You are on page 1of 4

මං ඼හිරු. මේ මමේ ප඼මලනි මෙක්ේ අත් දැකීම ඔයා඼ට කියන්මන්.

මං මේ කියන මේ
හරිද මන්දා. එත් මං මේක ඔයා඼ට කියනලා. මමොකද මේ මේ උමන් මමේම අක්කි
එක්කයි. මමේ අක්කිමේ නම මධු. එයා මීට අවුරුදු

3

කට කලින් මැරි කරා. දැන් එයාට

බමබක් ඉන්නලා. තාම අවුරුදු 2යි. අක්කි ඉන්මන් අපිට ටිකක් දුරින්. අමේ මෙදර හිටිමේ,
මායි, අේමයි, තත්තායි. අක්කි බැන්දපු අයියා හදිේසිමේ ලැඩකට ඼ංකමලන් පිට යන්න
උනා. ඔය කාමේ තමයි මේ මේ උමන්. අමේ අේමයි, තත්තටයි ඉන්දියාමල ලන්දනමේ
යන්න චාන්ේ එකක් හේබුනා. හ්ේේ. ඉතින් එයා඼ා ගිහින් එනකේ මට අක්කි඼මේ මෙදර
නලතින්න කිේලා. මාත් කැමති උමන් එච්චර හිමත් කැමතකින් මනමේ. ඒ එමහේ පට්ට
කේමැලි නිො. අයියත් නැහැමන්. මකොමහොම හරි අේම඼ා ගියා. මාත් අක්කේමේ මෙදර
ගියා. අමේ අක්කි ඉේෙර මකට්ටුයි. එත් බාබා හේබුනාට පේමෙේ ටිකක් ඇඟ දා඼ා ඇවිත්.
දැන් ඉේෙරට ලඩා මාර මෙක්සි. පුක එමහම රේේ. දැක්කම නගිනලා. කුක්කු 2ක
එේම඼නලා. අමේ අක්කට දැන්

23යි.

අහ් කියන්න අමතක උනා එමහේ අක්කමේ තනියට

අයියමේ අේමා ඉන්නලා. මකොමහොම හරි දලෙක් 2ක් ගියා. ඔය දලේ ටිමක් මට අක්කා
ෙැන අමුතු හැගීේ ආලා. ඒ අක්කමෙ මබෝ඼ පුක පැේමදනලා දැක඼ම. දලෙක් අක්කි මන්
හිටපු තැන බාබාට කිරි දුන්නා. හ්ේේ. මාර ම඼ොකු කුක්කු 2ක. මට අනික් එක උරන්න

හිතුනා. මකොමහොම හරි මන් දලෙක් රෑ බාත් ර෕ේ යන ෙමන් අක්කමේ කමමේට ඔලුල
දේමා. අක්කයි බාබායි 2න්නම මදොයි..
මන් හිමින් ෙැමේ චුට්ටක් කමමේට ඔලුල දැේමා. හ්ේේ. අක්කා ඇඳන් හිටිමේ ඼ා නිේ
පාට නයිට්යක්. හ්ේේ. ඒක දුහුේ එකක්. ඒ ලමේම මකොටයි. අක්කිමේ එහා පැත්මත්
මට්බේ ඼යිට් එක ද඼ා තිබුමන්. ඒක නිො මහොඳට මේනලා. මං ටිකක් බ඼න් හිටියා
අක්කා දිහා. හ්ේේ. මට ඉන්න බෑ. අක්කා බ්‍රා ඇඳ඼ නැ. කුක්කු 2ක ඼ේෙනට තිමයනලා.
හ්ේේ. මං කියුේමේ අක්කමේ එක ටිකක් මකොටයි කිය඼ා. මකොමහොම හරි අක්කා එක
පාරට කකු඼ක් උේෙමෙනම අනික් පැත්තට හැරුනා. ඒ දැකපු මදයින් මමේ එක එක
පාරට මකලින් උනා. අක්කා පෑන්ට්යක් අඳ඼ා තිබුමන් නැහැ. මයිේ පිරි඼ා අක්කමේ
චුලමේ. හ්ේේ. ආොමේ බෑ. මං බාත් ර෕ේ ගිහින් චු පාරක් දා඼ා අක්කමේ මෙඩි 2අයි..
චූලයි මතක් කරන් අමත් පාරක් ෙැහුලා. මං ඊට පේමෙේ ඇඳට ගිහින් හිතුලා මකොමහොම හරි
අක්කට හුකන්න ඕමන් කිය඼ා. හ්ේේේ… පහු මලන්දා උමේම අක්කා කාමමේට ආලා කිරි
එක අරන්. ඒ ආලත් අර ඇඳුම තාම එමහේමයි. මමේ එක නැේො. අක්කට මපමන්යි
කිය඼ා මං මකොට්මට් තියා ෙත්තා.. මකොමහොම හරි එදා උමේ අයියාමේ අේමා අයියාමේ
නංගිමේ මෙදර යනලා කිය඼ා ගියා. හ්ේේ... මටනේ මාර හැපී. අක්කයි මායි විතරමන්
මෙදර. මකොමහොම හරි දලසින් කා඼ක් විතර මෙවි඼ා ගියා.. මං ටිවි බ඼ බ඼ ඉන්නමකොට
අක්කා ආලා එතනට. මමේ ඒහා පැත්මතන් ලාඩි උනා.. මකො අක්කී බාබා. මදොයිද.. මං
ඇහුලා.. ඔේ පැටිමයෝ. උමේ පාන්දර ඇඩුලමන්. ඒ මලමේ කිරි දුන්නා. දැන් මහොඳට නිදි
කිය඼ අක්කා කියුලා. අහ්.. ඔේ ඔේ මට ඇහුනා. පාන්දර මන්. එමහම කිය඼ා කට ෙත්මත්
නැහැ බාබා අඩන්න ෙත්තා. අක්කි දුල඼ා ගියා. තාම නයිටිය පිටින්. දුලනමකොට කුක්කුයි
පුකයි 2ම මහේම඼නලා. මමේ එක පට ෙ඼ා නැේො. හ්ේේේ.. ඔමහොම ඉන්නමකොට
අක්කා මට කතා කරා. මං ටිවි ඔෆ් කර඼ා කමමේට ගියා. යනමකොට අක්කා කුක්කු
මදනලා බාබාට. මට අක්කා කියුලා පැටිමයො බාබා නලන්න ඕමන් මට උදේ කරනලද
කිය඼ා. මං කියුලා හා අක්කි කිය඼ා. මං කියුමේ අක්කමේ ම෕න බ඼න් මනමල අර මපොඩි
එකා අක්කමේ තන පුඩුල උරනලා බ඼ාමෙන. හ්ේේේ.. අක්කා පේමෙ බාබා අරන් ගියා
මබඩ් ර෕ේ එකට. මත් ගියා. හ්ේේ.. ඕමහොම නාලන ෙමන් ලතුර විසික් මල඼ා අක්කමේ
නයිටිය මහොඳටම මතමි඼ා. ඇඟට ඇලි඼ා. දැන් තමයි අක්කමේ කුක්කු ඼ේෙනට
මපන්මන්. මං කන්න ලමේ බ඼න් ඉන්නලා දැක්කා අක්කා. අක්කා කියුලා මකොේ඼ා උදවු
කරන්නද ආමේ නැත්තේ මලන ලැඩකටද කිය඼ා. මන් කියුලා මලන ලැඩකට කිය඼ා.

අක්කා මාර මෙක්සි හිනාලක් දැේමා. හ්ේේ. බාබා නාල඼ා ඉලර මලනමකොට අක්කත්
නෑවි඼ා. අක්කා දැන් ඇඳුමක් ඇන්දට ලැඩක් නැහැ. ඔක්මකොම මේනලා. පැන්ටිය නිො
එතන විතරක් ලැහි඼ා. මට බාබා පිහිදා඼ා දී඼ා කියුලා ඇඳුමක් දා඼ා නිදි කරල඼ා එන්න
පැටිමයෝ පුලුලන්නේ කිය඼ා. හ්ේේ. මං ඉතින් ගිහින් කරා.. මේ යක් පැටියා නිදා ෙන්මන්
නැහැ මට අක්කමේ ඇඟ බ඼න්න. මට ඇහුනා ඾ලේ 1ක ඇේ඼ා තිමයන ෙේමේ. අක්කා
නානලා ලමේ. හ්ේේ.. මට ඉන්න බෑ නලියනලා. මං බාබාමේ අමත් තිබුන මබොනික්කා ඒ
තරහට ඇද඼ා ෙත්තා. මමන්න මේකා අඬන්න ෙත්තා. අයිමයො මට කර ෙන්න මදයකුත්
නැහැ. හ්ේේ... අඬන එක ලැඩි කරා. මේක ඇහි඼ද මකොමහද අක්කි ටලේ එකත් ඇඳන්
බාත් ර෕ේ එමකන් එලියට එනලා. ලාේ.. අක්කමෙ ඼ේෙන මම එදයි දැක්මක. හ්ේේ….
මාල මලනම ම඼ොමකකට ගියා. අක්කා දුල඼ා ඇවිත් අමන් මමේ පැටියා අඬන්මන
බඩගින්මනද කිය඼ා ඇහුලා. ඇඳන් හිටපු ටලේ එක පත් කර඼ා කුක්කු එලියට තිමයන
විදියට ඇඳ ෙත්තා. අක්කට මං ඉන්නලා කිය඼ා අමතක මල඼ාද මංදා මමමහම කමේ. මට
අදහා ෙන්න බැරි උනා. හ්ේේ.. ඼මයට කුක්කු මදනලා. මං බ඼මෙන ඉන්නලා. මට එතන
උන මේ කියා ෙන්න මතමරන්මන් නැහැ. මට මකන්දිරි ෙෑඋනා. හ්ේේ.. මමේ එහා
පැත්මත් අක්කා. අක්කට මතරුනා මමේ මලනෙ අක්කා ඇහුලා මේලි මමොමකෝ මේ සුදු
මැලි මල඼ා. බඩගින්මනද කිය඼ා. මං කියුලා ඔේ මන් බඩගින්මන්. අක්කා හිනා මල඼ා
කියුලා එමහනේ පැටියා මමෙ අනික් තමනන් කුක්කු මබොන්න කිය඼ා මට අදහා ෙන්න
බැරි උනා. කිය඼ා කට ෙන්න කලින් මං අක්කමේ තමන් අේේලා. හ්ේේ. මාරා සිනිදුයි..
මං තන පුඩුල ඇඟිම඼න් මහොේ඼඼ා මමේ කටට ඼න් කරා. මමේ දිමලන් තන් පුඩුල
මහම඼ේලා. මහොේ඼඼ා මතොේ 2න්ම මහමිට හප඼ා උරන්න ෙත්තා.. අක්කමෙ කුක්කු
ලලින් ඇත්තම කිරි අලා. මං අතින් එක්ක හරිමයන් මිරිකුලා. ඔමහොම කරනලා අක්කට
මකන්දිරි ෙැමලනලා.. මං ඔමහොම කරන අතමරම බාබාට නින්ද ගියා. එත් මමේ මේලි
පැටියානේ මහොඳට ඇහැරි඼ා. පේමෙේ අක්කා ටිකක් ඉන්න පන. මං බාබා තිය඼ා එන්නේ
කිය඼ා කියුලා. තිය඼ා ආමේ ආලා. මං අක්කල ඇද඼ා අරන් බදා ෙත්තා.. මතොේ 2ක
ඉරුලා. හ්ේේ. හැපුලා. මායි අක්කයි 2නම මහොඳටම මමොේ මල඼ා. මම අතක් යල඼ා
අක්කමේ එක කුක්කුලක් මිරිකන ෙමන් මතොේ 2ක ඉරුලා. හ්ේේ. අක්කට මකන්දිරි
ෙැමලනලා. මං පේමෙේ අත තල පහ඼ට යල඼ා ටලේ එමක් මෙමට් ම඼හුලා. ම඼හ඼ා
අක්කල ඇඳට තේලු කරා. හ්ේේ. අක්කා මයිේ ම඾ේ කර඼ා.. මං ඇහුලා.. මකෝ එදා තිබුන
මයිේ කිය඼ා, අක්කා මකොේම඼ො මකොමහොමද ඒලා දැක්මක කියුලා. මට එම඼ොල මපොේ
මපනුනා. පේමෙේ අක්කා මමේ ඼ඟට ඇද඼ා අරන් න඼඼ කිේ කර඼ා... කියුලා අද ඔයාල

මමේ ඼ඟට මකොමහොම හරි ෙන්නලා කිය඼ා වි඾්ලමෙේ තිබුන නිො ම඾ේ කරා රත්තරමන්
කිය඼ා. මං පාලුමලන් පන හිටිමේ. එන්න සුදු.. කිය඼ා අක්කා කියුලා. හ්ේේ. මං හා මමේ
රත්තරන් අක්කි කිය඼ා මමේ ඇඳුේ ෙම඼ෝ඼ා අක්කමේ ඇඟට නැඟ඼ා ඇඟම ම඼ල
කැලා. අක්කා දඟ඼නලා. හ්ේේ.. පේමෙේ අක්කා මමේ මපොේ඼ අරන් කමට් ඔබා ෙත්තා.
මං කමට්ම ඇරියා. පේමෙ මං අක්ක්මෙ චූල ඉරුලා. ඇඟි඼ක් දා඼ා රවුමට කැරමකේලා.
අක්කා අහ්හ්හ්හ්හ්හ.් . සුද෕ ෙැලා. අක්කට ගියා. මං ඒ ඔක්මකොම උර඼ා බිේලා. මමේ පයිය
අක්කමේ එකට තිය඼ා මහමීට දැේමා. හ්ේේ.. අහ්හ්හ්හ්හ.් . ලේතුමේ.... හයිමයන් කිය඼ා
අක්කා මබරිහන් මදනලා. මං පේමෙේ ලැමඩ පටන් ෙත්තා. හ්ේේ... එන්න එන්න මේමෙ
ලැඩි කරා. අරිනමකොට අක්කමේ තන් 2ක උඩ යනලා. අක්කා ඒලා මිරික මිරික ආතේ 1ක
ලැඩි කර ෙන්නලා.. හ්ේේ. මට යන්න ලමේ ආපු නිො මං නැලැත්තුලා. අක්කා ඇහුලා ඇයි
පන නැලැතුමේ කිය඼ා. මං අක්කට මහේතුල කියුලා. අක්කා ආමය මමේ පයිය අරන් කමට්
දා මෙන ඉරුලා. මං අක්කට කියුලා, අක්මක් මං ඔයමේ පුකට දාන්නද කිය඼ා. අක්කා
කියුලා අයියා කමේ නැ කමක් නැ ඔයා කරන්න බමබො කිය඼ා. පේමෙ මං අක්කල නල඼ා
පලු 2ක ඈත් කර඼ා පුක ම඼ල කැලා. අක්කට පලු ඈත් කර඼ා අේ඼ ෙන්න කිය඼ා මං
පයිය තිය඼ා තද කරා. පුක ම඼ොකු උනට හි඼ මපොඩි. මං ආමේ ම඼ල කා඼ා මක඼ ෙහ඼ා
ඇඟිම඼න් කරා.. පේමෙේ බාබාමෙ මබබි ක්‍රීේ ටිකක් පයියට දා඼ා පුමක් හි඼ට තිය඼ා තද
කරා. කඩාමෙන ගියා ඇතු඼ට. ඒ එක්කම අක්කා කෑෙැහුලා.. අහ්හ්හ්හ්හ්හ.් .. ො඼ා. මං
මහමිට කරා. අක්කමෙ ෙේමද එන්න එන්න අඩු උනාම හයිමයන් ඇරියා. මං බඩු
අක්කමෙ පුමක්ම ඇරියා. එමහේමම අපි මදොයිය ෙත්තා. පේමෙේ 2න්න නාන ෙමනුත්
ආතේ ෙත්තා. එදා නිදා ෙත්මතත් අපි එකට. දැන් මං එමහේ යන්න හරි ආෙයි. අයියමෙ
අේමා ඉන්දිත් රෑට අපි මහොමේන් කරනලා...හ්ේේේ..