Lázadó vágy

Előszó
Anglia, 1788.
Dühös hangok ébresztették fel a gyermeket. Felült az ágyban és kidörzsölte az álmot a szeméből. – Dadus? – suttogta a beálló sendben. ! szoba másik "égében# a kandalló álló hintaszék felé nézett és látta# hogy üres. $yorsan "isszab%&t a takaró alá# reszket"e a hidegtől és a félelemtől. ! dadus nem "olt ott# ahol lennie kellett "olna. ! kandallóban 'arázsló t(z naran ssárgás fénye démonok és boszorkányok szemének sillo) gására hasonl*tott a négyé"es kislány ké'zeletében. +em fog odanézni# határozta el magában. !z ablakra ford*totta tekintetét# de a szemek kö"ették. ,riások és szörnyek hátborzongató ár) nyékát "et*tették a sötét ü"egre# és életre keltették az ablakon t%l ha&ladozó fák ko'asz ágait# halálra rém*t"e ezzel a ki sit. – Dadus? – suttogta %&ra könnyek között. -eghallotta édesa'&a hang&át. .iabált "alaki"el# s noha keményen és maka sul sengett a hang&a# a félelem mégis elt(nt a kislányból. +in s egyedül. !z édesa'&a a közelben "an és meg"édi. -iután megnyugodott# felébredt a k*"án sisága. /öbb mint egy hóna'&a élt már az %& házban# és még egyszer sem &árt náluk látogató. ! 'a'á&a kiabált "alaki"el és ő látni és hallani akarta# hogy mi történik. ! kislány gyorsan az ágy "égéhez mászott és a hasára fordult# hogy le tud&on ereszkedni a 'adlóra. !z ágy mindkét oldalán 'uha 'árnák he"ertek a kemény fa'adlón# az egyiket félre) r%gta# ahogy a földre érkezett. 0angtalanul osont át a szobán# meztelen lába skáit eltakarta a hossz%# fehér hálóing. $yorsan kisö'örte fekete# göndör ha&át a szeméből# ma&d ó"atosan el) ford*totta az a&tó gomb&át. !mikor a lé' ső'ihenőhöz ért# megállt egy 'illanatra. 1&abb hang satlakozott az előzőhöz. !z ismeretlen kiabálni kezdett# förtelmes sza"akat "ág"a 'a'á&a fe&éhez. ! kislány szeme a sodálkozástól és a félelemtől tágra ny*lt. .ilesett a lé' ső korlátai között és látta# hogy édes) a'&a egy idegennel néz farkasszemet. 2%"óhelyéről egy másik alakot is észre"ett# aki félig az elő sarnok homályába ol"adt.

– Figyelmeztettek# 2ra3ton4 – kiáltotta az idegen mély# torokhangon. – 5ó 'énzt ka'unk azért# hogy elintézzünk. /öbb ba&t már nem fogsz ke"erni4 ! férfi 'isztolyt tartott a kezében# 'ont olyant# amilyet édesa'&a is hordani szokott# hogy meg) "éd&e magát. ! fegy"er sö"e a 'a'á&ára szegeződött. ! kislány lefelé indult a lé' sőn. 6zere) tett "olna odarohanni édesa'&ához# szerette "olna# ha a kar&ába "eszi és megnyugtat&a# hogy minden rendben "an. !mikor a lé' ső al&ára ért# megállt. 7átta# hogy a'&a kiüti a fegy"ert az idegen kezéből. ! 'isztoly tom'a 'uffanással esett a kislány lába elé. ! másik férfi előlé'ett az árnyékból. – 8erkins üd"özletét küldi – mondta reszelős hangon. – !zt is üzeni# hogy ne aggód& a lány miatt. 5ó árat fog érte ka'ni. ! kislány remegni kezdett. +em mert a beszélő férfira nézni. /udta# ha megtenné# naran ssár) gán izzó# démoni szemeket látna. 0alálos rettegés fogta el. !z ördög lehelete lengte körül a férfit. 6zinte ta'intani tudta a gonoszságot# orrában érezte illatát# szá&ában az *zét# és ha fel mert "olna nézni# tudta# hogy a lát"ánytól menten meg"akulna. !z idegen# aki a gyermek hite szerint ön "olt az ördög# "isszalé'ett a homályba# miközben a másik férfi előrelendült és az édesa'&ára támadt és keményen megütötte. – 9l"ágott torokkal nem lehet 'rédikálni – ne"etett dur"án. :desa'&a térdre zuhant. -eg'róbált felállni# mire a férfi egy kést ka'ott elő. Dur"a röhögés harsant az elő sarnokban. ! falak megszázszoroz"a "erték "issza a hangot# mintha ezernyi láthatatlan szellem sikoltozna egymásnak. ! férfi egyik kezéből a másikba dobál"a a kést lassan körbesétálta az édesa'&át. – 8a'a# seg*tek neked – nyöszörögte a kislány a 'isztolyért ny%l"a. ! fegy"er nehéz "olt és hideg# mintha a hóból kellett "olna felemelnie. .attanó hangot hal) lott# ahogy 'ufók u&&a átb%&t a zá"árgy(r(n. .iny%&tott# mere" kar&a reszketett# ahogy felemelte a fegy"ert és a két har oló fél irányába tar) totta. !'&a felé lé'delt# hogy odaad&a neki a 'isztolyt# de megtor'ant# amikor azt látta# hogy az idegen a hossz% kést a 'a'á&a "állába döfi. Felsikoltott. – 8a'a4 6eg*tek4 – ! kislány elkeseredett# félelemmel teli zokogása áthatolt a két küzdő fél hangos morgásán. ! másik férfi is előrontott az árnyékból# hogy satlakozzon a "e) rekedőkhöz. ! küzdelem abbamaradt és a három férfi döbbent hitetlenkedéssel bámulta a négyé"es kislányt# aki fegy"ert szegezett rá&uk. – +e4 – kiáltotta az ördög és már nem ne"etett. – ;aroline# ki sim# fuss el4 <ohan&4 ! figyelmeztetés elkésett. ! gyermek megbotlott hossz% hálóingében és a'&a felé esett. =u) hantában ösztönösen megragadta a ra"aszt. ! dörrenés hang&ára lehunyta a szemét. !z elő) sarnok falai felerős*tették a hangot.

! kislány felnyitotta a szemét és meglátta# hogy mit tett. !ztán már nem látott semmit.

Első fejezet
8uskaro'ogás za&a törte meg az angliai "idék send&ét# megza"ar"a az utazás nyugalmát. ;aroline -arie <i hmond# unokanő"ére ;harity és fekete k*sérő&ük 2en&amin egyszerre hal) lották meg a za&t. ;harity %gy "élte# mennydörgés hang&át hozta felé a szél és kinézett az abla) kon. =a"artan h%zta össze szemöldökét# amikor látta# hogy az ég tiszta kék&ét még egy bá) rányfelhő sem a"ar&a meg a ragyogó őszi na'on. -ár szóra nyitotta a szá&át# hogy kommentál) &a az eseményeket# amikor unokah%ga megragadta a "állát és a bérelt ko si 'adló&ára lökte. -iután gondoskodott unokanő"ére biztonságáról# ;aroline egy gyöngyökkel kirakott ezüst 'isztoly h%zott elő tarsolyából. ;harityre kellett támaszkodnia# hogy el ne essen# amikor a ko) si egy hirtelen rándulással megállt az %t kanyarulatában. – ;aroline# mégis mit sinálsz? – kö"etelte a 'adlóról ;harity tom'a hangon. – 7ö"ések – felelte kurtán ;aroline. 2en&amin# aki %rnő&é"el szemben ült# átny%&totta neki fegy"erét# ma&d ó"atosan kikémlelt a nyitott ablakon. – >alami gazság történik ott – kiáltotta a ko sis erős *r ak entussal. – 5obb# ha itt ki"ár&ák a "égét – taná solta még# közben fürgén lemászott a bakról és elt(nt 2en szeme elől. – 7átsz "alamit? – kérdezte ;aroline. – ;sak a ko sist# aki a bokrok közé b%&t. – ! fekete férfi hang&ából mély meg"etés sendült ki. – 6emmit sem látok – zsörtölődött ;harity. – ;aroline# légy sz*"es "idd odébb a lábad. /ele lesz a ruhám i'őnyomokkal. – 9rőlköd"e 'róbált felülni és "égül sikerül feltérdelnie. Főkö) tő&e a nyakába s%szott# szőke fürt&ei sárga és rózsasz*n( szalagokkal guban olódtak össze. Drótkeretes szemü"ege fur sa szögben ült 'isze orrán. .an sal*tott a nagy igyekezettől# ahogy 'róbálta rendbe hozni magát. – ?gazán# ;aroline# néha nem bánnám# ha nem lennél olyan elszánt# ha a "édelmemről "an szó – mondta szemrehányóan. – :des istenem# kiesett az egyik len se a szemü"egemből – keser) gett. – 2iztos a ruhámban lesz "alahol. $ondolod# hogy %tonállók "annak előttünk? ;aroline ;harity utolsó meg&egyzésére reagált. – ! lö"ések számából és a ko sisunk "iselke) déséből *tél"e# igen – felelte nyugodt# h("ös hangon# ami éles ellentétben állt ;harity ideges# sza'ora beszédé"el. – 2en&amin# kérlek# nézd meg a lo"akat. 0a elég nyugodtak# akkor előre lo"agolunk és fela&ánl&uk a támogatásunkat.

2en&amin beleegyezően bólintott és kinyitotta az a&tót. ! ko si beleremegett# ahogy a hatal) mas termet( férfi megmozdult. 2en# széles "állait beh%z"a kikászálódott az a&tón# de nem a ko si elé fogott lo"akhoz sietett# hanem hátra indult# ahol ;aroline arab teli"ér&ei "oltak kiköt) "e. !z állatok 2oston óta kö"ették a ko sit# és ;aroline édesa'&ától# 2ra3ton gróf&ától ka'ták a&ándékba őket. ! lo"ak idegesen ágaskodtak# de 2en&amin néhány halk szó"al megnyugtatta őket dallamos anyanyel"én# amit sak ;aroline értett meg ra&ta k*"ül. 9loldotta az állatokat és a ko si olda) lához "ezette őket. – ;harity# te "ár& meg itt4 – 'aran solta ;aroline. – :s h%zd le a fe&ed4 – >igyázz öndra – felelte ;harity# amint "isszamászott az ülésre. !lighogy leült# máris kidug) ta a fe&ét# semmibe "é"e ;aroline figyelmeztetését és figyelte# ahogy 2en&amin a mén nyergé) be emeli unokah%gát. – 2en&amin# te is "igyázz öndra – szólt oda a férfinak# aki az idegesen tán oló kan ára ült. ;aroline a fák között haladt előre azzal a szándékkal# hogy hátulról le'&e meg a rablókat. ! lö"ések számából négy# talán öt támadóra kö"etkeztetett# és semmi ked"e nem "olt belerohan) ni egy sa'at gyilkosba. !z ágak beleakadtak kék főkötő&ébe# és a lány gyorsan le"ette fe&éről# és a földre dobta. 6(r(# é&fekete ha&a kiszabadult a satok szor*tásából és bá&os össze"isszasággal terült szét kar s% "állain. Dühös hangok áll*tották meg őket. ;aroline és 2en&amin a bokrok s(r(&ében re&tőz"e mindent látott. !z elé&ük táruló lát"ánytól ;aroline hátán "égigfutott a hideg. !z %ton négy termetes lo"as fogott közre egy gyönyör( fekete hintót. 9gy ki"ételé"el "ala) mennyien maszkot "iseltek. ! haramiák egy nyil"án"alóan gazdag %riembert figyeltek# ahogy az lassan lekászálódott a hintóról. ;aroline észre"ette# hogy a férfi lábán 'atakzik a "ér# és dü) hében ma&dnem hangosan felnyögött# ugyanakkor szánalom töltötte el a sebesült iránt. ! szőke ha&% férfi sinos ar a krétafehér "olt és eltorzult a fá&dalomtól. ;aroline figyelte# ahogy a férfi a hintónak dől és szembenéz támadói"al. 6zemében gőg és meg"etés tükröző) dött# amint "égigmérte foglyul e&tőit. !ztán szeme hirtelen elkerekedett# elt(nt belőle a gőg# átad"a helyét a 'ániknak. +em "olt nehéz rá&önni# hogy mi okozta a hirtelen "áltást. ! maszk nélküli bandita# aki nyil"án"alóan a többi főnöke "olt# lassan felemelte a 'isztolyát és kétség) telenül arra készült# hogy hideg"ér(en meggyilkol&a a sebesült %riembert. – 7átta az ar omat – mondta satlósainak. – +in s mese# meg kell halnia. .ét rabló azonnal helyeslően bólintott# a harmadik azonban habozni látszott. ;aroline nem "árta meg# am*g döntésre &ut. $ondosan élzott és megh%zta a ra"aszt. 7ö"ése 'ontos "olt#

tükröz"e a hossz% é"ek gyakorlatát# amit négy idősebb unokafi"érének köszönhetett# akik nem nyugodtak addig# am*g meg nem tan*tották# hogyan "édheti meg magát. ! lö"és a főnök kezét találta el# fá&dalomü"öltése méltó &utalom "olt a lány számára. 2en&amin helyeslően morgott és az üres fegy"ert át"é"e tőle# átny%&totta sa&át töltött 'uská&át. ;aroline %&ra lőtt# és megsebes*tette a főnöktől balra álló banditát. :s ezzel "ége is "olt mindennek. ! haramiák trágár fenyegetéseket ord*toz"a "iharsebesen el) száguldottak az %ton. ;aroline meg"árta# am*g a 'aták za&a elhal# aztán lo"át mozgásra b*r"a előrelo"agolt. !mikor a férfihoz ért# gyorsan leugrott a nyeregből. – +em hinném# hogy "isz) sza&önnek – mondta lágy hangon. 8uská&a még mindig a kezében "olt# de gyorsan leeresztette# amikor látta# hogy a férfi hátralé'. ! férfi lassan magához tért a rémülettől. 0ihetetlenül kék szeme# amely talán egy árnyalattal "olt sötétebb# mint ;aroline szeme# tágra ny*ltak a hirtelen felismeréstől. – @n "olt az# aki rá) &uk lőtt? @n lőttA 6zegény ember ké'telen "olt befe&ezni a mondatot. 6zemmel láthatóan sok "olt neki# ami tör) tént. – ?gen# én lőttem rá&uk. 2en&amin – intett a mögötte álló óriás felé – seg*tett. ! férfi elszak*totta tekintetét ;aroline)ról és a barát&ára nézett. ! lány aggód"a figyelte reak) ió&át# amikor a fekete férfit meglátta. 1gy nézett ki# mint aki menten elá&ul. =a"arodottságát "égül a rémület és fá&dalom ro"ására *rta. – 0a nem lőttem "olna# akkor már halott lenne. -iután közölte ezt a nyil"án"alóan logikus és helyén"aló tényt# 2en&aminhoz fordult és a ke) zébe nyomta a gye'lőt. – -en& "issza a ko sihoz és mondd el ;harity)nek# hogy mi történt. !zóta már biztos betegre aggódta magát. 2en&amin bólintott és elindult. – 0ozd el a 'uska'oros za skót# sak a biztonság ked"éért – szólt utána ;aroline. – :s ;harity or"osságos táská&át is. ! lány %&ra az idegenhez fordult. – >issza tudna mászni a ko siba? Btt kényelmesebb lenne# am*g meg"izsgálom a sebét. ! férfi bólintott# ma&d lassan felka'aszkodott a lé' sőn és beült a ko siba. 9gy 'illanatra %gy t(nt# hogy "isszazuhant# de ;aroline már ott állt mögötte és kezé"el támogatta. !mikor "égre elterült a ko si sötét"örös bársonyülésén# ;aroline a 'adlóra térdelt a férfi ki) ny%&tott lábai közé. 0irtelen el'irult za"arában# mi"el a sebesülés igen sak kényes helyen "olt és tel&esen átérezte# hogy helyzete milyen k*nos mindkettő&üknek. 0abozott egy 'illanatig# ho) gyan is kezd&en hozzá# de a sebből lüktető friss "ér lát"ánya selek"ésre ösztönözte. – .*nos# rendk*"ül k*nos – suttogta a férfi# hang&ában azonban több "olt a fá&dalom# mint a za) "ar. ;aroline mélyen együttérzett "ele.

! lö"és köz"etlenül a belső ombtőnél érte a férfi lábát. – 6zeren sé&e "olt# uram – mormolta ;aroline. – ! golyó átment a omb&án. 0a esetleg leszak*tana egy kis darabot azA – /önkre fog&a tenni4 – a férfi hang&a dühösen senget# mintha felhábor*tónak találná a &a"as) latot. ;aroline sodálkoz"a nézett fel. – ! sizmám4 >igyázzon kérem a sizmámra4 ! férfi szinte hisztérikus "olt ;aroline meg*télése szerint. – -inden rendben lesz – szólt halk# megnyugtató hangon. – -egengedi# hogy egy ki sit felszak*tsam a nadrág&át? ! férfi mély lélegzetet "ett# és szemeit forgat"a kurtán bólintott. – 0a feltétlen szükséges – egyezett bele látható elkeseredéssel. ;aroline bólintott és egy a'ró tőrt h%zott elő a boká&a fölé re&tett tokból. ! férfi önkéntelenül elmosolyodott. – -indig ilyen &ól felszerelten utazik# hölgyem? – !honnan &ö"ök# ott természetes# hogy az ember minden eshetőségre felkészül – magyarázta a lány. <endk*"ül nehéznek bizonyult a tőr "égét be s%sztatni a szoros bri sesz alá. 1gy t(nt# mintha a nadrágot egyenesen ráöntötték "olna a férfira# és ;aroline)nak az &utott eszébe# hogy ro') 'ant kényelmetlen lehet ebben a sz(k holmiban üldögélni. 6zorgalmasan dolgozott# m*g "égre sikerült kiszak*tania a nadrágot# aztán kiszéles*tette a ny*lást# am*g tel&esen látható"á nem "ált a seb. !z idegen felismerte a lábai közt térdelő gyönyör( nő erős ak entusát. – !ha# szó"al a gyar) matokról &ött. !zt hallottam# hogy az egy barbár hely. – Felnyögött# ahogy ;aroline a seb szé) lét kezdte "izsgálni. – +em soda# hogy egy egész fegy"erraktárat i'el magá"al. ;aroline felnézett az ismeretlenre# s némileg sodálkozó hangon "álaszolt. – >alóban a gyar) matokról &ö"ök# uram# de nem ezért "an nálam fegy"er. +em# nem – só"álta meg fe&ét he"e) sen. – +emrég hagytuk el 7ondont. – 7ondont? – nézett za"arodottan a férfi. – 8ontosan. 0allottunk a rengeteg gonosztettről# amit errefelé elkö"etnek. !z a helyzet# hogy a számtalan gyilkosság és rablás h*re még 2ostonba is el&utott. !nglia a romlottság és a b(nö) zés melegágya# "agy té"ednék? !z unokanő"érem és én meg*gértük# hogy mindent megte) szünk a biztonságunk érdekében. 6zerintem &ól tettük tekintetbe "é"e# hogy rögtön az %t ele) &én ilyen kalama&kába ke"eredtünk. – Cgyan4 :n ugyanezt hallottam a gyarmatokról – horkantott a férfi. – 7ondon ennél sokkal i"ilizáltabb# ked"es megté"esztett hölgyem4 – ! férfi hang&a ;aroline szerint meglehetősen leereszkedő "olt. .ülönös módon mégsem düh*tette fel.

– !z otthonát "édi és ez szerintem tiszteletreméltó dolog – felelte halk sóha&&al. – 7e"enné# kérem a nyakkendő&ét? – 9lnézést# hogy mondta? – kérdezte hökkenten a férfi. 7assan e&tette a sza"akat# közben a&ka) it hara'dálta. ;aroline se&tette# hogy egyre erősebb fá&dalmat érez. – >alami"el el kell áll*ta) nom a "érzést – magyarázta. – 0a ezt hallaná "alaki# örökre "ége lenne a &ó h*remnek. -egsérülni egy ilyen kényes he) lyenA egy hölgy# aki látott esendő álla'otomban és ráadásul az én nyaksálamat akar&a hasz) nálni. :des ?stenem# ez már sok. 9z már t%l sok nekem4 – +e aggód&on a nyaksála miatt – szólt ;aroline azon a hangon# amit a kisgyerekek megnyug) tatására szokott használni. – -a&d leté'ek egy darabot az alsószoknyámból. !z idegen még mindig elég feld%ltnak nézett ki és féltőn ó"ta értékes nyakkendő&ét. ;aroline együttérző kife&ezést erőltetett az ar ára. – -eg*gérem# hogy senkinek nem fogok beszélni er) ről a szeren sétlen esetről. .ülönben is# még a ne"ét sem tudom. 7át&a# milyen egyszer( a do) log? -ostantól mond&ukA -r. $eorge)nak fogom szól*tani a királyuk után. -egfelelő lesz *gy? ! férfi ar án "ad kife&ezés &elent meg# ami azt sugallta a lánynak# hogy egyáltalán nem meg) felelő az %riember számára ez a megoldás. 0abozott egy 'illanatig# aztán %gy döntött# hogy alkalmazkodik az %& helyzethez. – -i"el a királyuk gyengélkedik# talán mégsem ez a legmeg) felelőbb né". /alán keresnünk kéne egy másikat. ! 6mith &ó lesz? -it szólna a 0arold 6mith) hez? ! férfi bólintott# ma&d nagyot sóha&tott. – <emek – &elentette ki ;aroline. -eg"eregette térdkalá sát és gyorsan kimászott a ko siból# ma&d leha&olt# hogy leté'&en egy s*kot alsószoknyá&a al&áról. $yorsan közeledő lo"as hang&ára figyelt fel. -egdermedt# amikor rá&ött# hogy a hang északról &ön# 'ont ellenkező irányból# mint amerről 2en&amint "árta. >issza&ön az egyik bandita? – !d&a ide kérem a 'isztolyomat# -r. 6mith4 – sürgette a férfit# miközben gyorsan "isszadugta re&tekhelyére a tőrt# a "ászon s*kot 'edig beha&*totta a ko si ablakán. – De hiszen nin s is megtölt"e – a férfi hang&ából 'ánik sendült ki. ;aroline ugyanezt a félelmet érezte# és igyekezett %rrá lenni ra&ta. .üzdött a sürgető "ágy el) len# hogy szoknyá&a szegélyét felka'"a berohan&on az erdőbe seg*tséget h*"ni. +em "iselked) het ilyen gyá"án. 9z különben is azt &elentené# hogy egyedül# "édelem nélkül hagy&a a sebe) sültet. – ! 'isztoly ugyan nin s megtölt"e# de ezt sak mi ketten tud&uk – igyekezett hang&ába annyi bátorságot s(r*teni# amennyit sak tudott. Dt"ette a fegy"ert# ma&d mély lélegzetet "ett#

hogy megnyugod&on# közben buzgón fohászkodott# hogy 2en&amin is meghall&a az %&abb kö) zeledő "eszedelmet. Cramisten# bár sak ne remegne annyira a keze4 ! kanyar mögül előbukkant ló és lo"asa. ;aroline tekintete az állatra ta'adt# egy hatalmas fe) kete szörnyetegre# ami legalább h%sz enti"el önsabb "olt# mint a sa&át hátasa. Dtfutott az agyán# hogy a ló halálra ta'ossa# és szinte érezte# hogy remeg a föld a lába alatt. 6zilárdan tar) totta a 'isztolyt# bár hátra kellett lé'nie és bármilyen "eszélyes is "olt# le kellett hunynia a szemét# hogy a megtor'anó ló 'atái által ka"art föld ne men&en a szemébe. !mikor %&ra kinyitotta a szemét# farkasszemet nézett a 'om'ás szörnyeteggel "alamint egy 'isztoly sö"é"el. -i"el mindkettő félelmetesnek bizonyult# ;aroline gyorsan a lo"asra emel) te tekintetét. 9z nagy hiba "olt. ! önsból rámeredő hatalmas férfi sokkal félelmetesebb lát) "ányt ny%&tott# mint a ló "agy a fegy"er. 0omlokába hulló barna ha&a nem szel*d*tett a férfi éles "onásain. ! határozott# szigor% állhoz &ól illett az orr éles# kiugró "onala# aranybarna sze) méből a leg sekélyebb gyengédség "agy megértés sem tükröződött# ahogy sz%rósan a lányra meredt. 0aragos tekintete szinte lángot "etett. +em hagy&a magát# gondolta ;aroline elszántan. <ezzenéstelen ar al nézett "issza a férfira. 5ered -ar us 2enton# 2radford negyedik her ege nem hitt a szemének. -egnyugtatta lo"át# miközben az előtte álló# kékszem( sodára meredt# aki 'isztolyá"al egyenesen a sz*"ére él) zott. !z egész helyzet lehetetlen "olt. – -i történt itt? – 9rős hang&ától a mén idegesen tán olni kezdett alatta. ;omb&ának határo) zott szor*tásá"al gyorsan %rrá lett az állaton. – ;send legyen# <elian e4 – 'aran solta kemény hangon. ! határozott 'aran snak ellentmondani látszott# hogy gyengéden "égigsim*totta a ló nyakát. ! szeretet öntudatlan mozdulata éles ellentétben állt dur"a ar kife&ezésé"el. 9gyetlen 'illanatra sem "ette le a tekintetét ;aroline)ról# és a lány szinte azt k*"ánta# hogy in) kább az egyik rabló tért "olna "issza. Félt# hogy az idegen gyorsan átlát gyenge kis blöff&én. 0ol marad 2en&amin? 0allania kellett a 'aták közeledő hang&át. 0iszen a tala& még mindig reng# nem igaz? >agy talán a lába remeg? Cramisten# erőt kell "ennie magán4 – -ond&a el# mi történt itt4 – kö"etelte %&ra az ismeretlen. 0ang&ának nyersessége megbor) zongtatta a lányt# de nem mozdult. +em is "álaszolt# attól fél"e# hogy a hang&ából ki sendülő félelem áruló&a lesz. 6zorosabban markolta a 'isztolyt# és 'róbálta le sendes*teni riadtan zaka) toló sz*"ét. 2radford gyors 'illantást "etett ön köré. .ed"en hintó&a# melyet két hétre köl sön adott ba) rát&ának# most az %t szélén állt és s%f golyónyomok éktelenkedtek oldalán. .özelebb lé'tetett

a hintóhoz és belse&ében meglátta barát&a szőke üstökét. -egkönnyebbülten sóha&tott fel. 2a) rát&a biztonságban "an. @sztönösen megérezte# hogy az előtte álló büszke nő nem felelős a kárért. 7átta# hogy a lány megremeg és megragadta a lehetőséget. – Dob&a el a fegy"ert4 – 9z nem kérés "olt. 2radford her ege nem szokott kérni# és normális körülmények között mindig meg is ka'ta# amit akart. 2radford kénytelen "olt arra a kö"eztetésre &utni# hogy ez nem szám*tható normális körül) ménynek# mert a szemtelen sitri 'aran sát semmibe "é"e to"ábbra is ott állt előtte elszántan. ;aroline mindent elkö"etett# hogy ne remeg&en# miközben a haragosan fölé tornyosuló férfit figyelte. 0atalom és erő lengte körül a mogor"a férfit# és ;aroline megriadt a hirtelen rátörő érzéstől. >égtére is# sak egy férfi. -egrázta a fe&ét# mintha *gy 'róbálná helyrerázni a gondo) latait. ! férfi gőgös "olt és fennhé&ázó# és a ruházatából *tél"e rendk*"ül gazdag. 6ötét"örös mellénye hasonló fazon% "olt# mint -r. 6mithé. 6zar"asbőr nadrág&a szorosan simult lábszá) rára# megmutat"a az anyag alatt feszülő izmokat. -agas szár% sizmá&a fényesen ragyogott# és még a kra"átli&a is hasonló "olt# mint a ko siban ülő idegené. ;aroline emlékezett rá# hogy a sebesült mennyire aggódott# hogy ismerősei közül "alaki meg) tudhat&a# milyen kényelmetlen helyzetbe került. !z is eszébe &utott# hogy meg*gérte# senkinek nem fog&a elárulni. !z előtte álló# inikus ar % ismeretlen 'ont olyannak nézett ki ;aroline szerint# mint aki szeret 'letykákat ter&eszteni. 7eg&obb lesz# ha elküldi innen. – 0ölgyem# talán halláskárosodásban szen"ed? !zt mondtam# hogy dob&a el a fegy"ert. – +em akart kiabálni# de %gy érezte# sa'dába esett. ! rászegeződő 'isztoly és a maka sul rá) meredő gyönyör( szemek sa'dá&ába# ismerte el magában. – Dob&a el ön a fegy"ert4 – szólalt meg "égre a lány. +agy örömére# hang&a nem remegett# sőt ma&dnem olyan dühösnek hangzott# mint a férfié. .is győzelem "olt ugyan# de mégis sak győzelem. ;aroline háttal állt a ko sinak# *gy nem láthatta# hogy a sebesült %r üd"özlően int az őt halálra rém*teni 'róbáló idegennek. 2radford kurta bi entéssel "iszonozta a köszöntést. 6zemöldö) két kérdőn h%zta fel# és szeméből hirtelen elt(nt a inikus kife&ezés. Blyan érzés "olt# mintha tisztára töröltek "olna egy tele*rt táblát# és ;aroline azt k*"ánta# hogy a férfit körül"e"ő félel) metes# hatalmat sugárzó aura is ugyanilyen gyorsan elt(nne. De nem "olt ide&e to"ább tö'ren) geni ellenfele ar kife&ezésének "áltozásán. – 1gy t(nik# holt'ontra &utottunk – álla'*totta meg a férfi mély# zengő hang&án. – 7ő&ük le egymást?

;aroline nem "olt elragadtat"a az ötlettől. 7átta# ahogy a férfi szá&a szögletében hal"ány mo) soly bu&kál. 0ogy merészel ilyen ostobán "i elődni# amikor ő halálra "an rémül"e? – Dob&a el a fegy"erét4 – ismételte ;aroline határozott hangon. – +em fogom lelőni. 2radford meg sem hallotta a 'aran sot# sem az *géretet. ! lányt méregette tekinteté"el# mi) közben gyengéden 'askolgatta lo"a nyakát. +yil"án"aló "olt# hogy nagyra értékeli az állatot# és ;aroline rá&ött# hogy %& fegy"er "an a kezében. ! férfi természetesen nem fog&a megadni magát. +em fog megha&olni egy nő előtt. 2radford látta# hogy alig egy 'er e ellenfele még remegett# és tudta# hogy sak idő kérdése# mikor om) lik tel&esen össze. >onakod"a bár# de elismerte és sodálta a nő bátorságát. 6oha nem találko) zott még olyan nő"el# aki di sekedhetett "olna ezzel a tula&donsággal# de akár bátor akár nem# mégis sak egy nő# és mint ilyen alsóbbrend(. !la'&ában "é"e minden nő egyforma. -ind) egyikA – +em lö"öm le magát. ! lo"át fogom lelőni. 2e&ött a blöff&e. ! férfi kis h*&án leesett a lóról. – +em meri megtenni4 – ü"öltötte el"akult düh"el. ;aroline "álaszul leeresztette a kezét annyira# hogy a 'isztoly sö"e egyenesen a büszke állat fe&ére irányul&on. – 8ont a két szeme között fogom eltalálni – *gérte. – 2radford4 – ! ko si belse&éből &ö"ő hang "isszatartotta a her eget attól# hogy leugor&on a lo"áról# és 'uszta kézzel fo&tsa meg a nőt. – -r. 6mith# ismeri ezt az embert? – kérdezte ;aroline. 9gyetlen 'illanatra sem "ette le tekin) tetét a dühös idegenről# aki leugrott lo"áról és nadrág&a ö"ébe dugta a 'isztolyt. -egkönnyeb) bülés töltötte el a lányt. -égsem "olt olyan nehéz meggyőzni a férfit. 0a ez az angol a felső t*zezer ti'ikus ké'"iselő&e# akkor lehet# hogy unokafi"éreinek mégis sak igazuk "olt. /alán mindegyik el'uhult és tunya. 2radford ;aroline)hoz fordult# félbeszak*t"a gondolatait. – 9gyetlen %riember sem merészel) ne megfenyegetniA +em fe&ezte be a mondatot# mi"el rá&ött# hogy milyen abszurd az egész. – 6ohasem tartottam magam igazán %riembernek – "ágott "issza a lány# amikor látta# hogy a férfi nem folytat&a. -r. 6mith kidugta a fe&ét az ablakon és halkan felnyögött# amikor a hirtelen mozdulattól bele) has*tott a fá&dalom. – Eres a fegy"ere# barátom. +ehogy gutaütést ka'& már4 ! lo"ad bizton) ságban "an. – 0ang&án érződött# hogy remekül szórakozott az előbbi &eleneten# és ;aroline nem b*rta megállni# hogy el ne mosolyod&on.

2radfordot egy 'illanatra elb("ölte a lány gyönyör( mosolya és a szemének hun ut sillogá) sa. – ?gazán könny( "olt magát meggyőzni – &elentette ;aroline# de nyomban azt k*"ánta# bár sak meg sem szólalt "olna. ! férfi i&esztő gyorsasággal közeledett felé és egyáltalán nem mosoly) gott. +yil"án"aló# hogy semmi humorérzéke sin s# gondolta ;aroline hátra lé'"e előle. Fenyegető tekintete kizárta a "onzalomnak még a lehetőségét. /ekintete és termete is. /%l ma) gas és t%l széles "olt ;aroline *zlésének. -a&dnem olyan magas "olt# mint 2en&amin# aki ;a) roline nagy megkönnyebbülésére most az idegen háta mögé lo'akodott. – 7előtte "olna a lo"amat# ha tölt"e "an a 'isztolya? – ! férfi hang&a ingerülten sengett# fe) nyegető ar án egy ideg rángatózott idegesen és ;aroline &obbnak látta# ha "álaszol. 7assan le) engedte a 'isztolyt. – /ermészetesen nem. /%l szé' ez az állat ahhoz# hogy megöl&em. @n ellenbenA Dg re sent 2radford mögött# mire ő megfordult és szembe találta magát 2en&aminnel. 9gy hossz% 'er ig némán méregették egymást# 9llentétben -r. 6mithszel# a férfi egyáltalán nem i&edt meg k*sérő&étől# inkább k*"án sinak látszott. – ?deadnád a gyógyszereket# 2en&amin? -iatta ne aggód&4 – intett fe&é"el az idegen felé. – F -r. 6mith egyik barát&a. – -r. 6mith? – fordult 2radford za"arodottan barát&a felé# aki a ko si ablakából mosolyog"a figyelte az eseményeket. – !z urat ma 0arold 6mithnek h*"&ák – magyarázta ;aroline. – +em szeretné# ha megtudnám az igazi ne"ét# mi"el meglehetősen k*nos helyzetbe került. Fela&ánlottam neki# hogy a kirá) lyuk után $eorge)nak fogom ne"ezni# de ez nem nyerte el a tetszését# *gy a 0aroldnál marad) tunk. ;harity ezt a 'illanatot "álasztotta# hogy felbukkan&on az %ton. <ózsasz*n szoknyá&át magasan boká&a fölé emelte# ahogy fut"a közeledett. ;aroline örült# hogy félbeszak*tották# mi"el 2rad) ford egyre értetlenebb ar al meredt rá. >a&on az angolok állandóan ilyen za"artak? – ;aroline4 ! ko sis nem ha&landó előb%&ni a bokrok közül – tört ki ;harity# amikor "égre le) "egőhöz &utott. 2en&amin mellett állt meg és gyors mosolyt "illantott rá# mielőtt 2radfordra és a ko siból kiha&oló %rra nézett "olna. – 9lm%lt a "eszély? !zért kérdezem# mert a ko sis azt *gérte# hogy "isszaül a bakra# ha tiszta a le"egő# de sak akkor hiszi el# ha a sa&át szememmel győződöm meg róla. 9zért is &öttem – magyarázta sza'orán. – ;aroline# azt hiszem# "issza kellene fordulnunk 7ondonba4 /udom# hogy én akartam mindenáron az a'ád "idéki birtokára menni# de látom már# hogy nagy ostobaság "olt tőlem. +eked "olt igazad4 -en&ünk a'ád "á) rosi házába és küld&ünk neki egy üzenetet.

! folyamatosan sa sogó ;harityről egy &árkáló forgószél &utott eszébe 2radfordnak. /ekinte) te ide)oda &árt a két nő között# és szinte hihetetlennek t(nt# hogy rokonok. 6em külsőben# sem tetteikben nem hasonl*tottak egymásra. ! ki si és törékeny ;harity a százhat"an entit sem érte el# aranyló fürtök keretezték szé' ar át és barna szemében hun ut fény sillogott. ;aroli) ne legalább t*z enti"el magasodott unokanő"ére fölé. D%s fekete ha&a lágy hullámokban om) lott "állára# és meghökkentően tiszta kék szemekkel nézett a "ilágba. -indketten kar s%ak "oltak. ;harity egy szé'ség# unokah%ga 'edig egyenesen gyönyör(. ! különbségek nem értek "éget a külsőnél. ! kis szőke szeleburdinak látszott# tekintetében nem lehetett felfedezni sem komolyságot# sem mélyebb értelmet. .é'telen "olt egyenesen a másik szemébe nézni# tekintete állandóan ide)oda rö'ködött. 2radford arra gondolt# hogy a lány esetleg szégyenlős. ;aroline fellé'ése magabiztos "olt# tekintete egyenes és határozott. 9gyenesen a szemébe né) zett és olyan kitartással# hogy kis h*&án térdre kényszer*tette. ?gen# a két unkatest"ér tökéletes# de bá&os ellentéte "olt egymásnak. – -r. 6mith# enged&e meg# hogy bemutassam ;harityt – intett mosolyog"a unokanő"ére felé ;aroline. 6zándékosan megfeledkezett 2radfordról# és igazol"a érezte a mellőzést# mi"el a férfi to"ábbra is rosszallón rán olta homlokát. ;harity a hintóhoz sietett# lábu&&hegyre emelkedett és meg'róbált bekuku skálni az ablakon. – 2en&amin mondta# hogy megsebesült. 6zegény ember4 5obban érzi már magát? – -osolygott és "álaszra "árt# miközben a sebesült igyekezett eltakarni magát. – ;aroline unokanő"ére "a) gyok# de mióta sak az eszemet tudom# test"érként ne"eltek minket. .orban is közel állunk egymáshoz# sak hat hóna''al "agyok idősebb. – ! magyarázat után ;harity széles mosoly) lyal# amelytől bá&os gödrö skék keletkeztek az ar án# "isszafordult ;aroline)hoz. – 0ol "an a ko sisuk? $ondolod# hogy ő is a bokrokban keresett menedéket? 6zerintem "alakinek igazán körül kellene néznie. – ?gen# ez remek ötlet – felelte ;aroline. – -en&etek és keressétek meg 2en&aminnel# am*g én ellátom -r. 6mith lábát. – ,# ho"á lett a &ó modorom? -indannyiunknak be kellene mutatkoznunk# bár a körülmények meglehetősen szokatlanok és elég nehéz eldönteni# hogy mit is tegyünk. – +em4 – ! hintó belse&éből felhangzó kiáltás ma&dnem felbor*totta a &árm("et. – -r. 6mith &obban szeretne a né"telenség homályába burkolózni – magyarázta gyengéd han) gon ;aroline. – -eg kell *gérned# hogy elfele&ted ezt a balesetet. – Félreh%zta unokanő"érét# és a fülébe suttogta. – !z %r nagyon k*nosan érzi magát. /udod# milyenek az angolok – tette még hozzá.

2radford elég közel állt ahhoz# hogy meghall&a a magyarázatot# és már kérdezősködni kezdett "olna az utolsó ki&elentésről# amikor ;harity megelőzte. – .*nosan érzi magát# mert megsebe) sült? -ilyen különös. 6%lyos a seb? – +em – nyugtatta meg ;aroline. – 9lőször azt hittem# hogy igen# annyi "ér "olt köröskörül. De szeren sére nem s%lyos# sak nagyon kellemetlen helyen "an – fe&ezte be a magyarázko) dást. – , ?stenem4 – sa&nálkozott ;harity mély együttérzéssel. $yors 'illantást "etett a ko si belse) &e felé. – .ellemetlen helyen# azt mondod? – ?gen – felelte ;aroline. /udta# hogy unokanő"ére részletes le*rást szeretne hallani# de -r. 6mith érzelmeire "aló tekintettel nem mondott többet. – -inél előbb befe&ezzük# és %tnak in) dulunk# annál &obb. – -iért? – -ert nagyon hisztérikus a sebesülése miatt – ;aroline nem bánta# hogy unokanő"ére lát&a ra&ta az elkeseredést. +em mondta el ;haritynek a tel&es igazat# és magának is alig "allotta be. 7eginkább -r. 6mith erőszakos barát&a miatt akart sietni. -inél előbb tá"ol kerül tőle# annál &obb. ! férfi szokatlan módon megi&esztette és bosszantotta is# és ;aroline)nak egyáltalán nem tetszett ez az érzés. – 9lőkelő férfi? – kérdezte suttogta ;harity# mintha "alami halálos betegséget ter&esztene a szó. ;aroline nem "álaszolt. 2en&amin felé intett# és el"ette az or"osságos táskát. >isszamászott a hintóba. – +e aggód&on ;harity miatt – nyugtatta meg -r. 6mitht. – +in s ra&ta a szemü"ege# és anélkül nemigen lát&a magát. 2en&amin a magyarázatot meghall"a# fela&ánlotta a kar&át ;haritynek. !mikor a lány nem rea) gált rögtön# ön ragadta meg a kar&át és lassan el"ezette. 2radford elgondolkoz"a nézett utána és azon tö'rengett# mi is folyik itt. – 0a akarod# megnézheted# hogy milyen slamasztikába ke"eredtem – szólt ki barát&ának -r. 6mith. 2radford bólintott és a hintó másik oldalára sétált. – .e"és olyan ember "an# akinek a titoktartásában megb*zom# de 2radford ezek közül "aló – magyarázta a férfi ;aroline)nak. ! lány nem "álaszolt. 7átta# hogy közben elállt a "érzés. – >an magánál "alami szeszes ital? – kérdezte# és igyekezett tudomást sem "enni 2radfordról# aki beült a ko siba a szemközti ülésre. ! hintó &ó"al nagyobb "olt# mint a lány által bérelt ko si# de 2radford lába *gy is hozzáért a "állához# ahogy -r. 6mith előtt térdelt. Cd"ariatlanság lett "olna tőle megkérni a férfit# hogy

"ár&on odakint# am*g befe&ezi a seb tiszt*tását és kötözését# mi"el ön -r. 6mith h*"ta in"itálta be barát&át# de ;aroline akkor is forrón k*"ánta# hogy bár sak kint "árna a férfi. – >an nálam egy kis konyak – felelte a sebesült# "isszatér*t"e ezzel a lány gondolatait. – $on) dol&a# hogy néhány korty ital seg*tene? – h%zta elő az ü"eget mellényzsebéből. – 0a marad# akkor feltétlenül – mondta ;aroline. – ! sebbe akarom önteni# mielőtt bekötöz) ném. -ama azt szokta mondani# hogy a szesz seg*t meggátolni a fertőzést – magyarázta. !zt már nem mondta el# hogy az any&a egyáltalán nem "olt biztos abban# hogy "alóban használ)e a kezelés# de ennek ellenére rendszeresen alkalmazta# %gy dönt"e# hogy nem is árt. – ;s*'ni fog# és ha kiabálni óha&tana# megnyugtatom# hogy nem fogom ke"esebbre tartani. – +em fogok kiabálni# hölgyem# és igazán nem szé' dolog# hogy ilyesmit feltételez rólam – hadarta el egy szuszra -r. 6mith 'ontosan egy másod'er el azelőtt# hogy a szesz a sebet érintette "olna. !kkor azonban hangosan felkiáltott és kis h*&án felugrott az ülésről k*n&ában. 2radford tehetetlenül nézte és együttérzően fintorgott. ;aroline egy á'orodott szagot árasztó# sárga 'ort tartalmazó kis tégelyt "ett elő# és bőségen szórt belőle a sebre. !ztán fogta az alsószoknyá&ából leszak*tott hossz% s*kot és olyan gyor) san dolgozott# ahogy sak tudott. – ! gyógyszer érzéstelen*ti a területet és összezár&a a sebet – mondta gyengéd hangon. 2radford %gy érezte# hogy áldozatul esik a fátyolos és érzéki hang "onzere&ének. 0irtelen sze) retett "olna helyet serélni barát&á"al# és fe&ét só"álta a ne"etséges gondolat miatt. -i a su) da történt "ele? /el&esen megza"arodott. Fur sa "olt számára az érzés# mert soha nem találko) zott még hasonló"al# és ez egyáltalán nem tetszett neki. ! nő kih*"ást &elentett számára# meg) rend*tette az önuralmát. !z igazat meg"all"a# ma&dnem megrém*tette a dolog# ez a he"es érze) lem a fekete ha&% szemtelen sitri iránt. 0irtelen %gy érezte magát# mint egy ta'asztalatlan is) kolásfi%# aki nem tud&a# hogyan to"ább. – 1gy ü"öltöttem# mint "alami gyá"a fi kó – suttogta -r. 6mith. ?llatos si'kekendő"el töröl) gette homlokát. – ! mamá&a igazi barbár# ha ilyen gonosz gyógy*tási módszereket alkalmaz. 2radford látta barát&a ar án a fá&dalmat és az elkeseredést# és tudta# hogy milyen nehezére esett neki ez a "allomás. De azt is tudta# ha meg'róbálná meggyőzni az ellenkező&éről# az sak rosszabb lenne. – -r. 6mith# az egér in ogás is hangosabb# mint ön "olt – "etette ellen határozottan ;aroline. -eg"eregette a férfi térdét# ma&d felnézett rá. – +agyon bátran "iselkedett. .ülönben is# ahogy szembeszállt azokkal a banditákkal# az leny(göző "olt. – ! lány látta# hogy di sérete megtette a magáét. -r. 6mith önbiztossága kezdett "isszatérni. – ?gazán bátran helyt állt# és

nin s mit a sa&át szemére "etnie. !zt 'edig természetesen megbo sátom# hogy a mamát bar) bárnak ne"ezte – tette hozzá ked"es mosollyal. – ?nkább sak "akmerő "oltam azokkal a zsi"ányokkal szemben – ismerte be -r. 6mith. – 2i) zonyára megérti# olyan számbeli fölényben "oltak# hogy esélyem sem "olt. – Ggy "an# mégsem adta meg magát. 2üszkének kellene lennie a helytállására. 9gyetért "elem# -r. 2radford? – ?gen – "álaszolt gyorsan a férfi és örült# hogy a lány "égre ha&landó "olt tudomást "enni róla. -r. 6mith torkán örömteli morgás tört fel. – !z egyedüli ember# aki gyá"án "iselkedett# az az *r ko sis "olt# akit felfogadtam – &egyezte meg ;aroline# miközben bekötözte a férfi ombsebét. – +em szereti az *reket? – érdeklődött 2radford# akit felingerelt a lány he"es hang&a. ;aroline dühtől sillogó szemekkel nézett rá# és 2radfordnak az &utott az eszébe# hogy "a&on szeretni is tud)e olyan szen"edélyesen# ahogy gy(löl. !ztán bosszankod"a sö'örte félre a ne"etséges gondolatot. – -eggyőződésem# hogy az *rek mind ba&ke"erő gazemberek – ismerte be ;aroline. – -ama azt mond&a# hogy elnézőbbnek kellene lennem# de ké'telen "agyok rá. Felsóha&tott és "isszafordult a munká&ához. – 9gyszer megtámadott három *r férfi# amikor még &ó"al fiatalabb "oltam# és ha 2en&amin nem a"atkozik közbe# nem is tudom# mi történhe) tett "olna. >alósz*n(leg most nem lennék itt# hogy mesél&ek róla. – +ehéz elké'zelni# hogy "alaki legyőzheti magát – &egyezte meg -r. 6mith. .i&elentését bóknak szánta és ;aroline annak is "ette. – !kkor még nem tudtam# hogyan kell meg"édenem önmagam. !z unokafi"éreim nagyon felháborodtak# amikor meghallották# hogy mi történt# és attól kezd"e mindent elkö"etettek# hogy megtan*tsanak az ön"édelemre. – 9z a nő egy két lábon &áró fegy"erraktár – fordult barát&ához -r. 6mith. – !zt mond&a# meg kell "édenie magát 7ondonnal szemben. – .ezd&ük %&ra az okos és ta'asztalt gyarmatokról és a szégyentel&es 7ondonról szóló "itán) kat# -r. 6mith? – ;aroline hang&ában ne"etés bu&kált. ;sak azért ugratta a férfit# hogy el"on&a a figyelmét a fá&dalomról. .özben keze fürgén dolgozott. $yengéd# de biztos mozdulatokkal tekerte a ruha s*kot a férfi omb&a köré %&ra és %&ra. -r. 6mith ar áról lassan elt(nt a fá&dalmas kife&ezés. – 6okkal &obban érzem önm. !z egész életemmel adósa "agyok önnek# hölgyem.

;aroline %gy tett# mintha meg sem hallotta "olna a lelkes ki&elentést és gyorsan témát "áltoz) tatott. – .ét hét és tán olni fog – *gérte. – <észt "esz a önsabb körök társasági életében? @n is a felső t*zezerhez tartozik? !z ártatlan kérdés megköhögtette -r. 6mitht. Blyan hangokat hallatott# mintha a torkán akadt "olna "alami. ;aroline figyelte egy 'illanatig# aztán 2radfordra nézett. 7átta a férfi szemén# hogy remekül szórakozik# és a szeme sarkában megb%"ó mosoly szinte &óké'("é "arázsolta ar át. ;aroline türelmesen "árta# hogy a férfi "álaszol&on# de -r. 6mith egyre sak köhögött és krákogott# és %gy látszott# ké'telen felelni a kérdésre. 2radford egyáltalán nem néz ki di"atfinak# gondolta ;aroline a "álaszra "ár"a. .i sit le is hangolta a beismerés. -ég sak nem is hasonl*tott -r. 6mithre. 0iába öltözködtek hasonlóan# a lány biztosra "ette# hogy 2radford nem hord magánál su'a si'ke zsebkendőt. ! omb&á) nak érintése sem lehet hasonló egy %&szülött baba selymes bőréhez. +em# "alósz*n(leg izmos és kemény. 6okkal férfiasabb &elenség "olt# mint -r. 6mith. ;aroline el tudta ké'zelni# hogy a 'uszta s%lyá"al könnyedén összero''ant&a az ellenfelét. >a&on hogyan bánik a nőkkel? :rez) te# hogy el'irul a fantáziaké'ek hatására. Cgyan# mi történt "ele? 8róbál&a ön elé ké'zelni a férfit meztelenül# és azon gondolkodik# hogy milyen lehet az érintése. 1risten# ez ké'telenség4 2radford látta a könnyed 'irulást# és azt hitte# a lány félreérti -r. 6mith köhögését. /alán azt gondol&a# hogy a férfi ne"et ra&ta. $yorsan "álaszolt a kérdésre. – -indketten az %ri társaság) hoz tartozunk# de -r. 6mith sokkal akt*"abb tag&a# mint én. – !zt már nem mondta el# hogy nagyon ritkán &ár el a bálokra és mindegyik egy külön meg'róbáltatást &elent számára. !he) lyett hogy igazi érzéseinek hangot adott "olna# inkább kérdezősködni kezdett. – -intha azt mondta "olna# hogy az a'&át &ött meglátogatni. 9zek szerint a gyarmatokon lakik? !z édes) any&á"al? 2radford szeretett "olna minél többet megtudni ;aroline)ról. -ég magának sem "allotta be# hogy kényszert érez# hogy annyi informá iót gy(&tsön össze a lányról# amennyit sak lehet. 0irtelen érdeklődését 'uszta ud"ariassággal magyarázta. ;aroline aggodalmasan rán olta a homlokát. 0a nem "álaszol# az dur"a ud"ariatlanság# ugyanakkor semmi ked"e nem "olt bármi közelebbit is elárulni magáról a két férfinak. 0a nem &ön közbe semmi# akkor sak rö"id időt fog 7ondonban tölteni# és ez idő alatt nem szán) dékozott barátságba kerülni egyetlen angollal sem. -indkét férfi "árakozással figyelte. >ala) mit mondania kell. – !z édesanyám é"ekkel ezelőtt meghalt – szólalt meg "égül. – 9gészen kislány "oltam még# amikor 2ostonba kerültem. ! nénikém és a bá sikám ne"eltek fel# és mindig mamának h*"tam a nénikémet. >égül is# ő ne"elt fel. :s könnyebb is "olt *gyA beil) leszkedni – "ont "állat hanyagul.

– 0ossz% ideig marad 7ondonban? – kérdezte 2radford. 0atalmas kezei"el térdére támasz) kod"a előreha&olt és látható érdeklődéssel "árta a "álaszt. – ;harity szeretne elmenni néhány rendez"ényre# am*g itt "agyunk – kerülte meg ;aroline az egyenes "álaszt. 2radford elégedetlenül "onta össze a szemöldökét a kitérő "álasz hallatán# de nem adta fel. – 0amarosan megkezdődik a szezon. +em "ár&a izgatottan élete nagy kaland&át? – ?gyekezett hang&ából szám(zni a inizmust# mert nem akarta kiábránd*tani a lányt. -égis sak egy nő "olt# ezért minden bizonnyal ég a "ágytól# hogy része legyen az egész léha forgatagnak. – .aland? 9szembe se &utott# hogy *gy gondol&ak rá# de biztos "agyok benne# hogy ;harity nagyon fog&a él"ezni. -erőn nézett 2radfordra# és a férfit megdöbbentette a felismerés# hogy ettől az erő"el áthatott határozott tekintettől a férfiak dadogni kezdenek és el"esztik a &ózan eszüket. F természetesen már t%l sokat látott és t%l sokat ta'asztalt ahhoz# hogy egy ilyen szemtelen fruska mesterkedé) sei hassanak rá# emlékeztette magát 2radford gyorsan# miközben szánalmas k*sérletet tett arra# hogy eszébe idézze# miről is beszélgettek. :rezte# hogy lassan rémület ker*ti a hatalmába sa&át# szokatlan reak ió nyomán. !z ?sten szerelmére# soha nem sikerült nőnek még ennyire elb("ölnie4 -i a fene történik "ele? ! hőség miatt lehet# gondolta "égül# de közben megeskü) dött magának# hogy mindent ki fog der*teni a lába előtt térdelő nőről. 6ugárzott róla az ártat) lanság# meleget *gér"e a férfinak# aki oly sokáig élt a zord hidegben. ! ;aroline)t fog"a tartó "arázslat# amint 2radford sötét szemeibe nézett# megtört# amikor -r. 6mith megköszörülte a torkát. – +em t%l nagy érdeklődéssel "ár&a a szezont# "agy té"edek? – 6zemmel láthatóan még ön is el sodálkozott a kérdésen. – +emigen foglalkoztatott a kérdés – mosolygott ;aroline. – 0a tudná# hogy milyen története) ket hallottunk4 !zt mond&ák# hogy ez egy tel&esen zártkör( so'ort# kényes *zléssel és el"árá) sokkal# és minden tag&ának mindig tökéletesen kell "iselkednie. ;harity nagyon fél# hogy il) letlenül fog "iselkedni és za"arba hozza ezzel a'ámat rögtön az első bálon. +agyon szeretne tökéletesen "iselkedni. Feszült hang&a még k*"án sibbá tette 2radfordot. – -eg&ósolhatom# hogy ön lesz a társaság fő beszédtémá&a – &elentette ki önbiztos hangon -r. 6mith. 6za"ait bóknak szánta# és meglehetősen za"arba &ött# amikor ;aroline homlokát rán) ol"a rábólintott. – ;harity is emiatt aggódik. !ttól fél# hogy akkora szörny(séget fogok elkö"etni# hogy egész 7ondon arról fog beszélni. +em szoktam törődni a formaságokkal. -ama lázadónak szokott ne"ezni. !ttól tartok# igaza "an.

! lány hang&a olyan határozottsággal sengett# mint aki nagyon is &ól ismeri magát. – +em# nem. !zt hiszem# félreértett – sietett ki&a"*tani magát -r. 6mith. – !zt akartam mon) dani# hogy az előkelő társaság tárt karokkal fog&a fogadni. Én mondom# hogy *gy lesz. – +agyon ked"es magától – suttogta ;aroline. – De nem tá'lálok nagy reményeket. De am%gy sin s &elentősége# ahogy maguk angolok szeretik mondani# mert hamarosan "isszaté) rek 2ostonba. !z se szám*t# ha ön 8lummer "ág ki. – 8lummer? – a két férfi egyszerre szólalt meg. – 8lummer "agy 2rummer – "ont "állat ;aroline. – -r. 6mith# ha egy ki sit megmozd*taná a lábát# hogy elér&em a té'és szabad "égét. Ggy# most már folytathatom a munkát. – 2rummellre gondol? 2eau 2rummellre? – kérdezte 2radford kis mosollyal a hang&ában. – ?gen# "alósz*n(leg *gy h*"&ák. -rs. -aybury azt mondta nekünk# mielőtt elhagytuk 2ostont# hogy ez a 2rummell irány*t&a az előkelő társaságot# de ezt minden bizonnyal maguk is tud&ák. -rs. -aybury akkor érkezett a gyarmatokra# amikor mi indulni készültünk# *gy gondolom# a története helytálló. – :s mit mesélt ez a -rs. -aybury? – kérdezte 2radford. – !zt# hogy ha 2rummell elhatározza# hogy egy hölgyet eltaná sol a társaságtól# akkor &obb# ha az illető hölgy kolostorba "onul. !z ő szezon&ának "ége és szégyenszemre haza kell térnie. 9l tud&a ké'zelni# hogy egy embernek ekkora hatalma legyen? – nézett 2radfordra kérdőn# de rögtön azt k*"ánta# bár sak ne tette "olna. 0át 'ersze# hogy el tud&a ké'zelni# gondolta magá) ban. >alósz*n(leg ő "olt az a férfi# aki magát a hatalmat feltalálta. 9lkeseredetten felsóha&tott és leha&totta a fe&ét. 2radford közelsége kezdte ideges*teni. Felnézett -r. 6mithre és látta# hogy milyen sa"any% ké'et "ág. – 5a&# sak nem t%l szoros a kötés? – +)nem# a kötés tökéletes – mormolta a férfi. – /udnia kell# hogy engem személy szerint nem érdekel# hogy ez a 2rummell mit gondol ró) lam. 6zámomra 7ondon nem t%l "onzó. -égis aggódom amiatt# hogy esetleg ;harity lát&a ká) rát az én helytelen "iselkedésemnek. +agyon fá&na neki# ha történne "alami# és nem szeret) ném# ha bárki is megalázná. ;sak emiatt aggódom. – >an egy olyan érzésem# hogy 2eau 2rummell nem fog&a magát "agy az unokatest"érét nemk*"ánatos személynek nyil"án*tani – &ósolta 2radford. – @n t%l szé' ahhoz# hogy mellőzzék – "etette közbe -r. 6mith. – !z hogy "alaki szé' még nem &elenti azt# hogy el is fogad&ák – &egyezte meg ;aroline. – ;sak az szám*t# hogy mi "an itt belül. – 1gy hallottam# hogy szé'ségen felül 2rummell rendk*"üli figyelemmel tünteti ki a szürkéit – mondta száraz hangon 2radford.

– ! szürkéit? – kérdezte ;aroline za"artan. – ! lo"ait – magyarázta a férfi. – .étségem sin s afelől# hogy meg'róbál&a lelőni "alamelyi) ket# ha netán 2rummell arra "etemedne# hogy kizár&a magát "agy az unokatest"érét a társa) ságból. ! férfi ar a komoly maradt# de szemében meleg fény sillogott. +yil"án"aló# hogy ugratni akarta a lányt. – 6oha nem tennék ilyet – &elentette ki ;aroline. 2radford mosolygott és ;aroline helytelen*tően meg só"álta a fe&ét. – ;sak g%nyolód&on. – !ztán %&ra -r. 6mithhez fordult. – Ggy ni# készen is "agyunk# uram. /artsa meg ezt a gyógy) szert# és na'onta serél&e a kötést. :s az ?sten szerelmére# ne enged&e# hogy eret "ág&anak ma) gán. -ár *gy é'' elég "ért "esztett. – 9z is a mama taná sa? – gyanakodott -r. 6mith. ;aroline bólintott és kiszállt a hintóból. Felegyenesedett# megfordult és a sebesült lábat gyen) géden a szemközti ülésre fektette köz"etlenül 2radford mellé. – !ttól tartok# igaza "olt# -r. 6mith. /önkrement a gyönyör( sizmá&a. :s a bo&t is su'a "ér. /alán ha 'ezsgőben mosná ki# ahogy 2rummell szokta -rs. -aybury szerint# akkor %&ra &ól nézne ki. – 9z félt"e őrzött titok – -r. 6mith hang&a elkeseredetten sengett. – /öbbé már nem# mi"el -rs. -aybury tud róla# és ezek szerint ön is ismeri a titkot. – +em is "árt "álaszt logikus ki&elentésére# hanem 2radfordhoz fordult. – ! barát&á"al marad? – -egtaláltuk a ko sist – sendült fel ;harity hang&a 'ont akkor# amikor 2radford bólintott. – !kkora '%' "an a fe&én# mint egy tem'lomtorony# de mind&árt magához tér. ;aroline a két férfi felé bólintott. – 5ó na'ot# mindkettő&üknek4 – köszönt el. – 2en&amin# most már mennünk kell. -r. 2radford gond&aiba "eszi -r. 6mitht. ! fekete férfi mondott "alamit ;aroline)nak "alami olyan nyel"en# amit 2radford még soha) sem halott# de a lány mosolyából és bólintásából látta# hogy az tökéletesen megértette. :s aztán elmentek. 9gyik férfi sem szólt egy szót sem# am*g a fekete ha&% nimfát figyelték# ahogyan unokatest"érét k*séri az %ton. 2radford her ege kiugrott a ko siból# hogy to"ább lát) hassa a lányt# de barát&a is kidugta a fe&ét az ablakon# hogy a tá"olodó ;aroline)t nézhesse. 2radford mosolyog"a állt. ! szőke ha&% rokon egyfolytában sa sogott# a fekete férfi 'edig felh%zott 'isztollyal némán ballagott utánuk# elszántan arra# hogy meg"éd&e %rnő&ét# ha kell. – ?stenem# azt hiszem# elka'tam a királytól az őrültséget – szólalt meg a sebesült. – ! kis bo) szorka a gyarmatok üd"özletét hozta – tette hozzá enyhe g%nnyal –# és én tel&esen belebolon) dultam.

– Fele&tsd el4 – "etette oda kurtán 2radford. – .ell nekem ez a nő. – 0ang&a ellenmondást nem t(rő "olt# és barát&a he"esen bólogatott beleegyezése &eléül. – +em érdekel# hogy a gyar) matokról &ött)e "agy sem. – -i soda ka"arodás lesz itt# ha elkezdesz utána &árni. 0a az a'&a nem nemesA +em# ez egy) szer(en ké'telenség. $ondol& a társadalmi helyzetedre4 – :s te ezért elleneznéd ezt a ka' solatot? – 2radford hang&a k*"án si "olt. – +em# én támogatlak. ! lány megmentette az életemet. 2radford felh%zta a szemöldökét# és barát&a siet"e "álaszolt ki nem mondott kérdésére. – -egle'te a banditákat és ellőtte a "ezető&ük kezét# még mielőtt az lelőtt "olna engem. – 9gy 'er ig sem kétlem# hogy ké'es "olt megtenni. – 9gy másik gazembert a "állán sebes*tett meg. – :szre"etted# hogy nem "álaszolt egyenesen a kérdésemre? -r. 6mith halkan kun ogni kezdett. – +em gondoltam "olna# hogy "alaha is mosolyogni lát) lak# 2radford# ma mégis mást sem láttam az ar odon# sak mosolyt. ! társaság tele lesz talál) gatásokkal. +em lesz könny( dolgod a lánnyal. 6zinte irigyellek a kih*"ásért. 2radford nem "álaszolt# sak elfordult és az %tkanyarulatot bámulta# ahol a három ember el) t(nt. – +agy felz%dulás lesz a dámák körében# ha meglát&ák. -egfigyelted a szeme sz*nét? .i kell har olnod a figyelmét# 2radford. :des ?stenem# nézd a sizmámat4 2radford her ege oda se figyelt barát&a kérésére. !ztán hirtelen ne"etni kezdett. – +os# 2rum) mell# ki mered őt zárni a társaságból?

Második fejezet
! bérelt ko si lass% ütemben halast "issza 7ondon felé. 2en&amin %gy döntött# hogy a ko si mellett lo"agol# mert nem b*zott a ko sisban és ellenőrizni akarta a selekedeteit. ;aroline és ;harity egymással szemben ültek# és miután ;harity &ól kibeszélte magát# mind) ketten elmerültek gondolataikban. ;harity általában nem "olt ennyire ideges. ;aroline megértette# hogy az izgatott fe segés szükségszer( le"ezetése "olt a nemrég átélt hatalmas feszültségnek. -ialatt ;aroline)t lefog) lalták sa&át gondolatai# fültan%&a lehetett ;harity bizalmas közléseinek. 9z nem "olt különö) sebb kegy# mert unokanő"ére imádott se"egni bármiről és bárkiről szinte akárkinek. :des) any&a azt áll*totta# hogy ;harity gyorsabban ter&eszti a legfrissebb h*reket# mint a Boston Journal.

;aroline tökéletes ellentéte "olt ;haritynek. -indenki %gy ismerte mint a sendes és félénk unokatest"ért# és régen elfogadták# hogy ő nem az a fa&ta# aki kife segi a titkait. ;haritytől el) térően# ;aroline egyön "iselte sorsának terheit. – ,# bár sak lenne "alami konkrét ter"ünk# hogy azonnal ak ióba lé'hessünk# most# hogy itt "agyunk !ngliában – hadarta ;harity. ?degesen tördelte kezeit# tökéletesen összegy(r"e ró) zsasz*n keszty(it# amelyeket a kezében tartott. – 6zám*tok rád ;aroline. Cgye megmondod# mi a teendő? – ;harity# már ezerszer megbeszéltük ezt a kérdést. /udom# hogy ellenkezik a természeteddel# de kérlek# 'róbál& egyszer nem aggodalmaskodni. Ggy t%l gyorsan megöregszel és tele lesz az ar od rán okkal. – ;aroline gyengéd# de határozott hangon beszélt. – /udod# hogy seg*teni fo) gok# de serébe meg kell *gérned# hogy ó"atos leszel. – ?gen# tudom. ,"atosság4 9z a kul sszó. ,# ha sak egy 'arányi szorult "olna belém az önbi) zalmadból# 7ynnie – sóha&tott# gyerekkori be ene"én szól*t"a ;aroline)t. – /e mindig olyan nyugodt "agy# olyan összeszedett – sóha&tott %&ra hangosan és hosszan elny%&t"a# amellyel mosolyra késztette unokah%gát. ;haritynek kétségtelenül remek sz*nészi ké'ességei "annak. – De mi "an akkor# ha kiderül# hogy nős? ;aroline %gy döntött# hogy &obb# ha nem "álaszol. +em lenne ké'es elre&teni fáradságát és dü) hét# ami"el sak elkeser*teni ;harityt és %&abb könnyáradatot ind*tana el. ;aroline %gy érezte# hogy ké'telen lenne el"iselni egy ilyen hossz% %t után. Férfiak4 ;su'a gazember# ki"é"e természetesen drága unokafi"éreit. ;aroline nem értette# mi) ért kellett az édes és szeretetre méltó ;haritynek 'ont egy angolba beleszeretnie? 0iszen any) nyi megfelelő &elölt akadt ott helyben# 2ostonban is# de unokanő"ére olyan férfit "álasztott# aki a "ilág másik "égén lakik. !z angol# bizonyos 8aul 2lea hley é''en 2ostonban &árt# ami) kor "életlenül találkoztak és ;harity esküdözött# hogy azonnal szerelembe esett a férfi"al. !z egész ké'telen történetből egyedül az esés tényét hitte el ;aroline. ;harity ugyanis nem "isel) te a szemü"egét és szó szerint belebotlott 8aul 2lea hley)be# amikor befordult a ;hesnut 6tre) et sarkán. ! ka' solat hat hétig tartott és rendk*"ül he"es "olt. ;harity megesküdött# hogy szereti a férfit és elárulta ;aroline)nak# hogy 8aul is szerelmes belé. -eg "olt győződ"e róla# hogy az angol) nak tisztességesek "oltak a szándékai# még akkor is# amikor hirtelen elt(nt 2ostonból. 6zegény lány# annyira na*" "olt# de ;aroline)t nem lehetett ilyen könnyen áte&teni. +em is ta) lálkoztak a férfi"al# sem ő# sem 'edig a salád többi tag&a. >alahányszor megh*"ták ebédre# 8aulnak az utolsó 'illanatban mindig "alami fontos elintézni"aló&a akadt.

;aroline gyan%&a# hogy az angol sak kegyetlen &átékot (z unokatest"éré"el# megerősödött# amikor diszkréten érdeklődni kezdett a férfi után a "árosban. ;harity eml*tette egyszer# hogy a férfi a rokonait &ött meglátogatni a "árosba# mégis kiderült# hogy senki a közösségben nem is) meri őt. 2lea hley elt(nése egybeesett a bostoni kikötőben történt hatalmas robbanással. 0árom angol és két amerikai ha&ó tel&esen megsemmisült. +oha ;aroline nem adott hangot gyan%&ának és bizony*téka sem "olt rá# mégis meg "olt győződ"e róla# hogy 8aul 2lea hley "alahogy bele) ke"eredett az árulásba. ! salád megkönnyebbült# amikor 2lea hley elt(nt. Feltételezték# hogy "isszatért !ngliába és remélték# hogy ;harity hamarosan elfele&ti az angolt. De mindannyian té"edtek. ;harity szin) te összero''ant a fá&dalomtól# amikor "égre elfogadta# hogy az angol elhagyta őt. !ddig eskü) dözött# hogy kider*ti# mi történt a férfi"al# hogy "égül ;aroline is hitt neki. – 6zégyellem önm – szak*totta félbe ;aroline gondolatait ;harity. – :n állandóan a 'roblémá) immal terhellek# te 'edig sohasem szólsz egy szót sem a gond&aidról. – +ekem nin senek gond&aim – tiltakozott ;aroline. ;harity megrázta a fe&ét. – /izennégy é"e nem láttad az a'ádat# és nem aggódsz? +e 'róbál& be sa'ni4 Fel kéne háborodnod. !z a'ád tel&esen felforgatta az életed# és te %gy teszel# mintha mi sem történt "olna. – ;harity# nekem itt nin s mit tennem – ;aroline nem tudta elre&teni ingerültségét. – !mikor megérkezett a'ád le"ele# akkor maszk mögé b%&tál. De én tudom# hogy nagyon fel) d%lt "agy4 !nnyira haragudtam az a'ádra. /e hozzánk tartozol# nem 'edig ahhoz a férfihoz# akire nem is emlékszel. ;aroline bólintott. 9mlékezett a keser( &elentre# ami bostoni otthonukban le&átszódott# amikor ő és ;harity hazatértek szokásos reggeli lo"aglásukból. ! salád többi tag&a gyászos ar kife) &ezéssel "árt rá&uk. ;harity édesany&a magából kikel"e kiabált és esküdözött# hogy ;aroline legalább annyira a lánya# mint ;harity. 9l"égre négyé"es kora óta ne"eli# és amióta sak em) lékszik# ;aroline őt szól*t&a mamának. ;harity édesa'&a sokkal fegyelmezettebben "iselkedett# amikor kimért hangon közölte# hogy a lánynak "issza kell térnie !ngliába. – $ondolod# hogy tényleg utánad &ött "olna# ahogy a le"elében fenyegetőzött? – kérdezte ;harity. – ?gen – sóha&tott ;aroline. – -ár minden &ó kifogást felhasználtunk – tette hozzá. – !z a'ám biztos azt hiszi# hogy törékeny "agyok. 9mlékszel# "alahányszor a "isszatérésemet akarta# édesanyád mindig kitalált "alami betegséget# ami le"ert a lábamról és nem utazhattam. /alán

az egyetlen betegség# amit meg%sztam# a 'estis "olt és azt is sak azért# mert nem &utott eszé) be. – De hát olyan sokáig nem akart téged az a'ád. :s különben is# nekünk adott. – 1gy tudom# sak ideiglenes megálla'odás "olt – &egyezte meg ;aroline. – +em értem ugyan a dolgot# de %gy néz ki# hogy édesanyám halála után nem tudott gondot "iselni rám ésA – F egy gróf – szak*totta félbe ;harity. – Felfogadhatott "olna "alakit# aki "igyáz rád. :s mi) ért akar&a# hogy 'ont most tér& "issza# ilyen hossz% idő után? 9nnek semmi értelme. – ;sak egy kis idő kel és kider*tem a "álaszt – fogadkozott ;aroline. – -ondd sak# emlékszel "alamire azokból az időkből? +ekem a legkorábbi emlékké'em# hogy haté"es koromban leestem 2reHsterék 'adlásáról. – +em# minden emléken 2ostonnal ka' solatos. – ;aroline érezte# hogy gyomra gör sbe rán) dul és szerette "olna# ha "éget ér ez a beszélgetés. – :n akkor sem értem# hogy miért nem gy(lölöd azt az embert. +e nézz *gy rám4 /udom# hogy nem szé' dolog a gy(lölet# de az a'ád# akinek nem kellettél tizennégy é"ig# most hirte) len meggondol&a magát és egy se''et sem törődik a te érzelmeiddel. – 2iztos "agyok benne# hogy az a'ám azt tette# ami szerinte a leghelyesebb "olt. – ;aimen nagyon dühös "olt# amiért el kellett &önnöd – utalt legidősebb báty&ára ;harity. – +em szabad elfele&tenem# hogy mi"el tartozom a szüleidnek és a fi"éreidnek# és nem szabad dühbe gurulnom. – 9z %gy hangzott mint "alami eskü. – ! düh és a gy(lölet 'uszt*tó érzések és nem "ezetnek semmi &óra# nem "áltoztatnak meg semmit. ;harity elégedetlenül só"álta a fe&ét. – +em tudom megérteni# hogy tudsz ilyen könnyen be) lenyugodni. +eked mindig "an "alami &ó ter"ed. -ondd el# mit akarsz tenni4 +em "all rád# hogy birkamódra elfogadod a dolgokat. /e selek"ő ember "agy# nem 'edig 'uszta szemlélő. – 6zemlélő? – ;aroline elmosolyodott a szó hallatán. – /udod te# mire gondolok. +em sak ülsz és szemlélődsz tétlenül# hanem selekszel. – !rra gondoltam# hogy egy é"et a'ámmal töltök. 9nnyi igazán &ár neki. /ermészetesen meg) 'róbálom szeretni is. !ztán "isszamegyek 2ostonba. – -i "an# ha az a'ád nem engedi meg? – aggodalmaskodott ;harity és ;aroline sietett meg) nyugtatni. – !zt hiszem# ha igazán elégedetlen leszek# akkor megengedi# hogy "isszamen&ek 2ostonba. +e nézz ilyen gondterhelten4 9z az egyetlen reményem. +e akard megingatni a hitemet# kér) lek. – +em tehetek róla. 9gek# akár fér&hez is adhat# mielőtt még észbe ka'nál.

– 9z nem lenne szé' tőle és nem is hiszem# hogy ilyet tenne. – 0allottad# amikor ;aimen azt mondta 7uke)nak és 5ustinnak# ha nem térsz "issza hat hóna) 'on belül# akkor érted &ön és "issza"isz. ;aroline bólintott. – 0allottam. 6őt $eorge# aki mindig olyan félénk és zárkózott# ugyanezt mondta. ! fi"éreid igazán ked"esek hozzám. ;aroline mosolygott magában# ahogy unokatest"éreire gondolt. 1&ra emlékeztette magát# hogy milyen szeren sés# amiért ilyen sok időt tölthetett "elük. 2iztosra "ette# hogy nekik kö) szönheti azt# hogy ilyenné "ált. -eg"olt benne ;aimen gyorsasága és határozottsága# néha előbukkant belőle $eorge félénksége# szen"edélyes igazságérzetét 5ustintól örökölte# humor) érzékét# mely gyakran ragadta szokatlan selekedetekre# 7uke)tól. – 9lőbb *rnunk kellett "olna a'ádnak# hogy &ö"ünk és sak akkor kellett "olna elindulnunk 2ostonból# amikor megbizonyosodtunk róla# hogy megka'ta az értes*tésünket – szólalt meg %&ra ;harity. – $yengül a memóriád# ;harity – mosolygott ;aroline. – 0a &ól emlékszem# te "oltál az# aki sürgette az indulást# mihelyt édesanyád megengedte# hogy elk*sér&. – ;sak azért# mert ;aimen mindent elkö"etett# hogy meggyőzze a mamát# hogy mégse enged) &en el – "édekezett ;harity. 0ang&a olyan "olt# mintha egy nyil"án"aló tényt akarna megma) gyarázni egy szellemileg "isszamaradott egyénnek. Felsóha&tott# ma&d más irányba terelte a beszélgetést. – .i "olt az a öns férfi# aki seg*tett neked a sérült %r ellátásában? – ! hirtelen té) ma"áltás megza"arta ;aroline)t# de ;harity folytatta. – ?gazán &óké'( "olt. – +em "olt &óké'( – tiltakozott ;aroline# és magát megle'te feltörő ingerültsége. – 1gy ér) tem# hogy én egyáltalán nem találtam "onzónak. – 9zt nem mondod komolyan4 -ég szemü"eg nélkül is láttam# hogy ki"ételes ember lehet. – 9lég. !z a férfi arrogáns "olt – &elentette ki ;aroline. 0ang&a rendreutas*tó "olt# de nem tö) rődött "ele. – >alósz*n(leg soha többé nem találkozunk "ele# és ez &ól "an *gy. ;harity összeh%zott szemmel nézett unokah%gára# aztán azt mondta. – -ekkora ember# és mi) lyen gyönyör( kék szeme "an. – 6ötétbarna# nem kék és arany 'onto skák "annak benne – &a"*totta ki ;aroline# mielőtt ész) be ka'hatott "olna. ;harity "idáman felne"etett. – ?genis &óké'(nek találtad. 2e sa'talak. /udom# hogy nem kék a szeme – &elentette ki látható elégedettséggel. – De láttad a ha&át? – folytatta# oda sem figyel) "e ;aroline ingerült ar kife&ezésére. – <áférne egy kis igaz*tás. – 6zerintem *gy is &ó – "ont "állat ;aroline %gy té"e# mintha számára közömbös lenne a téma. – <ám i&esztett egy ki sit – "allotta be ;harity. – BlyanA olyanA

– 0atalmas "olt? – "etette közbe ;aroline. ;harity bólintott# ;aroline 'edig folytatta. – ! ne"e 2radford és nem akarok róla többet beszélni. -egtaláltad a szemü"eged hiányzó len sé) &ét? – ?gen# odaadtam 2ennek. -eg*gérte# hogy meg&a"*t&a# ha az a'ád "árosi házába érünk. !zt hiszem# a hatalmas a legmegfelelőbb szó. 9zt a 2radford fi%t nem lesz könny( irány*tani – tet) te hozzá mindentudó bólintással. – -iről beszélsz? – ;sak arról# hogy őt nem lesz olyan könny( az u&&ad köré sa"arnod# mint ahogy ;laren e) szel tetted. – 9gyáltalán nem sa"artam az u&&am köré – tiltakozott ;aroline. – ;sak barátok "agyunk. – ;laren e %gy kullog utánad mindenho"á# mint egy kiskutya – &elentette ki ;harity. – De ő t%l gyenge hozzád. -ég ;aimen is ezt mond&a. +eked egy igazán erős férfira "an szükséged# különben a földbe döngölöd. – .é'telenségeket beszélsz – morogta ;aroline. ;harity gondtalanul oda"etett sza"ai a &elle) méről mélyen megdöbbentették. – ;sak "árd ki a "égét. 7áttam# hogy nézett rád -r. 2radford. 6zerintem# ud"arolni fog ne) ked. ?gen# egészen biztos "agyok benne – folytatta gyorsan# mikor látta# hogy ;aroline tilta) kozni készül. – -a&d ha szerelmes leszel# és egy olyan erős ember# mint -r. 2radford elnyeri a sz*"edet# akkor meg fog "áltozni az egész hozzáállásod. +em akarsz már mindenáron füg) getlen lenni. 8ersze# nem lenne okos dolog egy angolba beleszeretned# mi"el megesküdtél# hogy "isszatérsz 2ostonba. ;aroline %gy döntött# hogy nem is "álaszol unokanő"ére ké'telen ki&elentésére. +em szándé) kozott beleszeretni senkibe. 7assan erőt "ett ra&ta a fáradság és ;harity ne"etséges feltételezé) sei felzaklatták. ! ha&ó%t 2ostonból a londoni kikötőbe egy örökké"alóságnak t(nt. ;aroline gyorsan t%l&utott a tengeribetegségen# "agy ahogy a ka'itány bókol"a meg&egyezte# tengerész lábakon állt# de ;harity és 2en&amin nem "olt ilyen szeren sés. ;aroline ide&ének nagy részét barátai á'olásá) "al töltötte# és ez meglehetősen kimer*tő feladat "olt. 9lőző é&szaka még a ha&ó fedélzetén aludtak# reggel 'edig egy rö"id üzenet küldtek 2ra3ton gróf&ának a megérkezésükről. ! küldön hamarosan "isszatért és közölte# hogy a gróf &elenleg a 7ondontól mintegy háromórányira lé"ő "idéki birtokán tartózkodik. ;aroline %gy ter"ezte# hogy üzenet küldenek a'&ának a birtokra# és a "árosi házukban meg"ár&ák őt. De a türelmetlen természet( ;harity rábeszélte# hogy bérel&enek ko sit és indul&anak azonnal to"ább.

– >égre megérkeztünk4 – kiáltott ;harity# amikor elérték 2ra3ton gróf házát. 0ang&a izgatott "olt és egy se''et sem látszott fáradtnak. 9z ma&dnem annyira ideges*tette ;aroline)t# mint unokanő"ére szüntelen fe segése. ;harity kiha&olt a ko si ablakán# hogy szemügyre "egye a házat# és ;aroline a kar&ánál fog"a h%zta "issza# hogy ki tud&ák nyitni a ko sia&tót. – /udtam# hogy gyönyör( lesz4 – kiáltott fel %&ra ;harity. – !z a'ád mégis sak egy gróf. 5a&# ;harity# nem "agy nagyon ideges? – /ermészetesen nem. !z a'ám nin s itt – felelte ;aroline# miközben a di"atos téglaházat né) zegette. 2e kellett ismernie# hogy a ház "alóban im'ozáns lát"ányt ny%&tott. !z ut ára néző öns ablakok kereteit elefánt sont sz*n(re festették# ami élesen elütött a ház "örös tégláitól és nagyon kellemes összhatást keltett. ! szintén elefánt sont sz*n( si'kefüggönyök fenséges és előkelő külsőt köl sönöztek a háznak. ! be&árati a&tóhoz három lé' ső "ezetett fel# ezeket is elefánt sont sz*n(re festették. ;aroline az aranyberakásos feketé"el be"ont ko'ogtató után ny%lt# de mielőtt beko'ogtatott "olna# az a&tó kiny*lt. ! meg&elenő férfi# akiről ;aroline feltételezte# hogy a komornyik lehet# legalább olyan im'o) záns lát"ányt ny%&tott# mint ön a ház. /etőtől tal'ig feketébe öltözött# még egy fehér kra"átli sem enyh*tette a komor lát"ányt. -ere" ar án semmilyen érzelem nem tükröződött egészen addig# am*g ;aroline fel nem fedte kilétét. !mikor megtudta# hogy a gróf lánya áll előtte# "i) selkedése rögtön meg"áltozott. Felmosolygott a lányra# mi"el alig "olt 'ár enti"el önsabb# mint ;harity# s bár a mosoly igen sak halo"ányra sikerült# de legalább őszintének t(nt. 2e"ezette őket a házba# ma&d fontoskod"a közölte# hogy őt Deighton)nak h*"&ák és a gróf em) bere. !zt is elárulta# hogy é''en most érkezett. 9lőre&ött# hogy ellenőrizze a szolgákat és a há) zat# amelyet %&ra megnyitottak a szezon kezdetére. ! gróf estére "árható. ;aroline rá&ött# hogy elkerülték "olna egymást# ha to"ább folytat&ák az utat. ! házban mindenki lázasan te"ékenykedett. ! szolgák 'orronggyal "agy "izes"ödrökkel a ke) zükben siettek egyik szobából a másikba. ;aroline nagyra értékelte Deighton hozzáértését. ! férfi rendk*"ül hatékonynak bizonyult. 8illanatokon belül ker*tett két szolgálólányt# aki gond) &aiba "ette a holmi&ukat. ! ház egy hatalmas dolgozószobá"al és öt hálószobá"al di sekedhe) tett. ;aroline és ;harity természetesen egymás melletti szobákat ka'tak. -iután ;aroline megnézte az emeleti szobákat# felk*sérte 2en&amint egy szinttel fel&ebb lé"ő szobá&ába# mert meg akart győződni arról# hogy a férfi elégedett az elhelyezéssel. Btthagyta a férfi# hadd 'akol&on ki és rendezked&en be# és "isszatért a szobá&ába# ma&d ;harity kérésére# seg*tett neki megtalálni a 'ótszemü"egét.

;aroline magára hagyta ;harityt# aki éberen felügyelte kin sei ki'akolását. ?degesnek és rosszked"(nek érezte magát# és tudta az okát is. !z a'&a még az é&szaka beállta előtt megérke) zik# és ;aroline aggódott# hogyan fogad&a ma&d a lányát. >a&on személyesen is olyan gyengés lesz# amilyennek a le"eleiben mutatkozott? /etszeni fog neki ;aroline# "agy inkább salódott lesz? 6zeretni fog&a? :s ami legalább ilyen fontos# ő "a&on ké'es lesz)e szeretni az a'&át? 9gy 'illanatra megtor'ant az im'ozáns köny"tár a&ta&a előtt# aztán bekuku skált. Bdabent minden hideg)fényesen ragyogott# sehol egy folt. 9gyáltalán nem az a barátságos# h*"ogató helyiség "olt# aho"á az ember sz*"esen beül ol"asgatni a sendes estéken. >a&on édesa'&a is ilyen hideg és mere"# mint a köny"tára? ;aroline egyre inkább tisztába &ött a'&a természeté"el# ahogy "égig&árta a szobákat. -inden olyan tökéletes "olt. /ökéletes és szörnyen hideg4 !z elegáns szalont az elő sarnoktól balra találta. !z arany és elefánt sont faragásokkal d*sz*tett# hal"ánysárga kár'ittal bor*tott falak fe) &edelmi lát"ányt ny%&tottak# de nem tették otthonossá a szobát. ;aroline meg'róbálta elké'zel) ni unokafi"éreit# amint otthonosan üldögélnek a szalonban# de rá&ött# hogy ez sak hiába"aló erőlködés. ! drága# kár'itozott b%torok nem t(ntek alkalmatos eszköznek# hogy megtartsák a hatalmas# esetlen# munkásruhába és koszos i'őkbe b%&t férfiakat. +em# ;aimen# 5ustin# 7uke és $eorge nem érezné itt otthon magát# ahogy ő sem érzi. !z elő sarnokból &obbra egy tágas ebédlő ny*lt. ! szobát a közé'en álló massz*" mahagóni asztal és a körülötte álló tizenkét szék uralta# de a tálalóasztalon lé"ő gyönyör( arany'erem( kristály'oharak is "onzották a tekintetet. ! terem gazdagságot és fény(zést sugárzott# de itt sem akadt semmi# ami barátságossá "arázsolta "olna a helyet. ;aroline "égigment a hossz% folyosón és rábukkant még egy köny"társzobára# köz"etlenül a fogadószoba mögött. 0atalmas megkönnyebbülést érzett# amikor az a&tót kinyit"a meglátta a rendetlenséget. 6zemmel láthatóan ez "olt az a hely# ahol a'&a a mindenna'&ait tölti. 9gy 'illa) natig habozott# mielőtt belé'ett "olna. Félt betörni a'&a szentélyébe# de aztán összeszedte ma) gát és besétált. !z *róasztal "onta először magára a figyelmét és a két# agyonhasznált# ko'ot) tas bőrfotel# aztán 'illantása körbe"ándorolt a köny"ekkel zs%folt 'ol okon. !z ablakok egy zárt# kis belső kertre néztek. -iután kigyönyörködte magát a sodálatos lát"ányban# ;aroline megfordult# hogy szemügyre "egye a negyedik falat is. !la'osan megle'ődött az elé táruló bi) zarr dekorá ión. !z egész falat ra&zok bor*tották. !z ő ra&zai4 Btt "olt mind# az ügyetlen# gir) begurba állatoktól# amit még kislánykorában ra&zolt# egészen a sikerültebb# fákat és a házakat ábrázoló ra&zokig. ! köz'onti helyet egy saládi 'ortré foglalta el. ;aroline emlékezett rá# és nem b*rta megállni ne"etés nélkül# ahogy közelebbről is szemügyre "ette. 9z "olt az első ilyen

&elleg( 'róbálkozása. ! ké'en mindenki ra&ta "olt# a bostoni szülei# ;harity# unokafi"érei# még az a'&a is# noha ő kissé tá"olabb állt a so'orttól. ! figurák meglehetősen ne"etségesen festettek. !z emberek hasának hatalmas köröket ra&zolt# és a fő hangs%lyt a fogakra helyezte. .i si# mosolygó ar ok óriási kiálló fogakkal4 /alán hat é"es lehetett# amikor megra&zolta a salád&át# és %gy emlékezett# hogy meglehetősen büszke "olt a m("ére. ;aroline)t ámulattal és melegséggel töltötte el az# hogy a'&a megőrizte az összes ra&zát. >aló) sz*n(leg ;harity mamá&a küldte el őket anélkül# hogy neki egy szót is szót "olna. ;aroline nekidőlt az *róasztalnak és hosszasan tanulmányozta a ra&zokat. Felt(nt neki# hogy korai ra&zain még édesa'&a is látható# később azonban# ahogy idősebb lett és st*lusa is fe&lő) dött# elt(nt a ké'ekről. !'&a mégis megőrizte mindet. 9z a felfedezés közelebb hozta az a'át és elhomályos*totta a grófot. 9z "olt az egyetlen mód# hogy részese legyen lánya életének# "á) gott bele a felismerés ;aroline)ba. ! gondolat elszomor*totta. ;aroline# aki "égtelenül h(séges és ragaszkodó természet( "olt# hirtelen za"art érzett. .é'ei) nek kiáll*tása azt mutatta# hogy a'&a igenis törődött "ele. De akkor miért küldte a gyarmatok) ra? 0iszen minden bizonnyal ön is se&tette# hogy egy idő után 'a'ának és mamának fog&a h*") ni nagynén&ét és nagybáty&át. -ég sak négyé"es "olt# amikor az ő kisbabájuk lett. /ermésze) tes "olt# hogy ;harity fi"érei neki is báty&ai lesznek. /udnia kellett# hogy korai emlékké'ei el) homályosulnak# ma&d el"esznek az %& környezetben. 2(ntudat lo'ózott gondolatai közé. !'&a feláldozta magát érte. ! mama legalább ezerszer el) mondta. 9lmagyarázta# hogy a gróf azt akarta# kislánya igazi# szerető saládban nő&ön fel# ahol biztonságban érezheti magát# és %gy gondolta# hogy ö se salád&a a legalkalmasabb erre. >a&on miből gondolta# hogy az ő szeretete nem lesz elég a lányának? Cramisten4 6emmit sem adott az a'&ának a hossz% é"ek során. 9mlékezett rá# hogyan "onako) dott# amikor néhány ked"es szót kellett "olna *rni neki. @nző "olt# és a mi még &obban fá&t# h(tlen4 7ázadozott és azt ter"ezte# hogy 2ostonban marad# mást ne"ezett 'a'ának# és ami a legrosszabb# hogy elfele&tette az igazi a'&a iránt érzett szeretetét. !zt k*"ánta# bár sak ne látta "olna a ra&zokat. .önnybe lábadt szemmel sietett ki a szobából. 6zeretett "olna %&ra 2ostonban lenni# ugyanakkor szégyellte is magát k*"ánsága miatt. 2(ntu) datot és az értéktelenség érzetét keltette benne. /ud)e a'&ának annyi szeretetet és h(séget adni# amennyit bostoni salád&a ka'ott tőle? ;aroline felment a szobá&ába# és azzal az eltökéltséggel ny%l el a mennyezetes ágyon# hogy rendet tesz összekuszálódott érzelmei között. !gyának logikus része igyekezett meggyőzni#

hogy gyökértelen kisgyermek "olt még# amikor kiszak*tották salád&ából# %& saládba került# é'' ezért a szeretet és a h(ség fogalma ekkor nem &elentett neki semmit# nem is "olt fontos. De a sz*"e to"ábbra is fá&t. -ennyi"el könnyebb lenne a dolga# ha egy hideg# szeretet nélküli gróffal állna szemben4 9gész %ton 2ostonból 7ondonba a tragikus hősnőt alak*totta# de most be kellett ismernie# hogy sak szere'et &átszott. ! "alóság meglehetősen más "olt. -it tegyen? +em találta a "álaszt a kérdésre# "égül a fáradság legyőzte és mély álomtalan al) "ásba zuhant. >alamikor az é&szaka köze'én a ny*ló a&tó nyikorgása ébresztette fel. :beren figyelt# bár %gy tett# mintha aludna. Félig lehunyt szem'illái alól figyelte az idősebb férfit# amint az az a&tóban této"ázik# ma&d lassan az ágyhoz sétál. ;aroline gyorsan lehunyta a szemét# de még látta# ahogy a férfi ar án 'atakzanak a könnyek. ! férfi 'ontosan %gy nézett ki# mint ö se# sak idősebb kiadásban# és ;aroline tudta# hogy édesa'&a áll az ágya mellett. :rezte# hogy felh%zza a takaró&át# és gondosan elrendezi a "álla körül# és sz*"e belesa&dult a gyengéd érintésbe. !ztán egy reszkető kéz sim*totta "égig a homlokát# lágyan# mint a ta"aszi szellő# és hallotta a'&a halk# szeretettel teli hang&át. – ?sten hozott itthon# kislányom. !'&a leha&olt és leheletfinoman meg sókolta a homlokát# meleg mosolyt "arázsol"a ezzel ;a) roline sz*"ébe# aztán lassan felegyenesedett és az a&tóhoz sétált. Dohány és f(szerillat lebegett a nyomában# és a lány szeme hirtelen tágra ny*lt. Felismerte# emlékezett erre az illatra. -eg) 'róbálta felidézni az illathoz társuló ké'et# de akár sak gyerekkora t(z'illangói# melyeket hiá) ba igyekezett elka'ni# ez is megfoghatatlannak bizonyult. !z emlékké'ek ott lebegtek egy karny%&tásnyira# mégsem "olt ké'es őket megragadni. 9gyelőre elég "olt az illat# mely 'uhán körül"ette és beburkolta békét és megnyug"ást áraszt) "a magából# mint a finoman szitáló köd egy harmatos ta"aszi ha&nalon. -eg"árta# am*g a'&a az a&tógombra teszi a kezét# hogy be suk&a ön mögött az a&tót. !kkor ön) kéntelenül buktak elő a szá&ából a sza"ak. – 5ó é&szakát# 'a'a4 1gy érezte# mintha "alami régen elfeledett rituálét ismételne# s noha nem emlékezett rá 'onto) san# biztosan tudta# hogy "alami még hiányzik# még mondania kéne "alamit. -ég akkor azzal küszködött# hogy sza"akba foglal&a érzéseit# amikor sa&át hang&át hallotta. – 6zeretlek# 'a'a4 ! rituálé tel&es "olt. ;aroline lehunyta a szemét# és hagyta# hogy emlékei# akár a m%lt t(z'il) langói to"alebben&enek az álom szárnyain. >égre hazaérkezett.

Har adik fejezet
2radford her ege ké'telen "olt ki"erni fe&éből a gyönyör(# kékszem( nő ké'ét. ;sáb*totta az ártatlansága# elká'ráztatta a mosolya# de leginkább fürge esze és szellemessége tetszett neki. ! her egnek meglehetősen inikus természete "olt és tény# hogy a nők nem egykönnyen nyer) ték el a tetszését. -égis# "alahányszor eszébe &utott# ahogy a lány ar átlanul ott állt fegy"erét a lo"ára szegez"e# mosolyognia kellett. ! hölgy bátran "iselkedett és 2radford sodálta ezért. ! baleset na'&ának esté&én 2radford hazaszáll*tott 2rummelt# elhelyezte kényelmes szobái egyikében és ráb*zta h(séges szolgáira# hogy to"ább kényeztessék. 9zután hazatért londoni házába és nekilátott# hogy megfe&tse# kihez tartozik ;aroline. !z egyetlen nyom# ami a rendel) kezésére állt# hogy a lány a'&át meglátogatni &ött 7ondonba. ! st*lusból# ahogy a felső t*zezer össze&ö"eteliről beszélt# feltételezte# hogy az a'a "alóban a társadalmi elithez tartozik. >aló) sz*n(leg nemesi rang&a is "an. 2radford ebből arra kö"etkeztetett# hogy a férfi "idéki birtokára "issza"onul"a és ott "ár&a ki a báli szezon kezdetét. 2iztos "olt abban# hogy kérdéseire még az é&szaka beállta előtt megtalál&a a "álaszt. Dm a ne) gyedik na' "égére önbiztossága to"at(nt. 9gyetlen enti"el sem &utott közelebb a élhoz. 9z %& ta'asztalat "olt számára# mi"el a kudar ot eddig h*rből sem ismerte. .eser( hangulatban &árt fel)alá# a mosoly# melyet "isszatérte na'&án a szolgák nem kis ámulat) tal "ettek észre ar án# nyomtalanul elt(nt. 6uttog"a "itatták meg egymással# hogy minden bi) zonnyal té"edtek. $azdá&uk %&ra nyers és megközel*thetetlen lett. ! szaká snő mindenkinek azt ha&togatta# hogy ő örül neki# mert nem szereti a kiszám*thatatlan embereket "agy dolgokat# de 2radford inasa# 0enderson tudta# hogy "alami különleges történt gazdá&á"al és ez nagyon nyugtalan*totta. 0enderson egyszerre érzett k*"án siságot és megkönnyebbülést# amikor a her eg leg&obb ba) rát&a# Iilliam Franklin 6ummers# -ilfordhurst gróf&a "áratlan látogatásra érkezett. 0enderson sz*"esen felk*sérte a grófot a köny"tárhoz "ezető lé' sőn. /alán# reménykedett a gróf mellett lé'ked"e# a régi barát "issza tud&a hozni munkaadó&a &óked"ét. 0enderson t*z é"ig szolgálta 2radford a'&át# és amikor bekö"etkezett a tragédia# amelyben az a'a és elsőszülött fia meghal) tak# h(séges szolgálatait fela&ánlotta az %& her egnek. ;sak 0enderson és 2radford leg&obb ba) rát&a# -ilford emlékeztek arra# hogy milyen "olt 2radford mielőtt a her egi *m s%lya fiatal "állaira nehezedett "olna. -ilfordra néz"e 0endersonnak eszébe &utott# hogy "alaha a két barát mennyire hasonl*tott egymásra. >olt idő# amikor 2radford ugyanolyan sirkefogó "olt# mint sötétha&% barát&a# és mindketten szerettek hun ut tréfákat (zni a társaságbeli hölgyekkel. De az utóbbi öt é"ben#

mióta %& gazdá&át szolgálta# 0enderson lassan feladta a reményt# hogy a her eg "isszanyeri régi gondtalan és könnyed természetét. /%l sok minden történt "ele. /%l sokszor árulták el. – +agyon megnehez*ti 2radford az életed# 0enderson? 9gyfolytában a homlokod rán olod – kérdezte a gróf széles mosollyal# amely különösen sibészes külsőt köl sönzött neki. – >alami történt a kegyelmes %rral# ami rosszked"("é tette – felelte 0enderson. – >elem ugyan nem oszt&a meg az %r a gondolatait# de bizonyos "agyok# hogy a gróf %r is észre fog&a "enni az a'ró "áltozásokat. 0enderson nem mondott többet# de ennyi is elég "olt ahhoz# hogy -ilford tö'rengeni kezd) &en. 9lég "olt egy 'illantást "etni barát&ára# hogy megálla'*tsa# 0enderson mestere a tények fino) m*tásának. !z apró változás lett "olna a legutolsó# ami eszébe &ut barát&a &ellemzésére. 2rad) ford her ege %gy nézett ki# mintha é'' most tért "olna "issza egy hosszabb %tról# amelyet azonban nem a kényelmes ko siban utaz"a tett meg# hanem a ko si után köt"e "onszolták "ol) na "égig az %ton. 2radford az *róasztala mögött ült# ar án elszánt kife&ezéssel *rt fel egy %&abb ne"et az előtte he"erő bor*tékok egyikére. ! mahagóni asztalon festői rendetlenség uralkodott# de ön 2rad) ford is meglehetősen ziláltan nézett ki. <áfért "olna egy sürgős borot"álás és egy tiszta ing) gallér is. – -ilford# egy 'er és kész "agyok – nézett fel 2radford. – !ddig tölts öndnak egy italt. -ilford ud"ariasan "isszautas*totta az italt és az egyik kényelmes karosszékbe "etette magát. – 2rad# mindenkinek külön *rsz# aki !ngliában lakik? – érdeklődött# miközben meglehetősen ud"ariatlanul az asztalra tette fényes sizmába bu&tatott lábait. – -a&dnem – morogta 2radford anélkül# hogy fel'illantott "olna. – 1gy nézel ki# mint aki na'ok óta nem aludt – &egyezte meg -ilford. 6zá&a to"ábbra is mo) solygott# de a szeme komoly maradt. 2radford szörnyen nézett ki# és minél to"ább figyelte# annál inkább elfogta az aggodalom. – +em is aludtam – mondta "égül 2radford. 7edobta a tollat és hanyagul hátradőlt. ;sizmái satlakoztak barát&a sizmáihoz az asztal tete&én. 0atalmasat sóha&tott# aztán habozás nélkül elmesélte barát&ának találkozását a ;aroline ne"( nő"el. 9gyedül 2rummelt hagyta ki# mi"el ő is *géretet tett# hogy titokban tart&a a férfi k*nos kaland&át a banditákkal. 9gyszerre sak azt "ette észre# hogy tel&esen belemerül a lány külse&ének részletezésébe# külön figyelmet szentel) "e szeme sz*nének. >égül észbe ka'ott és gyorsan to"ább mondta# egészen a hiába"aló erőfe) sz*tésekig# hogy a lányt megtalál&a.

– !zért nem találod# mert rossz helyen keresgélsz – mondta -ilford# miután &ól kine"ette ma) gát 2radford sztori&án. – /ényleg azt áll*t&a# hogy a gyarmatokon kulturáltabb az élet# mint 7ondonban? 2radford figyelmen k*"ül hagyta a kérdést és az első áll*tásra kon entrált. – -it értesz azon# hogy rossz helyen keresgélek? !z a'&ához &ött. 9zen a szálon indultam el. – 2radford hang&a nyers és ingerült "olt. – ! legtöbb társaságbeli nő még nem tért "issza 7ondonba# ezért nem hallottál semmi 'letykát – magyarázta -ilford türelmesen. – +yugi# öregem# !shfordnál találkozni fogsz "ele. 9bben biztos lehetsz. !shford bál&ára mindenki elmegy. – ! bálok és az előkelő társaság egyáltalán nem "onzza – &egyezte meg 2radford és halk han) gon megismételte ;aroline sza"ait. !zon ka'ta magát# hogy a fe&ét só"ál&a# ahogy a &elenetet felidézi. – 8ontosan ezt mondta – tette hozzá. – <endk*"ül különös – -ilford keményen küzdött# nehogy hangosan felka ag&on. /alán még sosem látta barát&át ennyire feld%ltnak és "égtelenül megkönnyebbült# hogy nem "alami s%) lyos betegség az oka. Cgyanakkor ellenállhatatlan kényszert érzett# hogy ugrassa egy ki sit 2radfordot# akár sak a régi szé' időkben# amikor kette&ük mulatozásától "olt hangos 7ondon. – +em olyan különös – "ont "állat 2radford. – :n önm sem találom t%l "onzónak a társasági életet. – Félreértesz. !rra éloztam# hogy rendk*"ül különösen "iselkedsz – kun ogott -ilford. – +em emlékszem# hogy "alaha is ilyen álla'otban láttalak "olna. :s mindez egy nő ske miatt# aki a gyarmatokról &öttA – -ilford folytatta "olna# de sza"ai ne"etésbe f%ltak# és minél &ob) ban rán olta a homlokát 2radford# annál &obban ka agott. – :l"ezed a helyzetet# mi? – mordult rá 2radford# amikor el sendesedett annyira# hogy meg is hall&a. – De még mennyire – ismerte el készséggel -ilford. 9mlékszem# 'ár é""el ezelőtt még he"e) sen fogadkoztál – folytatta. – >alami olyasmit emlegettél# hogy az összes nő su'án egy do) logra &ó és a legnagyobb ostobaság lenne részedről# ha bármelyiknek is odaa&ándékoznád a sz*"ed. – .i beszél itt arról# hogy bármit is odaadok bárkinek is? – horkantott dühösen 2radford. – ;sak felkeltette a k*"án siságomat# ennyi az egész – tette hozzá nyugodtabb hangon. – +e bosszants -ilford# mert meg&árod4 – +yugi4 – sit*totta barát&a. – 6eg*teni akarok. – .omoly ar kife&ezést erőltetett magára# mi) előtt folytatta "olna. – ! ruhaszalonokat kell ellenőrizned. 0a "alóban a gyarmatokról &ött#

akkor szánalmasan el "an marad"a a di"at terén. ! rokonai bizonyára nem akar&ák# hogy szé) gyenkeznie kell&en a társaság előtt# ezért %&# di"atos ruhákat fognak rendelni neki. – .á'rázatos a logikád – mondta elismerően 2radford. 6zemében %& remény fénye sillant és elmosolyodott. – 0ogy ez nekem nem &utott eszembe4 – ;sak azért# mert neked nin s három h%god# mint nekem. – 9l is fele&tkeztem a h%gaidról. -ostanában nem látom őket. – 9lőled bu&kálnak – kun ogott -ilford. – 0alálra rém*ted őket. – >állat "on"a folytatta. – De esküszöm# a legtöbb nő# köztük a h%gaim is# másról sem beszél# sak a di"atról. – !ztán elko) molyod"a kérdezte. – 9z sak egy hirtelen fellángolás "agy több annál? !z utóbbi öt é"ben sak kurtizánokkal láttak a "árosban. +emigen "agy hozzászok"a a finom hölgyekhez. 9z elég drámai fordulat lenne. 2radford nem "álaszolt rögtön. 1gy t(nt nin senek kész "álaszai# sak érzések. – 2iztos "a) gyok abban# hogy ez sak átmeneti elmeza"ar – &elentette ki "égül. – !mint %&ra látom# holt) biztos# hogy ki is "erem a fe&emből – fe&ezte be egy könnyed "állránd*tással. -ilford bólintott. 9gyetlen 'illanatig sem hitt barát&ának. De 2radford olyan komolyan "ette a ki&elentéseit# hogy nem mert "ele "itatkozni. Btthagyta hát barát&át# aki %&ra &egyzeteibe me) rült. .önnyed lé'tekkel# &óked"(en lé'kedett le a lé' sőn# s mielőtt elment "olna# barátságo) san "állon "eregette 0endersont. -ilfordhurst gróf&a hirtelen égető "ágyat érzett# hogy megismerhesse a bá&os hölgyet a gyar) matokról# a különleges hölgyet# akinek sikerült elérnie azt# amit az utóbbi öt é"ben egy nőnek sem. +oha "alósz*n(leg ő ön sem tudott róla# de a hölgy# akit ;aroline)nak h*"tak# %&ra életre keltette 2radford her egét. -ilford máris ked"elte őt.

9lérkezett a reggel# és a na'kelté"el együtt %& gondolatok# %& ter"ek születtek. ;aroline <i h) mond# aki "ilágéletében koránkelő "olt# függetlenül attól# hogy mikor feküdt le# hatalmas ny%&tózkodással köszöntötte az %& na'ot. $yorsan magára ka'ott egy egyszer(# hal"ánylila ut ai ruhát# rakon átlan fürt&eit fehér szalag) gal kötötte hátra. ;harity még aludt# 2en&amin 'edig# a fentről érkező hangokból *tél"e# é''en akkor kelt fel. ;aroline folytatta %t&át lefelé azzal a szándékkal# hogy az ebédlőben "ár&a be édesa'&át. De a'&a már ott ült a fényes asztalnál# amikor belé'ett# egyik kezében a teás sészé"el# másikban az %&sággal. :szre sem "ette# hogy lánya az a&tóban áll# ;aroline 'edig nem tett semmit# hogy

felh*"&a magára a figyelmet. .ihasználta az alkalmat# hogy ala'osan tanulmányozza a'&át# akár sak az a kezében tartott %&ságot. /elt ar a 'iros'ozsgás "olt# de kiugró# határozottságot sugalló 'ofa sont&át tőle örökölte. ?dő) sebb és teltebb kiadását látta ön előtt annak a férfinak# aki felne"elte. ?gen# meglehetősen ha) sonl*tott ö sére# 0enryre és ;aroline hirtelen rádöbbent# hogy milyen szeren sés. 0iszen két a'&a is "an. +agybáty&a# 0enry ne"elte fel és ő nagyon szerette a férfit. -ost azonban nem t(nt h(tlenségnek# hogy ezt a szeretetet megoszt&a azzal a férfi"al# akitől az életet ka'ta. !z igazi a'&á"al. ?gen# ez a férfi az igazi a'&a# és neki kötelessége szeretni őt is. ! gróf "égül megérezte# hogy "alaki figyeli és felnézett. :''en a szá&ához emelte a sészét# hogy kortyol&on egyet# de a mozdulat félbeszakadt. 2arna szeme megle'etten sillogott. ;aro) line rámosolygott remél"e# hogy ar án su'án szeretet tükröződik és semmi sem látszik a bel) se&ében d%ló har ból. – 5ó reggelt# édesa'ám4 5ól aludtál? 0ang&a megremegett. 6zörnyen ideges "olt most# hogy szemtől)szembe állt a'&á"al. ! teás sésze hangos söröm'öléssel sattant az asztalon. ! tea kiömlött# de %gy t(nt# a gróf észre sem "eszi a za&t "agy a rendetlenséget# amit okozott. -eg'róbált felállni# de lábai ser) benhagyták és "isszahu''ant az ülésre. 6zeme könnyel telt meg# és az asztalkendő sarká"al törölgette le. F legalább olyan ideges és bizonytalan "olt# mint lánya. 9z seg*tett ;aroline)nak. !'&a za"art "iselkedéséből arra kö"etkeztetett# hogy ő ön sem tud&a# hogyan is "iselked&ék. Figyelte# ahogy az %&ság lassan a földre "itorlázik és akkor elszánta magát. /o"ábbra is mosolygott# bár a'&a reak ió&a nyugtalan*totta egy ki sit# és besétált a terembe. -eg sem állt# m*g a'&a elé nem ért. !kkor leha&olt és gyorsan – még mielőtt meggondolta "olna magát – meg sókolta a 'iros'ozsgás ar ot. :rintése felrázta a'&át a fur sa kábulatból és szinte robbanásszer(en selekedett. .ir%gta ön alól a széket# megragadta ;aroline "állát és magához ölelte. – +em okoztam salódást? – s%gta ;aroline a férfi mellkasának. – Blyan "agyok# amilyennek elké'zeltél? – 6oha nem tudnál salódást okozni4 0ogyan is gondolhattál ilyet? ;sak egy 'illanatra meg) dermedtem# annyira hasonl*tasz drága édesanyádra. ?sten nyugosztal&a szegényt4 2üszke "a) gyok rád4 – /ényleg hasonl*tok rá? – kérdezte ;aroline# amikor "égre kibontakozott az ölelésből. – ?gen. 0add nézzelek meg %&ra4 – dörmögte a'&a szerető hangon.

;aroline engedelmesen hátralé'ett és 'ördült egyet# hogy a'&a &obban szemügyre "ehesse. – $yönyör( "agy – di sérte meg. – El& le4 +em akarom# hogy elszédül& és rosszul légy – figyel) meztette homlokrán ol"a. – +em akarlak kifárasztani. ?nkább lelkiismeret furdalásának# mintsem a 'aran snak engedelmesked"e ült le a lány. – 9l kell mondanom neked "alamit# édesa'ám. +em lesz könny(# de őszintének kell lennünk egy) mással. 1gy érzem# ez az egyetlen %t# miután láttam a ra&zokat# amiket kislány koromban ké) sz*tettem# ezértA – !'&a figyelő tekintetét lát"a# sóha&t"a engedte le "állait ahelyett# hogy be) fe&ezte "olna a mondatot. – !zt szeretnéd elmondani# hogy egészséges "agy# mint a makk? – a'&a szeme hun utul sil) logott. ;aroline sodálkoz"a ka'ta fel a fe&ét. – ?gen – ismerte be. – 6oha egyetlen na'ot sem bete) geskedtem még. 1gy sa&nálom# a'ám. !'&a &ó*z(en ka agott. – !zt sa&nálod# hogy nem "oltál még beteg# "agy azt# hogy -arie néni) kéd meg'róbált be sa'ni engem? – 1gy szégyellem önm. – 2eismerése őszintén# sz*"ből &ött# mégsem érezte &obban magát tőle. – /udod# annyiraA – 5ól érezted önd? – kérdezte a'&a kurta bi entéssel. -egigaz*totta a széket és %&ra leült. – ?gen. 9légedett "oltam. Blyan sokáig éltem a bá sikám salád&ánál. !zt is el kell monda) nom# hogy %gy gondoltam -arie nénire# mint az anyámra és mamának szól*tottam. !z unoka) test"éreim a bátyáim lettek# és ;harity mintha a nő"érem lenne. De azért sohasem fele&tettelek el# a'a – tette hozzá siet"e. – /alán elhomályosult a ké'ed az é"ek során# de mindig tudtam# hogy te "agy az igazi a'ám. ;sak nem gondoltam# hogy "alaha is értem küldesz. !zt hittem# hogy elégedett "agy egyezséggel. – ;aroline# én megértelek – "eregette meg a kezét a gróf. – /%l sokáig "ártam# hogy "issza) h*"&alak. De meg"olt rá az okom. -ost nem akarok erről beszélni. >égre itthon "agy és sak ez szám*t. – $ondolod# hogy &ól ki fogunk &önni egymással? ;aroline kérdése megle'ett kife&ezést salt a'&a ar ára. – 2iztos "agyok benne – &elentette ki. – 9l kell mesélned mindent. -i %&ság az ö sém salád&ánál? 0a &ól értettem# ;harity is "eled &ött. -ondd sak# igaz# hogy leginkább egy bolyhos labdára hasonl*t# ahogy -arie nénikéd *rta? – 0ang&a megtelt é"ődő szeretettel és ;aroline)nak mosolyognia kellett a finom megha) tározáson. – 0a az érdekel# hogy még mindig kö"ér)e# akkor a "álaszom nem. 9"és helyett most fe seg – tette hozzá kis fintorral. – .ar s% lett és meglehetősen sinos. !zt hiszem# nagy sikere lesz#

mert ki si és szőke# és %gy hallottuk# hogy mana'ság ezek az el"árások# hogy befogad&anak "alakit a legfelsőbb körökbe. – !ttól félek# nem igazán tartottam lé'ést a leg%&abb társasági el"árásokkal – ismerte be a'&a. -osolya elt(nt# gondterhelten rán olta homlokát. – !zt mondtad# őszintének kell lennünk egymáshoz# és én egyetértek "eled. :n önm is "alótlan dolgokat meséltem a le"eleimben. ;aroline szeme elkerekedett. – /ényleg? – ?gen# de most elmondom az igazat. !zóta nem &ártam egy bálon sem# amióta elküldtelek té) ged a bá sikádhoz# 2ostonba. !ttól tartok# "alóságos remetének szám*tok. – ?gazán? – !mikor a'&a bólintott# ;aroline nem tudta megállni# hogy meg ne kérdezze. – De a'a# a le"eleid tele "oltak részletes beszámolókkal# le*rásokkal# 'letykákkal. 0ogy sináltad# hogy olyan hitelesnek t(ntek? – 7udman barátom seg*tett – magyarázkodott a'&a szégyenlős mosollyal. – 6oha nem hiány) zik egyetlen eseményről sem és ő látott el h*rekkel. :'' eleget mondott ahhoz# hogy hihető meséket talál&ak ki neked. – -iért? – kérdezte ;aroline# miután megemésztette a'&a sza"ait. – +em szereted a bálokat? – 6ok oka "an annak# és nem akarlak most ezzel terhelni. :desanyád fi"ére# !imsmond már) ki&a és én nem beszéltünk egymással tizennégy é"e. -i"el ő rész szokott "enni az össze&ö"e) teleken# én nem &árok el. 9z meglehetősen egyszer( magyarázat# de egyelőre megteszi. De ;aroline t%l k*"án si "olt ahhoz# hogy e&tse a témát. – /izennégy é"e? De hisz én is tizen) négy é"e "agyok tá"ol. – 8ontosan – bólintott az a'&a. – ! márki őr&öngött# amikor elküldtelek és a nyil"ánosság előtt ki&elentette# hogy addig nem áll szóba "elem# am*g "issza nem hozatlak !ngliába. – .öhin) tett# mielőtt folytatta "olna. – +em értette meg az okaimat# én 'edig nem magyarázkodtam. – :rtem – mondta ;aroline. 9gy szót sem értett# és minél többet gondolkozott azon# amit a'&a mondott# annál &obban összeza"arodott. – ;sak még egy kérdés# és aztán beszélhetünk másról. – ?gen? – a'&a mosolygott és ez még nehezebbé tette# hogy megkérdezze. – -iért küldtél el? -ama# azaz -arie néni elmagyarázta# hogy mélyen les%&tott a gyász# ami) kor édesanyám meghalt# annyira# hogy nem tudtál "elem törődni. !zt mondta# sak azt tartot) tad szem előtt# hogy nekem &ó legyen# és %gy gondoltad# hogy "elük boldogabb leszek. >aló) ban ez "olt az igazi ok? :s ha igen – folytatta gyorsan ;aroline# mielőtt a'&a "álaszolhatott "olna –# miért kellett olyan sokáig maradnom? – +em mondta ki hangosan a gondolatot# ami a kérdés mögött megb%&t. ! tények arra "allottak# hogy az a'&a nem akarta őt. 9z "olt az igaz) ság? >alamiféle "iszály tárgya lett "olna a saládok között? !zért küldték el# hogy "alami módon megbüntessék a márkit? /alán nem szerette őt az a'&aA eléggé?

;aroline komolyan számba"ette a lehetőségeket. +éniké&e egyszer( magyarázata nem "olt több# sak egyszer( magyarázat. -ára el"esztette a hitelességét. +em "olt már kisgyerek# aki mindent elhisz# és mindenkiben megb*zik. ;sakhogy a ra&zok ellentmondtak a magyarázatnak. -iért őrizte meg a'&a a ra&zokat. – /ürelmesnek kell lenned# ;aroline – mondta a'&a. 0ang&a határozott "olt# mint aki lezár&a a beszélgetést. – !zt tettem# amit akkor a leg&obbnak láttam# és meg*gérem# hogy egyszer ma&d mindent megmagyarázok. – -egköszörülte a torkát és témát "áltott. – $ondolom# farkaséhes "agy. -arie4 – kiáltotta a "álla felett# közben 'róbálta felitatni a teát a szal"étá"al. – 0ozz még reggelit és még teát4 – ?gazából nem is "agyok éhes. !z izgalom el"ette az ét"ágyamat. – /alán &obb is. -arie# az %& szaká snő tudása még sok k*"ánni"alót hagy ön után. F már a harmadik idén. ! háztartási alkalmazottak mindig gondot &elentenek. ;aroline mosolygott és arra a számtalan kérdésre gondolt# amit még szeretett "olna feltenni. +em maradt más "álasztása# mint bólintani# a"agy megrázni a fe&ét# mi"el a to"ábbiakban a'&a irány*totta a beszélgetést egészen a reggeli "égéig. 2efe&ezték az étkezést. ;aroline alig ny%lt az ételhez. ! szaká snő tudása tényleg sok k*"án) ni"alót hagyott ön után. ! zsemle olyan kemény "olt# hogy a fog tört belé# a halat elégették. ! lek"ár# ami az ü"eget bor*tó 'orrétegből *tél"e akár több é"es is lehetett# ny%lósnak és sa"a) ny%nak bizonyult. ;aroline kö"ette a'&át a köny"tárba# közben azon gondolkozott# hogy rá"e) szi 2en&amint# seg*tsen a konyhában -arie)nek. ! férfi szeretett főzni és 2ostonban is gyak) ran segédkezett a konyhában. Figyelme %&ra a'&a felé fordult# aki a ké'ekkel zs%folt fal előtt állt és láthatóan ragyogott a büszkeségtől. -egmutatta ;aroline)nak# hogy mindegyik ra&z hátára rá*rta a keletkezés dátu) mát. Ggy tudta figyelemmel kö"etni a fe&lődését# magyarázta lányának. – !bbahagytam a ra&zolást – ne"etett ;aroline. – !mint te is látod# semmi tehetségem nin s hozzá. – +em szám*t – legyintett a'&a. – 0enry azt *rta# hogy nagyon &ó érzéked "an a nyel"ekhez. – 9z igaz# de a kie&tésem szánalmas. – 9lmosolyodott és hozzáf(zte. – Cgyanakkor azt mond) ták# hogy az énektudásom el"iselhető és egészen &ól zongorázom. ?gaz# a di séret a saládta) goktól származik# akik mint tud&uk# elfogultak. !'&a "idáman felne"etett. – 0át az biztos# hogy nem "agy az a hen egő fa&ta. De – tette hozzá elkomolyod"a –# nem szabad alábe sülnöd a tehetségedet. – 7eült az egyik székbe és intett ;aroline)nak# hogy ő is ül&ön le. – -ost 'edig áruld el nekem# miért engedte meg 0enry bá)

sikád# hogy ;harity "eled tartson. +e érts félre# nagyon örülök# hogy itt "an# sak é'' megle) 'ett a dolog. ;aroline habozás nélkül beszámolt a'&ának ;harity kaland&áról 8aul 2lea hley)"el és a férfi hirtelen elt(néséről. -iután befe&ezte a történetet# megkérdezte. – 0allottál már "alaha erről az emberről# a'ám? – -ég soha# de ez nem nagy soda tekint"e# hogy milyen sokáig nem "ettem részt a társasági életben. – Deighton eml*tette# hogy "isszatérsz a szezonra. 9zt azt &elenti# hogy idén részt akarsz "enni a társasági össze&ö"eteleken? – +em. -inden é"ben ilyentá&t térek "issza 7ondonba. ! "idéki házam t%l huzatos ahhoz# hogy át"észel&em ott a telet. :s Deighton# aki maka s# mint az ösz"ér# ragaszkodik hozzá# hogy a "árosi ház állandóan készen áll&on. !rra az esetre# ha mégis meggondolnám önm. -in) denesetre most örülök neki – tette hozzá. – 1&ra elfoglalom a helyem a társaságban# oldala) mon az én gyönyör( lányommal. :gek a "ágytól# hogy lássam a többiek ar át – ne"etett &ó) ked"(en. – ?gazi felz%dulást fogsz okozni# ;aroline. – ! márki miatt? – +em. ?nkább azért# mert meglehetősen szemre"aló teremtés "agy. ! márki 'ersze boldog lesz# hogy a h%ga kislánya "isszatért 7ondonba# de én arra gondolok# hogy milyen ké'et fog) nak "ágni a fiatalemberek# ha meglátnak. 5ó kis móka lesz. :desanyád büszke lenne rád. – 0ogy ismerkedtél meg "ele? :n egyáltalán nem emlékszem rá# 'edig nagyon szeretnék. -a) rie néni azt mesélte# hogy nagyon gyengéd# &ólelk( asszony "olt. 2ra3ton gróf&a ré"edező szemmel meredt a tá"olba# a&kán lágy mosoly &átszott. – ?gen# gyen) géd "olt# &ólelk( és szeretetreméltó. – ;aroline kezét a magáéba fog"a mesélte el# hogy ismer) kedett meg és szeretett bele a szellemes# feketeha&% lányba. – 1gy örült neked# ;aroline. :n 'ersze fi%t akartam# egy örököst# eszembe se &utott lányne"e) ken gondolkodni. !mikor megszülettél# édesanyád ne"etett# annyira ne"etett# hogy könnyek sorogtak az ar án. ?gen# nagyon örült neked. – /e 'edig elkeseredett "oltál# igaz? – kérdezte ;aroline mosolyog"a. !bból# ahogy a'&a el) mesélte a történetet# tudta# hogy nem# de hallani akarta. 1gy érezte magát# mint egy kislány# aki az esti mesét hallgat&a az ágyában# és azt "ette észre# hogy k*"án sian "ár&a a mese folyta) tását a sa&át életéről. – :n legalább annyira örültem# mint az édesanyád – felelte a'&a. -egszor*totta a kezét# aztán a zsebébe ny%lt egy zsebkendőért. -egtörölgette a szemét# torkot köszörült# mielőtt folytatta "olna. 0ang&a rekedtesen sengett. – -ost 'edig tér&ünk rá a tenni"alókra. ;haritynek és ne)

ked mielőbb %& ruhákra "an szükségetek. !shford her eg é"adnyitó bál&a alig két hét m%l"a lesz# és szeretnék részt "enni ra&ta. !z öreg her eg minden é"ben küld megh*"ót. 0ogy meg lesz le'"e# hogy idén elfogadom. – !'&a kun ogni kezdett# ahogy ön elé ké'zelte az öreg ar) át# amikor belé' ma&d a terembe oldalán ;aroline)nal. ;aroline sodálkoz"a figyelte a'&át# amint egyre nö"ek"ő izgalommal e seteli a rá&uk "áró mulatságokat és azon se le'ődött "olna meg# ha az hirtelen összedörzsöli a két kezét. 6zemé) nek hun ut sillogásáról unokatest"ére# 7uke &utott az eszébe. 1gy nézett ki# mint egy "ásott gyerek# aki %&abb sintalanságon töri a fe&ét. ;aroline szerette "olna figyelmeztetni# nehogy salódnia kell&en a t%lzott "árakozásokban# de aztán %gy döntött# hogy nem h(ti le a lelkese) dését. -agában megfogadta# hogy minden tőle telhetőt elkö"et# hogy ne okozzon salódást a'&ának. 0a a &óisten is megseg*ti# minden bizonnyal sikerülni fog. <emélhetőleg az elkö"et) kező két hét elég lesz arra# hogy megtanul&on helyesen "iselkedni. 9z igazi kih*"ás "olt# és ;aroline szilárdan eltökélte# hogy helyt fog állni. -a&dnem egész délelőtt a'&a mellett ült és hallgatta# ahogy az elm%lt é"ekről mesél. Felt(nt neki# hogy inkább az !ngliát érintő nö"ek"ő társadalmi gondokról beszél# magáról alig "ala) mit. Felismerte# hogy a'&a milyen magányos lehetett és fá&t érte a sz*"e. >égül is az ő "álasz) tása "olt# mondta magának. @n mellett tudhatta "olna a lányát a tizennégy é" alatt# de hibáz) tatni nem tudta a'&át a "álasztásért. 2iztos# hogy "alami más oka is "olt# amiért elküldte annak ide&én. 9l&ön az ide&e# ha ma&d a'&a tel&esen elfogad&a őt# hogy a "alódi okot is megtud&a. ;aroline rá&ött# hogy az ostoba *géretet# amit bostoni rokonainak tett# lehetetlen lesz megtarta) ni. !zt az *géretet egy dühös és za"art gyermeklány tette. -ostanra azonban elfogadta az igazságot. !z ő helye az a'&a mellett "an. 6oha nem tér "issza 2ostonba. ?tt "an a &ö"ő&e.

!egyedik fejezet
;aroline)t sak remek humorérzéke mentette meg a tel&es kétségbeeséstől. 9z és ;harity szün) telen izgalma az elkö"etkező események miatt. Cnokatest"ére szeretett a figyelem közé''ont) &ában lenni# és gyorsan barátságot kötött -adam +eH ottal# a "arrónő"el# akinek rendk*"ül &ó szeme "olt a szö"etekhez és a női alakhoz. ;harity lelkesen él"ezett minden 'illanatot# amit ;aroline márt*rhoz illő türelemmel "iselt. 2ra3ton gróf&a nem elégedett meg egyetlen ruhaköltemény rendelésé"el# hanem ragaszkodott hozzá# hogy mindkét lány egy a leg%&abb di"at szerinti kom'lett ruhatárat mondhasson magá) énak.

-adam +eH ott hal"ánysárga és rózsasz*n árnyalatokat &a"asolt ;haritynek# itt)ott egy kis si'ké"el d*sz*t"e# mely szerinte remekül kiemelte ;harity finom és törékeny alkatát. +em engedte# hogy a ruhákra fodrokat "arr&anak# mert azok el"onnák a figyelmet ;harity szé' alak&áról. ;aroline ruhatára megtelt kék# le"endula) és elefánt sontsz*n( darabokkal# köztük egy testhez simuló# mély ki"ágás% estélyi"el# amely t%l ka ér "olt ;aroline *zlésének# de remekül illett ha&a és bőre sz*néhez. -eglehetősen ledérnek érezte magát benne és ezt meg is mondta ;ha) ritynek. – -ama egy sállal takarná el a kebleidet – &elentette ki rö"id szemlélődés után gyan%s fintor) ral ;harity. – ! 'a'a 'edig nem engedne ki a házból. 0a ezt nyil"ános helyre is fel"eszed# a bá sikámnak bottal kell ma&d elza"arni a körülötted ra&zó lo"agokat. – 9sküszöm# olyan szoros ez a f(ző# hogy lassan elkékülök a le"egőhiánytól – 'anaszkodott ;aroline. -adam +eH ott a lány előtt térdelt és az utolsó sim*tásokat "égezte a ruhán# amit szerényen sak fenséges alkotásnak ne"ezett# tudomást sem "é"e ;aroline meg&egyzéseiről. – -ikor &ön "issza a 'a'ád? – "áltoztatott témát ;harity. – 0olna'. ! márki meglehetősen messze lakik 7ondontól. !'ám ott akar é&szakázni és sak holna' indul "issza. – ! márki báty&a "agy az ö se az édesanyádnak? – ! báty&a. >an még egy bá sikám# Franklin bá si és ő két é""el fiatalabb# mint az édes) anyám lenne# ha élneA érthető# amit mondok? – >alamelyest – mosolygott ;harity. – +em értem# miért nem küldöd az édesa'ád egyszer(en sak egy le"elet a márkinak# hogy "issza&öttél !ngliába. :s akkor ő &ött "olna 7ondonba. 9z *gy olyan bonyolultnak t(nik nekem. – !'a személyesen akarta neki elmondani. !zt mondta# meg akar&a neki magyarázni – rán ol) ta a homlokát ;aroline. – /udod# nem is tudtam# hogy nagybátyám "an# am*g a'a nem mond) ta. Fur sa# hogy most ilyen tiszteletet kell mutatnia# nem? ;harity egy 'illanatra elgondolkozott aztán "állat "ont# elhessent"e a témát. – ?stenem# ha sak tizedolyan &ó alakom lenne# mint neked4 – sóha&tott fel# miközben ó"atosan kib%&t a ró) zsasz*n( ruhából# nehogy az anyagot tartó t(k megsértsék. – 0idd el# &obb# ha ke"esebb "an# mintha t%l sok. !z alakod tökéletes. – -adam +eH ott – nézett ;harity kérdően a "arrónőre. – ;aroline meg "an róla győződ"e# hogy t%l hossz%ak a lábai és t%l d%s a keble ahhoz# hogy di"atos legyen.

– :n soha nem mondtam ilyet – tiltakozott ;aroline. – 9gyszer(en gyakorlatias "agyok. ! hossz% lábak &ó szolgálatot tesznek lo"agláskor# de semmi gyakorlati hasznát nem látomA) +em fe&ezte be a mondatot# sak meg'askolta mellkasát. ;harity nem tudta "isszafo&tani ne"etését. – ;aimen fel'ofozna# ha hallana most minket. – !z igaz – bólintott rá ;aroline a tükörbe 'illant"a. – ! ha&am olyan# mint a szénaboglya. /el&esen kezelhetetlen. +em gondolod# hogy le kéne "ágatnom? – +em4 – <endben – mondta bék*tőleg ;aroline. – -a&d %gy sétálok# mint "alami ősasszony. – 9gy ki sit ma&d "ághatok belőle# mi"el elég hossz% lesz# mire 2ostonba "isszatérünk. ;aroline tudta# hogy ;haritynek meg kell mondania# hogy döntött és a mosoly leher"adt az ar áról# ahogy meg só"álta a fe&ét. – 9gyáltalán nem biztos# hogy "isszamegyek 2ostonba# ;harity. ;harity már nyitotta a szá&át# hogy tiltakozzon# de ;aroline gyors fe&rázása elhallgattatta. +em óha&tott erről -adam +eH ott előtt beszélni# és ;harity szeren sére megértette. De alighogy elment a "arrónő# ;harity azonnal "isszatért a témához. – <emélem# nem akarsz elhamarkodott döntést hozni# ;aroline. -ég sak két hete "agyunk itt. !d& öndnak egy kis időt# hogy el tudd döntetni# mit is akarsz tenni. 9gek# a fi"éreink gutaütést fognak ka'ni# ha nem &össz haza4 – Ggérem# nem fogom elhamarkodni a döntést – felelte ;aroline. – De nem hagyhatom sak %gy a'ámat. 7ásd be# ezt nem tehetem. – 6zomor%an felsóha&tott és belenyug"ással a hang&á) ban suttogta. – ?tthon "agyok. 9z az a hely# aho"á tartozom. !ddig legalábbis feltétlen# am*g él az a'ám. – !zt mondod# nem hagyhatod el az a'ád# ugyanakkor ő 'ontosan ezt tette "eled – ér"elt ;ha) rity. !r a ki"örösödött# és ;aroline tudta# hogy unokanő"ére egyre dühösebb lesz. – /izen) négy hossz% é"ig nem törődött "eled4 0ogyan fele&thetted ezt el? – +em fele&tettem el – felelte kimérten ;aroline. – De meg"olt rá az oka. ! sok felsz*nes ma) gyarázat mögött ott la'ul egy nagyon komoly ok# amit el fog mondani# ha el&ön az ide&e. – +em "itatkozom "eled# h%go skám – &elentette ki ;harity. – !lig néhány na' és együtt me) gyünk az első bálunkra. !z édesa'ád izgul értünk# és én nem fogom leh(teni a lelkesedését. ;sak annyit *gér& meg nekem# hogy "ársz még a döntéssel. +em fogok erről beszélni mégA két hétig. 9zalatt lesz elegendő időd számba "enni minden lehetőséget. ! sudába# ;aroline# nem is szereted az angolokat4 – 9ddig nem sokkal találkoztam – "ágott "issza ;aroline.

! beszélgetés hirtelen a sebesült %riembert &uttatta ;aroline eszébe és azt# hogy "ele ugyaner) ről beszélgettek. !zután 2radford ké'e &elent meg előtte és %&ra átélte# hogy milyen hatással "olt rá a férfi. !zt "ette észre# hogy többet gondol rá# mint szeretne# de nem tudott megáll&t 'aran solni a gondolatainak. ! férfi megi&esztette# és amikor rá&ött# hogy érez# rögtön %gy döntött# hogy t%l drámaian fog&a fel a helyzetet. >égtére# 2radford is sak egy férfi.

>égre elérkezett az első bál esté&e. !shford 'arti&a – ahogy a'&a ne"ezte – a szezon kezdetét &elentette és mindenki részt "ett ra&ta# aki "alamit is szám*tott a társasági életben. ;aroline sokáig öltözködött. 0a&a minduntalan kib%&t a satok és szalagok szor*tásából# ame) lyekkel a szolgáló 'róbálta di"atosabbá tenni ha&"iseletét. ;aroline "égül megunta a dolgot# kifésülte és leengedte ha&át# hagy"a hogy az lágy hullámokban a "állára omol&on. ?bolyakék ruhá&ának mély ki"ágása &ó"al többet mutatott meg kebléből# mint azt szerette "olna. 7ábán a ruhához illő lila i'őt "iselt# és kezére ezüstfehéren sillogó keszty( simult. ! tükör előtt áll"a ;aroline %gy érezte# hogy elfogadhatóan néz ki. -arie -argaret# a sze'lősar % szolgálólány# akit a'&a az ő szolgálatára "ett fel# egyre sak azt ha&togatta# hogy %rnő&e milyen gyönyör(. – ! ruhá&a 'ont olyan sz*n(# mint a szeme – suttog) ta sodálattal. – ;sodálatos4 5a&# bár sak kisegér lehetnék# hogy elmehessek magá"al a bálba4 0(# mi soda izgalom lesz ott ön miatt4 ;aroline ne"etett. – tényleg kisegér lennél# akkor te okoznál izgalmat – ugratta a lányt. – De ha fennmaradsz# am*g hazaérek# meg*gérem# hogy mindent elmesélek. -arie -argaret ké'e %gy felragyogott# hogy ;aroline azon sem sodálkozott "olna# ha a lány térdre hullik előtte. ! le'lezetlen sodálattól kényelmetlenül érezte magát. – +agyon ideges "agyok# -argaret -arie. 9z az első bálom. – De hát ön 7ady ;aroline4 – tiltakozott a lány. – 6zületésétől fog"a biztos*tott helye "an az előkelő társaságban. :s ön olyan gyönyör(4 – tette hozzá kis sóha&&al. – ;sak egy egyszer( farmerlány "agyok – "etette ellen ;aroline. -i"el látta a lányon# hogy "itatkozni készül# gyorsan megköszönte a szolgálatait és otthagyta# hogy megkeresse ;harityt és az a'&át. -indketten a lé' ső al&án álltak és rá "ártak. ;harity sodásan nézett ki. Fürt&eit sigákba sa) "arta és rózsasz*n( szalagok kötött belé. <uhá&a ugyanolyan sz*n( "olt# mint a szalag# és a mély dekoltázs miatt alig fedte a keblét. ! hal"ányan sillogó rózsasz*n kiemelte ar ának élénk rózsa'*r&át. ;aroline kétsége sem "olt# hogy az előkelő társaság befogad&a unokanő"é) rét.

2ra3ton gróf&a figyelte# ahogy leánya le&ön a lé' sőn. 2üszke mosolya és a szemében gyüle) kező könnyek mutatták# hogy mennyire tetszik neki a lát"ány. ;aroline meg"árta# am*g a'&a előh%z egy zsebkendőt a mellényzsebéből és megtörli a szemét# sak azután kérdezte meg# hogy sokáig "árt)e rá. – /izennégy é"ig – mondta a'&a# mielőtt meggondolhatta "olna magát. ;aroline mosolygott az őszinte "álaszon. – $yönyör( "agy ma este – &elentette ki a férfi. – 5ó sok dolgom lesz# hogy meg"éd&elek a kéretlen lo"agoktól. 2eültek a hintóba és elindultak. ;harity ekkor megkérdezte bá siká&ától. – >an "alaki# aki"el gyakran találkoztál? – 0ogy mondod# ked"esem? – kérdezte ;aroline a'&a# aki lass% ész&árás% "olt bizonyos dol) gokban. – ;harity azt szeretné tudni# hogy "an)e olyan hölgy# akihez különöse "onzódsz – ford*totta le ;aroline. +em mondta el ;haritynek# hogy a'&a szinte remeteéletet élt az utóbbi é"ekben. – ,# szó"al erre gondoltál. +em)nem# senkim sin s. :"ekkel ezelőtt ud"arolgattam 7ady /ill) mannek. – >alósz*n(leg ő is el&ön ma este – &egyezte meg ;aroline. – ! fér&e köz"etlenül azután halt meg# hogy el"ettem édesanyádat. >olt egy kislánya. .*"án) si lennék# mi lett belőle. – De bá sikám# nagyon magányos lehetett egyedül élni. 9l sem tudom ké'zelni – rán olta a homlokát ;harity. – De sak azért# mert körülötted mindig ott "oltak a fi"éreid – "álaszolta a férfi. – :s ;aroline – "etette közbe ;harity. – -indig a h%gomnak tekintettem# amióta sak az eszem tudom. -indhárman hallgatásba merültek# miközben a hintó megállt egy s%lyos kö"ekből é'*tett ház előtt. ;aroline)nak %gy t(nt# mintha egy 'alotát látna ön előtt# és gyomra idegesen gör sbe rándult. – -eglehetősen meleg őszünk "an – &egyezte meg a'&a# miközben kiseg*tette a két lányt a hintóból. .ette&ük között haladt# bal&á"al ;aroline könyökét tart"a# &obb&án ;harity"el. ;harity megbotlott az egyik lé' sőfokban és ;aroline rászólt# hogy "egye fel a szemü"egét. – De sak addig# am*g be nem érünk – &elentette ki ;harity. – /udom# hogy szörnyen hi% "a) gyok# de olyan s%nya "agyok# amikor ra&tam "an. – Bstobaság – ellenkezett a bá siká&a. – 9lragadóan nézel ki szemü"egben. -éltóságtel&es külsőt köl sönöz neked.

De ;harity nem hitt neki. !lighogy belé'tek a gyertyákkal fényesen meg"ilág*tott előtérbe# leka'ta a szemü"eget# és nagybáty&a mellényzsebébe süllyesztette. – -ég nem is mondtam neked bá sikám# hogy milyen &ól nézel ki ma este. ! férfi hasonló bókkal "álaszolt# de ;aroline alig figyel. -inden erő"el azon "olt# hogy ne bámészkod&on tátott szá&&al a királyi gazdagság láttán. 2ra3ton gróf&a bemutatta lányát és unokah%gát a házigazdának. !shford her ege idős férfi "olt# meghökkentően fehér ha&&al# 'ergamenszer( sárgás bőrrel. @ns orrhangon beszélt# amely %gy hangzott# mintha "alaki befogta "olna az orrát. ;aroline %gy látta# hogy a her eg ro''ant) mód el "an tel"e önmagá"al# de azért tetszett neki# mert a férfi szerető öleléssel fogadta a'&át. ! her eg nem tudta le"enni a szemét ;aroline)ról# még a monokli&át is feltette# hogy &obban szemügyre "egye. ;aroline azon gondolkozott# miközben igyekezett tudomást sem "enni a meglehetősen dur"a bámulásról# hogy "a&on harmadik keze "agy lába nőtt)e. !zt is észre"et) te# hogy ;harityt egyáltalán nem bámulta meg %gy a her eg. Forró hálát érzett# amikor a'&a karon fogta# és a bálterembe "ezette. ;harity szeme előtt mint "alami gyönyör(séges köd gomolygott a sillogó terem. 0agyta# hogy magá"al ragad&a az est izgalma. -a este el"együl az előkelő társaságban. >alaki bizto) san ismerni fog&a közülük 8aul 2le hley)t. -a este megteszi az első lé'ést# hogy megtalál&a el"eszett szerelmét. 2ra3ton gróf&a# lányá"al az egyik oldalán és unokah%gá"al a másikon megállt a bálterem a&ta) &ában. +égy lé' ső "ezetett le a tán 'arkettre# és onnan# ahol álltak# belátták az egész termet. ;aroline és a'&a külön álltak# de ;harity beleka'aszkodott nagybáty&a kar&ába# nehogy meg) botol&on a lé' sőn. 6zeme sillogott# ar a ki'irult az izgalomtól. ;aroline# "ele ellentétben# tel&esen nyugodtnak nézett ki. 2üszkén önsodott a tömeg fölé# és ar án h("ös nyugalom ült# ahogy lenézett az őt bámuló emberekre. ! gróf nem mozdult# am*g meg nem bizonyosodott róla# hogy minden szem az ő gyönyör( lá) nyára és unokah%gára irányul. 9z "olt életének legszebb 'illanata# gondolta később. ! tömeg elnémult# és am*g ;harity a hosszas álldogálás miatt izgult# bá siká&a keble dagadt a büszke) ségtől. ! zenekar %&ra &átszani kezdett# és néhány merész fiatalember a kis so'ort felé indult. – 5ön) nek már – suttogta kis kun ogással ;aroline a'&a. 6zó"al# ez a nagy kaland# gondolta magában ;aroline# miközben elmerült a bemutatkozások özönében. -inél több 'artiké'es fiatalember "onult fel# ;aroline annál tartózkodóbbá "ált. +yugodt ar kife&ezéssel és ragyogón állt a'&a mellett# de gyomra összeszorult az idegességtől. ;sak bámulni tudta ;harityt# aki "idáman é"ődött az őt körül"e"ő lo"agokkal. 1gy t(nt# most

"an igazán elemében# ki"irult# mint a ta"aszi "irágok a lágy na'sütésben# ;aroline 'edig azon t(nődött# hogy ho"á lett eddig oly nagyra tartott önbizalma. ;harity tán rend&e gyorsan betelt. Dm amikor ;aroline)t kérte tán ra egy if&%# 2ra3ton gróf&a határozottan "isszautas*tott# mond"án# hogy előbb szeretné bemutatni lányát a barátainak. ! gróf szeme egyenesen a terem t%loldalára irányult# és ;aroline is arra nézett# hogy kider*tse# kit figyel annyira az a'&a. 9gy idősebb férfi "ált el az egyik so'orttól és elindult felé&ük# las) san megkerül"e a tán 'arkettet. ! görnyedt"áll% férfi ko'aszodott mát# és botra támaszkodott &árás közben. – .i az a férfi# édesa'ám? – kérdezte ;aroline k*"án sian. – !imsmond márki&a – felelte a'&a. – F édesanyád idősebbik fi"ére. – F az# akit meglátogattál? – ?gen. -eg kellett neki magyaráznom. – -osolygott és bátor*tóan meg"eregette ;aroline ke) zét. – -ost nem fog megtagadni. $ondoskodtam róla. ;aroline összeza"arodott a'&a ki&elentésén. -it kellett megmagyaráznia? :s miért akarta "ol) na a bá siká&a megtagadni? /udta# hogy most nem teheti fel a'&ának a kérdéseit# de szilárdan eltökélte# hogy kifaggat&a# ha hazatérnek. >isszafordult a márki felé és arra gondolt# hogy milyen gyengének és törékenynek néz ki. – !zt hiszem# elé kellene mennem – fordult a'&ához. !'&a "álaszát meg sem "ár"a# kih%zta magát és elindult a férfi felé# aki tizennégy é"ig nem beszélt az a'&á"al. ! márki mosolygott és ;aroline tudta# "éget ért a saládi "iszály. !'&a egy héttel ezelőtti látogatása megtette a hatását. ! terem köze'én találkoztak. ;aroline habozás nélkül rámosolygott a férfira és meg sókolta az ar át. ! márki sz*"et melengető mosollyal "álaszolt. -egfogta mindkét kezét# de aztán el kellett engednie az egyiket# hogy a bot&a seg*tségé"el "isszanyer&e egyens%lyát. /o"ábbra is egymást nézték szótlanul. ;aroline taná stalan "olt# nem tudta# hogyan kezd&e a beszélgetést. >égül a márki törte meg a sendet. – +agyon örülnék# ha bá sikádnak szól*tanál. – 0ang&a re) kedtesen sengett# szinte re segett# de tele "olt érzelemmel. – ;sak az ö sém# Franklin és a fe) lesége# 7oretta "an nekem# mi"el édesanyád meghalt# ők az egyedüli saládom. – 9z nem *gy "an – "ágott közbe ;aroline lágy hangon. – ?tt "agyunk mi is a'ámmal. ! márki örült a sza"ainak. ;aroline hallotta# hogy mögötte a'&a megköszörüli a torkát. ! már) ki 2ra3ton gróf&ára nézett. – +em mondtad# hogy ennyire hasonl*t az any&ára. -a&dnem ha) nyatt estem# amikor megláttam. – :n is "oltam "ele – felelte a gróf. – De te t%l öreg "agy már# nem is emlékezhetsz rá. – 2ah4 >edd tudomásul# 2ra3# hogy ma is "ág az agyam# mint a 'enge.

! gróf mosolygott. – Franklin és 7oretta is "annak? +em láttam őket# és szeretném# ha ;aro) line megismerné a másik nagybáty&át. ! márki a homlokát rán olta. – ?tt "annak "alahol – "ont "állat. !ztán "isszafordult# hogy %&ra megnézze ;aroline)t# és hozzáf(zte. – ! szeme tel&esen az enyém# 2ra3. ?gen# uram# ez a lány kikö'ött mása az én saládomnak. ;aroline)nak el kellett ismernie# hogy a szeme "alóban hasonl*t nagybáty&a szemére# és so) dálkoz"a figyelte# ahogy bá siká&a a'&át noszogat&a. 6zeme hun utul sillogott. – De a ha&át tőlem örökölte. 9zt neked is el kell ismerned# !imsmond4 ;aroline ne"etni kezdett. +em akarta elhinni# hogy azok ketten ra&ta huzakodnak. – 9zek sze) rint mindenki tudni fog&a# hogy mindkettőtöknek a rokona "agyok. – 9gyik kar&át a'&áéba f(zte# a másikat bá siká&a kar&ába# tud"a# hogy egyiket sem bánt&a meg "ele. – .eressünk egy sendes helyet# ahol leülhetünk beszélgetni4 ?gaz# hogy nemrég találkoztatok# de bizonyára rengeteg mondani"alótok "an egymásnak. 9gy közeli alkó" felé "ették az %t&ukat. ;harity satlakozott hozzá&uk# és a beszélgetés hama) rosan a bálra és az szóba &öhető lo"agokra terelődött. – 0*"hatom én is bá sikámnak? – kérdezte ;harity a márkit. – :n nagyon szeretném# ha nin s ellene kifogása. >égül tá"oli rokonok "agyunk bizonyos szem'ontból# nem igaz? ! márkinak nagyon &ólesett ;harity ked"essége és beleegyezően bólintott. – $ondolom# a há) zasság ré"én kerültünk rokonságba. @rülnék# ha bá sikádnak h*"nál. ;aroline -ilo bá sinak h*"ott kislány korában. – -i lehet az a felfordulás ott? – kérdezte hirtelen 2ra3ton# a márki széke mellett áll"a. ;aro) line a másik oldalon állt. ! márki szorosan fogta ;aroline kezét# mintha biztos*tani akarná# hogy a lány ne t(nhessen el. !'&a a bálterem be&áratát nézte# ezért ;aroline is arra fordult. 6zeme egy 'illanatra tágra ny*lt# amikor meglátta a felz%dulás okozó&át. !z az %riember "olt# akit elsősegélyben részes*tett a rablótámadás na'&án. -r. 6mith4 ;sak 'ersze nem ez a ne"e# sak ő találta ki neki# hogy eny) h*tse a férfi za"arát a k*nos helyzetben. ;aroline sak áll és a férfit nézte# szá&a sarkában mosoly bu&kált# miközben arra gondolt# hogy az ismeretlen leginkább egy 'á"akakasra emlékeztet# ahogy ott áll és büszkén illegeti magát. !bból# ahogy tömeg ó"atos 'illantásokat küldött felé# arra a kö"etkeztetésre &utott# hogy az il) lető alighanem egyike a né'szer( "ilágfiaknak. .omor fekete öltözéke nem különbözött a te) remben lé"ő többi férfi ruhá&ától# de a szokásos "iseletet egy második# fehér nyaksál egész*) tette ki# amelyet egészen a füléig h%zódott. ;aroline azon sodálkozott# hogy tud&a %gy meg) mozd*tani a fe&ét# hogy ne gy(r&e össze a sálat.

– 6zó"al 2rummel is megérkezett "égre – &elentette ki nagybáty&a elégedetten. – 9zzel a her) eg bál&a &ó"áhagyást nyert. – 2rummel? – ;aroline érezte# hogy elgyengülnek a lábai. – !zt mondtad 2rummel? – kér) dezte %&ra# noha 'ontosan tudta# hogy &ól értette a ne"et. -ilyen kellemetlen# gondolta# ahogy eszébe &utott# hogy miket mondott 2rummelről a férfinak# akit -r. 6mithnek ne"ezett el4 .ét) ségbeesetten igyekezett felidézni a beszélgetés részleteit remél"e# hogy nem tett ud"ariatlan meg&egyzéseket 2rummelről. /e &ó ég# nem h*"ta "életlenül 8lummernek? 2rummel elkülönül"e állt és a termet fürkészte. !r án unott kife&ezés ült még akkor is# ami) kor oda)odabólintott egy)egy ismerősének. !ztán egyszerre sak elindult# lefelé a lé' sőn# át a termen. -éltóságtel&es felsőbbrend(ség sugárzott belőle# ahogy lassan# minden sietség nél) kül "onult# és a tömeg utat nyitott neki. ;aroline látta# hogy a férfi "alóban fontos szere'et &át) szik a társaságban. !zt is észre"ette# hogy nem sánt*t# ami azt &elenti# hogy a sebe tel&esen meggyógyult. 9z nem kis elégedettséggel töltötte el a lányt. ;aroline nem "ette le a szemét 2rummel hátáról# mert k*"án si "olt# hogy a férfi kit ismert fel a tömegen. :s akkor meglátta. 2radford4 ! férfi hanyagul a falnak támaszkodott a terem t%lsó "égében# körülötte három ember álldogált. ;harity takarta a kilátást ;aroline elől# ezért ;aroline)nak egy ki sit oldalra kellett dönteni a fe&ét# hogy &obban lásson. ! férfiak szemmel láthatóan igyekeztek magukra "onni 2radford figyelmét# de férfi keresztülnézett ra&tuk és őt bámulta4 !z a'&a mondott "alamit# ;harity is kérdezett "alamit. -ilo bá si a kar&ára tette a kezét# de ;aroline nem törődött "elük. +em tudta le"enni a szemét a férfiról# aki egyre sak őt nézte. -ég &obban nézett ki# mint ahogy emlékeiben élt# és legalább egy fe&&el önsodott a körülötte állók fölé. ! ha&át megfésülte# mégis %gy nézett ki# mintha szél borzolta "olna össze és ez enyh*tett "alamit a tökéletesen-megközelíthetetlen kinézeten. 6őt# ma&dnem sebezhető"é tette. 6zá&át maka s keményen szor*totta össze. ;aroline arra gondolt# hogy szokott)e egyáltalán néha mosolyogni. 0ogy is fele&thette el# hogy milyen öns a férfi# hogy milyen szélesek a "állai? 0irtelen a s'ár) tai hős# 7eonidász király &utott az eszébe és arra gondolt# hogy egy másik "ilágban# egy másik életben 2radford minden bizonnyal rokona "olt a nagy har osnak. 2radford her ege egész este ;aroline <i hmodot figyelte. !ttól a 'illanattól kezd"e# ahogy a lány meg&elent a'&a oldalán# ahogy ott állt fenséges nyugalommal# 2radfordot mintha el"ará) zsolták "olna. ;aroline elb("ölően nézett ki és meg&elenése azonnal megtette a hatását. 2rad) ford tudta# hogy nem ő az egyedüli sodáló&a a lánynak és ez érthetetlen ingerültséget okozott neki. ! teremben minden férfi őt bámulta4

! fenébe4 ! lány az ö"é4 !mikor rádöbbent# hogy milyen szen"edélyesen akar&a őt# 2radford meg só"álta a fe&ét. ! "ágy szinte szétfesz*tette. ! társaság iránt érzett meg"etése és az una) lom elt(nt abban a 'illanatban# amikor ;aroline átlé'te a küszöböt. :letked"e# amely a'&a és báty&a halálá"al s*rba szállt# most %&ra feltámadt. 2radford sak azért fogadta el a mai bálra a megh*"ót# mert abban reménykedett# hogy a lány is el&ön. !z előkelő társaság minden &eles ké'"iselő&e meg&elent !shford bál&án# és 2radford b*zott benne# hogy ;aroline a'&a sem lesz ki"étel. ! férfi fürkésző tekintete a ön számára is érthetetlen módon felka"arta ;aroline)t. :rezte# hogy fülig 'irul és ettől za"arba &ött. 2radford 'uszta &elenléte is kellemetlenül érintette# és hallatlanul ideges*tette. /ehetetlenül har olt a bén*tó érzés ellen# amelyet a férfi gyakorolt rá# és tudta# hogy komoly a "eszély# hogy ideges ne"etésbe tör ki. -it mondana akkor a többiek) nek# hogyan magyarázná meg? ! gondolatok őrületes sebességgel kergették egymást a fe&ében. ;aroline szinte elszédült. .é'telen "olt akár egy értelmes gondolatot kiragadni# hogy legyen "alami fogózkodó&a. +em "ette le a tekintetét a férfiról# közben lázasan kereste a megoldást# hogyan tudna megszabadul) ni a felka"aró érzéstől# amit 2radford gyakorol rá. >a&on 2radford tisztában "an "ele# hogy milyen hatással "an rá. ;aroline nagyon remélte# hogy nem4 .eze)lába remegett# elárasztották az érzelmek# fe&ében tótágast álltak a gondola) tok. -érhetetlenül ideges lett# és ami még rosszabb# szinte rettegett# hogy "alami &ó"átehetet) lent kö"et el. 0a ez megtörténik# az 2radford hibá&a lesz. 9z a gondolat egy ki sit megnyug) tatta# mert eszébe &utott# hogy 2radford bizonyára nagyon önelégült lenne# ha tudná# hogy ő milyen kényelmetlenül érzi magát. ;aroline össz'ontos*tott# és remélte# hogy sikerült ar ára előkelően unott kife&ezést "arázsol) nia. ?gyekezett utánozni a teremben le"ő hölgyek ar kife&ezését# de amikor "égre elérte# rá&ött# hogy ké'telen megtartani. .énytelen "olt elfogadni# hogy mi"el sohasem unatkozott igazán# nem is tud&a# hogyan kell unatkozó ké'et "ágnia. -iután ezt megálla'*totta# felszabadultan el) mosolyodott. 2radford el s*'te ezt a mosolyt és "isszamosolygott rá. 6a&át magát is megle'te# hogy milyen könnyed természetességgel mutatta ki érzelmeit. Dltalában nem engedte meg# hogy ar án bár) mi is tükröződ&ön# most 'edig %gy "iselkedett# mint egy zöldfül( if&on az első be"etése előtt. ;aroline összeszedte magát és előkelően odabólintott 2radford felé. !mikor rá&ött# hogy a férfi nem fog&a elford*tani a tekintetét róla# feladata és "issza akart fordulni az őt körül"e"ők) höz# de a 2radford szemében meg sillanó hamiskás fény megáll*totta. !ztán szinte hi'notizál) "a figyelte# ahogy a férfi mintegy 'ro"okálóan ráka sint. ! ny*lt flörtölés láttán helytelen*tően

só"álta meg a fe&ét és 'róbált ingerült ké'et "ágni# de nem tudta "isszafo&tani ne"etését. $yorsan elford*totta a fe&ét# beismer"e ezzel a "ereségét és tisztában "olt "ele# hogy a férfi is látta# hogyan reagált. 1gy érezte magát# mint egy szeleburdi sitri# akinek még "igyázóra "an szüksége. -ély lélegzetet "ett és meg'róbált odafigyelni arra# amit mondanak neki. ! márki és a gróf meglehetősen he"es "itába ke"eredett arról# hogy kinek kellene ;aroline)t és ;harityt bemutatni# és ami még ennél is fontosabb# hogy melyikük tegye ezt meg. ;aroline kihasználta a lehetőséget# hogy félreh%zta unokatest"érét# és a fülébe suttog&a. – Fk is itt "an) nak# ;harity. Btt állnak a szemközti falnál. +em# ne nézz oda4 – .ik "annak itt? – akarta tudni ;harity. @sszeh%zott szemmel igyekezett ;aroline mögé 'il) lantani. – +e nézz oda4 .ülönben# %gyse látod őket. /%l messze "annak. – 7ynnie# szedd össze önd és 'róbáld értelmesen elmondani# hogy kik "annak itt4 – tette s*) 'őre bossz%san a kezét ;harity. – !z a férfi# akinek seg*tettünk azon a na'on# amikor !ngliába érkeztünk – magyarázta ;aro) line# aki rá&ött# hogy ;haritynek igaza "an. @ssze kell szednie magát. Cgyan mi lehet a ba& "ele? Blyan szeszélyesen "iselkedik# mint a kan ái egyike és ráadásul fogalma sin s# mi üthe) tett belé. – :s 2radford is itt "an – tette hozzá. – -ind a ketten itt "annak. – ,# hát nem nagyszer( – mosolygott ;harity szélesen. – .öszönnünk kell nekik. – +em – mondta nyomatékosan ;aroline. – 1gy gondolom# hogy egyáltalán nem nagyszer(4 ;harity a homlokát rán olta. – ;aroline# mi történt "eled? 0a hallanád önd4 -a&dnem %gy né) zel ki# mintha félnél. – +émi elégtétel érződött a hang&ában. ! sok)sok é" alatt# amit együtt töltöttek# még sohasem látta félni ;aroline)t. ;harity hirtelen %gy érezte# hogy önsan fölötte áll eddig oly nyugodt és megfontolt unokah%) gának. ;aroline za"arodottnak t(nt# és ;haritynek komoly erőfesz*tésébe került# hogy a so) dálkozástól ne tátsa el a szá&át. 6a&nos nem "olt több idő# hogy megbeszél&ék a helyzetet# mert ;harityt %&ra tán ba "itték. ;a) roline előtt ;laymere "i omte állt meg# szemmel láthatóan hatalmas izgalomban és a tán 'ar) kettre "ezette. ;aroline érezte# hogy a férfi keze remeg és izzad# ahogy a könyökét fog&a. !rra gondolt# hogy a "i omte ideges lehet és elhatározta# hogy seg*t neki megnyugodni. .ed"esen rámosolygott a férfira# de rögtön meg is bánta az elhamarkodott lé'ést. 6zegény "i omte za) "arában elbotlott a sa&át lábában# és ha ;aroline nem ka'&a el a könyökét# menthetetlenül has) ra esett "olna. 9zek után ;aroline gondosan ügyelt rá# hogy ar án semleges kife&ezés ül&ön# és még sak "é) letlenül sem nézett köz"etlenül a za"art if&%ra# mert amikor megfordult és 'ukedlizés közben

egyszer ránézett# a "i omte %&ra megbotlott. -egszólalt a zene és ;aroline minden figyelmét a bonyolult lé'ésekre ford*totta# közben forró hálá"al gondolt ;aimenre# aki nem sa&nálta az időt és a fáradságot# hogy megtan*tsa tán olni. /udta# hogy 2radford figyeli# de megfogadta# hogy nem néz a férfi felé. 9lhatározta# hogy tudomást sem "esz róla. ! férfi t%l erőszakos# emlékeztette magát öt"enedszer is. 1&ra az &utott eszébe# hogy a férfi egy s'ártai har osra em) lékezteti# de ki törődik mana'ság a s'ártai kult%rá"al. F nem# az biztos. 2radford meg"árta# am*g "éget ér a tán # aztán selek"ésre határozta el magát. ;aroline felé intett# amikor 2rummel megkérdezte tőle# hogy mit bámul olyan merőn. 2rummel megfordult és ő is ;aroline)t figyelte# közben gondosan ügyelt rá# hogy ar án semmilyen érzelem ne tük) röződ&ön. >égre "éget ért a tán és ;aroline hatalmas megkönnyebbülést érzett. ! "i omte nem is egy) szer a lábára lé'ett# és lábai fá&ón tiltakoztak a támadás ellen. ;aroline a'&a satlakozott hoz) zá&uk# mielőtt a "i omte még több kárt okozhatott "olna# és az ügyetlen fiatalember mélyen megha&olt ;aroline előtt# mielőtt tá"ozott "olna. -a&d hirtelen meggondolta magát# megfor) dult és megfogta ;aroline kezét. -ielőtt a lány elh%zhatta "olna# az if&% ráha&olt és hangos sókot u''antott rá. ;aroline ügyelt rá# hogy ne mosolyog&on# és a "i omte "égül elment# miután meg*gérte# hogy hamarosan "isszatér. – +e "edd sértésnek# a'ám# de az angolok meglehetősen izgulékonynak t(nnek – &egyezte meg ;aroline az elsiető "i omte után néz"e. – -i"el te önd is angol "agy# nem "eszem annak – "ágott egy fintort a'&a. :s akkor ott állt előtte ő 2runnellel az oldalán. ;aroline nem tudta semmibe "enni a 'árost# ahogy ott álltak előtte eltakar"a a kilátást. 2radford mellkasát bámulta# ma&d összeszedte a bá) torságát és felnézett. – !zért &öttünk# mert szeretnénk# ha bemutatna – mondta 2radford mély# "ontatott hangon. 6za"ait a grófhoz intézte# de tekintetét ;aroline)ra függesztette. ;aroline észre"ette# hogy a férfi a szá&át nézi# erre idegesen megned"es*tette az a&kait a nyel"e hegyé"el. 2ra3ton gróf&a készségesen helyeselt. – /ermészetesen. 9nged&e meg# hogy bemutassam a lá) nyomnak# ;aroline -arienek. ;aroline drágám# nagy megtiszteltetés számomra# hogy bemu) tathatlak 2radford her egének és -r. $eorge 2rummelnek. 2radford 2rummelhez fordult. – 9z alkalommal utánad# ha &ól se&tem? – /ermészetesen – bólintott 2rummel. !ztán ;aroline felé fordult és rámosolygott. ! terem) ben elhalkult a zsongás és ;aroline arra gondolt# hogy mindenki a teremben azon igyekszik#

hogy minél többet hall&on a beszélgetésből. 1gy érezte magát# mintha közszemlére tették "ol) na a helyi 'ia on. – +agy megtiszteltetés számomra# hogy megismerhetem. – 2rummel hang&a hi"atalosan sen) gett. Blyan mélyen megha&olt# hogy u&&a hegye a 'adlót érte. !ztán felegyenesedett. – ! gyar) matokról &ött? – kérdezte# közben a lány keze után ny%lt és lassan az a&kához emelte. ! terem) ben le"őkből hangos sóha& szakadt fel a gyengéd gesztus láttán. ;aroline szeme hun ut elége) dettséggel sillogott. :rezte# hogy a'&a öröme átmeleg*ti az ő "érét is. ;sakis ez lehetett az oka# hogy mélyen el'irult. – ?gazán éles elmé&(ségre "all# -r. 2rummel# hogy kitalálta# a gyarmatokról &öttem. – .érem# h*"&on 2eau)nak. 2ár "aló&ában $eorge)nak h*"nak# én &obban ked"elem a be ene) "emet. – :s tényleg $eorge az igazi ne"e? – ;aroline igyekezett nem elne"etni magát. 0iszen ő is 'ont ezt a ne"et a&ánlotta# amikor a férfi meg akarta őrizni az inkognitó&át. -i"el az angol ki) rályt is h*"ták# logikus lé'ésnek t(nt. – ?gen# és é'' nemrégiben &a"asolta egy gyönyör( hölgy# hogy %&ra használ&am# de "isszauta) s*tottam az a&ánlatát – fe&ezte be kis sóha&&al. 2rummel remekül érezte magát a lánnyal# aki megfelelt a kih*"ásnak és nem ne"etett a férfi meg&egyzésein. ;aroline "iszont sürgető "ágyat érzett# hogy egyenl*tsen. – !zt hiszem# "an egy közös barátunk# 2eau. 2rummel za"artan nézett rá# ;aroline ked"esen rámosolygott. – ?gen# -r. 0arold 6mith sokat beszélt önről. @n talán nem is emlékszik már rá# mert az a ked"es ember &ó ide&e már# hogy fel'akolta minden holmi&át és elköltözött a gyarmatokra. !zt mondta# hogy 7ondon t%lA bar) bár neki. ?gen# 'ontosan ezek "oltak a sza"ai. 2rummel és 2radford egymásra néztek# aztán "issza a lányra. -ind a ketten hahotázni kezd) tek# és 2rummelnek még a szemét is meg kellett törölnie a zsebkendő&é"el. – +a# és hogy "an mostanában -r. 6mith? – kérdezte 2radford# miután sikerült %rrá lenni ne) "etésén. ;aroline 2radfordra mosolygott# aztán "isszafordult 2ummelhez. – -it mondhatnék? 6zerin) tem# remekül néz ki. >olt ugyan egy kis gond az egyik lábá"al# de abból# ahogy mozog# %gy látom# hogy tel&esen meggyógyult. – -i ba&a "olt szegény embernek? – kérdezett közbe a gróf. – .ösz"ény – "ágta rá habozás nélkül ;aroline. 2rummel köhögni kezdett és 2radford kénytelen "olt meg"eregetni a hátát. – :"ek óta nem ne"ettem ilyen &ót) ismerte el 2rummel. – 0ölgyem# nagyon örülök# hogy megismerhettem# és

alig "árom# hogy %&ra találkozzunk. – 2rummel ez utóbbit emelt hangon mondta# és ;aroline megértette# hogy ez a környezetnek szól. – 6zeretném megismerni az unokanő"érét is# mielőtt az est "éget ér. ;aroline bólintott és figyelte 2rummel tá"ozását. >égül 2radford felé fordult# közben azt k*) "ánta# bár sak lenne elég bátorsága megkérdezni# hogy nin s)e a férfinak "alami dolga# ami őt is elszól*taná. ! zene %&ra megszólalt# é''en abban a 'illanatban# amikor a'&a be&elentette# hogy elmegy és hoz egy kis 'ezsgőt a márkinak. 2radford engedélyt kért a gróftól# hogy ;aroline)nal tán ol) hasson. ! teremben keringő hang&ai szálltak# és m*g az a'&a beleegyezően bólintott# ;aroline a fe&ét rázta. 2radford tudomást sem "ett a "isszautas*tásról. .ézen fogta és szinte ön után h%zta a tán 'ar) kettre# egészen a terem t%lsó "égéig a ki&árati a&tóhoz. Btt megállt# megfordult és átkarolta a lányt. ;aroline a férfi fekete zakó&ára szegezte a szemét. – +em tudom# hogyan kell keringőzni – suttogta. 2radford el"ette a kezét a lány derekáról és az álla alá ny%l"a felemelte a fe&ét. – ! gomb&aim nem fognak "álaszolni – hang&ában humor bu&kált. – !zt mondtam# hogy nem tudok keringőzni – ismételte meg ;aroline. 2radford keze "égigsi) m*totta az áll alatti érzékeny részt# és a lány érezte# hogy a térde megremeg. – ;sak karol&on át – suttogta 2radford lágy# simogató hangon. 7eha&olt# ar ul kis h*&án össze) ért. ;aroline megrázta a fe&ét. 2radford most sem törődött "ele# és a lány kezét a sa&át "állára tet) te. 0a sak 'ár enti"el felemeli a kezét# ;aroline megérinthette "olna a férfi ha&át. !ztán el) indultak és sak 'örögtek körbe)körbe. !z egyetlen dolog# amire a lány figyelni tudott# az ér) zés# ahogy 2radford a kar&aiban tart&a. 9gyetlen szót sem szóltak# am*g a tán tartott és ;aroline hálás "olt ezért. .ényelmetlenül érezte magát és rendk*"ül bizonytalan "olt. ! férfi keze szinte égette a bőrét a ruhán keresztül. ;aroline ó"atosan felemelte a kezét és kihasználta a lehetőségetJ u&&ai"al "égigsim*totta a selymes barna ha&at. -egle'te# hogy milyen lágy a ta'intása. >isszah%zta a kezét# mielőtt a férfi észre"ehette "olna a merészségét. De mégis észre"ette. ! könnyed# szinte fu"allatszer( érintés nyakának legérzékenyebb 'ont) &án felkorbá solta érzékeit. 0irtelen sürgető "ágyat érzett# hogy felka'&a ;aroline)t és addig sókol&a# am*g őt is elönti a forró "ágy.

;aroline körülnézett és észre"ette# hogy a többi hölgy keze nin s olyan önsan a 'artnere "ál) lán# mint az ö"é. !zonnal le&&ebb engedte kezét# lemásol"a a helyes tartás# aztán fel'illantott 2radfordra. – /%l közel "agyunk egymáshoz – &egyezte meg. – +em szeretném a'ámat ké) nyelmetlen helyzetbe hozni. 2radford azonnal enyh*tett szor*tásán és hagyta# hogy a lány hátrébb lé'&en egy ki sit. !r án sibészes mosoly "illant# ahogy megkérdezte. – 9z az egyetlen oka# amiért nem akar t%l közel kerülni hozzám? – /ermészetesen – "ágta rá ;aroline. 7ába elgyengült és sz*"e %gy dobolt mellkasában# hogy ma&d kiugrott# de a "ilág minden kin séért sem ismerte "olna el# hogyan hat rá a férfi. .erülte 2radford tekintetét és sak akkor t(nt fel neki# hogy a legtöbb nő a teremben bossz%s ar kife) &ezéssel figyeli kette&üket. – 2radford# miért bámulnak ránk *gy azok a nők? – ko káztatott meg egy gyors 'illantást ;aroline. 2radford körülnézett a teremben# aztán "isszafordult a lányhoz. – >alami helytelen dolgot tesz? – kö"etelte a "álaszt ;aroline gyanakodó hangon. 2radford felne"etett. – 6a&nos# nagyon is illedelmesen "iselkedünk – közölte a lánnyal. !z idősebb hölgyek közül nem mindenkinek nyerte el a tetszését az %& tán . ! hagyományos tán) ot egyelőre előnyben részes*tik a keringő"el szemben. – :rtem – bólintott ;aroline. 1&ra fel'illantott és rámosolygott a férfira. – :s ön radikális "agy inkább a hagyományok h*"e? – @n mit gondol? – ,# szerintem sakis radikális lehet – "ágta rá azonnal ;aroline. – 9sküdni mernék# hogy iga) zi ba&ke"erő és sok botrányt okozott már a 7ordok 0ázában. ?gazam "an? 2radford "állat "ont. – -eglehetősen konoknak ismernek# de sakis olyan esetekben# ha az ál) talam támogatott ügy sikere ko kán forog. – :s 'ersze tisztelik is – &elentette ki ;aroline. – 9ngem sak az érdekel# hogy az öröklött *m miatt)e# "agy azért# mert ki"*"ta magának a tiszteletet. 2radford %&ra elne"ette magát. – 9ngem kérdez# hogy "an)e "alamilyen értékem? – $ondol) kodott egy ki sit# mielőtt folytatta "olna. – :s miből gondol&a# hogy tisztelnek? – !bból# ahogy magára néznek – felelte ;aroline. – !z a'ám fundamentalista. 0a még min) dig akt*"an 'olitizálna# "alósz*n(leg minden területen az ellenfele lenne. 2radford# nem hagy) nánk abba ezt a folytonos körözést. /el&esen elszédültem. 2radford azonnal megállt# gyengéden karon fogta a lányt és az erkélya&tó felé "ezette.

– !z a'&a a ön ide&ében sokkal radikálisabbnak szám*tott# mint én "alaha is leszek – &egyezte meg 2radford. 7átta a lányon a megle'ődést. – 8edig *gy "an – folytatta 2radford. – 1gy is) merték# mint az *r ügy ba&nokát. – -ilyen *r ügy? – !z autonómia kérdése – magyarázta 2radford. – 2ár az a'&a nem hitte# hogy az *rek érettek arra# hogy független kormányuk legyen# de har olt azért# hogy ké'"iselői helyet ka'&anak a 'arlamentben# és hogy &a"*tsák ezáltal az életkörülményeiket. ;aroline ámulattal hallgatta 2radford sza"ait. -eg'róbálta ön elé ké'zelni a'&át fiatalon# ahogy az igaznak hitt ügyért har ol. – !'ám olyan gyengéd és barátságos ember. +ehéz el) hinni# amit mond. /ermészetesen hiszek magának – tette hozzá siet"e# nehogy a férfi sértés) nek "agy támadásnak "egye# hogy kételkedik a sza"aiban. 2radford nem tudta abbahagyni a "igyorgást. :szre"ette# hogy milyen gyorsan igyekezett ele) &ét "enni# hogy félreértelmezze sza"ait. >a&on mindig ennyire odafigyel más emberek érzel) meire? ;aroline észre sem "ette# hogy 2radford őt figyeli. !'&ára gondolt. !zon tö'rengett# "a&on miért adta fel a'&a az el"eit. -iért "onult "issza mindentőlA miért "onult "issza magától az élettől? 2radford látta# hogy néhány elszánt ga"allér határozottan felé&ük indul. 1&ra megszólalt a zene és 2radford átkarolta a lányt. +em készült még fel rá# hogy bárkinek is átenged&e. 9mlé) kezett rá# hogy -ilfordnak azt mondta# találkozni akar egyszer a lánnyal azért# hogy ki aztán ki"er&e a fe&éből# de most ez az áll*tása ké'telenségnek t(nt. ;aroline nem ellenkezett# amikor a férfi átkarolta. +em törődött a bossz%s ar kife&ezésekkel sem. 9gyszer(en el"arázsolódott a férfi kar&ai közt# és egész testében reszketni kezdett# ahogy a be éző u&&ak "égigsimogatták a hátát. -ég soha nem érezte ezt egy férfinál sem. /el&esen megza"arodott az erős fizikai "onzalomtól# amit érzett. /isztában "olt "ele# hogy illendően kell "iselkednie# mégis azt "ette észre# hogy sz*"esen töltené az egész estét a férfi kar&aiban. !mikor azon kezdett mélázni# milyen érzés lehet# ha meg sókol&a# tudta# itt az ide&e# hogy ki) "on&a magát a "arázslat alól. – +em szeretemA +em tudta befe&ezni a mondatot. !zt szerette "olna elmondani# hogy nem akar keringőzni# amikor a férfi erőszakosan félbeszak*totta. – +em szereti# ami magá"al történik? ;aroline szeme tágra ny*lt és kis h*&án rábólintott. 6zeren sére még ide&ében észbe ka'ott. – +em értem# mire gondol# uram. – Felesleges tagadnia# ;aroline. >elem is ugyanaz történik.

– >elem semmi sem történik – felelte a lány kimért hangon. – 0a sak az nem# hogy megint elszédültem ennek az állandó 'örgésnek köszönhetően. -eglehetősen meleg is "an itt. +em gondol&a# hogy már é''en eleget tán oltunk? – tette hozzá reménykedő hangon. – ?gen# elég forró itt a le"egő – egyezett bele 2radford. 9gy %&abb kör "égére értek a tán ban és %&ra ott álltak az erkélya&tó előtt. ;aroline megkönnyebbülten mosolygott# azt remél"én# hogy "égre sikerül megszabadulnia a férfitól# de amikor megálltak# 2radford nem engedte el. 0elyette karon fogta és magá"al "onta. -ég mielőtt ;aroline tiltakozhatott "olna az el&árás miatt# a férfi ki"ezette a nyitott a&tón keresztül az é&szakába.

"t#dik fejezet
– !zonnal enged&e el a karomat4 +em lenne szabad egyedül itt kint lennünk – suttogta "ad düh"el ;aroline. 0arag&a szemmel láthatóan nem "olt hatással 2radfordra és nem ingatta annak elszántságát. ! maka s ember egyre sak "onszolta ön után a lányt# és néhány 'ár# akik friss le"egőt sz*"ni &öttek ki a bálteremből# k*"án si tekintettel bámult utánuk. !mint ;aroline észre"ette# hogy a többiek figyelik# abbahagyta a homlokrán olást és igyeke) zett rendezni ar "onásait. 9z nem is "olt könny( feladat# mert minden "ágya az "olt# hogy egy ütéssel földre küld&e 2radford her egét# és aztán néhányszor beler%g&on. 9zek a hölgyhöz egyáltalán nem méltó gondolatok nagy megelégedéssel töltötték el ;aroline)t. 9gy 'er ig sem kételkedett abban# hogy ké'es "éghez"inni ezt a tettet# "agy legalább néhány önző sikerül ki) "ernie 2radfordból# mi"el unokafi"érei megtan*tották rá# hogy lehet ala'osan elked"etlen*teni egy férfit. <ö"idélet( önbiztossága elol"adt# mint a hó az első ta"aszi na'sütésben# amikor rá&ött# hogy még arra sem ké'es# hogy kiszabad*tsa a kezét a férfi szor*tásából. 7ehet# hogy minden önbiz) tosságát 2ostonban fele&tette? – gondolta# miközben engedelmesen kö"ette 2radfordot. !z erkély három oldalról "ette körül a házat# és 2radford addig ment# am*g "égül tel&esen ma) gukra maradtak egy elszigetelt tá"oli sarokban. ! korláton hossz% nyak% ü"egekben# hogy a szél el ne f%&&a őket# néhány gyertya égett. ! nyugtalanul lobogó lángnyel"ek különleges ro) mantikus sz*nt "arázsoltak a balzsamos é&szakába. 2radford megtor'ant a terasz "égén és szembefordult ;aroline)nal. ! közeli gyertya meleg fénysugarat "etett ar ára# meglágy*t"a a kemény "onásokat. – Ggy. -ost remélem# hogy enyém az osztatlan figyelme – kezdte 2radford. – 6emmi ked"em fél 7ondonnal magán osztozni. – +a és most# hogy magáé minden figyelmem# mit fog "elem sinálni?

! férfi mosolygott a kih*"ó hangon. Félelmet és za"art ol"asott ki a lány szemeiből# de lágy hang&a áfolni látszott az előbbieket. 2radfordnak tetszett ;aroline tettetett bátorsága. +em az a t*'us# aki egykönnyen elgyá"ul "agy elá&ul. -éltó ellenfélre talált benne# gondolta 2radford. -a&dnem azt mondta# hogy magáé"á teszi# hisz amióta sak meglátta# k*"án&a őt. ;aroline minden bizonnyal kiol"asta szándékát a szeméből# mert lassan hátrálni kezdett. 2radford gyorsan ele&ét "ette a "issza"onulásnak. -egfogta a lány "állait# érezte a ruha selymes 'uha) ságát az u&&ai alatt és kis h*&án elfeledkezett arról# hogy mit is akart# amikor a lány meg'róbál) ta ellökni. – ,# azt már nem – suttogta. >állánál fog"a ön felé h%zta és ;aroline %gy érezte magát# mint egy tehetetlen báb az erős férfi kezek között. ;sa'dába esett 'illangóként 'illan) tott körbe# 2radford 'edig mosolygott ra&ta. – 9lengedne# kérem? – kérte ;aroline. – !ddig nem# am*g meg nem hallgat – mondta kényelmesen 2radford. 1gy "iselkedett# mint) ha ö"é lenne az egész "ilág. ;aroline nem tudta elre&teni elkeseredését. – @n egy maka s ember4 /el&esen figyelmen k*"ül hagy&a azt a tényt# hogy én egyáltalán nem óha&tok magá"al beszélgetni. – ,# dehogynem óha&t – "ilágos*totta fel 2radford. – >alami za&lik kettőnk között. :rzem# és tudom# hogy ön is érzi. !zt hiszem# ezt nem tagadhat&uk# és minél előbb beismer&ük# annál &obb. +ekem nin s időm olyan ostobaságokra# mint az ud"arlás# ;aroline. :n# ha akarok "ala) mit# el is "eszem. ;aroline igazat mondott. >alóban nem akart egyedül maradni 2radforddal. ! férfi ideges*tet) te. !mikor "ele "olt# el"esztette az önuralmát. 6zándékosan nyersen "iselkedett a férfi"al# de mélyen megdöbbent# amikor az hasonló nyers st*lusban "álaszolt. – :s most %gy döntött# hogy engem akar? – ;aroline hang&a elhalkult# és 2radfordnak le kel) lett ha&olnia# hogy hall&a a lány kérdését. +em "álaszolt# sak állhatatosan nézte őt# hagyta# hogy a szeme mond&on el mindent# amit a lánynak tudnia kell. ;aroline azt ter"ezte# hogy egy szigor% rendreutas*tással helyreteszi a férfit# de hirtelen %gy érezte# hogy megnémult. – -egi&eszti az őszinteségem? – törte meg "égül a sendet 2radford. 0ang&a tel"e "olt gyen) gédséggel. 9ngem nyugtalan*t – ismerte be kényszeredetten – és ezt egyáltalán nem könny( be"allani. Forró tekintetétől még a &ég is megol"adt "olna. ;aroline érezte# ahogy t(z fut át az erein és fogalma sem "olt# hogy mit tegyen. – ?deges*t# ha *gy néz rám – ismerte be "égül# aztán kis sóha&&al meg só"álta a fe&ét. – !zt hiszem# kötelességem figyelmeztetni# ha eléggé felideges*) tem önm# akkor ne"etni kezdek# és akkor lehet# hogy meg fog sértődni.

– ;aroline – "ágott közbe 2radford. – ;sak annyit kérek# hogy ismer&e le# "alami történik kö) zöttünk. – +em is ismer&ük egymást – tiltakozott ;aroline. – 5obban ismerem magát# mint gondolná. – ;aroline szemében hitetlenkedés sillant# ezért nyomatékosan rábólintott a ki&elentésre. – @n h(séges# megb*zható és tel"e szeretettel azok iránt# akik fontosak magának. – 7átta a lány 'irulásából# hogy sikerült za"arba hoznia# de nem törődött "ele. -indenáron el akarta érni# hogy a lány be"all&a érzelmeit. 6emmi más nem szá) m*tott most. – 0onnan tud&a ezeket? – 9mlékszik a na'ra# amikor találkoztunk? +agyon meg "olt i&ed"e# mégis bátran szembe) szállt "elem. 9gyetlen dolog "ezérelte# hogy meg"éd&en egy ismeretlent egy lehetséges "e) szélytől. ! bátorság egy olyan &ellem"onás# amit nagyra értékelek – tette hozzá. +em mosoly) gott már# amint komoly hangon folytatta. – !mikor beszélgettünk# elmondta# mennyire aggó) dik# hogy szégyent hoz a salád&ára azzal# hogy "alami ostobaságot selekszik. -esélt a gyar) matokon maradt rokonairól is# akiket salád&ának tekint és az irántuk érzett h(sége és szerete) te nyil"án"aló "olt. >égül 'edig – "onta le a kö"etkeztetést 2radford – a nagynén&ét mamá) nak h*"ta és sugárzott a szeméből a mély szeretet# amit iránta érez. – 9gy kutya is h(séges# megb*zható és szereti az embert. ;aroline tréfá&ára különös fintor "illant a férfi ar án. – -a este remegett a kar&aimban# amikor tán oltunk. ;sak nem azt akar&a elhitetni "elem# hogy fázott? – ugratta 2radford# mire lány mosollyal "álaszolt. – Fszinte lehet "elem. – !z őszinteség egy olyan "onás# amit különösen tisztelek másokban# mi"el belőlem tel&esen hiányzik – "ágott "issza é"őd"e ;aroline# aztán sóha&t"a folytatta. – +em "agyok "alami megb*zható# ami az *géreteket illeti# és ezen nem tudok seg*teni. -égis – tette hozzá –# ha el is ismerném# hogy "an "alami különleges "onzalom kettőnk között# akkor sem lehetne biztos benne# hogy igazat mondtam)e "agy sem. 2radford "igyorog"a só"álta meg a fe&ét. – !kkor tennünk kell "alamit# hogy bizony*tékot szerezzünk – &a"asolta. 6zeme sillogott az él"ezettől és ;aroline tudta# hogy egy sza"át sem hitte el. 0azudott és a férfi tudta ezt. – :s hogyan bizony*thatnám be# hogy érzek ön iránt "alamit "agy sem? – érdeklődött ;aroli) ne. 0omlokát rán olta a nagy figyelemtől# ugyanakkor 'a&kos fény "illant a szemében# és 2radford tudta# hogy a lány készül "alamire. Cgyanezt a fényt látta meg"illanni köz"etlenül azelőtt# hogy 2rummelt kele' ébe salta "olna. !zon ka'ta magát# hogy feszülten "ár&a a lány kö"etkező lé'ését. – /alán mégis "an egy mód a bizony*tásra. -i lenne# ha leugrana az er)

kélyről? 0a nem sikoltok fel# hogy megáll*tsam# akkor biztos lehet benne# hogy fikar nyit sem törődöm magá"al. – +a# és ha felsikolt? – kun ogott 2radford. – +os# akkor tudni fog&a# hogy mégis érzek "alamit ön iránt. ?gaz# hogy összetöri minden 'or) iká&át# de legalább meglesz a "álasz a kérdésére# nem igaz? 2á&osan mosolygott# és 2radford se&tette# hogy a lány nagyon él"ezi az általa fel"ázolt &elene) tet. – >an más lehetőség is – &a"asolta 2radford. – 9gy olyan# aminek nem esik áldozatul a tes) tem# ami magát annyira aggaszt&a. – 9ngem egyáltalán nem érdekel a teste – sietett ki&elenteni ;aroline. – 9z a beszélgetés 'edig kezd illetlen lenni. -i lesz# ha "alaki meghall bennünket? – -indig ennyire foglalkoztat&a# hogy mit gondolnak mások? – ;sak mióta !ngliába érkeztem – ismerte be ;aroline. – :s ez elég megterhelő számomra. !z illedelmes "iselkedés nagyon kimer*tő tud lenni. 2radford mosolygott a lány őszinteségén. – ;aroline# szeretném meg sókolni# és ezzel elin) tézni a kérdést. ! lány nem mo ant. -egbabonáz"a meredt rá# %gy érezte magát# mint a légy a 'ók háló&á) ban. 2radford mindkét kezét nekitámasztotta a falnak köz"etlenül a fe&e mellett és előreha&olt. – -ilyen romantikus – suttogta ;aroline. – 9lintézni a kérdést? Blyan ez# mint "alami foga) dás? >a&on miért gyötri még? – kérdezte magától ;aroline ki sit bossz%san. ;sak to"ább ront&a a helyzetét. – -eg akar győzni arról# hogy semmi történik köztünk# ugyanakkor nem mer a szemembe nézni és remeg a karomban. ! teste ellentmond a sza"ainak. 7egnagyobb megle'etésére ;aroline rábólintott. – /udom – suttogta szemlesüt"e. ! beismerés örömmel töltötte el 2radfordot# legalább annyira# mint a lány h*"ogató# rózsás a&) kai. +em tudta "isszatartani magát# de megfogadta# hogy lass% lesz. !&ka először sak köny) nyedén megérintette a lány a&kát. ;aroline meg'róbálta elford*tani a fe&ét# de 2radford gyen) géden meghara'ta az alsó a&kát és fog"a tartotta. !ztán %&ra meg sókolta# most már erőseb) ben# és noha megfogadta# hogy sak egy futó sók lesz# egyre &obban és &obban k*"ánta. 6zá&a kiny*lt# és amikor a lány meg'róbált kib%&ni a nyel" lágy meleg h*"ogatása elől# 2radford ke) zé"el kényszer*tette állát le&&ebb. +yel"e el"ette azt# amire teste só"árgott# simogatón felfe) dez"e mindazt a mézet# amit a lány k*nált.

;aroline megdöbben# amikor a férfi nyel"e először megérintette. 6oha nem gondolta "olna# hogy egy férfi *gy is tud sókolni egy nőt. 9lőször "isszahőkölt za"arában# aztán már sak sa) &át elragadtatott zihálását hallotta. +em is 'róbált megáll&t 'aran solni nyel"ének# amint elő) ször sak félénken hozzáér a férfi nyel"éhez# aztán egyre "adabb "ággyal ad&a át magát a sóknak. ! férfi torkából mély# bátor*tó hang tört fel# és ;aroline mindkét kezé"el átölelte a nyakát# hogy közelebb h%zza magához. 2ár ez lehetetlennek t(nt# a sók mélyebb és tüzesebb lett. 2eleka'aszkodott 2radford széles "állába és szinte itta az édes borként köztük áradó él"ezethullámokat. -inél to"ább tartott a sók# 2radford annál többet akart. +yers erő"el kényszer*tette a lányt %&abb mélységekbe. 6oha még nem ka"arta fel# nem ragadta magá"al ennyire egyetlen sók. Blyan sürgető# 'usz) t*tó "ággyal k*"ánta őt# amelyet még egy nő sem ébresztett benne. -inél többet i"ott annak édes a&kairól# annál &obban k*"ánta őt. +yel"e mohón indult %&abb és %&abb támadásra. ;aroli) ne# aki tel&esen el"eszett az érzelmek tengerében# reszketni kezdett és elöntötte a forróság. -egi&edt a kette&ük közt feltörő érzelmek "iharos ere&étől. >égül sikerült elh%zódnia# a falat használ"a támaszul. 7élegzete é''en olyan zilált "olt# mint gondolatai. 9gy tel&es 'er be telt# mire 2radford "isszanyerte az önuralmát. ;aroline a földet bámulta# nehogy a férfi kiol"ashassa szeméből a za"art. 1gy "iselkedett# mint egy könny("ér( nőszemély és azon "*"ódott# mit gondolhat most róla a férfi. – Most mondd azt# hogy nem történik köztünk semmi4 – kö"etelte 2radford. 0ang&a rekedt "olt# de ;aroline bossz%san "ette észre a belőle ki sendülő győzedelmes élt. – +em tagadom# hogy a sók&a egészen kellemes "olt – nézett fel ;aroline# és tekintete %&ra megbabonázta 2radfordot. – !karlak# ;aroline4 – +a# ennyit a ked"es sza"akról# gondolta 2radford egy belső fintorral. Dtkozni kezdte magát dur"aságáért# amikor észre"ette# hogy meg"áltozott a lány ar kife&ezé) se. ;send honolt közöttük# am*g ;aroline a "álaszon gondolkodott. Dühös "olt# de sak magát hi) báztathatta. 1gy reagált egy sókra# mint egy közönséges ut anő. – !kar engem? – kérdezte döbbenten. – 0ogy merészel ilyet mondani nekem? ;sak azért# mert "iszonoztam a sók&át? – .önnyek gyülekeztek a szemében# de t%l zaklatott "olt ahhoz# hogy uralkodni tud&on magán. – +em érdekel# hogy akar engem4 ?dőd sem hagyott 2radfordnak a "álaszra# %gy folytatta. – !zt hiszi# sak mert "agyona és rang&a "an# mindent megka'hat# amit akar? +agyon té"ed# uram# ha azt hiszi# hogy engem sak %gy megka'hat. :n nem "agyok az előkelő társaság tag&a# és egyáltalán nem ny(göznek le az anyagi &a"ak.

– -inden nőt leny(göznek az anyagi &a"ak – morogta 2radford# a tula&don sza"ait ford*t"a a lány ellen. – !zt akar&a mondani# hogy ha megfelelő az ár# akkor minden nőt megka'hat# akit sak akar? – ;aroline felháborodása nem ismert határt# amikor látta# hogy a férfi "állat "on. – Cram# ön megsértett engem4 – -i"el? !zzal# hogy őszinte "oltam? – +em4 !zzal# hogy "alóban hiszi is# amit mond. 9lőbb adom oda önm a maguk $yörgy kirá) lyának# mintsem hogy a magáé legyek. – ;sak mert azt merészeltem mondani# hogy akarom magát# arra a kö"etkeztetésre &utott# hogy szeretőmnek akarom. 6értésnek "eszi# amit szerintem bóknak kellene tekintenie. – 2rad) ford dühös "olt és hagyta# hogy a lány érezze dühének a s%lyát. – De ha ud"arolnék és meg) kérném a kezét? !kkor mit mondana? – -indkét kezé"el ;aroline fe&ét fogta# ar a alig en) tikre "olt a lány ar ától. , igen# tudta ő# hogy mit akar a lány# és ami fokozta ingerültségét# a felismerés# hogy annyira akar&a# hogy ma&dnem kész is megadni neki. – !kkor ugye meg"ál) toztatná a hangnemet? De ;aroline tudatáig sak a férfi első sza"ai &utottak el. – 2ók? -éghogy bóknak kellene te) kintenem? 0ah4 !zt mond&a# hogy "alami történik köztünk# de ez semmi más# mint egyszer( fizikai "onzalom. /ényleg azt hitte# hogy egy "a ak indokkal megszerezhet engem? +em le) szek a felesége4 – &elentette ki határozottan. – !zt mond&a# hogy egy h(séges# megb*zható és szerető asszonyt akar – folytat"a siet"e – de ön egyik tula&donsággal sem di sekedhet. – :s ezt honnan "eszi? – kö"etelte dühösen 2radford. ;aroline t%lságosan fel "olt háborod"a ahhoz# hogy hagy&a magát megféleml*teni a férfi tekin) tetétől. – 9lőször is# azt &a"asolta# hogy legyek a szerető&e# 'usztán azért mert "onzódunk egy) máshoz. – -i másért akarnám a szeretőmül? – 'róbált logikusan ér"elni 2radford. – :s különben sem kértem# hogy legyen a szeretőm4 – ! férfi már ü"öltött# és nem törődött "ele# hogy ki hall&a. – ,# de akarta. -ásodszor# ön t%l önző az *zlésemnek. +em a "onzó külső szám*t# uram. ;sakis olyan férfihoz megyek fér&hez# aki figyelmes és ta'intatos. :s az a "alaki# nem angol lesz. – -i a fene ba&a "an az angolokkal? – ord*totta 2radford. De dühe hirtelen mintegy "arázs) ütésre elt(nt és azon ka'ta magát# hogy &ó*z(en felne"et. !z ?sten szerelmére# hiszen az ango) lok azok# akik meg"etik a gyarmatiakat# s nem ford*t"a4 – 9lfele&ti# hogy történetesen ön is angol?

;aroline %gy döntött# hogy tudomást sem "esz a kérdésről. – ! felső t*zezer legtöbb tag&a nem di sekedhet h(ségé"el – &elentette ki ;aroline. -indent elkö"etett# hogy felbősz*tse a férfit# de tudta# hogy s%fos kudar ot "allott. 2radford ne"etése megza"arta és nehezére esett foly) tatni. ! férfi korábbi dühe sokkal érthetőbb és kezelhetőbb "olt# és ;aroline nem értette a hir) telen hangulat"áltást. – ! legtöbb&ük szembefordult a sa&át királyá"al# amikor annak a legna) gyobb szüksége lett "olna rá&uk. -ég a sa&át fia is meg'róbálta elárulni# és kétségem sin s afelől# hogy %&ra meg'róbál&a ma&d. -ost meg mit ne"et? Fel sem ismeri# ha "alaki inzultál&a? – fe&ezte be ;aroline beszédét elgyötörten. 1gy érezte magát# mint a frissen le"ágott "irág# amit órákra kint fele&tettek a t(ző na'on. – !zt hiszem# most ra&tam a sor – közölte határozottan 2radford. – 9lőször is elmondom# hogy miért akarom magát. – +em érdekel# hogy miért akar – tiltakozott ;aroline# kiles"e a férfi "álla fölött# hogy nem hallgat&a)e "alaki a beszélgetésüket# ma&d "isszanézett ellenfelére. – 9l tudom ké'zelni – foly) tatta suttog"a – abból# ahogy meg sókolt# hogy "ágyikA "ágyik a testemre. – !r a "ér"örös) re "ált# de nem tudott ellene semmit tenni. – +em tagadom# hogy sz*"esen látnám az ágyamban. @n gyönyör(4 – !z most nem fontos – bökte ki ;aroline. 2radford megérezte hangs%lyából# hogy a lány nin s is tisztában azzal# hogy milyen szé'. 9z üd*tő felfedezés "olt számára. ! legtöbb nő fegy"erként használta a külse&ét# hogy elér&e "ele# amit akar. – /ud&a# hogy megne"etettet engem? ;aroline "árta a folytatást# de a férfi hallgatott. – 8ersze# hogy tudom – "ont "állat elkesere) detten. – :''en most fe&ezte be a ne"etést. +em "agyok süket. Feltételezem# hogy a teremben is meghallották a ne"etését – tette még hozzá. – +em magán ne"ettem – győzködte 2radford. ?gyekezett komoly ar ot "ágni# de sikertele) nül. – 0anem magá"al. – !kkor én miért nem ne"ettem? – kérdezte kih*"óan ;aroline. – +e 'róbál&on di'lomatikus lenni "elem. Fölösleges erőfesz*tés. :s ha már ragaszkodik az őszinteséghez# akkor én se hall) gatok el semmit. +em akarok "onzódni magához. Blyan ember "agyok# aki szeret a ön ura lenni# és nem "ágyik arra# hogy bárki is fölébe kereked&en "agy megféleml*tse. 9bből kö"et) kezik# hogy mi"el ön meglehetősen basáskodó és erőszakos# erős és ellenállhatatlan# nem fo) gunk ki&önni egymással. !ttól tartok# hogy "alaki más után kell néznie. >alaki olyat# aki alá) zatos és béket(rő# aki nem bán&a# ha uralkodnak ra&ta. 6zeretné# ha seg*tenék megtalálni ma) gának a megfelelőt? >égül is már adott nekem néhány tám'ontot. – 6zemében %&ra meg"illant

a különleges fény# és 2radford k*"án sian "árta a folytatást. – Blyat akar# aki h(séges# meg) b*zható# szerető ésA ó# igen# ma&dnem elfele&tettem. >alaki# akin ne"etni lehet. – 9lfeledkezett az őszinteségről – figyelmeztette 2radford kis fintorral. -agában azonban mosolygott# mert ;aroline# talán észre sem "ette# de reményt adott neki. 2eismerte# hogy fél tőle. 2radford# ezt %gy ford*totta le magának# hogy ;aroline fél attól# ahogy az ő közelségére reagál. 2radford %&fa&ta önbiztosságot érzett. – /ermészetesen őszintének kell lennie – bólintott beleegyezően ;aroline. – -en&ünk to"ább. 6zőke "agy barna ha&% legyen)e a tökéletes asszony? ! kék "agy a barna szem(eket részes*ti előnyben? @ns "agy ala sony legyen? ;sak mond&a meg# és én bemegyek és körbenézek a te) remben. – 7egyen fekete ha&%# dühösen "illogó kék szemmel# termetre 'edig se nem öns# se nem ala) sony. – 9z én "agyok# de figyelmeztetem# milord# hogy én nem "agyok tökéletes. 6zé' számmal "annak hibáim. – +éhánnyal már tisztában "agyok – felelte 2radford. +em b*rt to"ább ellenállni# gyorsan elő) reha&olt és meg sókolta. Blyan gyorsan történt a dolog# hogy ;aroline "édekezni sem tudott. 9ltasz*totta magától a fér) fit. – /isztában "an a hibáimmal? – kérdezte %gy té"e# mintha a sók meg sem történt "olna. – +em szereti az *reket és az angolokat# alkalmatlan idő'ontokban ne"etgél# meglehetősen he) "es "érmérséklet( és néha olyan kö"etkeztetéseket "on le# amelyek nem igazak. Folytassam? – +em szükséges. De "an egy)két té"edés a felsorolásban. +em gy(lölöm az összes *rt "agy angolt# sak a dur"a embereket. 7ehet# hogy he"es a "érmérsékletem és mindig rosszkor ne) "etek# de dolgozom azon# hogy ki&a"*tsam ezeket a gyengeségeket. ! kö"etkeztetéseim több) nyire helytállóak# de ön t%l gőgös és erőszakos# semhogy beismer&e a hibáit s ettől még szána) lomra méltóbb. – !z őszintesége "alósággal megsemmis*t# az alázatossága 'edig szinte térdre kényszer*t. – 6zélesen "igyorgott# ami komolyan bősz*tette a lányt. 2radford tudta# ha to"ább bosszant&a ;aroline)t# az nem seg*ti elő az ügyét# de egyszer(en nem tudta megállni. :"ek óta nem szóra) kozott ilyen remekül. – +em hinném# hogy létezik olyan ember# aki térdre kényszer*ti magát – mosolygott ;aroline# 2radford meg só"álta a fe&ét. – De él"ezné a helyzetet# nem igaz? – De igaz – helyeselt a lány. – >issza kell mennünk# mielőtt "alakinek hiányozni kezdünk.

2radford biztos*totta# hogy senki sem "ette észre# hogy együtt tá"oztak a teremből. Cgyanak) kor azt is tudta# hogy mostanra a teremben mindenki róluk suttog és találgat. 6emmi sem ke) rülhette el az előkelő hölgyek sasszemét. -%ltbéli ta'asztalatai azt sugallták# hogy a 'letyka máris megindult. ;aroline &ó h*re nem sorbult attól# hogy több figyelmet szentel neki. -égis# biztos "olt ben) ne# hogy a lány "issza akar menni az a'&ához. ;sak még egy 'er et# mondta magának 2rad) ford# sak még egyetlen 'er ig hadd marad&on kettesben "ele. – +em lett "olna szabad sókolóznunk# sem 'edig ilyen bizalmasan beszélgetnünk egymással. +em ismer&ük még annyira egymást# hogy ilyen dolgokról tárgyal&unk – &elentette ki ;aroli) ne. !zt akarta még mondani# hogy reméli# a férfi megfeledkezik erről a beszélgetésről# de 2radford kö"etkező ki&elentése megza"arta. – :n mindent tudok magáról – kérkedett 2radford. – 9gy farmon élt a néniké&é"el és a bá si) ká&á"al az utóbbi tizennégy é"ben. ! bá siká&a hátat ford*tott !ngliának és 2oston lett az iga) zi otthona. !z unokanő"ére# ;harity olyan# mintha a test"ére lenne. +oha fél é""el idősebb magánál# mégis többnyire kö"eti a ön taná sait. !z a'&a# 2ra3ton gróf&a külön nek szám*t# hossz% é"ekig "issza"onultan élt. Egyesen bánik a 'isztollyal# 'edig "olt idő# amikor rosszul lett# ha sak megérintett egy fegy"ert. -i"el ezt gyengeségnek tartotta# addig dolgozott# am*g legyőzte a "iszolygását. 9lég lesz ennyi? 9lhiszi# hogy mindent tudok magáról "agy folytas) sam? – De hát honnan tud&a mindezt? – ámult ;aroline. – !z most nem fontos – hár*totta el 2radford. – De miért?A – Felkeltette az érdeklődésemet – szak*totta félbe 2radford. 0ang&a sendes# de határozott "olt# ar a komollyá "ált# amitől a lány %&ra ideges lett. – ;aroline# én mindig megka'om# amit akarom. 0a ma&d &obban megismer# ön is elfogad&a ma&d. – +em akarom to"ább hallgatni – tiltakozott ;aroline. – 1gy beszél# mint egy elkényeztetett gyermek. 2radfordot nem za"arta a ki&elentés. ;sak "állat "ont# mielőtt "álaszolt "olna. $ondolom# előbb)utóbb hozzá kell szoknia# de közben kénytelen lesz elfogadni. Figyelmeztetem ;aroli) ne# hogy nem győzött le# sak hátráltat a ter"eimben. – 0alottam# hogy !ngliában a fér&ezett hölgyek gyakran tartanak szeretőket – mondta ;aroli) ne. – 9zért &a"asolta# hogy legyek a szerető&e?

– 6oha nem &a"asoltam# hogy legyen a szeretőm. -egint a sa&át fe&e után megy# és té"es kö) "etkeztetéseket "on le. De "alóban "annak olyan hölgyek# akik nem sak a fér&ükkel oszt&ák meg az ágyukat. – !kkor igazán szánalomra méltók. – ;aroline hang&ából düh sendült ki. – +em sak a fér&ü) ket árul&ák el# hanem a szent esküt# amit tettek# is kig%nyol&ák. 2radford nem mutatta# mennyire örül a lány he"es ki&elentésének. >árta a folytatást. – !zt ál) l*t&a# hogy &ól ismer# mégis azzal sérteget# hogy egy kala' alá "esz az angol hölgyikéi"el. @n az# aki té"es kö"etkeztetéseket "on le. 2radford nem tudta kö"etni a lány gondolatmenetét. !r án tisztán látszódott za"ara és ;aroli) ne bossz%sággal "egyes elkeseredettséggel sóha&tott fel. – >árom# hogy bo sánatot kér&en. >álaszul 2radford leha&olt és meg sókolta a fe&e b%b&át. – Figyelmeztetem ;aroline# engem nem lehet eltér*teni a szándékomtól. !z enyém lesz# akár tetszik# akár nem. ;aroline kinyitotta a szá&át# hogy "itába száll&on "ele# aztán rá&ött# hogy semmi értelme. ! fér) fi eltökélte magát# és nin s olyan hatalom# ami ki"erné az elhatározását a fe&éből. – 9z %gy hangzott# mint "alami kih*"ás. – 9z tény – erős*tette meg a férfi ellentmondást nem t(rő hangon. – 0a 'edig ez kih*"ás – suttogta a lány lágyan –# akkor ön az ellenfelem. Figyelmeztetem# milord# sak olyan &átékban "eszek részt# amit meg is nyerek. – :n "iszont azt hiszem# ked"esem# hogy ebben a &átékban mind a ketten győztesek leszünk – suttogta a férfi olyan hangon# hogy ;aroline sz*"e beleremegett. 2radford hossz% sókkal 'e) sételte meg *géretét. – ;aroline# mi a sudát sinálsz itt? – sattant ;harity hang&a# félbeszak*t"a a bensőséges só) kot. – ,# ön az# milord? $ondoltam# hogy ud"arolni fog a kuzinomnak# de nem lenne szabad kettesben lenniük idekint. +em hiszem# hogy ez illendő dolog. ;harity 2radfordra mosolygott# ahogy az elh%zódott ;aroline)tól. – Cgye mondtam neked# ;aroline# hogy tetszel neki? 2radford el"igyorodott# ;aroline 'edig felnyögött. :''en most ka'ták ra&ta félre nem érthető helyzetben# és nem talált egyetlen &ó indokot sem# ami"el meggyőzhetné ;harityt# hogy akara) ta ellenére "ett részt a sókban. !z ég szerelmére# hiszen kar&ai még mindig szorosan ölelik 2radfordot. – 0agy&a abba a "igyorgást és magyarázza meg a helyzetet az unokanő"éremnek – kö"etelte ;aroline# oldalba bök"e a férfit.

– /ermészetesen – készségeskedett 2radford. – 9lőbb azonban enged&e meg# hogy bemutat) kozzam – folytatta komolyságot erőltet"e magára. ;aroline szeme sillogásából látta# hogy mennyire él"ezi a helyzetet# és gyorsan közbea"atkozott. – ;harity# ő 2radford. 9gy her eg – f(zte hozzá utólag. – :s ez egy viszlát-örökre sók "olt# *gy "an# milord? – 9gy "iszlát)holna' sók – "ágott "issza 2radford. -it sem törőd"e ;aroline mind határo) zottabb bökdösésé"el# megfogta ;harity kezét. – +agyon örülök# hogy megismerhetem# ;ha) rity. -iután köl sönösen kiud"ariaskodták magukat# ;harity rátért a lényegre. – +em ismer "élet) lenül egy 8aul 2le hley ne"( férfit? – ;aroline)ra nézett# és unokah%ga bátor*tóan rámosoly) gott. ;aroline tudta# milyen fontos ez ;haritynek és egy kis b(ntudatot érzett# hogy nem seg*) tett többet neki. – De ismerek. ! sendes "álasz nagy izgalmat okozott. ;aroline megragadta a férfi kar&át és meg'róbálta ön felé ford*tani# de erőfesz*tése sak annyi eredménnyel &árt# mintha egy százé"es tölgyet 'ró) bált "olna gyökerestől kiford*tani a helyéből. ! férfi szilárdan tartotta magát. ;harity is igyekezett 2radford figyelmét magára "onni# erőtel&esen rángat"a a másik kar&át. – 7átta mostanában? – kérdezte elakadó hangon. 2radford kar&ánál fog"a ön mellé "onta ;aroline)t# aztán tel&es figyelmé"el ;harity felé for) dult. 0ü"elyku&&a ;aroline tenyerét simogatta# miközben ;harityt magyarázatát hallgatta ar) ról# hogyan találkozott 8aul 2le hley)"el. – -eg tudná mondani# hogy nős)e? – faggatta ;harity. – Blyan hirtelen hagyta el 2ostont# és egyetlen szó nélkül ment el. – +em nős. 0óna'okkal ezelőtt tért "issza a gyarmatokról és most a sa&át házában él 7ondon kül"árosában. !nnyi mondani"aló&a "olt még# 2radford mégis "onakodott folytatni. ;harity reak ió&ából arra kö"etkeztetett# hogy "alamiféle kötelék alakult ki kette&ük között# am*g 8aul 2ostonban "olt. ! lány szeme megtelt könnyel# és ;aroline meg'róbálta kih%zni a kar&át 2radford szor*) tásából# hogy támogatni tud&a unokatest"érét# de a férfi nem engedte. =sebéből egy zsebken) dőt h%zott elő és ;haritynek ny%&totta# aztán azt &a"asolta# hogy tér&en "issza a nagybáty&ához# és meg*gérte# hogy hamarosan kö"eti őt. ;aroline elmosolyodott# amikor meglátta a zsebkendőt. +em "olt ra&ta semmi d*sz "agy si') ke# egyáltalán nem hasonl*tott 2rummel 'ihe'uha zsebkendő&éhez. – 6zerelmes 8aulba?

2radford kérdésére "álaszolni kellett. ;aroline bólintott. – Blyan *géreteket tett# amelyeket aztán nem tartott be – mondta. – @sszetörte ;harity sz*"ét. – 8aul is össze "an tör"e. 2iztos "agyok benne# hogy ő is szereti# különben nem "állalt "olna kötelezettségeket. F igazi %riember. – /é"ed – "itatkozott ;aroline. – ;harity elmondta# hogy 8aul házassági a&ánlatot tett neki# amit ő el is fogadott. !ztán hirtelen elt(nt. 2radford nem engedte el ;aroline kezét# ahogy az a&tó felé sétáltak. – 9lmondom# amit tudok# de nagyon meg kell fontolnia# hogy mennyit és hogyan mond el ;haritynek. !mit mondani készülök# az sak to"ábbi fá&dalmat okozna neki# és azt hiszem# talán &obb lenne# ha megk*) mélnénk a szörny( igazságtól. ;aroline szembefordult 2radforddal# eláll"án előtte az utat. – !kkor mond&a el# és hagy&a# hogy én döntsek. – 8aul megsérült# mialatt 2ostonban "olt. Felrobbant a ha&ó&a. -a&dnem meghalt és olyan sé) rülések szen"edett# amelyek egész életére nyomot hagytak ra&ta. <emete mód&ára él birtokán alig egy órányira innen# és még a rokonainak sem engedi meg# hogy meglátogassák. – /alálkozott "ele? – kérdezte ;aroline. -egdöbbentette a történet és fá&dalmat érzett a két szerelmesért. – ?gen# nem sokkal aztán# hogy "isszatért 7ondonba. !z egyik kar&a megbénult# és az ar át is eltorz*t&ák a sebhelyek. ;aroline lehunyta a szemét és megrázta a fe&ét. – ! legrosszabbakat gondoltam róla# amikor szó nélkül elt(nt# de ;harity soha nem hitte# hogy 8aul önszántából serbenhagyta "olna. – -ély lélegzetet "ett# mielőtt folytatta. – Gr&a le nekem az ar át. +e gondol&a# hogy érzéktelen "agyok# de mindent 'ontosan tudnom kell# hogy eldönthessem# mit mond&ak ;haritynek. 2radford a fe&ét só"álta. – +em figyel rám. 8aul még nekem sem engedi meg# hogy megláto) gassam. 8edig én gyerekkorunk óta ismerem. !z egyik ar a tel&esen megégett# és el"esztette az egyik szemét is. /öbbé már nem &óké'(. – ;harity nem azért szerette# mert &óké'( "olt – áll*totta mély meggyőződéssel ;aroline. – -i <i hmondok nem "agyunk ennyire sekélyesek. 9zt 'róbáltam már korábban is elmagyarázni. +em a külső szám*t. ;harityben &ó"al több "an# mintsem ké'zelné. -egfogta a férfi kezét# oda sem figyel"e arra# hogy mit tesz# és hogy a bizalmas érintés mi) lyen hatással "an 2radfordra. 2radford tisztában "olt "ele# hogy a lány öntudatlanul seleke) dett és sak a sa&át mondani"aló&ára figyelt# mégis %gy érezte# hogy egy kisebb győzelmet ara) tott. !z érintés kezdete "olt "alaminek# és 2radford *gy is értékelte.

?gaz# hogy ké'es "olt érzelmeket ki"áltani a lányból# a sók&át is "iszonozta# de neki kellett kezdeményeznie. De ez az érintés &elké'esnek is felfogható. 2radford azon ka'ta magát# hogy belül boldogan mosolyog. – ! saládban ;harityt 'illangónak be ézik# mert izgatottan sa'ong ide)oda# és olyan szé' is# mint egy 'illangó. De ennek ellenére nagyon erős lány. 6zereti 8aul 2lea hley)t# és nem hi) szem# hogy a sérülések meg"áltoztatnák az érzelmeit. – 6zó"al azt ter"ezi# hogy mindent elmond neki? – nyugtalankodott 2radford. – 8aul a bará) tom# és nem hagyom# hogy még több fá&dalmat okozzanak neki. Ggy is é'' eleget szen"edett. ;aroline bólintott. -egértette a férfi elszántságát és kénytelen "olt elismerni# hogy ford*tott helyzetben ő is ugyan*gy "iselkedne. – 2*znia kell bennem ebben az ügyben4 – kérte. .önnyebb lett "olna# ha azt kéri# hogy ad&a oda neki az összes "agyonát# "agy akár a bal kar) &át. 2*zni egy nőben? 9z lehetetlen4 2radford ar ára "isszatért a kemény# inikus kife&ezés. ;aroline azonnal észre"ette a megfeszülő ar izmokból# a keményen összeszor*tott szá&ból a "áltozást. De mi"el sókolta már ezt a szá&at# érezte annak lágy 'uhaságát# tudta# hogy ez a keménység sak eszköz# hogy a férfi elre&tse igazi érzéseit a zord álar alá. – !bból# ahogy rám néz# azt kell feltételeznem# hogy kérésem nem töltötte el örömmel. 5ól se&tem# hogy nem k*"án megb*zni bennem? 2radford nem "álaszolt# és ;aroline taná stalanul rán olta a homlokát. >égül %gy döntött# hogy e&ti a témát# és elengedte a férfi kezét. – .öszönöm# hogy mesélt nekem 2le hley)ről. – -ielőtt 2radford "isszatarthatta "olna# a nyitott a&tó felé sietett. ! küszöbön megtor'ant és "isszafordult. – :s köszönöm# hogy bo sánatot kért. /udom# hogy milyen nehezére esett. 2radford először bosszankodott# hogy ilyen könnyedén lerázták# de aztán igyekezett a dolog humoros oldalát nézni. +oha ő 2radford her ege# ;aroline <i hmond a leg sekélyebb mér) tékben sin s leny(göz"e ettől a ténytől. +éhány gyors lé'éssel utolérte a lányt és elka'ta a kar&át. – +em is kértem bo sánatot. ;aroline hun ut mosollyal nézett "issza rá. – De megtette "olna# ha több ide&e "an. – !zzal %&ra hátat ford*tott neki# és a tömeget fürkészte. 2radford harsányan felka agott. 0ossz% ide&e nem ne"etett ilyen &ót# még sak nem is mo) solygott é"ek óta. De tudta# hogy ;aroline)nak igaza "an. 0a több ide&e lett "olna# "égül biz) tos bo sánatot kér. De nem sak ebben "olt igaza. !kkor sem té"edett# amikor a szándékairól beszélt. >alósz*n(leg a szerető&é"é tette "olna# tekintet nélkül a kö"etkezményekre# ha a lány ha&landónak mutatkozik. -eggondolatlan "olt# amikor feltételezte# hogy a lány nem különb# mint a többi nő# akit ismer. -ost rá kellett döbbennie# nem árt# ha felül"izsgál&a a helyzetet# és %& ter"et dolgoz ki.

;aroline <i hmond za"arba hozta és ezt nem "olt könny( beismernie. ! lány meg"etette a rang&át és a 'énzét# és 2radford ha&lott rá# hogy el is higgye ezt. 7ehetséges# hogy nem fog&a fel# mit is ny%&that neki? 2radford nem hitte el# hogy ;aroline)t nem érdekli a gazdagság. -égis sak egy nő. De sokkal agyaf%rtabb# mint a legtöbb nő# akit ismert. :s sokkal önfe&(bb. De ő nem hagy&a magát elriasztani. 2ármilyen nagy is a kih*"ás# ő fog győzni4 !zon tö'ren) gett# hogy a lány tisztában "an)e azzal# hogy mi"el akar szembeszállni. +yil"án"aló# hogy nem. 0irtelen rá&ött# hogy dühösen rán ol&a a homlokát. $yorsan semleges ar kife&ezést eről) tetett magára# nehogy illetéktelenek is megse&thessék a benne forrongó gondolatokat. ;aroline ki&elentette# hogy sakis egy előzékeny és ta'intatos férfi lehet a 'ár&a. 2radford tud) ta# hogy meg sem fordulnak ezek a &elzők a fe&ekben# ha róla "an szó. .önyörtelen# dur"a# sz*"telen – ilyeneket suttogtak a háta mögött# ha &ellemezni akarták. +o de előzékeny "agy ta) 'intatos? +em is igazán tudta# hogy mit &elentenek 'ontosan ezek a sza"ak. De meg fog&a fe&) teni# ez sak természetes. 0a lánynak ta'intatra "an szüksége# akkor az ?sten szent ne"ére# meg is fog&a ka'ni. – ?tt "agy hát# kislányom. – 2radford gondolatait ;aroline a'&ának a hang&a szak*totta félbe. – ?gazán nem illik *gy elt(nni4 – 6a&nálom# édesa'ám – nézett a'&ára b(nbánóan ;aroline# és gyors 'uszit nyomott a gróf ar) ára. – Feltartottak – "etett egy 'illantást 2radford felé. – 0át 'ersze# ez érthető# hiszen ez az első bálod. 5ól érzed önd? – kérdezte "árakozó mosoly) lyal a gróf. ;aroline tudta# hogy mit "ár az a'&a# és nem is késett a "álasszal. – 9z az egész sodálatos# és rengeteg érdekes emberrel találkoztam. 6zeméből sak %gy sugárzott a szeretet# ahogy gyengéd tekintettel a'&ára nézett# és 2radford hirtelen k*nzó féltékenységet érzett# lát"a a kette&ük között lé"ő különleges ka' solatot. !nnál figyelemreméltóbbnak találta# mert megtudta# hogy 2ra3ton a gyarmatokra küldte a lányát és nem is látta tizennégy é"e. De a hossz% tá"ollét szemmel láthatóan nem "olt hatással a lány a'&a iránt érzett szeretetére# és 2radford ezt rendk*"ül szokatlannak találta. – /udtam# hogy &ól fogod érezni önd – ragyogott a gróf. – +a és ön# 2radford# él"ezi az estét? – -ielőtt 2radford "álaszolhatott "olna# 2ra3ton már folytatta is. – 5ó kis felfordulást okozott itt ma este. +em s(r(n szokott meg&elenni a társadalmi rendez"ényeken. – !z utóbbi időben elhanyagoltam ez irány% kötelezettségeimet – felelte 2radford. – De %gy döntöttem# hogy ezen "áltoztatni fogok. ! ma este ösztökélően hatott rám – folytatta ;aroli) ne)ra 'illant"a. – <emekül érzem önm.

– D# itt &ön ;harity és a márki. – ! gróf meg"árta# am*g azok ketten satlakoznak hozzá&uk# ma&d 2radfordhoz fordult. – -inden bizonnyal emlékszik !imsmond márki&ára. – ;aroline) nak felt(nt# hogy a'&a most sokkal hi"atalosabb hangot üt meg. /isztelet érződött a hang&ában és ebből ;aroline arra a kö"etkeztetésre &utott# hogy 2radford itt a legrangosabb férfi%. -i"el a férfi a'&ánál és bá siká&ánál is &ó"al fiatalabb "olt# ezért nagyon sodálkozott. 2radford sak bólintott annak &eléül# hogy "alóban emlékszik a márkira. ! kurta bólintás her) egi "olt# egy olyan ember gesztusa# aki tudatában "an a rang&ának és azzal &áró korrekt "isel) kedésnek. ;aroline mosolygott# ön sem tudta "olna megmagyarázni# hogy miért. /etszett neki a férfi méltóságtel&es "iselkedése# %& oldaláról mutatkozott be a férfi. – @rülök# hogy %&ra találkoztuk !imsmond. – <észemről a megtiszteltetés – "iszonozta a márki# aztán a grófhoz fordult. – ! házigazda szeretne "elünk beszélni. – <endben – bólintott a gróf. – -ind&árt "issza&ö"ünk# ;aroline. – 9ngedelmé"el# szeretném bemutatni ;aroline)t -ilfordhurst gróf&ának – "etette közbe 2radford. ;aroline a'&a beleegyező mosollyal bólintott. 2elekarolt ;haritybe és kö"ette a márkit. 2rad) ford ellenkező irányba "ezette ;aroline)t# él&uk a terem legtá"olabbi sarka "olt. -ilford látta barát&át közeledni egy gyönyör( nő"el az oldalán# és azonnal elnézést kért és ott) hagyta beszélgetőtársait. ?ndult# hogy fél%ton találkozzon a 'árral. – ;aroline# enged&e meg# hogy bemutassam a barátomat# Iilliam 6ummerst# -ilfordhurst gróf&át – mondta 2radford hi"atalos hangon. – -ilford# ő lady ;aroline -arie <i hmond# 2ra3ton gróf&ának lánya. – @rülök# hogy megismerhetem – mondta ;aroline sz*"élyesen. 8ukedlizett és közben felmér) te a &óké'( fiatalembert. ?gazi# "eszedelmes sirkefogónak nézett ki kezd"e sibészes moso) lyától egészen a szemében bu&káló hun ut sillogásig. – !z öröm az enyém4 – ha&olt meg -ilford szertartásosan# ma&d rögtön 2radfordhoz fordult. – 6zó"al# ő a gyarmatoktól érkezett hölgy? – ma&d %&ra ;aroline)hoz intézte sza"ait. – :s ugye) bár ez egy "adonat%& estélyi ruha? ! lányt megle'te a kérdés# de azért rábólintott. – ?gen# madam +eH ott szalon&ából "aló. -ilford elégedett kun ogással 'illantott 2radfordra. ;aroline nem értette# mi za&lik kette&ük között# de nem "olt ide&e tö'rengeni ra&ta. ;harity satlakozott a so'orthoz. <ámosolygott a férfiakra.

2radford azonnal bemutatta őt -ilfornak. -ialatt ;harity az élményeiről áradozott# megérke) zett 2ra3ton és 2radford# barát&a szélesedő "igyorá"al mit sem törőd"e# azonnal közölte# hogy szeretne "ele négyszemközt beszélni. !mikor 2radford tá"ozott a gróffal# -ilford friss*tő italok után nézett a hölgyek számára. /o) "ábbra is ;harity "ezette a társalgást# és ;aroline türelmesen mosolygott# ahogy unokanő"ére izgatott fe segését hallgatta. -ilfordot figyelte# aki tel&es figyelmét ;haritynek szentelte# és ;aroline %gy találta# hogy a férfi &ó természet( és szeretetreméltó. – -ióta ismeri 2radfordot? – kérdezte# amikor ;harity elhallgatott. – .is kora óta. Blyan# mintha a test"érem lenne. – -i 'edig# mintha nő"érek lennénk – "etette közbe ;harity. – , ?stenem4 ;sak nem a házi) gazdánk integet nekem? -eg*gértem# hogy ö"é ez a tán . ! korához ké'est igazán "irgon %riember4 0a megbo sátanak. – 6óha&tott# és szoknyá&át megemel"e még odasuttogta ;aroli) ne)nak. – ?mádkozz szegény lábaim é'ségéért4 – azzal mát ott sem "olt. – !dósa "agyok – &elentette ki -ilford# amikor kettesben maradt ;aroline)nal. ! lány megle'őd"e nézett rá és k*"án sian "árta a magyarázatot. – 2rad tel&esen elfele&tette# hogyan kell ne"etni és ön %&ra eszébe &uttatta. – +in s "alami könny( természete# igaz? – mosolygott ;aroline. – <emek megfigyelés – "igyorgott -ilford. – /udtam# hogy ked"elni fogom magát. ;aroline szeme elkerekedett. ! mai este tele "olt megle'etésekkel. 9lőször 2radford sorolta el az élettörténetét# most 'edig kiderül# hogy a barát&a is ismeri. >an egyáltalán olyan a társa) ságban# akinek ő idegen? – 5ó néhány "éleményt hallottam már 2radfordról. -iért olyan különleges esemény# ha moso) lyog? -ilford "állat "ont. – 9ddig nem "olt sok oka ne"etni. – ! "álasz t%l általonos "olt ahhoz# hogy kielég*tse ;aroline k*"án siságát. – !zt hiszem# ön egy nagyon ked"es ember – &elentette ki a lány. – F 'ersze ked"es# én meg nem? – hangzott ;aroline háta mögül. -egle'etten# ugyanakkor örömmel is fordult meg. 2radford állt mögötte. – ?gen. >ehetne néhány le két a barát&ától. 2radford haragosan össze"onta a szemöldökét. -ilford kette&üket figyel"e észre"ette# hogy ;aroline a legke"ésbé sem tart barát&ától. ;aroline)nak eszébe &utott# hogy azt mondta 2radfordnak# sakis előzékeny és ta'intatos férfi) hoz menne feleségül# és hogy ő nem felel meg ennek a k*"ánalomnak. :szre"ette a férfi dühét is# de sak mosolygott ra&ta.

>a sorához szól*tottak# és ;aroline igazán sa&nálta# hogy gyötörheti to"ább komor ellenfelét. 2radford és -ilford is fela&ánlotta a kar&át# de ;aroline mindkettőt "isszautas*totta mond"án# a'&ához és bá siká&ához kell satlakoznia. .örülnézett a teremben a'&a után kutat"a# és meg is látta őt egy nagy sa'at fiatalember között áll"a. 2radford kö"ette a tekintetét és még komo) rabbá "ált. – !bban reménykednek# hogy az a'&án keresztül közelebb kerülnek magához – &elentette ki 2radford felháborodottan# mire a lány "isszafordult és ránézett. – $ondolom# azt ter"ezed# hogy az est hátrale"ő részét ;aroline oldalán töltöd – "igyorgott -ilford. – +em – mordult 2radford. /udta# hogy barát&a sak ugrat&a# de egyre dühösebb lett. – 9nnek ellenére lesz néhány komoly megbeszélésem a legmohóbb urakkal még mielőtt az est "éget ér. -ilford "idám fintorral bókolt ;aroline felé és otthagyta őket. 2radford birtoklón a lányba karolt és az ebédlő felé "ezette. – +em 6tanton gróf&a beszélget ;harity"el? – 9mlékezett a fiatalemberre# akit még az est kez) detén mutattak be neki. – +em. F 6tanton gróf. ;aroline felnézett# mert azt hitte# 2radford ugratni akar&a# de a férfi ar kife&ezése fegyelmezett "olt# semmit sem lehetett leol"asni róla. – De hiszen én is é'' ezt mondtam – &egyezte meg. 2radford gyorsan rá&ött# hogy a lány nem értette meg és elmosolyodott. ! gyengéd mosoly sodálkozásra késztette ;aroline)t. – ! birtokos ragnak külön &elentősége "an – magyarázta. – 0a azt mondom tanton gró!ja# akkor mindenki tud&a# hogy a legönsabb rang% a saládban. De ha %gy mondom# hogy tanton gró!# az azt &elenti# hogy "an a saládnak másik tag&a# aki rangban önsabb nála. – .öszönöm# hogy elmagyarázta – mondta hálás elismeréssel ;aroline. – -i"el magát 2rad) ford her egének h*"&ák# ez azt &elenti# hogy ön a salád első embere? – ?gen – ismerte el 2radford. – De Ihelburne gróf&a# ;anton gróf&a# 6ummertonham márki&a és 2enton "ikomt&a is "agyok. ;aroline kis h*&án eltátotta a szá&át a sodálkozástól a *mek hallatán. – :s lo"ag is? – kérdez) te hitetlenkedő fe& só"álással. – -ég nem. 7o"agi *met sak a király adományozhat# az nem örökölhető. – :rtem – bólintott ;aroline. – 9zek után &oggal gondolhat&a# hogy meglehetősen hiányos a ne"eltségem. De eddig 2ostonban éltem# ahol a *meknek és rangoknak nin s &elentőségük. <áadásul 0enry bá si nem hitte# hogy "alaha is "isszatérek !ngliába. F am%gy sem sokat

adott a *mekre. 1gy tartotta# hogy az embert a sa&át selekedetei ala'&án kell meg*télni# nem 'edig az a'&a "agy nagya'&a tettei után. 9z lehet az oka# hogy nem megfelelően lettem kiok) tat"a a *mekből és rangokból – sóha&totta a lány. – 6em a bá sikám# sem 'edig nem tartottuk fontosnak. 2ra3ton gróf&a satlakozott hozzá&uk# és 2radford kénytelen "olt tá"ozni. – 0olna' folytat&uk a beszélgetést – *gérte# mielőtt b% s%zott. >onakod"a engedte el a lány kar&át# és ahogy elen) gedte# szinte rögtön érezte is a hiányát. – ! na' folyamán meglátogatom. !z édesa'&a megen) gedte. ! "a sora alatt ;aroline a'&á"al szemben# a bá siká&a mellett ült. !mikor a két férfi ;aroline édesany&á"al ka' solatos emlékeit kezdte felemlegetni# a nőét# akit mindketten szerettek# ;a) roline tudta# hogy tel&esen helyreállt a béke kette&ük között. 2radford az asztalhoz k*sérte ;ha) rityt és %&ra elb% s%zott. !r kife&ezése# miközben &óé&szakát k*"ánt# tökéletes iskolázott "olt# de szemében a "idámság szikrái sillogtak. ;aroline elké'zelni sem tudta# mi lehet olyan hu) moros# de hamarosan "álaszt ka'ott. – 9z "olt a legk*nosabb helyzet# amit "alaha is átéltem – kezdte suttog"a ;harity. – !zt hit) tem# a házigazdá"al beszélgetek# de ő közben odébbállt# engem 'edig tel&esen lefoglalt# hogy a többieket figyeltem. !mikor aztán 2radford oda&ött# biztos azt hitte# hogy elmélyült beszél) getés folytatok az egyik sere'es "irággal. ;aroline kis h*&án félrenyelte a 'ezsgőt. -inden ere&ét összeszedte# hogy el ne ne"esse magát# mert tudta# hogy azzal megbántaná ;harity érzéseit. Cnokanő"ére *gy is elég megbántottnak nézett ki. – -it mondott? – kérdezte# miután erőt "ett magán. – 6emmit. ;sak megfogta a karom és ide"ezetett. ?gazi %riember – tette hozzá kis sóha&&al. ;aroline bólintott. !'&ához fordult és elkérte ;harity szemü"egét. +em szólt egy szót sem# de ahogy átny%&totta ;haritynek a szemü"eget# az ar ára "olt *r"a# hogy szerinte fel kellene "en) nie. – 0allottál minden 'letykát a te 2radfordodról? – kezdte %&ra a suttogást ;harity. +em akarta megza"arni bá siká&a és a márki beszélgetését. – F nem az én 2radfordom4 – tiltakozott# de azért nem b*rta megállni és megkérdezte. – -i) lyen 'letykákat? – 6oha nem szokott el&árni semmilyen rendez"ényre. -indenki elké'edt# hogy ma este meg&e) lent itt. <áadásul %gy néz ki# hogy rettenetesen él"ezi is. ! házigazdánk szinte kib%&t a bőré) ből örömében. ;aroline# te tudtad# hogy az édesa'ád é"ek óta "issza"onult a nyil"ánosságtól? -indenki szentül meg "an győződ"e arról# hogy mindkét sodának te "agy az okozó&a.

;aroline)nak eszébe &utott# hogy -ilford azt mondta neki# adósa# amiért %&ra megtan*totta ne) "etni a barát&át. – 9gyszer(en sak elfele&tett# hogyan kell – suttogta "issza ;aroline. Fel'illantott. 2radford gyönyör(s hölgyek gy(r(&ében állt# akik szemérmesen kun ogtak. ;a) roline hirtelen indulatot érzett# lát"án ahogy az ostoba nőszemélyek körbeh*zelgik a férfit. @n sem értette# mitől lett olyan dühös és egyre sak azt magyarázta magának# hogy megkönnyeb) bülést kellene éreznie. Cgyan mi történt "ele? 6zeren sére nem sok ide&e marad ezen té'elődni. ! kö"etkező óra a'&a és bá siká&a barátai"al és ismerősei"el telt el. >oltak köztük nemesek és akadtak rang nélküliek is. ;aroline alig szó) lalt meg# mert attól rettegett# hogy "életlenül rosszul szól*t meg "alakit# és ezzel kimutat&a tu) datlanságát. ;aroline nagyon is oda nem tartozó farmerlánynak érezte magát# ahogy %&ra és %&ra 'ukedli) zett az angol társdalom legelőkelőbb tag&ai előtt. 2emutatták 7ady /illmannek# aki édesa'&a régi barát&a "olt# és mint a fülébe suttogott meg) &egyzésből megtudta# egy időben szemet kis "etett a'&ára. 7ady /illman semmiben sem különbözött a társaságbeli hölgyektől# talán egy ki sit idősebb "olt és teltebb. ;aroline biztos "olt benne# hogy a hölgy a tükör előtt tren*roztat ar izmait ab) ból# ahogy mindig gondosan# szinte megter"ezetten mutatta ki elragadtatását# örömét# érdeklő) dését. ;aroline unalmasnak és mesterkéltnek találta a nőt# és rendk*"ül elkeser*tette a nő eről) tetett bá&a. 9lkeser*tette# mert %gy látta# hogy a'&a el "an ragadtat"a a nőtől. ;aroline arra gondolt# hogy 7ady /illman egy unalmas# fe segő alak# de hirtelen b(ntudat fogta el arra gondol"a# hogy milyen magányos "olt az a'&a hossz% é"eken át. 9lhatározta# hogy az a'&a ked"éért meg'róbál&a megszeretni ezt az ősz ha&%# barna szem( asszonyt# de ha) mar rá&ött# hogy erre ké'telen# különösen akkor# amikor a hölgy mesterkélten ka arászott egy meg&egyzésen# amiben semmi humoros nem "olt. 7ady /illman lánya minden szem'ontból any&a fiatalabb kiadása "olt. 1gy t(nt# ő is sekélyes természet(. <a hel /illman már foglalt# tá&ékoztatta a lady a társaságot# aztán elküldte a gró) fot# hogy ker*tse elő lánya "őlegényét. !lighogy a'&a "isszatért és bemutatta +igel ;restHallt# ;aroline)ban %& érzések támadtak a lány iránt. 9lkezdte sa&nálni őt. +igel ;restHall szeme ra"aszul sillogott# akár sak a rókáé. +em is nézett ;aroline)ra# hanem otrombán rábámult. ! lány rendk*"ül kellemetlenül érezte magát a társaságában és nagyon há) lás "olt# amikor <a hel magá"al i'elte a férfit a tán 'arkettre. ! márkin a fáradtság &elei mutatkoztak# és ;aroline &a"asolta# hogy tér&enek "issza az ebédlő) be egy kis desszertre. !lighogy leültek# meg&elent ;laymere "ikomt és "alósággal könyörgött#

hogy hadd satlakozzon hozzá&uk# ma&d /erren e 6t. 5ames óha&tott bemutatkozni# és ő is az asztalukhoz ült. ;aroline hamar elfáradt abban# hogy egyformán ud"arias legyen mindkét férfihoz# akik a fi) gyelméért "ersengtek. !mikor "életlenül felnézett# 2radfordra esett a tekintete# aki a terem másik "égében állt és őt nézte. 9gy nő szinte ráta'adt és állhatatos szemekkel bámulta. 2radford egy 'ohár bort tartott a kezében és ráemelte# mintha tósztot mondana. ;aroline bó) lintott# és már emelte a 'oharát# hogy "iszonozza a gesztust# amikor a "ikomt előreha&olt és kiütötte a kristály'oharat a kezéből. ! ter*tő tel&esen elázott a 'ezsgőtől# de ;aroline nem fog) lalkozott "ele# mert tel&esen lefoglalta# hogy megnyugtassa a "ikomtot. ! férfi nem győzött bo sánatot kérni# és szinte az őrületbe kergette ;aroline)t. !mikor "égre elhallgatott# ;aroline %&ra fel'illantott és azt kellett látnia# hogy a &elenet nem kis derültséget okozott 2radford her) egének. Fülig ért a szá&a# %gy "igyorgott. ;aroline "álaszul rámosolygott# aztán fe&ét só"ál"a "isszatért az asztal körül folyó beszélge) téshez. 6t. 5ames nem akarta elengedni a kezét# "égül %gy kellett erőszakkal elh%znia. !zt est a "égéhez közeledett. ;aroline átölelte bá siká&át és meg*gérte# legalább tizedszer az) na' este# hogy másna' meglátogat&a# és nála teázik. 9zek után ;harity és ;aroline b% s%t mondtak ismerőseiknek# megköszönték !shford her egének a sodálatos estélyt és tá"oztak. – -it mondott neked 2radford? – kérdezte ;aroline a'&ától# mikor ;harity befe&ezte az árado) zást. – 0olna' meglátogat téged – &elentette ki a'&a elégedetten. – -ondtam neki# hogy ő az ötödik# aki engedélyért folyamodott. 9gy se''et sem örült ennek a h*rnek# nekem elhiheted. – 2radford ud"arol ;aroline)nak – &elentette ki ;harity. – 2iztos "agyok benne# hogy 7ondon férfi lakosságának nagy része sz*"esen lenne a helyében – mosolygott a gróf. – De nem az unokatest"éred az egyetlen# aki felkeltette az érdeklődést. /ömegé"el &öttek a férfiak# akik téged szeretnének látni# ;harity. – ?gazán? – ;harity nagyon örült a h*rnek. – ?gen# holna' meg kell beszélnünk mindegyiket. 6zerintem "irágokat és üd"özlőkártyákat is ka'ni fogtok. ?gaz# hogy már kilen é"e "an annak# hogy én ud"aroltam# de szerintem a szo) kások nem sokat "áltoztak azóta. ! gróf to"ább e setelte# milyen remek lehetőségek# mennyi lehetséges fér&&elölt "ágyik a fi) gyelmükre. !hogy a gróf beszélt# ;harity egyre riadtabb ar al nézte. -ár nyitotta a szá&át# hogy közbeszól&on# de elka'ta ;aroline 'illantását. Cnokatest"ére megrázta a fe&ét# ezzel &e) lez"e# hogy hallgasson. ;aroline nem akarta a'&a örömét elrontani# és alig "árta# hogy kettes) ben marad&on ;harity"el egy komoly beszélgetésre.

;harity felfogta az üzenetet és bólintott# hogy érti. ;aroline meg'róbált a'&ára figyelni# de gondolatai közé befurakodott 2radford ké'e. 0irtelen ;laren e &utott eszébe# a bostoni ud"ar) ló&a. !ztán ;laren e és 2radford ott álltak egymás mellett ;aroline lelki szemei előtt és szinte hallotta magát felnyögni. !z összehasonl*tás ne"etséges "olt. ;laren e még kisfi%# 2radford már érett férfi. ;laren e mindig az %&szülött kis sikókra emlékeztette ;aroline)t# ahogy fur) sán# sután és bizonytalanul setlik)botlik# nem tud"a igazán# hogy mit is akar. 9zzel szemben 2radfordról a ked"en mén&e &utott eszébe. 9rős és élettel teli4 .iállása önbiztosságot és erőt sugároz. >a&on ő is kitartó# mint a mén? -eddig fog kitartani a "ágy# hogy őt birtokol&a? !z összehasonl*tás olyan bizarr "olt# hogy ;aroline bele'irult# és a fáradtság ro"ására *rta a ne) "etséges gondolatokat.

Hatodik fejezet
;aroline %gy döntött# hogy sak reggel beszéli meg ;harity"el 8aul 2lea hley ügyét# amikor már mindketten kialudták a fáradságukat. 2ement ;harity szobá&ába# hogy &ó é&szakát k*"án&on neki. Cnokanő"érét az ágyban ül"e ta) lálta# melléhez szor*totta az egyik 'uha# libatollal töltött kis'árnát és keser"esen belezokogott. – +eked "olt igazad# ;aroline – hü''ögte. – /ényleg nem tisztességes ember. 0a tudnád# mi) lyen gondolatok forognak a fe&emben. 6zeretném# ha "elem &önnél és lelőnéd nekem azt az embert4 ;aroline mosolyog"a ült le mellé. – 9z "alóban kegyetlenség – helyeselt. – De ami 2ley h) ley)t illeti# én té"edtem# nem te. -ostantól kezd"e mindig hallgatni fogok rád# ha férfiakról "an szó. 5ók "oltak a megérzéseid. – -ost "i elsz? – törölte meg a szemét ;harity a kis'árnában és egy ki sit kih%zta magát ül) tében. – 9zek szerint tudsz "alamit# amit én nem. Cgye *gy "an? -ondd el4 – 2lea hley megsebesült a bostoni robbanásban. 9mlékszel arra az é&szakára? /udod# amikor az egész öböl lángokban állt és láttuk a naran ssárga lángnyel"eket a szobánk ablakából. – 0át 'ersze# hogy emlékszem. 5a&# ?stenem4 -ondd már# mi történt "ele4 – ;harity kétségbe) esését lát"a ;aroline gyors sza"akkal beszámolt a történtekről. – :s most mit tegyek? – kérdezte ;harity# amikor unokatest"ére befe&ezte az elbeszélést. – 2radford ön mondta# hogy még a barátainak sem engedi meg# hogy meglátogassák. 6zegény 8aul4 -ennyire szen"edhet4 – 1&ra hü''ögni kezdett# és ;aroline tehetetlennek érezte magát ennyi fá&dalom láttán.

;harity egyre sak zokogott# am*g a 'árná&a tel&esen át nem ázott. ;aroline hallgatta egy ide) ig# "égül %gy érezte# hogy nem b*r&a to"ább. 7ázasan 'róbált "alamiféle ter"et kieszelni# egyik ötletet a másik után "etette el. 2ár sak ne zokogna olyan hangosan ;harity4 :s egyszerre sak összeállt a ké'. <ámosolygott unokanő"érére. – 0a befe&ezted a s*rást# ;ha) rity# azt hiszem# "an itt egy lehetőség. ?gaz# ez azt &elenti# hogy sz*"ességet kell kérnem 2rad) fordtól# de ezen nem lehet seg*teni. – -i a ter"ed? – ragadta meg a kezét ;harity és tiszta erő"el megszor*totta. +oha unokanő"é) re kis termet(# a szor*tása 0erkules ere&é"el "etekszik# gondolta ;aroline. – 9l kell érni# hogy kettesben marad& 8aullal és meggyőzd őt# hogy őszintén szereted. -ert hi) szen szereted# ugye? ;harity olyan he"esen bólintott# hogy ha&a kibomlott a szalagból és ar ába hullott. – 2radford el fog&a intézni# hogy fogad&on minket – dédelgette ter"ét ;aroline. – 9zt én elin) tézem. ! többi már ra&tad m%lik# ;harity. De a ter"em szerint nagyon nehéz szere' "ér rád. +em "iselkedhetsz ked"esen "agy megértően. !z mindent tönkretenne. – +em értem – ismerte el gondterhelt ar al ;harity. – 9mlékszel arra a reggelre# amikor önmmal hoztam 2en&amint? – ?gen. 0alálra rémültem# amikor besétáltam a konyhába és ott ült késsel a kezében. – De nem mutattad ki a félelmed# és a fi"éreid sem. 9mlékszel# ;aimen bemutatkozott és azon erősködött# hogy kezet rázzon "ele? – ?gen# de mi köze ennek 8aulhoz? – 9ngedd# hogy befe&ezzem. 2en&amin rettenetesen bizalmatlan "olt# de mi mindnyá&an %gy tettünk# mintha a "ilág legtermészetesebb dolga "olna# hogy ott ül a konyhánkban. !ztán be) &ött mama# ránézett és azonnal ki&elentette# hogy bekötözi a sebeit. 6zegény 2ennek esélye sem maradt. -ama bekötözte# megetette és bedugta az ágyba# mielőtt még megmukkanhatott "olna. 0a emlékezetem nem sal# "égig gör sösen szorongatta a kést. 0a engem kérdezel# szerintem "ele is aludt az első na'okban. ;aroline mosolyog"a gondolt "issza nagynén&e könyörületességére# ma&d folytatta. – +a már most# ha hagyod# hogy 8aul meglássaA %gy értem# ha sak a legkisebb könyörületességet "agy sa&nálatot is mutatod# az mindent elront. – ;aroline to"ább magyarázott és mire befe&ez) te# magát is sikerült meggyőznie# hogy ter"e m(ködni fog. -ég "agy egy órát beszélgettek# "égül ;aroline ki&elentette# hogy ide&e le'ihenniük. – De még meg sem beszéltük# hogy neked hogy tetszett az estély# ;aroline. 9l kell mondanom az összes bókot# amit rólad hallottam. ?gazán nagy felz%dulást keltettél. !z összes hölgy rád irigykedett. :s minden férfi azon igyekezett# hogy a'ádon keresztül kieszközöl&e a bemutatko)

zást. /udtad? 5a&# annyi mesélni"alóm "an4 /udtad# hogy Franklin bá sikád is ott "olt és még sak oda sem ment# hogy bemutatkozzon? ?gen# ő is ott "olt – folytatta ;harity siet"e. – :s a bá sikád# a márki# mi soda ked"es öreg%r4 F mutatta meg nekem Franklint# még integetett is# hogy magára "on&a a figyelmét# de Franklin hátat ford*tott nekünk és elsétált. – 7ehet# hogy észre sem "ett benneteket – "élte ;aroline. – ?gaz# hogy nem "olt ra&tam a szemü"egem# de *gy is láttam# hogy milyen haragos az ar a. +em "olt olyan messze tőlünk. +agyon fur sán "iselkedett# de már többször is mondtad# hogy az angolok olyan fur sák tudnak lenni# szó"al ezent%l ezt a szót fogom használni# ha egy férfi ilyen dur"án "iselkedik. – >alóban fur sa – ismerte el ;aroline. – :n nem találkoztam "ele# és biztos azt gondolodA – -ondtam már neked# hogy mindenki azt mondta# hogy 2radford nem szokott estélyekre &ár) ni? 6zerintem# ma este sak azért &ött el# mert tudta# hogy te is ott leszel. +e rázd itt nekem a fe&ed4 – dörrent rá ;harity. – -ondtam én# hogy ud"arolni fog neked. :'' az imént mondtad# hogy b*zni fogsz az ösztöneimben# ha férfiakról "an szó. 9mlékszel? -ost aztán le kell nyel) ned a keser( 'irulát# és el kell ismerned# hogy te is "onzódsz hozzá. !z ?sten szerelmére# ;a) roline# ott találtalak benneteket sókolóz"a az erkélyen. -ellesleg látom# hogy nézel rá# ami) kor azt hiszed# hogy senki nem lát. – 9nnyire nyil"án"aló "olt a "iselkedésem? – kérdezte meg mélységes döbbenettel ;aroline. – ;sak nekem# mert én &ól ismerlek – nyugtatta meg ;harity. – >alóban tetszik nekem – ismerte be ;aroline. – De ez nagyon idegessé tesz. ;harity rámosolygott és anyásan meg"eregette a kezét. – ;harity# amióta !ngliába érkeztem# minden hitem és meggyőződésem a "isszá&ára fordult. 1gy érzem önm# mint akit fe&tetőre áll*tottak. !mikor ide&öttünk# szentül meg "oltam győződ) "e# hogy hamarosan "isszatérek 2ostonba. 9mlékszel? -ég di sekedtem is "ele. -ost "iszont beletörődtem# hogy egész életemben itt fogok élni. :s amikor először találkoztam 2radford) dal# azt hittem# hogy erőszakos# dur"a fráter# most 'edig kénytelen "agyok beismerni# hogy mennyire ked"elem őt4 -i ba&om lehet? – !zt hiszem# h%go skám# hogy lassan megtanulsz alkalmazkodni# megha&olni. ;sak ennyi. /e sohasem kötöttél kom'romisszumokat. 6zerintem 'edig# ez az asszonnyá "álás folyamatá) nak része. ;aroline elkeseredett ar al bámult ön elé. ;harity sak ne"etett ra&ta. – /udom# hogy most szörnyen okoskodónak tartasz# de szerintem szerelmes "agy# 7ynnie. 9z biztos. +e nézz rám ilyen rémülten4 9z még nem a "ilág "ége.

– :n ebben nem "agyok olyan biztos – morogta ;aroline. Felállt és nagyot ny%&tózott. – !lud& &ól# ;harity4 0a&nali három "olt már# mire ;aroline is ágyba b%&t. Fe&ében kérdések zsongtak# és mind) egyik 2radfordhoz ka' solódott. -iért szám*t akkora sodának# hogy elmosolyodott? 9l ne fele&tse ma&d megkérdezni tőle4 >égül álomba merült# a&kain mosoly &átszott.

;aroline korán ébredt# mint mindig és rendk*"ül elégedetlen "olt magá"al. !lig négy órát aludt és szemei alatt fekete karikák árulkodtak fáradságáról. .önny(# bézssz*n( ruhát "ett fel# ha&át hátrafogta egy szalaggal és elindult# hogy felha&tson egy 'ohár teát. !z ebédlő üresen kongott# teának nyoma sem "olt. ;aroline to"ábbhaladt a hossz% folyosón és "égül rábukkant a konyhára. 9gy nő ült a t(zhely mellett# ;aroline %gy gondolta# ő lehet a szaká snő. ;aroline bemutatkozott# aztán körülnézett a tágas helyiségben. 9lké'edten "ette szemügyre a koszos falakat# a 'oros 'adlót és érezte# hogy egyre dühösebb lesz. – -arie a ne"em – mondta a szaká snő. – 9z az első hetem itt. 7átom az ar án# hogy nem tet) szik magának ez a rendetlenség# de nem "olt még időm kitakar*tani. – 0ang&a ellenségesen sengett. ;aroline szigor%an nézett rá és a szaká snő "iselkedése lassan meg"áltozott. – 7eg&obb# ha rögtön megtud&a a másik ba&t is. -egint elégettem a h%st. – ! nő hang&ában most semmi gy(löletet nem lehetett felfedezni. – 9z a hely koszos – mutatott rá ;aroline. – ! kenyér olyan kemény# hogy nin s ember# aki elrág&a – folytatta a nő. – 9l fognak bo sáta) ni# és akkor mihez kezdek? – 6*rni kezdett# és koszos köténye sarkát használta# hogy megtö) röl&e a szemét. ;aroline nem tudta# mit mond&on. – +em magyarázták el# mi lesz a feladata# mielőtt alkalmazták? – kérdezte "égül. .érdése sak ola& "olt a t(zre# a nő még hangosabban zokogott. – +yugod&on meg4 – szólt rá éles hangon ;aroline# ez megtette a hatását. ! szaká snő "ett né) hány mély lélegzetet. – 0azudtam és /oby seg*tett a 'a'*rokban – ismerte be. – /udom# hogy ez nem "olt be süle) tes dolog# kisasszony# de égető szükségem "olt "alamilyen munkára# és semmi &obbat nem tudtam kigondolni. /oby keresete nem elég ahhoz# hogy megél&ünk és "alami kereset után kellett néznem# hogy etetni tud&uk a ki si .irbyt.

– .i soda /oby és .irby? – kérdezte enyhébb hangon ;aroline. -arie most tel&esen őszinté) nek t(nt# mint aki tisztában "an azzal# hogy salást kö"etett el és szán&a)bán&a b(nét. ;aroline megsa&nálta a nőt. – /oby a fér&em és .irby a kisfiam. :n szoktam nekik főzni# és nem szoktak 'anaszkodni. !rra gondoltam# hogy a gróf igényeit is ki tudom elég*teni. De most biztosan el fognak bo sá) tani és akkor mihez kezdek? ;aroline néhány 'er ig -arie)t tanulmányozta. 9gy erős# de elég so"ány nőt látott ön előtt# de %gy "élte# azért ilyen so"ány# mert nem tud&a megenni a sa&át főzt&ét. – 9lmond&a az édesa'&ának# kisasszony? – sa"argatta za"artan a kötényét a nő. – /alán akad itt "alami megoldás. -ennyire szeretné megtartani ezt az állást? – 2ármit megtennék# kisasszony# bármit4 – &elentette ki siet"e -arie. 6zemében mohó fény sillant# és ;aroline arra gondolt# hogy ez a nő alig "alami"el idősebb# mint ő. 2őrét nem s%) f*totta rán # de szeme öreg és fáradt "olt. – /alálkozott már a barátommal# 2en&aminnel# ugye? -arie bólintott. – !zt mondták# ő "igyáz a kisasszony biztonságára. 1gy látszik a'&a "agy 2en&amin beszélt már a ka' solatukról. – ?gen# *gy "an – mondta. – De 2en&amin meglehetősen ügyes a konyhában is. -egkérem# hogy néhány na'ig ő főzzön# ön meg figyeli és tanul. -arie %&ra bólintott és meg*gérte# hogy mindent megtesz# amit 2en&amin mond neki. 2en&amin mosolygott# amikor ;aroline elmagyarázta neki a helyzetet# és sak annyit mondott# hogy sz*"esen seg*t. ;aroline sohasem a&ánlotta "olna fel# hogy legalább részben "egye át a konyhai kötelességeket# ha nem tudta "olna# hogy 2en&aminnek mekkora él"ezetet okoz a fő) zés. -ire -arie és 2en&amin megosztoztak a konyhai teendőkön# %gy t(nt# minden rendbe &ött. -arie alázatosan és hálásan "iselkedett# 2en&amin 'edig %gy tett# mintha ott sem lenne. ;aro) line magára hagyta a 'árost és egy sésze frissen főzött teá"al az ebédlőbe indult# hogy meg) "ár&a a'&át. 2ra3ton gróf&a egy órá"al később lé'ett be az ebédlőbe. ;aroline "ele maradt# mialatt a'&a el) fogyasztotta# sa&át sza"ai szerint# élete legfinomabb reggeli&ét. !zután együtt átnézték az az) na' reggel érkezett üzeneteket. ;aroline)t elárasztották "irággal és azonnali látogatásért kö) nyörgő le"elekkel. – -ondtam már# hogy 2radford her ege ma délután megtisztel látogatásá"al? – kérdezte a gróf.

– .ettőkor – sóha&tott ;aroline# keze öntudatlanul ha&á"al kezdett babrálni. – .e"esebb# mint két óra "an már sak. !zonnal át kell öltöznöm4 !'&a bólintott# ma&d utána kiáltott. – -a este ;laymere "ikomthoz és salád&ához "agyunk hi) "atalosak "a sorára. ;aroline megtor'ant az a&tónál. – ;laymere nem az a fur sa %riember# aki"el tegna' este is) merkedtem meg? !'&a igenlő bólintására ;aroline égnek emelte a szemét. – !kkor ma este nem szabad fel"en) nem az elefánt sontsz*n( ruhámat. 2iztos le fog önteni "alami"el. -ilyen kár# hogy a fekete nin s di"atban4 – szólt még "issza. 2radford tizenöt 'er et késett. ;aroline fel)alá &árkált a szalonban. 0allotta# ahogy a&tót nyit és üd"özli a keg"elmes urat# !ztán feltárult a szalon a&ta&a és ott állt ő. Fantasztikusan nézett ki lo"agló ruhá&ában. 6zar"asbőr nadrág&a ugyanolyan elegánsan simult rá# mint legutóbb# és ;aroline azon ka'ta magát# hogy mosolyog örömében# ahogy a &óké'(# "eszedelmesen "onzó férfit nézi. ;sokoládébarna kabát&a sak még &obban kiemelte a nyaksál "ak*tó fehérségét. @ns szár% sizmá&a tükörfényesen sillogott# és ;aroline biztos "olt abban# ha most leha&olna# meglátná magát benne. ! férfi nyil"án"alóan nagy gondot ford*tott a meg&elenésére# de ő sem ke"esebbet# ismerte be magának ;aroline. 7e"endula sz*n(# egészen rö"id# &a'ánu&&% ruhát "iselt# szögletes nyak"o) nalát sötétebb kék sá" szegélyezte. -argaret -ary be sa"arta a ha&át# ma&d a loknikat hátul összefogta# sak néhány ha&fürt göndörödött bá&osan az ar a körül. ;aroline sak nézte 2radfordot# és a férfi sem tudta le"enni róla a szemét. >égül ;aroline ész) be ka'ott# szoknyá&a szegélyét megemel"e ki"illantotta kék bőr i'ő&ét és 'ukedlizett. – 9lké) sett# milord. 9lárul&a# mi tartóztatta fel? ! lány ny*ltsága mosolyt salt 2radford a&kaira. – @n 'edig sietett. >agy nem tudta# hogy egy hölgy legalább h%sz 'er ig hagy&a e'ekedni a lo"ag&át# nehogy azt a látszatot keltse# hogy na) gyon is "árta a találkozást? – :s ön a lo"agom? – érdeklődött ;aroline a férfi felé sétál"a. 2radford látta# hogy lány szemében hun ut fény sillan# és önkéntelenül bólintott. – :s ön na) gyon "árta már a találkozást? – /ermészetesen. -egtudtam# hogy ön nagyon gazdag és tiszteletre méltó %riember# nem so) da hát# hogy alig "ártam már az %&abb találkozást. >agy nem ezt gondol&a rólam? – ;aroline) nak ne"etnie kellett a férfi ar kife&ezése láttán. 2radford szemmel láthatóan kényelmetlenül érezte magát. – -ég nem is üd"özöltem# és máris ugrat – sóha&tott egy nagyot 2radford.

– De hiszen é'' most üd"özöltük egymást – mondott ellent ;aroline. ! mosoly lassan lefa) gyott az ar áról# amikor a her eg sebes lé'tekkel megindult felé. $yorsan hátrálni kezdett# és talán sikerült is "olna elkerülnie# hogy megfog&ák# ha a kana'é nem áll a "issza"onulása %t&á) ba. 2radford megfogta a lány "állait# és lassan magához h%zta. 6zándéka nyil"án"aló "olt# és ;a) roline minden ere&é"el igyekezett ellökni# mi"el a "állai fölött átnéz"e látta# hogy nyit"a az a&tó. /udta# hogy édesa'&a bármikor belé'het# mert Deighton már elment szólni neki# hogy 2radford megérkezett. +em szerette "olna# ha a'&a ilyen kom'romittáló helyzetben talál&a. – !z a'ámA ) +em tudta befe&ezni. 2radford szá&a le sa'ott rá és a szen"edélyes sók el) mosta az ellenállását# sőt a &ózan eszét is. !zonnal reagált# a férfi ar át két tenyere közé fog"a he"esen "iszonozta a sókot# és amikor 2radford hátralé'ett# ;aroline salódottságot érzett. :rzései kiültek az ar ára is# mert 2radford felne"etett. – -iért nem %gy sókol meg# mint tegna' é&&el? – kérdezte ;aroline. :szre"ette# hogy keze még mindig 2radford ar át érinti# és gyorsan leengedte. – -ert ha még egyszer $g" sókolom meg# akkor nem tudok és ne is akarok megállni. ?sme) rem a korlátaimat – tette még hozzá. – !zt mond&a# ha akarnám# el tudnám érni# hogy el"esz*tse az önuralmát? – sodálkozott tágra ny*lt szemmel ;aroline és 2radfordnak %&ra sak az &utott eszébe# hogy milyen ártatlan a lány. ;sak ugratni akarta és nem is se&ti# hogy telibe talált. 9ttől a lánytól tényleg el tudná "esz*teni az önuralmát. – -i"el nem "álaszolt a kérdésemre# feltételezem# hogy igazam "olt – ne"etett ;aroline# két kezét össze sa'"a sikkesen odalé'kedett a már"ánykandalló közelében álló öns támlá&% ka) rosszékhez. – 9z "iszont hatalmat ad ön felett. Ggy "an# milord? 8edig sak fele akkora "a) gyok# mint ön. 2radford leült a másik karosszékbe és kiny%&totta izmos lábait. 9gyik lábát át"etett a másikon és komolyan fontolóra "ette# mit "álaszol&on ;aroline)nak. 9gy hossz% 'er ig tö'rengőn fi) gyelte a lányt. – <endben – sóha&tott megadóan ;aroline. – 9zek szerint nin s ked"e a tréfálkozáshoz. /alán &obb is# mert szeretnék kérni "alamit# mielőtt édesa'ám meg&elenik. 9gy a'ró sz*"ességet kér) nék# 2radford# és ha beleegyezik# egész életemben az adósa leszek. – ;aroline összekul solta a kezét az ölében és "árta 2radford "álaszát. – 9gész életében? – h%zta fel a férfi a szemöldökét. – 9lég hossz% idő egy adósság törlesztésé) re.

– 9gy ki sit t%loztam – ismerte be ;aroline. – 6zeretném# ha elk*sérné ;harityt és engem 8aul 2lea hley)hez és kieszközölné# hogy találkozhassunk. 2radford megrázta a fe&ét. 6a&nálta# hogy el kell utas*tania a lányt. – 9bbe 8aul soha nem egyezne bele. – +em)nem# félreértett – mondta ;aroline fel'attan"a és &árkálni kezdett a szobában. – 8aul) nak nem szabad tudnia arról# hogy &ö"ünk. !kkor biztos nemet mond. !z a ter"em# hogy megle'&ük őt. – -egtor'ant 2radford előtt és rámosolygott. –+agyon egyszer( – &elentette ki. !mikor 2radford %&ra rán olni kezdte a homlokát# elkeseredettséget érzett. !z a'&a bármelyik 'illanatban belé'het# és még azelőtt meg akart egyezni a férfi"al# mielőtt ez bekö"etkezik. ;s*'őre tette a kezét. – ! ter"em – magyarázta. – ;sak az unokanő"éremre gondolokA és 8a) ulra# természetesen. ;sak azt teszem# ami mindkettő&üknek a leg&obb. 9rre a ki&elentésre 2radford ne"etni kezdett. – :s sak ön tud&a# hogy mi a leg&obb nekik? – kérdezte# mikor sikerült abbahagynia a ne"etést. – -indig kine"et – mormolta ;aroline elkeseredetten. -eghallotta a'&a lé'teit# ezért siet"e kérlelni kezdte. – .érem# egyezzen bele4 2*znia kell bennem4 /udom# hogy mit teszek. 9z igazán előzékeny dolog lenne magától4 ;aroline érezte# hogy %gy hangzik# mintha könyörögne. .ih%zta magát és reményei szerint határozott 'illantást "etett a férfira. – +em tud eltántor*tani# legfel&ebb késleltetni – sziszegte. 2radford sa&át sza"ait ismételte# amit előző este mondott neki# igaz# egészen más ügyben. ! gróf belé'ett a szalonba és mosolygott. 2radford ne"etett és ;aroline is szemmel láthatóan &ól érezte magát. ! kö"etkező óra közna'i beszélgetéssel telt el. ;aroline a'&a nem szándéko) zott 2radford előtt tá"ozni# *gy ;aroline)nak reménye sem "olt# hogy kettesben marad&on a her eggel. !'a és lánya egészen a be&árati a&tóig k*sérte 2radfordot. – >árom az üzenetét – mondta él) zatosan ;aroline. – 7egkésőbb holna' reggelig – f(zte hozzá –# "agy különben kénytelen le) szek más egyezséget kötni. – 9l&ön ma este ;laymere 'arti&ára? – kérdezte a gróf 2radfordot. – :rdekesnek *gérkezik. ! kis ;larissa fog zongorázni# a h%ga 'edig énekel. 2radford elké'zelni sem tudott nagyobb mulatságot. – :n mindenesetre a szaká snő kötényét "eszem fel# nehogy a "ikomt tönkretegye a ruhámat – "etette közbe ;aroline. !'&a feddően nézett rá# amiből kitalálhatta# hogy meg&egyzése nem "olt é''en helyén"aló. =a"artan sütötte le a szemét. -eg kell tanulnia befogni a szá&át# gon) dolta. 1risten# sak nem "álik ő is olyan fe segőgé''é# mint ;harity# aki mindent kimond# ami eszébe &ut.

2radford értékelte a humort. – Btt leszünk -ilforddal – *gérte# miközben azon gondolkodott# hogyan sikar&on ki ;laymere)ből egy megh*"ót. /udta# hogy a "ikomt ud"arolni akar ;aroli) ne)nak. 9zt 'ersze semmi esetre sem engedhette. ;aroline <i hmond senki másé nem lehet# sakis 5ered -ar us 2entoné4

– -inden 'arti a lefek"ési idő után kezdődik? – ás*tott ;aroline. ! hintó ringatása elálmos*) totta. – -ert koránkelő "agy – mutatott rá ;harity. – :n délig aludtam és remekül érzem önm. ;a) roline# si'kedd meg %&ra az ar odat# olyan sá'adt "agy – tette hozzá. ;aroline ás*t"a tett eleget a felszól*tásnak. – 2iztos "agyok benne# hogy nagyszer(en fogtok szórakozni ma este – &elentette ki a gróf. – ;laymere)ék nagyon ked"esek. -ondtam már# hogy "ikomt kish%gai fognak énekelni? ;aroline bólintott. 7ehunyta a szemét és az %t hátrale"ő részén %gy hallgatta a'&a és unoka) test"ére beszélgetését. ;harity"el madarat lehetett "olna fogatni# mi"el délután üzenet &ött 2radfordtól. !zt *rta# hogy másna' t*zkor értük &ön és elk*séri őket 2lea hley)hez. !z utolsó sorban még megkérdezteK 9z elég figyelmesség az ön szerint? 2radford üzenetének megérkezése után ;aroline bea"atta édesa'&át# elmagyaráz"a neki a helyzetet. ! gróf elengedte őket# de figyelmeztette# hogy egyre otthon legyenek# mert teára hi) "atalosak a bá siká&ához. 2radford még nem érkezett meg a 'artira# amikor ;laymere)ékhez értek# és ;aroline elkesere) dett. ! "ikomt tel&esen lefoglalta# ráadásul állandóan résen kellett lennie. ! férfi többször is a lábára lé'ett és állandó bo sánatkérései fá&dalmasabbak "oltak# mint a lábsérülés. ! "ikomt egyszer(en nem "ette észre# hol a határ és t%lf(tött ked"essége az őrületbe kergette a lányt. 2radford alig egy 'er el az előadás kezdete előtt érkezett. ;aroline már leült a hátsó sorba a'&á"al és ;harity"el a két oldalán. +em "életlenül rendezte *gy. 6zinte kényszer*tette őket# hogy a két oldalán foglal&anak helyet# nehogy a "ikomt mellé ülhessen. ! kis ;larissa legalább h%sz kiló t%ls%llyal di sekedhetett. 0ossz% ideig készülődött# mielőtt elkezdte "olna a &átékot# ma&d amikor "égre bele"ágott# rögtön el is rontotta. 1&ra és %&ra kezdte# m*g "égül ;aroline el"étette a számolást. 6zegény kislány minden tőle telhetőt meg) tett# de még ez is ke"ésnek bizonyult. ;aroline lehunyta a szemét és %gy 'róbált odafigyelni a &átékra. >égül mély álomba merült.

2radford a falnak támaszkod"a áll a terem t%lsó "égében és azon igyekezett# hogy ar án sem) miféle érzelem ne tükröződ&ön. -egfogadta# hogy ha az a lány még egyszer %&ra kezdi# akkor odamegy ;aroline)hoz# megfog&a és ki"onszol&a innen. -ilford lé'ett a terembe. -egkerült egy so'ortot és odament barát&a mellé. – -it fintorogsz? – kérdezte halk hangon# hogy ne za"ar&a a ;laymere gyereket. – !zon# hogy itt szen"edek# ahogy ez a kölyök meggyilkol&a -ozartot ahelyett# hogy ;aroline mellett lennék – ismerte be 2radford. – :s ő hol "an? – nézett körül fürkész"e a teremben -ilford. 2radford az utolsó felé 'illantott és felne"etett. !r ok fordultak felé# mire ő üd"özlően bólin) tott felé&ük# miközben meg'róbált unott kife&ezést erőltetni az ar ára. – Btt ül az utolsósor kö) ze'én és alszik. – 9z igen – kun ogott -ilford. – Bkos lány4 ;aroline átaludta a kis ;larissa bemutató&át. .önny( izgalom hullámzott "égig a sorokon a rö"id szünetben# am*g ;larissa arra "árt# hogy a test"ére felkészül&ön az éneklésre. 2ra3ton gróf kihasználta az időt# hogy közelebb keressen magának helyet# mert &ól akarta hallani a ki) sebbik ;laymere lányt. ! "ikomt azt áll*totta# hogy ;atherine meglehetősen tehetséges és so) dálatos szo'rán hanggal áldotta meg az ég. !mikor ;harity felállt# hogy kö"esse nagybáty&át# 2radford és barát&a gyorsan kihasználta a lehetőséget és elfoglalták a ;aroline melletti két széket. – Felébresszük? – érdeklődött -il) ford lustán. – ;sak ha horkolni kezd – felelte 2radford. – ?stenem# milyen szé'# ha alszik4 – 0m# gondolom# é''en most "ered őt ki a fe&edből – somolygott -ilford. 2radford nem "álaszolt. 9leinte azt gondolta# hogy el"eszi# amit akar# aztán to"ábbad&a a lányt "alakinek. De ez a ter" most egyáltalán nem töltötte el megelégedéssel. 6zeren sére ;la) rissa le sa'ott a zongora billenty(ire# megk*mél"e ezzel 2radfordot a "álaszadástól. !z élmény szinte kellemes "olt egészen addig# m*g ;atherine ki nem nyitotta a szá&át# hogy énekelni kezd&en. ! fülsértő hang fá&dalmasan érintette a dobhártyá&át# 2radford mégis örült neki# mert az éktelen nyá"ogás felriasztotta ;aroline)t. ! lány megrándult# ma&d felugrott a helyéről# megragadta 2radford omb&át és felsóha&tott. !ztán eszébe &utott# hogy hol "an és mi történt "ele. Fülig 'irult# sokkal inkább azért# mert elaludt# semmint az öntudatlan mozdu) lat miatt# ahogy sa'dába esett madár mód&ára rikoltozó nő hang&ára reagált. 2radford megfogta ;aroline kezét# és sak ekkor ébredt rá a lány# hogy ho"á is ny%lt. $yor) san elh%zta a kezét és zsémbes 'illantást "etett a férfira# ma&d rögtön -ilford felé fordult és rámosolygott.

– Drul&a el# hogyan tud átaludni ilyen meg'róbáltatást? – suttogta -ilford. ;aroline)nak egészen közel kellett ha&olnia# hogy értse# mit mond a férfi# de érezte. 0ogy 2radford azonnal "isszah%zza. 9rre összekul solta kezeit az ölében és igyekezett tudomást sem "enni a férfiról. -ere"en előre bámult. 2radford megmo ant és mielőtt megakadályoz) hatta "olna# átkarolta a "állát. ;aroline sikertelenül 'róbálta meg lerázni a férfi kezeit. – fog&a "issza magát4 – suttogta ;aroline dühösen. – -it fognak gondolni az emberek? – !zt# hogy &ogot formálok magára – felelte 2radford. C&&ai lassan massz*rozni kezdték ;aro) line nyakát és a lány hiába har olt a mámor*tó érzés ellen. – ! barát&a nélkülöz minden &ó modort – &egyezte meg ;aroline -ilfordnak. – -ár én is számtalanszor figyelmeztettem – suttogta "issza a férfi. ;aroline látta a férfi komikus ar kife&ezéséből# hogy rá nem szám*that. 9lkeseredetten felsó) ha&tott# aztán meg'róbált felállni# hogy egy másik széket keressen magának. 0a ?sten is seg*t# talál egy üres széket "alahol az első sorban# és onnan szen"edi "égig ;atherine dobhártyare) 'esztő előadását# ha muszá&. 2radford nem engedte# hogy megmozdul&on. $yengéden# de határozottan megszor*totta a "ál) lát. – !z a legke"esebb# hogy bo sánatot kér&en4 – suttogta ;aroline. !ztán meg'róbálta za) "arba hozni a férfit# azzal farkasszemet néz "ele# de ter"e kudar ot "allott. 2radford rezzenés nélkül állta a 'illantását# a&kán a'ró félmosollyal# ami a lány sz*"éig hatolt. !mikor ;atherine befe&ezte az éneket# mindenki ud"ariasan ta'solt. +éhányan# köztük 2rad) ford és ;aroline felemelkedtek a helyükről# de akkor ;atherine %&abb dalba kezdett. -indenki "isszaroskadt a székére – mindenki# ki"é"e ;aroline)t. F kihasználta a lehetőséget# és kisur) rant a sorból. $yőzedelmesen mosolygott# mert 2radford nem tudta megáll*tani. Felsietett a lé' sőn# miután megkérdezte a szobalányt# hol tudná felfriss*teni magát. ! föld) szinten több ember is mozgolódott# de az emelet tel&esen kihalt "olt. ! hossz% folyosó "égén ;aroline megtalálta a fürdőszobát. !z egyik falat egészalakos tükör bor*tott és ;aroline hosz) szan i omázkodott. -ost nem kellett meg si'kednie az ar át# hogy sz*nt ka'&on# 2radford gondoskodott róla# hogy a sá'adtsága tel&esen elt(n&ön. 9hhez elég "olt sak annyi# hogy ott legyen. .*"ül)belül lázban égett tőle4 ;aroline kinyitott az a&tót# és észre"ette# hogy a folyosó sötétségbe burkolózik. >alaki eloltot) ta a lé' sőhöz "ezető gyertyákat. -ilyen fur sa# gondolta miközben ó"atosan lé'kedett a fo) lyosón. 9lérte a lé' ső tete&ét# amikor mintha tom'a za&t hallott "olna a háta mögül. -eg akart fordulni# kezét a korlátra té"e# amikor hirtelen előrebukott.

6ikoltani sem maradt ide&e. 6zó szerint a le"egőbe emelkedett# és hiába hadonászott "alami biztos 'ont után# amibe megka'aszkodhatna. .ényszer*tette magát# hogy megfordul&on# a kor) látnak zuhant könyöké"el fog"a az ütés nagy részét# aztán nagy hu''anással a fenekén lan) dolt. 9gyik i'ő&e beakadt a szoknya szegélyébe és &ó darabon elszak*totta# de ez semmi "olt ahhoz a szakadáshoz ké'est# ami a nyakrészt éktelen*tette. F ön szak*totta el# amikor a másik kezé"el sa&gó könyöke után ka'ott# hátha enyh*thetné "alamelyest az ütés okozta k*nzó fá&dal) mat. C&&ai beleakadtak "alahogy a mellényrészre "arrt szalagba. ;aroline a lé' ső köze'én ült# ha&a kó osan omlott a "állára. ! könyökét dörzsölgette# de minden egyes 'or iká&a sa&gott a fe&e b%b&ától a lábu&&a hegyéig. 7ábai remegtek# de minden ere&ét összeszed"e kényszer*tette magát# hogy tal'ra áll&on. 9gyik kezé"el a korlátba ka'asz) kodott# m*g a másikkal meg'róbálta összefogni ön előtt a ruhá&át. !z egyetlen megkönnyebbülést az &elentette számára# hogy senki sem látta. ! fá&dalom# ha lassan is# de enyhült. :s akkor hirtelen düh fogta el. ;aroline megfordult# közben felhördült a fá&dalomtól# amit a hirtelen mozdulat okozott. Felnézett a lé' ső tete&ére. 5ó önsan "olt. ! nyakát is törhette "olna4 :s akkor összeállt a ké' a fe&ében. >alaki "alóban azt akarta# hogy tör&e ki a nyakát4 2radford talált rá. !mikor ;aroline nem &ött "issza# izegni)mozogni kezdett# m*g "égül -il) ford helytelen*tő 'illantást nem "etett rá. – -i tarthat ennyi ideig? – morogta 2radford. !ztán az &utott az eszébe# hogy talán "alami te&fölösszá&% fi s%r teszi neki a szé'et# és ettől egyből tal'ra szökkent. >égiggyalogolt -ilford i'ő&én# de még sak meg sem állt# hogy elnézést kér&en. -ilford k*"án sian kö"ette# közben azon "olt# hogy ar izma sem rándul&on# amikor ;atherine ;laymere egy önsabb hanggal 'róbálkozott. – !z ?sten szerelmére# mi aA – 2radford za"art ar al állt a lé' ső al&ában. ! lány 'ont %gy nézett ki# mint aki a szénakazalból &ön egy kiadós han %rozás után. -ár sak néhány szalma) szál hiányzott a ha&ából. :s# gondolta 2radford inikusan# a férfi az oldaláról# aki"el han %ro) zott. /udta# hogy anélkül *tél# hogy megkérdezné# mi történt# de ahogy ott állt a lány szinte fe) detlen mellel és té'ett ruhá"al# minden arra utalt# hogy "alami ba& történt. -inél többet gon) dolkodott# annál ke"ésbé t(nt "alósz*n(nek# és mégisA ;aroline látta az érzelmek "iharos ka"argását 2radford ar án. >égül %gy döntött# hogy mind) két férfi é'' elég ideig bámulta már. .itörölte könnyeit a szeme sarkából és észre"ette# hogy -ilford keze 2radford kar&án nyugszik. 7átszott# hogy a férfi erő"el tart&a "issza barát&át. – 9gy igazi %riember nem mereszti a szemét ilyen ud"ariatlanul# hanem fela&ánl&a a seg*tségét a ba&ban le"ő hölgynek – szólalt meg ;aroline annyi gőggel a hang&ában# amennyit sak bele tudott s(r*teni.

2radford mozdult meg először# leráz"a magáról a dermedt döbbenetet. 7erázta magáról -il) ford kezét és nekilódult a lé' sőnek. – 0agyd# hogy megmagyarázza4 – sziszegte oda neki -ilford a nyomában lohol"a. -enet közben ka'ta fel ;aroline i'ő&ét# ami az egyik lé' sőfo) kon he"ert. 2radford 'róbálta "isszafogni magát# de olyan dühös "olt# hogy előre tudta# nem fog sikerül) ni. -inden "ágya az "olt# hogy mielőbb annak a gazembernek nyakára tehesse a kezét# aki ezt merészelte. 7e"ette a zakó&át és egy szem"illanás alatt ;aroline)ra ter*tette. – .i "olt odafent magá"al? – kérdezte gyan%san nyugodt hangon. ;aroline -ilfordra 'illan) tott# remél"e# hogy tőle magyarázatot ka' 2radford fur sa "iselkedésére# de sak azt látta# hogy a férfi aggód"a figyeli barát&át. 2radford szorosan markolta a lány "állát# ar a izzott a dühtől. ;atherine ;laymere egyre erő) södő hang&a kisz(rődött az a&tón. – 5obb lesz# ha el"isszük innen# még mielőtt a ;laymere lány kifullad. 9lfele&ted# hogy su'a elkeseredett ember ül odabent# akik alig "ár&ák# hogy meglóghassanak – 'róbált enyh*teni a feszültségen -ilford. !rra gondolt# hogy &ó lesz elt(nniük innen# mielőtt 2radford szabad fo) lyást enged a harag&ának. ;aroline# 2radford szor*tásá"al mit sem törőd"e# -ilfordhoz fordult. – -it gondol a barát&a# mi történt itt? -ilford "állat "ont. 2radford kar&ába szor*totta a lányt. – -ondd meg 2ra3tonnak# hogy ;a) roline elszak*totta a ruhá&át és hazak*sérem. – 0ang&a ellentmondást nem t(rően sengett. !z) tán a lányra nézett. – 0a már k*"ül leszünk az a&tón# megmond&a nekem annak a gazembernek a ne"ét# aki ezt tette és énA – !zt hiszi# hogy egy férfi"al "olt odafent találkám? – ;aroline hirtelen megértette a férfi "i) selkedését és szeme elkerekedett. – 9z tényleg azt hiszi# hogy egy férfi"al "oltam odafent és miA ) 2radford "illámgyorsan lefelé indult és ;aroline a "állába ka'aszkodott. – 2radford4 – mondta# miközben meg'róbálta ön felé ford*tani a férfi ar át. – 2radford# én leestem a lé') sőn. – <ögtön megharagudott magára# amiért magyarázkodik a férfinak# ezért *gy folytatta. – /ermészetesen sak azután# hogy "éget ért a titkos találkám. ! férfi egyszer(en hihetetlen "oltA és gyors. – 0allotta# hogy -ilford felne"et# de nem törődött "ele. – 9gészen bizarr öt) letei "oltak. 8éldául ragaszkodott hozzá# hogy elté'&e a ruhám szegélyét# és a lábamat is meg) támadta. ?gazán különös mód&a a "onzalom kimutatásának# nem gondol&a? – 7ehetne ezt halkabban? – morogta 2radford. 0ang&ából elt(nt az él. – 7assan olyan harsány lesz# mint a ;laymere lány.

! be&árati a&tó felé igyekeztek és -ilford előresietett# hogy kinyissa# ma&d be is suk&a maguk mögött. Dt fog&a adni 2ra3tonnak az üzenetet# de sakis azután# hogy látta 2radfordot tá"ozni a lánnyal. .ülönben sem akart lemaradni semmiről. >oltak bizonyos megérzései "elük ka') solatban és látni akarta# hogy igaza "an)e. – -eg is sérülhetett "olna – morogta 2radford a lány ha&ába. !&ka s%rolta a lányt# és -ilford elégedett kun ogással nyugtázta a lát"ányt. +em té"edett# amikor barát&a érzelmeit meg*télte# sak arra "olt k*"án si# 2radford mikor &ön rá# hogy mi is történik "ele. 2radford meghallotta -ilford kun ogását és ingerülten fordult hátra. – !kár meg is halhatott "olna# öregem4 – -egsérültem – "ágott közbe a lány. – 2eütöttem a könyököm és ráestem aA – -i történt# drágám? ;sak nem szemü"egre "an szüksége# mint ;haritynek? – 2radford hang&a gyengéd "olt és figyelmes# ami"el leszerelte a lány ellenállását. – 6zörny( "olt – ismerte be ;aroline gyenge hangon. 6zeme megtelt könnyel# miközben "isz) szagondolt arra# hogy mennyire megi&edt# ma&d hirtelen tudatosult benne# hogy szól*totta 2radford. – :s nem engedélyeztem# hogy drágámnak h*"&on. -egérkezett 2radford hintó&a és -ilford sietett a&tót nyitni nekik. – >igyázz a fe&ére# 2rad – figyelmeztette barát&át. ;aroline ar a néhány 'illanatig 2radford széles "állán 'ihent# és na) gyon is ked"ére "olt az érzés. ! férfi illata meglehetősen "onzó és izgalmas# gondolta moso) lyog"a. ! lányt az ölébe ültette# emlékeztette -ilfordot# hogy el ne fele&tse megmagyarázni a történte) ket 2ra3tonnak# aztán hátradőlt az ülésen magához szor*t"a ;aroline)t. 2esz*"ta a lány finom illatát# és elégedett nyögés hagyta el a torkát. Blyan &ó "olt a kar&ai közt tartani őt. ;sak az "olt a gond# hogy kezdett elégedetlen lenni a helyzettel. 5ó érzés "olt átölelni a kar % testet# de ő többet akart# &ó"al többet. ! hintó elindult és ;aroline "onakod"a ült fel. 2radford őt nézte# ar kife&ezése olyan árulko) dó "olt# hogy ;aroline %&ra remegni kezdett. – +em hiszem# hogy illendő "olna# ahogy ön bámul rám – suttogta. !r a alig 'ár entire "olt a férfiétól# de nem tudott tá"olabb h%zódni tőle. +em is akart# ismerte be magának. – +em is arról "agyok ismert# hogy illendően "iselkedek – felelte 2radford mézesmázos han) gon. – -ár'edig ez a kérők egyik legfőbb ismér"e ön szerint# ugye? – @n nem is ked"es – folytatta ;aroline# 'róbál"a megtörni a "arázst# ami a férfiból áradt. – :s hogy &utott erre a kö"etkeztetésre? – h%zta fel a szemöldökét k*"án sian 2radford. – -ert azt hitte# hogy "alami helytelen dolgot sináltam. +e nézzen olyan ártatlanul# 2rad) ford4 – háborgott ;aroline# amikor a férfi mega&ándékozta szokott "igyorainak egyiké"el.

– ;sak egyetlen 'illanatig# és akkor sem azt hittem# hogy ön "olt illetlen – magyarázkodott. .ezé"el gyengéden félresö'örte a lány ha&át. – !zt hittem# "alaki más élt az alkalommal – folytatta. ;aroline meg só"álta a fe&ét. – -indig a legrosszabbat feltételezi az emberekről – rán olta a homlokát rosszallóan. – 9z sem t%l ked"es öntől. 2radford némi g%nnyal sóha&tott fel. – >an egyáltalán "alami# amit "onzónak talál bennem? – kérdezte "égigsim*t"a a lány ar át. ;aroline érezte# hogy libabőrös lesz a kar&a és igyekezett ellökni a férfi kezét. ! "ilágon mindennél &obban szerette "olna# ha 2radford meg sókol&a. – 6zeretem# ahogy só) kol – suttogta. – +agyon illetlen dolog# hogy ezt beismertem? – kérdezte. 2radford nem "álaszolt. 0elyette tenyerébe fogta az ar át és közelebb ha&olt hozzá. 6zá&a le) helet finoman érintette meg a&kát# ami ké&es sóha&t "áltott ki belőle. ;aroline a&kai szétny*ltak# sorosan 2radfordhoz simult# él"ez"e a kemény férfitest érintését és a kette&ük közti különbséget. 2radfordnak sak erre a bátor*tásra "olt szüksége. 9gyik keze a lány nyakára k%szott# a másikkal a derekát ölelte át. 6zá&a le sa'ott a lányra és szen"edélye) sen sókolni kezdte. 2radford nem "olt többé gyengéd. +yel"e kö"etelőz"e hatolt be a 'uha melegségbe és "ette el# amit a lány önszántából# ártatlanul felk*nált. ;aroline sz*"e he"esen dobogni kezdett# lélegzete elakadt. ! férfi sók&a az őrületbe kergette# megfosztotta &ózansága marad"ányaitól is. +yel"e simogatón ka' solódott a férfiéhoz# miköz) ben u&&ai a ha&ába t%rtak. 9llenállhatatlannak érezte a férfi illatát# érintését. 6zerette "olna# ha a sók sohasem ér "éget# és elkeseredetten felnyögött# amikor 2radford elszak*totta a szá&át az ö"étől. ! férfi mély lélegzetet "ett remél"e# hogy ezzel leh(ti száguldó "érét és k*nzó "ágyát. 9z 'er) sze sak hi% ábránd "olt részéről. Blyan 'uha "olt a lány# olyan finom# ahogy készségesen hozzásimult. 9lhatározta# hogy igazi %riemberként fog "iselkedni# átül a szemközti ülésre# hogy megó"&a a lány ártatlanságát# ahogy bármely %riember tenné# de akkor a lány szemébe nézett. /ekintetében különös fény tükröződött# mintha sak most ébredt "olna rá# hogy milyen fizikai gyönyört okozhat egymásnak egy férfi és egy nő. 2radford érezte# hogy nem b*r ellenállni# meg kell sókolnia. 9z lesz az utolsó# fogadkozott# ugyanakkor tudta# ha nyel"e a lányéhoz ér# ha %&ra elragad&a a forró szen"edély# nem lesz ké) 'es megállni. C&&ai "égig irógatták a nyak kar s% "onalát# lesiklottak a "állára# ma&d egy 'il) lanatnyi této"ázás után folytatták %t&ukat és elérték a 'uha# telt kebleket. :s abban a 'illanat) ban minden gondolat# minden ter"# hogy %riemberként "iselked&en# elol"adt# mint a hó a ta"a) szi na'sütésben.

;aroline meg'róbált tiltakozni az %&fa&ta intimitás ellen. 2radford szá&a a nyakán kalandozott# lélegzete forrón 'erzselt %& izgalommal tölt"e el a lányt. !hogy a férfi nyel"e a füléhez ért# szinte 'uszt*tó él"ezet sö'ört át ra&ta. 6zá&a megtalálta a mellét és ;aroline)nak nem "olt ere&e megáll*tani. 1gy érezte# hogy szinte lebeg a férfi kar&ai között# olyan biztonságban# mint az any&a ölében# és hagyta# hogy az érzel) mek elbor*tsák. -ég ártatlan "olt# és minden egyes érintés# minden egyes sók az érzelmek %& "ilágát nyitotta meg előtte. @sztönösen megb*zott 2radfordban# érez"én# hogy a férfi tud&a# mikor kell megállnia. F "ezette őt az erotika "ilágába# és b*zott benne# megáll# amikor el&ön az ide&e. 0iszen ő a ta'asztalt. – ;aroline# olyan finom "agy – suttogta a "ágytól rekedt hangon 2radford. – Blyan lágy. !z isten is szerelemre teremtett. – +yel"e ;aroline mellbimbó&át *zlelgette# m*g kezé"el a másik mellbimbót massz*rozta gyengéden. ! lány hánykolódott az ölelésben# mintha "éget akarna "etni az édes gyötrelemnek# ugyanakkor "állá"al szorosan hozzásimult# némám könyörög"e a folytatásért. 2radford szorosan tartotta# "égül# amikor megnyugodott# szá&ába "ette az egyik mellbimbót. !mikor a férfi szo'ogatni kezdte és nyel"e az érzékeny bőrhöz ért# ;aroline %gy érezte# hogy megbolondul. !z égő nyomás egyre nőtt ;aroline belse&ében# a "ágy lüktető fá&dalma# amit sem megérteni# sem megmagyarázni nem tudott# de félelemmel töltötte el. 0irtelen igazán küzdeni kezdett. – 2radford# ne4 !bba kell ezt hagynunk4 ! férfi egy hossz%# forró sókkal hallgattatta el a tiltakozását és megemelte egy ki sit# hogy a lány is érezze keményen feszülő férfiasságát. ;aroline még &obban megrémült# amikor rá&ött# hogy 2radfordnak esze ágában sin s megállni a gyengéd be ézgetésnél. – !karlak# ;aroline. 1gy k*"ánlak# mint még nőt soha4 Felemelte a lány szoknyá&át és simogatni kezdte a omb&át. :rintése nyomán a'ró tüzek gy%l) tak ki és 'erzselték "égig. 9llökte magát a férfitól. =ihál"a ka'kodta a le"egőt# a szen"edélyt lassan düh "áltotta fel. – !bba kell hagynia# mielőtt t%l messzire menne4 – suttogta. 2eletelt egy 'er be is# mire ;aroline sza"ai el&utottak 2radford tudatáig. -ire %&ra összeszed) te magát annyira# hogy ura "olt önmagának# a lány átült a szemközti ülésre# szakadt ruhá&át %&ra elfedte a férfi kabát&á"al. ;aroline hirtelen rettenetes za"arba &ött. <eszketett# mint a nyárfale"él és a somó a gyomrá) ban nem akart oldódni. <á&ött# hogy igazán k*"ánta 2radfordot és ez a felismerés rémülettel töltötte el. 1gy "iselkedett# mint egy ut anő# mondta magának. -ost már fázott# fázott a szé) gyentől# és olyan megalázottságot érzett# hogy s*r"a fakadt. Cramisten# é"ek óta nem s*rt# és a

fenébe is# az egész a férfi hibá&a4 F a ta'asztalt# neki tudnia kellett "olna# hogy mikor kell megállni. 2radford látta a lány ar án legördülő könnyeket# de nem "olt abban a hangulatban# hogy "i) gaszt ny%&tson neki. !z egész teste fá&dalmasan lüktetett# és ez mind a lány hibá&a4 0át nem "ette észre# hogy milyen ész"esztően "onzó? +em érezte# hogy milyen k*sértést &elent számá) ra? 0át milyen emberek ne"elték fel? – kérdezte önmagától egyre nö"ek"ő düh"el. 6enki sem tan*totta meg# hogy meddig mehet el a flörtben? Blyan hé""el reagált a közeledésére# hogy 2radford biztosra "ette# a lány is legalább annyira akar&a a betel&esedést# mint ő. <emélte# hogy a lány annyira szen"ed# mint ő. 1risten# mennyire szerette "olna# hogy ő is ugyan%gy ég&en a fá&dalomtól4 ;aroline szeme sarkából figyelte 2radfordot# miközben a zakó u&&á"al törölte le könnyeit# re) mél"e# hogy a férfi nem fog szólni érti. 7esim*totta a ruhá&át# aztán felnyögött. 0átsófele na) gyon érzékeny "olt# és "alósz*n(leg su'a kék és zöld az eséstől. !mi különösnek t(nt# hogy mialatt 2radford sókolta# nem is érzett fá&dalmat. ! hintó egyik kereke káty%ba futott és ;aroline foga meg sikordult# ahogy feneke alatt hu') 'ant az ülés. 1gy érezte# ha élete m%lna ra&ta# akkor sem tudna felállni. – -i az ördögöt nyöszörög itt? – kérdezte 2radford szinte ord*t"a. Blyan hosszan kiny%&totta a lábát# ahogy sak a hintó engedte# "itte magá"al a leszakadt ruhaszegélyt is. – Fá&dalmaim "annak – bökte ki a lány. – <emek – mondta 2radford halkabb hangon. ;aroline sa&nálta is egy ki sit# mert most fá&dal) masan "ágyott egy &ó "eszekedésre. – +ekem is fá&dalmaim "annak. – :s magának mitől "annak fá&dalmai? – sodálkozott ;aroline. – .omolyan kérdezi? !zért "annak fá&dalmaim# mert akarom magát# és ön is mindent megtett azért# hogy akar&am. /ényleg ennyire ártatlan? – hang&a %&ra megemelkedett# előreha&olt és merőn a lányra nézett. – Drtatlan "oltam# am*g ön ki nem használta a helyzetet. !zt hittem# hogy ön %riember# aki megáll# mielőtt t%llé'iA azt a bizonyos határt. 9gy %riember4 – ;aroline hang&ából szégyen sendült ki. – -ég hogy akar engem4 2ah4 Cgyan mi &ár a fe&ében# 2radford? – -ost ő kia) bált# közben arra gondolt# milyen gyerekesen "iselkedik. De nem törődött "ele# a düh kezdte elbor*tani az agyát. 7assan oldódott a somó a gyomrában és a lába is megsz(nt remegni. – /%l nagy &elentőséget tula&don*t magának – "ágott "issza 2radford. – +em hiszem# hogy hosszan fenn tudná tartani az érdeklődésem. 9lég lenne egy é&szaka# és aztán örökre elfele&te) ném.

6za"ai mélyen sértették ;aroline)t# de előbb halt "olna meg# mintsem ezt beismer&e. – -ilyen ter"ei "oltak? – kérdezte halk# kimért hangon. – 0asznál engem# aztán át'asszol másnak? :n hittem magában. -ost látom sak# milyen ostoba "oltam. 2radford látta a fá&dalmat a lány tekintetében és dühe el'árolgott. F "olt az oka ennek a fá&da) lomnak. 1gy "iselkedett# mint "alami ké&só"ár gazember# és életében először b(ntudatot ér) zett miatta. – :n %riember mód&ára "iselkedtem egészen addig# am*g meg nem részeg*tett# ;a) roline – mormolta bo sánatkérően 2radford remél"e# hogy a lány kihall&a a sza"aiból# hogy sa&nál&a a történteket. 9z "olt minden# amire ha&landó "olt. 6őt# %gy gondolta# többet is tett# mint szükséges. – !zt akar&a mondani# hogy az egész az én hibám? – kérdezte hitetlenked"e ;aroline. – ;aroline# ne "iselked&en %gy# mintha elraboltam "olna a szüzességét4 – mordult rá 2radford. – ! szen"edély beszélt belőlem. – 6zó"al# meg sem hall&am# amit mond? +em szabad hinnem magának? – Férfi és nő között nin s helye bizalomnak4 – a férfi hang&a %&ra dur"á"á "ált. – +em szerethet "alakit bizalom nélkül – "itatkozott ;aroline. +em "olt már dühös# de a férfi meg&egyzései za"arba hozták. 2radford nem "álaszolt# és ;aroline rádöbbent# hogy a férfi komolyan gondol&a# amit mond. 0irtelen szomor%ság fogta el. – 6oha nem tudnék fér&hez menni olyan férfihoz# aki nem b*zik bennem. – :s én talán megkértem a kezét? – +em. +em látom értelmét# hogy to"ább folytassuk ezt a "itát. !mit én akarok# azt ön nem tud&a megadni nekem. -i"el é''en most egyeztünk meg# hogy számunkra nin s közös &ö"ő# leg&obb lesz# ha szé'en b% s%t "eszünk egymástól. – <emek ötlet – mormolta mesterkélt hangon 2radford. De miközben kimondta a beleegyező sza"akat# már tudta# hogy eszébe sin s elengedni a lányt. ! mindenit# tel&esen megbabonázta4 – @n egy bolondot szeretne – tette még hozzá. ;aroline nem "álaszolt. ! hintó megállt a házuk előtt# és ő meg'róbálta kinyitni az a&tót# mi) előtt 2radford mozdult "olna. ! férfi lába be "olt akad"a a szoknyá&a szegélyébe# és a hirtelen mozdulattól most to"ábbszakadt. 2radford kiszállt a ko siból és a kar&aiba "ette ;aroline)t. ! lány nem tiltakozott# de ar án lát) szódott# hogy kényelmetlenül érzi magát. – 0olna' szörnyen fog&a magát érezni – &egyezte meg 2radford. ;aroline arra gondolt# hogy elmond&a a férfinak# lehet# hogy "alaki lelökte a lé' sőn# de rögtön el is "etette a gondolatot. 7assan ön is %gy érezte# hogy sak ké'zelődött# amikor a za&t hallotta ön mögött. 0alálosan kimerült "olt a hossz% na' után és semmi ked"e

nem "olt most 2radforddal arról a rémisztő lehetőségről "itatkozni# hogy "alaki ártani akart neki. Deighton a&tót nyitott 2radford hang&át hall"a. ?dős kora ellenére gyors "olt és fürgén félreug) rott# amikor 2radford berontott az a&tón ;aroline)nal a kar&ában. – !zt hiszem# minél előbb szemü"eget kell sináltatnia – mondta 2radford# miközben kö"ette Deightont fel a lé' sőkön. Blyan erő"el szor*totta magához a lányt# hogy az szinte már fá&t. – .ell "alaki# aki "igyáz magára. – 0alkabban# lesz olyan ked"es4 – szólt rá dühösen ;aroline. – :s semmi szükségem egy őr) zőre. – Dehogynem. .ell "alaki# aki meg"édi sa&át magától4 – /alán &elentkezik erre a szere're? – 2radford homlokrán ol"a hallgatta# ahogy a lány gyor) san folytatta. – ?nkább lennék egy farkashorda kellős köze'én# semmint a ön "édőszárnyai alatt. -ég akkor &obbak lennének a t%lélési esélyeim. – 9gy farkashorda köze'én? – 2radford szemében "idám fény sillant. – /ud&a# hogy mire gondolok – mormolta ;aroline. – 0a a hazafelé %t a hintóban egy 'éldá&a "olt a ön "édelménekA – ;aroline# halkabban – intett fe&é"el Deighton felé a férfi. ! lány riadtan halk*totta le a hang&át. – Figyel&en ide# 2radford4 :n "égeztem magá"al. 2en&amin fog "igyázni rám. Deighton kinyitotta a hálószoba a&ta&át és félreállt. -ary -argaret az ablak melletti hintaszék) ben ült# de rögtön felugrott és elé&ük sietett# amikor meglátta az %rnő&ét. – .ifelé4 – a kurta 'aran sszóra a lány engedelmesen az a&tó felé indult# feldüh*t"e ezzel ;a) roline)t. – +e 'aran solgasson a szobalányomnak4 – kö"etelte bosszankod"a# miközben -ary -arga) ret be sukta ön mögött az a&tót. – ;sak egyet kell kiáltanom# és 2en&amin rögtön itt terem és a'ró darabokra té'i# még mielőtt egyet is 'islanthatna. – 0*"&a sak4 – ! kih*"ás nyil"án"aló "olt és ;aroline rögtön "isszakozott. 2radford az ágy) hoz sétált és letette a lányt a takaróra. 8róbált gyengéd lenni# de még *gy is kétszer hu''ant# mielőtt elnyugodott "olna. – !zt mondtam# h*"&a sak ide4 – +em h*"om4 – mondta nyomatékosan a lány. 7eka'ta magáról 2radford kabát&át# nem tö) rőd"e azzal# hogy szakadt ruhá&a többet enged láttatni testéből# mintsem illendő "olna. ! ka) bátot a fölé önsodó férfihoz "ágta# %gy sziszegte. – /(n&ön el az életemből# 2radford4 <emé) lem# soha többé nem látom magát4

2radford a kabátot félrelök"e leha&olt# két kar&a sa'dá&ába zár"a a lányt. – !kkor most ön fi) gyel&en ide# kis ellenségem4 !mi kettőnk között elkezdődött# annak még nin s "ége. Ggy "agy %gy# de az enyém lesz. 0a ez házasságot &elent# akkor el"eszem feleségül. De az én szabálya) im szerint &átszunk# ;aroline <i hmond4 -egértette? – -a&d ha 'iros hó hull# milord – felelte él"ezettel a lány. – -ikor az egek megfordulnak. -a&d ha a tiszta b%za "*zzé "álik# de legfőké''en akkor# amikor a disznóból %riember lesz# és amikor az undok és utálatos 2radford her egből figyelmes és előzékeny lo"ag. -ás szó"al# sohana'&án. 5ered -ar us 2radford# soha nem leszek a magáé4 0át ön megértett)e engem? 7ehunyta a szemét és "árta a megtorlást de a férfi felől &ö"ő fur sa hangok megza"arták. .i) nyitotta a szemét és döbbenten látta# hogy 2radfordnak minden ere&ére szüksége "an# nehogy hangosan hahotázni kezd&en. – >alakinek egyszer rá kéne szánnia az időt és elmagyarázni# hogy mikor sértegetik# milord. /alán -ilford megfelelő tanár lenne. F szemmel láthatóan mindenben a ön ellentéte. 2ár egy re&tély# hogy ké'es egy ilyen ellenszen"es# maka s és ha&l*thatatlan emberrel barátkozni# mint ön. – -aka s és ha&l*thatatlan? :'' most szegtem meg egy é"ekkel ezelőtt tett fogadalmamat egy kékszem( nő miatt# aki az őrületbe kerget. !lig két hét leforgása alatt tel&esen felforgatta a &ól felé'*tett "ilágomat. ;aroline sodálkoz"a h%zta fel a szemöldökét# azon tö'reng"e# "a&on milyen fogadalmat tett a férfi hossz% é"ekkel ezelőtt. 0ogyan érinti ez a fogadalom őt? +em "olt alkalma megkérdez) ni# mert 2radford szá&a hirtelen le sa'ott rá# és a sók tel&es figyelmet kö"etelt. -eg'róbálta szá&át suk"a tartani és ellökni magától a férfit# de ez hiába"aló erőfesz*tés "olt. 7ehetetlen "olt semmibe "enni# amit 2radford tett "ele. ;sak egy utolsó sók# mondta magának ;aroline és átölelte a férfi nyakát# sak egy utolsó b% s% sók# hogy legyen mire emlékeznie egész éle) tében. /el&esen átadta magát a férfi kö"etelésének# hagy"a# hogy nyel"e lágyan simogassa szá&a belse&ét# és amikor utánozta a mozdulatot# hallotta# hogy 2radford ké&esen felnyög. F ön is felsóha&tott# amikor a férfi "onakod"a "ár# de elh%zódott tőle és felállt. – 9z "olt a b% s%) sók# 2radford4 – suttogta ;aroline. Felhorzsolt a&ka feldagadt# szeme megtelt könnyel. ! hossz% na' eseményei tel&esen kimer*tették# mondta magának# miközben az a&tó felé sétáló férfit nézte. -ég "életlenül sem azért s*r# mert 2radford kisétál az életéből. – Ggy "an# drágám – szólt "issza a "álla felett 2radford. Fel"ette a földről a kabát&át és lazán a "állára dobta. – 2% s% sók – nyitotta az a&tót –# holna'ig. , ?stenem# mi soda maka s ember4 0át nem megegyeztek# hogy "ége a ka' solatuknak? 0ogy nin s számukra közös &ö"ő? ;aroline %&ra "égiggondolta a beszélgetésüket# és megálla)

'*totta# hogy ő félre nem érthetően ki&elentette# soha nem menne fér&hez olyas"alakihez# aki) ben nem b*zik. >agy azt mondta "olna# hogy nem fér&hez olyan emberhez# aki nem b*zik ben) ne? 0iába tö'rengett# már nem "olt biztos benne# hogy mit is mondott 'ontosan. 9zért 'ersze rögtön a férfit tette felelőssé. 2radford annyira feldüh*tette# hogy nem "olt ké'es &ózan fe&&el ér"elni. De arra emlékszik# hogyan nyilatkozott a férfi a házasságról. 9lég "ilágossá tette# hogy nem óha&t&a feleségül "enni# nem igaz? – -egőrülök ettől az embertől – morogta ;aroline. Felkelt az ágyról és gyorsan le"etkőzött. -ary -argaret gondosan kikész*tette kék köntösét az ágy "égére. ;aroline fel"ette# közben azon t(nődött# ho"á mehetett a lány. 2iztos ott reszket egy sarokban# ami nem is soda azok után# ahogy 2radford rádörrent. 9lkeseredetten felsóha&tott# felemelte a ruhát és a székre tette# aztán odasétált az ablakhoz és kibámult a sötét é&szakába. 6okáig állt az ablak előtt# keres"e a "álaszt a fe&ében ka"argó kér) désekre. 6orra omlottak le a "édelmi "onalai# m*g "égül kénytelen "olt beismerni az igazat. -indig is be sületes embernek tartotta magát# és tudta# hogy nem "olt tel&esen őszinte magá) hoz. 1gy tett# mintha dühös lenne# 'edig belül mosolygott. !mikor ezt be"allotta magának# ne"etni kezdett. Cramisten# az igazság térdre kényszer*tette. 6zerelembe esett egy angollal4 -i soda ellentmondásos személyiség lett belőle# mióta !ngliába érkezett. -ég most is# mi) közben to"ább ne"etett# a szomor%ság könnyei sorogtak "égig az ar án. ! férfi egy gazember# egy korhely# és mint ilyen tel&esen alkalmatlan fér&&elölt# ismerte be ma) gának. :s ő botor módra mégis hagyta# hogy el sa"ar&a a fe&ét. ! férfi többször is azzal kérke) dett# hogy megszerzi magának# de egyszer sem eml*tette a szerelmet# és "ilágosan ki&elentette# hogy bizalomnak férfi és nő között nin s helye. +em gondolta "olna# hogy a szerelem ennyi ba&&al és fá&dalommal &ár. :s ha 5ered -ar us 2radford szerelme ilyen szen"edést okot# akkor gondoskodik róla# hogy a férfi is ki"egye a részét ebből a szen"edésből# fogadkozott ;aroline. 9z 'ersze különleges erőfesz*tést k*"án ma&d tőle# de megéri. Blyan kih*"ás ez# amit nem lehet "isszautas*tani. /%l nagy a tét. !hogy a férfi megfogadta# hogy nem engedi el őt# most ;aroline is azon fogadkozott# hogy nem ad&a fel. 2radford 'ersze# sak arra gondolt# hogy megka'&a őt# de ;aroline sokkal többet akart ennél. 6zegény ember4 -a&dnem megsa&nálta. De sak ma&dnem4 -ost nem mutathat gyengeséget# ha győzni akar. 0a meg akar&a "áltoztatni 2radfordot# hogy megfelel&en a k*"ánalmainak# ak) kor szilárdnak kell mutatkoznia. /alán ?sten seg*tségé"el sikerül kitartania# gondolta olyan ne) "etéssel# hogy "isszhangzott tőle a szoba.

! férfi 'ersze egy gazember# de é'' most fogadta el# hogy az ő gazembere. 2radford az ö"é lesz# de a sa&át szabályai szerint &átsszák a &átékot# nem 'edig a férfié szerint. ?gen# beleszere) tett egy dur"a# erőszakos emberbe# és ha eget)földet is kell megmozgatnia# akkor is eléri# hogy a férfi szeresse őt. 6zegény 2radford# mekkorát té"edett4 5átékról beszélt# melyet az ő szabályai szerint &átsza) nak. ;aroline mosolygott és őszinte sa&nálatot érzett a férfi iránt. 0isz ő az ártatlan4 ;sak nem értette megA még. 9z már nem &áték.

Hetedik fejezet
2radford másna' délelőtt 'ontosan érkezett# hogy fel"egye ;aroline)t és ;harityt. +em aludt t%l &ól# gondolatai egyre sak ;aroline körül forogtak# hangulata 'edig az ingerültség határán &árt. 9gyáltalán nem b*zott a lány ter"ében és mindenféle hátsó gondolat k*sértette. – 9l kell mondania# hogy mi a ter"e 'ontosan – "ágott bele azonnal# ahogy ;aroline beült a hintóba a "ele szemközti ülésre. ! kérdésre a ;aroline mellett ülő ;harity "álaszolt. – 5a&# olyan ideges "agyok# 2radford4 De ;aroline)nal "égig"ettük %&ra az egészet és biztos# hogy m(ködni fog. 2radford nem ezt a "álaszt "árta. Ft a 'ontos ter" érdekelte# nem 'edig ;harity bizakodó meg&egyzés# hogy minden &ól fog menni. ;aroline felé fordult. ! lány rámosolygott# és 2rad) ford biztos "olt benne# hogy a lány tisztán lát&a# mennyire salódott. ;aroline sodálatosan nézett ki azna'. 6ötétkék ruhá&át fehér si'ke szegélyezte. >állára a ru) há"al megegyező sz*n( ke'' borult. De ami fog"a tartotta 2radford figyelmét# az a lány sze) mében sillogó elszánt fény "olt. 1gy nézett ki# mint aki kész szembeszállni akár az egész "i) lággal. -ikor a lány to"ábbra is sak mosolygott rá# 2radford kérdőn felh%zta a szemöldökét# erre ;aroline is felh%zta a szemöldökét. 0atározottan 'imasznak t(nt ezen a reggelen és szemmel láthatóan megfeledkezett az előző esti dühös szó"áltásról. ;aroline &óked"e hatással "olt 2radfordra is és a férfi hirtelen azon ka'ta magát# hogy széle) sen "igyorog. .ülönös# gondolta# hogy a lány milyen hatással "an rá# milyen könnyedén "ál) toztat&a rossz hangulatát &óra. ;aroline legsz*"esebben elne"ette "olna magát a 2radford ar án "áltakozó érzelmek láttán. 9gy 'er el azelőtt még dühösen rán olta a homlokát# most meg mosolyog. !rra gondolt# hogy meglehetősen &ól néz ki ma a férfi és közel sem olyan félelmetes# mint a fekete ünne'lő) ben. +adrág&a még mindig t%l szorosan simult izmos lábára ;aroline meg*télése szerint# de

kabát&ának meleg barna sz*ne# mely a nyér sz*nére emlékeztette a lányt# remekül illett szeme sz*néhez. -ikor "égül megérkeztek 2lea hley házához# 2radford boldogan seg*tette ki ;harityt a hintó) ból# mert fe&e már z%gott a lány állandó fe segésétől. ;aroline)hoz fordult# hogy őt is leseg*t) se. ! kiny%&tott kézzel mit sem törőd"e derékon ka'ta és mielőtt letette "olna# egy gyors 'u) szit u''antott a homlokára. – +e merészel&e ezt többször4 – figyelmeztette ;aroline határozott hangon# de mi"el szeme az unokanő"érén "olt# 2radford nem láthatta az ar kife&ezését. ;harity már a torná on állt# rá&uk "ár"a. 2radford kényszer*tette ;aroline)t# hogy ránézzen és látta# hogy a lány gondterhelten rán ol&a a homlokát. :'' azon "olt# hogy elmond&a# szerinte egyetlen kis szemérmes 'uszi még nem a "ilág"ége# amikor a lány megszólalt. – !zt hiszem &obb lenne# ha ön kint maradna# 2radford. !ttól tartok# hogy belea"atkozik és összeza"ar&a a dolgokat. – 0ogyan? – 2radford nem &utott szóhoz a döbbenettől. – +e nézzen ilyen dühösen4 – ;aroline hang&a ingerült "olt# de nem tudott ra&ta seg*teni. -ost# hogy elérkezett a döntő 'illanat# érezte# hogy ;harityhez hasonlóan maga is egyre ide) gesebb lesz. 0a "alami balul üt ki# ;harity összeomlik# 2lea hley "alósz*n(leg dühöngeni fog és mindez az ő hibá&a lesz. – !z ?sten szerelmére# mégis mi a ter"e? – ragadta meg 2radford a "állát és ala'osan megszo) r*totta. ;aroline elh%zódott tőle. – +in s most idő ebbe belemenni# és különben is meg*gérte# hogy b*zik bennem. – 9lsietett az ös"ényen# kézen fogta ;harityt és beko'ogott. :rezte# hogy 2rad) ford mögötte áll# hallotta halk hang&át. – 6oha nem mondtam# hogy megb*zom önben. ;aroline mosolyog"a ford*totta "issza a fe&ét. – De akarta mondani. 6a"any%ké'( asszonyság nyitott a&tót# ter&edelmes derekán "ak*tóan fehér kötény feszült. – 9lkéstek – közölte suttog"a. ! két nőt figyelemre sem méltat"a egyenesen 2radfordhoz for) dult. – ! köny"tárban "ár&a magát. ;harity és ;aroline za"artan néztek egymásra. 2radfordnak meg kellett böknie ;aroline)t# hogy elindul&anak. 2radford be sukta maga mögött az a&tót# aztán balra intett. – 8aul ott "an bent# ;harity. 2emegyek önnel. – ;aroline látta# hogy a gyengéd hang hatására ;harity elbi) zonytalanodik. 6zeme megtelt könnyel# keze bátor*tóan ;harity keze után ny%lt.

– !z *gy nem lesz &ó – suttogta. – 6zedd össze magad és tégy mindent %gy# ahogy megbeszél) tük4 -ost "agy soha# ;harity. – 9zekkel a bátor*tó sza"akkal ;aroline kinyitotta a köny"tára&) tót és hölgyhöz egyáltalán nem illően belökte unokanő"érét# ma&d be sukta mögötte az a&tót. 2radford indult ;harity után# de ;aroline %t&át állta. +ekidőlt a tölgyfaa&tónak és rámosoly) gott a férfira. – -ost minden ;harityn m%lik. :s ne bámul&on rám ilyen mor osan# 2radford4 ?deges leszek tőle. – ;aroline# higgye el# &obb lenne# ha én köz"et*tenék kette&ük között. 8aul nagyon meg"álto) zott. – 2*znia kell bennem ebben az ügyben4 – maka skodott a lány. 2radford nem szólt semmit# de megrándult az ar a# amikor meghallotta 2lea hley dühös kiál) tását. !mikor az édes kis ;harity hang&a is el&utott hozzá# megdermedt a döbbenettől. !z a') rótermet( unokatest"ér igazi hár'ia mód&ára kiabált azzal az emberrel# akit áll*tólag tiszta sz*"ből szeretett. 2radford homlokán elmélyültek a rán ok# és már nyitotta a szá&át# hogy megmond&a ;aroline) nak a "éleményét# de a lány sak a fe&ét rázta# és sendre intette. – 0ogy merészelt életben maradni? – ;harity "ádaskodó hang&a élesen sattan# hogy 2radford és ;aroline is hallhatta. – !zt hittem# hogy ön be sületes ember# de ön egy &ellemtelen sirke) fogó4 2radford nem hallotta 8aul "álaszát. De ;harity olyan hangos "olt# hogy azon sem sodálko) zott "olna# ha beleremeg az a&tó. – %em megyek ki innen4 !ddig nem# am*g el nem mondtam# hogy milyen szörny( alaknak tartom. 0ázasságot *gért nekem# -r. 2lea hley4 ;sak &átszott az érzéseimmel4 !zt áll*totta# hogy szeret engem4 – +ézzen rám4 – kö"etelte szinte ü"ölt"e 8aul 2lea hley. – +ézem4 – ü"öltötte "issza ;harity. – !z igazság az# hogy &ó ide&e nem "olt alkalmam nézni önt. 0óna'ok óta nem láttam# és minden na' sak %&abb fá&dalmat és könnyeket hozott# 8aul. !zt hittem# meghalt. 5a&# milyen bolond "oltam4 @n egyáltalán nem be sületes ember# ugye? 2radford k*"án sian "árta 8aul "álaszát# de ehelyett sak egy összetörő 'ohár za&át hallotta. – -i a suda történik odabent? – "esztette el a türelmét és meg'róbálta félretolni ;aroline)t az %tból. ! lány igyekezett "isszatartani# ma&d amikor rá&ött# hogy a férfi sokkal erősebb nála# %& taktikához folyamodott. 0irtelen mindkét kar&á"al árkarolta 2radford nyakát# leh%zta a fe&ét és meg sókolta# &ó ala'osan# ahogy a férfitól tanulta. !z elterelő hadm("elet fényesen be"ált# 2radford könny( 'réda "olt. ! férfi utolsó é'kézláb gondolata az "olt# hogy félretol&a ;aroli) ne)t az a&tóból és kirángat&a ;harityt a köny"társzobából# mihelyt befe&ezte a sókot. -a&d ő megmutat&a ennek a nőnek# hogy melyikük az erősebb.

Bdabent a köny"társzobában ;harity to"ább &átszotta a harag"ó nő szere'ét. Felka'ott egy másik "ázát és 8aulhoz "ágta. /itokban maga is megrémült a sa&át merészségétől. 6zeretett "olna zokogni# "alahányszor sak szerelmére nézett és látta a fá&dalmat a szemében. 8aul kénytelen "olt lebukni# mi"el a második "áza kis h*&án eltalálta a fe&ét. Felemelkedett# és letett arról# hogy to"ábbra is eltakar&a az ar át a kar&ai"al. !z *róasztalra támaszkodott. – !z ?sten szerelmére# nem lát&a a sérüléseket? /egye fel a szemü"egét# ;harity és nézze meg az ar omat4 ;harity nem "itatkozott. .inyitotta a táská&át# a tartalmát kiszórta a legközelebbi asztalra# ma&d gyorsan feltette fémkeretes szemü"egét. !ztán megfordult és s*'őre tette a kezét. – +os? – 0át "ak "agy? – ! düh hirtelen elszáll 8aul 2lea hley)ből# annyira megza"arta a lány reak) ió&a. – -ár nem "agyok &óké'(# ;harity. -utassam meg egyesé"el a sebhelyeket? 0ang&a sordultig "olt kétségbeeséssel# de ;harityt nem hatotta meg. – ,# te semmirekellő# hi% ember4 6zó"al ez a trükk? !rról akarsz meggyőzni# hogy néhány "a ak sebhely miatt hagytál el? 0ah4 9nnyire ostobának nézel? 9nnél azért &obbat is kitalálhattál "olna. /án untat) talak? /aláltál "alaki mást? -ondd meg az igazat# és akkor talán megbo sátok4 – +in s senkim4 – 8aul %&ra ü"öltött. – ;sak egyik szememre látok# ;harity. 7átod az üres szemgödröt? 0ogy tetszik? ;harity egy d*szes "irág sokrot ka'ott fel# azt "ágta a férfihoz. – 0a za"ar# kösd be4 – :s a sebhelyek? -it sinál&ak a sebhelyekkel? – !z ég szerelmére# 8aul# nö"essz szakállat4 És válts végre témát& -ost a te megszegett há) zassági *géretedről "an szó# nem holmi férfi hi%ságról4 ;harity felborzolta a ha&át# am*g egy 'illanatra megállt le"egőt "enni# aztán az asztalhoz lé'ett és elkezdte "issza'akolni a dolgait a kistáskába. +em ka'kodta el# tudta# hogy a férfi minden mozdulatát figyeli. – 1& frizurám "an és még sak észre sem "etted – &egyezte meg szemrehá) nyóan. – ;sak magadra tudsz gondolni. +os# sak annak örülök# hogy rá&öttem# milyen hi% és önző "agy# még mielőtt összeházasodtunk "olna. .énytelen leszek megne"elni téged# 8aul. Cgye megérted? >agy talán olyan nehézfe&( "agy# mint amilyen hi%? – -egne"elsz? ;harity meghallotta a suttog"a feltett kérdést és a férfira nézett. 7átta meg sillanni a reményt a szemében# és abban a 'illanatban# amikor a tekintetük találkozott# tudta# hogy győzött. – -ost 'edig# mielőtt elmegyek# hallgasd meg az utolsó sza"am. – 0ang&a határozott "olt. Fel) h%zta# ma&d gondosan eligazgatta fehér keszty(&ét# mielőtt folytatta "olna. – >agy bemutatko)

zol a nagybátyámnak két héten belül és nyilatkozol a szándékaidról# "agy azt kell feltételez) nem# hogy nem szeretsz mát. – 6ohasem sz(ntem meg szeretni téged# ;harity# deA – :n is szeretlek téged# 8aul – szak*totta félbe a lány. .omoly# ünne'élyes ar al sétált át az *róasztal t%loldalára. 8aul felé fordult és ő gyengéden megfogta az ar át. 7ábu&&hegyre állt és a'ró sókokkal bor*totta a sebhelyes ar ot. – .érlek# ne érts félre. +agyon sa&nálom# hogy megsérültél. De a m%ltat nem lehet meg"áltoztatni. ! &ö"őre kell figyelnünk4 0agyta# hogy a férfi hosszan meg sókol&a# aztán elh%zódott. >iselkedése %&ra határozott és 'attogó lett. – +e merészel& %&ra elszökni előlem4 -egtalállak# bárho"á is b%&sz. 0a 'edig nem teszed hamarosan tiszteletedet a nagybátyámnál# azt hiszem igazán goromba leszek. !k) kor sak magát hibáztathat&a# -r. 2lea hley. 9zekkel a sza"akkal ;harity kih%zta magát és kinyitotta az a&tót. 9lsétált a kő"é dermedt 2radford és ;aroline mellett# és meg sem állt# am*g az ud"arra nem ért. ;aroline tel&esen 2radford sók&ának a hatása alá került# de eszébe sem "olt ezt beismerni. 9l) "örösöd"e sietett unokanő"ére után# közben azt morogta# hogy tudomása szerint megtiltotta a férfinak# hogy ilyen messzire men&en. 2radford tátott szá&&al hallgatta ;aroline zsörtölődését. !ztán meghallotta 8aul hang&át és megfordult. Dmul"a látta# hogy barát&a mosolyog. -iről maradt le? – kérdezte magától# mi) közben figyelte# ahogy 8aul az emeletre indul. – 0o"á mész? – szól utána ingerülten. Dühös "olt# mert nem sókolhatta to"ább ;aroline)t és hal"ány fogalma sem "olt# mi történt 8aul és ;harity között. – 6zakállat nö"eszteni – szólt "issza hahotáz"a a férfi.

;harity egész %ton hol s*rt# hol ne"etett. ;aroline a kezét 'askolta és türelmesen hallgatta# hogy mennyire szereti 8ault# és hogy a férfi mennyit szen"edett. 2radford hegyezte a fülét és 'róbálta kihámozni# hogy mi is történt "aló&ában# m*g "égül ;aroline megkönyörült ra&ta és megmagyarázta. – /udtam# ha ;harity sak a legkisebb szánalmat is mutat&a# akkor 8aul hátat ford*t neki. @n adta a ti''et# 2radford. – >alóban? – ! férfi "égigkutatta az emlékezetét# de nem rémlett# hogy "alaha is ötletet adott "olna. – ?gen. ! sa&nálat az utolsó dolog# amire 8aul igény tart. !z a mód# ahogy elzárta magát a "i) lágtól# ezt nyil"án"aló"á tette. – Blyan hangon beszél# mintha egy nehézfelfogás% gyereknek magyarázna.

!ztán %&ra ;harityhez fordult. – -egmondtad neki# hogy lelö"öd# ha meg'róbál elmenekülni? – 1gy emlékszem# igen – bólintott ;harity. – >agy talán azt mondtam# hogy be'erelem há) zassági *géret megszegéséért. !zt megtehetem# nem? – +em lesz rá szükség – &ósolta ;aroline. – 0isz az előbb mondtad# hogy meg sókolt és azt mondta# hogy még mindig szeret. +em hinném# hogy tényleg le kell lőnöd. 2radford a szemét forgatta. – !z ?sten szerelmére. ;harity ké'telen lenne lelőni bárkit is. – 9z igaz – ismerte be ;harity. – De ;aroline akár egy 'orszembe is ké'es lyukat ütni# ha a fe&ébe "eszi. F lelö"i 8ault# sak meg kell kérnem rá. 2radford olyan döbbenten meredt rá&uk# hogy mind a két lány ne"etésbe tört ki. – ;aroline# ezent%l bármit kérhetsz# megteszem. 9sküszöm. ! ter"ed megmentette az élete) met. 6oha nem fele&tem el neked. – 6zó"al az unokatest"ére ter"e tökéletesen m(ködött – kérdezte 2radford ;haritytől# ma&d egy félmosollyal hozzáf(zte. – -ost már értem az egész lényegét. !ddig kellett kiabálnia# am*g 8aul be nem ad&a a derekát. ;aroline mor osan nézett rá# de ;harity ne"etett. – !zt mondtad# hogy nin s humorérzéke – fordult ;aroline)hoz. – 8edig biztos "agyok benne# hogy most tréfálkozni 'róbált. – -ellesleg# ;aroline – szólalt meg 2radford –# lehet# hogy ;harity meg*gérte# hogy nem szól a sókról az a'&ának# de én nem tettem ilyen *géretet. – -it akar ez &elenteni? – ;aroline szemében félelem "illant. – 0amarosan megtud&a – mondta se&telmes mosollyal 2radford. – +e nézzen ilyen aggodal) masan4 – folytatta a b(nbánat legkisebb &ele nélkül. – ;sak b*znia kell bennem. – 8ontosan annyira b*zom önben# mint amennyire ön kimutat&a a bizalmát irántam – "ágott "issza ;aroline# ma&d ;harityhez fordult. – ;sak hogy tudd# ennek semmi &elentősége# ugyan) is 2radford nem b*zik a nőkben. ;harity egy szót sem szólt# sak egyikről a másikra nézett. ! légkör drámaian meg"áltozott. +em értette# mi történt és ettől za"arba &ött. – +em fog beszélni az a'ámmal – &elentette ki ellentmondást nem t(rő hangon. – De igen# beszélni fogok "ele – 2radford hang&a semmi"el sem "olt gyengébb# mint a lányé. – +em ér el "ele semmit – &ósolta ;aroline. – 2e sa'&a magát – mondta 2radford. – -eg fogomA – .i ne mond&a4 – kö"etelte szinte kiált"a ;aroline. 2iztosra "ette# hogy a férfi azt akar&a mondani# hogy megszerzi őt magának bármi áron. 0isz megmondta elégszer. :s most az uno) kanő"ére előtt is elárulná. – -it ne mond&on ki? – érdeklődött ;harity.

6em ;aroline# sem 2radford nem "álaszolt. -indketten a lány fordultak és rábámultak# mire ;harity riadtan h%zódott "issza a hintó legtá"olabbi sarkába. >a&on mit kö"ettem el? – sodál) kozott magában. :s először életében megtartotta magának gondolatai és kérdéseit.

!yol$adik fejezet.
! kö"etkező hetekben egymást kö"ették a bálok és a "a soramegh*"ások# a sorozatos látoga) tások. 0a szabad délután&a akadt# ;aroline meglátogatta -ilo bá sit és hamarosan nagyon megked"elte az idős márkit. /öbbnyire ott "olt Franklin bá si is# aki "agy t*z é""el fiatalabb "olt a márkinál. .ülsőre hasonl*tott a báty&ára# de szemei hidegen sillogott# modora is "issza) fogottabb "olt. ;aroline érezte a két fi"ér közti feszültséget# de nem tudta kider*teni az okát. +agyon ud"ariasan "iselkedtek egymással# de a tá"olságtartás szinte ta'intható "olt köztük. Franklin &óké'( férfi "olt# sötétbarna ha&&al és gesztenyebarna szemekkel# de "olt benne "ala) mi hidegség# ami za"arta ;aroline)t. ! felesége# 7oretta ritkán látogatta meg a márkit és Franklin %&ra meg %&ra elmagyarázta# hogy a feleségének rengeteg társadalmi kötelezettsége "an. !z előkelő társaság rendszeresen igényt tart a &elenlétére# büszkélkedett. ;aroline el sem tudta ké'zelni# hogy ki az# aki igényt tart rá# mert még soha nem látta egy rendez"ényen sem. 2ra3ton gróf&a 7ady /illman k*sérő&éül szegődött néhány alkalommal# aminek ;aroline na) gyon örült# még akkor is ha nem különösebben ked"elte a nőt. 5ó "olt látni# hogy a'&a &ól érzi magát. -egérdemelte# hogy boldog legyen %&ra# és ha 7ady /illman az# aki kell neki# hát le) gyen. F nem a"atkozik közbe. ! ;laymere házban történt baleset a feledés homályába merült az idő haladtá"al. ;aroline örült# hogy nem osztotta meg senki"el a gyan%&át# hogy talán mégsem a "életlen m("e "olt. -ostanra már ő is elfogadta# hogy su'án a ké'zelete &átszott "ele. ;sak fáradt "olt és ügyet) len. De am*g egyik oldalról elm%lt az ismeretlen támadótól "aló félelme# a másik oldalon egy) re inkább fenyeget"e érezte magát 2radford her ege által. ! férfi az elkeseredés határára so) dorta. Dllandóan %gy érezte# hogy inog a lába alatt a tala&. 2radford elk*sérte minden rendez"ényre# egyetlen lé'ést sem tág*tott mellőle. /el&esen egyértelm("é tette minden férfi előtt# aki ;aroli) ne közelébe merészkedett# hogy a lány hozzá tartozik. ;aroline)t nem izgatta a férfi birtoklási "ágya# sem az# ahogy erőszakos módon félre"onta egy)egy sarokba és addig sókolta# am*g eszét nem "esztette a "ágytól. ! sa&át reak ió&a azonban za"arba hozta. 9gyre erősebb fizikai "ágyat érzett és ez megriasztotta. 9lég "olt# ha a férfi sak ránézett és máris remegni kezdtek a térdei.

!mikor 2radford ki&elentette# hogy akar&a őt# ;aroline sak g%nyolódott "ele# de most# hogy ennyi időt töltöttek együtt# ő is egyre inkább akarta a férfit. +yomorultul érezte magát minden el"áláskor és ráadásul dühös is "olt magára emiatt. 0o"á lett az önuralma# mi lett a független) ségé"el? >égül kénytelen "olt beismeri önmagának# hogy szereti 2radfordot. ! férfi azonban soha sem eml*tette a szerelmet. De a "ágy sak egy "olt az okok között# amiért hiányzott neki a férfi# amikor nem "olt mellette. ?gaz# hogy meg"oltak a maga hibái# de szé' számmal akadtak ne) mes &ellem"onásai is. .ed"es "olt és már)már t%lságosan is nagylelk(# emellett rend*thetetlen erköl si szilárdság &ellemezte. Cgyanakkor maga "olt a sátán4 , igen# ;aroline nagyon is tisztában "olt "ele# hogy mire megy ki a &áték. >alahányszor meg sókolta# szemében győzedelmi lángo skák tán oltak. ;a) roline "alósággal elol"adt a kar&aiban és a férfi sak mosolygott ra&ta. /alán arra "ár# hogy be) ismer&e# ő is akar&a a férfit? 0a sak rágondolt# idegei máris 'attanásig feszültek. 6oha nem fog&a elárulni neki# hogy mennyire k*"án&a. !ddig nem# am*g a férfi azt nem mond&a# hogy szereti. 0a 2radford her e) ge &átszani óha&t# ő nin s ellene# de a sa&át szabályai szerint fog &átszani. !mi ;harityt illeti# ő nem is lehetne boldogabb. 8aul 2lea hley kellő időben megérkezett és bemutatkozott 2ra3ton gróf&ának# és most hi"atalosan is ;harity "őlegényének szám*t. 6érült szemét fekete selyemkendő fedi# ami igazán "akmerő külsőt köl sönöz neki# különösen# hogy szakállat is nö"eszt hozzá. ;aroline szerette 8ault# ezt sendes# megnyerő mosoly% férfit. 9lég "olt látni# ahogy ;harityre néz# és azonnal tudta# hogy tel&es sz*"éből szereti és dédelgeti menyasszonyát. -iért is nem tudott ő is egy ilyen ked"es és &óindulat% emberbe beleszeretni? !zt "ette észre# hogy irigyli unokatest"ére ka' solatát# és azt szeretné# ha 2radford is %gy nézne rá# ahogy 8aul néz ;ha) rityre. , igen# 2radfordnak sokféleké''en tudott nézni# de a tekintetéből a fizikai "ágy sütött# és ;aroline egyáltalán nem érezte# hogy dédelgetné őt. 2ra3ton elhatározta# hogy egy kisebb 'artit rendez és megh*"ott rá h%sz embert. ! "endégek között ott "olt ;aroline kér nagybáty&a# a márki és Franklin# Franklin felesége# 7oretta# 7ady /illman és a lánya# <a hel és# ;aroline néma tiltakozása ellenére# <a hel "isszatasz*tó "őle) génye# +igel ;restHall. De nem maradhatott ki 2radford és -ilford# és természetesen 8aul 2lea hley is el&ött. ! márkira "aló tekintettel# aki hamar elfáradt# korán "a soráztak# aztán 'e) dig a kitartóbbak o'erába mennek. 2en&amin minden tudását be"etette# hogy megfelelő ételek kerül&enek az asztalraJ galambokat töltött meg# halat filézett# és már dél előtt ott tu atnyi sirke 'irult a nyárson. Deighton igazi

diktátor mód&ára "iselkedett# ahogy 'attogó hangon kiadta az utolsó sim*tásokra "onatkozó 'aran sait. ;aroline és ;harity is megtett mindent# amit &a"asolt# mi"el tudták# hogy mindket) tő&üknél &obban tisztában "an azzal# hogy mi a helyes. ;harity még azt is megkérdezte tőle# hogy melyik ruhát "egye fel a "a sorára. ;aroline már eldöntötte# hogy a kih*"ó# elefánt sontsz*n( estélyit "eszi fel. <emélte# hogy a mély dekoltázs különösen sáb*tó"á teszi ma&d. 9lhatározta# hogy el&átssza az ellenállhatatlan sáb*tó szere'ét# mi"el %gy "élte# é'' itt az ide&e# hogy kezébe "egye az irány*tást a 2radford) dal "aló ka' solatában. 0a a férfi állandóan kibillenti őt a lelki egyens%lyából# akkor ő most "iszonozza ezt a sz*"ességet. +agy gonddal öltözködött# de 'er ről 'er re idegesebb lett. 9rősen fogadkozott# hogy ez egy tökéletes este lesz. ! ter"e ro''ant egyszer( "olt. 1gy fog "iselkedni# hogy 2radford el"esz*t) se az eszét a "ágytól# eszelőssé teszi# az őrületbe kergeti# rákényszer*ti# hogy "égül meg"all&a# mit érez iránta. ;harity a tükör előtt forgolódott# de elakadt a lélegzete# amikor ;aroline)t meglátta. – 2rad) ford szóhoz sem fog &utni# ha meglát – &ósolta. – 1gy nézel ki# mint >énusz# a szerelem isten) nő&e. – /e is gyönyör( "agy – "iszonozta mosolyog"a a bókot ;aroline. ;harity 'ördült egyet# hogy tel&es d*szében megmutassa itromsárga ruhakölteményét. – +agyszer(en érzem magam# ;aroline. ! szerelem teszi ezt# ha nem tudnád. /el&esen feldob# %gy érzem# re'ülni tudnék. ;aroline ugyan nem értett egyet "ele# de hallgatott. 6zámára a szerelem sak nyomor%ságot &elentett. 0%zogatni kezdte ruhá&a felsőrészét# meg'róbál"án fel&ebb h%zni azt# de ;harity rá) szólt# ha *gy folytat&a to"ább# még elszak*t&a# és akkor öltözhet át. ;aroline "álaszul sak sóha&tott# ma&d lesétált ;harity"el a földszintre# hogy "ár&ák az első "endégeket. – 1gy döntöttünk 8aullal# hogy !ngliában esküszünk. – -ég szé'# hol máshol esküdhetnétek? – 2ostonban# de nem akarunk addig "árni# és nem is utazhatnánk együtt# ha nem "agyunk fér& és feleség. ;aroline értetlenül nézett rá. – De hát itt fogtok élni# ;harity. ?tt "an 8aul otthona. ;sak meg) látogatod a saládodat# ugye? ;harity Deightont figyelte# amint az fel)alá sétál az elő sarnokban# és nem látta ;aroline ar ) kife&ezését. – 8aul %& életet akar kezdeni. -i"el nem nemesember# nem ad fel semmit. De nem is szegény# és nagy ter"ei "annak. 8a'a seg*teni fog neki a letele'edésnél.

– 8ersze# természetesen. -it akar sinálni? – ;aroline 'róbált érdeklődő hangot megütni# de hirtelen "égtelen szomor%ságot érzett. 1gy érezte# még nem készült fel rá# hogy el"esz*tse ;harityt. Cnokanő"ére "olt az egyetlen ka'o s közte és bostoni salád&a között. – -ár sokat beszélt erről 2en&aminnel. 8aul földet akar "enni# és gazdálkodni szeretne. $az) dálkodó %riember lesz. 2en&amin beleegyezett# hogy seg*t neki. – $azdálkodó %riember? De# ;harity# ilyen nem létezik. ! gyarmatokon semmiké''. ! gaz) dálkodás kemény munka# ez az igazság. Fárasztó# "ere&tékkel &áró munka a hét minden na') &án. – 8aul ké'es rá. 7assan meggyógyul a sérült keze és tud&a használni# és tudod# hogy a fi"ére) im is seg*teni fognak. – ?gen# tudom – sóha&tott beletörődően ;aroline. ;harity ki&elentésére gondolt# hogy 2en&a) min seg*teni fog nekik. /udta# nin s &oga el"árni# hogy a férfi "ele marad !ngliában. !kkor miért érzi magát olyan elhagyatottnak? -egszólalt a sengő# &elez"e# hogy megérkeztek az első "endégek# és ;aroline mosolyt erőlte) tett az ar ára. Deighton megállt az a&tónál# megfordult és még egyszer utol&ára kritikus 'illan) tással "égigmérte a két lányt. 9légedetten bólintott# ma&d fegyelmezett ar kife&ezéssel megfor) dult# hogy a&tót nyisson. !z est megkezdődött. 2radford az utolsók között érkezett. ;aroline azonnal kife&ezte elkeseredését a késés miatt# mihelyt üd"özölte a férfit. !rra gondolt# hogy nem t%l &ó kezdete a tökéletes estének. ! férfi sem %gy reagált a ruhára# ahogy el"árta "olna. !helyett# hogy megdi sérte "olna# hogy milyen gyönyör(# nyersen utas*totta# hogy azonnal men&en fel és fe&ezze be az öltözködést. – Fel "agyok öltöz"e – ellenkezett ;aroline. ! folyosó "égén álltak. -ilford satlakozott hozzá&uk. – 6zerintem elragadóan néz ki# 2rad – &elentette ki "égigmér"e a lányt. – 9nnek a ruhának hiányzik a felsőrésze – dühöngött 2radford. – !zonnal men&en fel és "e) gyen fel "alami illendőbbet. – +em megyek – mondta határozottan ;aroline. – 9z nagyon illetlen – sikorgatta a fogát 2radford. -ilford kun ogni kezdett# mire mindket) ten ránéztek# hogy hagy&a abba. !ztán ;aroline "isszafordult 2radfordhoz. – 9z a ruha legalább annyira illedelmes# mint az ön nadrág&a. – -i ba&a a nadrágommal? – 2radfordot "áratlanul érte a lány abszurd ki&elentése. – +agyon sz(k. !zon sodálkozom# hogy ké'es leülni benne# anélkül# hogy komoly sérülést okozna magának.

/etőtől tal'ig "égigmérte a férfit# titokban sodál"a a dél eg termetet. ?stenem# milyen &óké) '(4 :s milyen &ól áll neki az elegáns# fekete öltözet4 -ilford %&ra ne"etni kezdett. – !sztalhoz k*sérhetem? – a&ánlotta fel a kar&át a lánynak. – ! legnagyobb örömmel "eszem – felelte ;aroline. .ezét -ilford kar&ára té"e# fagyos 'il) lantást "etett 2radfordra. – 0a ma&d eszébe &ut# hogy "iselkedik egy %riember# akkor satla) kozhat hozzánk. 2radford za"artan állt. 0ogy sikerült a lánynak ilyen könnyen# szinte erőlködés nélkül "éde) kezésbe kényszer*tenie? – kérdezte magától. 7ehetetlen# hogy ne "egye észre# milyen b(nre sáb*tó ez a ruha. +em kételkedett benne# hogy minden &elenle"ő férfi legalább annyira a ha) tása alá került# mint ő maga. ;aroline a "a sora alatt tudomást sem "ett 2radfordról. 8aul 2lea hley baloldalán ült és "agy "ele# a szemközt ülő -ilforddal beszélgetett. 2radford ;aroline &obboldalán ült# de a lány felé sem nézett. 2radford nem szerette# ha semmibe "eszik. !lig ny%lt az ételhez# noha az asztal mellett sak di sérő sza"ak hangzottak el. +émi elégtétellel látta# hogy ;aroline is ke"eset eszik. 0ar olt a sürgető kényszerrel# hogy "egye le kabát&át és ter*tse a lány "állára# közben megfogadta# hogy "éresre "eri +igel ;restHallt# ha to"ábbra is ilyen 'imaszul meregeti a szemét ;aroline)ra. ! desszert közben %gy döntött# hogy é''en elég ideig "olt türelmes. 9leinte %gy ké'zelte# hogy lassan halad# elég időt ad a lánynak# hogy hozzászok&on a gondolathoz# miszerint hozzá tartozik. De most be kellett látnia# nin s elég türelme to"ább "árni. ?de&e egy ki sit elbeszél) getni ;aroline)nal# és minél előbb sort ker*tenek erre a beszélgetésre# annál &obb. ;aroline meg'róbált odafigyelni -ilfordra# aki az o'eráról mesélt neki# aho"á köz"etlenül "a) sora után mennek# de figyelmét tel&esen lekötötte Franklin felesége# 7oretta .endall. !z aranybarna ha&% nő lát"ányosan sodálta 2radfordot és ;aroline arra gondolt# ha a nő nem hagy&a abba a flörtölést hamarosan# akkor "alami igazán borzasztót tesz "ele. /alán hozzá"ág) &a az egyik e'ertortás tálat. ! "a sora "égre befe&eződött és a hölgyek felálltak# hogy tá"ozzanak. ! férfiak maradtak még egy italra# de 2radford ez%ttal megtörte a hagyományt. +em "olt ked"e akárki"el társalogni# sakis ;aroline)nal. .ö"ette őt az a&tón k*"ülre. -egfogta a könyökét és kérte# hogy "álthatna "ele 'ár szót. +agyon hi"atalosan "iselkedett# mert 7ady /illman és 7oretta .endall is őt fi) gyelték. – 0a feltétlenül szükséges – bólintott kurtán a lány. !'&a földszinti dolgozószobá&ába "ezette a férfit# közben magában füstölgött azon# ahogy 7oretta kidülledt szemekkel bámul&a 2radfor) dot.

– .érem# hagy&a nyit"a az a&tót – kérte ;aroline gőgös hangon. – !miről beszélni szeretnék# nem tartozik idegen fülekre – &elentette ki zordan 2radford. 2e) sukta az a&tót# nekidőlt és "égigmérte ;aroline)t. – 5ö&&ön ide4 ;aroline homlokát rán olta a 'aran soló hang hallatán. ! férfi %gy 'aran solgat neki# mint "alami szolgálólánynak? 0át sak ennyire be süli? ;aroline igyekezett "isszafogni magát# bár arra gondolt# hogy lassan türelme "égére ér. :s még egy tökéletes estében reménykedett4 ! tökéletesen borzasztó sokkal találóbb kife&ezés lenne# és messze még a "ége. -ég az o'erát is t%l kell élnie. ;sakis 2radford tehet róla# ha el) "eszti a türelmét. 9lőször is# az a szörny( ember ma&d egy órát késett# utána b*ráló meg&egy) zéseket tett a ruhá&ára# aztán felhábor*tóan flörtölt egy fér&es asszonnyal# most 'edig "an bá) torsága 'aran solgatni neki. >álaszul ;aroline nekidőlt a'&a *róasztalának# és összefonta mellén a kar&ait. – ?nkább nem# köszönöm. 2radford mély le"egőt "ett. -osolygott ugyan# de szeme hidegen "illant. – ;aroline# drágám. 9mlékszik# egyszer azt mondta# hogy nem "eszem észre# ha sértegetnek? ;aroline bólintott. -egté"esztette a férfi kérdése és nyá&as modora. – ?gen# emlékszem – fe) lelte mosolyog"a. – :n 'edig azt mondom# hogy ön nin s tisztában azzal# mikor kellene félnie. ;aroline ar áról elt(nt a mosoly. 6zeme riadtan tágra ny*lt# ahogy 2radford elindult felé. – +em félek – hazudta. – ,# 'edig nem ártana – suttogta 2radford. ! lánynak esélye sem "olt. -ielőtt eldönthette "olna# hogy merre menekül&ön# 2radford már el is ka'ta a derekát és magához h%zta# közben egy 'illanatra sem "ette le róla a szemét. -a) gához szor*totta a lányt# aztán az álla alá ny%lt és felemelte a fe&ét. – .özszemlére tette a bá&a) it# hagy"a# hogy minden férfi "endég megbámulhassa a testét# egész este átnézett ra&tam# és "égül meg'róbálta semmibe "enni a kérésemet. ?gen# drágám# azt hiszem itt az ide&e# hogy félni kezd&en. 2radford iszony% dühös "olt. Feszült ar án idegesen rángatózott egy ideg nyil"án"aló &eleként annak# hogy milyen nehezen türtőzteti magát. ;aroline sodálkoz"a hallgatta a "ádakat. 9l sem akarta hinni# hogy a férfi őt teszi felelőssé mindenért# holott ő maga "iselkedett %gy# mint egy semmirekellő gazember. – +em tettem közszemlére a bá&aimat – kezdte dühösen. – 7oretta ruhá&a sokkalA kih*"óbb# mint az enyém. :s ön "olt az# aki szemérmetlenül flörtölt# nem 'edig én. +e bámul&on *gy rám4 Fér&es asszonnyal flörtölt. >agy talán elfele&tett# hogy 7oretta fér&nél "an?

+em is "árt "álaszra# %gy folytatta. – >alóban nem foglalkoztam önnel# de sak azután# hogy b*ráló meg&egyzést tett a ruhámra. 7ehet# hogy ez gyerekes megoldás "olt tőlem# de annyira szerettem "olna# ha ez az este tökéletesre sikerül. /alán t%l érzékenyen reagáltam a szörny( meg&egyzéseire. – -iért? – 2radford mozdulatlan ar áról nem lehetett leol"asni# hogy fogadta a lány magyará) zatát. – -iért gondolta# hogy ez egy tökéletes este lesz? ;aroline a férfi sál&át bámulta kitartóan. – !bban reménykedtem# hogy önA# szó"al# azt hit) temA – ;aroline felsóha&tott. +em tudta folytatni. 2radford érezte# hogy eltér*ti a lány hang&ában megb%"ó fá&dalom. 9nyh*tett a szor*táson és gyengéden simogatni kezdte a hátát. – 0a kell egész é&szaka itt fogunk állni# de tudni akarom# mi &ár a fe&ében. ;aroline bólintott# tudta# hogy a férfi nem tréfál. – !bban reménykedtem# hogy mond nekem "alamiA ked"eset4 /essék# megmondtam az igazságot# és megköszönném# ha nem ne"etne ki. !zt szerettem "olna# ha "alami mást is hallok öntől# nem sak azt# hogy akar engem. Blyan sok az# amit kérek# 2radford? ! férfi megrázta a fe&ét. .ényszer*tette# hogy %&ra felnézzen rá. – +em igazán ked"es sza"ak &árnak most a fe&emben. 7egsz*"esebben megfo&tanám. !z utóbbi hóna'okban meg&áratta "e) lem a 'oklokat. !mi még rosszabb – tette hozzá olyan tekintettel# hogy ;aroline reszketni kezdett félelmében –# hogy hagytam. – 6zünetet tartott# meg'róbál"a uralkodni magán és sendesebbre fogta a hang&át. – De ennek most "ége# ;aroline# és "ége a &átéknak is. 9lfo) gyott a türelmem. – /alán azért "olt türelmes# mert arra "árt# hogy beismerem# én is akarom ön? – kérdezte sut) tog"a ;aroline# éles ellentéteként a férfi kiabálásának. !r án elkeseredett kife&ezés ült. – ?gen# akarom ön. /essék# most örül? -ég mielőtt elb*zná magát 2radford# értse meg# hogy ez ke) "és# mi"el történetesen szerelmes "agyok önbe. 9zért fogadom el azt a tényt# hogy fizikailag is k*"ánom# mert szeretem. 2radford dühe azonnal semmi"é "ált# ahogy meghallotta ezeket a sza"akat. 6zélesen "igyor) gott# nagy# mindent elsö'rő elégedettséget érzett. 9lőreha&olt# hogy meg sókol&a a lányt# de ;aroline egy kurta fe&rázással megáll*totta. – +e legyen olyan önelégült# 2radford4 9gyáltalán nem akartam beleszeretni önbe. +em olyan szeretetre méltó ember. Fogalmam sin s# miért nem "alaki olyant "álasztottam# mint 8aul 2lea hley. !zt hiszem# a hatalmába ker*tett# de hát a nátha is sak ezt teszi az emberrel# ez még nem ok az elégedettségre. – 1&ra felsóha&tott# ez%ttal megadóan. – -ost ugye addig fog sókolni# am*g el nem "esztem a fe&em?

2radford elmosolyodott és sietős 'uszit nyomott a fe&e b%b&ára. 2esz*"ta a lány széd*tő illatát és érezte# hogy el"ak*t&a a szen"edély. – ?gazán szeretném# ha nem tenné# 2radford. – >alóban azt hitte# hogy "iselheti ezt a ruhát anélkül# hogy meg sókolná "alaki? – ?gen – suttogta egyenesen 2radford szá&ának. !ztán a férfi meg sókolta és ő "issza sókolt. ! férfi szá&a 'uha és meleg "olt# mint a selyem# ahogy nyel"e az ö"ébe ka' solódott. Dtkarol) ta a férfi derekát és hagyta# hogy körbesző&e a "ágy finom háló&á"al. !mikor "éget ért a sók# 2radford meg kellett tartania a lányt# különben össze suklott "olna. Fe&e ott nyugodott a férfi mellkasán és 'iheg"e "árta# hogy elmond&a# mit érez iránta. – Blyan fá&dalmas dolog engem szeretni? – kérdezte 2radford halk ne"etéssel a hang&ában. – 8ont# mint egy hasfá&ás – &elentette ki a lány. – 0ossz% idegen &ól el"oltam azzal az érzéssel# hogy nem ked"elem önt# aztán egyszerre sak megtörtént a dolog. – ! hasfá&ás# "agy az# hogy elfogadta# hogy engem szeret? – 2radford &ót mulatott a hasonla) ton. – :s még ön "ádol engem azzal# hogy nem "agyok romantikus4 Diszkrét ko'ogás szak*totta félbe a beszélgetést. ;aroline elkeseredett# mert biztos "olt benne# hogy a férfi most akarta elmondani neki# mennyire szereti. – 2rad? !imsmond szeretne "eled beszélni – hallották -ilford hang&át és nem t(nt "alami boldognak. – >alósz*n(leg magára harag*totta a bá sikámat azzal# hogy berángatott ide – találgatott ;aro) line. – -egyek megkeresem és idehozom önnek – tette hozzá az a&tó felé indul"a. – :s ne higgye# hogy "éget ért a beszélgetésünk4 – figyelmeztette ;aroline# mielőtt be sukta az a&tót maga mögött. ;aroline arra szám*tott# hogy ott talál&a -ilfordot az a&tónál# de a férfi elment. >árt egy 'illa) natot# am*g megigaz*totta a ha&át és lesim*totta a szoknyá&át# aztán a szalon felé sietett. +igel ;restHall ólálkodott az árnyékban# és amikor befordult a sarkon# megragadta ;aroline kar&át. !z ellenszen"es ember a falhoz szögezte# mielőtt tiltakozhatott "olna. ;sók&ai"al összenyá) lazta a lány nyakát# közben obsz én sza"akat suttogott a fülébe. ;aroline annyira megdöbbent és felháborodott a támadáson# hogy mo anni sem tudott. >égül küzdeni kezdett# é''en akkor# amikor 2radford befordult a sarkon és meglátta őket. +igel sosem tudta meg# mi ütötte meg. ;sak azt "ette észre# hogy re'ül a le"egőben# és hatal) mas 'uffanással nekiesik a hátsó a&tónak. !&tó mellett álló asztalon le"ő óriás"áza megreme) gett# ma&d +igel fe&ére zuhant. ;aroline az undortól remeg"e bámulta +igelt.

– 9z az ön hibá&a – dühöngött 2radford# és ;aroline döbbent ámulattal nézte a férfi "ad ar ki) fe&ezését. 6zinte megrémült# mert még sohasem látta ilyennek a férfit. >ad# nyers erőt és el) szántságot sugárzott már a kiállása is# és ;aroline komolyan félni kezdett tőle. -egrázta a fe&ét és 'róbált %rrá lenni a félelmen# közben kényszer*tette magát# hogy to"ábbra is a férfira nézzen. – 9z az ember megtámadott és én "agyok a hibás? – kérdezte suttog"a. +igel meg'róbált felállni# szeme "adul ikázott ide)oda. ;aroline tudta# hogy azt keresi# hogy tudna elmenekülni. 2radford szemmel tartotta# miközben ;aroline)hoz intézte a sza"ait. – 0a nem olyan ruhákban &árna# mint egy közönséges ut anő# akkor ez nem történhetett "olna meg. !z a ki&elentés kettő&ük közé állt. ;aroline félelmét düh "áltotta fel. – 6zó"al ez a mentsége# "alahányszor sak hozzám ér. .özönséges ut anő "agyok# tehát szabad 'réda? 2radford nem "álaszolt. +igel meg'róbál ellógni mellettük# szeme "ad rettegéssel "olt teli. 2radford elka'ta a gallér&át# a falhoz sa'ta és megemelte# hogy a férfi lába a le"egőben ka) lim'ált. – 0a még egyszer hozzáérsz a lányhoz# megöllek4 -egértetted? +igel nem tudott "álaszolni – 2radford szor*tása a torkán megakadályozta# hogy akár egyetlen hangot is kinyög&ön –# de bólintani tudott. 2radford elengedte# és figyelte# ahogy a férfi a be) &árati a&tó felé iramodik# felté'i és elt(nik az é&szakában. ;aroline azon tö'rengett# mit fog <a hel szólni "őlegénye hirtelen elt(néséhez# aztán félretette a 'roblémát. 2radford minden dühét ;aroline)ra z%d*totta. 6zorosan eléállt# elzár"a a menekülés %t&át. ! lány kih%zta magát. – +em bátor*tottam semmi"el. 0innie kell nekem4 +em is látta# mi tör) tént. – 0a még egyszer azt mond&a# hogy b*znom kell önben# és esküszöm# el'áholom. :'' ide&e# hogy megértsük egymást. – ,# hát itt "an# 2radford4 – ! márki hang&a megtörte a feszültséget. ;aroline mozdult meg elsőként. -egfordult# mosolyt kényszer*tett az ar ára és figyelte# ahogy -ilo bá si lassan fe) lé&ük közeledik. – ?ndulok hazafelé – magyarázkodott a márki. ;aroline)ra mosolygott# megfog"a a kezét. – Cgye meglátogatsz holna'# ked"esem? – /ermészetesen – egyezett bele a lány. – <emek4 2radford# el"árom# hogy tiszteletét tegye nálam# méghozzá hamarosan# fia skám. – ! na'okban meglátogatom – *gérte 2radford. ;aroline észre"ette# hogy tisztelettel beszél bá siká&á"al# és hang&ában nyoma sin s a dühnek. !rra a kö"etkeztetésre &utott# hogy a férfi sokkal fegyelmezettebb# ha érzelmei elre&téséről "an szó# mint ő. F még mindig %gy érezte# sik*tani tudna és azon imádkozott# hogy ar án ne tükröződ&ön# amit érez.

– -ost indulnak – &egyezte meg a márki. – 7oretta kirak %tközben. – ;aroline)ba karol"a az a&tó felé indult. – Fogalmam sin s# ho"á t(nhetett Franklin. !lighogy 2ra3 be&elentette# ki ki) "el utazik együtt# Franklin felállt és kiment. ;aroline érezte# hogy 2radford köz"etlenül mögötte halad. – :n a'ámmal utazom egy ko si) ban – &elentette ki. – +em)nem – mosolygott bá siká&a. – F 7ady /illmant és a kis <a helt k*séri. +igel szőrén) szálán elt(nt# bár gondolom# hamarosan felbukkan. -ilford azt &a"asolta# hogy te és ő 2rad) ford ko si&á"al men&etek. ;aroline érezte# hogy megroggyan. +em akart 2radforddal egy ko siban menni seho"á. ?dőre "olt szüksége# tá"ol a férfitól# hogy rendezhesse érzéseit. !z egyetlen# ami seg*thet megszaba) dulni a dühétől# ha sikerül találnia egy sendes sarkot# ahol "égig tud&a gondolni a dolgokat. 9gyszer(en ké'telenség gondolkodni# ha 2radford a közelében "an. .ülönben is# a leg&obb formá&át kell hoznia# ha 2radforddal akar "itatkozni. -ost 'edig határozottanA bágyadtnak érezte magát. ;aroline komolyan fontolóra "ette# hogy fe&fá&ásra hi"atkoz"a otthon marad. .ezét drámai mozdulattal a homlokára tette# bár érezte# hogy gyá"án &ár el. – +em érzem &ól magamA – +em tudta befe&ezni a mondatot. !z a&tó be sukódott a márki mögött# és ;aroline összerez) zent. .e''&ét szinte dur"án a "állára lökték. – /alán a gyomrá"al "an "alami 'robléma? – kérdezte nemtörődöm hangon 2radford# eligaz) gat"a a sálat ;aroline "állán. ;aroline tudomást sem "ett a kérdésről. /udta# hogy a férfi korábbi beszélgetésükre utal# ami) kor a férfi iránt érzett szerelméről beszélt# és egyáltalán nem találta humorosnak a dolgot. -egko káztatott egy 'illantást a férfi ar ára és látta# hogy 2radford ar a még mindig komor# és rá&ött# hogy ő sem tart&a humorosnak. -ilford érkezett# hagyta# hogy Deighton a&tót nyisson# aztán kö"ette őket az ut ára. !z o'erá) ról fe segett# megeml*t"e# hogy az olasz szo'rán igazán különlegesnek szám*t# de ;aroline oda sem figyelt rá. 2eszállt a hintóba és elhelyezkedett a bőrülés köze'én. -ilford a szem) közti ülésre ül# és ;aroline remélte# hogy 2radford a barát&a mellé fog ülni. 2radford kizárólag ;aroline mellé óha&tott ülni. :s nem "olt "alami ud"arias# az tény. ;aroli) ne é''en hogy sak félre tudott siklani előle# hogy megmentse ruhá&át# és egy 'illanattal ké) sőbb már a ko si sarkában találta magát. ;aroline "égig hallgatott az o'erába "ezető %ton. /udta# hogy -ilford is érzi a feszültséget# de a legke"ésbé sem törődött azzal# hogy a férfi kényelmetlenül érzi magát. >égül is# az ő öt) lete "olt# hogy egy ko siban utazzanak# nem igaz?

1gy t(nt# 2radford megnyugodott# mialatt a barát&á"al beszélgetett. .eresztülnézett ;aroline) on# akár sak korábban a lány tette. 9nnek ellenére olyan közel ült hozzá# hogy kar&a mindun) talan a lányhoz ért# és izmos lába is szinte ráta'adt az ö"ére. – ;aroline# olyan sendes – &egyezte meg "égül -ilford. – 5ól érzi magát? – Fá& a hasa – felelte helyette metsző hangon 2radford. – :s nem akar elm%lni. -ihelyt elfo) gad&a ezt# máris &obban fog&a magát érezni. -ilford za"art ar al bámult egyikről a másikra barát&a "álasza hallatán. – 9zt a gy(löletes# erőszakos és kib*rhatatlan hasfá&ást sak különleges or"osság gyógy*t&a – "ágott "issza ;aroline feszült hangon. 2radford nem "álaszolt# -ilford ellenben %gy nézett rá# mintha k*naiul beszélne. ;aroline -ilfordra mosolygott. 7ám sak# 2radford megint elintézte. -ár megint el"esztette a lába alól a tala&t. <áadásul sikerült felideges*tenie. +e"etni kezdett és sak megrázta a fe&ét# amikor -ilford kérdőn felh%zta a szemöldökét. !z o'era sodálatos "olt# ;aroline nagyszer(en érezte magát. 2radford "égig mellette maradt# és sok embernek bemutatta. 2rummel is ott "olt# és ráka sintott ;aroline)ra egy nagyobb so) 'ort szeme láttára. 2radford és ;aroline szinte nem is szóltak egymáshoz. ! m(sor "égén hatalmas tolongás "olt az o'era előtt# am*g a ko sikra "ártak. 9leredt az eső és a hölgyek elkeseredetten si"alkodtak# hogy elázik a ruhá&uk. ;aroline -ilford és 2radford között állt# nem törőd"e az eső"el és "ár) ta# hogy 2radford hintó&a megérkezzen. !mikor a ko si "égre megállt előttük# 2radford kinyitotta az a&ta&át és beseg*tette ;aroline)t. 9lgondolkoz"a bámult maga elé# ma&d hirtelen megfordult és a hintó ele&éhez sétált. !mikor "isszatért és satlakozott ;aroline)hoz és -ilfordhoz# gondterhelten rán olta a homlokát. – !z a felte"és &ár&a# hogy az édesa'&a el"eszi 7ady /illmant – szól*totta meg -ilford ;aroli) ne)t# amikor a hintó elindult. ! lány za"artan figyelt kifelé az ablakon# 2iztos "olt benne# hogy a hintónak balra kellett "ol) na fordulnia# a fő ut ára és nem arra# amerre most haladnak. -ilfordra nézett és megkérte# ismetel&e meg# amit mondott. .özben megko káztatott egy gyors 'illantást 2radford felé és látta# hogy a férfi is az ut át fürkészi# és tel&esen elmerül a gondolataiban. – >alóban %gy néz ki# hogy az a'ám érdeklődik 7ady /illman iránt – felelte. 1&ra kinézett az ablakon# e&t"e a témát és azonnal észre"ette# hogy mennyire meg"áltozott a környék. – 9nged&e le a függönyt – sattant 2radford hang&a. +agyon dühösnek látszott. – ! fenébe4 ;serbenhagytak az ösztöneim – mondta -ilfordnak.

;aroline nem értette# mit akar ez &elenteni# de látta# hogy a két férfi 'illantása összeka' soló) dik# és mindketten előh%zzák a 'isztolyaikat. ! hintó felgyorsult# ;aroline kitámasztotta magát. 2radford átkarolta és szorosan magához ölelte. ;aroline)nak 'ont erre "olt szüksége# hogy biztonságban érezze magát. – -i a suda ütött 0arrybe? – sodálkozott -ilford 2radford ko sisára éloz"a. – 9z nem 0arry – felelte 2radford. 0ang&a nyugodt "olt# és ;aroline arra gondolt# hogy az ő ked"éért fegyelmezi magát. +em akar&a# hogy megrémül&ön. 2radfordban sak %gy ka"argott az indulat. Dühös "olt magára# amiért nem figyelt oda &obban és elfogadta a ko sis magyarázatát# hogy 0arry megbetegedett és őt kérte meg# hogy helyette) s*tse. De leginkább azon aggódott# hogy ;aroline megsérülhet. ! lány a kellős köze'ébe sö''ent. >alaki le akar számolni "ele# talán azért# mert belefolyt a hábor%s eseményekbe# de bárki is az# hatalmasat hibázott. 2eleke"erte a lányt is és ezért meg kell halnia. -ilford felemelte a függönyt és látta# hogy a ko sis leugrik a bakról. – ! ko sis megszökött – tá&ékoztatta őket hideg"ér(en. 2radford még erősebben magához szor*totta ;aroline)t é''en abban a 'illanatban# amikor kiesett a hintó egyik kereke. Fülsiket*tő hang hallatszott4 ! függöny leesett és ;aroline látta a szikrákat# ahogy a fém s%) szott az ut a kö"én. -ilford a szemközti ülésnek fesz*tette a lábát# 2radford ugyanezt tette. 6zéles "állát beékelte a hintó sarkába. ;aroline egyszerre az ölében találta magát# fe&ét a mell) kasához "on"a "édte a férfi. ! hintó olyan lendülettel borult fel# hogy a lánynak elakadt a lélegzete. 0allotta a lo"ak 'atái) nak sattogását és rá&ött# hogy "alósz*n(leg elszakadt az istráng# szabaddá té"e a lo"akat. -a) gában hálát adott az istennek# hogy a ko si nem gázolta le a lo"akat. !z ütközés legnagyobb részét 2radford fogta fel. F "olt legalul# ;aroline fölötte# -ilford 'e) dig rá&uk zuhant. ;aroline lassan kinyitotta a szemét és -ilford 'isztolyát 'illantotta meg alig néhány entire az orra előtt. ,"atosan eltolta a férfi kezét egészen addig# m*g a 'isztoly más irányba nem nézett# közben egyre azon igyekezett# hogy le"egőhöz &usson. Felnyögött# nem annyira a bizarr hely) zettől# mint inkább a férfi s%lya miatt# és -ilford azonnal legurult róla. -eg'róbált felülni és észre"ette# hogy lábai körbefog&ák 2radford s*'ő&ét. $yorsan helyzetet akart "áltoztatni# igyekezett az egyik lábát le"enni róla# de el"esztette az egyens%lyát és a térde a férfi lábai közé ékelődtek. 2radford felhördül és elka'ta ;aroline derekát. – 9zt %gy "eszem# hogy nem sérült meg – nyögte "értan% ar al# hogy ;aroline megrémült tőle. .iny%&totta a kezét és megsimogatta a férfi ar át.

– 5ól "an? – kérdezte aggód"a. ! hang&ából ki sendülő félelem meggyőzte a férfit arról# hogy a lány &obban meg "an i&ed"e attól# hogy ő esetleg megsérült# mint az előbb történt balesettől. Félre kellett sö'örnie a lány ha&át# hogy láthassa az ar át. – 0a "iszi el onnan a térdét# akkor hamarosan eunu h lesz belőlem – nyögte suttog"a. -ilford *gy is meghallotta# és halkan elne"ette magát. ;aroline el"örösödött# ma&d %&ra fel) nyögött# amikor -ilford sizmá&a megr%gta. ! férfi elnézést kért# ma&d kinyitotta az a&tót# hogy kimásszon. 2radford a kezé"el ó"ta ;aro) line fe&ét -ilford sizmáitól# miközben barát&a nekilendült és ki&utott az a&tón. !ztán gyengé) den felemelte ;aroline)t és -ilford kih%zta a lány a ny*láson át. ! hintó az oldalán feküdt és ;aroline körbe&árta# hogy milyen károkat szen"edett. .özben 2radford is kimászott a ko siból. 2radfordnak elég "olt egy 'illantást "etnie maga köré# hogy meggyőződ&ön arról# 7ondon leg) sötétebb negyedébe kerültek. 7assan tömeg gy(lt a hintó köré# de mindannyian inkább a lányt bámulták# nem 'edig a szeren sétlenül &árt ko sit. 2radford mormogott "alamit -ilfordnak a ba&sza alatt# aztán a hintó t%loldalára ment és magához szor*totta ;aroline)t. ;aroline észre"ette# hogy mind a két férfi lö"ésre készen a kezében tart&a a 'isztolyát. 0irte) len beléhas*tott a felismerés# hogy a "eszély még korántsem m%lt el. 2radford le&&ebb az ut án meglátott egy meglehetősen rossz h*r( ko smát és odaszólt -ilford) nak. – -en&etek be ;aroline)nal# am*g én találok "alakit# aki ha&landó seg*teni. -ilford bólintott# és ;aroline egyszerre sak mellette találta magát és érezte# ahogy a férfi magá"al h%zza. >isszanézett 2radfordra és figyelmeztetni akarta# de aztán meggondolta ma) gát. +em akarta# hogy az őket bámuló nyomor%ságos külse&( emberek azt higgyék# nem érzi biztonságban magát. 9zzel sak ötleteket adna nekik. – Bajkeverő – ol"asta el ;aroline az a&tó felett lengő égért. – -ilyen különös né" – &elentette ki. – -ost bemegyünk ba&t ke"erni? – nézett kérdőn -ilfordra. 0ang&a remegett és térdei is reszketni kezdtek. /udta# hogy most &ön ki ra&ta a baleset utáni idegesség. -ilford "iselkedése megnyugtatóan hatott rá. ! férfi rámosolygott# barátságosan megszoron) gatta a "állát# ma&d szélesre tárta előtte az a&tót. – 7ady ;aroline – mondta hi"atalos hangon. – 9nged&e meg# hogy megismertessem a nyo) mornegyed m("észeté"el. Felkészült az első le kére? – hunyor*tott rá# ar án meg&elent sibé) szes mosolya# amit ;aroline annyira ked"elt. – /ökéletesen – mosolygott rá a lány "iszonzásul. 2esétált a füstös helyiségbe és azonnal érezte# hogy mennyire kir* a környezetéből. $yönyör( ruhá&a és szőrmeszegélyes ke''&e éles ellentétben állt a barna és szürke öltözettel# amit a helyiek "iseltek.

! helyiség félig üres "olt# és ;aroline %gy ti''elte# hogy legalább tizenöt állandó "endég bá) mul rá meredten. -ilford noszogatta előre# am*g a bár'ult legtá"olabbi sarkába nem értek. !kkor megértette a szándékát. !zért irány*totta a sarokba# hogy "éd"e legyen a háta. -ihelyt kényelembe helyezte a lányt# megállt előtte# hogy senki se fér&en hozzá. ! kétes hely tula&donosa "égre befe&ezte a tolakodó bámulást és megkérdezte# mit akarnak. -ilford azt felelte# hogy egyelőre megteszi két brandy és mi"el &ó hangulatban "an# szeretné megh*"ni az egész társaságot egy italra. ?degfesz*tő "olt a send# de -ilford nagylelk( a&ánlatára kitört a hangza"ar. 6ört és Hhiskyt kö"etellő kiáltások rö'ködtek a le"egőben. – 9z nagyon &ó ötlet "olt# -ilford – di sérte meg a lány. – ! lehetséges ellenfelekből egy szem'illantás alatt barátokat "arázsolt. $ratulálok. – ;aroline mindezt a férfi "állának mond) ta# mi"el az nem "olt ha&landó megfordulni. 8isztolyát eltette ugyan# de látszott a tartásán# hogy kész har ba szállni# ha szükséges. – 6zinte sa&nálom az elszalasztott lehetőséget – ismerte be a'ró kun ogással -ilford. – Cra) misten# é"ek óta nem "olt részem egy &ó sete'atéban. ;aroline mosolygott# de a mosoly elt(nt az ar áról# amikor az a&tó kiny*lt és négy sötét alak sörtetett be ra&ta. – 7ehet# hogy tel&esül a k*"ánsága – suttogta a férfinak# mikor látta# hogy néznek rá a sátáni alakok. ! hangza"ar elnémult# amikor az egyik férfi – egy magas# nagyhas% férfi# aki %gy nézett ki# mint aki hetek óta nem mosakodott – lassan elindult felé&ük. – 0add lássuk azt a szé'séget# akit re&tegetsz előlünk# ha"er – kö"etelte a férfi. .iny%lt# hogy félretol&a -ilfordot# de az szilárdan állt a helyén. – +e mozdul&on innen4 – szólt hátra ;aroline)nak beletörődő sóha&&al# és "illámgyorsan sele) kedett. @kle állon találta a férfit# aki hátrabukott. 2arátai azonnal a seg*tségére siettek. ;aroline rémülten bámult# miközben lebukott egy felé re'ülő 'ohár elöl. !z erő"iszonyok na) gyon egyenlőtlenek "oltak# és a lány komolyan aggódott# hogy -ilford megsérül. ! tula&donos elhatározta# hogy kihasznál&a az alkalmat# megragadta ;aroline ha&át és meg'ró) bálta magához rán igálni a lányt. ;aroline felsikoltott# de rögtön azt k*"ánta# bár sak ne tette "olna# mert ezzel el"onta -ilford figyelmét. ! férfi hátranézett# hogy mi történt és ezzel sza) badon hagyta a testét. – +e "elem törőd&ön4 – kiáltott rá ;aroline# miközben megragadott egy Hhiskys ü"eget a 'ul) ton és a tula&donos fe&éhez "ágta. !z o smány figura összeesett# és a lány gyorsan a 'ult mögé sietett. 1gy döntött# hogy elkél egy kis seg*tség -ilfordnak. 8ala kokat ragadott fel és meg) 'róbálta eltalálni a "erekedőket. -i"el nem a leg'ontosabban élzott# az egyik támadónak

egészen a 'ultig sikerült el&utnia# mielőtt sikerült "olna leütnie. 0angos nyögéssel roskadt ösz) sze# egyenesen rá a 'ultra. ! törzs"endégek közül is har ba szálltak néhányan és a lány nem tudta eldönteni# ki kinek az oldalán küzd. ! mögötte le"ő 'ol okról elfogytak az ü"egek# és ;aroline)nak le kellett ha&ol) nia# hogy to"ábbi mun* ió után nézzen. Bdébblökte a 'énzesdobozt és egy egész arzenált ta) lált. ! tula&donosnak "alósz*n(leg a m%ltban is akadtak gond&ai a rendfenntartással# mert né) hány hossz% 'engé&( kés# két megtöltött 'isztoly és egy bunkósbot is re&tőzött a 'ult alatt# ez utóbbi olyan nehéz# hogy megemelni sem b*rta. ;aroline a 'isztolyokat "álasztotta. 9gyiket maga elé rakta a 'ultra# a másikat a kezében tar) totta. !z erő"iszonyok egyelőre -ilfordnak ked"eznek# döntötte el# bár a férfi "alósz*n(leg észre sem "ette# hiszen egyszerre három ellenféllel "iaskodott. Fém sengése "onta magára a lány figyelmét. ! szoba t%lsó sarkában egy férfi felemelte a ke) zét és kést akart dobni -ilford hátába. ;aroline habozás nélkül lőtt és a férfi ü"ölt"e e&tette el a kést. ! "erekedés félbeszakadt és mindenki# maga -ilford is a férfi felé fordult# aki &a&gat"a babus) gatta sérült kezét. -a&d mindenki ;aroline felé fordult és a lány %gy érezte# hogy "alami magyarázatot kell ad) nia. – /ilos kést használni ebben a "erekedésben – &elentette ki kimért# határozott hangon. +yil"án"aló "olt a szándéka. Felemelte a másik 'isztolyt és -ilfordra nézett. – 9lintézi még ezeket "agy indulhatunk? -ilford morgott "alamit# megragadta a két férfi nyakát és egymáshoz sa'ta a fe&üket. -ind) ketten á&ultan roskadtak le# ekkor a harmadik lendült előre. :s ;aroline türelmesen "árta# hogy "ége legyen. 9z hamarabb megtörtént# mint remélte. ! ko sma a&ta&a kiszakadt a helyéből és a falnak sa) 'ódott. ! hang nem za"arta "olna meg különösebben a "erekedést# de a bömbölő hang# amit az a&tóban felt(nő ember kiadott# kétségtelenül hatással "olt mindenkire. 2radfordon látszódott# hogy akár ölni is kész. ;aroline magában hálát adott az égnek# hogy a férfi az ő oldalukon áll. – +em ka'kodtad el4 – kiáltott oda neki -ilford két ütés között. 2radford tekintete megtalálta ;aroline)t. ! lány rámosolygott# biztos*t"a őt# hogy nin s sem) mi ba&a. ! férfi ar kife&ezése nyomban meg"áltozott. ! dühöt közönyös szemlélődés "áltotta fel. ;aroline figyelte# ahogy a férfi lassan meg"álik a kabát&ától# gondosan összeha&togat&a és egy szék karfá&ára fekteti. >alóban nem ka'kodta el4 -ilford %&ra odakiáltott neki# mire "égre 2radford is har ba szállt.

$yors és ala'os munkát "égzett# és ;aroline# noha megta'asztalta már az ere&ét# most mégis ámulattal nézte miden mozdulatát. .ülönösebb erőlködés nélkül ka'ta fel a legs%lyosabb el) lenfelet is és könnyedén kiha&*totta az a&tón – egyiket a másik után# és a &árda hamarosan meg) telt nyögdé selő férfiakkal. 2radford leszedte az utolsót -ilfordról és egy határozott r%gással az a&tón k*"ülre 'ender*tette. -indezek után kifogástalanul nézett ki# sak a ha&a kó olódott össze egy ki sit. >ele ellentét) ben -ilfordon nyomot hagyott a "erekedés. .abát&a té'etten lógott ra&ta# nadrág&a su'a kosz. ;aroline figyelte# ahogy a férfi a nyakkendő&ét igazgat&a. – Craim# a ház "endégei egy italra. – 2e&elentésére mindkét férfi felé fordult. – Felté"e# hogy találok egy é' 'ala kot. – 6zerintem# az összeset elha&igálta# ked"esem – &egyezte meg -ilford. – +eked kellett "olna "édelmezned őt – morogta 2radford. – ;aroline# &ö&&ön ki onnan. >ár a bérko si. ;aroline bólintott és lassan elő&ött a 'ult mögül# kerülget"e az %t&ába eső testeket. 2radford odalé'ett# hogy megnézze# mi akadályozza a lányt. -eg só"álta a fe&ét. – +em kérdezek sem) mit – mondta a mellélé'ő -ilfordnak. – 5obb is# ha nem teszi – "ágott "issza ;aroline. – Cgye most azt "árná# hogy s*r&ak "agy á&ul) tan essek a kar&aiba? -ilford# a nyomornegyedeknek meg"an a maguk "arázsa – folytatta. – :s a "erekedés meglehetősen izgalmas. -iért hagyta abba? -ilford felne"etett# 2radford bossz%san rán olta a homlokát. .ézen fogta a lányt és az a&tó felé "ezette. ! bérko si elég sz(kösnek bizonyult# ezért ;aroline kénytelen "olt 2radford ölébe ülni. ! fér) fi komoran meredt maga elé# és a lány arra gondolt# hogy nem hall&a# mit beszélnek. !zt tudta# hogy nem "ele "an ba&a# mert keze szórakozottan simogatta az ar át# miközben kifelé bámult az ablakon. !mikor a ko si "égre megállt a házuk előtt# ;aroline ked"esen -ilfordra mosolygott. – +agy) szer( este "olt# uram. 9lőbb az o'era# aztán a "erekedés. 6osem "olt részem hasonló élmény) ben. 2radford kiszáll a ko siból és ott állt "ár"a# hogy kiseg*tse ;aroline)t. -ilford feltartotta a lányt. -egfogta a kezét és hódolattal meg sókolta. – >iszontlátásra# 7ady ;aroline# a legkö) zelebbi kalandunkig. – 6zemében hun ut fény sillogott és ;aroline nem tehetett róla# de ne) "etnie kellett. – +em lesz több kaland – &elentette ki határozottan 2radford. ;aroline hagyta# hogy kiseg*tse a ko siból# és engedelmesen kö"ette az a&tóhoz.

– 2radford# "alóban haragszik rám? – kérdezte halkan. – +em engedem# hogy még egyszer "eszélybe kerül&ön – felelte a férfi. -egfogta a "állát és a kar&aiba zárta. – +em akarom# hogy "alami ba&a essék. – 7eha&olt és ar on sókolta. Deighton a&tót nyitott és ;aroline "onakod"a bement a házba. 6zomor%an "ette tudomásul# hogy 2radford nem ment utána. 0olna'ig "árnia kell a beszélgetésük befe&ezésére# gondolta. 0olna' a férfi beismeri# hogy szereti őt. :s akkor minden sodálatos lesz.

%ilen$edik fejezet
– >alaki babrált a keréken – mondta 2radford# mihelyt %&ra a ko siban ültek. – !zt akarták# hogy kiessen. – 1&abb ellenségekre tettél szert# 2rad? – kérdezte -ilford. -ár nem mosolygott. ;aroline biztonságban "olt. -ost már kimutathatta aggodalmát és dühét. – -eg is ölhettek "olna min) ket4 – 2árki "olt is az# nem törődött az a'ró részletekkel. ;aroline ártatlan ebben az ügyben és nem hagyom# hogy még egyszer "eszélybe kerül&ön. – -i a ter"ed? – kérdezte feszült figyelemmel -ilford. – -eg fogom találni# ki áll e mögött és leszámolok "ele – fogadkozott 2radford. – De am*g "álaszt nem ka'ok a kérdéseimre# nem találkozom ;aroline)nal. – De megmagyarázod neki# ugye? – -ilford helyeselte# hogy 2radford elkerüli a lányt# am*g a "eszély fennáll# de ugyanakkor ;aroline érzésire is gondoltJ hogy fog rá hatni az el"álás. – +em# az lesz a leg&obb# ha azt hiszi# hogy már nem érdekel. .ülönben nem lesz elég meg) győző a "iselkedése. 7étfontosság%# hogy mindenki elhiggye# ellenkező esetben fegy"erként használhat&ák ellenem. – +a# és 2ra3ton? +eki elmondod? 2radford megrázta a fe&ét. – +em. 7ehet# hogy megtörik és bea"at&a ;aroline)t. – 0ol kezd&ük? -inél hamarabb megtalál&uk az emberünket# annál &obb. 0arry az első lé'és# ugye? 2radford bólintott. – :s beszélek a barátaimmal is a hadügyminisztériumban. – 0a "ége lesz ennek az ügynek# %& hábor% "ár rád – &ósolta -ilford. 9gyszerre mondták ki a lány ne"ét.

! kö"etkező két hét el"iselhetetlen "olt ;aroline számára. 9leinte egyszer(en nem "olt ha&) landó elhinni# hogy 2radford elhagyta. -entséget# kifogásokat keresett# ka'"a)ka'ott minden elké'zelhető indokon# ami"el felmentheti a férfit. !ztán egyik este !lma kéknél 2radford szembe &ött "ele# és a férfi keresztülnézett ra&ta# mintha nem is létezne. !kkor elfogadta az igazságot. .a' solatuknak "ége. ;harity látszólag sokkal &obban felháborodott# mint ;aroline. 2e nem állt a szá&a# egyre sak azt hangoztatta# hogy ráférne 2radfordra egy &ó ala'os "erés. <áadásul akaratlanul %&abb és %&abb fá&dalmat okozott ;aroline)nak# részletesen elmesél"e minden 'letykát# amit 2radford) ról hallott. ! her eg bele"etette magát az é&szakai életbe és "alósz*n(leg ágyába salt minden elérhető londoni nőt. -inden é&szaka más nő"el az oldalán látták. >isszatért régi életéhez# mértéktelenül i"ott és kártyázott. -indenki# beleért"e ;harityt is# biztosra "ette# hogy 2rad) ford habzsol&a az él"ezeteket és nagyon boldog. !lma kéknél történt találkozásuk után ;aroline "isszautas*tott minden megh*"ást. 9stéről es) tére otthon maradt. Grt egy hossz% le"elet ;aimennek# amiben kiöntötte a sz*"ét# de miután el) küldte "ele Deightont# hogy ad&a fel# már meg is bánta. ! le"él sak aggodalmat fog okozni unokafi"érének# ra&ta 'edig nem seg*t. 2ra3ton gróf&ának fogalma sem "olt róla# hogy ;aroline milyen feszültségben él. 7ánya min) dig mosolyog"a üd"özölte és tökéletesen nyugodtnak nézett ki. 9lfogadta# amikor mentségül –azt hozta fel# hogy kifáradt az örökös báloktól és estélyektől# és szeretne otthon maradni# hogy kézbe "ehesse ;harity eskü"ői előkészületeit. ;aroline magában tartotta salódottságát# hogy megó"&a a'&a lelki nyugalmát. /udta# hogy *gy felsz*nessé "álik a ka' solatuk# de nem akarta# hogy a'&a aggód&on miatta. >alahányszor a gróf 2radfordról kérdezte# ;aroline mindig azt "álaszolta# hogy "éget ért a ka' solatuk. 9gy hétfő délelőtt le"él &ött 2ostonból. /ele "olt a legfrissebb h*rekkel és rengeteg ;harity"el és ;aroline)nal ka' solatos kérdéssel. 0enry bá si beleegyezését adta lánya házasságához# ugyanakkor kife&ezte azt a k*"ánságát# hogy 2en&amin tér&en "issza 2ostonba# amilye gyorsan sak lehet. +agy szükség "an a ta'asztalatára az %&onnan "ett lo"aknál és hét kis sikó is szü) letett az elm%lt ta"aszon. 2en&amin alig "árta# hogy "isszatérhessen# ;aroline látta a szemében. – 0on"ágyad "an# ugye? – ugratta. – Fogalmam sin s# hogy fogunk nélküled boldogulni – &elentette ki ;aroline a'&a. – .énytele) nek leszünk %&ra éhezni – tette még hozzá# aztán magukra hagyta őket# hogy felügyel&e az uta) zási előkészületeknek.

;aroline sem tudta elké'zelni# hogy fog 2en&amin nélkül boldogulni# de aggodalmát megtar) totta magának. – 6ok mindenen mentük keresztül együtt – &egyezte meg a férfi. ;aroline mosolyog"a helyeselt. – ?gen. – +em tudta megállni# hogy meg ne ölel&e. – 6ohasem fele&telek el# barátom. -indig mellettem "oltál# ha szükségem "olt rád. ! kö"etkező hét hétfő&én ;aroline elk*sérte 2en&amint a kikötőbe. ! gróf egy egész ruhatárral le'te meg a férfit# köztük egy &ó meleg kabáttal. – 9mlékszik# amikor rám talált a 'a&tában? – kérdezte 2en&amin b% s%zkodáskor. – -intha egy é"századdal ezelőtt lett "olna. – -ostantól magára "an utal"a. 0a kéri# akkor itt maradok – f(zte hozzá. – !z életemmel tar) tozom magának. – !hogy én is az enyémmel – "iszonozta ;aroline. – ! te &ö"őd 2ostonban "an# 2en&amin . +e aggód& miattam4 – 0a "alaha is szüksége lesz rámA – kezdte a férfi. – /udom – szak*totta félbe ;aroline. – :n remekül elleszek# igazán. 8ersze egyáltalán "olt remekül# egész %ton hazafelé s*rt a ko siban. +em "olt könny( kilábalnia az önsa&nálatból. ;aroline mindent elkö"etett# hogy "idám külsőt erőltessen magára. 7eesett az első hó és még mindig nem hallott semmit 2radfordról. 9lfogadta /homas ?"es megh*"ását és elk*sérte őt 7ady /illman "a sorá&ára. Cnalmas este "olt# de azzal# hogy elment# örömet szerzett a'&ának. -ásna' meglátogatta -ilo bá sit. Franklin még nem érkezett meg# *gy a márki és ;aroline kellemes beszélgetésbe merültek. ! márki hallotta# hogy 2en&amin elment# és megkérte a lányt# mesél&e el# milyen ka' solat "an köztük. – ! 'a&tánkban találtam rá az egyik reggel – magyarázta ;aroline. – -egszökött a gazdá&ától és egyenesen >irginiából &ött. – ;aroline nem mondott többet# és nagybáty&ának %gy kellett erő"el rá"ennie# hogy mesél&en még. – !z a'ád azt mondta# afféle "édelmeződ lett. 9z azt &elenti# hogy 2oston olyan "ad és barbár hely? ;aroline felne"etett. – !zt hiszem# most engem &ellemeztél# nem 2ostont. Dllandóan z(rbe kerültem# és 2en&amin mindig ott "olt# hogy "igyázzon a biztonságomra. +em egyszer meg) mentette az életemet. – Blyan "agy# mint az anyád – somolygott -ilo bá si. – De mi "an 2en&aminnel? >issza"ihe) tik Délre? +in senek olyan emberek# akik 'énzért felkutat&ák a szökött rabszolgákat?

– >alóban "annak olyanok# akik abból h%znak hasznot# hogy "adásznak a szökött rabszolgák) ra# de 2en&amin szabad ember. 8a'a# azaz 0enry bá si elküldte ;aiment# hogy "egye meg 2en&amin 'a'*r&ait. -egérkezett Franklin és azonnal 2radfordról kérdezett. ;aroline fegyelmezett ar al közölte nagybáty&á"al# hogy ka' solata a férfi"al "éget ért. – !kkor "isszatérsz 2ostonba? – érdeklődött Franklin. ;aroline megle'ődött a kérdésen és nem értette# hogyan &utott nagybáty&a ilyen kö"etkeztetés) re. -ilo bá si feldühödött. ;aroline még sosem látta ilyen elkeseredettnek4 -a&dnem egy órá) &ába került# am*g sikerült meggyőznie# hogy nem szándékozik elhagyni 7ondont. Franklin elmagyarázta# hogy olyan 'letykák ter&engnek# hogy ;aroline "isszatér 2ostonba# az a'&a 'edig el"eszi 7ady /illmant. 0a hinni lehet a szóbeszédnek# a gróf euró'ai kör%tra "iszi %& feleségét# mielőtt fészket raknának "idéki birtokán. ;aroline)t# aki eddig azzal foglalkozott# hogy megnyugtassa -ilo bá sit# feldüh*tették Frank) lin meg&egyzései. +e"etségesnek tartotta őket# és ezt meg is mondta a férfinak. -i"el Fran ia) ország %&ra forrong# biztos# hogy a'&a nem fog&a elhagyni !ngliát. – !z a'ám nem megy se) ho"á4 – +os# ha mégis# akkor ma&d hozzám költözöl – &elentette ki -ilo bá si. ! fi"érére nézett# "ár"a# hogy az "itatkozni kezd&en. – 2riliáns ötlet – helyeselt Franklin. ! téma ezzel lekerült a na'irendről. !mikor ;aroline hazatért# egy neki *mzett le"elet talált az előtér asztalká&án. Felka'ta# és a na''aliba "itte. 0álát adott az égnek# hogy egyedül "olt# mert amikor elol"asta a szörny( üze) netet# hangosan felkiáltott a dühtől. ! be"ezetés tele "olt gonosz és gy(löletes &elzőkkel a &el) leméről %gy általában. ! kö"etkező bekezdés már konkrétabb dolgokat tartalmazott. !mikor a ;laymere házban lelökték a lé' sőn# nem akarták megölni# sak rá akartak i&eszteni. :s aztán &ött a baleset a hintó"al. -eg fog halni# *gérte a le"él *ró&a# a kellő időben. ! sorsa betel&ese) dik# a bossz% utoléri4 ! le"él befe&ezéséből megtudhatta# hogy milyen szörny( módon fog el) 'usztulni. ;aroline)nak fogalma sem "olt# hogy mit tegyen. ! le"elet "isszatette a bor*tékba és elre&tette a ruhásszekrény fiók&ában. /iszta sz*"éből azt k*"ánta# bár sak itt lenne "ele 2en&amin. !mi) kor összeszedte magát# kikérdezte Deightont# hogy ki hozta a le"elet. Deighton mit sem tudott a le"élről# ahogy a személyzet többi tag&a sem. ;aroline igyekezett elre&teni riadalmát. ;sak annyi magyarázatot adott k*"án siskodására# hogy a le"elet az előtér) ben találta és szerette "olna megtudni# hogy ki küldte# mert nem "olt alá*r"a.

Deighton fel "olt háborod"a# hogy "alaki behatolt az ő felségterületére. 9l"égre az ő dolga az a&tónyitás. 2izonygatta# hogy az a&tó mindig zár"a "an és arra gyanakodott# hogy az egyik szolgálólány nyithatta ki az ő engedélye nélkül. :s most a b(nös megh%zza magát# nem meri "állalni tettét. ;aroline magára hagyta Deightont# hadd dühöng&e ki magát. – 9sküdni mernék# hogy -arie sem'észte be azt a le"elet# sak nem meri be"allani. -indig a házban kószál össze"issza – morogta -ary -argaret. – <endesen dolgozni bezzeg nem tud. !mióta 2en&amin elment# az étel ugyanolyan borzasztó# mint előtte. 6emmit nem tanult# az az ostoba liba4 6zerintem# Deightonnak el kellene bo sátania. – +e légy ilyen kegyetlen – dorgálta meg ;aroline. -arie salád&ára gondolt# /obyra és .irbyre. /udta# hogy a lány minden tőle telhetőt megtesz. – 7égy egy ki sit megértőbb# -ary -argaret4 -arie)nek szüksége "an erre az állásra. 0amarosan %&ra beszélek "ele – *gérte meg gyorsan# amikor látta# hogy a komorna %&ra tiltakozni készül. ;aroline)t tel&esen kimer*tette a mindenna'i a'ró) se'rő ügyekkel ba&lódás. >alaki meg akar) &a ölni# fogalma sin s# hogy ki és miért# de a na'i teendők egy időre háttérbe szor*tották a 'roblémát. 9lhatározta# hogy egyelőre nem szól a'&ának a le"élről. 0a rá&ön# hogy "eszélyben "an# még ké'es és "isszaküldi 2ostonba# és noha egy 'er re megk*sértette a gondolat# %gy érezte# ez megfutamodás lenne. <áadásul azt is &elenteni# hogy el kell hagynia 2radfordot# hogy soha többé nem látná a férfit. 9z nem is fontos# győzködte magát# hiszen a férfi "ilágosan az értésé) re adta# hogy "égzett "ele. +em akadt senki# aki"el megbeszélhette "olna a gond&ait. 9szébe sem &utott# hogy ;haritynek beszámol&on a le"élről. F boldog)boldogtalannak elfe segné4 <áadásul meg is rémülne# akár) sak ;aroline a'&a. !z a néhány ki&elentés# amit eddig ki tudott h%zni a'&ából# hogy miért is küldte őt a gyarmatokra# elég sokat elárult róla. !zt mondta# hogy biztonságban akarta tudni ;aroline)t és a lány arra a kö"etkeztetésre &utott# hogy "alamilyen módon zálog egy 'olitikai &átszmában# amiben az a'&a is érdekelt. 2radford elmondta# hogy a'&a radikális eszméket ké') "iselt "alamikor# és a lány arra gondolt# hogy "alaminek a köze'ébe sö''ent. 9z "olt az egyetlen értelmes magyarázat a történtekre. ;aroline egy hossz% héten át őrizte a titkát. >isszafogottá "ált. -inden megh*"ást "isszautas*) tott# a legkisebb za&ra is idegesen ugrott fel. 9gyedül akkor merészkedett ki a házból# amikor -ilo bá sit látogatta meg. ;sak az álom seg*tett elmenekülni a 'roblémák elől egy kis időre.

! gróf állandóan faggatta különös "iselkedése miatt# és "égül a ne"ében igent mondott -il) ford megh*"ására. +em kis "ita árán sikerült rá"ennie a maka s lányt# hogy men&en el a férfi) "al a sz*nházba. ;aroline# hogy a'&a ked"ében &ár&on# elhatározta# hogy "égig sinál&a az estét. -ohón "árta# hogy találkozzon -ilforddal# de ugyanakkor szomor% is "olt. .ed"elte a férfit# él"ezte a tár) saságát# de "alahányszor rágondolt# 2radford is mindig az eszébe &utott. +agy gonddal öltözködött. -ary -argaret di"atos sigákba sa"arta a ha&át és egy szalaggal kötötte össze a s%lyos ha&koronát. !z al"ás hiánya ingerültté tette ;aroline)t# és a folyton el) s%szó# kieső satoktól hamarosan %gy érezte# hogy sik*tani fog. – -ary -argaret# még "an egy óránk -ilford érkezéséig. 0ozd ide az ollót4 – 'aran solta el) lentmondást nem t(rő hangon. – 7áttam# amikor ;harity ha&át le"ágtad# és azt akarom# hogy "ágd le az enyémet is. -ost4 -iközben beszélt# már ki is b%&t a ruhából és kirázta a satokat a ha&ából. – 6iess# -ary -ar) garet4 9ldöntöttem. +em akarom to"ább i'elni ezt a s%lyt a fe&emen. -ary -argaret felka'ta a szoknyá&át és kirohant a szobából. ;aroline nem foglalkozott a lány morgásá"al. 5ó ala'osan megnézte magát a tükörben. .ih%zta magát és keményen farkassze) met nézett tükörké'é"el. – 9lég "olt az önsa&nálatból# ;aroline <i hmond4 ;harity be&ött a szobába és hallotta# hogy unokatest"ére magában beszél. – -it sinálsz? – kérdezte k*"án sian. – Fel"eszem a keszty(t – &elentette ki ;aroline. – 9mlékszel# egyszer azt mondtad# hogy nem "agyok szemlélődő alkat? ;harity mosolyog"a bólintott. – 9z azt &elenti# hogy 2radford után mész? ;aroline megrázta a fe&ét. – +em. De "annak más elintézni "aló ügyeim. ! &ö"ő héten min) dent elmesélek – *gérte. – 0idd el# nem "esztettem el az eszem4 ;harity sak bólintott# bár za"artnak látszott. -ary -argaret be"iharzott a szobába# közben ;aroline kituszkolta ;harityt. – +ekem még "an egy kis dolgom. -a&d lent találkozunk. -ary -argaret nem "olt ha&landó többet le"ágni ;aroline ha&ából 'ár entinél és nagyon ha) tározottnak mutatkozott egészen addig# am*g ;aroline el nem "ette tőle az ollót és bele nem "ágott a ha&ába. ! lány nagyot sóha&tott# gyorsan összeszedte magát és nekilátott a munkának. !mikor befe) &ezte# szégyenlős mosollyal ismerte el# hogy ;aroline egészen különlegesen néz ki az %& frizu) rá"al. 9lt(ntek a hossz% hullámok# helyette lágy loknik hulltak alá és értek "éget köz"etlenül a füle alatt. !mikor ;aroline megmozd*totta a fe&ét# olyan felszabadultságot érzett# hogy meg) könnyebbülten felne"etett.

– -eg kell mondanom# nagyszer érzés4 – közölte a lánnyal. – :s sodálatosan néz ki – di sérte -ary -argaret. – ! szeme kétszer nagyobbnak látszik# és sokkal nőiesebb benyomást kelt# kisasszony. !z összes férfi fel fog bolydulni# ha meglát&a. ! ha&"ágástól ;aroline &obban érezte magát. – -ost már sak a mai estét kell t%lélnem# és ha az is sikerül# akkor azt hiszem# &öhet bármi# megbirkózom "ele. ! lány el sodálkozott ezen a ki&elentésen# de ;aroline nem bo sátkozott to"ábbi magyaráza) tokba. -ilford korábban érkezett# *gy "árnia kellett egy ki sit# am*g ;aroline átöltözött. -ilford az előtérben áll"a nézte# ahogy ;aroline le&ön a lé' sőn. <ögtön észre"ette az %& ha&) "iseletet# és nem késlekedett megdi sérni. -ondott néhány bókot a ruhá&ára is. .özben arra gondolt# hogy a lány sodálatosabban néz ki# mint "alaha# de észre"ette a kimerültség &eleit is. +yil"án"aló# hogy a lány az utóbbi időben nem &utott elég al"áshoz. -ihelyt elhelyezkedtek a hintóban és elindultak a Drury 7ane 6z*nházba# -ilford rámosoly) gott ;aroline)ra. – 5ó ide&e nem találkoztunk# nem igaz 8um'kin? – 8um'kin? -ég soha nem ne"ezett *gy. -ilford "állat "ont. – 5ól érzi magát? – 0ang&a tele "olt szánalommal és ;aroline megborzon) gott. ;sak nem sa&nál&a őt? – sodálkozott. -ár a gondolat is elkeser*tette. – +em halt meg senki# -ilford. +em kell *gy néznie. :n remekül "agyok. – 2radford sem alszik t%l sokat mostanában. – +e is eml*tse még a ne"ét sem4 – kö"etelte ;aroline. :szre"ette# hogy kiabál# és gyorsan le) halk*totta a hang&át. – Ggér&e meg# -ilford# "agy különben rögtön kiszállok a ko siból. – Ggérem – "álaszolta siet"e a férfi. – 9gy szót sem fogok szólniA tud&a kiről. ;sak arra gon) doltam# hogy tisztában kell lennie bizonyosA – -ilford4 – ;aroline hang&a megremegett. – 6emmit nem akarok tudni róla. >ége4 -ost 'e) dig – sóha&tott egy nagyot –# mond&a el# mik a ter"ei. ;sak nem megint "erekedni készül? +ehéz "olt fenntartani a beszélgetést. ;aroline idegei 'attanásig feszültek# és az első fel"onás "égére halálosan kimer*tette az állandó igyekezet# hogy boldognak látsszék. ! darab meglehe) tősen köze'esnek bizonyult és a szünetekben hatalmas tömeg tolongott az elő sarnokban. ;aroline olyan mere"en mosolygott# hogy %gy érezte# hamarosan ezer darabra törik szét# mint "alami tükör. 9gyszer mintha 2radfordot látta "olna a tömegben és sz*"e egyből he"esebben kezdett el dobogni. !ztán a férfi megfordult# és nem is hasonl*tott 2radfordra# de a lány sz*"e még sokáig dübörgött mellkasában. -ilforddal együtt egy nagyobb so'ort köze'én állt és kezdte belátni# hogy elhamarkodott döntés "olt emberek közé &önnie. .önny( él'ontul szolgált. 9szébe &utott a szörny( le"él és megborzongott. !mikor "alaki "életlenül meglökte# rémülten 'ördült meg# aztán gyorsan mo)

solyt erőltetett az ar ára. De nem "olt elég gyors. -ilfordnak felt(nt a különös "iselkedés. – -i történt önnel? – h%zta félre egy sendes sarokba. ;aroline hátát a falnak támasztotta és szemmel láthatóan megkönnyebbült. -egrázta a fe&ét és kénytelen)kelletlen beismerte magának# hogy ké'telen to"ább el"iselni a za&t és a tömeget. – +em biztonságos itt – suttogta. – !zt hiszem# szeretnék most hazamenni. -ilford igyekezett elre&teni riadalmát. ;aroline ar a halottsá'adt lett és a lány %gy remegett# mint aki mind&árt összeesik. -eg"árta# am*g a ko si elindul a lány háza felé# sak akkor hozta fel %&ra a témát. – ;aroline# mit értett azon# hogy nem biztonságos a sz*nházban? – 6emmit – felelte gyorsan és kibámult az ablakon# hogy elre&tse ar át a férfi elől. – <észt "esz 6tanton bál&án a &ö"ő héten? – <emélte# hogy sikerült elterelni -ilford figyelmét a témá) ról. De sele nem "ált be. ! férfi megfogta a kezét# és gyengéden megszor*totta. – +ézzen rám# ;aroline4 – +em engedte el a kezét és kényszer*tette# hogy engedelmesked&en. – -iért nem "olt ott biztonságos. +em ad&a fel# ez nyil"án"aló "olt. ;aroline felsóha&tott# "álla előreroskadt. – >alaki meg akar ölni – suttogta. -ilfordnak elakadt a sza"a a döbbenettől# még a szá&át is eltátotta. 9lengedte a lány kezét és hátradőlt az ülésen. – -ond&on el mindent4 – 0ang&a ugyanolyan 'aran solóan sengett# mint 2radfordé# amikor utas*tásokat ad. – ;sak# ha sza"át ad&a# hogy titokban tart&a – kö"etelte. -ilford bólintott és ;aroline folytatta. – +em magamtól estem le a lé' sőn a ;laymere ház) ban. >alaki lelökött. ! hintóbaleset sem "olt "életlen baleset. -ilford olyan hitetlenked"e bámult# hogy ;aroline siet"e folytatta# nehogy a férfi azt higgye# megbolondult. – ! m%lt héten érkezett egy le"él# szörny( "olt. >alaki gy(löl engem. !nnyira gy(löl# hogy meg akar ölni. Fogalmam sin s# hogy ki az# "agy hogy miért. -ilford felkiáltott. Fe&ében egymást kergették a kérdések és a gondolatok. – -eg"an még az a le"él? .inek beszélt erről? – -eg sem "árta ;aroline "álaszát# máris %&abb kérdést tett fel. – -it mond az a'&a? :s az ég szerelmére# miért engedte ki a házból? – -ilford egyre &obban be) lelo"alta magát a dühbe. ;aroline az utolsó kérdést "álasztotta. – !z a'ám nem tud a dologról. -ilford hitetlenked"e nézett rá# és a lány sietett megmagyarázni. – 2iztos "agyok benne# hogy azért küldött el tizennégy é""el ezelőtt# mert megfenyegették. +em engedem# hogy ez %&ra megtörtén&en# -ilford. !zt akarom# hogy az utolsó é"ei békességben és boldogságban tel&enek4 9hhez &oga "an4

– 9zt nem hiszem el – mormolta -ilford döbbenten. – >alaki meg akar&a ölni és erre azt mond&a nekem# hogy nem szabad felizgatni az a'&át. /e &ó ég# ;aroline4 -ost inkább magá"al kéne törődnie4 – .érem# nyugod&on meg# -ilford4 9lhatároztam# hogy kézbe "eszem a dolgokat és megte) szem a megfelelő intézkedéseket. +em kell aggódnia miattam. .é'es "agyok "igyázni ma) gamra. – -iféle intézkedésekről beszél? – kérdezte -ilford szinte szórakozottan. !lig "árta# hogy hazaér&en a lány# és ő 2radford keresésére indul&on. <ögtön el kell mondania neki# amit meg) tudott. ! legkisebb lelkiismeret furdalást sem érezte# hogy nem tart&a meg az *géretét. -agas) ságos ég4 :s ők még azt hitték# hogy 2radford a kiszemelt áldozat4 -ilford egyre sak a fe&ét só"álta# közben érezte# hogy forr benne az indulat. <áébredt# hogy milyen magányos és "éd) telen "olt a lány az utóbbi időben# és biztosra "ette# hogy 2radfordot tel&esen kiüti ez a h*r. – +os# arra gondoltam# hogy nyomozókat fogadok fel – kezdte a lány. -ár attól# hogy ki) mondta ezeket a sza"akat# %gy érezte# hogy kézben tart&a a dolgot. – 0olna' reggel az lesz az első dolgom# hogy hirdetéseket küldök szét. !ztán %gy ter"eztem# hogyA – +e mond&on többet – szak*totta félbe -ilford. !gya szélsebesen dolgozta fel a számba &öhe) tő lehetőségeket# és szerette "olna# ha a lány sendben marad egy ki sit. ;aroline)t elszomor*totta a férfi felszól*tása. <á&ött# hogy sa&át 'roblémái"al terheli őt és eh) hez nin s &oga. – :rtem# és nem hibáztatom# -ilford. -inél ke"esebbet tud# annál &obb. 9lné) zést kérek# amiért a 'roblémáimmal terheltem. !z lesz a leg&obb# ha egy ideig tá"ol marad tő) lem# am*g a helyzet meg nem oldódik. -ilford elkerekedett szemmel nézett rá és alig b*rta "isszafo&tani ne"etését. – :s miért tennék *gy? – +os# mert elké'zelhető# hogy megsérül. -iért bámul íg" rám? – +em "agyok biztos benne# de azt hiszem# most megsértett – &elentette ki -ilford. 9nnek el) lenére nem nagyon d%lta fel ez a lehetőség. <ámosolygott ;aroline)ra. – ,# már meg is érkez) tünk. 0olna' beszélünk# ;aroline. – -inek – kérdezte a lány értetlenül. – :''en most magyaráztam el# hogy "eszélyes lehet# ha "elem érintkezik. -ilford szó nélkül égnek emelte a szemét# bek*sérte ;aroline)t a házba# ma&d tá"ozott. -a&dnem egy órá&ába telt# mire megtalálta 2radfordot. !lig tudta "isszafogni magát# amikor berobban a &átékterembe és meglátta barát&át az egyik asztalnál. 9lőtte halmokban he"ert a 'énz. 2radford szemmel láthatóan unta a &átékot és unta a körülötte lé"ő embereket.

-ilford odasietett hozzá# leha&olt és néhány szót s%gott a fülébe# amit senki más nem hallha) tott. 2radford unott ar kife&ezése azonnal elt(nt. ! többiek legnagyobb elké'edésére dühöd) ten felord*tott és olyan he"esen 'attant fel# hogy felbor*totta a székét és az asztalt is. !ztán egyetlen magyarázó szó nélkül elrohant# még a nyereményét is otthagyta. Figyelmesen hallgatta -ilfordot# aki elismételte ;aroline sza"ait# "égül ki&elentett# hogy látni akar&a a lányt. – :&fél elm%lt# 2rad. >árnod kell holna'ig – ér"elt -ilford. 2radford megrázta a fe&ét. -ost – &elentette ki nyomatékosan. – <ak& ki ;aroline házánál és men& haza4 -ilford tudta# hogy fölösleges "itatkoznia. 2eleegyezően bólintott és meg*gérte# hogy "issza) küldi a ko sit 2radfordért. 2radford kitartó dörömbölésére Deighton nyitott a&tót. – ?gazán örülök# hogy %&ra látom# mil) ord – ha&olt meg szertartásosan a komornyik. – 6zól&on ;aroline)nak# hogy beszélni szeretnék "ele4 – utas*totta a férfi. Deighton már tiltakozón nyitotta a szá&át# hogy megmond&a# 7ady ;aroline "alósz*n(leg mé) lyen alszik már# de ahogy a her eg ar ára nézett# meggondolta magát. 2ólintott és halkan felsietett a lé' sőn. ;aroline ágyban "olt már# de még nem aludt. !mikor Deighton be&elentette# hogy ki "árako) zik rá odalent# azonnal tudta# hogy miért. -ilford4 2izonyára egyenesen 2radfordhoz ment és elmondott neki mindent. – .érem# mond&a meg a kegyelmes %rnak# hogy nem óha&tok "ele ta) lálkozni – mondta határozottan ;aroline. – Deighton? !'ám haza&ött már? – ?gen. 9gy órá"al ezelőtt "issza"onult. :bresszem fel? – ?sten őrizz4 2ármi történ&ék is# Deighton# a'ámat nem szabad megza"arni4 Deighton bólintott és kiment. ;aroline be sukta mögötte az a&tót és az ablakhoz sétált. /udta# hogy Deightonnak nem lesz könny( dolga# ha meg akar szabadulni 2radfordtól és biztos "olt benne# hogy a férfi legalább még egyszer arra kényszer*ti a komornyikot# hogy meg'róbál&a ki"erni őt az ágyból. !mikor meghallotta a ko'ogást az a&tón# már felkészülten "árta. – -ond&a meg neki# Deigh) ton# hogy men&en el. !z a&tó kiny*lt és 2radford állt a ny*lásban. – +em megyek seho"á4 – Btt állt hihetetlenül si) nosan és ;aroline azonnal a hatása alá került. ! lába remegni kezdett és a lélegzete elakadt. 6zeme megtelt könnyel. -indez sak azért "an# mert nagyon kimerült# mondta magának. 2radford sak bámulta a gyönyör( &elenést# és minden önuralmára szükség "olt# hogy "issza) fog&a magát. 6zerette "olna be sa'ni az a&tót# és a kar&aiba ka'ni a lányt.

;aroline "égre a hang&ára talált. – +em szabadna itt lennie# 2radford4 9z nem illendő. – 0ang&a rekedten sengett. 2radford mosolygott. – 9lőbb "agy utóbb kénytelen lesz elfogadni# hogy én sohasem "iselke) dem illendően – mondta gyengéd hangon. ! hang&a és a tekintete megbabonázta a lányt# aki érezte# hogy tetőtől tal'ig elönti a forróság. 2radford lassan besétált a szobába. 2e sukta maga mögött az a&tót# ;aroline hallotta a zár kat) tanását. -indkettő&üket bezárta. ;aroline sz*"e kihagyott egy ütemet. ?gyekezett dühösnek "agy felháborodottnak látszani# de sikertelenül. ;sak állt ott mere"en# mint egy szobor és "ár) ta# hogy mit lé' a férfi. – 9z most "agy egy rémálom# "agy tel&esen el"esztette az eszét – szólalt meg "égül. – +yissa ki azt az a&tót# 2radford és azonnal tá"ozzon4 – -ég nem# drágám. – 9lindult felé# mire ;aroline azonnal hátrálni kezdett. 2radford figyelte# ahogy felka'&a a köntösét és fel"eszi. .issé sodálkozott# hogy ;aroline nem kezd el kiabálni "ele. >égül rosszul bánt "ele# még ha érthető okból is# de ezt a lány nem tudhat&a. +yil"áno) san megalázta. -iért nem dühöng? 0ogy)hogy nem "ág hozzá semmit? ;aroline to"ábbra is sak nézte. 9zernyi gondolat ka"argott a fe&ében# de nem "olt ké'es megragadni egynél. :letében először legyőzték. 2radford meg sem állt# am*g köz"etlen a lány elé nem ért. .iny%&totta a kezét# és gyengéden meg irógatta az ar át. – +e4 – suttogta fá&dalmas hangon. ! lány még egy lé'ést hátrált. 2radford azon gondolkozott# hogyan is kezd&en bele. – 0iá) nyoztál# ;aroline. ! lány nem akart hinni a fülének. -eg só"álta a fe&ét és s*r"a fakadt. 2radford magához ölel) te. – 1gy sa&nálom# szerelmem. ?stenem# annyira sa&nálom4 – suttogta %&ra meg %&ra# keze megállás nélkül simogatta# dédelgette# be ézgette. ;aroline nem b*rta abbahagyni a s*rást. 0ozzásimult# elfogad"a a felk*nált "igasztalást. 2radford gyengéden az álla alá ny%lt és felemelte a lány fe&ét# sa&át zsebkendő&é"el törölgette le a könnyeit. – +ekem sem könny( – ismerte be suttog"a. -eg sókolta a homlokát# aztán az orrát és "égül megálla'odott a szá&ánál. ;aroline "égre ösz) szeszedte magát annyira# hogy el tud&on h%zódni a férfitól. – Cgyan# miért nem "olt könny( önnek? 2radford felsóha&tott. !zt k*"ánta# bár sak inkább to"ább sókolhatná ahelyett# hogy magya) rázkodnia kéne. :szre"ette a hintaszéket# odasétált# magá"al "on"a a lányt. .ényelmesen el)

helyezkedett. ;aroline mere"en ült a térdén. 2radford elégedetten mosolygott és nekikezdett. – Ggér&e meg# hogy nem fog félbeszak*tani# am*g be nem fe&eztem. ;aroline komoly ar kife&ezéssel bólintott. – !zt hittem# hogy "alaki a halálomat akar&a. !mi) kor a hintó felborult és láttam# hogy megrongálták a kereket# arra gondoltam# hogy bárki is akar&a a halálomat# nem törődött azzal# hogy ki "an "elem. 9zért elhatároztam# hogyA – -iből gondolta# hogy "alaki meg akar&a ölni? – szak*totta félbe ;aroline. – -eg*gérte# hogy meg"ár&a# am*g befe&ezem – emlékeztette 2radford. – !z én hintómat ron) gálták meg# és az én ko sisomat ütötték le. /el&esen logikus kö"etkeztetés "olt. – ?nkább önző kö"etkeztetésnek ne"ezném. 2radford "állat "ont# magában igazat ad"a a lánynak. – 6zó"al# elhatároztam# hogy %gy te) szek# mintha "éget "etnék a ka' solatunknak# hogy mindenki azt higgye# már nem érdeklő) döm ön iránt. Ggy aztán – emelte meg a hang&át# mert látta# hogy ;aroline tiltakozni készül – biztos lehettem benne# hogy nem fognak ön ellen támadni és nem fenyegeti "eszély. – De miért nem mondta el nekem? – kö"etelte dühös hangon ;aroline# aki "égre magára ta) lált. 0a sak arra gondolt# hogy milyen 'oklokon ment keresztül a férfi miatt# %gy érezte# szét) robban a dühtől. 2radford látta a "áltozást a lány "iselkedésében és mega élozta magát. – +em is kell "álaszolnia4 – sziszegte ;aroline. – /udom az okot. !zért nem mondta el# mert nem b*zott bennem. – Fel'attant a férfi térdeiről és har iasan megállt előtte. – ?smer&e be# 2radford4 – ;aroline# én sak meg akartam "édeni. 0a bea"attam "olna# és elmond&a "alakinek# már ba&ba is került "olna. – 2radford %gy "élte# hogy tel&esen logikusan ér"el. 6zámára nyil"án"a) ló "olt# hogy helyesen selekedett. ;aroline szemmel láthatóan nem értett "ele egyet. /ekintete körbe&árt a szobában és 2radford arra gondolt# hogy talán fegy"ert keres. – !z meg sem fordult a fe&ében# hogy nem mondom el senkinek? – "itatkozott a lány. – +em – ismerte be 2radford. – De még ha meg is b*ztam "olna önben ebben az ügyben# ak) kor sem m(ködött "olna. -aga# ked"esem# az ar án hordozza az érzelmeit. !zonnal látta "ol) na mindenki# hogy nem egy elhagyott nő"el áll szemben. -eg'róbálta "isszah%zni az ölébe# de ;aroline kisiklott a kar&aiból. – ;aroline# értse meg# sak a leg&obbat akartam. – Félreérti a haragomat# 2radford – "etette oda a lány &eges hangon. – -ikor tanul&a meg "ég) re# hogy én nem "agyok olyan# mint más nők? :s mikor dönt %gy# hogy megb*zik bennem? +em alak*that ki tartós ka' solatot bizalom nélkül4

! lány előtte állt és ar áról düh és meg"etés sugárzott. – -indig azokkal a nőkkel azonos*t# akikkel a m%ltban dolga "olt. :s ettől nekem hányingerem "an4 – Drágám# ön kiabál – 2radford nyugodt meg&egyzése még &obban feldüh*tette a lányt. – 0a az a'&a felébred# és itt talál a szobá&ában# ragaszkodni fog ahhoz# hogy rögtön feleségül "e) gyem. ;aroline)nak elakadt a lélegzete és 2radford elégedetten nyugtázta. – <emek# semmi ked"em holna' megnősülni. De a szombat megfelelő idő'ont# addigra mindent elrendezünk. ;aroline nem tudta elre&teni megle'etését. – 0át egy szót sem hallott abból# amit mondtam? – De igen# sőt meggyőződésem# hogy a házban mindenki hallott minden egyes szót. -ost 'e) dig legyen &ó kislány és ad&a ide nekem azt a le"elet. /%l közel "an az ágy és t%l nagy a k*sér) tés. – ?stenem# és én még hittem -ilfordnak – morogta dühösen maga elé ;aroline. – /udnom kellett "olna. 0a a barát&ának ne"ezi magát# akkor ő sem &obb# mint ön. – ! le"elet# ;aroline. – 2radford nem tág*tott. Felállt# ny%&tózott egyet és a lány felé indult. – !d&a ide azt a le"elet és hagy&a# hogy eldöntsem# mi legyen a kö"etkező lé'és. – +em kell semmit eldöntenie4 :s nem megyek feleségül önhöz sem szombaton# sem máskor4 @n nem is ismeri azt a szót# hogy szerelem – &elentette ki. – 0a tudná# mit &elent# akkor tekin) tettel lenne az érzelmeimre. :s b*zna bennem4 – ;aroline# ha még egyszer kie&ti azt a szót# hogy bizalom# én esküszöm# megfo&tom. ;aroline látta a szemében# hogy "alóban ké'es megtenni. $yorsan hátralé'ett. – .érem# most men&en el. !zt hiszem# mindent elmondtunk egymásnak. –9bben egyetértünk – helyeselt a férfi. 0omlokán elmélyültek a rán ok# és ;aroline komo) lyan azt hitte# hogy el fog menni. 9gészen addig# am*g a férfi le nem ült az ágy szélére# és el) kezdte le"etni a kabát&át# ma&d le"ette a sizmá&át is. – -it sinál? – rohant oda hozzá és meg) 'róbálta megakadályozni# hogy le"egye a zokni&át is. – !zonnal el kell mennie4 – ! beszélgetéssel "égeztünk – mondta 2radford. 7edobta a másik sizmá&át és megragadta a lányt. ;aroline azt "ette észre# hogy a hátán fekszik és a férfi fölé ha&ol. – !nnyira hiányzott a sókod# ;aroline4 – !zzal szá&a le sa'ott a lányéra# kö"etelőzőn fesz*t"e szét az a&kait. ;aro) line maka sul küzdött ellene# egyre he"esebben fi ánkol"a# s*'ő&e nekisimult a férfinak és érezte a keményen ágaskodó "ágyat. 2radford sók&a forró "olt és a szen"edély ere&e lassan elmosta ;aroline ellenállását. .eze fi) noman simogatni kezdte a lány mellét# és felnyögött a ké&es él"ezettől. ;aroline maga sem tudta# hogy történt# de köntöse az ágy "égébe re'ült és hálóing&ének gomb&ai kiny*ltak# még mielőtt elegendő erőt gy(&tött "olna# hogy megáll*tsa 2radfordot.

;s*'ő&é"el keményen nekifeszült a férfinak# hallotta nyögését és rá&ött# hogy fá&dalom helyett inkább él"ezetet okozott neki a mozdulat. 2radford könnyedén sa'dába e&tette lábait tel&es s%lyát felhasznál"a# hogy az ágyhoz szögezze# ma&d lustán sókolgatni kezdte a nyakát türel) mesen halad"a egyre le&&ebb. ;aroline a kezei"el kezdte 'üfölni# de ezzel nem riasztotta el. 6zá&a to"ábbra is a'ró# gyengéd sókokkal bor*totta be nyakát és "állát# édesen fá&ó lángokat lobbant"a a bőre alatt. !mikor a melléhez ért# nem habozott és finoman szá&ába "ette az ágaskodó mellbimbót. ;aroline %&ra nekifesz*tette a s*'ő&ét# de ez a mozdulat már "ad és érzéki "olt. -egadóan fel) sóha&tott és teste még &obban *"be feszült. ! férfi szá&a to"ábbra is a mellbimbó&át szo'ogatta# m*g keze a másik mellbimbót simogatta. – 2radford4 – nyögte ;aroline# tel&esen el"esz"e a férfi által okozott érzéki örömökben. 0álóinge a térde köré tekeredett és 2radford k*nzóan lass% mozdulattal tolta fel&ebb "égig irógat"a omb&át. !mikor keze a lábai közé siklott# ;a) roline ösztönösen meg akarta áll*tani. 2radford a térdé"el fesz*tette szét a lábait és egy %&abb# szen"edélyes sókkal hallgattatta el a tiltakozását. C&&ai megtalálták a ki siny# érzékeny 'ontot és ;aroline %gy érezte# meg kell halnia a gyö) nyörtől# amit a férfi okozott. 2radford zihál"a lélegzett# a "ágytól szinte fuldokol"a. – 6oha# soha nem tudlak ki"erni a fe&emből# ;aroline4 – 1&ra meg sókolta# miközben u&&ai a h*"ogató# lágy ned"ességbe hatoltak. !zt ter"ezte# hogy *zel*tőt ad# megmutat&a neki# hogy milyen él"ezetek "árnak rá# meg akarta ismertetni a "ágy és a szen"edély édes izgalmát# de tudta# hogy meg kell állnia .ezdte el"esz) teni az önuralmát. Felnyögött és a hátára fordult. .ezét a fe&e alá kul solta és "ett néhány mély lélegzetet és meg'róbált "alami másra gondolni# nem a mellette he"erő meleg# k*"ánatos női testre. – 6zombaton összeházasodunk4 – 0ang&a rekedt "olt és dühös# de sakis magára haragudott. ;aroline %gy érezte magát# mintha hirtelen kilökték "olna egy hómezőre. 6zerette "olna# ha 2radford magához öleli és folytat&a a szerelmeskedést. !kár könyörögni is kész lett "olna. /udta# hogy ellent kell állnia a k*sértésnek# ezért gyorsan fel'attant az ágyról. 7ábai reszket) tek# neki kellett támaszkodnia az egyik tartóoszlo'ának. – +em értem# hogyan tehette ezt "e) lem. – 0ang&a is reszketett. 2radford mosolyog"a figyelte# lát"a za"arodott tekintetét. – Cgyanolyan szen"edély f(t# mint engem – mondta lágy hangon. – :s nem "agy elég rafi) nált# hogy felhasznált ellenem. – -int a többi nő? – kérdezte megté"esztően nyugodt hangon. De 2radfordot nem sa'ta be "ele# látta a szemében égő tüzet. $yan*totta# a lánynak már megint az &ár a fe&ében# hogyan öl) hetné meg őt. 0alk sóha&&al ült fel# é''en időben ahhoz# hogy elka'&a a sizmát# amit ;aroline

hozzá"ágott. 1&abb k*sérletet tett# hogy kibék*tse# miközben arra gondolt# hogy a legostobább dolgok miatt ké'es felbőszülni. – +em "oltak más nők – szögezte le határozottan. .észült "olna folytatni# el akarta mondani neki# hogy azóta nem ért nőhöz# mióta megismerte ott# az elhagyatott erdei %ton. De ;aroline hátat ford*tott neki és fel"ette a köntösét. – .érem a le"elet. ! lány a szekrényhez sétált és elő"ette a le"elet a re&tekhelyről. -a&d lassan odasétált 2rad) fordhoz és a kezébe nyomta. .o'ogtak az a&tón. ;aroline szeme tágra ny*lt i&edtében. – .ifelé az ágyamból4 – suttogta he) "esen. 0átradobta ha&át az ar ából és az a&tóhoz sietett. <emegő u&&akkal 'róbálta kinyitni. !mikor az a&tó "égre feltárult# a küszöbön 2ra3ton gróf&a állt# hálóingben# köntösben és 'a) 'u sban# ar án za"art kife&ezéssel. – ,# 'a'a# felébresztettünk? – ;aroline hang&a remegett# és %gy érezte# menten elá&ul. -egfor) dult és látta# hogy 2radford ott áll mögötte tel&esen felöltöz"e. 0álaimát rebegett magában. – 5ó estét4 – köszönt nyá&asan 2radford. 6zemmel láthatóan nem za"arta# hogy ott találták a hálószobá&ában. 1gy látszik# hozzászokott az ilyen helyzetekhez# gondolta ;aroline egyre nö) "ek"ő düh"el. – 5ó estét? – "isszhangozta hitetlenked"e. – 2radford# ez minden# amit mondani tud? – >ad 'illantást "etett rá és a'&ához fordult. – 8a'a# ne *tél& a látszat ala'&án. /udod# én nem akartam lemenni és ő – intett 2radford felé – annyira maka s és elszánt "oltA 2radford megfogta a kezét# és maga mellé h%zta. – -a&d én elintézem4 – 0ang&a erőszakosan sengett. ;aroline előbb ránézett# aztán a'&ára. 6zegény 'a'a4 =a"arodottságát düh "áltotta fel# ma&d %&ra sak za"artan bámult. – -egtisztelne# ha néhány 'er et rám szánna az ide&éből# 2ra3ton# ha sak nem talál&a t%l ké) sőinek az idő'ontot. ! gróf kurtán bólintott. – !d&on egy 'er et# hogy felöltözhessem. Bdalent "árom. – !z nagyszer( lesz# uram – mondta 2radford# amikor ;aroline a'&a to"ábbra sem mozdult a küszöbről. 2radford "árt# közben gyengéden# de határozottan megszor*totta ;aroline "állát# hogy hallgasson. ! gróf "égül megfordult és lefelé indult a lé' sőn. 2radford be sukta az a&) tót. ;aroline)t felka"arta a'&a reak ió&a# a szeméből áradó szomor%ság és salódottság. 6*rni sze) retett "olna. – 2radford4 – 0ang&a szinte sikoltásnak hatott. – -i a fenét sinált a ha&á"al? – 2radford a kar&aiba ka'ta a lány és meg sókolta.

– , nem# ezt azért ne4 – feszült a férfi mellének ;aroline. – +em fog %&ra le"enni a lábamról4 -ég nem "égeztünk4 -ég el sem mondtam# hogy mennyire meg"etem. 9gyáltalán nem illünk egymáshoz. @n egyA ! férfi %&ra meg sókolta# nem törőd"e a lány a'ró öklei"el. ;sak amikor a lány feladta a küz) delmet# akkor enyhült a szor*tása. – ;aroline# szörnyen néz ki. -ikor aludt utol&ára? !zonnal feküd&ön le# ki kell 'ihennie magát4 – +e is álmod&on róla4 – -i"el a férfi to"ábbra is a kar&aiban tartotta# ezért ;aroline a kabát&á) hoz intézte a sza"ait. – :n is lemegyek a földszintre. ;sak a &óisten tud&a# hogy mit fog az a'ámnak mondani# hogy megbék*tse. :n ott akarok lenni# hogy meg tud&am "édeni magam. 2radford "álaszul felka'ta# és az ágyhoz "itte. 7edobta# és a 'árnákra nyomta. – :n ma&d min) dent elrendezek – igyekezett megnyugtató hangon beszélni. -a&d hun ut sillogással a sze) mében hozzátette. – 2*zzon bennem4 $yors# test"éri 'uszit nyomott az ar ára és az a&tó felé indult. – 2radford# még nem "égeztünk egymással4 – szólt utána a lány. 2radford kinyitotta az a&tót. 0áttal állt neki# de *gy is hallotta a hang&án# hogy mosolyog. – /udom# édesem. ?tt az ide&e# hogy te is megértsd. ;aroline fel'attant az ágyról és 2radford után futott# mielőtt még az be tudta "olna sukni az a&tót – Cgye nem eml*ti a le"elet az a'ámnak? 0a megteszi# "issza fog küldeni 2ostonba. +em akarom# hogy aggód&on miattam – mondta nyomatékosan. 2radford a fe&ét só"ál"a indult lefelé# amikor rémületes gondolat "illant ;aroline agyába. 9l) ka'ta a férfi kabát&át. – 0a ki akar&a h*"ni 'árba&ra# ne merészel&e elfogadni4 2radford "álaszra sem méltatta# rendületlenül folytatta %t&át lefelé# ;aroline 'edig kö"ette. :s én mégis mit sinál&ak? – kérdezte. 0irtelen észre"ette# hogy még mindig a férfi kabát&ába ka) 'aszkodik. Blyan gyorsan engedte el# mintha megégette "olna magát. 1gy "iselkedik# mint egy félkegyelm(# és mindezt egy angol miatt. @ssze kell szednie magát# gondolta# de %&ra megkérdezte. – 6zó"al# mit sinál&ak? – ! le"élre élzott# és a'&a harag&ára# de ké'telen "olt értelmes mondatokat formálni# hogy ezt a férfinak is elmagyarázza. 2radford kettesé"el "ette a lé' sőfokokat# ;aroline a korlátba ka'aszkod"a nézte. – 8róbál&a meg "isszanö"eszteni a ha&át szombatra4 – szólt "issza a "álla fölött. ;aroline "itatkozó ked"e elszállt a férfi ne"etséges meg&egyzésére. 7eült a lé' ső tete&ére és ar át a tenyerébe ha&totta. !z isten szerelmére# mi történik "elem? 1&ra rendet kell teremteni az életében. >issza kell "ennie az irány*tást. .i fog mászni ebből a kalama&kából# fogadkozott magának# ahogy a szobá&ába indult.

6zó"al# a férfi %&ra belé'ett az életébe# sóha&tott fel. >egyes érzelmekkel fogadta# a sz*"e örült# de a &ózan esze azt s%gta# hogy a 'roblémák to"ábbra is ott lesznek köztük. 0a sak ki nem talál&a a mód&át# hogyan tudná megtan*tani a férfit szeretni. 0a rá tudná "enni# hogy b*z) zon benne annyira# hogy nekia&ándékozza a szerelmét# a &ö"ő %&ra fényesen sillogna előttük. 2iztos "olt benne# hogy 2radford számára ő nem más# mint egy sinos áru. >a&on meddig tart ki a "onzalom? -ikor un&a meg és keres más nőt magának? 5átéknak ne"ezte# és ;aroline kezdte biztosra "enni# hogy ez "alóban sak &áték a férfi számára. -ég nem mehet hozzá feleségül. Blyan férfi"al akarta megosztani az életét# aki akkor is sze) retni fog&a# ha a szé'sége már megfakul# amikor az idő rán okat ra&zol az ar ára. 9z nem 'usztán ábrándozás "olt a részéről. 0enry bá si és -ary néni az é"ek m%ltá"al egyre &obban szerették egymást. :s ;harity is *gy szerette 8ault. ;aroline emlékezett rá# 2radford azt hitte# ;harity hátat fog ford*tani 8aulnak# mert az már nem &óké'( többé. +em tudta# sikerül)e meg"áltoztatni a férfit. >égül is 2radford egy olyan "ilágban nőtt fel# ahol a külső mindenek fölött áll. -iféle házasság lesz ez? +yugtalankodni fog a külse&e miatt# aggód&on az alak&áért# a ruhái miatt? 9zent%l ez foglal&a el a legfőbb helyet az elmé&ében? 1risten# talán %gy meg"áltozik# hogy ő is nya"alyogni "agy á&uldozni fog# ha nem megfelelő a kala'# mint 7ady /illman? ;aroline megrázta a fe&ét és igyekezett szám(zni ezeket a ne"etséges gondolatokat a fe&éből. 2emászott az ágyba és meg'róbált aludni. 7egalább annyira &utott# hogy felismerte# egyelőre nem lehet 2radford felesége. – !ddig nem# am*g meg nem "áltozik – s%gta maga elé# ma&d álomba s*rta magát.

&izedik fejezet
$yönyör( eskü"ő "olt. 7egalább is mindenki ezt mondta ;aroline)nak# ahogy ott állt a férfi mellett# aki"el é''en most kötötte össze örökre a sorsát meg*gér"e# hogy &óban)rosszban kitart mellette mindhalálig# és fogadta a &ók*"ánságokat. ;aroline hálás "olt# amikor "égre befe&eződött a meg'róbáltatás. 9gy na''al azelőtt feladta a reménytelen har ot az elkerülhetetlen ellen. !'&á"al együtt 2radford 0illsbe utazott# mert %gy döntöttek# hogy ott lesz az eskü"ő. <égi hagyomány "olt ez# 2radford a'&a# nagya'&a és déd) a'&a is a kastélyban tartotta az eskü"ő&ét. 2radford gondoskodott az előkészületekről# ;aroline és a'&a a kihirdetést és a megh*"ókat in) tézték. -ost# ahogy körülnézett a gyönyör( bálteremben# ;aroline maga is sodálkozott# hogy milyen &ól sikerült minden. 1gy t(nt# mindenki rendk*"ül örül a frigynek. -indenki# ki"é"e ;aroline)t. F még mindig nem értette# hogy történhetett ez meg.

2radfordnak sikerült megbék*teni a'&át azon az é&&elen# és másna' reggel a gróf örömének adott hangot# hogy ez a házasság létre&ött. ;aroline meg'róbálta meggyőzni# hogy szó sin s itt semmiféle házasságról# de a'&a meg sem hallgatta. -egkérdezte# hogy szereti)e 2radfordot# ő 'edig botor módra be"allotta# hogy igen# attól kezd"e a'&a mintha megsüketült "olna. 6enki nem "olt# akihez seg*tségért fordulhatott "olna. ;harity 'edig az őrületbe kergette. -i) "el ki sem engedték a házból# nem "olt mód&a elre&tőzni előle. -adam +eH ott és három izgatott "arrónő é&&el)na''al dolgozott ;aroline eskü"ői ruhá&án ott helyben# a házban# 2radford 'edig felfogadott két hatalmas termet( őrt a "édelmére. 2ra3ton semmit nem szólt rá semmit# és ;aroline elké'zelni sem mit gondolhat az a'&a. Cgyanakkor az is megfordult a fe&ében# hogy 2radford nem 'usztán azért fogadta fel az őröket# hogy a biz) tonságára "igyázzanak. +em sodálkozott "olna# ha az őrök utas*tása arra is kiter&ed# hogy ne hagy&ák őt megszökni. ! gondolat megragadt az elmé&ében# és többször is arról ábrándozott# hogy "isszatér 2ostonba. !z biztos# hogy akkor ke"ésbé bonyolult lenne az élete. ;aroline mindaddig nem találkozott 2radford any&á"al# am*g be nem rendezkedett 2radford 0illsben. ! számára ki&elölt hálószobában "a sorához öltözött át# amikor a méltóságtel&es asz) szony belé'ett. -agasabb "olt# mint ;aroline# elegánsabb és királynői méltósággal lé'kedett. ! lány gyorsan előh%zott egy köntöst# fel"ette és ügyetlenül 'ukedlizett# miközben a her egnő ala'osan szemügyre "ette. – /erhes? – kérdezte a her egnő olyan éles hangon# hogy ;aroline összerezzent. – +em – ;aroline nem finomkodott. 0a 2radford any&a ké'es ilyen dur"a kérdést feltenni# ak) kor ő sem k*méli. ! két nő egy hossz% 'er ig figyelte egymást. ;aroline észre"ette# hogy a her egnő szeme ugyanolyan sz*n(# mint a fiáé. 6zeme sarkában a mély rán ok arról árulkodtak# hogy "alaha sokat mosolygott. – +e hagy&a# hogy megféleml*tse magát4 – ! her egnő leült az egyik 'árnázott székre# és in) tett a lánynak# hogy ő is foglal&on helyet. – 9z eddig még senkinek sem sikerült – ült le szemközt ma&dani anyósá"al ;aroline. – +em is tudom biztosan# hogyan kell félni. – F mindig is türelmetlen "olt. 0a "alamit a fe&ébe "ett# azt azonnal és mindenáron akarta. ;aroline bólintott. -ár nem za"arta a nő éles hang&a és azon ka'ta magát# hogy mosolyog. – ,# nem sak türelmetlen# de öntelt és erőszakos is. 5ó# ha tud&a# egyáltalán nem illünk egymás) hoz. ! her egnő mosolygott# szemmel láthatóan nem za"arta ;aroline őszintesége. – 9zek szerint ön nem is akar a felesége lenni?

– ! fia nem szeret engem – &elentette ki gyakorlatiasan ;aroline. – :s nem is b*zik bennem. 9lég szomor% kezdet egy házasságnak# ugye egyetért "elem? /alán beszélhetne "ele. 0átha sikerülne &obb belátásra tér*tenie. – 6zamárság# gyermekem. +yil"án"aló# hogy akar téged# különben nem "enne el. !z én fiam soha nem tesz olyant# amit nem akar. ;sak ra&tad áll# hogy megszerettesd magad# nem mintha ez szükséges lenne. – ! szerelem nem szükséges? – kérdezte za"artan ;aroline. – 9z egy biztos házasság# és sak ez a fontos. – Felállt és az a&tó felé indult. – !zt hiszem# a fiam &ól "álasztott. – 9zzel a ki&elentéssel elhagyta a szobát.

– ;aroline4 ;sak álmodozol a sa&át eskü"ődön? – lökte meg ;harity# hogy magára "on&a a fi) gyelmét. – ,# gondol& sak bele# most már her egné "agy. ;aroline észre sem "ette# hogy 2radford elfordult beszélgető'artnerétől# amikor meghallotta ;harity lelkes ki&elentésér. Fe& só"ál"a "álaszolt. – +em# elsősorban 2radford felesége "a) gyok. 9gyelőre é'' elég lesz ezzel a ténnyel megbirkóznom. 2radford mosolygott# tetszett neki a "álasz. -ilford lé'ett oda ;aroline)hoz# megha&olt előtte és a keze után ny%lt. ! zaf*rgy(r(# melyet 2radford h%zott az u&&ára# sillogott a gyertyafény) ben# magára "on"a 2radford figyelmét. 9légedettség érzése hullámzott át a férfin. ! gy(r( "olt a bizony*ték# hogy a lány már hozzá tartozik. !mikor -ilford befe&ezte a gratulá iót# megkérdezte. – -eg tud&a bo sátani nekem# hogy megszegtem az *géretemet? ;aroline megrázta a fe&ét. – 6oha. $yá"a és alá"aló dolog "olt magától# és most nézze meg# ho"á "ezetett a tette. -ilfordon nem látszott# hogy furdalná a lelkiismeret. – Drul&a el nekem# mi talált olyan mulat) ságosnak# amikor az eskü sza"ait mondta4 – 0a arra gondolsz# hogy a feleségem "égigne"etgélte az egészet# biztos*thatlak# sakis azért történt# mert %rrá le ra&ta a "égtelen öröm. – 2radford ki&elentése önkéntelen mosolyt salt ;a) roline a&kára. – +ekem ilyen "idám természetem "an – mosolygott a lány -ilfordra# ma&d a fér&e felé for) dul"a hozzáf(zte. – .i"é"e 'ersze# ha olyan helyzetbe kényszerülök# amely fölött nin s hatal) mam. !kkor aztán 'ont ellenkező&ére fordul a ked"em.

2radford nem reagált a meg&egyzésre# sak megfogta ;aroline kezét és a bálterem köze'ére "ezette. ?tt "olt az ide&e# hogy megnyissák a tán ot. !z este többi része egyszer(en elmosódott ;aroline emlékezetében. -ásra sem "ágyott# sak hogy egy 'er re magára maradhasson a gondolatai"al# sak hogy egy kis le"egőhöz &usson# de 2radford egy 'er re sem engedte el maga mellől. :s aztán el&ött az idő# hogy fel kellett men) nie. ;harity elk*sérte. 9z%ttal sendben maradt# amiért ;aroline "égtelenül hálás "olt neki. ;sak miután megfürdött és fel"ette fehér hálóruhá&át# merte ;harity odasuttogni neki a kérdést# ami egész este aggasztotta. – /udod# hogy mi fog történni# ;aroline? -ama elmagyarázta# hogy mi folyik a fér& és a feleség között? ;aroline tagadóan rázta a fe&ét. – -ama "alósz*n(leg már az első mondat után elá&ult "olna. ;harity elszontyolodott. – ,# akkor kénytelen addig "árni# am*g legközelebb találkozunk# hogy megtud&am 'ontosanA – ;harity4 7égy sz*"es# ne ideges*ts# *gy is é'' elég ideges "agyok4 5a&# miért kell itt töltenünk az é&szakát? – nyögte. !rra gondolt# hogy mi fog történni az é&szaka# aztán maga elé ké'zelte másna' a többiek ar át. – -indannyian tudni fog&ák – suttogta. – +e idegesked&# ;aroline4 0a ne"etgélni kezdesz# amikorA nos# tudod mikor# akkor azt hi) szem# 2radford nagyon dühös lesz. -ielőtt ;aroline bármit is mondhatott "olna# ;harity gyorsan megölelte és kifutott a szobá) ból. – ?mádkozz érted – suttogta még# be suk"a maga mögött az a&tót. ;aroline a szoba köze'én áll"a "árt. 9gy 'illanatra megfordult a fe&ében# hogy lefekszik# de aztán %gy döntött# hogy a takaró alá re&tőzni nem &ó megoldás. 2radford biztos humorosnak találná# ő 'edig nem b*rná el"iselni# ha kine"etné ma este. ! 2radford szobá&ába "ezető a&tó kiny*lt és ott állt ő. 2radford az a&tófélfának támaszkodott és a feleségét nézte. .á'rázatosan szé'nek találta# még a lélegzete is elakadt. ;sáb*tó hálóruhá&a nem sok találgatni"alót hagyott a ké'zeletnek# és 2radford kényelmesen meg sodálta formás lábait# kar s% s*'ő&ét és telt kebleit. ;aroline "iszonozta fér&e tekintetét. ! férfi le"ette kabát&át és nyakkendő&ét# ha&a a homloká) ba hullt# enyh*t"e ezzel kemény "onásait. !r a fegyelmezett "olt# és ezt ;aroline egyszerre ta) lálta "onzónak és félelmetesnek. -ár nem érzett idegességet# sak riadalmat. !zt k*"ánta# bár) sak ne "ágta "olna le a ha&át# akkor most hossz% fürt&ei eltakarnák melle egy részét. >a&on nagyon gyerekes lenne# ha felka'ná a 'a'lant az ágyról# és maga köré tekerné? ;aroline megborzongott# nem tudta biztosan# hogy a hálószoba hideg le"egő&étől)e "agy fér&e kutató tekintetétől.

– ;harity imádkozik értem – hallotta a sa&át hang&át a suttogásnál is halkabban# de 2radford *gy is meghallotta# mert szemöldöke homlokára szaladt. !ztán elmosolyodott# és ;aroline nem félt többé. -egfordult# 'róbálta emlékezetébe idézni# mit sinált a köntösé"el# amikor 2radford "égre a hang&ára talált. – +e fél&# ;aroline4 – 7assan a lány felé indult# tekintette tele "olt gyöngéd) séggel. – +em félek# sak fázom – felelte ;aroline. -osolyt erőltetett az ar ára# közben megdörzsölte a kar&ait. !nnyira remegett# hogy ké'telen "olt abbahagyni. 2radford átölelte és magához szor*totta. – -ost &obb? – kérdezte rekedtes hangon. ;aroline bólintott. – $yönyör( az otthona# 2radford# de szörnyen hideg – suttogta a férfi mellkasának. – :s huzatos – tette hozzá# amikor 2radford felemelte és a sa&át szobá&a felé in) dult "ele. – ! kandallók nem adnak elegendő meleget. – !lighogy kinyögte ezeket a sza"akat# már azt k*"ánta# hogy ki sem mondta "olna. ?stenem# mi "an "ele. ;aroline összeszor*totta a szá&át és szilárdan eltökélte# hogy egy szót sem szól többet. 2radford be sukta maga mögött az a&tót# bezárta és oda"itte ;aroline)t az ágyhoz. ! hatal) mas# balda hinos ágy függönyei el "oltak h%z"a# és 2radford gyengéden az ágy köze'ére tette asszonyát. !lighogy elengedte# ;aroline %&ra reszketni kezdett. – 9gy 'er és felmeleg*telek# szerelmem – *gérte 2radford. 6zeme "idáman sillogott# és ;a) roline tudta# azért mosolyog# mert azt hiszi# hogy a rá "áró dolgok miatt reszket. <eményei szerint helytelen*tő 'illantást "etett a férfira. 2radford kétségk*"ül ura "olt a helyzetnek és a lány tel&esen gyámoltalannak érezte magát. !rra gondolt# miközben figyelte# hogyan "etkőzik a fér&e# ha el tudná szak*tani róla a tekintetét# akkor talán "isszanyerne "alamit el"eszett hatá) rozottságából. Fér&e az ágy szélén ült# és ;aroline szerette "olna kiny%&tani a kezét és meg) érinteni a bőrét. 9mlékezett rá# hogyan gy%&tották fel a férfi sók&ai# és mennyire "ágyott rá# hogy irógató érintése sohasem ér&en "éget. -ár az emlékek felidézése is enyh*tett feszültségén. 2radford felállt és a nadrág&ához ny%lt# hogy le"egye# ma&d habozni kezdett. -egfordult# su) 'asz mellkasát mutat"a a lány felé. $öndör fekete szőr bor*totta az izmos# erőt sugárzó testfe) lületet. ;aroline tudta# hogy meredten bámult# de nem tehetett róla# nem b*rta le"enni a sze) mét a férfiról. – /udta# hogy leginkább egy s'ártai har osra emlékeztet? – bökte ki ;aroline. -eglátott egy sebhelyet a férfi dereka fölött. – !zt satában szerezte? – +em# egy "erekedésben. – -osolyog"a ült le az ágy szélére. 1gy döntött# egy ideig még magán hagy&a a nadrágot# tekintettel ártatlan kis felesége érzéseire. ! lány olyan nyugtalan

"olt# mint egy fiatal sikó# és nem akarta még &obban megrém*teni. – -ilfordnak is "an egy hasonló sebhelye# sak neki baloldalon. 9mlékek az első é&szakai kiru anásunkról a "áros t%lsó "égében. – Feltétlen meg kell kérnem# hogy mutassa meg – mondta sillogó szemekkel ;aroline. ! könnyed in selkedés megnyugtatta. 2radford %gy "iselkedett# mintha időmilliomos lenne# és a kezdeti 'ánik lassan to"at(nt. ;aroline kezdte %&ra magabiztosnak érezni magát. – 6zó sem lehet róla – h%zta a sza"akat 2radford. – 5ó barát# a"agy sem# "alósz*n(leg azonnal leté'ne magáról minden ruhadarabot már az első sza"adra. – +em b*zik -ilfordban? – kérdezte a lány hitetlenked"e. 2radford nem "álaszolt. -eglehetősen nehezére esett kö"etni a beszélgetést. Dgyéka fá&t a fe) szülő "ágytól# és semmi másra nem tudott gondolni# sak hogy kar&aiba "ehesse feleségét. – !zt hiszem# figyelmeztetnem kell# uramA ) kezdte ;aroline. .é'telen "olt a férfira nézni# ezért mere"en maga elé bámult. 2radford megtor'ant a komoly hang hallatán. 7eha&olt és két erős kezébe fogta a lány ar át# kényszer*t"e ezzel# hogy ránézzen. – +em "agyok tel&esen tisztában a folyamattalA 1gy értem# nem "agyok biztos abban# hogy nekem mit kell tennem. 2radford bólintott# k*nosan ügyel"e arra# hogy ar kife&ezése komoly marad&on. – +em is "ár) tam el# hogy ta'asztalt légy – mondta. ;aroline to"ábbra is komoly ar al nézett rá# de szemében 2radford felfedezte azt a bizonyos hun ut fényt. – Feltételezem# hogy ön tud&a# mi a teendő. 2radford bólintott# szá&a sarkában mosoly bu&kált# mire ;aroline folytatta. – $ondoltam# hogy tud&a# de sak ül ott és még mindig magán "an a nadrág&a# 'edig én %gy tudom# hogy a nadrág egyáltalán nem szükséges tartozék a szerelmeskedéshez. 2radford nem "álaszolt# sak a kar&aiba ka'ta. !ztán az ágyra gurult# magá"al ragad"a a lányt. .ezét le&&ebb s%sztatta a lány s*'ő&ére# és határozottan magához szor*totta. – !rra gondoltam# magamon tartom a nadrágot tekintettel az ártatlan lelkedre. – +em hiszem# hogy ez m(ködni fog – suttogta ;aroline a férfi nyakába. 2radford simogatni kezdte ;aroline hátát# és állá"al gyengéden hátrabillentette a fe&ét# hogy szá&á"al hozzáfér&en a 'uha nyakhoz# és sók&ai"al bor*tsa be. – -i soda? ! figyelmességem "agy a nadrágom? ;aroline "álaszolni akart# de a férfi forró lélegzetétől a füle mellett el"esztette a gondolatme) netet. – Blyan melegem lesz tőled – suttogta "álasz helyett.

– -ég nem eléggé – mormolta 2radford. ! hátára fektette a lányt és betakarta a testé"el. – !zt akarom# hogy lángol&. Blyan forró légy# hogy a tested ragyog&on. – 6zá&a sürgető "ággyal ta'adt a lány szá&ára. ;aroline a&kai szétny*ltak és 2radford birtokba "ette a 'uha# meleg női szá&at és nyel"é"el be) &árta a h*"ogató# lágy ned"es sodát. ;aroline felsóha&tott az érzéki "ágytól# amit a férfi keltett benne# lassan simogatni kezdte a "állát. ! férfi bőre forró# és kemény és izmos. 2radford addig sókolta# am*g egyetlen é' gondolat sem maradt a fe&ében. ;aroline hagyta# hogy magába ol"assza a mindent elsö'rő "ágyJ hallotta a sa&át tiltakozó nyögését# amikor a férfi elh%zódott tőle. 2radford gyorsan felállt# le"ette maradék ruhadarab&ait# és ;aroline arra gondolt# hogy ő a leg sodálatosabb férfi a "ilágon. Blyan gátlástalanul és természetesen "isel) te meztelenségét# hogy a lány fele annyira sem érezte magát za"arban# mint először hitte. !rra 'ersze nem tudta rá"enni magát# hogy o'a nézzen# tekintete egy 'illanatra elidőzött az izmos ombokon és már to"a is rebbent. 2radford addig állt ott# az ágy mellett# m*g "égül ;aroline felnézett. ! lány tudta# hogy tetőtől tal'ig el'irult és azt k*"ánta# bár sak okosabban "iselkedne. -égis sak egy farmon nőtt fel és tisztában "an a dolgok természetes rend&é"el4 :s "an négy férfi unokatest"ére# akik elég lazán öltözködnek és meglehetősen szabadszá&%akA amikor azt hiszik# hogy senki nem hall&a őket. De# emlékeztette magát# az még sohasem történt meg "ele. :s ez bizony döntő különbség# gondolta# miközben a férfit nézte# aki el fog&a "enni a szüzességét. – Drágám# nézz rám4 – ! férfi hang&a legalább olyan 'aran soló "olt# mint a kiállása. ;aroline azt akarta "álaszolni# hogy őt nézi# de tudta# hogy 2radford nem arra gondolt. +em szólt semmit# sak le&&ebb "itte tekintetét# kö"et"e a mellkast bor*tó göndör szőr "ékonyodó s*k&át. 9gy 'illanatra elidőzött a la'os has lát"ányánál# ma&d folytatta a férfi test felfedezését# am*g el nem &utott a keményen ágaskodó férfiasságáig. ;aroline)t %&ra hatalmába ker*tette a félelem és arra gondolt# hogy ezt a házasságot nem lehet elhálni# hiszen annyira nem "alók egymáshozA 2radford látta a lány szemében a 'ánikot és felsóha&tott. $yorsan mellé feküdt és a kar&aiba "onta. ;aroline)nak szüksége "olt a melegségére. ! lány érezte# ahogy a férfi nemi szer"e ne) kifeszül# a hálóingen át is érezte a forróságát és meg'róbált legalább egy ki sit elh%zódni tőle# de sikertelenül. 2radford nem engedte# hogy megmozdul&on# ked"es sza"akat s%gott a fülébe# hogy megnyugtassa# közben lass% mozdulattal elkezdte leh%zni a hálóingét. ;aroline tudta# hogy ez elkerülhetetlen# hogy ez is hozzátartozik a dolgokhoz# mégis meg'ró) bálta megáll*tani 2radford kezét. ! könny( anyag elszakadt a gyengéd huzakodásban. 9gy

'er m%l"a már nem "olt ra&ta semmi. – ;haritytől ka'tam ezt a hálóinget – zihálta ;aroline. – 0a rá&ön# hogy elszak*tottadA 2radford ráfeküdt a lányra. !z összesimuló testek intimitása és a férfi szemében égő "ágy %&abb ziháló hangot salt ;aroline)ból. ! férfi nem "olt nehéz. ;aroline észre"ette# hogy 2radford a könyökére támaszkodik# nehogy összenyom&a őt. – +em mond&uk el neki# szerelmem – suttogta a férfi. 0ang&a gyengéden simogatott# sit*t"a a lány nö"ek"ő félelmét. /udta# hogy a lány még nin s kész# és küzdött# hogy sikerül&ön "issza) fognia magát. /este fá&dalmasan só"árgott a kielégülésért# homlokán "ere&ték sö''ek gyön) gyöztek. 1&ra meg sókolta# "adul# ellenállhatatlanul. ! könnyed é"ődés "éget ért. ;aroline megérezte a "áltozást# a férfi érintése# szor*tása erősödött. -egfesz*tette magát# "ár"a a fá&dal) mat# de 2radford nem fesz*tette szét a lábát. 0elyette leha&totta a fe&ét# és a nyakát kezdte só) kolgatni# ma&d egyre le&&ebb és le&&ebb haladt# m*g "égül nyel"e a mellek közti illatos "ölgy) ben kezdett kalandozni. ;aroline felsóha&tott az él"ezettől. ! gyomrában le"ő félelem somó lassan oldódni kezdett és %gy érezte# mintha na'sugár &árná át a testét. 2radford finoman izgatta a melleit# %&ra és %&ra körbera&zol"a mindkét mellbimbót# am*g a lány nekifeszült testének. !mikor szá&ába "ette a mere" mellbimbót# ;aroline ké&esen felnyö) gött a gyönyörtől. ! férfi keze most a s*'ő&ét simogatta# u&&ai besiklottak a két láb közé. ! lány lélegzete elakadt# türelmetlen mozdulattal emelte meg a s*'ő&ét. >égül a be éző u&&ak rátaláltak arra ki siny# nagyon érzékeny 'ontra a lány lábai között# és ;aroline %gy érezte# millió darabra hullik szét. ! lány készen állt# hogy befogad&a őt. ! lágy# ned"esen sillogó szemérema&kak# a finom# ér) zéki s*'őmozgás kis h*&án az őrületbe kergette a férfit. @nuralmának maradék morzsái"al u&) &ait a lány hü"elyébe s%sztatta# érezte a forró# sz(k satorna ellenállást# hallotta# ahogy a lány a ne"ét nyögi és tudta# hogy ké'telen to"ább "árni. Felnézett# bele a lány szemeibe# miközben befészkelte magát a lábai közé. – +em akarok fá&) dalmat okozni neked – suttogta. – +em tudok to"ább "árni – nyögte a "ágytól rekedt hangon. 2radford megemelte a lány s*'ő&ét és ágyékához nyomta. 7eha&olt# hogy meg sókol&a. – @lel& szorosan# drágám – suttogta. +agy erő"el# kö"etelőzőn hatolt belé# ugyanolyan erősza) kosan# ahogy birtokba "ette a szá&át is. ;aroline teste *"be feszült# felkiáltott a fá&dalomtól és meg'róbált elh%zódni. 0iába"aló erőfe) sz*tés "olt# fér&e nem hagyta# hogy megmozdul&on. /el&es s%lyá"al ránehezedett és az ágyhoz szegezte. ! sa&gó fá&dalom hamar elm%lt# de a lüktető kényelmetlen érzés megmaradt. ;aroli) ne elszak*totta szá&át 2radfordétól és %&ra meg'róbálta eltasz*tani. – +e mozdul&# drágám.

-ég ne. !d& nekem időt# hogyA – +em fe&ezte be# helyette inkább arra kon entrált# hogy %&ra meg sókol&a. .ezét el"ette a s*'ő&éről# hogy tenyerébe re&tse a lány könnyáztatta ar át. ;aro) line érezte# hogy remeg a férfi kar&a és arra gondolt# hogy nem is olyan el"iselhetetlen a fá&da) lom. !ztán 2radford mozogni kezdett benne# először lassan és türelmesen# és a fá&dalom "isz) szatért. +em hagy&a magát megáll*tani# és addig sókol&a a lányt# am*g el nem fogy a lélegzete. ! fá&) dalom hamar elm%lik# ahogy fokozatosan elbor*t&a a gyönyör. ;aroline érezte# hogy a férfi omb&ait a s*'ő&e köré kul sol&a# aztán felemelte szá&át az ö"éről# és ránézett. .iny%&totta ke) zét# és egyik u&&á"al "égigsim*totta a férfi a&kát. 2radford elka'ta az u&&át# szá&ába "ette# és a nyel"é"el be ézgette. ;aroline teste megfeszült# két kezébe fogta a férfi fe&ét# és magához h%zta. 9z "olt az utolsó tette# amire emlékezett. 2radford el"esztette a fe&ét# és hagyta# hogy a szen"edély magá"al ragad&a. ;aroline)t "alami ősszen"edély árasztotta el és emelte fel# és re'*tette egyenesen a na'ba. 2eleka'aszkodott a férfiba# ösztönösen b*z"a abban# hogy a férfi "igyáz rá# és boldogan üd"özölte a forró szen"e) délyt. 2radford zihál"a lélegzett. +em "olt többé gyengéd szerető# simogatás egyre erősebb lett# fo) koz"a ezzel a gyönyört is. !mikor a lány megfeszült alatta és riadt suttogással a ne"én szól*) totta# tudta# hogy enyhülést keres az általa okozott édes k*nra. ! lány teste még &obban *"be feszült# remegése egész 2radford lelkéig hatolt. 6zerette "olna megnyugtatni# elmondani neki# hogy minden rendben "an# de a remegés olyan elsö'rő ere&( "olt# hogy sak magához ölelte és tartotta szorosan. 2eletelt néhány 'er be# mire 2radford sz*"e %&ra a megszokott ütemben "ert# ziháló lélegzete le silla'odott. Blyan önelégült "olt# olyan hihetetlenül elégedett. .önyökére támaszkodott és ;aroline)ra nézett. ! lány szeme álmos elégedettséggel hunyorgott rá. 9gy kékszem( kis i a# gondolta 2radford. :s az ő i á&a. ;aroline igyekezett magához térni. -egle'te és ámulatba e&tette# ami "ele történt. !&kai duz) zadtak "oltak a szen"edélyes sókoktól# és egész teste tom'án sa&gott 'erzselő gyönyörtől# amit a férfi rákényszer*tett. +em hagyta# hogy "issza"onul&on# "agy megáll&on fél%ton# és amikor sa&át kö"etelőző "ágyára gondolt# el"örösödött za"arában. 2radford el"igyorodott# amikor meglátta felesége ar án a za"art és szégyenkezést. 1&ra a szá) &ára ha&olt és hosszasan sókolta# közben mosolygott magában a hirtelen &ött szemérmességen. !lig 'ár 'er e még egy igazi "adma skát tartott a kar&ai között. :rezte "állain körmei nyomát# emlékezett forró könyörgésére# hogy abba ne hagy&a# miközben erős döfésekkel egy mélyebb) re hatolt a sodás női testben.

– 2radford# összetörsz – mormolta halkan ;aroline. ! férfi halk sóha&&al# "onakod"a gurult le róla. !z el"álás nem tartott sokáig# mert 2radford azonnal kar&aiba h%zta asszonyát# és gyengéden ringatni kezdte. Félresö'ört egy ned"es tin) set a homlokából# és megsimogatta a fe&ét. – Fá&t# szerelmem? ;aroline az orrá"al irógatta a férfi nyakát# de a kérdésre önkéntelenül bólintott. 2radford meg'róbált a szemébe nézni. – 9lőször igen – ismerte be a lány. – .ésőbb azonban egyáltalán nem fá&t a dolog. – 2radford kihallotta hang&ából a félénk szemérmet. – ! dolog? – é"ődött "ele. Fe&ét a lányén 'ihentette# s most gyengéden hozzádörzsölte ar át a ha&ához. ;aroline nem "álaszolt. 9légedett mosollyal sóha&tott. – $yakran óha&t&a ezt sinálni# uram? – kérdezte sz*nlelet ártatlansággal. ! férfi mellkasa megrázkódott és egy 'illanattal később 2radford hatalmas hahotába tört ki. !ztán hirtelen megint az erős férfitest sa'dá&ában találta magát# és farkasszemet nézett az aranybarna szem'árral. – %ag"on gyakran4 – dörmögte 2radford. ;aroline mosolygott. <o''ant elégedett "olt magá"al. 6zeme megle'etten tágra ny*lt# amikor megérezte a férfi keményedő "ágyát. – 2radford? -egintA – 8ontosan – "ágott közbe a férfi. ;aroline átölelte# és szorosan hozzásimult. :l"ezte mellkasának érintését mellein# a férfi ke) ménységét az ő 'uhaságán. !ztán egy hirtelen gondolat elterelte figyelmét az érzéki érintés) ről. – -egint fá&ni fog? – kérdezte aggodalmaskod"a. – /alán – mormolta 2radford. 9lőreha&olt és egy hossz% 'er ig a lány ar át tanulmányozta. – =a"arna? – 9lhatározta# hogy rögtön abbahagy&a# ha ;aroline sak a legkisebb utalást is teszi rá# hogy fá&dalmai "annak. – /alán – felelte a lány# ma&d magához h%zta 2radford fe&ét és sak sókolta# am*g el nem mosott minden ó"atosságot.

-iután 2radford elaludt# ;aroline álom és ébrenlét között lebegett. +em "olt hozzászok"a# hogy megossza "alaki"el az ágyát# és ezzel indokolta# hogy sak forgolódik álomtalanul# és nem talál&a a helyét. 9zzel# és azzal a ténnyel# hogy egész teste fá&dalmasan sa&gott. ! na' alig kezdte meg szokásos %t&át égi 'ályá&án# amikor ;aroline kib%&t az ágyból és a szomszéd szobába ment. /etőtől tal'ig megfürdött# és 'uha# bolyhos köntöst "ett fel. <ózsail)

lat áradt bőréről# amikor halkan "isszament az al"ó 2radford mellé. ! fürdőtől tel&esen feléb) redt# és k*"án si "olt# hogy fér&e meddig fog még aludni. .öntöse belegabalyodott a takaróba# ezért inkább megszabadult tőle. Bdakint esett a hó# és ;aroline néhány 'er ig figyelte a hó'elyhek ka"alkád&át az ablakü"e) gen t%l. Felült az ágyban# kezét az ölébe e&tette# és 2en&aminre gondolt# arra# hogyan b*r&a a hazafelé "aló utat. !ggódott a biztonságáért# és mondott egy fohászt érte. :s akkor megérezte# hogy 2radford u&&ai lassan felfelé "ándorolnak a gerin én. -egfordult és rámosolygott. – Fel) ébresztettelek? – suttogta bo sánatkérően. Félelmetesnek találta a férfi nézését. .iny%&totta a kezét és "égigsim*totta az ar át# C&&ai alatt érezte az é&&el nőtt sörték kar olását. – -ire gondoltál? – kérdezte nagyot ny%&tóz"a 2radford. 0atalmasat ás*tott és kar&ait fe&e alá tette. ! félelem elt(nt a lusta ny%&tózkodás láttán# és ;aroline arra gondolt# hogy a férfi %gy néz ki# mint egy óriási med"e. – 2en&aminre. -ostanra biztosan halálra fagyott. – ;sak# hogy tudd# ő akart elmenni és szükség is "an rá 2ostonban. ?tt már el"égezte a dolgát. – :s ezt honnan tudod? – 0osszasan elbeszélgettem a "édelmeződdel# mielőtt elhagyta !ngliát. ;aroline elmosolyodott arra a ki&elentésre# hogy 2en&amin a "édelmező&e. – 6okkal inkább egymás "édelmezői "oltunk – mondta. – F a barátom. – 9lmesélte# hogyan találkoztatok – ismerte be 2radford. 6zá&a sarkában a'ró mosoly &elent meg# és ;aroline sz*"e he"esebben kezdett dobogni. – 2en&amin nem az a mesélős fa&ta. ;sodálom# hogy megb*zott benned. – ;aroline a homlokát rán olta azon tö'reng"e# hogyan tudta 2radford meggyőzni 2en&amint. – 9lmondtam neki# hogy feleségül foglak "enni# és ezent%l én "igyázok rád – mondta 2rad) ford# akaratlanul is meg"álaszol"a a ki nem mondott kérdést. – 9z nagyon öntelt és erőszakos lé'és "olt öntől. 2radford nem hagyhatta megtorlás nélkül a meg&egyzést. !z oldalára fordult# ler%gta a takaró) kat# és hara'dálni kezdte a lány s*'ő&ét. ;aroline felugrott és meg'róbált szembefordulni "ele. +e"et"e mondta# hogy ez nem "olt t%l illedelmes# de ne"etése elhalt# amikor meglátta a férfi keményen előremeredő h*m"essze&ét. – 2radford# még fá& minden 'or ikám. 9z%ttal kénytelen leszelA – -ás módon szerelmeskedni "eled – fe&ezte be a mondatot a férfi. ;aroline feltérdelt és komoran meredt fér&ére. 2radford tekintete szinte 'erzselt a "ágytól. !la'osan szemügyre "ette a lányt# sokáig legeltette a szemét a telt kebleken# az árulkodón

mere" mellbimbókon# tekintete "égigsiklott a kar s% derékon# és "égül megálla'odott a s*'ő) &én# él"ezte a sokat *gérő meztelenségét. ;aroline megrázta a fe&ét# amikor fér&e u&&a h*"ogatóan görbült be. – $yere# drágám. Ggérem# ez%ttal nem fog fá&ni. – 7egutóbb is ezt mondta – morogta a lány# amikor a férfi utánany%lt és magához h%zta. – 2radford# tényleg "annak fá&dalmaim. 0ang&ában annyi félelem "olt# hogy 2radford igyekezett megnyugtatni. – +em sak egy mód) &a "an a szerelmeskedésnek# édesem. 7az*ts – suttogta a hátát simogat"a. ;aroline egyáltalán "olt olyan biztos ebben. .iegyenesedett# és helytelen*tő 'illantást "etett fér&ére# &elez"e# hogy nem hisz neki. 2radford a'ró 'uszikkal bor*totta homlokát# le sókol"a róla a rán okat# közben egy 'er re sem hagyta abba a irógatást. ! könnyed sókok már nem elég*tették ki nö"ek"ő ét"ágyát# és hamarosan "ad szen"edély "áltotta fel a gyengéd be ézgetést. 0átára ford*totta a lányt# és a melleit kezdte kóstolgatni. ;aroline u&&ai 2radford s(r(# selymes ha&ába t%rtak. -eg'róbált közelebb s%szni fér&éhez# de a férfi lábá"al az ágyhoz szögezte. 6zá&a már nem tartott rendszer# égő lá"afolyamot gy%&t"a a bőre alatt haladt egyre le&&ebb. ;aroline sak akkor &ött rá# mi a férfi szándéka# amikor az szétfesz*tette lábait# u&&ai besiklot) tak a selymes szemérema&kak közé# és addig be ézgette# szeretgette# am*g a "ágytól s*kossá# ned"essé nem "ált. !kkor szá&a "ette át u&&ai helyét# figyelmen k*"ül hagy"a a lány könyörgé) sét# hogy hagy&a abba. $yötrelmesen édes k*n &árta át ;aroline)t. ;s*'ő&e önkéntelenül is lass%# szinte a'atikus moz) gásba lendült# u&&ai a le'edőt markolászták# fe&e 'edig egy ütemre ringott s*'ő&é"el a 'árná) kon. !mikor %gy érezte# hogy nem b*r&a to"ább el"iselni a fokozódó érzéki izgalmakat# a forró "ágy ezernyi a'ró darabra robbant szét belse&ében. /este *"be feszült és 2radford ne"ét sikol) totta. 2radford %gy ter"ezte# hogy sak örömöt okoz neki# megmutat&a# hogy milyen magasságokba tud&a rö'*teni a 'uszta érintésé"el# de komolyan meg kellett küzdeni a sürgető# mindent elsö') rő "ággyal# hogy magáé"á tegye# hogy behatol&on a feszes# forrón h*"ogató k*sértésbe# és a lány szen"edélyes reak ió&a kis h*&án elmosta e nemes törek"ését. -ély lélegzetet "ett# hogy megnyugtassa remegő testét# és elh%zódott a lánytól. .ényszer*tette magát# hogy "alami másra gondol&on# ne a mellette 'ihegő elragadó teremtésre# közben fog) sikorgat"a megesküdött magának# hogy nem teszi magáé"á.

;aroline felült# szemében a kielégültség lusta fénye sillogott. C&&ai a'ró köröket ra&zoltak 2radford s*'ő&ére mindaddig# m*g a férfi el nem ka'ta a kezét# és megszor*totta# hogy mozd*) tani sem b*rta. ;aroline megle'őd"e 'illantott rá. – !d& egy kis időt# hogy lass*tsak – mormolta rekedten. – .ülönben megszegem az *gérete) met# édesem# és akkor egy hétig nem tudsz ma&d rendesen &árni. – 9gy hétig# uram? +em t%loz egy ki sit? – .iszabad*totta az u&&át és 2radford mellkasát kezdte irógatni. – Bhó# ked"es fér&uram# %gy t(nik# ön az# aki ba&ban "an – suttogta bu&a hangon. .eze této"án le&&ebb kalandozott# látta# hogy 2radford lélegzete elakad. 9ttől hirtelen erősnek és sáb*tónak érezte magát. C&&ai to"ább folytatták felfedező %t&ukat az izmos testen# am*g el nem értek 2radford férfiasságához. ! férfi &ól láthatóan összerándult# ma&d hangosan felhördült. ;aroline győzedelmesen elmoso) lyodott. – ;sodálatos él"ezetben részes*tettél az előbb# 2radford. >an "alami mód&a# hogy "i) szonozzam "alahogy? – ;aroline# én édes# ártatlanA – a befe&ezés a torkán rekedt# el"eszett a mélyről feltörő mor) gásban# ahogy a lány fe&ét leha&t"a# könny(# izgató sókokat lehet köldökére. – ;sak mondd meg# hogy mit tegyek – suttogta lágyan. :s 2radford her ege azonnal meg is mondta.

&izenegyedik fejezet
;aroline aggodalma# hogy nem mer ma&d a "endégek szemébe nézni za"arában# fölösleges bi) zonyult. >asárna' estére# mire fér&é"el együtt előkerültek a hálószobából# minden "endég el) tá"ozott a kastélyból. – ?gazán illetlenül "iselkedtünk – szólt azna' é&&el fér&éhez ;aroline. 6zéles mosolya azonban meg áfolta szigor% sza"ait# és a férfi önfeledten felne"etett. 2radford már korábban megtette a megfelelő intézkedéseket# hogy %&donsült feleségé"el nász) %tra utazhassanak# de soha nem &utottak to"ább a kastély be&áratánál az elkö"etkező boldog na'okon és é&szakákon. ;aroline gyorsan alkalmazkodott %& életéhez és minden nehézség nélkül át"ette a hatalmas háztartás "ezetésének minden gond&át. 0enderson# 2radford inasa és -rs. 7indenboHe# a ház) "ezetőnő mindenben seg*tett neki. 2radforddal azonban nem egykönnyen boldogult. 6őt# mint azt ;aroline nemegyszer meg"al) lotta magának# nem is az a férfi# aki könny( szeretni. 0e"es "érmérséklete "etekedett a >ez%" "ulkánkitörései"el# ha feldühödött# de ezek a dühkitörések általában gyorsan el is m%ltak. ;a)

roline mindig bátran szembeszállt "ele és nem maradt adósa# de lassan kénytelen "olt elfogad) ni# hogy ebben a ka' solatban állandóan résen kell lennie. >árta# egyre türelmetlenebbül# egyre elkeseredettebben# hogy a fér&e kimond&a# szereti őt. 9gy ideig remélte# hogy a falak# amiket 2radford maga körül emelt# leomlanak ma&d és a férfi kö) zel engedi magához. .étségtelenül# fér&e "olt a legmaka sabb ember a "ilágon. !z elkö"etkező hetek során azt is megtanulta# hogy bizonyos témákról nem lehet "itatkozni "ele. :s a lista élén a salád&a állt. ! türelem sohasem tartozott ;aroline erényei közé# de kitartott# arra gondol"a# hogy az ered) mény "égül is megérti az erőfesz*tést. 9l&ön az idő# amikor 2radford tiszta sz*"éből meg fog b*zni benne. ;aroline nagy sa&nálta# amikor "issza kellett térniük 7ondonba. !z ok ;harity eskü"ő&e "olt# ami "idám eseménynek *gérkezett# de ;aroline akkor is sa&nálta# hogy "éget értek a mézeshe) tek. !mikor ezt megmondta 2radfordnak# az &ót ne"etett és magához ölelte. – De drágám# 7ondonban is lehet szerelmeskedni. ?stenem# azt hiszem# sikerült ledér nőt faragnom belőled. – 6a&nál&a? – kérdezte 'a&kos mosollyal a lány. >álaszul 2radford az ölébe emelte# hogy megmutassa# mennyire nem sa&nál&a. ;aroline még sohasem látta még 2radford "árosi házát# de meglehetősen kényelmesnek talál) ta. ! hatalmas é'ületben "olt "alami férfias# telezs%fol"a s%lyos# ódi"at%# bőrrel be"ont b%to) rokkal# ezzel is kiemel"e# hogy férfi ural&a a házat. !z óriási balda hinos ágyat nehéz függönyök takarták# melyeket na'közben elh%ztak és fel) kötöttek. ;aroline ki'róbálta az ágybetét rugalmasságát# mialatt 2radford "a sorához öltözött át. 6zeme sarkából figyelte feleségét# ahogy az kiold&a a függönyök zsinór&át. ! lehulló szö"et eltakarta a szeme elől# de önfeledt ne"etése mutatta# hogy remekül szórakozik. – .ellemes lesz itt – kiáltott ki. – 5ó meleg és barátságos. 2radford odasétált az ágyhoz és elh%zta a függönyt. ;su'asz mellkasa ned"esen sillogott a fürdő után. ;aroline rámosolygott és elny%&tózott a takarón. .ar&ait összekul solta fe&e alatt# utánoz"a a férfi szokását# és h*"ogatón ráka sintott. – Fáztál már "alaha is az én ágyamban? – 0ang&ában &átékos g%ny bu&kált# ellentmond"a ko) mor ar kife&ezésének. ;aroline)on mindössze egy köntös "olt# szabadon hagy"a egyik omb&át. 2radford él"ezettel &áratta tekintetét a gyönyör( női testen# "égül %&ra a lány szemébe nézett. – @n ro''ant sáb*) tó# drágám – mondta rekedtes hangon. – >an időnk? – suttogta elakadó lélegzettel ;aroline# mert 2radford tekintete felgy%&totta a "érét. 6zándékolt lass%sággal bontotta ki ö"ét# boszorkányos mosolyt "illant"a fér&ére# amely

sak to"ább fokozta 2radford ét"ágyát. .öntösétől megszabadul"a# h*"ogatóan ny%&totta ki a kar&át. 2radford nem utas*thatta el az in"itálást. >illámgyorsan leh%zta nadrág&át# amit é'' az imént "ett fel# ma&d elny%lt felesége mellett. ;aroline "árta# hogy fér&e a kar&aiba "egye# ma&d egy hossz% 'er után rádöbbent# hogy 2radford arra "ár# hogy ő fordul&on oda hozzá. >idáman felne"etett# önfeledt ka a&a mosolyt salt a férfi a&kára. ;aroline 2radford fölé ha&olt és megkezdte b("ös felfedező %t&át a férfitesten# ami a h("ös# megfontolt 2radford her egből "ad és szen"edélyes har ost "arázsolt. 2radford hagyta# hogy a könnyed u&&ak folytassák mámor*tó &átékukat# am*g %gy nem érezte# hogy menten felrobban a felgyülemlett "ágytól. <ekedt hangon kö"etelte# hogy a lány azonnal hagy&a abba a gyötrését. ;aroline oda sem figyelt rá és to"ább kergette a férfit egy 'ont felé# ahonnan nin s "issza%t. 2radford harsány kiáltást hallatott és ;aroline)nak hirtelen azt kellett ta'asztalnia# hogy a há) tán fekszik. – +em kegyelmezek – hörögte# mielőtt birtokba "ette "olna a lány szá&át. :s aztán elkezdte simogatni# be ézni# szeretni a lányt# am*g az könyörögni nem kezdett# hogy fe&ezze be "égre. 9légedett mosoly &elent meg a férfi ar án# a lágyékát fesz*tő fá&dalom elol"adt# ahogy a lányt maga fölé emelte és szándékos lass%sággal beléhatolt# "éget "et"e a könnyed é"ődésnek. ;aroline halkan felnyögött# mire 2radford "álaszul még mélyebbre hatolt a s% sra rö'*t"e mindkettő&üket. ! lány %gy érezte magát# mintha az égen lebegne tel&es biztonságban# 2radford kar&ai közt. 7assan tért "issza a "alóságba# a&kán elégedett mosoly &átszott. Fe&e a férfi mellkasán 'ihent# hallotta# ahogy sz*"e egy ütemre dobban az ö"é"el. -eg"árta# am*g a férfi lélegzete lelassul és megnyugszik# és sak akkor suttogta. – 6zeretlek4 2e"ett szokássá "ált# hogy minden szeretkezés után elmond&a fér&ének# hogy szereti# és min) dig "árta# hogy egyszer 2radford is kie&ti ezeket a sza"akat. -egtehette "olna# hogy kikény) szer*ti# meg"oltak rá a módszerei# de ő azt akarta# hogy a férfi magától mond&a ki# a sz*"éből &ö&&ön a "allomás. 2radford magához szor*totta a lányt és elégedetten felsóha&tott. 9z "olt minden &ele annak# hogy egyáltalán meghallotta a "allomást# és ;aroline elkeseredetten "ette tudomásul# hogy a férfi még mindig nem kész. 9rő"el szám(zte a szomor%ságot az ar áról# felkönyökölt és fér&e szemébe nézett. – /öltsük itt az est hátrale"ő részét.

– Figyelemre méltó &a"aslat – mosolygott rá elismerően 2radford. – De a saládod "alósz*n() leg magyarázatot kö"etelne. /e mondod el nekik# hogy mi tartóztatott fel# "agy én? ;aroline azonnal el'irult. – 9gy %riember nem szokott ilyesmiről beszélni. !zt hiszem# &obb lesz# ha felöltözünk. -eg'róbált felkelni# de 2radford nem engedte. – -ég nem# drágám. 9lőbb "együk át %&ra az egyezségünket. ;aroline a szemét forgat"a bossz%san sóha&tott fel. – -ár k*"ülről tudom az egészet# 2rad) ford. 9gy ta'odtat sem mozdulok mellőled# am*g a bál tart. +em szaladgálok el ;harity"el sem# és ha bármiért el kéne menned# akkor -ilford mellett a helyem# am*g "issza nem térsz. 2radford komoly ar al bólintott. ;aroline "égigsim*tott a szemöldökét. – .érlek# ne aggód&. ! felbérelt emberek sem találtak semmit. 6zerintem egy bossz%szom&as nő "olt# akinek nem tetszett# hogy nekem ud"arolsz# mert magának akart megszerezni# és *gy 'róbált eli&eszteni. -ost 2radford sóha&tott bossz%san. – 6zó"al ez az áll*tólagos hölgy lelökött téged a lé' sőn# átf(részelte a hintóm kerekét# aztán *rt neked egy le"elet. Ggy gondolod? – +em hölgy# 2radford# hanem nő. 9lég nagy a különbség a kettő között. :s sak *gy "an ér) telme számomra. Fel is bérelhetett "alakit# hogy megrongál&a azt a kereket. 2radford megtartotta magának a "éleményét. Felesége olyan ártatlan# és nem akarta megriasz) tani azokkal az informá iókkal# amiket gy(&tött. >égül is az ő kötelessége# hogy meg"éd&e. +em akarta megi&eszteni# sak azt szerette "olna# ha ó"atosan "iselkedik. !m*g a sa'da be nem sukódik# egy 'illanatra sem fog&a szem elől té"eszteni. -ost már hozzá tartozik# és bár) ki hozzá mer érni akár egy u&&al is# az megkeserüli. 2radford némán öltözködött# de ;aroline folyton az %t&ába akadt. >égül megállt# hogy felh*") &a a lány figyelmét# miszerint a mellette lé"ő szoba az ö"é és ott nyugodtan felöltözhetne. 9rre ;aroline köteked"e meg&egyezte# hogy a külön hálószoba egyáltalán nem ked"ére "aló. – +em engedhetem be 0endersont# hogy seg*tsen felöltözni# am*g itt szaladgálsz ruha nélkül – morogta 2radford. ;aroline megállt az o"ális tükör előtt# a ha&át fésülte és szemmel láthatóan hidegen hagyta 2radford morgása. – +os? – +em "agy már kisfi%# 2radford. 9gyedül is fel tudsz öltözni. :n már é"ek óta egyedül öltö) zöm. – ! szobalányod zsémbel is miatta. – -ary -argaretnek akad é'' elég dolga anélkül is# hogy utánam szaladgálna.

2radford feladta a "itát és lement a földszintre# hogy ott "ár&a be# am*g ;aroline elkészül. Fel) alá &árkált a szalonban# kezében a konyakos'ohárral és az előttük álló estén tö'rengett. -a&d) nem "isszautas*totta !imsmond márki megh*"ását# arra gondol"a# hogy ilyen tömegben szinte lehetetlen ;aroline)t biztonságban tudni. De "égül mégsem tudta megtenni# hisz a márki ;a) roline nagybáty&a "olt# és megsértődött "olna# ha a lány nem megy el. ! bált kettős éllal rendezték. ;harity és 8aul két na''al később tartották az eskü"ő&üket és a bál afféle elő)lakodalomnak szám*tott. De elsősorban 2radford her egének és her egné&ének tiszteletére rendezték. 9z lesz az első olyan esemény# ahol ő és ;aroline mint fér& és feleség &elennek meg. ;aroline &elent meg az a&tóban# hidegfény( kék selyemruhában. Fér&ét a kandalló'árkánynak dől"e találta# ar án a "ad kife&ezést öntelt mosoly "áltotta fel# ami za"arba hozta a lányt. 8ukedlizett# a ruhá&á"al megegyező sz*n( kék szemében fény sillant és rámosolygott 2rad) fordra# aki üd"özlően lend*tette felé a konyakos 'oharat. – !z imént még gondterhelten rán olta a homlokát# most 'edig %gy t(nik# nagyon is elégedett önmagá"al – &egyezte meg ;aroline. :s milyen &óké'(# tette hozzá magában. !hogy sötét ru) há&ában ott állt a kandallónál# különösen hatalmasnak és erősnek nézett ki. >a&on mindig he) "esebben kezd ma&d "erni a sz*"e# "alahányszor meglát&a fér&ét? 9lég sak ránéznie# hogy egész testét elöntse a "ágy# hogy a férfi kar&aiba "esse magát. ;aroline sohasem tudta &ól 'alástolni az érzéseit# és 2radford 'ontosan tudta# mi &ár a fe&ében. – 0a to"ábbra is *gy néz rám# asszonyom# nem megyünk seho"á – figyelmeztette. ! kandalló) 'árkányra tette 'oharát és lassan odasétál feleségéhez. >ére felforrósodott# ruhái hirtelen szo) r*tani kezdték és mindez sak azért történt# mert az ő gyönyör( felesége azzal a különleges 'illantással nézett rá. +em b*rta megállni# a kar&aiba szor*totta és ala'osan meg sókolta. >onakod"a engedte el# ráseg*tette szőrmekabát&át és a hintóhoz k*sérte. :'' ide&e indulni# és minél hamarabb t%lesnek ezen az estén# annál hamarabb tarthat&a %&ra a kar&ai között. 2ra3ton gróf&a már ott &árkált a be&áratnál az elő sarnokban# és alighogy megérkeztek# azon) nal magához ölelte ;aroline# még azt sem "ár"a meg# hogy le"egye a kabát&át. – 1gy hiá) nyoztál# kislányom4 – !ztán félreh%zta# és suttog"a# amely azonban elég hangos "olt ahhoz# hogy 2radford is hallhassa# megkérdezte. – 2oldog "agy# ;aroline? 2radford &ól bánik "eled? ;aroline rámosolygott. – +agyon boldog "agyok# édesa'ám. – +em folytatta# mert tudta# hogy 2radford is hall&a. 0a elmond&a a tel&es igazságot# hogy milyen boldog és mennyire elé) gedett# akkor ké'telenség lesz to"ább együtt élni a fér&é"el. ! szerénység am%gy sem tartozott a férfi &ellem"onásai közé# egy ilyen "allomás után önteltsége és gőg&e "alósz*n(leg az egekbe szökne.

;harity és 8aul érkeztek# aztán Franklin is az üd"özlésükre sietett# oldalán a feleségé"el. 2radford her ege és her egné&e a bálterem felé "ették %t&ukat# és miután be&elentették őket# azonnal a házigazdához indultak. -ilo bá si a be&árat mellett üldögélt# és ;aroline látta ra&ta# hogy máris fáradt. Fel akart állni láttukra# de ;aroline megrázta a fe&ét és rögtön leült mellé. -iután szigor% 'illantást "etett rá# hogy ne kóborol&on el seho"á# 2radford otthagyta ;aroli) ne)t nagybáty&á"al. ! márki beismerte# hogy fáradt# de azt áll*totta# hogy sak az izgalomtól. ! lányra ka sintott és megs%gta# hogy egy szalmaszálat sem tett keresztbe a bálért. Franklin és 7oretta intézett mindent. ;aroline fogta a kezét# és %gy hallgatta# mi"el töltötte az elm%lt hetet a bá siká&a. /el&esen elégedett "olt a helyzettel# és kész "olt akár egész este -ilo bá si mellett ülni# ha ez örömet okoz neki. >issza is utas*tott néhány tán felkérést. !mikor -ilo bá si# az ő köz"etlen modorában megkérdezte# hogy mikorra ter"ezik# hogy a salád %& taggal gyara'od&on# ;aroline elne"ette magát. – -ég nem beszéltünk róla – ismerte be. – !mikor megtörténik – tette hozzá. – -ég azt sem tudom# hány gyereket akar 2radford. – 6zeretnék addig élni# hogy az első gyerekedet a kar&aimban tarthassam – sóha&tott a márki. – !zt szeretném# ha örökké élne – suttogta "issza ;aroline. 2á siká&a láthatóan örült a "álasz) nak és megszor*totta a kezét. 2radford -ilford mellett állt a terem t%lsó "égében és nem tudta le"enni szemét a feleségéről. -ilford meg'róbált "alamiféle beszélgetést kezdeményezni# több témát is fel"etett# de alig ka'ott "álaszt. – ! király el"álik a feleségétől és a &ö"ő héten Fran iaországba költözik – 'ró) bálkozott %&ra -ilford. 2radford sak bólintott "álaszul és to"ább bámulta feleségét. – !z isten szerelmére# 2rad4 +em fog elt(nni. 6zedd már össze magad4 – -ilford kun ogni kezdett# és &ól hátba "ágta ba) rát&át# hogy kizökkentse. – +in s ra&ta semmi ékszer. -ilford za"artan bámult rá# aztán ;aroline)ra nézett# ma&d "issza barát&ára. – <a&ta "an a gy() r(d. – +em is fog&a soha le"enni – &elentette ki önelégült mosollyal 2radford. – 2rad# miért az ékszerekről beszélünk? 2radford "állat "ont és "égre tel&es figyelmét -ilfordnak szentelte. – -egtudtál "alamit az ügyemet illetően? – ! ;aroline ellensége utáni nyomozásra gondolt# de t%l sokan "oltak hal) lótá"olságban. – ! mi ügyünk# és igen# találtam "alamit# ami fontos lehet. 2radford kurtán bólintott. – .ésőbb megbeszél&ük# "a sora után.

! terem t%lsó "égében ;aroline seg*tett bá siká&ának felállni# kezébe adta a bot&át. /öbb# mint egy órát töltött "ele# és -ilo bá si elégedett "olt. -eg sókolta a lányt# miután többször is meg*gértette "ele# hogy másna' délután meglátogat&a# aztán kiment a folyosóra. ;aroline mö) götte haladt# közben bólintással üd"özölte az ismerősöket# akik megszól*tották. – Fog tudni aludni ebben a nagy za&ban? – érdeklődött ;aroline. – ,# az utóbbi időben %gy alszom# mint a se semő – nyugtatta meg -ilo. – -en& drágám# él) "ezd az estélyt. 0olna'ra ki'ihenem magam# és alig "árom a látogatásodat. ;aroline összekul solt kézzel figyelte# ahogy nagybáty&a lassan felmegy a lé' sőn. !mikor elt(nt a szeme elől# megfordult# hogy megkeresse 2radford# de szembetalálta magát <a hel /illmannel és "őlegényé"el# +igel ;restHall)lal. <a hel meglehetősen erőszakos módon h*"ta fel magára ;aroline figyelmét. -egragadta a kar&át és olyan erősen szor*totta meg# hogy fá&t. – -ost ugye borzasztóan elégedett magá"al? ;aroline)t megle'te he"es hang és a kar&ára kul solódó fá&dalmas szor*tás# hogy meg sem tu) dott szólalni# sak elké'edten bámult a nőre. – +ézd már# hogy &átssza az ártatlant – fordult <a hel +igelhez. -etsző# g%nyos mosolyától ;aroline)t kilelte a hideg. – <a hel# miről beszél? – ;aroline dühösen rántotta ki a kar&át a szor*tásból és idegesen nézett körül fér&e után kutat"a. <a hel félreértelmezte a mozdulatot. – +e aggód&4 +em fogom tönkretenni a remek 'artit. -i soda megtiszteltetés# hogy megh*"tatok. ;sak azt akartam# hogy tudd# nem tudsz be sa') ni. -indent tönkretettél. -indent4 – <a hel %&ra elka'ta ;aroline kar&át és belemélyesztette a körmét. – De megfizetsz érte# te kis boszorkány4 ;sak "ár&# és meglátod4 – -ég sohasem ütöttem meg nőt# ugye -ilford? – 2radford hang&a <a hel háta mögül &ött# *gy a nő nem láthatta a férfi dühös ar kife&ezését. – De ha nem "eszi le a kezét azonnal a fele) ségemről# -iss /illman# akkor azt hiszem ön lesz az első. <a hel olyan he"esen lökte el a kar&át# hogy ;aroline nekiesett a lé' sőnek. +igelre meredt# mintha őt hibáztatná 2radford hirtelen felbukkanásáért# aztán megfordult és a bálterembe sé) tált. +igelnek futnia kellett# hogy lé'ést tartson "ele. ;aroline nö"ek"ő düh"el figyelte "issza"onulásukat. -ilford "ette észre először meg"áltozott ar kife&ezését. -egfogta a lány kar&át# és gyengéden dörzsölni kezdte# mintha ledörzsölhetné róla a fá&dalom nyomait. – !z össze sa'ás alatt kell reagálnia# nem 'edig utána – mosolygott rá.

;aroline tekintete -ilford mosolygó ar áról fér&e komor ar ára "ándorolt. – -indig is lass% "oltam ilyen ügyekben – magyarázta. – 2radford4 <a hel gy(löl engem. !zt mondta# az én hibám. – -i soda? – érdeklődött -ilford. ;aroline "állat "ont. :szre"ette# hogy néhány ember őt figyeli# ezért gyorsan elt(ntette ar áról a dühös kife&ezést. – Fogalmam sin s. – 0azamegyünk4 – &elentette be megfellebbezhetetlenül 2radford. – -ilford# "igyázz rá# am*g én h*"om a ko sit4 – +em megyünk haza – tiltakozott ;aroline. – +em fogok megfutamodni egy olyan alaktól# mint <a hel /illman. :s különben is meg*gértem# hogy találkozomA – 6enki"el sem találkozol4 – 2radford hang&a zordabb lett# és ;aroline kih%zta magát# belül forrt a méregtől. +em fog elmenni4 !z a'&a összeomlana# mert még egy 'er et sem töltött "ele# és ;haritynek is meg*gérte# hogy "a sora után bizalmasan beszélgetnek. +em magyarázkodott# sak annyit suttogott. – -ég nem is tán olt "elem. – 9z igaz# 2rad4 – szólt közbe -ilford. !kkor sem her"adt le ar áról a mosoly# amikor a her) eg és a her egné egyszerre "etett rá helytelen*tő 'illantást. – <emek4 9gy tán és utána hazamegyünk. – 2radford megfogta ;aroline könyökét# és a bál) terembe "ezette. ;aroline boldogan mosolygott# amikor rá&ött# hogy kisebbfa&ta győzelmet aratott. – .öszö) nöm# uram – suttogta. ?gyekezett# hogy hang&a ne legyen diadalmas. – ;sak egy tán 4 – figyelmeztette 2radford és satlakoztak a tán olókhoz. – ?gen# uram. ! szel*d beleegyezés egy 'er re sem té"esztette meg 2radfordot. !lighogy "éget ért a tán # -ilford &elent meg mellettük és felkérte ;aroline)t a kö"etkező tán ra. 2radford "onakod"a bár# de beleegyezett. 5obb ked"re derült# amikor látta# hogy <a hel és +igel tá"oznak az estélyről. +em akart még egy össze sa'ást azna' este. -a&d holna' elbe) szélget a nő"el# hogy "álaszt ka'&on a kérdéseire. ;aroline %gy érezte 7ondon összes férfi&á"al tán olt és é&félre# mire a "a sora "éget ért és %&ra fel sendült a tán ra h*"ó zene# meglehetősen kimerült. 2radford elégedett "olt a feleségé"el. +éha még el is mosolyodott# annyira él"ezte a felesége körül támadt figyelmet. ;aroline mél) tóságtel&esen és magabiztosan "iselkedett# és ez tetszett neki. :s kétszer is# amikor nem szá) m*tott rá# megfordult és fér&ére mosolygott.

2radford észre"ette# hogy /erren e 6t. 5ames állandóan felesége körül ólálkodik# akár sak egy másik 'i'erkő # egy 6tanton ne"ezet(. -egőrizte nyugalmát# de gondolatban fel&egyezte# hogy első adandó alkalommal el kell beszélgetnie a két szé'te"ő"el. – -ár megint nagyon elkomorodtál# 2rad. -ég mindig <a hel &ár a fe&edben? 2radford a fe&ét rázta. – ;sak azokat az aranyif&akat figyelem# akik a feleségem után á sin) góznak. – 0ang&a unatkozó "olt# de nem té"esztette meg barát&át. -ilford látta a szemén# hogy 2radford nagyon dühös. – +émelyikükkel elbeszélgetek# még mielőtt az est "éget ér. -ost -ilford só"álta a fe&ét. – !kkor az összes teremben lé"ő férfi"al el kell beszélgetned – &egyezte meg. – +ézd# ;aroline az a'&á"al tán ol. +éhány 'er ig biztonságban "an. -i addig megbeszélhetnénk az ügyünket# nem gondolod? 2radford bólintott és kö"ette -ilfordot. -egállt# elég hossz% időre ahhoz# hogy rái&esszen 6tantonra# aztán folytatta %t&át. -ilford közönyösen "iselkedett# de az a tény# hogy kétszer fel) hozta a témát# azt &elentette 2radford számára# hogy ez a közöny sak meg&átszott. ! márki dolgozószobá&ába tartottak# egy hossz% 'er ig figyeltek egy 'áro skát# akik egy sendes he) lyet kerestek maguknak# hogy elb%&&anak a bámuló szemek elől# aztán 2radford be sukta ma) guk mögött az a&tót. ;aroline befe&ezte a tán ot a'&á"al# amikor ;harity bukkant fel mellettük# ar án izgatott "ára) kozással. – Cgye megbo sátod# bá sikám# de ;aroline és én szeretnénk néhány szót "áltani. – 9bben a félreeső fülkében magunk leszünk – &elentette ki ;harity. 6zemü"egét a kezében tartotta# és amikor leültek# fel"ette. – !rra gondoltam# hogy beszélgethetnénk az erkélyen# de 'ersze ott halálra fagynánk. ;aroline mosolyog"a "eregette meg ;harity kezét. – +e idegesked&# ked"esem. .ét na' m%l) "a feleségül mész ahhoz a férfihoz# akit szeretsz# és minden sodálatos lesz. – ;sodálatos? – suttogta ;harity kételked"e# homloka rán ba szaladt. – 5a&# bár sak itt "olna a mama4 !nnyira félek aA na# tudod# hogy mi miatt és olyan rossz előérzetem "an. – ;harity# hidd el# minden rendben lesz – mondta nem kis felsőbbrend(séggel a hang&ában ;aroline# aztán eszébe &utott# hogy mennyire meg "olt i&ed"e a sa&át nászé&szaká&án. :rezte# hogy el'irul. – 8aul nem "ár&a el# hogy tudd – magyarázta nö"ek"ő za"arral. – :s igazán egész kellemes. ;harity mosolygott. – 6zeretem# amikor meg sókol – ismerte be. – /udom# hogy soha nem hazudnál nekem. 0a azt mondod# hogy sodálatos# akkor biztosan az is. ;aroline mosolygott és remélte# hogy unokanő"ére nem tesz fel kérdéseket a részleteket ille) tően. -egkönnyebbülten nyugtázta# hogy ;harity feláll és le"eszi a szemü"egét. – !nnyira megnyugtattál# most sokkal &obban érzem magam – intett b% s%t és máris elt(nt# hogy megke)

resse ked"esét. ;aroline is indulni készült# amikor a kis fülkébe belé'ett a hórihorgas /erren) e 6t. 5ames és könyörögni kezdett# hogy hallgassa meg. ;aroline "isszautas*totta. ! hely tel&esen alkalmatlan "olt# mi"el eltakarta őt a tömeg szeme elől# ráadásul semmi ked"e nem "olt beszélgetni a férfi"al. 6t. 5ames tekintetéből "ilágosan kiol"ashatta# hogy a férfi mennyire sodál&a őt# és ez feldüh*tette. >égül is# ő egy fér&es asz) szony4 – ;sak azt szerettem "olna kérni# hogy találkozhassam magá"al# am*g 7ondonban tartózko) dik. -ost# hogy fér&hez ment# egy kis szórakozásA – >állat "ont# befe&ezetlenül hagy"a a mondatot. ;aroline nem akart hinni a fülének. – -ost az egyszer nem "eszek tudomást be stelen ki&elen) téséről – "etette oda &éghideg hangon és meg"ető 'illantást "et"e rá# méltóságtel&esen el"onult mellette. – +em értett meg engem – suttogta utána /erren e. ;aroline %gy tett# mint nem hallotta "olna# meg'illantotta a'&át egy so'ort köze'én# és felé indult. ?gyekezett türtőztetni magát# bár %gy gondolta# 'ontosan érti# mire élzott az utálatos angol. 9lhatározta# hogy beszél 2radforddal és megeml*ti# hogy némely férfinak igazán ala) sonyak az erköl si értékei# "égül azonban félretette a 'roblémát. ;aroline tán olt egyet 8aullal# ma&d némi szemlélődés után a köny"tár felé indult# mi"el a fér) fi %gy "élte# ott talál&a 2radfordot. !'&ának már szólt# hogy elfáradt és hamarosan indulnak haza. +em is maradt más dolga# mint megtalálni fér&ét és már mehetnek is. ! <a hellel és /erren e)szel történtek nyomasztóan hatottak rá# és semmi másra nem "ágyott# mint hogy itt hagyhassa a hangos ka"alkádot. :s 'ersze# hogy 2radford kar&aiba simulhasson. ;aroline addig észre sem "ette# hogy /erren e kö"eti# am*g oda nem ért a köny"tárhoz és be nem kuku skált. ! köny"tár üres "olt és ;aroline é''en meg akart fordulni# amikor /erren e szó szerint belökte a szobába és be sukta maga mögött az a&tót. – Dll&on el az %tból – 'aran solta ;aroline. :'' elég dühös "olt# hogy akár térdre kényszer*tse a férfit# és dühe sak fokozódott# amikor /erren e nemet intett. – ,riási "agyonom "an – kezdte. – -eg tudok adni magánakA ;aroline türelme "égére ért. Félrelökte az %tból és az a&tó felé indult# amikor a férfi keser( hang&a megáll*totta. – >aló&ában egyáltalán nem "agyok gazdag – állt a lány %t&ába. – :s elég szé' összeget ka'tam azért# hogy kom'romittáló helyzetbe hozzam. ! fér&e igen sak félté) keny ember# ked"esem. – >alóban – helyeselt ;aroline. 0átrálni kezdett. !rra gondolt# hogy az *róasztalhoz megy és felka' egy gyertyatartót# hogy legyen fegy"ere. – 9lég féltékeny ahhoz# hogy akár meg is öl&e.

– 6oha nem tenne ilyen ekkora tömeg szeme láttára – "ágott "issza a férfi. – -iért? -iért teszi ezt "elem? – 8énzért# természetesen – "ont "állat hanyagul /erren e. <a hel holna' fog fizetni. !zt hi) szem nagyon haragszik magára# ked"esem. ;aroline elérte az asztalt és megfordult# de nem "olt elég gyors. /erren e 6t. 5ames rá"etette magát# elka'ta a kar&ait# és az oldalához szögezte. ! élos ere&( "olt a szor*tás. – 9gyáltalán nem esik nehezemre meg sókolni. ?gazán kellemes lesz. -egér egy)két ütés a haragos fér&től. ;aroline h("ös nyugalommal ált# nem har olt to"ább# hanem "árt a megfelelő alkalomra. /er) ren e lábai elég széles ter'eszben "oltak ahhoz# amit ter"ezett. -ihelyt a férfi ellazult# alkal) mazni fog&a a ;aimentől tanult módszert arra# hogy kell megtörni egy férfi szor*tását. – ! fér&em hinni fog nekem – kérkedett ;aroline. /erren e megmozdult# és ;aroline rögtön a két lába közé tette a sa&át &obb lábát. 9gyszerre hallották meg a hangokat. ! lány kinyitotta a szá&át# hogy sik*tson# de /erren e le sa'ott rá és a szá&á"al hallgattatta el. !z a&tó kiny*lt# és ;aroline már készült emelni a térdét# hogy 'okoli fá&dalmat okozzon fog"a) tartó&ának. +em "olt rá alkalma. 2radfordot dühe a "illámnál is gyorsabb mozgásra ösztökélte. 6zó sze) rint leté'te /erren e 6t. 5amest ;aroline)ról és átha&*totta az asztalon olyan sebesen# hogy a lány elámult. $yorsan kitért az %t&ukból. +em láthatta fér&e ar át# mert 2radford háttal állt neki. !zt figyelte# hogyan 'róbál /erren e tal'ra ke meregni. ;aroline az a&tó felé fordult# és meglátta -ilford# amint eláll&a a be&áratot# nyil"án"alóan azzal a szándékkal# hogy senki sem tud&on be&önni. 6t. 5ames "égre felállt# de sak azért# hogy a kö"etkező 'illanatban %&ra hátrabuk&on egy elemi ere&( ütéstől# amit egyenesen az ar a köze'ébe ka'ott. ;aroline 2radford mellé sietett és "égre meglátta az ar kife&ezését. ! félelemtől "égigborsó) zott a háta. !hogy fér&e ránézett# ar án düh# undor és meg"etés tükröződött. – -ire gondol? – suttogta ;aroline. – 0allgasson4 ! hideg 'aran sszó megrém*tette. /el&esen összeomlott hall"a a haragos hangot és lát"a a dü) hödt ar ot. ;aroline s*rni kezdett. :des istenem# sak nem ké'zeli# hogy ő bátor*totta ezt a szörny( embert# hogy sz*"esen fogadta a közeledését? -egrázta a fe&ét. +em hiheti# nem tart) hat&a ilyen ke"ésre feleségét. 6t. 5ames legalább olyan ostoba "olt# mint amilyen ka'zsi. 1&ra tal'ra küzdötte magát. 2rad) ford "isszafordult hozzá# elka'ta a torkát és hozzá sa'ta a köny"szekrényhez.

/erren e akaratnélküli bábként lógott 2radford markában# ar a lassan "örösödni kezdett. ;a) roline meg'róbálta elrángatni fér&e kezét# de nem sikerült. .önyörög"e fordult -ilfordhoz. – +e enged&e# hogy megöl&e4 -ilford közönyösen "onta fel a "állát. ;aroline letörölte a könnyeit és "isszafordult fér&éhez. – 2radford# fel fognak akasztani# ha megölöd ezt az embert4 :s különben is szeretné elmonda) ni# hogy mit sinált. – ! fenébe is4 +agyon &ól tudom# hogy mit sináltatok4 – sikorgatta a fogát 2radford. 9kkor -ilford közbelé'ett. – +em ér ennyit ez a fi kó# 2rad. 9gyszer(en dobd ki szeméttel együtt. – :s mégis# mit sináltunk? – sattant ;aroline hang&a. – $yerünk# 2radford4 -ondd el# sze) rinted mi történt4 2radford ar kife&ezése lassan meg"áltozott. 7átszólag unottan engedte el ellenfelét és figyel) te# ahogy az a 'adlóra omlik. 6t. 5ames nem halt meg. ;aroline hallotta ziháló hörgését# ahogy le"egő után ka'kod# miköz) ben fér&e "álaszára "árt. – 2rad# hallgasd meg a feleségedet. ;aroline# magyarázza meg# mi történt – 'róbálta meg -ilford el&átszani a bék*tő szere'ét. – +em magyarázok meg semmit – mondta fakó# érzelemmentes hangon. .ezei azonban ököl) be szorultak# elárul"a ezzel# mi soda dühöt érez. – 7átta# hogy mi történt. >on&a le a kö"et) keztetéseket. ! fér&em már le"onta a maga kö"etkeztetéseit. Ggy "an# 2radford? !z a&tó felé indult# de 2radford könnyedén megszor*totta a kar&át. – 2iztos "agyok benne# hogy ártatlan ebben a dologban – mondta "égül. 0ang&a azonban még mindig feszült és hideg "olt. – -arad&on itt# am*g el nem indulunk4 -ilford# ker*tsd elő a ko) sit. – .er*tsd elő te magad – "etette oda -ilford. +em akarta barát&át egyedül hagyni 6t. 5ames) szel. 2radford mere" tartásából tudta# hogy még mindig dühös. 2radford néhány szitkot morzsolt el a fogai között# és kiment a szobából. -ilford /erren e)hez sétált és oldalba bökte a sizmá&á"al. – !zt &a"aslom öregem# hogy k%ssz el innen# mielőtt 2radford "isszaér. ;aroline a szoba köze'én állt# lesütött szemmel és 6t. 5ames &ó nagy *"ben kikerülte kifelé menet. -ilford odament ;aroline)hoz# kezét a "állára tette# hogy meg"igasztal&a# és komoran h%zta össze a szemöldökét# amikor a lány összerezzent az érintéstől. – -ond&a el# mi történt – kérte. 0ang&a simogatott# a él&a az "olt# hogy megnyugtassa a lányt.

;aroline a fe&ét rázta. – 9l fog&a mondani 2radfordnak – suttogta. – :s az olyan borzasztó lenne? $yengéd# figyelmes hang&a remegésre késztette a lányt. ;aroline összekul solta kezeit# hogy elre&tse remegését. +em engedhette# hogy enged&en -ilford "igasztaló sza"ának. @sztönösen érezte# hogy a legkisebb ked"esség is "éget "ethet a higgadtságnak# amit magára erőltetett. – 6zeretnék most hazamenni. – 1&abb lé'ést tett hátrafelé# amikor látta# hogy -ilford %&ra meg akar&a érinteni. ! hang&ából áradó fá&dalom megrázta a férfit. 2üszke tartással# fegyelmezett ar kife&ezéssel állt# de az őt mar angoló fá&dalom sütött a hang&ából. – 2radford rögtön itt lesz. ;aroline# hisz az imént &elentette ki# hogy hisz abban# hogy ön ár) tatlan. ;sak 6t. 5amesre dühös. ;aroline fe&ét ráz"a félbeszak*totta -ilford magyarázkodását. – 9lőször nem hitte – mondott ellent. – ! legrosszabbra gondolt. – -a&d ha lehiggadA – +em akarok 2radforddal hazamenni – &elentette ki. – !z bizony átkozottul nagy ba&4 – az a&tóban 2radford állt. ;aroline nem "olt ha&landó ránézni. :rezte# hogy kabát&át a "állára dob&ák és a kö"etkező 'il) lanatba 2radford mellett találta magát. 9gész %ton egy szót sem szóltak egymáshoz. ;aroline arra használta fel az időt# hogy le silla) 'od&on. >égig magán érezte 2radford tekintetét# de akkor sem "olt ha&landó ránézni. @sszetörték a sz*"ét# és senki mást nem hibáztathatott érte# sak sa&át magát. Bstoba "olt. ! férfi nem tudta "olna *gy megsérteni# ha nem olyan ostoba# hogy beleszeressen. F tiszta sz*"é) ből megb*zott 2radfordban és most emiatt %gy érzi magát# mint akit összetörtek. !la'talan féltékenysége és bizalmatlansága annyira "áratlanul érte# hogy hirtelen nem ruta# miként bir) kózzon meg "ele# hogyan "éd&e meg magát. 9mlékezett még arra# hogyan támadt rá 2radford# amikor ;laymere letámadta édesa'&a házában. Dühe legalább annyira szólt neki# mint ;lay) mere)nek. -a este egy 'illanatra ugyanazt a dühöt 'illantotta meg fér&e ar án# és ez a düh rá irányult. -ire hazaérkeztek# ;aroline semmi mást nem akart# sak hogy bezárkózhasson a szobá&ába és kis*rhassa magát. 1gy érezte magát# mint egy sebesült állat# aki menedéket keres. 2radford látta# hogy felesége felfelé indul a lé' sőn# a hálószoba irányába. <ászólt# hogy kö) "esse őt a köny"tárba# mert meg akar&a beszélni "ele a történteket.

;aroline# mintha meg sem hallotta "olna# ment to"ább a szobá&a felé. -ár az a&tónál &árt# ami) kor 2radford utolérte# megragadta és maga felé 'örd*tette. – +em hallotta# amit mondtam? ! köny"tárba4 – +em. – ;aroline megfordult és besétált a szobába# ma&d be sukta az a&tót fér&e megdöbbent ar a előtt. ! kö"etkező 'illanatban az a&tó olyan erő"el "ágódott ki# hogy nekiütközött a falnak. 2rad) ford benyomult ra&ta és az ágyhoz lé'ett. Felesége az ágy szélén ült# keze az ölében nyugo) dott. -egállt előtte# széles ter'eszállásban# s*'őre tett kézzel. ;aroline felnézett# látta a dühöt a férfi ar án# erre szabad&ára engedte sa&át dühét. – ! ma é&szaka után azt hiszem# soha többet nem állok szóba önnel4 ! he"es hang még &obban feldüh*tette 2radfordot. – -egmagyarázod# hogy mi történt közted és 6t. 5ames között a köny"társzobában# "agy ki"erem belőled4 – +em fog kezet emelni rám – &elentette ki ;aroline szilárd hangon# ami megle'te 2radfordot. 9gy ki sit higgadtabban folytatta. – :s ezt miből gondol&a? – +in s szüksége arra# hogy az öklét használ&a# mikor 'usztán az ar kife&ezésé"el és a gondo) latai"al annyi kárt tud okozni. :s különben sem ütne meg egy nőt. !z nem az ön st*lusa. 2radford kénytelen "olt beismerni magának# hogy feleségének igaza "an. 8uszta fenyegetés) sel nem &ut semmire. 9lhatározta# hogy higgadt marad. – -ond&a el# mi történt. – 0a "álaszol a kérdésemre# akkor elmondok mindent. :n már tudom az igazat# de öntől aka) rom hallani. – Felállt és szembefordult fér&é"el. – !mikor meglátott 6t. 5amesszel# ugye elő) ször azt hitte# hogy elárultam önt? – /udom# hogy nem "olt részeA – +em ezt kérdeztem – szak*totta félbe ;aroline. – >álaszol&on# uram4 De az igazat mond&a4 ! férfi "állat "ont. – 7ogikus kö"etkeztetés "olt# és igen# egy)két másod'er ig "alóban azt hittem# hogy elárult. @n mondta# hogy találkozó&a "an "alaki"el. /udom# hogy t%l he"esen re) agáltam és azt is tudom# hogy ártatlan. ;aroline "állai megroskadtak# szomor%an só"álta a fe&ét. – ;harity"el "olt egy kis magán&el) leg( beszélgetésem. F"ele "olt találkozóm. :s most elmondom# mi történt. !z ön keresésére indultam. 8aul %gy "élte# hogy a köny"tárban lehet. /erren e 6t. 5ames kö"etett. <a hel 'énzt *gért neki# ha engem kényes helyzetbe hoz. 7át&a? -indenki tud&a# hogy ön milyen féltékeny természet(. -indenki# sak az ostoba felesége nem4 :s 6t. 5amesnek szüksége "olt a 'énzre.

:n még botor módon azzal kérkedtem# hogy a fér&em nekem fog hinni# nem annak# amit lát. /é"edtem – fe&ezte be halk hü''ögéssel. – +e forgassa ki a helyzetet – horkantott 2radford. – -eg*gérte# hogy egész este mellettem marad. 9rre az első alkalommal# amikor félrefordulok# máris egyA – @nt akartam megtalálni – erősködött ;aroline. – 0ibáztam. – +a# ebben legalább igaza "an. – 0iba "olt feleségül menni önhöz. 0ibáztam# amikor tel&es sz*"emmel megb*ztam önben. ! legnagyobb té"edésem# hogy beleszerettem önbe. De a szerelem és a gy(lölet kéz a kézben &árnak# és ebben a 'illanatban# azt hiszem# ma&dnem gy(lölöm önt4 :s ez sakis az ön hibá&a4 – hangoskodott ;aroline. – 7assan megfo&t minden érzelmet bennem4 0átat ford*tott a férfinak és elkezdett "etkőzni# közben minden ere&é"el azon "olt# hogy ne "e) gyen tudomást fér&e közelségéről. !mikor már sak egy ingen állt ott # meg'róbált elmenni 2radford mellett# hogy a köntösébe b%&&on# de a férfi %t&át állta. – -iért ilyen komor# uram? 0iszen diadalmaskodott# nem? – ;aroline hang&a &egesen sen) gett. – -ióta sak találkoztunk# mindig arra "árt# hogy mikor salom meg önt. 0iszen olyan biztos abban# hogy én sem "agyok különb# mint a nők# akikkel eddig dolga "olt# és é''en most bizonyosodott be# hogy igaza "olt. :n sem "agyok &obb# mint akármelyik kurtizán# *gy "an? – -i az ördögről beszél? – !zt hiszi# az ön kötelessége# hogy meg"éd&en engem sa&át magamtól. -i szegény nők olyan gyengék "agyunk# és természetesen erköl sről beszélni "elünk ka' solatban nem is érdemes. 0iszen az első arra alkalmas férfinak az ágyába b%&unk# nem *gy "an# uram? -ár sak annyit mond&on meg nekem# hogyan "oltam egyáltalán ké'es sz(z maradni az eskü"őnkig? – ! fenébe4 6emmi értelme annak# amit mond. – +em akart kiabálni# de a lány t%l közel &árt az igazsághoz. – 6zörny( hely ez az !nglia – suttogta ;aroline. – !nnyi é"en át 2ostonban# sak egyszer ke) rültem botrányos helyzetbe4 <ossz helyen "oltam rosszkor# a férfiak 'edig részegek "oltak. ?tt azonban# akárho"á is megyek# megtámadnak# fenyegetnekA és édes istenem# nem sak idege) nek. ! sa&át fér&em támad rám szörny( gondolatai"al4 0aza akarok menni. >issza akarok menni 2ostonba. ;aroline s*rni kezdett. – ;aroline# soha nem tagadtam# hogy hirtelen a természetem.

– 6emmi értelme ü"öltözni egy sükettel# "agy azt kö"etelni egy "aktól# hogy lásson. -a é&&el rá kellett &önnöm# hogy té"eszméi olyan erősen rögzültek már# hogy soha senki nem lesz ké) 'es meg"áltoztatni őket. 6oha sem fog megb*zni bennem tel&esen# mert ké'telen rá. 0iba "olt feleségül mennem önhöz – ismételte meg. – +em "olt más "álasztása – mutatott rá 2radford. :rezte# hogy %&ra elönti a düh a lány nyers ki&elentésére. -ár maga a tény# hogy felesége ilyen hangnemben mert "ele beszélni# felbősz*) tette. Figyelte# ahogy ;aroline bemászik az ágyba# és magára h%zza a takarót. Bldalára fordult# a hátát mutat"a neki. – 7esz olyan ked"es és elhagyni a szobámat. – ;aroline reszketett a hidegtől és az elkesere) déstől. /udta# hogy sak idő kérdése# hogy megint s*rni kezd&en. 6zerette "olna# ha magára marad a szeren sétlenségé"el. 0a már &ól kis*rta magát# ráér eldönteni# hogy milyen lé'éseket tegyen. – .iforgatod a sza"aimat# asszony – morogta 2radford. – 6emmi okod# hogy rám légy dühös. :n "oltam az# aki ott talált téged azzal a gazemberrel a köny"tárban. !zok után# hogy a sza"a) dat adtad# hogy seho"á sem mész egyedül. !z a ba&# hogy mindenkiben megb*zol# és ezért ke) rülsz mindig olyan helyzetben# amit nem tudsz kezelni. – +em forgatok én ki semmit. :''en hogy kezdem helyesen értelmezni a dolgokat. – -egfor) dult és 2radford hátát bámulta. – @n "olt az# aki elmagyarázta# hogy külön hálószobánk "an# és ez itt az én hálószobám. 9zért megkérem# hogy tá"ozzon. +em akarom# hogy mellettem alud&on. – Forró könnyek égették a szemét. – +em fogom megengedni4 – tette még hozzá. – -egengedni? +em fog&a megengedni? – 2radford ü"öltése elném*totta ;aroline)t. -egfor) dult# hogy tel&es dühét ráz%d*tsa# de ;aroline nem törődött már "ele. – 6oha senki nem meré) szelt még *gy beszélni "elem4 6enki4 :s most &ól figyel& ide# ;aroline. 9bben a házasságban én "agyok az# aki bármit is megengedhet4 +em te4 !z ágyhoz sétált# %tközben "ette le ingét. ;aroline a hasára fordult. :rezte# ahogy leránt&ák a takarót róla# hallotta az ágy nyikorgását# ahogy 2radford elny%&tózott mellette. !ztán lehá) mozták róla az inget# átb%&tat"a előbb a "állán# aztán a s*'ő&én# "égül a lábain. ;aroline nem mozdult# le"egőt sem mert "enni és "égül már %gy érezte# hogy szétrobban a tüde&e. >árta az ütést# de az nem &ött. 0elyette 2radford a&ka irógatta "égig a nyakszirt&ét. – +em akarom# hogy hozzámér& – suttogta ;aroline a 'árnába. – 9z nem *gy m(ködik# drágám. !mit te akarsz# az nem fontos. – ! férfi hang&a nyers "olt és ha&l*thatatlan.

;aroline olyan erő"el fordult meg# hogy 2radford az oldalára esett. ! lány ar a alig néhány entire "olt az ö"étől. 9gy hossz% 'er ig néma düh"el meredtek egymásra. ;aroline kénysze) r*tette magát# hogy halkan beszél&en. – 7ehet# hogy 2radford her egének az én k*"ánságaim nem szám*tanak# de a hit"esi ágyban a hatalmad és a 'énzed mit sem ér. 9bben az ágyban te a fér&em "agy. 7ehet# hogy a "ilág alázatosan behódol 2radford her egének# én azonban soha nem fogok behódolni a fér&emnek. 6oha4 /anuld meg külön"álasztani a rangot az embertől# mert esküszöm# a házasságunk sak *gy m(ködhet. 2radford za"art ar kife&ezéssel nézte# és ;aroline sik*tani szeretett "olna. 0ogyan értesse meg "ele? – 0agyd a féltékenységet és a dühöt az a&tó előtt# az arrogan iáddal együtt. 5ered -ar) us 2entonként gyere be hozzám. 6uttog"a mondta ki az utolsó k*"ánságot# aztán "isszafordult a hasára# mintegy elbo sát"a őt. /udta# hogy a férfi még mindig nem érti és a sz*"e sa&gott szánalmában. 2radford arra gondolt# hogy a felesége a lehetetlent kérte tőle. <e&t"ényekben beszélt# és neki nin s ide&e megfe&teni a &elentésüket. ( 2radford her ege4 :s lehetetlen el"álasztani a rangot tőle. ! fran ba4 0át nem érti# hogy a rang&a az ő takaró&a? -eg akar&a fosztani őt az értékétől# a méltóságától? 2izonytalanság futott át ra&ta. >agy talán őt akar&a ki salogatni a &ól felé'*tett "édelmi rend) szeréből? :s ha sikerül# mi történik? -i marad akkor neki? /%l sokat kér tőle. <áadásul ellentmond sa&át magának. -egtagad&a a hatalmat# a gazdagságot és tekintélyt# holott 'ont ezek az okok# amiért hozzá &ött feleségül. >agy mégsem? 7ehet# hogy tényleg 5ered -ar us 2entont szereti# az embert? 2radford megrázta a fe&ét# *gy 'róbált megszabadulni a lány okozta nyugtalanságot. 1risten# szinte z%gott a fe&e a sok fel"etett kérdéstől. !'&a és báty&a halála óta most először érezte se) bezhetőnek magát. @nkéntelenül is "édekezni kezdett az érzés ellen. ! lány összeza"arta# és nem készült fel# hogy megbirkózzon a lány által támasztott kih*"ások) kal# hogy meg"áltozzon. ;sak abban "olt biztos# hogy akar&a őt. -ost# ebben a 'illanatban. De azt is akarta# hogy ;aroline is k*"án&a őt# látni akarta a "ágyat# a szen"edélyt. ;aroline szorosan lehunyta a szemét# és sikertelenül 'róbálta "isszafo&tani könnyeit. :rezte# ahogy 2radford megemelkedik mellette# és a omb&ának simul. .eze irógatni kezdte a hátát olyan gyengéd érintéssel# hogy ;aroline %&ra összeza"arodott. ! férfi meleg leheletétől l%dbő) rös lesz a háta. C&&ai a'ró köröket *r"a haladtak lefelé a gerin én# egy sz*"dobbanásnyi időre megállt# ma&d besiklott a lábai közé# forró hullámokat ind*t"a el a lány belse&ében. ;aroline megérezte a "áltozást a másikban. /udta# hogy a düh már a m%lté# és reagált a gyen) géd érintésre. 9lőször arra gondolt# hogy küzdeni fog az érzéki gyönyörök ellen# amit a férfi

rákényszer*t# de aztán kénytelen "olt beismerni magának# hogy 2radford egyáltalán nem kényszer*ti. 6zá&a forró sókokkal bor*totta a hátát# miközben u&&ai folytatták "arázslatos te"ékenységüket# m*g egészen ned"es lett a "ágytól. $ör sösen a le'edőbe markolt# amikor a férfi fokozta a nyomást# érezte# ahogy izmai nekifeszülnek az őket izgató kéznek# és tehetetlen "olt a "égig) hullámzó gyönyörrel szemben. 2radford u&&ai előrenyomultak# ma&d meghátráltak %&ra és %&ra# m*g "égül ;aroline biztosra "ette# hogy belehal az édes agóniába. /este# kielégülést keres"e# *"be feszült és "ágytól bu&a hangon egyszerre kö"etelőz"e és könyörög"e nyögte a férfi ne"ét. 2radford ekkor megmozdult és a lábai közé térdelt. – -ondd meg# hogy mennyire akarod ezt – kö"etelte rekedten# reszket"e sa&át "ágyától. 0allani akarta# hogy felesége is ugyan%gy k*) "án&a őt# ahogy ő az asszonyt. – )ége' akarlak# 5ered – suttogta. – -ost# kérlek4 – :n is akarlak# ;aroline – hörögte. .eze megragadta a lány s*'ő&ét# és egyetlen erőtel&es dö) féssel beléhatolt. ! ne"ét kiáltotta# gyengéd# be éző hangon salogatta a mindent elsö'rő betel&esülés felé# szin) te könyörög"e# hogy "egye el# amit k*nál neki. -eg"árta# am*g tel&esen betölti# elol"ad# felol) dódik és akkor %&ra a ne"ét kiált"a# felre'*tette őt na'ba. 9légedett nyögéssel roskadt feleségére# és amikor a gyönyör utolsó hullámai is el situltak# az oldalára fordult magá"al "on"a ;aroline)t is. Fe&e köz"etlenül a lány fe&e mellett 'ihent a 'ár) nán# keze gyengéden simogatta az ar át. .önnyeket érzett az u&&ai hegyén. – +e s*r&# ki sim4 +e s*r& – suttogta %&ra meg %&ra# am*g ;aroline meg nem nyugodott. – -indig eléred# hogy k*"án&alak – suttogta ;aroline. 0ang&a olyan "olt# mintha "alami halá) los b(nt "allana be. 2radford nem "álaszolt rögtön. -agukra h%zta a takarót# aztán %&ra magához ölelte a lány és ringatta annyi gyengédséggel és figyelemmel# hogy ;aroline %&ra s*rni kezdett. – ;aroline# azt szeretnéd# ha bo sánatot kérnék? !z hazugság lenne – sóha&tott 2radford – +em kellett erő"el el"ennem semmit. /e is %gy k*"ántál engem# ahogy én téged. ! lány a fe&ét rázta# mielőtt 2radford befe&ezhette "olna a mondatot. – +em k*"ántál engem? – kérdezte a férfi elké'ed"e azon# hogy ;aroline ké'es hazudni. 9ddig mindig őszinte "olt hozzá# szinte nyers# ha kellett és szám*tott erre az őszinteségre. – De igen# k*"ántalak. De szeretném# ha bo sánatot kérnél azért# mert azt hitted# hogy szé) gyenletesen "iselkedtem ma este a bálon – magyarázta. 0ang&át tom'*totta a 'árna# és 2rad) fordnak egész közel kellett ha&olnia# hogy megértse# amit mond.

– /%lreagálod a dolgot – mondta és meg sókolta a homlokát. – Én reagálom t%l? – döbbent meg ;aroline. – -a este ma&dnem megöltél egy embert és ször) ny( "olt az ar od# amikor rám néztél. !zt akartad hinni# hogy én "agyok a b(nös# nem *gy "an? – !z isten szerelmére# ne légy ilyen drámai4 – "itatkozott bosszankod"a 2radford. ;aroline %&ra érezte# hogy nő benne az indulat. 0iszen fér&ének leghal"ányabb fogalma nin s# hogy mi) lyen mélyen megsértette. – $yorsan rá&öttem# hogy nem. – +em elég gyorsan – sattant ;aroline. Felült és szembefordult a férfi"al. – !m*g nem b*zol bennem# ez a házasság kudar ra "an *tél"e. >ak bizalmat akarok# nem érem be ke"esebbel. Feltétel nélküli bizalmat kö"etelekJ olyan bizalmat# ha két férfi"al találsz engem az ágyban# akkor áll& meg és kér& magyarázatot# mielőtt megbélyegeznél. – +em egy bolondhoz mentél feleségül# drágám – morogta 2radford. – 9bben nem "agyok olyan biztos – "ágott "issza ;aroline. Fér&e szemében harag "illant# de azért bátran folytatta. – 9gy bolond nem "eszi a fáradságot# hogy megértse az ellenfelét. 9lha) markodott *téletet hoztál a &ellememről és a legnagyobb be sben tartott tula&donságomat –kér) dő&elezted meg. – >alóban? :s mi légyen az? – kérdezte rendk*"ül fegyelmezett hangon 2radford. – ! be sületem. – /e a házasságot satatérnek tartod? – horkant 2radford. – ;aroline# mi fér& és feleség "a) gyunk# nem 'edig har téri ellenfelek. – 5elen 'illanatban nem látok különbséget – &elentette ki a lány. – ! házasságunk satatér ma) rad egészen addig# am*g el nem fogadodA – +em fogadok el semmit4 – sattant ingerülten 2radford. ! beszélgetés kezdett ki s%szni az irány*tása alól. 0omályosan rémlett# hogy a lány mondott "alami fontosat# de ké'telen "olt emlékezetébe idézni. 2ármi "olt is az# ma&d eszébe &ut# döntötte el "égül. -ost semmi másra nem "ágyott# sak hogy magához ölel&e a feleségét és alud&on egyet. 9l is határozta# hogy "é) get "et a "itának. – +eked kell elfogadnod drágám# hogy én "agyok az erősebb. >an merszed ellentmondani? – 6zándékosan %gy teszel# mintha ostoba lennél. 8ontosan tudod# hogy mire kérlek. >agy b*) zol bennem# "agyA – /alán egyszer# ha bebizony*tod# hogy b*zhatom benned – ás*tott nagyot# lezár"a magában a témát és meg'róbálta %&ra magához ölelni ;aroline)t. ! lány elgurult előle# fel'attant és megállt az ágy előtt. ! dühtől reszket"e ka'ta fel a takarót és maga köré tekerte. – 9legem "olt abból# hogy én bizony*tsak. 0a *gy folytat&a to"ább# min)

den alkalommal reszketni fogok a félelemtől# "alahányszor kinyitom a számat# hogy egy férfi) "al beszélgessek. Félni fogok# hogy milyen ostoba kö"etkeztetések fog le"onni. -a&d ha elis) meri# hogy nem "alami felsz*nes nőszemély "agyok# akit sak az anyagi &a"ak érdekelnek# "agy nem egy ügyes sza&ha# akinek legfőbb él&a# hogy 7ondon férfi lakosságát az ágyába sal&a# akkor# de sakis akkor békés lesz a házasságunk. !ddig 'edig kénytelen egyedül alud) ni. -a&d az elő*téletei felmeleg*tik. 9zzel ;aroline kisétált a szobából. 9légedettsége# amelyet a maga mögött be"ágott a&tó oko) zott# rö"id élet(nek bizonyult. -ire bemászott 2radford ágyába# %&ra reszketett a dühtől. >ár) ta# hogy a férfi "isszarángat&a maga mellé# és nagyon megle'te# hogy ez nem történt meg. ! férfi kinyitotta az a&tó és fe&ét só"ál"a fölé tornyosult. – 7egyen – &elentette ki &eges han) gon. – 9z itt az én szobám. -egengedem# hogy a sa&át hálószobá&ában alud&on# asszonyom. -a&d ha rá&ön# hogy milyen ostobán "iselkedik# kész leszek meghallgatni a bo sánatkérését. ;aroline nem "álaszolt. 6zó nélkül felkelt az ágyból és "isszament a szobá&ába. ! hidegtől reszket"e beb%&t az ágyba és álomba s*rta magát. Ctolsó gondolata az "olt# hogy 2radford a legmaka sabb ember a "ilágon. 2radford hallotta# ahogy felesége s*r. -ár indult# hogy meg"igasztal&a# de meggondolta ma) gát. >égül is# sa&át magának köszönheti és nem ő lesz az# aki megha&lik. 7ehunyta a szemét# és kényszer*tette magát# hogy tisztán gondolkod&on. :s amikor már ma&d) nem álomba merült# eszébe &utott# hogy mi 'iszkálta eddig a tudatalatti&át. ! lány az eredeti ne"én szól*totta. !mikor szeretkeztek# ;aroline 5erednek h*"ta. 0omlokrán ol"a gondolko) zott# miért is olyan fontos ez.

&izenkettedik fejezet
;aroline később sem tudta "olna megmondani# hogyan "észelte át a kö"etkező két na'ot. ;harity eskü"ő&e szinte fizikai fá&dalmat okozott. Cnokanő"ére olyan boldog "olt# olyan sze) relemittas# hogy ;aroline)t a féltékenység mar angolta. De elre&tette érzéseit és a szerető fele) ség szere'ét &átszotta# akárhányszor sak fér&e mellett kellett szere'elnie. 9zekben a na'okban hol a hon"ágy tört rá# és "isszak*"ánkozott 2ostonba a rokonaihozJ hol meg b%skomorságba esett# a 2radforddal "aló "iszonyára gondol"a. 1gy érezte# sa'dába esett a férfi iránt érzett szerelme miatt# és %&ra meg %&ra azt k*"ánta# bár sak elm%lna a szere) lem okozta fá&dalom. !z eskü"ő szé' "olt# és ;aroline "égigs*rta a két fiatal köl sönös eskü&ét# ami"el igen sak bosszantotta 2radfordot. Fér&e egy zsebkendőt nyomott a kezébe# de olyan ingerült sóha&&al# hogy ;aroline biztosra "ette# hogy mindenki meghallotta a tem'lomban.

-i"el ;aroline mindent elkö"etett# hogy eltitkol&a nyomor%ságát# nagyon düh*tette# hogy 2radford ugyanakkor semmit sem tett# hogy elre&tse elégedetlenségét. 1gy duzzogott# mint egy sértődött iskolásfi%. 8ersze# nagyon is kellemesen "iselkedett az eskü"őt kö"ető fogadá) son# még ne"etett is egyszer)kétszer. -indenkihez ked"es "olt# sak é''en ;aroline)hoz nem. /öbbnyire tudomást sem "ett róla# sak akkor szólt hozzá# ha elengedhetetlen "olt# és akkor is sak azért# hogy "alami utas*tást ad&on. <a hel és az any&a részt "ettek az eskü"őn és a fogadáson is. ;aroline)t nagyon megle'te a &e) lenlétük# de meg"árta# am*g 2radforddal és -ilforddal a ko siba ültek és sak szólalt meg. – +em értem# <a hel hogyan &öhetett el az eskü"őre – kezdte. – 9gyáltalán nem sinált titkot abból# hogy gy(löl engem# és tudta# hogy én is ott leszek. – -indkettő&üket megh*"ták – mondta -ilford. – !nyát és lányát is. – De amikor olyan szörny(ségeket mondott nekem – "itatkozott ;aroline fe&ét só"ál"a. – ?gen# de ezt sak ön# 2radford# +igel és én tud&uk – magyarázta -ilford. – !z any&a 'edig még mindig szeretné meg s*'ni az ön édesa'&át. – -eg'róbáltam félre"onni és beszélni "ele – ismerte be ;aroline. – De olyan "olt# mint a k*) gyó# mindig ki s%szott a kezeim közül. 0a látta# hogy közeledem# gyorsan elsietett a terem másik "égébe# minél messzebb tőlem. – 1gy is néz ki# mint egy k*gyó – mosolygott -ilford. 2radford egyáltalán nem "olt elragadtat"a. – +em akarom# hogy annak a nőnek a közelében legyen – mondta nyersen. – ;sak azt akartam megtudni# hogy miért utál ennyire. !zt mondta# hogy minden az én hibám. !zt hiszem# &ogom "an megtudni# mire fel ez a nagy gy(lölet# uram. -eg is ölhetett "olna# amikor lelökött a lé' sőn a ;laymere házban. – -iből gondol&a# hogy ő "olt az? – -ilford 2radfordra nézett# miközben ezt kérdezte és látta# hogy barát&a kurta fe&rázással figyelmezteti# hogy ne folytassa to"ább ezt a témát. -ilford za) "artan h%zta fel a szemöldökét# ma&d másról kezdett beszélni. – 0iányozni fog ;harity# ami) kor "isszatér a gyarmatokra? – +e"etséges kérdés "olt# de -ilford hirtelen semmi &obbat nem tudott kitalálni. – 0ogyan? ,# hát 'ersze# igen# hiányozni fog – felelt látható sodálkozással ;aroline. – !rra gondoltam# hogy sz*"esen meglátogatnám a saládomat. – 2radford felé 'illantott# hogy lássa# hogyan fogad&a be&elentését# de fér&e maka sul kibámult az ablakon és megint tudomást sem "ett róla. – /alán ta"asszal el tudok utazni egy kis időre – f(zte még hozzá. – +em megy seho"á4 – 2radford hang&a nem t(rt "itát# ;aroline)t 'edig t%lságosan is kimer*) tette a hossz% na'# semhogy most har olni kezd&en.

-ilford "égigkutatta az elmé&ét egy biztonságosabb téma után. 6zinte ta'intani lehetett a fe) szültséget a hintóban# és ettől rendk*"ül kényelmetlenül érezte magát. – 0ogy "an a nagybáty) &a? – bökte ki "égül. – 1gy hallottam# betegeskedik. – ;sak egy kis megfázás – felelte ;aroline. – -eglátogattuk tegna' 2radforddal. !z orra 'i) ros "olt# és su'a könny a szeme# de az or"os azt mond&a# hogy néhány na' alatt rendbe fog &önni. +agyon felizgatta# hogy nem "ehetett részt ;harity eskü"ő&én. -egérkeztek# és ;aroline azonnal felment a szobá&ába. 2radford és -ilford a köny"társzobá) ba mentek beszélgetni. ;aroline "agy egy &ó órát fel)alá sétált a szobá&ában# mielőtt lefeküdt "olna. $y(lölte a matra) ot# öklé"el sa'kodta a he'ehu'ákat# sak hogy le"ezesse keser( salódottságát. 9lkeser*tette a fér&e és közte tátongó szakadék# mely egyre mélyebb lett és kezdte azt hinni# hogy nin s is megoldás a 'roblémá&ukra. ! 2radford szobá&ába "ezető a&tó nyit"a "olt# és ;aroline sokáig állt a küszöbön a nagy# h*"o) gató ágyat néz"e. 7ehet# hogy té"edett# amikor szerelmet kö"etelt a férfitól? /alán ő maga "olt t%l maka s? 2radford azt mondta# hogy nem gyakorlatias. /alán igaza "olt. /alán ő kért t%l sokat fér&étől. – +em érem be fél boldogsággal – suttogta maga elé. ! sz*"ében érezte# hogy 2radford gondolkodásá"al "an a gond. +em engedhette# hogy a "ágyakozás a férfi után megingassa az elhatározásában. ;aroline imádkozott# hogy legyen ere&e kitartani# be sukta az a&tót és lassan odasétált sa&át# üres ágyához. -ásna' reggel 2radford be&elentette# hogy é''en ide&e "isszatérni 2radford 0illsbe. ;aroline nem "itatkozott. 0("ös tá"olságtartással "ette tudomásul a be&elentést# amely 'ontosan tük) rözte fér&e hangulatát. 2radford egyre kimerültebbnek érezte magát az ellenséges légkörben. -egtanulta megbe sül) ni felesége száraz humorát és él"ezni szó satáikat. Felesége intelligens asszony "olt# aki töké) letesen kiismerte magát mind a gyarmatok# mind !nglia 'olitiká&ában# és hiányoztak neki he) "es "itáik a két né' különbözőségéről. >iszonylag gyorsan berendezkedtek a "idéki házban. 2radford nagy elégedettséget érzett# hogy ;aroline most magányos lesz és nem más "álasztása# mint az ő társaságát keresni. Fizi) kailag is hiányzott neki# és alig "árta# hogy bo sánatot kér&en# és "égre %&ra meghitté "ál&on a "iszony közöttük. 0ét "égére kénytelen "olt felül"izsgálni a dolgokat. 1gy t(nt# ;aroline egyáltalán nem érzi magát magányosnak# sőt mintha &obban él"ezné a "idéki életet# mint a "ad ka"argást# amit a fő"árosi társaság k*nált.

;aroline a'&a ragaszkodott hozzá# hogy a lány megtartsa a két arab teli"ért. ;aroline minden reggel kilo"agolt "alamelyik lo"on# két őrrel a nyomában. 2radfordot üzleti ügyei "isszaszól*tották 7ondonba# és ott tartózkodása alatt beszerzett néhány értékes ékszert. .ed"en e egy gyönyör( nyakék "olt gyémántokkal és rubintokkal kirak"a. .ülön futárral küldte el feleségének azzal a szándékkal# hogy másna' maga is "isszatér 2rad) ford 0illsbe és fogad&a az asszony alázatos hálá&át. ! nyakéket még azna' késő este "isszahozta ugyanaz a futár. Ezenet nem "olt mellette# de a kimerült futár azt mondta# hogy a her egné meg'aran solta neki# hogy a lehető leggyorsabban &uttassa "issza a her egnek az a&ándékot. 2radfordot feldüh*tette# hogy felesége nem fogadta el a&ándékát# aztán arra gondolt# hogy az asszony nem találta elég értékesnek. 9lőrelátóan beszerzett még sodálatos kö"et és magá"al "itte# amikor hazaindult. .iegész*tésül "ett még néhány di"atos ruhát is. +in s olyan nő# aki ellent tudna állni egy %& ruhának# és 2radford biztosra "ette# hogy a lány el fog á&ulni a nagy) lelk(ségétől. /é"edett# és ez &obban düh*tette# mint ;aroline "isszautas*tása. Felesége semmit sem fogadott el az a&ándékok közül és inkább sértődöttnek nézett ki# mintsem hálásnak. 8edig az a&ándéko) kat békea&ánlatnak szánta# de ez az ostoba# konok nőszemély nem "ette észre. ?gaz# hogy nem magyarázta meg neki a szándékát# de minden nő# akibe a legkisebb intelligen ia is szorult# megértette "olna a &elentésüket. .éső este került sor az össze sa'ásra a feleségé"el a dolgozószobában. .ife&ezte# hogy meny) nyire megza"arta# hogy ;aroline nem fogadta el az a&ándékait. .i&elentése sak ola& "olt a t(zre. 9gyszer( kék ruha "olt ra&ta# "álla köré "astag sálat tekert# hogy melegen tartsa. – -ikor fog&a "égre elfogadni# hogy én nem "agyok olyan# mint a többi nő? – ! kandallónál állt# háttal fér&ének# és a kezeit melengette. – +em kellenek a méregdrága ékszerei4 – 9zek szerint nem "onzzák az élet értékes dolgai? – kérdezte 2radford h("ös# kimért hangon. ;aroline megfordult és meglátta fér&e szemében a harag "illanását. – >annak fontosabb dolgok is# mint a "agyon# a gazdagság. – 0abozott egy 'illanatig# azt for) málgat"a# hogyan is mond&a el neki# hogy a szerelmét és a bizalmát mindennél többre értékel) né. /udta# ha belekezd# fér&e azonnal bezár&a előtte a tudatát. 2ármit megadott "olna# hogy megtalál&a az utat a férfi sz*"éhez. – !zt hiszem# szörny( hibát kö"ettem önnel ka' solatban# ked"esem – &elentette ki 2radford. 0ang&ába "isszatért az arrogan ia# ahogy folytatta. – 0olna' össze'akol&a az összes holmi&át és elutazik a birtok másik "égébe. >an ott egy házikó# a legelső# amit 2radford é'*tett. !zt ál)

l*t&a# hogy a fény(zés önnek semmit nem &elent. +os# asszonyom# bizony*tsa be4 .*"án si "a) gyok# mennyi időbe kerül belátnia az igazságot. ;aroline bólintott# igyekez"e elre&teni elkeseredését. 0ogyan fog&ák megoldani a 'roblémái) kat# ha külön élnek? – :s ön is "elem &ön? – kérdezte halkan. 2radford látta a szemében a riadalmat és kis h*&án elmosolyodott. 2iztosra "ette# hogy "égre megtalálta az utat# ami"el észre tér*ti asszonyát. – +em – felelte kurtán. – ! férfiak# akiket a "édelmére béreltem# önnel lesznek# én 'edig "isszatérek 7ondonba. !mikor ott befe&ezem az üzleti ügyeimet# akkor ebbe a házba térek "issza. @nnel ellentétben ugyanis# drága asszo) nyom# én beismerem# hogy él"ezem a kényelmet# amit a gazdagságom biztos*t. – :s lefekszik más asszonyokkal# am*g 7ondonban lesz? – kérdezte gyenge hangon. 0áttal állt fér&ének# *gy az nem láthatta az ar kife&ezését. 2radford elámult a kérdésen. -ióta megismerte ;aroline)t# eszébe se &utott más nőkhöz ny%l) ni. !zonnal felismerte# hogy %&abb fegy"er került a kezébe# de nem "olt sz*"e felhasználni. – +em. – +em magyarázkodott# sak "árta# hogyan reagál ;aroline. – .öszönöm – mondta egyszer(en# ezzel megint fel'a'rikáz"a 2radfordot. – -iért? -it szám*t ez önnek? ;aroline lass%# kimért lé'tekkel odasétált fér&éhez és megállt köz"etlenül előtte. +ekidőlt az *rósasztal szélének. – !zért# mert szeretlek# 5ered -ar us 2enton – Fur sa mód&át "álasztotta a szerelmének kimutatására – mondta szárazon 2radford. 9lőre) ha&olt és a tarkó&ánál fog"a közelebb h%zta. – +em én za"artalak el az ágyamból# ;aroline. -agad akaratából hagytad el. ;aroline nem "álaszolt# sak to"ábbra is állhatatosan nézett rá# m*g "égül 2radford nem tudott to"ább ellenállni a k*sértésnek. !&kai"al finoman megérintette a lány a&kát# és amikor az nem h%zódott el# %&ra meg sókolta. !ztán még egyszer. ;aroline a&kai szétny*ltak a gyengéd ösztökélésre# kar&ai átkarolták a férfi derekát. /el&esen átadta magát a sóknak# éreztet"e fér&é"el# hogy mennyire szereti# mennyire "ágyik rá. 2radford nyel"e finoman kóstolgatta az édes melegséget# amit a lány szá&a k*nált# minden érintéssel a "ágy tüzeit gy%&t"a fel. ! sók meg"áltozott# egyre "adabb# szen"edélyesebb lett. ! sál a 'adlóra esett# amikor ;aroline he"esen 2radford s*'ő&éhez simult. !zt akarta# hogy soha ne ér&en "éget a sók# és amikor 2radford elszak*totta a szá&át az ö"étől# hogy nyakát bor*tsa el a'ró# érzéki sókokkal# ;aroline él"ezettel sóha&tott fel# melybe se'') nyi elkeseredés is "egyült.

– -a é&&el az enyém leszel – mondta bársonyos hangon 2radford. 1&ra meg sókolta# hosszan és forrón# hogy elmossa az ellenállás utolsó morzsá&át is# aztán a kar&aiba "ette és fel"itte a hálószobába. – 6emmi "ita# asszonyom? – kérdezte# miután be sukta maga mögött az a&tót és az asszony felé fordult. ;aroline a fe&ét rázta. 2radford lassan# módszeresen "etkőztetni kezdte# miközben sókokkal bor*totta el. !ztán maga is "etkőzni kezdett. -egle'ődött# amikor ;aroline letérdelt elé és se) g*tett leh%zni a sizmáit. 1gy t(nt# a lány azna' é&&el engedelmesen tel&es*ti minden k*"ánságát# és 2radford azon tö') rengett# mi okozhatta a hirtelen "áltozást. ;aroline felállt és az ágyhoz sétált. 2radford figyelte és arra gondolt# hogy felesége a legbá&o) sabb asszony a "ilágon és a legérzékibb is. 9gy 'er el később már nem tudott gondolkodni. !z ágy két oldalán ikergyertyák égtek. 2radford nem oltotta el őket# mert látni akarta a lány szen"edélyét# nem sak érezni. 2radford félrelökte a takarókat és leült az ágy szélére. Gzlelgetni akarta a 'illanat "arázsát# el) ny%&tani a "árakozás izgalmát# de mihelyt kar&aiba ka'ta asszonyát# megérezte annak 'uhasá) gát# nem tudott to"ább uralkodni magán. >adul sókolta# éhségét sakis a lány silla'*thatta. +em gyengéden szerette azna' é&&el# "adul# szinte erőszakosan "ette birtokba a testét# és "á) gyának sötét ere&e magá"al sodorta ;aroline)t. .örme "égigkaristolta a férfi "állát# s*'ő&e megemelkedett és "ágyakozón a férfinak feszült. 2radford hatalmas lendülettel hatolt belé. ;aroline halkan felkiáltott# mire a férfi azonnal megállt. – :des istenem# nem akartalak megsebezni – suttogta. >issza akart h%zódni# de ;aroline nem engedte. .eze megragadta# sa'dába e&tette 2radford s*'ő&ét# teste *"be feszült. – +e hagyd abba# kérlek4 – könyörgött. 2radford két tenyere közé fogta felesége ar át és figyelte a gyönyör hullámainak &eleit. 6ze) mének kék&e elmélyült# ahogy a férfi fokozta az iramot# felnyögött és a mély# 'rimit*" hang egész a lelkéig ért# magá"al ránt"a őt a feneketlen mélységbe. /este mintha kiürült "olna# megkönnyebbült és elégedett nyögéssel roskadt rá. ;aroline hallgatta 2radford zihálását# érezte sz*"ének dobbanását# mely egy ütemre dobban az ö"é"el# és megelégedett sóha&&al hunyta le a szemét. !ztán sak "árt arra# hogy a férfi elmond&a# mennyire szereti. -inden egyes to"at(nő 'er el sökkent az elégedettség érzése# m*g "égül tel&esen elol"adt# mint a hó az első ta"aszi na'sü) tésre.

2radford az oldalára gördült és kar&aiba "onta a lányt. – 1gy néz ki# ez az egyetlen hely# ahol nem "itatkozunk állandóan – suttogta. – .ényelmesek az ágyak 2radford 8la e)ben? – kérdezte ;aroline ezzel is érzékeltet"e# hogy semmi sem "áltozott. 2radford nem "olt ha&landó felbosszantani magát. – +émelyik össze sin s szerel"e. Cramis) ten# te aztán maka s "agy4 ;sak ismerd be# hogy hozzám tartozol# és itt maradhatsz. – 6oha nem áll*tottam# hogy nem tartozom hozzád – felelte megle'őd"e a férfi értelmezésétől. – /e is nagyon &ól tudod# hogy min "itatkozunk. :s egészen addig# am*g be nem látod# hogy nem fogokA – -agaddal "iheted ebből a házból# amire szükséged "an – "ágott közbe 2radford. 9lhatároz) ta# nem megy ebbe bele %&ra. +em hagy&a magát mani'ulálni. – -iért küldi "elem az őröket? – "áltott témát ;aroline. – tudom# hogy beszélt <a hellel – fészkelődött# hogy a férfi ar ába tud&on nézni. 2radford szorosan tartotta# mozdulni sem engedte. – +em <a hel "olt a felelős – morogta. – +em ő állt a merényletek mögött. – 2izonyos ebben? – ;aroline)nak "égre sikerült kiszabadulni a karok fogságából. Felült és za"artan bámult rá. 2radford némán gyönyörködött feleségében. $öndör fürt&ei ar a körül ör"énylettek# szabadon hagy"a nyakának ke ses *"ét. 0egyes mellbimbó&a szinte átsz%rta a le'edőt# amit magához szor*tott# ezzel %&ra felkorbá sol"a a férfi "ágyát. – 2radford# azt kérdeztem# hogy biztos "agy benne? 2radford "onakod"a szak*totta el tekintetét az izgató lát"ánytól# hogy "álaszol&on. – ?gen# egészen biztos. ;aroline felsóha&tott. – !ttól tartok# meglehetősen fél"állról kezeled ezt az esetet – mormolta maga elé. – 0a "alaki meg'róbált "olna téged bántani# 7ondon legelre&tettebb zugát is felku) tatnám# hogy a nyomára bukkan&ak. >aló&ában %gy néz ki a dolog# mintha inkább untatna ez az egész. – -eg*gértem# hogy elrendezem a dolgot – &elentette ki 2radford. – 9nnél többet nem kell tudnod. 9z az én gondom# nem a tiéd. – +em# 2radford# ez a mi gondunk. 2radford sóha&t"a fogott a magyarázatba. – <a hel meg "an győződ"e arról# hogy te beszélted le a'ádat arról# hogy el"egye az any&át. +agy ter"ei "oltak az a'ád "agyoná"al# és te belekö') tél a le"esébe. – 0ogy &uthatott eszébe ilyen ne"etséges dolog? – sodálkozott ;aroline.

2radford egy hossz% 'er ig gondolkodott# mielőtt rászánta magát# hogy elmond&a. – !z a'ád mondta neki. – De miért tett "olna ilyet az a'ám? – ;aroline# az a'ád nagy nyomás alatt állt# és téged használt ürügyként. +em "olt ké'es egye) nesen megmondani <a hel any&ának# hogy nem akar&a el"enni őt feleségül. ! könnyebbik utat "álasztotta és téged tett meg b(nbaknak. ;aroline tagadón só"álta a fe&ét. – 9z nagyon gyá"a dolog. – ! legtöbb esetben# igen – helyeselt 2radford. .iny%&totta a kezét és %&ra magához ölelte a lányt. – !z a'ád esete azonban más. 9gyedül élt# a sa&át kis "ilágában nagyon sokáigA – /izennégy é"ig – "etette közbe ;aroline. – ?gen. +os# ő nem elég okos ahhoz# hogy el tud&on bánni az ilyen /illman)féle nőkkel. ;sa') dába esett# és %gy gondolta# sak egyetlen módon tud szabadulni belőle. – +em "olt elég bátor# hogy be sületes legyen "ele? 9rre akarsz kilyukadni? 2radford %&ra felsóha&tott. – F már öreg ember# ;aroline# és meg"annak a maga szokásai. -egrémült# ennek semmi köze a bátorsághoz "agy gyá"asághoz. – !zt biztos# hogy félt# amikor tizennégy é""el ezelőtt a nagybátyámhoz küldött 2ostonba. – 9gyszerre "esztette el a feleségét és az %&szülött fiát. !z az ember összero''ant a gyásztól. !lig figyelt oda# ahogy a férfi az a'&a mellett ér"elt. Döbbenten fedezte fel# hogy az ő a'&át "édi. +em "onta le a nyil"án"alónak t(nő kö"etkeztetést# hogy a'&a gyá"a ember mód&ára "i) selkedett. +em. 0elyette ér"eket gy(&tött# hogy bizony*tsa az ellenkező&ét. 9gyszerre "olt megértő és könyörületes. -iért nem tud akkor megértőbb lenni "ele is? -iért nem tud engedni# legalább egy ki sit? ! sz*"e köré 'a&zsot emelt# hogy eltakar&a sebezhetőségét# ezt tudta# de hogyan tá"ol*tsa el ezt a 'a&zsot# arra nem "olt elké'zelése. 2radford már nem beszélt# és a mély# egyenletes légzésből nem "olt nehéz kitalálni# hogy el) aludt. ;aroline meg'róbált elh%zódni mellőle# de a férfi szor*tása erősödött a derekán# amikor megmozdult. ;aroline sokáig feküdt még álmatlanul# fe&ében egymást kergették a gondolatok# az elhatáro) zások. /udta# hogy fér&e törődik "ele# talán nem is tudatosult benne# hogy milyen gondosan. >alósz*n(leg sak idő kérdése# hogy mikor ismeri be a szerelmét. >a&on a bizalom meg&ön)e a beismeréssel? Fogalma sem "olt. 9llenfelének ne"ezte "égeérhetetlen satáikban. 9mlékezett rá# amikor a ké'ébe "ágta# hogy egyáltalán nem ismeri őt. 2radford sak bizony*totta ezt# amikor drága ék) szerekkel akarta meg"enni a bo sánatát. >alósz*n(leg azok a nők# akikkel eddig dolga "olt#

meg is elégedtek "olna ennyi"el# de ;aroline többet akart. 7e akarta té'ni a 'a&zsot a sz*"éről. /el&esen. -egle'te# hogy 2radford a'&a mellett emelt szót# de ugyanakkor azt is felismertette "ele# hogy ő is s%lyos hibát kö"etett el. 6oha nem "ette magának a fáradságot# hogy kider*tse# mi "an a férfi inizmusa mögött# sak szemrehányásokkal illette keser( megnyil"ánulásaiért. .i) derült# hogy ő sem ismeri &ól ellenfelét. ;aroline %gy döntött# hogy utolsó támadást ind*t a férfi fegy"erzete ellen és azon ka'ta magát# hogy buzgón imádkozik. 7ehet# hogy nem sikerül ledönteni a férfi "édőbástyáit# de azt biztos# hogy ala'osan megrongál&a őket4

;aroline már felkelt# felöltözött és félig össze'akolt# mielőtt 2radford felébredt "olna. !lig) hogy meglátta# hogy mit sinál a felesége# rögtön dühbe gurult. – 9z ké'telenség4 – morogta. ;aroline ledobta az ágyra a ruhát# amit é''en ha&togatott. – /el&esen egyetértek önnel – sétált oda az a&tóhoz# ahol 2radford állt# lábu&&hegyre emelkedett és meg'uszilta az ar át. – +em akarok elmenni# és ha meg*géri# hogy ezent%l feltétel nélkül megb*zik bennem# azonnal ki so) magolok. – Drágám# nem ébredtem még fel ahhoz# hogy most "itatkozni kezd&ek önnel. +ekem az a kö) telességem# hogy meg"éd&em minden fenyegetéssel szemben# legyen az külső "agy belső. +in s szükség arra# hogy *géretek tegyek# amikor látom# hogy nem lesz alkalma elté"elyedni. – 1&ra sak sérteget# uram – &elentette ki ;aroline. – De megbo sátok# mi"el ennél többre nem ké'es. – 9lfordult a férfitól és könnytől égő szemmel folytatta a 'akolást. 2radford fárasztónak találta a módot# ahogy a lány állandóan mani'ulálni 'róbálta. >alósz*) n(leg állt is 'aran solt "olna neki# ha nem lett "olna két &ó oka is# hogy elküld&e. 9lsőleges oka ;aroline "édelme "olt. !zt akarta# hogy felesége biztonságban legyen# amikor meg"aló) s*t&a ter"ét# és sa'dába sal&a az ellenséget. 2radford 8la e# amely még a közé'korban é'ült# nagyon is megfelel ennek a élnak. ! massz*" kőé'ület egy ko'ár hegy tete&én állt# és bárki közel*tett is hozzá# már egy kilométerről észre lehetett "enni. .ét testőrt küld ;aroline)nal# három 'edig már ott "an az erődben. -ásik oka# ami ugyan az elsőnek a közelébe &ött# az "olt# hogy megle kéztesse az asszonyt# amit szerinte az nagyon is megérdemelt. :s ha letelik az egy hét elszigeteltség# 2radford biz) tosra "ette# hogy ;aroline boldogan tér "issza az általa biztos*tott fény(ző környezetbe.

9lszántan ar on sókolta a férfit. 2radford 0ills már"ánylé' ső&én álltak b% s%zkod"a. 2rad) ford remélte# hogy elég mar ona ar ot "ág# ugyanakkor %gy találta# hogy felesége %gy néz ki# mint aki a "ilágot készül meghód*tani. 9gy 'illanatig arra gondolt# hogy megmond&a neki# ez nem kaland lesz# hanem "ezeklés# de aztán meggondolta magát. !mikor ;aroline meglát&a 2radford 8la e)t# magától is rá fog &ön) ni. – ;aroline# egy egész hetet ott kell töltenie# akár tetszik# akár nem. -egértette? ;aroline bólintott és megfordult# hogy tá"ozzon# de 2radford megfogta a kar&át. – 9lőbb a sza"át akarom. 9gy hétig nem hagy&a el a házat# bármi legyen is az ok# tekintet nélkül arra# hogyA – -iért? – +em tartozom magyarázattal – morogta 2radford. – ;sak a sza"át akarom# ;aroline. Blyan erősen szor*totta a "állát# hogy ;aroline biztosra "ette# ott maradnak az u&&nyomok a "állán néhány na'ig. -ogor"án nézett a férfira. – ! sza"amat adom. – :s amikor egy hét m%l"a "isszatér ide# aho"á tartozik# el"árom# hogy bo sánatot kér&en. ;aroline kirántotta magát a szor*tásból és elindult lefelé a lé' sőn. – +e nézzen olyan gond) terhelten# uram – szólt hátra a "álla fölött. – 0iszen a sza"amat adtam. – -ár ma&dnem be) szállt a hintóba# amikor hirtelen "isszafordult. – /ermészetesen# kénytelen megb*zni benne# hogy be is tartom. ;aroline nem b*rt ellenállni ennek az a'ró kis sz%rásnak# és magá"al ro''ant elégedetten szállt be a hintóba. !z elégedettség fokozatosan elt(nt# ahogy nőtt a tá"olság közte és fér&e között. -a&dnem négy órába telt# am*g elérték 2radford 8la e)t. 2radford hatalmas birtokán egymást kö"ették a hegyek# ;aroline "agy hármat számolt meg %tközben ideiglenes otthona felé. ! lány imádko) zott# hogy "alóban ideiglenes legyen# és remélte# hogy fér&e hiányolni fog&a. /alán ez az elszi) geteltség megéri ma&d a fá&dalmat# amit okoz. /alán annyira hiányozni fog 2radfordnak# hogy az beismeri szerelmét. :s talán a &uh megeszi a farkast# gondolta ;aroline# amikor "égül meg'illantotta a házat. ! szörnyeteg hidegen és lehangolóan nézett ki. -agányosan állt a hegytetőn# egyetlen fa "agy bokor sem törte meg rideg szigorát. 6zéles 'atak futott körbe a hegy lábánál. <ozoga h*d *"elt át a sötét "*z felett# de az őrök figyelmeztették ;aroline)t# &obb lesz# ha inkább átgyalogol# hát) ha a h*d leszakad a hintó s%lya alatt.

-iután közelebbről is szemügyre "ette %& otthonát# ;aroline nem derült &obb ked"re. !z eme) letes é'ület szürke kö"ekből é'ült# és a lány szerint ez az egyetlen oka# hogy még nem dőlt össze. – ?stenem# már sak a sán árok meg a mo sár hiányzik – morogta ;aroline. -ary -argaret az %rnő&e mellett sétált# de nem f(zött meg&egyzést a látottakhoz. – +em kell "elem maradnod – mondta neki ;aroline. – -egértem# ha inkább "isszatérnél 2radford 0ills) be. – +ehéz munka "ár ránk – felelte -ary -argaret. ;aroline megfordult és látta# hogy a lány mosolyog. – +em tudom# miért szám(zték ide# de én h(séges "agyok magához# akár sak a her eg %rhoz. :s meg*gértem neki# hogy gondoskodok magáról. – +os# akkor leg&obb lesz# ha bemegyünk és megnézzük# milyen szörny(ségek "árnak ott ránk. !z a&tó zár"a "olt# és 0ugginsnak# az egyik őrnek nem kis erőfesz*tésébe került# hogy kinyis) sa. !mikor "égre sikerült# az időtől és az idő&árás "iszontagságaitól meg"etemedett a&tó keser) "es nyikorgással tiltakozott a behatolás ellen. ! ko'ár elő sarnok falait és kő'adló&át "astagon bor*totta a kosz. 7é' ső "ezetett fel az eme) letre# de a korlát&a megdőlt# és %gy nézett ki# mint amelyik bármely 'illanatban a földre ros) kad. 5obbra találták az ebédlőt. ;aroline körbesétálta a sötét terem köze'én ter'eszkedő asztalt# u&) &át "égigh%zta a 'oros felületen. !ztán 'illantása az ablakokra esett. Foszladozó burgundi "ö) rös függönyök hulltak alá egészen a 'adlóig. ;aroline lassan "isszaballagott az elő sarnokba. ! köz'onti termet a másik oldalon# az ebéd) lő"el szemben találta. 8adló&a hasonl*tott a'&a londoni házának 'adló&ára# de a hasonlatosság itt "éget is ért. ! termet ü"ega&tók zárták el az elő sarnoktól# ezeket nyil"án"alóan utólag é'*) tették be. ;aroline kinyitotta az a&tókat és lesétált a három lé' sőfokon. – -eg'róbálom elké'zelni# hogy milyen lesz# amikor kitakar*t&uk – magyarázta a mögötte áll) dogáló lánynak. ! terem meglehetősen tágas "olt. 5obb oldalon hatalmas kandalló ontotta "alaha a meleget# "ele szemközt magas ablakok# a t%lsó fal köze'én a szabadba "ezető a&tó. ;aroline odasétált az a&tóhoz# de nem látott át a "astag ü"egen. .inyitotta az a&tót és a kertbe "ezető# kőko kákkal kirakott utat talált mögötte. – /a"asszal egész kellemes lehet ez a szoba – &egyezte meg. – 0a a kertet beültetnénk ésA – ;sak nem akar ta"aszig itt maradni? – kérdezte -ary -argaret# hallható elkeseredéssel a hang&ában.

;aroline nem "álaszolt. -egreszketett a beáramló hideg széltől# ezért gyorsan be sukta az a&) tót. 7ába körül 'or ka"argott# ahogy "isszaballagott a lé' sőhöz. ;süggedten ült le az egyik lé' sőfokra. ?stenem# hóna'okba telhet# mire elfogadható"á teszi ezt a helyet. -ost már értet) te# miért "olt 2radford olyan biztos benne# hogy egy hetes "ezeklés letelte után "isszatér hoz) zá. – 6zeretne inkább hazamenni? – -ary -argaret hang&ából mohó "ágy sendült ki. ;aroline megrázta a fe&ét. – ! hálószobákkal kezd&ük# ha sak a lé' ső be nem roskad alat) tunk. ! második őr# egy /om ne"( óriás meghallotta ;aroline sza"ait# és azonnal ellenőrizte a lé') ső szilárdságát. – Blyan erős ez# mint %&korában. ;sak néhány szög kell# hogy a korlátot megerős*tsük – &elentette ki. ;aroline hirtelen eltökéltséggel állt fel. – >illámgyorsan rendbe tesszük ezt a helyet – &ósolta lelkesen. -ary -argaret sak a szemét forgatta ezt hall"a. – !z is hetekbe fog kerülni# hogy akár egy szobát kitakar*tsunk. – +em# ha "an seg*tségünk4 7e kell menned a faluba# amin %tközben keresztül haladtunk és embereket kell felfogadnod – magyarázta a lánynak. – :s egy szaká sot is. ;aroline listát kész*tett és -ary -argaret %tnak indult a hintó"al. De a bizakodó ki&elentés# hogy gyorsan kitakar*t&ák a helyet# *gy is sak hi% ábrándnak bizonyult. ! hét hátralé"ő na'&a) in 'irkadattól na'nyugtáig dolgoztak# de megérte. ! "áltozás szembeszökő "olt. ! falak ko) mor barna sz*ne elt(nt# helyette "ak*tó fehéren ragyogtak. ! szalon és az ebédlő fa'adló&a tü) körfényesen sillogott. ! 'adláson találtak megfelelő b%tort# és a "alaha ko'ár fogadószobát barátságosan h*"ogató"á "arázsolták. ;aroline szerzett egy 'o akos kályhát és beáll*totta a köz'onti terem legtá"olabbi sarkába. !mikor be sukták az elő sarnokba "ezető a&tókat# a te) remben barátságos meleg uralkodott. De amikor letelt a hét# ;aroline egyre nyugtalanabb lett. !rra szám*tott# hogy 2radford el&ön a hét"égén# de a férfi tá"ol maradt. 9zért to"ább "árt. -ég egy egész hétnek kellett eltelnie# hogy ;aroline elfogad&a a "alót. 9sténként %gy s*rta magát álomba# szid"a magát# a fér&ét és az élet igazságtalanságát %gy álta) lában. >égül %gy döntött# hogy felad&a és alkalmazkodik a helyzethez. 6zólt -ary -argaret) nek# hogy másna' "isszatérnek 2radford 0illsbe. ;aroline a szalon kandalló&a előtt áll"a igyekezett "égiggondolni# hogy mit is fog mondani 2radfordnak. +em állt szándékában bo sánatot kérni# és %gy "élt# ha "isszatér hozzá# a férfi

ezt győzelemként fog&a elköny"elni. >alahogy meg kell találnia az utat# hogy megértesse fér) &é"el# mit is érez "aló&ában. 6zomor%an só"álta meg a fe&ét. 2radford biztos azt fog&a hinni# hogy hiányzott neki a fény) (ző környezet# azért ment "issza. 9z érzékenyen érintette a büszkeségét. ?gen ám# de mit ér) nek a magasztos el"ei és mozgatórugói# ha "égül egyedül marad? -it szám*t a büszkeség? !zzal büszkélkedett# hogy nem éri be fél boldogsággal# de most el kellett ismernie# hogy a fél boldogság is sokkal &obb# mint a semmi. -ary -argaret kinyitotta az a&tót és be&elentette# hogy -ilfordhurst gróf&a k*"án&a látni. – >ezesd be4 – mosolygott ;aroline. -ilford széles mosollyal az ar án lé'ett be. -ary -argaret leseg*tette róla nehéz télikabát&át# aztán be sukta az a&tót. – @n a legelső látogatóm itt# -ilford – sietett felé&e ;aroline. -egragadta a férfi kezét# aztán lábu&&hegyre emelkedett és meg'uszilta az ar át. – Cramisten# hiszen ma&d megfagy4 5ö&&ön a t(zhöz és meleged&en meg. -inek köszönhetem a látogatást? – !zért &öttem# hogy üd"özöl&em – kertelt -ilford. – ;sak azért utazott 7ondonból idáig# hogy engem üd"özöl&ön? -ilford ki sit szégyenkez"e 'islogott. -egfogta ;aroline kezét# a kana'éhoz "ezette# ma&d leült mellé. – 7efogyott – &egyezte meg. – ;aroline# köz"et*tőként &öttem ide. 6zeretném# ha meghallgatna. 2radford nem fog "isszakozni. /%l fontos neki a büszkesége# és minél előbb el) fogad&a ezt# annál &obb. – /udom. – /ud&a? !kkor miértA – -ilford za"arba &ött a készséges beismerés hallatán. – +os# ez az) tán könny( "olt. 5ö&&ön# ;aroline. -en&ünk most "issza 2radford 0illsbe. – 2radford ott "an? :n azt hittem# 7ondonban "an. – +em. ?defelé beugrottam hozzá. De azt ter"ezi# hogy holna' "isszatér 7ondonba. 6emmit nem kell össze'akolnia# sak &ö&&ön "elem. ;aroline elmosolyodott és megrázta a fe&ét. – -ilford# tetszik önnek ez a szoba? -ilford "itatkozni akart a lánnyal# de a szel*d kérdés megza"arta. – -i soda? ! szoba? – .örbe'illantott# aztán "isszanézett ;aroline)ra. – ?gen. -iért? – 6zeretném# ha 2radford ide&önne és ő is látná – magyarázta ;aroline. – !z ő értékrend&e szerint ugyan ki si# de meleg és barátságos és mostA ez a szoba egy otthon. /alán megértené# ha látná# hogyA – ;aroline# miről beszél? :''en most magyaráztam el# hogy 2radford nem fog "isszakozni.

– +em is kell neki – mondta engesztelőn ;aroline. – .üldök neki egy le"elet# amelyben arra kérem# hogy &ö&&ön értem. – 9lterelő hadm("elet? ;aroline a fe&ét rázta és -ilford egy hossz% 'er ig komolyan figyelte# "égül %gy döntött# hogy a lány igazat mondott. – 0át akkor ra&ta# lássuk azt a le"elet. -indenre# ami szent# maga aztán egy maka s nőszemély. +em sodálom# hogy 2radford feleségül "ette. !z egyik tizen) kilen # a másik egy h*&án h%sz. +agyon hasonl*tanak egymásra. – 6zerintem# egyáltalán nem hasonl*tunk – ellenkezett ;aroline. – :n sendes "agyok és fé) lénk# ő hangos és elbizakodott. :n könnyen kezelhető "agyok# ő maka s és inikus. – 6zó"al ön a szent és 2radford a b(nös? – kun ogott -ilford. ;aroline nem "álaszolt. – ?tt tölti az é&szakát# mielőtt "isszatér 7ondonba? – kérdezte. – >agy talán nem lenne illendő? – 6emmi ki"etni"aló nin s benne. :''en elég őr áll a rendelkezésére# hogy ne ér&e szó a ház ele&ét. -ilford és ;aroline együtt "a soráztak# élénk beszélgetésbe merül"e. >égül a beszélgetés 2radfordra terelődött és -ilford elmesélte# hogyan ismerkedtek meg. 2eszámolt néhány iga) zán komisz s*nyről is# amit együtt kö"ettek el# és ;aroline tiszta sz*"ből ka agott. – -i "áltoztatta meg# -ilford? -itől lett ennyire inikus? – ! felelősség# ami a "állára nehezedett arra kényszer*tette# hogy t%l korán felnő&ön – felelte -ilford. /öltött még egy 'ohár bort és nagyot kortyolt# mielőtt folytatta. – !m*g az a'&a és a báty&a éltek# 2radford amolyan mostohagyereknek szám*tott. 1gy t(nt a szüleinek sak egy gyermek számára elegendő szeretetük "an# és az természetesen az örökösnek &utott. 2radford "ad és fékezhetetlen "olt akkoriban. 6zerelmes lett egy >i toria ne"( nőbe. -it sem tudott még a női 'raktikákról és salfaságról. ;aroline kis h*&án ele&tette a 'oharat. – 6ohasem eml*tette. /ényleg szerelmes "olt? >i toria kibe? :l még? -i történt? , az az átkozott# hogy semmit nem mondott el nekem4 – ;aroline) ból egymás után buktak elő a kérdések. ;sak a gondolat# hogy 2radford# az ő 2radford&a "ala) ki mást szeretett# t%lságosan is felka"aró "olt a számára. -ilford sendre intette. – !hogy az előbb mondtam# 2radford még nagyon fiatal "olt# >i to) ria 'edig mesterien tudta &átszani az ártatlan szüzet. 9gy átkozott boszorkány "olt# és minden) ki# aki ismerte# tudta ezt. 2rad be&elentette a szüleinek# hogy feleségül "eszi >i toriát# ifra "eszekedés lett belőle. 2rad báty&a legalább olyan ra"asz és al&as "olt# mint >i toria. !rra gondolt# milyen nagyszer( lenne megmutatni az ö siké&ének# hogy >i toria milyen ta'asztalt

lány "aló&ában. Dgyba "itte a nőt. -egrendezett &elenet "olt# 'ersze# és 2rad a megfelelő 'il) lanatban érkezett. – -iért nem mondta meg neki egyenesen# hogy a nő meg sal&a? -iért kellett ilyen kegyetlen) nek lennie? – ;aroline)t megdöbbentette a történet és a sz*"e fá&t az együttérzéstől. – 2olondot akart sinálni belőle. >i toriát &ól megfizették a sz*n&átékért. ;aroline# találkozott 2rad any&á"al# ugye? 2izonyára lágyult "alamelyest a hossz%# magányos é"ek alatt# de mindig is kemény# hideg természet( "olt# akár sak 2rad a'&a. .ét héttel 2radford megaláztatása után# az a'&a és a báty&a meghaltak egy balesetben. ! hintó&uk felborult. 0irtelen a her egnőnek nem maradt más salád&a# sak 2radford# de akkor már késő "olt. 2rad %gy bánik az any&á"al# mint egy idegennel# és az any&a ezért sak sa&át magát hibáztathat&a. – !zóta 2rad sakis# hogy is mond&am sakA hi"atásos hölgyek társaságában m%latta az időt. :s akkor találkozott egy kék szem( lánnyal a gyarmatokról# aki fenekestül felforgatta a "ilá) gát. – -ilford ;aroline)ra emelte a 'oharát és mosolygott. – :s mi történt >i toriá"al? – .i tud&a? !zóta bizonyára "égzett "ele a szifilisz. +em kell ennyire megi&edni# ;aroline. 2rad sohasem feküdt le "ele – mondta hun ut kun ogással -ilford. – :"ek óta senki nem hal) lott a nőről. – !zért mesélte el mindezt# hogy legyek türelmes a fér&emhez. – ;aroline megálla'*tása %&abb "igyort salt -ilford ar ára. – @n igazi &ó barát# -ilford. /ud&a# hogy szeretem őt. De nekem sem könny(. +em szám*t# mi történt – tette hozzá. – !mi "olt# elm%lt. 2radford most már hozzám tartozik# és én nem fo) gom feladni. – Feladni mit? – k*"án siskodott -ilford. – ! inizmusa elleni támadást. – 6óha&t"a állt fel. – .éső "an már# és ön bizonyára elfáradt# de ha nin s ellenére# &átszhatnánk egy)két 'artit. -ilford kö"ette ;aroline)t az előtérbe. >alóban fáradt "olt és egyáltalán nem "onzott a kár) tya# de arra gondolt# hogy a lány két hete egyedül "an itt és bizonyára nagyon magányosnak. ! ked"éért igazán átszen"edhet egy)két &átszmát. – -ire gondolt? – 8ókerre# természetesen. :n nem fogom elmondani senkinek# ha ön sem – tette hozzá. – -eg'róbáltam megtan*tani -ary -argaretnek# de nin s érzéke a kártyához. 0allotta maga mögött -ilford kun ogását# ezért még hozzáf(zte. – /ermészetesen# ha ez gon) dot okoz# akkor nem 'énzben &átszunk.

;aroline leült a kere"et előtt álló négyszögletes asztalka mögé# kártyát "ett elő és olyan 'rofi módon kezdett el ke"erni# mint akármelyik férfi. -ilford hangosan felne"etett# le"ette a kabát&át# felt(rte ingu&&ait és helyet foglalt a lánnyal szemben. – .ényelmetlenül érezném magam# ha elnyerném a 'énzét – &elentette ki remél"e# hogy a lány "itatkozni fog. – :n nem – "ágott "issza ;aroline. – .ülönben is 2radford 'énze# nem az enyém. :s miután el"esz*ti ma&d az első 'ár &átszmát# könnyen lehet# hogy meggondol&a magát. .éső é&szakáig &átszottak. >égül ;aroline ki&elentette# hogy t%l fáradt már a &átékhoz. -ilford salódottnak látszott. – !lkalmat kell adnia# hogy "isszanyer&em az el"esztett 'énzem – tilta) kozott. – 9gy órá"al ezelőtt is ezzel ér"elt – mondta ;aroline. 5ó é&szakát k*"ánt és felment a szobá&á) ba. -agánya mindig akkor fá&t a leg&obban# amikor lefeküdt. 5obban hiányzott neki 2radford# mint eddig bármikor. !z ősöreg ágybetét su'a somó "olt az összeragadt szénától# és minden egyes alkalommal megfá&dult a háta# amikor megfordult. 2radford m%lt&ára gondolt és egy kis szégyent érzett# hogy nem mutatott nagyobb türelmet és megértést fér&é"el szemben. :s amikor "égre sikerült elaludnia# a 'árnát szorosan magához ölelte azt ké'zel"e# hogy az nem más# mint a fér&e. ! futár# akit 2radfordhoz küldött másna' délelőtt tért "issza azzal a h*rrel# hogy 2radford her) egének sürgősen 7ondonba kellett utaznia előző na'. -ilford morgolódott a kényelmetlenség miatt# hogy indulhat barát&át be serkészni# aggódott# hogy ;aroline megmaka sol&a magát és meg"áltoztat&a a döntését. >égül b% s% sókot nyo) mott az ar ára és "isszaindult a "árosba. ;aroline is elkeseredett "olt. +yugtalanul kóborolt 2radford 8la e szobáiban és arra gondolt# hogyan fog "iselkedni# ha "égre %&ra együtt lesznek. >isszament a hálószobába# leült az ágy szélére és gondosan ki"álasztotta# melyik hálóinget "eszi fel# ha 2radford "égül el&ön hozzá. 6zeretett "olna itt# 2radford 8la e)ben tölteni egy é&) szakát# mert ked"elte a barátságos légkört# amit áraszott# de aztán az is eszébe &utott# hogy fér) &e "alósz*n(leg két 'er et sem tudna aludni a kényelmetlen matra okon. 9gyik gondolat kö) "ette a másikat# és ;aroline felne"etett# amikor elké'zelte# mit szólna 2radford a bizarr ötlet) hez. >idáman szaladt le a lé' sőn# hogy meg"alós*tsa ter"ét. 9gy utolsó# &ól irányzott döfés a férfi büszkeségének 'án él&ába. ;sak még egy "égső táma) dás. !ztán ma&d megnyugszik és megtanul&a elfogadni őt.

&izen'ar adik fejezet
2radford 'ánikba esett. !mikor a futár meghozta az üzenetet# hogy Franklin .endall megszökött a rááll*tott emberek elől# 2radford első reak ió&a az "olt# hogy ;aroline)hoz rohan. !mikor egy ki sit megnyugodott# el"etette az ötletet. /udta# hogy felesége biztonságban "an# hiszen öt fegy"eres őr "igyáz rá. !z is lehet# hogy őt magát is figyelik# és akkor egyenesen a küszöbhöz "ezeti az ellenséget. !zzal a szilár elhatározással indult 7ondonba# hogy megtalál&a emberét# ha fenekestül fel kell is ford*tania a "árost. -ár kétszer is meg'róbálta rázárni a sa'dát# de az a ra"asz róka mind a kétszer kib%&t a hurokból. +os# egyelőre "égzett a sa'dákkal. /udta# hogy a márki ö se a b(nös# és ha másként nem megy# 'árba&ra fog&a kényszer*teni. 6zeren sére előrelátóan meg*gértette ;aroline)nal# hogy egyetlen rokoná"al sem fog le"elez) ni. 2ár tudta# hogy a lány ezt komiszsága %&abb &elének "eszi# de nem za"artatta magát azzal# hogy magyarázkod&on. +em akarta# hogy bárki is tud&a# hol "an ;aroline# és sak -ilfordban b*zott meg. >olt egy kis lelkiismeret furdalása# hogy kizárta ;aroline)t az eseményekből# de azzal mente) gette magát# hogy minél ke"esebbet tud a lány# annál ke"esebbet fog aggódni. 2radford késő este érkezett meg 7ondonba. Btthona előtt "árta az egyik felbérelt nyomozó azzal a h*rrel# hogy Franklin %&ra felbukkant. 7eg%&abb szerető&énél b%&t el és "ele töltötte a hét"égét. 2radford kiadta a megfelelő utas*tásokat# ma&d bement a házba. Fel)alá &árkált a köny"tárban# amikor &elentették# hogy 2ra3ton gróf&a sürgősen beszélni k*"án "ele. 2ra3ton elgyötörtnek# fáradtnak látszott és azonnal a tárgyra tért. – <eméltem# hogy itt talál) lak. ;aroline nin s "eled# ugye? – +in s. – 2radford nem magyarázkodott. /öltött egy italt a'ósának# ma&d leült "ele szemben. – @ssze"esztetek? +em akarok belea"atkozni# de a márki magán k*"ül "an. Franklin állandó) an rosszindulat% meg&egyzésekkel bombázza# és -ilo fel "an háborod"a. 5ó ide&e nem látta ;aroline)t# h*rt sem ka'ott felőle és most elhanyagol"a érzi magát. /ermészetesen nem hiszi el azokat az ó ska hazugságokat# amikkel az ö se traktál&a# de nagyon aggódik# mert meg "an győződ"e róla# hogy ;aroline beteg és te 'edig eltitkolod az igazságot. -ilo mindig is ag) godalmaskodó természet( "olt. De ugye ;aroline egészséges# mint a makk?

6zemében rémület ült# és 2radford sietett megnyugtatni. – ?gen &ól "an. 2izonyos dolgokban nem egyezik a "éleményünk# de semmi olyan# ami miatt aggódnod kéne. -ilyen hazugságo) kat ter&eszt Franklin? – +em fogom elismételni – horkantott a gróf. – !z én drága kislányomat akar&a le&áratni. >a) lamiért nem ked"eli# de elké'zelni sem tudom# mi lehet az oka. 2radford nem szólt semmit. 2elül azonban forrt a méregtől# mi"el ő &ól tudta# miért szö"ögeti Franklin a rágalom háló&át. – <endben# fiam# ;aroline)nak "issza kell &önnie 7ondonba és meg kell látogatnia -ilot# mi) előtt betegre izgul&a magát. Cgye hamarosan "isszahozod? – 6a&nálom# hogy el kell keser*tselek# de ez egyelőre tel&esen lehetetlen. – /edd félre a büszkeséged# 2radford4 7egyél egy ki sit megértőbb. -ég az egész élet előtte) tek áll# hogy ki"eszeked&étek magatokat. .össetek fegy"erszünetet4 -ilo nem olyan bi"aly) erős# mint te. .e"és ide&e "an már sak hátra# és tizennégy é"et "árt# hogy ;aroline "issza&ö&) &ön hozzá. 7egalább annyira szereti őt# mint én. 1gy nézett ki# hogy a gróf ké'es megragadni 2radford# és addig rázni# am*g "alami értelmet nem "er belé. 2radford habozott egy hossz% 'er ig# aztán a'ósa sebzett tekintetét lát"a# dön) tésre &utott. – ;aroline)nak és nekem eltér a "éleményünk sok dologban# de nem ezért nin s itt "elem. 7assan# minden sza"át megrág"a beszámolt arról# hogy miért nin s "ele a felesége. 9lmondta# hogy "alaki lelökte ;aroline)t a ;laymere ház lé' ső&én# részletesen elmesélte a hintó Lbal) esetetM# idézte a fenyegető le"elet# amit a lány ka'ott# és "égül azzal fe&ezte be a rémtörténe) tet# hogy szerinte az egész mögött Franklin áll. – +eki "an a legtöbb haszna a dologból – magyarázta 2radford. – .ülönböző forrásokból %gy értesültem# hogy a márki %gy ter"ezi# hagy némi 'énzt ;aroline)ra. ! föld és a *m természe) tesen Franklinre száll# de 'énz nélkül nem tud&a fenntartani a megszokott életst*lusát. 7oretta egy egész "agyonnyi adósságot halmozott fel a szeren se&átékokból# és az egyetlen ok# amiért a kesely(k még nem sa'tak le rá# mert egy somó kötelez"ényt *rt alá# hogy "isszafizeti a 'énzt# mihelyt a márki meghal. – !mikor ;aroline "isszatért 7ondonba# a márki meg"áltoztatta a "égrendeletét# és miután az összes 'a'*rt alá*rta# elmondta Fraklinnek és 7orettának is. ! magyarázat alatt a gróf egyre &obban előregörnyedt a székén# s mire 2radford a "égére ért# ar át a két kezébe temette. – ! márkinak elege "olt az ö séből meg a szeretőiből# és mindent tud 7oretta adósságairól is. ! gróf megrázta a fe&ét és s*r"a fakadt.

2radford felka"arta a'ósa reak ió&a és sietett megnyugtatni. – +em olyan rossz a helyzet# mint amilyennek látszik. ;aroline biztos helyen "an# és Franklin egy lé'ést sem tehet anélkül# hogy ne tudnék róla. +in s elég bizony*tékom a b(nösségére# de arra gondoltam# hogy kih*) "om és leszámolok "ele. 2ra3ton to"ábbra is sak a fe&ét rázta. – +em. +em érted ezt az egészet. -iért nem mondta el nekem? >isszaküldhettem "olna# mielőtt el"etted. – 0ang&a el suklott a rémülettől. – 9lküld) hettem "olnaA – >issza? 2ostonba? – 2radfordnak nem kis erőfesz*tésébe került# hogy kö"esse az akadozó beszédet. 5eges félelem ereszkedett a sz*"ére és tal'ra rántotta a'ósát. – $yerünk# mondd el4 Cgye tudsz "alamit? !z isten szerelmére# mondd el# mire gyanakszol4 – <égi történet ez már# és "ártam# am*g az utolsó is meghal. ;sak azután hoztam őt "issza. Blyan régen történt# de %gy él az emlékezetemben# mintha sak tegna' lett "olna. ! feleségem és a baba meghalt# és én ;aroline)nal a "idéki házamba költöztem. >olt egy kis 'roblémám a radikális nézeteim miatt. 8erkins# az ellenzék egyik "ezető&e nem nézte &ó szemmel a te"é) kenységemet. 0atalmas birtokai "oltak Grországban. !kkor fogadták el a tör"ény&a"aslatot# amit támogattam# és ami lehető"é tette# hogy az *r katolikusok rendelkezzenek a sa&át föld&ük felett. /udtam# hogy 8erkins gy(löl engem# de azt nem is se&tettem# hogy milyen gonoszsá) gokra ké'es. ! "ilág szemében ő egy tiszteletre méltó állam'olgár "olt. ! gróf "isszaroskadt a székre és %&ra kezébe temette ar át. 2radford kényszer*tette magát# hogy türelmes marad&on. /öltött még egy italt a'ósának és a kezébe nyomta. ! gróf hatalmasat kortyolt# aztán folytatta. – 8erkins embereket küldött a nyomomba. @rökre el akart hallgattatni. ?gaz# hogy a föld&eit nem fenyegette "eszély# de ő ter&eszkedni akart# én meg egyre né'szer(bb lettem. !zt hitte# ki fogom módolni# hogyan szabad*tsam meg a föld&e) itől. ! sors különös fintora# hogy ekkorra már el"esztettem a har i ked"emet. ! "ilágom ösz) szeomlott a feleségem halálakor és semmi másra nem "ágytam# sak hogy békében élhessek a kislányommal. – ;aroline még sak négy é"es "olt# gyönyör( kislány# aki minden hun utságra ka'ható "olt. – 2ra3ton mély le"egőt "ett# és kiegyenesedett. – :&szaka &öttek. ;sak ketten "oltak. ;aroline a szobá&ában aludt# de a kiabálás felébresztette és le&ött az emeletről. !z egyik embernél 'isz) toly "olt# amit kiütöttem a kezéből. >alahogy ;aroline)hoz került és lelőtte a férfit# aki három na''al később meg is halt. 2radford hátradőlt a székében. 7átszott ra&ta# mennyire megdöbbenti a történet. – 2aleset "olt – folytatta a gróf. – +ekem akarta odahozni a fegy"ert. 6eg*teni akart. -eg) sz%rtak# és su'a "ér "olt minden. ;aroline felém futott# elbotlott és elsült a 'isztoly.

2radford lehunyta a szemét. – 1risten# hiszen még kisbaba "olt4 – -eg só"álta a fe&ét. – 6oha egy szó"al sem eml*tette. – +em emlékszik rá. 2radford szinte nem is figyelt rá. -eg'róbált maga elé ké'zelni ;aroline)t kislányként# és hogy hogyan hatott rá a szörny(ség. !'ósa sza"a lassan elhatoltak a tudatáig. <eszkető hangon szólalt meg. – !zt tudtam# hogy fi) atalkorában félt a fegy"erektől# de mi"el ezt gyengeségnek tartotta# addig dolgozott ra&ta# am*g le nem győzte. – ?gen – bólogatott 2ra3ton. – 0enry meg*rta. !z ö sém "olt az egyetlen a saládban# aki tud) ta az igazi okát. -ég a feleségének sem mondta el. – :s mi történt a támadókkal? !zt mondtad# az egyik meghalt három na''al később? – ?gen# haslö"ést ka'ott. Dugan "olt a ne"e. – ;salád? – +em "olt. 9gyedül élt. – :s a többiek? – 8erkins ta"aly halt meg. ! harmadikat - Donaldnak h*"ták. +eki sem "olt salád&a# sak 'ár hóna'ot töltött 7ondonban. 2eismerte# hogy 8erkins megfizette# de nem tan%skodott "olna ellene# ha fel&elentem. -intha ké'es lettem "olna rá4 !z én ki simet ilyen botrányba ke"erni? 6oha4 :s azt sem tudhattam# hogy 8erkins nem küldött)e másokat is. +em hittem neki# ez a helyzet. 9zért ;aroline)t elküldtem a két legmegb*zhatóbb barátommal# aztán 8erkins nyomá) ba eredtem. – 0ogyan? -it tettél? – 2radford erősen szor*totta székének karfá&át és kényszer*tette magát# hogy nyugodt marad&on. – Fogtam a 'isztolyom és elmentem hozzá. +eki is "olt két fia. !mikor egyedül "olt otthon# beáll*tottam hozzá és elmondtam# hogy béreltem fel embereket# akik megölik őt is meg a fiait is# ha nekem "agy a lányomnak "alami ba&a történik. :rtett a szóból# és tudta# hogy nem "i ) elek. 2radford bi entett# és 2ra3ton folytatta. – !rra gondoltam# hogy "ége a fenyegetettségnek# de nem akartam ko káztatni. 6enki másom nem maradt# sak ;aroline4 !bbahagytam a 'oliti) zálást# és megfogadtam# hogy addig nem hozom haza a kislányt# am*g mind meg nem haltak. 2radford "iselkedése hirtelen meg"áltozott# élénk és határozott lett. Felesége biztonsága a leg) fontosabb# minden egyebet félre kell tenni. 6zánalomra most nin s idő. – <endben. 6zó"al 8erkins és az emberek# akiket felbérelt# halottak. -i marad számunkra? – 9lgondolkoz"a dörzsölte állát és a kandalló tüzébe meredt.

!z egyetlen hang# ami megtörte a sendet# az óra ketyegése "olt és a két férfi néma sendben 'róbálta összerakni a kirakós &áték részleteit. – 2iztos "agy benne# hogy senki más nem tud&a# mi történt? 8erkins nem mondhatta el "alaki) nek? 2ra3ton megrázta a fe&ét. – +em merte "olna. :s én sem mondtam el senkinek a bátyámon k*) "ül. 2radford felállt és &árkálni kezdett a szobában. – -it fogsz most tenni? – kérdezte a gróf kezeit tördel"e# és ahogy ott ült# 2radford arra gon) dolt# hogy ugyanolyan öregnek és törődöttnek néz ki# mint a márki. -ég nem tudom biztosan. De *gy már a le"él is értelmet ka'ott. !ki *rta# azt *gérte# hogy bossz%t áll# de annyi obsz én dolgot *rt még# hogy a lényeg elkerülte a figyelmem. – 5a& istenem4 -ég mindig nin s biztonságban4 -égA 2radford szokatlan ud"ariatlansággal szak*totta félbe. – 6emmi sem fog történni "ele. ! fené) be# most &ö"ök rá# hogy milyen sokat &elent nekem4 +em engedem# hogy bárki is ártson neki4 :nA – ?gen? – kérdezte a gróf# amikor 2radford elhallgatott. – 6zeretem őt – mondta ki hatalmas sóha&&al. – +em fogom most el"eszteni – tette még hozzá# és ez %gy hangzott# mint egy eskü. – +ézd# 'róbál& meg nem aggódni. -ondd azt a márkinak# hogy ;aroline megfázott# "agy akármit. $yőzd meg# hogy már felkelt és nemsokára *r neki. 9z ma&d megnyugtat&a addig# am*g ki nem dolgozom a ter"emet. 2ra3ton %gy érezte# hogy a teher# amit időtlen idők óta i'el# lekerült a "álláról. 9gyetértően bólintott és az a&tóhoz ment. – +e mondd el ;aroline)nak# amit az imént meséltem. 6emmi szükség rá# hogy ő is tud&a. >égül is# ártatlan áldozat "olt ebben az ügyben. 2radford bólintott. – 9gyelőre hallgatok. De ha t%l leszünk ra&ta# akkor el kell mondanom neki. .ik*sérte a'ósát a be&árati a&tóhoz. – ;aroline azért nem beszélt neked a fenyegetésről# mert nem akart nyugtalan*tani. :n sem osztottam meg "ele a gondolataimat ugyanezért# hogy ne aggód&on. !nnyira odafigyeltünk arra# hogy megó"&uk egymást# hogy közben el"esztettük a fonalat. -indig azon erősködött# hogy "akon b*zzam benne. – -eg só"álta a fe&ét. – >ak bi) zalom. 8ontosan ezekkel a sza"akkal kérte. – -it? – 2ra3ton za"artnak látszott. – +ekem adta a szerelmét és a bizalmát. – 2radford hang&a kimért "olt# de sak *gy tudta eltit) kolni belső remegését. – /udtad# hogy néha 5erednek h*"? !'ósa a fe&ét rázta. 7áthatóan megza"arta a beszélgetés ilyen irányba fordulása.

2radford köhintett és az a&tógomb után ny%lt. – +ézd# meg*gérem# hogy tá&ékoztatlak. -ost men& és 'ihen& egy ke"eset. ! gróf már fél%ton &árt lefelé a lé' sőn# amikor 2radford kérdése megáll*totta. – -ikor történt 'ontosan a dolog? – -elyik? – !mikor azok a férfiak megtámadtak. – -a&dnem tizenöt é""el ezelőtt. – +em# %gy értem 'ontosan. ! dátumot. 0óna'# na'# emlékszel rá? – Február. NOPP)ban# a február QR.)i é&szakán. Fontos ez? 2radford gondosan ügyelt rá# hogy ar án ne tükröződ&ön semmilyen érzelem. – 7ehetséges. -a&d szólok# ha "an "alami – *gérte# és nem szólt a gyan%&áról. De alighogy be sukódott az a&tó# ar kife&ezése meg"áltozott# tisztán látszott ra&ta az aggoda) lom. !zon imádkozott# bár sak té"edne. 0a gyan%&a igaz# akkor nin s sok ide&e. ;sak hat na'&a "an# hogy megtalál&a a gazembert4 -ár sak hat na' február QR)ig. <eszketett a keze# miközben össze*rta# mit kell elintéznie. .éső é&&el "olt# mire "égre ágyba került. 0olna'# miután beind*totta az ak iót# "isszatér a feleségéhez. 9z némileg megnyugtat) ta# és azon ka'ta magát# hogy azt ter"ezgeti# be"all&a szerelmét az asszonynak# és bo sánatáért esedezik. +em sak 2radford her egeként# hanem 5ered -ar us 2entonként fog hozzá menni. :rezte a sz*"e mélyén# hogy a lány szereti. !kkor mellette maradna# ha holna' hirtelen elt(n) ne a rang&a# a hatalma és a "agyona. 2radford hatalmas elégedettséget és lelki nyugalmat érzett# ahogy arra gondolt# holna' %&ra kar&aiban tarthat&a ;aroline)t. 9lábrándozott arról# hányféle módon fog szerelmeskedni asszo) nyá"al# és mosollyal az ar án merült álomba.

-ilford akkor érkezett meg 2radfordhoz# amikor barát&a é''en indulni készült. 2radford gyorsan elmagyarázta# hogy szerinte bárki legyen is ;aroline ellensége# hat na'on belül %&ra támadni fog# de az indokait nem mondta el. 1gy érezte# hogy feleségének kell előbb megtudnia# és neki kell eldöntenie# hogy elmond&a)e -ilfordnak "agy másnak# hogy mi tör) tént annyi é""el ezelőtt. – @rülnék# ha "elem tudnál &önni 2radford 8la e)be. 9lkel minden seg*tség. -inél több meg) b*zható ember "an ;aroline körül# annál &obb.

?stenem# még mindig sa&og a hátsóm a tegna'i lo"aglástól# de tudod# mégis "eled megyek. !zonk*"ül# hogy seg*teni akarok neki# az is hallani szeretném# hogy melyikőtök kér előbb bo) sánatot. – 7át"a barát&a ar kife&ezését# elne"ette magát. – -iből gondolod# hogy bo sánatot fogok kérni? – "igyorodott el 2radford is. – !bból# barátom# hogy sökönyös "agy ugyan# mint egy szamár# de nem ostoba. -ilford megle'etésére 2radford bólintott. – /ényleg bo sánatot kérsz? – kérdezte. – ! térdeimen# ha kell – &elentette ki 2radford. !ztán ő ne"ette el magát -ilford ar kife&ezé) sén. – -i a ba&? !rra gondoltam# hogy bizonyára elfáradtál már a köz"et*tőszere'ben – "ere) gette meg barát&a hátát. – 9zért mentél el ;aroline)hoz# nem igaz? 0ogy &obb belátásra b*rd. -ilford szégyenlősen lesütötte a szemét. – 2eismerem. De azért# 2rad# ne "idd t%lzásba a dol) got. 0a egyszer térdre ereszkedsz ;aroline előtt# akkor egész életedre ott maradhatsz. .ülön) ben ő is kész hazamenni. ! &ó ég tud&a miért# de szeretem# mégisA – :n is – szak*totta félbe 2radford. – -i soda? – :n is szeretem – magyarázta. – +e nekem mondd# öregem# hanem neki. 2radford a fe&ét rázta. – -eg is mondom neki# barátom# ha "égre elindulunk. !lig beszélgettek egymással az %ton. ! rö"idebb utat "álasztották# *gy ma&dnem egy órá"al hamarabb értek 2radford 0illsbe. !hogy közeledtek# 2radford egyre hangulata egyre &obb lett. 2esétált a szalonba. 0endersonért kiáltott# hogy kiad&a neki az utas*tásokat# aztán töltött ma) gának egy 'ohár brandyt. -iután nagyot kortyolt a 'ohárból# megfordult# hogy leül&ön né) hány 'er re. .ed"en bőrkarosszéke hiányzott a szobából. 0omlokrán ol"a ült le egy támlás székre. -ég egyet kortyolt# ma&d arra a helyre fordult# ahol egy háromláb% asztalkának kellett "olna állnia# hogy letegye a 'oharat. De az asztal is elt(nt# és 2radford sak akkor "ette észre# amikor ma&dnem ele&tette a 'oharat. 2osszankodott az a'ró kellemetlenség miatt# és akkor -ilford lé'ett be. – 2rad# &ártál már a köny"társzobádban? – érdeklődött k*"án sian. 2radford a fe&ét rázta. ;sak a feleségére tudott gondolni és arra# hogyan mond&a el neki# mi) lyen kötözni"aló bolond "olt# anélkül# hogy bolondot sinálna magából. ?degessége fokozó) dott# mert rá&ött# arra készül# hogy lemeztelen*tse a sz*"ét és a lelkét az asszony előtt# akit sze) ret. !z a ba&# ült ott magában elemezget"e a helyzetet# hogy nin s sok ta'asztalata ilyen téren.

-ilford egy 'illanatra sem hagyta békén# és erősködött# hogy men&en "ele a köny"tárba# köz) ben nagyokat hara'ott a kezében tartott kenyérből. – 2iztos "agyok benne# hogy neked akart üzenni "alamit# de én nem tudom megfe&teni a &elentését. 2radford "égül beadta a derekát és kö"ette -ilfordot. – -i az ördög történt itt? 0enderson? – 2radford kiáltására sak a "isszhang "álaszolt. 7assan sétált be a szentélybe# és döbbenten nézett körül. ! szobát tel&esen ki'akolták. !z *ró) asztal# a székek# köny"ek és 'a'*rok# de még a függönyök is elt(ntek. 2radford barát&ához fordult és za"artan só"álta a fe&ét. – 0enderson "alósz*n(leg elb%&t "alahol – &egyezte meg -ilford. – -i folyik itt? 2radford# még mindig za"artan# "állat "ont. – -a&d később megfe&tem ezt a re&télyt. -ost semmi mást nem akarok# mint átötözni és folytatni az utat 2radford 8la e)be. – 9lindult a lé') sőn felfelé# kettesé"el "é"e a lé' sőfokokat. – 0a át akarsz öltözni# "endégem "agy egy ing) re – szólt "issza a "álla fölött. 2radford megállt# amikor ;aroline hálószobá&a elé ért. @sztönösen benyitott és gyorsan kör) be'illantott. -inden 'ontosan ott "olt# ahol lennie kellett. 2e sukta az a&tót és folytatta %t&át a sa&át szobá&a felé. De alighogy benyitott# rögtön elkezdett ne"etni. ! szobát ugyan%gy leko'a) sz*tották# mint a köny"tárat. 0enderson &elent meg a lé' sőfel&árón# -ilforddal az oldalán. – 6a&nos# nem tud átöltözni# kegyelmes uram – &elentette be méltóságtel&es hangon. !r a "ö) rös "olt# mintha sokáig kint álldogált "olna a hidegben. – :s mindez miért# 0enderson? – kérdezte 2radford. !nnyira ne"etett# hogy a könnyei is ki) sordultak. – ! her egné azt kérte# hogy uraságod minden holmi&át "igyük 2radford 8la e)be. !zt hittem# ez az ön utas*tására történt. – /ermészetesen# én 'aran soltam – bólintott 2radford. !ztán elké'edtnek t(nő barát&ához fordult. – ;sak az én holmimat "itette el# -ilford. 9z "alóban üzenet# és nem is t%l bonyolult. – +a# és mi az üzenet lényege? – kérdezte -ilford kun og"a -aga sem tudta# mit ne"et# de 2radford ne"etése ragadós "olt. 2arát&a szemrehányóan nézett rá értetlensége miatt. – -inden holmimat 2radford 8la e)be "i) tette. -ég egy gyengeelmé&( is kitalálná. !zt akarta megmutatni# hogy ho"á tartozom. – +e) "et"e hátba "ágta lass% felfogás% barát&át és elindult lefelé a lé' sőn. – 0ogy a sudába tudták le"inni az ágyamat a lé' sőn# 0enderson? 7efogadom# hogy legalább négy ember kellett hoz) zá.

0enderson rendk*"ül megkönnyebbült# hogy gazdá&a humorosan fog&a fel a dolgot. – >aló&á) ban öt# uram – ismerte be. !ztán megköszörülte a torkát és hozzátette. – 9ngem is meg'róbál) tak befogni# kegyelmes uram. !lig merem be"allani# hogy az éléskamrában kellett elre&tőz) nöm előlük# és addig elő se mertem &önni# am*g el nem mentek. – ! re&tőzködés nem seg*t# 0enderson – mondta 2radford# amikor "égre sikerült %rrá lenni ne"etésén. – 9lőbb "agy utóbb megka'arint magának. 0a egyszer azt "ette a fe&ébe# hogy 2radford 8la e)ben akar&a látni# akkor leg&obb# ha belenyugszik. – :s ha szabad megérdeklődnöm# ön hol lesz? – kérdezte 0enderson. – ! feleségemmel – "igyorgott szélesen 2radford. -ilford és 2radford %&ra lóra ült# de ez%ttal nem "olt lehetőségük az %t lerö"id*tésre a hegyek között. Ggy ma&dnem "a soraidő "olt# mire belo"agoltak a zordkinézet( erődbe. ;sakhogy be) lül az é'ület egyáltalán nem emlékeztetett egy erődre. 2radford megkö"ülten állt az elő sarnokban. – Fogta a szörnyeteget# és szé'séget "arázsolt belőle. – 6a&át magáról beszél "agy az otthonunkról? – ! kérdés felülről &ött# és 2radford a lé' sőre ford*totta a tekintetét. Felesége ott állt a lé' ső tete&én# a "álaszra "ár"a. 2radford mellkasa el) szorult és egy szót sem tudott kinyögni. ;aroline legsz*"esebben lerohant "olna# hogy fér&e kar&aiba "esse magát. De "árt. >árta# hogy fér&e dühöng"e "agy örömmel fogad&a tettét. 2radford azonban sak bámult rá# és minél hosz) szabbra ny%lt a send# ;aroline annál kényelmetlenebbül érezte magát. !z imént öltözött át egy hal"ánysárga ruhába# amelytől betegesen sá'adtnak látszott. 2ár sak inkább a kéket "á) lasztotta "olna# korholta magát. ?stenem# ha tudta "olna# hogy &ön4 -ég a ha&át sem fésülte meg rendesen# és tudta# hogy meglehetősen ziláltan néz ki. – 5ó sok időbe került# am*g idetalált – szólalt meg "égül# félreté"e a 'roblémát. 0a ziláltan néz ki# az egyedül a férfi hibá&a# nem az ö"é. 7assan lesétált a lé' sőn és megállt fér&e előtt. ! férfi ar kife&ezése komoly és elszánt "olt# de szemében gyengédség ült. 9z megza"arta a lányt# "égül arra a kö"etkeztetésre &utott# hogy "a) lósz*n(leg nem állt meg a kastélynál idefelé. .ülönben# most biztos ü"öltözne "ele. ;aroline bá&osan 'ukedlizett és rámosolygott 2radfordra. – ?sten hozta itthon# uram. +em merte megérinteni. /udta# ha egyszer átöleli# elfele&ti a szé'en kigondolt beszédet. -ár) 'edig elszánta magát# hogy előbb elintézi# amit elter"ezett. +em "ette le tekintetét a fér&éről# %gy üd"özölte -ilfordot. – :s elhozta a 'énzt# ami"el tarto) zik?

2radford hallotta ugyan a kérdést# de nemigen értette. ;sak a lány közelségére tudott kon ent) rálni. -ilyen gyönyör(4 :s# gondolta magában mosolyog"a# mintha ideges lenne. 6zerette "olna tudni# hogy mi megy "égbe abban a sodálatosan teker"ényes agyában. +em kellett sokáig "árnia# hogy "álaszt ka'&on a kérdésére. – 9gyenesen 7ondonból &ön# uram? -eg sem állt 2radford 0illsben? – ;aroline egyenesen kabát&a egyik gomb&ához intéz) te kérdését. – De megálltunk. – -egálltak? :s nem dühös rám? – !lighogy megkérdezte# maga is rá&ött# hogy milyen osto) baságot kérdezett. +yil"án"aló# hogy nem dühös rá# hiszen mosolyog. !kkor "alósz*n(leg nem elég sokáig maradt ott# "onta le a kö"etkeztetést# *gy nem "ette észre# hogy mit is tett. +o# de hamarosan kitalál&a# gondolta ;aroline ideges ne"etéssel. :s az sak ola& lesz a t(zre. 7eg&obb lesz# ha most elmond&a azt a beszédet# mielőtt 2radford felmegy az emeletre# döntöt) te el. – !zt hiszem# beszélnünk kell# uram. – .öszön& el -ilfordtól# drágám. – 0ogyan? 0iszen sak az imént érkezett. 2iztos# hogy máris tá"ozik? – +em -ilford megy el# szerelmem. – +em? ! szóban forgó "endég gyorsan felfogta 2radford sza"ainak értelmét. ! kisasztalra dobta a kabát&át és egy "idám dallamot fütyörész"e to"aballagott# "a sora után szimatol"a. – 9l&ött a lefek"és ide&e# ;aroline. – De nem "agyok fáradt. – !z nagyszer(. – -ég "ilágos "an# uram. +em fogok tudni elaludni. – <emélem is. ;aroline el"örösödött# amikor 2radford kar&aiba "ette és fel"itte a lé' sőn. >égre rá&ött# hogy mi is a férfi szándéka. – 9zt nem tehet&ük – tiltakozott. – -ilford tudni fog&a4 2radford felért a lé' sőn. – ! te szobádba men&ünk# édesem# "agy az enyémbe? – ! miénkbe – adta fel ;aroline a "itát# és rámutatott a &obb oldali a&tóra# de amikor fér&e ki akarta nyitni# gyorsan megfogta a kezét# mert eszébe &utott a b%tor. – >an "alami# amit szeret) nék mondani a szobáról. De a férfi nem is figyelt rá# sak kinyitotta az a&tót. ! b%torai természetesen ott "oltak# ahogy "árta is és nem kis erőfesz*tésébe került# hogy semleges ar ot "ág&on# miközben besétált a szobába.

;aroline szorong"a "árta# hogy mit mond# de %gy t(nt# fér&ét tökéletesen kielég*ti# hogy őt a kar&aiban tarthassa és nem szólt egy szót sem. 2radford észre"ette az üres kádat a szoba sarkában és erről eszébe &utott# hogy még "astagon le'i az %t 'ora. >onakod"a engedte el a lányt# sietős 'uszit nyom"a a fe&e b%b&ára. /udta# ha ked"ére meg sókol&a# akkor semmi sem lesz a fürdőből. – ;sak szé' sor&ában# ked"esem – suttogta halk sóha&&al. -egfordult# kinyitotta az a&tót és "*zért kiáltott elég hangosan ahhoz# hogy mindegyik őr meghall&a. – 2radford# megkérhetnélek# hogy "égre figyel& rám? – ;aroline az ágyhoz sétált és leült a szélére. – +em "eszel észre semmit? – :n mindent észre"eszek# drágám. ! ha&ad kó os és rendetlen# ráadásul %gy nézel ki ebben a ronda ruhában# mintha tegna' meghaltál "olna. -ihelyt elkészül a fürdő# azonnal "edd le. !z asszony nem sértődött meg# mi"el kénytelen "olt elismerni# hogy igaza "an. 2radford rá) mosolygott# és ez a mosoly átmeleg*tette. -ég mindig akar&a őt. – -ég soha nem ta'asztal) tam# hogy milyen remek humora "an – "allotta be suttog"a. – !zt hittem# dühös lesz rám a b%torok miatt# de még sak észre sem "ette. ! dolgozószobá&a a földszinten "an# ha esetleg szüksége lenne rá. – :szre"ettem – kun ogott a férfi. – 6zerintem egész !ngliában nin s még egy ekkora ágy. – 2radford# kérem# sak egy 'er ig legyen komoly. >an "alami# amit meg kell beszélnünk. :s ha *gy "igyorog rám# akkor ideges leszek. .o'ogás szak*totta félbe. 2radford a&tót nyitott. !z őrök álltak kint néhány "ödör "*zzel. 2e) engedte őket. ! t(zhely elé "onszolta a kádat és felsz*totta a tüzet# am*g a kádat megtöltötték "*zzel. ! m("elet egy egész örökké"alóságnak tetszett ;aroline számára. -inél előbb szerette "olna elmondani a beszé'ét. 2radford igazán ké&só"árnak bizonyult. !ztán hirtelen minden a helyé) re került. -ilford4 2iztos elmondta neki# hogy "ele akart hazamenni. 9zért hát ilyen fölényes a "iselkedése. – -it mondott neked -ilford? !mikor meglátogatott engem# akkorA +em tudta befe&ezni a mondatot. 2radford "etkőzni kezdett# és ezzel za"arba hozta. !z ing&ét áth%zta a fe&e felett és ledobta a 'adlóra# aztán odasétált az é&&eliszekrényhez. ;aroline szinte hi'notizál"a figyelte# ahogy fér&e megmossa ar át és kezét a 'or elántálban le"ő "*zben. – -egmosakszik# mielőtt fürdene? – kérdezte sodálkoz"a. – 9z egy kissé t%l 'edáns# nemde? 2radford sak mosolygott. 7eült az ágyra felesége mellé. – /érdre# asszony4 – mondta "onta) tott hangon.

;aroline megle'ődött a 'aran son. – !zt akarod# hogy letérdel&ek? – 0áta megmere"edett. – Figyel&# 2radford# én nem tudom# mit mondott neked -ilford# deA – 6eg*ts leh%zni a sizmámat# drágám. – , – ;aroline za"arba &ött. +em térdelt le# hanem lábai közé fogta a férfi sizmás lábát. -i) kor befe&ezte# s*'őre tett kézzel megfordult. – -eghallgatnál "égre? – -a&d a fürdőnk után. – ! mi fürdőnk? 2radford ne"et"e bólintott# amikor látta# hogy az asszony el'irul. 7assan "etkőztetni kezdte. ;aroline észre"ette# hogy a férfi keze reszket. 9l sodálkozott az érzelmeknek ilyen megnyil) "ánulásán# mert ar án egyáltalán nem látszódott# hogy mire gondol. Felemelte# küzd"e a "ággyal# amit a lány finom 'uhasága okozott és bemászott a kádba# ölébe "on"a ;aroline)t. – 1gy 'irulsz# mint egy sz(zleány – bámult rá szemtelenül. – Fürdess meg4 – 'aran solta. Bdaadott neki egy darab sza''ant# és ;aroline mosni kezdte a mellkasát. 9gyikük sem szólt az elkö"etkező néhány 'er ben. ;aroline kezéből ki s%szott a sza''an# amikor elkezdte leöbl*teni a sza''anhabot. -ár semmire nem tudott gondolni# hallotta magát# ahogy rekedten suttog"a kéri a férfit# hogy áll&on fel# mert szeretné megmosni a lábát is. – +em hiszem# hogy fel tudnék állni – mormolta. Felesége mere"en bámulta a mellkasát. 2radford az álla alá ny%lt# és kényszer*tette# hogy ránézzen. – /e teszed ezt "elem# ugye tu) dod? – -it? – suttogta szégyenlősen ;aroline. – !nnyira k*"ánlak# hogy tel&esen elgyengülök. 9z alkalommal szerettem "olna lass*tani# kiél) "ezni a "ágyakozás minden 'illanatát# *zlelgetni a gyönyörA – 0a nem sókolsz meg gyorsan# azt hiszem# meghalok. – Felny%lt és a férfi nyakát átkarol"a magához h%zta a fe&ét. 2radford é"őd"e &átékos 'uszit nyomott a szá&ára# de a lány már türelmetlen "olt. -ohón a férfi a&kaira "etette magát. 9rre ő is abbahagyta az é"ődést. +yel"e mohón birtokba "ette a lány szá&át# "adul# kö"etelőz"e nyomult be a h*"ogató# lágy melegségbe. ;aroline minden "á) gyát belead"a# forrón "issza sókolt. +yel"ük egymásba gabalyodott. 2radford megford*totta# és lo"agló ülésben a s*'ő&ére ültette. 8uha mellei sáb*tóan izgatták mellkasát# és ké'telen "olt elszakadni tőle. ;sak sókolta és simogatta megállás nélkül. ;aroline szorosan átölelte a nyakát# szinte elkáb*totta a kette&ük között fellángoló szen"edély. 6zeretett "olna beleol"adni a férfiba# ahogy a nyers# forró "ágy tel&esen hatalmába ker*tette.

6zerelmes# érzéki# siklandós sza"akat suttogott a fülébe# de a szen"edély annyira magá"al ra) gadta# hogy semmi másra nem tudott kon entrálni# sak a belse&ében ter&edő# mindent fel) emésztő t(zre. ! férfi keze a hátát simogatta# égető "ágyat ger&eszt"e# aztán megérintette ott és ő szinte önk*) "ületben a ne"ét kiáltotta kö"etelőzőn. 2radford beléhatolt# %&ra meg %&ra# ;aroline odaadóan nekifeszült és befogadta# m*g "égül együtt &utottak a s% sra. 6óha&t"a# a féktelen szerelmeskedéstől tel&esen kimerül"e roskadt a férfi mellkasára. 2radford sz*"e olyan he"esen dobogott# mintha ki akarna ugrani a helyéről# és ;aroline meg"árta# am*g lassul az ütem# és sak azután mozdult meg. – 9l is fele&tettem# hogy a kádban "agyunk – ne"etgélt a lány. Felsóha&tott# fe&ét fér&e "állára ha&totta. – 6zeretlek# 2radford. – 9zt sz*"esen hallom %&ra meg %&ra. ;aroline bólintott# többre nem "olt ere&e. !ztán hirtelen s*r"a fakadt. 2radford magához ölel) te# gyengéden simogatta a "állát. !mikor egy ki sit megnyugodott és %gy gondolta# hogy már ké'es rá figyelni# felemelte a lány fe&ét. – ;aroline# figyel& rám. – +em – szak*totta félbe ;aroline. – 9lőbb te figyel& rám. -egértem# hogy még nem tudsz en) gem szeretni. /%l türelmetlen# t%l kö"etelőző "oltam – folytatta# %&ra s*r"a fakad"a. – 9gysze) r(en nem hagytál időt magadnak# hogy tisztességes nőket is megismer&# én 'edig olyan kö"e) telményeket támasztottam# amelyekkel "alósz*n(leg még nem találkoztál. 9lhatároztam# hogy nem har olok to"ább és elfogadlak olyannak# amilyen "agy. 0a azt hitte# hogy he"es beszéde megnyugtat&a fér&ét# nagyot té"edett. 2radford a homlokát rán olta. – 9z rendk*"ül nemes gesztus öntől# asszonyom. 9z azt &elenti# hogy felad&a? ;aroline fel'illantott és látta a férfi szemén# hogy remekül szórakozik. – 0ogyan? , nem# sak elfogadom a meg"áltoztathatatlant. – :s mégis# mennyi ideig ter"ezi# hogy türelmes lesz hozzám# drágám? – mosolygott 2rad) ford. – @sszeza"ar# uram. !zt hittem# megind*t&a a döntésem# és e helyett azt látom# hogy szórako) zik ra&tam. -égis mire "él&em ezt? – kérdezte inkább magától# mint fér&étől. Felállt és fér&e hasát használ"a lé' sőnek# kimászott a kádból. 9légedetten hallotta# ahogy az tiltakoz"a felhördül. – -egérdemelte# mert olyan öntelt – &elentette ki ;aroline. – -ilford elmondta önnek# hogy haza akartam menni# ugye? 9zért olyan boldog# nem igaz? – ;aroline egyre elkeseredettebb lett.

– 2oldog "agyok# mert az imént szerelmeskedtem az én odaadó és engedelmes felségemmel – felelte 2radford "igyorog"a. – +in s egyetlen egy 'or ikám sem# amely engedelmes lenne – ellenkezett ;aroline. 7etérdelt a kád mellé# kihalászta a sza''ant# és dörzsölni kezdte fér&ét. – 0a sak a sza"át nem ad&a# ter) mészetesen. !kkor# azt hiszem# nyugodtan elmondhatom# hogy engedelmesen megtartom. – Felsóha&tott. – Cgye most azt hiszi# hogy győzött? 2radford meg mert "olna esküdni rá# hogy a lány nin s tudatában annak# amit sinál. 6zem) mel láthatóan %gy nőtt az idegessége# mint a sza''anhab a férfi &obb lábán# és 2radford %&ra ne"etni kezdett. – !zt hiszem# sikerült leny%znod a bőrömet is. +e nézz rám ilyen döbbenten# édesem. 2efe) &ezted a bo sánatkérést# "agy "an még "alami? – kérdezte lustán. – :n nem kértem bo sánatot# és nem "agyok ha&landó erről "itatkozni. – !kkor azt hiszem# most én &ö"ök – &elentette ki 2radford. – 6a&nálom# ;aroline. /udom# hogy nem "olt könny( engem szeretni# és rengeteg fá&dalmat okoztam. !z egyetlen mentsé) gem# hogy annyira szeretlek# ezért %gy "iselkedtem# mint egy bolond. :nA ;aroline ele&tette a sza''ant és döbbenten kiegyenesedett# mialatt a férfi beszélt. – +e meré) szel& ugratni# 2radford4 – 6zeméből %&ra ömleni kezdtek a könnyek# de türelmetlenül letörölte őket a keze fe&é"el. – ?gazat mondasz? ?gazán szeretsz? 2radford ki'attant a kádból és átölelte# mielőtt akár mo anni tudott "olna. – ?stenem# ezt én tettem "eled? – 0ang&a tele "olt fá&dalommal. – 6zeretlek# ;aroline# azt hiszem# mindig is szerettelek. :s amikor "égre ki is tudom mondani# te s*rsz? 6oha nem hazudtam neked. 6oha4 – mondta "adul gyötrőd"e. ;aroline a mellkasának dől"e zokogott# 2radford sak tehetetlenül állt. ! "*z sö'ögött róla és elárasztotta a 'adlót# felesége könnyei 'edig őt árasztották el. – 9zt már nem "onhatod "issza4 0ang&a elfulladt# és a férfinak meg kellett kérnie# hogy ismétel&e meg# amit mondott. ;aroline előbb szi'ogott# aztán suklott# "égül sikerült %&ra kimondania. – !zt mondtam# hogy ezt már nem "onhatod "issza. 2radford ne"etni kezdett# és biztosan ez "olt az oka# hogy a szeme is könnybe lábadt. .ar&ába ka'ta reszkető feleségét és az ágyhoz "itte. ! takarók alatt magához ölelte és hosszan# forrón meg sókolta# aztán %&ra meg %&ra elmondta neki# hogy mennyire szereti egészen addig# am*g biztosra nem "ette# hogy a lány elhitte. – >árom# hogy a többit is elmondd – figyelmeztette ;aroline. C&&ai"al a férfi mellkasán do) bolt és egy tel&es 'er is eltelt# mire rá&ött# hogy 2radford nem akar&a folytatni. !kkor ne"etni

kezdett. – ?stenem# te aztán maka s ember "agy4 -ég szé'# hogy szeretsz. 9zt már régen tu) dom – hazudta 'imaszul. – -ost ismerd be# minden körülmények között megb*zol bennem. – /alán "ázold a lehetőségeket# mielőtt elkötelezem magam – ne"etett rá. 7eha&totta a fe&ét és mélyen besz*"ta a lány különleges illatát. – <ózsa illatod "an –suttogta. – +eked is – "ágott "issza ;aroline. – Cgyanis az én sza''anomat használtuk# és az illatos*) tott. 2radford maga elé morgott. – 7egalább egyszer nem olyan szagod "an# mint a lo"adnak – kun ogott elégedetten ;aroline. – /udod 2radford# a lo"ad ne"e igazi kul s "olt hozzád# erre sak most &öttem rá. – -iről beszélsz? – nézett rá za"artan a férfi. – <elian e. 2izalom. 9z "olt a kul s# hogy mit is tartasz igazi értéknek# hogy mi hiányzik leg) inkább az életedből. – 2*zom benned# ;aroline – ismerte el 2radford. – De ami a féltékenységet illeti# semmit nem *gérhetek. /ermészetesen meg'róbálom legyőzni – esküdözött. 1&ra elmondta neki# hogy sze) reti# különös felszabadulás és él"ezetet lel"e benne# amit korábban soha nem gondolt "olna. .ésőbb megint szeretkezett "ele# ez%ttal lassan# gondosan kiszám*t"a minden mozdulatát# 'ontosan tud"a# ho"á ny%l&on# hogyan gy%&tsa fel és &uttassa el a s% sra. Blyan szen"edéllyel szerette# hogy ;aroline %&ra szi'ogni kezdett. – 6zeretlek# ;aroline – szor*totta magához. – 9zt sz*"esen hallom %&ra meg %&ra. 9ltartott egy)két másod'er ig# am*g 2radford rá&ött# hogy ;aroline ugyanazokat a sza"akat használta# amelyeket ő nem sokkal azelőtt. 9lmosolyodott# értékel"e a lány humorát. – 2radford# mióta tudod? -ikor &öttél rá# hogy szeretsz? – 0át nem "illám sa'ásként has*tott belém – mondta a férfi. ;aroline a hátára feküdt# ő 'edig felkönyökölt# hogy lássa a lány ar át. 9l"igyorodott a salódott ar kife&ezés láttán# aztán előreha&olt# hogy le sókol&a a gondterhelt rán okat a homlokáról# mielőtt folytatná. – Blyan "oltál# mint a tüske a bőr alatt. -indig 'isz) kál. ;aroline ne"etett. – -ilyen romantikus4 – ;sak annyira# amennyire te. 0a &ól emlékszem# hasfá&áshoz hasonl*tottad az irántam érzett szerelmedet. – !kkor nagyon ingerült "oltam – "allotta be ;aroline. – <ögtön "onzódtam hozzád# ahogy megismertelek. !zt akartam# hogy a szeretőm légy és a fenébe a kö"etkezményekkel# ha beleegyeztél "olna.

– ?gen# tudom. – De te egyáltalán nem hasonl*tottál a többi nőre. 9mlékszel !imsmond bál&ára. +em "olt ra&) tad ékszer. – :s mit szám*t az? – 9z azt &elenti# hogy nem tartottad fontosnak – magyarázta 2radford. @nkéntelenül is ne"etni kezdett# "isszagondol"a sa&át ostobaságára. – :n 'edig a&ándékokkal akartam meg"enni a "onzalmad. – Ggy "an. – ;aroline örült# hogy a férfi magától is rá&ött a hibá&ára. – <áadásul szörnyen "i) selkedtél "elem. /udtad# hogy milyen álla'otban "an ez a hely# amikor ideküldtél? 2radford ar án fintor "illant és "onakod"a bólintott. – Dühös "oltam rád. -indent "isszauta) s*tottál# amit k*náltam neked – tette hozzá "állat "on"a. – +em mindent – suttogta ;aroline. 0ang&a és ar a is komoly lett. – ;sak a szerelmedre és a bizalmadra "olt szükségem. – -ost már megértem. 9légedett lennél# ha életünk hátrale"ő részét "idéken élnénk le? – :n "eled akár 7ondon nyomornegyedében is ellaknék# am*g szeretsz engem. 6zeretek "idé) ken élni. >égül is egy farmon ne"elkedtem. – :s gondolod# hogy tudnád !ngliát az otthonodnak ne"ezni? – -eg kell "all&am# ez a legnehezebb. !nnyi"al nyugodtabb "olt az életem 2ostonban. 6enki nem lökött le a lé' sőn és nem *rt fenyegető le"eleket. :s senki nem gy(lölt annyira# hogy meg akar&on ölni. :s néhány férfinak nin s semmi erköl si tartása. :szre"etted mér? /ermé) szetesen a gyarmatokon is akadnak gazfi kók# de azok legalább nem öltöznek %riembernek. – 9lismerem# hogy "olt némi kellemetlenség az életedben# mióta 7ondonban "agy – mosoly) gott 2radford. – De ne aggód&# "igyázok rád. – /udom – bólintott a lány. – /alálkoztam néhány igazán ked"es emberrel is. -ost már !ng) lia az otthonom. – Felsóha&tott# aztán elégedetten fér&éhet b%&t. – +em unalmas hely# azt el kell ismerni. – Drágám# nem hiszem# hogy unatkoztál "alaha is. 2en&amin mesélt a s*nyeidről# amiket 2ostonban kö"ettél el. !z a'ád igazán hálás lehet# hogy az ö sének kellett futkároznia utá) nad. 0a &ól se&tem# igazi ba&ke"erő "oltál. – ,# én mindig sendes és félénk "oltam – &elentette ki mély meggyőződéssel ;aroline. 2rad) ford harsány ne"etéséből arra kö"etkeztetett# hogy fér&e nem igazán hisz neki. – +os# legalább is meg'róbáltam sendes és félénk lenni – ismerte el. – :s azt hiszem# a'ám szeretné# ha ezt a tizennégy é"et "ele töltöttem "olna.

– /udom# hogy szeretné. – /ekintete elkomorult# ahogy hozzátette. – +agy áldozatot hozott érted# ;aroline. ! lány bólintott. – 2iztos "agyok benne# hogy *gy "olt# sak az okot nem értem. $ondolod# hogy egy na' ma&d elmond&a nekem? 2radford emlékezett rá# hogy könyörgött ;aroline a'&a# hogy ne beszél&en a balesetről# és hogy ő meg*gérte# hogy sak akkor mond&a el a dolgot# amikor elm%lt a "eszély. -ost azon) ban %gy érezte# nem helyes a lány elől eltitkolni az igazat. ;aroline a szerelme# a felesége és kötelessége "ele megosztani az aggodalmait ugyan%gy# ahogy a gyönyörökben is osztoznak. – !z a'ád meglátogatott# mialatt 7ondonban "oltam. -esélt a balesetről# ami ma&dnem tizen) öt é""el ezelőtt történt. 9gyik é&szaka férfiak törtek rá a házában. ! "idéki birtokán – 'ontos*) totta. – /e aludtál# de a hangok felébresztettek és lementél a földszintre. ! férfiak meg'róbál) ták megölni az a'ádat# és te "életlenül lelőtted az egyiket. ;aroline megdöbbent. – 7előttem? 2radford bólintott. – +em emlékszel semmire# igaz? ! lány megrázta a fe&ét. – -ondd el# hogy történt – kö"etelte. – -iért akarták megölni az a'á) mat? 2radford elmondta a történetet az ele&étől a "égéig# aztán sak "árt# hogy felesége megemész) sze a hallottakat. -ialatt mesélt# ;aroline felült és feszülten figyelt. – 0ála istennek# hogy nem az a'ámat öltem meg – suttogta "égül. – +em tudtam# hogy mit teszek. 2radford siet"e helyeselt. – -ég kisgyerek "oltál akkor. – 7átta ugyan# hogy alig izgatta fel a történet# de azért szerette "olna megnyugtatni. – 2aleset "olt# ;aroline. – 6zegény édesa'ám4 -in kellett keresztülmennie. -ost már mindent értek. 0ogy miért kül) dött 0enry bá sihoz# és hogy miért "árt olyan sokáig# hogy "isszahozzon. 5a&# szegény édes) a'ám4 – .önnyek 'eregtek le az ar án. 2radford átölelte és gyengéden ringatta# am*g meg nem nyugodott. ;aroline hálásan fogadta a férfi gyengédségét és hosszan tö'rengett a bizarr histórián. +em emlékezett egyetlen részletre sem# akárhogy is törte a fe&ét# "égül feladta. – $ondolod# hogy "alaha is emlékezni fogok arra az é&szakára? – +em tudom# édesem. !'ád azt mesélte# miután lelőtted azt az embert# elá&ultál. :s nem is tértél magadhoz másna' reggelig. !ztán %gy "iselkedtél# mintha mi sem történt "olna. -intha tel&esen kitörlődött "olna a memóriádból. – 9lá&ultam? – kérdezte döbbenten és egy ki sit sértetten is. 2radford mosolygott magában. – -ég sak négyé"es "oltál – emlékeztette.

– 2radford# a le"él4 – kiáltott fel hirtelen# szemében az %& felismerés fényé"el. – Cgye köze "an ehhez? >alaki bossz%t akar állni4 9rről szól a le"él. ! férfi elkomorult. – +em &öttem rá addig# am*g a'ád nem mesélt a m%ltadról – ismerte be za) "artan. – $ondolod# hogy "alamelyik férfi rokona lehet? -i "an azzal az emberrel# akit lelőttem? >olt neki gyereke? 2radford a fe&ét rázta. – +em tudunk róla. ;aroline# az isten szerelmére# ha a gyan%m helyes# akkor nem sok időnk maradt. – -iért? – ! lányt aggasztotta a fér&e hang&ában megb%"ó elkeseredettség. – 0at na' m%l"a lesz tizenöt é"e# hogy megtörtént a baleset. – !kkor sak egyet tehetünk – &elentette ki elszántan a lány. – ;sa'dát kell feláll*tanunk# ahol én leszek a sali. – +a# áll&unk sak meg. -ár kigondoltam# hogy sal&uk sa'dába a gazembert# de te nem sze) re'elsz benne. -egértetted? – ! férfi hang&a ellentmondást nem t(rő "olt. ;aroline meg só) kolta és %&ra hozzáb%&t. .imondhatatlan boldogságot érzett# hogy fér&e "égre megb*zik benne# és semmi"el nem akarta felbosszantani. .ülönben is# mondta magának mosolyog"a# "an még hat na'&a# hogy rá"egye a férfit arra# hogy meg"áltoztassa a "éleményét. 9lszánta magát# hogy seg*t kézre ker*teni a férfit# aki meg akarta ölni. 0irtelen eszébe ötlött "alami. – 2radford# ki tud&a# hogy mi történt akkor é&szaka? – +ézzük sak. !'ád elmondta 0enry bá sinak# de senki más nem tud&a a bostoni saládban. :s elmondta nekem. 6zó"al négyen "agyunk# akik ismer&ük az eseményeket. – +em – tiltakozott ;aroline kissé szórakozottan. 0enry bá sira gondolt# és arra# hogyan seg*) tett neki nagybáty&a megbirkózni a 'isztolyoktól "aló félelmé"el. !nnyira türelmes "olt# olyan megértő# amikor megkérte# hogy seg*tsen neki. 9mlékezett rá# hogy "adászni akart ;aimennel és 7uke)kal# de rettegett mindenféle lőfegy"ertől. -a&dnem egy é"ébe került# am*g bá siká&a seg*tségé"el sikerült félelmét legyőznie. – -i az# hogy nem? – kérdezte za"artan 2radford. – ;sak négyen tud&uk# mi történt# ha kizár) &uk azt a hármat# aki benne "olt az összeeskü"ésben. De ők már halottak# tehát nem marad más# mint az a'ád# 0enry bá sikád# te és én. – :s -ilo bá si. ! férfi a fe&ét rázta. – +em# szerelmem. !z a'ád kategorikusan ki&elentette# hogy az ö sén k*"ül senkinek nem mondta el. 9bben biztos "agyok. ;aroline bólintott. – ?gen# értem# amit mondasz. +em mondta el senkinek akkor# tizenöt é""el ezelőtt. De miután hazatértem# elment a márkihoz és mindent elmondott neki. -a&dnem biztos

"agyok benne# mert nekem azt mondta# hogy meg kell magyarázni mindent# hogy a bá sikám nem tagad&on meg. !kkor nem értettem# miért mond&a ezt# de most azt hiszemA 2radford# miért nézel *gy rám? -i a ba&? – -iért nem mondta el nekem? – ü"öltötte# ma&d felesége riadalmát lát"a gyorsan lehalk*totta a hang&át. – 6emmi ba&# ne i&ed& meg. ;sak é'' lassan összeáll a ké'. ! fenébe# tudtam# hogy Franklin áll e mögött4 – Franklin? 2iztos "agy benne? – hitetlenkedett ;aroline. – !z a kis kor s. +em &ön a sa&át báty&á"al és állandóan ideges*ti# de nem gondoltam "olna# hogyA a tula&don nagybátyám4 Dühében még a hang&a is elakadt. – 7efogadom# hogy a b(nös. >an is rá oka. ! 'énzsó"ársága. ! márki elég szé' összeget akar rád hagyni. -eg"áltoztatta a "égrendeletét# és sak utána mondta el az ö sének# hogy mit tett. 0ála istennek – mormolta maga elé. – Franklin bá sikád különben megölte "olna. – :s mi "an 7orettá"al? $ondolod# hogy ő is benne "an? – 6zörnyülköd"e gondolt a gonosz 'árosra# emlékezetébe idéz"e# hogyan flörtölt a nő 2radforddal. – 0atalmas adósságokat halmozott fel és nagy szüksége "an a 'énzre. ! hitelezőinél "annak a nyugták# és sak márki halálára "árnak. – !zt áll*tod# hogy nekik *gérte -ilo bá si 'énzét? – dühöngött ;aroline. – -ár "álaszoltál is a kérdésemre. 0át 'ersze# hogy benne "an. !nnak a nőnek semmi erköl se nin s. – Franklin bizonyára kihallgatta# amikor a'ád elmesélte a márkinak a történetet# és elhatároz) ta# hogy felhasznál&a# *gy mentesül a gyan% alól. ;aroline a fe&ét só"álta. – +em értem. – -egmutattad a le"elet -ilfordnak és nekem# és az a'ád is él még# hogy el tud&a mesélni# mi történt. Franklin %gy rendezte el# hogy mindenki bossz%ra gyanakod&on. 9zért olyan fontos a dátum. 0a történik "eled "alami huszadikán# az nagyon is &ól beleillik Franklin ter"eibe. 2radford hang&a halk és nyugodt "olt# de a szemén látszódott# hogy milyen düh fesz*ti belül) ről. ;aroline érezte# hogy su'a libabőr lesz a kar&a. Fér&e látta remegését# és magához h%zta. – ?stenem# remélem# hogy nem té"edek és tényleg Franklin lesz az. 6oha nem szerettem azt a gazembert4 – 0amarosan megtud&uk – suttogta ;aroline. – +e fél&# ked"esem. 9gész életemben rád "ártam. +em hagyom# hogy bárki is ártson neked. – /udom# hogy meg"édsz – sókolta meg ;aroline fér&e ar át. – -elletted mindig biztonság) ban érzem magam# ki"é"e# amikor kiabálsz "elem. – 6oha nem szoktam kiabálni "eled – somolygott 2radford# 'ontosan tud"a# hogy hazudik. >álaszul ;aroline rámosolygott. $yomra megkordult. – :hes "agyok.

2radford szándékosan félreértette a mondat &elentését. !zt mondta# ő is éhes és hosszasan sókolta a lányt. !ztán fölé gurult és szerelmeskedni kezdett "ele. ;aroline arra gondolt# hogy megmagyarázza# ő "a sorára éhes# de a magyarázat el"eszett "alahol fél%ton. ! "a sora még "árhat egy ki sit. .ülönben is# mondta magának# ő fér&ének engedelmes felesége.

&izennegyedik fejezet
2radford "iselkedése egyik 'illanatról a másikra meg"áltozott. 0ang&a gyors lett és 'attogó# modora élénk és 'aran soló. ;aroline megértette# hogy a férfi már minden idegszálá"al azon "an# hogy sa'dába sal&a Franklint# és nem nyugtalankodott miatta. 2radford és -ilford nem zárta ki a megbeszélésekből. -ilford kétségtelenül megdöbbent# amikor ;aroline elmesélte neki# mi történt tizenöt é""el azelőtt# de nem "olt meggyőződ"e ar) ról# hogy Franklin felhasználta az informá iót# sakhogy elka'hassa őt. Figyelmeztette barát) &át# hogy létezhetnek élő rokonok# akik most akarnak bossz%t állni. -indhárman a szalonban ültek# és a lehetőségeket "itatták meg. 2radford türelmesen ki"árta# am*g -ilford fel"ázol&a elké'zeléseit# és sak aztán &ött elő sa&át ér"ei"el. – +em hiszem# hogy Franklin ismerte "olna ;aroline m%lt&át# amikor lelökte a lé' sőn. 6ze) rintem még a hintóbaleset elrendezésénél sem gondolt még arra# hogy felhasznál&a a m%ltat. – De ha ez *gy "an# az azt &elenti# hogy -ilo bá si elmondott neki mindent – "itatkozott ;aro) line. – Drágám# nem hiszem# hogy a te Franklin bá sikád feladta "olna a 'róbálkozást# hogy befe) ket*tsen a báty&a előtt. 2iztos "agyok benne# hogy a márki meg'róbált meg"édeni és ezért el) mondta neki# hogy mi történt. 2radford "állat "ont# ma&d sa&át elméletére össz'ontos*t"a folytatta. – Franklin se&tette# hogy nem fogsz meghalni# ha leesel a lé' sőn# de meg akart i&eszteni. Feltételezte# hogy elmondod az a'ádnak. ! legtöbb lány ezt tette "olna – tette hozzá – !mikor nem ez történt# akkor elren) dezte a ko si szeren sétlenséget. /udta# hogy "elem és -ilford fogsz utazni# emlékszel? ;aroline bólintott. – ?gen# emlékszem. -ilo bá si azt mondta# hogy a'ám döntötte el# ki me) lyik hintóban fog utazni# és Franklin elt(nt. !nnyira haragudtam rád# 2radford# hogy nem is t(nt fel az elt(nése. – -iért haragudott 2radre? – kérdezte -ilford# 'róbál"a lé'ést tartani "elük. – +igel ;restHall rámászott és odébb kellett tessékelnem egy ki sit – "allotta be 2radford. – 9gy ki sit odébb tessékelni? – h%zta fel ;aroline a szemöldökét.

Fér&e "állat "ont és e&tette a témát. – 6zerintem Franklin biztosra "ette# hogy legalább az egyi) künk beszámol a grófnak a balesetről. +em is akart mást# mint hogy "isszamen& 2ostonba. !kkor kiesel a márki kegyeiből# és %& "égrendelet *r. 7átod# milyen egyszer( az egész? -ilford bólintott# mert felfogta barát&a gondolatmenetét. – /e is salódást okoztál neki# hiszen mindenki tudta# hogy meg akarod szerezni magadnak ;aroline)t. 2radford "álaszolni akart barát&a meg&egyzésére# de ;aroline türelmetlenül közbe"ágott. – 9z mind sak felte"és# de ha igaz# akkor -ilo bá si is "eszélyben "an# "agy nem? 2radford bólintott. .*"án sian "árta# mikor &ut felesége erre a kö"etkeztetésre# és azt is na) gyon &ól tudta# hogy mi lesz a kö"etkező gondolata. – >issza kell térnünk 7ondonba – &elentette ki a lány. – !z "eszélyes – "etette ellen -ilford. – .ülönben is# ha 2radnek igaza "an# akkor a márki nem halhat meg# am*gA – hirtelen elhallgatott# felismer"e# hogy mit is akart kimondani. ;aroline bólintott. – !m*g engem meg nem öl – fe&ezte be a mondatot# aztán fér&éhez fordult. – .i kell találnod# hogyan lehetnék biztonságban 7ondonban. 7egnagyobb megle'etésére# a férfi rábólintott. – 2iztonságban leszel – &elentette ki eltökélten. – 0a&nalban indulunk. – 2rad# használd a fe&ed4 -ár sak négy na' "an# és akárhogy áll*tod is# hogy Franklin a b() nös# egészen biztos nem lehetsz benne. – 0onnan tud&a# hogy nem biztos benne? – kérdezte ;aroline. – 9gyszer(. 0a biztos lenne a dolgában# Franklin már nem élne. ;aroline döbbenten bámult rá. – .omolyan gondol&a# hogy 2radford életben hagyná? – -ost -ilford látszott döbbentnek. – +e nyugtalan*tsd4 – szólt közbe 2radford. -agához ölelte feleségét és gyengéd sókot nyo) mott a fe&e b%b&ára. – 7ondonba kell mennünk# hogy feláll*tsuk a sa'dát.

!lighogy biztonságosan elhelyezte ;aroline)t londoni házukban# 2radford üzenetet küldött a grófnak# hogy azonnal szeretne beszélni "ele. ;aroline olyan kimerült "olt az utazástól# hogy elaludt a he"erőn. 2radford a kar&aiban "itte fel a hálószobába. Ggy aztán sak másna' reggel tudta meg# hogy a'&a mit beszélt fér&é"el. 2e) bizonyosodott# hogy a gróf "alóban elmondta a márkinak# miért küldte annak ide&én ;aroline) t 2ostonba. – -eglátogathatnám most -ilo bá sit?

– <agaszkodom hozzá. – 7átta felesége ar án a megle'etést és rámosolygott. – Franklin bu&) kál "alahol a szerető&é"el# de 7oretta ott lesz. -eg fogom eml*teni# hogy huszadikán "isszaté) rünk 2radford 0illsbe. – 0onnan tudod# hogy Franklin a szerető&é"el "an és 7orettaA – ;aroline# igazán feltételezhetnéd# hogy meg"an a magamhoz "aló eszem – "ágott közbe 2radford. – -ár régen felfogadtam 'ár embert# akik é&&el)na''al kö"etik mind a kettőt. – 2iztos "agy abban# hogy 7oretta is benne "an? Fér&e felsóha&tott és bólintott. – -en&# öltözz át – &a"asolta. ;aroline elindult felfelé# de 2radford megáll*totta. – :desem. 8róbál& meg# nem megle'ődni# amikor meglátod a bá sikád leg%&abb szolgáló&át. – -iért# ki az? – !'ád ha&dani szaká sa. – -arie? .omolyan? – 6zeme elkerekedett# amikor rá&ött# hogy mire utal fér&e. – Cramisten4 -indnyá&unkat megmérgezhetett "olnaA "a&on miért nem tette meg? – /alán megtette "olna# ha Franklin nem áll fondorlatos ter"é"el. !ttól kezd"e az ő dolga az "olt# hogy szemmel tartson téged# és rendszeresen &elentsen Franklinnek. – F "olt az# aki azt a szörny( le"elet az asztalra tette4 ! férfi bólintott# ma&d megle'őd"e hallotta ;aroline szá&ából sa&át ked"en káromkodását. 1gy döntött# nem szól érte. ;aroline megfordult és be"iharzott a szobá&ába# közben "alami olyasmit mormolt maga elé# hogy ezent%l mindig megb*zik -ary -argaret ösztöneiben ?ndulni készültek# amikor ;harity és 8aul érkeztek látogatóba. ;aroline olyan boldog "olt# hogy unokanő"érét láthat&a# hogy fér&e egy ideig uralkodott magán és türelmesen hallgatta a két nő izgatott si"itelését. /ürelme azonban lassan a "égére ért. 6zeretett "olna már t%l lenni a látogatáson. !ggódott# hogy Franklin közben "isszatérhet. +em mintha attól félt "olna# hogy árthat ;aroline)nak# de ha meglát&a# ké'es és ott fo&t&a meg a gazembert a báty&a előtt. 9ltökélte# hogy leszámol Franklinnel# de remélte# hogy felesége ennek nem lesz szemtan%&a. >égül nagyszer( hangulatban indultak a márkihoz# mi"el ;aroline megtudta# hogy ;harity és 8aul nyár köze'e előtt nem szándékoznak "isszatérni 2ostonba. 2radford gondosan kitan*totta feleségét# hogy mit mond&on# hogyan "iselked&en# és meglehe) tősen elégedett "olt a szere'lésé"el. 6zem'illá&a sem rebbent# amikor meg'illantotta -arie)t# de hang&a feszült és kimért lett# amikor 7orettá"al találkozott. ! márki a szalonban ült a t(z ellőtt# és elég &ól nézett ki. ;aroline megfogta a kezét és leült mellé. -ár megeml*tette# hogy huszadikán "isszatérnek 2radford 0illsbe. !rra hi"atkozott# hogy fér&ének elintézni "aló ügyei "annak a birtokon# ő 'edig mellette szeretne maradni. -ilo

bá si tréfálkozott egy ki sit az %&házasokról# 'irulásra késztet"e ezzel a lányt. 7oretta "égre magukra hagyta őket. 2radford felállt és &elezte feleségének# hogy ide&e indulni. – -ilo bá si# szeretnék kérni tőled egy sz*"ességet) Fér&ére nézett és intett a szemé"el# hogy ül&ön "issza. ! férfi homlokán rán ok gy(ltek# de ;aroline nem törődött "ele. – /udod# hogy mindent megtennék érted# ked"esem – &elentette ki bá siká&a. – !ggódom az a'ám miatt. -ostanábanA nem igazán érzi &ól magát# és tel&esen magára ma) rad# mert nem &ön "elünk 2radford 0illsbe. – 2ra3 beteg? – kérdezte aggód"a és megfogta a lány kezét. – !z or"os szerint &ól "an – sietett megnyugtatni a márkit. Fér&ére nézett# és látta# %gy bámul rá# mintha azt hinné# ;aroline tel&esen megőrült. – ! fe&ében "an a ba&. /udod# olyan magányos# és nin s mellette senki. !rra gondoltam# mi lenne# ha egy időre hozzá költöznél. ;sak addig# am*g %&ra meg nem szok&a# hogy nem "a) gyok ott mellette. -ilo bá sinak tetszett a &a"aslat. – <emek ötlet – &elentette ki ragyog"a. – @rülök# hogy seg*t) hetek. – 2radford seg*t át"inni a holmidat – a&ánlotta fel ;aroline. Fér&ére mosolygott# aztán hozzá) tette. – +em leszek nyugodt addig# am*g az a'ámnál nem "agy. -it gondolsz -ilo bá si# át tudnál költözni hozzá már ma? 2radford "égre megértette a ter"ét. !rra gondolt# hogy *gy a legkönnyebb meg"édeni a már) kit. :szre"ette a mohó fényt az öregember szemében és se&tette# hogy nagyon magányos lehet az élete. De az ő gyengéd és figyelmes felesége ezt is tudta. 2radford azon ka'ta magát# hogy legsz*"esebben a kar&aiba ka'ná asszonyát és sókolná kifulladásig. 2üszke örömmel töltötte el a tudat# hogy neki "an a legszebb felesége az egész "ilágon. :s ez a szé'ség a sz*"éből &ön. -eg"árta# am*g kettesben ülnek a hintóban. !kkor magához ölelte és meg sókolta. – 9zt miért ka'tam? – kérdezte ;aroline. 0ang&a remegett a sók he"étől# és teste mintha el) gyengült "olna. – -ert olyan gyönyör( "agy. ;aroline sóha&tott. – @rülök# hogy gyönyör(nek talál# uram# de mi lesz# ha megöregszem# és rán os leszek? – 6zeretlek# édesem# és nem a külsődért. ! belső &óságodért és szé'ségedért szeretlek# az 'e) dig soha nem m%lik el. !zt ké'zelted# olyan sekélyes "agyok# hogy a külsődért szeretlek?

;aroline megrázta a fe&ét# és a férfi %&ra meg sókolta. !ztán a fe&ét a "állához h%zta# hogy a lány ne lássa szeme hun ut sillogását. – 0a *gy lenne# akkor elhagytalak "olna# amikor le) "ágtad a ha&ad. ! lány nem ka'ta be a salit. >idáman felka agott# tetszett neki a férfi humora. -a&d gyorsan ki&elentette# hogy sakis a 'énze miatt ment feleségül hozzá. 9z "olt az utolsó alkalom# hogy ugratták egymást az elkö"etkező két na'ban. ! Franklint kö"ető emberek &elentették# hogy a férfi kimozdult a re&tekhelyéről. :s huszadikán reggel 2radford her eg hintó&a %tnak indult 2radford 0illsbe. ;aroline gyakorlatiasan kezelte a 'roblémát# egészen a kritikus na' reggeléig. !kkor könyör) gött 2radfordnak# hogy marad&on "ele# és hagy&a Franklint a felbérelt emberekre. !mikor rá) &ött# hogy a férfit nem tántor*that&a el a ter"étől# akkor kö"etelni kezdte# hogy tegyen meg minden ó"intézkedést a maga "édelmében. – 6emmi szükség rá# hogy ilyen sok embert hagy& itt "elem – "itatkozott. 2radford nem szállt "ele "itába. – -arad& a szobádban# am*g "issza nem érek4 – 'aran solta. – $yőződ& meg róla# hogy hány emberrel állsz szemben# mielőtt "alami kele' ébe sétálnál – figyelmeztette. – !z isten szerelmére# ;aroline# b*zhatnál egy ki sit &obban a fér&ed ké'ességeiben – kiáltott fel 2radford. !ztán gyorsan meg sókolta# *gy tudat"a "ele a maga mód&án# hogy nem akart kiabálni. ;aroline kö"ette őt az a&tóhoz# ahol -ilford "árakozott és odas%gta férfinak. – >igyázzon rá# -ilford4 2radford meghallotta# és elkeseredetten só"álta a fe&ét. $yorsan megölelte az asszonyt# aztán be sukta az a&tót# magára hagy"a ;aroline)t az aggodalmai"al. .ét embert rendelt az üres hintó mellé őrnek. F maga -ilforddal és még hat emberrel egy másik %t"onalon indult el. !mikor elhagyták 7ondon kül"árosát# letértek az %tról és be"etet) ték magukat a hegyek közé. 2radford meg*télése szerint több alkalmas hely is akadt a kele' e feláll*tására. .ét óra ke) mény lo"aglás után meg'illantották Franklin embereit. !z %t két oldalán négy)négy ember guggolt a bokrok s(r(&ében# mindegyikük kezében felh%zott 'uska. /őlük tá"olabb# a hegy legmagasabb 'ont&án egy magányos lo"as állt. 2radford nem látta az ar át# de biztosra "ette# hogy Franklin az. Bdaintett -ilfordnak# aki megfordult és meglátta a lo"ast. – Franklin? – F az enyém4 – &elentette ki kemény hangon.

! bokrok közt re&tőző embereknek esélyük sem "olt. ! megle'etésszer( roham gyorsan "ég) zett "elük. 2radford a lo"a felé rohant# azzal a szándékkal# hogy el s*'&e a fentről figyelő fér) fit. >illámgyorsan nyeregbe lendült és máris 'rédá&a után "etette magát. !z erdő s(r( "olt# de a hó megkönny*tette a nyomkö"etést és 2radford az ellenség sarkában "olt# mielőtt az elérte "olna a kö"etkező le&tőt. >adul ha&szolta a lo"át# és amikor beérte# rá"e) tette magát. -ind a ketten a földre zuhantak. 2radford gurult 'ár métert és tal'ra állt. ! másik nem mozdult# ar al a földnek feküdt# és fe&e különleges szögben he"ert. 2radford ránézett és tudta# hogy a másik a nyakát törte esés közben. Düh*tette# hogy ilyen gyorsan "ége lett# szinte 'arázsként égette belülről a bossz%"ágy. ! nyomorult fatty% nem érdemelte meg# hogy ilyen könny( halála legyen. Bdasétált a nyomor%ságos alakhoz és a sizmá&á"al a hátára ford*totta. ! férfi fél ar át gya') &%sál "édte# de 2radford *gy is felismerte. Franklin feküdt előtte törött nyakkal# ahogy "árta is. +em érdekelte# mi lesz a holttesttel. Franklin az életéhez illő temetést ka'. ! döge"ők ma&d eltakar*t&ák a testet. ! rémálom "éget ért. 7orettát és -arie)t elfogták 2radford emberei. +em "olt tárgyalás. 2radford meg*gérte feleségének# hogy futni hagy&a 7orettát# ha az asszony örökre elhagy&a az országot. /udta és megértette# hogy ;aroline)t nagybáty&a iránti szeretete ind*totta erre a ké) résre. !rra gondolt# hogy mit érezne -ilo bá si# ha megtudná az igazat. ! "eszedelem elm%lt. ;sak a &ö"ő"el kell foglalkozni. ! sa&át &ö"ő&é"el a szeretett asszony ol) dalán.

(tószó
2radford her ege elintézte sürgős üzleti ügyeit 7ondonban és aztán sietett haza feleségéhez 2radford 0illsbe. ;sak három na'ot töltött az asszonytól tá"ol# de az is örökké"alóságnak t(nt# és alig "árta# hogy %&ra a kar&aiban tarthassa. -egle'ődött# amikor 0enderson azzal fogadta# hogy a felesége fent a szobá&ában két %riem) berrel. 2ossz%san rán olta a homlokát. ! kastély már *gy is tele "olt ;aroline "endégei"el. /iltakozása ellenére az ő engedelmes felesége megh*"ta any&át látogatóba# és a m%lt héten 8aul és ;harity érkezett 'árna'os 'ihenőre. 2osszankod"a ment fel a lé' sőn és elhatározta# megmond&a feleségének# hogy elege "an a "endégekből# un&a már# hogy mindig barátságos legyen. ! szobá&ából &ö"ő ne"etés elbizony) talan*totta# és habozott egy 'illanatig# mielőtt kinyitotta az a&tót. !z elé táruló lát"ány meglehetősen 'róbára tette a türelmét. .ét férfi "olt a szobában. !z egyik a ked"en székében ter'eszkedett# a másik az ágy szélén ült és ;aroline)ra borult.

– 0a nem hagyod abba a fi ánkolást# nem tudom leh%zni a sizmád – mondta ;aroline az ide) gennek. 2radford felh%zta a szemöldökét a ki&elentésre. De akkor felesége felnézett és meglátta. – 9l) kelne a seg*tséged – szólt oda neki. +em "itatkozott# sak odament a feleségébe ka'aszkodó férfihoz és lassan lefe&tette az u&&ait ;aroline "állairól. – -égis# mire gondolsz? – kérdezte "iszonylag ked"esen. !z idegen# támaszát el"eszt"e# "égigzuhant az ágyon. !lig ért a fe&e a matra ra# már horkolt is. – 9lőször egy sókra – mosolygott ;aroline. – ?sten hozott itthon – suttogta. 7ábu&&hegyre emelkedett és sietős 'uszit nyomott a férfi ar ára. – 9z elég langyos üd"özlés "olt – &elentette ki a férfi. – 9z az üd"özlés 2radford her egének szólt – "ágta rá a lány. – 9z 'edig – h%zta magához a férfi fe&ét –# az én szeretett fér&emnek. :s meg sókolta# hosszan# szen"edélyesen. – -ár megtanultam# hogy sak akkor h*"sz 5erednek# amikor ágyba akarsz salni – suttogta rekedten 2radford. – -ilyen okos. !z egyik idegen mormogott "alamit álmában# erre 2radford figyelme %&ra felé&ük fordult. – ;aroline# kik ezek? ! lány már "isszafordult a férfihoz és az egyik sizmá&á"al küzdött. – 6eg*ts le"etkőztetni – 'aran solta. 2radford felsóha&tott és megfogta a kar&át. .ényszer*tette# hogy ránézzen# és %&ra megkérdez) te. – .ik ezek? – 0enderson nem mondta? – kerekedett el hirtelen az asszony szeme. !z ágyon horkoló férfi) ra nézett# ma&d "isszafordult fér&éhez és a nyakába ugrott# ölelte# sókolta# am*g az ma&dnem el"esztette a fe&ét és nem törődött már azzal# hogy kik azok a férfiak# "agy hogy mi történik. – -iért "annak a szobánkban? – Fk az unokafi"éreim# ;aimen és 7uke – magyarázta ;aroline mosolyog"a. – ;aimen az# aki a széken ül. 5a&# %gy szerettem "olna# ha &ó benyomást tesznek rád# de amint 7ondonba ér) tek# ünne'elni kezdtek és attól tartok# most egy kissé ittasak. ! szobánkig el&utottunk# de to) "ább már nem b*rtak menni – tette hozzá. – 2radford# észre"etted# hogy nem kezdtél el kia) bálni "elem# és nem "ontál le elhamarkodott kö"etkeztetéseket? ! férfi %gy tett# mintha bosszankodna# de magában mosolygott. -eg sem fordult a fe&ében# hogy "alami illetlen dolog za&lik a szobában. – -egb*zom benned – &elentette ki.

– /udtam. – ;aroline szeme megtelt könnyel# miközben %&ra megölelte a férfit. – !zt hiszem# mindkettőtöket szeretlek# 5ered -ar us 2enton és 2radford her eg – suttogta. – /udtam. – ! férfi hang&a öntelt "olt ésA "égtelenül gyengéd. Felka'ta feleségét és az a&tó felé indult# közben behatóan érdeklődött# hol maradhatnának édes kettesben. ;aroline meg) sókolta és a fülébe s%gta az %tirányt.