You are on page 1of 6

CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR DE EVALUARE IMOBILIARĂ

Încheiat astăzi _____________ 201__ în mun. Chişinău PĂRŢILE CONTRACTANTE: Societatea Comercială „_________________________” S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău str. _____________ a!"nd licen#a nr. _____________ eli$erată de Camera de Licen#iere la _____________ în calitate de %R&S'(')R re*rezentată de +irectorul __________________________ şi Societatea Comercială „__________________________” S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău str. _____________ în calitate de ,&-&./C/(R re*rezentată de director _____________ au con!enit încheierea *rezentului contract 0numit în continuare 1 2Contract”3 cu următoarele clauze4 Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. )$iectul contractului constă în *restarea 0e5ecutarea3 de către %restator ,ene6iciarului a ser!iciilor de e!aluare a $unurilor imo$ile s*eci6icate în (ne5a nr. 1 la *rezentul contract care 6ormeaza *arte inte7rantă din acesta. 1.2. +escrierea $unurilor imo$ile a sco*urilor e!aluării data e!alăuării ti*urile de e!aluare actele necesare *entru *restarea de ser!iciilor se indică în (ne5a nr. 1 la Contract. Art. 2. REMUNERAŢIA CONVENITĂ 2.1. ,ene6iciarul !a achita %restatorului *entru ser!iciile *restate suma de __________________ lei care se *lateste in rate4 la data încheierii Contractului suma de __________________ 8 se achita in a!ans iar în ziua *redării Ra*ortului de e!aluare a $unurilor imo$ile 8 se achita suma de __________________ lei. 2.2. Sumele remunera#iei se !or *lăti cu ordin de *lată în contul %restatorului. 2.3. În caz de încetare a contractului din !ina sau din *artea ,ene6iciarului a!ansul achitat nu se întoarce. Art. 3. MODUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 3.1. &!aluarea $unurilor imo$ile !a 6i e6ectuată con6orm le7ii Re*u$ilicii 9oldo!a în $aza standardelor în !i7oare. 3.2. 9etodele şi modul de e!aluare !or 6i determinate de către %restator unilateral reieşind din s*eci6icul $unurilor imo$ile. 3.3. +ata înce*erii *restării ser!iciilor se consideră data *rimirii de la ,ene6iciar a a!ansului sau data *rimirii de la ,ene6iciar a actelor necesare în de*enden#ă de ce !a a!ea loc mai t"rziu. 3.4. +ata *redării de către %restator ,ene6iciarului a Ra*ortului de e!aluare a $unurilor imo$ile se consideră ca dată a *restării ser!iciilor. %redarea Ra*ortului de e!aluare a $unurilor imo$ile se e6ectuează cu întochmirea %rocesului !er$al de con6irmare a ser!iciilor *restate du*ă *rimirea co*iei ordinului de *lată de %restator. Ra*ortul de e!aluare a $unurilor imo$ile !a 6i semnat de e!aluator titular al certi6icatului de cali6icare al e!aluatorului. 3.5. Cheltuielile 6ăcute de %restator *entru înde*linirea acti!ită#ilor de e!aluare ce 6ac o$iectul *rezentului contract 0cheltuieli de de*lasare tele6on etc.3 !or 6i su*ortate de către ,ene6iciar. 3.6. 'ermenul de e5ecutare 0*redare3 al ser!iciilor este de 10 0zece3 zile calendaristice înce*"nd cu data înce*erii *restării ser!iciilor sta$ilită în alineatul :.:. al Contractului. Art. 4. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR 4.1. %restatorul are următoarele dre*turi4 4.1.1. să determine metodele de e!aluare con6orm standardelor na#ionale de e!aluare; 4.1.2. să ceară de la ,ene6iciar in6orma#ii e5*lica#ii *recum şi alte date care *rezintă im*ortan#ă *entru e5ecutarea o$li7a#iilor contractuale asumate de %restator; 4.1.3. să ins*ecteze $unurile imo$ile care constituie o$iectul e!aluării; 4.1.4. să sus*endeze acti!itatea sa în cadrul contractului în cazul neres*ectării de către ,ene6iciar o$li7a#iilor sale contractuale; 4.1.5. să antreneze în *rocesul de e!aluare al#i s*ecialişti e!aluatori. 4.2. %restatorul are următoarele o$li7a#ii4 4.2.1. să e6ectueze e!aluarea $unurilor imo$ile în con6ormitate cu *re!ederile le7isla#iei în !i7oarea *ri!ind acti!itatea de e!aluare şi al *rezentului contract;

Art.3. %artea care in!ocă o cauză de încetare a *re!ederilor *rezentului contract o !a noti6ica celeilalte *ăr#i cu cel *u#in A zile înainte de data la care încetarea urmează să8şi *roducă e6ectele. ".1.4.1.ene6iciarul are următoarele o$li7a#ii4 să asi7ure condi#iile necesare *entru realizarea lucrărilor şi *resta#iilor să asi7ure accesul %restatorului la $unurile imo$ile. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 5. 4.2. să 6ie in6ormat des*re *rocesul acti!ită#ii %restatorului în cadrul contractului. să 6urnizeze corect %restatorului toate in6orma#iile actele şi documentele cerute de acesta *entru înde*linirea acti!ită#ilor ce 6ac o$iectul *rezentului contract. +acă noti6icarea se trimite *rin tele5 sau tele6a5 ea se consideră *rimită în *rima zi lucrătoare du*ă cea în care a 6ost e5*ediată.2. în termen de < 0cinci3 ani să *ăstreze co*ia Ra*ortului de e!aluare a $unurilor imo$ile. 5. 4. 6. %entru neres*ectarea termenelor de achitare sumelor remunera#iei 0inclusi! şi a!ansului3 . 5. să *rezinte . 4.2. să *lătească %restatorului remunera#ia în termen şi condi#iile contractului.2. în *rocesul e!aluării să identi6ice şi să determine corect o$iectul e!aluării să sta$ilească sco*ul e!aluării şi a*licarea e!entuală a rezultatelor e!aluării să ia în considerare to#i 6actorii esen#iali ce in6luen#ează asu*ra !alorii estimati!e să e6ectueze un ra*ort de e!aluare o$iecti! şi ar7umentat. ". . Art. 4. 6.3. %.1. %re!ederile *rezentului alineat nu înlătură răs*underea *ăr#ii care în mod cul*a$il a cauzat încetarea contractului.4.4. să *ăstreze con6iden#ialitatea şi secretul *ro6esional cu *ri!ire la acti!itatea .3.3.1.ene6eciarului.2. a contractului este interzisa su$ sanc#iunea *enalizării de 100> din !aloarea remunera#iei %restatorului. ". !NCETAREA CONTRACTULUI 6. Art. +enun#area unilaterală 6ără moti!e *re!ăzute în alineatul =.2. %artea în cul*ă *entru neres*ectarea *ar#ială sau totală ori *entru e6ectuarea de6ectuoasă a clauzelor contractuale se o$li7ă să *lătească des*ă7u$iri. 5.2.1. %.ene6eciarul !a *lăti %restatorului *enalitatea în mărime de 0 <> din sumele înt"rziate *entru *entru 6iecare zi de înt"rziere.2.2. al contractului.ene6iciarului ra*ortul de e!aluare în termen *re!ăzut la alineatul :. îşi încalcă !reuna dintre o$li7a#iile sale du*ă ce a 6ost a!ertizată *rintr8o noti6icare scrisă de către cealaltă *arte că o nouă neres*ectare a acestora !a duce la rezolu#iunea@rezilierea *rezentului contract. 4.=.3 şi se consideră *rimită de destinatar la data men#ionată de o6iciul *oştal *rimitor *e această con6irmare.1.5.3.2. Contractul încetează de *lin dre*t 6ără a mai 6i necesară inter!en#ia unei instan#e ?udecătoreşti în cazul în care una dintre *ăr#i4 6. -ici una dintre *ăr#ile contractante nu răs*unde de nee5ecutarea la termen sau@şi de e5ecutarea în mod necores*unzător 1 total sau *ar#ial 1 a oricărei o$li7a#ii care îi re!ine în $aza *rezentului contract dacă nee5ecutarea sau e5ecutarea necores*unzătoare a o$li7a#iei res*ecti!e a 6ost cauzată de 6or#a ma?oră aşa cum este de6inită de le7e.4. 6.4.4. 4. să *ăstreze toate actele *rimite de la .1. %artea care in!ocă 6or#a ma?oră este o$li7ată să noti6ice celeilalte *ăr#i în termen de : zile *roducerea e!enimentului şi să ia toate măsurile *osi$ile în !ederea limitării consecin#elor lui.R. . Art.1.1. În cazul în care noti6icarea se 6ace *e cale *oştală ea !a 6i transmisă *rin scrisoare recomandată cu con6irmare de *rimire 0(. . 4.3. nu îşi e5ecută una dintre o$li7a#iile esen#iale din *rezentul contract.3. NOTI#ICĂRI %.3. 4.3.ene6iciarului îm*reună cu *redarea Ra*ortului de e!aluare a $unurilor imo$ile.2.1. +acă în termen de 1B zile de la *roducere e!enimentul res*ecti! nu încetează *ăr#ile au dre*tul să8şi noti6ice încetarea de *lin dre*t a *rezentului contract 6ără ca !reuna dintre acestea să *retindă daune8interese. #ORŢA MA$ORĂ ". 4.2.6. 4. 6.ene6iciarul are următoarele dre*turi4 să ceară de la %restator actele de dre*t în $aza cărora %restatorul e6ectueză e!aluarea $unurilor imo$ile.1. %. 4.2. În acce*#iunea *ăr#ilor contractante orice noti6icare adresată de una dintre acestea celeilalte este !ala$il înde*linită dacă !a 6i transmisă la adresa@sediul *re!ăzut în *artea introducti!ă a *rezentului contract.ene6iciar în ori7inal şi să le restituie .

%ăr#ile au con!enit ca toate neîn#ele7erile *ri!ind !aliditatea *rezentului contract sau rezultate din inter*retarea e5ecutarea ori încetarea acestuia să 6ie rezol!ate *e cale amia$ilă de re*rezentan#ii lor.2. Art.1.%. 1'. &. LITIGII &. &. -oti6icările !er$ale nu se iau în considerare de nici una dintre *ăr#i dacă nu sunt con6irmate *rin intermediul uneia dintre modalită#ile *re!ăzute la alineatele *recedente.4. În cazul în care nu este *osi$ilă rezol!area liti7iilor *e cale amia$ilă *ăr#ile se !or adresa instan#elor ?udecătoreşti com*etente.2. 9odi6icarea *rezentului contract se 6ace numai *rin act adi#ional încheiat între *ăr#ile contractante. CLAU(E #INALE 1'. 1'.3.ene6iciar un e5em*lar la %restator. %rezentul contract s8a încheiat în două e5em*lare ori7inale din care un e5em*lar răm"ne la .1. %rezentul contract îm*reună cu ane5ele sale care 6ac *arte inte7rantă din cu*rinsul său re*rezintă !oin#a *ăr#ilor şi înlătură orice altă în#ele7ere !er$ală dintre acestea anterioară sau ulterioară încheierii lui. Art. 1'. DATELE BANCARE ŞI DE IDENTI#ICARE A PĂRŢILOR: PRESTATOR: BENE#ICIAR: .

02 /1+207r33 T3.02 -/ /1+20+r/ A6t/2/ .(ne5a nr.r/.t+t/ Pr/8t+t)r0203 PRESTATOR: BENE#ICIAR: .r3/t+r02 )43/6t02 /1+207r33 D+t+ /8t3*7r33 1+2)r33 -/ . ____ din _______ C)*+.tr0 /1+20+r/+ B0.02 3*)432 5 )43/6t02 /1+207r33 D/869r3/r/+ )43/6t0203 /1+207r33 Pr).0r32)r 3*)432/ S6)./.-+ . 1 la Contractul *restări ser!icii de e!aluare imo$iliară nr./.0r32)r 3*)432/ B0.3+:7 + 40.

%rin *rezentul *roces !er$al se atestă 6a*tul că %restatorul a *redat şi ....L.ene6iciar a restituit ...R.r/8t7r3 8/r136332)r Încheiat astăzi __________ 201__ la mun. Chişinău str. re*rezentată de director _________________ în calitate de . . Chişinău str. cu sediul în mun.ene6iciarului toate actele şi documentele *rimite în ori7inal îm*reună cu semnarea Contractului../C/(R au întochmit *rezentul %roces !er$al *ri!ind următoarele4 1... Chişinău. . Societatea Comercială „___________________” S. _________________ a!"nd licen#a ______________ eli$erată de Camera de Licen#iere la _________________ re*rezentată de director %lu7ari -atalia în calitate de %R&S'(')R şi Societatea Comercială „_________________” S. ______ din ___________..R... cu sediul în mun. 2 la Contractul *restări ser!icii de e!aluare imo$iliară nr.(ne5a nr..ene6iciarul a achitat remunera#ia %restatorului. ____ din _______ Pr)6/802 1/r4+2 -/ .. 3...... 5. ...... 2............L.ene6eciarului a *rimit Ra*ortul de e!aluare a $unurilor imo$ile nr. 4.&-&. 'oate o$li7a#iile %ăr#ilor reieşite din contractul sunt e5ecutate inte7ral.. .. %rezentul %roces !er$al este întochmit în două e5em*lare ori7inale c"te unul *entru 6iecare dintre *ăr#i.

r3*3t .r/-+t A* .A* .