You are on page 1of 2

Escola Csar August 6 U2.

Potncies
1. Completa la taula (4p)
Potncia 34 5 Base

Nom................................................................................. Data................................................................................

Exponent

Producte

Es llegeix

2 7x7x7 2 a la cinquena

2. Completa (3p)
Nmero Mil Cent mil Deu milions 1.000 Nmero de zeros Potencia

3. Calcula el quadrat i el cub d'aquests nmeros (4p)


Quadrat 1 2 5 6 Cub

4. Expressa el nmero de cubets de la figura en forma de pot ncia (1p)

!. "a #ia "$ctia t% 4.&&& milions d'estrelles. Escriu aquest nmero en forma tradicional i despr%s en forma de pot ncia. (2p)

'. El cer(ell )um$ t% unes 1&11 neurones. Escriu aquest (alor en forma tradicional. (1p)

*. +escomposa el nmero 12& en els seus factors primers i escriu el resultat utilit,ant pot ncies quan sigui possible. (2 p)

-. Calcula el resultat de les seg.ents arrels quadrades (!p)

4 /

'4 /

40 /

3' /

1&& /

0. 1ndica entre quins nmeros estan compreses les seg.ents arrels quadrades2 (3p)

........ 3

2- 3 ........

........ 3

0& 3 ........

........ 3

11& 3 ........

1&."'4idra de "erna era un antic i despietat monstre amb forma de serp polic fala i amb al (erin5s amb una curiosa caracter6stica7 quan li talla(es un dels caps7 del coll ensangonat en naixien dos o tres de nous. 4 racles s')i enfront$ i aconsegu6 matar8la. 9u )o tindr$s m%s f$cil que l')eroi grec7 :a que nom%s t')i )aur$s d'enfrontar a ni(ell matem$tic. 1maginat que el monstre t% un cap al comen;ament i cada minut que passa el nombre total de caps es multiplica per tres. Escriu en forma de pot ncia quan caps tindr$ passat un quart d')ora. (2p)

11.<n concessionari de cotxes t% un local de quatre pisos7 a cada pis )i )a quatre sales d'exposici57 a cada sala )i )a quatre cotxes i cada cotxe t% quatre rodes. =uantes rodes )i )a en total. Expressa el resultat en forma en forma de potencia. (1p)

12."'>ndrea i el =uico :uguen amb unes peces de mosaic de forma quadrada d'un cent6metre de costat. 9ant l'un com l'altra aconsegueixen crear quadrats de 1& cm de costat. =uantes peces )an fet ser(ir entre tots dos? (2p)