Contents

Articles
Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Deklinacija €lanova Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mu•ka deklinacija Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/‚enska deklinacija Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mje•ovita deklinacija Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Deklinacija vlastitih imena Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Posvojne zamjenice od imena i imenica Njema€ki jezik/Glagoli/Prezent Njema€ki jezik/Glagoli/Preterit Njema€ki jezik/Glagoli/Imperativ Njema€ki jezik/Glagoli/Futur prvi Njema€ki jezik/Glagoli/Perfekt Njema€ki jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt Njema€ki jezik/Glagoli/Futur drugi Njema€ki jezik/Glagoli/Kondicional Njema€ki jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks Njema€ki jezik/Glagoli/Povratni glagoli Njema€ki jezik/Glagoli/Bezli€ni glagoli Njema€ki jezik/Glagoli/Modalni glagoli Njema€ki jezik/Glagoli/Pasiv Njema€ki jezik/Brojevi Njema€ki jezik/Pridjevi/Jaka deklinacija Njema€ki jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija Njema€ki jezik/Pridjevi/Mje•ovita deklinacija Njema€ki jezik/Pridjevi/Komparacija Njema€ki jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice Njema€ki jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice Njema€ki jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice Njema€ki jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice Njema€ki jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice Njema€ki jezik/Zamjenice/Neodreƒene zamjenice Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s genitivom Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s akuzativom Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ili akuzativom 1 2 3 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 36 37

Njema€ki jezik/Prijedlozi/Sa„imanje prijedloga s odreƒenim €lanom Njema€ki jezik/Prijedlozi/Slo„enice od prijedloga i zamjenice Njema€ki jezik/Prilozi/Prilozi mjesta, vremena i na€ina Njema€ki jezik/Prilozi/Prilozi uzroka i izjave Njema€ki jezik/Prilozi/Komparacija priloga Njema€ki jezik/Veznici i uzvici/Veznici Njema€ki jezik/Veznici i uzvici/Uzvici Njema€ki jezik/Abeceda i izgovor

37 38 39 40 41 42 43 43

References
Article Sources and Contributors Image Sources, Licenses and Contributors 46 47

Article Licenses
Licencija 48

Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Deklinacija €lanova

1

Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Deklinacija €lanova
Njema€ki jezik
Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko - Hrvatski rje€nik € Hrvatsko - Njema€ki rje€nik

Op•enito
Njema€ke imenice imaju dva broja i €etiri pade•a:
Singular Plural

Nominativ Nominativ Genitiv Dativ Genitiv Dativ

Akkusativ Akkusativ

‚lan
Njema€ke imenice ispred sebe imaju €lan koji mo•e biti odreƒeni i neodreƒeni. Prema €lanu se odreƒuje pade• imenice. Zbog roda imenica koji mo•e biti mu‚ki, •enski i srednji, postoje €lanovi za mu‚ki, •enski i srednji rod. Mogu„i odreƒeni €lanovi u nominativu jednine su: der - ovaj za mu‚ki rod, die - ova za •enski rod te das - ovo za srednji rod. Mogu„i neodreƒeni €lanovi u nominativu jednine su: ein - jedan, neki za mu‚ki rod, eine - jedna, neka za •enski rod te ein - jedno, neko za srednji rod.

Deklinacija €lanova
Deklinacija odreƒenog €lana u jednini i mno•ini:

Padeƒ N. G. D. A.

Mu„ki rod der des dem den

…enski rod die der der die

Srednji rod das des dem das

Padeƒ N. G. D. A.

Mnoƒina die der den die

… Deklinacija odreƒenog €lana u mno•ini jednaka je za sva tri roda Deklinacija neodreƒenog €lana u jednini:

Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Deklinacija €lanova

2

Padeƒ N. G. D. A.

Mu„ki rod ein eines einem einen

…enski rod eine einer einer eine

Srednji rod ein eines einem ein

… Iz ove deklinacije se vidi da neodreƒeni €lan ima iste nastavke kao i odreƒeni (iznimka je nominativ srednjeg i mu‚kog roda jednine (ein) te akuzativ srednjeg roda (ein) … Neodreƒeni €lan nema mno•inu

Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mu„ka deklinacija
Njema€ki jezik
Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko - Hrvatski rje€nik € Hrvatsko - Njema€ki rje€nik

Imenice i deklinacija imenica
Imenice se, u njema€kom jeziku, uvijek pi‚u velikim slovom. Ovako se imenica naj€e‚„e navodi u rje€niku: Grande, der (-n, -n) - •panjolski velika• Rije€ der zna€i da je imenica mu‚koga roda. Prvo slovo u zagradi (-n, -n) govori nam nastavak za genitiv jednine, a drugo slovo (-n, -n) nastavak za sve pade•e u mno•ini. Takoƒer je va•no znati da imenice u dativu mno•ine dobivaju nastavak -n (iznimka je kada imenica ve„ zavr‚ava slovom -n)

Mu„ka deklinacija
… Po toj deklinaciji se dekliniraju imenice mu‚koga roda koje naj€e‚„e ozna€avaju •iva bi„a … Pravilo je da ova deklinacija ima u svim pade•ima nastavak kao i genitiv jednine, osim u nominativu jednine Primjer 1. Neurologe, der (-n, -n) - lije‚nik za €ivce, neurolog

Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mu‚ka deklinacija

3

Padeƒ N. G. D. A.

Singular der Neurologe des Neurologen

Plural die Neurologen der Neurologen

dem Neurologen den Neurologen den Neurologen die Neurologen

Primjer 2. Graf, der (-en, -en) - grof
Padeƒ N. G. D. A. Singular der Graf des Grafen Plural die Grafen der Grafen

dem Grafen den Grafen den Grafen die Grafen

Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/…enska deklinacija
Njema€ki jezik
Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko - Hrvatski rje€nik € Hrvatsko - Njema€ki rje€nik

…enska deklinacija
… Po ovoj deklinaciji se dekliniraju sve imenice •enskoga roda … Jedna od karakteristika ove deklinacije jest da nema genitivnog zavr‚etka … Kada imenica u mno•ini ima prijeglas, €esto se pi‚e cijela imenica, ili samo oznaka prijeglasa ( † ), ‚to zna€i da je prvo slovo po redu pregla‚eno (samo a, au, u, i o mogu biti pregla‚eni) … Sve imenice koje zavr‚avaju na -ung su •enskoga roda, a ako imaju mno•inu, tvore je dodavanjem nastavka -en Primjer 1. Seeleuchte, die (-, -n) - svjetionik

kƒer Padeƒ N. Singular Plural Padeƒ N. M‡tter) . Mutter.kosa‚ica Padeƒ N. D.majka i Tochter (-. -en) .Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/†enska deklinacija 4 Padeƒ N. G. G. A. A. D.vo•tani kip Padeƒ N. G. A. Tˆchter) . G. die (-. Singular Plural die Mutter die M‡tter der Mutter der M‡tter der Mutter den M‡ttern die Mutter die M‡tter die Tochter die Tˆchter der Tochter der Tˆchter der Tochter den Tˆchtern die Tochter die Tˆchter Primjer 4. die (-. die (-. Wachsfigur. D. A. Singular Plural die Wachsfigur die Wachsfiguren der Wachsfigur der Wachsfiguren der Wachsfigur den Wachsfiguren die Wachsfigur die Wachsfiguren Primjer 3. D. A. M‰herin. Hornis. -nen) . -se) . Singular Plural die M‰herin die M‰herinnen der M‰herin der M‰herinnen der M‰herin den M‰herinnen die M‰herin die M‰herinnen Primjer 5. G. Singular Plural die Seeleuchte die Seeleuchten der Seeleuchte der Seeleuchten der Seeleuchte den Seeleuchten die Seeleuchte die Seeleuchten Primjer 2. die (-. D.str•ljen ljuti .

a drugi oblik dodavanjem nastavka -s Primjer 1. en) zna€i da imenica ima dva oblika za genitiv. das (-e/s. G. D. D. jedan oblik se tvori dodavanjem nastavka -es. A. Singular Plural die Hornis die Hornisse der Hornis der Hornisse der Hornis den Hornissen die Hornis die Hornisse Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mje„ovita deklinacija Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . A. Amphitheater.Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/†enska deklinacija 5 Padeƒ N.molba .Njema€ki rje€nik Mje„ovita deklinacija … Po ovoj se deklinaciji dekliniraju sve imenice srednjega roda i ve„ina imenica mu‚koga roda … Oznaka za genitiv (-e/s. das (-s.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . Singular das Amphitheater Plural die Amphitheater des Amphitheaters der Amphitheater dem Amphitheater den Amphitheatern das Amphitheater die Amphitheater Primjer 2.amfiteatar Padeƒ N. G. Begnadigungsgesuch. -) . -e) .

Lederarbeiter. D.Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mje‚ovita deklinacija 6 Padeƒ N.obrub. Singular der Lederarbeiter Plural die Lederarbeiter des Lederarbeiters der Lederarbeiter dem Lederarbeiter den Lederarbeitern den Lederarbeiter die Lederarbeiter Primjer 6. Singular das Dampfbad Plural die Dampfb‰der des Dampfbade/s der Dampfb‰der dem Dampfbad das Dampfbad den Dampfb‰dern die Dampfb‰der Primjer 4. das (-e/s. A. konac Padeƒ N. Dampfbad. G. Ende. Saum. G. D. Singular das Begnadigungsgesuch Plural die Begnadigungsgesuche des Begnadigungsgesuche/s der Begnadigungsgesuche dem Begnadigungsgesuch das Begnadigungsgesuch den Begnadigungsgesuchen die Begnadigungsgesuche Primjer 3. rub .parna kupelj Padeƒ N. svr•etak. A. -) . das (-s. G.kraj. D. Singular das Ende Plural die Enden des Endes der Enden dem Ende den Enden das Ende die Enden Primjer 5. -n) . der (-s. -b‰der) . der (-e/s. D. A.ko€arski radnik Padeƒ N. G. S‰ume) . A.

Lisa Padeƒ N. Singular der Werkelmann Plural die Werkelm‰nner des Werkelmanne/s der Werkelm‰nner dem Werkelmann den Werkelmann den Werkelm‰nnern die Werkelm‰nner Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Deklinacija vlastitih imena Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .Njema€ki rje€nik Deklinacija vlastitih imena … Vrlo jednostavno. G. imenu dodamo nastavak -s u genitivu jednine … Imena uglavnom nemaju mno•inu Primjer 1. Werkelmann. D. G.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mje‚ovita deklinacija 7 Padeƒ N. D. A. D. G. -m‰nner) . der (-e/s. A. D. doda se apostrof ( ' ) umjesto nastavka -s . Singular der Saum Plural die S‰ume des Saume/s der S‰ume dem Saum den Saum den S‰umen die S‰ume Primjer 7.uli‚ni orgulja• Padeƒ N. A. Singular Lisa Lisas Lisa Lisa Markus Padeƒ N. G. Singular Markus Markus' Markus Markus … Kod imena koja zavr‚avaju na -s. A.

To je kuƒa jednog psa. . . . Es gibt keine H‰user vom Holz. . Primjer 2. (mn. Imena Das ist Uli's Buch.Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Posvojne zamjenice od imena i imenica 8 Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Posvojne zamjenice od imena i imenica Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .) .Nema drvenih kuƒa. .Vrenijeva baka je umrla/preminula.To je Ulina knjiga.Njema€ki rje€nik Posvojne zamjenice od imena i imenica … Rije€i se doda apostrof i nastavak -s (-'s) Primjer 1.To je prozor jedne crkve. Das ist ein Fenster von der Kirche. Imenice Es ist ein Haus vom Hund. Vreni's GroŠmutter ist gestorben.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .

machen . Lice 1. koji su u infinitivu. licu jednine Primjer 3. Prezent je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka. 2. 2. i 3. tvori tako da glagolu oduzmemo nastavak -en te dodamo nastavke.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . izmeƒu glagola i nastavka se stavlja samoglasnik -e Primjer 1. 2. a potrebno je dodati i osobne zamjenice. sie. t.‚initi. sehen . 3. fahren . kod pravilnih glagola. zavr‚avaju nastavkom -en. s. es -(e)t sie -en … Kada glagol zavr‚ava na suglasnik d. 3. z i sli€no.vidjeti .Njema€ki rje€nik Prezent Svi njema€ki glagoli. Jednina Mnoƒina ich mache wir machen du machst ihr macht er macht sie machen Primjer 2. raditi Lice 1. Jednina ich -e du -(e)st Mnoƒina wir -en ihr -(e)t er. Prezent se.Njema€ki jezik/Glagoli/Prezent 9 Njema€ki jezik/Glagoli/Prezent Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . 3.voziti se. Jednina Mnoƒina ich fahre wir fahren du f‰hrst ihr fahrt sie f‰hrt sie fahren … Ovaj glagol je nepravilan jer dobiva prijeglas u 2. putovati Lice 1.

2.postati Lice 1. Jednina ich bin du bist sie ist Mnoƒina wir sind ihr seid sie sind Lice 1. 3. 3.Njema€ki rje€nik Preterit U hrvatskom jeziku ne postoji glagolsko vrijeme pod imenom preterit. Jednina ich habe du hast er hat Mnoƒina wir haben ihr habt sie haben Lice 1. 2. Evo nastavaka za pravilne glagole: . Jednina Mnoƒina ich werde wir werden du wirst es wird ihr werdet sie werden Njema€ki jezik/Glagoli/Preterit Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . Preterit je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori dodavanjem nastavaka. Jednina ich sehe Mnoƒina wir sehen du siehst ihr seht es sieht sie sehen … Ovdje glagoli mijenjaju e u ie (nije sehst nego je siehst) Primjer 4. tada je nepravilan i u preteritu Preterit se tvori dodavanjem nastavaka.biti te werden .Njema€ki jezik/Glagoli/Prezent 10 Lice 1. Dakle. 3. mo•emo re„i da njema€ki preterit odgovara na‚em imperfektu i aoristu (to su jednostavna vremena). sein . … Kada je glagol nepravilan u prezentu. 2.imati. 3.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . 2. Pomo„ni glagoli haben . a potrebno je navesti i osobne zamjenice.

2. 3. fahren (fuhr) . tada se izmeƒu glagola i nastavka pojavljuje samoglasnik -e Primjer 1.‚initi. Jednina ich war Mnoƒina wir waren Lice 1. 3. preterit zavr‚ava na -te. s ili z (nepravilni) i sli€no. sie. es sie -en … Ako glagol zavr‚ava slovom d ili t (pravilni). Jednina ich du -(e)st Mnoƒina wir -en ihr -t er. 3. 2. 2. sie. Pomo„ni glagoli haben (hatte). es -(e)te sie -(e)ten Ovdje se nalaze nastavci koji se dodaju nepravilnim glagolima: Lice 1. sein (war) i werden (wurde) Lice 1.Njema€ki jezik/Glagoli/Preterit 11 Lice 1. 3.voziti se. 3. sie. 2. Jednina ich fuhr du fuhrst Mnoƒina wir fuhren ihr fuhrt er. es fuhr sie fuhren … U zagradi „e se kod nepravilnih glagola uvijek nalaziti oblik za preterit (u 1. kod nepravilnih glagola. ili 3. 2. putovati Lice 1. es machte sie machten Primjer 2. raditi Lice 1. Jednina ich hatte Mnoƒina wir hatten Lice 1. sie. 3. Jednina ich -(e)te du -(e)test Mnoƒina wir -(e)ten ihr -(e)tet er. 3. dobiva nastavke kao pravilan glagol Primjer 3. machen . Jednina ich machte du machtest Mnoƒina wir machten ihr machtet er. 2. licu jednine) … Kada u zagradi. 2. Jednina ich wurde Mnoƒina wir wurden du hattest ihr hattet er hatte sie hatten du warst ihr wart sie war sie waren du wurdest ihr wurdet es wurde sie wurden .

2. 3. Jednina ich (ne postoji) du -(e) Mnoƒina wir -en ihr -t Lice 1. ima dva oblika (obadva su to€na) Primjer 1. licu (sieh) te tom osnovom tvori imperativ Lice 1.Njema€ki rje€nik Imperativ Imperativ je jednostavno glagolsko vrijeme. es (ne postoji) Sie -en (iz po‚tovanja) … 2. licu uzima od glagola u 2.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . Jednina Mnoƒina wir sehen du sieh(e) ihr seht Sie sehen (iz po‚tovanja) . sie.vidjeti … Ako je glagol u prezentu nepravilan (sehen. a i ne mora. Jednina Mnoƒina wir -en du -(e) ihr -t Sie -en (iz po‚tovanja) er. dakle. tada osnovu za tvorbu imperativa u 2. 3.Njema€ki jezik/Glagoli/Imperativ 12 Njema€ki jezik/Glagoli/Imperativ Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . sehen . Nastavci za tvorbu imperativa su: Lice 1. du siehst). lice jednine mo•e imati nastavak -e. 3. 2. ili 3. 2.

Du wirst die Geschichte lernen.Njema€ki jezik/Glagoli/Futur prvi 13 Njema€ki jezik/Glagoli/Futur prvi Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . 3.) . Jednina ich werde haben du wirst haben Mnoƒina wir werden haben ihr werdet haben er.Ja ƒu iƒi u •kolu.Njema€ki rje€nik Futur prvi Futur prvi je slo•eno glagolsko vrijeme. 2.On ƒe napisati domaƒu zadaƒu iz matematike. Napisat „e doma„u zada„u iz matematike. . U€it „e‚ povijest. es wird haben sie werden haben Primjeri u re€enicama: Ich werde in die Schule gehen.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . Tvori se pomo„u pomo„noga glagola werden (koji se konjugira) te glagola €iji futur •elimo (koji stoji u infinitivu na kraju re€enice). Primjer 1.Ti ƒe• u‚iti povijest. sie. haben Lice 1. … Sljede„i se primjeri mogu prevesti bez osobne zamjenice (I„i „u u ‚koli. . . Er wird eine Mathematikhausaufgabe schreiben.

Particip perfekta Particip perfekta se tvori tako da glagolu zamjenimo nastavak -en nastavkom -t. tada je pomo„ni glagol sein. haben (hatte.Hvalio sam Anu. Jednina Mnoƒina ich habe gehabt wir haben gehabt du hast gehabt er hat gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt ich bin gewesen wir sind gewesen du bist gewesen ihr seid gewesen sie ist gewesen sie sind gewesen ich bin geworden wir sind geworden du bist geworden ihr seid geworden es ist geworden sie sind geworden … U rje€nicima se to ozna€ava ovako: sein (war. . gehabt) ..hvaliti (Ich habe Ana gelobt. b. Jednina Mnoƒina Lice 1. gehen .I•ao sam kuƒi. sein i werden haben = ge + haben + t = gehabt sein = gewesen werden = geworden Pomo•ni glagol Pomo„ni glagol mo•e biti haben ili sein.akuzativ) Tvorba perfekta Primjer 1. 2.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . npr.Njema€ki jezik/Glagoli/Perfekt 14 Njema€ki jezik/Glagoli/Perfekt Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . tada je pomo„ni glagol haben. haben. . Ako glavni glagol ozna€ava kretanje ili promjenu stanja. a ako glavni glagol ozna€ava mirovanje. 2. h. 3. Anu .i„i (Ich bin zum Haus gegangen. ku„i . 2. Tvori se od pomo„nog glagola (haben ili sein) i participa perfekta glagola.. 3. 3. Pomo„ni je glagol haben i uz prijelazne glagole (glagoli uz koje dolazi imenica u akuzativu).dativ) loben . ali naravno postoje i nepravilni glagoli koji nepravilno tvore particip perfekta pa je njihov particip perfekta potrebno nau€iti napamet.Njema€ki rje€nik Perfekt Perfekt je u njema€kom jeziku slo•eno glagolsko vrijeme. Jednina Mnoƒina Lice 1. gewesen). Primjer 1. haben. a ispred glagola (kao prefiks) stavimo ge-. sein i werden Lice 1.

Primjer 1. ˆffnen (h. heimkehren (b. er-. heiraten (h.I•ao sam u •kolu. udavati se.€eniti se. u zagradi se stavlja samo slovo pomo„nog glagola (h. 3. ent-..Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . b. = haben.otvoriti Lice 1.) . gegangen) i„i] … Particip perfekta uvijek ide na kraj … Glagoli koji zavr‚avaju na -ieren te koji imaju prefiks emp-.) . = sein. zerfallen (zerfiel. [gehen (ging.Njema€ki rje€nik Pluskvamperfekt Pluskvamperfekt je takoƒer slo•eno glagolsko vrijeme koje se tvori pomo„u preterita pomo„nog glagola haben ili sein i participa perfekta glagola.) npr. zer. 2.particip perfekta tvore samo dodavanje nastavka -t 15 Njema€ki jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . b.) . ge-. habe. ver-. b.raspasti se . Jednina ich hatte geˆffnet Mnoƒina wir hatten geˆffnet du hattest geˆffnet ihr hattet geˆffnet er hatte geˆffnet sie hatten geˆffnet Primjer 2. ili b. bin) Primjeri u re€enicama: Ich bin in die Schule gegangen. . zerfallen) .Njema€ki jezik/Glagoli/Perfekt … Ako je glagol pravilan.vratiti se kuƒi (h.

Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .) . dodirnuti Lice 1. 3. Jednina ich war zerfallen Mnoƒina wir waren zerfallen du warst zerfallen ihr wart zerfallen sie war zerfallen sie waren zerfallen Njema€ki jezik/Glagoli/Futur drugi Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .Njema€ki rje€nik Futur drugi Futur drugi je takoƒer slo•eno glagolsko vrijeme koje se u njema€kom jeziku tvori pomo„u prezenta pomo„nog glagola werden. 2.dotaknuti. Jednina Mnoƒina ich werde ber‡hrt haben wir werden ber‡hrt haben du wirst ber‡hrt haben er wirt ber‡hrt haben ihr werdet ber‡hrt haben sie werden ber‡hrt haben . participa perfekta glagola i pomo„nog glagola u infinitivu (haben ili sein) Primjer 1. 2. 3.Njema€ki jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt 16 Lice 1. ber‡hren (h.

Primjer 1.) . anprobieren (h.Njema€ki rje€nik Kondicional Tvori se pomo„u pomo„nog glagola werden (w‡rde) i infinitiva glagola Lice 1. 3.Njema€ki rje€nik Odvojivi prefiks To su glagoli kojima se prefiks odvaja i ide na kraj. Jednina ich w‡rde fragen Mnoƒina wir w‡rden fragen du w‡rdest fragen ihr w‡rdet fragen er w‡rde fragen sie w‡rden fragen Njema€ki jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .probati odjeƒu .Njema€ki jezik/Glagoli/Kondicional 17 Njema€ki jezik/Glagoli/Kondicional Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . 2.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .

3. 3. 2. Lice Jednina Mnoƒina 1.napeti se … Prezent Lice Jednina Mnoƒina … Perfekt Lice Jednina Mnoƒina … Futur I. 3. ich werde mich spannen du wirst dich spannen wir werden uns spannen ihr werdet euch spannen 2. es wirt sich spannen sie werden sich spannen … I druga se vremena tako konjugiraju … Zamjenica se mora konjugirati zajedno s glagolom . Jednina Mnoƒina … Prezent Lice 1. spannen sich (h. a u perfektu se prefiks ge.Njema€ki jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks 18 Preterit Lice 1. Primjer 1. preteritu te imperativu. 3. Jednina Mnoƒina … ich probiere an wir probieren an du probierst an ihr probiert an sie probiert an sie probieren an ich habe angeprobiert wir haben angeprobiert du hast angeprobiert sie hat angeprobiert ihr habt angeprobiert sie haben angeprobiert du probiertest an ihr probiertet an sie probierte an sie probierten an … Prefiks se odvaja u prezentu.stavlja izmeƒu glagola i odvojivog prefiksa (anprobieren = angeprobiert) Njema€ki jezik/Glagoli/Povratni glagoli Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . 2. ich spanne mich du spannst dich er spannt sich wir spannen uns ihr spannt euch sie spannen sich 1. 2. 3.se. 3. ich habe mich gespannt du hast dich gespannt sie hat sich gespannt wir haben uns gespannt ihr habt euch gespannt sie haben sich gespant 1. 2. Jednina ich probierte an Mnoƒina wir probierten an … Perfekt Lice 1.) .Njema€ki rje€nik Povratni glagoli Povratni glagoli su glagoli koji uza sebe imaju povratnu zamjenicu sich . 2.

padati … … … … … … prezent (es regnet) perfekt (es hat geregnet) pluskvamperfekt (es hatte geregnet) futur I.) . (es wird regnen) futur II. (es wird geregnet) preterit (es regnete) .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .Njema€ki jezik/Glagoli/Bezli€ni glagoli 19 Njema€ki jezik/Glagoli/Bezli€ni glagoli Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .Njema€ki rje€nik Bezli€ni glagoli Bezli€ni glagoli imaju samo tre„e lice jednine srednjeg roda. Primjer 1. regnen (h.

moƒi.htjeti. 3. uza sebe moraju imati jo‚ jedan glagol. mˆgen . 3. Jednina ich mag Mnoƒina wir mˆgen m‡ssen Lice 1. Primjer 1. znati. kada se koriste u re€enici.Njema€ki jezik/Glagoli/Modalni glagoli 20 Njema€ki jezik/Glagoli/Modalni glagoli Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .morati. €eljeti Prezent modalnih glagola Svi modalni glagoli su u prezentu nepravilni. kˆnnen . sollen . Jednina ich darf Mnoƒina wir d‡rfen kˆnnen Lice 1. Jednina ich kann Mnoƒina wir kˆnnen mˆgen Lice 1. 3. 2. Jednina Mnoƒina ich muss wir m‡ssen du musst ihr m‡sst er muss sie m‡ssen du darfst ihr d‡rft er darf sie d‡rfen du kannst ihr kˆnnt sie kann sie kˆnnen du magst ihr mˆgt es mag sie mˆgen sollen Lice 1.moƒi.moƒi. 3. Jednina ich will Mnoƒina wir wollen du sollst ihr sollt er soll sie sollen du willst ihr wollt er will sie wollen . wollen . 2. 3. smjeti. 3. 2. m‡ssen . Jednina ich soll Mnoƒina wir sollen wollen Lice 1. 2.morati. d‡rfen Lice 1.Njema€ki rje€nik Modalni glagoli Modalni su glagoli oni koji. 2. To su: d‡rfen .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . €eljeti. 2. trebati.

. glagoli kretanja ili promjene stanja takoƒer nemaju pasiv..Njema€ki jezik/Glagoli/Modalni glagoli 21 Preterit i perfekt modalnih glagola d‡rfen (durfte. h. (pasivna re€enica): Ova ku„a je izgraƒena. . h.. kod kojega je subjekt vr‚itelj radnje. h. u kojima se koriste navedeni glagoli. fraze.. (nije va•no tko ju je izgradio) U njema€kom jeziku. Pasiv nemaju niti bezli€ni glagoli (glagoli koji imaju samo tre„e lice jednine.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . h. Npr.. radnja je bitnija od subjekta. Za razliku od aktiva. npr. m‡ssen ili gemusst) sollen (sollte. h. mˆgen ili gemocht) m‡ssen (musste.sich) nemaju pasiv. es gibt.Njema€ki rje€nik Pasiv Pasiv je trpno stanje.) Prezent i preterit pasiva Prezent pasiva se tvori pomo„u pomo„nog glagola werden i participa perfekta glagola. d‡rfen ili gedurft) kˆnnen (konnte. glagoli haben i sein takoƒer nemaju pasiv te oblici.. kˆnnen ili gekonnt) mˆgen (mochte. wollen ili gewollt) Njema€ki jezik/Glagoli/Pasiv Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .. u pasivu subjekt trpi radnju.. Povratni glagoli (s povratnom zamjenicom se . sollen ili gesolt) wollen (wollte. (aktivna re€enica): Njezini roditelji su izgradili ovu ku„u. h. pasiv nemaju svi glagoli.

war worden) i participa perfekta glagola. Jednina ich war gefragt worden Mnoƒina wir waren gefragt worden du warst gefragt worden ihr wart gefragt worden er war gefragt worden sie waren gefragt worden Primjer In meinem Haus war der Geburtstag gefeiert worden. 3. Jednina Mnoƒina ich bin gefragt worden wir sind gefragt worden du bist gefragt worden ihr seid gefragt worden es ist gefragt worden sie sind gefragt worden Primjer In meinem Haus ist der Geburtstag gefeiert worden. .Njema€ki jezik/Glagoli/Pasiv 22 Lice 1. 2.U mojoj se kuƒi slavio ro„endan. Lice 1.U mojoj se kuƒi ro„endan bio slavio. Preterit pasiva se tvori pomo„u pomo„nog glagola werden (preterit . Perfekt i pluskvamperfekt pasiva Perfekt pasiva se tvori pomo„u pomo„nog glagola werden (perfekt . Pluskvamperfekt pasiva se tvori pomo„u pomo„nog glagola werden (pluskvamperfekt . 2. . 2. Lice 1. Lice 1. 2. Jednina ich wurde gefragt Mnoƒina wir wurden gefragt du wurdest gefragt ihr wurdet gefragt sie wurde gefragt sie wurden gefragt Primjer In meinem Haus wurde der Geburtstag gefeiert. . 3.U mojoj se kuƒi slavi ro„endan. 3. Jednina Mnoƒina ich werde gefragt wir werden gefragt du wirst gefragt er wird gefragt ihr werdet gefragt sie werden gefragt Primjer In meinem Haus wird der Geburtstag gefeiert.U mojoj se kuƒi slavio ro„endan.bin worden) i participa perfekta glagola. . .wurde) i participa perfekta glagola. 3.

. . Jednina Mnoƒina ich werde gefragt worden sein wir werden gefragt worden sein du wirst gefragt worden sein es wirt gefragt worden sein ihr werdet gefragt worden sein sie werden gefragt worden sein Kondicional pasiva Kondicional pasiva se tvori pomo„u pomo„nog glagola werden (w‡rde werden) i participa perfekta glagola. 3. .werde werden) i participa perfekta glagola. Lice 1. 2. 3.U vrtu se radi.Bicikl je kupljen. 2. Lice 1.) Ein Fahrrad je u gornjoj re€enici objekt u akuzativu. Das Fahrrad Zatim dodamo odreƒeno lice glagola werden i particip perfekta glagola kaufen. 3. (Mario kupuje bicikl. ili Im Garten wird gearbeitet. … Neprijelazni glagoli (glagoli bez objekta) Mein Nachbar arbeitet im Garten.U vrtu se radi.Moj susjed radi u vrtu.Njema€ki jezik/Glagoli/Pasiv 23 Futur prvi i futur drugi pasiva Futur prvi pasiva se tvori pomo„u pomo„nog glagola werden (futur prvi . Jednina Mnoƒina ich werde gefragt werden wir werden gefragt werden du wirst gefragt werden er wirt gefragt werden ihr werdet gefragt werden sie werden gefragt werden Futur drugi pasiva se tvori pomo„u pomo„nog glagola werden (futur drugi . Das Fahrrad wird gekauft. Lice 1. . Jednina ich w‡rde gefragt werden Mnoƒina wir w‡rden gefragt werden du w‡rdest gefragt werden ihr w‡rdet gefragt werden sie w‡rde gefragt werden sie w‡rden gefragt werden Pretvaranje aktivne re€enice u pasivnu … Prijelazni glagoli (glagoli s objektom u akuzativu) Mario kauft ein Fahrrad. . Es wird im Garten gearbeitet.werde worden sein) i participa perfekta glagola. Zato koristimo es. 2. U ovoj re€enici nema objekta. U pasivu se on prebacuje u nominativ jednine.

Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .Njema€ki jezik/Brojevi 24 Njema€ki jezik/Brojevi Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .Njema€ki rje€nik Brojevi Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Izgovor eins zwei ili zwo drei vier f‡nf sechs sieben acht neun zehn Broj 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Izgovor elf zwˆlf dreizehn vierzehn f‡nfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig .

1 896 se mogu pro€itati na dva na€ina … … … … … 1. npr. drugi se koristi kod jednostavnih brojeva. 2009 i sli€no npr. na€in: achtzehnhundertsechsundneunzig (kao 18 + sto + 96) ili 2. npr. Iznimke su brojevi: . a od 20 pa nadalje doda nastavak -ste.19 doda nastavak -te. 777 777 777: siebenhundertsiebenundsiebzig Millionen siebenhundertsiebenundsiebzigtausendsiebenhundertsiebenundsiebzig Redni brojevi se tvore tako da se glavnim brojevima 2 . na€in: eintausendachthundertsechsundneunzig prvi je na€in €e‚„i. 5 723 926: f‡nf Millionen siebenhundertdreiundzwanzigtausendneunhundertsechsundzwanzig npr.Njema€ki jezik/Brojevi 25 Broj 21 22 30 40 50 60 70 80 90 100 Izgovor einundzwanzig zweiundzwanzig dreiŠig vierzig f‡nfzig sechzig siebzig achtzig neunzig hundert Broj 101 102 200 300 1 000 1 001 2 000 1 000 000 2 000 000 Izgovor hunderteins hundertzwei zweihundert dreihundert tausend tausendeins zweitausend eine Million zwei Millionen 1 000 000 000 eine Milliarde Brojevi.

der (-es. Jednina groŠes Loch Mnoƒina groŠe Lˆcher groŠen Astes groŠer ‹ste groŠem Ast groŠen Ast groŠen ‹sten groŠe ‹ste groŠer Traube groŠer Trauben groŠer Traube groŠen Trauben groŠen Traube groŠe Trauben groŠen Loch(e)s groŠer Lˆcher groŠem Loch groŠen Loch groŠen Lˆchern groŠes Lˆcher … Nastavci pridjeva za mno•inu su za sva tri roda jednaki npr. G. Jednina groŠer Ast Mnoƒina groŠe ‹ste †enski rod Padeƒ N.velik + imenice Ast. A. .. G. Loch. †-e) . Wir gehen groŠe Trauben pfl‡cken. -n) . dritte 7. G.Njema€ki jezik/Brojevi 26 1. die (-. Traube.grozd. erste 3.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . A.Vidim veliku rupu. Ich sehe groŠen Loch. siebte Njema€ki jezik/Pridjevi/Jaka deklinacija Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . . A. Mu‚ki rod Padeƒ N. D. pridjev groŠ . niti odreƒene i neodreƒene zamjenice. Primjer 1. .grana. D.Idemo brati veliko gro€„e. Jednina groŠe Traube Mnoƒina groŠe Trauben Srednji rod Padeƒ N.Njema€ki rje€nik Jaka deklinacija Pridjev se deklinira po jakoj deklinaciji kada ispred njega nema niti posvojnog pridjeva. das (-e/s..rupa. †-er) . D.

grozd. das groŠe Loch des groŠen Loch(e)s dem groŠen Loch die groŠen Lˆcher der groŠen Lˆcher G. die (-. D. der groŠe Ast des groŠen Astes dem groŠen Ast den groŠen Ast die groŠen ‹ste der groŠen ‹ste N.rupa. den groŠen ‹sten die groŠen ‹ste A. G.Njema€ki jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija 27 Njema€ki jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . A.Idemo brati veliko gro€„e. pridjev groŠ .Njema€ki rje€nik Slaba deklinacija Pridjev se po slaboj deklinaciji deklinira kad ispred njega stoji odreƒeni €lan ili neka zamjenica s njegovim zavr‚ecima. Ich sehe das groŠe Loch.grana. . der (-es. Primjer 1. -n) . D. das (-e/s. Loch.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . den groŠen Lˆchern die groŠen Lˆcher A.velik + imenice Ast. . †-e) .Vidim veliku rupu. die groŠe Traube die groŠen Trauben der groŠen Traube der groŠen Traube der groŠen Trauben den groŠen Trauben N. das groŠe Loch die groŠe Traube die groŠen Trauben … Nastavci za mno•inu su za sva tri roda jednaki npr. . D. Wir gehen die groŠen Trauben pfl‡cken. G. Mu‚ki rod Padeƒ Jednina Mnoƒina †enski rod Padeƒ Jednina Mnoƒina Srednji rod Padeƒ Jednina Mnoƒina N. Traube. †-er) .

mein groŠes Loch meine groŠen Lˆcher meiner groŠen Lˆcher meinen groŠen Lˆchern meine groŠen Lˆcher G. das (-e/s.velik + imenice Ast. A.Njema€ki jezik/Pridjevi/Mje‚ovita deklinacija 28 Njema€ki jezik/Pridjevi/Mje„ovita deklinacija Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . der (-es. neodreƒena zamjenica ili zamjenica kein. Ich lebe in einem groŠen Haus. meines groŠen Loch(e)s meinem groŠen Loch mein groŠes Loch D. †-er) . A. G.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .grozd. … Nastavci za mno•inu su za sva tri roda jednaki npr. Loch. Traube. †-e) . Mu‚ki rod Padeƒ Jednina Mnoƒina †enski rod Padeƒ Jednina Mnoƒina Srednji rod Padeƒ Jednina Mnoƒina N. die (-.…ivim u (jednoj) velikoj kuƒi. D. A. .grana. D. G.rupa. pridjev groŠ . mein groŠer Ast meines groŠen Astes meinem groŠen Ast meinen groŠen Ast meine groŠen ‹ste meiner groŠen ‹ste meinen groŠen ‹sten meiner groŠen ‹ste N. Primjer 1.Njema€ki rje€nik Mje„ovita deklinacija Pridjevi se dekliniraju po mje‚ovitoj deklinaciji kada ispred njega stoji posvojna zamjenica. -n) . . meine groŠe Traube meiner groŠen Traube meiner groŠen Traube meine groŠe Traube meine groŠen Trauben meiner groŠen Trauben meinen groŠen Trauben meine groŠen Trauben N.

mnogo Pozitiv gut nah hoch groŠ viel Komparativ besser n‰her hˆher grˆŠer mehr Superlativ der beste Superlativ am besten der n‰chste am n‰chsten der hˆchste am hˆchsten der grˆŠte der meiste am grˆŠten am meisten .dobar nah . Primjer 1.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .Njema€ki jezik/Pridjevi/Komparacija 29 Njema€ki jezik/Pridjevi/Komparacija Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . der ‰lteste) Nepravilna komparacija gut .ovalan alt .visok groŠ . u rje€niku se ovako navodi.Njema€ki rje€nik Komparacija U komparaciji ili stupnjevanju pridjeva razlikujemo pozitiv.velik viel . npr.star Pozitiv oval alt Komparativ ovaler ‰lter Superlativ der ovalste der ‰lteste Superlativ am ovalsten am ‰ltesten … Kod pridjeva koji dobivaju prijeglas.blizak hoch . alt (‰lter. komparativ i superlativ. oval .

Vas.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . Vama.Njema€ki jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice 30 Njema€ki jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . Ihrer. Vas) .Njema€ki rje€nik Osobne zamjenice Osobne zamjenice su: Nominativ Jednina ich du er sie es Mnoƒina wir ihr sie Sie Genitiv Jednina meiner deiner seiner ihrer seiner Mnoƒina unser euer ihrer Ihrer Dativ Jednina mir dir Mnoƒina uns euch Akuzativ Jednina mich dich Mnoƒina uns euch ihm (sich) ihnen (sich) ihr (sich) ihm (sich) Ihnen ihn (sich) sie (sich) sie (sich) Sie es (sich) … Sie. Ihnen i Sie se koristi kao iz po‚tovanja (Vi.

unsere. Ihre. Va•e) … (sein. moja. ihr. ihr. Jednina Mnoƒina mein. seine. mein. es) . meine. seine.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . sein euer. euere. sein. Ihr .moj. moje) … Takoƒer ima oblik iz po‚tovanja (Ihr. ihre. Ihr 3. Ihre. sein … Tri oblika za svaku zamjenicu (npr. mein . sie. Va•a. dein sein. ihre. ihr.Njema€ki jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice 31 Njema€ki jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . ihr Ihr. 2.Va•. ihr sein. meine. sein = nastali od zamjenica er. euer ihr. sein. deine.Njema€ki rje€nik Posvojne zamjenice Posvojne zamjenice su: Lice 1. seine. mein unser. ihre. unser dein. seine.

isti dekliniraju se kao neodreƒeni €lan s pridjevom (desjenigen.onaj se dekliniraju kao odreƒeni €lan solcher . dasselbe).ovaj.onaj i derselbe . osobno i selber . G. das).) selbst . selbst i selber. dasjenige). Mu„ki rod der dessen dem den …enski rod die deren der die Srednji rod das dessen dem das Mno•ina Padeƒ N.Njema€ki jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice 32 Njema€ki jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . dieser (diese.sam. jenes).taj. koji. derjenige (diejenige. A.Njema€ki rje€nik Pokazne zamjenice Posvojne su zamjenice: der (die.takav se mijenja kao pridjev derjenige .sam. derselbe (dieselbe. … … … … der . jener (jene. A. D. D. demjenigen itd. dieser . taj i jener . G. ovaj. osobno glase jednako u svim pade•ima Kada pokazna zamjenica der stoji sama (bez imenice). solcher (solche. deklinira se ovako: Jednina Padeƒ N. Mnoƒina die deren. solches). derer denen die .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . dieses).

D. welches) i was f‡r ein (was f‡r eine.koji se deklinira kao odreƒeni €lan … kod zamjenice was f‡r ein .) . G.Njema€ki jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice 33 Njema€ki jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .kakav deklinira se samo neodreƒeni €lan (was f‡r eines itd. Wer wer Was was wessen wessen wem wen • was … welcher .•to (samo jednina): Padeƒi N. was f‡r ein) Deklinacija zamjenica wer .tko i was . welcher (welche. A.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .Njema€ki rje€nik Upitne zamjenice Upitne su zamjenice: wer. was.

svaki se u jednini deklinira kao odreƒeni €lan. jedermann. kein (keine. mancher (manche.Njema€ki jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice 34 Njema€ki jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . jemand.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .se ima samo nominativ jednine. dessen. wer i was … der se deklinira kao odgovaraju„a pokazna zamjenica … welcher se deklinira kao odgovaraju„a upitna zamjenica. manches).netko. a u mno•ini glasi alle . niemand . … zamjenica man .nitko i jedermann . niemand. ein (eine. jedes). a u ostalim se oblicima zamjenjuje odgovaraju„om zamjenicom ein … jemand . (k)eine. a genitivu mno•ine deren … wer i was se dekliniraju kao odgovaraju„e upitne zamjenice Njema€ki jezik/Zamjenice/NeodreŒene zamjenice Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .svatko imaju u genitivu nastavak -s.Njema€ki rje€nik NeodreŒene zamjenice Neodreƒene zamjenice su: man. N. welches). jd. jeder (jede. (k)eines.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . a A. ein). deren. srednjega roda (k)eines … jeder . a ina€e nemaju nastavaka … zamjenica ein se mjenja kao odreƒeni €lan … kein se deklinira kao posvojna zamjenica … kada ein i kein stoje same. einig. etwas i nichts. kein). jd. im glasi (k)einer. welcher (welche. das).Njema€ki rje€nik Odnosne zamjenice Odnosne su zamjenice: der (die. alle. samo ‚to u genitivu jednine glasi dessen.

uslijed. infolge .unutar.Mi smo s one strane rijeke. innerhalb .Njema€ki rje€nik Prijedlozi s genitivom Kada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl.neki se dekliniraju kao odreƒeni €lan … etwas . w‰hrend za vrijeme. .Njema€ki jezik/Zamjenice/Neodreƒene zamjenice … zamjenice mancher . Ich bin auŠerhalb der Schule.ni•ta glase u svim pade•ima jednako 35 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s genitivom Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .. dok. nichts .(po)neki. pokoji.zbog. radi itd. wegen .(u)mjesto.ne•to. moramo upotrijebiti genitiv: auŠerhalb .zbog.Ja sam izvan •kole. Wir sind jenseits des Flusses. Npr. alle . . mnogi.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .svi i einige . .izvan.s one strane. jenseits . statt .

itd.za.) Er geht zu ihm. (Idem. s. prema. u.iza. preko puta. um . (On ide prema njemu. . sa. za. itd. preko. entlang . bei .iz.Kod bake sam. gegen . moramo upotrijebiti akuzativ: bis .Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom 36 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .k. u. oko.protiv. (Ja sam kod bake. otkad. nach . . entgegen .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . (u)mjesto. pokraj.) Wir sind entlang den Fluss Sava vorbeigegangen.. moramo upotrijebiti dativ: aus . prema. nasuprot. zu .Njema€ki rje€nik Prijedlozi s akuzativom Kada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl. pri. .od (vremenski). f‡r .Njema€ki rje€nik Prijedlozi s dativom Kada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl. seit .Prolazili smo pokraj/pored/du€ rijeke Save.od. durch . gegen‡ber . po. prema. ohne . auŠer . izvan. poslije. (Mi smo prolazili pokraj/pored/du€ rijeke Save. pored.. mit . dok.Ide prema njemu. sa. od.) Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s akuzativom Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .kod.do. Ja idem/hodam kroz pustinju.kroz. .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . Ich bin bei der GroŠmutter.Hodam kroz pustinju. prema.nasuprot. u (sa zemljopisnim imenima).bez. Npr. Npr. Ich gehe durch die W‡ste. o.(uz)du€. u susret.osim. von .) .s.oko.protiv.

Njema€ki rje€nik Saƒimanje prijedloga s odreŒenim €lanom Prijedlog se sa•ima sa odreƒenim €lanom kada iza prijedloga stoji odreƒeni €lan: an dem => am bei dem => beim in dem => im von dem => vom zu dem => zum an das => ans . zwischen .Njema€ki rje€nik Prijedlozi s dativom ili akuzativom Kada se pojavljuju ovi prijedlozi ispred imenice i sl.(is)pred.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . moramo upotrijebiti ili dativ ili akuzativ: an .) Ich lebe in einem Haus.u. (Ja €ivim u kuƒi.(iz)nad.(is)pod. od'. Npr.…ivim u kuƒi. po. za (vremenski). po. za..Idem u kuƒu. o. vor . neben (po)kraj. (iz)me„u.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .na.na. in . za. za. preko. (Dativ) . na. o. osim.) Njema€ki jezik/Prijedlozi/Saƒimanje prijedloga s odreŒenim €lanom Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .(iz)me„u. unter . hinter . itd.Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ili akuzativom 37 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ili akuzativom Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . uz. (Ja idem u kuƒu. ‡ber . do.iza. (Akuzativ) . Ich gehe in ein Haus. od. u (vremenski). prije. auf .

ostali ne mogu Npr.Njema€ki rje€nik Sloƒenice od prijedloga i upitne zamjenice To su. . Ich bin krank. npr.) . rije€i sastavljene od prijedloga i pokazne zamjenice.Njema€ki jezik/Prijedlozi/Sa•imanje prijedloga s odreƒenim €lanom auf das => aufs durch das => durchs f‡r das => f‡rs in das => ins um das => ums zu der => zur … Samo se ovi prijedlozi mogu sa•eti. Tvore se tako da ispred prijedloga dodamo da.Ide kroz selo.) Worum sprechen sie? •ber die Schule.O ‚emu pri‚ate? O •koli. Darum bin ich nicht in die Schule gegangen. ume„e se slovo r. kako nam i naslov ka•e. a ako prijedlog zapo€inje samoglasikom.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . ili Er geht durchs Dorf. Zato ja nisam do‚ao u ‚kolu. (Ja sam bolestan. Zato nisam do‚ao u ‚kolu. . Er geht durch das Dorf. dabei. dar‡ber Npr.Bolestan sam. wor‡ber Sloƒenice od prijedloga i pokazne zamjenice To su. npr. Tvore se tako da ispred prijedloga dodamo wo. . ume„e se slovo r. (O ‚emu vi pri‚ate? O •koli. (On ide kroz selo). kako nam i naslov ka•e. wobei. 38 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Sloƒenice od prijedloga i zamjenice Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . a ako prijedlog zapo€inje samoglasikom. rije€i sastavljene od prijedloga i upitne zamjenice.

dolje.rado. so . vremena i na€ina 39 Njema€ki jezik/Prilozi/Prilozi mjesta. oben . itd. mehr .Okrenuo sam ulijevo. vorn(e) .ovamo.onda. kakav.vrlo. . sehr . itd. .(u)skoro.uvijek.jednak.dugo. lange . vremena i na€ina Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .nikada. wie . no. uskoro. nur .gore. jetzt . gleich . zatim. morgen . tada.Njema€ki jezik/Prilozi/Prilozi mjesta.sprijeda.Okrenuo sam udesno.samo.onamo.vi•e.Njema€ki rje€nik Prilozi mjesta. jedino. oft . schon veƒ.danas. wieder .ovdje. Ich habe nach links gewandt.kako. ovako. nun .tako. unten . genug .ju‚er. rechts .mnogo. gestern . heute . kao.tamo.jo•. dann .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .sutra. hier .katkada.‚esto. Npr. ondje. hinten . (Ja sam okrenuo udesno.gotovo. hin . links . amo. tu.dosta. (Ja sam okrenuo ulijevo. veoma. noch . viel . immer .) Prilozi vremena: bald . Prilozi na€ina: fast . nie . vremena i na€ina Prilozi mjesta: dort .sada. gern(e) . her .) Ich wende nach rechts.opet. manchmal . … Prilog na€ina mo•e biti i gotovo svaki pridjev .desno. tamo (pravac).sada. pa. itd.straga.lijevo. odmah.

vielleicht . *nicht . izvjestan. ich heiŠe nicht Marko.da. jedan izraz ili dio re€enice. radi toga.jedva. … Negacija nein negira cijelu re€enicu. jest.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . ja . itd. Warum gehst du in die Schule? .Njema€ki jezik/Prilozi/Prilozi uzroka i izjave 40 Njema€ki jezik/Prilozi/Prilozi uzroka i izjave Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .siguran. Zovem se Markus.ne. wohl . zacijelo. darum . kaum . . radi toga. trotzdem unato‚ tome. ugodno. zar ne? Nein. doista.(Sigurno neƒu iƒi u •kolu. *nein . a negacija nicht negira obi€no samo jednu rije€. . zacijelo. premda. warum .Ne. istinski. Gewiss werde ich nicht in die Schule gehen. Npr.siguran. gewiss . sicher . zaista.za to.Njema€ki rje€nik Prilozi uzroka i izjave Prilozi uzroka: daher .) Du heiŠt Marko. wircklich . ni(ti). iako.zato. zbog toga. .ipak. zdravo.mo€da. ali. odatle.Za•to ide• u •kolu? (Za•to ti ide• u •kolu?) Prilozi izjave: doch .Zove• se Marko. zwar dodu•e. ta. pa. tek •to.pravi.dobro. ta. sigurno. deshalb . Npr. oder? . ja se ne zovem Marko.stoga. ‚emu. sigurno. ipak. Ich heiŠe Marcus. pa. itd. zbog toga. U njema€koj re€enici mo•e stajati samo jedna negacija. zato.ne. vjerojatno.za•to.

kao i kod pridjeva.Njema€ki rje€nik Komparacija U komparaciji ili stupnjevanju priloga. alt (‰lter. npr. razlikujemo pozitiv.brzo (brz) lange . der ‰lteste) Nepravilna komparacija bald . komparativ i superlativ.rado sehr . u rje€niku se ovako navodi.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . Neki prilozi imaju isti oblik kao i pridjev. schnell .Njema€ki jezik/Prilozi/Komparacija priloga 41 Njema€ki jezik/Prilozi/Komparacija priloga Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko .duga‚ko. dug) Pozitiv schnell lange Komparativ schneller l‰nger Superlativ am schnellsten am l‰ngsten … Kod priloga koji dobivaju prijeglas.(u)skoro gern .vrlo Pozitiv bald gern sehr Komparativ eher lieber mehr Superlativ am ehesten am liebsten am meisten . dugo (duga‚ak. Prilozi imaju samo jedan oblik superlativa (am + prilog + nastavak) Primjer 1.

nego. itd. kao. da. buduƒi da. ohne . premda.ili.i.kada.desto . indem . wie . .unato‚ tome. sobald . dass . kao. dopusni: obgleich . w‰hrend .(u)mjesto da. Zavisni veznici su: mjesni: wo . izri€ni: dass . je .ako. itd. wohin . itd. nachdem . a.jer.da.Nit ƒemo spavati.‚im. weder . kuda vremenski: als .ili .po•to. pa. denn . ehe .Ili ƒemo iƒi kuƒi ili ƒemo spavati. na€inski: (an)statt dass . pogodbeni: falls . nego. (entweder . woher . Npr. ob . dann .Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . itd.ipak. seitdem . ipak.bez. bevor .za vrijeme. .da. zatim.do.kako.onda.niti . entweder . (weder . iako. a.samo. otkad. ta. dok.kao da. itd. nit ƒemo gledati televiziju. da. seit . dok. . kad.je li. buduƒi da.kada.odakle. iako. tada. jedino.dakle.noch . solange .ako.od (vremenski). itd. als ob . itd. kad. auch .jer.•to .niti. ali.kamo. weil . posljedi€ni: dass .tim •to. trotzdem .to.oder .ako. also . pa. otkuda.i.ali.prije nego. noch werden wir fersehen. itd. wenn .Njema€ki rje€nik Veznici Nezavisni veznici su: aber . otkad. oder . dok. iako.dok. poredbeni: als . doch .Njema€ki jezik/Veznici i uzvici/Veznici 42 Njema€ki jezik/Veznici i uzvici/Veznici Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . buduƒi da. tako„er.da. da li.ili.jer.oder) Entweder werden wir zu dem Haus gehen. wenn .noch) Weder werden wir schlafen. itd. kad. obwohl . oder werden wir zu schlafen gehen. uzro€ni: da . nur . ta. dokle god.premda.prije nego.gdje.otada. bis .premda. und .

k [ka]. oho!.Njema€ki rje€nik Njema€ka abeceda Njema€ka abeceda (das Alphabet) sadr•i ova slova: a [a]. hopp!. e [e]. hallo!. sch [es-ce-ha]. g [ge]. te ch [ce-ha]. d [de]. w [ve]. t [te]. c [ce]. x [iks]. itd. r [er]. ˆ i ‡. oh!. m [em]. n [en]. j [jot]. f [ef]. u [u].Njema€ki rje€nik Uzvici Naj€e‚„i uzvici su: ah!. h [ha]. tsch [te-es-ce-ha]. z [cet] Osim toga.Hrvatski rje€nik € Hrvatsko . v [fao]. y [‡psilon]. l [el].Hrvatski rje€nik € Hrvatsko .Njema€ki jezik/Veznici i uzvici/Uzvici 43 Njema€ki jezik/Veznici i uzvici/Uzvici Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . pfui!. i [i]. au!. q [ku]. b [be]. s [es]. Njema€ki jezik/Abeceda i izgovor Njema€ki jezik Naslovnica € Sadr€aj € Doprinositelji Lekcija 1 € Lekcija 2 € Lekcija 3 € Lekcija 4 € Lekcija 5 € Lekcija 6 € Lekcija 7 € Lekcija 8 € Lekcija 9 Lekcija 10 € Lekcija 11 € Lekcija 12 € Lekcija 13 € Lekcija 14 € Lekcija 15 € Lekcija 16 € Lekcija 17 Lekcija 18 € Lekcija 19 € Lekcija 20 € Lekcija 21 € Lekcija 22 € Lekcija 23 € Lekcija 24 € Lekcija 25 Lekcija 26 € Lekcija 27 € Lekcija 28 € Lekcija 29 € Lekcija 30 € Lekcija 31 € Lekcija 32 € Lekcija 33 Lekcija 34 € Lekcija 35 € Lekcija 36 € Lekcija 37 € Lekcija 38 € Lekcija 39 € Lekcija 40 € Lekcija 41 Vje•ba 1 € Vje•ba 2 € Vje•ba 3 € Vje•ba 4 € Vje•ba 5 € Vje•ba 6 € Vje•ba 7 € Vje•ba 8 € Vje•ba 9 Rje‚enje 1 € Rje‚enje 2 € Rje‚enje 3 € Rje‚enje 4 € Rje‚enje 5 € Rje‚enje 6 € Rje‚enje 7 Rje‚enje 8 € Rje‚enje 9 Abeceda i izgovor € Njema€ko . o [o]. hurra!. aha!. . postoje jo‚ i pregla‚eni samoglasnici: ‰. Š [es-cet]. p [pe]. ach!. bums!.

tadelhaft se sastoji od dvije rije€i = tadel + haft [izgovor „e zbog toga biti tadelhaft. FuŠeisen [fusajz‚n]). a ina€e se izgovara kao s (npr. mo•e se bilje•iti znakom [ue]. a ina€e se izgovara kao b (npr. -er. anka (npr. mo•e se bilje•iti znakom [ae]. svaku rije€ €itamo zasebno (Znak € ozna€ava da se samoglasnik ispred €ita dugo) Svi se samoglasnici €itaju jednako. schwebend [‚veb‚nt]) . ALI!!! Kada se g nalazi na kraju rije€i sa samoglasnikom i. Physik [f‡zik]) Udvostru€eni samoglasnici (npr. zwei [cvaj]) ie se izgovara kao dugo i (npr. a ina€e se glas h ne izgovara. backen [bak‚n]) d se izgovara kao t kada se nalazi na kraju sloga (npr. jezik je potrebno vi‚e pribli•iti nepcu. kahl [kaƒl]) ng (ozna€ava se kao ‹) se izgovara kao glas n u rije€ima banka. sieben [ziƒb‚n]) eu se izgovara kao oj (npr. Sech [zeh]) ili kada se nalazi izmeƒu dva samoglasnika (npr. (npr. auch [auh]) ck se izgovara kao k (npr. Dschungel [d•u‹‚l]) g se izgovara kao k kada se nalazi na kraju sloga (npr. ali samo kada se ispred njega nalaze svi samoglasnici. izgovara se kao ih (h je mekano h)(npr. Zug [zuƒk]). •€. osim a.. Quaker [kvak‚]) s se izgovara kao z kada se nalazi na po€etku rije€i. (npr. zwanzig [zvancih]) h se izgovara kao h kada se nalazi na po€etku rije€i (npr. to mo•emo €uti kada netko govori pa. a ina€e se izgovara kao glas d (npr.) Prijegla‚eni samoglasnici ‰ se izgovara kao e. osim samoglasnika e koji se €ita kao glas • kada se nalazi na kraju neke rije€i u skupovima -en. Landeskunde [landeskund‚]) Š se izgovara kao s (npr. u i au (npr.. a poku‚ate izgovoriti glas e. (npr. €ita se kratko [dan] Suglasnici (Konsonanten) b se izgovara kao p kada se nalazi na kraju sloga (npr. lieb [liƒp]). ka•e: Njema€ki jezik se ka•e. Bach [bah]) ch se izgovara kao mekano h. kˆnnen [kˆn‚n]) ‡ se izgovara tako da usne namjestite na izgovor glasa u. d‡rfen [d‡rf‚n]) Diftonzi ei se izgovara kao aj (npr. l‰cheln [leheln].Njema€ki jezik/Abeceda i izgovor 44 ‚itanje i izgovor … Njema€ke se imenice uvijek pi‚u velikim slovom Samoglasnici (Vokale) … Ako se neka rije€ sastoji od dvije rije€i (npr. gut [gut]). a ne tadel€aft]). mo•e se bilje•iti znakom [oe]. a iza njega slijedi samoglasnik (npr. npr. dann). Hunger [hu‹‚]) ph se izgovara kao f (npr.. h‰ngen [heng‚n]) ˆ se izgovara tako da usne namjestite na izgovor glasa o. Lied [liƒt]). -el. -em (npr. a poku‚ate izgovoriti glas i. a ina€e kao glas g (npr. weiŠ [vajs]) sch se izgovara kao „ (npr. Dach [dah]) dsch se izgovara kao dƒ (npr. aber [ab‚]) • se izgovara kao znak koji izgovaramo kada tra•imo rije€ (taj je znak po‚tapalica. heute [hojte]) y se izgovara kao ‡ (npr. Schnee) se izgovaraju dugo [‚neƒ] Kada se samoglasnik nalazi ispred dvostrukog suglasnika (npr. Photo [foto]) qu se izgovara kao kv (npr. -e. nego je zbog toga samoglasnik ispred njega dug (npr. Hund [hund]).

Wetter [vet‚]. Wagengeleise [vag‚ng‚lajz‚]) x se izgovara kao ks (npr. Ball [bal]. Tschardasch [€arda‚]) tz se izgovara kao c (npr.Njema€ki jezik/Abeceda i izgovor sp se izgovara kao „p (npr. Lamm [lam]. Kroatien [kroati‚n]) -tion se izgovara kao cion (npr. Laff [laf]. Veit [feit]) w se izgovara kao v (npr. verauktionieren [f‚raukcioniƒr‚n]) tsch se izgovara kao € (npr. Rappe [rap]. Stallmut [‚talmut]) th se izgovara kao t (npr. Xylophon [ks‡lofon]) z se izgovara kao c (npr. Thronfolger [tronfolg‚]) -tien se izgovara kao cien (npr. Sport [‚port]) st se izgovara kao „t (npr. wecken [vek‚n] [wek+ken]. a ponekada kao v (npr. verwirren [v‚rvir‚n]. Velar [velar]. nennen [nen‚n]. jetzt [ject]) v se ponekada izgovara kao f. essen [es‚n]) 45 . Wurzel [vurz‚l]) Udvostru€eni suglasnici se izgovaraju kao jedno slovo (npr.

org/w/index.wikibooks.milicic3510.wikibooks. 2 anonymous edits Njema€ki jezik/Brojevi ŒSource: http://hr.milicic3510.org/w/index. 1 anonymous edits Njema€ki jezik/Veznici i uzvici/Uzvici ŒSource: http://hr.wikibooks.org/w/index.php?oldid=15077 ŒContributors: Ivan. StjepanG Njema€ki jezik/Glagoli/Futur drugi ŒSource: http://hr.wikibooks.org/w/index.milicic3510 Njema€ki jezik/Zamjenice/NeodreŒene zamjenice ŒSource: http://hr.org/w/index.org/w/index.php?oldid=15238 ŒContributors: Ivan.org/w/index.milicic3510. StjepanG.wikibooks. StjepanG Njema€ki jezik/Glagoli/Preterit ŒSource: http://hr.php?oldid=14819 ŒContributors: Ivan.wikibooks.wikibooks.milicic3510 Njema€ki jezik/Zamjenice/Odnosne zamjenice ŒSource: http://hr.php?oldid=14875 ŒContributors: Ivan.milicic3510 Njema€ki jezik/Zamjenice/Posvojne zamjenice ŒSource: http://hr.org/w/index.milicic3510 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ŒSource: http://hr. 1 anonymous edits Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s akuzativom ŒSource: http://hr.milicic3510 Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mje„ovita deklinacija ŒSource: http://hr.php?oldid=15015 ŒContributors: BRUTE.milicic3510 Njema€ki jezik/Prilozi/Prilozi uzroka i izjave ŒSource: http://hr.wikibooks.org/w/index.wikibooks.php?oldid=15262 ŒContributors: Ivan.php?oldid=15257 ŒContributors: Ivan.org/w/index.org/w/index.php?oldid=15260 ŒContributors: Ivan.php?oldid=14845 ŒContributors: Ivan.php?oldid=15255 ŒContributors: Ivan.wikibooks.wikibooks.org/w/index. 2 anonymous edits Njema€ki jezik/Glagoli/Prezent ŒSource: http://hr.wikibooks.php?oldid=14811 ŒContributors: Ivan.php?oldid=15254 ŒContributors: Ivan.org/w/index.Article Sources and Contributors 46 Article Sources and Contributors Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Deklinacija €lanova ŒSource: http://hr.wikibooks.wikibooks.org/w/index.org/w/index.milicic3510 Njema€ki jezik/Pridjevi/Komparacija ŒSource: http://hr.wikibooks.org/w/index. StjepanG.php?oldid=14878 ŒContributors: Ivan.org/w/index.wikibooks.milicic3510 Njema€ki jezik/Pridjevi/Jaka deklinacija ŒSource: http://hr.milicic3510 Njema€ki jezik/Prilozi/Prilozi mjesta.wikibooks.php?oldid=14813 ŒContributors: Ivan.php?oldid=15155 ŒContributors: Ivan.wikibooks.wikibooks.php?oldid=14812 ŒContributors: Ivan.org/w/index.org/w/index.milicic3510 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s dativom ili akuzativom ŒSource: http://hr.org/w/index. Ivan.org/w/index.org/w/index.php?oldid=14821 ŒContributors: Ivan.milicic3510.org/w/index.milicic3510 Njema€ki jezik/Glagoli/Odvojivi prefiks ŒSource: http://hr.org/w/index.php?oldid=14817 ŒContributors: Ivan.milicic3510.wikibooks.wikibooks.org/w/index. StjepanG Njema€ki jezik/Glagoli/Futur prvi ŒSource: http://hr.org/w/index.php?oldid=14847 ŒContributors: Ivan. 1 anonymous edits Njema€ki jezik/Glagoli/Povratni glagoli ŒSource: http://hr.org/w/index.wikibooks.wikibooks.wikibooks.php?oldid=15079 ŒContributors: Ivan.php?oldid=15425 ŒContributors: Ivan.wikibooks.org/w/index.php?oldid=14850 ŒContributors: Ivan.milicic3510 Njema€ki jezik/Pridjevi/Slaba deklinacija ŒSource: http://hr. StjepanG Njema€ki jezik/Glagoli/Imperativ ŒSource: http://hr.milicic3510 Njema€ki jezik/Abeceda i izgovor ŒSource: http://hr.milicic3510.php?oldid=14891 ŒContributors: Ivan.wikibooks.wikibooks. StjepanG Njema€ki jezik/Glagoli/Bezli€ni glagoli ŒSource: http://hr.wikibooks.wikibooks.wikibooks.org/w/index.milicic3510 Njema€ki jezik/Veznici i uzvici/Veznici ŒSource: http://hr. StjepanG.milicic3510 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Saƒimanje prijedloga s odreŒenim €lanom ŒSource: http://hr.org/w/index.milicic3510.org/w/index.milicic3510 Njema€ki jezik/Prilozi/Komparacija priloga ŒSource: http://hr.milicic3510.milicic3510 Njema€ki jezik/Zamjenice/Upitne zamjenice ŒSource: http://hr. StjepanG Njema€ki jezik/Glagoli/Perfekt ŒSource: http://hr.milicic3510.php?oldid=14796 ŒContributors: Ivan.php?oldid=15261 ŒContributors: Ivan. Ivan.org/w/index.wikibooks.php?oldid=14873 ŒContributors: Ivan.milicic3510 Njema€ki jezik/Zamjenice/Pokazne zamjenice ŒSource: http://hr. vremena i na€ina ŒSource: http://hr.org/w/index.wikibooks.milicic3510 Njema€ki jezik/Pridjevi/Mje„ovita deklinacija ŒSource: http://hr.php?oldid=14815 ŒContributors: Ivan. StjepanG.php?oldid=15259 ŒContributors: Ivan.org/w/index.php?oldid=15256 ŒContributors: Ivan.wikibooks.org/w/index.wikibooks.wikibooks.org/w/index.milicic3510.php?oldid=15110 ŒContributors: Ivan. StjepanG.wikibooks.php?oldid=14810 ŒContributors: Ivan.wikibooks.php?oldid=15383 ŒContributors: Dtom.wikibooks.milicic3510 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Prijedlozi s genitivom ŒSource: http://hr.php?oldid=15362 ŒContributors: Dtom.org/w/index.wikibooks.php?oldid=15341 ŒContributors: Ivan.php?oldid=14843 ŒContributors: Ivan.php?oldid=14816 ŒContributors: Ivan. 1 anonymous edits . 1 anonymous edits Njema€ki jezik/Glagoli/Kondicional ŒSource: http://hr.milicic3510. 5 anonymous edits Njema€ki jezik/Glagoli/Pasiv ŒSource: http://hr.wikibooks. Ivan.milicic3510 Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Mu„ka deklinacija ŒSource: http://hr.milicic3510.org/w/index.wikibooks.php?oldid=15258 ŒContributors: Ivan.php?oldid=15159 ŒContributors: Ivan.milicic3510. 1 anonymous edits Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/…enska deklinacija ŒSource: http://hr.org/w/index.milicic3510 Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Deklinacija vlastitih imena ŒSource: http://hr.php?oldid=14804 ŒContributors: Ivan.milicic3510.php?oldid=14805 ŒContributors: Ivan. 1 anonymous edits Njema€ki jezik/Glagoli/Modalni glagoli ŒSource: http://hr.milicic3510.milicic3510 Njema€ki jezik/Zamjenice/Osobne zamjenice ŒSource: http://hr.php?oldid=14818 ŒContributors: Ivan.milicic3510. 2 anonymous edits Njema€ki jezik/Glagoli/Pluskvamperfekt ŒSource: http://hr.org/w/index.org/w/index.php?oldid=14820 ŒContributors: Ivan.milicic3510.milicic3510 Njema€ki jezik/Imenice i €lanovi/Posvojne zamjenice od imena i imenica ŒSource: http://hr.milicic3510 Njema€ki jezik/Prijedlozi/Sloƒenice od prijedloga i zamjenice ŒSource: http://hr.org/w/index.wikibooks.

Image Sources.php?title=Datoteka:Flag_of_Germany. Licenses and Contributors 47 Image Sources.org/w/index.wikibooks.svg ŒSource: http://hr.svg ŒLicense: Public Domain ŒContributors: User:Madden. Licenses and Contributors Datoteka:Flag of Germany. User:SKopp . User:Pumbaa80.

Licencija 48 Licencija Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0/ . org/ licenses/ by-sa/ 3.0 Unported http:/ / creativecommons.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful