Kolb in vier kwartier

Het belang van Kolb voor leerlingen

IVLOS mentorgroep 14-2 2011

Het model van Kolb kan inzicht geven in hoe verschillend leerlingen leren. Het geeft ook de mogelijkheid om in je lessen bewust alle leerstijlen voldoende aan bod te laten komen. Volgens Kolb leren mensen namelijk bij voorkeur op een bepaalde manier, maar is het voor hen ook goed om andere manieren van leren te oefenen. Door met het model te kijken naar de werkvormen die je hanteert, kun je nagaan in hoeverre je lessen aansluiten bij de diverse leerstijlen en of je daarin voldoende afwisseling of keuzemogelijkheden aanbrengt. Volgens Kolb zijn er twee basisdimensies die ten grondslag liggen aan het leren van ervaringen; van concreet naar abstract en van actief naar reflectief. en leerstijl is dan de benaming voor het kwadrant waarin een individu bij voorkeur begint voor een effectieve leerervaring !zie tabel "# $ctief &oncreet $bstract Doener Beslisser %eflectief Dromer Denker

'abel ". (enaming van de leerstijlkwadranten

)n een figuur wordt het model van Kolb vaak als volgt weergegeven.

figuur ". Het model van Kolb in een figuur 'oelichting op de assen* Reflectief* werkvorm waarbij de leerling alleen waarneemt en nadenkt Actief* werkvorm waarbij de leerling zelf actief moet deelnemen Concreet* werkvorm waarbij de nadruk ligt op dingen zien of vastpakken en+of op specifieke voorbeelden Abstract* werkvorm waarbij de nadruk ligt op grote lijn + verbanden + algemene toepasbaarheid

Korte toelichting op de leerstijlen* Doener: wil graag directe ervaring, dingen doen; houdt van e,perimenteren en lost problemen op door iets uit te proberen. Dromer/bezinner: kijkt hoe anderen een probleem aanpakken; bezit een groot voorstellingsvermogen, is vooral bezig met concrete ervaringen en bekijkt die vanuit verschillende perspectieven. Denker: is goed in logisch denken en redeneren; probeert algemene regels te ontdekken en leert graag uit boeken; probeert vanuit theorie naar de werkelijkheid te komen. Beslisser/toetser: is vaak een goede planner; richt zich graag op het oplossen van problemen en op technologische toepassingen van theorie.

colleges. • • • • 2ptimale leeromgeving* Voldoende mogelijkheden om de overige groepleden te leren kennen 'ijd en ruimte om gedachten. te achterhalen theoretische concepten. Het inbeelden van zaken en fantaseren zijn sterke kanten om een concrete situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. logica etc. Voor een overzicht in steekwoorden. waarbij ook de nodige ruimte moet zijn om idee1n te kunnen cre1ren. zie de tekst onder tabel-. het oplossen van problemen     in het diepe gegooid worden met een uitdagende taak activiteiten waar ze de tijd krijgen+gestimuleerd worden !achteraf# na te denken over acties als de mogelijkheid wordt geboden eerst na te denken en dan pas te doen beslissingen nemen zonder limieten en tijdsduur gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen !congressen. boeken# als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden de kans krijgen vragen te stellen en de basismethodologie. dingen doen  nieuwe ervaringen.at is er nieuw/ . Leersti$l Doener Kernwoor!en . gevoelens en ervaringen uit te wisselen en te uiten )n aanraking komen met diverse visies De benadering dient als veilig ervaren te worden .itgebrei!ere toeli"#ting op !e leersti$len Voor een uitgebreidere beschrijving in woorden. &reativiteit is een kenmerk van de bezinner.  Be&inner Divergeren )k wil hier graag evenn )k wil hier graag even over nadenkenadenken Leert #et beste van%%%  Directe ervaring. modellen en s0stemen   Denker $ssimileren Hoe is dat met elkaar Hoe is dat met elkaar gerelateerd?erd/        Beslisser Hoe kan ik dit toepa Hoe kan ik dit &onvergeren toepassen in de praktijk/ssen in de praktijk/ activiteiten waar*  een duidelijk verband is tussen leren en werken  ze zich kunnen richten op praktische zaken  ze technieken worden getoond met duidelijke praktische voorbeelden  ze de kans krijgen dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een e. zie tabel -. ben in voor alles in. (eschrijving leerstijlen in kernwoorden Bes"#ri$ving van leersti$len en werkomgevingen Be&inner' en bezinner bezit een groot voorstellingsvermogen en is vooral bezig met concrete ervaringen.pert 'abel -. Vanuit hier legt de bezinner dan de verbanden tussen een aantal observaties.at is er nieuw/ )k $ccomoderen ben in voor alles in.

De doener is graag betrokken bij het hele proces en werkt graag volgens een goede planning. 2ptimale leeromgeving* • • • • • 3elfstandig leerstof doornemen en dit binnen zijn eigen denkwereld vorm te geven 2rde en rust De mogelijkheid om achtergrondinformatie te krijgen &omple.Denker' voor een denker ligt de nadruk op de !logische# samenhang tussen zaken. en doener werkt doelgericht. Kennis en informatie van anderen zijn belangrijker dan eigen anal0tische capaciteiten. logica en het denken in zuivere. is een sociaal persoon en wil tastbare resultaten halen. Daarnaast richt een beslisser zich ook graag op de technologische toepassing van begrippen.e vraagstukken worden als uitdaging gezien en duidelijk programma en duidelijke !leer#doelen Beslisser' $ls het gaat om een probleem op te lossen waar 44n juiste oplossing voor gezocht moet worden. plezier en ontspanning op de leer7 of werkplek 'erugkoppeling op eigen acties &ontact met anderen en de sfeer zijn erg belangrijk Vrij zijn om snel te reageren Verschillende werkvormen tot zijn beschikking hebben 8ituaties die uitdagend en spannend zijn en die om keuzes vragen (ebr)ikte bronnen en meer in*ormatie • • • http*++www. Het gaat om het 5doen6. Voor de denker staan nauwkeurigheid. 2ptimale leeromgeving* • • • • • • Humor.nl+vier7leerstijlen+ . Hierbij gaat de beslisser doelgericht en planmatig te werk. 8ander Hegger. abstracte begrippen op de eerste plaats.nl+servlet+support(inar09iles/reference)d:". ben je bij de beslisser aan het goede adres. Het maken van theoretische modellen is de kracht van de denker. .erkvormen* Houden leraren rekening met de verschillende leerstijlen in de klas/ Door Karlijn Boeskops. modellen en theorie1n. Vanuit de !gemaakte# theoretische modellen probeert de denker richting de werkelijkheid te komen..support)d:"<=> ?@2 artikel -="= Aeerstijlen .thesis. 2ptimale leeromgeving* • • • • • • • )n staat zijn zelfstandig praktische conclusies te trekken r dient een duidelijke rode draad in de leerstof aanwezig te zijn r moet een relatie zijn tussen theorie en praktijk r dient de beschikking te zijn over technieken en aanwijzingen die helpen om het probleem zelf op te lossen )n staat zijn om zelf bedachte oplossingen uit te proberen 2nder begeleiding van deskundige begeleiders Doener' Het woord doener zegt het al. 8imon Kronemeijer.im Koning (ron* http*++www. Hij richt zich dan ook graag op deze probleemoplossingen. en doener past zich verder snel aan de omgeving en de daarbinnen aanwezige specifieke en concrete situaties.ecent. en denker houdt zich het liefst bezig met het vormen van begrippen.

(eschrijvingen van de begrippen concreet. Voorbeeld lesanal0se Verwerkingsvragen* • Hoe vaak komt elke leerstijl voor/ • Komt er een leerstijl zo dominant naar voren dat je kunt spreken van je doceer7stijl/ • Komt je doceerstijl overeen met je leerstijl/ @eef hiervoor een verklaring. . -nal. Hiermee kan je de leerstijl bepalen.Op!ra"#ten I +at is $e !o"eersti$l. zie voorbeeld in tabel G. (eantwoord je de verwerkingsvragen.seer $e lessen/ Ce gaat bepalen welke leerstijl jij door je doceerstijl het meeste aanspreekt. reflectief en actief staan op de eerste pagina.erkvorm ?lenaire uitleg Klassengesprek 8temkastjesHuiz ?racticum 9ilm kijken &oncreet+abstract $bstract &oncreet+abstract $bstract !/# &oncreet &oncreet $ctief+reflectief %eflectief %eflectief+actief $ctief $ctief %eflectief Aeerstijl Denker $lle (eslisser Doener Dromer 'abel G. • • • • • • ?ak je lesvoorbereidingen+ planners erbij waar de gebruikte werkvormen in staan. 3ie tabel E. Doteer in een tabel !zie bijlage )# voor elk werkvorm of de werkvorm concreet of abstract was en of de werkvorm actief of reflectief was. Bet het eindresultaat. (enaming van de leerstijlkwadranten . en lijst van werkvormen waarvoor dit al is bepaald staat in tabel F. $ctief &oncreet $bstract Doener Beslisser %eflectief Dromer Denker 'abel E. abstract.

cursie 9rontaal lesgeven @roepswerk. Aeveren beide opdrachten hetzelfde resultaat/ Voorbeeld* http*++www.nl+servlet+support(inar09iles/reference)d:".support)d:"<=> .support)d:"<=> ?racticum Denker7 Doener III Ontwerp een lessenserie volgens Kolb Baak stap voor stap een lessenserie volgens Kolb.ecent.erkstuk. theoretisch 0on"reet -bstra"t $bstract &oncreet+$bstract $bstract &oncreet &oncreet+$bstract &oncreet $bstract &oncreet $bstract &oncreet+$bstract $bstract $bstract $bstract $bstract $bstract &oncreet &oncreet &oncreet+$bstract &oncreet &oncreet &oncreet+$bstract &oncreet $bstract -"tie* 1e*le"tie* $ctief %eflectief $ctief %eflectief %eflectief $ctief %eflectief $ctief $ctief %eflectief $ctief %eflectief %eflectief $ctief+%eflectief $ctief+%eflectief $ctief $ctief+%eflectief $ctief $ctief+%eflectief $ctief %eflectief $ctief $ctief Leersti$l (eslisser Dromer+Denker (eslisser Dromer Dromer+Denker Doener Denker Doener (eslisser Dromer+Denker (eslisser Denker Denker (eslisser+Denker (eslisser+Denker Doener Doener+Dromer Doener+(eslisser Doener+Dromer Doener Dromer+Denker Doener (eslisser 2abel 3% Bepaling van !e leersti$l4en5 !ie aangesproken wor!en !oor een bepaal!e werkvorm II 6en lesa"tiviteit oms"#ri$ven voor an!ere leersti$l Kies een activiteit die je veel gebruikt !bijvoorbeeld practicum# en probeer deze 5om te schrijven6 voor een andere leerstijl. praktisch @roepswerk. theoretisch Klassikale behandeling van opgaven Aeerlingen verzinnen een proefje Aeraar beantwoordt vragen Aezen van leerstof 2nderwijsleergesprek 2pgaven maken ?racticum Iuiz 8pel 'oneelstukje Veldwerk Video bekijken . en gestructureerde opdracht met aanwijzingen staat op* http*++www.+erkvorm (egeleide discussie &asus &heck in duo6s Demo practicum Docent stelt klassikaal vragen .erkstuk.nl+servlet+support(inar09iles/reference)d:". praktisch .ecent.

seer $e lessen% Les 1 Leson!er!eel 2ri1ntatie +erkvormen 0on"rete7abstra"t -"tie*7re*le"tie* Leersti$l )nstructie Verwerking+'oepassing %eflectie Huiswerk Les 2 Leson!er!eel 2ri1ntatie +erkvormen 0on"rete7abstra"t -"tie*7re*le"tie* Leersti$l )nstructie Verwerking+'oepassing %eflectie Huiswerk Les 8 Leson!er!eel 2ri1ntatie +erkvormen 0on"rete7abstra"t -"tie*7re*le"tie* Leersti$l )nstructie Verwerking+'oepassing %eflectie Huiswerk . -nal.Bi$lage I' +erkbla! +at is $e !o"eersti$l.

Les 4 Leson!er!eel 2ri1ntatie +erkvormen 0on"rete7abstra"t -"tie*7re*le"tie* Leersti$l )nstructie Verwerking+'oepassing %eflectie Huiswerk Les 3 Leson!er!eel 2ri1ntatie +erkvormen 0on"rete7abstra"t -"tie*7re*le"tie* Leersti$l )nstructie Verwerking+'oepassing %eflectie Huiswerk Les 9 Leson!er!eel 2ri1ntatie +erkvormen 0on"rete7abstra"t -"tie*7re*le"tie* Leersti$l )nstructie Verwerking+'oepassing %eflectie Huiswerk .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful