Pendahuluan Thailand adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan merupakan satusatunya negara yang

tidak pernah dijajah oleh kuasa asing terutamanya dari Barat. Hal ini dijelaskan pada peringkat awal permulaan Dinasti Chakri lagi. Sehingga kini, Dinasti Chakri masih lagi wujud, namun dijalankan atas dasar prinsip raja berperlembagaan. erkara penting ialah berkaitan dengan kebijaksanaan raja-raja yang memerintah Thailand !Siam" seperti #aja $ongkut dan juga #aja Chulalongkorn.% &ebijaksanaan kedua-dua raja ini dilakukan atas sikap yang mahukan kemajuan dalam pelbagai bidang terutamanya pendidikan. $alahan, apabila #aja $ongkut menaiki takhta, beliau telah melaksanakan pemodenan dalam aspek pentadbiran politik, ekonomi dan juga sosial. Hal ini pula diteruskan oleh anaknya iaitu #aja Chulalongkorn. 'amun begitu, dasar pemodenan tidak dapat dijalankan se(ara berterusan apabila pengganti #aja Chulalongkorn iaitu #aja )ajira*udh telah melakukan pemborosan sehingga membebankan negara serta memaksa golongan-golongan tertentu untuk melan(arkan re*olusi walaupun pada ketika ini, ianya masih lagi pada peringkat awal. Setelah itu, apabila #aja )ajira*udh + diganti oleh #aja rajadhipok, beliau telah mula melaksanakan beberapa perubahan terutamanya bagi memulihkan kembali keadaan di Siam terutamanya dalam aspek ekonomi. Hal ini kemudiannya berlangsung dalam keadaan yang tidak terkawal, kerana pada masa ini perasaan untuk melaksanakan re*olusi telah bangkit sepenuhnya pada tahun %,-+. .anya telah dilakukan oleh golongan yang mendapat pendidikan daripada Barat seperti hibun Songkram dan juga ridi hanomyong dan juga terdiri daripada golongan tentera. /adi, ia menanda bermulanya satu pemerintahan baru di Thailand dengan mengamalkan sistem demokrasi berpelembagaan. 'amun begitu, kuasa raja dikekalkan
%

Sepanjang pemerintahan Chulalongkorn, baginda meneruskan perjuangan bapanya. $alahan, pada 0amannya !%121-%,%3" itu dianggap sebagai suatu 0aman yang agung. 4angkah-langkah yang hebat untuk memodenkan bangsanya diambil dan rakyat mengalami kemajuan yang besar. Thawatt $okarapong !Terj. 5an A0aham 5an $ohamad", %,16. Sejarah Revolusi Thai. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka, hlm. 86. + $erupakan utera $ahkota dan orang yang pertama menjalankan sistem perlembagaan kerana baginda berpendidikan 9ngland. .bid, hlm 2%.

%

baginda merupakan lulusan yang mendapat pendidikan di Barat. pendekatan logik dan idea permodenan khususnya daripada Barat menjadi asas dalam pentadbirannya. Thawatt $okarapong !Terj.leh itu. 2+.leh itu.'egara Thailand pada awalnya mengamalkan pentadbiran sistem monarki mutlak sehinggalah di bawah pemerintahan #aja )ajira*udh !%. +33+. . &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. hlm. semasa pelaksanaannya. . + . 5an A0aham 5an $ohamad". 8 Hal ini kerana. Sistem monarki mutlak bererti sesebuah kerajaan atau negara yang diperintah oleh raja atau sistem pemerintahan beraja. Sejarah Revolusi Thai. . . : Teori hak ketuhanan adalah satu teori berkaitan mitos sistem beraja ketuhanan. meskipun membuat perubahan demi perubahan. . enggunaan nama biasa ini adalah selaras dengan hak warganegara yang dikatakan mempunyai hak sama rata. engenalan teori ini bagi menunjukkan keistimewaan dan kesaktian seseorang raja. 2 'ama biasa yang digunakan oleh #aja )ajira*udh ketika baginda memerintah ialah #arm 'a &rung Thep.16. 2 Tindakan #aja )ajira*udh menyebabkan sistem pentadbiran monarki di Thailand mulai 8 &amus Dewan 9disi &etiga. hlm. 81. 2%. Sistem Monarki Mutlak Sistem pentadbiran berasaskan raja berkuasa mutlak atau monarki telah diamalkan sejak sekian lamanya di negara Thailand. ia bertujuan untuk mengangkat martabat seseorang raja dimata rakyat.bid. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. 1.%3-%. $anakala perdana menteri memegang peranan utama sebagai ketua serta bertindak sebagai penasihat raja.berlandaskan perlembagaan.bid. Beliau dibantu oleh menteri-menteri yang dilantik melalui pilihan raya.+:" apabila sistem monarki mutlak yang diamalkan sejak sekian lama ini mulai terjejas. 5alaupun begitu.2. banyak perkara yang pada ketika dahulu menjadi asas pegangan pemerintahan beraja mula terhakis ketika pentadbiran #aja )ajira*udh. kelemahan terus wujud serta menjelaskan akan perjalanan demokrasi di Thailand sebenarnya dalam keadaan yang lemah. hlm. Hal ini kerana. hlm. Antara yang paling ketara ialah Teori Hak &etuhanan: yang telah diketepikan oleh baginda serta penggunaan nama biasa. sistem perlembagaan yang dilaksanakan di Thailand dilihat mempunyai kelemahan tersendiri malahan perlembagaan ini juga disiapkan dalam keadaan yang tergesa-gesa. %.

Hussein Ahmad. Selain itu juga. hlm. golongan intelektual tersebut menjadi pemangkin kepada perkembangan idea sistem kerajaan berperlembagaan bagi menggantikan sistem monarki yang diamalkan sebelum ini. usaha tersebut tidak berjaya kerana kurang mendapat sambutan daripada rakyat bawahan. %-6. 5an A0aham 5an $ohamad".6. Selangor7 Dewan Bahasa dan ustaka.6 Hal ini jelas apabila $ongkut telah menghapuskan adat yang melarang rakyat untuk melihat muka raja mereka. . wujud satu pakatan daripada pegawai tinggi kerajaan untuk menjatuhkan kuasa monopoli raja bagi membentuk kerajaan berperlembagaan. hlm. - . Sejarah Thailand. hlm. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau. &ota Bharu7 ustaka Aman ress. Hall. $ongkut telah meme(ahkan tradisi iaitu keluar mengadakan lawatan untuk menemui rakyat-rakyatnya.6%. %. %.ian. %. Hal ini berpun(a daripada 6 1 D. hlm. %3 Thawatt $okarapong !Terj. tindakan #aja )ajira*udh yang mengurangkan hak dan keistimewaan raja sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan $aha $ongkut !%1:%-%121" lagi.. %. &etika Thailand di bawah pemerintahan #aja rajadhipok pada 'o*ember %. 5alau bagaimanapun bagi masyarakat Thailand raja masih dianggap sebagai tuhan dan memiliki keistimewaan yang tersendiri yang tidak boleh disamakan dengan rakyat biasa. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa > ustaka. Hal ini kerana.. Sejarah Revolusi Thai. +-2. . 62.9.6.16.%3" khususnya dalam bidang pendidikan se(ara tidak langsung telah membawa satu arus perubahan di dalam pentadbiran kerajaan Thailand. &obkua Suwannathat. kebanyakan golongan intelektual yang mendapat pendidikan di Barat ini menjadikan Barat sebagai role model’ dalam membentuk sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan di Thailand.terhakis. Sejarah Asia Tenggara.%3 5alau bagaimanapun. Dasar pemodenan yang dilakukan oleh $ongkut !%1:%-%121" dan Chulalongkorn !%121-%. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka.=. 5alau bagaimanapun. %2%. Revolusi 1932 Membawa kepada Pentadbiran Demokrasi Berperlembagaan erubahan sistem pentadbiran Thailand daripada pentabiran raja berkuasa mutlak kepada pentadbiran demokrasi berperlembagaan didokong oleh beberapa <aktor khususnya aspek ekonomi dan sosial yang menjadi tunjang berlakunya perubahan sistem pentadbiran ini.1 Di samping itu juga.+:.

-3-an perkembangan re*olusi mula berkembang di kalangan rakyat Thailand yang mahukan perubahan pentadbiran.%+ 'amun ketika negara Thailand dilanda kemelesetan ekonomi pada tahun %. kekurangan pekerjaan dalam pelbagai sektor kesan kemelesetan ekonomi ini menyebabkan golongan intelektual. Tetapi hasrat tersebut perlu dilakukan se(ara beransur-ansur. 8 . pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat tidak berpuas hati. tindakan #aja rajadhipok membentuk kerajaan sendiri setelah menyedari tindakan para pegawai kerajaan yang ingin menjatuhkan sistem monarki mutlak telah berjaya menghalang hasrat tersebut. hlm.bid. negara Thailand mengalami de<isit dalam perbelanjaan negara apabila pada tahun %. Contohnya ketika pemerintahan #aja )ajira*udh !%.+: perbelanjaan tahunan bertambah lebih daripada :3 peratus sedangkan keuntungan daripada hasil hanyak sebanyak +:? sahaja. erkembangan ini berpun(a daripada kemelesetan ekonomi iaitu kesan daripada perbelanjaan boros raja-raja Thailand yang terdahulu.kekurangan pendedahan kepada sistem perlembagaan dan tara< pendidikan yang rendah. ran(angan #aja rajadhipok untuk mewujudkan pentadbiran berperlembagaan pada 2 April %. .%Hal ini menyebabkan ramai pegawai kerajaan dan pegawai tentera telah dibuang kerja bagi mengurangkan perbelanjaan negara. 6. mengikut Ste*ens dan hya Sri 5isan 5aja iaitu pegawai yang bertanggungjawab dalam merangka dra< perlembagaan. #entetan daripada peristiwa itu.+:". %. 1%.-+ pentadbiran kerajaan berasaskan sistem raja berkuasa mutlak !monarki" telah berjaya %% %+ .%3-%.%--%.bid.-+ sempena ulang tahun ke-%:3 Dinasti Chakri telah ditangguhkan oleh $ajlis Tertinggi 'egara. bahawa rakyat masih belum bersedia dan memahami sistem perlembagaan tersebut. 66. hlm. %% .. Selain itu juga. hlm. Selain itu. Hal ini kerana. pada +8 /un %.bid. #aja rajadhipok pada asalnya ingin memperkenalkan sistem pentadbiran berperlembagaan di Thailand pada awal pentadbirannya.leh itu.

hlm. hlm.%8 =erakan re*olusi ini didokong oleh golongan intelektual dan pegawai-pegawai kerajaan yang inginkan perubahan pentadbiran. hlm. : .. menandatangani perjanjian dengan negeri luar dan memberi pengampunan. kemelaratan rakyat dan isu pengganguran. ketidak(ekapan pentadbiran negara. &ejayaan melakukan re*olusi terhadap sistem pentadbiran negara akhirnya telah diakui apabila pada %3 Disember %. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia. %3-. %6 ridi hanomyong ialah ketua kepada A#e*olusi %. #aja dalam perlembagaan ini dilihat hanya sebagai satu simbol kepada &erajaan Thai. ridi hibul Songkram dan 4uang Tasui 'iyomseuk melalui gerakan arti #akyat yang ditubuhkan oleh mereka bagi menge(am keborosan raja. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. %. 5an A0aham 5an $ohamad".3. baginda masih %8 Abu Talib Ahmad.1. rayoon hamonmontri.bid. -+.-+. %-1. %1 Thawatt $okarapong !Terj. berkuasa dalam dikri diraja. 'ew Cork7 #outledgeCur0on. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. %: 5an Abdul #ahman 4ati<. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Sejarah Revolusi Thai.. +33-. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka.%1 'amun begitu. -. ekskuti< dan kehakiman. satu perlembagaan telah digubal yang memperlihatkan ia didominasi oleh ridi hanomyong.ditumbangkan dan digantikan dengan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan. erlembagaan baru ini juga dikenali sebagai Ratthathammanun.16. mengisytiharkan undang-undang dalam peperangan. #aja rajadhipok telah mengisytiharkan perlembagaan tetap yang membentuk kerajaan berperlembagaan di Thailand yang seterusnya menamatkan sistem pentadbiran raja berkuasa mutlak yang diamalkan sejak sekian lama. +33%. Democracy and National dentity in Thailand. %: Tindakan tersebut mendapat sokongan daripada pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat Thailand yang inginkan perubahan dalam sistem pentadbiran negara. ketua tentera. $i(heal &elly Connors. hlm. Antara yang menjadi pendokong utama ter(etusnya re*olusi tersebut ialah hanomyong.-+B yang telah menamatkan demokrasi mutlak di Thailand. %. #aja berperanan sebagai ketua legislati<. et.%2 Perlembagaan Thailand 1932 ada %3 Disember %. al. %2 . hlm.%6 erlembagaan ini digubal atas dasar tolak ansur antara arti #akyat dan #aja. -1.-+.

Hanya ridi hanomyong sahaja yang daripada golongan penganjur kudeta. jawatankuasa yang diwujudkan adalah daripada golongan yang rapat dengan #aja rajadhipok. Hal ini juga mewujudkan kelemahan apabila mem<okuskan kepada penyediaan asas politik berasaskan kepentingan arti #akyat sewaktu peralihan politik. raja tidak dapat dihukum dalam keadaan mana sekalipun. 83.dalam hukuman jenayah terhadap raja yang dianggap su(i dan tidak diganggu gugat sedangkan erlembagaan Sementara menjatuhkan perbi(araan oleh erhimpunan terhadap sebarang jenayah. pendidikan. 5alaupun kawalan diraja sedikit sahaja diberikan dalam erlembagaan Tetap. Di samping itu. dalam Artikel %. berpersatuan atau kebebasan bekerja. %3:.+3 Tambahan pula. Dalam Artikel . hlm. Artikel :6 !$enentukan setiap @ndang-undang iaitu erisytiharan Diraja dan erintah Diraja". dalam erlembagaan Tetap ini. menulis. bersuara. mesyuarat awam. perbe0aan wujud dengan erlembagaan Sementara melalui hal yang berkaitan undang-undang hak asasi. %. +3 .tertakluk pada perlembagaan. $i(heal &elly Connors. +33-.a dijelaskan dalam Artikel %+ yang mengisytiharkan bahawa semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang tanpa mengira perbe0aan kelas sosial. Democracy and National dentity in Thailand. . 2 . harta benda.dan %8 menjelaskan tentang warganegara yang diberi hak dan jaminan kebebasan beragama dan kebebasan sepenuhnya untuk mendapat tempat yang tinggi.leh itu. hlm.bid. Hal ini dilihat pada Artikel + !#aja berhak menggunakan kuasa sesuai dengan peruntukkan perlembagaan".%. . eksekuti< dan perundangan hendaklah berjalan atas nama raja. erlembagaan Tetap menunjukkan persamaan yang nyata dengan sistem berparlimen Barat. menerbit. #aja juga seperti yang dilihat sebagai pemegang teras agama dan kekuasaan negara dalam bentuk legislati<. Dalam keadaan ini. Seandainya dilihat pada perlembagaan yang didra<kan ini. 'ew Cork7 #outledgeCur0on. namun kewibawaan raja banyak erlembagaan Tetap telah menggugurkan sebarang dikekalkan.

hlm. Bentuk bentuk Demokrasi Di Thailand 1932 !ingga 19"# an Di Thailand. %.+% Sehingga memaksa kepada penggulingan kuasa oleh golongan tentera dan kemun(ulan pelbagai *ersi demokrasi.16. 5an A0aham 5an $ohamad". /ean /a(Due #ousseau atau /ohn Stuart $ill. arti #akyat gagal meletakkannya sebagai sebuah parti pemerintah kerana terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa ditempuhinya dari segi kuasa politik yang wujud. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. Hal ini dijelaskan dalam pelaksanaan demokrasi mengikut peringkat.11 &etiga-tiga bentuk demokrasi yang mempunyai *ersi berlainan tidak dapat dilaksanakan mengikut <alsa<ah demokrasi sebenar seperti yang dikembangkan oleh /ohn 4o(ke. ianya tidak memberikan sebarang perubahan kepada keadaan golongan raja. erlembagaan Tetap hanya untuk menggembirakan hati raja serta menjaga maruah beliau. Dokumen erlembagaan itu hanya menyediakan asas politik kepentingan arti #akyat pada waktu peralihan politik kerana terdapat peruntukan bagi ahli kategori kedua daripada perhimpunan akan dipilih oleh mereka yang telah mempunyai kuasa untuk memilih. berbanding dengan erlembagaan Sementara. Di sebalik asas undang-undang ini. %36. ianya telah membawa kepada situasi yang berbe0a terhadap pemimpin-pemimpin atasan.:1-%. terdapat tiga <asa besar dalam demokrasi di Thailand iaitu7Demokrasi *ersi arti #akyat %.-+-%.6Demokrasi Berpandu atau Prachathi#athai "reung Bai %.61-%.:6 Demokrasi *ersi Pa! "hun atau Des#otic Paternalism %. Se(ara ringkasnya. apabila berlakunya re*olusi dan pembentukan kerajaan baru berasaskan demokrasi berperlembagaan.Diperhatikan dalam erlembagaan Tetap ini. +% Thawatt $okarapong !Terj. 6 . Sejarah Revolusi Thai.

'amun begitu. ----8. keamanan dalam dan luar negeri. hlm. Hakikat menyedari bahawa. Terdapat enam prinsip <alsa<ah politik arti rakyat yang dikeluarkan seperti mendaulatkan bangsa.83-an. 1 . . melaksanakan ran(angan ekonomi nasional. &eadaan ini telah mengurangkan kuasa dan pengaruh institusi raja dan sekaligus meningkatkan kuasa. Thailand and The Struggle $or Southeast Asia. %.+. ++ =olongan pemimpin muda seperti hibun Songkram dan ridi hanomyong berpendapat yang peranan raja berperlembagaan adalah terhad kepada peranan ketua negara yang menjalankan tugas-tugas yang tidak bersi<at politik seperti upa(ara-upa(ara keagamaan atau <ungsi-<ungsi rasmi. yakni daripada sistem raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. ++ Donald 9. pada tahun %. 'ue(hterlein. Democracy and National dentity in Thailand. pengaruh dan sokongan masyarakat terhadap arti #akyat. wujud keretakan hubungan antara parti #akyat dengan golongan istana yang sekaligus menjejaskan pentadbiran.-3-an hingga %. serta membangunkan bidang pendidikan. kebebasan dalam politik.i$ Demokrasi versi Parti Rak%at 1932 19&' #e*olusi yang di(etuskan oleh ridi hanomyong dan juga hibun Songkram ini telah membawa perubahan kepada sistem sosio-politik dan pentadbiran Thailand.a juga bertindak sebagai lambang negara dan dengan itu. kebebasan untuk bersuara. baginda tiada pilihan dengan bertindak atas arahan penasihat kerajaan sahaja. Tindakan pemimpin arti #akyat dilihat mempunyai niat yang mulia terutamanya untuk memperkenalkan demokrasi dengan kepulangan kuasa kepada rakyat Thai. +33-. 8-.2:. +$i(heal &elly Connors. 'ew Cork7 Cornell @ni*ersity ress. 'ew Cork7 #outledgeCur0on. kebanyakan rakyat Thai adalah kurang terpelajar dan tidak <aham akan konsep terhadap demokrasi.Hal ini ditambah pula dengan sistem pentadbiran se(ara kuku besi yang menggunakan kelebihan untuk melantik lebih ramai ahli dalam parlimen. hlm. &onsep demokrasi pula diubahsuai berdasarkan kepentingan parti tersebut. Beberapa hal perundangan diperkenalkan dalam perlembagaan yang menjamin kuasa arti #akyat serta penyokongnya. perniagaan dan memberikan peluang pekerjaan.

&ertas &erja. Corak yang dilaksanakan oleh Sarit ini sebenarnya mengikut perkembangan serta situasi yang telah wujud semasa pemerintahan erdana $enteri hibun Songgram.+: ii$ Demokrasi versi Paw Khun atau Despotic Paternalism 19&" 19'3 Sistem demokrasi ini telah dilaksanakan oleh Sarit Thanarat bagi menggantikan demokrasi berasaskan Barat dan a(uan arti #akyat. susunan sosial dan kebahagiaan seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan rakyat. %6. beliau menjalankan dasar pemodenan ke atas Thailand mengikut pentadbiran demokrasi yang berlandaskan (iri-(iri tempatan. $alahan. kerajaan Thailand telah dikuasai oleh golongan tentera. &eyes.:6.anya dianggap sebagai isu yang berterusan sehingga kini kepada orang Cina dengan dikenali sebagai Ratthaniyom. hlm. hlm. Bagi Sarit. Bangkok7 Thammasat @ni*ersiti. Sebaliknya. kuasa ini diberi kepada eksekuti<. Thanet Aphornsu*an. 8%. +2 Seperti memperlihatkan kesesuaian ajaran Buddha yang dikaitkan dengan politik dan sosial bahawa perkembangan positi< wujud di tengah-tengah kekurangan peredaran kehidupan dan kematian. +8 .su-isu sebegini membuatkan demokrasi *ersi arti #akyat tidak bertahan lama apabila pada tahun %. &eadaan ini menandakan tidak perlu kewujudan parti pembangkang yang dilihat hanya membawa +8 . adat resam. 6.Begitu juga dengan konsep %eno#hobia nationalisme yang mula diamalkan pada penghujung %. Demokrasi ini menolak kesemua bentuk a(uan daripada arti #akyat yang berasaskan konsep parlimen mempunyai kuasa terunggul dalam aspek legislati<. +2 ada masa ini. entadbiran yang dijalankan oleh Sarit ini juga berasaskan enlightened Des#otisme yang memberikan kebaikan untuk semua. +: Shigeharu Tanabe and Charles E. +33+& 'ultural 'risis and Social (emory) (odernity and dentity in Thailand and *aos& 'ew Cork7 #outledgeCur0on. +33-. . Didapati bahawa. golongan tentera yang diketuai oleh Sarit Thanarat telah merampas kuasa dan menggulingkan erdana $enteri hibun Songkram. perkembangan. terutamanya kepada orang-orang Cina di Thailand. tradisi sosio budaya dan dapat diamalkan oleh rakyat. iaitu manusia patut hidup bersama dengan belas kasihan serta bersatu padu. Post 'old+. .ar Political deologies in Thailand.a berkaitan kemodenan.-3-an.bid. beliau mengikut (ara-(ara agama Buddha. demokrasi ini juga dianggap sebagai *ersi agama Buddha. hlm. . .

tambahan pula parti-parti politik yang wujud ini bersi<at sederhana. bentuk pelaksanaan demokrasi adalah seperti berikut yang antaranya7arlimen mempunyai dua dewan iaitu Dewan Senat dan Dewan #akyat.nternational Studies. Selain Sarit.8.18. ianya dilakukan dengan menerapkan gabungan antara golongan tentera dan juga golongan elit bukan tentera yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. no. %% uni*ersiti telah melan(arkan bantahan serta pemberontakan terhadap perlembagaan serta undang-undang ketenteraan yang dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan Thanom raphat. 5illiam Bradley. Semua menteri kabinet tidak boleh memegang dua jawatan dalam satu masa yakni jawatan politik dan juga perkhidmatan dalam kerajaan. al. Hal ini sebenarnya dapat dilihat apabila.1-7 Demo(ra(y Thai StyleG.ault/ The 0123 'ou# 4 m#lications $or 5&S& Policy . Thailand.#. et. terdapat dua lagi pemimpin yang memimpin Thailand berdasarkan prinsip ini iaitu Thanom &ittika(horn dan raphat Charusatien yang kedua-duanya merupakan tentera. /il. berlaku pemberontakan para pelajar di seluruh negara sehinggakan &erajaan Demokrasi Pa! "hun telah digulingkan yang pada masa itu diperintah oleh Thanom raphat. Eebruari. hlm. /ST. %3 . Asian Survey.6-. sistem ini berakhir apabila pada tahun %. &eadaan ini dijelaskan apabila bekas &etua Tentera Diraja Thailand.Domino By De. FThailand in %. . +. hlm. %.ith An 6#ilogue 7n The 7ctober 0122 'ou#. namun mesti mempunyai majoriti dalam Dewan #akyat.61. +8.ktober %.+6 iii$ Demokrasi Berpandu atau Prachathipathai Kreung Bai 19'" 19"" Dalam pentadbiran yang berasaskan demokrasi ini. Thailand telah mengembalikan keadaan kepada demokrasi asal.perpe(ahan. Terutamanya selepas pilihanraya %. /eneral rem Tinsulanond telah dipilih menjadi erdana $enteri Thailand walaupun beliau tidak pernah bertanding dalam +6 ada 2 . %16-%. +1 Su(hitra unyaratabandhu-Bhakdi.6-.+1 Berdasarkan erlembagaan %.61. 8. erdana $enteri tidak semestinya ahli parlimen. Dijelaskan pada masa ini. %. Dua prinsip penting dalam Demokrasi Pa! "hun ini ialah agama Buddha dan juga sistem pentadbiran kuno Siam yakni semasa abad ke-%8.. 'amun.1-. golongan yang berpengaruh adalah kelompok tentera.hio @ni*ersity7 Center Eor .

. :%.21-6%.ni dapat dilihat pada dasar demokrasi *ersi arti #akyat iaitu sekitar tahun %. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia. hibul telah mengubal dasar Ratthaniyom atau dasar adat resam Siam. makan dengan sudu dan menggunakan meja sebagai tempat makan. %. baru kerajaan yang baru ini wujud dan menjelaskan kepada keadaan sebenarnya demokrasi serta peranan parlimen. (elemahan )malan Sistem Demokrasi i$ (elemahan Perlembagaan &elemahan daripada sudut perlembagaan ini dapat dilihat daripada sudut penindasan yang dilakukan kepada orang . Hanya setelah rem Tinsulanond meletak jawatan pada tahun %.6+-6. $enjadi senator pada tahun %. Di bawah dasar ini.-+ sehingga %.11.anggota parlimen dan dalam %.. http7IIen. %. &etujuh-tujuh dikri itu adalah mengenai (ara untuk menanamkan semangat (intakan negara dalam kalangan rakyat negara itu. kuasa sebenar masih lagi berada dalam tangan tentera.-3 Bagi memastikan dasar itu berjaya. Beliau juga merupakan jawatankuasa mendra< perlembagaan. -3 'ik Anuar 'ik $ahmud.-1.slam di Selatan Thai dan kedudukan orang China di Thailand.orgIwikiI remJTinsulanonda. Satu siri Ratthaniyom etika kebudayaaan telah dikeluarkan oleh kerajaan dasar ini menuntut agar semua rakyat Thailand menghormati bendera.:6..6.. hibul memulakan ran(angannya dalam tahun %. hingga %. /elas. hlm.:. walaupun terdapat wakil rakyat yang berkongsi kuasa dengan golongan tentera. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%. kesemua penduduk di negara itu tanpa mengira kaum dan agama dikehendaki memakai pakaian potongan 9ropah. olisi anti China dibentuk dalam u(apan pada %.-. nama negara +.mana-mana pilihan raya. bertopi. mengetahui lagu kebangsaan !di(ipta oleh 5i(hitwathakarn" dan tidak meggunakan dialek tempatan sebaliknya dan menggunakan bahasa Siam.. %% .. dalam demokrasi *ersi ala berpandu ini. Bawah erdana $enteri &riangsak Chomanan dia ialah Timbalan $enteri Dalam 'egeri dalam tahun %. ada 0aman pemerintahan hibun Songram telah diwujudkan satu siri #athaniyom.+. Beliau menyertai politik pada tahun %.62 dia menjadi anggota majlis penasihat erdana $enteri Tanin &rai*iHien.1%.:8.wikipedia.66 hingga 61 dan $enteri ertahanan pada tahun %. Sejajar dengan semangat itu.

-% &empen Ratthaniyom itu adalah di bawah pengawasan hibul sendiri dengan dibantu oleh 4uang )i(hit )adhakam. Dalam tahun %.ni adalah satu-satunya langkah kerajaan pada ketika itu yang menyakitkan hati orang-orang $elayu. langkah-langkah hibul..rang-orang Cina tidak bebas keluar masuk lagi. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia.bid. &esemua masalah yang berkait dengan soal nikah-(erai dan harta pusaka telah diuruskan berasaskan undang-undang Si*il. hlm. urusan kekeluargaan berhubung nikah kahwin dan harta pusaka telah dike(ualikan daripada undang-undang Thailand dan diserahkan kepada majlis agama . Setiap orang Cina yang masuk ke Thailand dikenakan (ukai %33 baht. erusahaan-perusahaan orang Cina dikenakan (ukai yang tinggi dan +2 jawatan dalam perkhidmatan kerajaan diharamkan bagi orang Cina. %+ . yang tegas telah diambil untuk menanamkan semangat nasionalisme. :3. . -% -+ http7IIen. Tetapi semasa pemerintahan penge(ualian ini telah dihapuskan.itu telah ditukar. %. . -'ik Anuar 'ik $ahmud. usaha-usaha dijalankan untuk menyekat kepentingan orang Cina di Thailand.-1.slam tempatan untuk menguruskannya.orgIwikiI hibun-Songkhram .:8.rang-orang $elayu Selatan Thailand tidak dibenarkan menggunakan nama $elayu serta mempelajari agama .-+ Bersesuaian dengan semangat yang berkembang ketika itu.88.slam.wikipedia. daripada FSiamG kepada FThailandG. -Selepas re*olusi. Sekolahsekolah dan akhbar-akhbar Cina juga ditutup. Sebab-sebab lain yang men(etuskan kemarahan orang $elayu ialah tindakan hibul menghapuskan undang-undang . kerajaan Thailand juga berusaha untuk mengawal kehidupan keagamaan penduduk-penduduk ketika itu. Tujuannya adalah untuk menyamakan semangat kasihkan negara itu dengan agama Buddha.. Semasa ribun Songkram menjadi erdana $enteri sejak Disember %. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%.slam sejak Chulalongkorn melaksanakan re<ormasi pentadbiran.. . &etua engarah /abatan Seni Halus dan juga seorang menteri tanpa /abatan. jawatan &adhi telah dihapuskan.

&erajaan juga telah mengambil alih perusahaan asing untuk diserahkan kepada syarikatsyarikat milik rakyat tempatan. hya hibun Songkram !%.--". 4angkah-langkah diskriminasi juga dijalankan di mana perusahaan-perusahaan orang asing dikenakan (ukai yang lebih tinggi daripada perusahaan milik tempatan. hlm. %-. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia. $ereka digalakkan untuk melibatkan diri dalam perdagangan dan perusahaan..geo(ities. kerajaan telah menjalankan beberapa langkah ke arah melaksanakan nasionalisme ekonomi.Seterusnya dalam usaha untuk mengelakkan ekonomi dikuasai oleh orang-orang asing. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. hlm.(omI(ominglu(kyIsejarah asia. %. hya Bahol !%. &erajaan mula melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti pengeluaran getah.-8 &erajaan juga telah memberi subsidi kepada orang-orang Thailand dan syarikat-syarikat dalam kegiatan ekonomi.88". Hal ini telah menyebabkan kepada wujudnya satu pelaksanaan undang-undang sangat tegas. Arahan telah dikeluarkan supaya syarikat-syarikat asing memiliki 63? modal dan 6:? kakitangan Siam. Seni ramoj !%. Sebagai (ontohnya selepas re*olusi. -: Abu Talib Ahmad. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka. %%:. ii$ *ampur Tangan Pihak Tentera olitik Demokrasi di Thailand adalah sebagai jalan hidup yang tidak dilihat dalam kalangan rakyat. kilang memproses getah. &huang Aiphaiwong !%.16.html. -2 http7IIwww. Contohnya perusahaan kayu jati yang selama ini dikuasai oleh Syarikat British FBombay Burma Trading 'om#anyG !BBTC" telah diambil alih dan diserahkan kepada syarikat Thailand-:. Sejarah Revolusi Thai. apa yang boleh dilihat dalam pengamalan sistem demokrasi di Thailand telah di(ampur tangan oleh pihak tentera.1. golongan tentera memainkan peranan penting dalam pentadbiran Thailand. Antara mereka ialah $anapakorn !%.-1". minyak dan kertas serta perkhidmatan keretapi.8:" dan lain-lain lagi. erdana $enteri yang dilantik terdiri daripada pegawai-pegawai tentera.. -2 erbalahan sering berlaku terutamanya di -8 Thawatt $okarapong !Terj. %- .-+". 'amun begitu. %. 5an A0aham 5an $ohamad".

hibun Songkram. Akibatnya. Akibatnya. Baginda digantikan oleh anak saudaranya Anando $ahidol yang berumur %3 tahun dan masih menuntut di Swit0erland. #e*olusi tersebut telah berjaya menggulingkan kerajaan hya $anapakorn dan hya Bahol dilantik sebagai erdana $enteri baru.'o*ember %. Dalam usaha untuk mewujudkan demokrasi ilihan raya umum pertama telah diadakan pada %. hya Bahol. erdana hya $anapakorn telah berusaha untuk menjadi seorang diktator.di bawah pimpinan hya Bahol.-6. ridi telah dibuang negeri.--. ridi dianggap ber(orak komunis. Dengan kerjasama rajadhipok.-. Dalam ro. 5alau bagaimanapun. perbalahan itu berjaya diredakan oleh erdana $enteri. parti pimpinan hya Bahol telah men(apai kemenangan dan beliau sekali lagi dilantik menjadi erdana $enteri.-6 emerintahan hya Bahol yang menjejaskan kepentingan golongan bangsawan telah mendapat tentangan golongan tersebut. emerintahan hya $anapakorn yang bertentangan dengan prinsip demokrasi telah mendapat tentangan ramai. satu re*olusi golongan bangsawan yang dipimpin oleh bekas $enteri ertahanan utera Bo*aradej telah berlaku pada %+ . satu re*olusi kedua telah berlaku pada +3 /un %. Akibatnya. beliau telah menggantung Dewan erundangan Thai. golongan kemudiannya berlaku antara hibun Songkram dengan ridi hanomyong kerana ran(angan ekonomi ridi dianggap terlalu radikal. -6 .bid& %8 . sebuah A/emaah emangku #ajaB yang terdiri daripada tiga anggota telah dibentuk. 5alau bagaimanapun. Dalam pilihan raya tersebut.--. erbalahan pilihan raya tersebut. Akibatnya. re*olusi tersebut berjaya dipatahkan oleh tentera pimpinan berparlimen. Beliau telah memanggil pulang ridi dan melantiknya sebagai $enteri Hal 9hwal 4uar 'egeri.ktober %. perbalahan pertama berlaku antara $enteri hya $anapakorn dengan ridi hanomyong kerana ran(angan ekonomi. #aja rajadhipok yang masih berselisih <aham dengan kerajaan hya Bahol telah meletakkan jawatan pada +% $a( %.-:.antara pegawai-pegawai awam dan tentera.ridi telah men(apai kemenangan. ilihan raya umum kedua diadakan pada tahun %.

Akibat daripada undi tidak per(aya dalam Dewan Bahol terpaksa meletak jawatan pada Disember %.erbalahan kemudiannya berlaku antara hya Bahol dengan golongan tentera pimpinan erundangan.:6. Dalam perlembagaan disebutkan rakyat mempunyai hak iaitu kebebasan ber(akap. %: . ia tidak mengakui hak membentuk parti politik sehingga membuatkan rakyat tidak mampu untuk mempertahankan hak mereka. %. 83 &raiyudt Dhiratayakinarut. -1 Hal ini dapat dilihat melalui sejarah rampasan kuasa yang berlaku dalam politik Thailand. $isalnya pada . Thailand7 #oad Bangkok. anaknya kolonel 'arong &ittika(horn dan mentuanya Eield $arshall raphas yang memerintah Thailand dengan melampau antara %.orgIwikiIrampasanJkuasaJdiJthai. Thailand+Pro. hlm. membuat propaganda. iii$ (elemahan Pemimpin Adalah sukar untuk mengajar Thailand tentang sistem demokrasi kerana sehingga rakyatnya masih kabur tentang pengertiannya. Sebalik daripada itu. %. -.ile 0128. Tambahan pula dasar pemerintahan golongan tentera ini sangat tegas telah menyebabkan golongan rakyat telah berasa tertindas.-1 dan digantikan oleh hibun Songkram sebagai erdana $enteri baru. hlm. . berlaku rampasan kuasa oleh /eneral Sarit Thanarat dan ote Srasin telah dilantik menjadi erdana $enteri. Thailand+Pro. menulis. telah berlaku pemberontakan pelajar se(ara besar-beasaran terhadap tiga pemerintahan 0alim. &uasa politik tertinggi dikuasai oleh &hna #at yang menjadi pemerintah Thailand. Eield $arshall Thanom &ittikai(horn. $isalnya pada tahun %. sikap kerajaan yang tidak memberikan pemodenan kepada rakyatnya di bawah sistem demokrasi telah menyebabkan rakyat tidak dapat menerima konsep demokrasi ini dalam pentadbiran.6:. http7IIwww.ile 0128. &raiyudt Dhiratayakinarut.63-an.. telah membawa kepada ketidakpuasan rakyat. mengadakan kursus dan pertubuhan.1. Thailand7 #oad Bangkok.. &erajaan juga telah mengeluarkan akta yang dinamakan sebagai A rara(h Banyat ongkan #attamanonB !Akta $elindungi erlembagaan" yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghadkan hak-hak rakyat yang diberikan oleh perlembagaan -1 -. hya hibun Songkram.83 'amun.wikipwedia.6-.kteber %.6:. Disebalik kelemahan pentadbiran ketenteraan ini. .23 sehingga %.

1. Sama ada se(ara langsung atau tidak langsung. Dalam usaha kerajaan Thai untuk menyeragamkan sekolah-sekolah kerajaan.+% lagi iaitu Akta elajaran %.ntegrasi endidikan 'asional Thai pada tahun %.. iv$ Pemusatan (uasa Amalan demokrasi yang diamalkan di Thailand lebih kepada pengamalan kepada pemusatan kuasa. hlm.bid.dan untuk menyekat dari adanya kritikan terhadap kerajaan dan perlembagaan. The Politics o.8+ . pengenalan kepada demokrasi di Thailand yang diamalkan se(ara sistem barat. mereka sebenarnya telah mula melan(arkan Dasar .slam daripada belajar dalam bahasa $elayu. %33. Sesungguhnya selepas #e*olusi %. slamic dentity in Southeast Asia. Syed Serajul . hibun ingin menyatukan seluruh rakyat Thailand di bawah satu agama. %2 . hibun telah melakukan pemusatan kuasa dengan lebih bersi<at se(ara kuku besi. . Dasar yang diperkenalkan jelas kelihatan dalam semua aspek. 8% &eadaan ini juga dianggap sebagai tidak demokratik dan ber(anggah dengan tujuan kudeta dan semangat perlembagaan. kerajaan baru Thailand ini telah mewujudkan sebuah integrasi nasional.si kandungan dalam akta ini juga ialah mewajibkan anak-anak orang . . 8% 8+ . Tindakan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat kerana tidak diberikan hak untuk bersuara.ni dapat dilihat menerusi 0aman pemerintahan hibun Songkram. engajaran di sekolah ini semestinya dalam bahasa Siam. +33:.slam. bahasa dan budaya.-+.ni dapat dilihat menerusi. hlm.slam belajar di sekolah-sekolah kerajaan. Dalam akta ini ia ia mewajibkan semua kanak-kanak belajar di sekolah kerajaan yang menawarkan pendidikan sekular yang menjadi medium pembinaan negara bangsa dan ia diajar dalam bahasa Thai. Singapore7 Thompson 4earning. Hal ini telah menyebabkan rakyat berasa terkongkong.+%. $isalnya melalui dasar nasionalisme yang ingin diwujudkan di Thailand. pelaksanaan akta ini bertujuan untuk menghapuskan atau menyekat anak-anak orang .

langkah-langkah yang dijalankan tersebut mendapat tentangan terutamanya daripada mereka yang terjejas kepentingannya. . Hal ini kerana. /adi didapati bahawa.html %6 .ni dapat dilihat misalnya. $ereka yang mendapat pelajaran di /erman dan eran(is dianggap lebih radikal.Selain itu juga.ile 0128. Baginda telah mengurangkan gaji serta kakitangan. liberal dan sosialisme.8. hlm.:1-%.Demokrasi ini telah memberikan kuasa yang penuh kepada pemimpin kerana merupakan lambang semua rakyat. langkah-langkah tersebut dianggap sebagai kelemahan pentadbiran rajadhipok. setiap kali berlaku rampasan kuasa atau kudeta maka pihak diraja akan memberikan kerjasama yang penuh kepada golongan tentera. %. erkara ini berlaku sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran.. Thailand7 #oad Bangkok. semua kuasa adalah dalam tangan kuasa eksekuti< yang termasuk juga kuasa menjatuhkan hukuman mati bila-bila perlu. Hal ini dapat dilihat menerusi pemgamalan kuasa yang dilakukan se(ara kuku besi. http7IIwww.(omI(ominglu(kyIsejarah asia. komunisme.6:. Selain itu. setiap rampasan kuasa yang berlaku adalah atas restu raja. kerajaan berpelembagaan dan sebagainya. =olongan yang menentang pemerintahan rajadhipok ialah pegawai-pegawai awam dan tentera bukan golongan bangsawan mereka yang mendapat pelajaran Barat di seberang laut telah terdedah kepada idea-idea Barat seperti demokrasi. juga mengamalkan konsep pemusatan kuasa. 8- 88 &raiyudt Dhiratayakinarut.geo(ities. Thailand+Pro. hubungan kekuasaan di antara pihak raja dengan golongan tentera amatlah rapat.6-. 88 Hal ini berlaku pada peringkat awal yakni sebelum re*olusi. v$ *ampur tangan kuasa dira+a Campur tangan dilihat pada rajadhipok yang mengambil langkah-langkah yang lebih tegas ke arah mengatasi masalah ekonomi. menyekat kenaikan pangkat serta gaji dan membubarkan F asukan Harimau 4iarG. demokrasi yang dilakukan ber(irikan agama Buddha Thai sekitar tahun %. Campur tangan diraja juga berlaku melalui golongan tentera.. /adi. 'amun begitu..

61.nternational Studies.i i$ Buku Abu Talib Ahmad. ulau inang7 enerbit @ni*ersiti Sains $alaysia. &.ault/ The 0123 'ou# 4 m#lications $or 5&S& Policy . Bradley. %. Thailand.(esimpulan erubahan sistem pentadbiran raja berkuasa mutlak !monarki" yang diamalkan sekian lama kepada sistem raja berperlembagaan telah membawa satu perubahan kepada (orak pemerintahan di Thailand. 5alau bagaimanapun. al. 'ew Cork7 #outledgeCur0on.ith An 6#ilogue 7n The 7ctober 0122 'ou# . 5.. %1 . +33-. ekonomi dan sosial. Selain itu juga kelemahan sistem pentadbiran ini juga turut berpun(a daripada sikap dan kelemahan para pemimpin dalam memastikan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan menjadi pemangkin utama dalam (orak pentadbiran negara Thailand. pengenalan sistem demokrasi berperlembagaan tidak berjaya sepenuhnya. et. engenalan sistem pemerintahan baru ini telah membawa satu perubahan kepada masyarakat Thailand khususnya aspek politik. .Domino By De.hio @ni*ersity7 Center Eor .1. masyarakat Thailand tidak mendapat pendedahan sepenuhnya berkaitan sistem pentadbiran demokrasi berperlembagaan. %. $. Democracy and National dentity in Thailand. Connors. Bibliogra. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Hal ini kerana.

Selangor7 Dewan Bahasa dan ustaka. Dhiratayakinarut. =.geo(ities. Eebruari. Aphornsu*an. $okarapong !Terj. S. http7IIwww. Asia Tenggara Hubungan Tradisional Serantau... . slamic dentity in Southeast Asia. Hussein Ahmad. Bangkok7 Thammasat @ni*ersiti.wikipedia. +33+. unyaratabandhu-Bhakdi. /il.6. +33+& 'ultural 'risis and Social (emory) (odernity and dentity in Thailand and *aos& 'ew Cork7 #outledgeCur0o. 5an A0aham 5an $ohamad". &obkua. 'ew Cork7 Cornell @ni*ersity ress. Suwannathat. D.:8.ian. D. The Politics o. C. Thawatt. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia.(omI(ominglu(kyIsejarah asia.slam. Singapore7 Thompson 4earning.wikipedia. +33:. 9. al.%. Thanet. dan &eyes. /ST.html !3+I38I+336". Tanabe.Hall.(omI(ominglu(kyIsejarah asia.orgIwikiI remJTinsulanonda !3+I38I+336". &ota Bharu7 ustaka Aman ress.geo(ities.2:. Asian Survey. Su(hitra.16.html !3+I38I+336". 9.orgIwikiI hibun-Songkhram !3+I38I+336". Sejarah Revolusi Thai. %.. http7IIwww. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka.6:. Bangi7 enerbit @ni*ersiti &ebangsaan $alaysia.orgIwikiIrampasanJkuasaJdiJthai !3+I38I+336". %.#.ile 0128. %. Post 'old+. +8. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa > ustaka. et.6. %. 'ik Anuar 'ik $ahmud. %.18. %. http7IIen.ar Political deologies in Thailand. FThailand in %.6%. http7IIwww. +. Sejarah Thailand. 'ue(hterlein. &ertas &erja. +33%. no. Sejarah Perjuangan (elayu Patani %61:-%.. Syed Serajul . Thailand+Pro. &amus Dewan !9disi &etiga". +33-. Thailand7 #oad Bangkok. Thailand and The Struggle $or Southeast Asia. &raiyudt. 5an Abdul #ahman 4ati<. %. %.wikipwedia. Sejarah Asia Tenggara. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka..E.1-7 Demo(ra(y Thai StyleG. ii$ Ru+ukan )tas Talian http7IIen. &uala 4umpur7 Dewan Bahasa dan ustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful