You are on page 1of 3

Regulamin Promocji pod nazw Konto z Groupon.pl 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Konto z Groupon.

.pl jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Postpu 18B, 02-676 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapita zakadowy w wysokoci 71 000 000 z, wpacony w caoci (Bank lub Organizator). 2. Definicje poj a) b) Groupon.pl - Groupon Sp. z o.o., z siedzib przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie ; KRS 0000310218; NIP: 5252429432. Karta Patnicza jedna z nastpujcych kart patniczych wydanych przez Bank: 1. Karta debetowa Super Red III o numerze BIN 422205; 2. Karta debetowa Ruby Passion o numerze BIN 422205; 3. Karta debetowo lojalnociowa MORE o numerze BIN 422205. Konto rachunek oszczdnociowo - rozliczeniowy Uczestnika Promocji prowadzony przez Bank, tj. Konto osobiste lub Konto W splne, z wydan do niego Kart patnicz Bonus kwota pienina w wysokoci 10% (sownie: dziesi procent) od wartoci Transakcji Bezgotwkowych. Promocja prowadzona przez Bank akcja promujca wykonywanie Transakcji Bezgotwkowych Kartami Patniczymi na zasadach okrelonych w Regulaminie. Kupon promocyjny kupon zawierajcy Identyfikator Klienta polecajcego, ktry po nabyciu w Groupon.pl dostpny jest dla zalogowanych uytkownikw Groupon.pl w okresie od 19 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. lub do wyczerpania liczby 500 Kuponw promocyjnych. Transakcja Bezgotwkowa transakcja wykonana przy uyciu Karty Patniczej w celu zakupu towarw lub usug oraz zaksigowana na Koncie, do ktrego zostaa wydana Karta Patnicza. W Promocji bior udzia Transakcje Bezgotwkowe wykonane w: 1. Dowolnym punkcie usugowo handlowym umoliwiajcym wykonanie takiej transakcji; 2. Dowolnym serwisie internetowym umoliwiajcym wykonanie takiej transakcji. Uczestnik Promocji penoletnia osoba fizyczna, ktra w okresie trwania Promocji, jako jedna z 500 (sownie: piciuset) pierwszych osb nabdzie Kupon promocyjny w Groupon.pl, zostanie posiadaczem Konta i speni wszystkie warunki okrelone w Regulaminie .

c) d) e) f)

g)

h)

3. Czas trwania Promocji 1. Promocja rozpoczyna si w dniu 1 grudnia 2013 r. i trwa do 31 maja 2014 r. 2. Promocj objte s Transakcje Bezgotwkowe wykonane przez Uczestnikw Promocji na zasadach okrelonych w regulaminie Promocji pod nazw Konto z Groupon.pl (Regulamin) w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r. i rozliczone przez Bank do dnia 9 czerwca 2014 r. 4. Warunki uczestnictwa w Promocji 1. W Promocji mog wzi udzia Uczestnicy Promocji, ktrzy speni nastpujce warunki: a) Nabd za 5 z (sownie: pi zotych) w Groupon.pl Kupon promocyjny, uprawniajcy do wzicia udziau w Promocji;
www.toyotabank.pl

b)

Zo w Banku poprawny wniosek o zaoenie Konta korzystajc ze specjalnego Identyfikatora Klienta polecajcego znajdujcego si na Kuponie promocyjnym;

Toyota Bank Polska S.A. ul. Postpu 18b, 02-676 Warszawa T +48 22 488 5550 F +48 22 488 5551

Toyota Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, 02 676 Warszawa, ul. Postpu 18b, jest spk zarejestrowan w rejestrze przedsibiorcw prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922, kapita zakadowy w wysokoci 71.000.000 z , wpacony w caoci.

c)

Zostan posiadaczami Konta i wykonywa bd Transakcje Bezgotwkowe za pomoc Kart Patniczych zgodnie z Regulaminem wiadczenia Usug dla Konsumentw przez Toyota Bank Polska S.A. oraz niniejszym Regulaminem.

2. Z udziau w Promocji s wyczone osoby, ktre wnioskoway lub zostay posiadaczami Konta w Banku przed 18 listopada 2013 r. 3. Z Promocji wyczeni s pracownicy Banku. 5. Zasady udziau w Promocji 1. Uczestnik bierze udzia w Promocji, jeli wykonuje Transakcje Bezgotwkowe oraz spenia warunki Promocji okrelone w Regulaminie. 2. Uczestnik otrzymuje Bonus w wysokoci 10% (sownie: dziesi procent) od wartoci Transakcji Bezgotwkowych wykonanych w terminach, o ktrych mowa w ust. 3, z zastrzeeniem ust. 4. 3. Bonus jest wypacany pod warunkiem wykonania przez Uczestnika 4 (sownie: czterech) Transakcji Bezgotwkowych miesicznie w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r. 4. Kady Uczestnik Promocji ma prawo do otrzymania szeciu Bonusw w caym okresie trwania Promocji. Jeeli do Konta osobistego otwartego w ramach Promocji zostanie wydana wicej ni jedna Karta Patnicza, w Promocji uwzgldniane bd transakcje wykonane Kart Patnicz z wysz kwot cznej sumy wartoci Transakcji Bezgotwkowych wykonanych w danym miesicu trwania Promocji. 5. Bonus wypacany jest, najpniej do 10 (sownie: dziesitego) dnia roboczego miesica nastpujcego po miesicu w ktrym Uczestnik wykonywa Transakcje bezgotwkowe. 6. Maksymalna warto Bonusu dla jednego Uczestnika moe wynie 50 z (sownie: pidziesit zotych) miesicznie. 7. W przypadku Konta Wsplnego Bonus jest wypacany kademu Uczestnikowi bdcemu wspposiadaczem wykonujcemu Transakcje Bezgotwkowe zgodnie z Regulaminem wiadczenia usug dla Konsumentw przez Toyota Bank Polska S.A oraz niniejszym Regulaminem. 8. Maksymalna czna warto wszystkich wypaconych Bonusw dla jednego Uczestnika moe wynie 300 z (sownie: trzysta zotych). 9. Z Promocji wyczone s nastpujce transakcje: a) Wypata gotwki z bankomatu; b) Wykonywane w systemach do obsugi mikropatnoci, umoliwiajce przekazywanie rodkw pieninych pomidzy dwoma osobami fizycznymi przy pomocy karty patniczej, poprzez Internet; c) Nieautoryzowane oraz niezaksigowane w systemie Organizatora; d) Anulowane w czciowej lub penej kwocie lub wycofane w zwizku ze zwrotem produktu lub rezygnacj z usugi. 10. Bonus bdzie wypacany Uczestnikowi w formie przelewu na Konto w terminach okrelonych w ust. 5. Przelew Bonusu zostanie opatrzony tytuem: Konto z Groupon.pl wypata bonusu. Gratulujemy! 11. W przypadku dokonania przez Uczestnika Promocji czciowego/cakowitego zwrotu produktu lub rezygnacji z usugi, za ktry patnoci dokonano Kart Patnicz, co skutkuje zwrotem kwoty Transakcji Bezgotwkowej lub wycofania Transakcji Bezgotwkowej objtej Promocj na wniosek Uczestnika Promocji, Bank zastrzega sobie prawo do dania od Uczestnika Promocji zwrotu wypaconego Bonusu naliczonego od wykonanej a nastpnie zwrconej lub wycofanej transakcji.

Toyota Bank Polska S.A. ul. Postpu 18b, 02-676 Warszawa T +48 22 488 5550 F +48 22 488 5551

Toyota Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, 02 676 Warszawa, ul. Postpu 18b, jest spk zarejestrowan w rejestrze przedsibiorcw prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922, kapita zakadowy w wysokoci 71.000.000 z , wpacony w caoci.

www.toyotabank.pl

6. Reklamacje 1. Reklamacje zwizane z Promocj naley skada na pimie, telefonicznie pod numerem +48 22 488 55 50 lub 0 801 900 700, elektronicznie za porednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@toyotabank.pl lub poprzez System Bankowoci Elektronicznej. 2. Reklamacje pisemne naley wysa na adres: Toyota Bank Polska S.A. , ul. Postpu 18b, 02-676 Warszawa. 3. Prawo zoenia reklamacji przysuguje Uczestnikom Promocji. 4. Reklamacja powinna zawiera imi, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika Promocji, jak rwnie dokadny opis i powd reklamacji. 5. Zoone reklamacje bd rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 7. Postanowienia kocowe 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj Regulaminu wiadczenia usug dla konsumentw przez Toyota Bank Polska S.A. postanowienia

2. Wzicie udziau przez w Promocji oznacza, e Uczestnik Promocji zapozna si z jego zasadami okrelonymi w Regulaminie i je akceptuje. 3. Niniejszy Regulamin dostpny jest w siedzibie Banku oraz na stronie http://www.toyotabank.pl. 4. Bankowi przysuguje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpywa na prawa do Bonusu nabytego przez Uczestnika przed zmian Regulaminu. 5. Administratorem danych osobowych Uczestnikw Promocji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Postpu 18 B, 02-676 Warszawa. 6. Dane osobowe Uczestnikw bd przetwarzane w celach zwizanych z realizacj Promocji. 7. Udzia w Promocji i podanie zwizanych z tym danych osobowych Uczestnikw Promocji jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysuguje prawo dostpu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Toyota Bank Polska S.A. ul. Postpu 18b, 02-676 Warszawa T +48 22 488 5550 F +48 22 488 5551

Toyota Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, 02 676 Warszawa, ul. Postpu 18b, jest spk zarejestrowan w rejestrze przedsibiorcw prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922, kapita zakadowy w wysokoci 71.000.000 z , wpacony w caoci.

www.toyotabank.pl