanace • BETON . která způsobila oprýskávání a tvorbu trhlin. století při stavbě takto monumentálního objek- Počátek 20. šest týdnů před smluvním termínem (obr. Své koncerty zde uvedla rovněž řada světoznámých zpěváků. v roce 1964 Marlene Ditrich. a dalajláma využil prostory haly ke svému projevu o „míru a toleranci“ v roce 1998. Tím. se nyní Hala století nachází na území polského státu a od té doby se rovněž nazývá „Hala Ludowa“ (Lidová hala) [1]. Během II. Ke zničení pasivní vrstvy stavby došlo zkarbonizováním okrajové zóny v důsledku nedostatečně silné betonové krycí vrstvy (10 až 30 mm) a na některých místech vlivem nízké kvality betonu. Zvlášť je třeba zdůraznit skutečnost. která způsobila značné poškození částí konstrukce [5]. Max Berg tedy požádal na ulici jakéhosi muže. Zkoušky provedené přímo na místě navíc odhalily chybějící resp. V roce 1997 tu během své návštěvy Polska vedl v rámci Eucharistického kongresu ekumenickou bohoslužbu i papež Jan Pavel II. Skepse nezůstali ušetřeni ani samotní odborníci. O oka8 U D Á L O S T I U P LY N U L É H O STOLETÍ Domněnky Maxe Berga o funkčnosti stavby se potvrdily.

vyplněné mazivem. že Hala století byla jednou z prvních staveb svého druhu a že je stará téměř sto let. Sanační práce zahrnovaly opravu. přičemž se jednalo o první komplexní opravu od jejího postavení.… = ochranná trubka HDPE ∅ 50. společností Wroclawskie Przedsiebiorstvo Hala Ludowa. vyplněná cementovou suspenzí. 3x ∅ 15. zpracování časového harmonogramu realizace a vlastní provedení oprav. Při posuzování konstrukčních nedostatků se nesmí zapomínat na to. z o. o. 10 Modelování struktury reprofilovaných míst ❚ Fig. 12 Placing of prestressing elements at the cross-section of the foot ring beam (Key: Stahlseile = steel cable.7 mm im HDPE Schutzrohr……. reprofilování a zajištění betonu fasády. 13 Zajištění patního věnce pomocí vnějších předpínacích prvků a povrchové betonářské výztuže ❚ Fig.. Pro minimalizování zásahů do historické fasády a zachování co možná největšího podílu původních povrchů byly veškeré závady. 10 Modelling of the structure of reprofiled spots Obr.… = krycí vrstva. stabilitu. nejprve klasifikovány z hlediska jejich rozsahu a poté příslušným způsobem sanovány. V rámci přípravy na provedení oprav byla fasáda vyčištěna metodou mokrého pískového otryskání. která by umožňovala jak zdokladovat nosnost resp. Relativně nízký počet vad je tím nejlepším dokladem skvělých odborných znalostí jejích stavitelů. jež měly být odstraněny. tak i posoudit životnost. = 3x ∅ 15.. 2009 ❚ Fig. 11 Reprofilované místo po natření Fig.. Součástí smlouvy uzavřené s investorem.7 mm v ochranné trubce HDPE. zajištění patního věnce pod žebrovou kupolí. 9 Hala století při zahájení sanačních prací. bylo vyhotovení projektové dokumentace.… = protection tube HDPE ∅ 50.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N zování staveb. Cílem koncepce oprav bylo stanovit postup pro trvalé odstranění škod a závad na fasádě. v níž došlo k respektování a souladu technických požadavků s podmínkami památkové péče. Abdeckung…. 9 Hall of the Century during the start of the repair work. aniž by došlo k narušení původního architektonického vzhledu stavby.… = cover layer made from an adhesive interlayer and mineral mortar consolidated with surface reinforcement) Obr. získání stavebního povolení. Na některých místech byly uvolněné a nepev- Obr. obnovu původní barvy stavby. HDPE Schutzrohr ∅…. HDPE Schutzrohr ∅…. Abdeckung…. S A N A C E A O P R AV Y Sanace vnějších konstrukcí Haly století byla provedena v období od března 2009 do května 2010. 11 Reprofiled spot after painting ❚ Obr. filled with lubricant. filled with cement suspension. = 3x ∅ 15. 2009 Obr.7 mm in a protection tube HDPE. renovaci původních dřevěných oken a obnovu střešní krytiny včetně okapů a hromosvodového systému (obr. Pracemi byla pověřena rakouská firma Alpine Bau GmbH jako generální zhotovitel. 3x ∅ 15. zesílená povrchovou armaturou) ❚ Fig. Po přesné inventarizaci všech škod a závad haly byla vypracována speciální koncepce oprav.7 mm im HDPE Schutzrohr……. Sanace a oprava fasády Fasádu Haly století vytvořili stavitelé pomocí vertikálně a horizontálně strukturovaného dřevěného bednění. Sp. tvořená adhezní mezivrstvou a minerální maltou. 12 Umístění předpínacích prvků v průřezu patního věnce (Legenda: Stahlseile = ocelové lano. 13 Securing of the foot ring beam by means of external prestressing elements and surface concreting reinforcement 11 9 10 20 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . 9).

Po nanesení minerální krycí malty následovala úprava povrchové textury ve shodě s původní fasádou Haly století. a to bez jejich propojení. Zajištění tohoto hlavního konstrukčního prvku prostřednictvím systému externího předpětí spočívalo v ovinutí patního věnce dvaceti sedmi ocelovými lany o průměru 15. aby se minimalizovaly zásahy do vzhledu této historické stavby. Zajištění patního věnce o obvodové délce 218 m pomocí systému externího předpětí je největším opatřením svého druhu. Po nanesení základové vrstvy byla venkovní fasáda natřena dvěma vrstvami polotransparentní zlatavě žluté lazurové barvy (obr. které kdy bylo v Polsku provedeno. Jejich charakteristická pevnost v tahu činí 1 860 MPa. která byla očištěna a opatřena antikorozním nátěrem. předpokládal pro zajištění dvě varianty: • Varianta I: použití systému externího předpětí jako pasivního zesílení. Po zhotovení předpínacích prvků v areálu stavby byly kabely pomocí lešení postaveného kolem fasády umístěny do požadované polohy a upevněny ve vzájemné vzdálenosti 140 mm na vnější plochu patního věnce. Stratografický průzkum povrchu betonu ukázal.2 mm byly impregnovány „štětečkovou“ injektáží. Použití systému externího předpětí skýtalo oproti zajištění pomocí pásků z uhlíkových vláken následující výhody: • značnou nezávislost na počasí a technických omezeních v průběhu realizace. že na povrchu stavby se nachází zlatavě žlutá barevná vrstva. Po injektáži předpínacích prvků cementovou suspenzí byla za účelem zesílení rozmístěna na vnější stranu patního věnce povrchová betonářská výztuž. století. pocházející z 20. upravená speciálně pro tuto stavbu. letech 20. Sanace trhlin byla provedena podle koncepce oprav následujícím způsobem: trhliny do šířky 0. Po jejím ošetření byl na obnažené místo nanesen adhezní můstek na bázi cementu a následně sanační malta. byly předpínací kabely napnuty pouze silou 126 kN. 10). při nichž bylo nutné zavěsit na žebra nosné konstrukce stále mohutnější ozvučovací a osvětlovací systémy. Věnec přenáší hmotnost kupole do válcové spodní stavby a po obvodu měří 218 m. Tato část stavby se jako vazebný prvek skládá ze dvou vodorovných. vypracovaný zadavatelem pro realizaci prací. Kotevní prvky zůstaly skryty a byly namontovány do vnějšího schodiště. které se po odpovídající přípravě betonové plochy nalepí pomocí epoxidové pryskyřice na vnější stranu patního věnce. • Varianta II: upevnění pasivního vyztužení při použití pásků z uhlíkových vláken. musel být tento hlavní konstrukční prvek zajištěn. 11). To odpovídá cca 15 % jejich pevnosti v tahu. Na závěr byly provedeny finální úpravy a reprofilace opravených míst za účelem přizpůsobení povrchové textury betonu okolí a obnovení původní struktury bednění (obr. Po provedení detailní analýzy se firma Alpine Bau GmbH rozhodla pro variantu I. • záruku dlouholeté odolnosti. Aby bylo možno na jedné straně garantovat řádnou funkci kotevních prvků a na straně druhé v maximální míře zachovat původní rozložení sil v nosné konstrukci. Práce byly zakončeny obnovením původního. kterou byla zřejmě hala v této době natřena. Lana byla spojena do devíti předpínacích kabelů. nad sebou umístěných zabetonovaných příhradových nosníků. trhliny nad 0. Technický posudek. jednotného barevného odstínu stavby. 21 technologie • konstrukce • sanace • BETON . Kvůli množství masových akcí konaných v hale. let minulého století. že došlo k odkrytí betonářské výztuže. • možnost monitorování zajišťovacích prací a celé nosné konstrukce pomocí příslušných měřicích přístrojů po dokončení zajištění.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 12 13 né části betonu odstraněny do té míry. doplněna minerální malta a na ní spojovací můstek na bázi cementu (obr. tvořených třemi žilami (obr. Při opravě fasády o celkové ploše 10 930 m2 bylo celkem použito zhruba 30 m3 sanační malty a 1 200 l epoxidové pryskyřice. 13). Zajištění patního věnce Nejdůležitější částí prováděných oprav 3/2011 ❚ bylo zajištění hlavního konstrukčního prvku haly – patního věnce pod žebrovou kupolí. jež bylo k hale přistavěno až ve 30.2 mm pak nízkotlakou metodou pomocí pakrů osazených lepením či vrtáním. 12). Přesný odstín a krycí vlastnosti barev pro úpravy na fasádě byly zvoleny po konzultaci s městským památkovým úřadem na základě vzorků odebraných ze stavby. Opatření muselo být provedeno tak. • provedení případných korektur během fáze realizace i po ní. • zkrácení doby realizace a snížení ná- kladů.7 mm.

V průběhu rekonstrukce se v Hale století pořádaly i přední sportovní akce. Pro splnění náročných požadavků na provedení restauračních prací bylo nutno demontovaná okna převézt do speciální renovační dílny. Vzhledem k napjatému časovému harmonogramu byla tedy okna Haly století vyrobena z chybně dodaného skla. tak i v přiléhajícím areálu. 462–466. München: R. pozn. Breslau 2007 [6] Oficiální internetové stránky Haly století: http://www. Před zahájením demontáže byla všechna okna očíslována a pro každé z nich vytvořena renovační karta. V souvislosti s obléháním Wroclawi v roce 1945 byla většina barevných okenních skel zničena a po II.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N Literatura: [1] Ilkosz J. světové válce nahrazena novými transparentními skly.: Die Jahrhunderthalle in Breslau. 385–389 u s. Po demontáži okenního kování byl odstraněn původní barevný nátěr. Všechny náročné požadavky se podařilo splnit díky vypracování podrobného harmonogramu stavebních prací. wroc. 15. který by svými vlastnostmi odpovídal co možná nejvíce dřevu původnímu (Přesličníky se vyskytují i v současnosti. vyrobeným podle původního vzorku ❚ Fig.: Gutachten über den technischen Zustand des Tragwerks die Jahrhunderthalle in Breslau. na níž bylo uvedeno poškození a příslušná nutná sanační opatření. sportovní utkání. 15 Hall of the Century after Renovace oken Zvláště náročnou částí sanačních prací byla renovace šesti set dvanácti původních. Po odstranění křídel byly demontovány původní okenní rámy a okenní otvory byly po celou dobu opravy zajištěny OSB deskami. Berlin: Beton und Eisen 3 (1913). které si Max Berg původně objednal. než bylo objednáno. ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . Každé z 11 328 skel muselo být vzhledem k rozdílným rozměrům daným rozmístěním okenních příčel individuálně přiříznuto. Protože tento druh dřeva již neexistuje. sto let starých oken v dřevěných rámech. které bylo speciálně pro tuto stavbu dovezeno z Austrálie [1]. rozměry i počet okenních křídel. Pro zasklení oken bylo použito 4 mm silné. Současné sklo bylo zvoleno na základě zkušebního vzorku „žluť 21“. Celkem byla restaurována okenní plocha o velikosti 2 420 m2. Na každé z devíti úrovní měla tato okna s otevíráním ven různou velikost. Tajemství „žluti 21“ V roce 1912 dodala sklárna v městě Pirna nedopatřením okenní skla s tmavším odstínem.unesco. 2010 the completion of the repair works. 2010 [7] Oficiální internetové stránky UNESCO: http://whc. 14 Glazing of the windows with ochre ornamental glass produced by an original sample Obr. 14 Zasklívání oken okrovým ornamentálním sklem. musel být pro renovaci zvolen jiný druh. Po impregnaci následovalo tónování opravených míst dřevěných prvků pomocí základového nátěru. Okna byla původně vyrobena z vzácného a mimořádně odolného dřeva přesličníku (kasuar). s. přičemž bylo spotřebováno téměř 30 m3 dřeva iroko. pořádaných jak uvnitř haly.: Die Jahrhunderthalle und das neue Ausstellungsgelände der Stadt Breslau.: Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelände in Breslau – das Werk Max Bergs. 14). byly vytmeleny speciální sanační hmotou. 2010 14 Obr. redakce). Přesný barevný odstín a texturu se podaři- lo určit jen díky šťastnému nálezu dochovaného originálního vzorku. s. Gehler W. 15 Hala století po ukončení sanačních prací. převzatého ze soudního spisu. Menší trhliny a prohlubně. Po zasklení a montáži opraveného kování byla okna přepravena zpět na stavbu a pomocí betonových kotev zabudována do příslušných otvorů. [5] Dr. Persona M. Oldenbourg 2006 [2] Trauer G. 60–61 [4] Berg M. který zdůraznil přirozenou strukturu dřeva.halaludowa. jež byla po sjednocení Německa uzavřena a zbourána.org/. Po provedení pečlivé analýzy bylo ze strany památkového úřadu vybráno africké iroko. Tento vzorek pocházel ze soukromé sbírky posledního ředitele sklárny v Pirně. Město Wroclaw zahájilo proti sklárně soudní řízení. Z ÁV Ě R – Z V L Á Š T N Í P O Ž A D AV K Y NA PRŮBĚH PRACÍ Dnes se v Hale století pravidelně konají nejrůznější koncerty. která z větší části přečkala až do doby sanace haly. okap22 nice a veškerá ne opravitelná místa o ploše větší než 200 mm2. které trvalo několik let a při němž nebyl kvůli vypuknutí války nikdy vynesen žádný rozsudek. Berlin: Verlag von Julius Springer 1914 [3] Der Eisenbetonbau der großen Festhalle zu Breslau. výstavy a veletrhy.-Ing. kterým se měly nahradit značně poškozené a neobnovitelné prvky jako příčele. odpovídajícímu zařízení staveniště a přesné koordinaci jednotlivých stavebních činností. které neměly vliv na nosnost dřevěných prvků.pl. V dalším kroku byl na okenní díly nastříkán hnědý lazurový lak. Berlin: Deutsche Bauzeitung 47 (1913). 15. 03. Možná vzhledem k dostupnosti a ceně byl tento druh dřeva nahrazen jiným. Dle podmínek stanovených ve smlouvě probíhaly veškeré sanační práce za běžného provozu haly a rovněž během konání masových akcí. okrově zbarvené ornamentální sklo (obr. ale ne v Evropě. 03. tvrzené.. jako třeba mistrovství Evropy v basketbalu a volejbalu nebo klasifikační zápasy mistrovství Evropy v házené. 2010 ❚ Fig. aby zůstala zachována jednotná barva povrchu.

Katowicka 51.und Stahlbetonbau 105 (2010).-Ing (FH) Maciej Mikołajonek ALPINE Bau Sp. Poděkování dále patří panu Dr.filipczak@alpine. Redakce děkuje autorům a redakci časopisu za laskavý souhlas s českým přetiskem. společnosti Wroclawskie Przedsiebiorstwo Hala Ludowa. Zvláštní poděkování patří zadavateli. Janu Biliszczukovi a panu Dr. Leszkovi Konarzewskému z firmy APP Wroclaw. o. z . Fotografie: 9. Na tomto místě by autoři chtěli poděkovat všem.at Patryk Filipczak e-mail: patryk.o. Dipl. Hannes Sebastian Huber e-mail: hannes. za kvalitní spolupráci. 13 a 15 Maciej Mikolajonek. Jerzy Onysykovi z firmy MostyWroclaw za jejich cenné nasazení a technickou podporu v souvislosti s realizací projektu. Závěrem autoři děkují wroclawskému Úřadu památkové péče za poskytnuté informace a podněty týkající se ochrany památek. 10 Ryszard Lubowicz.at oba: ALPINE Bau GmbH Internationaler Ingenieurbau Oberlaaer Straße 276. 11.-Ing.o. kteří se projektu zúčastnili. z o . Heft. na straně druhé se podařilo „Halu století“ Maxe Berga včas a v souladu se smlouvou obnovit v původním i nové době odpovídajícím zlatavě žlutém lesku (obr. 15). panu Prof. kteří se na realizaci podíleli.mikolajonek@alpine.. 14 Robert Lewandowski Rakousko Dipl. Myslowice 41-400 Polsko e-mail: maciej.huber@alpine.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 15 Díky odborné způsobilosti a ochotě ke spolupráci na straně jedné a nasazení všech. 1239 Wien Článek byl poprvé uveřejněn v časopise Beton.at 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 23 . Sp. 11. za projevenou důvěru a bezproblémovou spolupráci.

three new reinforced concrete staircases. které je cihelné. Voda jedné z nich je využívána v objektu jako užitková dodnes. které nahradily původní dřevěné. voda z nich doslova tekla) a vybudovat inženýrské sítě“. Převzalo ji družstvo rolníků (v tom24 „V první fázi rekonstrukce jsem už dost dobře věděl.5 m. Málokoho by napadlo. H I S T O R I E S TAV B Y Novodobá historie Kounicovy sýpky se začala psát až v novém tisíciletí. požární pozinkované schodiště. jakému účelu původně sloužil objekt ve svahu nad městským koupalištěm. Definitivní podobu budova dostala v červnu 2010. Půdorys třípodlažní budovy přitom činí 520 m2 a celkový obestavěný prostor 5 300 m3. ZMĚNY A POSTUPY Budovu nechal postavit roku 1862 hrabě Albrecht Vincenc Kounic. Rozlehlá stavba sloužila jako sklad obilí. Není bez zajímavosti. další započala až v září 2009 za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stav té budovy. Markéta Švehlíková. vysvětluje František Chrástek. to případě dvě konkrétní rodiny). V budově najdete fotografický ateliér. David Prudík Článek popisuje rekonstrukci a přestavbu bývalé sýpky v Uherském Brodě z konce devatenáctého století na moderní firemní sídlo. kvůli zvýšení únosnosti jednotlivých pater. Původní cihelné zdivo. Že nebude stačit jen „vyměnit jmenovku na zvonku“ bylo jasné hned při první obhlídce objektu. ani jak vyřeší otázku financování rekonstrukce. krovy byly prohnilé a celá budova byla značně vlhká. Současně jsem hledal nové větší a vhodnější prostory pro svoji firmu.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N PROMĚNA SÝPKY V CHRÁM REKLAMY A UMĚNÍ ❚ CHANGE OF A GRANARY INTO A TEMPLE OF PROMOTION AND ART 1 František Chrástek. The original brickwork. Kounicové ji vlastnili do roku 1924. a pro ten bylo zapotřebí zvednout strop kvůli světlu minimálně do výšky 5 m. ZÁCHRANA OBJEKTU ❚ This article describes reconstruction and rebuilding of a former granary in Uherský Brod coming from the late 19 century into a modern residence of a firm. V šedesátých letech prošla rekonstrukcí. investor. V tom okamžiku ještě neměl zcela jasnou představu o tom. Možná jen nejstarší obyvatelé Uherského Brodu si pamatují. fluorescent lamps. že rozlehlá a notně oprýskaná budova je úzce spjata s hraběcím rodem Kouniců. Rekonstrukce nakonec probíhala dvoufázově. První část oprav se uskutečnila v letech 2001 až 2003. cihla). jak přesně bude nakonec budova využita. ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . Albrecht byl prvorozeným synem proslulé české vlastenky a mecenášky Eleonory. půdní prostory sloužící jako dílny a sklady a v přízemí uměleckou galerii pro veřejnost. krytinu a odizolovat střechu. Zchátralou střechou sem zatékalo. pak budovu očistit od různých nánosů doby. Nejprve bylo třeba vyměnit krovy. metal doors. Kounicové patřili mezi nejváženější a nejstarší domácí šlechtické rody. místy smíšené (kámen. Srdcem agentury je fotoateliér. umělecký fotograf a jednatel studia. Vodorovné stropní konstrukce nad prvním a druhým nadzemním podlažím tvoří železobetonový trámový strop s výškou 3. která neodmyslitelně patří k historii Uherského Brodu. factory “turtles“ and cast epoxy floors – seemingly disparate elements – together make an elegant whole. vysušit zdivo (obvodové zdi dosahovaly až 37 % vlhkosti. obchodní oddělení. betonová vestavba ze začátku druhé poloviny minulého století dodávající interiéru historického zemědělského objektu industriální ráz. fire escape zinc-coated staircase. Proto jsem se rozhodl budovu zachránit“. která zpracovala projekt pro stavební řízení. Systém stavby se skládá ze svislé obvodové konstrukce původního obvodového zdiva. „Bydlel jsem v sousedství. Vnitřní svislé konstrukce. Sýpka sloužila svému původnímu účelu dlouhých sto let. při níž byla vnitřní dřevěná nosná konstrukce nahrazena betonovou. co chci udělat. Spousta Broďanů jej totiž až donedávna považovala za „pozůstatek komunistické éry“. tři nová železobetonová schodiště. a jak to udělat. V roce 2001 ji od restituentů koupilo Q studio. Při kolektivizaci zemědělství v padesátých letech minulého století byla sýpka zestátněna. Až do konce komunistické éry stavba sloužila jako skladiště nejrůznějšího materiálu a nezadržitelně se na ní podepisoval zub času. hraběnky z Kounic. na českém trhu marketingu a reklamy se pohybuje od roku 1991). plechové dveře. jsou železobetonové a podepírají podélný železobetonový průvlak s náběhy. Po smrti svého otce převzal panství Kouniců z české i moravské větve a jedním z rodových sídel bylo i město Uherský Brod. mi dělal starost. concrete building-in from the mid 20 century adding industrial character to this historical farming construction. Po roce 1989 ji zdevastovanou získali nazpět v restituci potomci rolníků. kdy jim byla pozemkovou reformou odebrána. Teprve v uplynuvším desetiletí a hlavně pak v posledních dvou letech se lidé osmnáctitisícového města na východě Moravy stali svědky zajímavé proměny chátrající historické památky v moderní firemní sídlo. zářivková svítidla. ošetřit betonové i dřevěné konstrukce. od přístaveb a vestaveb. že v jejím těsném sousedství se nacházelo pět studní. Oslovil jsem proto přímo projekční kancelář. které byly hlavním zdrojem vody pro zásobování městské kašny. grafické oddělení. timber truss. Zázemí zde našla komunikační agentura Q studio (člen Asociace reklamních agentur a marketingové komunikace. dřevěné konstrukce krovu. tovární „želvy“ a lité epoxidové podlahy – zdánlivě nesourodé prvky společně tvoří elegantní celek.

1 Historická fotografie budovy sýpky z 30. let dvacátého století ❚ Fig. 5 Při bourání bylo odstraněno cca 100 m3 železobetonové konstrukce trámového stropu a podélných průvlaků a sloupů ❚ Fig. a) původní stav. a) 1 above-the-ground storey. 6 Betonáž podlahy v 1. a) 1. 2 View of the granary with time. NP – budoucí fotoateliér ❚ Fig. around 100 m3 reinforced concrete structure of the slab and girder ceiling and longitudinal girders and pillars were removed Obr. c) current state Obr. 3 Půdorysy objektu. NP.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 2a 2b 2c Obr. b) 2. b) during the reconstruction. 3 Ground plans of the construction. 6 Concreting of the floor on the 1 above-the-ground storey 3a 3b 3c 4 5 6 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 25 . c) podkroví ❚ Fig. 5 In the demolition. 4 Condition of reinforced concrete beams in the attic prior to the reconstruction Fig. b) 2 above-the-ground storey. c) attic Obr. 1 Historic photo of the granary construction from the 1930‘s Obr. c) současný stav ❚ Fig. 4 Stav železobetonových průvlaků v podkroví před rekonstrukcí ❚ Fig. NP. b) v průběhu rekonstrukce. a) original condition. 2 Pohled na sýpku v čase.

V jedné polovině budovy tak zůstaly staré betonové sloupy. či elektrické osvětlení rovněž s industriálním charakterem. situaci jsem mu vysvětlil a požádal jej o pomoc. Byla použita forma pískování. Nezpracovával pro mne nový projekt. Architekt Prudík navrhl novou koncepci dispozice budovy. který se používá k povrchové konsolidaci a hydrofobizaci porézních i neporézních materiálů v interiérech pozemních staveb. režné zdivo. Světlá výška fotoateliéru se zvětšila na 5. I tak nad ním ještě zbyl dostatek místa pro další prostory. barevného charakteru sociálních místností. tedy betonové nosníky. Na poslední část fixace povrchu byl použit materiál Porosil EHV. obchodní oddělení. proskleného zádveří. především památkových objektů. přiznat původní konstrukci. přizval František Chrástek přece jen raději na pomoc architekta. architekt David Prudík tak učinil. doporučil vybourání stávajících okenních parapetů až k podlaze. Chtěl jsem zachovat a ještě více podpořit industriální charakter budovy. Odstraněním části stropu se také podařilo vyřešit umístění schodiště ze vstupní haly do prvního patra. „Také mi zakázal umístit do ateliéru některé ar- 8a 8b 26 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . v několika dílčích řešeních jsem se ale nakonec přizpůsobil jeho názoru“. „Známe se z dřívějška. ale řešili jsme společně vedle koncepce i mnoho dílčích problémů a detailů. Z Á S A H A R C H I T E K TA 7 Ačkoliv architekti všeobecně jen velmi neradi vstupují do rozjetých projektů. únikového schodiště ad. V prostoru galerie. umístění schodiště. např. Betonové části budovy bylo nutno zbavit nánosů omítky a maleb metodou otryskávání povrchu. změnil např. ve druhé je nový strop opět železobetonové konstrukce. přiznává František Chrástek. která se zde jevila jako nejvhodnější. čímž dostala vnitřní komunikace svoji logiku.2 m. Nánosy prachu byly odstraněny omytím betonových povrchů vodou. které dnes využívá např.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N Rozsah stavebních úprav se týkal odstranění zhruba 100 m3 železobetonové konstrukce trámového stropu a podélných průvlaků a sloupů. Přišel s řadou kreativních řešení. Protože přibývalo zásahů do původního projektu z roku 2001 a v samotném procesu stavby byly vyvolávány další a další změny. která je součástí objektu. čímž vzniklo propojení s exteriérem.

jež je zároveň i firem- 12 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 27 . Příjemně mě překvapila i energetická bilance stavby – i když zima nebyla právě mírná. V dubnu 2011 se v galerii již ko- Historická sýpka z 19. Pro nový hlavní vstup jsme vybrali jedno z původních okének v průčelí. 10 Prostory galerie v 1.SANACE A REKONSTRUKCE 9 10 ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 11 Obr. Výhodou jsou velké skladové prostory i snadno přístupná nájezdová rampa. zásahy byly realizovány systémem viditelně odlišených přístaveb či vestaveb. kterého zanedlouho vystřídá sochař Ivan Theimer. náklady na vytápění se tu pohybují na úrovni většího rodinného domu“. NP ❚ Fig. který nechal sýpku postavit ❚ Fig. v pravé části základní kámen odkazující na osobnost hraběte Albrechta Vincence Kounice. Konstrukce i detaily nových prvků jsou podřízeny industriálnímu konceptu. NP ❚ on the 1 above-the-ground storey nala první vernisáž – fotografie s industriální tématikou zde vystavuje profesor Jindřich Štreit. 7 Connection with the exterior was achieved by pulling down of the existing window sills. Naše návrhy a názory byly splněny beze zbytku. on the right Obr. 12 and DTP studio on the 2 above-the-ground storey Graphics tefakty. cornerstone referring to count Albrecht Vincenc Kounic. 10 Art gallery ❚ Obr. vzhledem k nové funkční náplni objektu. Vstupní fasáda získala vertikalitu úzkým výkladcem vybouraným po původní záklenek v obvodové zdi. století upravena vestavbou monolitického železobetonového skeletu na skladovací prostory. 11 Space above the reinforced concrete staircase on the 2 above-the-ground storey Obr. 8a. 11 Prostor nad železobetonovým schodištěm v 2. b Vstupní hala s vestavěným železobetonovým schodištěm ❚ Fig. b Entrance hall with a built-in staircase made of reinforced concrete Obr. Ten jsme se rozhodli. Před něj jsme předsadili jednoduchou prosklenou „krabici“ zádveří. S L O V O A R C H I T E K TA Obr. Betonová vestavba dodává interiéru zemědělského objektu industriální ráz. dodává na závěr. Chloubou je nová Q-galerie ve vstupním vestibulu. „Stavební firma Navláčil i architekt Dušan Prudík odvedli dobrou práci. provozně nutné. Zmiňovaný fotoateliér s rozlohou zhruba 400 m2 dnes patří k největším v Česku. 9 storey Ateliér v 1. 9 Studio on the 1 above-the-ground Fig. 8 a. jemuž jsme ubourali parapet. who had the granary erected. torza bývalého strojního vybavení sýpky a navrhl jejich využití v exteriéru“. Do historických konstrukcí jsme zasahovali minimálně. S rekonstrukcí i s výsledným kreativním řešením celého prostoru je František Chrástek naprosto spokojen. Nové. podpořit. NP ❚ Fig. 12 Grafické a DTP studio v 2. kde se budou pořádat pravidelné výstavy zajímavých a respektovaných výtvarníků a fotografů. století byla v šedesátých letech 20. 7 Propojení s exteriérem bylo dosaženo vybouráním stávajících parapetů. usmívá se František Chrástek. NP Fig.

který spojuje reklamu s uměním.cz. s.cz Sto padesát let staré zdi dostaly novou tvář. čísle časopisu 28 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . Lucie Chrástková Ing. Chce. Stejně tak jsou ošetřeny betonové konstrukce. který nechal sýpku roku 1862 postavit. o. r. Svaz výrobců cementu ČR a Výzkumný ústav maltovin Praha. Podrobnější informace o vystavených projektech budou publikovány v 5. CHRÁM REKLAMY A UMĚNÍ… ho šlechtice a člena české Společnosti vlasteneckých přátel umění.: 572 635 555. MgA. osvícené- BETON A ARCHITEKTURA V pondělí 23. 5 300 m3 2010 MgA. Průmyslový charakter je podpořen osazením plechových dveří do typových ocelových zárubní. Uherský Brod Ing. a) obchodní oddělení. 13 Podkroví. • 3. V prostoru vstupu a fotoateliéru jsme odstranili železobetonové stropy. Podíl investora na zdařilém výsledku byl nadstandardní.prudik@tiscali. Jiřímu Richterovi za návrh kapličky vycházející z konstrukčních a výrazově estetických možností litého betonu. byly ve výstavní síni Fakulty architektury VUT v Brně vyhlášeny výsledky studentské architektonické soutěže „Beton a architektura“ (vyhlašovatelé soutěže: Fakulta architektury VUT v Brně. r. cenu Bc. který vhodně reaguje na okolní zástavbu tvořenou směsicí historických a moderních objektů. cenu Andreji Turčanovi za návrh studentského bydlení. Projekt navrhoval betonový monolitický skelet odolný proti vodě kombinovaný s výplňovým obvodovým zdivem. r. Autoři Spolupráce Projekt Dodavatel Obestavěný prostor Realizace Ing. magisterského a prezenčního doktorského studijního programu.). s. továrními „želvami“. b) sociální zázemí Fig. 688 01 Uherský Brod tel. náplň a život a město Uherský Brod novou architektonicky zdařilou stavbu a galerii. Nápis na něm odkazuje k osobnosti hraběte Albrechta Vincence Kounice. Hana Kováčová. pravdivosti a šetrnosti. Obnažené původní cihly na vnitřních stěnách vstupního sálu poukazují na historickou hodnotu budovy. Bc. Táně Sojákové za návrh objektu městské samosprávy. Prostorem. Kateřině Dvořákové a Bc Dagmar Vašákové za jejich společný návrh bytových domů umístěných na břehu řeky. Původní cihelné zdivo je v místech. 616 00 Brno tel.: 777 271 749. stejně jako do zdi zasazený základní kámen. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického řešení objektu bez udání typologické kategorie. a) trade section. Kladně byla hodnocena univerzálnost urbanistického začlenění a poměrně snadná realizovatelnost objektu při nízkých nákladech. který jednoduchou formou vhodně doplňuje stávající historickou zástavbu. Miroslav Sekanina Navláčil stavební firma.q-studio. nátěry stěn sociálních zařízení i barevností fasády. arch. www. května t. mob. původně přelíčené vápnem. zářivkovými svítidly. aby se nová sýpka stala součástí kulturního života v Uherském Brodě. David Prudík. Soutěže se zúčastnili studenti bakalářského. U Plovárny 2370. František Chrástek Romana Štrynclová. Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu. v němž měl být v podstatné míře jako konstrukční materiál použit beton. MgA. 13 Attic. o. cenu Bc. se kterou by obce měly být spravovány. arch. • 2. Systém vnitřní vertikální komunikace je řešen vestavěním tří železobetonových schodišť. David Prudík Spojovací 2. kde to bylo možné. b) social facilities ❚ ním poutačem. • odměnu Bc. Přístup do prostor nad fotoateliérem zajišťuje jednoduché pozinkované požární schodiště s terasou.cz Markéta Švehlíková novinářka. František Chrástek Q studio s. který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů. Q studio se snaží navázat na jeho kulturní odkaz. Porota se rozhodla udělit: • 1. litými epoxidovými podlahami. Beton se stal v návrhu symbolem jednoduchosti.: 602 510 127 e-mail: produkce@q-studio.r. o.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 13a 13b Obr. které je přisazeno k zadní fasádě. očištěno a naimpregnováno. Cílem soutěže bylo představit beton jako vhodný materiál. e-mail: david. Použitý malorozponový monolitický železobetonový konstrukční stěnový systém dal možnost co nejvíce otevřít uliční fasádu.

o. projektování.. pozn. SYMPOZIUM SANACE 2011 Ve dnech 19. 1 Slavnostní zahajovací večer v barokním sále Místodržitelského paláce v Brně – Prezident SSBK Ing. Dominika Suzy z Fakulty sta1 vební VUT v Brně. které pořádá Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a které již tradičně probíhalo v Rotundě pavilonu „A“ na Brněnském výstavišti. a. Poté byla předána ocenění v oboru sanace betonových konstrukcí. ekonomické. Titulem Významná osobnost v oboru sanace betonových konstrukcí byl oceněn Ing. RSTAB my progra e š a n ušejte ence Vyzko ení lic č j ů p a tné z Bezpla RFEM RSTAB 7 Program pro výpočet prutových konstrukcí RFEM Program pro výpočet prostorových konstrukcí metodou konečných prvků Podpora nových evropských norem Různé národní přílohy Cena programu již od 33 450 Kč Česká verze včetně manuálů Bezplatná B ezpl lat tná á st studentská tudent d tská ká verze Demoverze zdarma ke stažení Obr. Úvodní projev přednesl náměstek primátora města Brno pan Oliver Pospíšil. za realizaci stavby Most ev.2011 . Součástí sympozia byla také doprovodná výstava v předsálí Rotundy. redakce). s. Pokročilé materiály a technologie pro sanace betonu. výměnu zkušeností a předávání nových vědomostí. V druhé části slavnostního večera vystoupil M.: +420 221 590 196 Fax: +420 222 519 218 www.indd 1 29 23. Pavla Švagra. Také je to vždy příležitost setkat se s odborníky z oboru a diskutovat své názory. Anglická 28. za sanační systém těsnění betonových konstrukcí Krystol T1.) a SMP CZ. Ocenění Sanační dílo roku 2010 získaly společnosti TOP CON SERVIS s. Ústavu betonových a zděných konstrukcí. s. Ocenění Sanační materiál roku 2010 získala společnost Redrock Construction. Nostitz Quartet a Michaela Koudelková. CSc.dlubal.cz Ing.. na téma Dostupnost dopravní infrastruktury ČR v kontextu připravované Superstrategie a Ing. diagnostika. ročník sympozia Sanace 2011. r. V soutěži o úspěšně zpracovanou diplomovou práci v oboru sanací betonu byla oceněna diplomová práce Ing.dlubal. monitoring. Stavební průzkum.cz info@dlubal. kvalita a trvanlivost sanací.o. za projekt (v subdodávce generálního projektanta ARTECH spol. legislativní a ekologické aspekty sanací betonových konstrukcí. 10 až 14. r. Michala Štefla na téma Zkušenosti z budování a údržby dopravní infrastruktury v době recese. V úvodu sympozia zazněly vyzvané přednášky Ing.3. 2 Ing. na téma Rekonstrukce mostu z tyčových prefabrikátů. Pavel Lebr. Následoval odborný program rozdělený do šesti bloků: Vady a poruchy betonových konstrukcí. o.cz 2 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON Inzerce 71. Sanace a zesilování betonových konstrukcí – metody – technologické postupy – příklady a Statická spolehlivost objektů a aplikace principů trvale udržitelného rozvoje. 22535-2 Zálužice (více v článku na str. o. v barokním sále Místodržitelského paláce.r. Pavel Lebr při přejímání ocenění Významná osobnost roku 2010 www. s r. Sympozium poskytlo prostor pro předvedení úspěšných realizací. 120 00 Praha 2 Tel. č. Slavnostní zahájení se konalo v předvečer sympozia v Moravské galerii v Brně. května 2011 se uskutečnil již 21. Zdeněk Jeřábek při uvítacím proslovu Obr. Technické. až 20. Software Dlubal s.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 21.7x259 spad CZ (Beton)_02..

V článku je popsáno celkové hodnocení staršího betonového objektu. Ve skromné zahraniční literatuře. zejména z naftových motorů. Pouze v interiéru může pohledový beton působit relativně dlouhou dobu bez požadavků na údržbu a opravy. který tyto směrnice pomíjí. prováděná na počátku života objektu. V roce 2009 byla kompilací obou zahraničních předpisů a jejich doplněním 30 formulována tuzemská technická pravidla ČBS 03 „Pohledový beton“. např. • PB 3 pohledové betony s velmi vysokými požadavky. případně přímo odpadávající krycí vrstva. Uvedené směrnice tyto otázky neřeší. jehož povrch je bezprostředně vizuálně přístupný svému okolí. Dešťová voda zvláště v oblasti trhlin a nevhodně řešených detailů může vytvářet na povrchu světlé uhličitanové mapy či intenzivní výluhy. a to ať již polétavým prachem či zplodinami výfukových plynů. Na starších betonových fasádách z pohledového betonu můžeme vidět projevy všech těchto naznačených mechanizmů. The article describes comprehensive assessment of the older concrete building. „vzhled“ je estetickou kategorií. Všechny tyto aspekty naznačují. pórovitost. jehož povrch bude svou kvalitou a vzhledem úměrný kvalitě okolních konstrukčních prvků i celkovému významu objektu. není definováno jaké trhliny. resp. • pórovitost povrchu. • mrazuvzdornost betonu. tedy beton. např. Prakticky chybí informace či zkušenosti o tom. • chemická preparace. • PB 2 pohledové betony s vyššími požadavky např. Proto vznikly počátkem minulého desetiletí v Německu a Rakousku směrnice. Definovatelným a měřitelným kritériem je pouze pórovitost a rovinnost povrchu. zhotoveného z pohledového betonu a provedení jeho sanace. • pracovní spáry. se uvádí tyto typy renovačních postupů: • mytí. jen výjimečně však existuje dokumentace. • kvalitu – třídu bednění. Z jeho názvu je zřejmé. stěny garáží. zvláště v městském prostředí. přesto je však jejich vzhled v důsledku výše naznačených mechanizmů již neakceptovatelný. ❚ The architectural concrete is exposed to outdoor weather conditions and it leads to its functional and visual deterioration. běžné budovy v prostředí stupně XF2. Tabulky z těchto směrnic obsahují tato kritéria: • struktura povrchu. Současně lze z názvu vytušit i jistá očekávání týkající se vzhledu takovéhoto betonu. Mělo by se nepochybně jednat o beton. XF4. sklepů. • broušení. je mimořádně obtížné pohledový beton exaktně definovat. jakým způsobem se na vzhledu objektu provedeného z pohledového betonu uplatňuje faktor času. • PBS (zvláštní třída) architektonicky exponované plochy zvláštního významu. Pohledový beton je svébytnou kategorií betonu. jehož užití má stále narůstající tendenci. Je přitom zřejmé. Vzhledem k tomu. Pohledový beton je obvykle prezentován ať již v pozitivním či negativním směru převážně po dokončení objektu. Z těchto faktorů pak vyplývá i průběžně se zhoršující čistitelnost betonového povrchu. jeho náchylnost ke špinění. jak postupovat v případě starších objektů. Každé z uvedených kategorií jsou přiřazeny požadavky na strukturu. které se snažily definovat základní parametry pohledového betonu. běžné dopravní stavby. místní znečištění či jiné imperfekce.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N POHLEDOVÉ BETONY A MOŽNOSTI JEJICH SANACE ❚ ARCHITECTURAL CONCRETES AND THE POSSIBILITIES FOR THEIR RESTORATION Jiří Dohnálek. vyrovnanou barevnost a pracovní spáry. které by umožnily jak zadavatelům (investorům. • pískování. tak i zhotovitelům alespoň minimální orientaci v požadavcích na vzhled pohledového betonu i na ty faktory. a to: • PB 0 betonové plochy bez zvláštních architektonických nebo technických požadavků. jakou je případný výskyt trhlin v pohledovém betonu. že betonový povrch není v exteriéru intaktní a je nezbytné počítat s jeho údržbou a v delším časovém odstupu i s jeho sanací. zaměřené na tuto problematiku. jsou aspekty trvanlivosti pohledového betonu. Zmíněné mytí a kartáčování je pou❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . reprezentativní stavby. • separační prostředky. Zahraniční ani tuzemské směrnice neřeší však tak podstatnou otázku. Opět je primárně vnímána především jako technologická operace. či trhliny jaké šířky jsou estetickým defektem. XF3. made from architectural concrete and the implementation of its rehabilitation. • výměna betonu. • kartáčování. V oblastech s nižší tloušťkou krycí vrstvy betonu nad výztuží se bodově projevují rezavé skvrny. Milan Jurák Pohledový beton je vystaven působení vnějších klimatických podmínek a dochází k jeho funkčnímu i vzhledovému chátrání. • odolnost povrchu betonu vůči vyluhujícím účinkům dešťové vody. • barevnost. • PB 1 betonové plochy s nízkými požadavky. I když ČSN EN 1992-1-1 (Eurokód 2) vznik trhlin v železobetonových konstrukcích považuje za přirozený a akceptovatelný. které tento vzhled nejpodstatnějším způsobem ovlivňují. že se jedná o beton nezakrytý jakoukoliv povrchovou úpravou. SANACE POHLEDOVÉHO BETONU OBECNĚ Sanace pohledového betonu je mimořádně obtížnou technologickou operací často s nejistým výsledkem. které po funkční stránce jsou nadále plně akceptovatelné. Z větší části jsou však tyto požadavky opět formulovány pouze slovně a interpretace jednotlivých formulací může být velmi rozdílná. kdy po odbednění nebo dokončení stavby je nezbytné eliminovat lokální odchylky. že velmi podstatnými parametry z hlediska stability vzhledu železobetonové konstrukce jsou nepochybně: • tloušťka krycí vrstvy betonu nad výztuží. architektům). Dalším velmi podstatným aspektem. • stěrkování. Kromě toho jsou v těchto směrnicích a v nich obsažených tabulkách formulovány doplňující požadavky na: • zkušební plochy. opěrné zdi. která rozlišují pět stupňů pohledového betonu. • rovinnost.

pemrlování. V dalším textu je uveden konkrétní příklad staršího železobetonového objektu z pohledového betonu. Byl zbudován v polovině 70. 1 až 3. Základním předpokladem pro návrh sanace bylo provedení stavebně technického průzkumu. 2 The original state of retaining walls 1b žitelné při běžné údržbě rovnoměrně znečištěného betonu vnějšími úsadami. b Původní stav opěrných stěn ❚ Fig. Zejména u starších. který je součástí areálu místního hřbitova. b Obřadní síň Svitavy – původní stav ❚ Fig. Specifickým a většinou obtížně použitelným postupem i s ohledem na ochranu životního prostředí je chemická preparace povrchu. strukturní odchylky. Provozovateli bylo zřejmé. Naopak broušení a pískování odstraní povrchové cementové mléko (cementový tmel) a je tedy schopno eliminovat výrazné povrchové znečištění. se však může jednat o jediný postup. Slabé kyseliny mohou snadno odstranit zejména uhličitanové výluhy či tenké povrchové úsady. 2a. 1a. jehož sanace byla zcela nezbytná. Je však obtížně použitelné jako nástroj eliminace větších strukturních či barevných odchylek. Současně 2b s ohledem na charakter poškození nebylo možné povrch pouze vyčistit či revitalizovat pouhým opískováním. které budou vzhledově opět působit rušivě. který je schopen prodloužit životnost objektu při zachování jeho akceptovatelného vzhledu. současně však vzniknou na povrchu co do charakteru jiné odchylky. korozně výrazněji poškozených objektů. byť nepatr2a ně jeho strukturu.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 1a Obr. tedy např. Jistou rezignaci pak obsahuje postup spočívající v povrchovém nátěru pohledového betonu či jeho lokálním nebo plošném stěrkování. Finální variantou je pak odstranění pohledového betonu a jeho opakované provedení. SANACE ŽELEZOBETONOVÉHO OBJEKTU OBŘADNÍ SÍNĚ V E S V I TAVÁ C H Předmětem posouzení a následné sanace byl půdorysně i objemově členitý objekt obřadní síně ve Svitavách. Kromě pohledového betonu jsou povrchové úpravy tvořeny zejména v soklových oblastech i hnědými keramickými pásky. To se okamžitě výrazně projeví na vzhledu zejména větších ploch. zároveň však tyto zásahy podstatným způsobem mění strukturu povrchu a lze je tedy provádět prakticky pouze jako celoplošné. současně však zasáhnou i cementový tmel a změní. že přes stálou funkčnost objektu je nezbytné zastavit chátrání fasády. takže lze sice úspěšně eliminovat oblasti světlejší či tmavší. kdy nedošlo k jejímu celoobjemovému rozpadu. let minulého století a jeho charakteristickým výrazovým architektonickým prvkem jsou bohatě členěné fasády z pohledového betonu. Často jsou do této kategorie řazeny i „kamenické“ úpravy pohledového betonu. jehož cílem bylo identifikovat: 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 31 . tzv. 1 Ceremonial Hall in the town Svitavy – its original state Obr. tedy náhrada původního pohledového betonu pohledovým betonem novým s lepšími vzhledovými vlastnostmi. Stav objektu po přibližně třiceti pěti letech je patrný z obr. a to ještě v okamžiku. Zde již je povrch pohledového betonu překryt byť relativně tenkým nátěrem či jemnozrnnou cementopolymerní stěrkou.

Při testech podle ČSN 73 1326 došlo prakticky k totálnímu rozpadu testovaných těles. Současně výsledky naznačují. je v maximální možné míře eliminovat vstup vody do povrchových oblastí. • korozní stav výztuže. Z uvedených skutečností je zřejmé. b The original state of outdoor equipment Obr. Přesto lze zjištěné tahové pevnosti charakterizovat jako akceptovatelné. • rozsah povrchových vad. umožňující přikotvení případných reprofilačních vrstev adhezí. To ilustruje i stav pohledových betonů ve vnitřních prostorách. 3a. • Použitý beton má akceptovatelnou kvalitu a lze ho zařadit do aktuální třídy C20/25. a to jak dlouhodobým působením vyluhujících účinků dešťové vody. že přepočet tahové pevnosti na tlakovou u betonu nižší 32 a střední kvality lze provést přepočítacím poměrem 1:10 až 1:15 je zřejmé. fine-grained “sand” concrete with the gravel aggregate fraction 0/8 mm Obr. které jsou z hlediska povrchové degradace vyhovující. že degradace betonu je odvislá přede- vším od jeho kontaktu s vodou. tak i rozběh elektrochemické koroze na výztuži. Voda indukuje jak mrazové poruchy.48 MPa. b The realization of reference surfaces Obr. 6a. 5 The detail of the concrete core.51 MPa. b Původní stav venkovního vybavení ❚ Fig. • Provedený beton je po více než třiceti letech expozice ve venkovním prostředí mimořádně silně zkarbonatován (průměrná tloušťka karbonatovaných vrstev 65. že povrchové vrstvy jsou degradovány. 7a. tj. tedy v oblasti.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 3a 3b • kvalitu betonu a jeho strukturu. která uspokojivě koreluje se zatříděním betonu na základě stanovené válcové pevnosti v tlaku. že pouhou revitalizací. přesto umožnily poměrně přesně zodpovědět uvedené otázky. b. Uvážíme-li. tak stanovení pevnosti v tlaku (obr. Byly odebrány tři jádrové vývrty o průměru 50 mm. 7a. • mrazuvzdornost betonu. tak vyluhování povrchových oblastí. kde dosud nedošlo k oddělení krycích vrstev. 1. 5). Z průzkumu jednoznačně vyplynulo. které byly využity jak k posouzení struktury betonu. tak mrazovými cykly. b. že pevnost betonu v tlaku povrchových vrstev se pohybuje na úrovni 15 až 22 MPa. Ze závěru stavebně technického průzkumu tedy zejména vyplývá. b Realizace referenčních ploch ❚ Fig. která má podstatný vliv na možnost sanace povrchových oblastí. Z provedených zkoušek vyplynulo: • Pro zhotovení pohledových betonů byl použit velmi jemnozrnný „pískový“ beton s převažující frakcí 0/8 mm (obr. 5 Detail jádrového vývrtu. To je hodnota. jemnozrnný „pískový“ beton s frakcí 0/4 mm ❚ Fig. V úvahu te- Obr. Zkoušky měly relativně omezený rozsah. 6a. 3a. c The pictures showing the repair work 4 5 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . 4 The concrete cores from the architectural concrete of the facade of the building Obr. 4 Jádrové vývrty z pohledových betonů fasády objektu ❚ Fig. omytím. jak prodloužit životnost fasády objektu. Průměrná hodnota tahové pevnosti byla 1. např.3 mm!) a veškerá výztuž v něm uložená se nachází v oblasti se sníženou alkalitou. • Provedený beton je zcela nemrazuvzdorný. že jedinou možností. kde alkalita betonu nemůže tuto výztuž chránit před rozběhem elektrochemické koroze. Dále byla na omezeném počtu míst stanovena tloušťka zkarbonatované vrstvy a pomocí magnetického indikátoru výztuže tloušťka krycí vrstvy betonu nad výztuží. kartáčováním či transparentními penetracemi by nebylo možné fasádu na delší dobu stabilizovat. c Záběry zachycující provádění sanačních prací ❚ Fig. Na třech místech pak byla stanovena odtrhovými zkouškami i pevnost povrchových vrstev betonu v tahu. Porovnáním obou parametrů byla získána informace o korozním stavu výztuže v těchto oblastech. • Tahová pevnost povrchových vrstev na třech zkušebních místech byla 1. 4).32.60 a 1. Na zbytcích těchto jádrových vývrtů byly pak provedeny orientační testy mrazuvzdornosti betonu podle ČSN 73 1326.

Postup sanačních prací V rámci celkové rekonstrukce Smuteční obřadní síně ve Svitavách sanaci provedla firma Suno. K očištění jednotlivých povrchů byl použit vysokotlaký čistič Oertzen 400 doplněný o příslušenství Tornado k vodovému tryskání s Borit-karbidovou tryskou abrazivem – křemičitým pískem. Základním požadavkem při sanování povrchu fasády železobetonové konstrukce Obřadní síně z pohledového betonu bylo v maximální možné míře zachování původní struktury a barevnosti povrchu s prodloužením její životnosti.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 6a 6b dy přicházel pouze razantnější zásah. ale současně by si vynutil celoplošnou reprofilaci. Z tohoto důvodu nebylo možné použít k předúpravě povrchu vysokotlaký vodní paprsek. o. a tím eliminoval jeho nejvýraznější slabinu z hlediska životnosti. Proto se muselo postupovat citlivějším způsobem opískováním. odpovídající zruč- nost a zvýšenou časovou náročnost prováděných oprav. Použití abraziva unášeného tlakovou vodou je výhodné zejména z důvodu omezení vysoké prašnosti provázející klasické pískování. Prostějov. zejména však omezil vstup srážkové vody do podkladního betonu. Referenční plochy byly využity k ověření stanoveného technologického postupu a použitých materiálu i výsledného estetického efektu po provedeném sanačním zásahu. Charakter povrchu a požadavky kladené na konečný výsledek vyžadují velmi citlivý přístup. a to nízkou mrazuvzdornost.. r. Stěny z pohledových betonů tvoří hladké plochy s otiskem vodorovně nebo svisle orientovaných bednících prken. Byly provedeny celkem tři vzorky zvolené na různých typech povrchu na vnější fasádě objektu a dělící stěny. Při zhotovování 7a 7b 7c 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 33 . který by spolehlivě odstranil veškeré nesoudržné součásti povrchových vrstev betonu. který by současně v maximální možné míře zachoval strukturu povrchu. Zakázka byla realizována na základě výběrového řízení po provedení re- ferenčních ploch a vyhodnocení cenových nabídek. s.

aby struktura původního a nového povrchu byla pokud možno shodná. b Retaining walls and the outdoor equipment after restoration 9 8b 10a 10b referenčních ploch byly zkoušeny různé tlaky a hrubost abraziva. Po jejím zaschnutí byl povrch fasád a všech okolních prvků z pohledových betonů opatřen celoplošně nástřikem hydrofobizačního prostředku Fobisil extra W ke spolehlivému omezení vstupu vody do povrchových oblastí železobetonové konstrukce. uhličitanových výluhů a povrchových vrstev betonu narušených mrazovou degradací. Poté se povrch fasády barevně sjednotil šedou pigmentovou penetrací Densocure R color aplikovanou válečkem. 8a. 9 The closeup of dissected parts of skirting of facade after restoration Obr. že čelní stěna síně v místě pod parapetem byla pravděpodobně z důvodu zatékání značně poškozena a musela se opravit sanačními hmotami i zevnitř. Takto upravené plochy byly opláchnuty vodou k odstranění zbylých nečistot. Tento postup byl zvolen i z toho důvodu. Při reprofilaci bylo respektováno původní členění bednících prvků. na jemnější prvky se používala frakce 1 až 2 mm. b The ceremonial hall after restoration Obr. b Opěrné zídky a venkovní vybavení po dokončení sanace ❚ Fig. b Obřadní síň po dokončení sanace ❚ Fig. Následně byl poškozený povrch pečlivě zednicky reprofilován jemnozrnnou správkovou hmotou Monocrete PPE TH. Po nástřiku části ploch se však na žádost investora přistoupilo i v tomto případě k použití pigmentové penetrace. Pohledové betony ve vnitřních prostorách měly být po opískování opatřeny pouze transparentní bezbarvou penetrací.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 8a Obr. 9 Detailní záběr členité soklové partie fasády objektu po sanaci ❚ Fig. Po dokončení lokálních reprofilací byl jejich povrch opět citlivě opískován. 10a. Pokračování na straně 35 dole ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . Podle druhu povrchu byly použity dvě hrubosti křemičitého písku. kdy se pro zajištění co nejvěrnější struktury s původním povrchem používaly na opravo34 vaných plochách k otisku nehoblované desky ve svislé nebo vodorovné orientaci. k ošetření obnažené ocelové výztuže byla použita jako antikorozní ochrana a spojovací můstek dvousložková polymercementová směs Densocrete 111. protože stanovený postup nevykazoval požadovaný estetický vzhled barevné stejnorodosti povrchu. 10a. Po opískování se provedla akustickou trasovací metodou inspekce povrchových oblastí a defekty s dutým ozvukem byly citlivě mechanicky odstraněny. na ostatní 2 až 4 mm s tlakem 200 až 250 barů. 8a. lišejníků. Předúprava povrchu fasád z pohledového betonu opískováním zahrnovala odstranění usazených nečistot. Po dokončení prací a jejich předání byla sanace pohledových betonů Smuteční obřadní síně hodnocena z estetického hlediska ze strany investora – Technické služby města Svitav jako velmi zdařilá s tím. že objekt i nadále může důstojně sloužit svému účelu.

r. • samotná metoda měření je rovněž drahá (nutnost nákupu chemikálií).vesely@betotech.: 602 324 116 e-mail: dohnalek@sanacebetonu. mrazuvzdornost i míru degradace povrchových vrstev. Milan Jurák Suno. Ing. že metody destruktivní jsou nejpřesnější a průkazné. kteří řídí jednotlivé procesy na stavbě. Doc. Bohužel se do článku nevešla podrobnější exaktní informace o konfirmaci tohoto měřidla s metodou CM alespoň v jednom konkrétním případu na konkrétní konstrukci. s. To lze využít i pro sjednocení struktury povrchu původního betonu a nových oprav. tak i výsledného estetického vzhledu revitalizovaného betonového povrchu. že pokud není dostatečně exaktně ověřen vztah mezi alternativní metodou měření. že autor správně uvádí. • Pro prodloužení životnosti objektu a zachování jeho vzhledu má zásadní význam omezení vstupu srážkové vody do povrchových oblastí. V článku jsou uvedena technická data (bohužel nekonzistentní) tří vybraných vlhkoměrů s tvrzením v jednom případě – kapacitní měřič BF30 – že přesnost tohoto měřiče je srovnatelná s metodou CM. které lze takto získat.cz Ing. pokládky finální vrstvy podlahy. Podle zahraničních zkušeností pro potěry na bázi síranu vápenatého výsledky karbidové metody odpovídají výsledkům gravimetrické metody a pro cementové potěry je vztah mezi výsledky obou metod následující: následuje převodní tabulka.cz Dokončení ze strany 34 C E L K O V É Z ÁV Ě RY Z provedeného stavebně technického průzkumu a následné sanace pohledových betonů na obřadní síni ve Svitavách vyplynuly následující poznatky: • Pohledové betony je třeba navrhovat jako mrazuvzdorné. pořizovací investice sušící komora slouží spolehlivě řadu let a i pro jiné účely a dá se pořídit v řádu desítek tisíc Kč s ohledem na velikost a výkon. progresivnějším metodám nedestruktivního měření vlhkosti. pokud je prokázáno. získat výsledek z jednoho měřícího místa je otázkou 20 až 40 min. Odběr jednoho vzorku (vývrt) trvá několik minut. o. současně však nevytvoří na povrchu tlustý film a za- • Opravy chová tedy jeho původní strukturu. je třeba vzít v úvahu tento aspekt s ohledem na pórovitost povrchu. Navíc dle informací v článku uvedených měří hrotové a příložné vlhkoměry do hloubky zhruba 40 mm. a tou metody měření hrotovými nebo příložnými vlhkoměry bezesporu jsou. jsem nabyl dojmu. Nemrazuvzdorné betony v exteriérových podmínkách rychle chátrají. že problém stanovení vlhkosti betonu je velmi snadno a rychle řešitelný s dostatečnou spolehlivostí pomocí hrotových nebo ještě lépe bezhrotových příložných vlhkoměrů.jurak@suno. Tyto citované nevýhody záleží na subjektivním úhlu pohledu hodnotitele. V principu nemám nic proti novým. Použití jiné metody je možné pouze v případě. CSc. např.: 602 560 162 e-mail: milan. s. • Při předúpravě povrchu je třeba citlivě použít předem ověřené mokré pískování. uveřejněného v časopise Beton TKS 2/2011 (str. Přístroj na metodu CM se dá pořídit v rozmezí 10 až 20 tis. Ing. Uvítal bych snad od výrobců takovýchto zařízení přesnější údaje o postupu kalibrace měřidla a případné průkazy. slouží spolehlivě řadu let a jednotlivá kapsle stojí cca 25 Kč. • Před návrhem sanace pohledových betonů je třeba provést přiměřený stavebně technický průzkum. jaký vztah mají výsledky těchto měřidel k výsledkům získaným metodou gravimetrickou a to pro různé typy měřených materiálů. Poznámka 2: Vhodná alternativní metoda je metoda karbidová.suno. že vede ke stejným výsledkům jako metoda podle ČSN EN ISO 12570. To lze zajistit buď účinnou hydrofobizací nebo barevně pigmentovanou penetrací. o Havlíčkova 22. natož pak porovnání s metodou gravimetrickou. K článku bych chtěl podotknout. Pokud je mrazuvzdornost betonu zajišťována jeho provzdušněním. pohledových betonů lze provádět pouze na základě odsouhlasených referenčních ploch. která po opravě pohledový beton barevně sjednotí. s. u kterých je třeba vlhkost zjišťovat za účelem zahájení dalšího technologického postupu.cz www. r. a to ve specifikaci XF1. a to zejména v oblastech. který 3/2011 ❚ by posoudil strukturu betonu.r. 140 00 Praha 4 tel. které umožní jak ověření navrženého technologického postupu.cz technologie • konstrukce • sanace • BETON 35 . resp.cz www. Jiří Dohnálek.betonconsult. kam v důsledku stavebních detailů a méně účinného oplechování trvale vtéká dešťová voda. XF3. není možné a dle mého názoru ani příliš rozumné. Pro podlahové konstrukce dle ČSN 74 4505 je dokonce předepsáno v článku normy 7.REAKCE A PŘIPOMÍNKY ČTENÁŘŮ ❚ DISCUSSION BOARD REAKCE NA ČLÁNEK „VLHKOMĚRY PRO MĚŘENÍ VLHKOSTI BETONU“ Po přečtení výše uvedeného článku. 32 a 33). Kč. • metoda měření je drahá co do pořizovací investice. Zda je to hodně či málo je třeba porovnat se spolehlivostí výsledků. a s možností negativních následků zapříčiněných chybným rozhodnutím o dalším postupu stavby v důsledku ne zcela spolehlivého měření. vždy alespoň o něco hlubší. 796 01 Prostějov tel. jeho kvalitu. a metodou gravimetrickou. Betonconsult. Pouze konstrukce potěrů pro plošné zatížení menší než 2 kN/ m2 mají minimální tloušťky v rozmezí 35 až 40 mm a to navíc nesmí být do konstrukce zabudováno podlahové topení. zejména stavbyvedoucím. Na Veselí 45. respektive 30 až 35 mm. V praxi jsou však konstrukce. e-mail: vladimir. To je vše. • U starších železobetonových konstrukcí z pohledového betonu je třeba při generální opravě po třiceti až padesáti letech prakticky vždy počítat i s lokálními reprofilacemi. co bych rád sdělil čtenářům článku. Rovněž nemohu úplně souhlasit s nevýhodami destruktivních metod uvedenými v článku a to zejména: • metoda měření je pracná. Z citovaného požadavku uvedené ČSN a z praktických zkušeností vyplývá. Vladimír Veselý Betotech. Konečné rozhodnutí je pak na nich.14 Vlhkost cituji: Vlhkost se stanovuje sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN ISO 12570. se na výsledky spolehnout.o.

6 Odvodnění tělesa tramvajové trati drenážemi přes kalové jímky do stávající kanalizace ❚ Fig. 2 Demontáž velkoplošných panelů BKV of large-area panels BKV ❚ Fig. V jednom z nejvíce zatížených úseků pražské hromadné dopravy přispěly provedené stavební práce ke zkvalitnění tramvajového tělesa. 8 Consolidation of the load-bearing trackbed structure with special wire meshes in Spálená Street given the insufficient cover of the existing brick sewerage Obr. 1 Removal of sealing elements and existing rails Obr. 6 Drainage of the trackbed with drains through cesspits into the existing sewer system Obr. zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Cílem kompletní rekonstrukce tramvajové trati mezi ulicemi Národní a Spálená v Praze v srpnu 2010 byla výměna opotřebené a technicky nevyhovující trati. 8 Zpevnění nosné konstrukce tramvajového tělesa KARI sítěmi v ulici Spálená. která proběhla v srpnu 2010 pod stálým dozorem veřejnosti. 5 Setting of a temporary construction from concrete prefabricated elements along the route 36 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . ❚ This paper describes complete reconstruction of a tram line in one of the busiest sections in Prague’s public transport between streets Národní and Spálená.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI NÁRODNÍ–SPÁLENÁ V PRAZE ❚ RECONSTRUCTION OF TRAM LINE NÁRODNÍ–SPÁLENÁ IN PRAGUE Michal Vojtíšek V článku je popsána kompletní rekonstrukce tramvajové trati v jednom z nejvíce zatížených úseků pražské hromadné dopravy mezi ulicemi Národní a Spálená. 7 Laying of antivibration mats on the base course from crusher-run material and start of the assembly of the rails Obr. 4 Removal of the Obr. 7 Položení antivibračních rohoží na podkladní vrstvu ze štěrkodrti a zahájení montáže kolejí ❚ Fig. 2 ❚ Dismantling 4 Obr. Rekonstrukce probíhala za úplného vyloučení tramvajového provozu v tomto úse- 1 2 3 Obr. 4 Odstranění podloží původních kolejí bed of the original rails ❚ Fig. The reconstruction took place in August 2010 under constant supervision of the public. vzhledem k nedostatečnému krytí stávající zděné kanalizace ❚ Fig. 3 Removal of the existing asphalt structure by means of milling Obr. Projekt byl připraven s vazbami na plánovanou rekonstrukci stanice metra Národní třída. 1 Odstranění těsnících prvků a stávajících kolejnic Fig. 5 Osazení pomocné konstrukce z betonových prefabrikátů podél trasy ❚ Fig. 3 Odfrézování stávající živičné konstrukce ❚ Fig.

Ve Spálené ulici je trať vedena excentricky se zachováním parkovacích míst v druhé části komunikace. Na Národní třídě je tramvajová trať umístěna v ulici středově s oboustranným provozem automobilové dopravy. aby neznemožnila připravované komunikační úpravy. 1 až 4). které zajistily jejich dostateč- 5 6 7 8 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 37 . sloužící jednak jako antivibrační a jednak jako protihluková opatření. bylo nezbytné sanovat podloží použitím geotextílií a geomříží. přes kalové jímky a nově vybudované přípojky do stávajících jednotných stok. Vzhledem k tomu. Pro oddělení tramvajového tělesa od okolního prostředí byly použity antivibrační rohože. Na začátku prací byly odstraněny stávající kolejnice včetně velkoplošných panelů BKV s živičným podkladem. Na celou rekonstrukci měli stavebníci pouhých třicet sedm dnů. Aby bylo možné dodržet požadovanou únosnost zemní pláně tramvajového tělesa 40 MPa. Projekt zachoval dosavadní dopravní režim v obou úsecích.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N ku a v lokálních záborech přilehlého jízdního pruhu vozovek a chodníků. Celková délka rekonstruované dvoukolejné trati byla přes 700 m. z toho úsek na Národní třídě měřil 400 m a část ve Spálené ulici měla délku 305 m. Nejprve bylo vybudováno nové odvodnění trati podélnými a příčnými spády a drenážemi. že se jednalo o kompletní rekonstrukci tramvajové trati. trolejové vedení a všechny povrchy v okolí tramvajového tělesa (obr. byla odstraněna stávající konstrukce na požadovanou hloubku včetně nepotřebných zařízení stávající tramvajové trati. Stopa tramvajové trati je přizpůsobena situování zastávek a je vedena tak. Pro pokládku svislých rohoží byly použity betonové prefabrikáty.

9 Placement of the rails in the required geometric position. Minimální hloubka konstrukcí je 673 mm (obr. 7). a tím umožňují pohyb kolejnic. do níž byly předem rozmístěny plastové hmoždinky. 10 Betonáž nosné betonové desky mobilní pumpou. Následně byly kolejnice umístěny do požadované směrové a výškové geometrické polohy (obr. 12 Lití vrstvy z asfaltu na konstrukční betonovou desku ❚ Fig. v němž jsou upevněny kolejnice. Poté byla vybetonována betonová deska (obr. 9 Umístění koleje do předepsané geometrické polohy. vrtulemi a plastovými hmoždinkami. směrovými vodícími vložkami přizpůsobenými pryžovým tlumícím profilům. Další možnost – konstrukce trati na pražcích – se v centru města vzhledem k nutnosti pojíždět trať automobily a pohybu pěších nepoužívá. příprava pro betonáž ❚ Fig. 10). které zajišťují kolejnice ve žlabech proti bočnímu posunu a které vlivem okolního prostředí ztrácejí pružnost. 11 Kontrola rozchodu kolejnic a zahájení prací na obnovách přilehlých dlážděných chodníků ❚ Fig. kterým jsou vystaveny. ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi. na vzdálenost až 100 m ❚ Fig. Navíc tloušťka konstrukčních vrstev ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . 10 Concreting of the carrying concrete slab with a mobile pump up to the distance of 100 m 12 Obr. NOVÉ KOLEJE Následně byly osazeny nové koleje – žlábkové kolejnice NT1 na betonové desce (systém W-tram). že povrch panelů není dostatečně odolný proti působení chemikálií. Nevýhodou původního systému na velkoplošných panelech BKV je vedle vyšší konstrukční výšky také to. Hlavním důvodem pro použití technologie W-tram bylo. 13 Pohled na dokončenou trať směrem na Národní divadlo ❚ Fig. Betonová deska z betonu C30/37 XC1 s nižším vodním součinitelem plní funkci nosné konstrukce. že tloušťka konstrukč38 ních vrstev (673 mm resp. pružnými svěrkami.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 9 10 11 Obr. 11 Checking of the gauge of the way and start of work on the renovation of adjacent sidewalks Obr. V neposlední řadě je nevýhodou také obtížná výměna panelů BKV. 690 mm) je podstatně menší než u ostatních technologií a tím nedochází. 13 View of the completed line in direction to the National Theatre nou svislost a umožnily připevnění na rovný podklad. se působením koroze již cca po deseti letech provozu rozpadá. drainage connection. Ocelový žlab. až na výjimečné případy. Problém je také životnost upevňovacích pryží. preparation of concreting Obr. Pod patu kolejnice se u tohoto systému namontují plastové podkladnice spolu s podložkami. napojení odvodnění. 9). 12 Pouring of layer of asphalt on the structural concrete slab Obr.

11). srpna 2010 Inovace se dočkaly také tramvajové zastávky. má konstrukční výšku 690 mm. Nové nástupní ostrůvky jsou díky mírnému vyosení tramvajového pásu rozšířené.cz 39 .eurovia.: 224 951 349.: 731 602 380 www. s. jejíž povrch je z litého asfaltu. ve Spálené v úseku Národní–Purkyňova z velké žulové dlažby. ukolejnění. ovládání a vytápění výměn. a. s. Michal Vojtíšek EUROVIA CS. Povrchová úprava chodníků zůstala dle situace před zahájením rekonstrukce. Po vytvrdnutí betonové desky se kolej definitivně směrově a výškově dorovnala a byly dotaženy vrtule (obr. závod 4 – Praha (hlavní stavbyvedoucí Jan Rupert) Metroprojekt Praha. Čekající souprava nyní nezasahuje do prostoru zastávky a umožňuje bezproblémovou obsluhu cestujících u dalších souprav. které tvoří ochranu před bludnými proudy a šířením vibrací. Přechody pro chodce mají bezbariérovou úpravu a signalizaci pro nevidomé a slabozraké. s. P O H O D L N Ě J Š Í Z A S TÁV K Y zastávek Národní divadlo a Národní třída směr Karlovo náměstí je ze žulové mozaikové dlažby. Povrchová úprava 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON Ing. 113 19 Praha 1 tel. Národní 10.. Zastávka Národní divadlo směrem na Újezd je navíc posunuta k centru. zastávka Národní třída směr Národní divadlo zůstala v souladu s předchozím stavem živičná. města Prahy. Výška všech nástupních hran je všude 200 mm. EUROVIA CS. a. Nové řešení umožňuje vytvořit dostatečně dlouhý úsek pro tramvajovou soupravu před křižovatkou. Kolejnice byly na závěr opatřeny tenkostěnnými bokovnicemi a patními profily. mob. V čele zastávky Národní třída bylo navíc zřízeno místo pro přecházení. července 2010 dokončení 31. Rekonstrukce obsahovala také lokální deinstalaci a zpětnou instalaci trolejového vedení. úpravu trasy sdělovacích kabelů a přeložku veřejného osvětlení. Dále byly položeny nové obruby a podél tramvajové trati na Národní třídě byly osazeny preferenční prvky (betonové tvarovky). s. zahájení 26. a. příčná propojení.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 13 takovéto trati je cca 900 až 1 100 mm. a. Vozovka. Povrchová úprava je na Národní třídě a ve Spálené v úseku Purkyňová–Lazarská z litého asfaltu (obr. Cestující mohou také využít elektronizovaný informační systém jízdních řádů. což může vést ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi. 12). Základní údaje Název stavby Investor Zhotovitel stavby Projektant Termíny realizace Rekonstrukce tramvajové trati Národní–Spálená Dopravní podnik hl.

celkovou náhradu dosavadní zárubní zdi novou konstrukcí mohutné monolitické tížné zdi. Vzhledem k velkým výškám zárubní zdi by i při použití pažící konstrukce vznikly při výkopu velké stavební zábory přilehlých pozemků. kotvené zárubní zdi před stávající BETON • technologie • konstrukce • sanace . v rámci rekonstrukce. předního.296 dálnice D11 Praha–Poděbrady. vyrobených pod typovým označením IZT 16-20/826.61 m nebo 2. která po dvaceti pěti letech provozu byla již v havarijním stavu a sanace současného konstrukčního systému nebyla možná. Vodorovné osazení pohledových lícových prefabrikátů je řešeno pomocí dolní železobetonové vyrovnávací dobetonávky šířky 350 mm. Zeď je rozdělena dvěma dálničními nadjezdy v ulicích Na Svěcence a Božanovské. Bylo rozhodnuto. Zeď byla v podélném směru rozdělena na jednotlivé dilatační úseky délky 15. Laboratorní výsledky zkoušek pevnostních charakteristik betonu dopadly příznivě a odpovídaly standardní kvalitě betonu C25/30. Projektovým pracím v roce 2009 předcházel nový stavebně-technický průzkum stávající konstrukce. Projekt od svého počátku vycházel z předpokladů využití dosavadní zárubní zdi jako pažící stěny a předsazení nové. Pracovní postup. dříku zdi z prostého betonu a monolitické železobetonové římsy.4 až 0. Přední plocha byla provedena ve sklonu 5 : 1. 1) je železobetonové prefabrikované kotvené žebro profilu H příčného řezu 500 x 500 mm. Po odstranění narušené. V celé délce zdi byla k patě přibetonovaná monolitická svodidlová zídka výšky 0. After 25 years in service. V místech maximální výšky zdi (cca. zajišťující stabilitu svahu dálničního zářezu výšky až 11 m. 11 m) byly navrženy pažící stěny pomocí kotvených mikropilot. Tímto při realizaci odpadla rozsáhlá a nákladná demolice původní zdi včetně zajištění výkopů a pracovního prostoru. Tato konstrukce byla navržena ze čtyř samostatných betonážních celků: základového pasu ze železobetonu. Lícové prvky mají tloušťku 190 mm. který v žádném případě nepovolil vstup na svůj pozemek za účelem provádění stavebních prací. byla původní prefabrikovaná konstrukce vybourána a nahrazená konstrukcí z drátokamenných (gabionových) košů (výšky od 2.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N REKONSTRUKCE ZÁRUBNÍ ZDI NA DÁLNICI D11 PRAHA–PODĚBRADY ❚ THE RECONSTRUCTION OF A RETAINING WALL AT HIGHWAY D11 PRAGUE–PODĚBRADY Václav Polák. Prefabrikovaná kotvená konstrukce byla použita v úseku s výškami dálničního zářezu od 5 do 11 m v celkové délce 260 m. zadního a dvou typů pomocných částí. Bylo nutné zaměřit se na sanační opatření pro zvýšení nedostatečného krytí výztuže v přední a horní ploše základu. železobetonové svodidlové zídky. 5 m). K této variantě bylo nakonec vydáno záporné stanovisko jednoho z majitelů dotčeného pozemku.715–1. Spodní příčné prvky byly na monolitický základ osazeny do betonového lože ve sklonu 1 : 5. zdvojená.3 m. šířky 3. s. kde bylo možné z hlediska výšky a prostorových možností otevřít výkop. the wall was in a state of disrepair not allowing reconstruction. ostatní pak na sucho a navzájem byly drženy ozuby. Původní konstrukce z roku 1984..2 do cca. ve fázi bourání původní konstrukce a provádění výkopů. kterému předcházel podrobný stavebně-technický průzkum. provides stability for a sloping highway embankment. Zeď zajišťuje stabilitu svahu dálničního zářezu výšky až 11 m. což při výškách zdi místy až 11 m a v těsné blízkosti pojížděné dálnice bylo téměř nereálné. Nosná konstrukce kotvené zárubní zdi Hlavním nosným prvkem nové zdi (obr. The wall. výšku 500 mm a jejich délka (3. při výškách svahu nad 3 m. Šířka svodidlové zídky kolísala mezi 0. V nižších polohách. ❚ The article describes the reconstruction of a retaining wall originally built in 1984 on D11 highway and gives the architects account of a new construction approach. PODKLADY A PŮVODNÍ P R O J E K T O VÁ D O K U M E N TA C E PŮVODNÍ KONSTRUKCE ZÁRUBNÍ ZDI Dotčená stavba se nachází v katastrálním území Horní Počernice v Praze 9 v kilometru 0. železobetonu zn. a. který byl zaměřen zejména na diagnostiku základu zdi a monolitické svodidlové zídky a jejich případné využití pro novou konstrukci. Veškeré spáry po obvodu prefabrikátů jsou těsněny pásky z mikroporézní pryže tloušťky 5 mm.8 m. nebo. Jednotlivé prvky se sestavovaly do hranice a prosypávaly se zeminou. B 330 (C25/30). Skladba zdi byla při výšce stabilizujícího svahu do 3 m jednoduchá. Proto byla před stávající zeď provedena nová kotvená zárubní zeď z prefabrikovaných prvků. degradované krycí vrstvy betonu byla použita kotvená přibetonávka v tloušťce cca 130 mm z provzdušněného betonu.61 m) je přizpůsobena osové vzdálenosti žeber. zaručující krytí a dostatečnou pasivační schopnost původní výztuže.51 m. že monolitická svodidlová zídka bude využita jako podkladní vrstva pro zbudování základového bloku nové zárubní zdi. která se směrem ❚ 3/2011 Projektové předpoklady a využití dosavadní konstrukce při návrhu nové zárubní zdi S ohledem na požadavky majitelů soukromých pozemků nad korunou dosavadní zdi a s přihlédnutím ke stísněným prostorovým podmínkám v blízkosti dálnice a značné výšce stávající zdi.3 m respektovaly průběh dosavadní konstrukce. reaching the height of up to 11 meters.9 m. a předpokládal. N O VÁ K O N S T R U K C E K O T V E N É ZÁRUBNÍ ZDI konstrukci. doplněné ještě o vrstvu stříkaného betonu.8 m z provzdušněného 40 Původní projekt rekonstrukce zárubní zdi z roku 2002 ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Se žebrem tvoří společný konstrukční celek.3 m (celkem třicet dilatačních dílů). byl zpracován firmou SUDOP Praha. předpokládal odtěžení a otevření výkopu za rubem zdi vždy v rámci jednoho dilatačního úseku 15. Therefore a new anchored retaining wall made of prefabricated elements has been constructed adjacent to the original wall. skladebné šířky 1. do jehož příruby jsou zasunuty pohledové deskové prefabrikáty. byla navržena z prefabrikovaných tyčových prvků. Pavel Žižka Příspěvek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 a věnuje se stručnému popisu nového konstrukčního řešení pohledem projektanta. byla zpracována nová varianta řešení. Hranice se vždy skládala z prvků příčného. Jednotlivé dilatační úseky po 15.

0m PROINJEKTOVÁNÍ VÝPLŇOVÉHO MATERIÁLU ZÁRUBNÍ ZDI ODVODNĚNÍ RUBU ZDI TĚSNÍCÍ BETONOVÁ VRSTVA ZÁKLAD PRO PREFABRIKOVANÉ KOTVENÉ ŽEBRO DOLNÍ VYROVNÁVACÍ DOBETONÁVKA DOSAVADNÍ SVODIDLOVÁ ZÍDKA BETON B330 SANAČNÍ PRÁCE NA SVODIDLOVÉ ZÍDCE SVISLÁ PŘIBETONÁVKA V TLOUŠŤCE 130mm R 32N ZEMNÍ KOTVA DÉLKY 8. přes patní desku.0m R 32N ZEMNÍ KOTVA 8. zabetonovanými do tělesa drátokošů. 500mm MONTÁŽNÍ STYK ŽB LÍCOVÉ POHLEDOVÉ PREFABRIKÁTY ZEMNÍ KOTVA R 32N . Kotvení je zajištěno pomocí trvalých zemních kotev R32 délky většinou 10 m pro horní montážní díly a 8 m pro dolní montážní díly.000 4000 4000 4000 SANAČNÍ PRÁCE NA SVODIDLOVÉ ZÍDCE SVISLÁ PŘIBETONÁVKA V TLOUŠŤCE 130mm Odvodnění Primárně je povrchová voda za korunou zdi v celém úseku zachycena žlabem z tvarovek a svedena podélným sklonem do konstrukce uliční vpusti. Injektáž výplňového materiálu dosavadní konstrukce byla provedena ze statických a zejména z bezpečnostních důvodů a to jako zajištění pracovního prostoru pro stavební práce (lokální bourání pro osazení prefabrikovaných žeber. Stručný popis stavebních prací Následně je uveden stručný popis stavebních prací. Bourací práce a injektáž Bourací práce se redukovaly na vytvoření pracovního prostoru pro nový základový blok a dolní vyrovnávací dobetonávku. které je zavrtáno na určené místo.0m R 32N . 5. který byl betonován na horní plochu monolitické svodidlové zídky. dolním a dvěma mezilehlými madly. Podélná drenážní trubka DN 160 je osazena střechovitě na spádovou těsnící betonovou vrstvu.SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N Obr. Sklon kotvy 8° od vodorovné byl dán požadavkem snadnějšího průchodu kotevního soutyčí volnými spárami hranice dosavadní prefabrikované zdi. Osová vzdálenost kotvených žeber je v místech maximální výšky zdi 3 m. Římsa Horní povrch zdi je ukončen železobetonovou římsou šířky 750 mm a výšky pohledové části 500 mm. Minimalizování bouracích prací po výšce zdi bylo dáno návrhem no- technologie • konstrukce • sanace • BETON . b) pohled ❚ Fig. Na požadavek správce objektu bylo zábradlí dodatečně doplněno v celém průběhu výplňovým pletivem. betonáž základu a dolní dobetonávky) a dále jako zlepšení parametrů zeminy. vzhledem k blízkosti stávající kanalizace za rubem zdi..0° 500 DRENÁŽNÍ BETON UKLÁDANÝ PO VRSTVÁCH VÝŠKY MAX. kotvené lehké ocelové revizní zábradlí tvořené horním. 1 Zárubní zeď.2 m a max. Vnitř3/2011 ❚ kem tyče se provede injektáž a po vytvrzení injektážní směsi působí celek jako ocelová kotva s proinjektovaným kořenem.9500 5:1 7:1 ŽNÍ DÍL SPODNÍ MONTÁ RA VANÉHO ŽEB PREFRABRIKO R4-R5 DOSAVADNÍ ZÁKLAD OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ŽB ŘÍMSA - POHLED 1:50 1b ŽB PREFABRIKOVANÉ KOTVENÉ ŽEBRO MONTÁŽNÍ STYK ŽB LÍCOVÉ POHLEDOVÉ PREFABRIKÁTY ODVODNĚNÍ RUBU ZDI ZÁKLAD PRO PREFABRIKOVANÉ KOTVENÉ ŽEBRO 255. působící na konstrukci zárubní zdi. 11 m. Díky tomuto rozdílu došlo k odklonu mezi dosavadní a novou konstrukcí a vytvořil se pracovní prostor pro osazení kotvených žeber.DÉLKY 8. a) sectional view. ve spodní části je konstrukce osazena na základový blok.0m 10. horní plocha je provedena ve sklonu 4 %. Římsa je kotvena pomocí betonářské výztuže vytažené z horní plochy nejvyšší řady lícových prefabrikátů a v místě gabionové zdi svislými kotevními prvky. a) řez.DÉLKY 10. 1 Retaining wall.800 DOLNÍ VYROVNÁVACÍ DOBETONÁVKA 256. Na horním povrchu je. Po výšce je žebro děleno na horní a dolní montážní část a je vždy opatřeno dvojicí zapuštěných kapes pro roznášecí desky zemních kotev. Sekundárně je z těchto zádržných jímek svedena svislou drenážní trubkou DN 150 a vyvedena přes vyrovnávací dobetonávku do dálničního příkopu. 1a 5250 . od paty svodidlové zídky po horní plochu římsy min. Systém je ještě doplněn o svislou drenážní trubku. Odvod vody z rubové části je realizován pomocí drenážního betonu ukládaného za pohledové prefabrikáty po vrstvách výšky max. a v každém poli vyvedenou před líc dobetonávky.0m 1900 3800 vého sklonu přední pohledové plochy 7 : 1 od původního 5 : 1. 500 mm. 41 dolů rozšiřuje a sklonem 7:1 respektuje sklon přední hrany celé zdi. Jednotlivé činnosti se. Výška zdi je proměnná. Vlastní kotva se skládá z nastavitelného ocelového soutyčí. v dolní části zaústěnou do podélné drenáže. V místě odkápnutí vody na svodidlovou zídku je na horní plochu osazena seříznutá polovina trubky DN 100 mm. b) front view - ŘEZ 1:50 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ŽLABOVKY DO BETONOVÉHO LOŽE ŽB ŘÍMSA ŽB PREFABRIKOVANÉ KOTVENÉ ŽEBRO ŽNÍ DÍL HORNÍ MONTÁ RA VANÉHO ŽEB PREFRABRIKO ZEMNÍ KOTVA DÉLKY PROIN JEKTOVANÉ HO KOŘENE 3. běžně pak 4 m.DÉLKY PREFABRIKOVANÉ DÍLY TYČOVÉ PRVKY IZT 16-20/826 PROSYPÁNY ZEMINOU . v některých úsecích se délka kotev upravovala individuálně. Kotvená prefabrikovaná zeď je rozdělena dálničním nadjezdem v ulici Na Svěcence na samostatné úseky délky 60 a 199 m.

42 3a 3b • úprava dosavadních prefabrikátů. • vázání výztuže. o. DOPRAVNÍ STAVBY Brno s. • ochranné nátěry a tmelení spár. r. a) detail. zajištění polohy a vyklínování. • injektážní práce. max.. Pavel Žižka e-mail: zizka@topcon. v některém úseku byly již osazeny spodní díly prefabrikovaných žeber. • sanační práce na svodidlové zídce (očištění povrchů. výška vrstvy 500 mm. zpevnění výplňového materiálu dosavadní zárubní zdi. 182 00 Praha 8 www.cz Složitá rekonstrukce opěrné zdi byla zhotovitelem provedena během jedné stavební sezóny ke spokojenosti investora stavby. • vytýčení budoucí polohy základu prefabrikovaného žebra • lokální bourací práce. Z ÁV Ě R Investor Projektant Zhotovitel Termín výstavby ŘSD ČR TOPCON SERVIS s. • doprava a postupné osazování lícových prefabrikátů. vztyčení. 3 Nová zeď. • vázání výztuže. • pracovní postup osazení horních montážních dílů je obdobný jako ve spodní části. r. 2 Construction stage – gradual application of prefabricated surface elements Obr.cz oba: TOP CON Servis. Václav Polák e-mail: polak@topcon. bednění a betonáž vyrovnávací dobetonávky. r. • finální úpravy terénu. o. s. osazení kotevního přípravku. o. • osazení spřahující výztuže do předem vyvrtaných otvorů ve svodidlové zídce pro základ. b) general view from the highway – combination of a gabion wall and prefabricated anchored wall ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N 2 s ohledem na maximální zkrácení doby výstavby. různě prolínaly. Sdružení SUPER-KRETE CZECH s. • kotvení prefabrikovaných žeber. • osazení podélné drenážní trubky PE DN 160 mm ve střechovitém sklonu. – sdružení pro rekonstrukci zárubní zdi D11 říjen 2009 až říjen 2010 Ing. a) detail. vrty a osazení kotevních trnů. vy- tvoření prostoru pro betonáž římsy a osazení žlabovky. bednění a betonáž základového bločku pro prefabrikované žebro. • zajištění drenážních trubek PE DN 80 mm a PVC DN 150 mm po výšce zdi. b) celkový pohled z dálnice – kombinace gabionové zdi a prefabrikované kotvené ❚ Fig 3 New wall. v jiné části se teprve začínalo s betonáží dolní vyrovnávací dobetonávky. • nátěr dobetonávky proti zemní vlhkosti. 2 Montážní stav – postupné ukládání pohledových prefabrikátů ❚ Fig. vrty pro osazení zemních kotev. přikotvení svařované sítě. • konstrukce zábradlí na římse. • aktivace zemních kotev po vytvrdnutí betonu. bednění a betonáž). • Příprava staveniště. • kotevní práce (injektáž kořenové části).SANACE A REKONSTRUKCE Obr. ošetření výztuže. vytvoření pracovního prostoru pro osazení žebra. • vytvoření spádové těsnící vrstvy pro osazení drenážní trubky. o. • osazení spřahující výztuže do předem vyvrtaných otvorů ve svodidlové zídce pro dolní vyrovnávací dobetonávku. • ukládání drenážního betonu po vrstvách. • doprava a montáž dolního dílu prefabrikovaného žebra. • vázání výztuže.topcon. r. BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . Ke Stírce 56. bednění a betonáž římsy.cz Ing.

Značnú pozornosť autor venuje vlastnostiam cementového tmelu a cementového kameňa. hydratácia slinkových fáz a cementu. technologie • konstrukce • sanace • BETON 43 . jsou-li k dispozici i výsledky na tělesech z tradičních materiálů. Je potřeba uvážit. které se týkají parametrických studií betonů. Michal Števula Tajemník Svazu výrobců betonu ČR CHEMIA CEMENTU I BETONU Na konferencii Dni betonu 2010 vo Wisle v októbri 2010 bola uvedená medzi vedeckú komunitu a odbornú verejnosť monografia „Chemia cementu i betonu“ autora prof. Zvýšení vodního součinitele o 0. CSc. Praha 1998. V posledních dvou letech nás oslovují autoři s články. smršťováním. I tak však zůstává otázkou. 2. nájdu v tejto monografii pre svoju prácu aj množstvo inšpirácií. prísad.: Moderní beton. pracovisko Krakov. obr 5. 69) Srovnání materiálů. kteří se nebojí vydat nezvyklým směrem. Dr. ČKAIT [2] Svaz výrobců betonu ČR: Za betonem do Evropy. 14 [2]. vydaná vydavateľstvami „Wydawnictwo Polski Cement“ a „Wydawnictwo Naukowe PWN“ má desať kapitol a na 728 stranách sa detailne zaoberá problematikou chémie cementu a betónu. Tibor Ďurica. Velmi často je možné v článku najít zmínku. ako aj pracovníkom z výroby cementu. Prof.REAKCE A PŘIPOMÍNKY ČTENÁŘŮ ❚ DISCUSSION BOARD POZNÁMKY NEJEN K ČLÁNKU „BETONY NA BÁZI ALUMOSILIKÁTOVÝCH POLYMERŮ“ (Beton TKS 2/2011.1 [1]) a podstatnému snížení trvanlivosti (obr. modulem pružnosti. prísad a minerálnych prímesí na koróziu betónu. Podrobne 3/2011 ❚ je analyzovaná a popísaná problematika portlandského slinku.3 a 11. pokud zároveň nemáme výsledky zkoušek pevností vzorků po jejich chemickém zatížení. expanzívnemu. Některé zkoušky jsou vyhodnocovány na základě nepřímých kritérií (typicky odolnost vůči mrazu a množství odpadů. zahrnutých v normách. Závěr. prof. hab. má zejména u cementových betonů přímou souvislost s vlastnostmi ztvrdlého betonu: pevnostmi. 10. Monografia ISBN 978-83-9131524-8. Zkoušky chemických odolností. přítomnost výkvětů apod. je veľká pozornosť zameraná na vplyv prechodovej vrstvy fázového rozhrania zatvrdnutého cementového kameňa a povrchu zŕn kameniva. Monografia je v rozhodujúcej miere zameraná na trvanlivosť betónov a tomuto uhlu pohľadu je podriadená celá jej štruktúra. jejichž podstata je významně odlišná. poměr hmotnosti účinné vody k hmotnosti cementu potažmo pojiva. vydání [3] Českomoravský beton: Příručka technologa – Beton – suroviny – výroba – vlastnosti. zloženia slinku a prísad.8. nebo ne a později se uvolní do okolí? V druhém případě nám ve hmotě zůstanou prázdná místa. O to větší pozornost je potřeba věnovat úvodní rozvaze. že monografia „Chemia cementu i betonu“ si nájde svoje miesto v knižnici každého čitateľa časopisu Betón TKS. nasákavostí a s trvanlivostí. Nemůžeme ale vědět. Neskôr bol dlhoročným pracovníkom Akademie Górniczo-Hutniczej v Krakowe. Problém vnesení dalšího parametru do experimentu a tudíž obtížnější vyhodnocení vlivů zůstává stejný jako u cementových betonů.). aby výsledky experimentů bylo možno alespoň přibližným způsobem porovnat. Ako emeritný profesor aktívne pôsobí v Instytute Ceramiki i materiałow Budowlanych Warszawa. Argument ohledně přidání vody pro udržení zpracovatelnosti je tak zcela nepřijatelný a navíc je zřejmé. s různým obsahem popílku. inž. Monografia „Chemia cementu i betonu“. Ing. si samozřejmě zasluhuje ocenění a je-li to potřeba tak i věcnou připomínku. Monografia „Chemia cementu i betonu“ je určená predovšetkým vedeckým a výskumným pracovníkom pôsobiacim v danej oblasti. které prošly stejnými zkouškami odolnosti jako nové nebo modifikované materiály. Literatura: [1] Collepardi M. je bohato ilustrovaná množstvom fotografií. obr. prímesí a čerstvého betónu. rýchloväznému. okrem komplexného pohľadu na problematiku cementu a betónu. vydání U necementových betonů může mít vodní součinitel mnohem menší roli. 179 [3]. která by mohla pomoci v práci s novými i tradičními materiály. že jsem výše uvedené řádky napsal jako doporučení. Praha 2009. která oslabí strukturu materiálu vzhledem k jeho pevnostem a odolnosti. str. Vodní součinitel. Referenční vzorky. okrem veľkého množstva použitej a citovanej literatúry. Okrem tradičných druhov cementov.4 [1]). 1. etc. 11. jestli se stejná úměra a absolutní hodnoty nechají použít i pro nové materiály. že množství vody do záměsi bylo upravováno tak aby bylo dosaženo stejné konzistence neboli zpracovatelnosti. Odvaha a práce našich kolegů. Je velmi žádoucí a mnohem ilustrativnější. Edice betonové stavitelství. ktoré mimoriadne vhodne a konzekventne dopĺňajú skúmanú problematiku. Kurdowský je svetovo uznávaným špecialistom v oblasti chémie cementu a korózie betónu. Dôležité informácie o príčinách a následkoch korózie betónu tu nájdu aj projektanti betónových konštrukcií. vplyvu vodného súčiniteľa. Som presvedčený. je-li možné posoudit chemickou odolnost odlišně koncipovaných materiálů stejným způsobem jako u cementových betonů. Wiesława Kurdowského. Vodní součinitel. Autor po absolvovaní vysokej školy veľa rokov pracoval na rôznych pozíciách v cementárenskom priemysle. je pozornosť venovaná aj špeciálnym cementom – hlinitanovému.1 nebo i více vede k poklesu pevnosti v tlaku o desítky procent (obr. na str. např. kde mnoho rokov pôsobil ako vedúci Katedry Ceramiki Ogólnej. není vůbec jednoduché. Okrem vplyvu cementu. Praha 2010. Všetci používatelia. Závěrem chci říci. co se stane s přidanou vodou: Zapojí se do struktury materiálu. tabuliek a grafov. ďalej učiteľom a študentom vysokých škôl zo stavebných fakúlt a silikátovej chémie. že změnou vodního součinitele jsme studii rozšířili o další parametr a nelze vyvozovat další závěry bez uvážení této změny.

F I R E M N Í P R E Z E N TA C E ❚

COMPANY PRESENTATION

UNIVERZÁLNÍ PRODUKT NA PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANU A SANACI ❚ ALL-PURPOSE PRODUCT FOR FIRE PROTECTION AND RESTORATION
Daniel Štolfa
Vzhledem k částečně ničivým požárům v tunelech, jako například v Gotthardově tunelu v roce 2001, nabývá stavební protipožární ochrana tunelových stavebních děl v posledních letech stále většího významu. K ochraně betonu a armatury před velkým ohřátím se používají mimo jiné maltové systémy, odolné proti požáru. Produkt Nafufill KM 250 se osvědčil nejen jako náhrada betonu PCC, použitelná univerzálně při sanaci betonu, nýbrž nyní také prokázal, že splňuje maximální nároky stavební protipožární ochrany tunelů. ❚ In light of the sometimes devastating tunnel fires, such as the one in the Gotthard tunnel in 2001, structural fire protection of tunnel structure has increasingly gained in significance in the last years. To protect the concrete and reinforcement from fire, fire-resistant mortars systems, among other things, are being used. Nafufill KM 250 has been proven to be a PCC concrete replacement which can be used universally in concrete repair and construction. It is now also proving that it can fulfill the highest demands of structural fire protection for tunnels.

1

Při požárech ve stavebních objektech se v podstatě rozlišuji dvě oblasti: budovy a tunely. Pro požáry v budovách byla zjištěna takzvaná standardní teplotní křivka (ETK), která je v celém světě uznávaná jako ISO 834. Simuluje průběh teploty, od vzniku požáru až po úplný požár vzhledem k času. Podle ní dosahuje například 90timinutový ničivý oheň teploty téměř 1 000 °C. Křivka konči po 180 minutách při teplotě 1 090 °C. V tunelech naopak při požáru platí jiné zákonitosti. Na rozdíl od budov se zde jedná o táhlou troubu, ze které nemůže jen tak unikat ani teplo ani kouř. Proto je zde vysoké tepelné zatížení. Navíc nelze zátěž požárem jednoznačně určit, neboť je závislá na druhu vozidla, které se bere za základ jako potencionální ohnisko požáru. Na tomto pozadí byly navrženy různé křivky požáru v tunelu, ve kterých byla zohledněna maximální teplota požáru vzhledem k časovému průběhu a druhu vozidla. Pro všechny křivky požáru je společné, že přihlížejí k rychlejšímu ohřívání v tunelu a podstatně prudčeji stoupají než standardní teplotní křivka. Vzhledem k tomu bude při téměř všech scénářích překročena značka 1 000 °C již po několika minutách.
O D L U P O VÁ N Í B E T O N U

ZTV-ING a směrnic německého Železničního spolkového úřadu (EBA). Nyní splňuje sanační systém navíc požadavky nizozemské směrnice Rijkswaterstaat (RWS) na stavební hmoty pro stavební protipožární ochranu v tunelové výstavbě. Tato nejpřísnější evropská zkouška byla prováděna v laboratoři pokusné štoly Hagerbach ve švýcarském Flums Hochwiese, kanton St. Gallen. Křivka požáru RWS je navržena pro silniční a železniční tunely, kterými se přepravuji nebezpečné náklady. Za základ se vzal požár kamionu s cisternou, která veze 50 m3 benzinu. Již po cca pěti minutách je dosaženo teploty 1 200 °C, která vzroste během dvouhodinového požáru až na 1 350 °C, aby ke konci klesla opět na 1 200 °C. Pro laboratorní pokus se použily dvě železobetonové desky, které byly opatřeny 60 mm silnou vrstvou produktu Nafufill KM 250. Po vložení do speciální vypalovací pece byl Nafufill KM 250 vystaven výše popsaným teplotám. Přitom nesměl protipožární systém vykazovat žádné odlupování a musel po celou dobu udržovat dostatečný teplotní izolační účinek betonu a armatury.
P O K U S S P O Ž Á R E M O B S TÁ L

Tento rychlý narůst teploty působí v případě požáru negativně na betonovou konstrukci tunelového stavebního díla. Voda vázaná v betonu se odpařuje a přitom se rozpíná. Jestliže tento tlak páry nelze vyrovnat, vzniká explozivní odlupování betonu, které se může rozšířit až k armatuře. Je-li nezakryta, může horko neomezeně působit na betonářskou ocel. Důsledkem jsou deformace armatury a snížení její pevnosti, což ohrožuje celkovou stabilitu stavebního díla. K vytvoření stavební protipožární ochrany v tunelech je proto třeba beton a armaturu chránit před velkým ohříváním. S produktem Nafufill KM 250 je nyní k dispozici dosud jediný systém náhrady betonu PCC, který lze použít téměř ve všech oblastech sanace betonu a navíc splňuje všechny požadavky ochrany proti požáru, které platí v pozemním stavitelství a bytové výstavbě, jakož i pro stavební protipožární ochranu v tunelových stavebních dílech. Díky tomu je již léta osvědčený produkt Nafufill KM 250 nyní téměř univerzálně použitelný.
ZKOUŠKA PODLE KŘIVKY POŽÁRU RWS

Při tomto pokusu s požárem Nafufill KM 250 dokonale obstál. Stavební hmota nevykazovala po značném namáhání požárem žádné narušení v přilnavosti a celý průřez vrstvy zůstal zachován. Na betonu nebylo rovněž zjištěno žádné odlupování. Rovněž teploty měřené na betonovém zkušebním tělese během pokusného požáru dokázaly přesvědčit. Zde požaduje RWS, aby na povrchu betonu, tak zvaném interface, nebylo více než 380 °C, naměřeno však bylo pouze maximálně 267 °C. Kromě toho nesmí teplota v hloubce 25 mm pod interface vzrůst nad 250 °C. Zde byl však zaznamenán narůst pouze na 112 °C. Po tomto úspěšném pokusu lze nyní Nafufill KM 250 rovněž mnohostranně použít v oblasti protipožární ochrany. Prokázaný teplotní izolační účinek stavební hmoty splňuje stavební protipožární ochranu, ve smyslu křivek požáru v tunelech, stanovených v Evropě. Současně je cementová malta modifikovaná plasty první náhrada betonu PCC, která je použitelná pro protipožárně-technická zlepšeni tunelových stavebních děl.
SPEKTRUM POUŽITÍ PRODUKTU NAFUFILL KM 250

Pro cementovou maltu modifikovanou plasty byla již prokázána odolnost proti požáru, podle standardní teplotní křivky pro pozemní stavby, jakož i pro křivky požáru v tunelech podle
44

Nafufill KM 250 je v sanaci betonu a ve stavební požární ochraně téměř univerzálně použitelný a má následující doklady a povolení: • Ručně a stříkáním zpracovatelná náhrada betonu PCC podle ZTV-ING, kapitola 3 Masivní stavby, odstavec 4 (dopravní stavby)
❚ 3/2011

BETON • technologie • konstrukce • sanace

F I R E M N Í P R E Z E N TA C E ❚
Obr. 1 Vzorové křivky testování požární odolnosti ❚ Fig. 1 Standard curves by the testing of fire resistence Obr. 2 Působení plamene vypalovací pece of the fire oven ❚ Fig. 2 Flame impingement

COMPANY PRESENTATION

Obr 3
Fig. 3

Reálný průběh teplot při testování NAFUFILL KM 250 ❚ Real temperature progression by testing of NAFUFILL KM 250

Obr. 4 Vyjmutá zkušební deska po pokusném požáru ❚ Fig. 4 Strenghtened concrete test panel after fire trial Obr. 5 Pokusný požár blízký realitě v pokusné štole Hagerbach Fig. 5 Realistic test fire in the Hagerbach Test Gallery ❚

Tab. 1 Tab. 1

Závislost intenzity požáru na druhu dopravního prostředku Relation between intensity of fire and type of the vehicle

Vozidlo Osobni automobil Nákladní automobil Kamion s cisternou Metro, autobus Vlak
2

Energetický obsah [MW] 5 – 10 100 300 40 300

Trvání požáru [min] 30 – 60 120 120 – 240 90 – 120 120 – 240

3

4

5

• Ručně a stříkáním zpracovatelná náhrada betonu PCC ZTV-W

oblast použiti 219 (vodní stavební díla) • Staticky započitatelný – důkaz podle sanační směrnice DAfStb, třída namáhaní M3 a M2 Certifikovaný a klasifikovaný podle EN 1504 • Elektricky vodivá opravná a anodová zatmelovací malta podle EN 12696 pro sanační princip „Katodová protikorozní ochrana oceli v betonu“
Literatura: [1] Interní materiály MC-Bauchemie, s. r. o. [2] Zprávy o zkouškách společnosti VersuchsStollen Hagerbach AG č. 20090039 a 20100022

• Nehořlavý podle EN 13501, třída stavebních hmot A1 • Odolný proti požáru podle standardní teplotní křivky (ETK)

normy ISO 834, splňuje třídu požární odolnosti F90 a K90
• Odolný proti požáru podle teplotních časových křivek- ZTV-ING,

část 5, odstavec 1 + 2,- směrnice EBA,- zpráva TNO 1998-CVB-R116 a křivky požáru RWS (Rijkswaterstaat)
Ing. Daniel Štolfa MC-Bauchemie, s. r. o. Skandinávská 990, 267 53 Žebrák tel.: 311 545 155 e-mail: daniel.stolfa@mc-bauchemie.cz pt.mc-bauchemie.cz

3/2011

technologie • konstrukce • sanace • BETON

45

M AT E R I Á LY A T E C H N O L O G I E

M AT E R I A L S A N D T E C H N O L O G Y

SHORA DOLŮ ... A NAHORU
Berislav Medič
V článku je popsána metoda „top – down“, která byla v Chorvatsku poprvé použita na projektu „Cvjetni prolaz“. Jedná se o stavební postup, při kterém se staví shora dolů, konstrukce obvodových podzemních stěn zajišťujících stavební jámu jsou realizovány bez kotev, stěny jsou rozepřeny stropními deskami podzemních podlaží a základovou deskou.

TOP – DOWN ... AND UP

❚ This article describes the “top-

down“ method, which was first used in Croatia in the project “Cvjetni prolaz“. It is a building technology involving construction which starts at the top and proceeds in the downward direction. Structures of underground walls are built without anchors, and the walls are strutted with floor slabs of the underground storeys and the foundation plate.

Při plánování výstavby residenční, kancelářské či kombinované budovy v centru města je třeba počítat s podzemními garážemi s dostatkem parkovacích míst tak, jak to požadují současné předpisy pro tuto investiční oblast. Před hloubením stavební jámy, jejíž hloubka je dána počtem podzemních podlaží, je třeba vybudovat konstrukce, které budou zajišťovat bezpečnost prací uvnitř stavební jámy. Plánované odtěžování zeminy nesmí ohrožovat stávající budovy okolo jámy, a proto musí konstrukce budované k ochraně stavební jámy zajišťovat i stabilitu okolních budov. Běžně se počítá s vybudováním svislých podzemních stěn kotvených ve vodorovných řadách. Podzemní stěny jsou uvažovány jako dočasné konstrukce, jejichž vodorovná stabilita je zajišťována zmíněnými kotvami. Realizace kotvení je celkem drahá, složitá a časově náročná činnost. Kromě toho je třeba, než se s ní začne, získat souhlas majitelů sousedních pozemků, pod které kotvy zasahují, stejně jako plány inženýrských sítí na dotčených pozemcích (není žádnou zvláštností, že sítě jsou starší než padesát let). Zajistit obojí včas je poměrně složité. Konstrukce podzemních stěn však může být realizována i bez kotev, jeli možné jako podpory použít mezilehlé stropní desky – metoda nazývaná „top – down“. V Chorvatsku byla tato metoda poprvé použita na projektu „Cvjetni prolaz“. Železobetonové podzemní stěny jsou zde rozepřeny
46

1 Obr. 1 Schéma podzemní konstrukce objektu Cvjetni prolaz underground structure of Cvjetni prolaz Obr. 2 Detail těsnicího pásku v lamele podzemní stěny in a lamella of an underground wall ❚ ❚ Fig. 1 Diagram of the

Fig. 2

Detail of a sealing strip

Obr. 3 Armokoš piloty a dočasné ocelové sloupy připravené ve stavební jámě k osazení ❚ Fig. 3 Reinforcement of piles and temporary steel columns prepared in the construction pit for setting Obr. 4 Odtěžování 1. PP ❚ Fig. 4 Extracting on the 1 underground storey Obr. 5 Sestavená podpůrná ocelová konstrukce pod bednění stropní desky ❚ Fig. 5 Assembled supporting steel structure below the formwork of the floor ceiling

stropními deskami podzemních podlaží a základovou deskou (obr. 1). Spodní hrana podzemních stěn je v úrovni až 7 m pode dnem stavební jámy ve vrstvě vysoce plastického jílu, který brání prosakování podzemní vody do jámy. Těsnící pásky ve svislých spojích mezi jednotlivými lamelami stěny (obr. 2) přispívají k dostatečné ochraně pronikání podzemní vody do prostoru stavební jámy, takže další speciální izolace proti podzemní vodě už nemusela být použita. To přispělo k snížení tloušťky stavební konstrukce – podzemní stěna je navržena jako trvalá konstrukce a tvoří vnější opěrnou stěnu v podzemní části budovy. Jako metoda „shora dolů“ bývá označován stavební postup, kdy se skutečně staví shora směrem dolů, tj. např. od přízemí směrem k základové desce. V našem případě se však současně stavělo i nahoru, takže ve dvou úrovních nad sebou byla dvě samostatná staveniště: jedno podzemní a druhé nadzemní.

Po postavení podzemní opěrné stěny se začalo s realizací pilot a dočasných ocelových sloupů, které již dodržovaly modul budoucí konstrukce. Při procesu vrtání pilot byly používány ochranné duté ocelové trouby zaražené až 1 m do štěrkopískové vrstvy podloží, aby se zabránilo vysypání zeminy do vyvrtaného prostoru. Do vyvrtané díry byl osazen výztužný koš piloty. Do místa hlavy vybetonované piloty byl připraven dočasný ocelový sloup, který se stane součástí budoucího pilíře (obr. 3). Dutým sloupem bylo spuštěno až na dno piloty potrubí, kterým byl postupně čerpán beton do piloty i do sloupu. Po té byl prostor mezi sloupem a zeminou vyplněn jílovitou suspenzí nebo štěrkem rovnoměrné zrnitosti, aby byla zajištěna stabilita sloupu při postupném zatěžování. Na sloupy byly předem navařeny krátké konzoly po vzdálenostech odpovídajících výškám podzemních podlaží, které sloužily jako dočasné podpory podzemních desek
❚ 3/2011

BETON • technologie • konstrukce • sanace

K zajištění cesty pro dopravu zeminy vytěžené z pod desky a pohyb stavebních strojů byly v desce ve vybraných modulech vynechány otvory (obr. než je hotova základová deska. Výhody tohoto stavebního postupu jsou zřejmé z mnoha pohledů: • podzemní stěny zajišťující stavební jámu se stanou vnější konstrukcí budovy – snížení tloušťky vnější konstrukce. V každém modulu jsou čtyři závěsy. na které je bednění zavěšeno. Po odtěžení objemu podlaží je ocelová konstrukce s bedněním o výšku podlaží spuštěna. PP). popisovaná stavební technologie zahrnuje dva souběžné stavební procesy – vedle budování suterénů byla stavěna současně i nadzemní část budovy. stěny (nebo jen části stěn. • deformace konstrukce zajišťující stavební jámu je vyloučena. první sloupy. Po dosažení požadované pevnosti betonu je možno pokračovat stejným způsobem a vybudovat další stropní desku o podlaží níže. které umožňují spustit bednění o úroveň níže po té. dno boxu se otevře a jeho obsah se vysype do korby. na kterých byla smontována ocelová podpůrná konstrukce pro bednění desky (obr. Spojení mezi stropními deskami rozpírajícími obvodové podzemní stěny je zajištěno zazubením stěn a vkládáním vodorovných trnů do spoje. Ve stejném čase probíhá i výstavba nadzemních částí budovy. že vybetonovaná deska dosáhla požadované pevnosti a prostor pod ní byl na výšku dalšího podlaží odtěžen. Odtěžování 1. 47 technologie • konstrukce • sanace • BETON . Po naplnění je box vy3/2011 ❚ zvednut jeřábem nad povrch. 7 a 8).M AT E R I Á LY A T E C H N O L O G I E ❚ M AT E R I A L S A N D T E C H N O L O G Y 2 3 4 5 (než byly nad nimi a pod nimi dokončeny železobetonové nosné pilíře). Tak je ochranná konstrukce stabilizována a zajištěno kvalitní spojení vodorovných a svislých nosných prvků. 4). kde pod něj zajede nákladní automobil o stejném obsahu korby. Dalším krokem byla výstavba dočasných základových patek (jen pro stropní desku budoucího 2. Váha čerstvého betonu je vynášena deskou o poschodí výše. Konstrukce bednění je složena z mnoha modulů s rozměry cca 6 x 6 m. PP probíhalo v „širokém“ výkopu (obr. 5). Pro dopravu zeminy nahoru na povrch byl speciálně pro tento účel navržen a vyroben obrovský ocelový box (tank) o objemu 20 m3 s hydraulicky ovládaným uzávěrem. které jsou nezbytné pro zajištění vodorovné stability aktuálně budovaných úrovní konstrukce) a potom desky. hloubky a průměru pilot je možno budovat souběžně stejný počet nadzemních i podzemních podlaží. na bednění je rozložena výztuž desky (prodloužení výztuže budoucích pilířů a stěn je sestaveno dolů skrze bednění) a do bednění je uložen beton (obr. Počet nadzemních podlaží. Za předpokladu optimální volby rastru. Jak bylo zmíněno. 6). závisí na únosnosti pilot a dočasných ocelových sloupů. • není nutná speciální hydroizolace. co je potvrzeno. která mohou být dokončena před tím.

• všechny uvedené výhody se projeví i v kratším termínu do- končení stavby. 7 Reinforcement of the floor slab on the suspended formwork Obr.hr. Berislav Medič UPI-2M. 7 Výztuž stropní desky rozložená na zavěšeném bednění ❚ Fig.upi-2m. Croatia e-mail: berislav_medic@upi-2m. • je dosaženo významných úspor za nerealizované kotve- ní opěrných stěn. www. 8 View 8 • stavba nemá vliv na stabilitu okolních budov.hr 48 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . 8 Průhled do stavby podzemních podlaží ❚ through the construction of underground storeys Fig. 6 Extracting of soil within the space of another underground storey below the concreted floor slab Obr. Krajiška 10. 6 Odtěžování zeminy z prostoru dalšího PP pod vybetonovanou stropní deskou ❚ Fig. 10 000 Zagreb. • celková cena nosné konstrukce je o 30 % nižší.M AT E R I Á LY A T E C H N O L O G I E ❚ M AT E R I A L S A N D T E C H N O L O G Y 6 7 Obr.

Na nosné konstrukci je provedena vyrovnávací a tepelně-izolační vrstva. Litý cementový potěr. což téměř znemožňovalo jejich větší rozšíření. V čerstvém stavu se měří konzistence Hägermannovým kužílkem a rozlití by mělo být v rozmezí 220 až 260 mm. Na smrštění je důležitá nejen jeho absolutní hodnota. Tento článek pojednává o technologii litého cementového potěru a popisuje jeho použití při rekonstrukci Bílkovy vily. Dále bylo potřeba skloubit požadavky na nízké smrštění s požadavky na dobrou zpracovatelnost. 2 uvedeno smrštění potěru P400 (400 kg cementu) a velmi lehce zhutnitelného betonu třídy C30/37 v konzistenci SF1 (Easycrete SF). rozšířily na úkor potěrů zavlhlých. 1 Typická skladba podlahy ❚ Fig. LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CEMFLOW Obr. Ta se provádí nivelačními hrazdami podobně jako u anhydritových potěrů. Poslední vrstvou v podlahovém souvrství je nášlapná vrstva. nebo cementu. aby se plně ověřily jeho vlastnosti. 1. Pro srovnání je na obr. Je tedy zřejmé. Jeho uvedení na trh předcházely dva roky testování v la1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 15 29 43 57 71 boratoři a v poloprovozních podmínkách. This article focuses on a technology of the cement screed CemFlow and on its use in Bilek Villa restoration in Prague. Z hlediska realizace je potřeba. která bývá z cementových litých pěn nebo desek polystyrénu. Musí být tedy zatěžována pouze plošně. Zároveň se postřikem zabraňuje zprahnutí povrchu (ukončení hydratace povrchu potěru vyschnutím před dosažením požadovaných mechanických parametrů) ANHYMENT / CEMFLOW separační vrstva – speciální papír nebo PE fólie okrajová dilatační izolační páska kročejová izolace PORIMENT nosný podklad smrštění mikrostrainy EASYCRETE SF portál P400 CEMFLOW 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 1 2 stáří vzorku 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 49 . čerpatelnost a hlavně dostatečnou pevnost v tahu za ohybu. Lité cementové potěry měly dříve velkou nevýhodu v nadměrném smrštění. aby smrštění proběhlo co nejrychleji a pak už potěr zůstal objemově stálý. Pevnost v tahu za ohybu není u litých potěrů tolik ovlivněna způsobem ukládky a hutněním. nejčastěji z kro- čejového polystyrénu. ❚ Screed is usually used as a load-carrying layer in a floor layers sequence and it is usually covered by some type of floor covering. Pevnost potěru v tahu za ohybu je závislá především na míře zhutnění a na množství a kvalitě jemných složek směsi. There is a possibility how to meet the requirements for both layers in just one layer. Tento způsob nejlépe vystihuje smrštění potěru v reálných podmínkách. Smrštění potěru bylo měřeno na deskách o tloušťce 50 mm. 2 Smrštění v čase ❚ Fig. který plní v podlahové konstrukci funkci roznášecí. proč se lité potěry. Spojení nášlapné vrstvy s vrstvou roznášecí je tématem tohoto článku. že u potěrů je pevnost v tahu za ohybu mnohem důležitější než pevnost v tlaku. Pro správný návrh její tloušťky je směrodatná stlačitelnost podkladních vrstev a pevnost potěru v tahu za ohybu. Je jím litý cementový potěr CemFlow s pohledovou úpravou povrchu. což je zhruba poloviční hodnota smrštění oproti konvenčním potěrům.M AT E R I Á LY A T E C H N O L O G I E ❚ M AT E R I A L S A N D T E C H N O L O G Y CEMENTOVÝ POTĚR JAKO NÁŠLAPNÁ VRSTVA S POHLEDOVOU ÚPRAVOU ❚ CEMENT SCREED AS A WEAR LAYER WITH A FAIR-FACE TREATMENT Robert Coufal Potěr. jak splnit požadavky kladené na roznášecí i nášlapnou vrstvu jedním materiálem v jedné vrstvě. Ihned po nivelaci se cementový potěr ošetřuje ochranným nástřikem. 2 Shrinkage in time nášlapná vrstva Cementový potěr CemFlow je na trhu od roku 2008. To je hlavní důvod. Tato vrstva je z materiálů s nízkým dynamickým modulem pružnosti a celkově nízkou pevností v tlaku. It is self leveling cement screed CemFlow with a special decorative surface treatment. Pro cementový potěr s pohledovou úpravou povrchu by měla být hodnota rozlivu držena na dolní mezi i přes větší pracnost nivelace. ale i jeho průběh. Kročejový útlum zajišťuje pružná vrstva. je nejčastěji ukryt před zraky uživatelů pod nějakým typem nášlapné vrstvy. SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ S ohledem na kročejový útlum a tepelnou izolaci se potěry na většině staveb provádí jako potěry plovoucí. Typická skladba podlahového souvrství je vidět na obr. o kterém bude psáno dále v souvislosti s pohledovou úpravou povrchu. ať už na bázi síranu vápenatého. Existuje řešení. PE pásů nebo desek z minerálních vláken. zejména objemové změny. 1 Typical floor layers sequence Obr. jako je to u potěrů zavlhlých. která je jako jediná vizuálně vnímána uživatelem. s umožněním vysychání pouze horním povrchem. Roznesení lokálního užitného zatížení na zatížení plošné obstarává roznášecí vrstva z potěru.5 mm/m. aby se omezilo riziko trhlin z rychlého vysychání během prvních 24 h. Vhodnou skladbou směsi se podařilo omezit smrštění na 0. má smrštění výrazně omezené.

dostala se k nám z USA. 4 ❚ Cement screed processing Look of the surface of the Fig. Průměrná hodnota obrusu po 2 850 měřících cyklech byla 0. Cementový potěr pro povrchové úpravy může být také probarvený ve hmotě a splňovat tak požadavky architektů na barevné pojetí stavby (obr. 11a. P O H L E D O VÁ Ú P R AVA 6 Pohledová úprava cementového potěru je v České republice novou záležitostí. V první fázi úprav se povrch brousí diamantovými bruskami různých hrubostí tak. aby bylo dosaženo požadované viditelnosti zrn a lesku povrchu. že čím je hloubka zbroušení větší. 8 Bílek Villa Resistance against water ❚ Fig. b Final look of the floor ❚ Fig. V případech. Maximální velikost dilatačního celku je 40 m2.5 Special – těžký průmysl a další agresivní prostředí. 3 Cement screed casting ❚ Fig. 10 Detail finálního povrchu podlahy ❚ Fig. Je zde třeba maximální opatrnosti. Obecně platí. 11a. protože spáry je nutno vytvořit ihned po dosažení pochozích pevností. 4 Lití cementového potěru ❚ Fig. Tyto je nezbytné zapravit. 10 Detail of the final look of the screed surface 7 Obr. Povrchová úprava je zásadní pro dlouhou životnost podlahy a není dobré ji podcenit nebo nahradit nějakou levnější variantou. POUŽITÍ PŘI REKONSTRUKCI B Í L K O V Y V I LY Bílkova vila byla postavena v letech 1910 až 1911 na místě zbořených městských hradeb v okolí bývalé Brus- Obr. V dalším kroku se povrch čistí a probíhá sanace otevřených pórů v potěru. kdy jde o cementový potěr s povrchovou úpravou. Smršťovací spáry se nejčastěji provádí předem vytvořením tzv. se smršťovací spáry tvoří dodatečně prořezáním.012 mm. tím více hrubých zrn kame- niva je viditelných v povrchu potěru. 7 The samples of colored Obr. Vizuálně jde o alternativu zejména k terrazzovým podlahám a funkčně zejména k dlažbě. řízených trhlin pomocí papírových profilů. Podobný způsob úpravy povrchu se provádí také v Německu. b Vzhled finální podlahy ❚ Fig. Po sanaci pórů se povrch přeleští a vytvrdí transparentním krystalizačním densifikátorem povrchu. 9 Interior of Bílek 50 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . 5 Vzhled pohledového cementového potěru architectural cement screed Obr. ještě před vznikem trhlin. Odolnost povrchu pohledového cementového potěru v obrusu byla zkoušena na dvou vzorcích metodou BCA podle ČSN-EN 13892-4.5 m a maximálním poměru stran 4:1. 9 Interiér Bílkovy vily během úpravy povrchu potěru Villa during surfacing of the screed Obr. 5 Nivelace povrchu cementového potěru Obr. 7). 3 Obr. 8 Bílkova vila ❚ Fig. 6 Obr. 7 Příklad barevné škály cementového potěru cement screeds Obr. aby se v nich nedržely nečistoty. 6 Odolnost povrchu proti vodě ❚ Fig. což předurčuje použití tohoto materiálu i v nejtěžších podmínkách. Oba vzorky splňují parametr třídy AR 0. při délce hrany maximálně 6.M AT E R I Á LY A T E C H N O L O G I E ❚ M AT E R I A L S A N D T E C H N O L O G Y 3 4 5 a snížení odtrhových pevností povrchových vrstev. Se smrštěním souvisí nutnost tvorby dilatačních spár.

tbgprazskemalty. v kuchyních nebo tam. na chodbách bytových domů. Povrch podlahy je dostatečně odolný intenzivnímu provo3/2011 ❚ zu ve vile a zároveň vzhledově nenásilně zapadá do stylu okolních konstrukcí a umožňuje vyniknutí vystavených exponátů. Rekonstrukci podlahy provedla společnost ESTRA stavební. Před rekonstrukcí byla podlaha v hlavní ateliérové části betonová. Budova je postavena v geometrickém stylu secesní architektury. opatřená dvousložkovým lakem.M AT E R I Á LY A T E C H N O L O G I E ❚ M AT E R I A L S A N D T E C H N O L O G Y 8 9 10 11a 11b ké brány v Praze na Hradčanech.cz tel. Vzhled nové podlahy se utvářel za pomoci dobových fotografií z roku 1912 až 1915.cz Redakce děkuje Galerii hlavního města Prahy za laskavé svolení s uveřejněním fotografií Bílkovy vily. Povrchová úprava broušením a vytvrzením má bezesporu budoucnost nejenom v architektonicky náročných dílech. ale i v běžných stavbách bytové výstavby – např. Ing. což výrazně usnadňuje údržbu podlahy. Z ÁV Ě R pouze omezený počet spár. m. že oproti dlažbě je v ploše technologie • konstrukce • sanace • BETON 51 . Zrekonstruovaný objekt je zpřístupněn pro veřejnost. Dnes je spravována Galerií hl. Nakonec byl zvolen cementový potěr CemFlow v pohledové úpravě. Robert Coufal TBG Pražské malty Rohanský ostrov Rohanské nábřeží 68 186 00 Praha 8 e-mail: robert. Výsledný vzhled je patrný z obr. 10 a 11. Prahy a v roce 2010 prodělala rekonstrukci. kde je dnes používána dlažba.: 724 283 989 www. Velkou výhodou je.coufal@tbg-beton.

Aj dostupné informácie boli ťažko transformovateľné na konkrétne podmienky. rekonštrukciu a zosilňovanie betónových konštrukcií a opatrenia na označenie výrobku sym52 Zásady ochrany a opravy výstuže Zásada č.únava . Vzhľadom na veľký počet existujúcich stavieb sa v rozvinutých ekonomikách približne 50 % výdavkov na výstavbu použije na údržbu existujúceho stavebného fondu [1].EN 1542 Odtrhové skúšky . sadanie . záväznými sa stávajú.vodní súčiniteľ .6: Kotevné materiály .morská voda . Technické podmienky ZSBK [4] a v ČR aj podnikové smernice (ČEZ a ŘSD). chýbali záväzné predpisy na ochranu a opravu betónových konštrukcií.zmrazovacie cykly . 3 Obnova betónu Zásada č. 9 Kontrola katodických oblastí Zásada č.ošetrovanie .agresívne činitele . ktorú zavádza súbor noriem EN 1504 a nadväzujúce skúšobné normy.NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE ❚ S TA N D A R D S • Q U A L I T Y • C E R T I F I C AT I O N VÝROBKY A SYSTÉMY NA OCHRANU A OPRAVU BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ❚ PRODUCTS AND SYSTEMS FOR THE PROTECTION AND REPAIR OF CONCRETE STRUCTURES Juraj Bilčík. The paper presents a global overview about the extent of standards and possibilities of their application in repair of concrete structures.posun. Róbert Köppl Na vypracovanie európskych noriem na ochranu a opravu betónových konštrukcií bolo vynaložené značné úsilie. During the upgrading of the ice hockey stadium in Bratislava the new standard has been applied for the selection of structural repair materials.preťaženie .5: Injektážne materiály . napr. KONCEPCIA EN 1504 Zásady ochrany a opravy betónu Zásada č. Na začiatku 90.: . Napriek tomu rýchlo expandujúci trh s materiálmi poskytoval málo hodnoverných poznatkov o ich vlastnostiach a kritériách výberu. biologické a fyzikálne účinky prostredia. Jadrom súboru sú časti 2 až 7 zaoberajúce sa výrobkami a systémami na opravu. Z tohto hľadiska treba privítať a propagovať jednotnú metodiku navrhovania. 4 Zosilnenie konštrukcie Zásada č. vibrácia . while it regulates also the requirements for their certification. It consists of a set of ten basic standards and more than sixty test standards for products.obsah a druh cementu .opotrebenie Mechanické: .zrážky . Predložený príspevok poskytuje celkový prehľad o obsahu súboru noriem a možnosti ich uplatnenie pri sanáciách betónových konštrukcií.erózia . 1.4: Lepidlá . Normalizácia je jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa. 10 Katodická ochrana Zásada č. 1 Ochrana proti vniknutiu látok Zásada č. resp. 2 1 EN 1504-1 Definície Skúšobné normy EN 1504-9 Všeobecné zásady používania výrobkov a systémov EN 1504-2 až 7 Výrobky . CaCl) z okolitého prostredia: . pričom upravuje aj požiadavky na ich certifikáciu. After more than ten years of intensive discussions within different working groups the series of standards EN 1504: “Products and systems for protection and repair of concrete structures“ was in 2009 implemented EU. 2 Ovplyvnenie vlhkosti Zásada č. Počas rekonštrukcie zimného štadióna v Bratislave sa nová norma aplikovala na výber materiálov s nosnou funkciou. rokov v Čechách i na Slovensku. ak sa uvádzajú v zmluvách medzi účastníkmi procesu výstavby [2].ráz. Neskôr boli vydané Technické podmínky SSBK [3]. kontrola kvality vyhotovenia EN 1504-8 Kontrola kvality a hodnotenie zhody Príčiny porúch betónu Chemické: . na rozdiel od Nemecka.EN 15 184 Skúška vytiahnutia EN 1504-10 Používanie výrobkov a systémov na stavbe.tepelné účinky .kryštalizácia soli . Normy všeobecne majú postavenie dobrovoľnosti. Bez toho by boli trvanlivé sanácie betónových konštrukcií skôr umením ako vedou. 6 Zvýšenie odolnosti proti chemikáliám 3 Príčiny porúch výstuže Karbonatácia: . skúšania a výberu materiálov na ochranu a opravu. vzhľadom na veľkú variabilitu podmienok a postupov pri ich skúšaní. 5 Zvýšenie fyzikálnej odolnosti Zásada č.iné kontaminanty Bludné prúdy Prehľad o štruktúre desiatich častí súboru noriem EN 1504 a príslušných skúšobných normách poskytuje obr.teplota/vlhkosť Kontaminácia spôsobujúca koróziu: pri miešaní: . ochranu.biologické účinky Fyzikálne: .posypová soľ .alkalická reakcia kameniva . Po viac ako desiatich rokoch intenzívnych diskusií v pracovných skupinách bol súbor noriem EN 1504: „Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií“ v roku 2009 implementovaný v členských krajinách CEN. ❚ Great effort has been made to work out a European Standard on protection and repair of concrete structures. 8 Zvýšenie elektrického odporu betónu Zásada č. 11 Kontrola anodických oblastí BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 .abrázia . Jedným z hlavných cieľov EÚ je vytvoriť jednotný trh a odstrániť všetky prekážky obchodu.explózia Aj na takom trvanlivom materiáli ako je betón sa nepriaznivo prejavuje dlhodobé pôsobenie environmentálneho zaťaženia.2: Systémy na ochranu povrchu .chloridové soli (NaCl.3: Reprofilačné malty . pod čím treba rozumieť chemické. 7 Konzervácia alebo obnova pasivity Zásada č.7: Materiály na ochranu výstuže viac ako 60 Skúšobných noriem.zmrašťovanie . Pozostáva z desiatich základných noriem a viac ako šesťdesiatich skúšobných noriem pre produkty.

Z tohto dôvodu bol pri návrhu nosnej oceľovej konštrukcie zvolený samonosný priečny nosný systém.103 m. Pôvodný železobetónový skelet objektu štadióna s pôdorysnými rozmermi 70 × 100 m bol postavený v rokoch 1943 až 1952. 2 Príčiny porúch. Skutočnosť. • výber materiálov na ochranu a opravu. chemickými a fyzikálnymi vplyvmi (obr. stĺpy a oceľová strešná konštrukcia boli pri rekonštrukcii odstránené. 1 Schéma usporiadania EN 1504 [6] ❚ Fig. Väzníky s dĺžkou 86 m a rozpätím 76. že nie je vyhovujúca. 3 Causes of failures. 1 The scheme of arrangement of EN 1504 [6] Obr. s r. Podmienkou konania bolo postavenie nového hokejového štadióna v Bratislave. 3 Príčiny porúch. V ďalšom sa uvádza príklad aplikácie EN 1504 pre výber materiálov na opravu stĺpov. preto horná železobetónová konzolová doska. v mieste uloženia na stĺpy 2. triedu odolnosti proti šmyku alebo triedu prekrytia trhlín). principles of protection and repair of reinforcement corrosion [5] 4 5 bolom zhody CE. Pre zvolenú metódu alebo kombinácie metód vyberie projektant vhodné materiály. zásady ochrany a opravy korózie výstuže [5] ❚ Fig. generálnym projektantom Fischer. Začiatkom roku 2008 ešte nebolo jasné. nakoľko uvádza základné pravidlá na špecifikáciu výrobkov a systémov uvedených v častiach 2 až 7. Štadión pre MS 2011 sa začal rekonštruovať 1. s. Pod celou tréningovou halou sú umiestnené dvojpodlažné garáže zhotovené technológiou bielej vane.7 × 72 m [9]. analýzy a overenia konštrukcie. Posúdenie stavu stĺpov a zistenie príčin poškodenia Pri hodnotení existujúcich konštrukcií sa postupuje podľa ISO 13822. Kontrolným statickým výpočtom sa zistilo. kde bude nový štadión stáť. neznamená. r. Hodnotenie pozostáva z prieskumu.. Nové priečne väzby obkračujú pôvodné železobetónové tribúny. že odolnosť železobetónových tribún je pri pôsobení úžitkového zaťaženia vyčerpaná a neumožňuje ani čiastočné priťaženie novou oceľovou konštrukciou. 5 Rink and the grandstand during upgrading Obr.54 m majú šošovkovitý tvar s výškou v strede rozpätia 6 m. Časť 9 je nemenej dôležitá. pričom požadované vlastnosti materiálu na „všetky zamýšľané použitia“. že niektorá metóda nie je uvedená. a zhotoviteľom Ingsteel. zabezpečenie kvality a hodnotenie zhody. o. 4 Zimný štadión po odstránení strechy a plášťa ❚ Fig. Úlohou projektanta je stanoviť aj vlastnosti na určité zamýšľané použitie. Výber sa riadi normami EN 1504-2 až 7. • špecifikácia požiadaviek na údržbu po urobení ochrany a opravy. o. Zásady 1 až 6 sa týkajú porúch betónu alebo betónových konštrukcií. metód a materiálov na ochranu a opravu: • posúdenie stavu konštrukcie a zistenie príčin poškodenia. mája 2009. ako aj na „určité zamýšľané použitia“ sa stanovia pomocou zodpovedajúcich tabuliek. 5 Plocha a tribúna počas rekonštrukcie ❚ Fig. 4 Ice hockey stadium after removal of the roof and shell Obr. Vzájomná osová vzdialenosť typických medziľahlých väzieb je 10 m. • stanovenie cieľov ochrany a opravy. Koncept EN 1504 je založený na rozdelení porúch betónových konštrukcií na poruchy betónu a výstuže. 2). Podperné stĺpy pôvodnej železobetónovej konštrukcie bránili divákom vo výhľade. Časť 1 definuje pomenovania týkajúce sa výrobkov a systémov a časť 10 obsahuje požiadavky na prípravu podkladu. prípadne aj triedu požiadaviek (pre nátery napr. 2 Causes of failures. spol. spôsobených mechanickými. ktoré sú zoradené v tab. Celkovo sa pre jedenásť zásad uvádza tridsať jedna metód na ochranu a opravu. Z pôvodnej železobetónovej konštrukcie boli ponechané len stupne a priečne väzby tribún (obr. Nakoniec sa po „výhodných“ zámenách pozemkov rozhodlo. Na obr. Jedenásť zásad ochrany a opravy v EN 1504-9 je preto rozdelených do dvoch skupín: • zásady ochrany a opravy 1 až 6 sa týkajú porúch betónu. • zásady ochrany a opravy 7 až 11 sa týkajú korózie výstuže. principles of protection and repair of concrete [5] ❚ S TA N D A R D S • Q U A L I T Y • C E R T I F I C AT I O N Obr. V roku 1957 bol štadión zastrešený a v roku 1987 rekonštruovaný. 4 a 5). nanášanie materiálu. že majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 sa uskutočnia na Slovensku v Bratislave a Košiciach. Do prieskumu sa zaraďuje štúdium 53 technologie • konstrukce • sanace • BETON . Vedľa hlavnej haly bola postavená tréningová hala s pôdorysnými rozmermi 79. zásady ochrany a opravy betónu [5] ❚ Fig. 1 v EN 1504-9. Postup pri výbere zásad. Objednávateľom rekonštrukcie bol Generálny investor Bratislavy. • výber zásad (princípov) a metód na ochranu a opravu betónovej konštrukcie.NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE Obr. 3/2011 ❚ R E K O N Š T R U K C I A Z I M N É H O Š TA D I Ó N A V B R AT I S L AV E V roku 2006 bolo rozhodnuté. • definícia vlastností výrobkov a systémov na ochranu a opravu. 2 a 3 uvedené zásady sa v praxi uplatňujú pomocou rôznych metód. že sa bude rekonštruovať štadión Ondreja Nepelu v centre mesta.

1. Zo statického hľadiska boli stĺpy v rôznom stave. prehliadka a skúšky. rozmiešaním pri ukladaní a nedostatočným zhutnením čerstvého betónu.2 karbonatovaného betónu Pre jednotlivé stĺpy boli podľa rozsahu poškodenia zvolené metódy 3.4 betón STN EN 206-1 – C25/30 – XC3 (SK) -Cl 0. 6). nepriameho a environmetálneho zaťaženia. Stĺpy tribúny boli hodnotené na základe podrobnej vizuálnej prehliadky spojenej s odstránením poškodeného betónu. Požiadavky na hodnoty jednotlivých vlastností výrobkov na opravu s nosnou a bez nosnej funkcie uvádza EN 1504-3 v tab. ktoré sa nachádzali v prostredí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu. 8 ❚ podkladov.1 a 7. oproti hodnotám deklarovaným vo vyhláseniach zhody.1 sa použila EN 1504-3.5 MPa 7 Tab. 6 Veľmi významná statická porucha stĺpa R2-3 ❚ Fig. väčšina mala viac alebo menej významné poruchy a časť stĺpov mala veľmi významné poruchy (obr. Výber výrobkov na ochranu a opravu stĺpov metódou 3. Vzhľadom na veľkú variabilitu hrúbky reprofilácie sa pri výbere uplatnila požiadavka. 6 Very significant structural failure of the column R2-3 Obr.4 Obnova betónu Ochrana alebo obnovenie pasivácie Ručné nanášanie malty Doplnenie prierezu betónom alebo maltou Nástrek betónom alebo maltou Doplnenie malty alebo betónu Zvýšenie krytia dodatočným nanesením malty Metóda 7. V tab. a poznatok.4 a 7. 4 a 7. Definícia vlastností výrobkov na ochranu a opravu V rámci skúšania betónu stĺpov sa tvrdomernou skúškou (Schmidtovým kladivkom) zisťovala pevnosť betónu v tlaku a odtrhovou skúškou pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu. Na viacerých stĺpoch.1. Výber zásad a metód na ochranu a opravu stĺpov Na základe cieľov opravy boli pre stĺpy tribúny zvolené zásady 3. prídržnosť. Na „všetky zamýšľané použitia“ treba sledovať tieto vlastnosti reprofilačného materiálu: pevnosť v tlaku.3 Zosilnenie konštrukcie Metóda 4.NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE ❚ S TA N D A R D S • Q U A L I T Y • C E R T I F I C AT I O N Početnosť 20 15 10 5 fck. odolnosť proti karbonatácii. 7 Histogram početnosti tried kockovej pevnosti betónu v tlaku Fig. aby reprofilačný materiál mal pevnosť v tlaku a modul pružnosti blízky hodnotám podkladového betónu. Na metódu opravy 3.1 a 7.1 Pre výber materiálov na doplnenie prierezu stĺpov polymércementovou maltou metódami 3. 4 and 7 Zásada 3 Zásada 4 Zásada 7 6 Metóda 3.cube = fck. 8 Zimný štadión po rekonštrukcii after upgrading ❚ Fig. ako aj nešetrný postup pri odstraňovaní priľahlých častí konštrukcie. viazané zmrašťovanie. aby materiál umožňoval v jednej vrstve (bez potreby vystuženia) vytvorenie čo najväčšej hrúbky. 4.1. Reprofilačný materiál musí byť schopný prenášať napätia od účinku priameho. Príčinou porúch betónu bola jednak nerovnomerná kvalita čerstvého betónu v 50tich rokoch a jeho spracovania. 1 C 12/15 16/20 20/25 25/30 30/37 35/45 40/50 Triedy pevnosti betónu Metódy na ochranu a opravu pre zvolené zásady 3. 9 Rink and Obr. Početnosť jednotlivých tried pevnosti je znázornená na histograme (obr. 7). V EN 1504-9 sa uvádzajú pre zvolené zásady metódy ochrany a opravy uvedené v tab. Niektoré boli nepoškodené. 9 Ľadová plocha a tribúna po rekonštrukcii the grandstand after upgrading 31 GPa.1 a 7. V prílohe B sú uvedené skúšobné metódy pri špeciál❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . 1 Tab.4 – D max 8 – C3. obsah chloridových iónov.1 sa odporúčala použiť polymércementová malta a na metódu 4.2 Metóda 3.1 alebo betónu Nahradenie kontaminovaného alebo Metóda 7.cube= 29. Strednej hodnote kockovej pevnosti betónu v tlaku fck. Stanovenie cieľov opravy stĺpov Hlavné ciele opravy sú obnova odolnosti a trvanlivosti stĺpov. sa prejavila výrazná korózia výstuže iniciovaná karbonatáciou betónu. Množstvo štrkových hniezd súvisí s nevhodnou konzistenciou. 1 uvedenej normy sú uvedené sledované vlastnosti výrobkov a systémov na opravu s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.1 Metóda 3. 3. 7 Histogram of frequency classes for concrete compressive strength Obr.cube ni n = 29. Vzhľadom na požiadavku. Statický modul pružnosti zodpovedajúci tejto triede betónu je 54 Ice hockey stadium ❚ Fig. Obr. 4 a 7 ❚ Protection and repair methods for selected principles 3. Keďže stĺpy sú vystavené účinkom stálych a dlhodobých zaťažení bol sledovaný aj modul pružnosti. Hodnoty pevnosti betónu v tlaku sa pohybovali v rozmedzí tried C12/15 až C40/45.5 MPa najlepšie vyhovuje betón triedy C25/30. že materiály aplikované ručne majú nižší modul pružnosti. Výsledky tvrdomernej skúšky boli kalibrované na troch valcových vzorkách odobratých z vyšetrovaných stĺpov. sa na reprofiláciu betónu stĺpov odporúčal materiál na opravu s nosnou funkciou triedy R4.

In: Zborník z konferencie Príprava. e-mail: juraj. [6] Büttner T.. Second edition. že hodnoty dotvarovania polymércementových kompozitov dosahujú dvoj. 552–557 [7] STN EN 1504-2: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií.NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE ❚ S TA N D A R D S • Q U A L I T Y • C E R T I F I C AT I O N Literatúra: [1] STN ISO 15686-1: Budovy a ich časti. 3/2011 ❚ Z ÁV E R Súbor noriem EN 1504 zavádza systém do výberu zásad (princípov) a metód na ochranu a opravu betónových konštrukcií. požiadavky. Concrete International 11 (2000). str. 3. Kesner K. riadenie kvality a hodnotenie zhody. Príspevok vznikol za podpory výskumného projektu VEGA č. September 2004. 2011 [10] ISO 13822: Bases for design of structures – Assessment of existing structures. 820 09 Bratislava 29 tel. máj 2009. 2010-08-01. jún 2005. Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu. Smolenice 2009. Praha. Keďže sa pri výberových konaniach materiálov na opravu konštrukcií často prihliada iba na cenu alebo iné „okolnosti“. 64 str. ak sa v návrhových kritériách požaduje 60% pevnosť v tlaku po 28 dňoch. Poskytuje projektantovi orientáciu v príčinách porúch betónu a korózie výstuže. Časť 9: Všeobecné zásady používania výrobkov a systémov. riadenie kvality a hodnotenie zhody.. požiadavky. November 2006. Keďže stĺpy tribúny patria do tejto skupiny. Definície. Pri výrobkoch na opravu stavebných prvkov. aby projektant mal viacročné skúsenosti v oblasti navrhovania ochrany a opravy betónových konštrukcií. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.: Selecting Durable Repair Materials. Beton 12 (2009).až trojnásobok hodnôt cementových kompozitov. vyžadovala sa reprofilačná malta s triedou odolnosti A1 proti požiaru. CSc. O. o. 21–29 [12] STN EN 1504-10: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. treba aby projektanti podrobne špecifikovali technické vlastnosti výrobkov a systémov. 52 pp. [8] STN EN 1504-3: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Bratislava 31. 53 str. Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebná fakulta STU Bratislava Radlinského 11.sk technologie • konstrukce • sanace • BETON 55 . E. Experimentálne skúšky [11] ukázali. Definície.: Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. požiadavky.: +421 248 269 118. 91–94 [3] Dohnálek J. a tým uľahčuje výber vhodných výrobkov a systémov. Ing. Raupach M. P. Vanko M. Emmons P. s. květen 1996 [4] Technické podmienky pre sanácie betónových konštrukcií TP ZSBK 1 – 1999. musí výrobca uviesť požiarnu klasifikáciu výrobku. 26 str. Nepelu v Bratislave.. Pri väčšom rozsahu reprofilácie betónu stĺpov by sa preto mal použiť cementový kompozit bez polymérnej prísady. Tomášiková 17.sk Ing. Časť 1: Všeobecné princípy. riadenie kvality a hodnotenie zhody. 47 str. pp. [2] Tölgyessyová H. Pumpr V. Bezák A. ZSBK. H.. Udaná hodnota by mala byť blízka hodnote dotvarovania podkladového betónu. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe. 8 9 nych aplikáciách. stanovuje vyžadované vlastnosti.1/0306/09 „Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb“. Špecifikácia požiadaviek na údržbu po urobení ochrany a opravy Betónové stĺpy tribúny sa nachádzajú v interiéry zimného štadióna. požiadavky. McDonald J. navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb. Prof. 813 68 Bratislava tel. M.bilcik@stuba.. E.. In zborník: Seminár Sanácia betónových konštrukcií. Vzhľadom na veľké množstvo parametrov a ich kombinácii je vhodné. riadenie kvality a hodnotenie zhody. Róbert Köppl Ingsteel. Počas opravy betónových stĺpov sa robili kontrolné skúšky pevnosti v tlaku a ťahu za ohybu použitej reprofilačnej malty.: Návrh a realizácia rekonštrukcie oceľovej konštrukcie Zimného štadióna O. december 1999 [5] STN EN 1504-9: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií.: +421 259 274 546. [11] Poston R. na ktoré sa kladú požiadavky požiarnej odolnosti.: Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken nach der Europäischen Normenreihe EN 1504. Juraj Bilčík. Box 82. Popri vizuálnej kontrole opravených plôch sa robili aj skúšky prídržnosti malty k betónovému podkladu. s r. Početnosť skúšok a prípustné maximálne a minimálne hodnoty na zabezpečenie kvality sú uvedené v STN EN 1504-10. ich ochrana a údržba nebola riešená v rámci opravy stĺpov. 28 str. Definície. Pri PCC maltách na opravy s nosnou funkciou sa táto skúška obvykle nepožaduje.: Sanácie betónových konštrukcií – technické normy a predpisy. W. [9] Agócs Z. Definície.. Vaysburd A. kontrola kvality vyhotovenia. Pre prvky dlhodobo namáhané tlakovým napätím môže byť relevantné predpísať aj dotvarovanie betónu v tlaku. spol.. August 2005. TP SSBK I. e-mail: koppl@ingsteel. Určenie životnosti.

Během zmrazování se také výrazněji snižuje tuhost prvku v ohybu a kroucení. výsledky této metody však o něco lépe souhlasí s výsledky zjištěnými zkouškami destruktivními. Po předepsaném počtu cyklů se zkouškami stanoví míry porušení zkušebních těles. Porušení vnitřní struktury betonu dle ČSN 73 1380 [4] Podstata zkoušky odolnosti proti zmrazování a rozmrazování podle této normy spočívá ve stanovení jednotlivých dynamic❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . dochází během střídavého zmrazování a rozmrazování k rozvoji trhlin a ke vzniku pnutí v konstrukci. • součinitel mrazuvzdornosti betonu po jednotlivých etapách a po ukončení zkoušky (součinitel mrazuvzdornosti je poměr hodnoty aritmetického průměru pevnosti zmrazovaných trámců v tahu za ohybu k hodnotě aritmetického průměru pevnosti porovnávacích trámců v tahu za ohybu). Trvanlivost materiálů a výrobků je v současnosti velmi aktuálním tématem. Návrat zde slaví zejména metoda rezonanční. Novou veličinou pro hodnocení míry porušení betonu je relativní dynamický modul pružnosti. The relative dynamic modulus of elasticity is a new parameter for the assessment of damage volume. 56 Stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 [3] Tato norma. Po ukončení každé zmrazovací etapy se vždy jedna sada zkušebních trámců (tři trámce) zkouší na pevnost v tahu za ohybu a zpravidla pevnost v tlaku na koncích trámců. hodnocení mrazuvzdornosti je tedy třeba věnovat náležitou pozornost. The new methods are based on monitoring of structural damage by using non-destructive electroacoustic methods. a to jak zmrazovaných. Principem metody je střídavé zmrazování a rozmrazování vodou nasycených betonových těles na počet cyklů daný příslušnými normami. Jako výsledek zkoušky se pro každou ukončenou etapu zmrazování a pro celou zkoušku zmrazování uvádějí: • zjištěné úbytky hmotnosti zkoušených zmrazovaných trámců v % hmotnosti. vhodnost současných normových metod a výběr té nejvhodnější pro posouzení mrazuvzdornosti [2]. Nová norma na hodnocení poruch struktury cyklickým zmrazováním [4] upřednostňuje nedestruktivní zkoušky a zřejmě správně požaduje stanovení příčných rezonančních frekvencí. tak i porovnávacích. Norma připouští i použití nedestruktivní metody zjišťování změny jakosti betonu při zmrazování. Počet zkušebních trámců se určí v závislosti na počtu zmrazovacích cyklů – pro každou zmrazovací etapu je třeba zhotovit jednu sadu trámců (nejméně tři zkušební tělesa) zmrazovaných a jednu sadu trámců nezmrazovaných pro porovnávací účely. která beze změn platí již od roku 1969. V této oblasti zůstává mnoho nezodpovězených otázek. calculated either from resonance frequencies or from propagation velocity of ultrasonic waves. P O R O V N Á N Í M E T O D I K P R O S TA N O V E N Í MRAZUVZDORNOSTI ❚ The paper deals with new testing methods for determination of freeze-thaw resistance of concrete and stone. • změna sledovaného parametru nedestruktivní metody. bylo-li použito nedestruktivního vyšetřování dynamickou metodou. používají se jako zkušební tělesa nevyztužené trámce čtvercového průřezu s rozměry 100 × 100 × 400 mm. při kterém součinitel mrazuvzdornosti není menší než 75 % nebo ukazatel nedestruktivní zkoušky dosáhl hodnoty určující mrazuvzdornost podle příslušných norem nebo předpisů (není stanoveno přesněji). vypočtený buď z rezonančních frekvencí. Tím samým způsobem se po ukončení zmrazování zkušebních těles vyzkouší také sada porovnávacích (nezmrazovaných) trámců. but in the markedly more simple impulse form. které na porušení vnitřní struktury reagují nejrychleji. • pevnosti betonu v tahu za ohybu a zpravidla i pevnost konců trámců v tlaku. In the experimental part of this paper there is a comparison of the tests results of various kinds of frozen concrete. Opakovaným rozpínáním a smršťováním ledu. Ultrazvuková metoda sice nereaguje tak hbitě. které vede k jejímu postupnému porušování. že je orgány Evropské unie navržena v dokumentu CPR (Construction Products Regulation) jako nový – sedmý základní požadavek na stavby a stavební výrobky. Ondřej Pospíchal Článek pojednává o nových metodách určených pro zkoušení odolnosti betonu a kamene proti střídavému zmrazování a rozmrazování. anebo z rychlosti šíření impulsů ultrazvukového vlnění. There is above all a comeback of the resonance method. což umožňuje snížit počet těles. Beton je mrazuvzdorný na ten počet cyklů. mezi něž patří například vliv provzdušnění na mrazuvzdornost betonu. Trvanlivost lze u materiálů hodnotit z různých úhlů pohledu a v závislosti na tom. Nové zkušební postupy jsou založeny na sledování poruch struktury pomocí nedestruktivních elektroakustických metod. Vlastní zmrazovací cyklus sestává ze 4 h zmrazování (teplota v rozmezí -15 až -20 °C nebo v rozmezí -18 až -23 °C) a 2 h rozmrazování ve vodě o teplotě +20 °C. Ačkoliv však u nás zmíněná norma na hodnocení poruch struktury cyklickým zmrazováním platí již pátým rokem. respektive vody obsažené v pórech či vnitřní struktuře betonu.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH NOVÝ ZPŮSOB STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI BETONU S VYUŽITÍM METOD PRO SLEDOVÁNÍ PORUCH STRUKTURY ❚ NEW WAY OF FROST RESISTANCE DETERMINATION OF CONCRETE BY USING METHODS FOR STRUCTURAL DAMAGE MONITORING Petr Cikrle. méně pak osová tuhost [1]. o čemž svědčí i to. Jelikož základní zkouškou je pevnost v tahu za ohybu. V experimentální části článku jsou porovnány výsledky zkoušek na zmrazovaných betonech různé kvality. předpisy nebo projektem. velká část odborné veřejnosti hodnotí mrazuvzdornost betonu podle normy vydané na konci šedesátých let minulého století a novější normu k hodnocení nevyužívá. jací činitelé ji ovlivňují. ovšem ve výrazně jednodušší impulsní podobě. se zabývá stanovením mrazuvzdornosti na zkušebních tělesech betonů hutných z hutného i pórovitého kameniva. U betonových konstrukcí vystavených venkovnímu prostředí patří bezesporu mezi nejvýznamnější činitele mráz a jeho účinky.

Dvě z nich (zkouška na desce a zkouška CIF) jsou však dle našich zkušeností poměrně složité na provádění a navíc nejsou příliš citlivé. Pro stanovení vlastní příčné frekvence musí být zkušební těleso při zkoušce umístěno na pružné podložce. který sestává z budiče. průměrná hodnota a směrodatná odchylka z každého zkušebního tělesa po ukončení zmrazování se použije pro vyhodnocení porušení vnitřní struktury betonu zkoušeného tělesa. 3a. 2a – point of mechanical impulse. 100 Hz. 3b – placement of ultrasonic sensors 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 57 . ČSN 73 1380 zahrnuje celkem tři metody zjišťování porušení vnitřní struktury a žádná z nich není určena jako referenční. nebo vlastní příčné frekvence a následném výpočtu relativní změny dynamického modulu pružnosti po 56 zkušebních zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech. 3a. Z evropských zemí k nám začaly přicházet nové zkušební postupy. 2a – místo vyvození impulsu kladívkem. Metoda na trámci se naopak jeví jako poměrně snadno proveditelná a navíc má mnoho společného s původním zkušebním postupem podle ČSN 73 1322 [3]. Příčiny nezájmu o rezonanční metodu lze hledat jednak v nedostatku kvalitních přístrojů a rovněž v poměrně složitém provádění a vyhodnocování zkoušky. 3b – umístění ultrazvukových sond ❚ Fig. což je změna hmotnosti po n zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech. snímače a vyhodnocovacího zařízení. podle níž se posuzuje míra porušení vnitřní struktury betonu. je relativní dynamický modul pružnosti (dále RDM ). Jedná se o: • zkoušku na trámci. Mechanickým impulsem. avšak od 90. Poznámka: Délka zmrazování i rozmrazování je zásadně odlišná od dosavadních zvyklostí. U kontaktních ploch budiče i snímače musí být zajištěna dobrá akustická vazba s povrchem zkoušeného materiálu a jsou umístěny vždy na protilehlá čela zkoušených těles (obr. let 20. která je schopná poskytnout důležité informace o změnách ve vnitřní struktuře betonu i dalších stavebních materiálů. Snímač se umístí pomocí přilnavého materiálu. aby dráha pro průchod UZ vlnění byla v rámci jednoho zkušebního tělesa vždy shodná.1 µs a sondy jsou přitlačovány k povrchům vždy stejně velkou silou. Jedná se např. Vhodným tělesem pro zkoušení odolnosti proti střídavému zmrazování a rozmrazování je referenční trámec o rozměrech 100 × 100 × 400 mm.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH kých modulů pružnosti buď z doby průchodu UZ impulsů. např. 0 ⎟ 100 [ % ] . 1) tak. Jeden cyklus tak trvá 12 h. Zkouška zmrazování a rozmrazování začíná po 28 dnech po zhotovení zkušebních těles. nejčastěji pomocí kladívka. z molitanu.0 je počáteční doba průchodu UZ impulsů zkušebním tělesem [µs] a tS. n ⎠ 2 kde tS. • zkoušku CIF. Na každém tělese se odečte počáteční hodnota měření pomocí zkušební metody rezonanční a současně ultrazvukové a data se zaznamenají. N ÁV R AT K R E Z O N A N Č N Í M E T O D Ě kde fn je vlastní frekvence měřená po n zmrazovacích cyklech [Hz] a f0 je počáteční vlastní frekvence [Hz]. Po každém měření po n zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech se pro každé zkušební těleso stanovuje RDM dle odpovídající použité metody. na povrch zkoušeného tělesa do polohy dle obr. aby nedošlo k ovlivnění vlastní frekvence materiálu. v níž jsou trámce polévány vodou o teplotě 13 ± 8 °C nebo jsou vloženy do vodní lázně o téže teplotě.n je doba průchodu UZ impulsů tělesem po n zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech [µs]. Relativní dynamický modul pružnosti pomocí měření doby průchodu UZ impulsů se stanoví pomocí vztahu: ⎛t ⎞ RDM (U ) = ⎜ S. 2b – snímač zrychlení. ⎜f ⎟ ⎝ 0⎠ 2 ností na 0. 1 Uspořádání při zkoušce porušení vnitřní struktury na trámci: 1 – podložka z pěnového materiálu. Metoda je známa již dlouho. Relativní dynamický modul pružnosti pomocí rezonanční frekvence se stanoví pomocí vztahu: ⎛f ⎞ n RDM ( F ) = ⎜ ⎟ 100 [ % ] . nejpozději do 15 min po jejím ukončení následuje čtyřhodinová rozmrazovací fáze. Zkouška se doporučuje opakovat nejméně třikrát za účelem získání průměrné hodnoty a směrodatné odchylky max. že rezonanční metodu stejně nikdo nepoužívá. Novou veličinou. Jednotlivé hodnoty RDM. ⎜t ⎟ ⎝ S. Pro korektní provedení zkoušky je vhodné použít nejméně tři zkušební trámce. 1. • zkoušku na desce. století v naší stavební praxi postupně upadala v zapomnění a příslušná norma ČSN 73 1372 [6] byla dokonce navržena ke zrušení se zdůvodněním. Hlavním rozdílem proti původní normě je důraz kladený na nedestruktivní zkoušení betonu pomocí ultrazvukové a rezonanční metody. Zmrazovací fáze každého cyklu trvá 8 h. Doba průchodu UZ vlnění se snímá s přes- Metodiky měření rezonančních frekvencí V předchozí části článku byla hojně zmiňována rezonanční metoda. v nichž rezonanční metoda hraje prakticky hlavní roli. je vyvoláno vlastní kmitání částic zkušebního tělesa a příslušná hodnota je zaznamenána s přesností 10 Hz. o normu ČSN EN 12 371 [5] pro zkoušení mrazuvzdornosti přírodního kamene. V poslední době se však situace změnila. 2b – frequency sensor. v níž je měření dynamického elastické- 1 Obr. který je schopen zajistit dobrý akustický kontakt. 1 Arrangement of the test of internal structural damage on the prismatic specimen: 1 – foam material support. Pro stanovení doby průchodu ultrazvukových impulsů se používá ultrazvukový přístroj. Jako dodatková informativní hodnota se používá absorpce vody. neboť prodlužuje čas potřebný k provedení zkoušky na dvojnásobek.

5 je zřejmé. vlastní frekvence kmitání tělesa se snižují.58 kHz). vlastní frekvenci podélného kmitání (FL = 5. kdy FF : FT : FL = 0.58 kHz). Základní rezonanční frekvence se určují pomocí dvou metod závislých na kmitání zkušebního tělesa. Měření rezonančních frekvencí impulsní metodou Pomocí impulsní aparatury je možné zobrazit celé spektrum rezonančních frekvencí současně. při němž bylo preferováno podélné kmitání trámce – impuls byl veden z čela zkušebního tělesa. Čím lepší je beton zejména z hlediska modulu pružnosti. zmrazovacím cyklem. zatímco čáry přerušované náleží trámci srovnávacímu – nezmrazovanému. 4. Z naměřených vlastních frekvencí (FL. FT) a rovněž z doby průchodu ultrazvukového vlnění (U) jsou dále vypočteny hodnoty relativních dynamických modulů pružnosti RDM. Na obr. Modrá křivka je záznamem měření. V prvním případě potřebujeme rezonanční přístroj. Betonový trámec. Podobně nejvyšší růžový vrchol náleží 1. Z průběhů relativních dynamických modulů je zřejmé. Kmitočet je plynule laditelný. 2 3 58 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . obvykle od 30 Hz do minimálně 20 kHz. k vyhodnocení dynamických materiálových charakteristik pravidelných těles používáme vlastní frekvence podélného (FL). kdy frekvence vnější budicí síly je shodná s vlastní (rezonanční) frekvencí tělesa. Příklad měření na neporušeném betonovém trámci o rozměrech 100 × 100 × 400 mm je znázorněn na obr. Z obr. Metodiky měření rezonančních frekvencí Každý předmět z tuhého materiálu se po mechanickém impulsu rozkmitá. 50. která je však poměrně dobře zřetelná při libovolném způsobu vyvození impulsu. Výstupem měření je diagram. kdy se rezonanční metoda objeví v nových normách pro zkoušení betonu. který vysílá do materiálu zkušebního tělesa spojité mechanické kmitání. což zjednodušuje měření a výrazně snižuje riziko hrubých chyb. Hodnoty RDM u srovnávacího trámce naopak mírně rostly na 102 až 104 % v souvislosti s dozráváním betonu v čase. Toto kmitání se může uskutečnit mnoha způsoby. kroutivého (FT) a příčného (FF) kmitání. • přerušovaném (impulsním) kmitání – nová metoda. Vývoj relativních dynamických modulů RDM pro betonový trámec podrobený 150 cyklům střídavého zmrazování a rozmrazování je na obr. jejíž počáteční hodnota byla FF = 2. Podstatné však je. FT2 = 2 FT = 6. • impulsní kladívko. Podobný jev nastává i u kmitání podélného a kroutivého. 100. která obsahuje podrobný postup rezonanční zkoušky vycházející ze stejného teoretického základu jako starší betonářská ČSN 73 1372 [6]. Nejvyšší vrchol modré křivky odpovídá 1. a 2. které jsou založeny na: • nepřerušovaném (spojitém) kmitání – původní metoda. 4. byl podroben střídavému zmrazování a rozmrazování a byl změřen po 0. 125 a 150 cyklech. 2. Zde se však objevily i nové výrazné vrcholy 1. vlastní frekvence kroutivého kmitání (FT = 3.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH ho modulu pomocí základní rezonanční frekvence základní identifikační zkouškou. 3 jsou dále znázorněna mís- ta provádění impulsů a místa přiložení snímačů pro správné změření vlastních frekvencí podélného (FL). dochází navíc k zaoblování vrcholů v měřených křivkách. v němž je na vodorovné ose zvolené frekvenční spektrum a na svislé ose relativní amplituda kmitání. tedy i na zelené křivce kroutivého kmitání. Hodnota vlastní frekvence vypovídá o kvalitě betonu.59 : 1. tím vyšší vlastní frekvence kmitání naměříme. že k výraznému porušení struktury zmrazovaného trámce došlo již mezi 75. příčného (FF) a kroutivého (FT) kmitání betonového hranolu. která je výrazně jednodušší než dřívější metoda spojitá.43 : 0. Tato norma byla navíc doplněna normou ČSN EN 14 146 [7]. Ukázka měření pomocí nové aparatury pro zjišťování vlastních frekvencí kmitání je uvedena na obr. FF. Při rezonanci výrazně roste amplituda vynucených kmitů zkoušeného tělesa na maximum v okamžiku. 6 znázorněn plnými čarami. Pokud dojde v průběhu střídavého zmrazování a rozmrazování ke vzniku poruch ve struktuře betonu. Podstatně odlišný je druhý – impulsní – způsob stanovení vlastních frekvencí. • snímač zrychlení. Každý druh kmitání vyžaduje odlišné podepření zkušebního tělesa a rovněž odlišný způsob přiložení budiče a snímače kmitání [6]. Přístroj dále měří odezvu vzorku na vysílaný kmitočet. že kromě snížení rezonanční frekvence příčného kmitání. měří a případně zobrazuje amplitudu kmitání vzorku na obrazovce osciloskopu. že přichází v nové impulsní podobě.29 kHz. které má tři základní části: • Fourierův analyzátor (v podstatě software v libovolném počítači).41 kHz. 75. jehož rezonanční frekvence v neporušeném stavu byly znázorněny na obr. Namísto složité aparatury s osciloskopem je nyní použito mnohem jednodušší zařízení. vlastní frekvenci příčného kmitání. a 100. Bylo jen otázkou času. kdy zejména relativní dynamický modul z příčného kmitání klesl na 60 % původní hodnoty. Naměřené hodnoty velmi dobře odpovídají teoretickému poměru vlastních frekvencí pro daný typ tělesa podle [6].

5 Decreasing of resonance frequency of flexural oscillation (FF) of concrete prismatic specimen during the cyclical freezing and thawing Obr.0 4. Jelikož se u tohoto betonu neočekávaly příliš velké poruchy struktury ani po 150 cyklech. U obou betonů vyšla velmi podobně – 56.0 2. Cílem experimentu bylo nejen prokázat odolnost mostního betonu proti střídavému zmrazování a rozmrazování na 150 cyklů.VĚDA A VÝZKUM Obr.4 2. 3/2011 ❚ -90 1. 9]. ale podle starší normy ČSN 73 1322 [3]. 3 Způsoby stanovení vlastních frekvencí kmitání podélného (FL).4 1. 3 Test arrangement for measuring of longitudinal (FL). 5 Snižování rezonanční frekvence příčného kmitání (FF) betonového trámce při střídavém zmrazování a rozmrazování ❚ Fig. 7 Odběr vzorků provzdušněného betonu na stavbě ❚ Fig. Nad rámec zkoušek předepsaných normou [4] byly proto na zmrazovaných i srovnávacích tělesech stanoveny rovněž hodnoty statického modulu pružnosti ze dvou různých způsobů zatěžování – v tlaku a v tahu za ohybu podle [8. 7). flexural (FF) and torsion (FT) oscillation Obr.6 Frekvence F [kHz] 5 110 100 90 RDM [%] 80 70 60 50 40 30 0 25 50 75 100 125 150 RDM (U) RDM (FL) RDM (FF) RDM (FT) 6 Počet zmrazovacích cyklů n [–] 7 technologie • konstrukce • sanace • BETON 59 . a. 2 New equipment for measuring of resonance frequencies Obr. I tak trvalo zmrazování a rozmrazování každého druhu betonu déle než šest týdnů.58 kHz FL FF FT Amplituda A [dB] -90 -100 -110 -120 2.5 MPa (P) a 58 MPa (N) po 28 dnech zrání.25 Hz FT 100 = 2.73 kHz FT 150 = 1. jde zejména o dobu zmrazování.0 5. Použitý beton Zkoušeným betonem byl provzdušněný beton (dále „P“) pevnostní třídy C30/37 XF4.54 kHz Nová metodika sledování poruch struktury betonu byla vyzkoušena v rámci výzkumu prováděného ve spolupráci s firmou OHL ŽS. 6 Relativní dynamické moduly po n cyklech střídavého zmrazování a rozmrazování pro hranol zmrazovaný (plně) a nezmrazovaný (čárkovaně) ❚ Fig.0 7. což bylo z hlediska vytížení mrazícího boxu neúnosné. Další tři sady po šesti trámcích byly určeny pro zkoušku mrazuvzdornosti po 50. s. Dvě sady byly použity jako srovnávací (S) před začátkem zmrazování (S0) a po konci zmrazování (S150). Z každého druhu betonu bylo vyrobeno třicet trámců 100 × 100 × 400 mm. 6 Relative dynamic moduli of elasticity after n cycles of freezing and thawing of the prismatic specimen – frozen (solid line) and non-frozen (dashed line) Obr.35 kHz FT 75 = 2.2 2. M100. která by podle [4] pro počet cyklů sto padesát přesáhla tři měsíce. příčného (FF) a kroutivého (FT) kmitání ❚ Fig.41 kHz -80 FT = 3.0 6. rozdělených do pěti sad po šesti trámcích. Výsledky zkoušek Zmrazování nebylo prováděno podle ČSN 73 1380 [4].41 kHz Amplituda A [dB] -80 POROVNÁNÍ NEPROVZDUŠNĚNÉHO A PROVZDUŠNĚNÉHO BETONU – PŘÍKLAD Z PRAXE -85 FT 50 = 2. odebraný přímo na stavbě v rámci betonáže mostního pilíře mimoúrovňové křižovatky Svitavská v Brně (obr. byl pro porovnání v laboratoři vyroben ještě neprovzdušněný beton obdobného složení a taktéž pevnostní třídy C30/37 (označen „N“). V principu se oba postupy nijak zásadně neliší.0 8. M150). 4 Rezonanční frekvence trámce o rozměrech 100 × 100 × 400 mm naměřené impulsní metodou při preferenci podélného (FL).00 kHz FT 125 = 1. 2 Nová aparatura pro stanovení rezonančních frekvencí ❚ Fig.29 kHz FL = 5.6 1. Pevnost v tlaku byla stanovena na krychlích. flexural (FF) and torsion (FT) resonance frequency Obr. 4 Resonance frequencies of the prismatic specimen with dimensions 100 × 100 × 400 mm obtained by the impulse method – longitudinal (FL). 100 a 150 cyklech zmrazování (M50. 7 Sampling in situ of air-entrained concrete -70 ❚ SCIENCE AND RESEARCH FF = 2.8 2.0 3. ale zejména ověřit citlivost nové metodiky.0 Frekvence F [kHz] 4 -75 FF 0 cyklů FF 50 cyklů FF 75 cyklů FF 100 cyklů FF 125 cyklů FF 150 cyklů FT 0 = 2. příčného (FF) a kroutivého (FT) ❚ Fig.

47! Rovněž beton neprovzdušněný by vyhověl normě ČSN 73 1322. Právě ve srovnání se zkouškami dynamických i statických modulů pružnosti se ukázalo. že trend změny relativních modulů pružnosti je obdobný pro hodnoty dynamické i statické. Nutno však říci. 4).1 32. neboť po sto padesáti cyklech byl součinitel mrazuvzdornosti 0.5 20 15 100 150 0 50 100 150 Počet cyklů n [–] Počet cyklů n [–] 10 11 60 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 .2 32. 4. Tyto pevnosti byly stanoveny na trámcích po zkoušce modulu pružnosti v tahu za ohybu. Navíc byla zjištěna i značná míra shody mezi hodnotami dynamických modulů pružnosti a hodnotami statických modulů. to samé porovnání s výsledky stanovenými měřením vlastních frekvencí příčného kmitání je na obr.zmrazovaný (M) 40 E c (tlak) [MPa] E c (tlak) [MPa] 35.srovnávací N .srovnávací (S) N . Pro beton provzdušněný byl zjištěn součinitel mrazuvzdornosti po sto padesáti cyklech 1.srovnávací Počet cyklů n [–] Počet cyklů n [–] 8 9 Grafické porovnání vývoje relativních dynamických modulů pružnosti zjištěných ultrazvukovou metodou je pro oba druhy betonu znázorněno na obr. jeho počáteční hodnota po 28 dnech zrání byla uvažována jako 100 %. 9. Vývoj RDM vypočtených z ultrazvuku i rezonanční frekvence je velmi podobný a potvrdil rozdílné chování obou druhů betonu.zmrazovaný P .2 35 30 25 20 0 50 35. Zajímavé je číselné porovnání vývoje relativního dynamického modulu pružnosti s vývojem relativního statického modulu pružnosti (dále RSM). ale i se statickými moduly pružnosti se pevnost v tahu za ohybu jeví jako výrazně méně citlivá na poruchy struktury betonu. 8.srovnávací (S) 45 P . zda dostatečně vystihuje skutečné porušení struktury betonu. že doposud téměř výhradně používaná zkouška pevnosti v tahu za ohybu reaguje méně citlivě na poruchy struktury betonu a výsledky této zkoušky vykazují větší rozptyl. vycházejí průměrné hodnoty pevnosti v tahu za ohybu značně odlišně (tab. Ačkoliv je tato zkouška v naší stavební praxi pro posuzování mrazuvzdornosti velmi oblíbená. Měření bylo provedeno na počátku zmrazování a poté vždy po skončení dvaceti pěti zmrazovacích cyklů. tedy po cyklickém namáhání vzorků.zmrazovaný (M) 38.24. že statické moduly byly zjišťovány nad rámec metodiky ČSN 73 1380. Na rozdíl od hodnot dynamických i statických modulů pružnosti betonu.9 35 30 25 32. tzn.4 34. statické moduly pružnosti v tlaku zmrazovaných i srovnávacích zkušebních těles jsou graficky znázorněny na obr.zmrazovaný N . 3. Skutečná pevnost v tahu za ohybu zjištěná kontinuálním zatěžováním dle příslušné normy by patrně vykazovala mírně odlišné (vyšší) hodnoty. což je velmi přínosné zejména při návrhu nových receptur.zmrazovaný N . 1. Tabelární porovnání statických modulů pružnosti zjištěných zkouškou v tlaku i v ohybu je pro oba druhy betonu uvedeno v tab. které spolu byly v souladu. 10 pro provzdušněný beton (P) a na obr.5 18. Ve srovnání nejen s dynamickými. Ultrazvuková a ještě více rezonanční metoda jsou citlivé na změny probíhající ve struktuře betonu. a pro- to vzájemný poměr hodnot by měl být stejný jako při standardní zkoušce pevnosti v tahu za ohybu.5 45 40 N .srovnávací N . Z ÁV Ě R Hlavní výhodou nové metodiky stanovení odolnosti betonu proti střídavému zmrazování a rozmrazování je získání komplexního obrazu o chování každého jednotlivého trámce v celém průběhu zkoušky.zmrazovaný P . 2 a pro beton neprovzdušněný v tab. Všechny série však byly zkoušeny naprosto stejným způsobem. přičemž pro sto cyklů byla jeho hodnota dokonce 1. Z obou tabulek je patrné. Relativní statický modul byl vypočten podle stejných zásad jako relativní dynamický modul. a to jak ze zkoušky v tlaku. uvedené pro provzdušněný beton v tab. výsledky zkoušek navíc vykazují značný rozptyl a kolísání hodnot. 11 pro beton neprovzdušněný (N).83.6 31. Jak je patrné z tab. tak i ze zatěžování v tahu za ohybu. Zkouška na trámci podle ČSN 73 1380 má však i své nevý- P .srovnávací RDM (FF) [%] RDM (U) [%] 95 95 90 85 80 75 70 65 0 25 50 75 100 125 150 P .VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH 110 105 100 110 105 100 90 85 80 75 70 65 0 25 50 75 100 125 150 P . otázkou je.9 31.

4 87. 1993 [9] ČSN 73 6174: Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu ohybem. Kupříkladu zkoušky pražcového betonu.9 101. ÚNM..2 80. s. 3 Relative dynamic and static moduli of elasticity of non-air-entrained concrete (N) Počet cyklů 0 25 50 75 100 125 150 S 150 Relativní dynamické moduly [%] RDM (U) RDM (FF) 100 100 96. N) ❚ Tab. N = non-air-entrained) Počet cyklů 0 50 100 150 S 150 Provzdušněný beton (P) fcf [MPa] fcf [%] 4. s. Brno. ČNI. vzhledem k výše uvedeným nedostatkům zřejmě nebude v této podobě naší odbornou veřejností přijata.7 60.5 38 22.5 Relativní statické moduly [%] RSM (Ec) RSM (Ef) 100 100 – – 97. Sb.1 32.vutbr.5 93.cz Ing. 2005.5 92 87.2 109. Akad.4 95.: Vysokohodnotný beton.7 39.7 Relativní statické moduly[%] RSM (Ef) RSM (Ec) 100 100 – – 92 91. Ing.8 4.7 5.4 31. 1 Mean values of static moduli of elasticity of concrete (P = air-entrained. a Ing. přidání jednoznačného kritéria pro posouzení mrazuvzdornosti a rozšíření o destruktivní zkoušky po skončení zmrazování. ČNI. Uvedených výsledků bylo dosaženo díky finanční podpoře specifického výzkumu reg. tel.5 32.8 86. dvojnásobná proti normě ČSN 73 1322. N – neprovz.9 99. což tato norma umožňuje. 1994 [10] Vrbický A. konf.9 79. 1 Průměrné hodnoty statických modulů pružnosti betonu (P. ÚNM.1 96. Hlaváč Z. o.2 86.2 115. VUT v Brně. 11 Grafické vyjádření statických modulů pružnosti v tlaku zjištěných na vzorcích neprovzdušněného betonu ❚ Fig. ISBN 80-86769-39-9 [3] ČSN 73 1322: Stanovení mrazuvzdornosti betonu.: 541 147 814 e-mail: cikrle. 2007 [5] ČSN EN 12371: Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti. č.4 108. 2011. u něhož je předepsána odolnost na dvě stě cyklů.cz oba: Fakulta Stavební VUT v Brně Veveří 95. že klesneli hodnota modulu pružnosti o 25 %.5 – – 95. Hlavní nevýhodou je absence hodnotícího kritéria pro mrazuvzdornost betonu.vutbr. N = non-air-entrained) ❚ SCIENCE AND RESEARCH Počet cyklů S0 M 50 M 100 M 150 S 150 Modul pružnosti Ec (tlak) [GPa] Modul pružnosti Ef (ohyb) [GPa] P – provz. 1983 [7] ČSN EN 14146: Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence).p@fce. dipl. 9 Development of RDM (FF) determined from flexural resonance frequency for both types of concrete Obr.5 100 5. ČNI.1 32. Značnou nevýhodou je rovněž dvanáctihodinová délka jednoho zmrazovacího cyklu. Autoři děkují za podporu firmě OHL ŽS. 3 Relativní dynamické a statické moduly neprovzdušněného betonu (N) ❚ Tab. ISBN 978-80-7204-543-3 [2] Aïtcin P. Praha. 2010 [6] ČSN 73 1372: Rezonančná metóda skúšania betónu.5 37. Praha.: Sledování vývoje modulu pružnosti zmrazovaných betonů.7 67. 2005 [8] ČSN ISO 6784: Beton. Praha. 8 Znázornění vývoje RDM (U) z doby průchodu ultrazvuku pro oba druhy betonu ❚ Fig.4 – – 100 96.VĚDA A VÝZKUM Tab. beton již nelze považovat za mrazuvzdorný pro daný počet cyklů. 4 Pevnost v tahu za ohybu a součinitelé mrazuvzdornosti betonu (P.6 39. 9 Znázornění vývoje RDM (FF) z vlastní frekvence příčného kmitání pro oba druhy betonu ❚ Fig.8 5. P – provz. Aleši Vrbickému za spolupráci při provádění a vyhodnocení experimentů.D.7 96 94.: 541 147 811 pospichal. Praha.fce. Prospělo by jí zkrácení doby jednoho cyklu. a.9 103. nejlépe o stanovení statického modulu pružnosti.5 Tab. Praha. r. 35.9 18. V případě dalšího používání staré normy ČSN 73 1322 by bylo nanejvýš žádoucí doplnit problematické stanovení součinitele mrazuvzdornosti pomocí pevnosti v tahu za ohybu právě o nedestruktivní rezonanční a ultrazvukové zkoušky. Bílek V. ČNI.4 96.5 42.5 94. 10 Grafické vyjádření statických modulů pružnosti v tlaku zjištěných na vzorcích provzdušněného betonu ❚ Fig.6 38. 2 Relativní dynamické a statické moduly provzdušněného betonu (P) ❚ Tab. ČNI. 1969 [4] ČSN 73 1380: Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury.3 117. Brno. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku.6 – – 56.4 5. 11 Comparison of static moduli of elasticity in compression of non-air-entrained concrete specimens 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 61 . Experiment ´07. N – neprovz. 4 Bending strength and frost resistance coefficients of concrete (P = air-entrained.1 Literatura: [1] Cikrle P.3 82.5 34. Praha: Informační centrum ČKAIT.6 146.6 124. 10 Comparison of static moduli of elasticity in compression of air-entrained concrete specimens Obr.5 35. Lze však předpokládat..1 68.5 105.7 5.9 97 94. by tak trvaly minimálně sto dnů. Praha. Králová L.2 32.2 100 4. 8 Development of RDM (U) determined from propagation time of ultrasonic waves for both types of concrete Obr. nakl. 2 Relative dynamic and static moduli of elasticity of air-entrained concrete (P) Počet cyklů 0 25 50 75 100 125 150 S 150 Relativní dynamické moduly [%] RDM (U) RDM (FF) 100 100 95.1 29.4 103.6 73.9 36.cz Obr.vutbr.2 71. Petr Cikrle. Ačkoliv posuzovaná metodika přináší v určitých aspektech podstatně vyšší kvalitu zkoušení betonu.6 96 93. FAST-J-11-39 a výzkumného záměru MSM 0021630511. N) ❚ Tab. Fakulta stavební Tab.1 38. Ph.5 – – 99.6 6.0 102. což je z hlediska stavební praxe v podstatě nepřijatelné. Ondřej Pospíchal tel.o@fce. 602 00 Brno www.8 Neprovzdušněný beton (N) fcf [MPa] fcf [%] 5..7 94. CERM. 2007.2 31.: Sledování vnitřních poruch struktury zmrazovaného betonu.6 86.2 100 hody. Praha.4 93.7 106..4 97. práce.5 Tab.

vodorovného a svislého směru. Snahou autorů tohoto článku je ukázat různé možnosti řešení tohoto problému pomocí zdiva. V dále uváděných konstrukčních řešeních se budeme věnovat především výstupům statických výpočtů a nebudeme podrobně vysvětlovat jednotlivé výpočetní vztahy.6. Pro dosažení alespoň částečné „samonosnosti“ zděného zábradlí by bylo proto vhodné stropní desku pod zábradlím v dolním patře před vyzdíváním zábradlí uprostřed rozpětí podepřít a podepření odstranit až po řádném vytvrdnutí malty ve zdivu zábradlí. šířce ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . Vodorovné zatížení horní hrany zábradlí do výpočtu ve většině dále uváděných příkladů neuvažujeme. 8. a tím aktivaci vnitřních sil pro přenášení momentů ve svislé rovině stěny zábradlí. Plně automatizovaný výpočet pomocí programu [9] lze však úspěšně využít pro výpočet charakteristického zatížení tlakem větru. že svislé zatížení od vlastní tíhy stěny i od svislého užitného zatížení horní hrany zábradlí by mohla stěna přenášet sama.4 m.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH REKONSTRUKCE ZÁBRADLÍ LODŽIÍ PANELOVÝCH DOMŮ T08B ❚ RECONSTRUCTION OF THE RAILING OF LOGGIA IN PANEL HOUSES OF THE SYSTEM T08B Iva Broukalová. a tím výztuž zábradlí pro přenášení svislého zatížení aktivovat. Bytové domy byly sestavovány z typových sekcí řadových. letech minulého století. Z AT Í Ž E N Í V Ě T R E M Rozhodujícím zatížením pro návrh a posudek zábradlí ze zdiva vyztuženého v ložných spárách předem vyrobenou výztuží Murfor je boční zatížení tlakem nebo sáním větru na svislou plochu stěny zábradlí. 62 Vodorovné a svislé užitné zatížení na horní hranu zábradlí činí q k = 0. S TAT I C K É P Ř E D P O K L A D Y – VÝPOČETNÍ MODEL PRO ZDĚNOU STĚNU ZÁBRADLÍ LODŽIE Při výpočtu vycházíme z předpokladu. pro jejichž poměr výšky h k délce L stěny zábradlí platí h/L <0. Pokud konzola nepřenese sama spolehlivě zatížení ve svislém směru.y . Vložením výztuže do ložných spár zděné stěny zábradlí se dosahuje toho. a 70. The replacement of the steel railing by the masonry one is a technical condition for possible glassing of the loggia. ❚ Within the scope of the reconstruction of panel houses of the T08B system and insulation of their cladding the demand to replace a steel railing by the masonry one emerges lately. tj. jsou závislé na výšce. CHARAKTERISTIKA NOSNÉ KONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ T08B Nosná soustava T08B je konstrukční soustava s osovou vzdáleností nosných příčných stěn 6 m. nýbrž nejdříve se aktivuje kratší svislá konzola. The authors´ effort is introduction of solutions of the problem by the use of masonry with Murfor reinforcement in bed joints. že zděná stěna zábradlí je prostě podepřená po třech stranách svého obvodu (po obou svislých okrajích a v patě). Hodnoty bočního zatížení větrem.3. The unreinforced masonry railing does not satisfy reliability conditions for most of the loading situations and material variants as shows also the structural analysis [11]. VRd. který bude přenášet sám celé zatížení jako vodorovně pnutý prostý nosník. vyztuženého v ložných spárách předem zhotovenou výztuží Murfor.x .2. jestliže bychom jí umožnili po zatvrd- nutí malty svislý průhyb.5 kN/m. VRd. Pro statický výpočet jednotlivých alternativ materiálového a konstrukčního řešení vyztužených zděných lodžií byl použit program [9]. ale u bodových a věžových domů byl použit u některých objektů i větší počet podlaží než 12. Byla používána převážně v Praze v 60. Konstrukční výška podlaží je 2. což prokazuje i statický posudek [11]. aby bylo možno předpokládat spolupůsobení obou navzájem kolmých směrů přenášení. tj. Toto spolupůsobení se předpokládá u zděných stěn. Ve výše uváděných předpokladech výpočtu se zděná stěna zábradlí lodžie vyzdívá přímo na stropní panel. bude překročena mezní únosnost patního průřezu zděné stěny a konzola se poruší v těchto místech v ložné spáře trhlinkami. minimální délka řadového domu je sestava dvou sekcí. M Rd. neboť jeho účinky jsou většinou menší. jak bylo již výše uvedeno. Délka jedné sekce je 18 m.8. materiálových charakteristik zdiva a výztuže a výsledných návrhových mezních hodnot průřezových veličin zděné stěny ve vodorovném a svislém směru: M Rd. který je pak třeba na toto nové zatížení také posoudit. Teprve pak lze předpokládat plnou aktivaci vodorovného směru z vyztuženého zdiva. Vzhledem k poměru výšky h k délce L stěny zábradlí. 12 nebo 14. 10.8 m. v tomto případě splněna není a program [9] proto při výpočtu hlásí chybu a výslednou podmínku spolehlivosti už neposoudí. že vodorovný a svislý směr přenášení se nebudou pro velmi rozdílné ohybové tuhosti zapojovat do přenášení zatížení současně. 54 m. Program je určen pro výpočet desek po obvodě ze tří nebo čtyř stran uložených. Hloubka řadových sekcí je obvykle 9. Pavel Košatka V rámci celkové rekonstrukce panelových domů nosné soustavy T08B a zateplování obvodového pláště těchto objektů se stále více vyskytuje požadavek nahradit ocelové zábradlí lodžií zábradlím zděným a vytvořit tak technický předpoklad i pro případné zateplení a zasklení lodžie. zděná lodžie se vkládá mezi příčné nosné stěny tedy na světlost = rozpětí L = 5 810 mm. je možno předpokládat. Věžové a bodové domy byly navrhovány jako jedna sekce. Tím však dochází i k přitížení stropního panelu. který tvoří podporu pro spodní okraj stěny při přenášení bočního zatížení větrem. 10 a 12 podlaží. Účinek zatížení větrem pro dosazení do výsledných podmínek spolehlivosti při již známé hodnotě charakteristického zatížení w k se na prostém nosníku a na konzole pak již snadno stanoví ručním výpočtem. 2> a tato podmínka. stanovené podle normy [2]. které však musí splňovat vstupní podmínky pro poměr stran. než účinky bočního tlaku větru a působí opačným směrem. neboť jsou podrobně popsány v textu programu [9]. koncových a dilatačních. vyztužených ve vodorovném směru v ložných spárách výztuží Murfor. Maximální délka dilatačního celku řadového domu je sestava tří sekcí. Obvyklá výška zástavby je 4. Nevyztužené zděné zábradlí lodžií pro většinu zatěžovacích a materiálových variant zřejmě staticky nevyhovuje. Vnitřní nosné železobetonové stěnové dílce mají tloušťku 190 mm. normě [3] a skriptech [7] a [8]. horní vodorovná strana je volná (nepodepřená) a že stěna je zatížená kolmým tlakem (sáním) větru. h/L ≈ 1/5 = 0.x .y .

0 V oblasti Prahy se podle [2]. svislý řez lodžií a detail průřezu stěny zábradlí lodžie ❚ Fig. 1 Schéma objektu. součinitel zatížení: γQ = 1. nejvyšší poloha zábradlí lodžie a příčný řez podlažím se zděným zábradlím výšky b = 1. 1. Tento požadavek však není třeba striktně dodržet. je třeba volit výztuž s povlakem z epoxidové pryskyřice (typ RND/E). na malém území v západní okrajové části města se vyskytuje i větrná oblast III. že přibližně 90 % panelových obytných domů navržených a postavených v konstrukčním systému T08B bylo realizováno v Praze. použijeme pro návrh vstupní údaje pro stanovení zatížení větrem platné pro tuto lokalitu: Výchozí základní rychlost větru vb. Vyztužení Murfor RND/E Ø5/100/3050 je navrženo v každé ložné spáře – viz obr. Pokud se počítá s ochrannou vrstvou omítky a případně i se zateplením. že se na redukování účinků větru projeví příznivě vzrostlé stromy. Požadavky na krytí výztuže a ochranu výztuže před korozí jsou stejné jako u výztuže kruhové. Při použití malty pro tenké spáry (lepi- dla) a tloušťce ložné spáry 3 mm se použije předem zhotovená výztuž Murfor obdélníkového průřezu EFS 8/1. na níž je panelový dům T08B postaven. 1 Building scheme. V Ý Z T U Ž E N Í L O Ž N Ý C H S PÁ R Z D I VA Pro dosažení co nejvyšší odolnosti vůči zatížení bočním tlakem (sáním) větru je vhodné volit zdicí prvky s co nejvyšší pevností v tlaku. kde pevnost v tlaku dosahuje až 60 MPa nebo vápenopískové s pevností 30 MPa spolu s obyčejnou cementovou maltou pevnosti alespoň M10. mapy větrných oblastí vyskytuje převážně větrná oblast I a II.9 m. vertical section of loggia and detail of the reinforced masonry section výztuž MURFOR RND/E Ø5/100 1 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 63 .275 m jsou na obr. Výstupy programu [9] a ověření podmínek spolehlivosti při bočním zatížení větrem jsou uvedeny v tab. aby se zajistilo plné přenášení tlakového napětí ve vyztuženém průřezu stěny zábradlí. Při použití obou ty- Při použití obyčejné malty a tloušťce ložné spáry 10 nebo 12 mm se použije předem zhotovená výztuž Murfor kruhového průřezu RND Ø5. i když ověření spolehlivosti průřezu na usmyknutí ve styku stěny zábradlí a příčné stěny obvykle bezpečně vyhovuje i pro smykově nevyztužený průřez. Pro zařazení terénu do kategorie IV je však dle normy [2] třeba. na poloze zábradlí lodžie v ploše stěny domu a dále na lokalitě. PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Příklad 1 – věžový dům o 12 podlažích Zadání: Pro stěnu zábradlí lodžie je navrženo režné zdivo z plných lícovek 290/140/65 mm. stačí výztuž pozinkovaná (typ RND/Z). Styky přesahem by se neměly navrhovat do míst největšího namáhání a neměly by být nad sebou vždy ve stejném místě – měly by se půdorysně vystřídat o délku cca 500 mm! Pokud by zábradlí lodžie zůstalo jako režné zdivo vystavené působení povětrnosti. včetně vlivu zamrzání a rozmrzání. aby krytí po obou stranách stěny bylo nejméně 20 mm.5. Vhodné jsou proto lícové cihly. M AT E R I Á LY P R O Z D I V O pů malt je třeba zajistit řádné vyplnění i svislých (styčných) spár maltou (lepidlem). Vzhledem k tomu. 1.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH a délce domu. z které se přenáší zatížení větrem v případě zasklení lodžie: B = 1.5 mm. pevnostní značky P60 na obyčejnou cementovou maltu pevnosti M10. Tloušťka stěny zábradlí je 140 mm. Nutno však počítat s tím. 1. • Zatěžovací šířka. délky 3 050 mm a vhodné šířky tak. Při použití přesných pórobetonových tvárnic Ytong a malty pro tenké spáry (lepidla) lze dosáhnout částečného zvýšení únosnosti jen zvětšením tloušťky stěny.) Výstupy programu [10] a ověření podObr. délky 3 050 mm a vhodné šířky. Zakotvení zábradlí lodžie do příčných nosných stěn pomocí kotevních pásků se požaduje. • Větrná oblast: I. aby nejméně 15 % plochy území bylo zastavěno budovami vyššími než 15 m. že jednotlivé pruty výztuže se stykují přesahem (v délce 250 mm) a je proto vhodné si pro uložení dvou prutů vedle sebe vytvořit jistou rezervu v šířce průřezu. Výztuž v ložných spárách zdiva je nutné zakotvit pomocí kotevních pásků přichycených hmoždinkami do příčných železobetonových stěn ve svislé vzdálenosti 200 až 300 mm. neboť minimální krytí podle normy [3] je jen 15 mm. Při nejnižší uvažované zástavbě (bytové čtyřpodlažní domy) by bylo možno patrně uvažovat i kategorii terénu IV vzhledem k větší hustotě bloků domů a vyšší pravděpodobností. Kategorie terénu Pro obytná sídliště s obvyklou hustotou zástavby volíme kategorii terénu: III. Podmínky spolehlivosti proti porušení bočním tlakem větru jsou splněny a to i v případě zasklení lodžie! (Vznik ohybových trhlinek v ložné spáře u paty stěny nosnou spolehlivost stěny negativně neovlivňuje. • Rozměry objektu. Kotvení výztuže do příčných stěn pomocí kotevních nerezových pásků se provede v každé třetí ložné spáře. Výztuž EFS je třeba rovněž kotvit do podpor výše uvedeným způsobem pomocí kotevních pásků a hmoždinek. terén kategorie: III.

2 Structural model of the vertically loaded reinforced masonry railing.5/190 3 Vedle velkých projektů revitalizace a regenerace sídlišť existuje i snaha uživatelů panelových domů a bytů provést menší úpravy obývaných prostor. 1. ❚ 3/2011 64 BETON • technologie • konstrukce • sanace .53 kNm . Kotvení výztu- že do příčných stěn pomocí kotevních nerezových pásků se provede v každé ložné spáře. který jim spolehlivé konstrukční řešení pomůže najít bez větších časových nároků.275. • Větrná oblast: I.z = (g + q)d L2/8 = 6.z = 43.8 m.. řez lodžií a detail průřezu vyztužené stěny zábradlí lodžie ❚ Fig.Jako podepření případného zasklení lodžie by pak bylo možno navrhnout v úrovni horní plochy zděného zábradlí jako parapetní desku např.z. Při úpravách je vždy nutné zkontrolovat.. section of the masonry girder (d. Jedná se o použití vyztuženého zdiva s výztuží v ložných spárách. kovový nosník anebo obdobným způsobem zesílit rám zasklení. Podmínky spolehlivosti proti porušení bočním tlakem větru jsou splněny pouze v případě. 5. 3. je možno stěnu zábradlí lodžie navrhnout jako „samonosnou“. terén kategorie: III.5 = 6. section of the loggia and detail of the reinforced masonry section uvažovaná výztuž nosníku 2 mínek spolehlivosti stěny zábradlí jako nosníku. návrhová hodnota ohybového momentu na mezi porušení průřezu při zapo- čítání plochy výztuže pouze z prvních tří dolních ložných spár zdiva zábradlí podle programu [10]: MRd. neboť tam je boční tlak větru větší než uprostřed délky návětrné stěny domu. jestliže lodžie není zasklena! Z ÁV Ě R výztuž MURFOR EFS/Z 8/1.5. že při ověřování spolehlivosti a bezpečnosti nevyztuženého zděného zábradlí lodžie na boční tlak (sání) větru se většinou nepodaří platným normám vyhovět a že je proto vhodné zdivo zábradlí vyztužit. vysokých jen 124 mm. že by i vyztužená zděná stěna nemusela vždy vyhovět (viz Příklad 2). 3 Building scheme. 1. návrhová hodnota ohybového momentu od svislého zatížení: MEd. 3.14. jak umožnit aplikaci zdiva pro zábradlí lodžií. 22. 2 Statické schéma zděného vyztuženého zábradlí pro přenášení svislého zatížení.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH Obr. průřez zděného nosníku (d . • Zatěžovací šířka.. značky P4-500 vyzděné na maltu (lepidlo) pro tenké spáry tloušťky do 3 mm..5. Pro posouzení zděného zábradlí lodžie bylo záměrně vybráno krajní šestimetrové pole domu.812/ 8 = 25. součinitel zatížení: γQ = 1. Článek ukazuje jeden ze způsobů. Při zdění je třeba postupovat podle technologických pravidel stanovených výrobcem výztuže – viz [6]. nejvyšší poloha zábradlí lodžie a příčný řez podlažím se zděným zábradlím výšky b = 1 m jsou na obr. Výstupy programu [9] a ověření podmínek spolehlivosti při bočním zatížení větrem jsou uvedeny v tab. z které se přenáší zatížení větrem v případě zasklení lodžie: B ≤ 1.05 kN/m .05. Po případném zateplení lodžie a jejím uzavření s pomocí zasklení se zvyšuje zatížení účinkem tlaku (sání) větru na vyzděné zábradlí tak. avšak první a poslední vrstvu zdiva je třeba vyzdít ze zdicích prvků po výšce půlených. zda nebude narušena schopnost konstrukčních prvků přenášet zatížení a zda úpravy a nové konstrukce vyhoví z hlediska normových požadavků. Z výše předvedených ukázek statického výpočtu a citovaných podkladů je zřejmé. effective depth of the girder) Obr. Tloušťka stěny zábradlí je 250 mm. který přenáší sám vlastní tíhu a svislé nahodilé zatížení horní hrany zábradlí: Pokud stropní panel pod zábradlím z vyztuženého zdiva staticky nevyhovuje.61 kNm > MEd.účinná výška nosníku) ❚ Fig. Záměrem autorů článku bylo rovněž seznámit odbornou veřejnost a zejména statiky s existencí volně dostupného software. 1.190/3050 je navrženo v každé ložné spáře. Podmínky spolehlivosti proti porušení svislým zatížením jsou splněny! Příklad 2 – řadový dům o čtyřech podlažích Zadání: Pro stěnu zábradlí lodžie je navrženo zdivo z přesných pórobetonových tvárnic Ytong 250/249/599 mm. 3 Schéma objektu. • Rozměry objektu. Předpokladem pro dosažení „samonosnosti“ zděného zábradlí je jednak podepření stropního panelu pod budoucím zděným zábradlím lodžie v dolním patře před vyzdíváním zábradlí a odstranění podepření až po řádném vytvrdnutí malty stěny nového zábradlí a jednak řádné zakotvení vodorovné výztuže Murfor do příčných železobetonových stěn domu. 1. Vyztužení Murfor EFS/Z profil 8/1. tj.35 + 0. Návrhová hodnota svislého zatížení na jednotku délky zábradlí: (g + q)d = 0. aby bylo možno uvažovat plné a rovnoměrné využití výztuže pro přenášení bočního zatížení tlakem větru – viz obr.5.

2010. Tab.958 kN/m Příspěvek byl vypracován za podpory grantového Thákurova 7.cvut.: Zděné konstrukce 1.b = 1.812/ 8 = 8. o. 1.923.: zatížení větrem kolmé na kratší 17 m dlouhou stěnu věžového domu je menší). 1 Outputs of the program [9] and check of the reliability conditions for lateral wind loading for given examples Příklad 1 – věžový dům o 12 podlažích stěna objektu délky 24.b < MEd.661 kN/m MEd.. stěna přenáší celé zatížení ve svislém směru jako konzola vetknutá v patě stěny Návrhový moment únosnosti průřezu na jednotkové šířce průřezu stěny zábradlí při porušení vyztuženého průřezu kolmo na ložné spáry podle programu [9]: Návrhový moment únosnosti průřezu na celou výšku stěny zábradlí při porušení vyztuženého průřezu kolmo na ložné spáry Návrhový moment únosnosti průřezu stěny zábradlí při porušení nevyztuženého průřezu rovnoběžně s ložnými spárami při jednotkové šířce průřezu podle programu [9] Návrhová únosnost nevyztuženého průřezu ve smyku na jednotkovou výšku při porušení průřezu stěny zábradlí ve svislém styku s podporující železobetonovou příčnou stěnou (kolmo na ložné spáry) podle [9]: Návrhová únosnost nevyztuženého průřezu ve smyku na celou výšku zábradlí při porušení průřezu stěny zábradlí ve svislém styku s podporující železobetonovou příčnou stěnou (kolmo na ložné spáry) podle [9]: .985. 5.923.B … dochází ke vzniku trhlinek v ložných spárách VRd.B L2/8 MEd.985 kN/m wd.b = 0. vydání.923 = 0. nakladatelství ČVUT Praha.x = 3.658 kNm/m > MEd.B = = wd b2/2 + (B – b) wd b VEd.615 = 0. dotisk 1. 2006. 12/ 2 = 0. CSc. 1.b = 0. 21 = 26.: Statické posouzení možnosti vyzdění zábradlí na lodžiích u stavební soustavy T08B.B .5.78 kN > VEd.x.b = 0.2 kNm > MEd..b = wd. 0..x. 5.48 kNm/m VEd.923.2 m.b = 1. 166 29 Praha 6 oba: Fakulta stavební ČVUT v Praze ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH 65 Posuzovaná veličina Charakteristická hodnota kolmého zatížení tlakem větru na nejvýše situovanou lodžii ležící ve stěně podle programu [9]: Návrhová hodnota zatížení větrem na jednotku plochy nejvýše situované lodžie Návrhová hodnota vodorovného zatížení na zábradlí na nejvýše situovanou lodžii Návrhová hodnota vodorovného zatížení na zábradlí v případě zasklení lodžie Návrhová hodnota momentu od zatížení větrem ve svislém průřezu stěny zábradlí uprostřed jejího rozpětí. 1.x = 30 kN/m VRd.: Program „Vyztužená stěna na poddajném stropu (v 1.x.y.B = 1.812/ 8 = 3.b = wd.81/2 = 2.y.59 kN VEd. ČNI 2004 [2] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem.275 = 2. A.y. 0.b = b wd wd. B-8850 Zwevegem. 145 s.864 kNm ≈ MEd. a zděných konstrukcí Ing. distribuce: Bekaert Petrovice. ČNI 2007 [4] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.x.. 0.y. stěna přenáší celé zatížení ve svislém směru jako konzola vetknutá v patě stěn Návrhová hodnota momentu od zatížení větrem ve vodorovném průřezu stěny zábradlí v její patě v případě zasklení lodžie.y.broukalova@fsv.923.923.3/2011 Literatura: [1] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy.985.356 = 13. wd = 1. Belgie.557 = 2. r.81/2 = 4.x VRd.B = 1.275).y = 0.77 kN VEd. 5.356 kNm/m MRd. Katedra betonových e-mail: iva.y.b = 1.208 kNm/m < MEd.038 kN/m2 (pozn.x. Gabčíkova 15.cz Text článku byl posouzen odborným lektorem.864 kNm/m MRd.B = 2..y.b L2/8 MEd.275. s.66 kN/m MRd.557 = 1.B = 2. Praha 8.985. stěna přenáší celé zatížení ve svislém směru jako konzola vetknutá v patě stěny Návrhová hodnota posouvající síly od zatížení větrem ve vodorovném průřezu stěny zábradlí v její patě v případě zasklení lodžie.B . 10. Ph.8 = 1. wk = 0. r.x.x.y = 0. a kol.b L/2 VEd.B = wd B 2 projektu GAČR 104/10/1128. 5.8-1).b > VEd.9. fsv.B MRd. Atelier P. ČNI 2008 [5] Sborník montovaných konstrukčních systémů pro bytovou výstavbu používaných v ČSSR (STÚ – publikace 1272 – říjen 1969) [6] Timperman P.: Program „Vítr Murfor v 1. 1 = 1.1“.2752/ 2 = 1. 1..x MEd.x.01 kNm MEd.38 kNm MEd.275. [7] Košatka P.923 = 1. 0.x = 21 kN/m VRd. V. stěna přenáší celé zatížení ve vodorovném směru jako prostý nosník Návrhová hodnota posouvající síly od zatížení větrem ve vodorovném průřezu stěny zábradlí v její patě. 116 s. stěna přenáší celé zatížení ve vodorovném směru jako prostý nosník Návrhová hodnota momentu od zatížení větrem ve vodorovném průřezu stěny zábradlí v její patě. ČNI 2007 [3] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. volně dostupný z webových stránek: http:// concrete. 1.557 kN/m2 wd.b(B) = b MRd. Novoborská 612–620.y. A.x.b = wd b /2 MEd. ISBN 80-01-03463-1 [8] Košatka P. 1 Výstupy programu [9] a ověření podmínek spolehlivosti při bočním zatížení větrem pro příklady řešení ❚ Tab.b > VEd.b … nedochází ke vzniku trhlinek v ložných spárách < MEd. o.x.557.cvut.661.: Murfor – Vyztužení zdiva.y.B = wd. 1. s.B MRd. 21.23 kNm/m VEd.x.923 kN/m2 wd.B = 1. 12.cz Ing. vydání.89 kNm MEd. výpočetní pomůcka pro výpočet větrem bočně zatížených stěn. stěna přenáší celé zatížení ve vodorovném směru jako prostý nosník Návrhová hodnota posouvající síly od zatížení větrem v místě svislého styku zábradlí s příčnou železobetonovou stěnou v případě zasklení lodžie.0)“.y.038 = 1.5.96 kN/m MRd.B L/2 VEd.x.y. 1.661. stěna přenáší zatížení ve vodorovném směru jako prostý nosník Návrhová hodnota momentu od zatížení větrem ve svislém průřezu stěny zábradlí uprostřed jejího rozpětí v případě zasklení lodžie.92 kN/m VEd.x.D. 5. H.275.99 kN/m VEd.958. 5.557. příručka pro navrhování a provádění zdiva vyztuženého v ložných spárách.496 + (1.27 kNm/m MEd.812/ 8 = 12.x. ISBN 978-80-01-04210-6 [9] Bílý P. 2010.b = bVRd.B = wd.81/2 = 5.B = 27 + (1.923.8.923 kN/m wd. vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.x..812/ 8 = 7.x. 1.. Petrovice u Karviné. wk = 1. průřez stěny nevyhovuje MRd.x.81/2 = 8.cz/~kosatka/ [11] Gattermayerová H. Bekaert S.b = 1. nakladatelství ČVUT Praha.B = 1.b = 1.0 = 0.b … dochází ke vzniku trhlinek v ložných spárách < MEd.x.B = 1. 2010 Výpočet Příklad 2 – řadový dům o čtyřech podlažích Stěna objektu délky 54.cz/~kosatka/ [10] Zrůbek L. e-mail: kosatkap@fsv.275 = 1. stěna přenáší celé zatížení ve svislém směru jako konzola vetknutá v patě stěny Návrhová hodnota posouvající síly od zatížení větrem v místě svislého styku zábradlí s příčnou železobetonovou stěnou.9 – 1.B = 0.b = 1.B = B wd MEd. Vašková J.b > MEd. 5. N.b = 1. Praha 9.x. 1.x.: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1.cvut. dotisk 1.b = 0.y. Lorenz K.557.557.x. 30 = 30 kN/m > VEd.68 kN VEd.b(B) = 1.2 m.B w d = γQ w k wd..864 = 3.x = 10.615 kN/m2 wd = 1.B = 0.fsv.9 = 2. volně dostupný z webových stránek: http://concrete.83 kN VEd.x.x. 1. 1.b(B) = 1.x. 2.496 kNm/m MEd.b = 1. Bekaertstraat 2.y. Pavel Košatka.y.y. podepřených po třech nebo čtyřech stranách svého obvodu. Iva Broukalová.x.x. dochází ke vzniku trhlinek v ložných spárách VRd.17 kNm MEd. výpočetní pomůcka pro výpočet zděných stěn na poddajném stropu. 3.b = wd b VEd.y. 5.cvut.

že metoda radaru se nemohla vyhnout ani stavebnictví. glaciologie. . Kontrolní měření hloubky uložení a pozice ocelové výztuže v betonové konstrukci proběhla na dvou referenčních plochách o rozměrech 1. G E O R A D A R V E S TAV E B N I C T V Í S technologií radaru.. tak především ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými pracovišti. Profometrická měření proběhla v síti vodorovných a svislých profilů s rozestupem 150 mm. s. Ruku v ruce s rozšiřujícím se okruhem možných (a potenciálně možných) aplikací bylo nutné zahájit intenzivní výzkum této metody. Grid pro georadarová měření měl vzdálenost profilů 100 mm. kde našla uplatnění v diagnostických průzkumech konstrukcí. 2 jsou přesto dobré. kdy přední výrobci georadarových systémů uvedli na trh vysokofrekvenční antény (109 Hz) s dostatečně vysokým rozlišením detekovatelných nehomogenit (10-2 až 10-3 m). se můžeme setkat v mnoha odvětvích lidské činnosti. Radar má výhodu ve větším hloubkovém dosahu. méně rozšířené je označení WPR (wall penetrating radar). provedla měření georadarová s použitím systému Ramac švédského výrobce Mala GeoScience s měřící anténou 1.. S ohledem na zaměření časopisu se budeme věnovat především otázce průzkumů železobetonových konstrukcí. K rozvoji stavebně diagnostických průzkumů dochází především od poloviny první dekády tohoto století.. Letectví. Vrstva svislé výztuže se nacházela hlouběji od měřeného povrchu a byla skryta za vodorovnou výztuží.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH ROZVOJ POUŽITÍ GEORADARU PŘI DIAGNOSTICE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ❚ DEVELOPMENT OF THE USE OF GROUND PENETRATING RADAR FOR THE DIAGNOSIS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES Jakub Štainbruch. Na základě praktických zkušeností s používáním obou metod je nespornou výhodou georadaru vysoká produktivita měření. o. to increase awareness of this method. o. kosmonautika. to je jen několik příkladů toho. last but not least. Srovnávací měření profometrickým skenerem a georadarem Použití magnetického indikátoru výztuže (tzv. tedy s metodou založenou na principu vysílání elektromagnetických pulzů do zkoumaného prostředí a na následné registraci jejich odrazů od překážek. firstly. Profometrický skener rovněž nedetekoval druhý svislý prut zleva. Výrazněji se liší pouze v dolní části skenované plochy. v České republice není metoda GPR ve stavebnictví zatím příliš rozšířená a odbornou veřejností dostatečně akceptovaná.2 x 1. vyhledávání munice. to help to improve the methodology of measurement. kriminalistika. měření mezi georadarem a profometrickým skenerem při vyhledávání výztuže v ostění tunelu. za použití měřícího přístroje Hilti Ferroscan PS 200 (který patří ke špičce mezi běžně užívanými přístroji). patří georadar ke standardně používaným diagnostickým metodám a na toto téma se pořádají specializované odborné konference. a to jak v samotné komerční oblasti. Autoři článku si vytkli za cíl ukázat na konkrétních příkladech výhody a přínos této progresivně se vyvíjející diagnostické metody. Profometrická měření provedla společnost Beton Bohemia ZL. nebo obecně železných prvků. ale i třmínek mezi prvním a druhým vodorovným prutem. r. archeologie. r. Oběma metodami byly detekovány nejen průběžné pruty. že georadar i profometr reagují citlivě na přítomnost výztuže. 1 a 2 vyplývá dobrá shoda ve výsledcích srovnávacího měření georadarem a profometrickým skenerem. Ondřej Anton. V článku se zmíníme o výsledcích srovnávacích 66 BETON • technologie • konstrukce • sanace . V souvislosti se stavební diagnostikou se hovoří o metodě GPR (ground penetrating radar) či o georadaru. The purpose of doing those tests was. Z výsledků srovnávacích měření vyplynulo.6 GHz. Rychlost sběru dat umožňuje měření georadarem se zachováním dostatečné citlivosti při pochozí ❚ 3/2011 ❚ Based on the development of ground penetrating radar (GPR) applications for diagnostic surveys of reinforced concrete structures. Zatímco ve světě. Proto odezva při měření byla méně zřetelná a určení pozice obtížnější. o výsledcích měření georadarem na velkorozměrových vzorcích betonu se zabudovanými různými typy konstrukčních prvků a defektů a o výsledcích výzkumného úkolu nazvaného „Rozvoj diagnostiky betonových konstrukcí pomocí radarového skeneru“. Výsledky srovnání patrné na obr. geologie a geotechnika. rozšířit povědomí o této v České republice relativně nové metodě a přesvědčit odbornou veřejnost o jejích přednostech. let. Tomáš Kordina S nástupem a rozvojem použití georadaru (GPR) při diagnostice železobetonových konstrukcí souvisí i řada experimentálních měření. s. which is still not so well-known in the Czech Republic. Za pracovní směnu lze změřit až několik kilometrů profilů. Jedná se o relativně jednoduchou metodu založenou na změně elektromagnetického pole v blízkosti kovového vodiče. profometru – podle nejrozšířenějšího typu přístroje v České republice firmy Proceq) patří ve stavební diagnostice k standardně používaným nedestruktivním metodám detekce výztuže. Není tedy divu. a large quantity of experimental measurements have been carried out. Pouze minimální rozdíly panují v určení pozice vodorovné výztuže. V průběhu několika uplynulých let byly prováděny série experimentálních měření na fyzikálních modelech a reálných konstrukcích.2 m. Vyspělejší technika je opatřena sběrnicí dat a umožňuje provádět a vyhodnocovat i plošná měření. Srovnávací měření polohy výztuže georadarem a profometrickým skenerem bylo provedeno na základě zadání VUT v Brně během listopadu roku 2008 na dvou referenčních plochách na ostění tunelu Lahovice SOKP 514 v Praze. secondly. Cílem bylo porovnat přesnost a spolehlivost dvou různých nedestruktivních metod detekce ocelové výztuže v betonových konstrukcích. jak široké je spektrum aplikací radaru. V České republice se georadarová měření provádějí od 90. to determine the range of possible practical applications. a to hlavně v souvislosti s rozvojem měřící techniky. jejichž cílem bylo ověřit možnosti použití různých nedestruktivních metod při diagnostických průzkumech a porovnat dosažené výsledky. Společnost Inset. Z obr. který byl uložen relativně hlouběji mimo hloubkový dosah přístroje. Jejich cílem je rozvinout metodiku měření a vymezit okruh praktických aplikací.. and. and to convince the professional public of its usefulness. především ve Spojených státech.

Experimentální měření na zkušebních blocích Při diagnostických průzkumech lze využít celou řadu nepřímých metod. zpracovatelských postupů a inovativním přístupům. 1 Results of the comparison measurement at a test site: a) graphical output of profometric scanning of horizontal reinforcing rods using software method Imagescan.8 1. 3 The diagnostic survey of the chamber ceiling of Nuselsky Bridge in Prague – GPR measurement is relatively fast and can be carried out even from the moving trolley 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 67 . na kterých byla provedena řada experimentálních a srovnávacích měření na různých typech úloh – detekce konstrukčních prvků. a) grafický výstup zjišťování horizontální výztuže profometrickým skenerem metodou Imagescan spojený v PC do jednoho celku. V poslední době dochází k prudkému rozvoji přístrojového vybavení. 2 Výsledky srovnávacího měření na zkušební ploše 1. porovnání pozice jednotlivých prutů výztuže detekovaných profometrickým skenerem a georadarem ❚ Fig. V rámci řešení výzkumných úkolů (Podpora dlouhodobého zajištění jaderné bezpečnosti provozu jaderných elektráren v ČR a Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí) zaměřených na diagnostiku silnostěnných betonových konstrukcí byly vyrobeny velkoobjemové fyzikální modely. comparison of reinforcement layout detected with profometric scanner (blue lines) and GPR (yellow lines) Obr. GPR průzkumy se osvědčují zejména v případech. b) results of GPR measurement using software ReflexW Obr. stanovení geometrických vlastností zkoumané konstrukce a zjišťování různých typů vnitřních defektů.2 0 0. 3 Diagnostický průzkum stropu komůrky Nuselského mostu v Praze – GPR měření je relativně rychlé a lze jej provádět i z pomalu jedoucí plošiny ❚ Fig.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH 1a 1b Plocha 1 0 rychlosti nebo dokonce při pomalém pojezdu.4 -0. betonové bloky o rozměrech řádu několika metrů.2 2 Průběh výztuže detekovaný: Ferroscanem Georadarem 3 Obr. Jednou ze zkoumaných metod byl i georadar. -0. 1 Výsledky srovnávacích měření na zkušební ploše. post-processing).1.4 0.8 -1. kdy lze shromážděná data zpracovávat a vyhodnocovat až dodatečně (tzv. b) výsledky zjišťování horizontální výztuže georadarem zpracované programem ReflexW ❚ Fig. 2 Results of the comparison measurement at a test site no. Možnosti použití metod se tak posouvají stále kupředu a snahou vědeckých a výzkumných pracovišť je tyto nové hranice ověřovat.

VĚDA A VÝZKUM 4 ❚ SCIENCE AND RESEARCH 5 PŮDORYS Měkká výztuž Předpínací výztuž Štěrkové hnízdo Anténa Měř ení v síti vodorovných profilů projev měkkévýztuže Měření v síti svislých profilů 1600MH z projev štěrkovýchhnízd 800MH z projev předpínací výztuže 6 500MH z 68 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 .

VĚDA A VÝZKUM

SCIENCE AND RESEARCH

7a Obr. 4 Konstrukční schéma fyzikálního modelu vyrobeného pro VUT v Brně ❚ Fig. 4 The design of a concrete test specimen by the TU in Brno Obr. 5 Ukázka GPR měření na fyzikálním modelu from the GPR measurement at a physical model ❚ Fig. 5 Photo

7b Obr. 7 Zkušební blok č. 5 v areálu ÚJV v Řeži, a) výstavba, b) měření GPR skenerem ❚ Fig. 7 Test specimen no. 5 at NRI in Rez a) construction, b) GPR scanning Obr. 8 Výsledky srovnávacích měření: plošné řezy zkonstruované pro hloubkovou úroveň 120 a 290 mm s interpretovanou pozicí detekovaných konstrukčních prvků, a) ruční měření v síti bodů 5 x 50 mm, b) automatické měření GPR skenerem v síti bodů 5 x 10 mm ❚ Fig. 8 Results of comparison measurements: scans constructed for the depth horizon of 120 mm and 290 mm with interpreted position of detected construction elements, a) manual measurement in a grid 5 x 50 mm, b) automatic scanning in a grid 5 x 10 mm

Obr. 6 Srovnání výsledků GPR měření pomocí anténních systémů 500, 800 a 1 600 MHz na fyzikálním modelu ❚ Fig. 6 GPR measurement at a physical model by the use of different antenna systems: 500, 800 and 1 600 MHz / comparison of results

8

3/2011

technologie • konstrukce • sanace • BETON

69

VĚDA A VÝZKUM

SCIENCE AND RESEARCH

Na základě technické specifikace VUT v Brně byly zhotoveny dva tvarově a rozměrově shodné betonové bloky. Do bloku „A“ byly při výrobě zabudovány různé typy nehomogenit – pruty měkké výztuže různého průměru, zainjektovaná i nezainjektovaná předpínací výztuž a štěrková hnízda (obr. 4). Blok „B“ byl vyroben z prostého betonu a sloužil jako referenční. V září 2007 proběhla série georadarových měření, kdy se zkoumaly diagnostické možnosti georadaru při použití různých typů měřících antén (500, 800 a 1 600 MHz). Platí, že s rostoucí frekvencí antény vzrůstá rozlišovací schopnost (kratší vlnová délka umožňuje detekovat i objekty menších rozměrů). Zároveň ale progresivně klesá hloubkový dosah měření, neboť vyšší frekvence jsou více tlumeny a nemají takovou schopnost průniku materiálem jako nízké. Na obr. 6 je ukázka srovnání výsledků měření pomocí různých typů měřících antén. Na plošných skenech se zobrazil průběh jednotlivých prutů výztuže a pozice štěrkových hnízd. Přestože obstojné výsledky byly získány ve všech případech, jako optimální anténní systém se pro tento konkrétní typ úlohy ukázala anténa 800 MHz. Anténa 1 600 MHz sice zřetelně vykreslila průběh svislé výztuže, ale projevy vodorovné výztuže (předpínací) a především štěrkových hnízd nejsou již tak zřetelné. Naproti tomu anténa 500 MHz má dostatečný hloubkový dosah, ale projevy jednotlivých prutů výztuže díky nižšímu rozlišení splývají. Při řešení praktických úloh je nutné zohledňovat konkrétní podmínky, jakými jsou předpokládaná velikost hledaných objektů, jejich hloubka a fyzikální vlastnosti prostředí. Vždy je výhodné použít více anténních systémů různých frekvencí a při zpracování naměřených dat vzájemně srovnávat výsledky. GPR skener Během experimentálních měření se ukázala jako limitující faktor pro výslednou kvalitu GPR dat a diagnostických možností této metody malá hustota naměřených dat a především nedostatečná přesnost určení pozice antény. Při ručním vedení antény nelze zajistit přímost profilů a konstantní krok měření s dostatečnou přesností. I při maximální pečlivosti věnované kvalitě sběru dat, použití papírových gridů s předkreslenou sítí profilových linií a délkových vyrovnávacích značek se chyba určení pozice antény pro daný měřící bod pohybuje okolo 20 mm. Při řešení praktických úloh, kde měření probíhá v technicky náročných podmínkách (z pojíždějící plošiny, nebo při měření z horolezeckého závěsu), roste nepřesnost určení pozice antény až na cca 200 mm. Rovněž je prakticky nemožné dosáhnout dostatečné hustoty profilů. Na základě výsledků různých vědeckých studií je pro dosažení kvalitních 3D měření optimální, pokud je krok měření na profilu srovnatelný se vzdáleností mezi profily. V praxi je mezi krokem měření a rozestupem profilů značný rozdíl. Při experimentálních ručních měřeních se tento poměr pohybuje okolo 1 : 10, při řešení praktických úkolů není výjimkou, že krok měření je v řádu mm nebo desítek mm a rozestup mezi profily dosahuje desetin metru až prvé metry. Interpolace jednotlivých anomálií je v takovém případě obtížná, při větší hustotě detekovaných prvků nemožná. Omezení plynoucí z nedostatečné kvality ručně prováděného měření lze odstranit použitím automatického GPR skeneru, tj. zařízení, které (pevně spojeno s konstrukcí) posunuje měřící GPR anténou v předem definované síti měřících bodů. Tím je zajištěna jak dostatečná přesnost urče70

ní pozice měřených bodů, tak i požadovaná hustota měřených dat. Vývoj automatického GPR skeneru probíhal v letech 2008 až 2010 v rámci výzkumného projektu podporovaného MPO. Na základě vyhodnocení praktických zkušeností ze zkušebních měření byly nakonec vyvinuty dvě verze skeneru. Základní model Dibekon je určen především k proměřování větších ploch a díky své robustnější konstrukci umožňuje nést georadarové antény větších rozměrů (např. stíněnou anténu 800 MHz). Pro detailní skenování menších ploch je vhodný model Dibekon Lt. Jedná se o kompaktní, snadno transportovatelné a jednoduše smontovatelné zařízení. V lednu 2011 proběhlo na zkušebním bloku v areálu ÚJV v Řeži srovnávací měření, jehož cílem bylo posoudit, do jaké míry se zlepšila kvalita GPR dat naměřených pomocí skeneru Dibekon Lt. oproti ručnímu plošnému měření prováděnému na témže bloku v roce 2006. Zkušební blok, na němž srovnávací měření probíhalo, má rozměry 2,6 x 2 x 1,2 m a relativně komplikovanou vnitřní stavbu (obr. 7a). Pod vrstvou konstrukční výztuže jsou diagonálně rozmístěny kanálky předpínací výztuže. Srovnání prokázalo výrazné zlepšení schopnosti detekovat hlouběji uložené prvky. Zatímco při ručním měření se kanálek při plošném zpracování neprojevil, pomocí skeneru se průběh kanálku podařilo spolehlivě určit. Výsledky srovnávacích měření jsou prezentovány na obr. 8. Použití skeneru při GPR měřeních se osvědčilo především při diagnostických průzkumech složitějších detailů, kde je třeba znát přesný průběh jednotlivých konstrukčních prvků a případných defektů (diagnostika mostních závěrů, zjišťování pozice kluzných trnů a kotev v cementobetonových vozovkách, pozice nosné výztuže v místě plánovaných průrazů apod.).
Z ÁV Ě R

Tak jako radar znamenal v minulosti revoluci v letectví, věříme, že stejně široké uplatnění najde tato nedestruktivní diagnostická metoda i v českém stavebnictví. Cílem tohoto článku je na základě výsledků intenzivních několikaletých výzkumů přesvědčit odbornou veřejnost o nesporných kvalitách metody GPR a jejím platném místě v komplexu metod nedestruktivního zkušebnictví.
Příspěvek byl vytvořen s podporou projektu Specifického výzkumu FAST-S-11-23 uděleného Vysokým učením technickým v Brně. RNDr. Jakub Štainbruch, Ph.D. Inset, s. r. o. Divize geologie a geofyziky Novákových 6, 180 00 Praha 8 e-mail: stainbruch.jakub@inset.com Ing. Ondřej Anton, Ph.D. e-mail: anton.o@fce.vutbr.cz Ing. Tomáš Kordina e-mail: kordina.t@fce.vutbr.cz oba: Fakulta stavební VUT v Brně Ústav stavebního zkušebnictví Veveří 95, 602 00 Brno Fotografie: 1 až 6, 8 – archív společnosti Inset, s. r. o., a Ústavu stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně, 7 – Ing. Pečínka

BETON • technologie • konstrukce • sanace

3/2011

VĚDA A VÝZKUM

SCIENCE AND RESEARCH

ING. VLADIMÍR ČERVENKA OSLAVÍ SEDMDESÁTINY
I když je těžko tomu uvěřit vzhledem k jeho vitalitě, oslaví Vladimír Červenka v červnu 2011 již sedmdesátku. Vladimír Červenka, významná osobnost v oboru betonových a železobetonových konstrukcí, patří k zakladatelům a propagátorům numerické a počítačové analýzy železobetonových staveb a je v této problematice mezinárodně uznávaným expertem. Vladimír Červenka se narodil ve Zlíně, později se s rodiči přestěhoval do Prahy a zde v roce 1962 úspěšně ukončil studia na ČVUT. V roce 1970 obhájil doktorskou disertační práci a získal titul PhD na Coloradské univerzitě v Boulderu (USA). Jeho doktorská práce „Inelastic Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Panels under In-Plane Loads“ je jednou z prvních odborných prací v oboru a je uznávána jako základní dílo teorie rozetřených trhlin (smeared crack models) pro modelování porušování betonu. Téma Vladimír i nadále sledoval a rozšiřoval, a stal se světově proslulým odborníkem na realistické počítačové modelování betonových a železobetonových konstrukcí. Po návratu do Prahy Vladimír pracoval od roku 1971 ve Stavebním ústavu ČVUT (nyní Kloknerův ústav), kde využil řadu svých zkušeností z pobytu v USA. Zaváděl nové progresivní metody v numerické analýze stavebních konstrukcí MKP i v oblasti experimentální – řízení experimentů pomocí počítače a automatizované zpracování naměřených dat. Těmito v té době ojedinělými postupy a metodami zkoumal například model budovaného Barrandovského mostu v Praze. Současně se zabýval výzkumem vlastností a chování betonu, vývojem numerických modelů materiálu a simulací betonových konstrukcí. V roce 1982 zvítězil v „International Competition to Predict the Response of Reinforced Concrete Panels“ organizované Torontskou univerzitou v Kanadě. Poté získal Humboldtovo stipendium, díky kterému působil v letech 1983 a 1984 na německých universitách v Darmstadtu a Kasselu, kde ve spolupráci s profesorem Mehlhornem rozvíjel své materiálové modely porušeného betonu. Při této práci se setkal s významnými odborníky (profesory Reinhardtem, Walravenem, Kolleggerem, Keuserem ad.), s nimiž jej dodnes pojí přátelské vztahy a odborná spolupráce. Je třeba zmínit i spolupráci s univerzitami v tehdejší NDR (Drážďany a Weimar) a na nich působícími osobnostmi, například profesora Zrosta. V letech 1987 až 1990 hostoval Vladimír na univerzitě ve Stuttgartu u profesora Eligehausena na Ústavu stavebních materiálů (IWB). Zde využíval své materiálové modely a počítačové programy při modelování kotevních prvků pro betonové stavby. Svými výpočty a jejich výsledky se úspěšně zúčastnil soutěže vyhlášené organizací RILEM k objasnění vlivu velikosti na únosnost ocelových kotev v betonu (size effect). Během svého pobytu ve Stuttgartu vytvořil na základě předchozích prací a s využitím dříve vyvinutých nelineárních materiálových modelů první verzi počítačového MKP programu SBETA určeného pro realistickou simulaci chování a porušování železobetonových konstrukcí (jako komerčně využitelný produkt byl zprvu prodáván holandskou firmou Peekel Instruments). Po Sametové revoluci a návratu do Prahy založil Vladimír v roce 1991 vlastní poradenskou a konzultační firmu „Vladimír Červenka – Consulting“ (krátce „Červenka Consulting“), která se stále věnuje výzkumu v oblasti modelování betonu a betonových konstrukcí, vývoji a prodeji softwaru a poradenství. Vývoj programů je díky zpětné vazbě orientován na řešení praktických problémů a vychází z aktuálních potřeb stavební a projekční praxe. Již první komerční verze programu SBETA byla vybavena, na tehdejší poměry jedinečnými, možnostmi grafického zobrazení pro beton specifických výsledků nelineárních výpočtů a vynikala příjemným, intuitivně snadno ovladatelným uživatelským prostředím. V roce 1993 získal Vladimír stipendium firmy Kajima, jež mu umožnilo uskutečnit řadu přednášek po celém Japonsku, což (spolu s podporou profesorů Mihashiho, Okamury a Maekawy) přispělo
3/2011 ❚

ke značnému rozšíření programu SBETA v japonských firmách a univerzitách. Rozvoj výpočetní techniky a jejích možností vedl k vývoji nového produktu i v oblasti simulace porušování betonu. Společně se synem Janem, který nastoupil do firmy po ukončení studia v USA, uvedli v roce 2000 na trh program ATENA, který rozšířil možnosti nelineárních výpočtů na prostorové objekty pomocí nového 3D křehkoplastického materiálového modelu. Program se rychle uplatnil ve výzkumu i v praxi a rozšířil se mezi odbornou veřejností. Dnes je uznáván po celém světě a používán téměř 500 uživateli. Pro lepší možnosti růstu a rozvoje firmy založil Vladimír v roce 2008 nový podnik, Červenka Consulting, s. r. o., který postupně přebírá a rozšiřuje činnost původní firmy. Znalosti a zkušenosti zaměstnanců společnosti jsou požadovány a využívány při posudcích v oblasti jaderné energetiky, větrných elektráren, jakož i při navrhování či posuzování ohrožení a poškození budov, mostů, tunelů a dalších stavebních objektů. Projekty, na nichž se Vladimír během své odborné kariéry podílel, se počítají na desítky a pokrývají všechny oblasti betonových a železobetonových staveb. I jejich zeměpisný rozsah je rozsáhlý – od Prahy a České republiky přes Německo, Švýcarsko, Itálii, Holandsko, Finsko po USA, Austrálii, Indii a Japonsko. Vladimírova odborná činnost je spjata i s holandskou univerzitou v Delftu, kde spolupracuje s řadou významných odborníků v oblasti betonu, mechaniky a modelování konstrukcí, např. s profesory Walravenem, den Uijlem, de Borstem, Blaauwendraadem, van Rotsem, Hordijkem ad. Rovněž s rakouskou univerzitou BOKU ve Vídni rozvinul vědecké kontakty s profesorem Sparowitzem, které nyní pokračují úzkou odbornou spoluprací s profesory Bergemeisterem a Straussem a vyústily mj. v působení na pozici hostujícího profesora v roce 2006. Rovněž je třeba zmínit dlouholetou vědeckou spolupráci i osobní přátelství s profesorem Bažantem z Northwestern University v Evanstonu, USA. V posledních letech se Vladimír stále více na mezinárodní úrovni věnuje výzkumu a normotvorné činnosti v oblasti nelineárních výpočtů betonu a železobetonu, globální bezpečnosti konstrukcí, modelových nejistot atp. Řídí několik mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií. Jako člen pracovní skupiny fib SAG5 „New Model Code 2010“ zpracoval metodiku ověřování mezních stavů konstrukcí počítačovou simulací („navrhování pomocí nelineárních výpočtů MKP“) pro připravovaný Model Code. Je rovněž aktivním členem fib Task Group 4.1 „Serviceability“ a členem organizací IABSE a FraMCoS. V letošním roce mu byla udělena „fib Medal of merit“ (medaile za zásluhy) jako ocenění jeho přínosu pro konstrukční beton. V roce 2000 byl oceněn jako „Distinguished Engineering Alumnus“ (významný absolvent) Coloradské univerzity v Boulderu. Vladimír se podílel i na řadě praktických a výzkumných projektů v rámci České republiky, jmenujme například posouzení obchodního domu Kotva, přepočet Nuselského mostu či spolupráci na projektu mostu přes Berounku. Spolupracuje rovněž na výzkumných projektech financovaných prostřednictvím české grantové a technologické agentury, ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem školství atd. Je čestným členem České betonářské společnosti a od roku 2000 je členem Inženýrské akademie. Při těchto svých aktivitách spolupracuje s významnými českými odborníky v oboru betonových konstrukcí a staveb a jejich navrhování, stavební mechaniky, spolehlivosti a životnosti konstrukcí. Celoživotní přínos Vladimíra Červenky k vědecké analýze chování a porušování betonu a k využití jejich výsledků v praktických aplikacích při modelování konstrukcí je všeobecně uznáván a oceňován. Můžeme si jedině přát, aby mohl i nadále přispívat k dalšímu rozvoji poznání stavebních konstrukcí a materiálů, předávat své bohaté zkušenosti a poznatky mladším kolegům, a aby přitom našel dostatek času i pro svou rodinu a na zotavení. Při příležitosti sedmdesátých narozenin si dovoluji srdečně popřát Vladimírovi jménem všech jeho současných i bývalých kolegů a spolupracovníků ještě dlouhá léta spokojeného života a zejména pevné a trvalé zdraví.
Radomír Pukl

technologie • konstrukce • sanace • BETON

71

Ściślewského [4] a J. Štvrtú etapu charakterizuje stav. V prvej etape karbonatácie sa premieňa hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) na uhličitan vápenatý (CaCO3). ktorého obsah v relatívne čistej atmosfére predstavuje priemerne 0. V silno alkalickom prostredí nekarbonatovaného betónu sú oxidy a hydroxidy železa. Tesne pri zemi môže však vzduch obsahovať aj desaťkrát viac oxidu uhličitého. V relatívne čistej atmosfére je to len oxid uhličitý (CO2) a oxid siričitý (SO2). Prehľad literárnych poznatkov. Standardization of the carbon dioxide attack for reinforced concrete structures. vystaveného účinkom karbonatá- ❚ Definition of concrete carbonation. OBSAH OXIDU UHLIČITÉHO V OVZDUŠÍ A JEHO DÔSLEDKY karbonatácia betónu. Hlavne sa však urýchľuje korózia oceľovej výstuže betónu tým. Objavujú sa veľmi početné a relatívne rozmerné kryštály kalcitu a aragonitu. Bilčíka [5]. oxidy dusíka a ďalšie plyny. Four stages of concrete carbonation. Pôsobením CO2 nastáva postupná premena väzných hydratačných produktov cementu v betóne (C-S-H fáza). čomu odpovedá koncentrácia 0. Činitele ovplyvňujúce rýchlosť karbonatácie betónu. Vlastnosti betónu v druhej etape karbonatácie sa príliš nemenia a nebola evidovaná BETON • technologie • konstrukce • sanace . Depasivácia sa objavuje už v druhom štádiu karbonatácie. že hodnota pH medzizrnečného roztoku pri karbonatácii klesá z pôvodnej hodnoty 12. V trvale vlhkom prostredí a v prostredí striedavo suchom a vlhkom oceľová výstuž v skarbonatovanom betóne bude však korodovať. V tejto prvej časti príspevku o karbonatácii (Časť 1: Základné poznatky) vysvetľujeme podstatu škodlivého účinku oxidu uhličitého na železobetón a podávame prehľad literárnych poznatkov o jednotlivých činiteľoch karbonatácie. Tretia etapa karbonatácie sa vyznačuje prekryštalizovaním prvotne vzniknutých novotvarov CaCO3. že klesá alkalita betónu až pod hodnotu pH 9.5. Design of concrete for exposition to carbonation. Normovanie náporu plynného oxidu uhličitého na železobetónové konštrukcie. Životnosť karbonatovaných konštrukcií. oceľová výstuž je pasivovaná. Popísaný proces karbonatácie betónu má škodlivé dôsledky nielen pre samotný betón. aragonit a vaterit (kryštalické modifikácie uhličitanu vápenatého – CaCO3). chlór. V druhej etape prebiehajú premeny ostatných gélových hydratačných produktov cementu (kalciumsilikáthydrátov a kalciumalumináthydrátov). Antonín Špaček Definícia karbonatácie betónu.5. Mechanické vlastnosti betónu sa behom tretej etapy zhoršujú a alkalita betónu klesá pod hodnotu pH 9. trhlinami. napr. priemyselných a komunálnych kúreniskách. najmä v spaľovacích motoroch dopravných prostriedkov. Najnebezpečnejšia je karbonatácia vtedy. ktoré vznikajú na povrchu oceli stabilné.5 až pod 9. ktorý pritom čiastočne zaplňuje póry. Review of literary knowledge. najmä portlanditu – Ca(OH)2. Krátko sa zmieňujeme o normovaní agresivity oxidu uhličitého a navrhovaní protikoróznej ochrany podľa v súčasnosti platných noriem. alebo asi 60 mg/m3 [1]. pričom dosahuje hodnoty 600 až 800 mg/m3. Hlavné vlastnosti betónu sa v tomto štádiu stávajú výhodnejšími.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH KARBONATÁCIA BETÓNU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – ČASŤ I: ZÁKLADNÉ POZNATKY ❚ CARBONATION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES – PART I: PRINCIPAL KNOWLEDGE Ivan Janotka. Hodnota pH klesá až k pH okolo 8. Teplý [2] preukázali. Matoušek a R. Karbonatáciu betónu je možné podľa mnohých prameňov. pričom vznikajú modifikácie CaCO3 s amorfným gélom kyseliny kremičitej.5 sa stávajú ochranné vrstvy na výstuži pórovitými a málo stálymi až rozpustnými. V atmosfére chemických závodov to môže byť fluorovodík. až k oceľovej výstuži. Štyri etapy karbonatácie betónu. pretože tento plyn je ťažší ako vzduch.03 % obj.5.. Service life of concrete structures subjected to carbonation. čo je v krajnom prípade spojené so stratou súdržnosti a pevnosti betónu. Dôležitý parameter je relatívna vlhkosť vzduchu – v prostredí trvale suchom s relatívnou vlhkosťou 50 % a nižšou oceľová výstuž v skarbonatovanom betóne nekoroduje. Dlhodobým monitorovaním obsahu oxidu uhličitého v Brne H. čím pevnosť betónu vzrastá. zjednodušene znázorniť rovnicou: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O . pri ktorom hrubé kryštály kalcitu a aragonitu prestupujú celú štruktúru cementového tmelu. Karbonatáciu betónu spôsobuje prítomnosť oxidu uhličitého v atmosfére. ale hlavne pre jeho oceľovú výstuž tým. Králová a B. Druhá časť bude obsahovať obecné metódy stanovenia etapy karbonatácie a budeme prezentovať vlastné výsledky zo sledovania rýchlosti karbonatácie betónových konštrukcií. Navrhovanie betónu cie. Priebeh karbonátacie betónu sa zvyčajne rozdeľuje do štyroch etáp. na kalcit. chlorovodík. keď oxid uhličitý prenikne. až rádovo vyšší.05 % hm. ktoré vedie ku zníženiu alkality kvapalnej fázy betónu. podľa ďalej komentovaných autorov Z. Pri poklese pH už pod hodnotu 11. P R I E B E H K A R B O N ATÁ C I E BETÓNU mechanická ani štrukturálna degradácia betónu. Ľudovít Krajči. Hrubozrnné kryštalické novotvary CaCO3 sa vyskytujú len ojedinele. Factors influencing the rate of concrete carbonation. napr. sírovodík. Drochytka [3]. Na železobetónové konštrukcie korozívne pôsobí okrem kvapalného a pevného agresívneho prostredia tiež agresívne prostredie plynné. Vznikajúcimi karbonátmi sa zahusťuje pórová štruktúra. Pri vlhkosti prostredia do cca 50 % („suchý vzduch“) je difúzna reakcia CO2 v betóne pomalá a karbonatá❚ 3/2011 Životnosť železobetónových konštrukcií ovplyvňuje vo významnej miere aj 72 Priekopnícke práce v štúdiu procesu karbonatácie betónu vykonal najmä M. že v mestskom prostredí je obsah CO2 v dôsledku spaľovania fosílnych palív. Norma ČSN 73 0080:1987 definuje karbonatáciu betónu ako vzájomné pôsobenie cementového kameňa a plynného oxidu uhličitého.

najmä po dlhšej dobe karbonatácie.5 na 30 mm.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH cia sa prakticky neprejavuje. ktoré sú najdôležitejšie pri navrhovaní betónu odolného proti karbonatácii. obsah cementu v betóne. vodný súčiniteľ. Rozentala a I. venovanej korózii a ochrane výstuže. čo je podľa autora v celkom dobrej zhode s pozorovaním rýchlosti karbonatácie u obyčajných betónov. obsah prímesí a prísad a prevzdušnenie betónu. potvrdzujú aj S. vytvárajú väčší odpor pre karbonatáciu. tabelárnu závislosť hĺbky karbonatácie od jemnosti mletia cementu. zdôrazňuje. betónu vyrobeného z hlinitanového cementu.81 sa po piatich rokoch expozície betónu hĺbka karbonatácie zvýši z 13. Betóny pripravené z portlandských cementov. obsah prísad. vyrobeného z cementov na podklade slinku z portlandského cementu. pripraveného zo špeciálnych cementov. Husmanna. Z iných významných závislostí monografia obsahuje napr. V súlade s prácou M. kde x značí hĺbku karbonatácie [m] a τ čas karbonatácie [sec]. obsah cementu a pevnosť betónu. Komplexné práce o karbonatácii betónu V monografii S. podliehajú karbonatácii ľahko. popolčeka alebo iných puzolánov. Citujú prácu A.67. Katajeva [11] sa konštatuje. ktoré: • sa problematikou karbonatácie zaoberajú komplexne. N. K. s väčším priemerom. zatiaľ čo betóny s nižším obsahom cementu a betóny pripravené z cementov obsahujúcich väčšie množstvo trosky. vytvorené na základe prác realizovaných v Slovenskej republike a Českej republike. V súlade s prácou C. Všímame si proces karbonatácie bežného hutného betónu. betónovej krycej vrstvy výstuže. resp. ktorá sa vzťahuje k čl. J. ako bolo spomenuté. Na rýchlosť procesu karbonatácie vplýva aj ošetrovanie betónu a použitie prísad [7. Tieto tri činitele odolnosti betónu sa berú do úvahy aj pri navrhovaní odolnosti betónu medznými hodnotami podľa v súčasnosti platnej STN EN 206-1 [8]. relatívna vlhkosť vzduchu. Nevenujeme preto pozornosť karbonatácii betónu. a to na činitele vymedzujúce • agresivitu prostredia. reprodukovaná závislosť stupňa karbonatácie betónu od relatívnej vlhkosti atmosféry pri 20 °C podľa C. závislosti karbonatácie od ďalších technologických činiteľov. podľa ktorej rýchlosť karbonatácie pri zvyšovaní jemnosti cementu klesá. Verbecka. rýchlosť striedania vlhkosti. ako je z praxe známe. Do skupiny činiteľov odolnosti samotnej oceľovej výstuže zaraďujeme aj stupeň napätosti výstuže [10]. v ktorom CO2 difunduje do betónu najrýchlejšie. Tieto rozdiely sa výraznejšie uplatňujú pri použití relatívne vyšších vodných súčiniteľov. Wieriga a K. úpravou povrchu výstuže. Zvláštnym druhom činiteľa je tzv. realizovaných v bývalej Československej republike. resp. že pri zvýšení vodného súčiniteľa z hodnoty 0. ktorú citujú aj M. aj plánovanú životnosť konštrukcie. • odolnosť samotného betónu. Rozental vo svojej monografii [9].4 mm. Matoušek a R. • odolnosť samotnej oceľovej výstuže. z ktorých vyslovene menuje vlhkosť atmosféry. avšak s cementom o dvojnásobnej jemnosti (5 000 cm2/g) hĺbka karbonatácie po rovnakej dobe expozície poklesla na 10 mm. za štyri roky do hĺbky 18. PREHĽAD LITERÁRNYCH P O Z N AT K O V Činitele. G. I. Taktiež v silne vlhkom prostredí (nad cca 80 % relatívnej vlhkosti) difúzia CO2 v kvapalnej fáze prebieha pomaly. druh cementu. ktoré majú rozhodujúci význam pre rýchlosť karbonatácie železobetónových konštrukcií v praxi. Verbecka najrýchlejšie karbonatujú betóny pri relatívnej vlhkosti vzduchu približne od 50 do 70 %. V článku je odvodený aj vzorec pre výpočet hĺbky karbonatácie v tvare x =1 .8 mm a za desať rokov do hĺbky 30 mm. 7]. Alexandrea. resp. Je tu napr. čas pôsobenia a teplota okolia [6. ako je napr. korózia je vždy otázkou času. Aj v súčasnosti platné normové predpisy tento faktor zohľadňujú. Meyera. Matoušeka [1] o závislosti stupňa karbonatácie od obsahu a druhu cementu. Vénuata a M. Dôležitými činiteľmi tejto skupiny sú aj hrúbka krycej vrstvy výstuže a vznik a šírka rozovretia trhlín. STN EN 206-1:2002 3/2011 ❚ Pri ďalej komentovaných prácach sme uprednostňovali publikácie. S cementom jemnosti 2 500 cm2/g sa po dvoch rokoch expozície cementových mált zistila hĺbka karbonatácie 14 mm. Autor Z. s relatívne vyšším obsahom cementu. zvyčajne rozdeľujeme do štyroch skupín. resp. • pojednávajú hlavne o činiteľoch odolnosti betónu. N. na základe ktorej hĺbka karbonatácie pri zvyšovaní obsahu cementu silno klesá. Z činiteľov vymedzujúcich agresivitu prostredia na rýchlosť karbonatácie majú však výraznejší vplyv len obsah oxidu uhličitého v atmosfére. plánovaná životnosť betónovej konštrukcie. Najnebezpečnejšie je rozmedzie relatívnej vlhkosti prostredia cca 50 až 70 % (stredné hodnoty vlhkosti). • si všímajú prevažne činitele agresivity prostredia. Napr. H. použitím oceli s vyššou pevnosťou. Vénuata. 5. 9]. pretože. ktoré ovplyvňujú rýchlosť korózie betónu – teda aj karbonatácie. Kvôli prehľadnosti literárnej rešerše pramene členíme do štyroch skupín – na publikácie.10 −6 τ . N. Drochytka [7]. • rozoberajú predovšetkým problematiku životnosti karbonatovaných konštrukcií. ako je to zrejmé z neskôr reprodukovanej tabuľky 4. teda významné činitele kvality betónu. K. prierezom. spresňuje. V súvislosti s odolnosťou samotného (prostého) betónu proti pôsobeniu oxidu uhličitého sa najčastejšie zohľadňuje vodný súčiniteľ. Matoušeka [1] karbonatácia betónu nemá ostrých hraníc. Alexandrea. že rýchlosť karbonatácie závisí od mnohých činiteľov. Predchádzajúce poznatky M. J. Odolnosť samotnej oceľovej výstuže proti účinkom karbonatácie je možné zvýšiť prídavkom legujúcich prísad. Alexejeva. napr. Kládli sme dôraz na zisťovanie vplyvu tých činiteľov. podľa ktorých relatívna hĺbka karbonatácie závisí na obsa73 technologie • konstrukce • sanace • BETON . Č I N I T E L E O V P LY V Ň U J Ú C E RÝ C H L O S Ť K A R B O N ATÁ C I E BETÓNU [8] v Poznámke 3.54 na hodnotu 0. Bližšie poukazujeme len na tie činitele agresivity prostredia a odolnosti betónu.2. J. že predpisy platné v mieste použitia betónu majú zahŕňat požiadavky vychádzajúce z predpokladanej životnosti najmenej 50 rokov za predpokladaných podmienok údržby. Veľmi často je treba v súvislosti s pôsobením CO2 brať do úvahy. V monografii je zobrazená aj grafická závislosť hĺbky karbonatácie od obsahu cementu podľa M. Alexejev a N. ako aj prácu autorov M.3. Ściślewski [4] vo svojej monografii. Podľa tohto vzorca by za jeden rok pôsobenia oxidu uhličitého karbonatácia prenikla do hĺbky 9.

pri porovnaní s nepretepľovanými betónmi. publikovaný v rovnakom zborníku ako práca [13]. I. Potvrdilo sa to aj na základe dlhodobého sledovania tohto vplyvu na starých betónových konštrukciách. V prípade súčasného náporu chloridov je účelné do betónovej zmesi pridávať inhibítory korózie oceľovej výstuže. Alexandre 200 1. že karbonatácia a rýchlosť korózie oceľovej výstuže je u týchto betónov. S. Ratinova. V monografii V. v dvoch rôznych výskumných ústavoch.6 vzrástla aj pomerná hĺbka karbonatácie na 1. Matoušek [1]. Vénuat. a relatívnej vlhkosti vzduchu 75 %.42 450 0.49 0. prechádza pozvoľna vďaka koncentračnému spádu k povrchu karbonatovaného betónu. aj S. Rozhodujúcou vlastnosťou týchto povrchových úprav je ich difúzny odpor. pravdepodobne kvôli spoľahlivosti získaných výsledkov. Alexejeva na zvýšenie ochrany oceľovej výstuže odporúča zväčšenie hrúbky krycej vrstvy výstuže. nástreky alebo ako nátery. podľa M. Verbecka z roka 1958. Alexandrea z roka 1968 a podľa M. K. Rovnako ako vyššie spomínaný autor M. podľa autorov V.35.5 0. Matoušeka pri približne 50 až 93 %. budú mať – za ináč rovnakých podmienok – menšiu odolnosť proti atmosférickým plynom. Poklesom v/c na hodnotu 0. Šestoperova a I. 1. Podľa G.45 a pri expozícii pod holým nebom až na hodnotu 0. N. a to podľa G. H. NNK (dusitan a dusičnan vápenatý) poklesne relatívna hĺbka karbonatácie až na hodnotu 0. ktoré vďaka svojmu zloženiu alebo vzhľadom k prítomnosti prísad neposkytujú medzizrnečné roztoky v póroch cementovej malty s dostatočne veľkou a trvalou koncentráciou hydroxidu vápenatého. vznikajúci hydratáciou cementu a obsiahnutý v medzizr74 nečnom roztoku v kapilárnych póroch betónu. Všímajú si tiež karbonatáciu betónov. Vénuata a J.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH ❚ Tab.666. pričom v obidvoch ústavoch sa použil rovnaký postup. Príspevok M.32 250 1. Matoušeka [14]. Matoušek všíma aj v neskoršej práci [13]. Z veľmi podrobnej tabuľky o vplyve druhu cementu a jednotlivých druhov prísad napr. Monografia M. zrýchlená skúška karbonatácie. že zvlášť nebezpečná je karbonatácia betónu pri súčasnom pôsobení chloridov. Z činiteľov agresivity prostredia si autori všímajú vplyvu teploty a súčasného vplyvu niekoľkých činiteľov. ako je to reprodukované v tab. informuje. J. M. vyplýva. pórobetónu. je základom súčasnej normovej klasifikácie náporu oxidu uhličitého na železobetónové konštrukcie.5 bola zvolená za základ.85 0. Ivanova. Naopak. Z toho vyplýva. pretože hydroxid vápenatý. Drochytku [7] obsahuje až tri grafické závislosti stupňa karbonatácie od relatívnej vlhkosti vzduchu. Wierig.6 - 500 0.09 až 0. rovnajúci sa 1. Tento autor však odporúča ísť inou cestou. Matoušeka a R. Husmann M. J. Podľa citovanej práce (autor A.4 - Obsah cementu [kg/m3] 300 350 400 1 0. dostatočné dávkovanie cementov s vysokým obsahom CaO a používanie zhutňujúcich plastifikačných prísad. kde je x hĺbka karbonatácie. V zahraničí sa podľa S. Križanovského použitím 4 % inhibítora zn. Zatiaľ čo vo vzduchu sa pohybu❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . Zvlášť vhodné riešenie pre tento účel predstavujú omietkoviny. Vénuata. Alexandrea pri 50 % a podľa M. Kishitani) použitím prevzdušňovacej prísady je možné znížiť relatívnu hĺbku karbonatácie o 40 % a aplikáciou plastifikačnej prísady až o 60 %. na hodnotu 0. Expozícou cementových mált v prístrešku poklesol stupeň karbonatácie. Alexejev [12] odporúča pre výpočet hĺbky karbonatácie použiť vzorec x= A τ .7 1 0. Sledovanie bolo realizované. alebo aspoň jeho časť. že cementy. A konštanta a τ čas karbonatácie. pretože difúziou chloridov karbonatácia betónu aj v hutnom betóne priebieha zvlášť rýchlo. Závislosti sú vzájomne porovnateľné. 1 Relative depth Tab.32. 3. 1 Relatívna hĺbka karbonatácie v závislosti od obsahu cementu of carbonation in dependence on cement content Autori literárneho prameňa A . Rozentala štyrikrát menší. K tomuto spôsobu sledovania rýchlosti karbonatácie autori K.36 až 1. Meyer. Poklesom teploty z 22 na -8 °C stupeň karbonatácie bude podľa N. že pre výskum má význam tzv. Matoušeka z roka 1998.2. ako je vidno z tab. J. a to zvýšením hutnosti betónu.6. V. Pri vyšetrovaní karbonatácie betónu sa pozornosť vo veľkej väčšine prípadov zameriava najmä na pokles hodnoty pH a s tým súvisiace nebezpečenstvo korózie oceľovej výstuže. Vplyv druhu cementu – pri porovnaní s výsledkami laboratórnych skúšok – je tu ešte väčší. Tu sa potom viaže s difundujúcim oxidom uhličitým na uhličitan vápenatý a vytvára predovšetkým kalcitové kryštáliky. Verbecka sa maximálny stupeň karbonatácie dosahuje pri relatívnej vlhkosti vzduchu približne 50 až 60 %. kde sa ako spojivo. Zdôrazňuje. Moskvina. pripravených z hlinitanových cementov a koróziu ľahkých betónov. že použitím portlandského troskového cementu – pri porovnaní s portlandským cementom – sa relatívna hĺbka karbonatácie zvýši z hodnoty 1 na hodnotu 1. Tieto povrchové úpravy môžu byť nanášané ako omietky. to znamená vzrastie o 32 %. K rýchlosti karbonatácie betónov pretepľovaných zvyčajným spôsobom autori konštatujú. B.4 poklesla aj pomerná hĺbka karbonatácie na hodnotu 0. V monografii sú ďalej popísané štyri etapy karbonatácie. prípadne až zastaveniu škodlivého pôsobenia plynov na betón. Je to predovšetkým dokonalé zhutnenie betónu. Ukázalo sa. pri zvýšení vodného súčiniteľa na hodnotu 0. Kryštálové novotvary zmenšujú priemer kapilár. spomenuté už vyššie. čím dochádza k ďalšiemu spomaľovaniu. Hanečka a J. Guzeyeva [6] je tabelárne udaná pomerná hĺbka karbonatácie v závislosti od vodného súčiniteľa (v/c) pri laboratórnom sledovaní pôsobenia oxidu uhličitého s koncentráciou 10 % obj. použitím akých protikoróznych zásahov je možné koróziu železobetónových konštrukcií škodlivými plynmi z atmosféry zmierniť. Jerga použili dvojicu hermetických komôr s vnútornými rozmermi 700 × 700 × 1 500 mm [15]. S. F. N. väčšia. v Moskve a Charkove.65 až 0. Tým autori zdôrazňujú význam tohto činiteľa. Hĺbka karbonatácie betónu s vodným súčiniteľom 0. napr.8 1. Ešte výraznejšie zníženie relatívnej hĺbky karbonatácie umožňuje aplikácia inhibítorov korózie oceľovej výstuže. použili kopolymérne disperzie akrylátov. Alekseyeva a E. Zo sekundárnej ochrany betónu sa osvedčila aplikácia vhodných povrchových úprav. pri porovnaní s expozíciou v uzatvorenej miestnosti s relatívnou vlhkosťou 60 %. Vplyvu druhu cementu na rýchlosť karbonatácie si M. K. I. napr. J.34 hu cementu tak. ktorý.

pri ktorom sa dosiahne polovica limitnej hodnoty prírastku sledovanej veličiny. Na druhej strane však táto voda podporuje proces hydratácie. Podľa tohto autora veľkosť zmeny objemovej hmotnosti. Quavi Alhaga a J. po ktorý je betón vystavený účinku atmosféry. v porovnaní s neskarbonatovanými. dokonca aj pri nízkych koncentráciách chloridov.03 až 0. napr. Súčasné pôsobenie chloridov a karbonatácie betónu si všíma aj V. u ktorých ani po 80 rokoch expozície k výraznejšiemu poškodeniu oxidom uhličitým nedošlo. ožiarovaného slnkom. Autori N. Pitoňák. za ktorý sa všetky zásoby voľného Ca(OH)2 karbonatáciou spotrebujú. sa preukázala ako významný faktor. Najväčšie pretvorenia vykazovali vzorky umiestnené v karbonatačnej komore. Bilčíka [25].VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH je priemerná koncentrácia oxidu uhličitého približne v rozmedzí 0. napr. že samotná skarbonatovaná vrstva zabraňovala ďalšiemu prenikaniu CO2 do vzorky. Po cca 68 dňoch došlo k zmierneniu rastu pretvorení. že proces karbonatácie je predovšetkým závislý od času. T. je spojený s obsahom vo vode rozpustného oxidu vápenatého v cementovom slinku. ale aj vo vyššie zmienenej karbonatačnej komore. predovšetkým v počiatočných štádiách skúšok. že difúzia CO2 do betónu. v jednej hermetickej komore bola táto koncentrácia zvýšená na cca 15 % obj. Suasnabar [22] upozorňujú na značné nebezpečie súčasného pôsobenia oxidu uhličitého a chloridov. Jedným z výsledkov zmienených prác je význam uváženia vplyvu karbonatácie pri diagnostike exploatovaných konštrukcií. Výrazné zhoršenie mechanických vlastností pórobetónu vplyvom karbonatácie potvrdili aj pracovné diagramy stanovené po ukončení dlhodobých skúšok. Napr. 17]. Závislosť stupňa karbonatácie betónu od obsahu cementu bola predmetom práce A. ktorá predchádzala expozícii chloridmi. uvoľnenej v procese karbonatácie. ako aj pri hodnotení húževnatosti karbonatovaného betónu z hľadiska pohltenej energie. Hodnoty pracovných charakteristík vzoriek. počiatočného dotyčnicového modulu pružnosti. je ovplyvnená prítomnosťou vody. Po ukončení skúšky po 104 dňoch pôsobenia zaťaženia sa zistili hodnoty pretvorení výrazne vyššie ako v prípade vzoriek nevystavených pôsobeniu urýchlenej karbonatácie [21]. Karbonatácia spôsobovala výrazný rast pretvorení tak u zaťažených. z čoho možno usúdiť. Toto zistenie má praktický význam najmä pri používaní chloridových solí na odstraňovanie ľadu a snehu z vozoviek a komunikácií v zimnom období. polčas prírastkov zmrašťovania sa pohyboval od 83 do 395 dní [18]. Podľa zmienených autorov karbonatácia betónu. 400 a 480 kg/m3 betónu a dve frakcie kameniva. Ako materiálovú bázu na ochranu zvetraných železobetónových konštrukcií odporúča impregnáciu betónu pomocou vodného skla. pri porovnaní s opačným postupom. v ktorých môžu byť pórobetónové konštrukcie používané. a to najmä u nedostatočne zhutnených betónov v mestských veľkokuchyniach. zvlášť pri betóne tvrdnúcom bez ošetrovania [15. Nárast v dôsledku karbonatácie celkovej pretvárnej energie zodpovedal nárastu pevností. Nürnbergerová a P. Ruffert [24]. Na stanovenie hĺbky 75 technologie • konstrukce • sanace • BETON . deformačných vlastností a zmrašťovania bola úmerná obsahu cementu v čerstvej betónovej zmesi. častejšie poruchy vplyvom karbonátacie pozorovali až po 40 až 50 rokoch. Vhodnosť zrýchlených skúšok na sledovanie zmeny fyzikálno-mechanických vlastností v dôsledku karbonatácie. K. že prímes vysokopecnej trosky a trasu znižuje obsah alkálií a alkalitu betónu. ale hlavne na tvar pracovného diagramu [19]. prebieha dvakrát rýchlejšie pri porovnaní s betónom so zatieneným povrchom a desaťkrát rýchlejšie oproti betónu. Podobný účinok má podľa G. Živica [23]. Parametre prostredí v dostatočnej miere reprezentujú reálne podmienky. kedy najskôr na železobetón pôsobili chloridy a až potom bol vystavený účinku oxidu uhličitého.05 % objemových. V druhej komore boli uložené vzorky pri tých istých teplotných a vlhkostných podmienkach. vykazovali vyššie súčinitele krehkosti a nižšie súčinitele plasticity [19]. Je pochopiteľné. Pri tomto laboratórnom zisťovaní sa použil portlandský cement s obsahom 320. vyrobených z dvoch pevnostných tried pórobetónu P2 a P4 v laboratóriu vo vonkajšom prostredí. ktorý je izolo- vaný od slnečného ohrevu a vystavený prostrediu so zvýšenou vlhkosťou. ktorý je potom viac citlivý pre nápor chloridmi. Identifikovali však aj stavby. Výraznú odlišnosť naopak predstavujú pracovné charakteristiky vzoriek v prostredí oxidu uhličitého. pri objemových hmotnostiach sa jeho hodnoty (pri rôznych skladbách betónu) pohybovali v rozmedzí 18 až 72 dní [17]. Rýchlosť karbonatácie betónu je podľa tohto autora v prvom rade určená hrúbkou krycej vrstvy výstuže betónom a hutnosťou betónu. Autor zintezívnenie procesu korózie výstuže vysvetľuje poklesom alkality v pórovom roztoku betónu karbonatáciou. Za týchto podmienok korózia výstužnej ocele prebieha zvlášť rýchlo. Činitele agresivity oxidu uhličitého Podľa M. Rufferta aj lietavý popolček. pri betónových konštrukciách s voľne rozptýleným oceľovým vláknom. Trhliny v krytí oceľovej výstuže karbonatáciu betónu miestami podstatne urýchľujú. silikónmi alebo organickými polymérmi na báze akrylátov. vyjadrujúci časový údaj. Spomínaní autori zistili betón rozpadnutý karbonatáciou už po 35 rokoch expozície. Kocky s hranou 200 mm boli exponované vonku v exteriéri krytého prístrešku v Bratislave–Trnávke. kde boli registrované významné nárasty pevnosti. spomenutých v predchádzajúcom odseku [15]. Zistený časový priebeh zmien naznačil. že čas. Zdôraznuje. Pre analýzu rýchlosti nárastu zmien fyzikálno-mechanických vlastností sa osvedčil parameter nazývaný polčas. Karbonatácia betónu. Drochytku [3] použite časového kritéria pre škodlivosť karbonatácie betónových konštrukcií nie je možné. Pokusy ukázali. vedúcemu k elektrochemicky aktívnemu stavu oceľovej výstuže. avšak pri bežnej koncentrácii CO2 v atmosfére. preukázal v neskoršej práci J. Kalina [20] skúmali vlastnosti za3/2011 ❚ ťažených aj nezaťažených vzoriek. M. zle vetraných kinosálach a u budov poškodených počas vojny. Križma. zvyšujúci korózny stupeň oceľovej výstuže. že A. Činitele odolnosti karbonatovaného betónu Dôsledkami nedostatočného krytia oceľovej výstuže betónom a vznikom poškodenia koróziou sa zapodieval G. Rozental a Ch. ako aj nezaťažených vzoriek. Zistený bol relevantný vplyv karbonatácie na nárast nielen pevnosti. Pre ilustráciu poznamenávame. impregnáciu hydrofóbnymi látkami. Jerga [16]. ale aj na pretvorenia pri vrcholovom napätí. umiestnených v laboratóriu. Matoušeka a R. pevností. Skarbonatované skúšobné vzorky. vykazujú najmenšiu degradáciu.

napr. že nemožno uvažovať priamu závislosť výsledkov termickej analýzy a fenolftaleínovej skúšky. Dom na Javorovej ulici 28 bol postavený v roku 1971 a dom na ulici Andreja Hlinku 63 v roku 1969. rentgenovej difrakčnej fázovej analýzy. že betón sa nachádzal v III. Životnosť karbonatovaných konštrukcií Cieľom skúmania podľa výskumnej správy Š. pri porovnaní s budovou na ulici Andreja Hlinku 63.2 mm a u betónu s obsahom cementu 480 kg/m3 betónu sa stanovila. Vzorky betónu boli odoberané vŕtaním každých 5 mm hĺbky potom. Preto zistená rýchlosť karbonatácie v exteriéroch panelových budov bola – pri porovnaní s interiérmi budov – spravidla pomalšia. J. Yazicioglu [27]. V monografii J. kedy dôjde ku krajnému prípadu. Tiež poznamenávame. Okrem toho korózne charakteristiky oceľovej výstuže stanovil autor potenciodynamickou metódou vo výluhoch z betónov. Fenolftaleinovou skúškou sa však hydroxid vápenatý v betóne z vnútornej strany zistil od hĺbky 26 mm a z vonkajšej strany od hĺbky 38 mm. Skúmal sa stav korózneho napadnutia výstuže. riadkovacia elektrónová mikroskopia. k strate súdržnosti a pevnosti betónu. Krajči vo svojej práci [31]. Odber vzoriek sa uskutočňoval pomocou elektrickej vŕtačky a elektrického kladiva. stanovenie pórovej štruktúry a alkality betónu. Gonen a S. Autori L. D. Hlinku 63 v Piešťanoch je predmetom správy [30] I. Parrott a D. etape karbonatácie s hĺbkou karbonatácie 20 až 30 mm. že betón z vonkajšej strany bol karbonatovaný do vyššieho stupňa. Hydroxid vápenatý bol vo vzorke z vnútornej strany prítomný od hĺbky 25 mm s maximom v hĺbke 65 mm. že stupeň karbonatácie betónu panelovej budovy na Javorovej ulici 28 bol. 8. že betón panelového domu v Bratislave sa ❚ 3/2011 BETON • technologie • konstrukce • sanace . podľa ktorého hĺbka karbonatácie závisí na druhej odmocnine z času expozície betónu. za rovnaký čas. chemický rozbor a charakteristika pórovej štruktúry. pričom takýto betón už nebol schopný zaistiť pasívny stav oceľovej výstuže. Killoh [29] skúmali stupeň karbonatácie 36 rokov starého železobetónového stĺpu z vnútornej a vonkajšej strany.2 mm. Tu je preto namieste ďalšie sledovanie rozsahu poškodenia. pri betóne s obsahom cementu 400 kg hĺbka karbonatácie poklesla na 13. Pasivačné vlastnosti betónu vzhľadom k oceľovej výstuži posudzovali na výluhoch z betónu. pomocou zmesného indikátora. ktoré boli realizované až do hĺbky 150 mm. Stanovením stupňa karbonatácie panelových budov na Javorovej uli- ci 28 a ulici A. Skarbonatované časti miestami dosahovali až k výstuži. Stav betónu zisťovali na vývrtoch priemeru 100 mm. hĺbka výstuže pod povrchom betónu. Mikušku. Krajčiho [28] bolo získať hlavne v regióne Bratislavy údaje o skutočnom stave betónu a jeho oceľovej výstuže najmä oceľových spojovacích článkov montovaných panelových domov. Z publikovaných výsledkov vyplýva. 1 až 5. Z vnútornej strany bol stĺp natretý niekoľkými vrstvami farby. Najzávažnejším zistením bol veľmi nepravidelný charakter karbonatácie keramzitobetónu. profil výstuže a orientačne sa zisťovali hodnoty pH betónu roztokom fenolftaleinu. z čoho vyplýva interval jeho nárastu 40 mm. že prognóza ďalšieho postupu karbonatácie.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH karbonatácie bol použitý acidobázický indikátor. aj keď nepriama súvislosť existuje. avšak výsledky DTA ukázali závislosť opačnú. ktorý pri aplikácii na čerstvú lomovú plochu betónu pri pH väčšom ako 9 zmenil zafarbenie na červenú farbu. Minimálny sorbčný koeficient a minimálna karbonatácia sa dosiahla pri použití vzoriek zhutňovaných vibráciou. Janotka a Ľ. Slaničku. Keramzitobetón sa posudzoval pomocou chemického rozboru. Frťalovej a Ľ. Správa obsahuje údaje o agresivite ovzdušia na území Bratislavy a aplikáciu matematického vzorca pre výpočet hĺbky karbonatácie. J. keď skúmali stupeň karbonatácie vonkajšieho plášťa betónových panelových budov v Bratislave a Žiline. Nepravideľnosť karbonatácie bola tiež spôsobená výskytom trhlín. až IV. Bilčíka [26] je zobrazená grafická závislosť hĺbky karbonatácie betónu od triedy betónu. nižšieho stupňa. V prvej teoretickej časti správy sa na základe štúdia zahraničných prác podrobne hodnotia činitele agresivity prostredia ako aj odolnosti betónu. C. hrúbka skarbonatovanej vrstvy len 11. Matoušeka a R. diferenčnej termickej analýzy. ktorý navrhol G. V tejto súvislosti je treba uviesť. U absolútnej väčšiny prešetrovaných skúšobných vzoriek sa zistilo. Na základe výsledkov fenolftaleinovej skúšky by bolo možné usudzovať. resp. Pri stanovení stupňa degradácie samotného betónu sa použila rentgenová fázová analýza. je prakticky neuskutočniteľná aj pre neexistenciu nevyhnutných vstupných parametrov. po76 mocou riadkovacej elektrónovej mikroskopie a stanovením síranov a chloridov v betóne. s intervalom jeho nárastu len 10 mm. Spomínané členenie karbonatácie na štyri etapy podľa M. Janotku s kolektívom spolupracovníkov. K predpovedi stupňa karbonatácie betónu v budúcnosti aplikovali matematický vzorec. zatiaľ čo u betónu triedy C12/15 pri rovnakej dĺžke expozície až 10 až 15 mm. K stanoveniu stupňa karbonatácie betónu aplikovali metódy fyzikálno-chemické.6 mm. Autor správy konštatuje. Predmetom skúmania bol rovnako aj stav keramzitobetónu a výstuže obytného domu v Bratislave na Martinčekovej ulici č. Drochytku [3] použili aj I. čo sa zistila poloha výstuže. Laboratórnym zisťovanín vplyvu zhutnenia na sorbciu a karbonatáciu betónu sa zaoberali T. Po 20 rokoch expozície u betónu s obsahom cementu 320 kg sa zistila priemerná hĺbka karbonatácie 16. termická analýza. Výsledky diferenčnej termickej analýzy (DTA) vzoriek odobratých z vnútornej strany poukázali na to. Druh použitého indikátora v práci nie je uvedený. Predmetom skúmania bol obvodový plášť a schodisková stena na prízemí na Jašíkovej ulici č. Vzhľadom na uvedenú veľkú variabilitu priebehu karbonatácie sa vyskytovali na sledovaných vzorkách miesta s odlišným stupňom karbonatácie. chemické. pričom v miestach skarbonatovaného betónu sa nachádzala skorodovaná výstuž a naopak. Celkovo autor uzatvára. Podľa tejto závislosti karbonatácia betónu triedy C35/45 za päť rokov expozície predstavuje približne 1 až 2 mm. stanovením celkovej pórovitosti. Menovaní autori zistili maximálny koeficient sorbcie a maximálnu karbonatáciu pri použití nezhutňovaných vzoriek. že cementový gél bol úplne karbonatovaný do hĺbky 45 mm. Vo vzorkách z vonkajšej strany hydroxid vápenatý sa zistil od hĺbky 30 mm do hĺbky asi 40 mm. Ruffert. tj. K stanoveniu pasivačných schopností betónu vzhľadom k oceľovej výstuži autor zvolil určenie rozloženia hodnoty pH na čerstvom lome pomocou sady štyroch indikátorov. že doba zvlhčovania betónovej konštrukcie rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovala priebeh karbonatácie.

Naproti tomu betón domu v Žiline bol karbonatovaný už do vyššej III. je v tejto monografii rozpracovaný výpočet hĺbky karbonatácie stanovením difúznej konštanty. etape karbonatácie. v súčasnosti už neplatnej ČSN 73 1215:1983. 2 Types Popis prostredia 1 Bez nebezpečenstva korózie alebo porušenia 2 Korózia výstuže vplyvom karbonatácie 3 Korózia výstuže vplyvom chloridov. J. etapy s tým. Tu poznamenávame. Súvislosť medzi hodnotou pH betónu. február a marec). dosahuje hodnoty 12.7. Tu sa uvažuje. navrhnutého P. 2 Druhy a stupne vplyvu vonkajšieho prostredia podľa STN EN 206–1 and influence steps of environment according to STN EN 206-1 ❚ Tab. Bilčíka [26].7 mm/rok. Problém životnosti však nadobúda nové dimenzie u železobetónových konštrukcií jadrovej energetiky. máj. Na určenie hodnoty pH betónu použili štyri druhy acidobázických indikátorov: nitramín. na Cape Peninsula. thymolptalein. Najmenší počet stupňov agresivity je jeden (pri prostredí bez nebezpečenstva korózie alebo narušenia) a najvyšší štyri (pri korózii spôsobenej karbonatáciou a korózii striedavým pôsobením mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich). Autori I. XA2. Tento betón preukázal vysokú pasivačnú schopnosť v hĺbke 36 mm a viac. bola zistená v klimatickom pásme Johannesburgu s najmenšou priemernou relatívnou vlhkosťou – vo vlhkom období 68 % a suchom 51 %. najrýchlejšie betóny striedavo mokré a suché. 2 vyslovene uvedené. Ako je v tab. hodnotou pH výluhu a koróznym stavom oceľovej výstuže predstavuje práca [32]. XF2. jún.7. Práca obsahuje aj grafickú závislosť predpokladaného postupu karbonatácie betónov s rôznou hodnotou plynopriepustnosti a postup výpočtu hĺbky karbonatácie v prípade výskytu trhlín. Indikátorová skúška na čerstvej lomovej ploche betónu preukázala. že už nebol schopný pasivovať oceľovú výstuž. teda po celom priereze skúšobnej vzorky bolo pH väčšie ako 11. V monografii je reprodukovaná grafická závislosť medzi koncentráciou oxidu uhličitého a hodnotou pH v závislosti od hĺbky od povrchu betónu podľa P. s hodnotou pH výluhu menšou ako 11. N O R M O VA N I E N Á P O R U OXIDU UHLIČITÉHO NA ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Tab. čo odpovedá IV. stupňom karbonatácie. a to 0. Podľa ČSN 73 1215:1983 sa klasifikoval účinok oxidu uhličitého nielen na železový a predpätý betón. ktorá sa zaoberá životnosťou betónových konštrukcií. XS2. R. Predpokladaná doba životnosti železobetónových konštrukcií dosahuje v prípade mostov 100 rokov a u podzemných objektov 120 rokov. XS3 XF1. Janotka a Ľ. že norma ČSN 73 1215:1983 vymedzovala dve koncentračné hranice obsahu oxidu uhličitého (do 2 000 mg/m3 a nad 2 000 mg/m3) a tri rozsahy relatívnej vlhkosti vzduchu (do 60 %. Doba exploatácia mostov sa pohybovala od 11 do 76 rokov. G. Najmenšia rýchlosť karbonatácie – 0. fenolftalein a m-nitrofenol.3 mm/rok – sa stanovila v lokalite Cape Peninsula s vyššou priemernou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Z tab. pričom tento betón vykazoval vzhľadom k oceľovej výstuži ešte pasivujúce vlastnosti. Schiessellom. etape karbonatácie. etape karbonatácie. júl. že v prípade železobetónových konštrukcií ide o priemyselné výrobky s najdlhšou požadovanou životnosťou. ktorý ešte nezačal karbonatovať. že vymedzenie agresivity prostredia pre koróziu vplyvom karbonatácie je dané len charakterom prostredia z hľadiska stupňa vlhkosti vzduchu a striedania vlhkosti. Schiessella. Na základe vzorca. XD2. Krajči skúmali v tomto prípade betón panelovej budovy po 35 rokoch expozície. Na základe ich zistení nekarbonatovaný betón vykazuje hodnotu pH väčšiu ako 11.5. XA3 Tab. XF3. Aktívny korózny stav oceľovej výstuže zistili pri pH betónu vyššom ako 8 do približne pH = 9. Úplne nedostatočné pasivačné vlastnosti sa prejavili v povrchovej vrstve betónu do hĺbky 14 mm. tisícročia. Podľa STN EN 206-1 [8] najpomalšie karbonatujú betóny buď stále suché alebo stále mokré. Alexander. a po úplnej karbonatácii poklesne na pH = 8. december. XF4 XA1. V monografii J. november. sa v úvode podčiarkuje.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH nachádzal v II. čo odpovedá až III. Mackechnie a W.6.3. Menovaní autori celkovo skúmali 92 mostných konštrukcií v troch lokalitách Južnej Afriky.5 s hodnotou pH výluhu väčšou ako asi 11. Nie vo všetkých prípadoch je stupeň vplyvu prostredia z hľadiska intenzity náporu rozdelený do troch stupňov tak. Najväčšia rýchlosť karbonatácie. etape karbonatácie a pri pH betónu nižšom ako 8. ale aj na prostý betón. že kontaminovaný materiál – rádioaktívny odpad – musí byť v ochrannom uložení do 4. Podľa nej je vonkajšie prostredie rozdelené na šesť druhov. Jednotlivé lokality sú charakterizované pomocou priemernej relatívnej vlhkosti vzduchu vo vlhkom ročnom období (mesiace apríl. Tieto údaje sú v súlade s poznatkami o vplyve vlhkosti prostredia na karbonatáciu. a to vo vlhkom ročnom období 78 % a suchom 71 %. ako tomu bolo doteraz v dobe platnosti predchádzajúcej. nie však z morskej vody 4 Korózia výstuže vplyvom chloridov z morskej vody Korózia betónu – striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími 5 prostriedkami alebo bez nich 6 Korózia betónu vplyvom chemického pôsobenia ❚ Označenie stupňa X0 XC1. 60 až 75 % a nad 75 %). XD3 XS1. až 5. klasifikácia stupňov agresivity pre karbonatáciu a pôsobenie chloridov sa týka len agresivity vzhľadom k oceľovej výstuži a nie vzhľadom k nevystuženému (prostému) betónu. XC4 XD1. ale najmä II. 2 vyplýva. Nestabilný pasívny stav oceľovej výstuže odpovedá pH betónu v rozsahu 9 až 11. pričom za týchto podmienok sa oceľ nachádza v pasívnom stave. XC2. august a september) a suchom ročnom období (mesiace október. že betón domu v Bratislave bol úplne neskarbonatovaný od povrchu až po hĺbku 50 mm. Stupne vplyvu prostredia pre koró77 3/2011 technologie • konstrukce • sanace • BETON . Podľa tejto grafickej závislosti hodnota pH betónu. a k určeniu korózneho stavu oceľovej výstuže výluhy z betónu a potenciodynamickú metódu. Inými slovami – do hĺbky 14 mm bol už betón silno skarbonatovaný. v Durbanu a Johannesburgu. Yam [33]. Rýchlosťou karbonatácie betónu mostných konštrukcií na základe údajov získaných štatistickým spracovaním sa zaoberajú autori M. s hodnotou pH výluhu 11 až 11. XC3. pričom takýto betón sa nachádza v I. január. 2 obsahuje druhy a stupne vplyvu vonkajšieho prostredia podľa v súčasnosti platnej STN EN 206-1 [8].5.

pričom vo všeobecnosti so zvyšujúcou sa vlhkosťou rýchlosť karbonatácie klesá. 3 Vymedzenie vplyvu prostredia na koróziu výstuže karbonatáciou podľa Zmeny 1 STN EN 206-1 ❚ Tab. vlhké časti stavieb. Všeobecný prehľad o používanej sekundárnej ochrane betónu bol publikovaný [10]. o.sk Ing. Text článku byl posouzen odbornými lektory.60 0. Bagarova 14. veľké práčovne. občas suché.sk Maximálny vodný súčiniteľ Minimálna pevnostná trieda Minimálny obsah cementu [kg/m3] XC1 0. Studená 3. občas suché vnútorné priestory s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. mokré. V takýchto prípadoch sa môže stanoviť vplyv podľa okolitého prostredia. Ako účinná sekundárna protikorózna ochrana sa osvedčili polymércementové nátery s obsahom akrylátových kopolymérov.: +421 264 281 041 mob. • CEM II/A. Najrýchlejšie karbonatujú betóny vystavené striedavému pôsobeniu suchého a vlhkého vzduchu. ak je betón oddelený od okolitého prostredia (napr. 3 [8. Zmena 1 STN EN 206-1 [34] obsahuje aj nasledujúce informatívne delenie prostredia podľa priemernej relatívnej vlhkosti vzduchu: • veľmi nízka ≤ 30 % • nízka 30 % až 60 % • stredná 60 % až 85 % • vysoká ≥ 85 %. že vlhkostné podmienky sa vzťahujú na situáciu vnútri krycej vrstvy výstuže alebo iných zabudovaných kovových prvkov. ale v mnohých prípadoch sa môžu podmienky v krycej vrstve považovať za rovnaké ako v okolitom prostredí. Ľudovít Krajči. B – P. Príspevok bol vypracovaný za čiastočnej podpory Slovenskej grantovej agentúry VEGA (číslo grantu VEGA:2/0053/11).50 C30/37 300 78 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . CSc. Matoušeka [14] a G. ktoré nie sú zahrnuté v stupni vplyvu striedavo mokré prostredia XC2 a XC3. zohľadňujúcou požiadavky na trvanlivosť. podľa [34] pre všetky štyri stupne karbonatácie sú prípustné len nasledujúce druhy cementov podľa STN EN 197-1 [35]: • CEM I – portlandský cement. • CEM II/A. V samotnom betóne sa to prejavuje zmenou štruktúry. fázového zloženia betónu. TSUS. s nižším vodným súčiteľom a vyšším obsahom cementu. V poznámke ku klasifikácii sa upresňuje. Rufferta [24]. 3 Determination of environment influence on the steel reinforcement corrosion according to Change 1 STN EN 206-1 Označenie stupňa XC1 XC2 XC3 XC4 betón vnútri budov s nízkou vlhkosťou vzduchu. čo je spojené s postupujúcou degradáciou betónu účinkom karbonatácie. CSc. 841 01 Bratislava tel. Pokles alkality betónu je príčinou zvýšenej rýchlosti korózie oceľovej výstuže. resp. Korózii karbonatáciou predchádzame navrhovaním betónu vyššej triedy. ÚSTARCH SAV Dúbravská cesta 9 845 03 Bratislava 45 tel . kúpeľne.1 STN EN 206-1 [8] pre jednotlivé stupne karbonatácie reprodukovaný maximálne prípustný vodný súčiniteľ betónu. • CEM II/A – D – portlandský cement s kremičitým úletom.: +421 915 538 341 e-mail: +421918696124@ orangemail. povrch betónu vystavený dlhodobému pôsobeniu vody alebo vysokej vlhkosti vzduchu. Pokiaľ sa týka použitia jednotlivých druhov cementov.55 C25/30 C30/37 280 280 XC4 0. Všetky druhy cementov. 4 je na základe tabuľky F. ktoré vedie ku zníženiu alkality kvapalnej fáze betónu. izolačnou vrstvou). špecifikované v norme [35]. betón trvale ponorený vo vode. 4 Odporúčané medzné hodnoty pre zloženie a vlastnosti betónu podľa STN EN 206-1 pri korózii karbonatáciou ❚ Tab. väčšina základových prvkov budov. PhD. vonkajší betón chránený proti dažďu. Ing.: +421 249 228 263 e-mail: janotka@tsus. ku ktorým má často ale stále prístup vonkajší vzduch (napr. kuchyne na hromadné stravovanie.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH Tab. 34]. Q – portlandský puzolánový cement. V tab. stredne mokré. časti vodných nádrží. n.: +421 259 309 262 Tab. Pokiaľ sa týka ďalších činiteľov primárnej ochrany oceľovej výstuže proti korózii karbonatáciou – najmä zaistenia dostatočného krytia betónom – tu odkazujeme na článok v Geotechnike 1/2000 [10]. Antonín Špaček.65 C20/25 260 Stupeň karbonatácie XC2 XC3 0. Ivan Janotka. sú podľa STN EN 206-1/Z1 [34] prípustné len pre stupeň vplyvu prostredia XC2 – prostredie mokré. Z činiteľov agresivity prostredia karbonatácia betónu je najviac ovplyvňovaná vlhkosťou vzduchu. 821 04 Bratislava tel.sk RNDr. B – V – portlandský popolčekový cement. B – S – portlandský troskový cement. otvorené haly) povrchy betónov v styku s vodou. Vhodná sekundárna ochrana betónových konštrukcií pro- Karbonatáciou betónu označujeme vzájomné pôsobenie cementového kameňa a plynného oxidu uhličitého. nie však vtedy. a suché časti stavieb priamo vystavené zrážkam alebo vlhkosti Popis prostredia suché alebo stále mokré Príklady výskytu stupňa vplyvu prostredia ti účinkom karbonatácie je spomenutá vyššie pri komentovaní práce M. N AV R H O VA N I E B E T Ó N U V Y S TAV E N É H O Ú Č I N K O M K A R B O N ATÁ C I E Podľa normy STN EN 206-1 [8] sú požiadavky na odolnosť betónu aj proti vplyvu karbonatácie dané: • medznými hodnotami pre zloženie betónu a stanovenými vlastnosťami betónu. Z ÁV E R ziu oceľovej výstuže vplyvom karbonatácie podľa Zmeny 1 STN EN 206-1 obsahuje aj tab. priestory krytých bazénov a maštalí) betón vnútri budov so strednou vlhkosťou vzduchu. jeho minimálna pevnostná trieda a minimálny obsah cementu pri navrhovaní betónu medznými hodnotami. 4 Recommended limits values for composition and properties of concrete according to STN EN 206-1 in the case of corrosion by carbonation e-mail: usarlukr@savba. • môžu byť odvodené z návrhu zloženia betónu s požadovanou vlastnos- ťou. Zhoršujú sa tiež mechanické a fyzikálno-mechanické vlastnosti betónu. • CEM II/A.

23–29 May 1998. pp. výroba a zhoda [9] Alexejev S. on Theoretical and Experimental Research in Structural Engineering.: Vliv oxidu uhličitého a siřičitého na životnost betonu. In: Proc. DT ČSVTS Brno 1981 [14] Matoušek M. In: Zb. 1975 [2] Králová H.. 7–8. Praha 1998 [8] STN EN 206-1: 2002 Betón. 264–269. Bratislava 1978 [13] Matoušek M. Vol.. Warszawa 1972 [5] Bilčík J. TZS.. 50. Záverečná správa pre ŠPTÚ v Bratislave. Jerga J. In: Životnost betonových konstrukcí. Building Research Journal 1999.: Concrete deterioration determined by four stages of carbonation.125–130 Križma M. 2004.: Influence of carbonatization on shrinkage of concrete. bet.: Auswirkung von Mangeln in der Betondeckung auf das Auftreten von Korrosionsschäden. G. K. 1. Teplý B. Moscow 1983 [7] Matoušek M. Janotka I. 1–6 [19] Jerga J. Suasnabar Ch. Vol. 4. Guzeyev E.: Concrete and reinforced concrete deterioration and protection. a mostov. výroba a zhoda. konštr. hygienických a energetických problémov. 47. pp.: Influence of carbonatization on density and compressive strength of concrete. Building Research Journal 2002. Vol. Zloženie. on Concrete and Concrete Structures. Katajev I.. Construction and Building Materials 2007. Drochytka R. Cement and Concrete Composites 2007.: Carbonation of concrete bridge structures in three South African localities.: Rheological deformations of aerated concrete components.. Časť 1: Špecifikácia. 49. Drochytka R. 19. Betonárske dni 1998. 18. Geotechnika 2000. 7.VĚDA A VÝZKUM Literatúra: [1] Matoušek M. Ivanov F. 1.: Karbonatácia betónu ako náhodná veličina. Hanečka K. 56-59. Komplexné riešenie konštrukčných. Bratislava SvF STU. ACI Materials Journal 2000. Bilčík J. 645–652 [17] Jerga J.und Tiefbau 1988.: Izučenije korroziji stali v betone pogružennom v raztvor elektrolyta.: Corrosion of reinforcement induced by environment containig chloride and carbon dioxide.. Arkady. Building Research Journal 2001.. Mikuška J.. No. of the 13th FIP Congress on Challenges for Concrete in the Next Millennium. 649–656 Janotka I.: Measurement techniques for rapid assessment of carbonation in concrete. pp. STU v Bratislave. 89–92. 287–300 [16] Jerga J. pp. N. technologických. pp. 1997 [6] Moskvin V. In: Životnost betonových konstrukcí. K. Nürnbergerová T. Kat. Bratislava. s. Koroze železobetonových konstrukcí škodlivými plyny z atmosféry..: Dlhodobé pretvorenia pórobetónu. Rozental N. pp. Hanečka K. s. In: Proc. 1994 Janotka I.: Obnova panelových budov.. Vol.. 16–20 Alhag A.. Križma M. pp. 46–47. Mir Publisher. 15–17 [11] Alexejev S. No. konf. 2.161–165 Ruffert G. Moskva 1976 [10] Špaček A.: Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí. Vol. 750–759 STN EN 206-1/Z1: 2004 Betón.. Krajči Ľ. 1988 Parrott L. Conf. Killoh D. Cement and Concrete Research 1989. 1998 Bilčík J. pp. 97. 11–13 Živica V. pp. konf. ÚSTARCH SAV v Bratislave. 1. SKSI. 168–171 Alexander M. of the 3rd Czech/Slovak Symp. Frťalová D. 21. Qawi. Zmena 1 (norma je v súčasnosti už neplatná) STN EN 197-1:2002 Cement... Vol. Alekseyev S. Rozentaľ N. DT ČSVTS Brno 1981 [15] Hanečka K. N. Building Research Journal 2000..: Vliv složení cementu na korozi způsobenou atmosférickými vlivy. vlastnosti..: Physico-mechanical properties of carbonated concrete. Žilina. In: Životnost nosných konstrukcí betonových staveb a panelových domů. N. č.: Predpovedanie životnosti železobetónových konštrukcií.: Korrozionnaja stojkosť železobetonnych konstrukcij v agressivnoj promyšlennoj srede. In: Zaščita ot korrozii stroiteľnych konstrukcij i povyšenije ich dolgovečnosti. G. J. pp. K. Mackechnie J. Vol. Yam W. STU v Bratislave. VÚIS v Bratislave. pp. 43–44 [3] Matoušek M. Časť 1: Špecifikácia. pp. s. Vol. Betonárske dni 2004. s.: Vliv vzdušného kysličníku uhličitého na betonové konstrukce. č.: Carbonation in 36 year old in-situ concrete. 237–244 [20] Pitoňák A. Beton i železobeton 1986.: Správa z riešenia úlohy „Stanovenie degradácie stavebných konštrukcií karbonatáciou objektivizovanými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami betónových konštrukcií“..: Karbonizacia betona v usloviach tropičeskogo klimata. Construction and Building Materials 2004. 48. Stavivo 1985. Salih Yazicioglu: The influence of compaction pores on sorptivity and carbonation of concrete..: Atmosférická koroze betonů. In: Proc. Brno. s. SvF STU Bratislava. s. 59–68 [18] Jerga J. 4. akostné požiadavky a kritériá pre stanovenie zhody. s. Beton TKS 4/2002. R.: Previerka fyzického stavu statických komponentov panelových bytových domov postavených v rokoch 1960–1965. Kalina P. č. Životnosť a trvanlivosť. IKAS. Vol. ZSPS.. s. Časť l: Cementy pre všeobecné použitie ❚ SCIENCE AND RESEARCH [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 79 .. The Netherlands. 2005. 1040–1045 Slanička Š. s..: The influence of carbonatization on deformation properties of bad cured concrete. 48. 29. s.190–197 Rozentaľ N. Nürnbergerová T. Černice Castle 2004.. No.: Korozja i ochrona zbrojenia. 10. č.1051–1054 Krajči Ľ. In: Ochrana stavebného diela pred koróziou.: Prognozirovanie sochrannosti železobetonnych konstrukcij. C.. Amsterdam.. Strojizdat. Strojizdat. of the 4th Inter. Valášek J. vlastnosti. Krajči Ľ. 394–398 [4] Ściślewski Z. DT ČSVTS. Moskva 1969 [12] Alexejev S. No. In: Zb. Strassen. s.. 2007 Tahir Gonen.: Koroze železobetonových konstrukcí škodlivými plyny z atmosféry.: Deformation properties of carbonated concrete.: Primární protikorozní ochrana betonářské a předpínací výztuže. ČVTS.

ako aj ich vzájomných porovnaním a porovnaním s plnou železobetónovou doskou. Vhodnou geometrií bylo nutné zajistit maximální možnou podobnost vertikálních reakcí příčných nosných kabelů na hlavní nosný kabel a horizontálních reakcí na parabolický oblouk. Ph. Boli uvedené zjednodušené postupy výpočtu šmykovej odolnosti a to podľa STN EN 1992. Bubbledeck a plnej dosky. že tato odborná konference doktorského studia se již stala tradiční příležitostí pro setkávání a prezentace odborných prací studentů doktorského studia z domácích i zahraničních univerzit a vysokých škol. V sedle je konstrukce vysoká 20 m a pylon má výšku 28. podľa odporúčaní výrobcov ako aj podľa teórie oslabenia šmykovej plochy s prihliadnutím na STN EN 1992. V teoretickej analýze bol opísaný zjednodušený postup stanovenia ohybovej odolnosti na základe STN EN 1992. které se nějakým způsobem dotýkají betonu. Numerická analýza opisuje postup vytvorenia modelu z konečných prvkov v systéme ANSYS. Okrem samotného modelu systému U-boot sú pre porovnanie vytvorené aj modely systému Cobiax resp.vutbr. Následoval komentář tvaru použitých prefabrikovaných panelů a lanových systémů střešní konstrukce. Leonard Šopík. Bolo uvedené aj porovnanie jednotlivých modelov ako aj porovnanie experimentu a numerickej analýzy vo forme grafov. K O N S T R U K C E A D O P R AV N Í S TAV B Y Konstrukce betonové a zděné Membránová střešní konstrukce z předpjatého betonu Příspěvek se zabýval návrhem inovativní membránové střešní konstrukce z předpjatého betonu (obr. do kterého jsou ukotveny na něj kolmé příčné kabely nesoucí střešní plášť. který ve svém úvodním slovu zdůraznil. Pozornosť bola venovaná šmykovej odolnosti vyľahčených dosiek bez šmykovej výstuže. Výpočet je proveden ve výpočetním systému ANSYS.. vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně. CSc.D. Na ty. Taktiež boli opísané nelineárne numerické modely z konečných prvkov jednotlivých sys❚ 3/2011 80 BETON • technologie • konstrukce • sanace .. V experimentálnej analýze bol opísaný experiment vykonaný na vzorkách systému U-boot na ohybovú odolnosť.l@fce. Střešní plášť se skládá z prefabrikovaných panelů. část). Jana Korytárová. které charakterizují danou fázi výpočtu a dokazují správnost návrhu geometrie konstrukce a napětí v lanovém systému. Ďalej bolo postupne opísané riešenie teoretickej. Cobiax a U-boot. Rostislav Drochytka. Úvodná časť bola venovaná opisu princípu vyľahčenia a systémom vyľahčených dosiek analyzovaných v príspevku. Půdorys konstrukce řešené v příspěvku je ohraničen dvěma vůči sobě symetrickými parabolickými oblouky. které jsou rozděleny na nosný a předpínací. Ing. že hlavním cílem konference je umožnit prezentaci výsledků výzkumné práce mladým a perspektivním vědeckým pracovníkům a naučit je tak kvalitně prezentovat své názory a výsledky.cz 1 Obr. vás chceme v následujícím textu upozornit (1. Odborný garant letošního ročníku konference Doc. která má zásadní vliv na její statické působení. 1). Zastřešení je realizováno pouze ve středové části. Ing. 1 Schéma konstrukce Analýza vyľahčených železobetónových dosiek Príspevok sa zaoberal analýzou vyľahčených železobetónových dosiek systémov Bubbledeck. taktiež opisuje použitie nelineárnych modelov materiálov.6 x 73 m. (Pro srovnání: prvního zahajovacího ročníku v roce 1999 se účastnilo jen dvacet šest doktorandů. Hlavním nosným prvkem střešní membrány je nosný kabel ve tvaru paraboly. Stěžejní část příspěvku byla věnována návrhu geometrie konstrukce. ve svém vystoupení uvedla. Konferenci zahájil děkan fakulty stavební Prof. experimentálnej a numerickej analýzy a porovnanie ich výsledkov. Ústav betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně.7 m. Na závěr příspěvku byla uvedena základní vyhodnocení a komentovány výsledky. Ve výpočtu jsou zohledněny fáze výstavby konstrukce. Ing. ktorej bola v príspevku venovaná väčšia časť.) Na závěr jednání konference byly v každé sekci vyhodnoceny tři nejlépe připravené a přednesené přednášky.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH JUNIORSTAV 2011 Začátkem února proběhla na Stavební fakultě VUT v Brně již 13. sopik. V úvodu byla stručně popsána funkce předpětí betonové membrány. takže celkově jednání konference proběhlo v dvaceti jedné dílčí sekci. Přes ukloněné pylony po obou stranách je kabel ukotven v koncích oblouku. Odborná konference doktorského studia známá pod názvem „Juniorstav“. Základní půdorysné rozměry konstrukce jsou 165. V letošním roce byla konference rozdělena do osmi hlavních odborných sekcí: • Pozemní stavitelství a architektura • Konstrukce a dopravní stavby • Vodní hospodářství a vodní stavby • Fyzikální a materiálové inženýrství • Management stavebnictví • Geodézie a kartografie • Soudní inženýrství • Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel Některé z vyjmenovaných hlavních sekcí byly dále děleny podle specifických odborných zaměření.

návrhovými vztahy a MKP modely s excentricitou zatížení 1/150 L. 1 porovnává experimentální data první skupiny sloupů s analytickými modely. Štefan Vörös. podélný smyk a osový tah. tak i v situaci. Při vnášení předpětí jsou postupně aktivovány jednotlivé pružiny a každá z nich odebírá sílu úměrnou její aktuální tuhosti. girgle. Působení kotevní oblasti lze proto popsat pomocí tuhostních parametrů jednotlivých komponent (systém sériově řazených pružin). Základním funkčním principem nově vyvinutého kotevního systému je vytvoření dodatečné roznášecí plochy v kotevní oblasti výztuže. který byl primárně navržen bez ocelových částí. a proto celá řada výrobců modifikovala (případně zcela vyvinula) vlastní systém kotvení těchto výztuží. stefan. které tvoří „elastické zarážky“ prutu v betonu a působí jako pružiny opřené v hlavě o okolní beton. z čehož lze odvodit velikost ztráty v předpínané výztuži. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. které přenese čelní strana lepených kotev v tlaku. dřevěné a kompozitní Numerická analýza tlačeného ocelobetonového prutu tvořeného částečně obetonovaným H-průřezem Pro zjištění skutečného působení a mezní únosnosti prutů při vzpěrném tlaku.f@fce. 1/500 L a 1/1500 L. Osová síla N 0. Václav Röder. Hlavní přenos sil probíhá v oblasti hlav jednotlivých kotev. Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Ing.cz technologie • konstrukce • sanace • BETON 81 . František Girgle. V modelu byly užity střední hodnoty válcové pevnosti betonu určené z materiálových zkoušek v době zatěžování sloupu a také odpovídající charakteristické hodnoty.voros@stuba. jenž umožňuje přenos předpínací síly z výztuže do okolního betonu na výrazně kratší vzdálenosti než při kotvení soudržností. Tato plocha je vytvořena nalepením jednoho nebo více válečků (tvořených ze speciální zálivky vyztužené vlákny) většího průměru na výztuž. Záverom bola venovaná pozornosť diskuzii o vhodnosti použitia jednotlivých prístupov k návrhu vyľahčených dosiek a niečo málo ku globálnemu súčiniteľu spoľahlivosti konštrukcie. 3/2011 ❚ (1) 2 Obr. byla na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně realizována řada experimentálních testů. že vzpěrná pevnost ocelobetonových štíhlých prutů se blíží Eulerově kritické síle. roder. Výsledné rovnice popisují závislost přenášené síly na posunu (přetvoření) jednotlivých míst kotevní oblasti. které přenese tření mezi pláštěm kotvy a okolním betonem. 2 Korelace mezi zatížením a deformací uprostřed výšky nosníku pro válcované profily HE140A Ing. jenž by umožnil účinně vnést předpínací sílu do prvku a přitom neobsahoval žádné kovové části. Experiment také potvrdil předpoklad. aniž by se výrazně měnil postup výpočtu. MKP model byl dále porovnán s návrhovými předpisy a analytickými modely. kdy je kotevní oblast blízko povrchu a jeho vliv již nelze zanedbat.vutbr. případně tření mezi výztuží a okolním betonem a tah vznikající v rubu kotvy mezi betonem a kotevním prvkem. Problematika návrhu a posouzení kotevní oblasti jsou důležité především z hlediska popisu závislosti vnášené předpínací síly na posunu kotvené výztuže a vyčíslení ztrát ve výztuži při jejím kotvení. Tuto kombinaci vznikajících sil nelze FRP výztuží bezpečně přenést. Testy byly prováděny na dvou typech ocelobetonových průřezů. Ústav betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně. boli uvedené zjednodušené metódy pre výpočet. Z tohoto důvodu bylo na Fakultě stavební VUT v Brně přikročeno k vývoji vlastního kotevního prvku. Pruty byly zatěžovány excentricky. Na záver boli všetky výsledky prezentované vo forme grafu. Opakovaným řešením této soustavy rovnic vzniká pracovní diagram kotevní oblasti. Obr. které se společně podílí na přenosu kotvené síly do okolního betonu.v@fce.vutbr. Síla přenášená jednou kotvou je dána součtem sil. Ing. ďalej bola opísaná vykonaná experimentálna skúška ako aj numerická analýza jednotlivých systémov a plnej dosky. U většiny variant používaných kotevních prvků se ovšem jedná o použití kovových prvků v systému. První skupina je tvořena válcovanými profily a druhá svařovanými H-profily.sk V příspěvku byly uvedeny možnosti řešení kotevní oblasti jak bez vlivu okrajových podmínek. stejně tak MKP model s touto imperfekcí udává hodnoty blízké. Průměr válečku i jeho délka jsou variabilní. a sil. σ0 = ⎤ 2 1⎡ σcr (1+ m0 ) + f y ⎤ − 4 f y σcr ⎥ ⎢ σcr (1+ m0 ) + f y − ⎡ ⎣ ⎦ 2⎣ ⎦ Analýza kotevní oblasti prvků předpjatých FRP výztuží Chceme-li kotvit předpjatou FRP výztuž za pomoci standardních kotevních kuželíků s vroubkovaným povrchem.cz Konstrukce kovové. při které je dosaženo vzpěrné pevnosti σ0 dle rovnice (1) se při ekvivalentní imperfekci 1/1500 L blíží experimentálním datům.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH témov a plnej dosky a ich vzájomné porovnanie ako aj porovnanie so zjednodušenými metódami. vznikne v kotvené výztuži současně výrazné příčné stlačení. Na základě provedených studií byly vymodelovány oba typy prutů v programu ATENA 3D. přičemž velikost vyosení byla rovna ekvivalentní imperfekci. Díky použitému způsobu řešení je možno přidávat další prvky do kotevního systému (či upravovat parametry stávajících). Odolnosť v pretlačení pri bodovom podopretí bola opísaná podobne ako v predchádzajúcich zposoboch namahania.

2 pisují pórovitou strukturu a tím i trvanlivost betonu. ale stále není k dispozici dostatečné množství dat.3 18 100 32.a@fce. GWT a ISAT.m@fce.1 % Tab. CSc. ale také trvanlivost betonu. u nichž byl zmíněný vliv sledován (tab.vutbr. nahoře vývěva. 3 Přístroj TPT. Měření zaměřená na vytvoření korelačních součinitelů probíhají na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. I když už několik srovnávacích testů na evropských univerzitách proběhlo. vpravo ovládací jednotka Zkoušky propustnosti povrchové vrstvy betonu jako podklad pro odhad aktuální trvanlivosti betonu I když je beton nejrozšířenější stavební materiál a používá se více než sto let. Ing. pevnost v tlaku a statický modul pružnosti) po 28 dnech zrání. jejichž hodnoty jsou uvedeny v tab. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Výsledky těchto měření se stanou podkladem pro sestavení korelační závislosti mezi těmito metodami. 4 Měření pomocí přístroje ISAT. Na mnoha vědeckých pracovištích probíhají rozsáhlé výzkumy za účelem stanovení kritérií hodnocení trvanlivosti betonu. 1). Článek byl vypracován v rámci výzkumu projektů MPO FI-IM4/224 a GA103/09/0065. nahoře nálevka a stupnice pro odečítání množství vsáknuté vody Příspěvek byl zpracován za podpory FAST-J-10-96. 2 Objemová hmotnost [kg/m3] 2 040 2 100 2 190 2 190 Pevnost v tlaku Statický modul po 28 dnech [MPa] pružnosti v tlaku [MPa] 18.vutbr. Tím je dána skutečnost. jimiž lze stanovit propustnost pro vzduch nebo vodu. Materiály [kg/m3] CEM I 42. které v základním rozsahu dostatečně znázorňují řešenou problematiku (objemová hmotnost. Petra Odehnalová.5 Písek 0-4 Kamenivo 4-8 Kamenivo 8-16 Voda – Plastifikátor 1.vutbr.p@fce. Použitím plastifikátoru jsme dosáhli snížení množství vody až o 25 %. jedná se o kamenivo s vysoce otevřenou pórovitostí. že právě tyto charakteristiky nejlépe po82 Obr. Zkouškami propustnosti povrchové vrstvy betonu lze popsat nejen pórovitý systém betonu. na vzorku upevněná měřící akrylátová komůrka. FAST VUT v Brně BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . zkoušky TPT (Torrent Permeability test). Lze konstatovat. „covercrete“) v tloušťce 25 až 50 mm a její propustnost pro vodu a vzduch. Ing. Michal Batelka. Ing.5 Cement CEM II 32.cz 3 4 Obr. Jak je uvedeno v článku. Příspěvek se zabývá hodnocením povrchové vrstvy betonu pomocí nedestruktivních zkoušek TPT. 2. vlevo dole regulátor tlaku. na hodnocení jeho trvanlivostních vlastností stále neexistuje jednoznačný názor.cz Ing. Jako rozhodující se stále jeví vlastnosti povrchové vrstvy betonu (tzv. kadlecova. Tato skutečnost se také výrazným způsobem projevila na výsledných vlastnostech. adamek. batelka. Zlata Kadlecová.cz Ústav stavebního zkušebnictví. což se následně negativně projeví u všech vlastností betonů. Složení vybraných betonových záměsí Označení záměsi A2 A5 C2 C5 Tab. že při míchání betonové směsi je nutné kamenivo dostatečně předmáčet. že trvanlivost je funkcí propustnosti. Do této části byly zahrnuty vlastnosti. odehnalova. Zdá se. Jiří Adámek.7 24 100 Vybrané vlastnosti stanovené po 28 dnech zrání Řešení vlivu plastifikačních přísad na vybrané vlastnosti nového druhu betonu vyplývá především z charakteru umělého kameniva z uhelných hlušin.vutbr. 1 A2 300 528 320 640 260 x A5 300 528 320 640 200 3. Výsledky tohoto projektu přispějí k vytvoření korelace mezi metodami TPT. Tento článek je zaměřen na dvě základní receptury lehkých betonů LC16/18 a LC30/33. To znamená. že při použití tohoto kameniva do betonu je zapotřebí velkého množství vody.. GWT (Germanns Water permeability Test) a ISAT (Initial Surface Absorption Test) na své porovnání stále čekají.9 22 000 53.cz Prof.2 578 280 560 200 4.z@fce.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH Stavební zkušebnictví Vliv plastifikační přísady na vybrané vlastnosti betonu z nového druhu umělého kameniva V posledním roce byl v rámci problematiky využití vypalovaných uhelných hlušin řešen vliv plastifikačních přísad na základní vlastnosti nového druhu betonu. uprostřed snímací vakuová buňka. GWT a ISAT v závislosti na povrchové vlhkosti.3 C2 385 578 280 560 230 x C5 385.5 22 800 33.

vlevo je zkušební těleso plného průřezu osazeno v lisu. nl): Design of Ecological Concrete by Particle Packing Optimization.lib. je pravděpodobně zapříčiněna koncentrací napětí v rozích posledně jmenovaného průřezu. Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních hmot a Nové stavební hmoty budou představeny v dalším čísle časopisu. že téměř totožný výsledek dutého kruhového průřezu a plného průřezu nekoresponduje s výsledkem dutého čtvercového průřezu. dutého čtvercového průřezu a průřezu dutého kruhového. Byla také stanovena pevnost extrudovaného vláknocementu v tlaku. URL: http://publications.a. u dutého čtvercového průřezu 19 100 MPa.panagiotis@boku. Dynamický modul pružnosti měřený pomocí ultrazvukové impulsní metody na tělesech plného průřezu dosáhl hodnoty 19 600 MPa. Zmenšovací součinitel tohoto materiálu je roven 0. ac.vutbr. A. Pevnost v tlaku vykazovala analogicky opačný trend v rámci porovnání průřezů.ac.bibvb. statický modul pružnosti u téhož průřezu 17 700 MPa. vpravo je zkušební těleso dutého čtvercového průřezu před zkouškou Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu MŠMT č. kde je práce uložena v pdf formátu ke čtení či dokonce ke stažení.se/ records/fulltext/129454. A. se): Structural Behaviour of Deteriorated Concrete Structures.fennis@tudelft.vutbr.at/ • Dr Ir.tudelft. M.VĚDA A VÝZKUM ❚ SCIENCE AND RESEARCH Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu Příspěvek se zabývá stanovením dynamického a statického modulu pružnosti extrudovaného vláknocementu. nl/assets/uuid:5a1e445b-36a7-4f27-a89a-d48372d2a45c/fennis_final. Dochází ke zkreslení vstupních hodnot výpočtu a výsledný statický modul pružnosti nabývá vyšších (ovšem zřejmě nereálných) hodnot. Součástí publikovaných abstraktů jsou vždy e-mailová spojení na autora práce a adresa.p@fce.m.d@fce. Petr Žítt. 5a.a.pdf • Dr Kamyab Zandi Hanjari (kamyab. U dutého kruhového průřezu byla vyhodnocena průměrná hodnota statického modulu pružnosti 17 000 MPa.pdf redakce 5a 5b Obr.zandi@chalmers.at): Behaviour of Anchor Groups Under Shear Loads: Influence of Assembly Tolerances. kocab. Pro zjištění dynamického modulu pružnosti byla použita ultrazvuková impulsní metoda.chalmers. Pro zkoušky byly použity extrudované kompozity různých příčných průřezů – plného čtvercového průřezu. S.9. Skutečnost. FAST VUT v Brně Oceněné příspěvky ze sekcí Stavební mechanika. Panagiotis Spyridis (spyridis. Ing. V SEI 2/2011 byly pozornosti čtenářů doporučeny následující práce z oblasti betonových konstrukcí: • DI Dr. což bylo potvrzeno výsledky provedené nelineární analýzy chování dutého a plného čtvercového průřezu s využitím výpočtového programu ATENA 3D.cz Ing. Fennis (s. statický modul pružnosti byl určen pomocí tlakového namáhání a odečtu deformací.cz Ústav stavebního zkušebnictví. URL: http://dissdb. 1M06005 – projekt CIVAK. Dalibor Kocáb. Z podkladů konference Juniorstav 2011 připravila Jana Margoldová 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 83 . b Měření statického modulu pružnosti. URL: http://repository. DOKTORSKÉ PRÁCE Z OBORU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍSTUPNÉ NA INTERNETU Časopis Structural Engineering International začal uveřejňovat abstrakty obhájených doktorských prací na TU po celém světě s cílem umožnit rychlé rozšiřování nových poznatků a závěrů dosažených mladými vědci a výzkumníky v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí mezi odbornou veřejnost. zitt.

architecture. arch. do které bylo přihlášeno na sto šedesát šest soutěžních návrhů z řad studentů stavebních oborů. Václav Kocián. U odborné poroty. na ulici apod. street etc. Soutěž byla příležitostí pro zájemce z řad studentů stavebních oborů. Ve středu 13. přilákat. square. ale o beton vyrobený technologií TX Active.bezsmogu. Nejednalo se však o klasický beton. designers and the public entered the competion. The object was supposed to be placed in public places. MgA. architektury. MÍSTO: EKOAZA Autoři: Ing. Po pečlivém výběru a společné shodě porotců byli ve středu vyhlášeni následující výherci hlavních cen. architektury. do parku. for example in a park. Natalie Chalcarzová Komentář autorů: „Ekoaza je monumentální dílo inspirované přírodou a technikou. tedy např.cz). se v den hlasování sešlo celkem sto šedesát šest soutěžních návrhů (viz www. co lze umístit kdekoliv na veřejném prostranství. V druhé části je blíže popsána technologie založená na použití fotokatalyckého cementu. designu a výtvarného umění či architektů. projektantů nebo veřejnosti. Ondřej Matějka První část příspěvku se věnuje vítězným projektům soutěže Města bez smogu. složené z významných osobností několika profesí. Altogether 166 designs worked out by students of civil engineering. Tímto objektem bylo myšleno vše. designu a výtvarného umění či architektů. Předmětem soutěže bylo vytvoření návrhu betonového objektu s využitím technologie TX Active. seznámit veřejnost s novou technologií a hlavně nabídnout klidnou oázu 84 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 2 3/2011 .SANACE A REKONSTRUKCE ❚ R E H A B I L I TAT I O N A N D R E C O N S T R U C T I O N ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ MĚSTA BEZ SMOGU ❚ ARCHITECTURAL COMPETITION ON SMOG-FREE TOWNS 1a Kateřina Koudelková. náměstí. ❚ The initial part of this article deals with winning projects of the Smog-Free Towns competition. design and fine arts. The competition was aimed at the design of a concrete object using TX Active technology. The second part of this article describes the technology based on the use of photocatalytic cement. architects. Má zaujmout. dubna 2011 proběhlo na brněnském Stavebním veletrhu slavnostní vyhlášení výsledků soutěžního projektu Města bez smogu. projektantů nebo veřejnosti – všichni mohli poměřit své tvůrčí schopnosti a utkat se o nejzajímavější návrh betonového objektu pro veřejné prostranství. 1.

místo byl pro autory šek na 50 000 Kč. Díky tomu nabízí tento městský mobiliář pestrou paletu možností využití. third place Obr. druhé místo Fig. Čistota a jednoduchost provedení jednotlivých prvků zajistí jejich nadčasovost. MÍSTO: TijO CHOROŠ 4 Autoři: Mgr.“ (obr. Monoblock je živý. arch. Nenásilné spojení Monoblocku s architektonickým okolím jasně ukazuje. třetí místo Fig. MgA. Natalie Chalcarzová. funkčního a esteticky zajímavého prvku – to je Monoblock. Demonstrace čistého.“ (obr. 1 place. 2 place Obr. Lavička? Kašna? Infopoint? A co takhle všechno dohromady a od každého něco? Monoblock lze umístit prakticky kamkoliv. b) visualization. Odblokujte každodenní starosti. Ing. 4 Výstava soutěžních projektů v tiskovém středisku areálu BVV ❚ Fig. Použité materiály svými samočisticími vlastnostmi a schopností rozkládat škodliviny v ovzduší evokují schopnosti přírody a samotných rostlin. Václav Kocián. Struktura TijO Choroše se z velké části skládá z betonu předepsaného slo- 3 5 3/2011 ❚ technologie • konstrukce • sanace • BETON 85 . 1 Eco-Oasis. Podobně jako skutečné choroše (Polyporus) žijící na kmenech stromů. Ekoaza navíc nabízí prostor pro propagační. zatímco nová technologie za vás „odfoukne“ část škodlivých plynů. MgA. 5 Discussion on the winning projects ❚ a nový prostor. arch. a. c) autoři: Ing. 5 Diskuze nad vítěznými projekty ❚ Fig. první místo. 2 Monoblock. Interakce návrhu: do Ekoazy lze vstoupit a vnímat ji bezprostředně. c) authors: Ing. Fotosyntéza rostlin má zásadní význam pro život na zemi. Petr Novosad Komentář autorů: „Tento roztomilý koncept vychází z inspirace přírodou. Natalie Chalcarzová. b) vizualizace. Odměnou za 1. Nechte se unášet činností přírody. kulturní a jiné akce. Marta Bímová. 2 Monoblock.❚ TOPICAL SUBJECTS 1b 1c Obr. Vlado Hrivňák Komentář autorů: „Architektura je živá. 4 Exhibition of the competition projects at the press centre of BVV Obr. že i kousku kvádru lze vdechnout městský životní styl. cenu předává Miroslav Příkopa ❚ Fig. Vstup do Ekoazy navodí příjemný pocit setrvání ve stínu stromů a zaujme hrou světla prostupujícího korunami. Splyňte s Monoblockem v jednolitý celek a nasajte atmosféru městského života. 3 TijO choroš. Miroslav Příkopa is awarding the winner Obr. 3 TijO Choroš. naše betonové odlitky můžeme nacházet libovolně roztroušené po betonových plochách městské džungle. Václav Kocián. 1 Ekoaza. a). MÍSTO: MONOBLOCK Autoři: Iveta Kolláriková. zhluboka se nadechněte čistého vzduchu. 3. 1a až c). Autoři dostali šek na 20 000 Kč. 2. 2). Sluneční paprsky budou žhnout do Monoblocku. Jan Střelec.

ISSN 12133116 [2] Italcementi S. Plynné polutanty. betonové střešní krytiny či betonové dlažby s obsahem fotokatalicky aktivních materiálů.“ (obr. A. ať už komerčních subjektů.. Všudypřítomná snaha o zvýšení respektu člověka k okolnímu prostředí a přírodě obecně se projevuje také v nárůstu zájmu investorů o ekologicky příznivá řešení pro stavby.koudelkova@cmcem.: 725 581 592 e-mail: katerina. Standardně je aktivního samočištění využíváno u pohledových betonů. Technologie využívá přirozených fyzikálně-chemických jevů (fotolýzy a polovodičového jevu) k dosažení schopnosti materiálů aktivně snižovat koncentrace škodlivých látek v ovzduší a současně jim dává samočisticí charakter.cmcem. které dostaly největší počet bodů při internetovém hlasování veřejnosti. mění se pohled na jednotlivé druhy nákladů napříč životním cyklem budov a zároveň se zvyšuje míra využívání vyspělých technologií. V přímém přenosu bylo hlasování zastaveno 13. a. k využití materiálů s uvedenou technologií je různá. např. Autoři dostali šek na 10 000 Kč. Podobné snížení koncentrací škodlivin by pro mnohá místa v České republice znamenalo významnou změnu oproti současnému opakovanému překračování závazných imisních limitů [5]. Bergamo. institucí veřejné správy nebo drobných stavebníků. který blahodárně působí na čistotu jeho povrchu. Beton TKS 4/2009. kterou objekt svému okolí přináší po celou dobu své životnosti. Italy. 4/2007 [3] CTG. oxidy dusíku.AKTUALITY ❚ TOPICAL SUBJECTS Literatura: [1] Hubertová M. tím výraznější je i schopnost materiálu odolávat nežádoucím barevným změnám způsobeným usazováním nečistot či růstem mechů a řas. www. nástupnická společnost Ing. a. jsou po kontaktu s povrchem TX Active materiálů téměř okamžitě eliminovány prostým působením světla. arch. Nová technologie pro moderní stavební materiály Smyslem soutěže Města bez smogu bylo rozšíření obecného povědomí o možnostech betonových výrobků. dubna 2011 přibližně v 11:15 a počítač zobrazil vítězná jména: • Cena veřejnosti a odměna 15 000 Kč pro Plíce Ostravy od Aleše Nowáka. Druhým z prakticky využitelných projevů fotokatalýzy probíhající na povrchu TX Active materiálů je samočištění – aktivní rozklad ulpívajících nečistot především organického původu. Poslední trojici vítězů tvoří návrhy. TijO Choroš na svém okolí neparazituje. Bergamo. Ondřej Matějka tel. Šetrnost a ohleduplnost budov ke globálním i místním ekosystémům získává na důležitosti.cz žení s příměsí oxidu titaničitého. přízemní ozón aj.. Tou je také nová technologie založená na použití fotokatalytického cementu. 2008 [4] Bolte G. které obsahují technologii TX Active.: TX Active depolluting applications – A case study Via Borgo Pallazo. Italcementi Group: Tunnel „Umberto I“ in Rome. V přítmí na sebe choroš upozorňuje kolemjdoucí (nejen samičky) pulzujícím barevným světelným spektrem. Ludvík Grym – autorizovaný architekt Místopředsedkyně MgA. 4–13 [5] Český hydrometeorologický ústav. p. Zvyšující se poptávka a zájem o inovativní stavební materiály s novými vlastnostmi zlepšujícími interakci staveb s životním prostředím je důkazem postupné změny v chování investorů a jejich vnímání hodnot. a.matejka@cmcem. především betonu. s. BFT International 01/2009. Cenu vyhlašovatele získali: „6cells – zelená dlažba pro město“ od Šárky Doležalové a „Kultivar“ od Barbory Mikitové a Pavla Buryšky. Jan Hrozek – předseda představenstva společnosti Řádní členové Českomoravský cement. Měření provedená na úsecích městských komunikací zhotovených s využitím popisovaných materiálů. nástupnická společnost 664 09 Mokrá–Horákov 359 www.cz oba: Českomoravský cement. Čím hladší povrch je. získal Michal Šírek za „Air – Clean Bridge“. s.. nýbrž jej svou přítomností elegantně doplňuje. Motivace investorů. Daniel Piršč – designér Ing. s. Čtenáři časopisu Beton TKS byli s detailními principy funkce TX Active materiálů i s možnostmi jejich použití seznámeni v nedávné minulosti [1].cz Ing. • Cena veřejnosti a odměna 10 000 Kč pro Kuželník od Petera Bednára.: Reduction of air pollutants with TioCem®. že projekt budovy je od samého počátku směrován k minimalizaci ekologické zátěže. 3). Pavla Kačírková – sochařka poroty Gábina Páralová – módní návrhářka Ing. Cenu generálního ředitele Českomoravského cementu. Na rozdíl od organických chorošů.cz BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . a. Markéta Veselá – autorizovaná architektka Náhradní členové Miroslav Příkopa – vedoucí marketingu a komunikace poroty Českomoravský cement.. fasádních panelů z betonu nebo stříkaného sklovláknobetonu. p. arch. ploch či konkrétních objektů.chmi. prokázala okamžitý pokles koncentrace oxidů dusíku v místech pohybu 86 lidí přibližně na polovinu [2] až [4]. Není již výjimečné. • Cena veřejnosti a odměna 5 000 Kč pro Möbiliar od Ondřeje Kováře. Složení poroty: Předseda poroty Ing. Tyto vlastnosti jsou závislé na makrostruktuře povrchu materiálu. nástupnická společnost poroty Mgr. těkavé organické látky. který díky obsahu nanokrystalického oxidu titaničitého dokáže urychlit přirozený rozklad některých látek působením světla do prakticky využitelných mezí.: Protihlukové stěny z lehkého mezerovitého betonu a jejich schopnost snižovat znečištění ovzduší.: 602 141 086 e-mail: ondrej. s. Matějka O. přesněji jeho UV-A spektra. následující řádky jsou pouhým připomenutím základních faktů. Kateřina Koudelková tel. Shodným výsledkem ovšem mohou být environmentálně i esteticky progresivní stavby s nižšími náklady na údržbu. Invence a vtip byly také oceněny u třech soutěžních návrhů mimořádnými cenami. které vychází z jeho plodnice (to je ta spodní část) pomocí optických vláken a uvnitř umístěného světelného zdroje. Monitoring program results.

že změna parametrů směsi má měřitelný dopad na čas. Taffe A. Betonund Stahbetonbau 106 (2011). Toto množství závisí na energetické efektivnosti pece a na použitém palivu. Wiens U. 299–307 C H E M I C K É N A PA D E N Í V R TA N Ý C H P I L O T A ZEMNÍCH KOTEV Cílem prezentované numerické analýzy byla simulace degradace vrtaných betonových pilot a zemních kotev v prostředí s vysokým obsahem síranových a chloridových iontů. Karbonatace zasáhne během používání konstrukce pouze několik milimetrů až centimetrů betonu pod povrchem a množství spotřebovaného oxidu uhlíku v tomto kroku není příliš velké. Projektanti ne3/2011 ❚ Během výroby cementu se vyprodukuje i velké množství oxidů uhlíku. kdy se obsah chloridů blíží kritickému množství. která by řešila trvanlivost pilot a kotev.. Při výrobě tuny cementového slinku se z vápence uvolní 500 kg oxidu uhlíku. Toto opětovné vázání oxidů uhlíku zatím není uvažováno ani při výpočtech „karbonové stopy“ ani při obchodu s emisemi. Numerische Simulationsberechnung zur Dauerhaftigkeit. Další oxid uhlíku se uvolňuje při hoření paliva během výrobního procesu. Beton. a tím i cenu sanace. kdy se cementové minerály mění v cementový kámen a hydroxid vápenatý. Během karbonatace betonu oxid uhlíku uvolněný z vápence přechází opět do uhličitanu vápenatého. je mnohem větší.und Stahbetonbau 106 (2011). Proto je vhodné stanovit nižší hodnotu kritického množství chloridů jako depasivační pravděpodobnost ve vztahu pravděpodobnosti vzniku koroze za daných okolností.. 290–298 mají pro stanovení trvanlivosti těchto konstrukcí žádnou oporu.. pp. zvýší se množství až na 60 až 80 %. které se dostane do kontaktu s oxidem uhličitým. 42–44 87 technologie • konstrukce • sanace • BETON .: Zum Ansatz eines kritischen Chloridgehaltes bei Stahlbetonbauwerken. Avšak velká část z něj je během životního cyklu stavby do betonu opět pohlcena. Beton. Tvrdnutí betonu je založeno na chemické reakci mezi cementem a vodou. To je v souladu s německou směrnicí „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ vydanou DAfStb pro praktické užívání. Harnisch J. je-li beton po demolici konstrukce podrcen pro další použití. Zatím neexistuje žádný technický předpis ani norma.AKTUALITY ❚ TOPICAL SUBJECTS REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ O TÁ Z K Y S TA N O V E N Í K R I T I C K É H O M N O Ž S T V Í CHLORIDŮ V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH Obsah chloridů. Raupach M.: Chemischer Angriff auf verpresste Anker und Pfähle. Gehlen Ch. které je rozhodné pro počátek korozivních procesů na povrchu výztuže v betonu. případně jejich kombinace..und Stahbetonbau 106 (2011). zejména je-li beton po demolici konstrukce podrcen k dalšímu použití jako alternativní kamenivo. Výsledky elektrochemických měření zkušebních vzorků vyrobených z patnácti různých betonových směsí ukázaly. Výsledky řady zkoušek laboratorních vzorků i vzorků materiálů odebraných z konstrukcí ukázaly. Zpracované numerické simulace a prognózy ukázaly. Toto množství významně ovlivňuje rozsah nutných sanačních opatření. že kritické množství chloridů je ovlivňováno řadou parametrů a nemůže tedy být neměnnou hodnotou. pp. V moderních pecích se uvolňuje mezi 300 až 400 kg CO2/t slinku. Množství cementového kamene. Virtanen J.. Heft 5... Výzkumné práce byly zaměřeny na získání lepšího porozumění vlivům působícím v oblasti přechodové zóny mezi ocelí a betonem z hlediska stanovení kritického množství chloridů. Heft 5.: Betoni on hilidioksidinielu.: Untersuchungen zum kritischen korrosions-auslösenden Chloridgehalt unter Berücksichtigung der Kontaktzone zwischen Stahl und Beton. Heft 5. pp. 308–313 BETON JÍMÁ ZPĚT OXID UHLÍKU V Y Š E T Ř O VÁ N Í V Z TA H U Č A S U A K R I T I C K É H O MNOŽSTVÍ CHLORIDŮ V BETONU PRO VZNIK KOROZE VÝZTUŽE Článek uvádí výsledky společného německo-israelského výzkumného projektu. že degradace pilot vlivem působení síranových iontů je v uvažovaných podmínkách během sta let nepravděpodobná. je definován jako kritické množství chloridů obsažené v betonu. který vede ke vzniku koroze výztuže v betonu. Riga E. Cementový slinek se vyrábí z vápence a dalších příměsí. Breit W. pp. Unterderweide K. Dauberschmidt Ch. Betoni 4/2010. Podle norské studie „CO2 Uptake from Carbonatation of Concrete“ se 20 až 40 % oxidu uhlíku uvolněného z vápence znovu během 70letého používání betonové konstrukce váže karbonatací v jejím povrchu a pokud je beton po její demolici podrcen. Stejně tak výsledky nepotvrdily významný úbytek oceli v kotvách způsobený korozí vyvolanou přítomností chloridů a poklesem hodnoty pH betonu. Oxid uhlíku uvolněný z vápence činí asi 60 % z celkového objemu vyprodukovaného při výrobě cementu. Sodeikat Ch.

března 2012. Nový Zéland • Admixtures and Additives • Concrete Durability • Concrete Sustainability • Fibre Reinforced Concrete • Fresh Concrete Modelling and Simulations • High Ductility Composites • Internal Curing • Lightweight Concrete • Microstructure • Seismic Design and Construction • Self Compacting Concrete • Ultra High Strength / Ultra High Performance Concrete • Volume Stability and Shrinkage Kontakt: e-mail: concrete@bluepacificevents.intconference. bondinconcrete2012.cz.cvut.fibstockholm2012. Tel-Aviv. Štrbské Pleso. MEZINÁRODNÍ fib KONGRES A VÝSTAVA Termín a místo konání: 10.iabse.com SSCS 2012 – NUMERICAL MODELING STRATEGIES FOR SUSTAINABLE CONCRETE STRUCTURES Mezinárodní koference Termín a místo konání: 29. CCC kongres Termín a místo konání: 22.org INNOVATIVE INFRASTRUCTURES – TOWARD HUMAN URBANISM 18. DETAILING 4. června 2012.cz.fsv. www.ialcce2012.iabse-cairo2012. www.sac. června 2011. Maďarsko • Tailored properties of concrete • Advanced reinforcing and prestressing materials and technologies • Advanced production and construction technologies • Advanced concrete structures Kontakt: CCC Balatonfüred 2011 Congress Secreteriat.bme. of CMEG.hu/ccc2011 BETÓN 2011 Konference s mezinárodní účastí Termín a místo konání: 5. fib symposium Termín a místo konání: 9. čištění. Káhira. Rotorua.sk ULTRA-HIGH PERFORMANCE CONCRETE AND NANOTECHNOLOGY FOR HIGH PERFOMANCE CONSTRUCTION MATERIALS 3.cz/fc2011 VODNÍ PAPRSEK 2011 – VÝZKUM. Soul. www.htm FIBRE CONCRETE 2011 6.com. ANCHORAGE. až 11. září 2011. Bratislava Kontakt: e-mail: enconcrete@stuba. června 2012.AKTUALITY ❚ TOPICAL SUBJECTS SEMINÁŘE.at. KONFERENCE A SYMPOZIA SEMINÁŘE. Ostravice • Výzkum. mezinárodní konference Termín a místo konání: 31.vutbr.com DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES AND BRIDGES USING EUROCODES 2. VÝVOJ. www. Ann-Therese Söderqvist. října 2012. http://www.de.hu. Korea Kontakt: e-mail: secretary@iabse2012. Brescia.il 4.intconference. Ms. až 21.cvut. až 9.fce. konference s mezinárodní účastí Termín a místo konání: 23. www. Izrael Kontakt: e-mail: engltd2@netvision. LIGHTER IABSE-IASS symposium Termín a místo konání: 20.se. MODELING AND CONSTRUCTION fib sympozium Termín a místo konání: 20. mezinárodní sympozium Life-Cycle Civil Engineering Termín a místo konání: 3.iabse-iass-2011. mezinárodní sympozium Termín a místo konání: 7.net.sscs2012. www. mezinárodní konference Termín a místo konání: 3.org.org RECENT ADVANCES IN CONCRETE TECHNOLOGY AND SUSTAINABILITY ISSUES 12.org TALLER. e-mail: ccc2011@eik. října 2011. Itálie Kontakt: e-mail: secretary@bondinconcrete2012. Slovenská republika Kontakt: e-mail: savt@savt. října až 2. vývoj a aplikace vysokorychlostních paprsků • Sanace konstrukcí a staveb. až 23.org. www.cas.com/ INNOVATIVE MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR CONCRETE STRUCTURES 7.cz/stm/fracture/ symposium2011/default.eu SUPERPLASTICIZERS AND OTHER CHEMICAL ADMIXTURES IN CONCRETE 10. září 2011. Mumbai. mezinárodní konference Termín a místo konání: 28. Praha Kontakt: e-mail: pierrette. Hungarien Group of fib.com CONCRETE STRUCTURES FOR A SUSTAINABLE COMMUNITY fib sympozium Termín a místo konání: 11. Švédsko Kontakt: e-mail: Swedish Cement and Concrete Research Institute. a 31. až 7.de GLOBAL THINKING IN STRUCTURAL ENGINEERING: RECENT ACHIEVEMENTS IABSE konference Termín a místo konání: 7.org ENGINEERING A CONCRETE FUTURE: TECHNOLOGY. a 9.: +361 463 4068.ac. hydrodemolice • Vysokotlaká technika • Bezpečnostní aspekty Kontakt: e-mail: vp@ugn. až 31. Balatonfüred.ugn. Praha Kontakt: e-mail: pierrette. www. srpna 2011. až 24. http://concrete. mezinárodní workshop Termín a místo konání: 12. Vídeň.sk.veillette@handy-chemicals.cz. února 2014.com. Brno • Geopolymers • Alkali-Activated Composites • Clinker-free concrete • Concrete with mineral and chemical admixtures • High Performance Concrete • Durability of non-traditional concrete • Sustainable development • Damage and fracture of non-traditional concrete • Quality control of non-traditional concrete • Construction from non-traditional concrete Kontakt: e-mail: bilek@zpsv. www.org/seoul2012 IALCCE 2012 3.hipermat. listopadu 2012. India ZAHRANIČNÍ KONFERENCE A SYMPOZIA HIGH PERFORMANCE CONCRETE 9.veillette@handy-chemicals. až 6.bme. tel. mezinárodní konference Termín a místo konání: 8. www. května až 1. června 2012. až 13. http://www.hpc-2011. dubna 2013. května 2012. IABSE kongres Termín a místo konání: 19. Masarykova kolej. www. e-mail: annsod@cbi. Dept. Stockholm. mezinárodní konference Termín a místo konání: 27. Francie Kontakt: e-mail: afgc@enpc.cbsbeton. listopadu 2011. APLIKACE 2. Londýn • Concepts and planning • Design and construction • Analysis and methods • Materials and durability • Saving energy and extending life • Operation and maintenance • Instrumentation and monitoring Kontakt: e-mail: secretariat@iabse. www. až 20. KONFERENCE A SYMPOZIA V ČR NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE 4. www.org. až 14.sk 88 BETON • technologie • konstrukce • sanace ❚ 3/2011 . Egypt Kontakt: www.se BOND IN CONCRETE 2012 – BOND. Německo Kontakt: e-mail: hipermat@uni-kassel.enconcrete. Hradec Králové Kontakt: Sekretariát ČBS. září 2012. října 2012.fr. září 2011. a 24. října 2011.fib. LONGER. odstraňování povlaků a nánosů. Kassel. až 9. až 5. Rakousko Kontakt: e-mail: ialcce2012@boku. až 14.cz BETONÁŘSKÉ DNY 2011 18. Budapest University of Technology and Economics. září 2011. Aix-en-Provence.com. mezinárodní sympozium Termín a místo konání: 17.savt.sk. http://www. Praha • Research • Technology • Design • Application • Codes and standards • FRC and sustainability Kontakt: e-mail: fc2011@fsv. a 23.

cz Na společné cestě Díky širokému portfoliu činností zvládne společnost EUROVIA CS zakázky pro řadu větších či menších zadavatelů z oblasti veřejného i soukromého sektoru.eurovia. .5. Stále významnější podíl získávají také projekty ochrany životního prostředí. městským komunikacím.5.11 15:18 www.indd 1 24.CMB_univers2011-180x127. sportovním areálům nebo čistírnám odpadních vod. Skupina EUROVIA CS se kromě silničních a železničních staveb věnuje také revitalizaci památkových center.

ebeton.Náš beton má říz… S VA Z V Ý R O B C Ů C E M E N T U Č R S VA Z V Ý R O B C Ů B E T O N U Č R ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ www.cz .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful