You are on page 1of 16

REFERAT

GANGGUAN DEPRESI BERAT

Disusun oleh: Mutiara Irianda Putri 1102009195

Pembimbing : Dr. Eri Achmad Achdiar, Sp.KJ

KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN JIWA AKULTAS KEDOKTERAN UNI!ERSITAS "ARSI RSUD ARJAWINANGUN# $IREBON %&'(

S/D Arja*inan%un.r 2012 P nu!i" . . p nu!i" m n%ucapkan t rima ka"ih k pada Dr. Pada k " mpatan ini. S m)%a apa yan% t !ah p nu!i" "u"un dapat .rikan. P nu!i" m nyadari -ah*a da!am r ( rat ini. Eri Achmad Achdiar.KJ ata" -im-in%an dan i!mu yan% t !ah di. Arja*inan%un.rman(aat -a%i -anyak pihak dan m njadi -ahan in()rma"i. 1kt). ma"ih -anyak k kuran%an dan k k !iruan. Sp.KATA PENGANTAR Puji Syukur p nu!i" panjatkan k pada #uhan $an% Maha E"a ata" nikmat dan karunia&'ya " hin%%a kami dapat m ny ! "aikan r ( rat I!mu K d)kt ran Ji*a d n%an judu! +Gangguan Depresi Berat”. 1! h kar na itu.aku!ta" K d)kt ran $ar"i . ( rat ini kami "u"un " -a%ai tu%a" da!am m n mpuh k panit raan k!inik di -a%ian I!mu K d)kt ran Ji*a . 0ir -)n. kritik dan "aran yan% m m-an%un dari para p m-aca "an%at kami harapkan d mi p r-aikan p nu!i"an r ( rat ini.

.........................................9 E....................................... D (ini"i........................................... Di(( r n"ia! Dia%n)"i"........................ Eti)!)%i.................................................DA TAR ISI KA#A PE'3A'#A.................................................................................2 DA................................................................#A...............................9 ......................................2 5A5 I PE'DA6/7/A' A.......................................................11 5A5 III K "impu!an................................................. P nata!ak"anaan.........................................8 5A5 II #I'JA/A' P/S#AKA A... Pr)%n)"i"................. Dia%n)"i"...........5 D.............................5 5......................................................... ISI...........................5 0..............................................................................................................................................................................................................8 5............10 3..........................................4........... Man(aat P nu!i"an ............. 7atar 5 !akan% Ma"a!ah .... #ujuan P nu!i"an.................................................................12 DA TAR PUSTAKA ') ...8 0............................................................................. Epid mi)!)%i.........

. " rta p nyakit m di" !ain " p rti kank r dan p nyakit kardi)pu!m)na!. M "ki p r. 5aik d pr "i yan% .r-u!an&-u!an atau -ahkan m nahun.daan -i)!)%i" !ainnya yan% t rkait d n%an % nd r ."ar daripada pria untuk m n%a!ami d pr "i. D pr "i dapat m mp r.rdiri " ndiri maupun yan% .rmu!a pada a*a! u"ia r maja dan . 5anyak %an%%uan m di" dan n ur)!)%i" " rta a% n (armak)!)%i" dapat m n%ha"i!kan % ja!a d pr "i.anita m mi!iki k c ndrun%an hampir dua ka!i !ipat ! -ih .7ain ha!nya d n%an :%an%%uan d pr "i:.rdiri " ndiri maupun .rat atau m nin%katkan ri"ik) p nyakit (i"ik dan m nin%katkan ri"ik) -unuh diri. 5ia"anya pa"i n datan% d n%an %an%%uan d pr "i p rtama ka!i p r%i k d)kt r umum d n%an k !uhan ")matik. P mi!ihan )-at anti d pr "an yan% t pat "an%at dip r!ukan a%ar m ndapatkan ( k t rapi yan% )ptima! dan m n%hindari ( k "ampin% yan% mun%kin tim-u!. d pr "i dapat m n tap .D pr "i -i"a .r"amaan d n%an p nyakit !ain haru" di)-ati d n%an "un%%uh&"un%%uh.5i!a tidak di)-ati. yan% "udah m rupakan %an%%uan "akit yan% m nyan%kut k !uhan -adaniah. P r. p ra"aan dan pikiran.r"amaan d n%an p nyakit )r%anik.BAB I PENDA*ULUAN I+ LATAR BELAKANG Kita " mua m ra"a " dih -i!a ada k jadian yan% m ny dihkan.daan h)rm)na! atau p r. dan -ia"anya p ra"aan t r" -ut t rata"i d n%an " ndirinya.daan da!am r "ik) r !ati( antara ria dan *anita . kar na d pr "i dapat m mp n%aruhi dan m mp r-uruk p nyakit )r%anik yan% "udah ada.r"amaan d n%an p nyakit !ain. 6a! d mikian ada!ah *ajar. %an%%uan in( k"i dan p radan%an. D pr "i akan "u!it di dia%n)"i" jika d pr "i dit mukan . m r ka m n% !uh %an%%uan "i"t m nd)krin.rtahan hin%%a pa!in% tidak u"ia p rt n%ahan.

rp n%aruh."ar di" -a-kan )! h ! -ih -anyak jum!ah "tr " yan% dihadapi *anita da!am k hidupan k)nt mp)r r. dan p nata!ak"anaan 3an%%uan D pr "i 5 rat. # )ri " r)t)nin m nyatakan -ah*a kadar " r)t)nin yan% r ndah m nim-u!kan d pr "i.rupaya m mahami p ran . dia%n)"i". dinyatakan -ah*a kadar n)r pin prin yan% r ndah m micu d pr "i dan kadar yan% tin%%i m micu mania. dan " cara umum.k mun%knan .daan % nd r " -a%ian . . yaitu n)r pin prin dan " r)t)nin. Ada dua tran"mit r yan% pa!in% -anyak dip !ajari. dan p nata!ak"anaan 3an%%uan D pr "i 5 rat.rapa d kad t rakhir para p n !iti . namun p r.1 S !ama . dia%n)"i".ri p n% tahuan k pada p nu!i" dan p m-aca m n% nai d (ini"i.r-a%ai n ur)tran"mit r da!am %an%%uan m))%.. III+ MAN AAT PENULISAN Man(aat p nu!i"an r (rat ini ada!ah m m. II+ TUJUAN PENULISAN #ujuan p nu!i"an r (rat ini ada!ah untuk m n% tahui d (ini"i. # )ri n)r pin prin m rupakan yan% pa!in% r ! <an d n%an %an%%uan -ip)!ar.

rat t rjadi pa!in% " rin% pada )ran% tua yan% tidak m mi!iki hu-un%an int rp r")na! yan% rat atau . 50 = dari " mua pa"i n m mpunyai )n" t antara 20 dan 50 tahun.2 Pada umumnya %an%%uan d pr "i .rapa data pid mi)!)%i -aru&-aru ini m nyatakan -ah*a in"id n"i %an%%uan d pr "i .rkaitan d n%an a!am p ra"aan yan% " dih d n%an % ja!a p ny rta t rma"uk p ru-ahan p)!a tidur. Jika p n%amatan t r" -ut . k ! !ahan. ra"a putu" a"a. tak . p"ik)m)t)r. anh d)nia. na("u makan. 1.ata&rata u"ia )n" t untuk %an%%uan d pr "i .rat mun%kin m nin%kat pada )ran%&)ran% yan% . mun%kin .ru"ia kuran% dari 20 tahun. k)n" ntra"i."ar pada *anita di-andin%kan !aki&!aki.BAB II TINJAUAN PUSTAKA DE INISI 3an%%uan d pr "i( m rupakan "uatu ma"a t r%an%%unya (un%"i manu"ia yan% . pr <a! n"i %an%%uan d pr "i .1.rhu-un%an d n%an m nin%katnya p n%%unaan a!k)h)! dan >at&>at !ain pada k !)mp)k u"ia t r" -ut.rat ada!ah "uatu %an%%uan yan% " rin% t rjadi. .rat dua ka!i ! -ih .1.rpi"ah.2 EPIDEMIOLOGI 3an%%uan d pr "i .2 # r! pa" dari ku!tur atau n %ara. d n%an pr <a! n"i " umur hidup kira&kira 15 = dan k mun%kinan " kitar 25 = t rjadi pada *anita.2 .rat kira&kira 80 tahun.nar. 1.rdaya dan %a%a"an -unuh diri.2 5 .

Data % n tik m nyatakan -ah*a "anak "audara d rajat p rtama dari p nd rita %an%%uan d pr "i . phospotidylinositol dan r %u!a"i ka!"ium mun%kin ju%a m mi!iki r ! <an"i p ny -a-.rat tidak dik tahui.1 P n !itian t rhadap anak k m-ar m nunjukkan an%ka k " "uaian pada k m-ar m)n)>i%)tik ada!ah kira&kira 50 =.1 .rat ada!ah . tir)id dan h)rm)n p rtum-uhan.rp ran ? .i-. ' ur) nd)krin yan% !ain yakni p nurunan " kr "i n)kturna! m !ant)nin.S6A.rhu-un%an d n%an di"r %u!a"i pada amin -i)% nik @n)r pin prin dan " r)t)ninA.rian trypt)pan.5 "ampai 2.. P nurunan " r)t)nin dapat m nc tu"kan d pr "i dan pada . t tapi didu%a (akt)r&(akt)r di-a*ah ini . !ut ini>in% h)rm)n @76A dan p nurunan kadar t "t)t r)n pada !aki&!aki.-.akt)r n ur)kimia*i !ain " p rti adenylate cyclase.o/ Gene. K !ainan pada n ur) nd)krin utama yan% m narik p rhatian da!am ada!ah "um-u adr na!.5 ka!i ! -ih . 1 .ETIOLOGI Da"ar umum untuk %an%%uan d pr "i . p nurunan p ! pa"an pr)!aktin kar na p m. " dan%kan pada k m-ar di>i%)tik m ncapai 10 "ampai 25 =.1 .o/ Biologis Data yan% di!ap)rkan pa!in% k)n"i"t n d n%an hip)t "i" -ah*a %an%%uan d pr "i ."ar daripada "anak "audara d rajat p rtama "u-y k k)ntr)! untuk p nd rita %an%%uan. p nurunan kadar da"ar ()!ik ! "timu!atin% h)rm)n @.rat k mun%kinan 1.-.rapa pa"i n yan% -unuh diri m mi!iki k)n" ntra"i m ta-)!ik " r)t)nin di da!am cairan " r -r)"pina! yan% r ndah " rta k)n" ntra"i t mpat am-i!an " r)t)nin yan% r ndah di tr)m-)"it.

d rajat p"ik)pat)!)%i dida!am k !uar%a mun%kin m mp n%aruhi k c patan p mu!ihan.m0u. S !ain itu.rikan r "p)n pada " mua %)!)n%an anti d pr "an.n b.s.i-. hu-un%an t r" -ut t !ah di!ap)rkan untuk pa"i n d n%an %an%%uan d pr "i .b-.1 PATO ISIOLOGI #im-u!nya d pr "i dihu-un%kan d n%an p ran .n neu/o. m mp rma"a!ahkan hu-un%an (un%"i k !uar%a dan )n" t da!am p rja!anan %an%%uan d pr "i . menu/unn4. -em.rat.n . ' ur)tran"mit r yan% pa!in% -anyak dit !iti ia!ah " r)t)nin.n 1./.ogeni-6+ % . 0eneli. 0ele0. Str "")r !in%kun%an yan% pa!in% .1 5 .onin 5menu/unn4.2 P.rat..rapa artik ! t )ritik dan dari -anyak !ap)ran.rapa n ur)tran"mit r amin r%ik. .1in4.tip r " pt)r utama " r)t)nin yaitu r " pt)r 56#IA dan 56#2A.i. "uatu p n%amatan k!ini" yan% t !ah !ama dir p!ika"i -ah*a p ri"ti*a k hidupan yan% m ny -a-kan "tr "" ! -ih " rin% m ndahu!ui pi")d p rtama %an%%uan m))d daripada pi")d " !anjutnya.h2. K)nduk"i impu!" dapat t r%an%%u apa-i!a t rjadi k ! -ihan atau k kuran%an n ur)tran"mit r di c !ah "inap" atau adanya %an%%uan " n"iti<ita" pada r " pt)r n ur)tran"mit r t r" -ut di p)"t "inap" "i"t m "ara( pu"at.rhu-un%an d n%an )n" t "atu pi")d d pr "i ada!ah k hi!an%an pa"an%an.1.!um u"ia 11 tahun. 1e0/esi 1iseb.o/ 0si-ososi.nsmisi se/o../en. K dua r " pt)r ini!ah yan% t r!i-at da!am m kani"m -i)kimia*i d pr "i dan m m.n 1ibu-.rhu-un%an d n%an p rk m-an%an d pr "i " !anjutnya ada!ah k hi!an%an )ran% tua " .-.e/3.1 Data yan% pa!in% m ndukun% m nyatakan -ah*a p ri"ti*a k hidupan pa!in% . k m-a!inya % ja!a dan p ny "uaian pa"ca p mu!ihan./. 2 Pada d pr "i t !ah di id nti(ika"i 2 "u.l P ri"ti*a k hidupan dan "tr "" !in%kun%an.nsmisi se/o.n -.

rp ran pada tim-u!nya d pr "i yaitu n)r pin (rin. Ini didukun% )! h -ukti&-ukti k!ini" yan% m nunjukkan adanya p r-aikan d pr "i pada p m. S hin%%a d pr "i t rjadi jika t rdapat d (i"i n"i r !ati( "atu atau . 2 .rian anti d pr "an %)!)n%an SS. D n%an d mikian maka turn )< r dari " r)t)nin m njadi ! -ih c pat dan "i"t m n ur)tran"mi"i m njadi ! -ih "ta-i! yan% pada %i!irannya m mp r-aiki % ja!a&% ja!a d pr "i.r! -ihan dan -ukan hanya k kuran%an atau k ! -ihan " r)t)nin " mata. M nurunnya p ! pa"an atau pr)duk"i pin (rin. 6ip)t "i" yan% .rapa n ur)tran"mit r amin r%ik pada "inap" n ur)n di )tak. 8. M nin%katnya akti<ita" a" ti!k)!in.r! -ih ini m n%aki-atkan %an%%uan pada "i"t m " r)t)n r%ik. a" ti!k)!in dan d)pamin. jadi d pr "i tim-u! kar na dijumpai %an%%uan pada "i"t m " r)t)% nik yan% tidak "ta-i!.rian )-at&)-at %)!)n%an SS. &uptak Enhanc rA yan% ju"tru m mp rc pat r & uptak " r)t)nin dan -ukan m n%ham-at.I @Selective Serotonin Re-uptake InhibitorA dan tri"ik!ik yan% m n%ham-at r &uptak dari n ur)tran"mit r atau p m.. 2.rikut ? 1. M nurunnya akti<ita" d)pamin. 2.rapa p n !iti m n mukan -ah*a " !ain " r)t)nin t rdapat pu!a " jum!ah n ur)tran"mit r !ain yan% . M nurunnya p ! pa"an dan tran"p)rt " r)t)nin atau m nurunnya k mampuan n ur)tran"mi"i " r)t)% nik. ' ur)tran"mi"i yan% .5 . t rutama pada "i"t m !im-ik.rian )-at MA1I @Mono !ine "#idasi InhibitorA yan% m n%ham-at kata-)!i"m n ur)tran"mit r )! h n>im m)n)amin )k"ida" . 2 5 !akan%an ini dik mukakan ju%a hip)t "i" !ain m n% nai d pr "i yan% m ny -utkan -ah*a t rjadinya d pr "i di" -a-kan kar na adanya akti<ita" n ur)tran"mi"i " r)t)% nik yan% . # )ri yan% k!a"ik t ntan% pat)(i"i)!)%i d pr "i ia!ah m nurunnya n ur)tran"mi"i aki-at k kuran%an n ur)tran"mitt r di c !ah "inap". 1! h kar na itu t )ri -i)kimia d pr "i dapat dit ran%kan " -a%ai .!akan%an ini di-uktikan d n%an p m.E @S ! cti< S r)t)nin . t r%an%%unya r %u!a"i akti<ita" n)r pin (rin dan m nin%katnya akti<ita" a!(a 2 adr n)r " pt)r pr "inaptik.

rupa ? & K)n" ntra"i dan p rhatian .rkuran% & 6ar%a diri dan k p rcayaan diri .rkuran%.5 PEDOMAN DIAGNOSTIK S p rti da!am DSM III dan DSM IB atau PPD3J III.5 3 ja!a !ainnya dapat . 3 ja!a&% ja!a diata" dia!ami )! h pa"i n hampir " tiap hari dan di ni!ai .r"a!ah dan tidak .M kani"m -i)kimia*i yan% "udah dik tahui t r" -ut m njadi da"ar p n%%unaan dan p n% m-an%an )-at&)-at anti d pr "an. 2. 2. k hi!an%an minat dan k % m-iraan " rta .rhu-un%an d n%an d pr "i rin%an dan " dan% " rta d pr "i . krit ria dia%n)"tik untuk %an%%uan d pr "i .rat " cara t rpi"ah dari krit ria dia%n)"tik untuk dia%n)"i" yan% .rda"arkan un%kapan pri-adi atau ha"i! p n%amatan )ran% !ain mi"a!nya k !uar%a pa"i n.2 GAMBARAN KLINIS Suatu m))d d pr "i(.rkuran% & 3a%a"an t ntan% ra"a .r%una & Pandan%an ma"a d pan yan% "uram dan p "imi"ti" & 3a%a"an atau p r-uatan m m-ahayakan diri atau -unuh diri & #idur t r%an%%u & 'a("u makan .8.ru!an%.8.2 .rkuran%nya n r%i yan% m nuju m nin%katnya k adaan mudah ! !ah @ra"a ! !ah yan% nyata " "udah k rja " dikit "ajaA dan m nurunnya akti<ita" m rupakan ti%a % ja!a utama d pr "i.

r!an%"un% " kuran%&kuran%nya 2 min%%u. Da!am ha! d mikian. & Epi")d d pr "i( -ia"anya haru" . & 5i!a ada % ja!a p ntin% @mi"a!nya a%ita"i atau r tarda"i p"ik)m)t)rA yan% m nc)!)k.Pada PPD3J III p d)man dia%n)"tik %an%%uan d pr "i . p k rjaan atau uru"an rumah tan%%a.r"a!ah dan tidak .rkuran%nya n r%i yan% m nuju m nin%katnya k adaan mudah ! !ah. maka mun%kin pa"i n tidak mau atau tidak mampu untuk m !ap)rkan -anyak % ja!anya " cara rinci.rat ma"ih dapat di. Episode Depresif Berat dengan Gejala Psikotik : & Epi")d d pr "i( .2 Episode depresif berat tanpa gejala psikotik : & S mua % ja!a d pr "i haru" ada ? a( k d pr "i(. & Di" rtai *aham. maka ma"ih di.narkan untuk m n %akkan dia%n)"i" da!am kurun *aktu dari 2 min%%u. & San%at tidak mun%kin pa"i n akan mampu m n ru"kan k %iatan ")"ia!.rkuran%. k mi"kinan atau ma!ap taka yan% m n%ancam dan pa"i n m ra"a . p ni!aian " cara m ny !uruh t rhadap pi")d d pr "i( . k hi!an%an minat dan k % m-iraan " rta .aham -ia"anya m !i-atkan id t ntan% d)"a.rat yan% m m nuhi krit ria diata". k cua!i pada tara( yan% "an%at t r-ata".narkan. akan t tapi jika % ja!a amat .rat dan . . na("u makan . har%a diri dan k p rcayaan diri .rat di-a%i " cara t rpi"ah yaitu %an%%uan d pr "i .ata" ha! itu. pandan%an ma"a d pan yan% "uram dan p "imi". ha!u"ina"i atau "tup)r d pr "i(.rkuran%.rkuran%. 6a!u"ina"i audi)t)rik atau )!(akt)rik -ia"anya .rupa .rtan%%un% ja*a.r)n" t "an%at c pat.rat d n%an % ja!a p"ik)tik.r%una. tidur t r%an%%u. %a%a"an t ntan% ra"a . %a%a"an atau p r-uatan m m-ahayakan diri atau -unuh diri.rat tanpa % ja!a p"ik)tik dan %an%%uan d pr "i . & Ditam-ah " kuran%&kuran%nya 8 dari % ja!a !ainnya ? k)n" ntra"i dan p rhatian .

& Jika dip r!ukan."uara yan% m n%hina atau m nuduh atau -au k)t)ran atau da%in% m m-u"uk.rhu-un%an d n%an pi! p"i !)-u" t mp)ra!i" dapat m ny rupai %an%%uan d pr "i. maka " -aiknya p nd rita dira*at di rumah "akit d n%an p m.1 PENATALAKSANAAN 5i!a dia%n)"a d pr "i "udah di-uat. khu"u"nya jika ()ku" pi! ptik ada!ah pada "i"i kanan. .rka-un% " rta %an%%uan p ny "uaian. %an%%uan k pri-adian. t rapi int rp r")na! dan t rapi p ri!aku. DIAGNOSIS BANDING Da!am m n %akkan "uatu %an%%uan d pr "i."ar k!ini"i dan p n !iti p rcaya -ah*a k)m-ina"i p"ik)t rapi dan (armak)t rapi ada!ah p n%)-atan yan% pa!in% ( kti( untuk %an%%uan d pr "i .1 5 rka-un% m rupakan "uatu r "p)n" n)rma! yan% h -at dan m nyakitkan kar na k hi!an%an. dia%n)"i" !ain p r!u dipikirkan " p rti adanya %an%%uan )r%anik.rat.rja!annya *aktu.rat dapat m nuju "tup)r.rian t rapi ! ktr)k)n<u!"i di "ampin% p"ik)t rapi dan )-at anti d pr "an.8 S -a%ian . di"timia.ritahukan k in%inan -unuh dirinya k pada p m rik"a kar na takut di c %ah. t !ah dit !iti t ntan% man(aatnya di da!am p n%)-atan %an%%uan d pr "i .rat. maka p r!u dini!ai tara( h -atnya % ja!a d pr "i dan . 6a! ini ditanyakan d n%an -ijka"ana dan p nd rita " rin% m ra"a ! %a -i!a ia dapat m n% !uarkan pikiran&pikiran -unuh diri k pada )ran% yan% m mahami ma"a!ahnya.8 .ran%"ur m r daC" m-uh " irin% . *aham atau ha!u"ina"i dapat dit ntukan " -a%ai *aham atau ha!u"ina"i yan% " ra"i atau tidak " ra"i d n%an a( k @!ood congruentA. "ik!)timia. . 5i!a " rin% t rdapat pikiran&pikiran atau rancan%an -unuh diri. int)k"ika"i atau k t r%antun%an >at dan a-"tin n"ia. t tapi pada . #i%a j ni" p"ik)t rapi jan%ka p nd k yaitu t rapi k)%niti(. t tapi r "p)n"i( t rhadap dukun%an dan mpati dapat m m-uat .rapa p nd rita ada yan% tidak m m. tarda"i p"ik)m)t)r yan% .."arnya k mun%kinan -unuh diri.1 P ru-ahan in"trin"ik yan% .

5.I @Selective Serotonin Re-%ptake InhibitorA. " p rti ? " rtra!in . Initiatin% D)"a% @d)"i" anjuranA.IMA. imipramin . tian ptin dan mirta> pin . #ap rin% D)"a% @d)"i" p nurunanA. dimu!ai pada d)"i" anjuran "ampai d)"i" ( kti( k mudian m njadi d)"i" )ptima!. 8. 5. Mi"a!nya amytripty!in 150 m%Chari " !ama F "ampai 15 hari @mi%%u IIA. mian" rin dan am)Dapin . 8. 50 m%Chari pada hari III dan IB. 3)!)n%an SS. Maintinin% D)"a% @d)"i" p m !iharaanA. dimana anti d pr "an di-a%i da!am . " !ama 1 -u!an. F5 m%Chari H 50 m%Chari " !ama 1 min%%u. 3)!)n%an atipika!. 2. par)D tin . < r"i. c!)mipramin )pipram)!. K -a!ikan dari initiatin% d)"a% . " p rti ? m)c!). Reversibel Inhibitor o$ Mono "#sidase. !ine dan . Mi"a!nya amytripty!in 25 m%Chari pada hari I dan II. 50 m%Chari H 25 m%Chari " !ama 1 min%%u.A. 3)!)n%an t tra"ik!ik.Pada (armak)t rapi di%unakan )-at anti d pr "an. (!uD tin dan cita!)pram. Sta-i!i>in% D)"a% @d)"i" "ta-i!A. Mi"a!nya amytripty!in 200 m%Chari @d)"i" )ptima!A k mudian diturunkan "ampai d)"i" p m !iharaan.mid . #itratin% D)"a% @d)"i" )ptima!A. 2. 5ia"anya d)"i" p m !iharaan G d)"i" )ptima!. ( k " kund r @ ( k "ampin%A " kitar 12&28 jam " rta *aktu paruh " kitar 12&8E jam @p m. 2. untuk m ncapai d)"i" anjuran " !ama min%%u I. Da!am p n%aturan d)"i" p r!u m mp rtim-an%kan )n" t ( k prim r @ ( k k!ini"A " kitar 2&8 min%%u.. 100 m%Chari pada hari B dan BI. k mudian min%%u III 200 m%Chari dan min%%u IB 200 m%Chari.! @. 3)!)n%an MA1I&. 100 m%Chari H F5 m%Chari " !ama 1 min%%u. " !ama 2&9 -u!an. Mi"a!nya amytripty!in 150 m%Chari. Ada !ima pr)" " da!am p n%aturan d)"i". d)"i" )ptima! dip rtahankan " !ama 2&2 -u!an. yaitu ? 1. 3)!)n%an tri"ik!ik. (!u<)Damin . 2. " p rti ? mapr)pti!in .rian 1&2 ka!i p rhariA. " p rti ? amitrypty!in. Mi"a!nya amytripty!in 150 m%Chari H 100 m%Chari " !ama 1 min%%u. " p rti ? tra>)d)n .rapa %)!)n%an yaitu ? 1.

rat ju%a " rin%.rat -ukan m rupakan %an%%uan yan% rin%an. pr)" " dimu!ai !a%i dari a*a! dan " t ru"nya. In"id n"i r !ap" ada!ah jauh ! -ih r ndah dari pada an%ka t r" -ut pada pa"i n yan% m n ru"kan t rapi p"ik)(armak)!)%i" pr)(i!ak"i" dan pada pa"i n yan% hanya m n%a!ami "atu atau dua pi")d d pr "i.rh ntikan t)ta!. Pa"i n yan% dira*at di rumah "akit untuk pi")d p rtama %an%%uan d pr "i( m mi!iki k mun%kinan 50 = untuk pu!ih di da!am tahun p rtama.D n%an d mikian )-at anti d pr "an dapat di. K adaan ini c nd run% m rupakan %an%%uan yan% kr)ni" dan pa"i n c nd run% m n%a!ami r !ap". 1 . /ntuk %)!)n%an SS.rikan d)"i" tun%%a! pada pa%i hari " t !ah "arapan. Ka!au k mudian "indr)m d pr "i kam-uh !a%i.I di. untuk %)!)n%an tri"ik!ik dan t tra"ik!ik. 8 PROGNOSIS 3an%%uan d pr "i . kira&kira 20 "ampai 50 = da!am dua tahun p rtama dan kira&kira 50 "ampai F0 = da!am 5 tahun. 8 Pada d)"i" p m !iharaan dianjurkan d)"i" tun%%a! pada ma!am hari @ single dose one hour be$ore sleepA. 1 . kur n"i pi")d d pr "i .

titra"i.dari %an%%uan d pr "i t rdiri dari (akt)r -i)!)%i".rian anti d pr "an di. "ta-i!i"a"i. k mampuan k)%niti(. Pada %an%%uan d pr "i yan% " rin% t rdapat pikiran&pikiran atau rancan%an -unuh diri.rikan m !a!ui tahapan&tahapan.rkaitan d n%an p ra"aan yan% " dih dan % ja!a p ny rtanya..r. P ny -a. . 6ip)t "i" t r" -ut m njadi da"ar p n%%unaan dan p n% m-an%an )-at&)-at anti d pr "an. PPD3J III m n"yarati haru" didapati ti%a % ja!a utama %an%%uan d pr "i dan minima! mpat % ja!a !ainnya dan . /ntuk m n %akkan dia%n)"i" %an%%uan d pr "i .riannya . Pada hip)t "i" tim-u!nya d pr "i dihu-un%kan d n%an p ran .rat..rian t rapi ! ktr)k)n<u!"i di "ampin% p"ik)t rapi dan )-at anti d pr "an.rapa di antaranya haru" . Dimana d)"i" dan !ama p m. K)m-ina"i p"ik)t rapi dan (armak)t rapi ada!ah p n%)-atan yan% pa!in% ( kti( untuk %an%%uan d pr "i .rat m rupakan "uatu ma"a t r%an%%unya (un%"i manu"ia yan% . yaitu d)"i" initia!.rapa n ur)tran"mit r amin r%ik.rat.da&. p m-icaraan dan (un%"i < % tati(. P m.rat. maka " -aiknya p nd rita dira*at di rumah "akit d n%an p m. (akt)r % n tika dan (akt)r p"ik)")"ia!. t rma"uk p ru-ahan pada p"ik)m)t)r.rint n"ita" . maint nanc dan d)"i" tap rin%.BAB III KESIMPULAN 3an%%uan d pr "i .da.

Ma"!im . 0)mpr n"i< . Kap!an 6. I!mu K d)kt ran Ji*a Darurat. P d)man P n%%)!)n%an Dia%n)"tik 3an%%uan Ji*a @PPD3J IIIA. . Kap!an 6. 199F ? FFF&E22 1.idya M dika.ujukan . 5th Editi)n. Jakarta.I.J.i!!iam I . pu-!ik Ind)n "ia. Jakarta. Sad)k 5. Sad)k 5. Kap!an 6. Edi"i k tujuh. 199E ? 22F&229 1. Sin)p"i" P"ikiatri. Jakarta. 1999 ? 95 2. 199E ? 12E5 # Dt-))k 1( P"ychiatry. 5inarupa Ak"ara.a!kin". Dir kt)rat K " hatan Ji*a D part m n K " hatan .in%ka"an dari PP3DJ&III. 1992. 0 takan I. /SA. . Sad)k 5.J. 2. ..I.DA TAR PUSTAKA 1.I.J. 5uku Saku Dia%n)"i" 3an%%uan Ji*a. Ji!id I.