ì y±

[

#·\+- n#·\+

\øÏ
å
+

$

#·\+ >±] »j·T+‹

eTVü‰ s¡#·sTT‘·\T` uÛ≤e#Ís¡´+

( yÓTTbÕkÕ qT+∫)

sTT+Á‘·|ü⁄ ø±+‹ ã+<äs¡T ø±\e ãTs¡<ä ˙{Ïì Äø±X¯>∑+>∑>± e÷]Ã+~.
‘·÷s¡T|ü⁄q ø±\eøÏ n&ɶ+>± e⁄qï ø=+&É˙, |ü≥eT≥ q\¢>± Äø±XÊìøÏ
n&ɶqï e+‘Óqq÷ H˚πs&ÉT #Ó≥ºes¡dü ø£\T|ü⁄‘·÷ e⁄+~. øÏ+<ä |ü#·Ãì >∑&ç¶, ô|’q jÓTÁs¡ì
Äø±X¯+, eT<Ûä´ #·\¢ì ÁøÏwüí>±*, <äj·T>∑\ Á|æj·TTsê* e˝… |ü>∑\+‘ê ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&ɶ
eTqdüTì CÀø=&ÉT‘√+~, Ä düÔ\ kÂ+<äs¡´+.
ªªe÷ dü÷ÿ\T sT÷ #Ó≥ºøÏ+<ä ô|&ç‘˚, ø=+‘· u≤<Ûä ‘·>∑TZ‘·T+<˚yÓ÷ e÷≈£L `
|æ\¢\øÏ ≈£L&Ü`µµ
ªªyêqy=ùdÔ`µµ
n+{À yÓ+ø£Á{≤e⁄ |üø£ÿøÏ ‹]– #·÷düTÔHêï&ÉT. ˇø£ÿ‘êÔ n+<äyÓTÆq Ád”Ô yÓT*¢>±
q&ÉTk˛Ô n{≤¢ yÓ&ÉT‘√+~. ÄyÓT #˚‘·T\ø°, yÓTfi¯¢˝Àq÷, q>∑\T ‘·fi¯‘·fi¯eTHêïsTT,
Hê ø£fi¯¢MT<ä ˇø£ ì$Twü+. Ä q>∑\ø£qï ‘êHÓ+‘· n+<äyÓTÆ+<√ #·÷|ü&ÜìøÏ
yê{Ïì <Ûä]+∫q≥Tº ø£q|ü&ɶ~.
ªª ˙≈£î ‘Ó\TdüT>± ÄyÓT ` \øÏå+<˚$`µµ
Hê≈£î ‘Ó©<äT mesêyÓT?µµ
ªªìs¡T&ÉT ˝Òe⁄>± qTM« ePfiÀfl` nqï≥T¢, #Ó|üŒHêµµ
ªªø±˙`µµ
ªªb˛sTTq j˚T&ÉT sT÷yÓT uÛÑs¡ÔøÏ sT÷ePs¡T ã~© nsTT+~. n‘·ìπø<√ Ä|ò”düT˝À
ôV≤&ÉTZe÷kÕÔ|üì ` eT+∫ J‘·y˚T` yÓTT<ä{À¢ sT÷yÓT dü+>∑‹ jÓTe]ø° ‘Ó©<äT`
me]ø±ÿyê*? ø±ì ø±+‘êsêe⁄ Hêj·TT&ÉT sT÷ePs¡T ôV≤&éø±«s¡ºs¡T‡ #˚düTø√&É+‘√
yÓTT<ä\T ` Á|ü»\ <äèwæº sT÷yÓT MT<ä |ü&É&É+. n‘·qT Mfi¯¢sTT+{Ï ¬ø<äTs¡T>±
e⁄qï y˚T&É˝À n<Ó›≈£îHêï&ÉT. áy˚T, ø±+‘êsêe⁄ Hêj·TT&É÷, b˛©düT sTTHÓ‡Œø£ºs¡T
#Í<äØ ø£*dæ ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+fÒ #·÷dæ, sT÷yÓT jÓTes¡˙, sT÷yÓT |üPs¡«#·]Á‘·
j˚T$T≥ì Á|ü»\T Ä#√ø° yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. e÷ u≤ÁsêeTT˝À y˚T+ ≈£L&Éã\T≈£îÿì
‘Ó\TdüT≈£îqï dü+>∑‘·T*$. |”¢&És¡¢˝À ÄyÓT ã+<ÛäTe⁄ &=≈£&ÉTHêï&ÉT. yê&ç eT÷˝≤q
e÷ ≈£L´]j·÷dæ{° dü+‘·Twæº|ü&ɶ~.
ndü\T ôV≤&ÉTZe÷kÕÔì #·÷ùdÔ áyÓT ¬øqï&É÷ sTTwüº+˝Ò<äT. Çwüº+˝Òì dü+>∑‹
yê[fl<ä›s¡÷ ø£*dæe⁄+&É>± #·÷∫qyêfi¯¢+<ä]øÏ ns¡úeTÚ‘·T+~. ªªmqï{Ïø£Hêï
áyÓT Hê~ ø±>∑\<ë? Á|ü‹yêfi¯fl‘√ Ç+‘· nbÕ´j·T+>± e÷{≤¢&ÉT‘·T+<˚!
Hê Ks¡ày˚THê? H˚qdü\T ˝ÒqfÒ¢ #·÷düTÔ+~.µµ nH˚ n‘·ì #·÷|ü⁄, ªªqqTï
ø£å$T+#·+&ç, áj·Tq Hê uÛÑs¡Ô. H˚H˚+ #Ój·T´qT. m{≤¢ ‘·|æŒ+#·Tø√qTµµ nH˚
ÄyÓT #·÷|ü⁄, mH√ï ø£<∏ä\T #Óù|Œ$ <ä–Zs¡e⁄qï yêfi¯¢øÏ. ô|’>± ‘·qøÏ u≤>±
#·qTyÓ’q yêfi¯¢‘√ \øÏå+<˚$ ªªÇ+ø£ >∑‹ ˝Òø£ |ü&çe⁄+&É&É+ >±ì, áj·Tqe\¢
HêπøeTHêï kÂK´+ e⁄+<äHê?µµ nH˚~. Ä kÂK´+ nH˚ e÷≥qT nH˚ø£eT+~
nH˚ø£ $<Ûë\ ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚yês¡T. n+<äT˝À Äj·Tq ne‘ês¡+ ãVüQ˝≤e⁄>±
e⁄+≥T+~. e÷≥ ãVüQq#·TÃ. ` sT÷&ÉTk˛Ô e÷{≤¢&É‘ê&ÉT. s¡÷|ü+ #ê˝≤
>∑+;Ûs¡eTqï e÷fÒ>±ì eTqdüT ãVüQ|æ]øÏ. ô|<ä› qTqïì >∑T+&É÷, ˇø£ bı&ÉT>±{Ï
|æ\ø±. yê{Ïì ø£|üŒ&ÜìøÏ ‘·\bÕ>∑ ô|&ç‘˚ eTìwæ eTVü‰ u≤>± e⁄+{≤&ÉT.
ªªHêπø ø√|üyÓTT∫Ã+<ëµµ nì ;Ûø£s¡+>± #·÷kÕÔ&ÉT. m<ä{Ïyêfi¯¢øÏ qe«ãT<˚∆düTÔ+~.
]yê\«s¡T ˝Ò<äT. ªªme&ÉHêï qH√ïe÷≥ nHêï&Ü, >∑T+&ÉTô|{Ϻ ø±\TkÕÔµµ n+{≤&ÉT.
ø±ì me&É÷ m<äTs¡T @MT nq&ÉT. m+<äTø£+fÒ ]yê\«sY ˝Ò<äì n+<ä]øÏ ‘Ó\TdüT.
e⁄Hêï n~ ∫qï|æ\¢\ ≥TbÕø°, ‘·÷{≤\T+&Ée⁄. øÏ+<ä|ü&ç‘˚ ˝Òe˝Ò&ÉT. ø£fi¯ófle÷Á‘·+
ªªÇ{≤º e⁄Hêïqqï e÷fÒ>±ì, m+‘· ã\eTqT≈£îHêïπs+!µµ n+{≤&ÉT.
m<äs¡y˚T&É˝À e⁄+&É&É+#˚‘· ø±+‘êsêe⁄ Hêj·TT&çø°, >∑Te÷kÕÔ >±]ø°, ùdïVü≤eTe&É+
düVü≤»eT˙, ø±˙ \øÏå+<˚$‘√ ùdïVü≤+ ø±e&É+ ndüVü≤»eT˙ nì|æ+∫+~. Áø£eT+>±
Hêj·TT&ÉT>±s¡øÏ >∑Te÷kÕÔ>±]ø£+fÒ \øÏå+<˚$ >±]‘√H˚ |ü]#·j·TyÓT≈£îÿy˚yÓ÷
nì|æ+∫+~. >∑Te÷kÕÔ>±]øÏ |ü<äø=+&ÉT yÓTT<ä\T ◊~+{Ï<ëø±
Ä|ò”düT. b˛©düT dü÷|ü¬s+≥T>±s¡T ‘·eT sTTwüº+e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Ä|ò”düT
|üì #˚düTø√e#·TÃqT ø£qTø£ |ü<äø=+&ç+{Ï <ä>∑Z]ï+∫ rs¡Tã&ç
y˚T 9 (ãT<ä∆ »j·T+‹), es¡ú+‹ y˚T 4 dü+<äs¡“¤+>±
#˚düT≈£îH˚yês¡T.
< d+& +&jTH

42 31

yT 2009

kÕ<Ûës¡D s¡#·sTT‘· nqTø£]kÕÔ&ÉT, eTVü‰ s¡#·sTT‘· <=+–*kÕÔ&ÉT...

n

ªyÓ÷

~ ø=+‘· ì»y˚T ø±e#·TÃ. eTVü‰ s¡#·sTT‘· #Ísê´ìøÏ bÕ\Œ&É‘ê&˚yÓ÷>±˙,
ù|¢–j·÷]düTº\+<äs¡÷ eTVü‰ s¡#·sTT‘·\T ø±<äT. Çø£ #·\+ >±]
$wüj·÷ìø=ùdÔ, Äj·Tq |ü⁄{Ϻq 115 @fi¯¢ ‘·sê«‘·, –{Ϻq 30 @fi¯¢ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü
Äj·Tq eTVü‰ s¡#·sTT‘ê? ø±<ë? nH˚ Á|üX¯ï ‘·˝…‘·Ôø£b˛e#·Tà ø£qTø£, Äj·Tq
#Ísê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|üX¯ï Çø£ÿ&É dü+<äs¡“¤+.
‘Ó\T>∑T Ä<ÛäTìø£ kÕVæ≤‘ê´ìï düTe÷s¡T X¯‘êã› ø±\+>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔqï
Á|üuÛ≤yê˝Ò$T{Ï? ªÁ|üuÛ≤e+µ nì eTsê´<ä>± |æ\T#·T≈£îH˚ ¬ø’+ø£s¡´ uÛ≤yêìø°,
ô|’q ù|s=ÿqï ª<=+>∑‘·HêµìøÏ dü+ã+<ÛäkÕe÷´˝ÒeTHêï ñHêïj·÷? s¡#·sTT‘·\T,
ø£e⁄\T ‘·eT MT<ä |òü˝≤Hê s¡#·sTT‘·\ Á|üuÛ≤yê\THêïj·Tì mø£Hê˝…&é® #˚dæHê,
yê] ˇ|ü⁄Œø√fi¯¢‘√, ìsêø£s¡D\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü $X‚¢wüø£, $eTs¡Ùø£ πødüs¡T\T
ìsê∆s¡D\≈£î |üPqT≈£îHêï, Äj·÷ s¡#·sTT‘·\ düè»Hê‘·àø£ s¡#·q˝À¢ ‘·‘Y
Á|üuÛ≤yê\T _j·T´+˝À eT{Ϻu…&ɶ˝≤¢ düŒwüº+>± ø£ì|ækÕÔj·÷? @ Á|üuÛ≤yê\T
˝Ò≈£î+&Ü ªdü«j·T+uÛÑ÷µ ø±e&É+ Ä~ø£e⁄\≈£î ‘·|üŒ nqT´\≈£î neø±X¯+ ˝Ò<ë?
b˛˙ Á|üuÛ≤yê\T |ü&É≈£î+&Ü (<=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&É≈£î+&Ü) ñ+fÒ Ä s¡#·sTT‘˚
ñ+&˚yê&ÉT ø±<ë? ˇø£y˚fi¯ ñHêï, Äj·Tq s¡#·q\T _Ûqï+>± ñ+&ç ñ+&˚yê......
Çe˙ï (eTTK´+>± Ä<ÛäTìø£ kÕVæ≤‘ê´es¡D+˝À) ‘ê]ÿø£ (ndü+ã<ä∆) Á|üX¯ï˝Ò.
n˝≤H˚ |ü]düsê\≈£î dü+ã+~Û+∫q #·s¡Ã ≈£L&Üq÷. ìcÕ<äT&ÉT eT>∑ Áøö+#·´ |üøÏåì
#·+|æ, Ä |üøÏå »+≥qT $&ÉBj·Tø£b˛sTTqf…¢Ì‘˚ yê©àøÏ, _j·÷Á{Ïdt‘√ ‘=*#·÷|ü⁄
e\|ü⁄˝À eTTq>∑ø£ b˛sTTq≥¢sTT‘˚ &Ü+fÒ, e÷s¡T ‘·+Á&ç ø£s¡ÿX¯ Áø£eT•ø£åDøÏ
yÓs¡dæ, ø£{Ïø£ ù|<ä]ø£+˝À eT>∑Zø£b˛‘˚ u≤<Ó˝ÒsY, ‘·+Á&É+fÒ uÛÑj·T+˝Òø£b˛‘˚
ø±bòÕÿ, nwüºø£cÕº\T|ü&˚ ‘·\T¢*ï, ∫Á‘·Væ≤+dü\T ô|fÒº ‘·+Á&ÉT*ï #·÷dæ j·÷wüº|ü&Éø£
b˛sTTq≥¢sTT‘˚ #·\+... Ç+ø± m+<äs√ s¡#·sTT‘·\≈£î ñìπø ñ+&˚~ ø±<ë?
Á|üuÛ≤yê\T, |ü]düsê\T, ÁbòÕsTT&é, j·T÷+>¥\ eTH√yÓ’C≤„ìø£ $X‚¢wüD\T...
e¬>’sê\T s¡#·q (s¡#·sTT‘·)˙ ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚ (>∑T≥Tº $ù|Œ) ‘êfi¯+#Óe⁄\T>±
|ü]>∑DÏkÕÔs¡T. Jôddt qT+∫ rdüT≈£îqï á keys of heaven‘√ ôdsTT+{Ÿ
|”≥sY\T s¡#·sTT‘·*ï ‘Ó]#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+{≤s¡T, ‘êfi¯+ #Óe⁄\T ¬s+&ÉT s¡ø±\T`
one to ope and another to close-nì Á>∑Væ≤+#·≈£î+&ÜH˚.
#·\+ >±] $wüj·T+˝À @ ‘êfi¯+#Ó$ yê&Üs√>±˙, Äj·Tq ô|’ Á|üuÛ≤yê\T
nqã&˚ #Ís¡´ MTe÷+dü #·T≥÷º ñqï n_ÛÁbÕj·÷\T Ç$: Äj·Tq ª<Ó’e$T∫Ãq
uÛ≤s¡´µøÏ ôV≤#Y.õ.yÓ˝Ÿ‡ ª<ä bÕwüH˚{Ÿ Áô|ò+&釵 e÷‘·èø£. #·\+ ªdü‘·´+µ (Hê{Ïø£)øÏ
¬>’&ç yÓTTbÕkÕ ô|<ä› ø£<∏ä ªu≤˝Ÿ Ä|òt bòÕ{Ÿ (uÖ* &ç dü÷sTT|òt)µ Ä<Ûës¡+.
yÓTTbÕkÕ ø£<∏äqXË’* #·\+˝À ø£<ä˝≤&ÉT‘·T+~. &ç.ôV≤#Y.˝≤¬sH金√ #·˝≤ìøÏ
uÛ≤ekÕeT´eTT+~.
ô|’ n_ÛÁbÕj·÷˝À¢ì ìC≤ìC≤*ï ì>∑TZ ‘˚˝Òà eTT+<äT, Ä eT÷˝≤*ï,
e÷‘·èø£*ï #·\+ s¡#·q\‘√ ‘Ó’bÕs¡Ty˚dæ #·÷<ë›+: ôV≤#Y.õ.yÓ˝Ÿ‡ ø£<∏ä 1913˝À
Á|ü#·T]‘·yÓTÆ+~. Ç+<äT˝À Ábı<∏ë>∑ìdtº y˚TØ` Á|æj·TT&ÉT d”ºyÓHé, uÛÑs¡Ô ôVAyêsY¶\
eT<Ûä´ q*–b˛sTTqfÒ¢, ª<Ó’e$T∫Ãq uÛ≤s¡´µ˝À |ü<ëàe‹` ùdïVæ≤‘·T&ÉT sê<Ûëø£èwüí,
uÛÑs¡Ô Hê´j·TeT÷]Ô eT<Ûä´ dü+|òüT]¸düTÔ+~. y˚TØøÏ eT˝Ò¢ |ü<ëàe‹$ ≈£L&Ü dü«‘·+Á‘·
uÛ≤yê\T. y˚TØ, ôVAyêsY¶ ô|fi¯¢j·÷´ø£ ‘=$Tà<˚fi¯fl≈£î ø£\TkÕÔ&ÉT bÕ‘· H˚düÔ+
d”ºyÓHé. ‘·q‘√ e#˚Ãj·TeTì y˚TØì n‘·HÓ˝≤ ÁbÕ<∏˚j·T|ü&É‘ê&√, |ü<ëàe‹ì
≈£L&Ü sê<Ûëø£ècÕí n˝≤H˚ ã\e+‘·ô|&É‘ê&ÉT. ô|[¢‘√ Áù|eT n+‘·eTe⁄‘·T+<äì
y˚TØ ì•Ã‘ê_ÛÁbÕj·TeTsTT‘˚, |ü<ëàe‹øÏ ô|[¢, ≈£î≥T+ã+ nH˚ e´edüú\ |ü≥¢
>ös¡e+˝Ò<äT. ôVAyêsY¶, d”ºyÓHé nH˚ ¬s+&ÉT yÓ’s¡T<Ûä´ yêVæ≤ø£˝À¢+∫ yÓ’yêVæ≤ø£
ã+<Ûëìï, düVü≤» JeHêìï yÓ˝Ÿ‡ m˝≤ #·]Ã+#ê&√, #·\+ ≈£L&Ü ‘·q<Ó’q XË’*˝À
Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\ düVü≤Jeq yÓ’$<Ûë´*ï, |üs¡´ekÕHê*ï ∫Á‹+#ê&ÉT. sê<Ûëø£èwüí
X¯≈£î+‘·\qT ô|[¢ #˚düT≈£îì |æ\¢\T ø£qïfÒº, d”ºyÓHé ≈£L&Ü ô|[¢ #˚düT≈£îì |æ\¢*ï
ø£+{≤&ÉT. $yêVæ≤‘·T˝…’q d”ºyÓHé, sê<Ûëø£èwüí\ J$‘ê˝À¢ì <ä«+<ë«\≈£î kÕøÏå`
yê]øÏ y˚TØ |ü<ëàe‘·T\ MT<ä #Ó<äs¡ì Áù|eT. Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+˝À y˚TØ
d”ºyÓHéøÏ <ä>∑Zs¡sTT‘˚, #˚s¡TyÓ’q sê<Ûëø£èwüí πøåeT+ ø√dü+ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+≥T+~
< d+& +&jTH

|ü<ëàe‹. Á|ü#·Ts¡D $wüj·T+˝À |ü<˚fi¯fl n+‘·s¡eTT+~ á ¬s+&ÉT s¡#·q\ eT<Ûä´.
1923q ‘·q ¬s+&Ée qe\ ª<Ó’e$T∫Ãq uÛ≤s¡´µ ‘=* eTTÁ<äD˝À yÓ˝Ÿ‡ ø£<∏ä ‘·qøÏ
Ä<Ûës¡eTsTTq≥T¢ sêdüT≈£îHêïs¡T #·\+.
n<˚$<Ûä+>± ªu≤˝Ÿ Ä|òt bòÕ{Ÿ` dü‘·´+µ. ÁbòÕHé‡`»s¡à˙ j·TT<ë∆q+‘·s¡+
(1870`71) »s¡àHé ÄÁø£eTD˝À ñqï ‘·eT ÁbÕ+‘·+ qT+∫ Áô|ò+∫ bÂs¡T\T ø=+<äs¡T
z ¬s’\T˝À bÕ]b˛j˚T Á|üj·T‘·ïy˚T yÓTTbÕkÕ ø£<∏äøÏ H˚|ü<∏ä´+. ãTd”‡ kÕj·T+‘√
$»j·TsêeTsêE u§_“* yês¡+<ä]ì #·+|æ, ø√≥qT ÄÁø£$T+#·T≈£îHêïø£, u§_“*
bÂs¡T\T ø=+<äs¡T ˇø£ m&É¢ã+&ç˝À bÕ]b˛j˚T Á|üj·T‘·ïy˚T #·\+ ªdü‘·´+µ.
eT<Ûä´‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q ˝…’k˛ <ä+|ü‘·T\T, <Ûäìø£ es¡Z|ü⁄ ø±Ø` ˝…yÓT&ÉHé »+≥,
ˇø£ ‘ê‹«ø£ <ä«j·T+, eT‘· Á|ü#êsêìøÏ n+øÏ‘·yÓTÆq Ç<ä›s¡T ÁãVü≤à#ê]DT\T,
m*ôdu…‘Y s¡Tôd (eTT<äT› ù|s¡T uÖ* &ç dü÷sTT|òt) nH˚ y˚X¯´øÏ düVü≤Á|üj·÷D°≈£î\T.
n<˚$<Ûä+>± dü‘·´+ nH˚ uÛÀ>∑+ Ád”ÔøÏ ÄyÓT $≥T&ÉT dü÷s¡´Á|üø±X¯+, neTè‘·+,
ø£qø£eTà <ä+|ü‘·T\T, yê] ø=&ÉT≈£î e÷<Ûäe&ÉT, ˇø£ düHê´dæ, eTs√ $<Ûäe <äTs¡ZeTà
Ä m&É¢ã+&ç˝À düVü≤>±eTT\T. dü+kÕÿs¡T\T, eTsê´<ädüTÔ\ Çs¡T≈£î eTqdüÔ‘·«+,
ø=+#Ó+ ãT<äT∆\T— y˚X¯´\T>±, ≈£î\≥\T>± eTTÁ<ä|ü&çqyê] Wqï‘ê´*ï ø£fi¯¢≈£î
ø£&É‘ês¡T yÓTTbÕkÕ, #·\+ á s¡#·q˝À¢ (m¬sïdtº ùV≤ø√ø˘‡ 1937˝À sêdæq ª<ä ùdºCŸ ≥T
˝≤&é‡ãsYZµ ø£<∏ä˝À ≈£L&Ü &É˝≤¢dt nH˚ ªdü‘·´+µ ñ+~).
Çø£ #·\+ >±]˝≤H˚ Ád”Ô |ü⁄s¡Twü dü+ã+<Ûë˝À¢ì kÂ+<äs¡´+, dü+øÏ¢wüº‘·\ì
bÕ|ü|ü⁄D≤´\ $#·ø£åD≈£î ˝Àã&É≈£î+&Ü #Ó|æŒq &ç.ôV≤#Y.˝≤¬sHé‡ (1885`1930)
#·\+ MT<ä #·÷|æq Á|üuÛ≤e+: ìC≤ìøÏ #·\+, ˝≤¬sHé‡ düeTø±*≈£î\T. ˝≤¬sHé‡
s¡#·q\T Äj·Tq eTs¡D≤q+‘·s¡y˚T m≈£îÿe ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ e#êÃsTT. Á_≥Hé˝À
ìùw<ÛëìøÏ >∑T¬s’q ª˝Ò&û #ê≥Ø¢dt \esY (1928)µ` 1960 es¡≈£L n~Ûø±]ø£
Á|ü#·Ts¡Dπø H√#·Tø√˝Ò<äT ≈£L&Ü. ø£qø£ #·\+ MT<ä ˝≤¬sHé‡ Á|üuÛ≤e+ nqï
Á|ü#ês¡+ nã<ä∆+. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, ìC≤sTTrj˚T XÊ«dü>± Áã‹øÏq #·\+ ‘êqT
n|üŒ{ÏøÏ (‘·q s¡#·q\T #˚ùd Hê{ÏøÏ) ˝≤¬sHé‡ì #·<äe˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T, ˇø±H=ø£
Ç+≥s¡÷«´˝À.
Ç$ ø±≈£î+&Ü yÓTTbÕkÕ ø£<∏ä\ Ä<Ûës¡+>± sêdæq _&ɶ, \øÏåà+<˚$... e+{Ï
ø£<∏ä*ï C≤Á>∑‘·Ô>± >∑eTì+∫q #·\+ ª#Ís¡´+µ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ãVüQXÊ, düVü≤»
düè»Hê‘·àø£ ñqï s¡#·sTT‘·\T (eTVü‰ s¡#·sTT‘·\T) ‘·eTô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æq (˝Ò<ë
#·÷|æq≥T¢>± yês¡T uÛ≤$+∫q s¡#·q*ï yês¡T ‘=*kÕ] #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·eTì
Ä eTT+<äT ‘·s¡+ s¡#·sTT‘·\T nH˚ïfi¯¢ eTT+<˚ m˝≤ <=+–*+#ês¡qï dü+<˚Vü‰ìøÏ
>∑Ts¡e⁄‘êπsyÓ÷ nìŒdüTÔ+~. ‘·eT≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï Ä s¡#·q˝À¢
ª&ÓC≤e⁄µ nqï uÛ≤e+ düTŒ¤]+∫, n+‘·≈£î eTT+<Óqï&√ Ä nø£åsê\T, uÛ≤yê\T
ø£<ä˝≤&çq$ ‘·eT˝ÀH˚ nì Á>∑Væ≤kÕÔπsyÓ÷. ‘êeTT mø£ÿ&√, m|ü⁄Œ&√ b˛>=≥Tº≈£îqï
$\TyÓ’q<˚<√ ãVüQXÊ nø£ÿ&É <=s¡ø£ãT#·TÃ≈£î+{≤πsyÓ÷. n<˚ ì»eTsTT‘˚,
ª<=+>∑‘·q+µ ≈£L&Ü ì»y˚T. nsTT‘˚ me]qT+∫ mes¡T <=+–*+#ês√ e÷Á‘·+
‘˚\Ã&É+ eTVü‰ s¡#·sTT‘·\ $wüj·T+˝À ø£wüºy˚T.
Hê sê‘·\T, #ê‘·\T n‹ |òüTÀsê\ì yêdüÔe+>± $X¯«dæ+#˚ yê]ì #·÷ùdÔ @
MT ø√|ü+ e⁄+&É<äTø±ì`
ªªm+‘· u≤>± sêkÕÔs¡+&û! @$T style!.n+&û. @$T ø£e⁄\+&û! @$T
Powern+&û! µµ nH˚ $TÁ‘·T*ï #·÷ùdÔ`jÓT+‘· <˚«wü+ ø£\T>∑T‘·T+~!
Mealy mouthed cowards!
Style!.style!.styleì bı–&ç, styleì Áb˛‘ê‡Væ≤+N, Hê u≤<Ûäì, Hê u≤<Ûä

yÓqø£ eT+&ÉT‘√ á dæsê˝À+∫ MT Vü≤è<äj·÷\˝ÀøÏ |ü\ø±\ì #·÷ù| eT÷>∑
ø£+sƒê\ øå√uÛÑ $qã&Éø£b˛‘˚, eT÷\ eT÷\\ nDÏ– q*–q•+#˚ BÛs¡eì‘·\
ÄÁs¡›‘·«+ MT≈£î ‘·≥ºø£b˛‘˚ H˚qT sêdæ j˚T+˝≤uÛÑ+, MTs¡T #·~$ @+ ˝≤uÛÑ+?
Style..Beauty.art m+<äTøÏe«˙ï! <=+>∑ $eTs¡Ù≈£î\ø°, ˙‹es¡ÔqT\ø°,
Ä<Ûë´‹àø£ Áù|eT‘·‘·«y˚‘·Ô\ì, ñqï‘· Ä‘·à s¡dæø±e‘·+düT\ì ø°]Ôìe«&ÜìøÏ ‘·|üŒ!
............ nì ÄÁø√•+∫q #·\+ >±] $wüj·T+˝À nsTT‘˚ eTØ ø£wüº+!
qπswt qTHêï
43 31

yT 2009

ì y± [
ø=~›s√E˝À¢
b˛©düT
sTTHéôdŒø£ºs¡T
#Í<äØ>±] ø±s¡TMT<ä n+<äs¡÷ ø£*dæ ø=+&É|ü*¢
wæø±s¡T yÓfi‚¢yês¡T Ä~yêsê\T e÷Á‘·+.
\øÏå+<˚$>±]øÏ sTT{≤¢+{Ï ªªÁ{Ï|ü⁄Œ\Tµµ n$T‘·eTsTTq
sTTwüº+. ø=+&É|ü*¢øÏ˝≤¢ e+ø£s¡ <ës¡T˝À¢ |ü≈£îÿeTH˚
ÄyÓT qe⁄« $ì Ä&É$|æ≥º\T ≈£L‘·\T e÷ì $H˚$.
ø=+&É˝À¢ Á|ü‹<Ûä«ì+#˚ ÄyÓT dü+^‘êìï Äe⁄\T #Óe⁄\T
ìø£ÿbı&ÉT#·Tø=ì $ì ‘·\Hê&ç+#˚$. Hêj·TT&ÉT>±s¡÷,
\øÏå+<˚$>±s¡÷ Ä n&É$ sêeTD°j·Tø±ìï ˇø£] ø£fi¯¢˝À¢
ˇø£s¡T Á|ü‹|òü*+#·>± #·÷#·Tø=Hêïs¡T.
ˇø£]MT<ä qT+∫ ˇø£s¡T ø£fi¯ófl ‹|ü⁄Œø√˝Òø£
ø=+&Ésêfi¯fl MT<äì+∫ øÏ+~øÏ C≤sês¡T. C≤s¡≈£î+&Ü
#˚‘·T\+~+#·T≈£îHêïs¡T. Nø£{À¢ ‹]– e#˚Ã|ü⁄Œ&ÉT
yÓ÷{≤s¡T eP|ü⁄\øÏ, ≈£îìøÏbÕ≥¢eT‘·TÔ\øÏ, ˇø£] <˚Vü‰\T
ˇø£]øÏ ãs¡Te⁄>± ÄqT≈£îH˚$. yês¡+˝À $T–*q
Äs¡Ts√E\T ÄyÓT ˇ+≥]>± ≈£L#·Tì, >∑&ç∫q
Ä~yêsêìï, sêu§j˚T´ Ä~yêsêìï ‘·\T#·T≈£îì
|ü⁄\ø£]+#˚~. ø£\\T >∑H˚~. kÕj·T+Á‘·+ sTT+{ÏøÏ
#˚s¡T≈£îì ôV≤&ÉT¶ >∑Te÷kÕÔ>±]ï s√&ÉT¶MT<ä #·÷∫
ãTC≤\T øÏ+~øÏ C≤πs Äj·Tq bÕ‘·ø√≥T ø£|æŒq
e+ø£s¡#Ûêrì, e<äT\T |ü+{≤¢eTT á&ÉTÃø=+{À
q&ç#˚ ˙s¡dü |ü<ä∆‹ì Hêj·TT&ÉT>±] eP|ü⁄
q&Éø£‘√
b˛\TÃø√˝Ò≈£î+&Ü
e⁄+&É˝Òø£
bıj˚T´~ ÄyÓT.
ˇø£s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ Hêj·TT&ÉT>±s¡T \øÏå+<˚$
#ÓsTT´|ü≥Tº≈£îì ‘·q Áù|eTì yÓ*ãT#êÃ&ÉT.
ÄyÓTì #·÷dæq|üŒDÏí+∫ ‘êqT |ü&˚ nedüúì
‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. #ê˝≤s√E\ ì+∫ ÄyÓT
m<äTs¡T#·÷kıÔ+~ sTT+ø± |ü⁄s¡TwüHêeTeTT>∑\
Á|ü‹yê&É÷, düVü≤»+>± e÷{≤¢&Ée\dæq Ä
neTè‘·yê≈£îÿ\qT e÷{≤¢&É≈£î+&Ü m+<äT≈£î
<ëdüTÔHêï&Ü nì. Hêj·TT&ÉT>±s¡T #ÓsTT´
|ü≥Tºø√>±H˚ y=fi¯ófl s¡a\T¢eTqï~. Äs¡T s√E\
ªªf…HéwüHéµµ ˇø£ÿe÷≥ y=~* ÄyÓT qsê\T
Vü‰sTT>± n‘·ì uÛÑT»+ MT<ä $ÁXÊ+‹ì
bı+<ësTT. n‘·ì e÷≥˝À¢ì e÷<ÛäTs¡´eT+‘ê
ø£fi¯fl‘√ ‘ê–, ˇø£ÿ ∫s¡Tqe⁄« q$« ePs¡T≈£î+~. ÄyÓT
#˚‹ì >∑{Ϻ>± e‹Ô dü+‘·Twæº|ü&ç Á|ükÕÔeq e÷πsÃXÊ&ÉT.
nqTuÛÑeXÊ* >∑qTø£ Hêj·TT&ÉT>±s¡T ÄyÓT Vü≤è<äj·T+
‘·q<äì ‘Ó*j·T>±H˚ dü+‘√wæ+∫ qÁeT‘·>± ÄyÓT
X¯\e⁄ rdüTø=ì eT∞fl y=kÕÔqHêï&ÉT. ÄyÓT ø£fi¯¢˝À
ÄX¯ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·÷ ‘êì+‘·es¡≈£î eTT+<äT≈£î
»]>±&ÉT. Çø£ ‘·q ø√dü+ ‘·|üq |ü&É&É+ ÄyÓT
y=+‘·T nqT≈£îHêï&ÉT. ‘·qT y˚{≤&É≥+ n‘·ìøÏ #ê˝≤
e÷eT÷\T, ‘·qT y˚{≤&Éã&˚ nqTuÛÑyêìï ø=‘·Ô>±
yÓ‘·T≈£î‘·THêï&ÉT dü÷|ü¬s+≥T.
ø±ì Ád”ÔøÏ e⁄+&˚ ìã“sêìøÏ |ü⁄s¡Twüß&ÉT ‘·≥Tºø√>∑\&Ü?
|ü~s√E\ düØ«düT ì+∫ ‹]– e#êÃ&ÉT. \øÏå+<˚$
ì+∫ ˇø£ |ü\T≈£î˝Ò<äT. e÷≥˝Ò<äT. Hêj·TT&ÉT>±]
ÄX¯\T n&ÉT>∑+{≤sTT. #·ø±#·ø± eT<Ûë´Vü≤ï+ ÄyÓT
sTT+{ÏøÏ q&ç∫yÓfi≤¢&ÉT. ø±fi¯ófl ø±\T≈£î+{À, eT]
ÄyÓT ø£q|ü&ç‘˚ @$T »]π><√ @yÓ÷! >∑TeTà+˝ÀH˚
ø£\TdüT≈£îHêï&ÉT >∑Te÷kÕÔ>±s¡T.
Hê ô|fi≤flìøÏ qTe⁄« sêdæq N≥T¢ #·÷XÊqT.
qTe⁄« ãT~∆eT+‘·T&Éeì ìqTï sêì#êÃqT. qìï{≤º

#·\+- n#·\+
qeTàø£Á<√Vü≤+ #˚XÊe⁄. Ç+ø£ Hê >∑TeTà+ ‘=ø£ÿ≈£î
nì, Hêj·TT&ÉT>±s¡T $ÁuÛ≤+‘·T&Ó’ #·÷k˛Ôe⁄+&É>±,
‘·\Tù|XÊ&ÉT. Vü≤&É*b˛sTTHê&ÉT dü÷|ü¬s+≥T.
\øÏå+<˚$øÏ m+‘·e÷Á‘·+ »]–q dü+>∑‹ ‘Ó\TdüT?
ÄyÓTì M&˚+ CÒXÊ&ÉT? ÄyÓT ˝§+–b˛sTT+<ë ˝Ò<ë?
nH˚ düeTdü´\˝À |ü&ç ø=≥Tºø=Hêï&ÉT sêÁ‹+|ü>∑fi¯ófl.
Ç+‘·ø±\+ eè<∏ë #˚XÊH˚, #˚‹˝À n<äèwüº+
C≤s¡$&ç#êH˚, nH˚ ‘·qì‘êqT ‹≥Tº≈£î+{À ÄyÓT
ãTC≤\qT yÓT&ÉqT, ø£fi¯fleTT+<äT ø£*Œ+#·T≈£î+{À
ÄyÓT yê+#Û· m+‘· rÁeyÓTÆq<√, m+‘· ø±yÓ÷Á<˚ø£+
ÄyÓT ‘·q MT<ä #·÷|æ+∫e⁄+&ÉTH√ nì ÄX¯|ü&ÉT‘√
qs¡ø£u≤<Ûä |ü&ܶ&ÉT. m|ü⁄Œ&É÷ y˚T&É øÏ{Ïø° <ä–Zπs ìyêdü+.
mìï>∑+≥\T ≈£L#·THêï ø£ì|æ+#·<äT. ø£ì|æ+∫Hê ‘·\
m‘·Ô<äT. ôV≤&ÉTZe÷kÕÔì ≈£L˙ #˚sTT+#˚ Ä˝À#·q\T

≈£L&Ü ‘·q eTqdüT˝À ø£ìô|{Ϻ ÄX¯Ãs¡´|ü&ܶ&ÉT
Hêj·TT&ÉT>±s¡T.
n<äèwüº <˚e‘· ‘·qy˚|ü⁄ eT∞fl ø£fi¯ófl ‹|ü⁄Œ‘·T+<äì
mHêïfi¯ófl ø±#·T≈£îì e⁄Hêï ˝≤uÛÑ+ ˝Òø£b˛sTT+~. ∫e]øÏ
ìsêX¯ #˚düT≈£îì <Ûë´dü *+ø√y˚|ü⁄ eTs¡\Ã&ÜìøÏ #·÷k˛Ô
e⁄+&É>±, ˇø£ e⁄<äj·T+ N{° e∫Ã+~.
ªªÄj·Tq eT<Ûë´Vü≤ï+ eP]øÏ yÓ&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£kÕ]
ø£qã&É+&çµµ
eT<Ûë´Vü≤ï+ ôV≤&ÉTZe÷kÕÔ>±] ã+&ç ¬s’\TøÏ
ø£~*+<ëø± e⁄+&ç #·|ü⁄Œq \øÏå+<˚$yê] sTT+{ÏøÏ
|üs¡T¬>‘êÔ&ÉT.
ªªeT∞fl m|ü⁄Œ&=kÕÔ&ÉT?µµ nqï<˚ n‘·ì yÓTT<ä{Ï
Á|üX¯ï.
ªªeT÷&ÉT s√E\øϵµ
#·|ü⁄Œq ÄyÓT bÕ<ë\MT<ä |ü&ç y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT.
‘·q ÁbÕD+ ì\u…≥ºeTì ‘·&Éã&˚ e÷≥\‘√,
~Hê\˙ï ‘·qTã&ɶ u≤<Ûäq+‘ê ÄyÓT Vü≤è<äj·÷ìøÏ
$ì|æ+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. ÄyÓT ∫yê\Tq ˝Ò∫
|üø£ÿ>∑~ >∑TeTà <ä>∑Z]øÏ yÓ[fl,
ªªH˚ q{≤º+{Ï<ëìï ø±qT. #ê˝≤ bıs¡ã&ܶs¡Tµµ nì
< d+& +&jTH

44 31

yT 2009

˝À|ü*øÏ yÓ[fl ‘·\T|ü⁄y˚düT≈£î+~. eT∞fl u…’{ÏøÏ sê˝Ò<äT.
Ä eTsêï&É+‘ê Hêj·TT&ÉT>±] Ä|ò”düT˝À >∑Te÷kÕÔ\ø°
»yêq¢ø° m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü Nyê≥T¢ ‘·–˝≤sTT.
ìcÕÿs¡D+>± E˝≤àHê\T. ã~©\T, düôdŒwüqT¢,
sTTwüºyÓTT∫Ãq≥¢ ‘·˝≤y√{Ï $dæsê&ÉT.
eTsêï&ÉT uÛÀ»HêìøÏ ≈£L#√b˛‘·÷e⁄+&É>± Ç+ø√
N{° |ü≥Tºø=#êÃ&ÉT »yêqT.
ªªá sêÁ‹ |üHÓï+&ç+{ÏøÏ ` \øÏåà.µµ
kÕj·T+Á‘·+˝À|ü\, ô|ò’qT¢, düôdŒq¸qT¢, ã~©\T,
n˙ï s¡<ä›sTTb˛sTTHêsTT. kÕj·T+Á‘·+ ì$TcÕ\T
˝…ø£ÿ#·÷düT≈£î+≥÷ sTT≥÷ n≥÷ ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+&É>±,
eTfi≤fl N{Ï e∫Ã+~.
ªªsêÁ‹ |ü~+{Ï ¬s’\T˝À Äj·Tq edüTÔHêïs¡T,
M\T |ü&É<äT.µµ
N{Ï ‘Ó∫Ãq »yêìï q&ÉT+MT<ä ‘·ìï ªª˙ bÕ&ÉT
yÓTTVü≤+ Hê≈£î #·÷|æ+#·ø£— ìqTï e÷#·s¡¢ Á{≤q‡|òüsY
#˚XÊqT. b˛` b˛ yÓ+≥H˚µµ nHêï&ÉT.
Ç{≤¢ nsTTb˛sTTHêsTT ‘·q ÄX¯\˙ï ÄKs¡T
ì$TcÕHê! Ä sêÁ‹ s¡eTà+fÒ e÷Á‘·+ ‘êHÓ+<äT≈£î
Ä>±*, n|ü⁄Œ&˚ yÓfi¯flø£! eT∞fl jÓT|ü⁄Œ&ÉT eP]øÏ
yÓ&É‘ê&Ü #·#·Tà |”ì>∑— ô|fi≤flqï+{Ï ô|≥Tº≈£îì
n{≤¢|ü&çe⁄+{≤&ÉT >±ì! á ˝À|ü\ ‘·q≈£î ã~©
◊‘˚! yêfi¯fl¬ø’‘˚! ÄyÓT eTqdüT e÷]‘˚! @yÓTÆHê düπs
Ä sêÁ‹ ‘êìø£ ‘·|æŒb˛‘˚ sTT+ø£ »HêàìøÏ ‘·qøÏ
eT∞fl M\T >∑\>∑<äT n+<äT˝À n{≤¢+{Ï Ád”Ô »HêàìøÏ
ˇø£kÕ] ø£+f…` n{≤¢+{Ï es¡+ <˚e‘·*e«s¡T.
ø±ì Ä yÓTT>∑T&ÉT ‹]– y=düTÔHêï&˚? jÓT{≤¢?
|üPs¡«+ ≈£L˙\T #˚sTT+#˚yês¡T. n+‘·e÷Á‘·+
Á|üjÓ÷»≈£î©≈£åîÁ<ä Hê>∑]ø£‘ê ìdü‡‘·TÔe j·TT>∑+˝À
jÓTes¡÷ ø£q|ü&És¡T. #·|ü⁄Œq eT+∫ Ä˝À#·q
‘√∫+~. #·+|üø£b˛‘˚H˚+? Ä sêÁ‹ #·#˚Ã≥Tº #˚ùdÔ
#ê\T. ‘=s¡>± b˛©düT #Í<äØ>±] sTT+{Ϭø[fl
>∑~˝À s¡Vü≤dü´+>± e÷{≤¢&Ü&ÉT.
ªªô|’øÏ y=ùdÔ Hê HÍø£Ø, q\T>∑Ts¡T »yêq¢ HÍø£Ø
eP&ÉT‘·T+~.µµ
ªª@MT sê<äT. H˚qT |üPNµµ
ªªø±˙, ùdïVü‰ìøÏ eT] kÕVü≤dü+ #Ój·÷´*.µµ
Ç<ä›s¡T qe⁄«≈£î+≥÷ u…’{ÏøÏ e#êÃs¡T. \øÏå+<˚$øÏ
N{Ï ÁyêXÊs¡T.
ªª˙ uÛÑs¡Ô sT÷ sêÁ‹øÏ sê&Éì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. qqTï
qeTTà. uÛÑj·T|ü&É≈£î. Hêø√dü+ m<äTs¡T#·÷&ÉT.µµ
|ü<äø=+&ç+{ÏøÏ ¬s’\T ~– ôV≤&ÉTZe÷kÕÔ>±s¡T ùdºwüqT
s√&ÉT¶q #Ó≥¢øÏ+<äì+∫ sTT+{ÏøÏ edüTÔHêï&ÉT. me&√
‘ê–qyê&ÉT bÕ&ÉT≈£î+≥÷ y=∫à MT~øÏ ‘·÷˝≤&ÉT.
]yê\«s¡T¢ ù|˝ÒÃ ôV≤&ÉTZe÷kÕÔ>±s¡T uÛÑj·T+‘√
|üø£ÿøÏ ‘·|ü⁄Œø=ì ‘·q <√eq ‘·˝§+#·Tø=ì y˚>∑+
kÕ–+#ê&ÉT.
ªªyÓ<Ûäyê! MT<ä |ü&É‘êy˚+sê!µµ nì yÓ+ã&ç+#ê&ÉT
MT<ä |ü&ɶyê&ÉT.
ªªHê eT÷≥j˚T~? Hê eT÷≥µµ nHêï&ÉT ô|’>±.
ªª˙ eT÷≥j˚T$T{Ï?µµ
ªª@$T{≤! @$T{≤! z] <=+>∑eTT+&Ü ø=&Éø±µµnì
‹≥T¢ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT.
b˛b˛ ‘ê– nfÒº ù|\ø£?
ªª‘ê>±Hê, H˚Hê qTyê« ‘ê–+~µµ nì >∑Te÷kÕÔì

ø={Ϻ ª<=+>∑ <=+>∑µ nì πøπøXÊ&ÉT.
dü+<äT eT\T|ü⁄˝À+∫ sTT<ä›s¡T b˛©düT »yêqT¢
B|ü+ |ü≥Tºø=∫à ªª@$T{° >√\? ùdºwüìÿ q&Ée+&çµµ
nHêïs¡T.
ôV≤&ÉTZe÷kÕÔ ‘·q dü+>∑‹ #Ó|ü⁄‘·THêï&ÉT. Ä
e÷≥\T $q|ü&É≈£î+&Ü ‘ê–qyê&ÉT ns¡TdüTÔHêï&ÉT.
<ä>∑Zs¡ e⁄qï ùdºwüìï rdüT≈£îb˛sTTHês¡T. nø£ÿ&É e⁄qï
Äj·Tq,
ªª˝≤ø£|ü⁄Œ˝À |ü&Ój·T´+&ç πs|ü⁄ $#ê]<ë›+µµ
nHêï&ÉT.
ªªH˚qT ôV≤&ÉTZe÷kÕÔìµµ
ªªH˚qT ø£\ø£º]ïµµ nHêï&ÉT ¬s+&√yê&ÉT.
ªªá >∑~˝À MDÏí, Ä >∑~˝À yêD°í yÓj·T´+&ç.
˝Òø£b˛‘˚ ‘·qTï≈£î+{≤s¡T.µµ
ôV≤&ÉTZe÷kÕÔì ˝À|ü*øÏ ‘√ùddæ, Ä ‘ê–q yê&ÉT
»yêq÷¢ ˇø£fi¯flH=ø£fi¯ó¢ ø±$*+#·Tø=ì _–Zs¡>±
qyê«s¡T.
Ä sêÁ‘·+‘ê ôV≤&ÉTZe÷kÕÔ>±s¡T u§~›+ø£*ï
˝…ø£ÿô|&ÉT‘·÷ ≈£L#·THêïs¡T.
bı<äT›H˚ï ‘·\T|ü⁄rdæ kÕs¡®+≥T, ôV≤&ÉTZe÷kÕÔì
>∑Ts¡TÔ|ü{Ϻ ªª@<√ Á>∑Vü≤#ês¡+, s√p |ü⁄#·TÃ≈£îH˚
<ëìø£qï ø=+#Ó+ m≈£îÿe |ü&ɶ≥Tº+~. eTsê´<ädüTÔ\T
MT MT<ä πøùd$T{Ï? <äj·T#Ój·T´+&ç. ˇπs! Ä
¬s+&√....>∑~˝À yêDÏí yÓT‘·Ô>± ‘·ìï |ü+|æ+#·+Á&ܵµ
nì ôV≤&ÉTZe÷kÕÔ>±s¡T #Óù|Œ ø√|ü+ e÷≥\T $qq≥T¢
ôd’øÏ˝…øÏÿ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.
nø£ÿ&ÉTqï »yêqT¢ ‘·\HêïjÓT‹Ô #·÷&É≈£î+&Ü yêfi¯fl
|üìMT<ä yêfi¯ó¢Hêïs¡T. Ç+{ÏøÏ yÓ[fl #êØ® sTT<ë›e÷
nì Ä˝À∫+#ê&ÉT. kÕø£å´y˚TeTT+~? mes¡T
qeTTà‘ês¡T? ‘êqT ø={À¢ sêÁ‹ >∑&ç|æq dü+>∑‹ u…’{ÏøÏ
eùdÔ, #êØ®sTT#˚Ãyê&˚. n‘·ìøÏ ‘êqT|ü&ɶ ø£wüº+ rs¡<äT.
ô|’>± ePfiÀfl qe⁄«˝≤≥. Ç+‘·ø° b˛sTT+<˚eTT+~!
nqT≈£îHêï&ÉT. ø£qï ÁbÕD+ ø£Hêï neT÷\´+>±
#·÷düT≈£îH˚~ ˇø£{Ï b˛sTT+<äì ‘Ó©˝Ò<äT. m{≤¢
‘Ó\TdüTÔ+~?µµ
ø£fi¯ófl_“ sêÁ‘·+‘ê ìÁ<ä˝Òì uÛ≤s¡´ ‘·\T|ü⁄rdæ+~.
ªªsêÁ‹ sê˝Ò<˚+? ‘Ó\¢yês¡T¢ $TeTà˝…ï<äTs¡T #·÷k˛Ô
Hê≈£î ìÁ<˚ |ü≥º˝Ò<äTµµ n+~.
nì #Ó|æŒ ePs¡T≈£îHêï&ÉT yÓ+ø£Á{≤e⁄, Ä˝À∫k˛Ô
≈£L#·THêïeTT.
Nø£{Ï |ü&ɶ~. |æ≥º\s¡T|ü⁄\T e÷HêsTT. ÄyÓT ‹]–
sTT+{ÏøÏ yÓ&ÉT‘√+~. Ä Nø£{À¢ jÓTø£ÿ&Ée⁄+<√ ÄyÓT
<äèwæº! @e÷˝À∫k˛Ô+~? Hêj·TT&çøÏ ã~© nsTT
#ê˝≤ ø±\eTsTT+~. Ä y=ø£ÿ sêÁ‹ ‘·qqTuÛÑ$+∫q
Áù|eTqT >∑T]+∫ Ä˝À∫k˛Ô+<ë? |üXÊÑêÔ|üe÷?
$s¡Vü≤e÷? ‘·q |üs¡Te⁄, ùdïVæ≤‘·T&ç e⁄<√´>∑+,
<Ûës¡bıj·T´&Üì¬ø’ ‘Ó–+∫q Ä y=ø£ÿsêÁ‹ ø√dü+
Hêj·TT&ÉT>±]ì ‘·\T#·T≈£î+{À+<ë? #Í<äØ >±]
$TÁ‘·uÛ≤yêHêï? @e÷˝À∫k˛Ô+<√.
Hêj·TT&ÉT>±s¡T, Äj·Tq @+#˚düTÔHêïs√!
nq+‘·|ü⁄s¡+˝À` eTs¡∫b˛sTTHê&√! ˝Òø£ ø£¢ãT“˝À
ªÁ_&箵. Ä≥˝À Ä sêÁ‹ kÕVü≤dü Á|ü»„qT>∑÷]à ø=‘·Ô
{Ïmdt◊
ùdïVæ≤‘·T\≈£î #Ó|ü⁄‘·THêï&√

ªeT÷´õ+>¥‡µ qT+∫...

yÓT

*¢>± ‘·\\T y=+#˚ sT÷ ‘êeTs¡*ï #·÷ùdÔ ‘êj·÷s¡T C≤„|üø£+ y=düTÔ+~. ÄyÓT~ >∑T˝≤; ‘êeTs¡
πs≈£î\ eT<Ûä´ qT+&˚ X¯Øs¡s¡ ø±+‹, m+&É ‘êøÏq ‘Ó\¢ì eTãT“\MT<ä >∑T˝≤; ø=+#Ó+ jÓTs¡T|ü⁄˝Àø°,
eTfi≤fl ‘Ó\T|ü⁄˝ÀøÏ e÷s¡T‘·T+fÒ, Ä e÷s¡›ey˚T ‘êø£ì düú˝≤\ ÄyÓT y=+{ÏMT<ä ø£ì|æ+#˚~. y˚fi¯ófl ‘êøÏq #√≥
#·|ü⁄Œq jÓTÁs¡ã&ç #·T≥Tº|üø£ÿ\ •\\ #Ûêj·T\˙ï e÷πs$. m+&É˝À Vü≤+|æ |üs¡«‘· •Ksê\ •\\ øÏ+<ä ˝Ò‘·
˙&É\T #˚]qfÒº ÄyÓT >∑&ɶ+øÏ+<ë s=eTTàøÏ+<ë Nø£≥T¢ ìÁ<äb˛j˚T$. u§eTàe+{Ï Ä ∫qï <˚Vü≤+ j˚T >∑T˝≤_
#·\esê‹‘√H√ @ $Á>∑Vü≤ø±s¡T&√ #ÓøÏÿq≥T¢+&˚~.
Á|üã+<Ûä ø£e⁄\ ePVü≤\ ¬ø<äTs¡T ‹]–, ÄyÓT Vü≤è<äj·÷ìï, ÁãVü≤àbÕcÕD+‘√ >±ø£ ÄyÓT X¯Øs¡+ e÷s¡›e+
e˝… qe˙‘· düe÷q+>±H˚ ‘·j·÷s¡T #˚XÊ&ÉT.
Ä|ü⁄ø√˝Òì C≤* ÄyÓTHÓH√ï ø£cÕº˝À¢øÏ ~+∫+~! mH√ï ø£˙ïfi¯ófl ø±]Œ+∫+~ ÄyÓT#ê‘·! m+‘√ q*–b˛sTT+~ Ä
|üdæbÕ|ü. @ ø£ìø£s¡eT÷ jÓTs¡>∑ì, kÂ+<äs¡´ ˝ÒXÊìï n|ü$Á‘·+ #Ój·T´≈£î+&Ü e<ä\˝Òì, |ü⁄s¡Twü |ü⁄+>∑e⁄\ #˚‘·T˝À¢,
kÕ«s¡‘ú · ‘·|üŒ j˚T Áù|eT˙, <äj·T˙ jÓTs¡>∑ì, sT÷ |ü⁄D´dü‘·T\ |ü$Á‘· Hê*ø£\ eT<Ûä´ jÓTH√ï >±j·÷\T |ü&~ɶ ! kÕe÷qT´\øÏ
ñ#·Ã¤]+#·&Üì¬ø’Hê ‘·>∑ì Ä Vü≤è<äj·T <Ís¡“\´+, m<ä{Ïyê{Ï <=+>∑u≤<Ûäì ≈£L&Ü düVæ≤+#·˝Òì, yÓ÷kÕìï
>∑T]Ô+#· ‘·\T#·Tø√ì Ä rÁe$XÊ«dü+, m+‘√ n|üyê<äT |ü&ɶ~` C≤s¡‘·«+, |üX¯ó‘·«+, ø=e⁄«, Çø£ÿ&É sêj·T≈£L&Éì
ù|¬s¢H√ï! C≤Á>∑‘·Ô, nqTe÷q+, <˚«wü+, Á|ü‹wüº MT~ Áù|eT` sTTe˙ï |ü⁄D´Hêe÷\‘√ düT\uÛÑ+>± düTœdüTÔHêïsTT
sT÷Hê&ÉT ≈£L&Ü!
s√&ÉT¶ eT<Ûä´qT+#·Tì`
ªªe÷ sTT+{ÏøÏ sêyêµµ nHêïqT.
ªªsêπø$T! jÓT|ü⁄Œ&ÉT?µµ
ÄX¯Ãs¡´|ü&ç #·÷XÊqT. Ç+ø± |üP]Ô |ü]#·j·T+ ˝Òì Hê‘√ n+‘· X¯óÁuÛÑ+>± e÷{≤¢&ç+~. ás¡¸´˝À |ü⁄{Ϻ
ás¡¸´˝À ePπs |ü⁄s¡Twü Vü≤è<äj·T+ ‘·_“ãT“ |ü&ɶ~. Ç+‘· düTVü≤è<들e+ Hê‘√H˚Hê! Ç+ø±` nH˚ Hê X¯óqø£‘ê«ìï
>∑{Ϻ>± H=øÏÿ|ü{≤ºqT.
Áù|eT<ëq+, ‘·s¡yê‘· Ád”Ô sTTe«>∑\~ kÂ+<äs¡´<ëq+. ‘êj·÷s¡T jÓTqï&É÷ Áù|eTVü≤è<äj·T+,
Ä‘·à dü+jÓ÷>∑+ sTT{≤¢+{Ï$ e÷{≤¢&É˝Ò<äT.‘·q <˚Vü≤+ e\¢ sTT+ø√s¡T dü+‘√wæ+#ês¡+fÒ yê] dü+‘√wüy˚T
ÄyÓTøÏ dü+‘√cÕì#˚Ã~. n{≤¢+{Ï ñ<ës¡‘·«+ >∑\ Ád”Ô\T #ê˝≤ düø£è‘·T, ‘·qπø$T sTTdüTÔHêï&Éì ø±<äT.
‘êH˚$T sTTdüTÔHêïqì ÄyÓT <Ûë´dü. |ü⁄s¡Twüß&ÉT ø£fi¯fl˝À Äsê<Ûäqì #·÷dæ ∫qï |æ\¢e˝… øÏ\øÏ˝≤ qe⁄«‘·T+~.
‘·q X¯è+>±s¡|ü⁄ $\Teì, ‘·q X¯Øs¡ ãVüQe÷Hêìï ‘·qøÏwüºyÓTÆq |ü⁄s¡Twüß&ÉT nqTuÛÑ$+∫ ÄyÓ÷~düTÔqï ø=B›
ÄyÓTøÏ ñ‘ê‡Vü≤+. düT\uÛÑ+>± ‘·qì ˝Àø£+ #˚dæq q÷´q‘·ì ÄyÓT >∑T]Ô+#·qHêï >∑T]Ô+#·˝Ò<äT. ‘·qì #·÷dæ
yÓøÏÿ]+#˚ ˝Àø£+MT<ä |üdæ|æ\¢\øÏ @+ ø√|üyÓTTdüTÔ+~? mes¡Hêï m‹Ô bı&ç#˚ e÷≥\T eTTK+MT<ä nHêï ‘·q÷
qy˚«~. ndü÷j·T, <˚«wü+ Ç‘·s¡T*ï >±j·T|üs¡#·&É+ sTT≥Te+{Ï >∑TD≤\T sTT‘·s¡T\ø£qï dü«+‘·yê]H˚, jÓT≈£îÿe
u≤~ÛkÕÔj·Tì $y˚ø£e+‘·T\T y=<äT\T≈£î+{≤s¡T. n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq ø=+<äs¡T ndü\T yê{Ï dü+>∑‘˚ jÓTs¡>∑s¡T.
@ |üPs¡« »qà \˝ÀH√ yê{Ïì y=~* dü+düÿ]+#·T≈£îH˚ |ü⁄&É‘ês¡T. Ä >∑TD≤\T yê]øÏ ø£\>∑H˚ ø£\>∑e⁄.
n{≤¢+{Ï~ ‘êj·÷s¡T.
‘·q kÕ«s¡úy˚T eT]∫ ‘·q n+<ä˝À sTT‘·s¡T\T bı+<˚ Äq+<ä+˝À ‘êHêq+<ä|ü&˚ ‘êj·÷s¡T, ‘·qø√dü+
yê+#Û·|ü&˚ |ü⁄s¡Twüß&ç Bq‘ê«ìï #·÷∫ $\$\˝≤&˚ ‘êj·÷s¡T, Á|ü|ü+#·|ü⁄ yêdüÔe|ü⁄ $\e˝À¢ ‘·\‘·+‘·T+~
sT÷ $X¯«<ë‘·*ï, <ëqø£s¡Tí©ï! <ä–Zs¡øÏ y=ùdÔ ì»+>±H˚ ‘·H˚ï~.
mø£ÿ&Ée⁄+{À, @+ #˚k˛Ô+<√, sTTH˚ïfi¯ófl ø£q|ü&É≈£î+&Ü j·÷eTsTT+<√! á ‘êeTs¡ πs≈£î\ eT<Ûä´ ø£q|ü&˚
eTè<äTyÓ’q ˝Ò jÓTs¡T|ü⁄ s¡+>∑T #·÷ùdÔ ÄyÓT ãTC≤˝øÏ+<ä jÓTs¡Tù| C≤„|üø£+ y=k˛Ô+~! n#·Ã ‘Ó\T|ü⁄øÏ+~
s¡ø£Ô|ü⁄ e⁄ãT≈£î!
‘êj·÷s¡T kÕ+|òæTø£+>± out cast. |ü\ø£]+#˚yês¡T ˝Òø£ ˇø£ÿ eT+∫e÷≥ nH˚yês¡T˝Òø£ e÷&çb˛sTTq
n<ÛäeTTsê\T. ÄyÓT J$‘· #·]Á‘·˝À+∫ H˚ HÓ]–q ˇø£ ∫qï |ü⁄≥ #·<äTe⁄‘êqT. |ü‹Áe‘·˝≤¢sê, ÄyÓTì >∑Te÷à\
|üø£ÿøÏ #˚s¡˙ì ˙‹ #·]Á‘·˝≤sê, $q+&ç. Vü≤è<äj·T eTHê´j·T‘·ÔyÓTÆ ÄyÓTì eTq'|üPs¡«ø£+>± Ä<ä]+#·ì
<Ísê“>±´ì¬ø’ |üXÊÑêÔ|ü |ü&É‘ê˙Hê&ÉT.
n‘·&ÉT, n|ü⁄Œ&˚ Ád”Ô ˝Àø£+˝À ø£fi¯ó¢ ‘Ó]∫q qej·Te«qT&ÉT. Hê |ü⁄düÔø±\˙ï #·~$e⁄Hêï,
$yêVü≤+˝Àq÷, >±&ÛÉ, ìX¯Ã\, XÊX¯«‘·, Áù|e÷qTã+<Ûä+˝Àq÷, <ë+|ü‘·´ |ü$Á‘·‘·˝Àq÷,
$XÊ«dü+ ø£\yê&ÉT ‘êj·÷s¡Tì ø£\TdüT≈£îHêï&ÉT, Áù|$T+#ê&ÉT. Ç<ä›]ø° $TÁ‘·T&Ó’q Hê≈£î
‘Ó\TdüT ÄyÓTøÏ ≈£L&Ü n‘·ìMT<ä #ê˝≤ ÇwüºeTì. n‘·ì‘√ #Ó|üŒ≈£î+&Ü qqTï yê]+∫+~. n‘·qT
‘·qøÏ+ø£ J$‘·+˝À Ád”Ô ÄyÓT ‘·|üŒ jÓTes¡T ˝Ò<äì $X¯«dæ+#ê&ÉT. ‘·qT Áù|$T+∫q y=düTÔe⁄˝À ø£fi¯+ø£+
#·÷&É˝Òq+‘· $XÊ«dü+ >∑\ Vü≤è<äj·T+ n‘·ì~. yê]+#˚ Á|ü»\T ÄyÓT MT<ä #Óù|Œe˙ï n|üì+<ä\Hêï&ÉT.
‘·qì $yêVü≤e÷&ÉeTì ÁbÕ<Û˚j·T|ü&ܶ&ÉT. ˇø£Hê{Ï kÕj·T+ø±\+ ÄyÓT ‘·_“ãT“|ü&ɶ~. e÷{≤¢&É≈£î+&Ü
˝Ò∫b˛sTT+~. Ä ô|[fløÏ ÄyÓT n+^ø£]ùdÔ ÄyÓT <ä]Á<ä+, ø£cÕº\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À uÛÑj·T+, ˝Àø£ Áøös¡´+, n˙ï
y=~*b˛‘êsTT. n‘·ì Äsê<Ûäq, Áù|eT, eTsê´<ä, <Ûäq+, ì•Ã+‘·, Ç+ø√ <˚X¯+, ø=‘·Ô Á|ü»\T, ˇø£ÿe÷≥‘√
>∑T&ÏbÕ{Ï yÓ+ø£≥ #·\+ n˙ï ‘·q$ ne⁄‘êsTT.
< d+& +&jTH

45 31

yT 2009

ì y± [

#·\+- n#·\+

ñ‘·Ôs¡+ sêXÊ&ÉT, ÄyÓT ˝Òì<˚ ã‘·ø£˝Òqì. Ä $yêVü≤+ e\¢ n‘·ìøÏ ã+<ÛäTe⁄\‘√ $s√<Ûä+, ùdïVæ≤‘·T\
ùV≤fi¯q, yÓ*, düeTdüÔeT÷. ◊Hê |ü≥Tº|ü{≤º&ÉT, <˚˙ï \ø£å´+ #Ój·T´ì yÓ÷Vü≤+˝À. m|ü⁄Œ&Ó’Hê yêdüÔe+ ‘Ó\TdüT
≈£î+fÒ @eTÚ‘ê&Ü nì Hê uÛÑj·T+. ÄyÓTì ã‹e÷*‘˚ n‘·ìï ìsêø£]+#·eT˙, yêdüÔe+ #Ó|æŒ yÓj·T´eT˙,
H˚H˚ #Ó|æ‘˚, ÄyÓTøÏ, Ä düVü≤è<äj·T‘·øÏ, Á<√Vü≤e÷. ÄyÓT H√{Ï ì+∫ J$‘êìø£+‘ê kÂU≤´ìï ˝≤–y˚dæq yêDÏí
W‘êHê? yêdüÔe+ #Ó|üŒø£b˛‘˚, n‘·ìøÏ Á<√Vü≤+ ø±<ë? H˚H˚MT ìX¯ÃsTT+#·Tø√ø£ eTTqTù|, ÄyÓT Ä eP]
ì+∫ e÷j·TeTsTT+~. ˇø£ÿe÷≥, ˇø£ÿ C≤&É, e<ä\ø£, ªª@ ø=‘·Ôyê&ç‘√?µµ nì qe⁄«≈£îHêïeTT ˙#·T\eTT.
ÄyÓT Ä|ü⁄Ô\+, y˚TeTT.
n‘·qT, bÕ|ü+, n‘·qT Äsê\T rk˛Ô ˝Àø£j·÷Á‘· kÕ–+#ê&ÉT. ÄyÓTø√dü+` HÓ\\ ‘·s¡yê‘·
ø£\TdüT≈£îHêï&ÉT. ÄyÓT Hêj·TT&ç sTT+{À¢ ø£*dæe⁄+&É&É+ ≈£L&Ü n‘·ì ø£fi¯flì ‘Ós¡e˝Ò<äT. ÄyÓT ‘·qøÏ n‘·ìMT<ä
sTTwüº+ ˝Ò<ä˙, n‘·ìï sTT+ø£ ‘·qyÓ’|ü⁄ sêy=<ä›˙ XÊdæ+∫+~.n‘·qT ÄyÓT >∑~eTT+<äT e⁄qï ˝≤+‘·s¡T
düÔ+uÛ≤ìøÏ ˙&É ◊Hê&ÉT. n‘·ìøÏÄyÓT ‘·|üŒ y˚πs Á|ü|ü+#·+ ˝Ò<äT. ÄyÓT øÏ{Ïø° |üø£ÿq <ä&ç >∑T+»>± e÷sê&ÉT.
øÏ{Ïø°˝À+∫ ÄyÓT jÓTqï&ÉHêï ø£~*q|ü⁄Œ&ÉT ø£q|ü&ÉT‘·T+<˚yÓ÷qì, Bq+>± ÄyÓT ˙&Éø√dü+ #·÷k˛Ô yês¡+
s√E\T qT+#·THêï&ÉT. ÄyÓT sêÁ‘·T\T Nø£{À¢+∫ n‘·ìøÏ ø£qã&Éø£ n‘·ìe+ø£ #·÷k˛Ô ~+&ÉTì ø£˙ï{Ï‘√
‘·&çù|~.
Ç+ø£ uÛÑ]+#·˝Òø£b˛sTT+~ ÄyÓT Vü≤è<äj·T+. n‘·ìï |æ*|æ+∫ |üø£ÿq ≈£L#√ô|≥Tº≈£îì
eT∞fl nã<ä∆+ #Ó|æŒ+~, ‘·qøÏ n‘·ìMT<ä Áù|eT˝Ò<äì. ÄyÓTøÏ ‘Ó\TdüT. ‘·q ø£Hê´‘·«+˝À, dü÷qè‘·«+˝À,
$XÊ«dü+˝À, n‘·ìøÏ $XÊ«düeTì. @ n|üyê<äHêï $Hêï&Ü |æ#ÓÑ·TÔ‘·T+<√ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+{≤&√ nì
ÄyÓT uÛÑj·T+. n+‘˚ø±<äT. ÄyÓT eTH√ ìã“s¡+˝À ÄyÓTπø qeTàø£+˝Ò<äT. ô|fi¯flsTTq ‘·s¡yê‘Ó’Hê ‘·qø√dü+
|ü]‘·|æ+#˚ Ç+ø√ e÷qe⁄&˚e⁄+fÒ n‘·ìMT<ä ø£ìø£]+#·≈£î+&Ü ñ+&É>∑\ ìã“s¡+ ‘·qøÏ e⁄+&É<äì
uÛÑj·T+. n‘·ì ìs¡à\ $XÊ«dü+ eTT+<äT ‘·q eT*q #·]Á‘·ì, ‘·q >∑T+&Ó ã\V”≤q‘ê«ìï y=|ü⁄Œ≈£îH˚ <ÛÓ’s¡´+
˝Òø£b˛sTT+<√ ˝Òø£ n‘·ì düT+<äs¡ dü«bÕïìï ø£\‘· ô|≥º&Éy˚T sTTwüº+˝Òø£ b˛sTT+<√! mes¡T #Ó|üŒ>∑\s¡T?
mes¡+<äTø√>∑\s¡T Ád”Ô Vü≤è<äj·T+ n>±<Ûë\ì, Ä ‘ê´>∑ •Ks¡ Wqï‘ê´\ì! ‘·qøÏ sTT+ø√]MT<ä Áù|eT nì
#Ó|æŒ, ‘·qì y=~* ô|{Ϻ yÓfi¯¢eTì ø£ìïfi¯¢‘√ ã‹e÷*+~. n+^ø£]+#ê&ÉT. ø±ì y=~* b˛˝ÒqHêï&ÉT. n{≤¢H˚
q•kÕÔqHêï&ÉT. ÄyÓT n+‘· <ä–Zs¡>± n‘·ìï ã‹e÷\&ÉeT÷, ÄyÓT #·÷|ü⁄\÷, e÷≥\÷ m{≤¢>√ ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT.
n‘·ìøÏ, ÄyÓTøÏ ‘·qMT<ä Áù|eT˝Òø£b˛˝Ò<äì Ç+ø± |ü≥Tºã&ç‘˚, ã‹e÷*‘˚, ÄyÓT nuÛÑ´+‘·s¡+ ø£s¡T>∑T‘·T+<äì
n‘·ì ÄX¯.
∫e]øÏ ÄyÓT ì\e˝Òø£ b˛sTT+~. n‘·ì Bq‘ê«ìøÏ, ÄyÓT Vü≤è<äj·T+ n+‘· ˙#·eTsTT+~. |ü‹Áe‘·˝≤¢sê!
X¯|æ+#·+&ç.
ªªHê ì+∫ ˙≈£î @$T ø±yê*?µµ
ªªqTe⁄«µµ
ªªn+‘˚Hê?µµ
ªª˙ Áù|eTµµ
ªªÁù|eT˝Ò<äTµµ
ªªb˛˙, ô|[¢ #˚düTø√ #ê\Tµµ
ªªHê n+<ä+ ø√düe÷?µµ
ªªne⁄qTµµ
ªªô|[fl m+<äT≈£î! Hê n+<ä+ ˙~. Hê <˚Vü≤+ ˙~. m|ü⁄Œ&ÉT ø±e\dæHê`
‘˚]bÕs¡ #·÷XÊ&ÉT. uÛÑ÷$T ã<ä›\sTT+~. eTqTï ø±fi¯¢øÏ+<ä ~+#·T≈£îb˛sTT+~. yÓT*¢>± u…’{ÏøÏ e#êÃ&ÉT,
Ç{≤¢+{Ï<ë! m+‘· nbÕj·T+ ‘·|æŒ+~? nì dü<äT›≈£îHêï&ÉT. eT÷&ÉTHÓ\˝À¢ ˇø£ >=|üŒ cÕVüQø±s¡T ≈£L‘·T]ï
ô|[fl #˚düT≈£îì düTK+>± ã‘·T≈£î‘·THêï&ÉT.
ne÷à! n‘·ìMT<ä ‘·q Áù|eTq+‘ê Vü≤è<äj·T+˝ÀH˚ eTqq+ #˚düT≈£îì `Ä rÁe‘ê´>∑+˝À
ø±*`j·÷eTsTT+<√! Hê≈£î e⁄‘·Ôsê\T sêj·T&É+ ≈£L&Ü e÷ì+~.
d”‘·\÷, <äeTj·T+‘·T\÷, kÕ$Á‘·T\÷, #˚XÊπs ‘ê´>±\T! Ä ‘ê´>±\T #·÷∫ bı+– uÀs¡¢|ü&É‘·THêïs¡T.
ñyÓTàj·T´+&ç Ç{≤¢+{Ï Ád”Ô\ MT<ä, ô|[fl nsTTHê y=ø£ÿ&çπø uÛÑÁ<ä+>± <ë#·T≈£îì Á|ü‹s√p düeT]Œ+#·T≈£îì,
dü«sêZì¬ø>∑u≤ø±\ì #·÷ùd |ü‹Áe‘·\÷, qe«+&ç, jÓTøÏÿ]+#·+&ç, ‘·s¡eT+&ç <ä÷s¡+>± sTT ˙#·Ád”Ô\ì. n~Û≈£î\
eTì ≈£î\ø£+&ç. Ä dü«s¡ZyÓT+‘· ˙#·Á|ü<˚X¯yÓTÆ e⁄+&Ü*, Ä <˚e⁄&Ó+‘· ≈£åîÁ<äT&Ó’ e⁄+&Ü*, MT e+{Ï yêfi¯flì
#·T≥÷º #˚s¡ì∫à dü+‘√wæ+#˚+<äT≈£î?
bÕ|ü |ü⁄D≤´\øÏ, •øå± ãVüQe÷Hê*ï sTT#˚à qs¡ø£ dü«sêZ˝À¢ j·TeT<˚y˚+Á<äT\˝À qeTàø£+ ˝Òø£b˛sTTHê,
J$‘·+˝À Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ #·÷&É˝Òø£b˛sTTHê, m+<äTø√ Ä<Ûës¡+ @MT ˝Ò≈£î+&ÜH˚, á <=+>∑‘·Hê˝À¢+∫
ô|’ô|’ bÕ‹Áe‘ê´˝À¢+∫, kÕ«s¡ú<Ûäsêà\˝À+∫ yÓqø£>±, #·÷&É>∑\ X¯øÏÔ˝À jÓT{≤¢>√ jÓT|ü⁄Œ&√ á ‘·|üÔ
eTè<äTVü≤è<äj·÷\øÏ XÊ+‹ìe«>∑\ eTVæ≤eT˝À, <˚+{ÀH√ #Ó|üŒ˝Òì ms¡>∑˝Òì e÷j·T yÓTs¡T>∑T˝À m+<äTø√
Hê≈£î $XÊ«dü+ b˛˝Ò<äT >∑qTø£ >±ì— ˙#·T\T, ≈£î\≥\T s√&ÉT¶ |üø£ÿq ~≈£îÿ˝Òø£ #·#˚à sT÷ Ád”Ô\˝À H˚qT #·÷dæq
Wqï‘·´+˝À sT÷ |ü⁄D´, |ü$Á‘·, Á|ü‹cÕº|üP]‘· dü‘·T\˝À #·÷dæq ˙#·‘·«+` Hê Vü≤è<äj·÷ìï ø±*Ãy˚dæ
e⁄+&Éø£b˛Hê? Á¬ø’düTºe˝… ªªá ˝Àø£+MT~, Ä˝Àø£+ yê]~µµ nH˚ $XÊ«dü+ ˝Ò<äT. á ˝Àø£+˝ÀHÓ’Hê >∑{Ϻ>±
{Ïmdt◊
ˇø£ÿ]y˚|ü⁄ #ÓsTT´C≤∫ªªH˚qTHêïµµ qq>∑*–‘˚ #ê\T.
< d+& +&jTH

46 31

yT 2009

#·\+

T&ÉT...
@ø¬ø¬ ‘’ø’ £e· Ms¡kÕ+kÕ]ø£
ìj·Te÷#·sD¡ eTT\T n+‘· sê«Væ≤qT

\T>± $»è+_Û+∫, n≈£LbÕs¡ ÁbÕj·TyÓTbÆ ˛‘·÷qï
ø£wøºü ±\+˝À, @ø±b˛X¯q+ |ü{ºÏ nkÕVü‰j·TT´\qT
ñ<ä]∆ +#·&ÜìøÏ q&ÉTeTT ø£≥Tºø=ì ì\∫q ˝ÀbÕeTTÁ<ë
düV≤ü #·s¡ ` eTTì:
qeJeH√]àe÷˝≤ ` ˝≤\q˝À, uÛdÑ àü sêdüT\qT
bÕeqs¡÷bÕq #·eTøÏ+#·&ÜìøÏ, n\ø£q+<äqT, ø£|sü ›¡
X¯è+>±≥ø£eTTq |üse¡ fi¯‘¢ √ ì\T|ü⁄ø=+≥÷, edæyê&Éì...
yêe÷s¡<ú V˚ Qü &ÉT.
˝Àø±ìï m~]+#·&+É ˝À... ‘·|ü $|æŒ#Ó|Œü &É+˝À...
~eTà‹]π>≥≥Tº nqTXÊdæ+#·&+É ˝À, m+‘· <Ûs’Ó ´¡ +? `
m<äTs¡T|ü&,ç |ü\Tø£]+∫ ì*|æ, u≤‘êU≤˙ y˚jT· &ÜìøÏ,
@ $TÁ‘T· &ÓH’ ê, n_Ûe÷ì nsTTHê, yÓTT>∑e÷≥ô|{Ïqº |ü&ÉT...
m+‘· _&çjT· +.
ø±s¡D+?`
eTqdüTqT... ì\TyÓ˝≤¢ ì+&çb˛sTTq Vü≤è<äj÷· ìï...
kı+‘êìøÏ @ e÷Á‘e· T÷ $ìjÓ÷–+#·Tø=H˚ Çwü+º
˝Òøb£ ˛e&ÉyT˚ .
X¯è+>±s¡... n‹~Ûø±&ÉT. XËy’ ê\ ` nqT$<äy∆ TÓ qÆ
düsd¡ Cæ ≤ìï... j·T<Ûës¡÷bÕq... nekÕúqeTTq... s¡eT´eTì
Á|Xü +¯ dæ+∫ dü+‘√wü|&ü ˚ n\dü s¡d≈æ î£ &ÉT ø±<äT. ùV≤‘·Te⁄?...
‘êqT nqTuÛ$Ñ +#·e˝…qH˚ Äsê≥eTT ø£qï... nqTuÛ≤e
jÓ÷>∑´eTT\T>± #˚<ë›eTH˚ ` Bø£.å
n‘·ì~... Ä|üyÔ êø£´+:
ªá bÕ&ÉT˝Àø£eTT‘√ eTqπø{ÏøÏ ˝À˝≤ø°å sê... b˛<äeTTµ
nì, q÷‘·q ø£fi≤uÛTÑ eqeTT˝˝À... $Vü≤]+#·&ÜìøÏ,
ø±e´ HêsTTø£\qT... N\Bdæ... yÓ+≥rdüT≈£îì yÓfi&¢¯ TÉ ...
ø±ì <√e\T rs¡TÑê&ÉT... ìπs•› kÕÔ&TÉ ... n+‘·{‘Ï √,
uÛ≤>±´j·T‘·eÔ T‘·'|üs+¡ ... nì }s¡T≈£î+{≤&Ü?...
ñ"VüQ"... Ä |üø+å£ ˝À ø£<\ä∏ T Áyêj·T&ÜìøÏ... dü+<˚XÊ\T
$s¡»˝Òj¢ T· &ÜìøÏ... ns¡+ú ñ+&É<Tä .
`ndü\T yêfi¯ø¢ q£ ï ‘êqT m≈£îÿe>± u≤<Û|ä &ü ‘É ê&ÉT!
ø£s–¡ ˙¬sb’ ˛sTTq, Ä kÕ<ÛTä Vü≤è<äjT· +, Çø£ mìï »qà\ø¬ H’ ê
>∑{|ºÏ &ü <É Tä .
...Ç~ e÷eT÷\T nsTTb˛sTTq $+‘·`
ãTfÒ<ëØ n+#·T≈£î#ÓÃfi¯b¢ ÕjYT»e÷... Eu≤“
ø£‹]Ô +|ü⁄˝≤©Ã... ø±\sY ns¡#ê≥T>±, dü>e∑ TT $]dæq
eT˝…<¢ +ä &É... ø£\\T ‘=DÏøbÏ ˛‘·÷qï yÓ÷&ÉTŒ ø£qT\T...
yÓHïÓ \ \*¢+#˚ ∫s¡Tqe⁄«, ˇø£#√≥ ì\Te≈£î+&Ü...
q\T>∑T]˝À ø£\dæ q&ÉTe≈£î+&Ü... ì<ëq+>±, ;#Y ˇ&ÉTH¶ .˚ ..
<ä÷sêìøÏ kÕ–b˛j˚T... n‘·&.˚ .. #·\+.
nqTdü]+∫b˛<ë+. #·÷<ë›+ m+‘·<÷ä s¡+ yÓfi>¢¯ \∑ &√...
ø±ì, ìC≤ìøÏ kÕVü≤düyT˚ , Äj·TqqT nqT>∑$T+#·&+É ...
ª#\· +µ eTqdüT‡ dü+#ês¡+ #˚ùd ˝Àø±\ bı*y˚Ts¡˝H’… ê...
eTq n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ée⁄.
<äT'K+ e∫ÃHê... Áø√<Û+ä ‘√ |ò÷ü ]í*b¢ ˛sTTHê...
n\$ø±ì y˚<qä qT nqTuÛ$Ñ +∫Hê... n˙ï Áù|j·Tdæø√düyT˚ ...
Ábı<äT› Vü≤<äT\› T ‘Ó*dæø√≈£î+&Ü... ÄyÓTq#˚à y˚fi$¯ T+∫b˛‘˚...

‘·$T ì\Te˝Òø.£ .. <ëØ‘Óq÷ï #·÷&É≈î£ +&Ü... y˚sT¡
Ä˝À#·q˝Ò≈î£ +&Ü... eTqdüT˝À u≤<Ûeä Ts¡∫b˛yê\ì...
‹s¡>&∑ +É ... ÄyÓT øÏ≈î£ ]+∫+<äì ø±<äT... $~Û yêfi¯¢ düe÷>∑eT
` y˚fiq¯ T ‘=+<ä]+#·˝<Ò ìä .
Áù|eT˝ÒK\˝À... e´<ÛëœqTï&TÉ >±H˚... m|ü&É÷
ø±ìŒ+#·T‘ê&˚? dü+‘√wü+˝Ò<?˚ eTTK+ $bÕŒs¡<˚ ` nì
Á|Xü ï¯ yù˚ d |üø±å q... ø£<≈ä∏ î£ &ç ‘·s|¡ ⁄ü q ˇø£sπ düe÷<Ûëq+ #Ó|Œü e\dæ
ñ+≥T+~... j·T÷s√|æjT· Hé ø£<≈ä∏ î£ &ÉT \÷sT÷ ø=ù|s¡d,t
s¡#q· ˝À ˇø£{Ï rdüT≈£î+<ëeTT... edüTeÔ ⁄ @$T≥+fÒ,.. ˇø£
uÛ≤eHê J$, ‘·q nqTuÛeÑ y˚<ë+‘·eTTqT... ø£<≈ä∏ î£ &ç‘√
#·]Ã+∫, ‘·‘«Ô· ø£<qäÛ eTT #˚kÕÔ&TÉ . kÕe÷q´ <äèwæ˝º À, n‘·&TÉ ...
eè<ä∆ _Ûø≈å£ î£ &ÉT... ì\Te˙&É˝ìÒ yê&ÉT... #˚‘· ô|k’ Õ˝Òìyê&ÉT...
#˚ùd~ j·÷#·q, ø±ì, n‘·ì uÛ≤wü˝À ‘êH=ø£ ø√{°X«¯ s¡T&ÉT...
j·÷∫+∫, ˇø£ &ÉãT“ rdüTø√e&É+ø±<äT ` ‘√{Ï
uÛ≤>∑´e+‘·Tì <ä>sZ∑ .¡ .. ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üj÷Ó >∑eTTq≈£î ø=ìï
\ø£\å T #˚ã<äT\T |ü⁄#T· Ã≈£î+≥THêï&TÉ .
n‘·ìøÏ, ˇø£ Á|jæ T· Tsê\T ñqï~... n+‘ê uÛ≤eq˝ÀH˚...
ÄyÓTqT ~y√´|üuÀÛ >∑eTT\‘√ ì‘·´eT÷ ˝≤*+#·T‘·÷ #·øÿ£ >±
düTKô|≥ºe˝…qì...
‘êqT
düTK|ü&eÉ ˝…qì... m+‘√ Á|jü T· ‘·ï+
#˚d÷ü +Ô {≤&ÉT. ~e´ kÂ<Ûeä TT\T
ì]à+#ê&ÉT... ~yê´sêeTeTT\T...
<ëdü<ëd”»qeTT... yêVü≤Hê~
ø£eTT\T n˙ï... ÄyÓT eTqdüT
‘Ó\TdüT≈£îì
nqT>∑TD+>±
düeT≈£Ls¡Tdü÷+Ô {≤&ÉT...
ø±ì, Á|‹ü |ò\ü +... n‘·&TÉ
ø£qT#ê≥T ø±ø£eTT+<˚... ÄyÓT
ø£qã&çqyê]‘√ q˝≤¢ ø£\dæ...
n‘·ì Á|Dü j·÷ìï e+∫düT+Ô ~.
ÄyÓT ø£|{ü ≤ìï #·÷dæ #·÷dæ,
eTqdüT #Ó~]b˛sTT Ä $<Û+ä >±
nsTTb˛sTTHê&ÉT, nB n‘·ì
|ü‘H· êìøÏ ø±s¡D+.
`n|ü&ÉT, ø£<≈ä∏ î£ &ÉT n&ÉTe¶ ∫Ã, Ç˝≤ Á|•ü ï+#·T‘ê&ÉT:
ªu≤Û sT÷, ˙e⁄, eTqdüT˝À bÕ\T Á‘ê>∑T‘·÷, eTfi≤¢ eTÁ]
Ä≈£î\˝À m+<äT≈£î, uÛ$Ñ T&ç<=HÓï\‘√ Á‘ê>∑sê<ë? `
ø£*Œ+#·T≈£îqï Á|jæ T· Tsê\T, ìqTï j·÷‘·q ô|&ÉT‘·÷qï<ìä
uÛ≤$+#·Tø√≈£î+&Ü... ˙ eTqdüT≈£î q∫Ãq+‘· d”«j·TqT>±
e÷s¡TÃ≈£îì düTK|ü&sÉ ê<ë?µ
n+<äT≈£î, Ä ‘ê‹«≈£î&ÉT @eTì »yêãT #ÓãT‘ê&ÉT ª$~Û
$<Ûëq+ n˝≤{Ï~... H˚qT ÄyÓT #˚‘· e+#·q≈£î ˝ÀqTø±e\dæ
ñ+&É>±... nq´<Ûë m˝≤ »s¡T>∑T‘·T+~?... düTK|ü&<É ëeTì
Hê≈£î e÷Á‘+· ˝Ò<ë?... ø±ì, ÄyÓT yÓ÷dü+ #˚jT· ø£
e÷q<äT... #·÷dæ, ‘·\#·T≈£îì... j·÷‘·q nqTuÛ$Ñ +#·&yÉ .˚ ..
Hê nqTuÛeÑ +?... Hê $~Û n˝≤ ñqï~µ
` düe÷<ÛëqeTT... #·÷#êj·T>± Ç<˚, ô|q’ y˚døæ =qï Á|Xü ï¯ ≈î£ !
ø±ì Áù|eT˝ÒK\T, Á|‘ü ´˚ ø£+ ˇø£ ñ|üø±s¡+ #˚d÷ü qÔ ï$. ø£<≈ä∏ î£ ì
eTqdüTqT... ø£<≈ä∏ î£ ì ø±+ø£\å qT... ø£<≈äÛ î£ ì‘·‘«· õC≤„dqü T...
$|ü⁄©ø£]+#·&ÜìøÏ... düŒwüeº TT>± $e]+#·&ÜìøÏ...
#ê*q$ ny˚?
ø±ì, á dæ<ë∆+‘·eTTq≈£î ˇø£ ù|sê »‘·#s˚ T¡ Ãø√e\dæ
ñ+≥T+~. ø£\Œq\T, nø£ÿ&øÉ ÿ£ &,É s¡#H· ê ÁbÕã\´eTTø√dü+

*œ+∫q|üŒ{Ïø˙Ï ï... Ä s¡#q· ˝À düs«¡ Á‘· Á|‹ü düŒ+~+#˚$
d”«j·T Vü≤è<äjT· ... uÛ≤yêqTuÛeÑ eTT\T! Áù|eT˝ÒK\T...
ø£<\ä∏ T ø±e⁄!
Çø£... ø£<\ä∏ T!
ø£<\ä∏ ˝À... #·\+ #·~y˚yê]øÏ }|æ] dü\T|üìj·T´&ÉT.
ˇø£y|’Ó ⁄ü q ø£<ä∏ »s¡T|ü⁄‘T· qï ì]à‘e· T÷s¡T\Ô T dü«$wüjT· +
#Ó|ü ≈£î+≥÷+fÒ, yê]øÏ Ädüsê>±... düeTj·T+ ∫øÏÿ+#·T≈£îì,
ø£<≈ä∏ î£ &ÉT, ‘·q <Û√s¡D˝Ï À... ñ|ü<X˚ y¯ êø£´eTT\‘√ ì+ù|dæ...
#·~$q ‘·sT¡ yê‘· dü«j·T+>± ìs¡jí T· + #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î...
q∫Ãq $<Ûëq n_ÛÁbÕj·T|ü&+˚ <äT≈£î... M\T˝Ò≈î£ +&Ü
nqTXÊdædTü HÔ êï&TÉ : ˇ|üø√ø£b˛sTTHêsê... düsπ ... ˝Àø±ìøÏ,
n‘·ìø°, yÓTT<ä≥qT+N ñqï ù|N n<˚ø±<ä÷?
ªMT Ä#êsê\T... MT e´eVü‰sê\T... MT e´edü\ú T...
ne˙ï, Ç+‘· ‘·T≈£îÿ>± ñHêïsTT... Ç˝≤ dü+düÿ]+#·T≈£îì...
á e÷s¡TŒ\T #˚dTü ø√ø£b˛‘˚... Ç$>√ sT÷ u≤<Û\ä T ñ+≥÷H˚
ñHêïsTTø£<ë... e÷quÛ+Ñ >∑yTÓ HÆ ê, eTsê´<ä>± »]–‘˚...
Äs¡¸deü Tà‘y· T˚ qì Vü≤]¸+∫ #·÷ùd ø±|ü{≈Ï î£ \MT<ä...
$T>∑‘êyê¬sH’ ê... m+<äT≈£î <ä+&Ó‘sÔ· T¡ ?... <ë#˚dTü ≈£îì...
eTuÛ´Ñ ô|{Ïqº +<äTe\¢...
me]øÏ
e+#·q?... m+‘·ø±\+ <ë#˚dTü ø√
>∑\s¡T?... n˝≤ #˚d÷ü qÔ ï+<äTe\¢
Á|jü ÷Ó »q+ @$T{Ï?
á Á|Xü ï¯ \˙ï |ü⁄+U≤qT|ü⁄+KeTT>±
˝Àø£+MT<ä...
dü+|òTü +MT<ä...
≈£î]|ædTü HÔ êï&TÉ :
$qìyê]ì,
u≤>∑T|ü&˝É ìÒ yê]ì <Óe’ eTTq≈£î
e~*y˚d.æ .. Á|‘ü ´˚ ø£+ $y˚øe£ +‘·T\πø...
ôV≤#·Ã]ø£\T #˚dTü HÔ êïsTT.
nsTT‘˚ M{ÏøÏ Á|‹ü e#·qeTT\T
≈£L&Ü ñqï$: ªy\Ó T>∑T ˙&É\˝≤>±
Á|‹ü $wüjT· +˝Àq÷ eT+∫
#Ó&ܶ≈L£ &Ü ñ+&Éø‘£ |· Œü <äT... <äèwü+º
øÏeT|æ˝Àπødæàqï ìs√úweü Tìs¡TDZ yéTµ...
y˚TeTT #˚d÷ü HÔ êïeTH˚ ‘·|ü ˝Ò...
Ç‘·s¡ nqTdü+<ÛëHê\‘√... MTs¡÷ #˚dTü HÔ êïsT¡ : e÷ ø£+{ÏøÏ
<√cÕ\T ø£qã&É≥+˝Ò<ìä MT düyê˝Ÿ... MT ø£+{ÏøÏ eT+∫
nH˚<˚ >√#·]+#·<ìä ... e÷ »yêãT... e÷ dü<Tä DZ ≤\sêø£då ìæ
MTs¡T uÛ]Ñ +#·˝øÒ b£ ˛‘˚... MT sêeTsê»´+ y˚TeT÷ uÛ]Ñ +#·˝eÒ TT:
Ä<˚Xe¯ TT\T... Ä<äsÙ¡ eTT\T... e÷‘√ ø£*dæ yÓT*dæ ñ+&ç
ìπs•› +#·+&ç. n+‘˚ø±ì, ˝Àø±qï+‘ê #ê|ü#T· ≥Tº>± z
eT÷\≈£î $dæ]y˚d.æ .. n+≥T ‘·>\∑ ≈£î+&Ü... bÕsTT+≥s¡T‘√...
Ç$>√ sT÷ uÛ≤>±\T #Ó&bç ˛sTTHêsTT... nì eT&ç>≥∑ Tº≈î£ ì
#·÷|æ+#·&+É e÷Á‘y· T˚ Á|<ü ëÛ q <Ûsä à¡ +>± ô|≥Tº≈î£ Hêïsê n+fÒ...
Çø£ m|üŒ{Ïø.° .. ñuÛjÑ T· |üø±å \ø°... HêsêJµ.
Çø£ eTq+... |ü]cÕÿse¡ TT #˚<ë›+.
`|üsêdüT qe˝≤ø±s¡T&ÉT CÀ˝≤... ˝≤dæy÷Ó "... HêHê nH˚
Á|dü <æ ∆ä Á>+∑ <Ûeä TT\qT Á|#ü T· ]+∫q|ü&ÉT... j·T÷s√|æjT· qT
|üÁ‹ø£\T n˙ï <äTj·T´ã≥Tº≈î£ qï$... n+‘·<ëø± m+<äT≈£L,
yÓTTqï yÓTTqï... s¡w´ü Hé ø£<≈äÛ î£ &ÉT ≈£LÁ|"” ... j·÷e÷düø´£ ...
nH˚ qe\qT... y˚X´¯ yê{Ï $cÕ<ä$˝≤kÕ\ì... <ës¡TD+>±
∫Á‹+∫q Á>+∑ <∏eä TTqT... Áyêdæq|ü&ÉT... CÀ˝≤≈£î »]–q
dü‘êÿsy¡ T˚ eTfi≤¢ dæ<y∆ä TÓ +Æ ~. n+<äT#˚‘· n‘·&TÉ ... ªø±eTeè‘·T\Ô
qT Áù|sπ |æ+#·e˝…qì ø±<äT... #·~$qyê] >∑T+&Ó\T ø£˙ï{Ï
< d+& +&jTH

47 31

yT 2009

yÓ\T¢e‘√ ‘·&dç bæ ˛yê\ì... á qe\qT Áyêdæ+~µ ` nì
uÛ÷Ñ $Tø£˝À yÓTTs¡ô|≥Tº≈î£ Hêï&TÉ .
#·\+≈£L&Ü n+‘˚... Äj·Tq≈£î, dü+|òTü + #Ó&bç ˛sTTq<äì...
#Ó&bç ˛‘·÷qï<ìä ø√|ü+... Ç+‘· ≈£îfi¯ó¢ m˝≤ uÛ]Ñ dü÷qÔ ï<ìä
ndüV≤ü ´+... m+<äT≈£î, u≤>∑T|ü&<É Hä ˚ Äy˚<qä ... Ç+‘·
#Ó|⁄ü ‘÷· Hêï $q<ë nì... nVü≤+ø±s¡+ ˝Àø±dü‡eTkÕÔdTü ‡œH√
uÛeÑ +‘·T nì n‘·ì eT+>∑fi≤osê«<äeTT. Ä ˝Àø£+˝À... Ä
˝À≈£î\ q&ÉTeT...n‘·ìøÏ ì\Te˙&É˝øÒ b£ ˛sTTHê ∫es¡≈î£ ...
\ø£´å +˝Ò<Tä .
ø£<\ä∏ T... ø£\Œq\T... m+‘·es¡≈î£ kÕ+‘·+?
`$X¯«kÕVæ≤‘·´+˝À qT+∫... ‘·q≈£î |üìøÏe#˚à ø£<ë∏
` düìïyX˚ e¯ TT\qT @s¡T≈£îì... nqTyÓq’ H˚|<ü ´ä∏ eTT
dæ+>±]+∫... ‘Ó\T>∑T‘·q+ yÓ\sTT+#·&eÉ TT˝ÀH˚... #·\+
•\Œ#êø£#ø· ´£ eT+‘ê ñqï~. dü«j·T+>± ø£*Œ+#·˝<Ò ìä
ø±<äT>±ì, @yÓ÷, Ç+‘·es¡≈î£ q÷ï... n‘·ìøÏ nqTyÓq’ ...
$X‚w+æ ∫ nqTdü]dü÷qÔ ï... |ü+<Ûë nB.
s¡#q· ...
#·\+ ø£<\ä∏ T #·<Tä e⁄‘÷· +fÒ... MD\T Áy÷Ó >∑e⁄... ôd\
j˚Tfi¯ó¢ eT+E\ eTs¡àsêeeTT\‘√ q&Éø£ kÕ–+#·e⁄...
ø√sTT\\T ≈£Lj·Te⁄ ` n˙ï... $qe#˚Ã$ n$...
dæ+Vü≤>∑sq®¡ \T, X¯ãX› ø¯ ÔÏ $ìjÓ÷>±ìï e÷Á‘y· T˚ >∑eTì+#˚
ø±s¡´kÕ<Û≈ä î£ &ÉT >∑qTø£... ø±yê´‘·àqT... ø£<ë∏ s¡÷bÕq...
∫Á‘>· ‘∑ T· \˝À ôd«’ s¡$Vü‰s¡+ #˚jT· ˝Òøb£ ˛‘·THêï&TÉ .
bı+~ø£\T... #Ó|Œü &É+˝À kı>∑dTü \T... >=|üŒ>±, ø£<\ä∏ ˝À
ñ+&Ée⁄. |ü⁄≥Tºøe£ \¢ n_“q<˚‘|· Œü ... uÛ≤wüsê<äT... |üPs¡+í >±
‘Ó\T>∑T˝À Ä˝À∫+#·˝&Ò TÉ . Ä˝À#·qqT <Û«ä ì+#·&yÉ T˚ ø±ì...
|üì>± nqTe~+#·q÷˝Ò<Tä .
ø±e´Ø‘ê´... Çìï˝ÀbÕ\T ñqïy˚ ` m+<äT≈£î eT],
Ä ø£<\ä∏ qT Á|Xü +¯ dæ+#·&+É ... ø£<≈ä∏ î£ ì n_Ûq+~+#·&+É ?
`mes¡÷ Ç+‘·es¡≈î£ q÷ï #˚jT· ì... #˚jT· ˝Òì |üì n‘·qT
#˚dTü HÔ êï&TÉ . nqTø£]+#·e˝…qì Ç|ü&ç|ü &ÉT ø=+<äsT¡
Á|jü T· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êïsT¡ ø±ì... @ s¡#H· ê≈£L&Ü Ä bòÕj·÷≈£î
n+<äTø√e&É+˝Ò<Tä . ø£<ä∏ eTqø£fi≈¢¯ î£ ø£f≥ºÒ ≥Tº #˚kÕÔ&TÉ . nø£så +¡
nø£så êìøÏ ñ&ÉT≈£î m‹ÔkÕÔ&TÉ ` mes¡÷ #=s¡sêì Nø£{Ï
ø√q\˝À C§s¡ã&ç... nø£ÿ&øç Ï yÓ\T>∑T s¡V≤ü <ës¡T\qT rs¡Ã
e˝…qì... n‘·ì ø£<\ä∏ T... ø£èwæ #˚d÷ü qÔ ï$.
`πøe\+, kÕ<Û≈ä î£ &˚ nsTT‘˚... Á|#ü ês¡≈î£ &ÉT>±H˚
$T–*b˛j˚Tyê&ÉT... ñ‘·eÔ T ø£<≈ä∏ î£ &ÉT >∑qTø£H.˚ .. |ü∫ìø«’ Hê
ø±≈£î+&Ü, |ü+#·<ës¡‘√ yÓT~|æ >∑T≥ø£ #˚sTTdüTHÔ êï&TÉ .
ª#\· +µ ø£<\ä∏ T #·~$‘˚ #Ó&bç ˛‘êsê? ` ‘·|Œü ≈£î+&Ü,
eT+∫$ø±eì #Ó|Œü &ÉyT˚ ... #·<eä e<äì› ìùw~Û+#·&yÉ T˚ `
yê{ÏøÏ ø±e\dæq Á|#ü ês¡+ ` #·~$ ` |üPs¡« Ø‘·T\≈£î
#Ó&ç ` n‘·ì <√e\˝À u≤>∑T|ü&eÉ TH˚ ` Ä |”sêƒ ~Û|‹ü
` ø√πs~. #·~$... ªV‰ü jYTµ
nì }s¡T≈£îH˚+<äT≈£îø±<äT.
njÓ÷´, ªbÕ|ü+µ nì ªø˙£ ï{Ï
ø±\Teµ ø£{≤º*.
`ª∫Á‘ê+–µ
#·\+
n»e÷sTTw”˝À ‘·]|òj” T· <äT
nsTTq ‘·sT¡ yê‘·... kÕs¡+>∑Tìπø
ª<e’Ó $T∫Ãq uÛ≤s¡´µ. {Ïmdt◊

eT˝≤¢~ sêeTø£èwüXí ÊÁdÔæ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful