You are on page 1of 30

EFFSO Tools

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon absentee policy frånvaropolicy (för personal) absorbtion costing självkostnadskalkylering, påläggskalkylering accede to an agreement ansluta sig till ett avtal acceptance certificate övertagandecertifikat accepting commission acceptprovision accessories tillbehör accompanying letter följebrev account day likviddag account rendered ingående balans accounting bokföring, redovisning accounts ledger reskontra accounts payable ledger leverantörsreskontra accounts receivable kundfordringar accounts receivable ledger kundreskontra achieve uppnå acknowledgement bekräftelse acknowledgement of order orderbekräftelse acquire anskaffa acquisition anskaffning, förvärv acquisition cost anskaffningskostnad acquisition value nyanskaffningspris act as surety ställa borgen act of God befrielsegrund act on public contracts lag om offentlig upphandling action plan åtgärdsplan active inventory aktivt lager actual job cost efterkalkyl add-on option tillval addendum bilaga additional assessment eftertaxering additional charge eftertaxering additional freight frakttillägg additional order tilläggsbeställning additive tillsatsmedel adulterate förfalska advance against collateral förskott mot säkerhet advance booking förhandsbeställning advance invoice förskottsfaktura advance levy förtida betalning advance payment förskottsbetalning advance shipment note leveransavisering advice of despatch leveransavi advice of payment betalningsanvisning advice of receipt mottagningsbevis advice of shipment avsändningsavi advising fee aviseringsavgift aesthetics estetik affiliated company självständigt dotterbolag affinity diagram släktskapsdiagram affirmative jakande affreighter befraktare affreightment befraktning agency agentur agency agreement agenturavtal agency firm agenturfirma agenda dagordning agent affärsombud agent’s commission förmedlingsprovision

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 1

EFFSO Tools aggregate amount totalbelopp, totalsumma aggregate value totalvärde agility smidighet agility totalflexibilitet agio premie agree accounts avstämma konton agreed documents standardavtal agreement avtal agreement lapses on avtalet löper ut den agreement to bond garantiutfästelse air bill of lading flygfraktsedel air consignment note flygfraktsedel air freight flygfrakt air shipment flygtransport air transportation bill luftkonossement airway bill flygfraktsedel alcatel letter tilldelningsbrev alienable överlåtbar alienate överlåta alienation överlåtelse alienor överlåtare all risk insurance allriskförsäkring all risk policy allriskförsäkring, allriskpolis all-in price paketpris all-inclusive price paketpris all-time order slutorder alleged påstådd allocate contract tilldela kontrakt allotment tilldelning allow a claim godkänna ett krav allow a discount rabattera allowance for damage skaderabatt alteration of contract kontraktsändring amalgamation företagsfusion amicable settlement uppgörelse i godo amicably i godo amount due fordran amount guaranteed borgenssumma amount in arrear resterande belopp amount of bond borgenssumma amount payable förfallet belopp amount unpaid obetalt belopp anchorage dues ankringsavgift ancillary provision tilläggsbestämmelse annual depreciation charge årlig avskrivning annual general meeting bolagsstämma annual profit årsvinst annual statement årsberättelse anticipation inventory kampanjlager, säsonglager appeal överklaga appendix bilaga application for credit kreditansökan apply äska appointment utnämning apportion fördela appraise värdera appraiser värderingsman appreciation värdestegring appropriation anslag approximate price cirkapris apron attesttalong arbitrate skiljedomsavgöra

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 2

EFFSO Tools arbitration award skiljedomsavgörande arbitration skiljedom arbitrator skiljedomare arrangement with creditors ackordsavtal arrear efterskott arrearage obetalt saldo arrears of interest upplupen ränta arrears skuldbelopp arrival date ankomstdatum arrive at an arrangement nå en överenskommelse article of commerce handelsvara article of consumption förbrukningsartikel articles of association bolagsordning as is befintligt skick assemble sammansätta assemble to order montering mot kundorder assembling montering assembly hopsättning assembly line löpande band assent samtycke assert göra gällande assertive tvärsäker assessment bedömning asset tillgång assets kapitaltillgångar assign tilldela assignable överlåtbar assignation överlåtelse assignee befullmäktigad assignee in bankruptcy konkursförvaltare assignor överlåtare associate delägare assortment sortiment at sight avista, vid uppvisandet attachment bilaga attain ernå attest attestera attestation attestering attorney fullmaktsinnehavare audit granskning audit revision authenticate legalisera authorise bemyndiga authority to pay betalningsfullmakt authorization fullmakt authorization of payment betalningsuppdrag authorized agent befullmäktigat ombud availability tillgänglighet available goods locovaror award criteria utvärderingskriterium award notice tilldelningsbekräftelse average adjuster haveriutredare back a bill avalera en växel back order list restorderlista back order restnotera back pay retroaktiv betalning back-to-back-contract transparent avtal backdate antedatera backdated retroaktiv backer avalist backhaul returtransport backing aval

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 3

EFFSO Tools backlog orderstock bad debt oindrivbar fordran balance sheet balansräkning bank draft postväxel bankrupt’s assets konkursbo bar chart stapeldiagram bar code streckkod bareboat charter totalbefraktning bargain köpslå, pruta bargain sale gottköpsförsäljning bargaining agent förhandlingsmotpart bargaining offer förhandlingsbud barge pråm barter agreement bytesavtal barter byteshandel barter transaction bytesaffär basic agreement basavtal basic charge grundavgift basic commodity råvara basic price riktpris basis of evaluation utvärderingsgrund batch number partinummer batch sats batch size partistorlek batna batef battle of forms kolliderande avtalsförhållande become due förfalla become effective träda i kraft become valid vinna laga kraft below cost price underpris benchmarking jämförelse beneficial interest nyttjanderätt beneficial owner nyttjanderättsägare beneficial right nyttjanderätt beneficiary förmånstagare benefit of a fall in price clause prisfallsgaranti berth förtöjningsplats bias partisk bid anbud, offert bid bond offertgaranti bid pricing offertprissättning bidder anbudsgivare bill after sight avisoväxel bill at sight avistaväxel bill of entry införseldeklaration bill of lading against acceptance konossement mot accept bill of lading issued by forwarding agents speditörskonossement bill of lading konossement bill of lading to bearer konossement till innehavaren bill of lading to order orderkonossement bill of material produktsstruktur bill of material stycklista bill of measurement mätbrev bill of tonnage mätbrev bill räkning billing fakturering bin binge binding judgment lagakraftvunnen dom binding offer bindande anbud binding offer bindande offert blank power of attorney fullmakt in blanko blank signature underskrift in blanko

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 4

EFFSO Tools blanket order blankoavtal blanket release avropsorder blend recept block order blockorderavtal block order release blockordersavrop blue collar industriarbetare bona fide i god tro bonus gratifikation bonus pay bonuslön booklet broschyr bottleneck flaskhals bottleneck trång sektion, flaskhals bracket price stafflat pris bracket pricing prisstaffling brand name varumärke branded goods märkesvaror breach of agreement bryta ett avtal breach of contract kontraktsbrott break bulk lossa breaking up of the ice islossning brochure broschyr broker mellanhand bucket shop inofficiell börs bucketed system hinksystem building contractor byggnadsentreprenör bulk buyer volymköpare bulk buying partiuppköp bulk cargo bulklastare bulk commodity bulkvara bulk order kvantitetsorder bulky skrymmande bullion omyntat guld bulwark reling burden indirekta kostnader burden rate omkostnad business on joint account metaaffär buy spot köpa loco buyer köpare buyer’s market monopson buying club inköpscentral buying house inköpsagent by installments avbetalningsvis by proxy genom fullmakt cable telegram call avrop call for competition konkurrensutsätta call off avrop can-ordering gruppbeställning cancellation charges annuleringskostnader cancellation clause annulleringsklausul cancellation of agreement uppsägning av avtal cap begränsa (vite), begränsning capacity purchasing kapacitetsköp capital budget investeringskalkyl capitalised word versal begynnelsebokstav cargo last cargo ship fraktfartyg cargo terminal godsterminal carriage forward frakten obetald carrier fraktförare, transportör carrier’s lien fraktförarens panträtt carry interest löpa med ränta

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 5

EFFSO Tools cartage körpengar carte blanche blankofullmakt cartel agreement kartellavtal carton pappkartong cartooned kartongförpackad cash against documents dokumentinkasso, kontant mot dokument cash asset kassatillgång cash before delivery kontant betalning före leverans cash discount kassarabatt cash flow likviditetsflöde cash on delivery betalning vid leverans cash on delivery consignment efterkravsförsändelse cash on delivery postförskott cash price kontantpris cash purchase kontantköp cash slip kontantnota cash with order betalning i förskott, betalning vid order cask fat casting shop gjuteri category management kategoristyrning cause and effect diagram orsak-verkan-diagram ceding company cederande bolag ceiling price pristak central purchasing body inköpscentral certificate intyg certificate of conformance överensstämmelseintyg certificate of delivery leveransintyg certificate of inspection besiktningsbevis certificate of manufacture fabriksintyg certificate of origin ursprungsbevis, ursprungsintyg certified by notary public bestyrkt av notarius publicus certified to be a true copy vidimeras chain stores kedjebutiker change order ändringsorder change proposal ändringsförslag change request ändringsbegäran charge off avskriva charter befrakta charter cargo space kontrahera lastrum charter party certeparti charterer befraktare chartering agent befraktningsagent chase strategy anpassningsstrategi, nollagersstrategi chattel lösöre civil contract byggkontrakt claim for compensation ersättningsanspråk claim for damages skadeersättningsanspråk claim for indemnification ersättningsanspråk claim for refund återbetalningskrav claim for restitution återbetalningskrav claim fordran, krav, reklamation claimant fordringsägare, person som gör anspråk clause bestämmelse clause-by-clause commentary punkt-för-punkt-kommentering clean acceptance villkorslös accept clean bill of lading rent konossement clearance sale utförsäljning clearance tullbehandling cleared inwards inklarerad cleared outwards utklarerad close corporation fåmansbolag co insure samförsäkra

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 6

EFFSO Tools co-design gemensam produktutveckling co-production samproduktion co-signer medundertecknare coasting vessel kustfartyg COD parcel efterkravsförsändelse code of conduct förhållningspolicy, social policy, uppförandekod coerce påtvinga, tvinga coercive measures exekutivt förfarande cogent law tvingande lag coinsurance clause samförsäkringsklausul collaboration samverkan collateral borgensåtagande, pantsäkerhet, säkerhet collation kollationering collectable indrivningsbar collection advance agreement inkassoförbindelse collection charge hämtningsavgift collection letter kravbrev collection measure indrivningsåtgärd collective bargaining agreement kolletivavtal collective bill of lading samkonossement collective consignment samkörning collective shipment samkörning colloquial language come into force träda i kraft commence börja commerce cloud molntjänster commercial agent handelsagent commercial agreement handelsavtal commercial code handelsbalk commercial custom handelsbruk commercial invoice handelsfaktura commercial letter of credit remburs commercials of the shelf, COTS hyllvaror (kommersiella) commission agency kommissionsaffär commission agent handelskommissionär commissioned work uppdragsverksamhet commitment förpliktelse, löfte, åtagande commodities broker varubörsmäklare commodities exchange varubörs commodities handelsvaror commodity agreement råvaruavtal commodity exchange råvarubörs commodity price index varuprisindex common expense samkostnad common law sedvanerätt commonality tväranvändning company financial year bolagsår company in commendam kommanditbolag competition clause konkurrensklausul competition konkurrens competitive bidding konkurrensutsätta competitive dialogue konkurrenspräglad dialog competitive procurement konkurrensutsatt upphandling competitive tendering anbudstävlan competitiveness konkurrenskraft competitor konkurrent complaint reklamation completion certificate övertagandecertifikat completion of delivery slutleverans compliance matrix överensstämmelselista compliance matrix överensstämmelselista comply with provision efterleva bestämmelse

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 7

EFFSO Tools composition agreement ackordsavtal comprise inkludera comptroler controller concede bevilja concession beviljande, leveransdispens, bemyndigande conciliation agreement förlikningsavtal conciliation förlikning conciliator förlikningsman conclusive bindande conditional clause villkorsklausul conditions of contract kontraktsvillkor conditions of delivery leveransvillkor conditions of payment betalningsvillkor conditions of sale försäljningsvillkor conduct bedriva, utföra conformance överensstämmelse conformity likformigt consecutive days sammanhängande dagar consecutive numbers löpnummer consent samtycke consequential loss insurance avbrottsförsäkring consign konsignera consigned goods konsignationsvaror consignee godsmottagare consigner varuavsändare consignment invoice konsignationsfaktura consignment note fraktsedel consignment stock contract konsignationsavtal consignment sändning consignment varuförsändelse consignor avsändare consortium konsortium constitute utgör constraint restriktion construction contract utförandeentreprenad consultation samråd consumer durables kapitalvaror consumer goods konsumtionsvaror consumption åtgång container bill of lading containerkonossement contest bestrida contingency eventualitet, oförutsedd utgift contingent liability ansvarsförbindelse contingent oviss continuation clause förlängningsklausul continuous improvement ständig förbättring continuous operation helårsdrift contraband smugglare contract award kontraktstilldelning contract award notice efterannonsering contract blank kontraktsformulär contract form kontraktsformulär contract of affreightment fraktkontrakt contract of guarantee borgensförbindelse contract period kontraktstid contract price kontraktspris contract stipulation kontraktsbestämmelse contract with options optionsavtal contract work entreprenadarbete contracted price leveranspris contracting party kontrahent contractor entreprenör

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 8

EFFSO Tools contractual kontraktsenlig contractual penalty kontraktsvite contractual provisions avtalsbestämmelser contrary to contract avtalsstridig contribution cost pricing bidragsprissättning controller controller controlling company moderbolag convenience goods dagligvaror conveyance transport, överlåtelse, överlåtelsehandling conveyor transportband convince övertyga cooperation agreement samarbetsavtal corporate body juridisk person corrective action korrigerande åtgärd corrective maintenance felavhjälpande underhåll, korrektivt underhåll cost account efterkalkyl cost accounting efterkalkylering cost allocation kostnadsfördelning cost and freight fraktfritt cost apportionment kostnadsfördelning cost avoidance kostnadsundvikande cost ceiling kostnadsram cost center kostnadsställe cost contract löpande räkning cost estimate kostnadskalkyl cost insurance freight frakt- och assuransfritt cost kostnad cost of capital kapitalkostnad cost of interest räntekostnad cost of liquidation avvecklingskostnad cost of loading lastningskostnader cost of maintenance underhållskostnader cost of operation driftskostnad cost of procurement upphandlingskostnad cost of underage bristkostnad cost oriented pricing kostnadsprissättning cost overrun kalkylöverskridning cost plus contract löpande räkning, självkostnadskontrakt cost price självkostnadspris cost value method parivärdemetod counter-claim motkrav counterfeit förfalska, oäkta counterfoil talong countermand avbeställa country of origin ursprungsland courtesy artighet covering letter följebrev crainage kranhyra crane lyftkran credit advice kreditnota credit agreement kreditavtal credit note kreditfaktura credit rating kreditvärdighet credit reporting agency kreditupplysningsbyrå crew besättning crew manskap cross tabulation korstabeller cross-functional team tvärfunktionell grupp currency clause valutaklausul currency restriction valutarestriktion currency risk management valutariskhantering currency valuta

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 9

EFFSO Tools current assets omsättningstillgångar current budget driftsbudget current exchange rate dagskurs curriculum vitae meritförteckning curtail inskränka curtailment driftsinskränkning custody bill of lading förvaringskonossement custody charge depåavgift customary tare usotara customer order decoupling point kundorderpunkt customization kundanpassning customs agent tullagent customs bill of entry införseltillstånd customs clearance tullavgift cutback nedskärning daily allowance traktamente damage estimate skadeberäkning damage in transit transportskada damage liability skadeersättningsskyldig damage notification skadeanmälan damages clause bötesklausul date of arrival ankomstdatum date of postmark poststämpelns datum day book diarium day rates contract timräkning day-book number diarienummer dead freight fautefrakt dead on arrival defekt vid ankomst dead weight dödvikt dealer’s price återförsäljarpris debentured goods tullrestitutionsgods debt collection agency inkassobyrå debtor gäldenär deck cargo däckslast decline an offer avböja ett anbud decline förkasta anbud eller förfrågan decoy bulvan deduct avräkna deductible avdragsgill deduction avdrag deed handling deed of transfer överlåtelsehandling deemed anses default betalningsförsummelse default of payment utebliven betalning defeasance annullering defeasible annullerbar defect brist, felaktig defective goods felaktiga varor defer dröja deferral uppskov deferred charges förutbetalda kostnader defray bestrida defrayal bestridande delay försening delivered free at your warehouse fritt ert magasin delivered free franko delivery capacity leveransförmåga delivery condition leveransvillkor delivery confirmation leveransbekräftelse delivery control leveranskontroll delivery date leveransdatum

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 10

EFFSO Tools delivery dependability leveransprecision delivery follow-up leveransuppföljning delivery note följesedel delivery notice leveransbesked delivery reliability leveransprecision delivery reminder leveranspåminnelse delivery schedule leveransplan delivery term leveransvillkor demand chain efterfrågekedja, behovskedja demijohn damejeanne demise charter totalbefraktning demur invända demurrage överliggedagsersättning depletion värdeminskning depreciable assets avskrivningsbara tillgångar depreciation avskrivning design and build contract totalentreprenad designate namnge deterioration förfall deterioration försämring develop utveckla deviation avvikelse devisable delbar diary dagbok dirty bill of lading konossement med förbehåll disburse utbetalning discharge a ship lossa ett fartyg discharge afloat flytande lossning discharging expense lossningskostnad disclaimer friskrivningsklausul discount against cash kassarabatt discount rabatt disembark landsättning dismantling nedmontering dispatch avsända dispatch department avsändningsavdelning dispatch goods ilgods dispatch money tidsvinstersättning dispatch note avsändningsavi disposal time dispositionstid dispositive law dispositiv lag/rätt dispute tvista dividend aktieutdelning divulge delge dock company frihamnsbolag dock receipt hamnkvitto dockage pris för utnyttjande av hamnplats doctrine of frustration fullgörelsehinder documentary credit remburs documentary remittance dokumentremissa domestic articles hushållsartiklar down payment, dp handpenning draft agreement avtalsutkast draft contract kontraktsförslag draft settlement förlikningsförslag draft tratta drawee trassat drawer trassent drayage hemtransportkostnader drop size discount volymrabatt drop size incentive volymrabatt dual sourcing parallellförsörjning

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 11

EFFSO Tools due date förfallodag due diligence förvärvsutredning duration of agreement avtalstid duration varaktighet dutiable article tullpliktig vara duty free tullfri earliest due date tidigaste färdigdatum early material authorisation materialbemyndigande early payment förskottsbetalning early start agreement avtal för tidiga aktiviteter earning inkomst effectiveness verkställighetsförmåga emphasise framhålla employer arbetsgivare, uppdragsgivare empower bemyndiga enclosure bilaga endogenous endogen enforce a claim göra ett anspråk gällande enquiry anbudsförfrågan ensure tillse entitled to berättigad till equity capital aktiekapital escalation clause eskaleringsklausul vid tvist escalator clause indexklausul escape clause hävningsrättsklausul estimate of cost kostnadsförslag estimator kostnadsberäknare even-handed opartisk ex gratia payment ersättning utan juridisk förpliktelse ex warehouse fritt lager ex works fritt fabrik excavation works markentreprenad excepted perils clause friskrivningsklausul excess capacity överkapacitet excessive oskälig exchange application valuta ansökan exchange rate växelkurs excise punktskatt exclusive agency generalagentur exclusive agent generalagent exclusive right ensamrätt executable genomförbar execute utföra execution code utsökningsbalken execution utförande exercise utnyttja exhibit bilaga exit clause hävningsrättsklausul exogenous exogen exoneration clause friskrivningsklausul exorbitant price ockerpris exorbitant price ockerpris expected utility value förväntat nyttovärde expediter leveransbevakare expediting forcering av order, leveransbevakning expenditure estimate utgiftsplan expenditure utgift expense utgift expiration date sista giltighetsdatum export agent exportagent export commodities exportvaror export compliance exportöverensstämmelse

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 12

EFFSO Tools export declaration utförseldeklaration expose to competition konkurrensutsätta express delivery ilbefordran express goods ilgods express referens uttrycklig hänvisning expressly uttryckligen extortionate price ockerpris face value nominellt värde facility anläggning fail to arrive utebli fail to notice förbise failsafe idiotsäker, säker failure fel failure modes effects analysis feleffektanalys fair average quality genomsnittskvalitet faulty delivery felaktig leverans feasibility study förstudie feedback återkoppling feign work maska field purchaser fältinköpare filing arkivering filing clerk arkivarie final arrangement slutuppgörelse financial statement finansiell rapport finished goods inventory färdigvarulager firm offer fast anbud first article inspection utfallsprov first come first served först till kvarn first cost självkostnad first in first out lägsta värdets princip first open water första isfria vatten first refusal förköpsrätt, förtursrätt first right förtursrätt first tire sourcing primärsourcing fiscal year räkenskapsår fixed assets fasta tillgångar fixed-price contract fastpriskontrakt flat price enhetspris flat rate enhetspris flexible tariff stafflad tariff floor stock öppet lager follow-on contracts fortsatta beställningar force påtvinga, tvinga forecast prognos forecasting prognostisering forfeit förverka fork lift truck gaffeltruck form of payment betalningssätt formula recept forward buying prognosköp forward charges efterkrav map betalning forward contract terminskontrakt forward delivery terminsleverans forward payment förskottsbetalning forwarding agent speditionsfirma forwarding agent speditör forwarding commission speditionsprovision forwarding department speditionsavdelning forwarding firm speditionsfirma forwarding spedition foul bill of lading konossement med förbehåll foundation works markentreprenad

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 13

EFFSO Tools fragile ömtålig frame agreement ramavtal framework agreement ramavtal fraudulent invoice bluff-faktura free alongside fritt vid fartygssida free alongside quay fritt vid kaj free average franchise free from defects felfri free from fault felfri free goods tullfria varor free harbour tullfri hamn free of all average fritt från alla anspråk vid haveri free of cost kostnadsfri free on board bordfritt free trade area frihandelsområde free trade association frihandelssammanslutning free-issue material tillhandahållande av material freight account frakträkning freight advance fraktförskott freight agent befraktningsagent freight agreement fraktavtal freight bill frakträkning freight collect mottagarfrakt freight contract befraktningskontrakt freight deposit godsbangård freight depot godsbangård freight documents frakthandlingar freight frakt freight home returfrakt freight insurance fraktförsäkring freight yard godsbangård freightage fraktavgift freightliner godsexpresståg freshness date bäst före datum fringe benefit löneförmån fully paid till fullo betald fungible goods fungibla varor futures terminer gazump trissa upp pris i efterhand general agency generalagentur general agent generalagent general agreement generalavtal giro payment girobetalning global amount totalbelopp glut the market dumpa på marknaden go surety ställa borgen good faith god tro goods department godsmottagning goods grouping samkörning goods in bond tullnederlagsgods goods liable to excise duty accisbelagda varor grace anstånd grade kvalitetsklass graded tariff stafflad tariff graduated tariff stafflad tariff gross amount bruttobelopp gross price list bruttoprislista gross weight bruttovikt group incentive gruppackord groupage service samlastningstrafik grouping agent samlastningsföretag growth tillväxt

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 14

EFFSO Tools haggle pruta half-pallet halvpall hand over överlämna hand-made handgjord handling costs hanteringskostnader haul flytta haulage contractor åkeri haulage costs kostnader för vägtransport av gods haulage transport hedge hedge hedge inventory garderingslager hedging contract hedgingavtal hereinafter nedan hire purchase agreement avbetalningskontrakt hire purchase sale avbetalningsförsäljning hire-purchase avbetalningsköp hoard hamstra hold cargo rumslast holiday allowance semesterlön homeward freight returfrakt hoshin planner hoshinplanering hourly wage timlön hub and spoke navdistribution hub knutpunkt idle time stilleståndstid impede förhindra, hindra impediment hinder implement implementera implied condition underförstått villkor import agent importagent import commodities importvaror import embargo importförbud import licence införseltillstånd import quota införselkontingent imprest förskott in due form formenlig in force giltig in good faith i god tro in specie kontant in the event of non-delivery i händelse av obeställbarhet in-house egen regi incapacity clause lytesklausul incentive ackord, incitament, sporre income intäkt inconsistent terms motstridiga villkor incorporate bolagisera incorporated company aktiebolag incremental cost särkostnad incumbent to ankommer incur ådraga sig indemnification gottgörelse indemnified party skadeståndsberättigad part indemnify hålla skadeslös indemnity clause skadeståndsklausul indemnity skadestånd index clause indexklausul indirect cost indirekta kostnader inexpensive billig inferior goods underhaltiga varor infringement intrång inherent vice befintlig brist initial sample test utfallsprov

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 15

EFFSO Tools injunction föreläggande inordinate price ockerpris inquiry enkät insofar såvitt inspection certificate besiktningsbevis installment avbetalning installment contract avbetalningskontrakt installment plan avbetalningsplan insurance agent försäkringsagent insurance försäkring insure försäkra, ta en försäkring intellectual property rights immateriella rättigheter intelligence upplysningar interchangeability utbytbarhet interest ränta inundate the market dumpa på marknaden invalidity ogiltighet inventory lager inventory turns lageromsättningshastighet investment appraisal investeringsbedömning invitation to tender anbudsinbjudan invite tenders for infordra anbud invoice faktura, räkning invoice scam bluff-faktura invoicing charge faktureringsavgift irrevocable oåterkallelig itemize specificera itemized invoice specificerad faktura joint and several en för alla och alla för en joint and several liability gemensam ansvarighet joint cargo samkörning joint consultation samråd joint loading samkörning joint operation samkörning joint order samlingsorder joint ordering sambeställning joint production price samproduktionspris joint production samproduktion joint replenishment sambeordring joint stock company aktiebolag, handelsbolag joint venture metaaffär, samarbetsbolag just-in-time rättidighet kanban card kanbankort kanban purchase order kanbanbeställning keep minutes protokollföra keg kagge key commodity manager strategisk inköpare key job nyckelbefattning key performance indicator nyckelprestationsindikatorer kickback muta label etikett labour only contract arbetskraftskontrakt laden fullastad lag försening last call förköpsrätt last call förtursrätt last in, first out sist in, först ut last time buy sistagångsköp last time order slutorder last time supply sistagångsleverans law on public procurement lag om offentlig upphandling lawyer jurist, juridisk rådgivare

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 16

EFFSO Tools lay day liggedag layoff permittering (av anställda) leader bait lockvara learning curve inlärningskurva lease leasa least-cost point lägsta kostnadspunkt legal claim rättsanspråk legal person juridisk person legal tender lagligt betalningsmedel legalize lagligen bekräfta legally binding rättsligt bindande leniency överseende let out under subcontract legotillverka letter of allotment tilldelningsbekräftelse, tilldelningsbeslut letter of attorney fullmakt letter of credit agreement rembursförbindelse letter of credit remburs letter of intent avsiktsförklaring, viljeförklaringsbrev leverage hävstång liabilities skulder liability under a guarantee borgensansvar lien clause panträttsklausul lien panträtt lighterage pråmavgift limited liability company aktiebolag limited partner kommanditdelägare limited partnership company kommanditbolag liner traffic linjefart liquid assets likvida medel liquidated damages leveransvite liquidatition konkurs liquidator konkursförvaltare liquidity likviditet list of compliance överensstämmelselista list of delivery limits leveransgränslista list price listpris litigate processa litigation process load lasta loading berth lastningsplats loading charge lastningskostnader loading lastning local agent platsagent loco spot lodge a claim reklamera lodge a protest protestera lodge complaints klaga lodging allowance inackorderingstillägg long term agreement långtidsavtal long term maintenance agreement långtidsunderhållsavtal long term supply agreement långtidsleveransavtal long-term contract långtidsavtal long-term långfristig loss leader lockvara loss on exchange agioförlust lot number partinummer lot parti, sats lot sizing partiformning lot splitting partiklyvning low cost country lågkostnadsland lowball bid inkilningspris lull lågsäsong

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 17

EFFSO Tools lump sum contract klumpsummekontrakt machine-hour cost maskintimkostnad machine-made maskintillverkad mail order company postorderföretag main carriage paid huvudfrakten betald main carriage unpaid huvudfrakten obetald maintainability underhållbarhet maintenance agreement / contract underhållsavtal maintenance bond underhållsgaranti make a contract kontraktera make an appeal to anföra besvär hos make-to-order kundorderproduktion, tillverka mot order make-to-stock lagerorderproduktion, tillverka mot lager making good gottgörelse mala fide mot bättre vetande man of straw bulvan managing clerk prokurist mandatory obligatoriskt manufacturability producerbarhet manufactured goods industriprodukter manufacturing bill tillverkningsstruktur manufacturing order tillverkningsorder manufacturing process tillverkningsprocess manufacturing tillverkning mapping kartläggning mark-up pricing påläggsprissättning mark-up pricing självkostnadsprissättning mark-up pålägg, påslag market appraisal marknadsbedömning market survey marknadsundersökning master agreement huvudavtal, ramavtal mate’s receipt lastkvitto, styrmanskvitto materials management materialstyrning materials requirements planning materialbehovsplanering materials requirements planning nettobehovsplanering maturity date förfallodag maverick buy vilt köp maverick purchasing vilda köp means of conveyance transportsätt means of production produktionsmedel means tested maintenance behovsprövat underhåll measured work ackordsarbete measurement cargo skrymmande last measurement freight frakt efter volym measurement rules mängdregler mediate medla merchandise varor merchant fleet handelsflotta merchant ship handelsfartyg method of payment betalningssätt method statement metodbeskrivning middleman mellanhand mileage allowance milersättning milkrun mjölkrunda mintage myntsystem minutes of meeting mötesprotokoll misappropriate förskingra mission uppdrag mistake proofing felförebyggande mitigate lindra, mildra mitigation lindring mode of delivery leveranssätt

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 18

EFFSO Tools mode of transportation transportsätt monitoring uppföljning monthly account månadsavräkning moor förtöja moratorium förlängning av betalningsfrist mortgage pantförskrivning most economically advantageous tender mest ekonomiskt fördelaktiga anbud movable assets lösöre movement certificate varucertifikat multiple purchase agreement avropsavtal mutual ömsesidig negligence clause friskrivningsklausul negligence försumlighet, oaktsamhet, vårdslöshet negligent vårdslös negotiable bill of lading överlåtbart konossement negotiable letter of credit negocieringsremburs negotiable överlåtbar negotiation förhandling net amount nettobelopp new acquisition nyanskaffning newsvendor lösnummersäljare nominate namnge non-conformance avvikelse non-delivery utebliven leverans non-liability clause friskrivningsklausul non-negotiable bill of lading rektakonossement non-payment bristande betalning non-terminable contract ouppsägbart kontrakt notary public notarius publicus notice of payment betalningsanvisning notice of termination of contract uppsägning av kontrakt notice of termination uppsägning notice to deliver avropsorder notice to proceed avrop notification avisering notification of loss transportskadeanmälan notification schedule avropsplan notified body anmält organ nullity ogiltighet oath ed oblige påtvinga, tvinga obsolescence obsolescens, inkurans obsolete inkurant obsolete stock inkurant lager obstacle hinder obtain anskaffa offer offert offer sample offertprov offeree anbudstagare offeror anbudsgivare official receiver konkursförvaltare omission underlåtenhet omit underlåta, utelämna on account i avräkning, à conto on board bill of lading ombordkonossement on consignment i konsignation on contract på entreprenad on deferred terms på avbetalning on demand vid anfordran on easy terms på avbetalning on maturity på förfallodagen on order uteliggande order

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 19

EFFSO Tools one off pricing projektbaserad prissättning one-year agreement ettårsavtal onus of proof bevisningsskyldighet open bill of material öppen produktstruktur open books öppna böcker open indents öppen rekvistion open procedure öppet förfarande open-end contract kontrakt utan slutgiltigt fastställda villkor opening inventory initiallager operating budget driftsbudget operation verksamhet operations strategy verksamhetsstyrning opt föredra option to purchase förköpsrätt order acknowledgement orderbekräftelse order acknowledgement ordererkännande order confirmation orderbekräftelse order penetration point kundorderpunkt order quantity orderkvantitet ordering cost ordersärkostnad ordering date beordringstidpunkt original bill of lading originalkonossement out-of-date föråldrad outbid överbjuda outlier utstickare outturn sample utfallsprov overdraw övertrassera overdue eftersläp overdue förfallen till betalning, försenad, obetald overhaul översyn (underhåll) overhead omkostnad overissue överuttag overriding clause hävningsrättsklausul overstate överdriva overtime övertid ownership äganderätt package deal kombinationsaffär package emballage, kolli package freight styckegods packing förpackning pallet crate pallåda pallet flow rack rullfackslager pallet lastbärare, lastpall palletising palletering palletized goods palleterat gods pamphlet broschyr parcel goods paketgods parent company bond moderbolagsgaranti parent company moderbolag part delivery delleverans partial delivery delleverans partial payment delbetalning partial shipment delskeppning parts list stycklista patchwork fuskverk patent agency patentbyrå paternoster storage paternosterverk pay back restituera pay in arrear betala i efterskott pay-for-perfamnce prestationsbetalningar pay-off återbetalningstid payback återbetalning

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 20

EFFSO Tools payee betalningsmottagare, remittent payment on account förskott peg to an index indexreglera pegged prices prisstopp penalties leveransböter penalty clause bötesklausul perfect order metric perfekt order-mätetal perfect order orderperfektion perform utföra performance bond fullgörandegaranti performance criterion utvärderingskriterium performance guarantee fullgörandegaranti performance measurement prestationsmätning performance requirement prestandakrav peril risk period of grace respittid period of limitation preskriptionstid peripherals kringutrustning perishable ömtålig perishables lagerkänsliga varor perjury mened perpetual inventory lagerbokföring, löpande inventering pertain tillhöra petty cash handkassa petty larceny snatteri phantom item fiktiv artikel pilferage snatteri pitting suppliers spela ut leverantörer place of delivery leveransort plaintiff målsägare plan of redemption amorteringsplan pledge pant, säkerhet pledgee panthavare plummet rasa point of sale försäljningspunkt policy of insurance försäkringspolis poll enkät port of arrival ankomsthamn portfolio company investmentbolag portfolio portfölj post free portofri postponement framflyttning power of attorney fullmakt pre-assessment förrevision pre-tender meeting anbudsgivarmöte precede föregå preceding föregående predecessor föregångare premature förtida prerequisite förutsättning (grundläggande förutsättning) preventive maintenance förebyggande underhåll preventive maintenance preventivt underhåll price agreement prisavtal price bracket prisklass price club inköpscentral price cut prisminskning price floor minimipris price freez prisstopp price index clause prisindexklausul price markup prishöjning price range prisband price schedule prisförteckning

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 21

EFFSO Tools price variance prisvarians pricing prissättning primary commodity råvara prime cost principle pricing påläggsprissättning prime cost principle självkostnadsprincip prime cost självkostnad principal agreement huvudavtal principal condition huvudvillkor principal uppdragsgivare principle of equal treatment likabehandlingsprincipen principle of equal treatment principen om likabehandling principle of mutual recognition principen om ömsesidigt erkännande principle of non-discrimination principen om icke-diskriminering principle of transparency transparensprincipen prior information notice förhandsannonsering pro forma invoice provisorisk faktura procard inköpskort process process procuration holder prokurist procurement anskaffning procurement card inköpskort procurement engineer inköpare, teknisk inköpare procurement officer offentlig upphandlare procurement upphandling product liability produktansvar product recall produktåterkallelse production part approval test utfallsprov production rate produktionstakt production tillverkning profit and loss account resultaträkning profit margin vinstmarginal progress payments prestationsbetalningar project charter projektdirektiv, projektledaravtal prolongation förlängning promotion kampanj promptly skyndsamt proposal anbud proprietary äganderätt proprietors capital eget kapital provision bestämmelse provision of contract kontraktsbestämmelse provisional invoice proformafaktura provisional sums provisoriska summor provisions of an agreement avtalsbestämmelser proximity närhet proxy fullmakt public company aktiemarknadsbolag pull behovssug pull date bäst före datum punch list restpunktlista punctuality leveransprecision purchase agreement köpeavtal purchase anskaffa purchase contract köpekontrakt purchase day book inköpsjournal purchase for settlement köpa på termin purchase forward köpa på termin purchase köpa purchase ledger leverantörsreskontra purchase money köpeskilling purchase option förköpsrätt purchase order beställning, inköpsorder

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 22

EFFSO Tools purchase sample köpprov purchaser avnämare, beställare, inköpare purchasing agent inköpsagent purchasing centre inköpscentral purchasing clerk inköpare purchasing contract köpekontrakt purchasing decision inköpsbeslut purchasing executive inköpschef purchasing kanban inköpskanban purchasing manager inköpschef purchasing price variance inköpsprisvarians pursuant to the agreement clause enligt avtalsklausul purveyor proviantleverantör, säljare put out to tender infordra anbud quadrant analysis kvadrantanalys quantity contract mängdkontrakt quantity discount kvantitetsrabatt quarantine karantän quick reference guide lathund quorum kvorum quota of imports importkontingent quotation anbud, offert quoted company aktiemarknadsbolag rack pallställ rack ställage ramp up taktökning random stickprovsvis rate based taktbaserad rate of commission provision rate takt ratify bekräfta, ratificera rationale logisk grund (för ett beslut), motivering raw material råmaterial re-deliver återleverera re-shipment vidarebefordran reach truck skjutstativtruck rebate rabatt receipt inleverans, kvitto reciprocal contract reciprokt avtal reciprocal purchase reciproka köp reckless vårdslös reconciliation arrangement förlikning reconciliation avstämning recourse regress rectify korrigera, åtgärda recur återuppstå recurring costs repetitiva kostnader, återkommande kostnader recurring review upprepad granskning recycle återanvända red-tape byråkratism redeem återköpa redeemable återlösbar redemption bottle pantflaska redemption inlösen, återköp redundancy redundans, övertalighet redundant friställd reference sample varuprov refund of freight fraktrestitution refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift refundable återbetalbar refusal to deliver leveransvägran refuse vägra

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 23

EFFSO Tools reimburse gottgöra, återbetala reimbursement återbetalning av gjorda utbetalningar reinsurance återförsäkring reject förkasta released order frisläppt order relinquish överlåta relocate omlokalisera remedy avhjälpa, gottgörelse remittance charge överföringskostnad remittance in cash kontantöverföring remnant stock restlager remunerate ersätta remuneration ersättning renegotiate omförhandla renewal förlängning renounce a claim avstå ett anspråk renounce avstå från rental agreement hyreskontrakt repairable reparabel repeat an order efterbeställa repeated tender skiljebud replacement cost återanskaffningsvärde replenish påfylla replenishment lead time återanskaffningsledtid replenishment level återfyllnadsnivå replenishment påfyllnad, återanskaffning, återfyllnad replenishment time återanskaffningshastighet repurchase clause återköpsklausul repurchase återköpa request anmoda, äska request for purchase order inköpsanmodan request for quotation/offer/bid/tender/proposal anbudsförfrågan require erfordra, kräva requisition anmodan resale price återförsäljarpris rescheduling omplanering rescind häva reserve price minimpris (i auktion) reserve price pristak response time svarstid résumé meritförteckning retail business detaljhandel retail price detaljhandelspris retailer återförsäljare retaining pay väntetidsersättning retaliation repressalier retention bond slutbetalningsgaranti retention payment retentionsbetalning, slutbetalning return cargo returlast revenue intäkt reversible purchase uppsägningsbart köp review genomgång, granskning revocable återkallelig, återkallningsbar revocation of bid återkallande av anbud revolving letter of credit revolverande remburs rework omarbeta rework order omarbetningsorder right of appeal besvärsrätt right of option förhandsrätt right of recourse regressrätt right of repurchase clause återköpsklausul right of retention retentionsrätt

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 24

EFFSO Tools risk risk road haulage vägtransport road transport vägtransport rock-bottom price bottenpris rock-bottom price lägsta pris rogue purchasing vilt köp root cause analysis rotorsaksanalys rough draft utkast routine maintenance periodiskt underhåll routing operationsföljd royalty royalty run-out time täcktid rush order snabborder sack säck safe säker safe-keeping charge depåavgift salary lön sale on commission kommisionsförsäljning sale on trial försäljning mot prov sales ledger kundreskontra sales pitch säljargument salutation hälsning salvage value restvärde sample stickprov sampling provtagning scaffolding works ställningsentreprenad scam svindleri scarcity brist scope of supply leveransomfattning score card poängkort, styrkort scrap kassation sea freight sjöfrakt seasonal fluctuation säsongsvariation seasonal inventory säsongslager seaworthy sjövärdig second tire sourcing sekundärsourcing secure säker secured advance förskott mot säkerhet seizure utmätning self assessment egenbedömning self billing självfakturering semi-manufacture halvfabrikat senior purchaser inköpare i ledande befattning sequence turordning sequester kvarstadsbelägga service level agreement servicenivåavtal servitude servitut set of bills of lading konossementsats set up cost fast kostnad settlement förlikning settlement of claim skadereglering settlement uppgörelse setup cost ställkostnad severability clause severabilityklausul severe allvarlig shadow price skuggpris sham contract skenavtal shiftworking skiftgående ship chandler skeppsfurnare ship-owner’s agent rederiombud ship’s agent befraktningsagent ship’s hull kasko

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 25

EFFSO Tools ship’s rail skeppsreling shipbroker skeppsklarerare, skeppsmäklare shipment on consignment konsignationssändning shipment varuparti shipping agent skeppsklarerare, speditör shipping discount exportrabatt shipping note leveransnota shoddy workmanship hafsverk shop calendar verkstadskalender shop floor stock golvlager short delivery underleverans short sale contract försträckningsavtal shortage cost bristkostnad shortcoming leveransbrist shorthand stenografi shrinkage inkurans, svinn sight collection avistainkassering sight letter of credit avistaremburs signatory signatär signing clerk prokurist silent agreement tyst accept site purchaser fältinköpare skeleton agreement ramavtal skimming snatteri slack glapp slow moving stock clause restlagerklausul smoothing utjämning snag list restpunktslista sole agency generalagentur sole convenience eget gottfinnande sole convenience gottfinnande (eget) sole proprietorship enskild firma sole right ensamrätt sole trader enskild firma solicitation anbudsannonsering solicitation process upphandling solicitor jurist solvency soliditet source källa sourcing area manager sourcingansvarig spare capacity reservkapacitet specimen signature provexemplarsanteckning spend analysis spendanalys spot business kassaaffär spot goods locovaror stakeholder intressent standard contract standardkontrakt standard form contract standardformulärkontrakt standing order stående order staple commodity stapelvara staple goods stapelvara state the average verkställa dispasch state utility statligt verk statement of work uppdragsbeskrivning stevedore stuveriarbetare stimulus incitament stipulation föreskrift stock account lagerkonto stock article lagervara stock control lagerstyrning stock lot lagerparti stock order lagerorder

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 26

EFFSO Tools stock varulager stockist lagerhållare stockist återförsäljare stockout lagerbrist stowage factor stuvningsfaktor straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar straight bill of lading rektakonossement strategic purchaser strategisk inköpare strip a container lossa en container stub talong stuff a container lasta en container sub-contract legotillverka sub-contractor legotillverkare, underentreprenör sub-total delsaldo subcontracting legotillverkning, utlego subject to previous delivery förbehåll för mellanleverans subject to prior sale förbehåll för mellanförsäljning sublet hyra ut i andra hand suborder avropsorder subrogation insättning av ersättare subsequent delivery efterleverans subsidiary dotterbolag subsidy subvention successive delivery successiv leverans successor efterföljare sunk cost påtvingade kostnader, tagen kostnad superior överordnad supervision tillsyn, förman supervisory board bolagsstyrelse supplementary agreement tilläggsavtal supplier assessment leverantörsbedömning supplier balanced scorecard leverantörsbalanserade styrkort supplier conditioning leverantörsformning supplier evaluation leverantörsutvärdering supplier kanban leverantörskanban supplier leverantör supplier managed inventory leverantörsstyrt lager supplier rating leverantörsvärdering supplier satisfaction form leverantörsenkät, nöjd-leverantörsenkät supply agreement avropsavtal, leveransavtal supply chain försörjningskedja supply chain management styrning av försörjningskedjan supply commitment leveransåtagande supply leverera supply manager inköpare, leverantörsstyrare supply policy leveranspolicy supply utbud surcharge extraavgift surety bond borgensförbindelse surety borgen surplus capacity överskottskapacitet surplus material överskottsmaterial surplus överskott surrender avträda survey besiktning, enkät suspend upphöra med sustain lida tacit agreement tyst överenskommelse tacit underförstådd tag etikett take delivery godmottaga take in tow bogsera

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 27

EFFSO Tools taking over certificate övertagandecertifikat taking over övertagande takt time takttid tally godsräkning tally out packsedel tally trade avbetalningshandel tantième tantiem target cost contract with variable fee incitamentsavtal target price målpris task uppgift task wage ackordslön tenancy agreement hyreskontrakt tenant hyresgäst tender anbud, offert tender bond offertgaranti tender clarification anbudsnollställning tender clarification nollställning av anbud tenderer anbudsgivare tendering procedure upphandling tenor letter of credit tidsremburs tentative preliminär tenure besittningsrätt term bestämmelse term of agreement avtalstid term of delivery leveranstermin term of notice uppsägningstid term of payment betalningstid terminability uppsägbarhet termination clause uppsägningsklausul termination of agreement uppsägning av avtal terms of agreement avtalsvillkor terms of contract kontraktsvillkor terms of delivery leveransvillkor terms of payment betalningsvillkor tertiary sector servicesektorn tests of significance signifikanstest the principle of proportionality proportionalitetsprincipen third party logistics tredjepartslogistik threshold clause indexklausul thrift sparsamhet through bill of lading genomgångskonossement throughput produktionstakt tie to an index indexreglera time charter tidscerteparti time of arrival ankomsttid time of maturity förfallotid time series analysis tidsserieanalys time sheet contract timräkning time study tidsstudie time-phased order point tidsberoende beställningspunkt title deed åtkomsthandling title deed äganderättshandling title to äganderätt to initial parafera tollgate kontrollpunkt tool agreement verktygsavtal total cost of ownership total ägandekostnad tow bogsera traceability spårbarhet trade agreement handelsavtal trade allowance handelsrabatt trade association branschorganisation

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 28

EFFSO Tools trade term handelsterm, leveransklausul trading prohibition näringsförbud trainee lärling transfer överlåta transferable överlåtbar transit goods transitgods transport damage transportskada transshipment charge omlastningskostnad transshipment goods omlastningsgods travel allowance resekostnadsersättning trial order försöksorder trial purchase provköp trim a cargo lämpa last true copy likalydande avskrift trust company förvaltningsbolag trustee förvaltare turn-key plant nyckelfärdig anläggning turnover omsättning turnpike vägtull two bin system tvåbingesystem unamity enhetspris unbiased opartisk unchartered obefraktad unconditional ovillkorlig undertake förplikta sig undertaking förpliktelse, åtagande undischarged olossad unexamined for customs oförtullad ungraded osorterad union contract kolletivavtal unit cost styckkostnad unit price contract à pris kontrakt unit price styckpris unload lasta av unloaded olossad unloading avlastning unloading charge lossningskostnad unsaleability inkurans unsaleable inkurant untransferable oöverlåtlig upstream uppströms upsurge konjukturuppgång upsurge uppsving upswing konjukturuppgång uptime tillgänglig tid upturn konjukturuppgång usage praxis usage åtgång usance bill usoväxel usance draft usoväxel usufruct nyttjanderätt usufructuary right nyttjanderätt usurer ockrare usurious interest ockerränta usurious price ockerpris usury ocker utilisation rate utnyttjandegrad utilise utnyttja utility value bruksvärde wage lön wait time väntetid waive a right avstå en rätt

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 29

EFFSO Tools waive avstå från waiver avstående från rättigheter waiver clause avsägelseklausul waiver leveransdispens valid giltig validity giltighet value analysis värdeanalys value at cost anskaffningsvärde value chain värdekedja value engineering värdekonstruktion value stream mapping värdeflödesanalys warehouse certificate lagerbevis warehouse charge lagringskostnad warehouse clerk warehouse company frihamnsbolag warehouse lager, lagerställe warehouse receipt lagerbevis warehousing lagerhantering variable costs rörliga kostnader variations ändrings- och tilläggsarbeten warrant of attorney fullmakt warranty bond underhållsgaranti warranty claim garantianmälan warranty garanti med avseende på felfrihet wastage svinn waste loss svinn waybill fraktsedel weak incentive degressivt ackord weigher’s certificate vägarattest weighted average viktat medelvärde vendee köpare vendor leverantör, säljare vendor managed inventory leverantörsstyrt lager veracity sanningsenlighet verbal agreement muntligt avtal wharfage kajavgift wharfingers receipt dockningskvitto what-if analysis konsekvensanalys whereas enär whereupon varvid white collar tjänsteman wholesale business grossist wholesale merchant grossist wholesaler grossist withdraval uttag withhold vägra without cargo olastad without notice utan uppsägning vocation yrke volatility instabilitet volume discount volymrabatt wood pallet lastpall av trä work breakdown structure aktivitetsstruktur work in process produkter i arbete workmanship yrkesskicklighet works fabrik workshop verkstad voucher kvitto, talong, verifikation wrap förpacka yield avkastning, utbyte

Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon - 30