You are on page 1of 1

JADUAL AKTIVITI PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH KEBANGSAAN KUBOR PANJANG 06760 ALOR SETAR , KEDAH DARUL AMAN

2013
Masa Hari 5.30 !.30 !.00 ".00 ".00 #.00 #.00 #.30 #.30 $0.30 $0.30 $$.00 &.30 5.30
Solat A'a% (a! )&!*) +"ta!#

$$.00 $.00

$.00 %.30

%.30 &.30

5.30 !.30

!.30 '.00

'.00 $$.00

KH(M)S

*enda+taran ,an -aklimat

.ertolak dari sekolah

*ersiapan Mendirikan Khemah dan Majlis *erasmian (ktiviti 5 *()2-.(// 7 K1M*(S 7 .08.(S)K(/ Solat, Ma a! T"!#a$a%&

-(K/)M(K0M K1M(2,(2

Solat (a! K*l&a$ S*,*$ P"%'&a+a! D&%&

56M((-

Mala-'&a ."%#a'

Sa%a+a! Pa#&

S(.-6

Mengemaskan *eralatan *erkhemahan 7 8aptai *enutup

R"$at / M&!*) +a#&

(ktiviti & K1M*(S 7 *()2-.(// 7 .08.(S)K(/

(ktiviti ! *()2-.(// 9686 ,(2 *0/(5(8

(ktiviti % (ktiviti 3 K(3(, (S(S *ersiapan diri, )K(-(2 -(/) makan, solat Maghrib, aktiviti kerohanian (ktiviti " dan solat )s4a *ersembahan )KH-)(8 Kebuda4aan H),6*

*enutup

.ertolak balik ke sekolah

Aktiviti: Kawad kaki, komunikasi, kompas, bantu mula, kerohanian, ikatan, ikhtiar hidup, berbasikal, paintball Sebarang perubahan masa aktiviti dalam jadual ini adalah bergantung kepada keadaan