No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

JAVA
DATA MINING

Email : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

PROJECT CODE
6SSJDM01 6SSJDM02 6SSJDM03 6SSJDM04 6SSJDM05 6SSJDM06 6SSJDM07 6SSJDM08 6SSJDM09 6SSJDM10 6SSJDM11 6SSJDM12 6SSJDM13 6SSJDM14 6SSJDM15 6SSJDM16

TITLE
A "ast #luste$ing%&ased "eatu$e 'u(set 'election Algo$it)m *o$ Hig) +imensional +ata A "$ame,o$- *o$ .ining 'ignatu$es *$om E/ent 'e0uences and 1ts Applications in Healt)ca$e +ata A 2o/el 3$o*it .a4imi5ing .et$ic *o$ .easu$ing #lassi*ication 3e$*o$mance o* #ustome$ #)u$n 3$ediction .odels A 'u$/e6 o* 7.8 9$ee 3atte$ns #)ange +etection in 't$eaming .ulti/a$iate +ata :sing 8i-eli)ood +etecto$s +6namic 3e$sonali5ed ;ecommendation on 'pa$se +ata .ining :se$ <ue$ies ,it) .a$-o/ #)ains: Application to =nline 1mage ;et$ie/al =ptimal ;oute <ue$ies ,it) A$(it$a$6 =$de$ #onst$aints "ailu$e%A,a$e #ascaded 'upp$ession in >i$eless 'enso$ 2et,o$-s Automatic 'emantic #ontent E4t$action in Videos :sing a "u556 =ntolog6 and ;ule%&ased .odel A '6stem to "ilte$ :n,anted .essages *$om ='2 :se$ >alls .%3$i/ac6 *o$ #olla(o$ati/e +ata 3u(lis)ing #ompa$a(le Entit6 .ining *$om #ompa$ati/e <uestions 'patial App$o4imate 't$ing 'ea$c) E/aluating +ata ;elia(ilit6: An E/idential Ans,e$ ,it) Application to a >e(%Ena(led +ata >a$e)ouse A ?ene$ic .ultile/el A$c)itectu$e *o$ 9ime 'e$iesEmail 3$ediction : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34
!"#"

!"#"

!"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#"

!"#" !"#" !"#" !"#" !"#"

!"#" !"#"

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

2E9>=;@12? A2+ 2E9>=;@ 'E#:;19A
PROJE CT CODE
6SSJN01 6SSJN02 6SSJN03 6SSJN04 6SSJN05 6SSJN06 6SSJN07 6SSJN08 6SSJN09 6SSJN10 6SSJN11 6SSJN12

TITLE
3A#@: 3$ediction%&ased #loud &and,idt) and #ost ;eduction '6stem 2o/el 3ac-et%8e/el ;esou$ce Allocation ,it) E**ecti/e <o' 3$o/isioning *o$ >i$eless .es) 2et,o$-s 8ocali5ation o* >i$eless 'enso$ 2et,o$-s in t)e >ild: 3u$suit o* ;anging <ualit6 E4plo$ing t)e +esign 'pace o* .ultic)annel 3ee$% to%3ee$ 8i/e Video 't$eaming '6stems E**icient Algo$it)ms *o$ 2eig)(o$ +isco/e$6 in >i$eless 2et,o$-s +i**usion +6namics o* 2et,o$- 9ec)nologies >it) &ounded ;ational :se$s: Aspi$ation%&ased 8ea$ning Ans,e$ing B>)at%1*C +eplo6ment and #on*igu$ation <uestions >it) >1'E: 9ec)ni0ues and +eplo6ment E4pe$ience An Empi$ical 1nte$*e$ence .odeling *o$ 8in;elia(ilit6 Assessment in >i$eless 2et,o$-s An E**icient and ;o(ust Add$essing 3$otocol *o$ 2ode Autocon*igu$ation in Ad Hoc 2et,o$-s A ;an- #o$$elation &ased +etection against +ist$i(uted ;e*lection +o' Attac-s =ptimi5ing #loud ;esou$ces *o$ +eli/e$ing 139V 'e$/ices t)$oug) Vi$tuali5ation 3a$ticipato$6 3$i/ac6 Ena(ling 3$i/ac6 in 3a$ticipato$6 'ensing
!"#"

!"#" !"#" !"#" !"#"

!"#"

!"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#"

Email : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

#8=:+ #=.3:912?

Email : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

3;=JE#9 #=+E 6SSJCC01 6SSJCC02 6SSJCC03 6SSJCC04 6SSJCC05 6SSJCC06 6SSJCC07 6SSJCC08 6SSJCC09 6SSJCC10 6SSJCC11 6SSJCC12 6SSJCC13 6SSJCC14 6SSJCC15 6SSJCC16

9198E A 8oad &alancing .odel &ased on #loud 3a$titioning *o$ t)e 3u(lic #loud 3$i/ac6%3$ese$/ing 3u(lic Auditing *o$ 'ecu$e #loud 'to$age >inds o* #)ange "$om Vendo$ 8oc-%1n to t)e .eta #loud. #loud computing *o$ mo(ile use$s can o**loading compution sa/e ene$g6. =n +ata 'taging Algo$it)ms *o$ ')a$ed +ata Accesses in #louds Ena(ling +6namic +ata and 1ndi$ect .utual 9$ust *o$ #loud #omputing 'to$age '6stems A.E'%#loud: A "$ame,o$- o* Adapti/e .o(ile Video 't$eaming and E**icient 'ocial Video ')a$ing in t)e #louds. #loud.oV: #loud%(ased .o(ile 'ocial 9V <o' ;an-ing 3$ediction *o$ #loud 'e$/ices 3$i/ac6%3$ese$/ing 3u(lic Auditing *o$ 'ecu$e #loud 'to$age #olla(o$ation in .ulticloud #omputing En/i$onments: "$ame,o$- and 'ecu$it6 1ssues #A.: #loud%Assisted 3$i/ac6 3$ese$/ing .o(ile Healt) .onito$ing 9o,a$ds +i**e$ential <ue$6 'e$/ices in #ost% E**icient #louds 9o,a$ds +i**e$ential <ue$6 'e$/ices in #ost% E**icient #louds Mona: Secure Mult !"#ner Data S$ar n% &or D'na( c Grou)* n t$e Clou+ +6namic Audit 'e$/ices *o$ =utsou$ced 'to$age in #loud Email : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34
!"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#"

!"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#"

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

.=&18E #=.3:912?

Email : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

PROJE CT CODE
6SS!MC0 1 6SS!MC0 2 6SS!MC0 $ 6SS!MC0 % 6SS!MC0 & 6SS!MC0 6 6SS!MC0 6SS!MC0 8 6SS!MC0 ' 6SS!MC1 0 6SS!MC1 1 6SS!MC1 2 6SS!MC1 $ 6SS!MC1 % 6SS!MC1 &

TITLE
A 2eig)(o$ #o/e$age%&ased 3$o(a(ilistic ;e($oadcast *o$ ;educing ;outing =/e$)ead in !"#" .o(ile Ad Hoc 2et,o$-s EAA#@ :A 'ecu$e 1nt$usion%+etection '6stem *o$ .A2E9s !"#" Vampi$e attac-s:+$aining li*e *$om ,i$eless ad% )oc senso$ net,o$-s. ;ela6 'election *o$ ?eog$ap)ical "o$,a$ding in 'leep%>a-e #6cling >i$eless 'enso$ 2et,o$-s 3assi/e +uplicate Add$ess%+etection 'c)emes *o$ =n%+emand ;outing 3$otocols in .o(ile Ad Hoc 2et,o$-s =n <ualit6 o* .onito$ing *o$ .ulti%c)annel >i$eless 1n*$ast$uctu$e 2et,o$-s .o(ile ;ela6 #on*igu$ation in +ata%1ntensi/e >i$eless 'enso$ 2et,o$-s A 'cala(le 'e$/e$ A$c)itectu$e *o$ .o(ile 3$esence 'e$/ices in 'ocial 2et,o$- Applications E**icient ;e-e6ing "$ame,o$- *o$ 'ecu$e .ulticast ,it) +i/e$se%'u(sc$iption%3e$iod .o(ile :se$s E.A3: E4pedite .essage Aut)entication 3$otocol *o$ Ve)icula$ Ad Hoc 2et,o$-s Adapti/e 3osition :pdate *o$ ?eog$ap)ic ;outing in .o(ile Ad Hoc 2et,o$-s #ommunit6%A,a$e =ppo$tunistic ;outing in .o(ile 'ocial 2et,o$-s +ist$i(uted #oope$ati/e #ac)ing in 'ocial >i$eless 2et,o$-s Email : 6sseducations@gmail.com Hp: &$oadcast 9043746096 / 98407 6!34 +ela6%=ptimal *o$ .ulti)op >i$eless 2et,o$-s :sing 'el*%1nte$*e$ence #ancellation 9o,a$d a 'tatistical "$ame,o$- *o$ 'ou$ce Anon6mit6 in 'enso$ 2et,o$-s
!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

!"#"

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

,A-A../. DIST-I01T/D S2ST/MS

Email : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

PROJE CT CODE
6SSJ,D01 6SSJ,D02 6SSJ,D03 6SSJ,D04 6SSJ,D05 6SSJ,D06 6SSJ,D07 6SSJ,D08 6SSJ,D09 6SSJ,D10 6SSJ,D11 6SSJ,D12 6SSJ,D13 6SSJ,D14

TITLE
#o/e$ing 3oints o* 1nte$est ,it) .o(ile 'enso$s A 'ecu$e 3$otocol *o$ 'pontaneous >i$eless Ad Hoc 2et,o$-s #$eation Anal6sis o* +istance%&ased 8ocation .anagement in >i$eless #ommunication 2et,o$-s E4ploiting :(i0uitous +ata #ollection *o$ .o(ile :se$s in >i$eless 'enso$ 2et,o$-s E$$o$%9ole$ant ;esou$ce Allocation and 3a6ment .inimi5ation *o$ #loud '6stem Ena(ling +6namic +ata and 1ndi$ect .utual 9$ust *o$ #loud #omputing 'to$age '6stems +6namic ;esou$ce Allocation :sing Vi$tual .ac)ines *o$ #loud #omputing En/i$onment +6namic =ptimi5ation o* .ultiatt$i(ute ;esou$ce Allocation in 'el*%=$gani5ing #louds &AH?: &ac-%&one%Assisted Hop ?$eed6 ;outing *o$ VA2E9DEFs #it6 En/i$onments 9o,a$ds +i**e$ential <ue$6 'e$/ices in #ost% E**icient #louds A 3$i/ac6 8ea-age :ppe$%(ound #onst$aint (ased App$oac) *o$ #ost%e**ecti/e 3$i/ac6 3$ese$/ing o* 1nte$mediate +atasets in #loud Ena(ling +ata +6namic and 1ndi$ect .utual 9$ust *o$ #loud #omputing 'to$age '6stems A'A3: An Adapti/e 'ampling App$oac) to +ata #ollection in 'enso$ 2et,o$-s. +etection and 8ocali5ation o* .ultiple 'poo*ing Attac-e$s in >i$eless 2et,o$-s .
!"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#" !"#"

!"#" !"#" !"#" !"#"

Email : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34

No 112, Danam Building – 2nd Floor, 1st Main Road, Senthil Nagar, Chinna Porur, Chennai – 600 08

'E;V1#E #=.3:912?
PROJE CT CODE
6SSJSC01 6SSJSC02 6SSJSC03 6SSJSC04

TITLE
3$i/ac6%En)anced >e( 'e$/ice #omposition
!"#"

En*o$cing 'ecu$e and 3$i/ac6%3$ese$/ing 1n*o$mation &$o-e$ing in +ist$i(uted 1n*o$mation !"#" ')a$ing 21#E: 2et,o$- 1nt$usion +etection and #ounte$measu$e 'election in Vi$tual 2et,o$!"#" '6stems +ocument #luste$ing *o$ "o$ensic Anal6sis: An !"#" App$oac) *o$ 1mp$o/ing #ompute$ 1nspection

'E#:;E #=.3:912?
PROJE CT CODE
6SSJSC05 6SSJSC06 6SSJSC07

TITLE
#A.: #loud%Assisted 3$i/ac6 3$ese$/ing .o(ile Healt) .onito$ing. 'ecu$e Encounte$%(ased .o(ile 'ocial 2et,o$-s ;e0ui$ements +esigns and 9$adeo**s. 9,o tales o* p$i/ac6 in online social net,o$-s.
!"#" !"#" !"#"

Email : 6sseducations@gmail.com Hp: 9043746096 / 98407 6!34