You are on page 1of 9

STATUT STOWARZYSZENIA MIO NIE WYKLUCZA

Preambua
Uznajc za nadrzdne wartoci przyrodzonej godnoci czowieka, rwnoci i integracji
spoecznej, ustanawiamy Stowarzyszenie Mio Nie Wyklucza, ktre dziaa na rzecz poprawy
spoecznego i prawnego stanu rzeczy w Rzeczypospolitej Polskiej, majc na uwadze w
szczeglnoci osoby nieheteronormatywne, ktrym nie dane jest cieszy si akceptacj
spoeczn i rozpoznaniem ich potrzeb rwnego oraz godnego traktowania.
Rozdzia I
Postanowienia oglne
1
Stowarzyszenie Mio Nie Wyklucza, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samorzdn
organizacj spoeczn.
2
Stowarzyszenie dziaa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz.104, z pn. zm.), a take niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowo prawn.
3
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeona.
4
Stowarzyszenie zostaje powoane na czas nieokrelony.
5
Siedzib Stowarzyszenia jest Warszawa, a terenem jego dziaania jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej. Dla waciwego realizowania swoich celw Stowarzyszenie moe prowadzi
dziaalno rwnie poza granicami kraju.
6
Stowarzyszenie moe przystpowa i by czonkiem organizacji krajowych i zagranicznych
o podobnym profilu dziaania. O przystpieniu do organizacji decyduje Walne Zgromadzenie
Czonkw w drodze uchway.
7
Stowarzyszenie opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw. Do prowadzenia swych
spraw moe zatrudnia pracownikw.
8
1. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz na oglnych zasadach okrelonych
w odrbnych przepisach.
2. Dochd z dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia suy wycznie realizacji celw
statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy jego czonkw.
9
1. Stowarzyszenie moe uywa odznak i pieczci. Wzory odznak i pieczci okrela Walne

Zgromadzenie Czonkw w uchwale.


2. Stowarzyszenie moe uywa logotypw chronionych przez prawo. Wzory logotypw okrela
Walne Zgromadzenie Czonkw w uchwale.
Rozdzia II
Cele i metody dziaania Stowarzyszenia
10
Celem Stowarzyszenia jest:
1) dziaalno na rzecz prawnej i rzeczywistej rwnoci ludzi bez wzgldu na ich orientacj
psychoseksualn i tosamo pciow, w szczeglnoci poprzez dziaalno na rzecz
wprowadzenia do polskiego prawa moliwoci prawnej formalizacji zwizkw osb tej samej
pci,
2) propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tosamoci pciowych,
3) upowszechnianie oraz ochrona wolnoci, praw czowieka i swobd obywatelskich, w tym w
szczeglnoci przeciwdziaanie dyskryminacji z jakichkolwiek powodw, a take dziaania
wspomagajce rozwj demokracji i spoeczestwa obywatelskiego.
11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczeglnoci poprzez:
1) tworzenie i wspieranie projektw aktw prawnych oraz udzia w procesie legislacyjnym,
2) kierowanie wystpie, petycji, apeli oraz innych przewidzianych prawem rodkw do osb
fizycznych, podmiotw prywatnych oraz instytucji publicznych,
3) kampanie medialne przy zastosowaniu rnych rodkw przekazu,
4) propagowanie inicjatyw i dziaa publicznych przyczyniajcych si do wzrostu spoecznej
akceptacji dla osb nieheteronormatywnych oraz ich rodzin i bliskich, w tym dla rodzin
zakadanych przez te osoby,
5) integracj i wspieranie rodowisk zajmujcych si dziaalnoci zgodn z celami statutowymi
Stowarzyszenia oraz wspieranie ich dziaa,
6) prowadzenie dziaalnoci wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym
opracowywanie i wydawanie czasopism i ksiek,
7) prowadzenie dziaalnoci edukacyjno-szkoleniowej i kulturalnej, w tym organizowanie
i prowadzenie spotka, szkole, seminariw i warsztatw, konferencji oraz wystaw i koncertw,
8) prowadzenie dziaalnoci naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz
problemw spoecznych i kulturowych rnych grup spoecznych, a take upowszechniania
zdobytej wiedzy i dowiadcze,
9) finansowe i rzeczowe wspieranie osb fizycznych i prawnych w ramach realizacji celw
statutowych Stowarzyszenia,
10) organizowanie i wspieranie innych inicjatyw spoecznych zgodnych z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
Rozdzia III
Czonkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowizki
12
Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na czonkw:
1) zwyczajnych,
2) wspierajcych,

3) honorowych.
13
1. Czonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moe zosta osoba fizyczna posiadajca pen
zdolno do czynnoci prawnych.
2. Czonkowie - zaoyciele Stowarzyszenia staj si czonkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu
Stowarzyszenia.
3. Przyjcia nowych czonkw zwyczajnych dokonuje Zarzd Stowarzyszenia uchwa podjt
w cigu miesica od daty zoenia deklaracji czonkostwa wraz z rekomendacj dwch czonkw
zwyczajnych. W razie odmowy przyjcia w poczet czonkw, zainteresowany ma prawo do
zoenia odwoania do Walnego Zgromadzenia Czonkw w terminie 14 dni od daty dorczenia
odmowy. Odwoanie rozpatrywane jest na najbliszym Walnym Zgromadzeniu Czonkw.
14
1. Czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia moe by osoba fizyczna i prawna, ktra
zadeklaruje pomoc finansow, rzeczow lub merytoryczn w realizacji celw Stowarzyszenia.
2. Przyjcia nowych czonkw wspierajcych dokonuje Zarzd Stowarzyszenia uchwa podjt
w cigu miesica od daty zoenia deklaracji czonkostwa. W razie odmowy przyjcia w poczet
czonkw, zainteresowany ma prawo do zoenia odwoania do Walnego Zgromadzenia
Czonkw w terminie 14 dni od daty dorczenia odmowy. Odwoanie rozpatrywane jest na
najbliszym Walnym Zgromadzeniu Czonkw.
3. Osoba prawna dziaa w Stowarzyszeniu za porednictwem swojego przedstawiciela.
15
1. Czonkiem honorowym moe by osoba fizyczna szczeglnie zasuona dla Stowarzyszenia,
ktra wniosa wkad w realizacj celw statutowych Stowarzyszenia.
2. Tytu czonka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Czonkw na wniosek Zarzdu
Stowarzyszenia lub wniosek co najmniej 3 czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia.
16
Czonek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) udziau w wyborach do wadz Stowarzyszenia (prawo czynne i prawo bierne),
2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Czonkw,
3) wypowiadania si i wyraania opinii we wszelkich kwestiach dotyczcych dziaalnoci
Stowarzyszenia,
4) uczestniczenia we wszelkich formach dziaania sucych realizacji celw statutowych
Stowarzyszenia,
5) uczestnictwa w ksztatowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
17
Czonkom wspierajcym oraz czonkom honorowym przysuguj wszystkie prawa czonka
zwyczajnego, z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz z wyjtkiem udziau
w gosowaniach.
18
1. Obowizkiem czonkw Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowie niniejszego Statutu,
oraz regulaminw i uchwa wadz Stowarzyszenia.
2. Czonkowie zwyczajni zobowizani s do:
1) czynnego udziau w pracach i realizacji celw Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Czonkw
3) dbania o stan przedmiotw stanowicych wasno Stowarzyszenia bdcych w posiadaniu
lub uytkowaniu czonka,

4) przestrzegania zasad etyki i wspycia spoecznego,


5) terminowego opacania skadek czonkowskich.
3. Czonkowie wspierajcy zobowizani s do wywizywania si z zadeklarowanych wiadcze
na rzecz Stowarzyszenia.
19
1. Czonkostwo zwyczajne i wspierajce ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystpienia ze Stowarzyszenia zoonego na pimie Zarzdu Stowarzyszenia,
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia z uwagi na:
a) amanie statutu lub uchwa wadz Stowarzyszenia,
b) niepacenie 3 kolejnych skadek czonkowskich,
c) utrat praw publicznych lub osobowoci prawnej,
d) dziaania na szkod Stowarzyszenia.
3) mierci.
2. Wykluczenie czonka ze Stowarzyszenia nastpuje w drodze uchway Walnego Zgromadzenia
Czonkw podjtej na wniosek Zarzdu Stowarzyszenia lub wniosek co najmniej 3 cz onkw
zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek jest gosowany na nastpnym Walnym Zgromadzeniu
Czonkw po jego zoeniu, ale nie pniej ni dwa miesice od jego zoenia.
20
Czonkostwo honorowe ustaje na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia si czonkostwa honorowego zoonego na pimie Zarzdowi
Stowarzyszenia,
2) pozbawienia czonkostwa honorowego, z uwagi na dziaania na szkod Stowarzyszenia,
w drodze uchway Walnego Zgromadzenia Czonkw,
3) mierci.
Rozdzia IV
Wadze Stowarzyszenia
21
Wadzami Stowarzyszenia s nastpujce organy:
1) Walne Zgromadzenie Czonkw,
2) Zarzd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
22
1. Zarzd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna pochodz z wyboru, a ich wybr odbywa si
podczas Walnego Zgromadzenia Czonkw w gosowaniu tajnym.
2. Gosowanie w wyborach do Zarzdu Stowarzyszenia odbywa si w dwch czciach: najpierw
na prezesa, a nastpnie na pozostaych czonkw Zarzdu. Kady obecny
i upowaniony do gosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia Czonkw oddaje gos co
najwyej na tylu kandydatw, ilu ma zosta wybranych w danej czci gosowania.
Ci kandydaci, ktrzy otrzymali najwiksz liczb gosw, zostaj wybrani na czonkw Zarzdu.
W razie rwnej liczby gosw naley przeprowadzi kolejn tur gosowania, a jeli i ona nie
rozstrzygnie wyboru przeprowadza si losowanie.
2. W gosowaniu w wyborach do Komisji Rewizyjna kady obecny i upowaniony do
gosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia Czonkw oddaje gos co najwyej na tylu
kandydatw, ilu ma zosta wybranych w danym gosowaniu. Ci kandydaci, ktrzy otrzymali
najwiksz liczb gosw, zostaj wybrani na czonkw Komisji. W razie rwnej liczby gosw

naley przeprowadzi kolejn tur gosowania, a jeli i ona nie rozstrzygnie wyboru
przeprowadza si losowanie.
3 W przypadku gdy skad organw wybieralnych ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich
kadencji, Zarzd Stowarzyszenia zwouje, w terminie 30 dni od zmniejszenia stanu osobowego,
Walne Zgromadzenie Czonkw celem przeprowadzenia wyborw uzupeniajcych. Wybory
uzupeniajce odbywaj si zgodnie z przepisami statutu regulujcymi wybr Zarzdu
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Czonkw. Kadencja
wybranych w trybie wyborw uzupeniajcych czonkw organu Stowarzyszenia upywa wraz
z kadencj pozostaych czonkw.
23
Czonkowie wadz Stowarzyszenia peni swe funkcje spoecznie, ale mog otrzymywa z tytuu
penienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztw.
24
Walne Zgromadzenie Czonkw jest najwysz wadz Stowarzyszenia, rozstrzygajc
ostatecznie o wszystkich sprawach nalecych do zakresu dziaania Stowarzyszenia
i zwizanych z realizacj jego celw.
25
1. Walne Zgromadzenie Czonkw moe by zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonkw jest zwoywane co najmniej raz na p roku przez
Zarzd Stowarzyszenia. Zarzd powiadamia czonkw Stowarzyszenia o terminie, miejscu
i porzdku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem spotkania.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonkw moe odbywa si w kadym czasie,
w szczeglnie uzasadnionych przypadkach. Jest zwoywane przez Zarzd Stowarzyszenia
z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 oglnej
liczby czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zosta zwoane w terminie miesica od daty
wpywu wniosku do Zarzdu Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawiera propozycj terminu,
miejsca oraz porzdku obrad. Zarzd moe uzupeni porzdek obrad dodatkowymi punktami.
26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Czonkw naley:
1) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
2) uchwalenie programu dziaania Stowarzyszenia,
3) powoywanie i odwoywanie czonkw Zarzdu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie wysokoci skadek czonkowskich oraz wszystkich innych wiadcze na rzecz
Stowarzyszenia,
5) uchwalanie budetu i okrelanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia
6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda Zarzdu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
7) podejmowanie uchwa sprawach, w ktrych niniejszy statut lub obowizujce przepisy
wymagaj stanowiska Walnego Zgromadzenia Czonkw,
8) rozpatrywanie wnioskw i postulatw zgoszonych przez czonkw Stowarzyszenia lub jego
wadze,
9) podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majtku.
27
1. W Walnym Zgromadzeniu Czonkw uczestnicz czonkowie zwyczajni Stowarzyszenia
z gosem stanowicym oraz czonkowie honorowi i wspierajcy z gosem doradczym.
2. Walnym Zgromadzeniem Czonkw kieruje Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia

Czonkw wybierany kadorazowo w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci obecnych


czonkw Stowarzyszenia.
3. Uchway Walnego Zgromadzenia Czonkw podejmowane s w gosowaniu jawnym zwyk
wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy czonkw uprawnionych do g osowania
w pierwszym terminie albo bez wzgldu na liczb obecnych w drugim terminie. W przypadku
rwnej liczby gosw decyduje gos Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw.
4. Przebieg Walnego Zgromadzenia Czonkw jest protokoowany, a protok podpisany przez
przewodniczcego i protokolanta jest udostpniony do wgldu uczestnikom Zgromadzenia, nie
pniej ni 14 dni po terminie jego odbycia. W cigu nastpnych 30 dni uczestnicy Walnego
Zgromadzenia Czonkw mog wnosi pisemne uwagi do protokou.
5. Walne Zgromadzenie Czonkw moe okreli bardziej szczegowe zasady obradowania,
uchwalajc regulamin obrad.
28
1. Zarzd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, ktry kieruje
caoksztatem jego dziaalnoci zgodnie z uchwaami Walnego Zgromadzenia Czonkw
i reprezentuje je na zewntrz.
2. Zarzd Stowarzyszenia skada si z 5 czonkw, w tym Prezesa. Osoby wchodzce w skad
Zarzdu Stowarzyszenia mog si podzieli midzy sob obowizkami oraz zadaniami.
3. Czonkami Zarzdu Stowarzyszenia nie mog by osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestpstwo z winy umylnej.
4. W razie ustpienia lub odwoania prezesa, Zarzd Stowarzyszenia powierza jego obowizki
jednemu ze swoich czonkw do czasu wyboru nowego prezesa w wyborach uzupeniajcych.
5. Kadencja Zarzdu Stowarzyszenia trwa 2 lata.
6. W trakcie trwania kadencji Zarzdu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Czonkw mo e
odwoa jego poszczeglnych czonkw na umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej lub co
najmniej 3 czonkw zwyczajnych Stowarzyszania. Odwoanie Zarzdu nastpuje na mocy
uchway podjtej bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy oglnej
liczby czonkw Stowarzyszenia albo bez wzgldu na liczb obecnych w drugim terminie.
29
Do kompetencji Zarzdu Stowarzyszenia nale nastpujce sprawy:
1) realizacja celw Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwa Walnego Zgromadzenia
Czonkw;
2) kierowanie biec dziaalnoci Stowarzyszenia i dziaanie w jego imieniu,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz,
4) proponowanie kierunkw dziaania Stowarzyszenia oraz opracowywanie projektu programu
dziaania Stowarzyszenia,
5) zwoywanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Czonkw,
6) zarzdzanie majtkiem Stowarzyszenia;
7) uchwalanie preliminarzy budetowych i zatwierdzanie bilansw rocznych;
8) organizowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej;
9) prowadzenie rejestru czonkw Stowarzyszenia;
9) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
30
1. Posiedzenia Zarzdu Stowarzyszenia zwoywane s przez Prezesa i odbywaj si w miar
potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na 3 miesice. Posiedzenia Zarzdu s protokoowane.
2. Uchway Zarzdu Stowarzyszenia podejmowane s w gosowaniu jawnym, zwyk
wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy oglnej liczby uprawnionych czonkw.
W sytuacji rwnego rozoenia gosw decyduje gos Prezesa.

3. Zarzd Stowarzyszenia na bieco informuje czonkw zwyczajnych Stowarzyszeniu


o swoich uchwaach, a take przed ich podjciem zasiga, w miar moliwoci, opinii czonkw
Stowarzyszenia w jak najszerszym zakresie.
4. Szczegowe zasady dziaania Zarzdu Stowarzyszenia okrela regulamin uchwalany przez
Zarzd.
31
Dla obsugi Stowarzyszenia Zarzd moe utworzy biuro Stowarzyszenia, okrelajc jego
organizacj i zakres czynnoci, oraz zatrudnia pracownikw.
32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewntrznej Stowarzyszenia, powoywanym przez
Walne Zgromadzenie Czonkw, spord osb, ktre:
1) nie s czonkami Zarzdu Stowarzyszenia ani nie pozostaj z nimi w stosunku pokrewiestwa,
powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia,
2) nie byy skazane prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej,
2. Komisja Rewizyjna skada si z 3 osb i wybiera spord swego grona Przewodniczcego.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:
1) kontrolowanie caoksztatu dziaalnoci Stowarzyszenia, a w szczeglnoci jego gospodarki
finansowej,
2) wystpowanie do Zarzdu Stowarzyszenia oraz do Walnego Zebrania z wnioskami
wynikajcymi z przeprowadzonych kontroli,
3) przedkadanie Zarzdowi Stowarzyszenia wnioskw z przeprowadzonych kontroli oraz
danie wyjanie,
4) stawianie wniosku o udzielenie Zarzdowi Stowarzyszenia absolutorium przynajmniej raz na
rok,
5) skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci na Walnym Zgromadzeniu Czonkw.
34
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj si co najmniej raz w roku i s zwoywane przez
Przewodniczcego.
2. Uchway Komisji Rewizyjnej podejmowane s w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci
gosw w obecnoci wszystkich czonkw Komisji.
3. W czasie wykonywania swych zada poszczeglni czonkowie Komisji Rewizyjnej maj
dostp do wszystkich dokumentw Stowarzyszenia, mog da wyjanie od Zarzdu
Stowarzyszenia oraz bra udzia w jego posiedzeniach z gosem doradczym.
4. Zasady dziaania Komisji Rewizyjnej okrela regulamin uchwalany przez t wadz.
Rozdzia IV
Majtek i finanse Stowarzyszenia
35
1. Majtek Stowarzyszenia stanowi ruchomoci, nieruchomoci, fundusze oraz prawa
niematerialne, otrzymane lub nabyte na wasno lub do korzystania.
2. Majtek Stowarzyszenia suy realizacji celw statutowych i nie moe by przeznaczony do
podziau pomidzy czonkw Stowarzyszenia.

3. Majtek Stowarzyszenia powstaje ze:


1) skadek czonkowskich,
2) dochodw z wasnej dziaalnoci gospodarczej,
3) dochodw z majtku Stowarzyszenia,
4) dotacji, subwencji, darowizn, spadkw i zapisw otrzymanych zarwno z terenu Polski,
jak i zagranicy,
5) ofiarnoci publicznej.
36
1. Majtkiem Stowarzyszenia zarzdza Zarzd Stowarzyszenia.
2. Wszelkie rodki pienine Stowarzyszenia mog by przechowywane wycznie na rachunku
bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansowa i ewidencje ksigow zgodnie
z obowizujcymi przepisami prawa.
37
1. Do skadania owiadcze woli w zakresie praw i obowizkw majtkowych Stowarzyszenia
oraz podpisywania umw i zobowiza w jego imieniu wymagane s podpisy dwch czonkw
Zarzdu Stowarzyszenia, w tym Prezesa, lub trzech czonkw Zarzdu Stowarzyszenia
dziaajcych cznie.
2. Wszelkie zobowizania majtkowe na kwot przekraczajc 5 tys z wymagaj uprzedniej
zgody Walnego Zgromadzenia Czonkw.
38
Zabronione jest:
1) udzielanie poyczek innym podmiotom oraz zabezpieczanie zobowiza innych podmiotw
majtkiem Stowarzyszenia, w tym w stosunku do czonkw Stowarzyszenia, czonkw organw
lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo
w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli
zwane dalej osobami bliskimi,
2) przekazywanie majtku Stowarzyszenia na rzecz jego czonkw lub pracownikw oraz ich
osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci, jeeli
przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majtku na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich
osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich chyba, e to wykorzystanie
bezporednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakup na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz
czonkowie organizacji, czonkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich.
Rozdzia V
Postanowienia kocowe
39
Zmiany niniejszego statutu mog nastpi na mocy uchway Walnego Zgromadzenia Czonkw
podjtej wikszoci 2/3 gosw w obecnoci co najmniej poowy uprawnionych do gosowania
w pierwszym terminie albo bez wzgldu na liczb obecnych w drugim terminie.
40
1. Rozwizanie Stowarzyszenia moe nastpi na mocy uchway Walnego Zgromadzenia

Czonkw podjtej wikszoci 3/4 gosw w obecnoci co najmniej poowy oglnej liczby
czonkw Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie
obowizujcego prawa.
2. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Czonkw okrela
sposb jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majtku Stowarzyszenia na rzecz
organizacji pozarzdowej o zblionych celach statutowych.
41
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj przepisy prawa
polskiego, a w szczeglnoci przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.