You are on page 1of 8

BUCULEU DANILA .

EXPERT CONTABIL
Tg.Mureg, B-dul 1 Decembrie

8.Tel/fax; 0265-261737;07 44-797953;buculeu@hotmail.com MEMBRU AL CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
191

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA
Asupra Proiectului de fuziune prin absorblie prin care BALNEOCLIMATERICA - SALINA INVEST SA SA va absorbi Capitolul I

-

INTRODUCERT

1.1 Date generale

Subsemnatul ec. BUCULEU OAXU-A expert contabil, domiciliat in municipiul Tdrgu Mure; B-dul 1 Decembrie 1918 rc.23 ap.4 ,judetul Mureq posesor al cametului de expert contabil nr.3163, membru activ CECCAR filialaMureq qi aflat in evidenla Biroului Local de Expertize judiciare tehnice qi contabile din cadrul Tribunalului Mureq ,conform O.G. 212000, am fost numit expert contabil in cauza referitoare la

operaliunea de fuziune prin absorblie inregistratd Ia ORCT Mureq BALNEOCLIMATERICA SA va absorbi SALINA INVEST SA .
1.2

prin

care

imprejurlrile

qi necesitatea

intocmirii raportului

Prin cererea ff. 244467 din data de 04.06.2013 s-a solicitat inregistrarea in
registrul comerlului a Cererii de numire expert care sd examineze proiectul de fuziune prin absorblie dintre BALNEOCLIMATERICA SA qi SALINA INVEST SA in conformitate cu prevederile art.2433 din Legea nr.3lllgg0,republicati cu modificdrile Ei completdrile ulterioare privind societdlile comerciale.. Introducerea in cauzd a expertului contabil Buculeu DdnilS s-a fbcut prin Rezolulia nr.696l din 05.06 .2013 qi Rezolulia nr.7ll4 din 07.06.2013 privind indreptare eroare materiald, date de Directorul ORCT Mure$.
1.3

Societi{ile implicate in fuziune:

SA,Sovata str.Trandafirilor nr.g9jud.Mureq-societate absorbantd,inregistr atd la ORCT Mureq sub nr. J26 I 266 I 199 1,CUI RO 1 245 068. 2. SALINA INVEST SA ,sovata str.Trandafirilor nr.99-societate absorbitd, inregistratd la ORCT Mureq sub nr.J26l639l2000,CUI RO 13566118.
EXPERTCONTABIL

l. BALNEOCLIMATERICA

BUCULEU DANILA
Hr.3163 L
Yiee an 2ot3

2

Examinarea proiectului de fuziune qi aclionari in conformitate cu prevederil e art.2433 al.(l) din Legea nr.3lllgg0,republicatd
cu modificdrile qi completdrile ulterioare privind societdlile comerciale.
1.5 Material documentar .PrOiCCt dE fUZiUNC iNtrc SOCiCtStiIC BALNEOCLIMATERTCA SA INVEST SA

1.4 Obiectivul expertizei contabile formulat de

citre ORCT Mureg intocmirea unui raport scris cdtre

Si SALINA

-Hotdr6rea

AGEA nr.635 din data de

03.04.2013

de

la

BALNEOCLIMATERICA SA -HotdrArea AGEA nr.l din data de 03.04.2013 de la SALINA INVEST SA -Raport de evaluare nr.585123.01.2013 intocmit de DARIAN DRS SA Cluj
Napoca

-Situa{iile financiare anuale pentru exerciliul financiar incheiat la 31.I2.2012 de cdtre BALNEOCLIMATERICA SA -Situafiile financiare anuale pentru exerci{iul financiar incheiat la 31.12.2012 de cdtre SALINA INVEST SA -Legea nr.3l I l990,modificatd,privind societdfile comerciale
-Legea nr .8 5 I 21 9 9 1,modifi cat6, I e gea contabilitbf ii -OMFP nr.13762004 pentru aprobarea normemlor metodologice privind reflectarea in

contabilitate a principalelor operafiunim de fuziunedivizaredizolvare qi lichidare societdlilor comerciale.
1.6 Redactarea

a

Raportului de expertizi contabili

Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat in perioada 06.06.2013 la sediul social al expertului din antet.
CAPitOIUI

-

10.06.2013

II

DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

2.1 Descrierea

desflEuririi expertizei contabile

juridicd a celor doud societdli este urmdtoarea:
Societatea Absorbanti
Denumire Forma iuridicl Sediul social

in urma examindrii Proiectului de fuziune prin absorblie intre BALNEOCLIMATERICA SA ;i SALINA INVEST SA am constatat cd situalia BALNEOCLIMATERICA
Balneoclimaterica
S.A.

continuare "Bal neoc I im aterica" sau " S oc i etatea Absorbantd") Societate oe actiuni Str. Trandafirilor, nr. 99, Sovata, judeJul Mureq, Romdnia

S.A. (denumit[ in

i.. BucuLEU DANI

dt#*fillim

{r",/
;/

\*#ifiii,,"

t

Numdrul de inregistrare la Oficiul Registrului Come(ului de pe l6ngi Tribunalul Mure$ Cod unic de inregistrare Atribut fiscal Caoital social inregistrat
Obiectul principal de activitate

J26126611991

1245068 RO 18.765.085,01 RON

Clasu CAEN 5510 similare

- Hoteluri 9i alte facilitAtri de cazare

l.Salina Invest S.A. de{ine 6.364.925 acliuni cu o valoare nominala totala de 1839453325 RON, reprezentand 98,0258455 541% din capitalul social;
Structura aclionariatului la data intocmirii Proiectului de Fuziune

2.Ali ac{ionari persoane fizice de{in 127.153 ac{iuni cu o valoare nominala totala de 367.472,17 RON.
reprezentAn

d 1,9 5827 607 39% di n cap ital u I soci al'

3.Alti ac{ionari persoane juridice defin 1.031 ac{iuni cu o valoare nominali totald de 2.979,59 RON, reprezent6nd
0,0 I 5 87837 320% din capitalul social.

Societatea Absorbitn

- SALINA INVEST

S.A.

Denumire Forma iuridicd Sediul social Numdrul de inregistrare la Oficiul

Salina In"est S.A. (in continuare "Salina" sau ,,Societatea Absorbita"') Societate pe actiuni j udepl lvlulgf , 3elqang

ffivata,
135661 18

Registrului Come(ului de Tribunalul Mure$

Pe l6ngd

J26163912000

Cod unic de inregistrare Atribut fiscal Capital social inregistrat Obiectul principal de activitate

RO

23.748.7s0 RON
Ct'asa

CABN 6420

- Activitdli

ale holdingurilor

l.Danubius Szalloda es Gyogyudulo Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag define 474.685 acliuni cu o valoare

nominal6 totala

de

23.734.250 RON, reprezentand
;

99,9389 44 I 5 5'/o din capitalul social

Structura acfionariatului

la

data

intocmirii Proiectului de Fuziune

2.Aktiv Hotels International Szolgaltato Es Tanacsado Kft define 90 ac{iuni cu o valoare nominal6 totald de 4'500
RON, reprezentdnd 0,018948366o/o din capitalul social; 3.Danubius Szallodauzemelteto es Szolgaltato Zatlkoruen Mukodo Reszvenl'tarsasag deline 200 acfiuni cu o valoare

nominalS totald

de 10'000 RON,

reprezent6nd

i

lio 69 \"* \'.
.

f'#Atrffi{'F": *u*Y,f*-u. D;;'L g lk-tr,il;ii- ,tp

j,

0,042107 47 9%o din capitalul social'

4

Verifi carea inte gritdli i patrimoniului

soc

i

etdliilor absorbante

:

Patrimoniile fiecdreia dintre Societdlile implicate in Fuziune sunt evidenliate in Situaliile Financiare de Fuziune incheiate la data de 3 1 decembrie 2012. Situaliile financiare de fuziune se identificd cu Situafiile Financiare Anuale la 3l decembrie 2012 Ei au la bazdbalanlele de verificare anuale puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate potrivit Ordinului nr. 286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea qi efectuarca inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii. Potrivit Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 137612004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operaliuni de fuziune, divizarc, dizolvare gi lichidare a societdlilor comerciale ("Ordinul nr. 1376/2004"), evaluarea societifilor participante la fuziune s-a efectuat prin metoda patrimoniali (metoda activului net)o Valoarea Aportului Net la Fuziune a societSlilor fiind reprezentatl de Valoarea Activului Net Contabil. Elementele de activ Ei pasiv ale fiecdreia dintre Societalile care Fuzioneazd, au fost evaluate la valorile inscrise in bilanturile contabile de fuziune, respectiv la data de 3l decembrie 2012. Menliondm cd la data de 3l decembrie 20l2,Balneoclimaterica SA a procedat la efectuarea unei reevaludri a clddirilor Ei a terenurilor din proprietate. Raportul de evaluare a fost intocmit de DARIAN DRS SA, iar rezultatele reevaludrii au fost inregistrate in contabilitatea societdlii ladatade 3l decembrie 2012, in conformitate cu prevederile Legii contabilitd{ii nr. 8211991, republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare qi ale OMFP nr.305512009. -BALNEOCLIMATERICA SA prin Decizianr.2l4 din 15.11.2012 datd de directorul general qi directorul economic ai societdlii a efectuat inventarierea patrimoniului iar rezultatele inventarierii au fost consemnate in Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 1953 din 27.12.2012. -SALINA INVEST S.A prin Decizia nr.l din 31.12.2012 dat6 de administratorul societalii a efectuat inventaririerea patrimoniului iar rezultatele inventarierii au fost consemnate in Procesul verbal al comisiei de inventariere din 31.12.2012. Ca datd de referinJd pentru situaliile financiare ale Fuziunii a fost stabilitd data de 31 decembrie 2012, care a fost agreatd, de Societd{ile care Fuzioneazd,. in consecin!6, situaliile financiare ale Societd{ilor au fost intocmite pe baza datelor financiare gi contabile la 31 decembrie 2012, situalii financiare care sunt auditate de KPMG Audit SRL, membrd a Camerei Auditorilor Financiari din RomAnia.

BUCULEU DANILA 3

5

1) Calculul valorilor contabile ale actiunilor emise de

citre societitile care

fuzioneazil
1.1) Determinarea

aportului net pentru societatile care
Salina absorbita de Balneoclimaterica (bilant dupa fuziune)
82.788.514

fuzioneaza

Bitant simnlificat Oa31.12.20121 Active Actiuni
r

Balneaoclimaterica Salina 82.464.192 324.322

-

21.470.668 21.794.990 24.066 23.748.750 82.788.514
5.604.763 18.838.369

ezultat reDortat fuzi une

Total Active Datorii Capital social
Rezerve din reevaluare

82.464.192
5.580.697 18.765.085 28.883.632
1.1

28.883.632
1.138.371

Prime de capital Rezerve legale

38.371

1.478.09s
11.257.961

Alte rezerve
Rezultat reportat

44.352 77.550 (2.08e.371) (10.3s7)

1.478.095 11.484.933 9.807.200
5.904.256

9,807,200
5.904.256
(35 r. r 0s)

Profit si pierdere
Reoaftizarea orofitului Total capital, rezerve si

(3sr.r05)

datorii

82.464.192

21.794.990

82.788.514

Activul net contabil Corectie privind plusul de valoare al actiunilor detinute de Salina la Balneoclimaterica
APORTUL NET

76.883.495 21.770.924

-

s3.89s.028

76.883.495 75.665.952

1.2) Structura capitalului social al societatilor care fuzioneaza

val
S.C. Balenoclimaterica S.C. Salina Invest S.A.

S.A.

actiuni
6.364.925
1.031

nominala

Valoare totala
18.394.633,25 98,0258460

Alti ac{ionari

persoane.i uridice

2.979,59
367.472.17 18.765.085,01

0.015878%

127.153

6.493.109

val
S.C. Salina Invest S.A.

nominala

Valoare totala

Gyogyudullo Ra (SA)

Danubius Szalloda

es

474.685 50,00

23.134.250 4.500

99,9389404

Aktiv Hotels lnternational Szolgaltato es Tanacsado Kft
Danubius ZRT

90

50,00

0,01895%
0,04211Yo

200 50,00
valorii contatrile corectate a unei actiuni

10.000

1.3) Determinarea

Societate

M

Activ net corectat
76.883.495

Nr. actiuni
6.493.109
47 4.97 s

Valoarea contabila corectata a unei actiuni
11,840783 159,305126

S.C. Salina Invest S.A.

75.665.952

Raport de schimb : (Active nete Salina/ nr. actiuni Salina) / (Active nete B alneoc I im aterical nr. acti un i Balneoc I i materi ca)

Raport de schimb: 13,45393500
3) Numarul de actiuni ce urmeaza a fi emise de societatea absorbanta

Actiuni emise: nr. de actiuni Salina * raportul de schimb
Actiuni emise: Actiuni efectiv emise: Rezerve (nr. actiuni) : Rezerve (valoare * nr. actiuni):
6.390.282,776625 6.390.282,00 0,776625 2,24

4) Calculul primei de fuziune Valoare contabila active nete Salina Valoare nominala actiuni emise
Rezerve rezultate din Prima de fuziune anterior anularii

2r.770.924 t8.467.917 (2.24)
3.303.005 (3,076,035) 226.970

rotunjuri

actiunilor Anulare actiuni detinute de Salina in Balneoclimaterica

Prima de fuziune finala

7

5) Structura ac{ionariat BALNEOCLIMATERICA SA

ulterior fuziunii
Actionari Balneoclimaterica
Persoane fizice care defin acliuni in Balneoclimaterica Persoane juridice care defin ac{iuni in Balneoclimaterica Danubius Szalloda es Gyogyudullo Ra (SA) Aktiv Hotels International Szolgaltato es Tanacsado Kft

nr.

actiuni
127.153
1.031

valoare nominala

Valoare totala
367

.472,17

I,9506580
0,0158170

2.979,59
2,89 2,89 2,89

6.386.380
1.211

18.456.638,20 9797366404

3.499,79
7.776-99 18.838.366,74

0,018578%
0,0412830 lOao

Danubius ZRT

2.691 6.s18.466

Total

Nota : Conform prevederilor Ordinului nr. 137612004, pentru determinarea raportului de
schimb, valoarea economicA a activelor totale de{inute de Salina Invest SA a fost corectatd cu diferen{a dintre valoarea contabild a ac{iunilor in Balneoclimaterica SA qi costul de achizi|1ie al acestor ac{iuni de{inute in Balneoclimaterica SA. Astfel, pentru determinarea aportului net al Salina Invest SA, luat in calculul raportului de schimb, s-a utilizat urmatoarea formula, conform prevederilor Ordinului nr. 137612004: - valoarea activelor Salina (mai putin actiunile), respectiv 324.322 RON; PLUS -valoarea corectata a actiunilor detinute de Salina la Balneoclimaterica de 75.365.696 RON, calculata ca 76.883.495 RON (reprezentand activul net al Balneoclimaterica) INMaLTIT CU 98,0258460 (reprezentand participatia Salina Invest SA la capitalul social al MINAS Balneoclimaterica); - valoarea datoriilor Salina, respectiv 24.066 RON. Valoarea contabil5 a acJiunilor emise de fiecare dintre Societdfile care Fuzioneazd, rftilizatd pentru determinarea raportului de schimb al acJiunilor) a fost calculatd ca raport intre valoarea economicd a activelor nete ale fiecdreia dintre Societd{i qi numdrul de ac{iuni emise de fiecare Societate. Conform prevederilor Ordinului nr. 137612004, pentru determinarea raportului de schimb, valoarea economicd a Activelor totale delinute de Salina a fost corectati cu diferen{a dintre valoarea contabild a ac{iunilor in Balneoclimaterica qi costul de achizi\ie al acestor ac{iuni deJinute in Balneoclimaterica.
Balneoclimaterica SA
Salina Invest SA

Aport net (RON)
Numdr acliuni

76.883.495

75.665.952 474.975
159,305126

6.493.t09
I I,840783

Valoarea contabil[ corectatd a unei acliuni (RON)

8

Salina Invest SA de c[tre Balneoclimaterica SA s-a folosi pentru urmdtoarea formuld calculul primei de fuziune, conform prevederilor Ordinului nr.
137612004 Prima de fuziune: Valoarea activului net Salina Invest SA - (Numirul de acfiuni nou emise de cdtre Balneoclimaterica fracfiunea de 0,776625 acliuni cdror contravaloare va inregistratd la rezerve) x valoarea nominald a unei acfiuni a societdfii Balneoclimaterica (2,89 RON).

in leg[turi cu absorbirea

fi

*

a

fn urma calculului efectuat, prima de fuziune ar aveao valoare de 3.303.005 RON. Prima de fuziune este redusd la 226.970 RON de cdtre Societatea Absorbantd ca urmare a anuldrii propriilor acfiuni de{inute anterior Fuziunii de Societatea Absorbitd in Societatea Absorbantd qi a capitalului social aferent acestor ac{iuni. Prima de fuziune va fi recalculatd conform algoritmului de mai sus la data efectivd a fuziunii, pe baza bilan{urilor la acea dat5.Activele qi pasivele transferate de cdtre Societatea Absorbitd cdtre Societatea Absorbantb se considerd a fi transferate din punct de vedere contabil de la Data Efectivd a Fuziunii.

Capitolul

III - CONCLUZII

in urma analizei Proiectului de fuziune dintre BALNEOCLIMATERICA SA in calitate de societate absorbantd qi SALINA INVEST SA in calitate de societate absorbitd pi din verific[rile efectuate, opinia expertului contabil este urmitoarea: -am constatat cd rata de schimb a acfiunilor este corecti gi rezonabili iar pentru determinarea ratei de schimb , Valoarea contabild a ac{iunilor emise de fiecare dintre Societlfile care Fuzioneazd a fost calculatd ca raport intre valoarea economic[ a activelor nete
ale fiecdreia dintre Societd{i qi numdrul de ac{iuni emise de fiecare Societate. Conform prevederilor Ordinului nr. 137612004, pentru determinarea rapoffului de schimb, valoarea economicb a Activelor totale definute de Salina Invest SA a fost corectatl cu diferenJa dintre valoarea contabild a ac{iunilor definute in Balneoclimaterica SA qi costul de achizi[ie al acestor ac{iuni de{inute in Balneoclimaterica SA. Nu au fost acordate drepturi speciale niciunui acfionar actual sau viitor , nu au fost emise obliga{iuni qi nici nu se acordd avantaje speciale expertului independent care a intocmit raportul.

-conversia schimbului de acfiuni ,prima de fuziune precum qi capitalul social al societlfii absobante a fost stabilit corect prin Proiectul de fuziune. Nu am depistat aspecte negative astfel cd fuziunea prin absorblie a celor doud societifi nu prejudi ciazd interesele acfionarilor. Din punct de vedere economic motivarea acestei operafiuni de fuziune este pertinentd.

INTOCMIT Expert contabil BUCULEU DANU,A

,-

EUCULEU Onfrrn q S
Nr.3t63

dt*gni*:?
L

6,