You are on page 1of 0

Van de series getiteld

:
GEBIEDEN VAN HET GOEDE EN VERBIEDEN VAN HET SLECHTEN
N
o
o
o
o
d
d
z
z
a
a
a
a
k
k
v
v
a
a
n
n
S
S
h
h
a
a
r
r
i
i


a
a
h
hU Ui it tg ge eg ge ev ve en n d do oo or r: :
Ibn Umar

A Au ut te eu ur r: :
Abu Hamza Al-Masri
ﻢﻜﻣاﺪﻗأ ﺖﺒﺜﻳ و ﻢآﺮﺼﻨﻳ ﷲا اوﺮﺼﻨﺗ نإ اﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳأ ﺎﻳ ﻢﻜﻣاﺪﻗأ ﺖﺒﺜﻳ و ﻢآﺮﺼﻨﻳ ﷲا اوﺮﺼﻨﺗ نإ اﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳأ ﺎﻳ


O jullie die geloven, als jullie (de Deen) Allah helpen, dan zal Hij
jullie helpen en jullie voeten stevig (op het slagveld) plaatsen.
(Qur’an 47:7)

A
A
t
t
-
-
T
T
i
i
b
b
y
y
a
a
n
n
P
P
u
u
b
b
l
l
i
i
c
c
a
a
t
t
i
i
o
o
n
n
s
s

V Vo oo or rw wo oo or rd d v va an n d de e v ve er rt ta al le er r

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪ ﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪ ﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ
ﷲا لﻮﺳر ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟا و ةﻼﺼﻟا و ﷲ ﺪﻤﺤﻟا ﷲا لﻮﺳر ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟا و ةﻼﺼﻟا و ﷲ ﺪﻤﺤﻟا

Assalamu ‘Alaykum beste broeders en zusters,

Moge Allah met de vertaling van dit werkje zijn ware licht doen schijnen op de
huidige situatie waarin onze Ummah zich al jaren in bevindt.
Men behoeft weinig uitleg te geven in wat voor een staat de Islamitische
gemeenschap zich bevind. We horen en zien elke dag om ons heen hoe de vijanden
van de Islam allerlei regeltjes en wetten in het leven instellen om de ontwaking van
vooral de Islamitische jeugd tegen te houden. En dit gebeurd zogenaamd allemaal
onder het mom van scheiding van kerk en staat en van de bescherming van het
individu tegen onderdrukking (wat dat ook volgens hen ook moge inhouden).
In het licht van deze strijd doet het ons uitermate pijn dat er ook zogenaamde
Moslims zijn die het Islamitische verzet (tegen de beroving van de Islamitische keuze
vrijheid, waardigheid en eer) op allerlei manieren bestrijden met als excuus dat de
mensen die zich bij dit verzet hebben aangesloten niet mensen van de Ahl ulSunnah
wal Jamaha zijn; en dus bestreden dienen te worden.
Veel van de ontwaakte jeugd die op zoek zijn naar kennis trappen in de vijandelijke
strikken die de vijanden van de Islam hebben gelegd. Deze vijanden weten dat deze
jeugd een zoektocht zal beginnen om de waarheid te achterhalen. Aan het begin of
halverwege van hun pad komen zij verschillende groepen mensen tegen die claimen
dat zij ze naar de waarheid zullen leiden. Dit doen zij met als doel om deze jeugd te
doen dwalen van het ware pad dat tot de overwinning van deze Deen zal leiden.
Aan deze vijanden en hun helpers wil ik de volgende oproep richten:

“Wij hoeven de Islam niet voor jullie te rationaliseren , wij hoeven niet aan jullie
verwarde concepten tegemoet te komen. Wij zullen buitengewoon duidelijk met
jullie zijn: de onwetendheid waarin jullie leven maakt jullie onzuiver en Allah wenst
jullie te zuiveren; de gewoontes die jullie er op na houden zijn verontreinigd en Allah
wil jullie reinigen; het leven dat jullie leven is laag en Allah wil jullie verheffen; de
omstandigheden waar jullie in verkeren zijn moeilijk, deprimerend en naar en Allah
wil jullie tot rust brengen, genade en goedheid geven. De Islam zal jullie opvattingen,
jullie manier van leven, jullie waarden veranderen; zal jullie tot een ander leven
verheffen zodat jullie op het leven wat je nu leeft met afschuw zullen terugkijken; en
zal jullie een manier van leven laten zien waar je naar opkijkt, zodat je alle andere
manieren van leven (of die nou oosters of westers zijn) met verachting zult bekijken;
en zal je tot normen en waarden inleiden, zodat jullie alle normen en waarden van de
wereld met minachting zullen bekijken. En als jullie door de slechte staat waarin
jullie verkeren het ware beeld van het Islamitische leven niet kunnen zien, omdat
jullie vijanden- de vijanden van deze Deen- allen tegen het praktiseren daarvan
verenigd zijn; laat ons het jullie dan zien en dankzij God is het beeld ervan in ons
hart, gezien door de vensters van onze Qu’ran, van onze Shari’ah, van onze
geschiedenis en van onze toekomst.”
1


Beste broeders en zusters, dit is de manier waarop wij de mensen moeten aanspreken
terwijl wij de Islam presenteren. Dit is de Waarheid, en dit is de vorm waarin de
Islam de mensen de eerste keer aansprak. En wat betreft onze vijanden: we zullen
onze longen samenpersen totdat de laatste luchtmolecuul ons lichaam verlaat met La
Ilaha IllaAllah, en we zullen dit vanuit de bodem van onze harten tegen jullie blijven
schreeuwen, laat deze machtige frase op jullie trommelvliezen inbeuken en jullie
harten inboezemen met angst en vrees. Waarlijk; al jullie pogingen zullen tegen deze
machtige getuigenis stuk lopen. Moge Allah jullie Zijn wraak op aarde doen proeven
alvorens Hij (subhannahu wa ta’ala) jullie voor eeuwig in de schachten van de hel doet
belanden. Allahumma Ameen, Allahumma Ameen, Allahumma Ameen.

Abu Zubair1
Mijlpalen (Fasen van het islamitische bewustzijn); Sayyid Qutb

I In nt tr ro od du uc ct ti ie e

In dit cruciale tijdstip op onze planeet aarde; hebben we een universele behoefte aan
rechtvaardigheid en veiligheid voor alle inwoners, mensen en niet-mensen op deze
planeet. Dit heeft daarentegen niet plaatsgevonden onder de paraplu van gemaakte
wetten van de mens. Deze tevoorschijn getoverde wetten hebben meer oorlog en
haat tussen de mensen gebracht dan de wereld ooit heeft gekend. Daarom is er
behoefte aan een praktische en werkbare oplossing aan deze globale behoefte.

De aarde heeft veels te lang gediend als een testplaats voor nucleaire wapens, een
begraafplaats voor soldaten die omgekomen zijn in onnodige oorlogen en een plaats
van vervuiling voor degenen die giftige chemicaliën lozen van industriële fabrieken.
Onze Heer en Schepper heeft ons zeker niet alleen gelaten zonder een oplossing voor
deze problemen. Van alle problemen die er bestaan, laat onze Maker en Schepper ons
de Noodzaak van de Shari’ah zien, wat een universeel panacee
1
is die aan de
behoefte tegemoet komt van ieder die om rechtvaardigheid schreeuwt.


Wat is de Shari’ah?

De Shari’ah is de Islamitische wet- en regelgeving en heeft twee vormen:

1- De wetten die het bestuur regelen van de creatie in de algemene zin; wat de
“natuurlijke wetten” zijn, zoals: de zwaartekracht, de schijning van de zon,
de rotatie van de aarde, de groei van het gras, de vorming van de wolken enz.
2- De wetten die het bestuur regelen van de creatie in de specifieke zin (de
schepsels met een vrije wil, zoals mensen); zoals: niet stelen, het niet nemen
van drugs en het niet aanbidden van andere goden. Deze specifieke wetten
zijn geopenbaarde wetten die zijn gegeven aan de oude profeten en die voor
ons zijn behouden via onze laatste Profeet Mohammed (salla Allahu ‘alayhi
wasallam).

Via de openbaringen aan Moehammad (salla Allahu ‘alayhi wasallam) en op de manier
hoe Moehammed (salla Allahu ‘alayhi wasallam) deze openbaringen aan zijn
volgelingen uitlegde; zijn wij instaat om deze geopenbaarde hemelse verordeningen
in de praktijk om te zetten. Dit legt in het kort de afstamming van de Shariah uit.
Maar later zijn er een aantal geschillen opgerezen tussen de geleerden. Deze
geschillen zijn ontstaan door de verschillende interpretaties van één en dezelfde
tekst. Allen waren het echter allemaal met elkaar eens over het hoofdprincipe van
wat Allah (subhannahu wa ta’ala) heeft geopenbaard. De oplossing die vanuit deze
geschillen kwamen; resulteerde in een andere tak van Shariah. Deze tak is ook beter
bekend als de “geïnterpreteerde Shariah”. Het zou niet lang meer duren toen de
afvalligen en de afgedwaalden langs kwamen die toen essentiële gedeeltes en
principes van de Shariah wegnamen, verdraaiden, ontbinden en veranderden.

1
Geneesmiddel tegen alle kwalen

Daarom bestaat de Shariah tegenwoordig uit drie hoofd takken:

1- De originele Shariah van wettelijke regelement dat geopenbaard is aan
Moehammad (salla Allahu ‘alayhi wasallam) via de Qoran en de Sunnah. Dit is
degene die wij proberen te beschermen en te implementeren.

2- De geïnterpreteerde Shariah, die gebaseerd is op de originele tekst. Deze
heeft twee elementen:

a. De geïnterpreteerde Shariah gebaseerd op de Qoran, Sunnah en
Consensus van de gerespecteerde denkscholen van Ahl us-Sunna
walJama`ah.
b. De geïnterpreteerde Shariah die het resultaat is van onwetendheid,
menselijke begeertes, de vastklamping aan doctrines en rituelen die
niet van Ahl us-Sunna walJama`ah afkomstig zijn. Wij zijn verplicht dit
soort Shariah te bevechten, ons ertegen te verzetten en mensen hierover
in te lichten; zolang dit niet met het zwaard wordt opgedrongen.
Wanneer haar mensen daarentegen dit met het zwaard probeert op te
leggen, wordt het verplicht om haar te bevechten met hetzelfde
zwaard, zich op alle fronten te verzetten tegen haar en andere mensen
tegen haar aansporen.

3- De vervangde Shariah: die gemaakte wetten van de mens die onverenigbaar
en onacceptabel zijn met de Wetten van Allah (subhannahu wa ta’ala). Vandaag
de dag is dit soort Shariah de belangrijkste veldslag van Hakimiyyah (Allah
als Wetgevende Macht) en ons belangrijkste gevecht is om het polytiësme in
dit systeem (die de macht en recht van Allah tegenspreekt) te verwijderen.
Het is overal op de wereld aanwezig in verschillende vormen, maar met een
uniform principe.


Ons streven als gelovigen

Ons eerste doel is het herstellen en het toezien op de aarde waarop we leven.
Moslims en niet-Moslims worden over de gehele wereld onderdrukt. Er zijn veel
jamaa’aat (aangesloten organisaties) die worstelen om de onderdrukking die deze
gemaakte wetten hebben gecrëeerd te verwijderen. Aldus is de doelstelling om de de
gehele mensheid te bevrijden van slavernij aan deze gemaakte wetten en het brengen
van vrijheid, eerbaarheid en rechtvaardigheid; door het leven onder Allah’s wetten
(de Shariah).

Ons tweede doel is om andere jamaa’aat aan te moedigen en bij elkaar te brengen om
voor dezelfde principes te werken. Op deze wijze komen groepen die hetzelfde
geloof als dat van de Ahl us-Sunna walJama`ah delen (maar die elkaar niet kennen)
bijelkaar om elkaar te leren kennen. Deze wederzijdse samenwerking brengt éénheid
en éénheid brengt kracht en met kracht en het juiste geloof komt de hulp van Allah
(subhannahu wa ta’ala). We claimen niet dat we de leiders zouden moeten zijn van
zo’n grootse taak, maar wij hopen dat we ze support kunnen geven van waar dan
ook aan waar ze ook maar zijn. Deze nobele taak kan alleen gerealiseerd worden
door de handen van mensen die offers aan de frontlinies brengen en niet van boeken,
tapes en dergelijke. Het is waarlijk een eer om een supporter of zelf één van deze
mensen aan de frontlinie in deze tijd te zijn.


De schoonheid van de Shariah

In nauw contact met wat er in recente tijden is gebeurd, zou het voor de lezer
duidelijk moeten zijn waarvoor precies gestreden en opgeroepen wordt wanneer het
de Shariah betreft. De Shariah representeert niets minder dan een compleet en
onvervalst leidraad voor de hele mensheid. De rechtvaardigheid die de Shariah
verschaft is uniek en ongeevenaard in de hele menselijke geschiedenis. Laten we als
voorbeeld nemen: de Shariah’s oplossing voor iemand die een professionele dief is
onder de Islamitische wet. Degenen die deze daad begaat onder de Goddelijke status
van de Shariah; zijn hand wordt verwijderd.
2
Maar wat wordt hiermee bereikt voor
degenen die van buiten de optiek van de Shariah kijkt? De ferme maar genadevolle
daad brengt de volgende oplossingen met zich mee:

1. De overtreder wordt een publiekelijke voorbeeld voor degenen die zouden
kunnen denken om zo een daad in de toekeomst te begaan. Dit is wat wij
gratis publiciteit noemen.
2. Er is volledige schadeloosstelling voor het slachtoffer waarvan het bezit is
afgenomen. Derhalve kan het slachtoffer van de misdaad zich gerust stellen
dat hij niet altijd een mikpunt zal worden; omdat het recht altijd zal
zegevieren.
3. Als de dader familie heeft dan zal zijn familie niet van zijn aanwezigheid
ontnomen worden. Ook al heeft hij een misdaad begaan, hij zal niet in de
gevangenis worden gehouden en zo van zijn vrouw en kind worden
gescheiden.
4. Het blijft een les voor de dader zodat hij misschien als een waarschuwing kan
dienen voor de jeugd en andere criminelen die misschien naar hem opkijken
voor leiding.
5. De dader hoeft niet een lange gevangenisstraf uit te zitten en zodoende
hoeven de algemene publiekelijke middelen niet te worden uitgeput om hem
te voorzien in de vorm van eten, medische en dentische onderhoud en hij leert
geen nieuwe criminele vaardigheden.


2
Het minimum waarvoor de dief gestraft kan worden is de diefstal van 15 pound sterling ($1.70). Dit geldt
echter niet voor degene die steelt voor de menselijke basis behoeften, zoals brood, melk, water, en dergelijke. In
dit geval wordt de persoon niet gestraft met amputatie Maar degene die niet steelt uit behoefte, zoals iemand die
meubels, stereo apparatuur, alcohol (wat niet eens in een Islamitische staat zou moeten bestaan!) en andere niet
essentiële dingen steelt; deze persoon zal met amputatie worden gestraft. Eveneens, als iemand minder dan 15
pounds steelt, het oordeel van amputatie wordt ook niet op hem toegepast.
Dit is het profijt van degenen die neutraal staan tegenover de Shariah. We vragen
jouw om het derde punt goed te overdenken. In vandaag de dag’s zogenaamde
vredige democratieën, waarin mensen misdaden begaan zoals diefstal; worden ze in
het gevang gestopt. Hoewel ze gestraft dienen te worden voor hun misdaad zou de
straf ook niet de grenzen van de misdaad zelf moeten overschrijden volgens de
Goddelijke Wet.

Maar dit kunnen we zien in het geval van de democratie; de straf doet eigenlijk meer
schade aan de persoon zelf en aan de maatschappij dan de misdaad zelf. Als de
dader naar het gevang wordt gestuurd en hij de kostwinner is voor zijn familie thuis:
hoe kunnen zij zichzelf voeden en onderhouden zonder dat hij thuis is? De kinderen
hebben een vader die door de staat voor hun ogen is ontvoerd. Hierdoor zullen zij al
op vroege leeftijd leren om het systeem uit te dagen en zo zullen ze anti-staat
worden.

De echtgenoot van de moeder van de kinderen is van zijn bed van haar weggesleurd
en zij heeft ook behoeftes. Ze zal zich dan in de armen van een andere man hijsen,
die zich overvloedig zal storten op haar aandacht en behoeftes die zij nodig heeft.
Wat zullen de kinderen doen wanneer zij een man zien die niet hun vader is hun
moeder ziet strelen, knuffelen en met hun moeder samenwoont? Dit zal zeker op de
lange termijn effect hebben op hun jonge verstand. En wanneer de vader wordt
vrijgelaten zullen de dingen pas echt gaan koken. Hoeveel van de gevangen
genomen echtgenoten zijn thuis gekomen om zijn vrouw met een andere minnaar te
treffen? De reactie in het nieuws is dat deze gedetineerde echtgenoten de hele familie
hebben uitgemoord in een vlaag van woede. We kunnen dus al vanaf het begin zien
dat het juridische systeem van democratie eigenlijk de misdaad doet toenemen in
plaats van doet afnemen. Aan het einde: de 2.500 pound sterling ($1.500) per week
dat de staat vooruit schuift is verspild aan de gevangene.

Men zal in deze context ook naar de begeertes van de echtgenoot moeten kijken. Hij
kan in de gevangenis tot homoseksualiteit vervallen, aangezien dit broedplaatsen
van pedofilie, seksuele dwaling en sociale afkeuring zijn. Als gevolg van zijn
menselijke basis begeertes, keert hij zich naar de desastreuze praktisering van Sodom
en Gomorra. Dit zal ook weer worden gecalculeerd op medische uitgaven omdat
deze gedragingen tot AIDS en andere sociale ziektes binnen in de gevangenis zal
leiden.

We kunnen ook de echtbreker als verdere voorbeeld nemen. Wat zegt de Shariah
regel over de echtbreker? De persoon die echtbreekt zal tot de dood moeten worden
gestenigd volgens de Goddelijke Wet. Wat voor voordeel heeft dit voor de
maatschappij? We hebben een paar punten uitgelijnd voor degenen die naar kennis
zoeken over dit geval:

1. De eer van de persoon die hiervan het slachtoffer van was geworden, wordt
gezuiverd.
2. Nogmaals: vrije advertentie zal het publiek de kans geven om de straf van
zulke kwade daden te observeren.
3. Het totaal aantal kinderen dat uit een huwelijk wordt geboren stijgt natuurlijk,
aangezien de straf voor overspel bekend is.
4. Het aantal seksueel overdraagbare ziektes wordt verminderd.
5. De verspreiding van deze ziektes zal kunnen worden gecontroleerd en tot een
minimum worden gehouden.

In moderne Westerse maatschappijen wordt overspel niet eens als een misdaad
behandeld. Integendeel, het wordt gezien als een duidelijke privé zaak. Helaas; in
recente jaren, met de toename van het straatkind die zich opstapelen en geboren zijn
uit overspelige huwelijken, kunnen we zien dat dit niet afgedaan kan worden als
privé. Deze kinderen zijn de bastaards die de wereld heeft vergeten, inclusief die
zelfzuchtige mensen die de verraderlijke daad van overspel hebben gepleegd. Ze zijn
meestal verlaten en gaan ronddwalend het leven door, zich afvragend wie ze zijn. Ze
hebben nooit intimiteit gekend en zijn dus van nature anti-sociaal. Ze zijn niet in
staat om associaties van goed en slecht te maken, omdat zij zelf het product zijn van
een slecht. Een ander geval is dat zij samen kunnen wonen/ leven of hun eigen
broeders en zusters kunnen trouwen vanwege het feit dat niemand weet wie zijn
bloedverwanten zijn.

Dit leidt tot geboorte beschadigingen en gehandicapte kinderen dit samengaand met
nieuwe ziektes die vroeger niet bekend waren. Het recht van Allah (subhannahu wa
ta’ala) is het eerste wat beschermd dient te worden, boven alles. Allah heeft gezegd
dat onwettige sex een catalysator is voor ziektes die niet eerder bekend waren. We
wisten vroeger alleen maar van VD
3
en nu is er AIDS. Er zijn weer nieuwe ziektes die
zijn ontsprongen. Allah (subhannahu wa ta’ala) heeft gezegd: wanneer de mensen in
trouweloosheid toenemen, Hij (subhannahu wa ta’ala) nieuwe ziektes zendt. Dit is
geen lachwekkende zaak. We kunnen het ons niet permitteren om onze Heer uit te
dagen nadat Hij (subhannahu wa ta’ala) ons duidelijk heeft gemaakt wat de straf van
onwettelijke sexuele gemeenschap is. Zainab bint Jahsh  heeft gevraagd, wat
betreft tegenspoed aan het einde der tijden:

ﺐﻨﻳز ﺖﻟﺎﻗ  : لﺎﻗ ؟نﻮﺤﻟﺎﺼﻟا ﺎﻨﻴﻓو ﻚﻠﻬﻧأ  ﺚﺒﺨﻟا ﺮﺜآ اذإ ﻢﻌﻧ
“Zullen we worden vernietigd zelfs als er rechschapen mensen onder ons bevinden?” De
Boodschapper (saas) zei: “J a, wanneer ALKHABATH (de obscene daad van
onwettige sexuele relaties en andere sexuele perversie) zich verspreid.”
4


Mischien is het meest pijnlijke en triestvolle resultaat van dit; dat ze nooit iemand
hebben gekend in hun leven die van ze hield. De wereld lijkt dus voor hen een veel
groter en eenzamere plaats. Maar zij zijn niet alleen. Allah de Almachtige is daar om
hen te voorzien van gerechtigheid en rechten die in Zijn Goddelijke Wet staan
geschreven, aangezien Hij (subhannahu wa ta’ala) voor alles en iedereen zorgt; van de
grootste tot de kleinste creatie. Hij (subhannahu wa ta’ala) heeft ook genade voor

3
De vertaler weet niet wat de schrijver hiermee bedoelt, hij heeft het dus letterlijk overgenomen.
4
Narrated from Sahih alBukhaari
degenen die het slachtoffer zijn geworden; de kinderen die uit deze omgeving zijn
voortgekomen zijn zeer zeker het slachtoffer.

We kunnen van het eerste en tweede genoemde voorbeeld zien dat de Shariah
ongeloofelijk precies is. Bijvoorbeeld: de overtredende lid van de dief; de hand wordt
geamputeerd en het kwaad dat op de maatschappij wordt toegebracht wordt
weggehaald. Met de echtbreker / -ster; is het de hele persoon omdat dit de
overtredende factor was. Alles, van hun afgunstige ogen tot hun privé delen en hun
handen en voeten hebben een overtredende rol gespeeld. Dit moet allemaal
verdwijnen. Een andere reden is dat wanneer mensen te weten komen dat er een
overspelige persoon is, zouden ze verleidt kunnen worden om deze persoon op te
zoeken, omdat deze persoon losbandig is en bereidt is met iedereen te slapen. De
shariah beantwoord deze grillen en verleidingen in de meest mogelijk praktische
manier.


De droevige realiteit

In het algemeen zouden degenen die hun verplichtingen willen vervullen ten
aanzien van het supporten van de Shariah overal, zich moeten afstemmen met de
condities van de wereld en de huidige gebeurtenissen dat hen omgeeft. Deze huidige
tijd is een van de meest onrustige. We zien Moslims die geplunderd worden van hun
rijkdom, vrouwen, bezittingen en het meest recente: de intellectuele kolonisatie. Met
de terugkeer van de militaire kolonisatie op plaatsen zoals het Heilge Land op het
Arabische Schiereiland, zeggen we dat niet alleen de vijanden van Allah en van de
Islam heerschappij hebben, maar dat ze nu hun overwinnings buit aan het verdelen
zijn.

Al deze omstandigheden hebben ertoe geleidt dat de Moslims wereldwijd worden
vernederd en te schande worden gemaakt. Het gebieden van het goede en het
verbieden van het slechte is verplicht, anders zou de Goddelijke woede niet alleen
veel sneller komen maar zal zelfs veel strenger zijn dan ooit tevoren. In buitenlandse
landen waar de Jihad woedt wordt er een grote nadruk op deze bewegingen gelegd
en de gelovigen zijn zeer behaagd met de inspanningen van onze oprechte broeders
in deze landen.


Voorbarige viering

Echter, dit kort geleefde plezier heeft gediend om de aandacht weg te nemen van het
Heilige Land van de Moslims in het Arabische Schiereiland, de Heilige plaatsen in
Jeruzalem, niet te vergeten het gebruik van de Islamitische natuurlijke bronnen als
een vrije teken voor buitenlandes machten. Dit heeft niet kunnen worden bereikt
door slechts buitenlandse bemoeienis. Er zijn sinistere zwart geblakerde krachten die
hebben geholpen bij het uidelen van klappen aan de Moslims, die onze hele Ummah
van binnen doet bloeden.
Voorheen: toen we de Shariah hadden als de enige wetgeving, aten de niet-Moslims
uit respekt niet overdag voor de Moslims tijdens de maand Ramadan. Nu: de
tirannen van onze Islamitische landen hangen niet eens de pretentie op van het
vasten en zij maken het moeilijk voor ons om onze taken te verrichten en om als
Moslims te functioneren.

Voorheen: het bouwen van een publieke drinkplaats in elk Islamitisch land werdt met
hysterie ontvangen. Nu: wij Moslims halen slecht onze schouders op en kijken met
verslagenheid als elke jaar in een nieuwe wijk deze gebouwen ontspringen. In
vervlogen tijden: een bordeel zou met de sterkste krachten gesloten worden. Nu:
prostituees zijn de nieuwe koninginnen van de nacht geworden alsmede hun
onzedelijke homosexuele en travestie partners in misdaad.

Deze stijging en gestrengheid van dit kwaad is vanwege het toelaten van de
opeenstapeling van dit en het niet bevelen van het goede en het verbieden van het
kwade. Dit is omdat in het algemeen de Moslims dit voor een hele lange tijd hebben
laten liggen, totdat het een zwarte vlek is geworden die de harten en geesten van
onze jonge kinderen heeft besmeurd. Nu we opgestaan zijn om het goede te
gebieden, zijn wij gechockeerd hoe krachtig, levendig en doordringend de leugen
zich aan de wereld heeft opgedrongen. Het heeft de tijd genomen zich te versterken
en zijn legers op te stellen, zodat het in staat was om elke stap te plannen en zijn
loopgraven te delven. Met deze probleem hebben we twee realiteiten:

De eerste realiteit is dat rechtschapen Moslims de kufr zullen stoppen en dat Allah
(subhannahu wa ta’ala) onze eer teruggeeft.

De tweede realiteit is dat in de strijd om het kwaad van de Moslims te verwijderen,
velen als martelaren zullen vallen, verminkt worden door artillerie of verwondt
worden in dit proces. Dit is de straf voor het zo lang laten zitten van de leugen dat
onze taak nu niet alleen moeilijk is geworden maar het ook aanlokkelijk is geworden
om het te laten zitten vanwege haar opgemerkte moeilijkheid.

Experimenteren met gemaakte wetten van de mens

Andere taktieken zijn ondernomen om de Shariah tot stand te brengen en het kwaad
van de Moslims op te heffen, zoals democratie; wat ons heeft teleurgesteld. In
plaatsen zoald Algerije heeft democratie alleen maar het vuur van kufr (ongeloof)
aangewakkerd en half van de populatie verweesd en hen bedelend voor voedsel
voor de stoep van Europa gegooid. Het experiment in de jaren vijftig met het
socialisme bewees dat het dezastreus was en bracht een bureaucratie dat
concurrerend was met dat van Europa. Dit nieuwe systeem bracht tevens haar twee
gezellen mee: wijdverspreide honger en armoede die de landen in een vorm van een
welvaartstaat achterlieten met een geruïneerde economie en nutteloos rhetoriek,
verzameld in boeken die stof verzamelen op de bibliotheek planken.


De rol die de geleerden in ons huidige situatie spelen

We hebben dan nu onze vriendelijke geleerden die zich gedragen als de natte
verpleegsters van de Moslims en als minnaressen van de satanische heersers. Deze
geleerden gooien het boek van God achter hun ruggen en houden de onogelijke
daden van de kwade tirannen uit het zicht. Dit zijn degenen die de legers van
vreemde naties uitnodigen in onze thuislanden. Zij schrijven boeken met geloven
waarvan noch hun voorvaderen noch de onze van hebben gehoord. Ter aanvulling
van dit; zij hebben hun eigen cult van volgers die elk nieuw glossy boek aanbidden
die zijn weg vindt naar de drukkerij, betaald met het bloed van de Moslim jeugd.

Deze geleerden spelen hun rol om de jonge en groeiende geesten van onze jeugd in
slaap toestand te houden. Verzen worden of verborgen of verkeerd uitgelegd,
ahaadith worden in de vuilnisbak gedeponeerd en de personage van onze Profeet
(saas) is gereduceerd tot een boer of popster. Men pakt waarvan men houdt en de
rest wordt afgedankt. Deze krachten zijn het die de heersers de symbolische
legitimiteit geven; door te claimen dat de Goddelijke Providentie hun rotte tronen
beschermt. Door de militairen wordt macht en heerschappij door dwang verzorgd,
zo onstaat een huwlijk van beide schaduwen van kufr (ongeloof).

Met elk groep van geleerden, zul je een verschillende set van doelen vinden.
Geleerden van Irak ageren hun mensen tegen de geleerden van Saudië Arabië, terwijl
geleerden van Iran agressief zijn tegen beide alsmede tegen het Westen. Met elk land
en haar eigen geleerden, zien we dat veel van hen de religie slechts een speelgrond is
voor hun spel die zij spelen wanneer zij hier behoefte aan hebben. Ook al laten deze
mensen geen lichamelijke tekens op de lichamen van de Moslims na, zij laten wel
littekens in onze geesten en verwonden ons innerlijk.

De tirannieke regeringen hebben de kwade geleerden en onwetende mensen tegen
de oprechte Ummah gebruikt, wat nog meer verwarring en ontgoocheling bij de
islamitische massa teweeg heeft gebracht. Zij provoceren de onontwikkelde massa
tegen hun oprechte en strevende Mujahideen die de rechten van de islamitische
massa proberen te beschermen.


De legers van Shaitaan zijn gerecruteerd

Deze Satanische regeringen hebben hun regeringen gevuld met de laagste schepsels
van de voedselketen om hun ranken te ondersteunen en hun schrikbewind voort te
zetten. Aldus zou het roekeloos zijn om een beeld te vormen van deze legers. Hetzij
in vorm, geloof, methodologie of in het proces waarin zij opereren als de legers van
Allah (subhannahu wa ta’ala).

Deze legers zijn overvol met Joden, Free-Masons (vrije metselaars) Christenen,
Satanisten, Budhisten, Hindus, grote groep Atheïstische Moslims alsmede ontelbare
andere monsters die in hun ranken marcheren. Denken dat zij het zullen toestaan om
elk vorm van Shariah te implementeren of dit zelfs te sprake brengen is op zijn best
lachwekkend. Als Moslims zoeken wij de waarheid als onze gids. We moeten ons
met de realiteit confronteren; dat burgeroorlogen in veel van deze landen in de nabije
toekomst zullen ontstaan. Met de confrontatie met deze legers als een andere
werkelijkheid die ons recht in het gezicht aanstaard.

Deze legers trainen elke dag om te moorden, te vernietigen en te verminken van
degenen die zich tegen hen verzetten, of dit nou kinderen of ouderen zijn. De harde
realiteit van deze situatie moet onder ogen worden gezien en de enige manier om
vooruit te komen is om het lichamelijk te confronteren. Velen van de mensen in deze
regerings veiligheidsdiensten zijn de vaders en echtgenoten van onschuldige mensen
die zich niet bewust zijn van waaraan zij verbonden zijn. Deze onschuldige mensen
zouden niet het doelwit moeten zijn van een Jihaad operatie, tenzij zij in de barakken
worden genomen en geïsoleerd worden van de Moslim gemeenschap. Alleen dan
kunnen zij als supporters van afvalligen worden geclassificeerd en kunnen zij als
eigendom worden bezit door de Mujahideen, zoals de Sahaba (ra) deden met de
vrouwen en kinderen van afvalligen. Daarentegen maken zij deeluit van de Moslim
gemeenschap en zouden zij nooit moeten worden aangevallen, in feite zouden zij
moeten worden geholpen.


Langdradige da’wa en Shaiks met lange cheque boekjes

Anderen hebben besloten om de verbale
5
da’wa (propaganda voor de Islam) zo lang
mogelijk uit te rekken zodat ze nooit in hun hele leven geconfronteerd worden met
het fysieke gevecht voor de Ummah. Deze gewetenloze figuren zijn constant bezig
met het schrijven van set naar set van overbodige boeken, waarmee je het beste
frisbees kunt maken. Hier bovenop vallen ze de Mujahideen aan door ze Khawaarij
(misleide extremisten), afvalligen en onwetende mensen te noemen. Deze Pentagon
Moslims hebben in al hun jaren geprobeerd om elk flits van Islamitische herleving te
onderdrukken, zodat ze niet de banktellers van de interest banken hoeven lastig te
vallen of degenen die de alcoholische huizen leiden of bezitten. Velen van hen
genieten net als hypocrieten van de tegenslagen en mislukkingen van sommige
Mujahideen. En met veel ijver en enthousiasme feliciteren zij hun lap top shaiks en
cheque boek Mawlawis (leraren). Al deze inspanningen zijn goed gedirigeerde
pogingen om de Overwinnende Partij te hinderen van haar constante doel: altijd
voor de waarheid vechten tot de Dag des Oordeels. Ze zullen bij deze zwakke
pogingen niet in het minste geschaad worden. En wat ze aan leed lijden wordt
beloond door de Almachtige.


Het Heilige en het Ontwijde: Moslims, het mondiale doelwit


2 Het geven van kortaf en herhalende praat (meestal begeleidt door gelijknamige audio en geschreven materiaal)
vermijdend van zaken van deze tijd en het vermijden van verplichte confrontaties.
Sinds onze heiligste plaatsen in handen zijn gevallen aan de meest laakbaren van de
mensheid, is alleen Jihad en degenen die Jihad doen die de situatie kunnen
herstellen. De hele Islamitische wereld keek in verbijsterde stilte in 1988 toen een
gekke Christen uit Australië de Al Aqsa moskee in de fik probeerde te steken,
beginnend met de Salah ud-Din bank
6
gewijdt aan de moskee 400 jaar geleden.
Niemand anders dan boze Moslims die de Israelische soldaten in de markt doden.
Dat volgende incident kon de wereld laten zien; dat de Moslims nog steeds dat wat
heilig is in de Islam waarderen en koesteren.

Moslims zijn ook niet veilig voor Joden die het vuur openen in moskeeën zoals het
incident van Baruch Goldstein in 1982 steeds maar weer bewees. Het was niet alleen
dat Goldstein zijn aanval in de morgen pleegde, maar het was tevens ook dat de
Moslims aan het bidden waren. Het is goed om acht te slaan op de woorden van
Yitzhak Rabin toen hij over de Moslims zei: “wanneer we de moskeeën vol zien lopen voor
het ochtend-gebed en de Moslims vechten, dan zullen we Israël verlaten.”
7


Dit is het bewijs van onze vijanden dat zij zelfs weten waar de oplossing van onze
plichten van de Moslims ligt: dat is in opstand komen en vechten voor onze eer; dat
is dan wat onze Heer ons zal geven wanneer wij alleen voor Hem (subhannahu wa
ta’ala) streven. Maar laten we ook naar de situatie die voor ons ligt kijken als we in
het Heilige Land willen streven. Zij die willen streven om tegen de Joden te vechten
zullen gevangen worden genomen door de Palastijnse autoriteit, Jordaanse autoriteit
en alle andere soorten autoriteiten die trouw aan de Islam claimen voordat ze zelfs
maar Joden voor hun neus zien. Hier kunnen we zien wie het schild van de Joden en
wie het schild van de islam en haar massa is.
En als bij het Goddelijke lot zij in staat waren om Jihaad te doen, zou er een grote
heksen jacht op hen worden losgelaten zoals de andere Mujahideen die andere
landen vechten. Nadat de Jihad in deze landen bekoeld; begint de wereld deze
Moslims als terroristen te zien. Velen van hen zullen naar andere landen moeten
vluchten, waar ze zichzelf niet eens als fatsoenlijke Moslims kunnen presenteren
laatstaan als de fatsoenlijke Mujaahid veteranen die ze zijn. Sommige van hen zijn
gestorven in ballingschap en zijn begraven in Christelijke begraafplaatsen naast
ongelovige en/ of misleide mensen, beiden tegen wie hij zou hebben gevochten op
het slagveld wanneer hij nog in leven was. De Mujahideen zijn dus twee maal
beschaamd door de wereld waarin zij rechtvaardigheid tot wet wouden verheffen.
Eens wanneer zij in leven waren en over de aarde reisden en nog een keer in de
verzorging van hen na hun dood. Aan deze gemene onrechtvaardigheid moet een
einde komen.


J ihad en de Paradox

Anderen stonden op voor het gezicht van het kwaad en grijpten het vaandel van
Jihad. Deze actie bewees wel degelijk dat het zijn vruchten afwierp en het bracht

6
In het engels staat bench: ik heb dit vertaald als bank.
7
Zie het boek Arab and Jew, Wounded spirits in a Promised Land, door David Kipler.
grote successen aan deze groepen die deze idee propageerden. Wanneer men echter
geconfronteerd wordt met de lange termijn oorlog tussen de leugen en de waarheid,
bezweken sommigen onder de druk. Anderen werden moe en gaven uit frustratie
het gevecht op. Er waren sommigen van deze groepen die zo gefrustreerd raakten,
dat zij degenen pijn begonnen te doen waarvan zij eerst hielden en waarvoor ze in
het begin vochten. En sommigen keerden terug naar seculiere modellen nadat zij
deze eerst hadden vervloekt zoals: democratie, socialisme, republicanisme en
dergelijke.

Een portie van de broeders die in Jihad streven (alhoewel goed bedoeld); zijn de
Jihad die thuis bestaat vergeten. Terwijl wij zeker blij zijn dat ze voor de waarheid
staan, heeft de waarheid ook haar prioriteiten. De eerste prioriteit voor ons nu is om
eerst de afvalligen en hypocrieten te bestrijden en dan pas ons bezighouden met de
ongelovigen. Maar wat er gebeurd is is dat er een concentratie op de ongelovigen is,
wat geleidt heeft tot de uitsluiting van de afvalligen in ons eigen huis. Een inbreker
binnenshuis is zeker gevaarlijker dan één buitenshuis zoals Allah (subhannahu wa
ta’ala) ons waarschuwd:

رﺎﻔﻜﻟا ﻦﻣ ﻢﻜﻧﻮﻠﻳ ﻦﻳﺬﻟا اﻮﻠﺗﺎﻗ

O jullie die geloven, bevecht de kuffar (ongelovigen) in jullie naaste omgeving.
(9:123)

Wat er vervolgens gebeurd is heel voorspelbaar. Vanwege het vacuum dat in de
Moslim landen ontstaat, versterken en verdelen de leiders hun ziekelijk verkregen
rijkdom; sluiten ze huwelijken tussen elkaar en gaan ze met elkaar op vakantie. Wat
er gebeurd in de tussentijd is dat de maatschappij onder hun gezag steeds meer in de
war raakt en gevuld wordt met meer en meer anarchie met elk moment dat passeerd.
Dit is waarom het zo belangrijk is om deze maatschappijen te ontvlammen met het
vuur van de Jihad. Allah (subhannahu wa ta’ala) beveelt ons om dit grote principe
hoog te houden:

اوﺮﻔآ ﻦﻳﺬﻟا سﺄﺑ ﻒﻜﻳ نأ ﷲا ﻰﺴﻋ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟا ضﺮﺣو ﻚﺴﻔﻧ ﻻإ ﻒﻠﻜﺗ ﻻ ﷲا ﻞﻴﺒﺳ ﻲﻓ ﻞﺗﺎﻘﻓ ...

Strijd dan (O Moehammad) op de Weg van Allah, jij wordt slechts voor jezelf
aansprakelijk gesteld. En moedigt de gelovigen (tot de strijd) aan. Hopelijk zal Allah
het geweld van degenen die ongelovig zijn teniet doen. (4:84)
Dit is omdat één gesproken woord van waarheid in deze landen meer waard is dan
vele afgevuurde kogels in een niet-Islamitische land waar de Jihad plaatsvindt. En
één afgevuurde kogel in onze landen is meer waard dan verscheidene dode lichamen
in de niet-Islamitische Jihad landen. Dit is omdat wij het meest in deze
maatschappijen nodig zijn, hier wordt ook het meest kwaad aangedaan. Mensen in
deze landen hebben segmenten van de populatie die elke dag afvallen (van de
Islam). Zij hebben de hulp nodig van Allah (subhannahu wa ta’ala) gegeven door het
medicijn van de Shariah die de Mujahideen kunnen geven. Alleen een wonder van
Allah (subhannahu wa ta’ala) kunnen deze maatschappijen helpen. En dat wonder is
niets anders dan een grote schoonmaak van de Moslim landen door de Moslims zelf.
De medicijn die nodig is voor deze schoonmaak is wat Allah (subhannahu wa ta’ala) in
de volgende Aya heeft gezegd:

ﷲ ﻪﻠآ ﻦﻳﺪﻟا نﻮﻜﻳ و ﺔﻨﺘﻓ نﻮﻜﺗ ﻻ ﻰﺘﺣ ﻢهﻮﻠﺗﺎﻗ و ﷲ ﻪﻠآ ﻦﻳﺪﻟا نﻮﻜﻳ و ﺔﻨﺘﻓ نﻮﻜﺗ ﻻ ﻰﺘﺣ ﻢهﻮﻠﺗﺎﻗ و

En bevecht hen totdat er geen Fitnah (Shirk, onderdrukking en afwezigheid van
Shariah) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is. (8:39)

We zien dat dit de methode was die de metgezellen van de Profeet (saas) gebruikten
nadat hij (saas) gestorven was; toen de mensen weigerden om de verplichte Zakat te
betalen. De strijdplannen tegen de Romeinen en Perzen werden geschrapt en een
interne zuivering werd gevoerd, totdat alle afgedwaalden, afvalligen en hypocrieten
onder de ferme greep van de islamitische staat kwamen. Het is droevig dat wij
vandaag de dag niet zo gebrand zijn op het leren van de geschiedenis, zoals de
boosdoeners dat wel doen. Ze gebruiken de kennis van onze eigen geschiedenis
tegen ons om aan de macht te blijven. Ze kennen onze methodologie en houden ons
onwetend over onze religie. Hoe kunnen wij Allah (subhannahu wa ta’ala) met kennis
aanbidden en Zijn hulp ontvangen zolang dit gebeurd? We moeten met volle kracht
naar onze godsdienst terugkeren, zowel van binnenin als daarbuiten. Dit begint bij
de terugkeer naar het zwaard zodra de verzen worden opgelezen; voordat het te laat
is.

Met alles wat nu gebeurd en met alle ayaat van de Qoran en overleveringen van de
Sunnah, de akties van de Sahaba (ra) in de strijd tussen de waarheid en de leugen;
moeten we ons hergroeperen, onze bloed neuzen afvegen en met vastberadenheid
terugkeren naar de Islam. Alleen Islam of Kufr (ongeloof) kan overleven op aarde.
We moeten er zeker van zijn dat de rij van martelaren en vechters nooit zal eindigen
totdat de aarde glimlacht met het schijnend licht van de wetten van de Shariah van
Allah (subhannahu wa ta’ala).


Goed Nieuws

Goed nieuws voor de verloren zielen van de mensheid

Nu we het jaar 2000 hebben binnengetreden, heeft het Christendom haarzelf laten
zien dat ze ongeldig en een compleet bedrog is aangezien ze inelkaar gevallen is
onder haar eigen valse profetieën over het jaar 2000. We moeten deze tijd benutten
om tegen die afvalligen en gedessilioniseerde Christenen te praten en de Islam aan
hen te propageren. Zodat ze de soldaten van Allah kunnen worden voor een echte
zaak, een echte religie en een echte verlossing in dit leven en het Hiernamaals. Dit
grote doel geldt tevens ook voor de andere ongelovigen van de verschillende religies
alsmede voor de afgedwaalde Moslims.

Dit boek gaat niet alleen maar over Moslims en niet-Moslims in het bijzonder, maar
is tevens een petitie naar de rest van de wereld. Of je nou Joods, Christen, Moslim of
iets anders bent, iedereen wil een gelukkig leven leiden en wil het beste voor zijn
dierbaren. Islam biedt niet alleen maar de dicipline van veiligheid, maar bouwt in
degenen die Moslim zijn (en zelfs degenen die onder de Islam leven) een dicipline en
respect voor de orde die Allah (subhannahu wa ta’ala) heeft bepaald voor de
mensheid.

Wat we willen is niet slecht orde voor onze maatschappij, maar voor de gehele
mensheid dat deze bevrijdt wordt van haar verdorven en laakbare daden. Dit is
waarom de gelovigen in Allah de sceptisie uitnodigen om dit kleine werkje te
analyseren en zijn/ haar opties te overdenken. Is het de rechtvaardige en
gebalanceerde maatschappij dat hij of zij verlangt of de anarchy en ongeregelde
chaos dat in onze midden heerst?


De relatie tussen de Shariah, de Heerser, God en de Moslims

De wetten die voortkomen uit de menselijke geest heeft grote tragedies gebracht op
de wereld waarop we leven. Dit kleine blauwe planeet heeft veel meer aan onrust te
leiden gehad door de handen van de mens dan door elk ander schepsel van Allah
(subhannahu wa ta’ala). De strijdt tussen de monarchiën en de constitutionele staten
heeft tot de Eerste Wereldoorlog geleid. De communisten hebben ook een deel
gespeeld nadat het socialisme op het wereldtoneel verscheen rond die tijd. Deze
loopgraaf oorlogen brachten veel doden met zich mee, andere verminkt en andere
die naar huis terugkeerden; om nooit meer dezelfden te zijn. De felle oorlog tussen
de Christelijk gebaseerde Nationaal Socialisme in Duitsland, Fascisme in Italië en
Budhistisch gebaseerd Fasistisch Japan aan de ene kant als de as van de macht en de
Democratische en Socialistische regimes aan de andere kant, bekend als de
Gealliëeerden, was de oorlog van ideologiën dat de Tweede Wereldoorlog
veroorzaakte.

Behalve de oorlogvoering die deze wrede systemen met zich meebrachten was de
nasleep afgrijselijk. Eén op de tweeëndertig Fransen en één op de zesenveertig
Duitsers vond de dood. Het aantal doden wereldwijd rees de pan uit tot een cijfer
van ongeveer 55.000.000. En voor wat? Het eindresultaat liet de mensen nog steed
arm en hongerig, kolonisatie projecten continueerden; en de landen die niet
meededen aan de oorlog werden als achtertuin gebruikt voor trainingen en
doodskampen.

We hebben vandaag de dag ook wetten die een mix zijn van Islam en secularisme in
de Moslim landen van vandaag. Dit veroorzaakt verwarring in de harten van de
Moslims die zich afvragen wat nou precies de Islam is, die bedekt en overschaduwd
is met buitenlandse wetten. Terwijl in sommige Moslim landen de hand wordt
afgehaald van iemand die heeft gestolen, vind je in hetzelfde land banken die
leningen verstrekken en geleerden die dit goedkeuren. De mensen beginnen zich dan
af te vragen: Is rente Halaal (wettig)? Nadat zij dit punt gepasseerd zijn, beginnen de
mensen zich met rente in te laten. Vanwege het feit dat veel van deze mensen arm
zijn, begrijpen ze niet dat elk grote lening die ze krijgen terug moet worden betaald
alsmede de rente die dit met zich meebrengt. Hoe meer ze in de schulden raken hoe
ongelukkiger ze worden. De regimes arresteren uiteindelijk deze mensen en hun
familie wordt gedwongen de last te dragen van de rente die de schuldenaar heeft
laten toenemen.

Omdat de mensen in de schulden zitten wenden ze zich naar drugs en drank om aan
de realiteit te ontsnappen. Naarmate het drugsgebruik toeneemt; is het veel
waarschijnlijker dat deze mensen een criminele daad begaan om aan meer drugs te
geraken, omdat ze zich aangemoedigd voelen door de drugs die ze innemen.
Gevangeniscellen beginnen vol te raken, prostitutie stijgt doordat vrouwen die
schulden hebben en verslaafd zijn aan drugs de straat opgaan om de knoopjes aan
elkaar te binden. Al deze dingen gebeuren wanneer de gemaakte wetten van de
mens gemixt worden met de Goddelijke Wet. De hele staat raakt in gevangenschap
door de oplegging van de gemaakte wetten van de mens. Onze landen (landen met
een Moslim meerderheid zoals Algerije, Egypte, Pakistan enz. ) hebben schulden
voor geld dat onze bevolking niet eens heeft gezien. Deze mensen raken verward
door de handelingen van de bestuurders. En doordat de mensen hen beginnen te
volgen begint de maatschappij achteruit te hollen met snel stijgende moordcijfers en
andere verschrikkelijke misdaden.

De bestuurders die deze gemaakte wetten van de mens gebruiken zullen ook hun
sluwe technieken gebruiken. Soms; wannneer deze gemixte wetssystemen bestaan,
zullen er incidenten zijn dat de wet in overeenstemming is met de Goddelijke
Shariah en dus dit in totale overeenstemming zal zijn met wat Allah (subhannahu wa
ta’ala) heeft nedergezonden. Vervolgens zal dit niet alleen in tegenstelling met de
wetgeving van Allah (subhannahu wa ta’ala) zijn, maar ook vijandig in haar kern
principes aan haar zijn.
Een voorbeeld van een wet die in overeenstemming is met de Shariah is; is de wet in
het Amerikaanse rechtssysteem; dat iedereen onschuldig wordt verondersteld totdat
het bewijs tegen de persoon wordt geleverd. De reden waarom deze wet botst met de
Shariah is dat in deze zelfde wet; zullen wij terugvinden dat de wijze waarop zij de
wet gebruiken om schuld of onschuld te bewijzen totaal overhoop ligt met de
Shariah. In vele zaken zoals moord, verkrachting of diefstal wordt het menselijke
oordeel ingebracht om te beslissen over de straf. Dit is een ernstige fout, omdat het
oordeel voor deze misdaden allang uitgestippeld zijn in de wetten van Allah
(subhannahu wa ta’ala).

Aldus is het principe aan het begin slap hangend; het brengt een soort van
“onrechtvaardige rechtvaardigheid” voor iedereen die hierbij betrokken is.

De natuur van zulke wetten is om de belangen te beschermen van die
samenwerkende landen en naties die zich meer als bedrijven i.p.v. soevereine staten
gedragen. Deze wetten zijn de rechtvaardiging en heiligmaking van alle
afschuwelijke dingen die zij doen. Wanneer iemand hen op hun eigen spel begint te
verslaan (zoals in Algerije en de democratische verkiezingen) veranderen ze heel snel
de regels of schaffen ze deze helemaal af en gebruiken ze terreur taktieken. Nadat ze
weer dominant worden richten ze nieuwe regels op die in hun voordeel werken en
maken ze het in het vervolg onmogelijk om hen weer opnieuw uit te dagen. Wanneer
deze aardse wetten worden toegepast is de schade die zij brengen in hun wake niet
ten volste te meten en te begrijpen. Er zijn zoveel consequenties; dat het resultaat van
het oordelen daaraan wij het hierbij laten, omdat het anders een heel boek kan
worden over dit enkele onderwerp. We vinden religieuze mannen die na al deze
tragedie de mensen verwarren door hen te vertellen om de heerser te gehoorzamen,
aangezien dit een goddelijke maatregel is. Dit leidt aan ongehoorzaamheid aan Allah
(subhannahu wa ta’ala) aangezien meer mensen de heerser gehoorzamen i.p.v. Allah
(subhannahu wa ta’ala).

Dit is waarom het nodig is om de relatie tussen de heerser, de Shariah en de Moslims
te verduidelijken. Nadat we de relatie hebben beschreven tussen deze drie; dan zal
het mogelijk zijn om de hierboven vermelde rampen te voorkomen.

Het is van de Shariah wet begrepen; dat de heerser en de mensen waarover geheerst
wordt onder contract staan. Het onderwerp van dit contract is de Shariah. Allah is
de ultieme getuige en de Ene die de onschendbaarheid aan het regiem geeft wanneer
het zoveel mogelijk aan Zijn leiding voldoet. Allah is ook de link tussen de mensen,
de heerser en de Shariah. Omdat Hij het ontworpen en gezonden heeft; het tot
onderwerp van eed gemaakt heeft voor Zijn creatie om te gehoorzamen. Hij
(subhannahu wa ta’ala) heeft ook Zichzelf en de Shariah als de link tussen de mensen
gemaakt. Hij (subhannahu wa ta’ala) staat de mensen ook toe om een heerser aan te
wijzen die hen regeert met de Shariah en Hij heeft de heerser opgedragen om alleen
met Zijn (subhannahu wa ta’ala) wetten te heersen. Hierin staat Allah (subhannahu wa
ta’ala) de heerser toe om de mensen te straffen wanneer zij ongehoorzaam zijn aan
Hem (subhannahu wa ta’ala), terwijl de heerser zijn werk doet. Allah (subhannahu wa
ta’ala) waarschuwd de mensen om niet de heerser te volgen wanneer die met iets
anders beveelt dan de Shariah. Hij (subhannahu wa ta’ala) heeft ongehoorzaamheid
aan Zijn wet door het blind volgen van de heerser als Shirk (polythiësme)
bestempeld.
Het contract tussen de mensen en de heerser wordt bai’a (eed van trouw) genoemd.

Het onderwerp van bai’a is de Shariah. Dit zijn de linken die niemand geacht wordt
te hebben behalve als eerste prioriteit van wat er is opgenoemd. De linken tussen
mensen is een derde prioriteit nadat Allah (subhannahu wa ta’ala) de eerste heeft en de
Shariah de tweede.

Dit relaterend aan onze zaak nu; kunnen we makkelijk scherp stellen dat er GEEN
legitieme bai’a is voor elke heerser die met de Shariah knoeit aangezien hij het
contract door eigen toedoen heeft ontbonden. In Islamitische wet: de mensen zouden
hem moeten vervangen zodat het systeem van rechtvaardigheid door kan gaan. Als
de mensen dit weigeren te doen en het leger hem steunt; wordt het hele land Dar
ulHarb (openlijke verkondiging van de vijandschap tussen God en zijn creatie
wegens hun ongehoorzaamheid). De betrouwbare geleerden zouden hem dan als een
ongelovige moeten bestempelen en zijn groepen als een groep van vijanden van
Allah (subhannahu wa ta’ala) (maar niet allemaal zijn vijanden omdat een paar
waarschijnlijk alleen maar zondaars zijn).
Geleerden die falen om het juiste vonnis uit te vaardigen worden ook vijanden;
ongeacht hun kennis of religieuze handelingen. Jihad wordt dan verplicht voor elke
Moslim totdat de staat wordt hersteld en tot orde wordt gebracht met de juiste
heerser.

Het voorbeeld van vandaag is de zaak die direct gerelateerd is aan de genoemde
bovenstaande voorbeeld. Vandaag de dag heersen alle heersers zonder de goddelijke
eed van trouw. Deze omstandigheden kwamen voor het eerst aan het licht tijdens het
bewind van de Uthmaani Khilaafa. Ondanks dat deze heersers hun tekortkomingen
hadden was het absoluut niet zo dat zij de Shariah vervangden en andere wetten
anders dan wat Allah (subhannahu wa ta’ala) heeft gezonden implementeerden. Maar
toen het vuur van het nationalisme in de harten van de Egyptenaren werd ingegooid
en dit niet veel later werd gevolgd door de natie dat zichzelf Saudi noemt; deze
naties gaan weg van de goddelijke bekrachtigde wet van de Uthmaani heersers. Die
in hun tijd de Joden weghielden van het vervuilen van Palastina door hun
aanwezigheid, de grenzen openhielden voor alle Moslims die hoopten op migratie
naar Dar ulIslam, de mensen voorzagen van Sadaqa en Zakat van de Islamitische
schatkist, de Islam vestigden via Jihaad en lange veldslagen uitvoerden tegen de
Russen en de rest van de Kaafir wereld.

Deze zelfde ongehoorzame en tirannieke naties hielpen buitenlandse machten om de
Khilafaa omver te werpen en om een einde te maken aan 1300 jaar van
rechtvaardigheid op aarde om vervolgens een snelle pure barbariteit in te leiden dat
zelfs niet aan de Tartaren kan worden toegeschreven.

Deze mensen hebben niet alleen samengespannen tegen de rechtmatige Islamitische
heersers, maar zij hebben tevens hun macht met geweld gepakt. Dit geweld werd
gebruikt om de mensen te verpletteren die weigerden om hun bai’a te geven aan een
onlegitieme regering. Ongeacht de manier waarop zij aan de macht zijn gekomen;
hun bestuur is onlegitiem en de fatwa van Imaam Maalik ﷲﺍ ﻪﲪﺭ kan dat bewijzen. In
de tijd van de overname van Mansur (die de Khilaafa positie innam met geweld)
wouden de mensen bai’a geven aan an-Nafs uz-Zakiyyah ﷲﺍ ﻪﲪﺭ, deze was degene die
het meeste recht had om de Islamitische staat te besturen. De mensen redeneerden
echter hoe zij dit konden doen terwijl zij hun bai’a al aan Mansur hadden gegeven.En
zij gaven de hadith van de profeet (salla Allahu ‘alayhi wasallam) op; dat wanneer er
twee Khalifa’s waren om dan de tweede te doden die in opstand komt
8
. Imaam
Maalik’s ﷲﺍ ﻪﲪﺭ

8
We hebben tevens in deze sectie niet het recht om de mensen te vergelijken met Mansur and an-Nafs ﷲﺍ ﻪﲪﺭ,
omdat beiden van deze oorlogvoerende khalifas waren, wat niet dezelfde situatie is als die van vandaag, waar er
een oorlog was tussen een khalifa en een verrader in de vorm van de strijd tussen de `Uthmaaniyyah en de
verraderlijke heersers van Egypte en de Saudi familie. We zijn echter niet geïntresseerd in het geven van bai’a
aan een nieuwe leider als deze heersers de grenzen openen voor de Moslims om te emigreren, de Shariah
implementeren en de kuffar dwingen uit de landen van de Islam. En alleen in deze situatie kunnen we de
onderdrukking die zij plegen op persoonlijke niveau tussen hen en Allah laten. Maar voor elk duidelijke kufr,
Fatwa was dat hun bai’a aan Mansur hetzelfde was als dat van een man die
gedwongen word om van zijn vrouw te scheiden. Vanwege het feit dat het gebeurd
is onder dwang maakte het dit dus ongeldig. Alhoewel deze fatwa meer dan 1000
jaar geleden is uitgevaardigd; kan het nog steeds vandaag de dag worden toegepast.
Er is dus geen contract tussen onze huidige heersers, ongeacht de vele verkiezingen
die zij hebben en ongeacht wat wij zeggen of doen. Zolang Allah (subhannahu wa
ta’ala) hun authoriteit niet heeft erkend, dan is het aan ons om dat ook niet te doen
zoals Allah (subhannahu wa ta’ala) heeft gezegd:

ﷲ ﻪﻠآ ﻦﻳﺪﻟا نﻮﻜﻳ و ﺔﻨﺘﻓ نﻮﻜﺗ ﻻ ﻰﺘﺣ ﻢهﻮﻠﺗﺎﻗ ﷲ ﻪﻠآ ﻦﻳﺪﻟا نﻮﻜﻳ و ﺔﻨﺘﻓ نﻮﻜﺗ ﻻ ﻰﺘﺣ ﻢهﻮﻠﺗﺎﻗ

En bestrijdt hen totdat er geen Fitnah (shirk) meer is en de godsdienst volledig aan
Allah behoort. (2:193)De methodologie om onze situatie te veranderen zal in het volgende boek The Way
to Get Shari`a worden beschreven.

En ten slotte: moge Allah (subhannahu wa ta’ala) ons helpen bij het streven om Zijn
Shariah op aarde in te stellen en om deze grote beloning niet tussen onze vingers te
laten glippen. En alle Lof behoort aan Allah (subhannahu wa ta’ala), de Heer van alle
schepsels.


E Ep pi il lo oo og g

( (S SO OS S) ) S Su up pp po or rt te er rs s o of f S Sh ha ar ri ia ah h

Alle lof aan Allah (subhannahu wa ta’ala) en vrede en zegeningen op Muhammed
(salla Allahu ‘alayhi wasallam), De laatste Boodschapper van Allah (subhannahu wa
ta’ala)


Achtergrond van de formatie van SOS

Voordat SOS werd gekozen als titel in 1994; werkten de leden onder verschillende
namen in verschillende delen van de wereld. Vandaar dat SOS het voordeel heeft
van eerstehands ervaring in een wijde variatie van “hoge-druk” situaties. SOS
betrokkenheid behelsde werk in de frontlinie en samenwerking met de Jihaadische
bewegingen in Kashmir, Bosnia, Afghanistan en meest recent in Egypte, Yemen,
Algerije alsmede andere landen.


moeten we ferm staan, zelfs als de hele Ummah ervoor wordt gedood, net als de opoffering van de Mensen van
de Groeve zoals in Surat ulBuruj wordt geïllustreerd. Allah  bedankte hen ook voor hun opoffering.
Deze ervaring heeft ertoe geleid dat SOS produktief is in het streven om de
benodigde mentale, spirituele en fysieke voeding te leveren aan de Islamitische
Ummah. Nadat de Jihaad in Afghanistan eindigde en er een heksen jacht over de
hele wereld begon tegen de Mujahideen die er aan deelnamen, vonden senior leden
van SOS het noodzakelijk om een venster te vormen voor de Mujahideen zodat ze
zichzelf konden uiten. Zij wouden ook een stem geven aan de mannen in de front
linies zodat ze zich aan de rest van de wereld bekend konden maken. Dit is eigenlijk
precies de reden; omdat zij in werkelijkheid de ware en hoofd supporters van de
Shariah zijn.


Prestaties van SOS

1. Leden van SOS hebben meegewerkt om de Mujahideen te helpen, alsmede
vluchtelingen in landen zoals Afghanistan, Bosnia, Kashmir etc. Deze hulp
bestond in vele vormen, zoals het assisteren van front linie soldaten,
Islamitisch onderwijs, wederopbouw projecten, het counteren van anti-
Islamitische propaganda boven op de studies van het Islamitische verleden:
ten behoeve van het leren van fouten uit het verleden.

2. Met de hulp van Allah (subhannahu wa ta’ala) en hulp van anderen, probeert
SOS een tegenaanval in te zetten tegen anti-Islamitische propaganda op
Internationale schaal. Deze tegenaanval houd mede in het geven van de juiste
Islamitische regels in vele situaties, plaatsen en tijden. Tevens het verspreiden
van authentieke informatie over de Islamitische wereld. Deze zware taak
wordt uitgevoerd ongeacht de grootte, mankracht of bedreigingen van anti-
Islamitische krachten.Boeken van de auteur

Ruling by: Man-Made Law
Write your Islamic Will (English and Arabic)
The Need of the Shari`a
How to Get the Shari`a
The Khawaarij and Jihaad
Allah’s Governance on Earth

Tapes van Sheikh Abu Hamza al-Masri

Is it Salafism or Shaikhism?
Allah’s Governance on Earth
Tafsir Surat ut-Tawba
What is Imaan Level 1
What is Imaan Level 2
Tafsir Surah Luqmaan
Major Sins
Enemies of Islam
Join the Victorious Party
Tafsir Surat ulBaqara
Why Jihaad?
The Khawaarij and Jihaad
The Muslim Family
The Only Way to Khilaafah
Answers About Prayer
Bulugh ulMaraam &
Fiqh Lessons
Start Dealing with Israel
Muslims in the West
Liberate Makkah before Palestine
The Evil of the Tongue
The Evil Allies and the Muslims of Iraq
Questions by Minhaaj us-Sunnah Answered
About Jihaad in Bosnia
Afghanistan from Russia to Taliban
Explosion of Arabia is the will of our Prophet
Israel’s False Dream of Peace
Until they Change their Condition
Questions without Answers by Lying And Running Hilaali
Greeting Kuffar on their Holy Days
Who is the Target: Saddam or Islam?
Importance of Training
The role of the Masjid in Islam
Introduction to Fiqh
Shi`a
About La ilaha illallah
The Way of the Sahaabah
Surat ulFatiha
Important points about Ramadan And Fasting
Defending Shaikh `Umar Abdur-Rahman


Boeken in produktie

(Alle boeken zijn in het Engels, tenzij het anders wordt aangeduid)

The Straight Path for Young Muslims
Tafsir Surat ut-Tawba
Be Aware of Takfir!
Imaan