Kompiuterių Architektūros konspektas

Benediktas G. VU MIF, 2011-2012m (radus netikslumų, turint klausimų rašyti benediktog@gmail.com) Šios ve si!os data " a# 2013-01-29 Naujausią šio konspekto versiją galima rasti adresu https !!docs"google"com!document!d!#$%&'a()h*+p,v-a'.stj/-0r123s4jk5N)6758K9r:&!edit

Turinys Darbas su skaičiavimo sistemomis..................................................................3
1ertimas tarp skai;iavimo sistemų"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<
Ve timas i$ n-tain%s & de$imtain'.........................................................................................................( Ve timas i$ de$imtain%s & n-tain'.........................................................................................................) Ve timas ta * +bend o *ag indo, skai-iavimo sistem......................................................................../

0vejetainiai skai;iai""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/
0*ie dve!etaini1s skai-i1s i dve!etaini. ve timas de$imtainiais .......................................................2 3e$imtaini. ve timas dve!etainiais......................................................................................................4 5kai-iai s1 6enkl1 i be 6enklo............................................................................................................7

'aitų (ar=a >od>ių) sud?ties ir atimties operacijos"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@
Bait. s1d%tis dve!etain%!e sistemo!e....................................................................................................8 Bait. atimtis dve!etain%!e sistemo!e..................................................................................................10 9od6i. s1d%tis i atimtis $e$ioliktain%!e sistemo!e.............................................................................11

Architektūros ypatybės..................................................................................13
Asmin?s architektūros detal?s""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<
0tmintis i !os segmentaci!a..............................................................................................................1( : oceso ia1s egist ai.........................................................................................................................1)

Adresavimas"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #2
;<ekt"v1s i absoli1t1s ad esas..........................................................................................................1/ 0d esavimo b=dai..............................................................................................................................12 0bsoli1t1s >)baitai i$ n1 od"tos atminties vietos imami tokia *at tva ka, kai* i tiesioginiam absoli1-iame?.....................................................................................................................................12 :l%timo *agal 6enkl@ tais"kl%............................................................................................................14 0d esaci!os baitas..............................................................................................................................17 5egmento keitimo * e<iksai...............................................................................................................18

3tekas"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B7 3tatus *lag registras (3*)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""B#
Aas " a 5F egist asB.........................................................................................................................21 5F bit. eik$m%s................................................................................................................................21 U6davini., k1 i1ose eikia n1stat"ti na1!@ 5F eik$m', s* endimas.................................................22 CF *o6"mio n1stat"mas....................................................................................................................2(

Certraukimai""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B8
Aas tai " a i kokios !. =$"s.............................................................................................................2) :ag indiniai *e t a1kim. ti*ai i !. * io itetai...................................................................................2/ :e t a1kim. v"kd"mas i vekto i. lentel%.........................................................................................22

Darbas su įvairaus formato skaičiais............................................................27
Koprocesoriaus (+7+:) realiųjų skai;ių 5ormatai (5loatDai)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""B:
3e$imtainio slanka1s kablelio ve timas & $e$ioliktain& 16 a$@...........................................................27 Še$ioliktainio eala1s skai-ia1s ve timas & de$imtain& 16 a$@............................................................28

3upakuoti ir išpakuoti skai;iai"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<7
Aomandos da b1i s1 i$*ak1otais skai-iais........................................................................................(1 Aomandos da b1i s1 s1*ak1otais skai-iais.......................................................................................(2

Koman ! k"asifikaci#a ir #! at"iekami veiksmai..........................................33
1aldymo perdavimo komandos"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<<
1

Bend a in<o maci!a............................................................................................................................(( I: egist o eik$m% komandos v"kd"mo met1..................................................................................(( Bes@l"ginis vald"mo *e davimas......................................................................................................() 5@l"ginis vald"mo *e davimas..........................................................................................................(4

Ailutin?s komandos""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<@
;il1tin%s komandos i !. atliekami veiksmai.....................................................................................(8 ;il1tini. komand. v"kd"mas i * e<iksai.........................................................................................)0

$ikropro%ramavimo ka"ba &$'()...............................................................*1
Bend a in<o maci!a a*ie M:D...........................................................................................................)1 M:D na1do!ami egist ai...................................................................................................................)1 Mik okomanda E;5E........................................................................................................................)2 Mik okomanda G0E;.......................................................................................................................)2

3umatoriaus panaudojimas mikrokomandose"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""8<

+%,amino u- uoči! pavy, -iai su spren imais...........................................*.
Bend a in<o maci!a a*ie *ateikt1s s* endim1s..................................................................................)/

Adresavimas EBF"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8/ 3tatus *lag registras E#F"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""8: 3upakuoti ir išpakuoti skai;iai E#F""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""8@ 3lankaus ka=lelio skai;iai (5loatDai) E#F"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""27 1aldymo perdavimas E8F""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2#
Bes@l"ginis vald"mo *e davimas F(G................................................................................................/1 5@l"ginis vald"mo *e davimas >s@l"giniai !m* i DCC:Hai? F2G......................................................./)

Certraukimai E<F"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2/ Ailutin?s komandos EBF"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/#
Aai* kei-iasi egist . eik$m%s v"kdant eil1tines komandas F1G.......................................................21 0tminties b=senos *asikeitimas v"kdant eil1tin' komand@ s1 *aka to!imo * e<iks1 F1G.................22

'api" oma informaci#a.................................................................................../3
Ivai ios s@vokos, tais"kl%s i *astabos...............................................................................................2( Aeletas *ata im. 1o$iantis egJamin1i..............................................................................................2)

2

Darbas su skaičiavimo sistemomis
Vertimas tarp skaičiavimo sistemų.
:oJicin%se skai-iavimo sistemose skaitmens ve t% tiesiogiai * ikla1so n1o !o *oJici!os skai-i1!e, *vJ.# 12( i (21 " a ski tingi skai-iai. 9mon%s &* astai na1do!a de$imtain' *oJicin' skai-iavimo sistem@. Ko!e skai-i1s 12( at odo tai*# 1L102M2L101M(L100N12( Aa tais di bant s1 ski tingomis skai-iavimo sistemomis no int nes1si*ainioti s1 k1 ia sistema di bama, *o skai-ia1s 16 a$omas indeksas, *a odantis kokia tai sistema. :av"Jd6i1i 12( 10 ei$kia skai-i. 12( de$imtain%!e skai-iavimo sistemo!e, )/28 ei$kia skai-i. )/2 devintain%!e skai-iavimo sistemo!e i *an. : og am1o!ant asemble i1 da6nia1siai tenka s1sid1 ti s1 $e$ioliktaine, dve!etaine i de$imtaine skai-iavimo sistemomis >ka tais i a$t1ntaine?, indeks1s a$"ti * og aminiam kode a ba ne&manoma, a ba *e nel"g s1d%tinga, tod%l *o skaitmens tiesiog *a a$oma aid%, i$ k1 ios t ansliato i1s >kom*iliato i1s? n1s* end6ia, kokio!e skai-iavimo sistemo!e 16 a$"ti d1ot@!& skai-i.. Kokios aid%s, *vJ skai-i1s 18 ei$kia de$imtain& skai-i. 18 :o skai-ia1s einanti h raid?, reiškia, kad skai;ius pateiktas šešioliktain?je sistemoje . 18O ei$kia, kad tai " a $e$ioliktainis skai-i1s 18. 3e$imtain%!e sistemo!e to *aties skai-ia1s eik$m% " a 2/. Aai* ve stis ta * sistem. a* a$"ta tolesni1ose sk" eli1ose. :o skai-ia1s einanti = raid?, reiškia, kad skai;ius pateiktas dvejetain?je sistemoje . 101b tai " a dve!etainis skai-i1s 101. Ko eik$m% de$imtain%!e sistemo!e " a /. Vis tik sva b1 6inoti i tai, kad eg%aminuose egist . a bait. eik$m%s *a* astai *ateikiamos bait1ose a 6od6i1ose be O aid%s i nen1 odant, kokia tai skai-iavimo sistema. Eada tiesiog !1os eikia inte * et1oti, kai* *ateikt1s $e$ioliktain%!e sistemo!e, !ei nen1 od"ta kitai*.

Vertimas iš n-tainės į dešimtainę
Galio!a tas *ats, kas * aeitame *av"Jd"!e s1 skai-i1mi 12(, tik vieto! 10 eikia *ana1doti skai-i1k1s n. Ką daryti su skaičiaus n laipsniais laipsniais? Galima &sivaiJd1oti, kad *o 12( " a kablelis, ta kim tai skai-i1s 12(,0000 >$i1o atve!1 n1liai *o kablelio nieko ne ei$kia? Eada eikia 6inoti, kad skaitmenims einantiems n1o kablelio & kai ' *1s' eikia lai*snio odikl& didinti *o 1 * adedant n1li1mi. 5kaitmenims de$in%!e kablelio *1s%!e & de$in' *1s' lai*snio odikl& ma6inti * adedant n1o -1. Eolia1 *ateikiamas to *av"Jd"s# Ea kim t1 ime skai-i. B8#,/8 se*tintain%!e *oJicin%!e >skaitmen"s tik n1o 0 iki 2, nes se*tintain% sistema, kai* kad de$imtain%!e n1o 0 iki 8? skai-iavimo sistemo!e >nN4?. :oJici!a n1 odo koki1 lai*sni1 *akelti skai-i1k@ n. n *akeltas *oJici!os lai*sni1 *ada1ginamas i$ skaitmens esan-io to!e *oJici!o!e eik$m%s. Ga1ti eJ1ltatai s1dedami, tai* ga1name t@ *at& skai-i. tik !a1 de$imtain%!e sistemo!e.
Skaitmenų reikšmės !"i#i$!s 2 4 1 , (ka=lelis)
GGdid?ja nuo 7

6

4

B # 7 HHma>?ja nuo 9# 9# 9B

%ešimtainė$e tai &us' 2L42 M )L41 M 1L40 M 2L411 M )L412N N 2L)8 M )L4M 1L1 M 2P4 M )P)8 N N 87 M 27 M 1 M 2P4 M )P)8 N 124 M )2P)8 M )P)8 N 124 M )2P)8

(

2(/2 L 4 N #.2(/2 Ve sdami & n-tain'# • 51da1giname * ie$ tai b1v1s& eJ1ltat@ i$ n • U6 a$ome ga1to skai-ia1s sveik@!@ dal& • 0tmet' ga1to!o skai-ia1s sveik@!@ dal& da1giname i$ n v%l eikiam@ kiek& ka t. daliname i$ n *e eil' 6ingsni. asta&!s' • n >!ei skai-i1s n *a odo kelintain% sistema? visada " a nat= al1s skai-i1s didesnis 16 vien@ • kei-iant neigiamo skai-ia1s skai-iavimo sistem@. " a tik vienet. skai-i.aut!s. i neatlikome a*valinimo? 1(1/. Ea kim ve -iame & se*tintain' de$imtain& skai-i.. ga1tas skai-i1s i b1s tas *ats skai-i1s kito!e skai-iavimo sistemo!e. Eada liekanas s1 a$ome atvi k$-ia tva ka neg1 gavome. di bama kai* s1 teigiam1. di bant s1 ibotais atminties la1kais &baitais2 -o -iais) neigiam. Ea kim $i1o atve!1 m1s domina tik / skaitmen"s *o kablelio# 0. 51 sveik@!a dalimi !a1 i$s* end%m% i t1 ime eJ1ltat@ 1(1/4 0tmet' sveik@!@ dal& t1 ime skai-ia1s t 1*menin' dal& 0. tai s1 !o sveik@!a dalimi atliekame * ie$ tai a* a$"t1s veiksm1s.#8<284 (!riu pa&rė)ti* kad dir&ant su trupmenine dalimi skaitmenis suraš!me ta pačia eilės t+arka* kuria . bet gav1s eJ1ltat@ min1sas v%l 16dedamas. ealiai n% a. liekana . o s1 dalimi *o kablelio >vadinama t 1*menine dalimi? di bame atski ai. :la-ia1 tai i$nag in%ta skai-i. Ea kim no ime de$imtain& skai-i.. tiek ka t. kitame !a1 dalindami * ie$ tai atlikto dal"bos veiksmo eJ1ltat@. ) .7107 0./))) L 4 N <. Ea kim nN4 >t.///) 0. 41 P 4 N 10. s1 6enkl1 i be 6enklo temo!e.2(/210 Qeikia di bti s1 sveik@!a i t 1*menine dalimi atski ai.24/2 L 4 N 8. liekana 1 10 P 4 N 1. tod%l tada irbant su nei%iamais skaičiais %a"io#a kitos taisyk"ės.2(/210 " a a*"tiksliai >ne tiksliai.!& skai-i.24/2 0. /02 *ave sti & n-tain' skai-iavimo sistem@.# ◦ kol *asteb%sime cikli$k1m@ R tada gal%sime 16 a$"ti *e iod@ >& sklia1steli1s? ◦ tiek kiek eikia 16davini1i i$s* 'sti.2)82 L 4 N 8.2)82 0. kad )87. nes a$%me tik / skaitmenis *o kablelio.4282 Eai atsak"mas b1s.". sekos. veiksmai tolia1 nebeatliekami? Ga1tas skai-i1s se*tintain%! sistemo! " a 1(1/ Eai galime 16 a$"ti tiesiog tai* /0210N1(1/4 51 sveikais skai-iais veiksmai atliekami tai* kai* *a od"ta *av"Jd"!e * ie$ tai.a+!me -kitaip nei dir&dami su s+eiką$a skaičiaus dalimi* kur liekanas rašėme at+irkščia t+arka* nei $!s &u+! . Vis d%l to.. ve sime & se*tintain' skai-iavimo sistem@? /02 P 4 N 41. Vis d%l to !ei t1 ime eal. mantisei 16 a$"ti i *an. i n1li. kol eJ1ltatas *asida o l"g1s n1li1i. /02.7107 L 4 N 2. liekana 1 >re%ultatas nulis. liekana 3 1 P 4 N 7.Vertimas iš dešimtainės į n-tainę Bend 1o!1 atve!1 algo itmas toks# de$imtain& skai-i.

Ši1o atve!1 kiekvien@ skaitmen& 12tain%!e sistemo!e galima i$skleisti & * dve!etaini1s skaitmenis i atvi k$-iai. skaitmen. galima ga1ti i$ dve!etain%s sistemos >t. kad einant n1o de$in%s *1s%s & kai ' dve!etaini. lentel' a1k$-ia1?. 7 i t. aT1 • k dal"bos i$ m liekana " a n1lis >t. tai* >6 . skaitmen. sistema 2-!etain%. m R nat= alie!i skai-iai. a cOitekt= @ *a* astai di bama s1 sistemomis. tai* *at $& skai-i. da6nia1siai tenka *ana1doti de$imtain' kai* ta *in' >ta kim i$ 4tain%s ve sdami & 8tain' *i mia1 4tain& skai-i. galima * isi a$"ti n1li1s?. k1 aN2. :av"Jd6i1i# bend o *ag indo sistemos " a 2tain% i 12tain% Ši1o atve!1# a/2* k/1* m/4 k div mN) div 1N*. a ba +s1de intomis. kad *TS >t1 %dami * ie$ingai galime skai-i1s s1keisti? Aai *Nak i SNam t1 i galioti s@l"gos# • a. k.". 0Lsvo isN0 i 1Lsvo isNsvo is? I"y" !ei ) dve!etainiai skaitmen"s " a WX"J tai de$imtain% eik$m% ga1nama# WL7 M XL) M "L2 M J / . ). k mod mN0? Eada skai-iavimo sistemas >$iame kons*ekte? vadinkime tiesiog +bend o *ag indo. *asive -iame 10taini1. F Ues1nk1 *asteb%ti. !ei kai %!e * it =kt. Kose kiekvien@ * sistemo!e 16 a$"to skai-ia1s skaitmen& galima i$skleisti & >k div m? skaitmen.Vertimas tarp „bendro pagrindo“ skaičiavimo sistemų Ve -iant ta * skai-iavimo sistem.t. * i S Eai* *at ta kime. S sistemo!e i atvi k$-iai > eikia * ad%ti tai da "ti n1o de$in%s *1s%s. B 7 7 # 7 # # A # 7 Ea kim $e$ioliktainis skai-i1s 2. galimi veiksmai i & vien@ i & kit@ *1s'# i$ $e$ioliktain%s & dve!etain' i atvi k$-iai?. • Vi $1tin%!e eil1t%!e " a $e$ioliktainis skai-i1s • 0*atin%!e eil1t%!e " a dve!etainis skai-i1s #7tain? Btain? 0 1 2 ( ) / 2 4 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 #/tain? 0 1 2 ( ) / 2 4 #7tain? Btain? #/tain? 7 8 10 11 12 1( 1) 1/ 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 7 8 0 B V 3 . Uag in%!ant kom*i1te i. 2. >) mod 1N0? t. at od"t. o tik tada ga1t@ 10tain& ve -iame 8taini1? Ea-ia1 tai* da "ti ne visada eikalinga# Ea kim t1 ime dvi sistemas. dal"bos )P1 liekana " a 0. >did%!a *o 2 ka t1s.". svo iai " a tokie# 1.".

gali b=ti 2n >vieno baito atve!1 2/2? 5kai-i1ose be 6enklo eik$mi. eik$m%s " a vienetai.2//(/ skai-i1s be 6enklo? a ba >-(2427.. Eie *at"s veiksmai detalia1 >visi skai-iavimai de$imtain%!e sistemo!e?# 0L2: M 1L2/ M 1L22 M 0L28 M 1L2< M 1L2B M 0L2# M 1L27 N N 0L127 M 1L2) M 1L(2 M 0L12 M 1L7 M 1L) M 0L2 M 1L1 N N 0 M 2) M (2 M 0 M 7 M ) M 0 M 1 N N 2) M (2 M 7 M ) M 1 N 10810 E1 %dami skai-ia1s be 6enklo eik$m'.124? Aai* n1stat"ti. bet 6od6iams galio!a tos *a-ios tais"kl%s.Plogini.. 2 . 7bitai tai n1o 0 iki 4tos? • E e-ia skaitmens svo & >2 *akelta *oJici!os lai*sni1? 0 1 1 0 1 1 0 1 : / 2 8 < B # 7 ) 2 1 127 2) (2 12 7 Uo %dami n1stat"ti kokia -ia de$imtain% eik$m% 16kod1ota >skai-i1s B. ma6ia1sia nedaloma atminties dalis. 'itas R vienas dve!etainis skaitm1o >0 a ba 1?. Šiame sk" el"!e *av"Jd6iai *ateikiami s1 baitais..M2n-1-1 >vieno baito atve!1 -127.skaitmens *oJici!@ >i$ de$in%s & kai ' n1o 0 iki n-1. 9. dia*aJonas -2n-1. eik$mi.M(2424 skai-i1s s1 6enkl1? -e%ultato laukas R tam tik .M124 skai-i1s s1 6enkl1? Jodis R 12 bit. veiksm.2//? 5kai-i1osi s1 6enkl1 eik$mi. kokia skai-ia1s eik$m% >be 6enklo? " a de$imtain%!e sistemo!e t1 int dve!etain& 16 a$@B Cavy%dys Ea kim t1 ime bait@# • :i ma eil1t% ei$kia bit.. k1 i. a itmetini. v"kd"mo met1 ga1to eJ1ltato !a1nia1si 7 a ba 12 bit.2// skai-i1s be 6enklo? a ba >-127.. E1 ime# 2)M(2M7M)M1N10810. inkin"s >0. nes1nkiai galima *asive sti !& skai-i1mi s1 6enkl1 i atvi k$-iai. 'aitas R 7 bit... dia*aJonas 0. inkin"s >0.2n-1 >vieno baito atve!1 0.. * ikla1somai n1o to o*e aci!a atlikta s1 baitais a 6od6iais >Va " Flag bitas eJ1ltato la1k1i ne* ikla1so?.UADCY? s1dedame svo i1s bit1k. Bend 1o!1 atve!1# Aai la1k@ s1da o n =itų# >vieno baito atve!1 nN7? 5ki ting.. eik$mes • 0nt a eil1t% ..Dve etainiai skaičiai !pie dve etainius skaičius ir dve etainių vertimas dešimtainiais :a* astai veiksmai atliekami s1 baitais a ba 6od6iais.

(1T12. 4T). bait. tai i$ t1 imos eik$m%s atimame skaitmens svo &. FON1111 Vadinasi# 1/810 N 1001 11112 0urint dešimtainius neigiamus ir n!rint u)rašyti d+e$etainė$e sistem!$e >i$ to lengvai galima *asive sti i & $e$ioliktain' a a$t1ntain'? +iename &aite ar&a )!dy$e . 6enklo. Eod%l tai " a $e$ioliktainis skai-i1s @* Še$ioliktain& i$siskleid6iame & dve!etain&# 8ON1001. tod%l a$ome 1 ◦ E1 ima eik$m% (1-12N1/ • D"giname 1/ i 7. • Kei t1 ima eik$m% ma6esn% 16 to skaitmens svo &. • Kei t1 ima eik$m% didesn% a ba l"gi tos *oJici!os svo i1i.n!ru!$ame turimą minusą prieš skaičių* turimą skaičių u)raš!me d+e$etaine sistema -pa. 1N1. eik$mes > eJ1ltatas v" esn"sis baitas. tod%l a$ome 1 ◦ E1 ima eik$m% 4-)N( • D"giname ( i 2. (1Z(2. (T2 tod%l a$ome 1 ◦ E1 ima eik$m% (-2N1 • D"giname 1 i 1. E1 %dami bait@ !& galima 16 a$"ti dviem $e$ioliktainiais >skald"mas & *1sbai-i1s?.. 1/8P12 N @. B. *asiekta n1lin% *oJici!a. • Aai t1 ima eik$m% " a 0 baigiame da b@. tod%l a$ome 1 ◦ E1 ima eik$m% 0.al prieš tai nur!dytus +eiksmus.6 4 . Kei t1 ime neigiam@ skai-i. i ga1t1me atski . ei$kia ka6k1 *ada %me klaid@ a ba d1otas de$imtainis skai-i1s netel*a tokio d"d6io atminties la1ke >vienam baite maksimali eik$m% 2//. Cavy%dys Ea kim t1 ime de$imtain& skai-i. 1/ $e$ioliktain%!e ei$ki@ aid' F. !& *i mia1sia *asive -iame skai-i1mi be 6enklo. to!e vieto!e & a$ome 1t1k@ i einame & de$in'. n% a.Dešimtainių vertimas dve etainiais Ea kim t1 ime skai-i. !ei * a%!' iki n1lin%s *oJici!os t1 ime ne n1lin& skai-i. 1/8 ve sti & dve!etain' i kit1 b=d1# Kei t1 %t1me 6od&. ir pakeičiame $! )enklą -t6y6 +isus &ait! ar&a )!d)i! &itus in+ertu!$ame ir pridedame +ienetą. liekana #2. dve!etaini1 kod1. 1/T7. tod%l a$ome 1 ◦ E1 ima eik$m% 1/-7N4 • D"giname 4 i ).alimi t!kie t! atlikim! &1dai# Cirmas =ūdas 0ą pat2 dešimtain2 skaičių pasi+erčiame skaičiumi &e )enkl! -3pritempiame iki skaičiaus &e )enkl! inter+al!4. to!e *oJici!o!e. s1 t1 ima eik$me. Uo ime !& 16 a$"ti viename baite dve!etaine skai-iavimo sistema. Vadinasi# 1/810 N 1001 11112 Kitas =ūdas Galima skai-i. tod%l a$ome 0 ◦ E1 ima eik$m% i$lieka (1 • D"giname (1 i 12. to!e *oJici!o!e a$ome 0uk3 i einame & de$in' nekeis ami turimos reik4mės. t1 %t1me dalinti i$ 2/2. ir pa+erčiame 2 d+e$etain5 sistemą +ienu iš prieš tai nur!dytų &1dų6 Antras =ūdas 7. • D"giname 1/8 i 127. be 6enklo 1/8. be 6enklo. Crincipas . Uo ime !& 16kod1oti & ka6kiek bait. dvie!1ose bait1ose 2//(/?. klaid.iname n1o did6ia1sios *oJici!os link n1lin%s i l"giname *oJici!os svo &. ◦ E1 ima eik$m% i$lieka (1 • D"giname (1 i (2. tod%l a$ome 0. liekana !a1nesn"sis?. (1Z2). ◦ E1 ima eik$m% 1/8-127N(1 • D"giname (1 i 2). 1/8T127 tod%l a$ome 1.

"kaičiai su #enk$u ir be #enk$o
Bet k1 io eJ1ltato la1ko >baito, 6od6io? eik$m' galima inte * et1oti i kai* skai-i. s1 6enkl1, i kai* skai-i. be 6enklo. 5kai-ia1s s1 6enkl1 6enkl@ *a odo v" ia1sias >*ats *i mas kai %!e? baito a ba 6od6io &itas. • Aai !o eik$m% 0, 6enklas M • Aai !o eik$m% 1, 6enklas Viename baite >tie *at"s * inci*ai galio!a i 16 a$ant *e da1gia1 bait., 6od6i1ose, dvig1b1ose 6od6i1ose i *an.?# 7 " a 7777 7777 # " a 7777 777# 9# " a #### #### Eai* " a tod%l, kad s1d%!1s d1 skai-i1s s1 6enkl1 t1 ime ga1ti teising@ eJ1ltat@ Qealiai viename baite t1 ime 127 neigiam1s, i 127 teigiam1s skai-i1s inte valas " a F-127[ 124G, k1 n1lio 6enklas " a M. Ea kim de$imtainis 1(0 be 6enklo dve!etain%! " a 1000 0010, s1 6enkl1 tai b=t. -122.

Casivertimas K skai;ių 'A >enklo ar=a 3$ >enklu (reikšm? dvejetainiam pavidale nesikei;ia) Ea kim t1 ime sveik@!& skai-i. X. 9inome !o eik$m', i no ime 16 a$"ti !& viename baite de$imtaine sistema >i$ de$imtain%s *a* asta ga1ti i kitas?. 5k" elio * ad6io!e *amin%ti inte valai# Viename baite sveikas skai-i1s be 6enklo * ikla1so inte val1i E7L B22F Viename baite sveikas skai-i1s s1 6enkl1 * ikla1so inte val1i E9#B+L #B:F Qei$kia eikia * ivesti skai-i. X iki ka6k1 io i$ $i. inte val., * ikla1somai n1o to a eikalingas skai-i1s s1 6enkl1 a be 6enklo. Aadangi n bit. la1kai visi " a iboti >baito atve!1 nM+?, tai galima * id%tiPatimti i$ skai-ia1s X, skai-i. 2n tiek ka t., kiek eikia, kol $is *akli=va & no im@ inte val@ >skai-ia1s s1 6enkl1 a ba be 6enklo?. Io paaiškinimas =ūtų toks
5kai-i. ibotame atminties la1ke galima vien1 met1 laik"ti i skai-i1mi s1 6enkl1, i skai-i1mi be 6enklo, !ei * id%t1me a ba atimt1me *o vienet@ 2n ka t. v%l ga1t1me t@ *at& eJ1ltat@ ibotame atminties la1ke, nes +tai kas i$lenda 16 eJ1ltato la1ko ib., *e tekli1s, &takos eJ1ltat1i ibotame la1ke net1 i, tai* *at t1 %dami vis@ eJ1ltato la1k@ 16*il"t@ vienetiniais bitais i * id%!' vien@ ga1t1me n1l& i atvi k$-iai. Eai* *at galio!a i$ *a6i= os ne&* astos sav"b%s, kad viename baite FFM01N00 i 00-01NFF I$ tik .!. * id%dami a ba atimdami *o vienet@ 2 n ka t. mes ta *ini1ose skai-iavim1ose ga1name visas &manomas eik$mes tame a* ibotame eJ1ltato la1ke +a*s1kame at@, i v%l g &6tame * ie * adin%s, tai ealiai nieko i ne*akei-iame, tik de$imtainiam *avidale !a1 t1 ime *atogesn' eik$m', be to * ikla1san-i@ no imam R skai-ia1s s1 6enkl1 a be 6enklo inte val1i. Iarkim skai-i1s X " a -178 de$imtain%!e, viename baite >bit. kiekis nN7, galim. eik$mi. 2 7NB2/? skai-i1s be 6enklo b1s -178MB2/N24. Kis *atenka i & skai-ia1s s1 6enklo inte val@, tod%l i skai-i1s s1 6enklo i be 6enklo de$imtain%!e sistemo!e b1s 24. $e$ioliktain%!e $is skai-i1s " a )(, dve!etain%!e 0100 0011.

Jenklo keitimas (tik skai;iams 3$ >enklu) N dvejetainiam pavidale gauname priešingo >enklo reikšmO E1 int dve!etain' i$ ai$k@ atliekame d1 veiksm1s# • Inve t1o!ame vis1s bit1s >n1li1s *akeisti vienetais, vienet1s n1liais? • : idedame vienet@

3var=u
5* end6iant &vai i1s 16davini1s eikia 6inoti kada skai-i. eikia inte * et1oti kai* skai-i. s1 6enkl1, o kada kai* skai-i. be 6enklo. +"6' Eik inant a a itmetiko!e &v"ko ove <loW t1 ime 6i= %ti & skai-i1s i eJ1ltat@ kai* skai-i1s s1 6enkl1, gav1s klaiding@ eJ1ltat@ P*M# • 1baito skai-iai da6nia1siai " a s1* antami kai* skai-iai s1 6enkl1, no int 16 a$"ti t@ *at& skai-i. dvie!1ose bait1ose eikia * a*l%sti *agal 6enklo bit@. >v" esniame baite s1d%ti 1t1k1s a ba 0, toki1s koks " a 6enklo bitas?. Eo da6nai * i eikia skai-i1o!ant *oslink& kodo segmente, kai !is " a vieno baito, o I: egist as dvie!. bait.. •

7

%aitų &arba #od#ių' sudėties ir atimties opera(i os
51 baitais, 6od6iais >2baitai?, dvig1bais 6od6iais >)baitai? i t.t. galima atlikti &vai i1s logini1s i a itmetini1s veiksm1s. Šiame sk" el"!e a* a$"tos dve!etain%s i $e$ioliktain%s bait. s1d%ties i atimties a itmetin%s o*e aci!os. Sudedant8atimant skirtin,! dyd)i! laukus reikia ma)esn2$2 pri+esti prie didesni!$!* t6y* su+ien!dinti $ų dyd)ius, skai-i1o!ant *oslinki1s tam na1do!ama 6enklo *l%timo tais"kl% a* a$"ta $iame sk" el"!e (;ia).

%aitų sudėtis dve etainė e sistemo e
51d%tis v"kdoma i$ de$in%s & kai ', s1dedamos bit. *o os. Kei eikia atliekamas *e ne$imas >* ie$ingas veiksmas *asiskolinim1i atimt"!e?. 0M0N0 0M1N1 1M0N1 1 M 1 N 0, *e ne$imas & sekant& >kai ia1 esant&? bit@, !ei to bito n% a galima i$ kai %s * isi a$"ti n1lini. bit. kiek tik eikia, !ei kam n1o to ai$kia1, nes tai eJ1ltato nekei-ia. I$nag in%kime pavy, į# 1 baito o*e aci!omis s1dedami 1/2 i -2(. 1. :i mia1sia 16 a$ome $i1os skai-i1s dve!etain%!e sistemo!e# Aadangi 1/2 ma6ia1 16 2// ei$kia tel*a vienam baite, skai-i1s teigiamas i *atenka & skai-ia1s be 6enklo inte val@, tod%l elgsim%s kai* s1 skai-i1 be 6enklo >i$si a$ome *e dve!eto lai*sni. s1m@, kad 6inot1me k1 s1d%ti n1li1s, o k1 vienet1s 1/2N127M12M7M)? Aadangi -2( da1gia1 16 -127 ei$kia tel*a vienam baite, skai-i1s neigiamas tod%l *i mia1sia *asive -iame !& & skai-i. be 6enklo. 3i bama s1 1 bait1, t.". 7 bitai, o 2 7N2/2. : id%!' 2/2 * ie -2( ga1name 2(( i tai !a1 " a teisingas >toks *at? skai-i1s B; 6enklo. 2((N127M2)M(2M7M1 0tliekame s1d%ties o*e aci!@ s1 $iais skai-iais# ;il1t%se# 1. 51 a$"tos de$imtainio skai-ia1s 1/2 dve!etainio 16 a$o bit. eik$m%s 2. 51 a$"tos de$imtainio skai-ia1s -2( bit. dve!etainio 16 a$o eik$m%s (. 51 a$"tos eJ1ltato bit1k. eik$m%s >kai % *oJici!a *a*ildomas bitas, k1 is dedamas & VF bit@ 5tat1s Flag egist e, 6alias langelis? M 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1

0tliekame veiksm1s n1o de$in%s & kai '.
0M1N1 0M0N0 1M0N1 1 M 1 N 0 >*e ne$imas & sekan-i@ bit. *o a, !i *adidinama vienet1?, d%l *e ne$imo b=t. <iks1o!amas <lagas 0FN1 1 M 0 M 1 >*e ne$tas bitas? N 0, s1ma didesn% 16 1, v%l &v"ko *e ne$imas 0 M 1 M 1 >*e ne$tas bitas? N 0, s1ma didesn% 16 1, da vienas *e ne$imas 0 M 1 M 1 >*e ne$tas bitas? N 0 1 M 1 M1 >*e ne$tas bitas? N1, s1ma didesn% 16 1, &v"ko *e ne$imas & *a*ildom@ bit@ >Va " FlagH@?

8

%aitų atimtis dve etainė e sistemo e
0timtis, kai* i s1d%tis v"kdoma bitas *o bito i$ de$in%s & kai ', esant eikal1i >atimant didesn& i$ ma6esnio? 0R0N0 1R0N1 1R1N0 0 R 1 N 1 *asiskolinimas >v"kdomas skolinimas i$ kai ia1 esan-ios bit. *o os, !ei !os n% a, galima &sivaiJd1oti, kad ta bit. *o a " a 0 i 0? I$nag in%kime *av"Jd&# Vieno baito atimties o*e aci!@ atlikime s1 skai-iai 2/ i 1)2. :i mia1sia *asive -iame $i1os skai-i1s & dve!etain' sistem@ i 16 a$ome viename baite# 2/10N0001 10012 1)210N1000 11102 0tliekame atimties o*e aci!@ s1 $iais skai-iais# ;il1t%se# 1. 51 a$"tos 2/ bit. eik$m%s 2. 51 a$"tos 1)2 bit. eik$m%s (. 51 a$"tos eJ1ltato bit. eik$m%s >kai % *oJici!a *a*ildomas bitas, k1 is dedamas & VF bit@ 5tat1s Flag >5F? egist e, 6alias langelis? 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1

0tliekame veiksm1s n1o de$in%s & kai '. Kei " a v"kdomas *asiskolinimas, skolos skai-i1kas *ateiktas a1don1 $ i<t1. 1R0N1 0 R 1 N 1 >i$ ma6esnio atimamas didesnis, tod%l skolinam%s i$ kai ia1 esan-ios skai-i. *o os? 0 R 1 R 1 N 0 >i$ ma6esnio atimamas didesnis, tod%l skolinam%s i$ kai ia1 esan-ios skai-i. *o os? 1 R 1 R 1 N 1 >i$ ma6esnio atimamas didesnis, tod%l skolinam%s i$ kai ia1 esan-ios skai-i. *o os 112? 1R0R1N0 0R0N0 0R0N0 0R1N1 Eai* *at, kadangi i$ ma6esnio skai-ia1s >laikant, kad ab1 be 6enklo? atimamas didesnis eJ1ltatas nebetil*s skai-ia1s be 6enklo inte vale F0[2//G, b=tent d%l tos * ie6asties atliekant atimt& a$t1nto!e i$ de$in%s *o o!e * i eikia *asiskolinimo +i$ 16 eJ1ltato la1ko ib.,, tod%l <lagas VFN1. Caprastai atimtis ir skolinimaisi yra sunkiai perprantami , i !ei kam no s at od"t. ai$kia1 tai galima ili1st 1oti, toki1 *av"Jd6i1# 5kolos *e d1odamos i$ ka tos & ka t@. 9mog1s 0 *asiskolino, bet neg @6ino skolos, tod%l *aveld%!o !o vaikas B, $is nea*mok%!o, tai *e %!o B vaik1i V i tik vaikas 3 a*mok%!o skol@, tod%l 3 vaik1i ; $ia skola =*intis nebeteks, nebent !is *ats skolinsis i *e d1os t@ +na$t@, savo vaikams. :ana$iai i dve!etaini1ose skai-i1ose, k1 galima &sivaiJd1oti, kad kai ia1 esantis bitas " a konk eta1s bito vaikas i t.t.

10

kad " a ne tik skaitmen"s n1o 0 iki 8. Vienintelis *astebimas ski t1mas. 11 . nieko ne* idedam * ie *o os kai ia1. liekana 2 a$om & eJ1ltat@? 2 M . Kei b1vo skai-i1otas e<ekt"v1s ad esas.? 31A-'$ >inoti.iau skai. K papildomus d?mesio nekreipiama" Ia. *e ne$imasP*asiskolinimas &v"ksta ne *e 6eng1s de$imt&. t1 %sime mint". dal"bos i$ 12 eJ. N ( M 1). s1d%ties *e tekli. liekana 1 a$om & eJ1ltat@? ( M ) M # N 7 >dal"bos i$ 12 eJ.". # >* id%sim * ie *o os kai ia1?. ys su su ėtim &vyk oma i4 e4inės į kair5)6 F ( 2 4 M 7 ) . F 1 4 7 1 2 :e ne$imo vienetai *a6"m%ti a1donai. & $& vienet@ eikia nek ei*ti d%m%sio >tolia1 !o nebena1doti?. b=d. 12 >sistema nebe de$imtain%. 0. o $e$ioliktain%?. kad e5ektyvus adresas visada u>ima 8 skaitmenis.)od#ių sudėtis ir atimtis šešio$iktainė e sistemo e Veiksmai atliekami atsi6velgiant & tas *a-ias tais"kles. t. R s1d%tis st1l*eli1?. ve tes# A/10 '/11 4/12 0/13 A/14 */19 E1omet s1dedant a ba atimant. liekana 4 a$om & eJ1ltat@? I a$omas papildomas vienetas. Ea kim s1dedam skaitmenis X i ". liekana 7 a$om & eJ1ltat@? F M 7 N >1/M7N2(. dvie!. # >* id%sim * ie *o os kai ia1?. QeJ1ltate a$om >XM"? mod 12 Aito! *o o! * idedam >XM"? div 12 >+*e ne$imas & kit@ *o @. M # N >( M . o a=soliutus 2 skaitmenis" Qei gaunama daugiau skaitmenų. =et ne jų suma" Iarkim ARM****. dal"bos i$ 12 eJ. dal"bos i$ 12 eJ.. bet i aid%s 0. o ne 777# kaip e5ektyvaus adreso atveju" 'avy. 'RM777B sumą rašytume #777#. skaitmen. 4 M F N >4M1/N22.iuojant registrų sumą ri=ojami tik atskirų registrų dyd>iai.F ei$kia skaitmenis. # >* id%sim * ie *o os kai ia1?. kai* i s1d%tiesPatimties de$imtain%!e sistemo!e atve!1 >vienas i$ *atogia1si. Qeikia 6inoti !.

kad atimamas didesnis i$ ma6esnio. kiek skaitmen. V F 3 3 8 ) :asiskolinimo bit1kai *a6"m%ti a1donai Veiksmai atliekami i$ de$in%s & kai '# 3 R 8 N 1( R 8 N ) >!okio skolinimosi i$ *o os kai ia1? V R F N 12 R 1/ N -(. 10000O M >-112VO? N . tod%l atsak"mas b1s neigiamas i tada 6inant.".. 6odis ) skaitmen"s? eikt. t. k1 i 6od6io d"d6io la1ke vis tiek neb1s i$sa1gota.3)M(0F8N128V3 :is tiek 2 perteklin2 +ienetą dėmesi! nekreipiame -$ei re"ultatą sau. ta-ia1 atliekant veiksm1s ne a* ibot1ose la1k1ose >baitas 2 skaitmen"s. da t1 %t1me * id%ti * ie 10000O.. ys su atimtim &vyk oma i4 e4inės į kair5)6 2 ( . i *asiskolinimas i$ *o os kai ia1? 2 R ( R # N 2 R ) N -2 >neigiamas sk. i *asiskolinimas i$ *o os kai ia1? 8 R 0 R # N 7 R 0 N 7 R 10 N -2 >neigiamas sk. t1omet gav' neigiam@ skai-i. o eJ1ltato m1ms vis tiek eik%s neigiamo? :a*ildoma *o a# 0 R 0 R 1 N 0 R 1 N -1. E1omet ga1t1me -112V. >neigiamas sk. teisingas skai-i1o!ant 2 bait1ose. kadangi $ios n% a tai i$ *a*ildomos +&sivaiJd1o!amos. *o os.. *o vieneto " a tiek. tod%l 12-2N1)N. Galima s* 'sti i tai*.!me +iename )!dy$e* tai tik 4 šeši!liktainiai skaitmenys* ar&a $ei skaičia+!me e.3)O U1li.. kad atsak"mas neigiamas atimti atvi k$-iai (0F8-28V3. 8 0 . 12-1N1/NF Aadangi eJ1ltatas skai-i1otas ) skaitmen"se >2 baitai?. Ši1o atve!1 ga1tas skai-i1s b=t. >baitas 2 skaitmen"s. 12 .'avy. tod%l 12-(N1(N3. tai & *a*ildomas *o as d%mes"s nek ei*iamas.ekty+ų adresą. tod%l 12-2N1)N. i *asiskolinimas i$ *o os kai ia1. *asteb%ti. 6odis ) skaitmen"s? Aad gavome teisingai galime &sitikinti s1d%dami .

kad scOemo!e kai %!e.u!ti 2 2+arių 2ren. Šio!e a cOitekt= o!e *a ag a<1 vadinsime 12 bait.sminės ar(*itekt+ros deta$ės M=s. 3egmentai yra cikliniai FFFFM1N0000. Ko!e sa1gomi t1o met1s v"kdomos * og amos kodas. : ikla1somai n1o egist . i v"kdomas t1o ad es1 esantis kodas. i vienet. k1 i " a ad es1# segmento\ egist o\ eik$m% L *a ag a<o d"dis >t. t. a ba tiesiog 2)A?. Kei segmentas * asideda netoli atminties *abaigos. d1omen"s. na1do!amas tas *ats inst 1ction set >asemble ini. >eXt a? segmentai R sa1gomi d1omen"s. Aiekvienas baitas atmint"!e ad es1o!amas *enkiais $e$ioliktainiais skaitmenimis. !tmintis ir os segmenta(i a M=s. E1omet segmentinis egist as odo. Aad b=t.10O? I$ viso " a ket1 i segmentai# V5 R Vode 5egment R 5egmentas.. :oslinkis segmente i$ ei$kiamas e. lentel%s. blok@.ekty+iu ad es1 n1o 0000 iki FFFF >kiekvieno d"dis 10000O. t1o labia1. sistemos valdiklio >*e t a1kim. :vJ steko segmento 30()0. *atogia1 di bti s1 atmintimi.5 R 31omen. inkiniai. k1 io!e sa1gomas t1o met1 v"kdomas kodas. eik$m%s b=t. kont ole io?. m%l"name d1omen. k1 i1os a*do o!a * og ama savo da bo met1. d1omen"s. 0000-1NFFFF. 0DU >0 itmetinis loginis & engin"s? (.ram!s k!dą ir keisti atminties &1seną -atskirų re.6 Mik o* oceso i1!e i$ski iamos keletas esmini. lentel%s d1omenimis. a cOitekt= os " a *ana$ios. Ea kim !ei 6aliame <one t1 ime kodo segment@. Eolia1 detalia1 nag in%!ama labia1siai * og am1oto!1i asemble i1 akt1ali * oceso ia1s dalis R egist ai i atmintis.inių si. stekas i *an. Qegist ai 2.e&a tik rea. :i masis kilobaitas >102) baitai? n1o 00000 iki 00(FF " a 16*ild"ti *e t a1kim. a net visi$kai s1ta*ti.# 43/1234* 03/>69?* @S/AB49* 33/%?346 5egmentin& egist @ *ada1gine i$ 10O >*a ag a<o d"d6io? ga1name segmento * ad6ios a&s!liutų ad es@. 3a viena kom*i1te io a cOitekt= os dal& >ne *aties mik o* oceso ia1s dal&? i$ski kime atmint& >Q0M?. 35. :e t a1kim. & segmento * ad6i@. egist . 3ali!imas segmentais ealiJ1o!amas segmentiniams egist ams * iski iant 12bit. tiek d1omen"s " a sa1gomi n1li. <o mavimo & enginiai ).istrų ir atminties &aitų reikšmes. la1k. !ame * og ama da bo met1 +*asideda.!r(*itekt+ros ypatybės . nag in%!amos a cOitekt= os "*at"b%s b=dingos Sntel +7+/ i Sntel +7++ * oceso iams. a1donom lini!om steko. eik$mi. gali i *e sidengti >t1 %ti bend . i *a*ildomas d1omen. komand. &vai ias eik$mes. inkin"s? <=6-16&it. I$kviet1s tam tik @ *e t a1kimo * oced= @. de iniais *a odoma. dali. tai *agal *aveiksl%l& egist . kai*. 220N12/ bait. Qealiai atmint"!e tiek v"kdomas kodas. k1 ias atminties vietas eikia v"kd"ti kai* kod@. Eiesiog &vai i. 0tmintis i gi# FFFFFM1N00000.?. Eai " a V5 i I: egist . !os ad esas imamas b=tent i$ vekto i. tai !o *abaigos dalis gali b=ti i atminties * ad6io!e >d%l atminties cikli$k1mo. sekantis ad esas *o FFFFF " a v%l 00000? 1( . V"kdomo!o i absoli1ta1s ad es. eik$mes. 55 R 5tack 5egment R 5teko segmentas.".. stekas.. Kiek+ienam k!mpiuteriui &1tiniausi!s dalys yra pr!#es!rius ir atmintis6 K!mpiuteris sa+! dar&! metu su. k1 iame sa1gomas v"kdomas ma$ininis kodas. sekomis i n% a ka6kai* "*atingai i$ski ti. . k1 d1omen"s i *an.nalus* +ykdyti pr!. !i " a ski stoma & segment1s. 00000-1NFFFFF. o 1dom eXt @ segment@.". I$ esm%s !. nag in%!amo!e a cOitekt= o!e da bin% atmintis >k1 io!e? " a 1MB d"d6io. vekto i.# 1.

d1omen. odo *ask1tin%s a itmetin%sPlogin%s o*e aci!os eJ1ltato *o6"mi1s >6enkl@?. 3a bini1ose egist 1ose galima na1doti i !. B. eik$m%m *asid%ti. ka t1 s1 55 odo & steko vi $=n'. tada K vyresnKjKT AR ?C 4R AC AD %C ?D EC 0R %D 'R ED 1) .? 33 R odo steko segmento * ad6i@ >*a ag a<o atmint"!e n .? 03 R odo data segmento * ad6i@ >*a ag a<o atmint"!e n . 3* R 5tat1s Flag.ment! re.? a<as 1MB am1ose >kai* kad Intel 7077 atve!1? " a 12bait. ka t1 V5 odo *oslink& n1o kodo segmento * ad6ios. ka t1 s1 55 na1do!amas ad esavim1i steke. V.dar +adinamas papild!m! du!menų se. na1do!amas i * oceso ia1s da binio %6imo eg1liavim1i. i v" esnis B^ >^igO? Vieto! kla1st1ko _0.-ro(esoriaus registrai -egistras R Vieno a ba dvie!. D7 R vadinamas data egist 1 3egmentiniai > odo k1 atmint"!e * asideda segmentas? • • • • :a ag A3 R odo eXt a segmento * ad6i@ >*a ag a<o atmint"!e n . skaitli1k1 i *an. 3` Atliekant skaitymus iš atminties duomenys skaitomi pirmiau K jaunesnKjK =aitą. d"d6io blokas atmint"!e >kitose a cOitekt= ose $is d"dis gali ski tisY? Intel 7077 t1 i toki1s egist 1s# 0ar=iniai >skai-iavimam. bait.ios vykdomos komandos prad>ią" 'C R Base :ointe . tik s*a -ia1. kai* <aktiniai *a amet ai IUE * oced= oms?# • • • • A7 R vadinamas ak1m1liato i1m >ak1m1liato i1s vienam baite " a egist as 0D? 87 R vadinamas baJini1 egist 1 97 R vadinamas co1nte i1. 3C R 5tack :ointe . ad esavim1i? • • 3S R 5o1 ce IndeX $altinio indeksas da6nia1siai na1do!amas s1 35 0S R 3estination IndeX R eil1tin%se komandose tik s1 segment1 . v" esni1osi1s a ba !a1nesni1s bait1s. komandos vykdymo metu rodo K sekan. Vadinamas * oceso ia1s b=senos egist 1.5 Kiti • • • • SC R Inst 1ction :ointe . *e si1ntim1i.? . Sndeksiniai >eil1tin%ms komandoms. d"d6io blokas. veikiantis *ana$iai kai* atmintis. Caragra5as R 12 bait. la1kas * oceso i1!e. cikl.istru 43 R odo kodo segmento * ad6i@ >*a ag a<o atmint"!e n . B] egist o !a1nesn"sis baitas " a BD >DoW?. ko*i!avim1i.

?. 5I. !ei ne segmento keitimo * e<iksas t1o atve!1 komandos v"k"dmo visi$kai ne&tako!a. :e s@ "$& V5#I:? 1/ .alima nur!dyti kitą se.ekty+iu adresu laik!ma I: 5: 5I 3I 55 Eai* 35 Eai* :agal ad esaci!os baito Pm dal& n1 od"tas egist . Pperando atmintyje e5ektyvaus adreso <o mavim1i gali b=ti *ana1doti B]. . Komandos pa?mimas vykdymui ir procedūros baig's v"kd"ti einam@!@ komand@ * oceso i1s eis v"kd"ti komandos. 3I egist .. k1 is no s i$ segmentini. kombinaci!os i *oslinkis.ektyvus ir abso$iutus adresas Aiekvien@ atminties element@ galima ad es1oti *ana1do!ant tam ski t1s egist 1s.0 s1<o m1oti naudojamas 8' &bet kokio#e kombinaci#o#e) C*e andas atmint"!e. n1 odo ad esaci!os baito Pm dalis >nebent modN11.ali &1ti +ykd!ma ne&1tinai pa. Galio!a s@ "$is# 00 N seg L 10O M . kai !o .il1tin%s kom.IUE ad esai.al nutylė$imą V5 55 35 .mentą? Ue Ue Eai* Ue @. t. kai !o . Abso"iut! a res3 &AA) s1da o / $e$ioliktainiai skaitmen"s. :C:F? .Gav%!as >destination? C*e andas atmint"!e. B:. Eai* *at tai* skai-i1o!ami v"kdom. ". !1o *a odomas *oslinkis n1o segmento * ad6ios. * oced= . 3egmentas pagal nutyl?jimą R *a odo.. i *oslinkio inkin"s >vis.mentas pa. -kita k!manda . +fektyv! a res3 &+A) s1da o ) $e$ioliktainiai skaitmen"s. egist .!dresavimas .al tai* kur einam!si!s k!mand!s metu r!d! AS'7 * $ei einamą$a k!manda +ykd!mas +aldym! perda+imas.!ei tai* vadinasi na1do!ant segmento keitimo * e<iks@ * ie$ komandos o*e aci!os kod@ galima *akeisti n1mat"t@!& segment@ kit1. Fo m1o!ant absoli1t. t. ad es@ vis1omet *ana1do!amas. a ba * e<iksas " a. bet t1o atve!1 !is net1 i &takos. egist . atve!ai e<ekt"v1s i absoli1t1s. k1 ios ma$inininis kodas " a absoli1-i1 ad es1 43 SC.0 k1 # AA R absoli1t1s ad esas >viso!e atmint"!e? AA R e<ekt"v1s ad esas >segmento vid1!e? seg R na1do!amo segmentinio egist o eik$m% 3a6nai $is s@ "$is 16 a$omas *e dvita$k& tokio!e <o mo!e se%6+A ?t+e$is Aomandos *a%mimas v"kd"m1i i * oced= os Aomand1 s1 stek1 >:U5^. koks segmentas na1do!amas. Aokia kombinaci!a na1do!ama. >V0DD.Šaltinis >so1 ce? . I$ski iami d1 ad es. . la16tini1ose sklia1st1ose i *oslinkio s1ma?.0 s1<o m1oti nenaudojamas 8' &bet kokio#e kombinaci#o#e) Se. kai n% a !okio !& galin-io *akeisti * e<ikso.il1tin%s kom. !1o *a odomas 1nikal1s elemento atmint"!e ad esas. ka6k1 is i$ * oceso ia1s egist . tada o*e andas " a ne atmint"!e. :C:. Ar galima nurodyti kitą segmentąU . :U5^F.5 ?r .

k1 ie *ateikiami tokia tva ka# ◦ e<ekt"va1s ad eso !a1nesn"sis baitas ◦ e<ekt"va1s ad eso v" esn"sis baitas ◦ segmento egist o !a1nesn"sis baitas ◦ segmento egist o v" esn"sis baitas <etiesio%inio atve#ai6 • . tod%l a*ie tai *la-ia1 a* a$"ta * ie vald"mo *e davimo komand. kai* i tiesioginiam absoli1-iame? 12 .. ) baitai.sva b1s vald"mo *e davimo komandose.antykinis >2bait. Iiesioginis R ad esas n1 odomas i$ka t *o o*e aci!os kodo Netiesioginis R o*e andas atmint"!e n1 odo atminties viet@ i$ k1 eik%s *asiimti ad eso eik$m' :iesio%inio atve#ai6 • 0d esaci!os baitas • . 3vie!. e<ekt"v1s ad esas imamas i$ n1 od"tos atminties vietos. Šis ski st"mas "*a. *oslinkis. na1do!ant *l%timo *agal 6enkl@ tais"kl'.!dresavimo b+dai 0d esavimas ski stomas & tiesiogin& i netiesiogin&. toki1 *at eili$k1m1? ◦ e<ekt"va1s ad eso !a1nesn"sis baitas ◦ e<ekt"va1s ad eso v" esn"sis baitas • Abso"iutus >)baitai i$ n1 od"tos atminties vietos imami tokia *at tva ka. *oslinkis n1 odomas tokia tva ka# ◦ *oslinkio !a1nesn"sis baitas ◦ *oslinkio v" esn"sis baitas • Abso"iutus R *o o*e aci!os kodo >C:A? n1 odomos segmento i e<ekt"va1s ad eso eik$m%s.antykinis R *o o*e aci!os kodo >C:A? n1 odomas vieno a ba dvie!. vieno baito *oslinkis t1 i b=ti i$*l%stas iki 2 bait. bait. bait.

iki 2 bait. 14 . vadinasi *oslinkis viename baite " a skai-i1s s1 6enkl1. v" ia1sias bitas " a vienetas. d%men. 0000 0001 NT 0000 0000 0000 0001 0111 0111 NT 0000 0000 0111 0001 1000 0000 NT 1111 1111 1000 0000 Še$ioliktain% sistema da6nia1siai na1do!ama 6od6iams s1d%ti. o kada ne. a ba atimti. : ikla1somai n1o to koks b1vo 6enklo bitas >*ats *i mas kai %! *1s%!?. t. tod%l *a*ildom@ vienet@ igno 1o!ame. Eada na1!as I: I:N12()OMFF70ON1118*O I: s1da o ) $e$ioliktainiai skaitmen"s. kai * ie 6odinio egist o a e<ekt"va1s ad eso tenka * id%ti vieno baito *oslink&. ilgi1s >bait@ i$*l%sti iki 6od6io i$laikant !o 6enkl@? Aeletas *av"Jd6i.". tada t1 ime s1vienodinti abie!. !ei viename baite *oslinkis " a 70O a ba da1gia1. t1 ime * isi a$"ti FF >7 vienetini. Ši tais"kl% taikoma tada. E1omet *le-iant !& iki dvie!. *a*ildomam v" esniame baite eikia s1 a$"ti 1t1k1s a ba 0i1k1s. seka?. 5va b1 atsiminti tai.# I:N12()O. bit. bait. kad i$*le-iant vieno baito skai-i. skai-ia1s 8>:?<A atsi6velgti & 6enklo bit@# 00ON0000O 4FON004FO 70ONFF70O FFONFFFFO 7šskyrus išimtinius at+e$us* t!kius* kaip FD?0 k!manda -tu!met ?D laik!mas skaičiumi &e )enkl!. tada skai-i1o!ant *oslink&. *oslinkis /)O Eada na1!as I: I:N12()M00/)N12==O Ea-ia1. t1 im@ viename baite 16 a$"ti toki1 *at skai-i1mi 6od"!e eikia atsi6velgti & 6enkl@.-$ėtimo paga$ #enk$/ taisyk$ė 8aito p"ėtimas iki -o -io R !ei nen1 od"ta kitai*. kad no int skai-i. 5va b1 6inoti.

*oslinkis >!okio *oslinkio neimama? . Kei o*e andas " a egist as a ba atmintis. r8m 2bit (bit (bit re% "aukas gali b=ti na1do!amas i kai* C:A *l%tin"s >t1o atve!1. 3a6nia1siai !is na1do!amas. W R WidtO R *lotis Wo dB 0 R ne Wo d NT baitas >o*e andai ab1 " a baitai? 1 R tai* Wo d NT 6odis >o*e andai ab1 " a 6od6iai t. 17 . tai o*e andai " a# Pm. tai sa1gomas *i m@!ame > eJ1ltato? o*e ande. :o $io da gali b=ti 0. baito eina 0 bait. Pm :i mas o*e andas vadinamas eJ1ltato. d"d6io? r@m R egiste o memo ". Adresacijos =aitas susideda iš m!d re. kai ka6k1 is i$ komandos o*e and. Ae% arba r@m 000 001 010 011 100 101 110 tiesioginis ad esasL mo B00 mo B012 10 B]M5IM*oslinkis B]M3IM*oslinkis B:M5IM*oslinkis B:M3IM*oslinkis 5IM*oslinkis 3IM*oslinkis B:M*oslinkis mo B11 CB0 0D VD 3D BD 0^ V^ 3^ CB1 0] V] 3] B] 5: B: 5I 111 B]M*oslinkis B^ 3I D:iesio%inis a resas R 3vie!. i$sk" 1s PmN110 :o add . Eai* *at esant o*e andams# egist as. baito eina 1 baito *oslinkis >!is *le-iamas *agal 6enklo *l%timo tais"kl' iki 2 bait.!dresa(i os baitas I$ka t *o C:A kai k1 i1ose <o mat1ose eina ad esaci!os >ad esavimo? baitas. tai o*e andai " a# re%. 2 bait. baito eina 2 bait. *oslinkis. nes !ei t1 int d1 o*e and1s ka6k1 iame sa1gomas veiksmo eJ1ltatas. be !oki. kai* egist as. * id%t. n% a o*e ando atmint" re% R egist as a*ib a1kto!i a1dona lini!a Pm lentel%s dalis. ant asis $altinio. egist . egist as a ba atmintis. " a egist asPatmintis. re% Kei d/1.? :o add . kai " a tik vienas o*e andas Pm? Ką pasak! atskir!s adresa#i$!s &ait! dalys' mo R modi<ikato i1s m!d 00 01 10 11 rasmė :o add . egist asPatmintis sva b1s d bitas >destination?# Kei d/0. bait.". *o to v" esn"sis baitas? Pm la1kas s1* antamas.1 a ba 2 baitai *oslinkio. bet ne egist asPatmintis tada ad esaci!os baito *a* astai neb=na. *oslinkis >*i mia1 !a1nesn"sis baitas..

ti*. * e<iks. a a i kitoki. * e<iks. ..@!1ngo! D%st% .iksai 5egmento keitimo * e<iksai " a ). ta *1savio eili$k1mas n% a a*ib %6tas. Visi !ie ma$ininiame kode & a$omi prieš operacijos kodą >C:A?. bet 16davini1ose !o neb=na?.H@ .m6 E1das atsiminti eiliškumą -šeši!liktainė$.@!1ngo! 9aid% 9. tai* *at $io!e a cOitekt= o!e egJist1o!a i DCVA * e<iksas >magist al%s blokavimo. kai*.5 V5 55 35 2/ 2+ 3/ 3+ +1 o*os . Qeikia mok%ti at*a6inti segmento keitimo * e<iks1s i$ ma$ininio kodo < agmento# 3ve!etain% <o ma# 001EE110 Gaš6 K!das se.aikingai << 00 01 10 11 18 . kad Q.: na1do!ami eil1tin%se komandose. . kai* i ) segmentai.oviet."egmento keitimo pre.

03[ Atliekam veiksmą C$3V AR" (au$as S /1232 ?F* EF* AF nesikeičia 3C 12(0 12(1 1232 12(( 12() Eait! reikšmė 0/ )0 *8 :2 4V Cradin? steko =ūsena 3C 12(0 12(1 12(2 12(( 123* Eait! reikšmė 0/ )0 11 (2 4V KKKKKK ! t! atlik5 CPC AF pakeistume AF* S reikšmes* &et ne stek! turin2 -7 re. *o to 5: *adidinamas 2 vienetais.6 0ada +ėl &1tų S /1234L* ! nau$a AF reikšmė AF/>9B4 Cavy%dys *a od"tas s1 egist o *asid%!im1 & stek@ >:U5^?."tekas 3a b1i s1 stek1 ski tos dvi komandos. skai-i1o!ant absoli1t. 55#5: mov v" esn"sis baitas. v" esn"sis baitas > egist o. i$ tik .G komand@ 6odinio egist o t1 in"s.!. a ba 2 baitai i$ n1 od"tos atminties vietos " a &dedami & stek@. 5F egist o keitim1i i *asid%!im1i & stek@ na1do!amos atski os asemble in%s mnemonikos C$3V* >:1sO Flags? ei$kianti :U5^ 5F CPC* >:o* Flags? ei$kianti :C: 5F 55 egist as odo & steko segmento * ad6i@ >skai-i1s n1 od"tas *a ag a<ais. ad es@ da1ginamas i$ 10O?. a ba sekantis *o !a1nesnio!o i$ atminties? CPC 1. a ba *i mas *i mas baitas i$ atminties? mov 55#5:M1. Ua1do!ant 'F.HSC I 2dėti )!d2 2 steką* J I paimti )!d2 iš stek!. >*e 6eng1s 0000 v%l skai-i1o!ama n1o FFFF stekas " a ciklinis? Aomand. 5:#N5:-2[ >sekan-i1ose veiksm1ose na1do!amas na1!ai ga1tas 5:? 2. !a1nesn"sis baitas > egist o. mov !a1nesn"sis baitas.istras +ykdant k!mandas keičiasi +isu!met. kai* i egJamino 16d1ot"se eik$ $e$ioliktaini1s skai-i1s? E1 ime 5:N12()[ 0]N4/F)[ B]N478)[ V]N3. * ie$ tai 5: s1ma6in1s 2 vienetais. galima *asid%ti i kok& no s element@ i$ atminties. tai vis tiek $i1o atve!1. C$3V i CPC . 55#>5:M1? 2. 55#5: s@ "$io !okie segmento keitimo * e<iksai ne&tako!a. atliekami veiksmai# C$3V 1. 5: egist as odo *oslink& n1o steko segmento * ad6ios. segmentas (AAW#) baitas laikomas v" esni1o!1. 20 . Eas *ats galio!a i *asiimant 6od& i$ steko >:C:?. 5:#N5:M2[ Cavy%dys >kad i O aid%s n% a. >vi $i!1s FFFF v%l skai-i1o!ama n1o 0000? Ua1do!ant 'H' komand@ 2 baitai i$ steko *atal*inami & n1 od"t@ atminties viet@ a ba & 6odin& egist @. E1omet segmentas AA astas baitas " a laikomas !a1nesni1o!1. mov 55#5:.

Šis egist as da vadinamas +* oceso ia1s b=senos egist 1. X* . bit. !ei baitais R baitas. QeJ1ltato la1kas " a l"giai tokio *aties d"d6io.atliekant a itmetines i logines komandas? kei-iamas 5tat1s Flag egist as.. +*asiskolinimoP*e ne$imo *o6"mis. Galima s1* asti i kitai*. 1/ 1) 1( 12 11 10 8 7 4 2 / ) ( 2 1 HI DI ?I :I . ]CQ? VFN0 0 vienetini.P6od6i. tai eJ1ltato laikas " a 6odis. Bait. A* ?u<illiary Aarry Bla. i kokia kiekvieno i$ !. kad tie bitai " a nena1do!ami !okiam *o6"mi1i sa1goti.:QIAD0U5C eJ1ltato la1k1i. kad l"ginis?. Qegist as " a 6od6io >12 bit. Eai eJ1ltat1i nebetel*ant tame inte vale VFN1. Ka"iai pa-ymėtie#i bitai kont oli1o!a * oceso ia1s b=sen@. eili$k1m@.."tatus 0$ag registras &"0' 1as yra "0 registras2 0tliekant &vai ias komandas vis1omet kei-iama I: egist o eik$m%. V"kdant a itmetinesPlogines komandas !ie nesikei-ia.I JI AI 'I 0 9I -e%ultato laukas R tai " a eJ1ltatas atlik1s login& a ba a itmetin& veiksm@ s1 dviem o*e andais..B Eai*. kai* i o*e andai. laikoma. Kei ab1 skai-iai " a skai-iai be 6enklo i$ inte valo F0[2//G di bant s1 baitais i F0[2//(/G di bant s1 6od6iais. 0tski i !o bitai n1 odo tam tik 1s *o6"mi1s.? d"d6io. CQ. i$ na1!o n1statomi visi bitai. n% a n% vieno.. kit1 atve!1 VFN0 0tliekant logines komandas veikian-ias kiekvienam bit1i atski ai >0U3. bit. bFN1 Ue. !ei veiksmai atliekami s1 6od6iais. bit.E komanda? "0 bitų reikšmės Aiekvienas konk et1s bitas vadinamas +<lag1. Kam jie naudojami ir ką jie reiškia I"a%as 'ava inimas 4* Aarry Bla. Kei tai*. Va " FlagHo bitas U. +n1lio *o6"mis. Qeikia 6inoti $i. Ea-ia1 atski ais atve!ais >"*a. gali t1 %ti eik$m' 0 a ba 1. v"kdant komandas " a nekei-iami?. k1omet i$ steko *aimama na1!a 5F egist o eik$m%. kiekis eJ1ltato la1ko !a1nia1siame baite >6i= imi !a1nia1si 7 bitai? " a l"ginisB >!ei !. net i nena1do!ami?. bFN0 21 C* arity Bla. +l"gin1mo *o6"mis. >skai-i. s1d%ties atve!1 ei$kia *a*ildom@ 16 eJ1ltato la1ko i$einant& bit@ +mint"!. Mer! Bla. atimties atve!1 ei$kia *asiskolinim@ i$ 16 eJ1ltato la1ko ib. +*a*ildomas *asiskolinimoP*e ne$imo *o6"mis. I$sk" 1s :C:F komand@. be 6enklo *e *ild"mo *o6"mis? <au o#imas ir reik4mė 0 itmetin%se o*e aci!ose atsto!a *a*ildom@ bit@ a$om@ kai ia1 v" ia1sio!o eJ1ltato la1ko baito. * asm% >ne16*ild"ti langeliai ei$kia. Eai* *at 5F eik$m%s *a%mimas v"kdomas i baig1s v"kd"ti *e t a1kimo a*do o!imo * og am@ >s1 IQ. Kei *e ne$imas a ba *asiskolinimas to!e vieto!e &v"ksta 0FN1 Kei ne 0FN0 0 eJ1ltato la1kas " a s1da "tas vien i$ n1lini. :FN1 Kei ne :FN0 Qei$kia *asiskolinim@ a ba *e ne$im@ i$ !a1nia1sio & v" esn&!& *1sbait&.

). eikia mok%ti bet kok& skai-i. Kei *ost=mis *e da1gia1 bit.l!N Bla. s1 6enkl1.b. !ei ne CFN0. s1 kokiais la1kais di bame. Vieno baito atve!1 F-127[ M124G Vieno 6od6io atve!1 F-(2427[ M(2424G 51d%!' a ba at%m' t1 im1s 5A0IcIU5 5U 9. 0tsak"mas i b1s ga1ti ket1 i $e$ioliktainiai skaitmen"s.. CFN1. ]CQ. 3I a ba ab1? egist ai " a didinami Kei 3FN1. >skai-i. i 3. IFN1 Kei ne.5. eil1tin%!e komando!e *ana1doti >5I. !ei toks ned1otas. 0tliekame s1d%ties a ba atimties veiksm@ i n1statome eJ1ltat@ U1statome na1!as C. Vi $ kiekvieno bito s1si a$ome <lag. skaitemen. *o6"mis. EFN1 Kei ne. ma6inami Aritmetinėse koman ose atliekant s1d%t& a ba atimt& o*e andai i eJ1ltatas " a s1* antami kai* skai-iai * ikla1sant"s skai-ia1s s1 6enkl1 inte val1i. U6 a$ome na1!@ 5F eik$m' dve!etain%!e sistemo!e. o nena1do!am.V <lag. 4. *avadinim1s. eik$m%s. 0rap Bla. s1 6enkl1 *e *ild"mo *o6"mis? 0 itmetin%se komandose 9I galima s1* asti. 0* P* J+er.b. Ua1!a 5F eik$m% b1s d1ot@!ame 5F egist e *akeistos C. +*e t a1kimo leidimo *o6"mis. eik$m%s *e a$omos tokios *a-ios. )enklą* t! daryti ne. kas skai-i1o!ama 3#davinių4 kuriuose reikia nustatyti nau / "0 reikšmę4 sprendimas 1. IFN0 :a odo kai* v"kdant eil1tines komandas kei-iasi egist ai 5I. U6 a$ome na1!@ 5F eik$m' $e$ioliktain%!e sistemo!e. 31ot@!@ 5F eik$m' ket1 iais $e$ioliktainiais skaitmenimis i$si a$ome & 12 dve!etaini. * ikla1somai n1o to. tai m1ms eikia s1si a$"ti tai*# H D ? : . +*e *ild"mo *o6"mis. Kei tai*.5. 0 *li1s@? :a odo. *asive sti & skai-i. kai* +*e *ild"m@ be 6enklo. >kiekvieni ) dve!etainiai skai-iai ei$kia 1 $e$ioliktain&?. 7 # # # # 7 7 7 # 7 7 7 7 7 # # 31ot1osi1s skai-i1s de$imtain%!e sistemo!e 16 a$"ti dve!etain%!e sistemo!e baite a ba 6od"!e. !ei ne tada CFN1. Uo int s1* asti $i1os dal"k1s. kokios b1vo d1otos. 2. Ua1do!amas deb1ginim1i. %ire#ti!n Bla. *ast1miant *e vien@ bit@ *asako a kei-iasi 6enklo bitas. !ei tai*. * ie$ *ost=m& i *o !o.I.unda &1tų atimt2 keisti sudėtimi pakeičiant antr! skaičiaus -t!* kuris yra atimamas. >kiekvien@ OeX skaitmen& i$siskleisti & ) dve!etaini1s skaitmenis? 2.:. Kei 3FN0. be 6enklo. J A ' 9 (.:.0. 3I >ab1 a ba vienas i$ !. a ba & skai-i.n Bla. UCE? vis1omet CFN0 S* 7nterrupt Bla.UADU >!ei tokie ned1oti t1 ime & toki1s *asive sti? 6i= im a ga1tas eJ1ltatas " a teisingai ga1tas skai-i1s s1 6enkl1. * ikla1somai n1o to. i HI +*e *ild"m@ s1 6enkl1. +k "*ties *o6"mis.la. V" ia1sio eJ1ltato la1ko bito eik$m% >skai-i1ose s1 6enkl1 1 ei$kia min1s@. * ikla1somai n1o komandos?. CQ. +6enklo *o6"mis. Ea kim d1ota.alima* nes tada dalis . kad 5FN470(. A"ikus "o%in5 koman 3 veikian-i@ kiekvienam bit1i atski ai >0U3.3* I* Si. /. a kaska t &v"kd6i1s komand@ &v"ksta 6ingsninis *e t a1kimas >IUE 1?. CA3IA'A Kad ir k!kia didelė pa. +s*@st.0. 'ostūmi! koman ose.V bit.aunami ne t!kie* k!kie priklaus!6 22 . CF nea*ib %6tas. EFN0 0 leid6iami i$o iniai mask1o!ami *e t a1kimai Kei tai*. eik$mes *agal ga1t@ eJ1ltat@.ų .E <lag.

&v"ko skai-ia1s s1 6enkl1 *e *ild"mas d CFN1 :i mas d%m1o# 1000 0001. n1stat%me.50 po#ymio nustatymas Ea kim bait1ose atlikome dvie!. tai dve!etain& 16 a$@ ga1name i$ka t 127M1 NT 1000 0001 0tliekame s1d%t&# 1000 0001 M 1000 0001 1 0000 0010 CF *o6"mis *asako. :asitik iname# >-124? M >-124? N 2 B Ue. ". inve si!a i M1? M124 N 0111 11112 NT inve tav1s t1 ime 1000 0000. 2( . i$ka t t1 ime teigiam@. tod%l * adinis * ie$ *akei-iant 6enkl@ b1vo -124? 0nt as d%m1o# >tas *ats kas s1 *i m1? d -124 QeJ1ltatas# 6enklo bitas 0. a &v"ko *e *ild"mas skai-i1ose su 6enkl1. 6enklo bitas 1 tod%l *i mia1sia *akei-iame 6enkl@# inve tav' t1 ime 0111 1110. tod%l CFN1. s1d%t&# >-124?M128 -124Z0. Eai *atik inti galima tai*# atliekame a itmetin& veiksm@ s1 abiem d%menimis i eJ1ltat1 kai* skai-iais s1 6enkl1 i 6i= ime. a gavosi teisinga l"g"b%# Kei teisinga. skai-ia1s s1 6enklo *e *ild"mo neb1vo d CFN0 Kei neteisinga. da * id%!' M1 t1 ime 0111 1111 >tai " a M124. bit. kad tai " a 2. tai ga1name M124 i *akei-iame 6enkl@ >t. da atliekame M1 NT 1000 0001 Vadinasi -124 dve!etain%!e " a 1000 0001 128T0. skai-i.

-ertraukimai 1as tai yra ir kokios ų r+šys :e t a1kim1 vadinamas * oced= os i$kvietimas >vald"mo *e davimas? *ana1do!ant komanda IUE n.. *e t a1kimas &v"ks tik *o da vienos &v"kd"tos komandos. kai baigta v"kd"ti t1o met1 v"kdoma komanda. kai b1s &v"kd"ta daba v"kdoma komanda. n pr!#ed1r!s numeris *a odo tik k1 i@ *e t a1kimo * oced= @ i$kviesti. I$ *e t a1kimo * oced= os g &6tama na1do!ant vald"mo *e davimo komand@ IQ. na1da atsis*indi * og am1o!ant. t1omet *e t a1kim. * oced= a vieto! to. pop seg. Dabia1siai *e t a1kim. eik$mes inte * et1o!a *ati * oced= a. ta kim i$kviet1s IUE 21O.?. 3kirstymas :e t a1kimai * oceso ia1s at6vilgi1 ski stomi & vidini1s i i$o ini1s.. i$o ini. eg tai siekiant i$vengti nea*ib %6t1m. i$sk" 1s 6ingsnin& vidin& *e t a1kim@ eg1li1o!am@ *e EF *o6"m& 5F egist e >*av"Jd6i1i skai-i1o!ant &v"ko dal"ba i$ n1lio?. Bet koks *e t a1kimas gali b=ti &v"kd"tas tik tada. atida "ti <ail@ i kt. kad a$"ti i tai* da6nai visose * og amose na1do!am@ * oced= @ >ta kim simbolio i$vedimas & ek an@?. IUE n. i$sk" 1s atve!1s k1omet *e t a1kimo * oced= a g @6ina savo v"kd"mo eJ1ltat1s *ag indinei * og amai >*e egist 1s?. Inst 1kci!os *e t a1kimo * oced= oms *e d1odamos *e &vai i. :a-ios IUE n komandos kode gali i neb=ti. Li iniai *e t a1kimai k"la * oceso ia1s da bo met1 i negali b=ti 16d a1sti. >*av"Jd6i1i klaviat= a enkamas tekstas. eik$mes. *agal tai kai* " a s1* og am1ota.. negali b=ti !o igno 1o!ami >*av"Jd6i1i n1t =ko elekt os ene gi!os tiekimas kom*i1te i1i?. egist . !i visada t1 i b=ti *e t a1kimo * oced= os *abaigo!e. ta-ia1 !ie * ikla1somai n1o IF *o6"mio 5F egist e gali b=ti v"kdomi a ba igno 1o!ami +" a galim"b% !1os 16mask1oti. tik inama 0^ egist o eik$m%. Sšimtis Kei v"kdant komand@ " a kei-iamas segmentinis egist as mov seg. i$o iniai gali b=ti mask1o!ami a ba nemask1o!ami. tada * og amos v"kd"mo met1 o*e acin% sistema s1s*%!a &v"kd"ti tam tik @ kiek& *e t a1kim. Ait1 atve!1 kil's *e t a1kimas b1s &v"kd"tas i$ka t *o to. ta kim atida ant <ail@ & B] & a$omas <ailo desk i*to i1s i *an.. 2) . * ie6as-i. atliekamas *e t a1kimo * oced= os i$kvietimas. !i &v"kdoma i vald"mas g &6ta *ag indinei *e t a1kim@ i$kviet1siai l"g to *e t a1kimo i$vis neb=t. . o egist . &v"k'. ?4oriniai maskuo#ami *e t a1kimai kai* i nemask1o!ami k"la ne *a-iame * oceso i1!e. !1dinama *el%?. bet d%l tam tik . ?4oriniai nemaskuo#ami *e t a1kimai k"la ne *a-iame * oceso i1!e. k1 ia n1sakoma eikalinga <1nkci!a >s*a1sdinti simbol&. eg.E.

IUEC komanda ). !ei <lagas EFN1 . tai egJist1o!a * io itetai. toki1 atve!1 6emia1sias * io itetas teikiamas *ag indinei * og amai.: og amos kode i$kvie-iant *e t a1kim@ ta kim IUE 1. 2/ . &v"ksta i$kviet1s atitinkam@ * oced= @ 51* og am1o!ama kom*i1te io va toto!o na1do!amos * og amin%s & angos. s@l"g. !is &v"ksta ne*aisant !oki. eg1li1o!amas *e E a* Flag.. kod1 VV. Kei kvie-iama komanda " a IUEC. *agal k1 i1os. 3al"ba i$ n1lio 2. v"kdomas 6emesnio * io iteto *e t a1kimas gali b=ti *ats *e t a1ktas a1k$tesnio * io iteto. k1 i gali b=ti *e t a1kta. IUE n komanda *a-io!e * og amo!e (. !ei tai* &v"kdoma IUE ) komanda. 9ingsninis. 1. Aai v"kdant * og am@ &v"ksta keli *e t a1kimai.-agrindiniai pertraukimų tipai ir ų prioritetai : oced= os IUE n * ikla1somai n1o skai-ia1s n eik$m%s da t1 i i savo *avadinim1s.sant nemask1o!amam i$o iniam *e t a1kim1i 51tik1s komand@ ma$.sninis rė)imas (emasku!$amas iš!rinis K!ntr!linis taškas 3&reakp!int4 3al"bos *e *ild"mas kil's v"kdant 3IV a ba I3IV komand@ :o kiekvienos komandos. tai *a6i= ima a CFN1 ><lagas?. Mask1o!amas i$o inis 2. Uemask1o!amas i$o inis /. !ei ne !okie veiksmai $ia komanda neatliekami. bet k1 io *e t a1kimo. 0semble in% mnemonika 7(0 3 erpildym! apd!r!$imas Aai * og amo!e v"kdoma komanda IUEC ir <lagas naud!$ant k!mandą 7(0J CFN1 JS reikmėms (aud!t!$! reikmėms : ikla1so n1o o*e acin%s sistemos. Ua1do!ama deb1ge i1ose. : io itetas R *i men"b%. &v"ksta i$kviet1s atitinkam@ * oced= @ L . bei sit1aci!as k1omet " a a1tomati$kai i$kvie-iami# n reikšmė a+adinimas Kada 2+ykstaO 0 1 2 ( ) /-(1 (2-2// %aly&a iš nuli! Pin.

ne dešimtain?je sistemoje" Iur?dami dešimtaines reikšmes turite pasiversti K šešioliktaines" 22 . komandos IUE n v"kd"mas. eik$m%s imamos i$ vekto i. kit. k1 n " a *e t a1kimo n1me is. k1 abie!. tada na1!os egist . pateikti =aitai #B <8 2/ :+ yra šešioliktain?je. koki. o vienas V5 i I: inkin"s 16ima ) bait1s. 0*ie !. Šiame sk" el"!e *la-ia1 a*6velgiama. egist . s1d%ti *aeili1i kiekvienam *e t a1kim1i. vald"mas g @6inamas *e t a1kim@ i$kviet1siai * og amai i$ steko *aimant I:. I: egist ai. Vald"mo *e davim1i V5 i I: eik$m%s imamos i$ vekto i. kad &v"ko n-tasis *e t a1kimas.E. 1ektorių lentel? R *e t a1kim. tada & stek@ *atal*in1s 5F. : adedant absoli1-i1 ad es1 00000 *i masis kilobaitas " a 16*ild"tas vekto i. :e t a1kim.E.I:. ad esai i$ eik$ti *o omis V5#I:. * oced= .V5. 5F eik$mes. " a 2/2 F0[2//G. lentel%!e n1o )n t1 ime bait1s 12 () /2 47. Iv"kd6i1s komand@ IQ. V5. EF i IF <lagai n1statomi n1liniais. lentel%s * adedant ad es1 )n tokia tva ka# )n 7 $aunesnysis &aitas )nM1 )nM2 7 +yresnysis &aitas AS $aunesnysis &aitas )nM( AS +yresnysis &aitas Vadinasi &v"kd6i1s IUE n komanda vald"mas *e d1odamas absoli1-i1 ad es1 V5#I:. I stek@ *aeili1i *adedami 5F. V5. lentel%s. i b=t. <lag1s IF i EF n1sta-i1s n1liais na1!os V5 i I: eik$m%s imamos i$ vekto i. :av"Jd6i1i vekto i.-ertraukimų vykdymas ir vektorių $ente$ė :e t a1kimas i$kvie-iamas vald"mo *e davimo komanda IUE n. n1me i. Ea kim. 6ingsnini. tam. neleid6iami i$o iniai mask1o!ami *e t a1kimai. I *ag indin' * og am@ i$ *e t a1kimo g &6tama na1do!ant vald"mo *e davimo komand@ IQ. kad *e t a1kimo v"kd"mo met1 nekilt. lentel%s d1omenimis. lentel%s. atliekam1s veiksm1s a* a$"ta vald"mo *e davimo sk" i1!e. eik$m%s b1s# V5N47/2 I:N()12 'eje.

alima ir neap+alinti nesukant sau . 1 ei$kia min1s@? 7 bitai cOa akte istika >eil% M 12410? 12410N7Ih 2( bitai mantis% 5kai-i. <o matai. 1 ei$kia min1s@? 1/ bit. • • • #Larakteristika -19&.$oat9ai' 7074 ko* oceso i1!e na1do!ami ( *ag indiniai eali. k1 i at odo tai*# >-1?s L 2eil% L 1. k1 i esant n1linei eilei " a l"gi# kai ia1sias bitas n1lis visi kiti vienetai. mantisė -23&. (. bet *ata tina tai *ada "ti i i bit@ vis1omet 6"m%ti vienet1? 2( bit.al+!s. • • • • #Larakteristika -=&. mantis% Uo maliJ1ota <o ma at od"t. • • • • #Larakteristika -11&. mantis% 5kai-i. cO akte istika >eil% M 102(10? 102(10 N 3IIh /2 bit. mantis% eina iki *at galo. atve!1?. Eada tok& eili$k1m@# 1. >7@@@->94 standa tas? :rumpas rea"us >keturiuose bait1ose? S -1&.? S -1&. !is *a odo koks skai-i1kas " a * ie$ kablel& *o k1 io eina mantis% >$iame <o mate neb=tina s1da "ti no maliJ1otos <o mos. Gantisė yra nukerpama ir kas netilp! tiesi!. i a " a i bitas >!is " a tik 10ties bait.* ap+alinant perpild)ius mantis5 +ienu padidė$a #Larakteristika* tačiau t! )in!ti ne&1tina -. mantisė -92&.ormatai &. tai*# >-1?s L 2eil% L 1.mantis% >i bitasN1? Neno maliJ1ota <o ma# >-1?s L 2eil% L i. b=tina * ivesti * ie no maliJ1otos <o mos.6 Sudarinė$ant n!rmali"u!tą .ormato skaičiais 1opro(esoriaus &6768' rea$ių ų skaičių . • • • 1 6enklo bitas >0 ei$kia *li1s@.mantis% Li inis rea"us > e4imty#e bait.!. ne2simenama6 7š tikrų$ų k!mpiuteriu!se esant &itui u) mantisės ly. VOa akte istika. k1 i at odo tai*# >-1?s L 2eil% L 1. atve!1? ).mantis% :astaba# U6tenka * isiminti no maliJ1otos <o mos 16 a$@ kiek 16ima cOa akte istika.iam +ienetui +yksta ap+alinimas -mantisėQ1. kurią vert?tų >inoti I $ei #Larakteristika ir mantisė yra u)ildyt!s tik nuliais* tai skaičius yra nulis6 24 . 1 6enklo bitas >0 ei$kia *li1s@.!rmą kai yra slanki!$amas ka&lelis tai slenkant $2 2 kair5 pus5 #Larakteristika -ir eilė.mantis% ?"%as rea"us >a4tuoniuose bait1ose? S-1&. didinam!s* 2 dešin5 I ma)inam!s6 Riame k!nspekte sprend)iamu!se u)da+iniu!se laikysime* kad mantisė yra tiesi!. b=tina * ivesti * ie no maliJ1otos <o mos. cOa akte istika >eil%M12(7(10? 12(7(10 N 3IIIh 1 i bitas. 9enklo bitas >visada tik vienas bitas? 2. nukerpama6 Sšimtis. i &itas -1&. !ei $is " a >tik de$imties bait. 1 6enklo bitas >0 ei$kia *li1s@. skai-i. 1 ei$kia min1s@? 11 bit. mantisė -63&.Darbas su įvairaus . i bitas.

(2 L 2 N 0.2) L 12 N 3.(2 0. *e ma6ia1 veiksm.2) 0.27 L 2 N 0.2) 0.27 0.12 0. 0100 1010 0011 1101 27 . *o vien@ da1g"bos i$ 12 veiksm@. o a$ant & mantis' i$siskleid6iame kiekvien@ $e$ioliktain& skaitmen& iki ket1 i.42 0.2) 0.28 skai-i1s dve!etainiame *avidale >ne tiksl1s.2) L 12 N 10.28 " a skai-ia1s t 1*menin% dalis 3a1gindami L2 imdami sveik@!@ dal& > a$"sim mantis%!?.IACKI 30DI5# • :asive -iame skai-i.82 0.)7 L 2 N 0.Dešimtainio s$ankaus kab$e$io vertimas į šešio$iktainį u#raš/ Šis *av"Jd"s *a odo kai* keturiuose baituose 16 a$"ti de$imtain& skai-i. • Qeikia lik1si.)7 0./2 L 2 N 1. tod%l !a1 4 mantis%s bit1s !a1 t1 ime.2) L 2 N 1.7) L 12 N 13. dve!etaini.7) L 2 N 1. gal%!ome $i1o atve!1 da "ti i tai*# 0. skaitmen.12 L 2 N 0.UIUe 30DI5# 0. 3a1g"b@ t1omet tikslingia1 atlikti ne mintinai.42 L 2 N 1.12 L 2 N 0.2) L 2 N 0.. 0tliekame t@ *at&.82 0. kiek tel*a *agal <o mat@?# 1010 0101.82 L 2 N 1. :vJ.28 L 2 N 0. Ga1t@ sveik@!@ dal& 16 a$ome kai* $e$ioliktain& skai-i.)) Vis tik " a i kitas b=das s1 asti $i1os skaitmenis./2 0. skai-i1!e? • 0tski ai di bame s1 sveik@!a i t 1*menine dalimis 5V.# 0. o tik tiek.7) 0.)) >)N0100? >10N1010? >(N0011? >1(N1101? Gavome t1os *a-i1s skai-i1s. 2(-4N12-ikos EQU:M..27 L 2 N 1.82 L 2 N 1. ta-ia1 tam eikia mok%ti g eitai *ave sti skai-i1s n1o 1 iki 1/ & ket1 is dve!etaini1s skaitmenis.22M *ana$ios tais"kl%s taikomos i kitiems <o matams >!1ose a ba " a i bitas. o st1l*eli1. tik vieto! ) da1g"bos i$ 2 veiksm. 1/.7) 0./7 L 2 N 1. o tolia1 v%l di bdami tik s1 t 1*menine dalimi tol kol asime eikiam1s 12 skai-i1k./7 0.. 12/ & dve!etain' skai-iavimo sistem@ 16910/1010 01012 • :o v" ia1sio vieneto matome einan-i1s 4 bit1s.27 0. 12/.(2 0.12 0.(2 L 2 N 0.2) 0.28 L 12 N *. a ba tiesiog ilgesn% mantis% i cOa akte istika sa1goma didesniame bit.

Ga1sime skai-ia1s eil' • Kei ga1ta eil% " a teigiama kablel& *at a1kti *e tiek viet.. min1s@. tod%l neb1s galima viena eik$mi$kai atlikti netgi *al"ginimo o*e aci!.". nes tiksli. nebent " a vos keli skaitmen"s *o kablelio? • :a a$"ti * ie$ skai-i. & de$in'. t. nes skai-i1s teigiamas eil% N M4.mantis% • VOa akte istik@ *asive sti de$imtaini1 skai-i1. skai-i. !ei 6enklo bitas l"g1s 1 • U6 a$"ti tai kai* atsak"m@ • :astaba# 3a6nia1siai ve -iant & de$imtain& eal. k1 i1os a$ome & atsak"m@ 7#77 77## 77#7 7#7# 7#77 #7#7 8 < B 2 8 A 77## < ##7# 0 Atsakymas )( 2/ )0 (3 :ešio$iktainio rea$aus skaičiaus vertimas į dešimtainį u#raš/ :av"Jd6io ne*ateiki1. t1omet atliekant *al"ginim1s eikia &sivesti tole 1o!am@ ski t1m@. kad ga1t1me no maliJ1ot@ <o m@ cOa akte istika N eil% M 124 N 4 M 124 N 1() >127M)M2.((888888888888. !is a* a$"tas ) baitams t 1m*am ealiam <o mat1i. !ei neigiama tada & kai ' • Ga1t@ skai-i. i$ !os atimti 124. mantis%s eik$mes • :asi a$"ti 1. >*vJ 16kodav' kok& 12. nes st1miame kablel& *e 4 vietas & kai '. *asive sti & de$imtain' sistem@ >kiek eikia s1sia*valinti.() i v%l atkodav' galime ga1ti ka6k@ *ana$a1s & 12.Eaigi t1 ime# 6enklo bitas 0. bet esant kitokiam <o mat1i tiesiog galima *asikeisti atitinkamas eik$mes# • E1 im1s $e$ioliktaini1s skai-i1s *asive sti dve!etainiais • U1stat"ti 6enklo bito. toks >atvi k$-ias algo itmas *ateiktam * ie$ tai?. 1000 0110? mantis% *ateikta geltonam <one s1da ome atsak"m@# ant o!e eil1t%!e s1 a$"ti $e$ioliktainiai atitikmen"s. & k1 & b1s nek ei*iama d%mesio l"ginant eik$mes? 28 . da6nia1siai ga1ti atgal ne*av"ksta. bet * inci*as b=t. cOa akte istikos..!& ga1sime nebetok& skai-i.

". eik$mi. s1mai sa1goti i *an. k1 & s1da o 7 skaitmen"s. 2 " a sveiko!i dalis >t1 imai *inig. aid6i. atliekame toki@ o*e aci!@ BBBB BBBB and 00001111 NT 0000BBBB i ga1t@ skai-i.upakuoti skaičiai R ta1*ant atmint& skai-iai *ak1o!ami. :av"Jd"s# Ea kim t1 im <o mat@. E.# AAA2 AA. (0 . keli skaitmen"s ski iami sveik@!ai daliai. :rečio#i rai ė6 0 R Addition . Eam na1do!ami i$*ak1oti i s1*ak1oti skai-iai.1bt action R atimtis M R $1lti*lication R da1g"ba 3 R Division R dal"ba Ao ekci!os dal"bai i da1g"bai atliekamos tik s1 i$*ak1otais skai-iais.?. k1 viename baite gali b=ti sa1gomos eik$m%s tik n1o 0 iki 8. :1sbai-io eik$m% 16 a$oma vien1 $e$ioliktaini1 skaitmeni1.s1d%tis 5 R . t. i$ inte valo F0[1/G. Visos komandos " a v"kdomos *o to.. 3a b1i s1 s1*ak1otais i i$*ak1otais skai-iais egJist1o!a 2 komandos >be o*e and. 5tabila1s ><iks1oto? kablelio <o matas."upakuoti ir išpakuoti skaičiai Aa tais * i eikia sa1goti skai-i1s bait1ose de$imtain%!e sistemo!e.14 8aitas ir pusbaičiai suprantami taip6 Eaitas V" esn"sis *1sbaitis Ka1nesn"sis *1sbaitis :1sbait& s1da o ) bitai. 0U3 veiksmas v"kdomas kiekvienam bit1i atski ai. A@ *asako komandos *avadinimas# 'irmo#i rai ė6 0 R di bama s1 i$*ak1otais skai-iais >n1o 6od6io Ascii? 3 R di bama s1 s1*ak1otais skai-iais >n1o 6od6io Decimal? Antro#i rai ė vis1omet A -reiškia )!d2 ?d$ust. Galimos eik$m%s n1o 00O iki 88O >visos eik$m%s s1 aid%mis laikomos neteisingais s1*ak1otais skai-iais? 51*ak1oti skai-iai na1do!ami 3. galime 16 a$"ti eali1o!1 tai*# 102)(8. i$ k1 i. l"giname s1 8. !ame * ie$ *ana1do!im@ n1matoma.".? 31oti baitai# 10 2) (8 14 Eada $& skai-i. n1o 0000 0000 iki 0000 1001 . keli t 1*meninei. *1sbaitis gali &g"ti 12 ski ting. va dai s1sideda i$ t i!. v"kdoma * ie$ dal"bos veiksm@. kai 0D a ba 0] egist e t1 ime s1<o m1ot@ atsak"m@ R i$imtis dal"bos komanda >003?. >0D and 0FO?T8 ei$kia +0D !a1nesnis *1sbaitis " a didesnis 16 8.VIM0D <o mate. ?4pakuoti skaičiai R tai skai-iai. E1omet *1sbai-i1ose galima sa1goti skai-i1s n1o 0000 iki 1001. t.".2 AA$2 AAD DAA2 DA.

AA. komandos s1tva ko eJ1ltat@ & tais"kling@ de$imtain& i$*ak1ot@ skai-i. AA0 algo itmas# 0D #N 0^ L 1010 M 0D 0^ #N 0 Komandų panaudojimo tikslai Aomandos 000. K9 . tada# ◦ 0D *adidinamas 2-iais ◦ 0^ *adidinamas vienet1 ◦ 0F i VF <lagHai n1statomi 1 • Nei nė viena s3"y%a nei4sipi" ė ◦ 0F i VF <lagai n1n1linami. • 0tlik1s vis1s veiksm1s v" esn"sis 0D *1sbaitis i$valomas >*ada omas n1li1mi.. 0)O? AA3 algo itmo atve!1 6odis *adidinamas kei-iamas 6od6i1 s1ma6inamas. then ?D '/ ?D W 6 ?C'/ ?C W 1 ?B'/ 1 AB'/ 1 else ?B'/0 AB'/0 endi5 ?D'/?D and 0BL AA3 komandos algo itmas ga1namas rau onus p"iusus *akeit1s min1sais. *vJ baitas /)O ta*t. skai-i.-?D and 0BL. AAA algo itmas 6od6iais# • Eik inama a 0D !a1nesn"sis *1sbaitis vi $i!a 8 0QB0 0F <lagHas ta*o vienet1 >&v"ko *e ne$imas & v" esn&!& *1sbait&?.1omandos darbui su išpakuotais skaičiais I$*ak1ot. algo itmas# 0^ #N 0D div 1010 0D #N 0D mod 1010 E.". Aomanda 003 v"kdoma prie4 tai. liekana 0D egist e. (1 • • . >*o komandos &v"kd"mo eJ1ltatas i$sa1gomas 0] egist e?. 0D *adalinamas i$ 1010. ko ekci!oms egJist1o!a ) komandos. Nei bent viena s3"y%a i4sipi" o. 005. sveiko!i dalis i$sa1goma 0^ egist e. kai no ima atlikti dal"bos veiksm@ s1 i$*ak1otais de$imtainiams skai-iams. !r -?B/1. 000 i 005 komandos# AAA komandos algo itmo kodas " a toks# i5. 00M v"kdomos tik ta a2 kai s1d%!1sPat%m1sPs1da1gin1s >* ikla1somai n1o sit1aci!os? 2 i$*ak1ot1s de$imtaini1s skai-i1s eJ1ltat@ t1 ime egist e 0D.

K9 . . !r -?B / 1. then ?D '/?DW 60L AB'/1 endi5 Aomandos DA. +* idedam. kad 0FN1. i n1statom. kad VFN1. ko ekci!as. ◦ !ei bent viena s@l"ga *asitvi tina * ie 0D pridedam 20O. ◦ Kei abi s@l"gos klaidingos i$ka t *e eiti * ie sekan-io *1nkto. Aomanda ko eag1o!amas 0] egist e esantis s1d%ties a ba atimties eJ1ltatas & teising@ s1*ak1ot@ skai-i.. Komandų panaudojimo tikslai 300 i 305 na1do!ami *o to.-?DK9BL. . Aomandas 305 atve!1 vieto! 6od6i. " a 6od6iai +atimam. • (2 .1omandos darbui su supakuotais skaičiais 51 s1*ak1otais skai-iais galima atlikti tik s1d%ties i atimties eJ1ltat.-?D and 0BL. :e einam * ie kito *1nkto. • Eik inama a 0D eik$m% vi $i!a 8FO 0QB0 VFN1. ◦ Kei abi s@l"gos vienodos $& *1nkt@ * aleid6iam. l"g !o neb=t. n1statom. atve!1. Eam " a komandos 300 i 305 0AA komandos algo itmo kodas " a toks# i5. vieto! rau on! p"ius! " a min1sai. ◦ Kei bent viena s@l"ga *asitvi tina tada * ie 0D pridedam 2. !r -AB/1. DAA 0lgo itmas 6od6iais# • Kei 0D !a1nesn"sis *1sbaitis vi $i!a 8 0QB0 <lagas 0FN1. then ?D '/ ?D W 6 ?B '/ 1 endi5 i5. kai b1vo atlikta s1d%ties a ba atimties o*e aci!a s1 dviem s1*ak1otais skai-iais..

(( . Eai labai sva b1 tada. Eai eikia 6inoti. I: egist @ s1da o tik ) $e$ioliktainiai skaitmen"s. ciklai i *an. kad v"kdant komand@ I: egist as od"s ne & daba v"kdomos. tai* *at eikia i$*l%sti *agal 6enklo *l%timo tais"kl' 00 NT FF00. *av"Jd6i1i tok&# 22/4# . 0tliekant vald"mo *e davim@ kodas tolia1 v"kdomas ne einantis atmint"!e *o einamosios komandos. a ba tam tik i 5F egist o <lagai?. o i$ bet k1 ios kitos n1 od"tos atminties vietos. Eai* " a tod%l. tod%l komandos v"kd"mo met1 I: b1s 22/4M2N22/8 >$e$ioliktainiai skaitmen"sYYY?. nes v"kdant einam@!@ komand@ * oceso i1s !a1 analiJ1o!a sekan-i@. Aonk e-i1 atve!1 komanda " a .B 00 82 4) >22/4 R *oslinkis kodo segmente?.B 00.orma(i a Vald"mo *e davimo komandos " a ski tos vald"mo *e davim1i kit1 ad es1.ika(i a ir ų at$iekami veiksmai Va$dymo perdavimo komandos %endra in. k1 iose eikalingos * oced= o. kad tai vidinis a timas !m*. Ua1!@ I: skai-i1o!ame tai* 22/8MFF00N220( 22/8 M FF00 1 220( :a*ildomas vienetas niek1 nesa1gomas. o & sekan-ios v"kdomos komandos * ad6i@.. siekiant s1ta1*"ti i e<ekt"viai *ana1doti * oceso ia1s da bo laik@.1omandų k$asi.registro reikšmė komandos vykdymo metu Aomandos v"kd"mo met1 I: egist as odo & sekan-ios v"kdomos komandos * ad6i@. Eai* *at v"kdant kod@ da6nai tenka s1 eag1oti & tam tik as s@l"gas >ta kim. Ši1o konk e-i1 atve!1 komandos ilgis " a 2 baitai . kai tenka * id%ti *oslink& >t1omet eikia 6inoti * ie ko !& eikia * id%ti?. . * ikla1somai n1o to. a !as v"kdant tik inama kokia no s s@l"ga >V] egist o eik$m%. Eai na1dinga k1 iant * og amas. tada i$s*a1sdinti atitinkam@ * ane$im@ i *an?.B R o*e aci!os kodas *a odantis. *e tekli1s niek1 nena1do!amas. Vald"mo *e davimo komandos ski stomos & s3"y%ines i bes3"y%ines. !ei eJ1ltatas b1vo n1linis. 00 " a vieno baito *oslinkis * idedamas * ie I: eik$m%s esan-ios komandos v"kd"mo met1. Ea kim !ei t1 ime kodo segmento < agment@.

o ne einama & atmint& ie$koti eik$m%s >modN11 neleistinas i$o inio netiesioginio atve!1?. : idedant * ie I: eik$m%s esan-ios komandos v"kd"mo met1 *oslinkis i$*le-iamas iki 2 bait. s@l"g. : ie$ vald"mo *e davimo komandas galimi segmento keitimo * e<iksai. IUE. V0DD.E. () . Nei mo B11. vadinasi I: egist 1i * iski iama to 6odinio egist o eik$m%. Ką tai reiškia? Li inis O vald"mo *e davimas v"ksta segmento vid1!e. Artimas R tiesioginio ti*as. :iesio%inis R *oslinkis. *agal 6enklo *l%timo tais"kl'. ?4orinis R vald"mo *e davimas v"ksta visos atminties ibose R b1s kei-iama i V5 i I: eik$m%s. kai vald"mas *e d1odamas ma61 atst1m1 F-127[ 124G baitai.. IQ. na1!a I: eik$m% a ba na1!os V5 i I: eik$m%s imamos tiesiogiai i$ v"kdomo kodo >" a bait1ose *o komandos o*e aci!os kodo? <etiesio%inis R Ua1!os I: >a ba V5 i I:? eik$m%s andamos na1do!ant ad esavimo bait@ > eg dalis ei$kia C:A kodo *l%tin&. tai o*e andas " a 6odinis egist as. Kas at*a6in's * oceso i1s v"kdo netik indamas !oki. ta-ia1 !ie *akei-ia tik o*e ando atmint"!e segment@. I: >a ba V5 i I:? eik$mes. o ne ka6kok& egist @?. tiesioginis a ba netiesioginis. Q. tod%l *oslinkis 16 a$omas viename baite. vadinasi b1s kei-iama tik I: eik$m%. C*e andas atmint"!e *a odo i$ k1 eik%s *asiimti na1!as egist . Bes@l"ginis vald"mo *e davimas gali b=ti# I$o inis a ba vidinis.E.%es/$yginis va$dymo perdavimas Bes@l"gini1i vald"mo *e davim1i * ikla1so komandos KM:.

Pm dalis o*e and@ + egist asPatmintis. tada I: egist 1i * iski iama 6odinio egist o eik$m% >kokio n1 odo Pm dalis? 1. * ikla1somai n1o mod eik$m%s?. tod%l *ateikiami tik ti*ai i !. visi$kai ne&simenant g &6imo ad eso. eik$m%s >i$o inio atve!1 :U5^ V5.C komanda v"kdomas bes@l"ginis vald"mo *e davimas & n1 od"t@ atminties viet@. vidinio atve!1 :U5^ I:?. :o o*e aci!os kodo *aimami 2 baitai *oslinkio 2. mod nel"g1 11. 2. Pm dalis ei$kia o*e and@ atmint"!e. t. :U5^ I:. tik * ie$ atliekant !1os & stek@ *adedamos kei-iam. Aadangi *i mas !a1nesn"sis. k1 is " a i$*le-iamas iki 2 bait. Aadangi veiksmai " a atliekami tie *at"s. :o o*e aci!os kodo analiJ1o!amas ad esaci!os baitas >k1 is gali b=ti s1 *oslinki1. I: v" esn"sis?. :o o*e aci!os kodo analiJ1o!amas ad esaci!os baitas >k1 is gali b=ti s1 *oslinki1. Kei o*e andas " a atmint"!e. * ikla1somai n1o mod eik$m%s?. tod%l o*e andas " a atmint"!e. *agal 6enklo *l%timo tais"kl' i * idedamas * ie I: eik$m%s esan-ios komandos v"kd"mo met1. ant as v" esn"sis !ie s1kei-iami vietomis (. 1. Kie * iski iami V5 i I: egist ams toki1 eili$k1m1# • I: !a1nesn"sis • I: v" esn"sis • V5 !a1nesn"sis • V5 v" esn"sis 1.Q. 2.". kai* i tokio *aties ti*o KM: atve!1. SG tipas Li inis artimas Li inis tiesio%inis Jpera#i$!s k!das @E ?tliekami +eiksmai :o o*e aci!os kodo imamas vieno baito *oslinkis. Mod negali b=ti 11. @9 ?4orinis tiesio%inis @? Li inis netiesio%inis BB plėtinysO 100 ?4orinis netiesio%inis BB plėtinysO 101 4A)) komanda v"kdomas bes@l"ginis vald"mo *e davimas & n1 od"t@ atminties viet@ steke &simenant g &6imo ad es@ >I: a ba V5 i I: eik$mes. & k1 i@ odo o*e andas i *aimami ) baitai toki1 *at eili$k1m1 kai* i i$o inio tiesioginio atve!1. !ei modN11. :o o*e aci!os kodo *aimami ) baitai. egist . o*e aci!os kodai V0DD ti*as Li inis tiesio%inis ?4orinis tiesio%inis Li inis netiesio%inis ?4orinis netiesio%inis Jpera#i$!s k!das @= 9? BB plėtinysO 010 BB plėtinysO 011 LC:A plėtinys sa1gomas ad esaci!os baito reg dal"!e (/ . Qeg dalis ei$kia o*k *l%tin&. 1. tada n1einama & t@ atminties viet@ & k1 i@ odo o*e andas i *aimami 2 baitai >I: !a1nesn"sis. Ga1tas skai-i1s * idedamas * ie I: eik$m%s esan-ios komandos v"kd"mo met1. 2. * ikla1somai n1o to. k1 ie egist ai " a kei-iami?. n1einama & t@ atminties viet@. Qeg dalis ei$kia o*k *l%tin&.

k1 *i mas baitas " a !a1nesn"sis ant as v" esn"sis tod%l * ie$ * idedant * ie 5: eik%s s1keisti vietomis? Qet o*e aci!os kodai# T@0 tipas . 0tliekami veiksmai# 1. :U5^ I: ). asta&a' IUE ( ma$ininiam kode gali b=ti sa1goma V3 0( a ba VV. n1statomas *e t a1kimo komandos vald"mo n1me is. Kei ne.E komandos ilgis " a 1 baitas >tik o*k?. :C: V5 :o eik$mi. *a%mimo i$ steko. tada i$ steko *aimamos i V5 i I: eik$m%s# :C: I:. tada i$ steko *aimama tik I: eik$m% >:C: I:? Nei Q. tod%l a* a$"tas * ie s@l"ginio vald"mo *e davimo. :U5^ V5 (. G &6imo ad esas imamas i$ steko. IFN0[ >IF <lagas? /. :U5^ 5F 2. :C: 43 (.u steko i4"y%inimu 8e steko i4"y%inimo Li inis ?4orinis A2 A? A3 AE SNI komanda v"kdomas vald"mo *e davimas & *e t a1kimo a*do o!imo * og am@.E komandos ilgis " a ( baitai >o*e aci!os kodo 1 baitas i 2 baitai beta *i$kas o*e andas. S-AI komanda atlik1s *e t a1kimo * oced= o!e n1mat"t@ da b@ vald"mas g @6inamas *e t a1kim@ i$kviet1siai * og amai. : adedant absoli1-i1 ad es1 )Ln imami ) baitai# • I: !a1nesn"sis • I: v" esn"sis • V5 !a1nesn"sis • V5 v" esn"sis >$ie skai-iai * iski iami V5 i I: egist ams?. Kei " a steko i4"y%inimas Q. 6i= ima a eikalingas steko i4"y%inimas. Kei tai*. Aomandos ?<: n 0tliekami veiksmai# 1. n >v"kdoma komanda IUE n?. C*e aci!os kodas 4*. 5: eik$m% nekei-iama Kei n% a steko i$l"ginimo Q. ?<:H " @ s@l"ginis atve!is. EFN0[ >EF <lagas? 2. :C: 3* (2 .o*. :C: SC 2. Nei Q.E komanda " a v"kdomas vi inis g &6imas i$ * oced= os >*a* og am%s?. Aomanda t1 i vienintel& <o mat@ >neskaitant IUEC komandos?# Cirmas =aitas " a o*e aci!os kodas V3 Antras =aitas ei$kia skai-i. tada 5:#N5:Mbet. k1 i b1vo i$kviesta na1do!ant komand@ V0DD.E komanda " a v"kdomas i4orinis g &6imas i$ * oced= os >*a* og am%s?.-AI komanda v"kdomas g &6imas i$ * oced= os.

DCC:b DCC:U. v"kdomas kodas esantis *o $ios komandos kodo segmente. 5@l"giniam vald"mo *e davim1i * ikla1so 14 atve!. C*e aci!os kodas 4A. Kei s@l"ga neb1vo *atenkinta komanda neatlieka !oki. veiksm. SNIP komanda R v"kd"ti IUE ). tai o*e aci!os kod. tada eiti v"kd"ti sekan-ios komandos. & k1 i@ komandos v"kd"mo met1 od% V5 i I: eik$m%s Komanda DCC: DCC:. *o !o eina vieno baito *oslinkis. Km* >s1 s@l"ga? K aid% i *o !os tam tik a s@l"ga. Kei CFN1. tada &v"kdoma IUE ) komanda 4iklų komandos ()PPCai) Visi DCC: atve!ai veikia kai* vidinis a timas KM: >t1 i vieno baito o*e aci!os kod@ i vieno baito *oslink&? At"iekami veiksmai6 1? 51ma6inti V] egist o eik$m' vienet1 2? Eik inti s@l"g@# • Kei s@l"ga tenkinama. k1 & *avadnim@ na1doti *asi enka *ats * og am1oto!as a$"damas * og am@ asemble i1. &siminti ne eikia. tada *e $okti s1 vieno baito *oslinki1 >vieno baito *oslinkis i$*l%stas *agal 6enkl@ * idedamas * ie I: esan-io komandos v"kd"mo met1? • Kei s@l"ga netenkinama. tada tik v"kdo vald"mo *e davim@. E1omet. DCC: atve!ai i IUEC komanda. V"kdant $i@ komand@ tik inama s@l"ga " a# a CFN1. !eig1 <lagas CFN1. k1 & * ie$ * idedant * ie I: eikia i$*l%sti iki 2 bait."/$yginis va$dymo perdavimas 5@l"ginis vald"mo *e davimo komandos kitai* nei bes@l"ginio *i mia1sia tik ina a i$*ild"ta kokia no s s@l"ga. Kei CFN0. kai ant @!ame 6ingsn"!e ga1ta neteisinga s@l"ga $ios komandos V] eik$m' vis tiek s1ma6ina vienet1 (4 . Kei viename langel"!e s1 a$"ti keli komandos *avadinimai ei$kia !ie " a visi$kai vienodi ma$ininio kodo i komandos v"kd"mo *o6i= i1. *agal 6enklo *l%timo tais"kl'. tod%l !ie atski ai n% a *ateikti. Aadangi komandos *avadinimas i$ka t leid6ia s1* asti koks tai s@l"ginis vald"mo *e davimas. Visais atve!ais i$sk" 1s IUEC komand@ o*e aci!os kodas 16ima vien@ bait@. i v"kdomas tolia1 *o komandos i esantis kodas. tada IUE ) komanda nev"kdoma. DCC:Ub Ceršokimui su vieno =aito poslinkiu =ūtina sąlyga ga1tas V] nel"g1s 0000 ga1tas V] nel"g1s 0000 ?A <lagas bFN1 ga1tas V] nel"g1s 0000 ?A <lagas bFN0 Casta=a# 5@l"ga tik inama :C EC kai V] s1ma6inamas vienet1 Casta=aB I: komandos v"kd"mo met1 odo & sekan-i@ 16 DCC: komand@ kodo segmente Casta=a< Uet i tada.

V] i 5F eik$mes >atski 1s 5F *o6"mi1s?. Kb KU.S1al K1m* i< be o K1m* i< Uot . KU: K:C KD KUG. H R odd. 9. KUb KB. 5@l"gos *aneigimas. • Nei s3"y%a patenkinama imamas vieno baito *oslinkis *o o*e aci!os kodo. KB KV K0. KU0 K0 KUB.S1al K1m* i< Uot G eate K1m* i< G eate K1m* i< Uot DoWe no .' R ei$kia atitinkam1s <lag1s A R above >skai-i1ose be 6enklo?.. + R eS1al R l"g1 QP. no . KUG KG KUD.. i$*le-iamas iki 2 bait. KUD KD. ( R loWe >skai-i1ose su 6enkl1? ei$kia +ma6ia1.S1al K1m* i< Uot BeloW K1m* i< Uot Va " K1m* i< . K!mand!s pa+adinimas KC KUC KU0. *agal 6enklo *l%timo tais"kl' i * idedamas * ie I: esan-io komandos v"kd"mo met1.a CFN1 CFN0 VFN1 VFN0 bFN1 bFN0 VFN1 a ba bFN1 >bent vienas? VFN0 i bFN0 > eikalingi ab1? 5FN1 5FN0 :FN1 :FN0 5F nel"g1 CF 5FNCF bFN1 a ba >5F nel"g1 CF? >bent vienas? bFN0 i 5FNCF > eikalingi ab1? KV]b K1m* i< V] be o V]N0 N aid% ei$kia 6od& K1m* < R not.J.S1al K1m* i< Uot 0bove K1m* i< 0bove K1m* i< Uot BeloW no . KUB KUV K.S1al K1m* i< G eate o .S1al K1m* i< Uot :a it" K1m* i< :a it" Cdd K1m* i< DoWe K1m* i< Uot G eate no .S1al K1m* i< 5ign K1m* i< Uot 5ign K1m* i< :a it" K1m* i< :a it" . • Nei s3"y%a nepatenkinama neatliekami !okie veiksmai.3ąlyginiai jmp V"kdant s@l"gini1s KM: atve!1s tik inama n1 od"ta s@l"ga *agal egist . einama v"kd"ti sekan-ios komandos. a+adinim! prasmė K1m* i< Cve <loW K1m* i< Uot Cve <loW K1m* i< Uot 0bove no . KG.S1al K1m* i< Uot be o K1m* i< BeloW o .S1al K1m* i< Uot DoWe K1m* i< DoWe C .S1al 0ikrinama sąly. P R g eate >skai-i1ose su 6enkl1? ei$kia +da1gia1. QNP atveju P raid? reiškia P* 5lagą (7 .S1al K1m* i< BeloW K1m* i< Va " K1m* i< 0bove o . K5 KU5 K: K:. 8 R beloW >skai-i1ose be 6enklo?.

o komandas. VM:5. Aitai* ta iant. Ea-ia1. 0] Aomandas. k1 iomis atliekamas mov veiksmas vadinkime d1omen. . eik$m%s nekei-iamos. *agal tokias tais"kles# Qeik$m% " a ma6inama. kad veiksm1s eil1tin% komanda atlieka s1 baitais Y raide reiškia. tai galima a* a$"ti i tokia lentele# 3%elta4 -ką reiktų pridėti %ire#ti!n askutinė k!mand!s prie panaud!t! indeksini! Bla. k1 *ask1tinis bitas " a W bitas# 0 R !ei komandos va das baigiasi aide 8 1 R !ei komandos va das baigiasi aide Q Iv"kd6i1s eil1tin' komand@ kaska t " a ko eg1o!amos egist ..C3Y. : og am1o!ant na1do!amos s1 *ask1tine aide B a ba f t.P13'. !ei komanda di ba s1 baitais >baigiasi aide B?. (8 . !ei ka6k1 is i$ egist . 4. 3IP3'. !ei <lagas 3FN0 Qeik$m% kei-iama *e 2. vadinkime *al"ginimo. 5tat1s Flag egist o eik$m' kei-ia tik paly. es#FdiG cmp 0]. komando!e neb1vo *ana1dotas. 31omen. *e si1ntimo eil1tin%s komandos kei-ia atminties bait.". 0 0 1 1 B f B f M1 M2 -1 -2 Ailutinių komandų sąrašas K!mand!s ?tliekamas pa+adinimas +eiksmas .i$utinės komandos . Visos $ios komandos na1do!amos be o*e and. es#FdiG mov 0D. k1 iose atliekamas cm*. V"kdant *al"ginim1s *a-i.C3'. Ea-ia1 5F egist as !as v"kdant lieka ne*akit's.P13Y. )P03'.. 5EC5. 34A3Y. kad veiksm1s eil1tin% komanda atlieka s1 6od6iais >2bait. o*e and. !. 3IP3Y" ' raid? reiškia. ds#FsiG mov 0]. es#FdiG cmp 0D. 34A3'. . indeksini. DC35. a ba 0]P0D >ak1m1liato ia1s? eik$m'. tai !o eik$m% i$lieka ne*akit1si.P13U 4. *e si1ntimo. d"d6io la1kais?.P13E . ealiai t1 ime 10 komand. 5I a baPi 3I eik$m%s. ds#FsiG mov es#FdiG. 4.i$utinės komandos ir ų at$iekami veiksmai a a *enkios eil1tin%s komandos MCV5. !ei <lagas 3FN1 Qeik$m% " a didinama.ininim! eilutinės k!mand!s. o*e aci!os kodai 16ima vien@ bait@.istr!.C3U 34A3E 34A3U )P03E )P03U 3IP3E 3IP3U mov es#FdiG. ds#FsiG cmp ds#FsiG. )P03Y.C3E 4. eik$m%s kei-iamos a1tomati$kai *o komandos &v"kd"mo. Ua1do!am. !ei komanda di ba s1 6od6iais >baigiasi aide f? Qeik$m% kei-iama *e 1. egist .as pa+adinim! raidė re. 5V05. 0D mov es#FdiG.

a ba ka6k1 is i$ !. n% a ski t1mo k1 is na1do!amas? re..P 0$P. * ikla1somai. Kei eikalinga &v"kd"ti *e t a1kimo * oced= @.:b *< # Q. *akei-iamos egist . k1 is a ba ab1 b1vo *ana1doti atliekant komando!e n1 od"t@ veiksm@? Kei na1do!amas segmento keitimo * e<iksas.3I egist 1s? /. !is *akei-ia s1 egist 1 5I na1do!am@ segment@ i$ 35 & bet k1 & kit@. !i &v"kdoma (. 5I i 3I eik$m%s >ab1. 0tliekamas komandai n1 od"tas veiksmas 2. *e eiti & *i m@ *1nkt@ • V"kdoma komanda " a VM:5 a ba 5V05 • bF <lago eik$m% nel"gi J bit1i. *B 7 Q. :agal +delta. einama vykdyti sekan.il1tin%se komandose da6nia1siai na1do!amas i *aka to!imo * e<iksas Q. t1 intis d1 va iant1s# >vienam langel"!e s1 a$"ti * e<ikso *avadinimai ei$kia l"giai t@ *at&. V]#NV]-1[ t.i$utinių komandų vykdymas ir pre. )0 . .iksai +i"utinė koman a yra vyk oma taip6 1.:U. Rvyk yti ei"utin5 koman 3 >atlikti veiksm@.".P -SA?S* AG S. Q. !ei bent vienas negalio!a. CA)&ZSNS. Kei v"kdant eil1tin' komand@ &v"ksta *e t a1kimas segmento keitimo * e<iksas *ami $tamas >segmentas v%l tam*a 35?.ią komandą 2.il1tin%s komandos s1 * e<iks1 v"kd"m@ galima a*ib %6ti i tokiomis scOemomis.AN[ CA-3S$NIS.:. Nei %a"io#a abu 4ie punktai2 rei4kia einama vyk yti sekanči3 koman 3.. -GJ:S* S0JS* DJ%S. ". Kei V]N0. s1ma6inti V] eik$m' vienet1 ). *ako eg1oti indeksini1s t. visi $ie veiksmai * aleid6iami.iks! re.:eate?. n1o to. 5I.: >Q. Ailutin?s komandos 3$ pakartojimu pre5iksu vykdymas 1.:Ub 0b1 atve!ai dve!etain%!e sistemo!e 16 a$omi toki1 bait1# #### 77#%. .: Q.iks! asem&lerinė " &it! reikšmė mašininis k!das mnem!nika Q.

kuris yra #/ =itų Konstantiniai (po #/ =itų) Ši. '.A-. visi !o bitai " a n1liniai. skaitli1kas >kai*. ZPIP 1SAIAL Vis.R atminties b1<e inis R 16ima 12 bit.. G0E. sa1go!im1i. Kie sa1go *astovias eik$mes# %ešimtainė reikšmė Reši!liktainė a+adinimas %+e$etainė reikšmė reikšmė Ee )enkl! Su )enklu # 7 9# 3SZN #2 0001 0000 FFFF 7000 000F 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 M1 0 M2//(/ M(2427 M1/ M1 0 -1 -(2427 M1/ IA3I komandose na1do!amas i +<ikt"v1s. 0. 3C R kiti egist ai. egist . k1 ios d"dis " a 2/2 vietos M:D komand. eik$m%s niek1omet nekei-iamos.'.. egist . egist ai. Aiekviena asemble in% komanda ealiai ei$kia kelet@ M:D komand. kad I: di bant asemble iniam l"g"!e?. i !ei !o eik$m% s1tam*a s1 n1 od"ta vald"mas *e d1odamas t1o ad es1. k1 iais n1 odama ad esas atmint"!e. kad !ie " a 12bit. komand. ei$kia * oceso i1i 16d1odam1s veiksm1s. . k1 ie v"kdomi netik inant !oki. C4. )1 . Šie 16ima *o 1(bit.5E. Ua1do!amos dvi mik okomandos G0E. S-.. 4. Ki " a 6emia1sio l"gio * og amavimo kalba. M:D * og amos v"kdomos mik oatmint"!e. i$sk" 1s konstantini1s eik$m%s * ie$ v"kdant komandas " a nea*ib %6tos >ne6inomos?. 1isi registrai po #< =itų išskyrus S-. Kis ski tas bes@l"giniam vald"mo *e davim1i 16 a$"ti. kiekviena 16ima *o )0bit. steko vi $=n% i *an. R *e !& * oceso i1s a*sikei-ia d1omenimis s1 atmintim.<ikroprogramavimo ka$ba &<-=' %endra in.5E ei$kia tik inim@. i E. 'ūsenos valdymo . da6nia1siai vadinama asemble inio l"gio kalba. R R visi 16ima *o 12bit. s@l"g. k1 ia 16d1odami elementa =s veiksmai * oceso i1i. egist as 6"mimas g. a*a at= i$kai nen1mat"ta galim"b% !1os *akeisti. k1 i1ose v" ia1si ( bitai vis1omet n1liniai. E. 3i bant s1 !ais galima s1* asti. i$ k1 i.orma(i a apie <-= M:D " a mik o* og amavimo kalba. <-= naudo ami registrai M:D na1do!a toki1s egist 1s# 0ar=iniai (po #/ =itų) A. tik inamas tam tik as egist o bitas..

.[ .egist @ galima *asi."T Eai " a vald"mo *e davimo komanda. a*sikeitimas s1 atmintimi. *e si1ntimas ta * egist .sti tik eJ1ltat@ i$ s1mato ia1s )2 . s1mavimo veiksmas i sOi<tai (. veiksm. Eod%l viena eilut? reiškia vieną mikrokomandą. & k1 i@ einama n1me is i$ inte valo F0[2//G 5@l"ga tik inama tai*# Kei reg egist o k-tasis bitas " a l"g1s = bito eik$mei.sti# S-.egist o eik$m' I 3C egist @ galima *asi. s1mato ia1s eJ1ltato n1si1ntimas & egist @P egist 1s i d1omen. 3. k1 iai t1 i b=ti l"g1s eg egist o k-tasis bitas vieta R 6"m% >labelHas? a ba mik okomandos. tolia1 v"kdoma komanda ad es1 vieta. Viena mik okomanda gali b=ti 16 a$omi keletas s1de inam. Bes@l"ginis vald"mo *e davimas ealiJ1o!amas na1do!ant bet k1 & &manom@ k. <ikt"v.A. k1 i M:D kalbo!e 16 a$oma tokio! <o mo! S* 'SI(k. *e si1ntimas i$ atminties & !@. egist @ g i b eik$m' n1l& i no im@ viet@. eik$mes I C4 egist @ galima *asi. MBQ.# 0.sti# s1mato ia1s eJ1ltat@ i eik$m' i$ atminties GET/G@GJTW-G?T. veiksm. n1o 0 iki 1/ >*ats !a1nia1sias.i$ atminties 6odis n1me i1 M0Q si1n-iamas & egist @ MBQ I . C4 egist . eik$mi. einama v"kd"ti kitos i$ eil%s esan-ios mik okomandos. B. s1mavimas i d1omen. v"kdant +ieną mikr!k!mandą 2+yksta 3 atskiri p!#ikliai# 1. Ait1 atve!1. egist ..egist @ galima *asi. vienas i$ egist .<ikrokomanda T. >galimai inve t1ot. de$inia1sias " a n1linis? reg R k1 io egist o bitas tik inamas. reg)M= IVAN ZPIP 1SAIAL k R k1 is bitas tik inamas.sti S.. -eikšmių persiuntimai tarp registrų Kie ealiJ1o!ami a$ant k1 Ni$ k1 [ Ea kim eg1N eg2[ egist 1i eg1 * iski iama eik$m% eg2 Valimi +ariantai' I . IQ. *asi1ntimas 2.. g b R bito eik$m%. ]. komanda neatlieka !oki. 5iekiant i$vengti nea*ib %6t1m. Šia komanda ealiJ1o!ami *e si1ntimai ta * egist . V. Eai tiesiog 16 a$oma tai*# ZPIP vietaL <ikrokomanda >!T.? & s1mato i.'.

◦ QIG^E\5^IFE i D. o ne atliekamas *a* astas * isk" imas Uegalima a$"ti F/19X GET/FQ1X nes nea*ib %6ta. de$ine. Casta=a negalima to!e *a-io!e komando!e na1doti ]N1/[ i !o si.sti tik *o vien@ egist @ • Eo!e *a-io!e komando!e neleid6iama & s1mato i.sti & s1mato i. • 51mato i1s komando!e gali b=ti na1do!amas tik vien@ ka t@. bet eJ1ltatas gali b=ti i$sa1gotas keliose vietose.sti tokia mik okomanda# AM7W#L 0M7W#L • 3chemoje parodyti dalykai ◦ I$ koki. ta kim & 0 i 3 egist 1s 1 galima *asi. E. k1 is to!e komando!e " a *akei-iamas na1do!ant *a* ast@ * isk" im@.sti egist o. !is " a ski t1kas. * idedant n1l&. • I s1mato ia1s &%!im1s galima *asi.". tik *o s1mavimo. ta * s1mato ia1s *1si. b=tina & ab1 &%!im1s >*1ses? *asi.sti *o k1 & no s vien@ egist @. eikia inktis *o vien@ n1 od"ta atski ose s1mato ia1s *1s%se ◦ VCM o*e aci!@ galima atlikti tik s1 atski omis s1mato ia1s *1s%mis >kai e. ◦ U1 od"ta. kokia ] eik$m% *ateks & s1mato i.. )( . abiem a ba n% viena. *asi. >1/. b1v1si * ie$ tai a da kas no s? • :e si1ntimai ta * kai k1 i. egist ."umatoriaus panaudo imas mikrokomandose 3umatoriaus naudojimą galima api=r?>ti tokia schema Komentarai apie sumatoriaus nau o#im36 • 51mato i1s gali atlikti tik s1d%ties o*e aci!@ • Ua1do!ant s1mato i. koki1ose egist 1ose galima sa1goti atlikto s1mavimo eJ1ltat@. egist .# Galima a$"ti# F/19X ?/?Q1X nes & 0 si1n-iamas s1mavimo eJ1ltatas.FE\5^IFE v"kdomi. gali b=ti &v"kdomi *e s1mato i. taikoma tik atski iem d%menims? ◦ 51mavimo veiksm@ *a odo M 6enklas. nes ga1nami nea*ib %6t1mai.

kad kiekvienas bitas *ast1miamas *e vien@ viet@ & de$in'. 0000 4FFF FFFF %+e$etainė reikšmė 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 %ešimtainė reikšmė Ee )enkl! M2//(/ M2//() 0 M(2424 M2//(/ Su )enklu -1 -2 0 M(2424 -1 0tve!is .'-W4P. Inve t1o!amas kiekvienas bitas atski ai >t. vien@ka t na1dodami s1mato i. kai %!e esan-io bito vieto!e atsi anda 0. MBQMVCM>MBQ? atve!1 taikoma sav"b%# s1d%!' bet koki@ dve!etain' eik$m' s1 inve t1ota ta *a-ia eik$me.istras Q dešinės pusės re. >kai QIG^E\5^IFEHinamas neigiamas skai-i1s !is sti* iai *akei-ia savo eik$m'.? mod 2//(2 QIG^E\5^IFE t.istrasX VCM <1nkci!a gali b=ti taikoma tik kiekvienam i$ egist . 4P.istras / kairės pusės re. egist . tada galime QIG^E\5^IFE i D.". ga1name skai-i. ga1name# VCM>sk?N-sk-1[ $& atve!& eikia atsiminti.". $i@ eik$m' galime *ast1mti & de$in'. *1si.FE\5^IFE t. *agal *o eik&. vieto!e atsi anda 0. Aomand. bit. 51mato ia1s eJ1ltat@ a$ome skai-ia1s be 6enklo <o mo!e. n1liai vienetais? Qeik$m% s1 * ie$ing1 6enkl1 ga1nama inve t1o!ant i * idedant vienet@# VCM>sk?M1N-sk[ at%m% *o 1 i$ abie!.FE\5^IFE veiksm1s s1* asti tai*# D.".'-) na1do!amas t1omet. QIG^E\5^IFE i D. *vJ# MBQN1MVCM>-1?[ MBQNVCM>1?MVCM>-1?[ MBQNVCM>1?M>-1?[ MBQN1M>-1?[ " a teisingos komandos. >skai-ia1s da1g"ba i$ dvie!. >d%menims? atski ai. ta kim QIG^E\5^IFE atlik1s s1 eik$me -1 ga1t1me M(2424? )A*I\3VS*I ei$kia.(.". Sumat!riaus dar&ui re"ultatui' -SZVI\3VS*I ei$kia.. ir shi5tų prasm? VCM na1do!amas inve t1oti egist o bitams.FE\5^IFE>1M0?[ MBQNQIG^E\5^IFE>1MVCM>0??[ Kei di bame s1 skai-iais be 6enklo i$ inte valo F0[ 2//(/G. *av"Jd6iai# MBQND. t. liekana? mod 2//(2 Sšvestin?s konstantos :eiksmas VCM>0? VCM>1? VCM>-1? VCM>5IGU? MBQMVCM>MBQ? Reši!liktainė reikšmė FFFF FFF.. >skai-ia1s dal"bos i$ dvie!.FE\5^IFE gali b=ti taikomi tik s1mavimo eJ1ltat1i# ]NQIG^E\5^IFE>VCM>1?M0?[ 0ND. vienetai *akei-iami n1liais. )) . s1da "ta i$ vien vienetini. kai eikia ga1ti koki@ no s eik$m' +nena1do!ant konstantini. & kai ' a ba nest1mti i$vis.FE\5^IFE>0MVCM>0??[ " a teisingos komandos. de$in%!e esan-io bit.3umatoriaus panaudojimo u>rašymo taisykl? 51mato ia1s atliekamas veiksmas t1 i b=ti 16 a$"tas laikantis sintaks%s re"ultat! re. kad kiekvienas bitas *ast1miamas *e vien@ viet@ & kai '.

Eas skai-i1s ei$kia kiek&. kai 16davin"s at odo *ana$1s. Aiekvieno 16davinio s* endimas s1dal"ti & tokias dalis# u>davinio sąlyga. atsakymas. atsi6velgti. & k@ eikia atsi6velgti?. 5* endimai *ateikti siekiant a*imti k1o da1gia1 atve!. )/ . detalus sprendimas. ne eikia atlikti d1ot@!ame 16davin"!e !& s* end6iant.!. asite i da1gia1. gali b=ti.g?amino u#duočių pavy?d#iai su sprendimais %endra in. ka6k1 i !o s* endimo dalis ka6kiek ski asi. u>davinio ypaty=?s >k1o !is i$siski ia i$ kit. kiek tos temos 16davini. k1 i. bet i$ tik . bet & k@ eikt. Eemos *avadinimas baigiasi la16tiniais sklia1stais i !1ose & a$"t1 skai-i1mi. kad na1!esn%se ve si!ose !.. " a a* a$"ti net i tie veiksmai...orma(i a apie pateiktus sprendimus Aiekvienas i$s* 'stas 16davin"s " a * iski tas ka6k1 iai i$ tem.. i dal"!e !. $i1o met1 " a kons*ekte.

b=t.1[ 55N431F[ . . Vadinasi segmentas 55. Ši1o atve!1 B: kombinaci!o!e ><o m1o!ant e<ekt"v. U6si a$ome !& dve!etain%!e sistemo!e t1 ime 00101110.0. be to tai *asak"ta i s@l"go!e?.5N.!dresavimas @AB $J0A1SN&3 N-" # $>davinio sąlyga Qegist . *l%sdami *agal 6enkl@ t1 ime *oslink& FF78.[ B:N2(13[ B]N))(3[ 3INFBB2[ 5IN0F13. da1gia1 nei / skaitmen"s *a*ildom1s igno 1ot1me. Gavome. V5NVV(1. ma6ia1 nei / * iek"!e * isi a$"t1me n1li1s? ()/20 M (22( (447( $>davinio ypaty=?s o*e ando absoli1ta1s ad eso skai-iavimas. segment@ n1stat"t1me *agal !&. !ei skaitmen. Aadangi * e<ikso n% a. ad es@ tod%l & *a*ildom@ vienet@ d%mesio nek ei*iame >e<ekt"v. eg. ad es@ *agal ad esavimo bait@ 2. C*e and@ atmint"!e *a odo Pm. PmN110. ad es@ 0d esavimo baitas " a 2. 3prendimas 0ikslas R asti o*e ando atmint"!e absoli1t. ad es@? b1vo *ana1dotas >'CM*oslinkis?. :o ad esavimo baito seka baitai 2( (V. ad es@ *agal ad esavimo bait@ 2. *agal 6enkl@. bait.21. 9inome ad esavimo bait@ 2. I$ !o n1sistatome mod. : idedame !& * ie B:# (280 M FF78 1 (22( Aadangi skai-i1o!ame o*e ando e<ekt"v. Pm eik$mes. . egN101. Eod%l absoli1t. K!k2 se. :o ad esavimo baito seka baitai# 78 0B 3prendimas Eikslas R o*e ando absoli1ta1s ad eso adimas.. 6i= ime a kombinaci!o!e *ana1dotas B: egist asB Eai* ---T 5egmentas 55 Ue ---T 5egmentas 35. segmento keitimo * e<iksas. kad# PmN110. i !& eik%s i$*l%sti iki dvie!. tai o*e andas atmint"!e. *agal ad esavimo bait@. 3INF122.0N(22(. >!ei ga1tas 00 b=t. dve!etain%!e sistemo!e# 01101110. vieno baito *oslinkis " a 78. :agal mod i Pm n1statome. Aadangi 78 v" ia1sias bitas " a 1.. .. U6si a$ome $& skai-i. o ne egist as. kai n% a segmento ketimo * e<ikso i e<ekt"va1s ad eso <o mavim1i ka6kokio!e kombinaci!o!e *ana1dotas B: Atsakymas (447( $J0A1SN&3 N-" B $>davinio sąlyga Qegist . 55N()/2. B]N(24/. o *agal mod n1statome. kad# )2 . 0*skai-i1oti o*e ando absoli1t.mentą naud!ti? Kei b=t. B:N(280. kai modN01 " a B:M*oslinkis.()1. 0*skai-i1okite o*e ando atmint"!e absoli1t. koks *oslinkis >mod nel"g1 11. 5INF0)/. ei$kia *oslinkis " a vieno baito. ad es@ s1da o ) $e$ioliktainiai skaitmen"s?. eik$m%s " a 35NF.5N12V. Aadangi modN01. I$ to t1 ime# modN01..<ekt"va1s ad eso B:M*oslinkis skai-iavimas# B:N(280. eik$m%s " a V5N403F[ 35N42. ad es@ skai-i1osime *agal <o m1l'# 00 N 55L10O M .

" a ne * e<ikso baitas. a " a * e<iksasB Ue R * e<ikso n% a. 51da ome toki@ lentel'# :ab a1ktie!i bitai nesikeis v"kdant a itmetin' o*e aci!@. eg.1. atimties o*e aci!a i$ de$imtainio skai-ia1s 120 atimame de$imtaini skai-i. ta-ia1 $i1o atve!1 * e<ikso n% a.0N(V2(. A1 is i$ !. gav1s 12()/2 00 b=t. 30DI5 FD0Gh >0F.JDA D'D9 radinis SB (au$as SB 0tliekame s@l"go!e n1 od"t@ atimt&# :asive -iame d1ot1s skai-i1s & skai-i1s be 6enklo. R tiesioginis ad esas i$ka t n1 odo. Atsakymas 400(( "tatus 0$ag registras @CB $J0A1SN&3 N-" # $>davinio sąlyga V"kd"dami bait. kad tai " a atve!is# tiesioginis ad esas. koks " a o*e ando e<ekt"v1s ad esas.IcI0E.) 1 BV K.0N(V2(. kitas v" esn"sis. o ad esaci!os baitas. eikia atk ei*ti d%mes&. kai n% a * e<ikso.10 M (V2( 400(( Kei absoli1t1s ad esas s1da "t. kad o*e ando atmint"!e segmentas " a 35 a ba 55. 5U3eEIMI. . I tas *oslinkis " a vis1omet dvie!. PmN110 :agal mod i Pm i$ ad esavimo baito lentel%s n1statome. : adinis 5FN482). kad 2.0.I 0EIMEI A. bait. i . kad *i mas " a !a1nesn"sis. 2. 0bsoli1t1s ad esas skai-i1o!amas 00Nseg. ei$kia cs# * e<iks@. E1 int 12( 00 b=t. da1gia1 nei / skaitmen"s. Eiesioginis ad esas s1* antamas kai* +vieni$as *oslinkis. * ie k1 io ne* id%ti !okie egist ai. egN101. !is n1 od"t. I$ s@l"gos 35N42. Kei b=t. ta-ia1.0 E =ksta n1stat"ti koks segmento egist as " a *ana1dotas absoli1ta1s ad eso <o mavim1i. Aokia b1s na1!a 5F egist o eik$m%B 3prendimas 0ikslas R asti na1!@ 5F eik$m'. & *a*ildom1s d%mesio nek ei*t1me. i 16 a$ome $e$ioliktain%!e sistemo!e >galima i dve!etain%!e? 00 . 0012(. 2()/2. $>davinio ypaty=?s o*e ando absoli1ta1s ad eso skai-iavimas *agal ad esavimo bait@.". kad segmentas " a 35. 5kai-i1o!ame 00 *agal <o m1l' 00N35L10OM. E1 ime# 42.B Kei kombinaci!o!e *ana1dotas B: ---T 55 Kei kombinaci!o!e ne*ana1dotas B: ---T 35 Aadangi <o m1o!ant e<ekt"v. VFN1? )4 0111 1001 0110 0100 . E. VF gali b=ti ga1ti neteisingi? 3%l &v"k1sio *asiskolinimo i$ 16 eJ1ltato la1ko ib. ei$kia t1 ime. * e<iksas. koks " a o*e ando atmint"!e segmentas. ad es@ ne*ana1dotas B:. :i mia1sia 6i= ime. Gali kilti *ag1nda sak"ti. Eaigi sekant"s d1 *oslinkio baitai i b1s tiesioginis ad esas. vieto!e * isi a$"t1me n1li1s. tod%l $i1o atve!1 o*e ando atmint"!e e<ekt"v1s ad esas " a .. !ei t1 %t1me *e ma6ai t =kstam.modN00. -27. ><iks1o!ama vienet1. L 10O M . tai ei$kia.0 " a tiesioginis ad esas >di ect add ess?. >nena1do!am1s 6"mi1 6vaig6d1t%m? Eitų reikšmės DDDD HD?: .

Beliko n1stat"ti na1!@ CF eik$m'. bit. tai " a tinkamas skai-i1s s1 6enkl1. aib%s d"dis " a 2/2. tod%l 5FN1. s1 6enkl1# 120-2/2N-82. tod%l *asive -iame & skai-i. bit. Vienetini. v" ia1sias bitas >*ab a1ktasis? " a 6enklo bitas. A@ tai ei$kia. $>davinio ypaty=?s 5F skai-iavimas. !ei ne. 120 ne*atenka & skai-ia1s s1 6enkl1 inte val@. skai-i1s / " a nel"ginis. t1 ime '4ON1011 1100. -27 *atenka & inte val@. E1omet. tada CFN1. :asive -iame & skai-i. bFN0. Ga1tas eJ1ltatas# BcON11L12M12N142M12N177 >ne*atenka & inte val@?. k1 iais o*e 1o!ame i eJ1ltat@ 6i= ime kai* & de$imtaini1s skai-i1s s1 6enkl1. !ei eJ1ltatas teisingas CFN0. skai-ia1s s1 6enkl1 inte valas E9#B+L #B:F.U6si a$ome eJ1ltato la1k@ dve!etain%!e sistemo!e. atimties o*e aci!a. Ka1nia1sias *1sbaitis atlieka *asiskolinim@ i$ v" esnioB Eai*. kiekis " a /. tod%l :FN0. Atsakymas 41B1 )7 . *e *ild"mo n% a. -82->-27?N-82M27N-27. Eai* *at. 0 eJ1ltato la1kas " a s1da "tas tik i$ n1lini. I skai-i1s. vadinasi 0FN1.JDA D'D9 (au$as SB (au$as SB 0111 1001 1 0110 1011 B 0100 0001 1 0111 0001 (au$as SB šeši!liktainė$ 4 Ga1tas atsak"mas i b1s 41B1.". apild!me prieš tai naud!tą lentel5' Eitų reikšmės DDDD HD?: . kad atlikome veiksm@ I$ -82 atimame -27 ga1name -27 E. kai atliekama bait. QeJ1ltatas tinkamas. Vienam baite eik$mi. s1 6enkl1 177-2/2N-27.B Ue. 0-) eikia skolintis. 6i= ime a atlik' veiksm@ ga1name teising@ eJ1ltat@. CFN0.

Flagas 0FN1 0] egist o eik$m' i$si a$ome *e d1 baito d"d6io egist 1s 0^ i 0D AV/?E A)/B@ +b1kai taikome 000 komandos algo itm@. <lagas 0FN1 kokia b1s 0] eik$m% &v"kd6i1s komand@ 000B 3prendimas Eikslas R asti na1!@ 0] eik$m'. then ?D '/ A) W / ?C'/ AV W # ?B'/ 1 AB'/ 1 else ?B'/0 AB'/0 endi5 ?D'/?D and 0BL 0lgo itmo taik"mas konk e-i1 atve!1 I<> F.# i<>. Eaigi atliekam 6alio <ono veiksm1s# 0DNF. kad komanda " a 000. vis tiek s@l"ga teisinga tod%l v"kd"sim 6aliai *a6"m%t@!@ dal&. E1 im 0^N0V. V"kdant 000 !ie ko eg1o!ami atski ai.. tai*. .". niekas nekla1s% s@l"go!. .. !r -?B/1. kad# 0]N0V0) $>davinio ypaty=?s Qeikia 6inoti 000 algo itm@.T8? o >0FN1? tOen. K9 ..M2N178.. Eai *ada ome tik gale 16 a$"dami atsak"m@. : itaikome algo itm@. s1d%ties ko ekci!os komanda.. kadangi A) yra vieno =aito perteklius neskaitomas" 0^#N0BM1N0V 0FN1 VFN1 ?D/04 and 0B/K04 -nunulinamas +yresnysis pus&aitis. Geltono!i dalis v"kdoma bet koki1 atve!1. skai-i. Atsakymas 0V0) )8 . and 0FO ? T8 o >0FN1? tOen t. ne eikia *lakti & vien@ 0]. 0DN0). AAA komandos veikimo algoritmas i5.T8 tai ant @ s@l"ga nebe =*i."upakuoti ir išpakuoti skaičiai @CB $>davinio sąlyga 31ota egist o eik$m% 0]N0BF.-?D and 0BL. tai* kai* *a od"ta. I$*ak1ot.. <lag. 9inome.". t.AV ir A) šiuo atveju atskiri =aito dyd>io registrai. i !& * itaik"ti konk e-i1 atve!1.

Šiame <o mate t1 ime# 1 6enklo bitas 1/ bit.2 >810N10012? 0. tod%l 6enklo bitas b1s 1 9enkl@ 16<iksavome. kiek * i eiks mantisei 16*ild"ti."$ankaus kab$e$io skaičiai &. kiek * i eiks.1011>1001? 5klia1st1ose n1 od"t@ dal& ka tosime tiek ka t.2 L 12 N 8.. cOa akte istikos >eil%M(FFFO? 1 i bitas Mantis% iki *at galo >kol s1sida "s 10 bait.42/ L 12 N 11. 0. i *o ve -iame & $e$ioliktain'# E1 ime# 6enklo bitas 1. n1 od"t1 <o mat1. Bend o!i <o ma " a i. kad tai vidinis <o matas.mantis% >no maliJ1otos atve!1 iN1? E1 ime# -1. Atsakymas V0 01 34 (( (( (( (( (( (( (( /0 . 3prendimas 0ikslas . cOa akte istika )001O N 100 0000 0000 0001..$oat9ai' @CB $>davinio sąlyga U6 a$"kite de$imtain& skai-i. :asak"ta.10 1011 >1001? L 2 . kokios 16teks mantisei 16*ild"ti. :eiksmai su s+eiką$a dalimi' 2N1102 :eiksmai su trupmenine dalimi' I$si a$"sime tokio ilgio sek@. t1 in& ka tosime tiek ka t. 51da ome no maliJ1ot@ <o m@ 1. E1 ime de$imtain& skai-i. i bitas 1 Mantis% 10 1011 >1001? Cirmi penki =aitai 1100 0000 0000 0001 1101 0111 0011 4 7 Kiti penki =aitai 0011 0011 < < 7 0011 < # 0011 < 0 0011 < : 0011 < < 0011 < B 0011 < 0011 < 0011 < 0011 < 0011 < 0011 < $>davinio ypaty=?s slanka1s kablelio skai-ia1s 16 a$"mas de$imt"!e bait. -2. U6 a$ome tai k@ t1 ime dve!etaine sistema.42/? dve!etain%!e b1s# 110.2 >1110N10112? 0. -2.42/ U6si a$ome t1 im@ skai-i.2 >810N10012? :astebime cikli$k1m@ >*ab a1ktos dal"s kiek beda1gint1me ka tosis?.mantis%.il%N2 VOa akte istika# eil%M(FFFO N )001O Mantis%# 10 1011 >1001? sklia1steli.42/ slanka1s kablelio ko* oceso ia1s vidini1 <o mat1 $e$ioliktaine sistema.U6 a$"ti t1 im@ de$imtain& slanka1s kablelio skai-i. t1 imas skai-i1s >M2.2 L 12 N 8. dve!etain%!e sistemo!e# 5veiko!i dalis 2 i t 1*menin% 42/. Vadinasi eik%s 16 a$"ti d1ot@ skai-i.?. daba galime elgtis kai* s1 teigiam1 skai-i1mi 2.42/ 5kai-i1s neigiamas. de$imt"!e bait.

Ši1o atve!1 vald"mo *e davimas i$o inis. *1sO cs. i abi !os b1s & a$omos & stek@ veiksmais :U5^ cs. :i mia1sia.BF. egist as 5:N0002. : idedame# 12()M/N12(8O 3edame eik$mes & stek@# V5 ne6inome. tik ten visada *1sO s<. tai & stek@ b1s & a$"ta tik !o eik$m%. :U5^ i*. a ba V5 i I: eik$m%s. ei$kia komandos ilgis " a / baitai. 0002 0001 0000 FFFF ne6inoma BB BB 12 Šio baito eik$m% nesikei-ia V5 v" esn"sis V5 !a1nesn"sis I: v" esn"sis III+ 3M ?' #aunesnysis Qadome eikiam@ eik$m' 16davin"s i$s* 'stas. keisim V5 i I: eik$mes. a ba tik I: eik$m' * ikla1somai n1o ti*o.". eik$m% $e$ioliktain%!e sistemo!e. kad v"kdoma komanda call. tai *asi6"mim. &va dinta. Kei keist.si i V5 i I:.il1t%!e d1omen"s *a "$kinti. I:N12(8. v%lgi. . I: egist as komandos v"kd"mo met1 odo & sekan-ios v"kdomos komandos * ad6i@. o i* " a I: komandos v"kd"mo met1. tai* *at. &v"kd6i1s komand@# 12() 80 . o sekan-ios komandos s16inot1me * id%!' daba v"kdomos >visos call? komandos ilg& baitais. tai & stek@ *asid%t1me# :U5^ cs. vadinasi kei-iamos V5 i I: eik$m%s. kad lentel? sudaryta 3C ma>?jimo tvarka Eait! reikšmė S rasmė -Le<. !ei V0DD ti*as " a toks. egist as B:N0F00. egist as V]N0010. kad na1!os I: i V5 eik$m%s eina i$ka t *o o*e aci!os kodo. koks tai call komandos ti*as R *aai$k%!a.2478 call teXt >12() " a *oslinkis kodo segmente? 3prendimas H)da+ini! tikslas R n1stat"ti steko segmente esan-io n1 od"to konk eta1s baito eik$m' $e$ioliktain%!e sistemo!e. V0DD komanda & stek@ & a$o V5 i I:. kai* V0DD komanda deda eik$mes & stek@ >tas *ats galio!a i komandai IUE. V5 i$ 16davinio n1stat"ti ne&manoma. kai* v"kdoma :U5^ komanda. kad i$o inis tiesioginis. t. $>davinio ypaty=?s Qeikia 6inoti. eikalingo baito eik$m% *ab a1kta. Ea-ia1. Aokia b1s steko segmento baito s1 ad es1 FFF. *1sO i* veiksm1s *avaiJd1o!ame tokia lentele# Atkreipiu d?mesK. kad kei-iamas tik I: egist as. Ši1o atve!1 o*e aci!os kodas 80.Va$dymo perdavimas @DB %es/$yginis va$dymo perdavimas @EB $J0A1SN&3 N-"# $>davinio sąlyga Qegist as 55N0BV3. : adinis 5:N0002. /1 . Eiesioginis ei$kia. :U5^ veiksmas v"kdomas tai*# 1? 5:#N5:-2[ >kit1ose 6ingsni1ose na1do!amas ga1tasis 5:? 2? 55#5: & a$omas !a1nesn"sis baitas (? 55#>5:M1? & a$omas v" esn"sis baitas I stek@ eik%s d%ti cs i i* eik$mes. I:N12(). komandos v"kd"mo met1# V5NBBBB. kad *o o*e aci!os kodo eina da ) baitai. vadinasi b1s kei-iama I: eik$m%. I$ o*e aci!os kodo 80 n1statome. Eai i$o inis tiesioginis <o matas. !a v"kdomas vald"mo *e davimas. I$o inis ei$kia. *1sO i*?. :U5^ i*. i$ <o mato n1sistatome. koks 16davinio tikslasB 3omina konk eta1s baito steke eik$m%. $i1o atve!1 v"kdomos komandos * ad6ia " a 12(). *1sO cs.

*a odantis. 00NV5L10OMI: 5kai-i1o!ame 00.0 R *oslinkis kodo segmente? 3prendimas 0ikslas R asti * oced= os i$kvietimo absoli1t. R segmento ketimo * e<iksas >segmentas V5?. I:NFF2. 5I N 0011.(. kad call " a netiesioginis 87 R ad esaci!os baitas 87ON1001 1000 modN10.21. 2 bait. 3I N 22F1. . Imame ket1 is bait1s# 2. kai eik$m%s i$ atminties imamos i$ tos *a-ios vietos. $>davinio ypaty=?s Uetiesioginio vald"mo *e davimo absoli1ta1s ad eso skai-iavimas. . $J0A1SN&3 N-" < $>davinio sąlyga Qegist .(. V5 N 003F. modN10 i PmN000 ei$kia.870. kad atsak"m@ eikia *ateikti $e$ioliktain%! sistemo!? $J0A1SN&3 N-" B $>davinio sąlyga Qegist . 0naliJ1o!ame *ateikt@ ma$ininio kodo < agment@# 2. 5:NFF.. M 38870 FF2. k1 " a v"kdomos komandos ma$ininis kodas >i$ kodo segmento?. kad komanda " a call. E1 ime * oced= os i$kvietimo V5 i I: eik$mes# V5N3887. *aimti Ua1!as V5 i I: eik$mes. V5NV1(1.Atsakymas (8O >O aid% neb=tina. Atsakymas . 5kai-i1o!ame B]M5I# 'RW3S 'RW3SWposlinkis M 4100 0011 TTTTT M 4111 0038 4111 41. *oslinkis. eik$m%s " a# 35 N 21F.<ekt"v1s ad esas <o m1o!amas tai* B]M5IM0038.5 N )1. .). FF 87 38. 5@l"go!e *asak"ta. egN011.870. vis tiek s@l"go! *asak"ta. ad es@# 41. B]NV/32. 3IN22F1. AS'>1@? " a d1otasis kodo segmento gabali1kas. 55N()/2.0 2. Aokia b1s egist o 5: eik$m% &v"kd6i1s g &6imo i$ * oced= os segmento vid1!e komand@B V2 07 00 /2 . ad es@. R I: !a1nesn"sis FF R I: v" esn"sis 87 R V5 !a1nesn"sis 38 R V5 v" esn"sis. 55 N /2(). 2. B: N 80(2. . B] N 4100.5N(. PmN000 > eg " a C:A i$*l%timas. kad tai " a IŠCQIUI5 call?.. B:N8202. k1 is b1s *ana1dotas o*e and1i atmint"!e FF R i$ to s16inome. *oslinkis eina *o ad esaci!os baito. 38 R !a1nesn"sis *oslinkio baitas 00 R v" esn"sis *oslinkio baitas.0 Qei$kia eikia i$ atminties vietos AS'>1@?. Qeikt. kad o*e ando e<ekt"v1s ad esas <o m1o!amas tai*# B]M5IM2 bait. eik$m%s " a# 35NF. 0*skai-i1oti * oced= os tolimo i$kvietimo absoli1t. 5IN)/F0.. FF 87 38 00 call cs # n1mbe >41.

:asak"ta.E komanda. i$o inis.2 0007 FF.2. kai* keisis 5: &v"kd6i1s $i@ komand@. tod%l * ie s@l"go!e * id%to 5: * id%t1me 0000. *asak"ta.3prendimas 0ikslas R asti 5: eik$m' *o d1otos komandos &v"kd"mo. nes v"kdomi veiksmai :C: i*. Eaigi *o to 5:N5:M2. Be to.. :astaba# Kei atlikt1m%te veiksm1s kitai* 0007M2. : idedame * ie t1 imo 5:# M FF. tai gali kilti *ag1nda a$"ti 0010. Beta *i$kas o*e andas " a# 00 07. kad g &6imas i$ *e t a1kimo * oced= os tai t1 %t1me komand@ IQ. Atsakymas FF. 5@l"go!e *asak"ta +segmento vid1!e. kad v"kdomas vidinis g &6imas i$ * oced= os.. i$ steko *aimsime tik I: eik$m'. Kos o*e aci!os kodas " a vieno baito d"d6io. vadinasi tai " a komanda Q. :agal o*e aci!os kod@ V2 matome. t1 %t1me 5:N5:M2M2N5:M). kad steko i$l"ginimas v"kdomas. Eai ei$kia veiksm@ :C: i*. !1os t1 %t1me igno 1oti >e<ket"vi1ose ad es1ose FFFFM1N0000? $>davinio ypaty=?s Aai* 5: eik$m' kei-ia Q. $i1o atve!1 tai " a komanda Q. :C: cs? FF. Kei b=t.". >a ba galima s1* asti i$ o*e aci!os kodo?.E. Aitas -AI komandos veiksmas R a v"kdomas steko i$l"ginimasB Kei tai*.E.)M2 N FF. kad komanda v"kdomas g &6imas i$ * oced= os. vadinasi sekant"s d1 baitai *o o*e aci!os baito " a beta *i$ko o*e ando !a1nesn"sis i v" esn"sis baitai. !ei s1d%!' ga1t1me da1gia1 nei ) skaitmenis. bet tai " a $e$ioliktainiai skai-iai 7M2N0. t. >!ei b=t. Kei ne.E. /( . 5: *a*ildomai nesikeis. $i1o atve!1 V2. M1s domina.

(. i * idedamas * ie I: esan-io komandos v"kd"mo met1. a ba da kitai* ta iant +*e $okti. 3IN22F1. B]N0002. kad tik ins s@l"g@ <lagai VFN0 IQ bFN0. V]N0001. skai-i1o!ame na1!@ I: eik$m' tai*# I: komandos v"kd"mo met1 odo & sekan-ios komandos * ad6i@.5N)1. *o a V5#I:. 5@l"ginis vald"mo *e davimas >DCC:Hai i s@l"ginai !m*? t1 i vienintel& <o mat@. !ei nema6ia1 i nel"g1. ad es@ *agal <o m1l' V5L10OMI:. 5FN0000. !ei s@l"ginio !m* s@l"ga *atenkinama.F( " a *oslinkis kodo segmente? 3prendimas H)da+ini! tikslas R a*skai-i1oti sekan-ios v"kdomos komandos absoli1t. V5 nesikeit%. 003F0 M ). tod%l imame s@l"go! d1ot@ !o eik$m' i skai-i1o!ame absoli1t...7/ 0FV4/ $>davinio ypaty=?s 5@l"ginis vald"mo *e davimas >s@l"ginis KM: a ba DCC:?. Ua1!a I: eik$m% " a ). bait.F(M2N).F( 44 80 80 !nbe n1mbe >). V5N003F. kad bF i VF <lagai " a n1liai. ad es@. ad es@. 55N/2(). Atsakymas 0FV4/ /) . k1 V5 d1otas * adinis.F/ FF80 1 *+=. 3]N0000. I: s1da o ket1 i $e$ioliktainiai skaitmen"s.. kai 35N21F. vadinasi vald"mo *e davimas b1s v"kdomas. Knbe ei$kia +!1m* i< not beloW no eS1al. Bet tik tada. ei$kia s@l"gin& vald"mo *e davim@ +!1m* i< not beloW no eS1al. . 5@l"go!e *amin%ta mnemonika +!nbe. tada sekan-ios v"kdomos komandos absoli1t.. 5INFFF1.". V5#)."/$yginis va$dymo perdavimas &s/$yginiai mp ir =55-9ai' @AB $J0A1SN&3 N-" # $>davinio sąlyga Iv"kd6i1s n1 od"t@ komand@ a*skai-i1oti sekan-ios v"kdomos komandos absoli1t.F/MFF80 M ).. o I: " a I: komandos v"kd"mo met1 t. ). :i mas baitas " a C:A. E1 imas *oslinkis i$*le-iamas *agal 6enkl@ iki dvie!. B:N80(2. Kadangi valdymo perdavimas vykdomas. tod%l I:N). Qei valdymo perdavimas ne=ūtų vykdomas. eik$t. 5F egist @ i$siskleid6iame & dve!etain' sistem@ 0000 0000 0000 0000 Matome.F(M2 >2 komandos ilgis? V5#). V"kdomos komandos absoli1t1s ad esas i$ ei$kiamas egist . kitas baitas " a 1b *oslinkis. I$ to eikia n1stat"ti. !ei da1gia1. *agal 6enklo *l%timo tais"kl' FF80. 0]N000(. tai & *a*ildom@ 1 d%mesio nek ei*iame. Ua1!as I: b1s ).F/[ : ie I: esan-io komandos v"kd"mo met1 * idedamas *oslinkis 80 i$*l%stas iki 2 bait. a ba kitai* +*e $okti.F/. V5#I:. kai s@l"ga *asitvi tina.7/.

3DN01. V^N01. ". kai 0DN0(.5N0000. 5:N2222. 3^N0(.2 80 80 loo* 666 >0100 " a *oslinkis kodo segmente? 3prendimas Qeikia asti 0DMBDMVDM3DMI: s1m@. a*skai-i1oti egist .2? • ant as baitas " a vieno baito *oslinkis DCC: v"kdomas tai*# • 51ma6inti V] vienet1 • 0 V] daba 0B ◦ Eai* d eiti v"kd"ti komandos & k1 i@ odo komandos V5#I: komandos v"kd"mo met1 ◦ Ue d * ie komandos v"kd"mo met1 esan-io I: * id%ti vieno baito *oslink& i$*l%st@ *agal 6enkl@ i tolia1 v"kd"ti komand@. VDNFF? • V] n% a 0000 >" a 01FF?. loo* komandos ilgis " a 2 baitai# • *i mas baitas C:A >.$J0A1SN&3 N-" B $>davinio sąlyga Iv"kd6i1s n1 od"t@ komand@. . t. 55N12(). Atsakymas 184 // .3D nesikeit% v"kdant DCC: komand@. V5N0BV3. BDN02. 0^N00. s1m@# 0DMBDMVDM3DMI:. B^N01. 35NF. & k1 i@ odo V5#I: V"kdome DCC:# • V]N0200 R 1 N 01FF >na1!as V]N01FF. V^N02.21. I: komandos v"kd"mo met1# 0100 M 2 0102 odo & sekan-i@ komand@. 0D. 5FN0000# 0100 . tod%l# I:NI:MFF80 >I:N0102MFF80N177@B? E1 ime na1!as eik$mes# 0DN0( >i$ s@l"gos? BDN02 >i$ s@l"gos? VDNFF 3DN01 >i$ s@l"gos? I:N77@B 5kai-i1o!ame s1m@# 0(M02MFFM01M0082N>(M2?M>FFM1?M82N/M100M82N184 $>davinio ypaty=?s DCC: komandos veikimas. eik$mi.BD. VDN00.

. s1d%ta 47 /2 () 12 Ši1o atve!1 *e t a1kimo n1me is " a ((O. vis. .". de$imtain%!e sistemo!e t1 im (L12M(L1N)7M(N/1. 2// baite " a 124 :astebimas d%sning1mas.. lentel'.# 0 baite " a -127 1 baite " a -124 2 baite " a -122 . 5ki ting. *e t a1kimo va iant. " a 2/2. eik$mes n1o 20)t1 eil%s n1me i1 *a6"m%to atminties baito >*ats *i mas ealiai " a 00000 t. ad esai *e V5 i I: " a sa1gomi absoli1-iais ad esais *e t a1kimo n1me is L ). kad n-ta!ame baite " a skai-i1s# U-127. veikim@. kad atmint"!e bait1ose n1o 00000 iki 000FF t. i vekto i.. n1lin%s *e t a1kimo * oced= os ad eso V5#I: eik$m%s s1d%tos * adedant 0-1o!1 bait1 >)L0? *i mosios *e t a1kimo * oced= os ad eso V5#I: eik$m%s s1d%tos * adedant )-1o!1 bait1 >)L1? n-tosios *e t a1kimo * oced= os ad eso V5#I: eik$m%s s1d%tos * adedant )n-t1o!1 bait1 /1-o!o *e t a1kimo * oced= os ad eso V5#I: eik$m%s s1d%tos * adedant n1o /1L)N20)-t1o!1 bait1 Imsime ket1 i.. tai "a *enkiasde$imt *i mas *e t a1kimas.ia :/ yra dešimtain? reiškšm? tolia1 *o vien@ did%!a 20/tam 44 202tam 47 204tam 48 bet eikia *e si a$"t & $e$ioliktain1s skaitmenis /2 . Een sa1gomi ) baitai tokia tva ka# 7 $aun6 &aitas6 7 +yr6 &aitas AS $aun6 &aitas AS +yr6 &aitas >baitai s1d%lioti atvi k$-iai neg1 b=t. Eod%l *a* as-ia1siai galime *asi6"m%ti. 5kai-i1s " a 127 vienetais ma6esnis 16 baito n1me &. kad did%!ant baito n1me i1i vienet1 did%!a i *ats skai-i1s. :e t a1kimo n1me is ((ON/110 Aadangi V5#I: inkin"s kiekvienam *e t a1kim1i 16ima *o )bait1s.".". E. !. n1linis?. Qeikia s1* asti *e t a1kim. Aoks b1s komandos IUE ((O *e t a1kimo a*do o!imo * og amos absoli1t1s ad esasB 3prendimas Eikslas asti absoli1t. bait. 31ota.-ertraukimai @EB $J0A1SN&3 N-"# $>davinio sąlyga 0tminties bait1ose s1 ad esais n1o 00000 iki 000FF " a 16 a$"tos eik$m%s n1o -127 iki 124. kitos v"kdomos komandos ad es@ >k1 eit1me v"kd"ti IUE ((O komandos?. 0d es1ose n1o 0 iki 2// s1d%tos eik$m%s n1o -127 iki 124. a$oma &* astai? V5N12()O I:N/247O b=t. Aokie skai-iai s1d%ti tenB 20)tam 20)-127N42.

vienetas *e sikelia & kit@ *oJici!@? FM)M#N1/M)M#N20N#)O >*asiekta 12 iba. . A@ $i komanda i$vis da o s1 atmintimB 1. ad es@ *agal <o m1l' 00NV5L10OMI: 3a1gindami i$ 10O tiesiog * i a$om de$in%! n1l& >$e$ioliktainio da1g"ba i$ $e$iolikos. :i mia1sia matome. Vadinasi v"kdomas vald"mo *e davimas *e t a1kimo a*do o!imo * og amai. 3prendimas Eai " a vienas s1nkesni. 55N/2() 5:NFF. skai-i1o!am absoli1t. V5 i I: egist ai. :U5^ 5F 2. V5 N V1(1.? )M3M#N)M1(M#N17N#2O >*asiekta 12 iba a$om 2. tik eikia tai s1* asti. stekas i gi " a ne k1 kit1 . B] N V/32. o gal -ia s1 stek1 viskas i v"kstaB I i$ tik . Ea-ia1 visada s@l"go!e d1ota viskas ko eikia atsak"m1i. 31otas baito ad esas 22(2(. 16davini.42P12 N ) i liekana 12 >V aid%?. a$om ). Atsakymas /)22V $J0A1SN&3 N-"B $>davinio sąlyga Aokia b1s atminties baito s1 ad es1 22(2( eik$m%.21. kokia =aitų seka 16*ild"tas atminties < agmentas. Eod%l s1nk1 s1galvoti algo itm@.5 N (.(. skai-i1o!ame steko vi $=n%s absoli1t. *agalvoti. kad komanda " a IUE 21O. ad es@ 55#5:. <lagai EFN0[ IFN0 /. :asak"ta. &v"kd6i1s * og aminio *e t a1kimo komand@ IUE 21OB 35 N F. tai i nieko neb1s +mint"!. V5NV1(1 /4 .? .).) 22(2) Gavome eik$m' a tim@ eikalingam ad es1i. ima ad es@ i$ vekto i. t@ *at& da om da1gindami de$imtain& i$ 10?. kai* & stek@ b1s tal*inami 5F. :U5^ I: ). 5F N 0)FF. " a nestanda tinis. B: N 8202. ).) 33 3C skai-i1osim tai*# /2()0 M FF. Ala1siama baito atmint"!e d1ot1 ad es1 eik$m%. kai 6inoma. o b=tent atmint"!e. vienetas *e sikelia & kit@ *oJici!@ +mint"!. 5FN0)FF.. )3.. 5: N FF.!. E1 im )V. :U5^ V5 (. !1o *e d1oda vald"m@. M )F).? )M#N/N/O $>davinio ypaty=?s :e t a1kimo * oced= os absoli1ta1s ad eso skai-iavimas. )F I: eik$m% )3)V V5 eik$m% )F). 55 N /2().M)N1)M)N17N#2O >*asiekta 12 iba a$om 2. 3I N 22F1. vienetas +mint". 5I N )/F0.. k1 iame " a *e t a1kimo * oced= os V5 i I: eik$m%s. kad di ba s1 stek1.0 )3)V /)22V 0MVN0M12N12NVO >ne*asiekta 12 iba. 3aba 6i= im. lentel%s.. eik%t.

& 5:M1 v" esn&!&. kai* 16*ild"ta seka n1o 0 iki 2// atminties bait. kai* s1 atmintim >konk e-iai stek1? di ba vald"mo *e davimo komandos. lentel%s d1omenimis?. ta-ia1 !ei &v"kt. vadinasi !os i ne* i eiks.0 t1 imas 00 keist. Noriu atkreipt d?mesK.0 FF3F Eait! reikšmė BB 0* FF V1 (1 BB rasmė ne6inom 5F v" esn"sis 5F !a1nesn"sis V5 v" esn"sis V5 !a1nesn"sis I: v" esn"sis.2 FF.) FF. 22(2) 22(2( 22(22 22(21 22(20 22(1F S -@?. 6inome.) BB ne6inoma 3var=u $i1o atve!1 i absoli1t1s i e<ekt"v1s ad esai atitinkamai kei-iasi toki1 *at ski t1m1. kad =ūtų aiškiau SS'S -??. 22(1F 22(20 22(21 22(22 22(2( S -@?. FF3F FF. lentel%s *aima na1!as V5 i I: eik$mes i !omis *e d1oda vald"m@. ne6inomas Ia pati lentel? adresų did?jimo tvarka. *e %!imas ad es1ose ta * FFFF i 0000. Eaigi kas da osi s1 stek1B :U5^ veiksm1 ma6iname 5: eik$m' dviem. Aoks b1s komandos IUE 1(O *e t a1kimo a*do o!imo * og amos absoli1t1s ad esasB 3prendimas H)da+ini! tikslas R asti na1!as V5 i I: eik$mes &v"kd6i1s komand@ IUE 1(O. i tekt. FF. :i mie!i 102) atminties bait. tada & t@ viet@. ne6inomas V5 !a1nesn"sis V5 v" esn"sis 5F !a1nesn"sis 5F v" esn"sis 22(2) FF. U6si a$"kime absoli1-i1s ad es1s 00000 i 000FF de$imtain%!e sistemo!e. Kur yra nau$!s AS ir 7 reikšmės? :agal *e t a1kim.1 FF. tai vien1 s1ma6%!1s a *adid%!1s .( FF.( Eait! reikšmė BB (1 V1 FF 0* rasmė I: v" esn"sis. !os imamos i$ absoli1ta1s ad eso /7 . teo i!@.I: eik$m%s i$ s@l"gos n1stat"ti negalime. *asiskai-i1oti na1!@ 00 eik$m' *agal <o m1l' ??/SSO10LQS Vadinasi t1 im atsak"m@ *a6"m%t@ geltonam <one baito eik$m' 0).2 FF. Eai *e t a1kimo a*do o!imo * og amos i$kvietimo komanda. !i i$ vekto i. kad lentel? sudaryta adresų ma>?jimo tvarka" SS'S -??.1 FF. Atsakymas 0) $J0A1SN&3 N-" < $>davinio sąlyga 0tminties 6od6i1ose s1 ad esais n1o 00000 iki 000FF " a 16 a$"tos eik$m%s n1o -1 iki -127. k1 odo na1!a 5: eik$m% &dedam !a1nesn&!& 6od6io bait@.0 FF.. >n1o 0 iki 102( " a 16*ild"ti vekto i.si ne tai*. $>davinio ypaty=?s Qeikia 6inoti.

00NV5L10OMI:.)Ln. bet vis tiek eikia ga1ti $e$ioliktain& skai-i. -)0M2/2N212.? t1 ime# 38. s1 6enkl1 inte val@. E1 ime X eik$mes 42 i 47. tod%l ad esai kei-iasi *o 2.44. kad v"kdoma komanda IUE 1(O. a*skai-i1o!ame )LnN42. U6 a$ome $i1os 6od6i1s $e$ioliktain%!e sistemo!e. kadangi *atogia1 di bti de$imtain%!e sistemo!e. * ivedame iki inte valo F0[2//G? -(8M2/2N214. eikaling. Eaigi. *asive -iame 1(O & de$imtain' skai-iavimo sistem@ 1(ON1L121M(L120N12M1N1810. ".". vadinasi eikia n1stat"ti 6od6i.48 baitai. be 6enklo viename baite >* id%dami a atimdami 2/2 kiek eikia ka t. ad es@ V5#I: t. -1 -2 -( 0 2 ) 1 >*i mas? 2 >ant as? ( >t e-ias? 2 ) >ketvi tas? -) A@ matome# :asi6"m%kime st1l*eli1s i$ kai %s & de$in' kintamaisiais X. E1omet i$ lentel%s *astebime toki1s s@ "$i1s# JN-" >X i J " a * ie$ingo 6enklo? >"-1?L2NX >vien1 s1ma6in1s " !is ga1namas dvig1bai ma6esnis 16 X? I ant @!@ l"g"b' &statome -J vieto! ". 47.47.". t1 ime# >-J-1?L2NX. k1 io eik$m% -(8 9odis ad es1 47 odo & 6od&. 9inome. -(8 tel*a & vieno baito skai-i. bait1ose s1 ad esais 42. !omis i *asina1dodami andame J eik$mes# Aai XN42 Aai XN47 >-J-1?L2N42 PP#2 >-J-1?L2N47 PP#2 -J-1N(7 PPM1 -J-1N(8 PPM1 -JN(8 PPL>-1? -JN)0 PPL>-1? JN-(8 JN-)0 Vadinasi 6odis ad es1 42 odo & 6od&. eik$m%s l"gin%s. ta *e " a i 42. vadinasi *e t a1kimo komandos n1me is " a 1(O. kai* 16*ild"ti baitai s1 ad esais n1o 0 iki 2//. k1 n " a *e t a1kimo n1me is. s1 6enkl1 viename baite $e$ioliktain%!e sistemo!e o 6od& ga1ti atlik' i$*l%tim@ *agal 6enkl@ i$ baito iki 6od6io. k1 i. " a dvi l"gin%s eik$m%s 42 i 47. tod%l galime !& 16 a$"ti kai* skai-i. :abandome &6velgti d%sning1m@ s1da "dami lentel'# 9od6io * ad6ios ad esas >de$imtain%!e sistemo!e? E 9od6io eil%s n1me is >de$imtain%!e sistemo!e? y Eo 6od6io eik$m% >de$imtain%!e sistemo!e? . 48. eik$mes. o ta * m=s. K. /8 . Vadinasi n1o 42 >skai-i1s de$imtainisYYY? baito ket1 i1ose bait1ose " a na1!os V5 i I: eik$m%s. !as ad1s *asive sti & $e$ioliktain' sistem@ s1si a$"ti & I: i V5 eik$mes bei a*skai-i1oti absoli1t. E. k1 io eik$m% -)0. -(8 *asive -iame & skai-i. eik$m%s m1s i domina. d"d6io la1kai. daba eikia tiesiog asti tas eik$mes. k1 ie * asideda tais ad esais. kai* kam *atogia1. 0ačiau kaip nustatyti k!kie &aitai ten yra? :asak"ta. E@ *at& atliekame s1 -)0. J. * ad6ios ad es. E1 ime nN18. Ši1o atve!o 6od6i. :asive t' & $e$ioliktain' >galima i *e dve!etain'. bait. :asive t' & $e$ioliktain' t1 ime 37. E@ i *ada ome# 9od6iai " a dvie!. 44. Eai *ada ome tai*# :asina1do!ame s@ "$i1 >-J-1?L2NX.

vadinasi t1 ime# ?dresas Eait! reikšmė rasmė -dešimtainė$. Šis 16davin"s " a $iek tiek s1d%tingesnis 16 $io!e temo!e *ateikt@ 16davin& U930VIUa5 UQ. 00NV5L10OMI:.1. 0tmint"!e & a$ant 6od6i1s *i mia1 & a$omas !a1nesn"sis tada v" esn"si baitai.0b1 skai-i1s *le-iame iki 6od6io t1 ime# >ad esai vis da de$imtainiaiY? 0d es1 42 6od& FF38 0d es1 47 6od& FF37. kai 6inome kokia 6od6i. lentel%s. 42 44 47 38 FF 37 I: !a1nesn"sis I: v" esn"sis V5 !a1nesn"sis 48 FF V5 v" esn"sis Gavome egist . ad es@ s1da o *enki skaitmen"s & *a*ildom@ vienet@ d%mesio nek ei*iame. eik$mes# V5NFF37. I:NFF38. seka eikiama lentel%s dalis " a 16*ild"ta. k1 16*ild"mas atliekamas baitais. *e t a1kimo * oced= os ad es@. $>davinio ypaty=?s :e t a1kimo * oced= os ad eso %mimas i$ atmint"!e esan-ios vekto i. k1 is ei$kiamas egist = *o a V5#I:. Atsakymas 0F3/8 20 . 5kai-i1o!ame absoli1t. -šeši!liktainė$. E1 ime# FF370 M FF38 1 0F3/8 Aadangi absoli1t.

eik$mi. *o 2 ma6inant 3I eik$m'. eik$m%s " a 5IN.? Aadangi komanda i$ indeskini. tod%l &v"kd6i1s komand@ ne*asikeis. t. Aokia b1s egist . Eod%l 24O *ada1giname i$ dvie!. A@ !a1 n1stat%me# :o $ios komandos &v"kd"mo V]N0000. kad skai-i1s 24 " a $e$ioliktainis. nes tai n% a ibotas eJ1ltato la1kas.i$utinės komandos @AB 1aip keičiasi registrų reikšmės vykdant ei$utines komandas @CB $>davinio sąlyga Qegist . veiksm1s s1 baitais? Ši komanda ad es1 A3 0S & a$o 6odinio egist o ?F eik$m'..7B M 124F 10100 $>davinio ypaty=?s egist . d1omen"s nesa1gomi atmint"!e?# .. Aai* b1s kei-iamas 3IB 3idinamas *o 2 a ma6inamasB Eai n1 odo 3i ection Flagas# I$si a$ome 5F egist o eik$m'.7B >nesikei-ia? i eikia a*skai-i1oti tik na1!@ 3I eik$m'.. :ab a1ktasis bitas *a odo. 51dedame >bait. andame na1!@ 3I eik$m'# 12V3 ). kad <lagas 3FN1. egist as V]N0024. s1ma. 3i bama s1 6od6iais. tada i gal%sime asti 5I i 3I s1m@. 5FNFFFF# 1111 1111 1111 1111. E1 %sim na1!@ 3I i s1d%!' s1 5I t1 %sime atsak"m@. tod%l 3I eik$m% keisis *o 2.. Ua1!as 3I ga1namas 24O ka t.7B. !i atlieka d1omen.0*skai-i1oti 5IM3I &v"kd6i1s eil1tin' komand@.si aide b ei$kia atlikt. kol ga1sime V]N0000 Ši1o atve!1 V]N0024 vadinasi komanda b1s v"kdoma 24O ka t. Aomanda " a stosW.. &v"kd6i1s komand@ e* stosWB 3prendimas 0ikslas . Aadangi komanda atliekamas d1omen. 5I ne*ana1dotas. iki tol. s1 *aka to!imo * e<iks1. 5I i 3I eik$mi. 9inome *e kiek s1ma6%!o 3I eik$m%. egist as 5FNFFFF. >5I i 3I? na1do!a tik 3I egist o eik$m'. kokios !os b=na &v"kd6i1s eil1tin' komand@ v"kdan-i@ d1omen. 3IN124F. vadinasi 3I eik$m% b1s ma6inamos.". s1 adimas.7B i 3IN12V3. tod%l !i atlieka veiksm1s s1 6od6iais >!ei baigt. *e si1ntim@ >o ne *al"ginimo veiksm@? Atsakymas 10100 21 . bet ga1t1me neteising@ atsak"m@ tod%l tiesiog s1dedame st1l*eli1# 24 M 24 ). *atog1 atlikti st1l*eli1 >nes di bama s1 2 bait.. >*ab %6i1. s1mai a* ibo!im.P6od6i. kieki1i n% a. 5IN. i ga1t@ eik$m' atimame i$ 3I. skaitmen. d"d6io la1kais?. 24O *ada1ginim@ i$ dvie!. nes 24L2 galima *e klaid@ 16 a$"ti /). 124F E1 ime 5IN. *e si1ntimas >o ne *al"ginimai kai* VM:5 a ba 5V05? atve!1.P egist . *e k%lim@# Aomandos va das baigiasi aide W. vadinasi kei-ia tik !@. vadinasi komanda b1s v"kdoma V] ka t.

s1ma &v"kd6i1s komand@ e* movsbB 3prendimas Eikslas R asti 35 segmento vis.. kad t1 ime eik$m' 2. Ši1o atve!1 !ie visi$kai s1tam*a .5 segmentai visi$kai s1tam*a. v"kdant komandas & tai eikia atsi6velgti. Eai* *at. *e si1ntim@. segmento vis1 bait. V"kdoma movsb komanda atlieka d1omen. eik$mi. s1mos skai-iavimas. Vadinasi vienaka t &v"kd6i1s komand@ 5I i 3I keisis *o vien@. :o &v"kd"mo s1ma6%s 5I i 3I *o vien@. 3id%s a ma6%sB I$ 5F egist o imame 3F *o6"m&. V]N0.5 i 35 segmentai. ei$kia komanda MCV5B v"kd"sime FFFF ka t.iksu @CB $J0A1SN&3 N-" # $>davinio sąlyga Qegist .5#FFFF bait1s. 3I N FFF. Aad ge ia1 mat"t1me.5#0000. tai " a &va dinta s@l"go!e. ta-ia1 !ei tai* n1tinka. kad 3FN1."... egist as V] N FFFF. *e si1ntimas segmento vid1!e. egist as 5F N FF00. V]NFFF. Eai* *at seko!e ad es1 35#FFFF *asi a$ome. k1 * asideda i baigiasi kokie segmentai.. :ab a1ktasis odo. :agal b %6in& matome. &v"kd6i1s komand@ ko eg1o!amos 5I i 3I eik$m%s. V]NFFFF. tai* *at vien1 s1ma6%s V]. 31omen"s *e si1n-iami i$ 35#5I & . tai 10000OL2N2000O. Iv"kdome *i m@ ka t@# I$ ad eso 35#FFFF n1ko*i!1o!ame bait@ & .5#FFF. Qei$kia kaska t 35 i 5I s1ma6%s vienet1. eik$m%s 5I N FFFF. I *asiek' .5 N 12(). bait. asta&a' Ši1o atve!1 *e %!imas ta * FFFF i 0000 &v"ko tik *ask1tin& ka t@ &v"kd6i1s komand@ i nebe&dom1s.. 0tidedame gal1ose 00000 i FFFFF >absoli1t=s ad esai?. 31omen. 5FNFF00. skai-i1oti s1d%tinga. 35#FFFF. Atsakymas 20000O 22 . 35 N 12(). . Eiek ka t. kad vis ko*i!1o!ame eik$m' 2 *e vis@ segment@. kai *asiek1s segmento gal@ *e $okama & !o * ad6i@ a ba atvi k$-iai >segmentai " a cikliniai? $>davinio ypaty=?s 31omen.. E1 ime vis@ 35 segment@ 16*ild"t@ visi dve!et1kais. kai 35 i . t. viso segmento bait.5 segmento * ad6i@ veiksmai baigiami. ie$kome d%sning1mo. V"kd"dami da1gia1 ka t. s1m@ &v"kd6i1s eil1tin' komand@ s1 * e<iks1. Aadangi komanda baigiasi aide b ei$kia atlieka veiksm1s s1 baitais.. Kas iš t!? Aadangi segmente n1o 0000 iki FFFF " a 10000O bait. 3INFFF3. Aokia b1s d1omen. . kad ten *e eina eik$m% 2.!tminties b+senos pasikeitimas vykdant ei$utinę komand/ su pakarto imo pre. Eada *asi6"mime 35#0000. E1 %sime 5INFFF..5#3I. segmento baito s1 ad es1 FFFF eik$m% " a 2. E1 ime 1111 1#11 0000 0000. matome. . kas v"ksta s1 atmintim n1si*ai$ome visos atminties !1ost@.

Snvertavimas R bit. Ši1o atve!1 e<ekt"v1s ad esas b=t. tod%l * idedant !& * ie e<ekt"va1s ad eso a ba kokio no s 6odinio egist o eik$m%s !& eikia *l%sti *agal 6enkl@. esant& viename baite !& eikia s1* asti kai* skai-i. bet n% a a*ib %6ta k1 ie. :la-ia1 a*ie tai F-iaG Cre5iksas!pre5iksin? komanda R * ie$ komandos o*e aci!os kod@ einantis baitas >gali b=t ne ne vienas?. komando!e na1do!im@ >segmento keitimo * e<iksai? a ba kiek ka t. s1 6enkl1.". kad kons*ektas b=t. -e%ultato laukas R baito a ba 6od6io d"d6io a* ibotas atminties la1kas. vienas baitas gali &g"ti eik$m' tik i$ 2/2 t.-api$doma in. o de$in%!e e<ekt"v1s ad esas. Ea kim komando!e m!+ a<* 12L t1 ime beta *i$k@ o*e and@ 12O. 27 galim.?. kad 1o$imasis egJamin1i b=t. k1 iame sa1goma eik$m% " a i$ gana sia1 o iboto inte valo >*vJ. 03 'R ir kiti tokie u>rašai n1 odo absoli1t. &tako!antis segment. Eai* *at. e<ekt"vesnis i sklandesnis. eik%s v"kd"ti komand@ >*aka to!imo * e<iksai?. konk et1s skai-i1s na1do!amas kai* vienas i$ komandos o*e and. o absolita1s ad eso eik$m% %SO10LQEF 2( . ar=a =aito registras A) 'etarpiškas operandas N o*e andas konstanta. Beta *i$kame o*e ande kitai* nei atmint"!e a egist e ne&manoma i$sa1goti kokios no s eik$m%s.orma(i a Eai " a &vai a1s *ob=d6io *a*ildoma in<o maci!a. kiek galima ai$kesnis. !ei *ana1doti ( * e<iksai * ie$ vien@ komand@. b1s &siminti tik 2.. * ie$ingomis *akeitimas >vienetiniai bitai kei-iami n1liniais. B] eik$m%. eik$mi. Aai %!e dvita$kio " a segmento egist o eik$m%. o n1liniai vienetiniais?. ad es@ atmint"!e. neteisinga komanda. Fvairios s/vokos4 taisyk$ės ir pastabos Akumuliatorius N >odinis registras AR. siekiant. I$ ties. ta kim m!+ 12L* a< b=t. angli$kai +com*lement. ta kim inve tav1s bait@ 0011 0110 t1 %t1me 1100 1001 Cl?timo pagal >enklą taisykl? R * idedant *oslink&.

a kas v"kd"ta * ie$ tai. M:D komandas a$"kite g ie6tai *agal sintaks'. Kei 16d1ot"!e * a$oma egist . kur ir ka a vyks e%. 0tk ei*ti d%mes&. tai eikia s1* asti. tai a* ibo!im. eik$m%s a ba. 7. Kei eik$m% n1lin% tai tiek n1li. da "kite tai*. 4. o t1 %t1m%te a$"ti 00000. *akla1s1s 5: eik$m%s &v"kd6i1s komand@ IUE 21O. kiek t1 %t. eik%s s1 a$"ti ga1t1s atsak"m1s. 3alis !. atski oms egist . 8.?. at odo *a* asti i savaime s1* antami. a ba +a*skai-i1oti egist . i a i$vis 16 a$"ti atsak"mai eik%t. bet mokant s* 'sti 16davini1s M:D1 eik%t. " a Q. kiekvienas 6odis !o!e sva b1s. kokia egist o eik$m% etc. komandos *avadinimas a ba a* a$"mas k@ !i atlieka t1 i b=ti n1 od"tas >komandos *avadinimas da6nia1siai d1odamas. Eai t1 %t1me *asitik inti i * ie$ *at atid1odami da b@. kieki1i n% a. 16d1otis teks s* 'sti tam *a-iam la*e. k1 iam d1otos s@l"gos >to! *a-io! i kito! *1s%!? 11.E i *an. ).. kla1sim. maksimali eik$m%. !ei tik mokate kai* tai a*skai-i1oti?. da6nia1siai kokia tai komanda nes1nk1 s1* asti i$ d1oto a* a$"mo ta kim +g &6imo i$ * oced= os komanda. : ie s@l"gose *ateikt.. a*a. la1kai# baitai. ta-ia1 !ei a* a$"mo nes1* antate i ge ia1 mokate <o mat@ n1stat"ti analiJ1odami ma$inin& kod@. kad +atliekate deb1ge io 6ingsnel&. o ne +kai* t 1m*ia1. skaitmen. 2) . 1. +g &6imo i$ *e t a1kimo * oced= os. kad 16davin& i$s* 'st1m%te teisingai.". bet * a$oma a*skai-i1oti k@ no s. i *a a$ote. manoma. Kei d1odamas komandos ma$ininis kodas. e<ekt"v=s absoli1t=s ad esai t1 i b=ti s1 a$"ti s1 tiek skaitmen. tie ka t. egist . kad vald"mo *e davimas " a vidinis tiesioginis?. Eod%l *ata tina * ad%ti n1o lengvia1si. ta-ia1 tai yra kiekvieno asmeninis reika"as.E. 0 teisingai 16 a$"ti. nes tame 6ingsn"!e esan-i@ komand@ !=s t1 ite. K1od a$-io la*1 t1 %t1m%te *asi =*inti *at"s. k@ eikia a*skai-i1oti. ta-ia1 * ie$ s1d%dami kiekvieno egist o eik$m' t1 ite a*skai-i1oti kiekvien@ atski ai. kai s@l"ga " a ilga. ne6ina1. 'asitikrinti o<icialiame egJamin. /. * ikla1somai n1o egist o. Aai* b1s ve tinamos teisingos. ta-ia1 !ei i ned1odama. *e 6i= %ti bent *o @ ka t.. kas eikala1!a labai t 1m*o s* endimo >vos keli a itmetiniai veiksmai. kiek eikia.. Qiboti eik$mi. Kei ga1nate eil1tin' komand@ s1 *aka to!imo * e<iks1. kas b1s &v"kd6i1s n1 od"t@ komand@ >koks b1s kitos v"kdomos komandos absoli1t1s ad esas >tai n1 odo AS'7 *o a?. eik$mes tai* *at. (. k1 is komandos <o matas tai " a. nes !ie gali b=ti sva b=s.tik%tina. 6od6iai egist . Eai* *at negal%site na1dotis kalk1liato iais. 2. Ln1 od"ta kokieL s1m@. nes kiekviena ve tinama vienodai >vien1 bal1?. Kei 16d1ot"!e kla1siama. &v"kdote tik t@ komand@. s1mos >gali b=ti *asak"ta i +16 a$"kite Ln1 od"ta kokieD re%istr! reik4m5. 16 a$"ti. 2. I tai da6nai neatsi6velgiama ta kim. tai neb=tina ski ti *e nel"g da1g d%mesio ma$ininio kodo analiJavim1i i n1statin%!im1i. kad egJamino t 1km% " a valanda i ga1nate 2 16d1otis. IQ. sva bia1sia. tva ka a$t"!e. 10.aminas. Eiki1osi ne*ating%site *askait"ti $i1os *1nkt1s..1e$etas patarimų ruošiantis eg?aminui 5i=la1 atsi6velgti & $i1os *1nkt1s. mok%ti i teising@ sintaks'. tada t1 ite &v"kd"ti !@ vis@. 5* end6iant konk e-i@ 16d1ot& visada eikia t1 %ti omen" tiksl@. nebent n1 od"ta kitai*. i visi$kai nesva b1 kas b1s v"kdoma *o to. eik$m%ms a* ibo!imai taikomi. ta-ia1 kai* sakoma +genial1mas *a* ast1me. t.. kad K1ms b1s d1oti tik la*ai s1 s@l"gomis. Ea kim ma6ia1sias absoli1t1s ad esas " a ne tiesiog 0. Eam sva b1 s1geb%ti *e skait"ti s@l"g@.?. no s ealiai vald"mas *e d1odamas tos * oced= os ad es1. 16d1o-i. bet s1 bloga sintakse komandos.. Kei to ne*ada "site. Kei s@l"go!e *ateiktas komandos <o mato a* a$"mas >ta kim vald"mo *e davimo 16d1oties atve!1 *asak"ta. kad &v"kdoma visa *e t a1kimo * oced= a.?. B=na atve!.