Postadress

Box 12256
l (2)
Rikspolisstyrelsen YTTRANDE
Datum Dlarienr (åberopas vid korresp)
2011-12-15 RA-551-6392/11
Er referens
Rättsavdelningen
Polisrättssektionen
Lars Bjöhlc
Verksamhetsansvarig Av551-11949/20 l O samt
Av551-06945/201 O
Polismyndigheten i Skåne
Tillståndssektionen
205 90 Malmö
l ''
\,, ... ,)
Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen
  i 1

Ink. 2011 -12- 2 1 tJll
Miilnr J
.
Polismyndigheten har begärt Rikspolisstyrelsens yttrande över ansökan om
tillstånd att inneha två halvautomatiska gevär. De vapen som avses i ansökan
är ett halvautomatiskt skjutvapen av fabrikat Colt, modell CR 6724 (AR-15),
kaliber .223R och ett kulgevär av fabrikat A1malite AR-10, kaliber .308. Än-
damålet med innehavet är målskytte.
För att medges tillstånd att inneha skjutvapen krävs bl.a. att det finns ett behov
av att inneha vapnet och att vapnet är lämpat för sitt ändamål. Bedömning av
behov görs med utgångspunkt från att det är samhället som sätter gränserna för
vad som ska anses vara ett befogat innehav. Den enskildes subjektiva uppfatt-
ning om behovet får dänned stå tillbaka för samhällets intresse i dessa fall.
I prövningen av ansökan ska polismyndigheten bedöma om vapnet kan anses
lämpat för det ändamål som ansökan avser. Enligt 2 kap. 5 § vapenlagen
(1996:67) får tillstånd att inneha skjutvapen meddelas endast for särskilt an-
givna ändamål och om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet ska
avse.
Genom prop. 1999/2000: 27 "En skärpt vapenlagstiftning" sid. 33 uttrycks att
"Rikspolisstyrelsen bör ha möjlighet att genom sina allmänna råd till vapen-
lagstiftningen ge vägledning för bedömningen. Något bemyndigande på områ-
det anser regeringen däremot inte vara nödvändigt. Av 2 kap. Rikspolisstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:13, FAP 551-3) framgår att
en restriktiv hållning bör gälla vid bedömningen av om ett skjutvapen är läm-
pat för sitt ändamål.
I bilaga 2 till Rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen
(91/477/EEG) även kallat EU:s vapendirektiv delas skjutvapen in i olika kate-
gorier A-D. Samma indelning finns i bilaga till vapenförordningen (1996:70).
Nedan uppräknas kategorierna. Inom parentes anges mbriker som används i
bilagan till EU :s vapendirektiv.
Kategori A (Förbjudna skjutvapen)
Besöksadress Telefon E-post
Polhemsgatan 30 11414 rikspotisstyrelsen@po!isen.se
102 26 Stockholm Stockholm
Telefax
www.pollsen.se
Org.nr Telefon tltl Polisen
202100-0076 11414 010-56 338 88 (exp)
RIKSPOLISSTYRELSEN 2011-12-15
Kategori B ( Skjutvapen för vilka det krävs tillstånd)
Kategori C (Skjutvapen som ska anmälas)
Kategori D (Andra skjutvapen)
RA-551-6392111
'l .,,.. ,• H;;c11 i
!l!k. 2011 -12-· 2 1 M
I
Mltl nr
Dakkod Aktbil

Halvautomatiska skjutvapen av typ AR-lO och AR-15 är vid tillämpning av
bilagan till vapenförordningen att anse som vapen i Kategori B punkt 7
"halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk
mekanism". Av samma bilaga detinieras ett halvautomatiskt skjutvapen som
"ett som laddar om automatiskt vatje gång ett skott avfyras och
som bara kan avfyra ett skott med ett tryck på avtryckaren".
De halvautomatiska skjutvapen som liknar vapen med automatisk mekanism
har särskiljts från övriga halvautomatiska skjutvapen och bör genom sin snar-
lika konstruktion av helautomatiska skjutvapen anses som särskilt farliga halv-
automatiska gevär. Sådana vapen har högre eldkraft än halvautomatiska gevär
i vapenkategori C vars magasin och patronläge tillsammans endast får inne-
hålla högst tre skott. För att belysa detta kan som exempel nämnas att ett halv-
automatiskt kulgevär av modell AR-15 kan förses med trummagasin för l 00
patroner. Ä ven om vapnet inte är avsett att avfyra automateld får vapnet ge-
nom sin halvautomatiska funktion och möjlighet att ladda med ett stort antal
patroner förmåga till mycket hög eldkapacitet
I bedömningen av ansökan om tillstånd ingår bl.a. att avgöra om vapnet är
lämpat för det ändamål för vilket vapnet ska användas. Vid sådana bedöm-
ningar ska bl.a. vapnets träffsäkerhet, utförande och prestanda beaktas. Skjut-
vapen, som i detta fall, med högre eldkapacitet än vad som är nödvändigt för
det ändamäl för vilket vapnet ska användas, som bygger på en grundkonstruk-
tion för militära vapen och som kan omändras till helautomatisk funktion är
enligt Rikspolisstyrelsen uppfattning inte att anse som ett lämpligt vapen för
civilt målskytte.
Rikspolisstyrelsen har i ett tidigare yttrande till polismyndigheten i Dalarna
den24mars 2011 (dur. RA-551-857111) tagit ställning i denna fråga och ut-
förligt beskrivit bakgmnden. Slutsatsen i yttrandet är att skjutvapnet Oberland
Arms modell OA-15 inte kan anses lämpligt för civilt målskytte. Samma be-
dömning gäller för alla OA-15 modeller oavsett fabrikat. Yttrandet bifogas.
Rikspolisstyrelsen finner inte skäl att ändra synen på bedömningen av halv-
automatiska skjutvapens lämplighet för civilt målskytte och hänvisar i allt vä-
sentligt, utöver denna skrivelse, till vad som uttalats i yttrande dnr. RA-551-
857/11.

 
010-56 394 19,0708-95 16 87
Iars. bjohle@polisen.se
2