You are on page 1of 212

Veronica Balaj

Ierusalim, Jerusalem
Ediţie trilingvă română-engleză-ebraică
Traducere în engleză - Antuza Genescu
Traducere în ebraică - Menachem Falek
Prefață: Claudiu T. Arieșan

EDITURA ZUR-OTT
IERUSALEM
2013

Coperta: Oana Paul

ISBN: 978 - 965 - 553 - 039 – 1
Editura ZUR-OTT
IERUSALEM
2013

Strălucirea luminii dinlăuntru

Întotdeauna m-a frapat vocaţia solară a fiinţei
profunde şi a operei Veronicăi Balaj. Beznele,
obscurul, întunecimile nu au ce cauta la întâlnirile ei
admirabile cu semenii şi cititorii, totul trebuie
scăldat parcă prin mrejele luminii dogoritoare a
spiritului meridional ce o animă şi îi redă energii
creatore când le aspiră. Iar atunci când călătoriile
sale de suflet o şi aduc “la faţa locului”, sub
sclipirile translucide ale verii eterne din marile
capitale de duh şi de candidă visătorie ale omenirii,
fie că e vorba de Roma, de Atena sau de Ierusalim,
contactul cu propria euforie devenită prag de cătare
în zări mirabile produce o veritabilă explozie de vers
şi

culoare,

de

entuziasm

şi

alene

scandată

recunoştinţă pentru binele şi frumosul de pe pământ
şi din ceruri.

De sună psalmodic vorbele de până acum nu
este meritul şi nici vina mea, ci a bucuriei neîntrupte
ce animă stihuirile unui dor absolut ce a prins trup
de poezie şi ni se dăruieşte ca în zilele dintâi ale
poeticii antice devenind, ca în poemul ce deschide
acest parcurs iniţiatic în lumea sacrului, “esenţă vie”
plutind “între pământ şi ceruri” ca şi Oraşul Sfânt
însuşi.
Şi pentru că soarele de obşte, Sol invictus nu
e doar străluminare fulgurantă ci şi dătător de blândă
căldură, incantaţiile şi psalmodierile poetei de la
Dunăre şi Pont depăşesc ziduri şi fortăreţe în nuanţe
de alb, verde, roz şi albastru dăruindu-ne o cronică
sufletească memorabilă, un parcurs la fel de
emoţionant ca primul pelerinaj în Ţara Sfântă păstrat
în suluri de pergament şi papirus, cel al călătoarei
neobosite Aegeria, pornite acum destule veacuri, cu
identic alean, din alt colţ al Europei spre a-şi împlini
un vis la fel de miraculos ca şi azi: rezonanţa fiinţei

profunde cu arpegiile translucide ale sacrului
sempitern şi dintâi în cetatea “inimă-a-pământului”.
Iar mai încolo, primprejur şi alături, popasuri
duhovniceşti cât o viaţă, cât un întreg şirag de
tomuri teologice traduse din limbi străvechi pe
înţelesul oricui are urechi de-auzit şi suflet de-nţeles,
lângă clopotele din Ierihon sau la izvorul lui Ilie, la
gingaşul Betleem sau în tulburătorul Ghetsimani, pe
dalele lucioase ce alcătuiesc Via Dolorosa ori prin
nisipurile arzătoare din pustiul Iudeei.
Incandescenţa este aşadar cuvântul de ordine
ce îmi bate în tâmple când citesc stihurile mlădioase
şi curate ale Veronicăi Balaj, adică atingerea acelui
alb străluminat şi de neatins cu mâini omeneşti din
chiar para focului, o purificare necesară şi o călire
pentru greul vieţii fiecăruia, merinde candidă
(fiindcă cele două concepte, flacăra incandescentă şi
candoarea sufletească se unesc la rădăcina latinească
a etimonului lor, după cum şi simte un cer al gurii
dedat cu mirodeniile idiomurilor clasice) pentru

toate drumurile înapoi; adică înapoi acasă (fiecare pe
la casa cui ne are) şi înapoi aici, în Ţara Ţărilor,
lângă Marea Mărilor la Cartea Cărţilor, unde o parte
din sufletul poetei dar şi din al nostru va rămâne, gaj
al iubirii de perfecţiune şi al nostalgiei paradisiace,
in saecula saeculorum. Amen!

Claudiu T. Arieşan

The Inner Light

I have always been very impressed with the
fascination that sunlight holds for Veronica Balaj
and her work. There is no room for darkness and
obscurity in her delightful encounters with her
fellow creatures or her readers. Everything is basked
in the charmed brightness that animates her and
awakens her creative force. And when her soul’s
journeys become real and take her “on the scene”,
under the translucent shimmer of eternal summer, in
mankind’s spiritual and dreamlike capitals – Rome,
Athens or Jerusalem – the contact with her own
euphoria causes a genuine explosion of verses and
colours, enthusiasm and slowly-chanted gratitude for
the good and the beautiful existing on earth and in
heaven.
My words may sound like a psalm, but this is
neither my merit, nor my fault. It is simply the

constant joy that invigorates lines about a feeling of
great longing embodied in a poem. Such feeling is
offered to us as it was in the early days of ancient
poetics, and as it is in the poem that opens this
volume of initiation into the world of the sacred: the
“living essence” floating “between the earth and the
stars”, the Holy City itself.
As Sol invictus is not only a flash of light, but
also a source of peaceful warmth, the incantations
and the psalms created by the poetess of the Danube
and Pontus transcend white, green, pale red or blue
walls and fortresses and make up a unforgettable
spiritual chronicle. This chronicle is as touching as
the papyrus or parchments scrolls about the first
pilgrimage to the Holy Land, that of the tireless
traveller Aegeria who, many centuries ago, set out
on a journey from a different part of Europe,
yearning to see her miraculous dream come true: to
feel the echo of the primeval, everlasting sacredness

in her heart, in the fortress that is “the heart-of-theearth”.
Now and again, the chronicle speaks of life-long
stays as rich in spirituality as heaps of theological
tomes translated from ancient languages for those
who keep their ears and their hearts open, near the
bells of Jericho or Elijah’s spring, in the fine town of
Bethlehem or the deeply moving Ghetsemane, on
the shining slabs of Via Dolorosa or the burning
sand of the Judean desert.
Incandescence is, therefore, the word that
comes to my mind when I read the graceful and pure
lines that Veronica Balaj has written – that bright,
searing white colour that human hands cannot touch,
that flame bringing the necessary purification and
hardening for life’s trials, that “candid” nourishment
(the two concepts, incandescent flame and spiritual
candour, have the same Latin root, as a mind used to
classical idioms will guess without delay) we need
on our road back home (each of us returning to

where we belong) and also back here, in the Land of
All Lands, near the Sea of All Seas, where the Book
of All Books is, where part of the soul of the poetess
will remain as a pledge of the love of perfection and
longing for Paradise, in saecula saeculorum. Amen!

Traducere Antuza Genescu după
text Claudiu T. Arieşan

Ierusalim, Jerusalem

Ierusalim, Jerusalem
E departe, îmi zic
apoi, amăgitor
de aproape
îmi pare
calea iniţiatică
spre Ierusalim, Ierusalem
nu-mi amintesc
deîndată
câte drumuri
am dus
la bun sfârşit
ori, câtă parte
din mine-am pierdut
unde-am ratat
esenţă vie
să fiu
sau măcar,
o clipă-mblânzită...
acum, ne-apropiem

4

Veronica BALAJ

Jerusalem, Jerusalem
Deceitful,
the path of initiation
to Jerusalem
seems
far away
yet close enough
right now
I do not remember
how many roads
I have travelled
or how much of me
I have lost
where I have missed
the living essence
my chance to exist
or a gentle moment…
now
we are coming closer
to the citadel

5

Ierusalim, Jerusalem

de cetate
maşina condusă
de Menachem
înaintează încet
sub cerul
ca un semicerc
peste liniştea
venită şi ea
dintr-un început
misterios
legând
clipa mea
de-o altă viaţă
tainică
oraşul se-arată plutitor
între pământ
şi stele
ziduri albe, doar albe
ne-nconjoară pe noi
şi-ntreg Ierusalimul

6

Veronica BALAJ

Menachem
is driving the car
slowly
under the sky
resembling a semicircle /
breaking the silence
that is coming
from a mysterious beginning
connecting my moment
with another
mysterious life
the city
seems to float
between the earth
and the stars
white walls, white walls only
surround us
and the whole Jerusalem
we are like bodies
woven in a song
a wordless song…

7

Ierusalim, Jerusalem

asemeni unor trupuri
în cânt împletite
cânt fără cuvânt...
trecem pe sub
o harpă imensă
la intrarea
în mult visatul
Ierusalim, Ierusalem
îngerii
acordează incantaţii
sacre
plutind
între vremea dintâi
şi chemarea
din urmă
a Fiului Omului.
4 decembrie 2012

8

Veronica BALAJ

we are passing
under a huge harp
at the entrance
in the long-dreamt-of
city of Jerusalem, Jerusalem
the angels
are tuning up
sacred incantations
floating between
the beginning of time
and the last call
of the Son of Man.

9

Ierusalim, Jerusalem

Oraşul cosmic
Umbra zidului
celei mai vechi porţi
din Cetatea Sfântă
mă apără de soare;
îmi sprijin spatele
de piatra gri
într-un oraş alb
clipele tropăie
în sus, în jos
prin istorie şi evanghelii
ca nişte vietăţi necunoscute
bătăile
inimii mele
se destramă departe,
tocmai
în apele Cedronului,
singuratice,
nici un trecător pe-aici
nu-i urmaşul

10

Veronica BALAJ

The Cosmic City
The shadow of the wall
of the oldest gate
in the Holy City
protects me from the sun;
I am leaning
on the grey stone
in a white city;
moments run
with heavy steps
up and down
through history and gospels
like unknown creatures;
my lonely heartbeats
stop somewhere
far away
in the Cedron stream;
there is nobody here
not even one descendant
of King Solomon’s soldiers;

11

Ierusalim, Jerusalem

vreunui ostaş
de-al regelui Solomon
puţini ştiu
cât a plătit
neuitatul David
să cumpere colina
pe care-a fost
jertfelnicul cel mare
şi la ce ne-ar folosi
să socotim
paşii îngenuncheaţi
la Zidul Plângerii
ori câte dorinţe urcă
la ceruri?
turişti grăbiţi,
împart oraşul
în amintiri proprii,
fotografii
detalii, stop cadre ..
doar dincolo
de ferestrele caselor

12

Veronica BALAJ

few people know
how much the King paid
to buy the hill
where the great altar
was raised
what would be the use
of counting
the footsteps ending
at the Wailing Wall
or how many wishes
rise to heaven/
hurried tourists
divide the city
between their memories
photographs
snapshots
freeze frame shots…
prayers
for the Cosmic City
are said
in the holy language

13

Ierusalim, Jerusalem

se mai rostesc
rugăciuni
în limba sfântă
pentru
Oraşul Cosmic.
2 decembrie 2012

14

Veronica BALAJ

only behind
the windows
of the houses.

15

Ierusalim, Jerusalem

Strada aerului
Maicii Nicolaida, din Ierusalim
E-o săptămână
verde,
înflorită-n mine
las în urmă poezia lumii
şi fredonez
șalom, șalom, șalom...
pe Strada Aerului
din Ierusalim,
coborâm, coborâm
prin înserarea care duce
spre lume,
şi cer
Maica Nicolaida,
micuţă, tânără şi agilă,
mă-nsoţeşte prin amurg
ca un desen
misterios, nedescifrat…

16

Veronica BALAJ

The Air Street
To Mother Nicolaida of Jerusalem
A new week
has coloured
my inner world green
I leave behind the poem of light
and start humming
Shalom, Shalom, Shalom…
in Jerusalem
we go down and down
on Air Street
one end of the nightfall
leads to the world
while the other
leads to the heavens
Mother Nicolaida
tiny, young and supple
accompanies me in the twilight
like the drawing

17

Ierusalim, Jerusalem

în mişcare
vecin cu paşii noştri
e Zidul Plângerii, adânc săpat
la stânga privirii noastre
la dreapta, e timpul
nerostit…
din fortăreaţa serii
creşte-o aripă
de înger, singuratecă
în jur pluteşte
un flux enigmatic
nu sunt copaci,
nu sunt nici păsări
suntem naufragiaţii
de pe-o stradă suspendată
între acum
şi ce va fi să fie
oare,
drumul e în noi
sau înapoi?
Îngere, ajută-ne

18

Veronica BALAJ

of an unsolved
moving mystery…
neighbouring our steps,
The Wailing Wall
– dug deep
to the left of sight
to the right of time
in silence
a wing is growing
from the evening citadel,
an enigmatic flow
is floating around,
there are no trees,
there are no birds,
we are shipwrecked
on a street suspended
between the now
and the not yet.
I wonder
is the road inside us
or behind us?

19

Ierusalim, Jerusalem

să nu ratăm
călătoria
prin această înserare
iată, Maica Nicolaida
are mâna sa
prelungită
în inima ta
o simt cum zvâcneşte,
Îngere,
această înserare
ne-ar putea lega.
5 decembrie, 2012

20

Veronica BALAJ

Angel, help us,
so we shall not miss
the trip
through nightfall.
Look, Mother Nicolaida
has stretched her hand
into your heart
I can feel it thumping,
Angel,
this nightfall
might join us together.

21

Ierusalim, Jerusalem

Lumina din Ierusalim
Seminţe de soare
cad pe caldarâm
cântecul cocoşului
de pe casa lui Petru
continuă
să vestească
zorii
unei transcendenţe
ne-ar trebui
al treilea auz
să percepem
sunetul cosmic...
degeaba purtăm
arginţi în buzunare
şi scurt,
înclinăm capul
smeriţi;
sub unghii
ne crește

22

Veronica BALAJ

The Light of Jerusalem
Sun seeds are falling
on the pavement
the crow of the cock
on Peter’s house
still announces
the dawn
of transcendence
we would need
a third ear
to perceive
the cosmic sound…
in vain do we carry
silver coins in our pockets
and nod our heads
briefly
in humbleness;
under our fingernails
we feel
the petty satisfaction

23

Ierusalim, Jerusalem

mulţumirea meschină
că n-am luat parte
la dărâmarea
templului din Ierusalim
şi ne retragem
sub umbrela
roşie
a ghidului de grup
lumina din oraşul sfânt
se-aşează peste noi
cu rost îngeresc
legiuind un ritual nedescifrat
şi ne spală
disperările,
devastările interioare,
sau flacăra de lumânare
a credinţei noastre.
12 decembrie, 2012

24

Veronica BALAJ

that we were not there
when the temple of Jerusalem
was destroyed
and we run
under the guide’s umbrella;
the light of Jerusalem
is a spiral
of angelic significance
it sanctions
a consecrated ritual
and washes away
our desperation,
our inner struggle,
or puts out
the candle light
of our faith.

25

Ierusalim, Jerusalem

Tăcerea albă din Ierusalim
Ziduri albe,
albe cât văile lunii
înfăşurând
ca o lesă din tăcere
casele /
diguri albe,
cu luciri tămăduitoare
apără
însingurarea rugăciunilor...
timpul
mai înfloreşte ici-colo
în leandrii roz-siclam
(singura culoare îndrăzneaţă)
într-un oraş
solemn
unde reclamele sclipitoare
ar fi de prisos
umbra lui Isus
ne face

26

Veronica BALAJ

The White Silence of Jerusalem
White walls,
white as the moon valleys,
like a silent collar
around the houses,
the white embankments
with healing glows
protect
solitary prayers
white time
sometimes blooms
like pink oleander flowers
(pink is the only daring colour)
in a solemn city
where glossy advertising
would be useless
Jesus’ shadow
makes us
keep our oceans of thoughts
to ourselves

27

Ierusalim, Jerusalem

să tăinuim în noi
oceanele noastre
de gânduri trecătoare
smeriţi
şi temători
pelerini fiind
păşim
prin orasul-inimă-a-pământului
înfioraţi
c-am putea deveni
cânt de păsări celeste
răscolind, cu impietate
tăcerea albă
a Ierusalimului.

28

Veronica BALAJ

we,
humble
and fearful pilgrims,
walk through
the city-the-heart-of-earth
and shiver
with the thought
that we might turn
into celestial bird songs
and break
the white silence
of Jerusalem
with our impiety.

29

Ierusalim, Jerusalem

Zidul plângerii
Sclipiri de rugăciuni
plutesc în aerul
tulburat de şoapte
fragmente
de hârtii cu înscrisuri
strecurate
între cărămizile zidului sacru
par
file din cărţile vieţii
celor veniţi aici
să pună
rugăciunea
„shaharit”
pe fruntea dimineţii
sau,
„minha”
pe lumina amiezii
precum vechii evrei...
smalţul nopţilor

30

Veronica BALAJ

The Wailing Wall
Glimpses of prayers
float in the air
astir with whispers
fragments of papers
with written proofs
slipped
between the bricks
of the holy wall
leaves from the book of the lives
of those who come here
to mark
another morning
with the Shacharit
or another shining afternoon
with the Mincha
as the old Jews did…
the nightfall
gleams
like a confession

31

Ierusalim, Jerusalem

acoperă confesiv,
cuvintele din
„arvit”
rugăciunea de seara,
după legea şi sfânta
norma...
în amurgul potolit,
adastă grupul
unor fete-soldaţi
cu măştile de gaz
atârnate la gât
ştiind cât înseamnă
o gură de oxigen,
par eroice
lângă locul sacru
unde,
în seminţe de taină
vor încolţi
dorinţele lor...

32

Veronica BALAJ

covers
the words
of the Arvit,
the evening prayer…
as the law
and the holy canon
say…
in the peaceful twilight
I can see girl-soldiers
wearing gas masks
around their necks
they know what
a mouthful of oxygen means
they wait in silence
to come closer
to the sacred place
where
their desires
will germinate
in mysterious seeds…

33

Ierusalim, Jerusalem

Ierusalimul

imaginar

Mi l-am închipuit
ca pe-un oraş
cât limpezimea
unei flăcări stranii,
selenare,
în care
nu conta dacă
o stradă urcă
alta se aţine dreaptă
hipnotic,
fără să pot calcula
de cate ori,
soarele, acelaşi
ca pe vremea Învăţătorului
a urcat
pe colina cumpărată
de David
pentru
a construi un jertfelnic

34

Veronica BALAJ

Imaginary Jerusalem
I imagined it
as a city
as bright
as the strange flames
of the moon,
a city where
it did not matter
whether one street went up
and another went straight ahead;
this, of course, I imagined under
hypnosis
so I could not count
how many times
the sun,
the same sun
as in the Master’s time,
climbed the hill
that David had bought

35

Ierusalim, Jerusalem

(cel mai mare)
şi, desigur,
n-am pus la socoteală
porţile Ierusalimului
zidite
după legi secrete
divine,
nici pelerinii,
mereu alţii,
ameţiţi de sacralitate
de-atâta misterioasă vibraţie
cu privirea fugară
ba spre cer,
ba spre pământ.
Prin porţile Ierusalimului,
orice-ar trece spre
mările cerului deschise
îşi pierde
sinele.

36

Veronica BALAJ

to raise an altar
(the greatest altar)
and, of course,
nor did I count
the gates of Jerusalem
that were built
after secret,
divine laws
or the pilgrims,
always different,
dizzy with sacredness,
with so much
vibrating mystery,
their eyes flashing
now to the sky
next to the ground,
so that
through the gates of Jerusalem
they lose
their self
to the seas opening
in the sky.

37

Ierusalim, Jerusalem

Ierihon
Iată-mă aşadar,
Doamne,
iată-mă,
în aceasta parte
de lume veche...
simt o derută
lăcrimoasă;
încotro
s-o iau prin Ierihon?
încotro aş găsi oare
măcar umbra
biblicelor ziduri
pe care le caut
cu gândul
deşi, recunosc,
nici măcar înălţimea lor
cu privirea-mi
n-aş putea
s-o măsor

38

Veronica BALAJ

Jericho
Here I am,
my Lord,
here I am,
in this part
of an old world…
I am confused
and about to cry
where should I go
in Jericho
where would I find
at least the shadow
of the Biblical walls
that my thoughts
have been searching
Although
I must admit
that should I be able
to imagine them
in my mind’s eyes

39

Ierusalim, Jerusalem

de-ar fi să
mi le imaginez
şi, nicidecum, n-aş rezista
sunetului prăbuşirii lor
(m-ar asurzi)
Doamne, pe-aici,
nu mă îndur a mărşălui
ca un pelerin
conştiincios
păşesc temătoare...
dacă trezesc
printr-o-ntâmplare
miraculoasă,
vreo frază biblică?
sau vreo poveste
de iubire vinovată
care tulbură încă
nopţile
înduplecând întunericul
să-i fie pavăză?
stau lângă palmierii

40

Veronica BALAJ

I could not even guess
how tall they are
I could never endure
if they collapsed
their crashing sound
would deafen me
Lord, on this road
I cannot march
like a resolute pilgrim
I can only walk in fear…
what if
I happen to awake
a Biblical phrase
or a story
about innocent love
that still troubles
the nights
begging the darkness
to protect it?
I am standing
near the solitary palm trees

41

Ierusalim, Jerusalem

solitari şi ei
norii au plecat
în alte ceruri
fără legătură
cu acestea câte sunt
sau cu
luptele frânte-n Ierihon
ştirile despre
vechea cetate
au pornit pe mări
departe,
neştiute de mine, eu,
crâmpei
din fărâma de-ntrebări
a lumii...
Ecleziastule,
mă poţi ajuta,
să biruiesc
frumuseţea
vieţii
trecătoare?
Octombrie, 2012

42

Veronica BALAJ

the clouds
have also left
for other skies
they have cut any connection
with these skies
with the battles of Jericho
the news
about the old fortress
have gone to sea
far away
from me
I am just a small part
among the world’s
few questions…
Preacher,
can you help me
to overcome
the beauty
of this passing life?

43

Ierusalim, Jerusalem

Izvorul miraculos
Izvorul Sfântului Ilie
are apă dulce
descântată
din apă sărată
ne poate vindeca
felurite culori de păcate,
sau,
cânturi împovărătoare
pentru numărătoarea
din urmă
ploile din noi
visele cu diguri,
sau chiar,
amăreala care,
cade uneori
din luna plină...
ne-nghesuim, aşadar,
toţi ajunşi aici
lângă izvor

44

Veronica BALAJ

Miraculous Spring
Saint Elijah’s spring
is salty water
turned sweet
with a spell
it can heal us
from various sins
or burdening songs
before
the last count
the rains in our hearts
the dams in our dreams
or even the bitterness
that sometimes
the full moon
pours down
upon us…
so we are all jostling
here in Jericho
near the spring

45

Ierusalim, Jerusalem

spre amiază
la Ierihon, să ne spălăm
cu stropi de soare
şi transcendent
japonezi, ruşi, ucraineni
şi eu ,
ne-aşezăm frumos
dorinţele
în rânduri nevăzute
suntem
pelerinii clipei
suntem evadaţii zilei...
privirea poliţistului
de la intrare
mă ţintuieşte
nedumerită
e arătos,
cu embleme şi insigne
prinse pe uniforma elegantă
ştiu, fac nota discordantă
am părul blond

46

Veronica BALAJ

towards noon
to be washed by the sun
and transcendence
Japanese, Russians, Ukrainians
and I /
we all lay our desires
in invisible rows
we are the pilgrims
of the moment
we are the fugitives
of the day…
the bewildered policeman
at the entrance
is staring at me
he looks nice
with his emblems and badges
on his neat uniform
I know,
my light hair
makes me conspicuous
a young Arab

47

Ierusalim, Jerusalem

şi mă-nsoţeşte
un tânăr arab
care-mi descifrează, (culmea),
în româneşte
tainele izvorului
prin citate biblice
e momentul
să-mi limpezesc obrajii
cu apă veche,
sfinţită
stropii săi, pare,
că-mi găuresc îmbrăcămintea
mi se zbat în suflet
ca o pasăre
oprită din cânt
mă simt aleasă,
iradiez,
sunt colorată
de naivitate
am bucăţi de fericire
lipite pe trup

48

Veronica BALAJ

accompanies me
and translates for me
the secrets of the spring
in Romanian (imagine that!)
with Biblical quotations
it’s time
I wash my face
with old
holy water,
the drops
seem to make holes
in my clothes
they struggle in my soul
like a bird
that had to stop singing
I feel chosen
I’m glowing
naivety
puts colours on my cheeks
I have shard of happiness
stuck on my body

49

Ierusalim, Jerusalem

lumea se-arată
senină, roşcovie,
sunt exaltată
dar aşa-mi şade bine
rusoaica de lângă mine,
şi-a lăsat încălţările
în mâna soţului
rămas pe margine
si, desculţă,
păşeşte-n apă
ca pe ace...
îşi albăstreşte
şi mai mult ochii
cu picăturile
din căuşul palmei
culorile
baticului său înflorat
se risipesc în văzduh
Sfântul Ilie
cred că poartă
o pelerină azurie...

50

Veronica BALAJ

the world seems
green and shiny and reddish
I feel exhilarated
but it suits me
the Russian woman beside me
has left her shoes
in her husband’s hand
he is just a bystander
barefoot,
she steps into the water
full of fear…
her eyes turn bluer
when she washes her face
with water
from the cup of her hand
the colours
of her headdress
spread in the air
Saint Elijah
must be wearing
a blue mantle

51

Ierusalim, Jerusalem

rochia mea
capătă
unduiri de ape
mulţumesc, Doamne,
că sunt năucită
într-atât încât,
să cred
în bunătatea lumii.
Luni, 3 decembrie, 2012

52

Veronica BALAJ

my dress
ripples like the sea
thank you, Lord
I am so bewildered
that I believe
in the kindness
of the world.

53

Ierusalim, Jerusalem

Clopotele din Ierihon
Concert
izbăvitor de întrebări
dangătul clopotelor
din Ierihon
se preface-n păsări
cereşti
altele, scapără
în atingere
cu Muntele Ispitirii
aflat în preajmă
şi urcă spre galaxii...
în fiecare dimineaţă,
începe
cu note joase, calme
imprevizibile-n mişcare
pot da în clocot
cristalin, sincer,
apoi,
profund, sfâşietor,

54

Veronica BALAJ

The Bells of Jericho
A concert
of redeeming questions
the dinging bells
of Jericho
turn
into celestial birds
sparkle
when they touch
the Mount of Temptation
and climb up towards the galaxies…
every morning
the concert starts
with low
calm
unpredictable notes
they can sound
like the boiling sea
or clear as a bell
then deep, heart-breaking

55

Ierusalim, Jerusalem

de iertare
sunete târzii,
ca-o-nţelepciune
tulbură zarea
altele, aspre, severe,
într-o lungă atenţionare
alunecă moi,
din ce în ce mai sfârșite...
o incantaţie cheamă
ceva nedefinit,
răcoarea proteguitoare
a nopţii pluteşte-ntr-o răsuflare
miraculoasă
izvodită
pentru temelia
zilei de mâine...

56

Veronica BALAJ

forgiving
late sounds
like wisdom
trouble the horizon
like a prolonged warning
they float softly
and smoothly
an incantation calls
for something indefinite,
the protective coolness
of the night
floats with a miraculous
breath of fresh air
for tomorrow’s foundation…

57

Ierusalim, Jerusalem

Betleem
Fără de pată,
fără de umbră
e clipa sosirii
în Betleem
fără de pată,
fără de umbră
a fost clipa
de taină
sălăşluită
în Ieslea Naşterii /
Maica Nicolaida
coboară scările
înguste foarte,
ca într-un ritual
de chemare-întâmpinare
o urmez smerită
am rang
de muritor onest
împăunat cu păcate

58

Veronica BALAJ

Bethlehem
No stains
no shadows
cast upon
the moment of arrival
in Bethlehem
no stains
no shadows
cast upon
the secret moment
in the Manger /
Mother Nicolaida
climbs down
the very narrow stairs
like in a ritual
of calling-greeting
I follow her humbly
I am
an honest mortal
dressed in sin

59

Ierusalim, Jerusalem

totuşi, îmi pare
că mi-e-ngăduit
s-aud
cântecul magilor
ieslea are contur
gri-verzui
cu miros de fân
edenic,
ochiul meu
pătează lumina
un glas cântă
difuz,
veniţi, veniţi
la Betleem!
Se zice că-i bine
să scriu bileţele
cu dorinţi /
le pun laolaltă
cu altele, străine,
lumina difuză
coboară în mine

60

Veronica BALAJ

yet
I seem to be allowed
to hear the song
of the Three Magi
the Manger
looks
greenish-grey
smells
like greenish-grey hay
my eye
is a stain on the light
a muffled voice sings
come, come
to Bethlehem!
People say
it is good
to write down your wishes /
they put them together
with other people’s wishes
diffuse light
descends in myself

61

Ierusalim, Jerusalem

bâjbâi,
să mă regăsesc/
de-acum, îmi va merge
numai bine
marea speranţă
s-a născut aici
Doamne-ajută!
afară,
în desfăşurare de amurg
începe-o cununie
o viaţă-n doi,
nunta la Betleem
e între real
şi fabulos
umbra mea ba-i costelivă
ba grasă, stângace
m-amestec şi eu cu nuntaşii
maica Nicolaida aude
sunt sigură,
corul de îngeri
slujind...

62

Veronica BALAJ

I’m groping
for myself
from now on
everything will go well
the great hope
was born here
Oh, Lord, send prosperity!
Outside
in the twilight
a wedding starts
two people together for life
in Bethlehem
a wedding is between
the real and the fabulous
my shadow
now thin,
next moment fat and clumsy,
I mingle with the guests
I am certain that
Mother Nicolaida can hear
the choir of angels singing…

63

Ierusalim, Jerusalem

nu credeam să existe
atâţia trandafiri bordo
legaţi în coroane
de noroc
plutitoare
peste-o singură seară
din Betleem.

64

Veronica BALAJ

I never imagined
so many wreaths
of claret roses
tokens of good luck
floating
on one evening
in Bethlehem.

65

Ierusalim, Jerusalem

Ghetsimani (I)
Strada se deşiră
printre ziduri albe
şi mici ateliere
de croitorie
unde sunt însăilate
ţesături şi
minute în formă de stea
involuntar
îmbrăcăm secundele
cu felurite
impresii particulare
preluăm lumea
în cadre mişcătoare
solubile-n uitare
urcăm, coborâm
spre Grădina Ghetsimani
eu
şi maica Nicolaida
laolaltă cu turiştii

66

Veronica BALAJ

Gethsemane (I)
The street falls apart
among white walls
and small tailor shops
where fabrics are basted
and minutes are sown
to form stars
involuntarily
we dress the moments
in various
private impressions
we place the world
in moving frames
easy to forget
we go up,
we come down
from the Garden of Gethsemane
I
and Mother Nicolaida
and the other tourists

67

Ierusalim, Jerusalem

care iluzionându-se,
aduc imaginea
Mântuitorului
făurită de ei
s-o aşeze
sub măslinul sacru
în faţa căruia
stau perplexă
ca şi cum
pământul
ar fi crescut amestecat
cu verdele
în chip de copac
florile nebune
(cum e-ngăduit
să fie numite aici),
se petrec în culori
ţipătoare
şi desfid sacralitatea
pelerinii rătăcesc
prin trecutul-prezentul

68

Veronica BALAJ

whose illusions
create their own
Saviour’s image
and place it
under the holy
olive tree
that I stare at
in perplexity
as if the ground
grew in the shape
of a green tree
the crazy flowers
(we may call them
like that here)
are a sea
of loud colours
and defy sacredness
pilgrims wander
through the past and present
of the Garden of Gethsemane
always taking

69

Ierusalim, Jerusalem

Grădinii Ghetsimani
greşind mereu
direcţia
spre veşnicie
un cameleon agil,
speriat,
sare dintr-o scorbură
în plină lumină
unde suntem totuşi?
deasupra
paşilor Învăţătorului
sau
în biserica ridicată
din umbra lui?
Mă văd făcând acrobaţie
pe linia
subţire
dintre mister şi-ngăduit
e o bucurie
sa-mi ţin echilibrul
între ce-a fost
şi ce stă scris
să fie.
Ierusalim 24 Octombrie, 2012

70

Veronica BALAJ

the wrong way
to eternity
a quick
scared
chameleon
jumps out of a tree hollow
in full daylight;
but where are we?
Are we following
the Master’s steps
or are we
in the church
built on their shadow?
I can see myself
dancing
on the thin line
between mystery
and revelation
I am happy
to find my balance
between what has been
and what is yet to come.

71

Ierusalim, Jerusalem

Ghetsimani (II)
Gradina Ghetsimani
ar trebui văzută noaptea
altfel,
soarele,
o floare galben arzândă
topeşte povestea ştiută
şi-alunec
în partea sa nevăzută
între mine
şi lume
între ieri şi azi,
cadenţează aparenţe …
trunchiul măslinului
crescut
din cuvântul biblic
pare-a fi
tânguirea
unor râuri
contorsionate

72

Veronica BALAJ

Gethsemane (II)
The Garden of Gethsemane
should be visited
at night
otherwise
the sun,
a burning yellow flower,
will melt the famous story
and I shall slip
into its unknown part
between myself
and the world
appearances
keep the rhythm…
the trunk
of the olive tree
grown from
the Biblical word
echoes
the wailing

73

Ierusalim, Jerusalem

cu albiile secate
strâns,
dureros
îmbrăţişate
din rădăcini
urcă
aburi de taină,
ce mi se-aşază pe umeri
în chipuri
fantaste…
gândul meu
e-o sămânţă
neroditoare, străină
în Grădina Ghetsimani
Ottawa, 28 decembrie 2012

74

Veronica BALAJ

of contorted rivers
and their dry beds
caught in a tight
painful
embrace…
strange
secret steam
rise from the roots,
sit on my shoulders
take imaginary faces
my thought
is a barren seed
in the Garden of Gethsemane

75

Ierusalim, Jerusalem

Ghetsimani (III)
Ochii magici
deschişi în scorbura
măslinului sacru
duc prin rădăcini
spre centrul pământului/
oricum m-aș apropia
vederea mea se-nchide
aş vrea
să-mi ating
obrazul
în gest iubitor
de trunchiul pământiu
al copacului
adânc ridat
de parcă
râuri
s-ar scurge
şi-ar plânge căzute din cer
o sevă demiurgică

76

Veronica BALAJ

Gethsemane (III)
Magic eyes
open in the hollow
of the holy olive tree
lead through the centre
of the earth
no matter how I draw near
my sight fades
I would like
to touch
my cheek
as a token of love
for the tree trunk
the burrows in the bark
resemble
rivers of tears
falling from the sky
the sap of the demiurge
supports the crown
on which angels

77

Ierusalim, Jerusalem

susţine coroana
pe care,
în taină,
păşesc îngerii
trimişi
să numere
întrebările omenirii
frânte
pe verticala
dintre
ţărână şi cer.
Ottawa, 28 decembrie 2012

78

Veronica BALAJ

step in secrecy
when they are sent
to count
the questions of the world
left unfinished
on the vertical line
between the ground
and the sky.

79

Ierusalim, Jerusalem

Ghetsimani (IV)
Profeţia
s-a-mplinit aici
tăcerea
din noaptea
trădării
e-un labirint
primordial
cu ţărmuri nevăzute
mişcătoare,
se-apropie,
dispare
precum aripi
de păsări…
copacul biblic
sub ochii mei
pare-o vedenie
sunt doar
iluzia
eului meu

80

Veronica BALAJ

Gethsemane (IV)
The prophecy
came true here
the silence
in the night
of the betrayal
is a primordial
labyrinth
with invisible
moving borders
it comes closed
it vanishes
like bird wings…
the Biblical olive tree
under my eyes
seems an apparition
I feel I am
just an illusion
of my boiling ego
I am a mixture

81

Ierusalim, Jerusalem

clocotitor
sunt amestec
de lună,
apă
şi pământ…
prin oglinzi
enigmatic
lucind în mine
alunecă
paşii Apostolilor
umbra Învăţătorului
o caut
într-o chemare
de taină
zadarnic mă văd
păşind
sub un soare
primordial …

82

Veronica BALAJ

of moon,
water
and earth…
enigmatic mirrors
reflect
the Apostles’ steps
in myself
I am looking for
the Master’s shadow
in a secret call
in vain
do I see myself
walking under
a primordial sun…

83

Ierusalim, Jerusalem

când o lumină
primordială
mă-mbată
nimic nu-nţeleg
mă-ncearcă
o teamă străină, divină.
Ottawa, 29 decembrie 2012

84

Veronica BALAJ

baffled by
primordial light
I understand nothing
and I experience
a strange
divine
fear.

85

Ierusalim, Jerusalem

Ghetsimani (V)
În Grădina Ghetsimani
s-ar fi cuvenit
s-aduc ofrandă
măcar un cântec
şoptit, rostit
scurt
cât o rugă
fierbinte
la ceas
de cumpănă
un cânt… de cumpănă
între sacrul mister
şi profana secundă
cât
povestea mea
de viaţă
repetabilă,
pământească,
umbra frunzelor

86

Veronica BALAJ

Gethsemane (V)
I should have made
a sacrifice
in the Garden of Gethsemane
at least I could have sung
or whispered
a short song
like a fervent prayer
uttered
at difficult times
between sacred
and profane seconds
the story
of my life
repeatable,
worldly;
the shadow
of the olive tree leaves
writes unknown words
on my body

87

Ierusalim, Jerusalem

măslinului tăinuitor
îmi scrie pe trup
cuvinte cu sens
necunoscut
în auz,
măsura
unei muzici
secrete
ca un dar
răsună-n mine
şi leagă ziua de mâine
de sensurile vieţii
izvodite peste pământ.
Ierusalim, 20 Octombrie 2012

88

Veronica BALAJ

in my ears,
the rhythm
of a secret song
sounds like a gift
and links my tomorrow
with the meanings
of the world.

89

Ierusalim, Jerusalem

Via Dolorosa
Sunt pe Via Dolorosa
sunt şi văd
şi tremur
deşi
tălpile îmi ard
dogorite
de taina pietrelor
şi de singurătate
locul
lângă mine
e liber /
poate la tine,
în partea cealaltă
a visului
e lună plină
precum nu departe
sunt mări şi oceane în care
vieţuitoare îşi caută căi
secrete

90

Veronica BALAJ

Via Dolorosa
I am on Via Dolorosa
I am there and I see
and I am shivering
although
my soles are burning
from the mystery of the stones
or maybe
from solitude
the seat near me
is free
maybe on the other side
of the dream
where you sit
a full moon shines
as do seas and oceans
from far away,
where creatures search
for their deep,
secret life paths

91

Ierusalim, Jerusalem

de viaţă-n adâncuri
eu tocmai
am părăsit
nişte sărbători
şi nişte ferestre
prin care se văd
alergând cai,
purtând pe şaua lor
fragmente de zile
cu mine, cu tine…
mai sunt ferestre
cu chenar de fum
să ne privim
dac-ar fi să ne-ntâlnim
la ziua sorocită
noi, cei de-acum
din două lumi separate
de zi şi noapte
şi cuvinte-ncremenite
secate de fiori
sau flamă...

92

Veronica BALAJ

I have just abandoned
some celebrations
and windows
through which
one can see
horses running
and carrying
fragments of my days
on their saddles
we could see each other
through other windows
with smoky cases
if we were to meet
on the day
when we were destined
to meet
the two of us
from two different worlds
of days and nights
and frozen
emotionless words…

93

Ierusalim, Jerusalem

nu vor fi atunci
alămuri de bucurie
poate doar
o tăcere albă
ne va cuprinde
ca-ntr-un început
de nouă lume
fără spaime şi fără jocul
zănatec, nestăvilit al trecerii…

94

Veronica BALAJ

no brass band
will play joyful songs for us
maybe just
white silence
will surround us
like in the beginning
of a new world
where there is no fear
and no wayward games
of passing…

95

Ierusalim, Jerusalem

Pustiul Iudeii (I)
L-am crezut
departe,
foarte departe
mi se părea
pustiul Iudeii
iar-acum,
se-ntinde-n faţa mea
galben-fierbinte
arămiu-nisipiu
într-o ardoare
biblică
e un loc
unde
vârsta nu creşte
soarele
nu-l seacă
nu-l îngustează
mai mult

96

Veronica BALAJ

The Judean Desert (I)
I thought
The Judean Desert
was far away,
it seemed
very far from me,
but now
I see it right in front of me
it is hot
yellow and coppery
an intense
Biblical feeling
has led me to a place
where
there is no age
which the sun
does not dry
does not make narrower
and narrower
the fever

97

Ierusalim, Jerusalem

şi mai mult
arşiţa vine dinlăuntru
îl credeam
atât de-ndepărtat
deşi,
l-am purtat
fragmentar
în mine
e-o moştenire
lăsată nouă
ca o arşiţă
de veghe
mai scoatem
din adâncuri
o lacrimă, două
să credem
că putem lua
totul
de la-nceput.
Pustiul Iudeii
e aici,

98

Veronica BALAJ

comes from inside
I thought
it was very far
yet
I had carried
pieces of it
with me
it is a legacy
left for us
it is like heat
watching us
we dig a tear
or two
from deep inside
so that we may believe
we can start
everything
from the very beginning.
The Judean Desert
is here,
and inside myself

99

Ierusalim, Jerusalem

şi e-n mine
e aerul
unei
duminici străine
sau poate-o fi
lumina
de sub
pleoapa lui Isus
rătăcită-n preajmă
doar el știa
că pieirea
şi victoria sa
legate-n una
aveau să fie
după lege...
transcendentul
e-o fata morgana
mă clatin
mă sprijin de imaginea
unor barăci
locuite de beduini

100

Veronica BALAJ

it is the air
of a strange Sunday
or it may be
the light
under Jesus’ eyelid
here
only He knew
that His death
and His victory
altogether
would happen
as the law said…
transcendence
is a Fata Morgana
I can see
Bedouin shacks
around
they have a dog
water is expensive
they carry it
in canisters

101

Ierusalim, Jerusalem

au şi-un câine
apa e scumpă
o aduc în bidoane
soarele, suveranul de foc
pârjoleşte
desenul crengilor
de pe rochia mea
ramurile
imprimate în mătase
devin tăciune
şi flori de nisip
alerg
prin văpaia
galbenă, solară
paşii mei
taie lumina
pare
că sună trâmbiţe
din veşnicie.
Ierusalim, 24 Octombrie, 2012

102

Veronica BALAJ

the sun
is parching
the branches
printed on my dress
they become embers
and sand flowers
I am running
through the yellow flames
of the sun
my steps
are cutting the light
I seem
to have been here
for ever.

103

Ierusalim, Jerusalem

Pustiul Iudeii (II)
E-o lumină
de dincolo de timp
o lumină sălbatică
mă cuprinde
mă domină
e-o lumină
ca dragostea.
Vine totală
peste umbră şi taină
mă scaldă
mă-nalţă
iau formă de nor
pier
mă ridic
şi tot
ea-i biruitoare, acestă
lumină-iubire
imemorială
nu şovăie

104

Veronica BALAJ

The Judean Desert (II)
A light
from beyond time,
a wild light,
covers me
overwhelms me;
this light
like love
hides shadows and secrets;
it washes me,
it raises me to the sky.
I die,
I rise.
The light
still wins.
This immemorial
love-light
does not hesitate.
It enslaves
It is alive, it is strange

105

Ierusalim, Jerusalem

mă înrobeşte
e vie, stranie,
stridentă
acaparatoare
atâta ştiu
că-i soare
şi e vineri
şi sunt în
palma ta, Doamne!
Pustiul
e ochiul divin
deschis
larg
peste vremuri
strig şi păşesc
prin irisul sacru
mai e puţin
şi devin
trăire
lichefiată-n lumină
unde-i oare lumea

106

Veronica BALAJ

striking
and possessive.
All I know
is that
it’s sunny
and it’s Friday
and I am
in Your palm, God!
The desert
is the divine eye
wide open
upon times.
I cry and I take a step
through the sacred iris.
In a little while
my life
will melt under the light
I wonder:
where is the world
that has followed
the Master

107

Ierusalim, Jerusalem

care
l-a urmat,
care-l va urma
pe Învăţător?

108

Veronica BALAJ

and will follow Him
again?

109

Ierusalim, Jerusalem

Vera Iconia (I)
Trăiesc
utopia unei dedublări
întârzii pe Via Dolorosa....
sunt femeia Vera Iconia
aici venită,
să-i opresc
pe aruncătorii de pietre
şi vorbe abisale
drumul în urmă se surpă
în faţă-i
suişul cu trepte eterne
lumini rănite
vârtej de vocale cereşti
cad
peste verbul ateu
izbind neprihănirea
oriunde aş fugi
mă-mpiedic
în propriile-mi lacrimi

110

Veronica BALAJ

Vera Iconia (I)
I live
a utopian double life
I linger
On Via Dolorosa…
I am Vera Iconia
I have come here
to stop
the stone throwers
and words from the depths
behind me
the road has gone,
in front of me
the eternal stairs
wounded light rays
a whirl of celestial vowels
falls down on the atheist verb
and purity is hurt
wherever I run
I stumble

111

Ierusalim, Jerusalem

din lacrimi
şi glasuri izvodite
sapă cangrene
blasfemie în aer, pe cer,
nici păsări nu vor,
martori supliciului să fie
cuvintele între ele se ascut,
las în jur ecou magnetizant
prin viscere de timp,
predestinate, mai nasc un păcat
gândind „Isuse, Doamne,
fă din pietrele lor
arginţi, aur şi aramă,
să numere
prin veacuri
obosind
iată, în schimb,
ţie, această năframă
de vrei, şterge cu ea,
trădarea şi
duratele sale.

112

Veronica BALAJ

on my own tears
gangrenes dig holes
in tears and voices
blasphemy in the air, in the sky
even the birds
don’t want to witness
the torture
words fight against words
I leave a magnetic echo
in time’s bowels
I give birth to another sin
and pray: “Oh, Lord, my God,
turn their stones
into silver, gold and copper,
so that they may count
through the ages
and grow tired.”
Then take this scarf in exchange
and wipe off
betrayal
and all its lasting moments,
if you please.

113

Ierusalim, Jerusalem

Vera Iconia (II)
N-am isprăvit de ţesut
pânza /
pentru veşmântul de nuntă;
e vremea-nserării
dar, ispita mă-ndreaptă
spre Golgota.
Mi-e frică!
trufia şi ura
huiduie neprihănirea
vuiesc glasuri în
clocot de ură
mă seacă
văzduhul arde şi
urc prin teamă
vinovăţia săgetează mila
cad pietre aprinse
laolaltă cu
bucăţi de cer fierbinţi.
Isuse-Doamne,

114

Veronica BALAJ

Vera Iconia (II)
I have not finished / weaving
the cloth /
for the wedding dress;
it’s nightfall
but temptation /
turns my steps to Golgotha.
I’m scared!
Arrogance and hatred
hoot at purity.
Voices are roaring /
in boiling hatred
I’m afraid /
the sky is burning / and
I am climbing through fear.
Guilt / kills compassion
burning stones / are falling
with hot pieces
of the sky.
Dear Lord,

115

Ierusalim, Jerusalem

Sunt Vera Iconia,
lacrimă dau
să stingă vâlvătaia
din glasuri
e-o durere în toate!
de toate!...
răni, de-or fi pe cer
s-apară
în loc de stele,
e pentru că lemnul crucii
pe care o porţi
n-a mai apucat
să-nflorească
sau o fi tăiat
din vreun pom
al grădinii mele
prefăcute-n tăciune?!
Obrazul meu tânăr, din lut
pare biciuit
cu umbre uscate
din ramuri

116

Veronica BALAJ

I am Vera Iconia,
Here is my teardrop
put out the flames
in the roaring voices.
I am scared,
so scared of everything!
If there are wounds in the sky
let them spark
and replace the stars;
Is it because
the wood of the cross
you are carrying
has had no time blossom?
Is it because
it may have been cut
from a tree in my garden
which turned to embers?
My young cheek / made of clay
looks as if burrowed
by shades
of branches

117

Ierusalim, Jerusalem

(să fie plutirea
vechilor păcate?...)
rogu-te,
primeşte astă năframă,
în semn de pământească
întrebare-iertare.

118

Veronica BALAJ

(could they be
the old sins floating?)
Please, take this scarf
as a token
of my worldly question
– my worldly forgiveness.

119

Ierusalim, Jerusalem

Între alte veşnicii,
Muntele Măslinilor
Pe două labe sprijinită,
frica rânjeşte
c-un ochi a noapte
şi altul a lună
vitriolată
îi cânt un descânt
nani, nani, leoaică,
zăludă, bătrână, nani, nani,
amin!
Legea Cuvântului
spune: curaj!
încearcă, poţi, poţi,
urca
Muntele Măslinilor!
Sub braţ port un cireş
pregătit să-nflorească
îl voi sădi
între versanţii

120

Veronica BALAJ

The Mount of Olives,
Among Other Eternities
Leaning on two paws,
fear is grinning,
one eye like the night
the other
like the poisoned moon
I put a spell on it
hush-a-by tigress,
crazy old tigress, rock-a-by
amen!
The Law of the Word
says: be brave!
try, you can, I know
you can climb
the Mount of Olives!
I am carrying a cherry tree
under my arm
it is ready to blossom
I shall plant it

121

Ierusalim, Jerusalem

celor două veşnicii…
Răsuflarea
tăcerii de lut
mi se-alungeşte pe frunte
începe să dogorească
seva cireşului viu,
zvâcneşte
în sângele meu, dar
n-am urcat mai sus
decât umbra
făpturii mele
cu genunchii zdreliţi
rotunjesc pietrele
eu în paşi colţuroşi
un cangur
de-aş fi
aş putea sări
zece linii de arşiţă
laolaltă…
jos, roteşte izvorul
în căutare

122

Veronica BALAJ

between the slopes
of the two eternities…
The breath
of the silence
lingers on my forehead
the sap of the living cherry tree
starts burning
and throbbing in my veins, but
I have not climbed higher
than the shadow
of my body;
my knees scratched,
I round the rocks
me / my rocky steps / me
If I were
a kangaroo
I could jump over
ten lines of heat
altogether…
down there the spring
is spinning and searching

123

Ierusalim, Jerusalem

de ulcioare,
apusul – răsăritul
se leagă printr-o vale,
iscată biblic în cale.
Nu aflu, dar chiar nu e
niciun toiag
niciun jertfelnic.
iată!
umbra Cuvântului vine de sus
mult prea de nepătruns!
Mă prăvălesc!
În braţe, strâns,
cireşul e
un trup de copil
fug în spaimă
acoperită de spaimă
tăişul vocii înalte
îmi spintecă
orele;
în urmă
se-aude, huruie

124

Veronica BALAJ

for pitchers
the sunset – the sunrise
meet in a valley
born as shown in the Bible.
I can’t find a stick,
there aren’t any
there are no altars.
Look!
The Shadow of the Law is up there
much too high!
I’m falling!
The cherry tree
that I am holding tight in my arms
is a child’s body
I am running in fear
I am wrapped in fear
The high-pitched voice
is splitting
my hours
behind me,
I can hear

125

Ierusalim, Jerusalem

veşnicia
peste versanţii muntelui.

126

Veronica BALAJ

eternity roaring
above the mountain slopes.

127

Ierusalim, Jerusalem

Muntele măslinilor (II)
Muntele e-aici
e-aievea
îl pot atinge
cu privirea
Doamne,
numai poeţii
cu-ngăduinţa ta
ar putea avea
nesăbuita-ncredinţare
că văd
cai de foc
traversând
puntea
de aer
şi soare
dintre Poarta de Aur
şi Munte
Doamne,
numai ei pot crede

128

Veronica BALAJ

The Mount of Olives (II)
The mountain is here
it is real
I can touch it
with my eyes
Lord,
only foolish poets
could believe
– if you allowed them –
that they see
horses of fire
crossing
the bridge
of air
and sun
between the Golden Gate
and the Mountain.
My Lord,
only they can believe
that you will make

129

Ierusalim, Jerusalem

că vei face
alte planete
din versurile lor
sau că,
rimele meşteşugite
or să-mbogăţească norii
şi doar ei
îşi închipuie,
cuvântul Tău
înflorind
în inima
muntelui
peste toamnele
şi iernile
lumii.

130

Veronica BALAJ

other planets
out of their lines
or that
their skilful poems
will reach the clouds
and only they can imagine
that they will hear
Your word
flourishing
in the heart of the mountain
above the autumns
and the winters
of the world.

131

Ierusalim, Jerusalem

Pelerini pe Muntele Măslinilor
Intrarea secretă
în Munte
de-am cunoaşte-o
am sta
cuminţi
la rând
ca la-ntâlnirea
de apoi
sau măcar
una epocală
suntem însă
pelerini anonimi
mai credincioşi
decât ieri,
sau poate nu …
urcăm pe drumul
în spirală
ne-agităm,
lăcrimăm,

132

Veronica BALAJ

Pilgrims on the Mount of Olives
If we knew
the secret entrance
into the Mountain
we would wait
in line
as we did
at the last encounter
or as we would do
at an historic encounter;
however,
we are
anonymous pilgrims
more faithful today
than yesterday
or maybe
we do not climb
the spiral road,
we bustle around,
we dash away tears,

133

Ierusalim, Jerusalem

ne pregătim frumos
trăirile
fără să observăm
cum ni se-nverzesc
gândurile
în vârfurile
cedrilor ascuţiţi,
precum
lăncile unor oşteni,
fără seamăn
şi fără moarte
în slujba ta.

134

Veronica BALAJ

we put order in our feelings
and we do not notice
that our thoughts
turn green
at the top
of the tapered
cedar crowns,
like javelins
carried by soldiers,
unique
eternal
in your service.

135

Ierusalim, Jerusalem

Poveste mişcată
laolaltă,
eu şi câţiva îngeri
scheletici
precum sufletul meu,
stăm cocoţaţi
pe hornul casei
feriţi
de veştile bune
şi de umbra
vegetaţiilor
secerate de lumina lunii;
focul s-a stins
când,
flegmatici, scuipam
în ochii flăcărilor,
durerea-i oţetită,
de plictis
arareori,
mai sughiţăm

136

Veronica BALAJ

Angel Story
Me and several
thin angels
as frail as my soul,
have perched
on the chimney
we are protected
against the good news
and the shade
of the vegetation
that moonlight has reaped;
the fire goes out
when we spit
phlegmatically
in the eyes of the flames,
the pain
is bored
sometimes,
we give loud hiccups
over the abyss

137

Ierusalim, Jerusalem

peste abis
şi ne-ntrebăm
cum de nu aflăm
care-i drumul
spre Vislanda
doar zările
n-au luat-o din loc
au totuşi
dimensiuni ordonat-îngrijite
nedumeriţi,
cu ochii noştri
de lupi încolţiţi
scheletici,
mai lăcrimăm
cât viaţa
şi luăm aminte
să-ngenunchem.

138

Veronica BALAJ

and wonder
why we do not discover
the way to Dreamland
since the skyline
has not changed its place
it has preserved
its dimensions;
sometimes
our bewildered eyes
– like those
of skinny wolves
at bay –
shed tears
as bitter as life
and we remember
it’s time
to kneel down.

139

‫תרגום לעברית‪:‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫תרגום לעברית‪:‬‬

‫אוֹמ ֶרת ְל ַע ְצ ִמי‪.‬‬
‫חוֹקה‪ֶ ,‬‬
‫ִהיא ְר ָ‬
‫אַחר‪ָ -‬כּ ְך‪ְ ,‬בּא ֶֹפן ַמ ְשׁ ֶלה‬
‫ַ‬
‫ִמ ָקּרוֹב‪,‬‬
‫נִ ְפ ֶר ֶשׂת ְל ָפנַי‬
‫ילה‬
‫מּוֹב ָ‬
‫ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ִ‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‪.‬‬
‫ירוּשׁ ַליִ ם‪ ,‬יְ ָ‬
‫ִל ָ‬
‫זוֹכ ֶרת‬
‫ֵאינֶנִּ י ֶ‬
‫ַמ ָמּשׁ‬
‫ישׁים‬
‫ַכּ ָמּה ְכּ ִב ִ‬
‫ָע ַב ְר ִתּי ְל ַבסּוֹף‪,‬‬
‫אוֹ ֵאיזֶה ֵח ֶלק‬
‫ִמ ֶמּנִּ י ִא ַבּ ְד ִתּי‪,‬‬
‫יכן ֶה ְח ַמ ְצ ִתּי‬
‫ֵה ָ‬
‫ֶאת ַה ַתּ ְמ ִצית‬
‫ֶשׁל ַמהוּת ַחיַּי‬
‫אוֹ ְל ָפחוֹת‪,‬‬
‫ֶאת ָה ֶרגַע אוֹתוֹ ִא ַלּ ְפ ִתּי …‬
‫ָכּ ֵעת אָנוּ ִמ ְת ָק ְר ִבים‬
‫צוּדה‪.‬‬
‫ַל ְמּ ָ‬
‫ָה ֶר ֶכב ַהנָּהוּג‬
‫ַחם‬
‫ידי ְמנ ֵ‬
‫ִבּ ֵ‬
‫ִמ ְת ָק ֵרב ְבּ ִא ִטּיּוּת‬
‫ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם‬
‫ְכּמוֹ ֶק ֶשׁת‬
‫ֵמ ַעל ַל ֶשּׁ ֶקט‪,‬‬

‫ֲא ֶשׁר גַּם הוּא‬
‫אשׁיתוֹ‪,‬‬
‫ֵמ ֵר ִ‬
‫~ ‪~3‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫תּוֹרי‪,‬‬
‫ִמ ְס ִ‬
‫ְמ ַח ֵבּר‬
‫ֶאת ָה ֶרגַע ֶשׁ ִלּי‬
‫ְל ַחיִּ ים ֲא ֵח ִרים‬
‫יד ִתיִּ ים‪.‬‬
‫ִח ָ‬
‫ָה ִעיר נִ ְר ֵאית ָצ ָפה‬
‫ֵבּין ֲא ָד ָמה‬
‫כּוֹכ ִבים‪.‬‬
‫ַל ָ‬
‫ִקירוֹת ְל ָבנִ ים‪ְ ,‬ל ָבנִ ים ִבּ ְל ַבד‬
‫אוֹתנוּ‬
‫יפים ָ‬
‫ַמ ִקּ ִ‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‬
‫וְ ָכל יְ ָ‬
‫גוּפים‬
‫דּוֹמה ְל ִ‬
‫ָ‬
‫תוֹך ִמ ְזמוֹר‬
‫רוּגים ְל ְ‬
‫ְס ִ‬
‫ִמ ְזמוֹר ְללֹא ִמ ִלּים ‪...‬‬
‫עוֹב ִרים ַתּ ַחת‬
‫ְ‬
‫ֵבל ֲענָק‬
‫נֶ‬
‫ִבּ ְמבוֹאוֹת‬
‫ַה ֲחלוֹם ַהנִּ ְשׁנֶה וְ חוֹזֵר‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‪.‬‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‪ ,‬יְ ָ‬
‫יְ ָ‬
‫אָכים‬
‫ַה ַמּ ְל ִ‬
‫אַשּׁ ִרים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת‬
‫ְמ ְ‬
‫ְמ ַר ֲח ִפים‬
‫אשׁית‬
‫ֵבּין ְז ַמן ְבּ ֵר ִ‬
‫וּק ִריאַת‬
‫ְ‬
‫אַח ִרית‬
‫ָה ֲ‬
‫אָדם‬
‫ֶשׁל ְבּנוֹ ֶשׁל ָה ָ‬
‫‪ 4‬בדצמבר ‪2012‬‬

‫~ ‪~4‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫חוֹמה‬
‫ֵצל ַה ָ‬
‫יוֹתר‬
‫ֶשׁל ַה ַשּׁ ַער ָה ַע ִתּיק ְבּ ֵ‬
‫דוֹשׁה‬
‫צוּדה ַה ְקּ ָ‬
‫ֵמ ַה ְמּ ָ‬
‫ֵמגֵן‬
‫ָע ַלי ֵמ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ‪.‬‬
‫ַבּי‬
‫ֲאנִ י ַמ ְשׁ ִעינָה ֶאת גּ ִ‬
‫ַעל ָה ֶא ֶבן ָה ֲאפ ָֹרה‬
‫ְבּ ִעיר ְל ָבנָה‪.‬‬
‫ָעים ְמ ַמ ֲה ִרים‬
‫ְרג ִ‬
‫ְל ַמ ְע ָלה‪ְ ,‬ל ַמ ָטּה‬
‫ֶדּ ֶר ְך קוֹרוֹת ָה ִע ִתּים וְ ַה ְבּשׂוֹרוֹת‬
‫ְכּמוֹ ַחיִּ ים לֹא ֻמ ָכּ ִרים‪.‬‬
‫ְפּ ִעימוֹת‬
‫ִל ִבּי‬
‫נִ ְפ ָרמוֹת ְל ֶמ ְר ָח ִקים‪,‬‬
‫ַחל ִק ְדרוֹן‬
‫ימי נ ַ‬
‫תוֹך ֵמ ֵ‬
‫ְל ְ‬
‫מּוּע ִטים‬
‫ַה ָ‬
‫אַף ִאישׁ ֵמ ַהנִּ ְמ ָצ ִאים ָכּאן‬
‫יוֹרשׁוֹ‬
‫ֵאינוֹ ְ‬
‫ָלי‬
‫ֶשׁל ִמי ֵמ ַחיּ ֵ‬
‫ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך‪.‬‬
‫יוֹד ִעים‬
‫ְמ ַע ִטּים ְ‬
‫ַכּ ָמּה ִשׁ ֵלּם‬
‫ָדּוִ ד ַה ִבּ ְל ִתּי נִ ְשׁ ָכּח‬
‫ְכּ ֵדי ִל ְקנוֹת ֶאת ַה ִגּ ְב ָעה‬

‫~ ‪~5‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫יה‬
‫ָע ֶל ָ‬
‫ָשׁ ַכן ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַהגָּדוֹל‪.‬‬
‫ַמה ָהיָה עוֹזֵר ָלנוּ‬
‫ְל ַח ֵשּׁב‬
‫ֲדי ַה ְכּ ִריעוֹת‬
‫ַצע ֵ‬
‫ַבּכּ ֶֹתל‬
‫אוֹ ַכּ ָמּה ֵמ ַה ַבּ ָקּשׁוֹת‬
‫עוֹלוֹת ַל ָשּׁ ַמיִ ם?‬
‫ָרים ְמ ַמ ֲה ִרים‬
‫ַתּיּ ִ‬
‫ְמ ַח ְלּ ִקים ֶאת ָה ִעיר‬
‫ישׁיִּ ים‬
‫ַעל‪ִ -‬פּי ִז ְכרוֹנוֹת ִא ִ‬
‫לוּמים‬
‫ַתּ ְצ ִ‬
‫ֲצירוֹת‪ִ ,‬מ ְס ְגּרוֹת ‪...‬‬
‫ְפּ ָר ִטים‪ ,‬ע ִ‬
‫ַרק ָשׁם‪ֵ ,‬מ ֵע ֶבר‬
‫ְל ַחלּוֹנוֹת ַה ָבּ ִתּים‬
‫עוֹד ְמ ַד ְק ְל ִמים‬
‫ְתּ ִפלּוֹת‬
‫ִבּ ְשׂ ַפת ַהקּ ֶֹדשׁ‬
‫ְל ַמ ַען‬
‫קּוֹס ִמית‪.‬‬
‫ָה ִעיר ַה ְ‬
‫‪ 2‬בדצמבר ‪2012‬‬

‫~‬

‫~‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫רוּשׁ ַליִ ם‬
‫יקוֹלאיְ ָדה ִמיּ ָ‬
‫ָל ֵאם נִ ַ‬

‫בוּע‬
‫זֶהוּ ָשׁ ַ‬
‫ָירֹק‪,‬‬
‫תוֹכי‬
‫פּוֹר ַח ְבּ ִ‬
‫ַה ֵ‬
‫עוֹלם‬
‫ירת ָה ָ‬
‫חוֹרי ֶאת ִשׁ ַ‬
‫ירה ֵמ ֲא ַ‬
‫מוֹת ָ‬
‫ֲאנִ י ִ‬
‫ֶמת‬
‫ַמז ֶ‬
‫וּמז ְ‬
‫ְ‬
‫ָשׁלוֹם‪ָ ,‬שׁלוֹם‪ָ ,‬שׁלוֹם‪...‬‬
‫ִבּ ְרחוֹב ָה ֲאוִ יר‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‪,‬‬
‫ִמיּ ָ‬
‫יוֹר ִדים‬
‫יוֹר ִדים‪ְ ,‬‬
‫אָנוּ ְ‬
‫מּוֹביל‬
‫ִעם בּוֹא ָה ֶע ֶרב ֶשׁ ִ‬
‫עוֹלם‪,‬‬
‫ֶאל ָה ָ‬
‫וְ ֶאל ַה ָשּׁ ַמיִ ם‪.‬‬
‫יקוֹלאיְ ָדה ‪,‬‬
‫ָה ֵאם נִ ַ‬
‫ְק ַטנָּה‪ְ ,‬צ ִעי ָרה‪ְ ,‬ז ִריזָה‪,‬‬
‫יעה‬
‫אוֹתי ַבּ ְשּׁ ִק ָ‬
‫ְמ ַלוָּה ִ‬
‫ְכּמוֹ ִציּוּר‬
‫ֻענָח‪...‬‬
‫תּוֹרי‪ ,‬לֹא ְמפ ְ‬
‫ִמ ְס ִ‬
‫נוֹע ַע‪.‬‬
‫ִמ ְת ֵ‬
‫ִבּ ְשׁ ֵכנוּת ִל ְצ ָע ֵדינוּ‬
‫נִ ְמ ָצא ַהכּ ֶֹתל‪ָ ,‬חפוּר ָעמֹק‬
‫ִמ ְשּׂמֹאל ַל ַמּ ָבּט‪,‬‬
‫ָמין ַל ְזּ ַמן‬
‫ִמיּ ִ‬
‫ַהלֹּא ֻמ ְכ ָרז‪...‬‬
‫ירת ָה ֶע ֶרב‬
‫ִמ ִטּ ַ‬
‫צוֹמ ַחת ָכּנָף‬
‫ַ‬
‫בּוֹד ֶדת‪.‬‬
‫אָך‪ֶ ,‬‬
‫ֶשׁל ַמ ְל ְ‬

‫~‬

‫~‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ָס ִביב ְמ ַר ֵחף‬
‫יד ִתי‪.‬‬
‫ֶרם ִח ָ‬
‫זֶ‬
‫ֵאין ֵע ִצים‬
‫פּוֹרים‪.‬‬
‫גַּם לֹא ִצ ִ‬
‫רוּפה‬
‫אָנוּ ִכּ ְס ִפינָה ְט ָ‬
‫ָבּ ְרחוֹב ַה ָתּלוּי‬
‫ֵבּין ַע ְכ ָשׁו‬
‫וּמה ֶשׁ ָע ִתיד ָלבוֹא‪.‬‬
‫ַ‬
‫ַה ִאם ַה ֶדּ ֶר ְך ִהיא ָבּנוּ‬
‫וֹרינוּ?‬
‫אוֹ ֵמ ֲאח ֵ‬
‫אָך‪ֲ ,‬עזֹר ָלנוּ‬
‫אַתּה ַה ַמּ ְל ְ‬
‫ָ‬
‫לֹא ְל ַה ְח ִמיץ‬
‫ֶאת ַה ִטּיּוּל‬
‫אתנוּ‪.‬‬
‫יּוֹרד ִל ְק ָר ֵ‬
‫ְבּ ֶע ֶרב זֶה ַה ֵ‬
‫יקוֹלאיְ ָדה‬
‫ִהנֵּה ָה ֵאם נִ ַ‬
‫ָדהּ ַה ָמּ ֳא ֶר ֶכת‬
‫ְבּי ָ‬
‫וּב ִל ָבּה‬
‫ְ‬
‫יה‪,‬‬
‫ימוֹת ָ‬
‫ֲאנִ י ָח ָשׁה ֶאת ְפּ ִע ֶ‬
‫אָך‪,‬‬
‫ַמ ְל ְ‬
‫ֶע ֶרב זֶה עוֹד ָעשׂוּי‬
‫אַחד ֵבּינֵינוּ‪.‬‬
‫ְל ֵ‬
‫‪ 5‬בדצמבר ‪2012‬‬

‫~‬

‫~‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ַר ֵעי ֶשׁ ֶמשׁ‬
‫זְ‬
‫נוֹפ ִלים ַעל ַה ַמּ ְר ָצפוֹת‪.‬‬
‫ְ‬
‫ְק ִריאַת ַה ַתּ ְרנְ גוֹל‬
‫ַעל ֵבּית ֶפּ ְטרוּס‬
‫יכה‬
‫ַמ ְמ ִשׁ ָ‬
‫ְל ַב ֵשּׂר‬
‫ֶבת‪.‬‬
‫יחה נִ ְשׂגּ ֶ‬
‫ְז ִר ָ‬
‫קוּקים‬
‫ָהיִ ינוּ ְז ִ‬
‫ישׁית‬
‫ְלאֹזֶן ְשׁ ִל ִ‬
‫ְכּ ֵדי ִל ְקלֹט‬
‫קּוֹס ִמי‪.‬‬
‫ֶאת ַה ְצּ ִליל ַה ְ‬
‫נוֹשׂ ִאים‬
‫ַל ָשּׁוְ א אָנוּ ְ‬
‫יסים‬
‫ֶכּ ֶסף ַבּ ִכּ ִ‬
‫וּמ ְר ִכּינִ ים ֶאת ָהרֹאשׁ‬
‫ַ‬
‫ְבּ ִצנְ ָעה;‬
‫ַתּ ַחת ַה ִצּ ָפּ ְרנַיִ ם‬
‫צוֹמ ַחת ָלנוּ‬
‫ַ‬
‫תּוֹד ֵתנוּ ַה ַקּ ְטנוּנִ ית‬
‫ָ‬
‫ְל ָכ ְך ֶשׁלֹּא ִה ְשׁ ַתּ ַתּ ְפנוּ‬
‫יסת‬
‫ַבּ ֲה ִר ַ‬
‫ירוּשׁ ַליִ ם‪.‬‬
‫ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ָ‬
‫סוֹגים אָנוּ‬
‫נְ ִ‬
‫ֶאל ִמ ַתּ ַחת ַל ִמּ ְט ִריָּה‬

‫~‬

‫~‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֻמּה‬
‫ָה ֲאד ָ‬
‫בוּצה‪.‬‬
‫יך ַה ְקּ ָ‬
‫ֶשׁל ַמ ְד ִר ְ‬
‫דוֹשׁה‬
‫ָהאוֹר ָבּ ִעיר ַה ְקּ ָ‬
‫ַשּׁב ֵמ ָע ֵלינוּ‬
‫ִמ ְתי ֵ‬
‫אָכית‬
‫חוּשׁה ַמ ְל ִ‬
‫ִבּ ְת ָ‬
‫ֻל ָחן לֹא ָפּתוּר‬
‫חוֹקקוֹ פּ ְ‬
‫ְבּ ְ‬
‫אוֹתנוּ‪:‬‬
‫שׁוֹטף ָ‬
‫וְ ַהיֵּאוּשׁ ֵ‬
‫ימי‪,‬‬
‫זֶה ַה ֶה ֶרס ַה ְפּנִ ִ‬
‫אוֹ ֶשׁ ָמּא זוֹ ַל ֶה ֶבת ַהנֵּר‬
‫מוּנוֹתינוּ?‬
‫ֵ‬
‫ֶשׁל ֱא‬
‫‪ 12‬בדצמבר ‪2012‬‬

‫~ ‪~ 10‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫חוֹמוֹת ְל ָבנוֹת‬
‫ָר ַח‬
‫ְל ָבנוֹת ְכּמוֹ ִע ְמ ֵקי ַהיּ ֵ‬
‫עוֹטפוֹת‬
‫ְ‬
‫צוּעה ֶשׁל ֶשׁ ֶקט‬
‫ִכּ ְר ָ‬
‫ֶאת ַה ָבּ ִתּים‪.‬‬
‫ְס ָכ ִרים ְל ָבנִ ים‬
‫ֲלי ָבּ ָרק ְמ ַר ֵפּא‬
‫ַבּע ֵ‬
‫ְמ ִגנִּ ים‬
‫ַעל ְבּ ִדידוּת ַה ְתּ ִפלּוֹת‪...‬‬
‫ַה ְזּ ַמן ַה ָלּ ָבן‬
‫פּוֹר ַח פֹּה וְ ָשׁם‬
‫ֲדיִ ן ֵ‬
‫עַ‬
‫ְכּ ַה ְרדּוּף ָורֹד‬
‫ָחיד(‬
‫נּוֹעז ַהיּ ִ‬
‫) ַה ֶצּ ַבע ַה ָ‬
‫יגית‬
‫ָבּ ִעיר ַה ֲח ִג ִ‬
‫בּוֹרקוֹת‬
‫ֶשׁ ָבּהּ ַה ִפּ ְרסוֹמוֹת ַה ְ‬
‫ֻתּרוֹת‪.‬‬
‫ְמי ָ‬
‫ִצלּוֹ ֶשׁל ֵישׁוּ‬
‫גּוֹרם ָלנוּ‬
‫ֵ‬
‫תוֹכנוּ‬
‫ְל ַה ְח ִבּיא ְבּ ֵ‬
‫ָנוֹסים ֶשׁ ָלּנוּ‬
‫אוֹקי ִ‬
‫ֶאת ָה ְ‬
‫חוֹלפוֹת‪.‬‬
‫ֶשׁל ַמ ְח ָשׁבוֹת ְ‬
‫יוֹתנוּ ַצ ְליָנִ ים‬
‫ִבּ ְה ֵ‬
‫חוֹשׁ ִשׁים‬
‫נוּעים וְ ְ‬
‫ְצ ִ‬
‫ֲדים‬
‫ַהצּוֹע ִ‬
‫עוֹלם‪,‬‬
‫ְבּ ִעיר ֶשׁ ִהיא ֵלב ָה ָ‬

‫~ ‪~ 11‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫פּוֹח ִדים‬
‫אָנוּ ֲ‬
‫ַל ֲהפ ְֹך‬
‫ימיּוֹת‬
‫פּוֹרים ְשׁ ֵמ ִ‬
‫ְל ִמ ְזמוֹר ֶשׁל ִצ ִ‬
‫ְמ ַח ְטּטוֹת‪,‬‬
‫מוֹטט‬
‫ֻפּ ָתן עֲלוּלוֹת ְל ֵ‬
‫ֶשׁ ַבּ ֲחנ ָ‬
‫ֶאת ַה ֶשּׁ ֶקט ַה ָלּ ָבן‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‪.‬‬
‫ֶשׁל יְ ָ‬

‫~ ‪~ 12‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֵקי ְתּ ִפלּוֹת‬
‫ֶה ְבז ֵ‬
‫ְמ ַר ֲח ִפים ָבּ ֲאוִ יר‪,‬‬
‫ֶה ָעכוּר ִמ ְלּ ָח ִשׁים‪.‬‬
‫ִפּסּוֹת‬
‫נְ יָר ְכּתוּבוֹת‬
‫ַה ְמּ ֻסנָּנוֹת‬
‫אַבנֵי ַה ִקּיר ַה ָקּדוֹשׁ‬
‫ֵבּין ְ‬
‫נִ ְראוֹת‬
‫ְכּ ַד ֵפּי ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים‬
‫ֶשׁל ֵאלּוּ ֶשׁ ִה ִגּיעוּ ֲהלוֹם‬
‫לוֹמר‬
‫ַ‬
‫ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ַשּׁ ֲח ִרית‬
‫ַעל ֵמ ַצח ַהבּ ֶֹקר‬
‫אוֹ ִמנְ ָחה‬
‫ַעל אוֹר ַה ָצּ ֳה ַריִ ם‬
‫ָמים ָע ָברוּ ‪...‬‬
‫הוּדי ְבּי ִ‬
‫ְכּמוֹ ָכּל יְ ִ‬
‫ָה ֶא ַמיְ ל ֶשׁל ַה ַלּיְ ָלה‬
‫ְמ ַכ ֶסּה וִ דּוּי‪,‬‬
‫תּוֹך‬
‫ִמ ִלּים ִמ ְ‬
‫ַע ְר ִבית‪ְ ,‬תּ ִפ ַלּת ָה ֶע ֶרב ‪...‬‬
‫ְל ִפי ַהחֹק‬
‫וְ ַה ִמּנְ ָהג ַה ָקּדוֹשׁ‪,‬‬
‫יעה ְמ ֻא ֶפּ ֶקת‪,‬‬
‫מוּל ְשׁ ִק ָ‬
‫בוּצה ֶשׁל ַחיָּלוֹת‬
‫ַמ ְמ ִתּינָה ְק ָ‬
‫ָארן‪,‬‬
‫ִעם ַמ ֵסּכוֹת גָּז ַעל ַצוּ ָ‬
‫יוֹד ָען ַמה ַה ַמּ ְשׁ ָמעוּת‬
‫ְבּ ְ‬
‫ימת ַה ַח ְמ ָצן‪.‬‬
‫ֶשׁל נִ ַ‬

‫~‬

‫~‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֵהן נִ ְראוֹת ִגּבּוֹרוֹת‬
‫ְליַד ַה ָמּקוֹם ַה ָקּדוֹשׁ‬
‫ָשׁם‪,‬‬
‫תּוֹרין‬
‫ִבּ ְז ָר ִעים ֶשׁל ִמ ְס ִ‬
‫יִ נְ ְבּטוּ‬
‫ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ‪...‬‬

‫~‬

‫~‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫אוֹתהּ‬
‫יתי ָ‬
‫ִדּ ִמּ ִ‬
‫ְכּ ִעיר ִבּ ְב ִהירוּת‬
‫ָרה‪,‬‬
‫ֶשׁל ֶל ָה ָבה מוּז ָ‬
‫ְכּמוֹ ֶשׁל ַה ְלּ ָבנָה‬
‫ָבּהּ לֹא ָחשׁוּב‬
‫עוֹלה‬
‫ִאם ָה ְרחוֹב ֶ‬
‫ָשׁר‪.‬‬
‫אוֹ י ָ‬
‫ַדּאי‬
‫ְמ ַה ְפּנֵט‪ ,‬ו ַ‬
‫אוּכל ְל ַח ֵשּׁב‬
‫ִמ ְבּ ִלי ֶשׁ ַ‬
‫ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמים‬
‫אַחת‬
‫אוֹתהּ ַ‬
‫ַה ֶשּׁ ֶמשׁ‪ָ ,‬‬
‫ָמים‬
‫שּׂוֹר ֶדת עוֹד ֵמ ַהיּ ִ‬
‫ַה ֶ‬
‫רוֹעה*"‬
‫ִבּ ְמ ִח ָצּתוֹ ֶשׁל " ָה ֶ‬
‫ָע ְל ָתה‬
‫ַעל ַה ִגּ ְב ָעה ֶשׁ ָדּוִ ד‬
‫ָקנָה ְכּ ֵדי ִל ְבנוֹת‬
‫ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח‬
‫ֻלּם(‪.‬‬
‫) ַהגָּדוֹל ִמכּ ָ‬
‫מּוּבן‪,‬‬
‫וְ ַכ ָ‬
‫ֲדיִ ן‬
‫לֹא ִה ְז ַכּ ְר ִתּי ע ַ‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‬
‫ֲרי יְ ָ‬
‫ֶאת ַשׁע ֵ‬
‫ַה ְבּנוּיִ ים‬
‫סוֹדיִּ ים‪,‬‬
‫ְל ִפי ֻח ִקּים ִ‬
‫דוֹשׁים;‬
‫ְק ִ‬
‫* כנוי לישו‪ ,‬אשר נהג לדרש ולהדריך‬
‫באמצעות ספורים מלוים בלקחים‪.‬‬

‫~ ‪~ 15‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫גַּם לֹא ֶאת ַה ַצּ ְליָנִ ים‪,‬‬
‫ַה ִמּ ְת ַח ְלּ ִפים ָתּ ִדיר‪,‬‬
‫ֻשּׁה‪,‬‬
‫ִמ ְשׁ ַתּ ְכּ ִרים ֵמ ַה ְקּד ָ‬
‫תּוֹרית‪,‬‬
‫נוּדה ַה ִמּ ְס ִ‬
‫ֵמ ַה ְתּ ָ‬
‫ְבּ ֶא ְמ ַצע ַמ ָבּט ָחפוּז‬
‫ַפּ ַעם ַל ָשּׁ ַמיִ ם‬
‫וּפ ַעם ָל ֲא ָד ָמה‪,‬‬
‫ַ‬
‫ַעד ְכּ ֵדי ָכּ ְך‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‬
‫ֲרי יְ ָ‬
‫ֶשׁ ֶדּ ֶר ְך ַשׁע ֵ‬
‫ֶאל ֵע ֶבר‬
‫תוּחים‬
‫יַמּוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַה ְפּ ִ‬
‫אַבּ ִדים ֶאת‬
‫ֵהם ְמ ְ‬
‫ַע ְצ ָמם‪.‬‬

‫~ ‪~ 16‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫אוֹתי ָכּאן‪,‬‬
‫ְר ֵאה ִ‬
‫ֱאל ִֹהים‬
‫אוֹתי‪.‬‬
‫ְר ֵאה ִ‬
‫ְבּ ֵח ֶלק זֶה‬
‫עוֹלם ַע ִתּיק‬
‫ֶשׁל ָ‬
‫ֻל ֶבּ ֶלת‪,‬‬
‫ֲאנִ י ָח ָשׁה ְמב ְ‬
‫דּוֹמ ַעת‪.‬‬
‫ַ‬
‫ְל ֵאיזֶה ִכּוּוּן ָל ֶל ֶכת‬
‫תוֹך יְ ִריחוֹ?‬
‫ְבּ ְ‬
‫יכן ֶא ְמ ָצא‬
‫ֵה ָ‬
‫ְל ָפחוֹת ֶאת ַה ֵצּל‬
‫ֶשׁל ַהחוֹמוֹת ַה ִמּ ְק ָר ִאיּוֹת‬
‫אוֹתן ֲאנִ י ְמ ַח ֶפּ ֶשׂת‬
‫ָ‬
‫בוֹתי‪,‬‬
‫ְבּ ַמ ְח ְשׁ ַ‬
‫מוֹדה‪,‬‬
‫ַל ְמרוֹת‪ֲ ,‬אנִ י ָ‬
‫ָב ָהן‬
‫ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ֶאת גּ ְ‬
‫כוֹלה ִל ְמדֹּד ְבּ ַמ ָבּ ִטי‪.‬‬
‫ֵאינִ י יְ ָ‬
‫ִאלּוּ ָיכ ְֹל ִתּי‬
‫ְל ַד ְמיֵן זֹאת‬
‫וְ גַם אָז‪,‬‬
‫אוּכל ָל ֵשׂאת‬
‫לֹא ַ‬
‫יל ָתן‬
‫ֶאת ַר ַעשׁ נְ ִפ ָ‬
‫) ַה ַמּ ְח ִרישׁ(‪.‬‬
‫ֱאל ִֹהים‪ָ ,‬כּאן‬
‫כוֹלה ִל ְצעֹד‬
‫ֵאינִ י יְ ָ‬
‫סוּרה‪.‬‬
‫ְכּ ַצ ְליָנִ ית ְמ ָ‬

‫~ ‪~ 17‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֻח ֶדת‬
‫הוֹל ֶכת ְמפ ֶ‬
‫ֲאנִ י ֶ‬
‫עוֹרר‪,‬‬
‫ַמה ִאם ֲא ֵ‬
‫ְבּ ִמ ְק ֶרה‪,‬‬
‫ֵאיזֶה ִמ ְשׁ ָפּט ִמ ְק ָר ִאי?‬
‫אוֹ ִספּוּר‬
‫סוּרה‬
‫אַה ָבה ֲא ָ‬
‫ֲ‬
‫ֲדיִ ן‬
‫ירה ע ַ‬
‫ֲכ ָ‬
‫ַה ַמּע ִ‬
‫ֶאת ַה ֵלּילוֹת‬
‫ַה ְמּ ַר ְכּ ִכים ֶאת ַה ֲח ֵשׁ ָכה‬
‫ִל ְהיוֹת ָלהּ ְל ָמגֵן?‬
‫עוֹמ ֶדת ְליַד ַה ְדּ ָק ִלים‬
‫ֲאנִ י ֶ‬
‫בּוֹד ִדים‪.‬‬
‫וְ גַם ֵהם ְ‬
‫ָה ֲענָנִ ים ָח ְלפוּ‪,‬‬
‫ָה ְלכוּ ְל ָשׁ ַמיִ ם ֲא ֵח ִרים‬
‫ְללֹא ֶק ֶשׁר ִעם ֵאלּוּ ֶשׁ ָכּאן‪,‬‬
‫יריחוֹ‪.‬‬
‫אוֹ ִעם ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָהיוּ ִבּ ִ‬
‫ַה ֲח ָדשׁוֹת ַעל‬
‫חוֹמה ַהיְּ ָשׁנָה‬
‫ַה ָ‬
‫חוֹקים‪,‬‬
‫ַמּים ְר ִ‬
‫ֵה ֵחלּוּ י ִ‬
‫לֹא ֻמ ָכּ ִרים ִלי‪,‬‬
‫אַחת‬
‫ַאנִ י ַרק ִפּ ָסּה ַ‬
‫וֲ‬
‫רוּרי ַה ְשּׁ ֵאלוֹת‬
‫עֲשׂוּיָה ִמ ֵפּ ֵ‬
‫עוֹלם‪...‬‬
‫ֶשׁל ָה ָ‬
‫ק ֶֹה ֶלת‬
‫ֲהתוּ ַכל ַל ֲעזֹר ִלי‬
‫ָל ֵשׂאת ֶאת ַהיּ ִֹפי‬
‫ֶשׁל ַה ַחיִּ ים‬
‫חוֹל ִפים?‬
‫ַה ְ‬
‫אוקטובר ‪2012‬‬

‫~ ‪~ 18‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫יליֵה‬
‫ַה ַמּ ְעיָן ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ִא ִ‬
‫תוּקים‪.‬‬
‫הוּא ַבּ ַעל ַמיִ ם ְמ ִ‬
‫אַחר ֲה ָס ַרת ַה ִכּשּׁוּף‬
‫ְל ַ‬
‫לוּחים‬
‫ֶשׁל ַמיִ ם ְמ ִ‬
‫כוֹלים ְל ַה ְב ִריא‬
‫ֵהם יְ ִ‬
‫ִמינֵי ְצ ָב ִעים ֶשׁל ֲח ָט ִאים‬
‫אוֹ‬
‫מוֹרים ְכּ ֵב ִדים‬
‫ִמ ְז ִ‬
‫ירה‬
‫עֲבוּר ַה ְסּ ִפ ָ‬
‫אַח ֵרי‪,‬‬
‫ֶשׁ ְלּ ֲ‬
‫ַה ְגּ ָשׁ ִמים ֶשׁ ָבּנוּ‬
‫ֲלי ַה ְסּ ָכ ִרים‬
‫ַה ֲחלוֹמוֹת ַבּע ֵ‬
‫אוֹ ֲא ִפלּוּ‬
‫ַה ְמּ ִרירוּת ֲא ֶשׁר ָבּאָה ְל ִע ִתּים‬
‫ָר ַח ָמ ֵלא‪.‬‬
‫ְבּי ֵ‬
‫ֻלּנוּ ִמ ְת ַק ֲה ִלים‪,‬‬
‫ָכּ ְך כּ ָ‬
‫יעים ְל ָכאן‬
‫ַמ ִגּ ִ‬
‫ְליַד ַה ַמּ ְעיָן‬
‫ִל ְק ַראת ַה ָצּ ֳה ַריִ ם‬
‫יריחוֹ‪ְ ,‬ל ִה ְת ַר ֵחץ‬
‫ִל ִ‬
‫ְבּ ִטפּוֹת ֶשׁ ֶמשׁ‬
‫נִ ְשׂגָּבוֹת‪.‬‬
‫אוּק ָר ִאינִ ים‬
‫רוּסים‪ְ ,‬‬
‫ָפּנִ ים‪ִ ,‬‬
‫יָ‬
‫ַאנִ י‪,‬‬
‫וֲ‬
‫יחים ְבּנוֹחוּת‬
‫ְמנִ ִ‬
‫שׁוֹתינוּ‬
‫ֶאת ַבּ ָקּ ֵ‬

‫~ ‪~ 19‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ְבּשׁוּרוֹת ִבּ ְל ִתּי נִ ְראוֹת‪.‬‬
‫אָנוּ‬
‫ַצ ְל ָינֵי ָה ֶרגַע‪,‬‬
‫ִהנְ נוּ נִ ְמ ְל ֵטי ַהיּוֹם‪,‬‬
‫יסה‬
‫שּׁוֹטר ַבּ ְכּנִ ָ‬
‫ַמ ַבּט ַה ֵ‬
‫אוֹתי‬
‫ְמ ַה ֵדּק ִ‬
‫ֻל ֶבּ ֶלת‪.‬‬
‫ְמב ְ‬
‫הוּא נִ ְראָה טוֹב‬
‫ִעם ְס ָמ ִלים וְ ִסכּוֹת‬
‫יפה ֶא ֶל ַגנְ ִטית‪.‬‬
‫ָחים ַעל ֲח ִל ָ‬
‫ַה ֻמּנּ ִ‬
‫צוֹרם‪:‬‬
‫יוֹצ ֶרת ִבּ ְלבּוּל ֵ‬
‫יוֹד ַעת‪ֲ ,‬אנִ י ֶ‬
‫ֲאנִ י ַ‬
‫יֵשׁ ִלי ְשׂ ָער ְבּלוֹנְ ִדינִ י‬
‫ֲר ִבי‬
‫וּמ ֻל ָוּה ַעל‪-‬יְ ֵדי ָצ ִעיר ע ָ‬
‫ְ‬
‫ֲא ֶשׁר ַמ ְס ִבּיר ִלי‪ֵ ) ,‬איזֶה ֶפּ ֶלא(‪,‬‬
‫רוֹמנִ ית‪,‬‬
‫ְבּ ָ‬
‫ֶאת סוֹדוֹת ַה ַמּ ְעיָן‬
‫טּוּטים ִמ ְק ָר ִאיִּ ים‪.‬‬
‫ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִצ ִ‬
‫זֶה ָה ֶרגַע‬
‫ִל ְשׁטֹף ֶאת ְל ָחיַי‬
‫יקים‪,‬‬
‫ְבּ ַמיִ ם ַע ִתּ ִ‬
‫דוֹשׁים‪.‬‬
‫ְק ִ‬
‫ַה ִטּפּוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהם‪ ,‬נִ ְראוֹת‬
‫ָדי‬
‫ְכּ ִאלּוּ ְמח ְֹררוֹת ֶאת ְבּג ַ‬
‫ְמ ַפ ְר ְפּרוֹת ְבּנִ ְשׁ ָמ ִתי‬
‫ְכּ ִצפּוֹר‬
‫יּוּצהּ‪.‬‬
‫יקה ֶאת ִצ ָ‬
‫ֶשׁ ִה ְפ ִס ָ‬
‫ֲאנִ י ָח ָשׁה נִ ְב ֶח ֶרת‪,‬‬
‫ֲאנִ י ַמ ְק ִרינָה‪,‬‬
‫בוּעה‪,‬‬
‫ֲאנִ י ְצ ָ‬
‫ִבּ ְת ִמימוּת‪.‬‬

‫~ ‪~ 20‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫יֵשׁ ִבּי ִפּסּוֹת א ֶֹשׁר‬
‫ְדּבוּקוֹת ַלגּוּף‪.‬‬
‫עוֹלם נִ ְר ֶאה ִלי‬
‫ָה ָ‬
‫רוּבי‪.‬‬
‫ָבּ ִהיר‪ֲ ,‬ח ִ‬
‫ֶשׁת‬
‫ֲאנִ י נִ ְרגּ ֶ‬
‫וְ ָכ ְך טוֹב ִלי‪.‬‬
‫ָדי‬
‫רוּסיָּה ֶשׁ ְלּי ִ‬
‫ָה ִ‬
‫יה‬
‫ֲל ָ‬
‫ירה ֶאת ַנע ֶ‬
‫ִה ְשׁ ִא ָ‬
‫ֲלהּ‬
‫ידי ַבּע ָ‬
‫ִבּ ֵ‬
‫נּוֹתר ַבּ ַצּד‪,‬‬
‫ֶשׁ ַ‬
‫הוֹל ֶכת ַעל ַה ַמּיִ ם‬
‫יח ָפה ִהיא ֶ‬
‫וִ ֵ‬
‫ְכּמוֹ ַעל ִסכּוֹת‪,‬‬
‫ילה‬
‫ַמ ְכ ִח ָ‬
‫ֶיה‬
‫ִהיא עוֹד ֶאת ֵעינ ָ‬
‫וְ ַה ִטּפּוֹת‪,‬‬
‫ָדהּ‪,‬‬
‫ִמ ַכּף י ָ‬
‫ַה ְצּ ָב ִעים‬
‫ִמ ְט ַפּ ַחת ָהרֹאשׁ ַה ִפּ ְרחוֹנִ ית‪,‬‬
‫ִמ ְת ַפּ ְזּ ִרים ָבּ ֲאוִ יר‪.‬‬
‫יליֵה ַה ָקּדוֹשׁ‪,‬‬
‫ִא ִ‬
‫לוֹבשׁ‬
‫חוֹשׁ ֶבת‪ֵ ,‬‬
‫ֲאנִ י ֶ‬
‫ִשׁ ְכ ִמיַּת ְתּ ֵכ ֶלת‪.‬‬
‫ָעה‬
‫ִשׂ ְמ ָל ִתי נ ָ‬
‫ַלּי ַמיִ ם‪.‬‬
‫ְכּמוֹ גּ ֵ‬
‫תּוֹדה‪ֱ ,‬אל ִֹהים‪,‬‬
‫ָ‬
‫ֲאנִ י כֹּה ֻמ ַכּת ַתּ ְד ֵה ָמה‬
‫ֶשׁ ֲאנִ י ַמ ֲא ִמינָה‬
‫עוֹלם!‬
‫ְבּטוּב ָה ָ‬
‫יום ראשון‪ 3 ,‬בדצמבר ‪2012‬‬

‫~ ‪~ 21‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫קוֹנְ ֶצ ְרט‬
‫גּוֹאל ֶשׁל ְשׁ ֵאלוֹת‪.‬‬
‫ֵ‬
‫ִצ ְלצוּל ַה ַפּעֲמוֹן‬
‫יּריחוֹ‬
‫ִמ ִ‬
‫פּוֹרים‬
‫הוֹפ ְך ְל ִצ ִ‬
‫ֵ‬
‫ימיּוֹת‪.‬‬
‫ְשׁ ֵמ ִ‬
‫בּוֹרחוֹת‬
‫ֲא ֵחרוֹת‪ְ ,‬‬
‫ַבּ ַמּגָּע‬
‫ִעם ַהר ַהנִּ ָסּיוֹן‬
‫ַהנִּ ְמ ָצא לֹא ַה ְר ֵחק‬
‫ָל ְק ְסיוֹת‪...‬‬
‫עוֹלה ְל ֵע ֶבר ַהגּ ַ‬
‫וְ ָה ֶ‬
‫ָכל בּ ֶֹקר‬
‫ַמ ְת ִחיל‬
‫גוּעים‬
‫מוּכים‪ְ ,‬ר ִ‬
‫ְבּטוֹנִ ים נְ ִ‬
‫נוּע ָתם‪.‬‬
‫ִבּ ְל ִתּי ְצפוּיִ ים ִבּ ְת ָ‬
‫ָכ ְל ִתּי ְל ַהכּוֹת ַבּ ַפּעֲמוֹן‬
‫יָ‬
‫ישׁי‪ַ ,‬מ ָמּ ִשׁי‪,‬‬
‫ַמגַּע ְגּ ִב ִ‬
‫אַחר‪ָ -‬כּ ְך קוֹל‬
‫ַ‬
‫קוֹר ַע‪,‬‬
‫ָעמֹק‪ֵ ,‬‬
‫ילּה‪.‬‬
‫ֶשׁל ְמ ִח ָ‬
‫ילים ְמ ֻא ָח ִרים‪,‬‬
‫ְצ ִל ִ‬
‫ִכּ ְד ַבר ָח ְכ ָמה‪,‬‬
‫ירים ֶאת ָהא ֶֹפק‪.‬‬
‫ֲכ ִ‬
‫ַמע ִ‬
‫ַסּים‪ַ ,‬ק ְפּ ָדנִ ים‬
‫ֲא ֵח ִרים‪ ,‬גּ ִ‬
‫ְבּ ַה ְז ָה ָרה ֲא ֻר ָכּה‪,‬‬

‫~ ‪~ 22‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ְמ ַר ֲח ִפים ַר ִכּים‪,‬‬
‫ְבּ ִא ִטּיּוּת ‪...‬‬
‫קוֹרא‪,‬‬
‫ִכּשּׁוּף ֵ‬
‫ָדּ ָבר לֹא ֻמ ְג ָדּר‪,‬‬
‫ַה ְקּ ִרירוּת ַה ְמּ ִגנָּה‬
‫ימה‬
‫ֶשׁל ַליְ ָלה ַה ְמּ ַר ֵחף ִבּנְ ִשׁ ָ‬
‫ִפּ ְל ִאית‬
‫גּוֹא ֶלת‬
‫ֶ‬
‫עֲבוּר ְבּ ִסיס‬
‫יוֹם ַה ָמּ ֳח ָרת‪...‬‬

‫~ ‪~ 23‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ְללֹא ֶכּ ֶתם‬
‫ְללֹא ֵצל‬
‫יעי‬
‫ָהיָה ָה ֶרגַע ֶשׁל ַה ִגּ ִ‬
‫ְל ֵבית ֶל ֶחם‪.‬‬
‫ְללֹא ֶכּ ֶתם‬
‫ְללֹא ֵצל‬
‫ָהיָה ָה ֶרגַע‬
‫ֲלוּמת‬
‫ֶשׁל ַתּע ַ‬
‫אָסם‬
‫ָה ָ‬
‫נּוֹלד‪.‬‬
‫יסת ַה ָ‬
‫ֲר ַ‬
‫ֶשׁל ע ִ‬
‫יקוֹלאיְ ָדה‬
‫ָה ֵאם נִ ַ‬
‫יוֹר ֶדת ַבּ ַמּ ְד ֵרגוֹת‬
‫ֶ‬
‫ַה ָצּרוֹת ְמאוֹד‬
‫ֻל ָחן‬
‫כמו ְבּפ ְ‬
‫ֶשׁל ַה ְז ָמנָה ְל ִמ ְפ ַגּשׁ וְ ֵה ָענוּת‪.‬‬
‫יה ַבּ ֲע ָנוָה‪,‬‬
‫בוֹת ָ‬
‫ֲאנִ י ְבּ ִע ְק ֶ‬
‫ְבּ ַד ְרגָּה ֶשׁל‬
‫נוּעה‬
‫ַבּת‪ָ -‬מוֶת ְצ ָ‬
‫ֻטּ ֶרת ַבּ ֲח ָט ִאים‪.‬‬
‫ְמע ֶ‬
‫וּב ָכל זֹאת‪ ,‬נִ ְד ֶמה ִלי‬
‫ְ‬
‫ֶשׁ ֲאנִ י ַר ָשּׁ ִאית‬
‫ִל ְשׁמ ַֹע‬
‫קּוֹס ִמים‪.‬‬
‫ירת ַה ְ‬
‫ֶאת ִשׁ ַ‬
‫שׁוּליִ ם‬
‫יסה ַ‬
‫ֲר ָ‬
‫ָלע ִ‬
‫ֲאפ ִֹרים‪-‬יְ ַר ְק ַר ִקּים‬
‫יח ָח ִציר‪.‬‬
‫ְבּ ֵר ַ‬

‫~ ‪~ 24‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֵעינִ י‬
‫ימה ֶאת ָהאוֹר‪.‬‬
‫ַמ ְכ ִתּ ָ‬
‫קוֹל לֹא נִ ְר ֶאה ָשׁר‬
‫וּמ ִפיץ‪:‬‬
‫ֵ‬
‫בּוֹאוּ‪ ,‬בּוֹאוּ‬
‫ְל ֵבית ֶל ֶחם!‬
‫אוֹמ ִרים ֶשׁטּוֹב‬
‫ְ‬
‫ִל ְכתֹּב ְפּ ָת ִקים‬
‫יהם ַבּ ָקּשׁוֹת‪,‬‬
‫ֲל ֶ‬
‫עֵ‬
‫ַחד‬
‫אַגּ ָדם ְבּי ַ‬
‫ְל ְ‬
‫ָרים‪.‬‬
‫ִעם ֲא ֵח ִרים‪ ,‬ז ִ‬
‫מּוּפץ‬
‫ָהאוֹר ַה ָ‬
‫תוֹכי‪.‬‬
‫יוֹרד ְל ִ‬
‫ֵ‬
‫ַשּׁ ֶשׁת‬
‫ְמג ֶ‬
‫ִל ְמצֹא ֶאת ַע ְצ ִמי‪.‬‬
‫ֵל ְך ִלי‬
‫ֵמ ַע ְכ ָשׁו‪ַ ,‬הכֹּל י ֵ‬
‫ַרק ְבּטוּב‪.‬‬
‫דוֹלה‬
‫ִתּ ְקוָה ְגּ ָ‬
‫נוֹל ָדה ָכּאן‬
‫ְ‬
‫ְבּ ֶע ְז ַרת‪ַ -‬ה ֵשּׁם!‬
‫ַבּחוּץ‪,‬‬
‫יעה‪,‬‬
‫ִעם ַה ְשּׁ ִק ָ‬
‫ילה ֲח ֻת ָנּה‪,‬‬
‫ַמ ְת ִח ָ‬
‫ַחיִּ ים ִבּ ְשׁנַיִ ם‪,‬‬
‫שּׂוּאין ְבּ ֵבית ֶל ֶחם‪.‬‬
‫נִ ִ‬
‫זֶה נִ ְר ֶאה ֵבּין ְמ ִציאוּת‬
‫ָדה‪.‬‬
‫ָלאַגּ ָ‬
‫ַה ֵצּל ֶשׁ ִלּי‬
‫ַפּ ַעם ָרזֶה‪,‬‬

‫~ ‪~ 25‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֻשּׁם‬
‫וּפ ַעם ָשׁ ֵמן‪ְ ,‬מג ָ‬
‫ַ‬
‫חוֹג ִגים‪.‬‬
‫ִמ ְת ַע ְר ֵבּב ֵבּין ַה ְ‬
‫שׁוֹמ ַעת‪.‬‬
‫יקוֹלאיְ ָדה ַ‬
‫ָה ֵאם נִ ַ‬
‫ֲאנִ י ְל ַב ִדי‪.‬‬
‫אָכים‬
‫ַמ ְק ֵה ַלת ַה ַמּ ְל ִ‬
‫ַה ְמּ ָשׁ ְר ִתים‪...‬‬
‫ָמים‬
‫לֹא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ֶשׁ ַקּיּ ִ‬
‫בּוֹרדוֹ‬
‫ָכּל ָכּ ְך ַה ְר ֵבּה וְ ָר ִדים ְבּ ֶצ ַבע ְ‬
‫שׁוּרים ִכּ ְכ ָת ִרים‬
‫ְק ִ‬
‫ֶשׁל ַמזָּל‪,‬‬
‫ְמ ַר ֲח ִפים‪,‬‬
‫ְל ֶע ֶרב ֶא ָחד ִבּ ְל ַבד‬
‫ְבּ ֵבית‪ֶ -‬ל ֶחם‪.‬‬

‫~ ‪~ 26‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ָה ְרחוֹב נִ ְפ ַרם‬
‫ֵבּין ִקירוֹת ְל ָבנִ ים‬
‫אכה‬
‫וּב ֵתּי ְמ ָל ָ‬
‫ָ‬
‫ָטים‬
‫ֶשׁל ַחיּ ִ‬
‫אוֹר ִגים‬
‫ָשׁם ְ‬
‫ְר ָקמוֹת‬
‫כּוֹכב‪.‬‬
‫צוּרת ָ‬
‫וְ ַדקּוֹת ְבּ ַ‬
‫ְבּא ֶֹפן לֹא ְרצוֹנִ י‬
‫לוֹב ִשׁים ֶאת ַה ְשּׁנִ יּוֹת‬
‫אָנוּ ְ‬
‫ִעם ַהצּוּרוֹת‪,‬‬
‫ישׁיִּ ים‪.‬‬
‫ָה ְר ָשׁ ִמים ָה ִא ִ‬
‫עוֹלם‬
‫ָדינוּ ֶאת ָה ָ‬
‫ְמ ַק ְבּ ִלים ְלי ֵ‬
‫ְבּ ִמ ְס ְגּרוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת‬
‫ָמס ְבּ ִשׁ ְכ ָחה‪.‬‬
‫נֵ‬
‫יוֹר ִדים‬
‫עוֹלים‪ְ ,‬‬
‫ִ‬
‫ְל ֵע ֶבר ִגּנַּת גַּת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים‪,‬‬
‫ֲאנִ י‬
‫יקוֹלאיְ ָדה‪,‬‬
‫וְ ָה ֵאם נִ ַ‬
‫ָרים‬
‫ַחד ִעם ַה ַתּיּ ִ‬
‫יַ‬
‫ָתם‬
‫אַשׁ ָלי ָ‬
‫ֲא ֶשׁר ְבּ ְ‬
‫יאים ֶאת ְדּמוּתוֹ‬
‫ְמ ִב ִ‬
‫יע‬
‫מּוֹשׁ ַ‬
‫ֶשׁל ַה ִ‬
‫ָדם‬
‫ֶה ָעשׂוּי ַעל‪-‬י ָ‬
‫ְל ָהנִ יחוֹ‬
‫ַתּ ַחת ֵעץ ַהזַּיִ ת ַה ָקּדוֹשׁ‬
‫ֶשׁ ְלּ ָפנָיו‪.‬‬

‫~ ‪~ 27‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫בוֹכה‬
‫עוֹמ ֶדת נְ ָ‬
‫ֲאנִ י ֶ‬
‫ְכּ ִאלּוּ‬
‫ָה ֲא ָד ָמה‬
‫ָצ ְמ ָחה ְמע ֶֹר ֶבת‬
‫ַבּ ָיּרֹק‬
‫צוּרת ֵעץ‪.‬‬
‫ְבּ ַ‬
‫ָעים‬
‫ַה ְפּ ָר ִחים ַה ְמּ ֻשׁגּ ִ‬
‫) ְכּ ִפי ֶשׁנָּהוּג‬
‫ִל ְקרֹא ָל ֶהם ָכּאן(‪,‬‬
‫ִמ ְת ָח ִרים ִבּ ְצ ָב ִעים‬
‫ֲקנִ יִּ ים‬
‫ַצע ָ‬
‫ֻשּׁה‪.‬‬
‫יסים ְכּ ַל ֵפּי ַה ְקּד ָ‬
‫וּמ ְת ִר ִ‬
‫ַ‬
‫נוֹד ִדים‬
‫ַה ַצּ ְליָנִ ים ְ‬
‫ֵבּין ָע ָבר‪-‬הֹוֶה‪,‬‬
‫ְל ִכוּוּן‬
‫ֶצח‪.‬‬
‫ַהנּ ַ‬
‫ִז ִקּית ְז ִריזָה‬
‫ְמב ֶֹה ֶלת‪,‬‬
‫תוֹך ֵעץ נָבוּב ְבּאוֹר ָמ ֵלא;‬
‫קוֹפ ֶצת ְל ְ‬
‫ֶ‬
‫יכן אָנוּ נִ ְמ ָצ ִאים?‬
‫וּב ָכל זֹאת‪ֵ ,‬ה ָ‬
‫ְ‬
‫ֵמ ַעל‬
‫רוֹעה"‬
‫ֲדי " ָה ֶ‬
‫ַצע ֵ‬
‫אוֹ‬
‫ֵסיָּה ַה ְבּנוּיָה‬
‫ַבּ ְכּנ ִ‬
‫ְל ִצ ָלּם‪.‬‬
‫ֲאנִ י רוֹאָה ַע ְצ ִמי‬
‫עוֹשׂה ַמ ֲא ַמ ִצּים‬
‫ָ‬

‫~ ‪~ 28‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ַעל ַה ַקּו‬
‫ַה ַדּק‬
‫תּוֹרי ַל ֻמּ ָתּר‪.‬‬
‫ֵבּין ַה ִמּ ְס ִ‬
‫ְמ ַשׂ ֵמּ ַח‬
‫ִל ְשׁמֹר ַעל ַי ִצּיבוּת‬
‫ֵבּין ַמה ֶשׁ ָהיָה‬
‫וּמה ֶשׁנִּ ְכ ַתּב‬
‫ַ‬
‫ֶשׁעוֹד יִ ְהיֶה‪.‬‬
‫ירושלים‪ 24 ,‬באוקטובר ‪2012‬‬

‫* הוא שם הגן בו‪ ,‬על פי המסורת הנוצרית והמתואר בברית החדשה‪,‬‬
‫התפלל ישו בלילה שלפני צליבתו את תפילתו האחרונה והתייסר‪ ,‬קודם‬
‫להסגרתו לידי הרומאים על ידי יהודה איש קריות‪ .‬הגן נמצא במורדות הר‬
‫הזיתים בירושלים‪ ,‬ומשקיף על נחל קדרון שלמרגלותיו ועל הר הבית שלמולו‬

‫~ ‪~ 29‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֶאת ַהגַּן ְבּגַת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים‬
‫יֵשׁ ִל ְראוֹת ַבּ ַלּיְ ָלה‪,‬‬
‫אַח ֶרת‪,‬‬
‫ֶ‬
‫ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ‪-‬‬
‫בּוֹער ‪-‬‬
‫ֶפּ ַרח ָצהֹב ֵ‬
‫ָדוּע‬
‫יסה ֶאת ַה ִסּפּוּר ַהיּ ַ‬
‫ְמ ִמ ָ‬
‫יקה‬
‫ַאנִ י ַמ ְח ִל ָ‬
‫וֲ‬
‫ְבּ ֶח ְלקוֹ ַה ִבּ ְל ִתּי נִ ְר ֶאה‬
‫ֵבּינִ י‬
‫עוֹלם‬
‫ְל ֵבין ָה ָ‬
‫ֵבּין ֶא ְתמוֹל ְל ַהיּוֹם‪,‬‬
‫ִמ ְק ָצ ִבים ְמ ַת ְע ְתּ ִעים‪...‬‬
‫ֶגּזַע ֵעץ ַהזַּיִ ת‬
‫ֶשׁ ָצּ ַמח‬
‫ֵמ ַה ִמּ ָלּה ַה ִמּ ְק ָר ִאית‬
‫נִ ְראָה ְכּ ֶא ְב ָלם‬
‫ֶשׁל נְ ָהרוֹת‬
‫ֻתּ ִלים‬
‫ְמפ ָ‬
‫יקים יְ ֵב ִשׁים‬
‫ֲלי ֲא ִפ ִ‬
‫ַבּע ֵ‬
‫ֻמּ ִקים‬
‫ְמצ ָ‬
‫ַעד ְכּ ֵדי ְכּ ֵאב‪.‬‬
‫ְמ ֻח ָבּ ִקים‬
‫ֵמ ַה ָשּׁ ָר ִשׁים‬
‫עוֹלים‬
‫ִ‬
‫ֵא ֵדי סוֹד‬

‫~ ‪~ 30‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ַשּׁ ִבים ַעל ְכּ ֵת ַפי‬
‫ֲא ֶשׁר ִמ ְתי ְ‬
‫ִבּ ְד ֻמיּוֹת‬
‫ִדּ ְמיוֹנִ יּוֹת‪...‬‬
‫ַמ ְח ַשׁ ְב ִתּי‬
‫ֶרע‬
‫ִהנָּהּ ז ַ‬
‫ָע ָקר‪ָ ,‬זר‬
‫ְבּגַן גַּת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים‪.‬‬
‫אוטווה ‪ 28‬בדצמבר ‪2012‬‬

‫~ ‪~ 31‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֵעינֵי ַה ְקּ ָס ִמים‬
‫ַה ְפּקוּחוֹת ַבּ ֶפּ ַתח ֶה ָחלוּל‬
‫ֶשׁל ֵעץ ַהזַּיִ ת ַה ָקּדוֹשׁ‬
‫מוֹבילוֹת ֶדּ ֶר ְך ַה ָשּׁ ָר ִשׁים‬
‫ִ‬
‫ְל ֶמ ְר ַכּז ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬
‫ְבּ ָכל ִמ ְק ֶרה ֲאנִ י ִמ ְת ָק ֶר ֶבת‪.‬‬
‫ֱצמוֹת‪.‬‬
‫ֵעינַי ֶנע ָ‬
‫רוֹצה‬
‫יתי ָ‬
‫ָהיִ ִ‬
‫ַעת‬
‫ָלג ַ‬
‫ְבּ ֶל ְחיִ י‬
‫אוֹה ֶבת‬
‫נוּעה ֶ‬
‫ִבּ ְת ָ‬
‫ַבּ ֶגּזַע ַה ֲא ָד ָמ ִתי‬
‫ֶשׁל ָה ֵעץ‬
‫ַה ְמּ ֻק ָמּט ְמאוֹד‪,‬‬
‫ְכּ ִאלּוּ‬
‫נְ ָהרוֹת‬
‫זוֹר ִמים‬
‫ְ‬
‫יל ָתם ֵמ ַה ָשּׁ ַמיִ ם‪.‬‬
‫וּבוֹכים ִבּנְ ִפ ָ‬
‫ִ‬
‫יוּרגוּס‬
‫ְל ַשׁד ָה ֵדּ ְמ ְ‬
‫ַמ ְח ִזיק ֶאת ַה ֶכּ ֶתר‬
‫ֲא ֶשׁר ָע ָליו‪,‬‬
‫ְבּסוֹד‪,‬‬
‫אָכים‬
‫ֲדים ַה ַמּ ְל ִ‬
‫צוֹע ִ‬
‫ֶשׁנִּ ְשׁ ְלחוּ‬
‫ִל ְספֹּר‬

‫~ ‪~ 32‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֶאת ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ַה ְשּׁבוּרוֹת‬
‫ָשׁים‬
‫ֶשׁל ָה ֲאנ ִ‬
‫ָך‬
‫ַעל ָה ֲאנ ְ‬
‫ֶשׁ ֵבּין‬
‫ָה ֲא ָד ָמה ַל ָשּׁ ַמיִ ם‪.‬‬
‫אוטווה‪ 28 ,‬לדצמבר ‪2012‬‬

‫~ ‪~ 33‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ַהנְּ בוּאָה‬
‫ִה ְת ַמ ְמּ ָשׁה ָכּאן‪.‬‬
‫ַה ֶשּׁ ֶקט‬
‫ִמ ֵלּיל‬
‫ידה‬
‫ַה ְבּ ִג ָ‬
‫בוֹך‬
‫ִהנּוֹ ָמ ְ‬
‫ִראשׁוֹנִ י‬
‫חוֹפים ִבּ ְל ִתּי נִ ְר ִאים‬
‫ַבּ ַעל ִ‬
‫ָעים‪,‬‬
‫ַהנּ ִ‬
‫ִמ ְת ָק ְר ִבים‪,‬‬
‫ֱל ִמים‬
‫וְ ֶנע ָ‬
‫ְכּמוֹ ַכּנְ ֵפי‬
‫פּוֹרים‪....‬‬
‫ִצ ִ‬
‫ָה ֵעץ ַה ִמּ ְק ָר ִאי‬
‫ַתּ ַחת ֵעינַי‬
‫ִהנּוֹ ַרק ַמ ְר ֶאה ִבּ ְל ַבד‪.‬‬
‫ֲאנִ י ֲה ֵרי‬
‫תּוּע‬
‫ַתּ ְע ַ‬
‫ֶשׁל ָה ֲאנִ י ֶשׁ ִלּי‬
‫ַה ְמּ ַב ְע ֵבּ ַע‪.‬‬
‫ִהנְ נִ י ַתּ ֲער ֶֹבת‬
‫ָר ַח‬
‫ֶשׁל י ֵ‬
‫ַמיִ ם‬
‫ַא ָד ָמה‪...‬‬
‫וֲ‬
‫ֶדּ ֶר ְך ַמ ְראוֹת‬

‫~ ‪~ 34‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫תוֹכי‪,‬‬
‫בּוֹרקוֹת ְל ִ‬
‫ַה ְ‬
‫תּוֹרי‪,‬‬
‫ְבּא ֶֹפן ִמ ְס ִ‬
‫יקים‬
‫ַמ ְח ִל ִ‬
‫יחים‬
‫ֲדי ַה ְשּׁ ִל ִ‬
‫ַצע ֵ‬
‫רוֹעה"‪.‬‬
‫ֵצל " ָה ֶ‬
‫ֲאנִ י ְמ ַח ֶפּ ֶשׂת אוֹתוֹ‬
‫ַבּ ְקּ ִריאָה‬
‫סּוֹדית‪.‬‬
‫ַה ִ‬
‫ַל ָשּׁוְ א ֲאנִ י רוֹאָה ַע ְצ ִמי‬
‫צוֹע ֶדת‬
‫ֶ‬
‫ַתּ ַחת ֶשׁ ֶמשׁ‬
‫יתית‪.‬‬
‫ְבּ ֵרא ִשׁ ִ‬
‫ַכּ ֲא ֶשׁר אוֹר‬
‫ִראשׁוֹנִ י‬
‫אוֹתי‬
‫ְמ ַשׁ ֵכּר ִ‬
‫ֵאינִ י ְמ ִבינָה ָדּ ָבר‪.‬‬
‫אוֹתי‬
‫ַסּה ִ‬
‫אָז ְמנ ֶ‬
‫ַפּ ַחד זָר‪ֱ ,‬אל ִֹהי‪.‬‬
‫אוטווה‪ 29 ,‬לדצמבר ‪2012‬‬

‫~ ‪~ 35‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ְלגַן גַּת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים‬
‫ָראוּי ָהיָה‬
‫ֶדר‪,‬‬
‫ֶשׁ ֶאדֹּר נ ֶ‬
‫אוֹ ְל ָפחוֹת ִמ ְזמוֹר‬
‫ֻטּט‪,‬‬
‫נִ ְל ָחשׁ‪ְ ,‬מצ ָ‬
‫ָק ָצר‬
‫ְכּמוֹ ְתּ ִפ ָלּה‬
‫רוֹת ַחת‪.‬‬
‫ַ‬
‫ֶאת ַה ָשּׁעוֹן יֵשׁ‬
‫ְלאַזֵּן‪,‬‬
‫ֶאת ַה ִמּ ְזמוֹר‪ְ ...‬לאַזֵּן‬
‫ֵבּין ַהסּוֹד ַה ָקּדוֹשׁ‬
‫וּשׁנִ יַּת ַה ֻח ִלּין‬
‫ְ‬
‫ַעד‬
‫זוֹרי‬
‫ֶשׁ ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְח ִ‬
‫אַר ִציִּ ים‪,‬‬
‫ֶשׁל ַחיַּי ָה ְ‬
‫ֲלי‬
‫ַה ֵצּל ֶשׁל ע ֵ‬
‫ַהזַּיִ ת ַהנִּ ְס ָתּר‪,‬‬
‫גּוּפי‬
‫כּוֹתב ַעל ִ‬
‫ֵ‬
‫ִמ ִלּים ַבּעֲלוֹת ַמ ְשׁ ָמעוּת‬
‫מוּבנֶת ְבּ ַה ְשׁ ָמ ָע ָתן‪.‬‬
‫לֹא ֶ‬
‫ִמ ַדּת‬
‫יקה‬
‫מּוּס ָ‬
‫ַה ִ‬
‫סּוֹדית‬
‫ַה ִ‬
‫~ ‪~ 36‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫תוֹכי‬
‫נִ ְשׁ ַמ ַעת ְבּ ִ‬
‫ְכּמוֹ ַמ ָתּנָה‬
‫קוֹשׁ ֶרת ֶאת יוֹם ַה ָמּ ָחר‬
‫וְ ֶ‬
‫ְל ַמ ְשׁ ָמעֻיּוֹת ַה ַחיִּ ים‪,‬‬
‫ִרשּׁוּם ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬
‫ירושלים‪ 20 ,‬באוקטובר ‪2012‬‬

‫~ ‪~ 37‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֲאנִ י ְבּוִ ָיה דוֹלוֹרוֹזָה‬
‫ֲאנִ י ָשׁם וְ רוֹאָה‬
‫רוֹע ֶדת‬
‫וְ ֶ‬
‫ַל ְמרוֹת‬
‫ֶשׁ ַכּפּוֹת ַר ְג ַלי נִ ְשׂ ָרפוֹת‬
‫צוֹרבוֹת‬
‫וְ ְ‬
‫ֲלוּמת ָה ֲא ָבנִ ים‬
‫ִמ ַתּע ַ‬
‫וְ ַה ְבּ ִדידוּת‪.‬‬
‫ָדי‬
‫ַה ָמּקוֹם ְלי ִ‬
‫ָפּנוּי‪.‬‬
‫אוּלי ֶא ְצ ְל ָך‪,‬‬
‫ַ‬
‫ְבּ ִצדּוֹ ַה ֵשּׁנִ י‬
‫ֶשׁל ַה ֲחלוֹם‪,‬‬
‫ָר ַח ָמ ֵלא‬
‫ַע ְכ ָשׁו י ֵ‬
‫ְכּ ִפי ֶשׁלֹּא ַה ְר ֵחק ִמ ָכּאן‬
‫ָנוֹסים‬
‫אוֹקי ִ‬
‫ֶשׁנָן יַמּוֹת וְ ְ‬
‫יְ‬
‫ֲלי ַחיִּ ים ְמ ַח ְפּ ִשׂים‬
‫ָבּ ֶהם ַבּע ֵ‬
‫סוֹדוֹת‬
‫ֲמ ִקּים‪.‬‬
‫ֶשׁל ַחיִּ ים ַבּ ַמּע ַ‬
‫ֲאנִ י ַדּוְ ָקא‬
‫ָט ְשׁ ִתּי‬
‫נַ‬
‫ִאי ֵאלּוּ ַח ִגּים‬
‫וְ ִאי ֵאלּוּ ַחלּוֹנוֹת‬
‫ַדּ ְר ָכּם נִ ְר ִאים‬
‫דּוֹה ִרים‪,‬‬
‫סוּסים ֲ‬
‫ִ‬

‫~ ‪~ 38‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫יהם‬
‫כוֹת ֶ‬
‫מוֹשׁ ֵ‬
‫ֲא ֶשׁר ְבּ ְ‬
‫ַמּים‬
‫יֵשׁ ִפּסּוֹת י ִ‬
‫ִא ִתּי‪ִ ,‬א ְתּ ָך‪...‬‬
‫ֲדיִ ן ַחלּוֹנוֹת‬
‫ָמים ע ַ‬
‫ַקיּ ִ‬
‫ֶרת ָע ָשׁן‬
‫ֲלי ִמ ְסגּ ֶ‬
‫ַבּע ֵ‬
‫ַבּיט ְבּ ַע ְצ ֵמנוּ‬
‫ְכּ ֵדי ֶשׁנּ ִ‬
‫ִאם עוֹד נִ ָפּגֵשׁ‬
‫ַבּיּוֹם ַה ְמּי ָֹעד‪.‬‬
‫אָנוּ‪ֵ ,‬אלּוּ ֵמ ַע ְכ ָשׁו‪,‬‬
‫עוֹלמוֹת נִ ְפ ָר ִדים‬
‫ִמ ְשּׁ ֵני ָ‬
‫ֶשׁל יוֹם וְ ַליְ ָלה‬
‫וּמ ִלּים ְמ ַר ְגּשׁוֹת‬
‫ִ‬
‫ֻבּשׁוֹת ֵמרֹב ַפּ ַחד‬
‫ְמי ָ‬
‫אוֹ ֶל ָה ָבה‪...‬‬
‫אָז לֹא יִ ְהיוּ‬
‫קּוּקי ִשׂ ְמ ָחה‪.‬‬
‫ִז ֵ‬
‫יִ ָתּ ֵכן ַרק‬
‫ֶשׁ ֶשּׁ ֶקט ָל ָבן‬
‫אוֹתנוּ‬
‫ַקּיף ָ‬
‫יִ‬
‫ְכּמוֹ ַה ְת ָח ָלה‬
‫עוֹלם ָח ָדשׁ‬
‫ֶשׁל ָ‬
‫וּללֹא ַה ִמּ ְשׂ ָחק‬
‫ְללֹא ְפּ ָח ִדים ְ‬
‫ֻל ָבּל‪ַ ,‬ה ִבּ ְל ִתּי ֻמ ְג ָדּר ֶשׁל ַה ַמּ ֲע ָבר‪...‬‬
‫ַה ְמּב ְ‬

‫~ ‪~ 39‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁהוּא‬
‫ָרחוֹק‪,‬‬
‫ְמאוֹד ָרחוֹק‬
‫נִ ְראָה ִלי אָז‬
‫הוּדה‪.‬‬
‫ִמ ְד ָבּר יְ ָ‬
‫וְ ִאלּוּ ַע ְכ ָשׁו‪,‬‬
‫הוּא ִמ ְשׂ ָתּ ֵר ַע ְל ָפנַי‬
‫לוֹהט‪,‬‬
‫ָצהֹב‪ֵ -‬‬
‫ְבּ ֶצ ַבע נְ ח ֶֹשׁת‪ַ -‬החוֹל‬
‫ירה‬
‫ִבּ ְב ִע ָ‬
‫ִמ ְק ָר ִאית‪.‬‬
‫ַע ִתּי‬
‫ִהגּ ְ‬
‫ַל ָמּקוֹם‬
‫ֶשׁבּוֹ‬
‫ַה ִגּיל ֵאינוֹ ִמ ְת ַק ֵדּם‪,‬‬
‫ַה ֶשּׁ ֶמשׁ‬
‫ַבּ ֶשׁת‪,‬‬
‫ֵאינָהּ ְמי ֶ‬
‫ֵאינָהּ ְמ ֵצ ָרה אוֹתוֹ‬
‫יוֹתר‬
‫ֵ‬
‫יוֹתר‪.‬‬
‫וְ ֵ‬
‫ַהחֹם ָבּא ִמ ִבּ ְפנִ ים‪.‬‬
‫ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁהוּא‬
‫ֻחק‪,‬‬
‫כֹּה ְמר ָ‬
‫ַל ְמרוֹת‬
‫אתי אוֹתוֹ‬
‫ָשׂ ִ‬
‫ֶשׁנּ ָ‬

‫~ ‪~ 40‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ִפּסּוֹת ִפּסּוֹת‬
‫תוֹכי‪.‬‬
‫ְבּ ִ‬
‫ֻשּׁה‬
‫זוֹ יְ ר ָ‬
‫ֶשׁנִּ ְתּנָה ֲח ָד ָשׁה‬
‫ְכּמוֹ חֹם‬
‫שּׁוֹמר‪.‬‬
‫ֶשׁ ֵ‬
‫יאים‬
‫מוֹצ ִ‬
‫ֲדיִ ן ִ‬
‫עַ‬
‫ֲמ ִקּים‬
‫ֵמ ַה ַמּע ַ‬
‫ִדּ ְמ ָעה אוֹ ְשׁ ַתּיִ ם‬
‫וּמ ֲא ִמינִ ים‬
‫ַ‬
‫נּוּכל ְל ַה ְת ִחיל ַהכֹּל‬
‫ֶשׁ ַ‬
‫אשׁית‪.‬‬
‫ִמ ְבּ ֵר ִ‬
‫הוּדה‬
‫ִמ ְד ָבּר יְ ָ‬
‫הוּא ָכּאן‬
‫תוֹכי‬
‫וְ הוּא ְבּ ִ‬
‫הוּא ָה ֲאוִ יר‬
‫ֶשׁל יוֹם ִראשׁוֹן זָר‪.‬‬
‫אוֹ ֶשׁ ָמּא ָיכֹל ִל ְהיוֹת‬
‫ָהאוֹר‬
‫ַתּ ַחת‬
‫ָה ַע ְפ ַעף ֶשׁל ֵישׁוּ‬
‫ָכּאן‪...‬‬
‫ָדע‬
‫אָז‪ַ ,‬רק הוּא י ַ‬
‫ֶשׁ ֵה ָע ְלמוּתוֹ‬
‫וְ נִ ְצחוֹנוֹ‬
‫עוֹד יִ ְהיוּ‬
‫ַחד‬
‫שׁוּרים י ַ‬
‫ְק ִ‬
‫ַעל‪ִ -‬פּי חֹק‪...‬‬

‫~ ‪~ 41‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ַהנִּ ְשׂגָּב‬
‫מוֹר ָג ָנה‪.‬‬
‫הוּא ָפ ָטה‪ְ -‬‬
‫ֶדת‬
‫ַדנ ֶ‬
‫ֲאנִ י ִמ ְתנ ְ‬
‫נִ ְשׁ ֶענֶת ַעל ְדּמוּת‬
‫דוּאים‪.‬‬
‫ָרים ֶבּ ִ‬
‫ֶשׁל ְבּ ָקתוֹת ָבּ ֶהן גּ ִ‬
‫יֵשׁ ָל ֶהם ֶכּ ֶלב‬
‫וְ ַה ַמּיִ ם יְ ָק ִרים‪,‬‬
‫אוֹתם ְבּ ַפ ִחים‪.‬‬
‫יאים ָ‬
‫ְמ ִב ִ‬
‫יטת ָה ֵאשׁ‪,‬‬
‫ַה ֶשּׁ ֶמשׁ‪ַ ,‬שׁ ִלּ ַ‬
‫שׂוֹר ֶפת‬
‫ֶ‬
‫ֶאת ִציּוּר ָה ֲע ָנ ִפים‬
‫ֶשׁ ַעל ִשׂ ְמ ָל ִתי‪.‬‬
‫ָפים‬
‫ָה ֲענ ִ‬
‫ַה ֻמּ ְד ָפּ ִסים ַעל ַה ֶמּ ִשׁי‬
‫הוֹפ ִכים ְל ָע ָפר‬
‫ְ‬
‫וּפ ְר ֵחי ַהחוֹל‬
‫ִ‬
‫ָר ִצים‬
‫ֶדּ ֶר ְך ַה ֶלּ ָה ָבה‬
‫ַה ְצּ ֻה ָבּה‪ַ ,‬ה ִשּׁ ְמ ִשׁית‪.‬‬
‫ְצ ָע ַדי‬
‫חוֹת ִכים ָבּאוֹר‪.‬‬
‫ְ‬
‫רוֹשׁם‬
‫עוֹשׂה ֵ‬
‫ֶ‬
‫ְכּ ִאלּוּ ֲאנִ י ָכּאן‬
‫עוֹלם‪.‬‬
‫וּמ ָ‬
‫ֵמאָז ֵ‬
‫ירושלים‪ 24 ,‬באוקטובר ‪2012‬‬

‫~ ‪~ 42‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫יֵשׁ אוֹר‬
‫ֵמ ֵע ֶבר ַל ְזּ ַמן‪,‬‬
‫אוֹר ִפּ ְר ִאי‬
‫אוֹתי‬
‫עוֹטף ִ‬
‫ֶשׁ ֵ‬
‫שׁוֹלט ָע ַלי‬
‫ֵ‬
‫אוֹר ַמ ָמּשׁ‬
‫אַה ָבה‪.‬‬
‫ְכּמוֹ ָה ֲ‬
‫ָבּא כֻּלּוֹ‬
‫ֵמ ַעל ַל ֵצּל וְ ַלסּוֹד‪,‬‬
‫אוֹתי‬
‫שׁוֹטף ִ‬
‫ֵ‬
‫רוֹמם אוֹ ִתי‪.‬‬
‫ְמ ֵ‬
‫צוּרה ֶשׁל ָענָן‪,‬‬
‫ֲאנִ י ְמ ַק ֶבּ ֶלת ָ‬
‫ֱל ֶמת‬
‫ֶנע ֶ‬
‫עוֹלה‬
‫ָ‬
‫וּב ָכל זֹאת הוּא‬
‫ְ‬
‫ַצּ ַח‪ ,‬הוּא‬
‫ְמנ ֵ‬
‫אַה ָבה‬
‫ָהאוֹר‪ֲ -‬‬
‫ַה ָקּדוּם‪.‬‬
‫הוּא ֵאינוֹ ְמ ַה ֵסּס‬
‫אוֹתי‬
‫שׁוֹבה ִ‬
‫ֶ‬
‫הוּא ַחי‪ ,‬מוּזָר‪,‬‬
‫צוֹר ָמנִ י‬
‫ְ‬
‫אוֹחז‪.‬‬
‫ֵ‬
‫יוֹד ַעת‬
‫ַרק זֹאת ֲאנִ י ַ‬
‫ֶשׁזּוֹ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ‬

‫~ ‪~ 43‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫וְ יוֹם ִשׁ ִשּׁי‬
‫ַאנִ י‬
‫וֲ‬
‫ָד ָך‪ֱ ,‬אל ִֹהים!‬
‫ְבּ ַכף י ְ‬
‫ַה ִמּ ְד ָבּר ‪-‬‬
‫דוֹשׁה‬
‫זוֹ ָה ַעיִ ן ַה ְקּ ָ‬
‫קוּחה‬
‫ַה ְפּ ָ‬
‫ָחה‬
‫ִל ְרו ָ‬
‫ֵמ ַעל ָל ִע ִתּים‪.‬‬
‫צוֹע ֶדת‬
‫זוֹע ֶקת וְ ֶ‬
‫ֲאנִ י ֶ‬
‫ָבּ ִאישׁוֹן ַה ָקּדוֹשׁ‬
‫עוֹד ְמ ַעט‬
‫ֶא ֱהפ ְֹך‬
‫ְל ַחיִּ ים‬
‫ֻבּים ְבּאוֹר‪.‬‬
‫ְמע ִ‬
‫ָשׁים‬
‫יכן ָה ֲאנ ִ‬
‫ֵה ָ‬
‫ֲא ֶשׁר‬
‫ָה ְלכוּ‬
‫ֵלכוּ‬
‫ַא ֶשׁר י ְ‬
‫וֲ‬
‫ְבּ ִע ְקבוֹת‬
‫רוֹעה"?‬
‫" ָה ֶ‬

‫הרועה‪ :‬ישו‪ ,‬הרועה של תלמידיו‬

‫~ ‪~ 44‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֲאנִ י ַחיָּה‬
‫פוּלה‪.‬‬
‫אוּטוֹפּיָה ְכּ ָ‬
‫ְ‬
‫ֲאנִ י ִמ ְשׁ ַתּ ָהה ְבּוִ ָיה דוֹלוֹרוֹזָה‪.‬‬
‫ֲאנִ י ִאיקוֹנִ ין ָה ִא ָשּׁה ֶו ַרה‪,‬‬
‫יעה ְל ָכאן‬
‫ֶשׁ ִה ִגּ ָ‬
‫אוֹתם‪,‬‬
‫ַל ֲעצֹר ָ‬
‫ַדּי ָה ֲא ָבנִ ים‬
‫ֶאת ְמי ֵ‬
‫הוֹמיּוֹת‪.‬‬
‫וְ ַה ִמּ ִלּים ַה ְתּ ִ‬
‫מוֹט ֶטת‬
‫חוֹרי ִמ ְת ֶ‬
‫ַה ֶדּ ֶר ְך ֵמ ֲא ַ‬
‫ִמ ְלּ ָפנַי‪,‬‬
‫ֶצח‪.‬‬
‫ֲליָּה ְבּ ַמ ְד ֵרגוֹת ַהנּ ַ‬
‫עִ‬
‫צוּעים‪,‬‬
‫אוֹרוֹת ְפּ ִ‬
‫ימיִּ ים‬
‫ְמ ַע ְרבּ ֶֹלת ֶשׁל קוֹלוֹת ְשׁ ֵמ ִ‬
‫נוֹפ ֶלת‬
‫ֶ‬
‫יסט"‪,‬‬
‫אָת ִא ְ‬
‫ַעל ַה ֻמּנָּח " ֵ‬
‫וְ ַהטּ ַֹהר נִ ְפ ַצע‪.‬‬
‫ְל ָכל ָמקוֹם ֶשׁאָרוּץ‬
‫מוֹע ֶדת‬
‫ֲאנִ י ֶ‬
‫עוֹתי ֶשׁ ִלּי‪.‬‬
‫ְבּ ִד ְמ ַ‬
‫ַה ְדּ ָמעוֹת‬
‫וּהקּוֹלוֹת‬
‫ַ‬
‫חוֹפ ִרים נְ ַמ ִקּים‪,‬‬
‫ְ‬
‫ִחלּוּל ַה ֵשּׁם ָבּ ֲאוִ יר‪ַ ,‬בּ ָשּׁ ַמיִ ם‪,‬‬
‫פּוֹרים ֵאינָן רוֹצוֹת‪,‬‬
‫ֲא ִפלּוּ ִצ ִ‬
‫ִל ְהיוֹת ֵעדוֹת ָל ִענּוּי ֶשׁיָּבוֹא‪.‬‬
‫ַה ִמּ ִלּים ִמ ְת ַח ְדּדוֹת זוֹ ְבּזוֹ‪,‬‬

‫~ ‪~ 45‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫מוֹתירוֹת ִמ ָסּ ִביב ֵהד ְמ ַמ ְגנֵט‬
‫ִ‬
‫ֵבּין ִק ְר ֵבי ַה ְזּ ַמן‪.‬‬
‫יוֹל ֶדת עוֹד ֵח ְטא‬
‫גּוֹרל‪ֲ ,‬אנִ י ֶ‬
‫ָ‬
‫חוֹשׁ ִבי " ֵישׁוּ‪ֱ ,‬אל ִֹהים‪,‬‬
‫ְבּ ְ‬
‫ֲשׂה ֵמ ָה ֲא ָבנִ ים ֶשׁ ָלּ ֶהם‬
‫עֵ‬
‫וּפּ ִליז‬
‫ָהב ְ‬
‫ֶכּ ֶסף‪ ,‬ז ָ‬
‫ֶשׁיִּ ְס ְפּרוּ‬
‫ְבּ ַמ ֲה ַל ְך ַהדּוֹרוֹת‪,‬‬
‫וְ יִ ְת ַעיְּ פוּ‪.‬‬
‫ִהנֵּה‪ִ ,‬בּ ְמקוֹם זֹאת‪,‬‬
‫ַקח ְל ָך ִמ ְט ַפּ ַחת זוֹ‬
‫ִאם ִתּ ְר ֶצה‪ְ ,‬ל ַנגֵּב ָבּהּ‬
‫ידה‬
‫ֶאת ַה ְבּ ִג ָ‬
‫וְ ֶאת ֶה ְמ ֵשׁ ָכהּ"‪.‬‬

‫האיקונין של ורה‪ :‬איקונין הוא צלם‪ ,‬פסל או תמונה של קדוש בנצרות‪.‬‬
‫היא קדושה נוצרית‪ .‬היא‬
‫או‬
‫הקרויה גם‬
‫הייתה אישה אדוקה מירושלים אשר נתנה לישו את המטפחת שלה‪ ,‬כך‬
‫שיוכל לנגב את מצחו במהלך התקדמותו לגבעת הגולגולתא‪ .‬ישו קיבל את‬
‫הצעתה‪ ,‬מחה את זיעתו‪ ,‬וכשהחזיר את המטפחת‪ ,‬תוואי פניו הופיע עליה‬

‫~ ‪~ 46‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ַמ ִתּי ִל ְתפֹּר‬
‫לֹא ִסיּ ְ‬
‫ֶאת ַה ַבּד‬
‫ְל ֶבגֶד ַה ֲח ֻתנָּה‪.‬‬
‫ְז ַמן ֶשׁל ֶר ֶדת ֲח ֵשׁ ָכה‪.‬‬
‫אוֹתי‬
‫מוֹביל ִ‬
‫ֲא ָבל‪ַ ,‬הנִּ ָסּיוֹן ִ‬
‫גוּלגוֹ ְל ָתא*‪.‬‬
‫ְל ֵע ֶבר ְ‬
‫פּוֹח ֶדת!‬
‫ֲאנִ י ֶ‬
‫ַה ַגּ ֲאוָה וְ ַה ֲהנָאָה‬
‫רוּעה‪.‬‬
‫הוֹללוּת ִבּ ְת ָ‬
‫ֵמ ֵ‬
‫שׁוֹר ִקים‬
‫ַהקּוֹלוֹת ְ‬
‫ְבּ ַפעֲמוֹן ַה ִשּׂנְ אָה‬
‫אוֹתי‪.‬‬
‫ַבּ ִשׁים ִ‬
‫וּמי ְ‬
‫ְ‬
‫בּוֹער‬
‫ָהא ֶֹפק ֵ‬
‫עוֹלה ְבּ ַפ ַחד‪.‬‬
‫ַאנִ י ָ‬
‫וֲ‬
‫יוֹרה ֵחץ ַבּ ֶח ְמ ָלה‪.‬‬
‫ַה ֲא ָשׁ ָמה ָ‬
‫נוֹפלוֹת‬
‫ָה ֲא ָבנִ ים ַה ְדּלוּקוֹת ְ‬
‫ַחד ִעם‬
‫יַ‬
‫ֲרים‪.‬‬
‫ִפּסּוֹת ָשׁ ַמיִ ם בּוֹע ִ‬
‫ֵישׁוּ ‪ֱ -‬אל ִֹהים‪,‬‬
‫ֲאנִ י‪ִ ,‬איקוֹנִ ין ֶו ַרה‪,‬‬
‫ישׁה ִדּ ְמ ָעה‬
‫ַמ ִגּ ָ‬
‫ְל ַכבּוֹת ֶאת ַה ְשּׂ ֵר ָפה‬
‫ֶשׁ ַבּקּוֹלוֹת‪.‬‬
‫ֶשׁנוֹ ְכּ ֵאב ַבּכֹּל‪,‬‬
‫יְ‬
‫ִמ ָכּל!‬
‫ְפּ ָצ ִעים‬

‫~ ‪~ 47‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ִאם יִ ְהיוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם‬
‫יּוֹפיעוּ‬
‫ֶשׁ ִ‬
‫כּוֹכ ִבים‪.‬‬
‫ִבּ ְמקוֹם ָ‬
‫זֶה ִבּ ְג ַלל ֵעץ ַה ְצּ ָלב‬
‫נוֹשׂא‪,‬‬
‫אַתּה ֵ‬
‫אוֹתוֹ ָ‬
‫ֶשׁלֹּא ִה ְס ִפּיק ִל ְפר ַֹח‪,‬‬
‫אוֹ ֶשׁנִּ ְגזַם‬
‫אַחר‬
‫ֵמ ֵאיזֶה ֵעץ ֵ‬
‫ֶשׁל גַּנִּ י‬
‫ֲא ֶשׁר ָה ַפ ְך ְל ָע ָפר?!‬
‫ירה ֶשׁ ְלּ ָך‪ָ ,‬העֲשׂוּיָה ִטיט‬
‫ַה ֶלּ ִחי ַה ְצּ ִע ָ‬
‫נִ ְר ֵאית ֻמ ֵכּית‬
‫ִבּ ְצ ָל ִלים יְ ֵב ִשׁים‬
‫ָפים‬
‫ֵמ ֲענ ִ‬
‫) ַה ִאם ֵאלּוּ ַה ֲח ָט ִאים ַהיְּ ָשׁנִ ים‬
‫ַה ְמּ ַר ֲח ִפים?‪.(...‬‬
‫ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ֲאנִ י ִמ ְמּ ָך‪,‬‬
‫ַק ֵבּל ִמ ְט ַפּ ַחת זוֹ‬
‫אַר ִצי ֶשׁל‬
‫ְכּ ֵס ֶמל ְ‬
‫יחה‪.‬‬
‫ְשׁ ֵא ָלה‪ְ -‬ס ִל ָ‬

‫הוא שמם של הגבעה והסלע שעליהם התקיימה לפי‬
‫המסורת צליבת ישו‬

‫~ ‪~ 48‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ַעל ְשׁ ֵתּי ַר ְג ַליִ ם ַה ַפּ ַחד‬
‫ַח ְך‪,‬‬
‫נִ ְשׁ ָען ְמג ֵ‬
‫ילית‬
‫אַחת ֵל ִ‬
‫ְבּ ַעיִ ן ַ‬
‫ָר ַח‬
‫וּב ְשּׁנִ יָּה י ֵ‬
‫ַ‬
‫ֻמ ְר ָעל‪.‬‬
‫ֲאנִ י ָשׁ ָרה לוֹ ִשׁיר ִכּשּׁוּף‪:‬‬
‫נוּמי‪ְ ,‬ל ִביאָה‬
‫נוּמי ִ‬
‫ִ‬
‫נוּמי‬
‫נוּמי ִ‬
‫ַעת ְז ֵקנָה‪ִ ,‬‬
‫ְמ ֻשׁגּ ַ‬
‫אָמן!‬
‫ֵ‬
‫חֹק ַה ִמּ ָלּה‬
‫קוֹב ַע‪ :‬א ֶֹמץ!‬
‫ֵ‬
‫כוֹלה‪,‬‬
‫אַתּ יְ ָ‬
‫כוֹלה‪ְ ,‬‬
‫אַתּ יְ ָ‬
‫ַסּי‪ְ ,‬‬
‫ְתּנ ִ‬
‫ַלעֲלוֹת‬
‫ֵיתים!‬
‫ְל ַהר ַהזּ ִ‬
‫ֻב ְדּ ָבן‬
‫נוֹשׂאת דּ ְ‬
‫רוֹע ֲאנִ י ֵ‬
‫ַתּ ַחת ַה ְזּ ַ‬
‫יחה‪.‬‬
‫מוּכן ִל ְפ ִר ָ‬
‫ָ‬
‫ֶא ְשׁתֹּל אוֹתוֹ‬
‫ֵבּין ִמ ְדרוֹנוֹת‬
‫ְשׁ ֵני ַהנְּ ָצ ִחים‪...‬‬
‫ימה‬
‫ַהנְּ ִשׁ ָ‬
‫יקת ַה ִטּיט‬
‫ֶשׁל ְשׁ ִת ַ‬
‫אָר ֶכת ַעל ִמ ְצ ִחי‪,‬‬
‫ַה ִמּ ְת ֶ‬
‫ילה ִל ְבעֹר‪.‬‬
‫ַמ ְת ִח ָ‬
‫ֻב ְדּ ָבן ַה ַחי‬
‫ֵל ַחת ַהדּ ְ‬
‫פּוֹע ֶמת‬
‫ֶ‬

‫~ ‪~ 49‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ְבּ ָד ִמי‪ֲ ,‬א ָבל‬
‫יוֹתר ְל ַמ ְע ָלה‪.‬‬
‫יתי ֵ‬
‫לֹא ָע ִל ִ‬
‫ַרק ֵצל‬
‫מוּתי‪,‬‬
‫ְדּ ִ‬
‫ְבּ ִב ְר ַכּיִ ם ְפּצוּעוֹת‬
‫ְמ ַע ֵגל ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים‪.‬‬
‫ַתּ ֶרת‬
‫יתי ְמנ ֶ‬
‫ַאנִ י‪ָ ,‬היִ ִ‬
‫וֲ‬
‫ִבּ ְצ ָע ִדים‬
‫ְכּמוֹ ֶשׁל ֶקנְ גּוּרוּ‬
‫ִאלּוּ‬
‫ָיכ ְֹל ִתּי ִל ְקפֹּץ‬
‫ֲשׂ ָרה ַקוִּ ים‬
‫עָ‬
‫לוֹה ִטים‬
‫ֲ‬
‫ַחד‪...‬‬
‫יַ‬
‫תּוֹבב ַה ַמּ ְעיָן‬
‫ְל ַמ ָטּה‪ִ ,‬מ ְס ֵ‬
‫ְבּ ִחפּוּשׂ ַכּ ִדּים‪.‬‬
‫יחה‬
‫יעה ‪ְ -‬ז ִר ָ‬
‫ְשׁ ִק ָ‬
‫ִמ ְת ַק ְשּׁרוֹת ֶדּ ֶר ְך ָה ֵע ֶמק‪,‬‬
‫נּוֹצר ַבּ ֵתּאוּר ַה ִמּ ְק ָר ִאי‪.‬‬
‫ֶשׁ ַ‬
‫אַך גַּם ֵאין‬
‫מוֹצאת‪ְ ,‬‬
‫ֵאינִ י ֵ‬
‫שׁוּם ַמ ֶטּה‬
‫שׁוּם ִמ ְז ֵבּ ַח‪.‬‬
‫ְר ֵאה‪,‬‬
‫ִצלּוֹ ֶשׁל ְדּ ַבר ָה ֵאל ָבּא ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה‪,‬‬
‫ִבּ ְל ִתּי ָח ִדיר ְל ַמ ַדּי‪.‬‬
‫ֲאנִ י ִמ ַדּ ְר ֶדּ ֶרת‪.‬‬
‫ָדיִ ם‪,‬‬
‫ַבּיּ ַ‬
‫ְמ ֻח ָבּק‬

‫~ ‪~ 50‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֻב ְדּ ָבן הוּא‬
‫ַהדּ ְ‬
‫ֶלד‪.‬‬
‫גּוּפוֹ ֶשׁל י ֶ‬
‫בּוֹר ַחת ְבּ ַפ ַחד‬
‫ֲאנִ י ַ‬
‫ימה‪.‬‬
‫ֻסּה ְבּ ֵא ָ‬
‫ְמכ ָ‬
‫ַה ַלּ ַהב ַה ַחד‬
‫ָבוֹהּ‬
‫ֶשׁל ַהקּוֹל ַהגּ ַ‬
‫חוֹת ְך‬
‫ֵ‬
‫עוֹתי;‬
‫ִבּ ְשׁ ַ‬
‫ְל ַבסּוֹף‪,‬‬
‫נִ ְשׁ ַמע‬
‫ֶצח ַה ְמּ ַט ְר ֵטר‬
‫ַהנּ ַ‬
‫ֵמ ַעל ְל ִמ ְדרוֹנוֹת ָה ָהר‪.‬‬

‫~ ‪~ 51‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ָה ָהר הוּא ָכּאן‪,‬‬
‫הוּא ַמ ָמּ ִשׁי‪,‬‬
‫ַעת בּוֹ‬
‫כוֹלה ָלג ַ‬
‫ֲאנִ י יְ ָ‬
‫ְבּ ַמ ָבּ ִטי‬
‫ֱאל ִֹהים‪,‬‬
‫שׁוֹר ִרים‪,‬‬
‫ַרק ַה ְמּ ְ‬
‫ִבּ ְרשׁוּתוֹ‪,‬‬
‫ֲלי יְ כ ֶֹלת‬
‫ֵהם ַבּע ֵ‬
‫וְ ע ֶֹדף ִבּ ָטּחוֹן‬
‫רוֹאים‬
‫וְ ִ‬
‫סוּסי ֵאשׁ‬
‫ֵ‬
‫חוֹצים ֶאת‬
‫ַה ִ‬
‫ִספּוּן‬
‫ָה ֲאוִ יר‬
‫וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ‪,‬‬
‫ָהב‬
‫ֵבּין ַשׁ ַער ַהזּ ָ‬
‫וְ ָה ָהר‪.‬‬
‫ֱאל ִֹהים‪,‬‬
‫כוֹלים ְל ַה ֲא ִמין‬
‫ַרק ֵהם יְ ִ‬
‫ֶשׁ ִתּצֹּר‬
‫כּוֹכ ִבים ֲא ֵח ִרים‬
‫ָ‬
‫יר ָתם‬
‫ִמ ִשּׁ ָ‬
‫אוֹ ֶשׁ‪,-‬‬
‫מּוּבנִ ים‬
‫רוּזים ַה ָ‬
‫ַה ֲח ִ‬
‫ֲשׁירוּ ֶאת ָה ֲענָנִ ים‪.‬‬
‫ַיע ִ‬

‫~ ‪~ 52‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫וְ ַרק ֵהם‬
‫ְמ ַד ִמּים ְל ַע ְצ ָמם‪,‬‬
‫שׁוֹמ ָעם‬
‫ְבּ ְ‬
‫יל ְת ָך‬
‫ֶאת ִמ ָ‬
‫פּוֹר ַחת‬
‫ַה ַ‬
‫ְבּ ֵלב‬
‫ָה ָהר‬
‫ֵמ ַעל ַל ְסּ ָתוִ ים‬
‫וְ ֶה ֳח ָר ִפים‬
‫עוֹלם‪.‬‬
‫ֶשׁל ָה ָ‬

‫~ ‪~ 53‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫סוֹדית‬
‫יסה ִ‬
‫ְכּנִ ָ‬
‫ָל ָהר‪-‬‬
‫אוֹתהּ‬
‫ִאלּוּ ִה ַכּ ְרנוּ ָ‬
‫ָהיִ ינוּ ַמ ְמ ִתּינִ ים‬
‫ְבּנִ ימוּס‬
‫ַבּתּוֹר‬
‫ְכּמוֹ ְל ִמ ְפגָּשׁ‬
‫אַח ִרית‪,‬‬
‫ֶשׁל ָה ֲ‬
‫אוֹ ְל ָפחוֹת‬
‫ִמ ְפגָּשׁ ֶא ָחד‬
‫קוּפ ִתי‪.‬‬
‫ְתּ ָ‬
‫אַך אָנוּ‬
‫ְ‬
‫ַרק ַצ ְליָנִ ים‬
‫אַלמוֹנִ ים‪,‬‬
‫ְ‬
‫יוֹתר ֵמ ֶא ֶמשׁ‬
‫ַמ ֲא ִמינִ ים ֵ‬
‫אוּלי לֹא‪,‬‬
‫אוֹ ַ‬
‫עוֹלים‬
‫ִ‬
‫ַבּ ֶדּ ֶר ְך‪,‬‬
‫יר ָלה‬
‫ִבּ ְס ִפּ ָ‬
‫ִמ ְת ַר ְגּ ִשׁים‪,‬‬
‫דּוֹמ ִעים‪,‬‬
‫ְ‬
‫יטב‬
‫ְמ ִכינִ ים ֵה ֵ‬
‫ֶאת ַחיֵּינוּ‬
‫ִמ ְבּ ִלי ָל ִשׁים ֵלב‬
‫בוֹתינוּ‬
‫יצד ַמ ְח ְשׁ ֵ‬
‫ֵכּ ַ‬

‫~ ‪~ 54‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫הוֹפכוֹת יְ רֻקּוֹת‬
‫ְ‬
‫ְבּ ֻח ֵדּי ָה ֲא ָר ִזים‪,‬‬
‫ְכּמוֹ‬
‫ָלים‬
‫ֲחנִ יתוֹת ַה ַחיּ ִ‬
‫ְללֹא ַחת‬
‫וּללֹא ָמוֶת‬
‫ְ‬
‫ידם‪.‬‬
‫ְבּ ֵעת ִמלּוּי ַתּ ְפ ִק ָ‬

‫~ ‪~ 55‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ַחד‬
‫יַ‬
‫אָכים‬
‫וּמ ְס ָפּר ַמ ְל ִ‬
‫ֲאנִ י ִ‬
‫ִשׁ ְל ִדּיִּ ים‬
‫ְכּמוֹ נִ ְשׁ ָמ ִתי‬
‫ישׁוּבים‬
‫ִ‬
‫ְמ ֻט ָפּ ִסים וִ‬
‫ֻבּת ַה ַבּיִ ת‬
‫ַעל ֲאר ַ‬
‫מוּגָנִ ים‬
‫ֵמ ַה ְבּשׂוֹרוֹת ָה ָרעוֹת‬
‫ִמ ֵצּל‬
‫ַה ִצּ ְמ ִחיָּה‬
‫ָר ַח;‬
‫ֶשׁ ֻקּ ְצּ ָצה ְבּאוֹר ַהיּ ֵ‬
‫ָה ֵאשׁ ָכּ ְב ָתה‬
‫ַכּ ֲא ֶשׁר‪,‬‬
‫ָר ְקנוּ ֶאת ַה ֵלּ ָחה‬
‫יַ‬
‫ְבּ ֵעינֵי ַל ֲהבוֹת ָה ֵאשׁ‬
‫ַה ְכּ ֵאב ֶה ָחמוּץ‬
‫ִמ ִשּׁ ְעמוּם‪,‬‬
‫ִמ ֵדּי ַפּ ַעם‬
‫ִשׁ ַה ְקנוּ‬
‫ָהר ֶה ָעמֹק‬
‫ַבּנּ ָ‬
‫אַלנוּ ַע ְצ ֵמנוּ‬
‫וְ ָשׁ ְ‬
‫מוֹצ ִאים‬
‫יך זֶה ֶשׁ ֵאינֶנּוּ ְ‬
‫ֵא ְ‬
‫ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך‬
‫ְל ַמ ְמ ֶל ֶכת ַה ֲחלוֹמוֹת‪.‬‬
‫ַרק ַה ְזּ ִריחוֹת‬

‫~ ‪~ 56‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

‫ֶע ְלמוּ‬
‫לֹא נ ֶ‬
‫וּב ָכל זֹאת יֵשׁ ָל ֶהן‬
‫ְ‬
‫יטב‬
‫מוּרים ֵה ֵ‬
‫ְמ ַמ ִדּים ְשׁ ִ‬
‫רוּרים‪,‬‬
‫לֹא ְבּ ִ‬
‫ְבּ ֵעינֵינוּ‪,‬‬
‫חוֹשׂ ֵפי ִשׁנַּיִ ם‬
‫ֵעינֵי ְז ֵא ִבים ְ‬
‫ִשׁ ְל ִדּיּוֹת‬
‫ילים ִדּ ְמ ָעה‬
‫ַמ ִזּ ִ‬
‫ְכּמוֹ ַה ַחיִּ ים‬
‫זוֹכ ִרים‬
‫וְ ְ‬
‫ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחווֹת‪.‬‬

‫~ ‪~ 57‬‬

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬

Cuprins
Ierusalim, Jerusalem 4
Oraşul cosmic

10
Strada aerului
16
Lumina din Ierusalim
22
Tăcerea albă din Ierusalim.
26
Zidul plângerii
30
Ierusalimul imaginar
34
Ierihon
38
Izvorul miraculos
44
Clopotele din Ierihon
54
Betleem
58
Ghetsimani (I)
66
Ghetsimani (II)
72
Ghetsimani (III)
76
Ghetsimani (IV)
80
Ghetsimani (V)
86
Via Dolorosa
90
Pustiul Iudeii (I)
96
Pustiul Iudeii (II)
104
Vera Iconia (I)
110
Vera Iconia (II)
114
Între alte veşnicii, Muntele Măslinilor
120
Muntele măslinilor (II)
128
Pelerini pe Muntele Măslinilor
132
Poveste mişcată
136

Content
Jerusalem, Jerusalem
The Cosmic City
The Air Street
The Light of Jerusalem
The White Silence of Jerusalem
The Wailing Wall
Imaginary Jerusalem
Jericho
Miraculous Spring
The Bells of Jericho
Bethlehem
Gethsemane (I)
Gethsemane (II)
Gethsemane (III)
Gethsemane (IV)
Gethsemane (V)
Via Dolorosa
The Judean Desert (I)
The Judean Desert (II)
Vera Iconia (I)
Vera Iconia (II)
The Mount of Olives, Among Other Eternities
The Mount of Olives (II)
Pilgrims on the Mount of Olives
Angel Story

4
11
17
23
27
31
35
39
45
55
59
67
72
77
81
87
91
97
105
111
115
121
129
133
137

‫ורוניקה בלאז' ‪ /‬ירושלים‪ ,‬ירושלים‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‪ ,‬יְ ָ‬
‫יְ ָ‬
‫קּוֹס ִמית‬
‫ָה ִעיר ַה ְ‬
‫ְרחוֹב ָה ֲאוִ יר‬
‫רוּשׁ ַליִ ם‬
‫אוֹר יְ ָ‬
‫יּרוּשׁ ַליִ ם‬
‫ַה ֶשּׁ ֶקט ַה ָלּ ָבן ִמ ָ‬
‫ַהכּ ֶֹתל‬
‫רוּשׁ ַליִ ם ַה ִדּ ְמיוֹנִ ית‬
‫יְ ָ‬
‫יְ ִריחוֹ‬
‫ַה ַמּ ְעיָן ַה ִפּ ְל ִאי‬
‫ַפּעֲמוֹנֵי יְ ִריחוֹ‬
‫ֵבּית ֶל ֶחם‬
‫גַּת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים* )א(‬
‫גַּת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים )ב(‬
‫גַּת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים )ג(‬
‫גַּת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים )ד(‬
‫גַּת‪ְ -‬שׁ ָמנִ ים )ה(‬
‫וִ ָיה דוֹלוֹרוֹזָה‬
‫הוּדה )א(‬
‫ִמ ְד ָבּר יְ ָ‬
‫הוּדה )ב(‬
‫ִמ ְד ָבּר יְ ָ‬
‫ִאיקוֹנִ ין ֶו ַרה* )א(‬
‫ִאיקוֹנִ ין ֶו ַרה )ב(‬
‫ֵיתים‬
‫ֵבּין נְ ָצ ִחים ֲא ֵח ִרים‪ַ ,‬הר ַהזּ ִ‬
‫ֵיתים )ב'(‬
‫ַהר ַהזּ ִ‬
‫ֵיתים‬
‫ַה ַצּ ְליָנִ ים ַעל ַהר ַהזּ ִ‬
‫נוֹע ַע‬
‫ִספּוּר ִמ ְת ֵ‬

‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪38‬‬
‫‪40‬‬
‫‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫‪47‬‬
‫‪49‬‬
‫‪52‬‬
‫‪54‬‬
‫‪56‬‬

Tipărit la :

S.C PARTOS S.R.L
Str. Zugrav Nedelcu, Nr. 5, 300174
Timișoara
Tel./Fax: 0256 272 763
e-mail: office@tipografiapartos.ro
www.tipografiapartos.ro

Related Interests