You are on page 1of 134

Sidney Sheldon Prins în capcană

Partea întâi Alter Ego Prolog Către Ministerul Apărării al URSS Mareşalului Uniunii Sovietice D.F.Ustinov Strict secret: ă rog să in!or"a#i Co"isia $n%ustriei %e Ră&'oi a CC al PCUS( )iroul Politic al CC al PCUS şi personal pe tovarăşul *.$.)re+nev că( în scopul asigurării superiorită#ii noastre "ilitare asupra !or#elor ar"ate ale statelor ,A-.( oa"enii %e ştiin#ă şi inginerii "ilitari ai $nstitutului %e Marină /căsu#a poştală nr. 012( ai $nstitutului %e Energetică al Ministerului Construc#iilor %e Maşini /căsu#a poştală nr. 342 şi al Co"an%a"entului %etaşa"entului special al su'"arinelor %in Flota Militară a Mării )altice( au înc5eiat cu unspre&ece &ile înainte %e ter"en lucrările pregătitoare privin% proiectul 6EMMA 6. E7peri"entele %e pro'ă %es!ăşurate în con%i#ii terestre( în 8a9u#ia şi Pa"ir şi e7peri"entele "ariti"e %in raionul peninsulei Dic9son au %e"onstrat e!icacitatea superioară a noii ar"e strategice c5iar şi în con%i#ii %e tectonică "ontană şi %e glacia#iune perenii Consi%er util ca grupul %e oa"eni %e ştiin#ă care a creat noua ar"ă strategică şi ec5ipa"entele su'"arinelor 6U:*;36 şi 6U:<=<6( care au %es!ăşurat e7peri"entele şi au instalat %ispo&itivele( să !ie propuse pentru reco"pensă guverna"entală. Pro%uc#ia %e serie a noii ar"e strategice şi ter"enele %e punere în practică %epin% acu" în întregi"e %e 5otărârile >uvernului. ?e!ul Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei Sovietice ,. .par9ov Moscova 03 august 0@40 Capitolul 0 A ă nu"i#i Stavins9iB Ro"an Stavins9iB A Da. A A#i pri"it cetă#enia a"ericanăB A Da( acu" %ouă luni. A Dar vă este %or %e RusiaB Stavins9i îl privi o clipă( apoi &â"'i. *a ur"a ur"elor( nu %ă%ea %oi 'ani pe ni"ic %in ce cre% %espre el cei %e la C$A. Pur şi si"plu( nu %ă%ea %oi 'ani. -răia în gaura asta %e patru ani %e &ileC şi ce le pasă lor %e ce îi este lui %orB Era a"erican( a"erican cu %repturi %epline şi nu %ă%ea %oi 'ani pe C$A. A Da( "i:e %or %e Rusia( răspunse el provocator. ?i ceB A re#i să vă întoarce#i în RusiaB A ,u. A De ceB A De la aeroport ":ar %uce %irect la puşcărie. A Pentru ceB A Pentru acele interviuri %espre Uniunea Sovietică pe care le:a" %at posturilor voastre %e ra%io i"e%iat %upă sosirea în A"erica. A Dar v:a#i a%resat apoi A"'asa%ei Sovietice ca să vă per"ită întoarcerea. A Atunci era" "ai tânăr. Aş !i stat la răcoare cinci ani şi acu" aş !i ieşit. Ce vre#i %e la "ineB A ,i"ic %eose'it. Un "ic serviciu. Dacă nu vă place A"erica... A A" spus eu că nu î"i place A"ericaB A Mă rog( %acă vă este atât %e %or %e Rusia... A Asta nu însea"nă că nu:"i place A"erica. Este o #ară "inunată( iar aici nu urăsc %ecât un o"( un singur o".

A Pe preşe%inteB Pentru că a înrăută#it rela#iile cu ruşiiB A ,u. Pe "ine însu"i. Mă urăsc pe "ine în această #ară. Dar asta nu:i priveşte pe cei %e la C$A. Pentru ce a#i venitB A Ca să vă a+ută" să vă întoarce#i în Rusia. El îi privi ui"it A -re'uie să scoate" %e acolo un o"( spuse unul %intre ei. *ua#i avionul până acolo şi... ră"âne#i. El va veni în A"erica pe 'a&a %ocu"entelor %u"neavoastră. Asta:i tot Fireşte( o să vă %ă" %ocu"ente sovietice pe alt nu"e %e !a"ilie( ca să pute#i locui în Rusia. ?i 'ani... Stavins9i 6%e&virgină6( cu" îi plăcea să spună( un pac5et %e Marl'oro( scoase o #igară( o aprinse şi trase %in ea cu sete. $i aşteptase şase ani şi iată că veniseră. ,u %in cer( nu %in pă"ânt( ci %e la C$A. Mai trase o %ată %in #igară( a%ânc( cu sete. A De ce ":a#i ales pe "ineB A Pentru că se"ăna#i cu acea persoană. Sau el sea"ănă cu %u"neavoastră. Poate că nu per!ect( %ar o să !ace" %in %u"neavoastră o sosie i%entică( asta nu e o pro'le"ă. Principalul e !or"a craniului( culoarea oc5ilor şi încă vreo câteva %etalii. A Privi#i( spuse al %oilea interlocutor şi puse în !a#a lui Stavins9i un evantai %e !otogra!ii. Pri"ele îl arătau pe el( Ro"an Stavins9i( %in !a#ă şi %in pro!il /Stavins9i recunoscu !otogra!iile pe care le !ăcuse cu trei luni în ur"ă pentru pri"irea cetă#eniei a"ericane2( iar în ur"ătoarele( retuşate( era parcă tot el( %ar pu#in %i!erit tuns scurt( ni#el "ai ca"( cu urec5ile parcă alt!el. A e%e#iB Se poate contra!ace pu#in şi va !i un alt c5ip. e#i %eveni c5iar "ai tânăr( vre#iB A Dar el cine eB între'ă Stavins9i. E vreo persoană i"portantăB Un spionB Sau un %isi%entB A ,u a" convenit încă ni"ic( spuse pri"ul. Deoca"%ată nu este nevoie să cunoaşte#i "ai "ulte. EiB Ce spune#iB Stavins9i se !oi în !otoliu şi se uită la ei. 6A"ân%oi vor'esc 'ine ruseşte( lepreleD De 'ună sea"ă că au !ost în Rusia şi nu o singură %ată.6 A ?i %acă la Moscova "erg %irect la E>) şi ciripesc totulB A E pu#in pro'a'il. Fiica %u"neavoastră ră"âne aici. A Dar ea este cetă#ean a"erican şi nu răspun%e pentru !aptele tatălui ei. ?i se va căsători cu un a"erican. Ce îi ve#i putea !aceB A M%a...( spuse unul %intre cei %oi. Cu o ase"enea stare %e spirit( ar !i "ai 'ine să nu pleca#i. Ave" şi al#i can%i%a#i( &ise el şi %ă%u să se ri%ice. A . clipă( rân+i Stavins9i. Sunt şi alte %u'luriB A ,u e vor'a %e %u'luri... -re'uie pur şi si"plu să a+ustă" copia la original. A" stu%iat în ar5iva F)$:ului şase "ii %e e"igran#i ruşi %e vârsta %u"neavoastră şi a" ales trei. Dacă %u"neavoastră re!u&a#i( "ai ave" %ouă re&erve. A ,u tre'uie să "ă şanta+a#i( &â"'i nervos Stavins9i. Deci( %acă accept( tre'uie să ră"ân acolo. Dar %acă vreau să "ă întorcB Cei %oi %ă%ură %in u"eri a "irare. A De ceB Cân% v:a#i a%resat A"'asa%ei Sovietice( a#i cerut să ră"âne#i acolo pentru tot%eauna. Era#i gata să !ace#i c5iar şi înc5isoare( şi asta nu"ai ca să trăi#i în iu'ita %u"neavoastră Rusie. $ar noi vă propune" acest lucru !ără înc5isoare. C5eltuielile le suportă" noi( plus paşaportul sovietic a%evărat şi toate celelalte %ocu"ente. Desigur( acolo nu ve#i "ai !i Stavins9i( ci... $vanov( Egorov( cu" vre#i. e#i găsi %e lucru( o să vă aran+a#i un%eva. -e5nicienii %entari trăiesc 'ine oriun%e( nu:i aşaB Unul %intre vi&itatori se ri%ică şi spuse: A $ar în ceea ce priveşte tră%area... şi noi ave" oa"eni în Uniunea Sovietică. -ră%ătorul este căutat însă noi vă propune" o a!acere cinstită... >ân%i#i:vă până "iercuri. Ave#i aici nu"ărul nostru %e tele!on. Dacă nu ne suna#i până "iercuri( însea"nă că nu sunte#i %e acor%. ?i( în acest ca&( ar !i "ai 'ine să uita#i %iscu#ia noastră. ,u"ai 'ineD A Sta#iD -ele!onul ăsta... ,u are pre!i7ul statului nostru. A <=< este pre!i7ul Fas5ington:ului. Pute#i să ne tele!ona#i cu ta7ă inversă. A ,u:i vor'a %e astaD Deci a#i venit special toc"ai %e la.... A . cer interesele #ării noastre( care este( %eoca"%ată( şi a %u"neavoastră. Mă re!er la A"erica( spuse unul %in ei şi &â"'iră a"ân%oi. A Acu" o săptă"ână v:a" vă&ut la pescuit..

A ,e "ai pute#i ve%ea şi în 'arul %e vi&avi( şi la %u"neavoastră la clinică( şi în "ulte alte locuri. ,e:a" cunoscut "ai %e"ult. Mai ave#i între'ăriB A Da. Mii. A ă vo" răspun%e la Fas5ington( %acă ne ve#i suna până "iercuri. *a reve%ereD Cei %oi ieşiră. Stavins9i se apropie %e !ereastră şi îi vă&u cu" urcă( !ără să se uite în +ur( într:un C5evrolet al'astru care porni lin( cu un !âşâit uşor. Deci aşaD )ine că .lea nu era acasă. Deşi( %acă cei %oi l:au ur"ărit atâta ti"p( cunoşteau progra"ul ei. De !apt un%e:i stă gân%ulB RusiaD MoscovaD După ce a e"igrat( a visat trei ani la rân% par!u"ul !lorilor %e liliac %e la !ereastra aparta"entului său %in Moscova. $ar %upă şase ani visa tot !etele %in Moscova. ,ici o a"ericancă nu:i apărea în visuri( %eşi( %upă toate aparen#ele( prostituatele %in A"erica nu sunt cu ni"ic "ai pre+os %e cele %e la MoscovaC !ac acelaşi lucru şi( totuşi... Cal"( cal"D Are patru&eci şi şase %e ani( o casă( un serviciu 'un( %ouă "aşini şi încă ce "aşiniD în Rusia nici nu po#i visa la ase"enea "aşiniC acolo( 8iguli şi *a%a sunt cul"ea elegan#ei. Aici are o !iică pe care o iu'eşte. Dar ce altceva "ai iu'eşteB Casa aceasta în care se plictiseşte cân% .lea e plecată şi( în curân%( va !i "ereu plecatăB Sau pe )ar'ara( vân&ătoarea %e patru&eci %e ani %e la "aga&inul 3G00( la care petrecea %ouă nop#i pe săptă"ânăB Ce să iu'ească în această #arăB A venit aici prea târ&iu( "ult prea târ&iu. De acolo( %in Rusia( A"erica părea i%eală( !eerică. -ot ce nu e7ista în Rusia e7ista aici: "aşini elegante( 5oteluri( "ilionari( călătorii în întreaga lu"e( avioane şi ia5turi personale( însă... aici nu e ni"ic %in tot ce era el în Rusia. Aici este ni"eni şi ni"ic( un la'orant într:o clinică %e sto"atologie( care "eştereşte prote&e pentru 'a'eD ?i asta pentru că( slavă Do"nului( tatăl lui l:a învă#at această "eserie încă %e cân% era copil( iar "a"a l:a silit să ur"e&e un institut %e "e%icină. Alt!el s:ar !i î"pot"olit aşa cu" se î"pot"olesc &iariştii e"igran#i( oricât %e talenta#i ar !i ei acolo( în Rusia. Cine are nevoie %e ei aici( cu engle&a lor ciu%ată( pe care nu ştiu să o !oloseascăB Da( a venit târ&iu aici( prea târ&iu. )ine spun e"igran#ii: la început( A"erica pare #ara tuturor posi'ilită#ilor( %ar apoi ve&i că aceste posi'ilită#i nu sunt pentru tine. Aici tre'uie să te naşti sau să vii ca .lea( la %oispre&ece ani. Dar să vii la patru&eci %e ani e o a!acere proastă( aproape sinuci%ere. Aşa%ar( să se întoarcăB Ce oca&ieD . ase"enea oca&ie vine o singură %ată în via#ăC nu( o %ată la şase "ii %e vie#i( căci ei au veri!icat şase "ii %e e"igran#i. Dar s:o lase pe .leaB Să trăiască acolo su' un alt nu"eB -e"ân%u:se tot ti"pul că va !i arestatB .rice %etaliu( orice !leac putea să:i vină %e 5ac. A"ericanii ăştia nici nu:şi i"aginea&ă ce siste" %e veri!icări e7istă în URSS. *ivretul "ilitar( cartea %e "uncă( certi!icatul %e naştere... E %e a+uns să se veri!ice !iecare aliniat( să se tri"ită o cerere la ulti"ul loc %e "uncă şi gata. $ar E>):ul te 'ate până î#i plesnesc !ica#ii şi plă"ânii( î#i scoate !iecare %in#işor( iar la s!ârşit te î"puşcă !ără să stea prea "ult pe gân%uri( ca tră%ător %e #ară şi spion. ?i nu te va a+uta nici o A"erică( iar Rusia nu te va co"păti"i... Hşi turnă un pa5ar %e 'ran%I şi:l 'ău până la !un%. Capitolul < A Cre&i că va acceptaB între'ă Ro'ert Carol. Mac Carrie tăcea. De un%e să ştie el %acă Stavins9i va accepta sau nuB Ei au !ăcut tot ce le stătea în puteri şi au conştiin#a curată. *:au ur"ărit o săptă"ână întreagă( i:au învă#at pe %e rost toate traseele prin Portlan%( s:au lă"urit că nu are aici prieteni( nici apropia#i. Hn general( e"igran#ii ruşi nu se întâlnesc între ei. Singurele pasiuni ale lui Stavins9i erau ia5t:clu'ul %e sâ"'ăta( pescuitul %e %u"inica şi )ar'ara( vân&ătoarea %e la "aga&inul 3G00( la care înnopta lunea şi "iercurea. Hn restul ti"pului li'er( stătea acasă( lucra şi se uita la televi&or. Fata învă#a la universitate şi:şi petrecea acolo aproape tot ti"pulC îşi găsise un prieten a"erican şi în &ilele li'ere "ergeau cu "aşina într:un ca"ping. Singurătatea( iată ce tre'uia să:l !or#e&e pe Stavins9i să accepte. ,u 'anii( ci singurătatea. 8u%ecân% %upă 'iogra!ia lui( cân%va !usese un reporter %e televi&iune energic( cutreierase toată Rusia( locuise la Moscova( la *eningra%( la Ea&a5stan şi c5iar în Si'eria. Pentru un ase"enea o" %e ac#iune( să îl o'ligi să stea la Portlan% ca te5nician la'orant( la nu"ai patru&eci şi şase %e ani( este ca şi cu" l:ai îngropa %e viu într:un "or"ânt. -re'uie să accepte(

tre'uieD Dar( nai'a să:l ia... Dacă re!u&ă( se %uce %e râpă toată opera#iunea( care şi aşa atârnă %e un !ir %e păr. ,u "ai sunt al#i can%i%a#i. Mac Carrie %ă%use c5i7 cu ceilal#i %oi: nici unul nu voia să se întoarcă în URSS. Cu trei săptă"âni în ur"ă( "ai precis pe <4 august 0@40( corespon%entul &iarului Fas5ington Jeral% la Moscova( 8aco' Stevenson( !otogra!ia la ci"itirul ,ovo%evicie "onu"entul lui ,i9ita Jruşciov. ,u %eparte( pe alee( lângă un "or"ânt "o%est( stătea un 'ăr'at în civil( %e vârstă "i+locie. 8aco' Stevenson se gân%i că o !i vreun 'e#ivan( lucru o'işnuit pe stră&ile Moscovei( şi 5otărî să:l !otogra!ie&e. ,:ar !i rea o !otogra!ie cu un c5e!liu în ci"itir. Hnsă( i"e%iat ce Stevenson îşi în%reptă aparatul %e !otogra!iat spre 'ăr'at( acesta se ri%ică 'rusc şi se apropie %e 8aco'. A Docu"entele %u"neavoastră( spuse el răguşit. ,u ave#i %reptul să "ă !otogra!ia#i !ără per"isiunea "ea. A$ar %u"neavoastră nu ave#i %reptul să:"i cere#i %ocu"entele. A'ia acu" vă&u Stevenson !a#a îngri+ită şi autoritară( privirea o#elită( #inuta sportivă A Docu"entele %u"neavoastrăD Sau c5e" "ili#ia şi ve#i ră"âne !ără peliculă şi !ără aparat. Deşi răguşită( vocea acestui rus era in!le7i'ilăC în Rusia vor'esc aşa nu"ai repre&entan#ii puterii. Stevenson învă#ase acest lucru în cei trei ani %e cân% se a!la în Moscova. A Sunt &iarist a"erican( spuse el. $ată per"isul "eu %e corespon%ent. )ăr'atul îl privi în oc5i( apoi luă per"isul( co"pară !otogra!ia cu c5ipul &iaristului şi pu!ni: A Cine s:a !ript o %ată... )e#iB Hn acelaşi ti"p( aruncă o privire scurtă prin ci"itir. în +ur era pustiu( nici #ipenie %e o". Ki o'işnuită( ora nouă %i"inea#a( cine să !ie acu" în ci"itirB A Mul#u"esc( spuse +enat Stevenson. Eu... eu nu 'eau %irect %in sticlă. A Păcat( &â"'i 'ăr'atul. )ine( poate că o să 'e" în alt loc. Aici este în"or"ântat !iul "euC astă&i se î"plinesc %ouă luni %e cân% a "urit. Uite ce:i( &ise el privin% cercetător în oc5ii lui Stevenson. Ascultă:"ă cu aten#ie. Mă nu"esc $urâşev( sunt a%+unctul şe!ului Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei Sovietice în pro'le"e strategice. După cu" î#i %ai sea"a( eu ştiu tot ce poate interesa C$A şi c5iar "ai "ult. Aşa că trans"ite la C$A că vreau să !ug în .cci%ent. De#in atâtea secrete încât nu a" voie să ies %in URSS( iar ca să !ug pe cont propriu( nu pot. De aceea( propun o a!acere: %acă "ă vor scoate %in URSS( vor pri"i toate in!or"a#iile( cele "ai secrete %ate... A Eu nu lucre& la C$A( sunt &iarist.. A *as:o 'altăD Eşti a"erican şi în#elegi ce însea"nă pentru #ara ta planurile "ilitare sovietice. Cu" o să le trans"i#i propunerea "ea( asta e o pro'le"ă care te priveşte. ,u"ai să ai gri+ă să nu !aci acest lucru prin A"'asa%a A"ericană. Acolo totul este ascultat %e E>)( c5iar şi ceea ce se %iscută în %or"itorul a"'asa%orului. M:ai în#elesB A A" în#eles( spuse Stevenson( %ar e7istă o pro'le"ă. De un%e să ştiu eu că nu sunte#i agent E>)B *e place să îi provoace pe &iariştii străini( "ai ales pe cei a"ericani. ?i c5iar %acă nu sunte#i agent E>) şi nu este vor'a %e o provocare( ce garan#ii a" că "âine nu o să vă ră&gân%i#iB Acu"... a#i 'ăut +u"ătate %in sticlă. $urâşev se uită cu reproş în oc5ii lui Stevenson. A Da( ai %reptate... spuse el gân%itor( cântărin% ceva în "inte. )ine. Ca să intre într:o ase"enea a!acere( C$A tre'uie să !ie convinsă că eu sunt eu şi că ştiu ceva( &â"'i el "i+in%u:şi oc5ii. )ineD $ată ce să le trans"i#i: la începutul lui octo"'rie( lângă #ăr"urile Sue%iei se va î"pot"oli la "ică a%ânci"e un su'"arin %e:al nostru. ,u va !i un acci%ent( ci o înscenare( o opera#iune plani!icată. Ce însea"nă această ac#iune( voi spune cân% voi a+unge în .cci%ent ?i "ulte altele( a%ăugă el pe un ton cal"( per!ect ec5ili'rat. Mai târ&iu( cân% i:a trans"is lui Davi% Mac Carrie a"ănuntele acestei convor'iri( 8aco' Stevenson a re"arcat că pri"a i"presie %espre $urâşev /%ată %e sticla %e votcă şi %e glasul răguşit( care te %uceau cu gân%ul la o 6sugativă6 rusească tipică2 s:a sc5i"'at c5iar în "o"entul în care 6sugativa6 a început să vor'ească. Acest $urâşev era în&estrat cu o voin#ă ieşită %in co"un şi cu o putere interioară e7cep#ională( pentru care o +u"ătate %e coniac ec5ivalea&ă cu un pa5ar %e apă. Stevenson s:a "ai gân%it atunci la ci"itir via#a îi o!erise un su'iect !antastic pentru un ro"an poli#ist. Ce &iarist nu visea&ă să scrie un 'estsellerB De "ulte ori( totul %epin%e %e un su'iect original( iar acu"( iată:lD C5iar %acă s:ar %ove%i o provocare a E>):ului( în ro"an totul se poate pre!ace. A )ine( spuse Stevenson. oi !ace tot ce î"i cere#i. Cu" să #in legătura cu %u"neavoastrăB A ,u( cu "ine nu tre'uie să #ii legătura( spuse $urâşev. ,u tre'uie să:"i tele!one&i( iar a%resa "ea este secretă. Dar nici nu ave" %e ce să ne întâlni"( #i:a" spus %e+a totul.

A Dar cu" să vă găsesc %acă... A Dacă ei acceptă propunerea "eaB or accepta. Cân% su'"arinul se va î"pot"oli în Sue%ia( vor accepta. De aceea spune#i:le că %e în%ată ce su'"arinul îşi va în%eplini "isiunea în Sue%ia şi va pleca acasă( eu voi pleca în conce%iu. oi pleca în iat9a( în re&erva#ie( să vâne& şi să "ă o%i5nesc. De acolo pot să "ă c5e"e. Printr:o si"plă scrisoare sau printr:o telegra"ă tri"isă în nu"ele !ostei "ele so#ii( >alina. Un te7t oarecare şi locul întâlnirii. Pentru ca în cursul acestui conce%iu să pot %ispărea( e clarB Line "inte a%resa asta: regiunea Eirov( re&erva#ia 6Co%rul 5o#ilor6( către pă%urarul A"i9in( pentru $urâşev. Repetă. Stevenson repetă ascultător a%resa. A Pe curân%( spuse $urâşev. -rans"ite:le: %acă nu voi pri"i acolo scrisoare sau telegra"ă( a!acerea se anulea&ă. >ata. Apoi se în%reptă cu pas 5otărât spre ieşirea ci"itirului( %ar se întoarse 'rusc: A StopD Acu" po#i să "ă !otogra!ie&i( le va !i %e !olos... Peste cinci &ile( Mac Carrie era la Stoc95ol". După încă o &i( a sosit %e la Moscova şi Stevenson. Ruşii stăteau ca un spin în A!ganistan( "asau trupe la grani#a polone&ă şi la cea iraniană( înar"au !ă#iş Siria( *i'ia şi pe Ara!at( iar su'"arinele lor ato"ice îşi i#eau periscoapele pe lângă 'a&ele ,A-.. Cine ştie ce "ai născoceau( ce "ai plănuiauB... ?tiau să #ină în secret c5iar şi o in!or"a#ie pescuită %in presa a"ericană( nu nu"ai %in a lor. Hn această situa#ie( o !igură precu" cea a a%+unctului şe!ului Marelui Stat:Ma+or în pro'le"e %e strategie( era pur şi si"plu un %ar pentru C$A( iar con%ucerea institu#iei a"ericane se 5otărî să nu scape oca&ia. ?e!ul %eparta"entului rus( Daniel Cooper( îl c5e"ă la el pe Davi% Mac Carrie şi pe Ro'ert Carol şi le or%onă să se ocupe personal %e această sarcină. A S:o #ine#i secretă c5iar şi !a#ă %e C$A( &â"'i el. în rest( ac#iona#i în nu"ele "eu. -oate posi'ilită#ile noastre vă stau la %ispo&i#ie. Dacă su'"arinul sovietic eşuea&ă într:a%evăr la "ică a%ânci"e lângă Sue%ia( însea"nă că acest $urâşev nu este o cursă a E>):ului( ci un 'ăr'at %e cuvânt: a trans"is o in!or"a#ie secretă( practic !ără risc pentru el( iar c5eia secretului a ră"as la el în 'u&unar. De aceea nu pute" să ne %ă" la o parte la s!ârşitul lui septe"'rie( tre'uie să !i" gata să scoate" această 6c5eie6 %in Rusia. -re'uie să ne întâlni" i"e%iat cu &iaristul ăsta( Stevenson( să lă"uri" cu el toate %etaliile întâlnirii lui cu $urâşev. Dar cel "ai i"portant e să ne gân%i" cu" să:l scoate" pe $urâşev %in Rusia. Cu vaporul pe la RigaB Pe la .%esaB Sau la%ivosto9B .cupa#i:vă %e toate acestea şi peste o săptă"ână aştept planul opera#iunii în câteva variante. Mac Carrie şi Carol au ri%icat %e la ar5ivă toate "aterialele privin% personalul Marelui Stat:Ma+or sovietic. Dar in!or"a#iile %espre $urâşev erau !oarte vagi: câ#iva trans!ugi îşi a"inteau vag nu"ele lui printre tinerii "ilitari %e "are viitor. Hn 0@14( rusul ter"inase Aca%e"ia Marelui Stat:Ma+or( apoi l: au găsit la Statul:Ma+or al Regiunii Militare %in E7tre"ul .rient( în ti"pul con!lictului "ilitar sovieto:c5ine&( %upă care a !ost trans!erat la Moscova( la Marele Stat:Ma+or. Asta era tot. Dar însuşi !aptul că acest $urâşev a !ost trans!erat la patru&eci %e ani %in provincie la Marele Stat:Ma+or( spunea "ulte. Desigur( ar !i !ost "inunat să "eargă ca turist la Moscova( să îl va%ă pe $urâşev( şi "ai 'ine ar !i !ost să îl întâlnească şi să sta'ilească a"ănuntele !ugii cu el. Dar Mac Carrie 5otărî să nu rişte. După in!or"a#iile C$A şi ale &iariştilor( %upă .li"pia%ă( Moscova ră"ăsese ticsită %e "ili#ie şi agen#i secre#i ai E>). Filarea tuturor străinilor ră"ăsese practic vala'ilă. De aceea( Mac Carrie nu a luat avionul spre Moscova( ci spre Stoc95ol"( un%e Stevenson i:a con!ir"at presupunerile. Faptul că în acea &i Stevenson s:a a!lat singur în ci"itir nu a !ost o si"plă întâ"plare. în trei ani %e serviciu la Moscova( 8aco' se plictisise %e E>):işti în ase"enea "ăsură încât( în ulti"ul ti"p( %upă ce ieşea %in casă( se apropia %e "aşina lor( le spunea traseul %in &iua respectivă( iar apoi îl respecta cu scrupulo&itateC ast!el( a reuşit să le capete încre%erea. E>):iştii tri"işi să îl !ile&e alcătuiau %in ti"p rapoarte %espre %eplasările lui Stevenson prin Moscova şi( în loc să îl ur"ărească pas cu pas( se %uceau acasă ori la rân% la carne( la coa%ă la ca'anos( sau se %uceau la a"ante. Hn acea &i( s:a întâ"plat acelaşi lucru: Stevenson le:a co"unicat că vrea să tragă o !ugă până la ci"itir să !otogra!ie&e "or"ântul lui ,i9ita Jruşciov( apoi va "erge la %esc5i%erea e7po&i#iei pictorilor tineri %e pe stra%a )olşaia >ru&ins9aia( apoi va !ace cu"părături la "aga&inul pe valută %e pe Malaia >ru&ins9aia. )ăie#ii %e la E>) l:au rugat să le cu"pere %e la "aga&in un cartuş %e #igări a"ericane( l:au con%us până la poarta ci"itirului şi apoi au plecat la tre'urile lor.

Peste %ouă ore( îl aşteptau la )olşaia >ru&ins9aia. . ase"enea încre%ere a !ost posi'ilă nu"ai %upă %oi ani %e cunoştin#ă( însă ca Mac Carrie să "eargă acu" la Moscova era a'sur%: nicio%ată nu ştii %acă eşti !ilat( iar a:l întâlni pe $urâşev ar !i practic i"posi'il: nu i se ştie a%resa( nu are nu"ăr în cartea %e tele!on. *ui Stevenson îi ră"ânea %oar să !acă %e pa&ă la intrarea în Marele Stat:Ma+or şi să îi în"âne&e lui Mac Carrie !otogra!iile cu $urâşev. După %iscu#ia cu &iaristul( Mac Carrie 5otărî să ac#ione&e pe căi ocolite. Kece variante %e scoatere în secret a lui $urâşev la 'or%ul unui vas străin prin .%esa( Riga sau la%ivosto9 au !ost trecute ca solu#ii %e re&ervă. Pericolul era prea "are( în%eose'i %acă lua în calcul "eticulo&itatea va"ei sovietice. ,ici vasele a"ericane nu prea îşi "ai lăsau ancorele în apele URSS( iar ca să ai încre%ere în +apone&i sau olan%e&i... Mac Carrie şi Carol propuseră con%ucerii alt plan( si"plu şi !ru"os: să îl înlocuiască pe $urâşev cu un alt o". în ulti"ii &ece ani( în SUA au venit peste o sută %e "ii %e e"igran#i sovietici. Dintre aceştia( la nici o lună %upă ce au e"igrat( %ouă "ii s:au %us la A"'asa%a Sovietică %in Fas5ington cu cererea %e a li se per"ite întoarcerea în URSS( %ar( !ireşte( au !ost re!u&a#i. Hn a!ară %e cei %ouă "ii %e oa"eni( %e 'ună sea"ă că nu sunt pu#ini nici aceia care nu au riscat un ase"enea pas( cunoscân% e7perien#a celorlal#i. Ast!el( Mac Carrie şi Carol s:au gân%it că vor găsi un o" care( printr:o opera#ie plastică( să %evină sosia lui $urâşev( iar restul era trea'a te5nicii şi calculului e7act. ?e!ul a apro'at i%eeaC Mac Carrie şi Carol au răscolit ar5ivele F)$:ului şi( %upă o săptă"ână( au sta'ilit trei can%i%a#i. Alte trei &ile s:au pier%ut &a%arnic cu %oi can%i%a#i care au re!u&at propunerea. De aceea nu s:au repe&it asupra lui Stavins9i şi stu%iat vre"e %e o săptă"ână. Hnsă acu"( tot planul genial era în aer şi se putea pră'uşi %acă şi acest e"igrant( Stavins9i( re!u&a să se întoarcă în URSS. a tre'ui să se întoarcă la i%eea %e a:l scoate pe $urâşev pe "are( %acă... Dacă su'"arinul sovietic se va î"pot"oli la a%ânci"e "ică( în apele Sue%iei. Era 0@ septe"'rie. Până la ter"enul co"unicat %e $urâşev "ai ră"ăseseră %ouă săptă"âni... *a aeroportul %in Portlan%( Mac Carrie şi Carol înapoiară C5evrolet:ul înc5iriat şi luară avionul spre Fas5ington. Capitolul ; Stavins9i tele!onă "ar#i. A Sunt %e acor%( spuse el. Dar pun o con%i#ie. A )ine. *ua#i avionul şi vo" "ai vor'i( îi răspunse Mac Carrie. Cân% pute#i veniB A Peste %ouă ore a" un avion spre Fas5ington. A .ED . să vă întâ"pină" la aeroportul Dallas. Ce i:a#i spus !iicei %u"neavoastrăB A Că a" o întâlnire la un spital %in Fas5ington( că "i se propune ceva %e lucru. A Foarte 'ine. Acu" e acasăB A ,u. E la universitate. A *ăsa#i:i un 'ile#el că la întoarcere ve#i "erge la ,eM Nor9( să vă ve%e#i prietenii. Se poate spune că opera#iunea a început %in această clipă. .ricare ar !i !ost con%i#iile acestui Stavins9i( în a!ară %e ca&ul unora a'sur%e( erau nevoi#i să le accepte. Hl recunoscură cu greu: Stavins9i pe care îl cunoscuseră ne'ăr'ierit( cu !a#a c5inuită şi oc5ii goi %ispăruse. în locul lui( %in avion ieşi un altul încă tânăr( cu u"erii %estinşi şi oc5ii +ucăuşi( un %o"n într:un costu" gri nou:nou#( cu un %iplo"at în "ână. A SalutD se a%resă el lui Mac Carie şi lui Carol. Agentul ==3 a sosit. Cu" o "ai %uce#iB Cinstit vor'in%( sunt !lă"ân% ca un lup. Hn avion ne:au %at nişte carne %e găină a#oasă şi tare ca o talpă( iar asta toc"ai la C5icago. Să "erge" la un restaurant c5ine&esc( vreau să în!ulec ceva. Mac Carrie şi Carol i&'ucniră în râs. ,oul Stavins9i le plăcea "ai "ult %ecât cel %inainte. Din clipa în care Stavins9i spusese 6%a6( intrase su' aripa C$A: avea %e+a re#inută o ca"eră la 5otel( întâlnirea cu un "e%ic specialist în c5irurgie plastică !usese !i7ată şi i se co"an%ase c5iar... propriul său ca%avru. Era vor'a %espre un 'ăr'at "ort într:un acci%ent %e circula#ie( i"posi'il %e i%enti!icat( pe care poli#ia îl va arăta peste câteva &ile !iicei lui.

Hl %useră în centrul oraşului( pe Connecticut Avenue( la un restaurant c5ine&esc. A%"irân% oraşul( Stavins9i e7cla"ă: A DaD Osta %a oraşD ,u"ai că sunt ca" "ul#i negriC la Portlan% nu sunt... *a restaurant co"an%ă !er"( ca un cunoscător( !rigărui %e porc( creve#i cu legu"e c5ine&eşti şi o sticlă %e vin !ran#u&esc pentru to#i. Apoi îi preveni pe Mac Carrie şi pe Carol să nu se +ene&e( să co"an%e tot ce vor( pentru că a&i plăteşte el. După aceea îşi aprinse o #igară şi spuse: A .ED Acu" la trea'ă. A" câteva con%i#ii. Pri"a: nu "erg singur( a" nevoie %e o so#ie. ,u vă 5ol'a#i aşa( ":a" gân%it la toate. Una este cân% ia avionul un turist singuratic( E>):ul pune i"e%iat oc5ii pe el( şi alta este cân% ave" %e:a !ace cu un cuplu so#:so#ie. Fireşte( şi "ai 'ine ar !i %e "ers cu copii( %ar copiii sunt o povară grea( plus că nu ştiu să:şi #ină gura. De aceea o să ne %escurcă" şi !ără copii. Dar o so#ie vreau neapărat. Să !ie cu" vre#i voi( agentul vostru( nu"ai să nu !i !ost nicio%ată în Rusia( ca să nu ai'ă trea'ă cu E>):ul. Hnsă tre'uie să ştie li"'a rusă( "ăcar o 'oa'ă. Ea( nu eu. Eu voi contracta o răceală şi nu voi putea nici să vor'esc. Hn acest !el nu voi spune nici un cuvânt în engle&ă( plus că voi scăpa %e accentul pe care l:a" căpătat aici... Mac Carrie şi Carol a%optară i%eea şi c5iar îl invi%iară: cu" %e nu le:a trecut lor prin capB Sigur( tre'uie găsită o so#ie a"ericană care să vor'ească( pu#in "ăcar( li"'a rusă. Hn acest !el se si"pli!ică o groa&ă %e pro'le"e la va"ă. Stavins9i va intra prin va"ă !ără să vor'ească( iar lurâşev tot cu 6răceala6 va ieşi prin va"ă. Răceală 'ună i%eeD $nteresant( oare ce con%i#ii "ai areB Fireşte( nu va !i si"plu cu tovarăşa %e %ru": ti"p nu prea este( toate %ocu"entele tre'uie !alsi!icate( iar în %ouă săptă"âni( câte au "ai ră"as( tre'uie să pri"ească vi&a %e la A"'asa%a Sovietică. Acolo( orice ca& urgent este anali&at şi puricat e7tre" %e atent.. Dar i%eea cu !e"eia va plăcea şe!ului. Carol va tre'ui să "eargă la MontereI şi la San:Antonio( la şcolile %e spiona+. Să va%ă care %intre !e"ei... A Ce:iB între'ă Stavins9i. *a ce vă gân%i#iB A Se acceptă( spuse Mac Carrie. . so#ie. H"i place i%eea. Se întoarse spre Carol: LieB A ?i "ie( spuse Carol. A )ineD spuse Stavins9i a"enin#ân%u:i cu !rigăruia. Ave#i în ve%ere însă că nu vreau orice !el %e "uiere. A *a noi nu:i JollIMoo%( spuse Carol. ,u va !i un înger. A De îngeri nici nu a" nevoie( î"i a+unge 6Miss Univers6. ,u( gata cu glu"a. ,u "ă interesea&ă în!ă#işarea ei( nu"ai să !ie o !e"eie inteligentă( %e trei&eci:trei&eci şi cinci %e ani( .EB ,:a" să o sâcâi cu avansuri %e "ascul( în Rusia sunt %in ăştia cu carul. ,u"ai să a+ung eu acoloD &ise Stavins9i în!ulecân% cu spor. 6,:are gusturi rele Stavins9i ăsta6( îşi spuse Mac Carrie şi îşi a"inti %e )ar'ara( 'runeta sen&uală %e la "aga&inul 3G00C la noapte va !i singură... A A %oua con%i#ie( continuă Stavins9i. Hn Rusia a" nevoie %e %ouă rân%uri %e %ocu"ente sovietice( pe nu"ele a %ouă !a"ilii. Unele curate( a%ică cu toate %etaşările şi trans!erurile %e serviciu( cu carnet %e parti% etc. $ar altele care să %ove%ească !aptul că a" !ost în lagăr( un%eva în nor%( la Sale5ar%( că a" !ăcut puşcărie pentru o"or %in gelo&ie sau pentru !urt. A Dar pentru ce ave#i nevoie %e aşa cevaB între'ă Mac Carrie înveselit Parcă nu ei ar lucra la C$A( ci el( Stavins9i( atât %e 'ine calculase totul. A Foarte si"plu( răspunse Stavins9i şi trecu %e la !rigărui la creve#ii cu legu"e c5ine&eşti( peste care turnă un sos roşu. în Moscova nu voi putea să ră"ân( să !ie clar. Măcar în pri"ii %oi ani "ă voi retrage un%eva prin Si'eria( un%e un o" o'işnuit %e vârsta "ea nu s:ar %uce în "o% nor"al. Deci va părea ciu%at că un o" care nu "ai este tânăr se %uce în Si'eria. Dar %acă sunt %upă lagăr( %upă puşcărie( e altă trea'ă. Mi:a" o"orât so#ia( a" !ost la g5erlă( !a"ilie nu a"( n:a" ce !ace( aşa că a" venit în Si'eria să î"i caut %e lucru. ,i"eni n:are să se apuce să veri!ice autenticitatea unor ast!el %e %ocu"enteC e a'sur% să:#i a%uci #ie însu#i învinuiri !alse( precu" că ai !ost la "ititica pentru o"or. A Dar te po#i întâlni cu vreunul care c5iar a !ăcut puşcărie acolo. Si'eria este plină %e tipi eli'era#i %in înc5isoare. -re'uie să cunoşti a"ănunte %espre puşcărie... A *e cunosc. Slavă Do"nului( "ul#i !oşti %e#inu#i au a+uns în .cci%entD Mul#i %intre ei au scris căr#i %espre puşcăriile %in 6Lara Sovietelor6. Hn a!ară %e asta( c5iar eu a" scris în &iarul Mili#ia sovietică un stu%iu %espre lagărul %e la Sale5ar% şi c5iar a" stat câteva &ile acolo. Ce:i %rept( nu în 'araca %e#inu#ilor( ci într:o ca"eră %e protocol( %ar oricu" în &onă. Deci( a"ănunte cunosc( plus că o rup pu#in şi pe li"'a 5o#ilor. A )ine( o să vă %ă" un %ic#ionar %e argou rus să vă pregăti#i te"einic.

A Ulti"ul lucru( cel "ai i"portant( &ise Stavins9i punân% 'e#igaşele pe "arginea !ar!urioarei cu creve#i( ore& şi legu"e c5ine&eşti. Hn a!ară %e restul c5eltuielilor( î"i tre'uie o sută %e "ii %e %olari. ,u cre% că sunt "ul#i 'ani( %ar a" nevoie %e ei pentru !iica "ea şi pentru viitorii "ei copii. Da( înc5ipui#i:vă( a" %e gân% să "ai !ac %oi copii acolo( în Rusia. ?i e posi'il să vrea să vină cân%va aici. Dar nu vreau să înceapă cu" a" început eu( ca e"igrant sărac. Dacă 'anii sunt %epuşi acu" în 'ancă( în cincispre&ece:%ouă&eci %e ani se vor !ace un s!ert %e "ilion. Cu 'anii aceştia po#i începe o via#ă nouă în A"erica. Capitolul P A )ugetul opera#iunii pare accepta'il( spuse şe!ul. . sută %e "ii( so#ie( %ocu"ente !alse( opera#ie plastică... Dar %e ce stă la AstoriaD ,:a găsit un 5otel "ai "o%estB -o#uşi( o sută trei&eci %e %olari pe &i... A . sută o plăteşte el. rea să trăiască pe picior "are sau( cu" &ice el( 6'oiereşte6. Are el şapte "ii %e %olari şi vrea să:i !ituiască până la plecare pe to#i. A înc5iriat şi o sală %e sport. A )eaB A Acu" nu. Hn Portlan%( o'işnuia să 'ea %e plictisealăC câteo%ată( se î"'ăta rău %e tot( %ar acu" nu "ai 'ea. A Feti#e( cevaB A $eri a !ăcut o co"an%ă la 5otel: o +apone&ă şi o !ilipine&ă( &â"'i Mac Carrie. Fetele astea costă o sută %e %olari pe oră. Di"inea#ă ne:a spus că în !elul ăsta se %esparte %e .cci%entC în Rusia( &ice el( nu sunt nici +apone&e( nici !ilipine&e. A A#i veri!icatB ,:a trăncănit cu ele %espre "isiuneB A A" veri!icat. ,i"ic. A M"... &ece "ii spitalul( opt %ru"ul până în Rusia la clasa 6lu76. De ce la clasa 6lu76B ,u se putea "ai "o%estB A ,u vrea "ai "o%est( e %ispus să plătească %in 'anii lui. E i"portant( pentru că A"'asa%a Sovietică %ă "ai repe%e vi&ă celor care călătoresc cu 6lu76C au nevoie %e valută. A Spune:"i( Mac Carrie( %upă părerea ta( cât ar plăti sovieticii pentru planurile strategice ale PentagonuluiB Mac Carrie strânse %in u"eri. A ,u ştiu. A .E( spuse şe!ul şi se"nă cererea( apro'ân% ast!el 'ugetul opera#iunii. Cine va !i so#iaB A Carol a luat avionul spre San:Antonio să va%ă pe cine poate găsi. A ,u cre% că e o solu#ie 'ună. Ruşii pot să ai'ă !otogra!iile personalului acestei şcoli. ?ti#i %oar( ei lucrea&ă( nu glu"esc. ?ti#i ce:a spus ?evcen9o: sunt trei "ii %e spioni sovietici nu"ai la ,eM Nor9. C5e"a#i:l înapoi pe Carol( ave" nevoie %e altă solu#ie. -re'uie să !ie o !e"eie care nu a călcat pragul C$A. A Dar nu "ai ave" ti"p să recrută" o !e"eie instruită. A .E( acu" re&olvă" pro'le"a. ?e!ul ri%ică receptorul şi spuse: A Fii %răgu#ă( %ă:"i centrala %in *os Angeles. Mul#u"esc. CentralaB ă rog( !ace#i:"i legătura cu Uniunea Figuran#ilor %in JollIMoo%. Scu&a#i:"ă( nu ştiu nu"ărul... ,u"ărul...13<33PPB ă "ul#u"esc. AloB Departa"entul Figuran#ilorB ă %eran+ea&ă pro%ucătorul Mac Carrie %in Fas5ington. Hncep să turne& aici un !il" %espre ruşi. A" nevoie %e o !e"eie în +ur %e trei&eci şi cinci %e ani care să ştie cât %e cât ruseşte. Pe ce ter"en vreau contractulB J"( "ini"u" o lună... .E( asistentul "eu vă va tele!ona peste o oră. Cu" vă nu"i#iB Miss Ru%ol!B Hncântat. Mul#u"esc( "ai &ise el şi aşe&ă receptorul în !urcă. Asta:i tot. A Dar... Hncercă să proteste&e Mac Carrie. A -otul va !i 'ine( &â"'i şiret şe!ul. ,u cre% că e7istă vreo actri#ă a%evărată care să re!u&e un ase"enea rol. C5iar şi >reta >ar'o şi Marlene Dietric5 au lucrat în spiona+. Sună peste o oră şi vei avea cel pu#in cinci so#ii pentru Stavins9i. Capitolul Q

ia#a irginiei Part !usese ruinată %e cele'ra actri#ă ger"ană Ro"I Sc5nei%er. Ce:i %rept( Ro"I Sc5nei%er nu ştia acest lucru( %ar ce i"portan#ă aveaB Pro'le"a era că irginia se"ăna "ult cu Ro"I: oc5ii( c5ipul şi c5iar "ersul ei se"ănau cu cele ale lui Ro"I. Singura %eose'ire( irginia era cu opt ani "ai tânără. Dar ea era gata să:şi sc5i"'e vârsta cu concurenta ei( să pretin%ă c5iar că e "ai în vârstă. Atunci ar !i %epăşit:o pe Ro"I Sc5nei%er şi ar !i %evenit o actri#ă renu"ită( iar cealaltă ar !i au&it toată via#a: 6.( cât %e "ult se"ăna#i cu irginia PartD6 Pe scurt( toc"ai această ase"ănare i:a tăiat calea spre rolurile "ari. Câte nu !ăcuse în tinere#e ca să:şi sc5i"'e în!ă#işareaD Hşi sc5i"'ase pieptănătura şi culoarea părului( se î"'răca alt!el( îşi sc5i"'ase şi "ersul( %ar %e !iecare %ată cân% i"presarul %ă%ea !otogra!ia ei pro%ucătorilor( aceştia o #ineau una şi 'ună: 6A( Ro"I Sc5nei%er a %ouaB ,u( %acă e să o luă" pe Sc5nei%er( o luă" c5iar pe Sc5nei%erD6 Drept ur"are( au renun#at la ea trei i"presari. Apoi a ur"at şcoala %e teatru a vestitei SonI Moore( un%e a stu%iat siste"ul lui Stanislavs9i cu un regi&or rus e"igrant. A şi trăit cu el un an şi +u"ătate( a învă#at li"'a rusă( %ar nu i:a a+utat nici Stanislavs9i( nici aventura cu un alt i"presar. Aşa că( la trei&eci şi patru %e ani( irginia Part s:a înscris la !iguran#i. Hn ulti"ul ti"p încetase să "ai lupte cu soarta şi cu %ieta. Pe cine "ai interesea&ă talia unei actri#e cu roluri secun%areB 6 eni#i în întâ"pinarea eroului principal( %ar încerca#i să nu vă %istinge#iD6( 6)e#i ca!eaua şi purta#i o %iscu#ie însu!le#ită cu prietena( %ar nu %a#i %in "âini( nu atrage#i aten#ia în %e!avoarea actorului principal.6 6Aici sta#i cu spatele şi( cân% trece eroina( "erge#i înspre %reaptaD6 Da( eroii principali treceau "ereu pe lângă ea( în pri"ul plan( la !el ca toată via#a senină a JollIMoo%:ului. $ar ea %e+a se %eprinsese să stea în u"'ră( pe planul %oi( nu nu"ai la !il"ări( ci şi în via#ă. *ocuia într:un 5otel ie!tin %in Alta%ena /la %istan#ă %e o oră până la JollIMoo%( cu vec5iul ei Pontiac2 şi avea în "e%ie cinci:şase &ile %e !il"are pe lună( a%ică nu câştiga nici cât o secretară. $ar %in aceşti 'ani îl între#inea şi pe prietenul ei( un co"ic %e %ouă&eci şi trei %e ani( care venise cu +u"ătate %e an în ur"ă %in Cana%a( să cucerească JollIMoo%:ul. ,u s:ar putea spune că se în%răgostise %e el( senti"entele irginiei pentru el erau "ai %egra'ă "aterne. oia !oarte "ult să reuşească şi îi pistona "ereu pe i"presarii cunoscu#i să îl a+ute. Serile( îl aştepta ore întregi la 5otel( în ti"p ce el !lecărea cu al#i 6cuceritori6 ai JollIMoo%:ului( ca şi el: actori( i"presari( pro%ucători şi regi&ori %e !il"e încă ine7istente. ,u era geloasă nici "ăcar atunci cân% era aproape sigură că Mar9 o înşeală.R -ăcea. Ar !i &is ceva %acă ar !i arătat la !el ca rivala ei( %acă ar !i #inut regi"( %acă ar !i avut un cos"etician personal. Mac Carrie îi tele!onă într:una %in aceste seri. A irginia PartB ă %eran+ea&ă %in Fas5ington pro%ucătorul Mac Carrie. Ce părere ave#i %e un contract pe o lună cu plecare în RusiaB Ce părere are %e un contract pe o lunăBD $ni"a irginiei începu să 'ată cu putere. >âtul i se uscase. Davi% Mac CarrieB ,u au&ise nicio%ată %e un ase"enea pro%ucător( %ar sunt o "ul#i"e acolo( pe Coasta %e Est. Fil"ări în RusiaD ,u cu"va e vor'a %e renu"itul 'est:seller Parcul >or9ilD A E... e Parcul >or9ilB între'ă ea răguşit A ,u( alt ro"an poli#ist( spuse Mac Carrie şi ea în#elese %upă glas că pro%ucătorul &â"'ise. Ce spune#iB A Cân% sunt !il"ărileB A Dacă accepta#i( a" %ori ca "âine să !i#i la Fas5ington. . înlocuireD Desigur( o înlocuire: s:a î"'olnăvit vreo actri#ă sau a re!u&at rolul( iar ei tre'uie să sc5i"'e rapi% interpreta unuia %in roluri. Kâ"'i victorioasă. *a nai'a cu orgoliul ăsta e7acer'atD Poate că e ulti"a ei şansăD ,u avea rost să o "ai lungească inutil. Ar !i tre'uit să între'e %e onorariu( să negocie&e( %ar... A Sunt %e acor%( spuse ea. A MinunatD Pute#i lua avionul în noaptea astaB :a" !ace co"an%ă i"e%iat %e un 'ilet şi v:a" întâ"pina "âine %i"inea#ă. DraceD Roc5ia ei cea "ai 'ună era la cură#ătorie. ,ici Mar9 nu era acasă şi nu se ştie cân% o să apară. Dar %acă "âine este !il"are... A Mâine este !il"areB A Ca" aşa. Ce spune#iB Pute#i veniB A )ine... oi... voi veni. Cu" se nu"eşte !il"ulB

A Fil"ul Mac Carrie tuşiS a( !il"ul nostruD Se nu"eşte Străinul. CiaoD Revin cu un tele!on peste cincispre&ece "inute ca să vă spun cu ce avion ve#i călători. ă a+ung %ouă ore pentru î"pac5etatul 'aga+elorB Capitolul 1 Stavins9i stătea culcat în salonul său. Fa#a îi era acoperită %e un 'an%a+ gros. C5iruigii îi "o%i!icaseră %esc5i&ătura oc5ilor şi îi !ăcuseră nasul pu#in "ai cârn. Doctorul îi spusese că îi va scoate 'an%a+ul %e pe oc5i în trei &ile( iar cel %e pe nas peste o săptă"ână. Stavins9i va !i ca nou. *a început( se sta'ilise să îi !ie eli"inate şi ri%urile %e e"igrant %e pe !a#ă /în !otogra!ii( :$urâşev avea o !a#ă 'ine îngri+ită( %e o" sătul( părul tuns scurt( "ilităreşte2( %ar %octorul spusese că se poate renun#a la interven#ia c5irurgicală. .ricu"( ca să !ie $urâşev( Stavins9i tre'uie să se îngraşe cu vreo &ece 9ilogra"e. Printr:o ali"enta#ie în supra%o&ă( cu a+utorul aerului curat şi al pli"'ărilor( ri%urile vor %ispărea şi !ără opera#ie. Deoca"%ată nu se punea pro'le"a pli"'ărilor. Stavins9i !usese operat a'ia ieri şi toată !a#a îi era acoperită %e 'an%a+e. Stătea cu oc5ii înc5işi şi si"#ea cu" îl "ănâncă pleoapele şi cartila+ele na&ale. 6Hl "ănâncă( %eci sunt vii(6 spuneau %octorii. $ar Stavins9i( el însuşi pe +u"ătate %octor ştia per!ect acest lucru( %ar nu se putea linişti. Să !ii rupt %e toate( nici "ăcar la televi&or să nu te po#i uitaD Hntinse "âna spre noptieră. Se lovi întâi %e tele!on( %ar el căută "ai +os şi luă teleco"an%a televi&orului: "ăcar să asculte ştirile. După un "inut în care căută pe toate canalele( în#elese că nu poate prin%e progra"ul %e ştiri. *a ora %ouăspre&ece( a"ericanii se %istrea&ă cu tot !elul %e +ocuri prosteşti( se interesea&ă %e pre#ul la "o'ilă şi la pastă %e %in#i sau se %estin% cu %esene ani"ate şi !il"e %e groa&ă. Poate că e "ai 'ine %ecât să asculte 6ştirile %e pe ogoarele col5o&ului6 care se trans"it la Moscova( %ar e a'sur% să ascul#i un !il" %e %esene ani"ate. Stavins9i înc5ise televi&orul şi ri%ică pe pipăite receptorul tele!onului. A )ună &iua( cu ce vă pot !i %e !olosB se au&i i"e%iat vocea tele!onistei. A Cu %octorul *aMrence( vă rog( spuse Stavins9i #inân% receptorul la câ#iva "ili"etri %e urec5ea 'an%a+ată. A . secun%ă... A tre'uit să aştepte "ai "ult %e o secun%ă( %ar au&i în s!ârşit glasul vesel al %octorului *aMrence( c5irurgul care:l operase: A Salut( %o"nule Stavins9iD Cu" "erg tre'urileB A -otul e în or%ine( spuse Stavins9i. ,u"ai că "or %e plictiseală. A Să vă tri"it o soră( să vă citească un ro"anB Sau %ori#i un so"ni!erB A A" altă i%ee. A CareB A reau să c5e" o !ată... "ă în#elege#i... A Hn#eleg( %o"nule Stavins9i. Dar încă nu ave#i voie să !ace#i "işcări 'ruşte şi( în a!ară %e asta( nu intră în contul spitali&ării. A Dar %acă plătesc eu însu"i şi nu !ac "işcări 'ruşteB Dacă e +apone&ă( !ace ea toate "işcările( se pricepe. *aMrence râse: A .( %upă câte vă%( nu vă place să pier%e#i ti"pul %egea'a.. A ,u "i:a "ai ră"as prea "ult. Aşa%ar( î"i per"ite#iB A Plăcerea asta vă costă trei sute %e %olari( sti"ate %o"n: un ta7i până la Fas5ington şi înapoi( plus serviciul. ă pot a+uta să econo"isi#i ceva %acă nu insista#i în privin#a +apone&ei. Aici este un spital particular şi câteo%ată( ave" pacien#i !oarte neră'%ători... A Ce ave#iB A :o tri"it pe sora Ucu -an( o coreeană speciali&ată în !i&ioterapie. Pre#ul este %e o sută %e %olari. ?i totul se va !ace în acele li"ite a%"ise acu" pentru %u"neavoastră. Hn plus( vă pute#i !olosi %e acest serviciu şi pe cre%it( plătin% cu un cec la ieşirea %in spital. ,u se va preci&a !elul serviciului( aşa încât( în viitor( aceste c5eltuieli nu vor !i i"po&itate. 6A %racului A"ericaD6 se gân%i Stavins9i. 6)anul şi iar 'anul.6 A )ine( tri"ite#i coreeana. Câ#i ani areB A Coreenele până la patru&eci %e ani nu au vârstă. ,:are patru&eci( iar restul nu are i"portan#ă pentru %u"neavoastră în "o"entul acesta. ,u:i aşaB

A .E. Mul#u"esc( %octore. A ,e ve%e" "âine( la scoaterea 'an%a+ului. Stavins9i puse receptorul în !urcă şi se gân%i că nu avusese nicio%ată până acu" o coreeană. . sută %e %olari era ca" "ult Cân% a venit în A"erica( a lucrat la o !a'rică cu <(<Q %olari pe oră. C5iar şi acu"( o sută %e %olari însea"nă %ouă &ile %e "uncă. Acolo( în Rusia( toate aceste plăceri vor !i gratuite( %ar %eoca"%ată... Principalul e ca %octorul *aMrence să raporte&e 'ăie#ilor %e la C$A !aptul că el( Stavins9i( îşi !ace %e cap cu !eti#e. a raporta sigur şi e cât se poate %e 'ine. Fete şi iar !ete +apone&e( coreene( "ulatreC ast!el va !i !oarte convingător că s:a 5otărât să:şi ia ră"as 'un %e la lu"ea occi%entală pentru tot%eauna. Deşi %egea'a cre% ei că el( Stavins9i( e o oi#ă ascultătoare care va sta acolo tot restul vie#i( su' securea gata să ca%ă a E>):ului. ProstiiD ,u( C$A tre'uie să cunoască !iecare pas al lui la Moscova şi să se convingă %e purtarea lui ireproşa'ilă. ?i atunci nu vor e7ista nici un !el %e preten#ii %e la .lga. -oc"ai %e aceea a născocit această istorie cu so#ia( ca să ai'ă "ereu lângă sine un "artor %e la C$A. A cerut 'ani( cei o sută %e "ii %e %olari( ca să:l crea%ă că nu va tră%a( căci atunci ar pier%e cei o sută %e "ii. $ar %acă %u'lura va !i %e"ascată la ieşirea %in URSS( nu va !i vina lui Stavins9i. Apoi E>):ul va acoperi +ignirile pe care el( Stavins9i( le:a a%us Uniunii Sovietice prin interviurile sale răuvoitoare %e la postul %e ra%io *i'ertatea( va acoperi totul cu vâr! şi în%esat şi vor ră"âne aşa: nu"itele 6servicii a%use patriei prin %e"ascarea agen#ilor i"perialis"ului6. Atunci va putea trăi liniştit în Rusia. ?i nu un%eva în Si'eria( ci c5iar la Moscova. Hn acest !el( C$A nu va avea preten#ii !a#ă %e el. Aproape pe nesi"#ite( uşa se %esc5ise şi o voce se !ăcu au&ită: A )ună &iua. Cu" vă si"#i#iB enise Ucu -an. Capitolul 3 Ploua toren#ial( una %intre acele ploi care se a'at asupra Fas5ington:ului la s!ârşitul anoti"pului cal%. Mac Carrie şi Carol( pe care:l c5e"ase %in San:Antonio( o întâ"pinară la aeroport pe irginia Part. A irginia Part( sosită cu avionul %e la *os Angeles( sunte#i c5e"ată la 'iroul %e in!or"a#ii. Cei %oi stăteau lângă inscrip#ia 6$n!or"a#ii6 şi aşteptauC pe cine să aleagă %in torentul %e pasageriB Ar !i 'ună( uite( 'runeta asta cu !un%ul ca" !leşcăit şi cu !a#a "are( rotun%ă. Dar nu( nu se întorsese la au&ul anun#ului. ,u se ştie %e ce( poate %in pură gelo&ie "asculină( nici unul nu voia ca Stavins9i să ai'ă parte %e o !ru"use#e 5ollIMoo%iană. Mai întâi( acest !apt ar !i co"plicat "isiuneaC !ru"use#ile astea %e la JollIMoo% nu sunt !oarte orto%o7e şi pot !ace "ulte 'oacăne( iar în al %oilea rân%... %racuT ştie care era al %oilea rân%... A $erta#i:"ă( sunte#i %o"nul Mac CarrieB Hn !a#a lor stătea o şatenă cal"ă( cu oc5elari( pu#in ca" prea plinu#ă pentru o actri#ă %e la JollIMoo%( î"'răcată într:o 5aină %e ploaie %esc5isă la culoare şi trăgân% %upă ea un gea"antan pe rotile. Parcă le a"intea %e cineva( %ar nu:şi %ă%eau sea"a %e cine. . actri#ă cunoscută... A Eu sunt Mac Carrie... Du"neavoastrăB A irginia Part A H"i pare 'ine %e cunoştin#ă. Asistentul "eu( Carol. Mac Carrie îi luă gea"antanul %in "ână. A Să "erge" la "aşină. Aşteptară lângă aerogară( până ce Carol a%use "aşina. Mac Carrie o privea %intr:o parte. Se apropia %e ce le tre'uia lor. *iniştită( %eloc tipul !e"eii 5ollIMoo%iene( cu oc5i căprui şi 'lân&i( lentă în "işcări. Dar era greu %e cre&ut că va accepta. Slavă Do"nului( nu el tre'uia să o convingă. ?e!ul şi:a luat această sarcină asupra sa şi acu" îi aştepta la 5otelul Capitol Jilton. C$A pre!era să nu invite oa"enii la se%iu( ci să înc5irie&e ca"ere %e 5otel şi să %es!ăşoare acolo întâlnirile cu cei %e care avea nevoie. Acest lucru nu se !ăcea atât pentru evitarea %e spiona+ului estic( cât pentru a nu co"pro"ite cola'oratorii. Dacă invi#i un a"erican o'işnuit la C$A sau F)$( c5iar pentru o si"plă %iscu#ie( se va enerva şi va re!u&a să vinăC 6legătura6 cu C$A şi F)$ e si"ilară cu un act ruşinos. Dar %acă îl c5e"i pe acelaşi a"erican într:o ca"eră liniştită %e 5otel( în aşa !el încât ni"eni să nu va%ă şi să nu ştie( lucrurile se sc5i"'ă. Atunci( cel "ai a%esea( î#i spune totul %espre cunoscu#i şi necunoscu#i( totul şi c5iar "ai "ult.

A Acu" vo" "erge la 5otel şi vă vo" !ace cunoştin#ă cu şe!ul nostru( spuse Mac Carrie( evitân%( ca şi la pri"a convor'ire( ter"inologia cine"atogra!ică %e genul 6pro%ucător6 sau 6regi&or6. ?i( toc"ai pentru a se %epărta %e te"a cine"atogra!ică( între'ă cân% se a!lau %e+a în "aşină: A or'i#i ruseşteB A Da( pu#in( răspunse ea în rusă( cu acel accent si"patic al a"ericanilor( care îl lungesc şi îl rotun+esc pe 6o6 rusesc( iar pe 6+6( ine7istent în engle&ă( îl pronun#ă 6ş6. A Un%e a#i învă#at li"'a rusăB A *a ,eM Nor9( la un stu%io %e teatru( cân% a" stu%iat siste"ul Stanislavs9i. A" avut un pro!esor rus... care "i:a !ost şi prieten( spuse ea si"plu. 6-re'uie veri!icat acest prieten6( gân%i Mac Carrie şi se întoarse spre Carol( care în#elese că va tre'ui să se ocupe %e pro'le"a pro!esorului. Deşi posi'ilitatea unei legături a rusului cu E>):ul este aproape nulă( tre'uie veri!icat. Carol între'ă: A .( a#i locuit în ,eM Nor9B Cân%B A Acu" opt ani. A trecut ceva ti"p. A Dar ce stu%io eraB 8uliar%D A ,u( şcoala lui SonI Moore( răspunse ea oarecu" "irată. Care cineast nu ştie că siste"ul Stanislavs9i se pre%ă nu"ai aiciB A+unseră la 5otel şi o con%useră în ca"eră. A ă a+unge o oră ca să vă o%i5ni#i %upă %ru"B o între'ă Mac Carrie şi se uită la ceas. C5iar şi "ai "ult: la 0<(;= lua#i "asa cu şe!ul. Cre%e#i că se poateB A Desigur. Un%e tre'uie să vinB A 8os( în restaurant. . să vă aşteptă". irginia ar !i vrut să:i %escoase în privin#a !il"ului( a rolului ei( să a!le cine "ai !il"ea&ă( ce staruri( însă ei nu %esc5iseră su'iectul( iar ea se +enase să pornească %iscu#ia. ,u "ai !usese nicio%ată invitată pentru un rol principal şi nu ştia cu" să se poarte într:o ase"enea situa#ie. Mai 'ine să "ai aştepte( pro%ucătorul îi va povesti totul. Des!ăcu gea"antanul şi:şi trase su!letul: tre'uie să:şi vină în !ire şi să arate cu" tre'uie la această întâlnire 5otărâtoare cu şe!ul. -otuşi( păcat că nu a între'at ce !el %e rol are( ca să nu %ea c5i7 cu roc5ia şi pieptănătura. *a aeroport vă&use cu" se uita acel Mac Carrie. Hn oc5ii lui era o oarecare în%oială( poate neîncre%ere. ,u cu"va vor să o tri"ită la pli"'areB Dar au c5e"at:o toc"ai %e la JollIMoo% şi %e+a i:au propus un contractD -re'uia să ră"ână cal"ă( să nu se enerve&e şi să !ie ea însăşi. Asta:i tot. *a ur"a ur"ei( nu "ai visa %e "ult roluri principale şi( %acă nu îl va pri"i( nu va pier%e ni"ic... Stră%uin%u:se să !ie liniştită( să nu se enerve&e şi să nu se tul'ure( irginia se întinse în pat ca să a#ipească un pic. Hn pat îşi a"inti %e Mar9. Ar !i tre'uit să:l sune( %ar nu acu"... Capitolul 4 ?e!ul %eparta"entului rus al C$A( Daniel Cooper( un 'ăr'at %e cinci&eci şi trei %e ani( nu !usese nicio%ată în Rusia( %eşi iu'ea această #ară la !el %e "ult ca şi A"erica. ?tia totul %espre Rusia( "ai precis tot ce era !ru"os. or'ea per!ect ruseşte şi îi plăcea să:i ui"ească cu asta pe su'alterni şi pe e"igran#ii ruşi cu care venea în contact. Citea şi ştia pe %e rost "ulte versuri %in literatura clasică rusă şi( nu nu"ai %in %ragoste pentru literatura rusă( %ar şi %in interes pro!esional( îi citise %e "ai "ulte ori pe Sol+eni#ân( Ma7i"ov şi al#i scriitori %isi%en#i. Rusia însângerată se %esc5i%ea ast!el în !a#a lui şi prin inter"e%iul acestor pagini. . #ară uriaşă !rântî su' talpa E>):ului şi a con%ucerii PCUS( care înă'uşiseră orice opo&i#ie în #ară şi cuceriseră cu insolen#ă su!letele naiv:încre&ătoare ale popoarelor occi%entale. C5iar şi el( şe!ul %eparta"entului rus %e la C$A( %eşi cunoştea situa#ia %e cri&ă %in Rusia în sute şi "ii %e a"ănunte( era cuprins %e o re&isten#ă lăuntrică ce:l î"pie%ica să ia toate aceste lucruri %rept a%evărate. Căci astă&i( c5iar şi turiştii %e la )uc5enMal% şi Ausc5Mit&( vă&ân% "un#ii %e sc5elete u"ane( con%uctele %e ga&are şi 'alo#ii %in păr u"an( e7cla"ă: 6.are c5iar aşa să !i !ost cu a%evăratB6 ?tiu că aşa a !ost( vă% ce a !ost şi totuşi...

Hn ulti"ii ani( spiona+ul sovietic luase a"ploare în A"erica. Prin inter"e%iul unor ter#e #ări( cu"păra %in Statele Unite te5nică electronică %e vâr!. Cu a+utorul unor !ir"e !anto"ă( co"an%a !ir"elor a"ericane ela'orarea unor noi sc5e"e pe co"puter pentru propria in%ustrie %e ar"a"ent. Acu"( agen#ii lor pro!itau %e o lege a'sur%ă care stipulea&ă că agen#ii C$A şi F)$ nu au voie să apară pe teritoriul Congresului şi se pli"'au nonşalant prin Congres. Cu &ece &ile în ur"ă( un agent al spiona+ului sovietic( $uri *eonov( a intrat pur şi si"plu în ca'inetul a+utorului unui congres"an şi a cerut să i se %ea copia planului secret %e a"plasa"ent al rac5etelor strategice 6MU6. Această întâ"plare a !ost povestită pe larg în &iare( %ar în câteva &ile a !ost uitată şi totul a continuat ca "ai înainte. Agen#ii sovietici spionau co"paniile a"ericane %e aparatură optică( te5nică( electronică( lasereC prin inter"e%iul corup#iei( şanta+ului şi al !urturilor( o'#ineau prototipuri %e pro%use a căror livrare în URSS era inter&isă. ,u trecea &i să nu pri"ească noi şi noi rapoarte pe această te"ă. )a că o co"panie cali!orniană A cu toate că preşe%intele Statelor Unite inter&isese a vân%ut Uniunii Sovietice oglin&i pentru aparatură laser( 'a că %oi agen#i sovietici au pătruns într:o "are co"panie pro%ucătoare %e aparate ra%io şi au !urat %ocu"ente privin% pro%uc#ia %e te5nică ra%io secretă( 'a că( în "o%ul cel "ai 6legal6 posi'il( URSS cu"pără %in A"erica aparatură seis"ogra!ică pentru %epistarea petrolului( %ar că( %e !apt( cu a+utorul acestor %ispo&itive( nu caută petrol în "are( ci... su'"arine a"ericane. Se poate spune !ără e7agerare că URSS %atorea&ă Statelor Unite "ulte succese ale in%ustriei "ilitare. Agen#ii ruşi se si"t în A"erica la !el ca peştele în apă: cu"pără co"putere( utila+e secrete( proiecte te5nice( !ir"e întregi şi c5iar... 'ănciD ,u %e "ult( s:a reuşit oprirea în ulti"ul "o"ent a cu"părării unei ase"enea 'ănci %e către agen#ii E>)( %ar câte !ir"e necunoscute( 'irouri %e construc#ie( co"panii( 'ănci şi alte organi&a#ii nu continuă să lucre&e în A"erica pentru URSSB ,u cu "ult ti"p în ur"ă( cu toate protestele Statelor Unite( Sue%ia a vân%ut Uniunii Sovietice aparatură pentru !ilarea în avion( iar acu"( #ine#i:vă 'ine( un su'"arin sovietic s:a î"pot"olit în apele teritoriale sue%e&eD a !i o lec#ie pentru sue%e&i. Dar ce opera#iune pregătesc ruşiiB Principalul este să reuşească 6pescuirea6 lui $urâşev. Parti%a este si"plă( %ar aproape genială. Hntot%eauna ce e genial e şi e7tre" %e si"plu. Daniel Cooper nu:şi putea re!u&a plăcerea %e a lua parte la această parti%ă. Mai ales la o trea'ă atât %e plăcută cu" este racolarea unei actri#e %e la JollIMoo%. Doar !usese i%eea lui. De aceea( la ora 0<(;= se a!la %e+a la "asa %in restaurantul elegant al 5otelului Capitol Jilton şi se pregătea pentru o %iscu#ie %estul %e %elicată. *a recep#ie( lângă li!t( irginia Part era aşteptată %e Mac Carrie. S:au întâlnit e7act la ora 0<(<@. irginia vă&u că 'ăr'atul îi e7a"inea&ă apro'ator roc5ia înc5isă la culoare( cu %ecolteu %ecent( părul pieptănat corect şi prins la spate într:o coa%ă. Mac Carrie o con%use la "ăsu#a la care se a!la şe!ul. A Da#i:"i voie să vă pre&int: actri#a irginia Part... patronul nostru( "ister Daniel Cooper. Cooper se ri%ică şi se înclină în ti"p ceRi strângea "âna. A Sunt încântat( lua#i loc. *a cuvintele 6actri#a irginia Part6( ini"a !e"eii 'ătu "ai tare. De "ult ti"p( poate că sunt &ece ani %e atunci( ni"eni n:o "ai nu"ise cu acest titlu si"plu şi "are. 6Eterna reîntoarcere6( gân%i ea în ti"p ce se aşe&a la "asă. $"e%iat apăru un c5elner care se înclină şi spuse: A Ceva pentru apetitB inB Scotc5B A Suc %e portocale( spuse ea ca răspuns la privirea lui Cooper. )ăr'atul &â"'i şi co"an%ă: A Suc %e portocale pentru %oa"na şi %ouă pa5are %e M5is9I. irginia co"an%ă !ilV:"ignon( iar Cooper şi Mac Carrie — câte un 'i!tec. După ce c5elnerul se în%epărtă( Cooper spuse: A .ED $ar acu" să ne întoarce" la oile noastreD Doa"nă Part( vă aşteaptă o încercare serioasă. Străinul nu este un !il"( ci este c5iar via#ă. $ar eu nu sunt nici un !el %e pro%ucător( ci şe!ul %eparta"entului rus al C$A( începu el punân% pe "asă legiti"a#ia sa %esc5isă în aşa !el încât irginia să poată ve%ea nu"ele şi !otogra!ia. Ave" nevoie %e a+utorul %u"neavoastră( a+utorul unei actri#e cu" sunte#i %u"neavoastră. Cre% că şti#i la !el %e 'ine ca şi "ine ce se petrece în lu"e. Ruşii ne:o iau înainte prin !or#a ar"elor şi a %iplo"a#iei. ,u vreau să vă #in prelegeri( cre% că şti#i şi %u"neavoastră: "area %e"ocra#ie a"ericană este !or#a( %ar şi slă'iciunea noastră. Ruşii pot colecta %in &iarele noastre

aproape orice in!or"a#ie %eclarată secretă( în ti"p ce ei #in su' lacăt până şi sc5e"a copiatoarelor cele "ai si"ple. ,u a" să vă vor'esc acu" %espre patriotis"ul a"erican. Pur şi si"plu vreau să vă cer în nu"ele patriei noastre să +uca#i un rol principal într:o opera#iune si"plă( %ar e7traor%inar %e i"portantă( într:un !il" poli#ist cu tentă politică( %acă vre#i. ,u"ai că nu în !il"( ci în via#ă. Un "o"ent( ştiu că nu a#i venit aici pentru asta( %ar acest &'or şi o oarecare %e&a"ăgire nu tre'uie să vă !acă să re!u&a#i. Apropo( cine ştie( poate că %upă aceea( la JollIMoo%( se va turna un !il" %upă această opera#iune( iar %u"neavoastră vă e#i +uca propriul rol. e#i avea %reptul la acest rol. ,u a e7istat nicio%ată această sen&a#ie în cine"a: o actri#ă care la început a +ucat rolul în via#ă( apoi în !il". Da( ave#i o ase"enea posi'ilitate. El o privi atent şi aşteptă. A Dar nu ştiu... nu ştiu... spuse irginia pier%ută. .are sunt potrivităB Ce tre'uie să !acB ,u( nu se poateD Eu... eu nici "ăcar nu sunt actri#ă... A ,u:i a%evărat Sunte#i pur şi si"plu o actri#ă necunoscută. -oată via#a v:a#i pregătit să %eveni#i o actri#ă renu"ită( %ar %eoca"%ată... %eoca"%ată acest lucru nu s:a întâ"plat. $ar acu" se poate întâ"pla. în orice ca&( până acu" nu a#i găsit un rol principal( iar acu"( iată:lD E %rept( nu în cine"atogra!ie( ci în via#ă. *a apari#ia c5elnerului( Cooper tăcu( iar irginia că&u pe gân%uri. De !apt( nu gân%eaC e greu %e spus că ceea ce se petrecea în "intea ei erau gân%uri. Mai curân% %iseca toate acele cuvinte pe care i le spusese Cooper. Se "iră ea însăşi cân% se au&i între'ân%: A Dar ce... ce tre'uie să !acB A ă voi spune cinstit( %eşi( %upă cu" cre% că în#elege#i( e secret %e stat. -re'uie să scoate" %in Rusia un o" care ne este e7tre" %e necesar. Dacă vo" reuşi( întreaga lu"e va a!la planurile "ilitare sovietice cele "ai secrete. Apoi( vre"e %e &ece ani( le vo" rupe toate pun#ile spre .cci%ent. Hn !elul acesta( îi vo" %epăşi şi %in punct %e ve%ere al puterii "ilitare. Măcar cu cinci ani. Dar( ca să câştigă" aceşti cinci ani( ave" nevoie %e el. A ?i %u"neavoastră %ori#i ca eu... ca eu să:l scot %in Rusia pe o"ul acestaB îngăi"ă irginia şocată( a"intin%u:şi că Mac Carrie i:a po"enit la tele!on %espre plecarea în Rusia. A ,u singură. Hntrucât încă nu a#i acceptat( nu pot să vă povestesc a"ănuntele "isiunii. Dar i"agina#i:vă ur"ătoarea scenă %e !il": la Moscova vine cu avionul un cuplu %e a"ericani( turişti o'işnui#i. )oga#i( locuiesc la cele "ai 'une 5oteluri( vi&itea&ă "u&eele( "erg la teatru. A'solut nici un !el %e ac#iuni %e spiona+. ,u"ai că în ulti"a &i( înainte %e plecare( un%eva într:un "u&eu sau la teatru( so#ul îşi părăseşte o clipă so#ia( pentru a "erge să spune" la toaletă. Se întoarce peste un "inut şi a"'ii so#i se uită la spectacol sau la 'alet. ?i nu"ai so#ia ştie că acest o" nu "ai este cel cu care a venit în Rusia( ci %u'lura lui( un o" cu aceeaşi în!ă#işare ca a so#ului ei. El este o"ul %e care ave" nevoie şi care va lua avionul să plece %in Rusia( !olosin% %ocu"entele so#ului ei. Aceasta este toată "isiunea. Apoi( la JollIMoo%( se pot născoci ac#iuni colaterale( povestea se poate colora în !el şi c5ip( cu aventuri care "ai %e care "ai gogonate( %ar( în realitate( ar !i 'ine şi va !i să !ie !ără aventuri neprevă&ute. .pera#iunea a !ost ela'orată în cele "ai "ici a"ănunte şi e !oarte si"plă. e#i "erge acolo cu un so# şi vă ve#i întoarce cu copia sa per!ectă. $ar %acă( Doa"ne !ereşte( se întâ"plă ceva( nu şti#i a'solut ni"ic. Sunte#i actri#ă( +uca#i rolul ca şi cu" nu a#i !i o'servat că so#ul a !ost înlocuit cu %u'lura saD A Sta#i un pic( %ar eu nu a" so#D A . să vă %ă" un so#( &â"'i Cooper. C5iar %oi: unul acolo( în Rusia( şi altul aici. A"ân%oi vă aşteaptă %e+a. Dragă irginia( în#eleg că propunerea "ea sună ca"... Dar spune#i cinstit: a#i !i re!u&at un ase"enea rolB Fe"eia nu răspunse. A Fireşte că nu( reluă el. Dar ce %eose'ire este între via#ă şi !il"B Acelaşi siste" al lui Stanislavs9i: tre'uie să ştii a trăi în circu"stan#ele propuse. Asta:i tot. $ar în ca&ul nostru( circu"stan#ele propuse sunt !oarte si"ple: o călătorie turistică la Moscova a %oi so#i. . călătorie %e nuntă. C5iar "ai "ultD e7cla"ă Cooper( căruia îi venise o i%ee. Poate !i o croa&ieră( %e pil%ă( pe ruta Ro"a:Paris:Moscova şi înapoi în A"erica. Cooper se uită spre Mac Carrie( iar acesta în#elese i%eea: în ca&ul unei ast!el %e croa&iere( A"'asa%a Sovietică va !i "ai pu#in 'ănuitoare la eli'erarea vi&ei. . !a"ilie a"ericană !ace o călătorie %e nuntă tipică. Cooper se întoarse spre irginia. A EiB

A ,u ştiu. -re'uie să "ă gân%esc( spuse irginia şi( !ără să se poată a'#ine( între'ă: El va !i so#ul "euB şi se uită spre Mac Carrie. A ,u( &â"'i acesta. ,:aş avea ni"ic î"potrivă să !iu so#ul %u"neavoastră( %ar( cu regret( nu sunt eu. A Desigur( vă în#eleg suscepti'ilitatea( spuse Cooper. Dar pute#i !i liniştită: este vor'a să +uca#i rolul unei so#ii( nu să !i#i cu a%evărat. ,i"eni nu vă cere aşa ceva( pe cuvântD Face" în !elul ur"ător: vă gân%i#i( iar "âine la ora nouă %i"inea#a vă vo" tele!ona. Dacă re!u&a#i( la ora &ece ave#i un avion spre *os Angeles( pute#i "erge liniştită acasă( iar noi... vo" căuta o înlocuitoare. Capitolul @ Hn &iua aceea( irginia 5oinări prin Fas5ington( intră la Mu&eul ,a#ional %e Artă şi vi&ită e7po&i#ia care cuprin%ea sculpturile lui Ro%in( uitân% aproape %e 5otărârea pe care tre'uia să o ia. Mai 'ine spus( îşi i"punea să uite pentru un ti"p această pro'le"ă. Hn "u&eu( ascultă e7po&eul gră'it al unui g5i% tânăr şi entu&iast. Una %intre sculpturile ce:l în!ă#işa pe )al&ac( a ui"it prin cute&an#ă şi preci&ia i%eii aproape 5uliganice e7pri"ate prin ea: pe un posta"ent se înăl#a puternica siluetă a scriitorului( cu picioarele larg %epărtate( cu 'urta scoasă în a!ară şi u"erii ascu#i#i traşi înapoi cu în!u"urare. irginia rătăci "ult ti"p prin e7po&i#ie( entu&ias"ată %e talentul viguros al artistului( %e &ecile %e sculpturi care te !ăceau să si"#i ironia "aestrului aruncată asupra esen#ei vie#ii. ,ici nu:i trecea prin "inte că( %in clipa în care s:a %espăr#it %e Cooper şi a ieşit %in 5otel( %oi agen#i C$A o ur"ăreau pas cu pas. Până seara( la întoarcere( nu luase încă nici o 5otărâre. Mai precis( avea i"presia că nu luase nici o 5otărâre. Cină în acelaşi restaurant( !ăcu un %uş( se uită la televi&or /la ştiri şi la un !il" %e "âna a %oua2( a"ânân% "ereu să:şi spună( în s!ârşit: 6Ei( ce:i %e !ăcutB Da sau 'aB6 Ri%ică receptorul şi sună acasă. Jotărî ca( %acă Mar9 e acasă şi o aşteaptă( ...%a( să re!u&e aventura. Dar Mar9( !ireşte( nu era acasă. Se uită la ceas. *a *os Angeles era şapte seara( poate că "ai întâr&ie pe un%eva. C5iar %acă nu cre%ea că Mar9 va veni acasă( a"ână să ia %eci&ia cu încă o oră( apoi iarăşi o oră( %ar cân% la Fas5ington se !ăcu ora unu( ceea ce înse"na &ece la *os Angeles( şi tele!onista îi spuse %in nou 6nu răspun%e6( în#elese că "âine %i"inea#ă îi va spune 6%a6 lui Cooper. *a ora 4(P=( Mac Carrie privi raportul re!eritor la &iua %e ieri a irginiei Part. ,u trecuse pe la A"'asa%a Sovietică( nu se întâlnise cu nici o persoană( cu atât "ai pu#in cu vreun rus. Doar în ti"pul nop#ii încercase %e "ai "ulte ori să tele!one&e acasă. *a ora nouă !i7( Mac Carrie era %e+a la 5otelul Capitol Jilton şi tele!ona. A )ună %i"inea#a( %oa"nă Part. Aici Mac Carrie. Cu" a#i %or"itB Capitolul 0= Doctorul *aMrence îi scoase 'an%a+ul şi:i spuse: A Desc5i%e#i oc5ii. Jai( cura+D Acu" ve#i ve%ea lu"ea cu al#i oc5iD Stavins9i ri%ică pleoapele şi acestea se %esc5iseră !ără nici o %urere. ,u se sc5i"'ase ni"ic în lu"e. Era o &i o'işnuită( cu soare <1 septe"'rie. Prin !ereastra salonului se ve%ea o pasăre cu pieptul roşu( care se uita curioasă înăuntru( aplecân%u:şi căpşorul într:o parte. Stavins9i o i"ită( apoi ceru o oglin%ă. A E prea %evre"e( îl re!u&ă *aMrence. Ave#i oc5i nor"ali( nu vă te"e#i. Peste trei &ile o să scoate" 'an%a+ul %e pe nas şi atunci o să vă a%"ira#i cât ve#i %ori. Dar acu" pregăti#i:vă( ave#i oaspe#i. A venit so#ia. A CeB se "iră Stavins9i. So#ieB Ce so#ieB A Păi %u"neavoastră tre'uie să şti#i ce so#ie( &â"'i %octorul ?i ieşi î"preună cu sora %in salon. Stavins9i aruncă o privire super!icială prin salonC era curat( "ăturat. 6$a te uită6( îşi &ise el( 6ăştia "i:au şi găsit nevastăD6 Uşa se %esc5ise şi în salon intră Mac Carrie( iar alături %e el era... Stavins9i "i+i oc5ii ca în !a#a unei lu"ini or'itoare. ,u pricepea ce se întâ"plă cu el. Dar îl răscoli o anu"e tea"ă lăuntrică( o angoasă( o tul'urare. . %ată cu Mac Carrie( în salon intrase "a"a lui( "a"a lui la trei&eci %e ani. ,u se putea înşela. Acelaşi oval al !e#ei( aceiaşi oc5i a%ânci( căprui( ca %ouă ie&ere "isterioase( aceleaşi 'u&e( acelaşi

nas( acelaşi pâr. Fireşte( se"nal"entele acestea nu re%au ni"ic. Dar era c5iar ea( cea pe care o în"or"ântase cu şaptespre&ece ani în ur"ă( la ci"itirul %in Seratov. A ă salutD spuse Mac Carrie. Cu" vă si"#i#iB Printr:un e!ort %e voin#ă( Stavins9i reuşi să %esc5i%ă oc5ii "ai tare. Da( se"ăna cu "a"a lui( %ar o privire atentă îi %e&vălui %eose'irile: tenul !e"eii avea altă nuan#ă( lipseau gropi#ele %in o'ra+i( iar culoarea pârului era "ai înc5isă. -otuşi( se"ăna cu "a"a lui şi c5iar şi cu 'unica lui. A Face#i cunoştin#ă. Ro'ert Fillia"s( irginia Part. A%ică( începân% %e astă&i( nu "ai este Part( ci tot Fillia"s. $ată certi!icatul %e căsătorie. *ua#i loc( %oa"nă Part... irginia se uită la o"ul întins în pat( la 'an%a+ul al'C nu putea în#elege. De un%e venea ciu%ata stare %e nelinişte care o cuprin%ea( %in oc5ii lui întuneca#i( e7presiviB ,u:şi spuseseră nici un cuvânt( nici în rusă( nici în engle&ă( nu:i ve%ea !a#a şi( totuşi( ceva neclar îşi !ăcea loc în su!let. Milă sau altcevaBD Fe"eia se aşe&ă. ,u ştia ce să spunăC şi el tăcea( %oar Mac Carrie încercă să scurte&e pe cât posi'il +ena acestei pau&e. A .ED Până ce vă ve#i o'işnui unul cu altul( eu a" să vă spun în ce sta%iu este opera#iunea. Hn aceste &ile( nu v:a" găsit nu"ai o so#ie( v:a" găsit şi un nou nu"e şi o nouă 'iogra!ie. ,:a !ost o "uncă uşoară( %ar %e acu" înainte sunte#i o a%evărată !a"ilie a"ericană( cu o 'iogra!ie a"ericană. Acu" sunte#i "e%icul Ro'ert Fillia"s. A%evăratul "e%ic Ro'ert Fillia"s e sto"atolog şi are ca'inetul său în Poto"ac( statul MarIlan%. E aproape %e Fas5ington( %ar nu cre% că sovieticii vor "erge la Poto"ac pentru a:l veri!ica De tele!onat îi pot tele!ona( %ar el va şti ce să răspun%ă. în orice ca&( alt sto"atolog nu ave" la %ispo&i#ie. Hn &iua plecării %u"neavoastră va pleca şi el în conce%iu( în Flori%a( %eci ro'otul va răspun%e că %octorul este plecat în călătorie. Mâine( irginia va "erge la A"'asa%a Sovietică şi( ca orice tânără şi proaspăt căsătorită( va cere gră'irea per!ectării vi&ei. Căci a'ia v:a#i căsătorit şi vă gră'i#i să "erge#i în călătorie %e nuntă. Ave#i aici 'iogra!ia %octorului( sunt %ouăspre&ece pagini în engle&ă şi în rusă. Acu"( aceasta este 'iogra!ia %u"neavoastră şi tre'uie să o învă#a#i pe %e rost până în cele "ai "ici a"ănunte. irginia o cunoaşte %e+a( %ar n:are nevoie %e a"ănunte( căci a'ia v:a#i căsătorit şi nu vă cunoaşte#i %e "ult. Despre ea vă va povesti singură( nu are nevoie să !a'ule&e pentru că se +oacă pe sine. Da( a" uitat să vă spun că a" în%eplinit e7act cererea %u"neavoastră. So#ia %u"neavoastră %e la JollIMoo% vor'eşte şi ruseşte. Sunte#i "ul#u"itB 8u"ătate %in spusele lui Mac Carrie trecuseră pe lângă urec5ile lui Stavins9i. Ro'ert Fillia"sB )ine( Ro'ert Fillia"s. Ce:i păsaB Dacă ai intrat în +oc( tre'uie să +oci. Re"arcă în treacăt priceperea lor. )ravo( găsiseră un "e%ic sto"atolog( %eci %in 'ranşa lui. .rice s:ar întâ"pla( putea oricân% intra în pielea unui "e%ic sto"atolog. Restul !lecărelii lui Mac Carrie nu îl "ai interesa. Se uita "ereu la irginia. 6.are ce gân%eşte %espre "ine !e"eia asta care sea"ănă atât %e "ult cu "a"a( în tinere#eB ?i ce ar gân%i acu" "a"a %espre "ineB Ar plânge( %esigur( a!lân% ce risc î"i asu". Ar încerca să "ă !acă să "ă ră&gân%esc( "i:ar inter&ice( %e parcă eu i:aş !i respectat vreo%ată inter%ic#iile. Câte prostii n:a" !ăcut %in cau&a astaD6 Ea voise ca !iul ei să se !acă "e%ic. Dar %upă anul al treilea la $nstitut( a a'an%onat "e%icina şi s:a apucat %e televi&iune. oia să !ie cele'ruD însă "a"a avusese %reptate( via#a l:a constrâns să !ie te5nician %entar( iar acu" îl sileşte să !ie c5iar %octor !als( ce:i %rept ?i( !ără să:şi %esprin%ă privirile %e la irginia( Stavins9i:Fillia"s îşi pro"ise că atunci cân% va a+unge în Rusia( va "erge cu pri"a oca&ie la Seratov( la "or"ântul "a"ei. irginia se gân%ea la Stavins9i( privin%u:l în oc5i. ."ul %in !a#a ei îşi asu"ase un risc teri'il. Pentru ceB Riscul pe care şi:l asu"ase irginia era nul pe lângă riscul lui. Ea se %uce şi vine înapoi să %ea6 Du"ne&euD %ar el ră"âne acolo. Pentru tot%eauna. ?tia câte ceva %espre Rusia %e la !ostul ei iu'it. *a !el ca Daniel Cooper( îl citise pe Sol+eni#ân( a!lat în "are vogă. De aici( %in A"erica( întreaga Rusie îi apărea ca un i"ens lagăr %e concentrare. Să "ergi acolo pentru câteva &ile era %e+a pri"e+%ios( %ar să ră"âi %e 'ună voie... Ast!el %e oa"eni pot !i caracteri&a#i cu un cuvânt +apone&. Ce cuvântB A( %a( 9a"i9a&eD Dar %e ce( %e ce o !aceB Deoca"%ată( nu putea în#elege... Stavins9i îşi %ă%u sea"a că pau&a s:a prelungit neper"is %e "ult şi că tre'uie să spună ce va. Mac Carrie se ri%ică. A )ine( până o să vă cunoaşte #i "ai 'ine( eu a" să vor'esc cu %octorul *aMrence( spus e el şi ieşi( lăsân%u:i singuri pe cei %oi. Dar nici el( nici ea nu se gră'iră să înceapă %iscu#ia. De !apt nici nu ştiau %espre ce ar putea vor'i. Hn s!ârşit( Stavins9i &â"'i şi spuse în ruseşte: A Cre% că arăt ca %racuT( cu 'an%a+ul ăsta.

A ,u( răspunse ea tot în ruseşte. Arăta#i ca un copil +ulit la nas. *ui Stavins9i îi veni să plângă. >lasul acesta %ulce şi 'lân% rostea cuvinte pe care nu le putea spune %ecât "a"a lui. Kâ"'i pierit: A Se"ăna#i !oarte "ult cu "a"a "ea. Sună tele!onul şi Stavins9i ri%ică receptorul. A ă salut( spuse în ruseşte Carol( a+utorul lui Mac Carrie. ?e!ul "eu este la %u"neavoastrăB A E la %octorul *aMrence. Pot s:o rog pe tele!onistă să vă %ea legătura. A Da( vă rog. Se !ăcu %in nou linişte. A De un%e şti#i li"'a rusăB între'ă Stavins9i. irginia nu apucă să răspun%ă( %eoarece în salon intră Mac Carrie. A .E( %oa"nă Part( tre'uie să plecă". e#i "ai vor'i cu so#ul( acu" însă "ai ave" o gră"a%ă %e tre'uri. irginia se ri%ică. A *a reve%ere( îi spuse ea lui Stavins9i pe ruseşte. A Pe curân%( răspunse el. A Doctorul "i:a spus că peste trei:patru &ile vă va scoate şi acest 'an%a+( spuse Mac Carrie. Doa"nă Part( aştepta#i:"ă în 5ol( vă a+ung %in ur"ăC tre'uie să:i spun so#ului %u"neavoastră %ouă vor'e. Cân% irginia înc5ise uşa( a%ăugă: A A tele!onat Carol. Poli#ia a găsit la ,eM Nor9 ca%avrul care ne tre'uie( aşa că a venit ti"pul să ne ocupă" %e !uneralii. Dacă vre#i( pute#i s:o suna#i astă&i pe !iica %u"neavoastră( pentru că "âine... poli#ia o va anun#a tele!onic că a#i su!erit un acci%ent %e auto"o'il. A ,u( "âine e prea %evre"e( se î"potrivi Stavins9i. reau să !iu şi eu pre&ent la aceste !uneralii. A *a propriile !uneraliiBD se cruci Mac Carrie. A Da. A Asculta#i:"ă( e o prostie. a tre'ui să vă ur"ări"( ca să nu vă ieşi#i %in !ire %in cine ştie ce cau&ă. E o pier%ere inutilă %e ti"p. A ,:a" să "ă %au %e gol( nu vă te"e#i. reau pur şi si"plu să:"i vă% !iica la "or"ântul "eu. ,u oricine are şansa asta( nu:i aşaB A Sunte#i un o" %i!icil( %o"nule Stavins9i. A Mă nu"esc Ro'ert Fillia"s. Stavins9i a "urit într:un acci%ent %e "aşină( iar eu vreau să:l în"or"ânte&. -otuşi( se poate spune că a" avut unele raporturi cu el. ?i vă rog să nu vă supăra#i. Dar este ulti"a posi'ilitate %e a:"i ve%ea !iica( în#elege#iB A )ine( "ă voi gân%i cu" să !ace"( spuse în cele %in ur"ă Mac Carrie. A ?i încă ceva: nu:i spune#i irginiei %espre aceste !uneralii. )ineB A .E( consi"#i Mac Carrie. ,u uita#i s:o suna#i pe !iica %u"neavoastră. Capitolul 00 Pentru irginia( ur"ătoarele &ile au !ost pline. H"preună cu Mac Carrie( a sta'ilit traseul călătoriei %e nuntă( apoi a !ăcut co"an%a pentru 'iletele %e avion. A "ers la A"'asa%a Sovietică( pentru vi&e. Cei %e acolo au încercat s:o convingă să "eargă în Europa cu un avion al co"paniei sovietice Aero!lot( %ar irginia( s!ătuită %e Mac Carrie( s:a interesat a"ănun#it %espre "eniu( %espre %i!eren#a %e pre# şi( a'ia cân% sovieticii au asigurat:o că ea şi so#ul ei vor econo"isi ast!el peste o sută %e %olari( a pro"is că %in Europa va lua spre Moscova un avion al Aero!lot:ului. De la Moscova către casă vor &'ura cu avionul unei co"panii a"ericane. A Fiecare #ară începe cu avionul ei( spuse ea ruşilor cu un &â"'et. Consi"#i cu %ragă ini"ă( tot %upă planul ela'orat în preala'il %e Mac Carrie( să "eargă în Rusia cu clasa 6lu76 şi nu cu clasa turistică. Costa cu şapte sute %e %olari "ai "ult( însă vor avea cel "ai 'un aparta"ent la 5otelul ,a#ional( "asă la cerere( o călătorie %e %ouă &ile la *eningra%( 'ilete la orice spectacol al teatrelor "oscovite( inclusiv la )alsoi -eatr şi( %e ase"enea(( oricân% vor %ori( o "aşina personală cu şo!er şi g5i% care vor'eşte engle&a. Fireşte( acest lucru însea"nă( %upă cu" spunea Mac Carrie( un g5i% E>):ist personal pe ti"pul &ilei şi nu era e7clusă o ascultare non:stop a %iscu#iilor în ca"era %e 5otel. Dar toc"ai asta intra în

calculul lui Mac Carrie. Dacă so#ii Fillia"s vor !i per"anent în aten#ia E>):ului( nu se vor apropia %e ei tot !elul %e agen#i secre#i. Pe scurt( %upă o oră %e %iscu#ii cu !unc#ionarii sovietici şi consulul( irginia( spre satis!ac#ia lor( a tele!onat %irect %e la A"'asa%ă agen#iei %e turis" şi a rugat să !ie sc5i"'ată co"an%a pentru 'ilete în !avoarea co"paniei sovietice Aero!lot. Apoi a luat toate c5estionarele necesare A erau %ouă&eci şi patru( +u"ătate pentru ea( +u"ătate pentru so# A şi a spus că va tri"ite peste câtevaR &ile( %in Poto"ac( !otogra!iile şi c5estionarele. Sovieticii au rugat:o să se gră'ească( %eoarece tre'uie să anun#e sosirea lor la Moscova( pentru a li se re&erva cel "ai 'un aparta"ent. irginia i:a asigurat că va tri"ite c5estionarele şi !otogra!iile c5iar a %oua &i. Cân% a+unse a!ară( o!tă: oare cu" era vre"ea la Moscova( cu" să se î"'raceB De la A"'asa%ă( irginia porni prin "aga&ine. ?i asta intra în planul ela'orat %e Mac Carrie. Dacă ruşii 'ănuiesc ceva( spusese el( o vor !ila. A De aceea( tre'uie să trece#i pe la *or% an% -aIlor şi pe la )lootning%ale( să co"an%a#i 'lănuri şi g5ete căl%uroaseC nu strică să vă certa#i pu#in asupra pre#ului. Asta îi va linişti. A"ân%oi( irginia şi Mac Carrie( în#elegeau că vi&ita ei la A"'asa%a Sovietică repre&intă o pro'ă( o încercare la care e supusă. Se va %escurca în acest rol sau nuB Mac Carrie îşi %ă%u sea"a că vi&ita s: a ter"inat cu succes( cân% o vă&u pe irginia ieşin% %e la a"'asa%ă. ,u era ur"ărită. Dar alte gân%uri îl nelinişteau pe Mac Carrie. A treia &i era progra"ată în"or"ântarea lui Stavins9i /!iica lui venise %e+a la ,eM Nor9 cu logo%nicul ei2( %ar ce !ace $urâşevB Ce se va întâ"pla %acă toate acestea vor !i %oar un 'alon %e săpun( %acă nici un su'"arin nu se va î"pot"oli în apele sue%e&e( iar E>):ul le:a întins o capcanăB Prea si"plu şi uşor se %es!ăşura totul( iar lui Mac Carrie nu:i prea plăcea acest lucru. Pe 0 octo"'rie( îl puse pe Carol să ur"ărească tele7urile venite %in nor%ul Europei. Dar în Europa era linişte( %acă nu se puneau la socoteală( 'ineîn#eles( Polonia( Fran#a şi $rlan%a. Dacă su'"arinul se î"pot"oleşte astă&i sau "âine( ei( Mac Carrie( Carol( irginia şi Stavins9i( nu sunt pregăti#i pentru începerea opera#iunii. Stavins9i "ai era încă în spital /nasul nu i se vin%ecase atât %e repe%e cu" pro"isese %octorul *aMrence2 şi vi&ele nu !useseră încă o'#inute. Singurul lucru care îi neliniştea era e7isten#a acelui su'"arin. în acest ca&( $urâşev nu ar !i !ost o "o"eală a E>):ului. Mac Carrie îl c5e"ă pe Carol prin sta#ia ra%io( îi trans"ise să o !ile&e pe irginia şi apoi se în%reptă spre 'irou. .ricu" ar !i !ost( !ăcuseră pri"ul pas. A %oua &i( o %ată cu c5estionarele( vor tri"ite la A"'asa%a Sovietică !otogra!iile irginiei şi ale lui $urâşev( autenticul $urâşev. Hn acest ti"p( irginia( %upă ce a cu"părat î"'răcă"inte %e iarnă pentru ea şi pentru so#ul ei( s:a întors la 5otel. Pri"a &i %e 6!il"are6 se %es!ăşurase cu succes( %ar nu si"#ea nici o satis!ac#ie. Fireşte( se %escurcase cu rolul( se purtase %răgu# şi cu %e"nitate( %ar o nelinişte lăuntrică îi tul'ura su!letul. ."ul acela %e la spital( cu oc5ii lui %e săl'ăticiune rănită "ortal( nu îi %ă%ea pace. irginia se pră'uşi o'osită pe pat şi se gân%i că nu are nici un c5e! să:l sune pe Mar9. Capitolul 0< 6Cu a%âncă %urere( !iica anun#ă s!ârşitul tragic şi pre"atur al scu"pului tată R.MA, ).R$S. $C$ S-A $,SE$. Hn"or"ântarea va avea loc sâ"'ătă( ; octo"'rie( ora 0=( la ci"itirul "ănăstirii WS!. la%i"irX( ,eM:8erseI.6 Con!or" unei vec5i tra%i#ii ruseşti( coti%ianul rus ,ovoie russ9oe slovo( care apare la ,eM Nor9 %in 0@0=( tipăreşte anun#urile !unerare pe pri"a pagină( alături %e co"unicatele %e la Casa Al'ă şi eveni"ente politice sen&a#ionale. Stavins9i !run&ări &iarul şi îl aruncă pe 'anc5eta %in spate a "aşinii. $ată( a a+uns să:şi va%ă şi în"or"ântarea. 6Fiica în%urerată6 îi găsise un loc în ci"itirul "ănăstirii ruseşti %in ,eM:8erseI. Stavins9i nu cre&use nicio%ată în Du"ne&eu şi nicio%ată nu ştiuse ce să se consi%ere: rus sau evreu( !iin%că "a"a lui era evreică( iar tatăl rus. Hn tinere#e( la pri"irea 'uletinului( Stavins9i scrisese că este rus. Faptul îi %esc5ise uşile institutelor şi îi per"ise intrarea în televi&iune. A'ia în ulti"ii ani( la sec#ia %e ca%re i s:au în"ânat nişte c5estionare noi( "ai a"ple( un%e a tre'uit să scrie( pe lângă na#ionalitate( nu"ele %e !ată al "a"ei şi nu"ele întreg al unc5ilor şi "ătuşilor pe linie paternă şi "aternă. Ast!el( sec#iile %e ca%re

puteau %escoperi evreii 6ascunşi6. Acest lucru l:ar !i a+utat să pri"ească vi&a %e e"igrare( căci con!or" legilor israelite( el este evreu( pentru că "a"a lui a !ost evreică. Dar el era căsătorit cu o rusoaică( iar .lea nu s:a consi%erat nicio%ată evreică. De !apt( ce !el %e evrei sunt ei %acă nu ştiu nici o vor'ă în evreieşte( %acă au crescut şi au !ost e%uca#i în şcolile ruseşti( %acă #in săr'ătorile orto%o7e ruseşti pe stil vec5iB ,u ştia şi nici nu:l interesa cân% erau săr'ătorile evreieşti. Se %espăr#ise %e so#ia lui e7act cu &ece ani în ur"ă. Ea îl lăsase acasă cu a"anta( trântin% uşa şi nu"in%u:l 6+i%an î"pu#it6. ,u a avut nici un !el %e preten#ii asupra !iicei sale( pe care o nu"ise 6stârpitură +i%ovească6. Fe"eia avea trei&eci %e ani şi lucra ca pre&entatoare la televi&iunea "oscovită. După aceea( s:a căsătorit cu un regi&or ucrainean şi a plecat la Eiev. Stavins9i şi .lea( !iica sa( au "ai stat în Rusia încă %oi ani( apoi au e"igrat "ai întâi în $srael şi apoi în A"erica. Stavins9i &â"'i ironic. Din acest ci"itir începea noua lui via#ă. Mac Carrie se opri la o intersec#ie şi între'ă un şo!er( un%e este ci"itirul rusesc. După 5artă( ar !i tre'uit să !ie pe aproape. După intersec#ie se a!la un parc vec5i cu o 'iserică orto%o7ă( iar în spatele parcului( %upă 'iserică( se ve%eau câteva cruci strâ"'e( în!ipte în pă"ânt. . vă&ură i"e%iat pe .lea şi pe logo%nicul ei( 8ac9 Croos( stu%ent la Universitatea %in Portlan%. Hn a!ară %e ei( %e preot şi %e %oi gropari( nu "ai era ni"eni. Mac Carrie îşi în%reptă lent "aşina înspre ei. A Pune#i:vă oc5elarii( îi spuse lui Stavins9i. ?i să nu vă treacă prin cap să ieşi#i %in "aşină. A Fi#i !ără gri+ă( îi spuse Stavins9i. -recură încet pe lângă ei. .lea şi 8ac9 se uitară lung %upă "aşină. Poate că era unul %intre prietenii lui Ro"an Stavins9i. )ăr'atul privi în%elung c5ipul !etei: tras şi plâns. $ se strânse ini"a. . va "ai ve%ea oare vreo%atăB Pu#in pro'a'il... Deşi... Hşi !ăcuse planuri şi în această privin#ă. .lea pri"ise cetă#enia( tatăl ei "urise( iar autorită#ile sovietice nu au nici o legătură cu ea. De ce nu ar veni în Rusia( ca turişti( ea şi so#ul eiB Sau în vi&ită la "a"a eiB *e va plăti %ru"ul %in cei o sută %e "ii %e %olari pe care C$A îi va %epune în contul lui. -re'uia %oar să se gân%ească cu" vor a+unge 'anii la ei. Dar acestea sunt %etalii... .'servă privirea atentă a lui Mac Carrie. )ine( va lua o !igură %e în"or"ântare: "ultă triste#e. Da( aşaD Cu atât "ai "ult cu cât .lea se întorsese şi se uita în ur"a "aşinii. A ă rog să nu ieşi#i %in "aşină( spuse Mac Carrie %in nou. A ,u vă !ace#i pro'le"e( nu iesD Mac Carrie %esc5ise portiera "aşinii( ieşi( scoase %in port'aga+ o coroană şi o puse la întâ"plare pe un "or"ânt. Aşa se gân%ise să %istragă aten#ia. eniseră la un alt "or"ânt( nu al lui Stavins9i. Mac Carrie stătu câteva "o"ente lângă acest "or"ânt( iar Stavins9i au&i prin gea"ul %esc5is cu" acolo( lângă "or"ântul lui( .lea îi spune preotului: A ,u cre% că "ai vine ni"eni. Hncepe#i( vă rog. Preotul se în%reptă spre sicriul înc5is. Mac Carrie se întoarse( se aşe&ă la volan şi porni. Stavins9i "ai aruncă o privire către cei care participau la în"or"ântarea lui. -rist ta'lou. -rist şi %epri"ant... Cân% ieşiră %in ci"itir( îi spuse lui Mac Carrie: A Jai%e#i să "erge" la un 'ar. -re'uie să:l po"eni" pe răposat. .rişicât l:a" cunoscut %estul %e 'ine. A M%a... spuse Mac Carrie. Sunte#i un o" tare. Capitolul 0; *a trei &ile %upă vi&ita irginiei la A"'asa%a Sovietică( poşta %iplo"atică a a%us la Moscova c5estionarele şi !otogra!iile a şaptespre&ece a"ericani care au cerut vi&e %e intrare pentru o călătorie turistică în URSS. De la Ministerul %e E7terne( acest pac5et a !ost tri"is printr:un curier special în Pia#a D&er+ins9i nr. <( la sec#ia turistică %in ca%rul Direc#iei a Doua >enerală a E>):ului. Aici( la secretariat( c5estionarele au !ost scoase %in pac5etul sigilat cu ceară roşie( înregistrate şi aşe&ate în "ape separate. Secretara care se ocupa %e aceste c5estionare se în%reptă spre ca'inetul şe!ului sectorului a"erican( "aiorul ,e&nacinâi. A Au venit altele noi( Frol Evseevici( spuse Eatia( o !ată %e %ouă&eci şi cinci %e ani( cu oc5i negri( care intrase în ca'inet #inân% "apele la pieptul ei "are. Eatia înc5ise uşa grea şi se apropie %e 'iroul lui ,e&nacinâi( plin %e &iare şi %e 5ârtii. -recu pe lângă 'irou( se opri c5iar lângă "aior şi:i puse în !a#ă cele şaptespre&ece c5estionare.

Apoi se uită la ,e&nacinâi cu oc5ii ei u"e&i( languroşi( aşteptân%: nu:i va spune ni"icB Sânii ei aproape că atingeau u"ărul "aiorului. El ştia că tre'uie nu"ai să pună "âna pe sânii sau pe şol%urile ei şi Eatia va în!lori %e !ericire. .c5ii ei întuneca#i şi galeşi se vor ascun%e su' pleoape şi tot corpul ei greu şi !ier'inte se va pră'uşi peste el în !otoliu( pe "asă( pe po%ea( un%e ar vrea el. Dar trecuseră %e+a %oi ani %e cân% ,e&nacinâi %evenise( la trei&eci şi trei %e ani( şe! %e sector( în#elesese că &elul îl putea ri%ica şi "ai sus. Din acea &i o #inea pe Eatia la %istan#ă. ,uD ,u tre'uia să se lase a%e"enit %e tipa asta cu piept "are. C5estiunile lui "ilitare şi %e parti% tre'uiau să !ie curate. A Du:te( EatiaD spuse el. -ânăra trase aer în piept( apoi îi %ă%u %ru"ul &go"otos şi se în%reptă spre uşă. ,e&nacinâi se uită la !esele rotun+ite( !re"ătân%T su' !usta ver%e( şi se !elicită în gân% pentru puterea lui %e a se a'#ine. 6)ravo( aşa să te #ii( tovarăşe "aiorD6 Dar cân% uşa se înc5ise %upă Eatia( "aiorul ,e&nacinâi o!tă( i"aginân%u:şi cu" !e"eia îşi revarsă acu" surplusul arşi#ei trupeşti şi sânii "ari pe un%eva pe la sec#ia ger"ană( !rance&ă sau +apone&ă. $ar vreun o!i#eraş oarecare( tăietor %e !run&e la câini( %e&goleşte acu" cu un si"plu gest "inună#iile î"'elşugate ale Eatiei. ,e&nacinâi trase %in #igară( gelos şi nervos. De cân% căpătase !unc#ia %e şe! %e sector şi avea %esc5isă calea spre posturi înalte( ,e&nacinâi îşi !ăcea o plăcere %in a nu "ai !u"a Solicinâe sau -U:*;P( ci Eent. Eli'erân% un nor %e !u"( Frol Evseevici se gân%i că interpune între el şi Eatia o per%ea %e cea#ă şi ast!el îşi "ai veni în !ire. -re'uie să lucre&e. Sigur( nu e ni"ic interesant în aceste "ape pe care i le a%usese Eatia. Se&onul %e vară se înc5eiase %e+a( era 0 octo"'rie. în perioa%a aceasta nu pot veni în Rusia %ecât nişte 'a'e #icnite %in A"erica sau nostalgici ucraineni %in Cana%a( născu#i înainte %e 0@==. 6în%eplineşte( !rate( %acă po#i( planul %e racolăriD6 S:au î"plinit %oi ani %e cân% tot încearcă să:l convingă pe colonelul .rlov ca planul racolărilor %e turişti a"ericani şi cana%ieni să !ie %at o %ată pe an. ,e&nacinâi %esc5ise pri"a "apă. E7act cu" ştia. *a pri"a pagină erau ataşate !otogra!iile. Hl priveau %in ele %ouăspre&ece 'a'e /atâtea !otogra!ii se cereau2( toate la !el( ca nişte păpuşi 5â%e. Mina" SteMart( anul naşterii 0@=;( singură( pensionară( locuieşte în Ma%ison. -re'uie să se uite pe Jartă. .are nu e7istă lângă acest Ma%ison o'iective %e interes specialB C5iar %acăT ar !i( ce poate şti %espre el Miria" SteMart( proprietara unui auto"at %e spălat ru!eBD )ine( ur"ătorul. $arăşi %ouăspre&ece !otogra!ii color( iar o !a#ă %e păpuşă 'ătrână %in statul Flori%a: R5eea ic9s( anul naşterii 0@=4. ,e&nacinâi nu putea pricepe %eloc %e ce călătoresc atât %e "ult "oşnegii şi 'ă'u#ele %in A"erica. Hntot%eauna toa"na şi iarna. ?tia( !ireşte( că iarna şi toa"na pre#urile călătoriilor cu avionul sunt "ai scă&ute( %ar c5iar luân% în consi%erare acest !apt( "erita oareB Hncerca să:şi i"agine&e "a"a %e şapte&eci %e ani plecân% %in satul ei la )u5ara( să spune"( la Riga sau c5iar la $altaD $ar el n:o putea a%uce nici "ăcar la Moscova. *ocuieşte într:o căsu#ă %ărăpănată şi nu vrea ni"ic altceva. $ar "oşnegii şi 'a'ele astea %in Flori%a sau %e prin alte păr#i( care nici "ăcar nu visea&ă că e7istă ast!el %e căsu#e( se târâie prin întreaga lu"e( în orice anoti"p( se urcă în autocare elegante şi vi&itea&ă oraşe şi #ări( u"plu Ere"linul( 'isericile ruseşti( )alşoi -eatr( "erg &ile întregi prin "u&ee şi &â"'esc "ereu cu %in#ii lor ui"itor %e al'i. Pentru ei( totul este Mon%er!ul. Dar nu !ace s:o racole&i pe octogenara asta( R5eea ic9s( %e pil%ă( care a născut patru copii( a avut trei so#i şi acu" se %istrea&ă călătorin% în C5ina( URSS( Stoc95ol"( Paris( Ro"a şi *on%ra. ,e&nacinâi %esc5ise altă "apă. Din cele %ouăspre&ece !otogra!ii îl priveau oc5ii %oa"nei irginia Part:Fillia"s. .valul !ru"os al !e#ei( părul îngri+it( gura a'ia %esc5isă într:un &â"'et... ,e&nacinâi îşi aruncă privirea pe c5estionar. Du"ne&eule( actri#ă la JollIMoo%D E7tre" %e interesantD Se cunosc nu"eroase actri#e care au !ost spioane "inunate. Mata Jari şi... cu" o c5ea"ăB Marlerie Dietric5B Motivul sosirii în URSS: voia+ %e nuntă. Cine este oare !ericitul so#B Cu un vag senti"ent %e invi%ie( ,e&nacinâi răs!oi c5estionarul: Ro'ert Fillia"s( "e%ic în Poto"ac( MarIlan%. . !a#ă severă( %e 'urlac( "a7ilar puternic( privire 5otărâtă. ,u arăta râu. Sigur( ar !i !ost "ai 'ine %acă ar !i !ost !i&ician sau c5i"ist( în cel "ai rău ca& inginer %e co"putere. Mai 'ine ar !i !ost preşe%intele unei !ir"e %e co"putere. Actri#a asta ar !i putut agă#a un senator( %ar( %upă cu" se ve%e( n:a !ăcut:o. .ricu"( ,e&nacinâi nu avea %e ales(( "ai cu sea"ă într:un ase"enea anoti"p. Aşa%ar( "e%ic %in Poto"ac. MarIlan% e aproape %e Fas5ington. ,e&nacinâi se ri%ică %e la "asă. $ntin&ân% piciorul

a"or#it( ocoli "asa şi sei!ul şi se apropie %e ra!tul cu căr#i şi reviste a"ericane: *i!e( -i"es( ,eMsMee9( PlaI'oI. *a un loc cu revistele se a!lau E>) a lui )arron( Marea teroare a lui ConYuest şi rapoartele C$A către Congresul a"erican. Dar( %upă ce se uită o vre"e prin vra!urile %e căr#i şi reviste( îşi scărpină cu ciu%ă cea!a. >avin ăsta %e la sec#ia 6ştiin#i!ico:te5nică6 i:a luat iar atlasul geogra!ic al SUA. Dar n:avea c5e! să:l sune şi să se certe cu el. ,e&nacinâi avea oT altă 5artă 6secretă6 a SUA. Merse până la uşă şi o încuie încet( ca să nu !ie au&it. Eatia visa la acest gest %e %oi ani. 6Dar6( îşi spuse ,e&nacinâi &â"'in%( 6gestul nu e pentru ea6. Scoase %in 'u&unar c5eia %e la sei!. Hn a!ară %e tot !elul %e instruc#iuni secrete şi %osare cu ca&uri înc5ise( în sei! sau "ai precis pe ra!tul cel "ai %e +os al lui( se a!la o sticlă %e votcă învelită în &iarul $&vestia( alături %e %ouă "ere pentru gustare. Dar Frol ,e&nacinâi nu %esc5isese sei!ul pentru votcă. Hn partea %in spate a sei!ului( aşe&ată cu gri+ă în volu"ul şaispre&ece al Enciclope%iei sovietice( se găsea o 5artă specială( 6secretă6( a Statelor Unite şi a Cana%ei( pe care ,e&nacinâi ştia 'ine că tre'uia %e "ult să o %istrugă sau să o pre%ea la %ocu"ente secrete. Dar îi era greu să se %espartă %e ea. ?i asta pentru că pe 5arta si"plă( %e nu"ai %ouă&eci %e copeici( ,e&nacinâi îşi notase ti"p %e nouă ani( cu se"ne şi ci!re cunoscute nu"ai %e el( oraşele în care locuiesc 6!inii6 lui cei pe care el( ,e&nacinâi( i:a atras să lucre&e cu E>):ul în ti"pul călătoriilor lor %e a!aceri sau turistice în URSS. ,u avea %reptul să le #ină evi%en#a şi nu ştia %acă "ai lucrea&ă încă pentru E>). -rea'a lui era %oar să:i racole&e pe cei veni#iC apoi( %acă pri"a racolare se %ove%ea via'ilă( 6!inii6 treceau în sea"a altora( a colonelului .rlov( %e pil%ă. Uneori( %acă vreun 6!in6 sau vreo 6!ină6 venea %in nou în URSS( ,e&nacinâi era c5e"at pentru a continua racolarea. ,e&nacinâi %esc5ise volu"ul al U $:lea al Enciclope%iei sovietice( scoase 5arta î"păturită şi o întinse pe "asă. Cu cercule#e ver&i( roşii şi al'astre erau "arcate oraşe a"ericane şi cana%iene( iar în interiorul cercule#elor se a!lau ci!re: ;< %e oa"eni în ,eM Nor9( <3 la *os Angeles( P0 la )oston( P la Juston( 0@ la Fas5ington( 0P la Al'anI( 00 la P5ila%elp5ia... Ci!rele tre'uiau înlocuite cu altele noi( iar această "uncă îi !ăcea întot%eauna plăcere. Cu plăcerea unui gră%inar 5arnic( ,e&nacinâi privea 5arta A"ericii. .ricu"( pentru nouă ani %e "uncă nu e rău %eloc. $ar el( ,e&nacinâi( era %oar unul %intre 6gră%inarii6 E>):ului. Dacă s:ar a%una "unca tuturor( %acă ar !i nota#i pe 5artă to#i re&i%en#ii şi agen#ii racola#i a!acerişti( avoca#i( oa"eni %e ştiin#ă( &iarişti( 'anc5eri( preşe%in#i %e co"panii( pro!esori universitari( !unc#ionari( oa"eni politici( preo#i( A"erica ar sări în aer cu toată %e"ocra#ia ei şi cu toate co"puterele ei per!or"ante... Un%e este acest Poto"ac %in statul MarIlan%B $ată:l. .5oD Foarte aproape %e Fas5ington( "inunatD Acu" tre'uie să:i tele!one&e lui >avin. ,e&nacinâi strânse repe%e 5arta( o puse la locul ei în enciclope%ie( iar cu cealaltă "ână ri%ică receptorul şi !or"ă un nu"ăr %in patru ci!re. A >avinB Aici ,e&nacinâi. $ar "i:ai şterpelit atlasul A"ericii %e ,or%. )ine( lasăD A" urgentă nevoie %e o in!or"a#ie %espre localitatea Poto"ac %in statul MarIlan%. Se pare că ave" un can%i%at %e 6!in6. E lângă Fas5ingtonB Asta ştiu. AltcevaB )roc9eri %e 'ursă( %iplo"a#i( !unc#ionari %e rang superior( altcevaB )a&e "ilitare( o'iective speciale nu suntB H"i !aci o in!or"are scurtă( o 5artă a"ănun#ită cu puncte %e interes %eose'it. $"e%iat( peste &ece "inute( 'ineB să #i:o tri"it pe EatiaB ,e&nacinâi puse receptorul în !urcă şi trase spre el "apa cu c5estionarele a"ericanilor. Pentru perec5ea asta %e tineri însură#ei tre'uie o "apă specială. Flerul lui îi spunea că e ceva interesant. Un "e%ic %intr:o su'ur'ie 'ogată a Fas5ington:uluiD Hnsea"nă că acest Ro'ert Fillia"s are clien#i printre rec5inii 'ursei( înal#ii !unc#ionari ai A%"inistra#iei %e la Fas5ington( %iplo"a#i şi cine "ai ştie pe cineD $ar o actri#ă la JollIMoo% însea"nă o "ină %e aur. Dacă a'ia s:au căsătorit( însea"nă că Fillia"s va %a recep#ii pentru prietenii săi. Pe ,e&nacinâi îl cuprinse !rene&ia( %ar e7perien#a îl !ăcea să nu se aprin%ă prea tare. Acu" e i"portant să stu%ie&e cele %ouă&eci şi patru %e pagini ale c5estionarelor celor %oi. Scoase %in "apă c5estionarele !a"iliei Fillia"s( le puse într:o "apă specială şi alături aşe&ă 'locnotes:ul lui. Citi !ără să se gră'ească c5estionarul co"pletat %e irginia. Făcuse stu%ii într:un stu%io neM: Ior9e&( stu%iase siste"ul lui Stanislavs9i şi c5iar învă#ase ruseşte pentru a citi Stanislavs9i şi Ce5ov în original. Per!ectD 6E5e( !eti#o( ai să !aci cunoştin#ă cu regi&ori %e teatru( cu actori( ai să ai 'ilete la cele "ai 'une teatre6. ,e&nacinâi se gân%ea %e+a pe care %intre actori şi regi&ori in!or"atori ai E>):ului să:i pună în legătură cu irginia.

Fe"eia are un scris egal şi rotun+it( !iecare literă e !ru"os 'uclată( o:ul e plin( rotun%. Hnsea"nă că are o !ire liniştită( egală cu ea însăşi( !ără e7travagan#e( cu caracter integru( pu#in re#inut. Pro'a'il că aici e necesar un o" !er"( liniştit. ,u neapărat actor( "ai %egra'ă regi&or sau %ra"aturg. Aici e nevoie %e Di"itri *asa%&e. $ar Ro'ert Fillia"s are scrisul ascu#itC capetele !iecărui nn% o iau în sus( sunt "ulte linii întrepătrunse. Se ve%e că e un o" stăpân pe sine( avân% co"ple7ul insatis!ac#iei %e sine( posi'il un o" talentat. Până la patru&eci şi şase %e ani a !ost celi'atar. Mai "ult ca sigur îi plac !etişcanele. 6Cui nu îi placB6 &â"'i ,e&nacinâi. 6. să ai o ase"enea !eti#ă( să te "ai rela7e&iD ,ici o !e"eie tânără nu re&istă ispitei( iar irginia ta nici "ăcar nu e aşa tânără...6 ,otân%u:şi în carnet scurte o'serva#ii privin% viitoarele capcane pentru so#ii Fillia"s( planul %e a'or%are a lor( ,e&nacinâi se uită iarăşi şi iarăşi la c5ipurile lor şi încercă să le însu!le#ească în i"agina#ia sa. Desigur( va %a un%ă ver%e intrării lor în URSS. Din această &i( cele %ouă persoane au %evenit pentru el "ai i"portante şi "ai apropiate c5iar şi %ecât propria lui so#ie. -re'uie să le iu'ească la !el ca pe nişte prieteni apropia#i( tre'uie să:şi i"agine&e %eprin%erile( înclina#iile( !elul lor %e via#ă( totul nu"ai %upă !otogra!ii şi c5estionare. Acest Fillia"s nu a !ost însurat până la patru&eci şi şase %e ani. Deci este o'işnuit să trăiască pentru sine şi( ca to#i celi'atarii înnăscu#i( se îngri+eşte e7agerat %e sănătatea lui. ,e&nacinâi ar !i vrut să îl invite la o #igară. ?i "ai 'ine ar !i !ost să se aşe&e la o "asă( să 'ea o sticlă %e votcă î"preună şiT să se apuce %e %iscutat( însă aşa ceva nu se putea întâ"pla %ecât la s!ârşitul vi&itei lor în URSS( cân% ,e&nacinâi îi va pune în !a#ă !otogra!iile aventurilor lui inter&ise cu !eti#ele tri"ise %e E>) în patul lui. ?i atunci îl va strânge cu uşaD RuşineD A venit în URSS cu o so#ie tânără( iar acu" a %at:o în 'arăC ur"a pier%erea so#iei( a clientelei. Fotogra!iile orgiilor unui sto"atolog a"erican la Moscova vor apărea în Fas5ington Post sau c5iar în PlaI'oI. 6Cu" vă place( %o"nule Fillia"s( o ase"enea perspectivăB Drăgu#uleD6 gân%i ,e&nacinâi. 6Ce !el %e !eti#e î#i plac "ai "ultB )lon%ele( 'runetele( roşcatele( %ur%uliile( !e"eile şnur( cele liniştite( languroase sau cele cu un te"pera"ent !ocosB )ine( o să te întâ"pină" la aeroport şi o să ve%e" asupra cărora se va opri privirea ta. ?i atunci vo" alege. Deşi... Pe .len9a Ma5ova n:a re!u&at:o ni"eni până acu"( nici un străinD6 ,e&nacinâi o #inea "ereu în re&ervă pentru ca&urile "ai %eose'ite( cân% 6!inii6 re!u&au alte variante. Hnsă( %e %ragul oaspetelui %in Fas5ington( se poate ataca %irect cu regina( "ai ales că !a"ilia Fillia"s vine nu"ai pentru &ece &ile( aşa că nu tre'uie să se piar%ă nici o &iC tre'uie să se +oace i"e%iat atu:ul. 6E clar( #i:o %ă" pe .len9a6( 5otărî ,e&nacinâi( 6nu"ai veni#i "ai repe%e( %ragii noştri a"ericaniD A" să vă pri"esc cu toată ospitalitatea noastră rusească( !iecare pas al vostru va !i calculat %inainte( totul va !i veri!icat aşa cu" se cuvineD6 ,e&nacinâi se apucă să %ecupe&e !otogra!iile irginiei. Una tre'uia tri"isă la ar5iva operativă( una la cartotecă( %ouă la 5otelul un%e vor locui cei %oi( una la va"a ?ere"etievo( iar restul îi vor ră"âne lui pentru 6cola'oratorii6 care vor 6con%uce6 !a"ilia Fillia"s pe stră&ile Moscovei şi ale *eningra%ului( în restaurante şi teatre( în spitale( un%e va !i invitat Fillia"s pentru a !ace o vi&ită colegilor sovietici. 6Draga "ea6( i se a%resă ,e&nacinâi în gân% irginiei( uitân%u:se încă o %ată la !otogra!ia ei. 6Eşti tare &â"'ărea#ăD ?tii la ce să te %istre&iB î#i vo" găsi %istrac#ii( nu"ai vino( vino "ai repe%e şi a%u:l şi pe %entistul tău... -e:aş !ace eu să râ&i şi te:aş "ângâia ca la noi( pe ruseşte.6 .c5ii cal&i ai actri#ei %e la JollIMoo%( îi u"plură ini"a ca un narcotic. *a ur"a ur"ei( %e ce nu ar încercaB... Cineva trase %e uşă( întrerupân%u:l %in visare. A Cine:i acoloB între'ă ,e&nacinâi. A >avin v:a tri"is in!or"area( Frol Evseevici( se au&i %e %upă uşă glasul Eatiei. A $"e%iat.. ,e&nacinâi se ri%ică( se apropie %e uşă şi o %esc5ise. *ângă uşă se a!la Eatia( care avea în "âini atlasul Statelor Unite şi câteva coli %e 5ârtie: in!or"a#ii %espre Poto"ac şi o 5artă a oraşului( copiată %in enciclope%ia geogra!ică a Statelor Unite. ,e&nacinâi întinse "âna %upă "ateriale( %ar Eatia parcă nu vă&u acest gest. A :a#i uitat să ve%e#i ce se întâ"plă a!arăB spuse ea lui ,e&nacinâi şi trecu repe%e pe lângă el( !urişân%u:se în ca'inet.

Se opri lângă !ereastră. ,e&nacinâi se uită involuntar în ur"a ei şi apoi aruncă o privire pe !ereastră. Hntr:a%evăr( a!ară se petrecea ceva: ningea cu !ulgi %eşi( era pri"a &ăpa%ă. Hn ca'inet se !ăcuse întuneric( %ar el nu o'servase. A ai( privi#i ce !ru"os eD se entu&ias"a Eatia( spri+inin%u:şi sânii pe perva&. Privi#iD ,e&nacinâi se uită lung pe !ereastră. De la eta+ul patru al clă%irii( se ve%ea intersec#ia stră&ii D&er+ins9i cu po%ul Eu&ne#9i. Acu" însă( intersec#ia a'ia se "ai ve%ea %in cau&a viscolului. Stân% în spatele Eatiei( care ocupa %ouă trei"i %in lungi"ea perva&ului( ,e&nacinâi se aplecă şi el înainte pentru a privi a!ară. Fără să vrea( atinse cu pântecele şol%urile !ier'in#i ale Eatiei. Fe"eia a"u#i( cu respira#ia tăiată. Mâinile lui ,e&nacinâi( î"potriva voin#ei lui( se aşe&ară pe şol%urile !etei. Dar c5iar încălcân% propriul +ură"ânt şi %isciplina %e serviciu( c5iar !ră"ântân% sânii ro&ii eli'era#i %e su' 'lu&ă( c5iar !ăcân% %ragoste cu ea( ,e&nacinâi se gân%ea că( în curân%( îi va prin%e în plasă pe noii 6!ini6 a"ericani: pe irginia şi Ro'ert Fillia"s. ?i +u'ila la acest gân%( trans"i#ân% Eatiei în!iorarea lui. Capitolul 0P A 8ac9B Salut( 8ac9D Cu" o "ai %uciB Aici Davi% %e la Fas5ington ,ig5t:revieM. ,e:a" întâlnit acu" o lună la Stoc95ol"... A A( Davi%D Mac Carrie în#elese că Stevenson l:a recunoscut şi tele!onul lui îl surprin%e. A Cu" "erge trea'a( Davi%B A Minunat( pe la tine ce "ai eB Mac Carrie nu ştia nici el ce şi cu" să vor'ească cu &iaristul. Dar este 1 octo"'rieC peste +u"ătate %e oră tre'uie să %ea raportul şe!ului( %ar ce să raporte&eB ,u se au&ea ni"ic %e nici un su'"arin în apele teritoriale ale Sue%iei( %eşi $urâşev pro"isese că acci%entul se va pro%uce la începutul lui octo"'rie. Dar poate că $urâşev i:a %at un se"n %e via#ă lui Stevenson( a sunat şi a anun#at că opera#iunea se a"ână. ,u se putea vor'i pe !a#ă cu Stevenson. -ele!onul Rlui( ca %e alt!el tele!oanele tuturor corespon%en#ilor străini la Moscova( este ascultat !ără în%oială %e către cei %e la E>). -otuşi( cu" să !acă să:i %ea %e în#eles lui Stevenson ce vrea să a!le %e la elB A Mi:ai pro"is un articol( 8ac9. Lii "inteB spuse Mac Carrie. Ai spus că:l vei tri"ite la începutul lui octo"'rie. E %e+a 1 octo"'rie. Re%actorul "i:a cerut să a!lu %acă poate să plani!ice articolul tău pentru nu"erele ur"ătoare. A%ică articolul tău va !i gata la începutul lui octo"'rieB Mac Carrie vor'ea !ără oprire( apăsân% cuvintele 6începutul lui octo"'rie6 pentru Ca Stevenson să priceapă %espre ce este vor'a: A Dacă nu:i gata( nu:i nici o trage%ie( 8ac9( %ar vreau să ştiu %acă va !i vreo%ată gata. Ce &ici( 8ac9B S:au sc5i"'at cu"va planurile taleB AloD spuse Mac Carrie. Poate î"i spui un alt ter"en. >ân%eşte:te( 8ac9D Ave" "are nevoie %e acest articolD A J"( la %rept vor'in%( Davi%( nu a" posi'ilită#i să a%un "aterial pentru acest articol. ?tii( aici( la ruşii ăştia( totul este secret.. Hn s!ârşit( găsise !or"a şi tonul convor'irii( iar glasul era convingător. ?tia că toate convor'irile lui tele!onice sunt înregistrate pe 'an%ă %e către E>)( %ar îşi per"itea să scape unele î"punsături la a%resa ruşilor. A $eri a" încercat să "ă întâlnesc cu 'ucătarul:şe! %e la Ere"lin( să scriu un reporta+ %espre servirea "esei la Ere"lin( %ar nu "i:au %at voie. Se ve%e că şi "eniul %o"nului )re+nev este secret. De aceea nu ştiu ce să spun. E !oarte greu %e lucrat aici( pur şi si"plu e i"posi'il să găsesc un "aterial nou... A Hn#eleg( spuse "â5nit Mac Carrie. Păcat... Ei( 'ine( %acă a!li ceva nou( sună:"ă( .EB Cu" e vre"ea la MoscovaB A )rr... spuse Stevenson. -oate cele 'une( 8ac9D A ?i #ie... Mac Carrie nu:i tele!onase lui Stevenson %e la C$A( ci %e la un tele!on pu'lic( %eoarece ruşii %e la A"'asa%a Sovietică au ec5ipa"ente so!isticate care le per"it să asculte convor'irile %e la C$A. 6,e:au a+unsD6 îşi &ise Mac Carrie. 6 or'eşti cu Moscova şi te te"i că te ascultă %e la a"'ele capete ale !irului: şi %e la Moscova( şi %e la Fas5ington. ,ai'a să:l ia pe Stevenson ăsta( stă acolo( la

un 9ilo"etru %e $uraşev( şi nu:l poate contacta. $ar noi stă" ca 'legii şi aşteptă" să apară un su'"arin. A&iB MâineB Sau nicio%atăB6 $eşi %in ca'ina tele!onică( se aşe&ă la volanul For%:ului său şi se uită la ceas. Peste o +u"ătate %e oră tre'uia să %ea şe!ului raportul %espre pregătirea opera#iunii 6Străinul6. Cân% a+unse la serviciu( urcă în li!t şi( %in o'işnuin#ă( spuse li!tierului: A Salut )illID Cu" "erge trea'aB )ill !ăcu oc5ii cât cepele şi îl între'ă uluit: A Cu"( c5iar nu şti#i ni"icB A !ost ucis Sa%at în Egipt. Capitolul 0Q A E"igra#ia e o #ară autono"ă. Da( %a( e7istă Rusia( e7istă A"erica( Fran#a( C5ina. Dar "ai e7istă o #ară: E"igra#ia( spuse Stavins9i. Cân% a" plecat %in Rusia( a" cre&ut că plec în A"erica. Din Rusia în A"erica. Din întuneric la lu"ină. Din 'ar'arie şi înapoiere în secolul %ouă&eci şi trei. Dar s:a %ove%it că nu venise" în A"erica. enise" într:o #ară cru%ă şi străină( care nu e7istă pe nici o 5artă: E"igra#ia. Hn această #ară nu e7istă nici capitală( nici teatre( %ar nici via#ă. E un !el %e %eşert sau ocean un%e !iecare pluteşte pe g5e#arul său separat şi caută să se căpătuiască. Pe aceşti g5e#ari( unii şi:au construit case cu gara+e şi c5iar 'a&ine %e înot( câ#iva s:au a%unat şi au !or"at un !el %e ar5ipelaguri %in aceşti g5e#ari( precu" )rig5ton:'eac5 în ,eM Nor9. Au c5iar şi restaurante şi cine"atogra!e ruseşti un%e pot vi&iona !il"e sovietice. Hnsă e acelaşi lucru: via#a pe g5e#ar. Rece şi pustie. Copiii !ug %e pe aceşti g5e#ari. Fug în via#a a"ericană( prin% ră%ăcini şi %evin oa"eni nor"ali. Dar a%ul#ii ca "ine... ,u. ,oi vo" ră"âne pe g5e#ar( sunte" sorti#i să pluti" în %erivă( singuri( până la s!ârşitul vie#ii. $ar în acest ca&( A"erica nu are nici o vină. Cre% că %acă a" !i e"igrat în rai( nu în A"erica( s:ar !i petrecut acelaşi lucru. Fiin%că( atunci cân% se taie ră%ăcinile unui copăcel tânăr( el prin%e altele. Dar %acă tăia#i ră%ăcinile unui copac "atur( acesta va pieri( se va usca. Eu nu vreau să "or încet pe g5e#arul "eu. reau vec5ea "ea via#ă. H"i a"intesc că la iena( î"i spuneau că a" ieşit %in înc5isoare la li'ertate. Corect( %ar ce să !ac eu cu această li'ertateB Hn acea înc5isoare "ă si"#ea" "ai li'er %ecât aici. Acolo trăia"( trăia" cu intensitate( a" învins unele greută#i( "ă "ân%rea" cu asta( punea" la în%oială( î"preună cu prietenii "ei( or%inea %in înc5isoare( "ă &'ătea"( iu'ea" !e"ei( citea" literatură inter&isă( avea" via#a plină( în#elege#iB irginia nu:l întrerupse. Asculta. De trei &ile îşi o"orau ti"pul aşteptân% să !ie tri"işi în Rusia. Mac Carrie le spusese că întâr&ierea se %atorea&ă vi&elor %e la A"'asa%a Sovietică. Hn "o% nor"al( vi&ele tre'uiau %ate a %oua &i %upă %epunerea %ocu"entelor. Cineva %e la A"'asa%a Sovietică a tele!onat %octorului( la Poto"ac( să clari!ice( c5ipurile( unele %etalii %in c5estionarele lor. Hnsă %octorul Fillia"s era pregătit( a răspuns clar la între'ările lor( iar sovieticii i:au pro"is că vi&ele vor !i eli'erate în scurt ti"p. Acu" Stavins9i şi irginia aveau "ult ti"p li'er( pe care şi:l petreceau î"preună: 5oinăreau prin Fas5ington( "ergeau prin ca!enele scu"pe( vi&itau e7po&i#ii şi "u&ee( %ă%eau %e "âncare veveri#elor %in parc. $ar Stavins9i îi povestea irginiei %espre via#a lui şi %espre Rusia. A oi( a"ericanii( nu pute#i în#elege acest lucru. i se pare că %acă o"ului îi este %or %e #ara lui( însea"nă că nu:i place #ara voastră. Dar toc"ai aici este pro'le"a. Această #ară este a voastră. ,u a %evenit a "ea( %eşi a" trăit aici atâ#ia ani. ?i nu va %eveni nicio%ată( !iin%că nu a" crescut pe acest pă"ânt( nu ":a" 'ătut aici cu puştii %e sea"a "ea( n:a" î"puşcat aici vră'ii( n:a" stat aici la rân% la pâine( nu aici a" sărutat pri"a !e"eie. Aici nu a" ce !ace. De %ragul cuiB Pentru ceB . veveri#ă neagră sări %intr:o tu!ă pe alee şi se aşe&ă pe lă'u#ele %in spate( ri%icân% cu elegan#ă coa%a stu!oasă şi uitân%u:se între'ător la Stavins9i şi irginia. A Priveşte( spuse Stavins9i. *a voi( până şi veveri#ele sunt alt!el( sunt negre. Hn Rusia( veveri#ele sunt roşcate. $ar eu ":a" o'işnuit cu veveri#ele roşcate( ce să !acB ?ti#i ce "i:a spus !iica "ea cân% a" venit în A"ericaB Aproape +u"ătate %e an nu a ieşit %in aparta"ent nici "ăcar cât să se pli"'e o +u"ătate %e oră prin parc. Mi:a spus: 6-ăticule( aici !lorile nu sunt par!u"ate( soarele nu "ă încăl&eşte( iar'a nu "ă "ângâie( te rog( %u:"ă înapoiD6 Dar i:a trecut( acu" a'ia %e "ai vor'eşte ruseşte... Pe "ine( soarele nu "ă încăl&eşte... De aceea tre'uie neapărat să "ă întorc. Capitolul 01

A )ine( să a%"ite" că uci%erea lui Sa%at le:a sc5i"'at nişte planuri. Deşi nu este %ove%it că ruşii sunt i"plica#i în această uci%ere( e clar că le:a !ost la în%e"ână. Dacă aş !i în locul lor( nu aş tensiona at"os!era în lu"e într:un ase"enea gra%: să îl uci% pe Sa%at în Egipt şi( în acelaşi ti"p( să îngro&esc Europa cu su'"arinul. ?i eu aş sc5i"'a ceva( aş a"âna. Dar sunte" %e+a în <= octo"'rie( cât "ai pute" aşteptaB .are c5iar nu pute" lua legătura cu acest $urâşev ca să a!lă" ce se petreceB Daniel Cooper se ri%ică 'rusc %e pe !otoliu şi se uită îngân%urat pe !ereastră. Ploi sâcâitoare %e octo"'rie 'ră&%au cerul Fas5ington:ului. Uci%erea lui Sa%at( %ă ruşilor noi atu:uri în +ocul %in .rientul ApropiatC Casa Al'ă cere %e la C$A in!or"a#ii precise %espre planurile ruseşti( iar el( Cooper( a %at %e în#eles şe!ilor săi că în curân% va o!eri preşe%intelui o in!or"are e7actă. Dar... un%e e 'leste"atul ăsta %e su'"arin şi un%e e colonelul $urâşevB A A" %at %e %ouă ori tele!on la Moscova( lui Stevenson( spuse Mac Carrie. ,u are nici un !el %e noută#i( iar el nu poate lua legătura cu $urâşev. E periculos să:l a'or%e&i %irect( se poate %uce totul %e râpă. Singurul lucru pe care:l pute" !ace este să aşteptă" para%a "ilitară %in Pia#a Roşie %e pe 3 noie"'rie. De o'icei( la para%ă vine întreg Statul Ma+or. Dacă $urâşev va !i pre&ent( Stevenson poate să:i apară 6întâ"plător6 în cale şi( pro!itân% %e situa#ie... Dar pentru aceasta tre'uie c5e"at %in Rusia şi instruit. Ar !i "ai e!icient să vă ocupa#i c5iar %u"neavoastră %e el. A M%a... Sla'ă speran#ăD )ine( cunosc un re%actor %e la Fas5ington Jeral%. oi încerca să vor'esc cu el şi să:l conving să:l c5e"e aici pe Stevenson peste %ouă &ile. Ce "ai !ace %u'lura lui $urâşev şi 6so#ia6 luiB A După "ine( %ragostea este în toi( &â"'i Mac Carrie. Hn orice ca&( sunt tot ti"pul î"preună şi se pare că au luat căsătoria !oarte în serios. Mă te" că el va re!u&a să "ai plece sau că ea va %ori să ră"ână în Rusia. A Asta ne:ar "ai lipsiD C$A în calitate %e 'irou "atri"onial. Mai 'ine înc5i%e" prăvălia şi ne apucă" %e cununii. Au pri"it vi&eleB A i&ele au sosit pe a%resa %octorului Fillia"s cu patru &ile în ur"ă( iar el a plecat %e ieri la o%i5nă în Flori%a. Dar celor %oi nu le:a" spus %e vi&e. Cu" aş putea să le e7plic ce aşteptă"B A )ine. Să "ai aşteptă" pu#in... să spune" cinci &ile. Dacă nu au&i" ni"ic %e su'"arin şi nu vo" avea nici un se"nal %e la $urâşev( le vo" %a %ru"ul acasă. A irginia Part se va %uce acasă. Dar Stavins9i... El este %e+a în"or"ântat( nu se poate întoarce la !iică:sa %e pe lu"ea cealaltă( 'a încă şi cu altă !igură. A M%a... Hntr:a%evăr. Ce:i %e !ăcutB A Cre% că va tre'ui să:i plăti"( %rept co"pensa#ie( o trei"e %in su"a pro"isă. Pe ur"ă să !acă ce ştie( nu ne "ai interesea&ă. A Dar cu" să locuiască în A"ericaB Su' ce nu"eB Cu" le e7plici celor %e la F)$ o ase"enea întâ"plareB *a nai'a( a" pă#it:o rău %e totD Cooper se ri%ică( o!tă necă+it şi se apropie %e !ereastră. Deasupra Fas5ington:ului se cernea o ploaie "ăruntă şi cenuşie. Acolo( la Moscova( şapte re&i%en#i lucrea&ă în "ai "ulte organi&a#ii sovietice pentru C$A. Câ#iva %iplo"a#i ruşi şi !unc#ionari %in Ministerul A!acerilor E7terne %e la Moscova nu pregetă să ia "ită. Ar !i însă "ult prea riscant să le propună să ia legătura cu $urâşev. ,u( tre'uia să aştepte. A )ine( spuse el( aşteptă" până pe <Q octo"'rie. Capitolul 03 Mar9 i:a tele!onat %e câteva ori irginiei şi i:a spus că se plictiseşte %e "oarte şi vrea să vină la Fas5ington. Cân% era acolo( lângă el( Mar9 lipsea &ile întregi şi c5iar nop#i. irginia i:a răspuns pu#in nervoasă că este ocupată( că toată &iua se !il"ea&ă şi că tre'uie să plece într:o %eplasare. Mar9 i:a spus atunci că ar vrea să o va%ă înainte %e plecare. ,u se "ai vă&useră %e o lună. Ulti"a convor'ire %intre ei !usese peni'ilă. Mar9( cu glas vioi( %ar !als( a între'at:o %acă nu cu"va şi:a găsit un a"ant( iar irginia a trântit !urioasă receptorul. ,u:şi %ă%ea sea"a ce se întâ"plă cu ea. Ra#iunea îi spunea că nu tre'uie să !acă o pasiune pentru acest 9a"i9a&e rus( care va ră"âne în Rusia. ,u se vor "ai ve%ea nicio%ată. Hnsă un cu totul alt senti"ent o !ăcea să aştepte tele!onul lui şi să:şi petreacă tot ti"pul î"preună. Mila pentru elB ,u( nu era "ilă sau( "ai precis( nu era nu"ai "ilă( ci altceva( care nu se putea %e!ini. Poate senti"entul inconştient al gelo&iei( gelo&ia !a#ă %e RusiaB irginia se consi%era a"ericancă( o

a%evărată a"ericancă( şi c5iar aşa şi era. ?i iată că apare un o" care e gata să sc5i"'e #ara ei şi să pre!ere o Rusie în%epărtată şi în!iorătoare( e7act ca şi cu" ar părăsi o prin#esă pentru o cerşetoare. oia să:i arate #ara ei( să:l o'lige( %acă nu să o iu'ească( "ăcar să se e"o#ione&e %e lucrurile cu care ea era o'işnuită să se "ân%rească încă %in copilărie( consi%erân%( ca to#i a"ericanii( că nu este în lu"e loc "ai !ru"os ca A"erica... Au colin%at î"preună prin parcurile na#ionale( prin "u&ee( prin e7oticele restaurante in%iene tip 'ungalov şi prin cele +apone&e( c5ine&eşti( !ran#u&eşti şi ucrainene. Au "ers la concertele orc5estrei si"!onice a lui Rostropovici( la 'aletul !rance& şi la teatrul +apone&. Hn A"erica era întreaga lu"e( to#i şi toate veniseră aici. Rela#iile %intre ei nu erau încă în sta%iul pe care îl sugerase Mac Carrie şe!ului lui: nu erau nici "ăcar săruturi sau atingeri întâ"plătoare %e "ânâ( %e u"ăr( priviri care tre&esc instinctul se7ual. Stavins9i se purta ca un !rate sau ca un !iu. După &ile întregi petrecute î"preună( %upă pli"'ările prin parcul na#ional( un%e ascultau "ur"urul râului Poto"ac( %upă ce 5oinăreau prin !run&işul crângurilor( el o con%ucea la 5otel şi... 6,oapte 'ună( irginia. Ce planuri ai pentru "âineB6 6Hncă nu ştiu.6 6.ED . să te sun "âine. ,oapte 'unăD6 irginia "ergea în ca"era ei( trecân% în revistă &iua petrecută cu el. .are nu vrea să o'serve !e"eia %in eaB Sau %e+a nu "ai e în stare să atragă un 'ăr'atB S:a #icnit atât %e râu %upă Rusia lui încât ve%e toate acestea ca un si"plu călător( !ără să:l i"presione&e ni"ic( nici parcurile( nici stâncile( nici casca%ele( nici restaurantele( nici... nici eaB Atunci să se %ucă la nai'a în Rusia luiD ?i cât "ai repe%eD .ricu" s:a săturat %e C$A:ul ăsta. -recuse %e+a o lunăC practic( 6contractul6 se înc5eiase. ,u au plecat încă în Rusia şi nu se ştie nici cân% o vor !ace. Poate să le spună !oarte cal" că a trecut o lună şi că ea nu "ai vrea să !ie Ti"plicată în a!acerea lor. rea să "eargă acasă. *a ur"a ur"ei( e trea'a lor( nu a ei. $:au cerut o lună( luna a trecut.. Da( aşa va !ace. C5iar "âine. Hi va tele!ona lui Mac Carrie şi îi va spune. oia to#i 'anii care i se cuveneau. ,u era vina ei pentru că nu au "ai !ăcut %eplasarea în Rusia... A %oua &i %i"inea#ă( pri"i un tele!on %e la Stavins9i. Avea un glas vesel şi pu#in ironic: A AloB Mă gân%ea" să "erge" astă&i în oraş. re"ea e "inunată( soarele e cal%... 6)ine( "ai aştept o &i6 îşi spuse ea în gân%( %ar se "in#ea. Fiin%că aştepta ca astă&i să se petreacă ceva cu Stavins9i. )ăr'atul veni într:un 8aguar al'( înc5iriat. 6So#ul6 arăta 'ine: proaspăt( 'ăr'ierit cu gri+ă( î"'răcat într:un costu" !ran#u&esc pe care îl aleseseră a"ân%oi %e la )loo"ing%ale. Au pornit %in nou la %ru"( %epăşin% vite&a şi aruncân% nepăsător pe 'anc5eta %in spate a"en&ile pri"ite %e la poli#ie. Să se %escurce C$A. Spre %eose'ire %e irginia( Stavins9i ştia 'ine ce:l atrage la această !e"eie. Se în%răgostise %e ea %in pri"a clipă. Pentru că ea era !e"eia pe care o caută în tinere#e orice 'ăr'at. ?i s:a întâ"plat să o întâlnească atunci cân% i s:a !ăcut o opera#ie plastică( atunci cân% s:a în"or"ântat pe sine într:un ci"itir %in ,eM 8erseI şi cân% nu "ai era cale %e întoarcere. Hi erau atât %e scu"pe acele &ile pe care le petrecea cu ea( cân% o înso#ea prin ca"pinguri( 5oteluri( restaurante( parcuri. Câteo%ată i se părea că( prin inter"e%iul ei( îi %ă "a"ei sale ceea ce nu putuse să:i o!ere. Stavins9i avea senti"entul că !ace acest lucru nu nu"ai %e %ragul irginiei( %ar şi %e %ragul "a"ei sale. ?i aştepta cu neră'%are călătoria în Rusia. Acolo îi va arăta irginiei ceea ce în copilărie visase să:i arate "a"ei sale: *eningra%ul şi Moscova( teatrele şi sălile %e concert ale capitalei( 5otelurile( e7po&i#iile( )alşoi -eatr( Mu&eul Puş9in( Er"ita+( ,evs9i Prospect( restaurantele cu 'ucătărie gru&ină( Casa Fil"ului şi Casa Presei. Cu 'ani( po#i ve%ea totul( %ar "a"a sa nu apucase să va%ă toate acestea( "urise !ără "ăcar să:şi în%eplinească visul tinere#ii: să "ergî la *eningra%... ?tia %e pe acu" că nu va spune E>):ului secretul ac#iunii( că nu o va tră%a pe această !e"eie. Fireşte( E>):ul îşi va %a sea"a şi va începe să îl caute pe o"ul acela care va &'ura în în A"erica în locul său( iar el va !i pus în ur"ărire în toată #ara. Asta însea"nă că peste tot( la !iecare post %e "ili#ie( oricât %e în%epărtat şi oricât %e a"ărât( se va a!la !otogra!ia lui. ,ici "ăcar o nouă opera#ie plastică nu:l va a+uta cu ni"ic. Mai %evre"e sau "ai târ&iu( E>):ul îl va găsi( îl va prin%e în la#. Ei( şiB a putea să ia otravă şi va înc5eia conturile cu via#a. Hnsă până atunci îşi va trăi via#a. a reuşi să "ai supravie#uiască o vre"e în Rusia( va reuşi să o sărute pe irginia. Acolo( la Moscova...

*a %rept vor'in%( îi era !rică( se te"ea şi să o atingă pe irginia( să:i arate %orin#a şi pati"a sa. Cine este el pentru eaB Un ratat( un ina%aptat la via#a %in #ara ei( un o" care nu a putut %eveni a"erican. Ea acceptă prietenia şi sinceritatea lui pentru că a"ân%oi se a!lă în aceeaşi 'arcă( pentru că aşa este contractul ei cu C$A. Asta:i "isiunea lor: să !ie un ti"p î"preună. Atât. Dar %acă îşi va per"ite "ai "ult( ea cu" va reac#ionaB . să:l păl"uiascăB . să:l învăluie în răceala %ispre#ului a"ericanB $i va întoarce spatele şi se va întoarce în Cali!orniaB ,u( nu:şi putea per"ite lu7ul %e a o pier%e pe irginia. Hi va vor'i ore întregi %espre Rusia( %espre sine( %espre "a"a lui( %espre !osta sa so#ie( %espre .lea( %espre televi&iunea %in Moscova( un%e a lucrat %oispre&ece ani( %espre Portlan% şi pri"ii ani %e e"igra#ie( c5iar şi %espre )ar'ara. Apoi( cân% o va con%uce la 5otel( se va întoarce în ca"era lui( va c5e"a o +apone&ă pentru o oră şi îşi va alina pati"a care îl răscolise peste &i. Hnsă nu o va atinge pe irginia( pentru a nu o pier%e înainte %e vre"e. R Hn seara %e <3 octo"'rie( cân% se întorcea cu irginia %e la un concert( în 5olul 5otelului îi aştepta Mac Carrie. Avea o !igură posacă şi o!icială. Capitolul 04 Mac Carrie se întorsese %e la Stoc95ol" şi reuşise să %iscute cu Daniel Cooper. Re%actorul %e la Fas5ington( Jeral%( nu era %e acor% Cu venirea corespon%entului la Fas5ington. *:a convins cu greu pe Stevenson să vină iar la Stoc95ol"( şi a reuşit nu"ai pentru că &iaristul avea acolo o a"antă. Hnsă întâlnirea nu a a%us ni"ic nou. Stevenson a re!u&at să:l caute pe $urâşev şi s:a arătat sceptic la propunerea %e a:l întâlni ca %in întâ"plare la para%a "ilitară %in Pia#a Roşie: A Acu"( %upă uci%erea lui Sa%at( tri'unele vor !i atât %e 'ine pă&ite în ti"pul para%ei "ilitare %in Pia#a Roşie( încât nici nu se pune pro'le"a unei întâlniri ca %in întâ"plare. ,ici nu te po#i apropia %e tri'una "ilitarilor. A" pri"it o invita#ie pentru tri'una &iariştilor( care se a!lă la trei sute %e "etri %istan#ă %e tri'una guverna"entală. -ot ce pot !ace este să !otogra!ie& ce prin% cu teleo'iectivul. Are vreun rostB C5iar %acă $urâşev va !i la para%ă( cu" va a!la că eu îl !otogra!ie& %e la o ase"enea %istan#ăB a privi %e!ilarea ca o stană cu "âna la co&oroc( ca to#i ceilal#i( şi atât. Aşa%ar( Mac Carrie s:a întors în Statele Unite cu "âna goală şi( î"preună cu şe!ul său( a 5otărât să pună capăt a!acerii. ,u "ai avea rost să spere că "âine sau poi"âine su'"arinul va nau!ragia lângă coastele sue%e&e. Dacă nu s:a î"pot"olit( pro'a'il că ruşii au sc5i"'at %ata opera#iunii şi tre'uie căutate alte "i+loace %e a:l contacta pe $urâşev. Dar acest lucru %urea&ă şi e ilogic să #ină %oi oa"eni %egea'a: pe irginia şi pe Stavins9i. *a 'ar( Mac Carrie co"an%ă suc %e portocale pentru irginia şi votcă cu lă"âie pentru el şi Stavins9i. A Din păcate( ne:a" sc5i"'at planurile( iar opera#iunea se a"ână sau... se renun#ă la ea pentru o perioa%ă ne%eter"inată( spuse Mac Carrie celor %oi. Doa"nă Part( vă "ul#u"i" pentru cola'orare( ve#i pri"i tot ce vi se cuvine pentru această lună şi vo" consi%era că !il"ul nostru s:a turnat. Mâine sau poi"âine( cu" %ori#i( pute#i să vă întoarce#i la *os Angeles. Po!ti#i 'iletul cu %ata în al'( aici ave#i şi cecul %u"neavoastră. ,u vă nelinişti#i( nu scrie că e %e la C$A. Cecul provine %e la un stu%io %e cine"a al ar"atei( aşa că ve#i putea spune prietenilor că a#i turnat un !il" pentru ar"ata a"ericană. Mac Carrie vă&u e7presia %e ui"ire şi 'ucurie %e pe !a#a irginiei( la ve%erea su"ei: 3.Q== %olari. A ă "ul#u"i" încă o %ată( "ai spuse şi se întoarse către Stavins9i: Desigur( cu %u"neavoastră e pu#in "ai co"plicat.( 5"... ,ici "ăcar nu "ai ştiu cu" să vă nu"esc. Hn orice ca&( iată cecul %u"neavoastră. Ave#i aici o trei"e %in su"a asupra căreia ne:a" în#eles. Cecul e !ără nu"e %e !a"ilie. E la purtător( %eci nu:l pier%e#i. Mai %eparte: în#elege" că avân% această !igură( nu pute#i să învia#i %in "or#i şi să apăre#i în !a#a !iicei( însă( %acă %ori#i( %octorul *aMrence vă poate re%a vec5ile trăsături. $ar în privin#a "or#ii %u"neavoastră( cre% că a !ost vor'a %espre o greşeală a poli#iei. A#i !ost +e!uit %e un 'an%it( lovit ?i apoi aruncat %in "aşină. -i"p %e %ouă săptă"âni a#i stat la spital( iar cel care v:a +e!uit a avut un acci%ent %e "aşină. Docu"entele %u"neavoastră au !ost găsite la el şi( ast!el( poli#ia a anun#at "oartea %u"neavoastră. Se întâ"plă. Unele cicatrice %e pe ur"a loviturilor pri"ite se vor aran+a la clinica %octorului *aMrence. Sper că 'anii pe care vi:i o!eri" vor co"pensa pre+u%iciul "oral. Se ve%ea clar că pentru Stavins9i era o lovitură puternică( un 9noc9:out. A Ce:iB Sovieticii nu ne:au %at vi&aB între'ă Stavins9i.

A ,u( vi&ele sunt gata. Pur şi si"plu( %upă cu" v:a" spus( a" sc5i"'at planurile. ,u pot să vă spun "ai "ult. A Dar %acă... re!u& propunerea %u"neavoastrăB A A%icăB nu în#elese Mac Carrie. )aniiB A ,u( &â"'i şiret Stavins9i. )anii nu. Re!u& să "ă opere& %in nou şi să "ă renasc ca Stavins9i. A Mă rog... A" luat în calcul şi posi'ilitatea aceasta( replică Mac Carrie. ă vo" a+uta să vă sc5i"'a#i nu"ele. în principiu( con!or" legii a"ericane( orice cetă#ean îşi poate sc5i"'a nu"ele. A ,u( nu ":a#i în#eles. Eu %e+a a" un nu"e %e !a"ilie: "ă nu"esc Fillia"s. Du"neavoastră ave#i actele "ele şi vi&a pentru URSS. Ce:ar !i %acă aş pleca acoloB Singur. Pe contul "eu. A ?i ce ve#i !ace acoloB Sta#i o lună şi vă întoarce#iB A ,u( spuse Stavins9i( nici nu "ă gân%esc. Dacă î"i %a#i %ocu"entele ruseşti %espre care a" vor'it( nu "ă "ai întorc. A ?i %acă nuB A Dacă nu( tot nu "ă întorc. ,ăscocesc eu ceva acolo. Hn Rusia( cu 'ani po#i să:#i procuri şi %ocu"ente. A Ce să spunBD -re'uie să ne "ai gân%i". Mac Carrie se gân%i că( toc"ai Stavins9i ar putea să intre acolo la $urâşev. ,u ştia încă în ce "o%( su' ce "otiv( erau %etalii la care se "ai putea gân%i( %ar... A ?ti#i( îi spuse el( vă vo" %a %ocu"entele ruseşti. Cân% %ori#i să pleca#i la MoscovaB Stavins9i o privi pe irginia. Dacă !e"eia nu s:ar !i 'ucurat atât %e sincer la ve%erea cecului pri"it şi %e posi'ilitatea %e a se întoarce acasă( poate că nu s:ar !i năpustit aşa( ne'uneşte( să plece în Rusia. Dacă ar !i spus un cuvânt( %acă s:ar !i uitat la el într:un !el "ai %eose'it.. Dar( nu. Pur şi si"plu şi:a întors privirile( ca şi cu" nu i:ar !i păsat %e soarta lui. A Păi...( &ise el şi o!tă %in greu( privin% în oc5ii lui Mac Carrie( pot să plec în Rusia c5iar şi "âine. A Mâine este prea %evre"e. Jai%e#i să ne întâlni" "âine( %upă prân&( şi să pune" lucrurile la cale( &ise Mac Carrie. Avea nevoie %e ti"p pentru a apro!un%a noua i%ee î"preună cu Davi% Cooper. Stavins9i se uită la irginia şi o între'ă ca în treacăt: A Cân% pleca#i la *os AngelesB A Mâine( 'ineîn#eles( spuse ea. A H"i ve#i per"ite să vă con%ucB A De ceB oi lua un ta7i. A DaBD Mă rog... Hn acest ca&( vă ure& %ru" 'un. A ?i %u"neavoastră la !el. Succes în Rusia. *a reve%ere( %o"nule Mac Carrie. ă "ul#u"esc( "ai spuse ea şi îi întinse "âna lui Mac Carrie( apoi lui Stavins9i( iar el... el nici "ăcar nu îi re#inu "âna un pic "ai "ultD Se întoarse şi plecă în gra'ă spre li!t A+unsă în ca"eră( se pră'uşi pe pat şi începu să plângă. Capitolul 0@ Avionul spre *os Angeles %ecola la ora unspre&ece %i"inea#ă. irginia îşi re&ervase un loc prin tele!on( iar acu" îşi strângea lucrurile. Avea o !ărâ"ă %e speran#ă că Stavins9i va tele!ona %i"inea#ă sau va veni la 5otel. Dar nu se întâ"plă ni"ic. Cân% ieşi %in 5otel( se uită pe !uriş în toate păr#ile: nu se ve%e cu"va 8aguar:ul lui al'B ,u era. Poate că e "ai 'ine aşa. Ro"anul celor %oi eroi s:a ter"inat înainte %e a începe. Kâ"'i a"ar şi ironic. -re'uie să renun#e la această pro!esiune( să se !acă "ai 'ine secretară. Sau şi "ai 'ine: să se "ărite cu un 'ăr'at liniştit( la locul lui( cu un %octor sau un avocat( să:i !acă vreo câ#iva copii şi să trăiască o via#ă %e o" nor"al. *a Fas5ington ploua iar( o ploaie rece( rea( cu vânt. Acasă( în Cali!ornia( e cal%( plăcut Da( acasă( acasă( nicăieri nu este "ai plăcut ca acasă. Doar şi Stavins9i vrea să plece acasă. Da( acu" îl în#elege. Drace( iar acest Stavins9i. -re'uie să:l uite( să:l uite i"e%iatD -a7iul a+unse la aeroport. irginia plăti şo!erului şi ieşi %in "aşină. Stavins9i stătea lângă g5işeul %e înregistrare a 'iletelor.

Avea în "ână un 'uc5et uriaş %e garoa!e roşii. Hl vă&u i"e%iatC era tensionat( nervos. Purpuriul !lorilor i se răs!rângea pe !a#ă. . luă încet spre g5işeu( târâin%u:şi gea"antanul pe rotile. El ră"ase ne"işcat( privin%:o câteva secun%e în oc5i. Apoi porni în întâ"pinarea ei. ?i în ti"p ce se apropiau( se lăsară inva%a#i %e "ii %e între'ări nepuse( 'ucurie( tea"ă( speran#ă( încre%ere şi a"ărăciune. ?i( %in aceste senti"ente care se în!runtau reciproc( %in aceste +u"ătă#i %e gân%uri( %in această în!iorare lăuntrică( se născu ceva nou( pur( o contopire %ureros %e %ulce. Ri%icară "âinile şi se î"'ră#işară %e parcă nu s:ar !i %espăr#it a'ia acu" câteva ore( ci cu veacuri în ur"ă( cân% erau singuri pe pă"ânt( El şi Ea. De !apt( cu o seară în ur"ă se %espăr#iseră pentru tot%eauna( iar acest tot%eauna trecuse. Sting5erit %e avântul lui( Stavins9i îi %ă%u !lorile şi o a+ută să:şi %ucă gea"antanul la g5işeu. Se uită la ceas: "ai era o +u"ătate %e oră. A Pute" să stă" pu#in la 'arB între'ă el. A Da( te rog... răspunse !e"eia !erin%u:şi privirile. Hşi reproşa în gân% 'ucuria cu care se aruncase în 'ra#ele lui. De ce să îi arate ce si"teB .ricu" el va pleca în Rusia. A Parcă ar !i !ost o scenă %in !il"( &â"'i ea. De ce îl "inte pe o"ul pe care oricu" nu are să:l "ai va%ă nicio%ată şi pe care... îl iu'eşteB A ,u( "ă 'ucur cu a%evărat să te vă%( spuse ea privin%u:l în oc5i. A Mul#u"esc( spuse el. A Cân% vrei să pleci în RusiaB A ,u ştiu... Asta #ine %e... ,i"eni nu "ă gră'eşte. -e aşteaptă cineva la *os AngelesB A Păi... spuse ea neclar. ,ici "ăcar ea nu ştia: o aşteaptă Mar9 sau nuB A Păi( întot%eauna ne aşteaptă cineva( un%eva... A ,u"ai pe "ine nu( spuse el. A De ceB Poate că şi pe %u"neata... A DaB între'ă el privin%:o intens în oc5i şi repetă: DaB A Da( spuse ea încet A Atunci( ascultă:"ăD spuse el %intr:o %ată 5otărât. Peste %ouă&eci %e "inute pleacă un avion spre Flori%a. Sunt 'ogat. Jai să "erge" î"preună în Flori%a. Sunt 'ogat( a" trei&eci %e "ii %e %olari( cu"păr i"e%iat 'ilete. A Ce tot spuiBD se sperie ea. A *inişteD or%onă Stavins9i( ri%icân% %egetul la 'u&e. Să "erge"D "ai spuse el şi se în%reptă 5otărât spre casa %e 'ilete. A StaiD A" tri"is %e+a gea"antanul pentru *os AngelesD A ProstiiD îl a%uce" i"e%iat înapoi. Dă:l %racului( cu"pără" altul. A Ai înne'unitD A Sigur. Dă:"i( te rog( 'iletul tău. Hi luă 'iletul şi se în%reptă spre casă( un%e co"an%ă autoritar A Două 'ilete pentru Flori%a( vă rog. Capitolul <= Propunerea lui Mac Carrie %e a:l tri"ite pe Stavins9i în Rusia pentru contactarea colonelului $urâşev nu îl entu&ias"a prea "ult pe Daniel Cooper. Una era să:l !oloseşti pe acest e"igrant pentru un 6sc5i"' %e pioni6 şi alta era să:i încre%in#e&i întreaga opera#iune. C5iar %acă va putea să %ispară în a%âncul Rusiei ca turist a"erican( iar apoi să se întoarcă la Moscova pentru a:l căuta pe $urâşev( şi c5iar %acă îl va găsi( se pune %in nou pro'le"a a%ucerii colonelului în .cci%ent. Dacă Stavins9i #ine atât %e "ult la Rusia( să stea la Portlan% şi să aştepte. A aşteptat şase ani( va "ai putea aştepta încă %ouă luni. Hn acest ti"p( unul %intre re&i%en#ii "oscovi#i ai C$A îl va contacta pe colonelul $urâşev. *a ur"a ur"ei( nu e c5iar atât %e greu. Re&i%entul tre'uie să !acă cunoştin#ă cu unul %intre lucrătorii ci"itirului ,ovo%evicie( un%e e în"or"ântat !iul lui $urâşev. Cu "ită sau cu o sticlă %e votcă( va pri"i per"isiunea %e a se uita prin registrul ci"itirului. Cu a+utorul registrului( va putea sta'ili un%e a locuit !iul lui $urâşev. Dacă nu va reuşi să a!le a%resa colonelului pe această cale( "ai e7istă una.

Un re&i%ent C$A va "erge în regiunea Eirov( în 6Co%rul Jo#ilor6( va locui acolo ca vânător ti"p %e o săptă"ână şi va încerca să a!le a%resa lui $urâşev %e la pă%urarul %e acolo. ?i %acă $urâşev con!ir"ă %orin#a %e a pleca în .cci%ent( Stavins9i se va %uce în Rusia cu irginia. Fireşte( e7istă riscul %e a:l %econspira pe re&i%entul %e la Moscova. Hnsă( %acă se !ace totul !ără gra'ă şi cu preci&ie( "erită să rişte pentru a%+unctul şe!ului Marelui Stat:Ma+or al ar"atei sovietice în pro'le"e strategice. Deoca"%ată tre'uie ca Stavins9i să stea cal" şi să aştepte( iar irginia tre'uie să sune la A"'asa%a Sovietică şi să ceară prelungirea vi&elor pe încă %ouă luni( !iin%că... Mac Carrie ieşi %e la Cooper şi se în%reptă spre un tele!on pu'lic( să:l sune pe Stavins9i. Dar în locul lui Stavins9i răspunse ca"erista( care vor'ea cu un accent străin: A Do"nuT care a locuit aice nu "ai locuieşte. -oc"ai îi strânge" lucrurile. A Dar un%e s:a "utatB A ,u ştiu. ?e!uT "i:a &is să strâng lucrurile şi să le %uc +os. Mac Carrie înc5ise şi îl sună pe a%"inistratorul 5otelului. A!lă că Stavins9i tele!onase cu o oră înainte %in Flori%a şi rugase să:i !ie tri"ise lucrurile la 5otelul A"'asa%or( ca"era 13. 6Stavins9i s:a apucat %e !ăcut poante. A luat 'ănu#ii şi a !ugit în Flori%a( !ără "ăcar să ne anun#e6( gân%i Mac Carrie. Se căută în 'u&unar %upă "ărun#işC avea nevoie %e %oi %olari ca să tele!one&e în Flori%a. ,u găsi. -re'uia să %ea tele!onistei nu"ărul lui %e acasă( ast!el încât convor'irea să !ie trecută în contul lui. Era "ai scu"p( %ar... *a ca"era 13 a 5otelului A"'asa%or( nu răspun%ea ni"eni. Mac Carrie lăsă un "esa+ prin care îl ruga să:l sune i"e%iat ce a+unge în ca"eră. Co"porta"entul lui Stavins9i îl ne%u"erea pe Carrie: spune că pleacă în Rusia( %ar ia avionul spre Flori%aD -re'uia să se gân%ească 'ine înainte %e a:i încre%in#a o ast!el %e opera#iune. a tre'ui să se consulte şi cu Carol. Mac Carrie ră"ăsese singur( %eoarece Carol !usese trans!erat. Kâ"'in% a"ar( Mac Carrie plecă să: l caute pe Carol. )ineîn#eles( Carol nu era la se%iu( plecase la )i'lioteca Congresului. Hn aşteptarea lui( aruncă o privire prin tele!a7uri. Aceleaşi in!or"a#ii &ilnice( %e rutină( însă nici un cuvânt %espre su'"arinele sovietice. Da( 5otărât lucru( &iua %e astă&i nu:i este !avora'ilă. Mac Carrie ieşi în stra%ă( se urcă la volanul For%:ului său şi plecă la clu'. Saună( înot şi apoi o por#ie %u'lă %e gin cu g5ea#ă( iată ce:i tre'uia acu"D *a ur"a ur"ei( e şi el o" ca to#i oa"enii şi( lăsân% la o parte rutina &ilnică a serviciului( se poate 'ucura şi el pu#in %e via#ă. Dacă ni"eni %in A"erica nu îşi !ace gri+i %in cau&a incisivită#ii tot "ai evi%ente a ruşilor( %e ce şi:ar !ace elB *a clu' era linişte. )ăr'a#i goi( în!ăşura#i nu"ai în prosoape( !u"au şi se uitau la televi&or( la un "eci %e 'ase'all. Sauna era aproape goală. Mac Carrie sări în 'a&in. Desigur( nu era apa oceanului în care se scal%ă acu" Stavins9i( %ar nici aici nu era rău. Mac Carrie se %estinse şi( cu "işcări leneşe( stră'ătu tot 'a&inul. Mac Carrie nu ştia că( peste e7act &ece ore( şe!ul %eparta"entului rus al C$A( Daniel Cooper( îl va suna acasă şi:i va spune: A Davi%D Su'"arinul rus 6U:*;36 s:a î"pot"olit la "ică a%ânci"e în ar5ipelagul Earls9rona. Capitolul <0 Declara#ia >uvernului sue%e& Către >uvernul Uniunii Sovietice *a <3 octo"'rie 0@40( s:a %escoperit că su'"arinul sovietic cu nu"ărul %e 'or% 6U:*;36 se a!lă în apele teritoriale sue%e&e. Acesta s:a î"pot"olit în i"e%iata apropiere a &onei %e i"portan#ă "ilitară %e la intrarea în Jose!ior%( ar5ipelagul Earls9rona. *a <4 octo"'rie( >uvernul Sue%iei a trans"is a"'asa%orului sovietic un protest î"potriva încălcării grosolane a suveranită#ii Sue%iei. *a <4 octo"'rie( guvernul a însărcinat pe co"an%antul For#elor Ar"ate ale Sue%iei să !acă cercetări asupra cau&elor şi î"pre+urărilor intrării su'"arinului sovietic în apele teritoriale sue%e&e. Hn ti"pul cercetărilor( partea sue%e&ă a anc5etat pe căpitanul şi pe o!i#erul ti"onier al su'"arinului şi a !ăcut o inspec#ie la 'or%ul vasului. Cercetările au arătat că este e7clus ca erorile %e naviga#ie să !ie principala cau&ă a pătrun%erii pe teritoriul sue%e&. Pe 'a&a acestor cercetări( >uvernul Sue%iei a a+uns la conclu&ia că ec5ipa+ul su'"arinului sovietic a pătruns pre"e%itat pe teritoriul sue%e&( în scopul %es!ăşurării unor opera#iuni inter&ise. >uvernul

sue%e& se ve%e o'ligat să constate cu ui"ire şi in%ignare !aptul că su'"arinul( eşuat în apropiere %e Earls9rona( are la 'or% unul sau "ai "ulte !ocoase nucleare. Cercetările au arătat că în partea %in !a#ă a su'"arinului se a!lă ele"entul nuclear uraniu <;4. *uân% în consi%erare gravitatea e7traor%inară a celor petrecute( guvernul Sue%iei a cerut guvernului URSS e7plica#ii i"e%iate privin% e7isten#a ar"ei ato"ice la 'or%ul acestui su'"arin. >uvernul URSS a ignorat cererea guvernului sue%e& %e a clari!ica pro'le"a. >uvernul Sue%iei se ve%e o'ligat să interprete&e această atitu%ine ca o %ova%ă a !aptului ca URSS nu poate nega e7isten#a ar"ei ato"ice la 'or%ul su'"arinului. >uvernul Sue%iei cere Uniunii Sovietice să încete&e ast!el %e încălcări grosolane ale suveranită#ii Sue%iei şi a principiilor !un%a"entale ale %reptului interna#ional.X Stoc95ol"( Q noie"'rie 0@40 Capitolul << De ce are nevoie o !e"eie %e trei&eci şi patru %e ani pentru a !i !ericităB De glorieB De a%ora#ia "ul#i"iiB De rolul principal într:un !il" pro%us la JollIMoo% şi %e c5ipul ei în spoturile pu'licitareB De vile pe "alul "ării Me%iterane( în Me7ic şi la )everiI JillsB De cinci( opt( %ouă&eci şi trei %e a"an#i( !iecare cu avion personal( li"u&ină %e ulti"ul tip şi ia5tB Sau îi tre'uie %oar un 'ăr'at( unul singurB Hntin&ân%u:se co"o% în pat( irginia &â"'i acestor gân%uri. Si"#ea că !ericirea o lu"inea&ă pe %inăuntru. Avusese un vis "inunat. Se !ăcea că născuse un copil( un 'ăie#el !ru"os( cu oc5i negri( care se"ăna cu ea şi cu Stavins9i. )ăie#elul alerga printr:o gră%ină şi încurca "ereu cuvintele engle&eşti cu cele ruseşti. $"e%iat %upă ce se tre&i( îşi în%reptă privirea spre Stavins9i( care stătea lângă ea. Corpul lui e"ana căl%ură( trăsăturile îi erau acu" %estinse( iar irginia încerca să g5icească cu" arătase înainte %e opera#ia estetică. ?i %acă vor avea cu a%evărat un copil( cu cine va se"ănaB Cu Stavins9i cel %e %inainte sau cu cel %e %upă opera#ieB Stavins9i îi "ărturisise în acea seară că nu se va "ai întoarce în Rusia şi că va reveni la !igura lui %e %inainte. Hşi va %esc5i%e un la'orator %e prote&e %entare şi îşi vor cu"păra casă. Ea era %e acor% cu tot ce spunea 'ăr'atul. Da( nu"ai că nu e nevoie să se opere&e %in nou. Hi plăcea c5ipul pe care îl avea. Lârâitul tele!onului îi întrerupse gân%urile. Hntre'ân%u:se cine poate !i atât %e %i"inea#ă( irginia ri%ică receptorul. A AloB A Scu&a#i( spuse un glas cunoscut( pot să vor'esc Yu %o"nul Fillia"sB Era Mac CarrieC îi recunoscuse glasul şi acu"( %erutată( nu ştia ce să !acă. A AloD insistă glasul lui Mac Carrie. Mă au&i#iB E ca"era %o"nului Fillia"sB Stavins9i %esc5ise oc5ii. irginia acoperi receptorul cu pal"a şi spuse în şoaptă: A E Mac Carrie. A *a nai'aD !ăcu Stavins9i şi luă receptorul. AloD Da( eu sunt. ,u( nu pot. Ascultă:"ă( Davi%( a" ter"inat cu trea'a asta( nuB Acu" "i:a" sc5i"'at planurile: ră"ân în A"erica. Da( e aici( %ar nu vo" "erge nicăieri. ,u. ( Aproape că trânti receptorul în !urcă. irginia îl privi între'ător( iar el spuse: A or să "erge" i"e%iat în Rusia. Să aştepteD ino( şopti Stavins9i şi o trase spre el. Capitolul <; Peste trei ore( în !a#a 5otelului A"'asa%or %in Sarassotas se opri un ta7i. Mac Carrie plăti şo!erul şi intră să îl caute pe Stavins9i. Portarul îi spuse că so#ii Fillia"s pot !i găsi#i !ie la 'a&inul %e înot( !ie pe pla+ă( !ie au plecat cu "aşina la pli"'are. *a 'a&inul acoperit( Mac Carrie găsi câteva !e"ei aproape goale( cu pielea 'ron&ată şi cu oc5ii lascivi. Hn 'a&in( c5iar în apă( se a!la un 'ar. Puteai 'ea un pa5ar %e gin tonic( un coc9tail sau orice:#i trecea prin cap !ără a "ai ieşi %in apă. 6Cu" să convingi un o"6( se gân%i Mac Carrie( 6să părăsească raiul %e aici pentru a pleca în Rusia( la !rigul %e acolo( la E>) şi la alte ase"enea "inună#iiB Cu atât "ai "ult cu cât are 'ani şi o !e"eie !ru"oasă lângă el6. ,u erau nici pe pla+ă. Mac Carrie se în%reptă spre c5ei( un%e erau acostate o "ul#i"e %e ia5turi. Hi găsi c5iar la "arginea c5eiului( într:o ca!enea. -rupurile lor ne'ron&ate se %eose'eau %e ale celorlal#i.

A )ună &iua( spuse Mac Carrie şi se aşe&ă. Minunată vre"e în Flori%a( nuB Coca:Cola şi stri%ii( a%ăugă el spre c5elner( %upă care se întoarse iarăşi spre Stavins9i şi irginia. Fe"eia era tul'urată( iar c5ipul lui Stavins9i nu e7pri"a ni"ic încura+ator. Mac Carrie în#elese că ur"ea&ă o %iscu#ie grea: A Uite ce e( prieteni... Eu ştiu că oaspetele neinvitat e "ai râu ca tătarul( cu" se spune în Rusia. ?i tare aş vrea să nu vă stric clipele %e o%i5nă. De aceea a" să vă povestesc totul aşa cu" este. E7act acu" %ouă luni( la Moscova( corespon%entul &iarului Fas5ington Jeral% l:a întâlnit întâ"plător( în ci"itirul ,ovo%evicie( pe a%+unctul Marelui:Stat Ma+or al URSS( colonelul $urâşev. Acesta i:a spus că vrea să !ugă %in #ară. Pentru a !ugi( pentru ca noi să:l scoate" %in URSS( el este gata să ne trans"ită secretele co"an%antului sovietic. Colonelul a sta'ilit şi %ata !ugii: la începutul lui octo"'rie( cân% la #ăr"ul Sue%iei ur"a să nau!ragie&e un su'"arin sovietic. Atunci( $urâşev ur"a să plece în conce%iu în regiunea Eirov şi( în cursul conce%iului( să aştepte un se"nal %e la noi. De aceea( în pri"a +u"ătate a lui octo"'rie noi a" stat ca pe ace şi a" aşteptat acest su'"arin. Su'"arinul nu a apărut şi a" cre&ut că totul s:a %us %e râpă. De aceea v:a" %at %ru"ul. Dar a&i: noapte( su'"arinul a apărut. S:a î"pot"olit în apele teritoriale sue%e&e. Co"an%antul spune că este o întâ"plare( că s:a %e!ectat aparatura %e 'or% şi aşa "ai %eparte. Hnsă noi şti" că este o "inciună plani!icată cu %ouă luni înainte( %eşi ni"eni nu ştie %e ce. ?tie $urâşev( %ar nu ştie nu"ai asta( ştie toate planurile "ilitare ale URSS. $ar $urâşev sea"ănă per!ect cu %u"neata( Ro"an( priveşteD Mac Carrie scoase %in 'u&unar plicul cu !otogra!iile autenticului $urâşev( !ăcute %e Stevenson la ci"itirul ,ovo%evicie. A Astă&i( în lu"e e7istă un singur o" care să:l poată scoate pe $urâşev %e acolo. Acela eşti %u"neata. -oată opera#iunea este pregătită( toate %ocu"entele sunt în "âinile noastre( nu"ărătoarea inversă a început. De acu" înainte( ave" la %ispo&i#ie trei săptă"âni( %urata conce%iului lui. Asta:i tot( acu" şti#i %espre ce este vor'a. Sigur( e greu să pleci în Rusia( şi să renun#i la soare( la ocean şi la celelalte( %ar acu" %ouă luni a#i !ost %e acor%. ,u ave" ti"p să căută" pe altcineva în loc. Hntreaga opera#iune %epin%e %e %u"neata. A Degea'a ai venit( Davi%( spuse Stavins9i. Acu" %ouă &ile ne:a#i %at %ru"ul( ne:a" ac5itat. ,u "ai ave" nici un !el %e o'liga#ii !a#ă %e voi. . să spui că a trecut %oar o &i( %ar( uneori( într:o &i se poate întâ"pla ceea ce aştep#i o via#ă. $ar cu "ine s:a întâ"plat. . iu'esc pe !e"eia aceasta şi %e %ragul ei voi ră"âne în A"erica. ă spun şi "ai clar: o iu'esc %e o lună( %in "o"entul în care a" vă&ut:o( %ar până alaltăieri a" apar#inut vouă. Alaltăieri a" %es!ăcut contractul. ?i %e atunci nu vă "ai apar#in. ,u v:a" înşelat atât ti"p cât a" avut un contract cu voi( acu" n:o înşel nici pe ea. E logic( nuB Pe %e altă parte( în şai&eci %e ani a încăput pe "âna ruşilor +u"ătate %e lu"e: %in C5ina până în $ugoslavia( %in ietna" până în ,icaragua. $ar voi tot 'â+'âi#i %upă planurile lorB Dacă vre#i să le a!la#i planurile( citi#i:l pe *enin( la el e scris totul: răsturnarea guvernelor capitaliste %in întreaga lu"e. Deci( nu "erg. Jai%e#i să "âncă" creve#i( cât "ai sunt. Cân% ruşii vor a+unge aici( totul se va ter"ina. Dar până atunci... A" %evenit şi eu a"erican( vreau să trăiesc &iua %e a&i. Cârpe %ie"Z în sănătatea taD Stavins9i îi turnă vin italian( %ar Mac Carrie î"pinse pa5arul într:o parte. A e&i( Ro"an( s:ar putea ca tot ce spui tu să !ie a%evărat Dar nu uita că( %acă ruşii vor veni cu a%evărat( A"erica se va s!ârşi nu nu"ai pentru a"ericani. Se va s!ârşi şi pentru tine şi pentru !iica ta. Sper că în#elegi că ruşii îi vor supri"a în pri"ul rân% pe ruşii e"igran#i. Hn cel "ai 'un ca&( vă vor tri"ite în Alas9a( în >ulag. Dacă o iu'eşti cu a%evărat pe irginia şi vrei să te întorci la ea %in Rusia( noi o să te scoate" %e acolo. A scoate un si"plu "e%ic sto"atolog e "ai si"plu %ecât a scoate un colonel al Statului:Ma+or. Apoi( #ine "inte( A"erica( #i:a %at cetă#enia cân% ai !ugit %in URSS. A"erica #i:a crescut !iica( iar acu" #i:a %at una %intre cele "ai 'une !e"ei ale ei. Această #ară are nevoie %e tine. -u ştii ce însea"nă a"enin#area sovietică. >ân%eşte:te la asta şi tele!onea&ă:"i "âine la Fas5ington. *a reve%ere( irginiaD ă rog să "ă scu&a#i %acă v:a" %eran+at. Mac Carrie se ri%ică şi( !ără să se uite înapoi( plecă %e:a lungul c5eiului. Stavins9i şi irginia se uitau în ur"a lui. Capitolul <P Până seara( Stavins9i nu a po"enit %e %iscu#ia avută cu Mac Carrie. ,ici irginia. Au plutit %eparte( în larg( pe un ia5t cu pân&e( apoi au luat prân&ul într:un restaurant cu'ane&( iar seara s:au oprit la un 'ar %e noapte un%e se trans"iteau ştirile la televi&or.

Stavins9i !ăcu se"n c5elnerului şi co"an%ă o por#ie %u'lă %e votcă pură. )ău pa5arul până la !un%( apoi co"an%ă altul. După cel %e:al treilea( irginia îl opri: A Ro"an( a+ungeD )ăr'atul o privi în oc5i şi între'ă: A ?tii la ce ":a" gân%it toată &iuaB A ?tiu. A -re'uie să plec. A ?tiu( spuse ea. -re'uie să plecă". A Alt!el( nu "i:aş putea:o ierta toată via#a... A ?tiu( spuse ea. Merge". Hnsă vreau... vreau ca tu să te 5otărăşti să:"i !aci un copil. A Po!ti"B A Sigur vo" avea un copil( l:a" vă&ut astă&i în vis. -e rog să nu "ai 'ei "ult. El o privi( neştiin% ce să spună. Cu %ouă luni în ur"ă( ura această #ară pentru că îl a%e"enise %e la %istan#ă şi apoi îi ruinase via#a( iar el voise să o tră%e&e( să %ea în vileag E>):ului scopul venirii lui în Rusia. De+a începuse să plătească pentru această tră%are: se %espăr#ise %e !iica sa( îşi trans!or"ase c5ipul( se în"or"ântase pe sine însuşi. Pentru că voia să trăiascăC să trăiască( nu să vegete&e. Hnsă această !e"eie( atât %e ase"ănătoare cu "a"a lui în tinere#e( a întors totul pe %os. Fireşte( acu" nu "ai poate !i vor'a %e nici un !el %e tră%are( %e nici o cola'orare cu E>):ul. Acu" are ce apăra în A"erica %e tancurile sovietice. Aici are o !e"eie pe care o iu'eşte şi... va avea un copil. De+a e o întreagă !a"ilie( e A"erica sa în A"ericaD Pentru asta are %e ce să "eargă în Rusia. Apoi se va întoarce cu a+utorul celor %e la C$A şi va veni %in nou cu irginia pe această pla+ă. A ?tii( spuse el( te iu'esc. -e iu'esc !oarte "ult. ?i te vreau... A ?i eu. Capitolul <Q ,otă in!or"ativă privin% su'"arinul sovietic Stoc95ol"( 1 noie"'rie( Agen#ia Reuter Re%ă" "ai +os cronologia principalelor eveni"ente petrecute %in "o"entul avariei su'"arinului sovietic 6U:*;36 în apele teritoriale sue%e&e. <3 octo"'rie A un su'"arin sovietic %e patrulare se î"pot"oleşte între insulele %in apropierea 'a&ei "ariti"o:"ilitare 'altice %in Earls9rona. <4 octo"'rie A în %ecurs %e %ouăspre&ece ore( For#ele Ar"ate ale Sue%iei nu reuşesc să găsească su'"arinul. Apoi( acesta este o'servat %intr:un vas pescăresc sue%e&. Ministerul A!acerilor E7terne al Sue%iei tri"ite %ouă proteste a"'asa%orului sovietic în legătură cu intrarea a'u&ivă în apele teritoriale sue%e&e. For#e ale "arinei "ilitare sovietice se în%reaptă spre locul eveni"entului. <@ octo"'rie A Sue%ia %enun#ă %eclara#ia a"'asa%orului sovietic con!or" căreia pătrun%erea vasului în &ona inter&isă s:a petrecut ca ur"are a unei erori %e naviga#ie. >uvernul %ă %ispo&i#ie să se !acă o cercetare o!icială( inclusiv o anc5etare a căpitanului su'"arinului( Piotr >uşcin. ;= octo"'rie A >uşcin re!u&ă să părăsească su'"arinul şi %eclară că va !ace %epo&i#ii nu"ai în pre&en#a consulului sovietic. Doi %iplo"a#i sovietici se în%reaptă cătr e Earls9rona( %ar nu sunt a%"işi pe teritoriul 'a&ei "ilitare. ;0 octo"'rie A con%i#iile at"os!erice se înrăută#esc şi su'"arinul se înclină într:o parte. >uşcin trans"ite că aşteaptă noi in%ica#ii şi re!u&ă( ca şi înainte( să părăsească su'"arinul. < noie"'rie A %upă pri"irea in%ica#iilor %e la Moscova( >uşcin se urcă la 'or%ul unui cater sue%e& şi %ă %eclara#ii e7per#ilor "ilitari sue%e&i. -i"pul se înrăută#eşte şi ec5ipa+ul su'"arinului %ă se"ne %e alar"ă. în con%i#ii %e vânt puternic( %ouă re"orc5ere sue%e&e tractea&ă 6U:*;36 %intre stânci şi îl transportă în ra%ă. P noie"'rie A Moscova trans"ite pentru pri"a oară că 6U:*;36 a eşuat %in cau&a siste"ului %e naviga#ie. Specialiştii Ministerului Apărării al Sue%iei trans"it in!or"a#ia secretă că în apropierea locului avariei su'"arinului au !ost %escoperite ur"ele trecerii unor torpile antisu'"arin. Q noie"'rie A Pri"ul "inistru -5or'ern %eclară că( %upă toate pro'a'ilită#ile( su'"arinul avea la 'or% încărcătură nucleară. 1 noie"'rie A su'"arinul 6U:*;36 este transportat %e către re"orc5erele sue%e&e în apele neutre.

Partea a %oua Ea"i9a&e Prolog Moscova. Strict secret — -elegra"ă ci!rată Hn legătură cu or%inul %u"neavoastră nr. SS@;@G3 %e a a!la nu"ele pacien#ilor %octorului sto"atolog Ro'ert Fillia"s %in oraşul Poto"ac( statul MarIlan%( raporte&: R Pretin&ân%u:se "e%ic sto"atolog( concurent al %octorului Fillia"s( agentul nostru a reuşit să anga+e&e /pentru trei sute %e %olari2 %oi in!ractori %e origine cu'ane&ă( care au pătruns în 'iroul %octorului Fillia"s( 'irou înc5is pe ti"pul călătoriei %e nuntă a %octorului( şi i:au luat cartoteca. Apoi( cartoteca a !ost pusă la loc( !ără să ră"ână ur"e %e !urt. Stu%ierea cartotecii %octorului Fillia"s a arătat că( printre clien#ii acestuia se nu"ără senatorii S. MacFain şi D. 8eninson( congres"anii M. Falter şi D. Parc9son( !unc#ionari %e %i!erite ranguri ai Departa"entului %e Stat. Accesul la !iecare %intre aceştia ar avea o i"portan#ă uriaşă pentru spiona+ul nostru. ă rog să lua#i toate "ăsurile posi'ile pentru racolarea %octorului Fillia"s. Hnse"nătatea acestei ac#iuni este greu %e %eter"inat prin i"plica#iile ei. Re&olu#ie Către şe!ul sec#iei turistice( colonelul .rlov Ur"ări#i personal e7ecutarea racolării %octorului Fillia"s. Răspun%e#i personal. Pri":loc#iitor al preşe%intelui E>) al URSS( general Se"ion Lvigun Q noie"'rie( 0@40 Capitolul 0 Maiorul ,e&nacinâi se a!la în 5olul $nstitutului %e -eatru %in Moscova şi se uita cu o !igură acră la stu%en#ii care treceau pe lângă el. Sunase %e intrare %e %ouă&eci %e "inute( iar trântorii ăştia %e:a'ia( %e:a'ia se târâiau spre institut. Aveau !e#ele 'ui"ace %e so"nC !etele !u"au( to#i purtau 'lugi( scurte %in piele şi îşi aruncau 5ainele în cuier !ără să le scuture %e &ăpa%ă. Apoi se î"prăştiau prin sala %e curs( perec5i:perec5i. Pe vre"ea lui... $ar acu"( până şi 'ăie#ii "erg %oi câte %oi. Ce %racuT( or !i poponariB Maniera asta a lor %e a "erge î"'ră#işa#i îl irita pe ,e&nacinâi. Cu &ece ani în ur"ă( ter"inase şi el !acultatea %e %rept. ,u !usese o perioa%ă prea uşoară pentru el. Mergea la cursuri în nişte pantaloni petici#i şi "ânca aproape nu"ai carto!i. Ca să se între#ină( lucra pe un "otostivuitor la gară( iar vara( ca to#i stu%en#ii universită#ii( "ergea la "unca câ"pului... A5( ce i:ar plăcea să:i va%ă pe stu%en#ii ăştia atât %e spilcui#i( cărân% prin ploaie( plini %e noroi( saci cu carto!iD Mai râu era că nici .lea Ma5ova nu "ai apăreaD ,e&nacinâi se uită la ceas. ,ouă şi %ouă&eci şi treiD însea"nă că şi:a pier%ut ti"pul %egea'a. Peste şase ore ur"a să ateri&e&e !a"ilia Fillia"s. Hncă %e la începutul lui octo"'rie le apro'ase vi&ele şi toată opera#iunea era pregătită. Ca un regi&or( ,e&nacinâi !ăcuse repeti#ia generală înainte %e pre"ieră( !olosin%u:i pe to#i cola'oratorii şi !ără să uite nici un %etaliu. Era atât %e încor%at( încât ar !i !ost în stare să:i întâ"pine la scara avionului cu !lori. Hn s!ârşit( veneau %upă ce întâr&iaseră atâta ti"p. DracuT ştie pentru ce( că %oar n:are să se apuce să:i între'e %e ce au întâr&iatD Osta era neca&ul în "eseria lui. -e pregăteşti( nu %or"i nop#ile( î#i toceşti creierii cu ş"ec5erii( cu capcane( iei în calcul toate situa#iile posi'ile( între rupi %e la trea'ă oa"eni !oarte ocupa#i pictori( artişti %e tot !elul( "e%ici( savan#i vor'eşti cu ei cu" şi un%e să:i pri"ească pe nişte "agna#i ai petrolului %in -e7as( iar 'leste"a#ii ăştia %e te7ani A po!ti"D nu vinD Spectacolul se suspen%ă( pregătirea "inu#ioasă( !ăcută cu "ulte sacri!icii( se %uce pe apa sâ"'etei( iar tu( ca un câine tur'at( "ergi acasă şi:#i %escarci nervii pe nevastă. $ar pe şe! îl %oare în cot că Fillia"s( S"it5 sau 8ones a 5otărât să:şi a"âne călătoria. ?e!ului tre'uie să:i !aci planul %e racolări %e noi agen#i( alt!el nu pri"eşti nici pre"ii( nici avansări( nici stelu#e noi pe epole#i. Pe ur"ă( cân% te aştep#i "ai pu#in( pri"eşti un "esa+ ci!rat %e la Fas5ington: vine !a"ilia Fillia"s. Kiua nu e 'ine aleasă: 1 noie"'rie. -ot E>):ul este "o'ili&at pentru păstrarea or%inii în &ilele săr'ătoririi Revolu#iei %in .cto"'rie. A %oua &i( în centrul Moscovei vor !i tot atât %e "ul#i E>):işti cât şi "ili#ieni: şase "ii %ouă sute( o trei"e %in %ivi&ia D&ei+ins9i. ?i peste tot( nu"ai şe!i"e.

E greu %e cre&ut că vreun %isi%ent ne'un ră"as ne%escoperit ori vreun evreu protestatar să "ai poată scorni vreun tertip( să "ai scoată vreo pancartă %in sân ori o sticlă cu 'en&ină ca să îşi %ea !oc în !a#a străinilor pre&en#i. Fireşte( nu asta era gri+a lui ,e&nacinâi( alte %eparta"ente se ocupau %e trea'a asta. -o#i %isi%en#ii( evreii protestatari şi ne"#ii %e %incolo %e olga( care tre&eau 'ănuieli( erau puşi su' control( %ar parcă po#i g5ici ce #ine su' 5aină un pletos %in ăsta oc5elaristB Poate că "âine are să vină cu o 'o"'ă în Pia#a Roşie( iar alături %e el se ni"ereşte un străin cu" e Fillia"s ăsta. Drace( un%e:i i%ioata asta %e Ma5ovaB Ce era "ai rău e că ea nu ştia ni"ic %espre venirea !a"iliei Fillia"s şi %espre începerea opera#iunii. Hnsuşi ,e&nacinâi a!lase %oar cu o &i înainte %e venirea telegra"ei ci!rate %e la Fas5ington( cân% pri"ise %e la Aero!lot( lista pasagerilor %e pe ruta )ru7elles:Moscova. ?i( în ulti"ele trei &ile( .lea nu %or"ise la că"in şi nici nu !usese la institut. ,e&nacinâi tele!onase la Decanatul Facultă#ii %e Actorie( iar la că"in îi lăsase un 'ilet( %ar ea parcă intrase în pă"ânt. ?tiin%:o %e+a %e un an pe Ma5ova( ,e&nacinâi nu se în%oia că iar îşi petrece &ilele şi nop#ile la vreun 'ăr'os pictor sau !otogra!. Su'#irică şi înaltă( cu coapse înguste( cu sânii "ici( cu plete 'lon%e curgân%u:i pe u"eri( cu oc5ii "ari( al'aştri şi cu o !e#işoară %e copil( înglo'a în ea acea !or#ă "agică a ispitei se7uale. Era o "âncătoare %e 'ăr'a#i( evi%ent. ,u era 'ăr'at care să ră"ână in%i!erent în !a#a ei. Parcă în interiorul trupului ei( 'ătea însuşi pulsul se7ualită#ii( iar Ma5ova era %oar un recipient ce %e#inea această !or#ă %e"onică. ?e!ul sec#iei !rance&e( "aiorul >asparian( cân% o vă&use pe Ma5ova( plescăise %in 'u&e şi:i propusese lui ,e&nacinâi orice sc5i"' vrea el: treiX cinci( ori câte prostituate ar vrea el %e la sec#ia !rance&ă( în locul Ma5ovei. Dar ,e&nacinâi nu !usese %e acor%. Era 6ca%rul6 lui( co"oara lui. Cu un an în ur"ă( în 5otelul Ucraina( el cu "âinile lui o scăpase pe Ma5ova %e un cana%ian %e trei&eci %e ani. Plângân% în 5o5ote( ea îl i"plorase să nu spună ni"ic celor %e la institut. Era %ispusă să !acă orice( nu"ai să nu se a!le ni"ic la institut. enise %e un%eva( %in Si'eria( şi intrase !ără pile la cel "ai 'un institut %e teatru %in #ară. ?i ce concurs !usese: patru&eci şi şapte %e can%i%a#i pe un locD De la institut( avea cale li'eră spre cine"atogra!ie şi spre toate teatrele "oscovite. ?i( %eo%ată( %upă %ouă săptă"âni %e la începerea cursurilor( E>):ul o surprin%ea într:o ca"eră %e 5otel( într:o situa#ie prea pu#in %ecentă( cu un cana%ian. Asta înse"na e7"atricularea %e la institut şi o pată neagră în cartea %e "uncă( aşa încât nu "ai putea !i pri"ită nici "ăcar într:un că"in cultural. Hşi %istrusese via#aD De aceea nu !usese nici o pro'le"ă pentru ,e&nacinâi( să !acă %in ea agent E>). Ar !i putut atunci şi oricân% să se culce cu ea. Pentru ea era !loare la urec5e( c5iar îl a%e"enise cu !usta inten#ionat ri%icată "ai "ult %ecât tre'uie. Dar el o evitase. A Du"neavoastră nu ave#i nici un !el %e senti"enteD .are c5iar sunte#i însuratB Hl între'ase o %ată. ,u:i ni"ic( o %ată şi:o %ată avea să:i arate el ce 6senti"ente6 are. ?tia !oarte 'ine că( %acă se va culca cu Ma5ova( îşi va pier%e toată puterea asupra ei. Cu %ouă luni în ur"ă( Mic5ael *enc5ar%t( preşe%intele unei !ir"e %e construc#ii %in -oronto( a"ânase %e trei ori plecarea %in Moscova şi %e !iecare %ată plătise în valută încă un 'ilet. *:ar !i plătit şi pe al patrulea( %acă .lea nu ar !i tre'uit să !acă o pau&ă %in cau&a "enstrua#iei. Hnsă 'iletele erau un !leac. *enc5ar%t avea să plătească E>):ului şi "ai "ult nu în 'ani( pentru plăcerile %e la Moscova. Dar( %eoca"%ată( el nici nu regreta( ci visa să vină %in nou la Moscova. Hnsă acu" are %e aşteptat. Ma5ova va tre'ui să:l %eservească pe Ro'ert Fillia"s. Dar un%e poate !iB . va %a a!ară %in institutD ,e&nacinâi urcă nervos la eta+ul %oi. -re'uia să veri!ice( poate că Ma5ova trecuse pe lângă el !ără să o o'serve. Prin uşa între%esc5isă( se uită în a"!iteatru la stu%en#ii care repetau scene %in piesa [Un tra"vai nu"it %orin#ă\. ,e&nacinâi se convinse că Ma5ova nu se a!lă printre stu%en#i. Hnc5ise uşa( aprinse o #igară şi se întoarse în 5ol. Ce era %e !ăcutBD -recuse +u"ătate %e oră( 5olul şi cori%oarele institutului erau aproape pustii( iar tipa nu apăruse încă. $ar el avea o &i atât %e încărcatăD încă %e %i"inea#ă tre'uia să "eargă la $nturist( să veri!ice %acă totul era în regulă cu aparatura %e ascultat %in ca"era un%e ur"a să locuiască !a"ilia Fillia"s( apoi tre'uia să se întâlnească cu regi&orul Di"itri *asa%&e.

Hn aceeaşi clipă( un ta7i opri la intrarea principală a institutului şi %in "aşină sări .lea Ma5ova( într:o 'lană neagră %e oaie şi cu o şăpcu#ă coc5etă( tot %in 'lană. ,e&nacinâi &â"'i posac. >5icise: %upă 'u&ele u"!late( între%esc5ise( %upă culoarea pali%ă a !e#ei şi %upă "ersul #eapăn( se ve%ea că nu se ri%icase %in patul cine ştie cui vre"e %e câteva &ile( iar acu" venise la institut nu"ai pentru că era vineri şi avea oră cu "arele -a'a9ov. Alunecân% pe &ăpa%ă( Ma5ova intră în clă%ire şi începu să alerge pe 5olurile pustii( sco#ân%u:şi %in "ers 'lana şi căutân% %in oc5i un cuier li'er. A Ma5ovaD o strigă ,e&nacinâi. Ea întoarse 'rusc capul şi( %eo%ată a5( ce truc %e actri#ă( oc5ii îi sclipiră %e 'ucurie. A SalutD A" !ugit( a" lec#ie %e actorie cu -a'a9ov. A A+ungi i"e%iat( spuse plat ,e&nacinâi. A Dar ce eB Ce s:a întâ"platB între'ă ea cu nevinovă#ie( înăl#ân% capul ca o plantă spre soare. Ai ră'%are un s!ert %e oră şi %upă aceea o să vor'i". Mă o"oară -a'a9ovD A -e o"or eu "ai întâiD StaiD ,:a" ti"p să aştept. Un%e u"'li aiurea %e trei &ileB A A" !ost la o "ătuşă. E 'olnavă... A Min#i( spuse cal" ,e&nacinâi. Uită:te la tine. De a'ia te #ii pe picioare( iar oc5ii... !uc9IouD A Cu" ai spusB scăpărară oc5ii .liei. A intro%uce cuvinte engle&eşti în li"'a rusă( era o o'işnuin#ă printre cei %e la E>)( care se ocupau cu străinătatea( în special pentru tinerii locotenen#i care ur"au cursul intensiv %e li"'a engle&ă. ?i .lea ur"ase acest curs( însă convor'irile ei cu străinii( %es!ăşurate în pat( se li"itau la "ore sau co"e in. A Uite ce e( îi spuse !er" ,e&nacinâi. -er"ini cursurile la %ouă. *a ora %ouă şi un s!ert tre'uie să !ii la 5otelul ,a#ional. Spui a%"inistratorului cu" te nu"eşti şi vei pri"i c5eia unei ca"ere %e la eta+ul %oispre&ece. ?i #ine "inte: %in această clipă eşti la lucru. Dacă întâr&ii un "inut( aceasta va !i ulti"a ta &i %e curs la institut( î#i %au cuvântul "euD A )ine( 'ineD Dar... nu pot să "ă "ut la 5otel !ără 'aga+e. -re'uie să "erg la că"in să:"i iau un gea"antan cu nişte lucruri. ?i nu a" 'ani %e ta7i. Câte &ile tre'uie să stauB Cine e persoanaB A Ro'ert Fillia"s vine c5iar a&i. Li:a" vor'it %espre el. A AaaD în %ouă &ile( îl %au gataD ,u"ai să:l %espăr#i#i %ouă ore %e so#ie. A Aşa o să !ace". Deoca"%ată( instalea&ă:te la 5otel. A Ulti"a %ată "i:ai pro"is că ai să:"i !aci rost %e un rol într:un !il". Pentru c5estia asta era să a+ung în pragul in!arctului cu cana%ianul. A A" să:#i !ac rost. Re&olvă tu ca&ul ăsta( şi:#i !ac rost %e rol. A Pe cuvânt %e co"unistB A Pe cuvânt %e onoare. A ,u( pe cuvânt %e co"unist( insistă .lea şi( încet( !ără să se gră'ească( îşi u"e&i 'u&ele cu li"'a tran%a!irie. ,e&nacinâi si"#i cu" îl stră'at !iori pe piept şi "ai +os %e talie. A )ine( pe cuvânt %e co"unist( spuse el !ără să vrea. A >ata( a" !ugitD -e pupD Dă:"i trei ru'le. Apoi luă !ără să se gră'ească 5ârtia %e cinci ru'le %ată %e ,e&nacinâi( se ri%ică pe vâr!uri şi:şi #uguie 'u&ele( sărutân%u:l pe gât. Pe ur"ă( o luă la goană în sus( pe scări. A Ai gri+ă( .leaD îi strigă %in ur"ă ,e&nacinâi. oi !i acolo la 0P(<Q. Dacă nu te găsesc... A inD inD Doar nu sunt i%ioatăD strigă %e pe scară .lea( etalân%u:şi picioarele super'e. A Proasto( n:ai nici c5ilo#i pe tineD strigă ,e&nacinâi. A ?tiu( n:a" reuşit să...( 5o5oti .lea şi %ispăru. ,e&nacinâi &â"'i a"u&at. )ună 'ucă#icăD A5( ce picioare îl aşteaptă pe %o"nul Fillia"s...

Capitolul < A Aten#ieD Ateri&ea&ă avionul co"paniei sovietice Aero!lot( pe ruta *on%ra:)ru7elles:Moscova. Pasagerii sunt ruga#i să se %eplase&e la ieşirea nu"ărul cinci. Repet.. ocea cati!elată a !e"eii repetă in!or"a#ia în ruseşte( pentru pasagerii %in sala %e aşteptare a aeroportului )ru7elles( accentuân% incorect şi carag5ios cuvintele( %ar toc"ai acest accent rusesc îi

strânse ini"a lui Stavins9i. $ntrase singur în capcană. Sigur( îşi a"intea ulti"ul instructa+ !ăcut %e Mac Carrie( precu" şi !otogra!ia "aiorului E>):ist( ,e&nacinâi( care se ocupa cu racolarea turiştilor străini. ?i !otogra!iile celor care îl a+utau( înainte %e plecare( Mac Carrie îl instruise vre"e %e câteva ceasuri în privin#a capcanelor E>):iste( !iin%că şe!ul %eparta"entului rus C$A %ă%use or%in ca Stavins9i şi irginia să !ie in!or"a#i în legătură cu tot ce se ştia re!eritor la sectorul a"erican al E>):ului. Ceva:ceva tot ştiau ei. Pe acea 5artă 6secretă6 păstrată cu atâta gri+ă %e "aiorul ,e&nacinâi( nu toate ci!rele corespun%eau realită#ii. Unii %intre 6!inii6 lui ,e&nacinâi avuseseră su!icient cura+ ca( la întoarcerea în SUA( să vină la C$A şi să povestească tot( a%ică să relate&e cu" au !ost racola#i în URSS. Mac Carrie le %e&văluise irginiei şi lui Stavins9i( întreg arsenalul %e proce%ee !olosite %e ,e&nacinâi( arătân%u:le până şi !otogra!ii cu 6atu:ul6 său( ispititoarea .lea Ma5ova. $ar acu"( cele %ouă servicii %e spiona+ începeau o parti%ă în care 6regele6 şi 6regina6 erau Stavins9i şi irginia. Mac Carrie îl pregătise pe Stavins9i pentru această parti%ă atât cât reuşise( %ar în#elegea că nu poate să g5icească toate "utările a%versarului. Singurul lucru %e care putea !i sigur Stavins9i era că pe 01 noie"'rie( în cutia cu nu"ărul <03 %in sta#ia %e cale !erată 8aroslav( cutie care se %esc5i%ea cu ci!rul 0P0Q01( îl aşteptau( aşa6cu" ceruse( %ouă rân%uri %e %ocu"ente sovietice( 'ăni pentru pri"a perioa%ă %e şe%ere în Rusia şi in%ica#ii pentru a lua legătura cu ClA:ul în ca& %e strictă necesitate. Doar atât. Doa"ne( nu va "ai au&i glasurile plăcute ale steMar%eselor şi vân&ătoarelor( nu va "ai ve%ea strălucirea vitrinelor parcă spălate cu şa"pon( %incolo %e care se găsea totul( %ar a'solut totul: ra%io: receptoare +apone&e( por#elanuri c5ine&eşti( pro%use cos"etice pari&iene( lână sco#iană( încăl#ă"inte italiană( 'lănuri cana%iene( !lori şi !ructe %in $srael( #igări a"ericane( votcă S"irno!! şi sute %e !eluri %e lic5ioruri( vinuri( coniacuri %in întreaga lu"e. ,u va "ai ve%ea ni"ic %in toate acestea. Stavins9i şi irginia se a!lau în spa#ioasa sală %e aşteptare a aeroportului %in )ru7elles( sală %ecorată cu !lori şi recla"e lu"inoase. *a câ#iva paşi %e ei( se a!la sala %e î"'arcare( însă cei câ#iva paşi care "ai erau %e !ăcut( îi păreau lui Stavins9i "ai lungi şi "ai grei %ecât traversarea Atlanticului. Acolo( %incolo %e pasa+ul %e trecere( se a!la avionul sovietic -U:*QP( capcana lui Stavins9i. Doar câ#iva paşi şi a+ungea la 'or%ul avionului( în "âna puterii sovietice( în altă lu"e. Dar %acă %ă%ea peste o steMar%esă cunoscutăB Alături( la %oar câ#iva "etri( se a!lau uşile care %ă%eau spre Europa şi "icul 'irou %e va"ă. Era %e a+uns să se apropie %e el( să întin%ă paşaportul a"erican şi... 6 ă rog( po!ti#i...6 A%ică po!ti#i în Sue%ia sau în Dane"arca( în Australia( 8aponia( ,oua Keelan%ă sau c5iar în 8a"aica. Ce i%iot !usese că nu vi&itase aceste #ăriD Mac Carrie îi lăsase %ouă &ile la Ro"a( apoi câte trei &ile la Paris şi )ru7elles( pentru ca ruşii să ră"ână cu i"presia că !a"ilia Fillia"s !ace o călătorie %e nuntă. irginia îl apucă uşor %e "ână şi îl privi în oc5i. 6Să "erge"6( ar !i vrut să spună Stavins9i( însă un rictus provocat %e %urerea %in gât îi sc5i"onosi !a#a. >âtul îl %urea cu a%evărat( căci înainte %e a pleca %e la Paris spre )ru7elles( "âncase vreo %ouă&eci %e îng5e#ate ca să:şi provoace o a"ig%alită. A"ig%alele i se u"!laseră atât %e tare( încât acu" nu putea nici să vor'ească( nici să îng5ită( nici "ăcar să !u"e&e o #igară. Putea să:l pice cineva cu ceară şi tot nu era în stare să rostească vreun cuvânt( nici în engle&ă( nici în rusă. Hn !elul acesta( ni"eni nu va o'serva la va"ă engle&a lui stricată. Stavins9i îşi legă "ai 'ine co"presa %e la gât( prinsă cu un pansa"ent cât toate &ilele( apoi o luă %e "ână pe irginia şi a"'ii !ăcură cei câ#iva paşi care îi %espăr#eau %e .cci%ent. Ră"aseră în ur"ă( în trecut( vitrinele( vân&ătoarele elegante şi întreg .cci%entul cu splen%orile sale. Capitolul ; -ea"a că în avionul sovietic( vreo steMar%esă sau vreun pasager oarecare va e7cla"a %in pri"a clipă( plin %e ui"ire: 6.( Stavins9iBD De cân% nu te:a" "ai vă&utD6 a !ost un !leac în co"para#ie cu ceea ce i:a !ost %at lui Stavins9i să trăiască în clipa cân% a păşit în interiorul avionului. ,u era vor'a %e nici un !el %e steMar%esă. 8u"ătate %in pasagerii avionului !ăceau parte %in via#a lui %e %inainte( "ai precis( %in visul vie#ii sale %e %inainte. Spu"a cine"atogra!iei sovietice: actri#e cunoscute( regi&ori( scenarişti şi operatori cu şi !ără so#ii se întorceau cu această cursă %intr:o e7cursie prin Europa.

Avionul !ăcea escală %oar la )ru7elles( iar pasagerii sovietici nu aveau per"isiunea %e a co'ori %in avion /nu %in cau&a autorită#ilor 'elgiene( ci a con%ucătorului grupului( secretarul Uniunii Cineaştilor( >rigori Murianov( pe care îl apucase tea"a că cineva putea ră"âne în .cci%ent în ulti"a clipă2. Hn avion %o"nea o gălăgie tipic rusească. A >rişa( a" călătorit prin +u"ătate %e lu"e şi nu a" !ugitD Ce( ai înne'unitB ,oi nu sunte" )alşoi -eatrD spuse actri#a $na Erasavina posacului Murianov. Mi:a "ai ră"as valută( voia" să:"i cu"păr un C5anelD A Ai cu"părat C5anel %e la *on%ra...( îi spuse printre %in#i Mu#ianov( !ără să o privească. Fireşte( ni"eni nu:l cunoştea( "ai 'ine &is( nu şi:l a"intea pe acel reporter( care cân%va le călcase pragurile stu%iourilor. însă el( Stavins9i( îi ştia pe !iecare %intre eiC o %ată( c5iar 'ăuse cu olo%ea )olşovâi la restaurantul Casei Cine"atogra!iei. $ar acu"( "ort %e !rică( stră'ătu salonul avionului şi se pră'uşi în !otoliul său %in rân%ul şaptespre&ece. . transpira#ie rece îi u"e&ise că"aşa( iar co"presa care îi în!ăşură gâtul îl î"pie%ica să respire. -rase storul ca să nu ră"ână cu !a#a în lu"ină şi înc5ise oc5ii( gân%in%u:se că acesta e s!ârşitulD irginia îşi aşe&ă pal"a peste "âna lui( !ără să spună ni"ic. >estul ei şi !aptul că ni"eni nu:i %ă%ea aten#ie( îl !ăcură să se si"tă "ai 'ine. 6De !apt6( îşi &ise el( 6cu" ar putea să:"i acor%e cineva aten#ie( %acă a" !ăcut o opera#ie esteticăB Sunt altulD AltulD Poate că se"ăn cu acel Stavins9i( %ar( par%on( urec5ile sunt alt!elC şi nasul( şi 'u&ele.6 ?i( %eo%ată( îşi %ă%u sea"a cât %e carag5ios !usese. Din gât i:ar !i ieşit un râs nervos( aproape isteric( %acă nu ar !i avut a"ig%alita. Da( trecuse %e+a prin pri"a încercare. A Aten#iuneD se au&i un glas !e"inin( vor'in% în ruseşte. Ec5ipa+ul avionului -U:*QP vă spune 6)ine a#i venit6. o" %ecola peste câteva "inute. ă rugă" să vă lega#i centurile %e siguran#ă şi să nu !u"a#i. -U:*QP rulă spre pista %e %ecolare( se opri( apoi toate tur'oreactoarele porniră( !ăcân% avionul să vi're&e. SteMar%esa porni printre rân%uri( veri!icân%u:le centurile %e siguran#ă. Stavins9i surâse a"ar( se legase singur( plecân% în înc5isoarea sovietelor. Hnsă pasagerii sovietici nu găseau nici o altă se"ni!ica#ie gestului %e a:şi lega centura %e siguran#ă. ,u"ai actorul %e co"e%ie Evg5eni Mor%unov( incre%i'il %e gras( spuse steMar%esei: A Drăgu#ă( la 'urta "ea nu a+ung curelele astea. a tre'ui să "ă #ii tu în 'ra#e. Jai( vino( %răgu#ă... Capitolul P Ra%iogra"a ci!rata tri"isă %e co"an%antul su'"arinului( >uşcin( venise %i"inea#ă. Era scurtă( %oar câteva rân%uri: Moscova( strict secret ?e!ului Marelui ?tat:Ma+or( .par9ov Misiunea a !ost în%eplinită. A&i( 1 noie"'rie( escortat %e nave "ilitare sue%e&e( a" ieşit în apele neutre. Căpitanul su'"arinului 6U:*;36( >uşcin. Această ra%iogra"ă înse"na pentru proiectul 6EMMA6 începerea încercuirii Europei cu 6grile energetice6 su'"arine( capa'ile să provoace la se"nale ra%io cutre"ure puternice( g5i%ate %e la o %istan#ă %e P== %e 9". Pentru a%+unctul ?e!ului Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei Sovietice în pro'le"e strategice( colonelul Serg5ei $urâşev( ra%iogra"a înse"na un pre"iu %e <.=== %e ru'le( avansarea în gra%ul %e general şi un conce%iu %e %ouă&eci şi patru %e &ile lucrătoare. Colonelul $urâşev stătea la !ereastra ca'inetului său( !u"a şi privea Moscova cuprinsă %e viscol. $u'ea acest oraş. Hn&estrat cu o "e"orie vi&uală !eno"enală( cunoştea !iecare stra%ă %in oraş( 'a c5iar şi !iecare casă. Acu" se uita la pia#a Ar'at( la &ăpa%a spul'erată( la oa"enii care( ri%icân%u:şi gulerele paltoanelor şi ascun&ân%u:şi c5ipurile %in !a#a vântului( se gră'eau să !acă cu"părăturile %e %inaintea săr'ătorilor. Ca %e o'icei( în a+unul săr'ătorii Revolu#iei( în "aga&inele Moscovei apăruseră !ructe( sala"( cârna#i şi c5iar carne congelată %e vită. $urâşev îi privea pe oa"enii care "ergeau apleca#i înainte( î"povăra#i %e sacoşe.

Aceasta era #ara lui( poporul lui( via#a lui. >rea( a"ară era via#a acestor oa"eni( cu gri+ile lor "ărunte: un%e se găseşte lapte pentru copii( carne congelată sau un 9ilogra" %e castrave#i. Dar ei trăiau( nu se plângeau. Doar că 'eau tot "ai "ultC c5iar %acă votca se scu"pise( ei tot 'eau: votcă pre!ăcută( a%ică spirt "e%icinal strecurat prin pâine. 6De veacuri( orice nenorocire a Rusiei e înecată în votcă6( gân%i $urâşev. .rice %urere se uită în alcool. Hnsă el nu putea 'eaC încercase( %ar nu reuşise să stingă în alcool nici "ăcar o picătură %in a"arul său. Cu trei luni în ur"ă( !iul său %e cincispre&ece ani( ictor singurul( iu'it până la %isperare( laureat al unor oli"pia%e %e "ate"atică( poet în %evenire( un 'ăiat care co"punea pro'le"e %e şa5 şi încă nu sărutase în via#a lui nici o !e"eie( în a!ară %e "a"a sa( venise acasă %intr:o ta'ără cu o &i "ai %evre"e şi îşi găsise "a"a cu un alt 'ăr'at. ,u în pat su' plapu"ă sau "ăcar su' un cearşa!( ci +os( pe covor( într:o po&i#ie o'scenă şi perversă. )ăiatul !ugise %in aparta"ent( iar >alea( î"'răcată la repe&eală cu un 5alat îl a+unsese %in ur"ă şi( în genunc5i( vârsân% lacri"i pre!ăcute( îl rugase să nu povestească ni"ic tatălui său. $ar seara( cân% $urâşev venise %e la serviciu( ea pregătise o cină %e săr'ătoare în cinstea întoarcerii !iului lor %in ta'ără. Era neo'işnuit %e iu'itoare( gri+ulie( vor'ărea#ă şi supusă. Hi î"'ră#işa cân% pe $urâşev( cân% pe 'ăiat. Ar !i putut părea o "inunată seară în !a"ilie( %acă n:ar !i !ost tăcerea şi paloarea !e#ei lui ictor. $urâşev glu"ise şi îl între'ase %acă nu cu"va s:a în%răgostit acolo( în ta'ără. >alea preluase te"a %in "ers şi spusese că e ti"pul ca ictor să se î"prietenească cu o !ată( să se întâlnească cu ea şi c5iar să %evină 'ăr'at. Hn "i+locul tira%ei ei( 'ăiatul se ri%icase %e la "asă şi plecase în %or"itor. Peste un "inut se au&ise o î"puşcătură. $urâşev alergase în %or"itor şi "ai apucase să va%ă cu" trupul 'ăiatului se pră'uşeşte %e pe scaun( cu !a#a plină %e sânge( #inân% în "âna al'ă pistolul %e o!i#er -.-. al tatălui său. Hn "âna cealaltă avea o coală %e 5ârtie pe care erau "â&gălite câteva rân%uri cu un scris repe&it contorsionat: -ată( să n:o cre&i. E o târ!ă. A" vă&ut cu oc5ii "ei. ,u pot... Aici se oprise şi( #inân% pistolul la %oi "ili"etri %easupra sprâncenei %repte( apăsase pe trăgaci. $urâşev a %eclarat că !iul său a %ece%at în ur"a "ânuirii i"pru%ente a pistolului tatălui său. *a serviciu( a pri"it o "ustrare pentru păstrarea incorectă a ar"ei personale. ?i:a alungat so#ia %e acasă( %upă ce a !or#at:o "ai întâi să scrie cu "âna ei tot ceea ce vă&use ictor în acea &i. ,u o înşelase nicio%ată în cei şaptespre&ece ani %e via#ă în co"unC o iu'ise( iar !iul lui în#elesese. El însuşi îşi iu'ea "a"a şi se "ân%rea. $urâşev re"arcase nu o singură %ată că are o "a"ă !ru"oasă( tânără şi iu'ită %e so#ul ei. -otul se ter"inase( se năruise într:o singură &i. ?i nu:l a+utase nici alcoolul( nici "unca istovitoare( nici "o%esta şi tăcuta c5elneri#ă %e %ouă&eci %e ani( -ania( cu a+utorul căreia încercase să uite totul. Moscova însăşi părea că se u"pluse cu a"intirile sale: aici( pe 'ulevar%ul Eropt9i"( se pli"'ase cu ictor. Aici( la 'a&inul %e înot( îl învă#ase să înoate... $urâşev se întoarse cu spatele la !ereastră. ,u putea( nu voia să "ai trăiască în oraşul în care !iecare stra%ă îl c5inuia cu a"intiri legate %e !iul său. Hn cruntele nop#i !ără so"n ce au ur"at el a în#eles că nu va re&ista acestei vie#i( că nici un !el %e "uncă( nici stu%iile %e strategie "ilitară şi nici planurile %e ocupare a Europei în <P %e ore sau %e ocupare a C5inei în 13 %e ore( sau %e cucerire a A!ganistanului( %e pătrun%ere în >ol!ul Persic şi nici c5iar planul 6EMMA6 nu:i va a'sor'i toate neliniştile( toată via#a. Hnainte( totul avea un sens: o !ăcea %e %ragul !a"iliei( al carierei( al încre%erii în sine( în so#ia şi în !iul său. ?i întot%eauna reuşise: la patru&eci %e ani( a+unsese a%+unctul cu pro'le"e strategice al şe!ului Marelui Stat:Ma+or. Hnsă acu"( la ce îi !oloseau toate acesteaB Hn#elesese !oarte clar că pentru el nu "ai e7istă şi nu va "ai e7ista nici o &i !ericită în acest col# %e lu"e un%e !iecare piatră( !iecare stra%ă şi c5ipul !iecărui copil îi a"inteau %e ictor. Aici nu avea viitor( viitorul era pentru el o rană sângerân%ă şi o ini"ă !rântă %e %urere. ?i apoi( ce:l "ai #inea aici( în această #arăB ,ici surori( nici !ra#i( nici părin#i. Hntr:una %in nop#ile !ără so"n( în "intea lui s:a înc5egat o 5otărâre si"plă( care a a+uns apoi să:i cuprin%ă toate gân%urile: .cci%entul( A"ericaD Câte nu ar !i putut !ace acolo( ce ar !i putut %eveniD Era o altă lu"e( o cu totul altă lu"e( începân% %e la oa"eni până la stră&i şi li"'a vor'ită. S:a interesat cu avi%itate %e via#a a"ericană şi a citit toate căr#ile %in literatura a"ericană pe care le:a găsit la Statul:Ma+or. Mintea lui pătrun&ătoare a trecut %incolo %e via#a actorilor %e la JollIMoo% şi a sesi&at un %ra" %in via#a a"ericană reală( cu şo"a+ul( cri"inalitatea( grevele( concuren#a acer'ă

şi tea"a pentru &iua %e "âine. Poate că( %intre sutele %e "ii %e e"igran#i poten#iali %in URSS( el era singurul care căutase( în li"ita posi'ilită#ilor sale( "ărturii %espre laturile negative ale vie#ii a"ericane. ?i( găsin%u:le( se 'ucurase. -oc"ai această luptă pentru via#ă( pe care va tre'ui să o înceapă %e la &ero( îl va a'sor'i şi îl va salva. ?o!er %e ta7i( ca"ionagiu( orice( nu"ai să ia via#a în piept( să poată uita totul( să scape %e inso"niile ucigătoare şi %e a"intirile %ureroase... Hnsă( una este să vise&i şi c5iar să î"părtăşeşti visul unui corespon%ent a"erican întâlnit întâ"plător( şi alta este să pleci( ca acu"( în regiunea Eirov şi să aştep#i acolo un se"n %e la C$A. ,u se în%oia că se"nalul va veni. Acu"( cân% >uşcin a î"pot"olit su'"arinul în Sue%ia( lângă o 'a&ă ,A-.( şi toată lu"ea se întrea'ă ce caută ruşii acolo( C$A va !ace tot ce poate pentru a:l scoate pe $urâşev. ,u"ai %acă acel corespon%ent a trans"is propunerile lui. Peste cinci "inute se înc5i%e 'iroul serviciul secret. 6E ti"pul( $urâşev6( se în%e"nă pe sine. -re'uie să %esc5i%ă sei!ul( să scoată %in el toate "aterialele şi 5ăr#ile secrete. Sigur( nu ar strica să se "ai uite o %ată pe ele( %ar ar !i %e prisos. ?tia şi !ără 5artă coor%onatele e7acte ale gropilor "arine %in Europa( un%e vor !i aşe&ate 6grilele energetice6. Poate să %icte&e pe %e rost toate %atele te5nice ale noii ar"e seis"ice. Păcat nu"ai că nici nu poate să se gân%ească să scoată %in URSS !il"ul strict secret nu"it Proiectul 6EMMA 6( !ăcut special pentru )iroul Politic al CC în stu%ioul %e !il"e "ilitare. Atunci( .cci%entul ar !i ră"as ca trăsnit: ar !i vă&ut cu oc5ii lui cu"( într:o 'ună &i( o serie %e cutre"ure locale ar !i &gu%uit 'a&ele navale şi aeriene ale ,A-.( porturile şi capitalele europene. Se vor nărui a%ăposturile rac5etelor 'alistice( se vor sparge con%uctele %e apă( ga&( canali&are şi întreaga Europă .cci%entală va cunoaşte 5aosul unui cataclis". ?i atunci( în%eplinin% 6%atoria u"anitară %e a a+uta #ările sinistrate %in Europa .cci%entală6( în aceste #ări vor intra trupele sovietice !ără nici un !oc %e ar"ă( !ără o'u&e şi rac5ete( ci cu aparatură te5nică( "e%ica"ente şi sta#ii electrice "o'ile. Un tele!on întrerupse gân%urile lui $urâşev. A Serg5ei $vanovici( nu %ori#i să trece#i pe la "ine( să ne luă" ră"as 'un înainte %e conce%iuB între'ă glasul cunoscut( pu#in răguşit( al şe!ului Marelui Stat:Ma+or( "areşalul ,i9olai .par9ov. ,ici "ăcar în !a#a lui însuşi( $urâşev nu voia să recunoască !aptul că 5otărârea %e a !ugi în .cci%ent este legată %e acest o"( "areşalul .par9ov( tatăl !ostei lui so#ii. -oc"ai prin această înru%ire reuşise $urâşev să !acă o carieră rapi%ăC %ar %upă "oartea !iului( cân% o alungase pe >alina %in casă( era li"pe%e că îşi putea lua la reve%ere %e la carieră. E %rept( "areşalul consi%era că este vor'a %oar %espre o ceartă %e !a"ilie te"porară( accentuată %e "area %urere a "or#ii !iului. Mareşalul nu cunoştea a%evărata cau&ă a scan%alului( iar $urâşev nu putea să:i spună 'ătrânului că !iica sa e o târ!ă şi o cri"inală. Mareşalul spera să îşi î"pace !ata cu $urâşev. Cân% $urâşev nu va "ai !i în Rusia( serviciul secret va %esc5i%e sei!ul lui şi va găsi un plic sigilat cu %estina#ia Mareşalului .par9ov( personal. Hn plic se a!lă %oar %ouă !oi %e caiet: "ărturia >alinei şi 'ile#elul scris %e !iul ei. Capitolul Q A Hn aten#ia pu'liculuiD A ateri&at avionul Aero!lot sosit %e la )ru7elles. Repet: a ateri&at... >lasul 'ăr'ătesc era atât %e spart şi %e ne%esluşit( încât ,e&nacinâi !ăcu o gri"asă !ără să vrea. Cu un an şi +u"ătate în ur"ă( !usese %esc5isă noua aerogara a aeroportului ?ere"etievo( în cinstea %es!ăşurării .li"pia%ei %e la Moscova. Era o operă %e ar5itectură "o%ernă( un te"plu %in sticlă şi o#el al secolului UU. Pere#ii transparen#i sporeau sen&a#ia %e spa#io&itate a sălilor. ,ic5elul 'arelor %e sus#inere şi al "ânerelor %e la uşi lucea ca oglin%a. Fe"eile %e serviciu( î"'răcate în uni!or"e elegante( %in i"port( traversau sala la intervale regulate( "ânuin% aspiratoare silen#ioase. Un glas cal"( tan%ru c5iar( cu o anu"ită insinuare nerusească( celestă parcă( anun#a prin ra%io în engle&ă( în !rance&ă şi în ger"ană ateri&ările şi %ecolările avioanelor. Călătorii străini( e"anân% "iros %e spraI:uri e7otice şi purtân% gea"antane pe rotile( treceau prin săli ui"i#i că în Rusia îi întâ"pină o %eservire %e nivel european. $ar cân% a+ungeau la 'aruri( "irarea lor atingea apogeul: icrele negre se vin%eau aici la nişte pre#uri incre%i'il %e "ici. Hncă %e atunci( %in ti"pul .li"pia%ei( ,e&nacinâi ştia !oarte 'ine că tot 'elşugul şi toate pre#urile erau un truc( pentru ca turistul venit %in .cci%ent să:şi sc5i"'e %e la pri"ul pas i"presiile şi să i se arate că &vonurile privin% greută#ile ali"entare %in URSS sunt pură propagan%ă antisovietică.

A în#eles că( i"e%iat %upă înc5i%erea .li"pia%ei( 'ogă#ia va %ispărea. Acu"( %e !iecare %ată cân% venea la ?ere"etievo să întâ"pine turişti a"ericani( avea un senti"ent %e ciu%ă şi a"ar. Jai( nu "ai sunt icre %e 3= copeici sau pateuri %e gâscă( %ar ce s:a întâ"plat cu glasul acela %ulce( nepă"ânteanB De ce l:au sc5i"'at cu glasul acesta "etalic şi răguşitB ?i %e ce !e"eile %e serviciu cu !un%ul %e %oi "etri pătra#i nu "ai poartă uni!or"ele acelea al'e( ci sunt î"'răcate( ca toate !e"eile %e serviciu( în nişte 5alate urâte( cenuşiiB ?i %e ce aspiratoarele lor( silen#ioase altă%ată( &'ârnâiau acu" ca nişte "otoare %e avionB ?i %e ce personalul %e serviciu atârnă lacăte la toate uşile încăperilorB A .!( 5ara'a'ura noastră ruseascăD îi spuse el *u%rnilei Kvonâreva( g5i%a $nturist:ului( care( ca şi ,e&nacinâi( venise să întâ"pine !a"ilia Fillia"s. Se a!lau la un 'ar şi 'eau ceai cu tartine uscate( !ăcute alaltăieri. Fru"oasa *u%"ila Kvonareva o şatenă scun%ă( la vreo patru&eci %e ani( vioaie( veselă( !ar%ată cu pro%use %in i"port( î"'răcată într: un %eii7:pieces 'e+ ştia trei li"'i străine şi era socotită un !oarte 'un g5i% al $nturist:ului şi in!or"atoare a E>):ului. ,ici un turist străin n:ar !i putut cre%e că *u%"ila Kvonareva scria pentru E>) rapoarte lungi şi a"ănun#ite( cu caracteri&ări psi5ologice ale turiştilor %e su' tutela ei. A ,u prea sunte#i în apele %u"neavoastră( tovarăşe "aior. Cre% că %in cau&a serviciuluiC acu" sunt turişti pu#ini... Mă gân%ea" la cei... %e care ave" nevoie. A Aici este pro'le"a( răspunse ,e&nacinâi. Cân% erau "ai "ul#i( aveai %e un%e alege. Dacă scăpai unul( nu era ni"ic( ur"au al#ii la rân%. Dar acu" nu sunt... Hnsă planul %e racolări nu îl "icşorea&ă ni"eni. Econo"ic plani!icat( ce "aiD Sparge:#i capul şi !ă nor"a( care e la !el %e "are ca acu" trei ani. De aceea Fillia"s tre'uie luat %in scurt %in pri"a &i( "ai ales că e o !igură %eose'it %e interesantă. ,e&nacinâi su'linie cuvântul 6%eose'it6C Kvonareva n:avea nevoie să ştie "ai "ult. Hn sala %e control va"al( cineaştii ruşi veni#i %in .cci%ent se îng5esuiau gălăgioşi şi s"ulgeau %e pe 'an%a rulantă 'aga+ele lor uriaşe( 'ur%uşite cu lucruri %in .cci%ent. Hn a!ară %e gea"antane( "ai aveau sacoşe %e "ână( pac5ete( cutii( saci %e voia+. Făcân% econo"ie la 5a"ali( târâiau toate 'aga+ele până la "asa %e control va"al. ,e&nacinâi şi încă trei %intre colegii săi %e la sec#iile 'elgiană( !rance&ă şi engle&ă ale E>):ului se a!lau în că"ăru#a 6%e serviciu6( în spatele sticlei !u"urii. Recunoscură câteva personalită#i cele're: )on%arciu9( )sItalov( )uriaev( Solovei( Mor%unov( Erasavina. *or nu li se %esc5i%eau 'aga+ele şi nici "ăcar nu li se veri!icau %ocu"entele( iar starurile ră"âneau convinse %e puterea gloriei lor. Hntr: a%evăr( cine nu:l cunoştea pe vestitul co"ic Mor%unovB Ja&ul ar !i !ost ca el sau oricare %intre colegii lui să apese pe 'utonul roşu %e la pupitru %in încăperea 6%e serviciu6 şi la "asa va"eşilor s:ar ]prin%e o lu"ini#ă roşie( nevă&ută %e călători. Atunci să te #ii controlD $n%i!erent că eşti actor cunoscut ori altceva( eşti 6puricat6 în a"ănun#i"e. Dar o ase"enea co"an%ă nu veni( aşa că grasul Mor%unov înş!acă în !iecare "ână câte un gea"antan 'ur%uşit şi câte o geantă( iar su' 'ra# un covor !ăcut sul şi( gâ!âin% carag5ios( ieşi a!ară( un%e îl aştepta so#ia şi %oi copii. Hn spatele cineaştilor ruşi ur"au străinii: un scriitor 'elgian prosovietic / asea So'inov( şe!ul sec#iei 'elgiene a E>)( apăsă 'utonul al'( iar la "asa va"eşilor se aprinse o lu"ini#ă al'ă( ceea ce înse"na 6veri!icare super!icială62. Apoi %oi co"ercian#i !rance&i( câ#iva engle&i şi( în s!ârşit( la capătul cori%orului %e sticlă apăru perec5ea "ult aşteptată( so#ii Fillia"s. Cei %oi păşeau pe cori%or cu gri+ă şi curio&itate. ,e&nacinâi &â"'i: aerogara !ru"oasă( nouă( cu a%evărat europeană( le &%runcină acu" convingerea că au venit într:un 'ârlog %e urşi şi că vor întâlni la !iecare pas sâr"ă g5i"pată şi E>). Hntinse %e+a "âna spre 'utonul al'( să:i %ea se"nal va"eşului să:i lase să treacă !ără pro'le"e( %ar vă&u că gâtul lui Ro'ert Fillia"s este în!ăşurat într:o eşar!ă %e su' care se ve%ea un 'an%a+ al' %e ti!on. Se gân%i o clipă( %upă care apăsă 'utonul al'astru şi va"eşul ri%ică i"e%iat receptorul: A Ce are ăla în!ăşurat în +urul gâtuluiB spuse ,e&nacinâi în "icro!on. ?i au&i cu" va"eşul îl întrea'ă pe Fillia"s în engle&ă( #inân% în "ână %ocu"entele: A Ce ave#i la gât( %o"nule Fillia"sB Fillia"s %esc5ise gura( 'âiguin% ceva ne%esluşit( %ar interveni so#ia lui cu u"or: A -u să taci( scu"puleD A răcit( continuă ea întorcân%u:se spre va"eş. *a )ru7elles era o vre"e groa&nică( plus că a 'ăut M5is9I cu g5ea#ă. 6Minunat6( se gân%i ,e&nacinâi( 6te vo" %o!torici. $ată un "otiv să !aci cunoştin#ă cu unul %intre "e%icii noştri.6 Apăsă 'utonul %e legătură cu ca'inetul "e%ical şi or%onă "e%icului:

A .lga ictorovna( i"e%iat la va"ăD e%e#i ce are a"ericanul la gât şi 'ăga#i:i în cap că are ceva %eose'it %e grav. Cu oca&ia asta( să:i scoate#i 'an%a+ul. Prin sticla !u"urie( vă&u cu" irginia se !ace pali%ă la apropierea "e%icului şi spune: A .( nuD ,:ave" nevoie %e %octorD E o răceală o'işnuităD A ,u vă !ace#i pro'le"e( spuse .lga ictorovna într:o engle&ă apro7i"ativă. Serviciul "e%ical este gratuit. eni#i cu "ine la ca'inetul "e%ical. Hn acest "o"ent( sări cu gura şi Kvonareva( ciripin% veselă şi vioaie: A Fa"ilia Fillia"sB )ine a#i venitD Sunt translatorul şi g5i%ul %e la $nturist. E7a"inarea "e%icală este o si"plă !or"alitate. Dar %acă %octorul spune că tre'uie să vă însănătoşi#i... "e%icii noştri sunt !oarte 'uni şi totul este gratuit.. *a ca'inetul "e%ical( Ro'ert Fillia"s %esc5ise gura cu greu şi se vă&ură( într:a%evăr( a"ig%alele in!la"ate. ,u se arătă %eloc neliniştit cân% o soră îi scoase 'an%a+ul %e ti!on şi îi puse o nouă co"presă. .lga ictorovna îi prescrise %octorului Fillia"s aspirină şi gargară. . "ai s!ătui pe *u%"ila să îl %ucă neapărat a %oua &i la clinică. ,u are te"peratura prea "are /trei&eci şi şapte cu %oi2( %ar poate creşte pe ti"pul serii( iar la Moscova e periculos( !iin% ger... Kvonareva îi con%use pe so#ii Fillia"s la o "aşină. Hn ur"a lor "ergea 5a"alul( %ucân% căruciorul %e 'aga+e: %oar %ouă gea"antane. Capitolul 1 C5iar %acă vă întoarce#i acasă %intr:o %eplasare %estul %e scurtă( vi se pare că în oraşul %in care a#i lipsit o vre"e tre'uie să se !i întâ"plat ceva. ?i( !ără să vre#i( căuta#i cu privirea se"nele unor eventuale eveni"ente. Stavins9i nu "ai !usese la Moscova %e şase ani. în pri"ii trei ani( Moscova îi apăruse în vis: stră&ile( pie#ele( parcurile( par!u"ul %e liliac %e la !erestrele caselor %in cartierul lui( pra!ul verii( 'ulevar%ul -vers9i( !or!ota tinerilor pe stra%a >or9i. Hn nop#ile pustii petrecute în Portlan%( su!letul său survola +u"ătate %in glo'ul pă"ântesc şi 5oinărea pe stră&ile MoscoveiC în vis( Stavins9i ve%ea lucruri pe care înainte nu le o'servase: un gar% %e !ier !or+at( o poartă "ai %eose'ită( o vilă vec5e %e cără"i%ă... Acu"( Stavins9i "ergea aievea prin trecutul său. Maşina olga a $nturist:ului stră'ătea 'ulevar%ul *eningra%. *u%"ila Kvonareva( întoarsă pe +u"ătate spre Stavins9i şi irginia( sporovăia %espre !aptul că( pe aceste locuri( acu" %ouă&eci %e ani( erau nu"ai 'ălării. Stavins9i aproape că nu asculta trăncăneala ei. Moscova( Moscova cea a%evărată( nu cea %in vis( se a!la în !a#a saD Curân%( un nou senti"ent îi cuprinse su!letul ca într:o g5eară: supărarea olga şi 8iguli erau singurele "aşini. Cocoşa#i %e su!lul vântului şi al &ăpe&ii( oa"enii cărau gâ!âin% gen#i şi plase 'ur%uşite. -o#i aveau paltoane cenuşii( negre( !e#e posace... A Cre% că e %e:a+uns( %eoca"%ată( spuse Kvonareva. Ferestrele %e la ca"era %u"neavoastră %au spre Mane+ şi spre Pia#a Roşie. Mâine ve#i ve%ea para%aD E !oarte interesantD Hnsă "âine toate "u&eele sunt înc5ise( nici "ăcar nu ştiu ce să vă propun. Poate că ar !i 'ine să "erge" în vi&ită la un pictor cunoscut. re#iB or veni actri#e( scriitori... irginia se uită în oc5ii lui Stavins9i. Deo%ată( Stavins9i si"#i aproape cu violen#ă că nu are nevoie %e această Moscovă( nici %e această stra%ă >or9i( pe care o visase trei ani la rân%( nici %e acel pictor( "ai "ult ca sigur in!or"ator E>). ,u( nu are nevoie nici %e Rusia spul'erată %e vânt( nici %e A"erica cea vră+ită( ci %e această !e"eie atât %e ase"ănătoare cu "a"a lui. Dar aceste %ouă #ări parcă s:au vor'it să i:o ia pe irginia. Au "ai ră"as &ece &ile până la %espăr#ire( iar pri"a e %e+a pe s!ârşite. Capitolul 3 De nouă ani( %e cân% lucra ,e&nacinâi la E>)( nu "ai vă&use turişti ca !a"ilia Fillia"s. ,u:i interesau nici "u&eele( nici vec5ile 'iserici ruseşti( nici o seară la pictorul >la&unov( nici teatrele( nici e7cursiile la stu%iourile cine"atogra!ice( nici întâlnirile cu colegii %e 'reaslă. *a eta+ul %oispre&ece al 5otelului ,a#ional( într:o ca"eră cu !erestre spre Mane+ şi Pia#a Roşie( !ăceau %ragoste. Practic( îşi întrerupeau această ocupa#ie %oar %e câteva ori pe &i: pentru so"n( prân& şi cină.

A!lat în ca"era specială cu nu"ărul ;=( încăperea %e serviciu a E>) %e la eta+ul trei al 5otelului ,a#ional( %e un%e serviciul special supraveg5ea ascultarea şi înregistrarea convor'irilor( ,e&nacinâi asculta ceasuri întregi "ângâierile lor( respira#ia precipitată( ge"etele tot "ai accelerate ale irginiei( apoi scurta tăcere ce ur"a şi &go"otul apei %in 'aie. După aceea ur"a liniştea sau pălăvrăgeala %e la televi&or( %upă care iarăşi +ocurile a"oroase. Degea'a se plictisea şi .lea Ma5ova( ca&ată la acelaşi eta+ %oispre&ece( în ca"era 0<0P( prevă&ută cu aparatură secretă %e !otogra!iat şi !il"at. Degea'a apărea 6întâ"plător6 .lea cea ispititoare şi se7I( la ca!enea sau la restaurant( în ti"p ce !a"ilia Fillia"s era acolo. Degea'a a venit regi&orul şi agentul in!or"ator al E>)( Di"itri *asa%&e( la serata pictorului >la&unov. ?i %egea'a îi suna în ca"era lor şi vioaia *u%"ila Kvonareva( propunân%u:le cele "ai a%e"enitoare e7cursii prin Moscova( cunoştin#e cu artişti( "e%ici şi artişti. irginia venea la tele!on şi spunea cu un glas o'osit că so#ul nu se si"te prea 'ine şi se te"e să nu răcească %in nou. De aceea nu au %e gân% să iasă %in 5otel. Cât %espre "e%icul sovietic( nu are nevoie( pentru că el însuşi este "e%ic şi are toate "e%ica"entele necesare. După aceea( ,e&nacinâi au&ea !oarte 'ine cu" se arunca în 'ra#ele lui şi începeau "ângâierile şi celelalte lucruri care îl e7citau. Dar ce era "ai interesant: cei %oi vor'eau !oarte rar. 6)ine6( se gân%ea ,e&nacinâi( 6pe Ro'ert îl %oare gâtul şi îi este greu să vor'ească( %ar actri#a( irginia( în a!ară %e %arling şi $ $ove Iou so "ucii( nu spunea ni"ic altceva. Se ştie că actri#ele sunt !oarte vor'ăre#e. Poate că îşi şoptesc în ti"p ce televi&orul este %esc5isB Dar( oricât îşi încor%a au&ul( ,e&nacinâi nu reuşea să %istingă nici o propo&i#ie( însă au&ea !oarte 'ine scâr#âitul patului( !iecare gea"ăt şi 5âr+oneala lor !e'rilă. C5iar şi %upă ce se lăsa tăcerea( lui ,e&nacinâi i se părea că a"ericanii nu %or"( ci se uită unul la altul( iar câteo%ată i se părea că irginia plânge. Micro!oanele ascunse în ca"eră a%uceau până la el nişte suspine !e"inine( care( e %rept se trans!or"au rapi% în sărutări pasionate şi în noi ge"ete şi "ai păti"aşe. Hn &iua %e 3 noie"'rie( ,e&nacinâi au&i %in nou ge"etele î"preunării lor pasionate( aproape c5inuitoare. Pe stra%a >or9i se %eplasau spre Pia#a Roşie coloanele para%ei "ilitare. .rc5estrele "ilitare 'u'uiau( iar "ega!oanele puternice( instalate pe acoperişul Centrului %e -eleco"unica#ii şi al 5otelului Moscova retrans"iteau %in Pia#a Roşie c5e"ările "o'ili&atoare ale cunoscutului crainic ra%io *evitan: 6-răiască Parti%ul nostru co"unistDDD6( 6-răiască guvernul nostru sovieticDDD6( 6-răiască tanc5iştii sovieticiDDD6. *a !iecare c5e"are( răsuna ca un ecou prelung un 6UraaaaD6 sol%ă#esc. $ar acolo( în ca"era 0<=<( în ti"p ce al#ii rosteau aceste cuvinte sacre şi triu"!ătoare( se petrecea %racuT "ai ştie ce: Ro'ert şi irginia Fillia"s îşi pier%eau ti"pul !ăcân% %ragoste păti"aş( !ără să le pese %e ni"ic. .!taturile lor( respira#ia lor saca%ată îl !ăcură pe ,e&nacinâi să arunce căştile %e la urec5i( să tragă un gât &%ravăn %e coniac şi să iasă %in ca"era %e serviciu. *i!tul rapi% îl %use la eta+ul %oispre&ece( în ca"era 0<0P( la .lea Ma5ova. ?i( pe !on%ul "u&ical al para%ei "ilitare %in Pia#a Roşie( .lea Ma5ova uşură e7citarea c5inuitoare a "aiorului ,e&nacinâi. -otul se petrecu pe tăcute( cu o anu"e ură ne%esluşită %in partea lui şi cu un %ispre# a'ia ascuns %in partea ei... Cân% se întoarse în ca"era %e serviciu( îşi găsi aici colegii ascultân% e7cita#i %es!ătările se7uale ale irginiei şi ale so#ului ei. E7citat la cul"e( căpitanul Eo&lov %e la sec#ia engle&ă( ieşi repe%e %in ca"eră( !erin%u:se %e privirile lui ,e&nacinâi. Peste un "inut( îl ur"ă locotenentul "a+or Eule"in( apoi căpitanul Kagos9in( iar curân% nu "ai ră"ase în ca"eră %ecât "aiorul. ,e%u"erit un%e au plecat colegii lui( ,e&nacinâi apăsă intuitiv pe 'utonul %e legătură cu ca"era 0<0P. ?i în#elese totul. Hn rit"ul "arşului triu"!al şi al c5e"ărilor la întrecere ale lui *evitan( .lea Ma5ova o'lo+ea 5or"onii stârni#i ai colegilor lui. *a to#i %eo%ată. 6Că#eauaD6 îşi spuse o'osit ,e&nacinâi şi( pro!itân% %e !aptul că este singur( apăsă 'utonul 6pornire6 al aparatelor %e !otogra!iat şi %e !il"at. 6Cine ştie6( cugetă el( 6poate că î"i vor !olosi vreo%ată !otogra!iile şi !il"ele co"pro"i#ătoare pentru Eo&lov( Kagors9in( Eulenin şi to#i ceilal#i.6 Hntre ti"p( %in ca"era !a"iliei Fillia"s se au&eau aceleaşi sărutări neostoite... 6Mă rog6( îşi &ise "aiorul( 6%acă "untele nu vrea să vină la Ma5o"e%( va veni Ma5o"e% la "unte...6 Capitolul 4

Kilele !ericirii %in ca"era %e 5otel( erau pe s!ârşite. Dacă pri"ele trei &ile au !ost pline %e setea %orin#ei se7uale( e7acer'ată prin senti"entul pri"e+%iei /în pri"a &i( Stavins9i a re"arcat:o pe .lea Ma5ova şi şi:a a"intit:o i"e%iat %in po&ele arătate %e Mac Carrie2( în a patra &i( torentul se linişti. .'osiseră %e+a( iar %espăr#irea apropiată le u"plea su!letele %e o triste#e a"ară. Practic( îşi în%epliniseră pri"a parte a "isiunii. Au pri"it vi&ita lui 8aco' Stevenson( care s:a convins că Stavins9i alias Fillia"s sea"ănă per!ect cu $urâşev. irginia îl in!or"ă pe 8aco' că se vor întoarce( pe 01 noie"'rie( cu e7presul 6Săgeata Roşie6. Stavins9i şi irginia îşi petreceau serile privin% pe !ereastră( şe&ân% pe perva& şi uitân%u:se îngân%ura#i şi trişti la ar'orii %in gră%ina Ale9san%rovs9i( la "aşinile şi trolei'u&ele %e pe stra%ă. *a !iecare +u"ătate %e oră( prin Pia#a Roşie( treceau sol%a#i în pas ca%en#at( în%reptân%u:se către Mausoleul lui *enin. *a Mausoleu avea loc sc5i"'area găr&ii. $ar cân% în gerul serii răsuna orologiul %in turn( lui Stavins9i şi irginiei li se părea că au% acor%urile !inale ale %espăr#irii lor. ?i !iecare se gân%ea( se ruga că poate( poateD $urâşev nu va pri"i 'ilete %e tren sau va pier%e trenul. Atunci( ei s:ar putea întoarce cu conştiin#a î"păcată în A"erica... Se au&i un ciocănit puternic în uşă. Uitân%u:se alar"ată la Stavins9i( irginia se apropie %e uşă. Se au&eau glasuri vesele şi un cântec #igănesc. A Cine eB între'ă irginia. A Eu sunt( *u%"ila Kvonareva( se au&i glasul vesel al g5i%ului %e la $nturist. reau să:l !elicit pe Ro'ert cu oca&ia &ilei %e naştereD A . clipăD spuse irginia. Doa"ne( cu" au putut să uite că astă&i este &iua %e naştere a a%evăratului Fillia"sD ?tiau %oar %in toate "aterialele pe care le:au învă#at pe %e rost la Fas5ingtonD irginia se repe&i la gar%ero'ă şi î"'răcă cea "ai !ru"oasă roc5ie pe care o avea. Stavins9i aruncă o privire în paşaport: într:a%evăr( Ro'ert Fillia"s s:a născut pe 0= noie"'rie 0@;Q. Pe "asă nu aveau ni"ic: nici !lori( nici şa"panie... A Doa"ne( Ro'ert( cotco%ăci !als *u%"ila Kvonareva( intrân% ca o !urtună i"e%iat ce irginia între%esc5ise uşa. $ntr:o ase"enea &i voi sta#i acasăDB Hn "ână avea un 'uc5et %e !lori pe care i:l %ă%u lui Ro'ert. După ea intrară încă alte şapte persoane( cu un tort şi cu sticle %e şa"panie( cântân% în cor: A JappI 'irt5%aI to Ro'ert( 5appI 'irt5%aI toIou... A Mul#u"i"D ă "ul#u"i"D A Prietenii "eiD îşi pre&entă Kvonareva suita. -rei g5i&i %e la $nturist care vor'esc engle&a( %ouă actri#e %e la -eatrul Ligănesc şi "e%icul sto"atolog Se"ion )o'rov. .leg( nu te "ai 5ol'a la irginia( e ocupatăD ?i încă un prieten %e:al "eu( regi&orul %e !il" Di"itri *asa%&e. Apropo( astă&i este şi &iua "ea %e naştere( Ro'ert. >5ici câ#i ani a"B ?aptespre&ece( !ireşteD A" c5e!uit ni#el la restaurant( iar acu" "erge" la vila lui Di"itri. Merge#i cu noi( nici nu încape %iscu#ieD Acolo ave" şi sanie( o troică ruseascăD A#i "ers vreo%ată cu troicaB )a încă şi cu "u&ică #igăneascăD Dar "ai întâi şa"panieD Doa"ne( un%e ave#i pa5arele( irginiaB Cu în%ră&neala oa"enilor c5erc5eli#i( to#i:se î"prăştiară prin ca"eră. >ăsiră trei pa5are( iar unul %intre "usa!iri plecă să "ai a%ucă alte câteva. Aco"paniate %e c5itară( #igăncile începură să cânte( un%uin%u:şi pieptul a#â#ător spre Stavins9i. în acest ti"p( Kvonarova vor'ea întruna: A ,ici nu vreau să au%D îl în!ăşură" pe Ro'ert într:o 'lană şi n:o să răceascăD Ro'ert( î"'racă:teD irginia( un%e ai 'lanaB Di"itri( acu" ai oca&ia să:i !aci curte irginieiD Dă:i şu'a taD 6AtacD Atac năvalnicD6 insistase ,e&nacinâi cu %ouă&eci %e "inute în ur"ă. 6$ntra#i în ca"eră ca o !urtună şi nu le %a#i nici o secun%ă %e gân%ire. $i scoate#i %in ca"eră şi le intra#i în voie toată seara: pli"'a#i:i cu sania( o'liga#i:i să 'ea şa"panie( o!eri#i:le icre( %istra#i:i. Cel "ai i"portant: sparge#i g5ea#a( î"prieteni#i:văD Prietenie şi nu"ai prietenieD6 Kvonareva îşi interpre#a rolul cu pasiune. *a "arginea oraşului îi aştepta o vilă cu eta+( icre( votcă şi şa"panie. Sigur( %acă cei %oi Fillia"s nu vor "erge cu ei( 'e#ia nu va "ai avea loc. De aceea nu insista nu"ai Kvonareva( ci toată suita aleasă personal %e ,e&nacinâi... Hnsă cân% !ru"osul gru&in( regi&orul Di"itri *asa%&e( îi %ă%u irginiei şu'a sa( !e"eia spuse: A . clipăD Apoi %esc5ise şi!onierul şi scoase %in gea"antanul ei o sticlu#ă %e C5anel ,o. Q( pe care îl cu"părase %e la Paris. A *u%"ila( e pentru tine. -e !elicit cu oca&ia &ilei %e naştere şi î#i %oresc să !ii întot%eauna ca la şaptespre&ece aniD Hnsă noi nu pute" "erge...

Cu un gest al "âinii( opri glasurile care protestau. A Pentru "ine( astă&i este &i %e %oliu. Acu" &ece ani( în această &i( a "urit !iica "ea. Avea %oar şapte luni... ?i( în tăcerea care se lăsase 'rusc( irginia( cu lacri"i în oc5i( îl î"'ră#işă pe Stavins9i. Apoi îşi şterse repe%e lacri"ile şi se întoarse către "usa!iri: A $artă:"ă( *u%"ila( n:a" vrut să:#i stric &iua %e naştere( %ar a" !ost o'ligată s:o spun... De aceea nu săr'ători" &iua %e naştere a lui Ro'ert... $erta#i:ne... Capitolul @ Secret Pri"ului loc#iitor al preşe%intelui E>) >eneralului Lvigun( S.E. Hn legătură cu %ispo&i#ia %u"neavoastră %e a lua toate "ăsurile pentru racolarea turistului a"erican Ro'ert Fillia"s( raporte&: Hn cursul a şapte &ile %e şe%ere în Moscova( so#ii Fillia"s %uc o via#ă e7cesiv %e retrasă şi părăsesc ca"era %oar pentru scurt ti"p( %e %ouă:trei ori pe &i( pentru a lua "asa. Restul ti"pului şi:l petrec în pat ca %oi tineri căsători#i în luna %e "iere. Hn cele şapte &ile %e şe%ere în Moscova( s:au întâlnit cu un singur a"erican( 8aco' Stevenson( corespon%entul &iarului Fas5ington Jeral%( care pe @ noie"'rie( la ora 0;( a petrecut cu ei 0< "inute în 'arul pe valută %e la eta+ul trei al 5otelului. Ascultarea convor'irii a arătat că întâlnirea a avut un caracter a"ical( Ro'ert Fillia"s întâlnin%u:se cu prietenul său %in Fas5ington. Hntâlnirea nu a %at naştere la nici un !el %e 'ănuieli. Stevenson l:a !elicitat pe Fillia"s cu oca&ia căsătoriei( l:a s!ătuit să vi&ite&e câteva e7po&i#ii interesante( i:a propus o pli"'are prin Moscova şi l:a invitat la o serată la A"'asa%a A"ericană. Dar( "otivân% răceala lui Ro'ert( irginia a re!u&at invita#ia şi l:a in!or"at pe Stevenson %espre călătoria lor %e %ouă &ile la *eningra%( care a !ost !i7ată %e $nturist pe 0; noie"'rie. 8aco' Stevenson a pro"is să:i con%ucă la plecarea la *eningra% şi să:i întâ"pine la întoarcere. -oate încercările agen#ilor noştri %e la sec#ia a"ericană %e a se apropia %e !a"ilia Fillia"s au eşuat. Hntrucât până la plecarea !a"iliei Fillia"s %in URSS( au "ai ră"as %oar %ouă &ile pe care cei %oi le vor petrece în oraşul *eningra%( vă rog ca opera#iunea să !ie trecută în sea"a E>):ului la *eningra%. ?e!ul %eparta"antului turistic al %irec#iei a %oua E>) colonel .rlov( P. -. Moscova( 0; noie"'rie 0@40 >eneralul Lvigun( cu"natul lui *eoni% $lici )re+nev( un 'ăr'at %e şai&eci %e ani( gras( cu un cap "are şi oc5ii roşii %atorită consu"ului &ilnic %e coniac( citi pe în%elete raportul( ascultă planul opera#iunii %e la *eningra% şi se uită la .rlov şi ,e&nacinâi: A Aşa%ar( au venit aici să se regule&eB .rlov şi ,e&nacinâi tăceau. A Dar tu ce:ai !ăcut &ilele asteaB îl între'ă colonelul pe ,e&nacinâi. Ai ascultat cu" se c5i#căiesc în ca"eră şi atâtB A ,ici%ecu"( tovarăşe generalD ,e&nacinâi !ăcu un pas în !a#ă şi îi e7puse generalului tot ce întreprinsese în legătură cu !a"ilia Fillia"s: %espre .lea Ma5ova( %espre &iua %e naştere care nu a "ai avut loc şi %espre ulti"a încercare: cu o &i în ur"ă( a !ost tri"is în ca"era lor agentul Siro%in( care s:a %at %rept instalator. Acesta le:a povestit celor %oi o istorie "elo%ra"atică a iu'irii sale cu o a"ericană venită aici vara trecută pentru a stu%ia li"'a rusă la $nstitutul Puş9in. Autorită#ile sovietice au întrerupt( c5ipurile( vi&a stu%entei la trei &ile %upă înc5eierea logo%nei lor( iar ea a tre'uit să plece. Scrisorile ei nu a+ung la el( sunt oprite %e cen&ura sovietică. $ar el a !ost %at a!ară %in institut %in cau&a rela#iilor cu străinii. $nstalatorul l:a rugat pe Fillia"s s:o găsească pe iu'ita lui în A"erica şi să:i în"âne&e o scrisoare %e la el. A A" racolat:o pe această stu%entă( continuă ,e&nacinâi( încă %in vara trecută. E o co"unistă înverşunată. Ea ar putea să se lipească %e Fillia"s( să:i ceară "e%icului să:i !acă cunoştin#ă cu pacien#ii lui( congres"ani( c5ipurile pentru a:şi salva logo%nicul. Dar nu a" reuşit nici %e %ata asta. ?ti#i ce i:a spus că#eaua %e irginia locotenentului Siro%inB Că l:ar a+uta cu plăcere( %ar( cân% se vor întoarce în A"erica( vor !i !oarte ocupa#i cu vân&area casei %in Poto"ac şi cu "utarea în Cali!ornia.

A Doctorul vrea să plece %in Fas5ingtonB între'ă generalul. A FleacuriD spuse colonelul .rlov. Care %octor îşi lasă clientela şi pleacă în Cali!ornia( un%e nu:l cunoaşte ni"eni şi un%e sunt sto"atologi cu %uiu"ulBD Pur şi si"plu este vor'a %e laşitatea şi in%i!eren#a tipic a"ericană. Au citit tot !elul %e c5estii %espre E>) şi se te" %e orice. De "ult ar !i tre'uit lic5i%a#i tipi %e genul )arron şi ConYuest( ca să nu le "ai vină şi altora c5e!ul să ne î"proaşte cu noroiD A Se poate pune şi aşa pro'le"a( &â"'i generalul. Pe %e o parte poate !i vor'a şi %e noroi( pe %e alta ri%ică prestigiul nostru interna#ional. Dar e carag5ios că !ai"osul E>) nu se poate %escurca %eloc cu %oi 'ie#i tineri căsători#iD Dar cre&i( îl între'ă el pe ,e&nacinâi( că o să:i %ai gata în ulti"ul "o"ent( înainte %e plecareB A E "eto%ă veri!icată( tovarăşe general( replică ,e&nacinâi. M:a" !olosit %e ea nu o %ată. *a început îi sperii cu înc5isoarea( cu anc5ete %ure. Oştia( %upă atâtea &ile %e &'enguială în pat( au slă'it în aşa 5al încât( %acă îi strângi cu şuru'ul cu" tre'uie... A M%a( spuse Lvigun. Meto%ă %e !or#ă... presiunea psi5ologică... Maiorule( înainte parcă lucrai "ai cu talent şi "ai cu !olos... A Era a!luen#ă %e turişti( tovarăşe general( sări în apărarea su'or%onatului său colonelul .rlov. A *asă:"ă( a" "ai au&it eu scu&ele astea. >eneralul luă receptorul şi !or"ă un nu"ăr. A Solo"in( spuse el( aici Lvigun. Mâine va veni la tine "aiorul ,e&nacinâi %e la sec#ia a"ericană. Are o "isiune specială cu %oi străini. Capitolul 0= 8aco' Stevenson veni la gară la ora 00(PQ( cu &ece "inute înainte %e plecarea spre *eningra% a e7presului 6Săgeata Roşie6. Hn apropierea lui( într:o olgă neagră( venise şi 6gar%a %e corp6( cu" îi plăcea lui să:i nu"ească pe E>):iştii care:l !ilau. Stevenson luă 'uc5etul %e !lori pentru irginia %e pe 'anc5eta %in spate şi( sărin% peste troiene( intră cu aerul unui o" lipsit %e gri+i în clă%irea gării. Hncetini o vre"e paşii pentru ca pă&itorii săi să nu:l piar%ă în "ul#i"e. ,:avea %e ce se ascun%e. Di"potrivă( inten#iona să:i lase să:l va%ă că a a%us un 'uc5et %e !lori pentru irginia( "ai precis un 'uc5et %e garoa!e ro&( că !lecăreşte o vre"e cu cei %oi şi apoi pleacă acasă. -otul tre'uie să !ie si"plu( ni"ic conspirativ. ?i( cu toate acestea( Stevenson era e"o#ionat. Se si"#ea participant la un !il" %e spiona+ şi( %in o'işnuin#ă +urnalistică( ur"ărea totul ca !ăcân% parte %in viitorul său ro"an. 6Peronul gării6( scria el în gân%( 6era plin %e turişti străini şi %e elita "oscovită: actori( actri#e( pictori( %iplo"a#i( !unc#ionari %e rang superior în paltoane elegante( colonei şi generali cu căciuli că&ăceşti şi E>):işti peste tot. Doi %intre ei "ă ur"ăreau pas cu pas( %ar eu î"i continua" liniştit %ru"ul %e:a lungul vagoanelor roşii. >ăr&ile "ele nu 'ănuiau că în 'uc5etul %e !lori se a!la c5eia întregii opera#iuni. Hntr:o !elicitare cu urări prea pu#in i"portante e7istau %ouă ci!re: 616 şi 6;6( nu"ărul vagonului şi al cupeului în care va pleca %in *eningra% colonelul $urâşev. Cu cinci &ile înainte a" !ost nevoit să întin% pu#in coar%a cu pă&itorii "ei. Atunci a" "ers cu olvo:ul "eu la "arele "aga&in ali"entar %in Pia#a S"olens9( "aga&in care are o intrare pe Ar'at şi alta spre Sa%avoie Eol#o. A" intrat în "aga&in %inspre Ar'at( !ăcân% în aşa !el ca pă&itorii "ei să va%ă acest lucru. M:a" a"estecat în "ul#i"ea care stătea la trei rân%uri la cârna#i( castrave#i şi votcă şi a" prins rân% la castrave#i. După ce ":a" convins că leneşii "ei 6ar5ang5eli6 stau în "aşină lângă olvo:ul "eu( a" ieşit repe%e %in "aga&in pe uşa %inspre Sa%ovoie Eol#o. Aici "ă aştepta so#ia "ea( *ucI. Pe 'anc5eta %in spate a "aşinii se a!la o sticlă %e votcă. A" 'ăgat sticla în 'u&unarul vestei( iar peste trei "inute( în Pia#a Maia9ovs9i( a" luat un ta7i pentru orice eventualitate şi( plătin% cinci ru'le( a" a+uns la gara *eningra%. A tre'uit să stau la 'ilete şaptespre&ece "inute /aici a !ost "o"entul cel "ai enervant2. W ă rog( %a#i:"i %ouă locuri %e la *eningra% la Moscova pentru %ata %e 0Q noie"'rie. De pre!erin#ă( vagonul 1. Re#ine#i restul.X în loc %e ;3 ru'le pentru %ouă 'ilete( a" %at casierei PQ( re&olvân% ast!el pro'le"a într:o clipă. M:a" asigurat încă o %ată că nu sunt !ilat( a" cu"părat un plic şi un ti"'ru( a" scris pe plic: WRegiunea Eirov( re&erva#ia 6Co%rul Jo#ilor6( pă%urarului Ani9in( pentru $urâşevX( a" pus 'iletele în plic şi plicul l:a" pus într:o cutie poştală. A" 5otărit a"ănuntele opera#iunii î"preună cu Mac Carrie( încă %e la Stoc95ol"( însă pentru un străin la Moscova( !leacuri precu" li'ertatea %e %eplasare şi inviola'ilitatea corespon%en#ei %evin pro'le"e aproape insur"onta'ile.

Peste %ouă&eci %e "inute( sc5i"'ân% %e %ouă ori ta7iul( a" a+uns în !ine la Pia#a S"olens9( a" intrat în "aga&in %inspre Sa%ovoie Eol#o şi a" %at nas în nas cu pă&itorii "ei( %e:acu" %e&orienta#i. Sticla %e votcă ce se ve%ea %in 'u&unarul "eu i:a liniştit: au cre&ut că stătuse" la rân% la votcă( iar acu" î"i caut rân%ul la castrave#i. Fireşte( erau "ira#i( căci putea" să cu"păr votcă şi castrave#i !ără rân% %e la "aga&inul pe valută( inaccesi'il unui si"plu cetă#ean sovietic. De aceea( a" scos %in 'u&unar 'locnotes:ul şi a" început să pun între'ări celor %e la rân%ul pentru castrave#i. 6Sunt &iarist a"erican. De câte ori pe săptă"ână tre'uie să sta#i la rân% pentru ali"enteB6 a" între'at pe o 'ătrână înaltă. Fe"eia s:a %at înapoi speriată şi nu "i:a răspuns. M:a" în%reptat spre un 'ătrân cu căciulă %in 'lană %e iepure. *:a" între'at acelaşi lucru şi a" o'#inut aceeaşi reac#ie. Sovieticii se te" să intre în contact cu străinii şi cu atât "ai "ult să răspun%ă la ast!el %e între'ări 6lunecoase6( şi încă în pu'lic. A" vă&ut cu"( în spatele oa"enilor care stăteau la rân%( 6ar5ang5elii6 care îşi %ă%useră sea"a că a" %e gân% să !ac un articol 6rău:voitor6 %espre via#a oa"enilor sovietici se în%reaptă spre ca'inetul %irectorului "aga&inului. După un "inut( vân&ătoarea a anun#at 'rusc: W>ataD Castrave#ii s:au ter"inatDX Cei %in rân% au început să voci!ere&e( %ar vân&ătoarea nu i:a luat în sea"ă. .a"enii au "ai în+urat un ti"p( apoi au plecat. Cân% a" a+uns la "aşină( a" vă&ut că cele %ouă cauciucuri %in spate sunt sparte( iar War5ang5eliiX "ei( a!la#i în "aşina %in spate( se %istrea&ă %e "inune. Era evi%ent că sunt pe%epsit pentru încercarea "ea. De acu" înainte( va tre'ui să:"i %e"onstre& loialitatea ti"p %e alte câteva luniC alt!el( 5uliganii î"i vor 'o#i "aşina în !iecare noapte. -otuşi( a" reuşit să:i %uc %e nas. Dar iată şi !a"ilia Fillia"sC îi vă% prin !ereastra unui co"parti"ent %in vagonul cinci. Sunt înso#i#i( %e o !e"eie şatenă( %răgu#ă( la vreo patru&eci %e ani( care stă în uşa co"parti"entului şi spune ceva vesel( !ără întrerupere. )at cu 'uc5etul %e !lori în !ereastrăC ei "ă o'servă( iar eu le !ac se"n să co'oare Pe peron. Să va%ă şi War5ang5eliiX "ei( care s:au postat la %oi Paşi %e "ine( că nu vreau să o!er irginiei ni"ic altceva %ecât acest 'uc5et %e !lori. Hnso#i#i %e aceeaşi şatenă %răgu#ă( Ro'ert ?i irginia ies %in vagon( î"i !ac cunoştin#ă cu ea: e g5i% la $ntuiist şi o c5ea"ă *u%"ila. Ro'ert are gâtul în!ăşurat într:o eşar!ă. ?i Ro'ert şi irginia sunt pali&i( iar oc5ii căprui şi cal&i ai !e"eii ies în evi%en#ă trişti şi îngri+ora#i pe !on%ul !e#ei o'osite... Da( 'ine s:au gân%it născocin% 'oala lui Ro'ert. Dar a"ig%alita lui i:a !ăcut să slă'ească( să %evină pali&i( iar colonelul $urâşev e acu" la o%i5nă( la aer curat( va apărea "âine sau poi"âine ru"en şi proaspăt.. Mi:a" %at sea"a cât %e periculos este acest !apt pentru întreaga opera#iune: în cursul unei singure nop#i( în trenul *eningra%:Moscova( Ro'ert Fillia"s se va pre!ace %intr:un tip pali%( o'osit %e 'oală şi %e luna %e "iere cu irginia( într:un tip &%ravăn( ru"en şi Doa"ne !ereşteD 'ron&at. Ce:i %e !ăcutB Cu" să le spui acest lucru cân% alături stă !e"eia %e la $nturist iar la %oi paşi E>):iştiiB A Doa"ne( Ro'ert( ai slă'it îngro&itorD îi spun. irginia( tre'uie să:l laşi la *eningra% să se pli"'e şi să respire aer curat. ,u se poate să se întoarcă %in Rusia cu o ase"enea în!ă#işareD Ce vor spune la Fas5ington %espre Moscova şi RusiaB Co"pro"iteri tot $nturistul rusD -e rog( irginia( "ai sunt încă %ouă &ile până la plecare( ali"entea&ă:lD Aer curat( pli"'ăriD ,eapărat să "erge#i şi în a!ara oraşului la Repino sau la Peter5o!. *eningra%ul este un oraş "inunatD Pli"'ări şi ali"enta#ie corespun&ătoare. ,u se poate să te întorci %in Rusia cu o aşa !a#ă pali%ă( nu:i aşa( *u%"ilaB Mă întorsese" spre ea( luân%:o %rept "artoră( %ar %e !apt #ipa" cu privirea( or%onân% irginiei şi lui Ro'ert să "ă în#eleagă. A -renul Moscova:*eningra% pleacă peste un "inut( anun#ă un glas prin sta#ie. Rugă" pasagerii să:şi ocupe locurile( iar înso#itorii să co'oare %in vagoane. Ro'ert şi irginia au urcat în vagon( iar eu şi *u%"ila a" ră"as pe peron. -renul porni încet iar cân% Ro'ert şi irginia apărură la !ereastră( le:a" !ăcut se"ne precu" că tre'uie neapărat să "ănânce( să se pli"'e... DracuT ştie %acă ":au în#eles sau nu... A Ave#i %reptate( spuse *u%"ila. Au slă'it săptă"âna asta( că nici nu:i "ai recunoştiD Dacă ar şti că nu sănătatea lor este în pericol( ci "isiunea...6 8aco' Stevenson nici nu 'ănuia /iar !a"ilia Fillia"s nu putea să:i spună2 că pali%itatea lor era provocată şi %e !aptul că( pe cori%orul vagonului Q( îl vă&useră pe "aiorul ,e&nacinâi( a cărui !otogra!ie o vă&useră la Fas5ington( arătată %e Davi% Mac Carrie. Maiorul rus se a!la în co"parti"entul vecin. Capitolul 00

*a *eningra%( l:au vă&ut pentru a %oua oară pe ,e&nacinâi. Cu toate că Ro'ert Fillia"s avea încă gâtul 'an%a+at( au co"an%at o "aşină şi şi:au petrecut toată &iua la Peter5o!. Acolo s:au pli"'at #inân%u:se %e "ână pe aleile în&ăpe&ite al !ostului palat al #arilor şi au stat "ult ti"p î"'ră#işa#i lângă o !ântână arte&iană părăginită sau într:un col# al parcului pustiu. C5iar şi repera#i %e ra%ioreceptoarele %e %istan#ă( nu s:a putut a!la ce:şi şopteau( iar ,e&nacinâi a renun#at să le "ai asculte convor'irile. Se a!la într:o olgă a E>):ului şi !u"a nervos( 'leste"ân%u:şi &iua în care a pus oc5ii pe !a"ilia Fillia"s. A cerut in!or"a#ii supli"entare %espre ei la Fas5ington. Acu"( %osarul a a+uns la generalul LvigunD Cu" a spusB 6înainte( "aiorule( lucrai "ai 'ine...6 Ce înse"na astaB . a"enin#areB Re&ultă că( %acă nu se %escurcă cu !a"ilia Fillia"s( poate !i sc5i"'at %in !unc#ia %e şe! %e sector. ?i:a !ăcut:o cu "âna lui. ,uD -re'uie să:i prin%ă( tre'uie neapăratD Alături( lângă palatul Peter5o!( se a!la "aşina %e la $nturist( plătită %e cei %oi. Hn ea se plictiseau %e cinci ore g5i%ul %e la $nturist şi şo!erul( care %or"ea %us( a"'ii in!or"atori ai E>):ului %in *eningra%. Pentru pri"a oară în via#ă( ,e&nacinâi îi invi%ia pe cei ce aveau alte pro!esii. ,u tu plan %e racolare a străinilor( nu tu !recuşuri %e la şe!i... Suceşti covrigul în "ână( pe ur"ă %or"i cât clien#ii se pli"'ă prin "u&ee şi parcuri. Dacă te:ai certat cu şe!ul( te trans!eri în alt locC %e şo!eri este nevoie peste tot. *a E>) însă nu te po#i certa cu şe!ul. Sigur( po#i să !aci( %e pil%ă( avocatură( nu %egea'a !ăcuse !acultatea %e %rept. Dar ,e&nacinâi ştia că %e la E>) nu pleci cân% vrei. E>) este o putere( o !or#ă în !a#a căreia tac cu to#ii "âlc( %e la ulti"ul coate:goale până la "iniştri. E su!icient să sco#i %in 'u&unar legiti"a#ia roşie cu înscrisul 6E>)6 şi i"e%iat( !ără rân%( eşti pri"it în spitale( în service:uri( în unită#ile co"erciale6( în "aga&ine( în 5oteluri şi în sta#iuni. *a ve%erea legiti"a#iei( şe!ii %e "aga&ine şi %e restaurante se agită ca nişte gân%aci( "ili#ienii %au 6ver%e6 şi to#i +u%ecătorii în%eplinesc or%inele tale. ?i să piar%ă el toate astea nu"ai %in cau&a celor %oi Fillia"sDB ,u( ,e&nacinâi nu renun#ă( nu a renun#at nicio%atăC ştie să aştepte până în ulti"a clipă. Să ve%e" ce va &ice la va"a %e la ?ere"etievo... A %oua &i( 0Q noie"'rie( şo!erul olgăi care %eservea !a"ilia Fillia"s( a pri"it o instruc#iune: la întoarcerea %in pli"'area %in a!ara oraşului( tre'uia să înscene&e o %e!ec#iune la "aşină( în aşa !el încât !a"ilia Fillia"s să !ie o'ligată să stră'ată cei trei sute %e "etri până la 5otelul European pe +os. >5i%ul %e la $nturist avea "isiunea ca( "otivân% o in%ispo&i#ie oarecare( să co'oare %in "aşină înainte ca aceasta să se 6%e!ecte&e6. *a intersec#ia 'ulevar%elor ,evs5i şi *ieteinâi( şo!erul opri "aşina şi( într:o engle&ă stricată cu a%aosuri %e rusă( e7plică pasagerilor că "aşina s:a %e!ectat( are ceva la "otor. Hn conclu&ie( vor tre'ui să "eargă până la 5otel pe +osC 5otelul este aproape( la o %istan#ă %e câteva sute %e "etri. Fa"ilia Fillia"s ieşi %in "aşină şi porni pe 'ulevar%ul ,evs9i. După un ti"p( se apropiară %e ei trei persoane: o !ată cu un palton 'e+ şi %oi 'ăie#i în scurte sport( %in "aterial sintetic. A )ună &iua( sunte#i a"ericaniB o între'ă în engle&ă !ata pe irginia şi( !ără să "ai aştepte răspunsul( se porni să vor'ească !oarte repe%e. Sunte" %isi%en#i sovietici( tre'uie să ne a+uta#i în nu"ele li'ertă#iiD *ua#i astaD Este o scrisoare către preşe%intele a"erican. ?i astea sunt "ateriale %espre constrângerile la care sunt supuşi stu%en#ii sovietici. ,u ne lasă să stu%ie". Evreii sunt %a#i a!ară %in !acultă#i. ă rog( lua#i... Fe"eia îi vârî în "âna irginiei un pac5et( iar cei %oi 'ăie#i încercau să:i 'age în 'u&unar lui Ro'ert nişte 5ârtii. După !igurile lor insolente şi 'u5ăite( %in cau&a vie#ii %es!rânate pe care o %uceau( Stavins9i în#elese prea 'ine că nu sunt stu%en#i şi nici %isi%en#i. ?i irginia în#elese că are %e:a !ace cu una %in acele provocări( %espre care îi prevenise Mac Carrie. De tea"ă că( în!ier'ântân%u:se( Stavins9i va începe să vor'ească în ruseşte( începu să %ea "ânioasă %in "âini. A >et outD >et outD PoliceDDD JelpD Dar nu se ve%eau "ili#ieni în +ur( iar trecătorii îi evitau ca pe nişte ciu"a#i şi( %oar pe cealaltă parte a stră&ii( într:un "icro'u& al E>):ului( se au&eau clic:urile aparatelor %e !otogra!iat şi !âşâitul ca"erei %e luat ve%eri. $eşin% %in încercuirea celor trei tipi( irginia şi Ro'ert o luară la goană spre 5otel. De la 5otel( irginia tele!onă i"e%iat la $nturist( apoi la Consulatul A"erican( ca să anun#e inci%entul( însă era ora şapte seara( iar %e la $nturist şi %e la Consulat i s:a spus că nu "erită să se îngri+ore&e pentru un ase"enea !leac( pot !ace o cerere o!icială şi "âine( la A"'asa%a A"ericană( %e la Moscova. -ăcut(]cu 'u&ele strânse( Stavins9i stătea la "asă. $nci%entul era un se"n râu. *a început( la Moscova( îi %e!ilase prin !a#a oc5ilor acea ispită E>):istă( stu%entă la teatru( şi *u%"ila Kvonareva

le propusese în !iecare &i tot !elul %e c5e!uri şi cunoştin#e cu elita "oscovită. Apoi a !ost 6&iua %e naştere6( apoi 6instalatorul6( iar în tren c5iar şe!ul sectorului a"erican( ,e&nacinâi. .ricărui străin a%evărat( aceste !apte i:ar !i părut !leacuri( re&ultate ale unui lan# al întâ"plărilor. Hnsă nu şi lui Stavins9i( care crescuse în URSS. Ca orice persoană crescută în această #ară( ştia !oarte 'ine că g5i%ul $nturist:ului nu c5ea"ă turiştii străini la picnic !ără per"isiunea sau !ără in%ica#ia %irectă a E>):ului. Apoi 6instalatorul şi( în s!ârşit( 6%isi%en#ii6. Ceva nu e în regulăD .are să:i tele!one&e lui Stevenson( să:l anun#e că opera#ia se sistea&ăB Dar ce poate !ace Stevenson( %acă %e+a a tri"is 'iletele lui $urâşev( iar $urâşev este cu"va un%eva pe aici prin *eningra% şi aşteaptă plecarea trenuluiB $ar pe %e altă parte( %acă E>):ul se ocupă %e ei( 'a prin g5i%( 'a prin 6instalator6( 'a prin 6%isi%en#i6( însea"nă că totuşi sunt lua#i %rept a"ericani. Ce anu"e s:a întâ"platB ,:au reac#ionat nici la invita#iile *u%"ilei( nici la 'alivernele 6instalatorului6( nici la 6%isi%en#i6. Sunt cura#i. Cu toate acestea( ştiin% că aparta"entul lor este ascultat %e E>):işti( Stavins9i %esenă cu %egetul pe !a#a %e "asă cuvântul 6Stevenson6 şi arătă irginiei cu oc5ii tele!onul. Ea în#elese şi co"an%ă o convor'ire interur'ană cu Moscova. *iniştită( !ără panică( îi e7plică lui 8aco' ce s:a întâ"plat şi îl rugă să vină %i"inea#ă la gara *eningra%( pentru a petrece cu ei câteva ceasuri înainte %e plecarea lor %in Rusia. A ,u vreau să "ai ave" pro'le"e sau inci%ente. ?i aşa Ro'ert nu se si"te prea 'ine. Stevenson o în#elese. Fără în%oială( %acă el va !i cu irginia şi cu !alsul Fillia"s( E>):ul nu va putea să întreprin%ă la !el %e uşor noua provocare. A ,u vă !ace#i gri+i( vă voi întâ"pina la Moscova( spuse el.

Capitolul 0< Hn vagoanele con!orta'ile ale e7presului( pasagerii 'eau coniac şi şa"panie( +ucau căr#i( !lirtau cu tovarăşele %e %ru" şi cu c5elneri#ele. Pe un cărucior( un c5elner a%ucea %e la vagonul restaurant vin( coniac( san%vişuri cu icre( ciocolată şi #igări. Pe la ora trei noaptea( se !ăcu linişte. Hn co"parti"entul său( "aiorul ,e&nacinâi %or"ea cu conştiin#a î"păcată. $eri seară( în ti"p ce irginia şi Ro'ert cinau la restaurantul 5otelului European( ca"erista( %in or%inul lui ,e&nacinâi( a intrat în ca"era lor( a %escusut căptuşeala paltonului lui Ro'ert Fillia"s şi a 'lănii irginiei şi a intro%us câteva coli %e 5ârtie su'#ire( cu te7te antisovietice. Acu"( cei %oi nu vor scăpa la aeroport %e învinuirea %e ac#iuni antisovietice. Hn co"parti"entele alăturate s!orăiau generali şi colonei care îşi luaseră înainte %e so"n o'işnuita %o&ă %e coniac şi carto!orii trişori ce 6tapaseră6 până la ulti"a copeică câte un general i"pru%ent. Pe la ora cinci( cori%oarele vagoanelor erau goaleC %oar rareori alergau la toaletă !e"ei pe +u"ătate %e&'răcate( iar între %ouă vagoane( un locotenent tinerel care se întrecuse cu 'ăutura( vo"ita surplusul %e icre negre a"estecate cu votcă. Pe la ora şase( încetară şi aceste "ani!estări %e via#ă. Doar trei oa"eni în tot trenul nu %or"eau. Hn co"parti"entul 3( irginia şi Stavins9i stăteau unul lângă altul( #inân%u:se %e "ână. Hşi vor'eau %in oc5i. *a ora şase şi &ece( Stavins9i se ri%ică o!tân% şi( o %ată cu el( se ri%ică %e pe locul ei şi irginia. Stavins9i %esc5ise cu gri+ă uşa glisantă şi ascultă. ,u era ni"eni pe cori%or. . ulti"ă privire spre irginia şi... -rase aer în piept şi ieşi pe cori%or. -recu în vagonul 1C pri"ul co"parti"ent( al %oilea( al treilea... *a al treilea se opri şi ascultă. ,u se au&ea nici cel "ai "ic &go"ot %e %incolo %e uşă. Plecă "ai %eparte( spre vagonul restaurant. Era %oar 'u!etierul care întin%ea icre roşii pe !elii %e pâine. A -eaD spuse Stavins9i în engle&ă şi a%ăugă într:o rusă pocită: Ceai... Două... Apoi( #inân% în "ână %ouă ceşti cu ceai( Stavins9i se întoarse în vagonul 1. .ricine l:ar !i întâlnit( l:ar !i luat %rept un pasager oarecare ce îşi %uce ceaiul %e %i"inea#ă în co"parti"ent. Dar această scenă nu avea spectatori A cori%orul era a'solut gol. Stavins9i se opri în !a#a uşii %e la co"parti"entul al treilea. Ascultă iarăşi( %ar nu se au&ea ni"ic. Dacă $urâşev nu este în co"parti"ent Stavins9i îşi va cere scu&e că a greşit uşa. ?i( sperân% %in tot su!letul că $urâşev nu va !i acolo( apăsă încet "ânerul şi trase spre %reapta. Uşa glisă cu &go"ot. Hn co"parti"ent era întuneric( %ar 'ecul %e pe cori%or lu"ina patul gol %e %easupra şi !igura unui 'ăr'at

î"'răcat( a!lat pe patul %e +os. )ăr'atul stătea culcat cu oc5ii înc5işi( %ar o privire a !ost su!icientă pentru a:l recunoaşte. $ntră în co"parti"ent şi înc5ise uşa cu gri+ă. Aprinse lu"ina. Privirea %irectă şi aspră a lui $urâşev îl !i7ă cu ne%u"erire( apoi cu ui"ire: $urâşev se recunoştea în acest o". Ui"irea îl !ăcu să se aşe&e în capul oaselor pe patul e7tensi'il. Era î"'răcat într:o scurtă u&ată %in piele( ci&"e vec5i %e vânătoare şi pantaloni vătui#i. Su' "ăsu#ă se a!la un rucsac în%esat cu lucruri. Stavins9i aşe&ă pe "ăsu#ă ceştile cu linguri#ele şi spuse încet aproape în şoaptă: A )ine v:a" găsit. Ave" %ouă sau trei "inute. Asculta#i şi re#ine#i. Din această clipă %eveni#i eu( turistul a"erican şi "e%icul sto"atolog %in Fas5ington( Ro'ert Fillia"s. Hn co"parti"entul Q( vagonul 3( vă aşteaptă so#ia "ea( irginia( acu" a %u"neavoastră. Di"inea#ă ve#i lua avionul spre A"erica( pe 'a&a %ocu"entelor "ele. Asta:i tot. . să vă î"'răca#i în costu"ul "eu. Stavins9i începu să se %e&'race şi continuă: A DaD Cel "ai i"portant este asta şi îşi scoase eşar!a şi co"presa. Ave#i a"ig%alită( %e aceea nu pute#i rosti nici un cuvânt. a vor'i irginia( %u"neavoastră nu ve#i %esc5i%e gura. or'i#i engle&aB A Citesc cu uşurin#ă( %ar vor'esc prostC n:a" practică( răspunse $urâşev răguşit. A Ce e cu vocea %u"neavoastrăB A Acu" şapte ani "i s:a e7tirpat o tu"oare %e pe cor&ile vocale şi %e atunci vor'esc răguşit. Ce părere ave#i( în .cci%ent pot să "ă trate&B A Deoca"%ată( nicăieri în lu"e nu se tratea&ă aşa ceva( &â"'i Stavins9i. AşaD înainte %e &'or tre'uie să "ânca#i îng5e#ată( pentru ca a"ig%alele să se u"!le. E posi'il ca la va"ă să vi se !acă un control "e%ical. >5ea#ă găsi#i la 5otel( în !rigi%erul %in ca"era noastră. $ată eşar!a şi 'an%a+ul( în!ăşura#i:vă gâtul ca şi "ine... Sc5i"'ară î"'răcă"intea şi( cân% se încăl#ă( $urâşev !ăcu o gri"asă %e %urere. A StrângB între'ă Stavins9i. A Pu#in... A Ră'%a#i. Hn gea"antanul "eu e7istă o perec5e pu#in "ai "are( a" prevă&ut. >ata. >oo% luc9 în A"ericaD A $ar %u"neavoastră ve#i lucra în locul "eu la StatulMa+orB între'ă 'rusc $urâşev( oprin%u:se %in î"'răcat A ,u. Sunt ne'un( %ar nu c5iar într:o aşa "ăsură. Mâine voi pleca cu pri"ul tren %in Moscova. H"'răca#i:văD Se pare că v:a" spus totul. Du"neavoastră sunte#i Ro'ert Fillia"s( ave#i gâtul 'olnav( so#ia %u"neavoastră( irginia( se a!lă în co"parti"entul Q( agonul 3. *ua#i ceaiul şi "erge#i ca un o" a'ia tre&it %in so"n. *a gara %in Moscova vă va întâ"pina 8aco' Stevenson. ă va înso#i şi la %ecolare. ?i încă ceva: să nu vă treacă prin cap să vă lua#i %e so#ia "ea( "ă voi întoarce la eaD A#i în#elesB A ,ici %u"neavoastră %e a "ea( spuse răguşit $urâşev. ,u "ă voi întoarce la ea( a" alungat:o pentru că e o târ!ă. ,:ave#i nevoie să şti#i a"ănunte. *a %espăr#ire( $urâşev îi strânse "âna lui Stavins9i. A Cân% or să înceapă să vă cauteB între'ă Stavins9i. A A" conce%iu %ouă&eci şi patru %e &ile lucrătoare. Prin ur"are( tre'uie să !iu la serviciu pe %ata %e ; %ece"'rie. Hncă vreo %ouă &ile %upă( nu se vor alar"a( însă %upă aceea... Pă%urarului Ani9in i: a" spus că "i:a" găsit o "uiere la Eirov şi că "ă %uc la ea. Aşa că "ă vor căuta în pri"ul rân% la Eirov... A Până atunci nu voi "ai se"ăna cu %u"neavoastră. Hn .cci%ent să nu !ace#i nici un !el %e %eclara#ii în presă( să vă ascun%e#i... De !apt( se va ocupa Mac Carrie %e asta.. >ataD Pleca#i( ceaiul s:a răcit. Din această clipă( nu "ai în#elege#i li"'a rusă( iar cu irginia nu vor'i#i nici în co"parti"ent şi nici în ca"era %e 5otel. A#i în#elesB $urâşev apro'ă %ân% %in cap şi luă în "ână cele %ouă ceşti %e ceai. Se în%reptă către uşă( apoi se întoarse către Stavins9i. A Sunte#i un o" %isperat. Ar tre'ui să 'e" a"ân%oiD A -ăce#i %in gurăD îi răspunse grosolan Stavins9i. ă %oare gâtulD A ?tiu. Dacă vre#i să 'e#i ceva şi tre'uie să 'e#i( căci vă% că tre"ura#i( a" votcă în rucsac. Hşi legă la gât 'an%a+ul şi eşar!a. Acu" stăteau a"ân%oi în !a#a uşii co"parti"entului( acoperită pe trei s!erturi cu o oglin%ă. Se"ănau incre%i'il %e 'ine( ca %oi !ra#i ge"eni. Se uitau unul la celălalt în oglin%ă( oc5i în oc5i. $urâşev trase încet uşa. Ascultară a"ân%oi. Pe cori%or nu se au&ea nici un &go"ot. Desc5i&ân% uşa "ai tare( $urâşev ieşi %in co"parti"ent. Acu" %evenise Fillia"s( Ro'ert

Fillia"s( care %ucea ceaiul pentru so#ia sa( irginia. Pe plat!or"a %intre vagoane( rupse o 'ucată groasă %e #ur#ure şi o 'ăgă în gură( o sparse cu %in#ii şi o îng5i#i. Apoi porni "ai %eparte. Cori%orul era gol... Uşa co"parti"entului era înc5isă... Rusul apăsă pe "âner şi trase. Hn co"parti"ent( pe patul %e %easupra( stătea culcată %ar î"'răcată o !e"eie !ru"oasă. Din această clipă( era so#ia lui. $urâşev vă&u că pe o'ra+i îi curg lacri"i. Ri%icân%u:se în capul oaselor( ea îl privi cu oc5ii "ari( căprui( şi spuse în engle&ă( a'ia au&itC A Eşti c5iar tuB .ricât %e pregătită era irginia că noul Fillia"s va !i i%entic cu celălalt( se înşelă. isase şi se rugase atât %e "ult să se întoarcă Stavins9i( încât... se întorseseB $urâşev înc5ise oc5ii a!ir"ativ. Sărin% %e 'ucurie( irginia aproape că se pră'uşi pe pat şi:l î"'ră#işă( răsturnân% cănile cu ceai. El o prinse speriat %e "ână. Fe"eia se lipi %e el cu tot trupul( %ar în clipa ur"ătoare sări înapoi. Acesta "irosea alt!el( a pă%ure parcă. Sau ini"a îi spusese a%evărulB Uitân%u:se !i7 la el( spuse: A H"i pare rău... A+ută:"ă( te rog... El îi %ă%u "âna şi ea se ri%ică tăcută pe patul %e sus. Se întinse( trase cearşa!ul %easupra şi nu:i "ai aruncă nici o privire lui $urâşev. ,u "ai avea !e'ră şi nici lacri"i pe o'ra+i. Stătea culcată pur şi si"plu( cu oc5ii înc5işi( !ără să se !ră"ânte. Hn aceste clipe( în sinea lui( $urâşev îl invi%ia pe Stavins9i... Ri%ică %e pe covor ceştile şi !ar!urioarele( le aşe&ă cu gri+ă pe "asă( se aşe&ă pe patul %e +os( lângă !ereastră( şi %ă%u la o parte un col# al per%elei groase. Dincolo %e !ereastră se întin%ea Rusia întunecată( %inaintea &orilor( cu pă%urile şi satele ei troienite... *a aceeaşi Rusie se uita şi Stavins9i( %e la !ereastra co"parti"entului său. Pe "ăsu#a %in !a#a lui se a!la %e+a o sticlă %e votcă. Alături se a!la rucsacul lui $urâşev( %esc5is pe +u"ătate( în care se a!lau câteva pulovere căl%uroase( pantaloni vătui#i şi toate %ocu"entele: 'uletinul( legiti"a#ia %e o!i#er şi c5eile %e la aparta"ent. Privin% pe !ereastră la Rusia cea în&ăpe&ită( Stavins9i 'ău cu no%uri %in sticlă( scărpinân%u:se "aşinal la gâtul eli'erat %e co"presă.

Capitolul 0; 6Sosirea e7presului %e la *eningra% se %eose'eşte !rapant %e plecarea spre *eningra%6( îşi ticluia 8aco' Stevenson !ra&ele ro"anului său( gră'in%u:se prin şuvoiul %e pasageri. 6,u e7istă nici acel "ister al nop#ii( nici caracterul săr'ătoresc al plecării spre *eningra%. Fe#e preocupate( a%or"ite( î"'ul&eală spre ta7iuri( spre "etrou( 5a"ali cu cărucioare( lu"ina cenuşie a %i"ine#ii. Din vagonul care "ă interesea&ă( co'oară câ#iva generali cu căciuli 'ru"ării( apoi cunoscutul actor %e co"e%ie $uri *eonov( apoi o !e"eie neastâ"părată ca o &vârlugă( %oi "u&icieni cu vioară şi violoncel şi( în s!ârşit( Ro'ert şi irginia Fillia"s. Hi %au %in nou irginiei un 'uc5et %e !lori şi îi î"'ră#işe& pe a"ân%oi. ?i %oar atunci cân% îl cuprin% în 'ra#e si"t cât %e încor%at este !iecare "uşc5i al corpului său antrenat şi "ă conving că acesta este $urâşev. $ată că ne ve%e" iar( la %ouă luni %e la întâlnirea %in ci"itirul ,ovo%evicie... însă nu:"i pot e7pri"a 'ucuria printr:o vor'ă sau printr:un gestC 6ar5ang5elii6 "ei %e la E>) se a!lă la %oi paşi şi ne privesc insistent. Hn#elegân% tensiunea situa#iei( nici nu "ă "ai uit la $urâşev( ci strig %upă 5a"al( iar irginia( în#eleaptă( ne ia %e "ână pe a"ân%oi şi ciripeşte "ereu( e7act ca o actri#ă pe scenă. A Sunt pur şi si"plu vră+ită %e *eningra%D Ce "inună#ieD A5( 8aco'( a" !ost la Peter5o! şi la gol!ul Finic. A" %at ciocolată la veveri#eD $"aginea&ă:#i( 8aco'( aici veveri#ele sunt roşcateD Dragule( acoperă:#i gâtul cu eşar!aD Hnsă a" avut şi neca&uri( istoria asta cu %isi%en#iiD Cică să le luă" nu ştiu ce %ocu"enteD ,u:i trea'a noastră să ne a"estecă" în tre'urile interne ale Uniunii SovieticeD Asculta" !lecăreala ei %estinată clar celor care "ă supraveg5eau şi( în acest ti"p( îl căuta" %in oc5i pe celălalt Fillia"s( care ră"ăsese în co"parti"entul ; al vagonului 1. Dar nu l:a" vă&ut. Mi: a" întors capul şi a" surprins privirea unui 'ăr'at cu !a#ă rotun%ă şi cu oc5i al'aştri:cenuşii. Mi s:a părut că şi irginia( în ti"p ce sporovăia( arunca priviri în +ur( căutân% pe cineva. Ca să nu se întoarcă şi să nu va%ă acea !igură evi%ent E>):istă care ne ur"ărea( a" prins:o strâns %e 'ra# şi a" con%us:o la "aşină.6 Capitolul 0P

Stavins9i ieşi ulti"ul %in vagon. Hnso#itoarea %e tren strângea %in vagon resturile lăsate %e călători cân% Stavins9i( "otivân% că a a%or"it( î"'răcă scurta %e 'lană a lui $urâşev( îşi în%esă pe cap căciula şi strânse catara"ele rucsacului. .ricât %e "ult ar !i %orit să o "ai va%ă o %ată pe irginia( nu:şi putea per"ite să iasă pe peron înainte %e a !i plecat toată lu"ea. A Ai a%or"it( puişorB Mai 'ea pu#in( spuse înso#itoarea vă&ân% sticla %e votcă %e pe "ăsu#ă. Hnainte( în ti"pul călătoriilor sale prin Rusia( Stavins9i intra uşor în vor'ă cu tot !elul %e oa"eni şi putea scăpa %e orice situa#ie cu o glu"ă. Dar tea"a suprin&ătoare că va vor'i cu accent nerusesc îl înle"nise. Co'orî pe peronul pustiu( acoperit cu "or"ane %e &ăpa%ă. $ntră în gara *eningra%( îngro&it %e toate: strigătele şi privirile 5a"alilor( care acu" nu "ai aveau ce !ace( ale "ili#ianului %e serviciu. Mergea ca pe un teren "inat( iar %acă în spate s:ar !i au&it o plesnitoare %e copii( ar !i că&ut secerat ca %e un glonte a%evărat. Hnsă ni"eni nu:i acor%a aten#ie( ni"eni nu se interesa %e acest #ăran cu ci&"e %e vânător şi cu un rucsac în spate. Devenise un cetă#ean sovietic cenuşiu( ca sute şi "ii la !el care co'oară %in tren şi se gră'esc spre "etrou sau auto'u&. Foarte aproape( în stânga( la %ouă sute %e paşi( se a!la gara $aroslav( şi "ai aglo"erată %ecât gara *eningra%. Acolo( într:un sei!( îl aşteaptă %ocu"entele şi 'anii. De la această gară( trenurile pleacă în a%âncurile Rusiei( în Kagors9( Eostro"a( Eirov. Aici( la cele %ouăspre&ece linii vin trenuri cu "ii şi "ii %e oa"eni( î"'răca#i ca şi Stavins9i( în scurte %e 'lană şi cu căciuli cu urec5i. $eşin% %in gară( aceşti oa"eni "uncitori( stu%en#i( gospo%ine se gră'esc care "ai %e care în toate %irec#iile. Stavins9i se a"estecă în "ul#i"ea care se în%repta spre "etrou. Era î"pins( îng5esuit. Cineva îl călcă pe picior. Hn această "ul#i"e i se putea pier%e ur"a( nu "ai putea !i !ilat. Se lăsă %us %e val( %ar coti şi se în%reptă spre gara $aroslav. Fu întâ"pinat %e un alt şuvoi %e lu"e. Reuşi să se apropie %e clă%irea ^ gării( iar o 'ătrână îl aten#ionă: A Uită:te( o"ule( #i:au tăiat rucsacul. Stavins9i se uită peste u"ăr şi vă&u: îi tăiaseră cu o la"ă 'u&unarul rucsacului în care se a!la sticla %e votcă. Acu" în#elese că se a!lă în Rusia. $ntrân% în clă%irea gării( se convinse că nu se sc5i"'ase ni"ic %e cân% părăsise #ara: în uriaşa sală a gării era aceeaşi aglo"era#ie şi aceeaşi %u5oare. Pe 'ănci sau %irect pe po%ea se îng5esuiau oa"eni cu gea"antane( saci( colete. Copiii plângeau. . triste#e neagră u"plu ini"a lui Stavins9i. Un%e a venitB Pentru ceB $ntr:o #ară rece( îng5e#ată( !lă"ân%ă... $ar peste trei ore( irginia va pleca %e pe aeroportul ?ere"etievo. Poate că pentru tot%eauna... nu( tre'uie să o va%ă( să o va%ă c5iar şi %e %eparteD . va ve%ea şi gata. a ră"âne aici şi va înota %in răsputeri prin această cloacă în care el singur se a!un%ase şi va câta o cale să a+ungă în .cci%ent. Hnsă acu" tre'uie să o va%ă pe irginia( pur şi si"plu să o va%ă. Este încă în Rusia( la MoscovaD ,u se va întâ"pla ni"ic %acă va pleca %in Moscova peste trei ore şi nu peste una... Entu&ias"at %e această 5otărâre neaşteptată( Stavins9i e7a"ină sala. ,u:l ur"ărea ni"eni. Fără să se gră'ească( alene( se apropie %e sei!ul cu nu"ărul <03 şi( cu tea"a că va !i arestat sau atacat( !or"ă cu "âna tre"urân%ă ci!rul co"unicat %e Mac Carrie: 0P0Q01. ,i"eni nu se repe&i asupra lui( ni"eni nu:l arestă( ci %oar o !e"eie îl între'ă: A Hl laşi li'erB A ,u( răspunse el cu glas gâtuit( iar !e"eia plecă "ai %eparte. ?i( !ără să se uite în +ur( Stavins9i %ă%u la o parte uşi#a sei!ului. în locul pac5etului cu %ocu"ente şi 'ani( se a!la o vali&ă "ică( %in piele neagră. .arecu" neîncre&ător( Stavins9i scoase vali&a şi încercă să %esc5i%ă lacătul. Hncuietoarea ce%ă uşor( iar Stavins9i %esc5ise vali&a. Hn vali&ă se a!lau că"ăşi( un costu"( un pulover %e lână( pantaloni. Ciu%at( Stavins9i nu vor'ise cu Mac Carrie %espre î"'răcă"inte. Fe"eia veni %in nou şi îl rugă: A Poate( totuşi( eli'ere&i sei!ulB A ,u( e ocupat( reac#ionă aproape grosolan Stavins9i( neştiin% ce să !acă cu vali&a Fe"eia o!tă %in greu şi îşi târâi 'aga+ele spre sala %e aşteptare. Stavins9i îşi 'ăgă "âna în vali&ă( su' lucruri( şi găsi în cele %in ur"ă ceea ce căuta: un pac5et. Un pac5et %ol%ora. $ se ri%ică o piatră %e pe ini"ă şi c5iar &â"'iC nu cu"va Mac Carrie se arăta prea gri+uliu tri"i#ân%u:i în a!ară %e %ocu"ente şi 'ani şi î"'răcă"inteB însă era per!ect. ,u se putea %uce pe aeroportul ?ere"etievo în ci&"e %e vânătoare( în pantaloni vătui#i şi într:o scurtă grosolană. Dar un%e să se î"'raceB Se uită la

ceas. Era ora 4(;=C până la plecarea avionului "ai erau vreo trei ore. Dar un%e %racuT să se sc5i"'eB *a FCB Era pu#in ca" 'i&ar( putea atrage aten#ia cuiva: intră în ca'ină un #ăran şi iese un %o"n. ?i ce să !acă cu rucsaculB Era pri"e+%ios să:l lase în sei!. Mac Carrie îi spusese să nu se "ai întoarcă la sei!. $ar sei!uri li'ere nu se găseau. DraceD Stavins9i înc5ise sei!ul( învârti %ispo&itivul ci!rului pentru ca nu"ărul să se încurce şi "erse la g5işeul %easupra căruia scria 6'aga+e %e "ână6. Aici era coa%ă şi aceeaşi !e"eie se uită lung şi cu reproş la Stavins9i. Apoi scuipă %e"onstrativ pe +os. Hi întoarse spatele. Peste %ouă&eci %e "inute( %ă%u la g5işeu rucsacul şi pri"i un +eton %e carton. Doar cu vali&a în "ână( părăsi gara $aroslav şi luă un ta7i. A *a 'aia %in Erasnaia Presnea( îi spuse el ta7i"etristului. A Poate "ai 'ine la 'ăile San%unovs9iB între'ă acesta. )ăile San%unovs9i erau cele "ai vestite %in MoscovaC toc"ai %e aceea( Stavins9i nu voia să "eargă acolo. Se putea întâlni cu !oştii săi cunoscu#i sau cu cine ştie ce a"ici %e:ai lui $urâşev. )aia %e la Erasnaia Presnea e pentru proletariat( aici nu "erge elita "oscovită. A ,u( îi spuse şo!erului( la San%unovs9i tre'uie să stai toată &iua( iar eu vreau %oar să "ă spăl... A De un%e viiB îl între'ă şo!erul. Din $aroslavB A H5â( 'âigui Stavins9i( ne%orin% să "ai lungească %iscu#ia. După %ouă&eci %e "inute( într:un separeu al 'ăii Erasnaia Presnea( Stavins9i răsturnă pe 'anca %e "ar"ură con#inutul vali&ei %e piele: un costu" "a%e în JungarI( şase că"ăşi pro%use în $n%ia( %ouă pulovere %in Ce5oslovacia( panto!i şi 'ocanci( "aşină electrică %e 'ăr'ierit. Hnsă cel "ai "ult îl interesa pac5etul gros( în!ăşurat în Prav%a %e ieri. Des!ăcân% pac5etul( găsi tot ceea ce:i !ăgă%uise Mac Carrie: %ouă rân%uri %e %ocu"ente sovietice %ouă paşapoarte( %ouă căr#i %e "uncă( %ouă livrete "ilitare şi %ouă legiti"a#ii %e sin%icalist pe nu"ele )oris ictorovici Ro"anov( născut în 0@;3( şi cealaltă pe nu"ele >5ena%i Mateevici Ro&ov( născut în 0@;4. Era şi o %iplo"ă %e "e%ic sto"atolog. Stavins9i a!lă %in %iplo"ă că el( Ro&ov( a ter"inat în 0@1= $nstitutul %e Me%icină %in Saratov. Pe toate %ocu"entele( şi pe cele ale lui Ro&ov şi pe cele ale lui Ro"anov( erau !otogra!iile lui( ale lui Stavins9i. în paşaportul lui Ro"anov era înscris că %e la 3 iunie 0@33 până la @ iulie 0@40 a ispăşit o perioa%ă %e %eten#ie în 'a&a articolului 0= %in Co%ul Penal al RSFSR la ta'ăra %e "uncă şi ree%ucare nr. )13<:.R( Sale5ar%( regiunea Jantă:Mansiis9. E7a"inân%u:şi "inu#ios %ocu"entele( Stavins9i nu se putea 5otărî cine să %evină: Ro"anov sau Ro&ov. Apoi nu"ără 'anii. Erau şapte "ii. 6Puteau să %ea "ai "ult6( îşi &ise Stavins9i( %upă care îşi a"inti că şapte este un nu"ăr cu noroc. Dacă "ai pune la socoteală şi cele %ouă sute %e ru'le găsite în 5ainele lui $urâşev( poate începe în Rusia o nouă via#ă( !ără să a+ungă să %oar"ă pe %alele %e piatră %in gări. Dar un%e era înse"narea privin% "o%ul în care putea lua legătura cu Mac CarrieB Controla cu aten#ie toate 'u&unarele interioare ale vali&ei. ,u găsi ni"ic. Răs!oi încă o %ată %ocu"entele( 'anii( se uită c5iar şi în 'ucata %e &iar. ,i"ic. 6-icăloşiiD -icăloşiiD -icăloşiiD6 îşi repetă Stavins9i %isperat. 6M:au aruncat în !un%ul Rusiei... Desigur( la ce le:aş putea !i %e !olosB Ei ştiu că acu" nu pot "erge la E>) şi nu pot să o tră%e& pe irginia.6 Cu %urere în su!let( Stavins9i lipăi cu picioarele goale pe po%eaua rece %e piatră( "erse la %uş( %ă%u %ru"ul la apa cal%ă şi a'ia acu" îşi %ă%u sea"a că nu are săpun. Uitase să cu"pere. 6*a nai'a6( se gân%i el( 6o să "eargă şi !ără săpun...6 Peste &ece "inute( %upă ce se şterse cu un prosop şi î"'răcă în silă noul costu"( începu să:şi pună în 'u&unarele 5ainei noile %ocu"ente şi actele lui $urâşev. $ntr:un 'u&unar interior al 5ainei găsi o ve%ere u&ată cu un peisa+ %e la $alta. Pe %osul ve%erii erau câteva rân%uri cu un scris rotun+it !e"inin: 6Dragul "euD Scu"puleD .riun%e ai !i( să ştii că î"i a%uc a"inte %e tine şi te iu'esc şi( ca întot%eauna( aştept scrisori %e la tine la vec5ea a%resă pe care o ştii: $alta( post:restant pentru .lga ,icanorovna Erâlova. )âtrâna şi 'olnava ta "ătuşă( .lea( care te iu'eşte "ereu.6 Citi o %ată rân%urile şi se uită pe %osul ve%erii. Se ve%ea $alta( oraşul însorit %e pe "alul Mării ,egre. *a c5ei se ve%eau vapoare( iar în &are( ia5turi. *a !el ca în Flori%a( la Sarattoga... Capitolul 0Q A Peste &ece "inute( va %ecola avionul co"paniei a"ericane Metroliner pe ruta Moscova:,eM: Nor9. Pasagerii sunt ruga#i să urce în avion... spuse acelaşi glas 'ăr'ătesc( "etalic( %upă care începu să %ea anun#ul şi în li"'a engle&ă.

irginia îl luă pe $urâşev %e "ână şi îl privi liniştitor. 6>ataD6 spuneau oc5ii ei. 6,u te "ai te"e( coloneleD -otul a trecutD Controlul va"al al 'aga+elor( veri!icarea %ocu"entelor( totul a ră"as în ur"ă. ,e aşteaptă un )oeing a"ericanD De pe 'an%a transportorului vo" trece prin galeria %e sticlă( apoi %irect la trapa avionului( iar acolo vo" !i %e+a în A"erica.6 Hnsă cu glas tare nu spuse %ecât: A Dragă( te si"#i 'ineB El %ă%u %in cap. ?tia că tre'uia să se stăpânească să nu &â"'eascâ. -re'uia să:şi ia ră"as 'un %e la Stevenson( care se a!la %incolo %e 'ariera %e sticlă şi !ăcea cu "âna. Dar ceva îl î"pie%ica să se %estin%ă( presenti"entul lăuntric al unei pri"e+%ii %e "oarte. Dar aici( în at"os!era aceasta( printre 'ătrânele a"ericane cu c5ipuri %e păpuşi vopsite( în sălile spa#ioase %in sticlă şi o#el( în rutina &ilnică a activită#ii va"ale( nu în#elegea %e ce îl apasă si"#ă"ântul pri"e+%iei. Căci( într:a%evăr( totul ră"ăsese în ur"ă: controlul paşapoartelor( controlul va"al( iar alături se a!la avionul a"erican( teritoriul a"erican. ?irul %e pasageri a"ericani şi sovietici se în%repta către trapa avionului. $urâşev ştia că acest avion era scăparea( %ar senti"entul pericolului îl #inea pe loc. Hn sc5i"'( cel care:i provoca acest senti"ent era liniştit. Maiorul ,e&nacinâi stătea la capătul galeriei %e sticlă şi îşi aştepta victi"a. Linea în "ână o "apă cu !otogra!iile !ăcute la *eningra%. ?i încă un o"( neştiut %e ,e&nacinâi şi nici %e cei %oi Fillia"s( se a!la în clă%irea e7tre" %e aglo"erată a aeroportului ?ere"etievo Stavins9i. .'#inuse ce voia: o vă&use pe irginia( cân% "ergea 'ra# la 'ra# cu $urâşev şi Stevenson în ur"a căruciorului %e 'aga+e( spre sala %e control va"al. Ar !i !ost ti"pul să plece %in acest loc pri"e+%ios( să ia un ta7i şi să plece la gara Ea&an pentru a lua pri"ul tren spre Si'eria( %ar... ,u:şi putea i"pune să plece. Se a!la la eta+ul %oi( la 'alcon şi privea avionul prin peretele %e sticlă. Aplecân%u:se %in cau&a vântului tăios( pri"ii călători urcau %e+a în avion. Se încărcau 'aga+ele. *ui Stavins9i i se păru că ve%e şi cele %ouă gea"antane %in piele ale lui( intrân% în 'urta )oeing:ului. A"erica era aproape( %incolo %e peretele %e sticlă( %ar... A să "erge"( spuse irginia lui $urâşev şi păşiră a"ân%oi pe 'an%a neagră. ?i cân% trecură %e ulti"a veri!icare controlul o'iectelor "etalice la cinci paşi %e avion( apăru "aiorul ,e&nacinâi. Hn spatele lui se a!la un grănicer voinic. A Doa"na şi %o"nul Fillia"sB spuse ,e&nacinâi într:o engle&ă accepta'ilă. Mă nu"esc ,e&nacinâi şi sunt "aior în Co"itetul %e Securitate a Statului. Pre&enta#i %ocu"entele( vă rog. *uă %in "âna irginiei paşapoartele( %ar( !ără să se uite în ele( %esc5ise "apa pe care o avea la el. în &ece !otogra!ii al'negru erau i"ortali&ate %i!erite "o"ente ale întâlnirii lor %e ieri cu 6%isi%en#ii6. A ă recunoaşte#i în aceste !otogra!iiB între'ă ,e&nacinâi. A Da( spuse irginia. $eri( la *eningra%( a" !ost a'or%a#i %e nişte 5uligani. A" tele!onat la $nturist ca să proteste&. A Aceşti oa"eni sunt in!ractori. Pe unul %intre ei l:a" arestat( ceilal#i %oi au reuşit să %ispară. a tre'ui să ră"âne#i la Moscova să %a#i nişte %eclara#ii... A ,u pute" ră"âne( spuse irginia( încercân% să păstre&e un ton politicos. $ată avionul( %ecolă" în câteva "inute. A Din păcate( sunte" nevoi#i să vă re#ine". Cel arestat a %eclarat că a#i luat %e la el nişte "ateriale antisovietice. A ,:a" luat ni"ic( vă +ur( spuse irginia încre"enită %e !rică. A Eu vă cre%. Dar va tre'ui să vă con!runtă" cu in!ractorul şi să vă veri!ică" î"'răcă"intea. e%e#i şi %u"neavoastră că în !otogra!ii( %o"nul Fillia"s îşi vâră nişte 5ârtii în 'u&unare... A ,u pute" râ"âne( so#ul "eu este 'olnavD ,u ave#i %reptul să ne aresta#i( sunte" cetă#eni a"ericaniD... A ...care au venit în URSS cu o "isiune specială: să intre în contact cu nişte conspiratori antisovietici( continuă !ra&a ,e&nacinâi. ?tia !oarte 'ine ce ur"ea&ă: un "ic scan%al( nervi( lacri"ile irginiei şi cererea so#ului %e a lua legătura i"e%iat cu A"'asa%a A"ericană. Hnsă %ocu"entele găsite în 5ainele lor vor !i o %ova%ă in%u'ita'ilă a activită#ii lor antisovietice. Două &ile vor sta în celulele înc5isorii *u'ian9a( în aşteptarea 6co"plotistului6 arestat la *eningra%( c5ipurile( apoi ur"a con!runtarea( lungile interogatorii. -o#i ceilal#i anc5etatori se vor purta grosolan cu ei( îi vor a"enin#a cu înc5isoarea. Hnsă nu"ai el( ,e&nacinâi( îi va 6cre%e6 că nu sunt vinova#i şi le va propune un sc5i"': li'ertatea în sc5i"'ul cola'orării cu E>):ul. .( ni"ic %eose'it( şi nu acu"( ci în viitor( o pură !or"alitate: să

note&e pe 5ârtie nişte in!or"a#ii care vor ră"âne strict secrete. Alt!el( el nu poate convinge con%ucerea să:i eli'ere&e şi să înc5i%ă %osarul. a %eveni cel "ai 'un prieten al lor. irginia îl va privi rugător în oc5i( iar el îi va spune că o va a+uta să se eli'ere&e %e %ragul oc5ilor ei "inuna#i şi al unor întâlniri 6cân%va( un%eva6. $ar ei îi vor "ul#u"i că i:a salvat( aşa cu" i:au "ul#u"it %e atâtea ori şi al#i 6!ini6. A ă rog să "ă ur"a#i( spuse el &â"'in% irginiei şi lui Ro'ert. Hnsă ceea ce s:a întâ"plat în ur"ătoarele secun%e a !ost un lucru co"plet neaşteptat( pentru ,e&nacinâi şi pentru irginia. Hncă %e la începutul %iscu#iei( $urâşev se cal"ase( ca întot%eauna în clipa pri"e+%iei %e "oarte. ?i în ti"p ce irginia %iscuta cu ,e&nacinâi( "intea rece %e "ilitar a lui $urâşev calcula variantele %e salvare. ,u putea să ră"ână la Moscova nici o clipă( pentru că pronun#ia îl va %a %e gol c5iar %e la pri"ul interogatoriu. Atunci... Citise un%eva că( o%ată a+uns la 'or%ul unui avion a"erican( înse"na că te a!li pe teritoriul a"erican( ocrotit %e legile a"ericane. C5iar să nu !i !ost aşa( singura salvare ră"ânea tot avionul. Cei câ#iva %iplo"a#i sovietici care Tse a!lau %e+a în avion( puteau !i pri&onierii lui( %acă autorită#ile sovietice inter&iceau %ecolarea. Avea nevoie %e o ar"ă. ,u ştia %acă su' "antaua "aiorului E>) se a!lă o ar"ă( însă alături era o altă ar"ă: auto"atul Ealaşni9ov %e la u"ărul sol%atului grănicer( cu trei&eci %e gloan#e în încărcător. ?i n:ar !i râu să:l ia pri&onier în avion c5iar pe "aior... S:ar "ai putea oare salva ast!elB ,u( altă cale nu e7istă. Sau ca"era %e tortură a E>):ului( sau... Făcu %oi paşi ca %in întâ"plare în spatele "aiorului. ă&u oc5ii %ispera#i ai irginiei. Apoi se întoarse 'rusc spre sol%atul %in spatele "aiorului. E7ecută vec5iul proce%eu %e luptă corp la corp pe care îl învă#ase încă %e pe vre"ea şcolii %e o!i#eri: lovitura cu piciorul în &ona ing5inală. $ar cu "âna trase auto"atul %e pe u"ărul sol%atului. irginia o!tă( iar ,e&nacinâi se întoarse ui"it. Auto"atul răspunse în i"e%iat la ar"area !ăcută cu "ână %e specialist %e către $urâşev. Fără să ştie %e ce( $urâşev îi strigă lui ,e&nacinâi în ger"ană: A JaltD Poate că aşa striga în copilărie( cân% se +uca cu 'ăie#ii %e sea"a lui %e:a parti&anii şi !asciştii. A A#i înne'unitD îi aruncă ,e&nacinâi( în#elegân% că un turist a"erican nu va trage nicio%ată. ?i( +u'ilân% %in cau&a noului curs al eveni"entelor( se gân%i că acu" îl are la "ână pe Fillia"sD ?i încă cu"D Atacarea unui grănicer sovieticD Hnsă acesta !u ulti"ul gân% al lui ,e&nacinâi şi ulti"a greşeală %in via#a lui. ,ici nu apucă să întin%ă 'ine "âna ca să ia auto"atul %in "âna a"ericanului i%iot( că $urâşev şi apăsă pe trăgaci. Răsună o ra!ală scurtă %e !oc auto"at( care per!oră "antaua lui ,e&nacinâi. ?uvoaie %e sânge #âşniră %in spatele "aiorului( %ar pe c5ipul lui ,e&nacinâi( în ti"p ce se pră'uşea( se citea nu %urerea( ci ui"irea. Apucân%:o pe irginia %e u"ăr( $urâşev o trase spre trapa avionului( un%e steMar%esele şi pasagerii se î"'ul&eu îngro&i#i în avion. Câ#iva grăniceri şi o!i#eri ieşiră %in clă%irea aeroportului( %ar înle"niră su' a"enin#area auto"atului lui $urâşev. Dar ceea ce nu ve%ea acu" $urâşev( ve%eau prin peretele %e sticlă al aerogării Stavins9i şi sutele %e pasageri atraşi %e !ocurile %e ar"ă. e%eau cu" %in partea laterală a trapei( lângă c5epengul %e 'aga+e( un 5a"al scoate un pistol şi( oc5in% cu cal"( trage în $urâşev( care a+unsese la %oi paşi %e trapă. Era un trăgător 'un. >lontele pătrunse în capul lui $urâşev. Acesta scăpă auto"atul %in "ână şi se pră'uşi pe scările trapei( !ără să lase %in "ână 'lana irginiei şi târân%:o şi pe aceasta până +os. $urâşev şi irginia !ură încon+ura#i %e o!i#eri E>) şi grăniceri ce veniseră în !ugă la !a#a locului. Cuprinsă %e isterie( irginia îl lovi în !a#ă cu toată puterea pe unul %intre grăniceri( încercă să ia auto"atul lui $urâşev( însă îi legară "âinile la spate şi o târâră în clă%irea aerogării. Sol%a#ii luară în spate ca%avrul lui ,e&nacinâi şi pe cel al lui Ro'ert Fillia"s. Stavins9i( transpirân% a'un%ent( şe%ea într:un !otoliu. -re'uia să plece( cât nu era prea târ&iu( %ar picioarele nu:l ascultau. Partea a treia Capcana Prolog A"'asa%a Statelor Unite ale A"ericii Moscova( str. Ceai9ovs9i( 0@:<;

Ministerul A!acerilor E7terne al URSS Către pri"ul loc#iitor al "inistrului A!acerilor E7terne al URSS( ictor Atanasievici Eo&lov 04 noie"'rie 0@40 A"'asa%a Statelor Unite ale A"ericii îşi e7pri"ă respectul său !a#ă %e Ministerul A!acerilor E7terne al URSS şi atrage aten#ia că( în %ata %e 01 noie"'rie 0@40( pe aeroportul interna#ional ?ere"etievo %in Moscova au !ost re#inu#i la plecarea %in URSS %oi cetă#eni a"ericani( turiştii Ro'ert şi irginia Fillia"s. Con!or" "artorilor oculari pasagerii cursei nr. ;< Moscova:,eM Nor9( în ti"pul re#inerii( a !ost ucis cetă#eanul a"erican Ro'ert Fillia"s( iar so#ia sa( irginia Fillia"s( a !ost arestată %e agen#i ai organelor Securită#ii Statului. Hn ciu%a Principiilor sta'ilite %e Con!erin#a Consulară %intre >uvernul URSS şi >uvernul Statelor Unite( a nor"elor legisla#iei sovietice şi a practicii interna#ionale general acceptate( %e trei &ile personalul Consulatului nostru n:a putut contacta repre&entan#ii Co"itetului Securită#ii Statului al URSS pentru a intra în legătură cu cetă#eana a"ericană irginia Fillia"s şi a a!la cau&ele arestării acesteia. ,enu"ăratele interven#ii ale Consulatului nostru la instan#ele sovietice corespun&ătoare au ră"as !ără re&ultat. A"'asa%a Statelor Unite ale A"ericii îşi e7pri"ă convingerea că partea sovietică va lă"uri în cel "ai scurt ti"p acest inci%ent( va pre&enta e7plica#ia cau&elor re#inerii turiştilor a"ericani "ai sus nu"i#i şi a î"pre+urărilor "or#ii cetă#eanului a"erican Ro'ert Fillia"s. -oto%ată( A"'asa%a Statelor Unite ale A"ericii cere să se %ea posi'ilitatea personalului Consulatului nostru să se întâlnească neîntâr&iat cu cetă#eana a"ericană irginia Fillia"s( re#inută %e autorită#ile sovietice( şi să %ispună eli'erarea acesteia. Cu sti"ă. Consilierul A"'asa%ei Statelor Unite Ju'ert,. >reen Capitolul 0 Hn &iua %e vineri( <= noie"'rie( la a%+unctul secretarului %e stat( Ric5ar% MalMic9( a avut loc întâlnirea cu şe!ul %eparta"entului rus al C$A( Daniel Cooper. C5iar Cooper ceruse întâlnirea( %eşi nu îl si"pati&a pe celălalt încă %in vre"ea stu%en#iei lor la Universitatea Princeton. Dar "oartea lui $urâşev şi arestarea irginiei Part:Fillia"s au pus C$A într: o situa#ie %i!icilă. Pe lângă !aptul că se %usese %e râpă o opera#iune atât %e i"portantă( istoria arestării %oa"nei Fillia"s şi "oartea 6so#ului6 ei a+unseseră în paginile &iarelor. Din !ericire( singurul &iarist care cunoştea %e%esu'turile a!acerii şi ale întregii opera#iuni( 8aco' Stevenson( corespon%entul %e la Fas5ington Jeral%( s:a %ove%it a !i un o" inteligent şi s:a li"itat la un scurt anun# !or"al( !ără să pu'lice un "aterial sen&a#ional %espre eşecul su!erit %e C$A. De !apt( ar !i !ost pri"e+%ios pentru el însuşi( căci şi el era a"estecat în opera#iune. Dacă ar !i %escris în &iar această opera#iune( ruşii l:ar !i înc5is pentru activitate %e spiona+ antisovietică. Hnsă şi cele %ouă&eci %e rân%uri apărute în &iare au !ost %e a+uns pentru ca ieri( la cartierul general al C$A( să apară a%evăratul Ro'ert Fillia"s( "e%icul sto"atolog %in Poto"ac. Linea în "ână un &iar cu anun#ul propriei sale "or#i %e la Moscova. A tre'uit să i se %ea o co"pensa#ie %eloc negli+a'ilă şi să !ie convins să plece %in nou urgent( !ie şi nu"ai pentru o lună( în JaMaii sau )er"u%e( 'ineîn#eles pe 'anii C$A. Me%icul sto"atolog a !ost %e acor% %oar atunci cân% Mac Carrie i:a arătat !otogra!ia irginiei şi i: a %at %e în#eles că( în ca&ul în care &iarele vor 6"irosi6 a%evărata cau&ă a călătoriei ei la Moscova( această !e"eie încântătoare va ră"âne într:o înc5isoare sovietică pentru "ul#i ani( su' acu&a#ia %e spiona+. Cân% se va întoarce %in Rusia( !ru"oasa actri#ă spioană va %eveni( !ireşte( un su'iect %e sen&a#ie în &iare( iar el( Fillia"s( are şansa nu nu"ai %e a a+unge în paginile revistelor( %ar şi să ai'ă o ase"enea !e"eieD De %ragul ei po#i pier%e câ#iva pacien#i( "ai ales că C$A e gata să plătească şi co"pensa#ii. -ri"i#ân%u:l pe Fillia"s în )er"u%e( Daniel Cooper şi Davi% Mac Carrie l:au asigurat că( i"e%iat ce irginia va !i eli'erată %in URSS 6!ără în%oială( în ur"ătoarele %ouă săptă"âni( %o"nule Fillia"sC vo" %epune toate e!orturile( în#elege#i( sunte" e7tre" %e interesa#iC6 ei îl vor c5e"a %in conce%iu şi( î"preună( o vor întâ"pina la ,eM Nor9( pe aeroportul Eenne%I. Hnsă Daniel Cooper nu era nici pe %eparte convins că vor reuşi să o eli'ere&e pe irginia atât %e repe%e. De !apt( "ulte %epin%eau %e ea. Dacă nu va spune la interogatorii că răposatul Fillia"s nu este Fillia"s( ci un colonel %in Marele Stat:Ma+or sovietic( ar "ai !i şanse. Mac Carrie avea convingerea că( pentru a:l salva pe Stavins9i( nu va !ace acest lucru.

Hnsă convor'irea cu a%+unctul Secretarului %e Stat( Ric5ar% MalMic9( nu a avut re&ultatul scontat. A'ia a apucat Cooper să:i spună că 6%in cau&e 'ine %eter"inate( C$A este interesată în ac#iuni i"e%iate şi active ale Departa"entului pentru eli'erarea %oa"nei irginia Fillia"s( re#inută ilegal6( că Ric5ar% MalMic5 i:a pus în !a#ă copia 7ero7ată a ur"ătorului %ocu"ent a'ia sosit %e la Moscova: Ministerul A!acerilor E7terne al URSS Moscova( Pia#a S"olens9aia Sennaia( ;<G;P Către consilierul A"'asa%ei Statelor Unite ale A"ericii Do"nului Ju'ert ,. >reen 0@ noie"'rie 0@40 Ministerul A!acerilor E7terne al URSS îşi e7pri"ă respectul său !a#ă %e A"'asa%a Statelor Unite ale A"ericii şi( %in însărcinarea >uvernului sovietic( %eclară: *a 01 noie"'rie( pe aeroportul interna#ional ?ere"etievo( F.E.,e&nacinâi( "aior al Securită#ii Statului URSS( a re#inut la %ecolarea avionului pe turiştii a"ericani Ro'ert şi irginia Fillia"s( %in cau&a %ove&ilor incontesta'ile %e#inute %e organele %e securitate privin% rela#iile sus:nu"i#ilor cu ele"ente cri"inale antisovietice. Ast!el( în a+unul plecării %in URSS( pe 0Q noie"'rie a.c.( a!lân%u:se în oraşul *eningra%( sus:nu"i#ii s:au întâlnit cu trei in!ractori antisovietici şi au luat %e la ei "ateriale ilegale şi scrisori pentru a !i trans"ise în .cci%ent. Fotogra!iile ăcestei întâlniri( %epo&i#iile "artorilor şi ale in!ractorilor învinui#i %e activitate antisovietică şi antiguverna"entală con!ir"ă pe 'a&ă %e %ocu"ente acest !apt. *a re#inerea so#ilor Fillia"s pe aeroportul ?ere"etievo( "aiorul E>) F.E.,e&nacinâi le:a pre&entat !otogra!iile incri"inatoare şi le:a cerut e7plica#ii( întrucât rela#ia turiştilor a"ericani sus: nu"i#i cu ele"ente cri"inale antisovietice constituie o încălcare grosolană a în#elegerilor e7istente între #ările noastre privin% scopurile turis"ului şi un a"estec ina%"isi'il în tre'urile interne ale Uniunii Sovietice. Hn "o"entul re#inerii( la trapa avionului a"erican( cetă#eanul a"erican Ro'ert Fillia"s a atacat un grănicer sovietic( a luat %in "âna acestuia un auto"at şi l:a ucis pe "aiorul E>) F.E. ,e&nacinâi( apoi( î"preună cu so#ia sa( irginia Fillia"s( care s:a opus şi ea organelor sovietice /provocân%u:le vătă"ări corporale2 a încercat să se ascun%ă la 'or%ul avionului. în scopul repri"ării ac#iunilor cri"inale ale so#ilor Fillia"s( întreprinse cu inten#ii vă%it teroriste şi( %e ase"enea( cu scopul apărării vie#ii pasagerilor a"ericani şi sovietici( personalul serviciului %e securitate al aeroportului a !ost nevoit să !olosească ar"a"entul %in %otare. Drept re&ultat al acestui !apt( cetă#eanul Ro'ert Fillia"s a !ost ucis( iar so#ia sa( irginia Fillia"s( a !ost arestată. *a veri!icarea î"'răcă"intei celor %oi( s:au găsit în căptuşeală "ateriale antisovietice pri"ite %e la in!ractori( în întâlnirea %e la *eningra%( !apt ce %e&văluie a%evăratul scop al venirii în URSS a so#ilor Fillia"s şi e7plică "otivul î"potrivirii la re#inere. Pentru participare la un act terorist şi activitate antisovietică( cetă#eana a"ericană irginia Fillia"s( născută Part( %e pro!esie actri#ă( va apărea în scurt ti"p în !a#a -ri'unalului Popular. Hn legătură cu inci%entul pre&entat "ai sus( >uvernul URSS însărcinea&ă Ministerul A!acerilor E7terne al URSS să:şi pre&inte protestul!er" păr#ii a"ericane şi îşi e7pri"ă convingerea că partea a"ericană va lua toate "ăsurile care %epin% %e ea în scopul încetării tri"iterii în URSS %rept turişti a unor persoane ostile #ării noastre şi >uvernului sovietic. Cu respect( Pri":loc#iitor al Ministerului A!acerilor E7terne .A.Eo&lov A $nteresul %u"neavoastră pentru această a!acere( spuse glacial MalMic5 lui Cooper( încalcă %reptul păr#ii sovietice. Dacă aceşti Fillia"s au "ers în URSS %in însărcinarea %u"neavoastră( iată s!atul "eu: #ine#i:vă cât "ai %eparte %e a!acere. După câte în#eleg eu( în oc5ii ruşilor ea e o actri#ă %escreierată care a luat nişte %ocu"ente ilegale %e la %isi%en#i sovietici( iar 'ăr'atul său un i%iot care s:a cre&ut 8a"es )on%. Hncet( !ără presiuni( vo" cere in%ulgen#ă pentru !e"eie... însă va "ai %ura... A Dar nu au luat nici un !el %e %ocu"ente ilegaleD e7cla"ă %in tot su!letul Cooper. E o clară provocare E>):istă. *i s:au strecurat %ocu"entele în 5aine !ără ca ei să ştie... A Ce interes are E>) să strecoare %ocu"ente antisovietice în 'u&unarul unor turişti a"ericaniB între'ă sec MalMic5. De !apt( %acă insista#i că este vor'a %e o provocare( C$A va tre'ui să pre&inte un raport asupra acestei c5estiuni. Hnsă atunci nu vo" avea nici un !el %e garan#ii că totul nu va a+unge în &iare( iar consecin#ele pot !i triste atât pentru agenta %u"neavoastră( cât şi pentru %u"neavoastră personal. :o spun %in prietenie( în a"intirea anilor noştri %e stu%en#ie... Hn+urân%( Cooper ieşi %in clă%irea Departa"entului %e Stat.

Capitolul < Curtea în&ăpe&ită a înc5isorii. -ragi o gură %e aer proaspăt( îng5e#at. Apoi ur"ea&ă cori%oare( %e %ata aceasta nu %e înc5isoare. Preşuri lungi( roşii. Sunte" în cartierul general al E>):ului. După celula u"e%ă( cu ci"ent pe +os( cu &i%uri !ără !erestre( cu salteaua care %e la ora şase %i"inea#a până la ora &ece seara se ri%ică la perete şi se încuie cu lacăt( încât nu po#i şe%ea %ecât pe o "ică ieşitură %in &i%( şi %upă interogatoriile &ilnice şi în%elungate( irginia nu "ai era încura+ată %ecât %e un singur lucru: 6Sunt cetă#eană a"ericană şi cer o întâlnire cu repre&entan#ii A"'asa%ei A"ericane.6 După 5rana gre#oasă şi lipicioasă( %acă &oaiele %in "a&ăre sau terci %e ovă& şi 'ucata %e pâine neagră se pot nu"i 5rană şi ceaiul pe care le pri"ea %e la supraveg5etor( %upă acest ia% care %ura %e patru &ile( se tre&i %intr:o %ată într:un ca'inet cal% şi elegant( cu !erestre largi şi lu"inoase. Pere#ii ca'inetului erau plini %e ra!turi cu căr#iC la pri"a privire( irginia re#inu o serie %e titluri engle&eşti: -eroarea roşie( E>)( Parcul >or9i( *olita( Aeroportul( Ro#ile( Clipe %e %ragoste. Deasupra ra!turilor se a!lau portretele lui *enin şi )re+nev( iar pe 'irou se a!lau &iare şi reviste a"ericane: Sun%aI -i"es( Fas5ington Post( ,eMs Fee9( PlaI'oI( Fall Street 8ournal. *a 'irou stătea un 'ăr'at care se"ăna cu Marlon )ran%o %in ,aşul( cu %eose'irea că oc5ii îi erau ascunşi %e oc5elari !u"urii. Linea în "ână %osarul irginiei Fillia"s şi îl citea cu aten#ie. Hn a!ară %e el( în ca'inet "ai era loc#iitorul său( generalul Lvigun un 'ăr'at %e şai&eci %e ani( cu !a#a plină şi cu sclipiri în privire( în%esat( "ai %egra'ă gras( un 'ăr'at 'runet %e vreo cinci&eci %e ani( pe care irginia îl vă&use la interogatorii( colonelul .rlov( şi %oi tineri &iarişti cu 'locnotes:urile %esc5ise pe genunc5i. -o#i o e7a"inau cu interes( iar ea( pentru pri"a oară în aceste &ile( se ve%ea pe sine: roc5ia "ototolită( ciorapul rupt în genunc5i( !a#a ne!ar%ată( părul nespălat şi nepieptănat /agra!ele %e păr şi pieptenele( ca şi toate lucrurile pe care le avea( îi !useseră luate %in pri"a &i %e înc5isoare2. Hnsă cel "ai i"portant era că în aerul proaspăt al ca'inetului îşi si"#ea violent "irosul trupului nespălat. -recuseră patru &ile !ără să !acă %uşD De %ouă ori pe &i i se per"itea să se spele pe !a#ă la un ro'inet. Apa era rece ca g5ea#a. Si"#in%u:şi "irosul urât al trupului( îşi a"inti %e acei vaga'on&i care 'ântuie prin cartierele "i&ere ale ,eM Nor9:uluiC acu" se"ăna cu ei( pu#ea ca ei. Hntre ti"p( 'ăr'atul %e la 'irou( !ără să ri%ice privirea %in %osar( conce%ie cu un gest leneş gar%a şi pe secretarul său( apoi spuse irginiei în engle&ă: A *ua#i loc. A Cer o întreve%ere cu repre&entan#ii A"'asa%ei A"ericane( spuse irginia !ără să se "işte %in loc. El ri%ică oc5ii. Erau oc5i cal"i( %e o" o'osit şi încre&ător în sine. A Cere#i... Hi răspunse !ără să se gră'ească. Avea un glas răguşit( %e 'ariton !u"ător. A Pute#i cere şi şe&ân%... Dori#i să "ânca#i cevaB ?i( !ără să aştepte răspunsul( întinse "âna şi apăsă pe un 'uton. A Ceai şi san%vişuri( %ă%u el %ispo&i#ia în ruseşte. Fu"a#iB or'ea într:o engle&ă corectă( cu accent evi%ent 'ritanic. A ,u( nu !u"e&... A -otuşi( ar !i "ai 'ine %acă a#i lua loc( spuse el. Alt!el( vo" !i nevoi#i să stă" cu to#ii în picioare( %u"neavoastră !iin% !e"eie... A ,u "ai sunt !e"eie( spuse provocator irginia. Dacă citi#i în engle&ă( a#i o'servat %esigur %in aceste căr#i că o !e"eie tre'uie să !acă %uş cel pu#in o %ată pe &i. Hn înc5isoarea %u"neavoastră însă ":a#i pre!ăcut într:o vită. Aşa că nu:"i "ai vor'i#i %e co%ul "anierelor elegante. Cer o întreve%ere cu repre&entantul A"'asa%ei A"ericane. )ăr'atul o ascultă în tăcere( aplecân% capul şiT( în acelaşi ti"p( apăsân% %in nou pe un 'uton. în acelaşi "o"ent( în uşă apăru secretarul: un "aior tânăr( nepăsător( cu o tavă în "ână. Pe tavă se a!la un pa5ar cu ceai tare( iar pe o !ar!urie se a!lau san%vişuri cu icre negre şi roşii. Secretarul aşe&ă tava pe "arginea 'iroului( iar 'ăr'atul %e la 'irou îi spuse şi lui( tot în engle&ă: A Con%u:o pe %oa"na Fillia"s la %uşul "eu. irginiei nu:i venea să crea%ă şi se uită "irată la el. )ăr'atul &â"'i: A Hntr:a%evăr( tre'uie să !ace#i un %uş. ă rog. Sau nu vre#iB A Eu... spuse con!u&ă irginia.

,u putea re&ista ispitei %e a !ace un %uş. Menstrua#ia îi întâr&iase cu nouă &ileC în pri"ele cinci &ile( se gân%ise că e o întâr&iere !ără înse"nătate şi nu:i spusese ni"ic lui Stavins9iC apoi a ur"at arestarea( înc5isoarea( celula. ?i în ceasurile %e %isperare %in noapte( si"#ise o %urere în piept şi în#elese cu groa&ă că visul ei se î"plinise: era însărcinată. Dar( Doa"ne( %e ce s:a întâ"plat aici( în #ara asta 'leste"atăBD A ă rog( veni#i cu "ine... Hi spuse "aiorul:secretar şi %esc5ise o uşă laterală. irginia îl ur"ă. $ntrară într:o altă ca"eră cu canapele şi !otolii "oi( cu o "ăsu#ă( un televi&or color şi o co"'ină "u&icală Crun%ig. Ur"a o altă ca"eră: un %or"itor "ic cu un pat şi o noptieră. Alături %e %or"itor era 'aia. Cân% intră în 'aie( irginia ră"ase trăsnită. . clipă( i se păru că a ni"erit într:unul %in so"ptuoasele aparta"ente ale starurilor 5ollIMoo%iene( un%eva în )everlI Jills: o ca%ă uriaşă( ca un "ic 'a&in %in "ar"ură neagră( sticlă pe to#i pere#ii( %uş( "irosul cunoscut al săpunului !ran#u&esc *anco"e( po%ea încăl&ită( prosoape "ari( pluşate şi c5iar... 'i%eu. 6De ce au nevoie %e 'i%euB6 se gân%i irginia. A ă rog... spuse nepăsător "aiorul:secretar( răsucin% ro'inetul %e la ca%ă. $eşi şi înc5ise uşa %upă el. Ră"asă singură( irginia se apropie încet %e oglin%ă. De patru &ile nu vă&use cu" arată( %ar... Doa"ne Du"ne&eule( cât se sc5i"'aseD Ce !ăcuseră %in eaD *acri"ile îi #âşniră %in oc5i. Plângân% în 5o5ote( se lăsă să ca%ă în genunc5i pe po%eaua %in teracotă. Pentru pri"a oară în aceste &ile( nu se "ai stăpâniC nu"ai clipocitul apei acoperea 5o5otele ei %e plâns... Hn acest ti"p( 'ăr'atul %e la 'irou %icta în ruseşte celor %oi &iarişti: A Principala te"ă a articolului %u"neavoastră tre'uie să !ie ur"ătoarea: #ara noastră s:a pronun#at întot%eauna pentru %e&voltarea unor rela#ii %e prietenie cu #ările occi%entale. Hnsă în ulti"ii ani( i"perialiştii şi noul guvern a"erican între#in în lu"e o isterie antisovietică. ?i &eci %e capete i"ature şi în!ier'ântate %in .cci%ent se lasă înşelate %e această propagan%ă şi c5iar iau parte la ac#iuni antisovietice. Acestea a%uc în #ara noastră literatură !urni&ată %e C$A( %e organi&a#ii sioniste şi %in e"igra#ie. *a va"a ?ere"etievo se găsesc în 'aga+e căr#ile unor renega#i precu" Sol+eni#ân( oinovici( )u9ovs9i şi al#ii. $ar reviste precu" Posev( Continent( >rani c5ea"ă !ă#iş la răsturnarea puterii sovietice. în ti"pul .li"pia%ei %e la Moscova( &eci %e ast!el %e turişti au încercat să intro%ucă în Uniunea Sovietică !oi volante şi "ii %e e7e"plare ale unui pseu%o:&iar Prav%a e%itat în $talia( avân% articole cu con#inut antisovietic. Aceste "ateriale tre'uiau răspân%ite pe sta%ioane şi pe stră&ile %in Moscova. Hntâ"plarea cu so#ii Fillia"s arată cât %e %eparte au "ers aceste capete în!ier'ântate în inten#iile lor antisovietice. ,ici o #ară %in lu"e nu ar putea accepta turiştii străini care vin cu scopul a#â#ării stărilor %e spirit antiguverna"entale şi care sunt gata să %istrugă lucrul serviciului %e securitate %in #ara respectivă. Con%a"narea e7e"plară a irginiei Fillia"s va !i o 'ună lec#ie pentru acei turişti care ascun% în gea"antane "ateriale antisovietice şi sioniste pri"ite %e la C$A... )ăr'atul %e la 'irou rostea aceste cuvinte !ără să se gră'ească( cu un glas egal( in%i!erent( ca pe ceva %e "ult c5i'&uit şi 5otărât. Cei %oi &iarişti notau cu repe&iciune. A Asta:i tot. De&volta#i această te&ă. După ce scrie#i articolul( să "i:l arăta#i şi "ie. A ,eapăratD Fireşte( spuse unul %intre &iarişti. Pute" să:i pune" câteva între'ăriB "ai a%ăugă( arătân% cu capul spre uşa prin care ieşise irginia. A Ce !el %e între'ăriB între'ă cal" 'ăr'atul. A Păi( %e pil%ă( %e ce ea( o actri#ă %e la JollIMoo%( a 5otărit să %es!ăşoare ac#iuni antisovieticeB sugeră unul %in &iarişti. A ?i în ce "o% a intrat în contact cu %isi%en#ii reci%iviştiB între'ă al %oilea. A ,u tre'uie să:i "ai pune#i nici o între'are. Pute#i pleca( spuse el şi le !ăcu se"n către uşă. Apoi( atenuân% tonul( e7plică: A A#i vă&ut:o( e %estul. Co"pune#i singuri răspunsurile ei la între'ările %u"neavoastră... Cân% se înc5ise uşa în ur"a &iariştilor( se întoarse spre cei ră"aşi( generalul Lvigun şi colonelul .rlov( şi spuse gân%itor. A Acu" tre'uie să ne gân%i" un%e o înc5i%e"( în ce lagăr. Asta o %ată. ,u ave" lagăr pentru !e"ei străine şi n:o să !ace" unul pentru ea... A . înc5i%e" la co"un. Au "ai !ost ca&uri... &ise colonelul .rlov şi tăcu 'rusc( a"intin%u:şi că 'ăr'atul %e la 'irou nu su!erea să !ie întrerupt. Hn general( nu %ă%ea nici un 'an pe opiniile su'or%ona#ilor săi. Hşi "ani!esta un "a7i"u" %e încre%ere gân%in% cu glas tare în pre&en#a lor.

A Hn al %oilea rân%( spuse el lăsân% o'serva#ia lui .rlov să:i treacă pe lângă urec5i cu o e7presie atât %e i"pasi'ilă %e parcă .rlov nici nu s:ar !i a!lat în ca'inet. ,u pot în#elege %e ce Fillia"s a reac#ionat atât %e violent la arestare. Doar nu ştia că are în palton "ateriale antisovietice... Acu"( cân% el tăcu şi se uită între'ător prin Tsticla oc5elarilor( Lvigun şi .rlov aveau posi'ilitatea să se pronun#e. A Cel "ai sigur e că era psi5opat( spuse generalul Lvigun. A ,u ştiu... ,u ştiu... Hn orice ca&( tre'uie să spori" pregătirea %e luptă a corpului o!i#eresc. ă% că până şi o!i#erii operativi s:au îngrăşat ca nişte porci( a%ăugă el şi se opri cân% o vă&u pe irginia intrân%. C5iar şi ne!ar%ată era !ru"oasă. Duşul îi rea%usese prospe#i"ea %in o'ra+i. Părul spălat şi uscat îi !lutura pe u"eri( iar roc5ia "ototolită su'linia şi "ai "ult contrastul %intre !ru"use#ea şi î"'răcă"intea ei. Doar întreruperea propo&i#iei îl %ă%u %e gol pe 'ăr'atul %e la 'irou. E7presia nepăsătoare %e pe c5ipul său nu se sc5i"'ase cu ni"ic. H"pinse pa5arul cu ceai spre irginia şi spuse în engle&ă( cu acelaşi ton 'aritonal( egal şi in%i!erent: A Ceaiul nu s:a răcit. *ua#i loc şi servi#i. Servi#i şi câteva san%vişuri. E>):ul nu e aşa %e îngro&itor pe cât se scrie în .cci%ent. ,oi pur şi si"plu ne !ace" trea'a( apără" interesele #ârii. *ua#i loc. Pentru că în tonul lui era "ult cal"( "ultă putere şi încre%ere că ea se va supune sau pentru că %upă %uş !oa"ea îi %ă%ea verti+uri( irginia se aşe&ă în linişte pe o "argine a !otoliului şi acceptă ceaiul şi san%vişurile. -o#i tăceau. Se uitau la ea cu" "ănâncă şi( %eşi irginia se stră%uia %in toate puterile să nu se gră'ească( "ânca repe%e şi laco"( !ără să se poată a'#ine. Ruşinată %e această gra'ă în+ositoare( arunca priviri scurte spre 'ăr'a#ii %in +urul ei. Aprin&ân% o #igară( generalul Lvigun se în%reptă spre !ereastră. )ăr'atul %e la 'irou apăsă pe un 'uton şi spuse la "icro!on în ruseşte: A Mai a%uce#i san%vişuri şi ceai. irginia nu ter"inase %e 'ăut ceaiul( cân% în ca'inet intră acelaşi "aior:secretar cu san%vişuri şi ceai. Hnsă acu"( %upă ce îşi potolise pri"ul acces %e !oa"e( irginia se stăpâni. Re&istân% ispitei( %ă%u la o parte a %oua !ar!urie cu san%vişuri şi 'ău ceaiul. A Mul#u"esc( spuse. Cer o întreve%ere cu un repre&entant al A"'asa%ei A"ericane. )ăr'atul %e la 'irou &â"'i( în ti"p ce .rlov şi Lvigun râseră copios. Era un contrast co"ic( li se părea lor( între în!ă#işarea %e pisică sătulă a !e"eii şi 6cererea6 ei. A )ine( spuse 'ăr'atul %e la 'irou. oi a%uce la cunoştin#ă cererea %u"neavoastră. Dar acu" spune#i:"i %e ce so#ul %u"neavoastră l:a ucis pe o!i#erul nostruB El nu voia %ecât să vă re#ină pentru %ouă ceasuri( ca să se lă"urească unele a"ănunte. irginia se uită în oc5ii 'ăr'atului. Hi puseseră %e &eci %e ori aceeaşi între'are la interogatorii( şi colonelul .rlov şi ceilal#i anc5etatori. ,u le răspun%eaC la toate între'ările( sus#inea un singur lucru: A Cer o întreve%ere cu repre&entantul A"'asa%ei A"ericane. Hnsă nop#ile( şe&ân% în celulă( în#elegea că va tre'ui să e7plice cu"va această ieşire ine7plica'ilă a lui $urâşev:Fillia"s( până nu se vor apuca ei să %e&lege "isterul. ,u cu"va o va între'a acelaşi lucru şi repre&entantul A"'asa%ei A"ericaneB Stân% şi c5i'&uin% noaptea( găsise un "otiv pe care să:l invoce. Acu"( uitân%u:se în oc5ii acestui 'ăr'at plin %e sine( spuse: A Ro'ert nu era prea ec5ili'rat. ,u a" scris în c5estionar că a luptat în ietna" şi a !ost rănit. ,e:a" te"ut că nu vo" pri"i vi&a %e intrare în Rusia. $ar cân% a" venit aici( Ro'ert a vă&ut %eo%ată că ne ur"ăreşte peste tot "aiorul acela... >eneralul Lvigun şi colonelul .rlov se uitau "ira#i la ea( %ar !igura 'ăr'atului %e la 'irou continua să !ie i"pasi'ilă şi nu"ai nişte "ici pete al'e se"ne ale "âniei îi apărură pe o'ra+i. irginia în#elegea că riscă şi că se +oacă cu !ocul( %ar parcă putea să o contra&ică %e!unctul ,e&nacinâiB A Da( %a( spuse ea( ne:a ur"ărit la 5otel şi c5iar a "ers cu noi la *eningra%( l:a" vă&ut în trenD ?i Ro'ert s:a enervat îngro&itor. Hn plus( era 'olnav( avea tot ti"pul !e'ră şi "ereu i se părea că vo" !i aresta#i pentru ceva. De e7e"plu( pentru !aptul că a luptat în ietna" î"potriva co"uniştilor. Alt!el pentru ce să !i" ur"ări#iB Ro'ert se te"ea până şi să iasă %in 5otel. Doar la *eningra% a" 5otărât să ne pli"'ă" pu#in. Hnsă cân% ne:au oprit pe stra%ă nişte 5uligani( Ro'ert "i:a spus i"e%iat că este o provocare şi că( %acă ne vor aresta( el nu se va pre%a. De aceea( la aeroport... )ăr'atul %e la 'irou apăsă pe 'utonul %e c5e"are a secretarului şi îi spuse "aiorului ce apăruse în uşă( arătân% spre irginia:

A Duce#i:o... A Ur"a#i:"ă( spuse în engle&ă "aiorul. irginia se ri%ică şi se uită pier%ută spre 'ăr'atul %e la 'irou: A oi putea avea o întâlnire cu un repre&entant al A"'asa%ei A"ericaneB A . să pri"i#i "ini"u" trei ani %e înc5isoare pentru co"plicitate la uci%erea unui o!i#er sovietic. Merge#i şi... pute#i să lua#i în celulă san%vişurile. irginia se si"#ea %e parcă ar !i pri"it o lovitură %e cravaşă peste !a#ă. -onul lui %ove%ea %ispre#ul celui 'ogat %ân% %e po"ană unei cerşetoare. A Ascultă:"ăD spuse ea. Dacă aş putea să vo"it tot ce a" "âncat aici( aş !ace:o cu toată plăcerea pe 'iroul tău... Speriat( "aiorul:secretar o apucă %e 'ra# şi o scoase %in ca'inet( însă ea "ai reuşi să se întoarcă o %ată şi să spună %ispre#uitor: A H#i %ai aere %e gentle"anB SărăntoculeD Maiorul o trase în antica"eră( un%e aştepta escorta. $ar în ca'inet( %incolo %e uşa grea( acoperită cu piele 'ătută în #inte( 'ăr'atul %e la 'irou( pali% %e "ânie( 'ătu cu pal"a în 'irou şi spuse colonelului .rlov: A Ce:i ra5atul ăstaB *a %eparta"entul vostru lucrea&ă nu"ai i%io#iB Un %octor %in Fas5ington %escoperă că e !ilat %in pri"a &i... Un glas %in inter!on îl întrerupse: A Per"ite#i să raporte&( tovarăşe general... A Cine eB între'ă "âniat o"ul %e la 'irou. A )rus9o( şe!ul Sec#iei %e Docu"entare Secretă. A Ce vreiB A *a veri!icarea sei!ului "aiorului ,e&nacinâi( a" %escoperit o 5artă ciu%ată a A"ericii şi Cana%ei( tovarăşe general. După părerea "ea( ,e&nacinâi îşi nota pe această 5artă to#i turiştii cu care a lucrat în ulti"ii ani... >eneralul răsu!lă %in greu( clătinân% "â5nit %in cap. Doa"ne( cu ce tâ"pi#i tre'uie să lucre&eD A De ce îi nota pe 5artăB între'ă o'osit prin inter!on. A Cine ştie( tovarăşe generalB Poate că voia să vân%ă 5arta a"ericanilor. H"i per"ite#i să "ă ocup în a"ănunt %e pro'le"ăB A M%a...( spuse leneş generalul. .cupă:te... Capitolul ; După %ouă ore( în ca'inetul %irectorului înc5isorii *u'ian9a( colonelul .rlov a%use la cunoştin#ă repre&entantului A"'asa%ei A"ericane( *arrI Coogel( "aterialele acu&atoare re!eritoare la cetă#eana a"ericană irginia Fillia"s. Hntr:o "apă gri legată cu şnur( se a!lau !otogra!iile întâlnirii so#ilor Fillia"s şi( în s!ârşit( !otogra!ia paltonului lui Ro'ert Fillia"s şi a 'lănii irginiei( căptuşeala ruptă şi în această căptuşeală 6"aterialele antisovietice6. Citin% "aterialele şi privin% !otogra!iile( *arrI Coogel în#elese că vina so#ilor Fillia"s este evi%entă. Acu" tre'uie ca această c5estiune să !ie "uşa"ali&ată cu"va( a"ânată. -re'uie să apele&e la u"anis"ul autorită#ilor sovietice s:o ierte pe !e"eie. *a ur"a ur"elor( toată vina poate să ca%ă pe Ro'ert Fillia"s( şi aşa e "ort... A Cân% pot s:o vă% pe %oa"na Fillia"sB îl între'ă pe colonelul .rlov. A C5iar şi acu"( răspunse colonelul şi se întoarse spre %irectorul înc5isorii. C5e"a#i arestataD Peste câteva "inute o a%useră pe irginia. ,ici colonelul .rlov( nici %irectorul înc5isorii nu se gră'eau să iasă %in ca'inet( iar Coogel nu insistă asupra acestui lucru. .ricu"( convor'irea lui cu irginia va !i ascultată şi înregistrată prin inter"e%iul unui "icro!on ascuns. Coogel se uită la !e"eie. ,u arăta rău %eloc( cu toate cele patru &ile %e celulă. Hnsă era greu %e cre&ut că această !e"eie cu un aer atât %e %o"estic ar !i !ost capa'ilă să ia parte la o uci%ere. A *ua#i loc( spuse irginiei colonelul .rlov. A#i cerut o întreve%ere cu repre&entantul A"'asa%ei A"ericane. Coogel se pre&entă( arătă irginiei %ocu"entele sale( apoi între'ă: A re#i să %a#i vreo %eclara#ieB A reau( spuse irginia. Declar că nici Ro'ert Fillia"s( nici eu nu a" luat "ateriale %e la %isi%en#i şi nu a" avut i%ee %e ce se a!lă în căptuşeala 5ainelor noastre. Cre% că aceste "ateriale

antisovietice au !ost puse în î"'răcă"intea noastră %upă arestare. Hn orice ca&( nu au !ost scoase %in căptuşeală în pre&en#a "ea. Câte nu s:ar !i putut găsi acoloD Dia"ante( secretul 'o"'ei ato"iceD 6M%a6( se gân%i Coogel( 6nu a a%optat nici pe %eparte tactica cea "ai 'ună.6 însă spuse cu glas tare: A Hn acest ca&( %e ce Ro'ert l:a atacat pe o!i#erul E>)B ,u ştia %espre aceste %ocu"ente... A *e:a" e7plicat astă&i... Ro'ert a luptat în ietna" şi a !ost rănit( însă noi a" trecut su' tăcere aspectul acesta în c5estionar( ne:a" te"ut că nu ne vor per"ite să călători" în Rusia. Hnsă sunt convinsă că %u"neavoastră ve#i con!ir"a că el a !ost rănit în ietna"( strigă ea( sugerân%u:i lui Coogel să con!ir"e. $ar cân% a" venit aici( a" re"arcat că sunte" !ila#i. El c5iar a vrut să se întoarcă( %ar s:a te"ut că acest lucru va %a şi "ai "ult %e gân%it. -oto%ată era 'olnav( avea !e'ră. $ar cân% ni s:a înscenat provocarea( el "i:a spus că( %acă vo" !i aresta#i( nu se va pre%a. Cre% că( %acă vă interesa#i la Fas5ington( vă vor tri"ite acte care să %e"onstre&e că Ro'ert a !ost rănit în ietna"( iar %u"neavoastră ve#i arăta aceste %ocu"ente ruşilor... 6Da6( se gân%i Coogel( 6ciu%ată !e"eie6. ?i curios "o% %e apărare( căci ea va !i +u%ecată( nu răposatul Fillia"s. ?i c5iar %acă acest Ro'ert Fillia"s a luptat în ietna"( %e ce să îi ascun%ă ruşii în căptuşeală %ocu"ente antisovieticeB ProstiiD De 'ună sea"ă că Fillia"s a luat legătura într:a%evăr cu %isi%en#ii. Mai ales %acă a !ost rănit în ietna" %e e7plo&ia unei grena%e ruseşti sau a unui o'u& rusesc. A vrut să +oace o !estă sovieticilor( e clar. 6$ată latura negativă a li'ertă#ii noastre6( se gân%i Coogel. E a'sur% să:#i înc5ipui că un cetă#ean sovietic(%in proprie ini#iativă( !ără or%inul E>):ului( "erge cu avionul într:o #ară străină şi organi&ea&ă acolo o ac#iune antiguverna"entală. $ar a"ericanii &'oară un%e vor( !ac ce vor( pe ur"ă scoate:i %in înc5isorile ruseşti. Da( tre'uie să se gân%ească la ceva pentru ea( tre'uie să:i sugere&e o altă versiune %e apărare. Dar careB A Cre%( spuse el( că nu #i:ai cunoscut su!icient so#ul. ă cunoştea#i %e pu#in ti"p( nu:i aşaB Dacă a luptat în ietna"( însea"nă că putea să ai'ă %e plătit nişte conturi ruşilor( conturi %espre care nu ştiai. ?i nu este e7clus ca el într:a%evăr să !i luat "aterialele %e la %isi%en#i( să le !i cusut în palton şi în 'lană( iar tu să nu ştii ni"ic( în#elegiB Acu" încerca el să:i inocule&e versiunea sa: ea nu ştie ni"ic( răposatul so# este vinovat %e toate. A H#i !ace cinste că:l aperi( însă el oricu" a "urit( în#elegiBD -e"ân%u:se să !ie %e"ascat( a ac#ionat ne'uneşte( #inân% cont şi %e !aptul că era %e&ec5ili'rat( %ar tu nu ştiai ni"ic( "ă în#elegiB irginia se uită în oc5ii lui. Hl în#elegea. Se pare că nu:şi "ai puteau spune ni"ic altceva în pre&en#a colonelului .rlov şi a %irectorului înc5isorii. A Hn orice ca&( continuă *arrI Coogel( nu tre'uie să %isperi. >uvernul a"erican va lua toate "ăsurile pentru eli'erare. Sunt convins că partea sovietică va "ani!esta spirit u"anitar în rela#ia cu o !e"eie care a %evenit victi"ă a %e&ec5ili'rului %e caracter al so#ului ei. A Mi s:a spus astă&i că voi !i înc5isă cel pu#in trei ani. A -re'uie să te înar"e&i cu ră'%are( irginia. o" !ace u& %e toate "i+loacele ca să scurtă" acest ter"en. o" insista să !ii apărată %e apărătorul nostru. Cre% că partea sovietică nu va re!u&a acest lucru. Ce părere ave#i( %o"nule .rlovB A ,u e %e co"peten#a "ea( răspunse colonelul( ştiin% !oarte 'ine că nici unui avocat străin( cu atât "ai pu#in a"erican( nu:i era per"is să sus#ină apărarea într:un tri'unal sovietic. Coogel se ri%ică cu inten#ia vă%ită %e a:şi lua ră"as 'un. Spuse în cele %in ur"ă: A irginia( ai vreo rugă"inteB Li:a" a%us un pac5et cu pro%use a"ericane %e la A"'asa%ă. Hl vor veri!ica şi sper că #i:l vor %a. Ce să:#i a%uc %ata viitoareB Ea strânse %in u"eri. A ,u ştiu. Ceva ali"ente. Mi se pare... "i se pare că sunt însărcinată... a%ăugă irginia tul'urată. Colonelul .rlov se întoarse surprins spre ea( iar Coogel +u'ila. A .( asta:i altă trea'ăD E "inunatD De ce nu "i:ai spus %e la început( irginiaB Sunt convins că partea sovietică va "ani!esta o"enie !a#ă %e o !e"eie însărcinatăD Asta sc5i"'ă toată trea'aD A+unsă în celulă( irginia se pră'uşi pe po%ea şi i&'ucni în plâns pentru a %oua oară în aceeaşi &i. Hn acelaşi "o"ent( se %esc5ise !erestruica %in uşă şi supraveg5etorul îi or%onă: A Drep#iD Se inter&ice statul +os. *ua#i pac5etul... ?i aruncă în celulă prin !erestruică pac5etul lui *arrI Coogel. Că&ân% pe po%eaua %e ci"ent( pac5etul se rupse( iar pe po%ea începu să se prelingă lapte. în 'ăltoaca %e lapte se rostogoliră apoi portocale %in Flori%a( se"ne ale unei vie#i trecute. ?tergân%u:şi lacri"ile( irginia luă o portocală( %ar în acel "o"ent( uşa celulei !u trântită %e pereteC %oi supraveg5etori soli&i o ri%icară şi o târâră iar pe cori%or( pe scară( %ar nu la interogatoriu(

ci la ca'inetul "e%ical. Me%icul ginecolog c5e"at %e colonelul .rlov o e7a"ină pe irginia %e !a#ă cu .rlov( %ar spuse că( într:o !a&ă atât %e ti"purie( nici un "e%ic nu poate să %eter"ine vi&ual gravi%itatea( iar pentru anali&a urinei tre'uie preparatul ger"an 6gravi"un6( care este %e!icitar. A )ine( la nai'aD spuse colonelul. ,e %escurcă" şi !ără anali&e. Capitolul P -renul "ergea spre su%( spre $alta. De patru &ile( Stavins9i 'ântuia pe căile !erate ale Rusiei( sc5i"'ân% "ereu trenurile. *a început îl "ânase tea"a ani"alică pentru via#a sa şi "ersese nu"ai în vagoane co"une( "irosin% a ci&"e sol%ă#eşti şi a len+erie nespălată. Mâncau( care pe un%e puteau( carto!i !ier#i cu ceapă şi scru"'ie. Se si"#ea apărat nu"ai în "ul#i"e. Era pu#in pro'a'il că îl va căuta E>):ul în ast!el %e vagoane. De !apt( era sigur că( %acă vor începe să:l caute( îl vor căuta peste totC nu:l va a+uta nici !aptul că e ne'ăr'ierit( nici pu!oaica pe care a cu"părat:o %intr:o sta#ie ca să nu se %eose'ească %e pasagerii %in vagoanele co"une. ?i totuşi( pe patul %e sus al vagonului co"un( în aşternutul gri:"ur%ar( se si"#ea "ult "ai liniştit %ecât într:un cupeu separat( un%e spai"a îi #inea în g5eare ini"a. Aici însă spai"a îi era înă'uşită %e %iscu#iile per"anente ale pasagerilor %e pe paturile %e +os. Hn patru &ile( Stavins9i a!lase "ai "ult %espre #ară( %ecât %acă ar !i trăit la Moscova un an întreg. .a"enii a!la#i în conce%iu( %in Si'eria şi %e %incolo %e Cercul Polar( care "ergeau în su% să "ai si"tă soarele cal%( povesteau %espre salariile "ari pri"ite în nor%( care însă %ispăreau nu se ştie un%e( !iin%că votca e %e %ouă ori "ai scu"păC carne nu prea este( %oar carne %e ren congelată. ?i Stavins9i îşi a"inti super"ar9et:urile a"ericane pline %e carne %e toate !elurile( %e 'rân&eturi şi "e&eluri( %e !ructe şi legu"e( %e 'ăuturi răcoritoare şi %elicateseD îşi a%ucea a"inte că( acu" şase ani( "ergea cu !iica sa prin iena şi se oprea la !iecare pas în !a#a vitrinelor pline cu lucruri ne"aivă&ute în Rusia. Să "ănânci carne până te saturi( ce vis si"plu şi greu %e în!ăptuit în RusiaD Ce tâ"pit a !ost că s:a întors( ce i%io#enie acea nostalgie pe care a purtat:o şase ani în su!letD E %estul să î#i petreci o singură &i în vagonul co"un al oricărui tren %in Rusia ca să î#i %ispară orice nostalgie în "irosul stătut %e su%oare. 6$%iotule( i%iot !ără "inteD Ai visat să te întorci în tinere#e şi... ai că&ut în capcană. $ar cel "ai 'un "i+loc să scapi %in ea este să ieşi o clipă pe plat!or"a %intre vagoane şi să:#i %ai %ru"ul su' ro#ile trenului. *aşule( aventurieruleD6 îşi spunea Stavins9i. Hncepân% %in a treia &i( spai"a %e arest slă'i şi nu "ai aştepta neră'%ător pri"a sta#ie ca să sc5i"'e trenul. ,u( nu %evenise "ai cura+os şi nici nu îşi în!rânsese !rica( pur şi si"plu se o'işnuise cu ea( aşa cu" se o'işnuieşte rănitul cu sc5i+ele %in coloana verte'rală... Atunci se 5otărî să "eargă la $alta( la 6"ătuşa .lea( care te iu'eşte întot%eauna6( a!lată în legătură cu Mac Carrie. Să:l scoată %e aici( să:l ascun%ă în cala oricărui vapor străin( o săptă"ână( c5iar şi o lună( până ce va trece peste )os!or şi Dar%aneleD Da( la $altaD ,eîntâr&iatD Până ce nu:l vor recunoaşte şi aresta... *a o sta#ie înainte %e Ural( Stavins9i sc5i"'ă trenul %e Ja'orovs9 cu altul spre Si"!eropolC acu" "ergea spre su%( spre 6#ările cal%e6( spre "are şi spre 6"ătuşa .lea6. Dar cu cât în%epărta !rica( cu atât "ai %es îi venea în "inte irginia. Ce e cu eaB .are nu au torturat:o la E>)( iar ea nu l:a tră%atB Sau şi:a +ucat rolul !oarte 'ine în !a#a E>):iştilor şi aceştia( cerân%u:şi scu&e( au eli'erat:o( iar acu" e %e+a în A"ericaB Atunci el este salvat sau aproape salvat.. Dar cu" să a!leB C5iar %acă 6"ătuşa6 îl va certa că a venit la $alta !ără să se anun#e( el tre'uie să se lă"urească în ce situa#ie se a!lă... )iata irginiaD Sigur i:au %at %ru"ul. Un scan%al %e propor#ii interna#ionale: uci%erea unui turist a"ericanD Pro'a'il că >uvernul a"erican a a%resat un protest Uniunii Sovietice( poate că însuşi Reagan a tele!onat personal lui )re+nevD $ar el( i%iotul( tre"ură %e !rică. Mai "ult ca sigur( irginia e acasă( în A"erica( iar E>):ul nu caută pe ni"eniC nici pe autenticul $urâşev( care este încă în conce%iu( nici pe el( pe Stavins9i( care a plecat acu" şase ani %in URSS( a e"igrat cu !iica sa şi %e atunci locuieşte în Statele Unite. 6-otul e nor"al( ni"ic nu e c5iar atât %e îngro&itor6( îşi &ise Stavins9i. 6Dacă te:ar !i căutat E>): ul( te:ar !i găsit %e "ult( iar %acă nu te:a găsit( însea"nă că nu te caută şi nici nu se gân%eşte să te cauteD -răieşti( Stavins9i( trăieştiD Hn"or"ântat în ,eM 8erseI( î"puşcat pe aeroportul ?ere"etievo( stai în vagonul:restaurant "ur%ar %in trenul $r9uts9:Si"!eropol( 'ei 'ere răsu!lată( "ănânci ostropel sleit %ar trăieştiD ?i însea"nă că ai să trăieşti( %racuT să te iaD6

Su!letul lui Stavins9i oscila %e la tea"ă la speran#ă şi iarăşi %e la speran#ă la %isperare. *a !erestrele trenurilor se ve%eau aceleaşi pă%uri ruseşti în&ăpe&ite şi "o5orâte( aceeaşi câ"pie tristă( al'ă( cu oc5iuri negre %e cerno&io"( acelaşi cer plu"'uriu( acelaşi soare roşu( îng5e#at. Hn aceste vagoane:'arăci( oa"enii %or" şi 'eau( spun 'ancuri şi în+ură încet col5o&urile şi şe!iiC prin col#uri( sol%a#i în per"isie giugiulesc !ete pline %e coşuri( iar în sta#ii( călătorii %in vagoanele co"une se uită cu ură tăcută la pasagerii %in cele %ouă vagoane %e lu7( î"'răca#i cu 5aine %e i"port. Unii %intre aceşti pasageri se pli"'ă pe peron %e:a lungul vagoanelor co"une( pun oc5ii pe !etişcane "ai %răgu#e şi le invită în co"parti"entele lor... Acu" Stavins9i ştia( în#elegea că toată acea nostalgie %upă Rusia era %orul puşcăriaşului %upă puşcăria lui( în care nu era pur şi si"plu %e#inut ci puşcăriaş. ,u era un %e#inut o'işnuit( pentru că nu lucra la u&ină şi în col5o&( ci la televi&iune. 6Să !ii privilegiat( iată toată nostalgia ta( Stavins9i6( îşi spuse el în 'ătaie %e +oc. 6Din cau&a asta #i:a !ost %or %e lagăr( i%iotuleD6 Hntre ti"p( pentru că la sta#ia )urso9 se încărcase 'ere( vagonul:restaurant se u"pluse %e tineri c5e!lii. Unul %in ei avea un ra%io Spi%ol( care %i!u&a "u&ică +a&& %e peste .cean. Stavins9i plecă ne"ul#u"it( cân% %oi tineri ocupară locurile li'ere %e la "asa lui. ?tia ce ur"ea&ă: vor 'ea 'ere şi apoi( ascun&ân%u:se %e c5elneri#ă( vor turna în 5al'e votcă şi sa"a5oancă a%usă %e ei. Apoi vor 'ea( vor lălăi şi vor în+ura până la ur"ătoarea sta#ie. Acolo vor co'orî şi vor aştepta un tren %in sens invers ca să se întoarcă în sta#ia lor. $ar în această sta#ie sau în ur"ătoarea se va urca altă gaşcă veselă %e a"atori %e 'ere... A Aici *iverpool( se au&i %eo%ată la ra%io( în spatele lui Stavins9i. Cre&u că tinerii vor înc5i%e( o %ată ce +a&&ul se ter"inase( însă gaşca nu era atentă la crainic( to#i continuau să vor'ească %espre nu ştiu ce 'ătaie %in sat %e la ei( iar tran&istorul continua să trans"ită în engle&ă( în "aniera !oarte li'eră a co"entatorilor occi%entali: 6,icăieri nu se trans"ite atâta "u&ică precu" la *iverpool( patria )eatles:ilor. Hnsă acu" vo" trans"ite o veste picantă. Kiarul a"erican )alti"ore Evening Sun anun#ă că tatăl lui Sean Jin9leI vrea să %ea în +u%ecată guvernul( întrucât( %upă părerea sa( +iul său se si"te rău în înc5isoare şi este sur"enat %e atâtea interogatorii. Sean Jin9leI( care a tras cu ar"a în preşe%intele Reagan( este anc5etat %e câteva luni şi( %upă cu" spune tatăl său( 6îl e7tenuea&ă care cu" vreaD6... *a iena a !ost arestat un !unc#ionar al poli#iei austriece. Este învinuit %e spiona+ în !avoarea Ro"âniei... Acu" patru &ile( la Moscova( pe aeroportul ?ere"etievo( au T!ost ucişi o!i#erul E>) ,e&nacinâi şi turistul a"erican Ro'ert Fillia"s. Ro'ert Fillia"s şi:a petrecut la Moscova luna %e "iere cu actri#a 5ollIMoo%iană irginia Part. Astă&i( Agen#ia UP$ a anun#at că irginia Fillia"s( care a încercat să:şi apere so#ul( va co"părea în !a#a unui tri'unal sovietic pentru co"plicitate la uci%erea o!i#erului E>). Din surse neautori&ate( a!lă" că autorită#ile sovietice au inten#ia să o con%a"ne la trei ani privare %e li'ertate şi să o înc5i%ă într: un lagăr sovietic. Avocatului a"erican i s:a inter&is să ia parte la proces. Se naşte între'area: cine i:a pus pe so#ii Fillia"s să:şi petreacă luna %e "iere în Rusia( cân% Unite% Airlines propune tinerilor căsători#i o călătorie ca în 'as"e în insulele %e vis ale Mării Carai'elorB ?i toate acestea nu"ai cu ;@@ %e lire sterline pe săptă"ânăD ,u"ai ;@@ lire( %eşi ave#i la %ispo&i#ie "aşină gratis( "ic %e+un şi cină gratis( !ără E>) peste totD Folosi#i serviciile co"paniei Unite% Airlines... $ar acu" trans"ite" "elo%ia %u"neavoastră pre!erată( WMeet "e at t5e cornerX.6 ?i "u&ica începu %in nou( iar tinerii %ă%ură sonorul "ai tare. Dar acu" Stavins9i nu "ai asculta. Era %istrus. irginia e în înc5isoareD ,u:l tră%aseD Capitolul Q Stavins9i nu "ai a+unse la $alta. Hn %i"inea#a ur"ătoare( co'orî %in tren la Erasno%ar( reşe%in#a Eu'anului. Aici era cal%( _4` Celsius. Un soare cal% %e toa"nă scăl%a pia#a goală %in apropierea gării. Stavins9i se 'ăr'ieri la toaleta %in gară( î"'răcă o că"aşă şi costu"ul şi în%esă pu!oaica %e care nu "ai avea nevoie într:o la%ă %e gunoi. *ăsân% gea"antanul la 6)aga+e6( ieşi în pia#a %e lângă gară. Stavins9i urcă într:un trolei'u& şi "erse în centru. Fusese în Erasno%ar cu &ece ani în ur"ă şi îşi a"intea tul'ure că un%eva( în centru( e7istă un "are "aga&in universal. De !apt( ast!el %e "aga&ine erau în toate oraşele. Cân% au&i anun#ân%u:se prin sta#ie 6'ulevar%ul *enin6( co'orî.

Pe 'ăncile %e pe "arginile 'ulevar%ului( stăteau 'unici cu copii în cărucioare. *a o sută %e "etri( se a!lau panouri cu portretul lui )re+nev şi lo&inci: 6Să %ă" #ării un "ilion %e tone %e ore& %in Eu'anD6( 6Cincinalul în patru aniD6 6înainte( pentru victoria co"unis"uluiD6 şi "ulte altele ase"ănătoare. *a pri"ul eta+ al "aga&inului universal( se !or"ase o coa%ă lungă la vase e"ailate. *a eta+ul %oi( la raionul %e aparate electrice( nu era ni"eni. Pe ra!turi erau îngră"ă%ite televi&oare color Ru'in şi -e"p şi aparate %e ra%io Riga:0=. A Dar Spi%ol nu ave#iB o între'ă Stavins9i pe vân&ătoarea so"noroasă. A ,u ave"D Spi%ol( un "ic tran&istor co"pact( se găsea greu %intot%eaunaC ni"ic nu se sc5i"'ase în şase ani. A Dar Riga:0= cu un%e scurteB A Cu scurte... Da( lua#iB A Hl iau. A Plăti#i la casă patru&eci şi patru %e ru'le. Linân% în "ână aparatul( Stavins9i ieşi %in "aga&in. Peste trei&eci %e "inute( trolei'u&ul îl lăsă la "arginea oraşului. Co'orî şi traversă alene un parc. Aleile erau presărate cu !run&e ce !oşneau su' paşi. Pe 'ănci se a!lau cupluri %e în%răgosti#i. Aproape !iecare perec5e avea un tran&istor şi asculta "u&ică străină. A avea un aparat %e ra%io( %evenise o "o%ă la tineretul sovietic. Pentru că nu cunoşteau li"'a engle&ă( luau %rept "u&ică c5iar şi recla"ele la 'lugi sau 5a"'urg5eri. Stavins9i îşi alese o 'ancă într:un loc %eparte %e lu"e. Dacă se apropie cineva( o să sc5i"'e postul... Desc5ise ra%ioul şi începu să caute ocea A"ericii( ))C( Un%a >er"aniei şi *i'ertatea. Aceste posturi străine care trans"it şi în rusă( ucraineană şi în alte li"'i special pentru ascultătorii %in Uniunea Sovietică( relatea&ă "ai "ulte noută#i legate %e URSS %ecât alte posturi occi%entale. După +u"ătate %e oră( Stavins9i era la curent cu toate eveni"entele %in lu"e: *ec5 Falesa a c5e"at sin%icatele lu"ii li'ere să sus#ină 6Soli%aritatea6 şi să sporească a+utorul ali"entar pentru Polonia revoltatăC în Anglia a ieşit %e su' tipar cartea !ostului loc#iitor al %irectorului spiona+ului Flotei Militare )ritanice( Sean MooreC )re+nev se pregăteşte să vi&ite&e )onn:ulC >uvernul >er"aniei Fe%erale a %eclarat că se"narea contractului %e livrare a ga&ului sovietic va întări legăturile econo"ice între >er"ania şi Uniunea Sovietică. ?i( în s!ârşit: 6Astă&i( la Moscova( a avut loc procesul cetă#enei a"ericane irginia Fillia"s. Autorită#ile sovietice o acu&ă %e co"plicitate la o ac#iune %e î"potrivire cu ar"a asupra lucrătorilor E>)( în ti"pul veri!icării 'aga+ului la aeroportul ?ere"etievo. După cu" s:a anun#at( în ti"pul inci%entului a !ost ucis un o!i#er E>) şi so#ul irginiei Fillia"s( "e%icul sto"atolog Ro'ert Fillia"s. Hn ti"pul întâlnirii cu repre&entantul A"'asa%ei A"ericane la Moscova( %oa"na Fillia"s a %eclarat că este însărcinată. Cu toate acestea( avocatului a"erican i s:a respins %reptul %e a apăra cetă#eana a"ericană. Procesul s:a %es!ăşurat cu uşile înc5ise( corespon%en#ilor străini neper"i#ân%u: li:se accesul în sala tri'unalului. Con!or" in!or"a#iilor o!erite %e A"'asa%a A"ericană %in Moscova( tri'unalul a con%a"nat:o pe irginia Fillia"s la trei ani înc5isoare. Sovietologii occi%entali aprecia&ă acest proces ca un avertis"ent %at turiştilor străini. Mul#i %intre ei încearcă să intre în contact cu activişti şi %isi%en#i evrei...6 Stavins9i înc5ise tran&istorul. irginia e însărcinatăD So#ia şi copilul lui sunt în înc5isoare( într:o înc5isoare sovieticăD El ştia ce însea"nă astaD însea"nă că i"e%iat ce ea va naşte( îi vor lua copilul şi îl vor tri"ite la casa %e copii. ,uD ,u se poate aşa cevaD ,u se poateDDD Sigur că A"'asa%a A"ericană va cere autorită#ilor %e la Ere"lin să eli'ere&e o !e"eie însărcinată înainte %e ter"en. Dar co"uniştii %in Ere"lin vor scuipa pe cererea a"ericanilor( ştiin% prea 'ine că la Casa Al'ă nu se va !ace prea "ult &go"ot în +urul unei !igurante %e la JollIMoo%. ?i ast!el se va ter"ina totul. Carter nu a reuşit să îi eli'ere&e nici "ăcar pe ostaticii a"ericani %e la -e5eran( până ce E5o"eini nu i:a eli'erat el singur. Se uită în +ur. *inişte şi singurătate. Un%eva se au&ea orăcăitul 'roaştelor. Soarele cal% al toa"nei sclipea în apa râului. $ar acolo( la Moscova( so#ia şi copilul lui se a!lau în înc5isoare. Stavins9i se ri%ică #inân% în "ână tran&istorul. *uase o 5otărâre. Singura 5otărâre posi'ilă: salvarea celor care se îneacă stă nu"ai în "âinile lorD Stavins9i aruncă tran&istorul în râu. Acesta plescăi şi se scu!un%ă i"e%iat. Peste o oră( la 'i'lioteca pu'lică %in Erasno%ar( sec#ia %e literatură "e%icală( Stavins9i găsi ceea ce îi tre'uia: literatură %e specialitate privin% a"ne&ia retrogra%ă. -otuşi( îi prin%eau 'ine cei trei ani %e $nstitut( un%e "a"a sa îl !or#ase să "eargă.

Hntr:un articol citi: 6Ca re&ultat al co"o#iei cere'rale( se %istrug !unc#iile activită#ii nervoase. Hn "a+oritatea ca&urilor( se o'servă pier%erea cunoştin#ei pe scurtă %urată( par#ială sau c5iar a'solută... Cân% 'olnavul iese %in starea inconştientă( se o'servă %ureri %e cap( gre#uri( vo"ă( a"e#eli şi a"ne&ie retrogra%ă( a%ică pier%erea "e"oriei. )olnavul nu:şi a"inteşte ce s:a întâ"plat cu el( nu:şi a"inteşte circu"stan#ele în care a căpătat trau"a. Deseori( pentru o perioa%ă lungă %e ti"p( uită î"pre+urările unor secven#e %in via#ă( prece%ente trau"ei( e %e&orientat în ti"p şi spa#iu. Hn !unc#ie %e gra%ul şi pro!un&i"ea trau"ei( "e"oria se poate resta'ili i"e%iat %upă ieşirea %in starea %e trau"ă( în %ecurs %e câteva ore( peste câteva &ile sau nu se resta'ileşte ani întregi. Din păcate( "e%icina încă nu are aparatură pentru %eter"inarea pro!un&i"ii a"ne&iei retrogra%e sau pentru tratarea ei. C5iar %acă ence!alo:gra"ele( anali&a organelor interne şi anali&ele %e sânge nu in%ică tul'urări şi trau"e ale creierului( 'olnavul poate su!eri luni %e &ile %e a"ne&ie( iar sarcina personalului "e%ical constă în crearea con%i#iilor pentru însănătoşirea sa co"pletă( atragerea apropia#ilor( ru%elor( prietenilor 'olnavului( care( prin povestirile şi a"intirile lor( îi pot resta'ili "e"oria.6 Ur"au re#ete pentru a"ne&ici şi lista altor lucrări %e specialitate. Stavins9i ră"ase până seara la 'i'liotecă. Hn aceeaşi seară( Stavins9i plecă la Moscova( cu trenul Rostov:Moscova. A+uns în capitală( luă %in sei!ul gării rucsacul lui $urâşev şi plecă la Eirov. Capitolul 1 << noie"'rie 0@40( Fas5ington Do"nului Daniel Cooper A ?e!ul Departa"entului rus al C$A Sti"ate %o"nule Cooper( Hn legătură cu interesul %u"neavoastră în privin#a turistei a"ericane arestate la Moscova( %oa"na irginia Fillia"s( vă tri"it copia raportului !unc#ionarului A"'asa%ei noastre( %o"nul *arrI Coogel( care a !ost repre&entantul A"'asa%ei la procesul în cau&a irginiei Fillia"s( %es!ăşurat ieri( <0 noie"'rie a.c. Presupun că gra'a %es!ăşurării procesului a !ost provocată %e !aptul că( partea sovietică nu %oreşte( ca %e o'icei( să per"ită sosirea la Moscova a unui avocat a"erican( pentru apărarea acu&atei şi pre&entarea la proces a unor %ocu"ente privin% participarea %o"nului Ro'ert Fillia"s la ră&'oiul %in ietna"( %upă cu" a insistat acu&ata la pri"a sa întâlnire cu %o"nul Coogel. Personal( "ă "iră !aptul că irginia Fillia"s insistă să i se tri"ită aceste %ocu"ente( întrucât a" !ost in!or"at tele!onic %e către Ministerul Apărării că %o"nul Ro'ert Fillia"s nu !igurea&ă printre participan#ii la ră&'oiul %in ietna". Dacă vi&ita so#ilor Fillia"s la Moscova este legată într:un anu"e !el %e activitatea C$A în URSS( va tre'ui să înainta#i i"e%iat un raport în această pro'le"ă către Departa"entul %e Stat. Cu respect( Ric5ar% MalMic5 A *oc#iitor al secretarului %e stat Ane7ă: te7tul raportului %o"nului *arrI Coogel la procesul irginiei Fillia"s( %es!ăşurat la Moscova( <0 noie"'rie 0@40 Din raportul lui *arrI Coogel: 6...*a <0 noie"'rie 0@40( ora @( A. lasov %e la Ministerul A!acerilorT E7terne al URSS ":a in!or"at că procesul cetă#enei a"ericane irginia Fillia"s are loc astă&i( la ora %ouăspre&ece( în sala -ri'unalului .răşenesc Moscova( iar eu A sau alt repre&entant al A"'asa%ei A"ericane A pot lua parte la proces în calitate %e o'servator. *a între'area "ea %acă A"'asa%a A"ericană poate tri"ite la proces un avocat sau un +urist( consulul A"'asa%ei pentru apărarea irginiei Fillia"s( %o"nul A. lasov( "i:a co"unicat că tri'unalul a nu"it un apărător sovietic( în persoana *u%"ilei )orisovna *i%ina. Sosin% la -ri'unalul .răşenesc Moscova( la ora %ouăspre&ece( a" constatat că e%i!iciul tri'unalului este pă&it %e "ili#ie. A !ost inter&is accesul corespon%en#ilor %e la Fas5ington Jeral%( 8aco' Stevenson( Associate% Press( 8enni!er Ronals( Agen#ia Reuter( Maurice Singer( şi altor &iarişti străini care au încercat să intre la proces. Eu a" !ost a%"is în tri'unal nu"ai %upă o veri!icare a"ănun#ită şi în%elungată a %ocu"entelor. Hnainte %e începerea procesului( "i s:a per"is să "ă întâlnesc cu apărătoarea %oa"nei Fillia"s( %oa"na *i%ina( "e"'ră a Colegiului Avoca#ilor %in Moscova. $:a" a%us la cunoştin#ă că acu&ata este însărcinată( iar această circu"stan#ă tre'uie !olosită în apărarea ei. Hnsă practic avocata *i%ina nu a stat să %iscute cu "ine( anun#ân%u:"ă: 6Doa"na Fillia"s si"ulea&ă sarcina( iar trucurile astea nu au trecere la noi. Cre% că vina ei este %ove%ită în totalitate. ,u îşi poate pune speran#a %ecât în spiritul

u"anitar al tri'unalului sovieticD6. După cu" a re&ultat( %oa"na *i%ina a vă&ut:o pentru pri"a %ată pe acu&ată în ti"pul procesului şi a %iscutat cu ea circa cinci "inute în pre&en#a şe!ului escortei care a a%us:o pe %oa"na Fillia"s %in înc5isoare. Hnsuşi procesul a !ost o înscenare evi%entă şi a %urat e7act şaptespre&ece "inute. 8u%ecătoarea Petru5ina a %at citire rec5i&itoriului şi( întrucât nici unul %intre "artorii acu&ării nu a apărut la proces( a certi!icat că %eclara#iile scrise ale acestor "artori sunt vala'ile( iar participan#ii la proces au luat cunoştin#ă %e ele. După aceasta( procurorul Eranciu9 a in!or"at că vina cetă#enei a"ericane irginia Fillia"s( constân% în in!rac#iuni prevă&ute %e articolele 01( 03( 3= şi 0@; %in Co%ul Penal( este %ove%ită pe %eplin %e pro'ele "ateriale şi %e %eclara#iile "artorilor( veri!icate a"ănun#it %e tri'unal. Con!or" articolelor citate( %oa"na Fillia"s este acu&ată %e co"plicitate la un act terorist săvârşit %e so#ul ei( acu" %ece%at( Ro'ert Fillia"s( %e agita#ie şi propagan%ă antisovietică( %ove%ită prin pri"irea şi ascun%erea %e "ateriale antisovietice cu scopul trecerii lor peste grani#ă şi( %e ase"eni( %e !olosirea !or#ei !a#ă %e organele securită#ii statului( care încercau să î"pie%ice activitatea in!rac#ională a acu&atei. Si( %eşi a re"arcat în cuvântul său procurorul A acu&a#iile a%use irginiei Fillia"s( prin cu"ularea lor( pot %uce la pe%eapsa capitală( el roagă tri'unalul să %ea o lec#ie %e u"anis" socialist cetă#enei a"ericane care a apucat un %ru" greşit( con%a"nân%:o la o privare %e li'ertate %e trei ani cu ispăşirea pe%epsei într:o colonie %e "uncă şi ree%ucare cu regi" special. Pri"in% cuvântul pentru apărare( avocata *i%ina a "ul#u"it procurorului pentru u"anis"ul pe care:l "ani!estă !a#ă %e clienta sa şi a su'liniat ur"ătoarele: ca cetă#ean sovietic( este îngro&ită %e in!rac#iunile săvârşite %e %oa"na Fillia"s( %eşi aceasta nu se recunoaşte vinovată. Doa"na *i%ina a rugat instan#a să nu %epăşească ter"enul %e pe%eapsă propus %e procuror şi s:a scu&at pentru clienta sa( care( %upă spusele ei( nu în#elege că nu:şi poate uşura situa#ia %ecât prin recunoaşterea cinstită în !a#a tri'unalului sovietic. Pe 'a&a !aptului că %oa"na Fillia"s vor'eşte greu ruseşte( iar instan#a nu în#elege engle&a( +u%ecătoarea Petru5ina a privat:o pe %oa"na Fillia"s %e %reptul %e a lua cuvântul. Propunerea "ea %e a le !i tra%ucător( a !ost re!u&ată %e +u%ecătoarea Petru5ina în 'a&a !aptului că instan#a nu poate controla corectitu%inea celor spuse %e %oa"na Fillia"s prin tra%ucerea "ea. Apoi( +u%ecătoarea şi +ura#ii s:au retras pentru %eli'erare şi s:au întors peste patru "inute( %upă care +u%ecătoarea Petru5ina a citit sentin#a. irginia Fillia"s a !ost con%a"nată la pe%eapsa cerută %e procuror. $nstan#a "i:a re!u&at o întâlnire cu %oa"na Fillia"s. Din sala %e +u%ecată( ea a !ost %usă su' escortă la înc5isoarea Erasnaia Presnea... Capitolul 3 *a Eirov era %e+a !rig: :0<` Celsius. .raşul cu casele pitice( în&ăpe&ite( arăta ca o ca&ar"ă. Hn "aga&inele ali"entare nu se găsea aproape ni"ic: nici carne( nici sala"( nici lapte( nici 'rân&ă. ,u"ai nişte pâini i"ense( cleioase( !ăcute %in !ăină cu carto!i( "acaroane şi conserve ie!tine %e peşte şi scru"'ie %e Estonia. *a raionul %e 'ăuturi se găseau vinuri ie!tine şi o votcă scu"pă( %e opt ru'le. Stavins9i cu"pără o sticlă %e votcă( %ouă cutii %e conserve şi o pâine neagră( iar %e la "etalo:c5i"ice cu"pără un topor( o un%i#ă şi câteva cârlige %e pescuit. Hncă %in tren se î"'răcase cu 5ainele lui $urâşev( aşa încât acu" se %eose'ea prea pu#in %e pescarii care stăteau pe "alul iat9ăi( prin&ân% peşte nu atât %in plăcerea pescuitului( cât %in necesitatea %e a:şi 5răni !a"ilia. . luă spre râu( pe +os. Alături %e el treceau sănii şi căru#e trase %e cai. .pintin%u:se( caii scoteau a'uri pe nări( oa"enii strigau la ei( a"estecân% în%e"nurile cu în+urăturile( neuitân% să tragă câte o 'iciuşcă şi înspre copiii ce se agă#au %e sanie. Stavins9i a+unse la râu şi "erse %e:a lungul "alului pe o cărăruie %e &ăpa%ă 'ătucită( prin spatele pescarilor apleca#i asupra apei( pe lângă !ocurile lor( tot "ai %eparte( până la un cring ce acoperea "alurile. Hn s!ârşit( găsi ce căuta: un loc i&olat( !ără oa"eni( cu oc5iuri %e apă sparte în g5ea#a râului. Pe "al se ve%eau în &ăpa%ă ur"ele !ocului %e ieri sau %e alaltăieri. Stavins9i sparse cu toporul g5ea#a su'#ire a copcii( aruncă în apa întunecată un%i#a !ără na%ă( propti un%i#a cu rucsacul lui $urâşev şi cu o piatră( apoi trecu la principalul scop al activită#ii saleC a%ună câteva vreascuri şi !ăcu un !oc pe căr'unii stinşi. Acu"( %e %eparte( părea un pescar nor"al( ca to#i cei a!la#i pe "alul râului.

Se %eose'ea totuşi prin !aptul că( uitân%u:se cu gri+ă în +ur %in cân% în cân%( scotea %in gea"antan lucrurile lăsate pentru el în sei! şi le %ă%ea !oc: la început( toate %ocu"entele pe nu"ele Ro"anov şi Ro&ov. Răscolea cenuşa cu un 'ă#( căci %ocu"entele o!iciale ar%eau greu. După ce ter"ină pri"a parte a "uncii sale( Stavins9i răsu!lă uşurat şi trase o %uşcă %e votcă. Calea %e întoarcere este tăiată( acu" nu are la el %ecât %ocu"entele lui $urâşevC acu"( el este Serg5ei $vanovici $urâşev( loc#iitorul şe!ului Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei sovietice. Hi "ai ră"ăsese să ar%ă 'anii( costu"ul %e i"port( că"ăşile( %ar cel "ai i"portant 6să uite6 toate cunoştin#ele şi "e"oria lui $urâşev. Hi ră"ăsese să !acă o co"o#ie cere'rală şi o a"ne&ie retrogra%ă. $ar să i"ite gâ+âitul lui $urâşev putea şi singur( !ără opera#ie pe cor&ile vocale. Capitolul 4 Către şe!ul Direc#iei Mili#iei Feroviare %in oraşul >or9i Colonelului %e "ili#ie $.P. >or'un9iv Raport *a <Q noie"'rie( ora 0@(;=( în &ona Eirov:Eotelnici( nu !oarte %eparte %e sta#ia )âstreaga( pasagerul trenului nr. 34 Eirov:Moscova( cetă#eanul $urâşev a !ăcut scan%al în vagonul restaurant. A!lân%u:se în stare %e e'rietate( $urâşev a cerut %e la ospătar 'ere şi şa"panie care nu se găseau în 'u!etul vagonului:restaurant A apoi a +ignit nişte sol%a#i care încercau să îl cal"e&e. Hn ur"a acestui scan%al( şe!ul vagonului:restaurant( Evini5i%&e( a inter&is 'u!etierului să vân%ă votcă cetă#eanului $urâşev. ?i( a"enin#ân%u:i pe to#i că oricu" va găsi votcă( cetă#eanul $urâşev a %esc5is uşa vagonului nu"ărul 1 şi a sărit %in trenul a!lat în "ers. Faptul a o'ligat pe şe!ul personalului %e tren( tovarăşul P.. .-i"o!eev( să oprească trenul la ora 0@(Q<. Cetă#eanul $urâşev a !ost ri%icat în stare %e inconştien#ă %e către personalul %e tren şi %e către pasageri. Cu acelaşi tren( a !ost %us la punctul "e%ical al sta#iei %e cale !erată Eotelnici. *a perc5e&i#ia e7ecutată %e şe!ul personalului %e tren( la acci%entat s:au găsit paşaportul( legiti"a#ia "ilitară şi !oaia %e %ru" pe nu"ele colonelului Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei sovietice( lurâşev Serg5ei lvanovici( %e ase"enea su"a %e <04 ru'le. Avân% în ve%ere po&i#ia socială a acci%entatului( a !ost trans!erat i"e%iat la sec#ia %e c5irurgie a Spitalului .răşenesc nr.l %in Eotelnici. Despre internarea sa la spital( a" in!or"at i"e%iat pe co"an%antul "ilitar al oraşului Eotelnici. ?e!ul sec#iei Eotelnici a Direc#iei "ili#iei !eroviare >or9i( căpitan %e "ili#ie Karu'in( P.S. Eotelnici( <Q noie"'rie 0@40 Marelui Stat:Ma+or >eneralului "aior .vcearon9o Urgent( prin legătură "ilitară specială -ele!onogra"ă Hn legătură cu or%inul %u"neavoastră( pri"it prin tele!onogra"a nr. <03:S( raporte&: Colonelul lurâşev a !ost "utat într:un salon special al sec#iei C5irurgie %e la Spitalul .răşenesc nr. 0 %in Eotelnici. Con!or" rapoartelor "e%icale( colonelul a ieşit %in starea %e inconştien#ă( %ar ca ur"are a co"o#iei cere'rale su!erite în ti"pul că%erii( a ră"as cu o a"ne&ie retrogra%ă( a%ică o pier%ere totală a "e"oriei. Cu toate acestea( con!or" or%inului %u"neavoastră( pentru păstrarea secretelor %e stat şi "ilitare %e#inute %e lurâşev( a !ost asigurată pa&a "ilitară per"anentă a salonului său. Hn legătură cu starea gravă a 'olnavului( /vo"ă( %ureri %e cap( a"e#eli( !ractura "âinii %repte şi trau"atis" al "a7ilarului in!erior2( "e%icii consi%eră că transportarea sa la Moscova se poate !ace a'ia peste <:; &ile. Co"an%antul "ilitar al oraşului Eotelnici( "aior Erivoru9ov <1 noie"'rie 0@40( ora =(=Q ?e!ului Direc#iei Centrale %e Me%icină Militară a Ministerului Apărării al URSS >eneralului colonelului Eo"arov .r%inul nr. 4@G31< Hn legătură cu ne!ericitul ca& petrecut cu loc#iitorul şe!ului Marelui Stat:Ma+or( colonelul $urâşev( care a că&ut %in tren şi se a!lă( ca ur"are a trau"atis"elor( în Spitalul .răşenesc nr. 0 %in oraşul Eotelnici( or%on: Să se e7ecute i"e%iat transportarea colonelului $urâşev %in oraşul Eotelnici la un spital "ilitar %in Moscova. Me%icii spitalului "ilitar să se anga+e&e în a lua toate "ăsurile pentru însănătoşirea cât "ai gra'nică a colonelului $urâşev. Pri":loc#iitorul şe!ului Marelui Stat:Ma+or( >eneral %e ar"ată A5ro"eev Moscova( Marele Stat:Ma+or <1 noie"'rie 0@40

P.S.: Feo%or $vanoviciD -re'uie !ăcut tot ce se poate ca $urâşev să !ie pus pe picioare. Este unul %intre cei "ai 'uni şi "ai talenta#i o!i#eri ai noştri. . trage%ie !a"ilială( "oartea !iului şi %espăr#irea %e so#ie( l:au scos %e pe !ăgaşul nor"al. Ur"ări#i personal evolu#ia 'olii sale. Ave#i nevoie %e "e%ica"ente %e i"portB Anun#a#i:"ă cân% vor putea să:l vi&ite&e "areşalul .par9ov şi al#i o!i#eri %in ca%rul Marelui Stat:Ma+or. Cu sti"ă( A5ro"eev Pri"ului loc#iitor al şe!ului Marelui Stat:"a+or >eneralului %e ar"ată A5ro"eev Raport privin% e7ecutarea .r%inului nr. 4@G31< Hn con!or"itate cu or%inul %u"neavoastră nr. 4@G31< %in <1 noie"'rie 0@40( astă&i( <4 noie"'rie 0@40( colonelul lurâşev a !ost "utat la Moscova( la spitalul "ilitar <0PG13. Datorită !racturii "âinii şi a trau"atis"ului cranian( a !ost instalat la sec#ia %e c5irurgie. Starea 'olnavului este satis!ăcătoare. Personalul "e%ical al spitalului ia toate "ăsurile pentru vin%ecarea %urerilor %e cap şi a altor consecin#e ale co"o#iei cere'rale. Electroence!alogra"ele şi anali&ele e!ectuate i"e%iat %upă internare nu au arătat vătă"ări serioase ale organelor cercetate( ceea ce per"ite să se spere într:o însănătoşire !i&ică a 'olnavului. -otuşi( nici "e%icina noastră( nici cea interna#ională nu %ispun %e preparate "e%ica"entoase capa'ile să vin%ece a"ne&ia retrogra%ă şi resta'ilirea "e"oriei. De aceea( un rol i"portant în resta'ilirea "e"oriei colonelului lurâşev poate să:l ai'ă vi&itarea sa %e către ru%e şi colegi %e serviciu. Cre%e" că ast!el %e vi&ite pot începe peste câteva &ile( cân% 'olnavul nu va "ai avea %ureri %e cap. A" a%us la cunoştin#ă şe!ului spitalului( colonelul ).R. *evi#l%( şi şe!ului sec#iei C5irurgie( colonelul *.P. -arusov( interesul personal al "areşalului .par9ov în privin#a însănătoşirii gra'nice a colonelului lurâşev. ?e!ul Direc#iei Centrale %e Me%icină Militară a Ministerului Apărării al URSS( general colonel Eo"arov. <4 noie"'rie 0@40 Capitolul @ Spitalul "ilitar nr. <0PG13 se a!la la "arginea Moscovei( %incolo %e So9olnis9i( într:un părcule# îngră%it cu un &i% înalt %e cără"i%ă. Era o clă%ire lungă( al'ă( cu şase eta+e( cu !erestre înalte( saloane încăl&ite şi spa#ioase. Hn pri"a săptă"ână( Stavins9i a continuat să si"ule&e %urerile %e cap( a"e#elile şi grea#a. Hn sinea lui( se te"ea %e întâlnirea cu colegii %e serviciu şi cu prietenii lui $urâşev. Hn privin#a salonului privilegiat( îl re!u&ă %e la început( "otivân% !aptul că se te"e %e singurătate. Scopul ac#iunii sale riscante era să intre în pielea lui $urâşev( să:şi însuşească "ăcar A)C:ul etic5etei şi %eprin%erilor o!i#ereşti. $ar în salonul cu şase locuri un%e l:au instalat( asculta cu interes pălăvrăgeala nes!ârşită a tinerilor locotenen#i şi căpitani răni#i în A!ganistan. Aceşti tineri erau !erici#i că au scăpat %in A!ganistan şi că s:au ales nu"ai cu răni uşoare. 8os( la eta+ul %oi al spitalului( se a!lau cei cărora nu le "ersese atât %e 'ine în A!ganistan. Acolo se găseau saloanele pentru sol%a#i şi o!i#eri( victi"e ale ar"ei c5i"ice şi ale propriilor atacuri cu ga&e ale ar"atei sovietice. )olnavii nu"eau acest eta+ 6ca"era %e ga&are6. Aici( intrarea era strict oprită( nu nu"ai pentru ceilal#i 'olnavi ai spitalului( %ar şi personalului "e%ical care nu se ocupa %e aceste saloane. )olnavii %e la această sec#ie erau a%uşi noaptea şi tot noaptea erau scoase ca%avrele. Con%ucerea spitalului inter&icea orice !el %e %iscu#ie %espre această sec#ie. ?i totuşi( tot spitalul ştia că acea 6ca"eră %e ga&are6 însea"nă paralitici cu o piele %e culoare neo"enească( ver%e înc5is şi al'astru:ver%e( putre&ită %in cau&a ga&ului to7ic. Sol%a#ii ruşi căpătaseră arsurile cân% un vânt 'uclucaş %e "unte %intr:un %e!ileu a!gan îşi sc5i"'ase pe neaşteptate %irec#ia în ti"pul unui atac sovietic cu ga&e asupra unor sate a!gane. ,orul %e ga& ver%e:găl'ui i:a acoperit c5iar pe atacatori. A ur"at parali&ia( "âncări"ile %e piele( iar apoi o putre&ire a pielii i"posi'il %e tratat. Din 6ca"era %e ga&are6( nu erau %ecât %ouă ieşiri: ori i"e%iat la "orgă( ori( pentru început( la casa invali&ilor. De aceea( to#i ceilal#i răni#i care nu a+ungeau în 6ca"era %e ga&are6 ci în saloane o'işnuite %e spital( erau ui"itor %e veseli pentru nişte răni#i. ?tiau că %upă ieşirea %in spital( nu se "ai întorc în A!ganistan( ci sunt lăsa#i la vatră sau sunt tri"işi în spatele !rontului.

Stavins9i îşi întipărea în "inte toate cuvintele( e7presiile lor( +argonul "ilitar şi( înc5i&ân% oc5ii su' 'an%a+ul %e ti!on care îi acoperea !a#a tu"e!iată( repeta în gân% e7presia respectivă %e câteva ori. .ricât ar părea %e straniu( o!i#erii aproape că nu povesteau %espre ră&'oiul %in A!ganistan( ci %oar !leacuri şi anec%ote %in şcolile "ilitare şi %in via#a %e garni&oană. ?i( !ireşte( %espre !e"ei. Doar noaptea( în so"n( !lăcăian%rii aceştia %e %ouă&eci %e ani scrâşneau %in %in#i şi strigau 6FocD6 sau 6Ma"ăD6. . %ată( cân% se a!la în încăperea pentru !u"at( Stavins9i( strâ"'ân%u:se %in cau&a "a7ilarului care:l %urea( între'ă cu glas răguşit( pe tânărul locotenent:"a+or *avrov: A 8u"ătate %e noapte ai strigat 6FocD6. Ce ai visatB *avrov se uită la el cu oc5ii săi cenuşii şi îi spuse încet: A A#i avut noroc cu 'oala( tovarăşe colonel. Să !i avut eu Pier%erea asta %e "e"orie... Apoi( stinse cu piciorul #igara ne!u"ată şi intră poso"orât în salon. $nsă nu "ult %upă aceea( Stavins9i a!lă ce visau nop#ile aceşti o!i#eri. *a "ie&ul nop#ii( %in salonul vecin ieşi locotenentul asilevs9i( un tânăr pilot %e elicopter( urlân% şi s!âşiin% 'an%a+ul %e pe trupul său plin %e arsuri. Cu o săptă"ână în ur"ă( elicopterul lui asilevs9i a !ost lovit %e parti&anii a!gani la Ean%a5ar. Elicopterul a luat !oc şi s:a pră'uşit( %ar asilevs9i a scăpat. Acu"( la "ie&ul nop#ii( tânărul a ieşit %in salon şi( speriin%:o %e "oarte pe sora %e serviciu( s:a că#ărat pe 'rânci( ca o "ai"u#ă( pe scara %e incen%iu. Sanitarii l:au a%us înapoi în salon. Din arsurile nevin%ecate %e pe tot trupul( îi curgea sânge şi puroi( iar el( s"ulgân%u:se %in "âinile sanitarilor( striga: A Au venitD Au venitD Au venit %upă "ineD Apăru "e%icul %e gar%ă( care îi !ăcu lui asilevs9i o in+ec#ie. Mai liniştit( asilevs9i plângea "olco" şi şoptea: A Copii( nu eu v:a" o"orâtD ,u eu v:a" o"orâtD( M:au o'ligat... După %ouă&eci %e "inute( o "aşină a salvării l:a %us pe !ostul sol%at la o clinică psi5iatrică. Cu toate or%inele severe ale "e%icilor( o!i#erii răni#i !u"au cu nesa# în salon. în tăcere( !ără să:şi spună vreun cuvânt unul atuia. Doi 6a!gani6 A *avrov şi căpitanul Sâsoev stăteau lângă !ereastra %esc5isă şi se uitau cu" ninge. Apoi( "e%icul %e gar%ă intră în salon( strâ"'ă %in nas si"#in% !u"ul( însă spuse %oar: A -ovarăşi o!i#eri( lua#i so"ni!erul. A Doctore( spuse şi se răsuci pe singurul său picior căpitanul Sâsoev( nu ave" nevoie %e so"ni!er( nu ne a+ută. . sticlă %e spirt( însă... A ,u a" %reptul( replică "e%icul. A ?i %acă înne'unesc şi euB între'ă căpitanul strângân% câr+a până ce "âna i se !ăcu al'ă. Sau cre%e#i că noi nu visă" copii into7ica#i cu ga& sau terciui#i %e tancuri la )agra"a( Eun%u&( Paus5erB Să continui listaB Me%icul se uită !i7 în oc5ii lui şi( întorcân%u:se 'rusc( ieşi %in salon. Peste un "inut( se întoarse cu o sticlă %e un litru( în care se a!lau şapte sute %e gra"e %e spirt "e%icinal pur. A E tot ce a" găsit( spuse el. *a 'ucătărie e înc5is( nişte gustări ar !i !ost 'une... A Sări" peste ele( glu"i Sâsoev. -urnă spirtul în căni şi( şovăin% o clipă( se întoarse spre Stavins9i: A -ovarăşe colonel( vre#iB A ,u( spuse Stavins9i( vă&ân% cu ce sete se uită o!i#erii la spirt. Eu %or" !ără vise. ,u:"i turna#i. Hn tăcere( !ără să ciocnească( o!i#erii 'ăură !iecare( %intr:o su!lare( aproape câte %ouă sute %e gra"e %e spirt curat. Restul nop#ii( %or"iră !ără vise sau( în orice ca&( !ără coş"aruri. Capitolul 0= După o săptă"ână( Stavins9i se integră în via#a %e spital şi se o'işnui să răspun%ă la apelativele 6tovarăşe colonel6( 6$urâşev6 sau pur şi si"plu 6Serg5ei $vanovici6. Ca şi până atunci( o!i#erii îşi petreceau &iua povestin% 'ancuri porcoase şi anec%ote( evitân% a"intirile %espre ră&'oiul %in A!ganistan şi episo%ul cu asilevs9i. Se %istrau tot ti"pul cu glu"ele lor şi !ăceau vag curte surorilor tinere. Cu şi "ai "are plăcere( participau la +ocurile pe care le pregăteau noilor:veni#i în spital( sosi#i nu %in A!ganistan( ci %in 6spatele spatelui6( cu" &iceau ei. Aceşti 'olnavi veneau cu %iagnostice %e genul: 6colecistită6( 6ulcer la sto"ac6( 65ipertonie6( 6%ia'et6 şi alte ase"enea !leacuri.

Me%icii şi răni#ii îi socoteau si"ulan#i( care 6şi:au scornit6 'oala ca să !ie %e"o'ili&a#i sau să plece %in şcolile "ilitare. Si"ulan#ii a+ungeau să ai'ă 5ipertonie( îng5i#in% o %o&ă "are %e co!eină şi co%einăC ulcerul era provocat %e 'ulgăraşi %e clorură %e calciu pe care îi îng5i#eau înveli#i în pâine. $ar un tânăr ucrainean( pe nu"e $"enea( a %e"onstrat %octorilor că are %ia'et !iin%că îl c5inuie o sete care:l !ace să 'ea &ilnic câte %ouăspre&ece cara!e %e apă. Cân% în salon intra un novice( sora îi punea pe noptieră( %upă cu" era regula( %ouă 'orcănaşe cu etic5etele: 6anali&a urinei6 şi 6anali&a !ecalelor6. Acu" era "o"entul cel "ai %i!icil al +ocului. Hn această clipă( tre'uia să %istragi aten#ia novicelui şi sorei şi să pui alături %e cele %ouă 'orcănaşe încă unul( cu etic5eta 6anali&a transpira#iei6. Descoperin% pe noptieră cele trei 'orcănaşe( 'ietul 'olnav se a%resa vecinului %e pat: A Fră#ioare( cu pişatul şi căcatul în#eleg( %ar cu" să %au su%oarea la anali&ăB *uân% o în!ă#işare a'solut serioasă şi un ton prevenitor( vecinul %e pat îi e7plică: tre'uie să se culce în pat şi să se învelească cu "ai "ulte pături şi cearşa!uri( %ar( cel "ai 'ine( să se acopere cu %ouă sau trei saltele şi să transpire %in a'un%en#ă. -ranspira#ia se strânge %e pe corp cu o 'ucă#ică %e vată( care se stoarce în 'orcănaş. Apoi( săr"anul 6'olnav6 e în!o!olit până peste cap cu câteva saltele. Hncep să vină 'olnavi %in toate saloanele ca să arunce o privire asupra i%iotului care transpiră cât poate su' saltele şi apoi încearcă să stoarcă vata în 'orcan. i&itatorii nu au voie să râ%ă în salon( ci %oar să %ea %iverse s!aturi: A De un%e a%uni su%oareaB De su'sioarăB Curios o"D în !elul ăsta nu u"pli 'orcănaşul până "âineD Strânge %e su' 'oaşe( acolo:i locul cel "ai asu%at... A Ai 'ăut ceaiB ,uB $nteresantă c5estieD Atunci cu" vrei să transpiriB Fra#ilor( %e ce nu i:a#i %at ceaiB -re'uie să 'ei şase câni( atunci să te tot #ii transpira#ie... *a pro'a clis"ei( erau supuşi 'olnavii veni#i cu %iagnosticul 6ulcer la sto"ac6. Hn acest ca&( "e%icii cereau să se !acă anali&a rantgen( însă înainte %e aceasta( pentru cură#irea sto"acului( tre'uia !ăcută o clis"ă. Hn "o"entul cân% sora turna cu a+utorul irigatorului prin anusul 'olnavului %oi litri %e apă cal%ă( ceilal#i 'olnavi "ai vec5i şi răni#ii ieşeau %in salon şi ocupau toate ca'inele %e la toaletă. Peste un "inut( 6victi"a6 apărea ?i( #inân%u:se %in toate puterile %e !ese( se repe&ea neră'%ător spre ca'ine. Dar uşile ca'inelor erau înc5ise pe %inăuntru. 6.cupatD6 i se răspun%ea %e la !iecare uşă. Sol%a#ii ce !u"au în prea+"ă îi reproşau: A Un%e te 'agiB ,u ve&iB -reci la rân%D A Fra#ilor( nu "ă pot #ine( a" !ăcut o clis"ăD spunea in%ivi%ul lipin% picioarele unul %e altul. A Aaa( înainte %e rantgen( nuB între'a careva co"păti"itor. A Da( %aD A Dacă e înainte %e rantgen( nu tre'uie să "ergi i"e%iat la FC. -re'uie ca apa să:#i cure#e 'ine: 'ine sto"acul şi toate "a#ele. Alt!el nu se ve%e ni"ic la rantgenD Uite( întrea'ă:l pe locotenent( a !ost %e şase ori la rantgen( %ar pentru că nu şi:a spălat cu" tre'uie sto"acul... A Dar ce să !acB Cu" să:l spălB A -re'uie să !aci genu!le7iuni. Două&eci. Jai( lasă:te pe vine. Unu... %oi... )ine( 'ravo( lasă:te "ai +os. -rei... *a a patra sau a cincia genu!le7iune( săr"anul nu se "ai putea #ine şiS Peste o săptă"ână( Stavins9i se si"#ea "ai 'ine( %ar avea încă "âna în g5ips( iar "a7ilarul lovit era pansat. Cân% sărise %in tren( nu avusese %e gân% să:şi rupă "âna şi să se rănească la !a#ă. Provocase inten#ionat scan%alul %in vagonul restaurant ca să ai'ă "artori la starea lui %e e'rietate( iar principala sa gri+ă( cân% sărise %in tren( !usese să nu a+ungă într:unui %in stâlpii a!la#i %e:a lungul liniei. Sărise în &ăpa%ă( presupunân% că &ăpa%a va atenua că&ătura( iar apoi voise să si"ule&e pur şi si"plu co"o#ia cere'rală( a"ne&ia retrogra%ă şi răguşeala lui $urâşev. Fiin% "e%ic /%eşi cu stu%ii neter"inate2( ştia că este practic i"posi'il să %escoperi o si"ulare 'ine !ăcută a co"o#iei cere'rale. Din !ericire( nu a ni"erit în vreun stâlp( %ar &ăpa%a era su'#ire şi %ură( aproape g5ea#ă. Principalul era că acu" avea !apt vă&ut %e sol%a#ii şi %e pasagerii %in tren si"pto"e naturale %e co"o#ie cere'rală: pier%erea cunoştin#ei şi vo"ă. A !ost o reuşită strălucită( însă nu pentru !aptul că s:a pregătit %in vre"e( încă %e la Erasno%ar. Stân% în &ăpa%ă pe terasa"ent( vă&use că trenul s:a oprit şi că %in el au co'orât lucrători !eroviari( %irectorul vagonului:restaurant şi sol%a#ii cărora nu le:a %at pace în vagonul:restaurant în#elesese că îl vor 'ate. Hl vor 'ate pentru că i:a +ignit( pentru că trenul s:a oprit %in cau&a lui. ?i cel "ai 'un proce%eu pentru a scăpa %e 'ătaie( era să înc5i%ă oc5ii şi să si"ule&e pier%erea cunoştin#ei. Cel că&ut nu este lovit( aceasta e o lege nescrisă în Rusia. Dar pri"ul 'ăr'at care se apropiase %e el( şe!ul personalului

%e tren( l:a lovit cu 'ocancul peste !a#ă. ?i al %oilea( şi al treilea. 6Răutatea a înveninat Rusia6( reuşise să gân%ească Stavins9i( 6o ase"enea răutate( încât sunt gata să lovească un o" care îşi %ă su!larea.6 Scurta %e piele atenua cât %e cât loviturile( iar Stavins9i( cu oc5ii înc5işi şi strângân% %in %in#i( îşi porunci să tacă. Principalul era să nu #ipe( să nu gea"ă. 6StopD Poate că:i "ort6( strigase cineva( acesta !iin% ulti"ul lucru pe care:l au&ise Stavins9i. )ocancul cuiva îl lovise în "a7ilar şi 'ăr'atul îşi pier%use cu a%evărat cunoştin#a. Cân%( în vagon( îşi venise în si"#iri( nu "ai era nevoie să si"ule&e se"nele co"o#iei cere'rale: a"e#elile şi %urerile %e cap erau naturale. Ră"ăsese !ără %oi %in#i( pe care îi scuipase o %ată cu sângele( al#i %oi %in#i se clătinau( iar 'ăr'ia îi era +upuită până la os. Hnsă nu putea să %eclare la "ili#ie că a !ost lovit %e !eroviari şi %e lucrătorii vagonului:restaurant( căci îşi 6pier%use "e"oria6. Apoi( în a!ară %e asta( putea să spună 6"ul#u"esc6 pentru !aptul că l:au lovit: i:au aran+at o co"o#ie cere'rală naturală şi i:au rupt "âna %reaptă parcă la co"an%ă( !iin%că în nici un tratat %e "e%icină nu se spune că 'olnavul care şi:a pier%ut "e"oria şi:a uitat şi scrisul. $ar %atorită %in#ilor scoşi va gângăvi şi "ai "ult( ceea ce nu era rău pentru i"itarea glasului lui $urâşev. Cu toate acestea( în a+unul vi&itei şe!ului Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei sovietice( "areşalul .par9ov( şi a !oştilor colegi ai lui $urâşev %e la Marele Stat:Ma+or( Stavins9i era agitat. i&ita "areşalului era sta'ilită pentru a %oua &i. Cu această oca&ie( au !ost spălate po%elele şi !erestrele %in tot spitalul( iar Stavins9i a !ost "utat într:un salon separat. ,oaptea( a %esc5is gea"ul şi a "âncat toată &ăpa%a %e pe perva&. Di"inea#a avea a"ig%alită şi te"peratură %e trei&eci şi opt cu şase. *a ora nouă( în salon s:au a%us &iare. Hn Svestia( Stavins9i %ă%u peste titlul Pe%eapsă %reaptă. Articolul spunea: 6-uriştii străini vin în tara noastră cu %i!erite scopuri. Pe unii îi atrage e7otis"ul rusesc( pe al#ii îi interesea&ă cultura şi arta noastră( pe al#ii A "onu"entele vec5i %e ar5itectură( capo%operele %e la Er"ita+ şi %e la >aleria -retia9ov( iar al#ii vor să va%ă cu oc5ii lor "iracolul socialist( un%e serviciul "e%ical este gratuit( un%e nu e7istă şo"a+ şi groa&nica 'oală a capitalis"ului: tea"a o"ului si"plu pentru &iua %e "âine. $ar noi întâ"pină" cu 'ucurie şi genero&itate pe aceşti turişti: privi#i şi învă#a#iD Hnsă printre "iile %e turişti( e7istă şi alt!el %e 6oaspe#i6( cei care( su' în!ă#işarea %e turişti( vin la noi cu scopuri %eloc prieteneşti. Unii încearcă să intro%ucă în URSS literatură antisovietică şi sionistă( al#ii caută contacte cu aşa:&işii %isi%en#i. Ast!el( nu %e"ult au venit la Moscova %in în%epărtatul Poto"ac( MarIlan%( Statele Unite( tinerii căsători#i Ro'ert şi irginia Fillia"s. $nturist:ul i:a pri"it cu o'işnuita ospitalitate rusească( cea "ai 'ună ca"eră:lu7 la 5otelul ,a#ional( 'ilete la cele "ai 'une spectacole %e la )alşoi -eatr şi alte teatre %in Moscova( călătorie la *eningra% ş.a.".%. Dar s:a vă&ut că pe tinerii căsători#i nu:i interesea&ă nici cultura( nici arta rusă. Me%icul Fillia"s şi so#ia sa( !igurantă la JollIMoo%( aproape că nu au părăsit ti"p %e o săptă"ână întreagă ca"era %e la 5otel( nu au !ost nici la >aleria -retia9ov( nici la Mu&eul Puş9in şi c5iar au plecat %e la )alşoi -eatr %upă pri"ul act %in Spartacus. Mă rog( gusturile nu se %iscută. *a ur"a ur"ei( e pe %eplin posi'il ca în 'inecuvântata /%e uniiD2 A"erică( tinerii "iri să nu ai'ă un%e să ră"ână singuri în luna %e "iere şi au venit la noi în acest scop. După cu" se ştie( !iecare o" are ciu%ă#eniile lui. Hnsă curân% a ieşit la iveală "otivul acestei 6ciu%ă#enii6. $nteresân%u:se %e o co"portare atât %e ciu%ată a celor %oi so#i( organele securită#ii statului au sta'ilit că( în ciu%a pasiunii a"oroase "ani!estate %e cei %oi( so#ii Fillia"s nu au venit să îşi petreacă în Rusia &ece &ile %in luna %e "iere %e %ragul unei e7otice călătorii %e nuntă. *a *eningra%( so#ii Fillia"s s:au întâlnit în secret cu trei lepă%ături( aşa:nu"i#i %isi%en#i care se %au %rept repre&entan#i ai tineretului sovietic. So#ii Fillia"s au pri"it %e la ei literatură antisovietică( o c5e"are agra"ată către preşe%intele a"erican %e a:şi a%uce trupele pe teritoriul URSS( să eli'ere&e #ara %e 6tirania co"unistă6. După ce au intro%us aceste 6%ocu"ente6 în căptuşeala î"'răcă"intei( %o"nul şi %oa"na Fillia"s au încercat să treacă "aterialele %e!ăi"ătoare peste grani#ă( iar în "o"entul re#inerii pe aeroportul ?ere"etievo( au opus re&isten#ă cu ar"a şi c5iar au ucis un o!i#er sovietic. ,u %e"ult( cetă#eana a"ericană( irginia Fillia"s( a co"părut în !a#a -ri'unalului .răşenesc Moscova su' învinuire %e co"plicitate la un act terorist. $nstan#a a recunoscut:o vinovată( %ar a %at o sentin#ă prea pu#in aspră: trei ani %e privare %e li'ertate cu e7ecutarea pe%epsei într:unul %in penitenciarele noastre %e "uncă şi ree%ucare...6 Mai %eparte ur"au consi%era#ii a"ple %espre u"anis"ul instan#ei sovietice şi %espre !aptul că această istorie va servi %rept e7e"plu tuturor celor care( su' 6"asca6 turistului( vin în URSS( în scopuri %enigratoare...

Stavins9i "ototoli &iarul în "ână. 6-icăloşii( nu spun nici un cuvânt %espre !aptul că e însărcinatăD . con%a"nare u"anăD Ce i%iotD Ce i%iot a" !ost că a" acceptat aventura astaD )ine( îi voi scoate %in înc5isoare( îi voi scoate şi pe ea şi pe copilD6 Hn salon intră în !ugă sora %e gar%ă: A Colonele $urâşevD A venit la %u"neavoastră "areşalul .par9ovD Capitolul 00 A De&'racă:teD A Răs!iră:#i părulD A Des!ă %egetele %e la "âini şi %e la picioareD A Desc5i%e guraD Des!ă:#i picioareleD Hn sala %e pri"ire a înc5isorii %e la Erasnaia Presnea( o ca"eră goală şi rece cu o "asă lungă %e le"n( pe care a tre'uit să pună toate 5ainele %e pe ea( irginia a că&ut în "âinile unor supraveg5etoare cu c5ipuri %e piatră. ,u vor'eau în engle&ă( %ar irginia în#elegea co"en&ile si"ple şi în ruseşte. Hn plus( alături %e ea e7ecutau !ără să crâcnească aceste co"en&i şi alte %ouă arestate: o prostituată %e patru&eci %e ani cu o vânătaie su' oc5i şi o #igăncuşă tânără( care nu avea "ai "ult %e %ouă&eci %e ani( înc5isă pentru !urt. Supraveg5etoarele cercetau arestatele. A De totD De&'racă:te %e tot( +avrăD Supraveg5etoarea grasă îi s"ulse sutienul şi 'i9inii. A Desc5i%e guraD şi %egetele "ur%are pătrunseră în gura irginiei( controlân% su' li"'ă. A AşaD Des!ă picioareleD Mai "ultD Crăcănea&ă:te o%atăD . trânti cu !or#a la pă"ânt şi( în aceeaşi clipă( %egetele ei groase pătrunseră în anusul şi în vaginul irginiei( care scoase un #ipăt. A ,u 'ociD spuse supraveg5etoarea şi începu să caute ploşni#e în părul irginiei. A H"'racă:teD StopD Dă încoace #â#arul ălaD .5o( %răcovenie a"ericăneascăD Păcat că nu:i pe "ăsura "eaD ,a( #ine( &ise supraveg5etoarea s"ulgân% copcile %e la sutien şi aruncân%u:i:l înapoi. Apoi e7a"ină 'i9inii şi îi încercă pe talie. Dar talia ei era la !el %e groasă ca şi %osul i"punător. .!tă cu părere %e rău. A ,u( nu "erg. Hi &vârli irginiei. Po#i să:i î"'raci... Pe cori%orul înc5isorii( o %espăr#iră %e #igancă şi %e prostituată şi o altă supraveg5etoare o con%use pe scările %e !ier la eta+ul %oi al înc5isorii. Se opri la capătul cori%orului( la celula 0P3( trase &ăvorul "etalic şi uşa se urni cu greu. irginia !u lovită în !a#ă %e o %u5oare persistentă( stătută( un a"estec greu %e "iros %e transpira#ie( "enstrua#ie( %in#i nespăla#i. Se %ă%u un pas înapoi( %ar supraveg5etoarea o î"pinse cu sila în celulă( un%e( în lu"ina sla'ă a !erestruicii cu gratii( stăteau pe pric5iciuri %ouă&eci %e !e"ei. A A"ericanca vă stă la %ispo&i#ie( spuse supraveg5etoarea %e#inutelor şi( &â"'in%( trânti uşa în ur"a ei. irginia ră"ase în %reptul uşii. Din cau&a "irosului greu şi a aerului înă'uşitor( avea a"e#eli şi îi era grea#ă. Patru&eci %e oc5i se uitau la ea în aşteptare. A Eşti 5oa#ă în lege sau...B între'ă cu glas %e 'as una %intre !e"ei( înaltă( cu un început %e "ustăcioară pe 'u&a %e sus. A E clar că e pro!esionistă( asili( spuse o #igancă slă'u#ă şi un%uioasă( lipin%u:se %e !e"eia nu"ită 6 asili6. Dacă e poreclită 6A"ericanca6( însea"nă că e pro!esionistă. A Pe tine nu te:a între'at ni"eni ni"ic( îi spuse grosolan asili şi se uită între'ător la irginia. EiB AEu... vor'esc ruseşte... rău( rosti irginia în ruseşte. Sunt străină. Sunt %in A"erica... A Aşa( spuse careva. ,e:au tri"is o #icnităD asili se apropie %e irginia şi spuse cu aspri"e: A Uite ce:iD Aici n:ave" nevoie %e sc5i&oD -e 'ag în "ă:ta( au&iB Cu" te c5ea"ăB A ,u"ele "eu... irginia Fillia"s. Sunt a"ericancă... . pal"ă puternică o întrerupse şi o trânti %e uşă. irginia că&u( %ar asili o prinse %e pâr cu o "ână şi( ri%icân%:o cu !or#a( îi puse pu"nul în !a#a oc5ilor. A Acuşica te lecuiescD Uşa se %esc5ise cu &go"ot şi supraveg5etoarea spuse &â"'in%:

A lasova( ter"inăD E c5iar a"ericancă. ,u #i:ai %at sea"a %upă %in#iB Aşa că poartă:te cu gri+ă cu ea( să nu iasă un scan%al interna#ional. De !apt( ar tre'ui să spui 6"ersi6( o a"ericancă a%evărată este o oca&ie să încerci... a%ăugă supraveg5etoarea clipin% neruşinat înainte %e a ieşi. asili %es!ăcu 'u&ele irginiei. Hntr:a%evăr( noua %e#inută avea nişte %in#i al'i şi regula#i. A J"D spuse asili şi o aşe&ă pe picioare( re&e"ân%:o %e &i%ul celulei. Ei( ia spune ceva pe a"ericăneşte. A $ Mant to lie %oMn( spuse încet irginia şi tra%use tot ea în ruseşte: eu...vreau... să "ă culc... A MiştoD +u'ilă asili. >agicilor( !ace#i locD Ea se culcă cu "ineD A Dar euB se enervă !etişcana cea un%uioasă. A -reci +os( or%onă asili. Capitolul 0< Mareşalul .par9ov era scun%( în%esat( la vreo şai&eci %e ani( cu o şuvi#ă căruntă în !runte( oc5i vii( căprui( cu o !a#ă rotun%ă şi 'lân%ă. După plecarea "e%icilor( se aşe&ă pe un scaun lângă patul lui Stavins9i şi spuse: A Ascultă( c5iar nu:#i a"inteşti ni"ic( a'solut ni"ic %in ce s:a întâ"platB Stavins9i strânse %in u"eri nea+utorat. Un 'an%a+ curat îi acoperea partea %e +os a !e#ei( "a7ilarul îi era strâns în !eşe( iar "âna %reaptă îi era încă i"o'ili&ată în g5ipsC nu reuşi %ecât să arate cu "âna stângă spre "a7ilarul 'an%a+at( se"n că nu poate vor'i. A ?tii( spuse "areşalul( tot râul e spre 'ine. Hntr:a%evăr( tre'uie să ui#i "ulte ca să po#i trăi "ai %eparte. Alt!el( ai vă&ut un%e ai a+uns: ai 'ăut( ai !ăcut scan%al( te:ai aruncat %in tren. >alina su!eră !oarte "ult. Mi:a spus că( în privin#a %espăr#irii( tu nu eşti vinovat( vinovată este nu"ai ea. Dar( în %e!initiv( e unica "ea !iică. Pe tine te iu'esc ca pe un !iu şi vreau să vă î"păca#i. Cre%e:"ă( voi !ace orice pentru tine( %acă... A" %iscutat cu %octoriiC nu cu ăştia şi arătă cu privirea spre uşa pe care ieşiseră "e%icii spitalului( ci cu %octorii %e la spitalul Ere"linului( cu Ceasovâi şi cu Sc5"i%t( la care se consultă tot )iroul Politic. Ei au spus că "e"oria poate reveni. A" să !ac totul să:#i revină "e"oria. *a ur"a ur"ei( c5iar %acă ai uitat unele cunoştin#e "ilitare( nu contea&ă. ?tii( e o anec%otă: ca să con%uci( tre'uie să ştii cu" o c5ea"ă pe secretară şi un%e se a!lă şta"pila. A" să "uşa"ali&e& 'e#ia %in tren( iar pentru 6EMMA6 vei pri"i epole#ii %e general. Lii "inte ce însea"nă 6EMMA6B Stavins9i negă %in cap. 6Deci asta e(6 îşi &ise el( 6$urâşev a !ost căsătorit cu !iica "areşalului .par9ovD Hnsă nu tre'uie( nu tre'uie în nici un ca& să "ă întâlnesc cu eaD Dacă a+ung în pat cu !osta nevastă a lui $urâşev( "ă %au în vileag cât ai clipi. Pe %e altă parte( e ispititor să a+ung general prin .par9ov. Hn !elul ăsta( toate greşelile şi prostiile !ăcute %e "ine în nu"ele lui $urâşev se vor şterge...6 A Mă rog( %acă nu:#i a%uci a"inte %e 6EMMA6( nu e nici o pro'le"ă( continuă "areşalul. . să ve&i !il"ul şi o să:#i a"inteşti( te asigur. Dacă vrei( !ace" "âine în salon un 6"atineu6 cu con%ucătorul proiectului( )en+er. Hl "ai #ii "inte pe )en+erB Din nou( Stavins9i negă. A ,u:i ni"icD . să ve&i şi o să:#i a"inteştiD -e rog !oarte "ult( >alina are trei&eci şi şapte %e ani( încă "ai pute#i avea copii. Dă:i voie să se întoarcă la tine. Dacă ai şti cât su!eră... Aproape înspăi"ântat( Stavins9i îşi ascunse capul în pernă cu o "işcare pe care nu şi:o putu stăpâni. A )ineD ,u astă&iD spuse i"e%iat .par9ov. Peste o săptă"ână( %ouăB Sau cân% o să ieşi %e aici. Dar %ă:i o speran#ă( te rog eu... -e iu'eşte %oarD Stavins9i strânse a!ir"ativ %in sprâncene. A De acor%B se 'ucură .par9ov şi c5iar sări %e pe scaun. De acor%B Pot să:i spunB Dă:"i "âna( %ă:"i "ânaD ?tia" că eşti un o" a%evăratD $#i spun cinstit: cân% s:a întâ"plat( "i:a" pier%ut %intr:o %ată to#i copiii: pe tine( pe ea( pe iten9aD Hnsă acu"( totul va !i 'ine... Cân% poate să vină la tineB Cu un glas răguşit( gripat( Stavins9i şopti: A După... Mai apoi... A A" în#elesD )ineD Cât %espre "e"orie( nu:#i !ă gri+iD . a%uce" noi înapoiD -e vei ocupa %e 6EMMA6. Acu"( 6EMMA6 e proiectul cel "ai i"portant. )iroul politic ne:a i"pus nişte ter"ene !oarte stricteD Ei( o%i5neşte:te( !ă:te 'ine... Cân% .par9ov plecă( Stavins9i înc5ise oc5ii istovit şi si"#i şiroaie %e transpira#ie curgân%u:i pe tot corpul. .5o( acu" ar !i putut strânge un 'orcănaş %e transpira#ie.

Capitolul 0; ,e"ărginitele întin%eri în&ăpe&ite ale tun%rei su'polare ge"eau su' apăsarea viscolului. Soarele pali% al nor%ului lu"ina stâlpii în!ip#i în %iverse locuri ale tun%rei şi "ac5etele %in le"n ale instala#iilor "ilitare: 'aterii antiaeriene( ra"pe pentru instala#iile rac5etelor. *a punctul %e co"an%ă al su'"arinului ato"ic avea loc nu"ărătoarea inversă: 6?ase... cinci... patru... trei...6 *a pupitru se a!lau câ#iva "ilitari( %ar şi civili. Printre "ilitari se a!la şi lurâşev. 6Doi... unu... AtacD6 or%onă $urâşev. Hn aceeaşi secun%ă( un 'ăr'at 'runet %e vreo patru&eci %e ani( cu nas acvilin şi %egete su'#iri( nervoase( a!lat alături %e $urâşev( apăsă 'utonul al' cu inscrip#ia 6Atac6. -un%ra se cutre"ură. )locurile %e g5ea#ă se &gu%uiră. >ră"e&ile %e g5e#uri( "ac5etele %e le"n ale 'ateriilor antiaeriene şi ale instala#iilor pentru rac5ete se aplecară într:o parte şi că&ură cu un tunet. Parcă un uragan su'teran ar !i scuturat tun%ra( răsucin% ini"a pă"ântului şi crăpân% "iile %e tone %e stânci( 'locurile %e g5ea#ă şi "ac5etele %e le"n. Pul'erea ri%icată înnegri soarele. Hn salonul lui Stavins9i( proiectorul %erula pelicula "ai %eparte. -aigaua. Un pârâu !irav îşi %ucea apele "olco"e spre o %eltă întortoc5eată. Ca şi în tun%ră( pe "alul râului se a!lau "ac5etele unor o'iective "ilitare: %ispo&itive pentru rac5ete( 'aterii antiaeriene. $ar în Marea .5ots9( la pupitrul %e co"an%ă al aceluiaşi su'"arin( colonelul $urâşev !ăcea %in nou nu"ărătoarea inversă: 6Patru... trei... %oi... unu... AtacD6 ?i 'ăr'atul 'runet apăsă 'utonul. -aigaua se &gu%ui ca într:un cutre"ur. Crăpături a%ânci întretăiau pă"ântul( u"!lân% apele râului( !rângân% ci"'rii seculari şi aruncân%u:i în a%âncurile pă"ântului o %ată cu "ac5etele instala#iilor "ilitare... Apoi( pe "icul ecran instalat în salonul lui Stavins9i apăru c5ipul colonelului $urâşev( care spuse: A ,oua ar"ă seis"ică per"ite crearea unor cutre"ure locale la o %istan#ă %e patru sute %e 9ilo"etri %e la locul instalării grilelor energetice. Fără orice alt a"estec sau i"i7tiune e7terioară( cu a+utorul su'"arinelor( pute" instala în apele ina"icului "atri#e energetice( capa'ile să pri"ească un i"puls %e atac prin ra%io %e la punctul %e co"an%ă %in Mur"ans9( Elaispe%a sau Severo%vins9. -oate pro'le"ele te5nice sunt re&olvate în principiu. Su'"arinul este utilat cu instala#ii speciale %e !orare... Hn continuare( pe ecran apărură !otogra!ii şi sc5e"e te5nice( înso#ite %e glasul colonelului $urâşev: A ...care se aşea&ă pe !un%ul "ării în punctul ales %e noi... Forarea unui pu# pentru grila energetică %urea&ă %e la şase până la &ece &ile( în !unc#ie %e sol. )ineîn#eles( o cercetare seis"ică tre'uie să sta'ilească %in ti"p punctele în care !orarea nu întâ"pină granit sau alte roci cu %uritate "are. Apoi( în pu# se instalea&ă aşa nu"ita 6"atri#ă energetică6. .pt ast!el %e "atri#e situate în opt pu#uri !or"ea&ă un lan# capa'il să provoace un cutre"ur pe un spa#iu cu %i"ensiunea %e 0Q=:<== %e 9ilo"etri. Privi#i 5arta Europei. Practic( toate sau aproape toate 'a&ele ,A-. se a!lă pe ra&a ar"ei seis"ice 6EMMA6 cu su'"arine... Mac5eta relie!ului Europei apăru pe ecran. Lările scan%inave( >er"ania( Spania( Anglia( $talia( >recia... Mun#i( nuri( oraşe portuare( 'a&e ,A-.( centrale electrice. Mâna apăsă pe 'utonul cu inscrip#ia 6Atac6 şi( pe "ac5etă( "ai "ulte cutre"ure începură să %espice şi să îng5ită oraşe( 'a&e "ilitare( aeroporturi( instala#ii %e rac5etă( centrale electrice( "agistrale %e cale !erată şi şosele. Pe ecran apăru %in nou c5ipul colonelului $urâşev. A Fără în%oială că asi"ilarea acestui tip a'solut nou %e ar"ă costă "ult. Este nevoie %e o u&ină pentru pro%ucerea "atri#elor energetice. Sunt necesare utila+e speciale( "ult "ai "o%erne %ecât cele actuale( %e !orare su'"arină silen#ioasă( ca%re cu înaltă cali!icare %e son%ori su'"arini. ?i "ai tre'uie o !lotilă %e su'"arine pentru !ora+ si"ultan al acestor pu#uri în +urul teritoriilor alese pentru atac. Poate !i vor'a %e Europa( C5ina( #ările lu"ii ara'e sau A"erica. E li"pe%e un lucru: în scopul întăririi capacită#ii %e apărare a #ării noastre( colectivul %e oa"eni %e ştiin#ă ai $nstitutului %e Marină şi Energetică( su' con%ucerea aca%e"icianului )en+er( a creat o ar"ă nouă( necunoscută în .cci%ent. Această ar"ă este capa'ilă... -un%ra se cutre"ură %in nou... Din nou se &gu%ui taigaua pe ecran... A EiB îl între'ă )en+er( un 'ăr'at %e patru&eci %e ani( cu părul negru şi nas acvilin. ă a"inti#iB Acu" ave" pro'le"e "ari. Hncercarea %e pro'ă a su'"arinului lui >uşcin în apele teritoriale ale Sue%iei a arătat că se poate !ora şi se pot instala grile energetice c5iar su' nasul ina"icului. ,u"ai că asta e şi rău şi 'ine. Rău %eoarece con%ucerea a conc5is că la noi totul "erge per!ect şi cere să

%evansă" progra"ul. Dar %u"neavoastră şti#i în ce con%i#ii lucră"( a" !ăcut grilele aproape "anual. Ave" nevoie %e u&ină( %e utila+ nou %e !orare. Fără %u"neavoastră( nu pute" o'#ine ni"ic... A reau să "ai vă% o %ată !il"ul( &ise Stavins9i. -re'uia să:şi însuşească "aniera lui $urâşev %e a vor'i( aplecarea uşoară a capului spre stânga înainte %e a !ace o nouă propunere şi intona#ia glasului său răguşit Capitolul 0P *a ora &ece seara( în celulă se stingea lu"ina( un 'ec gal'en( acoperit %e un grila+ %e sâr"ă. irginia stătea pe patul %e sus( între perete şi asili. Patul o lavi#ă lungă %in scân%uri geluite ocupa +u"ătate %e celulă. Pe el îşi găseau loc &ece !e"ei. Un alt pat( %e aceeaşi "ări"e( se a!la +os. Ca să !acă loc a"ericancei( asili gonise %ouă !e"ei pe patul %e +os. Era !oarte gri+ulie cu irginia. Hn virtutea %repturilor %e şe!ă a celulei( a cerut %e la gar%ian o cană %e apă pentru irginia( căreia i se !ăcuse rău %in cau&a înă'uşelii şi %u5oarei %in celulă. Seara( cân% gar%ianul î"păr#ea prin !erăstruică 5rana terciul şi ceaiul( asili i:a %at irginiei şi &a5ărul ei( iar înainte %e culcare( a pieptănat:o cu un pieptene ascuns su' saltea. Hn cele câteva ore( irginia a în#eles că "a+oritatea !e"eilor %in celulă nu sunt in!ractoare pro!esioniste( ci !e"ei si"ple( arestate pentru speculă( %elapi%are sau o"uci%ere pe !on% %e gelo&ie. Hnsă puterea în celulă apar#inea unor in!ractoare pro!esioniste( patru la nu"ăr( plus asili. Stân% în întuneric alături %e ocrotitoarea sa( irginia în#elesese: gri+a !e"eii nu e întâ"plătoare. Ceva tre'uia să se întâ"ple şi ea g5icise %espre ce:i vor'a. oia să sară %in pat( să se repea%ă la uşă( să 'ată în ea şi să strige până cân% va veni anc5etatorul( iar apoi să:i spună tot a%evărul şi %espre $urâşev( şi %espre Stavins9i. Dar ce va re&olvaB a accentua şi "ai "ult !aptul că a luat parte la răpirea unui colonel al Marelui Stat:Ma+or şi practic a !ost principalul persona+ al %iversiunii: a a%us un 'ăr'at şi a plecat cu un altul. $ar interogatorii( încă un proces şi încă o con%a"nare( "ai rea ca aceasta. ?i pe Stavins9i( în acest ca&( îl vor găsi i"e%iat. Acu" el este în siguran#ă( iar pe ea au con%a"nat:o la nu"ai trei ani. *arrI Coogel i:a spus că a"'asa%a va lua toate "ăsurile ca să o eli'ere&e înainte %e ter"en. Până atunci( tre'uia să în%ure în această celulă "irosul %e transpira#ie !e"inină( %e "ur%ărie( %e "enstrua#ie. ?i cel "ai i"portant era să re&iste acestei asili. Mâna groasă a !e"eii se aşe&ă pe pieptul irginiei. *uân%u:i "âna( irginia spuse !er": A ,u. A *inişte. Fără &go"ot. asili se lipi %e ea şi acoperi gura irginiei cu pal"a( apoi se sui pe ea cu toată greutatea trupului "ătă5ălos şi urât "irositor. A ,ietD ,oD striga îngro&ită irginia( "uşcân% pal"a u"e%ă %e transpira#ie şi încercân% să în!runte trupul greu %e pe ea şi "âna aspră( care %e+a o pipăia între picioare. Dar asili( %e+a înverşunată %e po!tă( o lovi cu pal"a peste gură( iar cealaltă "ână( ca un s!re%el( îi %es!ăcea picioarele strânse. -rupul ei asu%at se &'ătea în "işcări erotice convulsive. . %urere acută puse stăpânire pe tot trupul irginiei. *eşină şi nu au&i cu" se %esc5i%e uşa( cu" în celulă se repe% supraveg5etoarele şi o %au +os %e pe ea pe asili( încăl&ită %e po!tă... irginia îşi reveni în 5ur%ucăitul unui ca"ion( pe po%eaua rece ca g5ea#a a plat!or"ei %in spate. Era întuneric 'e&nă( iar !rigul îi pătrun%ea în oase. Fusta plină %e sânge i se !ăcuse 'ocnă. Ri%icân%u: se cu greu( că&u iarăşi în ti"p ce "aşina coti scurt( apoi se opri. A!ară se au&iră paşi grei scâr#âin% în &ăpa%ă( apoi scrâşnetul uşii %e !ier. Hn întuneric( nişte "âini o apucară şi o traseră %in "aşină. irginia vă&u o casă cu eta+( întunecată( încon+urată %e un &i% %e piatră. Mâini sol%ă#eşti o târâră prin &ăpa%ă %e la ca"ion până la intrarea în casă. Doi câini lup încercau să se apropie %e poalele !ustei ei( atraşi %e "irosul %e sânge. Un glas aspru %e 'ăr'at şi o ci&"ă sol%ă#ească goniră câinii. Sol%atul o trase pe irginia în casă şi o ri%ică( să nu păte&e covorul %e sânge. . î"pinse pe un cori%or lu"inat puternic( printr:un 5ol "o'ilat cu gust( într:o ca"eră %e 'aie. Acolo o aşe&ă pe "arginea că&ii ca un "ic 'a&in( în care apa al'ăstrie( "irosin% a e7tract %e coni!ere( o a%e"enea ire&isti'il. Sol%atul ieşi( înc5i&ân% uşa. irginia se uită în +ur şi ră"ase ui"ită: era aceeaşi 'aie în care se a!lase nu %e"ult( la şe!ul E>):ului. Hn#elese la cine !usese a%usă şi %e ce. ?i( !ără să se atingă %e apă( se lăsă pe par%oseala cal%ă %e teracotă. Avea !e'ră( iar lacri"ile îi secaseră.

Se %esc5ise uşa. în ca%rul ei se a!la un 'ăr'at înalt( corpolent( %e vreo şai&eci %e ani( cu un început %e c5elie %easupra !run#ii. Era cel care o servise cu san%vişuri cu icre în ca'inetul E>):ului %in Pia#a D&er+ins9i. .c5ii săi al'aştri:cenuşii o priveau prin oc5elarii cu ra"ă su'#ire %e 'aga. Hn "âini #inea un pa5ar şi o sticlă %e 8o5nnI Fal9er. . e7a"ină câteva secun%e pe irginia( puse pe "arginea că&ii sticla %e 8o5nnI Fal9er şi pa5arul( %upă care plecă. Uşa 'ăii ră"ase %esc5isă. irginia au&i cu" paşii lui grei a+ung în salon( apoi au&i clic:ul cuplării "agneto!onului şi întreaga vilă se u"plu %e glasul *i&ei Minelli. irginia plânse în%elung( "olco". Un%eva( acolo( într:o via#ă prea în%epărtată %e a ei( se a!lă ,eM Nor9:ul( ca!enelele( restaurantele( *i&a Minelli. $ar ea( "ur%ară( 'ătută( siluită %e o "ata5ală %e les'iană( &ace pe po%ea... 6Doa"ne( "a"ăD6 Dar "a"a ei era îngropată %e "ult şi %eparte( în Colora%o( în 0@10. Se apropie târâş %e sticlă şi îşi turnă un pa5ar aproape plin. F5is9I:ul îi arse gâtul şi sto"acul gol( %ar îi %ă%u !or#ă. Se ri%ică şi "ai 'ău. ?i( &â"'in%( cu sticla în "ână( plecă în căutarea glasului *i&ei Minelli. Stăpânul vilei stătea în 5olul spa#ios( lângă că"inul încăl&it( şi citea Fas5ington Post. Peste pantalonii şi că"ăşa al'ă !ără cravată( purta un 5alat %e casă "aro înc5is. Pe o "ăsu#ă( alături %e ,eM Nor9 -i"es şi Sun%aI -i"es( se a!la o altă sticlă %e 8o5nnI Fal9er( "ai "ulte sticle %e apă "inerală( iar pe !ructiera "are %e argint( se a!lau struguri( "ere( portocale şi 'anane. Hn şe"ineu trosneau le"ne %e "esteacăn. A *ua#i loc( spuse el !ără să:şi ri%ice oc5ii %in &iar şi( aplecân%u:se pu#in( %ă%u "agneto!onul "ai încet. A Ce vre#i %e la "ineB între'ă irginia( care ră"ăsese în picioare. A Să lua#i loc. A :aş "ur%ări "o'ila( &â"'i ea. A Hn 'aie era un 5alat. Putea#i să !ace#i o 'aie şi să vă sc5i"'a#i. A ,u se o'işnuieşte ca %e#inu#ii să !acă 'aie şi să poarte 5alate. Ce vre#i %e la "ineB A ,ici pe %eparte ceea ce cre%e#i. Hşi ri%ică privirile spre ea şi îşi scoase oc5elarii. Avea oc5i al'aştri( parcă 'olnavi. Hşi şterse oc5ii cu "âinile. A Cre%e#i că vreau să vă spăla#i %e toată "i&eria şi pe ur"ă să vă culca#i cu "ine. Dar eu nu vreau acest lucru. în Rusia sunt %estule !e"ei !ru"oase şi "ai tinere ca %u"neavoastră. ?i nu nu"ai rusoaice. Sunt lituanience( u&'ece( unguroaice( gru&ine( evreice( iar( %acă %oresc neapărat( polone&e( turcoaice şi aşa "ai %eparte. Aşa că nu %uc lipsă. *ua#i loc( o să că%e#i. ?i nu "ai 'e#i. Mânca#i !ructe. irginia se aşe&ă într:un !otoliu "oale %in piele. ,u avea putere să stea în picioare. Hnsă nu se atinse %e !ructe şi se stră%ui să nu se uite la ele. )ăr'atul %in !a#a că"inului răsu!lă %in greu. A -rea'a %u"neavoastră( spuse el. -ot ce vreau să vă propun este în interesul %u"neavoastră. Sunte#i o !e"eie !ru"oasă( tânără( şi n:o să re&ista#i în puşcărie( "ai ales în situa#ia %u"neavoastră. Ave#i nevoie acu" %e vita"ine( %e o%i5nă( %e o ali"enta#ie î"'unătă#ită. Poate că vă gân%i#i că( "âine:poi"âine( a"ericanii vă vor sc5i"'a pe nu ştiu care spion %e:al nostru. Hncerca#i să uita#i varianta asta. De ce să a" nevoie %e un spion care s:a %at %e golB Cine:"i poate garanta că nu a !ost racolat %e+a %e C$AB Cunoaşte#i această organi&a#ieB A#i avut vreo%ată %e a !ace cu eaB Hntre'area era aruncată aiurea( în treacăt. Cu câteva ore în ur"ă( pe 'iroul lui se a!laseră "ateriale care:l co"pro"iteau %e!initiv pe acest "aior pe nu"e ,a&nacinâi( "ai "ult %ecât !aptul că îi căşunase pe 'ietul sto"atolog %in Fas5ington. Era vor'a %e !otogra!ii ale lui ,e&nacinâi şi ale agentei sale( .lea Ma5ova( !ăcute cu o ca"eră ascunsă într:o ca"eră a 5otelului ,a#ional. *ocotenentul Eo&lov %eclanşase ca"era ascunsă cu acelaşi scop( cu care apoi ,e&nacinâi a !il"at: o pe .lea cu Eo&lov şi cu al#i o!i#eri E>). Hn plus( în cursul cercetărilor( s:au cules in!or"a#ii %e la !e"eia %e serviciu a sec#iei turistice a E>):ului. Fe"eia %e serviciu a %eclarat că ,e&nacinâi s:a înc5is %e câteva ori în ca'inetul său cu secretara Fru"oasă. Eatia a !ost interogată şi a recunoscut concu'ina+ul cu "aiorul ,e&nacinâi. Pe scurt( %acă Ro'ert Filia"s a cură#at %in rân%urile E>):ului un ase"enea i%iot şi( pro'a'il( un viitor tră%ător( însea"nă că a !ăcut un serviciu securită#ii sovietice... *a această i%ee( 'ăr'atul &â"'i şi spuse irginiei( care tăcea: A )ine( să vor'i" totuşi %espre %u"neavoastră. Aşa%ar( nu vă vor sc5i"'a nici a&i( nici "âine( ve#i sta în puşcărie trei ani 'ătu#i pe "uc5ie( 'a c5iar şi "ai "ult. ,u vă "ira#i: pentru încălcarea

regi"ului %e %eten#ie( ter"enul poate !i prelungit. De pil%ă( astă&i a#i provocat scan%al în celulă şi a#i încercat să o viola#i pe %e#inuta lasova... A Ea pe "ine( nu eu pe eaD e7cla"ă irginia clocotin% %e in%ignare. A Cine ştieB &â"'i %in nou 'ăr'atul( privin%:o în oc5i. Fe"eia aceasta( lasova( a scris o plângere că a#i încercat să o silui#i( iar celelalte %e#inute sunt gata să sus#ină acest lucru. $ar pentru perversiuni se7uale( +usti#ia noastră vă poate con%a"na %in nou. ?i ce garan#ii pot avea că( atunci cân% vă vor %uce %e aici la înc5isoare( pe %ru" nu ve#i încerca să se%uce#i sol%a#iiB Acu" în#elege#i ce vreau să spunB Pute" să vă #ine" în puşcărie cât vre" şi nici un preşe%inte a"erican nu vă va salva. ,u pot să vă garante& că în puşcărie sau în lagăr nu ve#i !i violată %e les'iene sau %e sol%a#ii %in escortă. Un lucru e sigur: n:o să re&ista#i nici "ăcar trei ani. Mi&eria( "unca %e ocnaş( &oaiele %in puşcărie vă vor %istruge. Hntr:un an vă ve#i usca precu" o s"oc5ină. $ar %acă sunte#i cu a%evărat însărcinată( gân%i#i:vă la copil... A Ce vre#i %e la "ineB A reau să cola'ora#i cu noi... Aştepta#i( nu "ă întrerupe#i. ,u e atât %e groa&nic. Ave" nevoie %e oa"eni ca %u"neavoastră pentru o "uncă uşoară. De e7e"plu( să antrena#i câ#iva oa"eni care tre'uie să "eargă în .cci%ent. Sunte#i actri#ă( cunoaşte#i "o%ul %e via#ă a"erican( "ărun#işurile vie#ii. Dar aceasta este nu"ai una %in posi'ilită#i. E7istă şi altele. A#i !ost "ereu singură şi( ca să !i" sinceri( nu a#i avut o via#ă plină %e succese. A#i !il"at "ult prea pu#in şi nu"ai în roluri "inore. :a#i căsătorit a'ia cu trei:patru luni în ur"ă( %ar şi căsătoria a#i !ăcut:o( aşa cre%( pentru că ave#i trei&eci şi patru %e ani şi e ti"pul să ave#i copii( o !a"ilie. Cu alte cuvinte( A"erica nu v:a o!erit nici carieră( nici !ericire. Hnsă tot ce a#i visat acolo pute#i avea aici( în Rusia( şi !ără vreun e!ort %eose'it. Un singur cuvânt al %u"neavoastră şi ve#i avea casă( 'ani( "aşină( a%"iratori. $ar apoi cine ştieB un so# rus şi c5iar roluri principale în !il"ele noastre. ,oi pute" !ace oriceD EiB Sau pre!era#i înc5isoarea( les'ienele şi sol%a#ii( iar pentru !iul %u"neavoastră casa %e copiiB A Ceea ce !ace#i %u"neavoastră se nu"eşte şanta+( spuse irginia A ,u( e o a!acere( răspunse el. A -re'uie să "ă gân%esc... A Un%eB Hn înc5isoare sau aiciB &â"'i el. A Alt loc nu:"i pute#i propuneB A )ine( spuse el. Unei !e"ei ca %u"neavoastră i se poate !ace o concesie. Dar nu pentru "ult ti"p. Să spune"( pentru %ouă săptă"âni. e#i trăi în con%i#ii "ai o"eneşti. Dar vă previn: peste %ouă săptă"âni vă aşteaptă ori celula in!ractoarelor ori... Dori#i să cina#i cu "ineB Să !ace#i o 'aieB A Mi:a#i %at %ouă săptă"âni %e gân%ire. A . cină nu vă o'ligă cu ni"ic. A -otuşi( ar !i "ai 'ine să a"ână"( replică irginia( în#elegân% că( %acă va "ai ră"âne aici !ie şi o +u"ătate %e oră( va învinge el( nu ea. ?i nu peste %ouă săptă"âni( nici "ăcar peste %ouă &ile( ci c5iar în această noapte. Capitolul 0Q -rei &ile la rân%( Stavins9i l:a visat pe $urâşev. ,u era ni"ic 'i&ar în acest lucru. -oată săptă"âna( %e %i"inea#ă până seara( !usese plină cu acest $urâşev: energicul )en+er l:a intro%us în a"ănuntele proiectului 6EMMA6( o!i#erii Marelui Stat:Ma+or( !oştii prieteni ai lui $urâşev %in or%inul "areşalului .par9ov îi 6a"inteau6 episoa%e %in via#a lui /şi( în secret( au intro%us în salon coniacul pre!erat al lui $urâşev2( iar co"an%antul su'"arinului 6U0;36( Piotr >uşcin( i:a raportat a"ănuntele ca"paniei în Sue%ia: 6A" reuşit să !oră" în secret trei pu#uri pe !un%ul pietroaselor !ior%uri sue%e&e şi să aşe&ă" în ele "atri#ele energetice verticale. Al patrulea pu# al lan#ului( aşa cu" a !ost in%icat %e seis"ologi( a !ost săpat %e )en+er c5iar lângă 'a&a navală %e la Earls9rona. A" !orat pu#ul în pri"a noapte( înainte c5iar ca pescarii să ne %escopere în &ori. Pe ur"ă( în ti"p ce sue%e&ii "ă purtau pe la interogatorii( ne:a" !ăcut trea'a în linişte( a" instalat "atri#ele în pu# şi a" acoperit totul cu un grun% special şi cu un solvent( aşa că nici %racuT nu poate "irosi ni"ic. A !ost o "uncă in!ernală( să o spune" clar. Sue%e&ii au reperat ur"e %e uraniu şi s:au tot învârtit în +urul su'"arinului... ,u a" %at %ru"ul la ni"eni( c5it că eu era" aproape arestat. ă raporte& însă( tovarăşe colonel( că nu s!ătuiesc pe ni"eni să se 'age a %oua oară într:o ase"enea încurcătură. Este nevoie %e nişte instala#ii %e !orare care să per!ore&e orice !el %e rocă( c5iar şi granitul...6

A E7actD Ce v:a" spus euBD îi spuse )en+er lui Stavins9i. Mă rog( să a%"ite" că vo" instala încă %ouă "atri#e un%eva( în raionul insulei Mus9o( pentru ca lan#ul sue%e& să !ie gata( iar noi să pri"i" Pre"iul *enin. Hnsă %upă aceea gataD Apoi tre'uie să încetă" aceste ac#iuni 6po"pieristice6 şi să cere" 'ani pentru pro%ucerea în serie a grilelor şi pentru instala#iile %e !orare cu %ia"ant %e tip nou. Hn orice ac#iune %e acest gen( principalul este să pri"eşti "ilioanele pe care să le c5eltui i"e%iat. După aceea "ulgi vaca( %acă pute" să spune" aşa. E nevoie %e 'ani( %ar ni"eni nu vrea să %ea. Mâine vine la noi la institut Co"isia Militară a CC al PCUS. Fără %u"neavoastră( eu nu:i pri"escD A Mâine e sâ"'ătă( &i li'eră( se "iră Stavins9i. A *a noi în institut nu sunt &ile li'ere. ,ici la CC( spuse )en+er. A Dar a" "âna în g5ips... A FleacuriD Doar pute#i "ergeD Hi %uce" la stan%uri( le arătă" cele %ouă "atri#e con!ec#ionate "anual şi pune" piciorul în prag( că aşa nu se "ai poate lucraD Hi luă" tare( %u"neavoastră începe#i( eu continui. Fără pau&e( la 6!oc auto"at6. .ricu" nu se pricep %eloc la ştiin#ă... A A" şi rana asta( spuse Stavins9i arătân% cu "âna spre o'ra&. Hşi lăsase 'ar'ă şi "ustă#i( pentru ca eventualele %i!eren#e să nu poată !i sesi&ate. De !apt( co"o#ia cere'rală putea constitui un "otiv al "o%i!icării e7presiei c5ipului sau a "işcărilor( gesticii( "ersului şi c5iar a scrisului. Hnsă( "otivân% %urerile "a7ilarului( Stavins9i re!u&a să:şi pună al#i %in#i. Hi convenea să şuiere cân% vor'eşte( pentru că se te"ea că nu i"ită prea 'ine glasul răguşit al lui $urâşev. El era $urâşev( ce "aiD -o#i îl încon+urau cu gri+ă( "ai ales că era ginerele şe!ului Marelui Stat:Ma+or. -o#i erau e7agerat %e aten#i cu el( nu %ă%eau i"portan#ă 'an%a+ului %e pe !a#ă( tăieturii %e pe 'ăr'ie( la !el cu" se întâ"plă întot%eauna cu cei care vin la patul unui 'olnavC luau o în!ă#işare %e parcă el ar !i !ost per!ect sănătos şi nu s:ar !i întâ"plat ni"ic %eose'it. Hn ast!el %e ca&uri( oa"enii se supraveg5ea&ă pe sine "ai "ult %ecât îl ur"ăresc pe 'olnav. Hnsă acu"( trea'a se sc5i"'ase. După ce )en+er şi >uşcin plecară( Stavins9i se pli"'ă încor%at prin salon. Practic( %e a %oua &i începe să %ucă la în%eplinire sarcinile %e serviciu ale lui $urâşev. ?i toc"ai acu" picase Co"isia CC al PCUSD Dar nu putea să re!u&e. Hncă înainte %e a veni )en+er şi >uşcin( "areşalul .par9ov îl tri"isese la spital pe ag5iotantul său( "aiorul Rea&an#ev. Acu"( toată #inuta %e general se a!la î"prăştiată prin salon. Stavins9i se uita pie&iş la ea şi în#elegea că nu a pri"it gra%ul %e general nu"ai pentru proiectul 6EMMA6. Mâine( %upă şe%in#a cu Co"isia Militară a CC:ului( se va întâlni cu !iica "areşalului .par9ov( >alina( !osta so#ie a lui $urâşev. Acesta îl anun#ase atunci( în co"parti"ent( că a alungat:o %e acasă pentru că e o târ!ă. Cu" o să !ieB Cu" tre'uie să se poarte cu eaB Ar !i "ai si"plu să o !acă în continuare( ca şi $urâşev( pe so#ul +ignit( însă atunci ră"âne !ără protec#ia tăticului ei "ult iu'it... ,oaptea( îl visă %in nou pe $urâşev( era în pat cu irginia. Stavins9i nu:şi putea a"inti în so"n: oare ea ştia că 'ăr'atul e $urâşev şi nu elB Apoi( în locul lui $urâşev apăru ,e&nacinâi( care o viola pe irginia. Stavins9i se tre&i transpirat tot. Doi "or#i îi apar în visC o !i 'ine( o !i răuB Se ri%ică %in pat( se spălă la c5iuvetă şi î"'răcă 5ainele %e general. Capitolul 01 So#ia lui $urâşev( >alina( se tre&i în acea &i cu "ult înainte %e răsăritul soarelui. *a trei&eci şi şapte %e ani( să ră"ânî în aceeaşi &i !ără !iu( !ără so# şi !ără via#a lipsită %e gri+i pe care o %usese ani %e &ile su' o'lă%uirea so#ului şi tatălui... Fusese o lovitură %istrugătoare pentru ea. Poate !iin%că îl iu'ea cu a%evărat pe $urâşev( ca pe un !iu( şi întot%eauna insista că este avansat în !unc#ie nu %in cau&a rela#iilor %e !a"ilie( ci pentru că "erită într:a%evăr. >alina îl iu'ea pe $urâşev( iar escapa%ele ei a"oroase întâ"plătoare nu a!ectau în "intea ei această %ragoste( ci %i"potrivă: %upă ruptura cu respectivul a"ant stu%ent sau %octoran% la institutul un%e >alina pre%a li"'a !rance&ă /ca "a+oritatea &%ro'itoare a !iicelor elitei %e parti% şi "ilitare2( se întorcea întot%eauna la so#( plină %e un senti"ent revigorat al iu'irii pentru !iu( pentru !a"ilie. Parcă îl putea co"para pe acest 'ăr'at talentat( liniştit şi iu'itor cu vreun stu%ent %e %ouă&eci %e aniBD .cupat cu "unca şi cu veşnicele sale %eplasări( $urâşev nu o'serva nicio%ată ni"ic( iar >alina era prea pu#in apăsată %e i%eea că:şi înşeală so#ul. Doar via#a treceC peste câtăva vre"e( va avea patru&eci %e ani. Această ci!ră o speria şi o s!i%a parcă în !iecare a"ant %e %ouă&eci %e ani. ,u( nu sunt încă patru&eci( 'a nici "ăcar trei&eciD Ce:i %rept( ni"eni nu:i %ă%ea "ai "ult %e trei&eci %e ani: era o

'lon%ă su'#ire %ar 'ine !ăcută( cu oc5i ver&i( cu un c5ip pu#in ca" prelung( cu 'u&e sen&uale( nu prea înaltă %ar cu picioare nervoase( !ru"oase( şi cu sâni a%e"enitori. Multe stu%ente %e optspre&ece ani o invi%iau pentru în!ă#işarea ei( %ar "ai ales pentru î"'răcă"intea %e i"port şi pentru "aşina ei proprie *a%a. Deşi erau i"presiona#i %e 6stilul6 ei !ran#u&esc( născocea lucruri %eose'ite( e7travagante( po&i#ii 6săl'atice6( ei o învă#au şi o corupeau pe ea şi nu invers. ?i toc"ai într:un ast!el %e "o"ent %e 6se7 !ran#u&esc6 o surprinsese !iul ei ictor( care se întorsese %in ta'ără cu o &i "ai %evre"e. -otul s:a pră'uşit %intr:o %ată( iar via#a îi părea pustie( pustie... ,ici tatăl ei nu:i "ai acor%a prea "ult ti"p /poate că nu inten#ionat: în Polonia se întâ"plă %racuT ştie ce( în A!ganistan nu "erge trea'a cu" tre'uie2. >alina se tre&ise singură cu cei trei&eci şi şapte %e ani ai ei( cu li"'a !rance&ă %e care ni"eni nu avea nevoie şi cu "aşina ei *a%a( care nu o "ai interesa %eloc. Hncercase să 'ea( să înceapă o nouă aventură( %ar nu "ai avea acel i"puls interior( acea uşurare lăuntrică. $urâşevD Acu" avea nevoie %e un 'ăr'at ca el: cal"( încre&ător în sine( puternic( capa'il să o apere %e toate neca&urile. Cân% tatăl ei i:a spus că $urâşev a sărit %in tren( s:a rănit şi şi:a pier%ut "e"oria( o speran#ă !iravă a încol#it în su!letul ei: a uitat şi acea &i %e <4 iunieB S:a %us ca o !urtună la "e%ici psi5iatri şi a încercat să se lă"urească. Poate să:i revină "e"oriaB Cât %e a%âncă este această uitareB Dar vă&u că "e%icii( cu toată ştiin#a lor( nu pot să:i garante&e ni"ic în a!ară %e !aptul că( în ca&ul a"ne&iei retrogra%e( revenirea "e"oriei nu se pro%uce în "o% liniar. Poate reveni într:o săptă"ână( într:o lună sau nicio%ată. Faptul îi %ă%ea speran#e şi în acelaşi ti"p o în!iora. $ se părea uneori că va !i %e a+uns ca $urâşev să o va%ă pentru a:şi a"inti totul: !iul( &iua aceea !atală( !aptele pe care ea le:a recunoscut( scriin%u:le cu "âna ei( a"enin#ată cu pistolul. De aceea a"âna "ereu "o"entul întâlnirii cu $urâşev şi s:a 'ucurat cân% tatăl ei i:a spus( că nu e nevoie să:l vi&ite&e la spital. Dar iată că a venit &iua. $urâşev iese %in spital astă&i( la ora %ouăspre&ece are şe%in#ă la $nstitutul %e Marină şi apoi... 6*a ur"a ur"ei( voi avea gri+ă %e el ca o %ă%acă sau ca o "a"ă( cu" va %ori( nu"ai %e ":ar ierta( %e ar uita( %e nu şi:ar a%uce a"inte6 gân%ea şi se ruga în sine >alina. 6E c5iar !oarte 'ine că e 'olnav( cu:"âna în g5ips şi !ără "e"orie. Du"ne&eu ":a iertat şi î"i %ă o şansă. Dar( Doa"ne( cu" să:l întâ"pinB Cu" să:l privesc în oc5iB Cu" să ră"ân singură cu el( cân% între noi este o ase"enea prăpastieB6 ?i %eo%ată( un nou gân% o !ăcu să sară %in pat. Mărturiile ei. Cele %ouă pagini: 'iletul !iului şi %eclara#ia ei. Se a!lă un%eva acasă( în aparta"entul lor( şi %acă el nu:şi a"inteşte ni"ic în pri"ul "o"ent al întâlnirii( venin% acasă... Se î"'răcă în gra'ă( uitân% că la ora nouă e progra"ată la cea "ai cunoscută coa!e&ă %in Moscova( păşi cu gri+ă ca să nu îşi tre&ească tatăl şi se strecură a!ară. Alergân% prin &ăpa%a că&ută peste noapte( se î"'răcă %in "ers şi a+unse la *a%a ei. După ce cură#ă par'ri&ul cu "işcări nervoase( nu "ai aşteptă să se încăl&ească "otorul şi porni pe stră&ile întunecate şi pustii spre 'ulevar%ul *enin( un%e se a!la aparta"entul lor. Aici( cu ini"a 'ătân%u:i să:i spargă pieptul( intro%use c5eia în 'roască şi( parcă te"ân%u:se %e ceva( intră în aparta"ent şi aprinse lu"ina. Hşi vă&u !iul. Portretul lui. Un 'ăie#el &â"'itor( î"'răcat în costu"aş %e "arinar. )ăiatul se uita la ea. ,ici nu în%ră&ni să se apropie %e !otogra!ie. Hnle"ni în "i+locul ca"erei( apoi se lăsă încet în genunc5i şi şopti: A $artă:"ă... $artă:"ă... Hnsă %upă câteva "inute se ri%ică( luă portretul %e pe perete şi îl ascunse în %or"itorul ei( în sertarul %e +os al co"o%ei( su' len+erie. Apoi 'ăgă în geantă al'u"ul %e !a"ilie şi trase toate sertarele %e la "asa %e scris a lui $urâşev. Dar cele %ouă pagini nu se a!lau nici în sertare( nici în gea"antanele %in %e'ara( nici printre căr#ile %in 'i'liotecă. Lârâitul asur&itor al tele!onului o !ăcu să tresară înspăi"ântată. ?ovăin%( se apropie %e tele!on. Cine ar putea să:l sune pe $urâşev atât %e %evre"eB Se 5otărî totuşi să ri%ice receptorul. A Alo... A -u eştiB se au&i glasul tatălui ei. A Eu... A Faci curat pe acoloB A Da...

A A5aD )ineD Pentru pri"a oară în ulti"ele luni( si"#i în glasul tatălui ei o notă %e a!ec#iune. A ,u pleca( a" să vin cu şo!erul să a%uc ali"ente( apoi o să pleci cu şo!erul la "aga&inul auto( o să pri"eşti o olga nouă( a" plătit eu totul. $ar la ora cinci o să vii cu "aşina la Marele Stat:Ma+or. A . olgăBD se "iră ea. A Da( %a. >eneralul $urâşev nu se poate %eplasa cu o ra'lă %e *a%a. ,u"ai să nu:i spui că olga e %in partea "ea. .ricu"( nu:şi a"inteşte că a avut "aşină sau nu. $nteresant( ce o să spunăB A -ată( eşti... eşti un o" %e aurD Hnsă el pusese %e+a receptorul în !urcă. >alina i&'ucni într:un 5o5ot %e plâns. Capitolul 03 Hn su%:estul Moscovei( la aproape cincispre&ece 9ilo"etri %e Ere"lin( se a!lă o clă%ire lungă( cu nouă eta+e( construită în anii Q=( aşa:nu"itul $nstitut %e Marină. De !apt( clă%irea nu are ni"ic %e a !ace cu un ase"enea institut( !iin% %e "ult ti"p centrul secret %e e7peri"entare şi ela'orare a celor "ai noi tipuri %e ar"e. Pe teritoriul institutului( s:a intro%us o ra"i!ica#ie %e cale !erată a "agistralei !eroviare Eurs9( iar %eplasarea între sec#ii se !ace cu un auto'u&( !iin%că pe +os nu po#i stră'ate acest teritoriu nici într:o oră. Hnsă locuitorii %in apropiere( "uncitori la u&inele %e "otoare( %e avioane şi %e ca'luri( nici nu 'ănuiesc că %incolo %e &i%urile acestor clă%iri ale institutului( în 5angare uriaşe( se a!lă pe stan%urile %e lucru repere ale celor "ai noi su'"arine ato"ice şi rac5ete cu !ocoase nucleare. .a"enii %e ştiin#ă şi inginerii institutului au %otat rac5etele cu co"putere %e ulti"ul tip. Con%ucerea #ării răsplătea cu genero&itate pe cei %e aici cu salarii %e trei ori "ai "ari( cu Pre"iul *enin şi cu Pre"iul %e Stat( cu titluri %e Erou al Muncii Socialiste( cu or%ine "ilitare( cu aparta"ente noi( cu servicii speciale %e aprovi&ionare cu ali"ente la %o"iciliu. i&itatorii per"anen#i ai institutului( erau co"an%antul general al Flotei %e Marină Militară( "inistrul Apărării( "e"'rii )iroului Politic şi însuşi *eoni% $lici )re+nev. Hn 0@34( una %in cele "ai în%epărtate clă%iri ale acestui institut a %evenit o'iectiv %e i"portan#ă ultrasecretă: centru %e ela'orare a proiectului 6EMMA6 şi loc %e asa"'lare "anuală a pri"elor grile eneigetice. Hn acea &i( institutul ur"a să pri"ească vi&ita Co"isiei Militare a CC:ului. -otuşi( ni"eni nu se aştepta ca o %ată cu această co"isie să vină însuşi )re+nev. Datorită acestui !apt( la'oratoarele şi sec#iile institutului au intrat în panică( %ân% peste cap rit"ul nor"al %e "uncă. ,i"eni nu putea şti în ce sec#ie va intra *eoni% $liciD -recân% prin intrarea institutului( pă&ită %e o gar%ă "ilitară întărită( li"u&ina neagră şi 'lin%ată a lui )re+nev( înso#ită %e cortegiul %e "aşini guverna"entale( traversă întreg teritoriul. *i"u&inele se opriră lângă un 5angar %e cinci eta+e( construit %in 'eton. )re+nev intră %irect în sec#ie. H"'răcat într:un palton greu( cu guler %e 'lană lăsat în +os( )re+nev păşi încet( 'ătrâneşte( spre stan%urile pe care se a!lau "atri#ele energetice( lungi %e &ece "etri( asa"'late pe +u"ătate. Fără carcasa cilin%rică %e protec#ie( se"ănau cu nişte lu"inări "etalice uriaşe. Suita lui *eoni% $lici "e"'rii Co"isiei Militare( "inistrul Apărării( "areşalul Ustinov şi "areşalul .par9ov %ă%u "âna cu %irectorul( cu aca%e"icianul )en+er şi cu Stavins9i. Acesta %in ur"ă( în noua uni!or"ă %e general a lui $urâşev( întinse lui *eoni% $lici "âna stângă în locul celei %repte( care era prinsă cu o eşar!ă %e gât. A Ce:ai pă#itB &ise preşe%intele arătân% spre "âna %reaptă a lui Stavins9i. A Un "ic trau"atis"( *eoni% $lici( răspunse Stavins9i răguşit A ă% că eşti şi "ai gâ+âit ca înainte. -e po"eneşti că 'eiB replică )re+nev lungin% cuvintele %in cau&a %e!ectului său %e vor'ire. )e#ivii nu prea se 'ăr'ieresc... A E %in cau&a răcelii( *eoni% $lici( interveni pro"pt )en+er. Aici e curent( iar noi !ace" câte %ouă sc5i"'uri la rân%. ,u ne 'ăr'ieri"( nu 'e"( 'a uneori nici nu "âncă"( *eoni% $lici. A De ce nu"ai %ouă sc5i"'uri şi nu treiB între'ă )re+nev. Cân% ai pro"is că vor !i gata grileleB A De Anul ,ou( *eoni% $lici. A ?i vor !iB A Acestea vor !i gata( *eoni% $lici. -re'uie să trece" %e urgen#ă la pro%uc#ia in%ustrială %e serie. ,e tre'uie o u&ină( *eoni% $lici...

Cerân% spri+in( )en+er se uită spre Stavins9i. A Hn a!ară %e asta( *eoni% $lici( nu se poate lucra cu utila+ul %e !orare pe care:l ave" la ora actuală( în%ră&ni Stavins9i. ,e tre'uie un agregat portativ şi silen#ios %e !orare pentru tectonica %ură. A 6-re'eD -re'eD6( îl întrerupse )re+nev( i"itân%u:l( vă%it "ul#u"it că e7istă cineva care rosteşte cuvintele şi "ai rău %ecât el. -o#i î"i spun că 6tre'e6D Me"'rii co"isiei &â"'iră( iar )re+nev( însu!le#it( continuă: A Un%e te %uci( 6*eoni% $lici( %ăD6 Dă 'ani( %ă carne( %ă rac5eteD ,icio%ată nu au% 6naD6. ,a carne( *eoni% $lici( na recolte 'une( *eoni% $lici( na ar"a seis"ică( sti"ate *eoni% $lici( scutură:i un pic pe ne"ernicii ăştia %e i"perialişti( &%runcină oleacă Polonia astaD Aşa ceva nu au%D -o#i trag %in "ine ca %intr:o vacă %e "uls. ,u"ai sue%e&ilor( pentru istoria asta cu Ealr... cu Earl... %racuT să:i ia( cu" se &ice... : A Earls9rona( şopti >ai9a&ean#. A Aşa... ,u"ai sue%e&ilor( în#elegi( le:a" plătit %aune o sută şapte&eci %e "ii %e %olari. A !ost neapărată nevoie să !oră" c5iar acoloB *a alt loc nu v:a#i putut gân%iB Me"'rii co"isiei se întunecară( iar c5ipurile lor se înăspriră. A Sue%ia e #ară neutră( *eoni% $lici( spuse )en+er pali%( necute&ân% să:i a"intească lui )re+nev că Sue%ia a !ost aleasă c5iar %e el( şi po"enin% acest lucru oarecu" i"personal: Dacă vă a%uce#i a"inte( nu s:a %orit atunci să ne 'ăgă" %eo%ată în 'a&ele ,A-.. Hn plus( în ca&ul "arelui ră&'oi( Sue%ia poate să 'loc5e&e toată !lota noastră pe )altica şi %e aceea... A ,u asta spunea"( îl întrerupse )re+nev. De ce a tre'uit să eşuă" su'"arinul la "ică a%ânci"e în Ear... Hn Ears... ptiu( "a"a luiD A Ca să se !or"e&e lan#ul( *eoni% $lici( spuse )en+er( si"#in% că )re+nev e în!uriat( nu atât %in cau&a istoriei cu su'"arinul( cât %e !aptul că nu poate pronun#a cuvântul 6Earls9rona6. Ca să o'#ine" e!ectul 6EMMA6( ave" nevoie %e acest punct. Fireşte( cân% vo" trece la 6EMMA6( Matri#e Energetice %e Mare Putere... A Dar cân% vo" treceB între'ă )re+nev. A Cân% vo" avea u&ina( se încăpă#ână )en+er. A ?i cân% vo" avea utila+e noi %e !orare( a"inti Stavins9i. A Deci iarăşi 6%ă6B !ăcu )re+nev privin%u:l posac. ?i %e un%e a" eu garan#ia că "inunea asta poate &%runcina Sue%ia( Anglia( 8aponia sau A"ericaB A Doar a#i vă&ut !il"ul( *eoni% $lici( spuse )en+er. A Fil"ulD rân+i )re+nev. Hn !il" po#i să u"'li cu cioara vopsită. Uite( eu a" vă&ut un !il" acu" cinci ani. Se nu"ea >roapa a%âncă. Arăta acolo o "uiere care avea o gaurăD -oată co"isia i&'ucni în râs la această glu"ă o'scenă. )re+nev se uită la ei şi &â"'i "ul#u"itC consi%era că are un %eose'it si"# al u"orului şi îi plăcea să i se con!ir"e acest lucru. Stavins9i în#elese că tre'uie să "en#ină acest ton( să se spri+ine pe un%a u"oristică. A E7act ase"enea utila+ ne şi tre'uie( *eoni% $lici( &ise el. Ca să pute" !ora pu#uri a%ânci şi să 'ăgă" grilele în ele. A DaB râse )re+nev şi se uită vesel la el. Atunci nu"i#i proiectul 6>roapa a%âncă6( iar "atri#elor %a#i:le nu"e evreieşti. )ine( pentru 6>roapa a%âncă6 n:o să cru#ă" 'anii. Doar sunte" 'ăr'a#i( nuB Să:#i ra&i 'ar'aD ,u:i nevoie să:"i ară#i entu&ias"ul în "uncă. ă% şi eu că se "unceşte. A Dar "ustă#i pot să:"i las( *eoni% $liciB &â"'i Stavins9i. A e&i ce &ice nevastă:ta( răspunse )re+nev şi se întoarse spre Ustinov şi spre ceilal#i "e"'ri ai Co"isiei Militare. Mâine îi pune#i pe a"ân%oi în avion şi o săptă"ână întreagă să caute prin toate u&inele ce vor. ,u ave" ti"p să construi" o u&ină nouă. Să:şi utile&e una vec5e( care vor ei. Asta una la "ână. A %oua la "ână: %a#i or%in celor %e la spiona+ să scotocească A"erica şi $sraelul până ce vor găsi te5nică %e !orare... A ,u au ast!el %e utila+e( *eoni% $lici( spuse >ai9a&ean#. A Eşti sigurB între'ă )re+nev. A Pri"i" toată literatura lor te5nică. A Deci vă tre'uie un 'irou %e proiectare. Ei( n:a" &is euB Oştia î"i iau şi pantalonii %e pe "ineD Mă rog( 'ine( %e %ragul 6>ropii a%ânci6 vă vo" %a şi 'irou %e proiectare... Hn ce an au %at a"ericanii 'o"'a ato"ică la Jiros5i"aB între'ă el 'rusc( "i+in% oc5ii. — Hn TPQ( *eoni% $lici... A Acu" o să !ace" noi o Jiros5i"a în Sue%ia. E ti"pul să !i" c5it.. După plecarea lui )re+nev( Stavins9i pri"i !elicitări.

A Ascultă( un%e:i a"ne&ia ta retrogra%ăB 5o5oti aca%e"icianul )en+er şi:l 'ătu pe u"ăr( %es!ăcân% apoi o sticlă %e şa"panie ro&. Acu" tre'uie să:l 5ârâi" "ereu până ce ter"ină" proiectulD După o oră( la Marele Stat:Ma+or un%e îl a%usese socrul său( "areşalul .par9ov Stavins9i pri"i %e la o!i#erul %e serviciu %e la sec#ia secretă c5eile %e la 'iroul 6său6( c5eile %e la sei!ul lui $urâşev %in acest 'irou şi %ocu"enta#ia secretă pre%ată %e $urâşev înainte %e plecarea în conce%iu. Cu toate că era %u"inică( la Marele Stat Ma+or( era "ultă lu"e. Desc5i&ân% sei!ul lui $urâşev( ca să pună %ocu"entele secrete( Stavins9i %escoperi un plic al' cu înse"narea 6Mareşalului .par9ov( personal.6 Stavins9i %esc5ise plicul. Erau %ouă !oi %e 5ârtie şi un 'ilet scurt( scris %e "âna lui $urâşev: 6Sti"ate ,i9olai Petrovici( ceea ce ve#i citi aici este scris %e !iica %u"neavoastră( în %eplinătatea !acultă#ilor "intale. ?i toate !aptele "ele ce vor ur"a sunt %oar consecin#a. A%io. $urâşev. 6 Stavins9i înc5ise uşa 'iroului şi începu să citească "ărturiile >alinei. 6Su'se"nata >alina $ttrâşeva:.par9ova( recunosc că pe parcursul ulti"ilor şase ani %e via#ă con+ugală( "i:a" înşelat siste"atic so#ul. Astă&i( <4 iunie 0@40( !iul "eu( ictor( ":a surprins cu a"antul "eu în ti"pul actului se7ual( cân% noi...6 Mai %eparte ur"a o %escriere a"ănun#ită( %ură până la sa%is"( a actului se7ual şi a eveni"entelor care l:au prece%at. >alina scria că şi:a a%us în aparta"ent a"antul( stu%ent la 'i'liotecono"ie( la ora 0= %i"inea#a( i"e%iat %upă ce $urâşev plecase la serviciu. După scrisul tre"urat şi %upă rân%urile u%ate %e lacri"i( Stavins9i în#elese cât au costat:o pe >alina aceste %escrieri a"ănun#ite ale plăcerilor a"oroase %in &iua aceea 6Recunosc că "oartea !iului nostru a !ost provocată %e su!erin#a su!letească pe care a încercat:o cân% ":a surprins cu a"antul. Recunosc că 'ăiatul s:a sinucis %in această cau&ă. 6 $ar pe a %oua pagină %in caietul %e şcoală era un singur rân%: 6-ată( să n:o cre&i( e o târ!ă. A" vă&ut cu oc5ii "ei. ,u pot...6 Stavins9i ră"ase gân%itor în !a#a acestor pagini. Să le ar%ăB Să le %istrugăB Sau... Stinse 5otărât c5i'ritul pe care:l apropiase %e plicul al' al lui $urâşev. Capitolul 04 olga al'ă era o splen%oare( te !ăcea să te si"#i e7celent în ea. Soarele portocaliu se +uca în oglin%a laterală. Postul %e ra%io Maia9 trans"itea revista presei( %ar >alina înc5ise ra%ioul. Uneori( seara( asculta %in plictiseală ocea A"ericii( %e un%e a!lase că Uniunea Sovietică îşi "asea&ă noi şi noi %ivi&ii la grani#a polone&ă. 6Ce se întâ"plă oare în PoloniaB -răiesc rău( ce nu le a+unge polone&ilor ăstoraB Uite( la noi carnea e pe cartelă( laptele e nu"ai pentru copii( 'a până şi pentru vita"ine se !ace rân% la !ar"acii( %ar ni"eni nu se revoltă(6 îşi &ise >alina. Hn pia#a Revolu#iei( >alina o luă la %reapta( "inunân%u:se în sinea ei cât %e uşor şi %e lin intra puternicul "otor al olgăi în vite&a a %oua( apoi într:a treia. -recu pe lângă *a%a cunoscutului actor )oiars9i( ce se"ăna cu %TArtagnian. Pentru o clipă( oc5ii lui căprui se opriră asupra >alinei( apoi o con%useră cu privirea. >alina &â"'i: 6,u( totul e ..E.D Foarte ..E. Coa!e&a o convinsese să se !acă 'runetă şi nu era %eloc rău: cu cât va se"ăna "ai pu#in cu cea %e %inainte( cu atât va avea "ai "ulte şanse ca $urâşev să nu:şi a"intească %e aventurile ei... ?i( totuşi( apropiin%u:se %e Pia#a Ar'at( %e clă%irea "asivă a Marelui Stat:Ma+or( >alina îşi si"#i su!letul stră'ătut %e !iori reci. Se uită la ceasC peste trei "inute va !i ora cinci. După un "inut( ocolin% Pia#a Ar'at( se apropie %e intrarea principală a Marelui Stat:Ma+or. Aici( lângă treptele %e piatră cură#ate %e &ăpa%ă( erau &eci %e "aşini negre %e serviciu. Sus( în !a#a uşilor "asive( stătea %e pa&ă o gar%ă "ilitară întărită. Pe stra%ă se a!lau %oi "ili#ieni ce %iri+au circula#ia prin "ega!oane. Dă%eau or%ine scurte şi repe&ite auto"o'ilelor ce treceau pe alături: 6,u opri#iD Circula#i "ai repe%eD ,u opri#iD6 Dar >alina tre'uia să oprească c5iar aici. Frână c5iar la 'or%ura trotuarului şi( în aceeaşi clipă( unul %in "ili#ieni sări la ea şi 'ătu cu 'astonul %e le"n în capota "aşinii: A CirculăD Cu cine vor'esc euBD >alina lăsă în +os gea"ul portierei şi vru să spună ceva( %ar "aiorul i:o luă înainte: A H#i sparg i"e%iat !arurileD Circulă( ticăloasoD Cui vor'esc euB şi 'ătu %in nou cu 'astonul în capotă. A -u eşti ticălos. Ai să:"i plăteşti pentru vor'ele astea...

A Ceee...B &ise "ili#ianul aplecân%u:se a"enin#ător spre ea. A Sunt !iica "areşalului .par9ovD A" venit să:"i întâ"pin tatăl şi so#ul. A P:par%on( s:scu&a#i... ,:n:a" ştiut. Aici( p:parcarea e inter&isă... A Pleacă( îi spuse >alina( vă&ân% că pe treptele %e piatră ale Marelui Stat:Ma+or co'oară tatăl ei şi $urâşev. Mareşalul purta "antaua pe u"eri( iar $urâşev era î"'răcat în noua "anta %e general( cu "âneca %reaptă goală pusă în 'u&unar. Avea "ustă#i şi un început %e 'ar'ă. .par9ov şi $urâşev traversară stra%a şi se apropiară %e "aşină. Mareşalul se aplecă la gea"ul %esc5is al portierei şi spuse: A Scu&ă:"ă( >alea( nu pot să vin cu voi. -re'uie neapărat să ră"ân aici... A Dar( tată... a" co"an%at o "asă la restaurantD îl i"ploră >alea( te"ân%u:se să ră"ână %in pri"a clipă între patru oc5i cu so#ul ei şi c5iar evitân% să se uite la el. Mi:ai !ăgă%uit( tatăD Serio+a a !ost e7ternat( a pri"it gra%ul %e general. Kicea" că tre'uie să săr'ători"D A >alea( sunt lucruri "ai i"portante( %in păcate. Mâine( în Polonia se va %eclara stare %e ră&'oi. >alea se uită speriată la a"ân%oi şi e7cla"ă: A Ră&'oiB A Deoca"%ată nu( răspunse "areşalul încruntân%u:se înciu%at. Doar stare %e ră&'oi. După aceea( se va ve%ea. Dar asta nu vă priveşte pe voi. Merge#i la restaurant !ără "ine şi petrece#i seara asta cu" tre'uie. A" să vă sun... Plecă "ai gâr'ovit ca %e o'icei. >alina ră"ase în"ăr"urită. Se uită cu" $urâşev încon+oară "aşina( %esc5i%e portiera cu "âna stângă şi se aşea&ă în tăcere alături %e ea. -ăcură câteva secun%e !ără să se uite unul la altul. >alina nu avea puterea să se întoarcă spre el şi să:l privească în oc5i. Hn s!ârşit( spuse pri"ul lucru care:i trecu prin cap: A rei... vrei să:#i laşi 'ar'ăB El ri%ică %in u"eri eva&iv. A Un%e "erge"( Serio+aB A J"D tuşi el( apoi spuse răguşit: Aş... aş vrea să "erg la "or"ântul 'ăiatului. >alina si"#i că o străpunge un cu#it în ini"ă. Hnsea"nă că şi:a a"intit totulD Supusă( întoarse "aşinal c5eia în contact şi( !ără să gân%ească( porni spre ci"itirul ,ovo%evicie. Dru"ul nu %ura "ai "ult %e &ece "inute. Capitolul 0@ 6Con%i#iile u"ane6 înse"nau Colonia 4<0:.R pentru in!ractoare "inore( a!lată într:o vec5e "ănăstire %e lângă Moscova( pe "alul lacului >lu'o9oe. Curtea vec5e a "ănăstirii era încon+urată cu trei rân%uri %e sâr"ă g5i"pată şi şase turnuri %e pa&ă cu santinele. Hn !osta 'iserică( %e "ult ră"asă !ără cruce şi !ără cupolă aurită( se a!la o sec#ie %e croitorie pentru e!ecte "ilitare. Hn !ostul altar stătea pân&a "ur%ară a unui ecran %e cine"aC o %ată pe săptă"ână( !etelor %in colonie li se pre&entau vec5i !il"e e%ucative. Hn ca"erele %in spate ale 'isericii şi în construc#ia %e cără"i%ă( se a!lau sălile %e curs( cantina şi ca'inetul şe!ului lagărului( colonelul E"elinova. Micul ci"itir %e lângă 'iserică !usese %istrus( iar pe pietrele %e "or"ânt ră"ase erau %esenate i"agini şi inscrip#ii o'scene( în principal %esene repre&entân% organele se7uale "asculine şi inscrip#ii %e genul: 6Să %ă" totul pentru "arele şi în!lăcăratul organ.6 De !apt( ast!el %e inscrip#ii se găseau peste tot în colonie: în FC:uri( în !ostele c5ilii "ona5ale( un%e locuiau câte opt&eci %e %e#inute /!ete %e la paispre&ece până la optspre&ece ani2( pe cori%oare( pe pere#i( alături %e pancarte %in pân&ă roşie( pe care scria 6Munca neo'osită şi învă#ătura sârguincioasă calea spre li'ertate6( 6Păstrea&ă:#i cinstea %in tinere#e6( 6Prin "uncă cinstită răsplăti" încre%erea Patriei6. Su' aceste c5e"ări( şi c5iar pe ele( apăreau regulat o'scenită#ile po"enite. Con%ucerea lagărului %es!ăşura o vânătoare neo'osită a 6artistelor6 anoni"e( %ar se părea că toate !etele se ocupă cu această activitate. Hn %ouă săptă"âni( cât a stat în lagăr( irginia şi:a însuşit pe 'a&a acestor inscrip#ii înso#ite %e %esenele corespun&ătoare( tot argoul rus.

irginia era aici într:o situa#ie specială: %e#inută:pro!esoară %e li"'ă engle&ă. Restul pro!esorilor şi pro!esoarelor şcolii %in lagăr A şase persoane A veneau %e la Moscova cu cursa locală. De la trei %upă:a"ia&ă până la şapte( "inorele !oste 5oa#e( prostituate şi alcoolice învă#au li"'a şi literatura rusă( arit"etica( geogra!ia şi istoria. Alte o'iecte nu se pre%au( pentru că era greu %e găsit pro!esori pentru o ase"enea şcoală. .rele %e clasă se"ănau prea pu#in cu ceea ce %e o'icei însea"nă şcoală. După şase ore %e "uncă( %e la ora şapte %i"inea#a până la ora unu( %upă prân& şi %upă o pli"'are %e +u"ătate %e oră prin curtea "ănăstirii( pe toate elevele le apuca so"nul. Sla'e( ne%e&voltate( isterice( rele( nespălate /se î"'ăiau o %ată la &ece &ile2( î"'răcate într:o uni!or"ă cenuşie %e !lanel( încăl#ate cu nişte g5ete %in pân&ă( se însu!le#eau la lec#ii %oar în ti"pul scan%alurilor şi certurilor. Certurile i&'ucneau "ereu( %in orice !leac( şi se trans!or"au rapi% în 'ătăi sângeroase( con%i"entate cu în+urături %intre cele "ai "ur%are. ,u reuşea să le liniştească %ecât şe!a lagărului( E"elinova( care avea un pu"n greu şi pre!era să se !olosească %e el %ecât să le tri"ită pe vinovate la carceră. *a ora şapte seara( pro!esorii 'enevoli plecau %in lagăr ca %in puşcă. $ar irginia ră"ânea. Avea celula ei( o c5ilie "o%estă cu gratii la !erestruică. Hn pri"a noapte( cân% o a%useseră aici şi o instalaseră în c5ilie( irginia !usese !ericită: avea un pat %e !ier cu saltea vătuită şi pernă( o noptieră şi o c5iuvetă. Hn plus( nu avea &ăvor la uşă. Uşile tuturor c5iliilor %ă%eau pe cori%or( un%e &i şi noapte !ăceau %e serviciu pe%agogele( nişte !e"ei soli%e( î"'răcate în uni!or"ă %e "ili#ian. Di"inea#a( şe!a coloniei îi co"unicase progra"ul ei: %e la şapte %i"inea#a până la ora unu( irginia tre'uia să lucre&e î"preună cu %e#inutele coloniei( iar %upăa"ia&a să pre%ea %e#inutelor li"'a engle&ă. irginia se "irase. Ce !el %e pro!esoară poate !i ea %acă a'ia:a'ia o rupe pe ruseşteB A ,u "ă priveşte( îi răspunse E"elianova( aşa a" pri"it or%in. După "unca în atelier( cu pra! în oc5i( în urec5i( în gât şi peste tot( irginia !u %usă %upă prân&( /supă %e "a&ăre( pâine neagră lipicioasă şi ceai unsuros2 în clasa( un%e se a!lau patru&eci şi cinci %e !ete. E"elinova le in!or"ă că acu"( în a!ară %e alte o'iecte( vor stu%ia li"'a engle&ă( aşa cu" este prevă&ut în şcolile nor"ale. ?i pentru ca nu cu"va iiginia să !acă propagan%ă capitalistă( E"elinova însăşi asista la orele ei sau tri"itea o altă supraveg5etoare. .ricât %e ciu%at ar părea( orele %e clasă ale irginiei se %es!ăşurau "inunat. Fie că era vor'a %e o soli%aritate specială( căci pro!esoara era puşcăriaşă ca şi ele( !ie pentru că era a"ericancă A o !iin#ă venită %e pe o planetă "iri!ică. irginia era iu'ită. Mai ales %upă ce( într:o &i( lăsase "anualul la o parte şi spusese că le va învă#a cântece engle&eşti pentru copii. A ,u pentru copiiD strigaseră !etişcanele. De %ragoste. E"elinova se încruntase. Hn cântecele %e %ragoste nu era propagan%ă capitalistă( aşa încât %upă un s!ert %e oră( întreaga clasă cânta cu 'ucurie( ur"ân%:o pe irginia( "elo%ia FestSi%e StorI. Hn !elul acesta( irginia căpătase popularitate în colonie( c5iar şi cele "ai 6irecupera'ile6 "inore !iin% gata să repete în cor %upă ea( ver'ele neregulate. Hnsă cântecele au %us la o 6situa#ie îngri+orătoare6. Hn &iua a patra sau a cincia( în ti"pul pli"'ării &ilnice( !etele începură să "o%ele&e ceva %in &ăpa%ă în a!ara "ănăstirii. Supraveg5etoarea %e serviciu cre&u că !ac un o" %e &ăpa%ă( ca %e o'icei( şi se re!ugie la căl%ură în g5eretă. Hnsă peste &ece "inute( cântecul victorios al !etelor şi 5o5otele %e râs ale santinelelor %in !oişoare le !ăcură pe E"elinova şi pe celelalte supraveg5etoare să se uite pe !ereastră. Fetele lălăiau cât le #inea gura ulti"ul cântecel a"erican pe care:l învă#aseră( învârtin%u:se în +urul unui uriaş organ se7ual "asculin !ăcut %in &ăpa%ă. Hncăl&ite( unele îşi aruncaseră uni!or"a în &ăpa%ă şi %ansau pe +u"ătate goale( stârnin% 5or"onii nepotoli#i ai santinelelor. Ca ur"are a acestei 6in!luen#e negative a culturii 'urg5e&e în putre!ac#ie6( colonelul E"elinova i:a inter&is irginiei să le "ai înve#e pe %e#inute cântece a"ericane şi engle&eşti... Ast!el treceau &ilele... irginia se %eprinsese cu via#a %e colonie şi aştepta cu tea"ă înc5eierea ter"enului sta'ilit: %ouă săptă"âni. Să se întoarcă în celula %e înc5isoare( la in!ractoarele a%ulte şi la asiliB ,uD Dar şi să accepte să cola'ore&e cu E>):ul( să lucre&e pentru E>)... De !apt( ştia că va accepta acest lucru( %ar nu %e %ragul ei( nu %e !rica lui asili( ci %e %ragul copilului. Hnsă( în ti"p ce ea oscila între tea"ă şi ne5otărâre( în s!erele superioare ale E>):ului( acolo un%e i se 5otăra %estinul( nu e7ista nici o în%oială în privin#a 5otărârii ei şi( la !el ca la "arii "aeştri %e şa5( erau prevă&ute câteva "utări în avans. Pe 0< %ece"'rie( irginia a !ost c5e"ată %in sec#ie %e către colonelul E"elinova( iar peste &ece "inute se a!la %in nou în "aşină( pă&ită %e un sol%at.

Peste o oră( era în !a#a celulei cu nu"ărul 0P3( acolo %e un%e !usese scoasă( cu %ouă săptă"âni în ur"ă( leşinată şi siluită. ă&ân% uşa( irginia !ăcu o cri&ă %e isterie: A ,u( nuD #ipă ea( #inută strâns în 'ra#e %e supraveg5etoare. reau să vor'esc cu anc5etatorul( să:i spun că sunt %e acor%... Cu o lovitură energică %e genunc5i( supraveg5etoarea o î"pinse în celulă( apoi înc5ise uşa în ur"a ei. irginia si"#i %in nou până în rărunc5i( "irosul !eti% al celulei. -uşi violent şi vă&u cu" asili sare %e pe pat. A Scu"petea "ea( gânguri răguşit asili. $u'ito( ":a" topit %e %orul tău. Mâinile "ur%are şi groase o prinseră iar pe irginia( în ti"p ce 'u&ele late şi gura urât "irositoare se apropiau %e ea pentru un sărut lipicios. Pier%ută( irginia îşi în!ipse ung5iile cu toată puterea pe care o "ai avea în !a#a lui asili... Peste o oră( 'ătută şi plină %e sânge( cu vânătăi pe tot corpul şi cu 'u&a ruptă( irginia a+unse la ca'inetul "e%ical al înc5isorii. Me%icul %e serviciu îi a%"inistră un narcotic( cal"ân%u:i ast!el %urerile. Capitolul <= Pe 'ulevar%ul *enin( în aparta"entul cu trei ca"ere al generalului $urâşev( la "asa %e săr'ătoare( î"po%o'ită cu !lori şi încărcată cu coniac şi şa"panie( %esertul era neatins. Di"inea#ă( >alina se gân%ise că( %upă ce se vor î"păca la restaurant( îl va a%uce pe $urâşev acasă( un%e îl vor întâ"pina !lorile( %esertul( coniacul său pre!erat şi con!ortul %e altă%ată al propriului că"in. Hnsă nu au a+uns la restaurant( ci la ci"itirul ,ovo%evicie. Ea îl con%usese la "or"ânt( iar el întâr&iase în%elung lângă "ovila surpată. -ăcut şi "â5nit( $urâşev se uitase la "or"ânt( la "i&eria %in +urul lui. Era încă un reproş şi încă o încercare pentru >alina( căci( în tot acest ti"p( nu trecuse nicio%ată pe aici şi ni"eni nu se îngri+ise %e "or"ântul lui ictor. Atunci( precipitân%u:se( se apucase să strângă 'ucă#ile rupte %intr:un &iar( o sticlă( o cutie goală %e conserve. Dar privirea lui $urâşev o !ăcuse să ră"ână ne"işcată. Dintr:o %ată( aşa cu" se a!la( cu gunoaiele în "ână( că&use în genunc5i în !a#a lui $urâşev: A ."oară:"ăD ."oară:"âD Era ger şi se întunecase( aproape că nu:i "ai ve%ea !a#a. El se întorsese tăcut şi se în%reptase spre ieşirea ci"itirului. >alina se ri%icase şi alergase %upă el. Pa&nicul ci"itirului toc"ai înc5i%ea por#ile şi alunga %oi cerşetori care se aciuaseră acolo. Cerşetorii care întinseseră "âna să:i ceară lui Stavins9i( aveau "ânuşile rupte. Stavins9i 'ăgase "âna în 'u&unar şi( !ără să se uite( le %ă%use 'ancnotele pe care le avea. A Pentru ro'ul lui Du"ne&eu( ictor... A . să ne rugă"( creştine( o să ne rugă" %in tot su!letul( îngăi"aseră în ur"a lui cerşetorii( apoi se uitaseră cu speran#ă reînnoită la >alina( ce se apropia %e ei. Aruncân% gunoiul( >alina %esc5isese geanta şi le %ă%use şi ea tot ce avea( aproape cinci&eci %e ru'le. A Pentru cineB Pentru cine să ne rugă"( creştinoB între'aseră speria#i cerşetorii. A Pentru păcătoasa >alina( spusese ea cu glas înecat( aplecân% capul în piept şi ascun&ân%u:şi lacri"ile. Cerşetorii spuseseră ceva în ur"a ei( unul %intre ei ri%icase %in &ăpa%ă sticla aruncată %e >alina. *a "aga&in pri"eşti %ouăspre&ece copeici pentru o sticlă. Aşe&at în "aşină( Stavins9i îi %esc5isese portiera. >alina se urcase la volan şi între'ase !ără să se uite la so#ul ei: A Un%eB A Acasă. Acu" erau a"ân%oi acasă( într:un aparta"ent pustiu( curat( cu o "asă întinsă %e săr'ătoare. . veio&ă lu"ina %i!u& încăperea( ascun&ân% pătratul al' %e pe perete( un%e !usese aşe&at portretul lui ictor. >alina stătea lângă !ereastra întunecată şi !u"a nervos. Stavins9i se apropie %e "asă şi îşi turnă coniac într:o cupă %e şa"panie( nu în pă5ărel. Această !e"eie( cea care îl cunoştea cel "ai 'ine pe $urâşev( era e7a"inatorul lui cel "ai pri"e+%ios( %ar !aptul că ştia atâtea lucruri %espre ea îl !ăcea să o %o"ine. Do"inarea tre'uia neapărat să se

prelungească cât "ai "ult posi'il. -re'uia să ră"ână rece( să nu per"ită apropiereaC tre'uia să a"âne( "ereu să a"âne. Se apropie încet %e >alina( îi turnă coniac în pa5ar( se opri în spatele ei şi îi întinse cupa peste u"ăr. >alina îşi întoarse !a#a plânsă spre el. Stavins9i vă&u că !e"eia e gata să ca%ă %in nou în genunc5i( să plângă şi să:şi ceară iertare. Hi spuse răguşit: A )ea( 'ea şi %ă:"i ti"p să... A )ine( %esigur. Mul#u"esc( Serio+a. *uă cupa şi se uită la Stavins9i cu nişte oc5i atât %e !erici#i( încât el nu re&istăC se întoarse 'rusc şi se %use în %or"itor. Hşi luă pi+a"alele şi porni spre ca"era lui ictor. >alina îl între'ă: A . să %or"i în ca"era lui ictorB El con!ir"ă %ân% %in cap. A )ine( &ise ea supusă. După ce înc5ise uşa ca"erei lui ictor( Stavins9i se %e&'răcă şi se întinse în pat Au&ea cu" >alina se pli"'ă nervoasă în ca"era vecină( apoi se au&i &go"otul apei în 'aie. .'osit %upă atâtea peripe#ii epui&ante( a%or"i c5iar "ai repe%e %ecât ar !i vrut Se tre&i la "ie&ul nop#ii( peste un ceas sau %ouă( la atingerea unei "âini reci. >alina 'eată( goală( cu sticla %e coniac în "ână( şe%ea lângă el şi îi "ângâia 'an%a+ul. ă&ân% că s:a tre&it spuse încet: A -oate astea sunt %in cau&a "eaD Din cau&a "eaD Doa"ne( ce:ai !ăcut %in "ineD Sunt o ticăloasăD 6$ată6( gân%i Stavins9i( 6iată "inunata !e"eie rusă la care visai în Portlan%. 6Acu" e 'eată( po#i să te culci cu ea( po#i să pro!i#i %e toate secretele a"orului !ran#u&esc şi rusesc laolaltă. Fiin% 'eată( nu va o'serva că nu sunt so#ul ei. Hnsă %upă aceea( %ata ur"ătoare...6 A >alea( spuse el răguşit De %ata aceasta( răguşeala era autentică( %in cau&a e"o#iei. A >alea( te rog( %u:te şi te culcă... -otul va !i 'ine... Dar "ai încolo... ?i nu în ca"era asta... Ea se retrase u"ilităC parcă îi în!ipsese cineva un cu#it în piept 6-icălos( ticălos ce sunt6( îşi &ise Stavins9i. *a %ata %e 0; %ece"'rie( pe 'iroul şe!ului %eparta"entului rus al C$A( Daniel Cooper( se a!la un scurt raport ci!rat al unui agent %in Moscova( lucrător la atelierul %e croitorie al generalilor Ar"atei Sovietice. Hn acest raport( croitorul anun#a că( printre "antalele şi uni!or"ele lucrate în atelier( s:au e7ecutat uni!or"a şi "antaua pentru ginerele "areşalului .par9ov( generalul:"aior Serg5ei $vanovici $urâşev. E!ectele au !ost tri"ise la spitalul "ilitar <0PG13. Partea a patra Avenue o! t5e A"ericas Capitolul 0 C5iar înainte %e a %esc5i%e oc5ii( irginia si"#i %istinct prospe#i"ea cearşa!ului şi "oliciunea "ătăsoasă a plâpu"ii. Mai si"#ea încă ur"ele vânătăilor şi +upuiturilor( însă aşternutul cal%( curat( proaspăt( părea că îi ia %urerea cu "âna. .are un%e au a%us:oB Poate în alt spital( care nu e al unei înc5isoriB ,u se si"#ea "irosul speci!ic %e spital %e "e%ica"ente şi %e&in!ectant. Aerul era curat iar perna %e su' cap nu era %in paie( ca cea %in înc5isoare sau %in lagărul pentru "inore( ci era o "inunată pernă %in pu!. 6,u te "işcaD ,u %esc5i%e oc5ii şi nu te răsuci în pat ca să nu:#i vii în !ire( ca să nu te tre&eştiD6 Măcar cinci "inute să în%epărte&e întâlnirea cu oa"enii %e la acest 'leste"at E>). Doa"ne( ce cearşa!uri proaspete( ce !a#ă %e pernăD Speriată %e orice &go"ot( consecin#a loviturilor venite prin surprin%ere( a torturii( a violului( irginia între%esc5ise oc5ii. Ca"era era "ică şi întunecatăC %oar lu"inile stră&ii pătrun%eau prin !ereastra %esc5isă. Hncet !ără să:şi crea%ă oc5ilor( irginia se ri%ică %in pat. Fereastra nu avea gratiiD Alături %e pat pe covorul pu!os( se a!la gea"antanul ei pe +u"ătate %esc5is. Hn el erau aşe&ate alan%ala toate lucrurile ei: roc5ia( puloverul( ciorapii %e "ătase. *ângă un !otoliu se a!la 5aina ei %e 'lană şi panto!ii.

6A5aD6 o!tă ea( 6%eci sunt iar la vila acelui şe! al E>):ului.6 Covoare( aşternut curat( televi&or( !otoliu( o uşă spre 'aie( canapea( %ar totul era lipsit %e 'un gust -otuşi( curios că !ereastra nu are gratii. Fireşte( oricu" nu po#i !ugi %in vilă( c5iar %acă escala%e&i !ereastra %esc5isă. A!ară sunt câini %e pa&ă( gar% şi pa&ă "ilitară. ?i totuşi... Ce sunt aceste lu"ini "ulticolore ce pătrun% prin !ereastrăB ,u cu"va acolo( în curte( este un po" %e CrăciunB irginia se apropie curioasă %e !ereastră. Ceea ce vă&u o !ăcu să ră"ână încre"enită. Drept în !a#a ei( pe partea cealaltă a stră&ii( sclipea neonul "ulticolor al recla"elor: 3G00( *uc9I Casino( i%eoga"es. Prin peretele %e sticlă al unei săli %e +ocuri "ecanice se ve%ea un tânăr "anevrân% "aneta unui +oc electronic. *a 3G00 se ve%ea o vitrină plină cu &iare şi căr#i !ru"os colorate. Pe stra%ă trecea lin o "aşină a poli#iei... irginia si"#i un no% în gât. Era în A"ericaD Plecase %e+a %in Rusia( o sc5i"'aseră cu vreun spion rus. Doa"ne( %ar cân%B Cu"B De ce nu îşi a"inteşte ni"icB Ce %ată e astă&iB irginia îşi întoarse privirea spre televi&or. Da( e un televi&or autentic a"ericanD Apăsă pe 'uton( %ar %egea'a: nu !unc#iona. Doa"ne( e vis( "ira+ sau ceB Se privi în oglin%ăC vânătaia %e su' oc5i nu:i trecuse şi cân% o atingea( o %urea... -re"urân%( irginia se apropie %e uşă. C5eia era în uşă( o c5eie înso#ită %e un ecuson %in plastic purtân% nu"ărul ;;D *ipi urec5ea %e uşă şi ascultăC era linişte %eplină. Făcân%u:şi cura+( răsuci c5eia spre stânga şi Iala ce%ă. Desc5ise uşa cu gri+ă şi se uită pe !uriş a!ară. C5iar în !a#a uşii se a!la o scară cu un preş pe "i+loc. -ot un preş lung se întin%ea pe cori%orul cu "ulte uşi( ca la 5otel. Pe pere#i se ve%ea o'işnuita tă'li#ă: 6,o s"olangD ,o spittingD Un%er penaltI o! laM6. Cine ştie %e ce( tă'li#a o convinse pe irginia că nu %oar"e şi că nu a înne'unit 6,u po#i să vise&i ast!el %e tă'li#eD6 se gân%i ea cu în!rigurare. Se apropie %e vali&ă( s"uci roc5ia şi !usta( vor'in%u:şi în acelaşi ti"p: 6,u vise&i ast!el %e tă'li#eD ,u vise&i.6 ,u se putea 5otărî cu" să se î"'race. Apucă o !ustă al'ă( stri"tă( şi o î"'răcă într:o clipă( tre"urân% %e neră'%are. Hntot%eauna !usta îi venise ca turnată( %ar acu" !ăcea cute în talie şi pe şol%uriD -otuşi( e ciu%at( !oarte ciu%at că nu:şi a"inteşte ni"ic %e trecerea grani#ei( %e &'orul cu avionul. *a ur"a ur"ei( sunt unspre&ece ore %e &'or %e la Moscova până în A"erica( nu putea să %oar"ă în tot acest ti"p. ?i cu" a trecut prin controlul %in va"ă pe aeroportul Eenne%IB ,u( aiurea&ă ori a înne'unitD Dar iată uşa %esc5isă( iată cori%orul( scara... Hncet( călcân% cu gri+ă treaptă cu treaptă( irginia începu să co'oare scara. A+unse într:un cori%or cu acelaşi covor roşu. ,ici aici nu era ni"eni( %ar pe perete stătea aceeaşi tă'li#ă: 6,o s"o9ingD ,o spittingD Un%er penaltI o! laM 6. irginia pipăi tă'li#a. Era a%evărată. . "ângâie cu %ragoste şi c5iar ar !i sărutat:o %acă în aceeaşi clipă nu ar !i au&it un glas venin% %e +os( un glas pe care:l putea recunoaşte %intr:o "ie: Stevie Fon%er cânta %espre %estinul %ragostei. Atrasă %e "u&ică( irginia "ai !ăcu câ#iva paşi pe scară şi vă&u 5olul 5otelului( un 5ol tipic pentru orice 5otel a"erican %e "âna a %oua: !otolii( recep#ia( un 'ră%u# %e Crăciun într:un col# şi o "ăsu#ă cu pliante %e recla"ă. *a recep#ie se a!la o oc5elaristă care citea >oo% 'Ie( 8c"ette %e Jarol% Ro''ins. Stră%uin%u:se să "eargă în aşa !el ca recep#ionera să nu:i au%ă paşii( irginia se %eplasă încet spre uşa %in sticlă a 5otelului. ,ici ea nu ştia %e ce se te"ea să se apropie %e această !atăC poate ca să nu %istrugă "ira+ul( ori poate pentru că acest 5otel putea !i clă%irea A"'asa%ei Sovietice %in Statele Unite. Cân% îi "ai ră"ăseseră câ#iva paşi până la uşă( tele!onul %e la "asa recep#ionerei sună. irginia si"#i !iori pe şira spinării. Se gră'i să a+ungă la uşă şi a+unse în stra%ă. Aerul rece îi răcori o'ra+ii î"purpura#i %e e"o#ie. Stra%a nu era un vis. De la una %in !erestrele 5otelului ră&'ătea până la irginia torentul isteric %e cuvinte al recla"ei Cra&I E%%I. irginia se spri+ini %e &i%ul 5otelului şi înc5ise oc5ii. ?iroaie %e lacri"i îi inun%ară !a#a. Doa"ne( e acasăD ,icio%ată în via#ă nu iu'ise atât %e "ult acest Cra&I E%%I( acest 3G00 şi toată A"ericaD Pe stra%ă( %rept în !a#a irginiei( apărură %oi 'ăr'a#i 'ine î"'răca#i. Unul %intre ei îi spunea celuilalt într:un +argon tipic neM:Ior9e&: A Mi s:a acrit %e lec#iile luiD De un%e au scos aşa un i%iotB Era clar că voiau să intre în 5otel( %ar irginia le tăie calea: A $erta#i:"ă( %o"nilor( ce oraş este acestaB

A"ân%oi se opriră( uitân%u:se ne%u"eri#i la ea. A Cu" se nu"eşte oraşulB Din ce stat esteB continuă ea( uitân%u:se cân% la unul( cân% la celălalt. Hnsă se si"#ea un !el %e înstrăinare în oc5ii lor. -ăcân% "âlc( cei %oi o ocoliră aşa cu" se ocoleşte o încărcătură e7plo&ivă sau un alienat "intal şi intrară gră'i#i în 5otel prin uşa laterală. irginia se gân%i iarăşi că este totuşi un vis. ,u"ai în vis se întâ"plă ca tu să vor'eşti( iar ceilal#i să nu te în#eleagă( să nu te va%ă( să nu:#i răspun%ă. Hnsea"nă că ea ve%e în vis cu" %in "aga&inul 3G00 iese un negru în vârstă( 'ine î"'răcat şi cu un pac5et în "ână. -recu stra%a şi se în%reptă spre 5otel. ă&ân%: o pe irginia( se opri. A Cre% că nu sunte#i î"'răcată cu" o cere anoti"pul. Mi se pare că pute#i răci. -otuşi( aici nu e Flori%a... A Dar ce:iB Ri%ică oc5ii spre el( si"#in% în su!let %isperare şi speran#ă. )ăr'atul vor'ise( iar irginia îi au&ise glasul cu accentul tipic al negrilor %in Ala'a"a. A Ce oraş este acestaB Din 'inevoitoare( !a#a lui %eveni i"penetra'ilă. A'ia %e "ai rosti printre %in#i: A -e:ai "ac5it ce %racuTB Jai că te %uc eu la 5otel. ,egrul o apucă !er" %e "ână( %ar irginia se s"uci şi îi strigă în !a#ă: A ,u sunt 'eatăD reau pur şi si"plu să a!lu în ce oraş suntD A )ine( n:o !ă pe proastaD spuse negrul. Un%e staiB A *a *os Angeles( în Alta%ena( *a9e:Street.. A E clar( spuse negrul înveselit. H"i pare rău( %ar aici este alt stat.. ?i intră în 5otel( socotin%:o pe irginia 'eată sau ne'ună. Si"#in% că înle"neşte %e !rig şi că înne'uneşte într:a%evăr( irginia traversă în !ugă stra%a spre "aga&inul 3G00. Sunetul clopo#elului %e %easupra uşii o u"plu %e 'ucurie. E acasăD ,icăieri în Rusia nu vă&use ast!el %e clopo#eleD Hn "aga&inul plin cu pro%use cunoscute %e ea încă %in copilărie: Cereai( Apple 8ac9s( lapte în cutii %e carton A"erican Far"s $nc( ceai( *ipton( 'ăuturi răcoritoare Felc5Ts( 'orcane Manisc5eMir&( ca!ea San9a( şe%ea la o te+g5ea înaltă un 'ăr'at %e patru&eci %e ani( !u"ân% pipă şi citin% Pent5ouse. Ri%icân% oc5ii spre irginia( pronun#ă propo&i#ia u&uală: A Pot să vă a+ut cu cevaB irginia se uită în +ur ca o leoaică rănită. ,u( nu înne'unise: iată 'ere a"ericană )u%Meiser( iată #igările Eent Finston( Marl'oro şi un tele!on a"erican. irginia !ugi la tele!on( apucă receptorul şi apăsă pe 6=6. A Cu ce vă pot a+utaB răsună un glas !e"inin( în engle&ă. A ă rog( Cali!ornia( Alta%ena nu"ărul 3@3:=;;=( spuse repe%e irginia. ân&ătorul scoase pipa %in gură şi se uită "irat la ea. A Un%e vre#i să tele!ona#iB ri%ică tonul vocea %in centrală. A Cali!ornia Alta%ena %in *os Angeles. Repetă nu"ărul 5otelului său %in Alta%ena. De:ar !i Mar9 acasă... Hn receptor nu se "ai au&i ni"ic o vre"e( apoi acelaşi glas spuse !er": A -er"ină cu golăniile( pune +os receptorulD Apoi au&i se"nalul %e ocupat. Ui"ită( irginia puse receptorul în !urcă( %upă care întâlni privirea vân&ătorului. A Sunte#i %e "ult în oraşul nostruB între'ă el cu un accent 'ritanic a'ia percepti'il( iar "âna îi co'ori încet ca %in întâ"plare( su' te+g5ea. A re#i să c5e"a#i poli#iaB spuse 'ucuroasă irginia. :aş !i !oarte recunoscătoareD A A" c5e"at:o %e+a( &ise acesta6 şi scoase i"e%iat %e su' te+g5ea un pistol( în%reptân%u:l spre irginia. ,u "işcaD Hn spatele irginiei se au&i %in nou clopo#elul( iar ea se întoarse. Hn uşă stătea un poli#ist soli%( care avea la centură o legătură %e c5ei( un 'aston %e le"n( cătuşe şi un pistol. *a piept avea prinsă insigna %e şeri!. A FillI( spuse vân&ătorul( tipa vrea să sune în Cali!ornia... A *asă pistolul( e nouă. A ieşit %in 5otel( iar Mic9eI a scăpat:o...( îl întrerupse poli#istul( %upă care îi or%onă irginiei: Ur"a#i:"ăD

Se si"#ea %e parcă ar !i participat la turnarea unui !il" suprarealist. $"e%iat se va %a co"an%a 6StopD6( lu"inile se vor stinge pe stra%ă( iar regi&orul va spune: 6RăuD Foarte răuD Mai trage" o %u'lăD6 Dar ni"eni nu striga: 6StopD6( iar poli#istul o con%ucea posac pe stra%ă. A Un%e "ă a!luB îl între'ă irginia. A $"e%iat o să a!la#i... . con%use în 5otel( trecu pe lângă o"ul %e pa&ă( care se uită %uş"ănos la ea( şi se opri la ca"era 00. )ătu în uşă. A $ntra#i( spuse cineva în engle&ă. Poli#istul %esc5ise uşa. Pri"ul lucru pe care:l vă&u irginia( !u un portret "are al lui *enin( atârnat pe peretele unui ca'inet( "o'ilat cu gust. *a 'irou stătea un 'ătrânel %ur%uliu care se"ăna cu un 'ursucel 'ono". Era î"'răcat într:o uni!or"ă %e colonel şi !u"a o 5avană aro"ată. $"e%iat %upă intrarea ei( se ri%ică %in !otoliu şi &ise într:o engle&ă cu cel "ai pur accent o7!or%ian: A ă rog( %oa"nă Fillia"s( lua#i loc. ă% că v:a#i însănătoşit cu totul. MinunatD Arăta#i per!ectD *ua#i loc( lua#i locD în Rusia se &ice: statul în picioare a%evăr nu areD *ua#i loc( ave" o "ul#i"e %e lucruri %e vor'it. Dori#i ceaiB Ca!eaB Sau %ori#i ceva tareB H"'inarea %intre portretul lui *enin( li"'a engle&ă şi #igări( la care se a%ăuga vestonul sovietic( su'linia i%io#enia acestui vis rău. A Cine sunte#i %u"neavoastrăB spuse irginia colonelului( stân% cu "âinile încleştate pe "ânerele !otoliului. A Mă nu"esc StanleI( răspunse 'ătrânelul &â"'itor( privin% spre !a#a ne%u"erită a irginiei. De !apt( "ă c5ea"ă Stanislav asilievici( %ar aici "ă c5ea"ă StanleI. A Ce însea"nă aiciB între'ă !e"eia. Un%e sunte"B Două lu"ini#e se aprinseră în oc5ii 'âtrânului( care se însu!le#i %in nou şi:şi re&e"ă pântecele său rotun% %e 'irou: A Dar %u"neavoastră ce cre%e#iB Un%e sunte"B Jai( încerca#i să g5ici#iD irginia se uită pe !ereastră la recla"a lu"inoasă a ca&inoului şi la sala %e +ocuri "ecanice( care nu %ispăreau %eloc ca în vise. Apoi se uită la portretul lui *enin %in ca'inet. A ,u ştiu... A ,u şti#iBD se "iră 'ătrânelul( parcă supărat. .are tot ceea ce ve%e#i aici nu vă este cunoscutB A A"ericaB rosti irginia şi o nouă speran#ă i se ivi în su!let. A CorectD se 'ucură el( iar irginia si"#i că se a!lă la un e7a"en şi pri"eşte puncta+ul "a7i". Mi:a#i !ăcut o "are plăcere. Eu cre&use" că ne:a" c5inuit %egea'a construin% toate lucrurile astea. Cre%ea" că a" scăpat ceva %in ve%ere. Fireşte( este A"erica( A"erica cea "ai A"erică. ?i ce părere ave#i( în ce stat sunte"B irginia nu răspunse. )ătrânelul o!tă: A M%a... E greu %e spus( într:a%evăr. Fiin%că !iecare vor'eşte cu alt accent aşa:iB Hi ve#i a+uta să:şi însuşească pronun#ia a"ericană corectă. Da( nu vă uita#i la "ine ca la un strigoiD Se ve%ea că îl %istrea&ă c5ipul uluit al irginiei. A Acest oraş este o Mini A"erică arti!icială( a!lată nu %eparte %e Moscova. or'in% "ai grosier( e o !ilială a şcolii noastre %e spiona+. Aici( stu%en#ii noştri !recventea&ă cu sc5i"'ul cursurile lunare %e via#ă tipic a"ericană. ?ti#i( ca să nu !ie %a#i %e gol pentru cine ştie ce !leac. Cu" "i s:a întâ"plat "ie la C5icago( prin T;@( cân% a" !ăcut o greşeală: nu ştia" prin ce parte să intru pe o uşă 'atantă şi( !ireşte( a" intrat pe partea care nu tre'uia... Hncet:încet irginia că%ea %in vis în cru%a realitate( %in A"erica în Rusia. Hngân%urată( "â5nită( a'ia "ai au&ea glasul 'ătrânelului. A Ave" în oraş %e toate: 'ancă( 'ar( ca&ino( super"ar9et( 5otel şi c5iar narcotice( %esigur( în "ăsură li"itată. Ave" şi şeri!D $ar %u"neavoastră sunte#i o a%evărată co"oară pentru noiD Pe lângă accentul a"erican( pute#i să înscena#i cu stu%en#ii situa#ii %in via#a a"ericană o'işnuită. ă&ân% că irginia vrea să proteste&e( o"ul ri%ică "âna. A Ave#i 5ar pe%agogic( a" veri!icat. $ată( %e pil%ă( a#i se%us "inorele cu li"'a engle&ăD Dar aici ve#i lucra şi "ai 'ineD în#elege#i că( %acă a#i !ost a%usă aici... A Acasă nu voi "ai a+unge nicio%ată( spuse irginia încruntată. Colonelul ri%ică %in u"eri( apoi( ocolin% 'iroul( îi spuse pe un ton convingător( %e parcă s:ar !i a%resat propriei !iice:

A Ascultă:"ă( irginia. ,ici %in lagăr nu puteai să a+ungi acasă. ,ici nu ai !i re&istatD Hn ti"pul lui Stalin( a" stat şi eu şase ani la g5erlă. A'ia a" scăpat cu via#ă şi %oar sunt rus( si'erianD $ar aici o să trăieşti ca în sânul lui Avra"( cre%e:"ăD Capitolul < Hn via#a >alinei $urâşeva interveni o situa#ie ciu%ată. ,u:şi ve%ea so#ul cu săptă"ânile. Pe 0; %ece"'rie( $urâşev plecase cu )en+er şi cu un grup %e ingineri să aleagă o u&ină pentru pro%ucerea în serie a nu se ştie ce grile energetice. Ce:i %rept( înainte %e plecare( el îi spusese în treacăt câte ceva %espre grile( ceea ce %ove%ea o anu"e î"'unătă#ire a rela#iilor %intre ei. Hnainte nu:i spunea ni"ic %espre tre'urile lui secrete şi această înstrăinare !usese( %acă nu cau&a( "ăcar unul %in "otivele pentru care îşi înşelase so#ul. Hnsă acu" totul va !i alt!el. Sigur( tre'uie să:i lase ti"p( tre'uie să:l încon+oare cu gri+ă( să !ie ră'%ătoare cu ciu%ă#eniile lui( ca atunci cân% nu a %at nici o aten#ie "aşinii noi sau cân% a 'ăut ceai în%ulcit( %eşi înainte nu putea su!eri ceaiul în%ulcit. Fră"ântân%u:se singură în patul ei( >alina visa cu o plăcere care:i în!iora tot trupul la acea pri"ă noapte cân% îşi va a%uce so#ul în patul con+ugal. Si"#ea că încre%erea în sine %e altă%ată şi se7: appeal:ul ei reveniseră. Avea %in nou pasul săltat şi oc5ii languroşi. ?i stu%en#ii o a'or%au iarăşi în !el şi c5ip( iar un tânăr croitor %in atelierul pentru corpul %e generali un%e se !ăcuseră 5ainele lui $urâşev îi tele!ona aproape în !iecare &i. Fireşte( croitorul un 'runet %e vreo <Q %e ani( stilat( su'#ire( cu oc5ii vii şi veseli( îşi !ăcea planuri pe sea"a ei. Dar ei prea pu#in îi păsa %e planurile lui. Cu toate acestea( nu re&istă tenta#iei să co"an%e un costu" pentru $urâşev şi altul pentru tatăl ei( iar pentru ea o roc5ie %e seară. Până la ur"ă( co"an%ă câte %ouă costu"e pentru cei %oi 'ăr'a#i( iar pentru ea trei roc5ii %e seară %in "ătase c5ine&ească şi lână su'#ire %in $talia( plus o !ustă %in velur vişiniu. >alina savura anticipativ clipa cân% îi va %uce so#ului %ouă costu"e noi. A Cân% poate să vină so#ul %u"neavoastră la pro'ăB A ,u( vreau ca totul să !ie o surpri&ă. Doar i:a#i !ăcut un veston nu %e"ult.. A Hn#elege#i( ripostă însă croitorul( costu"ul nu e veston. ?i sto!a e alta... -atălui %u"neavoastră pot să:i cos în lipsă un costu". Cre% că nu e aşa %e i"portant %acă are reverul larg sau îngust. Persoanelor în vârstă le place în general stilul "ai conservator. Hnsă cre% că so#ului %u"neavoastră îi tre'uie un costu" "ult "ai elegant. Să vina aici( nu %urea&ă %ecât un "inut. Dacă %ori#i( pot să "erg acasă la %u"neavoastră ca să:i iau "ăsura. A ,u( "ersi( acu" e plecat în %eplasare. A Pentru "ult ti"pB >alina strânse %in u"eri. A Păcat( spuse croitorul în ti"p ce "ăsura talia şi 'ustul >alinei( %ictân% apoi ci!rele unei ucenice. $:aş coase într:o &i toate trei costu"ele. Cu"6 %ori#i !usta( până la pulpa piciorului sau "ai lungă( până la gle&năB Hn orice ca&( cân% o să se întoarcă so#ul %u"neavoastră( tele!ona#i:"i şi eu a" să trec pentru cinci "inute. *ucre& aici în !iecare &i până târ&iu. ,u"ele "eu îl pute#i re#ine !oarte uşor. olo%ea $vanov. Cu" !ace" "âneca: raglan sau 'u!antăB $urâşev( )en+er şi încă trei ingineri veniră %e la aeroport %irect acasă la $urâşev. Fără să sune( !ără să prevină pe ni"eni /6Mă veri!ică6( se gân%i cu a"ărăciune >alea( 6vrea să "ă surprin%ă...62 Serg5ei intră în aparta"ent şi îi spuse %in prag: A >alina( să "erge" la restaurant 8os( în "aşină( "ă aşteaptă )en+er şi încă trei. Jai repe%e. Se si"#i le&ată( c5iar +ignită că nu s:a apropiat %e ea( că nu a sărutat:o. -otuşi( nu se vă&useră %e o săptă"ânăC se gân%ise în !iecare &i la el( îl aşteptase atât.. *a restaurantul So!ia( %upă un vin 'ulgăresc sec( o votcă %e calitate şi o !riptură %e "iel cu garnitură %e ciuperci( starea %e spirit a >alinei se î"'unătă#i vă%it. .'servă că so#ul ei o privea cu interes şi îi turna "ereu vin. Un val pâr+olitor %e speran#ă( că î"păcarea %eplină se va petrece c5iar în această noapte( o !ăcu să 'ea cu %ragă ini"ă( să râ%ă şi să asculte toate 'ancurile !ără per%ea spuse %e 'ăr'a#i. După ce se %istrară copios( reveniră la pro'le"ele lor serioase. A Cel "ai 'ine este ca u&ina să !ie în Moscova( &ise )en+er( aruncân% o privire spre ceilal#i. -re'uie să cere" c5estia asta( Serg5ei $vanovici.

>alina se uită la $urâşev. Ca întot%eauna înainte %e a vor'i( îşi #inea capul aplecat spre stânga. A ,u( la Moscova n:o să iasă ni"ic( %ar lângă Moscova( la Satura( pute" căpăta vec5ea u&ină %e utila+e electrice şi( în %ouă luni( pute" s:o pune" pe picioare pentru scopul nostru... *a ora unu noaptea( plecară spre casă. Hn ciu%a aşteptărilor >alinei( 'ăr'atul se culcă tot în ca"era 'ăiatului( iar %i"inea#ă plecă iarăşi în %eplasare.

Capitolul ; Câteo%ată( lui Stavins9i i se părea că nu va re&ista acestei tensiuni ne'uneşti( acestui +oc pe "uc5ie %e cu#it. Desigur că( reutilarea u&inei %in Satura nu cerea %eloc pre&en#a sa per"anentă acolo( #inân% cont %e e7isten#a specialiştilor lui )en+er. Hnsă %orin#a %e a ră"âne %eparte %e so#ia lui $urâşev( %e Marele Stat:Ma+or şi %e "areşalul .par9ov( îl !or#a ori să &ă'ovească la Satura( ori să:şi născocească tot !elul %e %eplasări la )a9u. Practic( "unca sa consta în a gră'i oa"enii să lucre&e şi în a o'#ine prin tele!on o reparti#ie %e %ia"ante in%ustriale %in $a9u#ia. Aşa încât el( care venise în Rusia %in însărcinarea C$A ca să o'#ină secretul proiectului 6EMMA6( !ăcea cu totul altceva: con%ucea 5otărât acest proiect spre pro%ucerea sa în serie. )en+er nu putea %ecât să se 'ucure %e energia lui $urâşev. ,u o %ată( la o sticlă %e coniac( încercase să:i e7plice lui Stavins9i principiul 6e!ectului )en+erTT( %escoperirea pe care se 'a&a tot %ispo&itivul noii ar"e seis"ice. A Cinstit vor'in%( totul a pornit %e la %escoperirea unui tip ciu%at( geolog %in As5lan%( îi spunea )en+er lui Stavins9i. Hl c5ea"ă .%e9ov( se ocupă cu preve%erea cutre"urelor şi şi:a pier%ut şaptespre&ece ani( ca să %e"onstre&e că( "işcările tectonice verticale şi ori&ontale %in scoar#a terestră( sunt in%epen%ente unele %e alteleC şi c5iar a %escoperit noi "işcări tectonice pe care le:a %enu"it seis"ogeneratoare... Hnsă su'tilită#ile tectonicii( seis"ogra!iei şi energeticii erau %easupra în#elegerii lui Stavins9i. A Sue%ia este situată în li"itele Scutului )altic al Plat!or"ei Est:europene şi ale structurilor ei %in con!igura#ia cutanată cale%onică ce o înca%rea&ă. Hn co"peten#a Scutului intră co"ple7e "eta"or!ice protero&ice %e sveco!en( careliu( gotiu( %als9an%iu şi serii ne"eta"or!o&ate %e su'iotniu( potniu( sparagt"it.. Ei( ce putea în#elege %e aici un o" nor"alB După convor'irile cu )en+er( lui Stavins9i îi era clar un lucru: .par9ov( )en+er şi acel $urâşev pe care bcu" îl repre&enta el( au ales Sue%ia în calitate %e nouă Jiros5i"a %in câteva "otive. Mai întâi( Sue%ia nu !ace parte %in ,A-.( iar !or#ele ei navale sunt ri%icole. Hnsă( cu toată slă'iciunea ei în privin#a stan%ar%elor "ilitare "o%erne( Sue%ia are trei 'a&e navale "ilitare !oarte i"portante pentru Marea )altică: Jors!ior%( în insuli#ele %e coastă %e lângă Stoc95ol"( Earls9rona( iar pe litoralul vestic >ate'org. Aceste 'a&e #in su' o'serva#ie întreaga !lotă 'altică sovietică( iar în ca&ul unui ră&'oi( Sue%ia poate în orice "o"ent să îşi su'or%one&e aceste 'a&e ,A-.:ului. $nsuli#ele %e coastă şi alte câteva "ii %e !ior%uri sunt un 'un paravan pentru navele "ilitare( c5iar şi în ca&ul unui atac nuclear. ?i %ecât să lic5i%e&i aceste nave şi su'"arine %in !ior%uri şi insuli#e una câte una( e "ai uşor să le %istrugi pe toate printr:o lovitură seis"ică. Seis"ul( o cala"itate naturală( va &gu%ui 'ătrâna Sue%ie( va pră'uşi stâncile %e coastă în re!ugiile în care se ascun%e !lota( va ni"ici 'a&ele "ilitare... Pe scurt( în %octrina strategică sovietică( în ca&ul unui ră&'oi( Sue%iei i se pregăteşte aceeaşi soartă ca şi A!ganistanului 6neutru6. $ar "areşalul .par9ov îi gră'ea pe )en+er şi pe Stavins9i să ter"ine încercuirea Sue%iei cu o lan# seis"ic. Câteva su'"arine au !ost tri"ise în apropierea coastelor sue%e&e ca să %eter"ine tectonica !un%ului "ării lângă >ate'org şi insulele %e coastă %e lângă Stoc95ol"... Fireşte( Stavins9i avea parte şi %e alt!el %e clipe %ecât cele ocupate %e nu"eroasele pro'le"e ale proiectului 6EMMA6. Erau clipe în care tân+ea %upă A"erica( %ar şi clipe %e plăcere( atunci cân% îşi si"#ea prestigiul( cân% în#elegea că apar#ine elitei. Era un tânăr general înso#it %e patru ingineri talenta#i( cutreierân% #ara cu avionul( în salonul special al unui 6- :0;P6( şi locuin% în cele "ai 'une 5oteluri. ,u stătea la rân% la 'ilete( ci "ergea %irect la %ispecer pentru re&ervări( !apt per"is nu"ai activiştilor %e parti%( generalilor şi %eputa#ilor Sovietului Supre". Până şi %in#ii i:au !ost puşi pe gratis( !ără să stea la rân%.

Mustă#ile( 'ar'a tunsă scurt şi răguşeala tre&eau respectul. -reptat( vocea îi era tot "ai pu#in răguşită. *a ur"a ur"ei( cine îşi va a"inti ce voce avea autenticul $urâşev cu şapte ani în ur"ă( înainte %e opera#ia la cor&ile vocaleB A+uns la )altus9( Stavins9i îşi petrecu toată &iua în %ocuri( un%e se a!la în repara#ii 6U:*;36. Docurile erau "ascate pe %in a!ară %e nişte 'locuri o'işnuite %e locuin#e. Hnsă în interiorul 6'locurilor6 erau 5angare şi sec#ii pentru repara#iile %e iarnă ale su'"arinelor. Se lucra intens şi a"ănun#it. *a s!ârşit( vopsitorii au şters nu"ărul %e 'or% 6U:*;36 şi au scris noul nu"ăr 6U:;==6. După ce şi:a petrecut toată &iua în %oc( Stavins9i( înso#it %e co"an%antul su'"arinului 6U:*;36( Piotr >uşcin( şi %e loc#iitorul său politic( asili Donov( a "ers în centrul )altus9ului( la 5otelul .cean. Pe o "ică estra%ă( cânta o orc5estră %e "u&ică uşoarăC în vacar"ul %in restaurant o!i#erii %e la co"an%a"ent( inginerii şi o!i#erii cu aprovi&ionarea %e la Statul:Ma+or( au 'ăut toată seara o cantitate i"presionantă %e votcă( şa"panie şi coniac. Stavins9i( >uşcin şi Donov au cinat o'osi#i într:un col# al restaurantului( la o "asă re&ervată încă %e %i"inea#ă( au 'ăut o sticlă %e votcă( iar cân%( prete7tân% o'oseala( Stavins9i a re!u&at a %oua sticlă %e votcă şi a pornit spre ieşirea restaurantului( o c5elneri#ă %in cealaltă parte a sălii o 'lon%ă %e %ouă&eci %e ani( trupeşă( cu oc5i "ari( îi ieşi ca %in întâ"plare în întâ"pinare. A Felicitări( îi spuse c5elneri#a &â"'itoare( arătân% cu privirea spre epole#ii %e general. A Mul#u"esc( răspunse el. A Li:ai lăsat 'ar'ă( continuă ea cu un glas cântat şi c5iar îşi trecu "âna pe o'ra&ul lui. A -aniaD o strigă cineva %e la o "asă. Un%e:i apa "ineralăB Cât să aşteptB A in i"e%iat( răspunse iarăşi cântat c5elneri#a -ania şi porni alene spre 'ucătărie. *a ora %ouăspre&ece şi +u"ătate( "u&ica in!ernală a"u#i şi Stavins9i reuşi să a%oar"ă a'ia la unu !ără un s!ert. Hl tre&i o 'ătaie scurtă în uşă. A Cine:iB între'ă înciu%at Stavins9i( cre&ân% că pro'a'il e vreun 'e#iv care a greşit ca"era. A Sunt eu( -ania( răsună "elo%ios glasul c5elneri#ei. Stavins9i îşi î"'răcă pantalonii şi %esc5ise uşa. A Eşti singurB -ania păşea prin ca"eră ca în casa ei. Linea în "ână o pungă "are %in plastic. Scoase %in pungă şa"panie sovietică( o sticlă %e coniac ar"enesc( gustări( icre( salată( pră+ituri. Puse totul pe "asă şi( !ără să spună vreun cuvânt( intră în 'aie. El în#elese că -ania "ai venise la $urâşev( în ti"pul %eplasărilor lui la )altus9. Acu"( -ania îl lua %rept 6"oştenire6 pe Stavins9i. Situa#ia putea părea picantă( %acă Stavins9i nu s:ar !i te"ut că va !i %e"ascat. De aceea se %e&'răcă %in nou( se culcă în pat( se acoperi cu plapu"a( iar cân% -ania goală( cu părul revărsat pe u"eri( cu s!ârcurile ro&alii ale sânilor( i#in%u:se printre şuvi#ele %e părXieşi %in 'aie( el îi spuse cu glas o'osit: A ?tii( sunt !oarte o'osit a&i... A ?tiu. Aşa eşti întot%eauna( spuse ea cal"( aşe&ân%u:se la "asă. ?i eu sunt groa&nic %e o'osită( a" !ost %e serviciu toată &iua... Hşi turnă un pă5ărel plin %e coniac şi îl 'ău %intr:o îng5i#itură( "âncă încet %ouă san%vişuri cu icre( iar îşi turnă coniac( iar îl 'ău( apoi stinse lu"ina şi se culcă tăcută lângă Stavins9i. $nvoluntar( el se retrase la perete( %ar "âna ei "oale şi puternică în acelaşi ti"p( îl "ângâie pe cap( iar el îi si"#i trupul tânăr( puternic. Hnle"ni %e e"o#ie. -ania stătea şi ea culcată( cu oc5ii înc5işi( !ără să se "işte( o%i5nin%u:se %upă o &i %e "uncă. Respira#ia îi %eveni egală( 'u&ele pline se între%esc5iserăC părea că a#ipeşte. Hntr:a%evăr( a%or"i i"e%iat( pe loc. ( însă a'ia se răsuci el pu#in şi trupul ei se lipi prin so"n cu totul %e al lui( şi !ără să vrea( cu un gest re!le7( "âna lui îi atinse sânii. *a această atingere( ea ge"u încet. Ră"ase ne"işcată şi %esc5ise oc5ii ver&i. Se uită insistent la el( aşteptân%. A Stai aşa( răsu!lă el %in greu şi o în%epărtă pu#in. ?tii... ?tii( a" avut un acci%ent.. ?iS şi... cu" să:#i spun "ai pe scurtB Pe scurt( a" avut o co"o#ie cere'rală şi a" uitat unele lucruri... A Ce ai uitatB se "iră ea. A Ei... A" uitat că eu şi cu tine a" !ăcut.. Cu" î#i placeB A J"... &â"'i ea. De parcă te:ar !i interesat vreo%atăD Stai culcatD A" să !ac eu totul( ca întot%eauna. A" să !ac totul cu" î#i place... Prostu#uleD ,u"ai să:"i pui "âinile pe piept 'ineB Hn această noapte( a!lă %espre $urâşev ceea ce nu i:ar !i putut spune nici unul %intre !oştii săi prieteni sau %ocu"entele lui. Di"inea#a( !ără să 'ată la uşă( ciu!ulit( năvăli în ca"eră )en+er. Avea încă &ăpa%ă pe 5aine.

A )ătrâne( a" o i%ee gran%ioasăD începu el %in prag( %ar se opri i"e%iat %upă ce o vă&u pe -ania în patul lui Stavins9i. .( %race( spuse el înciu%at. )ună %i"inea#a. Păşin% nervos prin ca"eră( îi spuse %in nou lui Stavins9i: A Scoală:te repe%eD Să "erge"( a" să:#i spun ceva... A&i:noapte a" avut o i%ee( ":a" urcat în avion şi a" venit la tine. Peste câteva "inute( pe stra%a încă întunecată şi cu &ăpa%a spul'erată( )en+er îi e7plica în!ier'ântat alunecân% pe trotuarul îng5e#at şi %ân% %in "âini: A Sunt un i%iotD Prost ca noapteaD Dacă î"i venea i%eea asta cu o +u"ătate %e an "ai %evre"e( nu "ai tre'uia î"pot"olit 6U:*;36 la Earls9rona. ?i nu "ai ave" nevoie %e utila+ %e !orare pentru i"ple"entarea proiectului 6EMMA6D $"aginea&ă:#i un su'"arin "icu#. Să &ice" cât auto'u&ul ăsta( nu"ai că e pe şenile şi e co"an%at %e la %istan#ă. Hn interior are toată instala#ia 6EMMA6. Su'"arinul:"a"ă a%uce su'"arinul "ic în &ona care tre'uie şi îl lasă la !un% la cinci "ile( să spune"( %e Stoc95ol" sau %e Earls9rona. $ar "ini:su'"arinul se târâie singur( până în punctul necesar şi se îngroapă într:un !ior%( su' pietre sau în crăpăturile %e pe !un%ul "ării. Hn#elegiB ?i stă acolo până la ter"en( până în clipa în care noi( la Moscova( apăsă" pe 'utonaş. $#i %ai sea"aB Cu cât stă "ai "ult acolo( cu atât se acoperă "ai 'ine cu "âl şi cu !loră acvatică. Hn +u"ătate %e an nu:l "ai %eose'eşti %e un 'olovan oarecare. Sau şi "ai 'ine: e acoperit încă %e la început %e un năvo% rupt sau %e plante "arine. JaD >enialD Un pă%uc5e târâin%u:se pe şenile pe !un%ul "ării( co"an%at %e la %istan#ă( purtân% în el toată instala#ia 6EMMA6. EiB î#i %ai sea"aB Stavins9i în#elese uşor i%eea lui )en+er. 6Acest )en+er( %eşi e un aventurier în ştiin#ă( are i%ei geniale6( îşi &ise el. A E atât %e si"pluD continuă însu!le#it )en+er. Ast!el %e "ini:su'"arine se pot pro%uce în serie la u&ină( ca auto"o'ilele. Se vor târâi încet( ca nişte o"i&i( în toate 'a&ele navale ,A-.( în Sue%ia( în ,orvegia( în $talia şi c5iar în A"erica. Pe ur"ă se %ă un or%in prin ra%io şi toate 'a&ele ,A-. se %uc %racului( rase %e pe !a#a pă"ântului %e un cutre"ur teri'il. EiB ,u:i !ru"osB Stavins9i tăcea. $%eea lui )en+er era si"plă ca tot ce e genial. Dar tre'uia să născocească ceva ca să întâr&ie proiectul şi să îl oprească pe acest %e"ent genial. Să:l o"oare oareB Să:l uci%ă c5iar acu"( pe vi!orul ăsta( cât ti"p ni"eni nu ve%e şi nu au%e... A PriveşteD )en+er se aşe&ă pe vine şi începu să %esene&e pe &ăpa%ă cu %egetul în"ănuşat corpul su'"arinului şi al "inisu'"arinului ataşat %e su'"arin... Stavins9i se uită în +ur şi vă&u alături un pietroi rotun%. Dacă ar lua 'olovanul ăsta şi l:ar lovi pe )en+er în cea!ă... A Hn#elegi( spuse între ti"p )en+er( ":a" uitat aseară cu a+utoarele "ele la un +urnal a"erican %e actualită#i. ?i cân% a" vă&ut cu" au !i7at a"ericanii Colu"'ia pe corpul )oeing:ului( iar )oeing: uc &'oară cu ea în aer( le:a" spus: 6Fra#ilorD Aşa ceva poate !ace şi un su'"arinD E e7act ce ne:a cerut *eoni% $lici: ie!tin şi originalD6 6E târ&iu6( gân%i Stavins9i( 6e prea târ&iu să:l uci%( %ar să:l opresc...6 Stavins9i o!tă %in greu şi spuse: A Dacă vo" propune acu" i%eea( va !i scan%al. *a )a9u s:a ela'orat %e+a o nouă instala#ie %e !orare( la Satura u&ina e aproape gata să pro%ucă "atri#e energetice. ?i să opri" acu" toate asteaB ,e "a&ilesc pentru c5eltuieli ne+usti!icate. Căci( practic( asta însea"nă că aca%e"icianul )en+er a intro%us în pro%uc#ie o i%ee insu!icient c5i'&uită( pentru care statul a pier%ut "ilioane %e ru'le( iar acu"( nu"ai pentru că a&i:noapte i:a venit în "inte o altă i%ee... ?i %acă "âine îi va trece altă i%ee prin capB A M%a( o!tă )en+er. Aşa se întâ"plă întot%eauna: i%eile 'une vin %upă. ,u( nu ne vo" opri. Pentru că nu ştiu %eoca"%ată cu" să instală" 6EMMA6 în su'"arinD Mai pe scurt( %e la i%ee până la prototipul e7peri"ental va trece un an cel pu#in. ,u( nu tre'uie să ne opri". Să începe" în paralel şi construirea unor "inisu'"arine... Stavins9i răsu!lă uşurat. Hntr:un an( va reuşi să eva%e&e %in URSS ca să anun#e întreaga lu"e %espre "inisu'"arinele cu ar"a seis"ică. Practic( %espre "inele cu ac#iune întâr&iată( "inele pe şenile... A Principalul e să:l convinge" pe .par9ov %e genialitatea i%eii( spuse )en+er. *ucrul ăsta tre'uie să:l !aci tu( 'ătrâne( în at"os!era %e !a"ilie( cân% "areşalul va !i într:o stare %e spirit corespun&ătoare. Hn#elegiB

6Aşa%ar( iată %e ce ai venit %e la Moscova la "ine cu noaptea în cap6( îşi &ise în sinea lui Stavins9i. 6Ca să:l conving %e i%eea ta pe .par9ov.6 Dar se %ove%i că nu era nu"ai atât. A C5irurgii a"ericani au un %ispo&itiv genial( continuă )en+er. )olnavului i se intro%uce în eso!ag un teleoc5i care se %eplasea&ă prin eso!ag în întuneric 'e&nă( %ar "e%icul ve%e totul pe ecran( 'a încă şi co"an%ă "işcarea teleoc5iului. Dacă s:ar cu"păra acest %ispo&itiv %in A"erica şi s:ar a%apta pentru co"an%a %e la %istan#ă a "inisu'"arinuluiB Dispo&itivul se găseşte astă&i în orice spital a"erican( nu ar !i o pro'le"ă să se !acă rost %e el. F)$:ul nu s:ar a"esteca în livrarea %e aparatură "e%icală către URSS. Făgă%uin%u:i lui )en+er să aleagă un "o"ent propice pentru a:i raporta lui .par9ov pro'le"a "inisu'"arinelor( Stavins9i luă avionul spre )a9u( la constructorii %e utila+e %e !ora+ pentru !orarea su'"arină. Ră"ase inten#ionat "ai "ult la )a9u. Kiua şi:o petrecea în atelier( iar seara( ca orice înalt oaspete( era con%us la restaurantele %in a!ara oraşului( un%e se servea şaşlâc %in carne proaspătă %e 'atal sau nisetru. ,op#ile( ca şi restul elitei sovietice( asculta în ca"era sa %e 5otel ocea A"ericii şi ))C. Spre %eose'ire însă %e ceilal#i( pe care:i interesa situa#ia %in Polonia( Stavins9i asculta %acă nu se %ă vreo ştire %espre irginia( %acă a !ost eli'erată sau sc5i"'ată cu vreun spion sovietic %in Statele Unite. Hnsă( eveni"entul privitor la irginia( era %at uităriiC pri"planul era ocupat cu alte sen&a#ii şi noută#i: starea %e ră&'oi %in Polonia( sanc#iunile lui Reagan şi cu"părăturile %e Crăciun ale europenilor şi a"ericanilor.

Capitolul P Hntre ti"p( la $nstitutul %e Marină %in Moscova( s:a reuşit cu trei &ile înainte %e Anul ,ou 0@4<( ter"inarea "ontării "anuale a %ouă noi "atri#e energetice. $nginerii pro"iteau %e la o săptă"ână la alta reali&area pri"ului prototip al noului utila+ %e !orare. Ast!el( căpitanul >uşcin putea cât %e curân% să se %eplase&e spre litoralul sue%e&( ca să co"plete&e lan#ul sue%e&. Datorită eveni"entelor %in Polonia şi scan%alului %intre con%ucătorii %e la Ere"lin( opera#iunea a !ost a"ânată. Cân% "areşalul .par9ov i:a pre&entat raportul lui )en+er %espre înc5eierea pregătirii opera#iunii( "inistrul apărării( Ustinov( c5iar i:a spus nervos: A Ducă:se pe pustii Sue%ia astaD *asă "ai întâi să re&olvă" cu Polonia. ?i nu pot să %au 6lu"ină ver%e6 unei ase"enea opera#iuni !ără *eoni% $lici( care acu" e 'olnav... . Curân%( 6'oala6 lui )re+nev căpătă un alt sens: la început( în Marele Stat:Ma+or şi în $nstitutul %e Marină( s:au strecurat &vonuri %espre legăturile !a"iliei )re+nev cu "arii a!acerişti ai unui parti% %e stânga şi %espre arestarea "asivă a acestor a!acerişti. Apoi( la 0@ ianuarie( su'it şi în î"pre+urări a'solut "isterioase( a "urit sau s:a sinucis prin î"puşcare cu"natul lui )re+nev( pri":loc#iitorul preşe%intelui E>)( generalul %e ar"ată Si"eon Lvigun( iar %upă cinci &ile a "urit şi secretarul Mi5ail Suslov. alul %e arestări a cuprins şi !a"ilia lui )re+nev: pentru nişte "aşina#iuni cu 'riliante( a !ost arestat a"antul !iicei lui )re+nev( artistul #igan pe nu"e )ureate#( !iica însăşi !iin% interogată. Pe scurt( lui *eoni% $lici nu:i ar%ea în acele &ile %e Polonia( %e A!ganistan şi cu atât "ai pu#in %e proiectul 6EMMA6. *a Moscova circulau peste tot &vonuri privin% o rapi%ă sc5i"'are a con%ucerii %e parti%. C5iar Stavins9i( i"e%iat %upă în"or"ântarea lui Suslov( a au&it o anec%otă la !u"oarul u&inei %e la Satura. A Asculta#i( !ra#ilorD spusese tare( !ără să se ascun%ă( un tânăr cu oc5i al'aştri. Cică )re+nev se ri%ică la Mausoleu în ti"pul în"or"ântării lui Suslov( scoate o 5ârtie %in 'u&unarul 5ainei şi citeşte: 6-ovarăşiD Astă&i... parti%ul nostru şi întreg poporul sovietic a su!erit o grea pier%ere... A încetat %in via#ă scu"pul şi iu'itul nostru *eoni% $lici )re+nevD Doa"ne( ce citesc euB PtiuD $ar a" î"'răcat 5aina lui An%ropovD6 Capitolul Q A Măcar pentru &iua "ea %e naştere ai putea să "ergi la atelier pentru pro'ă( ca să ai un costu" nou pe 1 !e'ruarie( îi spuse nervoasă >alina lui Stavins9i( cân% acesta se a!la ca %e o'icei( în trecere în Moscova.

Stavins9i ve%ea că >alina e încor%ată la "a7i"u"( că nu "ai poate a"âna în%eplinirea o'liga#iilor !a"iliale. ,u e ni"ic "ai pri"e+%ios %ecât o !e"eie nesatis!ăcută. Hnsă acu" era pregătit pentru această 6opera#iune6. *a )a9u( un oraş un%e po#i cu"păra a'solut orice pe su' "ână( c5iar şi pre&ervative %e i"port( a cu"părat %e la 6vaporeni6 5eroină. Cân%va( la Portlan%( )ar'ara %e la "aga&inul 3G00 îşi !ăcea %e cap cu 5eroină şi în acele nop#i( într:a%evăr( îşi pier%ea cu totul capul. ,u i:ar !i !ost prea greu să o î"'ete pe >alina în ti"pul o'işnuitelor "ese %e la restaurant şi apoi să:i toarne( înainte %e culcare( în pa5arul cu apă "inerală( pu#ină 5eroină. ?i această noapte a venit într:a%evăr( o noapte cu" nu "ai cunoscuse nici el( nici ea. Fie că era a5tiată %upă se7( !ie că îşi pier%use cu totul capul( eu!ori&ată %e narcotic( >alina i:a arătat în pat( toate picanteriile pe care şi le însuşise în vre"ea cân% îşi înşela so#ul. Hn ti"pul actului( ge"ân%( îl asigura: 6Li:a( "ai crescut( pe cu ânt6( iar Stavins9i încerca să o convingă că i se pare %in cau&ă că e 'eată. Hnsă ea îi săruta penisul( #ipân% a"e#ită: 6H"i place( î"i place la ne'unieD6 C5iar regreta că nu se întâ"plase acest lucru "ai %evre"e( în pri"a noapte pe care o petrecuse în aparta"entul lui $urâşev. A ?tii( nu ar !i rău să îl invi#i %e &iua ta pe $ura Ciur'anov( îi spuse el într:o clipă %e o%i5nă. $ura Ciur'anov( ginerele lui )re+nev( era loc#iitorul "inistrului A!acerilor $nterne al URSS şi( !ără în%oială( ştia în ce lagăr sunt înc5işi %e#inu#ii străini. Hn s!ârşit( lui Stavins9i i se o!erea această şansă %e %ragul căreia %evenise generalul $urâşevD >alina aprecia în !elul ei această i%ee. Per!ectD -ânărul general $urâşev are nevoie să intre în s!erele înalte. Dar nu neapărat să ai cunoştin#e nu"ai printre cei %in suita lui )re+nev. Di"inea#ă au "ers a"ân%oi la atelier pentru pro'ă. Cân% o vă&u pe >alina cu so#ul( tânărul croitor olo%ea $vanov %es!ăcu larg 'ra#ele: A .( în s!ârşitD oia" %e+a să pun costu"ele %u"neavoastră la na!talină( cu" !ace "ătuşă:"ea .lea %in oraşul $altaD Po!ti#i în ca'ină pentru pro'ă( tovarăşe general... Stavins9i nu acor%ase nici o aten#ie spuselor croitorului %espre "ătuşa .lea %in $alta. $ntră în ca'ina %e pro'ă( se %e&'răcă şi aşteptă. >alina stătea în 5ol şi răs!oia o revistă %e "o%ă. Hn s!ârşit( apăru croitorul cu costu"ele. Erau( într:a%evăr( "inunate. Hi veneau ca turnate( %ar croitorul se învârtea "ereu în +urul lui( aşe&a reverele( nota ceva( încre#ea sto!a în talie şi( în acest ti"p( turuia "ereu: A Cu" spune "ătuşa "ea .lea %in $alta( costu"ul vă vine 6'eton6D Ri%ica#i "âna( tovarăşe general. ,u vă strânge la su'suoriB MinunatD .( %ac:ar ve%ea "ătuşa "ea %in $alta cui îi cos eu costu"ul ăstaD Dintr:o %ată( pe Stavins9i parcă îl trecu un şoc electric. 6$alta( "ătuşa .lea6BD A Sta#i liniştit( tovarăşe general( nu vă "işca#i că vă în#epa#i( &â"'i croitorul. Mătuşa "ea .lea e acu" 'olnavă şi 'ătrână( %ar o %ată( în tinere#e( s:a în#epat atât %e tare că a ră"as însărcinată. Ja( 5aD A Care e nu"ele %e !a"ilie al "ătuşii %u"neavoastrăB &ise încet Stavins9i. A Erâlova( spuse la !el %e încet croitorul şi a%ăugă şi "ai încet( uitân%u:se spre uşa( care %ă%ea în 5olul în care se a!la >alina şi al#i clien#i: Mătuşa vă trans"ite salutări. Face#i co"an%ă %e nişte pantaloni sau %e o 5aină ca să "ai veni#i la pro'ă încă o %ată. ?i veni#i "âine %upă opt seara. ,u o să "ai !ie ni"eni aici şi o să pute" vor'i. Capitolul 1 -recuse %e+a o lună %e la sosirea irginiei în MiniA"erica( 'i&arul orăşel:şcoală al E>):ului. Hn pri"a săptă"ână( nu o %eran+ase ni"eniC se tre&ea târ&iu( se pli"'a alene pe cele %ouă stră&i ale orăşelului Avenue o! A"ericas şi Sevent5 Street privin% recla"ele şi vitrinele. Din "aga&inul 3G00 îşi alegea în%elung pro%use a"ericane: cos"etice( şa"pon( ali"ente. Cân% atingea aceste lucruri şta"pilate cu "arca Ma%e în USA( si"#ea plăcere şi a"ărăciune( ca atunci cân% reciteşti pagini îngăl'enite %e vre"e. Di"inea#a( cele %ouă stră%u#e construite în "anieră a"ericană erau acoperite cu &ăpa%ă. Hn vecinătatea lor era un câ"p şi el acoperit cu &ăpa%ă( %incolo %e care se ve%ea o pă%ure %easă %e pin. irginia nu ştia %acă terenul %in +urul orăşelului e î"pre+"uit cu sâr"ă g5i"pată( %ar în#elegea că nici nu se pune pro'le"a eva%ării. Cinstit vor'in%( nici nu:i trecea prin cap să eva%e&e. .'osise %upă atâtea întâ"plări trăite cu Stavins9i la Fas5ington şi la Moscova( %upă interogatoriile %e la *u'lian9a( %upă e7perien#a cu puşcăriaşele şi cu %e#inutele "inore.

. rese"nare 'lân%ă în !a#a sor#ii şi gân%ul la copilul ce va veni îi u"pleau acu" su!letul. *a ur"a ur"ei( colivia asta %e aur e "ai 'ună %ecât celula înc5isorii. Hn pri"a seară( 'ătrânul colonel StanleI îi o!erise cinci&eci %e %olari pe săptă"ână( /6cân% vei începe să lucre&i( vei pri"i "ai "ult6( spusese el2 şi acu" îşi putea plani!ica singură cu"părăturile: şase %olari pe &i pentru "ic %e+un( prân& şi cină la restaurantul 5otelului( iar restul pentru ca!ea şi pro%use cos"etice. Hnsă( !ireşte( pri"a gri+ă a !ost să:şi cu"pere o cre"ă !ran#u&ească *anco"e( săpun şi un %eo%orant. Spre "irarea ei( aici toate erau "ai ie!tine %ecât în Statele Unite. Hntr:o &i( a %escoperit pe ra!tul unui "aga&in( +ucării pentru copii şi s:a 5otărât să le cu"pere i"e%iat( oricât ar costa. Dar vân&ătorul( acelaşi 'ăr'at 'runet cu pipă care c5e"ase poli#istul( i:a spus: A 8ucăriile po#i să le iei pe %egea'a. Cine ştie ce i%iot le:o !i a%us aiciBD Hn oraşul nostru( nu sunt copii şi nu cre% că vor !i vreo%ată. Pe noptiera %in ca"era ei %e 5otel( au a+uns ast!el o păpuşică %in plastic şi un pinguin "ic( gon!la'il. Dacă !ăceai a'strac#ie %e !aptul că eşti în Rusia şi %acă uitai că la "arginea pă%urii se a!lă !oişoarele %e pa&ă( puteai trăi în acest orăşel aproape ca acasă( aproape ca în 5otelul ei %in Alta%ena. *a ora %ouă( locuitorii orăşelului ieşeau pe stra%ă %upă cursurile %e %i"inea#ă( %es!ăşurate în acelaşi 5otel( Jolli%aI $nn. Hn partea a %oua a &ilei( erau o'liga#i să %ucă o via#ă 6a"ericană6 activă: să con%ucă cele patru auto"o'ile %e la un capăt la altul al stră&ii( un%e se a!la in%icatorul ,o parring 4 a. ". < p.".( să "eargă la ca!enea( să +oace 'ri%ge( 'iliar% sau +ocuri "ecanice( să !acă cu"părături %in "aga&ine( să citească &iare a"ericane( să c5i'i#e&e pe te"a 'ase'all:ului( să:şi veri!ice contul %in 'ancă şi să !acă curte celor câteva !e"ei %in acest 6sc5i"'6 A trei stu%ente %e la şcoala %e spiona+( a%"inistratoarea 5otelului( Mic9eI( şi >loria( o c5elneri#ă %e la restaurant. Desigur( !lirtul era pre!ăcut( nici%ecu" serios. -o#i ştiau că Mic9eI e !iica 'ătrânului colonel StanleI( iar >loria so#ia unuia %intre pro!esorii %e la şcoala %e spiona+( spaniolul Ro%rigue&. De aceea( irginia !iin% 6li'eră6( %eveni o'iectul interesului "asculin general. *a început( irginia a stat %eparte %e toate acestea şi( %upă ora %ouă %upă:a"ia&a pre!era( să se retragă în ca"era ei( cu o căr#ulie %e citit. Jotelul avea o 'i'liotecă %estul %e "are A "ân%ria lui StanleI. A%unase aici o gră"a%ă %e căr#i ie!tine( în "a+oritate 'est:seller:uri a"ericane. Hnsă în ti"pul "eselor( %eşi stătea alături %e StanleI şi era oarecu" su' tutela lui( nu avea un%e să se ascun%ă %e privirile insistente ale 'ăr'a#ilor( care lăsau să scape( ca %in întâ"plare( câte un cuvânt a%"irativ la a%resa ei. De !apt( şi ea îi e7a"ina pe aceşti 6stu%en#i6. Erau trei&eci %e persoane %e vârste %i!erite( însă "a+oritatea aveau în +ur %e trei&eci %e ani( şi %e %i!erite na#ionalită#i: 'ulgari /cei "ai "ul#i %intre străini2( ar"eni şi c5iar coreeni. -otuşi( "a+oritatea erau ruşi. 6.a"enii aceştia6( se gân%ea irginia( 6vor pleca peste un ti"p în A"erica şi vor trăi acolo cu %ocu"ente !alsi!icate( îşi vor în!iin#a propriile "aga&ine şi !ir"e( c5iar &iare şi 'ănci( vor circula cu "aşini a"ericane pe autostră&ile a"ericane( se vor culca cu !e"ei a"ericane şi c5iar vor &ă"isli copii a"ericani( şi toate acestea pentru ca să spione&e şi să %istrugă #ara "ea6. Dar( oricât %e straniu ar părea( în su!letul ei nu îi ura. Poate că îi invi%ia( îi invi%ia pentru că !iecare %intre ei va pleca în A"erica. ?i "ai "ult pentru că se si"#ea a'an%onată şi uitată %e persoanele î"potriva cărora vor ac#iona ei: Daniel Cooper( Davi% Mac Carrie şi Ro'ert Carol. Hn !iecare &i( la cină( StanleI o între'a %espre "icile neconcor%an#e şi nepotriviri ale orăşelului cu via#a tipic a"ericană. irginia găsea o "ul#i"e: în "aga&ine nu e7ista inscrip#ia Sale( nu e7istau cupoane( la ca!enea nu se găseau pa5are %in plastic( în sala %e cine"atogra!( un%e seara rulau vec5i !il"e a"ericane( ni"eni nu stătea cu picioarele ri%icate pe spetea&a !otoliilor %in !a#ă( la 'u!et nu se vin%eau !loricele %e poru"'. A Hn plus( nu au A"erican E7press( glu"i irginia. Peste câteva &ile( re"arcă !aptul că nici una %intre o'serva#iile ei nu a &'urat pe lângă urec5ile colonelului: la 3G00( au apărut anun#uri "ari cu: Sale( Discount ;=d( în ,eM Nor9 -i"es şi( în Fas5ington Post au apărut tăieturi în paginile un%e se găseau cupoane care !ăceau re%uceri la pasta %e %in#i şi la len+eria pentru 'ăr'a#i. După o săptă"ână( colonelul nu i:a "ai %at cinci&eci ci opt&eci %e %olari şi i:a spus râ&ân%: A Doa"nă( ai câştigat o pri"ăD irginia se uită "irată la el. A Pentru ceB A Apropo( continuă colonelul( vreau ca "âine la ora nouă !i7 să vii la cursurile "ele. ,u te te"e( nu vei avea %e !ăcut cine ştie ce( pur şi si"plu stai să te ui#i. Cursul se va #ine la 'ar...

Hnsă( %esigur( 6stai să te ui#i6 era un !el %e a spune. Di"inea#ă( cân% a a+uns la 'arul ,oM( irginia a găsit acolo o grupă !or"ată %in opt persoane( iar colonelul StanleI( î"'răcat în civil şi cu nelipsita 5avană în gură( şe%ea în !a#a lor pe un scaun înalt( lângă te+g5eaua 'arului( şi #inea în "ână cartea JoM to pic9 a girl. A Astă&i ave" lec#ia practică pe te"a 6Cu" să agă#i o a"ericancă6. Acu" o săptă"ână v:a" %at să citi#i această carte şi cre% că a#i stu%iat:o( iar acu" să trece" la practică. irginia %ragă( vino încoace( şe&i lângă "ine( &ise el şi îi arătă un scaun înalt %e la 'ar. Ei( cine are cura+B se a%resă el grupei. Cine vrea să se apropie şi să aga#e această !ată !ru"oasăB Colonelul StanleI vor'ise într:o engle&ă atât %e clasică( încât irginia( ascultân%u:l( uită că se a!lă în Rusia. *ec#ia aceasta( ca şi ur"ătoarele( se"ăna cu lec#iile %e la stu%ioul %e teatru( cu repeti#iile %upă siste"ul lui Stanislavs9i A 6via#a reală în circu"stan#e propuse6 A care îi plăcuseră atât %e "ult irginiei în tinere#e. $ar cartea Cu" să agă#i o !ată /un 'est:seller %e acu" cinci:şase ani2 în calitate %e "anual la o şcoală E>) o %istra %e "inune. Hşi a"intea &vonurile %in &iare pe "arginea acestei căr#i. Un tânăr "o%est şi ti"i% nu putea să:şi găsească o prietenă sau "ăcar să !acă cunoştin#ă cu o !ată sau o !e"eie. Atunci a luat un "agneto!on( a pornit pe stra%ă ca reporter şi a început să le între'e pe trecătoare cu" e "ai 'ine să !acă cunoştin#ă cu ele. Peste câteva luni( a a%unat interviurile într:o carte pe care a pu'licat:o. irginia se aşe&ă la 'ar( co"an%ă Pepsi şi îşi aşteptă pri"ul 6can%i%at6: un cauca&ian tinerel şi si"patic( pu#in i"pertinent. Cauca&ianul se aşe&ă la 'ar pe scaunul %e lângă irginia şi îi întinse cu %estulă uşurin#ă 'ric5eta( atunci cân% ea( !ăcân%:o pe a"ericanca plictisită( scosese o #igară. irginia ascultă oarecu" 'inevoitoare pri"ele !ra&e gata învă#ate( %ar cân% el se aşe&ă alături şi spuse: 6Pot să vă cu"păr ceva %e 'ăutB6( irginia se întoarse 'rusc spre StanleI şi %ă%u %in cap: 6,u6. A Ce s:a întâ"platB între'ă colonelul. A Mai întâi( nu ştie pe cine interpretea&ă( e7plică ea. Ce eB Popă( o" %e a!aceriB în orice ca&( %upă cu" "iroase( cre% că e vi%an+or. $erta#i:"ă( %ar pute ca un to"'eron. ,ici o a"ericancă nu stă la %iscu#ii cu un 'ăr'at care "iroase aşa %e rău. Pentru pri"a oară( irginia îl vă&u pe roto!eiul şi +ovialul StanleI !ăcân%u:se roşu %e "ânie. A )ravo( spuse el printre %in#i irginiei .şi se întoarse către stu%en#i. Apoi( !e"eia au&i o în+urătură a"ericană cu" nu au&i %eseori nici "ăcar în Jarle". A De câte ori v:a" spus să !olosi#i săpunul scu"p( şa"ponul scu"p şi %eo%oranteleB Face#i econo"ie( ticăloşilorD Econo"isi#i la săpun ca să vă ră"ână %e 'ran%ID Astă&i voi trece prin ca"ere şi voi veri!ica personal săpunul !iecăruia. Cine s:a spălat a&i pe %in#i cu Fres5 StartB ,i"eni nu ri%ică "âna. . A Aşaaa... Măcar 'ine că recunoaşte#i. Face#i %e ruşine şcoala în !a#a lui Miss A"erica... Ur"ătorulD Hn acest !el( irginiei i:a ră"as nu"ele 6Miss A"erica6. A %oua &i( toată grupa lui StanleI "irosea a săpun C5ole şi a apă %e colonie Cavalier( to#i aveau ung5iile tăiate cu gri+ă şi ni"eni nu vor'ea cu irginia. Hi era tot "ai greu să:i evite în ti"pul lec#iilor( %ar şi %upă aceea( seara. Aceşti 'ăr'a#i erau 'ine instrui#i( cunoşteau 'ine literatura( "u&ica a"ericană şi engle&ă( atât clasică( cât şi cea "o%ernă. Erau a'solven#i ai institutelor %e li"'i străine %in Moscova şi %in provincie( ai ?colii Militare Superioare %e tra%ucători şi ai şcolii E>):ului. Stu%iaseră cel pu#in &ece:%oispre&ece ani li"'a engle&ă( stăteau &ile întregi %upă spusele lor în ca'inete !onetice( îşi însuşeau pronun#ia engle&ă şi a"ericană( parcurgeau "un#i %e căr#i şi ştiau pe %e rost pagini %in literatura clasică şi "o%ernă. irginia se a%aptă repe%e rit"ului %in orăşel. *ec#iile ei %e via#ă a"ericană se %es!ăşurau tot "ai %es( ca nişte vesele repeti#ii teatrale. *a cursurile ei începuseră să vină stu%en#i şi %in alte grupe( iar colonelul StanleI îi lăsase( încetul cu încetul( întreg cursul( în ti"p ce el se ocupa %e pro'le"ele a%"inistrative. Hncepân% %in a treia săptă"ână( irginia pri"ea o sută %e %olari pe săptă"ână. ,u era rău pentru un orăşel în care( în a!ară %e ali"ente şi o'iecte %e toaletă( nu aveai ce cu"păra. Hn restaurantul 5otelului( în noaptea %e Anul ,ou( stu%en#ii i:au %ăruit ca%ouri şi au curtat:o insistent. Apoi( la unul %in cursuri A 6Co"portarea la %iscotecă6 A în sunetul "u&icii %isco( î"'u+orată toată %e atâta %ans şi enervată %e inutilitatea "uncii sale( /nu reuşea nicicu" să:i !acă pe 'ăr'a#ii aceştia "ai pu#in #epeni2( în vacar"ul( râsul şi e"o#ia generală( irginia vă&u %eo%ată că stu%en#ii ( se liniştesc 'rusc şi ră"ân ne"işca#i. Ea continua să le arate paşii %e %ans %ar( ur"ărin%u: le privirea( se întoarse spre uşă şiS

*a uşă se a!la colonelul StanleI şi un general în vârstă( cu oc5elari cu ra"ă %e 'aga şi privirea o'osită. Era cel care o servise cu san%vişuri cu icre în ca'inetul său %in Pia#a D&er+ins9i( cel care îi 5otărâse soarta şi o tri"isese aici. Hl ve%ea pentru pri"a %ată în uni!or"ă %e general. Con!u&ă( neştiin% %e cât ti"p se uită ceilal#i la ea( irginia se gră'i să înc5i%ă "agneto!onul. Rit"ul în%răcit al "u&icii %isco se întrerupse 'rusc. A ,u( nu( spuse generalul. Continua#i... ?i ieşi %in sală î"preună cu colonelul StanleI. Hnainte %e prân&( irginia pri"i vi&ita lui Mic9eI( !iica 'ătrânului StanleI( care îi spuse: A -ata te roagă să treci pe la el pe la 'irou. Du:te şi î"'racă o roc5ie !ru"oasă( a%ăugă ea clipin% %in oc5i. irginia se gân%i "ult ti"p cu ce să se î"'race. Desigur( în 'iroul lui StanleI va !i şi generalul. Cu" să se poarteB .a"enii lui îl o"orâseră pe $urâşev la aeroport şi tot ei o aruncaseră în înc5isoare( o interogaseră( o 5răniseră cu &oaie şi o 'ăgaseră în celulă cu asili. Hnsă( pe %e altă parte( nu ea singură venise aici ca spioanăB ?i oare nu acest general a scos:o %in înc5isoarea aceea groa&nică şi a a%us:o aici( în con%i#ii %e via#ă o"eneştiB Până la ur"ă î"'răcă roc5ia violet:%esc5is( %ecoltată( cu care se pre&entase la restaurantul 5otelului Capitol Jilton( pentru întâlnirea cu Daniel Cooper. -ot ca atunci( îşi legă părul la spate. Era unica ei ră&'unare pe C$A şi pe şe!ul %eparta"entului rus( Cooper( pentru că o a'an%onase aici. Hn ca'inetul colonelului StanleI( "asa era pusă pentru trei persoane. Pe "asă era şi o sticlă %e şa"panie !ran#u&ească. Cân% irginia intră( generalul şi colonelul StanleI se ri%icară şi o salutară respectos. 8ena pri"ului "inut trecu %upă o conversa#ie uşoară. StanleI ri%ică pa5arul( toastân% pentru irginia sau( %upă cu" spunea el( pentru 6Miss A"erica6. Apoi începu să lau%e ne"aipo"enitele talente pe%agogice ale irginiei şi( a"'alân%u:se( povesti cu 5a& generalului a"ănuntele co"ice %e la lec#ia 6Cu" să agă#i o a"ericancă6 şi alte eveni"ente %in via#a orăşelului. După "asă( generalul îi spuse: A Aş vrea să vă invit la o pli"'are. Ave#i ceva î"potrivăB *ângă 5otel se a!la o li"u&ină neagră( lungă( şi o olgă în care se a!la gar%a generalului. $"e%iat ce irginia şi generalul ieşiră %in 5otel( un "ilitar alergă spre li"u&ină şi %esc5ise portiera. *i"u&ina porni lin( apoi ieşi %in orăşel( traversă câ"pul şi( !ără să se oprească la punctele %e control( pătrunse în pă%urea %e pini. Aşe&a#i pe locurile %in spate( separa#i %e şo!er printr:un gea" %e sticlă opacă( generalul şi irginia tăceau. Se ve%ea "iri!ica pă%ure rusă( în care căciulile %e &ăpa%ă al':al'ăstrii ale ar'orilor străluceau în soare. Discul portocaliu al soarelui sclipea %upă copaci( parcă !ugin% %upă "aşină. >eneralul o luă %e "ână. Ea îl privi cu oc5i s!ioşi( speria#i. >eneralul puse "âna pe u"ărul irginiei şi o trase spre el. Ascultătoare( se lipi %e uni!or"a lui şi o'servă aproape "aşinal că "iroase a săpun 'un şi a apă %e colonie %e calitate. Capitolul 3 6Con!or" in!or"a#iilor noastre( în siste"ul Direc#iei >enerale a unită#ilor %e "uncă şi ree%ucare %e pe lângă Ministerul %e $nterne al URSS( e7istă un lagăr special pentru %e#inu#ii străini. *agărul se a!lă în oraşul Pot"a( la <4= %e "ile nor%:est %e Moscova. Hn acest lagăr a !ost înc5is pilotul avionului 6U:<6( JarrI PoMers( precu" şi cei acu&a#i %e transport %e narcotice în URSS( a"ericanii Jeral% A"ster( Paul )roMer şi Denis )a". Hn 0@31( în lagăr nu erau %ecât 'ăr'a#i( apro7i"ativ 00= %in %i!erite #ări ale lu"ii. De#inu#ii sunt o'liga#i să lucre&e la o !a'rică ce pro%uce lustre %e cristal şi cutii %e televi&or. De#inu#ii poartă uni!or"e %e !lanel cu nu"ele lor A nu cu nu"ereD scrise în !a#ă şi în spate. Jrana este !oarte proastă( ra#ia &ilnică cuprin%e până la 0.Q== calorii. ,u este e7clus ca( %e atunci( în ca%rul acestui lagăr sau un%eva în vecinătate( să !i !ost construit un lagăr %e !e"ei sau o 'aracă pentru %e#inutele străine. Din păcate( acestea sunt toate in!or"a#iile %e care %ispune". ă reco"an%ă" să nu intra#i în contact cu lucrători ai E>):ului( ci să căuta#i să !ace#i cunoştin#ă cu şe!i %in Direc#ia unită#ilor %e "uncă şi ree%ucare şi personal cu şe!ul Direc#iei( general locotenent $van )ogatârev. Rugă" să ne trans"ite#i i"e%iat toate "aterialele privin% su'"arinul 6U:*;36 şi cau&ele pătrun%erii sale în apele sue%e&e. Sunte" e7tre" %e interesa#i şi %e orice altă in!or"a#ie secretă la care ave#i acces...6

A Fac acest lucru nu"ai în sc5i"'ul scoaterii "ele şi a irginiei %in URSS( anun#ă Stavins9i pe croitorul olo%ea $vanov şi %ă%u !oc în scru"ieră( "esa+ului secret pri"it %e la Mac Carne şi Daniel Cooper. Mesa+ul "ai cuprin%ea în !inal o singură !ra&ă: 6Sunte" încânta#i %e cura+ul %e care a#i %at %ova%ă şi ne rugă" pentru succesul %u"neavoastră şi pentru sănătatea irginiei6( îi scriau %in Fas5ington. A Se roagăD spuse su"'ru Stavins9i. irginia e %e+a în luna a treia( are nevoie %e 5rană corespun&ătoare( regi"( aer curat( pli"'ări. $ar ei se roagăD ,u( voi %a toate "aterialele secrete( nu"ai cân% ne vor scoate pe "ine şi pe ea %in URSS. Cu" să ne scoată( să:şi 'ată ei capul D A Dar nici "ăcar nu şti" în ce înc5isoare se a!lăD Mai "ult( gân%i#i:vă: ce sens ar avea pentru spiona+ul a"erican să vă scoată %in URSS %acă acu" ocupa#i o ase"enea !unc#ieBD spuse olo%ea. A -oc"ai %e aceea a" să tac până cân% "ă vor scoate( &ise Stavins9i. -rans"ite#i:le %oar că este într:a%evăr vor'a %espre o nouă ar"ă strategică e7tre" %e puternică( ce poate &gu%ui %in te"elii orice continent. Să ştie că încercuirea Europei cu această ar"ă a început %e+a prin ca"pania su'"arinului 6U0;36 şi va continua în ur"ătoarele săptă"âni. Mai "ult nu spun( nici un cuvânt. A Ciu%at( spuse olo%ea. Dacă ave#i în "ână o in!or"a#ie aşa i"portantă( pute#i să o #ine#i în secretB Dar %acă( Doa"ne !ereşte( se întâ"plă ceva cu %u"neavoastră( însea"nă că ar"a va ră"âne în "âinile Ere"linului( iar aceşti ticăloşi vor îngenunc5ea întreaga lu"eB A Dar %acă eu vă %au astă&i "aterialele %espre ar"ă( într:o săptă"ână apar în &iarele a"ericane( iar peste încă o săptă"ână( E>):iştii "ă o"oară. Aşa că trans"ite#i la Fas5ington con%i#iile "ele: planurile noii ar"e în sc5i"'ul eli'erării "ele şi a irginiei. După ce pri"i raportul ci!rat al lui olo%ea( şe!ul %eparta"entului rus( Daniel Cooper( îi spuse lui Davi% Mac Carrie într:o pură li"'ă rusă: A Crucea "ă:siiD Clipă %e clipă e tot "ai greul Ce tre'uie să !ace" acu"( să căută" nişte %u'luri şi pentru Stavins9i( şi pentru irginiaB Sau să tri"ite" trupe pentru ei în toate înc5isorile ruseşti şi la Marele Stat:Ma+or al Ar"atei SovieticeB A Dacă ruşii au organi&at o eva%are %intr:o înc5isoare turcească pentru viitorul ucigaş al Papei...( începu Mac Carrie. A *asă co"para#iileD îl întrerupse nervos Cooper. Dacă aş avea posi'ilită#ile lui An%ropov( nu a" avea nevoie nici %e Stavins9i( nici %e $urâşev. Aş !i oprit %e acu" %ouă&eci %e ani scurgerea %e in!or"a#ii te5nico:ştiin#i!ice şi ruşii nu ar !i avut nici rac5ete intercontinentale( nici su'"arine ato"ice. $ar acu" a" a+uns să !ură" %e la ruşi propriile noastre secrete te5nice. ,u ":aş "ira să au% că şi această nouă ar"ă a ruşilor este şterpelită. Dar ce pute" !aceBD Ce situa#ie i%ioatăD Pe %e o parte( tre'uie prevenit Pentagonul şi partenerii ,A-. %espre noua a"enin#are sovietică( iar pe %e altă parte( nu ave" nici cea "ai vagă i%ee %espre ce %racuT au "ai născocit... Capitolul 4 Către şe!ul Marelui Stat:Ma+or( Mareşalul .par9ov Urgent( strict secret Con!or" in!or"a#iilor o!erite %e serviciul nostru special %in ,orvegia( alaltăieri( ; !e'ruarie( la .slo( în ca%rul cons!ătuirii For#elor Militare ,A-.( a luat parte şe!ul %eparta"entului rus al C$A( colonelul Daniel Cooper( care s:a întâlnit în aceeaşi &i cu şe!ul Statului:Ma+or Uni!icat al ,A-.( generalul a"erican Peter ,. Scott. Astă&i( Q !e'ruarie( la .slo s:a %eclarat că în perioa%a !e'ruarie:"artie se vor %es!ăşura în nor%ul ,orvegiei "arile "anevre ,A-. 6Ella E7press:4<6( la care vor participa în +ur %e 0Q.=== %e "ilitari( nave %e ră&'oi şi avioane ale Statelor Unite( Cana%ei( Repu'licii Fe%erale >er"ania( ale $taliei( .lan%ei( *u7e"'urgului şi ,orvegiei. Conco"itent cu "anevrele ,A-.( în Sue%ia se vor %es!ăşura e7erci#ii ale !or#elor ar"ate sue%e&e( la care vor lua parte <P.=== %e "ilitari( avia#ia şi !lota. Acest co"unicat va !i pu'licat "âine în &iare. ?e!ul Direc#iei >enerale %e $n!or"a#ii al Ar"atei Sovietice general locotenent ). Erasnopols9i Moscova( Q !e'ruarie 0@4< Cân% citi acest co"unicat în 'iroul "areşalului .par9ov( Stavins9i si"#i literal"ente că i se în"oaie picioarele. $%iotulD ?tia prea 'ine: atâta ti"p cât se a!lă aici( în Rusia( nu tre'uie să %ea a"ericanilor nici o in!or"a#ie( nici unaD Au pri"it %e la croitor un "esa+ ci!rat %espre !aptul că se pregăteşte încercuirea Europei cu o nouă ar"ă şi( iată( Cooper s:a şi %us la şe!ul Statului:Ma+or al ,A-.. Hnsă( !ără în%oială( E>):ul are agen#i în C$A şi în Statul:Ma+or al ,A-.. ?i %acă E>):ul a!lă cau&a plecării lui Cooper la .slo... >ataD ,u se va "ai întâlni cu croitorul( %racuT l:a pus să:i

vor'ească %espre ar"ăD )ine "ăcar că nu a scăpat ni"ic %espre "inisu'"arinele lui )en+erD Dar era ti"pul să:i spună lui .par9ov %espre i%ee. )en+er îl întrea'a în !iecare &i %acă a raportat "areşalului. Dacă întin%e prea "ult coar%a( e7istă riscul ca )en+er însuşi să i:o ia înainte. A Cre% că "anevrele ,A-. sunt un răspuns întâr&iat la concentrarea noastră %e trupe la grani#a Poloniei( îi spuse el "areşalului .par9ov şi arătă spre o 5artă uriaşă a Poloniei( a!lată în stânga sa( pe peretele 'iroului. Pe această 5artă( întreaga Polonie era stră'ătută %e săge#ile groase ale atacurilor cu tancuri. Principalul atac era în%reptat asupra porturilor polone&e: >%ans9( >%Inia( S&e&ecin. A Cei %e la ,A-. în#eleg !oarte 'ine( spuse .par9ov. Dacă 8aru&els9i nu se %escurcă singur cu 6Soli%aritatea6( atunci vo" intra în Polonia. De aceea &ăngâne ar"ele( să ne sperie. Dar "ai târ&iu( >%ans9ul şi >%Inia vor !i 'locate %e !lota noastră( a%ăugă 'ătrânul şi se lăsă o'osit în !otoliu( ca să soar'ă %in ceaşca lui %e ceai tare. Hnsă va tre'ui să a"ână" e7pe%i#ia lui >uşcin cu %ouă luni. ,u tre'uie să ne 'ăgă" acolo cân% au ei "anevre. -re'uie să aşteptă". .r să se învârtă în +urul co&ii vreo %ouă:trei săptă"âni( or să "anevre&e un pic( iar apoi( ca %e o'icei( se vor o%i5ni +u"ătate %e an. Apropo( îşi "i+i oc5ii al'aştri şi:şi %ă%u la o parte "o#ul sur %e păr %e pe !runte( ce ar !i ca( în vre"e ce !or#ele ,A-. sunt în nor%( noi să în#epă" !un%ul "ării un%eva în su%( lângă $taliaB $talia e a %oua %upă Sue%ia în planurile noastre( nuB Apăsă un 'uton %e pe 'irou şi continuă: A Cu co"an%antul Flotei. >orcea9ovB Aici .par9ov. Uite ce:i( peste o oră( generalul $urâşev î#i va co"unica %ouă puncte %e pe !un%ul "ării lângă $talia. -ri"ite#i în punctele astea un su'"arin ca să ia pro'e %e sol... Da( pentru proiectul 6>roapa a%âncâ6. . să:#i spună personal a"ănuntele. Salut. .par9ov întrerupse legătura şi se uită la Stavins9i. A Aşaaa... Apropo( 'ine ar !i ca !il"ul ăsta( 6>roapa a%âncă6( să rule&e la &iua %e naştere a >alinei... .par9ov avea !a#a o'osită( %ar "ul#u"ită. Acu"( cân% %upă %ouă nop#i %e neso"n( Polonia se a!la la s!ârşitul 'loca%ei trupelor Pactului %e la arşovia( "areşalul îşi putea per"ite să se o%i5nească şi să se %estin%ă. Apăsă %in nou pe un 'uton şi îşi c5e"ă ag5iotantul( pe "aiorul Rea&an#ev: A Eolea( îi spuse el "aiorului( tele!onea&ă la >os9ino şi cere pentru "âine 6>roapa a%âncă6. A Dar ne:au %at %e+a 6*u"ea +a&&:ului6( tovarăşe "areşal. A ,u:i ni"ic( să %ea şi 6>roapa6 că n:or să sărăcească. Stavins9i si"#i că îşi vine în !ireC sângele îi revenea în o'ra+i. -re'uia să %ea urgent toate %atele lui >orcea9ov( să tri"ită su'"arinul în $talia şi( în plus... A Cre%( ,i9olai ictorovici( îi spuse el lui .par9ov( că istoria cu >uşcin nu a prins. .par9ov se uită între'ător la el. A ,i"eni %in .cci%ent nu cre%e că >uşcin a a+uns în strâ"toarea Earls9rona %in cau&a unei greşeli %e naviga#ie. Mai "ult ca sigur( serviciile occi%entale %e spiona+ încearcă să îşi e7plice ce a !ăcut el acolo. Alt!el spus( interesul spiona+ului occi%ental e în%reptat acu" asupra su'"arinului 6U: *;36 şi asupra a tot ce e legat %e el. Pe %e altă parte( cercul oa"enilor Aplica#i în proiect se e7tin%e pe &i ce trece: constructorii %in )a9u( u&ina %in ?atura. De aceea ar !i "inunat ca spiona+ul occi%ental să:şi piar%ă interesul !a#ă %e su'"arin şi !a#ă %e >uşcin. De pil%ă( să:l 'ăgă" pe >uşcin în înc5isoare pentru ac#iunea %in Sue%ia. Desigur( nu %e:a%evăratelea( ci %oar să %ă" posi'ilitatea unei ast!el %e in!or"a#ii să se strecoare în .cci%ent.. A A" în#eles( spuse .par9ov( nu:i rea i%eea. . să "ă consult "âine cu generalul Erasnopols9i. a !i "âine la petrecerea >alineiB Stavins9i strânse %in u"eri. A -re'uie invitat( spuse .par9ov. A Cre% că cel "ai 'ine ar !i ca in!or"a#ia să nu vină %in partea spiona+ului sau %e la E>)( ci %in lagăr sau %in înc5isoarea în care( c5ipurile( ar !i înc5is >uşcin( sugeră Stavins9i. A%ică să luă" legătura cu Direc#ia lagărelor şi penitenciarelor( cu generalul )ogatârev. A Mai întâi tre'uie neapărat să ne s!ătui" cu spiona+ul( cu Erasnopols9i( o'servă .par9ov şi între'ă: Apropo( ai cu"părat ceva pentru >alinaB A Hncă nu. ,u:"i trece prin cap ce să:i cu"păr. Poate "erge" î"preună prin "aga&ineB A Ei( &â"'i .par9ov( să:i %ă" un tele!on şe!ului Direc#iei Co"erciale a Ar"atei. Hntinse "âna spre tele!on( %ar Stavins9i spuse: A Mai este o pro'le"ă( tovarăşe "areşal. Aca%e"icianul )en+er ":a rugat să vă raporte& %espre o nouă i%ee %e a lui.

Stavins9i îi enun#ă pe scurt i%eea construirii unor "inisu'"arine teleco"an%ate pentru 6EMMA6( apoi scoase %in "apă câteva 5ârtii cu %esenele lui )en+er. .par9ov asculta în tăcere. Ca şi lui Stavins9i( atunci cân% au&ise %e proiect lui .par9ov nu:i tre'uiră %ecât câteva clipe ca să în#eleagă esen#a proiectului şi perspectivele sale. ?i( c5iar !ără să se uite la %esenele lui )en+er( .par9ov se ri%ică %in !otoliu şi păşi tul'urat prin 'irou. . A E7traor%inarD e7cla"ă el. Pur şi si"plu genialD După tine( cân% pot !i gata su'"arinele asteaB A Cre% că într:un an... A DraceD !ăcu supărat .par9ov. Astă&i a" avea nevoie %e ele( astă&iD ,u( nu pute" să a"ână" cu un an încercuirea Sue%iei cu ar"a seis"ică. H"i stă în gât Sue%ia asta( toată Flota Mării )altice "i:o #ine în la#. Aşa că va tre'ui să încercui" Sue%ia tot cu "eto%a vec5e: să !oră" cu" a" !orat şi înainte. $ar "inisu'"arinele a5( %acă a" avea acu" vreo %ouă sute care să se târâie încetişor pe lângă toate 'a&ele navale ,A-. şi să aştepte acolo ter"enul sta'ilit "ai târ&iuD Atunci a" propune Statelor Unite %e&ar"area totală( scoaterea rac5etelor şi tancurilor %in EuropaD Se în%reptă spre "asă( gân%in%u:se să îl sune i"e%iat pe Ustinov( şi puse c5iar "âna pe tele!on( %ar în ulti"ul "o"ent se opri. ,u( Ustinov nu ar !ace nici un pas !ără apro'area lui )re+nev( iar lui )re+nev nu:i ar%e acu" %e "inisu'"arine. *a %racuT( atunci cui să:i tele!one&eB *ui Di"itriev( preşe%intele Co"isiei $n%ustriei Militare a CCB Dar nici Di"itriev nu va lua nici o 5otărâre !ără )re+nev. ,u( "inisu'"arinele cu "atri#e seis"ice constituie o ar"ă a viitorului( vor !i ar"a celui care va veni la putere %upă )re+nev. Dar cineB Ce"en9oB Eirilen9oB >rişinB .par9ov răsu!lă %in greu. )re+nev ăsta e cu un picior în groapăD De !iecare %ată %urea&ă câteva luni cân% se %uce cu un proiect nou la el. a tre'ui să aştepte... De:ar lua altcineva puterea "ai repe%e... Unul "ai energic( "ai 5otărât... Mareşalul luă receptorul unui tele!on nor"al %e culoare neagră şi spuse tele!onisteiC A reau legătura cu şe!ul Direc#iei Co"erciale a Ar"atei. Capitolul @ Kiua %e lucru a preşe%intelui E>)( generalul An%ropov( începea %evre"e( cu %ouă ore înainte %e începerea progra"ului pentru ceilal#i lucrători. >eneralul %e%ica acest ti"p stu%ierii li"'ii engle&e. De trei ori pe săptă"ână lunea( "iercurea şi vinerea la ora 1(;= %i"inea#a( "aşina %e serviciu se a!la %e+a în !a#a casei cu nu"ărul 00@ %e pe 'ulevar%ul ernar%s9i. Hn "aşina încăl&ită( intra ,ina Antonova Mironova( &gri'ulită %e gerul %i"ine#ii( o !e"eie %e patru&eci %e ani( înaltă( 'ine !ăcută( cu o !a#ă rotun%ă %e rusoaică( "âini pline şi piept "are. ,ina Antonova era şe!a cate%rei %e li"'i străine a Universită#ii %in Moscova( una %intre cele "ai 'une( %acă nu cea "ai 'ună pro!esoară %e li"'ă engle&ă %in URSS. Maşina pornea i"e%iat uşor( lin spre casa în care locuiau( ocupân% câte %ouă eta+e( *eoni% $lici )re+nev( An%ropov( preşe%intele E>)( şi ,i9olai ?cegolov( "inistrul A!acerilor $nterne. ,ina lua li!tul până la aparta"entul generalului. El o aştepta cu uşa %esc5isă şi( !ără să !acă &go"ot( ca să nu:şi tre&ească so#ia( o con%ucea în 'irou. Din această clipă( în %ecurs %e %ouă ore( li"'a rusă era scoasă %in u&. ,ina Antonova( elevă a pro!esorului 'ulgar *o&anov şi o entu&iastă a "eto%ei lui %e învă#are a li"'ilor străine( îi inter&icea generalului să vor'ească în ruseşte în pre&en#a eiC 'a( "ai "ult( născocise nu"e engle&eşti pentru ea şi general. Hl silea să înve#e pe %e rost te7te "ari( co"puse %e ea %in cuvintele şi e7presiile engle&eşti cele "ai u&itate. ,u nu"ai să le înve#e papagaliceşte( ci să le repete cu intona#ie( cân% pe şoptite( cân% în rit" alert( cân% cu un ton cântat. Acest proce%eu îl a+uta să:şi însuşească cuvintele noi( intona#ia şi pronun#ia engle&ă !ără e!orturi( ca într:un +oc. Apoi citeau reviste engle&eşti şi a"ericane( %upă care !lecăreau pe te"e %istractive( iar la s!ârşitul lec#iei era o'ligatoriu un cântec engle&esc sau a"erican( pe care:l cântau pe %ouă voci. Aceste lec#ii îşi !ăceau si"#ită pre&en#a şi în restul &ilei generalului. ,ina Antonova îl %eprinsese să citească &ilnic -i"es şi Fas5ington Post. Hn ulti"ii ani( generalul îşi ve%ea !otogra!ia în aceste &iare tot "ai %es şi cu "ai "ultă plăcere. *a !iecare nou &von privin% 'oala lui )re+nev( &iariştii occi%entali îşi puneau pro'le"a !ără re#inere: cine va lua puterea în )iroul Politic în 6era post're+nevistă6. ,u"ele generalului An%ropov intra tot "ai %es între cei trei sau patru pe care pariau sovietologii şi &iariştii occi%entali.

. %ată sau %e %ouă ori pe săptă"ână( "aşina o a%ucea pe irginia la vila %e lângă Moscova( uneori pentru câteva ore( alteori pentru o &i întreagă. Supunerea irginiei satis!ăcea a"orul propriu al generalului c5iar "ai "ult %ecât !otogra!iile sale %in Fas5ington Post sau %in -i"es. Făcân% %in ea a"anta sa( "ai curân% %in orgoliu %e 'ătrân şi a"'i#ie "asculină A până atunci nu avusese nici o a"ericancă A generalul si"#ise !a#ă %e ea %upă pri"a noapte ceva %eose'it( o %es!ătare netrupească. irginia era pri"a victorie a viitoarei supuneri a întregii A"erici. ,u tre'uie să %istrugă această #ară cu 'o"'a ato"ică sau cu ar"a seis"ică( nu tre'uie să ocupe teritoriul ei gigantic şi să:i 'age pe !er"ieri în col5o&uri. ,u( va stăpâni A"erica în alt !el. Era vor'a %e acea putere %e care el %e+a se !olosea %e "ult. irginia va î"pân&i Statele Unite cu agen#ii săi( va in!iltra oa"eni în toate cercurile sociale şi a%"inistrative ale a"ericanilor( va %esc5i%e în A"erica 'ănci( &iare( posturi %e ra%io( !ir"e şi co"panii %e asigurări. $ar cu această #ară( un%e sunt %e+a "ii %e agen#i care înregistrea&ă ca nişte "ici co"putere cele "ai insesi&a'ile trăiri ale organis"ului a"erican( el va %iscuta la !el cu" %iscutaseră ei cu Rusia până nu %e"ult: %e pe po&i#ii %e !or#ă. Larii ruşi( *enin( Stalin( Jruşciov( )re+nev visau şi ei să %iscute ast!el cu A"erica şi cu întreaga lu"e( iar acu"( acest lucru %evine posi'il( real. Ar"a seis"ică îi va %a acel atu %ecisiv( va %eveni 6ar"a lui An%ropov6 şi su' acest nu"e va intra în istorie. Hnsă înainte %e a %e"onstra un "o%el Jiros5i"a în Sue%ia( prin această ar"ă poate câştiga "ici ră&'oaie pe tăcute( în tainăC %e e7e"plu în A!ganistan( în Angola( în Ne"en sau în Salva%or. $ar cân%( cu a+utorul tuturor "i+loacelor revolu#iile( contrarevolu#iile( pu%urile "ilitare şi ar"a seis"ică va tăia întreaga A"erică %e Su% şi toată lu"ea %e Statele Unite( atunci acest 9itsc5 nu"it A"erica şi ra"olita sa !ată 'ătrână( Statuia *i'ertă#ii pe nu"ele ei( va %eveni la !el %e supusă ca irginia. Dar asta în viitor. Acu"... >eneralul si"#i că a picat într:o istorie 'anală %e genul 6%ragoste la 'ătrâne#e6. Deprins să anali&e&e la rece pasiunile străine şi să se +oace cu slă'iciunile o"eneşti ale altora( el era convins că e prote+at %e prostiile lu"eşti( %e vulgaritatea plăcerilor iu'irii. Hnsă acu"( generalul se surprin%ea şi &iua( în ti"p ce lucra la şe%in#a %e urgen#ă a )iroului Politic în legătură cu "oartea lui Suslov sau c5iar la în"or"ântare( cân% !ăcea %e gar%ă la sicriul protectorului său %e parti% şi coautor la "ulte %in intrigile şi ac#iunile interna#ionale A c5iar şi în aceste clipe se surprin%ea gân%in%u:se la irginia. Era atât %e !ru"oasă( cân% s:a întors spre el în ti"pul lec#iei %e la %iscoteca 6a"ericană6... ?i ce !er"ecător %e s!ioasă era în 'a&inul %e înot şi în 'aia !inlan%e&ă %e la vila sa %in a!ara oraşului... ?i cât %e sincer se entu&ias"a în !a#a a tot ce înse"na vec5ea Rusie( cân% o %ucea cu "aşina prin Moscova( prin locurile istorice( prin "u&eele şi galeriile %e artă. Deoca"%ată( nu ieşiseră aşa %ecât %e %ouă ori: într:o noapte( el a or%onat să se %esc5i%ă >aleria -retia9ov şi a con%us:o prin săli( arâtân%u:i ta'lourile celor "ai "ari pictori ruşi şi gân%in%u:se că( o %ată( o va %uce noaptea la Ere"lin şi:i va arăta te&aurele Sălii Coloanelor( apoi o va con%uce la Mu&eul Puş9in( la Er"ita+ sau la i&'ele %e le"n construite !ără nici un cui... Se si"#ea e7tre" %e satis!ăcut %upă aceste e7cursii. Mai ales cân% au !ost a"ân%oi pe "untele oro'iov( acu" *enin( %e %easupra Mosovei( în parcul casei %e oaspe#i a guvernului sovietic. Moscova troienită( lu"inată %e stelele îng5e#ate şi %e g5irlan%ele şerpuin%e ale 'ecurilor %e pe stră&i( se aşternea la picioarele lor. Hnalt( "onu"ental( %rept în "antaua sa lungă %e general( 'ăr'atul stătea %easupra oraşului( %easupra #ării sale( astă&i stăpân secret( %ar în curân% al întregii puteri sovietice. Sigur( o ast!el %e putere are şi păr#ile sale î"povărătoare. ,u putea să se pli"'e pur şi si"plu cu !e"eia iu'ită pe stră&ile Ar'atului( în%răgite încă %in tinere#e( nu putea să "eargă cu ea la restaurant sau la )alşoi -eatr. ,ici "ăcar la restaurantul Ar5ang5els9( %in a!ara oraşului( nu putea intra cu ea %ecât %upă ce pa&a sa evacua în preala'il restaurantul %e to#i clien#ii. E %i!icilD A Se"ăn cu un că"ătar 'al&acian care %esc5i%ea nu"ai noaptea sipetul cu aur( i:a spus el o %ată irginiei. Hn %i"inea#a %e 1 !e'ruarie( au plecat la Kagors9. Aerul rece te în#epa în o'ra+i( iar pâcla %i"ine#ii %e iarnă spân&ura %easupra şoselei spre $aroslav pustie( părăsită %e orice "i+loc %e transport. Posturile %e "ili#ie( prevenite prin ra%io că va trece un cortegiu %e "aşini guverna"entale( goneau în şan#urile %e "arginea şoselei( cu &ece 9ilo"etri în !a#a "aşinii generalului( ca"ioanele şi "aşinile personale %estul %e rare în această %i"inea#ă %e sâ"'ătă. Lara prin care gonea viitorul ei stăpân părea pustie( "oartă şi cu!un%ată în &ăpe&i. >eneralul( care îşi întinsese picioarele lungi( şe%ea aplecat într:o parte în li"u&ina încăpătoare( 'ea ceai tare %intr:un pa5ar %e sticlă cu suport %e argint şi citea Parcul >or9i( !ornăin% %in cân% în cân% la i"preci&iile în %escrierea Moscovei sau a o'iceiurilor ruseşti. irginia stătea alături pe 'anc5etă( cu

picioarele su' ea( se uita pe !ereastră şi 'ea ceai. Miraculoasa întorsătură a %estinului ei n:o "ai c5inuia şi n:o "ai !ăcea să se tre&ească în "ie&ul nop#ii( scăl%ată în su%ori %e groa&ă. Acu"( cân% loviturile sla'e( a'ia si"#ite ale unei vie#i noi îi răsunau în trup( nu nu"ai instinctul ei %e conservare( %ar şi al acestei a %oua vie#i o'ligau natura ei actoricească să găsească acele nuan#e şi %etalii care îl captivaseră şi vră+iseră pe prea puternicul ei a"ant şi ocrotitor. ,u viclenia( ci instinctul actri#ei o !ăceau să g5icească ce reac#ii aşteaptă partenerul %e la ea şi cât %e i"portant era să se entu&ias"e&e %e tot ce îi arată el. Hntr:a%evăr( îi plăcea Rusia( o i"presionau ta'lourile %e >aleria -retia9ov( o ui"ea până la încântare 6$van cel >roa&nic o"orân%u:şi !iul6 şi o !ascina 6Apari#ia lui Jristos în !a#a poporului6C o captiva Moscova privită %e pe înăl#i"ile *enin( însă( intuitiv( îşi a"'ala senti"entele în reac#ii gălăgioase tipic a"ericane: >reatD Fon%er!ulD E7itingD FantasticD Fără să se pre!acă( ci %oar accentuân% e"o#iile provocate %e natura şi arta rusă /la !el cu"( în "o"entele inti"e( accentua "irarea sa provocată %e poten#ele se7uale ale generalului2( irginia nici nu 'ănuia că pusese stăpânire pe ini"a generalului prin proce%eul cel "ai si"plu( 'anal şi poate trivial( %ar şi cel "ai sigur: "ăgulirea. După o oră %e "ers( în !a#a "aşinii( parcă %in veacurile istoriei ruse( apărură cupolele aurite ale lavrelor A "ănăstirile ruseşti. Kvonul clopotelor %e aur şi lucirile &i%urilor al'e( or'itoare( spuneau povestea i&vo%irilor %intâi ale pă"ântului rusesc. H"pre+"uită %e un &i% %e cără"i%ă( cetă#uia vec5ii "ănăstiri -roi#a Serg5eevo( se înăl#a pe un u"ăr %e %eal în&ăpe&it. Cele patru col#uri ale cetă#uiei erau stră+uite %e turnuri %e piatră( parcă prevenin% %e pri"e+%ia %e "oarte care te aştepta %acă te încu"etai să o cucereşti cu puterea ar"elor. $ar pe cei care reuşeau să treacă prin !ocul ucigător al 'astioanelor %in avanpost( îi aşteptau turlele a!late c5iar pe]&i%ul cetă#uiei. Din ti"pul răsturnării +ugului tătaro:"ongol( această cetate a !ost apărătoarea %e nor% a capitalei statului "oscovit. Cel care venea în "ănăstire ca oaspete 'un şi %oritor %e înăl#are su!letească( era aşteptat %e unica intrare în cetate: poarta Uspens9i( grea( !erecată în !ier... Acu"( câ#iva "ona5i în sutane negre( &gri'uli#i %e ger ca nişte vră'ioi( stăteau la poartă şi întâ"pinau prin plecăciuni re#inute cortegiul generalului. Patriar5ia 'isericii pravoslavnice ruse( a!lată în "ânăstire( !usese prevenită %in vre"e %e sosirea i"portantului vi&itator( ast!el că în această &i por#ile "ănăstirii erau înc5ise pentru orice al#i vi&itatori( !ie ei ruşi sau străini. Fără să se oprească la poartă( li"u&ina generalului încetini şi( ur"ân% "aşina înso#itoare %in !a#ă( trecu pe lângă Uspens9i So'or( spre principala curio&itate a "ănăstirii -roi#9i So'or. După ce încăl#ă căl%uroasele ci&"e scurte şi luă paltonul cenuşiu înc5is cu garnitură %e 'lană( generalul ieşi %in "aşină( întin&ân% "âna prevenitor spre irginia. Cate%rala %in piatră al'ă( clă%ită %in 'locuri !ru"os cioplite şi orna"entată cu un 'râu ci&elat în piatră( se %esc5i%ea privirilor înal#ilor oaspe#i. âr!ul %e aur al cupolei #intea spre cerul însorit precu" coi!ul unui vec5i ră&'oinic. Kăpa%a uşoară şi pu!oasă se răs!ira pe coi!ul %e aur şi( că&ân% "ai %eparte( presăra scările %in piatră al'ă( ce %uceau în cate%rală. *a scara intrării principale( se a!lau al#i călugări( "ai tineri( stu%en#i ai se"inarului teologic al co"ple7ului "ona5al. Hntâ"pinară cu plecăciuni a%ânci pe generalul care urca scările şi pe înso#itoarea lui. Dinăuntrul cate%ralei( se au&eau cântările utreniei. *a intrarea în cate%rală( generalul îşi scoase căciula %in 'lană. irginia ră"ase ui"ită: pe %inăuntru( cate%rala părea şi "ai i"po&antă %ecât pe %ina!ară. Arcuri %e 'oltă prelungi( avântate în sus( şi e"is!era %esc5isă a cupolei( pe un%e se prelingea un şuvoi %e lu"ină( sporeau volu"ul navei 'isericii. ec5ea pictură "urală( cele trei rân%uri %e icoane ale iconostasului( roşii:al'astre( !erecate în argint şi aur( pictate %e renu"i#ii "aeştri An%rei Ru'liov şi Daniil Cio"âi( cu oc5ii în!lăcăra#i %e întunecatul !oc scit( por#ile î"părăteşti 'ătute în argint %in secolul al U $$:lea( a!late înspre altar( în !a#a căruia stătea s"erit şi tăcut( î"'răcat în o%ă+%ii cusute cu aur şi "ărgăritare( Patriar5ul întregii Rusii( Pi"en( prapurii #esu#i cu !ir %e aur %e %easupra altarului( preotul în rasă %e 'rocart purpuriu ce #inea utrenia( corul 'ăr'ătesc şi cântarea sa lină( ine!a'ilă: Mărire #ie( Doa"ne( "ărire Lie. -oate acestea u"pleau până la suspin su!letul irginiei %e un !ior "istic %e negrăit. Fe"eia o'servă cu" generalul se opreşte la uşa cate%ralei( la "ăsu#a cu lu"ânăriC luă %ouă( însă apoi( încurcat( începu să se scotocească prin 'u&unare( %upă care se întoarse spre 'o%Iguar%:ul ce:l ur"a pas cu pas. Era %esigur pri"a oară %upă "ul#i ani cân% avea nevoie %e 'aniC totul i se %ă%ea sau era luat pe gratis. )o%Iguar%:ul 'ăgă "âna în 'u&unarul pantalonilor lui negri %e uni!or"ă şi plăti lu"inările luate %e general.

Cu aceste lu"ânări( în ti"p ce preotul citea 6+itia6 /via#a2 preacuvioasei Uenia( pră&nuită în acea &i( care 6a %us o via#ă cu a%evărat îngerească( a iu'it pe to#i( tuturor le:a %at a+utor pe cât a putut( pentru săraci a !ost 'ine!ăcătoare( pentru cei u"ili#i a !ost "ângâietoare( pentru păcătoşi în%ru"ătoare6( generalul şi irginia se apropiară %e icoane: generalul %e icoana lui ,i9olai Ugo%nicul( iar irginia %e icoana Maicii Do"nului. Cân% generalul toc"ai voia să:i arate irginiei Kagors9ul( îl stră'ătu un gân% ciu%at( care:l "iră şi pe el însuşi( iar apoi întări în el o 5otărâre !er"ă şi tainică. Fireşte( era ateu şi( ca şe! al E>):ului( nu cre%ea nici în Du"ne&eu( nici în %iavol. $ar Sec#ia cu pro'le"ele cultelor religioase %e pe lângă Consiliul %e Miniştri al URSS( era co"pletată %e el cu lucrători ai E>):ului şi( în !elul acesta( nu se su'or%ona atât Consiliului %e Miniştri cât "ai %egra'ă lui( generalului. Hnsă posi'ilitatea reală %e a atinge în curân% puterea supre"ă( practic cea a #arilor( îl apropia pe general şi %e altă putere asupra lu"ii cea veşnică( %ivină. De aceea( se apropie cu lu"ânarea %e icoana lui ,i9olai Ugo%nicul( ocrotitorul tuturor #arilor ruşi şi a 6începăturilor plăcute lui Du"ne&eu6. Răs!rângerea !lăcăruilor %e su' icoană se +uca în sticla oc5elarilor lui( iar privirea sa severă o întâlni pe cea a lui ,i9olai Ugo%nicul. ,u a cerut 'inecuvântare în !a#a icoanei( nu s:a s"erit( %ar... irginia se uita în oc5ii a%ânci( întuneca#i şi nelinişti#i ai ,ăscătoarei %e Du"ne&eu. ?i vor'ele "ute ale rugăciunii învă#ate %in copilărie( îi urcară %in su!let până în pragul 'u&elor. . rugă pe Fecioara Maria să:i 'inecuvânte&e viitorul copil. ,u viitorul( pentru că trăieşte %e+a( 'ate cu picioruşele la poarta pântecului eiD... A Slavă Lie( Doa"ne( care ne:ai arătat lu"ina( rosti preotul( vestin% înc5eierea slu+'ei. A Slavă Lie( Doa"ne( cânta corul( şi pe Pă"ânt pace( şi în oa"eni 'inecuvântare... Slu+'a se ter"ină( se %esc5iseră por#ile î"părăteşti ale altarului şi %oi slu+itori îl %useră %e 'ra# pe Patriar5 în a"von. De aici( în tăcere( 'inecuvântă cu a"'ele "âini /vec5e 'inecuvântare asiriană2 pe călugării care se rugau şi corul. Apoi( aşteptân% ca "ona5ii şi corul să iasă( îşi în%reptă oc5ii spre general şi spre irginia. Acu"( uitân%u:se scurt în +ur şi vă&ân% că în cate%rală nu au ră"as( în a!ară %e gar%a sa personală( %ecât Patriar5ul şi "ica sa suită( generalul se apropie %e Patriar5 cu pas 5otărât( !ără ploconeli( %ar şi !ără arogan#a care:l caracteri&a în rela#iile cu oa"enii. ?i se săvârşi acel lucru tainic( sacru( gân%it %e general încă %in a+un şi pentru care( %e !apt( a avut loc această călătorie la Kagors9( %in cau&a căruia în acea &i "u&eele şi 'isericile !useseră înc5ise pentru to#i vi&itatorii -roi#ei Seig5evo. Patriar5ul întregii )iserici ruse orto%o7e ri%ică "âna şi îl 'lagoslovi pe general. Patriar5ul se gân%ea la lucruri plăcute lui Du"ne&eu şi la via#a s"erită( !ără %e păcate( iar generalul la î"pără#ia lu"ii acesteia. Aşa au venit la patriar5i %upă 'inecuvântare în toate veacurile istoriei ruse cunoscute( #ari ruşi( cne+i şi "oştenitori ai tronului înainte %e ră&'oaie( înainte %e ca"panii "ilitare( înainte %e a ctitori 'iserici. Cân% se"nul crucii încunună capul cărunt al generalului( el în#elese: va !i( va !i într:a%evăr "oştenitorul puterii Ro"anovilor( a lui Stalin( a lui )re+nevD Apoi( în altă stare %e spirit( vesel ca un copil( "erse cu g5i%ul prin sălile "u&eului "ănăstirii. irginia "ergea alături %e el. $i încon+urau te&aurele inesti"a'ile ale vec5i"ii ruseşti: icoane vec5i cu c5ipuri severe( cu o%ă+%ii în ver%e şi roşu c5inovar pe auriu( !erecate în aur şi argint: 6,i9ola Mirli9iis9i6( 6Maica Do"nului %e la .%ig5itria6( 6Maica Do"nului %e la la%i"ir6( 6Cina cea %e -aină6( 6Evang5elistul $oan6( 6Serg5ei Ra%one+s9i6( 6Marea Muceni#ă arvara6( icoane cu "ai "ulte i"agini( icoane cusute pe "ătase( potire %e aur pentru î"părtăşanie( s!eşnice %e argint legate cu şerpi %e aur şi cu ciucuri %in !ir %e aur( por#elanuri( va&e antice %e !aian#ă( cusături cu perle ale veş"intelor cne+ilor %in secolul al U$ :lea( o caretă %e %ouă locuri %in aur( %ăruită în secolul al U $$$:lea #arului rus %e către regina Angliei( &ale( coi!uri ale ră&'oinicilor( portrete ale #arilor. Hntreaga istorie rusă se uita acu" %e pe pere#i( %e pe "esele şi stan%urile cu e7ponate( la general şi la înso#itoarea lui şi( %upă cu" era el convins( toată această istorie rusă îl 'inecuvânta la !el cu" o !ăcuse şi Patriar5ul. Se uita la portretele !oştilor #ari ca orice "oştenitor egal( legiti" şi aproape %e acelaşi sânge... Apoi se pli"'ară prin "ănăstire. Kăpa%a proaspăt că&ută le scâr#âia vesel su' picioare. Aerul geros în#epa ca o şa"panie gâlgâitoare şi &glo'ie( în ti"p ce !ulgii uşori(se învârte+eau în aer. Pe aleea pustie a ci"itirului "ănăstirii( printre cavourile acoperite %e &ăpa%ă( generalul or%onă printr:un gest găr&ilor %e corp să ră"ână pe loc şi o luă %e "ână pe irginia. Aleea cotea 'rusc( iar %in vâr!ul %ealului se %esc5i%ea panora"a peisa+ului rus: pă%urile %e 'ra% ver%e şi al'( !âşia su'#ire a căii !erate( câ"purile şi povârnişurile "ăturate %e &ăpa%ă( pe care se ve%eau siluete "inuscule %e sc5iori( apoi iar pă%uri( aşe&ări...

iitorul stăpân al acestei #âri era !ericit şi( %in preaplinul senti"entului( o î"'ră#işă pe pri&oniera sa îng5e#ată %e !rig( o trase spre el şi:i sărută 'u&ele "oi( ascultătoare. Fe"eia se î"părtăşise %in taina lui( %in 'inecuvântarea pri"ită în 'iserică( iar el si"#ea că acu" îi leagă( în a!ară %e o tan%re#e "asculină %iscretă( şi altceva( veşnic. Hnsă pe %ru"ul %e întoarcere %e la Kagors9( irginia a vărsat. A'ia apucase să strige 6.pri#i "aşina6( apoi sărise %in "aşină cu pal"a la gură şi( încon+urată %e găr&ile %e corp care !ugiseră %upă ea( vo"ase în "arginea %ru"ului. Desigur( generalul ştia că e însărcinată %e+a în luna a patra( %ar până acu" sarcina n:o urâ#ise şi nu stricase rela#ia %intre ei. ,u avea !a#a u"!lată( aşa cu" o avusese cân%va so#ia sa cân% !usese însărcinată( nici capriciile( nici po!tele ei nestăpânite la "âncare. ,ici talia nu i se îngroşase atât %e tare încât să o %e!or"e&e. Hn privin#a copilului ei( nu avea nici un !el %e planuri concrete( nu:i ar%ea %e aşa ceva( însă ştia 'ine că nu va e7ista o a"antă "ai recunoscătoare şi "ai %uioasă %ecât irginia( %acă el îi va per"ite să nască şi îi va asigura copilului "ăcar un con!ort a"erican "ini". $ar acu"( cân% se uita %in "aşină la silueta !rântă %e "i+loc a irginiei( la &'uciu"ul trupului ei( nu:l încerca %e&gustul( ci "ila şi %uioşia. Acest lucru îl sperie. ,u:l speriau vărsăturile sau celelalte neplăceri ale gravi%ită#ii( care pot întrerupe pentru un ti"p rela#iile trupeşti( nici "ăcar gelo&ia !a#ă %e un copil străin( care ştia !oarte 'ine i:o vor în%epărta pe irginia începân% cu luna a cincia. Hl speria că nu:şi "ai regăsea acel senti"ent %e tan%re#e curtenitoare şi %e %uioşie pe care îl avusese !a#ă %e ea. Acu" era ceva "ai intens. Mai "ult( si"#ea în el o slă'iciune a'sur%ă a su!letului A "ila. >eneralul se speria %e acest !apt( aşa cu" se sperie alcoolicul în stare %e tre&ie( cân% o'servă că picioarele îl %uc !ără să vrea spre crâş"ă( iar "âna se întin%e !ără voia lui spre sticlă. Conştienti&ân% acest pericol( generalul 5otărî. *uă o %eci&ie î"potriva lui şi nu î"potriva irginiei. Această !e"eie a pus prea "ult stăpânire pe su!letul lui( iar el tre'uie să taie răul %in ră%ăcină. ,eîntâr&iatD ?i în ti"p ce 'iata irginia( cu "ănuşa la gură şi spri+inită %e un 'o%Iguar%( se în%repta spre "aşină( generalul or%onă cu glas scă&ut şo!erului: A *a Mini:A"erica Până ce a+unseră la Mini:A"erica( irginia "ai vo"ită încă %e trei ori( iar generalul conc5ise în sinea lui că 5otărârea pe care o luase era cea 'ună. *a Mini:A"erica( o con%use el însuşi în ca"era ei şi o aşe&ă gri+uliu în pat( în ti"p ce irginia picotea %in cau&a slă'iciunii. A Dor"i( îi spuse generalul la plecare. ,u:i ni"ic. E un lucru a'solut nor"al pentru luna a patra %e sarcină. A" să or%on colonelului StanleI să ai'ă gri+ă %e tine. Capitolul 0= Aceeaşi sâ"'ătă( 1 !e'ruarie( se %ove%i( parcă la co"an%a săr'ătoritei( a !i o &i însorită şi nu "ai rece %e :0=` Celsius. Hncă %e %i"inea#ă( la vila "areşalului .par9ov %in Mala5ov9a( venise o co"panie %e sol%a#i %e la regi"entul %e 6%iri'an6( cu" &ic sol%a#ii( %e pe lângă Marele Stat:Ma+or. Hn %ecurs %e o oră( sol%a#ii cură#aseră cu lope#ile aleile %in +urul vilei( presărân% nisip gal'en ce scâr#âia su' picioare( spălaseră po%elele %e la cele %ouă eta+e ale vilei( spărseseră le"ne %e "esteacăn pentru că"in( iar %e la ora nouă %i"inea#a( "ătuşa Calva( !e"eia în casă a "areşalului( î"preună cu alte %ouă a+utoare( !rigea( !ier'ea şi cocea în 'ucătărie( vec5i %elicatesuri ale artei culinare populare ruseşti: pate cu peşte rastegai( pate cu carne 9ule'ian9a( plăcinte cu var&ă. $ar Stavins9i şi ag5iotantul "areşalului .par9ov( "aiorul Rea&an#ev( cutreierau cu 6>a&6:ul "ilitar %epo&itele oentorg:ul"( "aga&inul lui Eliseev( >UM:ul şi restaurantul AraYuiC au cu"părat 'ăuturi %e i"port şi ruseşti( specialită#i %e carne !inlan%e&e şi austriece( icre negre şi roşii( legu"e proaspete %in Cauca&( Pepsi: Cola %in Erasno%ar( !ructe ară'eşti. Hntr:o sală "ică %ar con!orta'ilă %in su'solul vilei( un operator c5e"at pentru această seară %e la Ministerul Cine"atogra!iei( instala un aparat %e proiec#ie. . sută %ouă&eci %e vile %e stat %e lângă Moscova erau utilate cu aparate %e proiec#ie( iar la Ministerul Cine"atogra!iei se în!iin#ase un %ispecerat special pentru asigurarea acestor vile cu !il"e a%use ilegal %e peste grani#ă: Super"an( Ulti"ul tango la Paris( Portarul %e noapte( toată seria %e !il"e cu 8a"es )on%( ulti"ele !il"e ale lui Fellini( Antonioni( >o%ar% şi Costa >avras. Ce:i %rept( 6căcănari ca Fellini şi Antonioni6 interesau prea pu#in pe locatarii acestor vile( însă aveau "are căutare( în special sâ"'ăta şi %u"inica( 8a&& şi

nu"ai !ete. >roapa a%âncă( Ulti"ul tango la Paris( varianta po"o a Cenuşăresei. ?i( în ti"p ce întregul popor vi&iona 6capo%operele6 cine"atogra!iei sovietice: *enin la Paris( *enin în Polonia( *enin în Finlan%a şi alte !il"e încununate cu Pre"iul %e Stat şi cu Pre"iul *enin( locatarii vilelor %e lângă Moscova nu se te"eau %e !el %e in!luen#a putre%ei arte cine"atogra!ice occi%entale. Cu o curată %âr&enie co"unistă( proprie nu"ai 'olşevicilor leninişti neîn!rica#i( îşi puneau la încercare "oralitatea vi&ionân% porno:Cenuşăreasa( pentru ca a %oua &i să în!iere&e viciosul şi putre%ul .cci%ent( %e %ata asta în cunoştin#ă %e cau&ă.. >alina veni la vilă %irect %e la coa!or. Era într:o stare %e spirit "inunată... Doa"ne( ce &i super'ă( ce soare( ce !ru"oase sunt pă%urile argintate %e pro"oroacă( ce "inunat şerpuieşte prin pă%ure râule#ul acoperit cu o platoşă al':al'ăstruie %e &ăpa%ăD ?i toate acestea îi apar#in eiD Ea( tatăl ei( so#ul ei şi încă alte câteva &eci %e !a"ilii A oare nu ei sunt stăpânii întregului pă"ânt rusesc %e la Marea )altică până la Marea .5ots9B Rotsc5il%( !iica lui .nassis( nici nu a visat la ast!el %e 'ogă#ii şi o ase"enea putere: asupra pă"ântului( asupra "ărilor şi nurilor( "ili#iei şi întregului poporD Doa"ne( ce păcat că !iul ei nu ve%e toate acestea( ce păcat că n:o ve%e pe "a"a lui în olga al'ă şi 'lana nouă %e sa"ur al'astru( %ăruită %e tatăl şi so#ul ei( cu oca&ia &ilei %e naştere. A"intirea !iului în#epă ini"a >alinei( însă î"punsătura nu era a%âncă. Prost copilD *a ora cinci( "asa lungă %e săr'ătoare era gata pentru pri"irea oaspe#ilor( însă c5iar şi !ără să:i !i vă&ut( %oar privin% "asa( puteai spune că la ea vor sta a%evăra#ii stăpâni ai întregii Uniuni Sovietice. Pe "asă erau %e toate. ,u"ai pentru antreuri şi pentru pri"ul !el erau specialită#i gru&ine A sa#ivi şi suluguni( potârnic5i %e Si'eria în sos %e vin "ol%ovenesc( lipan şi so"on %e )ai9al( păstrăv %in lacul ar"ean Sevan( so"on si'erian a!u"at %e .'i( crapi %e $l"en cop#i în s"ântână( scru"'ie %e Caspica( raci %e pe olga( coacă&e %e taiga( 'rân&ă letonă( carne %e urs %e Altai şi( în %ouă castronaşe( icre roşii %in E7tre"ul .rient şi icre negre %in Astra5an. ?i c5ipurile invita#ilor care se a%unaseră %in vilele vecine sau veniseră %in Moscova( pro%uceau o i"presie la !el %e i"punătoare. După "oartea lui Suslov( în parti% şi în aşa:nu"itele cercuri %e parti%( nu "ai ră"ăsese nici un pirpiriu care să arunce vreo u"'ră asupra 'elşugului co"unist. -oasturile care răsunau %easupra "esei A 6Pentru parti%ul nostru co"unistD6( 6Pentru guvernul patriei noastreD6 6Pentru ar"ata noastrăD6 A nu erau si"ple !ra&e !or"ale: ei 'eau cu a%evărat pentru parti%ul lor( pentru guvernul lor şi pentru 'inele ar"atei care:i prote+a pe ei... Hnsă aten#ia nu era concentrată asupra !elurilor %e "âncare ale 'ucătăriei populare ruseşti( nici asupra cântatului în cor( nici asupra pli"'ărilor cu troica cu &urgălăi( nici "ăcar asupra !il"elor 8a&& şi >roapa a%âncă( ci asupra unei casete vi%eo cu un s5oM %e televi&iune a"erican( trans"is %oar cu o săptă"ână în ur"ă( pe ;0 ianuarie( pe canalele a"ericane şi europene %e televi&iune( în se"n %e protest î"potriva intro%ucerii stării %e urgen#ă în Polonia. i%eocaseta venise %e la Paris prin poşta %iplo"atică( încă %e pe 0 !e'ruarie. După %ouă &ile %e prelucrare intensă în %eparta"entul E>)( vocile lui Reagan( -5atc5er( Sc5"i%t( ale pri":"iniştrilor )elgiei( ,orvegiei( Portugaliei şi *u7e"'urg:ului( au !ost contra!ăcute %e vesti#i co"ici sovietici. Ast!el( între "elo%iile lui Fran9 Sinatra( )ar'ra Streisan% şi ale altor ve%ete( apăreau %iscursurile preşe%intelui a"erican şi ale pri": "iniştrilor /cuvântări co"ice până la leşin %e râs2 co"pletate %e vor'irea ucraineană a lui 8aru&els9i şi %e argoul rusesc al lui *ec5 Falesa... Această operă cine"atogra!ică !usese a%usă %rept ca%ou %e către $lia An%ropov( vestit a"ericanolog sovietic( !iul preşe%intelui E>). A >aloci9a( spuse el( po#i să consi%eri că nu e vor'a %e un ca%ou atât %in partea "ea( cât %in partea preşe%intelui a"erican. El a c5eltuit pentru acest s5oM +u"ătate %e "ilion %e %olari( %ar cre% că vei aprecia cu" se cuvine un ase"enea ca%ouD Din partea "ea ai să pri"eşti un alt ca%ou( %ar pu#in "ai târ&iu( &ise el şi "uşcă %intr:o pară %e Erasno%ar. Stavins9i vă&u că pe pară( ră"ăseseră ur"e %e sânge. 6Para%onto&ă( re"arcă el( şi gingivită acută. Ciu%at( gingivita apare %oar la persoanele atacate %e inani#ie şi %e lipsa %e vita"ine sau la cele care nu:şi asigură "ini"ul %e igienă6. Hnsă era greu %e cre&ut că acest 'ăr'at %e patru&eci %e ani( 'ine nutrit( cu" spun !rance&ii( c5iar 'urtos( cu un costu" %e i"port( nu !usese învă#at să !olosească periu#a %e %in#i sau nu e ali"entat corespun&ător. 6De !apt6( îşi a"inti Stavins9i %intr:un "anual %e "e%icină( 6para%onto&a apare şi la persoanele pre%ispuse la %ia'et.6 Prin&ân% un "o"ent în ti"pul %iscu#iei( Stavins9i se apropie %e $lia An%ropov şi:i spuse: A Un prieten %e:al "eu are 'oala %u"neavoastră: para%onto&a. Doctorii i:au prescris aloes( %ar nu l:a a+utat cu ni"ic...

A ,ici pe "ine nu "ă a+ută( &â"'i $lia An%ropov. ,u %e "ult( la Ma%ri% a tre'uit c5iar să întrerup convor'irile în pro'le"a acor%ului %e la Jelsin9i şi să "erg la spital( aşa %e grele erau %urerileD Fireşte( în &iare a apărut i"e%iat că a" para%onto&âD A Pe ur"ă( %octorii l:au c5inuit cu terapie %e aspirare( continuă Stavins9i &â"'in%. A ?i pe "ine "ă torturea&ă( spuse $lia. H"i scot sânge în !iecare săptă"ână( %ar %egea'a. A Apoi( o 'ătrână l:a s!ătuit să:şi clătească gingiile cu o solu#ie %e so%ă: %ouă linguri#e cu so%ă la un pa5ar cu apă cal%ă. Solu#ia se #ine în gură ti"p %e cincispre&ece "inute. A ?iB se interesă $lia. A A uitat %ru"ul la %octori. Hncerca#i "ăcar acu". Jai%e#i cu "ine( a%ăugă el şi îl luă pe $lia la 'ucătărie. Aici !ăcu a"estecul şi( peste cincispre&ece "inute( ui"it la cul"e( $lia An%ropov si"#i cu" %urerea sur%ă %in gingii %ispare. Stavins9i ştia prea 'ine că aşa se va întâ"plaC solu#ia %e so%ă nu lecuieşte para%onto&a( %ar parcă ia cu "âna %urerile %in gingii. A Ascultă:"ă( vră+itoruleD îi spuse An%ropov trecân% la 6tu6. :a" pregătit şi eu o surpri&ă( #ie şi so#iei tale. Dar a" să #i:o spun "ai târ&iu. Pe la ora %ouă noaptea( cân% invita#ii erau %e+a 'e#i sau aproape 'e#i( >alea îşi găsi so#ul pe veran%ă( în gră%ina %e iarnă. or'ea în şoaptă acolo cu căpitanul >uşcin( cu şe!ul Direc#iei %e $n!or"a#ii Militare( generalul Eras"opols9i şi cu şe!ul Direc#iei Penitenciarelor şi *agărelor( )ogatârev. A Serio+a( îşi c5e"ă ea so#ul şi( cân% acesta se apropie( îi şopti e7citată la urec5e: Fii atent( $lia An%ropov ne propune să "erge" î"preună într:un loc e7traor%inar. Hnsă e a'solut secret -u( eu( $lia şi so#ia lui( *in%a. Scapă %iscret %e "oşnegii ăştia şi aşteaptă:"ă în "aşină. Peste %ouă&eci %e "inute( Merce%es:ul lui $lia An%ropov şi olga al'ă a $urâşevilor goneau spre vest %e Moscova. Hn lu"ina !arurilor apăreau trupurile 5ieratice ale "estecenilor şi g5eretele posturilor %e "ili#ie. *a 9ilo"etrul P3 %e pe 'ulevar%ul Ma+ais9( cele %ouă "aşini cotiră 'rusc într:o pă%ure nepri"itoare( pe o şosea %e ra"i!ica#ie. După %ouă sute %e "etri %e la şosea( Merce%es:ul se opri la o 'arieră %e control. Hn întuneric( >alina şi so#ul ei vă&ură că %e la punctul %e control vine spre ei un o!i#er E>)( %iscută vre"e %e un "inut cu $lia An%ropov( apoi se apropie %e olgă şi le lu"inea&ă c5ipurile cu lanterna. A'ia %upă aceea !lutură cu "âna spre sergentul %e serviciu. Mai trecură prin încă alte patru posturi: %ouă în pă%ure şi %ouă în şes. Hn apropiere se ve%ea %e+a un orăşel %e %i"ensiuni "o%este( %ar lu"inat !eeric %e recla"e. *a toate cele patru puncte( pa&a îl recunoştea pe !iul şe!ului E>) şi îi %ă%ea %ru"ul lui şi prietenilor lui !ără un control prea a"ănun#it. Apoi( în !a#a lor apăru un orăşel ori un sat( oricu" o localitate e7tre" %e curioasă. Stră%u#ele şi casele erau lu"inate %e recla"e %e neon în li"'a engle&ă. Rulân% pe stra%a "are a acestui "icro:oraş 'i&ar( $lia An%ropov opri "aşina lângă sala %e +ocuri "ecanice( alături %e care se a!la ca&inoul cu ruletă. Se apropie %e olgă şi spuse cu un &â"'et larg: A Felco"e to A"erica( "I !rien%sD -5is is "I special present !or Iou( %ear >aleaD Nou can staI !or a nig5t în a real Unite% States toMnD /)ine a#i venit în A"erica( prieteni. Acesta este ca%oul "eu special pentru tine( %raga "ea >alea. Po#i sta o noapte într:un oraş a%evărat %in Statele Unite2 &ise el( %upă care începu să cânte: JappI 'irt5%aI to Iou( 5appI 'irt5%aI to Iou( 5appI 'irt5%aI( %ear >alea( 5appI 'irt5%aI to IouuuD Privin% în +ur( lui Stavins9i nu:i venea să:şi crea%ă oc5ilor. Acest orăşel %in prea+"a Moscovei( se"ăna i&'itor %e "ult cu Portlan%ul( până şi panoul %e pe !rontispiciul "aga&inului era acelaşi: 3G00. Capitolul 00 irginia se tre&i %in cau&a unui &go"ot neo'işnuit. Dincolo %e !ereastră( pe Avenue o! A"ericas( voci %e oa"eni 'e#i cântau în ruseşte cât îi #inea gura: Artilerişti( Stalin a or%onatD Artilerişti( #ara ne: a c5e"atD Din "ii %e 'aterii Pentru lacri"a "a"ei Pentru Patrie( !ocD Foc( !oc( !ocD Apoi( !ără întrerupere( se au&iră aceleaşi cântece %e 'e#ivi: în!lorit:au "eri şi peri( Cea#a s:a ri%icat la "al( $ar Eatiuşa 'u'uie:n aval... 6Se ve%e că a venit sc5i"'ul %e noi practican#i6( se gân%i irginia şi se uită i"e%iat la ceasul %e pe noptieră. 6E ora şase şi ni"eni nu:i opreşteB6 E strict inter&is să se vor'ească în ruseşte( iar irginia se %e&o'işnuise să vor'ească această li"'ă... Hnsă cântecele răsunau insistent: 'ăr'ăteşti( 'e#ivăneşti şi urlate. Doi 'ăr'a#i şi %ouă !e"ei( plus tropăiturile lor( întruc5ipân% un %ans apro7i"ativ. Unul %in aceste glasuri "asculine îi părea ui"itor %e cunoscut. ,u se poate...

irginia se ri%ică %in pat şi( în!ăşurân%u:se în pături( se apropie %e !ereastră. Pe în&ăpe&itul Avenue o! A"ericas( %ansau lu"ina#i %e recla"ele "ulticolore ale "aga&inelor %oi 'ăr'a#i şi %ouă !e"ei( 'e#i cu to#ii. Figura unuia %intre 'ăr'a#ii care %ansau în &ăpa%ă( î"'răcat în uni!or"ă %e general( i se părea ui"itor %e cunoscută. Hnsă( înainte %e a:l ve%ea( si"#i parcă un ciocan învelit în pâslă lovin%:o în ini"ă: Stavins9iD Stavins9iDDD Poate că el ştia că este aici şi %e aceea a !ăcut &go"ot( inten#ionat( ca să o c5e"e pe eaBD Dar %e ce este î"'răcat în uni!or"ă %e generalB Hn acest ti"p( grupul celor patru %eşuc5ia#i /!e"eile î"'răcate în 'lănuri scu"pe( +ucân% un !el %e tropa9( iar 'ăr'a#ii "ergân% în ur"ă( clătinân%u:se evi%ent2 se în%repta spre cele %ouă "aşini( care erau parcate în capătul stră&ii Avenue o! A"ericas. irginia în#elese că vor pleca i"e%iat( i"e%iatD Hşi luă cât %e repe%e putu roc5ia şi ci&"ele( !ără să arunce nici o privire în oglin%ă. ,u"ai să nu pleceD ,u se "ai gân%ise la el( poate că o uitase( o alungase %in "e"orie. Dar iată că e aici... ,u"ai %e:ar reuşiD Acolo( în stra%ă( se a!lă Stavins9i î"preună cu prietenii lui. Stavins9i se urcă la volanul olgăi. Aruncân% pe u"eri 'lana( irginia o rupse la !ugă cât o #ineau picioarele pe scări în +os. Stră'ătu în goană vesti'ulul( au&in% %in stra%ă &go"otul "otoarelor. Din capătul un%e erau "aşinile până la uşa %e sticlă a 5otelului( erau %ouă sute %e "etri( iar irginia se opri în uşa 5otelului( aşteptân%. Hn s!ârşit( aprin&ân% !arurile( "aşinile se în%epărtară %e trotuar şi( căpătân% vite&ă( porniră pe cal%arâ" "ai aproape( tot "ai aproape %e 5otel. 6Acu"D6 işi porunci sieşi irginia( cân% până la "aşina %in !a#ă( olga( nu "ai ră"ăseseră %ecât &ece "etri. ?i( trântin% uşa( ieşi %in 5otel %rept în !a#a olgăi. Un scrâşnet %e cauciucuri şi olga o luă la %reapta( iar irginia A 'ine calculat A spre stânga. Maşina se i&'i nu prea violent %e un stâlp( lu"inat %e un neon. Ca o !urie( ieşi i"e%iat %in "aşină o !e"eie !ru"oasă( î"'răcată într:o 'lană scu"pă( %in sa"ur al'astru( şi strigă la irginia în ruseşte: A UnT te 'agi( î"pu#ita %raculuiB Eşti c5ioarăB După ce trecuse prin şcoala argoului rus la şcoala %e in!ractoare "inore( irginia în#elegea !oarte 'ine !iecare cuvânt( %ar răspunse în engle&ă( uitân%u:se nu atât la !e"eie cât la generalul 'ăr'os care ieşise %in "aşină şi( livi%( o privea intens. A Mă scu&a#i( "iss( spuse irginia >alinei $urâşeva. Hnsă la noi este inter&is să vor'i" în ruseşte. Fe"eia( în 'lană scu"pă %e sa"ur( gâ!âi %e "ânie şi continuă( pe ruseşte: A Mi:ai 'o#it "aşina nou:nou#ăD Din spate( Merce%es:ul !rână( iar %in el ieşi râ&ân% un 'ăr'at %e patru&eci %e ani( respecta'il %ar cu !a#a pu5avă( ceea ce:l !ăcea să nu se"ene nici pe %eparte cu un şe! E>). A Ce "inuneD $ată un %isi%ent tipic a"ericanD spuse el &â"'in% spre general şi spre so#ia sa. Acu" toată recu&ita %istrac#iilor a"ericane s:a î"plinitD Doar a"en%ă nu ve#i pri"i( căci sunte" în Avenue o! A"ericasD Apoi( întorcân%u:se spre irginia( spuse într:o curată li"'ă engle&ă: A A#i pă#it ceva( "issB Mi se pare că nu vă cunosc. Sunte#i nouăB A Da... Hi răspunse irginia( continuân% să se uite în oc5ii 'ăr'osului general Stavins9i. ,u sunt aici %e "ult( %ar "ă te" că pentru tot%eauna. M:a#i speriat atât %e tare încât aş !i putut avorta... A Sunte#i gravi%ăB între'ă i"e%iat şo!erul Merce%es:ului. A Da( în luna a patra. Alerga" să "ănânc ceva. Din cau&a sarcinii a" uneori po!te %e nestăpânitD Stavins9i tăcea( în!iorat %e o ase"enea întâlnire. Construise o întreagă intrigă( invitase %e &iua >alinei pe şe!ul penitenciarelor şi lagărelor sovietice( pentru ca apoi( %upă î"prietenirea cu el( su' un "otiv oarecare( să a!le în ce lagăr se a!lă irginia şi iată că( 'rusc( această întâlnire are locD Fără nici un !el %e pregătire( 'a încă !ără nici un !el %e "artori periculoşi: so#ia lui $urâşev şi !iul lui An%ropovD Hntre ti"p( $lia An%ropov aprecie în !elul său această tăcere şi spuse: A Mai că ai călcat o !e"eie însărcinatăD în A"erica( te:ar !i con%a"nat la "ul#i ani %e înc5isoare. Apoi( întorcân%u:se către irginia( spuse pe engle&eşte: A Per"ite#i:"i să "ă pre&int( "iss. Sunt $lia An%ropov( el este prietenul "eu Serg5ei $urâşev( iar ea este so#ia lui( >alea. E &iua ei %e naştere( %e aceea petrecea". ă invit să ne înso#i#i. . să vă servi" cu ce vo" putea( %upă aceea o să 'e" ce vo" putea( 5a( 5a( râse el %e +ocul %e cuvinte. Cu" vă nu"i#iB A irginia( spuse ea cu greutate. Hn !a#a ei se a!la !iul lui An%ropov şi Stavins9i( în uni!or"a lui $urâşev( 'a încă şi cu so#ia luiD A Ce:s porcăriile asteaB se a"estecă în ruseşte şi >alea( ri%icân% pu#in tonul. .ricu" "i:a#i !ăcut pra! "aşinaD

A AiureaD !lutură %in "ână $lia. Era li"pe%e că îl interesea&ă irginia. Au&ise el ceva %e aventura tatălui său cu o a"ericancă arestată( iar acu" era clar că ea eD A >aloci9a( reluă el( po#i să nu "ai 'ei şi să con%uci "aşina( iar eu şi cu Serg5ei să "ai 65ai%uci"6 un pic. .ricu"( nu e !ru"os să lăsă" %e i&'elişte o !e"eie nevinovatăD Să "erge"D . luă pe irginia %e 'ra#( iar peste câteva "inute( ea "esteca în silă o !riptură %e pui în restaurantul %e noapte al orăşelului. Privin%:o pe irginia( Stavins9i şi $lia An%ropov 'ăură M5is9I cu apă "inerală( iar so#iile lor %oar apă "inerală. Stavins9i îşi alese cuvintele cu gri+ă( vor'in%u:i irginiei pe ruseşte( iar $lia An%ropov tra%ucea: A Regret !oarte "ult acest inci%ent.. Pe %e altă parte( sunt !oarte 'ucuros că toc"ai astă&i( %e &iua so#iei "ele( a venit pe la noi prietenul nostru $lia şi ne:a invitat aici... Ast!el a" putut să !ac cunoştin#ă cu o !e"eie atât %e !er"ecătoare ca %u"neavoastră. Desigur( ar !i vrut să:i spună "ai "ult %ecât îi per"iteau î"pre+urările. Hncerca să:i sugere&e "ai "ult %in oc5i( care #ipau pur şi si"plu %e %urere( %ragoste şi %isperare. A Sper... ,u( sunt convins că ve#i naşte un 'ăie#el( a%ăugă el( %upă care se uită între'ător la $lia An%ropov. Mai pute" să veni" aici încă o %atăB A Ca" peste o lună( cân% va sosi un nou eşalon %e stu%en#i( îi spuse pe ruseşte $lia. Dar nu:#i este !rică să:i %ai o întâlnire în pre&en#a so#iei taleB A .( vreau nu"ai să "ă asigur că( eveni"entul %e astă&i nu a avut nici un e!ect negativ asupra sarcinii ei( replică Stavins9i. Hn plus( e singură în orăşelul acesta( iar noi îi pute" !i prieteni... Hn ce ca"eră locui#iB A -rei&eci şi trei( răspunse irginia. A ,u:#i !ă gri+i( nu e singură( spuse râ&ân% $lia An%ropov. A >ata( 5ai să "erge"D >alina se ri%ică neră'%ătoare %e la "asă( iar în glasul ei se resi"#eau %e+a nuan#e %e gelo&ie. Avea şi %e ce: so#ul ei nu:şi "ai lua oc5ii %e la această a"ericancă. A ,u ":aş %a în laturi să %anse& cu victi"a %u"neavoastră( spuse $lia >alinei $urâşeva( gân%in%u:se că tatăl lui nu are gusturi toc"ai rele. A Ei( 5ai să "erge"D se ri%ică şi *in%a. Aten#ia pe care o acor%au 'ăr'a#ii a"ericancei( le soli%ari&a în gelo&ie pe cele %ouă !e"ei şi( !ără să 'ănuiască !aptul că irginia cunoaşte li"'a rusă( *in%a a%ăugă: A Peste o lună o să ai'ă o 'urtă %e %ouă ori "ai "are %ecât acu". Atunci po#i să %anse&i cu ea( î#i %au voie. Dar acu" 5ai să "erge". Fără să "ai 'ea %in pa5are( !e"eile se în%reptară ostentativ spre uşă. $lia An%ropov ri%ică neputincios %in u"eri( &â"'i şi strânse "âna irginiei: A Pe curân%... ă %oresc nu"ai 'ine... şopti el şi se întoarse spre Stavins9i. Să "erge". >alea $urâşeva( a!lată %e+a la volanul olgăi( %ă%u în "arşarier până la "i+locul şoselei. Apoi apăsă pe cla7on( c5e"ân%u:şi i"perativ so#ul. Hn#elegân% că nu poate ră"âne nici o clipă singur cu irginia( Stavins9i îi strânse "âna şi repetă vor'ele lui $lia An%ropov: A $Tll see Iou soon.. /pe curân%2D Pe ur"ă se priviră unul în oc5ii celuilalt( în#elegân% că se scurg ulti"ele secun%e ale acestei întâlniri. Din stra%ă se au&i %in nou cla7onul. A >oo% luc9( /"ult noroc2( spuse irginia către 'ăr'a#i( uitân%u:se însă nu"ai la Stavins9i( şi &â"'i. Merge#i( vă aşteaptă so#iile. A -a9e care( "ai spuse el( $Tll see Iou soon... /Ai gri+ă %e tine( pe curân%2S Hntorcân%u:se 'rusc pe călcâie( Stavins9i porni în ur"a lui $lia An%ropov. irginia vă&u cu" so#ia lui se apleacă pentru a:i %esc5i%e portiera( iar el urcă în "aşină. 6Doa"ne(6 îşi &ise ea( 6e ne'unD6 Dacă au să:l %e"aşte şi asta se poate întâ"pla în orice clipă( atunci va ieşi la iveală tot a%evărul( iar pe ea o vor anc5eta %in nou şi o vor %uce %e aici: în înc5isoare sau în cine ştie ce lagăr. ?i ce va !i cu copilulB De ceB De ce a !ăcut:oB De %ouă ori 9a"i9a&e. Dar %acă Stavins9i a %evenit $urâşev ca să o găsească pe ea( pe irginiaBD Spul'erân% &ăpa%a( olga al'ă porni în ur"a Merce%es:ului pe Avenue o! A"ericas spre punctul %e control.

irginia ur"ări cu privirea cele %ouă "aşini şi si"#i cu"( %in cau&a tensiunii( i se !ace %in nou grea#ă. Capitolul 0< Ast!el au trecut trei săptă"âni: cri&ele %e grea#ă ur"au una %upă alta( în%eose'i în pri"a +u"ătate a &ilei. Ce:i %rept( colonelul StanleI o eli'erase %e povara cursurilor cu noii practican#i( iar !iica lui( Mic9eI( o îngri+ea cu o a!ec#iune %eose'ită. Mergeau cu irginia la pli"'are( stătea serile cu ea în ca"eră şi o o'liga să 'ea tot !elul sucuri naturale. irginia o asculta în toate pe in!ir"iera sa şi se gân%ea "ereu la Stavins9i. .are se va întoarce cu a%evărat la începutul lui "artie( cân% va veni un alt sc5i"' %e stu%en#iB Poate că o va răpi şi o va scoate %in URSSD ,u( aşa ceva e posi'il nu"ai în ro"anele şi în !il"ele 5ollIMoo%iene cu 8a"es )on%. Dacă a%evăratul $urâşev nu a putut să !ugă %in URSS( cu" ar putea să o !ure Stavins9i %e la o şcoală strict secretă a E>):ului şi să o %ucă peste grani#ăB ,u( e lipsit %e sens. Speran#ele !irave într:o "inune se presc5i"'au în %isperare şi în o'işnuitele cri&e %e grea#ă( care îi întunecau toate gân%urile. Hn s!ârşit( StanleI spuse că nu "ai poate să privească !elul în care se c5inuie irginia şi c5e"ă un "e%ic %e la Moscova. Hn aceeaşi seară( veni %e la Moscova un "e%ic înalt( 'runet( %e vreo patru&eci %e ani( pe nu"e Musatov. . e7a"ină cu aten#ie( îi puse câteva între'ări şi:i %ă%u %ouă ta'lete să le ia înainte %e culcare. Hi spuse că ta'letele îi vor atenua cri&ele %e grea#ă şi va putea să %oar"ă nor"al. Hntr:a%evăr( în acea seară( irginia că&u !oarte repe%e într:un so"n pro!un%. ,u au&i şi nici nu vă&u cu"( la o oră %upă ce a%or"ise( în ca"eră intră iarăşi %octorul( înso#it %e Mic9eI. Fără tea"a că o va tre&i( %octorul %ă%u la o parte plapu"a şi:i !ăcu irginiei o in+ec#ie intravenoasă cu un narcotic !oarte puternic. Apoi Mic9eI o %e&'răcă( iar Musatov îi intro%use în uter( cu a+utorul unui ac lung şi su'#ire( un preparat !oarte rar( %in i"port( pentru întreruperea sarcinii: prostoglan%in. Până şi E>):ul a tre'uit să caute ti"p %e trei săptă"âni acest preparat( %eoarece în URSS nu se pro%ucea ni"ic pentru un ase"enea scop: întreruperea sarcinii. După ce o acoperiră cu plapu"a şi stinseră lu"ina în ca"eră( Musatov şi Mic9eI plecară. Di"inea#ă( la ora şase( irginia se tre&i %in cau&a unor %ureri acute în &ona vaginului. Un nou acces( şi "ai %ureros( o !ăcu să #ipe şi să se ri%ice. C5ircită %e %urere( ge"ân%( se culcă %in nou. Hnsă( cân% un alt acces %e %urere o lovi parcă în ini"ă( în#elese că nu va re&ista până la &i. A"e#ită( co'orî %in pat( îşi î"'răcă 5alatul şi co'orî încet scările( #inân%u:se cu "âinile %e "i+loc( până în ca"era lui StanleI. *a 'ătaia ei în uşă( colonelul ieşi i"e%iat( %e parcă nu ar !i %or"it toată noaptea şi ar !i aşteptat:o. ă&ân%:o pe irginia ge"ân%( o aşe&ă agitat pe canapea şi !ugi i"e%iat în ca"era vecină( să îl tre&ească pe %octor. Musatov apăru cu o seringă( îi a%"inistră i"e%iat un aneste&ic şi con!ir"ă 'ănuielile !e"eii: se părea că au apărut %urerile naşteriiC toc"ai %e acest lucru se te"use şi el ieri. Peste &ece "inute( "aşina personală a colonelului StanleI îi %ucea pe irginia şi pe "e%ic la Moscova( la spital. Pe %ru"( Musatov încercă într:o engle&ă stâlcită să o liniştească( spunân%u:i că la spital se pot opri naşterile pre"ature. *a ora şapte şi +u"ătate( intrară pe stră&ile încă întunecate ale Moscovei. )ecurile rare %e pe stra%ă lu"inau grupuri %e oa"eni care se gră'eau spre sta#iile %e "etrou( %easupra cărora se a!la litera roşie 6M6( lu"inată cu un neon. Cete în!rigurate %e oa"eni stăteau în sta#iile %e auto'u& şi trolei'u&( în ti"p ce alte cete întunecate şi tăcute stăteau în !a#a uşilor "aga&inelor ali"entare( care nu erau %esc5ise încă. Moscovi#i şi persoane venite %in toată #ara în %elega#ii se instalau 6la coa%ă6 pentru a cu"păra ali"ente. Maşina stră'ătu centrul oraşului( intră pe o stra%elă şi se opri în !a#a unei por#i "etalice înalte( cu o căciulă %e &ăpa%ă %epusă peste noapte. Dintr:o g5eretă ieşi un "ilitar într:o şu'ă sol%ă#ească vătuită( în pâslari şi cu auto"atul la u"ăr. ,u cu"va o %uc iar la spitalul înc5isoriiB K%upăin% cu pâslarii pe &ăpa%a proaspăt că&ută( sol%atul se apropie %e "aşină şi veri!ică %ocu"entele şo!erului. A Desc5i%eD or%onă !er" %octorul Musatov. Sol%atul înapoie in%i!erent %ocu"entele( %upă care %esc5ise poarta. Pe aleea acoperită cu &ăpa%ă( "aşina intră în curtea spitalului( iar irginia îşi %ă%u sea"a că nu e vor'a %e o înc5isoare. Se opriră în !a#a unei clă%iri înalte( cu şapte eta+e( !ru"oasă şi !oarte "o%ernă. $ntrarea principală era %eose'it %e elegantă( iar la !erestre se a!lau per%elu#e al'e( toate la !el.

Musatov şi o in!ir"ieră o a+utară pe irginia să iasă %in "aşină. *uân%:o pe irginia %e talie( in!ir"iera o con%use la 'iroul %e internări. Aici( o soră îi or%onă irginiei să se %e&'race( apoi o cântări pe un cântar rece ca g5ea#a. După aceea( sora %ă%u o per%ea ca%rilată la o parte şi:i arătă irginiei %uşul. E!ectul aneste&icului trecuse( iar irginia si"#i iar o %urere sur%ă "ai +os %e pântece. Cân% se şterse cu prosopul( irginia vă&u că are 5e"oragie. Privea cu groa&ă sângele( cân% în ca"eră intră aceeaşi soră( înso#ită %e %ata aceasta %e o !e"eie în vârstâ( în #inută "ilitară şi cu un 5alat al' pe u"eri. Linea între 'u&ele strânse o #igară( %e !apt un tra'uc lung( o 6papiroasă6 "irosin% a tutun prost. ă&ân% prosopul plin %e sânge %in "âinile irginiei( 'ătrâna spuse sorei: A Hn sala "ică %e opera#ieD Aruncă #igara şi o stinse cu vâr!ul ci&"ei %in piele %e 'o7. Un nou acces %e %urere o !ăcu pe irginia să se încovoaie şi să gea"ă. Hşi veni în !ire într:un "iros persistent %e a"oniac. Stătea culcată pe "asa c5irurgicală %in sala %e opera#ie. Hn +urul ei se a!lau câteva persoane î"'răcate în 5alate al'e( cu 'onete şi "ăşti pe !igură. Discutau !olosin% !or"ulări prescurtate: A Colaps... A >ravi%ă %e %ouă&eci %e săptă"âni... *u"ina puternică a lă"pii c5irurgicale era în%reptată spre partea in!erioară a corpului ei. irginia nu ve%ea ce se întâ"plă acolo. . pân&ă %e ti!on( trasă până în %reptul 'ăr'iei( o î"pie%ica să va%ă ce !ăceau c5irurgii ginecologi. Hncercă să se întoarcă( %ar si"#i că "âinile şi picioarele îi sunt legate %e "asă. *eşină %in nou( nu înainte %e a reuşi să au%ă: A Feti#ă... A Fătul s:a %e&voltat nor"al. Putea !i un copil sănătos... Capitolul 0; . telegra"ă ci!rată %e la Moscova( tri"isă %e croitorul olo%ea $vanov( îi 'ucură şi îi ui"i pe Daniel Cooper şi pe Davi% Mac Carrie. 6Con!or" in!or"a#iilor lui Stavins9i( "anevrele ,A-. %in nor%ul ,orvegiei( "anevrele !or#elor ar"ate sue%e&e( situa#ia %in Polonia şi( %e ase"enea( lupta pentru putere %e la Ere"lin( au !or#at Marele Stat:Ma+or al Ar"atei Sovietice( să a"âne opera#iunea %e încercuire a Sue%iei cu o nouă ar"ă. Stavins9i va %e&vălui secretul ar"ei şi toate in!or"a#iile legate %e ea nu"ai cu con%i#ia ca( %u"neavoastră să:i asigura#i lui şi irginiei !uga %in URSS. irginia este gravi%ă în luna a cincea şi se a!lă la Moscova( la una %in şcolile strict secrete ale E>):ului( %e un%e Stavins9i va încerca să o scoată într:o noapte %e la începutul lui "artie. Dispari#ia ei poate să ră"ână nere"arcată nu"ai pe o perioa%ă %e cinci sau şase ore. Stavins9i şi irginia tre'uie să a+ungă %incolo %e 5otarele URSS:ului. Acestea sunt con%i#iile lui Stavins9i. Data e7actă a !ugii o voi co"unica "ai târ&iu. . con!ir"are a i"portan#ei "aterialelor care se a!lă în "âinile lui Stavins9i( este şi apari#ia în ur"ătoarele &ile a unui su'"arin sovietic în apele teritoriale ale $taliei( la Q= 9" %e -aranto...6 Deşi con%i#iile lui Stavins9i %ă%eau %ureri %e cap celor %e la C$A( in!or"a#ia că "anevrele ,A-. i:au silit pe ruşi să a"âne încercuirea Sue%iei cu noua ar"ă strategică( l:a 'ucurat pe Cooper. *a %racuT( "ăcar şi:a luat şi el o "ică revanşă asupra E>):ului pentru "ul#i"ea %e eşecuri %in ulti"ul ti"p. El consi%era eşec e7pul&area %in Fas5ington a consulului "ilitar sovietic( generalul asili Sitov( şi %ispari#ia inte"pestivă aproape în acelaşi ti"p a altui !unc#ionar al a"'asa%ei sovietice A capul întregii re#ele %e spiona+ %in Statele Unite( Di"itri $a9uşin. -oate scan%alurile pu'lice provocate %e e7pul&area spionilor sovietici %in %i!erite #ări ale lu"ii( care s:au petrecut în ianuarie: !e'ruarie 0@4< /%in ,orvegia au !ost e7pul&a#i Evg5eni opilovs9i şi .leg Do9u%ovs9i( %in $n%one&ia a%+unctul ataşatului "ilitar sovietic( colonelul Serg5ei Egorov( şi şe!ul agen#iei Aero+lot( Ale7ei Finen9o( al#i câ#iva spioni sovietici au !ost e7pul&a#i %in Portugalia2 A toate aceste scan%aluri( %escrise cu lu7 %e a"ănunte în presă( nu !ăceau %eloc cinste persoanelor %in securitatea acestor #ări. Ca să:i 6înve#e6 pe aceşti spioni( să le a!le slă'iciunile( %eprin%erile( !aptele şi legăturile( ca să:i ali"ente&e ani %e &ile cu in!or"a#ii !alse trans"ise %e inter"e%iari( serviciul %e securitate %epunea "ari e!orturi. $ar acu" vor trece "ul#i ani până a:i stu%ia pe spionii noi veni#i( tri"işi %e E>). Fireşte( câteo%ată( spionii sovietici %epăşeau orice li"ită. De pil%ă( generalul ?itov( consulul "ilitar sovietic( avea tupeul să "eargă personal la întâlnirile cu in!or"atorii. Dar la ur"a ur"ei( %racuT să:l ia( să "eargă %acă are c5e!C Cooper ar !i !ost gata să:i treacă cu ve%erea această i"pertinen#ă( %acă nu

ar !i venit or%in %e la Casa Al'ă să arate pu'licului a"erican că pe teritoriul Statelor Unite ac#ionea&ă cu a%evărat spioni sovietici. ?i a tre'uit să îl sacri!ice pe altarul unei noi politici( aşa nu"it 6!er"e6( pe acest general care o luase ra&na. Dar cât %e co"o% ar !i !ost astă&i să strecoare ruşilor( prin generalul ?itov( încă o gogori#ă care să:i #ină %eparte %e încercuirea Sue%iei cu acea nouă ar"ăC să:i #ină %eparte până ce %ocu"entele %espre ar"ă vor că%ea în "âinile lui. Să le strecoare( %e pil%ă( in!or"a#ia că Statele Unite au livrat în secret Sue%iei avionul 6P:;.rion6( capa'il să %escopere su'"arine %in aer şi să le ur"ărească ac#iunile. 6Cu toate astea( în a!ară %e $a9uşev şi ?itov( la Fas5ington "ai sunt vreo câteva sute %e spioni sovietici6( îşi spuse Cooper &â"'in%. a tre'ui să ac#ione&e prin ei. Hn plus( va tre'ui să îi prevină pe partenerii italieni %in ,A-.( să intensi!ice patrularea în gol!ul -aranto şi să nu tri"ită su'"arine la "anevrele %in ,orvegia. Hn acest ti"p( Mac Carrie şi Ro'ert Carol( ca şi în ur"ă cu un an( în august( îşi 'ăteau capul cu un plan %e organi&are a !ugii lui Stavins9i:$urâşev %in URSS. ,u"ai că acu" tre'uiau să scoată %oi oa"eni: pe Stavins9i şi pe irginia. ?i asta în %oar câteva ore. Mac Carrie şi Carol au !ăcut apel la %ocu"entele %e ar5ivă. Au stu%iat &eci %e ca&uri %e !ugă a ruşilor peste grani#ă. Doi sol%a#i trecuseră grani#a !inlan%e&ă şi stră'ătuseră pe +os întreaga Finlan%ă până în Sue%ia( ascun&ân%u:se %e poli#ie( care pre%a re!ugia#ii autorită#ilor sovietice. -rei %isi%en#i sovietici încercaseră să traverse&e Marea ,eagră înot Cinci&eci %e persoane năvăliseră în A"'asa%a A"ericană. Un pilot "ilitar( locotenentul )elen9o( se re!ugiase în 8aponia cu un M$>:<1. Un pescar %in E7tre"ul .rient a+unsese în 8aponia într:o 'arcă cu "otor. Câ#iva ne"#i !ugiseră %in >er"ania De"ocratică în >er"ania Fe%erală cu un &eppelin. Doi stu%en#i sovietici !or#aseră un pilot al Aero!lot:uU7ă să &'oare %in Cri"eea în Sinope /-urcia2. Hnsă nici unul %in aceste proce%ee nu se potrivea situa#iei în cau&ă. C5iar %acă Stavins9i ar !i reuşit să o scoată pe irginia %in şcoala %e spiona+ /totuşi( era a'solut %e neîn#eles cu" va reuşi să !acă acest lucruD2( o !e"eie însărcinată nu va reuşi să traverse&e pe +os grani#a !inlan%e&ă sau înot Marea ,eagră. >rupului celor cinci&eci %in A"'asa%a A"ericană nu li s:a per"is să e"igre&e %in URSS. ?i asta nu %eoarece Ere"linul ar !i avut cine ştie ce nevoie %e ei( ci pentru ca al#ii să nu le ia e7e"plul şi să:şi găsească re!ugiul în a"'asa%e. -urcii i:au pre%at pe răpitorii avionului sovietic. ?i( cu siguran#ă( Stavins9i nu era în stare să pună "âna pe un M$>:<1. Au găsit solu#ia pe neaşteptate( cân% Mac Carrie şi Carol au citit în &iare povestea unui tra%ucător sovietic care( a!lat în Europa .cci%entală( a încercat %e %ouă ori să:şi a%ucă !a"ilia %in URSS. Proce%eul si"plu şi 'ine gân%it al !ugii nu a reuşit %in cau&a a"atoris"ului e7ecutării. Dar !olosin% i%eea şi apelân% la specialişti... Peste trei &ile( au pri"it %e la Pentagon !otogra!ii !ăcute %in satelit ale lacului îng5e#at $l"en %e lângă ,ovgoro%( la trei ore %e "ers %e Moscova. Hn !otogra!ii se ve%eau cele "ai "ici a"ănunte ale &onei( c5iar şi ur"ele %e tractor sau %e sanie %e pe lacul îng5e#at Mac Carrie a luat avionul spre Elve#ia( în Alpi( un%e se turna un !il" %e ră&'oi( Aripile pa+urei. Persoana vi&ată %e Mac Carne era *ana Pett( o lungană %e %oi "etri( cu glas aspru( 'ăr'ătesc( cunoscută casca%oare a aerului( ca"pioana Europei la planoris" şi proprietara !ir"ei Du'lura( care !ăcea casca%orii pe avioane şi planoare în &eci %e !il"e. După ce îl ascultă pe Mac Carrie şi %upă ce e7a"ină !otogra!iile lacului( *ana se uită la el %e sus în +os( cu oc5ii ei al'aştri( şi:i spuse 'rusc( în ruseşte: A C5iar cre%e#i că tre'uie să:"i risc via#a %e %ragul a %oi agen#i %e:ai %u"neavoastrăB *ana Pett se nu"ea %e !apt Svetlana Petrovna Ju%ia9ova şi era !iica unor e"igran#i care !ugiseră %in Rusia în 0@03. Mac Carrie îi întinse în tăcere un &iar elve#ian a'ia apărut. Pe pri"a pagină era titrat cu litere "ari: Su'"arin sovietic în apele teritoriale italiene. Apoi ur"a te7tul: 6-aranto( $talia( !e'ruarie <3 /UP$2. $eri( în ti"pul patrulării apelor teritoriale italiene( su'"arinul italian *eonar%o %a inci a %epistat &go"otul "otoarelor unui su'"arin sovietic care pătrunsese în gol!ul -aranto la Q= 9" su% %e 'a&a "ariti"ă "ilitară -aranto( cea "ai "are %in $talia. Pentru că su'"arinul sovietic nu a răspuns la apelurile prin ra%io( !or#ele aeriene italiene l:au atacat cu 'o"'e %e a%ânci"e( cu scopul %e a:l !ace să părăsească apele teritoriale italiene. -otuşi( su'"arinul sovietic a pre!erat să ră"ână în gol!ul -aranto şi s:a aşe&at pe !un%ul "ării la a%ânci"ea %e ;== ". A'ia %upă 0P ore( la ora < a.".( a părăsit apele teritoriale italiene cu vite&ă "a7i"ă...6 A Ei şiB se uită *ana Pett la Mac Carrie.

A Cei pe care pute#i să:i scoate#i %in Rusia ştiu ce caută su'"arinele ruseşti în $talia( în Sue%ia şi în alte #ări. E vor'a %e instalarea unei noi ar"e ultrasecrete în +urul Europei( îi spuse Mac Carrie. $ar %u"neavoastră sunte#i singura persoană care ne poate a+uta să a!lă" %espre ce e vor'a... *ana luă în "ână o !otogra!ie a lacului $l"en. A )ine( acceptă ea %upă un "inut( răsu!lân% %in greu. . să încercă". .c5ii se te"( %ar "âinile o !ac. Capitolul 0P Me%icul pri"ar al Spitalului Special al E>)( Colonel "e%ic Uravin A.P. Către şe!ul SerZTiciului Me%ical al Direc#iei >enerale a unită#ilor %e "uncă şi ree%ucare %e pe lângă Ministerul A!acerilor $nterne al URSS( general "aior Staş9ov. Pe <3 !e'ruarie( orele 4(03( la Spitalul Special al E>) a !ost a%usă %e#inuta irginia Fillia"s( %in lagărul @P< %in Sâ9tâ9var( RSSA( Eo"i. )olnava a !ost a%usă cu 5e"oragie uterină !oarte gravă şi spas"e prenatale( neo'işnuite pentru luna a cincea %e sarcină. -oate încercările personalului "e%ical %e a opri naşterea pre"atură au !ost !ără succes. Ca ur"are a avortului( starea pacietei s:a înrăută#it 'rusc %atorită e"'oliei lic5i%ului !etal( a unui e%e" pul"onar acut şi a 5e"oragiei uterine. Pentru "en#inerea !unc#ionării cor%ului( pacientei i s:a a%"inistrat a%renalină şi preparate %in plante "e%icinale( iar pentru oprirea scurgerilor %e sânge :!i'rinogen( ceea ce însă nu a %at re&ultate po&itive şi a" !ost o'liga#i să îi aplică" trans!u&ii %irecte %e sânge. *a in%ica#ia personală a tovarăşului preşe%inte al E>)( generalul An%ropov( %e la Fa'rica %e Dulciuri nr. 03 au !ost c5e"a#i to#i %onatorii care au aceeaşi grupă %e sânge /=2 cu pacienta... Capitolul 0Q >eneralul An%ropov stătea lângă uşa %e sticlă a sălii %e opera#ie şi o privea pe irginia. Prin gea"ul gros ve%ea 'ine !a#a ei livi%ă( suptă( cu pete liliac5ii( 'u&ele vinete şi şuvi#ele %e păr încâlcite( î"prăştiate pe pernă. Acu"( această !e"eie nu "ai se"ăna %eloc cu irginia cea 'lân%ă( !ragilă şi ascultătoare. Pe "asa %e alături se a!la un %onator( iar un tu' su'#ire prin care pulsa sângele purpuriu unea vena lui cu vena irginiei. Mai !ăceau %e serviciu o soră "e%icală şi %oi asisten#i ai c5irurgului. *ângă general stătea 'ătrâna %octori#ă( în uni!or"ă %e colonel( care #inea o #igară între 'u&ele strânse. După o pau&ă în%elungată( !e"eia rosti: A Musatov s:a ra"olit( tovarăşe general. $:a intro%us o %o&ă prea "are %e prostoglan%in... >eneralul o privi scurt( iar ea în#elese. A E un "e%ica"ent ce i"plică riscuri( tovarăşe general. De i"port. DracuT ştie în ce %o&e tre'uie a%"inistrat. Pentru ea însă e clar( a !ost o %o&ă prea "are. Dar generalul nu avea nevoie %e e7plica#iile ei. Pur şi si"plu îl enerva "irosul %e "u+ic( ce venea %e la ta'acul )elo"or. Ur"ărin%u:i privirea ce se oprea pe tra'uc( %octori#a se %use într:un col# al încăperii şi aruncă #igara într:o scuipătoare. >eneralul ră"ase singur cu gân%urile sale. -oată puterea sa asupra %oa"nei nu"ită Moartea /%oar stăpânea %estinele atâtor oa"eni2 era insu!icientă pentru a co"an%a unei alte puteri( ia#a( să nu părăsească trupul irginiei. . privea prin sticla groasă şi ve%ea cu" via#a se scurge( se prelinge %in trupul ei. Hn acest ti"p se cerceta pe sine( cerceta ce se întâ"plă în su!letul său. e%ea că( "ai "ult %ecât %e irginia( îi era "ilă %e sine însuşi. Era %e+a un o" 'ătrân( trecuse printr:o via#ă cruntă( care îi &%runcinase nervii şi creierii( iar ulti"ii patru&eci %e ani( îi %ăruise ca"paniei pentru câştigarea senti"entului cel "ai a"e#itor al puterii %epline( î"părăteşti( asupra lu"ii. Dar oare îi "ai tre'uie această putere cân% are şai&eci %e ani( iar "e%icii îi vor'esc %e si"pto"e %e %ia'etB Povara puterii apăsa cu toată greutatea asupra u"erilor săi 'ătrâni şi îl trans!or"a %intr:un vânător al puterii într:o !iară la pân%ă( ce aşteaptă apropierea paşilor tineri care:l ur"ăresc pas cu pas. Dacă nu e cu 'ăgare %e sea"ă( lor nu le va tre"ura "âna ca să:l lovească şi să:i curgă sânge ca acesta. ?i se va găsi atunci oare vreun %onator care să:i %ea sânge %in venele sale tinereB Doa"ne( ce este oare via#aB ,u cu"va %oar câ#iva litri %e sânge care se per"ută %intr:un trup într:altulB Sau e cu totul altcevaB Surâsul

irginiei( aerul în"ires"at %e "irosul %e pini %in prea+"a Moscovei( u"'ra ar'orilor stră!ulgerată %e ra&ele lunii( soarele pla+elor Mării ,egre şi 'ucuria si"plă %e a iu'i o !e"eieB ,u( va călca "oartea în picioareC el nu cre%e în neputin#a lui. Se întoarse către !e"eia %octor: A -re'uie s:o salva#i. A Pot !i sigură %oar pe !aptul că va trăi( câtă vre"e îi vo" asigura trans!u&iile( tovarăşe general. Hnsă acesta este al %ouă&eci şi şaselea %onator şi nu au "ai ră"as %ecât opt. A ,u ve#i %uce lipsă %e %onatori( a" să %au or%inele necesare. Ce grupă %e sânge are %octorul MusatovB Doctori#a îl privi în oc5i. A Dacă are aceeaşi grupă %e sânge cu ea( spuse generalul( el va !i ur"ătorul %onator şi să:i suge#i sângele( până i:o ieşi su!letul. 8u"ătate %in sânge să:i lua#i. A ,u va supravie#ui( tovarăşe general. Do&a "a7i"ă care se poate lua %e la un o"... A ,u "ă interesea&ă( o întrerupse generalul. -rans"ite#i:i că are tot atâtea şanse %e via#ă câte are şi ea. Apropo( şi %u"neata la !el. C5e"a#i cei "ai 'uni "e%ici( orice nu"ăr %e %onatori. Line#i sea"a( nu o salva#i pe ea( ci pe %u"neavoastră. >eneralul se întoarse şi ieşi agale( %ar cu atât "ai înspăi"ântător. Capitolul 01 . !eti#ă su'#ire cu picioruşele goale( cu "ânu#e %ur%ulii( cu oc5i ca cicoarea şi cu &ulu!i aurii %easupra unui c5ip vesel( alerga pe o pla+ă !ier'inte %in Flori%a. Kâ"'in% ca un înger( îl c5e"a pe Stavins9i %upă ea. Cân% se tre&ea %in vise( Stavins9i le păstra "ult ti"p în a"intire. . !eti#ăD a avea o !eti#ă( încă o !eti#ăD ,u va !i %eloc %e&a"ăgit că e tot !eti#ă şi nu 'ăiat( nu era nici alar"at că în vis( ea !ugea %e el aproape !ără să atingă pă"ântul( iar el nu putea să o a+ungă. Era 'ucuros( e7ta&iat toată &iua( şi pu#in "iratC %e ce în !iecare noapte are un singur visBD ?i si"#ea( ve%ea că această stare %e 'ucurie îl a+ută în toate. Croitorul olo%ea $vanov i:a trans"is o telegra"ă ci!rată %e la Fas5ington: în noaptea răpirii irginiei( pe lacul $l"en %e lângă ,ovgoro%( îi va aştepta un avion. $ar a&i:%i"inea#ă i:a tele!onat $lia An%ropov şi l:a invitat la teatru. Era vor'a %e spectacolul Aşa învinge"D( o a%evărată sen&a#ie a vie#ii teatrale "oscovite. Se &vonea că spectacolul era pregătit %e "ult( %ar Suslov( !ostul i%eolog al parti%ului( inter&isese pre"iera( iar acu"( %upă "oartea lui Suslov... A )ătrâne( să vii neapărat( îi spusese $lia la tele!on. Spectacolul( &ic unii( e &gu%uitor( iar a&i nu va !i unul singur( ci %ouăD A A%icăB A ,u pot să:#i spun la tele!on( o să ve&i. )iletele le iei %e la a%"inistrator( le:a" co"an%at eu. ,e întâlni" în pau&ă. Pe 'ulevar%ul -ver( un%e se a!lă noua clă%ire a teatrului( era într:a%evăr o situa#ie %e sen&a#ie. Circula#ia %inspre stră&ile >or9i şi Jer&en era înc5isă( iar "ili#ia per"itea %oar accesul celor cu 'ilete la teatru. Fireşte( epole#ii %e general şi %ocu"entele %e Mare Stat:Ma+or i:au a+utat pe Stavins9i şi pe so#ia lui să treacă prin cor%oanele "ili#iei. Hnsă lângă teatru( nu era nici un loc pentru parcareC stra%a era ticsită %e autoturis"e Mos9vici( 8iguli şi olga ale elitei teatrale şi %e parti%( precu" şi ale E>): ului( negre( cu "ustă#i %e o#el în c5ip %e antene ra%io. Hncălcân% toate regulile %e circula#ie( sta#ionau c5iar şi pe trotuar. După ce se gân%i o clipă( Stavins9i parcă şi el pe trotuar. Pe treptele %e piatră %e la intrare( stăteau câ#iva 'ăie#i cu alură sportivă( to#i în civil( %ar evi%ent( E>):işti. Stavins9i se uită la ceas. Era şase şi cinci&eci şi nouă %e "inute( întâr&iaserâ. Spectacolul începea la ora nouăspre&ece. Până ce luă 'iletele( lăsate %e $lia An%ropov pe nu"ele generalului $urâşev( "ai trecură trei "inute. . luară la !ugă pe scări în sus( la gar%ero'ă. A Fug în sală să ocup locurile( &ise >alea şi îşi aruncă 'lana în "âinile lui Stavins9i( gră'in%u:se pe scara laterală ce %ucea spre stal. >ar%ero'a era uriaşă. >ar%ero'ierii în livrele al'astre cu trese aurii( pri"eau î"'răcă"intea şi în"ânau nu"ere( 'inocluri şi progra"e teatrale. Dar astă&i( at"os!era teatrului era tensionatăC până şi la gar%ero'ă se a!lau vreo opt E>):işti.

După ce scăpă %e "antaua sa şi %e 'lana >alinei( Stavins9i se gră'i spre sală. Hn !oaier( se a!lau vreo patru&eci %e 'ăr'a#i( care nu se gră'eau nicăieri şi( se ve%ea clar că( nu inten#ionau să va%ă spectacolul. 6-ot E>):işti6( îşi spuse Stavins9i( 6ce:o !i cu spectacolul ăstaB6 Cân% intră( Stavins9i aruncă o privire în +ur. ,u "ai !usese nicio%ată în noua clă%ire a acestui teatru( poreclită %e ta7i"etriştii "oscovi#i cân% 6cre"atoriu6( cân% 6"orgă6( cân% 6al %oilea "ausoleu6. Acu"( în "area sală a teatrului( era acea penu"'ră şi acea linişte %e %inaintea ri%icării cortinei( cân% lu"ina se stinge şi spectatorii se aşea&ă în !otoliile "oi( tuşin% insistent în pu"n. ?i %eo%ată( în liniştea sălii( se au&i un #ipăt ascu#it %e !e"eie: A Serio+aD Serio+aD Hn !a#ă( în al patrulea rân%( alături %e lo+a guverna"entală( se a!la >alea. Flutura progra"ul şi:l c5e"a pe Stavins9i: A Aici( Serio+aD Hntreaga sală se întoarse spre ei. 6$%ioataD6 în+ură în gân% Stavins9i. 6?i ce roc5ie stupi%ăD6 Hn aceeaşi clipă( o "ână grea i se aşe&ă pe u"ăr şi un glas 'ăr'ătesc îi şopti la urec5e: A Mai repe%e( tovarăşe general. Po!ti#i... Stavins9i si"#i cu" îi &vâcneşte ini"a. Dar "âna E>):istă îl con%use cu precau#ie spre rân%ul patru. Con%us %e 'ăr'atul soli%( Stavins9i înaintă prin sală( si"#in% asupra sa sute %e priviri ca un avion în noapte( captat %e !asciculul %e ra&e al proiectoarelor. 6. o"orD6 îşi &ise el %ar( în aceeaşi secun%ă( cân% reuşi să a+ungă în s!ârşit la rân%ul patru( scăpărară %eo%ată toate re!lectoarele( lu"inân%... nu( nu scena( ci c5iar lo+a su' care stătea >alea. Ropotul aplau&elor cutre"ură sala noii clă%iri. A'ia acu" în#elese Stavins9i ce se petrece la teatru: %easupra capului lui( la trei "etri %e locurile lor %in rân%ul patru al stalului( intrau în lo+a guverna"entală *eoni% $lici )re+nev( Eonstantin Ce"en9o( An%rei >ro"ân9o( $uri An%ropov şi Di"itri Ustinov. Aşa%ar( %e aceea !usese încon+urat teatrul cu atâ#ia E>):iştiD $ar ei( E>):iştii( to#i %eo%ată( parcă la co"an%ă( se ri%icară în picioare în toate col#urile sălii( aplau%ân% spre tri'una guverna"entală şi strecurân% printre %in#i vecinilor( pu'licul o'işnuit %e teatru: A Ri%ica#i:văD Ri%ica#i:văD Fie că se supuneau or%inului( !ie că se lăsau ri%ica#i %e valul supuşilor cre%incioşi( to#i spectatorii( o "ie cinci sute %e persoane( se ri%icară şi îi întâ"pinară cu ova#ii pe con%ucătorii iu'i#i. Fireşte( Stavins9i şi >alea aplau%au şi ei. Ri%icân% "âna într:o %oară şi aplecân% capul spre sală( )re+nev se lăsă 'rusc în !otoliu( #eapăn ca un 'ătrân %e la a&il. . %ată cu el( ca la co"an%ă( s:au aşe&at Cernen9o( >ro"ân9o( An%ropov şi Ustinov. .va#iile a"u#iră( iar cei %in sală se aşe&ară în tăcere. Re!lectoarele în%reptate spre lo+a pre&i%en#ială( se stinseră. Cortina se ri%ică încet( lăsân% să se va%ă ca'inetul lui *enin %e la Ere"lin( %ecorat !oarte si"plu: o "asă grea %e scris( o veio&ă cu a'a+ur %e sticlă ver%e( un ceas %e "asă cu picior şi !erestre cu ve%ere spre Pia#a Roşie. Din stânga( %in culise( intră aproape neau&it *enin 'olnav( pu#in pie&iş. Hşi roti privirea prin ca'inet şi se uită la secretara care( în!ăşurată într:o pătură căl%uroasă( 'ătea ceva la "aşină. Deo%ată( Stavins9i au&i %inspre lo+a pre&i%en#ială glasul "irat şi tărăgănat( %ar %istinct( al lui )re+nev. A *e:e:enin... ar tre'ui să 'a:a:te" %in pa:a:l"e... Stavins9i şi cei a!la#i alături %e ei se întoarseră !ără să vrea spre acest glas. Hn lo+ă( un consilier al lui )re+nev se aplecă la urec5ea acestuia şi îi şopti ceva( %ar )re+nev clătină încăpă#ânat %in cap şi:i spuse: A Dar ăsta:i *eninD Ar tre'ui să:l aplau%ă"... Hn acest "o"ent( o "u&ică asur&itoare copleşi sala. Ca un !el %e vi!or al a"intirilor leniniste %espre .cto"'rie 0@03( pe scenă se +ucă panto"i"a luării Palatului %e la"ă( a pră'uşirii !rontului ger"an( a atacului Antantei( a ti!osului %in Povol+ie... Hn rit"ul "u&icii care si"'oli&a uraganul revolu#iei( alerga o 5oră iute( tot "ai iute( în +urul acelui o" 'olnav( sleit %e puteri( care A prin !or#a geniului său( a a%unat în pu"nul său "ic toate 5ă#urile nărăvaşei Rusii.

Sala e7alta %e entu&ias"C totul era atât %e plăcut şi e"ana atâta !or#ă... Hncepură să se au%ă aplau&e. Hn lo+a pre&i%en#ială( )re+nev îşi în%reptă spinarea şi se uită "ân%ru la cei %in +ur. A A" spus eu că tre'uie să aplau%ă"D A" spusD ?i începu să aplau%e o %ată cu sala. Stavins9i şi >alea stăteau atât %e aproape %e lo+ă( încât au&eau !iecare cuvânt al lui )re+nev. )ătrânul era convins că sala îl aplau%ă pe *enin şi nu"ai consilierii săi îl î"pie%icară să reac#ione&e anapo%a la spectacol. Piesa continua( persona+ele %iscutau pe scenă. Atunci se au&i glasul lui )re+nev: A ,u au% ni"ic... Consilierii săriră %in nou spre )re+nev( iar >ro"ân9o se aplecă şi îi şopti ceva( %ar... A ,u au% ni"icD e7cla"ă iarăşi )re+nev( ca un copil cu na&uri( %upă care se ri%ică violent şi ieşi %in lo+ă. Consilierii o luară în !ugă %upă )re+nev( Ce"en9o se !urişă %upă el... După cinci "inute( )re+nev se întoarse. Posac şi +ignit( se trânti în !otoliu. Cei %in teatru îşi înc5ipuiau ce ar !i ur"at %acă )re+nev ar !i plecat %e tot. Spectacolul ar !i !ost inter&is( iar Ealiag5in /care:i interpreta pe *enin2 ar !i !ost %at a!ară %in teatru. Dar au reuşit să evite aceste lucruri. Stavins9i au&i un o!tat %e uşurare( ieşin% %in pri"ul rân% al stalului şi si"#i cu" el însuşi răsu!lă uşurat. Se uită cu coa%a oc5iului î"pre+ur. Hn stânga şi în %reapta lui( stăteau !iguri pătră#oase %e E>):işti( în oc5ii cărora se citea preocuparea: erau c5inui#i %e !aptul că 6prosti"ea6 ve%e neputin#a con%ucătorului. Un singur o" %in sală nu părea a'solut %eloc a!ectat %e toate acestea: generalul An%ropov. Era cu gân%ul la irginia. Se părea că are şanse să trăiască. Se a!la %e şase &ile su' supraveg5ere "e%icală şi( %acă nu cu"va el( An%ropov( este in%us în eroare( va trăi. A5( %e:ar veni "ai repe%e pau&a( să %ea tele!on la spital... Hn ceea ce îl priveşte pe acest geniu graseiat( )re+nev( el( An%ropov( va !ace tot ce nu a !ăcut pre%ecesorul său. Pau&ă. Pu'licul î"'ui'at( î"'ui'at %e pe ur"a lui *enin( a lui Stalin( a lui Jruşciov şi a lui )re+nev( copiii %e io'agi a+unşi %atorită puterii sovietice noii cne+i( acest pu'lic care are vile( "aşini( 'lănuri %e nurcă şi titluri %e erou al "uncii socialiste( ascultase cu entu&ias" în ti"pul pri"ului act( replicile "uşcătoare în spirit clar antisovietic( !ra&ele leniniste( scoase %e %ra"aturg A Mi5ail ?vatrov A %in stenogra"ele cuvântărilor lui( sucite şi răsucite( pentru a !i a%use la &i. $ar acu"( încerca 'ucuria ascunsă a ro'ilor( în pre&en#a cărora se %au %e ceasul "or#ii( stăpânii lor. Asta e recunoştin#a lor( a î"'ui'a#ilor( a ticăloşilor. Aşa gân%ea 'ătrânul general An%ropov. $ar $lia An%ropov( î"'răcat( ca %e o'icei( într:un costu" a"erican( croit la !ir"a )roo9s an% )rot5ers %in ,eM Nor9( cu oc5elari rotun&i( !u"urii( aşe&a#i pe un c5ip ase"ănător cu al tatălui său( se pli"'a prin !oaier( a!işân% un &â"'et superior. Până şi 'urta pe care o î"pingea în !a#ă( voia să e7pri"e in%i!eren#a şi superioritatea !a#ă %e to#i şi %e toate. Alături %e el( se a!la so#ia sa( *in%a( pleşuvul %irector al $nstitutului Statelor Unite şi al Cana%ei( >5eorg5i Ar'atov( şi colonelul Piotr .rlov( şe!ul Direc#iei turistice a E>):ului. Stavins9i şi >alea se apropiară %e $lia An%ropov( care îi pre&entă înso#itorilor săi: A >eneralul $urâşev şi so#ia sa >alea >5eorg5i Ar'atov şi Piotr .rlov. Strângân% "âna lui Stavins9i( .rlov &ise: A :a" "ai vă&ut un%eva. Sau "i se pareB Stavins9i ri%ică %in u"eri. El nu îl întâlnise nicio%ată( %ar cine ştie un%e l:a întâlnit $urâşev. Se uită spre >alea( cerân%u:i a+utor %in priviri. $ar >alea reac#ionă: A Da( cu" să nuD &ise ea. A" !ost la o%i5nă în Pi#un%a( în T33( la sanatoriul CC. ,u"ai că atunci Serio+a nu avea 'ar'ăC %u"neavoastră a#i !ost cu so#ia şi cu cei %oi copii ge"eni. ă a"inti#iB A !ost o %ată o !urtună şi atunci Serio+a a luat pe u"eri una %in !eti#e( iar %u"neavoastră pe cealaltă. Ce "ai !ac !eti#eleB A )ineD îşi a"inti %e toate .rlov. .( !eti#ele "ele acu" sunt %o"nişoareD Dar 'ăiatul %u"neavoastrăB Pare:"i:se că era#i cu 'ăiatul... Aici( Stavins9i sări în a+utorul >aliei: A >aloci9a( ai #igăriB Mor %acă nu !u"e& o #igară. .rlov( $lia An%ropov şi Ar'atov îi întinseră i"e%iat câte un pac5et %e #igări şi i&'ucniră to#i în râs: aveau aceleaşi #igări: Marl'oro.

A Fu"atul este inter&isD au&iră în apropiere un glas %e 'ăr'at scă&ut( %ar !er". ,u"ai în !u"oar( pe scări( la eta+ul %oi. *ui Stavins9i îi plăcu reac#ia lui $lia An%ropov: !ără să proteste&e( !ără să se cra"pone&e %e !aptul că e !iul şe!ului E>). Doar &â"'i ironic şi(( ca un şcolar ascultător( porni alături %e ceilal#i spre !u"oar. Aici( cân% prinse un "o"ent li'er( $lia îi spuse lui Stavins9i: A Ei( cu" #i:a plăcut spectacolulB )ună lucrătură( "i:a plăcutD Hl cunoşti pe regi&orul E!re"ovB ,uB -alent cu carul( iată cu cine ar tre'ui să "erge" în prea+"a Moscovei( în#elegiB Să ia o actri#ă... A A" au&it că tipuT 'ea... A Da( e rău. E "ac5itor. Stă pe uscat o lună( nu ia ni"ic în gură( însă pe ur"ă( %acă 'ea( e !iară. ,u( nu "erge" cu el acolo( o să se î"'ete. A Cu" "ai "erge para%anto&a taB între'ă Stavins9i( ne%orin% să pară prea interesat %e MiniA"erica( %eşi îşi "uncea gân%ul cu" să a%ucă vor'a %espre o nouă e7cursie. A )ătrâne( tu eşti "ântuitorul "euD ,u "ă "ai %or gingiile( i"aginea&ă:#iD Fac gargară cu solu#ia ta şi... Se opri 'rusc. Pe lângă ei treceau &eci şi &eci %e spectatori care voiau să a+ungă la 'u!etul teatrului( un%e se vin%eau cutii cu 'o"'oane !on%ante. Hn şuvoiul %e lu"e se găsea şi .lga Ma5ova( gra#ioasă( cu nişte picioare în stare să:l 'age în păcat şi pe Du"ne&eu. Era la 'ra# cu un străin înalt. Con%ucân%: o cu privirea( $lia An%ropov spuse încet: A U5u( Doa"ne( ce !eti#ăD A re#i să !ace#i cunoştin#ă cu eaB îi sugeră &â"'in% colonelul .rlov( care( %upă cu" se ve%e( trăsese cu urec5ea la %iscu#ia lor. A E o"ul tăuB îl între'ă $lia. A Cu" să nuB spuse "ân%ru .rlov. .len9a Ma5ova( stu%entă la $nstitutul %e -eatru. E cu un cana%ian( Mic5el *enc5ar%t( %irectorul unei "ari !ir"e %e construc#ii %in -oronto. Pleacă peste %ouă &ile şi ave" şanse( în#elege#i... Parcă si"#in% că Se vor'eşte %espre ea şi că e privită( .lea Ma5ova cel "ai 'un 6ca%ru6 şi "ân%ria răposatului "aior ,e&nacinâi A se întoarse şi tri"ise colonelului .rlov( lui $lia An%ropov şi lui Stavins9i o privire lungă şi languroasă. Dar %acă această privire tre&ea în $lia An%ropov un si"#ă"ânt cal% la gân%ul plăcerilor cu această %răcoaică plină %e se7:appeal( oc5ii ei al'aştri în"uiară picioarele lui Stavins9i. .lea Ma5ova era aceeaşi .lea pe care voise să i:o 'age în pat ,e&nacinâi la 5otelul ,a#ionalD Mai "ult( Piotr .rlov era şe!ul ei %irectD $lia An%ropov trase a%ânc %in #igară( eli'eră !u"ul şi( c5ipurile in%i!erent( îi răspunse lui .rlov: A Mă rog... %acă n:ai să "ă pârăşti lui tata... n:aş avea ni"ic î"potrivă... A" o i%ee. Eu şi $urâşev vre" să petrece" ur"ătoarea sâ"'ătă în a!ara oraşului( în natură... Fru"oasa asta are vreo prietenăB Atunci( Stavins9i în#elese că e7cursia la MiniA"erica e progra"ată pentru săptă"âna viitoare. Capitolul 03 Deasupra Mării )altice( la înăl#i"ea %e ;.Q== "( *ana Pett opri "otorul. ,u era prea greu să prin%ă curentul %e aer( care să o %ucă planân% spre grani#a sovietică. *a e7perien#a ei %e ec5ili'ristică aeriană( putea !ace cu aparatul tot ce %orea. Sigur( !leacurile acestea %e pilota+ nu o î"pie%icau să scrute&e intens 'e&na nop#ii. K'ura spre patrie( spre acea patrie pe care o poartă în su!let ur"aşul oricărui e"igrant rus( c5iar %acă nu a !ost nicio%ată acolo( c5iar %acă patria nu i:a ars nicio%ată picioarele goale( cu col'ul %ru"urilor sale nes!ârşite sau cu rouă ce potopeşte în %i"ine#ile %e vară câ"purile şi luncile înver&ite. Rusia era pentru *ana #ara !er"ecată a lui Alice. Acolo( în #ara aceea %e 'as"(( se a!lă "u&ica lui Ceai9ovs9i( poe&ia lui Puş9in( eroii poveştilor populare ruseşti... Acu" &'ura în Rusia. Dacă ar !i !ost %upă voin#a ei( ar !i "ers cu planorul până la -o'ol( orăşelul %in Si'eria( un%e 'unicul ei( contele Ju%ia9ov( !usese î"puşcat %e 'olşevici( %ar %estina#ia &'orului era cu totul alta: lacul îng5e#at $l"en. Faptul că ea( la ur"a ur"ei contesa Ju%ia9ova( tre'uia să vină în #ară ca o contra'an%istă( !ără să se înal#e "ai sus %e %ouă sute %e "etri %easupra pă"ântului( ca să nu !ie reperată %e ra%arele sovietice( o supăra !oarte "ult. -otul !usese calculat în ca& %e insucces( totul( până în cele "ai "ici a"ănunte. Dacă este reperată sau arestată la ateri&are( nu are în ca'ină 5ăr#i sovietice( iar "otorul şi aparatura %e la 'or% pot !i %istruse printr:o si"plă apăsare pe un 'uton. a lua !oc totul şi( ast!el( va părea ceva natural: ca"pioana Europei la planoris" a ateri&at !or#at şi cere a+utor autorită#ilor sovietice şi colegilor planorişti sovietici /care o invitaseră %e atâtea ori în Uniune2 să:şi repare aparatul %e &'or. a !i "ai co"plicat la întoarcere( cu %oi pasageri la 'or%(

atunci va tre'ui să iasă %e pe teritoriul sovietic cu orice pre#D Dar nu vor !i nici un !el %e pro'le"eD Dacă va !i reperată la întoarcere( nu vor trage %intr:o %ată. or tri"ite avioane %e ur"ărire care să o o'lige să ră"ână pe teritoriul sovietic. Dar atunci le va arăta ea pilo#ilor sovietici ce însea"nă pilota+ %e "are clasăD ?i totuşi( cu toată e7perien#a şi "ân%ria %e contesă /legen%a !a"iliei spune că( înainte %e a !i î"puşcat( 'unicul ei l:ar !i scuipat în o'ra& pe co"isarul roşu( parcă ,a&nacinâi îl c5e"aDB2( *ana pilota spre litoralul sovietic al Mării )altice agitată şi !ră"ântată %e te"eri( aşa cu" nu i se "ai întâ"plase nicio%ată în ti"pul casca%oriilor celor "ai co"plicate. Mâinile îi erau încleştate pe "anşă( oc5ii !i7au săgeata alti"etrului şi ecranul aparaturii in!raroşii pentru orientarea %e noapte( %ar gân%urile... Prinse la ra%io un post rusesc. Se cânta o "elo%ie pe care o ştia %e la 'unica ei. Se au&ea !oarte 'ine. Acu" se a!la %easupra patriei ei. Capitolul 04 Cu câteva ore înainte %e intrarea *anei pe teritoriul sovietic( la ora nouă seara( un Merce%es gri oprea la intrarea că"inului $nstitutului %e -eatru %e pe stra%a -ri!onov. *a volan se a!la $lia An%ropov( iar pe 'anc5eta %in spate( Stavins9i. Hn !a#a că"inului( erau parcate câteva "aşini elegante. A Parcă a" !i la o recep#ie %iplo"atică( râse $lia An%ropov. ,u era nici o recep#ie( 'ineîn#eles. ,u"ai că %iplo"a#i sovietici şi străini( "ari scriitori %e parti% şi !unc#ionari %e stat( vi&itea&ă a%esea că"inele institutelor %e teatru şi %e cine"a. Era %estul ca o tânără stu%entă la !acultatea %e actorie( să +oace într:un !il"( %e pre!erin#ă "u&ical( şi %intr:o 'iată Cenuşăreasă( care până "ai ieri( trăia %intr:o 'ursă %e %ouă&eci şi şase %e ru'le( îşi cosea noaptea singurii ciorapi "ai %e Doa"ne a+ută şi "ânca !asole !ierte %e opt&eci %e copeici pe &i( se trans!or"a a %oua &i într:o prin#esă pe care o aşteaptă în !iecare seară( la intrarea în că"in( "aşini care "ai %e care "ai elegante. ?i( î"pru"utân% %e la o prietenă panto!ii( %e la alta ciorapii( tinerele prin#ese co'orau în !ugă( invitân% uneori şi prietenele încă nere"arcate. După o clipă( li"u&inele strălucitoare se topesc în noaptea "oscovită( %ucân%u:le pe aceste !lă"ân%e staruri %e cine"a în vilele %e parti% %in a!ara oraşului. Uneori( !etele stau acolo câteva &ile. )ete( cu cearcăne la oc5i( cu câte o sticlu#ă %e par!u" !ran#u&esc în poşetu#ă sau cu o sticlă %e 'ran%I %e peste .cean su' 'ra#( se întorc %i"inea#a( peste câteva &ile. Cu paşi şovăitori( îşi găsesc cu greu ca"era( se pră'uşesc în pat şi %or" până seara( cân% vin %upă ele alte şi alte "aşini. Peste o lună( "o%a lor trece şi sunt înlocuite %e alte !avorite( iar cele vec5i( %e+a %eprinse cu alcoolul şi !ar"ecul înşelător al vie#ii %e noapte( sunt gata să !acă orice pentru ea( cu oricine şi oriun%e în 'osc5e#i sau în tra"vaiele întunecoase( la capăt %e linie... Aşa%ar( apari#ia "aşinii lui $lia An%ropov la că"inul stu%en#esc( nu a avut ni"ic e7traor%inar. Stavins9i( î"'răcat în uni!or"a %e general( avea la picioare un pac5et cu sticle %e şa"panie şi coniac( "an%arine şi un ter"os cu ca!ea !ier'inte. Hn acest ter"os cu !un% %u'lu( pri"it %e la croitorul olo%ea $vanov( Stavins9i aşe&ase cele trei "icro!il"e %espre proiectele 6EMMA6 şi 6EM)A6( !ăcute %e el la Marele Stat:Ma+or. ?a"pania avea şi ea un secret: era a"estecată cu 5eroină al'ă. Stavins9i voia să întunece "in#ile .lgâi Ma5ova( ca să nu recunoască în el pe Ro'ert Fillia"s. .lea Ma5ova şi prietena ei ,a%en9a( stu%entă la !acultatea %e coregra!ie( co'orâră %in că"in la nouă şi trei "inuteC colonelul .rlov le prevenise %in ti"p( că vor avea cinstea să:şi petreacă seara cu persoane suspuse. ,a%en9a %evenise agent E>)( cu o lună în ur"ă( cân% colonelul .rlov( %e&voltân% i%eile răposatului "aior ,e&nacinâi( o 6întărise6 pe .lea cu o prietenă. Hntot%eauna e "ai 'ine %acă o stu%entă are o prietenă( iar în lucrul cu străinii e "ai co"o%. Acu"( !etele erau e"o#ionate. Cunoştin#a cu $lia An%ropov( !iul 6acelui6 An%ropov( le %esc5i%ea nişte perspective largi în via#ăD $ntrară cu pas uşor în "aşină. .lea se aşe&ă în !a#ă( spunân% un vag 6searaaD6 către generalul 'ăr'os %in spate( iar ,a%en9a se instala lângă Stavins9i. Maşina porni( iar .lea porni şi ea să !lirte&e cu 6clientul6. Pe 'ulevar%ul Eutii&ov( cei trei( ascultân% "u&ică la "icul aparat %e ra%io Maia9( goliseră %e+a pri"a sticlă %e şa"panie şi erau "ai veseli. $lia An%ropov con%ucea "aşina cu "âna stângă şi cu cealaltă( "ângâia genunc5iul %e&golit al .lgăi. ,a%en9a %iscuta veselă cu generalul 'ăr'os şi( treptat( veselia ei creştea pe "ăsură ce 'ea: turna şa"panie în pa5are %e plastic şi le în"âna lui $lia şi prietenei sale( neuitân% nici %e sine. Stavins9i &ise că şa"pania îi provoacă arsuri la sto"ac şi 'ău coniac. Hşi re#inea cu greu nervo&itatea. Până acu"( totul "ersese con!or" planului. *a posturile %e

control( Stavins9i scoase inten#ionat capul ca să !ie vă&ut %e o!i#eri. Peste %ouă:trei ore( nu va "ai con%uce $lia( ci el( Stavins9i. $ar $lia An%ropov şi .lea Ma5ova( pe care tre'uia să:i a%oar"ă cu un so"ni!er puternic în ti"pul 'e#iei %in MiniA"erica( vor sta î"preună cu irginia pe 'anc5eta %in spate. Cinci posturi %e control au vă&ut patru persoane( %oi 'ăr'a#i şi %ouă !e"ei( iar la întoarcere vor ve%ea tot patruC !iul şe!ului E>) va %or"i( 'eat( î"'ră#işat %e %ouă !e"ei( şi nici un o!i#er %e pa&ă nu va în%ră&ni să:l tre&ească sau să veri!ice cine sunt acele !e"ei. $ar ,a%en9a va ră"âne în ca"era irginiei şi va %or"i până %i"inea#ă. $ar Stavins9i va goni spre lacul $l"en. olo%ea $vanov i:a trans"is o telegra"ă ci!rată %e la Fas5ington: pe 3 "artie( la P(;= %i"inea#a( la capătul %inspre apus al lacului îl va aştepta un avion. Cu olga sa( !ace până la lac trei ore şi cincispre&ece "inute. Aşa%ar( va tre'ui să plece %in MiniA"erica la ora unu cel târ&iu. *a unspre&ece şi %ouă&eci( a+unseră în MiniA"erica şi opriră "aşina la Joli%aI $nn. Colonelul StanleI le %ă%u c5eile %e la %ouă ca"ere %in 5otelului. $lia începu să:şi tragă partenera în ca"eră. E7citat %e şa"pania cu 5eroină( voia să o va%ă cât "ai repe%e în pat. A Dar cina( $liaB între'ă %e&a"ăgit StanleI. ,e aşteaptă cina la restaurant... A DupăD !lutură %in "ână $lia. Peste o orăD . să !lă"ân&i" acuşi( a%ăugă el şi râse. $ntră cu .lea în ca"era <3( iar Stavins9i şi ,a%ia în ca"era %e vi&avi. E7citată( %ar "oleşită( ,a%en9a începu să se %e&'race( i"e%iat %upă ce trecu pragul. Mutrişoara %e şoricel( sânii "ici %e 'alerină( erau incre%i'il %e a%e"enitori pentru Stavins9i( e7citat şi el %e coniacul 'ăut( %ar se a'#inuC avea alte tre'uri. Hn ti"p ce ,a%ia !ăcea %uş şi:l c5e"a în 'aie( Stavins9i %es!un%ă o sticlă %e şa"panie şi turnă so"ni!er în cupa ,a%iei. Fe"eia ieşi %in 'aie goală( cu sânii u&i( !re"ătân%( se aruncă în pat( 'ău cu Stavins9i şi( în ti"p ce îi %es!ăcea lui vestonul( a%or"i ca o le'ă%ă ceai9ovs9ianâ. Era ora unspre&ece şi patru&eci %e "inute. Plecă să o caute pe irginia. Ca"era ;; era la eta+ul trei. )ătu încet( %ar nu:i răspunse ni"eni. Uşa nu era încuiată. $ntră( %ar nu găsi pe ni"eni. ,u se ve%eau nici lucrurile irginieiC %oar păpuşa %in plastic şi un pinguin %e cauciuc( poate uitate. ă&ân% +ucăriile( Stavins9i si"#i cu" i se în!ige un cu#it în ini"ă. Hl găsi pe StanleI la restaurantul 5otelului. Aici a!lă totul. Avort( avort( avort pricepu cu greu Stavins9i. )ău toată noaptea cu StanleI. ,u putea pleca %in Rusia cu %ocu"entele( %ar !ără irginia. DracuT să:i ia pe cei %e la C$AD irginia e 'olnavă... Capitolul 0@ *a trei ore %e "ers %e MiniA"erica( pe lacul $l"en( întunecat şi acoperit cu &ăpa%ă( se a!la planorul *anei Pett. *ana se uita neră'%ătoare la ceas. -i"pul trecea ne"ilos: patru şi cincispre&ece... patru şi optspre&ece... patru şi %ouă&eci şi %ouă... *a patru şi %ouă&eci şi trei %e "inute( %in pă%ure ieşiră cinci siluete ne%esluşite. 6Câini(6 se gân%i la început *ana. A%ul"ecân% cu 'oturile în aer( se în%reptară spre avionul ale cărui tălpici erau unse cu grăsi"e naturală( pentru a aluneca "ai 'ine. După ce "irosi şi linse tălpile avionului( unul %in 6câini6 se înăl#ă în %ouă la'e spre carlingă. Un urlet în!iorător răsună în noapte. 6*upiD6 în#elese îngro&ită *ana. Sângele îi îng5e#ă în vine. Jaita !lă"ân%ă se a%una su' carlingă. *ana nu re&istă. *a ora patru şi %ouă&eci şi nouă %e "inute porni "otorul( care alungă lupii cu &go"otul său. Avionul alunecă precu" o nălucă pe g5ea#a lacului( apoi se pier%u în cerul îng5e#at. Partea a cincea $"ersiunea Capitolul 0 Pe << "ai 0@4<( la ora <P( su'"arinul 6U:;==6( proaspăt vopsit %upă ulti"a repara#ie %e la centrul 'a&ei su'"arinelor %in )altus9( porni spre "are. *a punctul %e co"an%ă stăteau( #inân%u:se %e parapetul %e protec#ie( co"an%antul su'"arinului( căpitanul %e rangul %oi Piotr >uşcin( a%+unctul căpitanului( căpitanul .leg Euvaev( loc#iitorul co"an%antului su'"arinului în pro'le"e politice( asili Donov( şi generalul "aior Serg5ei $urâşev( alias Stavins9i. )ri&a rece a "ării le su!la în !a#ă.

Stavins9i se %espăr#ea pentru a %oua oară %e Rusia. Depăşise încor%area e7tenuantă a ulti"elor %ouă luni( în care !ăcuse toate e!orturile ca să:i convingă pe .par9ov şi pe )en+er %e necesitatea %e a: l tri"ite pe el în calitate %e coor%onator al e7pe%i#iei. )iroul Politic şi Marele Stat:Ma+or a"ânau la nes!ârşit e7pe%i#ia( iar începerea ră&'oiului Margaretei -5atc5er pentru insulele Fal9lan%( i s:a părut lui .par9ov "o"entul propice pentru %e"ararea opera#iunii( întrucât aten#ia întregii lu"i era în%reptată spre ră&'oiul anglo:argentinian. *a <0 "ai( cân% in!anteria "arină engle&ă a început să %e'arce în insulele Fal9lan% /Malvine2( iar !lota 'ritanică a început să 'o"'ar%e&e Port:StanleI( la )altus9 a a+uns ra%iogra"a "areşalului .par9ov: 6.r%on ca astă&i( la orele <P( să se treacă la e7ecutarea opera#iunii 6. Su'"arinul ocoli larg !âşia %e nisip( acu" î"pă%urită( şi ieşi în "are. Hn a%âncul acestui pă"ânt( ră"ăseseră !ostul colonel al Marelui Stat:Ma+or( Serg5ei $urâşev( în"or"ântat su' nu"ele turistului a"erican Ro'ert Fillia"s( "aiorul Frol ,e&nacinâi şi irginia. Fără să:şi !i revenit vreo%ată( irginia Part a încetat %in via#ă la spitalul E>)( pe @ "artie 0@4<( %e e"'olie a lic5i%ului a"niotic( e%e" pul"onar( colaps arterial şi stop car%iac. De atunci se sc5i"'aseră "ulte: plenara CC al PCUS l:a vali%at pe generalul An%ropov ca secretar al CCC "areşalul .par9ov a raportat generalului An%ropov %espre "inisu'"arinele cu ar"ă seis"ică( iar aca%e"icianul )en+er a trecut la con%ucerea unui grup %e constructori ai $nstitutului %e Marină( pentru crearea "inisu'"arinelor pe şenile. După "oartea irginiei( Stavins9i şi:a petrecut toată luna aprilie la )a9u( la Pietrele Petrolului( un%e a participat &ilnic la e7peri"entele pentru noul utila+ %e !orare su'"arină. Hn "ai( cân% eveni"entele %in Fal9lan% au început să ia a"ploare( .par9ov a or%onat ca su'"arinul 6U:;==6 să !ie încărcat cu grilele energetice şi să aştepte or%inul %e plecare. Stavins9i se te"ea că în orice clipă poate să vină o ra%iogra"ă %e la Marele Stat:Ma+or( care să anule&e e7pe%i#ia sau care să:l c5e"e la Moscova. . "ică vi'ra#ie cuprinse su'"arinul 6U:;==6( %ar nu era nici pe %eparte puterea "a7i"ă %e !unc#ionare a "otoarelor. i'ra#ia se a"esteca cu tre"urul nervos al lui Stavins9i. Se te"use până în ulti"a secun%ă că "areşalul .par9ov îl va scoate %in grupul e7pe%i#iei. A Fier'e( tovarăşe general( spuse loc#iitorul politic( asili Donov( un 'ăr'at %e trei&eci şi trei %e ani. Fa#a sa rotun%ă era lu"inată %e un &â"'et 5âtru %e #ăran. Dar Stavins9i nu reuşi să:i răspun%ă. Răsună în sc5i"' vocea căpitanului >uşcin: A Hncărca#i cisternele %e 'alastD $"ersiuneD âr!ul su'"arinului începu să se scu!un%e lent în apă. A >ata( tovarăşe general( spuse Donov lui Stavins9i. -rage#i ulti"ele guri %e aer proaspăt că i"e%iat co'orâ". ,e scu!un%ă". Stavins9i respiră uşurat. Peste câteva "inute( su'"arinul va intra su' apă şi se va întrerupe legătura ra%io cu #ăr"ul. Con!or" planului opera#iunii ela'orat la Marele Stat:Ma+or( înainte %e apropierea %e grani#a sue%e&ă( încetea&ă orice legătură ra%io. Acu"( ni"ic sau aproape ni"ic nu:i va "ai putea %a peste cap planul său %e !ugă. Acu" nu"ai acest Donov îl "ai călca pe nervi. Să !i si"#it că ceva nu e în or%ine cu Stavins9iB Cu ceilal#i o!i#eri %e pe 6U:;==6( rela#iile erau %i!erite. Hn ti"pul pregătirii pentru e7pe%i#ie( între ei şi Stavins9i se sta'iliseră rela#ii si"ple( c5iar prieteneşti. Ma+oritatea erau o!i#eri tineri( %e trei&eci %e ani( to#i !iin% a'solven#i ai unor şcoli superioare %e te5nică "ilitară. asili Donov nu ur"ase nici o şcoală te5nică( ci %oar un institut politico:"ilitar. C5iar şi "arinarii( care aveau peste &ece ani vec5i"e în !lotă( erau "ai şcoli#i ca el. Se "ân%rea cu !aptul că toc"ai lui( un si"plu 'ăiat %e la #ară( parti%ul i:ă încre%in#at supraveg5erea celor %oispre&ece "e"'ri ai ec5ipa+ului( %e la co"an%ant până la ulti"ul "arinar. Stu%ia rân% cu rân% &ecile %e instruc#iuni politice interne( in%ica#ii %e parti% şi or%onan#e care veneau %e la Direc#ia Politică Centrală a Ar"atei Sovietice şi %e la Rota Mariti"ă Militară. Hnaintea e7pe%i#iei( a%usese în ca'ină( pe lângă instruc#iunile o'ligatorii %e parti%( şi vra!uri %e &iare A Co"unistul cu %iscursurile lui *.$. )re+nev. Hn ti"pul î"'arcării( îl privea "ereu pe Stavins9i( încercân% să îşi %ea sea"a %acă îi o'servă stră%uin#a sau( ca şi ceilal#i "arinari şi o!i#eri %in su'"arin( ur"ăreşte %oar să !ie încărcate pro%usele ali"entare: ciocolata( untul( vinul( concentratele pentru supă şi coniacul pentru co"an%a"ent.

Stavins9i ştia că( !iin% repre&entantul Marelui Stat:Ma+or( va !i o'ligat să ur"ărească lec#iile politice ale lui Donov şi apoi să:l lau%e pentru "unca %epusă. ,u"ai gân%in%u:se la acest lucru( Stavins9i începea să tur'e&e. Capitolul < Fie votca 6şase6 ori 6opt6 ,u lăsă" pa5arul +osD Spune#i lui $lici( vă rugă". Că şi 6&ece6 în%ură"D Dar "ai "ult %acă ne ia( a !i ca:n Polonia. De:o să !ie 6%ouă Tş Tpatru 6 Face" .cto"'rie( altulD Hn ca'ina ec5ipa+ului( "arinarii care nu erau %e cart( +ucau %o"ino( iar unul %intre ei !re%ona încet un cântecel la "o%ă pe te"a ri%icării pre#urilor. Pe patul %e sus( Sini#ân( un "arinar pistruiat( citea Regina Margot %e Ale7an%re Du"as. )rusc( se au&i se"nalul sirenei( scurt:lung:scurt( care îi !ăcu pe "arinari să sară %in paturi. A Ttu:i "a"a "ă:sii( iar alar"ă c5i"icăD în+ură unul %in "arinari. Hn ca'ina sa "ică( Stavins9i îşi puse %răcuin% "asca %e ga&e. Era %e+a o'işnuit cu aceste alar"e %e pregătire: %e cinci ori pe &i( 'a alar"ă c5i"ică( 'a aeriană( 'a contra incen%iilor. )a lec#ii politice( 'a veri!icarea cunoştin#elor %e ra%ioloca#ie( 'a cură#irea sectoarelor( 'a carturi. Pe cori%or( se au&i tropăitul 'ocancilor "arinăreşti( apoi totul a"u#i: "ecanicii( 5i%ro:acusticienii( rac5etiştii se instalaseră %e+a la posturile lor %e luptă. Stavins9i ieşi %in ca'ină cu "asca pe !igură şi se %eplasă la postul central %e co"an%ă( în co"parti"entul al treilea al su'"arinului. Hncăperea era "ică( patru "etri lungi"e şi %oi lă#i"e. Aici stăteau co"an%antul( a%+unctul său( co"an%antul pentru opera#iuni "ilitare( şe!ul serviciului %e ra%ioloca#ie şi( !ireşte( Donov. >uşcin stătea pe un scaun "o'il în !a#a periscopului( o!i#erul ti"onier se a!la la ti"onă( iar ceilal#i o!i#eri ur"ăreau aparatura %e naviga#ie. ,ici unul %intre aparate nu arăta e7isten#a vreunui vas %easupra su'"arinului( însă >uşcin anun#ă cal": A $na"icul atacă cu torpile( i"ersiune urgentăD Desc5i%e#i valvele 'alastului centralD Câr"ă stânga şaptespre&ece gra%eD Sec#ia "aşini "ări#i tura#iaD ite&a %ouă&eci şi patru %e no%uriD Prin sta#ia ra%io( se răspân%eau în toate col#urile su'"arinului( glasuri 'ăr'ăteşti: A Tn#eles( câr"ă stânga şaptespre&ece gra%eD A Tn#eles( %esc5i% valvele 'alastului centralD A Tn#eles( vite&a %ouă&eci şi patru no%uriD ?tavins9i au&i ca prin cea#ă glasul co"an%antului: A $"ersiune opt&eci %e "etriD ,ouă&eci %e "etri... . sută %ouă&eci %e "etri... Stavins9i vă&u cu" !e#ele o!i#erilor se înroşesc su' "ăştile %e ga&e. A $na"icul atacă cu 'o"'e %e a%ânci"e. Câr"ă stânga trei&eci gra%eD Câr"ă %reapta patru&eci gra%eD A $"ersiune o sută patru&eci... o sută cinci&eci... o sută şai&eci... raportă a%+unctul. Hn co"parti"entul reactorului ato"ic( inscrip#iile 6,u intra#iD6 şi 6Ra%ia#ie superioarăD6( cu litere roşu aprins( clipeau întruna. A >oli#i cisternele 'alastuluiD trans"ise co"an%antul. $eşire urgentă la supra!a#ăD Din cau&a "otoarelor au7iliare( corpul vasului vi'răC vâr!ul se în%reptă în sus şi su'"arinul se ri%ică la supra!a#ă. Stavins9i si"#i cu" îi co'oară sângele %in cap. După %ouă&eci %e "inute( în s!ârşit( >uşcin %ă%u încetarea alar"ei. Slă'it( transpirat( Stavins9i îşi scoase %e pe cap "asca %e ga&e şi se în%reptă spre ca'ina sa. A+uns în încăperea strâ"tă( se pră'uşi pe pat. Per"anentele scu!un%ări şi ri%icări la supra!a#ă( alar"ele şi lec#iile politice îl epui&aseră cu totul. Hnsă toc"ai acu"( ca nicio%ată altcân%va( avea nevoie %e sănătateD Ceea ce gân%ise el( acel unic "i+loc %e scăpare( pe care îl pregătise( cerea o "are re&isten#ă !i&ică. Peste opt &ile( su'"arinul se va apropia %e Sue%ia( pentru a instala "atri#ele energetice: pri"a lângă insula Mus9o( pentru provocarea unui cutre"ur la Stoc95ol" şi în întregul ar5ipelag Stoc95ol"( a %oua lângă insula a%%o( pentru provocarea unui cutre"ur în puternicul centru in%ustrial Uppsala. *a plecarea %in Moscova( la începutul lunii "ai( Stavins9i reuşise să trans"ită croitorului $vanov %oar nişte ter"ene orientative. Culcat în patul său( Stavins9i se si"#ea atât %e o'osit( încât nici "ăcar nu au&i noul #ipăt al sirenei: %ouă puncte( linie( %ouă puncte...

Hncet( !ără să 'ată la uşă( intră asili Donov. Se uită !i7 la Stavins9i pentru câteva clipe( %upă care spuse prevenitor( %ar 5otărât: A eni#i:vă în !ire( tovarăşe general. Alar"ă %e ra%ioactivitate. Capitolul ; Pe !rontispiciul unui ia5t particular al'( cu eta+( era !i7at un a!iş "are. Deşi Stavins9i ceruse prin croitorul $vanov( să !ie întâ"pinat lângă insula Mus9o %e un si"plu vas %e pescari( Mac Carrie se gân%ise că( %upă aventurile %in Rusia( Stavins9i "erită o pri"ire "ai !astuoasă. Hn plus( nu se putea să îşi piar%ă %ouă săptă"âni într:o a"'arca#iune pescărească( !ără o%i5nă( !ără con%i#iile cele "ai ele"entareD 8urianna( ia5tul a"antei lui 8aco' Stevenson( Anna 8urins( era cu totul altceva: %ouă ca'ine: %or"itor( o ca'ină:salon cu televi&or color( "agneto!on stereo şi 'ar( 'ucătărie cu !rigi%er( araga&( %uş cu apă cal%ă( aer con%i#ionat şi %ouă toalete. -i"p %e patru &ile( Davi% Mac Carrie( Ro'ert Carol( 8aco' Stevenson şi Ana 8urins o 'lon%ă %e %ouă&eci şi şapte %e ani( înaltă şi su'#ire( !ăceau pla+ă lângă insula Mus9o sau prin%eau peşte cu 5arpoane speciale. 8aco' Stevenson u"pluse cel %e:al optulea 'locnotesC Mac Carrie îi povestise în a"ănunt %espre eşuarea planului %e răpire a colonelului $urâşev şi %espre %etaliile tri"iterii lui Stavins9i şi a irginiei în Rusia. 8aco' îl asigură că în ro"anul său va sc5i"'a toate nu"ele persoanelor i"plicate. Hn sinea lui( se "ân%rea cu !aptul că participase la începerea acestei opera#iuni( că el se întâlnise pri"ul cu colonelul $urâşev( anul trecut( apoi tot el îl întâlnise la Moscova pe Stavins9i şi pe so#ia sa( irginia( el însuşi i:a tri"is colonelului $urâşev 'iletele pentru trenul *eningra%:Moscova şi( "ai "ult( a !ost "artorul "or#ii colonelului $urâşev şi a "aiorului E>) ,e&nacinâi( pe aeroportul ?ere"etievo. $ar acu" îi este %at să participe la %e&legarea întregii întâ"plări( să îl întâlnească aici( pe ia5t( pe Stavins9i( şi să a!le taina apari#iei su'"arinelor sovietice la #ăr"ul Sue%iei. .rice &iarist pro!esionist şi:ar !reca "âinile %e 'ucurie( %acă s:ar a!la în posesia unei ase"enea ştiri %e sen&a#ie. A %oua &i( în %i"inea#a %e <Q 6"ai( căpitanul îi arătă ori&ontul lui Mac Carrie( !ără un cuvânt. A Ce:iB o între'ă Mac Carrie pe Anna( care servea %rept translatoare. Ra'en( căpitanul( nu ştia nici un cuvânt în engle&ă( iar Mac Carrie nici un cuvânt în sue%e&ă. Anna sc5i"'ă câteva cuvinte cu Ra'en şi îi tra%use lui Mac Carrie: A Spune că cerul s:a înroşit( va !i !urtună. A ?i ceB A Spune că( %acă !urtuna va !i "ai "are %e cinci:şase gra%e( 8urianna tre'uie %usă în port. A $"posi'il. ,u pute" pleca %in acest punct până la s!ârşitul lui "aiD .rice s:ar întâ"plaD A C5iar şi %acă !urtuna va !i %e Kece gra%eB J"D !ăcu Anna. ,u a" %e gân% să:"i %au %u5ul %in cau&a a!acerilor voastre %e spiona+D A Să ceară prin ra%io progno&a "eteo( spuse Mac Carrie. Anna vor'i %in nou cu Ra'en( %upă care îi spuse lui Mac Carrie: A A cerut:o %e+a. Con!or" progno&ei( va !i vânt uşor( %ar el nu cre%e în aceste progno&e. Kice că va !i !urtună. A )ine( vo" ve%ea( spuse posac Mac Carrie. Peste o oră( au&i cu" "otorul ia5tului este pus în !unc#iune şi lan#ul ancorei este ri%icat cu repe&iciune la 'or%. A Ce s:a întâ"platB Aşe&at în !a#a ti"onei( căpitanul Ra'en porni la putere "a7i"ă( cele %ouă "otoare %iesel ale ia5tului şi( i"e%iat( cele %ouă elice puternice purtară 8urianna %eparte %e insulă( spre nor%( spre "icul port San%e"ar. A Ce s:a întâ"platBD strigă Mac Carrie încă o %ată. A Patio "invter stor"en vil loria( "or"ăi Ra'en în sue%e&ă. Mac Carrie în#elese nu"ai cuvântul stor" /!urtună2 şi se uită încă o %ată ne%u"erit în +ur. De a'ia acu" o'servă că în +ur nu "ai este nici un ia5t %e croa&ieră şi nici 'ărci pescăreşti. 6*iniştea %inaintea !urtunii6( gân%i Mac Carrie. Hntr:a%evăr( peste 6cincispre&ece "inute( cân% 8urianna se în%repta în "are vite&ă spre San%e"ar( Marea )altică !u cuprinsă %e o !urtună %e nouă gra%e.

*a %ouă ore %e la acostarea la San%e"ar( Mac Carrie porni cu un re"orc5er greu pescăresc( !ără să #ină sea"a %e !urtună( spre insula Mus9o. Capitolul P Ra%iogra"ă ci!rată Moscova Către Marele Stat:Ma+or( "areşalului .par9ov Pe <@ "ai( la ora 0@(=4( a" a+uns în po&i#ia ini#ială. Aştept or%inele %u"neavoastră. Co"an%antul 6U:;==6( Piotr >uşcin Ra%iogra"ă ci!rată Co"an%antului 6U:;==6 >uşcin Con!or" in!or"a#iilor pri"ite %e la supraveg5erea aeriană( în &ona opera#iunii( lângă insula Mus9o( în ulti"ele &ile s:a :se"nalat un re"orc5er greu pescăresc( în ciu%a ti"pului ne!avora'il. ,u e7istă se"ne că ar %es!ăşura o activitate pescărească. .r%on să se înceapă opera#iunea %e la &ona a%%o( în gol!ul )otni9. După înc5eierea lucrării în acest punct( or%on să se iasă în apele neutre( pentru a pri"i noi instruc#iuni. Mareşalul .par9ov Cân% ra%iotelegra!istul a a%us această ra%io:telegra"ă( în ca'ina %e co"an%ă şi a citit:o co"an%antului( Stavins9i s:a sc5i"'at la !a#ă. 6CretiniiD Cretinii %e Mac Carrie şi CooperD6 Doar le:a cerut clar: un vas "ic pescărescD Hn acest ti"p( >uşcin %icta ra%iotelegra!istului: Ra%iogra"ă ci!rată Moscova Către Marele Stat:Ma+or( "areşalului .par9ov A" pri"it or%inul %u"neavoastră. -rece" la e7ecutare. Co"an%antul 6U:;==6( Piotr >uşcin ?i( privin% voios către Stavins9i( >uşcin plecă spre punctul %e co"an%ă. Stavins9i ră"ase singur. Durerea sur%ă a %isperării întuneca parcă totul. Hnc5ise oc5ii şi se aşe&ă auto"at pe scaunul "etalic( !i7at în po%ea. Se au&eau prin ra%io co"en&ile %e la punctul %e co"an%ă: 6Desc5i%e#i valvele 'alastului( !a#ă şi central... Cu vite&ă "ică înainte... Câr"ă stânga... Accelera#i... Men#ine#i vite&a...6 Su'"arinul co'orî în a%âncurile "ării. Stavins9i %esc5ise oc5ii şi aruncă o privire spre 5ăr#ile lăsate %e >uşcin. ,u avea nevoie %e ele. Hncă %e cân% era la Marele Stat:Ma+or şi în )altus9( le stu%iase până în cele "ai "ici a"ănunte. Al %oilea punct %e instalare a "atri#ei energetice %e lângă insula a%%o( se a!la la o a%ânci"e %e @3 ". ,u"ai un ne'un putea risca să iasă înot la supra!a#ă %e la ase"enea a%ânci"e. ,ici c5iar un sca!an%ru e7peri"entat nu ar re&ista. Cu totul altceva era la insula Mus9o. Acolo( punctul %e instalare era prevă&ut la o a%ânci"e %e P= ". De la această a%ânci"e( inten#iona Stavins9i să iasă la supra!a#ă( î"preună cu lucrătorii %e la !orare şi cu "ontorii. Se au&iră 'ătăi în uşa ca'inei. 6Sigur( iarăşi e Donov6( gân%i leneş Stavins9i. Hntr:a%evăr( %upă o secun%ă( prin uşa între%esc5isă a ca'inei apăru !a#a lui Donov. A ă căuta"( tovarăşe general. $"e%iat %upă i"ersiune ave" lec#ia politică. oia" să vă rog să lua#i cuvântul în !a#a "arinarilor în a+unul opera#iunii. Hn nu"ele Marelui Stat:Ma+or. .a"enii aşteaptă %e "ult... Stavins9i îl !i7ă cu oc5i trişti. Apoi( răsucin%u:se uşor( întinse "âna %upă sticla %e coniac( 'ău c5iar în !a#a lui Donov %ouă îng5i#ituri "ari %irect %in sticlă( se şterse cu %osul pal"ei şi spuse răspicat şi răguşit în acelaşi ti"p: A Du:te în p... "ă:tii( lepă%ăturăD A J"( !ăcu DonoN livi%. Se pare că sunte#i 'eat( tovarăşe general... R Stavins9i ri%ică sticla %in nou( %ar nu o %use la gură( ci o aruncă %upă Donov. Donov reuşi să înc5i%ă uşa "etalică( înainte ca sticla să apuce să:l lovească în !igură. 6)e#iv:'e#iv( %ar şi violent6( "ai cugetă el. Capitolul Q

*a intrarea în gol!ul )otni9( su'"arinul se opri. Hn cele %ouă co"parti"ente %in !a#ă şi %e la pupa su'"arinului( opt sca!an%ri stăteau %e+a culca#i( în patru tu'uri lans:torpilă( pregătin%u:se să iasă pe !un%ul "ării. >uşcin( Stavins9i şi Donov se a!lau şi ei în co"parti"entul %in !a#ă. Din tu'urile lans:torpilă( ră&'ăteau se"nale "etalice sur%eC prin lovituri %e c5eie !rance&ă( sca!an%rii %ă%eau %e în#eles( că a%aptarea la presiune se %es!ăşoară nor"al. Cân% săgeata "ano"etrului arătă presiunea %e &ece at"os!ere( Rei&"an %ecuplă !urtunurile %e a%"isie su' presiune a aerului( în costu"ele %e sca!an%ru. Acu" nu"ai sta#ia %e ra%iorecep#ie îi unea pe sca!an%ri %e >uşcin. Co"an%antul le or%onă tuturor să iasă %in co"parti"entul lans:torpilă. Stavins9i( Donov( >uşcin şi Rei&"an plecară %in co"parti"ent. >uşcin şi Stavins9i trecură în ca'ina %e co"an%ă. A Cu" "erg lucrurile la pupaB între'ă >uşcin prin ra%io. A Sunte" gataD se au&i în!un%at. A înc5i%e#i co"parti"entul lans:torpilăD or%onă >uşcin. A Co"parti"ent !a#ă înc5isD A Co"parti"ent pupa înc5isD se au&i prin ra%io. A Desc5i%e#i supapele %e 'or% ale co"parti"entului lanstorpilăD Hn tăcerea ce se aşternu( se au&ea nu"ai clipocitul apei în co"parti"entele %e torpilă %esc5ise. Stavins9i ştia ce se petrece acu" acolo( %ar rapoartele scurte prin ra%io ale con%ucătorilor celor %ouă grupe %e sca!an%ri( co"pletau ta'loul: A $nun%are la +u"ătate... trei pătri"i... inun%are totală( tovarăşe co"an%antD După u"plerea co"pletă a co"parti"entelor cu apă( sca!an%rii ieşiră %in tu'ul lans:torpilă( alunecân% ca pe %er%eluş pe !un%ul "ării. A A" ieşit pe !un%ul "ării( tovarăşe co"an%ant. DaT şi !un%ul ăsta( ptiuD ,u"ai porcăriiD raportă prin ra%io plutonierul Rogacev. A *asă argoulD or%onă >uşcin. A Tn#eles( las argoul( tovarăşe co"an%ant. Fun%ul "ării e groa&nic: "âl şi gunoiC sunt şi cutii %e conserve( cine %racuT le aruncă aiciB A Caută locul %e !orare. A Căută"( tovarăşe co"an%ant. .pt sca!an%ri( lu"inân%u:se cu proiectoare puternice prinse pe piept( "ergeau încet pe !un%ul "ării( căutân% o supra!a#ă "ai "ult sau "ai pu#in nete%ă( pentru !orare. A Ei( se pare că aici se poate( tovarăşe co"an%ant A Un%eB A *a %oispre&ece "etri %e su'"arin. A Eşti convinsB A J"... ,or"al. Aici e nor"al( tovarăşe co"an%ant. Să "ătură" un pic cu piciorul şi totul va !i în or%ine. Peste câteva "inute( ti"p în care sca!an%rii eli'erară %e gunoi supra!a#a aleasă %e ei( şe!ul ec5ipei %e scu!un%ători( raportă: A >ata( tovarăşe co"an%ant. Pute" să scoate" utila+ul. >uşcin se uită la Stavins9i( clipi vesel şi &ise: A EiB Du"ne&eu să ne a+ute( tovarăşe generalD Stavins9i clătină %in cap. A Desc5i%e#i co"parti"entul %e rac5etă stângaD co"an%ă >uşcin în "icro!on. ?i iarăşi se au&i !or!ota sur%ă şi vi+elioasă a apei( ce clipocea în giganticul co"parti"ent stângă al navei. Cân% apa %in co"parti"entul rac5ete se linişti( se apropiare %e plat!or"ă to#i cei opt sca!an%ri. Apucân% %in toate păr#ile agregatul %e !orare( îl %useră încet spre supra!a#a aleasă %e ei. Apa "icşora greutatea agregatului. A >ata( tovarăşe co"an%ant( raportă şe!ul sca!an%rilor. A MaşinileD or%onă >uşcin. -rans"ite#i energie la agregatul %e !orare. A Sunte" gata( tovarăşe co"an%antD A Co"presiuneaB A Sunte" gataD A Ji%ro:acusticieni( ce e la supra!a#ăB

A Hn or%ine( tovarăşe căpitan. >uşcin se uită %in nou la Stavins9i( care apro'ă în tăcere. A Rogacev( conectea&ăD or%onă >uşcin. A Se poate !u"a( tovarăşe co"an%antB glu"i prin ra%io Rogacev. A Li:arăt eu !u"at( "a"a "ă:tiiD Conectea&ăD A Tn#eles( conecte&D C5iar şi !ără 5i%rolocator( se au&ea "or"ăitul la tura#ie "a7i"ă( al s!re%elului %e %ia"ant. Acolo( la %oispre&ece "etri %e su'"arin( la nouă&eci şi şapte %e "etri a%ânci"e şi la %oar şase "ile %e litoralul sue%e&( un s!re%el %e %ia"ant cu un vâr! ca %e ac( pătrun%ea în sol repe%e( pregătin% gaura pentru ar"a seis"ică. 8u"ătate %e "etru... Un "etru... Un "etru +u"ătate... Pe neaşteptate( %in cori%orul care %ucea %e la ti"ona co"an%antului spre alte co"parti"ente ale su'"arinului( se au&iră 5o5otele %e râs ale "arinarilor şi &%răngănitul sonor al unei c5itare. >uşcin se întoarse ne"ul#u"it spre Donov. A Donov( %ă ceva %e lucru ec5ipa+uluiD A Tn#elesD &ise acesta %ucân% "âna la co&oroc şi sări %e la ti"onă. Hn ti"p ce grupul %e sca!an%ri %e la 'or%ul su'"arinului 6U:;==6( !ora solul "ării sue%e&e( într:o ca'ină(:"arinarii răspun%eau clar( !ără poticneli( la între'ările lui Donov. A Mecanic Ka5arov( cu ce răspun%e poporul sovietic la încercările !or#elor agresive ale i"perialis"ului( %e a cuceri superioritatea "ilitară asupra Uniunii SovieticeB A Ca răspuns la încercările !or#elor agresive ale i"perialis"ului( %e a cuceri superioritatea "ilitară asupra Uniunii SovieticeC aici( "ecanicul Ka5arov începea să cite&e raportul tovarăşului An%ropov: noi vo" "en#ine capacitatea noastră %e apărare la nivelul necesar( ca să asigură" securitatea patriei noastre şi a tuturor #ărilor socialiste. A $a loc. Ruci9in( ce s:ar întâ"pla cu planeta noastră( !ără !er"a politică iu'itoare %e pace a Uniunii SovieticeB *a %oispre&ece "etri %e aceste lec#ii politice( s!re%elul %e %ia"ant continua să se a!un%e în pă"ântul sue%e&: %oi "etri... %oi "etri +u"ătate... trei... Capitolul 1 Stavins9i stătea cu "âinile su' cap( în ca'ina sa( şi se uita !ără să clipească la tavanul "etalic. Dacă nu va !ugi acu"( poate că nu va "ai avea o a %oua oca&ie. Se ri%ică şi se %use în ca'ina co"an%antului grupei %e naviga#ie. Era alături. Hn ti"p ce su'"arinul se a!la pe !un%ul "ării( o!i#erul ti"onier( în lipsă %e altceva( alcătuia o listă %e nu"e "asculine şi !e"inineC peste o săptă"ână( ur"a să nască so#ia lui iar acu" tot su'"arinul lua parte la alegerea nu"elui pentru 'ăie#el sau pentru !eti#ă. Cân% Stavins9i %esc5ise uşa ca'inei( o!i#erul ti"onier se ri%ică în picioare. A -ovarăşe general( nu:"i spune#i şi "ie un nu"e !e"inin !ru"osB spuse o!i#erul. A irginia. A Cu"B între'ă ti"onierul. A Este un nu"e a"erican irginia( e7plică Stavins9i. Au&i( cu" e vre"ea a!arăB A Acal"ie( tovarăşe general. 8u"ătate %e gra% "a7i". A *a insula Mus9o e !urtunăB A Acu" trei &ile( con%i#iile "eteorologice erau proaste. Dar pe noi nu ne interesea&ă nici%ecu"D ,oi sunte" su' apă( un%e e linişteD A Corect( spuse gân%itor Stavins9i( gân%in%u:se că( pro'a'il %in această cau&ă( Mac Carrie nu a reuşit să înc5irie&e un ia5t sau o 'arcă pescărească. Hn orice ca&( altă e7plica#ie a e7isten#ei re"orc5erului pescăresc lângă insula Mus9o( nu e7ista. $ar %acă re"orc5erul se va a!la acolo în continuare( Marele StatMa+or nu va per"ite su'"arinului să se apropie %e insulă. Hn pragul uşii( apăru căpitanul >uşcin. A -ovarăşe general( vă raporte& că !orarea s:a înc5eiat( îi &ise el lui Stavins9i. $"e%iat începe" instalarea "atri#elor. Montorii se pregătesc %e ieşire. Merge#i cu eiB >uşcin era evi%ent satis!ăcut: a a%us su'"arinul în con%i#ii per!ecte la punctul necesar( son%orii îşi !ăcuseră trea'a( ră"ăsese %oar ulti"a !a&ă a opera#iunii. A MergD spuse el în s!ârşit.

De !apt( pentru asta a şi plecat în e7pe%i#ie: să ur"ărească instalarea "atri#elor. Alt!el( toată e7pe%i#ia ar !i !ost o pli"'are lipsită %e sens( iar re!u&ul %e a ieşi %in su'"arin î"preună cu "ontorii( ar !i !ost pur şi si"plu o laşitate. Fireşte( ar putea a"âna ieşirea până la al %oilea punct( insula Mus9o. Dar îi vor %a su'"arinului 6un%ă ver%e6 la al %oilea punct sau îl vor tri"ite să navig5e&e în %erivă în apele neutre( până la plecarea f re"orc5eruluiB A MergD repetă Stavins9i 5otărât. Capitolul 3 Ciorapi su'#iri %e lână... C5ilo#i groşi... Pantaloni %e lână... %ouă !lanele groase %e lână şi o cască %e lână pe cap. Deşuru'ân% al %oilea !un% al ter"osului( Stavins9i scoase %in ascun&ătoare trei casete cu "icro!il" şi le lipi cu leucoplast "ai +os %e su'soara stângă. Se părea că totul e în or%ine... Aruncă o ulti"ă privire prin ca'ină( se întoarse şi ieşi repe%e pe cori%or. Hn partea %in !a#ă a su'"arinului( în co"parti"entul lans:torpilă evacuat între ti"p( "ontorii îşi î"'răcaseră %e+a( costu"ele %e sca!an%ru. Stavins9i o'servă ui"it că printre ei( se a!lă şi Donov. De cân% Stavins9i aruncase în el cu sticla( Donov nu:i "ai ieşise în cale( evita inten#ionat întâlnirile( iar acu" lui Stavins9i nu îi venea să crea%ă: î"'răcase costu"ul %e sca!an%ruD Se uită între'ător la >uşcin. A Donov a 5otărât s:o !acă pe eroul( e7plică >uşcin ri%icân% %in u"eri. A Renun#ăD spuse cal" Stavins9i. A Cu" vine astaB i&'ucni el iritat şi se uită la Stavins9i cu o ură %e %ata aceasta ne%isi"ulată. A Aşa. Renun#ă la ieşire( DonovD repetă Stavins9i poruncitor. ,u ai !ăcut antrena"ente. A A" patru&eci şi nouă %e ore %e lucru su' apăD A" !ost în .ceanul Atlantic şi în .ceanul îng5e#atD se enervă Donov. A Eu nu a" vă&ut. Scoate costu"ulD or%onă Stavins9i. Hn a!ară %e asta( or%inele co"an%antului nu se %iscută. Apoi( în ti"p ce Donov îşi scotea costu"ul( Stavins9i %eveni şi "ai stăpân pe situa#ie: A Drep#iD Stânga:"pre+urD Din co"parti"entul %e torpilă( înainte( "arşD A Tn#elesD salută Donov şi ieşi %in co"parti"ent. A Eşti prea sever( re"arcă >uşcin cu vă%ită ne"ul#u"ire. Fii atent( o să:#i lege o tinic5ea %e coa%ă la Direc#ia Politică. A Răspun% în !a#a Marelui Stat:Ma+or %e opera#iune şi nu a" nevoie %e surpri&e( spuse Stavins9i( î"'răcân% costu"ul %e sca!an%ru: 'ocancii grei cu tălpi %e plu"'( centura cu greutate %e plu"'( o rani#ă cu %ouă tu'uri %e o7igen( încă o centură cu scule %e "onta+( un cu#it !inlan%e& şi acu"ulatorul proiectorului %e la piept. Doi "arinari %e cart îl a+utară pe Stavins9i să se ec5ipe&e. Alături %e alte tu'uri lans:torpilă( "ontorii erau %e+a gata pentru ieşirea %in su'"arin. Peste câteva clipe( acelaşi Rei&"an conectă co"presorul. Furtunurile su'#iri %e cauciuc conectate la costu"ele %e sca!an%ru se u"!lară şi Stavins9i si"#i cu" i se contractă trupul( în ti"p ce presiunea at"os!erică se "ăreşte în costu". Presiunea creştea "ereu. Parcă ceva greu( apăsător( năvălea peste corpul culcat în tu' al lui Stavins9i. 6Să respirD6 îşi porunci Stavins9i. 6Să respirD6 Hn s!ârşit( si"#i că presiunea încetea&ă să "ai crească. Pipăin% cu "âna( conectă în lateral supapa %e trecere în regi" autono" cu o7igen %in rani#a sa %in spate. Apoi lovi scurt %e trei ori cu "ânerul cu#itului !inlan%e& în corpul tu'ului %e lans:torpilă. ?i i"e%iat au&i în cască glasul vesel al lui >uşcin: A Ei( cu" e( !ra#ilorB Mai su!la#iB Stavins9i calcula secun%ele: opt... nouă... &ece... unspre&ece. Hn ti"p ce nu"ăra( se gân%i: %ar %acă nu ar plecaB Să se întoarcă în Rusia şi să trăiască acolo cu >alina( o via#ă în%estulată %e generalB C5iar %acă a+unge viu la supra!a#ă( nu va putea înota în acest costu" greu( iar pe parcursul a %ouă "ile( îl vor 5ăitui aceşti sca!an%ri:"ontori... A Serg5ei $vanovici( au&i glasul lui >uşcin( cu" vă si"#i#iB A Minunat( se stră%ui el să răspun%ă cât se poate %e vioi. Hntre ti"p( şe!ul "ontorilor îi raporta lui >uşcin: A $nun%are un s!ert... inun%are +u"ătate... Stavins9i asculta în cască. Hn "o"entul în care nivelul apei îi a+unse în %reptul spatelui( trecân% peste greutatea rani#ei %in spate( se aplecă până la 'ocanci şi scoase %e la !iecare( câte %ouă cle"e

%intre cele patru( ataşate la tălpile grele %e plu"'. Dacă totuşi se va 5otărî să !ugă( îi va !i "ai uşor să scoată cle"ele ră"ase. Se au&i o nouă co"an%ă a căpitanului >uşcin: A Desc5i%e#i co"parti"entul rac5ete %reaptaD Hn partea %reaptă a 'or%ului( se %esc5ise al %oilea co"parti"ent %e rac5ete. Capitolul 4 Fun%ul >ol!ului )otni9 era într:a%evăr "ur%ar( plin %e gunoi( cu vec5i 'utoaie "etalice( 'orcane şi resturi "ena+ere. Pe acest !un% %e "are urât şi "âlos( nu te puteai %eplasa( %ecât lu"inân%u:#i %ru"ul cu proiectoarele prinse la piept. Dar supra!a#a %e lucru( un%e avea loc plantarea grilei energetice în sol( era "ai lu"inată. Utila+ul %estul %e volu"inos( a"intea %e o "ică son%ă pentru !orarea pu#urilor %e petrol. Deasupra agregatului %e !orare( erau !i7ate patru proiectoare sta#ionare ali"entate %e generatorul su'"arinului( care lu"inau sectorul %e lucru( iar "ontorii nu întâ"pinau nici o greutate. Cu "işcări sigure( 'ine controlate( aşe&au în pu# sec#iunile "atri#ei( iar un %ispo&itiv special le înşuru'a. Stavins9i se uita cu" acestea %ispăreau una %upă alta în pu#. Stavins9i înăl#ă capul( sări pu#in în sus( lovin% !un%ul cu cu picioarele( iar un ti"p( ca în i"pon%era'ilitate( privi apa %e %easupra capului. Dar apa plu"'urie era %e nepătruns. Deasupra lui erau aproape o sută %e "etri %e apăC era a'sur% să !ugi %e la o ase"enea a%ânci"e. C5iar %acă nu s:ar ri%ica 'rusc( ci în 6trepte6( eli'erân%u:se treptat %e scule( %e tălpile %e plu"'( %e acu"ulatorul proiectorului şi %e celelalte lucruri grele şi c5iar %acă( ocupa#i cu "unca( "ontorii nu ar o'serva i"e%iat %ispari#ia sa( era tot unaC într:o ast!el %e apă rece şi cu costu"ul %e sca!an%ru pe el( nu ar !i reuşit să înoate până la #ăr". Frigul îi pătrun%ea în corp( c5iar şi prin costu"ul %e sca!an%ru( încăl&it special %e către acu"ulator. Fun%ul "ării era !ără via#ă: nici plante "arine( nici peşti. ,u"ărul sec#iunilor coloanei energetice a lui )en+er se "icşora "ereu( ră"ăseseră trei( apoi %ouă... Curân%( "ontorii o vor instala pe ulti"a( %upă care vor er"eti&a pu#ul cu o solu#ie specială care a'soar'e un%ele ra%io( pentru ca seis"o"etrele să nu %escopere "atri#a energetică. După er"eti&are( sca!an%rii vor %uce înapoi agregatul în co"parti"entul stângă al su'"arinului şiS Deo%ată( se stinse lu"ina la instala#ia %e !orare( la toate patru proiectoarele( şi în aceeaşi clipă se %econectară "otoarele. Hn inter!onul "ontorilor şi al lui Stavins9i se au&i vocea poruncitoare( %ar evi%ent alar"ată( a co"an%antului >uşcin: A Hnceta#i toate lucrărileD Deconecta#i proiectoarele. Deconecta#i %ispo&itivele %e ra%io recep#ie şi ră"âne#i pe locD Pe %easupra noastră trece un vaporD $"e%iat se stinseră proiectoarele %e la pieptul "ontorilor. Hntr:o linişte %eplină şi într:un întuneric %e nepătruns( su'"arinul stătea pe !un%ul "ării cu "otoarele oprite( pentru ca nici un &go"ot "etalic sau "ecanic să nu tră%e&e pre&en#a sa. Atunci( Stavins9i în#elese că are o şansăD Deasupra lor se a!lă un vasD ,u un ia5t( nu o 'arcă pescărească( ci o navă "are. ,u are i"portan#ă ce !elD Sue%e&ă( +apone&ă( cana%ianăD Un vas însea"nă salvareaD Hn orice ca&( aceasta este ulti"a şansă( cea 5otărâtoareD ,u "ai tre'uie să înoate spre insulă( nu "ai tre'uie să iasă rapi% la supra!a#ă. Hn întuneric( cu legătura ra%io %econectată( ni"eni nu va o'serva %ispari#ia sa. or trece %ouă&eci %e "inute( %acă nu +u"ătate %e oră( până ce >uşcin se va convinge că vasul s:a %epărtat su!icient şi că %upă el( în şenalul lui( nu vine alt vas. Sau poate vineBD Poate că e o caravană co"ercialăBD E salvatD E salvatD îl vor căuta cân% el va !i %e+a sus( iar >uşcin nu va risca să tri"ită o patrulă %upă el( nu va risca să se %escopere singurD -oate aceste gân%uri îi treceau ca un vârte+ prin cap şi( în ur"ătoarea clipă( Stavins9i păşi încet( în%epărtân%u:se %e sectorul %e lucru( %e "ontori. Hncă un pas... Hncă... De ei îl separa %e+a un strat %e apă co"pact( %e nepătruns( %ar nu se gră'i să iasă la supra!a#ă. Cal"D Hn"or"ântat %e %ouă ori într: un ci"itir %in ,eM Nor9 şi în alt ci"itir %in Moscova( su' nu"ele lui Ro'ert Fillia"s( va scăpa( va scăpa şi %e al treilea "or"ântD -otul era per!ectD Se în%epărtase %e+a &ece "etri. După ce se eli'eră %e plu"'ul %e la picioare( presiunea apei începu să:l tragă în sus. Parcă &'ură vreo &ece "etri. Apoi se opri: centura grea cu scule( rani#a %e pe u"eri cu acu"ulatorul şi centura cu greută#i %e plu"' opriră urcarea şi aproape că răsuciră corpul lui Stavins9i cu picioarele în sus şi capul în +os. -re'uia să înlăture centura cu sculeD

Hnsă încuietoarea centurii nu se %esc5i%ea. Atunci Stavins9i începu să arunce sculele una %upă alta: c5ei !rance&e( !ierăstraie( %ar greul %e a'ia acu" ur"a: încuietorile rigi%e ale rani#ei acu"ulatorului şi ale centurii cu greută#i %e plu"'. ,ici un sca!an%ru nu putea %esc5i%e aceste încuietori singur( ci a+utat %e altcineva. Hi venea tot "ai greu să respire. Cu#itulD Stavins9i scoase %in teacă cu#itul !inlan%e& şi începu să taie !ără gra'ă. $"e%iat ce tăie centura( presiunea apei îl propulsă în sus. ,ici "ăcar nu reuşea să %ea %in "âini ca să:şi sc5i"'e po&i#ia corpului. Avea aceeaşi sen&a#ie ca într:un li!t care urcă prea repe%e. ,u:i a+ungea aerul( ini"a îi 'ătea tare. Se opri 'rusc. -răgân% aer în piept( Stavins9i se o%i5ni. Cât să !i urcat oareB Apa era "ai lu"inoasă şi prin !a#a lui( %ansau 'ancuri %e peştişori. Deci s:a ri%icat %estul %e "ult( %acă sunt peşti în acest strat. Pro'a'il că acusticienii %e pe 6U:;==6( interceptaseră %e+a vasul şi au în#eles că va trece pe %easupra lor sau !oarte aproape %e ei. Hnsă el( Stavins9i( nu ştia cu ce vite&ă se va %eplasa vasul şi cân% va a+unge %easupra lui. .'servă o uriaşă pată neagră ce se "işca %easupra lui( în stânga. Era un vasD Un vasD Uitân% %e 'oala %e c5eson( %e e"'olie şi %e !ier'erea sângelui( Stavins9i începu să taie cu cu#itul centura acu"ulatorului. Si"#i în#epătura uşoară a propriului său cu#it su' coastă. $"e%iat( o !or!oteală %e 'ule %e aer trecu !ulgerător prin !a#a "ăştii sale. Din %reptul pieptului costu"ului %e sca!an%ru ieşea aer. Hn ur"ătoarea clipă( cercul %e !ier al presiunii apei îi cuprinse pieptul şi îi opri respira#ia. . parte a costu"ului %e sca!an%ru îşi pier%u gon!la'ilitatea( iar acu" Stavins9i era tras în +os( în ti"p ce cutia toracică îl presa tot "ai tare( ca într:un teasc. ?i( !ără să "ai respire( !ără să se "ai î"potrivească "or#ii stupi%e %ar i"inente( în#elese clar că a venit s!ârşitul... Cân% acu"ulatorul greu( rani#a cu tu'urile %e o7igen şi costu"ul %e sca!an%ru tot "ai greu îl trăgeau în +os( în a%ânc( iar presiunea apei îi strângea trupul( "âinile sale !ăcură acea "işcare %isperat:5otărâtă care îi salvă via#a. Cu un gest instinctiv( convulsiv( tăie cureaua acu"ulatorului. Patru secun%e "ai târ&iu( Stavins9i !u aruncat cu %oi "etri %easupra valurilor şi( că&ân% înapoi în apă( plescăi cu &go"ot. Se pră'uşise pe spateC lovitura !usese %ură şi( încă înainte %e şocul că%erii( îi #âşni sângele pe nas. Era viu( viuD Stavins9i "ai reuşi să va%ă cu"( la patru&eci %e "etri %e el( trece lin vasul i9ing( un vapor %e croa&ieră ce stră'ate Marea )altică( cu opriri %e o &i la Stoc95ol"( în insulele Al an%( la Jelsin9i( la *eningra%( la Riga şi la >%ans9. Dă%u sla' %in "ână şi 'ol'orosi ceva cu gura plină %e sânge. $ se părea că !lutură %in "ână( că strigă cât îl #in puterile. Dar "âinile nu se "işcau( iar "asca nu lăsa să se au%ă strigătul sla'. Pe vas( orc5estra cânta !oarte tare. Pe puntea %e sus stăteau 'ăr'a#i şi !e"ei în costu"e %e 'aie. C5iar su' ei( pe !un%ul >ol!ului )otni9( su'"arinul sovietic 6U:;==6 instala noua ar"ă seis"ică( ce putea în orice clipă( printr:un se"nal ra%io venit %e la Moscova( să le %istrugă casele şi vilele( 'irourile şi u&inele( via#a lor în%estulată şi !ericită. Mâine sau în cel "ai rău ca& peste câteva luni( ast!el %e grile energetice vor !i se"ănate pe întreg !un%ul "ărilor şi oceanelor: în +urul 8aponiei( lângă litoralul Fran#ei( al Angliei( al >er"aniei( al A"ericii. aporul trecu pe lângă Stavins9i( în%epărtân%u:se încet

Capitolul @ Ra%iogra"ă ci!rată Moscova Mareşalului .par9ov *a 0 iulie( orele 0@(P=( în ti"pul instalării %ispo&itivelor pentru proiectul 6EMMA6( lângă peninsula a%%o( repre&entantul %u"neavoastră( generalul "aior Serg5ei $urâşev( a săvârşit %in proprie ini#iativă o ieşire la supra!a#a "ării.

Ac#ionân% con!or" instruc#iunii 6ED:=06( care inter&ice lăsarea la !un%ul "ării a aparaturii secrete şi a oricărei alte ur"e( a" %istrus %e urgen#ă toate lucrările %e "onta+ şi a" e7ecutat o ieşire la supra!a#ă la a%ânci"ea periscopului( la ora <0(;@. Din cau&a vi&i'ilită#ii scă&ute pe ti"p %e noapte( nu s:a putut e7ecuta căutarea lui $urâşev. Aştept %ispo&i#iile %u"neavoastră. Co"an%antul 6U:;==6( Piotr >uşcin Ra%iogra"ă ci!rată *a 'or%ul su'"arinului 6E:P= 6( co"an%antului E7ecuta#i urgent o ieşire la supra!a#ă în apele sue%e&e( cu scopul %istragerii aten#iei asupra ac#iunilor su'"arinului 6U;==6. $ntra#i în legătură %irectă cu co"an%an#ii %e pe 6U;==6( con!or" co%ului 6E:<6( în ve%erea unor ac#iuni co"une. Mareşalul .par9ov. Ra%iogra"ă ci!rată Moscova Mareşalului .par9ov Corpul generalului $urâşev a !ost î"pins spre insula Ar5ol" şi a !ost tras spre !ior%. *ucrările %e salvare nu se pot %es!ăşura %in cau&a apari#iei elicopterelor "ilitare sue%e&e. Co"an%antul 6U:;==6 Piotr >uşcin Din &iare şi co"unicatele agen#iilor %e presă: Stoc95ol"( Q iunie 0@4< For#ele "ariti"e şi aeriene sue%e&e încearcă să re#ină un su'"arin necunoscut( o'servat în >ol!ul )otni9( în nor%ul Mării )altice. .!i#erii a trei posturi %e o'serva#ie au %escoperit e7isten#a su'"arinului la ;= " nor% %e canalul %in capătul %e su% al >ol!ului. Al %oilea su'"arin necunoscut a !ost %escoperit %e "arinari şi %e instala#iile ra%ar la 01= 9" "ai la su%. Stoc95ol"( 4 iunie 0@4< Elicoptere aruncă 'o"'e %e a%ânci"e în regiunea presupusului loc %e sta#ionare a su'"arinului necunoscut( pentru a:l o'liga să urce la supra!a#ă( înainte %e a părăsi &ona insulelor a%%o. Apro7i"ativ o sută %e avioane "ilitare( elicoptere şi nave %e coastă %es!ăşoară ac#iunea %e căutare a %ouă su'"arine necunoscute( care au pătruns în apele teritoriale sue%e&e. 6Este a şaptea încălcare a apelor noastre teritoriale %e către su'"arine( %in "o"entul în care su'"arinul sovietic a eşuat la Earls9rona( în octo"'rie 0@406( a anun#at co"an%antul !or#elor "arine sue%e&e( E"il Svenson. 6E ciu%at şi nu în#elege" %eloc ce caută su'"arinele străine în apele noastre teritoriale. 6 Ra%iogra"ă ci!rată *a 'or%ul su'"arinului 6U:;==6( co"an%antului $eşi#i urgent %in apele sue%e&e. -rece#i la regi" %e întrerupere a legăturilor ra%io. Mareşalul .par9ov Din &iare şi co"unicatele agen#iilor %e presă: Stoc95ol"( 00 iunie 0@4< Purtătorul %e cuvânt al !or#elor ar"ate sue%e&e a anun#at: 6Căutarea celor %ouă su'"arine necunoscute( va continua cel "ult încă o săptă"ână( iar !or#ele ar"ate sue%e&e vor 'loca gura >ol!ului )otni9( până cân% se vor convinge că su'"arinele necunoscute au părăsit apele teritoriale sue%e&e6. Din corespon%en#a secretă a Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei Sovietice: Preşe%intelui E>) >eneralul locotenentului %e securitate . Fe%orciu9 Su'"arinele 6U:;==6 şi 6E:P=6 au ieşit %in apele teritoriale sue%e&e şi se în%reaptă spre 'a&a )altus9. Hn ceea ce priveşte in%ica#ia %u"neavoastră( toate lucrările %e instalare a %ispo&itivelor 6EMMA 6 în apropierea #ăr"ului sue%e& au !ost sistate( până la înc5eierea cercetării î"pre+urărilor %e&ertării peste grani#ă a a%+unctului "eu în pro'le"e strategice( generalul "aior Serg5ei $vanovici $urâşev. ă trans"it un pac5et găsit în sei!ul %e serviciu al generalului $urâşev şi %estinat "ie. Aşa cu" se poate o'serva %in 'iletul găsit în pac5et( precu" şi %in "ărturiile !iicei "ele( cau&a %e&ertării generalului $urâşev este personală. Deşi !apta generalului $urâşev nu se +usti!ică prin ni"ic( e7istă su!iciente "otive să speră" că generalul $urâşev a întreprins tentativa sa în "o% i"pulsiv şi singur( !ără să ai'ă rela#ii cu !or#e ale serviciilor %e spiona+ %uş"ane. Hntrucât generalul $urâşev a %ece%at( nu cre%e" că ina"icul %ispune %e %ate privin% proiectul 6EMMA 6.

?e!ul Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei Sovietice Mareşalul URSS( ,..par9ov Co"itetul Securită#ii Statului Moscova ?e!ului Marelui Stat:Ma+or al Ar"atei Sovietice Mareşalului Uniunii Sovietice( ,. .par9ov Pre&en#a unui re"orc5er pescăresc sue%e& în apropierea insulei Mus9o( la punctul ales pentru instalarea %ispo&itivului 6EMMA 6( şi e7isten#a lui în acest punct la "o"entul 5otărât pentru %es!ăşurarea opera#iunii( ne con%uc la presupunerea că Tre"orc5erul a"intit putea să îl aştepte acolo pe ginerele %u"neavoastră( generalul "aior $urâşev. ă propun să î"i pre&enta#i neîntâr&iat şi personal lista co"pletă a persoanelor care au avut o legătură cât %e "ică cu proiectul 6EMMA 6( precu" şi lista co"pletă a persoanelor cu care a intrat în contact ginerele %u"neavoastră( !ostul general "aior $urâşev. Preşe%intele E>)( >eneral locotenent %e securitate . Fe%orciu9 Epilog Co"itetul Securită#ii Statului( URSS Moscova( str. D&er+ins9i( nr. < ?e!ului Departa"entului $n%ustriei %e Apărare al CC al PCUS( tovarăşul $gor Feo%orovici Di"itriev Strict secret: Des!ăşurân% o cercetare a"ănun#ită a î"pre+urărilor !ugii !ostului loc#iitor al ?e!ului Marelui Stat: Ma+or al Ar"atei Sovietice în pro'le"e strategice( coor%onator al proiectelor strict secrete 6EMMA 6 şi 6EM)A 6( generalul "aior S.$.$urâşev( organele E>) au sta'ilit: Hn luna iunie 0@40( S.$urâşev a su!erit un puternic şoc su!letesc provocat %e !aptul că so#ia îl înşela şi %e sinuci%erea !iului. Ascun&ân% a%evăratele cau&e ale sinuci%erii !iului( S. $urâşev era &%runcinat su!leteşte şi în octo"'rie 0@40( în ti"pul conce%iului( s:a aruncat %in trenul Eirov:Moscova. Hn că%ere( a su!erit o co"o#ie cere'rală( în ur"a căreia şi:a pier%ut total "e"oria /a"ne&ie retrogra%ă2. Pentru că se %orea gră'irea rit"ului lucrărilor la proiectul 6EMMA 6( S. $urâşev a !ost e7ternat înainte %e însănătoşirea totală( iar la ieşirea %in spital nu a !ost supus nici unui control psi5iatric. Faptul ne !ace să presupune" că( în această perioa%ă( S.$urâşev a ră"as în stare %e %epresie şi cu sec5ele legate %e pier%erea "e"oriei. Colegii %e lucru a!ir"ă că( %upă sinuci%erea !iului şi trau"atis"ele căpătate( !ostul general şi:a sc5i"'at vă%it caracterul. .Donov şi co"an%antul su'"arinului( P.>uşcin( au arătat că( în ti"pul e7pe%i#iei( S.$urâşev a'u&a %e 'ăuturi spirtoase. -oate aceste lucruri( precu" şi o serie întreagă %e %ove&i in%irecte /"ărturiile so#iei lui S.$urâşev( "ărturiile ulti"ei sale concu'ine %in )altus9( c5elneri#a -atiana *og5ina( şi altele2 ne !ac să presupune" că generalul S.$urâşev a săvârşit !apta sa tră%ătoare( !iin% a!ectat su!leteşte( ca re&ultat al celor pre&entate "ai sus. . veri!icare a"ănun#ită a tuturor persoanelor cu care s:a a!lat în contact generalul S. $urâşev( %e la cola'oratorii %e la Marele Stat:Ma+or până la !iul secretarului CC al PCUS( $lia An%ropov A e7clu%e o legătură a lor cu serviciile %e spiona+ occi%entale. După cu" au reuşit să sta'ilească agen#ii noştri %in Sue%ia( re"orc5erul pescăresc ,$ 31P s:a a!lat lângă insula Mus9o %e pe <P "ai până pe 3 iunie( pentru %epanarea "otorului şi alte lucrări %e repara#ii. Corpul generalului $urâşev a %ispărut în !ior% şi( %upă toate pro'a'ilită#ile( generalul s:a înecat. $n!or"a#iile pri"ite %e la agen#ii noştri( in!iltra#i în aparatul C$A şi în alte servicii străine %e spiona+( arată că nici un serviciu străin %e spiona+ nu are cunoştin#ă %e proiectul 6EMMA 6. Reco"an% să se %e!initive&e 6lan#ul sue%e& 6 în ter"enul cel "ai scurt( prin instalarea celor necesare şi lângă insula Mus9o( aşa cu" este plani!icat în proiect. Preşe%intele E>) >eneral locotenent %e securitate .Fe%orciu9 Moscova( <= septe"'rie 0@4< Din &iare şi co"unicatele %e presă: Moscova( "artie 0@34 /%in a!ir"a#iile generalului "aior Pavlincen9o( "e"'ru al Direc#iei Politice a Ar"atei Sovietice2: -eoretic( pro'le"a pro%ucerii ar"ei seis"ice este re&olvată. Se pot intro%uce în pă"ânt 'aterii %e "are putere( aşa:nu"itele 6grile energetice6( care vor !i capa'ile ca la se"nalul nostru ra%io( să

provoace un cutre"ur %iri+at( %e la o %istan#ă %e P== 9" %e locul %e intro%ucere. Hn &ona sta'ilită e7act %e noi( cutre"urul va %istruge 'a&ele %e lansare a rac5etelor 'alistice ale ina"icului( toate căile %e co"unica#ie( energetice( %e apă( tele!onice şi aşa "ai %eparte. După aceste 6cala"ită#i naturale6( în #ara ina"icului vor intra trupele noastre( care vor a%uce popula#iei sinistrate pro%use ali"entare( apă( electricitate şi "e%ica"ente. $ar popula#ia recunoscătoare ne va întâ"pina cu !lori( cu" a !ost întâ"pinată Ar"ata Roşie %e către ce5i la Praga( în 0@PQ. Stoc95ol"( Q octo"'rie 0@4< Elicoptere şi nave sue%e&e întreprin% căutări asi%ue ale unui su'"arin necunoscut %etectat +oia trecută( pe 0 octo"'rie( la ;== " %e 'a&a "arină "ilitară %in &ona insulei Mus9o( la ;< 9" su% %e Stoc95ol". Stoc95ol"( 1 oc#o"nrie 0@4< Purtătorul %e cuvânt al Flotei Marinei Militare a Sue%iei a %eclarat că su'"arinul străin ce a pătruns în apele teritoriale sue%e&e apar#ine( %upă toate pro'a'ilită#ile( Uniunii Sovietice. El a!ir"ă că nava a că&ut în capcană în gol!ul Jors!ier%en( la 01 9" %e ieşirea în Marea )altică( iar vasele şi elicopterele sue%e&e iau toate "ăsurile pentru a:l o'liga să urce la supra!a#ă. )a&a "ilitară Mus9o este o 'a&ă strategică sue%e&ă. Dispo&itivele ra%ar instalate aici( #in su' o'serva#ie litoralul răsăritean al #ării( cel %inspre Uniunea Sovietică. . parte %in !orti!ica#iile "ilitare %e la Mus9o( sunt situate a%ânc su' apă( într:un siste" %e grote( capa'ile să asigure apărarea c5iar şi în ca&ul unui atac ato"ic. Pentru Uniunea Sovietică( această 'a&ă are o înse"nătate strategică %eose'ită( întrucât în ca& %e ac#iuni "ilitare( asigură o ieşire în Atlantic pe toată perioa%a anului( !ără îng5e# per"anent. Con!or" planurilor ,A-.( în ca& %e ră&'oi( alia#ii occi%entali inten#ionea&ă să 'loc5e&e Flota )altică Sovietică în 'a&ele sale( !ără să per"ită %es!ăşurarea ei în .ceanul Atlantic. Stoc95ol"( 3 octo"'rie Hn &ona gol!ului Jors!ier%en( un%e( %upă cu" se presupune( se a!lă un su'"arin străin in!iltrat în apele teritoriale sue%e&e( sunt concentrate în pre&ent apro7i"ativ P= %e vase %e ră&'oi şi 0= elicoptere sue%e&e. Hntregul gol! Joes!ier%en este înc5is( %in %ouă păr#i cu plase %e sâr"ă. Elicopterele sue%e&e atacă presupusul su'"arin a!lat pe !un%ul gol!ului cu 'o"'e %e a%ânci"e. Stoc95ol"( 4 octo"'rie 0@4< După cu" a anun#at purtătorul %e cuvânt al Flotei Marine Militare a Sue%iei( co"an%antul Sven Carlsoon( su'"arinul a !ăcut o încercare %e a rupe plasa şi %e a ieşi în apele Mării )altice. Hncercarea( %upă a!ir"a#iile sale( s:a sol%at cu un eşec: su'"arinul s:a î"pot"olit în 'arierele %e o#el( iar apoi a !ost gonit cu a+utorul 'o"'elor %e a%ânci"e. Con!or" in!or"a#iilor o!erite %e &iarul Dagens nu5eter( su'"arinul a !ost avariat şi în pre&ent se a!lă culcat pe !un%ul "ării( la a%ânci"ea %e 1@ "( în apropierea localită#ii Arsta Javs'a%. $n!anteria "arină sue%e&ă se pregăteşte pentru internarea ec5ipa+ului su'"arinului( %acă acesta se va ri%ica la supra!a#ă. Re&erva %e o7igen %e la 'or%ul su'"arinului( nu poate %epăşi necesarul pentru cinci &ile. Stoc95ol"( @ octo"rie 0@4<( UP$ Flota Marină Sue%e&ă( conştienti&ân% !aptul că în +oc este prestigiul ei( şi:a propus %rept scop să !or#e&e cu orice pre#( su'"arinul să se ri%ice la supra!a#ă. Stoc95ol"( 0< octo"'rie 0@4< Co"an%antul For#elor Ar"ate Sue%e&e( *en9art *inng( a %at o %eclara#ie %in care re&ultă că( totuşi( su'"arinul agresor a reuşit pro'a'il să scape %e ur"ăritori şi să se strecoare în apele Mării )altice. Moscova( 00 noie"'rie 0@4<( -ASS Ca ur"are a unui stop car%iac su'it( ieri a încetat %in via#ă Secretarul >eneral al PCUS( Preşe%intele Pre&i%iului Sovietului Supre" al URSS( Preşe%intele Consiliului %e Apărare al URSS( "areşalul Uniunii Sovietice( *eoni% $lici )re+nev. Moscova( 0< noie"'rie 0@4<( -ASS Plenara e7traor%inară a CC al PCUS( a ales în unani"itate pe tovarăşul An%ropov $uri la%i"irovici în !unc#ia %e Secretar >eneral al CC al PCUS. Sanaa( 0P %ece"'rie( -ASS Hn ur"a unui puternic cutre"ur( care a avut loc ieri în Ne"enul %e ,or%( au "urit( con!or" %atelor o!iciale( apro7i"ativ 1== %e persoane. Cele "ai "ulte %istrugeri şi victi"e au !ost înregistrate în provincia Da"ar. Au !ost %istruse în totalitate 00 aşe&ări( iar apro7i"ativ 4= au !ost puternic a!ectate. Sanaa( 0Q 04 %ece"'rie /%in co"unicatele agen#iilor occi%entale2

Puterea cutre"urului care a avut loc în Repu'lica Ara'ă Ne"en( a atins 1 gra%e pe scara Ric5ter. Au !ost %istruse peste 0== %e sate. Hn unul %in ele au "urit peste 0== %e persoane. Ci!ra "or#ilor şi răni#ilor %epăşeşte <=== %e persoane. Ec5ipele %e salvare continuă să caute su' %ărâ"ături ca%avrele victi"elor. .'serva#ie: ,ici o agen#ie %in lu"e nu a acor%at aten#ie !aptului că -ASS a trans"is pri"a( ştirea privin% cutre"urul %in Ne"enul %e ,or% /neco"unist2 şi a pu'licat pri"a( %ate %espre %istrugeri. Ea'ul( 01 %ece"'rie 0@4< Astă&i %i"inea#ă( în A!ganistan a avut loc un cutre"ur. Sta#iile seis"ice au înregistrat 1(; gra%e pe scara Ric5ter( iar epicentrul s:a a!lat în &ona su'"ontană >un%9us5a( la 01= 9" nor% %e capitala a!gană( în &onele %e concentrare a !or#elor a!gane %e insurgen#i antico"unişti. Un%a %e şoc s:a răspân%it( %e ase"enea( în raionul Paşavar %in Pa9istan( un%e se a!lă ta'ăra %e re!ugia#i %e regi"ul co"unist %in A!ganistan. -aipei( 03 %ece"'rie 0@4< Un cutre"ur cu puterea %e 1(Q gra%e pe scara Ric5ter( s:a înregistrat astă&i %i"inea#ă în -aiMan. Se aşteaptă in!or"a#ii privin% %aunele provocate. Fas5ington( 0P !e'ruarie 0@4; Două nave "ilitare sovietice au apărut pe neaşteptate la 4= 9" %e gura râului Mississippi. Aceste %ouă nave( un crucişător cu rac5ete la 'or% şi o !regată "ilitară( !ac parte %in !lotila "ilitară sovietică( !or"ată %in patru nave "ilitare( a!late %e la <Q noie"'rie în Marea Carai'elor. Unul %in vase este un su'"arin ec5ipat cu electro"otoare pentru opera#iuni silen#ioase la "ică a%ânci"e în apa %e coastă. Stoc95ol"( <1 aprilie 0@4; . co"isie specială %e stat a constatat în raportul ei că în octo"'rie anul trecut( în &ona 'a&ei "ilitare "ariti"e %e la Mus9o( au operat %ouă tipuri %e "inisu'"arine sovietice( construite pentru %eplasarea pe !un%ul "ării. Minisu'"arinele au !ost înso#ite %e su'"arine:purtătoare o'işnuite. .pera#iunile su'"arinelor sovietice( se spune în raport( au avut caracter strategico:"ilitar. Pri"ul "inistru .la! Pal"e a în"ânat a"'asa%orului sovietic la Stoc95ol" o notă !er"ă %e protest. Copen5aga( <1 aprilie 0@4; Ministrul Apărării %in Dane"arca( Jans Engel( a %eclarat că su'"arinele sovietice %e tip nou sunt capa'ile să pătrun%ă până la c5eiul Copen5agăi !ără să !ie o'servate. .slo( <3 aprilie 0@4; Minstrul A!acerilor E7terne al ,orvegiei( Sven Strai( vor'in% la televi&iunea na#ională( a re"arcat că atentatul Uniunii Sovietice asupra apelor teritoriale sue%e&e( provoacă o pro!un%ă îngri+orare în ,orvegia: Stavanger( <3 aprilie 0@4; Flota şi avia#ia norvegiană au început căutarea a %ouă su'"arine străine( o'servate întâ"plător %e câ#iva acvanau#i în Jar%anger:+ior%( situat la 0== 9" su% %e )ergen( cea "ai "are 'a&ă "ilitară "ariti"ă a ,orvegiei. Moscova( <3 aprilie 0@4;( -ASS Ca"pania antisovietică în +urul unor înc5ipuite 6încălcări 6 ale apelor teritoriale sue%e&e %e către su'"arine sovietice( are în ve%ere i%eea %e a strica 'unele rela#ii %intre #ările noastre. Sun%svall( <4 aprilie 0@4; For#ele "ilitare "ariti"e şi aeriene sue%e&e au trecut la căutarea a %ouă "ici su'"arine sovietice( care s:au in!iltrat %in nou în apele teritoriale ale acestei #ări. .slo( P "ai 0@4; Căutarea unor su'"arine necunoscute( o'servate la su% %e 'a&a "ilitară "ariti"ă %e la )ergen( a !ost sistată. Hn cursul căutărilor( !or#ele "ilitare "ariti"e şi avia#ia "arină au lansat !ără succes câteva 'o"'e %e a%ânci"e( încercân% să o'lige su'"arinele să se ri%ice la supra!a#ă. Moscova( 3 "ai 0@4;( &iarul $&vestia Scopul agita#iei %in ,orvegia este să se arunce o u"'ră asupra politicii paşnice a Uniunii Sovietice. Sun%svall( 0= "ai 0@4; Co"an%a"entul sue%e& a 5otărât să siste&e căutările celor %ouă su'"arine. )o"'ele %e a%ânci"e aruncate în preala'il( nu au putut o'liga su'"arinele să iasă la supra!a#ă. Se presupune că "icile su'"arine au reuşit să iasă %in &ona căutărilor. Moscova( 00 "ai 0@4;( progra"ul < al Postului ,a#ional %e Ra%io al URSS

Pre&i%iul Sovietului Supre" al URSS( a tri"is o telegra"ă regelui Sue%iei( Earl >ustav al U $: lea( !elicitân%u:l %in ini"ă cu oca&ia săr'ătorii na#ionale a Sue%iei şi urân% prosperitate poporului prieten sue%e&. S!ârşit