You are on page 1of 4

Oskwarek A.*, Stopa A., Wojnarowska K.

ROZPOZNAWANIE ZABURZEń ORTODONTYCZNYCH ZA POMOCą PROSTEJ SKALI


WIZUALNEJ

Opiekun: Słowik J., Jankowska K.


Pracownia Stomatologii Dziecięcej, Zakład Ortodoncji, CMUJ Instytut Stomatologii

Rozpoznawanie zaburzeń ortodontycznych za pomocą prostej skali wizualnej

Wstęp:

Brak prostych w użyciu, powtarzalnych skal oceny zaburzeń zgryzowych utrudnia komunikację pomiędzy
stomatologami ogólnymi i specjalistami ortodontami. Zmniejsza to szanse pacjentów na wczesne włączenie
odpowiedniego leczenia u osób w początkowym okresie choroby.

Cel pracy:

Celem pracy było stworzenie powtarzalnej, prostej, wizualnej skali pozwalającej na szybka ocenę zgryzu i
stwierdzenie ewentualnych odchyleń od normy zgryzowej do użytku przez lekarzy stomatologów bez
specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie.

Metoda

Stworzona wizualna skala obrazuje za pomocą

fotografii i rycin podstawowe zaburzenia zębowe i zgryzowe

wraz z przejrzystym i nieskomplikowanym opisem. Dla potrzeb tej skali opracowano wzorce, które oceniają normę
zgryzowa oraz najczęściej spotykane zaburzenia.

Materiał:

Skala będzie zastosowana u 30 kolejnych dzieci leczonych w Klinice Stomatologii Dziecięcej w Krakowie. Ocena
zaburzeń zgryzowych za pomocą testowanej skali będzie wykonywana przez niedoświadczonego lekarza
stomatologa (pierwszy rok szkolenia zawodowego) i specjalistę ortodontę. Zgodność oceny będzie oceniona za
pomocą współczynnika kappa. Na podstawie wartości współczynnika kappa zostanie oceniona przydatność skali
do powszechnego użytku.
IDENTIFICATION OF ORTHODONTICS ABNORMALITIES BY MEANS OF SIMPLE ,VISUAL
SCALE.

Tutor: Słowik J. M.D., Jankowska K., M.D.


Dept of Paediatric Dentistry, Dept. of Orthodontics, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Identification of orthodontics abnormalities by means of simple ,visual scale.

Backgrounds:

The lack of simple scales to assess orthodontic abnormalities makes difficult communication between dentists
and orthodontists. This may be responsible for decreasing the chance of early introducing of specific treatment at
the beginning of the disease.

Aim:

The aim of the study was to create simple, visual scale for the quick assess orthodontic abnormalities. The scale
is indented to GPs, who do not have specialized knowledge and experience on the ground of orthodontics.

Methods

The scale was performed to visualize basic teeth and biting imbalance by means of photos and figures. Simplistic
way of describing photos and figures was used. Teeth and arch relationships were also visually presented.

Material:

The scale will be used in 30 consecutive children treated in the Department of Child Dentistry in Krakow. The
young dentist in the first year of his education and orthodontist will test the scale independently. The kappa
coefficient will be calculated. Based on the value of kappa coefficient the significance of the scale for common use
will be evaluated
Konferencje STN
Juvenes pro Medicina - Konferencja
2008
Wpisał: Krzysztof Świderski
16.11.2007.

Łódź, Polska 3 -5 kwietnia 2008


Miejsce: Gmach Farmacji Łódź ul. Muszyńskiego
1

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń: 8 luty


2008r.