You are on page 1of 2

1. Kpa nie stosuje się z (wyjątkiem działu VII i VIII) w sprawie: a)udzielenia przez prezydenta Białegostoku K.

Podpiwkowi zezwolenia na wybudowanie zajazdu na powiatową drogę publiczną b)wyrażenie przez wójta g iny Bo!ki" #. $aciakowi zgody na budowę %ali targowej po granicy z nieruc%o o&cią należą do tej g iny c)uznania poborowego 'ana (iołka za jedynego żywiciela rodziny i zwolnienia go z obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej d)rozpatrzenie przez starostę Buskiego" podania kowala z $ąc%ocka o pozwolenie na budowę ku)ni w Pacanowie. 2. W postępowaniu doty zą ym zezwo!enia na sprzeda" napoj#w a!ko$o!owy $ wszytym podaniem sy%nowanym jako po $odzą e od sp#łki jawnej i podpisanym przez jej wsp#!nik#w& stroną jest'są: a)spółka b)członkowie spółki i spółka c)wszystkie osoby należące do spółki d)zarząd tej spółki (. )r%anem wła* iwym miejs owo do wydania (w I instan ji) nakazu roz+i#rki +udynku wzniesione%o w ,u%ustowie (woj. -od!askie) +ez wyma%ane%o pozwo!enia przez #rkę .enera!ne%o Inspektora /adzoru 0udow!ane%o zamieszkałej w -ło ku (zadania powiatowe%o inspektora +udow!ane%o) jest: a)powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Płocku b)organ wyznaczony przez Prezesa *ady +inistrów c)Powiatowy ,nspektor -adzoru Budowlanego w #ugustowie d)Podlaski $ojewódzki ,nspektor -adzoru Budowlanego w Biały stoku 1. 2edno podanie& w kt#rym dwaj wsp#łwła* i ie!e nieru $omo* i występują o zezwo!enie na wsz zę ie rosną y $ na niej dw# $ drzew: a) ogą spowodowa! wszczęcie jednego postępowania w dwóc% sprawac%" w któryc% strona i będą obaj wnioskodawcy b)wszczynają jedne postępowanie w dwóc% sprawac%" w który obaj będą strona i c)wyznaczają zawsze dwa postępowania w dwóc% sprawac%" które uszą zako.czy! się wydanie dwóc% decyzji podlegającyc% doręczeniu obu wnioskodawco d)wszczynają postępowanie w jednej sprawie" w który strona i będą obaj wnioskodawcy /. 3ozpatrują wniosek w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowe%o or%an stwierdziwszy& "e wnioskodaw a nie dysponuje dowodem potwierdzają ym posiadanie wyma%any $ ustawą uprawnie4 do !oka!u nie"yją ej matki& z kt#rą zamieszkiwał w nim do $wi!i *mier i& powinien: a)rozpatrzy! wniosek uznając" że od owa potwierdzenia uprawnie. do

lokalu przez wynaj ującego nie a znaczenia dla istoty sprawy b)zawiesi! postępowanie do czasu rozpatrzenia przez sąd zagadnienia" przez wnioskodawcę w stosunku do naj u c)zawiesi! postępowanie w ww. powodu" o ile wynaj ujący lokal kwestionuje posiadanie uprawnie. d)od ówi! przyznania dodatku z uwagi na brak potwierdzenia 0przez wynaj ującego) wy aganyc% ustawą uprawnie. do lokalu 5. -ismo dorę zone przez pra ownika or%anu& a ode+rane przez te* iową adresatki: a)uznaje się zawsze za doręczone w dniu jego pokwitowania b)uznaje się za doręczone w dniu pokwitowania przez będącą do ownikie te&ciową o ile dotarło do adresata c)uznaje się 1 z zasady za nie doręczone niezależnie od innyc% okoliczno&ci d)uznaje się za doręczone w dniu pokwitowania" o ile istnieje dowód" że te&ciowa zgodziła się je przyją! i zobowiązała się jako do ownik doręczy! je adresatce 6. /a "ądanie strony a+y przesłu $a7 *wiatka na nieusta!oną na podstawie inny $ dowod#w oko!i zno* i niedorę zenia przez sąsiada de yzji or%anu I instan ji mimo zo+owiązania się do te%o w sprawie przywr# enia terminu do wniesienia odwołania od tej de yzji& wła* iwy or%an: a) oże zarządzi! przesłuc%anie &wiadka ale nie usi b) usi uwzględni! żądanie o ile skazany &wiadek posiada obywatelstwo polskie c) usi przesłuc%a! &wiadka d)nie oże uwzględni! żądania 8. W przypadku %dy oso+a na kt#rej "ądanie wsz zęto postępowanie w sprawie pozwo!enia na +udowę zwr# iła się do prowadzą e%o je or%anu o umorzenie postępowania o*wiad zają & "e odstępuje od zamiaru od rea!iza ji swe%o zamierzenia& na!e"y: a)u orzy! postępowanie jako bezprzed iotowe b)u orzy! postępowanie o ile ww. wła&ciciele się zgodzą niezależnie od zgodno&ci u orzenia z interese społeczny c)od ówi! u orzenia d)u orzy! postępowanie o ile wła&ciciele sąsiednic% nieruc%o o&ci 'an 2." #ntoni $. i g ina wyrażą na to zgodę a u orzenie nie będzie stało na przeszkodzie interesu społecznego. 9. W przypadku wniesienia odwołania od de yzji& wydanej w+rew wyma%anemu przepisami& ostate znemu stanowisku inne%o or%anu odmawiają emu jej pozytywne%o zaopiniowania w try+ie art. 1:5 kpa& or%an odwoław zy: a) usi uc%yli! zaskarżoną decyzję i wyda! decyzję ko.czącą sprawę

zgodną ze zgro adzony ateriałe dowodowy b) usi uc%yli! zaskarżoną decyzję i przekaza! sprawę do ponownego rozpatrzenia c)powinien utrzy a! w ocy zaskarżoną decyzję jeżeli uzna ją za prawidłowo rozstrzygającą sprawę d) oże albo uc%yli! zaskarżoną decyzję i wyda! decyzję ko.czącą sprawę zgodną ze zgro adzony ateriałe dowodowy " albo uc%yli! ją i przekaza! sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi , instancji 1:. ;e yzja w sprawie pod!e%ają ej załatwieniu przez zarząd wojew#dztwa mo"e +y7& w% przepis#w kpa (pomijają odmienne ure%u!owania w przepisa $ sz ze%#!ny $): a)wydana wyłącznie przez zarząd województwa i podpisana przez arszałka województwa z podanie i ion i nazwisk członków zarządu" którzy brali udział w jej wydaniu b)wydana wyłącznie przez zarząd województwa i podpisana także przez wice arszałka " o ile wynika to ze statut województwa c)wydana i podpisana przez pracownika urzędu arszałkowskiego" o ile zarząd udzielił u stosownego upoważnienia na podstawie artykułu 345a d)Kpa wydana i podpisana przez arszałka województwa 11. 3ozpoznają za"a!enie strony na postanowienie starosty o przekazaniu sprawy dodatku mieszkaniowe%o do rozpatrzenia w% wła* iwo* i w#jtowi& na!e"y: a)uc%yli! zaskarżone postanowienie jako wydane bez podstawy prawnej b)uzna! zażalenie za nieuzasadnione c)uzna! zażalenie za niedopuszczalne d)u orzy! postępowanie w sprawie takiego zażalenia jako bezprzed iotowe 12. 2e"e!i strona wystąpi do <K) o zmianę& na podstawie art. 1== kpa& ostate znej de yzji te%o or%anu& zezwa!ają ej na sprzeda" piwa (zadanie własne %miny)& ko!e%ium: a) usi wyda! decyzję od owną b)przekazuje sprawę wg wła&ciwo&ci organowi g iny c) usi wyda! decyzję zgodną w wolą strony" jeżeli nie stoi te u na przeszkodzie przepis prawa d) oże wyda! decyzję zgodną z wolą strony jeżeli nie stoi te u na przeszkodzie przepis prawa ani interes społeczny 1(. ;e yzja wydana z naruszeniem przepis#w o wła* iwo*7 w rozumieniu art. 1=5 para%ra> 1 pkt. 1 to: a)decyzja wydana przez pracownika organu podlegającego wyłączeniu b)decyzja wydana przez organ podlegający wyłączeniu c)decyzja wydana z po inięcie obowiązku zawieszenia postępowania na podstawie art. 67 par. 8 pkt 9

3ozpatrują wniosek o stwierdzenie wy%a*nię ia de yzji wydanej przez w#jta wojewoda& pełnią y w danej dziedzinie >unk ję or%anu wy"sze%o stopnia& powinien: a)stwierdzi! wyga&nięcie decyzji" o ile stała się bezprzed iotowa" a za taki orzeczenie prze awia interes społeczny b)przekaza! sprawę do rozpatrzenia wójtowi" jako organowi wła&ciwe u c)uwzględni! wniosek" o ile stwierdzi" że decyzja stała się bezprzed iotowa" a przepis prawa wy aga stwierdzenia jej wyga&nięcia d)od ówi! stwierdzenia wyga&nięcia decyzji" jeżeli strona nie wykaże" że a interes prawny w orzeczeniu wyga&nięcia decyzji. <twierdziwszy w trak ie wznowione%o postępowania& "e ostate zne de yzje or%an#w o+u instan ji zostały wydane 9 !at w ze*niej przez te%o same%o pra ownika& pod!e%ają e%o wyłą zeniu& prowadzą y je or%an odwoław zy: a)nie oże uc%yli! ostatecznyc% decyzji" a winien wyda! tylko decyzję stwierdzającą wydanie decyzji z naruszenie prawa b)powinien wyda! decyzję o od owie uc%ylenia ostatecznej decyzji c)powinien uc%yli! z tego powodu własną decyzję oraz decyzję organu .czy! się decyzją o jego u orzeniu d)nigdy nie powinno skutkowa! wydanie jakiejkolwiek decyzji czy postanowienia w trybie kpa 1=.d)decyzja wydana przez pracownika organu nieupoważnionego do jej wydania 11. . instancji i rozstrzygną! sprawę co do istoty d)powinien od ówi! uc%ylenia własnej decyzji" o ile nowa decyzja aiłaby odpowiada! w swej istocie decyzji poprzedniej 15. -ismo zatytułowane ?odwołanie@& dorę zone or%anowi w sprawie odmowy przedłu"enia umowy najmu !oka!u z zaso+#w %miny: a)powinno spowodowa! wydanie postanowienia o zwrocie podania wnoszące u z pouczenie " że wła&ciwy w takiej sprawie jest sąd powszec%ny b)powinno by! zwrócone wnoszące u z pouczenie " że wła&ciwy w takiej sprawie jest sąd powszec%ny c)powoduje wszczęcie postępowania ad inistracyjnego" które winno zako.