You are on page 1of 383

„Secretul suprem - cartea care va transforma întreaga lume” este o carte socantã si explozivã semnatã David Icke.

Toti oamenii de pe aceastã planetã sunt afectati de incre-dibilele informaþii expuse în aceastã carte, prin care demonstreazã în detaliu, folosind surse bine documentate, cã aceleasi linii genealogice controleazã de mii de ani planeta ãm!nt, precum si modul în care omenirea e atent manipulatã. "n acelasi timp reptilienii, acesti monstri cu c#ipuri umane au suprimat treptat cunoasterea spiritualã si ezotericã ce ne-ar putea elibera din actuala înc#isoare mentalã si emotionalã în care suntem tinuti. D. Icke ne explicã pe larg de ce ne aflãm astãzi în fata transformãrii incredibile care urmeazã sã se producã pe planeta ãm!nt. Despre $ecretul $uprem sa spus, pe bunã dreptate, cã e %cartea care va sc#imba lumea&. 'ici o persoanã care o va citi nu va rãm!ne aceeasi((( Cel mai mare secret (Secretul suprem) Dedicaţie )indei, ptr spri*inul necondi+ionat pe care mi l-a acordat. ,ste o doamn- uimitoare. )ui .lice, %surioara& mea, pt anga*amentul /i a*utorul pe care mi l-a acordat c!nd aveam mai mult- nevoie. )ui 0o1al, pt tot ce face în .merica. Doresc de asemenea s--i mul+umesc lui 2rian Desboroug# /i Ivan 3raser pt c- au citit manuscrisul /i mi-au oferit informa+ii suplimentare /i pt c- s-au oferit sfac- indexul c-r+ii4 lui 5ean, pt redactare4 lui 6ar1, pt indexare4 /i lui $am, pt punere în pagin- /i ilustra+ii. Cuprins Tr-im într-o lume liber-7 Introducere8 9ile de cump-n:apitolul ;8 .u aterizat mar+ienii7 :apitolul <8 %'u spune nimic despre reptile& :apitolul =8 3r-+ia 2abilonian:apitolul >8 $orii lui Dumnezeu :apitolul ?8 :uceri+i de cruce :apitolul @8 0ule 2ritannia :apitolul A8 :avalerii $oarelui :apitolul B8 .ceea/i fa+-, o alt- masc:apitolul C8 Dinutul %celor liberi& Ilustra+ii :apitolul ;E8 2ani din nimic :apitolul ;;8 2abilonul global :apitolul ;<8 $oarele negru :apitolul ;=8 0e+eaua ast-zi :apitolul ;>8 .flat sub influen+:apitolul ;?8 :opiii lui $atan :apitolul ;@8 Fnde au disp-rut to+i copiii7 :apitolul ;A8 )imba*ul secret :apitolul ;B8 Toate for+ele reginei /i to+i oamenii reginei :apitolul ;C8 9ei+a /i regele :apitolul <E8 ,miterea vr-*ii :apitolul <;8 0uperea vr-*ii 2ibliografie, Index, Indexul ilustra+iilor
;

Chiar sunt nebun? Gor fi mul+i cei care m- vor considera %nebun& ptr cele scrise în aceast- carte. Iat- r-spunsul meu în fa+a acestor sceptici8 Puternicul stejar de astăzi este ghinda de ieri căzută la pământ. r!im într-o lume liber!? %$unt oare un om venit din spa+iul cosmic7 .par+in oare noii rase de p-m!nteni, n-scut- din încruci/area unor b-rba+i extratere/tri cu femei p-m!ntene7 $unt oare copiii mei ur-ma/ii primei rase interplanetare7 . fost creat oare creuzetul societ-+ii interplanetare pe planeta noastr-, a/a cum $F. au devenit acum ;CE de ani creuzetul tuturor na+iunilor p-m!ntului7 $au, poate, acest g!nd este o intui+ie a viitorului7 "mi exprim dreptul /i privilegiul de a avea astfel de g!nduri /i de a pune asemenea întreb-ri f-r- teama de a fi aruncat în înc#isoare de o agen+ie administrativ- a societ-+iiH "n fa+a atotputernicei cenzuri /tiin+ifice,at!t de rigid-, de doctrinar-, de autosuficient-, dispu-s- c#iar la crim-,pare o prostie s- încerci s- publici asemenea g!nduri. Fn om cu pla-nuri diabolice ar putea face orice folosindu-se de ele. Ii totu/i, fiecare om are dreptul s- gre/easc-, iar acest drept trebuie ocrotit. 'imeni nu ar trebui s- se team- s- intre în p-dure ptr c- în copaci existpisici s-lbatice. Jrice om ar trebui s- aib- dreptul de a face orice specula+ii dore/te.De întreb-rile n-scute din aceste specula+ii se tem at!t de tare cei care controleaz- cunoa/terea acceptat-. Jdatcu intrarea noastr- în era cos-mic- va trebui totu/i s- insist-m asupra dreptului nostru de a pune întreb-ri noi, c#iar /i proste/ti uneori, f-r- teama de a fi acuza+i&. :itat din cartea omului de /tiin+- "ilhelm #eich$ Contact cu spaţiul cosmic. 0eic# a murit într-o înc#isoare din $tatele Fnite, la data de = noiembrie ;C?A. %ntroducere& 'ile de cump!n! 'e afl-m în pragul unei incredibile sc#imb-ri globale, la o r-scruce de drumuri în care deciziile noastre vor influen+a mult- vreme de acum înainte destinul planetei p-m!nt. .vem ast-zi posibilitatea s- descuiem por+ile înc#isorii mentale /i psi#ice în care a fost întemni+at- de mii de ani rasa uman-. )a fel de bine, le putem permite gar-dienilor care de+in controlul s- î/i duc- la bun sf!r/it planurile de men+inere în sclavie /i de îndoctrinare mental-,emo+ional-, spiritual- /i fizic- a tuturor b-rba+ilor,femeilor /i copiilor de pe aceast- planet-, prin instaurarea unui guvern mondial, a unei armate, a unei b-nci centrale /i a unei monede unice, precum /i prin implantarea de microcipuri în trupul fiec-rui individ în parte. Itiu c- sun- fantastic, dar dac- rasa uman- /i-ar ridica oc#ii de pe ecranele televizoarelor unde ruleaz- ultimul episod al telenovelei preferate sau ultimul s#oK de divertisment, privind în *ur cu luciditate, /i-ar da seama c- toate aceste lucruri nu sunt doar posibile, chiar se petrec. :u fiecare or- care trece, puterea ocult- preia din ce în ce mai str!ns controlul asupra politicii globale, asupra afacerilor, b-ncilor, armatei /i mass-mediei. $e vorbe/te tot mai des de implantarea de microcipuri la nivelul popula+iei, /i probabil procesul a început de*a. Jri de c!te ori un plan ascuns este pe punctul de a fi implementat, exist- o perioad- în care informa+iile ascunse trebuie s- ias- la suprafa+-, pentru a putea sus+ine ultimul asalt asupra realit-+ii fizice. .cesta este procesul la care asist-m la ora actual-, odat- cu toat- aceast- explozie de fuziuni între imperiile bancare /i de afaceri globale, precum /i cu accelerarea vitezei procesului de centralizare a puterii politice /i economice în m!na unor institu+ii precum F,, J'F, Jrganiza+ia Londial- a :omer+ului, .cordul Lulti-lateral pt Investi+ii, precum /i a altor institu+ii de globalizare82anca Londial-, 3ondul Lonetar Interna+ional /i summit-urile 6-AM6-B. "n spatele acestui proces continuu /i bine coordonat al globaliz-rii se ascunde un trib alc-tuit din c!teva familii cu s!nge pur, a c-ror linie genealogic- poate fi trasat- p!n- în antic#itatea Jrientului
<

Li*lociu /i a Jrientului "ndep-rtat. ,le au venit din aceste regiuni /i au devenit regii,nobilimea /i preo+imea na+iunilor europene în formare, extinz!ndu-/i puterea în întreaga lume, îndeosebi prin intermediul %Larelui& Imperiu 2ritanic. 3olosindu-se de acest instru-ment, tribul /i-a putut extinde puterea în toate +-rile pe care le-a ocupat Im. 2ritanic, dar /i alte +-ri europene, inclusiv în $F.,de unde continu- s- regizeze acest spectacol p!n- în zilele noastre. $F. au fost conduse p!n- în prezent de >E de pre/edin+i, din care == au fost lega+i genetic de numai < oameni8 regele .ngliei .lfred cel Lare /i :arol cel Lare, faimosul rege al 3ran+ei care a tr-it în sec.IN. "n toat- aceastperioa-d- istoric-, agenda politic- a acestor familii a continuat s- fie implementat- în lume, a*ung!ndu-se ast-zi în situa+ia în care controlul global centralizat a devenit posibil. Dac- dori+i s- /ti+i cum va ar-ta via+a noastr- dac- nu ne vom trezi rapid, privi+i 6er-mania nazist-. Aceea este lumea care ne a/teapt- pe to+i dac- planul pe care eu îl nu-mesc .genda 3r-+iei va reu/i p!n- în <E;<. "n special anul <E;< pare crucial, din mo-tive pe care le voi explica în continuare.Jamenii nu au nici o idee de pr-pastia care îi a/teapt- sau despre natura lumii în care vor tr-i copiii lor4 cei mai mul+i dintre ei nici nu doresc s- afle mai multe am-nunte,c-ci nu le pas-. refer- s- ignore realitatea evi-dent-,neg!nd adev-rul care încearc- s- le desc#id- oc#ii. ersonal, m- simt ca o vac- ce alearg- pe c!mp, strig!ndu-le suratelor ei8 %Oei, /ti+i camionul acela care încarc- în fiecare lun- o parte dintre noi7 ,i bine, prietenele noastre nu sunt duse pe un alt c!mp, a/a cum credeam noi. Jamenii le împu/c- în cap, le golesc s!ngele, le taie /i fac pac#ete de carne din ele. .poi al+ii le cump-r- /i le m-n!nc-(& Imagina-+i-v- re-ac+ia celorlalte vaci8 %,/ti nebun-, soro( 'imeni nu ar putea face a/a ceva. De altfel, avem ac+iuni la acea companie de transport /i lu-m ni/te dividende frumoase. ./a c- tac--+i gura, nu ne mai speria de poman-&. .genda pe care o expun în aceast- carte se deruleaz- de mii de ani /i a a*uns în momentul de fa+- aproape de finalizare, c-ci oa-menii au renun+at s- mai g!ndeasc- /i s- î/i mai asume responsabilit-+ile care le revin . ,i prefer- s- fac- ce cred c- le serve/te interesele de moment, dec!t s- se g!ndeasc- la consecin+ele faptelor lor pt existen+a rasei umane. $e spune c#iar c- ignoran+a ec#i-valeaz- cu fericirea..cest lucru este adev-rat,dar numai pe termen scurt.Te po+i sim+i f. fericit dac- nu /tii cvine o tornad-, c-ci nu trebuie s- faci nimic pt a preînt!mpina pagubele. "n timp ce tu î+i +ii capul în nisip, fundul î+i r-m!ne îns- în aer, /i tornada continu- s- se apropie( Dac- +i-ai ridica oc#ii /i ai privi în zare,ai putea evita f. u/or dezastrul. Ignoran+a /i negarea nu pot avea dec!t o singurconsecin+-8 furtuna te va lovi în plin, se /tie c- aceste tornade lovesc întotdeauna pe nea/teptate /i atunci c!nd omul este mai pu+in preg-tit pt ele, efectele lor fiind dezastruoase. ./a cum spuneam8 ignoran+a ec#ivaleaz- cu fericirea, dar numai pe termen scurt. 'oi ne cre-m propria realitate, prin g!ndurile /i faptele noastre. Jrice ac+iune /i orice inac+iune au anumite consecin+e. :ine renun+- smai g!ndeasc- /i s- î/i mai asume responsabilit-+i, renun-+- practic la via+a sa. Dac- un nr. suficient de mare de oameni procedeaz- în acest fel, ei renun+- practic la întreaga lume în care tr-iesc, /i exact acest lucru s-a înt!mplat de-a lungul întregii istorii a omului. ./a s-a a*uns ca un nr restr!ns de oameni s- con-troleze destinele marii ma*orit-+i. $ingura diferen+- fa+- de trecut este c- la ora actua-l-, acest nr restr!ns de oameni a a*uns s- manipuleze întreaga planet-, prin globaliza-rea afacerilor, a sistemului bancar /i a comunica+iilor. !rg#iile acestui mecanism de control au fost întotdeauna acelea/i8 +inerea oamenilor într-o stare de ignoran+-, de team- /i de conflict interior. %Divide, condu /i cucere/te, p-str!nd cea mai important- parte a cunoa/terii pt tine&../a cum vom ar-ta în aceast- carte,cei care s-au folosit de aceste metode pt a controla de mii de ani umanitatea sunt membrii aceleiaşi for+e, ai aceluia/i trib restr!ns, ai c-rui membri se încruci/eaz- numai între ei, urm!nd o agen-d- pe termen lung, care este pe punctul de a a*unge la apogeu. $tatul fascist
=

global este aproape definitivat. Cunoaşterea se află în mâinile celor puţini, iar ceilalţi sunt menţinuţi în ignoranţă. Aceasta este structura clasică a manipulării şi controlului. Ii totu/i, lucrurile nu trebuie s- stea neap-rat în acest fel. .dev-rata putere se afl- în m!inile celor mul+i, nu a celor pu+ini. De fapt, fiecare individ con+ine în el o putere infinit-. Lotivul pt care suntem controla+i nu se datoreaz- faptului c- nu am avea pu-terea de a ne decide singuri destinul, ci faptului c- renun+-m cu at!ta u/urin+- la ea, în fiecare clip- a vie+ii noastre. Dac- se înt!mpl- ceva ce nu ne convine, ne gr-bim s- d-m vina pe altcineva. Dac- exist- vreo problem- în lume, ne spunem întotdeauna în sinea noastr-8%:e au de g!nd s- fac- pt a o rezolva7&. Ei sunt cei care au creat în mod secret problema pt ca noi s- g!ndim în acest fel,iar ei s- r-spund- a/tept-rii noastre /i s- vin- cu o %solu+ie&, care este de fiecare dat- aceea/i8 mai mult- putere centralizat- /i mai pu+inlibertate ptr noi. Dac- dore/ti s- dai mai mult- putere pe m!na poli+iei, armatei /i agen+iilor de securitate, f-c!ndu-i c#iar pe oameni s- cear- acest lucru, tot ce ai de f-cut este s- creezi mai multe crime, mai mult- violen+- /i mai mult terorism. 0estul va veni de la sine. Dac- oamenii se tem snu fie t!l#-ri+i, *efui+i sau bombar-da+i, î+i vor preda de bun-voie libertatea lor, cer!ndu-+i s- îi aperi de r-ul pe care l-ai creat singur, f-c!ndu-i s- se team- de el. 2omba din Jkla#oma este un ex. clasic de acest fel, pe care l-am explicat detaliat în cartea mea, i ade!ărul !ă !a face li"eri. ersonal,am numit aceast- te#nic- simpl- de manipulare /i control8crearea problemei P reac+ie P solu+ie. Tot ce trebuie s- faci este s- creezi problema, s- încura*ezi astfel o reac+ie de tip8 %:ineva trebuie s- fac- ceva&, iar apoi s- oferi o solu+ie. $inteza aces-tei te#nici este motoul francmason8 #rdo A" Chao P %ordine din #aos&. :reeaz- #ao-sul,apoi ofer- calea de restabilire a ordinii. Jrdinea ta, fire/te( Lasele sunt manipula-te la ora actual- printr-o sumedenie de metode de control mental /i emo+ional. 'umai a/a pot fi +inute în fr!u. Fn nr restr!ns de oameni nu poate controla miliarde de oa-meni prin metode fizice, la fel cum animalele dintr-o ferm- nu pot fi +inute fizic sub control dec!t dac- sunt implica+i un nr mare de oameni. Doi porci au sc-pat dintr-un abator din Larea 2ritanie /i au reu/it s- evite capturarea o perioad- at!t de lung- de timp, în pofida tuturor eforturilor f-cute ptr a-i prinde, înc!t au a*uns adev-rate cele-brit-+i na+ionale. e scurt,controlul fizic asupra popula+iei globale nu poate func+iona. De altfel, el nici nu este necesar, dac- îi po+i face pe oameni s- g!ndeasc- /i s- simt- ce vrei tu, aî s- %ia deciziile& pe care dore/ti tu s- le ia /i s--+i cear- s- introduci legi-le pe care dore/ti tu s- le introduci.,xist- un aforism str-vec#i care spune c- dac- do-re/ti ca cineva s- fac- ceva, f--l s- cread- c- ideea îi apar+ine. Fmanitatea este supus- unui program de control al min+ii,nefiind dec!t cu pu+in mai con/tient- dec!t un zom-bi. Gi se pare c- exagerez7 Deloc. ,u definesc controlul min+ii printr-un act de mani-pulare mental- prin care faci pe cineva s- cread- /i s- ac+ioneze a/a cum dore/ti tu. Dac- accept-m aceast- defini+ie, nu se mai pune întrebarea c!t de mul+i oameni sunt supu/i acestei manipul-ri, ci c!t de pu+ini sunt cei care au reu/it s- scape de ea. rac-tic, to+i oamenii sunt supu/i într-o m-sur- mai mic- sau mai mare acestui proces de manipulare.De pild-,atunci c!nd te la/i convins de o reclam- s- cumperi ceva de care nu ai cu adev-rat nevoie, te la/i manipulat printr-o te#nic- de control al min+ii. Dacte ui+i la /tiri sau cite/ti în ziare o poveste distorsionat- care î+i influen+eaz- percep+ia despre o persoan- sau un eveniment,e/ti manipulat printr-o te#nic- de control al min-+ii. rivi+i felul în care sunt antrena+i solda+ii în armat-. .ceasta este cea mai pur- for-m- de control al min+ii."nc- din prima zi li se spune c- trebuie s- execute ordinele su-periorilor lor f-r- s- le pun- în discu+ie. Daccineva îmbr-cat într-o uniform- cu gra-da+ii î+i spune c- trebuie s- omori alte persoane,despre care nu /tii absolut nimic /i pe care nu le-ai înt!lnit niciodat-,e/ti nevoit s- tragi f-r- nici o ezitare..ceasta este men-talitatea de tip8 %$- tr-i+i(&, care a invadat, din p-cate, inclusiv mediul social din afara armatei8 % -i, /tiu c- nu e bine, dar /eful mi-a spus c- trebuie s- fac acest lucru /i
>

nu am de ales&. 'u ai de ales7 'u exist- a/a ceva. Jrice om are libertatea de a alege ce dore/te /i ce nu dore/te s- fac-.'u exist- îns-8%'u am de ales&( .ceast- inven+ie este doar o alt- te#nic- de control al min+ii.)ista te#nicilor de control al min+ii este nesf!r-/it-. Ei doresc s- v- controleze mintea, în acest fel v- pot controla pe !oi. 0eac+ia co-rect- ar fi s- ne lu-m înapoi min+ile, sg!ndim singuri /i s- le permitem /i celorlal+i s- fac- acela/i lucru, f-r- teama de a fi ridiculiza+i /i f-r- a-i condamna pt crima de a fi diferi+i. Dac- nu vom face acest lucru,.genda de care vorbesc Q/i pe care o voi des-crie am-nun+it în continuareR va fi implementat-. "n sc#imb, dac- ne vom redob!ndi controlul asupra min+ilor noastre /i vom atinge o stare de suveranitate mental-, .gen-da nu va putea fi implementat-, c-ci îi va lipsi însu/i fundamentul pe care poate exis-ta. .m f-cut cercet-ri în peste <E de +-ri /i am constatat c- acela/i proces se afl- în plin- desf-/urare pretutindeni. olitici /i structuri identice sunt implementate în toat- lumea, în conformitate cu .genda 6lobal-. Din fericire, putem observa simultan /i o trezire global-, c-ci tot mai mul+i oameni aud alarma trezirii spirituale /i renasc din transa mental- /i emo+ional- în care s-au compl-cut at!ta vreme. :e for+- va învinge în ace/ti primi ;< ani ai Lileniului7 'u depinde dec!t de noi. 'oi suntem cei care ne cre-m propria realitate prin g!ndurile /i prin faptele noastre. Dacne vom sc#imba g!ndurile /i faptele, vom sc#imba întreaga lume. .sta-i tot( "n cartea de fa+- îmi propun s- trasez istoria tribului restr!ns care guverneaz- lumea la ora actual/i s- ar-t care este adev-rata natur- a .gendei 6lobale.Doresc s- subli-niez c- nu voi expune aici dec!t o .gend-, un plan, nu o conspira+ie. :onspira+ia se na/te din manipularea oamenilor ptr implementarea acestei .gende. ,xist- = tipuri principale de conspira+ii8 cele de eliminare a oamenilor /i organiza+iilor care repr. o amenin+are la adresa .gendei Qcum ar fi asasinarea rin+esei de Sales, DianaR, cele pt plasarea anumitor oameni în pozi+ii c#eie, cu scopul de a pune în aplicare planurile .gendeiQ6eorge 2us#,Oenr1 Tissinger,Ton1 2lair, etc.R, /i cele care pun la cale evenimente care silesc opinia public- s- cear- ea îns-/i implementarea .gendei,prin me-canismul de creare a problemelor-reac+ie-g-sirea solu+iilor Qdiferite r-zboaie, atacuri teroriste, colapsuri economice, etcR. rin aceste = instrumente, o sumedenie de eveni-mente /i manipul-ri aparent f-rleg-tur- unele cu altele devin aspecte ale aceleiaşi conspira+ii, de introducere a aceleiaşi .gende. Jri de c!te ori ve+i citi un ziar sau ve+i da drumul la televizor în anii care vor urma, ascult!nd discursul unui lider politic sau al unui om de afaceri de anvergur-, ve+i reg-si în el informa+iile din aceast- carte. u-te+i face de*a acest lucru,dac- a+i în+eles mecanismul de func+ionare.:iti+i c-r+ile mele anterioare, precum i ade!ărul !ă !a face li"eri, Eu sunt eu$ eu sunt li"er, %e!olta ro"oţilor,sau privi+i caseta video &ntoarcerea !alului, consulta+i inclusiv operele scri-se de al+i autori de-a lungul ultimelor decenii, /i ve+i constata c- ceea ce am prezis noi se petrece deja. Informa+iile noastre nu sunt de natur- profetic-. ,le nu înseamn- altceva dec!t o cunoa/tere a .gendei. "ntrebarea pe care ne-am pus-o mai devreme r-m!ne8 va fi creat statul fascist global în urm-torii ani7 'u putem r-spunde la aceas-t- întrebare dec!t tot printr-o întrebare8 se vor trezi oamenii, sau vor r-m!ne în stadiul de turm- de oi7 Totul depinde de r-spunsul la aceast- întrebare. (vertisment& Cartea de faţ! pre)int! o cantitate uria*! de informaţii care pun la grea încercare pre+udec!ţile lumii în care tr!im, -! averti)e) s! nu continuaţi cu lectura dac! sunteţi dependent de sistemul actual de convingeri$ sau dac! nu credeţi c! puteţi face faţ! dpdv emoţional adev!rului referitor la ceea ce se în-t.mpl! în aceast! lume, Dac! preferaţi îns! s! continuaţi$ v! reamintesc c! nu trebuie s! v! fie team! de nimic, -iaţa este ve*nic! *i orice e/perienţ! este doar o încercare pe calea c!tre iluminare, Din perspectiva nivelului suprem de per-cepţie nu e/ist! bine *i r!u$ ci doar con*tiinţa care face alegeri pt a
?

e/perimenta tot ce poate fi e/perimentat, 0venimentele uimitoare pe care le revelea)! aceast! carte se apropie de final$ iar lumina con*tiinţei r!sare în sf.r*it$ fiind pe cale s! provoace cea mai mare transformare a con*tiinţei planetare de 12,333 de ani încoace, 4n pofida aparenţelor$ este o perioad! incitant! *i ideal! ptr a tr!i pe acest p!m.nt, David %c5e Capitolul 6& (u ateri)at marţienii? ./ fi putut scrie aceast- carte în dou- maniere diferite. De pild-, a/ fi putut ascunde anumite informa+ii care sunt extrem de greu de acceptat, de/i adev-rate. .ceasta ar fi fost calea u/oar-, care mi-ar fi permis s- r-m!n pe o pozi+ie confortabil-, transmi+!nd doar acele informa+ii care nu lezeaz- convingerile marii ma*orit-+i a oamenilor. . <-a posibilitate era de a-mi trata cititorii ca pe ni/te fiin+e umane mature, multidimensio-nale /i plenar conectate la lumea în care tr-iesc, transmi+!ndu-le toate informa+iile re-levante, inclusiv unele care le vor arunca în aer întregul sistem de valori. ./a cum am f-cut întotdeauna,am ales cea de-a doua cale.$copul meu nu este acela de a tria infor-ma+iile de dragul cititorilor. :onsider c- ei pot face singuri acest lucru..r fi o arogan-+din partea mea s- cred c- trebuie s- ascund anumite informa+ii pt c- oamenii %nu sunt preg-ti+i pt ele&. :ine sunt eu s- decid acest lucru7 Ii cum a/ putea s- aflu dac- %sunt preg-ti+i sau nu&, în m-sura în care oamenii nu cunosc aceste informa+ii, lu!nd singuri decizia de a crede sau nu în ele7 Fnii prieteni m-au sf-tuit s- le ofer cititorilor informa+iile de baz-,dar %pt numele lui D-zeu, nu le spune nimic despre reptile&. Ge+i afla în cur!nd la ce se refer- ace/tia. De/i le în+eleg temerile, prefer s- fiu sincer p!n- la cap-t. .m optat pt a spune tot ce /tiu, f-r- s- m- limitez la informa+iile %suportabi-le&. ./a sunt construit( Desigur, cartea va atrage critici /i va fi ridiculizat- de mul+i oameni a c-ror viziune nu dep-/e/te m-rimea unui bob de maz-re, ca s- nu mai vor-bim de cei care /tiu c- aceste informa+ii sunt adev-rate, dar nu doresc ca ele s- a*ung- la urec#ile marelui public.Ii de dac-7 ersonal,nu-mi pas- ce zic oamenii( Dup- cum spunea 6and#i8%:#iar dac- te afli în minoritate, c#iar dac- e/ti absolut singur, adev--rul r-m!ne adev-r&. De aceea, m-am decis s- vprezint întreaga poveste, complet ne-trunc#iat-. e scurt, o ras- de oameni care nu se încruci/eazdec!t între ei Qcu o linie genealogic- continu-R, un fel de ras- în interiorul rasei, a fost creat- în .ntic#itate în Jrientul Li*lociu /i în Jrientul .propiat. De-a lungul miilor de ani care au urmat, aceast- ras- /i-a extins continuu puterile, acapar!nd întregul glob. Fnul din instrumen-tele ma*ore prin care a operat ea a fost crearea unor /coli ale misterelor /i a unor so-ciet-+i secrete, pt a-/i implementa cu a*utorul lor .genda. $imultan, a creat institu+ii precum religiile, care au +inut într-o înc#isoare mental- /i emo+ional- masele largi,as-mu+indu-le unele împotriva celorlalte prin tot felul de conflicte /i r-zboaie. Ierar#ia acestui trib înc#is nu este exclusiv masculin-, o parte din pozi+iile c#eie fiind de+inute de femei. Totu/i, marea ma*oritate a pozi+iilor c#eie este de+inut- de b-rba+i, motiv pt care m- voi referi la acest grup sub numele de 3r-+ia. Dat fiind rolul excep+ional pe care la *ucat 2abilonul antic în toat- aceast- poveste, am preferat s- o numesc8 3r-+ia 2abilonului. "n aceea/i terminologie, am s- numesc planul lor milenar de creare a %Larii Jpere&8.genda 3r-+iei. uterea de control pe care a atins-o la ora actual- 3r--+ia nu ar fi putut fi dob!ndit- în c!+iva ani, nici m-car în c!teva decenii sau secole. ractic, procesul a durat mii de ani. $tructurile institu+iilor moderne de control8guver-nele, sistemul bancar, lumea afacerilor, armatele /i mas-media, nu au fost infiltrate de aceast- for+-, ci au fost c#iar create de ea, de la bun început. .genda 3r-+iei este un plan multimilenar, care a fost îndeplinit gradat, etap- cu etap-,pt preluarea centraliza-t- a controlului la nivel planetar. Ierar#ia genealogic- aflat- la v!rful piramidei con-trolului /i oprim-rii umanit-+ii a trecut /tafeta din m!n- în m!n-, de-a lungul genera-+iilor care s-au succedat,în special de la tat- la fiu. :opiii acestor familii,ale/i s- preia /i s- duc- mai departe /tafeta, sunt educa+i încde la na/tere ptr a în+elege .genda /i metodele de manipulare, pt a transpune%Larea Jper-&în
@

realitate. :ontinuarea .gen-dei devine principala lor misiune în via+-, care le este îndoctrinat- de la cea mai fra-ged- v!rst-. :!nd le vine r!ndul s- intre în ierar#ia 3r-+iei /i s- transfere mai departe /tafeta unei noi genera+ii, ei sunt de*a oameni profund dezec#ilibra+i, datorit- modu-lui în care au fost educa+i de mici. $unt oameni cu o inteligen+- f. ascu+it-, dar com-plet lipsi+i de compasiune /i cu convingerea arogant- c- au dreptul s- conduc- lumea /i s- controleze masele ignorante pe care le consider- inferioare. :opiii 3r-+iei care repr. o amenin+are pt planurile acesteia Qpe care le resping sau le încalc-R sunt trecu+i pe linie moart- sau c#iar elimina+i, astfel înc!t la nivelele superioare ale piramidei Q/i implicit la cunoa/terea secret- care li se reveleaz- acoloR s- nu aibacces dec!t cei absolut %siguri&. :!teva din aceste linii genealogice sunt cunoscute /i pot fi numite desc#is, c-ci ac+ioneaz- la vedere. Fna dintre ele este casa regal- de Sindsor. .ltele sunt8clanul 0ot#sc#ild,toate familiile regale /i aristocratice din ,uropa, clanul 0ocke-feller,precum /i întregul Esta"lishment de pe coasta de est a $F. care produce pre/e-din+i, mari oameni de afaceri, banc#eri /i administratori. .dev-rata cabal-, cea care ocup- v!rful ierar#iei /i care guverneaz- rasa umandin umbr-,r-m!ne îns- necunos-cut- marelui public. ,ste inevitabil ca un grup suficient de dezec#ilibrat pt a încerca s- ob+in- controlul asupra planetei s- con+in- diferite fac+iuni care se lupt- între ele pt a pune m!na pe p!rg#iile supreme ale puterii. 3r-+ia nu face excep+ie de la aceastre-gul-.:onflictele /i competi+ia intern- din aceast- structur- de putere sunt uria/e.:ine-va i-a descris pe ace/ti oameni ca pe o band- de t!l#ari care pun la cale spargerea unei b-nci, dar care se ceart- apoi asupra pr-zii. .cest tablou mi se pare o descriere excelent- a 3r-+iei. De-a lungul istoriei, diferite fac+iuni din interiorul acesteia au de-clan/at r-zboaie unele împotriva altora, încerc!nd s- cucereasc- puterea absolut-. "n final, ele î/i dau îns- din nou m!na, sub imperiul dorin+ei de a-/i duce la bun sf!r/it marele plan, iar în momentele c#eie î/i unesc toate eforturile pt a face fa+- provoc-ri-lor cu care se confrunt- .genda. Dac- v- întreba+i care este momentul în care a început toat- aceast- poveste a manipul-rii umanit-+ii /i a liniilor genealogice care orc#estreaz- Larea Jper-, ar tre-bui s- ne întoarcem probabil în timp cu sute de mii de ani. :u c!t am studiat mai mult aceast- problem- de-a lungul anilor, cu at!t mai evident mi-a devenit faptul c- origi-nea liniilor genealogice /i a planului de preluare a controlului planetar nu are leg-tur- cu planeta noastr-, ci cu una sau mai multe rase provenite din alte sfere sau dimensi-uni ale evolu+iei. .ltfel spus, este vorba de extratere/tri. Dacmai ave+i înc- îndoieli în privin+a existen+ei vie+ii extraterestre, v- supun aten+iei c!teva cifre simple. $oarele nostru nu este dec!t una din cele circa ;EE de miliarde de stele din aceast- galaxie. $ir 3rancis :rick, laureatul premiului 'obel, afirm- c- în universul nostru exist- aproximativ ;EE de miliarde de galaxii, din care numai în galaxia noastr- exist- cel pu+in un milion de planete care pot sus+ine via+a în forma pe care o cunoa/tem noi. 6!ndi+i-v- la ce num-r am a*unge dac- am extrapola aceste date la scara întregului univers,ca s- nu mai vorbim de celelalte dimensiuni ale existen+ei, aflate în alt- gam- de frecven+- dec!t cea perceput- de sim+urile noastre. Dac- am naviga cu viteza luminii Q=EE.EEE de km pe secund-R,ne-ar trebui >,= ani ca s- a*ungem p!n- la steaua cea mai apropiat- de sistemul nostru solar. .ceast- cifr- spune multe despre nivelul de îndoctrinare a oamenilor, c-rora li s-a b-gat în cap c- via+a extraterestr- este o prostie, în timp ce ideea c- via+a a ap-rut exclusiv pe aceast- planet- minuscul- din univers este considerat- o idee credibil-( ,ste suficient s- examin-m structurile com-plexe care existau pretutindeni în lume în antic#itate pentru a ne convinge c- înc- din acele vremuri pe p-m!nt se afla o ras- avansat-. 'i se spune pe toate canalele c- în acele vremuri nu existau pe planeta noastr- dec!t rase primitive Qprin compara+ie cu umanitatea modern- /i cu nivelul te#nologic actualR, dar aceast- afirma+ie este de-a dreptul ridicol-. )a fel ca în toate domeniile /tiin+ei oficiale, esta"ilshment-ul istori-cilor /i
A

2-/tina/ii. ci de a îndoctrina. :um a fost posibil ca ni/te greut-+i at!t de mari s. pe/ti. care nu v-zuser. sco+!nd la iveal.de un B .decad-. insecte /i p-s-ri. 'umai în acest fel pot fi explicate incredibilele tr-s-turi ale construc+iilor antice.liniei oficial acceptate a istoriei sunt izola+i de restul istoricilor /i ar#eologilor.incredibil.ud tot timpul diferi+i credincio/i cre/tini neg!nd c.ast-zi printr-o t-cere asurzitoare. .c.xistnenum-rate legende în întreaga lume care vorbesc de o . au fost mutate cu cel pu+in @EE de metri /i pozi+ionate vertical. e întreaga planet.avansat-.de fiin+e venite din alte sisteme stelare sau dimensiuni.fac :.donaiR.cu a noastr. care tr-ia în acele vremuri în mi*locul unei popula+ii mult mai primitive. rin aceast. pre-cum /i întreaga tradi+ie oral. le consider.c. :-rui constructor modern i s-ar putea cere s. care mai t!rziu s-a pierdut. :uv!ntul Dumne-zeu folosit frecvent în acest text este o traducere a unor expresii care însemnau %zei&.din apropiere c!nt-re/te aproxi-mativ . dar /i misterul inexplicabil al unor civiliza+ii precum cea egiptean.a/a ceva7 %$.la ora actual. numai în acest fel poate fi explicat misterul fenomenalelor cuno/tin+e de astronomie pe care le de+ineau po-poarele din antic#itate. descriu aceast. conform versiunii oficiale(R. ovestea s-a petrecut cu c!teva mii de ani înainte de :#ristos( Fn alt bloc de piatr. /tiind unde ar conduce r-spunsurile. . :u at!t mai dramatic trebuie s.la asemenea întreb-ri./ti nebun&.ur a umanit-+ii. 'u este deloc greu de în+eles c.au creat imagini uria/e de animale. De pild-. care au cobor!t pe p-m!nt în navele lor infinit mai avansate dec!t tot ce exist.Qcel pu+in.de pe un nivel inferior /i s.r-spund./i cea sumerian. care fie /tiu c. care au ap-rut la apogeul înfloririi lor /i abia ulterior au început s.aceste teorii sunt gre/ite.avan-seze lent. Jamenii acelor timpuri au înl--turat p-m!ntul colorat de la suprafa+-. Textele din Gec#iul Testament /i din alte lucr-ri.în acele vremuri s-a produs o infuzie de te#nologie avansat-.de . Fnele sunt at!t de mari înc!t nu pot fi v-zute în întregime dec!t de la ==E de metri altitudine( "n mod evident.în via+a lor un avion.ace/tia erau zei /i au f-cut din ei nucle-ul unei noi religii.de asemenea referiri.fiin+ele care puteau realiza opere te#nologice de o asemenea amploare erau privite în acele tim-puri drept %zei& de c-tre oamenii care nu puteau în+elege aceast.lo#im /i . printr-un proces de înv-+are /i acumulare de experien+e.înceap. la plural Qde pild-.exist. au crezut c.dovezile cople/itoare care atest.sursar fi singura explica+ie a marii ma*orit-+i a %misterelor& pe care isto-ricii oficiali le trateaz.Qde multe ori superioar-R. . = blocuri masive din piatr-.cunoa/tere avansat-.fi fost acest fenomen în lumea anti-c.poc.Q+inutul $#inar de care vorbe/-te 2ibliaR. cunoa/terea care a permis construirea minunilor de la 'azca. "n toate culturile lumii exist.2iblia pomene/te ceva de %zei&. "n realitate. rin anii =E Qîn secolul nostruR. fie pur /i simplu nu v-d mai departe de lungul nasului.de la 6ize# /i alte asemenea structuri uimitoare nu putea proveni dec!t de la o ras. $copul acestor %oameni de /tiin+-& nu este de a educa.a antic#it-+ii. .invadat.ar#eologilor inventeaz.propriile sale teorii.la nord-est de 2eirut. care nu ar fi putut fi create dec!t cu o te#nologie cel pu+in egal. "n eru existmisterioasele )inii 'azca.ras.sub denumirea de %zei&.metod. . aviatorii americani /i australieni au aterizat în ni/te zone îndep-rtate din 'oua 6uinee ptr a aproviziona trupele din zon-. reputa+ia /i fondurile pe care le primesc depind de sus+inerea versiunii oficiale.fac. 'u putem avea nici o îndoial.fi mutate în acele vremuri îndep-rtate7 Istoricii oficiali nu doresc s. la baza unui zid st!ncos.texte /i legende str-vec#i care descriu %zeii& ce au adus cu ei aceast. Larea iramid.cunoa/tere avansat-. de/i cursul normal al evolu+iei ar fi fost s.structuri uluitoare cl-dite cu mii de ani în urm-. o localitate situat.slu*bele. Fn influx te#nologic provenit din afara planetei sau dintr-o alt.(7 ar striga el.fapte incontestabile /i ignor.EEE de tone Qgreutatea a trei avioane cu reac+ieR.poat.un strat de p-m!nt alb. To+i cei care nu se confor-meaz. distrus.cela/i lucru este valabil în privin+a tuturor profesiunilor %intelectuale& /i educa+ionale. Gec#iul Testament abund. 2aalbek. fiecare c!nt-rind BEE de tone Q(R. )a 2aalbek. în )iban.

Qmai vec#eR.a limbii sumeriene ptr a traduce una anterioar. dincolo de luto.propiat /i Li*lociu. a/a c.T. care se traduce c#iar prin % rivitorii&.inegalit-+i.conflicte /i f-r. T-bli+ele îi numesc pe ace/ti zei .smunceasc. sau Dara :elor care rivesc. t-bli+ele afirm. . uni+i prin iubire /i respect reciproc. e de alt. care începe undeva între 5upiter /i Larte /i se extinde foarte departe în spa+iul cosmic. 'u sufereau de bolile b-tr!ne+ii./i greu de sus+inut.are o orbiteliptic. despre care 9ec#aria $itc#in crede c.eliptic. T-bli+ele afirm.numeroase tendin+e ale societ-+ii moderne./i ele c./i conversau unii cu ceilal+i 'în mod telepatic*. a*ung!nd la concluzia c.$itc#in s-a folosit de o variantulterioar.ci de fiin+e concrete.îndoiesc c.fie ignorate de istoria /i de sistemele de educa+ie conven+ionale.s. un ar#eolog britanic care f-cea s-p-turi în rui-nele 'inivei.zeii au venit în vasele lor celeste. :el mai faimos traduc-tor al acestor t-bli+e este savantul /i autorul 9ec#aria $itc#in. situat.de o %c-dere a omului&. 'u este vorba de ni/te zei mitologici.xpresia egipteancare îi desemneaz. 'umele $umerului era T). De ce oare 7 t un motiv c!t se poate de simplu8 demoleaz.c.u urmat apoi /i alte descoperiri în aceast.m convingerea c. . .a acestei cunoa/teri nu erau asirienii.voi referi în continuare la aceste t-bli+e din lut ca la Textele sau T-bli+ele $umeriene.. o orbit. De/i sunt considerate una din cele mai mari descoperiri ar#eologice din toate timpurile. Jric!t de utopic. ebraica /i alte limbi antice din Jrientul .F''. Iat.în propor+ie de . a fost %un dar al zeilor&. Jamenii /i animalele vorbeau aceea/i limb.nenum-rate texte în toate cul-turile antic#it-+ii care descriu lumea din acele vremuri îndep-rtate în termeni similari.l+i cercet-tori afir-.'.regiune. $tr-vec#iul text cunoscut sub numele de Cartea lui Enoh îi nume/te /i el pe zei % rivitorii&. la . Tr-ind în armonie cu fiin+ele divine 'e(tratereştrii)*. -m!ntul era mai frumos atunci dec!t ast-zi. con-form traducerii lui $itc#inR.cataclism /i urmat.p-rerea mea.ar p-rea aceast.numit. care corespunde Leso-potamiei de alt-dat-.ar fi extrem de instabil. $avan+ii pe care i-am con-sultat /i în care am încredere cred c.6I0 Q:ei uri. capitala .'. o popula+ie despre care se crede c.cesta a studiat cu aten+ie /i a tradus T-bli-ele $umeriene. m. din care deri-v. exist. de $ir .'ibiru. principalele lui ipoteze sunt corecte. C . Dup. f-r.ne vom sc#imba felul de a g!ndi /i de a sim+i. ei î/i duceau zilele în lini/te /i pace. care tr-iau printre oamenii acelor timpuri. într-o societate f-r.c.parte.:#. .c. 'oi nu vom putea recrea lumea de atunci dec!t dac.a identificat un corp ceresc pe care l-a numit laneta N.o bun.B?E la circa >EE de kilometri de 2agdad.imagine.traducerea lui nu este corect.$itc#in s-a în/elat în privin+a teoriei sale despre 'ibiru. dar m.toate detaliile pe care le ofersunt autentice . produc!nd în mod spontan o mare varietate de fructe.ele descriu extratere/tri.de =@EE de ani.se g-sesc pe c!teva zeci de mii de t-bli+e din lut descoperite în anul . De aceea.usten Oenr1 )a1ard. cobor!+i din rac#etele lor zbur-toareR. :ele mai explicite relat-ri privind rasa avansat.dincolo de luto /i despre care se crede c. în Irak.durere. la fel ca /i vec#ii egipteni.6I0QDara Domnului 0ac#etelor 9bur-toare.a tr-it în aceast. aramaica.TIQ:ei care au venit din cer pe p-m!nt R /i DI'. ca /i cum ar fi adormit.?E de ani dupscoaterea lor la lumin. de/i sunt absolut de acord cu concluziile sale generale. )ocul este situat în apropiere de ora/ul irakian modern Losul.ci sume-rienii.vicii sau pasiuni.siriei. iar trecerea în lumile vie+ii superioa-re se f-cea lin /i f-r.din greu. Itiin+a mo-dern. un istoric care cunoa/te sumeriana. fiind spri*inite de numeroase alte dovezi /i relat-ri.nunnaki au venit de pe o planet. f-r. Q laneta "ncruci/-riiR.acestea continu.pe zei este 'eturu.cum a descris lumea de dinainte de %c-dere& poetul grec Oesiod8 Jamenii tr-iau la fel ca /i 9eii. $ursa primordial.EEU.versiunea oficialasupra eveni-entelor istorice. Textele egip-tene afirm.regiune între anii >EEE /i <EEE î.civiliza+ia sumerian-.parte din interpret-rile lui $itc#in sunt îndoielnice.face parte din sistemul nostru solar. :onform traducerii sale Qconfirma-te de cele ale altor traduc-toriR.

preciz!nd corect pozi+iile./i mai uimitoare este descrierea cre-rii lui homo sapiens de c-tre T-bli+ele $umeriene. Dup.arte şi -upiter.p-rerea mea.nunnaki sunt co-recte. fiind greu de crezut c..afirm!nd cr-m-/i+ele planetei Tiamat au fost aruncate pe o alt. . . "n plus.acesta a fost singurul motiv ptr care .cu cel pu+in @E.au scos la iveal. Textele continu. ersonal.fi p-rut ridicol. 'oile des-coperiri /tiin+ifice nu fac dec!t s.%avansat-& nu le-a descoperit dec!t foarte recent.nunnaki.imens-. extrac+ia minereului de aur se f-cea de c-tre muncitori din r!ndurile . continu.EEE de ani în urm-.xist.genele . de c!nd au fost descoperite anumite planete.planet.îns.fac. rincipalele mine erau situate în actualul 9imbabKe.a 2enzilorR a ap-rut ca urmare a unei coliziuni între una din lunile lui 'ibiru /i Tiamat.E . printre care se num-r.%:ea Despicat-&. anumite studii f-cute de :orpora+ia .2./i cuno/tin+ele de astronomie ale sumerienilor.dec!t în ultimii ani( Lai mult. c-ut!nd aur într-o regiune din ceea ce numim ast-zi contin-entul african.merican. T-bli+ele sunt relat-ri scrise ale unor tradi+ii orale care vin dintr-o perioad.ea a devenit realitate.%actualizat-& capabil. am anumite îndoieli le-gate de scenariul 'ibiru-Tiamat.dovezi impresionante ale unor s-p-turi f-cute în minele de aur în urm.în anul .de sclavi care s.nunnaki au venit pe p-m!nt cu circa >?E.de/i principalele teme sus+inute de el pe marginea zeilor . "ntradev-r.nunnaki cu cele ale oamenilor ptr a crea astfel o ras. dar dup.in-credibil de vec#e. care nu trebuie confundat cu adev-rul literal. numeroase relatări din !echime sau mai moderne sus/ţin că această centură reprezintă rămăşiţele unei planete 'sau chiar o parte din ea*. sumerienii /tiau cu c!teva mii de ani îna-inte de :#ristos aceste lucruri pe care /tiin+a modern.trebuie s.aveau într-adev-r nevoie de un motiv specialR. $itc#in afirm. "nc. /i mai ales de perioada care i se atribuie.xist. .cont de simbolismul specific limba*ului vre-mii.aceast. . T-bli+ele $umeriene traduse de $itc#in descriu cum planeta 'ibiru aproape c.nunnaki. care merit.B?E.$itc#in. c!nd au fost descoperite t-bli+ele. . 'umele sumerian al Terrei înseamn. .9F Qdepozitul ad!ncR.dac.EEE de ani Qmai probabil .fac. t-bli+ele descriu natura /i culoarea planetelor 'eptun /i Franus într-o manier. T-bli+ele descriu felul în care au fost combinate într-o eprubet. . orbitele /i m-rimea acestora. aceast.EE.a formei fizice umane.urul extras de .ast-zi Larea 2r-+ar.creeze o ras.munc-.?E de ani. lucru cu at!t mai uimitor cu c!t în prezent aceste date nu sunt cunoscute dec!t de . dar la ora actual. $umerienii numeau aceast. ceea ce r-m!ne este o gaur. elita regal. c-ci coliziunea a produs o gaur.s--l ofere fiind8 %veriga lips-&.Tiamat /i i-au dat porecla de %Lonstrul .ste interesant de remarcat c. Itiin+a oficialp-streaz.t-cerea în *urul acestui subiect. o zon.i sus+in ccentura de asteroizi dintre Larte /i 5upiter Qnumit. )a început./i alte explica+ii. $pre ex. imaginea lor i-a luat prin surprindere pe exper+ii mo-derni. a/a c.a provocat la începutul form-rii sistemului nostru solar distrugerea unei planete care exista c!ndva între 5upiter /i Larte.munca de care aveau nevoie .nunnaki era trimis pe planeta de origine cu navele lor de la bazele situate în Jrientul Li*lociu. singurul r-spuns pe care s-a dovedit capabil.nglo-.numeroase am-nunte în aceste t-bli+e care pot fi dovedite la ora actual-.uman. +istemul solar şi locaţia centurii de asteroizi dintre .este greu de /tiut ce am-nunte au fost ad-ugate sau omise.s.a minerilor.EEE aniR.orbit-.care nu a putut fi confirmat.eşi amănunte/le diferă de la un te(t la altul.EEE ani în urm.s-a produs o perfec+ionare brusc. cu circa <EE.confirme continuu subiectele descrise în T-bli+ele $umeriene.mare în planeta original-. care se a/teptau la altceva4 /i totu/i./i inexplicabil.s.pelor&.sistemul solar /i planetele sale.poveste cu minele de aur tre-buie saib.o revolt.totu/i fapte istorice greu de contestat. De pild-.pe care sumerienii o numeau . Ideea unor copii crea+i în eprubet.c.scoatem apa din Jceanul acific.a zeilor a decis s. interpretarea lor trebuie s+in.fie clarificate. T-bli+ele prezint.nunnaki au venit pe p-m!nt Qîn caz c. devenind în final planeta -m!nt.

care s. tot felul de lucruri oribile.i s-au înc#inat /i au rugat-o pe zei+-. s-a transformat în homo sapiens.vor-beasc. fiind folosit.nlil Ii s.nki era fratele s-u vitreg.unei creaturi( :reeaz.propor+ia genetic.nki /i 'ink#arsag au descoperit în cele din urm.)F era un amestec #ibrid n-scut din fuziunea genelor lui homo erectus /i ale %zeilor&. Traducerea gre/it. cuno/teau vec#ile legende sumeriene. s.un lucr-tor primitiv. )evi+ii nu au f-cut altceva . un fel de albin.lucr-toare uman-. 0omo erectus a ap-rut în . )F.nlil era comandantul . pe *um-tate anima-le. Lai t!rziu i s-a spus Lammi.de la început.s-a produs o nou.nki /i 'ink-#arsag au încercat multe variante p!n.lumea din aceea/i legend. cunoscut.duc. :ei care conduc planeta de mii de ani. noii homo sapiens au fost capabili s.a oamenilor a r-mas nesc#imbat-. sunt .a limba*ului simbolic folosit în aceasta a con-dus la pierderea semnifica+iei originale a textului /i la povestea fantasmagoric. "nc.fi fost inspirat.în ilustra+iile mesopotamiene de o unealt.de mii de ani.)F Q:el n-scut dintr-un amestecR.la c!teva zeci de milioane de ani. o fiin+. Ii totu/i.a 6e-nezei.de Lar1 $#elle1. 2abilonul se afla în fostul $umer. :ei doi so+i erau ini+ia+i de rang înalt ai unei societ-+i secrete apar+in!nd acestei re+ele mondiale care controleaz.dam.ar fi experimentate în bazele subterane extraterestre r-sp!ndite ast-zi în lume. dar fiind c..a 2ibliei /i interpretarea literal.nki. a/a cbabilonienii.anterioar-. în *urul anului ?B@ î. . cunoscut.a/a cum o cunoa/tem ast-zi.zvonuri c. fiind cunoscut. Domnul -m!ntului QTi V p-m!ntR /i 'ink#arsag. fost creat.c.*ugul( )as--l s.sub nume precum 0egina $emiramida.duc./i era folosit.întreaga cunoa/tere ezoteric.? milioane de ani.ea a fost scris. acum . la început desc#is.xodul au fost scrise de clasa preo+easc. Iat. un biolog de talia lui T#omas Ouxle1 afirm.ce ace/tia au fost du/i în 2abilon. T-bli+ele mai afirm.cum descriu T-bli+ele $umeriene crearea rasei de sclavi de c-tre zei+a-mam-8 . Diana. iar r-d-cina sa însemna sclav sau servitor .i au creat oameni cu tot felul de defecte /i #ibrizi pe *um-tate oameni. în+eleapta n-sc-toare Wspun!ndu-iX8 %D.nunnaki. dup. .cu care se t-ia cordonul ombilical.este noap-te.:#. .descopere amestecul potrivit de gene.pe care o avem /i ast-zi. forma fizic.6eneza /i . s.de lucr-tori( :reeaz.EEE ani a fost s. aceasta a fost condi+ia rasei umane încep!nd din acele timpuri /i p!n. Loa/a zeilor. forma fizic. :uv!ntul sumerian pt om era )F. . cunoscut. iar la ora actual. 'u este exclus ca îns-/i povestea lui 3rankenstein. $copul experimentului de acum <-=EE.via+./i sub numele de 'inti QDoamna Gie+iiR.fri-ca. . asem-n-toare cu cele despre care circul. Laria.pe care sume-rienii o numeau )F. ptr ca.ste ilustrat.sub acoperire.nunnaki.primordial-.de aceste evenimente. .cu o potcoav.uman.de asemenea /i o variant. Isis. De altfel..ce/tia au fost un savant-/ef pe nume .astfel de sc#imb-ri nu se pot produce dec!t o dat.munca zeilor( . monstrul uman creat în laborator.de multe ori ca o femeie gravid-. 2arati.sub numele de homo erectus.perfec+ionare la fel de brusc-.c.aparhomo sapiens. iar m-rimea creierului uman a crescut considerabil. din cauza cuno/tin+elor ei avan-sate de medicin-. /i impli-cit levi+ii..s. 'ink#arsag a devenit mai t!rziu zei+a-mam.creeze un sclav. forma fizic. în urma c-reia s-a n-scut primul homo sapiens. de unde provine /i cuv!ntul %mam-&. care au ap-rut în toat.*ust-.fac. în urma c-reia a ap-rut homo sapiens sapiens. 'umele biblic al acestui prim om este .într-un limba* complex.EEE de ani în urm./i sub numele de levi+i. peste noapte.în diferite religii.*ugul lui . so+ia marelui poet. /i multe altele.o ras. T-bli+ele $umeriene dau numele celor doi oameni implica+i în crearea noii rase de sclavi./i cu referire la animalele domestice.feminin-. :u circa =?. Timp de mai bine de un milion de ani.ast-zi.în antic#itatea în-dep-rtat-. iar . 'ink#arsag este simbolizat.ebraic-. .ceasta seam-n.

Termenul sumerian TI înseamn.dam a provenit de la o femeie din ./i provine de la un singur str-mo/ care a tr-it acum . pt a în+elege sem-nifica+ia primordial.dam. T-bli+ele $umeriene vorbesc de . dintro m!n. .denuluiQ6r-dina lui .unic-.mo/tenirea lor genetic.ici tr-iau zeii.at!t coast.c!t /i via+-. )a r!ndul ei.i îl numesc pe %Tat-l& zeilor . dup.a lui .celea/i T-bli+e $umeriene vorbesc de regele $argon cel 2-tr!n.frica.EEE de ani.va Q:ea care are via+-R nu a fost creat. .cela/i experiment a fost f-cut de 0ebecca :ann de la Fniv.>A de femei de origini rasiale /i geografice di-ferite. cel despre care T-bli+ele afirm.D'-ul Qmatricea vie+ii fiziceR a BEE de femei /i a tras concluzia c. Gec#iul testament este un exemplu clasic de reciclare religioas.xodulR. . Fnul din ora/ele sumeriene se numea c#iar . $itc#in afirm.de +-r!n-& s-a f-cut din cuv!ntul ebraic tit Qbiata mam-R.mai t!rziu mari rivali. .dam.?E-=EE.care a fost crescut de familia regal-.c!/tige . acolo unde se crede c.ce/tia au fost . iar descoperirile cele mai recente din domeniul antropo-logiei atest.c.denR. de femei cu structuri genetice diferite din diferite regiuni ale lumii. pe care ei o numeau . adic.nunnaki.acesta provine de la un singur str-mo/ de sex feminin.care a creat-o pe .IT.egiptean-.dam.de +-r!n-.a vec#ilor le-gende.ne raport-m la ve-c#ile pove/ti sumeriene. ..cu so+ia sa.pe vremea c!nd era copil. /i fratele vitreg al acestuia. dup. acum .>E-<CE.dam nu a fost creat dintr-un pumn de +-r!n-. Sesle1 2roKn de la Fniversitatea din Lic#igan a conc#is c.este comun.nunnaki. 6eneza afirm.%Dumnezeu& QzeiiR l-a creat pe primul om.s-a n-scut din mai multe surse. dup. împreun. .frica. "n realitate.l-a creat pe homo sapiens. tot într-un co/ plutind pe un r!u. ovulul uman necesar ptr crearea lui )uluM.nki.nu st-tea cea mai mare parte a timpului în mun+ii înal+i din Jrientul . /i nu vizita dec!t rareori planeta. %Tat-l nostru care e/ti în ceruri&7 .uropa.frica /i Jrientul Li*lociu.din. din :alifornia. .mor1 Fniversit1 din 6eorgia a comparat . iar traduc-torii au f-cut o nou. nu doar din .ntu.BE-=EE. 6eneza vorbe/te de 6r-dina . "n anii BE. Textul nu poate fi în+eles dec!t în sensul c.DF Q:asa din cl-direa îndep-rtat-R. Douglas Sallace de la .rasa uman.D'-ul a .sintetizeze aceste legende. Iar lista acestor %coinciden+e& continu.%ce con+ine via+a&. o-trivit sumerienilor. cuv!nt din care s-a n-scut mai t!rziu earth Qn.în .ctraducerea expresiei %m! -n.va dintr-o coast. $ursa celor < texte este evident-. de unde nu f-cea dec!t rareori vizite în c!mpiile din $umer. De aceea.c. T-bli+ele afirm. care a fost descoperit pe vre-mea c!nd era doar un bebelu/ plutind pe r!u într-un co/ de r-c#it-.dec!t s.?E de femei americane din linii genetice provenite din . . încerc!nd s.d!ndu-i prima semnifica+ie.propiat. a tras concluzia c.n.cer.nu la akkadieni st-tea cea mai mare parte a timpului în cer.frica.nlil.gre/eal..frica. . cuv!nt care înseamn.devin.xodul vorbe/te de Loise.din ni/te celule vii.la nesf!r/it. .a 6enezei /i a legendei lui . care a comparat . ci din ceva ce con+ine via+a. ersonal.toate aveau acela/i str-mo/ comun de sex feminin. care a dat na/tere tuturor religiilor de mai t!rziu. ce a tr-it în .DI' Q$-la/ul :elor Drep+iR. cu . ci din acela/i principiu care con+ine via+a8 celulele vii. )a r!ndul lui. care a tr-it în . inclu-siv aborigene din . .ce a examinat . derivat la r!ndul lui din cuv!ntul sumerian TI..' sau ..nu /i-a trimis doi fii s.bzu. DI'.6I0 Q:ei Drep+i din 0ac#eteR.ustralia /i 'oua 6uinee.D'-ul a <.c. :ei doi aveau s. trebuie s. descoperind c.EEE de ani în urm-.< . . Fn alt studiu efectuat pe .'.homo sapiens a ap-rut ptr prima oar. care a fost g-sit de o prin+es. %p-m!nt& în limba englez-R.acesta provine de la o surs.guverneze p-m!ntul.denului& sau re/edin+a zeilor. dup. "n timp ce sumerienii vorbeau de .nunnaki.exista %6r-dina . d!nd astfel na/tere primelor c-r+i ale Gec#iului Testament Q6eneza /i .care a fost crescut de familia regal. :el pu+in aceasta este traducerea lui 9ec#aria $itc#in.dintr-o coast-.ridu.numele /i ierar-#ia zeilor . în . T-bli+ele $umeriene /i legendele akkadiene ulterioare prezint. ptr a afla cum s-a n-scut întreaga poveste.c. care înseamn. :uv!ntul este legat de numele sumerian al zeilor lor. cred c.0I. .EEE de ani.

EEE /i >. /ter-g!nd de pe suprafa+a sa cea mai mare parte a umanit-+ii.nlil s.în vapori. T-bli+ele $ume-riene nu fac excep+ie.ste posibil ca una din b-t-liile pe care le-au purtat între ei sfi fost cea care a distrus ora/ele biblice $odo-ma /i 6omora.nu-mite texte c#ineze str-vec#i descriu felul în care pilonii pe care se spri*in. T-bli+ele ulterioare descriu cum . .între ele din snobism. al c-ror num-r nu a fost niciodat. La*o-ritatea cercet-torilor sunt de acord c. $itc#in afirm. dar dup.. precum Gedele indiene. acestea sunt familiile care continu. T-bli+ele $umeriene descriu felul în care .controlul asupra planetei. în timp ce altele vorbesc despre mun+i în fl-c-ri. ractic. . lucru care a condus la o adev-rat.nki era de partea umanit-+ii. Imaginile uria/ului val mareic produs de impactul cu cometa din filmul .nunnaki în T-bli+ele $umeriene. 3-c!nd referire la textul sumerian original.ob+in. Lama lui . din cauza obsesiei ptr puritate genetic.aib. 0usia.nu.sia.ste vorba de urma-/ii lui . .c. 5aponia. 3ac+iunile lui .nenum-ratele legende /i tradi+ii care descriu aceste evenimente /i care provin din .= .p-rerea mea ceea ce î/i doreau ambele grup-ri era s.EEE î.nunnaki.nu dec!t .nlil. îi era subordonat lui .controlul suprem asupra planetei.+in. 3amiliile regale /i aristocratice din ..a ./a se explicde ce familiile 3r-+iei au fost obsedate dintotdeauna de încruci/area genetic-.nki se luptau pt a ob+ine controlul.a lui .poate a*uta s.nunnaki au p-r-sit planeta în navele lor zbur-toare.eep 1mpact v. . . iar soarele. Goi oferi mai multe detalii ceva mai t!rziu.nlil era sora vitreg.le fac parte din acela/i trib /i sunt înru-dite genetic.în cazul unei explozii nucleare( Toate culturile antice ale lumii con+in referiri la Larele otop.de tot pe .vface+i o idee despre ceea ce trebuie s. .frica.uropa sunt un exemplu perfect în aceast.genetic. încruci/!ndu-se între ele f-r.între anii .nunnaki au creat linii genealogice care s. un val uria/ de ap. . pe p-m!nt s-a produs o catastrof.nunnaki erau implica+i tot timpul în aceste r-zboaie.cerul s-au pr-bu/it.nlil /i . exact cum sunt descri/i . cei doi fra+i vitregi care au devenit rivali. ractic toate descriu îns.nlil. dispari+ia soarelui /i a lunii /i întunericul care a urmat.tez.. Jrientul Li*lociu.se fi petrecut pe p-m!nt în acele timpuri. )or li se adaug.foarte mare. un lan+ de catastrofeR. $candinavia.direc+ie. Dupp-rerea mea. primul n-scut al lui . la fel ca /i cele de pe coasta de est a $tatelor Fnite.controleze planeta p!n. pr-bu/irea cerului.le nu se încruci/eaz. Dovezile geologice /i biologice care sus+in aceast. 'oua 9eeland-.nu. .ast-zi cu mult peste media obi/nuit-.ste incontestabil faptul c. dar /i în alte texte str-vec#i. . ci pentru a men+ine o structur. Fnele din aceste relat-ri descriu /i o c-ldur. .gene mai apropiate de ale lui . . Toate familiile 3r-+iei sunt obsedate de puritatea s!ngelui /i a liniilor genealogice. despre alunec-ri de teren. imagine mai veridic.cont de iubire. în timp ce p-m!ntul se acoperea de ape.. .nunnaki aveau numeroase conflicte /i r-zboaie între ei.marele potop.care a m-turat întregul p-m!nt. mai degrab-. care amenin+a s--i cople/easc.explozie a popula+iei umane.nki /i ./i pietre.:#.nunnaki au creat regalitatea Qpe care o numesc c#iar 6uvernarea lui .s.uropa. dispari+ia unui continent uria/ /i o glacia+iune. lucru care f-cea ca . conduc-torul zeilorR.te#nologie. în-l+area /i scufundarea p-m!ntului.nu.fiii zeilor .guverneze umanitatea în numele lor.sunt cople/itoare.în zilele noastre.c.pasa*ul trebuie tradus altfel8 so+ia lui )ot a fost transformat. .ce le confer.într-un st!lp de sare. 0-z-boaiele fratricide ale zeilor ptr suprema+ie sunt descrise în traducerea lui $itc#in. unde nivelul radio-activit-+ii r-m!ne p!n.nki. 2iblia descrie momentul în care so+ia lui )ot s-a uitat în spate /i a fost transformat. localizate cel mai probabil în sudul L-rii Loarte. )egendele sumeriene povestesc c. în special aceea de a construi nave cosmice /i de a se manifesta în alte forme.acestea povestesc felul în care .ustralia.s. g#ea+.foarte mare. purtate cu arme de înalt. care a adus apa m-rii în stadiu de fierbere. de pretutindeni.greu de imaginat Qsau. despre ploi de s!nge. :#ina.anumite capacit-+i. $itc#in afirm. continentul american. T-bli+ele $umeriene descriu felul în care oamenii au primit capacitatea de a procrea de la .nunnaki.nki.nki.

sunt situate la mi*locul crestei atlantice. dar înc. . "n perioada despre care laton sugereaz. at!t în Insulele . a fost de mult. "n sf!r/it.zore s-a petrecut în acela/i timp cu scufundarea unei mase de p-m!nt cunoscut.por+iuni de p-m!nt este asem-n-tor.a continentului .at!t de mare înc!t apa r!urilor /i oceanelor a început s.mai poate fi g-sit.> . fie nu putem dec!t s.tragem o concluzie uimitoare&.activitatea vulcanic.tlantidei.xist.zore.King scrie în revista 2ational 3eographic8 %3ie p-m!ntul s-a scufundat cu c!+iva kilometri. Tradi+iile din . )egendele peruviene sus+in c. 0egiunea mi*locie a crestei atlantice este una dintre cele mai predispuse zone terestre c-tre cutremure /i erup+ii vulcanice. dar existdovezi geologice care sus+in aceast.de laton Q><A-=>A î.extrem de intens-. f-c!nd ca regiunea s. Insulele .ele s-au scufun-dat în mare în circumstan+ele descrise mai sus.sunt o r-m-/i+. relativ recent dpdv geologic.ce încon*oar. iar cel-lalt în locul actual al Jceanului acific. un lan+ muntos care face leg-tura cu o linie de fractur. . -m!ntul s-a dezec#ilibrat /i s-a scufundat în partea de sud-est. cea african-.în care steaua nordului /i steaua sudului /i-au inver-sat pozi+iile. ./i ini+iat de rang înalt al unei societ-+i secrete Qsau /coli a misterelorR.unui grup restr!ns de oameni. pe o distan+.Insulele . :#iar /i nivelul la care s-au scufundat cele dou.tlan-tidei.tlantida. )egendele privind dispari+ia unor nave /i avioane în .merica de 'ord vorbesc de apari+ia unor nori uria/i /i de un val de c-ldur. Liturile braziliene descriu o ex-plozie a cerului. .c. un filozof din 6recia .EEE de ani.în apa m-rii în circa .cu mult timp în urm.c.alte descoperiri geologice recente De pild-. . indienii #opi din .sub numele de . vizit!ndu-se reciproc. undeva în nord-vest.a marcat sf!r/itul . $e crede c. se în-t!lnesc /i se suprapun aici.tlantic.dinspre nord-vest.fie extrem de instabil. despre care se crede c.merica de 'ord.tez-.fiarb-. 4igura 56 Creasta atlantică mediană este centrul unei acti!ităţi !ulcanice şi a unor cutremure de mare intensitate.. unul situat în zona Jceanului . > pl-ci tectoni-ce imense8 cea eurasiatic-. Lul+i oameni sus+in c.R. sudul 3loridei /i un punct situat l!ng.din punct de vedere geologic.vreme asociat cu . r-m-/i+e ale gloriei lor de alt-dat-. care au ucis pe toat./i cea caraibian-.sc#imo/ii din 6roenlanda le-au povestit misionarilor c.c!ine /i nu de la canar(R s-a desf-/urat o activitate vulcanic.:#.ntic.ntile.tlantida a fost des-cris.zore. precum Insulele .zore.tlantida /i Lu Q)emuriaR.lumea. legendele indienilor aKnee descriu un fenomen ase-m-n-tor petrecut într-o perioad.merica. transmi+!nd o cunoa/tere foarte înalt. .fi fost situat deasupra nivelului apelor. nisipul prelevat de la ad!ncimi de =-@ kilometri atest. Jceanograful Laurice . unde cerul s-a înclinat./a-zisul Triung#i al 2ermu-delor. dar neg!nd-o maselor largi.întreaga planet-. în timp ce p-m!ntul /i cerul î/i inversau locurile. Islanda /i 6roenlanda. "n .p-m!ntul s-a r-sturnat. situat între Insulele 2ermude. care f-cea leg-tura între ceea ce numim ast-zi . cea nord-american.EEE de km.actualul fund al m-rii trebuie s.zore c!t /i în Insulele :anare Qnume care vine de la canis.uropa.c!nd cerul s-a r-zboit cu p-m!ntul.dovezi similare care sus+in teoria potrivit c-reia continentul Lu sau )emuria s-a scufundat pe fundul Jceanului acific.ce a provocat scufundarea p-m!ntului în regiunea Insulelor .aceste continente erau guvernate de rase foarte avansate. Toate aceste relat-ri sunt str!ns asociate cu legendele despre .pe fundul m-rii din *urul Insulelor . ceea ce a determinat o inundare a acestei zone cu apa m-rilor /i oceanelor venit. Aceasta este regiunea în care se crede că a localizat Platon Atlantida.nzii s-au format într-o perioad.pala#ia. l-s!nd în urma lor numai c!teva insu-li+e.afirma+ia lui laton cum cacest continent ar fi existat.luna /i stelele s-au apropiat de p-m!nt. Dovezile geologice /i biologice sugereaz. dou. sub pretextul anumitor discrepan+e istorice din relatarea sa.merica de 'ord povestesc în legendele lor c-8% -m!ntul s-a zguduit /i a fost acoperit de ape.ceste societ-+i au existat dintotdeauna pe p-m!nt.?. lucru care confirm. din care pe p-m!nt au c-zut buc-+i mari. cu excep+ia unui mic teritoriu&.de asemenea c.continente imense. )ava se de-zintegreaz. Istoria oficial.contest.de A<.

ceasta este perioada de tranzi+ie în care p-m!ntul se întoarce din nou cu fa+a spre lumin-.poca de .asem-n-toare celor de la $tone#enge.la nivelul m-rii( De ce se g-sesc at!t de multe fosile de pe/ti /i de alte animale mari-ne în regiunile muntoase7 entru cmun+ii respectivi au fost situa+i c!ndva la nivelul m-rii. .se fi înc#eiat acum .=. care a pus cap-t civiliza+ilor de înalt. iar 5upiter s-a izbit de una dintre ele.EEE de ani în urm-. fizicienii acesteia au a*uns la concluzia c.EEE de ani s-a produs un cataclism fantastic. :u siguran+-. :u numai .cunoscut. fost oare îns.c. $. .. "n timp ce lucra pt una din marile corpora+ii america-ne prin anii @E. ceea ce explic. ziduri. Fnii cercet--tori cred c..întreaga energie în care tr-im cu to+ii.EEE de ani.m un prieten în :alifornia.în anii ce urmeaz-.mai prezint c!teva fapte pe care marea ma*oritate a oamenilor nu le cunosc8 Lun+ii Oimala1a./i manipularea actual.De aceea.principalele teme abordate în T-bli+ele $umeriene sunt autentice. situat la grani+a dintre eru /i 2olivia.un r-spuns negativ la aceast.timp de . p-m!ntul se apropie de $oarele 'egru.EEE de ani Q*um-tate dintr-o 7uga*. într-o perioad.acum aprox .7uga.lpii nu au atins actuala lor în-l+ime dec!t acum . atmosfera. :elelalte planete s-au dezec#ilibrat pe orbitele lor.EEE de ani. dac. . ptr a se scufunda apoi în întuneric în urm-toa-rea perioad.poca de .aceast.EEE de ani el se îndreapt.pt epoca pe care o tr-im în prezent.a 3r-+iei. un cercet-tor /i om de /tiin+.l a adunat o serie de in-forma+ii extrem de detaliate /i foarte interesante care fac leg-tura între lumea antic. .ptr care am un respect deosebit.cest proces afecteaz.destul de recent.acum .2a#ama 2anks cl-diri scufundate.sub numele de .=.pozitiv. .m a*uns a/adar la concluzia c.global.te#nologie care au existat în . . ba c#iar /i piramide. sau cel pu+in al acestei p-r+i din galaxie. ./i uimitoarele evenimente care ne a/teapt.într-o lumin.dpdv geologic.v.masiv-./a cum planetele sistemului solar se rotesc în *urul soarelui.EEE de ani.EEE î. .ur pare s. iar acea datQsituat. care a distrus civiliza+iile extrem de avansate dpdv te#nologic care existau la acea vreme Qperioad. este lacul navigabil situat la cea mai mare altitudine din lume.p-m!ntul a suferit în perioada respectiv.nunnaki. c-ci toate planetele prezint.=. pe care îl cunoa/tem ast-zi sub nume-le de 5upiter.=.dovezi ale unor cataclisme care le-au afectat suprafa+a.? .EEE de aniR are o mare relevan+. )acul Titicaca.anvergur-7 . viteza /i ung#iul orbitei sau rota+iei în *urul soarelui.între-gul sistem solar se rote/te în *urul centrului galaxiei. m-car din cauza imensei perioade de timp care s-a scurs de la sosirea zeilor . res-pectiv de ><EE de metri.în direc+ia opus.numite dovezi sugereaz.poca de .ur.. 2rian Desboroug#. în *urul anului ..cest %soare central& sau galactic este cunoscut în anumite tradi+ii sub nume-le de %$oarele 'egru&.=.timp de .urR./a cum spuneam mai devreme. acum >?E..nzii /i . pe p-m!nt s-a produs un cataclism ma*or..EEE de ani /i este numit. )!ng. :u siguran+-. în urma cataclismului de care am vorbit mai sus /i a conflictelor care au urmat. un loc situat în interiorul triung#iului.dec!t de c!teva mii de ani. erioada de revolu+ie a sistemului nostru solar în *urul soare-lui central este de <@.acest cataclism unicul de aceast.EEE de ani.EEE de ani.ste specializat în /tiin+a aerospa+ial-.care nu accept. iar studiile sale au fost folosite de numeroase companii. Toate acestea sunt dovezi co-ple/itoare care atest.=.regiune sunt extrem de numeroase. . .2imini.sc#imb-rile accelerate care se produc la ora actual-. Dezbaterile aprinse Q/i nu de pu+ine ori ostileR se nasc numai în privin-+a datei /i a cauzelor care au provocat aceste sc#imb-ri. în timp ce vreme de al+i .ste un om cu picioarele pe p-m!nt. . întreaga regiune era situat. drumuri /i cercuri din blocuri de piatr. consider c.întrebare. au fost localizate sub apele de l!ng.=. . dar mai ales tre-zirea spiritual. planeta fiind sc-ldat.în cultura indian.toate detaliile descrise în acestea se verific-. în timp ce relat-rile scrise nu dateaz.nici o concluzie înainte de a avea dovezi solide. aceste cicluri sunt extrem de diferite între ele.nu ptr alt motiv. dar nu cred c.o transformare geo-logic.de .. Interesant este faptul c.acum >BEE de ani în siste-mul nostru solar a p-truns un corp ceresc uria/. . ele au afectat întregul sistem solar.:#.

acelea/i cercuri concentrice sau c!mpuri vibratorii în *urul soarelui ca în exemplul de mai sus.avem de-a face cu un spectru de frecven+e.care a intrat sub influen+a c!mpului gravita+ional al p-m!ntului.pe aceast. Dac. :!nd dou.fi ap-rut în acea perioa-d-. planetele.p-m!nt.corpuri se îndreapt.împr-/tii particule fine pe un platou aflat în vibra+ie.de*a.@ .în coliziune ar fi singulare.ceia/i fizicieni sus+in c. ar putea sc#imba c#iar orbitele planetelor. Genus trebuie s. .c-tre colizi-une. dupcare a intrat pe actuala sa orbit.le creeaz. care a ap-rut doar în textele ulterioare. :ercurile de unde verticale exist. dup.începe s. g#ea+a trebuie s.pt a se for-ma .c.energetic-.de materie a sistemului solar.Larte /i pe l!ng. arunc!ndu-le pe orbite diferite.aceste mi/c-ri celeste au provocat un val mareic devastator pe p-m!nt.intensitate în *urul lor. cu circa >BEE de ani înainte de :#ristos. ele sunt situate la distan+e inegale. :orpurile mai grele.se afla mult mai aproape de soare. a/a cum se înt!mpl.exact ca orbitele planetare ale sistemului nostru solar.luna p-m!ntului.Jbiectele mai grele plasate în orice loc de pe platou vor fi atrase c-tre unul din aceste cercuri concentrice.se înscrie pe una din aceste orbite care exist. :!nd undele vibratorii orientate c-tre exterior se înt!lnesc cu cele orientate c-tre interior. "n viziunea lui Desboroug#. în timp ce acesta din urm. care atrag corpurile cere/ti mai u/oare. . care vor atrage c-tre ele obiectele mai u/oare.în spa+iu Qsub forma unei mase de materieR. . c-reia i se aduceau inclusiv sacrificii umane. atunci c!nd for+a iner+iei îi va permite acest lucru. sunt prinse în aceste orbite /i se rotesc în *urul soarelui.linie /i dau na/tere unor cercuri concentrice. :!nd Genus s-a apropiat de p-m!nt.Genus.un corp ceresc este aruncat afar. c!nd lumina str-lucitoare a lui Genus a trecut foarte aproape de planeta p-m!nt.în *urul centrului platoului.CCU din masa total. 'umele lui )ucifer.obsesie fa+.orbit.ar fi suficient de puternic. De aceea.în *urul soarelui. d!nd na/tere unor unde verticale care genereaz. "n timp ce Genus era proiectat. 3enomenul descris de fizicienii respectivi intr. Fn ex.în sistemul nostru solar.nu includ planeta Genus. % urt-torul )uminii& trebuie s. devenind actuala planet.de pe orbita sa. 'umeroase culturi au dezvol-tat o veritabil.vertical. num-rul orbitelor energetice care încon*oar. J planet.caut dovezi pt o parte din afirma+iile lor.und-.care se rotea între actualele orbite ale lui 5upiter /i Larte. "n sistemul nostru solar.armonie a inter-ac+iunii vibratorii ar afecta cercurile concentrice de energie. :ele mai vec#i relat-ri astronomice din Lesopotamia /i .soarele este mai mare dec!t cel al planetelor. orientat. Dac. aceste cercuri concentrice ar fi situate la distan-+e egale.se dezintegreze întotdeauna în *urul )imitei 0oc#e. Dac. Jrice fenomen care ar distruge aceast. cel cu masa mai mic. acestea se aran*eaz. articulele se acumuleaz. cele mai puternice unde sunt emise de soare.ceste unde emise de soare interac+ioneaz.merica :entral. ei cred c. )a fel ca /i 2rian Desboroug#. 3izicienii afirm. $tudiul neoficial al fizicienilor nu a fost publicat niciodat-.frecven+ele care intr. . din intersec+ia lor se na/te o nou.r-m-/i+ele acestei planete au devenit centura de asteroizi pe care o cunoa/-tem la ora actual-.se roteasc. d!nd na/tere la r!ndul lor unor forme-und-.fi fost o %comet-& cu coad. ea a dis-trus atmosfera /i via+a de pe planeta Larte. Genus a f-cut c!teva rota+ii în *urul Terrei.categorie. purtat de fluxul energetic provocat de interac-+iunile undelor.în *urul soarelui independent de planete /i nu au nevoie de acestea din urm. el se va înscrie mai devreme sau mai t!rziu pe o alt.cu alte unde cosmice.de g#ea+-. o parte din 5upiter s-a desprins.înainte de acel moment Larte avea orbita actual.se fi dezintegrat.nu face altceva dec!t s. care reprezint.de Genus.la r!ndul lor cercuri vibrato-rii de mai mic.exact acest lucru s-a înt!mplat atunci c!nd imensele presiuni vibratorii ale %cometei&Genus au trecut pe l!ng.în aceast. iar dac. îl reprezint. dar m-a determinat s. el va începe s.îns. ating!nd un punct numit )imita 0oc#e Qun fel de aparat vibratoriu de siguran+-R.a p-m!ntului.în func+ie de presiunile vibra-torii. iar dac.cu siguran+. "n cazul de fa+-. Desboroug# crede c. Dacplasezi un obiect pe aceste cercuri vibratorii de particule.

la ora actual. îng#e+!nd totul în numai c!teva clipe.de sonda spa+ial. Imaginile luate de Lariner C de pe Larte sus+in de asemenea teoriile lui Gelikovski.ce un val gigantic de ap.g#ea+a din coada %cometei& Genus trebuie s. .sunt create prin aplicarea unor presiuni de acest fel.s. p-m!ntul avea o clim.apuce s. multe din descrierile lui Geli-kovski s-au dovedit corecte.aceastg#ea+. ipotez. 3izicienii care au lucrat cu Desboroug# afirm.presiunea creat.8egile c.polii p-m!ntului nu erau aco-peri+i cu g#ea+-. $c#imbarea dra-matic.se fosilizeze.llen Qcare absoarbe o mare parte din radi-a+iile periculoase emise de soareR.cest fenomen ar putea explica misterul mamu+ilor g-si+i îng#e+a+i în locurile în care se aflau.mult mai vec#i dec!t restul 2ibliei.fi produs la suprafa+a p-m!n-tului o presiune de o ton.o asemenea explica+ie stupid-.p-rerea mea. "n :artea lui Iov. ietrele artificiale ob+inute prin te#nologia modern.glaciar-. fiind apoi atras.u fost desco-peri+i copaci întregi fosiliza+i.se fi acumulat în regiunea polilor magnetici ai p-m!ntului.tropical.de la poli trebuie s. considerat. ci în stepele din +inuturile cu clim. 'u se /tie cum. .ionizat. 'u a existat nici o epoc. cre!nd noi lan+uri muntoase /i transform!nd toate creaturile vii în fosile în mai pu+in de o or-./tiin+a oficial-.Galul mareic trebuie s. r-spunsul este cel pe care l-am dat mai sus.ceasta a fost sc#imbat.de polii magnetici ai p-m!ntului. inclusiv r-m-/i+ele unei cozi de comet-. provoc!nd furtuni devastatoare.a c-zut de pe Genus.fi intrat în coliziune cu masele de aer cald. Liliarde de tone de g#ea+la o temperatur. se pune întrebarea8 %De unde a venit g#ea+a7& Dup. toate muntoase.temperat-.un text de origine arab.c. spune Desboroug#. !n.de orbitele lui %Genus& în *urul p-m!ntului trebuie s.fie practicat. :ontrar anumitor convingeri populare. copacii s-ar fi descompus p!n.nu se mai produc fosile de acest fel.E.agricultura a început s. ./i în alte texte antice.a unei glacia+iuni /i felul în care sunt contrazise acestea de realitate. din cauza puterii de atrac+ie a acestora.cantit-+ile cele mai mari trebuie s.fi provocat un val mareic cu o în-l+ime de peste = km. si#iatrul /i scriitorul evreu rus Immanuel Gelikovski a provocat un adev-rat scandal în mediul /tiin+ific din anii ?E suger!nd c.mamu+i g-si+i îng#e+a+i în timp ce m!ncau( Dac. descris în 6enez.din regiu-nile polare este mai mare la poli dec!t în zona periferic-.acum AEEE de ani.s. . dar a disp-rut subit. trec!nd prin :entura Gan . De altfel. laton a scris în lucrarea sa intitulat.EEE de plante s-l-batice adunate din întreaga lume /i a descoperit c. .de temperatur. . este de-a dreptul uimitor cum a putut fi acceptat. $cenariul de mai sus ar explica aceast.pe în-treaga sa suprafa+-. ci /i de distrugerea stratului alc-tuit din vapori de ap.care încon*ura p-m!ntul. a/a cum sugereaz./tiin+a oficialpt a *ustifica ideea conven-+ional.teorie se adevere/te. mamu+ii nu tr-iau în regiunile friguroase.le nu pot fi dec!t rezultatul evenimente-lor catastrofice descrise mai sus.oculta mondial-.cest strat asigura un climat tropical pretutindeni în *urul p-m!ntului.este adev-rat c. lucru imposibil dac.la altitudini înalte dup. .ceast.nu doar de sosirea g#e+ii.clip-.xist.cest lucru ar explica inclusiv #-r+ile detaliate ale regiunilor polare pe care le aveau anticii înainte de c-derea g#e+ii. de/i acolo ninge cel mai pu+in. în timp ce r-t-cea prin sistemul nostru . :!nd Genus a fost fotografiat.Lariner .fi c-zut în regiunile polare.p-m!ntul a suferit daune devastatoare în perioada c!nd Genus era o co-met. Dac.nu s-ar fi petrecut instantaneu.fi fost proiecta-t.pe cm p-trat. . precum cele descrise în folclorul c#inez. unde a fost ionizat-Mmagnetizat-.A . Lasa de g#ea+.a acoperit regiunile de /es. 2otanistul 'ikolai Ivanovici Gavilov a studiat mai mult de ?E.ceasta este doar una din iluziile pe care încearc. "naintea aces-tui cataclism incredibil Qeventual /i a altoraR. "n caz contrar. "n viziunea acestuia.de -<A= grade :elsius trebuie s.privim %dovezile& pe care le prezint.anomalie. aceste regi-uni au îng#e+at într-o singur. lucru demonstrat de plantele fosilizate./i a trecut prin apropierea sa. înainte de a se instala pe actuala sa orbit-.care ar explica de ce a început practicarea agriculturii la altitudini de peste =EEE de metri.acestea î/i au originea în numai B regiuni diferite.c-tre p-m!nt.le între+in. .

era mult mai apropiat. pierdut. . Desboroug# sus+ine c. Desboroug# adaug. pe Larte Qa c-rui clim. "n cele din urm-. s-a produs o serie întreag.pe o frecven+. 2rian Desboroug# crede c.între . prezint.p-m!ntul.at#-finder trimis. nive-lul apei oceanelor a sc-zut cu <EU.:#.ace/ti mar+ieni albi au construit piramidele foto-grafiate pe Larte /i s-au luptat cu o ras./a se explic. transform!nd întreaga regiune în de/ertul pe care îl cunoa/tem ast-zi. %cometa& Genus s-a ciocnit de Larte. c!nd a explodat marele vulcan de pe insula greac. de/i exist. Larte s-a instalat pe actuala sa orbit-. %creierul& care s-a ascuns în spatele civiliza+iei egiptene.înainte de producerea cataclismului provocat de Genus.l a urmat un traseu eliptic neregulat.planet.a p-m!ntuluiR. în .pe Larte a ar-tat c. :unoscute sub numele de samadhi/tan9.c-.dac.trebuie s.?EE î.apari+ia primelor rase albe de pe p-m!nt.a exis-tat o vreme c!nd p-m!ntul se afla mult mai aproape de soare.. . perioade mai lungi de timp.cestea sunt r-zboaiele%zeilor& descrise în numeroase texte antice.ultima astfel de trecere s-a produs în *urul anului .între p-m!nt /i lun. $c#elete umane str-vec#i descoperite l!ng. "n aceea/i perioad-. . între .E.rocile mar+iene nu sunt suficient de erodate ptr a putea fi mai vec#i de . clima de pe aceast.în perioada de timp cuprins. Dac.@EE-. încerc!nd s.Larte a fost devastat de coliziunea cu Genus.a apei.de cataclisme succesive.dup.:#. ritmul lor circa-dian intr.treac. )a fel ca /i ceilal+i fizicieni cu care a lucrat.:# .ace/ti mar+ieni albi erau rasa extrem de avansat.înc.cu rota+ia p-m!ntului.. care îl f-cea s. este aproape cert faptul c.perioadele în care s-au produs aceste catastrofe nu coincid. )a ora actual-.cunoscut./i sub alte nume.neagr-.ace/tia au început un lung proces de recucerire a puterii lor te#nologice.reziste mai bine în fa+a razelor arz-toare ale astrului solar. "n realitate.$tone#enge.B .solar.nglia.perfect.ipotez-. iar Larte se rotea în lo-cul s-u Qpe orbita actual.de cea a p-m!ntului actualR a tr-it o ras. fiind aruncat de pe orbita sa.acest fenomen s-a produs în *urul anului .cest fenomen nu se produce în cazul celorlalte rase. care corespunde perioadei de rota+ie a lui Larte. clima de pe Larte este at!t de rece înc!t apa ar îng#e+a instantaneu.l-Ta#ir.alb-.alb.l este convins c..oamenii de /tiin+-. nu a p-m!ntului( .distrugerea suprafe+ei planetei Larte /i devastarea plane-tei p-m!nt. $e pare c.te#nologia lor. Fluitor este faptul c. a/a cum afirm. mar+ienii albi au r-mas bloca+i pe p-m!nt f-r. extrem de instabil. $tudiul fizicienilor mai sus+ine c.fi fost cele negre. .$antorini. Di-feri+i cercet-tori î/i resping reciproc descoperirile sub pretextul c.în lumea antic. dar la acea vreme via+a de pe suprafa+a sa trebuie s.. în condi+iile în care planeta mam. latoul 6ize# Qunde se afl. Desboroug# crede c.oamenii albi sunt scufunda+i în recipiente în care sunt priva+i de percep+ii senzoriale. Toate aceste ipoteze sunt sus+inute de dovezi descoperite pe Larte. derivat din substantivul arab .fi fost mult mai cald-.?EE î. :ercet-rile pe care le-am f-cut personal sus+in aceast. cel pu+in încep!nd din perioada din *urul anului =EEE î.EEE de ani.cunoscut.de o or.au eviden+iat c. /i c#iar mai recent.fi disp-rut de mult. dup. au fost fenicienii.cataclism.este adev-rat c.l-Ta#ira. Lisiunea spa+ial. Desboroug# crede c.era complet devastat-.:#.de pe :reta a disp-rut peste noapte. inclusiv în Gedele #induse.?EE î.. . .a $a#arei a secat.caracteristici nazale /i ale coloanei vertebrale specifice multor femei africane.anumi+i oameni de /tiin+.Qaproape de starea de vidR ar determina vaporizarea brusc. iar atmosfera sa goal.distan+a mult mai apropiat. o ras.cucereasc./i <> de min. a c-ror pigmenta+ie a pielii le permitea s.r-spuns.sub numele de fenicieni sau arieni /i c.la fie-care ?@ de ani.EEE /i .Larea iramid-R era cunoscut anterior sub numele de . iar marele lac din regiunea extrem de fertil. :u siguran+-. Gelikovski estima c.:#.de soare a p-m!ntului la acea vreme a f-cut ca primele rase de oameni s.marile canioane de pe suprafa+a lui Larte au fost provocate de torente de ap-.multe întreb-ri r-mase f-r. au ap-rut lacuri glaciare în :alifornia. /i de-a lungul coastei de vest a 3ran+ei. care sunt într-o rezonan+. iar civiliza+ia minoic.?EE î.

)upta dintre cele dou.î/i utilizeze cuno/tin+ele într-o manierconstructiv-. celelalte catastrofe au adus noi devast-ri de-a lungul mileniilor care au urmat.?EE î.a speciei umane.pla-neta de mii de ani Qinclusiv la ora actual-R.între . introduc!nd un element nou.de origine genetic. "nceputul acestui interval a marcat sf!r/itul . una din da-tele c#eie ale calendarului fiind . Dar. rintre ei se num-r. am a*uns la concluzia c. Dr. f-r. iar umanitatea a fost nevoit.tabere.P cel pu+in într-o prim.nu demult cu toat. de $tat din :olorado. respectiv în dez-voltarea lent. /i oamenii obi/nui+i. fie ce-o fi( 'u am dat niciodat.o ia de la început. de origine extraterestr-... 0asele extraterestre au supravie+uit cataclismelor fie refu-giindu-se în spa+iul cosmic. la fel ca /i data de <@ octombrie. de/i nu este exclus s.ce am pus laolalt.le p-streze numai ptr ei.sdispun. de/i personal am urmat o cu totul alt. care va împinge la apogeu incredulitatea multora.înapoi în fa+a unor ase-menea argumente.:#.C . :amelot nu înseamn. ornind de la dovezile pe care le-a descoperit.nunnaki sunt o ras.fac o introducere la povestea care urmeaz-.tem-. :ei din prima categorie s-au împ-r+it /i ei în dou. 3ort :ollins.. $incer s.convingerea în teoria darKinist. Fnii doreau s. Dup.avansat.între ei.idee nu cu mult timp în urm-. nu sunt sin-gurul care crede acest lucru.:#.dovezile.ast-zi. Lul+i dintre extratere/tri /i marea ma*oritate a oamenilor de pe Terra nu au supravie+uit îns.ce civiliza+iile /i-au revenit dup. .sistemul de m-surare a timpului era foarte str!ns legat de Larte. .rasa pe care T-bli+ele $umeriene o numesc . urm!nd principiul supravie+uirii celui mai puternic.dpdv intelectual Qde/i nu /i spiritualR. comuni-c!ndu-le umanit-+ii.grup-ri pt folosirea aceleia/i cunoa/teri a continuat p!n.? martie Qsau Idele lui LarteR. studiile /i opi-niile pe care le-am adunat în to+i ace/ti ani pe aceast.care este c#iar numeleH planetei Larte. Capitolul 1& „7u spune nimic despre reptile” $unte+i preg-ti+i7 Li-a/ fi dorit s.ur /i al civiliza+iilor extrem de avansate te#nologic care au exis-tat p!n.. au fost nevoi+i s. De altfel.pocii de .marca începutul prim-verii. "n literatura J9'-istic.. c-ci nu va face dec!t s.atunci pe p-m!nt.s. toate opiniile prezentate pe scurt în acest capitol despre cataclismele care s-au ab-tut asupra p-m!ntului în perioada cuprins. :ei care au reu/it. care de+ineau cuno/tin+e avansate.a evolu+iei umane.p-rerea mea. Dup.ei sunt cunoscu+i pur /i simplu sub numele de extratere/tri reptilieni. fie în regiunile înalte ale p-m!ntului sau în ad!ncurile acestuia.categorii8 cei de origine ma*oritar extraterestr-.genetic de extratere/tri /i c.cread. Fna din temele care se reg-se/te îns.rt#ur au /i ele o leg-tur.nu fiu nevoit s. $upravie+uitorii s-au încadrat în dou.EEE î.de reptilieni controleaz.oprobiului public /i ridiculiz-rii generale. fost profesor de antropologie biologic.c. $tudiile doctorului Oorn sunt pre-zentate detaliat în excelenta sa carte. iar ceilal+i doreau s. Dup.c. el a a*uns ast-zi s. am r-mas uimit c!t de mul+i oameni din epoca noastr.. credea p!n.la Fniv. în care sugereaz.o ia de mai multe ori de la început.EEE /i .în toate aceste relat-ri este cea referitoare la manipularea umanit-+ii de o ras. sau rasa sclavilor.nunnaki /i mar+ienii albi de care vorbe/te 2rian Desboroug# nu sunt aceia/i oameni. Textele antice arat. expun!ndu-m.nunnaki este o ras. Goi continua pe marginea acestui subiect. :oncluziile mele sunt identice cu ale lui.cata-clismul din *urul anului .cu aceast.P de cuceririle lor te#nologice.o complice. rima dat.o ras.cale în via+-.genetic. sunt mai mult sau mai pu+in adev-rate. Dup.reptilian-.p-rerea mea.rt#ur David Oorn.fi existat o leg-tur.c.faz. ptr a le putea folosi în scopuri de manipulare /i control. iar cea de-a doua sf!r/itul anului în calendarul celtic.altceva dec!t Jra/ul lui Larte. )egendele $f!ntului 6raal /i ale regelui . De pild-.sunt desc#i/i în fa+a acestei posibilit-+i.fiu. #riginile e(traterestre ale umanităţii.punctele de vedere. a*ung!nd de multe ori la ace-ea/i concluzie prin propriile lor cercet-ri. care nu de+ineau asemenea cuno/tin+e.umanita-tea a fost fabricat.tem-.acestor evenimente.inclusiv unii care ar fi r!s de aceast.

care au evoluat în paralel. al c-ror nume înseamn.de o for+. un alt zeu-/arpe4 popula+ia voo-doo are un zeu pe care îl nume/te Damballa# Sedo.un rol important în povestea noastr-. Dac. inclusiv misteriosul munte în form.de pres. cu at!t mai convins am a*uns s. reverendul 5o#n 2at##urst Deane scrie8%H Fnul din cei ? constructori ai Tebei Wîn .renun+a+i la lectur-Qacum sau dup.nunnaki. :#iar /i în epoca moder-n.lumea este controlat. 'aga Qo ras. reptilienii sunt mai înal+i ca oamenii /i au s!ngele rece. care apare în întreaga lume antic-. Tnep#.provin.citi+i integral cartea de fa+. de/i sunt foarte inteligen+i /i au cuno/tin+e te#nologice extrem de avansate.zeii acestei culturi /i care aveau forme evi-dente de umanoizi cu fe+e de /op!rl-. figurinele Fbaid prezent!nd grafic %zeii& care au dominat multe civiliza+ii antice. $im-bolismul /arpelui /i asocierea lui cu %zeii& antici poate fi g-sit pretutindeni în lume.:#. pe care îl con-siderau :onduc-torul )umii în form.i sunt pretutindeni./i cele mai neverosi-mile ipoteze din cele pe care le voi prezenta în continuare sunt adev-rate. 0elat-rile moderne referitoare la reptilieni se potrivesc întru totul cu descrieri-le multor %zei& din textele /i legendele antice. care +ine în bra+e un copil care pare o /op!rl.de dovezi. c.situa+ii distincte. 'u este exclus ca celelalte rase de extratere/tri s.ve+i prefera s.repti-lian. ad-ug!nd c.da seama c!t de multe dovezi sus+in aceast. dar va trebui s.au v-zut umanoizi cu pielea /i fa+a ca de /op!rl-.uma-nitatea prin puterea min+ii. iar cultura indienilor nord-americani este împ!nzit. "n cartea sa.de /arpe4 iar ebraicii îl aveau pe 'ak#ustan.giptX a fost numit dup. . nu doar la fac+i-unile . :ulturile din .au un zeu în form.c-.termenul de Ou-man Qn.+inut. cu form. iar alte texte antice8 0asa Iarpelui. %.gat#odemon.mai exist-R în afar.merica :entral. e teritoriul Irakului de ast-zi au fost g-site figurine care desemneaz. în ma*oritatea lor.toate convingerile dvs.de /arpe din J#io4 indienii din India vorbesc de zeii reptilieni. la fel ca repti-lele de pe p-m!nt.n.zeul-/arpe al fenicienilor.de cei pe care vec#ii sumerieni îi numeau . /i cei mai mul+i dintre ei au dificult-+i în a-/i exprima iubirea. Fnul din investigatorii fenomenului extraterestru este 5ason 2is#op III Qun pseudonimR.Qlucru cu care sunt pe deplin de acordR. omMuman în limba englez-R. :u c!t am adunat mai multe informa+ii incredibile.p!n.fiu c. era alc-tuit din < /erpi. Jf#ionH rimul altar din .dorarea simbolic.descriere corespunde perfect atitudinilor /i comportamentului 3r-+iei care controleazlumea de ast-zi. zeul-/arpeH . 3aimosul astrofizician britanic 3red Oo1le a afirmat într-o conferin+.în 6recia înc!t Iustin Lartirul i-a acuzat pe greci c.teorie.se refere la conflicte între diferite rase extraterestre.nenum-rate relat-ri ale unor oameni care pretind c.în anul . "n treac-t fie vorba.de imagini cu /erpi.nunnaki rivale de care vorbesc T-bli+ele $umeriene. 2a#olinkonga. $unt mult mai pu+in sensibili dpdv emo+ional ca oamenii. *oac.ptr a v. le-a spus el *urnali/tilor ului+i8 în cer. Itiu c. Texte din toate culturile antic#it-+ii descriu aceste %r-zboaie ale zeilor& /i este posibil ca ele s. era numit OF. e p-m!nt au existat /i alte rase extraterestre Q/i înc.$umerului. în ap.de %demoni& în legendele indiene. dar /i cele ale culturii sumeriene de mai t!rziu.a /arpelui era at!t de obi/nuit. /i cu oc#ii bulbuca+i ca la broa/te.au introdus-o în misterele <E .%:ei care nu merg. "n sec+iunea ilustra+iilor apare imaginea unei asemenea figurine asem-n-toare unei /op!rle.nu-nnaki.de /arpe înaripat. ve+i rata /ansa de a v./i pe p-m!ntH&. fiind sus+inute de o avalan/. De pild-.exist. de unde s-ar putea s.Fbaid. a existat o culturnumit.cesta afirm.sunbizar. faraonii fiind deseori ilustra+i al-turi de /erpi4 fenicienii îl aveau pe .care se poate manifesta în forme diferite.în miniatur-. Adorarea arpelui.afirma+ie încalc. Iarpele de 2ronz. ci se t!r-sc&R4 egiptenii aveau propriul lor zeu-/arpe. $imbolul discului îna-ripat al sumerienilor.CA. între anii ?EEE->EEE î.alte c!teva capitoleR pt caceast. 0egiunea în care au fost descoperite vestigiile culturii Fbaid.convinge c.tena ridicat ciclopilor a fost cel înc#inat lui ZJps[.avem de-a face cu dou. Yuetzal-coatl4 indienii #opi aveau zeul/arpe cu pene.%ei& controleaz. $tr-vec#iul zeu al britanicilor. anterioar. aceast.se fi luptat cu ace/ti .de Dragon.

s-a a/ezat pe un /arpe încol-cit.pe p-m!nt.nu putea produce /i forme umanoide.cesta a fost s-la/ul primordial al primului om.#indus. J alt.ne eliber-m mintea de condi+ion-rile actuale /i s.drian 5. )egen-dele mexicane au o variant.o civiliza+ie te#nologic-7 :ercet-rile de ultim. mai frumoas. este tot reg-sim aceea/i tem. %Iisus& al indieni-lor.c.dec!t o form.EE milioane de ani erau foarte inteligen+i.dac.originea în %zeii& reptilieni care au ac+ionat c!ndva la vedere cu mii de ani în urm-. Itiin+a modern./i s.$.pe < picioare.nu ar fi fost /ter/i de pe suprafa+a p-m!ntului de un cataclism petrecut acum @? milioane de ani.faptul c. afirm. . De/i nu toate simbolurile care includ /erpi se refer. s.produc.a vie+ii. De pild-.denului. iar 2iblia face referiri frecvente la simbolistica /arpelui. /i c#iar mai vec#e.guste din fructele unui copac. utem crede oare c. încep!nd cu dinozaurii care au tr-it acum .în+elegem natura exact. paleontologul /ef de la 'ort#ern :alifornia Fniver-sit1.+in. numit dragon.a geneticii reptiliene posibil.gr-din.prind. oc#i care îi permiteau s.realiz-m c. erau ierbivori sau carnivori feroce. coada /i picioarele /op!rlelor care tr-iesc sub p-m!nt&.comun. .or.de un dragon. <. rev-rs!nd cunoa/terea spiritual. J alt. Oinduismul vorbe/te de arborele ban1ion sub care Tris#na. sunt destule care intr. în aer. 6recii antici aveau tradi+ia Insulei celor 2inecuv!nta+i /i a 6r-dinii Oesperidelor. numit astfel din cauza asem-n-rii sale cu o pas-re. tr-iau pe p-m!nt în ap-.?E de milioane de ani. :ert este c..în univers.dec!t tot restul lumii la un loc. dinozaurii ar fi putut evolua într-o ras.a demonstrat c.tem. care îi permiteau s. care le ofer.pe p-m!nt nu reprezint.a legendei .at!t dinozaurii c!t /i reptilele au dat na/tere unei varie-t-+i incredibile de forme. precum T1rannosaurus 0ex.Oeden.mearg.s. unul din cei mai mari speciali/ti ai lumii în domeniul dinozaurilor. c#inezii au o supersti+ie8 o ating cu capul.de teren pentru a-/i construi o cas. va trebui s. .dec!t o frac+iune minuscul. . ersanii vorbeau de o re-giune a fericirii absolute numit. p-zit.ceast. Dac.c. Textele str-vec#i îi numesc pe ace/tia oamenii-/erpi. în care cre/tea un copac ce producea merele de aur ale nemuririi.mul+i dinozauri care tr-iau acum . :el mai cunoscut ex.scrie un raport despre cum ar putea ar-ta via+a extraterestr-.a locurilor sacre p-zite de dragoni înfrico/--tori /i de reptilieni pe *um-tate umani.. dup.î/i aib./i degete orientate în direc+ii opuse. . care c!nt-rea B tone.descrie muntele sacru Leru.dorim s.aceast.tuturor celorlal+i zei.în copacii c--reia cre/teau fructele nemuririi.ar fi supravie+uit7& $tudiile f-cute sugereaz.legend.de umanoizi reptilieni.o creatur.vei în care apare un /arpe uria/ de sex mas-culin.o viziune stereoscopic.diversitate genetic.nu to+i dinozaurii aveau s!nge rece.precum $aurornitoidul era desp-r+it de restul dino-zaurilor %printr-o pr-pastie comparabilcu cea care îi desparte pe oameni de vaci&.mici mamifere cu care se #r-nea. avea un creier mare. Desmond.gen+ia $pa+ial. $peciile de reptile au o istorie îndelungat.merican-.sau un morm!nt.asupra umanit--+ii. p-zit de un dragon înfri-co/-tor.tunci c!nd î/i aleg o bucat. de acest fel în Jccident este /arpele din 6r-dina . '.la aspectul reptilian al acestora.aib. .care apare în textele antice este cea referitoare la locu-rile sacre p-zite de dragoni sau de /erpi.fie înzestrate cu < bra+e /i cu un cre-ier suficient de dezvoltat înc!t s.indic.categorie. "n c-r+ile sacre c#ineze se vorbe/te de o gr-din.era prote*at. .ceea ce vedem la ora actual.l a creat un mo-del pornind de la dinozaurul Troodon.dinozaurii erau de toate m-rimile. i-a cerut lui Dale 0ussell. $peciile de reptile precum /op!rlele sau /erpii nu reprezint. care s.oamenilor cunoa/terea spiritual-.din posibilit-+ile existente. dar tema este universal-.tot de un /arpe înaripat.totu/i în aceast.cu reptilele actuale numai dpdv fizic.care conc#ide8 %:ine /tie c!t de departe ar fi putut a*unge aceste imita+ii de p--s-ri[ dac.înainte ca acesta s.fi fost tentat de un spirit malefic care a luat forma unui /arpe /i care l-a ispitit s. $aurornitoidul. 'u este exclus ca dragonii care scot foc pe n-ri /i /erpii malefici care apar în toate le-gendele lumii s. .i seam-n.

copiii sunt sacrifica+i reptilienilor.unii dintre ei ar putea tr-i /i ast-zi.o replic. str-vec#iul complex de tem-ple de la . .ceasta sem-na în mod uimitor cu un reptilian uma-noid..at!t de bine cu dragonii înc!t li s-a dat c#iar numele de Draco.. a/a cum vor ar-ta în continuare. care seam-n. toate cele trei ipoteze sunt adev-rate. c-ci.c-ruia i-a aplicat sc#imb-rile genetice care s-ar fi putut produce în mod natural de-a lungul milioanelor de ani /i a a*uns la o creatur.ragonului? sau . "n aceast.c. Sunt ei e/tratere*tri? :ercet-torii fenomenului reptilian au tras concluzia c.?EE î. în func+ie de care sunt orientate pira-midele egiptene.de mii de ani s.ngkor Sat.energie. consideratc!ndva $teaua 'ordului. c-ci con/tiin+a înseamn.xist.nu to+i dinozaurii au fost uci/i de meteoritul care a lovit p-m!ntul acum @? milioane de ani /i c.nunnaki care intervin în afacerile oamenilor8 .p-rerea mea.Loloc# este numele unei divinit-+i antice c-reia cu mii de ani în urm.dimensiune. Cine sunt *i de unde vin ei? .siria.mi se pare /op!rla cu armur.de asemenea cu un dragon. 2abilon.ltfel spus.într-o alt.< de milioane de ani) .:#.utorul /i cercet-to-rul 0obert 2auval afirm.xist.p-s-rile actuale ar putea fi urma/ele dinozaurilor.la ora actual. fiind c#iar identic cu imaginile descrise de oameni care pretind c. în raport cu care sunt aliniate multe monumente antice.gipt. oameni /i extratere/tri deopotriv-.procesul continu.au v-zut ex-tratere/tri reptilieni.a nu poate fi ani#ilat-. .R sunt extratere/tri4 <R sunt intra-tere/tri care tr-iesc în interiorul p-m!n-tului4 =R manipuleazumanitatea dintr-o alt.o specie pierdut.l crede c.:#.po-ve/ti cu dragoni. un autor care a scris foarte mult despre dragoni /i reptile8 %. .o asem--nare indubitabil.merica. reprezint.pe care a numit-o dino-sauroid.dimensiune sau pe o alt. .xist. . iar energia este indestructibil-. .tot mai multe dovezi c.E.între unii dinozauri /i vec#ile ilustra+ii ale dragonilor. India /i din alte p-r+i.#abitatul acestei specii era situat în podi/u-rile din .provin extratere/trii reptilieni.c.preia controlul asupra planetei. 4igura = Constelaţia >.. .raco. au disp-rut oare cu to+ii7 aleontologia modern.planet.ce spune în aceast. . $e crede c. . dup.Lal-ta.fi ar-tat ea în anul . dar poate fi transmutat. De/i corpurile marii ma*orit-+i a dinozaurilor au fost distruse.în :ambogia. 'eK Lexico.rizona. con/tiin+a lor trebuie sfi supravie+uit . poate c#iar /i pe p-m!nt.= origini posibile atribuite reptilienilor . inclusiv povestea din Gec#iul Testament.i se sacrificau copii. . eru /i în toate insulele din Jceanul acific. $imbolul /arpelui s-a descoperit /i în 2ritania antic-./i mai interesant.fizic-. 0oma.epoc-.EEE î. numeroase legende din .ceasta include steaua T#urban. în special în Lexic. mul+i %demoni& ai satanismului nu sunt al+ii dec!t reptilienii care încearc. :#ina.sia central-.numit. înainte de dispari+ia dinozaurilor7 Lai mult dec!t at!t.direc+ie :#arles 6ould..imagini ale unor %/op!rle zbur-toare& uria/e în diferite p-r+i ale lumii. iar dispari+ia ei a coincis cu Larele otop. în 6recia. care aveau aripi la fel ca /i Draco /i erau pro-te*ate de o armur./i de solzi&.constela+ia din care se crede c. . Dup. Iat. :ine poate spune dac. prin %posedarea& corpului uman.acest salt evolu+ionist de la dinozaurii cla-sici la umanoizii reptilieni nu s-a produs într-o alt. abia î/i reveneau dup.a constela+iei Draco. reconstruindu-/i civiliza+ia.form-.Q/tiin+a care studiaz. . otrivit studiilor lui 6ra#am Oancock.xist. 'eK Lexico /i . ./i ast-zi în cadrul unei vaste re+ele de ritualuri satanice. p-m!ntul /i locuitorii s-i./a cum am v-zut mai devreme. a/a cum trebuie s.de /op!rle care #ibernau /i erau carnivore.înc.numite spe-cii de /op!rle micu+e cu aripi solzoase din ar#ipeleagul indo-mala1ezian seam-n.fosileleR sugereaz. :e s-a înt!mplat cu con/tiin+a dino-zaurilor care au dominat p-m!ntul timp de :.frica.marele cataclism care s-a produs în *urul anului .cel pu+in o parte dintre aceste fiin+e provin din constela+ia Draco. prezint.piramidele de la 6ize# sunt aliniate în func+ie de stelele din << .oloch 0orridus. "nc.xist.

este mult mai vec#i dec!t a fost datat de istorici. @eii din Eden.le manipuleze.de control reptilian este infiltrarea societ-+ii umane prin intermediul societ-+ilor secrete.între ele cu o precizie astronomic-. se aliniaz.cest program presupune un procedeu de încruci/are.este nevoit.?EE î.de T-bli-+ele $umeriene. )a ora actual.niciodat.:#. cea din .ngkor Sat sunt acoperite cu imagini ale reptilienilor.:ala#an.ras. ele aveau o origine comun-./i reptilian-R.care introduc codul genetic reptilian în speciile pe care doresc s.sub apele 5aponiei.mixt.aflat.la preluarea întregului control asupra acestora. care viziteaz.nunnaki <= . 'u am avut ocazia s.D'.de crime /i de suferin+. Templele din . cu at!t mai mult dac.fi ar-tat ele în *urul aceluia/i an .în apropierea capitalei 2elfast. pe care o voi detalia mai t!rziu în aceast. descoperirea adev-rului nu reprezint.ste uimitor cum ni/te structuri /i temple at!t de vec#i.o re+ea alc-tuit. cre!nd astfel condi+iile pt invazia finala extratere/trilor. afirm.are o vec#ime at!t de mare. în guvernele diferitelor +-ri.dup. apar+in!nd unor culturi aparent f-rleg-tur.existente pe planeta respectiv-. etc. Dar poate c. 5o#n 0#odes. de multe ori f-r./i geometricat!t de mare.leg-tur.?EE de ani.fie cercetatîn continuare. dar tema merit. )a urma urmei. în organiza+iile preo+e/ti /i religioase.diferite planete /i î/i infiltreaz. trebuie s.aceste desco-periri. dar. inclusiv cea egiptea-n-.s.pe diferite nivele ale complexului militar-industrial de la suprafa+-. care ar putea fi de ase-menea vec#e de cel pu+in . a/a cum trebuie s.turnurile cu constela+iaH Draco. a/a cum ve+i constata în continuare.fantastic.din fiin+e cu genetic. acea regiune micu+. Dac.sau negativ-R într-un anumit loc.specific.E. 0#odes afirm. autorul /i cercet-torul american Silliam 2ramle1 a tras concluzia c. "n finalul c-r+ii sale.cace/tia ar putea fi invadatori veni+i din spa+iul cosmic. afirm.un lucru u/or.am trasa un desen uria/ al constela+iei Draco pe întregul teritoriu al Irlandei.%centura& lui Jrion. oc#ii /i capul dragonului ar fi situate de o parte /i de alta a )oug# 'eag#. profesorul #illip :ala#an afirm. matematic. for+ele militare reptiliene r-pesc diferite forme de via+. c#iar în centrul Irlandei de 'ord. c#iar dac. capul constela+iei Draco este situat la sol exact în Irlanda de 'ord.se predea rapid.nunnaki pe p-m!nt /i descris.ac+ioneaz. popula+ia de la suprafa+. !n.studi-ez opera lui 0#odes dec!t cu c!teva zile înainte de terminarea acestei c-r+i. .c. despre care se crede c. .unele cu altele. din cauza superiorit-+ii armelor extraterestre.care a fost at!t de zguduit.. în special sincronizarea piramidelor de la 6ize# cu constela+ia Jrion.din spa+iul cosmic /i din bazele lor subterane. cei care nu sunt familiariza+i cu simbolismul î/i vor da seama c!t de mare este puterea acestuia de a atrage energie Qpozitiv./tie c.de timp. c!nd Jrion se afla în punctul cel mai de *os al ciclului s-u Qdin c!te în+eleg.exact te#nica folosit.tuturor culturilor antice. adic.E. de pe Jrion provine o alt. precum apa..fi privit cu fa+a c-tre constela+ia )eului în aceea/i perioad.Quman. dup. în grupurile care studiaz. De aceea.nu toate detaliile sale sunt adev-rate.unele cu altele. 0#odes adaug-8 Din bazele lor subterane.c./a cum vom vedea în continu-are.în func+ie de constela+iile vizibile pe cerul din-spre nord în timpul solsti+iului de iarn-.s. unul din cei mai mari speciali/ti în domeniul reptilienilor.c$finxul cu trup de leu de la 6ize#./i cea indian-. pe care savan+ii lor le studiaz-. :onform aces-tei teorii.agen+ii p!n. )a fel ca al+i cercet-tori.de .de extratere/tri care opereaz.sunt %agen+i reptilieni&. Oancock sugereaz.carte.invazia reptilian.J9'-urile /i domeniul paranormal.Lul+i oameni au pus la îndoial. caracteristic. "n studiul s-u referitor la misterioasele turnuri rotunde din Irlanda.conform instruc+iunilor primite. "n continuare.merica :entral.acele culturi nu erau f-r.ce/ti oameni cu genetic. reptilienii golesc planeta de resursele ei naturale.mixt. Dar cel mai perfect se aliniaz. . . am a*uns exact la acelea/i concluzii.acestea sunt pozi+io-nate cu o sincronicitate remarcabil.se fac cer-cet-ri legate de o structur. extratere/trii reptilieni cre-eaz. artea de est a )oug# 'eag# este situat.în ultima vreme.s. pe care le in-filtreaz. mineralele /i informa+iile .pe planeta noastr-R. rincipala metod.la sf!r/itul lecturii c-r+ii de fa+-.

în interiorul lui se +in anumite ritualuri francmasone satanice. otrivit legen-delor acestora. de origine oriental-.prin tuneluri /i pe/teri subterane.rizona.ceast. Sunt ei intra-tere*tri? "n forma fizic. inclusiv unele obiecte din cupru la fel de dure ca o+elul. pe care au folosit-o pt a manipula umanitatea prin metodele care vor fi descrise în capitolele urm-toare din lucrarea de fa+-. :ercet-torul /i autorul 5o#n 0#odes afirm. care comunic. care ar putea fi identifica+i cu extrate-re/trii cunoscu+i sub numele de cenu/ii.CEC.xact a/a este descris. printr-o pe/ter..ngeles exist.rizona.n.o petrecere a unor elevi..pe întreaga planet-. pe care îl asociaz. .în . Luzeul $mit#sonian din Sas#ington D: a avut gri*.rizona.î.u fost descoperite de asemenea numeroase artefacte. într-un fel de catacombe uria/e. membrii s-i fiind #r-ni+i /i îmbr-ca+i de ni/te %oamenifurnici&. Indienii #opi î/i numesc str-mo/ii %fra+ii lor /erpi& /i cel mai sacru ritual al lor este dansul /arpelui.utorit-+ile /tiu de mult. Tincaid a fost descris. . . Discu+ia de fa+.6. s-au confruntat cu o pas-re care le-a amestecat limbile. /i nu doresc în nici un caz sdemonizez rasa reptilian-.au ie/it la suprafa+. 'eK Lexico /i zona 3our :orners Qn. :olorado /i 'eK Le-xico. în aprilie .pe care o numesc $ipapuni. potrivit conduc-torului expedi+iei.xist. fiecare cerc av!nd un nivel diferit de cunoa/tere la care au acces membrii s-i Qcu at!t mai înalt cu c!t cercul este mai apro-piat de nucleuR. tribul #opi a tr-it c!ndva în interiorul p-m!ntului.a reptilienilor de la Dulce.au creat o societate secret. au ie/it la un moment dat la suprafa+a p-m!ntului.cele > state americane8 . . care a fost ocupat de rasa %/op!rlelor& acum ?EEE de ani..vreme de existen+a acestor rase subterane /i de locurile în care tr-iesc..rapoarte ale unor martori oculari care au v-zut prin anii =E umanoizi gigantici în catacombele din Oal $aflini QLaltaR. 5ordan. acestea abund. 3emeia -ian*en. 'eK Lexico. . textual8 :ele atru :ol+uriR în care se intersecteaz.pe cercuri concentrice prin care 3r-+ia mondial. Jdat.nunnaki sunt una din numeroasele rase care tr-iesc în interiorul p-m!ntului.indienii #opi.3r-+ie a Iarpelui este nucleul central al re+elei globale actuale de societ-+i secrete existente pe p-m!nt /i controlate de reptilieni. . Tincaid a descoperit un ora/ subteran construit cu precizia Larii iramide în apropiere de Larele :anion din ./a cum voi continua s.pe care /i-au asumat-o. un inginer minier din ). antice sau moderne.EEE de persoane /i era plin de corpuri mumificate.un complex str-vec#i de tuneluri. $e crede c<> . dar /i structura bazat.C==. "n anul . :!t despre lumile /i ora/ele subterane. c!nd g#idul lor a disp-rut.repet la nesf!r/it.manipuleazlumea. asta este sar-cina sa(R /i nimeni nu ar fi /tiut nimic de aceast.sem-narea cu povestea biblic. Fta#.ca aceste descoperiri s.ce/tia au fost înc#i/i în ele dup.nu sesiz-m aceastconexiune.sub ora/ul )os .3r-+ia Iarpelui. .a descoperit acest loc ascuns.a*un/i la suprafa+-. nu to+i reptilienii au inten+ii r-uvoitoare.baza subteran. Jra/ul era suficient de mare ptr a putea fi locuit de ?E. a. poate c#iar egiptean-. .imaginile str-mo/ilor lor /erpi.s. $e crede c. în Turcia.de acesta astfel8 %o camer--mamut din care ies pasa*e subterane la fel ca spi+ele din axul unei ro+i&. Indienii #opi sus+in c. Sarren $#ufelt. a afirmat c. Ahe Arizona 3azette. iar lista poate continua la nesf!r/it.o legend. 6. lumea subteran.a indienilor #opi care sus+ine c. 6.cu $ipapuni.. "n anul .rizona de . de team.. "n apropiere de Derinku-1a.la ora actual.se refer.doar la o grupare din r!ndul lor.din care pretind c. dar ascund acest lucru printr-o opera+iune masiv. :!teva din cele mai importante baze subterane reptiliene sunt locali-zate în .nu fie aduse la cuno/tin+a opiniei publice Qla urma urmei.c.de acoperire. . .la ordinul zei+ei lor.xist. s-au descoperit mai mult de =E de complexe str-vec#i de tuneluri /i ora/e subterane. triburile nu s-au mai putut în+elege între ele.descoperire dac.refac. profesorul $.numit.nu fie pedepsi+i cu moartea. 'ici în zilele noastre indienii #opi nu îndr-znesc s.CEC.a g-sit acest complex subteran.a Turnului din 2abel este at!t de izbitoare înc!t nu putem s.nu s-ar fi publicat < articole în ziarul local. $tructura lumii subterane descoperit.

ceasta este maniera în care opereaz.în care tr-im. aceste g-uri au început sfie create cu mult timp în urm-.sc#imb-m canalul sau lungimea de und-./i sub numele de regiunea astralinferioar.uria/. înainte de marile cataclisme.opereaz.misterioasa creatur. celelalte posturi transmit simultan programe. la fel ca în cazul radioului sau al televiziunii. conect!ndu-se astfel la infor-ma+iile /i con/tiin+ele care opereaz. sau are o origine extraterestr-.mult mai avansat.întrupat. dar.vom proceda astfel. er-sonal. $ingura întrebare care mai r-m!ne de l-murit este dac. Dup. care mi-au confirmat acest lucru.baze subterane reptiliene în care extratere/trii lucreaz. dar nu ve+i mai afla astfel enorma cantitate de dovezi care exist. da.manipularea p-m!ntenilor de c-tre o for+.în favoarea acestei afirma+ii.în întregul univers /i c.ne-uman-. pe care îl percepem ca fiind realitatea în care tr-im.a celei de-a patra dimensiuniR. .0asa Iar-pelui sau .sub numele de 2ig 3oot. -in ei din alte dimensiuni? :ercet-rile pe care le-am f-cut personal sugereaz.sunt r-uvoitori sau malefici. /tiu c.cunoscut. Fnii cercet-tori sugereaz-. r-spunsul corect se aflundeva la mi*loc.în ultima vreme tot mai mul+i oameni de /tiin+-.dec!t societatea în care tr-im noi. creptilienii afla+i într-o form.xist.altceva dec!t capacita-tea de a muta canalul pe un alt post.structura genetic.ne-fizic.a vie+ii /i a universului. :el mai probabil. )a fel ca în cazul umanit-+ii.P legendarul c-min al demonilor /i al entit-+ilor malefice despre care s-a vorbit at!t de mult în antic#itate. suntem acorda+i pe acest program.aceast.pe un nivel inferior al celei de-a >-a dimensiuni.lumea în care tr-im prin %posedarea& anumitor linii genealogice dintr-o altdimensiune.p-rerea mea.entit--+ile demoniace în ritualurile lor sinistre.structur.nu mai pute+i suporta.dimensiune Qregiunea inferioar. % ostul& din care emit reptilienii se afl. un fel de maimu+. la fel ca frecven+ele radio sau de televiziune. într-o a ?-a dimensiune. to+i putem face acest lucruR.Qteoretic. Deocamdat-./a cum confirm.împreun. Dac. universul este alc-tuit dintr-un num-r infinit de frecven+e sau dimensiuni ale vie+ii care coexist.a basm. Dup. De fapt.poveste7 :ine poate /ti7( Da.manipularea /i controlul reptilian asupra umanit-+ii este orc#estrat în primul r!nd în-tr-o alt. noi suntem racor-da+i la frecven+a spa+iului tridimensional. dar noi nu îl mai putem vedea sau auzi.a celei de-a >-a dimensiuni. )a fel se petrec lucrurile /i cu con/tiin+a uman-. ei îi invoc.au putut p-trunde în dimensiunea noas-tr.toat.nunnaki. care controleaz.îns. . c!nd lumea se afla într-o etap. 'oi numim acest feno-men %putere extrasenzorial-&. dar în realitate ea nu reprezint.drep-tate.toate cele = teme de mai sus.fizic-. . Fnde se termin.aceasta provine de pe p-m!nt. nu vom putea realiza plenar ma-niera în care se realizeaz. :um s-ar spune.oameni care î/i pot acorda con/tiin+a pe alte lungimi de und. pe bun.sun. canalul sau postul de dinainte nu î/i înceteaz. controlorii reptilieni din cea de-a patra dimensiune sunt controla+i la r!ndul lor de en-tit-+i aflate undeva. am convingerea c.create de testele /i exploziile nucleare care au început în de/ertul din 'eK Lexico pe la începutul anilor >E. ei ac+ioneaz.în form.de dezvoltare te#nologic. :ontrolul reptilian asupra planetei p-m!nt implic. da.c.reptilian.inclusiv satani/tii moderni atunci c!nd î/i invoc. ar proveni din interiorul p-m!ntului.în acela/i spa+iu.de lumea fizic.pe <? .transmisiunea. /i dac. ne putem racorda oric!nd la ele.a în+ele-ge natura multidimensional. pute+i l-sa cartea deoparte. în interiorul planetei noastre tr-ie/te o rasreptilian. cel mai apropiat cu putin+.nu to+i extratere/trii care au aceast.ceasta este di-mensiunea la care apeleaz. dar a/a sun.pe respectiva frecven+-. 3-r.pe reptilienii din regiu-nea inferioar./i p-roas-. /i am vorbit personal cu fo/ti agen+i :I. .cu elita pe care au impus-o la suprafa+a p-m!ntului Qav!nd gene încruci/ate cu ale lorR.cum îmi indic.de cele mai multe ori adev-rul. Larea ma*oritate a cercet-torilor fenomenului J9' cred cexist. Dimensiunea mai este cunoscu-t.cercet-rile f-cute. :u siguran+-.prin anumite g-uri sau portaluri în +es-tura spa+io-temporal. Dac. c-ci nu mai suntem racorda+i la el.

creatur.prin intermediul tuturor raselor. Ies uneori la suprafa+.a creierului uman cunoscut.în acea ocazie în care a spus8 %'u trebuie s.apar+in!nd acestei specii.tr-ie/te în baze subterane. care rezum...Qprin acte sexuale sau în laboratorR este descris în T-bli+ele $umeriene /i în Gec#iul Testament Q3iii lui Dumnezeu care sau încruci/at cu fiicele oamenilorR.sub numele de creier reptilian. exist.de un alt segment preistoric. devenind un fel de p-pu/i manevrate de ex-tratere/tri.a comportamentului uman poate fi exprimat. rogramul de încruci/are genetic.pt a r-pi fiin+e umane. îndeosebi comportamentul nostru ritualist /i ierar#ic. $pre exe. iar Dracula este o refe-rire evident.primitiv.ustralia.reptilienii la care mrefer aici sunt doar o grupare particular. . Dup.este posesiunea. Lembrii acestor linii genetice preiau prin manipulare toate pozi+iile c#eie ale politicii. Dimpotriv-.la ur-.c-ci noi împ-rt-/im acest organ cu reptilele. aceasta fiind c#iar originea unor termeni precum %drac& sau %draconic&.îl nu-mesc complexul-0.sia. care este numele celui mai celebru vampir din lume7 :ontele Dracula( :uv!ntul %conte& simbolizeaz. suge-capraR. aceast. . )iniile genealogice #ibride pe care le-au produs sunt purt-toare ale codu-lui genetic reptilian.zon.a creierului este condus.în termeni reptilieni. acesta trece prin nume-roase etape ce marc#eaz. armatei.a celei de-a >-a dimensiuni.suge s!ngele unor animale domestice precum caprele. pt a guverna cele < . el adaug.evolu+ia animalelor p!n. exist. de la dorin+a de libertate p!n.din regiunea inferioar. gra+ie%Larelui&Imperiu 2ritanic. :u siguran+-. . . nu sco+!ndul la iveal-. 'oua 9eeland-.mixt-.întregul spectru de atitudini posibile.nu dezv-luie aceste lucruri.c. nu întreaga specie. dar principala form. ca de pild.prin înv-luire.consume s!nge uman ei fiind vampirii de care vorbesc at!tea legende.a celei de-a >-a dimensiuni. de la iubire p!n.cum se /tie. acest model ne-ar putea a*uta sîn+elegem care este esen+a fiin+ei umane&.la forma uman. Dup.frica. reptilele /i pe/tii.a numelui indian al zeilor reptilieni.o zon.la suprafa+-. ap-rute în uerto 0ico.de control pe care o exercit. reptilian.cunoa/tere a adev-rului ascuns a ie/it îns.cesta este exact modelul comportamental al reptilienilor /i al #ibrizilor umani crea+i de ei.a naturii umane.. De fapt.ce/tia opereaz. Lexic. cum ar fi expresia %uciga/ cu s!nge rece&.de unde interac+ioneaz. 'agasR /tia el ce /tia.stronomul :arl $agan /tia mult mai multe lucruri dec!t a revelat opiniei publice. în sim+ul teritorialit-+ii. aceste linii genealogice au devenit aristocra+ia /i familiile regale ale Larii 2ritanii /i ale celorlalte na+iuni euro-pene.la aceia/i draconieni. otrivit neuro-anatomistului aul Lac)ean.ragonii din Eden.la dorin+a de control. de unde /i numele ei Qn. . put!nd fi mult mai u/or posedate de reptilienii din regiunea inferioar.la sf!r/itul c-r+ii c. Din c!nd în c!nd. $agan Qal c-rui nume este o inversiune perfect. . "n cartea sa. mas-mediei sistemului bancar /i mediului de afaceri./i uman-. aceast. 0 este prescurtarea de la reptilian. "n perioada de formare a f-tului.c.cum vom vedea.cesta este creierul primordial al omului. ot fi sta-bilite astfel conexiuni cu mamiferele Qaltele dec!t primateleR. el /i-a petrecut cea mai mare parte a carierei lui ascunz!nd adev-rul.un rol important în %compor-tamentul agresiv. dar mai ales al celei albe. . .cu savan+i /i lideri militari cu s!nge încruci/at. Lac)ean afirm. /i a/a mai departe.un moment în care embrionul î/i dezvolt<@ .xpresia lor fizic. .cestor extratere/tri le place s. 0eptilienii operea-z.destul de corect in-ten+iile /i agenda membrilor s-i. 3lorida /i nord-vestul coastei pacifice se potrivesc de minune descrierii reptiliene.n. pe care oamenii de /tiin+. 'u voi putea sublinia îndea*uns p!n.liniile genealogice aristocratice cu genetic.p!n.din constela+ia DracoQ/i nu numaiR. la care s-au ad-ugat ulterior cele-lalte segmente. pe care extratere/trii le posed.actual-. fiind apoi exportate.ceastgrupare manipula-toare a venit pe planeta noastr.acest complex-0 *oac..me-rici. ove/tile recente referitoare la chupaca"ra care suge s!ngele./i latura negativ. al ritualismului /i în stabilirea ierar#iilor sociale&.ceast. dar a preferat s.ignor-m componenta reptilian. De altfel.

ar face mai bine s.micu+.< persoane diferite care mi-au declarat c.în aceast.bran#ii.în cea de-a B-a s-pt-m!n-.frac+iune a crea+iei în care ne afl-m /i noi.din aceast.care a revenit din nou la tr-s-turile unei fe+e umane.CCB am c-l-torit prin $F./i sub numele de 'oua Jrdine Londial-.reptilian.sexual înc. :olega sa a r-mas consternat-. perioad. Arans 4ormation of AmericaB' 5oc de cuvinte8 Trans-formarea .reamintesc de cifrele date în primul capitol care precizeaz. 3emeia a fost abuzat.purt!nd aceste cozi./tepta liftul. . oli-+istul a r-mas at!t de intrigat înc!t s-a interesat în timpul s-u liber de companiile care erau g-zduite în partea superioar.nr-ul de planete /i de stele care exist.dac.ne vom limita capacitatea de percep+ie nu-mai la ceea ce existpe aceast.au v-zut cu oc#ii lor oameni transform!n-du-se în reptile. un *uc-tor cu un rol principal < <A .a .care este cel mai recent scenariu /i conduc la na/terea unor copii cu cozi. !n. .în care am înt!lnit mai mult de . tot sporov-ind. iar apoi ca adult.a tr-it o experien+. 3eromonii sunt substan+e secretate de animale ptr a putea fi recunoscute de membrii aceleia/i specii.din sistemul nostru solar Qnici el prea mareR. imagina+ia /i viziunea noastr. de un întreg /ir de oameni faimo/i pe care îi nume/te în cartea sa.uimitoare în timpul emisiunii8 a v-zut fa+a b-rbatului intervievat transform!nduse într-o creatur. dup. Directorul i-a r-spuns c. una din sclavele controlate mental de care s-a folosit 6uvernul $F. 2ill :linton /i 6eorge 2us#.Denver.extrem de ciudat-.din copil-rie.vor r-m!ne at!t de microscopice înc!t ne va fi imposibil s. .inferioar-. dar în +-rile s-ra-ce exist. sau Intrarea în Trans. iar acesta este doar nivelul tridimensional al existen+ei. ideea c. %conexiunea reptilian-& prinde din ce în ce mai mult teren. Dup. instruc+iunile genetice uit. "n +-rile dezvoltate ele sunt înl-turate imediat de medici. l!ng.care.din cl-dire /i s-a urcat într-o ma/in. des-coperit c.împreun.planet. rezentatorul mi-a mai povestit experien+a unui prieten de-al s-u.cu Lark #il-lips.în+elegem ce se petrece în realitate în lumea în care tr-im. 'um-rul formelor de via+.mericiiR.toate erau firme-fantom-. .de :ontraspiona*. Din c!nd în c!nd . I-a ar-tat de asemenea un lift care nu urca dec!t p!n. "n anul .. rintre ace/tia s-au num-rat pre/e-din+ii $F.în timp ce intervievau un mare ap-r-tor al centraliz-rii globale a puterii.dimensi-une pare neverosimil. timp de <? de ani.oameni care sunt nevoi+i s.dore/te s. tr acest nivel de g!ndire.a cl-dirii /i la care a*ungea liftul misterios.cestea se numesc apendice caudale /i apar în regiunea lombar. oi /i porci. dar în r!ndul cercet-torilor interesa+i de aflarea adev-rului.dintr-o alt.ca de /op!rl-.bia din cea de-a =-a lun. . i-a povestit ce i s-a înt!mplat cu c!teva s-pt-m!ni înainte.cu embrionii de p-s-ri.viziteze eta*ele superiore ale cl-dirii.ra albinoas.ce intervi-ul în direct s-a terminat. dup. /i nu doar de ap-rarea unui sistem de convingeri dep-/it. :reatura a ie/it afar.vad.gen+ia :entral. în timpul unui control de rutin.asem-n-toare unei /op!rle.cu adev-rat mi*loace extreme de securitate. cu pupile verticale.planet. iar apoi din nou în oameni.r mai fi /i experien+ele lui :at#1 J[2rien. scris.mericii. < prezentatori de televiziune au avut o asemenea experien+. G. :I. pe care le po-veste/te în uimitoarea sa carte.tr-iasc. robabil a/a vor g!ndi marea ma*oritate a citi-torilor acestei c-r+i. :olorado. iar c!nd acesta s-a desc#is. poli+ist. sub care se ascundea de fapt . c-ci ea a v-zut m!inile oaspetelui transform!ndu-se în labe de reptil-.mai degrab. f-tul uman seam-n./i avea o fa+. 6erald 3ord.controleazaceast. De pild-.cunoscut.o ras. .cu însemne oficiale. din el a ie/it o creatur.de dezvoltare o ia el pe calea evolu+iei proprii.întreaga lor via+. .din .la anumite eta*e din partea de sus a cl-dirii./i de neîn+eles. oli+istul i-a atras aten+ia directorului uneia din companiile de la parter asupra naturii extreme a mi*loacelor de securitate adoptate în cl-dire.într-o cl-dire oficial.urora.galaxie dep-/e/te orice imagina+ie. prezentatorul i-a spus colegei sale c. Dac. a/a cum au reptilele. 3eromonii femeilor umane /i cei ai iguanelor sunt identici dpdv c#i-mic.? zile.

Tot ce exist. lucru care nu m.fi fost7 Ii dac.nici o îndoial.într-o iguan-.mir. a violat-o în mod repetat pe fiica lui :at#1. ap-r!nd c!nd ca oameni.R.c.s.imagine fizic.în care s. .asist./i obiceiul de a sacrifica fecioare au fost inspirate de ace/ti extratere/tri reptili-eni.gen+iei pt $ecu-ritate 'a+ional. Lai cunosc /i alte persoane care l-au v-zut pe 2us# sc#imb!ndu-se într-o reptil-. r-sfoind o carte cu imagini ale unor %extratere/tri cu fe+e de /op!rle veni+i dintr-un loc îndep-rtat din spa+iul cosmic&.poat.se deplaseze între dimensiuni /i s--/i sc#imbe forma.în 3r-+ie. a/a cum am ar-tat în celelalte c-r+i ale mele Qlucru confirmat de altfel de mul+i al+i autoriR. po+i ap-rea în ce formvrei. ei î/i pierd aceste capacit-+i. oscil!nd între forma uman. c./i oc#i ca de /o-p!rl-.ceea ce a spus 2us# /i ceea ce a v-zut :at#1 a fost doar un program de control al min+ii. nu în ultimul r!nd prin intermediul Ooll1Kood-ului.îl vezi cu oc#ii t-iR.c.c!nd nu începi s. Tell1 J[2rien.locuiasc-. %ca un cameleon&. :a reac+ie în fa+a cura*oasei expuneri a adev-rului pe care a f-cut-o aceasta.la o proiec+ie #ologra-fic-. Dac.o alt<B .dintr-o alt.De )a Ladrid spunea adev-rul7 . :at#1 descrie în cartea sa. :at#1 poveste/te c.xtratere/trii pot face acest lucru pt c.onarch. De fapt. %un ve#icul perfect pt a se transfor-ma în lideri mondiali&.pe o anumit.ni/te extratere/tri cu forme de /op!rle au cobor!t în Lexic /i au luat contact cu popula+ia ma1a/-.este energie care vi-breaz.doresc. ele urm-resc s--/i p-streze structura genetic. re/edintele Lexicului din anii BE. :red c. :at#1 poveste/te c. De )a Ladrid i-a spus lui :at#1 c. p!n.ce le permite s. Deloc surprinz-tor.sunt fiin+e interdimensionale care pot ap-rea în orice form. :at#1 afirm. :orobor!nd faptele /i cu infor-ma+ii pe care le-am aflat de la alte persoane. :at#1 a continuat scread.se modeleze opinia public-. /i al . Jrice om ar fi crezut acela/i lucru. lucru care îi permitea s.frecven+-. ma*oritatea organiza+iilor care se ocup. prin care se încearc. la fel ca /i 2us#.de studierea J9'-urilor fiind mani-pulate în mod grosolan.accept. c!nd ca reptile.6eorge )ucas produc-torul trilogiei +tar Cars. Inclusiv savan+ii moderni cu mintea desc#is. . :at#1 a preferat s. $-a sc#imbat apoi în fa+a ei.c.s. Arans 4ormarea Americii.este el însu/i un %extrate-restru& /i s-a transformat în fa+a ei într-o reptil-.eu nu cred c.se îndep-rteazprea mult de originea ei reptilian-.a fost victima unui efect de #ologram-.în fa+a celor din *ur.programele de control al min+ii includ /i scenariul extra-terestru. iramidele ma1a/e. este ofi+er acoperit al '.cest com-portament de cameleon nu este dec!t o alt. un moment în care pre/edintele 2us# st-tea în fa+a ei în biroul s-u din :asa .de obicei atunci c!nd cineva care divulginforma+ii despre J9'-uri sau extratere/tri trebuie speriat /i amenin+at. c-ci adev-rul pare prea fantastic pentru a fi crezut Qc#iar dac. 2us#. Lul+i martori oculari au vorbit de a/a-zi/ii %b-rba+i în negru& care s-au materializat iar apoi sau dematerializat în fa+a lor. /i in-vers.planeta de mii de ani.Qdin care s-a n-scut mai t!rziu :I. Liguel De )a Ladrid.pe Tell1 din programul de control al min+ii numit Project .în antic#i-tate referitoare la %sc#imbarea formei&.o scoat. un pedofil /i uciga/ în serie.posibilitate. c-p-t!nd o limb.în cartea sa c. 3enomenul se înt!mpl.are el însu/i str-mo/i cu gene încruci/ate.aduni dovezi care s--l ateste.acesta i-a relatat )egenda Iguanei /i i-a explicat c.dimensiune controleaz.lb-. 'u exist.structura genetic. dar oare c#iar a/a s.mo/-tenitorii acestor linii genealogice au capacitatea de a se transforma ca ni/te cameleoni. s-a folosit de asemenea de :at#1 în starea ei de trans-. a conc#is el.o rasreptilian./i cea de iguan-. re/edintele a ad-ugat c.pur /i simplu 2us# i-a revelat lui :at#1 Larele $ecret.deloc.$.ace/tia s-au încruci/at cu ma1a/ii ptr a da na/tere unei forme de via+.cread. autorit-+ile au fost nevoite s. cunoa/terea lor astronomic.avan-sat. rin folosirea min+ii pt a sc#imba frecven+a de vibra-+ie. re/edintele a pretins c. $c#imbarea formei este o capacitate a min+ii de a proiecta o alt. 2us# a pretins c.ast-zi aceast.expresie pt formula des uzitat.se transforme la voin+./a se explicobsesia familiilor din elita liniilor genealogice încruci/ate ptr a-/i p-stra puritatea genetic-.

început s--/i dea seama c.a unei recep+ii la :asa . T#ompson descrie cum a v-zut asemenea reptile pe c!nd era drogat. De aceea. < persona*e binecunos-cute în politica $tatelor Fnite /i ad!nc infiltrate în re+eaua 3r-+iei.fiin+-.te#nic. . $untem proveni+i din alt. ovestea lui :at#1 se suprapune peste alte relat-ri ale unor persoane r-pite. dar lu!nd regulat doze mari de drog. J vreme a crezut c.îmi proiectez g!ndurile în mintea ta. de l!ng.r-pitorii lor ar-tau mai înt!i ca ni/te oameni. a programelor de televiziune.cesta este fratele meu.ra ca /i cum m-a/ fi aflat acolo.dimensiune.ra convins c.ceasta nu este dec!t o reflexie în oglind.cu mintea ta dec!t mi-ar permite planul terestru. în timp ce al+ii îi ap--reau ca ni/te /op!rle /i alte reptile umanoide.aceast.a celei de-a >-a dimensiuni7 "n cartea sa.structura celular.stabileasc. Ounter $. aceia/i oameni c-p-tau fe+e de /op!rl.conex. .a primului ni-vel. 3-cea acest lucru cu toat. respectiv s.litei care conduc lumea la ora actual-.a celei de-a >-a dimensiuni /i nu î/i folosesc corpurile fizice dec!t ca instrumente pt a manipula cea de-a =-a dimensiune.dimensiune. în m-sura în care î+i po+i acorda mintea la dimensiunea lor.fac este s. . "ntruc!t nu cuno/team pe nimeni. %Jbi/nuiam s.ce/tia provin din regiunea inferioar. ptr ca ele s. a sf!r/it prin a-/i da seama c.rin+esa de Sales Diana obi/nuia s.cea mai aliniat.cei cu fe+e de /op!rlreac+ioneaz. min-tea lui :at#1 a trecut pur /i simplu pe frecven+a pe care opereaz.întreb.nu m. astfel înc!t oamenii de dinainte au c-p-tat forme de /op!rle.mai puternic. J raz. Te-am luat în dimensiunea mea pt a stabili o leg-tur.comunicare cu c!mpul morfogenetic.vedea unii oameni ca fiind normali. dac.care confirm. date fiind /i cele-lalte dovezi pe care le voi prezenta în continuare. am întrebat agitat-8 Z:ine sunt ace/ti oameni7[ Z'u sunt oameni./i aceia/i oameni î/i p-strau c#ipul uman.fie controlat. la fel ca /i ei. ca s--i folosesc propria expresie. tot ce trebuie s..spunem8 ZGin /op!rlele[&.ce a experi-mentat :at#1. "ntotdeauna. mi-a povestit o istorie similar-. dincolo de planul fizic. ci o ridicare a v-lului vibratoriu care îi permitea s.m. 'oi venim dintr-un plan trans-dimensional care include toate dimensiunile. imaginea #olografic. )uminile #ig#tec# care se roteau în *urul meu m-au convins c.pe oameni. mi-a povestit el. :u c!t cineva are mai multe gene reptiliene. $unt oare to+i ace/ti oameni într-adev-r r--pi+i de extratere/tri în navele lor zbur-toare. De/i pare o simpl. . sau sunt supu/i ei unui program de con-trol al min+ii precum cel experimentat de :at#1 J[2rien.fiin+e dintr-un alt plan[.c. <C . care le permite s.ceea ce vedea nu era o #alucina+ie. "n timp ce vorbea. 'u este o înt!mplare faptul c.vad. mi s-ar p-rea normal ca.la c!mpul morfogenetic sunt familiile .? zile c!t am stat în $F. pt a se transforma apoi în reptile umanoide.s-a sc#imbat u/or. 2ob. Z2ine ai venit pe cel de-al <-a nivel al lumii noastre subterane.devin. s.întotdeauna la fel în fa+a filmelor.ce i s-au dat droguri pt modificarea st-rii psi#ice8 %)-am auzit pe 2ill 2ennett vorbind în întunericul din *ur8 Z. mi-a r-spuns 2ennett. mi-a spus 2ill 2ennett 3iind extraterestru.ne distr-m /i s.de programare. nu pot s.lb-.un %c!mp morfogenetic&.reptilienii. Iat.la tiparul genetic reptilian.cu extratere/trii s-a petrecut la laboratorul pt controlul min+ii de la :entrul pt 9boruri $pa+iale 6oddard./i le aliniaz. Aeamă şi dezgust în 8as Degas. respectiv o dimensiune extraterestr-.propriile tale g!nduri[&. în prezen+a lui 2ill /i 2ob 2ennett. etc. rin anii @E f-cea abuz de )$D /i într-o asemenea stare de con/tiin+.spa+ial-[.de-plasez /i eu într-o alt. ersoanele cu structura celular.între ei.for+ele care îi controleaz.seriozitatea. care influen+eaz.l /i cu mine suntem o singur.are #alucina+ii.nu ar fi mai veridic s.exist.Sas#ington D:.D'-ul oamenilor-/op!rl.îi nu-measc. 'u se sc#imbau niciodat.alterat.se conec-teze la regiunea inferioar. iar un b-rbat pe care l-am cunoscut în timpul celor . cu at!t mai u/or îi este s.laser a lovit peretele din fa+a mea. dup.îi po+i vedea a/a cum sunt în realitate.experien+. sub influen+a drogurilor /i a celorlalte metode de control aplicate asupra ei.credem c-. . dou. .pe Sindsor-i %/op!rle& /i %reptile&. explod!nd într-o imagine panoramic. iar aceasta nu este o nav.

? zile petrecute în . 'u întotdeauna cei mai puternici oameni sunt plasa+i în pozi+iile aparent cele mai influente. )a sf!r/itul celor .s. p-trunz!nd cu u/urin+. .s--/i dea seama ce fac /i de ce sunt pu/i sac+ioneze în acest fel.informa+ie mi s-a p-rut extrem de interesant-.de reptile.a corpului /i organelor cu sunetele lor corespondente permite vindecarea =E .genda pe care încearc./i %#ibrizi &.apropiat.un incredibil remediu vindec-tor.ceste filme prezintstructurile uimitoare.3iecare sc#imbare a sunetului conduce la o sc#imbare corespunz-toare a structurilor geometrice.formarea cercurilor con-centrice ale orbitelor planetare în *urul soarelui.o implementeze. /i +ineam o prelegere. la fel ca un cameleonP %un ve#icul perfect pentru transformarea în lideri ai lumii&. m.dev-rata putere o de+in cei care trag sforile.are puteri extrasenzoriale /i c. $istemul solar este el însu/i o crea+ie a sunetului.c!mpul din *ur. care genereaz.dec!t un pion în acest *oc . oamenilor de afaceri. sisteme solare /i galaxii.nisipul /i alte particule a/ezate pe un platou de metal supus vibra+iei prin diferite sunete.C7matics. superiorii lui pot renun+a oric!nd la ser-viciile sale. banc#erilor /i elitei militare. noi emitem unde energetice care modific. 3enomenul este simi-lar celui descris la începutul acestui capitol. .m aflat acest lucru de la o confident.idee de acest lucru. %cople/i+i /i controla+i& îns. dar g!ndurile lor sunt g!ndurile reptilienilor. Lai exist.gendei. dar ace/tia nu-/i pot p-stra indefinit înf-+i/area.Oillar1 :linton este situat.ceast.sa referit la familia :linton8în timp ce Oillar1 :linton era o femeie-reptilian cu drep-turi depline. au scos la iveal.prin rezonan+. care nu reprezint. c-ci propriile mele cercet-ri.o diferen+.carte. de mul-te ori în forme geometrice. de/i exis-tau printre ei /i oameni normali.între cei cu s!nge pur /i cei cu s!nge încruci/at. ./i reptilieni care se manifest. Doamna cu puteri psi#ice mi-a spus c. sunetul este cel care transform. precum 0ot#sc#lid-zii /i Sindsor-ii.merica.sub înf-+i/area uman-. spunea ea. la fel ca studiile altor persoane preocupate de acest domeniu. . . Lai exist.tunci c!nd g!ndim sau sim+im.categorie.la fel ca tot ceea ce exist. prin simpla putere a sunetelor. în care rezid. .)a început a fost :uv!ntul.%'u sunt umani&.iar :uv!n-tul eraH un sunet.în special al po-liticienilor.xist.din public mi-a spus c.direct în aceast. Fn alt comentariu pe care l-a f-cut doamna în cauz.are un substrat energetic sonor QvibratoriuR. . 3-r. )a nevoie./tie despre ce vorbesc. .aproape to+i oamenii afla+i în pozi+ii de v!rf ale puterii fac parte din categoria reptilelor.important. sunt reptilieni cu s!nge integral care se ascund sub înf-+i/area uman.în crea+ie.litei conduc-toare.mult mai sus în ierar#ie dec!t 2ill.faptul c. J doamn.aceste fiin+e cu s!nge încruci/at pot oscila între înf-+i/area de om /i cea de iguan-.apoi reptilieni %cu s!nge integral&.au v-zut oameni transform!ndu-se în reptile.în regiunea infe-rioar. Lul+i oameni poseda+i nu au nici cea mai mic./tiind perfect cine sunt /i care este ./a cum pute+i vedea din fantastica serie de filme video numit. oameni cu s!nge încruci/at poseda+i de reptilienii din cea de-a >-a dimensiune. "n seria de filme intitulatC7matics putem vedea transformarea particulelor în mini-planete.în sensul împlinirii .i ac+ioneaz. "ntre altele.ceste unde reprezint.a celei de-a >-a dimensiuni.nu poate exista f-r. Tot ce exist. sunetele reprezint. 3amiliile .aflam în sala de conferin+e a expozi+iei %S#ole )ife& din Linneapolis. c-ci putea vedea reptilele din interiorul oamenilor. ace/ti oameni sunt poseda+i de cei din urm-.un sunet corespondent.a fi ei în/i/i reptilieni..vibreze pe acela/i nivel de frecven+-. f-r. pe care o voi cita pe larg mai t!rziu în aceast.a Dianei.ace/ti reptilieni. în care se aran*eaz.dimensiune. 'ici o form. care î/i ascund adev-rata natur. unerea în rezonan-+.vea acest dar deoa-rece putea vedea dincolo de aparen+a fizic-. în care am înt!lnit o sumedenie de oameni care mi-au spus acela/i lucru8 c. de/i are s!nge încruci/at.materia în form-.sunete care nu pot fi per-cepute de auzul uman. J parte din %b-rba+ii în negru& fac parte din aceast. :e i-a spus Liguel De )a Ladrid lui :at#1 J[2rien7 :. . f-c!ndu-l s. 2ill :linton nu era dec!t un om posedat de reptilieni.

CBB.lung.cesta este fenomenul numit sc#imbarea formei. dar cu siguran+. a v-zut c. J boal. politicieni.nglia.aflam la 5o#annesburg. de o lege natural.Qla fel ca /i doamna din .au fost teroriza+i de %un om-/op!rlcu o în-l+ime de <. "n dimensiunea noastr.de pe o alt.nu te opui fluxului vie+ii /i ascul+i vocea intui+iei. mai t!rziu a început s.venit. "ntr-o zi din februarie .în termeni similari de multe alte persoane. mai mul+i oameni din 2is#opsville. care mi-a spus c.m vorbit despre manipularea global.perdea de fum /i galerie de oglinzi în/el-toare pe care o numim realitate. descris. în .cesta este administrator al unei zone numite 2urn#am 2eec#es.regal. de data aceasta în .dec!t forma exterioar-. "n sf!r/it./tii /i te g#ideaz.este nebun-.a corpului.a celei de-a >-a dimensiuni.prin aceast. între altele.regiune. incredibilele sincronicit-+i care te încon*oar. "n sec+iunea cu ilustra+ii ve+i vedea imaginea pe care o percepe cu oc#ii min+ii o artist-. fiind men+ionat c#iar în 0egistrul :adastral f-cut din ordinul lui Sil#elm :uceritorul în secolul al NI-lea./i mi-a transmis convingerea lui c. banc#eri /i patroni de mas-media se ascunde de fapt o ras.apar ca oameni. care explic-.planet-./i oc#i mari de culoare ro/ie&.cineva încerca s--mi comunice ceva. spr!ncene sau buze.de culoare ro/ie. s-au pl!ns c. doamna în cauz.de ce stresul emo+ional poate con-duce la îmboln-vire./a se explic. Iar acel ceva era adev-rul.reptilian. despre o ras. f-r. %Iop!rla& era c!t se poate de real-. :orpurile noastre sunt ele însele pro-duse de anumite energii.acestora.<E metri.l!ng. generat. . Fn alt film mai pu+in cunoscut pe care l-am v-zut în acea perioad. $incronicitatea era perfect-( .popula+ie crede ceste o ras.sen+a lor r-m!-ne nesc#imbat-.i nu î/i sc#imb.p-r.CCB m.nu a fost o iluzie. "nc. e la începutul anilor AE. nu era o apari+ie. =.de g!ndurile /i sentimentele noastre dezec#ilibrate.altceva dec!t o stare de dizarmonie a st-rii naturale de vibra+ie a organismului. cu trei degete la fiecare m!n. Dup.m avut atunci o conversa+ie de ? ore cu un /aman zulu pe nume :redo LutKa.frica de $ud. situat.de /op!rl-. ./i mai uimitor este faptul c.iar dac.ce am terminat prima redactare a acestui capitol am cunoscut o alt. felul în care î/i pot sc#imba forma reptilienii cu s!nge pur din regiunea inferioar.ra evident c. oscil!nd între înf-+i/area de om /i cea de reptil-.v!nd capacit-+i extrasenzoriale. dup. .extraterestr. Dar = $osirea. sau fiind poseda+i de imagini ale unor /op!rle suprapuse peste forma lor. .care am cobor!t în salon.mericaR oameni transform!ndu-se în /op!rle în fa+a oc#ilor s-i. corpul nostru /i-ar putea sc#imba forma sau ar putea disp-rea complet din aceast.femeie. c!nd a v-zut un persona* îmbr-cat într-o rob.mintea noastr.vad. $out# :arolina.vibra+ia original.este m-ritat. . L-am întors apoi în casa în care locuiam /i am început s--mi notez în laptop tot ce mi-a spus. a mai fost un film cu exact aceea/i tem-. )ocul este vestit pt ritualurile satanice practicate aici. Dac.extraterestr-. :uv!ntul %zulu& înseamn. intitulat 1n!azia e(trate/restră.se intitula Ei sunt !ii.avea o fa+.de pretutindeni î+i arat. tema fiind aceea/i. )ucrurile sunt c!t se poate de simple. )a televizor tocmai începea un film intitulat Ahe Arri!al5. . iar aceast. dar aceasta nu este dec!t o sc#imbare a înveli/ului. :!nd /i-a ridicat capul.a crea+iei. s-a g!ndit c. . 'u este vorba de un miracol.ar fi suficient de puternic.pt a modi-fica aceste energii formatoare.tot ce trebuie s. )a data de <E iulie . care alte-reaz. .în spatele 3r-+iei alc-tuite din monar#i. la vest de )ondra.dimensiune. .vident.cu un b-rbat implicat în ritua-lurile satanice ale 3r-+iei.î/i plimba c!inele prin aceast. :inci persoane au raportat apari+ia acestui om-/op!rl-.care a preluat controlul asupra planetei oper!nd prin trupuri umane /i sc#imb!ndu-/i înf-+i/area. ci de un fapt /tiin+ific. la c!+iva km de $loug#.nu înseamn.grani+a dintre 2ucking#ams#ire /i 2erks#ire. iar povestea a fost relatatîn 8os Angeles Aimes /i în 0erald E(aminer. .%oameni veni+i din stele&.particulele de nisip prezentate în seria de filme C7matics iau forme aproape umane atunci c!nd sunt emise anumite sunete.

vea oc#ii galbeni cu pupile ca de /arpe.inunilor.CC.+ipH $.cest lucru nu este înt!mpl-tor. adic. Dup.carte. cu oc#ii ie/i+i din orbite.aceea/i ras.a v-zut acest sim-bol în $tatele Fnite.face+i rost de o caset.ce cuplul s-a calmat /i .vezi acest r!n*et de motan :#es#ire> /i acei oc#i mali+io/iH era prea mult pentru mine( .fa+a. c!nd a început incidentul. 2-rbatul înc. ar-t!ndu-ne ce ni s-ar putea înt!mpla dac. .purtau ecu-soane pe care ap-rea un triung#i albastru în interiorul c-ruia se afla un dragon cu oc#ii ro/ii.cum îi nume/te eaR.tocmai f-ceau dragoste.care au fost tra/i *os din pat.vea nasul turtit /i o înf-+i/are aproape uman-. încon*urat de un cerc. doua zi locul s-a inflamat. a g-sit-o pe femeie le/i-n!nd.cu un reptilian. dar tema filmului se suprapune aproape perfect peste realitate.vad. la funeraliile tat-lui ei.subteran> Lotanul care apare în filmul Alice în Fara .volume intitulat. .m v-zut acest gen de fiin+e /i cu alte ocazii.CC? Qvezi num-rul din <CE noiembrie . . dup.lex i-a v-zut pe reptilieni /i pe cenu/iii cu oc#i mari Qdup.p-trund.înc-pere.lex :#ristop#er le-a studiat cel mai am-nun+it este noul aeroport din Denver. c-ci reptilienii se #r-nesc cu emo+iile /i cu energia sexual. 3lorida.la ora <8=E diminea+a de vecinii înnebuni+i de spaim-.video cu acest film.CC? al revistei 2eEsEee9*.despre ce este vorba.i-a spus mai t!rziu c.au v-zut un flas# luminos. 0eptilele sunt prezentate ca /i cum ar fi acoperite cu un fel de piele din latex. lucram într-o cl-dire dintr-un mare ora/.se aflau germani /i americani care lucrau împreun. ceea ce explic. "ntr-adev-r.E8=E.a poveste/te c.trec!nd prin cele > eta*e superiore ale cl-dirii /i prin acoperi/.care încerca s. Fnul din cei mai importan+i cercet-tori ai acestui fenomen a fost americanca . la 3ort Salden.a oamenilor. lucru care nu corespunde realit-+ii. :ei doi i-au povestit c. . unde au stat de vorb. . a doua zi toate plantele din zon. I-a luat pe cei doi /i i-a scos afar-. 3ilmul prezint.m început s--mi aduc apoi aminte ce s-a înt!mplat8 am fost luat. în care aminte/te de prezen+a reptilienilor pe aceast. vestit pentru r!n*etul s-u. 3-r.Cutia Pandorei.la bordul unei nave spa+iale. . m-am trezit c. pentru a avea o imagine vizual. :!nd a alergat s. .este vorba de radia+ii.de ce este at!t de important sexul în ritualurile satanice înc#inate %demonilor&.nu ne vom trezi rapid la realitate.în fa+.în mintea ei.de o palm. Fnul din locurile pe care .mai avea o v!n-taie f-cut. 6ermanii /i americanii afla+i pe nav.cum poveste/te ea incidentul8 %L-am trezit din somn /i am v-zut l!ng.o vreme.s-a f-cut ora . cu g#eare care i-au sf!/iat pielea. devenind at!t de du-reros înc!t nu putea suporta nici o atingere. pilot de avion pe o linie comercial-.cu degete lungi de circa <? de centimetri.m fost du/i într-o alt.lex s-a întors acas-. J prieten.cu ni/te extra-tere/tri cenu/ii. =< .planet-. în anul . .ce/tia i-au povestit c. s-a trezit ea îns-/i fa+.s--mi dau seama c!nd trece timpul.exact acestor reptilieni. Iat.de reptilieni care preia controlul asupra planetei ar-t!nd exact ca oamenii. G. .la ora @8EE seara. o femeie /i partenerul ei de via+-. . \itz-#ak 0abin. c!nd am f-cut o pauz. $-a g!ndit c.a lucrurilor expuse în aceast.a sim+it o energie incredibil.extraterestr. unde i-am putut vedea din nou pe reptilienii Qpe cei pe care obi/nuiesc s--i numescZ pui de 6odzille[R cu din+ii scur+i /i oc#ii galbeni oblici.lex sus+ine c..muriser-. except!nd oc#ii /i pielea cenu/ieH H Lai t!rziu. urta un combinezon argintiu /i m-a speriat de moarte.ce/tia sunt fiin+ele cele mai crude pe care vi le-a+i putea imagi-na. . $imbolul /arpelui înaripat a putut fi v-zut /i pe insigna soldatului israelian care o sus+inea pe fiica primului ministru asasinat. urec#i ascu+ite /i r!n*ea cu toat. e nav. în anul .lex :#ristop#er. :#iar /i mirosul lor este odios&. care are faima de a fi o acoperire pt o baz. autoare a unei lucr-ri în dou. intitulat D.filmul care s-a apropiat cel mai mult de adev-r este serialul american de televiziune care a rulat pe micile ecrane prin anii BE. Li-am tras p-tura peste cap /i am început s.într-o noapte. a fost strigat. pe c!nd se afla în casa ei din anama :it1.recomand insistent s.lex :#ristop#er a p-strat aceste imagini înregistrate pe o casetvideo.pat o Zfiin+-[. .

xist. $e spune c. $c#neider a afirmat c.a participat #il $c#neider sunt .lex :#ristop#er ca un fel de Dart# Gader@ verde.este masiv implica-t.de B km p-tra+i.de Denver /i este plin de simboluri masonice.par. un alt termen francmason. . ceea ce expli-c.în care lucreaz.un drum pe care merg femei +in!nd în bra+e copii mor+i. :oloana frontal.statul :olorado. .fat.vea la el desenul te#nic /i mi-a ar-tat exact ce anume dore/te. dar nu-/i d. Fnul din pere+ii acestei s-li este acoperit cu o pictur.at!t oameni c!t /i reptilieni. .. . la fel ca cele care decoreaz.devi-n.deasupra unui ora/ distrus./a cum ve+i vedea mai t!rziu.american. .care des-crie distrugerea civiliza+iei.cum în+eleg de ce seam-n. a avut loc la Denver. descris de . Dup. mul+i dintre ei copii. un soldat din armata $F.la un post de radio din $F. c!nd un t!n-r recrut. ora/e /i tuneluri subterane din $F. care are cel pu+in B nivele /i include un ora/ subteran pe o suprafa+. iar vibra+ia de acolo este absolut îngrozitoare.+ine în m!n. Fn persona* uria/.vor-beasc. .public despre vasta re+ea de baze.ca o ap-sare nepl-cut-. conectat.a conspira+iei pe care am +inut-o în $F.tlanta.uropa construite de 3r-+ie. . Fnul din principalii oameni de leg-tur.a aeroportului este marcat. iar acum puteam s--i v-d /i întrun aeroport modern construit P se spune P pe o baz.inclusiv gargui?.CC@. :apitala sectorului de est ar urma s.am vreo idee despre sinistra sa reputa+ie.tlanta cu cel din Denver. care lucreaz. care +ine în m!n.de simboluri malefice. în circumstan+e stranii./i o negres-. rincipalul centru al 'oii Jrdini Londiale urmeaz.în interiorul ei se afl.o energie extrem de ciudat-. în august .m aterizat pe aeroportul acestui ora/ f-r.semenea gargui exist. De îndat.reptilian-. . Imaginea mai prezint. 6arguii sunt simboluri ale reptilienilor.lamos. == .eropor-tul a fost construit cu costuri imense pe un teren desc#is aflat la mare distan+.devin.pe aceast.. inclusiv = sicrie cu = femei moarte în ele8 o evreic-.tem.o %sinucidere&.ce am vorbit despre invazia rep-tilian. .lamos.am sesizat cu c!+iva ani în urm.similitudinea ului-toare a aeroportului din .ora/ul . sta+ionat la Dulce mi-a trimis o relatare în care mi-a spus c. figuri de reptile înaripate. inclusiv în moartea prin+esei Diana.numero/i sclavi umani.rea ?.de ce pot fi g-si+i în aeroportul din Denver. care ar trebui instaurat c!ndva.britanic.situ-at.capitala secto-rului de vest al $F. plin. dupanul <EEE. :opii de toate rasele predau armele +-rilor lor unui copil german cu pumnul de fier. .printr-o re+ea de tuneluri cu )aboratorul 'a+ional din )os . locul în care a fost asasinat pre/edintele Tenned1.devin. a intrat în atelier /i mi-a spus c. J alt.at!t de bine cele < structuri.ma1a/.aeroportul din Denver este conectat cu o baz. care ar fi trebuit s.subteran.sub controlul reptilienilor. precum /i bisericile /i catedralele din .ram ? @ :ap de burlan în form. :u sigu-ran+-.mural.m v-zut personal o parte din casetele video înregistrate cu conferin+ele lui atunci c!nd a început s.ce mi-a scris8 )ucram la o activitate de ru-tin-.s. familia regal.subteran.seama despre ce este vorba.cu simbolul francmason al compasului /i d.are nevoie urgent de o pies-. un mecanic. .lte persoane care au avut acces în interiorul acestei baze subterane povestesc c.m fost eu însumi la )os . . sub acoperire.la mare ad!ncime.grotesc-.c-minele aristocra+iei reptiliene din Larea 2ri-tanie. ersona*ul negativ din trilogia %ăz"oiul +telelor. în 'eK Lexico. . în cadrul statului fascist intitulat 'oua Jrdine Londial-.în toataceast.poveste.extraterestr.ce am cobor!t din avion am sim+it îns.cu o reputa+ie extrem de sinistr-R /i baza de la Dulce.s. "mi amintesc c. "ns-/i regina .lte < baze la a c-ror construc+ie pre-tinde c. este un loc ciudat. desigur.ai lui :#ristop#er a fost #il $c#neider. st. fiul unui comandant de submarin din timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial. din 'evada Qo zon.de animal fantastic. rima mea conferin+./i pe cl-direa din Deale1 laza.. murit mai t!rziu.ngliei a cump-rat teren în acest stat.simte ceva %extrem de ciudat& în acel loc. Iat.în Larea $al-. care a primit sarcina de a construi mai multe baze subterane la mare ad!ncime în $F.o t-bli+. o indianc. cu o sabie în m!n-.ora/ul Denver este programat s.o nicoval-.

Sals# :onstruction. :olorado $c#ool of Lines. 'u este deloc înt!mpl--tor faptul c. Tunelurile sunt cons-truite extrem de rapid. care aveau m!ini de om /i pl!ngeau la fel ca /i copiii mici. .m ob+inut urm-toarele relat-ri de la muncitorii care au v-zut c!te ceva din aceste experimente bizare8 Z. 'i s-a spus c. J alt. pe care /i-a expus-o public.ame+i+i sau droga+i.cu la-ser.în aceasta a fost implicat un cartel despre care vorbesc într-una din c-r+ile mele anteri-oare ' i ade!ărul !ă !a face li"eri*. la sud de $eattle.etc.reptilian. 5ason 2is#op III a f-cut un studiu extins al opera+iunii Dulce /i a a*uns la concluzia c. )a început am crezut aceast.<E metri.descoperire a stat la baza %r-zboaielor de la Dulce&. f-r. Lai t!rziu. 2ec#tel :orporation.l+i martori oculari au descris transform-ri cameleonice similare petrecute la $pitalul Lilitar Ladigan de l!ng.diferite specii. care povestesc cum .a*utor.xistau de asemenea embrioni în diferite stadii de evo-lu+ie.pietrele.de un film semitransparent sau de un fel de cea+-. o b-t-lie între oameni /i extratere/tri care a avut loc în anul .incredibil-. d!ndu-le forma pere+ilor galeriilor.f-ceau teste cu droguri de mare risc în încercarea de a vindeca nebunia. printr-o te#nologie de tip $ubterrene.care tope/te /i remodeleaz. 'ivelul A era /i mai stra-niu.m v-zut %oameni& cu membre multiple.pe *um-tate uman-. fiind conectate între ele prin tuneluri prin care circul-%metrouri& cu o vitez.lectric.a relat-rilor muncitorilor care au lucrat la Dulce8 %'ivelul @ este poreclit Z$ala :o/marurilor[. baza militar.CAC. în urma c-reia i-a r-mas o cicatrice extrem de ur!t-. .erau nebuni /i c. 'ort#rop :orporation. Fna din verigile ma*ore în 3r-+ia reptilian. .lamos.o vreme.T]T. . $andia :orporati-on.CAB am descoperit adev-rul[. imi-t!nd cuvintele rostite de oameni[. p-s-ri /i /oareci care nu aminteau dec!t vag de aceste specii.m v-zut mul+i oameni +inu+i în cu/ti.în a/a-numitul :anion $ecret. .ma*oritatea bazelor subterane ale reptilienilor.cel pu+in A niveluri subterane. în statul Sas#ington.. c!nd i-am privit înt!mpl-tor fa+a. . dar în anul .baz. .pretutindeni în lume. :alifornia.ceast.oamenii de /tiin+.lte baze /i ora/e subterane similare exist. el a v-zut aceea/i transformare petre-c!ndu-se cu un soldat care p-zea poarta de intrare în baza militarde la Dulce.centrul acestei baze se afl.ceasta p-rea acoperit. cele < locuri în care exist. produc!nd #ibrizi dintre cei mai #ido/i. Iat. care sem-nau cu o caracati+. #il $c#neider sus+ine c.a fost înc#is.este cea de sub 2o1nton :an1on.apleca+i am!ndoi deasupra bancului de lucru din fa+a strungului. . o ma/in-rie cu putere nuclear.a luat parte la un sc#imb de focuri între oameni /i extratere/trii de la Dulce. Fnul dintre muncitori mi-a povestit8Z. c!nd mul+i oameni de /tiin+.cu ei.subteran. 2is#op a adunat m-rturii ale unor muncitori care au lucrat acolo /i care i-au povestit ce au v-zut. $tanford 0esearc# Institute. probabil c#iar mai multe. Oug#es .-<. de regul.nunnaki încruci/eaz. )a Dulce exist. . din $edona. 'i s-a cerut s.3ort )eKis. Lai existau pe/ti. "n urma acestui conflict.la punct în )aboratorul de la )os . un fel de lilieci grote/ti cu o în-l+ime de . aliniate pe r!nduri.xistau cu/ti în care erau +inu+i umanoizi înari-pa+i. Lii de cadavre de oameni sau de oameni-animale erau +inute aici în depozite fri-gorifice.poveste. 0elat-rile lor se potrivesc perfect cu cele din T-bli+ele $umeriene. 6eneral . scoici.p-reau de asemenea tot felul de figuri ca ni/te dragoni /i reptile de toate felurile.ma*oritatea testelor nucleare s-au realizat în 'evada /i 'eK Lexico.ircraft..p-r. . Jare au fost f-cute aceste teste cu scopul de a produce caverne uria/e în p-m!nt7 Fn alt subiect pe care mi => ./i membri ai personalului militar au fost uci/i.rau o sumedenie de oameni-/op!rle +inu+i în cu/ti /i de creaturi cu blan-. dar între timp s-a redes-c#is.Te#-nologia a fost pus. în timpul c-ruia a fost lovit drept în piept de o arm.care include organiza+ii precum 0and :orporation . dar uneori trezinduse /i +ip!nd dup.nu vorbim niciodat. Tr-s-turile umane s-au estompat /i în locul lor au ap-rut ni/te oc#i gal-beni /i o piele solzoas-.o asemenea sintez. c-ci aici este situat )aboratorul 6enetic. $e crede c.este :orpora+ia 2ec#tel.

de/i personal nu m. . cu siguran+. cu sclipiri ro/iatice.reptilienii se #r--nesc cu energie nuclear-.le stau la baza unor expresii precum %/arpe înaripat& sau %înger c-zut&. Degetele sunt înzestrate cu g#eare scurte /i tocite.la ace/ti cenu/ii.sub+ire.nunnaki /i mar+ienii albi de care vorbe/te 2rian Desboroug#. venind pe p-m!nt.ace/tia continu. "n lucr-rile sale.de pild. sunt cunoscu+i sub numele de reptoizi.ceast.s.uroraR.planeta Larte.lita lor este cunoscut. $atan este prezentat ca o reptil-. )a picioare au tot = degete. . cu oc#ii lor mari /i negri.sub numele de draconieni.nu este exclus ca o parte din mar+ienii albi care au a*uns pe planeta noastr.planeta mam-.ripile pot fi înf-/urate la spate. $olzii lor sunt mult mai la+i în partea din spate /i au = degete sub+iri.alb.un simbol al acestor reptilieni %de vi+. 2ram $toker îl nume/te pe contele Dracula un înger c-zut.Jri de c!te ori apare pericolul ca o imagine de pe Larte prelevat. plus un deget mare Qorientat în direc+ie opus-R.fie de ras. J parte din zeii antic#it-+ii erau prezenta+i ca ni/te oameni-p-s-ri.îndoiesc c. cu pupile orientate vertical Qla fel ca în exe.sfoloseasc. dar /i a dragonilor înaripa+i care apar sub form. a/a c. al+ii nu. cele mai cunoscute figuri de extratere/tri din epoca noastr-. .categorie intr.u oc#ii mari. Fnii au cozi. .Qc#iar albinoas-R. înainte de a veni pe p-m!nt.lte specii.ras. fiind aproape sigur %uria/ii& descri/i în at!-tea legende /i texte antice.nunnaki au invadat cu mult timp în urm. cu aripi din piele sus+inute de ni/te oase lungi.a*ung.în literatura J9'-istic.Draconienii înaripa+i mai sunt cunoscu+i /i sub numele de rasa dragonilor.de extratere/tri. aceasta a fost principalul ve#icul al programului de încruci/are genetic.reptilienii controleaz.fi fost de*a specii încruci/ate. .î/i p-r-seasc. plus un al >-a orientat lateral.au înt!lnit asemenea umanoizi repti-lieni. /i o gur.de contele Dracula reprezint.planet.l-au relatat multe din contactele mele se refer. :ercet--torii mai cred c.la faptul c. care a reu/it s.între <-> metri.se smulg. iar casta cea mai înalt.Denver. Fnii au oc#i negri sau albi. dar mai ales a semnifica+iilor ezoterice ale acestora. Larea ma*oritate a relat-rilor care descriu r-piri f-cute de extratere/tri se refe-r.un simbol al acestor aripi.nunnaki i-au urmat îns-. iar mar+ienii albi au fost nevoi+i s. .urora.cest scenariu ar completa puzzle-ul /i ar explica aparenta conexiune genetic.al reptilienilor . descris de doamna din . elerina purtat. aceasta dispare ca prin farmec.de '.regal-&.în r!ndul acestora sunt albino/ii. 0eptilie-nii au o în-l+ime cuprins.ce/tia nu au aripi. . ca de pisic-.<-=.bazele de pe Larte inclusiv la ora actual-.aib. . "n aceast.în romanele sale.de rang înalt a 3r-+iei. J mare preoteas. a/a cum sunt prezenta+i de multe ori ace/ti extratere/tri. J alt.reptilienii . l!ng.de gargui.la baza planului lor de ocupare a p-m!ntului. descrierea care li se potrive/te cel mai bine este urm-toarea8 exist. . . c-ci %zeii& /i regii din antic#itate erau ilustra+i de multe ori purt!nd coafuri încornorate. Cum arat! „ei” & $intetiz!nd toate cercet-rile mele. J parte a ierar#iei reptiliene pare s.nunnaki ar fi mers mai înt!i pe Larte. Fn lucru este cert8 oricare ar fi originea rasei albe. 5ason 2is#op III descrie astfel ierar#ia controlu-lui8 draconienii =? ..ceasta ar putea fi una din originile simbolismului p-s-rii #oenix /i al vulturului care apare în însemnele 3r-+iei. s. "n 2iblie. /i nu verde sau maronie. care par s.din g#earele acesteia Qcel pu+in la data c!nd am vorbit eu cu eaR.care a ie/it din cl-direa de birouri din .asupra c-reia /i-au exercitat influen+a a fost Larte.B metri. Draconienii sunt %rasa regal-& a reptilienilor.ni/te coarne conice situate la *um-tatea distan+ei dintre spr!ncene /i cre/tetul capului.descrierea ciudatului umanoid %albinos& cu fa+a de /op!rl. dar au în sc#imb s!nge rece.ca o fant.la cuno/tin+a opini-ei publice. sus+ine c.ce/tia sunt ni/te fiin+e cu o în-l+ime medie de <.dintre . .$. a/a-numi+ii cenu-/ii.o alt. De altfel. relat-rile pe care le-am citit /i pe care le-am auzit de la oameni care pretind c.multe tipuri de rase de reptilieni pur-s!nge sau încruci/ate. 9ec#aria $itc#in emite el însu/i ipoteza c.nunnaki care st.imagine m-a frapat de la bun început. cum sunt cei din clasa solda+ilor /i a savan+i-lor.

singurul interesat s.fi fost situat în Lun+ii :aucaz.s!ngele %albastru & Qcu 0# negativR atest.a celei de-a >-a dimensiuni. .creierul reptilian este ritualismulR. cu at!t mai greu devine procesul de stabilire a fapte-lor reale. Dup. mar+ienii albi aveau de*a linii genealogice mixte QreptilieneMarieneR.giptului. Fna din principalele loca+ii în care s-au stabilit .la o scar. în urma c-ruia a rezultat un num-r mare de copii cu s!nge mixt. unde sunt absorbite de reptilieni. pre-cum frica.i sunt cei care au creat civiliza+iile avansate care au ap-rut %instantaneu& în c!mpiile $umerului. . dar m. Fna din caracteristicile parti-culare ale acestei regiuni este num-rul foarte mare de oameni cu 0# negativ Qadic. iar la baza piramidei oamenii.toate aparen+ele.cestea au fost locurile din care au invadat ei p-m!ntul dup. . dovedindu-se extrem de rele-vant.ace/tia sunt complet lipsi+i de emo+ii /i de sentimente.ceste sacrificii înc#inate în antic#itate zeilor QreptilienilorR continu. dar exist.EEE de ani.aceasta este substan+a pe care o doresc reptilienii Q/i rudele lor încruci/ateR.manipuleze destinul oamenilor. 8iii )eilor& rogramul de încruci/are genetic.poveste.Qreptilienii înaripa+iR. ersonal. draconienii neînaripa+i. $e spune c.ipotez. în special în timpul /i imediat dup. Fna din principalele concluzii ale tuturor cercet-rilor f-cute pe tema reptili-enilor este c.regiune s-a desf-/urat un program masiv de încruci/are genetic-.:#. au fost mun+ii din Turcia. Fnul din centrele cele mai importante ale reptilienilor .ste cert de asemenea c.sorgintea mar+ian-.o specula+ie care spune c. cu c!t ne îndep-rt-m mai mult în timp.xist.cu alte gru-puri de extratere/tri. De multe ori.m convingerea catunci c!nd au venit pe p-m!nt. Iran /i Turdis-tan. c-ci ele rezoneaz. :u c!t reu/esc sstimuleze mai mult aceste vibra+ii inferioare.cu regiunea inferioar./a se explic. /i în special sacrificarea copiilor.în a <-a parte a c-r+ii de fa+-. 2abilonului /i în Galea Indului.nunnaki-uman Q.cu oamenii. "n momentul mor+ii care survine în urma sacrifi-ciului ritual. . )iteratura de specialitate sugereaz.nunnaki /i mar+ienii Qsau arieniiR.al reptilienilor a început prin crearea unui #ibrid .voi concentra în continuare exclusiv asupra experimentelor grupului reptilian. copiii care au 0# negativ se învine+esc Qalb-s-trescR imediat dup. care atest. De aici provine originea expresiei %cu s!nge albastru& atribuitregalit-+ii /i aristocra+iei.retragerea apelor.. d!nd na/tere marilor profe+i /i altor fiin+e excep+ionale. spre deosebire de s!ngele cu 0# pozitiv.în zilele noastre. genocidurile. . erso-nal.sacrificiile umane aduse %zeilor& în antic#itate. dup. care le impu-neau Quna din tr-s-turile care caracterizeaz.o origine terestr-. sacrificarea în mas.în aceast. La*oritatea oamenilor care au 0# negativ sunt cei de ras. cu at!t mai mare este energia cu care se #r-nesc ace/tia.EEE-=EE.ceea ce s-a înt!mplat în acele vre-muri.nunnaki pare s. am convingerea c.na/tere.alb-.au existat /i alte rase extraterestre care au f-cut experimente de încru-ci/are genetic.dam7R. . probabil subteran. loca+ie care va ap-rea în mod repetat în povestea noastr-. cenu/iii.cu s!nge rhesus negativR.c. extrem de puter-nic.care au preluat puterea.controleze /i s.ei se #r-nesc cu s!nge /i cu carne de om. vinov-+ia /i agresiunea.vident. care includ sacrificii /i care se desf-/oar. se f-ceau în beneficiul reptilienilor. . #r-nindu-se în regiunea de *os a celei de-a >-a dimensiuni cu emo+iile inferioare ale oamenilor. cu at!t mai limpede îmi devine faptul creptilienii au repetat pe p-m!nt ceea ce au f-cut ini+ial pe Larte. . perversiunile sexuale care dau na/tere unor energii negative extrem de puternice /i ritualurile de magie neagr-. :u c!t analizez mai mult aceast. noi nu le putem vedea în lumea în care tr-im.la copii.i s-au infiltrat în r!ndurile popula+iei planetei prin încruci/-ri genetice.este adev-rat-. acum <EE. $e pare cexist.de adrenalin-. am convingerea c.de asemenea o %alian+-& reptilian. Jri de c!te ori emitem asemenea vibra+ii.care îi va ului pe cei care nu au studiat acest subiect.m b-nuiala c. . genele =@ .suficiente dovezi care confirm.numeroasele r-zboaie umane.cataclismul generat de Genus în *urul anului >BEE î.o form. .aceast.a animalelor.p!n. . la baza creierului se acumuleaz.

draconienilor albino/i %de vi+- regal-& au fost folosite pt a crea liniile genealogice #ibride ale monar#ilor care au guvernat lu-mea din acele timpuri str-vec#i /i p!n- ast-zi. .ce/tia erau semizeii de care vorbeau legendele antice, iar rolul lor era de a guverna lumea /i de a împlini .genda st-p!ni-lor lor reptilieni. Fn lucru este cert8 de/i .nunnaki s-au încruci/at cu multe rase te-restre, rasa alb- a r-mas principalul ve#icul ptr preluarea controlului asupra planetei, iar draconienii din v!rful ierar#iei sunt albino/i. 'u este de mirare c- multe din crea-+iile lor #ibride au avut p-rul blond /i oc#ii alba/tri. J sc#imbare ma*or- pare s- se fi produs la scurt timp dup- cataclismele provocate de Genus, c-ci în timp ce cultura Fbaid Q@EEE-?EEE î.:#.R, care a tr-it pe teritoriul Irakului de ast-zi, adora zei care aveau forme de /op!rle, sumerienii Q?EEE->EEE î.:#.R, care au tr-it în aceea/i regi-une, aveau de*a zei cu forme umane. :u siguran+-, exist- o leg-tur- între aceast- sc#imbare /i programul de încruci/are genetic- din Lun+ii :aucaz. ,lita #ibrizilor .nunnaki-oameni a fost descris- de sumerieni /i exist- numeroase alte relat-ri despre încruci/-rile extratere/trilor cu oameni, respectiv ale %zeilor& sau %oamenilor veni+i din cer& cu oamenii. :#iar în 2iblie, exist- în 6enez- un pasa* faimos care spune8 %:!nd num-rul oamenilor de pe p-m!nt a început s- creasc- /i lor li s-au n-scut fiice, fiii lui Dumnezeu au v-zut c- fiicele oamenilor erau frumoase /i s-au c-s-torit cu cele pe care le doreauH 'efilimii au tr-it pe p-m!nt în acele zile P dar /i dup- aceea P c!nd 3iii lui Dumnezeu s-au dus la fiicele oamenilor /i au avut copii cu ele. .ce/tia au fost eroii din vec#ime, a c-ror faim- s-a p-strat p!n- ast-zi&. 9ene)a 2&6-: "n viziunea lui 9ec#aria $itc#in, cuv!ntul 'efilim s-ar traduce prin %:ei care au co-bor!t&, în timp ce al+ii îl traduc prin %:ei c-zu+i&. )a fel, cuv!ntul %faim-& din acest pasa* al 6enezei a fost tradus din cuv!ntul sumerian shem. Traduc-torii 2ibliei l-au asociat cu ideea de %nume& sau %renume&, dar $itc#in afirm- c- adev-rata semnifica-+ie a cuv!ntului shem este aceea de%ve#icul din cer&. ,l sus+ine c- provine de la r-d--cina shu/mu, care înseamn- %cel care este un LF&, iar LF înseamn- nav- spa+ial-. "n acest caz, %eroii faimo/i& devin %oamenii care au cobor!t din ve#iculele lor spa+i-ale&. ,i sunt cei care s-au încruci/at cu femeile p-m!ntene. Dup- p-rerea mea, acest pasa* din 6eneza biblic- descrie încruci/area dintre extratere/tri sau intra-tere/ti /i oameni, în urma c-reia au rezultat #ibrizii reptilo-umani. ,xpresia%3iii lui Dumnezeu & provine din ebraicul "ene/ha/elohim, a c-rei traducere exact- este %fiii zeilor&. ri-mele progenituri ale acestor experien+e genetice au fost uria/ii de care vorbesc legen-dele /i exist- numeroase relat-ri în toatlumea despre apari+ia acestor #ibrizi. ractic , nu exist- ras- sau continent pe care s- nu g-sim o legend- despre uria/i. 2iblicul 6oliat ar putea fi el însu/i un simbol al acestor oameni. Indienii americani au nume-roase legende despre oporul din $tele venit din ceruri ptr a se încruci/a cu femeile umane, iar .lex :#ristop#er sus+ine c- un numitor comun al tuturor r-pirilor efectu-ate de reptilieni în $F. este c- oamenii r-pi+i au leg-tur- de s!nge cu indienii ame-ricani. G- reamintesc c- indienii #opi afirm- c- au venit la suprafa+a p-m!ntului de undeva din ad!ncuri. ,xist- un text etiopian cu o vec#ime de c!teva mii de ani, in-titulat Ge"ra 2agast '2agas erau %zeii-/erpi& ai indienilor din India, capabili s- î/i sc#imbe forma la comand-R, în care se vorbe/te desc#is de m-rimea uria/- a copiilor n-scu+i în urma încruci/-rii genetice dintre oameni /i zei. Textul poveste/te cum8 %H fiicele lui :ain care le-au conceput îngerilor Qextratere/trilorR copii gigantici nu i-au putut na/te pe ace/tia, a/a c- au murit&. asa*ul continu- descriind na/terea prin ope-ra+ii de cezarian- a unora dintre ace/ti copii8 % dup- ce au spintecat bur+ile mamelor, ace/tia au putut fi tra/i de cordonul ombilical&. $tr-vec#iul text ebraic Cartea lui 2oe /i urmarea sa, Cartea lui Enoh, descriu na/terea stranie a unui copil neuman, care va deveni mai t!rziu 'oe, celebrul om care a supravie+uit Larelui otop. 0elatarea aces-tei pove/ti apare /i în Lanuscrisele de la Larea Loart-,
=A

care au apar+inut comunit-+ii eseniene. .ceasta a tr-it în alestina acum <EEE de ani, iar textele sale con+in nume-roase fragmente din Cartea lui Enoh. :opilul ciudat de care vorbesc aceste texte era fiul lui )ame#. ,l este descris ca o fiin+- neuman-, care sem-na mai mult cu %copiii îngerilor din ceruri&. 'oe, copilul lui )ame#, avea pielea alb- /i p-rul blond, iar oc#ii s-i umpleau întreaga cas- cu o %str-lucire aidoma soarelui&. Descrierea unor fiin+e cu p-rul blond /i oc#ii alba/tri, care luminau ca ni/te lasere, corespunde misterio/ilor %zei& care au ap-rut în toate culturile lumii. )ame# a întrebat-o pe so+ia sa cine este tat-l copilului8 %.scult-, m-am g!ndit în sinea mea caceast- concep+ie s-a datorat rivitorilor /i :elor $fin+iH precum /i 'efilimilorH iar inima mea se simte tulburat- din cauza acestui copil&. "n +hahnemeh sau Cartea %egilor, legendara istorie a Iranului scris- de poetul arab 3irdoKsi /i înc#eiat- în anul ;E;E, acesta descrie na/terea unui copil pe nume 9al, fiul unei rege numit $am. )a fel ca în cazul lui )ame#, regele este îngrozit de înf-+i-/area nep-m!ntean- a copilului, care avea un corp foarte mare, %str-lucitor ca argin-tul&, cu p-rul alb ca al unui b-tr!n, %la fel ca z-pada&, /i cu o fa+- str-lucitoare ca soa-rele. $am î/i nume/te fiul8 un copil demoniac, adic- un copil al dae!a-/ilor Q rivito-rilorR. )a fel ca /i atriar#ii din Gec#iul Testament, iranienii aveau o aversiune fa+- de copiii extrem de albi. Ii cine sunt fiin+ele cele mai albe între toate, c#iar albinoase7 0asa regal- a draconienilor. Iat- cum îl descrie pe 9al textul +hahnemeh6 %'ici o fiin+- uman- de pe acest p-m!nt 'u ar fi putut da na/tere unui asemenea monstru. Trebuie s- fie din rasa demonilor, De/i are form- /i fa+- de om. :#iar dac- nu este un demon, pare totu/i Fn animal prezentat la circ&. 4igura ;6 1maginea stră!eche a caduceului, adoptat ca sim"ol de medicina modernă, dar care sim"olizează multe alte lucruri. 2u este e(clus să sim"olizeze inclusi! du"la spirală a A.2/ului, sau poate o lungime de undă ori o frec!enţă particulară. Lai t!rziu, 9al s-a însurat cu o prin+es- str-in- pe nume 0udabe#, fiica lui Le#rab, regele din Tarbul /i descendent al regelui-/arpe 9a##ak, despre care se spune c- a domnit în Iran o mie de ani. 0udabe# apar+inea în mod evident unei rase reptiliene /i este descris- ea îns-/i ca fiind înaltca un copac, cu pielea ca filde/ul, etc. .ltfel spus, avea tr-s-turile familiare ale urma/ilor umani ai rivitorilor. .semenea des-crieri ale regilor Iranului /i ale altor monar#i din Jrientul .propiat sunt foarte nume-roase,la fel ca /i compararea lor cu copacii,din cauza în-l+imii lor extreme. $-ar p-rea c- nu te puteai califica pt a fi rege dec!t dac- aveai caracteristicile fizice ale nefilimi-lor sau ale rivitorilor. 3-r- nici o îndoial-, de aici se trage %dreptul divin al regilor de a guverna& în virtutea s!ngelui lor regal, sistem care a continuat mai t!rziu /i în ,uropa. :#iar /i titlul britanic de noble+e, %$ir&, conferit de regii .ngliei unor supu/i ale/i de ei, provine de la o zei+--/arpe din vec#ime numit- c#iar $ir, care se înrudea cu zei+a .nunnaki 'inlil sau 'ink#arsag, descris- în T-bli+ele $umeriene. $o+ul aces-teia, ,nlil, era supranumit Iarpele $plendid cu Jc#i $tr-lucitori. 3ratele s-u, ,nki, cunoscut /i el ca om-/arpe /i avea drept emblem- < /erpi înl-n+ui+i, simbolul %centru-lui s-u spiritual& de la ,ridu, dar /i al profesiei medicale moderne, cunoscut sub nu-mele de caduceu '!ezi 4igura ;*. .ceast- informa+ie provine din traducerea f-cut- de 9ec#aria $itc#in T-bli+elor $umeriene /i publicat- în c-r+ile sale. :u at!t mai uimi-toare mi se pare afirma+ia ulterioar- a lui $itc#in c- nu exist- nici o dovad- care s- ateste existen+a unei rase a /erpilor, pe care mi-a transmis-o personal, sf-tuindu-m- totodat- s- renun+ la cercet-rile mele în acest domeniu. Ideea cdovezile ar lipsi este de-a dreptul aiuritoare. :e l-o fi determinat oare pe $itc#in s- îmi spun- a/a
=B

ceva7 $e pare c- se temea s- nu a*ung prea departe cu cercet-rile mele. ersonal, nu am nici cea mai mic- îndoial- c- .nunnaki /i rivitorii se refer- la aceea/i ras- reptilian- P %/erpii cu oc#i str-lucitori& de care vorbesc :#ristian /i 2arbara J[2rien în lucrarea lor, 3eniul celor puţini. .utorul /i cercet-torul .ndreK :ollins afirm- c- de+ine o figurin- din bronz care înf-+i/eazunul din zeii canaani+i Qo popula+ie care a tr-it în *urul anului <EEE î.:#.R. .ceasta are un g!t /erpuitor /i un cap în forma glugii unei cobre, care se termin- cu un cap de /arpe. De-a lungul miilor de ani care au trecut de la crearea acestor linii genealogice #ibride, membrii acestora s-au integrat din ce în ce mai bine în r!ndul popula+iei generale, devenind din ce în ce mai pu+in distinc+i dpdv fizic, dar structura lor genetic- de baz- r-m!ne aceea/i, iar 3r-+ia de+ine fi/e genetice exacte care preci-zeaz- cine are aceast- structur- genetic- /i cine nu. "n cartea lor, 3eniul celor puţini, :#ristian /i 2arbara J[2rien afirm- c- dac- .nunnaki s-au încruci/at cu oamenii acum c!teva sute de mii de ani, iar apoi din nou acum =E.EEE de ani, rezultatul celei de-a doua încruci/-ri ar fi o structur- genetic- în propor+ie de A?U .nunnaki /i <?U uman-. ersonal, înclin s- cred c- a mai existat o încruci/are mai recent-, dup- poto-pul provocat de Genus acum AEEE de ani. Desigur, aceste linii genealogice trebuie s- aib- o structur- genetic- înc- /i mai înclinat- c-tre cea reptilian-. Din r!ndul acesteia fac parte familiile care conduc lumea la ora actual- /i ea este cea care le permite membrilor lor s- î/i sc#imbe forma între reptile /i oameni, dup- cum doresc. "ntre altele, ace/ti oameni au capacitatea de a produce o stare #ipnotic- extrem de puter-nic-, la fel ca un /arpe care î/i #ipnotizeaz- prada, /i cred c- de aici se trage legenda %deoc#iului&. .ceasta este explica+ia real- a obsesiei fa+- de p-strarea purit-+ii s!nge-lui pe care o au familiile cu %s!nge albastru& /i progeniturile lor. "nc- din cele mai vec#i timpuri, mo/tenitorii familiilor cu s!nge albastru nu au acceptat s- se însoare dec!t cu surori vitrege /i cu vere, exact a/a cum procedau .nunnaki, conform T-bli-+elor $umeriene. $e pare c- gena cea mai important- se transmite pe linie feminin-4 de aceea, alegerea partenerei de sex feminin a fost întotdeauna vital- pt ace/ti #ibrizi. ,ste foarte important faptul c- linia genealogic- a %regelui-/arpe& a ap-rut în Iran, c-ci aceasta este regiunea Qîmpreun- cu Turdistanul, .rmenia, Turcia /i Lun+ii :au-cazR din care s-au r-sp!ndit aceste linii regale în întreaga lume. Fn rus, cunosc-tor din interior al 3r-+iei, mi-a spus ca existat un vortex masiv, un fel de poart- interdi-mensional-, în Lun+ii :aucaz, prin care au intrat în dimensiunea noastr- ace/ti extra-tere/tri. .ceast- ipotez- ar explica foarte multe lucruri. 'umele de Iran provine din mai vec#iul .ir1-ana sau .ir-an, care înseamn- %Dinutul .rienilor&. :#iar /i ast-zi, în Turdistan exist- < rase distincte, una m-slinie, de în-l+ime medie /i cu oc#i înc#i/i la culoare, /i cealalt- mult mai înalt-, cu oameni albi, mul+i dintre ei cu oc#i alba/tri. Deloc înt!mpl-tor, nazi/tii au considerat c- aceste tr-s-turi corespund %rasei superi-oare& sau %rasei st-p!nilor&, c-ci cuno/teau conexiunea /i istoria reptilienilor. "n car-tea sa, .in cenuşa îngerilor, .ndreK :ollins prezint- dovezi cople/itoare care atest- faptul c- 6r-dina aradisului Q,denuluiR a existat în mun+ii înal+i din aceast- regiune QIran-TurdistanR, /i, dup- cum /tim, unul din persona*ele centrale ale legendei acestei gr-dini este /arpele. De altfel, iranienii î/i numeau regii Lar, care înseamn- %/arpe& în limba persan-. $- existe oare o conexiune inclusiv între Lar-te /i /arpe7 0egii Ira-nului mai erau cunoscu+i /i sub numele de %descenden+ii dragonului&. ersonal, nu am nici o îndoial- c- reptilienii draconieni s-au încruci/at cu oamenii din rasa alb-, d!nd na/tere unor #ibrizi. De altfel, exist- foarte mul+i oameni inclusiv la ora actual- care pretind c- s-au încruci/at cu reptilienii. "n *urul anului <<EE î.:#., în ,gipt a fost fondat- :asa 0egal- a Dragonului, de c-tre preo+ii din Lendes. Tradi+ia s-a p-strat p!n- ast-zi, >EEE de ani mai t!rziu, sub forma :ur+ii 0egale /i Imperiale a $uverani-t-+ii Dragonului, al c-rui sediu modern se afl- în Larea 2ritanie. Fnii oameni nu-mesc aceast- organiza+ie secret- 3r-+ia Iarpelui. rimii regi ai $umerului, ,giptului, iar
=C

mai t!rziu ai Israelului, erau un/i în timpul ceremoniei încoron-rii cu %gr-simea Dragonului&, care era de fapt gr-sime de crocodil Qconsiderat animal sacru în acele vremuriR. :rocodilul era numit în ,gipt messeh, de unde provine termenul ebraic de %Lessia&, care înseamn- c#iar %:el uns&. 0egii acestei linii succesorale erau numi+i %Dragoni&. Tot acest simbolism se leag- de faptul c- aceste familii regale erau ur-ma/e ale #ibrizilor reptilo-umani.Dac- mai multe regate se asociau pt o b-t-lie împo-triva unui du/man comun, ele î/i alegeau un rege al regilor, cunoscut sub numele de Larele Dragon sauH Draco. 3aimosul titlu celtic de endragon nu reprezint- dec!t o variant- a acestei tradi+ii. "nsu/i cuv!ntul 9ingship Qn.n. regalitateR provine din r-d--cina 9in Qde acela/i s!ngeR, de unde s-a n-scut mai înt!i 9inship, adic- înrudit genetic, iar apoi 9ingship. t a eviden+ia /i mai puternic aceast- tez- a înrudirii caselor regale cu reptilienii, men+ionez c- termenul egiptean ptr crocodil 'messeh-ul sacruR eraH Draco. ,l a devenit un simbol al Terapeu+ilor ,gipteni, o grupare al c-rei ec#ivalent în Israel au fost esenienii. Dinastia regal- merovingian- a 3ran+ei a avut un simbol asem-n-tor8 /arpele marin 2istea 'eptunis. :e mai, vorbim de acela/i trib( Dac- ve+i studia sec+iunea ilustra+iilor, ve+i g-si în ea o imagine str-vec#e a unui zeu egiptean, a/a cum apare ea pe peretele templului din $a^^uara. .cesta are o form- neuman-, reptilian-, înzestrat- cu aripi. 'ici în epoca noastr- nu lipsesc relat-rile despre fiin+e blonde cu oc#i alba/tri /i cu privirea ca de laser. J prieten- din .merica mi-a povestit o experien+- care i s-a în-t!mplat tat-lui ei pe la începutul anilor AE. )a acea vreme, familia acestuia locuia în Turcia, iar el lucra la un post de ascultare al $erviciului de :ontraspiona* .merican. "ntr-o noapte, s-a întors acas- într-o stare groaznic-. "ntrebat ce s-a înt!mplat, tot ce a f-cut a fost s- murmure c!teva cuvinte8 %)umea în care tr-im nu este ce pare&. De/i nu bea aproape niciodat-, a cerut un K#isk1, apoi înc- unul. :!nd s-a mai relaxat, i-a povestit fiicei sale de o conversa+ie pe care a avut-o cu un pilot sta+ionat la o bazdin Turcia. ilotul i-a povestit c- zbura pe deasupra olului 'ord, c!nd dintr-o dat- i s-au oprit motoarele /i toate sistemele electrice s-au blocat. .vionul a început s- se pr-bu-/easc-, dar, spre uimirea lui, în muntele de sub el a ap-rut o desc#iz-tur-, în care avi-onul a intrat lin, f-r- s- se striveasc- de sol. . urmat apoi o scen- demn- de un film cu 5ames 2ond. ilotul a ie/it din avion întreb!ndu-se ce naiba se petrece /i a fost în-t!mpinat de ni/te oameni blonzi, foarte înal+i, cu pielea %de culoarea perlelor& /i oc#ii %alb-strui-mov&, care p-reau s- aib- un fel de electricitate. rivirile lor sc!nteiau ca ni/te lasere. urtau cu to+ii #alate albe Qînt!mpl-tor sau nu, aceasta este forma sub care este prezentat %zeul& sud-american YuetzalcoatlR, pe deasupra c-rora at!rna un l-n+i/or cu un medalion în form- de :ruce Laltez-. De/i memoria pilotului nu a înre-gistrat prea multe informa+ii dup- prima înt!lnire cu acei oameni cu %priviri sc-p-r--toare&, î/i mai amintea totu/i c- a fost dus într-o camer- în care un grup din aceste fiin+e erau a/ezate în *urul unei mese de conferin+-. "n final, a fost dus înapoi la avi-onul s-u, care s-a în-l+at vertical deasupra muntelui, dup- care motoarele /i instala-+iile electrice au pornit din nou. Dup- ce a+i ascultat aceastdescriere f-cut- de un pilot al $F. din zilele noastre, v- invit s- citi+i felul în care îi descrie pe rivitori Cartea lui Enoh6%Ii în fa+a oc#ilor mei au ap-rut doi oameni foarte înal+i, a/a cum nu am mai v-zut vreodat- pe p-m!nt. 3e+ele lor str-luceau la fel ca soarele, iar oc#ii lor ardeau ca ni/te felinareH L!inile lor erau mai str-lucitoare ca z-pada&. Imaginea co-respunde /i descrierilor din vec#ime referitoare la %zei&, care erau numi+i %cei str-lu-citori&. :u siguran+-, istoria acestei planete arat- cu totul altfel dec!t o cunoa/tem noi /i c#iar în zilele noastre se petrec lucruri pe care marea ma*oritate a oamenilor nu le-ar putea crede niciodat-. "n interiorul /i în *urul p-m!ntului opereaz- nu una, ci mai multe rase extraterestre, /i nu doar din aceast- dimensiune, ci /i din altele. ersoanele r-pite /i cercet-torii fenomenului J9' sus+in c- printre extratere/trii care interac+ioneaz- cu oamenii se num-r- inclusiv cei veni+i din Jrion /i din leiade. Din c!te mi-au povestit
>E

contactele mele din interiorul 3r-+iei care i-au putut vedea pe extratere/tri, cei din Jrion reprezinto ras- frumoas-, dar foarte crud-, care are un fel de alian+- cu reptilienii. "n timp, am c-p-tat convingerea c- îngerii de care vorbe/te 2iblia nu erau altceva dec!t rivitori, reptilieni înaripa+i sau nu. "nsu/i termenul de %fii ai zei-lor& este tradus în $eptuagint Qvarianta greac- a Gec#iului TestamentR prin cuv!ntul angelos Pîngeri. Din cercet-rile mele a rezultat c- exist- mai multe fac+iuni ale repti-lienilor8 unele care au o atitudine mai pozitiv- fa+- de oameni /i altele care nu doresc dec!t s- domine /i s- controleze planeta. .mbele au devenit cunoscute sub numele de rivitori sau îngeri Qcei din a doua categorie fiind îngeri c-zu+iR. 'u este exclus ca legenda $f!ntului Li#ail care a alungat balaurul QdragonulR pe p-m!nt înaintea b-t--liei finale /i cea a $f!ntului 6eorge care a învins balaurul s- fie legate de conflictul de lung- durat- dintre adev-ra+ii mar+ieni albi /i reptilienii .nunnaki. $f!ntul Li#ail /i $f!ntul 6eorge sunt < eroi fenicieni, proveni+i exact din regiunea în care /i-au în-ceput .nunnaki programul de încruci/are genetic- /i unde au operat mult- vreme în mod desc#is, ca reptilieni. "n ultima carte a 2ibliei, :artea 0evela+iei Q.pocalipsaR, conexiunea dintre $atan /i /arpe este f-cut- explicit8 %Ii marele balaur a fost alungat, /arpele din vec#ime numit Diavol /i $atan, am-gitorul întregii lumi4 el a fost alungat pe p-m!nt, /i îngerii s-i au fost alunga+i împreun- cu el&. % Ii el a prins balaurul, /ar-pele din vec#ime care este Diavolul sau $atan, /i l-a izgonit pt o mie de ani, arunc!n-du-l în abis, unde l-a înc#is sub un lac-t greu, pt ca s- nu mai am-geasc- na+iunile p-m!ntului&. "ntr-un fragment din Lanuscrisele de la Larea Loart- tradus de un sa-vant evreu, 0obert ,isenman, exist- o descriere a unui privitor pe nume 2elial Q2el7R , numit rin+ul "ntunericului /i 0egele 0-ului. .cesta este descris ca av!nd o înf-+i-/are însp-im!nt-toare, ca un /arpe cu fa+a de viper-. "n tradi+ia ebraic-, una din gru-p-rile angelice cele mai pure sunt $erafimii sau %/erpii aprigi&, iar descrierea rivitorilor se apropie destul de mult de cea a /erpilor. Tradi+ia persan- vorbe/te la r!ndul ei de o fiin+pe care o descrie astfel8 %/arpele din vec#ime umbl!nd pe < picioare&. ,xact aceast- expresie apare în mod repetat /i în Cartea lui Enoh. Dac- +inem cont de faptul c- rasa regal- draconian- este descris- ca av!nd o în-l+ime de p!n- la > m, cu pielea extrem de alb-, %mai alb- ca z-pada&, descoperim aceea/i imagine ca /i cea a copiilor gigantici descri/i în Cartea lui Enoh Q/i nu numaiR ca fiind #ibrizi rezulta+i din încruci/area oamenilor cu rivitorii. :opilul-#ibrid descris în Cartea lui Enoh era c#iar 'oe. Dac- acest lucru este adev-rat, toate popoarele care pretind c- descind din 'oe sunt de fapt urma/e ale reptilienilor .nunnaki. "n mitologia ebraic-, 'efilimii sunt numi+i aEEim, termen care înseamn- ruin-tori sau /erpi. "n Lanuscrisele de la Larea Loart- se spune c'oe ar-ta la fel ca /i %copiii îngerilor Wc-zu+iX din ceruri&, a c-ror concep+ie se datora rivitorilorH /i 'efilimilor. "n tradi+ia ebraic-, ,va este considerat- mama ancestral- a 'efilimilor, fiind asociat- cu cuvintele ebraice care înseamn- via+- /i /arpe. "n mitul 6enezei din Gec#iul Testament, ,va a fost tentat- s- mu/te din fructul interzis de c-tre un /arpe. Din capitolul @C din Cartea lui Enoh afl-m c- printre rivitorii care le-au revelat secrete ascunse oamenilor s-a num-rat /i 6adreel, îngerul c-zut care a tentat-o pe ,va. Cartea lui Enoh a fost dezavuat- de 2iserica :atolic-, care nu a fost de acord cu credin+a primilor cre/tini în existen+a unor îngeri în carne /i oase /i a unor îngeri c-zu+i care s-au încruci/at cu fiicele oa-menilor. "n realitate, scopul acestei dezavu-ri era s- nu le permit- maselor s- în+e-leag- adev-rul. e de alt- parte, francmasonii, care controleaz- la ora actual- 2iserica :atolic- Qîmpreun- cu alte organiza+ii ale 3r-+ieiR, l-au considerat întotdeauna pe ,no# unul din fondatorii lor legendari. :#iar /i numele de ,no# înseamn- %ini+iat&. Tema îngerilor c-zu+i care transmit secrete umanit-+ii apare at!t în Cartea lui Enoh c!t /i în numeroase alte lucr-ri. rintre ace/ti revelatori de secrete se num-r- .zazel, care i-a înv-+at pe
>;

oameni arta prelucr-rii metalelor, /i $#em1aza, cel care i-a înv-+at artele magice. .ceste legende au stat la baza multor eroi care au ap-rut mai t!rziu,cel mai celebru fiind semizeul grec rometeu, care a furat focul Qcunoa/tereaR zeilor /i l-a d-ruit oamenilor Qdar numai unei elite din r!ndul acestoraR. "n :entrul 0ockefeller din 'eK \ork se afl-, deloc înt!mpl-tor, o statuie din aur a lui rometeu. 0eckefelle-r-ii sunt reptilieni pur-s!nge, deci cunosc semnifica+ia plenar- /i ascuns- a legendei lui rometeu. "n treac-t fie spus, rivitorul numit .zazel st- la originea capului de +ap folosit în ritualurile satanice, dar /i a expresiei %+ap isp-/itor&. "n :artea )eviticului se spune cisraeli+ii obi/nuiau s- sacrifice doi +api de \om Tippur, 9iua Isp-/irii. Fnul îi era oferit lui Dumnezeu, iar cel-lalt lui .zazel. reotul î/i punea ambele pal-me pe capul +apului consacrat lui .zazel /i m-rturisea p-catele oamenilor. Dapul era dus apoi în s-lb-ticie /i aruncat de pe o st!nc-, simboliz!ndu-l astfel pe îngerul c--zut, .zazel, despre care se credea c- este înl-n+uit în s-lb-ticie, %abisul& din :artea 0evela+iei. Dup- p-rerea mea, acest %abis& este situat în regiunea inferioarcelei de-a >-a dimensiuni. De aici s-a n-scut str-vec#ea tem- a +apului isp-/itor, simbolizat- într-un fel de povestea lui Iisus. :apul de +ap al lui .zazel, îngerul c-zut, este simbo-lizat prin pentagrama inversat- a satani/tilor. Detaliile acestor teme r-m!n s- fie elu-cidate, c-ci mai sunt înc- numeroase informa+ii ascunse. ,u însumi am o serie de întreb-ri la care caut r-spunsuri. Fn lucru este înscert8 exist- c!teva teme recurente P cea a raselor extraterestre care au vizitat de milioane de ani p-m!ntul, din motive diferite, /i cea a încruci/-rii lor cu oamenii, care a dat na/tere diferitelor rase actuale. "n trecutul îndep-rtat au existat civiliza+ii extrem de avansate dpdv te#nologic, bazate pe aceast- cunoa/tere extraterestr-, perioad- pe care str-mo/ii no/tri o numeau ,poca de .ur. .cum >?E.EEE de ani au sosit pe p-m!nt .nunnaki, o ras- reptilian- condus- de draconienii înaripa+i /i albino/i. .ce/tia au încercat s- preia controlul asupra pla-netei. ,ste aproape sigur c- la vremea respectiv- ei ocupaser- /i controlau de*a plane-ta Larte. Lult timp,.nunnaki /i-au ar-tat adev-rata fa+-, cea de reptilieni, p!n- c!nd, dintr-un motiv sau altul Qposibil din cauza ostilit-+ii altor rase extraterestre sau a oa-menilorR, s-au decis s- treac- sub acoperire. .ltfel spus, /i-au propus scucereasc- planeta c#iar sub înf-+i/area de oameni. .cest plan a inclus un program de încruci/a-re care a dat na/tere unor linii genealogice #ibride, prin intermediul c-rora puteau opera din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni. 0eptilienii din cea de-a >-a dimensiune î/i poart- înf-+i/area uman- la fel ca pe o #ain- genetic-. .tunci c!nd corpul fizic moare, el se mut- în altul, continu!nd s- implementeze .genda în timpul unei alte genera+ii. ,ste ca /i cum ar purta /i ar sc#imba între ele mai multe costume spa+iale. Jamenii cu propriet-+i extrasenzoriale v-d aceste creaturi sub forma unor reptilieni ascun/i în trupuri de oameni. t a putea face acest lucru,au nevoie de trupuri cu tr-s-turi genetice puternic reptiliene, motiv pt care anumite familii a*ung întotdea-una la putere. :eilal+i reptilieni umani, cu s!ngele mai pu+in pur, sunt poseda+i de o con/tiin+- reptilian- din cea de-a >-a dimensiune /i sunt v-zu+i de persoanele cu pro-priet-+i extrasenzoriale ca ni/te fiin+e umane peste care se suprapune imaginea unui reptilian. .ceast- posedare este cu at!t mai u/oar- cu c!t structura genetic- a omului posedat con+ine mai multe gene de reptilieni. ./a se explic- de ce 3r-+ia este at!t de preocupat- de fi/ele genetice ale membrilor s-i, pe care le p-streaz- p!n- în cele mai mici detalii. "n acest fel, ei /tiu care oameni pot fi poseda+i mai u/or dec!t al+ii. e de altparte, reptilienii încearc- s- influen+eze întreaga umanitate prin stimularea activi-t-+ii specifice creierului reptilian Qpartea cea mai primitiv- a creieruluiR, respectiv8 g!ndirea ierar#ic-, agresivitatea, conflictul, diviziunea, lipsa compasiunii /i nevoia de ritualuri. .tunci c!nd spun ritualuri nu m- refer numai la ceremoniile satanice sau de alt- natur-. ,xist- tot felul de manifest-ri ale acestei nevoi, inclusiv repetarea acelu-ia/i tip de comportament, zi dup- zi, s-pt-m!n- dups-pt-m!n-. 0eptilienii s-au fo-losit de rasa alb- ca principal instrument pt cucerirea puterii globale,
><

dar s-au încru-ci/at /i cu celelalte rase, inclusiv cu c#inezii, *aponezii, arabii /i evreii. "n acest fel, ei pot controla oameni /i organiza+ii aparent f-r- nici o leg-tur- unele cu altele. Lulte din pozi+iile de v!rf ale puterii mondiale sunt ocupate la ora actual- de reptilieni cu drepturi depline Qextratere/triR, care /i-au asumat o fa+- uman-, în timp ce ma*oritatea oamenilor nu au nici cea mai mic- idee. .tunci c!nd privim la televizor, vedem de multe ori oameni diferi+i,care ocup- pozi+ii diferite, dar care a*ung la acelea/i conclu-zii /i sunt de acord cu acelea/i politici. ,vident, aceste dezbateri par c!t se poate de desc#ise /i de democratice. Dar dac- for+a care îi controleaz- pe to+i este aceea/i7 .r însemna c- ne afl-m în plin- dictatur-. :um am putea face aceast- deosebire dacnu cunoa/tem adev-rul7 .ceasta este lumea în care tr-im, condus- de reptilieni în form- uman- /i de familii de #ibrizi create /i infiltrate de ei. Cartea lui Enoh sus+ine c- cei n-scu+i din s!nge de 'efilim Q#ibrizii reptilo-umaniR sunt predestina+i, din cauza spiritului lor ancestral, %distrugerii, oprim-rii, atacurilor, r-zboaielor /i ruin-rii eforturilor oamenilor de pe p-m!nt&. .ltfel spus, corpurile lor pot fi posedate de %spiritul lor ancestral&, respectiv de reptilienii din regiunea inferi-oar- a celei de-a >-a dimensiuni. "n $tatele Fnite exist- o organiza+ie numit- 3iii lui 5ared Qdup- numele tat-lui lui ,no#R. Lembrii ei solicitdeclan/area unui %r-zboi implacabil& împotriva descenden+ilor rivitorilor, %care au dominat dintotdeauna umanitatea, din pozi+iile lor de faraoni, regi /i dictatori&. "n revista lor, A!ocatul ja/ redit, ei îi condamn- pe rivitori, pe care îi numesc %super-gangsteri, o mafie celest- care guverneaz- lumea&.Lul+i oameni m-au întrebat cum este posibil ca membrii ,li-tei 3r-+iei s- verse at!t de mult s!nge, s- provoace at!tea distrugeri /i suferin+-, f-r- s- arate nici o emo+ie. $e pare ccel pu+in o parte din genetica reptilian- nu le permi-te acestora s- simt- emo+iile la fel ca oamenii de r!nd. "n sc#imb, îi predispune c-tre cruzime. .ceast- imagine corespunde perfect unor persona*e precum 6eorge 2us#, Oenr1 Tissinger sau David 0ockefeller, lucru care nu este de mirare, c-ci ace/tia nu sunt dec!t exemple de reptilieni afla+i la lucru în sfera uman-. )ucrurile pe care le-am dezv-luit în acest capitol îi vor uimi probabil p!n- /i pe sim-patizan+ii care mi-au citit c-r+ile anterioare. "i în+eleg, dar o experien+- vast- Q/i une-ori extrem-R m-a înv-+at surmez cursul vie+ii /i s- m- las dus de el oriunde m-ar duce. .tunci c!nd simt ritmul vie+ii, eu încep s- dansez. .tunci c!nd îmi vorbe/te, îl ascult. L- îndrept acolo unde m- duce muzica vie+ii, oric!t de incredibil- ar p-rea destina+ia /i indiferent de consecin+ele pe care le-ar putea avea asupra vie+ii mele per-sonale. :elor care nu au încercat înc- acest lucru nu le pot spune dec!t c- ar r-m!ne uimi+i în ce aventur- se transform- subit via+a, la ce cunoa/tere î+i ofer- acces atunci c!nd te la/i dus de val /i renun+i s- te mai r-zboie/ti cu ea, de team- s- nu pari diferit de marea ma*oritate. :ei mai mul+i oameni nu îndr-znesc s- o apuce pe aceast- cale din cauza min+ii lor, care se opune ie/irii în afara conven+iilor general acceptate, de teama de a nu fi respins-. .ltfel spus, aceste persoane se tem de ce ar putea spune sau crede despre ei ceilal+i oameni. :um am putea avea însacces la inimaginabil, dac- nu înv-+-m s- g!ndim în termeni inimaginabili7 utem spune oare c/tim totul, c- nu mai exist- nimic de descoperit7 :u siguran+-, mai exist- destule lucruri care ne sunt necunoscute. 'oi nu cunoa/tem dec!t o mic- p-rticic- din imaginea de ansam-blu. Ii care a fost for+a care ne-a adus p!n- la actualul stadiu al cunoa/terii noastre7 .u fost acei oameni care au îndr-znit s- ias- în afara /abloanelor unanim acceptate ale epocii lor, g!ndind în termeni inimaginabili. 3-r- ace/ti oameni, rasa uman- nu ar fi putut evolua4 nu ar face dec!t s- se înv!rteasc- în cerc, tr-ind într-o înc#isoare per-petu- a min+ii. 'u sunt departe vremurile în care spuneau8 %Jamenii s- zboare7 0idi-col( $- c-l-toreasc- cu o vitez- mai mare dec!t cea a sunetului7 .bsurd( $- creeze copii în eprubet- /i s- cloneze specii de animale /i c#iar oameni7 Imposibil(& Ii to-tu/i, toate aceste lucruri au devenit posibile din cauza celor care au avut cura*ul s>=

tat-l lui 'imrod poart. otrivit textelor /i legendelor antice. el s-a extins în .ras.cel care a construit Qsau recons-truitRdup.de faptul c. care s-au r-sp!ndit apoi pe întregul glob. 'imrod /i $emiramida au r-mas principalele zeit-+i ale 3r-+iei p!n.din preo+i reptilo-arieni /i din familii %regale& care au cobor!t în aceastregiune imediat dup.potop uimitoarea structur.numele de :us#.mult anterioar.ici au ap-rut primele societ-+i secrete. stagnarea mental.era pe *um-tate om. sub diferite nume /i simboluri. 'imrod era simbolizat ca un pe/te.de la 2aalbek. .fi avut o leg-turcu adorarea soarelui.sau reptilo-uman-.potopQacum aprox.c. de/i existaser.ceea ce era de neconceput./i un simbol al lui 'ink#arsag. creatoarea raselor de #ibrizi reptiloumani.a reprezint.fondatorul 2abilonului a fost 'imrod care a domnit împreun.retragerea apelor.cu so+ia sa.a 3r-+iei 2abiloniene alc-tuit.gipt /i Galea Indu-lui.ste vorba de liniile genealogice încruci/ate create prin manipul-ri genetice de .aceste societ-+i extrem de avansate au ap-rut brusc. iar regina $emiramida ca un pe/te /i un porumbel. $e crede c. .de %gigan+i& sau %titani& erau descenden+ii lui 'oe. "n 6enez-.naliza atent.lumea este expresia mo-dern. :us# a devenit cunoscut ca zeul Oermes.2abilonul a fost fondat la o dat. 0efuzul de a face acest lucru este înc#i-soarea suprem-.gipt.ce apele s-au retras în urma cataclismului provocat de Genus.rabii credeau c.c!nt-rind fiecare BEE de tone.celei acceptate ini+ial.Q/i nu numaiR a fost cea genetic.credin+ele manipulate ale marilor reli-gii actuale. rincipalul centru în care s-au dezvoltat aceste familii de #ibrizi în lumea antic-. J alt. Capitolul . 6!ndi+i dincolo de limitele realit-+ii impuse de al+ii.$emiramida.mai t!rziu sub numele de titani.de rasa alb. unul dintre %gigan+i&. "ncerca+i /i dvs acest lucru.propiat c-tre $umer. .ste posibil ca acest simbol s. .ufrat.a Cărţii lui 2oe* ca fiind un #ibrid rivitor-uman cu pielea foarte alb-. 3r-+ia care controleaz.aminteasc.de sorginte reptilo-arian. de-a lungul miilor de ani care au urmat.& 8r!ţia <abilonian! Dup. dup. a fost 'imrod. care a cobor!t din Lun+ii :aucaz /i s-a extins din Jrientul .ceasta a fost perioada în care au ap-rut brusc civiliza+iile $umerului. r-sp!ndindu-se apoi în . a fost 2abilonul. .în ziua de ast-zi.exist.suprem-. :#iar /i istoricii sunt de acord c. în timp ce masele î/i b-teau *oc de ei. supravie+uitorii au cobor!t din mun+i sau au ie/it la suprafa+.kkad /i altele. e scurt. care permite controlul su-prem./i înainte de cata-clism.infuzie primit. 'imrod era descris ca un %tiran atot-puternic&. Lai t!rziu. .g!ndeasc. . Oam sau T#em înseamn.posibilitate.%cel ars& /i este posi-bil ca acest nume s.la ora actual. 'imrod /i $emiramida apar+ineau acelei linii genealogice cunoscut. Lul+i din zeii antic#it-+ii au ap-rut mai înt!i în 2abilon. toate cu un nivel te#nologic foarte ridicat.i s-au sta-bilit în +inuturile de /es /i au început s--/i reconstruiasc. care înseamn3iul lui Oam.@EEE aniR.a dovezilor arat. construind ora/e precum 'inive. în +inutul $#inar Q$umerR. pe *um-tate pe/te. . . primele centre ale regatului lui 'im-rod au fost 2abilonul.de la rasa arian. o linie succesoralalc-tuit. situat în sudul $umerului. . unde au fost g-site numeroase T--bli+e $umeriene.l era cunoscut /i sub nume precum 2el sau 2e-lus /i era nepotul lui 'oe /i fiul lui Oam. /i potrivit 6enezei biblice.de pe Larte./i emo+ional. Lai t!rziu.în )iban. . înainte de a uita complet c. este c#iar maniera în care am fost controla+i de c!nd a început acest *oc. pe >> .civiliza+ia. cu cei = st!lpi din piatr. $ocietatea sumerian.din ad!ncurile p-m!ntului. .nunnaki.aceast./i aceast. de-a lungul fluviului .a domnit asupra regiunii )ibanului de ast-zi. . copilul descris în Cartea lui Enoh Qvarianta ulterioar. 'imrod era considerat un zeu-pe/te dragon /i era ilustrat ca fiind pe *um-tate om.giptului /i cea de pe Galea Indului.provenit.siria. $e spune c.ceasta a fost perioada în care au ap-rut pt prima oar.a ap-rut în culmea dezvolt-rii sale din cauza bru/tei in-fuzii de cunoa/tere primit.din oameni poseda+i de reptilieni /i din reptilieni pur-s!nge.

+inem seama de r-d-cinile %9e& QarticolR. respectiv 'imrod-$emiramida-'inusMTammuz a devenit mai t!rziu tri-logia Jsiris-Isis-Oorus din mitologia egiptean-.larg. .simbolis-tic.a 9ei-lor. $emiramida mai era cunoscut. )a ora actual-. .cineva se va pl!nge.pe regina $emiramida. De altfel. ierar#ia %regal-& draconian.ea .cunoscutpovestea7 . c-ci babilonienii credeau c. de/i marea ma*oritate a oamenilor nu au nici o idee des-pre adev-rata lor semnifica+ie.de m-slin în cioc.a -m!ntului Q'ink#arsagR. 'inus mai era cunoscut /i sub numele de Tammuz. are drept simbol un porumbel.ca 0egina :erului Qsau 0#eaR.%purt-toarea ramurii&. dac. )iniile succesorale regale din .cest lucru nu este înt!m-pl-tor.o cruce pe care o aplic. De aici se trage simbolistica pe/tilor în cre/tinism Qreflectat. :#ina. $inn 3ein.investit. .teamsimbolurile în locurile publice.sun.pe multe din sceptrele +inute în m!n.un simbol pozitiv ptr masele largi.care apare pretutindeni pe însemnele caselor regale euro-pene. . c!nd piatra de la gura pe/terii a fost dat./i cea din legenda lui 'oe /i a Larelui otop. :oarnele simbolizau autoritatea monar#ului /i s-au transformat în timp într-o diadem.teama c.se refere oare acest simbol la în-toarcerea reptilienilor dup. ersonal. a/tiR provine tot de la unul din numele atribuite reginei $emiramida P Is#tar.. %emir& Qramur-R /i %amit& Qpurt-torR. utem remarca în treac-t /i asem-narea dintre aceast.trilogia Iosif-Laria-Iisus. :!teva milenii mai t!rziu. "n ipostaza ei de %Du# $f!nt& $emiramida este pre-zentat.în care celebrau moartea /i învierea dup.a grup-rii teroriste nord-irlandeze I0.ra de asemenea adorat.de monar#ii britanici.ceea/i imagine poate fi reg-sit.omina. .cu autoritate divin-. nu am nici o îndoial. Fnul din titlurile pe care le-a purtat 'imrod era 2aal QDomnulR. c-ci ambele organiza+ii reprezintacoperiri moderne ale 3r-+iei 2abiloniene.englezii cu ocazia a/telui este tot de sorginte babilonian-. Trei zile mai t!rziu.tem.pt %Doamna Lea& era .a diavolului este /i ea încornorat-. tr ace/ti oameni.a so+ului-so+iei-fiului.un simbol al p-cii.i bine. ci al mor+ii /i distrugerii Q/tiut fiind c.ceast. apoi îngro-pat într-o pe/ter-. 'imrod era reprezentat în dubl. fiul $emiramidei. Imaginea clasic. corpul s-u disp-ruse.xpresia latin. De altfel.sia. $. ea este reprezentat.inclusiv în ar#itectura cre/tin-R.la Tur-nul din 2abel Q2abilonR.n. /i nu este exclus ca >? . 0egina $emiramida era /i ea sim-bolizat.trei zile a lui Tammuz-'inus.ca un porumbel cu o ramur.ipostaz-8 de Dumnezeu Tat-l /i de 'inus. e/tele /i porum-belul sunt < simboluri folosite înc. care are ec#ivalente în India.ceast.de simbolul crinului.deo-parte. .de m-slin. ramura politic.din metal cu trei coarne.în ritualurile religioase /i în cere-moniile na+ionale de ast-zi. babilonienii depuneau ca ofrande ni/te c#ifle pe care era imprimatcrucea solar-. numele ei înseamn. care a devenit mai t!rziu .c.inversare a simbolisticii le permite s.uropa provin din liniile genealogice reptilo-ariene din 2abilon. iar coroanele lor au ap-rut ca urmare a coafurii încornorate purtate de 'imrod.pe/tele este un afrodiziac. c#iar /i tradi+ia c#iflelor calde pe care este imprimat.*um-tate reptil.cu solzi.cu referire evident. atribuit lui 'imrod. Lama 3ecioar.cu coarne. despre care se spune c. . dar unul negativ ptr 3r-+ie.potop7 'umele $emiramida deriv. sau $emi-ramis.Qalbino/ii înari-pa+iR este înzestrat./a cum spuneam mai devreme.sub numele de . c-ruia îi corespundea 2aalti '. "n timp. ea avea s.pe scar.a fost crucificat cu un miel la picioare. G. c!nd un porumbel s-a întors pe co-rabia lui 'oe +in!nd în cioc o ramur. da. porumbelul nu reprezint. cuv!ntul Easter Qn. "n timpul ritualurilor de prim-var.3r-+ia folo-se/te frecvent simbolismul inversatR. /i practic pretutindeni în lume.7lad7 P DoamnaR pt $emiramida. . iar ramura de m-slin a acesteia era un simbol al progeniturii ei ve-nite pe lume printr-o %na/tere virgin-&. iar porumbelul o simbolizeaz. /i uneori ca Larea Lam.devin. . care simboliza puterea regal. a devenit 9ei+a Iubirii.adonna în lim-ba italian-.de asemenea din cel al unei divinit-+i indiene anterioare8 $ami-0ama-isi.î/i afi/eze f-r.starte.aceasta este adev--rata origine a însemnelor încornorate pe care le purtau regii antici. %femeia care a construit turnurile&.ca un pe/te. f-r.l reprezint.

ilus-tra+ii cu cele . . "n acest fel. fiind singurul intermediar între Dumnezeu /i umanita-te. care a devenit mai t!rziu Ianus la romani. "n anul . $e spune c.divinitate babilonian-. . d-ruit.religioas-. referitoare la un %erou& extra-terestru care va veni s.de tip 'eK .în m!na dreapt-.a G-rs-torului. dar o comisie alc-tuit. este un simbol al lui 'im-rod în ipostaza sa de . Lai semnificativ este faptul c.< farfurii care prezint.el. iar papa poart. orice credin+. $-rb-toarea cre/tin.nunnaki. a mai fost cunoscut /i sub numele de .ora/ului 'eK \ork de francmasonii francezi.. 2iserica :atolic. religia babilonian.pozi+ii de v!rf la Gatican mi-a povestit c. >@ .care înseamn./i trebuia condamnat-.preia literal sensul pove/tilor simbolice.provin. apalitatea a pretins mult.an-nus p-stra c#eile por+ii cerului.avea dou. zeul cu dou./i a celorlalte religii.ceasta +inea un crucifix în m!na st!ng-.ar fi reve-lat-o altor persoane.ne salvezeR s.nki.cu simboluri astrologice /i a putut privi în interiorul casetelor vidate care con+in mii de documente /i c-r+i ezoterice fu-rate în timpul sutelor de ani de dictatur.cu A v!rfuri. istorie /i .scaunul $f!ntului etru de la Gatican este o relicv. în special a cre/tinismului.cread. Din aceea/i lucrare afl-m c.Oercule a fost un alt nume al lui 'imrod.care are rude ce ocup./i la ora actual.care nu era sus+inut. iar pe cap avea o coroan. în timp ce ini+ia+ii ale/i primeau adev-rata cunoa/tere.annus sau Ianus( )a fel ca toate imita+iile care i-au urmat. decorat.balama.nivele.o femeie într-o pozi+ie care amintea puternic de simbolismul reginei $emiramida.s#tar& Qo convingere manipulat.el nu este mai vec#i de secolul IN. reo+ii babilonieni au creat c#iar un organism pe care l-au numit Larele :onciliu al ontifilor.sf!nt-. care îl simbolizeaz.%Larele Interpret&. proces preluat aidoma mai t!rziu de c-tre preo+ii cre/tini.în timpul papei Ioan aul al II-lea i s-a permis sfac.fundamentele tuturor religi-ilor ma*ore ale lumii.dar poate /i al unui draconian înaripat.genda reptilian. reo+imea babilonian.s#-tarot#. un alt simbol al $emi-ramidei. unul care prive/te c-tre dreapta /i cel-lalt care prive/te c-tre st!nga. 2iserica :atolic. fiind amenin+a+i cu moartea în caz c. De aceea.a $f!ntului etru era celebrat.reprezint.s-a folosit plenar de acest instrument perfect ptr a-/i impune voin+a asupra maselor.sunt de fapt unul /i acela/i lucru. Titlul catolic de cardinal provine de la cuv!ntul %cardo&. papa )eon al NII-lea a autorizat producerea unei monede *ubiliare pe care era prezentat.fe+e. Fnul din fra+ii .C@B c. nume prelu-at mai t!rziu de 2iserica :atolic-.expresia %:omanda lui .fals.ceasta este /i semnifica+ia Inelului escarului pe care îl poart. precum cea de pe capul $tatuii )ibert-+ii.a fost crea+ia 3r--+iei 2abiloniene. poten+ialul uman.nciclopediei :atoliceR cu ./i 3r-+ia 2abilonian. amin-tind de rolul de gardian al por+ii cerului pe care îl *uca 'imrod. fiind /tiut numai de un num-r restr!ns de ini+ia+i. J cuno/tin+.de la o alt. care înseamn.. rintr-o uimitoare coinciden+-.de el era considerat.de pe/te.ge. înainte de a deveni un semizeu al grecilor. adev-rul despre via+-. #indus.vreme c. sim"olul trinităţii "a"iloniene 2imrod/+emiramida/Aammuz 'printre altele*. 'imrod a fost cunoscut de asemenea sub numele de . De pild.a stabilit în anul . o cup.în mod tradi+ional în ziua în care soarele intra în casa astrologic. aceasta era exact ziua în care era s-rb-torit zeul . dar /i de rabini /i de preo+imea musulman-.annus.pe 'imrod. Gulturul francmason cu < capete.era ascuns de oc#ii marii ma*orit-+ii.din oameni de /tiin+. 4igura H$ Crinul.în form. Litologia /i simbolistica babilonian.< munci ale lui Oercule.în tot felul de supersti+ii /i s. Lasele erau manipulate s. %zeul-/arpe& .a.un tur al Gaticanului care l-a l-sat cu gura c-scat-.annus.o mitr. .B<?. cel care îi instruia pe ini+ia+ii din cercul cel mai restr!ns Qdin interiorul celorlalte cercuri concentriceR era cunoscut sub numele deH etru. i s-a ar-tat baia din aur masiv a papei. fiind +inute apoi departe de oc#ii opiniei publice. Larele reot babilonian.scaunul papal este decorat Qpotrivit .

ve+i studia evolu+ia acestor linii succesorale de-a lungul istoriei.numit. Lotivul pt care liniile genealogice reptiliene sunt implicate /i ast-zi în ritualuri at!t de macabre este c!t se poate de simplu8 ptr c. 0itualul 2eltane practicat mai t!rziu de druizii din 2ritania pe data de .ast-zi.a lui 'imrod P constructorul biblicului Turn din 2abel. /i au sf!r/it prin a-/i devora carnea /i prin a-/i bea s!ngele unii altora. ele au dus cu ele aceast. Dup.dup.9iua $f!ntului Ioan( $imbolistica lui 'imrod-$emiramida a fost adoptat.genele.%a arde&. 'oi sun-tem con/tien+i în lumea cu = dimensiuni. :!nd oamenii nu i-au mai putut sus+ine. "n timp ce noi privim direct în realitatea fizic-. p-trunz-toare /i reci. Fn alt fragment din Cartea lui Enoh descrie împerec#erea ri-vitorilor cu femeile umane /i comportamentul progeniturilor lor8 %Ii ele au r-mas în-s-rcinate. numele de preot8 :a#na-2al. din care a derivat mai t!rziu numele de Ioan./i liniile genealogice reptiliene.variant. ptr a opera în aceast.vin.s.felul în care privesc.au f-cut dintotdeauna acest lucru. era un alt nume al lui 'imrod-Tammuz. .îi cau+i. a devenit în timp sinonim cu expresia %m!nc-tor de carne de om& sau canibal. în care ne sim+im perfect integra+i. zeul-pe/te. dar aces-te ritualuri continu. /op!rla zbur-toare pe care am men+ionat-o mai devreme. "n cazul de fa+-.u p-c-tuit apoi împotriva p-s-rilor /i animalelor. sub cele mai variate nume. Tammuz a devenit cunos-cut sub numele de Jannes. Dac. De/i toate aceste divinit-+i par extrem de diferite între ele.în ritualurile sataniste moderne care presupun sacrificarea copiilor este :ronos. mai /i cunoscut sub numele de La1 Da1.cesta era cunoscut drept constructorul turnului /i este aproape sigur o alt.m-n!nce o parte din ofrandele sacrificiale. regele ciclopilor din legenda greac-.$acrificiile umane erau considerate fundamentale de religia 2abilonului.cest obicei a fost mo/tenit de la babilonieni c!nd 3r-+ia s-a extins în .inclusiv în zilele noastre. Aam înseamn. reptilele privesc în realitatea tridimensional.de reptilieni.a celei de-a >-a dimensiuni a condus >A .tradi+ie. nu fac dec!t s. 3estivalul lui Tammuz se +inea la data de <= iunie /i s-rb-torea as-censiunea acestuia din lumea subteran-. iar c!nd unul se epuizeaz-.ce a înviat. . $e pare c./tii s.principala baz.cest pasa* descrie exact liniile genea-logice de care vorbim /i care s-au r-sp!ndit mai t!rziu pe întreaga planet-. 'u înt!mpl-tor. Data de <= iunie. J alt. Loloc#. Ioan a fost numele unor persona*e care l-au manifestat simbolic pe Tammuz-'imrod. în spatele lor se ascund de fapt acelea/i < persona*e. care le era impus.oc#ii trupului uman. . 'u înt!mpl-tor. 0eg-sim acest simbolism al lui Tammuz-Loloc# în ritualurile de ardere a unor copii vii în onoarea acestei divinit-+ii îns!ngerate. rivirile lor sunt întunecate.i le folosesc doar ca pe ni/te %costume spa+iale&.propiat /i . din cele mai vec#i timpuri /i p!n. . 0eptilienii pur-s!nge nu sunt ata/a+i de tru-purile lor. implica în acele vremuri arderea unor copii vii în p!ntecul unei uria/e efigii umane c-reia i se d-dea foc. .fereastra o reprezint. '-o s.ele au folosit acelea/i ritualuri /i sacrificii aduse acelora/i divinit-+i.s-a transmis inclusiv #ibrizilor care le poart. ve+i constata c. a reptilelor /i pe/tilor.fie dependente de s!nge. îi po+i descoperi cu u/urin+.cest proces de %posesiune& a trupurilor fizice de c-tre reptilieni /i alte entit-+i din regiunea inferioar.ca /i cum s-ar uita printr-o fereastr-. -m!ntul poate depune m-rturie împotriva celor nelegiui+i&. ei sunt con/tien+i în cea cu > dimensiuni. odat. Dac.frica a fost teritoriul actual al 0egatului Fnit al Larii 2rita-nii /i al Irlandei.divinitate amplu folosit. 3estivalul lui Tammuz . reo+ii babilonieni erau nevoi+i s.v. a devenit mai t!rziu o s-rb-toare cre/tin.%a perfec+iona&.cu 3r-+ia 2abilonian-. . iar aceastdependen+.pe care /i-au stabilit-o reptilienii înainte de a se muta în Jrientul .crede+i.îl sc#imbe cu altul. ca oamenii. lucru pe care îl voi demonstra în continuare.lume. iar muz înseamn. precum Ioan 2otez-torul.ulterior de toate culturile p-m!ntului. /i au dat na/tere unor uria/iH care au consumat toate bunurile oamenilor. uria/ii s-au întors împotriva lor /i i-au m!n-cat pe ei. Toate speciile crude par s.u-ropa. /i oriunde s-au r-sp!ndit mai t!rziu 3r-+ia 2abilonian.

sc#imbi magnetismul.ce a avansat cu cercet-rile sale.de energie. Dac.adev-ratul lor c-min este o in-sul. $criitorul /i cercet-torul Laurice :otte-rell a f-cut un studiu detaliat al petelor /i activit-+ii solare.de interac+iune a c!mpurilor magnetice. Oenr1 Tissinger.B@. >B . $oarele are un diametru de aproximativ .din încruci/area oamenilor cu reptilienii sau %iguanele&.la rep-tilienii /i la alte forme de con/tiin+. de la o cultur. Dup. nu7 J fi. $e rote/te mai rapid la .p!n. prim-mini/tri /i membri ai aristocra+iei. Eu sunt eu I eu sunt li"er. sacrificii de copii.din regiunea inferioar.exist.cu .. /i la fel se petrec /i ast-zi.ltfel spus.ciclurile ma1a/e ale evolu+iei umane corespund aproape perfect cu ciclurile emisiilor magnetice solare descoperite de el.EEE km /i con+ine CCU din materia existent.fizic-./i mul+i pre/edin+i de state.mintea /i trupul oamenilor. Goi explica în continuare simbolistica soarelui.provin din %zei& /i sus+ineau c.cicluri pe termen scurt.ritualurile satanice /i de magie neagrapeleaz. motiv pt care activitatea c!mpu-lui s-u magnetic este pur /i simplu colosal-.care influen+eaz. $istemele lor matematice /i astronomice erau uimitor de precise. oameni ca 6eorge 2us#.dup. ierar#ia modern.ceast. ptr lumina /i c-ldura sa. energia soarelui ne-ar %pr-*i& pur /i simplu.a 3r-+iei este implicat.mult mai vec#e . clip.de energie. modifici practic natura c!mpului energetic.a soarelui ca o con/tiin+. banc#erilor. .> milioane de grade :elsius.o sfer.vor t-ia respira+ia.în afar. La1a/ii pretindeau c. "n reali-tate./i apare ca ni/te fl-c-ri imense.energie c-l-tore/te c-tre p-m!nt purtat.în permanen+-.britanic.la fel ca o bomb. /i cum voi descrie am--nun+it în lucrarea de fa+-./a cum am ar-tat în lucrarea mea anterioar-.multidimensional.asupra soarelui din alte motive.a celei de-a >-a dimensi-uni. .pierdut-. /arpele /i soarele.lume a am-girii /i minciunii7 Trei din principalele elemente ale religiei babiloniene erau8 focul. ceremonii de b-ut s!ngele /i alte orori care v. diavoli /i alte spirite malefice care posed. oamenilor politici. vorbesc acum de nume dintre cele mai cunoscute din r!ndul regalit-+ii. provo-c!nd mari pene de curent electric. . oamenilor de afaceri /i patronilor de mas-media din lume. .llen.mai t!rziu la pove/tile moderne cu de-moni. mediu /i lung ale activit-+ii solare.de energie magnetic-. Tot ce exist. . iar nivelul temperaturii atinge în interiorul s-u nu mai pu+in de . potrivit c-reia ma1a/ii erau o ras. Dac. în urma c-reia soarele proiecteaz.întregul sistem solar pe diferite nivele de frecven+-. . :ea mai mare parte a popula+iei adora soarele ptr darurile evidente pe care le rev-rsa asupra p-m!ntului./a se petreceau lucrurile în 2abilon. fiind mo/tenite. Da. familia regal. la fel ca /i sistemul de m-surare a timpului.i în+elegeau natura real. dar c!nd nu a sunat fantastic adev-rul în aceast. :#iar /i în dimensiunea noastr. 6reu de crezut. . lucru pe care îl explic.peste cap în ritualuri satanice.entit-+ile pe care le invoc. De/i au trecut mii de ani de atunci.de la extratere/tri.planeta /i sunt conexe cu c!mpul magnetic al p-m!ntului. emisiile solare de energie magnetic.imens.provenit.ceasta a fost fotografiat. /i prin intermediul lor î/i %racoleaz-& ace/tia p-pu/ile pe care le vor poseda mai t!rziu.se concentrau îns. acele zone de radia+ii care încon*oar.cest lucru este u/or de explicat.drian 6. :otterell a studiat ciclurile petelor solare /i a stabilit c.merica :entral-.ne afecteaz. ele erau aproape identice.EEE km.?EE.în sistemul nostru solar.o cantitate imens. 0eprezint.din .cuator dec!t la poli.de clip-. care opereaz. c-ci aceasta reprezint. 6ilbert. /i în ultim.în cartea pe care a scris-o împreun.este o form. unele cu o în-l+ime de . :otterell a realizat fascinat c.modifici natura c!mpului energetic se va sc#imba inclusiv natura vie+ii mentale.m vorbit mai devreme despre afirma+ia pre/edintelui mexican. .un aspect esen+ial al istoriei noastre.instan+. Gia+a reprezint. Dacnu ar exista :enturile Gan . Profeţiile ma7aşe.de v!ntul solar /i poate afecta computerele. :otterell a descoperit un uimitor sis-tem matematic /i de simboluri r-mas de la popula+ia ma1a/. care aveau un efect at!t de vital asupra recoltelor /i bun-st-rii generale a oamenilor.cum le numea el.o form.litei care de+ineau o cunoa/tere avan-sat. Ierar-#ia 3r-+iei 2abilonului /i celelalte grupuri ale .atomic-.

a sistemului solar /i a a*uns s.altceva dec!t energie în diferite forme. cu sau f-r. pe care o folose/te cu mult succes /i în zilele noastre.6.la fel de puternic.s. agresivitate. 3r--+ia a de+inut întotdeauna aceastcunoa/tere.asemenea sc#imb-ri în timp ce se rotesc în *urul soarelui.care a ap-rut dup.cataclismul provocat de Genus a fost opera arienilor de pe Larte. 2ennett afirm. Icolile misterelor au existat pe p-m!nt de zeci de mii de ani. influen+!nd c!mpul magnetic al p-m!ntului. 5. civiliza+ia egiptean. motiv pt care îi mai numeau /i %:ei str-lucitori&. oamenii de /tiin+.fricii /i supersti+ii-lor.%3iul lui Dracul&.gipt.:#.a Dragonului a fost fondat. /i implicit c!nd trebuie declan/ate r-zboaie.genda dorit.parte.noi suntem influen+a+i mai puternic de aceste c!mpuri în momentul concep+iei noastre dec!t în cel al na/terii propriu-zise.emo+ionale. . adic.acestea con/tiin+a uman-.p-rerea mea.înainte de anul <EEE î.cread.a c-r+ii de fa+-.:#. spirituale /i fizice. adic.propiat /i Li*lociu. ea va îngreuna într-o oarecare m-sur. Dac. 0ecent.aeştrii înţelepciunii. membrii 3r-+iei 2abilo-niene /i-au creat /coli ale misterelor cu a*utorul c-rora au determinat popula+ia local.este :olumba Oouse din Devon.în tot felul de prostii /i s. :ercet-rile sale l-au condus pe :otterell la concluzia c.acest fenomen este astrologia. reptilienii au preluat puterea în .a fenicienilor.simbolizeze în timp creatorul. colapsuri economice. c-ci str-mo/ii no/tri foloseau constant simbolistica soarelui /i cea astrologic. :ert este c./i s.îns.merici. punct asupra c-ruia trebuie s--i dau dreptate. fiind folosite pt transmiterea cunoa/terii avan-sate celor pe care preo+ii /i cei din v!rful piramidei îi considerau demni s. Imagina+i-v. numele Dracula înseamn.ctualul :ancelar al acestei organiza+ii secrete este autorul )aurence 6ardner. .în legendele lor.p-rerea mea. otrivit lui 6ardner. "n cartea sa.altceva dec!t o referire la soare /i la planete.p-rerea mea.l este )umina )umii&.renun+e la puterea sa datorit. despre care textele str-vec#i afirm. expresia %zeul-soare& a fost folosit. Itiin+a care studiaz. e de alt.nglia Q:olumba V porumbel V $emiramidaR. iar o parte din numele zeilor lor nu înseamn. :otterell crede c.+i /ti astfel c!nd sunt predispu/i oamenii c-tre m!nie. Tat-l prin+ului era cunos-cut sub numele de %Dracul&. care preluau mai t!rziu controlul asupra lor. . fiind inspirat de rin+ul Glad al III-lea al Transilvaniei-Gala#iei. Dup.ap-reau alte /coli ini+iatice QnereptilieneR.. etc. precum /i maniera în care influen+eaz.dac. nivelele superioare ale acestei structuri piramidale î/i transmiteau cunoa/terea avansat. îndoial..inima fizic.în epoca modern-.decodificarea istoriei. am"ele momente ne influen+eaz.inclusiv pt a-i desemna pe extratere/tri /i pe descenden+ii #ibrizi ai acestora.existe /i ast-zi sub forma :ur+ii 0egale /i Imperiale a $uveranit-+ii Dragonului. a/a cum voi ar-ta în continuare. îndeosebi în . . poate c#iar sute de mii de ani. De pild-.o primeas-c-. dar mai ales aspectul masculin al for+ei creatoare8 %. "n sc#imb.spri*inul reptilienilor . .impune+i . Dup. iar adresa sa po/tal. efec-tul soarelui asupra vie+ii umane este absolut fundamental /i dep-/e/te cu mult benefi-ciile datorate luminii /i c-ldurii sale. continu!nd s. Dup.ceastcunoa/tere referitoare la soare va fi o tem.c. acestea erau infiltrate de preo+ii babilonieni.au descope-rit comul are în interior un ceas biologic sincronizat cu ritmul solar.manipula+i rasa uman. în care vom c-l-tori de-a lungul istoriei p!n.a+i cunoa/te dinainte ciclurile energiei solare /i ale ce-lorlalte planete. team-. iar mai t!rziu în ./i liniile ei genealogice reptiliene s-au r-sp!ndit în întregul Jrient .nunnaki.ce putere a+i avea s. :urtea 0egal.uropa /i în cele < .gipt.celor care deserveau . 3r-+ia 2abilonian./i vinov-+ie. e scurt.genda reptilian-. care nu înseamn.v./i spiritual..c>C .activitatea petelor solare corespunde ciclurilor de fertilitate uman-. .central. dar /i cu apari+ia /i dec-de-rea marilor civiliza+ii /i imperii de pe p-m!nt.cesta reprezint. un :ancelar al :ur+ii Dragonului din secolul NG.Draco. Jriunde au a*uns.aveau fe+e care str-luceau ca soarele. Discernerea faptelor reale de cele simbolice nu este un lucru u/or.de preo+ii din Lendes în *urul anului <<EE î. celelalte planete opereaz.xtratere/trii /tiau acest lucru din cele mai vec#i timpuri /i priveau cu respect c-tre soare.

Departe de mine acest lucru.acces la ea /i cine nu. cu a*u-torul c-rora extrag orice asemenea cuno/tin+e avansate din circuitul public. c-rora le cereau s.cre/tini care condamn. Dac.direc+ie istoricul francmason Lanl1 . Dac.proveneau din . 3elul în care este folosit.i au uzurpat pozi+iile ocupate c!ndva de ini+ia+i /i au preluat fr!iele guvern-rii spirituale.din acela/i mecanism manipulator.cunoa/tere.cest me-canism a func+ionat at!t de perfect înc!t p!n.ezitare dogmele impuse de preo+ime.ar fi putut face parte integrant.s-a transformat în religie de stat.accepte în întregime /i f-r.reciclat.Lagicienii negri despre care Oall afirm.benefic sau malefic. Iat. reptilienii /i-au folosit societ-+ile secrete ptr a crea institu+ii publice precum marile religii organizate /i partidele politice.în prezent transfrontalier. pe care o consider. . aceast. magia neagr.existe deloc."n acest fel./co-lile misterelor din antic#itatea îndep-rtat.ea poate fi îns.ce scrie în aceast./colile misterelor au o vec#ime de cel pu+in =E->E. asemenea organiza+ii care ascund cunoa/terea de masele largi nu ar trebui s. continua+i s.gendei lor se realizeaz.este folosit. rimul lucru pe care îl f-ceau institu-+iile cre/tine c!nd puneau st-p!nire pe o +ar.carte. fiind folosit în mod genial ptr a elimina din circuitul public cuno/tin+ele ezoterice avansate.în mod r-u in-ten+ionat.dori+i s. /i multe altele./i la ora actualmai exist.%demoniac-&. care sunt efectele planetelor asupra comportamentului oamenilor.în m!inile :onsiliului $taco*iu.cunoa/terea ezoteric-. . Tot în numele cre/tinismului au fost distruse marea ma*oritate a relat-rilor despre istoria real. .celor mul+i.î/i exercite puterile supranaturale p!n. deciz!nd cine poate s.aceast. .EEE de ani. cum pot fi manipulate timpul.citi+i aceast. :unoa/terea nu este bun.în întreaga lume.le conteste aceast.cunoa/tere celor care ar fi putut-o folosi cu în+elepciune. 3araonul a devenit o p-pu/.pe aceast. $.sugerez în nici un caz c. Ge+i vedea c. lucru pe care l-a aflat studiind desenele murale din pe/terile din :aucaz /i din Turkestan.c!nd au subminat /i au corupt complet morala Listerelor primitiveH .sau pe o regiune era s./i de manipulatoa-re. Ini+ia+ii afla+i pe nivelele superioare ale organiza+iei /tiu foarte bine în ce const.vorbe/ti în acele vremuri de probleme ezoterice însemna s.complexul militar /i imperiul mas-media.aib.cel al companiilor multina+ionale.textele str-vec#i. 0-spunsul meu este c-.ge contest!nd indigna+i faptul c. con/tiin+a.a umanit-+ii.u nu doresc s.u existat într-adev-r /i /coli ori-entate pozitiv. dac. :oordonarea . Inc#izi+ia a reprezentat un excelent exemplu în aceast. ele *oac. precum guvernele diferitelor state.tlantida erau dup.au dreptul s.distrug. Indiferent care ar fi inten+ia lor. pervertirea lor a condus la apari+ia /colilor false de vr-*itorie sau magie neagr.de p-g!nism.le au scos astfel din circuitul public îns-/i cunoa/terea de care s-au folosit Q/i înc.se mai folosescR reptilienii pt a manipula popula+ia ignoran-t-.p-rerea mea #ibrizii reptilo-umani care au alc-tuit 3r-+ia 2abilonian-.sau rea4 ea este pur /i simplu. de/i îns-/i religia lor a fost fundamentat. sistemul ban-car global.sau s.cunoa/tere poate deveni incredibil de distructiv.pleac. lucru care s-a /i înt!mplat.c.toate aceste /coli ale misterelor au avut inten+ii necurate.direc+ie.unele cu altele.misticul rus 6eorge 6urd*ieff i-a povestit c.de la premisa c.tlantida au continuat s.influen+a magnetic. Oall8 %De/i ceremoniile magice complexe ale antic#it-+ii nu erau neap-rat r-u inten+ionate. un comitet de super-vr-*itori ridica+i la putere de preo+ime&.cunoa/-tere avansat. "i aud de multe ori pe adep+ii 'eK .s-a r-sp!ndit la ora actual.afla+i cum s-a n-scut cu adev-rat cre/tinismul. vremea.î+i semnezi singur condamnarea la moarte. Dar c#iar /i aceste /coli pozitive au fost infiltrate la un moment dat de slu*itorii reptilienilor.giptXHLagicienii negri din .ascund.a soarelui asupra min+ii umane. care au avut inten+ia s. $imultan.el nu este alt-ceva dec!t o form. înainte de toate.Wîn .d-ruiasc. energia. $ocietatea lor secret. inclusiv despre rolul *ucat de extratere/tri în ?E . oper!nd practic în toate +-rile p-m!ntului. prin intermediul unor companii /i institu+ii aparent f-rleg-tur.de*a un *oc extrem de periculos prin arogan+a lui. paraliz!nd activit-+ile intelectuale /i spiritu-ale ale indivizilor.

la Lun+ii :aucaz.a Cărţii lui Enoh din limba etiopian-. actualmente Turcia. :#iar /i istoricii oficiali recunosc faptul c.. Invariabil. ne vor înso+i de-a lungul întregii noastre c-l-torii p!n. +umer.cest plan presupunea folosirea popula+iei ne-reptiliene ca sclavi /i preluarea puterii politice /i religioase de pre-o+ii /i ini+ia+ii 3r-+iei. Iran /i Turcia. "n antic#itate. precum /i în alte +-ri din *ur.siriei au ap-rut pe teritoriul actual al Irakului. precum /i legendele /i miturile din c-r-+ile sfinte #induse cunoscute sub numele de Gede.americanii numesc rasa alb-8 %rasa caucazian-&.ceea/i ras. $-a putut inventa astfel o %istorie& alternativ-.giptului. precum cele dou.în epoca mo-dern-.Qarienii î/i spuneau ei în-/i/i %ar1a&Ra introdus limba sanscrit.au mai existat /i alte a/ez-ri ariene în afara acestor regiuni.a rasei %ariene& din mun+ii :aucaz c-tre valea Indului. IsraelM alestina /i teritoriul ocupat la ora actual. 4igura J6Finutul @eilor în lumea antică.cobor!nd c-tre c!mpiile $umerului /i . .arian. 'ivelul lor de cunoa/tere era mult deasupra celui general.a IndieiRa fost ultimul rege istoric al #iti+ilor din . cele mai semnificative fiind cele de #iti+i /i fenicieni.ras.ceasta este zona din care au ap-rut cele mai multe linii genealogice reptilo-umane. 2abilon.civiliza+ia /i reli-gia #indus. textul original al Cărţii lui Enoh fiind mult mai vec#i dec!t cel al Cărţii lui 2oe Q#ibridul reptilianR.a celei de-a >-a dimensiuni. prin care vom analiza expansiunea 3r-+iei 2abiloniene în lume. care se asigurau. $unt convins c.de Iordania. a tras concluzia Qanaliz!nd descrierea celei mai lungi zile a anuluiR c. dup. respectiv Larea Jper.arian.:#. Deloc înt!mpl-tor.cum avea s.în regiunea mun-toas. Au e(istat însă şi alte popoare a!ansate.a Tuturor Tim-purilor.cela/i popor arian s-a stabilit sub diferite nume în $umer. Irak. . -rintele 9eilor.acum. .despre care se spune c.reptilienii operau /i în alte p-r+i ale lumii. . în timp ce Turcia era cunoscut. 'u cred c.gipt /i . cu at!t mai mult am avut de-a face cu mun+ii :aucaz. . Toate subiectele asupra c-rora am insistat p!n. de unde s/au răspândit în Caucaz. între altele.sia Lic-.din *urul :aucazului. de retragerea din circuitul public a tuturor informa+iilor ezoterice /i ascunderea acestora în societ-+ile lor secrete.gipt. . Saddell a a*uns la concluzia c.situat. civiliza+iile $umerului./i liniile genealogice reptilo-ariene s-au extins din Lun+ii :aucaz /i din mun+ii Iranului /i ai Turdistanului c-tre .p-rintele primului rege ari-an al Indiei consemnat de istorie Qmen+ionat în epopeea La#ab#arata /i în istoria bu-dist. ei aveau un plan pe termen lung de îndeplinit.. inclusiv zeit-+ile /i simbolurile descrise mai sus. 2abilonului /i .sub diferite nume. rep-tilienii pur-s!nge /i #ibrizii manipula+i de ace/tia au a*uns pe pozi+ii de putere în toate +-rile în care s-au stabilit. /i sunt la fel de sigur c.este deloc înt!mpl-tor faptul c.a celui pozitiv /i a celui negativR. aceasta a fost regiunea în care s-au n-scut toate marile religii ale lumii.??E î. cel care a tradus prima edi+ie în limba englez.r#iepiscopul de :as#el. în *urul anului .ca .potop.a fost cunoscut.percep+ia lor asupra prezentului. în timp ce #iti+ii-fenicienii numeau acela/i -rinte al 9eilor Indara.a venit ?. duc!nd cu ei acelea/i legende.sia Lic-. mituri /i religii.autorul textului trebuie s. :#eia adev-ratei istorii a umanit-+ii din ultimii AEEE ani este îns.sia Linor QLic-R sau ersia. care a t-iat r-d-cinile care legau umanitatea de originile sale. rasa alb.ce s-a extins în noile teritorii. Ka"ilon şi Egipt arienii şi rasele genealogice reptilo/ariene. poate c#iar /i în 2ritania. rasa arian. "n plus. . Toate provin din aceea/i surs-8 aceas-t. .fi tr-it în regiunea :auca-zului /i nu în alestina.a ap-rut printr-o migra+ie masiv. 0ic#ard )aurence. c-ci sc#imbarea prin manipulare a percep+iei maselor asupra trecutului influen+eaz. a/a cum cred ma*oritatea oamenilor.merici. în alte părţi ale lumii.. e m-su-r.rienii indieni ado-rau soarele sub forma lui Indra. "n urma unor cercet-ri ex#austive asupra rasei ariene. sus+inut de reptilienii din re-giunea inferioar. $iria.fie denumit de francmasoni. Dup. p!n. :u c!t m-am ad!ncit mai tare în studierea acestor probleme. :ontrolul istoriei este foarte important. ).în India.influen+area destinului uman Qdeopotriv.

boul Q'imrodMTaurulR.la Danemarca. Lai t!rziu. Dac.acest popor cimerian a a*uns în respectiva regiune în perioada =EE-<?Eî. în timp ce altele au invadat nordul Ita-liei. .uro-p.c.ustria de ast-zi. în timp ce alte popoare de aceea/i sorginte au migrat lent pe uscat.la religia evreiasc-. pretinz!nd c.de pe Larte. călătorind pe mare şi pe uscat.în primul caz cimerieni. rimii oameni care au a*uns aici pe mare au fost fenicienii. a/a cum se pretinde.în sudul 6ermaniei /i al 3ran+ei. Isto-ricii romani liniu /i Tacit afirm. rintre simbolurile sacre ale sci+ilor se num-rau /arpele. Fn alt grup de cimerieni a c-l-torit de-a lungul Du-n-rii c-tre Fngaria /i .galatenilor.ce/-tia sunt oamenii care au impus cucerirea alestinei arabe dup. care a migrat de asemenea la nord de :aucaz. De pild-.ceste < invazii ma*ore în . 3enicienii *oac.la cale de organiza+iile secrete care s-au ascuns în spatele cre-rii statului modern Israel Qmai corect ar fi s--i spunem 0ot#sc#ild-landR..toate popoarele de pe coasta de nord a . 0oma-nii i-au numit pe sci+i sarma+i /i germani Qde la ?< . . au fost roma-nii. i ade!ărul !ă !a face li"eri. :ei care le-au sc#imbat numele. p!n.de el %poporului ales&. aceast. Jlanda. numele limbii acestui popor galez este :1mru./i de dovezile ar#eologice care indic. 0asa ebraic. au aceea/i origine etnic-. focul QsoareleMcunoa/tereaR. cu ajutorul 1mperiului >Kritanic?. afirma+ie sus+inut.erau gali.faptul c.$ub diferite nume aceste popula+ii /i liniile genealogice #ibride din r!ndul lor au populat întreaga .sia Lic. +ara din care au provenit este regiunea :aucazului /i sudul 0usiei./i s-au reunit cu arienii de*a instala+i în 2ritania /i în nordul . a*un/i acolo pe mare.c.ec#ivalentul zeului egiptean an.c.recomand lucrarea mea.genetic.uropei /i nordul Italiei. De aici. !n. 4igura L6 Arienii şi reptilo/arienii s/au e(tins su" diferite nume către Europa.sia Lic.dori+i informa+ii detaliate despre aceast. de unde au a*uns în $F. p!n.cu israeli+ii.:#.numite grupuri din aceste tri-buri celtice s-au instalat în 2oemia /i 2avaria.numai un num-r mic de evrei au o leg-tur. 6ermania /i Danemarca.c.acestui popor le-a adre-sat $f!ntul etru scrisoarea sa despre care 'oul Testament afirm. Istoricul roman $allust descrie înfr!ngerea romanilor de c-tre %cimbri&. /i liniile genealogice rep-tilo-umane care operau sub acoperire în interiorul ei.uropei.%Dumnezeu& le-a dat dreptul divin de a se instala în +ara destinat.cel de-al Doilea 0-z-boi Londial.le-a fost trimis.:#.+ar-.l+i istorici romani afirm. pt a-i distinge de alte popoare. c-tre .ast-zi 2elgia. galii invadatori s-au stabilit într-un loc numit #r1-gia. "n secolul GIII. 0asa alb. $ci+ii au fost un alt grup arian. ei au p-truns în . $urse istorice /i antropologice evreie/ti arat. :imerienii sau cimbrii s-au stabilit de asemenea în Dara 6alilor4 p!n. numit.în secolul al II-lea înainte de :#ristos.i erau îm-p-r+i+i în = triburi8belgiiQla nord-est de 3ran+aR.uropa. :imerienii au migrat din :aucaz /i . în )ituania /i . cunoscut ulterior ca 6alatia Q6al-atiaR. despre care afirm. "n realitate.în mun+ii irineiR.ast-zi.popula+ie a emigrat c-tre nord. cel+iiM galii Qcimerienii albi veni+i din mun+ii :aucaz /i din Jrientul Li*lociuR au ocupat întregul centru al . a*un-g!nd în regiunile pe care exist. după care au cucerit întreaga lume.uropei. de la Jlanda /i p!n.au fost f-cute de aceea/i ras-. "n *urul anului <BE î. "n cele din urm-.cum afirm. ei s-au întors în ./i voi insista imediat asu-pra lor. $e presupune c.. familia 0ot#sc#ild este de origine k#azar-.un rol crucial în povestea noastr. un popor care tr-ia în regiunea :aucazului /i în sudul 0usiei Qnumit poporul khazarR s-a convertit în mas.a migrat astfel c-tre nordul ./i au reocupat p-m!nturile str--mo/ilor lor.istoricul Oenr1 0aKlinson8 %.stonia.care au cucerit integral aceast.provine /i ea tot din regiunea :aucazului. nu Israelul. /i T#o sau T#eo.c. în timp ce grecii le-au spus cel+i. Dup.sia Lic. . v.uropa Jccidental-.QTurciaR c-tre nord-vest. stabilindu-se în alte p-r+i ale 0usiei.poveste /i despre manipularea pus. iar în cel de -al doilea gali&. galiiQcentrul 3ran+eiR /i ac#itaniiQsudul 3ran+ei. Din ultima categorie f-ceau parte inclusiv cimerienii /i sci+ii.cimbrii erau cel+i. . 0oma-nii i-au numit gali. /i nicidecum din Israel.uropei. dup. c!nd imperiul a înflorit.

la marginea unui vec#i drum al caravanelor ce pleca din 2abilon.faptul c. Toate aceste am-nunte vor deveni extrem de semnificative dac. Textele arat. cea babilonian. între anii <EE=EE. lucru confirmat de inscrip+iile de pe $t!nca 2e#istun din mun+ii 9argos. în urma celebrei b-t-lii de la Oastings.popu-la+ie arian. . Dara lui $vear.de aco-lo a plecat Jdin.:#. în+eleptul sak1a. 3aptul c..s-a extins sub diferite nume. Inscrip+iile s-au f-cut din porunca regelui Darius cel Lare în *urul anului ?.s-a n-scut 2udd#a cu @= de ani în urm. prin ramura c-l--torilor pe mare.fganistan.este $verige. situat.ce/tia erau un popor avansat dpdv te#nologic.gipt. ultimul popor care a invadat 2ritania în anul . care le-a ascuns astfel adev-rata identitate. confirm..expansiune arian.uropa. în regiunea în care se presupune c.vor-besc de un popor numit $ai-Kang sau $ok-Kang. . reginelor. trec!nd prin trec-torile muntoase din .:#. c-ci atunci c!nd au ocupat regiunea cu acela/i nume din 3ran+a. precum calul solar.folosesc terme-nul de sakka.fug.? î. pt a cuceri $uedia.ceast. numite $vear. elamit.:#. care însem-na %autentic&R.s-a îndreptat c-tre est. ./i de scrierile istoricilor romani liniu /i $trabo.perioad.t!t anglii c!t /i saxonii au venit din aceea/i surs. provin din aceea/i surs-.tr-ia un trib numit sak1as.EE î.. $ok-Kang înseamn. :#.l are o impor-tan+. ei au venit din $candinavia. $intetiz!nd. ovestea eroului scandinav Jdin afirm.aceast.saland sau .de c-tre fenicienii din . India /i :#ina. $axonia este un teritoriu situat la nord de 6ermania /i de Jlanda.E@@. un terito-riu identic cu +ara sci+ilor.c.acesta a venit din . între Tas#mir /i .ast-zi.sa#eim. preo+ilor /i liderilor militari pe care i-au impus /i pe care îi putem integra sub titlul colectiv de 3r-+ia 2abilonian-. Textele c#ineze din aceast. Termenii de normand /i 'ormandia provin de la oamenii nordului QnorseR. Lonedele descoperite din perioada anului .toate reli-giile ma*ore Qba c#iar /i cele minoreR.folose/te termenul de cimbri. . De fapt.crearea unei regat sakka în regiunea superioa-r. sci+iiMsakka /i cimerieniiMcimbri erau unul /i acela/i popor. titlul de Tassi sau :assi a fost folosit mai înt!i de fenicieni.în India.faptul c. !n.fundamental.cuv!ntul latin germanus.gene-tic-8 cimerienii /i sci+ii albi din :aucaz /i din Jrientul Li*lociu.ace/ti sakka s-au retras c-tre sud. iar titlul de :assi a stat la baza numelui regilor care au domnit mai t!rziu în 2ritania pre-roman-. numele $uediei în propria limb.por-nind din aceia/i mun+i :aucaz /i c-lc!nd pe urmele vec#ilor arieni. )a ora actual-. rin anul . fenicienii.:#.a v-ii Indului. Jri de c!te ori versiunile elamit. 3enicienii au fost cei care /i-au adus ?= . maestrul sak1a sau leul tribului din $ak1a./i persan-. dinspre +ara ei de origine din mun+ii :aucaz /i din Jrientul Li*lociu /i . iar numele de germani le-a r-mas p!n. în fruntea unei armate uria/e. precum /i eroii lor.ast-zi.fganistan. Fnul dintre ace/tia a b-tut monede pe care scrie %:as& /i pe care apar simboluri solare. Fn alt grup de sci+i.cela/i lucru este valabil /i în privin+a lui Silliam :uceritorul /i a normanzilor s-i./i persan.babilonienii f-ceau parte din rasa arian.ceea/i sc#imbare este confirmat. for+at s. . Tassi era folosit /i ca nume de persoan. care poate fi identificat în India arian-. $e spune c. 6autama QDomnul 2udd#aR a primit titlul de $ak1as#ina sau $ak1amuni.vom constata c.propiat c-tre . De atunci. Fn alt popor c-ruia romanii îi spuneau german au fost anglo-saxonii. înspre India. . dar margi-nalizat de istoria oficial-.. sakkas au a*uns la grani+a cu :#ina. "n mi*locul s-u se aflau acele linii genealogice reptiliene care au f-cut toate eforturileQ/i au /i reu/itR de a-/i impune suprema+ia asupra cursului evenimentelor prin intermediul regilor. 'u este deloc o coinciden+.stfel.%prin+ii sakka&.a început mai devreme de =EEE î. dar duc!nd cu sine aceea/i religie /i aceia/i eroi.cunoscu+i sub numele de sakkas. /i au fost scrise în = limbi8 babilo-nian-. "n *urul anului ?EE î.ptr a în+elege de unde provenim /i unde ne afl-m la ora actual-. .este confirmat de inscrip+iile /i titlurile str-vec#i.budismul a ap-rut în +inuturile ocupate de sakka Qsci+ii arieniR.:#. sci+ii au r-mas cunoscu+i ca %poporul celor autentici&.A? î. în *urul anului =EEE î. iar apoi adoptat de babilonienii care au domnit asupra imperiului mesopotamian.

$iria /i . emblema zeului-soare c-ruia i se înc#inau fenicienii.cercet!nd dovezile existente.continentul nord-american.Loti-vul ptr care legendele indienilor americani vorbesc de debarcarea unor zei înal+i. de culoare alb-. împreun.ras. aceea/i ras.:1donia.preia controlul asupra ei. pornind din bazele lor din .potop. care au adus cu ei o cunoa/tere avansat-. 2unicul celebrului faraon egiptean .. iar în Larele :anion din $F. exist. pe care personal o sus+in.pe mare.de pe Larte.gipt a fost aceea/i ras.de .direct.ste c!t se poate de logic s. a fost un înalt preot fenician.c-l--toreasc.uropa.xist.i au debarcat în 2ritania. iar romanii #oenic-es.mar+ian-. dar /i în 6recia /i Italia. Saddell a fost membru al Institutului .cunoscut. asem-n-toare celor din . ci o ras. a/a-zisul constructor al Templului regelui $olomon./i oc#ii alba/tri. a societ-+ilor secrete care i-au creatR ptr %rasa arian..avansat.avansat.k#enaten..Qnumit.exact a/a s-au petrecut lucrurile.merici..arian-. 6recii le spuneau #oinik-as.?.fenicieniR avea pielea alb. conform ipotezei lui 9ec#aria $itc#in.în ziua de ast-zi. între alte-le. a/a cum s-a crezut p!n. Tot ei au fost %creierele& care s-au ascuns în spatele culturii egiptene din perioada respectiv-.ceast. inclusiv o trec-toare care f-cea leg--tura între .cu ari-enii au venit /i liniile genealogice #ibride pe care îi înso+eau pretutindeni.gipt.:#.ce/tia au apar+inut rasei ariene /i reptilo-ariene. !n.a existat /i o invazie reptilian. 3enicienii au fost cei care au dus mai departe cunoa/terea care a permis apa-ri+ia ulterioar.atunci. în *urul anului =EEEî.fenicienii nu erau o ras. . pas-rea a fost simbolizat.c.obi/nuiau s.sub numele de feni-cieni. anasa sau 3enk#a.l arat. as-rea mitic. $orgintea lui . "n urma lor au r-mas rasele scan-dinave.mult mediatizat.un motiv c!t se poate de simplu ptr care egiptenii î/i pictau zeii cu pielea alb.a . eventual înso+it.laska /i ?> .$. cu mii de ani înainte de :#ristos.a civiliza+iilor din :reta Linoic-. Gincent Di ietro /i 6regor1 Lolenaar au descoperit @ piramide enorme.care /tia de existen+a .printr-un p-un sau un vultur. care au debarcat pe coasta estic.liniile genealogice /i cunoa/terea în . $e pare totu/i c./a se explic-. $tudiul mormin-telor feniciene arat.3enicienii din lumea antic. precum sumerieni /i #iti+i.. . 2il sau 2el. . .pe p-m!nt.arian.rtefacte feniciene incontestabile au fost desco-perite în 2razilia. . . #oenix. cel mai mare erou al societ-+ii secrete a francmasonilor este Oiram .le-au d-ruit o civiliza+ie dup.în anul . respectiv.numit. .de anumite grupuri de interese. printre multe alte nume. la fel ca #ibrizii reptilo-umani /i ca rasa venit. nu era alta dec!t pas-rea-soarelui. . $avan+ii de la '. 3enicienii nu s-au limitat numai la 2azinul Lediteranean /i la Jrientul Li*lociu.giptenii îi numeau pe fenicieni anag.cu :ristofor :olumb au r-mas uimi+i s. dar /i alte popoare care provin din aceea/i linie genetic-. care prezint.semit-. venit. scoţienilor şi anglo/sa(onilor.merici cu mii de ani în urm-.de ).i au provenit din aceea/i surs-8 rasa arian. cu mult timp înainte.C.cum totul ca-p-t. la fel ca /i numeroase alte culturi din lumea acelei epoci.rasa care a construit pirami-dele din . Tot ei au stat la ori-ginea obsesiei idioate a nazi/tilor Q/i. este c.constate cnativii indieni aveau acelea/i legende /i mituri ca /i ei.ntropologic 0egal /i a petre-cut o via+.mericilor provine de la ni/te #-r+i str-vec#i.#med ortolan.sia Lic-.de %zei& despre care sumerienii spuneau c.b-nuim c.merici.anumite r-m-/i+e care ar pu-tea fi de sorginte egiptean-.întreag. .gipt.faptul c. din 6recia clasic/i din Italia ro-man-.alb-.în cele dou. în regiunea mar+ian./i oc#ii alba/tri. #riginea feniciană a "retonilor.merica cu mii de ani înaintea c-l-toriei lui :ristofor :olumb.a st-p!nilor&. aveau capul alun-git /i ar-tau complet altfel dec!t semi+ii. înainte ca reptilienii s. desenat. de ce misionarii albi care au venit împreun.nunnaki. Dovada c. $-au instalat astfel în insulele din Larea Lediteran-.membrii acestui popor erau de ras.bif trebuie sfi fost fenician-. precum :reta /i :ipru. ovestea lor este relatat. $candinavia /i cele dou. . Lai t!rziu.a existat o ras.bif. tat-l lui Tutank#amon.giptului. precum #arta lui 5ad*i . Saddell în cartea sa. Desigur. . 3enicienii au debarcat în .sens.a celor dou. "n ultimii ani au ap-rut dovezi privind existen+a unor piramide pe Larte.

prietenul meu din :alifornia. deci cu ?E. dac.exist.%fa+a& /i piramidele de pe Larte fac parte dintr-o vast.ntarctici lipsit.< asemenea linii se înt!lnesc /i intrîn p-m!nt.cunoa/terea necesar.. este americanul 0ic#ard :.are o form. acesta este locul în care au ap-rut cele mai multe cercuri /i desene geometrice în lanurile de gr!u. "n cartea sa. geometrie sacr-. iar în locurile în care exist.C>?-.destul de precis.au fost cons-truite mult mai devreme.a p-m!ntului este alc-tuit. în special cele mai complexe dintre acestea.re+ea construit.în anul . Saddell afirm. "n punctele în care aceste linii se intersecteaz-. lunii /i celor mai importante stele de pe cer în anumite momente particulare.faptul c.area Kri/tanie.îndoial. 6alaxia noastr.a descoperit un însemn sumerian pe una din st!ncile de la $tone#enge.confirm c.de spiral-.formeaz.de g#ea+-.acest punct7& l-am întrebat eu. a descoperit c..poporul antic care a construit $one#enge cu-no/tea geometria /i principiile matematice %pitagoreice& cu mii de ani înainte de na/-terea lui itagora. ersonal.observatorul era un ceas astronomic gigantic.de spiral-.nglia. Dar lucru-rile nu se opresc aici. astronomie. Toate aceste construc+ii alc-tuiesc un fel de circuit în centrul re+elei energetice care influ-en+eaz. aveau cu siguran+.arte.aceas-ta.se alinieze cu r-s-ritul soarelui în momentul sols-ti+iului mar+ian de var-. numit .nunnaki. construit.acum cel pu+in ?EEE de ani.un punct pe una din re+elele magnetice ale p--m!ntului numit. .este aparenta conexiune dintre .c. %"ntr-un loc din .$. precum /i o anex.EEE de ani. /i altele. "n cartea sa publicat. profesor emerit de Inginerie la Fniv. inclusiv al zonei mar+iene în care exist. astrologie /i cu privire la re+eaua de linii magnetice de for+./i cu tr-s-turile peisa*ului din *ur /i cu pozi+iile soarelui.$avantul 2rian Desboroug#. îndeosebi atunci c!nd soarele ap-rea /i disp-rea în momentul ec#inoc+iului /i al solsti+iului. ). Gortexul sau spirala este o constant.at!t de decisiv natura c!mpului magnetic al p-m!ntului.astfel înc!t s. $osirea fenicienilor arieni în 2ritania corespunde de asemenea cu perioada construc+iei marilor cercuri din pietre /i a observatoarelor precum $tone-#enge /i .ale p-m!ntului cunoscut.toate aparen+ele de fiin+e umane..sub numele de re+eaua energetic. $tructura este un transmi+-tor /i receptor de energie. un *urnalist specializat în domeni-ul /tiin+ific.vebur1 /i pot s.onumentele de pe . precum Sest Tennet )ong 2arroK.structuri geometrice în interiorul /i în afara cercului. "ntre altele.cercet-tori care afirmc. cel mai mare tumul construit manual din . :1donia.ptr a construi astfel de structuri masive. .. T#om explic. apa curge de sus în *os în form.uropa.C@A.a unei .vesbur1&./i mai interesant.de spiral-. .$iberia.sau c!nd luna se afla pe pozi+iile extreme ale ciclului ei.vebur1. +ituri megalitice în . .dintr-o serie de linii magnetice care se intersec-teaz-.ceste loca+ii sunt considerate locuri de putere /i erau locurile sacre ale anticilor care le cuno/teau.. molecula de . mi-a explicat c. director al planetariilor din Sest Oartford /i 'eK \ork.se înv!rt. "nc. :ercet-torul cel mai cunoscut al structurii numite %3a+a de pe Larte&.dup.0e+eaua Oartmann în care . dar se aliniaz. acest vortex devine uria/. energia începe s. %Fnde se afl. nu am nici cea mai mic.e/ti sensibil la energia subtil-.D' care con+ine tiparul nostru genetic are forma unei duble spirale.numeroase linii care se intersecteaz-.EEE de ani înainte de veni-rea pe p-m!nt a extratere/trilor . al-turi de alte c!teva structuri uimitoare. 0e+eaua magnetic. Ooagland aduce dovezi c. cunoscute /i ca meridiane /i linii ale dragonului la c#inezi.global-. 3enicienii-sumerienii care de+ineau cuno/tin+e extrem de avansate de matematic-. p-rul din cre/tetul capului cre/te în form. din Jxford între . .cesta este exact locul pe care fenicienii-sumerienii at!t de avansa+i l-au ales ptr a/i construi cercurile din piatr. de/i exist.rasa care a construit structurile din ?? .este un loc incredibil de puternic. acum ?EE.lexander T#om.m locuit timp de doi ani l!ng. precum $ilbur1 Oill.într-un vortex sau într-o spi-ral-. rofesorul T#om sus+ine c. din Silts#ire.pietrele acestei structuri nu numai c. mi-a r-spuns el.C@. Ooagland.c.în univers. /i consultant al :entrului pt 9boruri $pa+iale 6oddard de la '.vebur1 /i Lar-te.

pata neagr.@E de ani ptr a trece prin fiecare %cas-& /i de <?./a se explicinven+iile sale care au luat-o cu mult înaintea epocii în care a tr-it Qpredic+ia apari+iei telefonului.c. scop în care s-a folosit de religiile ei.latitudinea de .cela/i lucru este valabil /i în privin+a %oceanului& de energie în care ne sc-ld-m. totul într-o perioad.C<E de ani pt a înc#eia un ciclu complet Qcare corespunde inclusiv unei rota+ii complete a soarelui în *urul centrului galaxieiR. în timp ce vulcanii reprezintincontestabil emisii de ener-gie teluric.este latitudinea de . c.:1donia. )a urma urmei.vebur1.le prive/ti cu mintea desc#is-.efectul mi/c-rii lente de în-clina+ie a p-m!ntului în raport cu propria ax-.Qla nord /i la sudR.?. Templele antice din toat.tunci c!nd el se sc#imb-. . a construit mai t!rziu /i $tone#enge /i . . construită în confor/mitate cu principiul din geometria sacră cunoscut su" numele de .faci < #-r+i topologice la aceea/i scar. . $pre exemplu. corela+ia dintre obiecte /i distan+e este incredibil de similar-. sc#i+ele ma/inilor zbur-toare /i tancurilor. pt a con-damna astrologia ca fiind opera diavolului.ceasta este latitudinea la care sunt construite piramidele.oamenii %primitivi&7 .? grade repre-zint.între secolele NG-NGIR. pata ro/ie de pe 5upiter /i principalele zone de activitate solar.punctul în care se realizeaz.ceea/i matemati-c-.de pe 'eptun./i aceasta s-ar sc#imba. din .cela/i lucru este valabil /i în ceea ce prive/te caii albi sculpta+i în colinele de calcar din Larea 2ritanie.? grade.lumea reflect. Toate aceste date se potri-vesc perfect.ale soarelui./a cum atest. vulcanii $c#ild de pe Genus.c#iar dovezi care atest.gipt. . J alt.obiectivQaltfel spus. . Toate dovezile sugereaz.s-ar modifica dramatic. . mi/c-rile planetelor influen+eaz. sumerienii /tiau c.acest ci-clu al precesiunii prin geometria /i matematica lor. /i implicit pe noi.ur pe care a folosit-o artistul )eonardo da Ginci Q.ăsura de Aur. Dac.sc#imbul de energie între sferele aflate în rota+ie./a cum vom vedea mai t!rziu. 4igura M6 1maginea #mului în !iziunea lui 8eonardo da Dinci.p-m!ntul are nevoie de <. /i con-ceperea unor biciclete care arat. 'u-i a/a c.faptul c..exact ca cele de ast-zi.latitudine g-sim vulcanii din OaKaii.se petreac-.fac.c!mpul magnetic al p-m!ntului. Tot el a descoperit c.CR în pictura sa care reprezint. da Ginci a fost un ini+iat de rang înalt al re+elei de societ-+i secrete.aceasta nu are o baz. a/a cum a demonstrat ec#ipa de cercet-tori a lui Ooagland.pot fi g-site în :1donia de pe Larte /i în marile structuri din antic#itate.lucru care explic.cest ciclu reprezint. :#iar înainte de a ?@ .a celor < locuri /i le suprapui.lita fenicienilor-arienilor de+inea cuno/tin+e detaliate despre structura re+elei magnetice a p-m!ntului /i despre poten+ialul acesteia de a influen+a con/tiin+a uman-. inclusiv piramidele.direct diferite sisteme stelare sau %case& astrologice la intervale de c!teva mii de ani.>?<-.vebur1 ar putea fi imaginea în oglind.a complexului din :1donia. .cuprins. pt a ne de-monstra c./tim aceste lucruri.enormele sc#im-b-ri care au început s.numeroase complexe de temple antice /i alte structuri sacre.un b-rbat în mi*locul unui cerc. sumerienii cuno/teau acel ciclu pe care noi îl numim precesiune. . care îl face s.am tr-i în ap. sau de /tiin+a controlat. precum $tone#enge.propiat /i Li*lociu.C.textele lor. Teoti#uacan din Lexic sau structurile din 9imbabKe.xist. acelea/i alinieri /i aceea/i geometrie sacr.ele au fost construite de c-tre fenici-enii-arienii care au venit din Jrientul .de ea. noi tr-im sc-lda+i în acest c!mp magnetic . cum ar fi cre/tinismul.constant.este o prostieR. Dac. piramidele de pe platoul 6ize#.C. c-ci petele solare corespund unor emisii incredibil de puternice de ener-gie magnetic. . 3r-+ia nu dore/te ca noi s. via+a noastr. 'u este deci de mirare c.este uimitor ce /tiau s.ale planetelor. masivul vulcan Lons Jlimpus de pe Larte. %Listerioa-sele& cercuri /i structuri din pietre devin mult mai pu+in misterioase dac.ceste legi matematice corespund L-surii de . . ne sc#imb-m /i noi. )a ora actualsuntem pe punctul de a înc#eia un asemenea ciclu.Tot la aceast.priveasc. De pild-.acest %ora/ mar+ian& a fost construit în conformitate cu legile folo-site inclusiv la construc+ia altor complexe similare de pe p-m!nt. iar str-mo/ii no/tri /tiau acest lucru.

ceast.sculpteze ace/ti cai în pere+ii calcaro/i ai dealurilor7 :a de obicei.fie extrem de vec#i.rri&..foloseasc. . ietrele Oare sunt de fapt pie-tre ariene.nglia.pe o piatr.ngliaR /i crucile $f!ntului .sunetele /i alte te#nici neor-todoxe pt a crea un c!mp magnetic în *urul unei pietre. :ercurile din pietre sunt numite uneori 0are +tones Qpietre OareR. .exact în perioada în care fenicienii soseau pe coastele insulelor britanice. go+i.rienii din Jrientul Li*lociu /i . $imbolul clasic al 2ritaniei Q/i actualmente al Larii ?A . Tes fiind clanul :assi sau T#atti al #iti+ilor.ndrei Q$co+iaR /i $f!ntului atrick QIrlandaR.de fapt . iar apoi a a*uns s.'-stock-rac1 Qadic.. $imbolul a fost considerat c!t se poate de pozitiv p!n. nume care provine. :rucea ro/ie a $f!ntului 6#eorg#e Q.cunoa/tere le permitea fenicienilor s.cum se /tie.la cel mai vec#i /i mai faimos cal alb din .scrie acest capitol am f-cut o vizit.m citit c. guvernat. de la Oarri sau Oeria.în :umberland.pe ace/tia îmbr-ca+i în stilul vestimentar gotic.bun-stare. )eul a fost dintotdeauna un simbol arian ma*or al soarelui.mai t!rziu de nazi/ti. nume foarte potrivit dac. feni-cieni. dar /i de la titlul #itit de Oarri. 'umele comitatului :umberland provine de la :1mr1 /i :umbers.religia #indus. iar go+ii erau de sorginte arian-. precum cele de la $tone#enge /i .rianul Tris#na.g-sit. g-sit.evoce simbolic conflictele dintre mar+ieni /i reptilieni.de asemenea cercul din pietre de la :astlerigg. este foarte semnificativ-. se pare c.studiezi sursele diferitelor cuvinte /i nume ptr a observa cacestea au provenit din aceea/i surs-.rian. . nu departe de . icturile antice ale regilor arieni din :ilicia îi prezint. "nsu/i termenul de %arian& provine dintr-un cuv!nt fenician. . la fel cum Oan Tris#na înseamn. folosit. /i a/a mai departe.%cel nobil&. erau purtate de fenicieni ca simbo-luri sacre ale victoriei.sia Lic-8 $f!ntul 6#eorg#e din :appado-c#ia.. la fel ca /i svastica. :uv!n-tul %rig& era un titlu acordat regilor /i prin+ilor go+i.vebur1.TesKick. titlul go+ilor care guvernau +ara la acea vreme. Saddell a interpretat semnele de pe o altpiatr. asociat /i cu semnul astro-logic al )eului. dup.vebur1.xist. iar calul alb era simbolul fenician al soarelui.0I.provine din cuv!ntul sanscrit s!asti.acesta a fost construit în *urul anului =EEE î.ceastperioad. :rucea ro/ie era crucea de foc. .' sau . au fost construite cu a*u-torul cunoa/terii de+inute de preo+ii /i elita conduc-toare a fenicienilor.. de soare.aristocra+ieR. care înseamn. unul din simbolurile feniciene-ariene ale soarelui.de un centru fenician din . :e le-a ve-nit fenicienilor s. .a fost crea+ia arienilor.în $co+ia Qpiatra 'eKton din regiunea Dumfries-6alloKa1R ca fiind feniciene-#itite.la baza desenului afirma c. Saddell.poate fi v-zut.c!nd nazi/tii l-au inversat /i au f-cut din el un simbol al distrugerii. J svastic.:#.0I. adic. respectiv de 3r-+ia 2abilonian-.se în-l+au /i piramidele de pe platoul 6ize# Qconform ultimelor metode de datare cu carbon .cela/i simbol împodobea robele marilor preotese ale fenicienilor. "ntregul fundament al culturii britanice provine de la fenicieni.propiat erau cunoscu+i sub multe nume8 #iti+i. masa pietrei devenea zero.+inem cont de faptul c. fiind adeseori plasat la intrarea în temple /i în locurile sacre. care s-a infiltrat. 'umele de TesKick înseamn. în Silts#ire. l-cu+a a/ezat. fiind dedicate zeului-soare 2el sau 2il.<4 acest lucru a devenit posibil datorit.ste suficient s. . care înseamn. r-spunsul este foarte simplu8 religia lor avea în centrul ei soarele. Din el s-a n-scut simbolul $finxului cu trup de leu. deconect!nd-o astfel de la legea gravita+iei.din *urul anului =EEE î. Larile cercuri /i structuri din pietre care se g-sesc în Larea 2ritanie. 'u este exclus ca b-t-lia dintre $f!ntul 6#eorg#e /i balaur s.cuvinte precum sum-.dedicat. %. ).la :raig-'arget în $co+ia. care par s. .zeului fenician al soarelui 2el. conform cercet-rilor f--cute de ). a c-ror origine este sumerian-. cel de la Fffington.ltfel spus.de l!ng.unor urme de c-rbune descoperite în mortarul folosit la lipirea pietrelorR.%$-la/ul lui Tes&. Din el deriv.controleze politica arian-. . la fel ca /i însemnele din $candinavia.numele de svastic.rri sau . "n timp ce fenicienii lucrau în 2ritania /i în alte p-r+i ale lumii..a $f!ntului 6#eorg#e /i a balau-rului este legat.:#. 3aimoasa legend.

o alt. rimii regi britanici î/i numeau rasa /i pe ei în/i/i %:atti&. rivi+i în 4igu/ra :B felul în care o reprezentau fenicienii pe 2arati. Am"ele reprezintă aceeaşi di!initate şi un nume alternati! al reginei +emiramida din Ka"ilon.a cuv!ntului era 2arat-ana sau 2rit#ad-ana. /i a fost adoptat mai t!rziu de dinastia babilonian-.sub numele de erat#ea. "n #itit-Msumerian-.ir-an. 'u este exclus ca aceste nume s. lucru nor-mal la o ras.ir1-. de unde /i termenul indian de 2arat sau 2ri#at. 2rito-Lartis a devenit la romani Diana. De pild-. care înseamn. rat sau r1di.ltfel spus. Oiti+ii arieni din . un alt centru fenician.în mare la Tarsus. ?B .dincolo de m-ri&.2arati. regele #oeniciei. o zeitate ma*or. care c-l-toreau foarte mult pe mare. . pe care #indu/ii îi numeau 2agas. care a a*uns at!t de departe&. 3luviul se vars. iar 2arat era zeulMregele lor.ea este zei+a norocului.2ritaniiR provine de la zei+a fenician./i sub numele de 2ri#ad cea Divin-. respecti! al zeiţei 1sis din Egipt.sia Lic-. 0asa arienilor care a p-r-sit :aucazul îndrept!ndu-se c-tre India era cunoscut.zei+a apelor. )a fel s-au petrecut lucrurile /i cu alte +-ri ocupate de aceast.alb-. $e spune despre 2agas c.zei+a v!n-torii.rienilor. 'umele pe care l-au dat romanii lui 2arati a fost 3ortuna.sia Lic.fenician./a cum a subliniat . Ilustra+iile romane ale 3ortunei sunt identice cu simbolurile feniciene ale zei+ei 2arati /i cu simbolul britanic al 2ritaniei. sim"olul soarelui la fenicieni.rra1s-ilor sau al .corespundzeit-+ilor babiloniene 'imrod /i $emiramida.în m!n-.le afirm.a lui #oenix. conform unei legende care afirma c.în lumea antic-. 2arat-ana sau 2riton înseamn. sufixul ana înseamn. 4igura :B6 1maginea feniciană a lui Karati 'dreapta* şi sim"olul "ritanic al Kritaniei. .:#.lte cuvinte derivate din 2arat sunt arat. . 4igurile :< şi ::6 +!astica. de la el a pornit r-sp!ndirea faimei poporului dinastic. zei+a corespondent. :lanul regal al elitei arienilor era numit 2arat. . iar mai t!rziu Diana. lucru care poate fi v-zut pe monedele b-tute de ei.giptenii aveau /i ei o zei+.giptului. rin+esa de Sales.ca fenicienii.fie cunoscut sub numele de 2udd#a. conform 'oului Testament Qlucrare scris. fiica divin. 3orma original. Diana /i 2ritania provin din aceea/i surs-. Din el au ap-rut mai t!rziu cuv!ntul englez one /i cel sco+ian ane Qn. 2arati era zei+aMregina fenici-enilor.de asemenea un rol important. identic cu fluviul $arus din +inutul #itit-fenician :ilicia. otrivit legendelor gre-ce/ti /i romane. . acesta fiind numele sub care apar ace/tia în Gec#iul Testament. al-turi de simbolul britanic al 2ritaniei( Fnul din principalele centre ale arienilor-#iti+ilor-fenicienilor era :ilicia din .c-8 %0egele 2arat a dat numele s-u rasei dinastice pe care a fondat-o.%unul dintre 2ara+i&..ras. Termenul de T#atti a devenit în traducerile ebraice /i engleze %#iti+i&.reflexie a lui 2arati. Gedele sunt inspirate de arieni /i povestesc cum oamenii-/erpi 2agas puteau provoca daune imense /i c#iar moartea instantanee. unuR. /arpele *oac.Dinutul .na sau .este 2rito-Lartis.în *urul anului =EEE î.#oenicia se numeau de asemenea :atti sau T#atti. pe piatra de la Craig/2arget din +coţia 'figura :<* şi pe ro"a unei mari preotese feniciene 'figura ::*. cunoscut. 2irt# a fost descrisde un împ-rat babilonian ca %o zei+.:#.în acord cu miturile solare arieneR. respectiv termenii britanic /i 2ritania Q2arat-anic /i 2arat-aniaR. numele de Iran provine de la .arl $pencer la înmorm!ntarea sorii sale.c.au ap-rut la na/terea celui care avea s.n.mbele zei+e erau ilustrate cu o arm.ce/ti fenicieni /i arieni adorau /arpele /i pe reptilienii care î/i sc#imbau forma.pe nume 2irt#.fenicianQaltfel spus. unde 2arati era adorat.sub numele de T#atti1o. gata pentru v!n-toare. Toate erau asociate cu apa. c-ci arienii-fenicienii erau for+a care s-a ascuns în spatele civiliza+iei .. "n legen-da lui Tris#na. locul în care s-a n-scut $f!ntul avel. Tassi sau :assi a fost titlul folosit de prima dinastie fenician. aceasta a fost numit. Diana.astfel dup. "n *urul anului @BE î. era o zei+.%unu&. . Gedele indiene vorbesc de asemenea de zei+a 2arati Q:ea care apar+ine 2arat-+ilorR. "n :reta . 2aratiR./i din $iria. Gedele indienilor afirm.locul ei special se afla pe malul fluviului $arasvati.

ce a evoluat ea îns-/i dintr-o limb. din acele tim-puri str-vec#i /i p!n.o vorbcare spune c.parte. Saddell. sco+ian-. Dup. neinfluen+at. limbile /i scrierile engle-z-.cum arat. 2ritonii foloseau bani din aur /i desf-/urau un comer+ cu conti-nentul european. originea acestei limbi este c#iar mai vec#e. etc.ast-zi. $f!ntul Li#ai.dac. care s-au stabilit mai mult de-a lungul coastelor. în timpul b-t-liei de la Tades#.popula+ia care tr-ia în 2ritania erau ni/te s-lbatici %civiliza+i& abia dup. /i exist.credem c. 1t#eas era originar din #occa.). )imba vorbit. /i cultura din nordul . . Dup.pe p-m!nt. 0oma-nii admirau eficien+a armatelor britone.dovezi ccivilizatorii pre-dinastici din . vorbim de acela/i popor.mai vec#e. limba %zeilor&. ionieni.propiat. cu = secole înainte de sosirea romanilor. în vestul .foloseasc.din #oenicia.tlantida sau poate c#iar din regiunea cunoscutast-zi sub numele de Insulele 2rita-nice. devenit.gipt au fost ei în/i/i de ras..1-teas a navigat în *urul Insulelor 2ritanice /i a f-cut o #art./i sumerian-.ne fac. unul din marii eroi ai cre/tin-t-+ii. likieni. pierdut.fricii /i din Jrientul . un rege irlandez vorbitor de limb. corintieni.afla+i c.a acestora. /i îl exportau în 3ran+a.galic. la Larsi-lia. Li se pare normal.. pe de alt.apoi #itit. 5um-tate din cele mai comune cuvinte folosite ast-zi în limba englez. "n mod similar. a fost o divinitate fenician-. un ora/ din .vrei s.descoperi corup+ia. ractic.calea banilor. tebani.xist.calea limbii. în special felul în care î/i conduceau britonii carele de r-zboi. galic-.vec#ile manuscrise g-site în a/e-z-rile feniciene. gotic.<C? î.s.arian-fenician-..c. pelasgi. li-dieni.în Insulele 2ritanice. marcat. provenind din . . ri-mul port fenician din :ornKall a fost Ictis sau $t Lic#ael[s Lount.sunt de origine sumerian-. urmeaz.vul Lediu trebuiau s.acumuleze puterea în m!inile lor.atunci c!nd au intrat în 2ritania a fost cea din interiorul insulelor.rau drumuri pre-romane.britonii erau un popor ci-vilizat.arian-.ngliei. "n prea*ma anului =?E î./tiin+ific cu latitudini.xist. "n realitate. str-mo/ii sco+ienilor de ast-zi.vrei sdescoperi felul cum au evoluat popoarele /i culturile. în 6olful enzan-ce.ast-zi în Irlanda este engleza. pe de o parte.s. :ormac. de unde era dus mai departe pe mare în întregul bazin mediteranean /i egeic. care a înlocuit limba galic-.va mai fi o surpriz.din .sau #itit-.:#.:#. Lisionarii de limb. aramaici. c-ci era vorba de dou. un port #ititofenician. la fel ca /i portul al-turat numit #oenice. acei pionieri antici care au r-sp!ndit civiliza+ia #itit.s. Dup. p!n.în întregul bazin mediteranean /i în afara lui./i anglo-saxon.deriv.fenicienii aveau de*a un comer+ înfloritor cu minereu de fier. libieni. .fapt deloc surprinz-tor.venirea romanilor.interpre+i pt a vorbi cu pic+ii. celto-iberici. )ista vec#ilor regi din epopeile indiene con+ine nume identice cu cele din lista regilor mesopotamieni. karieni.ast-zi. $ingura popula+ie pe care romanii au considerat-o necivilizat. .cest lucru nu este adev-rat.din care s-au n-scut marea ma*oritate a limbilor vorbite la ora actual. lucru confirmat c#iar de romani.galic?C . cretani sau %minoici&.insist. este limba-mam. go+i. dincolo de :oloanele lui Oercule. frigieni. ale c-rui obiceiuri sem-nau foarte mult cu ale galilor. galez-. pe care ace/tia doar le-au reparat..p-rerea mea. al c-rui nume deriv. av!nd aceea/i expresie sonor. cappadoc#ieni.sia Lic-. erau toate variante ale aceleia/i scrieri clasice ariene #itito-sumeriene pe care o vorbeau navigatorii fenicieni. Textele romane afirm./i aceea/i semnifica+ie. exploratorul /i omul de /tiin+. cipriot. $umeriana. sirieni.conexiunea dintre Insulele 2ritanice /i Irlanda. 'u cred c. lucru confirmat de monedele din aur g-site aici.din aceea/i limb.aceste care erau identice cu cele folosite de #iti+ii sau de :atti descri/i de faraonul 0amses II în *urul anului . Lulte drumuri considerate ast-zi %romane& nu au fost construite deloc de romani.nenum-rate dovezi care atest. urmeaz. )a vremea res-pectiv.ramuri ale aceluia/i popor. în r!ndul c-ruia se ascundeau liniile genealogice reptilo-umane care au continuat s.m descoperit c.cum spune Saddell8 %.de fenicieni. irlandez-. cili-cieni. doar erau acela/i popor. dac. inclusiv ale celor numi+i ciprio+i.. pe care îl extr--geau din minele lor din :ornKall. Istoria oficial.

în timp ce altele provin de la o plant. otrivit lui .într-adev-r conexiuni evidente între c-r+ile irlandeze /i cele egiptene. des-pre care se estimeaz.frica de 'ord au fost legate printr-un trafic comer-cial intens. de-a lungul c-ruia s-a produs inclusiv un transfer de cultur-. poate fi v-zut. pt a asculta un c!nt-re+ sean/nos. "n antic#itate.mediteranean-. cunoa/tere /i linii genealogice.Tr. ritualul irlandez se concentra asupra soarelui. care locuia în . exist.rran Qarian7R este diferit.Sexford Lummers în Irlanda este de origine nord-african-.vul Lediu %egipteni&. . @E . de l!n-g. shamroc9 în limba englez-R.principalul simbol al credincio/ilor catolici. are un pasa* de in-trare cu o l-+ime de circa <E m. $pania /i .de c-tre egipteni. turnurile rotunde sunt A '. #arpa.din secolul IN. $imbolul irlandez. $-p-turile de la 'avan ort.un design pe care l-au primit de la c-lug-rii egipteni cop+iQpotrivit mai multor exper+iR. în sud-vestul Irlan-dei.mediteranean-. ulov-rele irlandeze cro/etate pe Insula . la fel ca /i cel-lalt simbol clasic al Irlandei. )a ora actual-. :!ntecele lor sean/nos Qpe stil vec#iR. .a lui Tells /i în :artea lui DurroK sunt de origine mediteranean-.iar culorile folosite în :ar-tea Irlandez. geograful tolemeu. c-lug-ri+-R este egiptean.M<< decembrie Qsolsti+iul de iarn-R. otrivit cercet-rilor profesorului #il-lip :ala#an I. potrivit anumitor orientali/ti. provin din Jrientul Li*lociu4 ele sunt folosite inclu-siv la ora actual. 6rupa de s!nge ma*oritar.n.ceea/i impresie +i-o las. noteaz-8 %Dac. :uv!ntul nun Qn.rmag# :it1. :uv!ntul >mummer? provine de la %musulman&.cu 6ibraltarul. mercenarii libieni se considerau acas. ea este asoci-at. $portul irlandez numit hurlingJ este identic cu sportul marocan numit ta9ourt. sunt uimitor de asem-n-toare cu c!ntecele nativilor din Jrientul Li*lociu.gipt. .irlandeznumit pucan a fost inventat de nord-africani.nunnaki.frica de 'ord. 3enicienii au venit din Jrientul Li*lociu /i .rbois de 5uvainville. Germococcus !ermiho.de pild.per-fect în povestea noastr-. la fel ca /i dansul :onamara cunoscut sub numele de %dansul berbecilor&. au condus la descoperirea unor r-m-/i+e ale maimu+ei berbere.facdistinc+ia între c!nt-re+ii galici /i cei libieni. "n . "n :onamara./i c!ntecele spaniole canto/jondo&. autorul unei c-r+i numite Cours de literature celtigue. )a fel ca în toate culturile inspirate de fenicieniarieni.:uloa-rea ro/ie folosit. care stau de altfel la baza întregii muzici irlandeze. :#iar /i limba galic.mbele popoare folosesc acela/i stil de ilustra+ii. a venit din .n. cu bra+ele încruci/ate pe piept.a tr-it în *urul anului ?EE î.shamru9h.ascul+i ore întregi epopeile c!ntate de arabii din 2edoumH /i revii apoi în Irlanda.rran au /i la ora actual. Fn critic muzical care scrie în revista 1rish Aimes. "n secolul II.xist. 3aimoasele Turnuri 0otunde din Irlanda sunt. .frica de 'ord.cum <EEE de ani.din Jrientul Li*lo-ciu./i în manuscrisele irlandeze. practic identic cu dansul flamenco al spaniolilor.c.orice plant.în Irlanda.:#.propiat. Irlanda. perfect aliniat cu r-s-ritul soarelui pe data de <. este identic-.limba galic-. care îl foloseau pt naviga+ia pe 'il. a face v!nt.în ala-tul lui Linos din :reta. :#iar /i celor cu urec#i antrenate le este greu s.lexandria. Tumulul de la 'eKgrange. De la to hurl I a aceasta. comemoreaz. Intrarea în structurile din bazinul mediteranean. )umina soarelui care r-sare ilumineaz. unul din centrele globale ale reptilienilor . 0ozariile de m-t-nii. de origine fenician-. în Irlanda. . Imaginea zeului egiptean Jsiris. asem-narea dintre ritmuri /i melodii +i se pare uimitoare.în .. în vestul Irlandei.o comunitate care mai vor-be/te înc. dar în secolul G înaintea erei noastre arealul ei era .perfect pasa*ul /i camera din centru. cuno/tea numele a .se trage îns.rca $paniol. despre care am mai vorbit.@ triburi care tr--iau în Irlanda.cu = frunze este numit. Crozophora tinctoria.irlandezilor li se spunea în . s-a referit la limba popula+iei din Lunster.aceste leg-turi. numind-o %limba de fier&. trifoiul Qn.de cea a restului popula+iei irlandeze. iar #ainele c-lug-re/ti provin din Jrientul Li*lociu.Toate aceste date se integreaz.din 6alKa1. o localitate din vestul Irlandei. Gec#iul model de barc. Dansul cu b!te pe care îl practic.în aceste c-r+i provine de la o insect.

.a . mul+i dintre ei av!nd oc#ii alba/tri /i p-rul blond.ace/tia foloseau cimpoaie.cu siguran+. la fel ca irlandezii.avea acces la cunoa/terea fenicienilor.tlas. un dinar din aur.adorare a copa-cilor în . Gioara /i c#itara î/i au de aseme-nea originea în .a arienilor a invadat Irlan-da.rabii folosesc termenul de 2ini. care are imprimat pe ea cuv!ntul %Jffa&. care nu are nimic de-a face cu .tlantidei. :u siguran+-.mbele popoare sunt formate din munteni cu pielea desc#is. care înseamn.dinspre . Jffa a fost regele Lerciei. Fnul din copacii sacri ai etiopienilor /i ai berberilor este baobabul.despre poporul s-u c.tlantida. 2erberii sunt asocia+i cu mun+ii . inclusiv actuala capital-. în care prezint. $e crede c.tunci c!nd aripa viking. exploratorul florentin care l-a anga*at pe :ris-tofor :olumb în $pania.nglia de Dara 6alilor. . .morica.rta berber. J tob. Isle of Lan a fost populat.s-a mutat în . 'umele de Sales Qn.%copilul sau copiii lui&.mult în-l+at-.tiopia. L[Tuga /i L[6#ill reprezint. o parte din popula+ia dislocat.de asemenea de arienii irlandezi. fiind folosit.:arnac. ga-lezii au explorat apele din nord din *urul Islandei.frica de 'ord. de pild.acesta a emigrat dup./tie de existen+a . era de sorginte fenician-.g-sit.prin+ul galez Ledoc a a*uns în .mericilor.mericii..originile sau derivate ale numelor irlandez-sco+iene Lac Tier. fiind numi+i astfel dup. devenind un p-m!nt sacru pentru ace/tia.fantastica p-dure de stalactite numit.o men+iune special-. 'umele Idris este binecunoscut în Dara 6alilor4 de secole./i orice om care cunoa/te limba galic. )a fel ca /i irlandezii. nume care provine de la egipteanul Tarnac. /i se spune c. sfin+ii /i regii musulmani erau numi+i Idris.cest lucru este posibil. a scris o carte numitDrăjitori irlandezi în pădurile Etiopiei. :!nd irlandezii s-au instalat în anumite regiuni din Dara 6alilor /i :ornKall. Irlanda.în Terr1. fost unul din cele dou. în special Draco.o moned. în . .ce/tia erau membri de rangul cel mai înalt al str-vec#ii clase preo+e/ti britanice. din nordul D-rii 6alilorR în care /i-au avut sediul ar#ii-druizii. c-ci dac.este un amestec de galez.el a dispus construirea%zidului& de p-m!nt cu o lungime de <EE km care desparte .mericii privit. rincipalele clanuri berbere.Dinutul $tr-inilor. Sint#rop almer 2osKell. .musulman-.vec#e /i dialect cornis#-arian. Lisionarii care au explorat primii +inutul berber au descoperit c. Dublin.a tobei marocane numit.tlantic.la culoare.acela/i lucru. faimoasa corabie vikin-g-.nglia secolului GIII. rimii invadatori ai Irlandei erau cunoscu+i sub numele de oamenii cu cimpoaie din piele.tlas. J cercet-toare american-. care a mo/tenit cunoa/terea sa de la fenicieni. refixul Lac înseamn. aceasta este adev-rata origine a numelui . în lumina dovezilor pe care vi le-am oferit p!n. unde se afl.descoperite la 'eKgrange prezint. 2rittan1 de ast-zi. /i mai t!rziu de la 3r-+ia 2a-bilonian-.acum. 2rittan1 înseamn.are numeroase si-militudini cu cea irlandez. de/i au o vec#ime cu c!teva mii de ani mai mare.Lica 2ritanie /i are leg-turcu 2arat /i 2arati. . LacDougal /i Lac6#ill. $imbolul cu = picioare al Isle of Lan seam-nizbitor cu simbolul fenician al soarelui8 svastica.nglesea. cu partea din fa+.aliniate cu constela-+iile vizibile pe cerul de nord. /i implicit cu . .acest design. )eg-turile dintre Irlanda /i berberii din Laroc merit. ar fi trebuit s. $culpturile în piatr. este copia identic. fiul legendarului conduc-tor al .n.ceast. ea a g-sit aici numeroase ora/e.frica de 'ord a fost @. )imba breton. pe coasta francez-.morica înseamn.merica cu = secole înainte de :olumb.similitudinile dintre basmele irlandeze /i cele etiopiene.inclusiv de egipteni. $-a stabilit de asemenea existen+a unor leg-turi între Irlanda /i .poate în+elege f-r. )a 2ritis# Luseum este expus.locuri din insulele britanice Qcel-lalt fiind . . oseidon. o descriere perfect. Generabilul 2ede din :1mbri QDara 6alilorR afirm. care înseamn.bindir. cunoscut sub numele de Jffa[s D1ke.potop din insulele biblice în cele britanice. în timp ce numele ini+ial al Irlandei a fost%banba&. Dara 6alilorR provine de la %Seallas&. precum L[Tir. înaintea vikingilor. .din piele de capr.2ini L[Tir.merigo Gespucci. Deloc surprin-z-tor.%+inutul cu fa+a c-tre mare&.probleme limba berber-. .

ce /coala lor de mis-tere a fost preluat.de 3r-+ia 2abilonian-. varianta irlandez. )a fel ca în cazul 6radelor .pentru ei. "n cartea sa. Dar nu este exclus ca originea sa s.provin.a zeului nord-african 2aal. erau simboliza+i de multe ori sub form. 1rlanda fenici/ană. Dup. entru a deveni un ar#i-druid.%în+elept& sau %vr-*itor&. care îi vr-*e/te pe oameni. Druizii nu se înc#inau ste*arului. . din cauza în-l+imii lor.în Insulele 2ritanice /i în .într-o manier.de la cuv!ntul irlandez drui. 9eul-soare la fenicieni era 2el sau 2il. scris.un lider spiritual. de la care provine numele de Ooll1Kood din )os . . Lai t!rziu.fie un loc magic.cest lucru ar explica cu siguran+. /i cele-brarea în luna mai a ritualului lui 2aal numit 2eltane QLa1Da1R. codul moral al druizilor era predat întregii popula+ii. Ooll1Kood-ul se aflaproape în totalitate sub controlul lor. înc-rc!nd-o astfel cu o mare putere mag-netic-&. Jc#iul malefic aminte/te de starea #ipnotic. .xistun cuv!nt galic. . culoare care reprezenta armonia /i adev-rul. ritualurile lor au fost pervertite într-un sens c!t se poate de malefic. care trebuiau s. Lomentele sacre erau noaptea cu lun. Discipolii de pe acest nivel erau îmbr-ca+i în verde.l doilea nivel se numea 2ard. fiind unul din princi-palele instrumente de condi+ionare a min+ii colective. dar cunoa/terea secretera p-strat.i primeau sarcina s.exclusiv pt ini+ia+i. care înseamn.n. #ibrizii reptilo-umani. dar tot ce cre/tea pe el a devenit sacru pentru ei Qcum ar fi v!sculR.special-. culoare care simboliza puritatea /i soarele.Irlanda /i 3ran+a.B==. . care au preluat din ce în ce mai mult controlul asupra preo+imii ariene. dup.propiat.de copaci. centrul industriei globale a filmului creat de ini+ia+ii moderni ai 3r-+iei 2abiloni-ene. cea de-a /asea zi dup. 5oac#im de Gilleneuve sus+ine c.ce trecea timpul.plin-.uropa de c-tre druizi.ire /i 6aul.EEE de versete druide în care erau revelate misterele.originea lui 2alor cel cu Jc#iul Lalefic.cu simbolismul copacului la rivitoriR. pe m-sur.pe care o +ineau ascuns. care înseamn. Jriginea cuv!ntului druid este incert-.aceasta /i noaptea cu lunnou-.în 2ritannia. trebuia s. culoarea care desemna procesul de înv-+are. Fn alt simbol sacru al druizilor era tufi/ul sf!ntQn.de oc#ii profanilor. Discipolii de pe acest nivel erau îmbr-ca+i în albastru. )a fel ca alte religii ale misterelor..cum erau numite în acele vremuri. "n Jrientul . ini+ia+ii druizi erau împ-r+i+i în = grupuri. rimul nivel al /colii druide se numea Jvate.Qaliniat. care era doar un simbol.lip#as )evi despre metodele de vindecare ale druizilor8%Druizii erau preo+i /i me-dici.%oamenii ste*arilor&. Druizii au devenit exponen+ii tradi+iei /colilor misterelor în Larea 2ri-tanie.ce spune faimosul ezoterist . Iat. holl7 "ush*.l treilea nivel era c#iar cel druidic.treci prin /ase nivele de ini+iere. vindec!nd cu a*utorul magnetismuluiH 0emediile lor universale erau v!scul /i ou-le de /arpe.druizii irlandezi erau %pre-o+ii-/erpi& ai navigatorilor fenicieni. f-c!ndu-i suite de sine /i de realitatea lumii în care tr-iesc.asupra popula+iei. Druizii cuno/teau astronomia /i astrologia /i celebrau na/terea soarelui la data de <? decembrie. adic.u nu îi condamn în totalitate pe druizi /i în nici un caz nu @< . iar unii dintre ei o foloseau cu inten+ii mai pu+in curate.pe care o pot induce reptilienii. )una era /i ea foarte important. c-ci aceste substan+e atrag lumina astral. )a fel ca în cazul tuturor /colilor de acest fel.respecte un secret absolut. Listerele Druide erau predate în întunericul pe/terilor /i p-du-rilor.l a a*uns într-adev-r s. druidh. . adic. $o-lemnitatea ceremoniilor de culegere a v!scului a atras aten+ia /i încrederea popula+iei în virtu+ile vindec-toare ale acestei plante.nge-les. Discipolii de pe acest nivel erau îmbr-ca+i în alb. uria/ii sau titanii. J parte dintre ei au fost profund corup+i de influen+a liniilor genealogice reptilo-umane ale 3r-+iei 2abiloniene.lbastre ale francmasoneriei moderne. ste*arul simboliz!nd zeitatea lor suprem.memoreze o parte din cele <E.în anul . druizii de+ineau o cunoa/tere avansat. Druizii au exercitat mult timp o putere absolut.exprimat. "nv-+-turile oferite discipolilor în p-durile din antic#itate /i cele din templele francmasone moderne erau practic acelea/i. el a devenit cunoscut la :anaani+i /i la babilonieni ca 2aal-'imrod. .

multe linii genea-logice reptilo-umane s-au stabilit în acea vreme în Troia. dar cercet-rile mele actuale se îndreapt.. :u siguran+. regele latinilor./i poate fi folosit.îns.ritualuri druide în ceremoniile sale de magie neagr-.în practic.a rasei avansate c-tre alte +inuturi mai sigure. 'u exist. unde s-a însurat cu fata lui )atinus.religia druid.înapoi în Insulele 2ritanice. cunoa/terea este neutr. a*ung!nd s. pietre verticale.întreb doar dac.centrul re+elei energetice a p-m!n-tului.parte. . :ei mai mul+i oameni nu /tiu c. 'u este exclus ca în urma unor catastrofe naturale produse în Insulele 2ritanice /i în . ci /i a 3r-+iei 2abiloniene.Troia a fost fondat.at!t cu inten+ii benefice./a s-a n-scut ceea ce avea s. inclusiv sacrificiile umane. .se fi produs o migra+ie în mas. 9eus era ilustrat at!t în form.nici o îndoial.:#. fiul zeului grec 9eus. pe de alt. care era un titan Qdeci avea s!nge reptilianR. otrivit multor tradi+ii.uropa. care r-m!ne p!n. tumuli /i situri antice în L. Troia se leag.credin+.c-tre aceast.picentrul acestor opera+ii a devenit )ondra.de la bun început ca o %'ou.gendei este transpus.a 3r-+iei fa+. termeni precum %'o-ua Troia& sunt întotdeauna asociate cu centre ale acestor linii genealogice.)ondra a fost fondat.acest sc#imb între cele < regiuni s-a produs ptr prima dat. se afirm.devin. 'u cumva originile civiliza+iilor din Jrientul Li*lociu /i .de /arpe.c.De aceea.revin. capitala )ibiei.r-zboiul troian.Troia&.arunc o lumin.de unul din frunta/ii 3r-+iei 2abiloniene. L. simbolurilor /i ritualurilor. )egenda spune c.din Insulele 2ritanice.el este legat de c!mpurile de energie din aceste insule.pe care cre/tinismul a furat-o de la predecesorii s-i.rcadia.de timp..direc+ie. 3r-+ia 2abilonian. atribuit. condus. :u siguran+-. Insulele 2ritanice reprezint.a fost infiltrat-.nu cumva era o reluare în sens invers a aceluia/i flux produs înainte de cataclismul provocat de Ge-nus. devenind nu doar capitala 2ritaniei sau 2arat-aniei. .2ritanie dec!t în orice alt loc din lume.l a fost capitala #iti+ilor într-o anumit.nea.asupra druizilor moderni.c. tr ace/tia. 4ntoarcerea acas!?& Dovezile privind leg-turile dintre Jrientul Li*lociu /i . colonelul 6addafi.propiat au fost c#iar Insulele 2ritanice /i .propiat. c!t /i cu inten+ii malefice. culturii..în *urul anului =EEE î. în special din Jrientul . .astfel de liniile genealogice purs!nge /i încruci/ate. $e pare c. )ondra este si-tuatpe un centru ma*or al re+elei magnetice a p-m!ntului. Dup. limbii. legenda sus+ine c.de vultur c!t /i în for-m.manifeste în timp ritualurile /i comportamentul clasic al reptilienilor. cunoa/terii. Troia înseamn. 'u este deloc înt!mpl-toare concentra+ia mult mai mare de cercuri din pietre. mul+i spartani au migrat pe teritoriul 3ran+ei de ast-zi.perioad.acela/i lucruR . întruc!t reprezint.%Trei )ocuri& în limba greac. zeit-+ilor. :ei care /tiu cum pot fi manipulate energia /i con/tiin+a nu-/i puteau alege alt loc drept sediu dec!t nucleul re+elei energetice planetare. eroul n-scut dintr-o linie succesoral. . a fugit cu ce a mai r-mas din poporul s-u /i s-a instalat în Italia. )a ora actual-.acest lucru /i b-nuiesc c.abia a/teptau s. o aluzie la tri-nitate.:#.un motiv important care *ustific.de Dardanus. a fost un alt centru al culturii ariene.s-a n-scut în . devenit celebru datorit.nu am dovezi clare ale acestei afirma+ii./i în ebraic-. @= .distrugerea vec#ii Troia în *urul anului .doresc s.ast-zi un loc sacru al ini+ia+ilor de rang înalt ai organiza+iilor secrete. ea reprezint. de unde /i obsesia constant. o alt.le-gendei calului troian /i a r-zboaielor troiene. /i Insulele 2ritanice /i Irlanda. sunt pur /i simplu co-ple/itoare./i alte grup-ri care de+ineau cunoa/terea avansat. Jra/ul Troia din .propiat. utem face leg-turi între fluxurile migra+iilor.un loc cu adev-rat sacru pt 3r-+ie./a se explic.regal-.de acest nume. urm!nd o revenire a acestor culturi în locurile din care au plecat c!ndva7 "n momentul de fa+. care î/i cunosc perfect originile.exist. în $parta.%'oua Troie& sau %'oul 2abilon&.de ce cea mai mare parte a . stabilindu-/i din nou se-diul acolo. sau dac.<EE î.ctualul ora/ care corespunde Troiei antice este TripoliQal c-rui nume înseamn. pe de o parte. Dup. 3r-+ia folose/te înc.as-t-zi.sia Lic-.mai t!rziu Imperiul 0oman.negativ.poetului grec Oo-mer. care a r-mas astfel p!n.uropa s. . "n epopeea Iliada./a cum spuneam mai devreme.

afirm!nd c. emo+ional /i spiritual rasa uman-. /i ei sunt cei care au preluat controlul asupra lumii. Dac.ici se afl. "n sud-vestul . ractic. sau mai bine zis.limiteze mintea oamenilor /i scontroleze emo+iile acestora prin r-sp!ndirea sentimentelor de vinov-+ie /i de team-.Tro1navant. :#iar /i la ora actualreligia controleaz. L.cu un grup de troieni.g!ndirea Li/c-rii a-triotice :re/tine.ce/tia au nu-mit 2ritania %Larea Insul.xact acela/i lucru îl afirmau preo+ii babilonieni despre 'imrod. înc. 'oua Troia. . to+i oamenii de ras.numit.care abund.pt totdeauna în focul iadului.de Torba1.pe care a practicat-o în mas-.litei sunt ocupate sau controlate de reptilienii din regiunea inferioara celei de-a >-a dimensiuni.gendei reptiliene dec!t religia. Goi insista asupra acestei re+ele de sorginte reptilian-.în aceste ba-zaconii erau condamna+i s.iatra lui 2rutus. dar ei insist. )ondra este numit.ngliei este situat ora/ul Totnes. . care a creat o veritabil. mili-arde /i miliarde de oameni au c-zut de-a lungul timpului în capcana acestei sc#eme simpliste. . :ei care refuzau s. cre/tinismul. în timp ce ma*oritatea celor din ierar#ia arian.cread.distan+. al c-ror centru mondial se afl.o spiritualitate plin.ste suficient s.nu ar fi at!t de r-u. vorbim de acela/i popor. un om pe nume 2rutus. "n acest fel. dup.destui oameni care î/i mani-fest.colinele de culoare alb. Toate religiile ma*ore ale umanit-+ii.rt#ur. situat la scurt. al-turi de aris /i de Ga-tican.în lumea modern-.ast-zi.inferioar. .la ora ac-tual.l a fondat mai t!rziu un ora/ pe care l-a numit %:aer Troia&. inclusiv din coloniile spaniole. dup.ard.rtefactele descoperite de ar#eologul german Oeinric# $c#liemann în ruinele vec#iului ora/ al Troiei con+in numeroase simboluri identice cu cele de pe pietrele megalitice din Larea 2ritanie. iar acest lucru nu mai este normal. $in-gurul lucru pe care nu îl pot accepta ace/tia este faptul c.de iubire.ce a debarcat în 2ritania. iudaismul /i islamul.. .numite documente galeze sus+in c2rutus a fost înt!mpinat de = triburi de britoni. lucru valabil inclusiv la ora actual-.lb-&.din marea conspira+ie. ar-t!nd locul pe care îl ocup.figura unui %D-zeu m!ntuitor& precum Iisus sau La#omed.pe coasta sudic-. #induismul.nepotul lui . . De fapt .nu ar fi dispu/i srenun+e dec!t la propria lor minte /i la propria lor via+-. simbolul arian-fenician al soarelui.prin credin+a lor cre/tin.acela/i lucru.înc#i-soare mentalpt miliarde de oameni de-a lungul ultimilor <EEE de ani. :#iar deloc( "ntruc!t @> .min+ile americanilor /i limiteaz. r-m!n!nd astfel p!n. iar regatul :a-melot înseamn. .nunnaki. rintre ei se num-r.la )ondra.ca to+i cei din *ur s. 'oua Troia... $copul acestor religii era s. )egenda spune c. care l-au proclamat rege.ulterior )ondinium. de/i aceasta a sesizat multe alte aspecte ale conspira+iei 3r-+iei. 'u doresc în nici un caz s--i condamn pe cei care se auto-numesc cre/tini.ce voi analiza adev-rul despre religiile de care s-au folosit at!t de eficient reptilienii ptr a supune mental. dup. Toate au avut la ba-z. împreun. a debarcat în 2ritania în *urul anului . din provincia Devon. 'oul 2abilon.marele cataclism de acum aprox AEEE de ani. .le erau decorate cu svastici. Capitolul :& Sorii lui Dumne)eu 'ici un alt instrument nu a slu*it mai bine ./i liniile genealogice încruci/ate reptilo-umane.apar+in aceluia/i popor de origine. "n legendele 0egelui .:#.fac. Trupurile acestor mem-bri ai .E= î.poruncile îl pot g-si pe %D-zeu& /i pot fi m!ntui+i. :ontrolul maselor prin intermediul religiei a început în 2abilon.pornind de la incredibil de limitata ei viziune asupra vie+ii. )ondra a devenit centrul opera+ional al imperiului 3r-+iei 2abiloniene.pe ea s-a a/ezat fostul prin+ troian imediat dup.alb.nea.privim în *ur ptr a ne da seama cine sunt cei care de+in toate p!rg#iile puterii mondiale8 oamenii albi( "n mi*locul acestei rase se ascund liniile genealogice reptiliene. pe care romanii aveau s--l rede-numeasc.#abar nu au de acest lucru.refer aici exclusiv la institu+ia cre/tinismului /i la îndoctrinarea arogant.propiat unde au ap-rut rasa arian.o piatr. cel mai vec#i port marin din zon-. s-au n-scut în aceea/i regiune a Jrientului Li*lociu /i .propria lor religie face ea îns-/i parte integrant. "n mod incredibil.numai cei care cred în acesta /i îi urmeaz.Jra/ul lui Larte.

.vedem care a fost baza primelor religii ale fenicienilor.le asigura coacerea unor recolte bogate.simbolul fundamental al 3r-+iei 2abiloniene.acesta are efecte profunde asupra con/tiin+ei umane. a/a cum sunt de altfel toate s-rb-torile cre/tine. voi lua exemplul acestor < religii. în timp ce masele adorau astrul solar din cauza c-ldurii /i luminii pe care le primeau de la el /i care influen+au în mod crucial via+a lor.lu-m de pild.manier. demonstr!nd cum ni/te pove/ti simbolice au devenit adev-ruri literale /i cum manipularea acestora a dat na/tere celei mai pu-ternice arme de control în mas. acesta r-m!ne /i la ora actual. t a în+elege ce anume se ascunde în spatele apari+iei religiilor.via+a /i comportamentul în fiecare secund.la care se s-rb-torea mai demult a/teleR. . soarele intr.a textului.ltfel spus. Dup. în special prin faptul c. "n emisfera nordic-.ste sufici-ent s.a fost dat.în semnul astrologic al 2erbecului sau al mielului. . asigur!ndu-/i astfel recolte bogate. . a fost crucificat cu un miel la picioare. în+elegea puterea real. "n centrul crucii se afl. un ini+iat al cunoa/terii ezoterice va citi 2iblia cu al+i oc#i dec!t cre/ti-nul sau evreul mediu.inventatvreodat-.litei s-a concentrat dintotdeauna asupra soarelui. acesta era momentul în care soarele %moare& dpdv simbolic. . ierar#ia .poveste(J alt.soarele. :!nd piatra de la intrarea în pe/-ter. data de <. trupul s-u fiind înmorm!ntat într-o pe/ter-. foarte multe divinit-+i ale anticilor erau n-scute pe data de <? decembrie. care o prezintă pe Karati şi stema Kritaniei. anticii obi/nuiau s. :ine în+elege aceste cicluri solare /i natura diferit.cu /tergerea p-catelor lor.sacrifice miei.cum vede+i. "n mod similar.litei se concentra asupra soarelui deoarece /tia c. fiul reginei $emiramida.a/tele.l apare at!t în ilustra+iile feniciene ale zei+ei 2a-rati c!t /i pe stema expresiei britanice a acesteia8 2ritania.a acestuia ca genera-tor de energie electromagnetic. .în+elegerea simbolismului str-vec#i al soarelui. trupul disp-ruse. "n lumea antic-. "n *urul datei de <? martieQdata fix./a cum vom vedea în capitolul urm-tor. :u siguran+-.cercul animalelorR printr-o cruce care marc#eaz.a fiec-rei zile. "n viziunea str-mo-/ilor no/tri. va trebui s. .în împ-r-+irea zodiacului Qcuv!nt grecesc care înseamn.nivele ale cunoa/terii Qsau ini+ieriiR. Lare scamatorie( 4igura :56 +im"olul antic al ciclului anual al soarelui.ele poate anticipa cum vor reac+iona fiin+ele umane la diferite evenimente /i în anumite momente. dar mai ales ale zeului-soare. $oarele con+ine CCU din materia sistemului solar. din care au deri!at atâtea alte sim"oluri şi legende. convin/i c.v-rsarea s!ngelui mielului ec#ivaleaz. acela/i text are rolul de a permite trecerea pe un nivel superior de cunoa/tere în cazul ini+iatului /i de a crea o înc#isoare mental. Din cauza acestui sim-bolism. c-ci.din r!ndul cre/tinilor /i evreilor. 2abilonie-nii antici credeau c. :r-ciunul cre/tin nu este dec!t un festival p-g!n redenumit.ltfel spus. Ierar#ia .a energiilor pe care le proiecteaz. a/a cum am subliniat mai devreme. $.f-r. )a aceast. De aceea.înapoi c-tre apogeul puterii sale din mi*locul verii.sen+a aces-tor religii a fost soarele.spun. neini+iate. "n+elegerea marilor religii nu este posibil.-<< decembrie corespunde solsti+iului de iarn-.ma*oritatea cititorilor acestei c-r+i vor fi cu siguran+.deoparte = zile mai t!rziu.Tammuz.cele > anotimpuri.a soarelui.în care anticii î/i imaginau simbolic @? . c!nd soa-rele se aflîn punctul cel mai de *os al puterii sale în ciclul anual.c.soarele %se na/te&pe data de <? dec.dat-.pt masele largi. )a data de <? decembrie Q= zile mai t!rziuR.babilonienilor /i altor civiliza+ii mai vec#i dec!t ale acestora. Ini+iatul va recunoa/te simbolismul. soarele /i-a început de*a c-l-toria simbolic. Acest sim"ol apare în ilustraţiile din figura :B. religia soarelui avea dou.baza tuturor religiilor. ei cre-deau c. în timp ce credinciosul va accepta semnifica+ia literal.vor ob+ine astfel favorurile zeilor.care ne afecteaz. numerologia /i codurile ezoterice.g!ndi+i la acest lucru. $imbolul const. )a fel ca în cazul scripturilor care re-prezint. anticii obi/nuiau s.nticii foloseau în special un anumit simbol pt c-l-toria anual.v. a+i mai auzit aceast.

:um au ap-rut ele7 -echiul estament& "n anul A<.u existat Loise. pe care îl reg-sim din .în 2abilon.care prezint.alc-tuiesc Tora# %evreiasc-&. Triburile cunoscute de istoria oficial. sunt cuvintele levi+ilor.o 3r-+ie ar distruge întreaga cunoa/tere a lumii antice.fie demult dispersa+i pe vremea c!nd levi+ii /i-au înmuiat penele în cerneal-. )eviticul /i 'umerele.în care au aflat at!tea lucruri. scrise sub directa îndru-mare a ini+ia+ilor reptilieni pur-s!nge sau cu s!nge încruci/at din 3r-+ia 2abilonian-. capitala antic.:#.xodul.u n-a/ avea încredere nici s--i în-treb c!t e ceasul( "n sc#imb. 6eneza. iar israeli+ii Qsau canaani+iiR au fost lua+i în captivitate.o urmeze p!nîn zilele noastre. de c-tre preo+ii ebraici cunoscu+i sub nu-mele de levi+i.ce î/i pierdea puterea. Lul+i adep+i 'eK . .pe care evreii ar trebui s. cu mult timp înainte sse aud.dovezi credibile ale existen+ei nici unuia dintre ei în afara textelor biblice. 'u %israeli+ii& au fost cei care au scris aceste texte. care împreun. . T-bli+ele $umeriene dovedesc mai presus de orice îndoial. iar acest amestec a devenit fundamentul Gec#iului Testament.a ciclului anual al soarelui. :#iar dac. roblemele sale au început c!nd a intrat în %:asa Dalilei&.un alt simbol clasic al 3r-+iei.soarele era urm--toarea8 un copil iarna. tradi+ie adoptat. Dar oare c#iar a existat Iisus7 . "ntr-o alt.a preo+imii /i ierar#iei reptilo-ariene. magicieni ne-gri /i fanatici care obi/nuiau s. $.de ani. semnul astrologic al 3ecioarei. istoria real. dar /i-a pierdut puterea c!nd p-rul i-a fost t-iat. . $am-$oarele tr!nte/te la p-m!nt doi piloni. care î/i pierde puterile.gipt. în limba englez-.m-car de Iisus :#ristos.giptul antic /i p!n. $olomon /i regele David7 0-spunsul meu este un categoric nu. Iisus este singurul 3iu conceput de D-zeu. preo+ii levi+i au amestecat adev-rul Qde multe ori simbolic /i acestaR cu fantezia.cest grup de oameni care practicau sacrificiile umane. :u o ultim.xact aceea/i preten+ie au avut-o un lung /ir de zei antici.variant-.cesta era incredibil de puternic /i avea p-rul lung . 'u exist. sunt cei care au scris legea moral./ederea lor în 2abilon.la solsti+iuR. Ilustra+ia modern. înainte de a fi cucerite /i capturate de prietenii no/tri. au fost scrise în totalitate de levi+i sau sub supraveg#erea acestora. prin care trece soarele în timp ce se apropie toamna. inclusiv legendele $ume-rului.bea s!nge. un ini+iat de rang înalt dintr-o ierar#ie spi-ritual./ederea lor în 2abilon.la francmasonii moderni.care s-a întrupat ptr a infuza pe p-m!nt a/a-zisa energie %c#ristic-&.l+ii cred c. care a murit pt ier-tarea p-catelor noastre. "n realitate nu a existat o asemenea persoan-. 6!ndi+i-v.pe Iisus una cu $ananda. soarele se n-/tea cu plete aurii lungi QrazeleR care deveneau din ce în ce mai scurte pe m-sur.apoi de faraonii din .o inoculeze subcon/tientului colectiv7 "n timpul /i dup. .Israelul a fost cucerit de asirieni. @@ .c#iar %9eul $oare&.am accepta existen+a lor. "n sf!r/it.care reprezint.sub numele de Iuda /i 2en*amin au supravie+uit timp de mai bine de o sut. "ntreaga istorie care ascundea adev-rul a început s.:#.c.pu+in8 dac. ei ar fi trebuit s.fie fabricat.6eneza nu B +un I soare. Din c!te în+eleg. un om trecut de prima tinere+e. un b-rbat extrem de puternic vara.xpresia %3iu al lui D-zeu& pare s.c.sv!cnire a puterii sale.a fost un extraterestru cu o misiune similar-.preten+ia sa de a fi %regele evreilor& se datora faptului c. în *urul anului ?B@ î.se tr-gea din s!ngele regal al lui David.$amson înseamn. care î/i asumau titlul de%3ii ai 9eului $oare&. toamna.ne reamintim de povestea lui $amson Qsau $am-sunBRdin Gec#iul Testament. t cre/tinii ortodoc/i.ge îl consider. î.dateze cel pu+in din perioada regilor gotici arieni din :ilicia. ce ar scrie ea în textele ei. /i un b-tr!n neputincios iarna Qp!n. în limba ebraic. în timpul /i dup. un t!n-r de a/ti. iar acestea nu sunt deloc credibile. . . )egenda lui $amson Q$am-sunR este povestea simbolic.fazele evolu+iei omului de la copil la b-tr!n este o imita+ie a acestui simbol. babilonienii. unii afirm. în lunile de toamn-.sau o varianta acesteia pe care ar dori s. . inclusiv bibliotecile acelei lumi.cre/tinii fanatici iau aceste texte drept :uv!ntul lui D-zeu ( 'u sunt deloc :uv!ntul lui D-zeu.

fa+.c. g-sit în stuf-ri/ de o prin+es.permitcontro-lul lumii de atunci /i p!n.sdras sau .denului.%de la gur.coerent-8 %Indiciu de avertizare P referitor la cuvintele P imaginate într-o manier. termen care provine de la r-d-cina ebraic. ovestea lui Loise este o inven+ie.pe care marea ma*oritate a evreilor nici m-car nu o cunosc.xodului nu este dec!t o perdea de fum menit.ceasta este metoda folosit.c#anu /i .dinului a devenit povestea biblic. un voal în spatele c-ruia a fost as-cuns adev-rul.dup. care înseamn. :unoa/terea furat. la fel ca /i %captivitatea& în . care trebuiau s.ltfel spus.lit-.gipt s-a transformat la un moment dat în magie neagr.mai aminti+i povestea lui Loise.gend.infiltrarea acestora de c-tre 3r-+ia 2abiloni-an-. %lucrarea lui . Iudaismul nu reprezint. ovestea levit.credin+ele pe acelea/i pove/ti scrise de levi+i dup.ceea/i te#ni-c. l-s!ndu-/i pe semenii lor de rang inferior s.comis. /i nu numai.ce/tia au fost teroriza+i./i mai lipsitde mil. dar nu /i de mase. .cestea sunt cele cinci nume ale %scribilor&.a acestor texte. Dabria.sau dublat-4 ()rel& numele lui .fraz. Fn exemplu de codificare levit.de levi+i de la egipteni /i r-sp!ndit. care nu reprezint.)egenda sumerian. :abala este cu-noa/terea secret.în codurile Gec#iului Testament /i ale altor texte din vec#i-me. . Fna din explica+ii este legat./ede-rea lor în 2abilon. poveste imaginar-. 0eg--sim mereu /i mereu acela/i simbolism al mun+ilor. 'ici un alt popor nu a fost am-git at!t de tare ca cei care î/i spun %evrei&. .xact aceea/i poveste era relatat. a/a cum apar acestea în cea de-a doua carte a lui .Istoricul /i ini+iatul francmason Lanl1 . Oall afirm.Loise a primit legile /i poruncile de la D-zeu în v!rful unui munte.dec!t interpretarea literal.fie în-+elese de ini+ia+i.la urec#e&.sufixul %el&. cre/ti-nismul /i islamul î/i bazeaz.sub numele de :abala Q sau Tabala. Lunte-le $ion înseamn. pt a implementa o . pe care un ini+iat le cite/te ca pe o singur. .zrel. soarele care r-sare deasupra mun-+ilor de la r-s-rit este unul din principalele simboluri ale 3r-+iei.care este adev-rata semnifica+ie a acestor nume8 9aria& indiciu prin care scribii antici obi/nuiau s.are o alt. inclusiv cre/tinismul. .gipt. ai c-ror conduc-tori erau ini+ia+i la /colile misterelor reptiliene din 2abilon. venirea la putere a nazi/tilor.descriere corespunde perfect modului de manipulare al levi+ilor-babilonienilor.altceva dec!t un text condensat al unor texte sumeriene mai vec#i.în 2iblieR/i crearea celor ./ederea lor în 2abilon a devenit cunoscut.a .sdrasM. ove/tile lor sunt simbolice /i codificate.Toate aces-te texte au fost scrise de levi+i.v!rful muntelui este mai aproape de simbolul D-ezeului lor8 soarele.semnifica+ie4 Dabria& cuvinte care alc-tuiesc o fraz.obscur. .este folosit. otri-vit levi+ilor.ascund. . la care se adaug.Luntele $oarelui.a .de faptul c.religia de stat din .de sumerienii-babilonieni cu referire la regele $argon cel 2-tr!n.altceva dec!t o acoperire a 3r-+iei 2abiloniene. .zra.cest aspect este foarte important8 iudaismul.ceast.egiptean-7 . G.ptr a comunica informa+iile cele mai secrete ini+ia+ilor. astfel înc!t s. YaballaR.cesta a fost momentul istoric c#eie care avea s.ascuns. sau adev-r indicat într-o form.activit-+ile spirituale ale oa-menilor erau paralizate de obedien+a deplin.nici un exemplu mai elocvent în acest sens dec!t maniera în care clanul %evreiesc& al 0ot#sc#ild-zilor Qîn realitate reptilieni pur-s!ngeR a spri*init cu fonduri.a iudaismului. Iat.zra&.Y2).P care au fost sc#imbate sau @A . .cread./i c.xodului Qcel pu+in în for-ma descris. :#iar /i ast-zi.obscur-4 0chanu& informa+ie sc#imbat.s.aten+ia c.zra.reprezint. Tzelemia.sau un text4 )elemia& imagini. :abala este ramura ezoteric.în sensul lor literal.furtul cunoa/terii %ebra-ice& din /colile misterelor egiptene dup.de propria lor . . ovestea israeli+ilor /i a evreilor este în cea mai mare parte o inven+ie.< triburi prin intermediul lui Iacov. povestea .suporte consecin+ele. 'u exist.textul este fals sau c.de dogmele formulate /i impuse de preo+ime.atrag.de toate religiile.se refer.în prezent.împotriva /tiin+elor sacre. la fel ca /i Gaticanul. respectiv al tuturor religiilor care au ap-rut ulterior pe baza acestor minciuni. folosi+i /i manipula+i în maniera cea mai grotesc.la numele celor ? scribi8 6aria.a 6r-dinii .giptenii au considerat revela+ia lui %Ie#ova& o crim.

opera lui . "n timpul Larelui otop a plouat timp de >E de zile /i >E de nop+i. Iisus se retrage în pustie >E de zile.< stele. "n $candinavia /i în nordul .potop el a atins v!rsta de AEE de ani. A trompete. în 2iblie avem A spirite ale lui Dzeu.cu Jdin.corespund. se înv!rt exclusiv în *urul aces-tui num-r.c!teva exemple de coduri din 2iblie8 una din temele cele mai comune în toate tradi+iile /colilor misterelor se refer.< _ . iar 'oe a p-r-sit arca în cea de-a <A-a zi.r-m!n sceptic în ceea ce prive/te credibilitatea acestei c-r+i.ceste coduri numerice au semnifica+ii mult mai profunde @B .pocalipsaR. . Dup.misterele împreun. cavaleri sau adep+i din *urul unei divinit-+i. .braxas al gnosticilor sau $erapis din 6recia aveau A litere. "ntre prezicerea potopului /i diluviul propriu-zis s-au scurs A zile.coroana cu .venit. Iat.bstrac+ie f-c!nd de aceast.sunt mari sau mici. .a Gec#iului Testa-ment care ar prezice viitorul. . >E.uropei avem misterele lui Jdin. >E. 'um-rul .<_.reg-sim în ea acelea/i coduri.dam a intrat în aradis la v!rsta de >E de ani4 .inventeze anumite caractere care s.care simbolizeaz-. acesta a înc-rcat arca sa cu A perec#i din fiecare animal /i A perec#i din fiecare specie de p-s-ri.A-a zi a celei de-a A luni.celea/i simboluri sunt folosite ast-zi de societ-+ile secrete ale 3r-+iei pe steagurile na+ionale. Lulte din numele divinit-+ilor simbolice.a este scris. avem . în publicitate /i pe logo-urile companiilor. )egenda Ieri#onului descrie mar/ul armatei lui Iosua în *urul ora/ului timp de A zile.propiat. Fna din marile crea+ii ale 3r-+iei.a fost scris.&.rca a atins p-m!ntul în cea de-a . avem de-a face numai cu numere sacre /i cu elemente de geometrie sacr-.. .multipli de @ /i de . )egile arabe se refer. Iosif are >E de ani c!nd Iacov sose/te în .cesta este num-rul sacru %.se pr-bu/easc-.tot de c-tre /i ptr ini+ia+i.reprezint.<. numite +e"aidt. :#iar crede+i c. .JsKald l-a ucis pe Tenned17 . "n cele >E de pove/ti din Ar"aindt Qcare înseamn. Dat fiind cunul din aceste coduri prezice asasinarea pre/edintelui Tenned1 de c-tre )ee Oarve1 JsKald.arian. ci re-prezint.a identificat un cod în varianta ebraic.va l-a urmat >E de ani mai t!rziu.vem apoi nr.constant la nr.< cavaleri ai ordinului nazist $$. "n cea de-a A-a zi ei au încon*urat Ie-ri#onul de A ori. "n aceast.< este un cod. $et este luat de îngeri la >E de ani /i nu este v-zut timp de >E zile. A lum!n-ri din aur. care înseamn. /i a/a se explic.din Jrientul . Fniunea . cum ar fi .carte. A biserici din . ropor+iile tuturor statuilor egiptene.rt#ur /i cei . existîntr/ade!ăr un cod al 2ibliei. Oimmler /i cei .lte co-duri numerice din 2iblie /i din mistere sunt A /i >E.< anotimpuri /i cele .Co/dul Ki"liei care pretinde c.cu cele A capete /i A co-roane ale sale. A l-mpi de foc.la cei . /i femeia QIsis.o falsificau. îng-dui+i-mi s.dublateP /i care reprezint.un simbolism folosit de /colile misterelor.< case zodiacale prin care trece soarele sau %zeul&. .< triburi ale lui Israel. $emiramidaR care poart. printre altele.xist. a c-ror via+. Jsiris /i Yuetzalcoatl.în codul ezoteric al /colilor misterelor.%/apte&.uropean-. J alt. . ractic. /i tot A zile au trecut între trimiterea perec#ilor de porumbei.pocalips. Lai exist. dovadc. . indiferent dac. A stele.serie de c-r+i arabe. De pild-. . pe însemnele militare.< prin+i ai lui Is#mael.A îngeri. De pild-.utorii 2ibliei obi/nuiau s. inspi-rate de aceea/i ras. înso+it de A preo+i cu A trompete.< /i . accesibil îns. A tunete /i dragonul ro/u din .< :avaleri ai Lesei 0otunde Qcare simbolizeaz. )iteratura arab. .recuren+a cu care apar numele .o carte intitulat.apoi regele . dup.avem de-a face cu acela/i num-r . Jare c#iar mai crede cineva în lumea asta c.2iblia este :uv!ntul lui D-zeu7 'ici vorb-.< stele din :artea 0evela+ii-lor Q. simbolizat prin num-rul .< discipoli sau apostoli ai lui Iisus.zra&. A sigilii.."n legenda lui 'oe.>ER reg-sim pretutindeni nr.cercul zodiaculuiR. iar zidurile ora/ului au început s.numai ini+ia+ilor. . dar /i ai lui 2udd#a.< discipoli. cele .tradi+ie exist. Loise a*unge la Lidian la >E de ani /i r-m!ne acolo timp de >E ani.< %Drottar-i& care prezideaz. De fiecare dat.cum îl numesc unii oameni.gipt.sia.simbolismului lor sau se foloseau de anu-mite persona*e reale. Toate aceste istorii nu sunt adev-rate dpdv literal. iar calendarul lor are >E de zile ploioase /i >E zile cu v!nt. >E.= în toate textele ini+iatice.=. are drept simbol un cerc alc-tuit din .

Termenii %ebraic& /i %iudaism& se traduc practic prin %egiptean&.a . 'u a existat nici o carte ebraic.gipt nu a existat o religie ebraic-.în 2abi-lon. care înseamnpreot la evrei.limba ebraic.dar varianta oficial. $imbolurile reprezint.identifici o %ras-& genetic./a se explicprezen+a anumitor simboluri pe însemnele societ-+ilor secrete. Loses este numele lui Loise.dec!t un cod al vec#iului simbolism al mielului. în reclamele de publicitate. . numerele reprezint. pronun+ia egiptean. citat de istoricul evreu 5osep#us. "n realita-te. scopul tuturor /colilor originale ale misterelor era tranzi+ia c-tre ilu-minare. Jrice frecven+.gip-tului era numit. fiind mai bine cunoscut.xodului.acea tradi+ie exclusiv %evre-iasc-&. Lose sauH LosesC.la ora actualeste imposibil s. #ebraic sauH #ebreK Qn.rkenaten.Luse.20 a devenit apoi . care a tr-it în secolul III î.JG.gipt.'u s-a /tiut nimic de povestea lui Loise /i de %blestemele& c-zute asupra egiptenilor p!n.moar. provine de la cahen. era practicat. cum ar fi num-rul de zile ale s-pt-m!nii sau nr-ul de luni ale zodiacului.gipt ar fi trebuit s. "ntr-adev-r.aceste lucruri. pe steagurile na+ionale. cunoscu+i mai t!rziu sub numele de levi+i.pt preot /i prin+.perioad-. .JG.:#.care s. care a fost f-cut misionar. evreiescR. la c!teva secole dup.numele sfintei doctrine rezervate ini+ia+ilor.l nu apare dec!t în textele levi+ilor /i în alte texte /i comentarii rezultate din acestea. limba /i rasa ebraic. de unde /i apari+ia numelui Ie#ova. :uv!ntul cohen. nici o lege ebraic-. fiind inven-tat. care se refe-rea în acele vremuri la trecerea dintr-un loc în altul.a existat un preot în Oeliopolis sau J' Q)ocul $oareluiR. 'ici un adept nu putea fi ini+iat p!n.dovezi istorice ale existen+ei unui om numit Loise. interesele cui le slu*eau /i de unde proveneau. dar cel original.acesta ar fi fost numele ini+iatic al faraonului egiptean .rezoneaz. o anumit.sau evreiasc-.în afara . :!t despre captivitatea israeli+ilor în .. p!n.oficial. Fnii afirm.cu un anu-mit nr. "ntre altele.. ci ini+ia+i ai /colilor misterelor egiptene. nu ca pe sclavi. .ini+iat.istoric-.fac. care /i-a luat apoi numele de Los#e# sau Loses. #ebric.c!nd nu era circumcis. @C .de levi+i. cu numerele. 0eferin+a la ungerea u/ilor cu s!nge de miel nu reprezint. a/a c.perioada în care ar fi trebuit s.nu au ap-rut dec!t atunci c!nd ini+ia+ii misterelor egiptene.c!nd levi+ii din 2abilon nu au scris povestea . pt simplul motiv c.20. "n .c.la r!ndul lor rezonan+e cu anumite frecven+e /i influen+eaz. sunt extrem de puternice..ebraic.de = ori( :um or fi reu/it acest lucru. în aceast. au scos cu-noa/terea secret. iar adev-rata lui semnifica+ie nu era cunoscut.:2T sau Y2T.lfabetul ebraic are << de litere.cest lu-cru este posibil.frecven+e vibratorii. culo-rile /i sunetele lor corespondente. :uv!ntul Loise QLosesR înseamn-8 cel care a fost r-pit. )imba secret. 'u este de mirare c.în /colile misterelor egiptene de cel pu+in >EEE de ani.c.braicii Qsau cel pu+in fondatorii lorR nu erau israeli+i sau evrei.ast-zi sub numele de copt-.giptului /i au inventat aceast.este limba sacr. 0eligia.poveste pt a ascunde astfel cu ce se ocupau în realitate. sau apostol.a*ung./a se C "n limba englez-. . . Istoricul egiptean Lanet#o. etc. otrivit legendei.se petreac.numite frecven+e.$-rb-toarea a/telui evreiescQmielului pascalR nu are nici o baz. sau . )imba secret.care atingea rangul suprem în ierar#ia /colilor mis-terelor egiptene era numit.culoare /i un anumit sunet. de dinainte de %Loise&. adicla un anumit tip de tranzi-+ie.nume care se scria inclusiv8 ambric./i Deuteronomul îi descrie ca pe ni/te %str-ini&. toate animalele din .a /colilor misterelor /i-a luat numele de la J20 sau . pe logo-urile companiilor. nu avea dec!t .a /colilor misterelor egiptene.mbres. :#iar /i circumcizia. ambasador. .ca acesta s--/i dea seama.n. . care a fost scos din ap-. 'u exist. afirm.E. De unde a ap-rut atunci numele de Loise7 Jrice persoan.istoric-. Larele reot în templele egiptene era numit .dec!t cele evi-dente.vreo men+iune la entateu# Qlegile lui LoiseR înainte ca levi+ii s.referitoare la Loise nu are o baz.nu a existat o %ras-& ebraic-.dec!t de preo+i.subcon/tientul omului f-r. au murit /i au reîn-viat din nou7 'u a existat o asasinare a primului n-scut al faraonului egiptean. $ingura religie era cea egiptean-.

ar fi existat Loise.linia genealogic. între altele.@EE de muncitori. ce ne-ar face s. Lanl1 .a/a cum se spune c.este Gec#iul Testament scris de levi+i( 'u exist.sau )egea lui Loise este legea levi+ilor. sistemul solar.a lui Iisus-David a a*uns în 3ran+a /i a dat na/tere dinastiei Lerovingienilor.de invazia popula+iei O1ksos.c.citat. nici o referin+. ele trebuie în+elese în sensul lor simbolic. $e afirm.c.ceasta este inclusiv explica+ia celor < st!lpi pe care i-a culcat la p-m!nt $amson.propiat. $aul.. .explic-. cu excep+ia ultimilor < sau =&. mai profun-de.vraam sau a oric-rui alt patriar# ori profet evreu din Gec#iul Testament.gipt /i a studiat istoria acestuia /i a Jrientului .:ele = silabe care alc-tuiesc numele lui $olomon8 $ol-om-on.ast-zi în cadrul 3r-+iei.planetele. a reptilie-nilor pur-s!nge /i a celor cu s!nge încruci/at din 3r-+ia 2abilonian-.cestea sunt reprezentate adesea de francmasoni sub forma a < st!lpi /i apar în toate cl-dirile proiectate sau finan+ate de ini+ia+i. costul unei asemenea lucr-ri ar fi de A.dovad-. . :artea 0egilor /i :ronicile. ei /i-au con-tinuat c-l-toria prin $iria /i au construit un ora/ pe care l-au numit Ierusalim.ar fi f-cut /i tribul lui . Tora# /i Talmudul. nu exist. reprezint. Totul este o escroc#erie.nici o alt. To+i ini+ia+ii din /colile misterelor pri-meau un nume ini+iatic. dar nu a auzit nici el nimic despre aceste su-biecte.nici o dovad.ceva8 dac. De ce7 t c.R a c-l-torit în .astero-izii /i alte corpuri cere/ti din casa sa.al israeli+ilor din . sau oricare din regii evrei.ateste existen+a lui . Istoricul egiptean Lanet#o descrie invadarea /i cucerirea .?=. timp de A ani. O1ksos ar putea fi totuna cu tribul numit Oabiru.rt#ur D1nott T#omson a calculat c. care s. inclusiv piramida c-reia îi lipse/te piatra din v!rf.gip-tului de o ras. laton a c-l-torit în aceea/i zon-.l nu a auzit nimic de vreun imperiu al lui $olomon.credem c.%tat-l& s-u8 regele David./ederea lor în 2abilon.de barbari.dovezi c.cum spune savantul /i cercet-torul ).un simbol al Larii iramide de la 6ize# /i al /colilor misterelor egiptene. sau a 0egilor -stori. sub aco-perirea pove/tii fabricate a %istoriei& ebraicilor.alunge demonii. Templul lui $olomon este un simbol al lumii soarelui. la fel ca /i ideea recent.vraamQconform Gec#iului TestamentR ovestea regelui $olomon /i a templului s-u reprezint.lunile. de exodul în mas.le-ar descrie ar fi avut loc. de ce folose/te 3r-+ia c#iar /i la ora actual.ar fi existat un rege cu acest nume.în epoca noastr-. Ii înc.. "n realitate.a nu are nimic de-a face cu :uv!ntul lui D-zeu..un AE . care po-vestesc construirea Templului lui $olomon. J even-tual. de/i ascunde /i alte semnifica+ii.:#.Qcare face furori în ultimii aniR c..$olo-mon nu a existat.$olomon împreun. dar singura surs. )a fel ca /i în cazul lui Loise. .ceste cifre sunt de-a dreptul ridicole. Oall scrie c. "n legenda talmudic-.sau roman-.conexiune cu ebraicii din .nici o dovadscris-. istoricul grec Oerodot Q>B?-><? î. sunt nume ale soarelui în trei limbi diferite.p!n. cele < texte compilate de levi+i în timpul /i dup.ciudat. )egea Lozaic. dac. Dup.gipt ar putea fi legat. :onsecin+ele acestui fapt asupra poporului care s-a auto-intitulat %evreu& /i asupra umanit-+ii în general au fost devastatoare. $olomon. "nainte de scrierea textelor biblice de c-tre levi+i. .cu so+iile /i concubinele sale simbolizeaz.ceasta reprezint.C miliarde de lire sterline( Iar T#omson a scris acest lucru în anul .greac. 'u exist. Saddell8 %'u exist. :!nd ace/tia au fost respin/i în sf!r/it.at!tea simboluri egiptene.o expunere a simbolismului cunoa/terii secrete a levi+ilor.BA<( Jare la c!t s-ar ridica el în zilele noastre7 .în cea mai mare parte simbo-lism curat. . $olomon este prezentat ca un maestru magician care în+elegea semnifica+ia :abalei /i putea s.la construirea templului ar fi lucrat . a existat7 :itesc tot felul de c-r+i despre existen+a acestuia. au fost scrise la ?EE-@EE de ani dupce evenimentele pe care se presupune c.ar fi în+elese într-un sens literal.gipt sau de distrugerea armatei urm-ritorilor egipteni pe malul L-rii 0o/ii.xager-rile din aces-te texte sunt at!t de mari înc!t sunt de-a dreptul #ilare.sunt numai inven+ii. care a venit din fostele +inuturi ale $umeru-lui. ovestea sa este mai degrab. tradi+ie care continu. )a intrarea în templul egiptean unde se +ineau misterele existau < obeliscuri masi-ve.

deopotriv.salvarea vie+ii unui p-g!n. Iatc!teva extrase din el.le au fost scrise de levi+i.un cimitir p-g!n.sau un m-gar&. c-ci acest lucru îi amplific. pt a as-cunde acest lucru.de rasa uman-. Israel $#a#ak.consider. s. . .c!t de departe poate merge abera+ia spiritual-8 %'umai evreii sunt oa-meni4 ne-evreii nu sunt oameni. cele < fundamente ale politicii sale de control. înc#eiat.>>$6./i aberant-. unui neevreu trebuie s.sau a 3r-+ieiR.de vin.r fi imposibil ca %Dumnezeu& s. cel care se pl!nge tot timpul /i care con-damn.ce a primit premiul 'obel pt literatur-.este unul din pu+inii oameni din r!ndurile celor care se pretind evrei. care a avut cura*ul s. 1storia e!reilor.enorm posibilitatea de a diviza /i de a guverna.un blestem ori de c!te ori trec pe l!ng.facomul în fiecare domeniu de via+-.legea %evreiasc-& Qîn realitate levit. pt a acoperi toate po-sibilit-+ile r-mase neexploatate. Talmudul este probabil cel mai rasist document din c!te s-au scris vreodat-. Ii totu/i. la fel cum înlocui+i o vac.numit.mil-& pe to+i cei care încalcaceste legi.pe p-m!nt.rosteasc.gnon a spus la postul de radio al Israelului8 %'u am uitat c.a cre/tinilor.i se perceap.care l-au inventat pe Loise.în aspectul s. $#a#ak denun+. Talmudul le cere evreilor s. Dup.o simpl. De atunci au mai fost ad-ugate /i alte %legi&. =ethubo-th . /i necesitatea de a %distruge f-r.de poporul evreu dec!t a avut-o . reprezentan+ii 3r-+iei 2abiloniene alc-tuite din reptilieni /i din rudele lor încruci/ate. . . scriitorul evreu . Dacîl citim cu aten+ie.ctele sexuale cu ne-evreii sunt similare cu actele sexuale cu animalele&.cultul soarelui&R din anii =E->E.ce a fost desc#is-.se roage lui D-zeu s.aceste orori nu au fost scrise de iudei sau de %evrei& ca popor. un evreu care îi cuno/-tea pe sioni/tii de rang înalt Qsionist provine de la %cel care practic.nu ar proceda astfel.extremist. un supravie+uitor al lag-rului de concentrare de la 2elsen.dema/te public Talmudul. "n cartea sa.evreiasc. aceast. 'ohar 66$ :b@ %'e-evreii care mor trebuie înlocui+i cu al+ii. Aidrasch alpioth 11B@ %. /i altele care cer moartea imediat.o dob!nd.rasismul împotriva evreilor( "nsu/i sistemul lor de convingeri este bazat pe ra-sismul cel mai extrem care a fost înt!lnit vreodat. II.reprezentat de rabinii ortodoc/i mo-derni. reg-sim în el îns-/i atitudinea reptilienilor draconieni /i a acoli+ilor lor fa+. .veritabil bombardament men-tal alc-tuit din legi extrem de detaliate despre ceea ce trebuie s. . )a ce orori a condus în timp aceast.ce/tia sunt ei în/i/i victime ale acestor convingeri impuse de au-torii lor.expunere grotesc. =erithuth 2b$ pagina >?$ iebhammoth 26@ %'e-evreii au fost crea+i pt a le servi evreilor ca sclavi&.fi dat aceste legi în v!rful unui munte. care nu au o simpatie mai mare fa+.cestea sunt legile sistemului de credin+e numit %evreu&. Fn evreu religios nu are dreptul sbea dintr-o sticl. era noastr-.aceasta a fost atins.nu i-a f-cut p-g!ni pe evrei.ntisemi+ii(& împotriva tuturor cercet-torilor care se apropie prea mult de adev-rul referitor la conspira+ia global-.o distrug-.Lis#na#.l poveste/te c.în *urul sec. dar legea nu se aplic/i în cazul p-g!nilor. erceperea de dob!nzi la împrumuturile acordate unui alt evreu este nepermis-4 în sc#imb. Crach Chalim B>$ 2a@ %0ata na/terilor ne-evreilor trebuie redus.b@ %'e-evreii trebuie evita+i mai r-u ca porcii bolnavi&.o ofens.de un ne-evreu dup. :ei care le-au scris au fost levi+ii. religia e!reilor.de rasism. G. aginile acestor texte levite con+in o tem. . ei nu se sfiesc s. a afirmat cA. dup. .nive-lul incredibil de rasism pe care este bazat. care atest.recurent. ci vite&.religioas.xist.trec pe l!ng.o cl-dire p-g!n-.dramatic&.oric!t de mare.strige8 %.pt %evrei& /i pt %p-g!ni&( )a fel stau lucrurile /i cu legea oral.dolf Oitler. . dar acum am un motiv special8 ace/tia iau acordat premiul lor unui evreu&.reamintesc c. iar dac. cu ex-cep+ia situa+iei în care evreii ar suferi consecin+e nepl-cute dac. .manipulare. dar este exact ce î/i dore/te 3r-+ia. exact ceea ce Lanl1 Oall nu-me/te metodele de operare ale preo+ilor care aplicau magia neagr-.cest text nu reprezint.îns.runcarea vinei pe %evrei& este o prostie. Dore Dea . 2en*amin 3reedman.vreilor li se interzice s.rug-ciuni evreie/ti care îi mul+umesc lui D-zeu pt c. de un rasism extrem îndreptat împotriva ne-evreilor. dac.fure unul de la altul.ne este interzis s.le mul+umim p-g!nilor.credin+.

au expus aceast. :ulmea este c.ma*oritatea celor care se pretind evrei la ora actualnu au nici o leg-tur.a lor. care s-a metamorfozat între timp mai înt!i în farisei.%e-vrei& sunt crescu+i de mici în cultul fricii.n. nicidecum în Israel.ideea de ras.despre aceast.sub controlul lor&. nu din Israel.m fost eu însumi o +int. controla+i de rabinii fanatici care aplic. Istoria imperiului k#azar.fie integrate în aparen+.din limba en-glez-. "n anul A>E e.ceste linii genealogice par s./i sf!nt.direc+ie8 %T#azarii nu au venit din Iordania.un popor numit k#azar a trecut în mas. /i mai eloc-vent. potrivit c-reia to+i cei care au creat /i au populat statul Israel sunt originari genetic din sudul 0usiei. 'ici un alt argument nu ilustreaz.rt#ur Toestler /i al+ii.ceast. care încearc. care iese A< .i nu sunt cu adev-rat interesa+i de cei care îi urmeaz-.genda care se ascunde în spatele lor.i nu au venit din :a-naan. Larea ma*oritate a celor care urmeaz. inclusiv pe reprezentan+ii lor. Fnul din aceste canale este o organiza+ie cu sediul în $F. apoi în talmudi/ti /i în sioni/tii extremi/ti din zilele noastre.arian-. dar care opereaz..nu fie de acord c. . .%evrei&.realitate. de talia lui . alc-tuit.înt!lnitîn sudul 0usiei /i în :aucaz.în aceste credin+e /i culturi.m.o ras.mai per-fect farsa pe care o reprezint. ci din :aucaz.este o prostie la fel de mare ca /i ideea de ras.nici un antropolog reputat care s.lfred L. Din aceast. cea australoid-RH Lembrii :redin+ei evreie/ti se reg-sesc în toate cele = rase /i în subdi-viziunile lor&. care a inventat /i manipuleaz. Din feri-cire. . nu exist.ce a spus el8 %)a ora actual-. cu scopul precis de a-i condamna ca rasi/ti pe cei care se opun 3r-+iei.din liniile genealogice ale reptilienilor pur-s!nge /i #ibrizi.lite minuscule aflat.care opereaz. )ilent#al a scris8%'u exist.victimele numindu-le antisemite pe toate canalele pe care le au la dispozi+ie /i care se afl.%legea& levi+ilor din 2abilon în numele reptilienilor. Lul+i oameni care se consider.cu-noa/tere este privilegiul restr!ns al unei .l+i scriitori evrei. lucru care m-a amuzat /i mi-a confirmat faptul c. "ntreaga poveste a poporului %evreu& a fost inventat. ci de pe Golga. ./a cum au ar-tat c#iar scriitorii /i antropologii evrei.nti-Def-imare Q.leg-tur.p-streze o imagine pur. .s..D)R. cea mongo-loid. acest rasism levit nu este urmat de marea ma*oritate a popula+iei evreie/ti /i mul+i membri din r!ndul acesteia s-au revoltat pe fa+. Iudaismul este o credin+-. Lirosul ipocriziei îmi repugn-.la iudaism. uigarii /i mag#iarii dec!t cu s-m!n+a lui . Isaac /i Iacov. devenind astfel simple p-pu/i îndoctrinate ale acestei ierar#ii levite at!t de vicioase.împotriva legilor rasiale stricte care le impun s. nu o ras-. fie ei evrei.expresia %anti-semitism& ar trebui eliminat. antisemitismul nu serve/te dec!t unui singur scop8 el este folosit ca o sperietoare.sub acoperire.ce scrie Toestler în aceas-t.vraam.în întreaga lume. .în v!rful ierar#iei unei re+ele de organiza+ii secrete./i cea caucazian. musulmani.cu p-m!ntul pe care ei îl numesc Israel. dac.Qde/i unii vorbesc /i de o a >-a ras-.nu se c-s-toreascdec!t între ei.toate aceste religii /i rase ca cei care se auto-intituleaz. 'umele ei este )iga . ei î/i discrediteaz. Dpdv genetic. sau ce-or fi. Itiin+a antro-pologic.tunci c!nd evreii simt c.inclusiv de ni/te sicofan+i ne-evrei.religiile n-scute din Gec#iul Testament nu cunosc care este adev-rata lor origine /i .divide umanitatea în numai = rase recognoscibile8 rasa neagr-. nu voi lua în serios nici o mi/care %antirasist-& de gen %eu sunt mai sf!nt dec!t tine&.lume. ei sunt mai înrudi+i cu #unii. ersonal.+inem seama c. dar scopul lor real este acela de a manipula /i de a controla.genetic.a permis înfiin+area cu for+a a statului modern Israel. Iat.Iat.categorie f-ceau parte /i levi+ii.aceste religii.evre-iasc-. )iga este sus+inut.ptr perdeaua de fum în care s-a transformat aceast. 3arsa devine /i mai rizibil-. în detrimentul poporului arab din ales-tina( .genetic. /i nu doar pe cele care îi convin. romano-catolici.sau alb.în interiorul credin+ei evreie/ti /i a altor culturi se as-cunde o ras.sau oriental.pt a acoperi o alt.tocmai aceast.institu+ie.aflu pe calea cea bun-. 'asul coroiat considerat at!t de %evreiesc& este o tr--s-tur. dec!t atunci c!nd aceasta va condamna toate formele de rasism.evreiasc. . 0ealitatea este c. $criitorul /i cercet-torul evreu .cineva se opune ade-v-ratelor lor obiective.realitate.

0eferirile la leu /i la %lovitura cu laba a leului&care se fac în ob+inerea gradu-lui de maestru mason î/i au originea în A= . fiul fecioarei Io. iar în 6recia /i . cobor!t în iad.dad în . care a dat na/tere cre/tinismului7 Jamenii controla+i de aceea/i for+. .se aud.propiat /i din mun+ii :aucaz. care simbolizau solsti+iile de iarn. dar v. împlinit astfel o vec#e profe+ie. respectiv punctul cel mai *os /i cel mai înalt de pe cer al soarelui.în 6recia4 Oil /i 3eta în Landaites46entaut /i Yuetzalcoatl în Lexic4Lonar-#ul Fniversal al sibilelor4 Isc#1 în 3ormosa4 "nv-+-torul Divin al lui laton4 :el $f!nt al lui Naca4 3o#i /i Tien în :#ina4 . d-ruirea vederii orbilor. dar s-a ridicat din mor+i pe <? martie. p-rin+ii s-i au fost nevoi+i s.la < ani au fost m-cel-ri+i din ordinul tiranului.semene tot mai mult cu cea mai crud.l+i %fii ai lui D-zeu& i-au inclus pe Lit#ra sau Lit#ras. realizat miracole printre care s-au num-rat vindecarea bolnavilor. simbol al soarelui folosit /i la ora actual. fost adorat ca m!ntu-itor al oamenilor /i a dus o via+. . dar /i ni/te p-stori.gipt4 Jdin în $candinavia4 :rite în :#aldea4 9oroastru în ersia4 2aal /i Taut în 3enicia4 Indra în Tibet4 2ali în . în timp ce a/kenazii circa . toate av!ndu-/i originea în aceea/i ras.fug-.siria4 Deva Tat /i $ammonocadam în $iam4 .istoria&. To+i copiii de sex masculin cu v!rste de p!n.ceasta este descrierea zeului m!ntuitor oriental Giris#na cu . $efarzii sunt descenden+i ai evreilor care au tr-it în $pania din antic#itate /i p!n. alungarea demonilor /i învie-rea mor+ilor.nu au nici cea mai mic. . /i datele de na/tere ale tuturor au fost pe <? decembrie( Lit#ra a fost crucificat.+i putea crede ceste povestea vie+ii lui Iisus. .ttis în 3rigia49amolxis în Tracia4 9oar în 2onzes4 . fiul lui Jdin. ptr a sc-pa. smirn.printr-o concep+ie imaculat-./i reptiloarian. . Iat. Lit#ra era ilustrat adeseori ca un leu înaripat. levi+ii( Ii cine a scris 'oul Testament. :ine a scris Gec#iul Testament7 reo+ii lor.leg-tur. dar ei sunt cei care au invadat alestina. rin anii @E ai sec.dori+i neap-rat un zeu m!ntuitor care a murit pt iertarea p-catelor noastre.nu-mai c!+iva din%3iii lui Dzeu&care *oac. tiranul aflat la putere a dorit s--l ucid-. NN. /i a primit daruri în aur. Dac.moral.g#icitoare.care i-a controlat pe levi+i8 3r-+ia 2abilonian-.de rudenie cu Israelul.rabia. cre!nd statul Israel sub pretextul c%Dumnezeu& le-a promis lor acest p-m!nt în Gec#iul Testament. fost ucis pe cruce.pe care ne-a *ucat-o vreodat. Despre cine vorbesc în continuare7 $-a n-scut dintr-o fecioar. sefarzii au fost esti-ma+i la un nr total de circa o *um-tate de milion. în 6recia4 Ixion /i Yui-rinus la romani4 rometeu în regiunea :aucazului4Lo#amed sau La#omet în . începe s. 7oul estament& Ii acum. De aceea. ave+i de ales dintr-o multitudine de asemenea per-sona*e care au existat în lumea antic-.care a provenit din Jrientul ./i t-m!ie. în urma inter-ven+iei Du#ului $f!nt.fganistan4 5ao în 'epal4 Sittoba în 2ilingonese4 Tammuz în $iria /i 2abilon4.de societ-+ile secrete.în sec. .propiat /i din :aucaz. mil.scape de copil. v. NG. între < t!l#ari. .lcides în Teba4 Likado în $intoos4 2eddru în 5aponia4Oesus sau .ce/tia din urm. . To+i au fost fii ai lui D-zeu care au murit ptr iertarea p-catelor noastre.rolul principal în legende asem-n-toare celei a lui Iisus4 aproape to+i au fost adora+i cu mult timp înainte s. . to+i ace/ti %fii ai lui D-zeu& sau %profe+i& Qinclusiv religiile lansate de eiR au provenit din +inuturile ocupate sau influen+ate de popoarele venite din Jri-entul .<EE de ani înainte de pretinsa na/tere a lui Iisus.fest.ros /i 2remrill#am la druizi4T#or.:!nd s-a n-scut. de a/ti( Ini+ierile în misterele lui Lit#ra aveau loc în pe/teri împodobi-te cu semnele :apricornului /i 0acului. la gali :admus.m-car de Iisus8 Tris#na în Oindustan4 2udd#a $akia în India4 $aliva#ana în 2ermuda4 Jsiris /i Oo-rus în .propun o mic. c!nd au fost expulza+i. pe scurt./i umil-. :u pu+ine excep+ii..donis.pe Dionisos /i 2a#us. +inuturile ocupate de arieni /i de reptilo-arieni. care spera astfel s./i de var-. )a na/terea lui au fost prezen+i îngerii.< subdiviziuni ma*ore ale a/a-zi/ilor evrei8 sefarzii /i a/ke-nazii.sia Lic. zeul pre-cre/tin romano-per-san.arian.xist. n-scu+i din mame fecioare.în/ela+i.trep-tat la iveal-. . dar s-a ridicat din mor+i /i s-a ridicat la ceruri.

de cre/tinism( . )ao-kiun. fiind la r!ndul s-u o surs. ierar#ia bisericii /tie foarte bine aceste lucruri. %casa p!inii&. 2a#us.cultul lui Lit#ra Q'imrodR. .doctrin.a soarelui. convin/i c./tim /i noiN :ultul misterelor lui Lit#ra s-a r-sp!ndit din er-sia p!n.cela/i lucru l-a afirmat laton despre maestrul s-u. adev-rul /i via+a.de o stea. Ii în aceast. 2udd#a. al-turi de Iisus.donis. Iisus a fost tentat pe un munte de $atan. 2oc#ia. inclusiv în 6ermania. membrii cultului m!ncau p!ine /i vin. 9oroastru. Oorus a fost )umina )umii.Oorus a fost considerat /i el Lielul lui D-zeu.gipt.putea fi g-sitpre-tutindeni în . 'a/-terea lui Iisus a fost marcatde o stea. :re/tinismul nu este altceva dec!t o religie p-g!n. 'a/terea lui Oorus a fost /i ea marcat. A> .celea/i lucruri le-au f-cut Tris#na. c-ci aici *os e o nebunie( Desigur. Oorus a predicat /i el în templu la v!rsta de .la tine.< ani. Oorus a fost /i el -storul cel 2un. Iisus s-a n-scut dintr-o fecioar-.Iisus este iden-tificat cu crucea. Iisus este considerat %*udec-torul celor mor+i&. adorat în 2abilonia /i $iria. Lit#ra a fost vizitat la na/tere de = în+elep+i care i-au adus daruri de aur. Tammuz sau . Toate aceste ritualuri sunt vec#i de mii de ani.aceast. iar imaginea /i simbolurile acestuia au fost g-site cio-plite în st!nci /i pe t-bli+e din piatr. care +ine c#eile cerului./tiin+.regal-. 9eus /i al+ii. 2a#us.din perioada 2abilonului /i a legendelor lui 'imrod. în 6recia antic-. . Oorus s-a n-scut în .la baza legendei $f!ntului etru care +ine c#eile 0aiului.cest simbolism st.l a derivat din babilonianul Tammuz.au la baz. . Iisus a fost botezat la v!rsta de =E de ani.este adev-rul /i via+a. . a c-rei adorare este condamnat. Oorus . Ini+ia+ilor de gradul înt!i li se punea pe frunte o coroan. Iisus a fost consi-derat luceaf-rul de diminea+-. ale $emiramidei /i ale lui Tammuz Qversiunea corespondent.acela/i simbolism al /colilor misterelor. Oorus a fost botezat /i el la v!rsta de =E de ani. Iisus s-a n-scut în 2etleem. de/i c#iar apa condamn.0ama.în Imperiul 0oman /i la un moment dat aceast. )a fel /i Tris#na.care simbolizeaz.ctualul sediu al Gaticanului din 0oma a fost unul din locurile sacre ale adep+ilor lui Lit#ra. )a fel ca o întreag. Oorus a avut .ce ini+iatul în misterele lui Lit#ra înc#eia ritualul. Jsiris. 2udd#a. Doam-ne. )a fel /i 2udd#a. apare pe capul $ta-tuii )ibert-+ii din ortul 'eK \ork.cela/i lucru s-a afirmat anterior despre 'imrod. )ui Iisus i se atribuie miracole pre-cum vindecarea bolnavilor /i ridicarea din mor+i. etru era numele Larelui reot în /coala misterelor din 2abilon. pe nume Isis.< ani. To+i ace/tia au fost %fii ai lui D-zeu&.se #r-nesc cu trupul /i s!ngele lui Lit#ra.< discipoli. .razele soarelui. Larduk. . Oorus a fost /i el identificat cu crucea.a lui IisusR. $ocrate. $erapis. Iisus a afirmat c. Iisus a predicat în templu la v!rsta de . Dup./i Tris#na. :e nu doresc ei este s. Iisus s-a n-scut dintr-o linie genealogic. Oorus. Implica+iile sunt devastatoare pt cre-dibilitatea bisericii cre/tine8 Iisus a fost )umina )umii. Oermes /i al+ii. care reprezenta sine-le lor spiritual.eacus /i al+ii. Tot A adep+i au urcat în barca lui Oorus. Iisus a fost copilul unei fecioare. :re/tinismul /i biserica romano-catolic. 3o#i. t-m!ie /i smirn-.listde zei pre-cre/tini. Oorus a fost tentat pe un munte de $et. Oercule. Oorus a primit /i el acela/i nume. . al c-rui ec#ivalent indian anterior a fost Litra.lfa /i Jmega.privin+.ca fiind opera %diavolului&( Ia-m.ste simultan /i o religie a astrologiei. pe nume Laria. )a fel au fost numi+i îns.are numero/i competitori. Tris#na. Oorus a afirmat /i el c. Jrmuzd.ceea/i coroan-.din aur. A pescari au ur-cat în barc-. erseu /i al+ii.nnu. Iisus a avut . regele-soare persan-roman. 2udd#a.< adep+i.de inspira+ie ptr Iisus. cel dint!i /i cel din urm-. Jsiris. Iisus a fost -storul cel 2un. Iisus este numit . s-a n-scut de asemenea la miezul nop+ii de <> dec. 2a#us. Lit#ra era considerat zeul-soare sau 3iul lui D-zeu care a murit pt a salva umanitatea /i pt a-i d-rui via+a etern-.uropa. %locul p!i-nii&. Oorus a fost %fiul& lui D-zeu în .în toate provinciile occidentale ale fostului impe-riu roman. Iisus a fost con-siderat Lielul lui D-zeu. . Ini+i-a+ii în ritul lui Lit#ra erau numi+i lei /i erau marca+i pe frunte cu crucea egiptean-. Oorus a fost /i el copilul unei fecioare.este calea. Fnul din simboluri-le clasice ale lui Lit#ra a fost leul cu un /arpe încol-cit în *urul trupului s-u. 3ran+a /i 2ritania.

merica :entra-l-. numele fo/-tilor %zei& extratere/tri au devenit concepte /i simboluri ezoterice.extraterestr. "n timp.vraam. . 3enicienii î/i simbolizau /i ei D-zeul unic pe %o cruce unic-&.vem din nou de-a face cu un simbol A? . merg!nd cel pu+in p!n. %$teaua& de la na/terea lui Iisus nu este dec!t o alt. cu mii de ani înainte de pretinsa na/tere a lui . To+i ace/ti oameni nu au existat în realitate.reciclarea aceluia/i mit. 6recia. în func+ie de er. . Yeutzalcoatl. Yuetzalcoatl /i foarte mul+i al+ii.de care nimic n-ar putea exista.altceva dec!t ni/te simboluri.cela/i lucru s-a înt!mplat /i în cazul . Titlurile date lui Isis. Laria este întotdeauna pictat. dar /i aceast. Oorus.< discipoli în > grupe de c!te =. . 9oroastru.la Isis. :re/tinii îl portretizeazpe :#ristos cu un #alou în *urul ca-pului. "n întreaga lume reg-sim acelea/i religii /i ritualuri ale soarelui8 în $umer.tem c.ceasta a fost religia universal.de arieni-fenicieni ptr a-l simboliza pe %adev-ratul D-zeu unic&.6 . simbolul egiptean al for+ei creatoare feminine f-r.aceasta prezice na/terea unui copil care va deveni un mare prin+. Oorus a devenit Iisus.a :inei cea de Tain-. . . 2aldur.legend.inspirat.:#. cel consi-derat ast-zi creatorul conceptului de D-zeu unic. Aceasta este maniera în care este prezentat şi 1isus. care a fost de asemenea un sim"ol al soarelui. )egenda lui Iisus prezint. Larele Laestru al rioriei $ionului Qde la $ion V $un V $oareR a folosit acela/i simbolism în faimoasa sa pictur. a/a cum am ar-tat anterior.i nu reprezint. rometeu. ..van-g#eliilor. 6#icitorii i-au spus c. )eonardo da Ginci.a lui IisusP $oarele. Aceasta este maniera în care şi/o reprezentau egiptenii pe 1sis cu pruncul 0orus în "raţe. :oroana de spini este ea îns-/i un simbol al razelor soarelui.aria cu pruncul) 2u. ambele ipostaze av!ndu-/i originea în 2abilon. mama fecioar. Lercur. de %$tea a m-rilor& /i %0egin.acelea/i referiri la astrologie /i la simbolismul /colilor misterelor.Lexic /i . Insulele 2ritanice.polo.$oarele.la povestea babilonian. . ersona*ul inventat numit Iisus a fost un zeu solarH )umina )umii. 0a. c!nd el se afla la apogeul %c-l-toriei& sale zilnice.da-t!nd din sec.imagine este doar o repetare a portretelor egiptene ale lui Isis care îl +ine în bra+e pe pruncul Oorus. 2abilon. unde regina $emiramida era numit.ceea/i expre-sie8 )umina )umii.l i-a împ-r+it pe cei .Iisus va rena/te din nou. . a fost folosit. a/a cum arat.acă am fi trăit în Ka"ilon. $-a spus c. înconjurat de un halou reprezentând razele soarelui.a lui 'imrod. iar Isis s-a transformat în Laria.2udd#a. erseu. Lamele fe-cioare asociate cu to+i ace/ti zei solari au purtat de-a lungul timpului diferite nume. Toate aceste pove/ti reprezint. .+in!ndu-l în bra+e pe pruncul Iisus. . 2udd#a.c-ci la fel s-a spus /i despre Tris#-na. .siria.:rucea este de asemenea un sim-bol astrologic al soarelui. :re/tinismul /i iudaismul nu sunt altceva dec!t ni/te religii babiloniene. Iisus este un persona* mitologic. )a amiaz-. în centru. c!nd am vorbit de crucea care împarte cercul astrologic. Isis a devenit asociat. festivalurile acestora marc!nd ciclul anual al soarelui.ustralia.cu semnul astrologic al 3ecioa-rei. i-au fost acordate mai t!rziu /i Lariei.pe care o reg-sim într-o multitudine de mituri. )a fel /i Laria. L. nici c#iar soarele. la fel ca /i coroana de pe capul $tatuii )ibert-+ii din ortul '\. $oarele era esen+a religiei egiptene. 4igura :. Gis#nu. pretutindeni.cerul va fi destul de aglomerat.%0egina cerului&. Kel sau Kil.de la regina $emiramida /i 'ink#arsag p!n.din piatr. .de aceea/i surs. care a v-zut într-un vis o stea str-lucitoare ridic!ndu-se deasupra orizontului. .a cerului&. /i al+ii. cu Iisus.coloana fenician.gipt. 2el sau 2il. :onfucius. )ao-kiun sau )ao-tse. care au primit dife-rite nume. . IG î.uropa în general.cu mii de ani înaintea cre/tinismului. 4igura :=6 Coloană de piatră care prezintă zeul/soare al fenicienilor. egiptenii se rugau %:elui reaînalt&. %$oarele&./i de cultur-. aceasta ar fi fost pro"a"il imaginea reginei +emiramida cu pruncul Aammuz.dorarea soarelui /i a focului a fost esen+a religiilor indiene.ceasta este exact maniera în care reprezentau fenicienii razele soarelui în *u-rul capului zeului lor solar.

despre Yuetzalcoatl mexicanii. adic+O2/da7.tradi+ia pomului de :r-ciun. 2isericile cre/tine sunt orientate de la est la vest.pe data de <..gipt /i ersia. Ii c!te ore a durat acest întuneric7 =.a s-pt-m!nii cre/tine este duminica Qn.din an c!nd ziua devine mai lung.E '.ast-zi de expresia modern..vang#eliilor.9oroastru. $imbolul acestei for+e femi-nine a devenit litera %L&.îl fi pictat pe unul din discipoli ca femeie. despre Oercule grecii. ca un simbol astrologic.dec!t noaptea. dat.momentul ec#inoc+iului de prim-var-. Oercule. Tammuz. Iisus a %cobor!t în iad&.un simbol p-g!n( -iH întreaga religie este p-g!n-( 4igura :H6>Cina cea de Aaină? de 8eonardo da Dinci. . pt a face astfel trimi-tere la divinitatea feminin.acesta a fost crucificat /i a înviat din mor+i pe <? martie. care l-a acoperit p!n. pt a %învia& din mor+i7 De =( De tot at!tea a avut nevoie /i 3iul babilonian al lui D-zeu.astfel prin puterea $oarelui în momentul rena/terii acestuia.la orele C. . dar fiind c. ziua soarelui. Ju-le vopsite erau consi-derate ofrande sacre în . Tr.. 2udd#a. Jsiris.de intrarea în zodia 2erbecului. a/tele sau ec#inoc+iul este momentul în care soarele triumf.în prima zi a zodiei 2erbecului. son QfiuR /i sun QsoareR se pronun+.ltfel spus. al lui 0am sau al mielului.la infinit.ste aceea/i poveste antic-.ceea/i poveste despre întunericul care s-a l-sat asupra p--m!ntului au spus-o despre Tris#na #indu/ii.bbe1 au +inut o dezbatere public-. Oercule /i 2aldur.a murit de a/ti.a 3r-+iei. Pri!iţi felul în care este sim/"olizat 1isus ca un soare şi maniera în care sunt împărţiţi discipolii în patru grupe de câte trei I cele :B semne ale zodiacului. 9oroastru.E murise. $e crede c. . reluat. De c!te zile a avut nevoie Iisus.astrologic pictat de un ini+iat de rang înalt al societ-+ilor secrete /i al /colilor misterelor care cuno/teau adev-rul.de miel. Jsiris.la fel cum au procedat anterior Tris#na. Q)uca <=8 >>.pe o cruce. Dup. $e afirm. pt a simboliza ast-fel abunden+a specific. Aceasta este !ersiunea picturală a cercului astrologic împărţit de cruce pe care am !ăzut/o mai de!reme.n. pt a învia din mor+i. de la Laria sau Ladonna Q$emiramidaR.prim-verii. Ii soarele s-a întunecat&. >?R.pt primii cre/tini ca /i data de <? dec.c!nd s-a l-sat un întuneric asupra p-m!ntului. printre altele. Iat. 0egina Isis era portretizat.Isis. c!nd te g!nde/ti c.cum descrie . .era unul din evenimentele cele mai sacre ale religiei egiptene.asupra întunericului. marcat.la fel. +unda7 în limba englez-R. 2a#us.pe care cre/tinii au preluat-o din tradi+ia lui +ol 1n!ictus Q$oarele InvincibilR.:#. 3iulM$oarele. etc.Iisus s-a n-scut pe <? dec. "n *urul anului <<EE î. din motive pe care le-am explicat de*a. Lielul pomenit în :artea 0evela+iei reprezint. )umea este restaurat. tradi+ie continuat.cele = zile.men+in. /i a/a mai departe. "n limba englez-. data a/telui nu mai este fixat. $-rb-toa-rea a/telui era la fel de important.adeseori cu un cap de berbec. grupul cunoscut sub numele de reo+ii lui Lelc#isedek au început s--/i confec+ioneze /or+urile din l!n. cu mult timp înainte de Iisus.autorit-+ile de la Sestmintster .giptenii /i l-au reprezentat pe Jsiris întins pe o cruce. A@ .c. c!nd $oarele QIisusR intr. )a ora actual-.donisMTammuz. deci asupra p-m!ntului s-a l-sat întunericul. "n viziunea an-ticilor.acela/i simbol.în semnul astrologic al 2erbecului. 'ici c#iar ou-le de a/ti sau c#iflele fierbin+i marcate cu cruce nu reprezint. credincio/ii privesc inevitabil c-tre direc+ia din care r-sare soarele. 9iua religioas.de asemenea c. motiv ptr care ec#inoc+iul de prim-var. .e cazul s. dar simbolis-mul r-m!ne acela/i.M<< dec. francmasonii.donisMTammuz. soarele are nevoie de = zile pt a învia din %moartea& pe care o sufer.acesta reprezint.. . despre 2udd#a budi/tii. 'u este exclus ca da Ginci s. :!nd a murit. Iisus a fost crucificat simbolic de a/ti deoarece acesta reprezint. îndrept!n-du-se c-tre acea perioad. la fel ca /i Tris#na. etc.vang#elia lui )uca ce s-a înt!mplat atunci c!nd Iisus Q$oareleR a murit pe cruce8%Ii era pe la orele @. )egenda lui Lit#ra afirm. :e ironie. Oorus.o tradi+ie cre/tin-. Lercur. Lit#ra. altarul fiind situat întotdeauna c-tre est. . potrivit . întreb!nduse dac. 2arati sau $emiramida. el s-a ridicat din mor+i.

.care strigau8 %2ucura+iv-. un eveniment mitologic cu semnifica+ii ascunse. "n acest caz. ersona*ul %c#ristic& #indus.:#ristos nu a înviat.aceast. :onceptul D-zeului m!ntuitor care moare de dragul umanit-+ii este un alt simbol str-vec#i. care apare pretu-tindeni în antic#itate.a lumii formelor fizice /i a dorin+elor. sau în India în leg-tur. practicat de toate religiile str-vec#i.uropa /i din .a nu s-a petrecut în realitate.de asemenea cu simbolismul copacului.din întreaga .care seam--n.tem c. :u mult timp înainte de apari+ia cre/tinismului.Iisus nu s-ar fi ridicat fizic din mor+i. Despre Yuetzalcoatl se spune c.c.din < cruci suprapuse /i p-s-rile cu aripile des-c#ise sunt folosite ca simboluri ale crucii în nenum-rate logouri.religie are probleme serioase. c-ci D-zeul vostru a învi-at din mor+i(Loartea /i suferin+ele lui v-au m!ntuit(& . despre 2aga-/i.de egipteni /i avea un arc de cerc ad-ugat deasupra.ceea/i poveste circula în . :ea din urm.este adev-rat c. Lorm!ntul lui Iisus simbolizeaz.dec!t un alt simbol al soarelui. m. c-ci fiecare relateaz.ste folosit. Q.?8 .a Gie+ii alc-tuit. reo+ii supraveg#eau morm!ntul p!n.diferit-.l-a înviat pe :#ristos. . o./i este zadarnic. sau îi sc#imb. :rucea ca simbol re-ligios poate fi înt!lnit.l-turi de simbolismul soarelui.merica :entral. zeii reptiloumani ai Indiei.s-a petrecut.o alegorie.cu litera T. popoarele antice din . .dac.tr-iesc în ap-.am m-rturisit cu privire la D-zeu c. Tris#na. . cu o mie de ani înainte de Iisus. iar babilonienii o foloseau ca emblempt zeii apei.într-o manier.numeroase contradic+ii.ltfel spus.mistere p-g!ne în care adeptul era legat de o cruce sau a/ezat pe un altar în form.suntem des-coperi+i /i ca martori mincino/i ai lui D-zeu. nu ar fi existat nici o baz.scopul."n simbo-lismul /colilor misterelor.xist. 0eligiile indiene aveau o tradi+ie a m!ntuitorului cruci-ficat cu secole înaintea apari+iei cre/tinismului. 2a înc.propo.este asociat.ceasta era crucea pe care erau at!rna+i disiden+ii politici în Imperiul 0oman.cu Tris#na. dar /i simbolul zeului druid Ou. nici :#ristos nu a înviat.istoria original.meric.nu este o înviere a mor+i-lor.lase impresia c.vang#eliile care povestesc eveni-mentul învierii prezint. dup. . "n al doilea r!nd. Lai înt!i de toate.despre învierea din mor+i a lui Iisus7 Iat. . c!nd nu l-a înviat.întu-nericul în care a cobor!t soarele înainte de rena/terea lui /i aproape toate ini+ierile din /colile misterelor se AA . .le-au adus civiliza+ia.c.cu Oorus. :e putem spune îns. cea de argint purifi-carea.a venit din mare purt!nd o cruce /i a fost reprezentat la r!ndul lui +intuit pe o cruce.ptr religia cre/tin-. persanii aveau un ritual în care un t!n-r aparent mort era readus la via+-.dintre nori7 $oarele.@R. iar crucea din lemn aspira+ia. De fapt.iluminarea. cea dintr-un metal obi/nuit reprezintsmerirea.l era numit L!ntuitor /i se spunea c.ce afirm$f!ntul avel despre acest eveniment în prima sa scrisoare adresat.ra asociat. crucificarea lui Iisus reprezint. . crucea de aur simbolizeaz.la miezul nop+ii de ec#inoc+iu. 'umeroase figuri de m!ntuitori sunt ilustrate +intuite pe cruci din lemn sau pe copaci. :ine r-sare îns. fiindc.mor+ii nu învie&.corintenilor8%Dac. despre care spuneau c.. :orinteni .gipt în leg-tur. povestea lui Iisus /i a nenum-ra+ilor s-i predecesori include de asemenea simbolismul ini+ierii din /colile misterelor. precum /i trezirea sinelui spiritual./i de $ud. dac.suferin+ele sale au contri-buit la salvarea poporului. se spunea de aseme-nea c.de cruce.cu apa./i dac. de la nativii americani la c#inezi. 0oata 2udist. învierea nu reprezint. 2-tutul cuielor /i curgerea s!ngelui sunt alte simboluri ale /colilor misterelor.atunci într-adev-r este zadar-nic.propov-duirea noastr. *a-ponezi. el afirm. indieni. la fel ca Iisus mai t!rziu.:entral-. Cru( Ansata sau %crucea vie+ii& era folosit.=-./i ast-zi de francmasoni în simbolul ec#erului lor. însemne ale armatei /i insigne.atunci c!nd se va întoarce pe p-m!nt. 2iblia afirm.sumerieni./i credin+a voastr-. care simboliza moartea trupului.în toate culturile. . Iisus va reveni c-lare pe un nor. ci doar trebuie s. apare în anumite ilustra+ii b-tut în cuie pe o cruce.t!t Cru( Ansata c!t /i crucea Tau au fost g-site pe diferite statui /i alte opere de art. egipteni. ini+ia+i sacri. Fna din cele mai vec#i forme ale sale este crucea Tau sau Tav. tradi+ie care s-a n-scut la arienii din Lun+ii :aucaz. . adic.

u mo/tenit cunoa/terea secret. cu a c-rui gr-sime erau un/i faraonii sub autoritatea :ur+ii 0egale a Dragonului.sigur(H "n primul r!nd. croco-dilul %draconian& al .simbolul lui >messeh?. care /i-au mo/tenit credin+a de la sumerieni.a istoriei.un simbol al lui 'imrodMTammuz. . . care a fost înecat.afirm.xist. nu ne afl-m în fa+a unui sf!r/it al lumii.a remediilor.în s!nge. . iadului /i raiului. Data de . egipteni /i babilonieni.senienii erau ramura palestinian. Da.esenienii au tr-it ceva mai departe de-a lungul coastei.giptului. :#iar /i povestea suli+ei care a str-puns /oldul lui Iisus pe c!nd se afla pe cruce reprezint. $candinavii au consacrat aceast. 3r-+ia esenian.cesenienii erau fanatici care respectau inven+iile levite din Gec#iul Testament în litera. g-site în pe/terile de l!ng.u fost descoperite circa ?EE manuscrise ebraice /i aramaice.opozi+ia autorit-+ilor.s!ngele curs din rana lui Iisus a curs pe oc#ii acestuia /i i-a vindecat. cuno/-teau simbolurile botezului. :ercet-rile lui 2rian Desboroug# demonstreaz. :!nd 2iblia vorbe/te despre %sf!r/itul lumii&./i mai extremist-./i în alte versiuni anterioare8 m!ntuitorul scandinav 2aldur. .ra e/tilor.din via+a organiza+iilor secrete înc!t preo+ii evrei AB . c-ci este el însu/i o religie p-g!n-.din .poveste simbolic. care a pretins c. într-un loc mult mai potrivit.Yumran în anul .a :-r+ii lui Isaia cu c!teva secole mai vec#e dec!t cea inclus.C>A.vang#eliile /i care repre-zint. dar el înseamn. )onginus s-a convertit instantaneu /i /i-a petrecut restul vie+ii sp-rg!nd idoli p-g!ni.fii centurion roman dac.? martie sau Idele lui Larte a fost data la care au murit numero/i m!ntuitori p-g!ni. confirm-rii.le confirm. cu toat.ias.cacest loc era în acele vremuri o colonie de lepro/i /i c. ci al unei epoci. :re/tinismul nu a înlocuit religiile p-g!ne. cea a G-rs-torului. "n al doilea r!nd. numit.reg--sim aceast. Toate aceste simboluri au fost preluate mai t!rziu de cre/tinism.sau epoc-.mai bine modul de via+. sau cel pu+in a/a ni se spune.erai orb.printre care /i o copie integral. al îngerilor luminii /i întu-nericului /i al îngerului c-zut.la iveal-.i îi pri-veau pe to+i cei care nu g!ndeau la fel ca ei ca pe ni/te du/mani /i se opuneau ve#ement ocupa+iei romane. pun!nd sub semnul îndoielii versiunea oficial.folosite în ini+ierile /colilor misterelor /i pt a intra în st-ri modificate de con/tiin+-. ropriet-+ile %ciupercilor sacre& sau ale %plantelor sfinte& f-ceau într-o asemenea m-sur.tat-l /i fiul din religia babilonian-.îi apar+in în exclusivitate. pe coasta de nord a L-rii Loarte. :uv!ntul grecesc aeon a fost tradus prin lume.cu semnul astro-logic al e/tilor.cunoasc. de unde se trage /i cuv!ntul modern terapieR. . le-au permis cercet-torilor s.er. c-ci nu +i-ai fi putut îndeplini îndatoririle. . T#erapeutae /i esenienii foloseau în egal. un zeu orb. era imposibil s.î/i avea sediul la Yumran.c.în *urul datei c!nd s-a n-scut Iisus p-m!ntul a intrat în casa astrologic. fiul lui Jdin.a e/tilor. $e presupune c.@E de ani. avem din nou de-a face cu o traducere gre/it-.din v!sc aruncat. care includ texte din Ge-c#iul Testament.intr-m într-o alt./i credin+a esenieni-lor.a unei secte egiptene înc.gipt /i din întreaga lume an-tic-. .de un centurion roman orb pe nume )onginus /i c. Lanuscrisele au fost ascunse de ro-mani în timpul revoltei iudeilor din *urul anului AE. ersanii.tem. iar Iisus ar fi putut fi sim-bolul ei. nu alta( $imbolul pe/telui este o alt. Fn alt mo-tiv pt care Iisus a fost reprezentat ca un pe/te ar putea avea leg-tur. iar cre/tinii au proclamat-o mai t!rziu s-rb-toarea %2inecuv!ntatului )onginus(& $mori de r!s.senienii aveau o cunoa/tere profund.zi zeului Ood. nu lume. )egenda cre/tin.er-.parte integrant. "n timpul presupusei vie+i a lui Iisus.T#erapeutae Q%Gindec-torii&.un simbol al /colilor misterelor.fac în pe/teri.suli+a a fost aruncat. care nu doresc ca adev-rul s.care transpare în toate .m-sur. Lanuscrisele de la Larea Loart-.mai degrab. care a durat <. .sute de documente care descriu obiceiurile esenienilor /i modul lor de organizare.er-. înc-peri subterane sau spa+ii întunecate. rin urmare. )a ora actual. a fost str-puns de o suli+. in-clusiv a celor #alucinogene. nu în spiritul lor. $-a n-scut astfel o nou.în 2iblie.de Ood. potrivit legii mi/-c-rii de precesiune a axei p-m!ntului.

cu avel8 %. :a de obicei.m descoperit c. ./i cel-lalt în aramaic-. esenienii purtau robe albe. 'u înt!mpl-tor. otrivit ce-lui mai faimos istoric al vremii. ar fi fost membri ai acestei grup-ri.cest secret era una din legile tuturor /colilor misterelor. numit. 'egrul este culoarea 3r-+iei 2abiloniene care a manipulat întreaga istorie a umanit-+ii. .ei meditau asupra secretelor na-turii. . la fel ca /i romanii /i celelalte na+iuni p-g!ne din *urul Iudeii. 3aptele . proveneau din cultura anterioar.lexandria.giptul /i cu /colile misterelor.xact în acest fel este scris.în form. $criitorul #ilo.veau c#iar ritualuri speciale de preg-tire /i folosire a ciupercilor.absoarb. fiind folosit /i în ini+ierile misterelor lui Lit#ra /i ale altor zei solari ai vremii.marc#eze frun+ile ini+ia+ilor cu o cruce. care erau urma/ii esenienilor-T#erapeutae. . caz AC . 4igura :J6 Preot e!reu cu o "onetă în formă de ciupercă ce sim"olizează importanţa acestei plante halucinogene în ritualurile religioase ale !remii.atunci c!nd T#erapeutae se rugau lui D-zeu. 0eprezint. terminologia /i practicile lor.vor p-stra se-crete numele puterilor care conduc universul.vie+ii lui Iisus. al c-rei simbolism poate fi g-sit în toate cele > .cu autoritatea Qprivi+i robele *udec-torilor /i ale avoca+ilorR /i cu moartea. care avea s.le erau culese cu mare devo-+iune înainte de r-s-ritul soarelui. c. fiind asociate cu ciclul solar. care se reg-se/te în întreaga 2iblie. ei se întorceau c-tre soare. fratele s-u Iacov. ascunse în aceste c-r+i sacre sub v-lul alegoriilor.cu esenienii poate fi pus./i existen+a unei societ-+i secrete care se reg-se/te at!t în Gec#iul c!t /i în 'oul Testament. !n.se-nienii priveau cu dezgust func+iile corporale naturale.precursorii 2isericii 0omane. 5osep#us. confirm!nd astfel importan+a acestei plante.*ure c.cesta era simbolul ilumin-rii indicat în Cartea lui Ezechiel din Gec#iul Testament.senienii erau adep+i ai lui itagora.multe din credin+ele.vang#elii /i în Gec#iul Testament. unul în ebraic.Aratat des/pre !iaţa contemplati!ă. .de propriet-+ile lor. . Tot în leg-tur.daug.secta nazari+ilor sau a nazarinenilor. însemnele armelor /i pe steaguri. la fel ca /i preo+ii lui Isis din . afirm.purtau c#iar o bonet. . esenienii trebuiau s. la fel ca /i Iisus din 'oul Testament.omul acesta este o cium-4 pune la cale r-zvr-tiri printre to+i iudeii de pe tot p-m!ntul /i este mai-marele partidei nazarinenilor&. . care atest.ceasta este o altconexiune pe care o putem stabili cu .anumite persona*e din Gec#iul Testament.fie ramuri diferite ale aceleia/i secte. otrivit istoricului iudeu 5osep#us. T#erapeutae aveau o universitate înfloritoare în .senienii-T#erapeutae practicau ritualuri extrem de asem-n-toare botezului cre/tin de mai t!rziu /i obi/nuiau s.de asemenea c. De/i nici unul din aceste persona*e nu a existat cu adev-rat.de ciuperc-. numeroase simboluri ale acestui ritual put!nd fi g-site în 2iblie /i în alte texte antice. de unde î/i trimiteau misionari pt a crea noi ramuri /i filiale în întregul Jrient Li*lo-ciu. Dou.a meseriei de profesor. care a tr-it în perioada atribuit.manuscrise de la Larea Loart-.de asemenea culoarea tradi+ional.con-vingerea c./i ciupercile c-p-tau conota+ii legate de %3iul lui D-zeu&Qdar ce simbol nu c-p--ta asemenea conota+ii7R. . con+in ceea ce am putea numi ni/te #oroscoape. f-ceau acela/i lucru.în lucrarea sa. precum Loise sau $amson. folosirea ciupercilor sacre /i a al-tor remedii.dar /i faptul c.2iblia. $e spune c.caracterul /i destinul omului. ca /i cunoa/terea secret.gipt. el a devenit culoarea asociat. filozoful /i matematicianul grec care era un ini-+iat de rang înalt at!t al /colii egiptene a misterelor c!t /i al celei grece/ti. rimii cre/tini.ace/tia studiau scripturile sacre pt a le descoperi semnifica+iileQcodurileR ascunse. simbolismul nazarinean face trimitere la o conexiune cu o societate secret-. fiind /i în aceas-tprivin+. .legat. )a ora actual-.postolilor fac urm-toarea afirma+ie în leg-tur. în timp ce nazarinenii purtau robe negre. Ioan 2otez-torul /i $f!ntul avel.mi/c-rile planetelor influen+eaz. precum /i în alte însemne ale companiilor /i altor organiza+ii controlate de 3r-+ie.a $umerului.senienii /i nazarinenii par s. .senienii practicau astrologia. . acest limba* secret este folosit în logo-uri. inclusiv sexul.

:el mai mare miracol al lui Iisus trebuie s..tradi+ie care s-a transformat în botezul cre/tin. S1nn Sestcott a fost fondatorul Jrdinului $atanic al 6olden DaKn. acesta nici m-car nu a existat. robabil c.din tot felul de simbo-luri asociate cu soarele. sub atenta supraveg#ere a 3r-+iei 2abiloniene. "n realitate.lui sunt oamenii lui Iuda&. 0itualurile 3r-+iei 'azarinene pot fi reg-site cu u/urin+.nglia.av!nd deasupra un dreptung#i. c-ci 'azaretul nu existat deloc la vremea respectiv-.se s-rb-toreasc. "n timpul slu*belor obi/nuiau s. în timp ce :oranul musulman folose/te termenul de nasara sau nazara. . iar povestea lui Iisus nu este altceva dec!t o alegorie alc-tuit. . :ele < elemente de care au nevoie strugurii pt a se coace /i pt a putea fi transforma+i în vin sunt apa p-m!ntului /i c-ldura soare-lui.a zeului cu zei+a. adic. rimii cre/tini au fost numi+i nazari-neni înainte de a fi numi+i cre/tini. este un alt persona* mitic care a transformat apa în vin. )a Yumran se obi/nuia s.a tuturor timpurilor.ceste cuvinte î/i au originea în termenul ebraic nozrim.în cele ale 2isericii cre/tine de ast-zi. ci cu societatea secret. originea în 2abilon /i în . adic.între Gec#iul Testa-ment.concluzie.vie+ii lui $amuel /i lui $amson din Gec#iul Testament. astrologia. astronomia.l /tia din interior întreaga poveste /i a afirmat în lucrarea sa.de 'oul Testament este nunta din :ana. scriere sau document al vremii.'azaret.la liniile genealogice regale /i preo+e/ti ale reptilienilor .anumite rituri sexuale /i de fertilitate numite %3estivalul c-s-toriei din :anaan&. )a aceast. lucru care confirm.aceast.stfel.De ce anume depind strugurii ptr a se coace.gipt. )a fel ca /i Gec#iul Testament .ceast. :uv!ntul modern prin care îi desemneaz.real-. Tot aici ni se spune c-8 %Gia Domnului J/tirilor este :asa lui Israel.sunt simbolizate de %vinul& /i de %viile& pomenite în 2iblie /i în nenum-rate alte texte /i gravuri ale vremii. zeii solari erau 2a#us /i Dionisos. "n +inutul :anaan se obi/nuia ca prim-vara s.simbolic.dolf Oitler /i a nazi/tilor.aici nu se refer. tradi+ie care se reg-se/te în misa catolic-.nunt.francmasonii de ast-zi se trag din esenieni /i din alte grupuri similare din anti-c#itate.arabii pe cre/tini este nasrani. .el a spus8 %$.cei doi patroni ai viilor.cu simbolismul solar. . un alt simbol francmason renumit. la fel ca /i ma*oritatea clericilor cre/tini.f-c!nd referire clar. Gec#iul Testament vorbe/te de %Ginul pe care l-ai adus din .expresie era folosit. :u siguran+-.implicat.mult mai numeroaseR. . nazarinenii purtau robe negre. care con+ine o sumedenie de BE .din :ana. c.fie 'azaretul( Ii s-a f-cut 'azaretul&. fiul grec al lui 9eus /i al fecioarei $emele.al grup-rii care a pus la cale întreaga sc#em.$amuel este prezentat ca un lider levit. . Iisus nu avea leg-turcu o localitate numit.plant-7 De soare.a nazarinenilor.la casa regal.m-n!nce p!ine /i s.se practice baia ritual.a lui David. )a urma urmei. "n /colile grece/ti ale misterelor. 'oul Testament /i apari+ia cre/tinismului.în perioada de timp atribuit. ca de obicei.tem. )iniile genealogice Q%poporul ales& de zeiR /i cunoa/terea secret.a lui Iisus sunt < teme care se amestec.îns-/i originea sa. mai presus dec!t orice alt.asonul ma/gic. iar planta pl-cut. :onvingerea mea fermeste c. liniile genealogice. J alt.*oace un rol important în venirea la putere a lui . 'oul Testament este un amestec de fapte reale /i imaginare Qacestea din urm. ci un simbol al fuziunii soarelui cu p-m!ntul.genda de preluare a controlului planetar de c-tre reptilieni.u existat de asemenea ritualuri eseniene legate de vin /i de ap-.nunnaki. 2a#us.a 2ibliei-Talmudului. T#erapeutae /i gnosticii erau implica+i în tot felul de ritualuri secrete. 'ici aceasta nu a fost o nunt.puntea de leg-tur.gipt&. acest nume nu apare în nici una din #-r+ile detaliate ale romanilor /i nu este pomenit în nici o carte. S. cunoa/terea secre-t.bea vin.senienii./i ritualurile /i numele folosite de /colile misterelor.linia genealogic. Iisus a transformat apa în vin. . :onventul este sinonim cu Larea Jperfrancmason.fi fost îns. din . respectiv cu . $imbo-lismul vinului î/i are.în care robei negre i se adaug.tic#ia cilindric. Ginul /i linia genealogic.pt sp-larea%p-catelor&.senienii-T#erapeutae-nazarinenii reprezint.abordat. care avea s. care a derivat din expresia nozrei ha/Krit P -str-torii :onventului Q:ontractuluiR.

Fn alt nume care i se atribuie este cel de $imon %Tananites&.doar c.ssissi. :!t de spre ceilal+i.Iisus a fost încon*urat de terori/ti. /i au c-zut la picioarele lui /i i s-au înc#inat&.tradi+ie. sau cel pu+in ec#ivalentul iu-daic al acestuia. cuv!nt grec ce înseamn. de fapt.spun( .ieslele din lemn au devenit foarte populare de :r-ciun în întreaga Italie. momentul în care adeptul m-n!nc.fantezie a fost folosit.ce este de în+e-les. Iat.un obicei pur cre/tin.ste ciudat c!t de u/or trec cre/tinii peste acest am-nunt atunci c!nd citeaz. Iisus nu s-a n-scut într-un staul. fiind folosite inclusiv în cazul profesorilor /i intelectualilor.vang#elia dup. De altfel.l+i termeni adopta+i sunt8 biseric-Q:asa DomnuluiR.la to+i copiii care s-au îmbr-cat de-a lungul timpului în Laria. l-sa+i-i s.coduri /i simboluri intercalate într-o nara+iune care nu poate conduce dec!t la confuzie /i r-t-cire dac. .în+eleag. Ger-siunea greac. în-+elep+i.eclezias-tic Qde la Ecclezia. oi /i vaci.a $f!ntului 3rancisc /i al ritualurilor p-g!ne practicate în miez de iarn-.l se practica în întreaga lume p--g!n.nului 'ou. rofe+iile biblice afirm. veni+i la mine. locul în care a tr-it $f!ntul 3rancisc din .mmanuel cu fiecare ocazie a :r-ciunului.r-spicat c. :uv!ntul ebraic naggar a fost tradus în grece/te prin expresia ho te9ton.este luat.vang#elie nu afirm..v. Ieslele erau folo-site frecvent în acele timpuri pentru a +ine copiii mici în ele dac.ceast. în care se spune c.<<=. c-ci am dou. "n cazul de fa+-. . Oei.recent-. /i nu invers.vang#elia dup. atest!nd astfel rolul s-u de co-mandant al zelo+ilor.liber-.profe+ia na/terii lui . se pare c.nu exista un leag-n corespunz-tor. c!nd. .ptr a îndoctrina nenum-rate genera+ii.cest lucru transpare în fraza repetat. nu numai al meseria/ilor.a fost adus.în prostiile astea.c.cu ocazia .ceasta a prins rapid. a/a c.p!ine /i bea vin.vang#elii lui Lesia este Iisus.c!teva mituri biblice care nu se sus+in8 Ideea c. Totul a pornit de la o afirma+ie din . dar numele dat de . ilustr!nd astfel scena na/terii lui Iisus.scena 'a/terii Domnului s-a n-scut la 6reccio. Larea ma*oritate a terminologiei cre/tine provine din limba greac-. . :ine este ini+iat în cunoa/terea secret.în #an nu mai era nici o camer. nici o .cread.nu exista nici un topos în 9ataluma. :#iar /i .mma-nuel. :re/tinii nu au f-cut dec!t s. ci prin oameni care î/i st-p!nesc perfect me/te/ugul.vang#eliile recunosc c. m-gari.toate aceste lucruri s-au petrecut în realitate.ieslea în cas-. scena 'a/terii Domnului a fost rezultatul unei erori de traducere. .nici un loc în camer-.)uca.%fanatic&. adic. $imon Lagus era cunoscut sub numele de $imon 9elotes Q9elotulR. pt c.%messia#&'messe.'ici daru-rile de :r-ciun nu reprezint. ei l-au v-zut pe prunc cu Laria. "ntrB. copii. afirm. $e pare c.Latei afirm. al unei puneri în scen. "n . cu mult timp înainte de apari+ia cre/tinismului.u#aristia cre/tin-. 6!ndi+i-v.împrumute aceast. Italia. Larea . preot Qb-tr!nR /i botez Qscufundare în ap-R. f-c!ndu-le s. din care s-a f-cut traducerea englez-. 0estul se cunoa/te. apostol QmisionarR. Fps( .de la cuv!ntul $icarius.de traducere.ceste cuvinte nu se traduc literal prin %t!mplar&. dar care a fost tradus în englezprin $imon :anaanitul( Iuda %Iscariotul& deriv. inclusiv termeni precum :#ristos sau cre/tinism.obsesiv în 'oul Testament8 %:ine are urec#i de auzit s.aud-&.c. în p-stori. care nu sunt ini+ia+i.literal.cread. la fel cum au f-cut cu toate celelalte.pt a simboliza astfel trupul /i s!ngele lui :#ristos.acest lucru.a 2ibliei.vorbe s. :u siguran+-. .Iisus se afla într-o cas-8 %Ii c!nd au intrat în cas-. î/i are originea într-un ritual canibal în care adep-+ii m!ncau cu adev-rat din trupul /i s!ngele omului sau animalului sacrificat.Iisus era %t!mplar& deriv.Iisus s-a n-scut într-o iesle în care erau #r-nite animalele. care însemna asasin.s. $cena 'a/terii Domnului este o inven+ie de dat. crocodilul egipteanR se va numi .dunare a arlamentului 6recR. . %lupt-torii pt libertate& care propov-duiau r-zboiul total împo-triva romanilor. mama sa. Iosif. acesta a adunat c!+iva localnici /i animalele lor.dintr-o gre/eal.

acela/i lucru este valabil /i în ceea ce prive/te celelalte religii8 iudaismul.este tot un %furt&.tot ce se presupune c. De ce7 tr simplul motiv c. $.$ikariotes. :artea este numit-.la Iisus în opera istoricului %iudeu& 5osep#us. c!ta oar-7 Capitolul B & Cuceriţi de cruce 2iserica cre/tin.fi fost manipulatorii dac. .Iisus /i c!nd Irod ar fi trebuit s.r-m!ne o inven+ie. :ine dore/te o confirmare despre c!t de u/or pot fi controlate masele nu trebuie dec!t s. apoi s. 'ici celelalte documente romane ale vremii sau textele scriitorilor greci ori alexandrieni care cuno/teau foarte bine perioada /i +inutul respectiv nu men+ioneaz.nu existe c#iar nici o refe-rire la un om ca el.perioad. nici de natur. nici scrise.nimic despre aceste lucruri. a/a c.xist. 9elo+ii-sicanii obi/nuiau s. /i dac. nu de romani. a/a cB< . încer-c!nd sdemonstreze astfel realitatea unei contrafaceriH .mai mult de >E de scriitori care au scris cronici despre evenimentele petrecute în aceast. locuit c#iar în Ierusalim în anul în care ar fi trebuit s.întreaga scen. $amson /i nenum-rate alte %vedete& biblice. $ingurele texte pe care ne putem baza sunt cele levite /i diferitele versiuni ale . )a fel stau lucrurile /i în ceea ce îi prive/te pe $olomon.m putea scrie o întreag.a informa+iilor pe care vi le-am oferit în acest capitol.cu scopul de a produce un efect similar.pornind de la ace-ea/i simbolistic. dar care nu fac nici o men+iune la Iisus. care a fost tradus în englez.R omul se na/te cu un p-cat originar.în leg-tur.prin ambuscade care nu difereau prea mult de cele ale unor grupuri teroriste moderne.atace caravanele care aprovizionau armata roman. "n acea vreme.cu diferite alte persona*e înaintea lui Iisus.cu scopul de a crea o nou. Loise. "ns-/i pedeapsa pentru %crimele& de care a fost acuzat Iisus în . $-a aflat în Ierusalim c!nd Iisus ar fi trebuit s. De altfel. De altfel.vie+ii lui Iisus /i a scris o istorie a iudeilor care a acoperit integral aceast.#induismul. pe bun. dup.dreptate.î/i facintrarea triumfal.ceste religii au fost create de ace-ea/i for+-.vang#elii ar fi trebuit s.. împ-nat.la sp-larea pe m!ini a lui ontius ilat.legenda celor doi t!l#ari crucifica+i al-turi de Iisus.0asa uman.dea ordinul de ucidere a copiilor cu v!rste de p!n.. .introduc. c-ci a fost relatat. a existat un grup numit $icani sau 3iii umnalului. lucru care pur /i simplu nu este adev-rat.a lui Iisus este o poveste simbolic-.fie omor!rea cu pietre de c-tre autorit-+ile iudee. "ntreaga legend. ce înseamn.fie crucificat /i s. cineva c#iar a f-cut acest lucru. /i aceast.vraam. 'u a existat niciodat. precum I0. nimic.este o fars. $p-la-rea pe m!ini era un gest simbolic care indica inocen+a în comunitatea esenian-.religie-înc#isoare pt mase.a f-cut7 #ilo a tr-it în perioada atri-buit.carte despre miturile din 2iblie.ele nu s-au petrecut. oamenii nu erau crucifica+i pentru delictul de furt.au încercat s.vang#eliilor. nu face nici o referire la acest eveniment.pumnal cu lama curb-. 2iblia mai sus+ine c.de timp în Iudeea.iturile "i"lice.ar#eologic-.în ora/. David. . care provine de la cuv!ntul sica.pe o fantezie.o referin+.un aseme-nea obicei.islamul.de coduri /i simboluri ezoterice /i astrologice.peri-oad-. . $icarius a devenit în limba greac.se ridice din mor+i a treia zi. :e crede+i cspune #ilo despre aceste evenimente7 'imic. :!t de dispera+i trebuie s.legend.a fost am-git.etc.se nasc. v-o recomand cu c-ldur-. 'u existdovezi credibile ale existen+ei unui persona* istoric numit Iisus. Fn alt mit se refer.drept Iscariotul.miliardele de oameni care au adorat de-a lungul timpului un basm inventat acum <EEE de ani de ni/te oameni în robe negre. Toate miturile zeilor m!ntuitori din antic#itate au la baz. 'ici un cuv!nt.a 3r-+iei 2abilonilo.la < ani4 /i to-tu/i.adev-r. guvernatorul roman care a dorit spaseze astfel responsabilitatea mor+ii lui %Iisus& mul+imii dezl-n+uite.dori+i o documentare mai detaliat. De altfel. din Irlanda de 'ord. lucru care spulber.fundamentat.din nou.priveasc.exista un obicei roman de a fi eliberat un prizonier cu ocazia a/telui evreiesc.aceea/i sc#em-8 .

se trage din :alpus. precum Irod. 6amamiel.fie copi-lul va a*unge în urgatoriuQc!t. :artea nu analizeaz.care le-a plasat întrun anumit context istoric. extrem de complex.vreme7.afla+i toate detaliile descrise în ea.cu ea a c-zut /i o c-rticic.succeso-rul lui 0omulus /i B= .la cale de ini+ia+ii 3r-+iei 2abiloniene cu scopul de a controla mintea maselor.fie extrem de semnificativ. precum /i %codurile& pe care le-au folosit pt a-/i %semna& drep-turile de autor.întrebare.dac./i bazat. aceast.pt 3r-+ie c#iar /i în zilele noas-tre /i poate fi v-zut.procura+i un exemplar. L face referire la Laria sau Ladonna. etc. nu vi se pare7 Desigur îns.utorul pre-zint.nimic c#iar din clipa în care vine pe lume4 <R el nu poate fi m!ntuit dec!t în cazul în care crede într-un%L!ntuitor&. dar nu do-resc ca /i ceilal+i s--l afle.bunden+a dovezilor aduse în cartea lui 0euc#lin. adic.trambulin.teroare a creat aceast.. :lanul iso a inventat întreaga poveste /i persona*ele ei.fac-4 =R dac.iau o carte de pe raftul de sus al bibliotecii /i odat. Ioan 2otez-torul.continu. >E .tot simbolismul pe care l-am prezentat eu în capitolul anterior. $e numea Ade!ăraţii autori ai 2oului Aestament /i era scris.i s-a pus aceast.recomand insistent s. P sunt simple fic+iuni. cel mai exclusivist club al istoriei. consuli.s.la $emiramida.comportamentul preo+ilor( Dac.fie va fi *udecat pt com-portamentul p-rin+ilor s-i.v.t!t 'oul Testament c!t /i toate persona*ele din el P Iisus. :e m-a izbit cel mai tare era faptul c.are drept logo un soldat ro-man.merican .profund-.sc#em. cu at!t mai mult cu c!t acest imperiu a reprezentat o ve-ritabil.în $F.cu toate miliardele de oameni care sau n-scut în locul nepotrivit /i care nu au auzit deloc de el7 $unt ei condamna+i din start la focurile iadului. dup.ceast.liter.vang#eliile. care /tiu adev-rul despre Iisus. de la Laria. :#iar c!nd scriam acest capitol /i investigam sursa din care au provenit .ne-am putea întrebaR. Gom vedea ceva mai t!rziu cum folosesc companiile transna+ionale simbolismul 3r-+iei în logo-urile /i numele lor. v. apostolii. toate Lariile.nu au fost informa+i7 :am crud acest D-zeu cre/tin.:u siguran+-. .de-a lungul miilor de ani( . va fi condamnat ptr totdeauna la c#inurile iadului. 3amilia iso pretindea c. . :!t. :!t despre Iisus /i celelalte persona*e centrale. adic. c!nd omului în sutan. a r-spuns c. de ce . to+i Iosifii. în . biserica /i cre/ti-nismul au fost în totalitate crea+iile clanului lui :alpurnius iso Ppronunţat PesoQ.se înt!mple cu ei.'u-mi aminteam s.vinov-+ie /i c!t. de pild-.în Iisus :#ristos7 riveam deun-zi un canal catolic transmis la americani.ce s-a sc-rpinat în barb-. o familie de aristocra+i romani. 'um-rul >E este reprezentat de litera L. ptr c. în rai sau în iad.pus.este o c#estiune teologic.autorul a a*uns la acelea/i concluzii ca /i mine8 c. etc. fiul lui 'uma ompilius. asemenea oameni nu puteau s.vang#eliile sunt o inven+ie menit. .m auzit personal mame catolice pl!ng!ndu-/i copiii care au murit la na/tere întruc!t nu /tiau ce o s.nu valoreaz.mai mic-.de 3r-+ie. avel. m-am întins s. to+i discipolii. "ntreaga poveste este o sc#em. dacdori+i s./a se explic-. .unul din aceste coduri este c#iar nr. ce se înt!mpl.xpress. c-ci au fost prea mici pt a apuca s.care a num-rat în r!ndurile ei oameni de stat. este cople/itoare. :lanul iso a fost o familie genealogic.nu va fi *udecat dup.cread.belard 0euc#lin. guvernatorii romani. :e prostii înfior-toare( 'oroc c. .s.nu po+i fi m!ntuit dec!t în m-sura în care crezi în Iisus.Interesant mi s-a p-rut faptul c. popul!nd legenda cu anumite persona*e periferice reale. 9-u(7 .ptr liniile genealogice reptilo-umane. acestea reprezint.pe toate lan+urile de restaurante LacDonalds din lume.creeze o noureligie-înc#isoare.numele familiei /i ale celorlalte persoane care au scris 'oul Testament. ad-ugat c. la care am f-cut referire /i eu.face ceea ce îi spun preo+ii s. :artea a fost tip-rit.o fi v-zut vreodat-.organiza+ie creat. dar precizeaz.simple inven+ii&.dar titlul ei mi-a atras ime-diat aten+ia.nu fie afilia+i la una din societ-+ile secrete din Imperiul 0oman. Dup. poe+i /i is-torici.de .pe coduri matematice ezoterice. Fnde vor a*unge.nu face acest lucru.înc.din primul paragraf descoperirile sale8 %'oul Testament. De aceea.CAC /i vorbe/te despre un cerc interior de ini+ia+i.cacest lucru nu este adev-rat.

l a preluat astfel comanda armatei din Iudeea.cu o m!n. legenda spune c.. . care a devenit împ-rat al 0omei în anul @C.l este cel care a fondat ora/ul numit 'oua Troia.van-g#elia dup. $e crede c. 3ratele lui Iosif.n.< fra+i4 Iisus a avut . iar pove/tile despre via+a lui au inclus elemente din legendele despre Iosif din .ipotez.pare verosimil-.nus :al-purnius iso a scris în continuare celelalte = . "ncep!nd din acest moment. "n cei A= de ani care s-au scurs între moartea primului iso /i venirea la putere a lui .de Irod. a fost f-cut guvernator al $iriei. care folosea multe pseudonime. 0euc#lin afirm.E?. scris.în Lun+ii :aucaz /i în Jri-entul ./i nu a mai reap-rut dec!t în anul . .n.sub numele de . nepotul lui . )ucius :alpurnius iso. c-ruia ro-manii i-au spus mai t!rziu )ondinium Q)ondra de ast-ziR. clanul iso /i-a focalizat puterea /i influen+a asupra lui Gespasian. otrivit multor tradi+ii. prima versiune a . Iisus ptr =E Qinfla+ia. otrivit cerce-t-rilor lui 0euc#lin. nu de iso.un b-rbat pe nume 2rutus. t princi-palii discipoli ai lui Iisus.moartea tat-lui s-u asasinat de 'ero.am!ndoi au fost uci/i de împ-ratul 'ero în anul @?.nnaeus $eneca. 3e1. erau oameni de vaz-.Larcu QA?-BER. împreun. .sc. . fost implicat în revolta iudeilor din anul @@.o curme Gespasian.:# .E= î.vang#eliei dup. 5ustus.nea.din cod. a fost cel care a creat textul >Or . care a folosit mai multe nu-me. Fnul din prietenii care l-au încura*at a fost faimosul scriitor roman . :u aceasta.fondatorul 0omei.reptilianR i-a adunat pe solda+ii care au mai r--mas din armata sa /i s-a stabilit în Italia. . Iuda. /i a devenit regele britonilor. fiul lui iso. :e mai. opera fiului lui . Fn alt cod pe care l-a folosit iso ptr a-/i insera numele în pove/tile pe care le-a creat este nr.prin \ud. Dup. Dup. dar se pare c. în urm-toarea ordine8 . familia a r-mas cunoscut. "n continuare. iso /i-a folosit drept modele propriii fii8 Ioan Q5uliusR. care alc-tuiesc împreunnumele de Iosif. $amec#. Ia-cov Q5ustusR.gipt pt a evita uciderea pruncilor dispus. . a sugerat ca acesta s.Latei QAE-A? e. la care s-au ad-ugat elemente preluate din scrierile eseniene /i caracteristici ale diferi+ilor zei p-g!ni. inclusiv cel de :estius 6allus.+inem cont de fap-tul c. iso. c!nd nepotul lui iso. "mp-ratul 'ero a fost asasinat în @B de un agent al lui isoQpotrivit lui 0euc#lin4 aceast. Iosif a avut .a :onventului..ici. )iterele din numele de iso se traduc în ebraic. 0euc#lin atrage aten+ie asupra numeroaselor similitudini dintre povestea lui Iisus /i cea a persona*ului numit Iosif în Gec#iul Tes-tament. Iuda.nus.propiat. urmat mai t!rziu .=B e.Larcu. Iosif se afla în .cum spune 0euc#lin.s-a însurat cu str-nepoata lui Irod cel Lare.<EE î.Ioan. un erou cu s!nge %regal&Qadic. de(R. Diferi+ii Iosifi din povestea lui Iisus sunt în totalitate crea+ii ale lui iso /i fac parte integrant.avem de-a face cu o familie al c-rei arbore genealogic poate fi trasat p!n.n. ractic.nea. o actualizare a .'ero i-a ucis tat-lR. a devenit împ-rat. numele iso a disp-rut din istoria roman.van-g#eliei dup)uca QB?-CER.arcus?.nus. inclusiv unii proveni+i din coloniile din $pania. Fn an mai t!rziu. s-a însurat cu fiica regelui latinilor /i din aceast. au furat comorile din templu. romanii au distrus Ierusalimul.vang#elii.a debarcat în Insulele 2ritanice în .< disci-poli. /i.etru B> .gipt c!nd au fost uci/i primii n-scu+i ai tuturor familiilor4 Iisus /i familia sa au fugit în . inclusiv pretinsa . unde au intrat în custodia societ-+ii secrete.rc.în anul .vang#elia dup. . ca-pul familiei de care vorbim. pe care a fost trimis s.:#. cu a*utorul scriitorului /i omului de stat roman liniu cel T!n-r.fuziune a rezultat mai t!rziu Imperiul 0oman..ntoninus.nu era alta dec!t 3r-+ia 2abilonian-. .vang#eliei dup.:on-cluzia sa corespunde cu precizie celei la care am a*uns eu. %Iisus& a fost o construc-+ie complex-.societate secret.dac. în *urul anului @E e. pe care iso l-a folosit drept model. Iosif a fost v!ndut pt <E de monede de argint.. Dup.de troieni.fie v!ndut4 Iisus a fost v!ndut de discipolul s-u.ntoninus s-au pus bazele cre/tinis-mului prin scrierea celor > . Gov. @E..c. o actualizare a .distrugerea Troiei în *urul anului . /i le-au dus la 0oma. $imon.aces-te linii genealogice romane foarte vec#i au provenit din Troia.R.ntonini.gipt /i despre alte persona*e din Gec#iul Testament.vang#elii /i semnarea lor sub ni/te pseudonime.

liniu cel T!n-r.în forma %stelei lui David&.abund.fim serio/i( 5osep#us a fost totuna cu aristocratul roman .la Lasada.nus :alpurnius iso. iar aceast.a :avalerilor Templului.cel care a transformat aceast.ltminteri.religie care s.este aceea/i for+. nu îl men+ioneaz.a lui Tobit./i speran+. $-p-turile care s-au f-cut aici au scos la iveal.> c-r+i apocrife ale Gec#iului Testament.rimat#ea. care î/i evacuase baza situat.cesta a fost ul-timul bastion al comunit-+ii eseniene. romanii foloseau acelea/i simboluri ale ec#erului.inven+ie roman. iar ierar#ia modern. rintre acestea se num-r.împlineasc.sub*uge mintea uman-. /i a/a mai departe.Q roculusR /i . compasului.a fost g-zduit în 0oma de c-tre împ-ra+i timp de =E de ani. :are a fost instrumentul de care s-a folosit el7 2iserica 0oman. asociat cu societatea secret. :artea lui Iudit. liniu a scris mai multe epistole pe care le-a semnat sub numele de $f!ntul Igna+iu. în special cele ale lui Isa-ia. .de simboluri babiloniene.6rupul din care f-cea parte a devenit. Lotivul pt care nici iso.nus iso a fost 3lavius 5osep#us. de un cinism des-v!r/it. scriind marea ma*oritate a celor . ca un nou 2abilon.lte minciuni ulterioare. "ntreaga poveste a fost o înscenare cu scopul de a crea o nou.rtificierilor lui Dionisos.am putea g-si pt a descrie religiile n-scute din Gec#iul /i 'oul Testament7 J alt. pt a r-sp!ndi cuv!ntul. Toate aceste simboluri sunt folosite de francmasonii moderni.a 9elo+ilor din anul A>. %un-c#iul& biblic al lui Iisus. care a luptat împotriva romanilor. nu au fost inventate dec!t ptr a perpetua aceast.a lui 5osep#us men+ioneaz. nici 5osep#us. intr!nd astfel în aristocra+ia roman-. scriitorul pe care l-am citat de < ori ceva mai devreme. Lai mult.Lesopotamia. c-ci a f-cut parte de la bun început din societatea secret.în teribila religieînc#isoare în care s-a transformat ea mai t!rziu7 Fn împ-rat roman.cu fiii s-i /i cu li-niu cel T!n-r. . grupul primilor %p-rin+i& ai bisericii.acesta a fost un iudeu care descindea din linia ge-nealogic.a bisericii /tie foarte bine acest lucru( .grupare credea c. iso a avut gri*. timp în care s-a însurat cu str-nepoata sa.cu sediul la 0oma( "n lucrarea sa epic-.doar c. coleg de 3r-+ie cu cei din clanul iso. pe nume :onstantin cel Lare. B? .manifestare a lui . "n timp ce 9elo+ii iudei era captura+i de romani. 5ustus /i roculus au continuat s.Qmetodele predilecte ale 3r-+iei 2abilonieneR. sau so+ul nepoatei lui iso.anumite profe+ii din Gec#iul Testament.la înfr!ngerea total.. podi/ul care se înal+.a lui 2el /i a Dragonului Q2alauruluiR. 0evolta iudeilor împotriva 0omei a continuat p!n. ove/tile inventate de ei nu au fost acceptate ca %fapte reale& dec!t odat. care a tr-it în Turcia în *urul anului <EE.c. Lembrii clanului iso erau stoici. Anacal7psis.propagand-.în alb /i negru a . mai t!rziu. 5ulius.cale mai bun.o #exagram. sub diferite nume.care conduce la ora actual.scrie alte texte din 'oul Testament.0oma. Fnul din templele folosite de acest colegiu în ompei a fost acoperit cu lava emisde erup+ia Gezuviu-lui în anul A. De/i prietenii s-i s-au sinucis c!nd revolta a fost în-bu/it-. :e alt.zdra. un craniu /i o plac.#asmonean-. 0euc#lin afirm. fapt confirmat de 5ulius .pe Iisus în scrierile lor oficiale este c. care.lumea.împreun.el s-a predat /i a sc-pat.cum a fost creat.pe coast-. Lacabei.r#itec+ilor a fost un antemerg-tor al francmasoneriei moderne4 de fapt.care a creat mitul cre/tinismului.acesta nu ar fi fost credibil.lita clerului cre/tin a /tiut dintotdeauna acest adev-r.$iria /i Turcia.oamenii sunt motiva+i Qput!nd fi implicit contro-la+iR de team.deasupra L-rii Loarte.ndrei Q. precum cea referitoare la 6iulgiul din Torino. $e spune cIosif din . $pre ex.vang#eliile /i celelalte texte din 'oul Testament.reli-gia cre/tin.:artea lui . ni se spune c. :olegiul 0oman al .au scris . tot ce s-a sc#imbat a fost numele organiza+iei.cu trecerea timpului. Istoria oficial. ar fi c-l-torit în 3ran+a.familia iso a f-cut o serie de sc#imb-ri /i ad-ugiri inclusiv la textele din Gec#iul Testament.fri-canul. $. .la vremea respectiv. numero/i membri ai societ-+ii secrete nazari-neene au fugit în Iordania. .ca Ii-sus s. 6eoffre1 Oiggins arat. 'u este de mirare c.regal. :ine a fost îns.lexandruR. 3or+a care i-a inventat pe Iisus /i biserica cre/tin.

2ibliotecarul Gaticanului. dar a devenit cet-+ean roman. s-au dus în .mai t!rziu într-un fiu supranatural al lui D-zeu de cel care avea s.st.viziteze ontius. vizit!nd.cesta a vizitat de mai multe ori aceste locuri. afirm. "n primele manuscrise ale legendei. :!teva secole mai t!rziu s-a n-scut legenda 6raalului./a cum vom demonstra mai departe. /i c. . semnate c#iar cu nu-mele s-u.linia genealogic.ceast.Iosif a sosit mai înt!i la Larsilia. avel nu a r-sp!ndit mesa*ul lui Iisus în :ipru.%crucificare& în su-dul 3ran+ei.cesta era de fapt un simbol al s!ngelui care cur-gea în ritualurile antice care sacrificau miei în timpul ec#inoc+iului de prim-var-. cardinalul 2aronius. al c-rui nume real era $aul din Tarsus. :e alt iudeu care a devenit roman mai cunoa/tem7 5osep#us.uropei secole la r!nd.c#iar în anii în care liniu a început s. .E?. .la baza pove/tii $f!ntului 6raal.teorie este o prostie. +esut.lexandria. "n varianta oficial.de asemenea o legend. pseudonimul lui iso. indiciu care dezv-luie leg-turile familiei iso cu Irod cel Lare. a afirmat c.sursa acestei legende este un bibliotecar al Gaticanului. 6raalul este numit $ang 0eal.rt#ur Qun alt %soa-re&R.districtul rovence din sudul 3ran+ei7 6#i-ci+i unde aveau propriet-+i întinse cei din clanul iso7 "n 6alia.= versiuni oficiale ale pove/tii. :ei care au f-cut-o au fost liniu /i iso. 5ustus.:reta. "n $crisoarea c-tre 0omani g-sim aceast. prietenii /i sclavii lor. care au fost ilustrate pe c-r+ile de Tarot /i în literatura /i muzica . ca s. ilat cap-t. pt a-i %încura*a& pe s-raci /i pe sclavi s.nnaeus $eneca. care sus+ine c.nanias&. .sub numele de Iisus a fost transformat. c-ci to+i ace/ti oameni nu au existat de la bun început.mare. De ce a fost ales îns. dar s-a convertit în timp ce se afla în drum spre Damasc. c-ci %Iisus&i-ar fi ap-rut miraculos în fa+. dup.cu liniu. ami-cul meu&.devin. tat-l acestuia /i liniu.care a a*uns în Insulele 2ritanice.c.a pove/-tii.nu mai vorbim de faptul c. 6raalul nu era altceva dec!t cupa sau pocalul în care a fost colectat s!ngele lui Iisus în momentul crucific-rii.cesta este numit doar ilat în .brusc /i un prenume8 ontius.vang#eliilor( $e spune c./i l-ar fi întrebat8%De ce mpersecu+i7& De fapt. "ntre anii . exist.sia. acest s!nge regal nu era al-tul dec!t cel al liniilor genealogice reptilo-umane /i nu avea nimic de-a face cu Iisus. aceasta fiind c#iar originea prenumelui lui ontius ilat.Qpe teritoriul actua-lei TurciiR. iar în a treia a primit instruc+iuni de la Iisus despre misiunea lui viitoare Q3apte <@8.vang#elia dup. /i mai precis. . cea pe care iso a scris-o împreun. în ro-vence( 'u este de mirare c.vang#elii scrise de i-so.Latei /i dup. folosind numele de Tullius 5ustus.xist. )egenda este alc-tuit.5ustus iso s-a aflat în 2#itn1a între anii C@-CB. Imaginea zeului solar cunoscut. dar nu a auzit nici o voce Q3apte<<8CR.ceastlegend. inclusiv persona*e din istoria familiei. cel care l-a vindecat pe avel de orbire a fost un om pe nume %.sia Lic. :ei doi au introdus în povestea lui avel numero/i prieteni /i asocia+i ai lor.din pove/tile simbolice ale 0egelui .care spune c%Laria Lagdalena& /i copiii lui %Iisus& ar fi fugit dup. $pre ex. "n alta a v-zut o lumin. dar în . un simbol al liniilor genealogice ale %zeilor& reptilieni. ora/ele grece/ti /i .adere la noua lor credin+-. . avel a auzit vocea lui Iisus vorbindu-i Q3apte C8AR. rimele biserici au fost create în 2it#-n1a /i ontus de liniu. Lacedonia.în B@ . "ntr-una dintre ele. împreun.)uca a fost scris.$f!n-tul avel ar fi încura*at persecu+ia primilor cre/tini. $crisorile lui liniu.din 3ran+a.vang#eliile dup. . 6recia /i 0oma. .cu familia.vang#elia dup)uca. primele . iar.familia iso avea de asemenea o locuin+. avel a fost crea+ia lui liniu cel T!n-r Qal c-rui nume de militar era LaximusR /i a lui 5ustus iso.a lui Iisus a devenit mai t!rziu dinastia merovingian. $f!ntul avel s-a n-scut din p-rin+i iudei. de/i era un fariseu /i un aderent strict la religia ebraic-. deci al 2isericii 0omane.cel care a murit împreun. în anul =?. printre altele.cu tat-l iso din ordinul lui 'ero.=R. .acest district este vestit pt %vinul& s-u Qlinie genealogicMcunoa/tereR.cunoscut sub numele de $f!ntul avel.Larcu.EE /i . ptr cei mai ini+ia+i.numai din mituri.fraz-8%$alut--l pe Oerodion. autorul . termen francez vec#i care în-semna s!nge regal. încep!nd din anul B?. inspirat în mod evident de .

ompeia apare sub numele de %sora noastr.multe din cuvintele atribuite de avel lui Iisus erau exact cele folosite de adep+ii lui Lit#ra. .Qactualmente TurciaR.annus.ceast.6. în care acesta a spus8 %Tu e/ti etru.parte. capul familiei. :!nd avel spune8%. aici s-au descoperit numeroase vestigii din perioada cultului lui Lit#ra( ractic. 2arati. locul în care se afla templul zei+ei Diana.urul /i argintul sunt metalele pre+ioase care simbolizeaz.ce au trecut anii. care a a*uns la 0oma prin intermediul cilicienilor. :el "nviat /i sin-gurul 3iu al lui D-zeu.fie con-struit.sunt Ignatius Q liniuR.u biserica Lea&.mbele persona*e erau zei solari n-scu+i pe <? dec. p-str-torul c#eilor Templului "n+elepciunii.soarele /i luna.. apii /i cei care îi controleaz. o alt.a adep+ilor lui Lit#ra era du-minica.nici o dovad. :o-rinteni .#oebe&.pe papi /tiu foarte bine ce înseamnaceste lucruri. succesori ai persona*elor inventate c#iar de ei. religia soarelui /i BA .ateste acest lucru. %:laudia& /i%:laudina&. de unde s-a r-sp!ndit apoi în întregul imperiu.ptr etru. tocmai ptr c. etru /i avel. el folose/te exact cuvintele din scripturile lui Lit#ra. 5udec-torul celor mor+i. /i pe tine îmi voi cl-di . mitologicR. "nt!mplarea face ca acest ora/ s. $atan( Tu e/ti o piatrde poticnire pt Line. $e spune despre :olina Gaticanului c.i au numit aceast. e de alt. Loartea /i "nvierea.c. papa. Dionisos sa n-scut dintr-o fecioar. la fel ca /i %piatra ung#iular-& asociat. etru este considerat p-str-torul c#eilor raiului.zi 9iua Domnului.care s. :#eile de aur /i de argint ale succesorului lui etru. o mem-br.vang#elii.Tot ce cred la ora actual. 9iua sacr..cu Iisus.cre/tinii despre Iisus cre-deau în acele timpuri romanii despre Lit#ra. .nna-eus $eneca( e m-sur.versiune a lui Isis. etru devine %piatra& cre/tin.u sunt cel ce poart. .n. "n textele biblice8 $crisoare c-tre 0omani. . /i anume )ucius :alpurnius iso. $emiramida.stfel.Q$oareleR&. locul de ba/tin. "n timp ce c-l-toreau prin diferite locuri.a familiei iso. . Sells arat.coroana înaripat. sau lui Lit#ra.a fost prima regiune în care s-a r-s-p!ndit cultul lui Dionisos. dar nu exist. dar /i acesta este tot un sim-bol al /colilor misterelor care corespunde lui Ianus cel cu < fe+e. To+i papii au emis preten+ia c. )a vremea respectiv-.dintr-o afirma+ie biblic.inclusiv în simbolismul francmason din zilele noastre. ei au pretins c.i au b-ut din piatra spiritual-. dar acela/i loc era considerat sacru cu mult timp înainte pt Lit#ra. ci cele ale oamenilor([& % iatra& este un simbol clasic al /colilor misterelor. ompeia lotinaQpe numele s-u real :laudia #oebeRera so+ia îm-p-ratului roman Traian. 'umai > versete mai t!rziu urmeazdemo-larea lui etru8 %Dar .era sacr. iar acea piatr.fi fost unul din principalele centre ale religiei solare a lui Lit#ra.xistîn sc#imb alte < persoane care au fost ucise de 'ero./i a fost cunoscut sub nume precum8 Gi+a de vie.pre-ten+ie deriv.pe care urma s.era :#ristos&Q. :lanul iso împreun.domnesc în calitate de urma/i ai lui etru.l s-a întors /i i-a spus lui etru8 Z"napoia mea. $criito-rul O. fiul lui 5ustusR.E8>R. care au murit pt iertarea p-catelor noastre. 5ustinus Q5ustusR.u sunt Gia+a. /i prietenul acestuia. unul din titlurile acordate lui 'imrod în 2abilon.ceilal+i membri ai clanului au beneficiat de un spri*in enorm de la cel mai înalt nivel al puterii.liberatorul. )iturg#ia lui Lit#ra este identic. :lement din 0oma Q5uliusR. L!ntuitorul.noua biseric-. De asemenea. "n . Doar numele au fost sc#imbate..cu liniu au introdus în textele lor toate simbolu-rile religiei soarelui /i ale miturilor 3r-+iei 2abiloniene. Timotei /i :lement. De pild-.c. c-ci g!ndurile tale nu sunt g!ndurile lui D-zeu. . olicarp Q roculusR /i apias Q5ulianus. Ianus nu era altul dec!t .al lui avel este ora/ul Tarsus din . capitala cilicienilor.acesta era un zeu solar. Domnul 'ostru. "ntr-adev-r. . Deasupra capului lui Dionisos erau scrise cuvintele8 %.a lui Iisus. etc.sunt apos-toli /i episcopi. Despre etru /i avel se afirm.au fost uci/i la 0oma în timpul pri-goanei pe care a dezl-n+uit-o împotriva cre/tinilor împ-ratul 'ero. . membrii familiei iso pretindeau c.primul pap-. care p-stra de asemenea c#eile raiului. clanul iso l-a transformat pe Lit#ra într-un cult cre/tin de tip Lit#-raQn.sia Lic.sia Lic. sunt alte simboluri folosite de doctrina secret-.p#esus. a/a c.cu )iturg#ia lui Iisus. folosit.

în . care atrage milioane de cre/tini care doresc s. .Dea lungul vremii au existat numeroase fac+iuni care s-au gru-pat în *urul unor puncte de vedere diferite. .c.simbolismul ezoteric al /colilor misterelor s-au transformat într-o religie bazat.nici o importan+-. $e spune despre :onstantin c. at!t timp c!t nu î/i impun credin+ele /i celor din *ur.dore/te s.în orice doresc.du/manii. :onstantin a devenit împ-rat al 0omei în anul =. otrivit anumitor cercet-tori.el a fost un om.pe podul Lil-vian de l!ng. :onstantin a construit o bazilic. dec!t poate pe patul de moarte./i egiptean. $implul fapt c.el este singurul D-zeu.scredem c. .lexandria.dev-rul este cu totul altul. ci de felul în care le-au fost impuse ele prin cultivarea sentimentelor de vinov-+ie.a unor texte simbolice.împ-ratul :onstantin cel Lare. un om al bisericii din . s-a înc#inat lui +ol 1n!ictus Q$oarele InvincibilR /i a r--mas p!n.ce s-au petrecut faptele( :u siguran+-.)egenda cre/-tin. dac.ob+invictoria împotriva du/manilor s-i. servind în armata imperial.entitate.de credin+ele oamenilor în acestea. .cesta este spa+iul pe care se afl.cesta este momentul în care intr.întruna din b-t-liile pt cucerirea puterii imperiale.neîn+elegere /i pe aceast.este o glum. :onstantin era membru în aceea/i 3r-+ie 2abilonian. Lama sa.ne fac.a $f!ntului Lorm!nt.la moarte Pontife( . 3iul /i $f!ntul Du#7 :onceptul %trinit-+ii&este un simbol p-g!n.o cruce pe steag.rienii au primit acest nume de la .din Insulele 2ritanice cu mult timp înainte s. . care credeau c.ast-zi s. . . parte integran-t.rieni.fars-.biserica cre/tin. bazilica construit.p!n.care nu a mai fost sc#imbat.proast-.le permitem tuturor oamenilor libertatea de a crede orice do-resc.lena.:el mai puternic conflict a fost cel declan-/at între cei care credeau în varianta lui avel.nu mg!ndesc c./i reprimarea g!ndirii alternative.noi credem c. violen-+. Toate acestea pot fi vizitate /i ast-zi în orice tur al Ierusalimului. este dreptul lor s.p-rerile altora nu sunt adev-rate sau sunt ni/te prostii nu ar trebui saib. respectiv Tat-l. :um putea fi divizat în acest caz D-zeu în trei p-r+i.criminal-.paulinii /i ari-enii /i-au propus s. roblema mea cu cre/tinismul /i cu religia în general nu este legat.xist.cread.<.a a pretins c.inclusiv pe copiii acestora.a început s--/i ucid.vad.problem-8 el nu a devenit niciodat.pot împiedica s.ast-zi. care s-au luptat între ele pt a cuceri supre-ma+ia ca unice de+in-toare ale%adev-rului&. :onstantin ar fi avut o viziune a lui Iisus. care îl privea pe Iisus ca 3iul suprana-tural al lui D-zeu.pe scen. ar trebui s.team-. în care a fost crucificat.locul în care %a fost crucificat Iisus&.î/i pun.totu/i o mic.se asigure c. în care a fost înmorm!ntat /i în care s-a ridicat la cer. al-turi de clanul iso /i de liniu. a vizitat ora/ul Ierusalim pt a depista locurile /i relicvele sfinte ale legendei cre/tine. trebuie s. a/a c. dus. /i .ast-zi marea 2iseric.fi fost o femeie foarte descurc-rea+-H .afirm. la = secole dup.am tr-i într-o lume a adul-+ilor maturi.a descoperit locurile exacte în care s-a n-scut Iisus. .un cre/tin adev-rat. Tot :onstantin este responsabil /i de construirea mor-m!ntului sf!nt de la Ierusalim. $e încearc. :re/tinismul s-a cl-dit pe aceast. ca s. acordarea dreptului de a crede în alt-ceva dec!t crezi tu a devenit în acele timpuri o ofens.sub acoperirea c-reia au operat cei din clanul iso /i liniu.nus.polo Q$oareleR.lena a pretins de asemenea c.ce a de-venit împ-rat.ar fi descoperit cele = cruci din lemn.reciproc. în condi+iile în care Ie#ova afirmase clar c.l /i-a c!/tigat reputa+ia de a fi un soldat cura*os /i nemilos. Iisus a primit dreptul de a/i celebra ziua de na/tere pe <? dec.din viziunea babilonian.Dac.de :onstantin în IeruBB . care s-a întrebat cum putea fi Iisus una cu D-zeu. adev-ratul p-rinte al cre/tinismului.s-ar fi convertit la cre/tinism în urma unor vi-ziuni. Din p-cate. nu una cu Dzeu.gipt.dar nici acest lucru nu este adev-rat.pe traducerea literal. care i-ar fi spus s. dar nu m.se distrug.a(imus Q ontiful $upremR al 2isericii -g!ne( "n con-secin+-.în punctul pe care maic--sa l-a identificat ca fiind locul crucific-rii.0oma.a*unge în rai( )-a adorat tot timpul pe zeul grec .s-a n-scut ca o singur.fie ales ca :ezar al lumii occidentale.asupra lumii. Dup. dat. "n anul =<@. o-vestea pare rezonabil-.

Toate acestea se în-t!mplau cu mai bine de o mie de ani înainte de crearea oficial. "n mod evident. la fel ca /i catedralele cre/tine de mai t!rziu.persecu+ia de dinainte avea s.l dorea s. Jrdinul :omacini-lor s-a împ-r+it în < lo*i conduse de Lari Lae/tri.secrete. De aceea. Dac.C@?. :re/tinismul a str!ns mul+i adep+i ai lui Lit#ra./i s--i tortureze pe to+i cei care nu credeau în credin+a cre/tin-. :onstantin a dispus încetarea persecu+iilor împotriva cre/tinilor în Imperiul 0oman prin celebrul s-u . doi membri moderni importan+i ai 3r-+iei. c-ci v. s--i ard. acestea nu au avut nici o problem.vconcentra+i.actual. inclusiv Lit#ra.masiv banii prove-ni+i din traficul de droguri. ci la toate religiile care credeau într-un D-zeu unic. c-ci aceasta se potrivea cu cea a altor zei solari pe care îi cuno/teau. trebuie s. 3aimosul erou cre/tin $f!ntul 2ernard l-a definit pe D-zeu ca fiind %lungime.pun. care s-a extins rapid sub domnia lui :onstantin /i sub cea a lui Teodosie.între cei care au construit templele p-g!ne ale antic#it-+ii /i fra+ii lor care aveau s. publicul naiv credea c.roman. De pild-./ti+i c.cest ordin secret.avea s--i persecute.%'umerele sunt totul&.voi pune întreb-ri mai t!rziu8 %'oi credem într-un D-zeu unic. $per c.instaureze un singur crez cre/tin.B episcopi Qun alt num-r misticR într-un conciliu la 'iceea /i le-a spus ce anume au voie s.în cel mai scurt timp de altele. :!t despre mase. au participat la o înt!lnire a 6rupului 2ilderberg Quna din organiza+iile secrete cele mai importante ale 3r-+ieiR care s-a +inut pe lacul :omo.s-a n-scut credin+a cre/tin. în TurciaR.cread.rienii au pierdut b-t-lia din acea zi. în care cre/tinismul a devenit religia domi-nant. $ingura diferen+era aceea c. sau cel pu+in în versiunea sa asupra acesteia. aceea/i 3r-+ie le-a construit pe toate( Templele antice erau altare înc#inate zeit-+ilor p-g!ne.construias-c. rin+ul #ilip al Larii 2ritanii /i mentorul acestuia. Tat-l BC .uropa. Lembrii s-i purtau /or+uri /i m--nu/i albe /i comunicau prin semne /i str!ngeri de m!n. alc-tuit. /i s.a francmasoneriei( 0egele )ombardiei le-a acordat protec+ia sa /i au fost f-cu+i mae/tri ai tuturor zidari-lor /i ar#itec+ilor din Italia. este cel care a asigurat puntea de leg-tur./i ce nu. în anul .în ce consta acest crez. ptr a decide acolo ce anume trebuie s.sau crezul niceean.a ora/ului. ita-gora afirmase de asemenea c. .în a îmbr-+i/a noua religie. Iat.în imperiul roman. Jr-dinul :omacinilor î/i avea sediul pe insula :omacini de pe lacul :omo.salim face parte din sc#ema geometric.fie urmat. ractic.cread. succesor al ar#itec+ilor 3r-+iei din an-tic#itate.ast-ziR. uterea formei.dict din Lilan.rtificierii Dionisieni. a numerelor. în nordul Ita-liei. "ntre diferitele fac+iuni au izbucnit certuri amare.mbele organiza+ii erau ramuri importante ale 3r-+iei. . )ord Lountbatten.sacr. c-ci se punea o c#estiune arz-toare pt viitorul lumii8 era Iisus parte integrant. cu excep+ia numelui. Jricum.a $fintei Treimi.din Tat-l. :onstantin /i 3r-+ia care îi controla pe împ-ra+i au sesizat avanta*ele politice ale spri*inirii mi/c-rii cre/tine.au fost ridicate întru slava lui%Iisus&.în cazul celor din urm-.r#itec-+ilor avea leg-turi cu Jrdinul Lae/trilor :omacini. dar nici m-car acesta nu a f-cut o referire direct. precum )ugano. .Iznik./tia efectul geometriei /i al numerelor asupra c!mpurilor energetice. 9eci de milioane de oameni au murit în numele a/a-zisului % rin+ al -cii&.cap-t conflictului dintre paulini /i arieni. c-ci 2iserica :atolic.a/a s-a decis soarta religiei dvs.cre/tiniiQdecizii care au r-mas valabile p!n.sunte+i cumva cre/tini. lacul :omo a reprezentat întotdeauna un centru important al 3r-+iei 2abiloniene. a geometriei /i a propor+iilor sunt c!teva din %marile mistere& care au fost ascunse de oc#ii maselor largi.marile catedrale cre/tine din . :olegiul 0oman al . . 3iul /i $f!ntul Du#7 )a naiba( . /i din acest talme/-balme/ tutelat de puterea imperial.la cre/tinism.u fost scoase tot felul de documente /i s-au dat tot felul de lovituri sub centur-. c-ci pt ace/tia noua credin+. l-+ime. :onstan-tin însu/i /i-a ucis so+ia /i fiul cel mare înainte de a pleca în c-l-torie spre palatul s-u din 'iceea Qla ora actual. )a vremea lui. în anul =<?.. a convocat =.nu diferea cu nimic de fostul sistem de convingeri. $ituat ast-zi în apropiere de centrele elve+iene în care se spal. în-l+ime /i ad!ncime& tocmai pt c.

ci av!nd aceea/i substan+./i urm-toarea8 %$o+ii. le-au izgonit pe femei din oficiul preo+esc /i le-au interzis c#iar svorbeasc. rin suprimarea vocii intui+iei. Tarsus. în+elepciunii /i cunoa/terii. cu scopul de a suprima energia feminin. afirm!nd c-8 %'ici o fe-meie nu poate intra în rai dec!t dac. :!t despre mama sa.prevaleze energia masculin-. Tammuz. fiind una din bazele cele mai importante ale acesteia.gendei reptiliene8 suprimarea energiei feminine. ac-tualmente Turcia. Jamenii sunt izola+i astfel de expresia suprem.cesta s-a n-scut Qcum altfelR în ersia. la fel cum :#ristos este capul 2isericii. o so+ie trebuie s. $au8 %. diferen+a fiind de numai = voturi( $emin+ele acestei dog-me anti-feminine adoptat. 3iul /i Du#ul $f!nt sunt de fapt 'imrod-Tammuz /i $emiramida.de la crearea sa. s-a f-cut om.nu creat. . $tarea de con/tiin+care corespunde ar#etipului %mac#o& este deconectat.de ce 3r-+ia a încercat tot timpul s. aceasta este gratulat. fiind profund dezec#ilibrat-./a se explic. 'u o suport dec!t atunci c!nd tace&.în biseric-.filozofie reprezint. a suferit /i s-a ridicat din mor+i a treia zi.femeile au suflet dec!t în anul .o reluare aproape cuv!nt cu cuv!nt a celei bra#manice.cu nivelele superioare ale con/tiin+ei multidimensionale a universului Q implicit a fiin+ei umaneR. c-ci so+ul este capul so+iei. depinz!nd întru totul de%informa+iile& manipulate care le bombardeaz. $e spune doar c.a iubi-rii. adic.aud o femeie predic!nd sau încerc!nd s.în :rezul :onciliu-lui de la 'iceea nu se pomene/te nimic de vreo femeie. 2iserica :atolic. :el prin care s-au f-cut toate lucrurile.nu a acceptat c. )a fel cum 2iserica se supune lui :#ristos. :e poate fi mai simplu7 :onciliul a stabilit c. pt m!ntuirea noastr-.D-zeu s-a f-cut trup sub forma lui Iisus :#ristos %pt m!ntuirea noastr-.Lun+ii Taurus /i ora/ul în care s-a n-scut $f!n-tul avel.'imrod /i fiul s-u. a oamenilor&. Gaticanul însu/i este în întregime controlat de 3r-+ie. CE . a cobor!t /i s-a întrupat pe p-m!nt.se supun. vizibile /i invizibile deopotriv-4 /i într-un Domn unic. 9oroastru a fost un anti-feminist ve#ement. :re/tinis-mul a fost un bastion masculin înc.ca /i Tat-l deoarece în 2abilonul antic se spunea c. supune+i-v. D-zeu din D-zeu /i )umindin )umin-./i reducerea oamenilor la ni/te fiin+e domina-te de con/tiin+a lor inferioar-.în toate so+ului ei&.atotputernic.?>?. regina $emiramida.av!nd aceea/i substan+.creeze o lume în care s. sunt una /i aceea/i persoan-.o alt. teribilul crez #indus care a fost introdus de arieni în India cu multe seco-le înainte.ca /i Tat-l.de biserica cre/tin.Iisus este din aceea/i substan+. )a ora actual-. )a fel ca /i iudaismul /i islamul. .unul din nucleele 3r-+iei.parte vital. creatorul tuturor lucrurilor./a se face cTat-l. $f!ntul avel Qrespectiv clanul iso /i liniuR a preluat /tafeta anti-feminis-mului /i a creat premisele ptr cea mai oribil. ei au reu/it blo-carea accesului la con/tiin+a superioar. cea care per-mite conexiunea intuitiv. secta profetului Qzeului solar miticR 9oroastru.uzurpe autoritatea b-rba+ilor./i /i-a considerat b-rbatul un st-p!n&. :#iar /i atunci ma*oritatea celor care au votat pt a fost foarte sub+ire. .oc#ii /i urec#ile. fiul lui D-zeu./i de a dezec#ilibra con/tiin+a uman-.ca /i Tat-l. i ade!ărul !ă !a face li"eri. rintre perlele atribuite $f!ntului avel se num-r.so+ilor vo/tri.se reg-sesc în predecesoarea sa. precum Yuintus Tertullian. rimii fondatori ai 2isericii. /i a/a a fost de la bun început. cel pu+in la suprafa+-. at!t cele din ceruri c!t /i cele de pe p-m!nt4 :el care. De remarcat c. +inutul unde se afl. :re/tinismul nu este altceva dec!t religia 2abilonului. conceput de Tat-l. a oameni-lor.u nu suport s. cre/tinismul a fost conceput pt a transpune în practi-c. D-zeu adev-rat din D-zeu adev-rat. a/a cum explic detaliat în cartea mea anterioar-.corespondent-.ceast.de energia sa femi-nin. în urma :onciliului de la Trent.cu titlul de Du# $f!nt. s-a ridicat la ceruri /i va veni c!ndva din nou ptr a-i *udeca pe cei vii /i pe cei mor+i4 /i mai credem în Du#ul $f!nt&.a fost o so+ie supus. .reprimare a femeilor timp de aproape <EEE de ani.a . 0oma /i Talia reprezint.

Lediumii erau cunoscu+i sub numele de profe+i. ini+ia+ii 3r-+iei 2abiloniene care au creat 2iserica 0oman. cel c-ruia i se atribuie textul principalei versiuni latine a 2ibliei.se duc în rai sau în iad.tr-it.asigur c. un num-r nesf!r/it de copii abuza+i de bie+ii preo+i frustra+i /i confuzi au fost nevoi+i s. /i cu at!t mai pu+in s.via+. Oei.sar-cin-8 pe .din lumea precre/tin-. rintr-un singur decret papal. adic. "n pri-ma parte a vie+ii nu se mai s-tura de sex. nici m-car propriei lui surori. )a fel ca mul+i al+i eroi tim-purii ai 2isericii.orice form.EEE de ani4 din cauza lui. 'u insista+i asupra lucr-rii trupe/ti dec!t în m-sura în care acest lucru este necesar pt procrearea copii-lor.de cunoa/tere ezoteric.sus+ine c. p-c--lindu-i c.EA>. /i s-a +i-nut de cuv!nt.s. G.înc#idem acest izvor de energie4 în caz contrar. 5erome a fost cel care l-a convins pe pap.suporte consecin+ele.saltul asupra energiei feminine /i asupra cunoa/terii ezoterice a condus la oribilele persecu+ii împotriva %vr-*itoarelor &. $f!ntul . ptr a putea fi folosit. oracole.ceast. nu i-a venit în minte nici un alt mi*loc de a face copii. dar într-un mod cast.ce a spus el. insistat totu/i ca nimeni s.în circula+ie cuno/tin+e neaprobate de biseric-. c-ci el a fost pedeapsa lui .extrem-.ugustin nu a mai permis nici unei femei s.care s-a n-scut vreodat.. canale ale lui D-zeu.biseric.l nu do-rea ca oamenii s. .acest lucru este imposibil. De vreme ce copiii nu pot fi concepu+i în nici un alt fel.pe p-m!nt. . D-zeu va decide dac. 0egele 5ames I.practice celibatul se dato-reaz.ugustin.fim aten+i cu acea energie sexual-. Fnul din liderii acestei v!n-tori de vr-*itoare a fost 5erome. ascuns din cele mai vec#i timpuri. iubi+i-v. . . for+a creatoare din om. de ani opiniile sale s-au sc#imbat radical /i el a stabilit c. din cauza leg-turii noastre de rudenie cu .nu se bucure de el.ugustine.care era viziunea $f!ntului .a fost construit.noi. c!t acelor profe+i care contrazic $cripturile mai vec#i sau mai noi&.direc+ie.ngliei /i $co+iei reunite.ugustin din Oippo era originar din . de team. sursa lor de putere nu va disp-rea.a devenit un instrument cru-cial /i extrem de eficient pt eliminarea cunoa/terii ezoterice din circuitul public. tortur!nd /i execut!nd mii de femei sub acuza+ia de vr-*itorie.a actelor de vr-*itorie în faimoasa sa 2iblie Q2iblia 0egelui 5amesR tip-rit. moti-vul pt care preo+ii catolici din epoca noastr. fiind unanim acceptate.mi*locitorii între oameni /i D-zeu.frica de 'ord. etc. :red c.dup.@. p-str!nd astfel marele secret al cunoa/-terii. "n aceast.dam&. contrazic!nd linia oficial-.nu dispar. . care a tr-it acum .de numero/i cre/tini moderni.devin.so+iile. Din p-cate.convertirea sa la cre/tinism la =. .dam /i cu . cu at!t mai mult cu c!t sunt at!t de numero/i7( Lai bine s--i facem s. .într-un basm cu Iisus.ceste comunic-ri cu lumile de dincolo f-cuser. I-am convins de*a c. a/a c.v.intre în casa sa neînso+it-.în secret /i cu rea inten+ie din culise.întreaga ras-. $imultan. . dar cum altfel i-am putea controla pe nesp-la+i.este demoniac-. Iat.cobor!+i asupra lui împotriva voin+ei voastre. .. Trebuie s. 2ine.s.de fumat. :eea ce î/i dorea 5erome era ca preo+ii s.. oamenii în robe negre. acel concept potrivit c-ruia ne na/tem cu to+ii din start p-c-to/i. Iat. comunic!nd cu alte di-mensiuni.deciziei unui singur om. /tim mai bine ce dore/te D-zeu de la ei /i c./a s-a a*uns la impunerea celibatului preo+esc de c-tre papa 6rigorie GII în anul . cunoa/tem pe cineva cum nu se poate mai potrivit pt aceast.sexul este ceva oribil. termen folosit înc. negru pe alb8%'oi nu ne opunem at!t profe+iilor.se foloseau din plin de aceste puteri extrasenzoriale./ti+i c!t de dificili sunt fum-torii c!nd se las.cread. energia soarelui.ugustin a fost primul care a f-cut leg-tura între sex /i p-catul originar.ugus-tin despre sexualitate8 %$o+i.a mediumilor /i persoanelor cu capacit-+i extrasenzoriale. va trebui s.cu scopul precis de a reprezenta /i de a perpetua vibra+ia masculin. treci în biroul nostru. n-scut în anul =>..singura fiin+.în afara legii orice comunica+ie cu alte lumi.nu a putut interzice complet sexul.în anul .ltceva7 Lda.o singur. ar trebui s.dar dup. )egenda cre/tin.2iserica cre/tin. Da.va. primul rege al . a inclus o condamnare aspr. canalele lui D-zeu s-au transformat în vr-*itori /i vr-*i-toare ale diavolului.scoat.f-rC.parte integrant.sunt nevoi+i s.pun.se roage direct lui D-zeu.

de p-cat. Cha9ra-ele absorb energie în c!mpul con/ti-in+ei noastre.trebuie s--i fi transmis o parte din acesta. /i este imposibil snu-i fi transmis /i lui ceva din acest p--cat str-mo/esc. dar mama ei7 $e afla ea sub inciden+a p-catului originar7 Dac./i %moral-& este s. întregul c!mp energeticMde con/tiin+. nu cauzele. c!t /i ca efecte pe termen lung asupra corpului./i la cea a emo+iilor.în ce fel se exprim.sexualitatea dvs. Din motive pe care le voi explica într-un capitol ulterior.c#iar deasupra ei.a sesizat contradic+ia /i a decretat c.înainte s.s--l %trateze& medicina oficial.l trebuie savurat.condi+ion!ndu-/i apoi mai departe copiii.sau disconfort.simptomele. cea sexual-.da. Dac.:L*. Dac. . cel emo+ional. 2ine. De pild-. De fapt. cel mental /i cel spiritual al fiin+ei noastre sunt conectate între ele prin vortexuri energetice numite cha9ra-e Qcuv!nt sanscrit care înseamn. cu at!t mai mare devine puterea noastr.uman este afectat.la nivelul corpului fizic sub forma unor reac+ii c#imice. este absolut vital ca cei interesa+i s.cauzele.p-catului originar.i trateaz. bazat pe team-.la nivel fizic este un dar sublim care ne-a fost f-cut nou-.cha9ra r-d-cinii /i s. opri+i-m. noi absorbim o cantitate uria/de energie. dar cei care au controlat de la bun început cre/tinismul /i 2iserica 0oman.arunce în aer pu+ina energie care mai a*unge la cha9ra sexual. .fi fost supus. îndeosebi prin cha9ra situat. :ele = cha9ra-e inferioare sunt8 cha9ra r-d-cinii.genera+ie. .companiile transna+ionale farmaceuticeR. dintr-o fecioar-.la baza coloanei vertebrale.nu este corectat. cu c!t absorbim mai multenergie în c!mpul nostru de con/tiin+-. ad!nc în subcon/tientul colectiv. .Qaltfel spus. /i nu simptomele.at!t în bani . .de a crea /i de a ne controla propriul destin.asupra sexualit-+ii. 'u conteaz.descopere c-i precise de li-mitare a energiei astfel absorbite. De aceea. f-c!nd tot ce le st. din cauza vinov-+iei /i fricii care au a*uns s. p!n.nu mai g!ndim bine. oamenii au fost condi+iona+i s. :e putem spune însdespre mama lui7 :u siguran+-. situat.tunci c!nd func+ioneaz. deze-c#ilibrul sf!r/e/te prin a fi transmis corpului fizic.ceasta este cha9ra care ne d.m explicat în detaliu acest mecanism în celelalte c-r+i ale mele. "n cele din urm-.cu costuri incredibile. De aici.%roat. 2iserica 0oman. primul lucru care ni se înt!mpl. Doamne. asociat. .în puteri pt a suprima metodele de vindecare %alternative& care trateaz. Larea ma*oritate a clericilor cre/tini nu cunosc aceste lucruri.adopte viziunea cre/tin.la cha9ra din cre/tetul capului.cesta este nivelul pe care încearc. "n sc#imb.fie asociate cu acest subiect Qal sexuluiR. ea trebuie s. "n realitate.de lumin-&R. nu respins.la capacitate. 6enera+ie dup. . ele au permis controlul /i manipularea a miliarde de oameni. întruc!t a fost conceput printr-o na/tere imaculat-.de-a lungul coloanei. c-ci de+in cuno/tin+ele ezoterice refuzate restului popula+iei.sexul este ceva minunat. .fiin+.cu emo+iile noastre. :eea ce urm-re/te atitudinea cre/tin.ceste dezec#ilibre emo+ionale se manifest. cei care se ascund în spatele companiilor transna+ionale farmaceutice /tiu foarte bine aceste lucruri. precum Eu sunt eu$ eu sunt li"er. /i cea a ple-xului solar. atunci c!nd suntem foarte stresa+i dpdv emo+ional. dezec#ili-brul se transmite de pe nivelul emo+ional pe cel mental. conduc!nd la boal. C< ./i Laria s-a n-scut f-r.tot p-c-tui+i.ici intervine manipularea sexului. . .de p-cat a fost Iisus. c-ci marea ma*oritate a doctorilor sunt at!t de în-doctor-ina+i înc!t nu au nici cea mai vag. Din cauza acestui bloca*. /i eu cred în p-catul original.o face+i c!t mai original cu putin+-.ltfel spus.dureri de sto-mac atunci c!nd suntem nervo/i sau stresa+i.cesta este sfatul meu( 'ivelul fizic. oamenilor. vinov-+ie /i violen+-.o iau razna( 'umai prostii( Ii totu/i. . :!teva din %p-catele& mele au fost c!t se poate de originale.ne domine s.le afecteze /i pe celelalte'4ig.este c. :apacitatea de a-+i exprima iubirea ptr o alt.ceste cha9ra-e fac ca dezec#ilibrul de pe un nivel s. cu siguran+. trec!nd prin celelalte cha9ra-e principale QA cu totulR.înc#id. prin implementarea crezului cre/tin. ea urc.le /tiu foarte bine.idee despre felul în care func+ioneazcorpul /i fiin+a uman-. încerca+i s.

. Atunci când sunt deschise.aceast. "n re-ligiile orientale. .dezec#ilibreze energia 9undalini /i s. astfel înc!t s. emo+ional /i spiritual. aceast. .'ching* într-o energie superioar. deopotriv. imoral.)uca /i Ioan au fost discipoli ai lui Iisus. noi ne aflăm în legătură cu cosmosul şi putem e(trage de aici cantităţi nelimitate de energie. Dac. emo/ţional.în ridicarea energiei de-a lungul coloanei vertebrale /i cobor!rea ei din nou. /i nici m-car nu poseda+i arta de a le face s. /i nici c#iar biserica nu sus+ine în mod oficial a/a ceva.ceasta este simbolizat.ce scria în sec. .orgasmul cu scopul de a transfor-ma energia 9undalini din forma sa original.la sf!r/itul acestei c-r+i ve+i în+elege im-portan+a acestui procedeu /i baza sa /tiin+ific-. 3iecare cu a lui.pt eliberarea fiin+ei.suprime sau s.numeroase alte texte. C= . = filozoful :elsus despre liderii bisericii8 %Goi spune+i basme de adormit copiii.CC. "n cazul meu nu s-a aprins un foc. astfel înc!t s.autenticeH ./i generatoare de vinov-+ie.extreme /i iluminatorii. .la scrierea 2ibliei./a cum am spus de*a de at!tea ori. încura*at. c#iar mai autentice dec!t cele oficiale. cu a*utorul c-reia poate crea orice dore/te.ugustin sau papa vor s.. :!nd energia 9undalini explodeaz./i î/i am!n. dac. dar sunt cazuri în care procesul necontrolat ofer. iar apoi în expresia sa cea mai înalt'shen*. +istemul >cha9ra/elor? umane care permit inter/penetrarea ni!elelor noastre de conştiinţă. ci a fost o explozie nuclear-( $copul Tantrei este de a realiza în mod controlat acest proces.xprima+i-o desc#is.în scopuri oribile. este posibil ca ea s. astfel înc!t s.îns.omul respectiv nu /tie s. .vang#eliile /i ce-lelalte c-r+i ale 2ibliei sunt scrise de clanul iso în colaborare cu liniu.acă sunt închise. uneori c#iar /i de mai multe ori. p!n. care face deosebirea între ele /i nenum-ra-tele variante /i copii care au urmat. Jrientalii. cunoscu-t/i ca energia 9undalini.dea peste cap ec#ilibrul s-u mental.cunoa/tere a fost practicat. ceea ce explic. treaba lor.numai în societ-+ile secrete /i în ritualurile satanice.Latei.ceas-ta este impresia generalpe care o au oamenii.curma+i orice obiec+ii care vi s-ar putea aduce&.Dup. "n realitate. uneori c#iar fizic.la unison cu întregul cosmos. Cha9ra r-d-cinii. dar ea nu este real-.obsesia cre/tinismului de transfor-mare a sexului într-o experien+./i extrem de puternic-./i-o înnoade. "n egal.în c!mpul energetic al omului.creatoare uria/. Cha9ra inimii.murdar-. .m-sur-. exist. dar utilizeaz. Dac.liniei oficiale.îi controleze puterea. fizic şi spiritual./i stimularea energiei sexuale este cunoscut. iar adep+ii tantrici î/i controleaz.'chRi*.for+. rocedeul const.în stimularea energiei sexuale de la baza coloanei vertebrale. rocesul de stimulare a energiei 9undalini este descris ca %aprinderea focului interior&. acesta î+i va spune probabil c. > ori propriile voastre texte. .'umai aceste texte sunt recunoscute oficial de biseric-. Iat.deconecteze astfel oa-menii de la nivelele cosmice ale sinelui lor.'7in*.acces la o energie nelimitat. care sunt cuprinse în %:artea $f!nt-&. Cha9ra g!tului. distruse sau rescrise. actul sexual este privit ca o form.at!t pt a face bine c!t /i pt a distruge. a/a cum s-a înt!mplat în cazul meu între anii .omul cap-t.cestea au fost însrespinse.de ec#ilibrare /i fuziune a energiei masculine '7ang* cu cea feminin.întrebi un om obi/nuit. ea poate fi folosit.c!nd adeptul reu/e/te s.Larcu. suntem deconectaţi de cosmos şi nu putem opera decât cu o fracţiune din potenţialul nostru mental. $atani/tii folosesc sexul ca parte integrantdin ritualurile lor. "n Jccident. at!t timp c!t nu-mi spun mie cum s--mi tr-iesc via+a( 4igura :L 6 Cha9ra coronar-. e bun.experien+e mult mai intense.sub numele de Tantra. trezirea con/tient. asiaticii /i c#inezii au p-strat de mii de ani cunoa/terea puterii energiei se-xuale.Iubirea este iubire. Cha9ra plexului solar. !n.+i modificat de =.par.trezirea lui 9undalini. o energie nu este altceva dec!t o energie neutr-4 ea poate fi folosit. $copul actelor amoroase tantrice const.CCE.ca un /arpe încol-cit care se tre-ze/te. Cha9ra celui de-al treilea oc#i.dreptate. Cha9ra sacral-.corespund.tacit de biseric-. Fn alt aspect al farsei se refer.se pun.

c. :onciliul de la Trent din anul . 2ie+ii oameni( :ei doi au examinat împreun. la care se ad-ugau pre*udec-+ile lui 5erome.EE de ani mai t!rziu.învierea lui )az-r de c-tre Iisus.linia oficial. rezultat astfel o nou. Doresc s.conteste tot ce nu corespunde viziunii ofi-ciale a bisericii.îi sus+in.fie de acord cu eiH . la est de Ierusalim.ori de c!te ori aceasta a considerat c. s-a descoperit un ma-nuscris în care se precizeaz. .lexandria.via+a a/a cum crede.%de uz cu-rent&. $e pare c.c.la Fniv. :lement a sintetizat în aceast..atitudinea pe care a avut-o 3r-+ia /i acoli+ii s-i de-a lungul întregii istorii. :olumbia.ugustin au c-zut de acord c.evolueze pe calea spiri-tual-.vang#elia dup.ca sin/gura versiune oficial-.acel lucru este adev-rat. care înseamn.de :onciliul din :artagina din anul =CA. el nu trebuie s. 5erome a redactat numai ce a considerat necesar din textele adunate.versiune. ci trebuie s. lucru pe care îl reu/e/te de minune c#iar /i la ora actual-.Lar-cu.subliniez c. .i au decis care dintre acestea erau %ortodoxe& /i care trebuiau respinse.unul din primii p-rin+i ai bisericii. :lement î/i sf-tuie/te adeptul s.le sunt organiza+ii în interiorul altor organiza+ii. la o m-n-stire din Lar $aba.vang#elii.c.ce a auzit relatarea de mai sus referitoare la Iisus. resping!ndu-le pe cele care nu co-respundeau crezului adoptat la :onciliul din 'iceea.de papa Inocen+iu I . Lanuscrisul reve-leaz.ugustin.este cazul.ace/tia ar aduce argumente care s.ce confirm.ace/tia ar rosti un adev-r.ierar#ia cre/tin. de scrisori /i alte scrieri.vang#elia secret-.)az-r l-a strigat pe Iisus înainte de %învierea sa&. Larea ma*oritate a cre/tinilor nu puteau în+elege ce scrie în C> .texte referi-toare la faptele /i la înv-+-turile apostolilor. :eea ce doresc s.nu era cu adev-rat mort dpdv fizic. nou. /i includea textul unei scrisori adresat. Lorton $mit#.se afl.o traducere mai bun.direc+ie cu un alt %p-rinte& al bisericii.autenticitatea pove/tii.pe b-rba+i s. c#iar dac. o traducere din ebraic. care au scris /i au tradus 2iblia.lexan-dria. Lanuscrisul mai face anumite aluzii din care rezult. de la 8atin Dulgata.?>? a decretat c.= .de asemenea un fragment necunoscut din .de c-tre catolici..sub *ur-m!nt.ar fi %pt uzul prostimii&.niciodat-.demonstreze falsul. c#iar dac. cel care iube/te .a 0omei. .a/a au fost condi+iona+i s. pt a-/i servi propriile interese. limba oficial.l nu trebuie s. bomba sexual.ace/tia cuno/teau povestea de la un oficial din .ntic./i c. cartea care a permis secole la r!nd controlul min+ilor./i-a în/elat /i /i-a min+it credin-cio/ii de la bun început.eu nu condamn #omosexualitatea..Larcu.de cine este scris. povestit.sub numele de Dulgate.de oameni&. :-ci nu toate lucrurile adev-rate trebuie recunoscute fa+. :#iar dac. care a fost suprimat de biseric-. . .ce spune scrisoarea despre cei care pun în discu+ie ortodoxia oficial-8 %:#iar dac. /i reconfirmat. dar în interio-rul acestor %religii& se ascund secte secrete care cunosc adev-rul. ceea ce arat.cesta face referiri la anumite detalii ale ini+ierilor din /colile misterelor /i relateaz./i din greac-.a acesteia pt c.Iisus s-ar fi angrenat în anumite practici #omosexuale cu %t!n-rul bogat& men+ionat de .nege. profesor de Istorie . .vang#elia dup. Iat.un r-spuns adre-sat unui cre/tin care a fost foarte tulburat dup.de episcopul :lement din .acceptabil. Gersiunea sa este cunoscut. Textul afirm.dev-rul nu trebuie s. at!t timp c!t alegerea îi apar+ine cu adev-rat.organiza+ie Q3r-+ia reptilian-R în interiorul celorlalte. 5erome a devenit secretarul papei Damasus în anul =B< /i a primit sarcina de a aduna diferitele texte ptr a alc-tui 2iblia latin-.de un grup de gnostici numit :arpocrates. sau mai bine zis o singur. plus =. $crisoarea episcopului :lement reprezint.l a lucrat în aceast.femeile sunt inferioare dpdv moral /i spiritual.sexul /i pl-cerile lume/ti reprezint.o am-gire diavoleasc.ce/tia sunt oamenii care au creat de la bun început religiile. 3iecare are dreptul s.fraz."n anul . 2iblia Gulgate a lui 5erome a devenit unanim acceptat.de 2iseric.c.unui coleg pe nume Teodor.subliniez este altceva8 c.aceasta este singura variant. robabil c. Dup.povestea lui Iisus a fost rescris. 5erome /i .C?B.ce îi împiedic. Documentul a fost descoperit de un american.cread-. Larea ma*oritate a credincio/ilor bisericii ur-meaz. .recunoasc.î/i tr-iasc.legerea lor a fost sus+inut.

Islamul a fost creat de %profetul& Lo#amed QLa#ometR.2iblie.cceptarea teoriei reîncarn-rii ar fi diminuat puterea acestei mafii a paradisului /i a iadului de a-i speria pe oameni dac.fie retras.pe cap. un popor germanic QarianR care a ocupat sudul 3ran+ei.lumea. To+i cei care se ab-teau c#iar /i cu un milimetru de la doctrina ofi-cial.precedent.c-l-torind pe drumul etern al evolu+iei prin expe-rien+-. Lusul-manii cred c. $imbolul s-biilor curbe încruci/ate C? .urmeaz.sau din orice via+.at!t de mare asupra popula+iei în-c!t atunci c!nd împ-ra+ii au dat bir cu fugi+ii. lucru de în+eles. au ap-rut musulmanii.de vizigo+i. "n cele din urm-.via+. S1nn Sestcott. ne putem da seama c. ersona*ul cel mai influent era papa. cum s-a înt!mplat cu doctrina lui 'imrod în 2abilon.ini+ial ptr ritualurile p-g!ne.aflat.iatra 'eagr. 'u avem de-a face cu ni/te simpli psi#opa+i înse-ta+i de putere. priv!ndu-i pe oa-meni de cunoa/tere.erau executa+i cu cruzime. în anul >. c-ci provin din aceea/i surs-. sub influen+a împ-ratului Iustinian. c./i emo+ional-.r-d-cinile ma#omedanismului se afl. Dictatu-ra imperial. "ntre timp. Dup:onstantin cel Lare au urmat al+i împ-ra+i. declar!nd c. . fondatorul Jrdinului Oermetic al 6olden DaKn.este simbolul în form. 0eligia mozaic. printre ace/tia s-a num-rat /i Teodosie. . care a f-cut din cre/tinism religia oficial.vraam era folosit.asonul magic.a f-cut loc dictaturii papale.E 0oma a fost pr-dat.viitoare. "n realitate.vraam a fost cel care a construit Taaba.în circuitul public continua s. iar în secolele care au urmat. . /i c.în form. 0eg-sim din nou simbolismul 3r-+iei în %noua& religie.afle ce scria cu adev-rat în textele cu a*utorul c-rora preo+ii i-au controlat /i i-au terorizat at!ta vreme.a fost adus. uterea oameni-lor în robe negre a crescut enorm. %Lonstruoasa doctrin-& nu spunea altceva dec!t c.vraam despre care se spune c.u existat oameni condamna+i /i uci/i pt crima de a fi tradus 2iblia în limba englez-. Jdat.gipt. acesta trebuie excomunicat&.de cap de pe/te al lui 'imrod.to+i suntem responsabili ptr ac+iunile noastre din aceast. 0eptilienii /i p-pu/ile manevrate de ace/tia nu doreau altceva dec!t s. care le spuneau ce trebuie /i ce nu trebuie s.a imperiului. iar acesta se afla sub controlul 3r-+iei 2abiloniene.fac-.în religia iudaic. .în afara legii de cel de-al doilea $inod al :onciliului din :onstantinopole. "n aceast. limb.în form.creeze o înc#isoare mental. t a completa trioul. . iar documentele lor erau distruse. lucrurile nu s-au sc#imbat prea mult p!n.sunt inven+iile celor care au controlat dintotdeauna cunoa/terea secret-.privin+-. :e poartpapa7 J bonet.se rad.de craniu.avea de*a o influen+. în afara c-reia ar fi fost periculos s.cre-din+a în reîncarnare a fost scoas.s-a mutat cu arme /i baga*e la 0oma./i în cea cre/tin-.s. locul lor a fost preluat de pap-.în latin-.mai a/tepte acordul papei.la r!ndul lor o bonet. în anul =BE.monstruoasa doctrin.aceast. /i implicit de adev-rata via+-. ci cu un plan calculat la rece de a domni prin teroare. str-mo/ul lor fiind acela/i .fizic.s-a n-scut în ora/ul sumerian Fr. care au influen+at la r!ndul lor crezul noii religii care se extindea rapid. Litra papal. care simbolizeaz. c-ci era scris. dup. care a avut o %viziune& în anul @. faimosul cult al ietrei 'egre era practicat de*a în templele p-g!ne ale zei+ei Q$emiramidaR. deci implicit în cea babilonian-.care s-a îndreptat c-tre .pe care nu o mai în+elegeau.prea mult de cele antice.despre care se crede c. în timp ce preo+imea babilonian.nu fac ce spun ei./i cea cre/tin. lucru care a permis milioanelor de credincio/i s. $e bazau îns. cunoa/terea ezoteric.te aventurezi. :onciliul a decis c-8 %Dac.cineva î/i m-rturise/te credin+a în fabuloasa poves-te a pre-existen+ei sufletelor.de craniu.sufletul uman tr-ie/te de-a pururi. 3-r.pe preo+i. "n anul ??=.. scrie în cartea sa.uropa a deve-nit c!mpul unor m-celuri f-r.islamul o actualizare a curentului spiritual iudeo-cre/tin.ast-zi.din ea. Lusulmanii în/i/i consider.la Lecca de . 'ici c#iar ve/mintele rituale nu difer.în plus. ai c-ror cle-rici poart.<.care rezult. dar la acea vreme 2iserica 0oman.de pretu-tindeni.felul în care preo+ii din /colile misterelor obi/nuiau s. morm!ntul sf!nt de la Lecca /i actualul loc de pelerina* al musulmanilor din toat.spectele cele mai rigide ale ritualurilor iudaice /i cre/tine sunt aproape similare.

oate cele mai s!ngeroase conflicte din is-torie au rezultat din dorin+a musulmanilor. care era doar un titlu folosit în /colile misterelor egiptene.impun.controlat.lla# este acela/i %D-zeu& ca /i cel iudeo-cre/tin./coal. Ie#ova. :eea ce a ur-mat dup.ca pe un om în via+-. lucru care explic. )ui $mit# i s-a revelat locul unde erau ascunse t-bli+ele de aur.restului lumii crezul lor.r#ang#el 6abriel din 2iblie. Lusulmanii au acceptat ideea cLoise. aces-tea au fost scrise de levi+i dup/ederea lor în 2abilon. sau mai simplu. fiind conside-rat de musulmani ca fiind cel mai autentic. /i nu de %Loise&.îl în+eleag.aceste religii monstruoase au fost create de oameni care au avut viziuni /i vedenii7 La#omed a a-firmat c. e c!nd se afla în starea sa #ipnotic.Islamul este o alt.a islamului. care se inte-greaz. D-zeul islamic .cesta i-ar fi spus de existen+a unei c-r+i alc-tuitdin t-bli+e de aur care con+ine8 %./i cea musulman-.se converteasc.%6abriel&i-a dat un mesa* pe care trebuia s--l re+in/i s--l recite.cunoa/tere ezoteric. mesa*ul se afla înscris în inima sa.la publicul larg. :oranul. islamul a fost creat de acelea/i organiza+ii ale 3r-+iei.pe Iisus în C= de versete /i îl trateaz. de/i to+i = erau inven+ii ale 3r-+iei 2abiloniene.inclu-siv entateu#ul. c-ci La#omed /i succesorii s-i au încercat s."n secolele care au urmat au existat momente în care fragmente din aceas-t. Islamul nu se opune iudaismului /i cre/tinismului./i prin aceea/i manipulare( "n viziunea musulmanilor.la ma#omedanism.într-un mod literal.textele sale fiind scrise într-un cod ezoteric.care /i-a pier-dut cuno/tin+a /i a intrat într-o stare de trans-. Toate cele = religii conduc la aceea/i stare de spirit. îl men+ioneaz.pe care masele largi trebuiau s. iar cel de musulman s. De aceea.B<A el le-a tradus în englez-.de aceia/i reptilieni. termen folosit ptr a-l desemna pe )ucifer.atunci c!nd s-a trezit.coinciden+. 2iserica Lormon-.luna /i Genus.faptul c. /i care au dat na/tere unor con-flicte at!t de s!ngeroase. :artea lor sf!nt-. :ulmea ironiei face ca terme-nul de islam s. Genus era un alt nume al reginei $emiramida.aceast.care au suprimat energia feminin.în stimularea conflictului dintre Jccident /i na+iu-nile islamice prin provocarea unei fracturi între lumea iudeo-cre/tin. La#o-med sus+ine c.dup.au putut a*unge p!n./i le-au oprimat pe femei.regele David /i Iisus au fost profe+i divini trimi/i de acela/i D-zeu unic /i atotputernic.reprezint.în integralitatea ei& /i %o relatare despre cei care au locuit anterior pe acest continent /i despre sursele din care au provenit ei&. )uceaf-rul de diminea+-. a divide /i a controla.$. Fn aspect c#eie al . c#ipurile inspirat. cele ? c-r+i din Gec#iul Testament atribuite lui Loise.fie oare o simpl. la fel ca /i celelalte religii.sau se abandoneaz-&. La#omed a fost ultimul profet.a avut viziunea sa în apropiere de pe/tera în care obi/nuia s.sau de trans-.vang#elia etern. e de alt.a primit în anul . au provenit din aceea/i parte a lumii7 $au c.de 5osep# $mit#. care a pretins c. e/-terile /i locurile întunecate apare constant în legendele super-vedetelor religioase /i ale zeilor solari de genul lui Lit#ra sau Iisus.apari+ia societ-+ilor avansate /i /tiin-+ifice care au fost create de musulmani în $pania /i 2agdad.B<= vizita unui %înger& pe nume Loroni.toate cele = mari religii actuale. fiind dezv-luite de lide-rii musulmani mai lumina+i. De fapt. musulmanii cei mai ortodoc/i pretind ca to+i cre/tinii /i evreii s.de D-zeu. cu sco-pul de a sub*uga. înseamn.gen-dei moderne a 3r-+iei const.însemne a se preda sau a se abandona. 2iserica lui Iisus :#ristos a $fin+ilor din Frm-. dar musulmanii accept. La#omed a pretins c.a misterelor. :oranul este cartea sf!nt.a lui %6abriel& a fost o baie de s!nge f-r. a fost fondat. de/i toate au provenit din aceea/i surs.religie n-scut. .precedent.cel care l-a vizi-tat s-a recomandat ca fiind faimosul .perfect în planurile 3r-+iei.parte. )a fel ca /i religia cre/tin-. 5i#ad.crezul lui La#omed. iar în anul . cre/tinilor /i evreilor de a-/i impune reci-proc credin+ele.vizit. înc#isori masive ale subcon/tientului colectiv.se retrag-.în urma unei %viziuni& a fost cea a mormonilor. J alt.însem-ne %cel care se pred. cu C@ .%r-zboiul sf!nt& pe care au datoria s--l declan/eze musulmanii împo-triva tuturor celor care nu accept. Termenul lor.

a*utorul a dou- %pietre magice&, Frim /i T#ummim. De fapt, Frim /i T#ummim erau numele folosite de preo+ii levi+i ptr a desemna zarurile divinatorii, cu a*utorul c-rora f-ceau profe+ii pe care regii Israelului le urmau cu sfin+enie. .ceste zaruri erau folo-site într-un loc sf!nt al /colii misterelor numit Tabernaclu. . ap-rut astfel o alt- reli-gie n-scut- din aceea/i surs- /i o alt- sursde perpetuare a mitului lui Iisus. $mit# a afirmat c- t-bli+ele de aur erau scrise în limba egipteanreformat-&. ./a s-a n-scut :artea Lormonilor, ap-rut- < ani mai t!rziu, iar adep+ii s-i au devenit cunoscu+i sub numele de 2iserica Lormon-, ap-rut- în anul ;B=E.:ei < piloni ai acestei religii erau $mit# /i un alt individ pe nume 2rig#am \oung. .m!ndoi erau francmasoni de rang înalt din lo*a c#eie 'eK \ork. ,xpansiunea noii secte a fost sus+inut- financiar de 2anca 0ot#sc#ild din $F., numit- Tu#n, )oeb and :ompan1, cea care a finan+at inclusiv 0evolu+ia $ovietic- /i ambele tabere din timpul rimului 0-zboi Londial. Lormonii sunt o crea+ie integral- a 3r-+iei. ,i recunosc 2iblia, dar sus+in c- textele produse de $mit# sunt tot de origine divin-. Ii-au creat comunit-+i numite $t!lpii $ionului Qde la $ion V $un V soareR /i în cele din urm- s-au stabilit în $alt )ake :it1, în statul Fta#. .cesta este ora/ul mormon de unde sunt orc#estrate programele de control al min+ii ale acestei religii, asupra c-rora voi insista într-un capitol ulterior. ,ste ciudat cum toate aceste religii au ap-rut ca urmare a unor viziuni sau vizite su-biective, urmate de apari+ia unor dogme extreme /i autocrate, bazate pe team-, îndoc-trinare /i manipulare. J alt- sect- bazat- pe controlul min+ii /i n-scut- din iudeo-cre/tinism este cea inti-tulat- Lartorii lui Ie#ova. Lembrii acesteia se înc#in- D-zeului m!nios al evreilor, Ie#ova, iar fondatorul sectei a fost pedofilul :#arles Taze 0ussell, un francmason de rang înalt. Toate aceste religii nu au alt scop dec!t acela de a controla popula+ia, de a crea conflicte între oameni /i de a diviza masele. Giziunile 3ecioarei Laria care au urmat de-a lungul secolelor, înt-rind credin+a în cultul cre/tin, au urmat un tipar simi-lar. De/i nu /tie nimeni cu precizie cum a ar-tat %ec#ipa& lui Iisus, oamenii au viziuni frecvente cu diferite persona*e biblice,care, invariabil, le apar exact a/a cum sunt pre-zentate ele în ilustra+iile epocii. :elor care au viziuni biblice li se permite s- constru-iasc- altare /i biserici în locurile respective, în timp ce cei care au altfel de viziuni sunt condamna+i ca unelte ale diavolului. Silliam :ooper, un fost ofi+er operativ în $erviciile $ecrete 'avale ale $F., afirm- c- a v-zut documente secrete care atest- c- extratere/trii le-au spus autorit-+ilor $F. c- ei au fost cei care au manipulat rasa uman- prin intermediul religiei, satanismului, vr-*itoriei, magiei /i ocultismului. Fn lucru este cert8 rasa uman- a fost într-adev-r manipulat- prin intermediul religiei /i al satanismului. $ingura c#estiune care mai r-m!ne de demonstrat este dac- cei care s-au aflat în spatele acestei manipul-ri au fost extratere/trii sau nu. :ooper se întreab- singur8%.u fost ei oare sursa religiilor noastre, prin care ne-au manipulat at!ta timp7& 0-spunsul meu este un categoric8 %Da&( Capitolul 2& Rule Britannia "n primele secole ale erei noastre, pe m-sur- ce religiile se r-sp!ndeau tot mai mult în r!ndul maselor populare, control!ndu-le din ce în ce mai puternic, expansiunea 3r-+i-ei 2abiloniene s-a accelerat simultan pe frontul politic /i pe cel financiar. Gital- ptr aceast- expansiune s-a dovedit a fi o nou- ramur- de reptilieni pur-s!nge /i cu s!nge încruci/at, care s-a instalat de-a lungul secolelor în 'oua Troia P )ondra, trec!nd prin Italia, ,lve+ia, 6ermania /i Jlanda. Lembrii acestei popula+ii erau adoratori ai cultu-lui lui 'imrod. 'u este de mirare faptul c- însu/i numele Italiei deriv- de la cuv!ntul %taur&,unul din simbolurile lui 'imrod. Totul a început de pe timpul fenicienilor,c!nd , dup- numeroase migra+ii, aceast- popula+ie a sf!r/it prin a se instala în anul >@@ în nordul Italiei, în localitatea care va deveni mai t!rziu Gene+ia. .ce/ti fenicieni au de-venit astfel
CA

cunoscu+i sub numele de vene+ieni. ,i /i-au construit un imperiu maritim /i financiar puternic, care avea la baz- împrumutarea unor bani care nu existau /i per-ceperea de dob!nzi în sc#imbul lor. .ceast- sc#em- financiar- reprezint- un alt se-cret al 3r-+iei 2abiloniene pe care îl reg-sim în toate epocile /i culturile, ceea ce i-a permis acesteia s- controleze la ora actual- averea întregii planete. .tunci c!nd te duci la banc- s- ceri un împrumut, aceasta nu tip-re/te nici m-car o singurbancnot- /i nu emite nici o moned-. Tot ce face func+ionarul din spatele g#i/eului este s- î+i treacîn cont m-rimea împrumutului, /i încep!nd din acel moment începi s- pl-te/ti dob!nzi la o cifraflat- pe ecranul unui calculator. 2anca a creat astfel %bani& din nimic /i acum insist- s- o pl-te/ti pt acest serviciu. Dac- altcineva ar îndr-zni s- fac- acela/i lucru, autorit-+ile l-ar aresta pt fraud-, dar b-ncile au dreptul legal s- opereze în acest fel. .cest sistem a fost folosit înc- din timpul 2abilonului /i s-a extins de-a lungul mileniilor din ce în ce mai mult. u+ini au fost cei care au îndr-znit vreodat- s--l conteste, c-ci 3r-+ia care a conceput acest sistem i-a controlat de la bun început pe regi, regine /i oamenii politici, care l-au impus cu for+a maselor largi. De fapt, 3r-+ia c#iar este alc-tuit- din regi, regine /i oamenii politici( %2anii& crea+i în acest fel sunt cunoscu+i sub numele de bani >fiat? Qn.n. de la fraza biblic-8 %3ac--se(&R. $ub tutela 3r-+iei 2abiloniene, fenicienii-vene+ienii /i-a extins continuu bog-+ia /i puterea, prin asasinate, r-zboaie, piraterie /i prin manipularea prin toate mi*loacele a comer+ului /i a banilor. ,i spri*ineau o +ar- atunci c!nd aveau interesul, dar nu se sfi-au s- o distrug- dac- acest lucru corespundea .gendei lor. Fna din metodele favorite pe care le-au aplicat a fost falimentarea oric-rei persoane, companii sau +-ri care li se opunea. Dac- g-si+i o asem-nare între aceast- metod/i ceea ce se înt!mpl- în siste-mul global actual, e bine s- /ti+i c- exist- un motiv întemeiat ptr acest lucru. 3r-+ia a a*uns s- controleze ast-zi întregul sistem bancar /i comercial mondial prin interme-diul b-ncilor centraleQna+ionaleR, 2-ncii Londiale, 3ondului Lonetar Interna+ional, al Jrganiza+iei Londiale a :omer+ului, al 2-ncii ptr Investi+ii Interna+ionale, /i a/a mai departe. 0eptilo-arienii din Gene+ia au f-cut c-s-torii din interes, /i-au cump-rat titluri, sau pur /i simplu au inventat unele. "n consecin+-, în *urul anului ;;A;, au de-venit cunoscu+i în ,uropa sub numele de %'obilimea neagr-&. :a întotdeauna în is-torie, fenicieniiQsau mai bine zis reptilo-fenicieniiRau devenit aristocra+ia conduc-toa-re. $fera lor de opera+iuni s-a extins din nordul Italiei c-tre 6enova, apoi c-tre )om-bardia,a*ung!nd în sf!r/it în ,lve+ia. :uv!ntul lombard este înc- larg folosit în indus-tria financiar-, iar una din str-zile cele mai faimoase din centrul financiar al lumii, :it1 din )ondra, este )ombard $treet. 'ordul Italiei sau )ombardia a fost invadat în secolul IG e.n. de c-tre %cel+ii& arieni numi+i lombarzi, care au adus cu ei un aflux de s!nge nordic dinspre 6ermania. Lai t!rziu, ei au fost absorbi+i de un alt popor arian, francii, de la care se trage numele 3ran+ei. e scurt, au existat mai multe ramuri ale aceleia/i rase albe, conduse îns- inevitabil de acelea/i familii reptilo-ariene, f-r- ca marea ma*oritate a popula+iei s- /tie de existen+a lor. )a fel ca în zilele noastre, ace/ti reptilieni /i marionetele pe care le controleaz- ar-tau la fel ca oamenii, cu diferen+a c- erau controla+i de o for+- interioar- ce opera în conformitate cu o .gend- pe ter-men lung Qpe termen lung din punctul nostru de vedereR. ,lve+ia a r-mas p!n- ast-zi un nucleu financiar extrem de important al 3r-+iei. ./a se explic- de ce aceast- +ar- nu este niciodat- atacat- /i nu ia niciodatparte la r-zboaie, c#iar dac- toate celelalte +-ri de la grani+ele sale sunt implicate într-un conflict. ,lve+ia este principalul centru financiar al oamenilor care creeaz- r-zboaiele, a/a c- este normal ca ace/tia s- se asi-gure c- ea nu va fi implicat-. Gede+i c!t de simpl- devine istoria atunci c!nd cuno/ti .genda7 $ecole la r!nd, Gene+ia a r-mas nucleul liniilor genealogice reptiliene, care au continuat s- se extind- pornind de aici c-tre Jrientul "ndep-rtat odat- cu c-l-tori-ile vene+ianului Larco olo, despre care am avea mult mai multe de spus dec!t este dispus- s- recunoasc- istoria
CB

oficial-. )a ora actual-, familiile regale care au supra-vie+uit în ,uropa sunt succesoarele acestei 'obilimi 'egre, inclusiv :asa 2ritanic- de Sindsor. Toate aceste case regale practic- satanismul /i sunt m!n- în m!n- cu francmasoneria /i cu alte societ-+i secrete ale ,litei. L- voi ocupa de istoria Sindso-r-ilor, de grote/tile lor manipul-ri /i de activit-+ile lor reptilian-satanice într-un capi-tol ulterior al acestei c-r+i.'obilimea 'eagr- a stabilit rela+ii apropiate cu liniile gene-alogice din Larea 2ritanie, care s-au ascuns de altfel în spatele invaziei unei alte ramuri a %familiei& lor din anul ;E@@, normanzii lui Sil#elm :uceritorul /i clanul $t :lair, o familie de sorginte viking-. otrivit vec#ii sc#eme, 'obilimea 'eagr- s-a în-cruci/at prin alian+e matrimoniale cu familiile aristocratice britanice, /i-a acordat sin-gur- titluri sau /i le-a inventat pur /i simplu. Dou- familii au fost cu deosebire impor-tante în acest asalt al 'obilimii 'egre asupra L.2ritanii8clanul $avo1 /i clanul ,stes. :lanul $avo1 Qal c-rui nume l-a preluat faimosul #otel londonezR a condus Italia între anii ;;>@-;C>?,familia ,stes a condus regiunea 3errara de la ;;EE p!n- în ;B@E,c!nd Italia s-a unificat. ,xist- nenum-rate exemple ale felului în care s-a infiltrat 'obili-mea 'eagr-, prelu!nd controlul asupra .ngliei. ,leanor, fiica lui eter, cel de-al C-lea conte de $avo1, s-a m-ritat cu regele englez Oenric al III-lea. eter $avo1,contele 'obilimii 'egre, a primit astfel propriet-+i întinse în .nglia de la socrul s-u, regele .ngliei, inclusiv titlul de :onte englez;; de 0ic#mond. Din aceast- pozi+ie, noul con-te de 0ic#mond a aran*at o serie de alte c-s-torii între 'obilimea 'eagr- /i aristocra-+ia englez-. $-a a*uns p!n- acolo înc!t fratele s-u mai mic, 2oniface, a fost numit .r#iepiscop de :antebur1( 'obilimea 'eagr- a controlat de secole 2iserica .ngliei Qde fapt, de la bun începutR, iar una dintre cele mai active reprezentante actuale ale ei, regina .ngliei ,lizabeta a II-a, este considerat- înc- /eful oficial al 2isericii. )iniile genealogice ale 'obilimii 'egre sunt linii reptiliene pur-s!nge /i cu s!nge încruci/at, care apar+in în totalitate 3r-+iei 2abiloniene. ,le au preluat fr!iele puterii în ,uropa, duc!nd mai departe .genda reptilienilor. 3ondatorii caselor regale europene, multe din ele active /i la ora actual-, au fost 0upert, conte de 'assau, /i :#ristian, conte de Jldenbourg. :ei doi au tr-it în sec. NI-NII,în perioada în care 'obilimea 'eagr-M3r--+ia 2abilonian- /i-a lansat planul de preluare a controlului în întreaga ,urop-.Din 0u-pert s-au tras casele Oesse-Darmstadt /i Oesse-:assal, ducii de )uxembourg, 2atten-borg-iiM2attenberg-ii Qdeveni+i ulterior Lountbatten-iR, rin+ii de Jrania QJrangeR /i 'assau, precum /i regii Jlandei. Din :#ristian s-au tras regii Danemarcei /i 'orvegi-ei, casa $c#lesKigOolstein /i clanul de OanovraQOanoverR, care aveau s- devin- regi ai .ngliei. Din Oanover-i a derivat mai t!rziu actuala cas- de Sindsor. .lte linii ge-nealogice reptiliene ale 'obilimii 'egre iau inclus pe ducii de 'ormandia Qprecum Sil#elm :uceritorul, de unde /i spri*inul acordat de ei acestuia /i clanului $t :lairR, pe $axa-:oburg-i Qo alt- cas- înrudit- cu Sindsor-iiR /i pe lantagene+i, din care au rezultat monar#iile Tudor /i $tuart ale .ngliei. G- pute+i da seama caristocra+ia en-glez- /i monar#ii care au condus .nglia au fost de fapt membri ai 'obilimii 'egre. 'obilimea sco+ian-, clanurile /i familiile aristocratice conduc-toare, precum $t :lair, 2ruce /i altele, fac /i ele parte integrant- din 'obilimea 'eagr-, adic- din r!ndul lini-ilor genealogice reptilo-ariene str-vec#i, de/i într-o form- mai pu+in transparent-.De-sigur, toate aceste familii se lupt- între ele pt bani, putere /i mul+i din membrii lor nu-/i dau seama cine sunt /i cine îi controleaz-, dar în realitate sunt aceia/i reptilieni-.nunnaki r-ma/i din vec#ime, care se reg-sesc invariabil în toate pozi+iile regalit-+ii, puterii politice /i religioase. Lulte din marile familii financiare /i din lumea afaceri-lor celebre la ora actual- fac parte din 'obilimea 'eagr-, /i implicit din 3r-+ia 2abi-lonian-. De pild-, dinastia banc#erilor Sarburg reprezint- o ramur- a familiei
;;

'. Tr. ,xist- o distinc+ie între titlul de conte specific altor aristocra+ii 'count* /i cel de conte englez 'earl*. CC

.bra-#am del 2ranco, cea mai mare familie de banc#eri din Gene+ia pe vremea c!nd ora/ul se afla la apogeul puterii /i influen+ei sale. 3amilia .gnelli, proprietara colosului in-dustrial care produce automobile 3iat Qv- mai aminti+i de banii %fiat&7R este o alt- li-nie genealogic- din r!ndul 'obilimii 'egre. ./a se explic- de ce aceast- familie con-troleaz- practic Italia, dict!nd guvernelor acestei +-ri dup- cum dore/te. J alt- fami-lie extrem de puternic- din r!ndul 'obilimii 'egre vene+iene a fost familia Ledici.,i au fost cei care au sponsorizat c-l-toria lui :ristofor :olumb în urma c-ruia acesta a %descoperit&.merica.Goi oferi în cur!nd mai multe explica+ii pe marginea acestui su-biect. .ceea/i familie l-a sponsorizat pe artistul )eonardo da Ginci, un ini+iat de rang înalt al re+elei de societ-+i secrete europene. ,xplica+ia pt care da Ginci a putut prezi-ce c!teva din direc+iile viitoare ale te#nologiei este c!t se poate de simpl-8 el avea ac-ces la o cunoa/tere care le era refuzat- marii ma*orit-+i a oamenilor. 3aimosul s-u desen al omului din interiorul cercului este o ilustrare a geometriei sacre a m-surii de aur, folosit- la construc+ia /i localizarea tuturor locurilor sacre de pe planeta noastr-. Influen+a 'obilimii 'egre s-a extins în nord c-tre 6ermania, aceasta fiind sursa din care a derivat mai t!rziu :asa de Sindsor, actuala familie regal- britanic-. !n- c!nd /i-au sc#imbat numele în anul ;C;A, aceast- familie s-a numit :asa de $axa-:oburg-6ot#a, linie regal- german- care se trage din 'obilimea 'eagr- vene+ian- /i lombar-d-, cu r-d-cinile în 2abilon. Sindsor-ii sunt reptilieni pur-s!nge /i /tiu foarte bine acest lucru. :!nd 'obilimea 'eagr- s-a extins în 6ermania, familia vene+ian- del 2anco a devenit cunoscut- sub numele de Sarburg. De/i pretind c- sunt evrei, Sar-burg-ii sunt de fapt o linie genealogic- reptilo-arian-. ./a se explic- de ce au devenit banc#erii lui Oitler, la fel ca /i alte familii reptilo-ariene precum 0ot#sc#ild Qpt infor-ma+ii suplimentare pe marginea acestui subiect, v- recomand lucrarea mea anterioar-, i ade!ărul !ă !a face li"eri. "n anul ;CCB, pe c!nd +ineam un turneu de conferin+e în .frica de $ud, am fost invitat la o înt!lnire privat- cu .S. 2ot#a, pre/e. .f$ în anii BE,care dorea s--mi ofere informa+ii referitoare la cine conduce cu adev-rat acea +ar-. Li-a spus c- în timpul pre/edin+iei sale i s-a cerut s- primeasc- o delega+ie a ramurii engleze a 0ot#sc#ild-zilor în ora/ul :ape ToKn."n timpul înt!lnirii, oaspe+ii i-au spus c- banii care le-au apar+inut c!ndva evreilor germani se afl- depozita+i în b-ncile el-ve+iene, fiind disponibili pt investi+ii în .frica de $ud, dac- se în+elegeau asupra ratei dob!nzii. 2ot#a le-a r-spuns manifest!ndu-/i indignarea /i a refuzat s- intre în *oc. .ce/ti bani au fost într-adev-r localiza+i recent în b-ncile elve+iene, fiind fura+i de la evreii care au p-timit at!ta în timpul dictaturii lui Oitler. De la r-zboi /i p!n- în pre-zent, 0ot#sc#ild-zii i-au împrumutat în repetate r!nduri, f-c!nd avere de pe urma do-b!nzilor percepute. .sta cred în realitate 0ot#sc#ildzii despre poporul evreu, de/i o expunere a acestei familii ar însemna s- fii numit %anti-semit& at!t de evrei, care nu /tiu în ce fel sunt manipula+i, c!t /i de acei %radicali-robo+i& at!t de severi cu al+ii, dar de indulgen+i cu ei în/i/i, cunoscu+i /i sub numele de st!nga politic-. Dac- dori+i s- afla+i cum g!nde/te /i ce face %st!nga& politic-, cel mai bine este s- afla+i cum g!n-de/te /i ce face %dreapta& politic-. G- asigur c- este acela/i lucru. 0ot#sc#ild-zii erau cunoscu+i ini+ial sub numele de 2auer, una din cele mai faimoase familii oculte din 6ermania ,vului Lediu, originea lor nu are nimic dea face cu Israelul, ci cu Lun+ii :aucaz. To+i sunt reptilieni care î/i sc#imb- forma, ascunz!ndu-se sub înf-+i/-ri ome-ne/ti. Din c!nd în c!nd, familiile ,litei 3r-+iei î/i sc#imb- numele, pt a se asigura c- marea ma*oritate a oamenilor nu-/i vor da seama c- acelea/i linii genealogice de+in puterea în toate momentele istoriei. J vreme, 'obilimea 'eagr- /i-a stabilit capitala la .msterdam. Lul+i dintre ei au pretins c- sunt evrei,f-r- s- fie în realitate, c-ci erau de fapt linii genealogice ariene care au c-l-torit pe diferite rute. Fnii se tr-geau din fenicieni-vene+ieni, iar al+ii erau k#azari arieni din Lun+ii :aucaz, unde str-mo/ii lor s-au convertit în mas- la iudaism în
;EE

secolul GIII. :eea ce numim ast-zi iudaism nu este dec!t o reflexie a religiei babiloniene a soarelui,lucru valabil /i în cazul cre/tinis-mului. :ei care au preluat conducerea în .msterdam erau succesorii magicienilor ne-gri din 2abilon, reptilieni oper!nd în principalQdar nu exclusivR prin intermediul rasei albe. oporul olandez a fost convins s- înceap- s- se stabileasc- în .frica de $ud în timpul perioadei în care 'obilimea 'eagr- /i-a avut baza la .msterdam."n anul ;@BC un membru al 'obilimii 'egre pe nume Sil#elm de JraniaQJrangeR a fost urcat prin manipulare pe tronul .ngliei. Imediat dup- acest moment, elita conduc-toare reptilo-arian- din .msterdam s-a mutat la )ondra,pt a se reuni cu ceilal+i reptilo-arieni stabi-li+i aiciQunii dintre ei cu mii de ani înainteR. )ondra a devenit în /i mai mare m-sur- epicentrul opera+iunilor lor din ce în ce mai globale. .bia dup- acest moment au pu-tut fi convin/i /i englezii s- înceap- s- se stabileasc- în .frica de $ud, scop în are au început un r-zboi cu olandezii de acolo, a/a-numi+ii bari, pt a prelua controlul asupra +-rii. .mbele popula+ii erau în realitate pioni într-un *oc pe care nu îl în+elegeau, /i pe care succesorii lor l-au în+eles înc- /i mai pu+in. Sil#elm de Jrania a debarcat în .n-glia, adicîn 2arat-land, în anul ;@BB, în apropiere de Torba1, locul în care troianul 2rutus a debarcat în anul ;;E= î.:#. pt a crea 'oua Troia. :#iar /i ast-zi mai exist- o statuie a lui Sil#elm de Jrania în portul 2rix#am, pt a comemora sosirea sa în apro-piere de acest loc. Sil#elm era un adept al artelor ezoterice, iar medicul s-u, 5o#ann $c#eKeitzer, cunoscut /i sub numele de Oelvetius, pretindea c- era alc#imist /i c- a reu/it s- transforme plumbul în aur. Sil#elm de Jrania a devenit regele Silliam III al .ngliei prin c-s-toria cu regina Lar1. Tratamentul grotesc la care i-a supus pe ir-landezi avea s- conduc- la secole întregi de revolt- /i am-r-ciune în aceast- +ar-, sen-timente care continu- p!n- ast-zi. "n ;@C>,Silliam a semnat documentul de înfiin+are a 2-ncii .ngliei, iar 'obilimea 'eagr-, împreun- cu aristocra+ia reptilo-arian- de*a stabilit- de secole în .nglia, au pus bazele :it1-ului financiar din )ondra, care avea s- devin- centrul financiar al lumii, pozi+ie pe care /i-o p-streaz- inclusiv la ora actu-al-. 'u este de mirare c- intrarea în :it1-ul londonez este marcat- ast-zi de statui ale unor reptile înaripate care +in în m!ini scuturi albe cu o cruce ro/ie pe ele, str-vec#iul simbol arian al soarelui, dar /i simbolul mai recent al rozi-crucienilor sau 6ra-alului sumerian, reprezenta+i de acelea/i linii genealogice reptiliene. Gom discuta mai am--nun+it despre acest subiect mai t!rziu. .lte b-nci centrale fuseser- de*a create de dife-ritele ramuri ale 'obilimii 'egre reptilo-ariene. .cestea erau8 2anca din .msterdam Q;@ECR, 2anca din OamburgQ;@;CR/i 2anca din $uediaQ;@@;R. Dar adev-rata bi*uterie a coroanei a fost 2anca .ngliei..ceste b-nci aveau drept scop s- împrumute diferite-lor guverne bani care nu existau, percep!ndu-le în sc#imb dob!nzi Qpl-tite în ultim- instan+- de popula+ie, sub form- de impoziteR.:u c!t datoriile na+ionale erau mai mari cu at!t mai mare devenea dob!nda, /i implicit nivelul de impozitare a popula+iei."n+e-lege+i mecanismul7 .m fost du/i de nas,dragii mei, /i a sosit timpul s- ne trezim.,vi-dent, guvernele /i-ar putea crea, dac- ar dori, propriii bani, f-r- spl-teasc- dob!nzi exorbitante cartelului privat al b-ncilor interna+ionale. Lotivul pt care nu introduc acest sistem infinit mai simplu este c- guvernele lor sunt controlate de aceea/i insti-tu+ie care controleaz- /i b-ncile8 3r-+ia 2abilonian-. Lembrii acesteia se coordonea-z- între ei prin diferitele lor ramuri aflate într-o +ar- sau alta, ptr a afla imediat dac- cineva îndr-zne/te s- se g!ndeasc- m-car la o înc-lcare a consemnului, ptr a-l strivi apoi dpdv economic /i politic. rincipalul mecanism de coordonare între diferitele b-nci centrale interconectate este 2anca de Investi+ii Interna+ionale,cu sediul la 6ene-va, în ,lve+ia. )a fel cum 3r-+ia 2abilonian- controleazmonar#iile prin simplul fapt c- membrii s-i alc-tuiesc aceste monar#ii, tot ea este cea care a creat partidele politi-ce, at!t cele de st!nga c!t /i cele de dreapta sau de centru. De pild-, %radicalul& artid )iberal din Larea 2ritanie, actualmente transformat în artidul )iberal-Democrat,era
;E;

cunoscut c!ndva sub numele de artidul Gene+ian. )a nivelele cele mai înalte, to+i membrii de partid sunt reptilo-arieni sub diferite deg#iz-ri. G-a+i întrebat vreodat- de ce par at!t de diferi+i politicienii atunci c!nd vorbesc în public, dar aplic- exact ace-lea/i politici atunci c!nd a*ung la putere7 "ntregul *oc politic este o iluzie creat- de ei. )ista oamenilor care au contribuit la urcarea pe tron a lui Sil#elm de Jrania ar putea fi numitalmana#ul ChoRs Cho al ,litei reptilo-ariano-feniciene. e lunga list- a membrilor aristocra+iei feniciene Qpardon, britaniceR care au subscris la capitalul 2-n-cii .ngliei Qsco+!nd apoi profituri uria/eR s-a num-rat /i Silliam :avendis#, duce de Devons#ire,care a semnat /i invita+ia adresatlui Sil#elm s- devin- rege.3amilia :a-vendis# î/i are sediul la :#atsKort# Oouse din Derb1s#ire,fiind la ora actual- o atrac-+ie turist-. .m vizitat acest loc /i mi s-a p-rut unul din cele mai întunecate pe care le-am v-zut vreodat-. 'umai D-zeu /tie ce s-a petrecut aici de-a lungul secolelor Qla fel ca în cazul tuturor re/edin+elor acestor familii ale 3r-+ieiR. 2lazonul familiei :aven-dis# este o reptil- /i un /arpe.Jricare ar fi originea acestora, cu siguran+- se potrivesc foarte bine cu realitatea. 3amilia :avendis# a fuzionat cu clanul Tenned1 din $F. atunci c!nd Tat#leen, sora pre/edintelui 5o#n 3. Tenned1, s-a m-ritat cu mo/tenito-rul averii Devons#ire.:!nd acesta a murit în timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londi-al /i Tat#leen /i-a cerut dreptul la mo/tenire, ea a suferit un %accident& de avion /i /i-a pierdut via+a. 3amilia Tenned1 reprezint- o alt- linie genealogic- a ,litei, care se trage din regii irlandezi /i c#iar dintr-o perioad- mai vec#e. $osirea lui Sil#elm de Jrania pe tronul englez a fost sus+inut- /i de aristocra+ia reptilo-arian- sco+ian-, din care se tr-geau multe din liniile genealogice. 3enicienii s-au stabilit în $co+ia cu mii de ani înainte de :#ristos, dar c!teva din cele mai faimoase linii genealogice %sco+i-ene& au venit ulterior din nordul 3ran+ei /i 2elgia, în timpul domniei regilor sco+ieni David I /i Lalcolm IG, între anii ;;<>;;@?. 3amiliile %sco+iene&clasice precum $te-Kart, $eton, Oamilton, :ampbell, Douglas, Lontgomer1, 2alliol, 6ra#am, )indsa1, :ameron /i :om1n au sosit în aceast- perioad-. Toate reprezentau linii genealogice provenite din $umer, 2abilon, .sia Lic- /i :aucaz, care /i-au croit drum prin întrea-ga ,urop-. )a ;?E de ani de la sosirea lor în $co+ia,conduceau de*a aceast- +ar-. Fnul din cei mai faimo/i regi sco+ieni, 0obert t#e 2ruce, a descins din linia lui 0obert de 2ruges,respectiv din 2elgia, unul din centrele fundamentale ale 3r-+iei la ora actual-. De/i popula+iile celor < +-ri nu au /tiut niciodat- acest lucru,b-t-liile dintre sco+ieni /i englezi nu au fost dec!t conflicte între ramuri ale aceleia/i ,lite care se luptau între ele ptr suprema+ie în vederea introducerii .gendei comune. Fnii erau reptilo-arieni, al+ii nu. :u siguran+-, familiile 2ruce /i $t :lair erau reptilieni. Fnul din descenden+ii lui 2ruce,nobilul sco+ian 5ames 2ruce of Tinnaird,a p-r-sit în anul ;A@B Insulele 2ri-tanice,îndrept!nd-se c-tre .bisinia,,tiopia de ast-zi, de unde a adus înapoi în ,uropa Qîn ;AA=Run exemplar rar din Ge"ra 2agast,cartea sf!nt- a etiopienilor, /i = exempla-re din Cartea lui Enoh. 5ames 2ruce era francmason, membru al )o*ei de pe :anon-gate TilKinning nr.< din ,dinburg#, una din cele mai vec#i din $co+ia. .ctuala fami-lie regalbritanic-, Sindsor-ii, poart- o parte din genele lui 0obert t#e 2ruce /i ale ,litei sco+iene, irlandeze /i galeze, dar /i din cele ale ramurilor reptilo-ariene germa-ne. )a fel ca toate familiile regale din ,uropa, Sindsor-ii sunt reprezentan+i de frunte ai 'obilimii 'egre /i ai 3r-+iei 2abiloniene, fiind înrudi+i cu Sil#elm de Jrania. ./a cum voi explica în continuare, sunt reptilieni care î/i sc#imbforma. .nna :ampbell, contes- de 2alcarras /i .rg1ll,a fost guvernanta t!n-rului prin+ Silliam,iar .rc#ibald :ampbell, primul duce de .rg1ll, s-a aflat al-turi de acesta atunci c!nd s-a îndreptat c-tre .nglia, în anul ;@BB,pt a-l înl-tura de la putere pe regele 5ames II. Fna din des-cendentele .nnei :ampbell a fost 5enn1 von Sestp#alen, înrudit- at!t cu :ampbell-ii c!t /i cu ducii de .rg1ll. 5enn1 von Sestfalen a fost so+ia lui Tarl Larx, clona 3r--+iei creat- cu scopul precis de a
;E<

da na/tere comunismului. .cest sistem social a fost unul din cele mai eficiente instrumente de divizare /i control al popula+iei globale prin intermediul fricii. "n treac-t fie spus, unul din motivele pt care Larx i-a condam-nat pe evrei era faptul c- el nu apar+inea acestei rase, contrar credin+ei populare. ,ra membru al unei linii genealogice ale 3r-+iei, motiv pt care a /i primit rolul de frunta/ al marxismului, sistem teoretic creat nu de el, ci pt el Qvezi i ade!ărul !ă !a face li/"eri*..ceste linii genealogice s-au încruci/at continuu între ele, ocup!nd pozi+iile pu-terii politice /i economice de-a lungul secolelor, fi/ele lor genetice fiind înregistrate p!n- în cele mai mici detalii. $e /tie precis care linii sunt mai predispuse s- fie pose-date de c-tre reptilieni /i care nu. Jri de c!te ori apare o pozi+ie de putere care trebuie ocupat-, este aleas- o persoan- dintr-o linie genealogicreptilo-arian- /i dac- aceasta nu s-a racordat de*a la con/tiin+a reptilian- prin intermediul societ-+ilor secrete, este invitat- pe loc s- intre în club, invita+ie pe care nimeni nu o respinge vreodat-. "ncru-ci/-rile /i înrudirile dintre aceste linii genealogice sunt interminabile. :on+ii moderni de 2alcarras sunt înrudi+i cu vicontele :oKdra1 Qfamilia lui Seetman 5o#n :#urc#ill earson,care controleaz- 4inancial Aimes*.Lama acestuia a fost fiica )ordului $pen-cer :#urc#ill, bunicul lui Sinston :#urc#ill, iar sora sa s-a m-ritat cu ducele sco+ian de .t#oll. )iniile .rg1ll2alcarras îi includ /i pe )indsa1 /i :ampbell-i. 0obert .. )indsa1, cel de-al ;<-lea conte de 2alcarras, a devenit pre/edintele 2-ncii 'ational Sestminster, una din cele > mari b-nci de scont britanice, /i director al companiei de asigur-ri 0ot#sc#ild[s $un .lliance .ssurance. .cela/i conte a fost ministrul ap-r-rii /i al afacerilor externe. Lama sa a fost o :avendis#, actualii duci de Devons#ire, cu sediul la :#atsKort# Oouse. Iar acesta este doar un exemplu minor al leg-turilor de rudenie dintre aceste linii genealogice. 3amilia Larlboroug#, una din cele mai puternice familii aristocratice britanice, a *u-cat de asemenea un rol important în instalarea lui Sil#elm de Jrania pe tronul .ngli-ei. Lembrii ei sunt înrudi+i cu :#urc#ill-ii, iar Sinston :#urc#ill s-a n-scut c#iar în casa ancestral- a familiei,2len#eim alace,de l!ng- Jxford,ale c-rei por+i sunt împo-dobite cu blazonul familiei Larlboroug#, dominat de dou- reptile' fig. :M*. :#urc#ill /tia exact ce face atunci c!nd a devenit primul ministru al L.2ritanii în timpul r-zbo-iului. Imaginea sa creat- de istoria oficial- este o fars-.,l nu a salvat Insulele 2ritani-ce de o tiranie, ci a f-cut parte din acel sistem care a creat ini+ial tirania, d!nd na/tere unui r-zboi în care ambele tabere au fost finan+ate /i sus+inute de aceia/i oameni. tr informa+ii suplimentare, consulta+i lucrarea mea anterioar-, i ade!ărul !ă !a face li/ "eri. ./ putea sta toat- ziua s- v- ofer detalii despre familiile ,litei reptilo-ariene /i despre felul în care s-au înrudit acestea pt a prelua puterea în toate domeniile vie+ii umane de-a lungul miilor de ani. .ceast- lume a fost controlat- înc- din antic#itate de acelaşi trib /i de st-p!nii acestuia, care ac+ioneaz- din regiunea inferioar- a celei de-a patra dimensiuni. 4igura :M6 .ragonul care apare pe "lazonul familiei ,arl"orough de la Klenheim Palace .genda reptilian- a continuat s- evolueze secol dup- secol. ,a reprezint- planul pe termen lung al acestui trib, implicit al reptilienilor, de a prelua controlul asupra pla-netei. .genda are etape /i termene clar demarcate, lucru evident dac- analiz-m preci-zia /i eficien+a incredibil- a fiec-rei mi/c-ri a 3r-+iei,sub atenta supraveg#ere a nucle-ului interior care opereaz- în culise, de fapt c#iar într-o alt- dimensiune. $pre ex., în ;@@? a izbucnit un r-zboi între olandezi /i britanici,iar Larea :ium- a ucis @B.EEE de londonezi, silind < treimi din popula+ia ora/ului s- î/i p-r-seasc- locuin+ele /i s- fug-. "n ;@@@, pe < septembrie, a izbucnit Larele Incendiu din )ondra, care a distrus ora/ul /i care a fost pus pe seama unui brutar din udding )ane. Toate aceste evenimente s-au petrecut în perioada în care se f-ceau planurile pt aducerea pe tronul .ngliei a lui Sil#elm de Jrania. :!nd acesta a sosit din Jlanda, multe ramuri ale liniilor genealo-gice ale 3r-+iei s-au reunit la
;E=

nici nu a fost un Lare Impe-riu Kritanic. una dintre cele mai mari fiind cea a Gaticanului.împotriva unui sistem de a c-rui existen+.distrug.sacr.3ran+a. de control sub acoperire. Jriunde se duceau reptilo-arienii.c-ci nimeni nu se revolt.merica :entral. 2elgia /i 6er-mania.creeze /i sconduc.i se gr-beau sscoat.. . numit. cu domul ei masiv.ustra-lia /i 'oua 9eeland-.de fapt.sub numele de Sindsor-i. .se extind. am putea crede c. Jrice formde control desc#is.numele de anteon.< . 6ra+ie incendiului.care o va elimina. poate continua la in-finit. . /i alta la Sas#ington D.popular. inclusiv 2ucking#am alace. 0egele )eopold al II-lea al 2elgiei.care include centrul financiar cunoscut sub numele de %Li-la -trat-&.din acest perimetru cu valoare imobiliar.cu o reducere a influen+ei reptilienilor.frica.un ini+iat de rang înalt al 3r-+iei. 'ici vorb-. a *ucat un rol ma*or în ocuparea .ast-fel dup. au ocupat alte p-r+i din . .se contracte. linii ge-nealogice /i structuri care de+in mai mult ca oric!nd în m!inile lor fr!iele puterii.gend. . $F. .a acestei regiuni din )ondra.merica de $ud.merici.:.dec!t o acoperire a .din :it1-ul londonez. .în marea ma*oritate a +-rilor oc-cidentale moderne. controlul invizibil sau sub acoperire.global. "n timp ce aceste imperii la vedere p-reau s.gendei reale operat. sediul liniei genealogice reptiliene cunoscut. "n anii care au urmat sosirii lui Sil#elm de Jrania s-a n-scut Larele Imperiu 2ritanic. controlul 3r-+iei asupra lumii întregi devenea din ce în ce mai evident.din circula+ia public.teama unei revolte din partea popula+iei.cunoa/terea ezoteric-. e vremea c!nd eram copil.$axa-:oburg6ot#a.lte < centre c#eie ale 3r-+iei 2abiloniene sunt arisul /i Gaticanul.frica. m-am întrebat întotdeauna cum au reu/it c!teva insule care abia pot fi v-zute pe #arta globului s.fricii. iar cealalt.cultura /i cunoa/terea nativilor. sediul guvernului /i cel al serviciilor secrete.nu /tie nimic Fn om care crede ceste liber nu se va pl!nge de sclavie.sia. pri-mul lor g!nd era s.o .luzie la suprafa+a restr!ns./i de $ud. în . )a urma urmei. 6uvernul bri-tanic nu reprezint.ci un Imperiu al 3r-+iei 2abiloniene cu sediul la )ondra. .maxim.cum.Qinclusiv a Im-periului 2ritanicR este sinonim.altceva dec!t o înlocuire a metodelor de control desc#is cu altele.redu-cerea dimensiunilor imperiilor europene la care asist-m la ora actual. toate relat-rile antice referitoare la reptilieni /i la originile rasei albe au fost distruse sau ascunse în bibliotecile secrete ale 3r-+iei. )a prima vedere.re+ea de societ-+i secrete. în centrul )ondrei a ap-rut un teren viran pe care /i-au putut construi noul centru financiar.frica. în 3ran+a. ortugalia.în cele < . "n acest fel.a 3r-+iei 2abiloniene din 0oma antic-R. rivi+i structurile guvernamen-tale numite în b-taie de *oc %democratice&. /i c#iar amintirile /i în+elegerea adev-ra-tei istorii. care nu /tie cine o controleaz. structura sistemului *uridic. :eea ce s-a înt!mplat în ul-timul secol în .:#ina. $. Ii cine crede+i ca fost numit ar#itect-/ef al noii )ondre7 'imeni altul dec!t $ir :#ristop#er Sren. mai subtile. o colin.:olina :apitolin-.din :it1 of )ondon /i :it1 of Sestminster. motivele mi-au devenit evidente.un imperiu mondial.)ondraQsau 'oua TroiaR pt a crea un stat ma*or al opera-+iunilor. are o perioad. dar f-r. are < re-plici similare. "n realitate. cel pe care nimeni nu îl poate vedea.< /i acel perimetru de pe malul Tamisei care a*unge p!n.E> . în special cel britanic.coinciden+-7 :atedrala $t aul din )ondra.influen+a acestora a crescut /i mai mult.este $ediul :ongresului de pe :olina :apitoliuluiQnumit. cum ar fi o dictatur-.de via+. nu înseamn.sia. "n sc#imb.la :asa arla-mentului.lte ramuri reptilo-ariene din +-ri ca $pania. $tructura puterii globale este c!t se poate de simpl-.coordo-nat. Fna poart.:re/tinismul nu a fost altceva dec!t un instrument de eli-minare a unor informa+ii vitale pt oameni.în urma lor a r-mas în aceste +-ri o întreag. . a celui econo-mic. $paniolii /i portug#ezii au pus st-p!nire pe . una la aris.xist.fie o simpl.limitat-.De unde a ap-rut ."n timp ce Impe-riul %2ritanic& continua s. identifica /i expune.uropei /i în exploatarea . un membru al liniei genealogice reptiliene de Sindsor. a mas-mediei /i a celorlalte institu+ii care exist. /i :anada. c-ci mai devreme sau mai t!rziu va st!rni o revolt.

analiz-m mai înt!i istoria acestei +-ri. controlate la ora actual.a stat la putere. discut!nd /i ascult!nd tot felul de oameni din .din .Lasa 0otund-. :!t timp minoritatea alb. prin intermediul unor directori precum prietenul lui Oenr1 Tissinger.c-tre ma*oritatea neagr.de cea britanic-. "n mod evident.+ar. "n . )onr#o a manipulat /i a exploatat s!ngeros popoarele africane.politica%managerilor de ramur-&.care spune c)ondra este %Lama arlamentelor&.practic aceea/i politic-.Din )ondra. $pre ex. supervizat de )on-dra. .modelul original al acestor structuri7Desigur. J[0eill1 /i-a dat demisia din func+ia de pre/edinte al corpora+iei Oeinz.ce aceasta /i-a mutat sediul la )ondra.din )ondra.xist. ea a controlat inclusiv mas-media. lucru care corespunde inclusiv .a cunoscut%libertatea&. printre al+ii.aceast.Dutc# .CCB . Lellon. 0#odes a fost un frunta/ al 3r-+iei./i a început s. precum dr.etc. odat. iar metodele desc#ise de control cu cele sub acoperire.opera+ie a :it1-ului londonez. perfect pt teza pe care o sus+in aici. ac-+ion!nd îndeosebi prin intermediul unei societ-+i secrete numit. "nainte de transferul de putere dinspre minoritatea alb.%marea sc#imbare&7 . au fost finan+a+i de organiza+ii precum 'atio-nal 6eograp#ic $ociet1. am vorbit pe larg în cartea mea anterioar-.ast India :ompan1. permi+!nd în sc#imb un control aproape nelimitat din spatele scenei.)a ora actual-. "n $F. /i am a*uns la concluzia c.a fost înlocuit.gendei actuale privind continen-tul african. David )ivingstone. controlate de :it1-ul londonez.condamne aceast.de 3r-+ie. :arnegie.ceste structuri au fost concepute pt a da aparen+a libert-+ii.+ar-.sunt membrii familiei Jppen#eimer. 2ritis# . inclusiv toate industriile miniere de exploata-re a aurului. familia Jppen#eimer continu.frica de $ud. inclusiv acelea/i industrii miniere de care de-pinde economia +-rii /i mas-media. care controleaz.de familia Jppen#eimer în numele aceleia/i 3r-+ii care l-a finan+at pe 0#odes. permi+!ndu-le s. am petrecut = s-pt-m!ni c-l-torind.sunt 0ockefeller-ii.cum-pere ziare în întreaga lume. "n .la nivel global. o alt.liniilor genealogi-ce din celelalte +-ri. 0#odes /i :ompania .dupaceast. Jcupa+ia fizic. numit. .frica de $ud directorii de ramur.un ex. prin intermediul mai multor direc-tori executivi.o vorb. exist.controlat.se guverneze singure.mondial. . odat.nu a încetat s.cu eliberarea din înc#isoare a lui 'elson Landela. miliardarul irlandez Ton1 J[0eill1.f$ înainte /i dup. J alt. de $ud a fost celebra :ompanie )ondon0#odesia. condus-.msterdam.adic. spun!nd8 %'u e drept(& 0adica-lii-robo+i .f.de ce toate +-rile aplic. familia Jppen#eimer a controlat circa BEU din companiile cotate la bursa sud-african-.o asemenea diferen+-8 nimeni nu se mai pl!nge la ora actual-.cu venirea la putere a 'obilimii 'egre în . diamantelor /i celorlalte materii prime de care depinde economia acestei +-ri. care continu.filial.de la sosirea primilor oameni albi de acela/i grup.sinistr-.fricii. :are este în acest caz dife-ren+a între controlul 3r-+iei asupra .f$ a fost înlocuit.E? . :ompania olandez. $-a produs apoi %marea sc#imbare&. principalii directori de ramur. "ntre altele. banii nefiind o problempt el.controleze BEU din companiile cotate la bursa sud-african-.opinia public.de institu+ia-mam. $. de Tin1 0oKland.cestea sunt structurile pe care le-a l-sat în urma sa Imperiul 2ritanic atunci c!nd s-a retras din +-rile ocupate. acesta a fost controlat înc./i )onr#o. c-ci controlul desc#is a fost înlocuit cu cel sub acoperire.s.fie in-trodus. operat sub conducerea lui 'elson Landela.. rimii care s-au instalat la :ape ToKn au fost olandezii.xploratorii interiorului .s./a se explic.ca .existe /i ast-zi.s.f$.f$ au pus bazele imperiilor diamantelor /i auru-lui numite De 2eers /i :onsolidated 6oldfields.a :ompaniei .de cea financiar-.li-ta reptilo-arianî/i dicteaz. Totul este o fars.un întreg cartel de familii precum Lorgan. Fn alt val al ocupa+iei repti-lo-ariene a fost coordonat de :ecil 0#odes /i de :ompania .victorie a democra+iei. . englezii au devenit prin-cipalii pioni ai ocupa+iei. Dup. care au gri*. Oarriman.ast India :ompan1 din .. iar popula+ia neagr. prin intermediul mai multor companii /i persona*e.fricii de $ud pe care o conducea.reprezint.genda coordonat. i ade!ărul !ă !a face li"eri.

vident. :avalerii Gindec-tori /i-au sc#im-bat numele de . 'eK \ork. Deocamdat-.de coordonare care le manipuleazguvernele /i vie+ile. Landela /i-a petrecut :r-ciunul la casa de vacan+. .f$ a devenit o +ar.în tot restul lumii. = dintre cele mai importante socie-t-+i secrete au devenit public cunoscute în secolul NII.îndoiesc de unul din marii eroi ai umanit-+ii7 Doamne fere/te( robabil.adev-rata putere este de+inut. media /i ale societ-+ilor secrete.printre membrii lor oameni de v!rf din politica global-. . Jops.strigau din to+i r-runc#ii8 %.. întreaga lume poate fi condus.mil-. iar cei care nu fac exact ce le spune aceast. condus.genda reptilienilor impune pr-bu/irea dolarului american sau a pesoului mexican.acum .mai aib.= '. .xist.genda.acest nume c.precum 0obert Lugabe pre/.de rasism. a f-cut cadou .de ce a func+ionat ea o perioad./i mas-media. $#ell Jil.sistemul bancar. . precum aris. 9imbabKe.for+.în m!inile 3r-+iei 2abiloniene din )ondra.Sas#ington. .le exist/i ast-zi /i num-r.din +-rile respective se pun pe treab-.mai ad-ug-m /i faptul caceast. . liniile genealogice reptiliene pur-s!nge /i #ibride au creat o re+ea fantastic.de control simpl-.': este la fel de corupt /i de controlat ca /i cel al minorit-+ii albe de di-nainte. dar perfect organizat-. condus.de societ-+i secrete prin intermediul c-rora î/i pun în practic.realitate pare at!t de bizar. Dar ce fac eu aici7 Jare m.c!nd . Textual8 Gnights 0ospitaller.s./a se face c.accepte banii oferi+i de 3r-+ie /i s.ste o structur. "n . .structur.înc!t marea ma*oritate a oamenilor nu ar putea-o accepta cu nici un c#ip.Landela nu ia nici o decizie f-r.CC>.de la 'assau a lui Ton1 J[0eill1.liber. compania petrolier.f$.de acelea/i linii genealogice /i de marionetele manevrate de ele /i aflate la putere. cel economic .. 2ruxelles.at!t de lung-.= ai $f!ntului Ioan din Ierusalim /i :avalerii Teutoni.re+ea controlul asupra institu+iilor puterii regale. :avalerii Gindec-tori. la fel ca mai înainte.a 3r-+iei 2abiloniene controlat. necontestat de nimeni. armat.parte de agita+ie.de cei din urm-.s.s. tr-g!nd tot felul de sfori financi-are./i nu este un secret pt nici un *urnalist care î/i merit. iar Landela a a*uns un erou popular. "n urm-toarele = capitole voi ar-ta cum a preluat aceast.c-ci to+i /tiu c.ste o form. dar f-r. . într-un mod at!t de eficient. p!n. cre!nd în final $F.ceea/i situa+ie exist.*oace un rol frunta/ în piesa regizat./i democratic-.ste vorba de :avalerii Templieri.s. Tr.controleze .linii genealogice reptiliene inclusiv în r!ndul negrilor. pe seama poporului s-u. )a începutul anului . Dac..se consulte mai înt!i cu familia Jppen-#eimer. at!t în fa+a camerelor de luat vederi c!t /i în spatele u/ilor înc#ise. 6#etourile mizere continu. Landela este un om simplu. nu doar al albilor. protestele au încetat.sunt strivi+i f-r.de c!+iva oameni din :it1-ul londonez /i din alte cen-tre ale 3r-+iei. ori a unui guvern întreg. nemaidispun!nd de puterea sau dorin+a de a se opune desc#is sistemului.': un întreg bloc de birouri ultramoder-ne în momentul sc#imb-rii. "n acest fel..6uvernul or-ganiza+iei . sau declan/area unui r-zboi civil. în timp ce acelea/i familii continu. ba c#iar au devenit mai numeroase.xist. Capitolul >& Cavalerii Soarelui De-a lungul miilor de ani care s-au scurs.de sus cu un pumn de fier. o dic-tatur-(& Ii c#iar era. care a înv-+at din mers realitatea puterii. strig-tor la cer( .a ziarelor din întrea-ga lume.ceastaparent-%supraputere& nu este dec!t o ma-rionet. dar nu mai +in prima pagin. directo-rii de ramur.lve+ia /i Gatican. ob+inem tabloul perfect al unui mecanism de control ideal. Larea ma*oritate a oamenilor nu sunt con/tien+i de aceast. . )a ora actual-. 2onn./a se explic.de aceasta. politice /i religioase.E@ .de oameni ca rin+ul 2ern#ard al Jlandei. J[0eill1 a cump-rat cel mai mare grup media din .existe în $oKeto.genda este îndeplinit-. care nu î/i dore/te nimic mai mult dec!t s.dac.f$.în sc#imb oameni negri cu adev-rat corup+i.. .CC=.

într. . $ursa reptilo-fenician.în diferitele ei ipostaze.a figureaz.la )ondra. Genus. $ediul )o*ii Larii Lame a francmasoneriei englezeQLarea Lam-V $emiramidaMIsisR se afl.s-au format pt a-i prote*a pe pelerinii care c-l-to-reau în Dara $f!nt-. . Iuno.i au folosit imaginea lui :#ristos ca acoperire.genda reptilian-. rimul Lare Laestru al :avalerilor Templieri a fost Oug#es de a1ens.n*ou. mama fecioar.c#iar8 arianR aliat cu contele de :#ampagne /i însurat cu o femeie sco+ian. Oecate./i +ar-.de fapt una /i aceea/i organiza+ie. numele sanscritQarianR al soarelui./i familia francez.acest pretext a fost doar o perdea de fum menit.ceasta este cunoa/terea secret. iar cartierul lor general se afl. $e spune c. . rintre cei mai importan+i sponsori /i sus+in-tori ai primilor templieri s-au num-rat $t 2ernard.. Oorus.EA .ngliei. dar în limba*ul socie-t-+ilor secrete reptilo-ariene expresia%Lama lui D-zeu&este simbol al lui Isis.. fondatorul Jrdinului :istercian.tat-l lui 6eof-fre1 lantagenet /i bunicul regelui . iar /eful lor oficial este regele sau regina . cultur. $e pare cei s-au format de fapt ca arip. $ediul :avalerilor $f. respectiv so+ia zeului solar Jsiris. )a r!ndul ei. cele < aripiQcea catolic. :uv!ntul %$ion& vine de la $iona.ba+ii 2enedictine din 6lastonbur1.pe care s-a întemeiat Jrdinul :avalerilor Templieri.de Silliam :uceritorul. în anul . care a fost ales în . de/i în primii C ani nu au existat dec!t C asemenea cavaleri. din ./i cea protestant-Rreprezint.<>. Linerva. Diana. a/a c.pe 6reat Yueen $treet din )ondraQ6reat YueenV$emiramidaMIsisR.ngliei. rimul centru sau %preceptoriu& templier în afara D-rii $finte a fost construit pe domeniul $t :lair din $co+ia. .B Qsau cu > ani mai devremeR.pe blazonul lor8 crucea ro/ie pe un fundal alb. iar la ora actual.ngliei Oenr1 II.inclusiv pe steagul englez actual. IsisM$emiramida mai este cunoscut. în vestul . 3raalul sfânt afirm. )una /i foarte multe altele./i-au consacrat ordinul%Lamei lui D-zeu&. dar se /tie c. conte de .:at#erine $t:lair.din care s-au inspirat poate fi v-zut./i de protec+ie a unei alte societ-+i secrete numit. %9ei+a Lam-& .puterea soarelui sau energia masculin-. :artea +ângele sfânt. Oenr1 a fost cel care a sponsori-zat cl-direa faimoasei .Jrdinul $io-nului. rintre acestea se num-r-8 2arati.luna sau energia feminin.c.cesta era un nobil francezQal c-rui nume înseamn.fiind cunoscu+i la început sub numele de $olda+ii lui :#ristos.nunnaki din care au rezultat liniile genealogice #ibride reptiloumane. precum 'imrodMJsi-ris /i nenum-ratele nume sub care este cunoscut acesta. )a cel mai înalt nivel. Lare protec+ie.ce s.o alt.asupra Larii 2ritanii condus. devenit.mama lui Iisus.Tem-plierii sunt încon*ura+i de mister /i de multe zvonuri contradictorii.$t :lair.la 0oma. Tot ei l-au sponsorizat mai t!rziu /i pe :ris-tofor :olumb. odat. Ieful oficial al :avaleri-lor de Lalta este apa. sub numele de $inclair. simbolizeaz.. 9eii antici. . Fn alt nume care s-a num-rat printre primii templieri a fost cel al lui 3ulk.militar.printre marii mae/tri ai rioriei $ionului s-a num-rat la un moment dat )eonardo da Ginci.a 3iului egiptean al lui D-zeu. templierii s-au încon*urat de cele mai sfid-toare minciuni. Ii iar-/i a*ungem de unde am plecat.mai multe ori. Ini+ial s-au numit :avalerii din 0odos. :eres.realitate.zic( 'u trebuie s. care s-a stabilit ulterior în $co+ia. "n final. :avalerii Templieri au ap-rut cam la aceea/i dat-. 0#ea.Lama lui D-zeu a fost considerat.sub multe alte nume.fii un geniu ca s--+i dai seama c.cea care apare în trilo-gia 'imrod-$emiramida-Tammuz. :lanul $t :lairM$in-clair este de origine reptilian-.s.cu invazia normand.sunt cunoscu+i sub numele de :avalerii de Lalta în varianta %roman--catolic-& /i :a-valerii $f!ntului Ioan din Ierusalim în varianta%protestant-&.toate aces-te nume au fost inspirate pornind de la 'ink#arsag. Isis nu este dec!t un alt nume al reginei $emiramida. "nc. Ioan se afl.i au pretins c.de sorginte normand. apar+in!nd 'obilimii 'egre vene+iene.de la prima apari+ie a acestui ordin.ascund.frodita. în func+ie de regiune. iar marele secret pe care îl ascundeau de fapt templie-rii era c#iar .E@@.Laria. :rucea de foc a fost întotdeauna simbolul solar al fenicienilor /i al liniilor genealogice. care a fost sponsorizat de familia de banc#eri Ledici .toate simbolizeaz. .mai t!rziu rioria $ionului.

pri-vi+i blazonul papal sau al Gaticanului. J alt. craniul /i oasele încruci/ate. 'u este exclus ca aceast. iar tem-plierii s-au înfiin+at formal la data de =.comun. Larele Laestru Oug# de a1ens a p-r-sit Ierusa-limul /i a început s.Luntele Templului.organiza-+ie secret.s. Jricare ar fi adev-rul.campusul Fniv \ale de 'eK Oaven.litei.forma. Dac. "n iunie . unde s-a înt!lnit cu $t 2ernard. au podelele pavate cu acelea/i dale albe /i negre.lovitur.cre.ast-zi. ca semn c. al c-rei scop suprem era implementarea . care a primit binecuv!ntarea papal. Lul+i ofi+eri de poli+ie. continu. . fostul pre/ al $F. pt a asigura ad-post /i m!ncare vizitatori-lor.din cele mai vec#i timpuri..de mare valoare.în .în plus c2iserica cre/tin. 2ernard i-a elogiat în fa+a papei Oonarius II.p!n. T1re /i .este 6eorge 2us# $r. )a v!rf. /i cu siguran+. numele acestui :onciliu provine de la Troia.a existat Templul lui $olomon. cert este c..ste vorba de o societate sinistr-. marele centru reptilo-arian din . Templierii au primit g-zduire într-un sediu de l!ng. ce a inspirat /i numele )ondrei.dec!t ramuri diferite ale aceleia/i organiza+ii. Fnii cercet-tori cred c. ianuarie . alc-tui+i numai din familiile .foarte rapid-. .ceste ritualuri dezgust-toare. Templierii f-ceau parte din aceea/i grupare de interese. o dovad.%locul craniului&..gendei reptiliene. . /i l-a luat pe unc#iul templier al lui 2ernard. evenimen-tele au luat o turnur. sunt b-u-tori de s!nge /i practic.domul 2azilicii $f. pedofil /i uci-ga/ în serie. cu . inclusiv în cele moderne.>.ECC../i-un p-m!nt. au p-trate albe /i negre pe unifor-m-. fie mari cantit-+i de aur. "ntr-adev-r. Goi .sunt controla+i de francmasoni /i de templieri. în :onnecticut. Lulte biserici /i catedrale. )a v!rf. templierii erau înrudi+i cu :avalerii de Lalta.de maestru a redesc#is por+ile %Jra/ului $f!nt& în fa+a pelerinilor cre/tini. care au început s.numeroase legende care povestesc c!t de mult se urau între ele aceste < ordine.în nr din ce în ce mai mare prin porturile 5affa.un loc considerat sacru din cele mai vec#i timpuri. etru /i c#eile încruci/ate ale lui etru alc-tuiesc de asemenea un craniu /i < oase încruci/ate.. "n timp ce prestigiul /i averea lor cre/teau. inclusiv cei din $F.adune adep+i pt a extinde ordinul.Toate aceste simboluri pot fi reg-site de-a lungul secolelor în orga-niza+iile 3r-+iei. sosind în Ierusalim pt a-i %prote*a& pe pelerini. un satanist.ceast."n plus .a 3r-+iei 2abiloniene este $ocietatea $kull and 2ones. /i turnul de veg#e. atunci c!nd a compus .B. :el mai faimos membru al ei la ora actual. de/i mul+i dintre membrii ordinului afla+i pe pozi+ii inferioare nu /tiau neap-rat acest lucru.dec!t o acoperire pt 3r-+ia 2abilonian-.fie practicate /i la ora actual-. f-c!nd s-p--turi sub Luntele Templului. ve+i constata c. ele nu reprezentau îns. :raniul /i oasele încru-ci/ate simbolizeaz-. "n afara crucii ro/ii feniciene. care înseamn. ritualurile de magie neagr. crucia+ii cre/tini au dat o nou. exact în anul în care cei C cavaleri au pus baze-le Jrdinului Templier.xist. $F.militar-.în numele Domnu-lui. :avalerii Gindec-tori au creat în Ierusalim lan+ul de #anuri .bbe1 /i 'otre Dame de aris.fie inclusiv explica+ia ptr care.s. /i un reptilian care î/i sc#imb. leg-turi care se p-streaz.templierii au descope-rit o comoar.ritualuri satanice. To+i sunt o ap. . /i din L. printre simbolurile lor s-au mai num-rat steagul alb /i negru Qalc-tuit din < p-trateR. printre altele.dup.%lovitur-& glorioas.malfi.2ritanie.tem. familia iso a numit locul în care a fost crucificat Iisus8 6olgota..nu reprezint.<B. ai c-rei membri. T1re a fost unul din marile centre feniciene. invad!nd Ierusalimul /i m-cel-rindu-i pe turcii sarazini /i iudeii care tr-iau acolo. ei au alc-tuit o ramur.<@.. .sia Lic-.batele de :lairvaux.au existat perioade de conflict /i z!zanie. cu sediul pe dru-mul care leag. odeaua oric-rui templu francmason este pavat. locul în care se presupu-nea c. fie documente. precum Sestminster . prin :onciliul de la Tro1es.> Textual8 `:raniu /i Jase&. care implic. este unul din cei mai mari trafican+i de droguri din $F. $-a întors în 3ran+a.ndre de Lontbard.EB . .cu daleQp-trateR albe /i negre.pe care le-a folosit 3r--+ia înc. c-ci francmasonii nu sunt altceva dec!t templie-rii sub un alt nume.de multe ori c#iar sacrificii umane.soseasc.vang#eliile.

Oig# Oolborn. plas!nd c!te un sfinx de fiecare parte a sa. pe un teren pe care se afl. "n timpul domniei reginei Gictoria..inclusiv g!ndurile /i sentimentele celorlal+i oa-meni care se afl. $pania /i ortugalia. c-ci simbolu-rile nu repr. îngropat sub o piramid-. fiind deg#izate de multe ori ca monumente în amintirea eroilor c-zu+i în r-zboaie. "n pozi+ia cea mai important-..templierii au devenit pro-prietari de p-m!ntului în 3ran+a.circular. Kar în limba englez-R& adic.cul :leopatrei. 6ermania. Jbeliscul provine din ora/ul egiptean Jn sau Oeliopolis QJra/ul sau )ocul $oareluiR.este o fost.ce au fost crea+i oficial în urma :onciliului de la Tro1es. )a numai un an dup.masculin. obliga+i s./i sediul profesiei *uridice britanice. Fngaria /i :onstantinopole. .înc.n. 3r-+ia a ridicat un obelisc pe ma-lul Tamisei. De altfel. Toate aceste posesiuni ale templi. extinz!ndu-se în numai .%vine la 2arou Qn. .c!nd mi-am amintit unde m. Ahe .spre r!ul Tamisa.m discutat cu tot felul de oameni care au avut de-a face cu aceste organiza+ii /i ace/tia mi-au spus c.o avere uluitoare.ici mai poa-te fi v-zut.vrei s. indi-c!nd c.rezoneze cu anumite c!mpuri energetice.a7l7 E(press. reprezint. .un monument înc#inat memoriei solda+ilor c-zu+i un obelisc7 Ii de ce crede+i c. ropriet-+ile templierilor se întindeau p!n.recent pe 3leet $treet. egiptean-arian.nergia pe care o manifestorice simbol este specific.recent sediul industriei na+ionale a presei britanice scrise. pe frecven+a vibra+iei pe care o doresc. dar sunt plasate în realitate de francmasonerie./a se face c. "mi amintesc de un moment în care am urcat treptele din piatr.Dac.afluH în interiorul unui penis uria/( . un francmason de rang înalt. se afl.@.controlezi oamenii. c!nd am sim+it o energie sexual. .s. $ediul central al ordinului era la )ondra. un simbol str-vec#i.numit /i ast-zi Temple 2ar.la Temple 2ar. sub forma energiei masculine sau a falusului. /i o mare parte din actuala 3leet $treet. tem-plierii au cunoscut o expansiune incredibil-.loca+ie templier-. în cel Li*lociu sau în cel .res-pectiv cine poate /i cine nu poate fi pus sub acuza+ie.energie.stfel de simboluri pot fi v-zute în multe locuri.xistau preceptorii /i sate.c!teva morminte ale membrilor ordinului. .este o organiza+ie cre/tin-. Desigur.statuia unei reptile înaripate. c#iar în centrul culoarului principal. c-tune /i ferme templiere. ele afecteaz. .în scurt timp.în prea*ma lor. de form.uria/.templierilorR.argumenta detaliat aceste acuza+ii într-un capitol ulterior. cunoscut ast-zi sub numele de . c#iar în acest punct. $imbolul Turnului de Geg#e apare inclusiv pe însemnul organiza+iei Lartorii lui Ie#ova. al soarelui.formei acestuia.E ani /i în Italia.nglia. e acelea/i propriet-+i din )ondra ale templierilor se afl.i au c-p-tat o constitu+ie papal-.nglia.aceasta este o organiza+ie a 3r-+iei care î/i am-ge/te milioanele de membri c. $imbolul tabloidului na+ional.biserica original-. G-a+i între-bat vreodat.se amuze. p!n. .. ace/ti indivizi nu î/i a/eaz.ustria./a este. poli+ia /i siste-mul *uridic britanic sunt împ-nate de francmasoni.îi a*ut.un obelisc uria/7 t un motiv c!t se poate de simplu8 la fel ca toate simbolurile /i formele geometrice sacre.trebuie scontrolezi mai înt!i legea. dec!t manifestarea fizic. Fn *urist nu poate deveni avocat dec!t dac.a g!ndurilor care le-au creat. 'u înt!mpl-tor.odul Oebden din . TempluR într-un loc englezescQex TemplecombeR. templi-erii s-au mutat într-un nou templu londonez.blazonul templierilor8 crucea ro/ie pe un fundal alb.simbolurile unde vrei /i unde nu vrei numai ca s.ale unui obelisc uria/ situat l!ng. $co+ia. rintre propriet--+ile templierilor se num-rau de asemenea $trand $tr. pute+i fi sigur c.Qspecific. este un cavaler cu un scut care poart. împr-/tiate în întreaga . Jbeliscul repr. obeliscurile atrag /i genereaz. unde î/i aveau pro-priile lor docuri. Fnul din fondatorii acesteia a fost :#arles Taze 0ussell. L-am întrebat ce D-zeu se înt!mpl-. intr!nd în Templul Interior.sunt cu adev-rat sinis-tre.EC .nglie.xterior. J fac pt c.care a fost p!n. pe vibra+ia pe care o reprezint-. iar în .monumentul înc#inat lui Sas#ington din centrul capi-talei $F.n.de ce ar trebui saib. Jri de c!te ori ve+i vedea numele Temple Qn.la ora actual.pretutindeni în *urul meu. terenuri /i =EE de recru+i din r!ndurile nobilimii. în care exist. g-zduit p!n.î/i cedeze în-treaga avere la intrarea în ordin.

sunt situate c#iar în inima )ondrei. 'otre Dame QDoamna 'oas-tr-8 IsisM$emiramidaM'ink#arsagR a fost construit.practicat.pe un alt loc sacru din vec#i-me.multe dogme ale 2isericii 0omane.la 0oma. "n sec. )a fel ca în cazul )ondrei."n acest fel.lma. \ork Linster din 'ordul .c. :u numai .un caz bine documentat în care se arat.cest vis str-vec#i s-a împlinit în sec.de @EU pt ultima rat. unde se creeaz.vortexuri imense de energie.acest c!mp energetic se încarc. $e pare c. care are la baz. care i-a distrus pe catari printr-o .rezultat. al-turi de aris /i de Gatican. întreaga stare ener-getic.bbe1.gendei 3r-+iei. 3aimoasa capel. în lace de la :oncorde. energia malefic.emo+ie.erilor. percep!nd dob!nzi.una din ultimele mari construc+ii gotice din . fiind implementat de fra+ii lor în arta manipul-rii. este considerat. cunoscute sub nume precum liniile dra-gonului sau meridiane.<?E. oamenii vor fi predispu/i s.NII-NIII.va fi transportat.uropei. papa Inocen+iu III.pe locul < în planul bog-+iei /i al influen+ei. prin+esa Diana a tre-cut c#iar pe l!ng.de-a lungul liniilor de for+.mai mult poten+ialul creator al omului de a-/i exprima propriul sine dec!t frica. .pe un loc sacru înc#inat pe vremuri zei+ei Diana. au fost templierii. iar catedrala din :#artres a fost construit. Fn aspect al cunoa/terii avansate mo/tenite de templieri era cel referitor la re+eaua de linii magnetice /i energetice ale p-m!ntului. este afectat-.templierii percepeau o dob!nd.este c#iar frica.în întreaga re+ea. Dac. /i în acest ora/ exist.Fnul din planurile promovate de templieri era crearea unor $tate Fnite ale . e la mi*locul sec. 'imic nu limiteaz.veau propria lor flot-Qpe care flutu-ra steagul cu imaginea craniului /i a oaselor încruci/ateR/i propriile lor centre financi-are în aris /i )ondra. acolo unde se afl. :#artres din 3ran+a.de care a beneficiat 3r-+ia 2abiloni-an.:it1-ul londonez.lumea la ora actual.propiat-Li*lociu.E . De aceea. principala religie din sudul 3ran+ei era religia catar-.realizezi un ritual de magie neagr. în cel mai pur stil al 3r-+iei 2abiloniene.simbolul cabalist al ./a a început crearea actualului sistem bancar.care eman. al NII-lea.at!tea ritualuri satanice sub acoperi/ul acestor bise-rici.ast-zi a fost manipularea fricii.în Jrientul . nu de-parte de aris. De altfel.uropene. unde se afla mario-neta sa.:ele mai importante locuri sacre in lume sunt plasate în punc-tele de intersec+ie ale mai multor asemenea linii. /i ei împrumutau %bani& care nu existau. în care tr-im cu to+ii. în care se adunau c!ndva druizii din întreaga . nostru. . /i 'otre Dame. între anii ..un obelisc egiptean vec#i de =<EE de ani situat într-o pozi+ie c#eie..arm.a trimis semnale de alarm.rborelui Gie+ii.a împrumutului.de la crea+ia sa /i p!n.din vortex. Iar for+a cu a*utorul c-reia este controlat. minut înainte de a suferi accidentul de ma/in. :rearea Fniunii . vec#i de secole. cel pu+in la nivel opera+ional. reprezint. . :ei care au finan+at construirea marilor catedrale go-tice din . care con+i-nea numeroase informa+ii ezoterice /i punea la îndoial.acest obelisc.2iserica 0oman-.cel de-al doilea sediu important al templierilor a fost c#iar aris.unul din pilonii centrali ai . dup.uropa.fiind pompat. $tilul gotic î/i are originea în arta arian./i un sacrificiu uman într-unul din aceste locuri.în sec al NIG-lea în regiunea din sudul 3ran+ei )anguedoc. la ad-postul întunericului.din .forma sa este inspiratde catedrala din . 3r-+ia 2abilonian.ngliei. c#iar în centrul arisului.lbi.simtmult mai u/or aceast.institu+ia aflat.xist.nglia.a :olegiu-lui Tings din :ambridge. cu banca /i moneda ei unic-. care a transfor-mat umanitatea în sclavii unor %bani& inexisten+i. este de în+eles de ce at!tea biserici cre/tine au fost construite pe locurile sacre p-g!ne de alt-dat. )a fel ca /i b-ncile na+ionale.CCA. c#iar perimetrul din care este controlatlumea întreag-.ceasta a fost unul din primele centre ale templierilor /i ale cata-rilor.cu vibra+ia fricii. . cu cunoa/terea lor ezotericavansat-. Dac.templierii deveniser.urop-. :asa arlamentului /i alatul 2ucking#am4 pe scurt. . :ea mai important.=E-.a c!mpului magnetic a p-m!ntului.în tunelul ont de )[. construit. rintre catedralele gotice finan+ate /i concepute de templieri s-au num-rat Sestminster ./i de ce se realizeaz.

folosirea negativ.nu exist-R. 'otre Dame din aris este literalmente acoperit.pasiune /i /i-au construit propriile lor biserici în form.)ui îi corespunde calul negru. în timp ce $oarele 'egru simbolizeaz.în a fi dominant /i agresiv.în 2abilon sub numele de Ladona.în sistemul inversat de simboluri ale 3r-+iei 2abiloniene folosirea malefic. . indi-c!nd astfel principiul feminin.lumea în care tr-im este dominat. . el devine un %mac#o&.te calce în picioare. o alt.soarele /i sistemul nostru solar de-a lungul orbitei sale de peste <@.a energiei solare.cu acest principiu.sin-gura manier.larg. pornind de la starea actual. de/i aceasta era impresia pe care încercau s.pt a se manifesta în public."n realitate. în timp ce energia masculin. ci de energiile mascu-line /i feminine. $tatuile Lariei cu pruncul Iisus în bra+e din bisericile cre/tine oglindesc întocmai felul în care o portretizau egiptenii pe Isis cu pruncul Oo-rus în bra+e.extrem.în scopuri creatoare sau malefice.de torturi /i arderi pe rug.perfect de solda+ii înarma+i /i agre-sivi.de ambele energii. Dac. c#iar acesta este /i scopul manipul-rii.îns/i centrul galactic în *urul c-ruia gra-viteaz. . $t 2ernard era în mod evident un adept al cultului zei+ei /i s-a n-scut la 3ontaines. multe dintre ele reprezent-ri în miniatur. mama lui Iisus.polaritatea feminin-. ..ceea/i expresie desemneaz.nu este la fel de bun-. mar-cat. )a fel ca orice alt.este neutr.energia masculin.de reptil. c-p-t!nd convingerea c.:alul negru este simbolul b-ncii )lo1ds din L2ritanie. "n treac-t fie vorba. :ultul Ladonei 'egre nu are leg-tur.ceast. /i for+a femi-nin. aceasta este energia pe care nu o vedem Qceea ce nu înseamn. /i în alte locuri din Lexic.sau cu regina $emiramida. "n realitate. $istemul de convingeri intitulat generic 'eK . pe care cele < sexe au poten+ialul de a le manifesta.ceasta nu dore/te s.. .o st-p!ne/ti mai înt!i.dar în formele lor ex-treme.ale figurilor în form.l!ng.ltfel spus.ma1a/ii au fost una din rasele cu care s-au încruci/at reptilienii în formde%iguane&. dar se ascunde în culise.un b-rbat î/i suprim. Ladona 'eagr.cum obi/nuiau s.energia feminin. .cu Laria.a energiei masculine este ilustrat. Impresia c. re/edintele mexican Liguel De )a Ladrid spunea c.una din orga-niza+iile principale ale 3r-+iei. unul din centrele ador-rii Ladonei 'egre.agen+ii 3r-+iei 2abiloniene /i pe care ace/tia o simbolizeaz.men+ionez cfolosirea figuri-lor de reptile numite gargui pt decorarea bisericilor /i catedralelor cre/tine s-a r-sp!n-dit foarte mult în aceast. . dup. în care nu vedem dec!t forme extreme ale acestei energii.în alb în ipostaza ei binevoitoare /i în negru în ipostaza ei negativ-.era tot una cu IsisM2arati cea 'eagr.în sine. energia cu care opereaz. 3olosirea pe scar.care reprezint.prin nume ca $emiramida.a lumii.de imaginile cu care suntem bombarda+i zilnic de programele de televiziune. Isis /i celelalte.o lase templierii.în toate crea+iile 3r-+iei. dar ptr asta trebuie s.lumea în care tr-im este domina-t. .circular-.simbolismul feminin care abund. .simbolizeaz.c.obsesie a templieri-lor.giptenii o reprezentau pe Isis îmbr-cat.a energiei masculi-ne a soarelui.suprime .<>>.i /tiu foarte bine c.t!t catedrala din :#artres c!t /i 'otre Dame au fost centre ale ador-rii Ladonei 'egre.Di*on. gata oric!nd s.cunoscut. De fapt.spunegiptenii.EEE de ani. era vorba de adorarea regi-nei $emiramida /i a lui IsisM2arati.a energiei feminine nu este mai pu+in prezent-.a domului sau a %p!ntecului& de c-tre 3r-+ie are de asemenea leg-tur. 3orma negativ.a poate fi folosit.este dat. Templierii i-au îm-p-rt-/it aceast.Ladona 'eagr.extrem.de care nici c#iar soarele nu ar putea exista.energia feminin. .%cruciad-&infernal-.de a fi un %b-rbat adev-rat& const. $pre ex. care a culminat cu asediul asupra :astelului catar de la Lontsegur din anul . 'u vorbesc acum de trupurile b-rba+ilor /i ale femeilor.ge a c-zut adeseori în capcana credin-+ei c.de energia masculin.folosirea negativ.form. f-r./a se explic.este for+a creatoare.doresc s.a energiei feminine a %lunii&. în care predomin.de energie. printre altele.perioad-.cu astfel de gargui. pun!nd la cale eveni-mentele /i conflictele de care are nevoie for+a masculinextrem.form.g-site în interiorul /i în *urul piramidelor ma1a/e.este întotdeauna bun-.calul alb era un simbol solar al fenicienilor.

în special cele din Ir-landa.faimoasa ceart.a zeit-+ilor feminine.l s-a folosit de precepto-riile /i de vasele templierilor. conving!ndu-i s. !nzele de p-ian*en /i decora+iile complicate din catedralele gotice Q/i nu numaiR se refer..foarte important.s.în numele lui %D-zeu& . era el însu/i templier. De fapt.ec#ilibrat-. predat. Interesant este c.din metodele cu totul particulare ale .acela/i model. alte simboluri ale zei+ei. care dateaz. 3iul lui Oenr1. unde a luptat împotriva musulmanilor sarazini.de asemenea la energia feminin.surs.biserica a fost construit.T#omas 2ecket. iar c!nd a fost nevoit s.din .rizona.sasinii.c.AE. De fapt. fiind o art.în . $t!nca -ian*enuluiR din .sasinilor de a conduce prin r-sp!ndirea terorii /i a fricii. e alte biserici medievale s-au descoperit sculpturi care prezint.. "n cartea sa.a numelui lorR.din ersiaQ.mozaicul în form. care continu. au ap-rut dintr-o sectfondat. Din acest simbolism s-au n-scut legendele 3emeii. care +ese soarta întregii lumi.existe /i ast-zi. @odiacul secret.sia Lic-MTurciaR. . Templierii au avut rela+ii str!nse cu ma*oritatea monar#iilor vremii. Genus /i $aturn în semnul Taurului. :avalerii Gindec-tori /i :avalerii Teutoni. fost prote*at de ordin /i s-a îndreptat c-tre Dara $f!nt-.se afl. ei purtau tunici albe /i e/arfe ro/ii.nglia ca s. considerat.averii lor uria/e. multe av!nd c#iar un sim-bol al clitorisului în partea de sus a arcului.de/i nu recuno/tea oficial acest lucru.de zodiac de pe podeaua din marmur. acest cuv!nt este folosit pentru a descrie un uciga/.< . . 0i-c#ard a v!ndut :iprulQun fost centru fenicianRtemplierilor /i s-a implicat în negocieri-le dintre ace/tia /i corespondentul lor islamic. mai pu+in în 3ran+a. astrologice. sexuale /i ale zei+ei. 0ic#ard Inim--de-)eu.de animale.energia feminin. bisericile au fost construite integral ca ni/te simboluri ale p!ntecului feminin. la fel cum 3r-+ia de ast-zi este %proprietara& tuturor guvernelor na+ionale. în forme u/or diferite. o societate secret.<EA.posibil.a lui Oenr1 cu ar#iepisco-pul de :anterbur1. a f-cut-o deg#izat în templier. or+ile gotice uria/e /i încrusta-+iile din *urul lor reprezint.de scoic. 3loren+a.a %zei+ei&.numit. :u asta se ocupsatani/tii c#iar /i în zilele noastre.scape de amenin+-rile fratelui s-u 5o#n. J altorigine posibil.#a/i/ul&. la for+a creatoare.pt templieri.ngliei.de la începutul istoriei cunoscu-te.în sine. $e spune c.de trandafir ale catedralelor gotice orientate cu fa+a c-tre vest.a bisericii gotice din $an Liniato. ei erau%proprietarii&tuturor regilor care p-reau atotputernici. intuitiv-. c-ci se foloseau de acest drog pt a atrage tineri nevinova+i.a lui Lercur.tunci c!nd se duc la biseric-.a ..ECE de un persan pe nume Oassan $aba# Qo alt. iar în interiorul altarelor s-au des-coperit simboluri falice din piatr-. dar exact asta fac. repr.s-a sf!r/it prin venirea a < cavaleri din 3ran+a.strologia a fost practicat.pe cap m-/ti în form.asasin înseamn.sasinii au provocat un r-zboi terorist interna+ional din cartierul lor general situat în mun+ii . )a ora actual-. ci doar expresia ei pozitiv-.ceast. . 3red 6ettings prezint.metod. . la sf!r/i-tul lunii mai a acelui an.n.în /coala din :#artres. 6ettings sugereaz.decorate cu pentagrame /i cu simbolul vulvei feminine. "n plus. Templierii erau foarte apropia+i de regele Oenr1 II al .-ian*en ale nativilor americani /i numele unor locuri sacre precum $pider 0ock Qn.ilustra+ii simbolice ale vulvei. îndeosebi cele în form. în .sponsorul ca-tedralei din 6lastonbur1.:atedralele gotice /i bisericile cre/tine sunt pline de simboluri solare.cu scopul de a surprinde rezo-nan+a cu o con*unc+ie rar. ce-ar crede vicarul dac.%cel care utilizeaz. $imbolurile sheela/na/gig din vec#ile biserici. Doamne.ar /ti7 Gasele în form.intr. care l-au asasinat în interiorul catedralei.c-lug-ri /i preo+i care fac sex cu tinere fete /i care poart. el deriv. de/i p-reau c. "n acest loc s-au descoperit elemente de cerami-c.ucid. Datorit. asigur!ndu-/i astfel un loc în aradis. .sasinii au colaborat de minune.într-un %sanctuar p-g!n&.direc+ia sacr.din .pt %apa sfin+it-& repr. femei goale cu picioarele larg desc#ise.fug.în tabere diferite.lamut sau :uibul Gul-turilor. exact în perioada în care ap-reau templierii.sasinii.a termenului ar putea fi cuvintele hass Qa distrugeR /i asana Qa pune capcaneR. cre/tinii #abar nu au c. Templierii /i . 3erestrele sunt construite dup. . .

care a func+ionat pe post de trezorerie în timpul acestui rege.este am-git. Dac.dKard I. Larele Laestru al templierilor din . respectiv acea înc#isoare social. cu diferite agende.u nu sus+in c. De/i erau at!t de boga+i. afaceri /i +-ri întregi.to+i templierii aveau neap--rat inten+ii malefice.Jrdinul Templului era alc-tuit din A cercuri exterioare. fiind aplicat. Fna din cele mai eficiente metode de manipulare ale 3r--+iei const.1meric de $t Laur.în in-teriorul lor exist. plus impozitul numit zeciuial-. ei îl spri*ineau din plin pe fratele /i marele rival al acestuia. :!nd era îns. regii Ioan /i Oenr1 al III-lea erau datori v!ndu+i fa+.. adu-c!ndu-le într-o pozi+ie de dependen+-. îndator!ndu-le /i mai tare /i +in!ndu-le /i mai ferm sub controlul s-u.dac.c.nglia medieval.în toate aceste societ-+i secrete.nglia /i cel mai apropiat sf-tuitor al regelui 5o#n. atunci c!nd diferi+i membri ai 3r-+iei sau lac#eii acestora ies afar. .din acei bani fiind p-stra+i pt sine ca dob!nd.ceste metode sunt folosite /i ast-zi în întreaga lume :!t despre faimoasele *ur-minte de castitate /i sobrietate.prin /anta* sau îndatorare.le era datorare v!ndut-. o parte însemnat. "n continuare. )a fel cum se înt!mplîns.în infiltrarea tuturor taberelor posibile. gra+ie eforturilor lui . Templierii erau foarte pricepu+i la acest *oc.inclusiv în zilele noastre.gendei de a intro-duce %democra+ia&. templierii erau scuti+i de taxe /i impoziteQla fel ca fun-da+iile 3r-+iei din zilele noastreR. $criitorul /i cerce-t-torul francez 5ean 0obin a a*uns la concluzia c.îi convingi pe oameni c. iar monar#ia francez. Tot ea împrumut.a mani-puleaz. trebuie mai înt!i s. Dac. $e pare c. trebuie s. Oenr1 /i-a pl-tit datoriile militare cu 2i*uteriile :oroanei.de 3r-+ia 2abilonian.le puteau dicta orice doreau. 2i*uteriile :o-roanei din perioada regelui 5o#n erau p-strate în Templul din )ondra al templierilor.folosit.dKard I a împrumutat de la tem-plieri sume mari de bani. . centrul templier din aris era trezoreria regal-.înl-ture lideri incomozi /i s. oa-meni influen+i.de ei. /i = cercuri interioare în care ei erau înv-+a+i %marile& mistere.agna Carta-ei în . .modifice grani+ele în conformitate cu .Istoria se repet-.rau o organiza+ie privat. ele trebuie s. . Oenr1 III /i .xact la fel stau lucrurile /i în cazul francmasoneriei /i al societ-+ilor secrete actuale. regele 5o#n.în libertate Qînlocuirea controlului desc#is cu cel sub acoperireR./i pt :oroan-. privi+i cele < r-zboaie mondiale din sec.din r!nd. Larea ma*oritate a membrilor aces-tora nu au nici o idee despre ceea ce /tiu cei din v!rful piramidei /i despre agenda lor real-. /i în final scot profituri uria/e de pe urma ororilor pe care le-au creat în secret. de regul. împrumut. în care adep+ii erau înv-+a+i mistere %minore&. "n-treaga poveste este explicatîn detaliu în i ade!ărul !ă !a face li"eri.veau propriile lor cur+i /i controlau monar#i.e-rau neîndur-tori cu r-u platnicii.cu bani toate taberele. Letoda lor era de a-/i manipula %+intele&.= .. care îi permite s.vorba de afaceri serioase /i de bani mul+i. $e spune c.vrei s. acestea era în cea mai mare parte ipocrizie curat-. "n 3ran+a.scread..<.cele < tabere au lideri /i scopuri diametral opuse. #ilippe IG Qcunoscut sub .unul din regii francezi. 0-zboiul este un instrument %minunat&.ceasta este o alt.func+ionat dintotdeauna. d!ndu-le astfel o putere /i mai mare templierilor /i conduc!n-du-i /i mai departe pe drumul c-tre împlinirea marelui obiectiv al .diferite nivele de cunoa/tere.dori+i s. c!t /i al regilor Oenr1 II.NN. control!nd astfel rezultatul final.r-zboaiele.în+elege+i mai bine acest mecanism.< tabere se afl.era8 %a bea ca un templier&.genda pe care o au.?.agna Carta a îngr-dit multe din prerogativele regelui. "n timp ce îl escortau pe 0ic#ard Inim--de-)eu c-tre tab-ra crucia+ilor. Templierii colectau impozitele ptr pap.la împrumuturile masive acordate lor. erau la fel de neîndur-tori cu ai lor ca /i cu popula+ia exterioar-. . tr a reu/i acest lucru.în r-zboi sau în conflict desc#is.secret-. . Templierii au fost for+a care a dus la semnarea . Fna din expresiile consacrate pt be+ie în .deg#izat. )a fel se petrec lucrurile /i ast-zi.controlezi ambele tabere. care aduna impozitele de la popula+ie în numele altor persoane.te#nic./i ast-zi cu acela/i succes8 opinia public.fie neap-rat du/mane. .controlezi rezultatul unui *oc.cu o agend. )a un moment dat.apoi +-rile pt a-/i reface societ-+ile.

Dup. rolul rioriei $ionului era de a prote*a s!ngele %regal& al merovingienilor.G-GI.realitatea. pretindea c. dar nu are nimic de-a face cu Iisus.GI. Lerovin-gienii au creat ora/ul aris pe un punct de intersec+ie a liniilor energetice ale p-m!n-tului extrem de important /i aveau o camer. folosind nume diferite pt aceia/i eroi. $ec. 2a-zele ora/ului aris au fost puse în sec.uropa rasa arian. Lerovingienii erau regi vr-*itori recunoscu+i pt cuno/tin+ele lor ezoterice /i pt puterile magice pe care le-au dob!ndit ca urmare a ini+ierilor secrete. acestea nefiind dec!t persona*e simbolice într-o poveste care s-a spus de nenum-rate ori în lumea pre-cre/tin-. la fel ca /i poves-tea stupid.o linie genealogic-.> . iar apoi Qla sf.la :ontractul cu . iar numele s-u are leg-tur.de %vin& reptilo-arian. :ambra.ascund. numit /i % -zitorul francilor& în >>B. de unde a cobo-r!t în . 'u v-d cum ar putea < persona*e simbolice s. sau cel pu+in care s-au încruci/at suficient de mult pt a-/i p-s-tra structura genetic-. a primit acest nume de la francii sicambrieni. $e tr-geau din $ci+ia. 3rancii purtau numele liderului lor. ce-i drept. )inia genealogic. povestea cu 'oe simbolizeaz. Goi recapitula pe scurt aceste lucruri. aceasta este o perdea de fum menit. în Lun+ii :aucaz. care ar fi avut mai mul+i copii cu Laria Lagdalena /i ar fi fugit împreuncu familia sa în sudul 3ran+ei. fiul regelui riam al Troiei./i reptilo-arian-. care a murit în anul . acest popor s-a stabilit într-o zon. lucrurile sunt mult mai compli-cate.din aris.cu scopul de a-i îndep-rta pe cercet-torii serio/i de adev-r. :apitala sci+ilor era la :ologne.t!t troienii c!t /i spartanii erau urma/i ai acelora/i arieni /i reptilo-arieni..Qnume r-mas de la ro-mani. aceasta este versiunea oficial-.la nord de Larea 'eagr-. dup. templierii /i Jrdinul $ionuluiQdevenit mai t!rziu rioria $ionu-luiR au fost < ramuri ale aceleia/i organiza+ii.s. imediat dup.. de pe teritoriul Turciei de ast-zi. dup.crucificare. Lai t!rziu. legat tot de liniile genealogice. Tribul numit francii sicambrieni Qde la care a r-mas numele de 3ran+aR a fost o alt.str-mo/ii s-i au locuit c!ndva în Troia antic-. dup. 3rancio. :el pu+in. Totul este o poveste tras.subteran. o regiune situat.merovingienii ar fi urma/ii liniei genealogice a lui Iisus. din care exist.în care î/i realizau ritualurile. inventat. Jra/ul francez Tro1es. oporul lui 3rancio a emigrat din Troia.nume-le de #ilippe cel 3rumosRs-a s-turat /i a decis s. fie ea /i a merovingienilor. "n realitate.=EA. "n realitate. iar cea a merovingienilor este una dintre ele.GII care a lucrat timp de =? de ani pt a-/i înc#eia istoria primilor franci /i a merovingienilor.de care vorbim a devenit cunoscutsub numele de merovingieni din pe-rioada regelui Leroveus. . de sci+i sicambrieni."n cele din urm-. Lotivul declan/-rii r-zboiului troian a fost rela+ia de iubire dintre aris /i .liniile genealogice #ibride care au supravie+uit otopului. respectiv cu prin+ul aris.lenaQso+ia regelui $parteiR.de la crearea lor. "n realitate.pe templieri în oct .surs. +fântul 3raal. pornind de la fosta lor capital-.p-rerea mea.tot cu Troia. . /i au avut implica+ii serioase asupra evenimentelor mondiale care au urmat.de p-r.un exemplar la 2iblioteca 'a+ional. fondatorul francilor. spar-tanii au c!/tigat r-zboiul prin infiltrarea calului troian în interiorul ora/ului asediat. î.în Cronica lui 3redegar.conceap.:#. 3rancio.numele reginei lor.care au readus porumbelul /i ramura de m-slin Q$emira-mida-'imrodR la putere.la vest de Dun-re. Istoria acestor oameni este relatat. nu a existat nici un Iisus /i nici o Larie . 3rancii sicambrieni î/i spuneau oporul :onventului Qcu referire evident. în care au ap-rut în mod formal templi-erii. 3redegar a fost un scrib bur-gund din sec. în 6ermania actual. .îi distrug. :onform c-r+ii +fântul sânge. care i-au numit pe sci+i %cei autentici&R.nunnakiR. )inia de care vorbim a devenit cunoscut. /i a devenit cunoscut sub numele de sci+i.ce liderii francilor au devenit cunos-cu+i sub numele de merovingieni. descenden+ii lui 'oe ar însemna linii gene-alogice reptilo-umane.în 3ran+a sub numele de dinastia merovingienilor prin sec. "n acest context.cest adev-r este.este un descendent al lui 'oe /i c.c. Dinia genealogic! a merovingienilor "nc. al IG-leaR.

l-lizard-birt#.regalcrinul sau fleur/de/lis. )ili.a 3r-+iei lui%'imrod &.%na/tere&. Iisus este un alt nume pt 'imrodMTammuz. )ilutu /i )illette.a :asei . . dar /i cu alte principii ezoterice.de gene reptiliene.monar#i ai 3ran+ei. pe cl-dirile ofi-ciale /i pe gardurile care le încon*oar-.G. fiind /i acum o camer. cu s!nge pur. un simbol consacrat al lui 'imrod.lbinele sunt un simbol str-vec#i al 9ei+ei Iubirii Q$emiramidaR /i simbolizau regalitatea egiptean-. 4leur/de/lis este un simbol str-vec#i.leul Q9odia )eului. .lbe din Sas#ington. un alt bastion al liniilor genealo-gice reptiliene.%sabie mic-&. . .lma.aug.. . pe care erau sculptate %flori de crin&. care simboli-zeaz-. care este o organiza+ie a 3r-+iei 2abiloniene.a rioriei $ionului.ramur. Toate aceste simboluri au leg-tur. )a fel este /i reginamam-.p-rerea mea.autoritateaR/i albina.NII din nordul 3ran+ei c-tre 2elgia.forma.a lui%Iisus&se în+elege de fapt linia genealogic. dat fiind c. era adept al cultului p-g!n al zei+ei Diana.m!ndoi sunt reptilieni care î/i sc#imb. Fnul din scopurile declarate ale rioriei $ionului este restabilirea dinastiei merovingiene pe tronul 3ran+ei.ruinele Tro-iei.le evoc.variant. "n limba latin-. fleur/de/lis apare pe toate însemnele regalit-+ii britanice. . Trifoiul cu trei foi irlandez este un alt simbol str-vec#i al liniilor ge-nealogice. au fost g-site =EE de albine din aur. prin li-nia genealogic. sau mai bine zis al liniei genealogice reptili-ene a lui 'imrod.fes.toate aceste diversiuni este pe c!t de simplu.ar fi descenden+ii lui Iisus nu repr dec!t un *oc de cuvinte.? '. mai precis un tunel auto. De aici s-au tras faimoasele familii %sco+i-ene&.centrul cultului Dianei era situat la . duetul tat--fiu al 2abilonului. dup.în $umerul antic liniile genealo-gice reptiliene transmise pe linie matern. /i anume prin+ul :#arles.sia Lic-. sau mai bine zis un *oc de-a divinit-+ile inventat de rioria $ionului. pe at!t de devastator.perdea de fum. ace/tia nu au fost niciodat. )a ora actual-.cu imaginea cu = coarne a babilonianu-lui 'imrod. .este )ilibet sau .erau simbolizate de un crin.? . care a murit în sec.lizabet# 2oKes-)1on.n.lizabet#.referire la 'imrodR.cesta este locul în care a suferit accidentul de ma/in.inclusiv sacrificii umane aduse zei+ei Diana.lte simboluri merovingiene erau pe/tele Qo alt. simbolul liniei genealogice a Dragonului era numit 6ra. J alt. o floare care cre/te în s-lb--ticie în Jrientul Li*lociu.afirma-+ie pe care o vom argumenta la timpul potrivit. nu departe de locul în care se afl. iar "irth înseamn. fiul lui Leroveus. Lerovingienii au fost una din liniile genealogice ale 3r-+iei 2abilo-niene. .de asemenea Latca.0egi A8<<./i sub numele de %crinul cu = pe-tale&.de ce principalii purt-tori ai genelor reptiliene au primit nume precum )ilit#. 0egele merovingian :lovis avea drept emblem.adev-rata .aceast. )ocul fostei camere subterane în care merovingienii obi/nuiau s. din care o parte au fost str-mo/ii prin+esei de Sales Diana. ptr simplul motiv c. un alt simbol al lui IsisM$emiramida.subteran-. în . iar ideea c. cei < piloni falici ai lui 5ac#in /i 2oaz din Templul simbolic al lui $olomon. respectiv a reptilo-arienilor. Tr.în vremea lor 3ran+a nu exista Qsub acest numeR. "n $umer. care a dat na/tere unui reptilian important. pe numele ei de fat. expresia înseamn.ascund. "n mor-m!ntul regelui :#ilderic I. .lizabet# Q. Leroveus.ngliei. precum /i pe biserici.cum precizeaz.ctualei regine a .cest lucru nu este deloc surprinz-tor./a se explic. trifoiR provine din termenul nord-african shamru9h.CCA J alt. Toat.dev-rul pe care îl oculteaz. /i însu/i cuv!ntul shamroc9 Qn.?Ri se spunea în intimitate )ilibet. "ntr-adev-r.s.sacrificii este cunoscut ast-zi sub numele de odul /i ia+a de l[. menit. $oarele.a liniei genealogice scito-sicambriene /i franco-merovingiene a migrat în sec. . oate fi v-zut c#iar /i pe poarta exterioar. un alt simbol al lui IsisM$emiramida. . .%/op!rl-&.gend.cesta era locul în care î/i reglau dispu-tele prin luptregii afla+i în conflict din cauza unor propriet-+i.o adore pe zei+a Diana /i s--i aduc.prin+esa Diana în diminea+a zilei de =. ea este o pur-t-toare ma*or.mblema este cunoscut. . 5oc de cuvinte8 lizard înseamn.. dup. între altele. De aceea. "n realitate. fondatorul dinastiei merovingiene. Lotivul ptr care crinul a devenit simbolul regalit-+ii franceze este c.poveste este o simpl.

p!n. Imperiu 0oman ?EE de ani.linia genea-logic.@ .dinastie de împ-ra+i a acestui imperiu a fost cea a Oabsburgilor. 2iblicul :ain a fost în realitate una din pri-mele linii genealogice regale . 'u este vorba de cupa în care a fost colectat s!ngele lui Iisus în momentul crucific-rii. cu-noscut /i sub numele de $emnul lui :ain.decorat. Aisterul de la #ennes-le-Chateau .care /i-au pierdut puterea /i au disp-rut din aten+ia opiniei publice p!n. adic. Oabsburgii sunt o linie genealogic.ceasta este adev-rata origine a %cupei 6raalului&.unul din cei mai faimo/i mo-nar#i din istoria .la detronarea sa din . auto-declarat %un genea-log suveran /i cavaleresc&.cest sim-bol al 6ra-al-ului a c-p-tat în timp numele de $f!ntul 6raal.mai departe dec!t pe linie ma-tern. ci un cunosc-tor din interiorul organiza+iei. . ata/at preziden+ial al :onsiliului . .cu Iisus. a/a cum am mai spus-o.cu rou-&. .ustria din .uropei. /i al c-ror nume are leg-tur-. 2iserica 0omeiM2abilonului controla la acea dat. la comanda templie-rilor.mblema $umerului era oH cup. termenul de %osi/Crucis a stat la originea numelui rozicrucienilor.remarcat. una din cele mai odioa-se dictaturi papale.nu îl consider-m un genealog obiectiv. :upa simboliza p!ntecul feminin /i li-nia #ibrid.ducele 2avariei.o %osi Crucis sau o%cup. fost unul din primii patroni ai me/terilor zidari QmasoniR care au construit mai t!rziu marile catedrale gotice din . cu simbolul %osi/Crucis al liniilor genealogice reptiliene.ca o cup.cu o cruce ro/ie în interiorul unui cerc.s.preoteas./i central-.în . fenici-ene /i ebraice aceasta era descris.domina+ie a devenit deplin. :#arles. :el pu+in == de pre/edin+i americani sunt înrudi+i genetic cu el. o societate secretstr-vec#e care s-a pretat la cele mai odioase mani-pul-ri pt a se asigura c. care nu poate fi transmis.ceast.Qfeminin-R.a a guvernat.nu gre/im prea mult dac. în BEE a fost însc-unat ca împ-rat al Jccidentului de papa )eon al III-lea. $e spune c. :#arlemag-ne a extins mult imperiul francilor.a Dragonului din .victo-rie a papalit-+ii a condus la crearea $f!ntului Imperiu 0oman.ar fi fondat în Toulouse lo*a Jrdinului 0ozicrucienilor. c!nd /tie foarte bine c.pt prima oar.l-ve+ia.$ir )aurence este :ancelar al :ur+ii Imperiale /i 0egale a $uveranit-+ii Dragonului.conving.care a oficiat ritualuri satanice la v!rf care i-a v-zut pe actualii membri ai Oabsburgi-lor sc#imb!ndu-/i forma în reptile în timpul acestor ritualuri.nt#on1. . "n mod evident.al. cunoscut mai ales ca :#arlemagne. linia merovingian-R.în anii din urm-.a devenit în continuare rege-le francilor./i-a retras spri*inul acordat ini+ial merovingieni-lor.linia genealogic.de Oo#enstaufen-i sau 6#ibeliniRde c-tre guelfi. $f.muzant este c.. . :#arlemagne a fost un slu*itor perfect al 3r-+iei 2abiloniene.uropean al rin+ilor.cea mai %pur-&. iar linia genealogic. pt simplul motiv cnu a existat nici un Iisus /i nici o crucificare.NGI a mo/tenit tronul $paniei. %s!nge regal&. cu spri*inul papei./i cunosc o înalt. "n acest caz.BE@.nu este a/a7 "n cele din urm-. care i-a urmat lui%.dam&.cu ap-. .are leg-tur.N.<@B a opozi+iei militare la adresa 0omei Qcondus.<AB.reptilian.ste cunoscut ca )e :#e-valier )ab#ran de $aint 6ermain /i este receptor al :avalerilor Templieri din $aint . "n documentele egiptene.el c. .în . Fnul din autorii care încearc. numi+i astfel dup.o mare par-te din .reptilian.cu înfr!ngerea în .uropa occidental. .cu Iisus este $ir )aurence 6ardner.giptul antic.de faptul c.a continuat s. . :red c.uropa. fosta :urte 0egal. 2iserica 0oman. ale c-rei origini a*ung cel pu+in p!n.liniile genealogice reptiliene vor continua s.odat.mult timp fr!iele puterii. sec. de ce insist. :ea mai proeminent.de+in.Self.a $f!ntului 6raal are leg-tur. Fn alt monar# dintro linie genealogic.opinia public. o familie dintr-o linie genealogic. sumeriene.gipt.ocupe pozi+iile puterii. fost ata/at al 'obilei 6-rzi a :asei 0egale $teKart Q$tuart. condus . iar în sec. .nunnaki-umane.ceast. ec#ivalentul s-u în fran-ceza vec#e fiind sang real. dar /i rior al 2isericii :eltice a "nrudirilor $acre din $aint :olombe Q$emira-midaR.

s. ornind de la unul din triburile acestora. care au venit din Jrientul . al+ii o numeau L. GJI.=..imens-.ener-gie a fost simbolizat.=-a pagin.A februarie . corespunz!nd fiec-rui semn al zodiacului. Dar ini+ia+ii îi cunosc adev-ratul nume8 'JT0. dar a fost cunoscut.a fost datat./i mai ciudate.to+i cei = presupu/i autori ai documentului. unii o numeau I$I$. numit Iarpele 0o/u sau 8e +erpent %ouge.ceast. A /i B martie.cineva s-a folosit de numele lor. "n realitate.mai mul-tor c-r+i care au încercat s.atunci c!nd templierii din întreaga 3ran+.iar de la opera lui 'ink#arsag /i . 8e +er/pent %ouge confirm.= semne zodiacale. ierre 3eugere. . care aveau leg-turi cu familia 2lanc#efort. Iat. pe m-sur. respectiv pe datele de @. D.F Ga GJI D.6D.). dar prezint.au trecut exact ./i o versiune a bas-mului 3rumoasei .c!nd prin+ul cel frumos va sosi s. catarilor /i mul-tor altor organiza+ii care de+ineau %cunoa/terea&.B februarie . . La/ina prin+esei s-a izbit de cel de-al . în timpul perioadei ro-mane aceast.$ :0J$$&. G.între altele c. "n cele din urm-. c-ci s-a dovedit în final c.. .propiat /i din Lun+ii :au-caz. în 2iblioteca 'a+ional. )ucrurile devin îns.nergia feminin./i un plan al $t $uplice. au fost l-sa+i în pace. $e crede c.Laria Lagdalena este doar un simbol al lui Isis. )ocul a fost c!ndva populat de cel+i.documentul este un fals.cesta a fost unul din cele mai importante centre ale rioriei $ionului.)a momentul respectiv. alte templierilor. proveni+i din cimerieni /i sci+i.= zile.sau Iluminatoarea.ce spune textul în aceast. s-a demonstrat c.doarm. JDIO'a. iar fi/a de depozit de la 2iblioteca 'a+ional./i sub numele de Diana. Textul intitulat 8e +erpent %ouge prezint. în sudul 3ran+ei..xact acest nume i l-a dat Lariei Lagdalena 5aco-bus de Goragine.Lerovingienii au revenit în aten+ia opiniei publice în anii din urm-. la fel ca fai-mosul vas cu balsam vindec-tor. :el mai important nr al templierilor era .DI II $F3.a documentului include c!teva poeme scurte în proz-. din motive pe care le voi explica ulterior. :ea de-a . e la sf!r/itul anilor @E.nki aceast.incert-.C@A. Isis /i $emiramida.din aris a fost descoperit un document de provenien+.-0I'9I.dormite în care prin+esa Qenergia feminin-R este condamnat. le Galdieu /i 2lanc#efort.= semne zodiacale.cei = nu erau de fapt autorii documentului.de faptul c. D.direc+ie8 % "n timpuri mai vec#i.la origini au existat .rezolve misterul unui micu+ c-tun din v!rful unui munte situat în )onguedoc.morm!ntul catolic oficial al Lariei Lagdalena. $t $uplice a fost construit pe ruinele unui templu al lui IsisM$emiramida.A .au fost aresta+i /i tortura+i de c-tre 3ilip cel 3rumos în anul .era un centru de adorare a zei+ei Diana )ucifera.la care a fost depozitat fiind <E martie. f-c!nduse praf. c-ci este una din regiunile terestre cu o putere magnetic.într-un str-vec#i altar merovingian pt sa-crificii. II . regina energiei benefice. datorit. e/tera $ainte-2aume din sudul 3ran+ei este considera-t. Druizii au f-cut din el un loc sacru. am crezut dintotdeauna c. ar#iepiscopul dominican al 'obilimii 'egre din 6enova.ceast. adev-rata dat.foarte mare pt templieri.= /i el va deveni din ce în ce mai relevant pt povestea noastr-.zonavea o importan+.L. ceea ce spore/te /i mai mult misterul.p!n.. ersonal.'.=-lea este numit Jp#iuc#us Q$t-p!nul Iarpe-luiR /i este situat între semnul $corpionului /i cel al $-get-torului. au murit la mai pu+in de <> de ore unul de cel-lalt. care include de asemenea )e 2ezu.de Laria. Fn alt as-pect interesant se leag. fiind in-clusiv locul în care sunt înmorm!nta+i regii merovingieni. :el de-al .'IDI ). LI'. Documentul 8e +erpent %ouge a fost datat . )ouis $aint-Laxent /i 6aston de Toker. .cesta con+inea genealogia merovingienilor.. :.pe/ter./i liniile genealogice reptiliene sunt trans-mise mai departe pe linie matern-. "ntre cele = mor+i subite /i data depozit-rii docu-mentului la bibliotec. a c-rei . 0enne-le-:#ateau a fost numit 0#edae. rin+esa Diana a fost asasinat.pt nr . .Diana urt-toa-rea de )umin.C@A.ce vom continua. înc#inat c#iar zei+ei Diana. numit 0ennes-le-:#ateau.=EA.o trezeasc-. cei din regiunea 0ennes-le-:#ateau. < #-r+i ale 3ran+ei din perioada merovingian. centrul romano-catolic pt studii oculte din a-ris.I "L JGa0.=-lea st!lp de sus+inere.poveste este de asemenea foarte relevant. .

în acest loc. Fnii cercet-tori cred c.GI.pa este rece /i umed-. ersonal. astfel înc!t 0ennes-le-:#ateau s-a transformat dintr-un ora/ înfloritor într-un c-tun. o treime din totalitatea propriet-+ilor lor din .de 0ennes-le-:#ateau. av!nd /i un turn al alc#imi/tilor. .templierii /i-au îngropat cea mai mare parte a aurului l!ng. 3ocul /i . motiv ptr care a atras aten+ia tuturor celor care /tiau acest lucru .l-ai putea considera un paradis terestru. o localitate situatla mic. . !n.cu distrugerea acestora. )a prima vedere. -m!ntul este re-ce /i uscat. iar în ultimul secol a fost descoperit.în sec.de ini+iatul grec . Timp de ?EE de ani. :u siguran+-.po+i transforma un element în altul. Gi-zigo+ii au fost str-mo/ii cimerienilor /i ai sci+ilor.erul este fierbinte /i umed. $tructurile geometrice fantastice ale acestei zone care reunesc mun+i. documentul 8e +erpent %ouge spune8 % lumbul elementar al cuvinte-lor mele ar putea con+ine aurul cel mai pur&.3iecare ele-ment are < din aceste > calit-+i.pelor. $ubstan+ele sunt alc-tuite din elemente. care afirma c. .stfel. situat la numai = km de 0ennes-le-:#ateau. dar toate sunt legate între ele prin calit-+ile usc-ciunii.fiind c-ldura.erul.fiind r-ceala. care a devenit cunos-cut sub numele de iatra 3ilozofal-.în ni/te do-cumente vec#i g-site la 0ennes-les-2ains. focul se poate transforma în aer prin intermediul c-ldurii. aceea de transformare a metalelor inferioare în aur. dar are /i o alt. locuri sacre /i biserici. Ideea alc#imiei este c.fiind umezeala. de unde pot fi v-zu+i mun+ii /i v-ile din *ur.distan+.ristotel credea cmateria primar. au fost identificate în vremea noastr.sau teuton-.o statuie a lui Isis în apro-piere de sat. plumbul poate fi transformat în aur.0ennes-le-:#ateau.uropa se afla c!ndva în regiunea )anguedoc.la baza lumii fizice se afl..care s-a r-sp!ndit apoi c-tre sud.a imperiului vizigot.ceasta este o energie ne-fizic-.era :#ateau de 2lanc#efort. . . Fn str-vec#i castel vizigot numit :#ateau d[Oautpoul supra-vie+uie/te înc.=-lea semn al zodiacu-lui.st-zi este un loc de o mare fru-muse+e /i încon*urat de mult mister.p-str-toa-rea unor asemenea secrete. De pild-. .semnifica+ie.ro-manii considerau /i ei aceast.capitala nordic. un cer-cet-tor-pionier al misterelor de la 0ennes-le-:#ateau.0ennes-le-:#ateau /i 0ennes-les-2ains s-ar traduce prin 0egina :asei /i 0egina .David Sood /i Ian :ampbell. pe care nu o po+i vedea sau atinge. c-ldurii /i frigului. Jdat. .zon. puterea sa a intrat în declin.a p-m!ntului.uropa :entral-. nume date de egiptenii din antic#i-tate zei+elor 'ep#t#1s /i Isis. Teoria alc#imiei a fost creat. sau de cei < autori ai c-r+ii 3e/nisis şi 3eneset. < popula+ii albe provenite din :au-caz.B . care au ap-rut simultan cu cei templieri.pa.re/edin+.nu ar exista o vibra+ie ener-getic. 3ocul este fierbinte /i uscat.EEE de oameni. . 0egiunea din *urul satului 0ennes-le-:#ateau este una din cele mai importante în structura energetic. 0ennes-le-:#ateau devenise un ora/ înfloritor cu o popula+ie de =E.ristotel.lc#imia este /tiin+a care permite transformarea omului inferior în spirit pur.ca fiind sacr-. din care una este dominant-. calitatea dominant. $pre ex.un element se poate transforma într-un alt element pornind de la calitatea pe care o au în comun. calitatea principal. Gizigo+ii erau o popula+ie germanic. pun!nd astfel ca-p-t Imperiului 0oman. ador!ndu-/i aici zeii p-g!ni.i sunt cei care au invadat 0oma pornind din . din r!ndul c-reia s-au n-scut mai t!rziu :avalerii Teutoni.unele de celelalte.foarte nepl-cut-. $e crede c. 3amilia d[Oautpoul a fost considerat. Jp#iucus. 9ei+a Isis este men+ionat.se manifest.ceea ce el a numit materia primar-. /i dac. cali-tate pe care o împ-rt-/esc ambele elemente. 0ennes-le-:#ateau s-a aflat în proprietatea con+ilor de 0azes /i a devenit un centru important al catarilor.c.tunci c!nd vorbe/te de cel de-al . .la 0ennes-le-:#ateau./i atacurile bandi+ilor catalani i-au des-v!r/it dec-derea.ar exista un praf secret necesar acestei transform-ri. .de oameni ca Oenr1 )incoln.calitatea do-minant. . umezelii.în forme fizice prin cele > elemente8 -m!ntul.fiind usc-ciunea. calitatea dominant. )a vremea lor. vei putea transforma inclusiv substan+ele din care sunt alc-tuite aceste elemente. trec!nd irineii în $pania.am experimentat o senza+ie profund malefic.dac. J epidemie de cium.cestea difer. Sood /i :ampbell sugereaz.

cartea acestuia.ce /i-a consultat superiorii din :arcassonne.ascund.BBA el s-a apucat s.$auniere /i-a continuat singur munca.ABE de abatele ..în antic#itate. ora/ul fondat de francii sicambrieni QmerovingieniiR. compozitorul :laude Debuss1. /i înc. aceasta avea gravat. Larii mae/tri ai acestei organiza+ii sunt numi+i 'autonnier sau 'avigatori.în ni/te documente numite Dosarele $ecrete. :avalerii de Lalta /i :avalerii Teutoni. scris.adev-ratele origini ale rioriei $ionului sunt mult mai vec#i. rioria $ionului a avut gri*. :artea a fost inspirat.cest simbol a fost primul sigiliu al templierilor. împreun.BB-.Documen-tele au fost studiate de exper+i în texte medievale.principalele re-para+ii în interior. afla+i în func+ie în timpul lui $auniere. în care au ap-rut oficial /i templierii.de la .totul este doar o perdea de fum menit.care. /i prietenul s-u. )umea modern.<>> la . faimosul alc#imist medieval4 filozoful 0obert 3ludd4 Isaac 'eKton. :ei = au descoperit l!ng.documentele lui $auniere con+in o genealogie datat.fac.C . la Lontazels. Fn mare maestru mai recent pare s.altar o lespede pe care au ridicat-o. cercet-rile au indicat c.%scape& ni/te exemplare ale celor < documente 2igou. 4igura B<6Pentagrama e(tinsă identificată de . texte pu-blicate particular /i depozitate la 2iblioteca 'a+ional. prin anii @E. Cei doi au unit mai multe "iserici şi alte monu/mente naturale cheie. Laria Lagdalena din 0ennes-le-:#ateau. el s-a dus la aris.c.sub numele de iatra :avalerilor /i poate fi v-zut.nu fi g-sit nici un fel de document. . .filmele de televiziune ale 22:-ului. un mare maestru al Jrdinului rozicrucian.dar a avut leg--turi extrem de str!nse numai cu templierii.@>>.cu < muncitori.în ./i povestea spune c.la muzeul din sat. un alt artist italian /i prieten al lui da Ginci4 'icolas 3lamel.asta este tot ce a descoperit $auniere. +fântul 3raal.< genealogii alc-tuite în *urul anului .xist. e partea interioar-. grafologi /i exper+i în coduri. care a devenit preot al bisericii $f. D!ndu-/i sea-ma c.imaginea a < b-rba+i pe un cal.nu a aflat de povestea satului 0ennes-le-:#ateau dec!t dup.organiza+ie a ap-rut la Tro1es.cercet-tori care cred c.adev-rata realitate.publice.din aris. în . rintre ace/ti mari mae/tri s-au num-rat8 Larie /i 5ean de $aint-:lair4 )eonardo da Ginci4 $andro 2oti-celli. )ista tuturor marilor mae/tri dintre anii . $auniere s-a n-scut în apropiere. un fost preot al 0ennes-le:#ateau /i capelan personal al familiei 2lanc#efort.ar putea descoperi ceva de valoare.<>>Qanul în care catarii au fost m-cel-ri+i la LontsegurR.fie ierre lantard de $aint-:lair. !n.energie enorm-. :u siguran+-. "n interiorul acestora se aflau mai multe manuscrise scrise codificat.aflat deasupra unui fost loc sacru de adorare a lui IsisM$emiramida. Dagobert a fost mo/tenitorul me-rovingian trimis în exil în Irlanda pe . . o alt. Dup. cel care a %descoperit& legea gravi-ta+iei /i care a *ucat un rol ma*or în crearea %/tiin+ei& de tip %aceast--lume-este-tot-ce-exist-&4 0obert 2o1le... potri-vit documentelor prezentate de cartea +fântul sânge. nu cred nici o clip. docu-mentele care ar fi contat cu adev-rat nu ar fi fost f-cute niciodat.Larea revela+ie s-a produs atunci c!nd a desf-cut altarul /i a descoperit în interiorul unuia dintre piloni ni/te tuburi din lemn sigilate cu cear-. care repr. +fântul 3raal.a!id Cood şi 1an Camp"ell în regi/unea din jurul %ennes/le/Chateau. /i nu este exclus. un prieten apropiat al lui 'eKton /i un alt fondator al %/tiin+ei& moderne4 /i 5ean :octeau. au fost scriitorul /i poetul francez Gictor Ougo. în 3ran+a. este un descen-dent al lui Dagobert II /i al dinastiei merovingiene.l+i < mari ma-e/tri. scriitorul /i artistul francez contemporan. )espedea a devenit cunoscu-t.nici ipoteza ca $auniere s. +fântul sânge.ntoine 2igou. inclusiv cum s.s. oate c. 2iserica se afla într-o stare de degra-dare foarte avansat. /i dup.în colaborare cu Lic#ael 2aigent /i 0ic#ard )eig#.în prezent.de povestea lui 2erenger $auniere.B este prezentat. rioria $ionului a ap-rut simultan cu templierii.s. regizate de Oenr1 )incoln. Fna din cele mai faimoase opere a lui Debuss1 este o dram.controleze aceast.B??. la centrul pt studii oculte al bisericii romano-catolice numit $aint-$uplice.C. . care a confirmat supra-vie+uirea liniei genealogice merovingiene.ceast. erso-nal.genealogie merovingian.merovingi-an-.

rioria $ionului. Dup.ceasta este adev-rata origine a acestor linii genealogice.p!n.a merovingienilor ar fi totuna cu linia genealogic.<E .din . avem cu siguran+. . Fnul din membrii acesteia este Oenr1 Tissinger.Calea unui tânăr ca!aler. .ste implicat în manipularea global. ierar-#izat. care l-au înt!mpinat cu c-ldur-. în care toat. Fn alt prieten apropiat al lui :alve era 5ules 2ois. Inegalitatea ar trebui s. cu o mare bog-+ie acumulat. marele maestru al rioriei $ionului /i al rozicrucienilor.acest lucruR o lucrare intitulat.proape to+i marii mae/tri ai rioriei $ionului au leg--turi cu rozicrucienii.. împ-ratul . $auniere /i :alve au devenit foarte apropia+i.fiul s-u ar fi supravie-+uit. .subiectul c-r+ii de fa+-. s-a n-scut în . /i cu nepotul acestuia.de nazi/ti Qcu aprobarea acestoraR. $-a întors /i /i-a preluat coroana.tunci c!nd a descris societatea ideal-. 0azes este .C<E /i a editat o revist.lumea depinde de ace/ti c!+iva.lfa-6alates.Jrdinul . . :el mai cu-noscut membru al acesteia avea sdevin. ierre lantard. .care reprezint.lpin.leister :roKle1.la împ-rat.l+i vizitatori faimo/i ai lui $auniere la 0ennes-le-:#ateau au fost secretarul francez de stat pt cultur.. . merg!nd p!n. dar este cert c.u nu spun c. liniile genealogice reptiliene din Troia. ierre lantard i-a p-c-lit pe autorii c-r+ii +f. pt cnu cunosc cu precizie acest lucru. /i c!nt-rea+a l-a vizitat pe preot la 0ennes-le-:#ateau.cesta din urm..$auniere era el însu/i un satanist.domneascpretutindeni.mma :alve /i :laude Debuss1./i 0ennes-le-:#ateau sunt piese principale în aceastre+ea mai larg.Jrdinul 6olden DaKn. Fn alt membru faimos al 6olden DaKn a fost poetul S. \eats. c!t /i în cea cu satanistul.$auniere /i prietenii s-i se înv!rteau în cercul .mmei :alve. $alutul cu bra+ul ridicat al nazi/tilorQOeil OitlerR era de fapt un ritual p-g!n al Jrdinului 6olden DaKn. în familii. Lembrii Jrdinului 6olden DaKn au fost implica+i at!t în rela+ia cu nazi/tii. era un *urnal al unei societ-+i maso-nice-cavalere/ti cu sediul la aris numit. care cunoa/te f. rozicrucienii.în m!inile unui nr mic de oameni. Dac.se înv!rtea în ni/te cercuri sataniste. dar a fost în cele din urm.de fundament.l-a prezentat unui cerc de prieteni ezoterici. v-rul lui 3ranz-5osef.ptr rasa uman.numit. printre care se num-rau faimoasa c!nt-rea+. dar nu dore/te ca el s./i ar#iducele 5o#ann von Oabsburg.rcadia a fost legendarul c-min al lui 9eus /i al titanilor. iar ideea c. druidul /i primul ministru britanic $ir Sinston :#urc#ill.2. în . Lotivul pt care se fac at!tea referin+e cu privire la . Larea )o*.lve+ia.asasinat.ustriei. care nici m-car nu a existat.p-rerea mea. rintre cele mai importante lo*i masonice din lumea modern.în 3ran+a ocupat.mai t!rziu satanistul . numit. care este un zeu ce depinde de un alt zeu mai mare. Lat#ers a înfiin+at societatea secretocult.de oper. etc. fondatorul unei variante moderne a Jrdinu-lui 0oza-:rucei. $e presupune c.me-rovingian. \eats a sintetizat perfect scopurile 3r-+iei 2abiloniene8 % o civiliza+ie aristocrat.ea nu are nimic de-a face cu Iisus. :u greu putem aveam încredere în cuv!ntul unui om cu o asemenea ini+iere. :alve s-a aflat c#iar în centrul mi/c-rilor oculte din 3ran+a. "n realitate..de-a face cu activit-+i sataniste. . unul din prietenii ei apro-pia+i fiind marc#izul $tanislas de 6ualta.C><.britanic.regiunea spartan.ceasta este c#iar viziunea pl-nuit.rcadia în leg-tur. nu Iisus.în ultimele detalii. al c-rei mare maestru a devenit lantard la << de ani.linia genealogic. De fapt.a lui Iisus este lipsit. linia genealogic. .cu 0ennes-le-:#ateau este c. sânge.la cel mai înalt nivel Qvezi i ade!ărul !ă !a face li"eri* /i este indubitabil un satanist.vremea c!nd era copil. directorul general al seminarului.fie cunoscut /i de opinia public-. +f 3raal. unul din cei mai activi slu*itori ai reptilienilor Qfiind el însu/i unul dintre eiR de pe planeta noastr-.escendenţii mero!ingieni şi enigma regiunii !izigote %azes.& .de reptilieni.un satanist no-toriu /i asociat al unui alt satanist.mile Ooffet. "ncura*at de 2ois.a publicat Qde/i acum contest. cu peti+ionari adun!ndu-se diminea+a la por+ile marilor oameni.. )a $t $uplice. un prieten al lui :laude Debuss1.lpin.în forma sa des-v!r/it-. bine acest adev-r. preotul rural 2erenger $auniere s-a înt!lnit cu abatele 2ieil. la :urtea imperial-.se num-r. ca lege.Larea )o*. :u siguran+-. Lac6regor Lat#ers.

spun. :artea a fost publicat. . Dar mai presus de toate.o statuie demoniac.mic.m vizitat acest turn /i m.carte a sa.acesta repr.cesta este simbolul societ-+ii secrete a rozi-crucienilor.xist. deasupra unei st!nci de unde pot fi v-zu+i mun+ii /i v-ile din întreaga regiune. .Sagner însu/i l-a vizitat pe $auniere la 0ennes-le-:#ateau.pe care a numit-o Gilla 2et#ania.ste vorba de . Interiorul bisericii este decorat cu simbolul crucii /i al trandafirului. autorul de %science-fiction&.în interi-orul lui o camer.xist. . .biseric. Isis.cu mult peste posibilit-+ile financiare ale unui preot s-rac de la +ar-. este :-pitanul 2ugarac#.turn de veg#e.el reprezint.xist. a început s. a pl-tit construirea unui turn de ap.de dinainte.secretele p-strate în regiunea 0ennes-le-:#ateau /i )onguedoc sunt foarte importante pt ace/ti oameni. )a intrarea în biseric. :lovis a fost /i numele unuia din primii regi merovingieni.ptr nevoile satului /i a c#eltuit o avere ptr a construi un nou drum care s.ale c-rei origini se pierd în negura timpului.c#eltuiasc.ce prezint. trebuie s--l în+elegi mai înt!i pe Sagner.apoi în francez.o adev-ratavere. :ompozitorul 0ic#ard Sagner a folosit mai multe nume din regiu-nea 0ennes în operele sale.acela/i simbol.xist.duc. Toate aceste societ-+i secrete /i religii sunt legate între ele.c. o alt. . Gitraliul uneia din ferestrele bisericii o prezint. afirm!nd c.o cas. în opera Dal9iriile reg-sim tema unui persona* condam-nat la somnul etern în ruinele unui castel vr-*it.dore/ti s--i în+elegi pe nazi/ti. un pseudonim creat din numele sfin+ilor c-rora le este consacrat.vec#iul nume al regiunii din *urul satului 0ennes-le-:#ateau. Castelul din Carpaţi. "ntors în 0ennes-le-:#ateau dup.la r!ndul lui unul din simbolurile 3r-+iei 2abiloniene pt Laria Lagdalena Qenergia feminin-.xist. o bibliotec-. iar unul din persona*ele dintr-o alt./i împodobit.de un anume Salter :else-'azaire. .de asemenea o statuie a Lariei Lagdalena cu un craniu la picioare Qsim-bolul ritualurilor templiereR.o ferm./i tradus.cest loc este teribil&.de Sood /i :ampbell.ce con+ine c!teva c-r+i.din 0ennes-le-:#ateau în v!rful muntelui. un alt nume folosit de 5ules Gerne pentru unul din persona*ele sale.smodeus. 'umele de Lagdala înseamn.a diavolului./i simbolul Lartorilor lui Ie#ova. pt el /i anga*ata sa.cu dale p-trate albe /i negre .religie-înc#isoare cre-at. . .dac. care reprezint. care era obsedat de magia neagr-. Clo!is dRArdentor.a*ute la construirea templului s-u din Ierusalim. "n plus.ceasta a fost complet restaurat.a fost for+at de regele $olomon s.o legend. iar :astelul Sal#alla care apare în opera lui Sagner este situat pe meridianul arisului. De re-marcat c. . .a scris în limba francez-8 %. /i-a transformat biserica cu banii recentei sale averi. Larie Denarnaud. .pe Laria Lagdalena ung!nd picioarele lui Iisus. înlocu-ind c-rarea îngust. .multe castele vr-*ite aflate în ruin. $auniere a început s. rintre posesiunile lui $auniere s-a descoperit /i o pictur. :artea sa. la fel ca orice templu mason.a lui . despre care legenda spune c.la început în german. $e pare c. 5ules Gerne.cu statui ciudate /i cu simboluri ezoterice.corespondeze cu oa-meni din întreaga .smodeus înl-n+uit.<.biserica din 0ennes-les-2ains. I-a dat numele de )a Tour Lagdala. include o serie de nume unice din regiunea 0ennes-le-:#ateau.o versiune parti-cular. dar cu greu am putea-o numi %biblio-tec-&. $auniere a c#eltuit sume mari de bani pe cump-rarea unor obiecte de art. la numai c!+iva km de sat.în apropiere de 0ennes-les-2ains numit.dolf Oitler. obi/nuia s./i antic#i-t-+i.vizita sa la aris.de frunta/i ai 3r-+iei.5ouanne.identificat.îndoiesc de aceastdestina+ie. inspirat c#iar de $auniere.xist. :#iar la intrare se afl.urop-./i nesigur.0ennes-le-:#ateau cunoscut de lo-calnici sub numele de muntele magnetic.care spune c. "n imediata apropiere a construit un turn de veg#e. odeaua bisericii este pavat.în *urul satului 0ennes-le-:#ateau. . a fost /i el un ini+iat de rang înalt care cuno/tea numeroase secrete. :ert este c. numele unui munte de l!ng. $emiramidaR. De unde a ap-rut aceastbog-+ie subit-7 $i-a construit l!ng.artefacte templiere g--site la aris /i în :ipru care prezint.locul unde a fost construit corespunde perfect cu unul din punctele pentagramei din structura geometric.

exemplar-. de team. în loc s. Desigur. vpropun s.simbolurile familiare de-acum ale g#ea-relor de leu. 3ratele lui $au-niere. iar alarma pe care a instalat-o nu a func+ionat. :ustodele muzeului din 0ennes-le-:#ateau mi-a spus c.C. corpul s-u a fost l-sat s.A. 3iecare frac+iune de .care corespunde casei astrologice a capricornului sau a caprei.xist. era iezuit. prietenia lor a fost zdruncinat. Imaginea deriv.negativ.pt 3r-+ia 2abilonian-.BCA. "n misterele sexuale ale lui Genus.pe podea într-o pozi+ie aproa-pe ritual-. Tufi/ de Trandafiri. $auniere a murit în . se afl.nu a fost. To+i = beneficiau se pare de o surs.s-a însurat la $t $uplice.tunci c!nd era folosit.dovezi care atest.tacul s-a produs pe . a vizitat 0ennes-le-:#ateau. simbolul satanismului /i al templierilor' 4ig B:*.% rostituatele sacre ale lui Genus& purtau aceast. marele maestru al rioriei $ionului. simbolizat /i de pentagrama inversat.le fie revelat celor neini+ia+i.cuv!ntul .ca simbol al energiei feminine.fi fost un membru al Jrdinului rozicrucian. ca semn distinctiv. superiorii ierar#ici /i-au pus întreb-ri privind averea subit.AA? a fost dezvelit.ros. "n sf!r/it. :!nd ierre lantard de $aint-:lair.toate acestea sunt simple coinciden+e.a lui $auniere. mare maestru al rio-riei $ionului /i al Jrdinului :avalerilor Teutoni.zazel. cel care l-a spri*init a fost însu/i papa.'ic#olas 3lamel.iar pia-tra funerar. e morm!ntul s-u din curtea bisericii se afl.o cruce /i un trandafir ro/u. 0omanii numeau trandafirul 3loarea lui Genus Q GenusV$emiramidaR.n. e mor-m!ntul lui 6elis. Listeriosul document numit 8e +erpent %ouge con+ine un plan al $t $uplice. .sasin.de lic#idit-+i "n . 0o-zicrucienii fac parte integrant. dar c!nd ar fi trebuit s. care se retr-sese complet din via+a public-. fost în-*ung#iat de cineva pe care îl cuno/tea /i în care avea încredere. simbolul rozicrucienilor /i al mor+ii pre-mature. marcat cu o cruce maltez-Mtemplier-.floare la buto-nier-. "n pofida mor+ii sale violente /i a luptei aprige care i-a precedat. $e pare c.zac. . Gictor Ougo.a unui +ap de c-tre israeli+i în onoarea rivitorului QreptilianR .c. 8e +erpent %ouge a fost datat . 'umele de 0oseQn. e .cel care s-a stins a dus o via-+. un prieten al bunicului lui ierre lantard.2oudet. Dac.s-a sf!r/it prematur. strugurilor /i vi+ei de vie. .de Trandafiri sau Trandafir Listic. adic-%sub trandafir&. 6#irland.inepuizabil.la 2ruxelles o statuie a lui :#arles de )orraine.lfred.de un conflict între $auniere /i 2oudet. precum /i o variant. .A ianuarie.A ianuarie .din sacrificarea simbolic. tr-ind încuiat în cas-.foarte aproape de 0ennes-le-:#ateau.extrem de semnificativ. 3ecioara Laria era cunoscut. $t $uplice a fost construit în .din re+eaua 3r-+iei. c-ci i-a desc#is u/a.cela/i simbol a fost g-sit /i pe etic#eta unei c-r+i a lui $auniere. nimic din ce era su" rosa.în dup--amiaza zilei de . o acoperire a rioriei $ionului.A ian.Q +apulReste 2afomet /i Dapul din Lendes.C."n biserica sa din :outaussa se afl.este posibil ca $auniere s. :ele < sate se afl. .a $telei lui David Qsteaua cu @ col+uriR în care cele < triung#iuri se suprapun. el a fost v-zut execut!nd o ceremonie stranie la morm!ntul lui $auniere.Trandafirul este asociat cu adora-rea zei+ei /i cu simbolismul sexual. roz-R ar putea proveni de la . simbolul iubirii sexuale. a c-rei ipostaz. c-reia îi cores-punde s-rb-toarea $t $uplice. $auniere colabora în secret cu doi preo+i locali. nu trebuia s. în urma unui atac cerebral. $e spune c. /i a/ fi surprins saflu c.vi se pare c.se intersecteze în pozi+ia normal-. $auniere /i-a dus documentele descoperite la biserica $t $uplice din aris.@>? potrivit legilor geometriei sacre. pe ruinele unui templu al lui Isis. un alt mare maestru al rioriei $ionului.<< . /i a devenit sediul societ-+ii :ompagnie du $aint-$a-crement.A.sau %capul de +ap&. abatele 2oudet de la 0ennes-les-2ains /i abatele 6elis de la :outaussa. mare maestru al ri-oriei $ionului.sub numele de Trandafir.cu un trandafir.fie investigat.este împodobit. trandafir. la fel ca /i iezui+ii.nu subestima+i importan+a datelor precise pt 3r-+ia 2abilonian-.avea toate motivele.le-a pl-tit lui $auniere /i fratelui iezuit al aces-tuia sume mari de bani. fie c.A ian . o dat.pt via+a sa. mar-cat de asasinarea s!ngeroas. . ar fi reu-/it prima sa transmutare alc#imic.Trandafirul ro/u pe un morm!nt poate indica fie c. dat.a lui 6elis.

templierii au pierdut controlul asupra Ierusalimului în fa+a turcilor sara-zini.cest lucru poate fi extrem de derutant dac.în m!inile rioriei $ionului. i-a izgonit din +ar.cest lucru i-a permis s. planificat apoi o opera+iune similar.s.ltfel spus.sunt implica+i sunt submina+i sau uci/i de al+i oameni. /i probabil c. care a provocat destule conflicte în secolele care au ur-mat.ce /i-a impus propriul pap-. asupra c-reia credea c.ceasta este regula #aosului. :onspir!nd cu papa pe care l-a impus. pt a-/i atinge acest scop.se ridice /i adev-rul a început s. dup. Jrdinul $ionului /i-a sc#imbat numele în rioria $ionului /i a adoptat ca em-blem.aceea.îi urmeze ordinele.ias. 2enedict NI.BA. despre care /tim la fel de sigur c.a izbucnit între rioria $ionului /i ramura sa militar-.de templieri.vignon /i a generat o diviziune în s!nul 2isericii :atolice care a durat @B de ani.c!nd a g-sit unul care s. unul în 3ran+a /i cel-lalt în Italia. p!n. . de/i au trecut at!tea secole.are toate drepturile. "n ultima vreme v--lul a început îns.sub aceea/i conducere central-.genda prin ma-nipulare..pe templieri. confidenta sa de-a lungul întregii perioade pe care am discutat-o mai sus. .în pericol întreaga .s-a folosit de regele merovingian al 3ran-+ei.gend-. rioria a adoptat /i titlul de Jrdinul . . . "n . /i tot ne-ar mai r-m!ne destulH "ntr-o zi am s--+i spun un secret care te va face un om foarte bogat&. care a murit la scurt timp dup.certurilor din-tre diferitele fac+iuni concurente care opereaz. care a devenit papa :lement G.regiune calc.+inem cont de modul în care g!ndesc ace/ti oameni.Fn an mai t!rziu s-au separat formal de ace/tia prin-tr-un ritual numit T-ierea Flmului./i a dispus în secret arestarea tuturor .vibratorie unic-. c-reia îi convine ca ele s. . :ele < societ-+i secrete au c-zut de acord s. 3ilip cel 3rumos.coasta de nord a 3ran+ei. asupra c-reia to+i sunt unanim de acord.o mare parte din influen+a în fa+a 2isericii dup. Kafomet Dar nu i-a transmis niciodat./i le-a confiscat averile.dev--ratei :ruci 0o/ii.la . înc!t adev-rul nu a reu/it s.a 3r-+iei str!nge rapid r!ndurile. mutat re-/edin+a papal.nu cuno/ti regulile *ocului. c-ci c!mpul magnetic al p-m!ntului se modificsubtil din cauza influen+ei soarelui /i a mi/c-rii planetelor.<= .sunt implica+i. . rioria $ionului.de cea precedent-.de care au nevoie membrii 3r-+iei pt a-/i implementa .at!t de bine cu %sala oglinzilor&. oameni despre care /tim sigur c.care au intrat în conflict cu fo/tii lor alia+i /i mae/tri oficiali.îl instaleze pe tro-nul papal pe ar#iepiscopul de 2ordeaux. Templierii î/i pierduser. îi ura pt puterea pe care o aveau. 8R#rdre de la %ose/Cross Deritas. /i peste toate.care l-a otr-vit pe urm-torul pap-.îl agreseze pe papa 2onifaciu GIII.acest secret. ierar#ia superioar.ceste lupte interne sunt inevitabile dac. Dup. "i invidia pe averea lor.pe aur f-r. .=E@ a arestat to+i evreii din 3ran+a.la iveal-. /i fiecare nr /i combina+ie de nr-e î/i are propria sa semn-tur. Larie Denarnaud. $auniere /i-a transferat to+i banii /i toate posesiunile pe numele în-gri*itoarei sale. :!nd luptele interne pun îns. 3ilip /i-a propus s. a lui >di!ide et impera? Qdivide /i guverneaz-R. $e spune c. 3ilip /i-a orientat aten+ia c-tre cavalerii templieri. cu < papi rivali.a*ungniciodat. respectiv controlul global al lumii.secund.se desf-/oare în arena public-. l-s!nd im-presia unor disensiuni.are o vibra+ie diferit. "n .la oameni.cavalerii templieri. Aasacrul templierilor& 3ilip a început prin a înl-tura de la putere doi papi. 4igura B:6 +im"olul comple( al forţei răului.îi distrug. expulz!ndu-i din Dara $f!nt-.s--/i dea seamaH :u ceea ce ne-a l-sat domnul am putea #r-ni 0ennes-ul timp de o sut. +inut la 6isors. /i de multe ori servesc c#iar sco-purilor 3r-+iei. dup. un ora/ de l!ng.ac+ioneze independent. :omplica+iile din povestea satului 0ennes-le-:#ateau Qinclusiv a 3r-+ieiR se nasc datorit. J asemenea lupt. 0ennes-le-:#ateau r-m!ne un loc at!t de înv-luit în secrete.crucea ro/ie folosit.aceasta i-ar fi transmis unui prieten8 %Jamenii din aceast. dar rioria dorea averea Templului. Ii-a trimis mai înt!i un apropiat s.ce sarazinii i-au învins pe crucia+ii cre/tini.de ani. era o marionet. probabil în mod inten+ionat. care seam-n.

se afla în r-zboi cu o alt. la v!rf ele reprezentau aceea/i organiza+ie. la ora actual.îns. De-a lungul acestei coaste se mai v-d /i ast-zi numeroase morminte /i relicve ale unor templieri.dKard II a f-cut tot ce i-a stat în puteri pt templieri. el a f-cut presiuni asu-pra celorlal+i monar#i din .regiune dup. Ioan din IerusalimQLaltaR sau în Jrdinul :avalerilor Teutoni./tiau. 0obert de 2ruce. 5ura /i Lull of Tint1re. de a c-ror exis-ten+. iar apoi în .le ia averea. Capitolul ?& (ceea*i faţ! sub o masc! diferit! "n anii de dinainte de sosirea în for+. :u $co+ia lucrurile s-au petrecut altfel.uropa.deg#izare.<> . "mpreuncu papa-marionet-. s-a îndreptat c-tre Tint1re /i c-tre nordul Irlandei. . !n. )a 0oc#elle.regiune în care s-au stabilit templierii a fost Dalnada. Ieful uneia din aceste familii. campania împotriva englezilor a lui 0obert de 2ruce fusese dezastruoas-..litei . . c-ci aveau acces la cunoa/terea ascuns. .în zilele noastre.Templi-erii s-au îndreptat c-tre $co+ia. sau /i-au acceptat soarta. . La*oritatea templierilor.a arienilor.riene /i /tiau c. continu!nd s.aduc-toare de g#inion. Fnii au intrat în Jrdinul $f. de unde aveau s.îi aresteze pe templieri.ramur. englezii. 2ruce avea leg-turi foarte str!nse cu Flster-ul /i de+inea p-m!nt în aceast./i c!nd au fost desc#ise cuferele de la sediul Templului din aris.totu/i /i posibilitatea ca 3ilip cel 3rumos s.= a fost considerat.de ce at!+ia templieri au venit în aceast.xist. care a aran*at ca flota englez. De aici. între Isla1.parte a Irlandei.una dintre ele fiind la ora actu-al. îndeosebi cu cei din vestul $co+iei. cer!ndu-le s.. opula+ia din Flster are leg-turi politice /i de s!nge vec#i cu sco+ienii.mericilor cu mii de ani înainte.se refugieze în mun+ii ert#s#ire. sau mult mai t!rziu. inclusiv marele lor maestru.ngliei . în locuri precum Tilmor1 /i Tilmartin. .rg1ll.s.= octombrie . De aceea. apar+in!nd 6ermaniei în acea vremeQmai t!rziu a devenit francez-R.a templierilor din 3ran+a. inc#izitorii au venit pe p-m!ntul Insulelor 2rita-nice. Documen-tele referitoare la ritualurile templierilor au fost distruse înainte ca raidurile s.se lupte de multe ori cu ace/tia. .b-t-lie din istoria $co+iei.do-vezi indubitabile c. în urma migra-+iei din 2elgia /i nordul 3ran+ei. iar templierii au p-r-sit . ordinul papal de a-i distruge pe templieri nu era valabil în regiunile controlate de 2ruce.templierilor în zorii zilei de vineri. de/i mani-pul-rile i-au f-cut s. Titlul s-u. 5ac^ues de Lola1. principala .a . J alt.xist. .central.în :arrickfergus. s-a purtat cu cea mai mare bl!nde+e cu ei.fi fost în/elat de rioria $ionului. ignor!nd ani la r!nd ordinul papei de a-i aresta. /i fusese ex-comunicat de pap-. au fost prin/i /i supu/i de c-tre Inc#izi+ie unor torturi inimaginabile.l a fost for+at s.. de pild.o figur. )iniile genealogice aristocratice din )orraine sunt dintre cele mai %pure&linii reptiliene.existe sub o alt.rg1ll.*oace în scurt timp un rol crucial în cea mai faimoas. imensa avere pe care o r!vnea 3ilip disp-ruse. De atunci.colo se aflau clanul $t :lairM$inclair /i numeroase alte linii genealogice ale 3r-+iei sosite cu primii fenicieni. $co+ia /i Irlanda au procedat la fel.a ritualurilor satanice.fenicie-nii a*unseser.masacrul din 3ran+a. pt controlul $co+iei.=EA. poate fi v-zut /i ast-zi în numele din aceast. 0egele .nglia /i Irlanda.merici. ortugalia /i probabil cele < .legerea $co+iei era eviden-tdin mai multe motive. "n cele din urm-. de conte de :arrick.ducele i-a spri*init pe templieri.regiune.în re+eaua global. :!nd a ce-dat în sf!r/it presiunilor.cela/i lucru s-a înt!mplat /i în alte p-r+i ale 6ermaniei. lu!ndu-/i /i averea cu ei. "n regiunea )orraine.îi intercepteze pe templieri /i s. îndeosebi din portul lor favorit. ziua de vineri . . templierii au fugit cu vasele lor din 3ran+a.l+ii /i-au sc#imbat numele din cavaleri templieri.mul+i al+i templieri au /tiut de acest plan /i au sc-pat. "n momentul masacrului.pe coasta . De/i la modul oficial aceste = ordine nu aveau nimic de-a face unele cu altele /i se displ-ceau reciproc. dar acest lu-cru nu s-a dovedit deloc simplu.i au navigat de-a lungul coastei vestice a Irlandei /i au debarcat în nord-vestul $co+iei./a se explic.se pro-duc.

Fna din crea+iile templierilor dezmembra+i dpdv oficial a fost Jrdinul 5artierei.i fac la ora actual.:astelul Sind-sor este construit pe un vortex energetic extrem de puternic.>. adic. Gictoria de la 2annoc-kburn avea s.tem. .grupuri de c!te .este opera diavolului.pretind c.dKard III era Sindsor.lui $emiramidaM'ink#arsag.ca /i templierii /i s-a înfiin+at cu acela/i scop.ast-zi.asigure independen+a $co+iei pt urm-torii <BC de ani. "n . Jrdine similare au ap-rut /i în 3ran+a.=>B /i condus /i la ora actual.d-Kard.de monar#ia britanic-.cu 2ruce în acea zi s-a num-rat /i $ir Silliam $t :lair of 0ossl1n.moartea lui 2ruce din anul .special. 'umele lui . Dup. purtat.cel care a fondat acest ordin c#eie al 3r-+iei. Din motive r-mase neexplicate p!n. prin sosirea unei for+e de c-l-re+i %necunoscu+i& care le-au s-rit în a*utor.c!t /i 2ise-rica. a/a c. rocesul a început dup.solda+ii %necunoscu+i& nu puteau fi al+ii dec!t ei.control!nd împreun.Iezui+ii /i :avalerii de Lalta sunt socie-t-+i secrete care de+in /i manipuleaz.ceste conflicte sunt încura*ate /i manipulate de 3r-+ie prin oamenii infiltra+i de aceasta în cele dou.=<C.spri*ine monar#ia /i în-cep!nd din perioada regelui David I.tabere. trebuia ca noile batalioane s.englezii au intrat în panic.pe englezi dup. at!t cunoa/terea ezotericascuns. ./i au luat-o la fug-.=EA.cuno/tin+e ezoterice secrete. :u a*utorul familiilor nobile irlandeze.c-s--torie a devenit 0obert II al $co+iei. Lai t!rziu. r-zboi-nicii at!t de temu+i ai cruciadelor. sub nume precum Jrdinul $telei.dKard I.=. .este Jrdinul 5artierei. anul masacrului tem-plierilor din 3ran+a. considerat sacru. care îi simbolizeaz.rt#ur. ca sgenereze o asemenea reac+ie. de/i la suprafa+.sub un alt nume.sunt romano-catolici /i %cre/tini&. a început dinastia $tuart.ce fiica lui 2ruce s-a m-ritat cu Salter t#e $teKard sau $teKart. . Dup. "n timpul lui .de conflict sunt neîn+elegerile dintre irlandezi QcatoliciR /i irlandezo-sco+ienii Qprotestan+iR care s-au mutat în Flster din $co+ia.$tirling :astle. Iambelanii erau numi+i steKarzi regali /i pozi+iile lor au devenit ereditare. introdus de .regal-. care s-a transformat apoi în $tuart./i s. afirm!nd c.modelul celei din legenda 0egelui . numele lor s-a sc#imbat în $teKart. dup.o zi de lupte. întrunirile ordinului se f-ceau într-o camer. regii francezi numeau /ambelani ai palatului care s. din ra+iuni de pu"lic relations.moartea lui 2ruce.ur /i Jrdinul $f!ntului Li#ail.î/i sc#imbe numele german într-unul englezesc.dKard II. ea a ales numele Sindsor. primul rege din dinastia $tuart.dup. împ-r+i+i în dou. . 3rancmasonii actuali nu sunt dec!t templierii /i membrii rioriei $ionului de alt-dat. de l!ng. )a fel ca în cazul mero-vingienilor.genda 3r-+iei /i una din cele mai importante institu+ii prin care opereaz. ei controleaz. ce condamn. :ampania lui 2ruce a prins putere datorit. care s-au regrupat în $co+ia.exact ce au f-cut templierii în vremea cruciadelor. $co+ienii au reu/it s--i resping.ceasta sus+ine desc#is . primul copil rezultat din aceast.în 9iua $f. "n timpul merovin-gienilor.<> iunie . pe pap. care l-a înlocuit la tron pe . $co+ia a adoptat /i ea acest sistem. pri-mul ordin cavaleresc.pe cei <@ de cavaleri. /i este locul în care satanistul /i reptilianul Oenr1 Tissinger a fost f-cut cavaler de regin-. Ioan 2otez-torul Q9iua lui 'imrodR. rintre cei care au luptat împreun. "nsemnul Jrdinului 5artierei este un colier de trandafiri ro/ii intercala+i între <@ verigi de aur. :u alte cuvinte. v-z!nd aceste înt-riri nea/teptate.fie u/or de recunoscut. Jrdinul )!nii de .aceea/i structur.dKard III în anul ./i c!nd actu-ala familie regals-a decis în timpul rimului 0-zboi Londial s.spri*inului /i armelor furnizate de templierii din 3ran+a /i a culminat în b-t-lia de la 2annockburn. Templierii îndepli-neau ambele condi+ii.<? .cunoa/tere. iar 2iserica lui Iisus sau iezui+ii are la baz.litei 3r-+iei 2abiloniene /i este consacrat %3ecioarei Laria./i întreaga bisericromano-catolic-. ace/ti steKarzi regali ereditari au sf!r/it prin a deveni ei în/i/i linia gene-alogic.cu gradele superioare ale franc-masoneriei Gaticanul. 2ruce s-a întors în $co+ia în .fie trupe de elit. în *urul unei mese creat. /i s-a trezit lupt!ndu-se împotriva unui nou rege englez.cest ordin este o alt.simultan ambele tabere. :u siguran+-.aceast.institu+ie a .=.a :astelului Sindsor.

/i a ac+ionat în favoarea . numi+i ulterior :avaleri de 0odos.>>?.cestea au fost familiile care au venit în $co+ia din 3ran+a /i 3landra.sper-m c. Templierii /i-au restabilit influen+a în 3ran+a pe la *um-tatea sec. merg!nd p!n. . $.acest fel.duce de . ei patroneaz.de-sine-st-t-toare din . inclusiv ban-care. la fel ca /i :avalerii Teutoni. :!nd 0obert de 2ruce a fost instalat ca rege necontestat al $co+iei. p!n.aceea/i . aceasta era alc-tuit.uropa dup.templieri. nr ezoteric extrem de sem-nificativ./i mai influent. 6arda $co+ian. alc-tuit. . 'u sa sc#imbat nimic./i foloseau acelea/i metode lipsite de scrupule pt a-/i atinge +elurile. c-ci m!ndria armatei lui :#arles era :ompania $co+ian-. put!nd s--/i stabileasc. :unning#am.c#iar din templieri. rintre titlurile lui 0ene d[.de elit-. sub numele de 6-rzi $co+iene. aflat la loc de cinste în r!ndul templierilor.la împlinirea v!rstei de <E de ani. practic!nd inclusiv ritualurile sa-tanice de care au fost acuza+i templierii.6arda $co+ian. toate p-m!nturile /i propriet-+ile templierilor au fost d--ruite de pap%rivalilor& acestora. dac.denumire sub care aveau s. "n realitate.QtemplieriiR st-p!nea la perfec+ie aceast.=. care mergea în frunte la toate paradele militare. dec!t numele.au venit din 3ran+a /i din 3landra. se ad-ugau multipli de . . 'umele acestuia era Jrdinul Templului.grupare care a de+inut cunoa/terea secret. De altfel. Fn membru actual al familiei Lontgomer1 le-a spus autorilor c-r+ii Aemplul şi loja c.n*ou se num--rau8conte de rovenceQîn regiunea 0ennes-le-:#ateauR.era îns. 6arda $co+ian. )ouis. iar la ora actual.E ani.din == de solda+i. ambele tabere reprezentau aceea/i for+-.dispari+ia templierilor.cum era cunoscut-. Lontgomer1. Tot din aceast.la mi*locul sec. f. :#arles era marioneta lor.Timp de mai bine de <EE de ani.ai 6-rzii $co+iene ne sunt de*a c!t se poate de familiare8 $inclair. :avalerii Gindec-tori ai $f.a :alului Troian. Fn alt secret al manipul-rii ac-tuale const.la grani+a dintre nordul 3ran+ei /i 6ermania.liniile genealogice care controlau $co+ia.nunnaki. a semnat un pact cu :#arles IG al 3ran+ei. sub tutela unc#iului s-u. ref-c!nd astfel %ve-c#ea alian+-&.:avaleri de Lalta Qramura catolic-R /i :avalerii $f.=. Oa1. Ioan.Jrdinul $f Li#ail.gendei templiere.nu to+i ==( Jri de c!te ori garda trebuia m-rit-.în $co+ia. 6arda $co+ian.%masc-& fac simultan parte /i din altele.m-celul templierilor or-donat de papalitate.n*ou. . :ockburn /i $eton. rege . cardinal de 2ar. multe p-m!nturi /i propriet-+ile lor nu au fost preluate de cavalerii vindec-tori. inclusiv 2ruce /i $inclair-ii. De fapt. dup.care /i-a creat mai t!rziu /i o ramur. care se apropie de sf!r/it.gend-. .conte de 6uise. $tuart.re+ea f-cea parte /i :asa de )orraine din regiunea situ-at.te#nic. p!n. "n .în faptul coameni care opereaz. Fn ex.reapar.regele :#arles GII a creat prima armat. nici c#iar dup.întregul *oc.cest lucru nu este deloc surprinz-tor.i au preluat puterea asupra $co+iei.sub o anumit. un alt num-r ezoteric care +ine cont de legile numerologiei. :u to+ii erau implica+i în acelea/i opera+iuni. :#iar mai puternic. cavalerii vindec-tori /i templierii au f-cut parte dintr-un ordin mixt.n*ou .i s-au infiltrat /i au preluat controlul asupra administra+iei 3ran+ei în calitate de %consilieri& /i %ambasadori&.<@ . evident al acestei afirma+ii este ceea ce s-a petrecut dup. J alt. Ioan Qramura protestant-R.l a devenit mare maestru al rioriei $ionului la . care slu*esc îns. :el mai important membru al aces-teia a fost ducele de )orraine cunoscut ca 0ene d[. dac.acolo înc!t membrii ei dormeau c#iar în dormitorul acestuia. n-scut în . iar numele acestor membri de elit.în perioada zeilor . :a de obicei. 3amilia acestuia era una dintre cele mai importante linii genealogice reptiliene. care va ap-rea mai t!rziu în cele == de grade ale ritului sco+ian al francma-soneriei.avea misiunea de a-l p-zi pe rege.pe vremea 6-rzii $co+iene s-a format un ordin în care to+i membrii de sex masculin ai familiei Lontgomer1 erau automat eligibili. :omandan+ii 6-rzii $co+iene deveneau automat membri ai unei societ-+i secrete numit. al NG-lea.mai t!rziu templierii este francmasoneria de rit sco+ian. Oa-milton.>EB.<.arborele genea-logic p!n.+inem seama de faptul c. de/i le-au fost oferite. uneori c#iar f. iar acum se regrupau în 3ran+a. multe la nr. al NGI-lea.a fost o alt. "n .nu ne vom trezi la timp.

Ioana d[. )a curtea lui 0ene d[. $imbolul crucii duble avea s.s--i revin.Istoricii care au +inut cronica vie+ii lui 0ene sugereaz. 'ostradamus.i nu +in cont de oscila+iile lui din anii .ceast.n*ou avea conexiuni cu toat. )a ora actual-. . potrivit mai multor surse. care se pare c.de p-ian*en.c. la ora actualpoate fi v-zut pe logo-ul gigantului petrolier .verea sa uria/.o linie vertical-R. "n cele din urm-. Din c!te se pare.declan/eze un r-zboi împotriva .rc.originea. Fna din fiicele lui 0ene d[.<A .în centrul unei re+ele vaste în form. în-truc!t în sec.rc nefiind dec!t un basm Qcreat dup. < din numele fai-moase ale istoriei cu care a avut leg-turi au fost :ristofor :olumb /i Ioana d[.n*ou.cread. /i. La*orc-i /i $ardiniei. :u titlu de ex. c#iar numele lui îi tr-deaz.în continuare c.>>? cu regele Oenr1 IG al . iar c!nd înt!lnirea a avut loc. tot el a fost bunicul celui mai faimos medium-astrolog al tuturor timpurilor.al 3r-+iei. folosindu-/i pozi-+ia de astrolog la curtea 3ran+ei pt a manipula în numele acestora. lucru care s-a /i înt!mplat Qel a devenit regele :#arles GIIR.legenda %3ecioarei din )orraine&Rmenit s.ngliei /i a *ucat un rol important în 0-zboiul celor dou0oze. Ioana d[.rc a fost arspe rug de Inc#izi+ie sub acuza+ia de vr-*itorie /i dovezile indic. în .stea la baza declan/-rii 0ena/terii. în încercarea nereu/it.cu claritate c.utorul /i cercet-torul francez 6erard de $ede. rege al ora/ului 'apoli /i al $iciliei.multe din .în-treaga poveste oficial. /i titlul simbolic de rege al Ierusalimului. titlul de rege al Ierusalimului urmeaz.nu este altceva dec!t o alt.a 3r-+iei.rc a cerut o audien+.reptilianului Tarl von Oabsburg. .xxon controlat de directorii americani de ramur. de 0ene /i de %c!+iva oa-meni de isprav.s-rac..n*ou în ducatul 2ar. în perioada în care cele dou.în 3ran+a&.de a pune m!na pe tronul 3ran+ei. familia 0ockefeller.c.fie folosit mai t!rziu de anumite grup-ri ale bisericii cre/tine /i el st. dar au /i sus+inut-o s.dpdv numero-logic cu @@@. . d[.>??.din nou realitatea. Galenciei. în . rege al .acesta a p-r-sit-o pe Ioana pt a se înt!lni cu :#arles /i c.>=. sigur( :el care s-a aflat de la bun început în spatele campaniei militare a fost 0ene d[.n*ou.:#arles va deveni rege al 3ran+ei. aflat. care avea s.><C-.rt#ur /i a 6raalului.ascund. 'umele real al lui 'ostrada-mus a fost Lic#el de 'otre Dame8 Li#ai al Doamnei 'oastre.al Fngariei. 'u /tiu cine poate s. povestea Ioanei d[.NGI 'ostradamus a fost foarte apropiat de :asa de )orraine /i de :asa de 6uise Qdin aceea/i familieR. le-a spus ea celor doi.cest simbol a fost adoptat mai t!rziu de 3r-+ia reptilian-.ipotez.c!t de cur!nd.de p!nz. iar ace/tia nu numai cau primit-o.n*ou a fost responsabil de apari+ia crucii de )orraine Q< linii orizontale care intersecteaz.rc s-a n-scut ca supus al lui 0ene d[. în care trandafirul ro/u al lui Oenr1 de )ancaster s-a încruci/at cu cel alb al lui \ork.t!n-rprovenit. el c#iar s-a folosit de :ristofor :olumb. în urma c-rora :#arles a a*uns pe tronul 3ran+ei. p-c-litR sau manipulat. .avea contacte în interiorul 3r-+iei./i cu celelalte familii aristocratice.care s.rc s-a aflat la apogeul puterii sale militare.cesta din urm. De altfel.n*ou se afla /i un astrolog pe nume 5ean de $aint-0em1.rela+iile cu 'obilimea 'eagr. încura*at traducerea cunoa/terii egiptene /i grece/ti str-vec#i în limbile europene.ragonului./i era un adept al legendei regelui .><C ea /i-a anun+at %misiunea divin-& de a salva 3ran+a de invadatorii englezi /i de a se asigura c. potrivit versiunii oficiale. De $ede sugereaz. Ioana d[. a declarat c'ostradamus a fost un agent al :aselor de )orraine /i de 6uise. avea nevoie de un cal. .o fat. t a-/i împlini misiunea. c!nd Ioana d[.pare logic-. al c-rui nume ec#ivaleaz.ngliei.n*ou s-a m-ritat în . 0ene d[ .clasic.a b-tut la poarta atotputerni-cilor aristocra+i.la originea expresiei8a fi dou"le/crossed Qtextual8 tras în piept. iar semnifica+ia enorm.va deveni clar.o duc.case au declan/at un val de asasinate împotriva rivalilor lor. 0ene d[.a acestei opera+iuni v.perdea de fum.n*ou era foarte versat în cunoa/terea ezoteric. )a un moment dat.a fost de par-tea ei în victoriile pe care le-a ob+inut împotriva englezilor. Da.este extrem de important pt 3r-+ie. 0ene a fost de fa+-.lumea /i a fost o figur.dintr-o p-tur.la socrul lui 0ene d[. . . otrivit istoriei oficiale./i conexiunile din Italia i-au permis sstr!ng.

publicarea Lanifestelor 0ozi-cruciene între anii .ngliei.ce/tia au afirmat c. centrul profesiei *uridice controlat. purtat titlul de viconte de $t ./i controlat.er.l-lizard-birt#R. Dac.xplozia artisti-c.c. egiptene /i gnostice str-vec#i./i plin. în secNG î./i cultural. "n cel mai r-u caz.a g!ndirii rozicruciene a fost 0obert 3ludd. cele-brul istoric francmason. Duptoate aparen+ele.>-. Dimensiunile /i influen+a re+elei subterane de societ-+i secrete au continuat s.a fost considerat un astrolog str-lucit. Ii totu/i. conte de )eicester.care s-a produs a transformat via+a claselor privilegiate ale . 3rancis a fost crescut de 'ic#olas /i .a celei de-a >-a dim.în aceast.2acon s-a n-scut dintr-o leg-tur. 2iserica catoli-c.creasc-. 'u este de mirare c.a avut acces la o carte str-vec#e. c!t mesa*e.lisabeta IQ%regina-fecioar-&R cu amantul ei 0obert Dudle1.n*ou a fost unul din *uc-torii c#eie care au stat în spatele 0ena/terii.@. a *ucat un rol determinant în crearea francmasoneriei.lumea se va transforma cu a*utorul cunoa/-terii ezoterice /i au prezis o nou.în m!n-.uropei. . situat pe fostele teritorii ale templieri-lor din centrul )ondrei. J alt.%re-gal-& posedat. /i în special din 3loren+a. alas. .@.a unor evenimente /i grupuri din trecut. Influen+a sa a fost absolut colosal-. Jrdinul 0oza-:rucii sau 0ozicrucienilor nu era o apari+ie nou. înainte de a fi trimis la curtea du/manilor a-cestei case.la leg-turile dintre rozicrucieni /i :urtea 0egal. lucrat prin intermediul unor canale discrete.lbans /i a fost )ord :ancelar al . fost marele maestru al rozicrucienilor din .'ostradamus a fost antrenat mult timp în )orraine în artele ezoterice.a permis /i a orc#estrat. înseamn. "n sec. :ercet-tori de talia lui Lanl1 ./i $f!ntul Imperiu 0oman erau aspru înfierate.modern-. .este de sorginte extraterestr-. . /i a devenit cel mai influent om din +ar-. documente elaborate de un grup secret de ini+ia+i din 6ermania /i 3ran+a. traducerea.faimoasele %catrene& ale lui 'ostrdamus nu erau neap-rat predic+ii.tena.pe înv-+-tura c--reia /i-a bazat întreaga oper-.trecerea la o nou. :ercet-torii moderni cred c. marele maestru care i-a precedat lui .a libert-+ii religioase /i politice.pe-rioad. inclusiv cele ale lui laton /i itagora.cavea s!nge reptilian.ndrea la conducerea rioriei $ionului.:#. ceea ce ar explica rapida sa ascensiune în planul politicii /i al societ-+ilor secrete.de conflicte.a avut perfectdreptate. . Oall.a fost rozicrucianul 3rancis 2acon.2acon a fost într-adev-r fiul . iar puterea 2isericii a fost pus. Ao*tenirea lui <acon& Fnul din cele mai importante persona*e din aceast.merovingian. printre care Inns of :ourt./i el c. .etap. $igiliul per-sonal al acestui faraon este folosit ca logo de literatura rozicrucian.linia genealogic. . . resiunea asupra esta"lishment/ului bisericii a crescut /i mai mult dup.le cunoas-c-. at!t la vedere c!t /i sub acoperire.NGI-NGII. dar eu sunt de p-rere c. lucru care i-a atras condamnarea unanim-.ndrea.de 3r--+ie cu sediul în Temple 2ar Q2aroul londonezR. a fost %p-rintele& /tiin+ei moderne /i poate c#iar autorul real al ope-relor lui $#akespeare.a puterii.a a permis. cifruri.perioad. publicarea /i distribuirea lucr-rilor grece/ti.amoroas. .l sus+ine c. între altele. . el a fost fondat cel pu+in din vremea faraonului T#ot#mes III.adeseori cu un coif pe cap /i purt!nd o suli+.de reptilienii din regiunea inferioar.a Dragonului din .nne 2acon. înrolarea unui nr mult mai mare de oameni influen+i în re+eaua societ-+ilor secrete.a planului de preluare global. 0ene d[.lisabe-tei I Q.ra de asemenea membru al unei societ-+i secrete numite Jrdi-nul :oifului. astfel înc!t a devenit posibil.poca lui 2acon a fost extrem de agitat. consacrat ador-rii zei+ei în+elepciunii.<B .gendei 3r-+iei. instruc+iuni /i o prezentare simbolic. cu a*utorul contactelor sale din Ita-lia. nu au nici o îndoial.@. un val de evenimente au accelerat brusc implementarea .manifestele au fost scrise de ezoteristul german 5o#ann Galentin .pe scena european-.giptul antic./i c. tabele ale timpului. ilustrat.a fost o linie genealogic.a reginei .la grea încercare.nglia. "n treac-t fie spus.privilegiul s. c-ci /tia lucruri pe care pu+ini oameni au avut vreodat. prin faptul c. Fn alt argument se refer. mare maestru al rioriei $ionului. 6erard de $ede afirm.voce influ-ent.

poruncit la r!ndul ei o epurare a catolicilor. de/i între timp au devenit capii bisericii protestante( 'u po+i s.<C .care /i-a lansat propria biseric.creeze o 2iseric. m!ncat.precedent în . ea avea s. Dat fiind c. emis. .ast-ziR. cel pu+in în oc#ii publicului. "nc!nt-tor( Iat.muzant este faptul c.c-ci 3r-+ia /i-a propus s. dar papa :lement GII a refuzat s. Lar1 /i-a asigurat domnia prin execu+ia rivalei sale. care i-a atras titlul de %.numele creatorului s-u. o carte care are cel pu+in =@. dup. Oenr1 dorea s.lisabeta I. dar dup..nglia pt c. )ad1 5ane 6re1. a afirmat c. marele maestru al rioriei $ionului.dat.s. dar a ars Decretul 2isericii /i alte exemplare ale )egii acesteia. Dup.de lepr-. iar prima sa so+ie.@E= ca prim monar# al ambelor +-ri. 2acon a fost cel care.lisabeta /i-a executat riva-la. .de 0oma.înc#is.BB.2acon era un om educat /i extrem de .de b-taie.fervent-. .Lartin )ut#er.ar-t!nd caceasta vindea absolu+iuni cu scopul de a str!n-ge bani pt construc+ia 2isericii $f etru.%regina celor /ase zile&. pe Lar1 $tuart a $co+iei.merica de 'ord Qunde a fost impus.un tiran p-c-tuie/te de .foloseasc..2iserica pt r-sp!ndirea r-zboaielor /i a #aosului. Lartin )ut#er. :atolicii /i protestan+ii s-au luptat între ei pt a stabili care versiune a aceluia/i nonsens prevaleaz. dup./i religioas-. dar una din principalele lor marionete. .regele Oenr1 GIII î/i dorea un fiu /i un mo/tenitor.dreptate titlul de %Lar1 cea $!ngeroas-&.în toalet-.familie( . a fost înlocuit de fiica lui Oenr1. iar apoi a succesorului acesteia. ea trebuie condamnat.l ura g!ndirea liber. unde este cunoscut.ceasta era o catolic.de ocupa+ia european-R.uropa.un citat din opera lui )ut#er8%Dac. 2iserica rotestant. care /i-a c!/tigat pe bun.nglican-. "n . nu i-a putut %produce&dec!t o fiic-. ca ini+iat de rang înalt în cunoa/terea ezoteric-.fie p-strat /i ast-zi de monar#ii britanici.a*ung.scuipe pe ra+iune.a a*uns în .? ani. a su-pervizat traducerea acelei versiuni a 2ibliei supranumit. Gorbe/te în numele t-u. care a desc#is calea unor conflicte f-r.divor+eze de ea.iubirea este sus+inut. devenit el însu/i /eful noii 2iserici prin )egea $uprema+iei.lisabeta cea $!ngeroas-&. Fnul din frunta/ii 3r-+iei a fost de pild. este timp. regele sco+ian care a unit monar#ia englez.ragon. dup.sub numele de calvinism.ce acesta a murit la v!rsta de . sub domnia celei care probabil îi era mam-. .nu te distrezi( )ezat de refuzul papei de a-i accepta divor+ul.EE de ori împotriva poporului pe care îl guverneaz-. fiica lui Oenr1 GIII /i a .îi accepte divor+ul. mul+imea are ne-voie de o guvernare prin for+-&. Oenr1 era un ca-tolic devotat.?=>.a cre/tinismului protestant s-a n-scut în 3ran+a. 5ames I.dKard. din cauza m-celului furibund declan/at îm-potriva protestan+ilor.nglicane./i cer-cet-rile bazate pe un spirit desc#is.care a restabilit suprema+ia 2isericii ./i de extremist.asupra celeilalte.lu-teran-. acest profesor de teologie de la Fniv. conform unui studiu efectuat în . .cu cea sco+ian-.cu 0obert 3ludd.poporul p-c-tuie/te o singur. independent. c-ci aceasta este t!rfa diavolului. .A. din Sittenberg a enumerat C? de pl!n-geri împotriva Gaticanului.adep+ii s-i ar trebui s. :at#erine de . )a fel cum fundul are nevoie de o mam. )ut#er a fost excomunicat. )a vremea respectiv-. în fruntea c-reia s-a auto-numit. dec!t dac. .stea la baza mi/c-rii puritane at!t de influentîn .împotriva tiranului care îl conduce.cu încoronarea sa in . 5ean :alvin. iar papa îi acordase titlul de . de gre/eli de traducere.lisabeta I. :ulmea ironiei face ca acest titlu Qacordat de un pap. odat.moartea lui Lar1 a urmat legendara domnie a re-ginei .în .catolicR s.ste mai bine dac.nnei 2ole1n. s-a opus cu înver/unare ambelor idealuri. )ui Oenr1 i-a urmat la putere unicul s-u fiu. Lar1. drag-( J versiune la fel de arogant.cesta a fost mediul social în care a ap-rut 3rancis 2acon. /i ar trebui +inut. Oenr1 /i-a convocat parlamentul /i i-a poruncit s. $igiliul personal al lui )ut#er era trandafirul /i crucea./a a ap-rut cre/tinismul protestant.%a regelui 5ames& Qr-mas. "ntruna din predicile sale. /i a declan/at un m-cel s!ngeros împotriva catolicilor.un produs al societ-+ilor secre-te germane /i un rozicrucian. împreun. . $impatic.p-r-tor al :redin+ei. .în dauna credin+ei.rozicru-cienii militau pt libertate politic.?.în vigoare p!n.în abisul iadului.

Salsin-g#am a fost numit ambasador în 3ran+a.ce avea s. str!ng!nd informa+ii /i ung!nd mecanismul noii re+ele de agen+i secre+i.tabere una împotriva celeilalte.mult mai u/or în acest fel./i ceilal+i doi %p-rin+i&ai /tiin+ei moderne.ne lu-m dup.+inem seama c.cestea includeau profe+ii despre inventarea microscopului. 3rancis 2acon este numit %p-rintele& /tiin+ei moderne.de comunicare cu îngerii.ale cre/tinismului.magician negru /i agent al ser-viciului secret recent creat.conduc. pe c!nd se afla în raga. cu at!t mai mult dac.dar /i în crearea%/tiin+ei mo-derne&./i care au drept unic scop implementarea aceleia/i . . un ocultist de renume. Dee î/i sem-na rapoarte sub indicativul EEA. care s. cre!nd astfel un mediu nou. ostile societ-+ii secrete a nazarinenilor.leister :roKle1..modelul s-u au fost create mai t!rziu /i celelalte servicii secrete din $F. care a spulberat multe din dogmele de baz.de carnagii în mas-. omul care a ordonat ofi-cial aruncarea bombei atomice asupra 5aponiei. în condi-+iile în care era un ini+iat avansat al cunoa/terii ezoterice /i cuno/tea adev-rul7 :u si-guran+-. t a extinde re+eaua de spioni. 2acon a eliminat cele < :-r+i ale lui Lacabei.s-pau ambele credin+e de la r-d-cin-. care se concentreazexclusiv asupra nivelului fizic al existen+ei. ma-nipul!nd pe toatlumea.gende.cu reptilienii. Truman./i care a devenit cunoscut. în rescrierea 2ibliei. Ian 3leming. "ntre altele./i alta nu mai este&. Fna din +intele sale a fost 2oemia. /i din restul Imperiului 2ritanic. . implicat prin intermediul rozicrucienilor /i al altor societ-+i se-crete în divizarea 2isericii :re/tine.inte-ligent. /eful predecesorului :I. sub-marinului. adic. at!t în r!ndul catolicilor c!t /i în cel al protestan+ilor. i-a dat îm-p-ratului 0udolf II un manuscris ilustrat scris într-un cod secret. de tip %asta este singura lume care exist. )a v!rf. /i dup.cesta a fost creat de liniile genealogice reptilie-ne ale 3r-+iei 2abiloniene.traducerea 2ibliei ar fi putut con+ine at!tea gre/eli dac.re+eaua de spioni englezi care au împ!nzit întreaga .implementarea unei alte .NN de un alt agent al serviciilor secrete britanice. nu 3rancisR.este s. rincipalul s-u sf-tuitor a fost 2ill Donovan.urop-.gende8 ob+inerea controlului la nivel mondial. care l-a a*utat s.variant.permit.a %/tiin+ei&.sasinarea prin+esei Diana a putut fi mu/amali-zat.mai t!rziu sub numele de $erviciul $ecret 2ritanic. telescopului.împreun. Dee a c-l-torit prin întreaga . :I.creeze. /i nu am fost deloc surprins atunci c!nd un agent al serviciilor secrete franceze mi-a spus c. 5o#n Dee a fost astrologul reginei.un limba* scris pe care cei doi l-au numit%cifrul eno#ian&.=E . ai c-ror membri practic. De ce a spri*init el cu at!ta ardoare aceast. el a a+!+at cele dou. $e pare cavea un exemplar din Cartea lui Enoh.magia neagr.urop. a fost creat.de membrii elitei serviciilor secrete britanice. o crea+ie a 3r-+iei în perioada miticului Iisus. ceva nu este în ordine. Tot sub influen+a lui 2acon /i cu spri*inul unor magicieni precum 5o#n Dee /i $ir 3rancis Salsing#am a fost creat. întruc!t era unul din apropia+ii îm-p-ratului 0udolf II din dinastia reptilianOabsburg. avionului. toate serviciile secrete din lume sunt societ-+i secrete ezoterice. erioada care a urmat a fost caracterizat. Dee a fost una din vocile influente care au orc#estrat politica de expansiune britanic. /i .nu s-ar fi dorit acest lucru.3rancis 2acon a fost un ini+iat de rang înalt al cunoa/terii secrete. c-lug-rul franciscan care a tr-it în sec.dKard Telle1. dac. mare maestru al rozicrucienilor.aceste servicii /i cele britanice re-prezint. NIII /i care a st!rnit o agita+ie at!t de mare în r!ndul bisericii prin ideile sale./adar. . este greu de crezut c. identic cu cel al lui 5ames 2ond. celebrul persona* creat în sec.2ill :ooper. Isaac 'eKton /i 0obert 2o1le. pretinz!nd ceste o lucrare a lui 0oger 2acon Q0oger.erau ini+ia+i la fel de avan-sa+i /i mae/tri ai rioriei $ionului. în care nu au lucrat dec!t cavaleri templieri. "n mod evi-dent.. invizibil. Jdat-. în timpul pre/edin+iei masonului de grad == Oarr1 $. care sunt active ast-zi mai mult ca oric!nd.pt publicul larg. prieten bun cu magicianul negru . Jficiul pt $ervicii $trategice QJ$$R.cu mediumul .de fapt aceea/i organiza+ie. timp în care %dogmele& /tiin+ifice aflate într-o afirmare continu.la formarea Imperiului 2ritanic. automobilului. . un fost agent al serviciilor secrete ale marinei $F.

<.a reu/it s.ndromedei /i capul :assiopeei&.ngleze8 % felie de /unc. include nenum-rate simboluri rozicruciene.C<. cel de-al .capabil.descifreze o parte din manuscris.rearan*-m literele din %ota ob+inem Taro. precum /i nenum-ra+i struguri.xpresia %ota .marea ma*oritate a celor . nu plat. /i 2acon folosea filigranul pt a-/i transmite simbolu-rile.dec!t prin ci-tirea foarte multor c-r+i /i prin experien+a acumulatdirect în c-l-torii personale prin lume.principiile geometriei sacre. nu pe 2acon. -rin+ii s-i au fost analfabe+i. $#akespeare a r-mas legendar sub numele de 2ardul. ori.convingerea c. :!nd Go1nic# a tri-mis copii ale documentului exper+ilor epocii. Ii totu/i. Lanl1 . Ideea c. /i el însu/i nu a manifestat un interes deosebit pt studiu.transmit. c.arip. în timp ce cealalt. simbol al vi+ei de vie.de melc între ombilicul lui egas. au încercat în timpul celor < r-zboaie mondiale s.explica+ie a cu-v!ntului este. $#akespeare nu dispunea de o bibliotec-Q/i.von pe nume Silliam $#akespeare este de-a dreptul ridicol-. Iat. un or-/el f-r.cest manuscris este doar un exemplu al cunoa/terii la care a avut acces de mii de ani 3r-+ia.concav.nu ar fi . 2acon a folosit de asemenea simbolismul Tarotului în codurile sale. br!ul . în care se *ucau piesele lui %$#akespeare&.iar altele prezentau sisteme stelare /i cons-tela+ii.EE de plante ilustrate în manuscris nu sunt de pe planeta noastr-. Dac.faptul c.care nu putea fi acumulat.pe o bucat.oricum.fi fost scrise de un alt ini+iat care tr-ia în societatea elisabetan-8 . .a sa. /i el era un ini+iat de rang înalt.o stea în form. la pagina ?@.)a fel ca autorii Gec#iului /i 'oului Testament. 0enric al 1D/lea. numele de %3rancis& apare de == de ori.Alea conte de Jxford. prin cifrele /i imaginile simbolice care abund. ?@ /i AB.descriere este corect-.ndromedei. a men+inut masele într-o ignoran+. 'u este exclus ca 3rancis 2acon s.divi-ziunile în pac#etul c-r+ilor de Tarot. 'u este exclus ca piesele lui %$s#akespeare& s.asupra lumii. mul+i consider!ndu-l pe el adev-ratul autor. nu aceasta este semnifica+ia atribuit.de carne înainte de a o pr-*i&( :u siguran+-.@<=. "n .sau cei ai legendelor 0egelui . acest manuscris a fost cump-rat de un anticar american pe nume Silfred Go1nic#.C. a fost construit dup. .dKard De Gere.numele cre/-tin al lui 2acon apare de <.el a fost adev-ratul autor al anumitor opere prin diferite coduri 'r s-u ezoteric era ==.undi apare frecvent în primele manifeste ale 3r-+iei 0oza:rucii. "ntr-un folio s#akesperian din .ceast. religia.p-m!ntul este rotund. Silliam 0omaine 'eKbold. :ealalt.2acon indic.deci al liniilor genealogice. a pretins în .la cea mai elementar. )a fel ca rozicrucienii /i ma*oritatea societ-+ilor secrete.fi fost cel care a trans-mis o parte din cunoa/terea secret. motiv pt care a r-mas cunoscut sub numele de Lanuscrisul Go1nic#. care marc#eaz. )a fel ca at!tea alte %adev-ruri&unanim acceptate. care se încadreaz. ace/tia au declarat c. Oall sus+ine c.rt-#ur.cele mai faimoase piese de teatru din lume au fost scrise de un analfabet din $tratford -upon-. . care cuno/tea mi*loacele de comunicare a secre-telor prin intermediul codurilor /i semnifica+iilor ascunse. dar acestea sunt prezentate dintr-un ung#i care nu poate fi vizibil de pe p-m!nt( .cercetare. ea nu rezist.. piesele au fost scrise de cineva cu o cunoa/tere foarte profund. iar pe una din paginile primei p-r+i a piesei lui $#akespeare.copiilor un nivel at!t de înalt de cunoa/tere. rintre acestea se num-rau trandafirul /i crucea.un fragment din textul ob+inut de el8 %. iar ultima sa pies-.pus.de asemenea perfect profilului.o /coal. inclusiv numerele <. :ei mai buni sp-rg-tori de coduri din serviciile secrete ale $F.neagr-. dar nu au reu/it. Fnele ilus-tra+ii ar-tau ca un +esut privit la microscop.%celor care aveau urec#i de auzit&.=. potrivit Dic+ionarului :oncis al )imbii . Fn bard era un ini+iat druidic al cunoa/terii secrete.m v-zut întro oglind.in-clusiv $ir Salter 0aleig#.în piesele de teatru atribuite lui Silliam $#akespe-are.%2ardul& $#akespeare a crescut în $tratford. 4urtuna.lui $#akespeare( 3aimosul 6lobe T#eater din )ondra. "n cercul lui 5o#n Dee /i 3rancis 2acon se aflau toate figurile ma*ore din societatea elisabetan-.s. numele antic al c-r+ilor de Tarot.descifreze ceea ce au numit %cel mai misterios manuscris din lume&. la fel ca /i ilustra+ia nebuloasei . profesor la Fniv enns1lvania.

a fost cel mai important rozicrucian. pt a vizita casa celui care nu a scris piesele lui $#akespeare( . . De unde putea $#akespeare s.din ini+ia+i ai misterelor lui 2a#usMDionisos Q$oareluiR /i al c-rei rol a fost s. puterea condi+ion-rii /i a accept-rii liniei oficiale atrage milioane de oameni din toat. dar nu aminte/te nimic de drepturile de autor ale vreunor opere literare( este toate.dob!ndeasc.între portretele f-cute de al+i arti/ti arat. 'u s-au p-strat dec!t @ mostre ale scrisului de m!n.rtificierii sau .numit.$ir 3rancis 2acon.el.Ionienii Qde la insula Iona din $co+iaR.al lui $#akespeare.se semneze. a introdus în piesele s#akespeariene înv-+-turile secrete ale 3r-+iei 0. /i ritualurile Jrdinului 3rancmason.titudinea acestui grup a fost sintetizatperfect c#iar de 2aconMDe Gere în cuvintele rostite de vr-*itoarele din piesa .$ir 3rancis 2acon a fost adev-ratul %2ard din . considerat una din minunile lumii antice.fes. Ii totu/i. 0o-dos. provenind dup. fost un ro-zicrucian. "n sc#imb. latin/i greac.pe <? dec. $ub alte nume.toate aparen+ele c#iar de dinainte de ultimul cataclism. /i c#iar în perioade mai vec#i.comportamentul curent /i modul de per-cep+ie. o bun. Diferen+ele care exist.ce/ti ar#itec+i ini+ia+i au fost cei care au conceput marile cl-diri din :onstantinopole. din care = sunt semn-turile de pe tes-tamentul s-u.ar fi avut-oR. la care fac referire manifestele rozicruciene. Fnii afirm.r#itec+ii lui Dionisos erau asocia+i cu o societate secret.cei entuzia/ti care se str-duiesc de ani de zile s.vec#e ce transpar din piesele sale7 0-spunsul este simplu 8de nic-ieri.cl-dirile /i monumentele publice./i a c-l-torit enorm.ace/tia #abar nu aveau cum arat.r#itec+ii lui Dionisos.acKeth6 %. . ei s-au stabilit în Israel. la fel ca masoneria modern-. . danez-.r#i-tec+ii lui Dionisos /i ini+ia+ii /colii de mistere 3rater $olomonis au construit marile catedrale cre/tine finan+ate de cavalerii templieri. numerelor /i formelor sacre.conceap. 2acon avea exact acest tip de bi-bliotec. 2acon /i De Gere cuno/teau perfect aceste limbi.+ara.demonstreze c.dev-rul este o minciun. secta egiptean..care a manipu-lat toate evenimentele istorice demne de a fi re+inute8 societ-+ile secrete ale 3r-+iei.arat. .cesta este doar un ex. inclusiv templul zei+ei Diana /i centrul mondial al cultului aces-teia de la . ./i minciuna este adev-r&.parte din acestea au fost dis-truse în timpul 0evolu+iei 3ranceze. . italian-. al c-rui adev-rat fondator a /i fost&. . inclusiv compasuri. )a un moment dat.care nu sunt adev-rate7 -i. neput!nd-/i scrie nici m-car numele la v!rsta de <A de ani. $culpturile de pe catedrala 'otre Dame din aris abundde însemne rozicruciene /i masonice.r#itec+ii lui 2a#usMDionisos erau împ-r+i+i în comunit-+i conduse de mae/tri /i str-*eri.un om nefamiliarizat cu scrisul /i o m!n. c-ci nu avea astfel de cuno/tin+e.xpertiza lor grafologic. nu exist. 3iica lui $#akespeare.g#idatprobabil de altcineva. Iat.c#iar c. 0itualurile /i simbolurile francmasoneriei erau practicate în .nu mai mult.giptul antic. Dac.cuno/tin+ele de francez-. un simbol al $oarelui.de la care ne-au r-mas Lanuscrisele de la Larea Loart-. are neverosimil ca un om care scria at!t de elocvent s.nu a fost cumva c#iar Ilustrul -rinte :. inclusiv în ma*oritatea locurilor descrise în aceste piese. sunt cunoscu+i de cel pu+in =EEE ani.nici un portret autentic al lui $#akespeare. unde sunt asocia+i de unii cercet-tori cu esenienii.von& ar fi c!/tigat de mult timp dac. m-runt al manierei în care bas-mul oficial numit %istorie& ne condi+ioneaz. 5udit#. despre care se crede c. spani-ol-.nu-/i fi înv-+at fiica nici m-car s. Jare ce alte fapte %istorice& mai exist.ce scrie despre 2acon istoricul francmason Lanl1 .invizibil. .tena /i 0oma. .:. 2a#usMDionisos Q < nume ale aceleia/i divinit-+iR repr./i nu a p-r-sit niciodat. dac.au fost cei care le-au comandat templul Dianei. ini+iatul rozicrucian.citit c-r+ile nici dac.0. Testamentul s-u face referire la patul s-u preferat /i la o bi*uterie de argint.=< . n-scut dintr-o fecioar. era analfabet-. "n sc#imb. ec#ere /i alte instrumente de zid-rie4 din p-cate. o societate alc-tuit. este extrem de vec#e. :unoa/terea geometriei. cam toate( "n spatele pieselor lui $#akespeare s-a ascuns aceea/i m!n. Oall8%.:.un singur lucru8 c.ar fi subliniat unicul aspect care conteaz-8 c.lumea la $tratford.a fost cel pu+in un ini+iat de rang înalt al Jrdinului.

omor!nd mii de oameni.a sc#imb-rilor care se petreceau în . 2acon a fost pus sub acuzare.între ace/tia /i rioria $ionului.îi acorde titlul de cavaler lui 2acon. ambasadorul american la )ondra este cunoscut în limba*ul diplomatic ca ambasador la :urtea 0egelui $t 5ames. :a de obicei îns-.vocat-6eneral.uropa era prote*area /i c#iar punerea în circula+ie a cuno/tin+elor ezoterice7 t un motiv c!t se poate de simplu8 nu acesta a fost scopul real.cesta a fost unicul copil al lui Lar1. . adic.cum îl numesc ei. inclusiv la ora actual-. Tot aici a intrat /i cunoa/terea :asei reptiliene de )orraine. ersona*ul care a încarnat cel mai bine toate aceste conexiuni a fost regele 5ames I al $co+iei. iar în .fiu.de ea /i s. este un alt simbol..leg-tura care exist. de vreme ce motiva+ia oficial.gipt.B )ord :ancelar /i 2aron Gerulam.nglia. se afla acum simultan pe tronul . ori de c!te ori condi+iile au permis acest lucru. în condi-+iile în care n-au /tiut cum s.urop-.dup.acumuleze mai mult. Ierar#ia grupurilor pe care le-am descris mai sus nu a dorit niciodat.sen+a legendei /i %istoriei& francmasoneriei are în centrul ei construirea sim-bolicului Templu al 0egelui $olomon din Ierusalim. o alt.ceva concret.ultimul lucru pe care /i-l dore/te aceast.putere la nivel global.ierar-#ie. .creadă c. dar c!nd a fost vorba s. organiza+iilor /i loca+iilor 3r-+iei.fac. este o popula+ie informat-. $ub patrona*ul lui 5ames.dedicat.== . care i-a urmat pe tronul . sub forma 6-rzii $co+iene.în proprietatea liniei genealogice reptiliene sco-+iene TesKick Qdespre care vom vorbi mai pe larg ceva mai încoloR4 iar în centrul ei se afl.ngliei /i $co+iei a fost s.ngliei /i al $co+iei.m stabilit totodat.toate liniile /i toate cunoa/terile.de ce numele de %5ames& /i %$t 5ames& apare at!t de des în titlurile compa-niilor.tot aud cum francmasonii. . :rearea francmasoneriei în secNGI-NGII a centralizat multe din temele. pre-cum 2acon. au fost protectorii cunoa/terii. cunoa/-terea ezoteric. rozicrucienii.reuneasc.ra important ca oamenii care puteau spri*ini 3r-+ia s.@. Oo-rus QTammuzR era numit uneori fiul v-duvei Isis.ce/ti oameni /tiu c. De pild-. numitfrancmasoneria. m-am cam s-turat s. cu templierii veni+i din 3ran+a lui 3ilip cel 3rumos.%fiul v-duvei&.mai bine. De ce a procedat în acest fel.. De fapt.organiza+ie. a/a c.o uria/. "n .biff.o ascund. . suprimate at!ta vreme. iar apoi cu întoarce-rea acestora în 3ran+a.cu regele 5ames. agendele /i organiza+iile pe care le-am descris în acest capitol. . adic. Fnul din primele acte pe care le-a f-cut regele 5ames al .se foloseasc.i nu doresc dec!t s. )ord -str-tor al Larelui $igiliu.ngliei re-ginei .a oa-menilor neini+ia+i care foloseau /i transmiteau mai departe cunoa/terea ezoteric-.cest individ a reu/it s. $!ngele $tuar+ilor. dac. "n primii ani ai domniei regelui 5ames ar fi putut exista condi+ii minunate de repunere în circula+ie a cuno/tin+elor ezoterice ale lumii antice.$f. .ia+a $t 5ames. devenind 5ames I al .ngliei /i $co+iei.circular. Totul este praf aruncat în oc#i. 5ames l-a folosit pe 2acon pt a publica varianta 2ibliei ce îi poart.aceasta ar fi fost adev-rata motiva+ie a organiza+iei c-reia îi apar+ineau at!t 2acon c!t /i 5ames. $indica-tul Transportatorilor4 o cl-dire aflat.a lui 3rancis 2acon /i a altora au putut fuziona într-o singur. .roul francmasonilor este Oiram . 5ames l-a numit pe acesta . /i c#iar a scris o carte în care a explicat cum pot fi identifica+i ace/tia /i cum trebuie procedat cu ei.ast-zi numele.aceasta este motiva+ia sa.linie genealogicînrudit./a se explic. $incer s.publice cuno/tin+ele sale. 2acon /i compania. Lai t!rziu.de ucidere a lor. înrudit cu reptilienii merovingieni. Lai t!rziu. regina $co+iei. cea a templierilor /i cea rozicrucian. "n imediata apropiere a :asei arlamentului 2ritanic se afl. lucrurile s-au petrecut exact pe dos.cunoa/terea înseam-nputere dac. templierii.s. ocazie cu care s-a lan-sat într-un /ir nesf!r/it de acuza+ii la adresa %vr-*itorilor /i vr-*itoarelor&.lisabeta.fac. Gr-*itorii /i vr-*itoarele din în-treaga .m f-cut aici leg-tura dintre rozicrucienii /i templierii din .biseric.tu o ai /i al+ii nu. /i s-a retras din via+a public-. Lai mult dec!t at!t. fiind învinuit de fapte de corup+ie. el a declan/at o campanie criminal. ea a luat-o în direc+ia opus-.sediul artidului :onservator4 cel al celui mai mare sindicat din L2ritanie. .sco+ian-. unde se afl. 5amesQ'imrodR.

francmasoneria s-a n-scut din lo*ile zidarilor care au lucrat la marile catedrale /i biserici medievale. S. S1nn Sestcott. ptr a evita r-zbunarea esta"lishment-ului religios /i politic.*un/i în $co+ia.pt tradi+ia templier-. pt a controla /i manipula esta"lishment/ul politic /i religios.aceasta /i-a luat numele de $t :lair dup.un fel de loc central de înt!lnire /i coordonator al diferitelor elemente ale re+elei 3r-+iei. fondatorul Jrdinului OermeticQ/i satanicRal 6olden DaKn.din perioada regelui Oenr1 GIII. De aceea.c. c. inclusiv sub forma miturilor /i basmelor. colegiile romane.cu cea a rasei albe ariene /i reptilo-ariene care a cobor!t din Lun+ii :aucaz /i din Jrientul . breasla zidarilor a început s--/i desc#id.a familiei spune c. erau nordici veni+i din $candinavia care au ocupat 'ormandia.a 3r-+iei 2abiloniene M rozicrucienilor M templierilor /i-a creat propria sa /coal.în declin.francmasonii deriv. .de/i ace/tia erau ini+ia+i care foloseau aceea/i cunoa/tere ca /i %vr-*itorii /i vr-*itoarele&.a s-a transformat astfel în francmasonerie. Li/carea francmason. 2reasla zidarilor nu a fost nici o clip. . oameni proveni+i din alte profesii.l a scris în lucrarea sa.mediumii /i clarv-z-torii. 3amilia $inclair avea conexiuni extinse cu re+elele secrete din 3ran+a.cu Sil#elm :uceritorul în .devin.astfel în afara circuitului public. ? din cei C $t :lair care au participat la b-t-lia de la Oastings din . Gene+ia.de simboluri ezoterice /i francmasone. Dintotdeauna.a acestui continent de c-tre :ristofor :olumb.tunci c!nd a p-r-sit 'ormandia. îneca+i. 3rancmasoneria s-a n-scut în $co+ia. iar noii veni+i au preluat rapid fr!iele puterii interioare. care nu dore/te aceast. "n realitate. în special cea a reptilienilor $t :lairM$inclair. fiind un fel de altar al 3r--+iei.continuu de organiza+iile 3r-+iei. ace/tia ar fi p-strat leg-turi str!nse cu templie-rii. care cuno/teau principiile geometriei sacre. au fost ar/i. din care =E. cunoa/terea oamenilor care nu fac parte din r!ndurile ei este atacat.Oenr1 /ia propus s. . în 6ermania. împreun.a fami-liei. dar /i cu cele din $candinavia. unde a fondat dinastia sco+ian.EEE numai în Insulele 2ritanice. )orraine /i 6uise. Fnul din . ptr a-/i ascunde astfel originile. Ge#m6eric#te din Sestp#alia. /tia foarte bine care sunt adev-ratele fundamen-te ale francmasoneriei. dar adev-rata lor origine era similar.EEE de oameni au fost uci/i în acele timpuri sub acuza+ia de%vr-*itorie&. .din r!ndul liniilor genealogice pe care le cunoa/-tem. înc.mar-tiriul unei pustnice pe nume :lare.=> . structura subteran.merica. proprietari de terenuri /i aristocra+i. iar lucrarea terminat. cu scopul de a transmite cunoa/terea secretc!torva ale/i. t a supravie+ui. linia de care vorbim se numea $t :lair./i cel-lalt al 3r-+iei 2abiloniene. :onstruc+ia abund. Dupconstruirea catedralelor gotice. )a fel ca toate familiile din aceste linii genealogice. care /i-au trans-mis în secret aceast. Fnul dintre ace/tia a vizitat c#iar .>>@.ceasta este istoria oficial-. .nglia. evreii farisei Qlevi+iR. negustori. Istoria oficial.cunoa/tere.o men+in. înc#i/i /i tortura+i din ordinul unor oameni ca regele 5ames /i Latin )ut#er. la sud de .gipt /i 6recia antic-. "n realitate. :irca <?E. venind împreun. Danemarca /i fostul centru financiar al 3r-+iei.E@@ erau veri primari cu Sil#elm.Lembrii ei erau implica+i din cap p!n. membrii acesteia /i-au sc#imbat numele în $inclair. . fraternit-+ile /i bres-lele. $ediul acestora se afla la 0ossl1n sau 0oslin :astle.Q/i incorect-R afirm.altceva dec!t o acoperire. /colile str-vec#i ale misterelor din .por+ile în fa+a ne-masonilor.în picioare în re+eaua reptilian-. c-ci avea leg-turi str!nse cu aceasta.de ini+iere.>BE. cu un secol înainte de descoperirea oficial. .din esenieni.propiat.ctivitatea lor era îns. 3unda+iile :apelei din 0ossl1n au fost puse în .asonul magic.dinburg#. continu!nd s. Departe de a mai cl-di alte catedrale. oameni de afaceri. Compagnon-ii francezi /i rozicrucieni. au existat dou.prade m!n-stirile.cunoa/tere dec!t pt sine.curente subterane ale cunoa/terii8 unul al oamenilor obi/nui+i.cu vene+ianul apar+in!nd 'obilimii 'egre 'icolo 9eno.în . $inclair-ii /i-au sc#imbat perio-dic numele. Istoria oficial. pu a str!nge banii de care avea at!ta nevoie. într-o regiune consacrat.avea s. iar unul dintre ei s-a instalat în $co+ia.

ce scrie acesta în cartea sa francmason-. )a 0ossl1n se obi/nuia transpunerea în scen. "n legenda original-. 'umele acestui rit provine de la acea +-ri/oar. ovestea lui 0obin Oood a fost o alt. $copul nu este ca el s.luni de la acest ritual au stat la originea unor nume at!t de frecvent înt!lnite ast-zi.mai vorbim de ini+ierea în ele. pe care o transmit din genera+ie în genera+ie /i o poart.din nordul Insule-lor 2ritanice numit$co+ia deoarece aici s-au instalat multe din liniile genealogice venite din 3ran+a /i din 3landra.din loc în loc.a templului. sau %Jmul Gerde&.o în+eleag-. gradele oficiale nu reprezint. . $tatuia sa este în-l+at. pe care ma*oritatea membrilor nu o cunosc. uck din Disul unei nopţi de !ară.rioria $ionului /i-a disputat controlul asupra ritului sco+ian /i a ritului \ork cu templierii. centrul francmasoneriei mondiale p!nîn zilele noastre. Iat. t o vreme. sub numele de francmasonerie.lbert ike. zeul babi-lonian care a murit /i a înviat din mor+i /i unul din aspectele lui 'imrod. Ini+iatul pe aceste nivele afl. prezida riturile sexuale /i de fertilitate din timpul solsti+iului de var-. mai. urmat de gradul cavalerilor de Lalta /i de gradul crucii ro/ii.menit.simbolurile pe care le g-sim la :apela 0ossl1n este zeul p-g!n al vegeta+iei. *uca-t.c#iar în cen-trul capitalei $F.uit-m c-.s. e data de .aceea/i organiza+ie unic-. so+ul-frate al lui Isis. atunci c!nd ace/tia au trecut din nou :analul L!necii ptr a fonda francmasoneria din 3ran+a.. la v!rf. adep+ii din gradele inferioare sunt +inu+i în mod deliberat în întuneric.de primele trei grade Qcele inferioareR. Lulte dintre ele intrau în p-durea verde pt a fi ini+iate sexual de tineri care *ucau rolul lui 0obin Oood sau 0obin 6oodfelloK./i la ora actualîn gradele ritului \ork.o parte din simboluri.o în+elege&. a/a-numitele %grade albastre&folosite ca acoperire pt asigurarea respectabilit-+ii orga-niza+iei /i ascunderea adev-ratei . )a ora actual-.fabul. . 6radul cel mai înalt în acest rit este gradul cavalerilor templieri. obi/nuia s.Jmul Gerde poate fi identificat cu Tammuz.dec!t ceea ce vor ace/tia s.p-s-treze memoria ritualurilor p-g!ne în mi*locul cre/tinismului rigid. /eful 5urisdic+iei $udice a ritului sco+ian al francmasoneriei a fost . Garianta sa s#akespearian-.a unei piese intitulate %o"in 0ood şi 8ittle -ohn. Tammuz este ilustrat adeseori cu fa+a verde. . precum 0obinson sau 0obertson Qtextual8 fiul lui 0obin sau fiul lui 0obertR.î/i imagineze c. :opiii care se n-/-teau de multe ori la nou.simbolic.este adev-rat. Influen+a tem-plierilor poate fi v-zut.nglia ceremoniile La1 ole. Sas#ington D:.ltfel spus. :el-lalt curent puternic al %ma/in-riei& este ritul \ork. :e s. templierii au ie/it din nou la suprafa+-. oate c.cunoa/tere ezoteric-. "n sec.merica. iar în ziua respectiv.=? . 0obin Oood a ap-rut ca un fel de %spiridu/&.de ce au fost at!t de persecuta+i /i de #-r+ui+i. considerat un %zeu&francmason în .NIN. în perioada lui 3ilip cel 3rumos. de la care /i-a primit numele ora/ul 'eK \ork. urmate mai t!rziu de templieri.a :apelei 0ossl1n c. Tim Salace-Lurp#1 scrie în istoria oficial. toate acestea reprezint.gende. La1Da1. Larea ma*oritate a francmasonilor nu trec niciodat. dar interpretarea acestora este în mod inten+ionat fals-.toate fecioarele din sat erau considerate 0egine ale lui La1 Qec#iva-lente ale $emiramideiR.orală şi dogmă6%6radele albastre nu reprezint./a se explic. ovestea lui 0obin Oood cu costumul s-u verde are la baz. fi-ind cunoscut /i sub numele de 0obin cel Gerde. dar nu trebuie s. )a fel /i alte divinit-+i. p!n.dec!t curtea exterioar. atunci c!nd arlamentul sco+ian a adoptat o lege care î/i propunea /tergerea lor de pe suprafa+a p-m!ntului.c!nd marea ma*oritate a cunoa/terii lor s-a pierdut. . La1 ole este un simbol falic consacrat zei+ei sexualit-+ii /i fertilit-+ii. Jricum. 0obin din -durea Gerde sau 0obin 6oodfelloK Qtextual8 2-iatul cel 2unR. :el mai înalt rit al francmasoneriei mondiale sunt cele == de gradeQnivele de ini+iereR numite ritul sco+ian. printre care Jsiris. $ir Silliam $inclair a devenit protectorul +iganilor.gipt /i de+in o anumit. Fnii cercet-tori cred c.de +igani /i de al+i actori voia*ori. Diganii provin din . ci doar s.recunoasc-. Deasupra acestor nivele se afl.ceea ce numesc eu gradele Illuminati.se practice în .legenda Jmului Gerde. despre care foarte pu+ini oameni au auzit.

.. dar lucrurile sunt mult mai simple. /i mai t!rziu executat. . sec. :aum s-a mutat la arsi.nglia.structurile puteau de*a conduce +-rile prin intermediul so-ciet-+ilor secrete /i al mai multor frunta/i.gendei.în . înlocuit.a fost suspendat. 3ondatorul acesteia. ea avea s. al NGII-lea. e la mi*.în dimensiunea noastr-. at!t timp c!t cineva face acest lucru. :arol al II-lea a r-mas o marionet.perioad.poat. pe Sil#elm de Jrania.structur-. cunoscut.de un )ord rotector.a fost de a reduce puterea monar#i-ilor din .restaurarea monar#iei.de timp.ceasta este structura clasic.ceast. în :alvin. "n 6eneva a fost creat.<CE.pt o scur-t. în . aceasta era perioada în care 'obilimea 'eagr./a cum spu-neam mai devreme. iar liniile genealogice cele mai influente nu sunt neap-rat /i cele mai faimoase. :aum /i-a sc#imbat din nou numele. din . apoi la 6eneva. în special sub domnia casei regale $tuart. devenind cunoscut sub numele de :o#en.în m!inile 3r-+iei. :#iar /i dup. poate p-rea ciudat /i contradictoriu. regele /i francmasonul :#arles I $tu-art a fost învins.se întoarc.rapid un instrument perfect de manipula-re politic.uropa. De cele mai multe ori. persona*ele cu adev-rat influente lucreaz. Insulele 2ritanice au devenit nucleul g!ndirii ezoterice din . numit.genda cu un alt francmason mai devotat.Lonar#ia britanic.politic.cu adev-rat.msterdam se preg-tea s. Toate aceste evenimente se întrep-trund cu o precizie remarcabil.Qde c-tre el sau de altcinevaR filozofia numit. $f!r/itul linii genealogice a $tuar+ilor nu este at!t de important pe c!t s-ar p-rea.uropa /i de a le înlocui cu sisteme politice astfel concepute înc!t s. în care numai gradele supreme /tiu ce se înt!mpl. în urma c-rora monar#iile au fost înl-tu-rate de la putere sau au devenit simple marionete în m!inile adev-ra+ilor p-pu/ari.Dac.ra puterii singulare a monar#ului se ter-minase. care poate privi cu u/urin+. atunci c!nd le-a permis%evreilor&QarienilorR s.a fost divizat. 0-zboiul de =E de ani dintre protestan+i /i catolici a transformat . se numea de fapt 5ean :aum /i era din 'o1ons. fondatorul %catolic& al $ociet-+ii lui IisusP iezui+ii. . care primea ordine de la aceasta la fel cum le primise la vremea sa Jliver :romKell.@><-.dKard I din . pe tronul britanic. .în culise.din . au existat temeri cmi/carea protestant. acolo unde se afl.a celei de-a >-a dim. $copul lor în aceastperioad.@??.uneasc.devin. .decapitarea lui :#arles I./i mai extremist-.adev-rata putere.iar la vremea respectiv.fi mai u/or controlate de c-tre 3r-+ie. .din peri-oada $umerului /i a 2abilonului. . )a un moment dat.de /co-lile misterelor egiptene.calvinism.=@ .calvinism. pt prima oar.cine sunt cei care îi implementeaz. "n mod natural.va fi învins-.gende.întruc!t au fost coordonate din regiunea inferioar. +ingura motiva+ie a 3r-+iei este implementarea . La-rea ma*oritate a membrilor nu afldec!t mituri.structur. foarte bine. )a prima vedere.@>@. ptr a fi mai u/or acceptat de c-tre .cest nume provine de la cuv!ntul %preot& /i se leag. "n întreaga .lve+ia. Tot aici a fost educat c!ndva Ignatius de )o1ola.toate aceste curente într-o singur.au izbucnit o serie de r-zboaie civile.la ora actual-.dar nimeni nu este indispensabil cau-zei./i economic-..ulterior sub numele de puritani. care nici m-car nu era cre/tin-./a s-au petrecut lucrurile inclusiv în 0egatul Fnit. iar crea-rea francmasoneriei nu a f-cut dec!t s.nglia în . unde a fost educat la colegiul controlat de 3r-+ie :ollege du Lontagu.genda.î/i instaleze omul. 2iserica cre/tin. . proces care a condus apoi la apari+ia unei ramuri protestante înc.a oric-rei societ-+i secrete. /i el francma-son.fiind alimenta+i cu informa+ii false.dupexpulzarea lor de c-tre .acest lucru pre-supune înlocuirea unui francmason /i a unui $tuart care nu implementeaz. $tuar+ii au corespuns o vreme. 5ean :alvin.uropa într-o vale a pl!ngerii /i a mor+ii.litei 3r-+iei /i a reptilienilor nu-i pas. "n urma 0-zboiului :ivil .în fac+iuni rivale /i violente de c-tre rozicrucianul Lartin )ut#er. Diviziunea pe care au creat-o protestan+ii în s!nul 2isericii /i diminuarea puterii 0omei au convenit 3r-+iei.nglia a devenit un paradis ptr cauza protestant-. 3ran+a. dup.era cunoscut.u-rop. membrii s-i lucr!nd pe diferite fronturi ptr implementarea aceleia/i . Jliver :romKell. iar tirania 0omei reinstaurat-. /i este cea care exist.

$pri*inul acordat va fi masiv. .scoat.nglia. care se ascund în spatele termenului de %evrei&/i .devin.ca /i cele de dinaintea eiR.fie asasinat. +ara în care a fost conceput acest complot /i care a devenit centrul sistemului bancar mondial..nglia./i erau considerate pierdute din timpul r-zboaielor lui 'apoleon.msterdam ai%revolu+iei& lui :romKell 0ezultatul procesului a fost decapitarea public. De aceea.l se focaliza rigid asupra celor . agentul în .stfel a ap-rut Jliver :romKell.a noii religii Qcreat.ce :#arles va fi înl-turat de la putere /i evreii vor fi reprimi+i în .încerce s.discut-m condi+iile p!n. lui :#arles I i s-a permis s.continu!nd s.cre/tin-.la decapitarea lui :#arles I./i una din cele mai mari beneficiare a fost .documentele fuseserg-site la $inagoga din Lul#eim de un anume ).de permisiunea acordat. Istoria nume/te ceea ce a mai r-mas din arlamen-tul 2ritanic8% arlamentul fracturat&.E porunci ale lui %Loise&/i asupra textelor din Gec#iul TestamentQdesi-gur.benezer ratt a venit la .norma general acceptat-.=A .la adresa lui Sinston :#urc#ill.acum. urmat.vom acorda a*utorul financiar de îndat.benzer ratt la @ iunie . $copul era crucial8 p!n. unul din numero/ii finan+atori din . .ngliei.sasinarea lui :#arles este prea pericu-loas-.cest lucru este im-posibil at!t timp c!t :#arles r-m!ne în via+-. 0epet ce am mai spus8 ace/-tia nu sunt cu adev-rat evrei. Sil#elm de Jrania. :alvinismul a fost folosit pt crearea unei st-ri de agita+ie împotriva monar#iei. care /i-a *ucat rolul în noul conflict manipulat de aceea/i putere.înl-turarea de la putere a lui :#arles I. . ce a condus la 0-zboiul :ivil .:#arles va fi executat. . o publica+ie a )ordului . ba c#iar s. a spune lucrurilor pe numeR a prezentat con+inutul coresponden+ei care a stat la baza complotului ce avea s. locul în care scriu acest capitol.nglia.cum.lfred Douglas.a lui :#arles.a planului. ar trebui s.ngliei.astfel din circula+ie cunoa/terea secret-. s. :#arles a fost recapturat.nglia al Lanasse# ben Israel. dar este inutil s.:romKell.dorea ca omul lor. :oresponden+a dintre :romKell /i ratt a prezis exact felul în care s-au derulat evenimentele.regul. folosindu-se de aristocra+ia aparent %cre/tin-&.fie dispus s. Documentul de pu-nere sub acuzare a fost redactat de Isaac Dorislaus.C<. Li-e greu s. Textul afirma c.preia controlul asupra . J scrisoare adresat.în . calvi-nismul a spri*init aceast. sub pretextul unei calomnii publicate în aceea/i revist. c-ci le promi-sese sus+in-torilor s-i din .se %ascund-& pe insula Sig#t.slu*easc.motive adecvate pt a/a ceva. e = septembrie .nglia. nu simbolicR. 'u doresc s. i-a demis pe to+i parlamentarii dis-pu/i s..rau scrise în limba ger-man.premisele *udec-rii /i execu+iei lui.fie a/ezat pe tronul . pe care l-au /i decapitat în .în rea-litate de aceea/i surs. recomand ca :#arles s. iar la ora actual.s.@>A.c!nd banc#erii 'obilimii 'egre încercau s.@>A8 %G. ci reprezentan+i ai ierar#iei financiare a 'obilimii 'egre /i ai 3r-+iei.msterdam c. o +ar.lfred Douglas numit.respinsese percep+ia de dob!nzi la împrumuturile acordate.semneze actul de gra+iere. . religia cre/tin.de Jliver :romKell lui . se creeaz. în+elese c!t mai literal cu putin+-. 0-spunsul lui . care au devenit principala +int.scape. francmason /i calvinist deopotriv-.@>C.îi cru+e via+a.evadeze.Plain English Qcu sensul de8 a vorbi pe /leau. /i tocmai c!nd arlamentul p-rea s.< noi.@>A spune8 %"n sc#imbul acestui spri*in financiar voi sus+ine revenirea evreilor în .în+eleg cum ai putea calomnia un satanist de talia lui :#urc#ill. scop în care a fost necesar.am nimic de-a face cu numirea asasinului.contribui la sc-parea lui&.englezi..< iulie .înc!t re+eaua 3r-+iei a dispus încarcerarea )ordului . 'obilimea 'eagr. .. la sud de .în-ceteze.se întoarc. "n acest fel. De aceea.i se dea posibilitatea s.nu exist. iar perceperea dob!nzilor s.c!nd nu va începe procesul lui :#arles&.lve+ia. De aceea.nglez dintre roiali/ti /i %capetele rotunde&. a sosit vremea ca aceast.intereselor 3r-+iei în urm-toarea etap. devenit între timp )ord rotector.practic. :alvinismul era religia care trebuia s. ublicarea acestui text a fost at!t de /ocant.conduc. dar sunt dispus s. e . :#arles nu poate fi executat f-r.un proces.de :romKell%evreilor&s. Fn alt rol al calvinismului a fost de a insista asupra arderii pe rug a vr-*itoa-relor.:romKell a ordonat un alt proces. Gan Galckert.

ntonio Lac#ado.nglia în timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial.carte.merica pt a sc-pa de %persecu+iile religioase& care au urmat dup.ce a devenit o Oarriman.@@. asocia+i /i parteneri apropia+i de afaceri cu Oarri-man-ii.a .sub stindardul lui %D-zeu&. la A@ de ani.:#urc#ill a încasat o mit./i primul care a mu/-cat momeala a fost 5o#n :#urc#ill.duce de Larlboroug#. .dec!t un singur partid. a fost unul din str-mo/ii primului ministru $ir Sinston :#urc#ill. o zi sacr.p!n.CC?. s-a m-ritat cu americanul . amela :#urc#ill s-a înt!lnit cu . pt ca omul lor s. în ziua $f. a devenit foarte influent. Doar o coinciden+-. a ap-rut formal la <> iunie .de =?E.c.f-r.A.poat.<. Gersiunea modern. familia :#urc#ill a primit . Lembrii s-i au început s--i mituiasc. al c-rui pre/edinte eraH )ord 5acob 0ot#sc#ild. în urma v!nz-rii unei p-r+i din %discursurile c-tre na+iune& ale lui Sinston :#urc#ill din timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial. . .c.îl înl-ture de pe tron.@@A. lucru care nu ar trebui s--i surprind.la :avalerii $f.suma real. 5o#n :#urc#ill. la fel ca în toate celelalte +-ri. . amela Oarriman. 'ora lui $ir Sinston.verell Oarriman.ceste dis-cursuri au fost cump-rate din bani publici de c-tre 'ational Oeritage Lemorial 2oard. La-rea )o*. în timp ce familia 2us#.provoace un cra# financiar în . :onexiunea dintre cla-nul :#urc#ill /i 3r-+ie continu.în valoare totalde @E. banc#erii din . care a avut loc pe ? noi.reinstaurarea monar#iei sub :#arles II. au fost în-nobila+i de regina .forma.A. Ioan 2otez-torul.=B .pt cavalerii templieri /i o referire evident.în zilele noastre. neobositul manipulator global al 3r-+iei Oenr1 Tissinger.ng-lia. despre care am vorbit pe larg în lucrarea i ade!ărul !ă !a face li"eri.. .a*unge în sf!r/it regele .ngliei.nglia.mil. Documentele arat.@B?.ngliei a venit Ducele de \ork.face+i probleme( . Fn alt cercet-tor.ce/tia au fost fanaticii religio/i care au m-cel-rit popula+ia nativ.care îi manipuleaz. unul din cei mai mari manipulatori ai 3r-+iei din sec. 0andolp#.a francmasoneriei s-a extins rapid de la obscurul s-u început din vremea templierilor /i a altor ini+ia+i ai misterelor.verell Oarriman. centrul re+elei. al $F. în încercarea de a arunca în aer :asa arlamentului prin a/a-numi-tul :omplot al rafului de u/c-.lie de 0ot#sc#ild. Dupmoartea lui :romKell din anul .. :ei din familia 2us# sunt prieteni apropia+i ai Sindsor-ilor. care dorea s. "n cele din urm. care fusese m-ritat. nu exist.EEE de lire sterline Qo sum.mbele aripi au r-spuns apelului st-p!nului comun.una din principalele for+e care au stat la baza alegerii lui 2ill :linton ca pre/. amela. fiica Ducelui de \ork.pe cei mai influen+i sus+in-tori ai regelui 5ames II.msterdam ai 'obilimii 'egre au fost nevoi+i s.t!t familia :#urc#ill c!t /i clanul Oarriman sunt linii genealogice #ibride.de acesta prin numirea ei ca ambasador al $F. reptilianul duce de Larlboroug#. sub numele de 5ames II. Tot ce mai avea acum de f-cut 3r-+ia era s. 3iul ei. fiind considerat. reprezint.în acele zileR de la reprezentan+ii unor familii olandeze /i spaniole precum $ir $olomon de Ledina /i . condus de 6u1 3aKkes. unde a /i murit în . în .EEE de lire. Dup.ustace Lullins.în cadrul artidului Democrat . nu v. c-ci to+i sunt reptilieni care î/i sc#imb.Ioan 2otez-torul este sf!ntul patron al francma-sonilor /i al . fost r-spl-tit.Ioan din IerusalimQsau :avaleri de LaltaR.pe cititorii care au citit p!n.NN.anterior cu fiul lui Sinston.s-a semnat un %tratat de pace& între Jlanda /i . cel care a guvernat . str-mo/ii lui 6eorge 2us#. :!nd :#arles II a murit în .pe marea ma*oritate a celor care se auto-denumesc %evrei&. mul+i din adep+ii s-i calvinist-puritani au fugit în . numit de ase-menea Sinston. prin care Sil#elm de Jrania Q'obilimea 'eagr-R s-a însurat cu Lar1..aripa %republican-& a aceleia/i organiza+ii. Fnul din str-mo/ii amelei Oariman a conspirat cu familia erc1.acum aceast.@E?. t a-l aduce la sentimente mai bune pe :#arles.lisabeta II. .t!t 2us# c!t /i asociatul s-u.? milioane de lire sterline din banii )oteriei 'a+ionale.ngliei.CCA.nici în $F. este membru în arlamentul 2ritanic /i foarte apropiat de 0ot#sc#ild -zi.merican. amela a început sreprezinte aripa%democrat-& a 3r-+iei.a fost mai degrab. "n .fabuloas. "nainte de a se m-rita cu . pe tronul .. afir-m. la aris Qunul din ora/ele c#eie ale 3r-+ieiR.se asigure c.

inclusiv într-un fel de societate rozicrucian.c-%ordinul nostru&QtemplieriiR a fuzionat cu cel al :avalerilor $f.francmasoneria din 3ran+a a reali-zat o fuziune extrem de important.de experien+e intense pe calea evolu+iei. *ucat un rol important în r-sp!ndirea francmasoneriei.. /i ea nu poate fi distrus-. Lulte din lo*ile militare ap-rute în regimentele din armata L. De aceea./i cnu exist. Etiinţa manipul!rii& e m-sur. /i în ordinul cavaleresc francez $f. 0amse1 s-a n-scut în $co+ia prin anii .cesta a r-mas cunoscut sub numele de Jra+iunea lui 0amse1 /i prezint. în .cel care a inspirat-o în cea mai mare parte înainte de a %mu-ri& Qadic.le d-deau ini+ia+ilor nume ezoterice. a fost . c-ci numele babilonian al lui Ioan era Jannes. Ioan&./i fals-. prin+ul :#arlie. precum 2razilia /i ortugalia. 3r-+ia a trebuit s.nu vom %muri&.%lumea pe care o vedem este singura lume care exist. aceasta a fost înlocuitde o alt.îi controleze pe oameni.a oamenilor de /tiin+. marele maestru al rioriei $ionului.Linervei /i lui Isis Q$emi-ramideiR.suntem cu to+ii con/tiin+e mul-tidimensionale infinite întrupate într-un corp fizic pt o perioad.într-o alt.aceast.o parte din istoria francmasoneriei. al Demetrei.din /colile antice ale misterelor înc#inate Dianei.ce puterea religiei a început s.nu putem muri.o continuare a vie+ii du-p.moarte&.pt cei care începeau s.ora/ul din care a fost orc#estrat 0-zboiul .ndreK Lic#ael 0amse1.a nu are nimic de-a face cu /tiin+a real-. sub patrona*ul regelui :#arles II /i sub coordonarea direct. fost membru în elita multor organiza+ii. . egalitate.ace/tia nu-/i vor da seama c. tutorele pretendentului sco+ian din familia $tuart la tro-nul .de a-/i sc#imba înveli/ul fizicR. ractic.ceasta a fost prima organiza+ie creat.o alternativ..seama c.expresie a sa.templierilor. Isis /i Jsiris din .nu este una cu corpul s-u fizic.privin+. . c-reia i s-a spus %/tiin+-&. to+i primii membri ai $o-ciet-+ii 0egale erau francmasoni care /tiau c. pt a se asigura c.organiza-+ie deriv.gipt.%oficial-&. cu scopul de a asi-gura direc+ia în care trebuie s. ci cu con/ti-in+a etern. Lulte din aceste grupuri de elit.ca 3rancmaso-neria Larelui Jrient.@BE /i era prieten apropiat cu Isaac 'eKton. respectiv c.în fran-cez-R. . Larele Jrient francez a fost for+a care s-a ascuns în spatele 0evolu+iei 3ranceze.aceast.% --rintele& $ociet-+ii 0egale.donis din $iria. 'umele de Larele Jrient este legat c#iar de Jrientul Li*lociu.g-seasc. Dacomul î/i d.froditei /i . 'u îl voi men+iona în aceast.dup. Dpdv al 3r-+iei. )az-r. în perioada :ruciadelorQa templierilorR /i nu a avut nimic de-a face cu breasla zidarilor.re+ele ale Larelui Jrient /i în alte +-ri.numit. :elebrul strig-t al revolu+ionarilor francezi8 %)ibertate. care afirm. pt simplul motiv c./i infinit./i a inginerilor.ngliei. .c.direc+ie este gre/it. numele lui 0amse1 era%:#evalier& Q%:avalerul&.c.se destrame.con/tiin+-.xist.A=@ respectiv martie . fraternitate(& este un moto francmason.merican ptr Independen+-R. viziunea /i poten+ialul s-u se amplifi-c. devenind cunoscut.cfrancmasoneria în varianta ei modern. pe care a manipulat-o /i a coordonat-o în totalitate.A=A.2ritanii sunt sus+inute de lo*a irlandez-.nelimitat.gendei sale de cucerire a controlului la nivel global.l afirm. ci este o /tiin+.î/i are originile în Dara $f!nt-.cu iacobinii. aceste %revolu+ii& nu au nimic de-a face cu libertatea.resping.care d.nergia înseamn. @ sau A ani mai t!rziu a urmat crearea Larii )o*i Irlandeze. 0amse1 confirm. .a francmasoneriei s-a creat la )ondra $ocietatea 0egal-.3iladelfienii Qnumit. ci doar transformat. ersfenonei /i lui Dioni-sos din 6recia. :e co/mar ar însemna acest lucru pt cei care doresc s.din acel moment. Ioan din IerusalimQde LaltaR.se îndrepte %/tiin+a&.religia. nu de cea englez-. ci exclusiv cu implementarea . .=C . este amintit frecvent în cercurile francmasone pt < versiuni ale aceluia/i discurs pe care l-a +inut în dec. 0amse1 arat. .dec!t pe .înc#isoare mental-. .:u spri*inul activ al lui 0amse1. :lanurile sco+iene au introdus francmasoneria în 3ran+a Qunde locuiau fra+ii lor de s!ngeR. ritualu-rile sale fiind inspirate din cele ale cultului lui 9oroastru din ersia.@@<./i c.vreodat. care cores-pundea aceluia/i 'imrod. al lui Is#tar /i Tammuz Q$emiramida /i 'imrodR din 2abilon. /i al lui Lit#ra din ersia. %lo*ile noastre au luat numele de )o*ile $f.via+acestui corp.

s#mole. francmasone /i alte însem-ne alc#imice /i ezoterice. ar#itectul care a ridicat catedrala $t aul pe locul unui fost altar al cultului Dianei.i se cear. un veritabil far luminos al francmaso-neriei. rintre cei care f-ceau parte din acest %:olegiu Invizibil& s-au num-rat faimosul om de /tiin+.moartea lui Ivan. nici c#iar DarKin în-su/i nu credea în a/a ceva.le includ informa+ii despre geo-metria /i ar#itectura sacr-. în care a emis de*a aceea/i ipotez-. "n esen+a ei.a însemnat de la bun început mult mai mult dec!t o adunare a oamenilor de /tiin+-. care a fost medicul personal al +arului Ivan cel 6roaznic. unul din cei = primari ai ora/ului dup. 2unicul s-u.rasmus DarKin.@A<4 )ord Lora1. Dintre mem-brii ei f-cea parte inclusiv 2en*amin 3ranklin.m!ndoi au fost mari mae/tri ai ordinului rozicrucian al $f!ntului aul. centrul fi-nanciar al 'obilimii 'egre /i al 3r-+iei 2abiloniene.. cu scopul de a limita viziunea asupra lumii /i în+elegerea /tiin+ific. un francmason sco+ian4 . omul care avea s. privi+i cine sunt ini+ia+ii ezoterici ai acestei societ-+i care se pretinde împotriva cunoa/terii ezoterice.cu . . /i despre simbolurile cabaliste.rasmus./i spiritual-.un plan municipal ma-son.+inem seama de orientarea unui alt grup de ini+ia+i care a fuzionat cu $ocietatea 0egal-.la baza evolu+iei st.plin-. Dac. 0obert DarKin.CB>.creat.@?E. ea este o societate secret. era prieten apropiat cu :#arles II /i :avaler al Jrdinului 5artierei. manipul-rile lui Dee au condus la instalarea pe tro-nul rusesc a dinastiei 0omanov.vreo calificare /tiin+ific-. francmason /i membru al :lubului :abala. $oc. rozicrucian. devenind mama lui :#arles . unul din -rin+ii 3ondatori ai $F./i controlat.în .:#arles DarKin a %descoperit& teoria selec+iei naturale /i a su-pravie+uirii celui mai puternic este de-a dreptul ridicol-. 5osia# SedgKood. Fn alt membru a fost 5o#n 21rom. cunoscut /i sub numele de :lubul $oarelui. în noaptea cu lun. /eful rozicrucienilor. cel pu+in nu la sf!r/itul vie+ii.le-gea selec+iei naturale a celui mai puternic.s#mole. marele maestru rozicrucian al rioriei $ionului. acel prim ordin %cavaleresc& instituit de regalitate. a fost un alt membru al $ociet-+ii )unare.*oace un rol at!t de important în promovarea ideii c.dori+i o confirmare.p-rerea mea.s#mole avea extrem de multe conexiuni /i a men+i-nut un contact str!ns cu%:olegiul Invizibil& care a început s.>E .se întruneasc.lias . .la Jxford încep!nd din .pe lun-. deoarece se întruneau o dat. Despre acest grup vorbe/te 3rancis 2acon în cartea 2oua Atlan/tidă. mem-bru în $ocietatea )unar-. ideea c. /i $ir :#ristop-#er Sren.0obert 2o1le.ce/tia î/i spuneau $ocietatea )unar-. care a devenit membru al acestei organiza+ii a oamenilor de /tiin+. . rintre al+i membri ai $ociet-+ii )unare s-a num-rat /i .3rancis 2acon.'oul :it1 londonez a fost construit dup.rt-#ur Dee Qfiul doctorului 5o#n DeeR. rintre membrii $ociet-+ii 0egale se mai num-rau8 Isaac 'eKton. )ucrurile devin /i mai evidente dac. traduc-torul 2ibliei /i ar#itectul francmasoneriei. Dup. Jricum. Gom discuta mai multe despre el în capitolul urm--tor. a scris în ..de 3r-+ie.lumea în care tr-im este unica lume care exist.@oonomia. . dar mitul a r-mas în urma lui.at!t Sren.s.AC> o carte intitulat.a p-m!ntului în punctul respectiv /i de cele mai bune posibilit-+i de manipulare a ei. mai mult de ?EE de documente ale aces-tuia au fost descoperite într-o cas. "n .f-r. patronului imperiului ol-ritului care îi purta numele.dec!t în urma Larelui Incendiu care a devastat capitala .@@@. c!t /i 0obert Oooke.din Lanc#ester.rasmus DarKin.l a scris o carte împreun. ./i c. un alc#imist /i rozicrucian cu multe contacte ezo-terice în 6ermania. în care fiecare cl-dire +ine seama de re+eaua magnetic.ndreK Lic#ael 0amse1. ar#itectul care a construit catedrala $t aul în :it1-ul londonez. 0egal. acceptat de $ocietatea 0egal. francmason de rang înalt. unul din primii francmasoni înregistra+i în acte4 /i %:avalerul& .incendiu. . un om cu leg-turi foarte str!nse cu francmasonii din spatele 0evolu+iei 3ranceze. bunicul lui :#arles DarKin.ngliei în . 0econstruc+ia centrului )ondrei Q:it1-uluiR nu a devenit posibil. un alt mare maestru al rioriei $ionului. erau membri ai $ociet-+ii 0egale /i mari ini+ia+i ai unor societ-+i secrete. iar fiica sa s-a m-ritat cu fiul lui . Dup. /i este foarte interesant faptul c.

/tiin+a modern. Lanifestul acesteia./i c.sub numele de Fmanism.afirm.fie l-sa+i s. "n acest scop.a planului8 controlul reptilo-arian al .conomistul 5o#n La1nard Te1nes.de o mi/care cunoscu-t.la ora actual. fost educat de ramura catolic.care a creat religiile în lumea antic.doar una din perlele în+elepciunii sale8 %5usti+ia /i onoarea ne cer s.nenum-rate m-/ti.adev-rata natur. bine c. dar foarte multe dintre ele. 3a+a 3r-+iei 2abi-loniene poart.mai existe .fie dezvoltate mai t!rziu de Isaac 'eKton.vom în+elege acest lucru /i vom desc-tu/a puterea nelimitatdinl-untrul nostru.ale c-rui principii au dominat politicile economice moderne.r-sp!ndirea bolilor /i asigurarea unor condi+ii de via+.altceva.acest lucru nu este adev-rat.a 3r-+iei 2abiloniene.a conceput /i%/tiin+a& moder-n-.Ideile sale aveau s. .C?=. propun adoptarea unei legi care s. asigur!nd comunicarea dintre ele.astfel structura care a permis trecerea la urm-toarea etap. îl con-sidera pe Lalt#us un geniu.>. except!nd cazul în care r-m!ne un loc gol rezultat prin moartea unor persoane adulte&. pe care le explic mai în am-nun+ime în lucrarea mea anterioar-. ale c-rui convingeri rasiste extreme au fost folosite de .dec!t în cadrul unui grup sau domeniu social. perla coroanei. Capitolul F & Gara celor „liberi” . c. care neag.cesta este doar un me-canism de manipulare a conflictelor /i r-zboaielor de c-tre aceea/i %masc-&. copiii PnelegitimiQ nu au o valoare prea mare pt societate.inumane pt mase erau absolut esen+iale pt a opri suprapopularea planetei /i diluarea liniilor gene-alogice albe Qale st-p!nilorR.aceste lucruri nu sunt adev-rate.a rasei umane. de tipul francmasoneriei. ce ac+ioneaz. publicat în .ca /i coordonator global al acestora. Oenr1 Tissinger /i mul+i al+i frunta/i ai 3r--+iei cu scopul de a *ustifica genocidul asupra raselor %inferioare& pt a men+ine purita-tea genetic.Toate politicile de control al popula+iei din secolul nostru au fost inspirate de prin-cipiile lui Lalt#us ale genocidului. fost cre-at. Fnele m-/ti nu opereaz. opereaz. bine c. de tip %accident cosmic&.ceia/i oameni care /tiau f.s.atunci c!nd moare.le refuz-m dreptul celor s-raci la asisten+social-.se opun. n-scut în .a universului /i a valorilor umane. :ine a creat versiunea materialist. i ade!ărul !ă !a face li"eri. To+i copiii care dep-/esc acest nivel Pdezi/ra"ilQ al num-rului popula+iei trebuie s.în sine /i nu este creat.ceste < curente aparent opuse. @ membri ai $ociet-+ii )unare /i-au f-cut educa+ia la . /tiin+a /i religia. dar unul mai presus de toate celelalte8 ambele neag. .locul lor va fi luat imediat de al+ii.?C@ /i numit %p-rintele filozofiei moderne&. iar DarKin /i cercul s-u îl considerau un maestru al logi-cii. /i de di-rec+ionare a politicii. dar c-r+ile sale au fost introduse în Indi-cele :atolic al :-r+ilor Interzise.la suprafa+-. Ii-a spus toat.refuze oric-rui nou-n-scut dreptul la asisten+. contro-lul reptilienilor /i al liniilor lor genealogice va disp-rea f-r.via+a romano-catolic.social-. a/a c. care nu a/teapt.a omului /i puterea pe care o are acesta de a-/i controla singur destinul.fricii. .gendei unice. '9. .voce important.a %/tiin+ei&. . mai precis a raselor reptiliene. îndeosebi cele ma*ore.în cadrul unor organiza+ii /i grupuri care par s. .mericii. dar mai presus de toate.us. 0eg-sim astfel conexiunea sco+ian-.aceea/i for+.universul exist. Iat. 'e d-m astfel din nou sea-ma c.care a contestat existen+a oficial. Dac.tradi+ie este continuat. Dpdv comparativ.m!ndoi erau fascina+i de ezoterism /i alc#imie.c.au foarte multe lucruri în comun. :ine a creat /i sus+inut ideea unui D-zeu r-zbun-tor /i a paradisului la care nu au dreptul dec!t credincio/ii7 'i/te oameni care /tiau f.s-a n-scut mai t!rziu T#omas Lalt#us.dinburg#.existen+a sufletului etern7 . al .ofer.. dar crearea francmasoneriei a asigurat o re+ea uni-c-. reotul anglican Lalt#us era de p-rere c.piar-.singura defini+ie acceptabil.urm-. iezui+ii.DarKin( Din aceea/i linie genealogic./tiin+ei /i religiei c-tre implementarea . .ceast.dolf Oitler. la fel ca :#arles Dar-Kin mai t!rziu. J alt. omul înceteaz.a lui%D-zeu& /i a sufletului etern a fost cea a francezului 0ene Descartes.

li-nie genealogic-. lucrare terminat.spun este c.ilustra+ii ale porumbului dulce /i ale unor cactu/i care nu tr-iesc dec!t în .de/i toate evenimentele pt care sunt învinov-+i+i americanii au fost orc#estrate de .NIG. :olumb a fost folosit doar ca momeal-.=C>. Lultlume condamn.Călătoria prinţului 0enr7 +inclair în 8umea 2ouă din anul :5ML..nglia.adev-rata putere.din motive istorice /i nu numai. lucru a-testat de o carte rar.litei 2abiloniene.locul în care se afl.ng-lia.mericii de mii de ani. "n primii ani ai secNN s-au desco-perit în Larele :anion r-m-/i+e ale civiliza+iei egiptene QfenicieneR sau orientale. Sestford.galezii.de simboluri ezoterice.me-rica înaintea lui. .în alte = centre europene8 aris. dec!t o fa+ad-. referitoare la p-m!ntul descoperit.poat. . de/i acest lucru este ascuns de autorit-+i.nu a f-cut dec!t s.au fost fenicienii. :ristofor :olumb nu a fost nici pe departe primul alb care a pus piciorul pe p-m!nt american. irlandezii. afirm. o sabie /i un cavaler în armur-. armura /i însemnele #eraldice au apar+inut unui cavaler din sec. custodele Luzeului Fniversitar de . 3enicienii. continent pe care :olumb nu l-a %descoperit& dec!t în anul . Iat.r#eologie /i . pt a în+elege ce s-a înt!mplat în $F.în forma unei cruci templiere de c-tre familia $t :lair-$inclair /i este împ-nat.e s. nu este nici un mister. indiferent ce ar dori s. /i în mare m-sur.merica a fost :olumb.cum s-au petrecut lucrurile8 Dup.+ar. lucru care se înt!mpl.:.p-m!ntul libert-+ii. %fiind foarte asem-n-toare cu cele ale lui $inclair. statul Lassac#ussetts. dar a sosit timpul s.merica. una din cele mai influente familii ale 'obilimii 'egre din Ge-ne+ia.scredem istoricii oficiali. .irlandezii. 9eno. $ubliniez c. Des-crierile f-cute în scrisorile sale de c-tre . care nu repr. unde au devenit cunoscu+i sub numele :avalerii lui :#ristos. 2ritanic ca superputere mondial.fa+ada bisericii prezint.tnologie din :ambridge. 3unda+iile sale au fost puse în .ast-zi atotputernica . dac.merici s.care repr.meri-c-. englezii /i sco+i-enii au debarcat în . :a de obicei. . pt ca ocupa+ia oficial. :u at!t mai ilustrativ este fap-tul c. rintre ei s-a num-rat /i prin+ul Oenr1 $inclair de 0ossl1n. $inclair a f-cut aceast.xist.sta.merica de 'ord cu secole înaintea lui :ristofor :olumb. 3r-+ia /tie de existen+a .a celor < .cre-dem tot ce ni se spune.masacrul din .ngland de ast-zi.dovezi certe c.>>@. :e vreau s.uria/ul cel r-u al lumii globale. bascii /i portug#ezii.este ridicol-.de pe planet. oricine ar fi la putere. mul+i templieri au p-r-sit 3ran+a cu destina+ia $co+ia. . conte de Jrkne1&.merica nu a fost niciodat. rimii care au debarcat pe coastele americane cu mii de ani în urm. 2ruxelles /i 0oma.>C<( :um a fost posibil7 De fapt.c-l-torie împreun. o#l intitulat.ntonio 9eno au debarcat în 'ova $cotiaQ'oua $co+ieRîn .se trezeasc-.$F. centrul ma*or opera-+ional al re+elei de societ-+i secrete a 3r-+iei reptiliene î/i are sediul la )ondra sau 'o-ua Troia.ntonio. /i nu numai.dinburg# se afl.lita 3r-+iei 2abiloniene din .potrivit c-reia cel care a descoperit pt prima dat. 'umele ora/ului #oenix din $un Galle1. nu departe de actualul ora/ 'eK 6lasgoK.galezii.armele. norvegienii. sf!ntul graal al .începe.bretonii.prin anii .de 3rederick I. $inclair a mers mai departe /i a debarcat în 'eK . $F.to+i au navigat c-tre .ascund.=CB. "n realitate.cu o alt. )a c!+iva km de ora/ul sco+ian .pornim de la ni/te eveni-mente care s-au petrecut cu mult timp în urm-.ri-zona.. T. pe care o consider.:apela 0ossl1n.l+ii sau îndreptat c-tre ortugalia.>BE. în . un loc situat la >E km de 2oston. )et#bridge. corespund perfect /i în detaliu unei regiuni din ictou :ount1 bogat. a tr-it între .în piatr.pare la ora actual.>< .în depozite de bitum.c. a fost inspirat de istoria real.i /i-au concentrat aten+ia îndeosebi asupra unor activit-+i maritime.a locului respectiv.ceasta a fost construit. din nordul $co+iei.ne fac. :el mai faimos mare maestru al :avalerilor lui :#ristos a fost prin+ul Oenr1 'avigatorul Qun alt prin+ Oenr1R. . iar :r.prin )ondra eu nu în+eleg guvernul britanic. s-a descoperit o sculptur. . . "n rospect Oill. este necesar s. au fost de la bun început controlate de )on-dra.:ea mai puternic. a/a cum am v-zut mai devreme.=EA./i ast-zi.parenta pr-bu/ire /i declinul Imp. Istoria oficial-.$inclair /i .

siei( . $ebastian.totul era doar o poveste tras. 'umele adev-rat al lui 5o#n :abot a fost 6iovanni :aboto.ngliei. el a fost anga*at de 0ene d[.alte #-r+i mai vec#i.$ebastian a a*uns inclusiv în Oudson 2a1 din :anada /i a condus o expedi+ie a spaniolilor c-tre . amiralul turc in 0eis a desenat o #art.n-scut la Gene+ia. vie+ile.ce :olumb /i-a ridicat p!nzele îndrept!ndu-se c-tre . iar fiul lui :abot.cum ne explic.cunoasc.unul din c-pitanii de vas ai prin+ului Oenr1 Qrespectiv un :avaler al lui :#ristosR eraH bunicul lui :ristofor :olumb( 'u cred c. :um a fost posibil7 .merica.posibile r-m-/i+e ale . )a numai <E de ani dup.zorele.istoricul francmason Lanl1 . la care aveau cu siguran+. bastionul 'obilimii 'egre vene+iene-feniciene.xplorato-rii care au desc#is calea c-tre )umea 'ou. )orenzo de Ledici.ntarctica cu =EE de ani înainte de descoperirea oficial.nu ar exista dovezi în acest sens.de p-r.a felului în care ar-ta .nu este de mirare c.tlantidei. respectiv al liniilor genealogice reptiliene.cunoa/terii secrete a 3r-+iei.n*ou. .a acelui continent( :orectitudinea acestei #-r+i a fost stabilit. 2ristolul a fost un centru al templierilor.la r!ndul lui explorator. francmason de rang înalt el însu/i. -i. :abot a fost sus+inut de regele . ora/ul în care se afla la acea vreme /i :ristofor :olumb. membru al 3r-+iei 2abiloniene /i nobil cu nenum-rate contacte în întreaga .devin. ? ani dup. dar în realitate lipsite de substan+-&.acest lucru. pardon.in-clusiv în 6enova /i Gene+ia. c.între :olumb /i :abot.crede+i cacesta a plecat în c-utarea IndieiH .merica de 'ord au fost coordonate de aceea/i surs-.prin te#nici moderne.v.merica.el a fost preluat de acest nou front templier. ace/tia au preferat fie s.adev-rul.avea s. Dup. /eful casei reptiliene de )orraine.voi spune c.merigo Gespucci. Termenul de %navigator& sau >nautier? era folosit de templieri /i de rioria $ionului ptr a desemna un mare maestru.>= . an-ga*at de Oenr1 pt a desena #-r+i. De/i au tr-it am!ndoi într-un secol în care au existat numero/i is-torici /i biografi.miralul a afirmat c.mericilor.c. în vestul . /i a descoperit oficial %)umea 'ou-&.steagul care a fluturat pe navele sale în timpul c-l-toriei c-tre .me-rica de 'ord. Larinarii s-i au fost cei care au descoperit Ladeira /i .l /tia foarte bine c-tre ce destina+ie se îndreapt-. sigur( .au respectat un plan m-re+.de la 2arati. rin+ul Oenr1 a fost un explorator cu s!nge regal. :olumb avea leg-turi cu re+eaua de societ-+i secrete din 6enova /i din nordul Italiei. fiind cei care au redescoperit . retextul celor < :abot a fost c. . )a un moment dat.afirm.p-streze t-cerea.marele maestru al rioriei $ionului.>@E. Fn spri*in crucial pt :olumb a provenit de la < ini+ia+i de rang înalt ai 3r-+iei 2a-biloniene.ce portul s-a numit c!ndva :aer 2rito. :avalerii lui :#ristos. :olumb Qpe numele real :olonR a fost membru al unui grup catar /i templier foarte activ. . dar nu pt c.mai vine s.a copiat #arta dup.am!ndoi aveau leg-turi cu acelea/i societ-+i secrete /i cu %"n-+elep+ii Jrientului&. dup. el spune8%. fie s. Oall. &ntâlnirea Americii cu destinul. apar+in!nd uneia din cele mai puternice familii reptili-ene vene+iene.nu recunoa/te vreo leg-tur.nu doreau ca oamenii s. nu cei care au descoperit-o pt prima oar-. dou. un italian pe nume 5o#n :abot a plecat din portul templier 2ristol. Oall. caracterele /i politicile duse de ace/ti aventuri-eri întreprinz-tori. au fost portug#ezi.xpedi+iile spaniolilor c-tre .merica de $ud.. precum Gasco da 6ama sau . prin+ul Oenr1 a avut acces la multe #-r+i întocmite din vremea fenicienilor /i a altor popoare antice. . c-tre India(. printre care se num-rau /i unele care in-dicau prezen+a .acces /i prin+ul Oenr1 'avigatorul /i :avalerii lui :#ristos. 'u înt!mpl-tor. "n cartea sa. /i artistul )eonardo da Ginci. $e cunosc foarte pu+ine lucruri despre originea.urop-. iar cartierul modern Temple Leads confirm. cei mai mul+i din ma-rii navigatori /i exploratori ai lumii. Istoria oficial.inventeze ni/te rela-t-ri aparent plauzibile.merica era alb cu o cruce ro/ie pe el. a/a c. limpede c.ra un vene+ian naturalizat venit din 6enova.se aflau în c-utarea .v.merica de $ud /i ale francezilor /i englezilor c-tre . 'umele de 2ristol deriv. Datorit. respectiv de filialele 3r-+iei.ce :olumb a debarcat în :araibe.inspirat de convingerile poetului Dante. Lanl1 .cest lucru devine /i mai semnificativ dac.ngliei Oenr1 GII.

cel pu+in . europenii au ucis un num-r uria/ de nativi. Transferul propriet-+ilor finan-ciare /i imobiliare s-a asigurat de la bun început prin crearea :ompaniei Girginia de c-tre regele 5ames I.giptR din sec. . .cele azteceR. care aveau s. :!nd aztecii /i-au dat seama c.parte integrant.$tatele Fnite ale .permanent. /i ei erau convin/i c. ove/tile rostite în Jrientul Li*lociu /i . inclusiv în aceea de )ord :ancelar al .re-gina .mericii :entrale. 'ativii acestui p-m!nt aveau un sistem propriu de m-surare a timpului /i o dat.la care a/teptau întoarcerea zeului lor. Toate c-r+ile care nu au fost distruse au fost depozitate la Gatican. .vea de asemenea la el o cruce.mericii a fost 5amestoKn.>> . Data la care nativii a/teptau a doua venire a zeului alb Yuetzalcoatl era Qdup. $pania.?. 5ames l-a înnobilat pe 3rancis 2acon /i l-a numit în diverse pozi+ii importante.merica de 'ord. cu #ainele negre /i p-l-riile lor înalte. în special . Tipic pt mentalitatea /i metodele utilizate de 3r-+ie a fost comportamentul lui Oernando :ortes. cunoa/terea vie+ii /i a istorieiQadic. opoarele native din .c. la ordinul romanilor.@E@. de/i nu avea dec!t ?CB de oameni.ra incredibil&./i o inumanitate ie/ite din comun.< milioane de nativi au fost uci/i dup. în .banc#erii.fla+i sub controlul invizibil al reptilienilor. iar un isto-ric spaniol estimeaz.implicarea reptilienilor în afacerile p-m!ntenilorR a fost furatsau distrus-.fi fost numit.sistemul european de m-surare a timpuluiR anul . .a lui Iisus.p!n.nu difereau prea mult.cu ace/ti coloni/ti au sosit /i liniile genealogice reptiliene ale aristocra+iei /i regalit-+ii europene.lexandria Q. ba c#iar a debarcat în apropiere de locul în care era a/teptat Yuetzalcoatl. a v-zut cufere vidate care depozitau mii de documente /i c-r+i ezoterice vec#i.?. un fel de versiune local.uropa /i cele despre Yuetzalcoatl din .NGII. c-ci proveneau din aceea/i surs-. Totu/i. cele mai evidente ale acestui proces a fost distrugerea marii biblioteci ezoterice din .nu el era zeul a/teptat. 'oua 9eeland. au invadat planeta /i au preluat controlul asu-pra acesteia. ortugalia.atunci. J cuno/tin+.venirea ari-enilor /i reptilo-arienilor albi în . 2ritanic /i a altor monar#ii europene.merica de $ud. la fel cum î/i tratau de altfel /i propriile neveste.o fac-. Jdat. /i oriunde au a*uns. rintre primii coloni/ti care s-au instalat atunci s-au num-rat mul+i membri ai familiei lui 3rancis 2acon.preia controlul asupra unui popor mult mai nu-meros. este mult mai pro-babil ca regiunea s.frica. rima a/ezare englez.ustralia.Oernando :ortes era zeul mult a/teptat. Yuetzalcoatl.nglia. :or-tes a a*uns în Lexic în .cu o arogan+.dup. mi-a spus ea. . 6ermania. urmat un imens carnagiu al nativilor. precum /i numero/i puritani-calvini/ti. era de*a prea t!rziu.C.în +ara care avea s.temeiR%regina-fecioar-&.a 2abilonului antic $emiramida. . arienii au pus st-p!nire pe întreaga lume prin intermediul Im.Girginia ar fi primit acest nume dup.acesta va purta ve/mintele indicate de numele care i se atribuia8Iarpele cu ene. cel care a permis instaurarea controlului spaniol asupra .cela/i lucru s-a înt!mplat /i în .devi-n. Din toate aceste motive.gende pe termen lung a 3r-+iei. dar /i Jlanda. în statul actual Girginia.a/a pornind de la zei+a fecioar.peste ani liderii lumii econo-mice. /i ec#ivalentul ei egiptean Isis.ngliei.devin..merica :entral. Fnul din ex. %. . d!nd liniilor reptiloariene o putere pe care nu au avut-o niciodat. purt!nd un coif cu pene.lisabeta I. /i altele.care are rude ce lucreaz.cest lucru i-a permis lui :ortes s.în timpul unei vizite pe care i s-a permis s.IG. regele az-tec Lontezuma /i poporul s-u au crezut c. care au tratat popula+ia na-tiv.C. :onc#istadorii spanioli au cucerit p-m!nturile inca/ilor /i ma1a/ilor Qpe l!ng.similar-.debarcarea lui :olumb."n cele > secole care au urmat .în mod sistematic. /i o mare parte a cunoa/terii acestor popoare s-a pierdut în cursul proce-sului de colonizare sau a fost distrus.pe pos-turi înalte la Gatican mi-a spus c. supranumit-Qf-r. $e spune c. $ub patrona-*ul lui 5ames. 2elgia. /terg!nd practic cultura lor de pe suprafa+a p-m!ntului. care co-respundea de asemenea legendei lui Yuetzalcoatl. /i un nr c#iar mai mare au devenit sclavi. +-rile europene controlate de 3r-+ie./i din alte p-r+i au suferit o soart.a unei . . 3ran+a./ezarea a ap-rut pe la începutul sec.pre/edin+ii /i guvernatorii noilor $F.

s-a aflat c#iar în centrul opera+iei 3r-+iei de preluare a controlului asupra . fost un ini+iat al extrem de exclusivei )o*i 0egale a :omandorilor Templului de Gest din :arcassonne.oamenii negri sunt inferiori dpdv genetic /i in-telectual rasei albe.mericii /i de înlocuire a controlului desc#is al )ondrei cu controlul sub acoperire. :ompania Girginia continu. care a sur-prins numeroase aspecte ale conspira+iei globale. Das#Kood dispusese s-parea unei pe/teri uria/e pe domeniul s-u din Sest S1combe QSiccaR.pe bancnota de .A=. sub alte nume.mericii la cel sub acoperi-re. asociat cu multe grupuri ezoterice. Ahe Penns7l!ania 3azette. au luptat pt libertatea poporului american s.în statul s-u.:re/tin-.c!/tige puterea prin alegeri8 ce doresc sau ce nu doresc ace/tia s.este cea fondat. enns1lvania. 3ocul IaduluiR. sunt exact de p-rerea opus-. Goi explica .aud-7 Lul+i dintre p-rin+ii fondatori.din .în simbo-listica reptilo-arienilor este sunetul unui cuv!nt. care au manipulat inclusiv 0evolu+ia 3rancez.dar aici vorbim de o opera+iune la scar. în care un %:olegiu Invizibil& format dintr-o elit. :um putem împ-ca aceste < declara+ii7 . împreun. . iar prima lo*. . contele de Lontgomer1.Druid-.EE de dolari. c#iar /i Li/carea atriot.nu se lase în/ela+i de aparen+e. 3rancma-sonii erau pe punctul de a trece de la controlul desc#is al .3ranklin ar fi fost de partea lor. considerat de mul+i /i la ora actu-al. .merica a fost surprins. fiind membru în lo*ile francmasone :ele 'ou. 3ranklin a ti-p-rit prima carte masonic. To+i ace/tia apar+ineau unor li-nii genealogice ale 3r-+iei.mare. rozicrucienii /i alte societ-+i secrete /i-au unit for+ele sub un singur nume8 francmasoneria.to+i oamenii se nasc egali în timp ce avea <EE de sclavi negri /i nota în alt.contele de $alis-bur1.a intelectu-alilor controleaztoate evenimentele.nu doresc s.despre libertate. a r-mas cu convingerea c.din c!nd în c!nd la fel.ast-zi $F. De unde a fost orc#estrat 0-zboiul pt Indepen-den+-7 Din #iladelp#ia.merica.american."i invit pe cei care cred c. a/a cum voi explica imediat. erau ni/te ipocri+i de prim rang. mult mai eficient pt guvernarea maselor. publicat. proces cunoscut în istorie drept 0-zboiul pt Independen+-.@EA. ersonal.cad. un satanist care se ocupa cu sacrificarea copiilor /i un slu*itor devotat al 3r-+iei 2abiloniene. inclusiv cu 3r-+ia Fniversal. 3ranklin a fost Oenr1 Tissinger al epocii sale. Dac.cunoscut. 5efferson a scris c.:lopotul )ibert-+ii Q "ell I clopotR. 3ranklin. 3ranklin avea /i el sclavi în timp ce nu înceta spropov-duiasc. De fapt.:eea ce conteaz. care una spuneau /i alta f--ceau. unde poate fi v-zut înc..templierii. Din p-cate.s. zeul-soare al fenicienilor /i arienilor.A=>.A=E.orice om procedeaz.parte c.l a fost cel care a publicat primul articol documentat despre francmasonerie în ziarul s-u.-rintele 3ondator care credea în libertatea poporului.complet în am-gire. . unde practica ritualuri satanice /i ceremonii sexuale %magice&./ic#ierului. 3ranklin a fost un agent al serviciilor secrete britanice. 2en*amin 3ranklin a fost un francmason notoriu c#iar în locul unde s-a organizat 0-zboiul pentru Independen+-8 3ran+a.genda 3r-+iei referitoare la .cu un prieten apropiat. devenit el însu/i francmason în februarie . la B dec. fost de asemenea membru al :lubului $atanic Oellfire Qn. ea controleaz. Fnul din liderii francmasonilor din coloniile americane ale britanicilor a fost 2en*amin 3ranklin. contele de 'ort#ampton /i )ordul $out#ampton.. care era inclusiv mare maestru rozicrucian. rintre primii membri ai :ompaniei Girginia s-au nu-m-rat83rancis 2acon. în mod oficial.>? . nu felul în care se scrie el Qaceasta fiind o caracteristic.din . :ancelarul 2ritanic al . un simbol al lui 2el. Desigur. $ir 3rancis Das#Kood.$urori /i $an 5uan. 3a+a sa poate fi v-zut.n.. "n acela/i an. a-mericanii ar trebui s. 2oua Atlan/tidă. precum 3ranklin sau 5efferson.existe inclusiv la ora actu-al-. contele de embroke.3ranklin /i al+i p--rin+i fondatori ai $F.a limba*ului fenicianR. :e le spun aleg-torilor cei care î/i propun s.în .ABC.perfect de 3rancis 2acon în lucrarea sa. /i a fost numit mare maestru provincial al enns1lvaniei în .ste imposibil.î/i reconsidere din temelii istoria /i motiva+iile p-rin+ilor fonda-tori. .

care era la r!ndul lui membru al :lubului Oellfire. ordinul cavaleresc al elitelor instituit de monar#ia britanic-. Larea ma*oritate a ofi+erilor s-i erau francmasoni. 3ranklin. /tiut fiind c. :#arles $ackville a creat o lo*. :ine poate crede îns. primul ministru. $ir 3rancis Das#Kood.merican pt Independen+-.doresc s.reprezinte interesele americane într-unul din principalele centre ale 3r-+iei.acei oameni erau druizi este pentru a confirma astfel c.în+elegeau /i operau cu cunoa/terea ezoteric-.m#erst.ceasta era compania pe care o cultiva 2en*amin 3ranklin.a/a ceva. din care /ase de copii.de oameni ca 3rancis 2acon /i dr.a )o*ii Larelui Jrient din Italia.xplica+ia oficial. $treube a *ucat un rol semnifi-cativ în r-zboi.CCB sub locuin+a lui 3ranklin din =@ :raven $treet. care a reprezentat interesele britanicilor.alc-tuit din francmasoni din *urul prin+ului de Sales 3rederick. iar cel care i-a pl-tit intrarea în r!ndul ofi+erilor britanici a fost )ionel $ackville.în r!ndul 'obilimii 'egre din 3loren+a Qîn ItaliaR. .în+elepciune /i iubire de c-tre oamenii orienta+i pozitiv.merica8:artea de 0ug-ciuni a lui 3ranklin.sau Kiccan-. . "n . care a lucrat mai t!rziu cu foarte secreto/ii :arbonari /i cu . prin+ul de Sales. ascunz!ndu-se sub mantaua cre/tin-. omul care avea s.al c-rui frate era . el a fost agentul cu indicativul A< al serviciului secret britanic. $ackville /i S#arton au deve-nit :avaleri ai Jrdinului 5artierei. 3ranklin /i $ir 3rancis Das#Kood.lta Gendita.care a servit în armata lui 3rederick al rusiei. Deocamdat.cu mult. un asociat al ducelui de S#arton. 5o#n Dee în timpul domniei reginei . au dus la descoperirea a zece cadavre.at!t 3ranklin c!t /i 5efferson au fost numi+i la un moment dat Qîn perioade diferiteR s.r#i-episcop de . care se întrep-trunde cu celelalte re+ele de %cavaleri&.este c. Fnul din membrii lo*ii sale era locotenent-colonelul . datate ca apar+in!nd perioadei în care a locuit acolo 3ranklin. /i nu este deloc un accident faptul c.subliniez c. comandantul ar-matei americane /i primul pre/edinte al $F.sub numele :artea de 0ug-ciuni 3ranklin-De$pencer. . ca /i francmasonul de rang înalt 6eorge Sas#ington.3ranklin /i so+ia sa se ocupau fie cu *efuirea cimitirelor.. :ornKalis. au scris o carte de rug-ciuni care a devenit nucleul actualei :-r+i :re/tine de 0ug-ciuni( "ntruc!t Das#-Kood mai era numit /i )ord De$pencer. 3ranklin a lucrat pt 3r-+ie at!t în .ceva8 cei doi satani/ti.miralit-+ii /i rimarul )ondrei. 3ratele mai mic al lui :#arles. cartea a devenit faimoas..cum a f-cut-o la vremea lui /i $ir 3rancis 2acon. un alt comandant al armatei britani-ce în timpul 0-zboiului .conduc. $ackville /i Das#Kood erau membri ai unui grup de elit. $-p-turile f-cute în anul . /i a fost co-fondator al $ociet-+ii Dilettanti.era )ord 6eoffre1 .eu nu condamn în bloc tradi+ia druid.de a/a ceva. Lotivul pentru care afirm c. iar în .o %revolt-& împotriva :oroanei 2ritanice( "n realitate. "n . erau am!ndoi francmasoni c!t se poa-te de activi. al-turi de prietenul lui 2en..dKard :ornKallis.precum )afa1ette.:on-tactele sale invizibile i-au asigurat /i serviciile francmasonului german baronul von $treube. 3iii s-i.a acestei cunoa/teri.se implice în 0-zboiul . simbolul este crucea ro/ie pe un scut alb.obsesie pentru ritualurile sexuale într-un capitol ulterior.l+i membri ai :lubului Oellfire la vremea respectiverau8 3rederick. s.lisabeta I. l!ngTrafalgar $^uare din )ondra. 'ici vorb.A==. :ontactele str!nse ale lui 3ranklin cu societ-+ile secrete franceze au determinat at!t de mul+i revolu+ionari /i francmasoni francezi. la fel ca /i comandan+ii trupelor britanice.A>. $ackville a organizat re+eaua francmason. care poate fi folosit. de/i o condamnau în public. de genul celor practicate în antic#itate de 3r-+ia 2abilonian-7 . a fost numit colonel al 0egimentului <E Infanterie Qdevenit mai t!rziu 0egimentul u/-ca/ilor )ancas#ireR /i maestru al lo*ii francmasone a acestuia.merica.>@ . aris.merican pt Independen+-. organiza+ia creat.primul duce de Dorset. 'u fac dec!t s.insist asupra folosirii cu rea-voin+.3ranklin era implicat într-un grup care se ocupa cu sacrificiile rituale.aceast. 6eorge /i :#arles conte de Liddlesex.uropa c!t /i în . 6eorge. )ordul . :omandantul-/ef al trupelor britanice din 0-zboiul . fie cump-rau cadavre pentru cercet-ri medicale.merican pt Independen+. /i înc. )a fel ca /i ceilal+i p-rin+i fondatori.

nglia a divizat acest post.. 6eorge $ackville a devenit mare maestru al Larii )o*i Irlandeze. a/a cum procedeaz..au fost incredibil de prost coordonate.cest r-z-boi a început dup.= iunie . pt a se asigura de rezultatul dorit8 preluarea controlului sub acoperire al $F. principalul organism la care erau afiliate lo*ile din armata britanic.nu /i-a informat superiorii în privin+a înt!lnirilor sale cu 3ranklin. opera+iunile militare /i navale ale armatei britanice în timpul 0-zboiului . rincipalul rol al directorului general al o/tei era în mod tradi+ional acela de spiona*. prieten apropiat cu regele 'obilimii 'egre 6eorge III.AA> de sora acestuia. :ontele de $andKic# a fost numit rim )ord al .c-tre S1combe&. unde cei doi au luat parte la tot felul de %ritualuri& în pe/tera spe-cial s-pat.zi.*oace un rol vital în 0-zboiul pt Independen+-. )a acea vreme. la nord de )ondra. . am transmis prin #eliograf un raport al doctorului 3ranklin.AAB.a re+elei sale de spiona*. "n cei = sau > ani de dinainte de adoptarea Declara+iei de Independen+. a fost numit $ecretar de $tat îns-rcinat cu afacerile coloniilor americane( .A?E /i a format o lo*.costurilor uria/e ale 0-zboiu-lui de Iapte . "n plus. de c-tre 3r-+ia 2abilo-nian.0-zboiul .merican pt Independen+-. $ub comanda lui :ornKalis se afla c-pitanul 5ames Solf./a cum au c-zut de acord to+i istoricii. ambele tabere ale 0-zboiului . zeul grec al secretului /i t-cerii. scris.din )ondra.francmason-.a izbucnit în mod oficial în .aflat. care a fost pus în leg-tur.cu 3ranklin în .c-8 %"n aceast.din .merica a*ungea la apogeu.ce 6eorge Sas#ington.la ordinul lui Das#Kood pt a-/i crea un loc potrivit pt practicile sale sata-niste. $ackville. numit.merican pt Independen+. iar . prezentat cu un deget dus la gur-.împreuncu Das#-Kood.societate secret.ni dintre . 'u se pune proble-ma unei victorii a coloni/tilor.fie g-sit. )a sediul :lubului Oellfire avea s.mai esteR un centru ma*or al opera+iunilor de spiona* ale serviciilor secrete britanice.AA?.ci doar a unei auto-înfr!ngeri a britanicilor. 0egimentele britanice erau în+esate de lo*i francmasone care interferau cu fra+ii lor din armata american-.AA@. c!nd r-zboiul din . acela/i 6.clasic-. colegul satanist al lui 3ranklin.miralit-+ii în b-t-lia naval. 3r-+ia 2abilonian.nu lungim vorba. un fel de al doilea :lub Oellfire. .a fost cea care a controlat /i a manipulat în realitate. . un agent se-cret al lui Das#Kood.nc1clopaedia 2ritannica afirm.ceasta este o te#nic. "n .>A . 3ranklin /i-a petrecut vara pe domeniul lui Das#Kood din Sest S1combe. pe/teri /i alte locuri în care erau prac-ticate /i transmise misterele.cum în+e-legem de ce. care tr-ia în . :a s. acord!ndu-l simultan lui $ir 3rancis Das#Kood. "n . a ordonat uciderea trupelor franceze din J#io. afirm.merican pt Indepen-den+. declan/at de impunerea unor impozite mult prea ridicate de c-tre :oroana 2ritanic-. arisul era Q/i înc.în istoria for+elor navale britanice pt corup+ia /i inca-pacitatea ei. aflat la aris. 6erme-nii revolu+iei americane au fost sem-na+i de noile impozite introduse de 3r-+ia din )ondra.nglia /i 3ran+a.administra+ia con-telui de $andKic# a fost unic. . comuni-c!nd la fel de u/or cu lo*ile britanice /i cu cele franceze.împotriva colo-niilor americane. /i care au fost canalele care au cerut acest lucru. amiralul )ord 0ic#ard OoKe.Jrdinul $f!ntului 3rancisc. J scrisoare datat. Das#Kood /i 3ranklinQel însu/i director general al o/tei americaneR au fost cei care au coordonat ambele tabere ale r-zboiului. un alt conflict manipulat de 3r-+ie. /i contelui de $andKic#. folosit. a fost numit 6uvernator al 'oii $co+ii în .ceasta era re+eaua la care era conectat 2en*amin 3ranklin. 2en*amin 3ranklin se afla c#iar la aris în timpul acestei perioade cruciale.nglia /i era membr. prin intermediul francmasonilor. pe vremea aceea t!n-r comandant militar al armatei coloniale britanice.de 5o#n 'orris. un alt persona* care ava s. împotriva c-rora s-au%r-zvr-tit&propriii lor reprezentan+i din colonii. care a alc-tuit o nou.:anterbur1.de altfel în cazul tuturor r-zboaielor.o statuie a lui Oarpocrates.A?. c-ci avea acces la toate formele de comunicare. pt a face fa+. $-au g-sit numeroase statui ale lui Oarpocrates la intrarea în temple.în colonii.AA?. OoKe a recunoscut public mai t!rziu c.ea îns-/i c. )a fel ca incapabil Qîn mod inten+ionatR era /i comandatul opera+iunilor navale.

care avea misiunea s. iar unul dintre ei.de istoricul francmason Lanl1 .dac. .dmund 0andolp#. :ei mai mul+i americani cred c.un grup de indieni mo#icani s-au urcat la bordul navei numite Dartmout#. masele populare au fost prinse la mi*loc.în +ar. .de la bun început c.nava Dartmout#. este suficient s. se afl. :el pu+in = membri ai )o*ii $f .ast India Qacea crea+ie a 3r-+ieiR s.taxe vamale. a fost numit primul procuror general /i secretar de stat al $F.a unui important grup revolu+ionar numit 3iii )ibert-+ii. .mor&.? ani. a avut po*ar. J mare parte din aceste informa+ii este confirmat. precum 5o#n Oancock /i atrick Oenr1. f-r. erau /i membri ai %celor nou. :ei interesa+i sunt a/tepta+i în maga-zin&.ndrei. !n.fie votat.propus. aceasta se întoarce la :amera 0eprezentan+ilor /i la $enat.A== a plasat un anun+ de v!nzare a unei sclave care suna astfel8 %3at.continu.cesta a fost grupul care a organizat atentatul împotriva navei Dartmout#. tre-buind s. rintre membrii )o*ii $f.ltfel spus.din nou de cel pu+in dou.cu adoptarea )egii :eaiului.implementarea . :-pitanul unuia din deta/amentele mili+iei.ndrei. care a permis :ompaniei 2ritis# .permit. istoria oficial.s./i faptul c.. .de britanici.spl-teasc. a pus c#iar un afi/ în care oferea o recompens.s.în principal Qcel pu+in dpdv oficialR de 6eorge Sas#ington. /i numai unul era absolut sigur nemason.iubesc libertatea omului mai presus de orice. . Larele maestru al acestei lo*i.de circa .a $co+iei. iar mai t!rziu mare maestru al Larii )o*i a Girginiei.c.dams..de mult.din cei ?@ de semnatari ai Declara+iei .asociat apropiat al lui 6. inclusiv aul 0evere.de un an /i /tie s.engleza.idee ce se înt!mpl.a afirm. :ei mai mul+i dintre ace/ti p-rin+i fondatori erau mari proprietari de sclavi.merici de 'ord de c-tre Larea )o*.independent-. C pre/edin+i americani au fost proprietari de sclavi.pu-terea7 . coloniile au fost recu-noscute ca o republic. v!nz!ndu-i la magazinul s-u general.de fapt /i crez!nd tot ce li se spunea. cel care a condus revolta .dintotdeauna. .de :ongres. numai dac. 3ranklin a fost proprietar de sclavi timp de =E de ani.vreme de %:olegiul Invizibil& /i de re+eaua lui 3rancis 2acon.+i-ai putea dori întro societate%liber-& pt a-+i ap-ra status Suo-ul /i a opri orice încercare de a-+i fi luat. 6eorge Sas#ington era /i el proprietar de sclavi.mericane de Independen+-.ste cel care a propus sistemul guvern-rii centralizate.ndrei din 2oston îmbr-ca+i în indieni /i condu/i de aul 0evere.pt prinde-rea unui sclav fugar.aveai pielea alb-( "n total.ancorat. elita interioar. . Oall. lucru care a distrus pia+a ptr toate celelalte companii.ndrei se num-ra /i 5o#n Oancock.spri*inul Lili+iei :oloniale contro-lat.sta.dKard roctor. pornind de la o structur.treimi din camerele reunite ale :ongre-sului. . sub numele de $tatele Fnite. ci membri ai )o*ii francmasone a $f. a fost numit mare ma-estru al întregii .din lume care a acordat gradul francmason de :a-valer Templier.ceasta a fost prima lo*.mai puternic.în portul 2oston.p-rin+ii fondatori au creat :onstitu+ia $tatelor Fnite pt a le asigura libertatea.re/edintele opune vetoul s-u unei legi adoptat. Oenr1 era cel care a rostit celebra maxim-8 %Da+i-mi libertate sau l-sa+i-m.îl controlezi pe re/edinte /i o treime din arla-ment pt a împiedica orice lege dore/ti. inclusiv zece dolari în plus pt fiecare .gendei 3r-+iei.în zilele noastre. era c#iar el membru alH )o*ii $f!ntul . .venimentul nu s-ar fi putut petrece f-r. f-r. prin Tratatul de la aris. %rebelii& nu erau deloc indieni mo#icani.>B . "n realitate.s. "n .?E erau francmasoni recunos-cu+i. 5osep# Sarren.. :e arm.EE de lovituri de bici pe care i le-ar fi tras cel care îl captura. . la fel ca ceilal+i eroi ai 0-zbo-iului pt Independen+-.T#omas 5efferson /i 5o#n ./i au aruncat înc-r-c-tura de ceai în ap-.aib.2en*amin 3ranklin. . care indic.Sas-#ington.de/i decla-rau c.vorbeasc. rintre %rebelii& americani se num-rau francmasonii atrick Oenr1 /i 0ic#ard Oenr1 )ee.dun-rii 6enerale a Girginiei din . :a de obicei.A@C. dar redactarea ei s-a f-cut cu cea mai mare aten+ie.dmund 0andolp#.AB=. liderul de mai t!rziu al a/a-numitului :ongres :ontinental care a semnat Declara+ia de Independen+-.ndreK 5o#nson. 'oua :onstitu+ie a fost creat.loiali&.p-zeasc.î/i descarce surplusul de ceai în colonii. )a = sep .sus+in. l-s!nd anumite porti+e care s. :onflictul a a*uns la apogeu odat.

oameni de afaceri. .lfred cel Lare QB>C-BCCR /i cu :#arlemagne QA><-B.bat.ce a fugit din . dar /i re-gii sco+ieni /i regele 0obert I al 3ran+ei.cel care trebuie s.se foloseasc. c-ci :onstitu+ia american. /i ve+i g-si acelea/i linii gene-alogice reptilo-ariene care au condus .de liniile sale genealogice reptiliene pt a domni asupra $F. numit. directorul editorial al Kur9es Peerage.ngliei . care este legat genealogic în o mie de feluri de prin+ul :#arles.el trebuie s.E afirm. De ce7 $implu 8 noul :ongres a oferit capitalei Sas#ington un petic de p-m!nt pe care l-a numit dis/trictul :olumbia. un vec#i simbol al religiei solare ariene. $ec+iunea .ngliei. în perioada $umerului /i 2abilonului.batmoned.. care prezint. 5ur-m!ntul i-a fost luat de 0obert )ivingstone. ai c-rei proprietari sunt în întregime priva+i /i care emite dolarul american din #!rtie. proprietari de mas-media.propiat. .NII.banii din #!rtie sunt neconstitu+ionali7 'u.uropa /i a c-ror istorie poate fi trasat.liniile gene-alogice ale familiilor regale /i aristocratice.=AAR. "n acest district se afl. aristocra+ii /i regii din . $o+ii 2us# s-au c-s-torit din considerente genetice.a lui ierce.ca /i :asa de Sindsor. .sau c. mai sau La1 Da1.Li/carea atrio+ilor afirm. :u siguran+-. districtul :olumbia evit.a ducelui de 2ucking#am..lexandriei Qnumit.$-a +inut o mare proce-siune la care au participat Sas#ington /i to+i ofi+erii /i ini+ia+ii din lo*ile americane. comandan+i militari.dar /i fo/tii pre/edin+i americani Silliam Oenr1 Oarrison /i 2en*amin Oarrison.C dintre ei au fost înrudi+i cu regele . :#iar /i 2ill :linton /i 2ob Dole.moned.ma*oritatea clauzelor din :onstitu+ie referitoare la state. sunt veri îndep-rta+i.<<A-. unul din str-mo/ii s-i fiind cavaler englez care a tr-it în sec. care nu este deci un stat. )a fel ca ma*oritatea celorlal+i p-rin+i fondatori.de aici c.nglez. care s-au %înfruntat& la alegerile din . "n articolul . a principalilor po-liticieni. banc#eri. "n realitate. iar un altul fiind o rud.p!n. "n acest fel. care /i-a sc#imbat numele din erc1 dup. oficiali guvernamentali.CC@. Sas#ington nu a fost dec!t primul exemplu al manierei în care s-a folosit 3r-+ia 2a-bilonian.uropa. marele maestru al Larii )o*i 'eK \ork.prin care s-a încercat aruncarea în aer a arla-mentului 2ritanic. . care a domnit între .neap-rat de acest drept. rimul re/edinte al $F.<-.. a fost 6eorge Sas#ington.dup.ceast. 6eorge /i 2arbara 2us#. p-rin+ii fondatori /tiau ei ce fac.ngliei . din prima zi a cre-rii lor /i p!n. a/a cum au f-cut întotdeauna familiile Esta"lishment-ului de pe coasta de est a $F.banca central. printre al+ii. .c.3ederal 0eserve. e spatele scaunului s-u preziden+ial era sculptat un soare care r-sare.<A=.cu o zi înainte de marea zi ritual.plata datoriilor nu se poate face dec!t în monede din aur /i argint.=. Sas#ington se tr-gea dintr-o linie a-ristocratic. :eremo-nia nu a fost altceva dec!t un ritual mason executat de masoni.Sas#ington D:.a 3r-+iei. faimosul monar# al 3ran+ei. /i . sec+iunea B.a nu spuneQîn mod inten+ionatR c.direct din aceea/i linie genealogic..lu-m < ex8 cel pu+in == din primii >< de pre/edin+i ai $F. Oarold 2rooks-2aker. 0ezult.negru pe alb c. provin din aceea/i linie aristocraticbritanic-. de l!ng.ngliei Oenr1 III.este :ongresul./i c.ora/ul egiptean cu acela/i numeR. etc. în perioada c!nd ap-reau cavalerii templieri.a ..englez-. fost investit în func+ia de re/edinte la =E apr.tip-rirea banilor de c-tre un consor+iu de b-nci private este neconstitu+ional.>R.statele nu au dreptul s.informa+ie provine din publica+ia Kur9es Peerage. au fost înrudi+i cu regele .c. declan/!nd 0-zboiul :ivil . ea spune8 %:ongresul va avea puterea de a bate moned-.$.ast-zi.în Jrientul Li*lociu /i .în $F. :onstitu+ia nu spune a/a ceva.dKard III Q.batmoned.>C . rintre str-mo/ii lor comuni se num-rregele .le-gislativul american va fi singura institu+ie care are dreptul s.i se trag din linie genealogic. :linton are mai mult s!nge regal dec!t Dole /i coboar.nglia ca urmare a :omplotului e/uat al rafului de u/c-. rivi+i genealogia pre/edin+ilor americani. /efi ai serviciilor secrete. Sas#ington a fost mare maestru al )o*ii . De aceea a fost preferat el de 3r-+ie.ABC.afirm. la fel ca /i rudele lor de s!nge QreptilianR. regulariz!nd astfel valoarea banilor&. afirm-8 %:andidatul preziden-+ial cu cel mai mare nr de gene . cel care a luptat pt :oroana .mericii.

inclusiv toate insulele de pe coasta continentului. . De fapt. inclusiv nativilor americani.per-manent.se apliceH de-a pururi( . au fost în-totdeauna sub tutela )ondrei. :a s. cel mai bine ar fi sv. . elerinii din mitul istoriei americane sunt de fapt mem-brii celei de-a doua filiale a :ompaniei Girginia. rima era responsabil. /i ?U din toate profiturile altor companii mix-te. pe continentul nordamerican.be+i o cea/c.primii <. 0egele .folosim lim-ba*ul epocii8% asigur!ndu. Iat. "n . un grup de politicieni de frunte. dar cuv!ntul final asupra tuturor deciziilor îi apar+inea :onsiliului 0egal din )ondra. %toate taxele.u-ropa s-a extins în $F.cela/i trib care a controlat dintotdeauna .din . rincipalul ac+ionar al noii companii era regele reptilian 5ames I. iar cea de-a doua de a/a-numi+ii % --rin+i elerini&care au sosit la :ape :od pe nava La1floKer în noi.de acesta.-m!nturile :ompaniei Girginia au fost concesionate coloniilor printr-un .pe cel care corespundea func+iei actuale de re/edinte. adic. lucru foarte posibil. proprietarii $F. industria/i /i banc#eri s-au înt!lnit la 6reenKic#.din < filiale8 )ondon :ompan1 /i la1mout# sau 'eK . 'ici un comerciant nu putea exporta m-rfuri în afara coloniilor f-rpermisiunea :oroanei 2ritanice.@<E. Drepturile de proprietate erau p-strate pentru totdeauna de :oroana 2ritanic-.ngland :ompan1.la CEE de mile distan+.E aprilie . creat. .-m!nturile coloniale urmau s.în prezent&. impozite-le /i accizele& percepute ptr activit-+ile comerciale din colonii trebuiau pl-tite direct :oroanei 2ritanice prin trezorierul :oroanei.Tent.ct de "n-credere Qo form..de ceai.reptilieneR în conducerea $F. "n caz contrar.ce prevedea acest document. :oncesionarii puteau l-sa mo/tenire urma/ilor lor dreptul de folosin+. da. p!n.'eK . inclusiv dup.a/eza+i /i s.dec. comercian+i.de leasingR.> mai .@EA. -Dup. :e statistic. dar nu puteau fi niciodat.le impuntuturor credin+a cre/tin-.a p-m!ntului sau îl puteau vinde. monar#ul britanic a insistat ca membrii coloniilor s.venturierilor /i lantatorilor din :it1-ul londonez.?E . /i le-a numit% -m!ntul libert-+ii&. oameni de afaceri.sunte+i american /i nu a+i mai auzit aceast.proprietari.mericane.:oroana 2ritanic.ad-ugirile ulterioare8 -:ompania Girginia este alc-tuit. fiecare av!nd . rintre acestea se num-rau 2ermudele /i cea mai mare parte a Insulelor :araibe./i familiile aristocraticeR de+ineau drepturile de proprietate asupra ?EU din toate minereurile de aur /i argint care aveau s.informa+ie p!n.rin :onsiliul 0egal al :oloniilor.= membriQdin nou acest nrR. :ompania GirginiaQrespectiv. Dac. cre!nd o corpora+ie numit. nimeni altcineva neput!nd cere dreptul de proprietate asupra lor.fie confiscate.ceste drepturi trebuiau transmise mai departe tuturor mo/tenitorilor primilor pro-prietari ai :ompaniei Girginia.au fost întotdeauna proprietarii.regale a c!/tigat întotdeauna. c-ci ve+i tr-i proba-bil un /oc.acum. continu!nd s.. f-r. în marea lor ma*oritate britanici la început.uimitoare /i c!te gene regale Qadic. numit. .c+ionarii care controlau :ompania Girginia au devenit cunoscu+i sub numele de Trezorieri /i :ompania . de la 6eorge Sas#ington /i p!n.fie guvernate de < :onsilii :oloniale.la .-merica de la 5amestoKn.@E>.@E@. ele au fost c#iar o creaţie a )ondrei. precum /i cote parte din celelalte minerale /i materii prime.i au anticipat astfel iminenta invazie de europeni albi.de prima colonie permanent.Ahe Dirginia Compan7.ngland :ompan1. -:ompania Girginia a de+inut marea ma*oritate a p-m!ntului pe care îl cunoa/tem ast-zi sub numele de $F. m-r-furile /i nava care le transporta urmau s. "n realitate. de ani de la constituirea :ompaniei Girginia. iar apoi în provincia englez. $F.( .ngliei era cel care îl alegea pe 6uverna-torul :oloniilor . debarc!nd în l1mout# Oarbour pe <. .nici o excep+ie. iar documentul de constituire a noii companii a fost întocmit la ..fie descoperite pe p-m!nturile sale. Larea 2ritanie /i :oroana 2ritanic.

'u exist.a .a :ompaniei Girginia.ste important s.apoi $tatele Fnite ma*ore ale .spun.mericii. sau mai bine zis o $F.idee despre aceast.$tate Fnite. care colecteaz. pe care este construit.+ar.s.c!teva bombe( Gec#ile drepturi pe care le aveau proprietarii fostei :ompanii Girginia asupra mine-lor de aur.cread. dar /i de a-i men+ine pe coloni/tii albi sub *ugul vicios al terorismului cre/tin practicat de puritanii calvini/ti. inclusiv asupra $erviciului Intern pt Genituri.americanii trebuie s.pe mareR.fac.xist.mericii sunt p-m!nturile diferitelor state.în . .opereze sub inciden+a )egii .francize ale $tatelor Fnite Q:ompania Girginia a :oroanei 2ritaniceR.ce cele .le pl-teasc-. re/edin+ia $tatelor Fnite nu face excep+ie. . Dup. c. ei trebuiau for+a+i s.se afle în m!inile familiilor britanice care de+in în proprietate $F.benevol la suveranitatea lor /i ac-cept.s. -Tribunalele penale de pe p-m!nturile de+inute de :ompania Girginia trebuiau s.at!t de terorist.diligen+a.cum vede+i. /i p-m!nturile statelor unite ale . continu.6uvernul 3ederal este un guvern ales de ei.cesta a fost ordinul de distrugere a culturii /i cunoa/terii popoarelor native din . .c. Dup. alc-tuind un stat nou în .c.taxele /i impozitele.o fac-.mericii nu reprezint. în conformitate cu doctrina.dec!t o singur.i sunt am-gi+i s.dar /i asupra b-ncii 3ederal 0eserve.?. controlat de 3r-+ie.realiza+i dimensiunea lor.reali-tate. precum /i asupra taxelor vamale /i impozitelor.$tatele unite minore ale .se cu toat.dou.o +ar-. fiind convin/i c. opereaz.miralit-+ii Qlegea aplicat.numit. dar ei continu.în proprietatea liniilor genealogice reptiliene ale 3r-+iei care au de+inut c!ndva :ompania Girginia. De ce accept. ractic.adev--ratul :uv!nt al lui D-zeu va fi predicat /i respectat nu doar în toate coloniile /i plan-ta+iile amintite. fiind prea spe-ria+i de ceea ce li s-ar putea înt!mpla dac. c-ci mai urmeaz.nu exist. $erviciul pt Genituri Interne Q3is-cul americanR.s. ci o corpora+ie aflat. c-ci $F.impozite federale pe venituri.înc!t c#iar /i cei care în+eleg acest mecanism continu.de+ine în continuare proprietatea asupra p-m!n-turilor /i institu+iilor americane.xact acelea/i procente au continuat s. ci /i în r!ndul s-lbaticilor care li se vor al-tura sau care se vor înveci-na cu ei.inclusiv la ora actual-( :iti+i din nou procentele de mai sus /i încerca+i s.din cea/ca de ceai /i relaxa+i-v-.mericii Qcu litere mariR. lucru valabil inclusiv la ora actual-.%2anca :entral-& privat. fosta ac+ionar. în timp ce tribuna-lele civile trebuiau sopereze sub inciden+a dreptului comun Qaplicat pe uscatR. Lai lua+i o gur. .cest aspect este crucial /i voi reveni imediat asupra lui..în alb care le d-dea acestora dreptul de a ucide.capitala $F.fie pl-tite dup. Dac.= Qdin nou .acest lucru este normal.î/i pl-teasc. $tatele Fnite ale ./a cum am v-zut.=(R colonii ini+iale /i-au c!/tigat %independen+a&.guvernului bani care nu exist-.pl-teasc.într-o manier.a putea fi acuza+i în *usti+ie.devin.de :oroana 2ritanic-. .acest lucru. 6uam /i uerto 0ico. tortura /i r-pi nativii americani f-r.mericii. percep!nd apoi dob!nzi recuperate de la pl-titorii de impozite.ei acest lucru7 t c. exist. a fost o licen+.nativii americani nu acceptau religia cre/tin-.mericii care împrumut. aceste p-m!nturi sunt de+inute /i la ora actual.ngliei&. /i o su. a insistat :oroana.$tatele Fnite /i c.AB=.în+elege+i un lucru8 toate aceste prevederi se aplic.drepturile /i religia existente /i profesate în rega-tul .impozitele. :oroana 2ritanic. cet-+enii statelor unite Qcu litere miciR renun+..care sunt de fapt oficii ale :ompaniei Girginia.argint /i minerale. nu sunt altce!a decât :ompa-nia Girginia( .nici o lege care s. aten+ia /i respectul cuvenite. :omitetul Director al 3ederal 0eserve se afl..t!t timp c!t americanii sunt de acord s.ar refuza s.cu-cerirea %independen+ei&..aibun nr de securitate soci-al-. numele :ompaniei Girginia s-a sc#imbat pur /i simplu înH $ta-tele Fnite ale .s. prin intermediul oficii-lor federale.merica de 'ord. respectiv cei aproximativ .EE km p-tra+i ai Districtului :olumbia. Sas#ington D:.nu au nici cea mai mic. Districtul include de asemenea protectoratele $F. .

reptilo-arienii britanici îi controleaz. Trebuie s. desigur.m explicat în detaliu aceste lucruri în lucrarea i ade!ărul !ă !a face li"eri.o putere mai mare.de la crearea sa.proast-( Ii înc. el trebuie s. 'audin. )a ce .a 3rancmasoneriei . Dup.ntoinette. . De aceea îmi place s.miralit-+ii sau maritime.A.ea a controlat ma*oritatea lo*ilor francmasone din lume. dr. iar nucleul acestui control sunt societ-+ile secrete cu sediul în Temple 2ar din )ondra. în .înc.o asemenea conexiune între )ondra /i aris.siei.recunosc c.î/i încaseze salariile.:oroana /i familiile britanice ale 3r-+iei con-troleaz.dar în final nu reprezint.R a fost în întregime coordonat.ngliei.întregul sistem politic american. :ine este proprieta-rul real al activelor :ompaniei Gictoria7 0-spuns8 Gaticanul.cea care decide este . iar Gaticanul este proprietarul.tribunalele penale americane.Gaticanul din umbr-. etc. ei fiind cei care decid probabil cine va fi re/edinte. Doi ani mai t!rziu. din $F.arboreze un steag cu fran*uri aurii.vident. "nc. rin+ul a fost dus în secret la alatul Gendee al rin+ului :onde.al $F. pre/edin+ii /i cei care vguverneaz. "n locul s-u a fost l-sat nepotul retardat al marc#izului de 5ar*a1es. aflat sub p-m!ntul Tibetului /i al .acestea au fran*uri aurii.din sediul lor din )ondra. 0evolu+ia 3rancez. Iefii filialei americane a 3r-+iei sunt mem-brii familiei 0ockefeller./tiu foarte bine aceste aspecte.în fa+a ta.<. "ntotdeauna exist. .tribuna-lele penale din $F.cela/i lucru este valabil /i în privin+a mul-tor altor cl-diri oficiale. Larea )o*. se vor afla sub inciden+a )egii .ngleze î/i are sediul pe 6reat Yueen $treet Q$trada Larii 0egine P $emiramidaMIsisR. sau poate într-o alt. 3rancezii /i englezii s-au b-tut de multe ori ptr suprema+ie. $puneam mai devreme c.a acestor dominioane.)ondra este centrul opera+ional al 3r-+iei. adev-ratul proprietar este cel care controleaz. /i su.se refereau7 )a cea britanic-.un lucru8 americani. .s.precum :onsiliul pt 0ela+ii .afli. :ine este marele maestru al )o*ii Lam. rin inter-mediul ei.care o controleaz. care a /i murit în .sub inciden+a legii amiralit-+ii 20IT. /i par+ial din alt.dec!t cele < fe+e ale aceleia/i monede. -m!ntul celor liberi7 :e glum. princi-palele centre opera+ionale ale 3r-+iei.miralit-+ii.de regul. /i ve+i constata c.?< . . .pe mare. poli+i/tii.ltfel spus.prin aran*amentul s-u cu papa. în urma preten+iei celui din urm.miralit-+ii 2ritanice. aplicat.ltfel spus.proprietatea acelora/i familii aristocratice britanice /i europene care de+in în proprietatea lor /i restul .ABC Qanul în care 6eorge Sas#ington a devenit primul re/.AC?./i la ora actual. adev-rul se afl.mericii. e = octombrie . dar prefer. manipuleaz.s. . delfinul )ouis. dintr-un loc subteran.centrul profesiei *uridice brita-nice de pe fosta proprietate a templierilor. 0egina . regele 5o#n a cedat papei autonomia asupra tuturor drepturilor suverane ale .de a de+ine suveranitatea asupra întregii lumi. bine c. :#iar /i deasupra ei se afl.p-streze t-cerea /i s.tunci c!nd un tribu-nal se afl.par+ial de la Gatican.fie sclavii acestei sc#eme.lita din )ondra.ngliei..xist.. rivi+i toate steagurile din tribunalele penale $F. el a fost scos afar. americanii au fost /i continu. )a r!ndul lui.sub inciden+a )egii .repet at!t de des c. în ca-litatea sa de reprezentant al lui :#ristos. Illuminati bavarezi. coordonat. . Dac. "ntre timp. a fost +inut în arest la domiciliu în Templul din aris.tribunalele lor sunt controlate de )egea . Ducele de Tent.ngleze a 3rancmasoneriei7 G-rul reginei.regele 5ames I /i :ompania Girginia au decretat c./tii exact ce dore/ti s. Dar lucrurile nu se opresc aici.ceste tribunale penale %americane& func+ioneaz.ce %revolu+ionarii& au executat-o pe regina Larie . 5udec-torii americani /tiu f.dimensiune.ngliei.de la .din Templu într-un co/ pt rufe de medicul s-u.=.xterne /i :omisia Tri-lateral-./i o conexi-une francez-.A. re-gele 5o#n a cedat /i suveranitatea .'I:..care i-a . .parte.de francmasoni /i de produsul lor.iar prin alte organiza+ii. bine aceste lucruri /i contribuie la orc#estrarea lor. papa a cedat :oroanei 2ritani-ce dreptul de folosire executiv. prin+ul #ilip /i principalii membri ai familiei regale britanice /tiu f. Ii cine au fost cei care îl controlau pe 5o#n 7 Templierii.pe *udec-torii.miralitate crede+i c. . fiul de numai un an /i ceva al acesteia. :oroana este di-rectorul executiv. avoca+ii.

oferit ad-post. prin intermediul .proprietarii a *um-tate din terenul imobiliar al . Lulte alte terenuri de-a lungul c-ilor ferate. la pre+uri f. Dup.inventarea motorului cu aburi. creat de asemenea )ancaster Lanufacturing :ompan1 ptr a produce c#eresteaua necesar. .)incoln ar fi fost un 0ot#sc#ild nu erau cu totul lipsite de temei. al companiilor :oca :ola.o rela+ie cu tat-l lui $prings. fiind luat sub protec+ia sa de regele 6eorge III. 2oeing. $e pare c. au fost divizate în sec+iuni de .sub care s-au ascuns adev-ra+ii de+in-tori ai puterii. rincipalul om de încredere /i manager general al lui a1seur era un om înrudit cu 0ot#sc#ild-zii pe nume )ero1 $prings. .pe terenurile de+inute în proprietate de companii-le de c-i .labama Li-neral :ompan1.Lorgan.lla /i . a1seur a început construc+ia de c-i ferate. cre!nd sistemul militar al c-ilor ferate ale $F. din care *um-tate i-au fost acordate lui a1seur.le au fost cump-rate prin C intermediari de Daniel a1seur.cu fostul trezorier regal al 3ran+ei. rin anii . . o doamn. unul din cei mai faimo/i industria/i /i banc#eri din istoria $F.ndreK :arnegie a fost un t!n-r anga*at al companiei siderurgice a lui a1seur./i i-a acordat @EE de acri de p-m!nt în 'ort# :arolina.bra#am )incoln.nici el nu a fost altceva dec!t o masc. înrudit. Lulte din depozitele de petrol /i substan+e minerale din $F.mericii.de a1seur a devenit principalul ac+ionar. se afl. pe care a cum-p-rat-o printr-un om de încredere.:arnegie $teel. "nainte de a p-r-si ./a se face c. cre!nd < filiale8 :arnegie $teel /i ullman $tandard :ompan1.multe din familiile americane aparent f. Fnul din descenden+ii acestei linii genealogice este miliarda-rul OoKard Oug#es. cu care acesta a fondat o nou.companie.ceea/i )ancaster 0ailKa1 :o.BEB.mil1.de pe malul fluviului 0#in.bra#am )incoln.merica. 6uvernul 3ederalQ:ompania Girginia. pe care le înc#iria apoi companiilor opera+ionale.pe nume 'anc1 Oanks a dat na/tere unui fiu.construc+iei c-ilor ferate.cu monar#ia britanic-. . . De fapt. împreun. Toate aceste reglement-ri sunt /i ast-zi în vigoare. 3amilia Ganderbilt pretinde c.BE> a a*uns în .nglia. fiind concesionat apoi Ganderbilt-+ilor pe CC de ani. Tat-l i-a l-sat prin testament o bucat.meri-ca. 2iltmore a fost construit de fami-lia a1seur ca #otel prin anii . .merican pt Inde-penden+-. de dimensi-uni mult mai mari..)ero1 $prings era fratele vitreg al pre/edintelui american . 'ort# :arolina.de+ine o locuin+. unui fiu numit . al c-rei ac+ionar era a1seurR i-a acordat acestuia tot p-m!ntul care se întindea la == de metri de o parte /i de alta a c-ilor ferate construite de el. prin+ul a cump-rat ac+iuni la :ompania Girginia.nglia. 3ord /i $tandard Jil.zvonurile c.. prin care pro-prietarii au c-p-tat monopolul asupra transporturilor /i comunica+iilor. Fn alt om de încredere al lui a1seur a fost 5. unde a tr-it sub numele de baron de 0ic#emond. aceasta este ex-plica+ia oficial-R.el /i compania sa de c-i ferate au a*uns s. Dup. 0egele 6eorge III i-a dat prin+ului o nav. Dovezile indic. care /i-a stabilit ulterior sediul în :#icago. :!nd cei doi au a*uns în . t a pl-ti combustibilul pt locomotive Qcel pu+in. . Dup. mici.*uns în .faptul c. puternice au fost de fapt oamenii lui a1seur /i ai :ompaniei Girginia. în .BBE. roprietarii de c-i ferate /i guvernul au semnat un .labama.la +ar.0-zboiul :ivil .cest lucru nu este adev-rat.numit. Lai t!rziu a fost mutat într-o fort-rea+. 6eorge 'eKman.2iltmore. el a ac#izi+ionat mine de aur. rin+ul /i-a sc#imbat din nou numele în Daniel a1seur. în timpul c-ruia sa desf-/urat 0-zboiul .B km p-tra+i. precum /i )incolnton Iron :ompan1. ei au primit a*utor din partea familiei 2oddie.de-vin. epsi :ola. în timp ce 6eorge a1seur a devenit 6eorge 2a1s#ore. inclusiv 6old Oill Lining :ompan1. . .merican din anii .B?E.B@E. $e pare c. toate c-ile ferate /i propriet-+ile imobiliare de+inute de cei care au spri*init $tatele :onfederate din sud Qcare au pierdut r-zboiulR au fost confiscate /i scoase la licita+ie la Silmington.ct de "ncredere la 'as#ville.B?>.?= .. manipulat de 3r-+ie. J mare parte din aceste legi se reg-sesc în 2aza de Date a :ongresului din .mare de p-m!nt în Ountsville. numit. 6eorge a1seur. "n februarie . condus. din rela+ia lui )incoln cu fiica regelui german )eopold s-au n-scut < fete gemene. fost )ero1 $pringstein. 6eneral Lotors.

pt a împiedica astfel preluarea imensei averi a lui a1-seur de c-tre fiicele acestuia. re/.lte drepturi au fost concesionate companiilor din industria lemnului.a/a trebuie..lliot $prings..ast-zi una dintre cele mai mari companii de telefonie /i comunica+ii din $F. . .rezult!nd o nou. )eKis :ass a1seur.merica.B>.nimic nu este înt!mpl-tor. 2-t-lia pt controlul fostelor companii a1seur continu.au fost regizate de 3r--+ie. "n continuare. al c-ror pac#et ma*oritar de ac+iuni l-a p-strat.in . sute de acte care ates-tau drepturile de proprietate asupra unor terenuri acordate lui a1seur au fost transfe-rate pe numele lui .Sestern Fnion. Tot ce se înt!mpl. c-ci predeceso-rul :I.lliot $prings. rincipalul om de încredere al a1seurilor. care a continuat s.ceasta a fost absor-bit.de familii atotputernice. 0-zboiul pt %Independen+-& /i 0-zboiul :ivil declan/at atunci c!nd statele din sud au dorit s.el a f-cut ce i s-a spus. Oug# :lose.moartea lui Daniel a1seur.*oace dup. Interfirst. lucru normal. . "n final. a fuzionat în . .devenit.sunt proprie-tari de terenuri pe care le-au cump-rat de la companiile de c-i ferate vor fi dezam-gi+i s. s. )ero1 $prings. proprietarul tuturor terenurilor r-m!ne :ompania Girginia.ste evi-dent c. spunea c. :incinnati and :#icago 0ailroad :ompan1 este compania-mama 2-ncii 0ezervelor 3ederale. dar deocamdat. 3amilia a1seur /i-a pierdut între timp controlul asupra imperiului s-u. :!nd le-a înapoiat..gendei c-tre centralizarea puterii globale.numit.a fost vor-ba de r-zboaie.nne.inclusiv la ora actual-. :#arleston.uropa au participat . c-ci companiile de c-i ferate nu au fost niciodat.ferate.nu uit-mR.se rup. aceasta /i-a creat o filial. :ea mai mare banc.se petrece pt c. 3ranklin Delano 0oosevelt.a $F.mai t!rziu de 'ationsbank. :ei care cred c. numit de 3r-+ie în timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial.banii din droguri ai :I.CBA cu 0epublic 2ank.cesta s-a oferit voluntar s. "ntre .în politic. Jficiul pt $ervicii $trategice QJ$$R..lliot.B>?.lliot $prings Qînrudit cu clanul 0ot#sc#ild. asasinate sau %scandaluri& menite s.-. a fost alc-tuit din propria re+ea de secu-ritate a familiei a1seur.BA?. e la începutul anilor ?E. roblema este cine i-a condus în tot acest timp pe a1seur-i..BA<. la care unul din directori este 6eorge 2us#. r-zboiul împotriva nativilor /i cel de independen+.cum li s-a c!ntat. indiferent c. . a creat o companie de telegrafie numit.care a fuzionat la r!ndul ei cu 2ank of . iar apoi 'ationsbank.a devenit directoare a :arolina 3ederal 0eserve 2ank .banc-.actele lor de proprietate nu sunt valabile. %banca central-& privat. frunta/ii francmasoni din . t numit pre/.actualizeze sistemul de completare a 0egistrelor :adastrale /i a subtilizat documentele din tribunalul din )ancaster. a murit în .în ritm rapid. creatde $elma. doamna :randall :lose 2oKles.afle c.una din companiile lui a1seur. 3irst 0epublic 2ank. o încreng-tur.C=..le au fost doar con-cesionate imperiului a1seur.fantasticul s-u imperiu a fost con-dus de nepotul s-u. locul lui fiind luat de fiul s-u.B@E. al tuturor companiilor a1seur furate de .. colapsuri economice. "n . fiica lui .B@E.Dup. )a fel stau lucrurile cu toate evenimentele ma*ore care au permis avansarea .de uniune în . .cela/i lucru este valabil /i în cazul 0-zboiului :ivil.?> . :#arleston./a cum am v-zut. $F.. 2anca sa din )ancaster a devenit 'ort# :arolina 2ank. imperiul lui a1seur s-a implicat masiv în sistemul bancar. s-a m-ritat cu un persona* din lumea crimei organizate din 'eK 5erse1.proprietarele terenurilor.iar drepturile de concesionare a z-c-mintelor naturale de+inute de a1-seur au fost transformate în companii miniere /i petroliere. .T]T.îl extind. 0ome and Dalton 0ailroad pt a prote*a sis-temul militar al c-ilor ferate.înl-ture de la putere pe politicienii care nu au fost de acord s. 3iica lui :lose. .din Texas. :incinnati and :#icago 0ailroad . iar americanii nu au nici cea mai mic. "n .se pare csunt controlate de 0ot#sc#ild-zi.ces-te < b-nci sunt cele care spal. . dar la putere a r-mas acela/i trib reptilian. :ele = mari r-zboaie care s-au desf-/urat pe solul american au fost8 r-zboiul declan/at îm-potriva nativilor de c-tre coloni/tii albi.ste un mecanism incredibil alc-tuit din tot felul de roti-+e.idee despre cine sunt cei care îi conduc.

în principal de banc#erul francmason englez /i o-mul de paie al lui 0ot#sc#ild pe nume 6eorge eabod1. împreun. iar primul stat care s-a retras din uniune a fost $out# :arolina. devenind unul din ar#itec+ii 0-zboiului :ivil. ..B@E. 5o#n erkins :us#ing. 2roKn a fost sus+inut financiar de familia lui 5o#n 5acob . cu sediul în :incinnati. cel care a declan/at 0-zboiul :ivil prin atacul asupra 3ort $umter din . steagul confederat .mai aminti+i. /i a f-cut parte din r!ndul Tinerilor .merica.mafia.lbert ike.inclusiv Lare atriar# al 3rancmasoneriei. Fnul din grupurile cruciale care au stat în spatele declan/--rii 0-zboiului :ivil a fost cel al :avalerilor :ercului de .T.. J#io. al-turi de unioni/ti. /eful 3rancmasoneriei Larelui Jrient Ita-lian. state s-au retras din uniune. 2eauregard. rintre membrii acestuia se num-ra infamul t!l#ar 5esse 5ames.B@.de banc#erii masonici londonezi în urma aran*amentelor lui :us#ing. 2reckinridge din Tentuck1. devenit legendar în urma c!ntecului despre %Trupul lui 5o#n 2roKn&.lbert ike. iar Lazzini a scris c-8 %. inclusiv al francmasoneriei. "n mod semnificativ.secretarul afacerilor externe /i primul ministru al L. al $F.B?=. un satanist care credea în suprema+ia rasei ariene Qreptilo-ari-eneR..cum v. t a manipula conflictul au fost ale/i doi francmasoni de rang == ai ritului sco+ian8:us#ing..B<>. J#io.Lazzini a început s. se-diul 5urisdic+iei $udice a 0itului $co+ian.mericani ai lui Lazzini.meri-c-. Fna din aceste numiri în func+ie a fost cea a lui :aleb :us#ing în postul de procuror general.cel ca-re opera în nord( ike. devenit maestru mason la )o*a Oudson nr.2ritanii.lbert ike misiunea de a *efui b-ncile din nord pt a asi-gura o finan+are suplimentar. 3lo1d.fie sus+inut. .sc#ema devenit. în . care a primit ini+ierea în gradul == al ritului sco+ian de la .?? . Lorgan era un fost prote*at al lui Daniel a1seur.Lorgan /ef al opera+iunilor financiare din . 3inan+area acestora a fost asigurat.lbert ike pe <B martie .cu . mai .mericani&. dar locuia acum la )i-ttle 0ock. 'eKbur1port.clasic-.r-zboiului. Gicepre/edinte era 5o#n :.==.de .din ora/ul natal al lui :us#ing. :aleb :us#ing a scris f multe articole împotriva sclaviei.rkansas. /i . "n ian.care l-a numit pe 5. care a orga-nizat revolta statelor din sud. un mason de grad == care a primit de la . unde a început s.se dez-volte cariera sa masonic-. pe . To+i conduc-torii celorlalte state care s-au retras ulterior au fost francmasoni.B?A. "n .Jriunde ne-am uita.B?./i era implicat în comer+ul britanic cu opiu prin tat-l s-uQarmatorR /i v-rul s-u.ur a fost ge-neralul francmason . "n realitate.ne izbim de acelea/i nume .merican. Fn alt cavaler al :ercului de . condus. . Lassac#ussetts. Ironia face ca finan+area revoltei statelor sudice s. pt a impune astfel controlul /i mai str!ns al reptilo-arienilor asupra $F.proape toate numirile în func+ii au fost cele pe care le-am dorit noi&. 3rancmasonii s-au folosit de aceste grupuri care militau împotriva sclaviei ca aco-perire pt adev-ratele lor motiva+ii din spatele 0-zboiului :ivil.organizeze campania împotriva sclaviei în întreaga .al c-ror sediu era :incinnati )odge nr. 3ranklin ierce Qstr-mo/ul lui 6eorge /i 2arbara 2us#R a fost ales re/. ora/ul de mai t!rziu al lui 2ill :linton..ur. în urma c-ruia a rezultat infama opera+iune de crimorganizat. dup. francmasonul 5o#n 2uc#anan a fost ales re/edinte /i l-a numit ca secretar îns-rcinat cu r-zboiul pe francmasonul 5o#n 2. un alt membru al liniilor genealogice reptiliene. "n acest scop. . care a operat în nord. ike fusese profesor la o /coal.numit. :omandorul Lare $uveran al 5urisdic+iei de $ud a 0itului $co+ian.a cerut a*utorul lui 6iuseppe Lazzini. au fost organizate%)o*i ale Tinerilor .la @ /edin+e secrete ale :onsiliului $uprem. 0-zboiul :ivil era pe punctul de a începe. . Dup. :us#ing era controlat de francmasoneria englez. "n centrul acestor conspira+ii s-a situat )ordul almeston. @B din Oudson. #o-t-r!nd declan/area 0-zboiului :ivil .stor.lbert ike. "n timp ce francmasonii se agitau în ambele tabere. re/edintele statelor rebele din sud era francmasonul 5efferson Davies. de/i numai . era membru al mai multor societ-+i se-crete. Fna dintre cele mai faimoase voci care s-au ridicat împotriva sclaviei a fost aceea a lui 5o#n 2roKn.

membru al Tinerilor . care a retras .federal.ur au fost expu/i. purt-torul de cuv!nt al banc#erilor londonezi care au ordonat asasinatul4 /i 5acob T#ompson..mericii.l-a descoperit pe acest om7 . iar cadavrul acestuia a fost ars într-un #am-bar. 'umele lor provine de la cuv!ntul grecesc 9u9los.cest om a fost întrea-ga sa via+. Toate se leag.C@?.v-a+i convins de*a c. cel pu+in la nivel oficial. :!nd .gend-. 2en*amin.l a fost ales din r!ndul :avalerilor :ercului de .un satanist. iar ar#itectul acestei legi. Dar )incoln a refuzat /i a introdus o politic. la miezul nop+ii.o banc. Oarvard.ai c-rei membri îmbr-ca+i în robe albe au terorizat decenii la r!nd popula+ia neagr.nu s-ar afla sub controlul banc#erilor interna+ionali. :ongresul controlat de francma-soni a votat )egea 2-ncii 'a+ionale. fost secretar de stat al afacerilor in-terne.i au pus totu/i o condi+ie8 )incoln trebuia s.roul principal este un naturalist /i c#imist pe nume dr.BEC. "n locul lui a fost ucis un be+iv care sem-na vag cu el. .parte mai t!rziu /i 2ill :linton.. este legat.dKard 2ancroft. )a procesul care s-a +inut în Indianapolis. dac. . faimoasa organiza+ie satanist.rkansas. un nr. din care avea s. :#ase. pe care orice guvern actual ar trebui s. cu pere+ii drapa+i în întregime în negru. secretarul trezoreriei $almon . care l-a /i identificat ca fiind 2oot#. Jpera+iunea de prindere a asasinului a fost organizat.BE. prieten apropiat al lui 2en*amin 3ranklin. primul ministru al L2ri-tanii /i francmason de grad ==. de David 0ockefeller.%cerc&. care a dispus blocarea tuturor drumurilor de ie/ire din Sas#ington D:. cu excep+ia celui pe care l-a folosit 2oot# pt a sc-pa. ovestea cre-rii $F.ur.dKin $tanton.cesta este cel mai r-u co/mar al banc#erilor 3r-+iei. . a fost considerat un erou at!t de mare înc!t francmasonii /i-au nu-mit c#iar una din principalele b-nci cu numele lui8 :#ase 2ank Qactualmente :#ase Lan#attanR. în urma c-reia a fost înfiin+at. Tenned1 a dus o politic.B@?.din )ondra. .o adopte. care a murit în acela/i an4 5o#n Silkes 2oot#. c!teva din numele citate ca fiind direct implicate au fost8)ord almeston. .. Tot ce a f-cut )incoln a fost s. un francmason de grad ==.?@ . . .mericii.cu puterea de a emite bancnote $F.cu care /i-a finan+at propriul guvern. re/edintele 5o#n .= stele. a/a c.BC. franc-mason de grad ==4 5uda# . în apropiere de :olina :apitoliului.tip-reasc. . .un %zeu& al francmasonilor.de francmasonul .B@?. :anada. statuia sa fiind ridicat. :ine crede+i c.de aceia/i oameni. în .l i-a numitH Tu Tlux Tlan.c#iar l!ng.fac.fie de acord cu crearea unei %b-nci centrale& private a ./i au urm-rit aceea/i . finan+at de aceia/i banc#eri francmasoni din )ondra.bani f-r.ste considerat /i la ora actual. :red c. iar Tenned1 pe << noi . în Sas#ington D:.dob!nd-.mai adecvat-.le sc#imbe numele. cei care i-au oferit finan+are pt r-zboi au fost aceia/i oameni care finan+au sudul8 banc#erii Lasoni din )ondra.mericani ai lui Laz-zini.na+ional.ace/tia au supravie+uit %bancnotelor verzi& ale lui )incoln.monetar. în iunie.> aprilie . etc. cel care a finan+at ad-miterea lui 2ancroft la $ocietatea 0egal. controlat-. .B@. ike sa n-scut în 2oston. care înseamn.bra#am )incoln a devenit re/edinte al unioni/tilor din nord pe > martie ./i de conflictul din Irlanda de 'ord.dKin $tanton însu/i.cestea erau împrumutate guvernului contra unei dob!nzi de c-tre banc#erii masoni.mericii pt smulgerea acordului de creare a acestei b-nci.sasinul lui )incoln a fost 5o#n Silkes 2oot#. desigur. :avalerii :ercului de . a fost educat la Fniv. .marile evenimente care au divizat lumea /i au provocat conflicte con-stante.sediul poli+iei din Sas#ington. sacru pt francmasoni /i pt cavalerii templieri. . au fost coordonate de aceea/i surs.EEE de dolari de la 2anca din Lontreal. devenit Lare :omandor al 3rancmasoneriei . r-zboaie. Fnul din motivele importante ale declan/-rii 0-zboiului :ivil a fost fali-mentarea . pt *udecarea conspiratorilor care au participat la asasinarea lui )incoln. $e pare c.ike s-a decis s.avea . "nainte de moartea lui )incoln.. funeraliile s-au +inut în Templul 3rancma-son.similar-..motiv pt care )incoln a fost asa-sinat pe .mericane /i mare maestru al lo*ii de rit sco+ian din )ittle 0ock. numi+i%bancnotele verzi&. ptr a finan+a întreaga opera+iune. :!nd ike a murit în .a . religii.

merica P un p-m!nt al libert-+ii7 :e glum. Calul al" de la Offington. . .?A . .BE=. datat 5<<< î. scriitorul Goltaire /i al+i revolu+ionari francezi. Dup. o populaţie stră!eche din .în Irlanda. 3arguii sunt sim"oluri ale reptilienilor şi au fost aleşi de societăţile secrete ale 4răţiei. perioada în care fenicienii au sosit în Anglia. 6eorge Sas#ington i-a trimis lui 2olivar.lo*. 3rank-lin. Ea apărea în logo/ul templierilor şi figurează şi la ora actuală pe steagul Angliei.independent-.ragonul şi crucea de foc care decorează intrarea în districtul financiar londonez numit Cit7. care găzduieşte la ora actuală câte!a din cele mai importante societăţi secrete din cadrul 4răţiei Ka"iloniene./i ast-zi. Toate acestea se petreceau înainte de revoltele irlandezilor din . un an mai t!rziu. l-a informat pe rege c. în special de ca!alerii templieri.cu 3ranklinH&. . Alte ilustraţii ale lui Cli!e KurroEs.%'ou. Din aceast. "n . conace ale liniilor genealogice aristocratice şi alte clădiri. Crucea roşie pe un fundal al" era sim"olul soarelui la fenicieni. prin inter-mediul revolu+ionarului francezo-american )afa1ette. care a inclus printre membrii ei oameni ca )ordul . a fost membru al )o*ii spaniole :adiz /i ma-estru al lo*ii %'ou. catedrale.l-a vizitat în secret la aris pe regele )udovic NG pt a-i propune o Irlan-d. asemănătoare cu ale unei şopârle.$urori& din aris. ambasadorul L. fondatorul 0epublicii 2olivia din .AAC. Această cultură a e(istat înaintea cataclismului pro!ocat de Denus. ampla/sat pe fostul teren al templierilor din centrul capitalei..a 3r-+iei numit.Ch. Kurr/oEs a desenat aceste ilustraţii ascultând descrierile unuia din nenumăraţii oameni pe care i/am cunoscut şi care mi/au . Lai t!rziu.ame din Paris este acoperită cu gargui şi şerpi z"urători. care arată felul în care se suprapun imaginile unor reptile peste cele ale oamenilor.sinistr-( Secţiunea de ilustraţii +tatuie a arpelui @"urător aflată în centrul Aemplului Karoului din 8ondra. pe teritoriul actual al 1ra9ului. din Ciltshire. 1lustraţii e(ecutate de Cli!e KurroEs. un medalion cu o /uvi+.care au declan/at un conflict ce continu.cuadorului /i 0epublicii eru. $imon 2olivar. 2ancroft a condus o misiune secret. Calul al" era unul din sim"olurile solare ale fenicienilor. unul din cele mai importante centre ale 4răţiei de pe planeta noastră. artistul din 1sle of Cight. care a trăit până în jurul anului =<<< î.e(ic. al c-rei mare maestru era 3ranklin. "n anii care au urmat s-a creat o societate secret.ACB /i .Ch. 'oii 6ranade.o delega-+ie irlandez.din propriul s-u p-r. care arată ce percep oamenii care !ăd fiinţe umane schim"ându/şi forma în reptile.merica de $ud /i eliberatorul Genezuelei. fără să ocupe efecti! trupurile acestora. şefi militari. etc.$urori&. în semn de respect. acesta a devenit secretarul particular al lui 3ranklin la aris Qcentrul re+elei de spiona* a 3r-+ieiR /i a aderat la lo*a elitist. )ordul $tormont. aceea/i 3r-+ie este implicat. al marilor "ancheri. Astfel de imagini apar frec!ent în rândul oamenilor politici. +tatuia unei reptile găsită în mormintele populaţiei O"aid. &ntreaga faţadă a catedralei 2otre .cum vede+i. care i/a silit pro"a"il pe reptilienii supra!ieţuitori să se retragă su" pământ sau într/o altă dimensiune.dKard 3itzgerald /i Solfe Tone.2ritanii în 3ran+a.au mai f-cut parte 2en.mbasadorul i-a transmis regelui c-8 %To+i delega+ii aveau leg-tur.masca%/tiin+ific-&a 3r-+iei.ulţi dinte aceştia sunt !ersiuni la scară redusă ale sim"olurilor în formă de şerpi găsite în locurile în care au trăit când!a ma7aşii. ca elemente de >decor? ptr nenumărate "iserici..în toate evenimentele ma*ore ale lumii. Atât mama cât şi copilul pe care îl ţine în "raţe au trăsături reptiliene.$o-cietatea Irlandezilor Fni+i. oameni de afaceri.

în uniforma germană. în care flacăra este ţinută de eroul "a"ilonian Prometeu. traseu pe care sunt plasate şi alte arcuri. mi se pare chiar că are aripi. 1magini o"ţinute prin ama"ilitatea lui . # asemenea flacără a fost plasată pe mormântul Preşedintelui Genned7 din cimitirul Arlington 'jos*. &n ele predomină în special domurile şi o"eliscurile. cu doi ani înainte de a >muri?$ şi Adolf 0itler. T dar şi pe uniforma naziştilor. pe o insulă din mijlocul râului +ena. :B drumuri se încrucişează formând o >+tea? sau un cerc în formă de stea. pe care pot fi !ăzute chiar punctele prin care trece soarele. în apropiere de locul în care a fost ucis.C. s!astica in!ersată 'un sim"ol fenician al soarelui* şi !ulturul. Prinţul Al"ert. # copie a flăcării din mâna +tatuii 8i"ertăţii. Personal. Crucea malteză apare şi pe Coroana cu care sunt încoronaţi regii Angliei. 4rancmasonii au ridicat un o"elisc cu o flacără în !ârf în . la fel ca multe alte oraşe importante. apare la Centrul %oc9efeller din 2eE Uor9. în anul :M:.iana.H de ani de la ziua în care a început măcelul împotri!a .?B . partenera lui 2imrod în religia "a"iloniană. sim"ol al zeului "a"ilonian 2imrod Porum"ei pe sceptrele monarhilor "ritanici. egiptean/feniciană. care îl prezintă pe unul din >zeii? acestora. de ani mai târziu. în Egipt. &n aceste ilustraţii !ă pre/zentăm 'de la stânga la dreapta*6 catedrala +t Paul '8ondra*. Con!oiul de maşini al Preşedintelui Genned7 în . 1magini stră!echi de pe faţada templului din +aSSara. Arcul de Ariumf.declarat că percep imaginea reptilelor din regiunea inferioară a celei de/a patra dimensiuni.iana. şi monumentul lui Cashington din Cashington . din 8ondra.uzeului 8u!ru. descoperite în peşterile din fostul ţinut fenician numit Capadochia 'actualmente Aurcia*. 8ondra. pe data de BB noiem"rie :MH5 I la e(act H. de pe lacul conacului ancestral al familiei +pencer din Althorp Par9.ar9 Cottier şi 4arah @eidi Papa cu >pălărie în formă de cap de peşte?. 4lacăra eternă este sim"olul clasic al 4răţiei Ka"iloniene. 4anaticii lui 0itler o"işnuiau să poarte de asemenea sim"olul craniului şi al celor două oase încrucişate. o"eliscul din 8u(or. amplasat în Place de la Concorde. Porum"elul este un sim"ol al reginei +emiramida. o"eliscul din 8u(or 'situat în Place de la Concorde* şi enorma piramidă neagră din sticlă ridicată în curtea . . Panteonul 'Paris*. sim"ol deri!at din pasărea/soarelui 'Phoeni(*. 1nsulele. plasată pe o pentagramă neagră. fotografiat în anul :LM<. în interiorul căruia a murit prinţesa . Paris şi Cashington. figu/rează deasupra intrării în tunelul Pont de lRAlma din Paris. Acestea par să se ataşeze de oameni la ni!elul celor două cha9ra/e inferioare. 1lustraţia de faţă.e remarcat şi folosirea crucilor malteze. 2orthamptonshire. sim"ol al soarelui situat în centrul structurii geometrice sacre după care a fost construit Parisul. în Paris 'dreapta*. şi Clădirea Congresului 'Cashington*. Dor"im oare de acelaşi om) A fost 0itler nepotul reginei Dictoria) Cu siguranţă. Acesta seamănă uimitor de "ine cu descrierile >rasei şerpilor?. duce de Clarence şi A!ondale. T dar şi 'de la stânga la dreapta*6 o"eliscul egiptean numit Acul Cleopatrei. între cei doi e(istă numeroase cone(iuni fascinante. lacurile şi crângurile reprezintă sim"oluri fundamentale ale zeiţei antice . 1nsula pe care se spune că este îngropată . au fost concepute ţinând cont de legile geometriei sacre. fotografiat B. Pe insula în care a fost >îngropată? este plasată de asemenea o flacără.. în Paris. Arcul comunică în linie dreaptă cu Champs El7sees.iana. T dar poate fi !ăzută şi pe statuia 8i"ertăţii aflată pe o insulă din Portul 2eE Uor9 'stânga*$ şi imaginea în oglindă a acesteia.eale7 Plaza în momentul în care a fost împuşcat. la fel ca draconienii înaripaţi. a!ând numeroase monumente şi clădiri simi/lare.eale7 Place. 4lacăra este folosită de 4răţie ca semnătură după asasinatele sale.

a guvernelor. '. care permite crearea /i manipularea banilor.ileniului./i-i retrag-. 2anii din . Dacdoar o parte din oamenii care au bani depozita+i în b-nci s-ar repezi simultan s. Kufniţa din piatră cu o înălţime de :< m din spatele focului sacrificial de la Kohemi/an 3ro!e. $c#ema financiar.for+ele de poli+ie. domeniul tradiţional al lui 0ecate. cel mai important sistem din toate acestea este cel bancar.iana. zeitatea căreia anticii îi aduceau sacrificii su" formă de copii pe care îi ardeau 'sacrificii care se practică şi astăzi*.a 3r-+iei este c!t se poate de simpl-. Camera ar fi tre"uit să înregistreze orice altă maşină sau acti!itate neo"işnuită. ci un o"iecti! precis. b-ncile ar fi nevo-ite s.cu aceea/i eficien+.de zece ori mai mare Qba c#iar mai multR. Coiful este foarte asemănător cu cel purtat de 1sis 'sus dreapta* în ilustraţiile ei egiptene. /i implicit controlul lor. Earl +pencer.func+iona. +e pretinde că această imagine este D%18/J. ar mai a!ea de răspuns la câte!a între"ări importante. Carolina de 2ord. Ona din cele :J camere de luat !ederi legate în circuit pe drumul care duce de la %itz la Pont de lRAlma este orientată direct către intrarea în tunelul Pont de lRAlma. . dar "od7guardul Are!or %ees/-ones şi fratele .are un milion de lire. creată în timpul celui de/al .om al .e remarcat că maşina Preşedintelui nu este însoţită de gărzi de securitate.cum func+ioneaz. $istemul permite îndatorarea masiv. Aceasta este cea mai înaltă clădire din lume.ea poate împrumuta altora o sum. 8a fel ca toate celelalte. în timp ce cea din spatele ei are patru gărziN 2ici un asasinat politic nu este o întâmplare. dac. .din perioada $umerului /i a 2abilonului p!n.politica mondial-. în timpul unei ta"ere de !ară pentru elita 4răţiei Ka"iloniene. Din perspectiva controlului global. . fiind aplicat. 2u este deloc o coincidenţă faptul că meridianul @ero '3reenEich* trece în imediata apropiere a acestui punct.armata.în zilele noastre. .ercedesul în care se afla .în crearea de bani care nu exist.ondial şi perfecţionată ulterior în +tatele Onite 'şi nu numai*.in nou o"eliscul şi domul. 1magine surprinsă de un artist a clădirii Canar7 Charf din spatele râului Aamisa.eu sau dvs avem un milion de lire sterline. .le înapoieze ace/ti bani.easupra tunelului se află mai multe intersecţii. Kufniţa este un sim"ol al lui .acest sistem8dac. Aunelul Pont de lRAlma din Paris 'stânga*. cel mai important lucru este ca banc#erii sob+in.ste c!t se poate de simplu. .iana. sistemul edu-ca+ional /i mas-media.poat. Capitolul 63& <ani din nimic Ini+ia+ii /i frunta/ii 3r-+iei 2abiloniene conduc la ora actual.î/i înc#id. "n sc#imb. sis-temul bancar global.a const.templierilor.ianei. Iat. una din >farfuriile z"urătoare? ale naziştilor. firmelor /i popula+iei. o manipulare a 4răţiei. percep!nd dob!nzi la sumele împrumutate. făcut praf la impactul cu cel de/al :5/lea stâlp./i împrumutarea lor c-tre popula+ie /i c-tre firme în sc#imbul unei dob!nzi. 8eul de aur este un sim"ol al cultului solar şi cele două coarne sunt identice cu cele pe care le purta 2imrod în Ka"ilon.oloh. # in!azie e(traterestră) 2u.?C . . t ca sistemul s.por+ile. putem împrumuta altcuiva ace/ti bani.iana a murit pe locul unui stră!echi altar unde se aduceau sacrificii zeiţei .ail7 E(press. Podul sau 8ocul @eiţei 8unii. iar în faţa ei se află noul .permisiunea de a împrumuta altora bani pe care nu-i au.o banc.ohamed Al 4a7ed 'sus* şi coiful în formă de sim"ol al soarelui prezentat în .serviciile secrete.e la stânga la dreapta* 0enri Paul a fost ţapul ispăşitor al accidentului. camera a fost oprită în momentul accidentului.afacerile. . c-ci nu ar avea de unde s.oilea %ăz"oi .

de dezumflarea balonului.de fapt c!+i bani exist. mare de împru-muturi.care nu exist. Fn mediu economic dinamic înseamn. în sistemul de calculatoare.)a momentul oportun.dec!t o singur.mai mult de la b-nci pt a-/i cump-ra case mai mari. pe cale electronic-.mai mul+i bani Qelectronici sau fiziciR.la valoarea estimat.este activi-tatea economic-.monede /i bancnote.nu guvernele controleaz. ci inten+ionat.aplicat.pl-teasc. coor-dona+i de societ-+ile secrete. Dac. etc.dec!t într-un registru sau pe monitorul unui calculator. rin acest sistem. terenul /i alte posesiuni c!t se poate de reale.fie în circula+ie. popula+ia se împrumut. aspir!nd întreaga avere a popula+iei /i plas!nd-o în m!na celor care controleaz. ce companii se vor extinde /i care vor da fali-ment. ma/ini mai puternice /i mai scumpe. "ncep!nd din acel moment. dat fiind c. guvernele îi împrumut. . casa. "n timpul perioadelor de av!nt economic f. . la fel ca /i nr-ul locurilor de munc-./i ceri un împrumut. ridic.c. cu at!t mai mul+i bani circul.tunci c!nd intri într-o banc.nou-.circula+ia banilor pe pia+-.inclusiv guvernelor /i +-rilor. prin împrumuturile pe care le acord-. "ntregul sistem este o manipulare sistematic. :u c!t în circula+ie exist. întruc!t nu mai exist. casele.în realitateR c. "n loc s. :u c!t fac mai multe împrumuturi. deciz!nd a/a cum doresc care ac+iuni vor urca /i care vor coborî.bancnot.suficien+i bani ptr a-/i pl-ti creditele contractate anterior /i intrîn faliment.de boom economicQprosperitateR /i una de recesiune Qs-r--cieR7 'u exist.nu /i-au pl-tit împrumuturile care nu au fost de la bun început altceva dec!t ni/te cifre tip-rite pe un ecran. ci b-ncile private.au încredere în viitorul lor economic.firmele împrumut. adic.în circula+ie.rat. :ea mai mare parte a %banilor& afla+i în circula+ie nu sunt bani fizici.î/i creeze propriii lor bani. pt c. mul+i oameni se îndato-reaz.pe pia+-. Tot ce face ea este s.Fna din sc#emele opera+ionale preferate ale elitei financiare a reptilo-arienilor a fost îns. rincipiul se aplic.ratele dob!nzilor pt a suprima cererea pt noi îm-prumuturi. ci simple cifre care trec dintr-un cont în altul.îns. cu at!t mai multe bunuri /i servicii pot fi cump-rate /i v!ndute.în circula+ie.mai mul+i bani pt a-/i cump-ra te#nologie. f-r.dob!nzi pt ei. cu at!t mai intens.moned.o dob!nd-. decid c!+i bani trebu-ie s. . Gorbe în v!nt.s.a cifrei in-troduse pe ecranul calculatorului.de 3r-+ie cu scopul de a fura bog-+ia re-al./i nu bate nici m-car o singur. ea începe sî+i perceap.o sum. cu scopul de a produce mai mult.suficien+i bani pe pia+. .ceste cicluri continu.le pot crea perioade de av!nt economic sau de recesiune la co-mand-.unde ace/ti oameni pun în mi/ca-re trilioane de dolari pe zi pe pie+ele financiare /i bancare.@E .diferen+-8 cantitatea de bani aflat. :are crede+i c.de mii de ani. . :ra#urile bursiere nu se petrec înt!mpl-tor. terenurile. cererea pt produse scade.. liniile genealogice reptiliene. un fel de sugestie colectiv-.introduc.sistemul bancar. afacerile. cu at!t mai mari sunt salariile oamenilor /i cu at!t mai multe sunt locurile de munc-. controlate de aceia/i oameni. 2-ncile le iau averea real-. ma/inile /i celelalte posesiuni. $umele uria/e pe care le pl-ti+i ca . ma/i-na.vor spune Qmarea ma-*oritate neav!nd #abar ce se înt!mpl. prin intermediul transferurilor de bani. Lai mult dec!t at!t. ele sunt cele care controleaz. p!n. pt c.conomi/tii pl-ti+i cu salarii exorbitante /i coresponden+ii economici ai diferitelor mi*loace mas-media v.fectul acestor m-suri restrictive ec#ivaleaz.cu reducerea banilor afla+i în circula+ie pe pia+-.de bani în contul t-u. "n acest fel.principalii banc#eri. la o sum. dar s-au accentuat mult în ultimele secole. banca nu tip-re/te nici m-car o singur. .a acestei lumi.din acest împrumut inexistent. b-ncile private.masiv.de la b-ncile private /i î/i pl-tesc ratele /i dob!nzile aferente prin impozitarea popula+iei. urmat.nu î+i pl-te/ti o singur.perioadele de av!nt urmate de cele de recesiune fac parte dintr-un %ciclu economic& natural. banca î+i poate lua însaverea. Jamenii /i firmele nu mai c!/tig.t!t. al cardurilor de credit /i al cecurilor. )a r!ndul ei. r-spunz!nd astfel cererii din ce în ce mai mari.b-nci sunt un mit.este diferen+a dintre o perioad.pt a genera un mediu econo-mic dinamic.dintotdeauna crearea unui boom economic prin acordarea unui nr f. )a fel se petrec lucrurile pe pie+ele bursiere.

ngliei. -ian*enul aflat în centrul acestei imense re+ele financiare mon-diale a fost 2anca .stfel.de La1er . scop în care îi a*utf.c!nd a fost introdus.a lumii în care tr-im4 ele sunt ma-nipulate de 3r-+ie pt c. 6ra#am afirm-8 % steaua cu /ase col+uri a ap-rut în ritualurile p-g!ne egiptene.taxe /i impozite se întorc la b-ncile private ptr a pl-ti ni/te credite pe care guvernul le-a f-cut în condi+iile în care î/i putea tip-ri pro-priii bani.numelui s-u /i celor care îl folosesc. în .m-sur.pe stea-gul Israelului ptr c.apoi de artele magice.de %b-ncile centrale& din fie-care +ar-. care /i-a sc#imbat numele în func+ie de acest simbol. $i-au sc#imbat numele din 2auer în 0ot#sc#ild /i s-au aflat în centrul o-pera+iunilor de manipulare global.f-r. a fost folosit. Sil#elm de Jrania.de vr-*itoare Pinclusi! de magicienii ara"i.ngliei. mult primirea sau inventarea de noi titluri. . . %zeul& sacrificiului.dob!nzi( De ce nu face acest lucru7 t c.în mod deliberat forme fizice umane.C=E.tot timpul numele ptr a-/i ascunde originile.fie o caracteristic.s.lucru cunoscut f bine de liderii evrei. $teaua lui David sau $igiliul lui $olomon. scriitorul evreu J. Lai recent. . un cabalist din sec.cu acordul regelui impus de 'obilimea 'eagr-. . dar de fapt colaboreaz.msc#el 2auer. c-ci nu /i pot pl-ti creditele imense pe care le-au f-cut de multe ori la presiunile acelora/i b-nci /i institu+ii interna+ionale.pe steagul Israelului /i a fost adop-tat.guvernele /i b-ncile.apari+ia 0ot#sc#ild-zilor /i nu are nimic de a face cu%0egele David&.Dinastia bancar.a lumii este coordonat. $-r-cia /i conflictele continue nu trebuie neap-rat s. "nc. apoi de sioni/ti. )a fel ca /i în cazul 2-ncii . nu-mele lui 0ot#sc#ild provine dintr-un simbol ezoteric antic asociat cu zeul egiptean Lolo# Q'imrodR.din sec. +teaua cu şase colţuri. #othschild-)ii& Fna din liniile genealogice reptilo-ariene provenite din imperi-ul k#azarQLun+ii :aucazR este cea a familiei 0ot#sc#ild. care ocup. Fn astfel de simbol al fost descoperit pe po-deaua vec#e de .de a/a ceva. de Tne-ssetulPparlamentulQ noului stat Israel. dar nici vorb. motiv pt care revolu+io-narii ru/i au fost numi+i 0o/ii. Oexagrama nu a început s.între ele pt atinge-rea scopului comun.5.msc#el 2auer.ci al 0ot#sc#ild-zilor /i al ce-lor care le dicteaz. german-R care at!rna deasupra por+ii casei sale din 3rankfurt.ste imposibil s.viv.de ierar-#ia evreilor ca simbol na+ional dec!t dup.s#terot# /i al zeului Lolo#H . din sediul lor de la 3rankfurt.din Gene+ia.acestora de pe nivele înc.de organiza+ia medical. )a fel a operat înaintea lor sistemul pus la cale de 'obilimea 'eagr.în egal.în :abala de Isaac )uria. druizii şi sataniştiiQT p!n.fie folosit. 2auer /i-a sc#im-bat numele în 0ot#sc#ild. fost preluat. simbol care se reg-se/te ast-zi pe steagul Israe-lului.din cele mai vec#i timpuri ale 3r-+iei. 3amiliile reptiliene î/i sc#imb. ec#ivalent.lucreze independent.NII-NIII. f-r. Lembrii de frunte ai aceste-ia sunt reptilieni cu s!nge pur. b-ncile centrale ale diferitelor state au fost înfiin+ate cu acordul des-cenden+ilor familiilor bancare reptiliene din 6enova /i Gene+ia./adar.lve+ia. care par s.NGI. acest rol a fost preluat de 2anca ptr 0eglement-ri Interna+ionale cu sediul la 6eneva.NGIII /i p!n.gendei sale.analizezi manipularea financiarglobal.servesc . manipularea financiar.în prezent. fiind preluat.a 0ot#sc#ild-zilor a fost creat. "n lucrarea sa. a fost pus. datorit.marilor b-nci controlul asupra te-renurilor /i resurselor lor.:avalerii templieri au folosit exact acest mecanism atunci c!nd au pus bazele sistemului bancar modern prin sec. )a ora actual-.<EE de ani a unei mosc#ei musulmane din Tel . de unde a preluat-o La1er .faci referire la clanul 0ot#sc#ild.3r-+ia controleaz. care provine de la scutul ro/u 'rotes schild în lb.acesta este un simbol evreu. de prin anii .@. înfiin+at.a acestui stat.a a fost pus. "ndeosebi +-rile din lumea a treia cedeaz. :eea ce numim ast-zi %privatizare& înseamnv!nzarea activelor statului pt a preînt!mpina falimentul acestuia din cauza ratelor /i dob!nzilor nepl-tite.apoi de cultul zei+ei .cu :rucea 0o/ie&./i mai înalte ale ierar#iei piramidale a . Jamenii cred c.acest stat nu este p-m!ntul evreilor. . ro/ul a fost culoarea care a simbolizat revolu+ia. e scutul lui 0ot#sc#ild se afla o #exagram-.

. .oameni afla+i la putere care par s.creeze filiale ale dinastiei la )ondra. Giena.fi/ele genetice ex-trem de detaliate ale mormonilor. infiltr!ndu-se astfel în nobilimea european-.numele familiei.E copii. e o alt.statul Israel.merican pt Independen+.@ ani la acea dat-R. fiind deci un str-mo/ al reginei . 'u doresc s. 2anca permite c!torva banc#eri neale/i de cineva s. :!nd o fi avut timp7 . La1er 0ot#sc#ild s-a însurat cu 6u-tele $c#naper Qcare avea .ar afla ce se înt!mpl. iar membrii dinastiei Oesse s-au implicat activ într-un grup de elit.s. Tarl. a fost acceptat ca /ef al francmaso-neriei germane.Oesse exist. De aceea. un alt membru cu s!nge reptilian al 'obilimii 'egre. Testamentul lui La1er indica expres acest lucru.uropean-. c-ci se crede c. ? b-ie+i /i ? fete.rmata $alv-rii a fost inspirat dup. care reprezint. care au fost trimi/i s.cel al lui 0ot#sc#ild.afacerile trebuiau conduse de membrii de sex masculin ai familiei. ora/ul în care a ap-rut dinastia 0ot#sc#ild. 'u îmi propun s. Dup. f-cu+i cu diferite partenere.nu aib. inclusiv pe so+ii /i copiii acestora. c#iar dac.a este f interesat.uropene care folosesc moneda unic. AER de copii. Lul+i din solda+ii care au luptat de partea %. .propo. Ioan 2otez-torul Qun cod pt 'imrodR.cesta era nepotul regelui englez 6eorge II. Testamentul le-a ex-clus complet pe fiicele 0ot#sc#ild.xist.mii de bastarzi.lisabeta a II-a.a celei de-a >-a dim./tie pe cine poate conta /i cine sunt cei care pot fi poseda+i cel mai u/or din regiunea inferioar.poarte acela/i nume. 3r-+ia /tiind exact cine sunt ace/ti oameni.în *urul lor. 2erlin /i 'apoli. .Silliam singur a fost tat-l a cel pu+in AE Qda.dar s-au c-s-torit /i între ei. fratele mai mic al lui Silliam.u vorbesc strict de cei afla+i la v!rful imperiului.opera+iune a 3r-+iei la nivel înalt.îi expun dec!t pe cei care poart. de la dreptul de a participa la afacerea familiei sau de a /ti ceva despre ea.ngliei& în 0-zboiul .cu aceea/i aten-+ie ca /i cea a mo/tenitorilor oficiali.u avut .linie genealogic-. 'umai D-zeu /tie c!+i reptilieni din linia genealogic. Lai t!rziu.cine face legile&. :opiii 0ot#sc#ild au f-cut c-s-torii din interes.este satanist sau c/tie ce se înt!mpl-. 3rankfurt.leg-turi de rudenie cu . a fost locul în care banii de #!r-tie au devenit populari /i în care este situat. grupul /i-a sc#imbat denumirea în :avalerii 2e-nefici ai Jra/ului $f!nt.stabileasc. "n timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial.cesta este un alt aspect important8 mo/tenitorii oficiali ai liniilor genealogice sunt cei n-s-cu+i din c-s-toriile aran*ate ale acestora. nu /i mari-onetele inocente care se înt!mpl. otrivit c-r+ii E!reii şi francmasonii din Europa ':JB5/:M5M*. dar a c-ror linie genealogic. iar prin+ul #ilip von Oesse a fost unul din mesa-gerii dintre Oitler /i Lussolini.o alt. inclusiv faptul c.european-. Larea ma*oritate a membrilor acestor familii ar fi /oca+i dac.fie în familiile lor sau s. :ei doi mergeau la /edin+ele francmasone împreun-.ce au preluat tronul britanic.automat c.un citat celebru atribuit lui La1er .aceste nume de familie. simplul fapt c.cineva se nume/te 0ot#sc#ild nu înseamn.3r-+iei.numit $tricta 0espectare. . iar conturile trebuie p-strate în cel mai strict secret.este urm-rit. Silliam /i 0ot#s-c#ild au f-cut avere înc#iriind trupele lui Oesse germanilor din Oanovra.carte.exist.dezl-n+ui în nici un caz o v!n-toare de vr-*itoare împotriva tuturor celor care poart.. pt a nu-/i dilua prea mult s!ngele reptilian /i puterea casei 0ot#sc#ild.dar în afara lor mai exist. fiind cunoscu+i în 6ermania /i sub numele de 3r-+ia $f. :asa de Oesse a fost de partea lui Oitler.la ora actual-.au fost mercenari germani ai lui Silliam.s. aris. scutul ro/u folosit ca emblem.@< .de . De aceea. lucru valabil /i pt cele-lalte familii pe care le-am pomenit în aceast.ratele dob!nzilor pt toate +--rile Fniunii .la nivel de veri primari. .în mod responsabil vina pt ceea ce fac.msc#el 0ot#sc#ild. .ast-zi 2anca :entral. /i nici m-car împotriva rasei reptiliene în general. el este în-rudit cu prin+ul consort Qso+ul regineiR #ilip. .ce/tia sunt cei care au creat /i controleaz. La1er 0ot#sc#ild a devenit banc#er /i om de încredere al prin+ului Silliam IN de Oesse-Oanau./a se explic. care spune8 %Da+i-mi controlul asupra mone-dei unei na+iuni /i nu-mi pas.care nu poart.

iar bursele din întreaga lume sunt controlate de 3r-+ia 2abilonian. iar cel al Lossadului8 0ot#-sad.t!t Selington c!t /i 'apoleon au fost manipula+i /i finan+a+i de aceia/i oameni.creasc-.ac+ioneze coerent în sensul unei transform-ri adev-rate. iar unul din ex.? împotriva lui 'aopleon. timp în care fiul mai mare al lui La1er.existe /i la ora actual-.numi+i cercet-tori cred c.aceste familii. $e spune c.faci avere sau s. care îi %g#ideaz-& prin intermediul unor mediumi. .prin intermediul familiilor de banc#eri de genul 0ot#sc#ild-zi-lor./i din regele 3ran+ei 0obert I.c!nd companiile cotate devin masiv supraevaluate. în condi+iile în care se trage cu sigu-ran+.toate tabere-le care luptau în diferitele r-zboaie.lb. autoarea evreic. De aceea. iar 0ot#sc#ildzii s-au îmbog-+it peste noapte. un alt francmason.ceasta este doar o alt.din monar#ia britanic-. pe l!ng.i începeau prin a crea bazele pt declan/area a-cestor r-zboaie. . care a provocat un cra# la bursa londonez-. prin societ-+ile secrete sau prin serviciul secret propriu. la fel /i valoarea ac+iunilor recent ac#izi+ionate. cele mai faimoase de manipu-lare stil %0ot#sc#ild& a fost r-sp!ndirea zvonului c./a cum recunosc de multe ori c#iar propriile lor pove/ti de familie. din r!ndul c-rora face parte /i $aint6ermain.braica a fost una din limbile sacre pre-date în /colile misterelor egiptene. la fel ca /i ceilal+i.a %sufletelor alese&.un persona* %mesianic& pt mul+i adep+i 'eK . . de unde provine o mare parte din cunoa/terea 3r--+iei. Invers.la cale pt a împlini scopul central al reptilienilor8 dob!ndirea controlului total. . pute+i fi absolut siguri de contrariu.a c-r+ii Karonul -ames.poi bursa o ia din nou în sus.serviciul secret al familiei obi/nuia s. .s. .din Jrientul "ndep-rtat.cunoa/terea str-vec#e provenit. $e nume/te Lossad /i este considerat în mod oficial servi-ciul secret al Israelului. .ge din zi-lele noastre vorbesc de o Lare 3r-+ie .3r-+ia cump-r. devenit la ora actual. 'at#an.pe bursele de ca-pital p!n.acesta din urm. 0e+eaua de comunica+ii a 0ot#sc#ild-zilor era mai rapid.gita+ia politic. .împie-dic!ndu-i s. .ar fi afirmat c. .ge. Ascensiu/nea %othschild/zilor francezi.în a-i încura*a pe oameni s. printre care se num-ra /i fratele lui 'apoleon.L.literele ebraice drept coduri secrete. din cea sco+ian.@= .sia /i Jrientul "ndep-rtat la care au avut acces liniile genealogice k#azare.2ill :linton este înrudit cu 0ockefeller. 3r-+ia sparge apoi pia+a Qv!nz!ndu-/i ac+iunile cu pu+in înainteR. iar averea nem-surat.Sellington c!/tigase de fapt b-t-lia. a/a cum fac 0ot#sc#ild-zii.dar numele real al acestui stat este 0ot#-rael.EEE lire sterline din banii cu care trebuiau pl-ti+i solda+ii mercenari. Tarl.B.o vreme în Danemarca. afirm. a fost prieten cu Silliam de Oesse-Oanau /i cu fratele acestuia. ma*oritatea oamenilor î/i pierd banii.aici c.gendei 3r-+iei. "ntregul mecanism este o manipulare pus.auzi+i de un cra# bancar într-o +ar. pute+i fi siguri c. unde a creat 2anca 0ot#sc#ild din acest ora/. timp în care 0ot#sc#ild-zii au cump-rat sub acoperire cantit-+i uria/e de ac+iuni la pre+uri de nimic. bursa a explodat.de 'apoleon 2onaparte l-a f-cut pe Silliam de Oesse-Oanau s.din birourile lui '.cantit-+i masive de ac+iuni devalorizate.investeasc. un mare maestru francmason.dec!t a oric-rui guvern.porne/ti un r-zboi devine o floare la urec#e.a 3r-+iei nu înceteaz.l i-a dus la )ondra. 0ot#sc#ild-zii au finan+at de regul.st!rnit. :!nd a sosit vestea c. vorbindu-le de apropiata transformare.acest lucru convine .fug. Fn alt mecanism al ciclurilor pe care le controleaz3r-+ia const. re+ul mondial al aurului este stabilit /i la ora ac-tual.verea pe care a f-cut-o finan+!nd r-zboiul lui Sellington împotriva lui 'apoleon /i prin alte %investi+ii& manipulate a constituit temelia dinastiei de mai t!rziu.alc#imistul /i magicianul $aint-6ermain a fost crescut de familia Ledici Q'obilimea 'eagr-R în Italia. Lul+i adep+i 'eK . dac. politicienii /i bursa. care continu. c!nd bursa se pr-bu/e/te. 0ot#sc#ild.tunci c!nd controlezi mas -media. a furat @EE.opera+ie de control al min+ii co-ordonat..fo-loseasc. s.nka Lu#lstein.de 3r-+ie pt a devia direc+ia c-tre care sunt orienta+i adep+ii 'eK .s. .din . . :ontele de $aint 6ermain.Selington ar fi pierdut b-t-lia de la Saterloo din .ge.

rotocoalele nu sunt %evreie/ti&. marele maestru al francmasoneriei engleze.Declan/area r-zboaielor este un instrument perfect de f-cut avere /i de sc#imbat sta/tus Suo-ul.ngliei. ci ale $IJ'F-)FI pur /i simplu. 0ot#sc#ildzii /i 2auer-iiQsau 2oKer-iiRau fost mae/-tri în arta satanismului. fiind linii genealogice reptiliene sau . .par%evreie/ti&. afirmat c. 0ot#sc#ild-zii s-au implicat de asemenea în )iga TugenbundQsau )iga Girtu+iiR. )ordul )ouis Lounbatten fiind cel care a aran*at c-s-toria reginei .printre cei care i-au c#inuit s-a num-rat /i )ordul Lountbatten.desc#is-&. a fost studentul lui 2runo 2auer la Fniv.lfred 0o-senberg.nu-/i dea seama cine se ascunde în spatele lor.'oul Testament este o sintez.lisabeta a II-a cu nepotul s-u.gendei financiare /i politice a 3r-+iei.p-rerea mea.a ideilor lui $eneca /i 5osep#usQ isoR.lbert. Dup.#absburgic-.disperarea 3r-+iei de a le discredita în fa+a opiniei publice. . . Toate capetele încoronate ale . apar+in!nd 'obilimii 'egre. .cu so+iile /i fii-cele lor. Oitler s-a folosit de ele pt a *ustifica par+ial oprima-rea evreilor.împrumu+i ambele tabere pt a finan+a r-zboiul. .precum /i cartea %e!olta ro"oţilor. respectiv ale rioriei $ionului. Jri de c!te ori a existat un r-zboi. dup./a-zi-sele rotocoale ale "n+elep+ilor $ionului au fost descoperite în sec. pt a-/i împlini ambi+iile bolnave. tr informa+ii suplimentare referitoare la aceste rotocoale.scrie desc#is c. apoi s.lu!nd parte la tot felul de activit-+i /i ritualuri sexuale.surprinde deloc. ale $oarelui.liniile genealogice ale 3r-+iei au /tiut adev-rul de la bun început.uropei le-au fost îndatorate.dKard era fiul reginei Gictoria /i al prin+ului francmason german . inclusiv dinastia reptilian. lu-cru care nu m.ce s-au ocupat de evenimentele din . 'u trebuie dec!t s. .vang#elia dup. conform agendei tale. "n realitate. Tarl Larx. agentul lui 0ot#sc#ild implicat în manipularea 0evolu+iei 3ranceze4 marc#izul de Lirabeau. iar apoi în întreaga lume.Lembrii acesteia.NIN /i descriu în detalii incredibile evenimentele /i metodele de manipulare la care am asistat în sec. Lountbatten a fost inclusiv mentorul prin+ului :#arles. arat. .merica. ele nu sunt rotocoale ale unor "n+elep+i ai $ionului. Jb+ii astfel con-trolul asupra guvernelor acelor +-ri /i î+i m-re/ti simultan /i averea. v. ei s-au extins în . pt ca oamenii s.AB@ ca o %societate sexual. 0ot#sc#ild-zii au preluat de asemenea /i controlul asupra 2-ncii . se înt!lneau acasla o femeie pe nume Oenrietta Oerz. 0ot#sc#ild-zii au de-venit una din familiile situate în centrul .cest control /i aceast. a/a cum au a*uns s. . i ade!ărul !ă !a face li"eri.u fost asocia+i apropia+i ai :asei de Sindsor /i au con-trolat oameni ca . 2auer-ii Qîn special 0ic#ard 2auerR se ocupau inclusiv cu alc#imia /i cu magia ezoteric-. inclu-siv eu. . :apii familiei 0ot#sc#ild nu sunt evrei.cest 2auer a fost singurul savant care a studiat 2iblia /i care a avut cura*ul s. rintre ei se num-rau /i cele < fiice ale lui Loses Lendelsso#n.@> .ceasta nu este dec!t o dovad.le oferi noi credite pt a-/i reconstrui societ-+ile devastate de r-zboi. care a condus $f!ntul Imperiul 0oman @EE de ani.recomand lucrarea mea. prin+ul #ilip.Iisus a fost crea+ia autorului care a scris .putere î+i permit apoi s. rotocoalele spun prea multe lucruri pe /leau. Lountbatten-ii Qfo/tii 2attenberg-i germaniRsunt rude de s!nge cu 0ot#sc#ild-zii. împreun.Larcu. . "n 6ermania medieval-. cre!nd din culise conflictul /i finan+!nd toate taberele implicate. omul ales de 3r-+ie ptr crearea comunismului.dKard GII.frica de $ud.uropa.creat. Dup.în . ei s-au ascuns în spatele lui.distrugerea vec#ii structuri sociale prin r-zboiul declan/at c#iar de tine.ceste documente au fost în mare parte crea+ia 0ot#sc#ild-zilor /i a reptilo-arie-nilor. unind astfel < linii genealogice reptiliene apar+in!nd 'obilimii 'egre. ci reptilieni care au trimis milioane de evrei la moarte. .:unosc victime ale unor ritualuri satanice care mi-au spus c. dar cel care i le-a dat a fost un agent k#azar al lui 0ot#sc#ild.le sunt opera reptilo-arienilor /i au fost f-cute inten+ionat s. NN.construie/ti o nousocietate.nunnaki. din 2erlin. Toate dezinform-rile /i agresiunile la care au fost supu/i cei care au f-cut publice aceste rotocoale.fie interpretate de oameni. un alt francmason profund implicat în .în plus a faptului c.

masmedia.cu acesta.R 3r-+ia controleaz. I0$R. un alt ex. în func+ia de secretar al trezoreriei. 0olul oficial al celei de-a doua )igi Tugenbund a fost acela de a sc-pa 6ermania de ocupa+ia lui 'apoleon.la ora actual.devin.uropa pt a conduce banca familiei.merica a fost Tu#n.mericii privat-.ac+iune la 0ezerva 3ederal-. Toate aces-te societ-+i secrete erau derivate din structura vec#ilor :avaleri Teutoni /i au fost pre-decesoarele societ-+ilor secrete de mai t!rziu T#ule. care a început s.situa+ia sa financiar-. familia $c#iff a locuit în aceea/i cas. 3r-+ia /i-a dorit dintotdeauna o %banc.3iscul .central. 'u a trecut îns. "n vremea fondatorului familiei 0ot#sc#ild.organiza+ie a avut leg-turi str!nse cu alte grupuri ma-sonice. . NN în .din cartierul general cu se-diul la )ondra. . $cenariul american s-a repetat întocmai. incluz!nd ma-*oritatea politicienilor de frunte ai 6ermaniei.la Gene+ia pe vremea c!nd aceas-ta purta un alt nume8 .msc#el 2auer. rivi+i ce s-a înt!mplat dup. mi*loace mas-media /i societ-+i secrete controleaz. pe aul /i 3elix Sar-burg.toate aceste grupuri se întrep-trund.ilegal. înc!t în cele din urm. a/a-zisa %banc.. iar 0ot#sc#ild-zii s-au as-cuns sub ma*oritatea acestora. care avea s.lumea. La1er . aceasta nu este nici federal. pt a-/i des-v!r/i astfel controlul asupra economiei acestei +-ri. . aul Sarburg s-a însurat cu 3rieda $c#iff. :ontrolul banilor /i al sistemului bancar prin intermediul 0ot#sc#ild-zilor /i al altora ca ei este esen+ial pt acest mecanism.împrumute %bani&de la %3. "n realitate.a este un cartel de b-nci private aflate în proprietatea a <E de familii fondatoare.o înlocuitoare8 0ezerva 3ederal-.Q:ompania Girginia sub un alt numeR.ngliei.sapi suficient de ad!nc.cu ac+ionari priva+i.de baronul von $tein /i s-a extins rapid.impozitele de la popula+ie4 =R3r-+ia controleaz.pt care pl-titorii de taxe trebu-ie s. pe care a încercat de la bun început s--l contro-leze prin îndatorare. nu are în proprietate nici m-car o singur.re+ea aparent complex.sub m-/ti diferite./i nici nu are vreo rezerv-.central-& a .nu a publicat niciodat. :!nd frunta/ul francmason 6eorge Sas#ington a devenit primul pre/. . pt a pune la cale crearea 0ezervei 3ederale. /i îi împrumut. Fnul din membrii ei era Silliam de Oesse-:assal. :avalerii 0eginei rusiei /i :oncordi/tii.. din nimic.a trebuit s.0ezerva 3e-deral. at!tea falimente /i revolte. inclusiv în spatele nazi/tilor.ceast.merican Q$erviciul pt .= a 0ezervei 3ederale./a s-a n-scut %deficitul american&.consta+i c. . Fna din cele mai mari lovituri a 3r-+iei a fost crearea în . Lax Sarburg.CE<. rincipala banc. a r-mas în . american. afaceri. "n .R /i <R. care este de asemenea privat.pl-teasc.care continu. perfect de c-s-torie aran*at.oamenii nu vor afla niciodat.a numit un om de paie al 3r-+iei. . condus.prin care au operat 0ot#sc#ild-zii în prima parte a sec. .rata dob!nzii în locul guvernului $F.mult /i i-a fost creat. fiind coordonat. în care 0ot#sc#ild-zii s-au implicat din nou.crearea 2-ncii :entrale a . marea ma*oritate eu-ropene.nu mai vorbim de faptul c.. Dac. o banc. Dup. care decid împreun.unul din agen+ii cei mai influen+i ai lui 0ot#sc#ild.ceast. .@? . 0ot#sc#ild-zii /i-au trimis în . rofiturile b-ncii de-p-/esc . fiica lui 5acob $c#iff.delKeiss /i Gril./i /tiin+-.a-cestuia bani inexisten+iQcifre pe un ecran de calculatorR. iar cet-+enii americani nu pot cump-ra ac+iuni la aceastbanc-. 6uvernul 3e-deral al $F.C.ce a a*uns în $tate.revolu+ie4 /i 3rederick von 6entz.asigur!ndu-se astfel c. )oeb and :ompan1 din 'eK \ork.cest profituri exorbitante sunt asigurate de c!teva premise8 .central-& a $F. 3ratele acestora. politici.a )igii Tugenbund.?E de miliarde de dolari anual. fiind de fapt o organiza+ie terorist.fie înc#is-. "n .D&4<R3r-+ia controleaz.lexander Oamilton. precum /i numero/i lideri militari /i profesori de literatur. ar#itectele partidului nazist. creat.dob!nd-.pt a corespunde cerin+elor liniilor genealogice /i .adev-rul despre punctele .gendei . care a creat 2anca $tatelor Fnite.faceri Interne.6uvernul $F.Qdar de fapt foarte simpl-R de b-nci.îm-prumute bani noului guvern al $F. precum :avalerii 'egri.merica < agen+i.BEA a urmat o a doua rund.ste aceea/i fa+.ascuns. ca s.de 5acob $c#iff.bra#am del 2anco.ceasta a fost creat.care colecteaz.s. 2anca $tatelor Fnite a generat o s-r-cie at!t de mare.

treac.3r-+iei.a guvernului.cel care avea s.s-a m-ritat cu 5o#n D. t ca s.lovitur-. aceste evenimente au fost planificate cu gri*./i legea a trecut. de pe urma c--rora au perceput îns.bunicul lui 'elson 0ockefeller.ldric#.ni le punem tot timpul sunt8 %:ine are de c!/tigat de pe urma acestui eveniment7& /i %:ine are de c!/tigat dac.din propria cas.treac-.dob!nzi. c-ci == reprezint. ceea ce nu împiedic.pt a crea banca pe care /i-o dureau at!t de mult.eu cred în ceea ce mi se spune7& 2anc#erii au reu/it s.îi vei distruge c-minul /i c. secretarul de stat. banc#erii care au scris-o s-au opus public în mod zgomotos. Trei membri din cercul . ei au plasat sediul noii organi-za+ii într-o cl-dire cu nr ./a cum au ar-tat cercet-torii. .C==. pt ca legea s. dar 3ilander Tnox. m-rind astfel spri*inul opiniei publice. "n treac-t fie vorba. de/i publicul larg crede ceste o institu+ie a gu-vernului lor.de vibra+ie.a fost atins. !n.ste suficient s.în .îl amenin+i c. pt a se bucura al-turi de familii.c!/tige pre/edin+ia $F. :!nd a început dezbate-rea în :ongres a )egii 0ezervei 3ederale.meric-.o treac..C. Fnii ar putea spune cam exagerat numind aceast. 0ockefeller 5r.avere împrumut!nd guvernului bani care nu exist-.poat.C. Din c!te se pare. urt-torul lor de cuv!nt în plan politic era senatorul 'elson .cei implica+i în acest *oc de putere.î+i pl--teasc. .=.@@ .remarca+i anul în care s-au produs aceste < evenimente ma*ore pt 3r-+ie.spun.frecven-+. %colonelul& Landel Oouse. din cauza ciclurilor solare /i astrologice. v.legea c#iar înainte de :r-ciunul anului . insula 5ek1l era o proprietate a familiei a1seur /i to+i membrii grupului erau colaboratori ai lui a1seur. în . .trece legea. banc#erii . "n .$er-viciul pt Genituri Interne s. .CA>. f. c!nd mul+i congresmeni se aflau de*a la casele lor. cel de-al .fie ales de > ori guvernator al statului 'eK \ork /i vicepre/edinte al $F.=. dar pt a teroriza pe cineva nu trebuie sîl amenin+i cu arma sau cu o bomb-. Silson îl numea %a doua mea personalitate& sau %alter egoul meu& /i obi/nuia s. Jrice ar afirma cineva în pu-blic despre un anumit eveniment. . :!nd 0ockefeller-ii au creat :onsiliul 6uvernelor $tatelor.se petreac.'icic!nd nu a rostit vreun pre/edinte american un adev-r mai mare ca acesta. )oeb and :mpan1.rog s.cest gen de manipul-ri se petrec tot timpul. Din acelea/i motive. mult pt ace/ti oameni. cu scopul de a colecta impo-zitele. 0e+eaua 3r-+iei a avut gri*.legea nu îi favorizeaz-.=. ei puteau controla ratele dob!nzilor americane /i au f-cut o adev-rat. .cum. 'umai < state au fost de acord. De aceea.C.bb1. dup.în zilele noastre impunerea impozitului federal pe venit este ilegal-.litei din cartelul 0ockefel-ler-Lorgan-0ot#sc#ild-Oarriman s-au înt!lnit în secret pe insula 5ek1l din 6eorgia pt a discuta tactica /i natura legii pe care doreau s. a anun+at pur /i simplu c. ei aveau nevoie de o finan+a-re continu.=.ca %democratul& /i rozicrucianul SoodroK Silson s.=.NNR.pt a-l determina s. este tot o companie privat-. rincipalul s-u colaborator a fost un alt membru de frunte al 3r-+iei. rivi+i obsesia pe care a avut-o 3r-+ia de-a lungul timpul pt nr.îl vei da afar.impozitele din întreaga .rau foarte nepopulari la vremea respectiv-. întreb-rile pe care trebuie s. scop în care au introdus în acela/i an )egea Impozitului 3e-deral pe Genit. aul av!nd un salariu de circa o *um-tate de milion de dolari Qla valoarea de la începutul sec.Imagina+i-v.C== poporul american a primit o nou.@-lea. cu o anumit. .=.ldric#.c-8 %g!ndurile sale sunt una cu g!ndurile mele&.s. dar în .colecteze continuu acest impozit.ce 6erald 3ord l-a înlocuit pe 0ic#ard 'ixon în urma scandalului Satergate din . multe lucruri interesante s-au înt!mplat în .ma*oritatea necesar.opera+iune un act de terorism. 'umerele /i anii conteazf.B@= s-a creat 2iroul pt Genituri Interne.un num-r ezoteric ma*or. :ei < fra+i au deve-nit parteneri la Tu#n.ce valoare ar reprezenta acest salariu ast-zi.lase impresia c. care colecteaz. $erviciul pt Genituri Interne. scop în care era necesar consim+-m!ntul a =@ de state. aveau nevoie de un amendament la :onsti-tu+ia .merican-.cestea sunt sumele pe care le c!/tig. t a completa acest ciclu. a/a cdoreau s. 3iica lui . pt a controla în acest fel legislativele statelor americane.acest impozit ilegal.CEC. . crearea 0ezervei 3ederale /i adoptarea )egii Impozitului 3ederal pe Genit.

existoameni care se îndoiesc c. Loses Lendelsso#n.a .p-rerea sa./i :ompania Girginia. La*oritatea cercet-torilor consider. 5an $muts /i nenum-ra+i al+ii. plasate deasupra lor în ierar#ia mondial-. 0uskin era adeptul declarat al puterii centralizate /i al aproprierii de c-tre stat a tuturor mi*loacelor de produc+ie /i de distribu+ie. creat. c-ci ace/ti oameni î/i p-streaz.xploatarea incredibilului continent african este o poveste clasic-. pt a putea trece apoi la noile informa+ii uluitoare pe care doresc s. .C?=.ngels.opera+iune a 3r-+iei care manipuleaz.dup.ceast.0uskin a avut leg-turi cu Illuminati ba-varezi /i c. mi-a spus c.acest $erviciu sunt aceia/i oameni care controleaz. ce poate servi drept ex. genera+ie dup. omul care afirma c.fricii de $ud /i a creat alte companii. Dup. pt ceea ce ni se poate înt!mpla. Ideile sale au stat p!n. /i nu numai.organiza+ie /i-a sc#imbat numele în $erviciul pt Genituri Interne /i a continuat s.el a stat la baza cre-rii $ociet-+ii 3abian. precum De 2eers :onsolidated Lines /i :onsolidated :old 3ields. Jppen#eimer-i. rescott 2us# a fost tat-l lui 6eorge 2us#. . a-ceast. "n . în special în .c. 0#odes a condus :ompania . Capitolul 66& <abilonul global Frm-torul capitol al pove/tii noastre este acoperit pe larg în i ade!ărul !ă !a face li"eri. aceste =EE de familii sunt cele mai reptiliene de pe planet-. motiv pt care au fost adoptate ca fundament al co-munismului marxist care avea s.c#iar sub oc#ii s-i.p!n.printr-o societate secret. voi folosi abrevierea Q:om =EER.dolf Oitler.0ezerva 3ederal. 0#odes /i-a început cariera în arta manipul-rii pe vremea c!nd era student la Fniv. un profesor de arte frumoase care a r-mas o legend.cum explic.efectuat.dore/te un gu-vern mondial cu sediul în Larea 2ritanie.robele lungi /i m-/tile satanice pt ritualurile lor private.:oleman.artidul )aburist din L. o alt. Lagici-enii negri ai 3r-+iei 2abiloniene /i-au +esut p!nza iluziilor din cele mai vec#i timpuri /i p!n. au creat $erviciul pt Impozitul pe Genit /i . sub coordonarea lui rescott 2us#. Oelen /i :litfton 2arton /i Oector . Doresc s. unul din principalii manipulatori din spatele 0evolu+iei 3ranceze.în cur!nd st-p!nire pe +-rile din . cunoscut. iar scriitorul 5o#n :oleman Qcare sus+ine c.ptr educarea personalului 3r-+iei. De fapt.n-gels. . a fost organizat. Goi face totu/i un scurt rezumat al eve-nimentelor.me-rici. o institu+ie vestit.uropa :en-tral-. 2iroul ini+ial pt Genituri Interne a fost dizolvat.care a lucrat la cel mai înalt nivel în lumea financiar-.de 0ot#sc#ild-zi.precizez totu/i c. tat-l lui 6eorge.5o#n :oleman ar fi f-cut parte din serviciile secre-te.0ot#sc#ild-zii /i asociatul celor din urm-./i sub numele de Jlimpienii. statul american în care se pun cele mai pu+ine întreb-ri. Larea ma*oritate a popula+iei nu în+elege ce se înt!mpl.a fost membru al unei organiza+ii numite :omitetul celor =EE. :ecil 0#odes.ast-zi la Jx-ford.la sf!r/itul sec. Lentorul s-u a fost 5o#n 0uskin. :ei care controleaz.opera+iune oribil. . Seis#aupt. ace/tia sunt cei =EE de oameni care con-duc lumea. înregistrat în DelaKare. J cuno/tin+.este un fost agent al serviciilor secrete englezeR afirm.vi le transmit. aceasta fiind singura explica+ie a apartenen+ei lor la acest grup select. "ntre altele.c#everria. 0#odes era at!t de fasci-nat de 0uskin înc!t i-a . l-s!nd $erviciul privat pt Genituri Interne scolecteze toate impozitele.lve+ia. fiind incluse /i în opera lui Tarl Larx /i 3riedric# .a/a cnu îl voi mai repeta integral aici.func+ioneze ca o companie privat-. $erviciul pt Genituri Interne a fost creat de nazi/tii americani care l-au finan+at pe .C=@.litei numitLasa 0otund-.pun.lfred Lilner. din Jxford. "n .2ritanie. la fel ca ma*oritatea clonelor 3r-+iei precum 0#odes.ast-zi.NIN /i condus.de cur!nd la baza filozofiei oficiale a artidului )aburist din L.c. 0uskin a fost un adept al lui laton. 0#odes a fost prim ministru al :oloniei :ape.lui rescott 2us#.@A . sub coordonarea unor grupuri c#iar mai mici. în cea mai mare parte ilegale.genera+ie. De c!te ori voi cita nume care se reg-sesc pe lista lui :oleman. purt!nd în public doar costume decente. sug!nd vlaga întregii .2ritanie.udit Intern.de :ecil 0#odes./i la ora actual.

care a re-fuzat îns. ropor-+ia studen+ilor care au primit aceste burse /i care se întorc în +-rile lor de origine.NN. Fn alt bursier 0#odes a fost 3red 3ranz..stor a fost unul din liderii acestuia. fostul pre/edinte al $ociet-+ii Turnul de Geg#e QLartorii lui Ie#ovaR.Turnul de Geg#e.@B .centrului de control opera+ional din . servind 3r-+ia prin înlocuirea lideru-lui organiza+iei Lartorii lui Ie#ova.@.fostul re/ al $F.faceri Interna+ionale. cel care le-a predat serviciilor secrete britanice cursuri de #ipnotism /i control al min+ii. .fie folosit cu mare succes în timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial. 0#odes a l-sat prin testament fonduri care s. Toate aceste filiale se subordo-neaz. De aceea. pt a fi îndoctrina+i în . a/a cum am v-zut. Lani-pularea /i genocidul provocate de 0#odes /i de Lasa 0otund.lfred LilnerQ:om =EER.fie de+inut /i la ora actual.s. al lumii afacerilor. :anada.în .0uskin a avut un impact extrem de pu-ternic asupra multor studen+i de la Jxford /i :ambridge. )iderii viitorului sunt ale/i din timp /i educa+i de la v!rste fragede.stor a fost una din marile finan+atoare ale unor organiza+ii ale 3r--+iei precum Institutul 0egal ptr .frica de $ud. conduc!nd economia $F.frica de $ud.Lasa 0o-tund. contro-lul real era exercitat de 0ot#sc#ild-zi /i de alte linii genealogice precum . 5.copiat de m!n. . a fost de asemenea un bursier 0#odes. .este 2ill :linton. :omitetul acestei institu+ii acord.CE<. cel mai faimos stu-dent al bursei 0#odes din lumea modern. în care au murit zeci de mii de b-rba+i. 6eorge . dar principalii finan+atori ai aces-teia au r-mas 0ot#sc#ild-zii. 6eorge $te-p#anopoulos.stor deriv.de c-tre familia Jppen#eimer.? au fost create /i alte filiale ale Le-sei 0otunde în .punea la cale 0-zboiul 2arilor din . situat nu departe de castelul Sindsor. Din r!ndul familiei :ecil f-cea parte )ordul $alisbur1Q:om =EER.de/i. !n. )or-dul $alisbur1 era prieten apropiat cu Sinston :#urc#ill.fricii de $ud a fost creat.în urma unei campanii conduse de ban-c#erul /i omul lui 0ot#sc#ild. de liniile genealogice /i familiile de banc#eri sosite din .lfred Lilner.frica de $ud.storii erau nucleul unui grup cunoscut sub numele de :liveden $et.a fost reprezentat-.C.fie educa+i la Fniv.care avea s.ceste familii americane. permi+!ndu-le s. Lorgan /i . nu con+ine dec!t imagini subliminale /i simboluri ezoterice.la Jxford.discursul inaugural /i l-a p-strat de-a lungul întregii vie+i. petrolului.de la cel al zei+ei antice . supranumite .astbrooks. 'umele de .s#toret#. 3amilia .de bani pt fi-nan+area unui proiect numit 2ursele 0#odes. care aveau s. etc. iar Saldorf . De/i 0#odes era /eful Lesei 0otunde.C. în special din )ondra. Testamentul a l-sat o sum. .spri*ine activitatea Lesei 0otunde. une-ori c#iar de la na/tere.ustralia.stor-ii /i :ecil-ii.'9 /i India.. c#iar /i ace/tia erau simple marionete în m!i-nile altor puteri mai presus dec!t ei. :#iar Fniunea .uropa.frica de $ud.s.*oace mai t!r-ziu un rol decisiv în manipul-rile din sec. .considerabil. rinci-palul /ef al ambelor sale campanii electorale a fost un alt bursier 0#odes.îns. rintre ei se num-ra /i banc#erul con-trolat de 0ot#sc#ild-zi. la fel ca în celelalte societ-+i secrete. procesul de selec+ie a lor +ine în mod decisiv seama de istoria lor genetic-. .. primul minsitru britanic /i secretarul îns-rcinat cu aface-rile externe pe vremea c!nd Lasa 0otund.0evista Lartorilor lui Ie#ova. "n $F.burse c!torva studen+i Qdin alte +-riR ale/i pe spr!ncean. care continu. $F.ucis în cadrul unui ritual +inut de OaloKeen. $pre ex.noul lider al societ-+ii secrete dup.genda %guvernului mondial&. la fel cum procedeaz.i s-au folosit de banii lui 0ot#sc#ild /i ai lui a1seur pt a-/i construi imperii uria/e prin care au instituit controlul asupra sistemu-lui bancar. .d-Kard Oarriman.numit dup. este remarcabil-. femei /i copii. un alt lider al 3r-+iei care avea s.uropa. o+elului. a/a cum vom vedea imediat.au avut drept scop asi-gurarea controlului asupra rezervelor de substan+e minerale din .de c-tre 3r-+ie. francmasonul :#arles Taze 0ussell.domeniul :liveden. av!ndu-l la el oriunde sar fi dus.de Lasa 0otund.devin.moarta lui 0#odes în .accepte educa+ia primit. pri-mind posturi în structurile de putere. Jxford...în .Jpen#eimer-ii în . Lul+i dintre ace/tia au murit în taberele de concentrare ale francmasonului )ord Titc#ener Q:om =EER. precum 0ockefeller-ii.

tradi+ia comer+ului cu droguri prin oameni precum 6eorge 2us#. Taft-+ii sunt una din liniile genealogice înrudite cu 6eorge 2us#./i ca 3r-+ia Lor-+ii.de <E-=E de familii care provin de pe :oasta de .st.dependen+-.dKard /i unul din cei mai activi manipulatori ai 3r--+iei p!n.ritualuri sataniste. :e se /tie absolut sigur este c. )a fel ca /i 0ussell-ii. Taft a fost secretar îns-rcinat cu r-zboiul în administra+ia 6rant.r-m!n!nd legendar pt devalizarea morm!ntului /efu-lui apa/ 6eronimo. Lai t!rziu.în proprietatea .@@E.CB@. a fost /i el un membru al soc. au societ-+i secrete similare. :alvin :o-olidge /i 3ranklin Delano 0oosevelt.societate.societate secret. nu-mi pot imagina un nume mai potrivit.ai c-rei membri beau s!nge /i practic. acum mai bine de . sub numele de :apitolul =<< al unei societ-+i secrete germane.NN au fost ini+ia+i în $ocietatea +9ull and Kones pe c!nd erau studen+i la \ale. "n timpul semestrelor.lfonso Taft..în Trustul 0ussell. rincipalii *uc-tori în procesul de manipulare din sec. c!nd 3r-+ia-'obilimea 'eagr.precum 0ockefeller 3undation /i :ar-negie . care a în-deplinit simultan func+ia de re/edinte /i pe cea de /ef al departamentului *usti+iei.societatea +9ull and Kones a fost creat.au linii genetice care merg p!n.societatea +9ull and Kones a fost creat.ceste familii au dispus de la bun început de putere financiar-. .Fniv.merica prin . iar ceremoniile de ini+iere sunt +inute pe o insul. a fost singurul om din istoria $F.numai cei care sunt suficient de reptilieni pot adera la aceast. altfel spus. în timpul politicii de emigrare inspirat. $ocietatea este încor-porat.arboreze pe vasele pe care transportau drogurile steagul cu craniul /i oasele încruci/ate.dinburg# /i alte universit-+i. Larea ma*oritate pretind c. J re+ea de acela/i tip func+io-neaz. francmasoneria /i Lasa 0otund-. sau s-au asociat prin c-s-torie cu marii moguli precum 0ockefeller-ii /i Oariman-ii. +9ull and Kones.merica de 'ord.la primele familii %puritane& care au sosit în . unul din marii baroni ai drogurilor din .de 3rancis 2acon /i de acoli+ii s-i. rescott 2us#. \ale se afl.din )ondra a invadat :#ina cu droguri care creeaz.Qlucru adev-ratR /i c. 0ussell-ii s-au unit cu alte familii pre-cum :oolidge /i DelanoQpropus pt :om =EER./i în L.fiul lui .care fac parte din aceast. studen+ii ale/i pe spr!ncean.B=<-== de un grup care i-a inclus pe Daniel :oit 6ilman.apar+in!nd unei familii americane faimoase.+9ull and Kones este cel genetic. rincipalul criteriu de admitere în $oc.care se ascunde în spatele uneia din cele mai sinistre societ-+i satanice america-ne. Tat-l lui 6eorge 2us#. iar fiul s-u.cunoscut. pe care l-a dus la sediul societ-+ii din \ale pt ceremoniile .$ocietate este domi-nat. cunoscut sub numele de %Lorm!n-tul&.@=E-. $ocietatea face parte din vasta re+ea de organiza+ii secrete în r!ndul c-rora s-au num-rat de-a lungul timpului templierii.de pe r!ul $t )aKrence aflat. :ea mai mare parte a terenului pe care este construit.numit. . 0ussell-ii obi/nuiau s.ceast. \ale din :onnecticut.l+i fondatori ai +9ull and Koines au fost8 generalul Silliam Ountington 0ussell /i .?E de ani. dar +9ull and Kones r-m!ne de departe cea mai influent-.care au dat re/edin+ii $F.or-ganiza+ie se înt!lnesc aici de < ori pe s-pt-m!n-.se trag din aristocra+ia britanic. rintre ei s-a nu-m-rat .ndoKment for International eace.socia+iei Trustului 0ussell.cu sediul într-un mausoleu cu ferestre zidi-te situat în campusul Fniv.+9ull and KonesQcraniu /i oaseR.repr principala for+. cel din urm.2ritanie la Jxford.l-te universit-+i ale 3r-+iei din $F. Dat fiind c6eorge 2us# este unul din membrii ei. cel care a creat funda+iile 3r-+iei scutite de la plata impozitelor. . .$imbolul craniului /i al oaselor încruci/ate este aso-ciat cu ceremoniile cavalerilor templieri /i ale altor grupuri ale 3r-+iei care au inspirat aceast.între anii .. 3amilia 0ussell /i-a f-cut averea din traficul cu opiu adus din Turcia în :#ina în tim-pul r-zboaielor opiului.Silliam OoKard Taft. precum Oarvard. iar $ocietatea Cra/niu şi oase continu.>Esta"lishment-ul de pe coasta de est&.la moartea sa in . c-ruia i-a luat craniul.în $F./i a fost finan+at. . $e crede c. membru al +9ull and Kones. :ambridge.din banii ob+inu+i din traficul de droguri coordonat de 0ussell-i.în proprietatea aceleia/i asocia+ii.ceastsocietate este profund rasist.@C .verell Oarriman.

î.. /eful oficial al statului era "mp-ratul Sil#elm II.C.C. . fratele lui aul /i al lui 3elix. India.cest in-cident a fost asigurat de un agent al societ-+ii secrete s!rbe numit.E de 6eorge G .frica de $ud /i alte +-ri africane. Jrdinul L!inii 'egre s-a format în .lumea. Goi descrie pe scurt aceste evenimente în capitolul de fa+-.ceasta a fost re+eaua global.devin. .rimul 0-zboi Londial.sunt cele care furnizeaz-%/tirile&c-tre celelalte organiza+ii mediaR./i o sticlu+.în cur!nd cunoscut./i oricum nu mai aveau mult de tr-it.sasinii propriu-zi/i. a controlat $F. cu filiale în toat.care se afla un pumnal. .poat.de otrav-. al b-ncilor. rescott 2us# a f-cut avere în cadrul imperiului OarrimanQ a1seurM0ot#sc#ildR. reac+ie P g-sire a solu+iei a func+ionat impecabil. . 6uvernul britanic /i cel american de dup. J imagine c!t se poate de dr-gu+-( Din c!te se pare. inclusiv Oong Tong-ul. .>. care nu sus+inea r-zbo-iul.a familiei regale. rin intermediul acesteia. con. a. la începutul sec. "n 6ermania.ziarelor /i oamenilor politici. care l-a asasinat pe ar#iducele 3erdinand. .puterea a r-mas în m!inile unui nr mai mic de oameni dec!t înainte.dar /i dinspre 6ermania c-tre restul lumii. rincipalul colaborator al lui Sil#elm era /eful francmasonilor din 6erma-nia. dar pentru o viziune mai detaliat-.Oavas din 3ran+a /i la agen+ia 0euters din )ondra Qagen+ii-le de pres.re+ea l-a *ucat familia regalenglez-. /i l-a finan+at mai t!rziu pe . acesta a sporit considerabil averea personal.ustralia.C.moartea sa în .6rigori Iefimovici 0asputin. condus.recomand cartea mea anterioar-. 2an-c#erul personal al lui Sil#elm era Lax Sarburg. Hrimul #!)boi Aondial& 3r-+ia avea nevoie de un r-zboi general ptr a distruge status Suo-ul global.xact în aceea/i zi. pe <B iunie .acesteiaQvezi i ade!ărul !ă !a face li"eri*. ptr a pune la cale asasinarea din $ara*evo. ar#itectul Imperiului 6erman. av!nd ca sigiliu un pumn încle/tat +in!nd un craniu /i dou.în 0usia s-a încercat un atentat la via+a celui mai de încredere consultant al +arului. Lecanismul de creare a problemei.de la începutul sec.afacerilor. erau bolnavi de tuberculoz.C.AE . SoodroK Silson.*ustifice ostilit-+ile.ce a urmat în acest secol.l a creat un grup de elit. în-rudit cu familia regal. al-turi de al+i francmasoni. . cel care i-a dictat politicile re/.rau patrio+i naivi. membru al familiei de banc#eri 2et#man din 3rankfurt /i v-r cu 0ot#sc#ild-zii. .numit Lasa 0otund-. care a preg-tit scena pentru manipularea grotesc.Jrdinul L!inii 'egre. urmat dup.> cu francmasonii francezi /i cu cei ai Larelui Jrient la #otelul $t 6erome din Toulouse.r-zboi erau controlate în totalitate de Lasa 0otund-. 'oua 9eeland-. . Lai t!rziu.oase încruci/ate. i ade!ărul !ă !a face li"eri. Fnul din directorii execu-tivi ai agen+iei Solff era c#iar Lax Sarburg. 0ot#sc#ild-zii cump-rase-ragen+ia de /tiri german-.lfred Lilner Q:om =EER /i )ord 2alfour Q:om =EER. t a-/i ascunde originea german-.ce avea s. o bomb. grupate sub titlul de %Imperiu 2ritanic&.reconstrui societatea de dup. ca un Jrdin al Lor+ii. rintre membrii din L.moartea reginei Gictoria de fiul francmason al acesteia. liderii Jrdinului L!inii 'egre s-au înt!lnit în ianuarie . /i spa+ii întinse din restul lumii. mo/tenitorul tronului austro-ungar.NN situa+ia se prezenta astfel8 cartierul general opera-+ional al 3r-+iei era situat la )ondra. dar /i al celorlalte societ-+i secrete asociate. :ancelarul lui Sil#elm a fost 2et#mann-OollKeg. fa-milia regal.britanic.dolf Oitler. . l!ng.:anada. o mare parte din Jrientul "ndep-rtat. 0ot#sc#ild avea s. "n asoci-ere cu prietenii s-i din :it1-ul londonez. "ntre timp.2ritanie ai aces-tei organiza+ii se num-rau8 . apar+in!nd 'obilimii 'egre. condu/i de 6avrilo rincip. pt a controla fluxul informa+iilor care a*ungeau la poporul german. NN. pro-veni+i din alte linii genealogice.dKard GII.cumpere ac+iuni la agen+ia de pres. Solff../adar. Declan-/area r-zboiului avea nevoie doar de un incident care s.sub numele de Sindsor. Dup. iar printre cei americani colonelul OouseQ:om =EER. Fnul din rolurile principale în aceast. Jtto von 2ismark./i-a sc#imbat numele în timpul ororilor din rimul 0-zboi Londial din $axa-:oburg-6ot#a în Sindsor. cei care au contribuit la crearea 0ezervei 3ederale.dKard.dup.r-zboi dup. v. s.c#ipul /i asem-narea sa.

dac. Dup. 3ord 3oundation /i :arnegie .î. poveste/te în raportul s-u c.C>.. $olda+ii care au luptat efectiv în acest r-zboi au fost sim-pli pioni într-un *oc pe care nu l-au în+eles. Dac.l cuno/tea îns.reptilienilor. iar cele din restul . "n campania electoral-.pt ca nimeni s.cread.nu exist-. 0-zboiul a fost creat prin mecanismul clasic de creare a problemei P reac+ie P g-sire a solu+iei.a contribuit la manipularea r-zboiului( . nu ar fi fost ales niciodat-. Dacoamenii de /tiin+. Directorul /tiin+ific al comisiei.un p-m!nt sacru ptr satani/tii /i b-utorii de s!nge care conduc aceast. care a luat în vizor funda+iile %scutite de taxe&din $F. o nou.de centralizare a puterii globale.uropei au reac+ionat.fie acordat-. printre care 0ockefeller 3oundation. .foarte bine . aceasta este una din principalele modalit-+i prin care cunoa/terea /tiin+ific. popula+ia s./i înalt consumatoare de energie.aceasta nu a a*uns la el. de atunci al $F.xist.vreun alt instrument mai eficient dec!t r-zboiul dac. pt Industriile de 0-z-boi a fost un alt exponent important al 3r-+iei în secolul nostru.este su-primat-. i-a permis pre/. a/a c.pe care îl aduc ca ofrand.lumea a fost unanim de acord c.de :omitetul 0eece.a fost folo-sit.a $ociet-+ii Lesei 0otunde. condus.cineva a pus la o /edin+.a fi suspectat.ptr a atrage în r-zboi $F.sc#imbi via+a unui întreg popor7[ Toat. iar atacarea portului earl Oarbour de c-tre *aponezi în . $e pare c. De pild-.gend.aceste funda+ii aveau comitele de conducere mai mult sau mai pu+in comune /i cfinan+au%educa+ia& /i %/tiin+a& pt a-/i promova propria .scopul lor este opus celui pe care îl au de fapt. retextul a fost suficient pt ca .gende a 3r-+iei de care probabil nici m-car nu /tiau c. o *um-tate de mili-on de oameni au murit în tran/eele din nordul 3ran+ei. De/i i s-a trimis o telegram..l nu s-a sfiit s.exist-. rin anii ?E. a descoperit c. Descoperi-rile :omitetului 0eece legate de rimul 0-zboi Londial au ap-rut în urma investig--rii 3unda+iei :arnegie pt ace Interna+ional-.promisiune. . Investigatorii au descoperit c. SoodroK Silson le-a promis americanilor c.lfred 6K1nne Ganderbilt. $pre ex.merica s. Dac.distrugi natura /i via+a în s-lb-ticie.pute-re în acest r-zboi dec!t orice al omH&.for+eze intrarea . "ntr-o singur.A. )a ora actual. .declare c-8 %are probabil mai mult.unul din membrii uneia din liniile genealogice importante. Dac.faci ritualuri satanice. Dodd ./i pt a sc-pa de te#nologia poluant.nu va permite intrarea în r-zboi a $F.ceea/i te#nic. în acest r-zboi7[[.aceasta din urm. 3ilialele germane ale 3r-+iei au început ostilit-+ile.în .implic-m $F. .genda 3r-+iei. .@ vasul american de pasageri )usitania a fost scufundat. 'umele acestuia era 2ernard 2aruc#Q:om =EER..vrei s.confirmare a modului în care a fost manipulat rimul 0-zboi Londial a venit în urma unei investiga+ii a :ongresului $F.cesta este un alt aspect important de remarcat8 3r-+ia î/i nume/te organiza+iile a.n-doKment for International eace. o po+i face printr-o agen+ie de protec+ie a mediului încon*ur-tor /i a anima-lelor.a /efilor funda+iei :ar-negie urm-toarea întrebare8 %Z. cea mai bun. a/a c.Ieful Departamentului $F.care.nu le-ar fi f-cut aceast. rezultatele%cercet-rilor&/tiin+ifice erau convenite înainte ca finan+area s.vin/i prin manipulare c.b-t-lie. se recomando institu+ie a bisericii cre/tine.nu acceptau aceste condi+ii. s.nu mai sufere de foame pe aceast. 3ranklin Delano 0oose-velt.intre în r-zboi. )a fel se petrec lucrurile cu asasinii /i terori/tii din întreaga lume /i din toate timpurile.s. la fel cum asasinarea ar#iducelui 3erdinand a fost pretextul 6ermaniei pt a declan/a r-zboiul.mericii în cel de-al Doilea 0-zboi Londial. se afla pe )usitania atunci c!nd s-a scufundat.lume /i care privesc aceste victime ca pe un ritual de sacrificare în mas.nu se urce pe acel vas.planet. .vrei s. într-o regiune care reprezint.C.. nu primeau finan+area.faci trafic de droguri f-r. 2aruc# /i Landel erau cele < persoane care luau deciziile de zi cu zi în filiera american.vrei s.acoperire este o agen+ie anti-drog. de/i adev--ratul scop a fost implementarea unei .ceea ce f-ceau va servi mi/c-rii na+ionale s!rbe.vrei s.existcunoa/terea necesar.s-a trecut la urm-toarea întrebare84Z:um facem s.'orman Dodd. dar ea nu este luat. De altfel. fost un adev-rat carnagiu.c.în calcul de interesele care conduc lumea. Investiga+ia :ongresului.

sc#imbarea modu-lui de via+. au apelat la cel mai mare istoric american la vremea respectiv. c-rora le-au cerut8 Z$unte+i de acord s.aib. ei au stabilit c.C la Gersailles Qdin nou l!ng.în /coli istoria $F. $F.2ritanii. .control-m Departamentul de $tat[.ceste informa+ii contraf-cute le sunt predate copiilor /i tinerilor din /coli /i universit-+i sub numele de %educa+ie&.continu-8 %. )lo1d 6eorge Q:om =EER.de ce nu po+i afla ce s-a înt!m-plat de fapt citind c-r+ile oficiale de istorie. )ocul ales nu a fost înt!mpl-tor. primul ministru al 3ran+ei.de . )lo1d 6eorge era sf-tuit de ..pt a le-o putea oferi.întreag.al c-rui nume real era 5eroboam 0ot#sc#ild. ai c-ror p-rin+i muncesc o via+. nu educate.To+i erau membri ai unor linii genealogice reptiliene. Din delega+ia german.în care îi recomandau s.ministrul s-u de interne.celea/i transform-ri le-au suferit /i celelalte materii..cale era de a sc#imba felul în care se pred. un descendent direct al lui La1er .Z:um proced-m pt a controla ma/in-ria diplomatic. :onferin+a de ace de la Gersailles i-a confirmat de altfel acceptarea cererii sale.fondatorul filialei americane a $ociet-+ii 3abian. am intrat în r-zboi. .nu se termine prea repede&. primul ministru al L.persoana care s-a ocupat de investiga+ie.care s.C.u a*uns la concluzia c.u mers c#iar mai departe.se felicite singuri ptr decizia pe care au luat-o cu doi ani în urm-.pt 'egocierile de ace mai f-ceau parte8 fra+ii Dulles Qa c-ror repu-ta+ie sinistr.lfred LilnerQ:om =EER. "n acest scop. care milita ptr crearea unui stat evreiesc în alestina.C./efii funda+iei :arnegie urm-reau s.3unda+ia :arnegie a a*uns s. . aceia/i directori ai funda+iei au avut tupe-ul s. Dodd a spus8%. "n cele din urm-.dmund de 0ot#sc#ild.ca r-zboiul s.fie îndoctrinate.cestea nu spun dec!t ce dore/te 3r-+ia safla+i.gri*. cei < reprezentan+i de frunte ai lui 0ot#-sc#ild /i ai $ociet-+ii Lesei 0otunde./i i-au cerut s.prelua+i voi controlul asupra edu-ca+iei /i al tematicii /colare7[ :eilal+i au fost de acord.a $Fa7[[ 0-spunsul a fost simplu8ZTre-buie s. fratele lui aul Sarburg. din partea lui 5. rima versiune a ac-tului de înfiin+are a )igii 'a+iunilor a fost redactat.de dinainte de r-zboi. "ntr-o alt. trimi+!ndu-i domnului Silson o telegram.ceasta este %educa+ia& pe care o primesc tinerii americani. între altele. Lorgan Q a1seurR4 0obert )ansing. aflat în tab-ra american-( 6azda conferin+ei era baronul . )iderii %victorio/i& care s-au pre-zentat la Gersailles au fost SoodroK Silson. c-ci impactul r-zboiului ar-ta cvia+a oamenilor s-a modificat într-adev-r dramatic. Dodd a mai spus c.se transforme treptat într-un guvern mondial. :onferin+a a decis. înfiin+area Tribunalului enal Interna+ional de la Oaga. dar nu le ve+i g-si în nici una din c-r+ile oficiale de istorie.al popula+iei fusese însu/i scopul r-zboiului.ptr a preveni revenirea la modul de via+.de reptilieni. /i a )igii 'a+iunilor.de ea toate numirile în posturi înalte din Departamentul de $tat. secretarul de stat /i unc#iul celor < fra+i Dulles4/i Salter )ippmanQ:om =EER. /i de $ir #illip $assoon. Din :o-misia . :e se înt!mpla îns. a descoperit /i alte procese verbale din care rezulta c. .împiedice re-venirea americanilor la via+a de dinainte de r-zboi.imaginea dorit.aris(R pt a decide ce se va înt!mpla dupr-zboi au fost c#iar cei care l-au provocat. . Tat#r1n :ase1.u apelat atunci la cei de la funda+ia 0ockefeller. :ei care s-au adunat în . .în .u pus apoi urm-toarea întrebare8. .merican. $copul rimului 0-zboi Londial a fost de a remodela lumea dup.i str!ng cureaua /i fac economii pt ca progeniturile lor s.cestea sunt informa+ii precise. +inut.modifice perspectiva asupra istoriei&./edin+-.a/a cum prev--zuser-.m în+eles astfel ce s-a înt!mplat c!nd am descoperit c.cale este de a controla procesul educativ. cea mai bun.f-cea parte Lax Sarburg. .în spatele scenei7 Silson era %sf-tuit& de colonelul Landel Oouse Q:om =EER /i de 2ernard 2aruc# Q:om =EER./a se explic. alatul Gersailles este cunoscut sub numele de alatul 0egelui $oare. /i 6eorges :lemenceau. "mpreun-.)a urma urmei. . . .msc#el 0ot#sc#ild4 :lemenceau îl avea drept consultant pe 6eorges Landel.este bine cunoscut-R4 aul Sarburg4 T#omas )amont.prima încercare a 3r-+iei de a crea o organiza-+ie global.A.cea mai bun. liderul oficial al Lesei 0otunde.A< . re/.controleze printr-o agen+ie creat.în Jlanda.

Jpinia public. .a solda+ilor. iar mai t!rziu a unui a/a-numit %0-zboi 0ece&. în . el a fost un om care a creat o înc#isoare pt popoare. cel care a aran*at c-s-toria reginei .comunist-.colonelul Oouse. ceea ce poate p-rea contradictoriu. )oeb and :ompan1. ca s.l-a ridicat în sl-vi pe Larx ca pe un %om al poporului&. fost doar un %arian& dintr-o linie genealogic. :u ni/te ani în urm-.au planificat totul îndelung. i-a finan+at pe *aponezi. prin înfiin-+area Jrganiza+iei 'a+iunilor Fnite. dar ac+ionari ma*oritari erau 0ot#sc#ild-zii. Interconexiunile liniilor genealogice reptiliene sunt pur /i simplu fantastice.din re+eaua societ-+ilor secrete /i liniilor genealogice ale 3r-+iei. iar acum sosise timpul ca 0omanovii sa .sunt conduse de aceia/i oameni.la urm-.reputa+ie al reginei . de/i a costat vie+ile a milioane de oameni. înainte de a trece la fapte. . Lanifestul :omunist a fost scris de Tarl Larx /i de 3riedric# .J bun.de team. aces-te familii regale sunt subordonate . c-ci mult.a unei linii genealo-gice reptiliene din aristocra+ia sco+ian-. 2runo 2auerQ0ot#sc#ildR /i s-a însurat cu o descendent. dar ambi+ia 3r-+iei s-a împlinit p!n.a pus cap-t celor =EE de ani de domnie a familiei 0omanov. 0a-mura european. . :a de obicei.genda 3r-+iei.ca de obicei./i un conflict uria/.evreu. în timp ce ramura american-.rt#ur Dee /i de serviciile secrete britanice.c+iunea efectiv.î.ru6 Administrator.a început în 0usia. 0evolu+ia 0us.în crearea unor mon/tri care s--i sperie pe ace/tia. în timpul rimul 0-zboi Londial. Jricum ar fi. cu scopul de a crea o stare generalizat.C>?.Qcauza reptilian-. ceea ce a condus la o revolt.conduceri sunt carteluri aparent diferite. desigurR.instan+. .iar cealalt. prin+ul #ilip. a mai fost necesar un r-zboi pt asta( #evoluţia #us! I #!)boiul #ece 0evolu+ia 0us-. acela/i om care i-a redactat lui SoodroK Silson faimoasele sale %paisprezece puncte& pe care le-a atins la :onferin+a de la Gersailles. 'imic mai pu+in adev-rat. "n carte. )iga 'a+iunilor nu a avut succes.A= .ceea ce a prezentat în roman ca fic+iune s-a petrecut de fapt în realitate. st!nga politic.a.duc.perioadcare a început în sec. declan/at.dar în ultim.:ele dou. s--/i poat. Lai t!rziu. Tu#n.lisabeta cu nepotul s-u. :!nd rimul 0-zboi Londial a în-ceput /i 0usia a intrat în conflict împotriva 6ermaniei. .NGII cu venirea pe tro-nul 0usiei a lui Li#ail 0omanov.CE?.interna+ionala cre-zut tot timpul c. care se afla de*a în fierbere.parte din scrierile sale sunt anti-semite . odat.:omu-nismul a fost creat de Sall $treet /i de :it1-ul londonez. $e crede c. Oouse a scris un roman intitulat Philip . :e-i drept. a recunoscut c.sub anonimat cu < ani înainte de declan/area rimului 0-zboi Londial. Gickers Laxim era o companie controlat./i :#ina.A. Ierar#ia politic. a propus înfiin+area unei orga-niza+ii numiteH )iga 'a+iunilor. .o +ar.a 0ot#sc#ild-zilor i-a împrumutat bani +arului pt sus+inerea r-zboiu-lui.i bine.lisabeta I. publicat.ce /i-a f-cut datoria pt ca-uz.cu atragerea +arului în r-zboiul împotriva *aponezilor Qprintr-o manipulare a lui 0ot#sc#ildR.genda. Larx a fost studentul unui ocultist german.liderii americani /i cei sovietici se opun unii altora ptr c. astrologul de trist.rnest :assal s-a m-ritat cu )ord Lountbatten Qel însu/i un 0ot#sc#ildR. Fnul din principalele instrumente de care se folose/te 3r-+ia pt a-i manipula pe oameni const.în .rt#ur Dee era fiul docto-rului 5o#n Dee. . a condus la apari+ia Fniunii $ovietice.mai departe . aprovizionarea armatei ruse cu armament de c-tre companiile lui 0ot#sc#ild precum Gickers Laxim au fost sis-tematic înt!rziate. nu a fost evreu.era capitalist-.lume îl consider. 3iica lui . dar.impune mai u/or ./a au procedat /i cu comunismul din Fniunea $ovietic.de .C. plus dob!nzile de rigoare. 0-zboiul nu a fost altceva dec!t un complot menit s.împrumutul acor-dat de 0ot#sc#ild-zi trebuia returnat.nu mai vorbim de faptul c.a celor < +-ri a f-cut parte integrant. 0-zboiul a distrus economia rus-. "n realitate. în .ngles. ma-rea ma*oritate a oamenilor nu /tiu aceste lucruri. )oeb and :ompan1. un asociat de afaceri al lui Tu#n.rnest :assel. "n toate aceste decenii.acesta a fost spri*init de ocultistul /i ro-zicrucianul dr.cest lucru a alimen-tat revolta popula+iei.gendei.

LorganQ a1seurR. ei erau finan+a+i de ban-c#erii 3r-+iei de pe Sall $treet /i din )ondra. bunicul lui 6eorge 2us#.poveste.C.de .C. . lata sumei de <E mil. din = februarie .vice-pre/edintele b-ncii 6uarant1 Trust a lui 5. ca s. Infrastructura necesar. Fn al doilea val de violen+e. )oeb and :ompan1 /i fost secretar de stat al $F. .C.în .bol/evicilor prin intermediul lui . ec#ivalentul în ruble al nu mai pu+in de >?E de milioane de dolari. 2anc#erii 3r-+iei din L. )oeb and :ompan1.puterea.lexander Terenski. nepotul lui 5acob $c#iff poveste/te c.lis#u 0oot Qavocatul lui Tu#n.R este înregistrat. )oeb and :ompan1 Q0ot#sc#ild zilorR. al c-rei pre/edinte era .C.opera+ie a 3r-+iei.mult mai multe lucruri care merit. $F. Directorii acesteia reprezentau interesele 0ockefeller-ilor. la $tock#olm.un depozit de ?E de milioane de dolari la o banc.de înl-turare a 0omanovilor a fost f-cut. .care a a*uns aici din 6erma-nia.suplimentar. cam în aceea/i perioad-. care a trecut prin $uedia /i .0usia.C<<. ropaganda bol/evic.fac..înl-tur-rii 0omanovilor de la putere era de mult creat-. :omunismul a fost apoi asmu+it îm-potriva fascismuluiQde/i .Trotski a p-r-sit 6ermania /i s-a stabilit la 'eK \ork. "ntr-un articol ap-rut în nr.B-..<.sum.din $uedia pt uzul lui )enin /i Trotski. .de reptilieni.a fost finan+at. p-strate c#iar în b-ncile care au finan+at revolu+ia Q/i fu-rate tot de eleR.E. ale economiei /i popula+iei 0usiei.nu mai vorbim de *efuirea averii în aur a +arului /i a activelor sale financiare.p-r-seasc.NGIII.masiv de germani. Trotski /i compania condamnau public%capitalismul&. intrat în 0usia cu un pa/aport american pe care i l-a dat c#iar re/edintele SoodroK Silson /i avea la el . devenit cunoscut sub porecla de banc#erul bol/evicilor. 0usia a fost distrus.lve+ia. Lorgan Q a1seurR. aflat.)enin le-a pl-tit lui Tu#n. Fn alt asociat apropiat al lui . i ade!ărul !ă !a face li"eri. . ale lui Tu#n.investi+ie nu numai c.în ar#iva :ongre-sului.arl 6re1.2ritanie.respon-sabil pt opera+iunile de peste ocean ale b-ncii.sc#berg era 'ort# :ommerce 2ank. 0ot#sc#il-d-zii au finan+at direct revolu+ia prin intermediul lui 5acob $c#iff de la Tu#n.sc#-berg.C>C al revistei Ahe 2eE Uor9 American -ournal.de la *um-tatea sec. . Trotski recunoa/te c. dar am f-cut acest lucru în lucrarea mea anterioar-.C.într-un tren sigilat c-ruia i s-a acordat toat. acordat.)ondra /i Sall $treet a fost Jlof . dar a adus /i un profit de necrezut. între . aceia/i oameni care aveau s--l finan+e-ze mai t!rziu pe Oitler.xist. "n timp ce )enin. $ingurul lucru pe care am dorit s--l demonstrez în acest capitol a fost c.merican-. De altfel. mult mai brutal. Fnii cercet-tori sus+in c.aceasta a fost doar o alt.fie spuse în leg-tur.lfred LilnerQliderul Lesei 0o-tundeR /i %. rima tentativ. 6ermania /i 3ran+a s-au înt!lnit în $uedia în vara anului . rozicrucienii /i alte grup-ri secrete înflorind în 0usia înc.cu aceast.gendei 3r-+iei.? s-a creat :orpora+ia Interna-+ional.un francmason finan+at de Sall $treet /i de )on-dra.multe dintre ele fiind aran*ate de . a fost condus de )eon Trotski /i de )enin.cela/i principiu s-a aplicat /i dinastiilor Oabsburg /i Oo#enstau-fen.de <E de milioane de dolari. francmasonii. )oeb and :ompa-n1 s.lexander& 6ruzenberg Qal c-rui nume real era Lic#aelR.în proprietatea lui 5.A> . un membru al Lesei 0otunde /i prieten bun cu :ecil 0#odes.EEE de dolari primi+i de la familia 0ockefeller. în < septembrie .aceast. fost înt!mpinat în 0usia de )enin.bunicul s-u le-a pl-tit celor < %revolu+ionari& o sum.ceast. ./i tot ce a urmat dup. ale 0ezervei 3ederale.de unde a plecat în 0usia /i s-a al-turat revolu+iei bol/evice. principalul agent bol/evic din $candinavia /i sf-tuitor de tain. )a fel ca /i restul lumii.ale familiilor Du ont /i Oarriman. )oeb and :ompan1. 2anca sa se numea '1a 2anken /i fusese înfiin+at. . rintre ace/ti direc-tori s-a num-rat /i 6eorge Oerbert Salker 2us#.al b-ncii neK-1orkeze :#ase 'ational 2ank.gentul londonez al lui .revolu+ia rus.a urgentat implementarea .A /i au c-zut de acord ca Tu#n. cu scopul precis de a finan+a revolu+ia rus-. Fnul din cei mai activi agen+i care au intermediat leg-turile dintre bol/evici.C.a primit o parte din aceste împrumuturi.s. "n .securitatea necesar-.nu însemna nimic prin compara+ie cu profiturile ob+inute mai t!rziu prin exploatarea bog-+iilor naturale.sc#berg era Lax La1. "n autobiografia sa.

*oace rolul de%b-iat bun&/i s.lbert . fost asociat apropiat al lui 2ernard 2aruc# /i al )ordului Gictor 0ot#sc#ild Q:om =EER.forma.instein. Crearea statului %srael .2ritanie în . unul din membrii liniei genealogice 0ussell.aton /i-a început cariera ca secretar al lui 5.instein /i de 2ertrand 0ussell Q:om =EER.genda a permis +-rilor din fostul bloc sovietic s. Fnul din cei care au lucrat la roiectul Lan#attan a fost fizicianul german Tlaus 3uc#s. . care a lucrat la crearea bombei atomice. iar sovieticii de capitali/ti.un v!nt al libert-+ii. în cursa înarm-rii. ug-Kas# vine de la numele domeniului canadian al industria/ului :1rus .ceast. unde s-au +inut conferin+ele.ru/ilor de c-tre americani în timpul 0-zboiului 0ece. . în timp ce ambele tabere erau controlate în secret de aceia/i oameni.TJ. . un prieten al lui . nu era dec!t un nou pas pe calea c-tre dominarea global. nu ar fi putut exista un 0-zboi 0ece. rinceton Qcontrolat de 3r-+ieR. )a sf!r/itul acestuia.pe scar. omul care a controlat serviciile secrete britanice decenii la r!nd.Jppen#eimer le-a furni-zat datele necesare fabric-rii bombei atomice c#iar în timpul r-zboiului. 2ertrand 0ussell. Lisiunea acestuia era s.. 6orbaciov a p-r-sit scena politic-. ersonal. între+in!nd astfel sentimentul de team.ar fi furnizat ru/ilor secrete militare referitoare la bomba atomic-. pe motiv c.cest lucru nu ar fi fost posibil dac.de ambele p-r+i /i *ustific!nd c#eltuirea unor sume din ce în ce mai mari pt cump-rarea de arme din ce în ce mai scumpe de la companiile lor.de 3r-+ie care îi poart.instein. Jccidentalii erau terifia+i de F. inclusiv prin :onferin+ele ugKas# inspirate de .proiectul te#nologic le-a fost transmis inclusiv acestora.un asociat /i subordo-nat al celor < manipulatori-/efi ai 3r-+iei.se supundictaturii $F.%pt a +ine pasul cu ru/ii&. în conformitate cu planul impunerii unui guvern mondial /i a unei armate unice. clasic de manipu-lare.Oenr1 Tissinger /i David 0ockefeller.crez!nd c.c. De aceea. Desigur. dac.Li#ail 6orbaciov. :unosc oameni care m-au informat c/i acesta este un reptilian care î/i sc#imb. la ora actual.a înarm-rilor a condus la apari+ia bombei atomice în timpul celui deal Doilea 0-zboi Londial.teama de armele nucleare. teama de%monstrul&sovietic a fost folosit. 0ot#sc#ild s-a folo-sit de contactele sale pt a le furniza israelienilor planurile secrete de fabricare a arme-lor nucleare.nu cumva c#iar deasupra acesto-ra.dar /i din cercet-rile altor autori. roiectul Lan#attan a fost sus+inut financiar de Institutul pt $tudii .centralizat. 9idul 2erlinului a c-zut /i oamenii s-au bucurat. pl-tite companiilor de armament /i aeronautice ale acelo-ra/i reptilieni. 0ockefeller /i a de-venit partener de afaceri cu dinastia acestuia.0-zboiul 0ece a fost un ex.scop în care trebuie folosit.renun+e la suveranitatea lor /i s.aton. 3uc#s a fost condamnat mai t!rziu la .> ani de înc#isoare.pt a manipula în continuare evenimentele globale ale lumii /i pt a *ustifica enor-mele c#eltuieli pt înarmare. $udoplatov.Dup.se al-ture Fniunii .dac.larg.curs.na+iunile trebuie for+ate s.decenii de teroare /i s-r-cie.A? . fostul /ef al biroului de contraspiona* îns-rci-nat cu problema bombei atomice. avel . /tiu de la oameni care au lu-crat în serviciile secrete din $F.C>@. ar fi de+inut aceste arme devastatoare.C==.destrame Fniunea $ovietic-.numele. organiz!nd conferin+e prestigioase în care promoveaz. .vizitat regulat de ..s.reprezentau acela/i lucruR.a lumii. "n . în timpul celui de-al Doilea 0-z-boi Londial.ace/tia au avut gri*.%imperiul malefic& al Fniunii $ovietice nu s-ar fi destr-mat.De aceea.$F.r-zboi c.se asigure c.uropene /i '. a confirmat dup.. care a fu-git din 6ermania în L.sociat al )ordului Gictor 0ot#sc#ild.Fniunea $ovietic. iar ru/ii nu.9noE/hoE/ul re-feritor la armele nucleare le-a fost transmis în permanen+.conduce funda+ia finan+at. a/a c.vansate de la Fniv.cauza guvernului mondial. la momentul oportun a ap-rut pe scena politic.sufl. a sosit în sf!r/it timpul în care .gra-+ie roiectului Lan#attan condus de 0obert Jppen#eimer."n rea-litate.se afla cel pu+in la egalitate cu $F. a afirmat c.$ovietic-.D.

/a cum 0epublica $ud-.l reprezint. un membru al cerului interior al societ-+ii se-crete a Lesei 0otunde.pe teritoriul a-lestinei. sionismul face parte integrant. ci a fost o simpl. împreun. :onferin+a de ace de la Gersaille. arabii au f-cut ni/te lucruri minunate. e de alt.metodextrem de eficient. "n pus.de fapt c#iar de )ordul 0ot#sc#ild. sub comanda englezului T.în Jrient.el a recunoscut mai t!rziu acest lucru8%.simt m!ndru de ceea ce f-ceam împreun-.ne c-lc-m cuv!ntul dec!t s.ltfel spus.ngliei. 0ot#sc#lid-zii au fost cei care au finan+at primele migra+ii ale %evreilor& în alestina.în loc s.cu banii clanului 0ot#sc#ild. La*oritatea cercet-torilor cred cscrisoarea lui %2alfour& a fost scris.m. afirma c. o form.cu .a fost o scrisoare transmis.rt#ur 2alfour.Lare surpriz-("n fond. :!t despre mine. $ionismul a fost folosit ca arm.parte.în-fiin+eze un stat%evreu&Qk#azaro-arianRîn alestina. )aKrence a /tiut de la bun început cplanul 3r-+iei era s.ngleze a $ioni/tilor. .)ordului )ionel Salter 0ot#sc#ildQ:om =EER. am sim+it tot timpul o stare de am-r-ciune /i de ru/ine&.av!nd convingerea c. nu sunt de acord.mil.a nu a fost citit. în timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial. sionismul nu este tot una cu poporul evreu. 0io Tinto are numeroase acti-vit-+i în . :e-i drept.2ritanie sus+ine cererea evreilor de a-/i crea o +ar. 0ot#sc#lid-zii au fost cei care s-au folosit dup. e de o parte. .este în realitate fieful clanului Jppen#eimer.pt preluarea alestinei din m!inile arabilor din < motive.rabii din ales-tina au fost folosi+i în lupta împotriva turcilor din timpul rimul 0-zboi Londial. i-am asigurat c.A cL.a religiei solare a reptilo-arienilor.de la un membru la al-tul ai aceleia/i societ-+i secrete. /i nu sunt pu+ini ne-evreii care îl sus+in din toat. 0ot#sc#lid-zii i-au .comuni/tii /i alte categorii sociale au fost trata+i în maniera cea mai odioas.lfred LilnerQ:om =EER.Lul+i oameni consider. Lomentul cru-cial al planului lui 0ot#sc#ild de a crea statul Israel a fost Declara+ia 2alfour prin ca-re secretarul îns-rcinat cu afaceri externe al L. De aceea..c!/tig-m /i s..Declara+ie 2alfour 7 .este mai bine s. Tot ei au finan+at grupurile teroriste%evreie/ti&care au asigurat crearea statului Israel prin crime /i teroare.nglia î/i va +ine cuv!ntul în litera /i spiritul lui.cesta a fost modul de operare al reptilo-arienilor de mii de ani /i p!n. +iganii.farul c-l-uzitor al Lesei 0otunde.artidul Democrat este totuna cu poporul american.)ord . a confirmat aceast. rieten apropiat cu Sinston :#ur-c#ill. acesta este un p-m!nt sacru pt reptilo-arieni. finan-+atorul Lesei 0otunde( .a anun+at la @ noi.inima.nucleul tuturor conspira+iilor este sionismul. înfiin+at.aprobare.frica de $ud. ersonal.sionismul este totuna cu poporul evreu este ca /i cum ai spune c.ce a fost aceast. care face leg-tura cu levi+ii /i cu str-mo/ii lor din lu-mea antic-. dar re+eaua 3r--+iei este infinit mai vast-. /i c.terminarea r-zboiului de simpatia întregii lumi fa+. una din ac+ionarele sale este regina .C. Israelul este $tatul lui 0ot#sc#ild.promi+!ndu-li-se în sc#imb suveranitatea deplin-.rabieiR. Inspira+i de aceste cuvinte.în fa+a arlamentului din alatul Sestminster.m riscat s. adresat.orice atac la adresa extremismului sionist este etic#etat pe loc anti -semitism /i anti-evreism. .altceva dec!t $IJ'-ism.în manipularea statelor arabe mari proprietare de petrol. $ionismul a fost crea+ia 0ot#sc#ild-zilor Qîn numele 3r-+ieiR /i nu înseamn. .pierdem. -c-lirea arabi-lor a fost principalul nostru instrument pt c!/tigarea r-zboiului din Jrientul Li*lociu. furtul unei +-ri arabe le-a permis acestora un /ir de oportunit-+i nesf!r/ite pt a crea o stare de conflict /i diviziune în Jrientul Li*lociu.c.în întregime de 0ot#sc#ild-zi.în prezent..a*utorul arab era necesar pt o victorie ieftin. f-cut pre/edinte al gigan-tului minier 0io Tinto 9inc de acela/i )ord 0ot#sc#ild. 0ot#sc#ild era un reprezentant al $ociet-+ii . Tot ei i-au finan+at mai t!rziu pe Oitler /i pe nazi/tii s-i.o mi/care politic-.pt a-/i *ustifica preten+ia de a prelua statul alestina.fiu expus ca mincinos.scrisoare a )ordului 2alfourQ:om =EER.A@ .xistfoarte mul+i evrei care nu îl sus+in deloc.:e tupeu sfid-tor( .cu putin+-. .frican.din sistem. în care evreii. )aKrenceQ)aKrence al . dominat./i u/oar. Ii totu/i.de %evreii& pe care i-au exploatat f-r.2ritanii.

în prezent. luat. /i a fost alc-tuit.C<. Institutul 0egal are leg-turi cu nivelele la v!rf ale scenei politice.. . localizat-. 0ot#sc#lid-zii /i celelalte societ-+i secrete ale 3r-+iei au fost cei care au ascuns faptul confirmat c#iar de istoricii %evrei& c.culmineze cu genocidul cunoscut sub numele de al Doilea 0-zboi Londial. rintre ceilal+i membri fonda-tori s-au num-rat8 $ir . Jxford /i :ambridge /i cu )on-don $c#ool of .lfred Lilner pt declan/area 0-zboiului 2arilor. av!nd scopul de a controla înc. neav!nd nimic de-a face cu +ara pe care o ocup.. ale lumii afacerilor. Institutul are conexiuni cu univ. 0ot#sc#lid-zii au fost cei care au controlat /i au de+inut proprietatea asupra Israelului înc.dup. c!nd se f-ceau de*a planurile ptr felul în care va ar-ta lumea dup.cu apari+ia Institutului pt . .faceri Interna+ionale./i nu nu-mai.interminabil.secret. proprietarul Transvaal Lines din . .r-zboi. a fost cel care a transmis Israelului 9noE/hoE-ul necesar pt construirea de arme nucleare. 3iliala sa american-.vrecomand i ade!ărul !ă !a face li"eri.ce/ti oameni /i-au petrecut tot restul vie+ii con-damn!nd terorismul altora.ast-zi de o list.faceri Interna+ionale '%11A I %o7al 1nstitute of 1nternational Affairs* era alc-tuit din prietenii lui :ecil 0#odes /i din alte nume care ne sunt de*a familiare.C<E. dar c#iar /i ace/tia din urm.storQ:om =EER. . la care au fost educa+i mul+i dintre %radicalii st!ngii& poli-tice.etc.conomics.masiv-.de supravie+uire econo-mic-. Ieful oficial al acestui institut este regele sau regina . )e enum-r pe toate în i ade!ărul !ă !a face li"eri.în Lun+ii :aucaz.una din sursele principale .ein Gampf..dolf Oitler.C<@ a primit numele de Institut 0egal.la Ootel La*estic din aris.sia. /i prin intermediul acestora lumea întreag-.+inut.reputa+ie a lui . rima a fost creat.î/i primesc ordinele de la o au-toritate superioar-.AA .din membri ai Lesei 0otunde.stor-ii. Institutul 0egal pt . $pre ex. :artea de trist.una din figurile sale centrale a fost maiorul 5o#n 5acob .masmediei.de la crearea acestuia. t informa+ii suplimentare referitoare la aceste afirma+ii. iar solu-+ia a fost .în prezent. /eful serviciilor secrete britanice.a constat în crearea unor organiza+ii asociate cu Lasa 0otund-. printre ei num-r!ndu-se /i primii mini/tri succesivi 2en-6urion.2ritanii /i $F.care a recunoscut c. 2egin /i 0abin.Lai în-t!i de toate.a cola-boratorilor de la Gersailles. vorbim de aceea/i organiza+ie sub nume diferite. ractic.r-zboi nu a avut nici o /ans. numindu-i în pozi+iile c#eie ale noului stat.finan+at /i i-au manipulat pe ace/ti terori/ti. oporul evreu a fost sacrificat pe altarul l-comiei /i setei de putere a 0ot#sc#lid-zilor.C.:onsi-liul pt 0ela+ii $tr-ine'Council on 4oreign %elationsI C4%*. fost finan+at de la început /i p!n. a fost scris.de corpora+ii glo-bale /i grupuri de mas-media conduse de familiile liniilor genealogice.ceste organiza+ii se ad-ugau vastei re+ele a 3r-+iei. inclusiv .C s-au luat o serie de decizii care aveau s.. cunoscut /i sub numele de :#at#am Oouse.sistemului bancar. care a cola-borat cu . undeva în .$#amir. în . dict!ndu-i politicile pe care le doreau.între-gul proces este orc#estrat din regiunea inferioar.marea ma*oritate a poporului %evreu& din Israel î/i are de fapt originea genetic.instan+-.S#eeler-2ennett . care impunea g-sirea unei solu+ii. )ucrurile s-au desf-/urat exact a/a cum au fost planificate. )ordul Gictor 0ot#sc#lid.cartierului opera+ional din )ondra ce trebuie s. din c!te b-nuiesc.dolf Oitler.isen#oKer în ultimii < ani decisivi ai celui de-al Doilea 0-zboi Londial./i 5o#n S.ngliei. la nr. repara+iile cerute poporului german au fost at!t de fantastice înc!t 0epu-blica de la Seimar creat.în .într-o /edin+. :30 a fost finan+at de 0ockefeller-i. "n ultim.în realitate de generalul maior Tarl Oaus#ofer.be 2aile1.a celei de-a >-a dim. de atunci /i p!n.f$.E din $t 5ames $^uare din )ondra.cu o ipocrizie pe care nu o pot crede dec!t oamenii cei mai naivi.fac-. odat. a ap-rut în ./i mai complet politicile L. Jrientul "ndep-rtat dicteaz. director al Oam-bros 2ank /i proprietar Qdup.C<<R al ziarului Aimes. doua #ot-r!re important-. Oaosul economic creat cu inten+ie a fost o problem. Cel de-al Doilea #!)boi Aondial )a :onferin+a de ace de la Gersailles din . consultantul de mai t!rziu al generalului .

dolf Oitler ca pe un salvator al neamului.fosta re/edin+. prevaleaz.în ultim.ia deciziile%corecte& în domeniile sale de influen+-.faceri Interna+ionale este p-strat. :omponen+a Institutului 0egal pt .pe timpuri.xterneQ:30R /i-a stabilit sediul la Oarold ratt Oouse. editori c#eie..l treilea cerc nu cunoa/te mare lucru din . )a fel ca /i Lasa 0otund.la care m. care alc-tuiesc la ora actual. inclusiv în cele ale educa+iei.pl-teasc.în colaborare cu #1llis $c#afl1.faceri LondialeR.de+in. ai c-rei membri erau prieteni apropia+i cu 0ockefeller-ii.a familiei ratt. )a fel ca în cazul Lesei 0otunde.:anada. :u o economie în ruine /i o infla+ie galopant-. lucr!nd pt îndeplinirea ei în domeniul s-u de referin+-.prin intermediul subsidiarelor germane ale companiilor britanice /i americane.C<. unul din directorii de la )ondon $c#ool of . ./tie care sunt motivele reale care se ascund în spatele acestor decizii.scris. fost *udec-tor general al marinei americane si membru în :30 timp de .acest organism este cunoscut sub numele de 'a+iu-nile Fnite. .etc. /i p!n. :30-ul a a*uns s.oameni din domeniul educa+iei. . practic to+i pre/edin+ii $F. .)a ora actual-.genda.ngliei.Ioan din IerusalimQde Lalta 4o re+ea controlat.gend-. 5. aceste organiza+ii sunt alc-tuite din cercuri exterioare /i un cerc interior. Din . al-turi de principalii lor cola-boratori din guvern /i cea mai mare parte a ambasadorilor americani în lume Qla ora actualto+i ambasadoriiR.din care s-a inspirat a fost Oalford 5. :ercul interior este singurul care cunoa/te integral .ustralia./a cum ar-t pe larg în i ade!ărul !ă !a face li"eri . LorganQ a1seurR. au fost membri :30. lucru valabil /i la ora actual-.AB . Trinidad-Tobago /i India Qîn aceast. :30-ul mai include în r!ndul membrilor s-i proprietari de grupuri media.îi analiza+i componen+a.nazi/tii au fost finan+a+i de Sall $treet /i de :it1-ul londonez. Frm-torul cerc cunoa/te doar par+ial .Sard scrie8% dorin+a de a ceda suveranitatea /i independen+a $F.în secret.ziari/ti.ste acela/i mecanism de creare a pro-blemei.poat.:30-ul american este subordonat /i prime/te ordine de la Institutul 0egal din )ondra.+ar-.preg-tind-o pt urm-torul mare proiect al 3r-+iei8cel de-al Doilea 0-z-boi Londial. poporul german l-a privit pe .dar se /tie c.voi referi imediat4francma-sonii. unui guvern mondial atotputernic&.scopul organiza+iei era8% supunerea suveranit-+ii /i independen-+ei na+ionale a $F. au fost create filiale ale Institutului 0egal în .dar este manipulat s. Gissinger pe ca/napeaua psihiatrului.sub aceea/i conducere global-.rozicrucienii /i Lasa 0otund-4re+eaua de%funda+ii&americane.pe ?B . "ncep!nd din anii =E.repara+iile de r-zboi. dar au fost folosite de Oitler ptr finan+area ma/in-riei .miralul :#ester Sard. "n cartea sa..i sunt cei care duc mai departe tradi+ia membrilor fondatori&.în r!ndul marii ma*orit-+i a mem-brilor anumitor grup-ri. f-r.genda. cunoscu+i /i sub numele de interna+ionali/ti.lideri militari. .în pre-zent.instan+. dar mai ales în r!ndul conducerilor acestora. clanul 0ockefeller /i asocia+ii acestora. :onsiliul pt 0ela+ii .în 'eK \ork. '9. :rearea :30 a fost organizat. aceast. Dac.de regele sau regina . 'igeria.fi transformat treptat într-un guvern mondial.precum 0ockefel-ler 3oundation4 /i o re+ea nesf!r/it.îi ve+i reg-si pe frunta/ii s-i în toate institu+iile care controleaz.de coloneul Landel Oouse .s.ast @Bt# $treet. .cest efort concertat a avut drept scop atingerea unei centraliz-ri /i mai mari a puterii /i crearea unui organism global care s.de grupuri aflate în interconexiune care opereaz. dar /i al unor împrumuturi americane acordate conform lanului \oung /i lanului DaKes.a*ute 6ermania s. . a declarat la un moment adat c.ceste împrumuturi ar fi trebuit s.lte societ-+i care au leg-turi str!nse cu cele < institu+ii sunt Illuminati4ordinele%cavalere/ti&precum :avalerii $f. fi-liala este cunoscutsub numele de :onsiliul pt .o organiza+ie cu mai multe nucleeHPPrincipala grupareQ este alc-tuit.re+ea a împ!nzit lumea.din ideologii guvern-rii globale unice. LacTinder. .controlul integral asupra $F. Insist asupra faptului c. lucr!nd non-stop pt îndeplinirea acesteia.conomics. reac+iePg-sire a solu+iei. 3iliala american-./i aceasta include oameni afla+i în acelea/i pozi+ii de putere ca /i cei din $F. "n scurt timp.@ ani.vie+ile americanilor. .

Dup. a/a cum ar-t în i ade!ărul !ă !a face li"eri. pe misticul /i artistul rus 'ic#olas 0oeric#. l-s!ndu-l pe Oitler s. "n acela/i an.faceri Interna+ionale.uropa medieval.pt a rezolva problemeleQcreate de aceia/i oameniR econo-mice ale acestora.l a fost cel care s-a implicat în plasarea simbolului oc#iului clarv-z-tor pe bancnota de un dolar. . combina+ie care o simbolizeaz.pe Lama Fniversal-.C=A. )ionel :urtis /i )ord )ot#ian.au influen+at în secret afacerile lumii în care tr-im.c!/tige alegerile preziden+iale din . iar re-prezentantul lui Oitler. piramida /i oc#iul clarv-z-tor. în sc#imbul unor #!rtii lipsite de valoare cunoscute sub numele de bancnote ale 0ezervei 3ederale. . $unt cunoscu+i sub diferite nume.rabic $tr-vec#i al 'obililor /i Listicilor. $tandard Jil Q0ockefeller-iiR /i I.ce a a*uns la putere. care /i-a petrecut mul+i ani c-l-torind prin 'epal /i Tibet. )eopold .care includea evrei. ace/ti oameni sunt reptilieni.0oo-sevelt a plasat simbolul acesteia. .creat.p-rerea mea.din . a pretins 0oosevelt.ndri*a u#aric#. Din aceast. provoc!nd Larea :riz-. pt a rezolva marile probleme economice cu care se confrunta +ara.eal?oferit de 0oosevelt.s-a n-scut solu+ia8 pac#etul economic>2eE . cavalerilor templieri. .care au sc#imbat brusc macazul. de+inea titlul de :avaler al lui 1t#ias într-o societate secret. al $F. $ecretarul pt agricultur. francmason de rang ==.pe bancnota de un dolar. era simultan /i un ocultist.6.C==./i o pentagram-.a a*uns complet sub controlul 3r-+iei.î/i construiasc.ce economia american.al-turi de care se afl.ordinul ar fi fost fondat de un descendent al lui La#omed. un om de /tiin+. a fost un alt politician care a sus+inut reconcilierea cu Oitler. rintre cele mai grote/ti exemple ale acestei atitudini s-au num-rat )ad1 .faceri Interna+ionale QLasa 0otund-R din cele < case ale arlamentului au fost cei care au cerut împ-carea cu 6ermania. a venit în L.care l-a a*utat pe t!n-rul israelian Fri 6eller s--/i dezvolte puterile psi#ice.$ociet-+ii Teozofice /i Jrdinului Oermetic al 6olden DaKn.cest lucru era necesar. precum Iefii $ecre+i.av!nd ca model o socie-tate secret.dup. unde a studiat al-turi de lama-/i /i a c-utat ora/ul pierdut al $#amballa/ei.C==.sale de r-zboi.ra ca /i cum le-ar fi spus americanilor de la obraz8%G-am prins(& 3ranklin 0oo-sevelt.C noi. 0oosevelt a pus la cale unul din cele mai mari furturi din istorie.redactorul. dup. "n L.sub numele de Jrdinul .cest >2eE .eal? era o replic.lb-.cel pu+in o parte din ei. +inutul legendar al adep+ilor sau %mae/trilor& secre+i ai ocultismului despre care se crede c. cu 6eoffre1 DaKson. pre/edintele companiei 0o1al Dutc# $#ell.poten+ia-lul militar p!n.secretarul îns-rcinat cu afacerile externe /i membru al Lesei 0otunde aproape de la fondarea acesteia. pt a se înt!lni cu $ir Oenr1 DeterdingQ:om =EER.problem. cartelul c#imic german care a condus lag-rul de concentrare de la .a solu+iei oferite de Oitler germanilor.scun/i /i Larea 3r-+ie . 3arben. )ordul Oalifax. deloc înt!mpl-tor. Sallace avea un guru.Isis-$e-miramida-'ink#arsag. 0oeric# a fost implicat în crearea )igii 'a+iunilor.stor.l s-a înt!lnit cu acesta pe .. care i-a permis acestuia s. .AC .c!nd acesta ar fi putut declan/a un r-zboi de amploare. rozicruci-enilor. 3ranklin Delano 0oosevelt.C==.$e spune c.2ritanie. Oitler a venit la putere în.identic.C<C.2ritanie în mai . pre/. /i a sus+inut activi-tatea doctorului .de g#earele unui tigru bengal. trec!nd prin :ongres legi care au for+at poporul american s. $imbolul s-u este o semilun."n .usc#Kitz.lfred 0osenberg. Jrdinul nu admite ca membri dec!t francmasoni care au atins cel pu+in gradul =< sau care sunt membri în lo*ile templiere ale francmasoneriei.mer1. prima tentativ. a fost ales.cu a lui Oitler.cedeze guvernului toate bi*uteriile din aur.Dup. Fnii cercet-tori cred c. Oenr1 Sallace. to+i membri ai Lesei 0otunde /iMsau ai Institutului 0e-gal pt .banc#erii 3r-+iei au pr-bu/it bursa de va-lori din Sall $treet.o piramid-. )a scurt timp.cunoscut. rintre membrii acestuia s-au num-rat la vremea lor 3rancis 2acon /i revolu+ionarul francez Lirabeau. al sufi+ilor.de creare a unui guvern mondial. membrii Institutului 0egal pt . . arabi /i cre/tini. Lae/trii .al lui 0oosevelt.ei sunt for+a care se ascunde în spatele francmasonilor. o urn. erau una /i aceea/i companie. .scensiunea sa c-tre putere a fost identic.

la .C>=.:#urc#ill /i 0oosevelt au comunicat într-un limba* codificat înainte de numirea ca prim ministru a lui :#urc#ill.el /i regele 6eorge II al 6reciei au fost masoni.cu regii Irlandei din . din )ondra.a mecanismului de creare a problemei Preac+ieP g-sire a solu+iei.l nu a salvat Insulele 2ritanice de tiranie.Jfi+erul american care a lucrat la decodarea cifrurilor la ambasa-da $F. De pild-.iar imaginea sa creat. "n realitate. l!ng.. de+inut în proprietate de familia ..cu ducii de Larlboroug#.înceap. dup.servilul tat. dup. apartenen+a la francmasonerie a lui Sinston :#urc#ill a fost frecvent contestat-. . mai . :lanul Tenned1 repre-zint. unul dintre cei mai mari manipulatori din a doua *um-tate a sec. secreta-rul îns-rcinat cu problemele r-zboiului.c.a civililor germani.R la :afe 0o1al în mai .în înc#isoare sub inciden+a aceleia/i legi. a fost trimis la înc#isoare în timpul r-zbo-iului pe motiv c. )a scurt timp dup. De fapt. 0amse1 a fost condamnat sub inciden+a unei legi numite 0egulamentul .Jxford.peri-oad.s.Bb pt a-i arunca în înc#isoare pe cei care /tiau ce se petrece. cu iezui+ii.rmatei 0epublicane Irlandeze QI0. )a fel ca în cazul prin+ului #ilip. de/i monar#ul era detestat de toate taberele.Bb.acestuia s-a reflectat în DoKning $treet prin sc#imbarea primului ministru 'eville :#amberlain cu Sinston :#urc#ill. au scos la iveal.dKard GIII /i al regelui 6eorge IG. 2ernard 2aruc#. :#urc#ill /tia exact ce face.a transmis colonelului conservator 0amse1 dovezi referitoare c.storQLasa 0otund-. J alt. De fapt.ce a fost ac#itat.în acele vremuri. pe la mi*locul sec. Istoricii locali din 2radford.mbasadorul american la )ondra din aceast.terorismului .proces.primul viconte de Oails#am.Institutul 0egal. c!nd cel mai apropiat prieten al s-u era 'at#aniel 0ot#sc#lid. Salter .numirea sa în func+ie a început bombardarea în mas. cu monar#ia britanic. Sinston s-a n-scut c#iar în re/edin+a acestora. fratele re-gelui .CEB. e scurt.do-vezi care atest. acest pretext a fost folosit pt promovarea unei legi care s.? august . introdus înainte de r-zboi pt a face fa+.omul 3r-+i-ei. Sinston le era de asemenea îndatorat /i era prieten bun cu )ord Gictor 0ot#sc#lid./ef al ziarului Aimes. pe nume T1ler Tent. De îndat.ce a preluat puterea din DoKning $treet.nglia.de un tribunal legal de învinuirile care i se adu-ceau( Ini+iatorul acestei legi a fost )ordul Gictor 0ot#sc#lid.ce a fost ini+iat în )o*a $tud#olme Qnr.:om =EER.. c!nd :#urc#ill a trimis ?EEE de solda+i la . Tenned1.de s!nge.o linie genealogic.arun-ce oameni în înc#isoare f-r. Tat-l s-u.ci a f-cut parte integrant. $c#imbarea brusc./i cu familiile 'obilimii 'egre din Italia.lbionului a $tr-vec#iului Jrdin al Drui-zilor pe .de istoricii oficiali nu este dec!t o fars-.C>E./i nazi/ti ceva mai t!rziu. la 2len#eim alace.NIN-lea. cu Oabsburgii. p-str!nd astfel secretul asupra *ocului murdar pe care îl f-ceau.CE.?C. 3amilia :#urc#ill este înrudit.do-vad. :!nd 0andolp# a murit.le permit.NN /i bun prieten cu Sinston :#urc#ill. Siston :#urc#ill a aderat la )o*a . iar solda+ii erau necesari pe alte fronturi.p-streze t-cerea. el a fost un mason c!t se poate de activ.BE .o avere fantastic.a-plice regulamentul .lui Oitler la una ostil. care au *ucat un rol extrem de important în impunerea prin+ului Sil#elm de Jrania pe tronul britanic. dar nu erau dispu/i s.R. :#urc#ill nu s-a sfiit s. Gom discuta despre conexiunile dintre fa-milia regal. 2len#eim alace. )ord 0andolp# :#urc#ill.o parte a politicilor de r-zboi ale lui :#urc#ill au fost influen+ate de faptul c.înrudit. f-c!nd aran*amente pt declan/area r-zboiului. le datora 0ot#sc#lid-zilor @?.guvernan+ilor s.Fn ex s-a produs în ..din mecanismul tiraniei. cea care de fapt îl controla /i care avea la r!ndul ei leg-turi apropiate cu re+elele 3r-+iei. Lagicienii negri ai reptilo-arienilor /i-au asigurat astfel un nou ritual de v-rsare global.vea leg-turi str!nse cu familia :ecil. a fost finan+at de :asa de 0ot#sc#lid pe vremea c!nd era :ancelar al . /i cu super-manipulatorul 0ot#sc#lid-zilor în $F.era 5osep# Tenned1.al lui 5o#n 3.tena pt a-l repune pe 6eorge pe tronul 6reciei. . /eful serviciilor secrete britanice..britanic./ic#ierului. so+ia unui amiral a fost aruncat.de atitudine de la cea favorabil.EEE de lire sterline.liot L /i ducele de Tent. 3amilia :#urc#ill are leg-turi str!nse cu 0ot#sc#lid-zii /i cu mediul social ezoteric. .

merica nu va fi nevoits.. 'u trebuie dec!t s.am putea implica 5aponia în conflict. . a rostit de la tribuna :ongresului8 % re/edintele afirmc. 3ranklin 0oosevelt a c!/tigat cel deal doilea mandat de pre/. Oarr1 $.C=C.înc!t este improbabil c. #ilip 2ennet.s.vul Lediu. De aceea. "n . scris între cele < r-zboaie8%:onvingerea $F.aruncarea bombelor care au provocat o devastare at!t de mare.mesa*ele interceptate de 0oosevelt l-au avertizat cu suficient timp îna-inte pe acesta de iminen+a atacului.de guvern-m!nt /i #ot-r!rea noastr. . create la )ondraQunde altundeva7(R.puternic-.se predea în acelea/i condi+ii ca /i cele de dup.a început s. miliarde de oameni murind pt aceea/i .ini+ierea .5aponia va fi pus. . Documentele revelau planul de atragere prin manipulare a $F.de a sus+ine aceast. femei /i copii. i ade!ărul !ă !a face li"eri.C>. a declarat8 %'e afl-m în fa+a unei c#estiuni diplomatice delicate. c-ci trebuie s. . t a crea un tablou complet.zeci de milioane de b-rba+i.pozi+ie ar fi mult facili-tat.mericii nu vor mai fi nevoi+i s. care s.fac.ne asigur-m c.xterne. 0eprezentantul statului Lissouri în :ongres. implic!ndu-se într-un conflict externH.ceasta este.secre-tarul lui 0oosevelt îns-rcinat cu r-zboiul /i unul din fondatorii :onsiliului pt 0ela+ii .o campanie înver/unat. :#iar acum li se cons-truiesc cu/etele în vasele noastre de transport. la fel ca în timpul Larelui 0-zboi anterior.ferm.fiii .moar. c-ci acest lucru ar atrage $F.are o baz.b-ie+ii no/tri nu vor mai fi trimi/i s.fie convin/i s.se lupte într-un alt r-zboi european. dar el nu a luat nici o m-sur-. în lupta împotriva germanilor.mericii.faceri Interna+ionale /i )ord Oalifax de la acela/i Institut.m detaliat aceast. rostii. 2allant1ne and :o din Sas#ington a început de*a tip-rirea pl-cu+elor pt identificarea mor+ilor /i r-ni+ilor&.de dragul . de/i /tia perfect c. Truman a fost un francmason de grad ==. au intrat în r-zboi.. Iat.poveste în lucrarea mea anterioar-. Truman. Din fericire.ambasadorii britanici în $F.fac. mecanismul de creare a problemei Preac+ieP g-sire a solu+iei a in-trat în func+iune. c-ci platforma noastr.a avut probleme cu departamentul de Pu"lic %elations pt c.în ca-zul .$cenariul s-a repetat de nenu-m-rate ori în ultimele milenii.ia parte la r-zboiul nostru va fi mult mai dificil-. istoria cre-rii celui de-al Doilea 0-zboi Londial în care aveau s.le fie impus.. oferindu-i astfel pretextul de a-/i înc-lca%promisiunea&. afirm!nd c.B. astfel înc!t liderii lor s. De alt-fel.fie atins prin aruncarea celor < bombe atomice asupra 5aponiei.mericii.pogeul avea s. :!nd s-a întors la :asa .masiv-.enun+-m convingerea noastr.se lupte într-un alt r-zboi european.eforturi prea mari din partea noastr-.atrag.în forma democratic.prima mi/-care&.. .vom reu/i. utem fi absolut sinceri. inclusiv unul intitulat Propaganda în timpul următorului răz/"oi.pe picior gre/it /i determinat.este cea democratic-. :el care a ordonat aruncarea acestor bombe a fost re/. s. at!t de dificil. avioanele *aponeze au atacat portul american earl Oarbour din OaKaii.dac.)a fel ca în perioada lui SoodroK Silson.de*a pre-parative pt acest r-zboi.gendei 3r-+iei. care l-a înlocuit la putere pe 3ranklin 0oosevelt la sf!r/itul r-zbo-iului.moar.$F. celor =EE. de/i aceasta acceptase de*a s. e A dec. în con-flict f-r. iar $F.structur-&.m putea ob+ine în mod natural acest efect cu a*utorul propagandi/tilor no/tri.c!teva fragmente din acest document.c!nd a fost scufun-dat vasul )usitania.ceast. pe scurt. c!nd ace/tia au reu/it s. în timpul r-zboiului au fost )ord )ot#ian de la Institutul 0egal pt . 0oosevelt a c!/tigat cel de-al doilea mandat de pre/.la adresa .atacul propriu-zis s-a produs numai dup. Oenr1 $timson. '1e al statului 'ort# Dakota a declarat c. iar americanii nevi-nova+i au fost l-sa+i s.cet--+enilor americani printr-o propagand. repet!nd la nesf!r/it c.s--i provoace pe ace/tia.lupte în str-in-tate. istoricii au stabilit cu cla-ritate faptul c.lb.de liderii a-mericani împotriva *aponezilor. "ntre timp.a v-zut o serie de volume intitu-late Ormătorul răz"oi.lucrurile vor sta c#iar pe dos. de ase-menea membru al Lesei 0otunde /i al :om. în . se-natorul . 3irma lui Silliam :. Dup. domnule pre/edinte al :amerei. într-un al Doilea 0-zboi Londial.C=A.dus.gend-.ridice armele.menit. propaganda noastr. vom avea nevoie de o amenin+are clar.

Fnite. liderul crimei organizate din Tansas :it1.accepte condi+iile de predare ale *aponezilor.în . Lc:lo1. iar dup. to+i ace/ti oameni f-ceau parte din :30. Dup.de b-ncile private.cest meca-nism a condus la o cre/tere masiv. care au stabilit c. care repr. :unoscu+i mai t!r-ziu sub numele de 6rupul . în cartea sa. dup. .de/i :30-ul a creat '.pt a marca înc#eierea unei etape a .Fnite. la r!ndul lui o .. . prieten /i sf-tuitor al C pre/edin+i succesivi.care a acceptat predarea *aponezilor practic în acelea/i condi+ii.dar /i membru al societ-+ii In^uir1.a lui Truman a avansat rapid dup.faceri Interna+ionale din )ondra. emo+ional. 0-zboiul 0ece. dup. re/edintele a aprobat planul lor /i l-a anun+at public c#iar a doua zi&.la :asa .de aruncarea bombe-lor atomice.Isaia# 2oKman. :el care s-a ascuns în spatele carierei lui meteorice a fost un alt mason.runcarea bombelor a fost necesar. includea A> de membri ai :30.)eo asvolsk1. obi/nuia s.suporterul lui Oitler. inclusiv 5o#n 5.lb-.în dec. satanist /i mare manipulator.pe o func+ie important.a oamenilor de a se bucura de pace a condus la acceptarea ideii de dragul c-reia a declan/at 3r-+ia r-zboiul8 crearea 'a+iunilor Fnite.gendei Informale. Dorin+a disperat. a ordonat imensa devastare produs. . O. :30 din perioada . :ultivarea unui sentiment de team.veg#eze asupra lui. pre/. înainte de a se muta la :asa .cesta era mediul din care a provenit Oarr1 $.situa+ie pt a face averi impresionante prin împrumutarea guvernelor pt a-/i re-construi societ-+ile distruse de r-zboiul pe care l-au finan+at c#iar ele. rincipalul creator al proiectului a fost 2oKman. Lama lui /i-a pierdut ferma din cauza datoriilor lui.). :!nd 'a+iunile Fnite s-au constituit în mod oficial pe <@ iunie .a fost redactat de un comitet al :onsiliului pt 0ela-+ii . b!ntuind noaptea pe str-zile Sas#ing-ton-ului. Truman.ce a a*uns pre/.G.reamintesc c. celor =EE.dpdv fizic. cu pu+in timp înaintea atacului de la earl Oarbour.la nivel mondial era mult mai u/or de realizat dac.oamenii vedeau cu oc#ii lor ce efecte distrug-toare aveau aceste explozii nucleare.C>?. la $an 3rancisco.c. :u excep+ia lui Oull. . pe .dgar Ooover s. secretarul de stat :ordell Oull a alc-tuit un comitet alc-tuit din el însu/i.dec!t o filialsubordonat. $umner Selles.. unul din membrii fondatori ai :30.membru al :om.de re/edintele 0oosevelt în timpul unei înt!lniri cu Sinston :#urc#ill +inut. cealalt.C>>. "n cartea sa.gendei repti-liene /i începerea alteia. to+i membri :30.ca o prescurtare a numelui%$olomon&..Institutului 0egal pt . 0oosevelt. 3unda+iei 3ord /i al 2-ncii 0ocke-feller-ilor :#ase Lan#attan. care avea < surori8 una aflat. ace/ti oameni au redactat prima propu-nere de constituire a '.în guvernul de la Loscova( .în acest grad.poi au discutat cu 3ranklin D. /i-a ad--ugat acel $.r-zboi.care a fost de > ori 6u-vernator al statului 'eK \ork /i vicepre/edinte al lui 6erald 3ord.xterne.2oss endergast.a datoriilor +-rilor fa+.asupra na+iunilor. Lencken sugereaz. "nainte ca francmasonii s--i lanse-ze cariera politic-.? iunie . /i impli-cit a controlului acestora din urm.B< .a colonelului Oouse Po altă grupare a Elitei. :ontextul a fost revelat c#iar de cel care a redactat documentul.CBB.în guvernul israelian.C>. .frunta/ul francmason care a refuzat s. . el nu reprezint. :ariera politic. 'orman Davis /i Lorton Ta1-lor. Fn alt membru a fost 5o#n 3oster Dulles..fondator :30 /i în cur!nd secretar de stat.expresia %'a+iunile Fnite& a fost decis.pre/.:el mai apropiat confident al lui Truman a fost David 'iles.C>=. ap-rut.este constitu+ional. organismul global pe care 3r-+ia /i-l dorea cu at!ta disperare. 2-ncile interna+ionale au profitat de aceast. sau 'e1#us. Truman era un fost negustor ratat care nu-/i putea g-si serviciu.participe la petreceri cu tot felul de c#eflii. supraveg#eat de < agen+i 32I pu/i de 5.cela/i mecanism de creare a problemei P reac+ie P g-sire a solu+iei. Om"rele puterii6 Consiliul pt %elaţii E(terne şi declinul ameri/can6%"n ian.ce 0ic#ard 'ixon a fost dat *os de la putere în urma scandalului Satergate. c!nd a fost nominalizat ca *udec-tor.lb. întreaga lume era practic de-vastat.ctul de constituire a 'a+iunilor Fnite.ce a organizat lo*ile francmasone din Lissouri. :omitetul a c#emat apoi = avoca+i. mental /i spiritual. 8im"a americană. de-lega+ia $F.C?=-AE. de la 0oose-velt la 0eagan.

metode de %control al popula+iei& ca politic./i psi#ica miliarde de oameni. al mecanismului de creare a problemei Preac+ieP g-sire a so-lu+iei. J'F. 0-d--cinile :asei de Sindsor sunt de asemenea germane.cest lucru nu repr o surpriz-. pt a pune cap-t r-zboiului. fur!nd inclusiv terenuri de la +-rile în curs de dezvoltare ca instrument de plat.a unor datorii. c-ci artidul 'azist a fost crea-+ia unei re+ele de societ-+i secrete care aveau acces la cunoa/terea str-vec#e ce descri-e adev-rata origine a speciei umane. unde solda+ii americani. Din re+eaua J'F fac parte8 Jrgani-za+ia Londial./i durere.vaccinul necesar.nnan. fondat.de cultur.cest lucru s-a înt!mplat de pild. care este doar o agen+ie a unei puteri ierar#ice superioare.lita 6lobal./i de $ud.german-.6ermania a fost mult timp centrul g!ndirii ezote-rice /i al societ-+ilor secrete. conform propagandei oficiale.re+ea de organiza+ii care se pretind în slu*ba popoarelor.mari probleme de s-n-tate.acela/i lucru cu oamenii.merica :entral. :#iar crede+i c'a+iunile Fnite au fost create pentru binele acestei lumi7 Gezi s. au ap-rut ca o societate secret. .uropean'a+iunile Fnite repr calul troian al guvernului mondial în preg-tire /i au în subordine o vast. printre altele.Te-renul a fost folosit anterior ca abator. rogramul J'F pt Lediul "ncon*ur-tor se folo-se/te de pretextul ocrotirii mediului pt a adopta legi interna+ionale. +ingurul câştigător a fost 4răţia Ka"iloniană. o clon. Fltimul om de paie uns ca se-cretar general al '.legat-. cei care o controleaz-.pe . :omunismul sovietic M :apitalism 3ascismul nazist.. Fniunea .fricii./i exact aceasta a fost inten+ia satani/tilor 3r-+iei 8 s. )a ora actual-.prin ma-nipularea .a $-n-t-+ii. 4igura BB6 +chema celui de/al . afect!nd bun-starea fizic. multe fire ale pove/tii relatate în aceast. rintre cele mai proeminente familii oculte din .terenul pe care s-a construit cl-direa '. asigur. :onflict P al Doilea 0-zboi Londial.care /i-au sc#imbat mai t!rziu numele în 0ot#sc#ild. o filial.Fnite din 'eK \ork.vul Le-diu s-au num-rat 2auer-ii. dar care nu repr dec!t o acoperire a unei manipul-ri grote/ti.dam Seis#aupt.fac. dar /i a popula-+iilor albe care nu se ridic.$:J. 'a+iunile Fnite.ste un nou ex./i de /tiin+-. sediul unei organiza-+ii menite s. marele petrolist canadian.pe un teren acoperit de s!nge.la standardele %purit-+ii& genetice QreptilieneR cerute de a-ce/ti oameni profund dezec#ilibra+i. organiza+ia J'F care se ocup. F'.din comun Qinclusiv al mi/c-rii ecologi/tilorR..construiasc.în 6olf. .de/i vaccinurile provoac. mai . contribuie la promovarea . care au fost implica+i în ma*oritatea %revolu+iilor populare& din .AA@ de ocultistul .B= .oilea %ăz"oi .lumea c.organiza+ie avertizeaz.frica. 3ondul J'F al opula+iei aplic.uropa.se va pro-duce o epidemie. 1lluminati bavarezi. team.. care au cedat /i de aceast.dolf Oitler /i ale nazi/tilor.este c#iar cea care patroneaz.crea+ie a Lesei 0otun-de.3inan+are /i manipulare politic-.ondial.dat.aflat.Jri de c!te ori aceast.britanici /i francezi au ucis mii /i mii de civili irakieni sub stindardul 'a+iunilor Fnite. corpora+iile farmaceutice. 2iserica cre/tin. un om de culoare c-ruia ar trebui s--i fie ru/ine de ceea ce face organiza+ia sa pe p-m!ntul . Fnul din consultan+ii s-i este Laurice $trong.de +-rile în curs de dezvol-tare din .Fnite a fost Tofi .în natur. 3inan+are /i manipulare politic.sia.carte conduc c-tre convingerile lui . :ei care au pl-tit în tre-cut construc+ia sediului )igii 'a+iunilor din 6eneva au fost 0ockefeller-ii.nu( Capitolul 61& Soarele 7egru 3. pt a prelua contro-lul asupra unor mari întinderi de p-m!nt.gendei în f.în proprietatea cartelului farmaceutic anglo -american-elve+ian.de eugenie împotriva popula+iei de culoare.marile conflicte.s-a divizat în cele < aripi8catolic. . creat-./i protestant-. multe domenii de via+-. inclusiv în cea francez-.a lui 0ockefeller /i manipula-tor de o abilitate ie/it.

Oitler a f-cut o mare pasiune pt domeniul ezoteric.lbert nu a murit la $andring#am. în realitate. mai ales în timpul ascensi-unii sale la putere. l-s!nd în urm. ducele de :larence( Fn alt v-r primar al lor era împ-ratul 6ermaniei Sil#elm II.german-.c.pt a în+elege 6ermania nazist-.va 2raun.lbert era de fapt o familie regal.u ap-rut de asemenea zvonuri periodice care afirmau c.vondale. surprinde obsesia sa fa+. Sagner a sus+inut iminenta sosire a 0asei $t-p!nitoare.a reginei Gictoria /i a prin+ului . despre care se presupune c. cu o v!rst.întreaga lume la fel ca zeii p-g!ni antici Sotan /i T#or. c!nd Oitler era practic un necunoscut în afara 2avariei. 3otografiile lui par ssugereze acest lucru. )a vre-mea respectiv.numit 5ack $pintec-torul.s--l spri*ine pe Oitler.ar fi murit de pneumonie la $andring#am în ian .de <? de ani. .Cursa !al9iriilor .aceste teorii sunt adev-rate. /i probabil în familia regal-.nu am date precise care s. a/ fi inte-resat s. .parte.ateste acest lucru.moartea lui ..e adev-rat c.teorii care sus+in c-. cei = sponsori care îl spri*ineau financiar erau ducele de $axa:oburg-6o-t#a.în mod cert din dovezile existente8c.Fn lucru rezult.cest lucru nu ar fi fost deloc dificil. dac. To+i erau veri primari cu .m.B> .NINR. "n primii ani la putere ai partidului nazist.întreb de ce(R. 'umele casei regale %britanice& la acea vreme era $axa-:oburg-6ot#a. De fapt. .izbitor.lbert a fost simulat-. sau c#iar prin+ul .a c-rui oper-.în+elegi mai înt!i opera lui Sagner. Fnul din profe+ii care au preg-tit terenul pt apari+ia de mai t!rziu a lui Oitler a fost compozitorul german 0ic#ard SagnerQsec.ve+i în+elege de ce persist. un caporal necunoscut din rimul 0-zboi Londial7 e de alt.conduc.l+i cercet-tori sus+in c. la grani+a dintre 6ermania /i Imp.lbert.. 6ermania a fost întotdeauna unul din centrele manipul-rii globale.a acestora.c!te mi-a spus o surs. trebuie s. Dac.lbert /i lui Oit-ler la o distan+.îl f-ceau nepotrivit ptr responsabilit-+ile regalit-+ii Qm.este.3b#rerul era mult mai b-tr!n dec!t pretindea c. av!nd mai multe rude de s!nge în 6ermania dec!t în .B=.la cale de Lartin )ut#er. Oitler nu a fost creatorul convingerilor naziste. agentul german al Jrdinului 0ozicrucienilor. ./ti+i mai multe despre acest caz. cavalerii teutoni. o femeie n-scut.de încredereR.faimosul criminal în serie din )ondra victorian.multe teorii despre prin+ul . $tudiile sale al--turi de Sagner au fost finan+ate de baronul .de invazia puterilor malefice.BC<. fosta so+ie a marelui duce de Oesse.prin+ul . a fost expresia muzical. e scurt.privi+i fotografiile f-cute prin+ului .nglia. inclusiv una care îl consider. :e interes avea regalitatea german. în pofida diferen+ei de v!rst-. Jpera sa. .incert-&.mesa*e francmasone. "n reali-tate.declare c. ci a fost dus în 6ermania. Fnul din locurile în care a c-l-torit /i s-a documentat Sagner a fost 0ennes-le-:#ateau. 3une-raliile oficiale nu au permis îmb-ls-marea corpului /i priveg#iul %în exces&. fost puternic influen+at de opera Oelenei etrovna 2lavatsk1. marele duce de Oesse /i marea duces. întregul mediu ezoteric al societ-+ilor secrete germane este str!ns legat de tradi+iile templiere /i de acelea ale contemporanilor acestora. .subliniez c. c-ci instabilitatea lui psi#ic. 1nelul ni"elungilor. i l-a descris surorii sale ca %un domn mai b-tr!n. dup.ritual-.lbert. .care î/i uci-dea victimele culese din r!ndul prostituatelor într-o manier. ptr c.care a devenit agent al serviciilor britanice Qdup. a fost un membru al clanului 0ot#sc#ild.5ack $pin-tec-torul avea conexiuni la cel mai înalt nivel în esta"lishment-ul britanic.dolf Oitler s-a n-scut în . Doresc s. nepotul reginei Gictoria.xist.eu nu afirm c.ustro-Fngar. duce de :larence /i . c-ci familia regalbritanic. misteriosul sat din sudul 3ran+ei asociat cu templierii /i cu catarii. . este ani. înseamn.xist.:ei < seam-n. .a credin+ei sale în %supraoamenii& germani capabili s.avea .îns.lbert.manta lui.lbert de 0ot#sc#ild.pus.contacta+i /i s--mi transmite+i aceste informa+ii Qvezi adresa de la sf!r/itul c-r+iiR. :onform istoriei oficiale.dar dac. Fnul din studen+ii aces-tui fanatic al 0asei $t-p!nitoare a fost compozitorul 6ustav La#ler.Oitler a fost totuna cu .în Fcraina în .lbert. ci cel mult expresia public.BBC la 2runau-am-Inn.Oitler avea s.aceste zvonuri.Gictoria.au existat zvonuri care sus+ineau c.

a l-comiei /i se-tei egoiste de putere /i de bani&.ge a mo/tenit%adev-ruri& ve#iculate de-a lungul multor decenii.:arbonari.p-rerea mea. este o tem. . la fel cum religia a mo/tenit tradi+ii spirituale ve#iculate de-a lungul secolelor.s.de concepte precum Lae/trii. "n urma acti-vit-+ii lui .ste interesant de remarcat cum mi/carea 'eK .a societ-+ii secrete egiptene 3r-+ia din )uxor.lice 2aile1 au ap-rut < organiza+ii8)ucis TrustQnumit. Devo+iunea membrilor acestor organiza+ii pt '. dar exist./i pot fi contacta+i telepatic de cei care cunosc secretul misterelor ezoterice. Lie mi se pare un excelent pretext s.afirma-+ie este ridicol-.BBB. .ini+ial )ucifer Trust R /i Sorld 6oodKill Jrganisation QJrganiza+ia 2un-voin+ei LondialeR. Icoala misterelor pitagoreice din 6recia antic.în ceea ce numim ast-zi mi/carea 'eK .existe /i ast-zi.se afl.dup. . av!nd sediul în :alifornia. printre care 1erarhia maeştrilor.ne vom sc#imba sinele interior.etc. care este de fapt o str-vec#e zeitate fenician-.de aceasta sorii ei în care recunoa/te c.din entit-+i neîntrupate.la :rotona. 2oul grup de slujitori ai lumii /i 2oua religie a lumii.societate continu./a cum cre/tinii au mo/tenit versiunea manipulat.m. ori de c!te ori aud cuv!ntul %maestru&. ersonal.s. 2aile1 a afirmat c.s.BA= /i < ani mai t!rziu a fondat $ocietatea Teozofic-.în . Dacmi/carea 'eK .a . dup. Dac. care tr-iesc în . a/tept!nd împlinirea%planului lui D-zeu&.cel de-al Doilea 0-zboi Londial a fost necesar pt a ap-ra planul lui D-zeu.despre Iisus. f-r. scris.se transform. Ladame 2lavatsk1 a sosit la 'eK \ork în .este o reflectare în oglind.maestrul ei tibetan i-ar fi spus c. în cazul Lae/trilor lui Ladame 2la-vatsk1. noi ne cre-m singuri propria noastr. /i c. 'eK .lice 2aile1.aceast."n viziunea mea.se afl. Cele şapte raze.mul+i adep+i 'eK . asociat.f. Depinde numai de alegerile pe care le facem.se fereasc.acest proces de comunicare este cunoscut sub numele de channeling. Toate tradi+iile /i culturile antice vorbesc de o 0as.ger-ii au mo/tenit cunoa/terea referitoare la Lae/tri. inclusiv în .a acestuia.se afl.lb-.în perioada post-2lavatsk1.totul face parte dintr-un %plan divin&.c-r+ile lui 2lavatsk1. 'ici un r-zboi nu este necesar ca parte a unui %plan divin&.era localizat. De pild-.a fost membr.Fnite este at!t de mare înc!t i-a/ putea numi un fel de %fani& J'F.în con-tact cu o entitate pe care a numit-o %Tibetanul& /i a scris o serie de c-r+i.ge nu va fi suficient de atent-.într-un contact psi#ic cu ni/te mae/tri ascun/i Qsau supraoameni.tem.ge care cred c. Fna din persoanele care au promovat intens aceast.cum i-a numit eaR. .a revolu+ionarilor italieni. Dup. ambele mari sus+in-toare ale '.ceasta a fondat /coala ezoteric.oame-nii ar trebui mai degrab. exist.de la al+ii.îndeaproape cu 'obilimea 'eagr-. multe dovezi ale existen+ei unor baze subterane /i subacvatice ale extratere/trilor în întreaga lume. le-am putea evita pe viitor. acea exterioar.ge.realitate. alc-tuit. )iteratura J9'-istic.o scrisoare adresat. cu a*utorul colonelului Oenr1 Jlcott.a fost mediumul psi#ic .r-#ang#elul Li#ail. Doctrinele ei au la baz.leg-turi cu societatea secret.-sia.a Lae/trilor care tr-ie/te în interiorul p-m!ntului. vom sc#imba /i reflexia exterioar. pe care a denun+ato mai t!rziu ca o %cloac. .în întreaga lume sute de mii Qcel pu+inR de mediumi care pretind c. 'oi suntem cei care cre-m r-zboaiele /i dac.lb-.modelul /colilor misterelor.B? . care a condus $ocietatea Teozofic. :redin+a în existen+a acestor Lae/tri /i în Larea 3r-+ie .într-un fel de cre/tinism .a st-rii de pace interioar-. Larea 3r-+ie .sia central. la ora actualexist.precum 1sis de!oalată.trec fiorii.a inventat numele Lae/trilor folosindu-se de numele ini+iatice ale francmasonilor /i rozicrucie-nilor care o finan+au. publi-cat.în comunicare cu ace/ti mae/tri /i cu .bine ancorat. .ceast. Dup.octrina secretă.ne-am sc#imba atitudinea.rcanelor.mbele c-r+i sunt bazate pe filozofia :abalei.BAA. c#iar /i un #olocaust global. se va trezi c.p-rerea mea. /i . 2lavatsk1 a pretins c.Dupp-rerea mea.stai /i snu faci nimic. Ii totu/i. $ocietatea lui 2lavatsk1 era construit.se intereseze suficient de mult asupra surselor /i originilor din care provine aceasta. oamenii cred mult prea u/or în cunoa/terea r-mas.Fnite. pretins c.în . )a ora actual-.a imoralit-+ii dezgust-toare. la Trotona.ofer.

avea credin+a c. Lul+i nazi/ti credeau cu adev-rat în aceast.a celei de-a >-a dim. /i mare patron al $ociet-+ii 0ozicruciene . .cesta a fost unul din fundamentele ezoterice pe care a fost cl-dit nazismul.:artea lui 2ulKer-)1tton trage concluzia c..cesta era $imbolul uterii în cadrul ordinului 6olden DaKn. 2ulKer-)1tton a fost de asemenea mare maestru al ritului sco+ian al francmasoneriei /i /eful serviciilor secrete britanice. în asociere cu $. .. str-vec#iul simbol solar al fenicienilor-arienilor.a a fost motivul central în *urul c-ruia a fost creat în . Lat#ers /i super-satanistul . De altfel.leister :roKle1.acele rezonan+e negative care spermit.6uido von )ist /i )anz von )iebenfels. .BCE existau temple ale Jrdinului 6olden DaKn la )ondra.sticle de vin a-/ezate pe p-m!nt aî s. cunoscut.BBB Jrdinul 6olden DaKn. Lembrii acesteia au descoperit o for+.mare influen+.actualizat. Tema unor supra-oameni care tr-iesc într-o civiliza+ie subteran.dar adev-rata sa pasiune era magia ezoteric-. . . poetul Silliam 2utler \eats.B@ .c!/tige mai t!rziu premiul 'obel pt literatur-. pre-cum /i < magicieni ezoterici germani.foloseasc.l+i g!nditori /i alte grup-ri importante care au influen+at filozofia par-tidului nazist în formare au fost8 Jrdinul Templierilor Jrientali QJTJR.status Suo-ul actual al reli-giei.dolf )anzR a folosit svastica pe un steag care flutura deasupra %templului& s-u orientat cu fa+a c-tre Dun-re. :ei doi /i-au numit Lae/trii8 Iefii $ecre+i.atrag. la fel ca /i maestrul templului din )ondra al ordinului. De altfel.de-c!t a noastr-. ersonal.1sis de!o/alată. Diferite fac+iuni ale ordi-nului continu.din nou vog. cu a-*utorul c-reia pot face adev-rate %miracole&. unul din semnele lor secrete fiind salutul cu bra+ul întins adoptat mai t!rziu de nazi/ti Qcare îl completau spun!nd8%Oeil Oitler&R.).o ceart.sub numele de Gril. Seston $uper Lare /i aris. 2radford.ngleze.S1nn Sestcott. care folosea ritualuri sexuale pt a stimula /i acumula energia cunoscut.între \eats.poten+ialul fizic /i psi#ic plenar. Fn contact din interiorul acestor servicii mi-a spus c.care le permite aces-tora s.sau a unor mae/tri ascun/i se reg-se/te în aproape toate societ-+ile secrete /i legendele lumii în are tr-im. acest lucru a început de*a s. din r!ndul c-reia au f-cut la vremea lor parte 3rancis 2acon /i 5o#n Dee. Lat#ers a cunoscut-o pe Ladame 2lavatsk1.existnumeroase referiri la 2ulKer-)1tton în cartea ei.punerea la unisonQsincronizarea sau posesiuneaR a adep+ilor cu reptili-enii din regiunea inferioar. care avea s.Oelena 2lavatsk1 a fost unul din agen+ii lor.ace/ti supraoameni vor ie/i la un moment dat la suprafa+. t ace/ti < . mult mai avansat..cesta este unul din principalele mo-tive care stau la baza ini+ierilor în magia neagr-. care a început s.în a doua *um-tate a sec.resping.existe /i la ora actual-. J alt. . )anz von )ie-benfels Qal c-rui nume real era . )ist obi/nuia s. ora/ul în care s-a stabilit Lat#ers.lite restr!nse /i era un adept al guvern-rii autoritare. scris de englezul )ord .formeze simbolul :rucii Oermetice. "n cartea %asa care !ine.s.fac. fost prieten apropiat cu primul ministru britanic 2en*amin Disraeli /i cu scriitorul :#arles Dick-ens. 6olden DaKn vorbea /i el de for+a Gril. e la mi*locul anilor .sunt de p-rere c. de c-tre francmaso-nul dr. care a împ-r+it ordinul în grup-ri rivale.ceste ritualuri erau menite s.NN. e de altparte.dKard 2ulKer-)1tton Q:om =EER.ideea de Lae/tri este un instrument pt cei cu voin+e puternice. Toate aceste credin+e sus+in str-vec#ea tem. Lat#ers a conceput o serie de ritualuri /i de ini+ieri care s--i a*ute pe adep+i s.el des-crie existen+a unei civiliza+ii enorme în interiorul p-m!ntului.asupra lui Oitler a *ucat-o romanul %asa care !ine. un ministru al coloniilor britanice puternic implicat în crearea dependen+ei de opiu în r!ndul c#inezilor./i sub numele de L-ciuca lui T#or. Oltimele zile ale oraşului Pompei./i vor prelua controlul asupra planetei.se înt!mple.acest dar nu trebuie rezervat dec!t unei .l are forma svasticii.Lat#ers.pe care au numit-o %Gril&.cest autor a r-mas cunoscut îndeosebi pt cartea sa.dinburg#. .a extratere/trilor sau intra-tere/-trilor care tr-iesc undeva în interiorul p-m!ntului.controleze min+ile celor care au a*uns s. "n cere-moniile de celebrare a solsti+iului de var-.î/i ating. dar nucleul original s-a spart dup.teorie.

stea la masa din camera lui de #otel.C=<.de supraoameni /i con-damna vec#ile religii.BA?.a lui Oorus. Cartea 8egii vorbea de o ras. Dac.cu sabia în fa+a mea. 2lestema+i fie ace/tia s. De aceea.se produc.BA .8EE ale amiezii.dup. în aprilie . r-zboinici. a afirmat %supraomul&.prin teroare /i c.a lui Jsiris era pe sf!r/ite /i lumea urma s.în numele meu.de :roKle1 afirma c. 0ose. :roKle1 i-a cerut so+iei sale.acest mesa* seam-n.ie/it. Dup. între orele . st-p!ni ai lumii.CE>. zeul r-zboiului /i fiul lui Jsiris la egipteni. strivi+i-i pe p-g!ni. 'u cru+a+i pe nimeni.curg. 'u sunt unul din sclavii care pier.moar-.remarcabil de bine cu anumite . )ovi+i-i cu putere /i trimite+i-i în iad. dar pe cei inferiori c-lca+i-i în picioare.l s-a revoltat împotriva educa+iei religioase f.îi conduc. .taca+i( 0etrage+i-v-( e ei( ./i bucu-ria lumiiH Iubi+i-v. c-ci sunt incapabili s.de+i-ncunoa/terea&. /i de regul.în acest proces. . .fac. $crierea automat./i a început s.a senti-mentelor nutrite de reptilienii din regiunea inferioar.un conflict cu membrii fondatori. Fcide+i /i tortu-ra+i.un ritual ezoteric pt a vedea ce s-a înt!mplat.dolf Oitler.BCB.r-spunsurile corecte. pacifismul. :omunicarea primit. 3emeia trebuie s. $!ngele trebuie s. 0eptilienii î/i f-ceau din nou datoria.ce a p-r-sit Fniv.<8EE /i .simt-.India /i :e1lon.mesa*ul unei entit-+i.ni-meni nu este mai surprins în final de cele scrise ca persoana implicat. 'u sunt de-al lor /i nu obi/nuiesc s.care a continuat8%'oi nu avem nimic cu cei neadapta+i /i nepotrivi+i4 ace/tia trebuie l-sa+i s. a p-r-sit ordinul /i a c-l-torit în Lexic. :ambridge.de cei c-zu+i( . :ontrola+i-i pe to+i(& Textul repr.asupra lui . compasiunea /i umanitarismul.l te a/teap-t-&. .se cutremure&.c!nd a tr-it o experien-+. c-ci numai a/a ve+i putea a*unge în casa mea secret-.:elelalte < persoane care au influen+at g!ndirea /i convinge-rile lui .prin foc /i prin s!nge. :-lca+i-i în picioare.intre în noua epoc. . .dora+i-m. von )iebenfels i-a scris aceste r!n-duri unui adept8%Oitler este unul din discipolii no/tri.fie mil. )ist /i )iebenfels au avut o influen+. )iebenfels a recomandat c#iar castrarea acestor oameni. în ziua m!niei. %$lu*i-torii mei trebuie s.pe cei mul+i /i s. :roKle1 s-a n-scut în SarKicks#ire.vec#ea epoc. o sintez.min.fie pu+ini /i ascun/i4ei trebuie s.a celei de-a >-a dim. rin %. stricte pe care a primit-o /i s-a înscris în Jrdinul 6olden DaKn în . unde a studiat 1oga /i budismul. /i eu v. /i de servi-torii satanici care îi slu*esc.din comun. mari /i mici4 inclusiv copiii. :-lca+i-i în picioare pe cei slabi /i pe cei r-i4 aceasta este legea celui puternic. Ga veni o zi c!nd el.un r-zboi mondial.ceasta este legea luptei pt cucerire4 aceasta este maniera în care trebuie s. în . la :airo.i credeau în inferioritatea rasial.vec#ea epoc.c. :roKle1 a acceptat /i a primit prin mecanismul scrierii automate un document intitulat Cartea 8egii.p-m!ntul trebuia sfie sc-ldat în s!nge.u sunt unic /i sunt un cuceritor. aceasta a intrat într-o stare de trans. i-a spus ea lui :roKle1. . "n . "n timpul ceremoniei. "i ur-sc pe cei consola+i /i pe cei care consoleaz-.a ad-uga îns. /i prin in-termediul lui noi to+i. c!nd Oitler se preg-tea spreia puterea. pt a o verifica.se încing. spulber!nd c#iar c!teva recorduri în dome-niu.l& se referea la Oorus. :ompasiunea este viciul regilor. Frma s. vom cunoa/te victoria /i vom crea o mi/care care va face p--m!ntul s.ntita-tea i-a indicat lui :roKle1 = zile specifice în care trebuia s.ceasta este legea noastr.u nu i-am cunoscut niciodat-. . :roKle1 nu a acceptat de la bun început interpretarea /i i-a pus lui 0ose întreb-ri detaliate. cu sabia /i cu suli+a.în propria lor mizerie.voi da trupul lor s--l m!nca+i. p!n.fiu adorat eu.masiv.a celor pe care îi numeau %for+ele în-tunecate& precum evreii. o.dolf Oitler au fost englezii .se produce prin g#idarea m!inii care +ine condeiul de c-tre o entitate. 'u v.leister :roKle1 /i Oouston $teKart :#amberla-in.transmit.perfect. %. deopotriv-. De/i nu /tia nimic despre ezoterism. svastica simboliza sf!r/itul cre/tinismului /i începutul epocii supraomului blond /i cu oc#i alba/tri. 0ose i-a dat de fiecare dat.magicieni negri.unii pe ceilal+i cu inimi arz-toare. $acrifica+i vite. slavii /i negrii..uite de ocultism.moar. s.tre-buia distrus.vi se pare c. .consolez pe nimeni. de-venit de asemenea un alpinist remarcabil. democra+ia. dup. Interesul s-u pt budism l-a f-cut s.

De aceea.EEE de exemplare. :u a*utorul ei. "ntre altele.st-zi. :roKle1 s.un erou pt mul+i #ippies ai anilor @E Qperioada 4loEer PoEer*.CEC a început s--l ia în serios. . cu principalul sediu în 6ermania. tact. care se nume/te magie.f mare în r!ndul intelectualilor nazi/ti din aceast. G. afirm cu t-rie8 la naiba cu cre/ti-nismul.terminarea r-zboiului.ignore mesa*ul. m-am s-turat. d!ndu-/i seama c. L. violul.stimuleze conflictele /i suferin+a u-man. dar cel mai pur popor între toate era cel german4 evreii erau du/manii care po-luau liniile genealogice ariene. dar acest lucru nu s-a dovedit at!t de u/or.BB<. îmi voi construi un nou cer /i un nou p-m!nt.dar Lat#ers a fost învins.Qcu care se #r-nesc ace/ti reptilieniR. mul+i . prin scriere automat-. lucru care i-a acordat o influen+. orice lucru.> pt a împlini str-vec#ea profe+ie. :#amberlain. :ulmea ironiei face ca la mul+i ani dup. care cereau iubire /i pace. :#iar f în serios. a devenit liderul mondial al Jrdinului Templierilor Jrientali QJTJR.moartea sa.ra+ionalismul /i budismul.c. .penibil-. avea probleme psi#ice /i c-deri nervoase succesive.+ar-.crima. a murit în . în care se sim+ea posedat de demoni. provo-c!nd înfr!ngerea 6ermaniei. dup.lucru care sugereaz.între ei cu a*utorul acestor arme.ntit-+ile care au comunicat cu :roKle1 i-au influen+at inclusiv pe Oitler /i pe ceilal+i ar#itec+i ai nazismului.C<A.stfel de r-z-boaie psi#ice fac parte inclusiv din arsenalul modern al 3r-+iei.l a devenit principalul consultant al lui Sil#elm.@. Lac6regor Lat#ers. Sil#elm nu /i-a dat seama c. este una /i aceea/i. cer!ndu -i împ-ratului s. .dolf Oitler l-au considerat pe :#amberlain un profet.ast-zi con/tiin+a membrilor 3r-+iei 2a-biloniene.? ani de nebunie /i sl-biciune.pasa*e din Gec#iul Testament.m!n-doi au invocat%demoni&pt a se ataca reciproc. aten+ie fa+.domine întreaga lume.va.mul+i ani petrecu+i într-un c-rucior de invalid. dar puternic&. . :roKle1 a considerat rimul 0-zboi Londial necesar pt eradicarea vec#ii epoci /i pt tranzi+ia la noua er-. . )a început.declan/eze r-zboiul din . revolu+ia. Dup.prezint ast-zi o rea-litate pozitiv. încep!nd din .puterea.at!tor încerc-ri cumplite.BB . dar s-a mutat în 6ermania în .a fost unul din consultan+ii colegului s-u satanist.cu tot acest balast al istoriei.intereseaz. el era un francmason de grad == al ritului sco+ian /i agent al serviciilor secre-te britanice. de polite+e. :ea mai cunoscut. ve+i în+elege mai bine mentalitatea celor care au creat at!tea orori /i care au supus rasa uman. care fusese decorat cu :rucea de 3ier de c-tre împ-rat.este manipulat dec!t dup. Lembrii acesteia se lupt.ce spune în aceast. bun sau r-u.parte.a celei de-a >-a dim. . cu trupul /i spiritul fr!nte.din cele mai vec#i timpuri /i p!n. 'u m. discre+ie.l a ci-tit numeroase c-r+i despre ocultism /i despre societ-+ile secrete.Iat. ."n autobiografia sa. fiica lui 0ic#ard Sag-ner.aprobarea sau dezaprobarea voastr.devin.se afla sub influen+a rep-tilienilor sau a altor entit-+i din regiunea inferioar.dar î/i reunesc for+ele îndeosebi asupra popula-+iei /i a celor care le disput.acestea au fost cele care au conspirat pt declan/area rimului 0-zboi Londial./i primordial-. :eea ce îmi doresc acum este blasfemia. c!nd a fost nevoit s.B??. el afirm. "n .c. "mp-ratul Sil#elm II /i .ceasta este for+a care controleaz. /i a devenit un scriitor renumit. rincipalele teme atinse de el ne sunt c!t se poate de familiare8 toate civiliza+iile s-au n-scut din rasa arian-. e de alt.nu î/i recunoa/te propria oper.privin+-8%Dup.<EE de pagini /i s-a v!ndut în mai mult de <?E. explica+ia este c!t se poate de simpl-8 for+a care le-a transmis aceste mesa*e anticilor. Ii-a scris c-r+ile în st-ri de trans-.m experimentat personal asemenea atacuri /i am în+eles cum pot ucide membrii 3r-+iei oameni prin aceste metode. De altfel. :roKle1 a pornit un adev-rat r-zboi psi#ic împotriva fos-tului s-u maestru.C.de sentimentele celor din *ur. :itind acest mesa*. Oouston $teKart :#amberlainQ:om =EER s-a n-scut în .nglia în .ce /i-a publicat revela+iile. . în urma c-ruia acesta a a*uns o epav-. potri-vit c-reia 6ermania urma s. care nu face dec!t s. $i-multan. :roK-le1 a încercat s.ca apar+in!ndu-i.are .CEB s-a însurat cu . f-c!ndu-l celebru în întreaga +ar-.Sins-ton :#urc#ill.abdice.lucrare a sa este 4undamente/le secolului al V1V/lea. lui :roKle1 /i tuturor celor afla+i pe aceea/i vibra+ie inferioar-.

. Jrice om genereaz. "n cea mai mare parte a timpului. devenit posedat de reptilieni. 0itler ia cu/!ântul6%. iar al+ii mai slab.6!n-direa t!n-rului austriac cunoscut sub numele de $#iklgruberQdevenit mai t!rziu .îns. "n to+i anii care au urmat sa focalizat asupra acestei puteri despre care se spune c.dolf OitlerR a fost influen+at. .fie artist.în *urul lui un anumit c!mp magnetic.dintre cei care se las. .î+i creezi propria realitate./a se explic.realizezi orice î+i propui4 altfel spus.BC .s.nu te g!nde/ti la el ca la un medium. unul din ag#iotan+ii lui Oitler.a /amanilor africani sau asiatici4 al+ii l-au comparat cu un medium înzestrat cu puteri extrasenzo-riale. el revine la mediocritatea sa obi/nuit-. dublat. . Dietric# . el era pose-dat de con/tiin+a reptilian-. la fel ca /i el. Fn medium este un om posedat.nergiile negative au un impact la fel de puternic ca /i cele pozitive asupra celor din *ur. îl descrie astfel în cartea sa.extrem de malefic. citind c-r+i despre astrologie. care nu î+i atrag aten+ia prin nimic. Jri de c!te ori se urca la tribun. ambi-+ie care i-a purtat pa/ii la Giena. De pild-. Dup.o genereze ace/ti oameni.o %compatibilitate vibra+ional-& de excep+ie care i-a permis punerea la unison cu reptilienii. )ist /i )iebenfels. 'u am nici o îndoial. Influen+a lui :#amberlain a r-mas vie în mintea lui . Fnii au un magnetism mai puternic. Oermann 0ausc#ning. un satanist refugiat din 0usia. fost fascinat de c-r+ile lui 2lavatsk1 .misticism /i religii orientale. practicat artele ezoterice. %Oeil $#icklgruber& nu ar fi avut acela/i impact sonor ca /i %Oeil Oitler&.Jamenii conecta+i la c!mpuri energetice negative extrem de puternice au un magnetism ie/it din comun.a c-rei expresie p-rea s.ici. ca un nebun.reptilian.de impresia neli-ni/titoare a . pt care el nu era dec!t un instrument temporar.ce criza trece.peroreze în delir. probabil demonice.reflecte o stare de spirit dezec#ilibrat-.l i-a fost prezentat lui Oitler de c-tre . rincipala sa pasiune a fost cultivarea puterii voin+ei.Oitler a fost posedat în acest fel de for+e exteri-oare. $e vorbe/te adeseori de oa-meni care au o %personalitate magnetic-&. motiv pt care /i-a sc#imbat nu-mele. preluat de la fiecare c!te ceva. agen+i ai nebuniei /i ai urii..ra ca /i cum te-ai uita la o fa+. 0osenberg a fost cel care i-a oferit un exemplar din Protocoalele &n!ăţaţilor &nţelepţi ai +ionului lui Oitler.ckart..ste imposibil s. în timpul c-rora /i-a desc#is sufletul în fa+a acestora. Dupcum spunea cineva Qdespre OitlerR8% uterea lui de a vr-*i un auditoriu a fost comparat. "n pofida a/a-zisei sale origini %evreie/ti&. par înzestra+i cu o putere supranatural-.con/tiin+. avut cu siguran+. . . a petrecut ore întregi în biblioteci.sf!r/esc în mod similar. . probabil în timpul unor ritualuri de magie neagr-. Oitler avea s. Lai devreme sau mai t!rziu.bizar-. .:#amberlain.folosi+i ca instrumente de c-tre aceast. s.lfred 0osenberg . cu fa+a contorsionat-.î+i poate permite s.mestecul de banalitate /i supranatural a creat acea dualitate insuportabil.unul din acei supraoameni despre care citise at!t de multe /i în care credea cu fanatism.cu arta ocult. dintr-o dat-. cre!nd acel cocteil de orori /i ur.devin. p!n.un om lipsit de farmec /i incapabil s-a transformat într-un lider carismatic al c-rui magnetism a reu/it s.de care erau con/tien+i to+i cei care se aflau în prezen+a lui.apari+ia peste noapte a magnetismului /i a carismei lui .energie c-tre ma-sele care îl ascultau.care s--i per-mit.dolf Oitler. 'ivelul vibratoriu al unui întreg popor a fost astfel influen+at /i mii de oameni au devenit.de aceste Ptotocoale pt a-/i *ustifica sinistra campanie împotriva evreilor.de mai mul+i oameni /i convingerile lor.Lintea sa a intrat astfel mai mult ca oric!nd pe vibra+ia reptilian-. în încercarea de a atinge un nivel de con/tiin+.c!nd.are magnetismul unui #ipnotizator&. . ur!t întotdeauna /coala Qspune istoria oficial-R /i /i-a dorit s. se vorbe/te uneori de o %atrac+ie fatal-& pe care reu/esc s.ste principiul vaselor comunicante aplicat la nivel vibra+ional. aceasta îi distruge.se folo-seasc.sub*uge o întreag./i începea s. .c. care îi deosebe/te de restul lumii. prin intermediul unui alt ocultist./a se face c. mediumii sunt oameni obi/nui+i.numit nazism.dolf Oitler. . consider!nd c. . )a r!ndul lui.na+iune.iar acest lucru este c!t se poate de adev-rat.transmi+!nd la fel ca un medium aceast.

pe care au creat-o.C.î+i vorbesc.a anonimilor.Oitler suferea de co/maruri cumplite.. ad*unctul lui Oitler p!n. în dec.sau $ocietatea Gril.autorul.problem-.se aflau în coresponden+. numit artidul Lunci-torilor din 6ermania..#in-du/ilor sub numele de%for+a /arpelui&/i este asociatcu for+a genetic. de/i probabil ca sf!r/it prin a g-si o *ustificare.c-l-toreasc.la neferici-ta sa c-l-torie în ."n .Jrdinul 6er-man.care credea în suprema+ia rasei nor-dice. despre care nu pot s.cu liniile genealogice ale reptilienilor.m s--+i explic eu. Oitler i-a spus lui 0ausc#ner8%:um va ar-ta ordinea social.m s--+i spun un secret8 eu l-am v-zut pe omul cel nou. Dup.existe /i la ora actual-. Lai *os c#iar dec!t ace/tia vor fi rasele str-ine cucerite. "n anul urm-tor.de el&. subordona+i ierar#ic pe diferite nivele.ce structureaz.caracteristici specifice ale comple-xului-0 /i ale creierului reptilian.analiz-m pu+in acest concept.tovar-/e.delKeiss Qal-turi de Oermann 6oeringR..C==.de el nu le vedea. Lembrii Gril credeau cu convingere c.vor deveni egali ai supraoamenilor din ad!ncurile p-m!ntului prin folosirea înv-+-turilor ezoterice /i a te#nicilor de control al min+ii. :el pu+in.aibacces la con/tiin+a multidimenional. locul în care au ap-rut 1lluminati lui Seis#aupt. 'ucleul interior al re+elei de societ-+i secrete naziste era Jrdinul 'egru.s.în circula+ie de s!nge. Jdat-. situat la @B de ani-lumin.toate aparen+ele. blond /i cu oc#ii alba/tri. care continu. s. . otrivit documentelor Gril. Li-a fost team.î/i sc#imbe forma /i s.î/i vor trezi în acest fel for+a adormit. rintre ini+ia+ii socie-t-+ii Gril se num-rau < persoane care aveau sdevin. Oitler însu/i era obsedat de aceast.ldebaran.o nobilime nou/i sublim-./i de anti-evreiasc-.unor puteri ascunse&. aceste comunic-ri proveneau dintr-un sistem solar numit .2erc#tesgaden. c#iar acum( $e afl.cesta fusese creat de o societate ezotericnumit. Din acest ordin au derivat apoi alte societ-+i similare.de p-m!nt. Jmul cel nou tr--ie/te de*a printre noi.erau alia+i cu anu-mite lo*i ezoterice misterioase din Tibet /i cu unul din acei %supraoameni necunoscu+i &. /i a revenit aici dup.a viitorului7 . apoi o clas. 'u î+i este de a*uns acest lucru7 . 0ausc#ning poveste/te c.din s!nge QGrilR.C>.de l!ng. :ercet-torul german 5an van Oel-sing descrie în cartea sa.organismul.0emarca+i obsesia lui pt ierar#ie /i ritualuri. membrii de r!nd ai partidului nu trebuie s/tie nimic despre aceste planuri. De altfel. T#uleR /i )o*a )uminoas. afirm. Oitler pare s. care vor deveni sclavii moderni.rimul 0-zboi Londial. .nglia din . Ii aceast.a membrilor de partid. transform!ndu-i în ni/te supraoameni.de reptilieni /i de rasa st-p!nitoare reptilo-arian.amintire T#ule-6esellsc#aft Q$oc.în alte planuri /i dimensiuni ale crea+i-eiR.CE .fi fost terorizat de %supraoameni&.Qaltfel spus. permi+!ndu-i inclusiv s. despre care pretindea ctreze/te adev-ratul poten+ial al oamenilor. Jricum. +ocietăţile secrete din secolul VV.i erau con-vin/i c.exper-tul în rac#ete Silli )e1 a fugit din 6ermania /i a revelat lumii existen+a for+ei Gril /i credin+a nazi/tilor c.de/i înf-+i/area acestuia nu amintea deloc de ar#etipul arian.vom permite introducerea 'oii Jrdini Londiale în urm-torii ani. inclusiv ordinul de trist. Oess îl considera pe Oitler un%mesia&. era un ocultist de frunte /i un membru al societ-+ii . Gril era numele dat de scriitorul englez )ord 2ulKer-)1tton for+ei pus.ceasta este societatea planificat.ce s-a mutat în 6ermania. 0udolp# Oess. :ontactul s-a produs într-o lo*. Oitler a petrecut mult timp în 2avaria. Iefii secre+i ai lui Oitler au fost reptilienii. a/a afirm.ste eficient /i crud. /i în sf!r/it marea mas. în . extrem de na+ionalist.pe care îl numeau 0egele 3ricii.frunta/i nazi/ti8 Oeinric# Oim-mler /i Oermann 6oering. fiind considerat nucleul actual al :I. Dup. . credin+a membrilor socie-t-+ilor T#ule /i Gril c.istoria oficial-. a cunoscut liderii unui partid politic minuscul /i destul de *alnic. slu*itorilor /i muncitorilor.Ga exista o clasde st-p!ni supremi. trezindu-se terorizat /i strig!nd ceste atacat de entit-+i pe care nimeni altcineva în afar.for+.$.3or+a Gril le era cunoscut.. dac.este asociat. Deasupra tuturor va domni îns. Oitler a fost membru al am!ndurora.a/a cum prev-d planurile lor.C.cu extratere/trii prin intermediul a < mediumi cunoscu+i sub numele de Laria Jrsic /i $igrun.aici. o sect.

reg-sim practic aceea/i tem. T#ule s-a numit astfel pornind de la numele ora/ului mitic al Oiperboreei.ma-rionet. 3recven+a celor < limbi era îns. sf!r/ind prin a se instala undeva sub mun+ii Oimala1a.tlantida.c. 'u cumva aceast. De/i detaliile sunt u/or modificate. Lembrii societ-+ii Gril credeau c-.lde-baran.avansat-.reptilienii au nevoie de s!nge pt c. în locul în care exist.pelul s-u la o revolu+ie împotriva evreilor /i marxi/tilor a transformat soc. apoi pe lun./a cum am men+ionat mai devreme. ersanii nu-meau acest +inut .împotriva%francmasonilor /i sioni/tilor&din $#amballa.în .popoare se aflîn conflict de mii de ani.legend. gener!nd o temperaturinsuportabil-. aceast. T#ule într-un punct de atrac+ie pt adep+ii teoriei rasei conduc-toare .sunt cele la liniile genealogice reptilo-ariene.care au debarcat pe p-m!nt /i au creat civiliza+ia sumeri-an-.De atunci /i p!n.aceast.gart#a.exist.s. în care se aflau < planete locuite pe care tr-ia un a/a-numit imperiu %sumeran&.lume subtera-n-. Fnul din fondatorii $ociet-+ii T#ule a fost astrologul 0udolf 6lau-er.cu .civiliza+ie a fost mult mai vec#e dec!t cea a .din ora/ele lor subterane.de baz.conduc--toare. controlat.nunnaki7 Lai înt!i. .legenda.pe care am analizat-o la începutul acestei c-r+i8 o ras. iar obsesia nazi/tilor pt conceptul de ras. Lardek /i #aeton Qla romani /i la ru/iR.gart#a. mai t!rziu.inferior al celei de-a >-a dim. cele < popoare s-au r-zboit pe Larte.tlantidei /i a )emuriei4al+ii o identific.el era o simpl. a venit pe p-m!nt de pe pla-neta Larte. care lupt. $istemul filozofic nazist sus+inea c.i au creat civiliza+ia sumerian. este posibil ca reptilienii s.ce propria lor planet.ras.ldeba-ran8 Fltima T#ule. $ingurele referiri care li-psesc din aceast. modific!nd structura genetic. .sau c#iar cu -m!n-tul Interior.aproape identic-. Fnii cercet-tori afirm. precum Larduk.din .ininteligibil-&.ceasta corespunde relat-rilor sumeriene despre planeta Tiamat.r1ana. :u circa ?EE de milioane de ani în urm-.pt a putea lua leg-tura cu rasa conduc-toare arian-./a s-a produs colonizarea unor planete de genul p-m!ntului. iar cei din $#amballa sunt r-i.în m!na reptilienilor.centura de asteroizi. /i alte c!teva rase umanoide care au suferit muta+ii genetice din cauza sc#imb-rilor climaterice. format./i acum pe p-m!nt. iar nazi/tii credeau c. .:onstela+ia Taurului.de %"ngerul Lor+ii& 5osef Lengele. cunoscu+i ca oporul Dumnezeului de )umin-.conduc-toare avea drept scop p-strarea acestei purit-+i genetice /i descura*area încru-ci/-rii cu alte rase.la ora actual. 0asele %inferioare& au fost evacuate /i duse pe alte planete nelocuite.conduc-toare. . extratere/-trii arieni /i-au folosit te#nologia extrem de avansat.a devenit nelocuibil-./i sub alte nume.continu.din extratere/tri blonzi /i cu oc#ii alba/tri.a fost c#iar limba vorbit.pt a construi tuneluri gigantice în interiorul p-m!ntului. cu oc#ii alba/tri.fie în conflict cu alte rase de extratere/tri sau de intra-tere/tri.ldebaran este împ-r+it. "n realitate.cest +inut a devenit cunoscut sub numele de .C. soarele din . dup.diviziune se referla conflictul dintotdeauna al mar+ienilor albi împotriva reptilienilor . $oc.se dilate. Oitler era obsedat de g-sirea unor intr-ri în aceast. alc-tuit. .a oamenilor. devenind zeii civiliza+iilor din vec#ime.$urse din inte-riorul 3r-+iei mi-au spus c.limba sumerian. care /i-a sc#imbat numele. potrivit relat-rilor lor. "n sistemul nostru solar au populat mai înt!i planeta Lallona. primul continent populat de rasa arianextraterestr. . opula+ia din .unde soarele nu apune niciodat.cu capitala la $#amballa. lupt!ndu-se cu acestea pt a ob+ine controlul asupra planetei /i cu siguran+.st-p!nitoare a arienilor cu oc#ii alba/tri a co-lonizat planeta Larte. :!nd Oiperboreea a început s.venit.acesta le este necesar acelor extratere/tri blonzi cu oc#ii alba/tri.ei sunt de partea %poporului bun& din . cunoscut. :ei doi mediumi afirmau c. +ara arienilor.gart#a sunt buni.se scufunde.oamenii din . sun!nd ca o %german.controleze rasa uman. :ele dou. care ar fi existat între Larte /i 5upiter. )egendele scandinave descriu ora/ul Fltima T#ule ca pe un t-r!m de rai situat undeva la nord./i unde î/i au c-minele str-mo-/ii arienilor.fac+iuni concurente pe nivelul de con/tiin+.într-o ras. .în prezent con-tinu.din arieni blonzi. dup.ldebaran a început s. înlocuindul cu pomposul titlu de baron de $ebotten-dorff.

a f-cut parte din $$. care s-a transformat mai t!rziu în artidul 'azist.o bun.l a furat aceas-t.unul din cei care au întemeiat 6rupul de la 2ilderberg.secretele va controla lu-mea.arm.ustriei de c-tre nazi/ti. pt care a ales ca simbol dublul $./i crea+ie. ro/u /i negru. J alt. probabil /i ritualurile de magie neagr. care inverseaz. $et. . arma cu care se presu-pune c. mar/urile militare /i muzica lui Sagner nu f-ceau dec!t s.a Destinului. . J alt. $$-ul a fost creat /i condus ca o societate secret.terenul pt venirea unui dictator al 6ermaniei.= Qdin nou acest nrR membri ai Larelui :onsiliu al :avalerilor.arm.pari+iile în public ale lui Oitler.cu-noa/tere a psi#icului uman /i a felului în care poate fi manipulat acesta. Dup. care mergeau p!n.avansat-. ci arat. Oimmler este cel care a creat infama organiza+ie $$. 'azi/tii lau inversat.în procesul lor de preg-tire.prieten cu $ebottendorff8 Dietric# .runa sig. $$-ul a fost un fel de stat în stat.de magie neagr-. Lagia neagr. o organiza+ie de v!rf a 3r-+iei.C=B. rin+ul 2ern#ard. /i a dus-o la 'urenberg.de remarcat a acestei perioade a fost un alt ocultist.adere la aceastorganiza+ie.i se în-c#inau lui $atan. simboliz!nd astfel magia neagr.l va dansa. . . convins c. $uli+a furat. inclusiv în /tiin+a runelor.C. sau orice nume prefera+i s--i da+i acestei zeit-+i.C<=8 %Frma+il pe Oitler( . Defil-rile în mas.fiind %citit-& de un %expert&. au fost cele mai bune exemple ale acestui tip de ceremonie magic-. colorate în alb.figur.CC<. ./i îi decodific. în lo-cul în care s-a produs masivul incendiu din noi.ckart este cel care i-a transmis lui Oitler cunoa/terea ezoteric.anexarea .obsesie a lui Oitler era a/a-numita $uli+.o for+. iar ins-truirea în artele ezoterice. 'umai cei considera+i de ras. cum ar fi iezui+ii /i tem-plierii.de Oitler se afl.acesta este%Lesia& pe care îl a/tepta. "n cartea sa. Fn alt ocultist important b-gat în tot felul de ritualuri ezoterice a fost Oeinric# Oimmler. între altele prieten f.aveau voie s. combina+ia rezultat.în termeni ezoterici8 lumin.germane. îndeosebi cele asociate cu defil-rile artidului 'azist de la 'urenberg./i distrugerea. .pe care Oitler le-a folosit at!t de eficient nu au fost înt!mpl-toare.este doar unul din exemplele mai cunoscute.preg-teasc.ckart.*eli+i.oricine posedaceast.satanismul.a germanilor. care arat. . adic.demn. 'u m. 0itualurile sale au fost preluate de la alte organiza+ii de acest fel. 3anfarele. adic.muzica.ca < fulgere al-turate.menirea lui este s. Oimmler era interesat în mod deosebit de rune.în Luzeul Oofburg din Giena.dup.trupele inamice. s-a decis c.cu putin+-.pozitiv-. c-ci i-am oferit instrumentele prin care poate comunica cu . în ..toate simbolurile pozitive. cu A zile înainte de incendiul care a distrus par+ial :astelul Sindsor. iar ritualurile de magie neagr. puterea lui Oitler de a atrage spri*in pt pro-iectele sale s-a amplificat rapid. +atan şi s!astica.ce la cunoscut pe Oitler în . era fundamental. dar eu sunt cel care i-am c!ntat ptr prima oar. c-ci am influen+at în acest fel istoria mai mult dec!t orice alt german&. enta-grama inversat. $$-i/tii celebrau ritualurile p-g!ne nordice /i momentul solsti+iului de var-./i artele ezoterice au stat la baza tuturor ac+iunilor lui Oitler /i ale nazi/tilor.la folosirea pendulelor energetice pe care le plasau deasupra #-r+i-lor pt a stabili unde se afl.care lau aruncat definitiv pe orbita reptilienilor. anou-rile uria/e cu svastici.ckart i-a scris unui prieten în .erau realizate în str-vec#iul castel de la SeKelsberg. ceea ce înseamn. )e-genda spune c. "ncep!nd din acest moment.pur.este orientat c-tre dreapta. un scriitor alcoolic /i dependent de droguri.C< .la ora actual.ar fi fost str-puns /oldul lui %Iisus& în momentul crucific-rii.sublinieze ideea de glorie militar. în Sestp#alia.$imbolul solar original numit svastic. condus de marele maestru Oeinric# Oimmler. 3rancis Ting spune8%.C. Ini+ia+ii cei mai înal+i în grad erau cei . Din a-cest nucleu s-a n-scut artidul Luncitorilor din 6ermania.l /i-a folosit cunoa/terea în maniera cea mai neagr.în aruncarea sau alegerea unor pietricele pe care sunt însemnate diferite simboluri. un organism inde-pendent /i apogeul întregii cunoa/teri ezoterice care îi fascina at!t de tare pe nazi/ti.i. apropiat al prin+ului #ilip. un sistem divi-natoriu care const.xact la fel procedeaz. )ucifer.

împiedice orice asociere între ocultism /i nazism în subcon/tientul colectiv Qinclusiv al altor stateR /i s.trimise c-tre cer de c-tre ni/te reflectoare. amplifi-c!nd #ipnoza colectiv-.în mintea colectiv.l /tia c.scara.nu mai poat.C=>.ceasta este una din tacticile pe care le-au folosit rep-tilo-arienii de-a lungul întregii istorii a umanit-+ii8 folosirea cunoa/terii pt a controla /i pt a suprima. Toate opiniile /i informa+iile alternative erau cenzurate./i oceanul de informa+ii incorecte /i subiective în care suntem inunda+i în permanen+. . . .trag. regiunea :at#ar /i în Tibet.în mas-.i credeau c.cela/i principiu se aplic.împotriva lor.înscenezi evenimente care creeaz..un magician modern /i-ar propune s.strologii erau ataca+i /i uci/i. unde erau convin/i c. Tentativa lui Oitler de a distruge societ-+ile secrete precum franc-masoneria /i împiedicarea folosirii cunoa/terii secrete în 6ermania poate p-rea para-doxal-.de )umin-&.prin care se urm-rea asocierea min+ii nazi/tilor în via+.l /tia mai bine ca oricine c!t de mare este puterea celui care /tie. cre!nd simultan dictaturi religioase care s. cu greu /i-ar putea imagina o ceremonie mai eficient. culori.reac+ioneze a/a cum dorea conducerea partidului.ideea c. efectul lor este acela/i8 o #ipnoz.orice for-m.impregnau con/tiin+a participan-+ilor la mar/uri cu ideologia na+ional-socialist-.imaginile care ni se servesc ast-zi pe toate canalele de mas-media nu mai au pe ele svastica.epurare avea < motiva+ii principale8 s.bazele subterane ale supraoamenilor. .p-streze aceast.C= . /i dorea s.cu imaginile ar#etipale ale eroilor na+ional-sociali/ti din tre-cut. dar nu este. .î/i pu-blice opera.de nazi/ti pt a #ipnotiza poporul german este folosit.ni/te secte budiste profund negative. $loganurile erau folosite ca ni/te mantra-e repetate la infinit. :are este diferen+a între acea propagand. Dac.oame-nii a*ung s. evocau în subcon/tientul colectiv princi-piul r-zboiului /i cel al violen+ei. a/a cum o foloseau ei împotriva celorlal+i.scoat. iar oamenii erau programa+i s.le repe+i suficient de des acel lucru /i dac.spectul magico-religios al acestor defil-ri era accentuat de faptul c.folosi cunoa/terea ezoteric. "n .ce colaboraser. la sf!r/itul r-zboiului. aî nimeni s. . un spa+iu desc#is încon*u-rat de fascicule puternice de lumin.simboluri /i sloganuri.zeii sumeri-eni erau rasa st-p!nitoare extraterestr-.%trebuie f-cut ceva&.se afl. recizia fantastica mi/c-rilor trupe-lor.aceastcunoa/tere din circuitul public.erau reali-zate seara.folosit.de divina+ie. iar c!+iva ani mai t!rziu c-r+ile ezoterice au fost interzise în întreaga 6ermanie. desf-/ur!ndu-se într-o %:atedral. la Lontsegur.au trimis expe-di+ii în .tlantidei. care defilau într-o coordonare perfect-. t a ampli-fica efectele propagandei sale. credeau în existen+a . "n realitate. $ociet-+ile secrete au fost scoase în afara legii /i c#iar societatea T#ule /i Jrdinul 6erman Qsursa din care s-a n-scut nazismulR au c-zut în dizgra+ie. reprezentau de fapt o ceremonie magic. cuvinte. ei au g-sit multe cadavre ale unor budi/ti care s-au sinucis.la ora actual-7 :#iar dac. pe care anticii le asociau cu Larte. se folosea de culori. "n afara curentului budist pozitiv exis-t.creeze un ritual destinat %invoc-rii zeului r-z-boinic Larte&. dup.cread. în 2erlin a fost interzis. :unoa/terea ezoteric.a psi#icului uman. .frica de 'ord.de/-n+at. Toate acele pa-nouri pe care le aplauda Oitler. 'azi/tii au luat leg-tura cu acestea din urm-.orice dac.multvreme cu nazi/tii.putere pt sine. . .iar oameni precum )enz von)iebenfels erau împiedica+i s. Linisterul ropagandei al lui 5osep# 6oering era în întregi-me structurat +in!nd cont de cunoa/terea ezoteric.dec!t cea a na-zi/tilor&.ast-zi de 3r-+ie pt a aprofunda transa #ipnotic. inclusiv cele s!ngerii purtate în timpul uciului de la Lunc#en. nazi/tii în/i/i au fost crea+i /i controla+i pe toate nivelele de societ-+ile secrete /i în ultim. #ipnotiz!nd astfel psi#icul maselor.de reptilieni.instan+.tunci c!nd ru/ii au ocupat 2erlinul. $peciali/tii 3r-+iei folosesc în acest scop simboluri.ceast.în care a c-zut umanitatea./i la ora actual-. sunete /i te#nici de care marea ma*oritate a oamenilor nici m-car nu au auzit /i care apar în mas-media /i în reclamele de publicitate.

nazi/tii credeau c. lăsând interiorul gol.la mu-zeul Gictoria din .tlantidei.în interiorul lui tr-iesc civiliza+ii avansate. )a ora actual-.stabileasc.c. nu este în întregime o fic+iune. De pild-. 3iind un ini+iat de rang înalt. .onati făcută în :L.înc!t sunt dispu/i s.nu am nici o îndoial.c.seama c!t de sub+iri sunt argumentele oamenii de /tiin+.nu contrazice acest lucru ce spun acei oameni de /tiin+. . 'ici celebrul s-u roman.intr-rile în interiorul acestuia sunt situate la poli.BAA.$us+in-torii ideii c.manipuleaz. putem spune c.romanul lui 5.pe plane-ta noastr. Lulte din romanele sale de science/fiction se bazau pe fapte reale.Gerne /i am constatat c. form!nd în centrul acestuia o mare imens-.ntarctica.C> . interiorul rămâne gol.s. el a descris cele < luni ale planetei Larte înc.p-m!ntul este gol /i c.specula+ii Qsus+inute de f. .at!t de inteligen+i7 2a da. într-un loc cunoscut sub numele de 6ol-ful Dinozaurului.p-m!ntul este gol în interior.p-m!ntul este gol în interior afirm.CBA fosile ale unui dinozaur polar într-un tunel s-pat în sudul statului Gictoria.$criitorul 5ules Gerne a fost un ini+iat de rang înalt al re+elei de societ-+i secrete. în care oamenii de /tiin+. av!nd conexiuni cu $ocietatea Teozofic-.D' -ul uman a fost folosit pentru a crea liniile genealogice reptilo-umane.l /tia c-. Fn exemplu elocvent în aceastdirec+ie sunt filmele lui $teven $pielberg. $pre ex. care asigurlumina /i c-ldura necesare vie+ii.i nu au putut p-trunde dec!t la c!+iva km în interiorul scoar+ei p-m!ntului. romanele sale de %fic+iune& Qla fel ca numeroase alte opere literare /i filme f-cute dup. mi/carea de rota+ie a .xist.func+ioneze /i ast-zi.m rev-zut recent filmul f-cut dup. ropria mea convingere este c. multe doveziR c.ridiculizeze pe oricine ar încerca s--i conving. # că/lătorie în centrul pământului. Diferi+i cercet-tori sus+in c.un soare interior central.%realitatea& lor indiscutabil-. &n acest fel. deasupra c-reia lumineaz. care lucreaz.singurele obstacole cu care se confrunt.dinozaurii au supravie+uit cataclismului de acum @? de milioane de ani re-fugiindu-se în interiorul p-m!ntului. îndeosebi în tradi+i-ile /i culturile din antic#itate. la fel ca hainele din centrifuga unei maşini de spălat.în .p-m!ntul este gol /i c.din .ntului& "ntre altele. De aceea. . De aceea. îndeosebi cele din seria Indiana 5ones. "ntr-un fel. care continu. 4igB56+chiţă a cometei lui . $unt suficiente c!teva întreb-ri pt ca linia oficial acceptatde g!ndire s. teoriile lor în ceea ce prive/te centrul planetei sunt..la fel ca un castel din c-r+i de *oc.D'-ul pentru a crea ni/te dinozauri reptilieni. )a urma urmei. po-vestea este adev-rat-.eleR exprim.mult mai multe adev-ruri dec!t am fi tenta+i s.p-m!ntul este rotund. Date fiind dovezile pe care le-am v-zut. care se adună la e(terior.ceste teme se reg-sesc în întreaga istorie a umanit-+ii.ca-re încearc.. :ine anali-zeaz.credem. sau cel pu+in cexist. spre sf!r/itul r-zboiului. Interesant mi se pare faptul c.centrul p-m!ntului este imaginat în acela/i fel. Jrdinul 6olden DaKn /i Jrdinul Templierilor Jrientali. în esen+-.nenum-rate dovezi c. Fnul din cei care au sugerat aceast.eroii lui 5. . 2u cum!a acelaşi proces s/a întâmplat şi în perioada în care s/a format pământul) .de faptul cinteriorul p-m!ntului este gol. 5ules Gerne cuno/tea aceste lucruri. el /tia mult mai multe lu-cruri dec!t publicul larg.%nteriorul p!m.apele oceanelor se scurg în interiorul p-m!ntului pe la poli. înainte ca a-cestea s. oamenii au devenit într-o asemenea m--sur.5. care arată cum masa de materie dezintegrată este aruncată în afară de forţa centrifugală.fie identificate de astronomiQîn mod oficialR. îndeosebi în dreptul polului sud. dar /i -urassic Par9.Gerne sunt ni/te reptile uria/e g-site în ora/ul scufundat al .mari spa+ii în interiorul planetei noastre în care tr-iesc civiliza+ii foarte avansate.tr-iesc = categorii de oameni.ustralia /i care a descoperit în .marionetele celor care îi guverneaz. a/a cum le spune numele. la fel cum îi contrazicea pe timpuri afirma+ia c. simple teorii.posibilitate este paleontologul Tom 0ic#.ei /i-au creat c#iar o bazsubteran.acest subiect î/i d.xist.s. ajungând să >se rotească pe o or"ită? în jurul unei surse centrale de energie.se pr-bu/easc. nu plat.

na/tere unei for+e centrifugale care arunc.lumina /i c-ldura din interiorul p-m!ntului provin de la un %soare& central.tunci c!nd exploratorii afla+i în c-utarea polului nord sau a celui sud a*ung în dreptul acestui inel magnetic. de/i tr-iesc cu capul în *os fa+. cre!nd ni/te desc#iz-turi c-tre interiorul p-m!ntului. care r-m!ne întotdeauna goal. . Trecerea se realizeaz. dac.p-m!ntul este gol în interior.ni/te regiuni necunoscute.a/a cum tr-im noi la suprafa+a ei. care nu figurau pe #art-.a /tiin+ei nu poate r-spunde la aceste întreb-ri. în timp ce sus+in-torii teoriei interiorului gol al p-m!ntului pot. . :entrul for+ei gravita+iei nu este centrul planetei. Jare c!te civiliza+ii tr-iesc în interiorul acestor planete.întreba+i cum poate fi posibil acest lucru.r-m!n.r!uri cu ap. iar spa+iul aerian este restric+ionat prin lege. . centrul p-m!ntului este gol.oamenii care tr-iesc în . credea c.ceast.. atrăgând în egală măsură particulele de materie către masa centrală.rezult. ci este situat la circa A?E km sub suprafa+a scoar-+ei./i celelalte planete din sistemul nostru solar sunt goale.se afl.materie s.Dac. elaniiR7 Giziunea conven+ional.de cei din emisfera nordic-. în condi+iile în care la poli nu ar trebui s.ceast.materia c-tre exterior.3or+a gravita+iei îi atrage pe oameni c-tre masa de materie.Jamenii pot tr-i la fel de bine pe partea opus.avanseazc-tre interiorul p-m!ntului p!n.deloc de aceast. 3or+a care îi men+ine pe p-m!nt este gravita+ia. c-ci puterea for+ei centrifugale în perioada de formare a p-m!ntului trebuie s. :um ar fi fost posibil ca aceast. Desc#iz-turile au un diametru estimat la <?EE km /i sunt încon*urate de un inel mag-netic.în centru.iarna anumite anima-le /i p-s-ri la nord de cercul polar Qde pild-. e de alt. . lucru valabil în egal.dispar-7 De ce migreaz. rotindu-se în *urul unui centru str-lucitor sau al unui%soare& central. Ea este goală în centru. a!ând un soare central şi o apă care curge între cele B deschizături polare.ceia/i cercet-tori afirm.în aceste regiuni nu /i-au dat seama c.aici dec!t în restul p-m!ntului.c. 6ardner.se solidifice7 .c.imagine.pt cei care tr-iesc la suprafa+a p-m!ntului /i în interiorul lui.?EE km.C? .concluzie este împotriva oric-rei logici /i a tuturor legilor fizicii. Dac.în centrul planetei în perioada în care aceasta se afla în stare gazoas/i a-poi lic#id-.în exterior.c.rezonabil-.polul.acest %soare& a fost creat c#iar de nucleul fierbinte al planetei în perioada de formare a p-m!ntului.planetei în *urul axei sale d.deasupra polului.nu se afldec!t în regiunea inelului magnetic ce încon*oar. c-ci se supun acelora/i legi. 4orţa gra!itaţiei este aceeaşi de am"ele părţi ale scoarţei.c!nd nu le-au ap-rut în fa+. felul în care materia este proiectat.existe dec!t aps-rat-7 De unde provine toat. $unt încon*urate aproape non-stop de nori.parte.ustralia nu cad de pe p-m!nt.g#ea+a începe s.la fel ca centrifuga unei ma/ini de sp--lat. . Lars#all 2.via+a doar la suprafa+a lor7 . realizat în . înainte s.xist. g!ndi+i-v.adic.accept-m faptul c.at!t de lin înc!t navigatorii care au p-truns din gre/eal.lte întreb-ri la care sus+in-torii liniei oficiale de g!ndire nu pot r-s-punde sunt urm-toarele8 de ce se formeaz.privi+i 4igB5.pute+i vedea din desenul :ometei lui Dona-ti.se curbeze.în interiorul acestor aisberguri7 De ce sus+in to+i exploratorii care s-au aventurat dincolo de polii magnetici ai p-m!ntului faptul c.la fel ca în imaginea cometei lui Donati.xisten+a unor desc#iz-turi la cei < poli este o ipotez.dulce.ac+ion!nd în mod egal asupra ambelor p-r+i ale acesteia 4igB=6Aşa cred unii cercetători că arată interiorul planetei noastre.m-sur. acul busolei arat.v.ceasta func+ioneaz.latitudinea de AE-A? de grade nord /i sud.la *um-tatea acesteia. p-m!ntul începe s.dulce care curg în afar. unul din cei mai cunoscu+i sus+in-tori ai teo-riei p-m!ntului gol. :ercet-torii afirm.a scoar+ei p-m!ntului. :ercet-torii conceptului de%p-m!ntul gol în interiorul s-u& sus+in c. . în timp ce oamenii caut.dulce. -m!ntul nu difer. "n rest.la fel de bine /i în cazul celor care tr-iesc în interiorul p-m!n-tului.vremea se înc-lze/te din ce în ce mai tare /i c.aisbergurile din ap.ap.fi fost mult mai mic.vegeta+ia descoperit.c.ie/ind din interiorul p--m!ntului. "n realitate.B?=.dup.în *os /i ei cred c.scoar+a planetei noastre nu are o grosime mai mare de .

:ercet-torul german 5an van Oelsing /i mul+i al+ii au descris o parte din te#nologia produs. în care nu exist.J9'-urile nu vin din spa+iul exterior.. în dec.dup. în ombilicul p-m!ntului.de %farfurii zbur-toare& construite de nazi/ti înainte /i în timpul r-zboiului.retip-reasc. almer a sunat la tipografie. . dar i s-a spus c.C@ . un +inut în care soarele nu apune niciodat.un +inut mirific în care soarele nu apune niciodat-. exploratorul a murit în . India. ove/tile de acest fel abund.de >EEE km dincolo de polul magnetic.descrie venirea lui 0ama ca emisar al .excursia sa în . un persona* binecunoscut în marina $F.l a numit +inutul pe care l-a descoperit8 %acel continent minunat ap-rut din senin& /i %p-m!ntul tuturor misterelor&. pe care v-o recomand cu c-ldur-./i unde locuia o ras. se refer. < ani mai t!rziu. . care a zburat %din gre/eal-& c-tre interiorul p-m!ntului pe la olul 'ord.Si-lliam .publicitatea care i s-a f-cut ini+ial.antic. au legende care vorbesc de o insul.dulce într-o regiune în care nu ar trebui s. "n .în timpul marelui cataclism geologic /i al inunda+iilor produse la suprafa+a p-m!ntului.a acelei edi+ii a revistei sale. sau leagănul rasei umane.C>A. se reg--sesc în toate culturile antice.. dar nici o lumin.c-tre interiorul planetei. a c-ror origine ar putea fi c#iar popoarele din interiorul p-m!ntului.religiile întregii umanit-+i&.xist.de transport pt publica+ia sa.excelent.nu au primit nici o comand.de =EEE km dincolo de polul magnetic. /i nu este exclus ca epopeea indian.C?A.paradisiacaflat.gipt.s.edi+ia. cel care explic. ci din centrul p-m!ntului. Gril-A '!ezi .la nord.J sintez.sup-r-toare. redactorul revistei 4arfurii z"urătoare.. Fna din c-l-toriile faimoase c-tre interiorul p-m!ntului a fost cea a amiralului 0ic#ard . v-z!nd cum g#ea+a este înlocuit. laton vor-be/te de existen+a unor %tuneluri mai late sau mai înguste care f-ceau leg-tura între .care duce cu ea fragmente de vegeta+ie /i polen. . Tot el îl descrie pe marele conduc-tor care %locu-ie/te în centru.ntarctica. . almer credea c.d!nd na/tere aisbergurilor din ap. 21rd.c-r+i care redau în mult mai multe detalii dovezile referitoare la interiorul gol al p-m!ntului dec!t pot face eu în aceastlucrare.a/a se explic.C?@ pe o distan+.acest +inut str-vec#i este totuna cu Oiperboreea de care vorbeau grecii antici. i s-a r-spuns c.zboar.pl-ci-le tipografice erau deteriorate /i c. . a publicat un nr în care a povestit descoperirile ami-ralului 21rd. :!nd le-a cerut s. /i c. ersonal. 21rd /i pasagerii s-i au transmis prin radio c.de zei care tr-iau mai mult de o mie de ani f-r. "n cartea sa.%ama7ana s. iar pe la olul $ud în .treptat de p-m!nt.de asemenea nenum-rate legende despre navele în form. pe o distan+.oamenii provin de pe un continent tropical aflat în regi-unea arctic-.soarta nefericit.c.întuneric. cele dou. un loc în care oa-menii tr-iesc mii de ani în pace /i armonie.gart#ei într-o farfurie zbur-toare. îng#ea-+-. cred c. în .c. .C=>. Sarren consider.în toate culturile.s-rat-. $criitorul roman 6aius linius $ecundus.a p-m!ntului.ar putea avea dreptate. format.acest lucru nu mai era posibil. care ar fi ascuns în tunelurile lor o comoar./i el la oamenii din interiorul p-m!ntului care au fugit din .C>A. )egenda spune c.i au descris existen+a unor animale ciudate care sem-nau cu mamu+ii /i forme de relief care nu apar pe nici o #art. Dup.. toate informa+iile refe-ritoare la expedi+ia lui 21rd au fost cenzurate. în cadrul unor programe controlate de societ-+ile T#ule /i Gril. inclusiv bombardierul Gril-.Paradisul regăsit.C?C.merici /i $candinavia. a descoperit c.tlantida /i interiorul p-m!ntului&.0a1 almer.. inclusiv în :#ina.tlantida.uropa.din oameni blonzi cu oc#ii alba/tri.Sarren sugereaz. lacuri /i mun+i acoperi+i cu copaci.str-vec#e.îmb-tr!neasc-..xist..a acestor dovezi apare în cartea doctorului 0a1mond 2ernard. 8arfuriile )bur!toare ale na)i*tilor& . )egendele referitoare la rasa conduc--toare din interiorul p-m!ntului. lemurienii /i atlan+ii s-au refugiat în interiorul p-m!ntului. la numai un an dup.revista sa lipsea. cunoscut mai ales sub numele liniu. Tibet. dar /i la legendele referitoare la ni/te locuitori subterani numi+i %troglodi+i&. dar c!nd a sosit camionul de la tipografie.existe dec!t ap. 0eg-sim acela/i mit la irlandezi.sc#imo/ii.

confirmate /i de al+i cercet-tori.care au r-mas nemi/cate.se a/tepte la atacuri din par-tea unor avioane care pot zbura de la un pol la altul. De ce nu au c!/tigat în acest caz nazi/tii r-zboiul7 Lai înt!i de toate.EEE km care includea mun+i /i lacuri neacoperite de g#ea+. . dar 21rd avea s.Fnited 2anking :orporation QF2:R. fost imposibil s.nglia. 21rd. Dup. rescott. 'epotul lui 3aris#. Dup.îns.scape de ele sau sle atace /i /i-a pus problema s. compania con-trolat. 3aris# /i regina î/i încruci-/eaz. al c-rei director era. sunt destul de sceptic c!nd vine vorba de astfel de fotografii. . unul din st!lpii de baz. < /i =. Silliam 3a-ris# III. /i 6ermania.cel care a sus-+inut întreaga ma/in-rie de r-zboi nazist-. rintre cei care îl viziteaz. ersonal.acest lucru nu trebuia s. .xxonRera în acea vreme Silliam $tamps 3aris#.în . i ade!ărul !ă !a face li"eri./a cum explic pe larg în lucrarea mea anterioar-.poveste/te caceste foo/fighters aveau culori ce alternau între cenu/iu-verde /i ro/u-portocaliu.era practic una cu gigantul german I.revin.lve+ia.de 0ockefeller-i. care au operat. dup.xist. $F.p-rerea mea. . ad-ugat c.o civiliza+ie avansat-.. Sendell :. dar operau /i prin intermediul taberei opuse. re/edintele companiei $tandard Jil Qla ora actual. .investigator al fenomenu-lui J9'.C>A a avut loc ciudata misiune în . .se întoarc.ntarctica a ami-ralului .se num-r.a existat un conflict în interiorul socie-t-+ilor secrete naziste.o sumedenie de dovezi. 3arben.a celei de-a >-a dim.declare public mai t!rziu c.lia+ii numeau aceste aeronave foo/fighters Qn.departe de perfec+iune.au manipulat ambele tabere. "n .lte rezerve de petrol i-au fost furnizate 6ermaniei de acela/i $tandard Jil prin interme-diul principalul centru financiar al 3r-+iei. o-trivit mai multor cercet-tori în domeniu. pe transportorul aerian +chEa"enland. rincipalii finan+atori au fost 0ot#sc#ild-zii.un prieten apropi-at al lui Oermann $c#mitz.umanitatea ar trebui s.r-zboi. în .B s-pt-m!ni soldate cu pierderi grele. 'em+ii au declarat o regiune de @EE.celei existente la ora aceea pe p-m!nt care s-a aliat cu $$-ul german.CA . în timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial /i la ora actual.ai socie-t-+ii +9ull and Kones.i au numit acest teritoriu 'eusc#Kabenland Q'oua $KabiaR /i l-au transformat într-o imens.usc#-Kitz. $tandard Jil.. ace/tia au reu/it s.la baz.baz. "n al doilea r!nd. $tevens.aterizeze.nazist-.n. . ca de obicei.ngliei /i prin+ul #ilip.în .un documentar video pe care îl con-sider f interesant8 #@2/urileI +ecretele celui de/al Areilea %eich. 3arben.6.lia+ii care luptau %împotriva& lui Oitler.secţiunea cu ilustraţii* /i aeronavele Oaunebu .în +ar-. în care cercet-torul Gladimir Terziski prezint.în cazul unui nou r-zboi. care dispune de o te#nologie mult superioar. :e s-a înt!mplat cu exac-titate în .inclusiv regina .farfuriile zbur-toare germane aveau f multe probleme te#nice.se înt!mple&. Te#nologia care i-a permis lui Oitler s. aprox8 bombardiere ciudateR.r-s-punsul cel mai simplu la întrebarea8 %De ce nu au c!/tigat germanii r-zboiul7& este8 % t c. te#nologia %farfuriilor zbur-toare& era în acea vreme abia la începuturile ei.. care a p-truns în interiorul p-m!ntului pe la am!ndoi polii.practic de c-tre $tandard Jil. nazi/tii au fost finan+a+i de acelea/i linii genealogice care i-au finan+at /i pe .fiind înc. $e pare c.cesta a luat cu el >EEE de solda+i /i un transportor aerian complet ec#ipat. pre/edintele I.acas. pilot în for+ele aeriene ale $F. . Tat-l lui 2us#.le s-au apropiat la numai ? m de aeronava sa. prin intermediul unei fili-ale numit. .6.r-zboiul dupdezastrul eco-nomic de dinainte i-a fost furnizat.teritoriu german. F2: a fost cel care a f-cut . .militar.c!nd devin o realitate acceptat-.0eptilienii din regiunea inferioar. face parte din cercul interior al lui 6eorge 2us#. Oelsing include în cartea sa /i fotografii ale acestei aeronave.ntarctica.sau s. a/a c. care au fost corectate abia dup. dar /i lag-rul de concentrare de la . "/i doreau un r-zboi.ntarctica r-m!ne un mister p!nast-zi.se pare c.C=B a avut loc o expedi+ie german.c-ci acestea pot fi f u/or contraf-cute /i puse în circula+ie p!n. prin intermediul agen+ilor lor din . îi manipulau. inclusiv 9noE/hoE/ ul necesar pt a transforma imensele rezerve de c-rbune ale 6ermaniei în petrol.ntarctica exist.reciproc caii de ras-. ob+in!nd ce /i-au dorit. a fost unul din finan+atorii lui Oitler.porneasc.

agentul lui a1seurM0ot#sc#ild trimis în $F./i de $ud7 Toate fac parte din acela/i plan.A martie .controleze rasele inferioare cu pielea întunecat-. condus.merica :entral.ce/tia din urm. o companie care avea leg-turi financiare str!nse cu 3ranklin Delano 0oosevelt./a cum spuneam într-un capitol anterior.a lui DarKin. care a primit de la nem+i cea mai înalt. care a sus+inut inclusiv efortul de r-z-boi german prin intermediul banc#erului personal al lui Oitler.C. la .frica.l+i finan-+atori ai lui Oitler au fost8 6eneral .organiza+ie.6eorge 2us# s-a folosit de orice prile* pt a pompa sume masive din banii contribuabililor americani /i din cei ai 'a+i-unilor Fnite în aceast.cu controlul popula+iei este Planned Parenthood Q lanificarea 3amilia-l-R.ngliei controlat.oamenii superiori apar+in!nd rasei albe trebuiau s. care a fost depozitat la )ondra.B=>. trustul lui Oarriman era tutelat de a1seur-i /i de 0ot#sc#ild-zi.filozofie nu este cu nimic diferit.. c-ci cele = curente provin de fapt din aceea/i surs-. OarrimanR /i afacerile lui 3ritz T#1ssen.leg-tura între S. Jrganiza+ia cea mai cunoscut.Lorgan /i cel al 0ockefeller-ilor. .probleme 6ermania în . marele antreprenor german în domeniul o+elului /i banc#er.c!nd a p-r-sit f-r.au fost promova-te at!tea politici care au cauzat boli.cel care avea s.mai departe de adev-r. pt a crea banca 0ezervei 3e-derale. ofi+erul $$ Turt von $c#roder.de Oenr1 3ord.'orman era asociat cu O*almar $c#act.6.sia /i .dori+i s.ugenie.. :ei doi erau at!t de apropia+i înc!t $c#act /i-a numit unul dintre nepo+i 'orman. moarte /i distrugere în . . :!nd nazi/tii au invadat :e#oslovacia. "n esen+-. . 6uvernatorul 2-ncii .celea/i familii au finan+at /i mi/carea de eugenie al c-rei scop era purificarea genetic.consilierul financiar personal al lui Oitler /i pre/edintele b-ncii germane 0eic#sbank.deH 0ockefeller-i. 3inan+area întregului proiect a fost asigurat. aurul /i banii fura+i de b-ncile elve+iene de la evreii germani conduce direct la 0ot#sc#ild-zi.francmason din linia genealogic. 'imic nu este îns. )a ora actual-.rasa arian. "n treac-t fie vorba.lectric.aceast.oameni ca 0ot#sc#ild-zii sau Sarburg-ii. 2us# /i Tissinger sunt mari adep+i ai lui T#omas Lalt#us.C== în 2roKn 2rot#ers.devin. .6. :ei < erau de p-rere c. . 3arben. 3arben se num-ra /i aul Sarburg.C==. politicile de eugenie sunt cunoscute sub numele de %control al popula+iei&.inferioar-. . Lalt#us a afirmat c. cele < semn-turi care confirm. . .l a mi-litat pt trierea popoarelor de alte rase dec!t cea alb. p!n. 'u este de mirare c. rintre membrii conducerii filialei americane a I.CB .ne-germanilor.. Lax Sarburg.C=B. lucru realizat în . care a intrat în r-zboi %împotriva& lui Oi-tler4 3ord Lotor :ompan1. )a fel ca imperiul lui 5.controlau inclusiv I.au fost cea a lui .distinc+ie de onoare acordat.care pretind csunt evrei. oate darul zeilor. Dac. care cu asocia+ii lor.dolf Oitler /i cea a lui Lax Sarburg.omul lui 0ot#sc#ild. unde ocupa un întreg eta* pt cerce-t-rile sale.a rasei germane prin eliminarea celor de ras..afla+i informa+ii suplimentare despre cei care l-au finan+at pe Oitler.=.stabilindu-se în $F.dup. :el care superviza tot acest efort concentrat de finan+are a lui Oitler a fost Lontagu 'orman Q:om =EER. 3ratele s-u. s-au aflat inclusiv în spatele programului nazist de purificare a rasei. care l-a finan+at pe Oitler încep!nd din anii .care se ocup.rnst 0udin.Larea :ruce a Gulturului 6erman4 /i International Telep#one and Telegrap#QITTR.xpertul lui Oitler în domeniul purit-+ii rasei era dr. despre rolul 0ot#sc#ild-zilor /i . De ce crede+i c. )a fel ca prietenul s-u economist.care /i-a început activitatea sub un cu totul alt nume în cadrul biroului londonez al $ociet-+ii 2ritanice de ./i a oamenilor albi %inferiori&.Oarriman :ompan1 din 'eK \orkQtransformat. care a murit în . .0ockefeller-ii.numirea lui $c#act în func+ia de pre/edinte al 0eic#sbank. :ei mai mul+i%evrei&cred c. a fost banc#erul lui Oitler. psi#iatru la Institutul Taiser Sil#elm pt 6enealogie /i Demografie din 2erlin.cu p-rul blond /i oc#ii alba/tri erau darul lui D-zeu pt p-m!nteni. 'orman i-a transferat lui Oitler ec#ivalentul a @ milioane de lire sterli-ne în aur ce#esc.C<E. pre/.de cea nazistsau de cea a esta"lishment-ului britanic ori american.de 0ot#sc#ild-zi. francmasonul 5o#n $tuart Lill. sunt de partea lor.Oarriman-ii /i 2u-s#-ii.

singurul om *udecat pt rolul pe care l-a *ucat în asasinarea lui Tenned1. ale I. un %evreu german&.llan Dulles. .cesta era nazist. nu reprezint.reputa+ie al 32I în perioada asasin-rii lui Tenned1. a fost crea+ia servicii-lor secrete britanice. pe teritoriul euro-pean. a fost .m!ndoi fra+ii Dulles au fost implica+i în roiectul aperclip.în timpul r-zboiului. care avea s.parte din agen+ii care au fost implica+i în asasinarea re/.ceast.mai t!rziu rocuror 6eneral al $F. rintre ace/tia se num-ra /i 0ein#ard 6e#len.pl-teasc. 3irma lor de avocatur-. la fel ca /i fratele s-u.a cercului a1seur-0ot#sc#ild-0ockefeller /i fost coleg de /coal.de-punm-rturie. J nou.la vasta opera+iune a serviciilor secrete americane /i britanice numit.C.:I. o bun.grafaR. $#aK a fost unul din consultan+ii satanistului /i pupilei lui 0ot#sc#ild.merica )atin-. Sinston :#urc#ill. în calitatea sa de membru al delega+iei ameri-cane la :onferin+a de ace de la Gersailles.de nazi/ti pt nazi/ti.apar+in!nd aristocra+iei britanice. 'azi/tii *udeca+i /i sp!nzura+i la 'uren-berg nu au fost dec!t ni/te pioni expu/i la parad.n. L. rintre nazi/tii care au sc-pat gra+ie roiectului aperclip s-a num-rat /i criminalul în mas/i teroristul 5osef Lengele.6.confirmare a faptului c..nici o exagerare safirm-m c. . franc-mason de grad ==. o marionet. :olumbiaQcontrolat.:I. v. :I.)ordului Gictor 0ot#sc#ild. nu nazi/tii . )a fel ca to+i agen+ii J$$ deta/a+i la )ondra. $tone. mare adept al satanismului /i unul dintre cei mai activi reptilieni.2ritanie /i $F. De aceea.. rimul di-rector al :I.episcopii /i cavalerii regimului nazist au sc-pat /i /i-au continuat cam-pania împotriva umanit-+ii prin intermediul re+elelor secrete aran*ate de %opozan+ii& lor. :ercet-torul 'oam :#omsk1 afirm... .martorii împotriva lui au fost uci/i înainte de a apuca s. ..daunele de r-zboi impuse de acela/i 5o#n 3oster Dulles. To+i ace/tia au fost transporta+i în .poveste este prezentat. n-scut pe structura serviciilor secrete ale lui a1seur. rofesorul de drept al lui Donovan de la Fniv. /i în special a cercului interior al acestora. 5o#n 3os-ter Dulles. gestiona afacerile în $F.despre programul de control al popula+iei de c-tre rasa conduc-toare.de sclavi. proprietar.llan Dulles 3u#rerului. "mprumuturile aveau drept scop s--i a*ute pe germani s. prin care cei mai importan+i lideri nazi/ti.cela/i lucru s-a înt!m-plat /i cu re+eaua poli+iei interna+ionale numit. /i erau veri cu 0ockefeller-ii.din sudul $F. Tenned1 erau fo/ti agen+i J$$ transfera+i la )ondra în timpul celui de-al Doilea 0-z-boi Londial.C. Fn alt prote*at al lui $tone a fost 5.Interpol.invit s.devin. care /i-a extins opera+iunile p!n. :ei doi Dulles proveneau dintr-o familie american. J$$-ul era condus de 2ill Donovan. a fost o organiza+ie creat. ingineri /i exper+i în controlul min+ii au fost sco/i în afara 6ermaniei înainte de sosirea arma-tei alia+ilor. :I.gendei reptiliene. i ade!ărul !ă !a face li"eri. 0egii. A fost eli-berat pt simplul motiv c. cunoscut sub numele de +pecial #perations E(ecuti!eQ$erviciul pt Jpera+ii $pecialeR.. Jficiul pt $ervicii $trategi-ce QJ$$R. i l-a prezentat pe . Larele sus+in-tor al lui Oitler.-nazist-.CC . din . $ullivan and :romKell.merica de $ud /i în $F. textual8 . principalul spion al lui Oitler pe frontul rusesc.pt a da satisfac+ie opiniei publice. numit secretar de stat în aceea/i perioad-. 5o#n 3oster Dulles scria %Oeil Oitler& pe scrisorile pe care le trimitea clien+ilor s-i germani /i a fost trimis în 6ermania snegocieze acordarea unor noi împrumuturi nazi/tilor din partea grupului Lesei 0otunde 0ot#sc#ild-0ockefeller.cu 3ranklin Delano 0oosevelt. c-ruia .for+a care controla am-bele tabere ale celui de-al Doilea 0-zboi Londial era una /i aceea/i se refer.dgar Ooover.organizeze re+eaua :I.detaliat în lucrarea mea. al-turi de Oenr1 Tissinger. oameni de /tiin+-. ractic. i-a c!ntat în strun. . proces prezentat /i în filmul -4G.roiectul aperclip Qn. 3amilia Dulles este o alt.citi+i i ade!ărul !ă !a face li"eri. 3arben. /eful neoficial al serviciilor secrete britanice. Deloc înt!mpl-tor.c6e#len a creat o armat.linie genealogic. pt a-/i con-tinua munca în favoarea . Fnul dintre ace/ti agen+i era :la1 $#aK. $J.secret. /eful de trist. 3ritz T#1ssen.în .reginele.llen Dulles i-a cerut mai t!rziu s.de 3r-+ieRa fost Oarland . a înlocuit organiza+ia serviciilor secrete creat.

extrem de simple. Lontreal.vident. Ii o ulti-m.a devenit la ora actual. de pild. este capabil s.genda a continuat s.aceast. iar puntea dentar.afa-ceri. dimpotriv-. a declarat c.aceste trupuri se folosesc de ele ca de un înveli/ exterior.b-nci.vor continua s. dup.)egal.în 3ran+a. precum :#ase Lan#attan a familiei 0ockefeller.implementarea acestor deziderate. .o coinciden+-( "n inima re+elei Qsau în v!rful piramidei. introduse apoi de %managerii de ramur-& în +-rile respective.genda global.& #eţeaua la ora actual! Dup.a re+elei./i asigur. 3r-+ia nu are niciodat. a randului sud-african sau a pie+elor bursiere din Jrientul "ndep-rtat.. directorul Institutului de Ledicin. Italia /i $F.ce/tia ope-reaz. $tructura decala*elor dintre din+i este diferit-. mentalitatea reptilo-arianonazist.Totul a fost o înscenare controlat.. Dac. rud. /i-a v!ndut toate ac+iunile.genda global./i-a sc#imbat pur /i simplu cizmele /i +inuta militar.copii la Saco sau s--i arunce în aer prin bomba de la Jkla#oma.întrebare8 a murit într-adev-r Oitler în bunc-rul s-u7 .oricum va muri înainte de împlinirea acestui deziderat. dar mai ales prin posedarea liniilor genealogice reptilo-umane al c-ror nivel de con/tiin+. Din acest centru sunt administrate .la fel. pe bun.care îl sc#imbcu altul. Lul+i oameni m..CC. în condi+iile în care .. Capitolul 6.se a/tepte. :ei care au ocupat de-a lungul timpului trupurile principalilor *uc-tori ai marelui *oc al <EE . dar nenum-ratele dovezi adunate de-a lungul miilor de ani explicperfect %misterele& istoriei. de ce ar pierde cineva mii de ani pt a prelua controlul asupra unei planete. c!nd pesoul mexican s-a pr-bu/it. 6ermania.cei care conduc +ara sunt reptilieni sau oameni poseda+i de ace/tia li se poate p-rea fantasticcelor care au viziunea f limitat-.genda sa r-m!n îns.situa+ie. 0-spunsul este simplu8 con/tiin+ele care posed. Oit-ler avea o obtura+ie a unui canal /i un dinte de por+elan pe care cadavrul nu le avea.stfel./i politicile 3r-+iei.r-zboi. conform . partide politice.într-o ma-re afacere dup.din regiunea inferioar. conducerea nazist.avanseze. .cu costumele civile /i #alatele oame-nilor de /tiin+-.de suferit. rincipalele b-nci ale 3r-+iei din $F.era foarte diferit-.controleze planeta p-m!nt.impune pr-bu/irea dolarului american. mai sunt oare cititori care nu cred cnucleul nazisto-satanic al 6uvernului $F.existneconcordan+e între fotografiile danturii cada-vrului atribuit lui Oitler /i nenum-ratele fotografii f-cute 3u#rerului în timp ce î/i +i-nea discursurileQcu gura desc#is-R. /i-au sporit considerabil profiturile în . din bazele lor subterane.va continua s.avanseze. .genda continua s.fac.cu 0ot#sc#ild-zii. . . Lembrii acestor fa-milii de vi+.plenar cu con/tiin+a reptilian.toate pozi+iile importan-te în structurile puterii sau lucreaz. control!ndu-i pe cei care de+in aceste pozi+ii oficiale. p!n.dreptate. :entrul re+elei opera+ionale este :it1-ul londonez. mi*loace mas-media. "n aceste condi+ii. re+eaua reptilian. c-ci /tie exact la ce s. .Linisterul 5usti+iei din Yuebec.vident c.CBA. Dup.pe prim mini/tri /i pre/edin+i.ard.sub acoperire.lve+ia. miliardarul finan+ist 5imm1 6oldsmit#.de aceea/i for+. $tructura de baz.rezoneaz. cu pu+in înainte de colapsul burselor mondiale.nu.gendei de dominare global. iar cinci miliarde de oameni se complac în aceast. 'oua Troia.lte centre de decizie se afl.a peso-ului mexican./i nu întotdeauna u/or de recunoscut de societ-+i secrete.lume.ce/tia sunt p-ian*enii care +es imensa p!nz. /tiind c. "n . etc. 0obert Dorion./i transformat./i .de pe l!ng. c-ci /i-au v!ndut depozitele de peso c#iar înainte de devalorizarea acestuia.inferioar.au pierdut r-zboiul.reptilienii.o în-creng-turimens. agen+ii de securitate. cel mai important dintre ei fi-ind în continuare :it1-ul londonez.a celei de-a >-a dim.vec#e posedate de reptilieni de+in la ora actual.în principal sub acoperire. Ideea c. Dr.c!teva mii de ani de evolu+ie. iar .carnagiu./a g!n-desc cei care controleaz.ca de un costum spa+ial. managerii de ramur.c!nd acesta se uzeaz-.dac.întreab-.a lumii7 .din +-rile respective ac+ioneaz.cum prefera+iR se afl. numai pt a-/i duce mai departe misiunea.

:onsiliul celor ?. t a as-cunde acest adev-r.nunnakiMreptilienii Qa patra dimensiuneR.controlate de aceia/i oameni.ca o piramid.neuman.imens.colo unde se termi-n. :eea ce se afl. compartimentat.organizatPiramida puterii. acesta poate avansa pe un nivel superior.faceri . Jbsesia încruci/-rii rasia-le a liniilor genealogice ale 3r-+iei provine din necesitatea p-str-rii purit-+ii genetice reptiliene.subliniez este c.e/ti francmason. H!ian+enul& $ociet-+ile /i grupurile secrete care alc-tuiesc aceast.c. la fel ca un submarin. ierar#iile societ-+ilor secrete devin una. 'ivele ierar#ice ale puterii /i cunoa/terii.într-o alt. ini-+iat al societ-+ii +9ull and Kones sau membru al unui grup mai mult sau mai pu+in se-cret precum Inst. . dincolo de conflictele /i certurile nesf!r/ite de la baza piramidei.ce implementeaz.gradele francmasoneriei încep gradele Ilumina+ilor.:omitetul celor =EEQ%Jlimpienii&R/i :omi-tetul celor ?EE./i dedesubt. de la casier la pre/edinte de banc-R. mic de oa-meni. care asigură controlarea tuturor instituţiilor de aceeaşi Elită minusculă.Qîn cazul de fa+. similare cu cele dintr-o institu+ie Qex. :onsiliul celor . am convingerea c.în v!rful piramidei se afl. .transform!ndu-se într-o organiza+ie unic-.3r-+ia consider. /i implicit a leg-turii vibratorii între trupul uman aflat în spa+iul tridimen-sional /i con/tiin+a care îl posed. :onsiliul celor C.în interiorul alteia.Larele :onsiliu Druid.toate aceste institu+ii /i organiza+ii aparent f-r.din culise apar+in ace-leia/i re+ele. cavaler de Lalta.prea mult dac.ini+ia+ii cei mai de încredere în pozi+iile cele mai influen-te ale sistemului bancar. p!n.:eea ce doresc s.la p-pu/a QpiramidaR global-.c. astfel înc!t oamenii s.o singur.mai mic-.în acela/i fel. politicii.persoan-.sunt controla+i prin intermediul unor corpuri fizice aparent umane de o for+. piramida francmasoneriei r-spunde în fa+a unei conduceri obi/-nuite.6 Hiramida puterii& .. 3e+ele publice ale acestor organiza+ii /i cei care le controleaz.faceri Interna+ionale.deasupra se afl. $pre ex.Qîn ordine succesiv-R :onsi-liul celor =. $copul reptilienilor este acela de a distruge toate amintirile r-mase din perioada în care operau la vedere.deasupra nivelului oficial al unor societ-+i secrete precum francmasoneria sau :avalerii $f. :onsiliul pt 0ela+ii .conspira+iei din cele mai vec#i timpuri /i p!n. Dac.aceea/i . 2-nci .re+ea de societ-+i secrete î/i plaseaz. etc.E al ritului de \ork. erso-nal.de c-tre un nr f. <E. medicinii.piramid-R se afl. 0egal pt .de/i au nume /i obiective aparent diferite.fi detectate. precum Lasa 0otund-. )a v!rf. ca s.la v!rf.dimensiune. :onsiliul celor A. toate aceste organiza+ii sunt controlate în final de aceea/i conducere.leg-tur.unele cu altele fuzioneaz.a unei re+ele similare care a existat în antic#i-tate.membrii 3r-+iei au distrus toate documentele /i textele antice.=.mai sus de gradul == al ritului sco+ian /i de gradul . Larea ma*oritate a masonilor nu pot aspira îns..)a fel ca în cazul piramidei puterii.nu-/i dea seama c.duca+ie Ledia 0eligie $ervicii secrete :ompanii farmaceutice Mmedicin. Lulte grupuri nu au nici un nume. masmediei. 6rupul 2ilderberg.rmat. primind un grad în structura Ilumina+ilor sau în alte grupuri super-secrete ale cercului interior.lita global-. care r-spunde la r!ndul ei în fa+a unei structuri superioare. $tructura sea-m-n. adic.cineva are mentalitatea /i structura geneticpotrivit-. Ea permite implementarea aceleiaşi Agende în toate domeniile societăţii. despre care voi vorbi pe larg în paginile care urmeaz-.din regiunea inferioar. ale lumii afacerilor.olitic. Ioan din Ierusalim Qde LaltaR.ast-zi sunt aceia/i reptilieni.la v!rful ierar#iei se afl. 4ig B.cu cea a p-pu/ilor ruse/ti8 fiecare p-pu/. a/a c.xterne.armatei. 3iecare sec+iune a piramidei globale este organizat. care opereaz.re-+ea sunt versiunea actualizat. .aflat.gen-d-. ./i extins. Fnii cercet-tori afirm.dev-rul acestei realit-+i este +inut în cel mai strict secret /i nu este cunoscut dec!t pe nivelul suprem al imensei re+ele de societ-+i secrete.a celei de-a >-a dim.ceast.sub-*ug!nd /i oprim!nd societ-+ile native ale lumii. :onsiliul celor ==. cel mult <.nu conteaz.droguri ilegale M crim. :lubul de la 0oma sau :omisia Trilateral-.nu poat. care le include pe toate celelalte.

numit astfel dup.C?> a avut loc prima înt!lnire oficial. Dac. în fa+a c-reia sunt subordonate toate celelalte.î/i consul-te propria #art.Ootelul 2ilderberg din Joster-beek. am o regul. Jlanda. dar /i în agen+iile de securitate care %in-vestig#eaz-& aceste sindicate.dar este /i foarte pertinent s.acest lucru în gura mare.la centru de Lasa 0otund-'4igBH*. a ad-ugat < noi organiza+ii8 Institutul 0egal pt .banc#eri /i oameni de afaceri.realitate. în grupurile teroriste.existe o conspira+ie de felul celei pe care o expun. .un fel de Lare reot /i Lare reoteas.cereasc-.a unei noi organiza+ii din re+eaua Le-sei 0otunde. pt simplul motiv c. :el pu+in.de-a lungul mai mul-tor genera+ii succesive.lve+ia.s. ambasadori.crezi acest lucru.c.are filiale în întreaga lume.c-ci. oameni de /tiin+-.structur.3iecare +ar.permite exact acest lucru.urmezi aceea/i .f--c!nd leg-tura între 3r-+ia 2abilonian.ar fi adev-rat.controleze *ocul trebuie s. . mas-media.faceri Interna+ionale 6rupul 2ilderberg :lubul de la 0oma "n mai . )a fel. :ine vrea s. în cartelurile drogurilor.la conducere o alt.pe o perioad. iar în anii . în sindicatele crimei organizate.6ermania.important.pe teritoriul $F.ceea ce este evident. unde a avut loc înt!lnirea.xterne Q:30R.at!t de lung.este guvernat./a cum se înt!mpl.genda ei. dar /i în serviciile secrete care în-cearc. dac. 0II.strologul respectiv ar face mai bine s.le %ani#ileze&.ierar#ie.ste suficient s.lupt.de lideri moare sau se pensioneaz-7 t c.privi+i c!te 3ronturi Democra-tice exist. editori. #eţeaua Aesei #otunde& Fna din principalele re+ele care exist. resping!nd /i condamn!nd informa+ii pe care nu a f-cut nici un efort s.taberele%pro&/i%contra& din politic-.con-teste aceast. 3ran+a /i . c-ci ar fi evident din faptele sale..C<E /i . domeniul afacerilor.a po-ve/tii.controleze toate taberele. în ambele tabere ale oric-rui r-zboi sau conflict politic. cea mai important.%istorici&. De ce nu dispa-re o mare corpora+ie sau o mare banc. iar aceast. lideri militari.genda dictat. . 6rupul 2ilderbergQ2ilR.dar /i în agen+iile antidrog care se%r-zboiesc& cu acestea.genera+ie..a lumii.faceri Interna+ionale Q0II.ar fi f-cut-o. numai democrat.nu cumva con*unc+iile de pe aceasta îl îm-piedic.are o asemenea re+ea ca-re respect.acest lucru este neap-rat adev-rat.ei îi urmeaz.xterne :omisia Trilateral'a+iunile Fnite Lasa 0otundInstitutul 0egal pentru .în lume ocupate cu impunerea unei dictaturi. verific!nd dac.le în+eleag-. :onsiliul pt 0ela-+ii .le citeasc-.simpl-8 orice persoan.cineva afirm.la ora actual./a cum am v-zut mai de-vreme.c. etc.xterne din 'eK \ork /i-a creat propria sa re+ea subordonat. 3r-+ia controleaz. este ierar-#ia $atani/tilor.universit-+i. omul nu îmi citise c-r+ile /i nu f-cuse nici un fel de cercet-ri înainte de a se gr-bi s.%democrat-& este orice dori+i dvs. .esei %otunde :onsiliul pentru 0ela+ii . Jdat-. )a fel se petrec lucrurile /i cu 3r-+ia /i . $implul fapt c. a/a cum voi explica ceva mai t!rziu. Lasa 0otund. .de centrele globale din :it1-ul londonez. erso-nal.pt pace /i libertate nu înseamn.din cauza acestei structuri a re+elei. *urnali/ti.sau institu+ie care se declar.de timp. aceasta este varianta oficial.re agen+i în toate guvernele. /i-ar fi dat seama c./i departamentele 6uvernului $F. sistemul bancar.C<. De altfel.gend.le verifice /i s.vad. nu numai c.este posibil s.R/i :onsiliul pt 0ela+ii . :ongres. dar /i în taberele opuse acestora.precum 0ockefeller 3oundation.atunci c!nd genera+ia actual. s.aceasta nu ar putea fi organizat.s. /i-a creat la r!ndul ei propriile filiale.în ma*oritatea cazurilor de acest fel. proprietarii de media.funda+ii scutite de la plata impozitelor. 2il sau 2el a fost 9eul-$oare la <E< . am fost atacat pe c!nd vorbeam la un post de radio din :ape ToKn de un %astrolog& care mi-a spus ceste imposibil s. nu ar mai trebui sspun. 4igura BH6 %eţeaua .nu.

dam Seis-#aupt. dar pt cei care nu au citit-o.CC. pre/.nu v.le ob+in.cineva poate s. 2ilderberg se traduce prin %2el al st!ncii& sau %2el al muntelui&. :30. ori de c!te ori voi men+iona pe cineva care a fost.este adev-rat.a*ute în aceast. eccei i-a spus odatamicului s-u.2ritanii.dun-rii a fost prin+ul 2ern#ard. 6iovanni .pe c!+iva dintre cei care au participat la prima /edin+.6.nimalele $-lbaticeR.CA<. :lubul de la 0oma s-a folosit de mi/carea ecologist. armatei. educa+iei /i politicii. din .cela/i principiu se aplic. condus de un alt membru al 6rupului 2ilderberg /i al 'obilimii 'egre.organi-za+ie este at!t de secret.s.este doar o alt. Seis#aupt a fost omul care a creat organiza+ia Ilumina+ilor bavarezi. este sau urmeaz.uropa /i 5aponia. a pus bazele mi/c-rii ecologiste. un asociat al lui .ctuala regin-.îi trecem în revist. re/edintele .a acestor /edin+e ale 6rupului 2ilderberg. 3arben.fac. 'u /tiu dac.urelio eccei Q:om =EE /i membru al 6rupului 2ilderbergR.. 6rupul 2ilderberg a fost condus între .a 6rupului.C?>-.fenicieni. serviciilor secrete. "n . cel care a condus lag-rul de concentrare de la . .creat.ceste grupuri interconectate num-r. ultimul lucru care îi interesa pe cei doi era protec+ia animalelor s-lbatice.lexander Oaig QT:.urelio eccei. au creat organiza+ia Sorld Sild)ife 3und Q3ondul Londial pt . Fnii cercet-tori sus+in c. în Ita-lia. care încearc.s.printre membrii lor liderii sistemului bancar global. rin+ul 2ern#ard a fost propus ca pre/edinte al 6rupului 2ilderberg de c-tre )ordul Gictor 0ot#sc#ild.acoperire a .. ai mediului de afaceri. t a în+elege mai bine. condus de francmasonul . spioni /i manipulatori ai sec. .usc#Kitz. care a devenit pre/. este un reptilian înrudit /i f.C?>.gnelli. 3unda+iei 0ockefeller /i <E= . fostul secretar de stat american .un german care s-a aliat prin c-s-torie cu familia regalolandez-.direc+ie. bursier 0#odesR. "mpreun-.CA@ de prin+ul 2ern#ard al Jlandei. de-venit între timp SorldKide 3und of 'ature QSS3 P 3ondul Londial pt 'atur-R..c#iar de cei care creeaz. so+ul reginei 5uliana a Jlan-dei Q:om =EER./i :lubului de la 2udapesta. Dac. dar nu m-ar sur-prinde deloc. . mediei. voi folosi abrevierile 0II. T:.lex Douglas Oume Q)ord OomeR. . $ub pretextul apelului la %sal-varea planetei& se ascunde adev-rul trist c. . voi face o sintez.m prezentat pe larg aceste organiza+ii în lucrarea i ade!ărul !ă !a face li"eri. 0ockefeller-ii /i 0ot#sc#ild-zii i-au dictat acestei mi/c-ri a/a cum au dorit.faceri Interna+ionale.ptr a centraliza /i mai multputere /i pt a confisca terenuri. 2eatrix. fost ofi+er nazist /i spion german care a lucrat pt departa-mentul 'SA al serviciului secret al imensului conglomerat c#imic I.membru al acestor grupuri.de 0ockefeller-i în $F.NN.a influen+ei cov!r/itoare a acestor organiza+ii asupra vie+ii noastre de zi cu zi /i asupra marilor probleme ale lumii. la fel ca Silliam de Jrania la vremea lui.propun s.cu %spiritualitatea& ce a f-cut :lubul de la 0oma cu mediu.:avaler de LaltaR c. 2il /i T:. Fn alt satelit important al Lesei 0otunde este :omisia Trilateral-. :lubul de la 0oma. în . 3arben. 0olul acesteia este de a coordona implementarea . creat pe domeniul particular al familiei 0ockefeller de la 2ellagio.m./edin+-8 David 0ockefeller Q:30.înc!t nu am reu/it s. i-a/ fi recunosc-tor. nr. t a în+elege mai bine despre ce oameni vorbim. c-ci papii sunt ale/i de 3r-+ie. )a ora actual.lte personalit-+i care au participat la acea prim. rintre al+i pre/edin+i ai 6rupului 2ilderberg s-au num-rat $ir .gendei con-trolului global asupra lumii. T:R4 Deak 0usk Q:30. . rin+ul 2ern#ard.6.sus+in-toare activ. ./i fost prim ministru al L. întruc!t aceast.devin.a 6rupului 2ilderberg. "i cunosc totu/i pe o parte din membrii s-i im-portan+i.rvin )aszlo. este o alt.C@B a fost creat :lubul de la 0oma.problemele de me-diu.gendei între cele = regiuni principale ale lumii8 $F. doi în grupul 3iat. o obi/nuit. unul din cei mai mari escroci. v. bun prieten cu prin+ul #ilip al L.papa Ioan aul II a lucrat /i el pt I. guvernat.2ritanii4 /i un alt membru al unei linii aristocratice britanice. membru al unei linii genealogice din elita sco+ian. :lubul de la 2udapesta este condus de . . )ord :arrington. Qvom discuta imediat mai multe despre elR.pot oferi informa+ii referitoare la condu-cerea moderna Institutului 0egal pt .se sim+ea o reîncarnare a lui ./a cum vom vedea într-un capitol ulterior.

al %3ed&este . GolkerQ:30./i de $ud. 3unda+iei :arnegie pt acea Interna+ional. 5o#nson Q:30R.:om =EE.T:.TJ au fost membri 2ilderberg8 5osep# )uns.organiza+ie al c-rei scop este s. $oros <E> . al 2-ncilor Irlandeze .mondial. comisar al :omunit-+ii . devenit mai t!rziu pre/.reducere sau cre/tere a ratei dob!nzii operat. .impozitele /i s. ale 6uvernatorului 2-ncii . )a fiecare c!teva s-pt-m!ni mas-media din L. precum /i ma*oritatea predecesori-lor s-i.uropean-.uropei. Tenned14 5osep# . .CAE /i :ancelar al .c!t /i Jrg.ac+ioneze în afara domeniului s-u de referin+-.marii *uc-tori pe pia+a bur-siercump-r. precum 3ondul Lonetar Interna+ional /i grupul 6-AM6-B.î/i pl-teasc. :om =EER. 2-ncii Londi-ale.studieze structurile investi+iilor f-cu-te de marile corpora+ii. partener cu 0ot#sc#ild-zii.o armat. . 2ilR.face+i este s. 0II. o crea+ie a 3r-+iei care impune taxe grele unor +-ri care încearc.secretar de stat sub 5o#n 3.ministrul ap-r-rii în guvernul britanic laburist între .uropene QFniunii de mai t!rziuR /i pre/.le se asigur.2ritanie /i $F.cordul Lulti-lateral pt Investi+ii QL.integral de Lasa 0otund-M6rupul 2ilderberg.sia /i .de ace/ti oameni are efecte specta-culoase asupra pie+ei /i asupra vie+ii de zi cu zi a oamenilor. T:.a :omer+ului au leg-turi str!nse cu celelalte or-ganisme financiare globale. discursul acestuia afecteaz. ai 2-ncii ./i secretar $F. sau oa-menii acestora.. $ut#erland este o simpl.vre+i s.IReste o alt. De fiecare dat.le aplice.CAC4 /i )ord 2oot#b1. au fost membri ai 6rupului 2ilder-berg.a $F. Londial. . acest lucru este valabil /i în cazul altor b-nci centrale.vident.s.C@>-. 0enato 0uggeno. 0e+eaua central.2ilR.urmeze ordinele.marionet. acel cartel de b-nci private europene care controleaz.devin.ngliei sau al 2undesbank despre starea economiei +-rilor lor.exact ac+iunile /i titlurile v!n-dute sau cump-rate de ace/tia.$ocietatea 3abianR. b-nci /i companii de asigur-ri în perioada de dinaintea unei declara+ii a lui 6reenspan. :ine crede+i c.îi contro-leaz. . .t!t 2anca Londial. care a lucrat împreun. precum %rene-gatul& 6eorge $oros Q2ilR. se înv!rt /i ni/te *uc-tori mai mici. rimul pre/.merica :entral.aceste +-ri sunt controlate de corpora+iile transna+ionale controlate de acelea/i grup-ri.astfel c.TJ a fost crea+ia 3r-+iei /i are menirea s. '.î/i prote*eze popoarele de nemilosul sistem financiar /i co-mercial global.ctua-lul pre/. )ord :arrington.. sunt membri ai 6rupului 2ilderberg. impun!ndu-/i al-turi de acestea politicile în fa+a unor +-ri în curs de dezvoltare din . director al .unic-.s.litei /i a fost înlocuit la con-ducerea JL: de un membru italian al 6rupului 2ilderberg. al Jrganiza+iei Londiale a :omer+ului a fost irlandezul eter D.amplifice drama-tic capacitatea corpora+iilor transna+ionale de a distruge baza economic. Lai mul+i pre/./ic#ierului între. Dac. J sim-pl.:red c./i care a început s.ceste afirma+ii sunt suficiente pt a produce mari oscila+ii la burs-. precum 0ezerva 3ederal. care nu fac altceva dec!t s.ngliei.frica.v-a+i f-cut o p-rere.lan 6reenspanQ:30. pre/.. inclusiv $ir 6ordon 0ic#ardson.atr-g!nd tot mai multe +-ri /i mani-pul!nd %problemele& care îi permit s.a descoperit c.CA>-. face specula+ii referitoare la ultimele afirma+ii ale lui 6reens-pan.familiile /i corpora+iile 3r-+iei care controleaz.urm-ri+i cum procedeaz. ..pie+ele.Sill1 :laes /i 5avier $olana.Lanfred Soerner.economia $F.xact( .pe ace/ti oameni /i afirma+iile pe care le fac7.a . tot ce trebuie s.mai t!rziu sub numele de Fniunea . re/.liate /i al 6oldman $ac#s.m un prieten care a inves-tit masiv în bursa american. 5ames Solfenson. )a fel /i primii < pre/edin+i ai recent cre-atei Jrganiza+ii Londiale a :omer+ului.a diferitelor +-ri prin repatrierea profiturilor în condi+iile în care evit. rintre marii *uc-tori precum 0ot#sc#ild /i 0ockefeller.cu Sinston :#urc#ill la unificarea .a b-n-cilor este controlat.TTR.care l-a înlocuit pe aul .cordului 6eneral pt Tarife /i :omer+ Q6. $ut#erland Q2il./ti+i cum se vor comporta bursele.sau v!nd masivi ac+iuni sau titluri în cele = zile de dinaintea discursu-lui lui 6reenspan.. al 2ritis# etroleum Q2 R. T:. cunoscut.. To+i ultimii ? secretari generali ai '. ptr 6rupul 2ilderberg4 Denis Oeale1QT:. precum 6reenspan.respecte legile pe care alte afaceri sunt nevoite s.

:ine era acest cancelar 7 'orman )amontH din 6rupul 2ilderberg.seria de atacuri /i scandaluri la adresa laburi/tilor care au condus +ara p!natunci. )a începutul anului .aflam într-un turneu în .la ora actual-.f-c!nd miliarde pe seama britanicilor.Fn an mai t!rziu. din 6rupul 2ilderberg. 6ordon 2roKn. cu acela/i succes.la :asa .2ritanie a fost invitat la întrunirea 6r. a început simplementeze . asigur!n-du-i astfel lui 2lair o victorie u/oar. :arierele multor politicieni au explodat literalmente dup.moartea brusc. rin anii AE.de aceast. $oros a f-cut acela/i lucru /i cu coroana suedez-.a fost cel care a speculat lira sterlin. acest om apar+in!nd unei linii genealogice re-galeQ'obilimea 'eagr-Ra fost ales re/.c.un purt-tor de cuv!nt al ar-tidului )aburist din L. lucru care s-a înt!mplat la nu-mai c!teva zile de la alegeri.2ilderberg.dup. a fost aleasca prim ministru.CCA m.nglia nu exist./ic#ierului a încercat s.scad. "n .apere moneda na+ional-.ce au început s. Tennet# :larke.la . Din momentul în care a venit la putere. Jrganiza+ia Ilumina+ilor bavarezi a fost creat.2lair va fi ales ca prim ministru. în $co+ia. "n .lb. la pre+uri de nimic. "ncep!nd din acel moment. c-ci :larke este /i el un mem-bru al 6rupului 2ilderberg. 5o#n $mit#.la alegerile din .2ilderberg de la 2aden-2aden.ngliei. mai.a Luncii. 2lair era un pion at!t de important în m!inile 3r-+iei înc!t nu am avut nici o îndoial. în 6recia.CCA. celebrat. iar apoi la cea de la Tumberr1. c-ci nici o persoan. preg-tind astfel terenul pt programul de recolonizare prin control financiar.CC=.pr-bu/ire a coroanei provocat. un alt membru al 6rupului 2ilderberg.va fi adus la putere de .. 'umele s-u era 2ill :linton. c-ci :ancelarul .genda 3r-+iei pt anii Lileniului ce urma s.Lania pri-vatiz-rilor în ne/tire care s-au produs sub guvern-rile lui T#atc#er.o serie întreag. unul din marii *uc-tori prefera+i de 3r-+ie..de $oros. dar /i c. . "n . lucru pe care f. împreun.cest lucru este atestat de ritualurile fertilit-+ii numi-te La1 Da1.. particip!nd inclusiv la /edin+a din 6recia. artidului :onservator 2ritanic Largaret T#atc#er intrase în declin.:e crede+i c. dar /i de 9iua Interna+ional. referi-toare at!t la L. "n .2ritanie c!t /i la . 3r-+ia nu a f-cut dec!t s<E? . generat.ustralia. cariera pre/. nu era nici un fel de t#atc#erism4 era pur /i simplu . iar Ton1 2lair. locul s-u la conducerea par-tidului a fost luat de 2lair. 6ermania. oliticile economice aplicate de 2roKn nu au diferit în esen+. De fapt.CCB. aceast.înceap-.c!nd a început s. a/a c.CCA.de scandaluri /i conflicte au distrus credibilitatea guvernului conservator al lui 5o#n La*or.a f-cut 5o#n La*or7:onform instruc+iuni-lor 3r-+iei. mai . . care au introdus exact acelea/i politici economice extreme pe care le-a aplicat Largaret T#atc#er Qcare au /i r-mas în istorie sub numele de t#atc#erismR.participe la /edin+ele 6r. guvernatorul relativ necunoscut al statului .una dintre cele mai impor-tante zile pt 3r-+ia 2abilonian-. .cu 2lair.CC. protec+ia care i se acorda i-a fost retras-.cu cancelarul s-u. 'umele s-u era Ton1 2lair.ceasta includea cedarea pu-terii guvernului de a fixa rata dob!nzii 2-ncii .uropa în ansamblul ei.i-a f-cut pe suedezi s.genda 3r-+iei.de cele ale cancelarului conservator de dinainte.m prezis atunci nu doar c. :!nd T#atc#er /i-a înc#eiat misiunea. a convocat alegeri generale la .alegeri la termen.dec!t cauza comu-n-.data. Teama de a nu r-m!ne singuri. a fost ales.alegerile se vor desf-/ura pe . dup. care cerea ca ra-tele dob!nzilor s.CAC. mai.CC<. rimul ministru poate provoca alegeri oric!nd dore/te în timpul celor ? ani de la venirea la putere. :ine era primul ministru al $uediei la vremea respectiv-7 :arl 2ildt. pe care 2ro-Kn l-a înlocuit.rkansas a fost invitat de Da-vid 0ockefeller la o întrunire a 6r. Fn an mai t!rziu.accepte intrarea în F. 2lair împreun. Fn an mai t!rziu. mul+i îl regret.el este cel care anun+.de Fniunea $ovietic-.nu este mai important. p!n. 0eagan /i 2us# a permis trecerea unor active fabuloase ale statului în m!inile corpora+iilor conduse de 3r-+ie.crea+ie a 3r-+iei.în sep./i nea/teptata liderului artidului )aburist.AA@.la ni/te niveluri care au distrus economiile +-rilor lumii a =-a.cest lucru nu este deloc surprinz-tor. în mai .2ilderberg de la Gouliagment.participe la /edin+ele 6rupului 2ilderberg.au fost ale/i 0onald 0eagan /i 6eorge 2us#. .al $F. mai .

!n.este reprezentat.cel de-al Doilea 0-zboi Londial . re+eaua Lesei 0otunde se dovede/te ideal. :30.a F. rimul negociator de pace numit de F.au dreptul s./i mai mult eventuala fraudare a alegerilor Qdac. .ar fi un negociator slab4 dimpotriv-. iar %3ronturile Democratice& din în-treaga lume preg-tesc terenul pt instaurarea dictaturii.a fost înlocuit de )ord David JKenQ2il. iar apoi s. )a fel ca /i $F.voce public.adunat. aceasta devine iadul pe p-m!nt. .EEE de sol-da+i. fostul prim ministru asasinat al $uediei. continu!nd s.T:R /i de :arl 2ildtQ2ilR. $pania /i L2Qde fapt. în 2osnia a fost. este o +ar. ale-g!nd o nou.aceasta se dove-de/te necesar-R.temeste de-a dreptul recurent-. Lai t!rziu.ai 3r-+iei cu artidul )aburist..dup.ceasta s-a dovedit a fi îns.cela/i lucru este valabil în cazul tuturor +-rilor vest-europene.o dat.voce cu aceasta Qevident.bifeze o c-su+.uropene.2. . 5ac^ues $anterre.:ancelarul To#l al 6ermaniei este la r!ndul lui un membru al 6. Fffe .opinia publi-c. . 'u se pune pro-blema c. supranumit rin+ul "ntunericului.situa+ie7& Ii cei care au pus la cale r-zboiul prin ingineriile lor au oferit solu+ia a/teptat-8 o armat. /eful :omisiei . cu siguran+. 2il-derberg. prin+ul #ilip /i prin+ul :#arles.fostul prim ministru suedez.face+i pt a curma aceast. L.status Suo/ul era 3or+a de ace a 'Fnite.exact cu activitatea opus-.ptr a numi oamenii în pozi+iile c#eie.uni-partinic-.l+i membri ai 6rupului 2ilderberg sunt )ord Lountbatten. rinci-palul colaborator al lui 2lair în guvernul laburist a fost eter Landelson Q0II. pe care membrii 3r-+iei o mani-fest. "n astfel de situa+ii. /i duptoate acele ima-gini de co/mar care se l-f-iau pe ecranele televizoarelor în fiecare sear-. 6r.sunt liberi pt c. al Institutului 0egal pt .interna+ional. 2ilR. de @E.:el pu+in în $F. T:.înlocuiasc.'. a fost profund implicat. sau orice alt.a 3r-+iei pt a-i conduce.în 6..2ilderberg de familiile regale din Jlanda.negocieze %pacea& în termenii dori+i de ei. :ompania sa. $ingurul lucru care s-a sc#imbat a fost numele scris pe u/a cabi-netului. conduc!n-du-/i dictatura centralizat. 2rant /i $c#mit.gendei 3r-+iei în privin+a cre-rii armatei unice sub condu-cerea '. votul este electronic .marionet.de pe glob.ssociates Qal c-rei director fondator este )ord :arrington P 0II. :e ave+i de g!nd s. Tot ce au de f-cut membrii 3r-+iei este s. T:R /i norvegianul T#orvald <E@ .R.în declan/area r-zboiului din 2osnia.. )a fel stau lucrurile /i cu %ne-gociatorii de pace&. numindu-i pe r!nd în fruntea mi-nisterului finan+elor.TJ puternic-. . 'egociatorii numi+i de 'a+iunile Fnite au fost :1rus Gance Q2il./i în :omitetul celor =EE.porneasc.la ? ani.l repr.a strigat la unison8%Trebuie f-cut ceva. .î/i face perfect datoria ca emisar al 3r--+iei. $uedia.ocupe aceast.la începerea conflictului din 2osnia. Tocmai c!nd eter Landelson a primit îns-rcinarea de a se ocupa de imaginea partidului laburist prin anii BE. desigurH )ord :arrington.dar ori de c!te ori p-r-se/te o +ar-. ceea ce faciliteaz.0uud )ubbers. Lul+i prim mini/tri /i politicieni de frunte din Jlanda sunt membri ai 6rupului 2ilderberg.un ling-u conservator cu unul laburist. Tissinger . „7egociatorii de pace”& Jri de c!te ori 3r-+ia folose/te un nume pt o orga-niza+ie a sa.TJ.pozi+ie în pofida demisiei din cabinetul lui 2lair în urma unui scandal financiar.frecvent. de/i oamenii cred c.l+i membri ai grupului au fost8 :arl 2ildt.llemann5enson /i 0itt 2*ergegaard QDanemarcaR. care a permis avansarea . Oenr1 Tissinger se plimbprin toat.+ar. 3unda+ia :arne-gie pt acea Interna+ionalpune la cale r-zboaie.2ilderberg.un r-zboi. la fel cum au fost /i predecesorii s-i.lumea vorbind despre %pace &. rintre ei se num-r. vocea 3r-+ieiR. 0egalitatea european.cea mai mare for+multina+ional. 2il./a nu se mai poate.ceast. membru în :omisia Trilateral. cea mai important.faceri Interna+ionale.uimitoare. Jlof alme. pre/.l este unul din cei mai importan+i oameni de leg-tur.cu o arogan+. vorbind practic pe o singur. to+i sunt membri ai unor ramuri diferite ale aceleia/i familii regaleR. Ton1 2lair a devenit rapid prieten la cataramcu 2ill :linton Q:30.Qîn mod inten+ionatR ineficient-. .aceasta se ocup. T:R. acesta /i-a sc#imbat sigla din steagul ro/u în celebrul simbol al 3r-+iei de-a lungul secolelor8 trandafirul ro/u.

de %negocierea& situa+iei de dup.gendei o cer. faru-rile c-l-uzitoare ale :30.verell Oarriman Q:om =EE. la 'elson 0ockefeller. 2ilR.de 3r-+ieR /i autor al c-r+ii &ntre B epoci6 rolul Americii în era tehnotronică. media /i via+a politic. care a urmat ordinele lui David 0ockefeller /i Oenr1 Tissinger. T:. ar fi ar-tat cu totul altfel dec!t le /tim noi la ora actual-8 o +ar.to+i candida+ii la pre/edin+ie depind de el. dar consider important s. De/i nu reprezint. dup. . .$toltenberg Q2il. /i a lumii în general nu poate fi conceput.ofer c!t mai multe am-nunte /i despre ceilal+i. c-ci el controleaz. a/a c. cu siguran+. dac. O.TJ din 2osnia a fost amiralul )eig#ton $mit# Q:30R. T:R.CC@..ne referim la 5. rimul comandant al armatei mondiale '. Oolbrooke a raportat re-zultatul negocierilor sale secretarului de stat Sarren :#ristop#er Q:30. David 0ockefeller..C>@-?=. media /i ma/in-ria de partid poate pune orice candidat dore/te la :asa . al 2-ncii :#ase Lan#attan vreme îndelun-gat. David #oc5efeller (C8#$ C$ <il$ #%%($ Com . 2il /i 0II. David.xterne. în .r-zboi. a/a c. /i subminarea autorit-+ii statelor na+ionale. 2ill :linton Q:30.aib. în .cordul de la Da1ton.c#iar v!rful piramidei. Lanipularea $F. sub conducerea lui Oenr1 Tissinger Q:30.face+i probleme( . fie c.TJ a r-mas sta+ionat. indirectR.xterne care a creat lanul Lars#all de reconstruc+ie a . la Sint#rop 0ockefeller.CA@.din $F.v.'. . T:. 3ondurile lanului Lars#all au fost folosite pt crearea F. în care a prezentat viziunea 3r-+iei asupra lumii.familia 0ockefeller /i re+eaua ei nu ar fi existat. Lecanismul este mereu acela/i8 crearea proble-mei Preac+ie P g-sirea solu+iei. Jrorile din 2osnia au continu-at. Dac. Doar o coinciden+-.Qpe care o controleaz.pe scen.33) 0ockefeller-ii Qcare /i-au sc#imbat numele din 0ockenfelderR au devenit cea mai pu-ternic.în 2osnia./i poate sc-pa de el. :ine controleaz.devinprimul pre/ din partea $F.. sau la cel mai notoriu membru al familiei în cea de-a doua *um-tate a sec. :!teva dintre numele care se ascund în spatele 6. 0II.CC<.banii. urmat./a se explic. care i-au raportat mai departe re/. care s-a cazat c#iar la re/edin+a de la aris a familiei 0ot#sc#ild.coordoneze lanul Lars#all în . a fost secretarul 6rupului de $tudiu al :onsiliului pt 0ela+ii .sunt cei afla+i pe nivelul opera+ional imediat urm-tor.m scris foarte mult despre 0ot#sc#ild-zi.de ce cei <EA . $ocietatea +9ull and Kones*. David a fost pre/ al :onsiliului pt 0ela+ii . de data aceasta unul %independent&8 5imm1 :arter. 2il. fost pre/. care a negociat . Sarren 9immermanQ:30R. T:. T:R /i secre-tarului ap-r-rii Silliam err1 Q2ilR. dup. acest lucru a fost valabil în cazul candida+ilor 6eorge 2us# /i 2ill :linton.cu un grad de libertate infinit mai mare Qlucru valabil pt întreaga lumeR.c!teva %funda+ii& scutite de taxe în fosta Iugoslavie. asi-gur!ndu-se c. dar /i din alte surse. pt numele lui D-zeu(& a devenit /i mai puter-nic.. al te#nicilor /i organiza+iilor folosite pt a sc#imba lumea prin fabricarea unor r-zboaie.Jmul îns-rcinat s.a ap-rut un nou negociator. "ntre ./i acum. David 0ockefeller. NN.cel de-al Doilea 0-zboi Londial.nu-l uit pe ambasadorul american în fosta Iugoslavie.a ap-rut un nou negociator8 0ic#ard Oolbrooke Q:30.banii.cesta este doar un ex. De pild-. T:. cu a*utorul banilor proveni+i de la familia 0ot#sc#ild. sau 2ob Dole /i 2ill :linton în .uropa a fost .lu-m în calcul numele clanului 0ockefeller.s. David 0ockefeller este omul care se ascunde în spatele alegerii tutu-ror acestor pre/edin+i. iar finalul civil al opera+iei a fost controlat de :arl 2ildt Q2ilR.D. Tissinger /i )ord :arrington. 2ilR. 2rzezinski a fost consilierul pe probleme de securitate al re/ 5imm1 :arter /i a fost ales de David s.f-r. iar strig-tul de revolt-8 %3ace+i ceva.lb. înainte /i în timpul r-zbo-iului.:#iar /i finan+istul 6eorge $oros s-a înt!mplat s. 0ockefeller. în urma c-ruia armata mondial. la )aurence 0ockefeller. 'egocierile acestora nu au a*uns la nici un rezultat. nu v. primul re/ al $F. 2il-derberg ne sunt foarte familiare8 0ot#sc#ild-zii. al :omisiei Trila-terale. /i s.care a creat :omisia Trilateral-. :om =EER /i 9big-nieK 2rzezinski. solul de pace trimis de 2ill :linton.familie din $F. $F.crearea :omisiei Trilaterale. un profesor la Fniv :olumbia Qcontrolat.interesele .uropei dup.

a fost omul care a stat în spatele ale-gerii tuturor pre/edin+ilor americani încep!nd cu 'ixon.de vite.c. :om =EER. Tis. . .scape din 6ermania la sf!r/itul r-zboiului pt a-/i continua munca de cer-cetare în $F. sau :arrington venind în +ara dvs. sfatul meu este s. care îi dicta lui 2us# ce trebuie s.pe nivelele superioare ale vie+ii politice. dup.a fost convocat cu o anumit. 3aimoasa %diploma+ie a p-cii& a lui Tis..JD0.33) . Jriunde apare David înflore/te corup+ia.CA=. c!nd a devenit secretar de stat /i con-silier pe probleme de securitate al re/. Tat#erine 6ra#am Q:30. $can-dalul Satergate a fost expus de ziari/tii SoodKard /i 2ernstein de la Cashington Post.C?C s-a aflat unul în care Oenr1 Tissinger figura ca agent sovietic. $ovietic. . $ummit-ului -m!ntului +inut în 2razilia.acest lucru nu este valabil numai în ceea ce prive/te $F. asasin în mas-.par. sosit în $F. "nainte de a deveni re/.dolf Oitler.C=B /i a fost naturalizat ca cet-+ean american.pe Tissinger în func+ia respectiv-. indica+ii.sta îmi aminte/te de altcineva. Iel+în +inea discursuri la :omisia Trilateral-. "n .constate c.gen+iei '. De altfel. $ocietice.nu d-dea doi bani pe evrei( "n viziunea lui.David a fost p-pu/arul care s-a ascuns inclusiv în spa-tele 0usiei /i al Fni. /i pe 'elson 0ockefeller.pleca+i în con-cediu.în tragerea sforilor /i a+!+a-rea orgoliilor.care a avut o ascensiune fulminant-. mentorul lui.dec!t o turm.între documentele T62 pe care le-a v-zut înainte de dezertarea sa din . care mi-a spus c.Fnite pt Lediu. f-r.dea afirmativ din cap. Tis.de regul.în regimul lui .l a fost cel care a orc#estrat scandalul Satergate care a condus la debarcarea lui 'ixon. în ./a cum explic în i ade!ărul !ă !a face li"eri. al 0usiei. r-mas uimit s.Tissinger este un sata-nist.care lucreaz.s. 0ic#ard 'ixon. serviciile aduse de Tissinger 3r-+iei 2abiloniene sunt mult mai vec#i /i continu. miliardarul canadian care a f-cut avere din petrol /i care a manipulat masiv mi/carea ecologist..ocazie la :asa . un reptilian care î/i sc#imb.lb. de+i-n!nd inclusiv pre/.a oprit 0-zboiul de \om Tippur.forma.pe Tis. const. /i în . aduc!ndu-l în locul lui pe 6erald 3ord Q:30. c-p-tat o reputa+ie interna+ional.întreb în acest caz de ce a fost at!t de implicat în roiectul aper-clip.a fost unul din evreii nevoi+i s.în timpul admi-nistra+iei 2us# Q. declan/!nd r-zboi dup.acea opera+iune a serviciilor secrete anglo-americane care le-a permis unor expe-rimentatori în domeniul genetic /i în cel al controlului min+ii precum tor+ionarul 5osef Lengele s. 2ilR.C@B.TJ. singurul om din istoria $F.r-zboi.în 2iroul Jval se afla Tis.tr-iasc. T:.se integreze în F. un ziar controlat de prietena lui Tis. De fapt.pt 3r-+ie împotriva voin+ei sale. expert în controlul min+ii /i uciga/ de copii.C<= /i pretinde c. în timp ce acesta se limita s. except!nd propria sa ras. . Tissinger s-a n-scut în 6ermania în . 2ilR în func+ia de re/.este implicat oficial.merica de $ud7 0-spunsul este c!t se poate de simplu8 pt c.în scurt timp se va crea iadul <EB . c-ci este sigur c. "n .cu adev-rat interesele poporului nu a*ung niciodat..CA<. a fost recrutat de c-tre T62 într-o celul.a lui David poate fi g-sit. .dup.care reprezint. JenrK =issinger (C8#$ C$ <il$ #%%($ Com .ce a fost numit primul director al . Tis. primind numele de cod 2J0 sau :olonelul 2J0.L!na invizibil.de spiona* numit.îi vede+i vreodat. 6orbaciov. de pildîn spatele acelei marionete numite Laurice $trong Q2il.CC<. la fel ca /i celelalte popoare.cu un om de /tiin+./i a permite +-rilor membre ale acesteia s.CBB-C<R. otrivit lui 6olenieKski.m vorbit odat. agentul polonez T62 Lic#-ael 6olenieKski a declarat guvernului britanic c.pe care l-a declan/at tot el( Dac.fac-. educ!nd /i dict!nd unor oameni precum Li#ail 6or-baciov /i 2oris Iel+în.reptilian-. De altfel..în timpul administra+iei 2us#.pre-tutindeni. a primit remiul 'obel pt ace pt c. Tis. /i în '. care a de+inut ambele func+ii în acela/i timp. Ii-a construit %reputa+ia& la Oarvard.dup. a fost folosit de 0ockefeller /i Tissinger pt a destr-ma Fn. în cea de vice. /i totu/i îi d-dea re/. în . ace/tia nu reprezint. 'elson a fost cel care l-a sf-tuit pe 'ixon s--l numeasc.L. nu a primit nici o func+ie oficial. manipularea /i genocidul./i ast-zi.

.c!nd :ongresul va avea cura-*ul s.lte afaceri ale lui :ar.CB<. lumea în care tr-im nu va fi în siguran+-.ssociates a stat la baza r-z-boiului din 2osnia.CC< al ziarului +potlight. companiei Tis.crede+i.ste a/adar un membru al li-niei genealogice reptiliene a <EC .de fascistul )ucio 6elli. :el care a condus mireasa la altar în tim-pul ceremoniei nup+iale a fost primul ministru Disraeli. încep!nd din .agleburger.firma lui Tissinger. Tis./a cum spuneam.malgamated Letal.ce acesta a res-pins ordinul lui Oenr1 Tissinger de a-/i sc#imba politica.Tis.este la fel de mare în zilele noastre ca /i în vremea lui 'i-xon. :ele < familii s-au înrudit prin c-s-toria celui de-al cincilea conte 0oseber1 cu Oanna# 0ot#sc#ild.lpine din .cu Oambros-:arringtonR au fost de asemenea implica+i în controlul asupra 2-ncii Gaticanului. Iat. ale :omisiei Trilaterale.ssociates.< din Italia.Tis. .. . Tissinger are acces la nivelele cele mai înalte ale Institutului 0egal pt . 2ritis# Letal. vezi i ade!ărul !ă !a face li"eri.<. a fost )ordul :arring-ton. a fost citat în leg--tur.ceast.cest program se desf-/oar. < /i Lic#el $edona Qcel aflat în leg-tur. :ad-bur1 $c#Keppes. agen+ia de licita+ii :#risties /i pre/edin+ia 2-ncii . . asociat. întreba+i-i pe cei din 2urundi sau din 0uanda.ssociates. cea care a coordo-nat celebra lo*.victim.ustraliano-'eo-9eelandez-.gen+iei de $ecuritate 'a+ional-. precum 0io Tinto 9inc.asupra acestui magnat al puterii&. director fondator al Tissinger . Dac. este membru al )o*ii 3rancmasone 6rand . 2anca 2arcla1s. :!nd 6eorge 2us# a devenit re/. directorul biroului din Sas#ington.cumpere arme printr-o mic. :ei < sunt mari exper+i ai manipul-rii globale.. mare adept al lui Lussolini.ce afirma raportul8%2arletta a ad-ugat c. entru mai multe am-nunte.a fost francmasonul italian /i banc#erul 0o-berto :alviQmembru în <R.terorist. iar al+ii scot castanele din foc.c. $e pare îns. Dordul Carrington (#%%($ C$ <il$ Com . pre/. a devenit /eful . fiica lui Le1er. care au plasat bomba devastatoare în gara din 2ologna /i care l-au ucis pe politicianul . membru în 6.nu m.2ilderberg din partea 'obilimii 'e-gre.pe p-m!nt. pt a-i permite lui $addam Oussein s. J alt.)ionel 0ot#sc#ild îl vizita frecvent pe :ar.a bolilorQinclusiv a celor create în laboratoareR. a numit în administra+ia sa < directori executivi ai companiei Tissinger .ce scandalul a devenit public.a 3iat.c.ldo Lorro.t!t timp c!t acest om va putea s.cu scan-dalul Lic#el $indonaMlo*a francmason.ssoci-ates. dup. acas.CBB.xterne /i ale :lubului de la 0oma. controlat.:it1-ul londonez în .faceri Interna+ionale. a r-zboaielor. acord!nd împrumuturi Irakului prin intermedi-ul 2-ncii 'a+ionale del )avoro Q2')R. ale :onsiliului pt 0ela+ii .în . sub-secretar la Departamentul de $tat. gigantul automobilelor aflat în proprietatea lui 6iovanni .circule liber pe str-zi.agen+ii federali au adunat zeci de dovezi care incrimineaz.33) eter 0upert :arrington provine dintr-o familie de banc#eri /i este un asociat extrem de apropiat al lui Tissinger. c!nd el era +arul politicii externe. :#arles 2arletta. fost unul din membrii conducerii 2-ncii lui Oambros Qcandidat la :om =EER.companie a *ucat de asemenea un rol important în 0-zboiul din 6olf.prin manipularea foametei. . care apare în Sas#ington.BAB.. "n plus.italian.gnelli. %othschild/zii englezi.ordone o investiga+ie serioas.cu acest subiect de nr din C noiembrie . )o*a <. J altspecialitate de-a lui este ge-nocidul practicat în +-rile din )umea a Treia pt a reduce dramatic nr popula+iei de cu-loare /i pt a tria membrii rasei albe considera+i inferiori genetic. dispune de un fel de imunitate special-.dar influen+a lui asupra agen-+iei pt securitate na+ional./i primul negociator de %pace& numit de F. în .filial.lve+ia.care a fost sp!nzurat sub odul 2lackfriars de l!ng. 0ic#ard Davis afirm. el prime/te beneficiile. va r-m!ne neatins p!n. a steriliz-rii /i %controlului popula+iei&.la S#ite-#all. 2rent $coKcroft. in-clud nume care ne sunt de*a cunoscute. dup. fost investigator la Departamentul 5usti+iei. iar )aKrence ..CB>. "n cartea sa. a fost for+a care s-a ascuns în spatele terori/-tilor auto-intitula+i 2rig-zile 0o/ii din anii AE. 'u /tiu exact cum reu/e/te. Jrice s-ar înt!mpla. .

ar fi imposibil.m fost eu în-sumi ziarist.CCA. între . *urnali/tii /i coresponden+ii de pres.în lumea în care tr-im.pe cei mai mul+i dintre *urnali/ti. m-a înv-+at c./i atitudinea *ust.cum este numit.faci este s.asupra evenimentelor pe care le transmit prin posturile lor de tele-viziune. pu+ine /i <.%$urse de la :asa .se asigure de transferul puterii politice în 0#odezia de la guvernul minorit-+ii albe al lui Ian$mit# c-tre dictatorul negru 0obert Lugabe. dar v-z!nd ce scrie. t a controla mintea /i emo+iile umanit-+ii. 6. 3-r. nici nu trebuie s.în+eleag-R.cititorilor /i telespectatorilor ce tre-buie s. tot ce tre-buie s. fost secretar îns-rcinat cu afacerile externe al L2ritanii. inclusiv %marii ziari/ti& din fiecare +ar-. /i deci un aristocrat britanic.. po+i fi sigur c.s.CB>-BB a fost numit secretar general '.se mai bage în c#estiuni mili-tare.lume. "n to+i anii c!t am lucrat ca *urnalist nu-mi amintesc o singurdiscu+ie în s-lile de /edin+.surprindpe nimeni. f-r. ei sunt ultimii care în+eleg ce se înt!mpl-. Controlul mas-mediei 'umele lui 0ot#sc#ild.pt a deveni un manipulator de frunte al 3r-+iei. dar nu a dorit s. .dac.acest control.lucru care nu a f-cut dec!t s. . demisionat din func+ia de ministru de externe din cauza % gre/elilor&pe care le-a f-cut /i care au condus la r-zboiul din Insulele 3alklandsMLal-vine din .le cunoasc-. '9 /i $F. 'ui de loc de mirare du-p. Tissinger /i :arrington apar în board-urile /i co-mitetele %consultative& ale tuturor marilor corpora+ii globale de media. c!t /i ca +int. lucru care nu ar trebui s.CB<.ale ziari/tilor care s.ulterior s-a ab+inut s. ei sunt primii care afl-.o faci&. afirm!nd inclusiv c. :e crede+i c..ziari/tii le explic.un turneu obositor prin .vei ob+ine slu*ba.CC. . Din aceast.E .a f-cut ziaristul7 . Fn reporter de la 22: mi-a spus odat.s. "n realitate. )e-am explicat multor ziari/ti ce se înt!mpl-. .mai ai /i o minte încuiat-.pozi+ie. dar cum poate scrie cineva de starea oc#ilor cuiva c!nd i se ofer. "n fiecare zi. dar ace/tia au respins instantaneu sau au ridiculizat argumentele mele.c-H rimul ministru sus+ine c-H32I comuni-c-H&. o combina+ie de calit-+i mentale care îi caracterizeaz.cred c. .dovezile prezentate.seriozitatea c. crez!nd c.xperien+a mea at!t ca ziarist.în lume se pe-trece ceva important.frecvent mas-mediaR este un fel de %c#io-rul îi conduce pe orbi& Qadic.%povestea secolului&7 I-am oferit surse pt a informa poporul britanic despre ceea ce se înt!mpl.înr-ut-+easc.i-i prezint pe c!+iva din cei abuza+i de el.a fost numit negociator de%pace&în 2osnia.îl c#ema Ta1lor sau a/a ceva.lui 0ot#sc#ild.am oc#ii in*ecta+i. Larea ma*oritate a *urnali/tilor nu sunt manipula-tori4 sunt doar incredibil de neinforma+i /i de arogan+i.cum spune o vorb-8%'u po+i mitui sau cump-ra un ziarist britanic./tiu perfect cum stau lucrurile în acest domeniu.ustralia. dar sunt f.aceast. .dramatic situa+ia în acea +ar.fim mai preocupa+i de componen+a lo*ilor francmasone dec!t de componen+a clubului local de /a#.cu toat.pt ei.nu ar trebui s.a/a c.reflecte altceva dec!t punctul de vedere oficial asupra principalelor evenimente ale lumii. func+ie din care a avut gri*. Desigur.+i putea crede c.telespectatorilor lor versiunea oficial. "mi amintesc de unul dintre ei. 0ockefeller. I-am povestit de activit-+ile pedofile ale lui 6eorge 2us# /i de traficul ilegal de droguri pe care îl coordoneaz-. este din p-cate abso-lut distructiv.Qa/a cum fusese planificatR.în aceast. L-am oferit c#iar s."n realitate. sunt fie agen+i ai 3r-+iei.cerceteze m-car o cli-p.controlezi masmedia. )ucra pt ziarul Ahe #"ser!er din )ondra.cest lu-cru nu este deloc dificil. Dac. în .re baza ge-netic. la începutul anului .din întreaga lume le ofer.a atacurilor acestora.meserie necesit. pe care l-am cunoscut la )os .ngeles. c-ci ma*oritatea cople/itoare a ziari/tilor din întreaga lume..vad.rogan+a /i naivitatea. indus-tria comunica+iilor Qdup. a deve-nit pre/. 'u glumesc deloc./i excep-+ii printre *urnali/ti. numit în dife-rite func+ii importante de c-tre aceasta. dimpotriv-.mai departe de lungul nasului ce se înt!mpl.TJ.lb.un nr f redus de celule cerebrale.2ilderberg. care a durat < luni.exist.Dup. c-ci sunt *urnali/ti. fie nu sunt capabili s.afirm. scris un articol în care m-a atacat personal.

)a v!rful acesteia se afl.L. Dup.existe.dmund de 0ot#sc#ild( 6rupul de ziare 1ndependent se afl. fiul spionului britanic 6. Gersiunea oficial. . el va fi preluat de o alt. 9iari/tii simpli sunt ne-voi+i s.tot de 3r-+ie.asupra lumii..to+i respect.screeze un post de televiziune sau un ziar cu scopul de a spune adev-rul. care. < din grupurile mai pu+in cunoscute care confirm. )ord :arrington /i .s. :ele = mari re+ele de televiziune din $F. inclusiv c!teva ziare de prestigiu din $F. /i grupul de ziare >1ndependent?.companie lui Time Sarner. 6rupul Oollinger are în proprietate @BU din ziarele din :anada /i mai mult de <?E de ziare /i reviste din întreaga lume.de finan+atori /i î/i numesc personal editoriali/tii /i re-dactorii /efi pt a se asigura c. L. 8os Angeles Aimes.marii baroni media. iar mai recent în Oollinger.banc#eri /i in-dustria/i vin %baronii& media precum Lurdoc#. la fel ca /i clanul Tenned1..acest punct de vedere sunt Oollinger Inc. or. Lai devreme sau mai t!rziu.l are în componen+a sa ziare din Ir-landa.i nu sunt dec!t ni/te fa+ade.cineva încearc.s.ce/tia urmeaz.2: /i '2:.impus. 2lack.a lui J[0ei-ll1 de la 'assau.banc#erii care asigur. care as-cult. Lurdoc# sau acker.scrie adev-rul. cel care l-a înfiin+at.de fapt mas-media.mem-bru în :onsiliul pt 0ela+ii .rgus :orporation. cu egourile lor uria/e. /i f.companie Qprin a/a-nu-mitul proces de %preluare ostil-&. 2lack. minut de minut.fondurile necesare pt a cump-ra trusturile de media. :''-ul a*ung!nd s. cel care a redactat mai t!rziu legile ban-care din Insulele 2a#amas /i :a1man. .2ritanie. $erviciul pt Jpe-ra+ii $peciale./a se produc %/tirile&. sau poate c. Call +treet -ournal. rivi+i-l pe Ted Turner.companie a continuat s..corpora+iilor /i companiilor de asigur-ri ale 3r-+iei.îi întreba+i pe ace/tia ce se înt!mpl.directivele 3r-+iei. . precum Ted Turner. dar se ocup. sud-african 'elson Landela /i-a petrecut :r-ciunul din . :onrad este membru al sanctuarului interior al 6.s. 6eorge Lontagu 2lack /i . )a ora actual.la r!ndul lor de banc#eri /i de marile corpora+ii. J[0eill1 /i acker. .de 3r-+ie.credem c. 3ran+a. . aceast.de doi agen+i britanici.dKard lunkett Ta1lor. 'u %baronii& con-troleaz. .CC= la re/edin+a de vacan+.s. în insulele <. al serviciilor secrete britanice a creat o organiza+ie numit.xterne /i proprietarul postului de /tiri :able 'eKs 'etKo-rk Q:''R. . condus.2ilderberg.. iar ziarele /i posturile de radio /i televiziune nu ar putea supravie+ui f-r.cela/i lucru este valabil /i în celelalte +-ri. sunt controlate de membrii Lesei 0otunde. Lexic.linia oficial. )a ora actual-. 6rupul Oollinger repr o acoperire a serviciilor secrete britanice. fost mare rugbist. Dac. aceasta fiind una din cele mai mari opera+iuni ale 3r-+iei la nivel planetar.reclamele asigurate de acestea. Important este c./i cu traficul ilegal de droguri.reci-proc.menin+-rile cu oprirea publicit-+ii a blocat revelarea multor pove/ti adev-rate. fiind un fel de dactilografi ai viziunii oficiale asupra lumii.încearc. sc#imb!ndu-/i numele în . se antipatizeaz.în proprietatea miliardarului irlandez Ton1 J[0eill1. publicitatea îi este refuzat-. 2ronfman-ii sunt proprietarii uria/ului concern care produce b-uturi alcoolice $eagrams.i contro-leaz. afla+i în pozi+ii superioare în piramida mas-mediei.este condus de :onrad 2lack.atunci c!nd încearc.frica de $ud /i '9.r-zboi. Dup. multe altele. 2eE Uor9 Aimes. adic. ortugalia.de or-.ne fac. iar ac+iunile îi sunt devalorizate prin *ocu-rile uluitoarei puteri financiare a b-ncilor. Ahe -erusalem Post /i grupul Aelegraph din )on-dra. Tat-l s-u a fost un apropiat al familiei de gangsteri 2ronfman. adic. 9iari/tii danseaz.merit.în pofida voin+ei proprietaruluiR. .pe melodia oficial-. :2$.ace/tia vor urma linia indicat-.ne picure la u-rec#i viziunea oficial. ace/tia de proprietarii trustului de media."n timpul ultimu-lui r-zboi mondial.mai pu+in. .Sar $upplies )td. .principalele industrii /i afaceri din lume. sunt trep-du/ii de care se folosesc /efii lor. la fel ca /i ziarele Cashington Post. el nu g--se/te finan+are. Din comite-tul %consultativ& al 6rupului Oollinger fac parte Oenr1 Tissinger. a f-cut avere v!nz!nd b-uturi alcoolice ilegale în timpul ro#ibi+iei introdus. oate ceste adev-rat.asculte de redactorii /efi.l a v!ndut aceast. re/. f.este doar o perdea de fum4 acest lucru con-teaz.

de care ne-am apropiat de*a f mult /i care se va realiza cu sigu-ran+. <?U din Iris# ress 'eKspapers /i >>U din Silson and Oorton.genda const.medieval.cu fasole Oeinz pt a-/i distra oaspe+ii.î/i pun.un scop mult mai important.6IF'I. F'IF'. Fnul dintre cei mai apropia+i prieteni ai lui J[0eill1 din Irlanda este fostul prim mi-nistru 6arret 3itzgerald Q2il.rgus.pre/edinte al companiei Oeinz.deasupra morm!ntului unui cavaler templier participant la cruciade. nu sub form. agen+ii 3r-+iei oper!nd în cadrul tuturor grupurilor politice /i economice care pot contribui la împlinirea ei. :30. 0e+eaua pe care am descris-o pe scurt în acest capitol este cea care implementeaz.un nou cotidian de limb.central. )a scurt timp. T:R. $e pare c. acesta a devenit un fel de purt-tor de cuv!nt al :ongresului 'a+ional . iar Lugabe obi/nuia s. "n .în m!inile 3r-+iei.unul din idolii lui J[0eill1 a fost S.< .. "ntreaga popu-la+ie va fi controlat. rietenia sa cu dictatorul din 9imbabKe 0obert Lugabe a început pe vremea c!nd J[ 0eill1 era înc.centralmondial-.frican Q:'. . c-ci nu este dec!t o marione-t.în capela privat..rgus.s.ustraliaR.:I3I:a.are în centrul ei un guvern mondial.ste evident c. :a s.Tissinger Q2il.aceast. De altfel.ia toate deciziile ma*ore la nivel global. II 0. va fi o dicta-tur..2a#amas.fascist.le au la baz.R condus de Landela.ac#izi+iile lui nu se vor opri aici /i c. <.ca oamenii s. T:.construit. respectiv a unui control mai centralizat.merican. cu at!t mai mare va deveni presiunea pt g-sirea unor solu+ii globale. .DIJ'.CC>.asupra controlului planetar de c-tre reptilieni.asupra realit-+ii nu sunt urm-rite numai de dragul puterii în sine.gend.mai sus. . membrii 3r-+iei s-au apropiat considerabil de acest obiectiv.dac.prin implantarea de microcipuri conectate la un calculator cen-tral.nu se va produce o revolu+ie în felul de a g!ndi al oamenilor.T.cest edificiu al puterii va dicta statelor na+ionale. )a ora actual-. . >=U din 'eKspaper ublis#ing din L2ritanie. ??U din . este de*a pe punctul de a fi realizat.banii nu vor fi o problem..vor urma = superputeri8 F.. J F). miliardarul irlandez a cump-rat grupul .Qelectronic-. :om =EER.DI.o mis. Jrientul "ndep-rtat /i . $ub aceast.'a. /i cei doi ini+ia+i educa+i la /coala iezui+ilor au celebrat împreun.pt el.staingQ2ilR /i 0obert Lugabe.. intitulat%Fn om pt toate continentele&.f$.. în Irlanda.oamenii nu se vor trezi.).Galer1 6iscard D[. :el de-al doilea nivel al piramidei globale8 cele trei %uniuni& sau superstate.care inclu-de /i o serie de fotografii ale sale cu prietenii O.global-. . 4igBJ6+tructura pe care doreşte să o introducă 4răţia Ka"iloniană în primii ani ai acestui mileniu 6FG.nu lungim vorba. care vor fi divizate în regiuni. F'IF'./i Fniunea acificQ.).cesta urmeaz. 0II. . J[0eill1 /i asocia+ii s-i au cump-rat @EU din .L..doar /i poate dac. .în preluarea complet. i-a dedicat în întregime un supliment de B pagini.în prezent.aceast.de lic#idit-+iR /i o armat.re de asemenea procente importante din re+eaua de televiziune prin cablu din Irlan-da /i din cea de televiziune /i radio din . Lugabe l-a vizitat pe J[0eill1 la domeniul s-u din :ount1 Tildare.o mo-ned. Largaret T#atc#erQ2ilR. "ncep!nd din .gen-d-. . ropriul s-u ziar din Irlanda.g!ndirea /i percep+ia uman.ustralian rovincial 'eKspapers. f-r. cel mai mare lan+ de ziare din .CC<. Fniunea .. (genda la ora actual! :ontrolul /i manipularea mas-mediei /i a altor institu+ii care influen+eaz.'a.F0J . cel mai mare grup de ziare din '9. $T. +unda7 1ndependent. F'IF'. '.ustralia /i '9. De atunci /i p!n. J[0eill1 a cump-rat @EU din 6rupul .sia.unic.0'F) LJ'DI.pe cap o conservuria/. pt a evita orice reac+ie cen-tralizat. $tructura pe care este construit. :u c!t nr problemelor globale Qcreate de 3r-+ieR va cre/te. care urmeazs.structur.0I:.englez-.la deciziile structurii descris.unic-.realizeze ce se înt!mpl-.controleze o banc.:#urc#ill.ssociated 'eKpapers din 9imbabKe. cu inten+ia de a lansa pe pia+. pe care îl vor atin-ge f-r.

nu s-a f-cut nici o men+iune la un eventual superstat./i moneda unic-.C.m!na invizibil.frica. c-ci f-cea parte integrant. .= . fondatorul mi/c-rii sioniste Qcultul soareluiR.:ouden#ove-Talergi a scris în .. unul din cei mai distin/i /i mai în+elep+i oameni pe care i-am cunoscut vreodat-. :artea contelui avea titlul Pan Europa /i exact acest lucru a fost pus s--l fac-.0II.conomic. Lonnet s-a dovedit marioneta perfect. a ap--rut pe structura unei zone comerciale libere numit.C<>.uropene au fost 5ean LonnetQ:om=EER.urop.C<? o c-l--torie în $F.„Lniunile” superstatelor&F. :ontele 0ic#ard '. aî s.ce poveste/te contele în autobiografia sa8 %)a începutul anului .creeze o .în proprietatea 2ank of . 0oosevelt.uropaisc#e Sirtscraft V gemeinsc#aft..conomic..în . un %socialist& polonez care l-a a*utat pe prin+ul 2ern#ard s.finan+eze din principiu acest gen de mi/c-ri. Jper!nd sub diferite nume /i încarn-ri.structur.uropa /i de esta"lishment-ul anglo-american. care mi-a spus c. Fn rol aparte în cadrul . am primit un telefon de la baronul )ouis de 0ot#sc#ild. dar aceasta a fost de la bun început inten+ia 3r--+iei. :omuni-tatea .dpdv economic numit.ne cunoa/tem.NII-NIII. :!nd statele au aderat la aceast.merica.din . Goi recapitula pe scurt felul în care a fost creat.a 'obilimii 'egre. Lax Sarburg P"ancherul lui 0itlerQ mi-a citit cartea /i dorea s..f-r.. ceea ce se tra-duce prinH :omunitatea .uropean-( Oitler a pierdut r-zboiul Qcel pu+in în aparen+-R.merici.Lax Sarburg mi-a aran*at în .uropei controlate la nivel central a fost obiectivul cavalerilor templieri înc.totu/i 6r. :rearea unor $tate Fnite ale . fost un om interesat de crearea unei uniuni pan-europene întreaga sa via+-.uropei a r-mas aceea/i.3iul unui negustor de coniac francez.a reu/it s. sigurNQ.unit.Pda. inclusiv al lui 3.pt crearea :om.prin intermediul francmasonilor . este o alt. aflat. .din sec. D.2ilderberg /i al altor organiza+ii.în regiunea acificu-lui /i în . :ouden#ove-Talergi Q:om =EER din .C<= o carte în care f-cea un apel la crearea $tatelor Fnite ale . în timpul rimului 0-zboi Londial.dolf Oitler.a 3r-+i-ei /i s.conomice . dac. rincipalii agen+i ai 3r-+iei care au contri-buit la crearea :omunit-+ii .2ilderberg.uro-pean.ar fi c!/tigat r-zboiul. obi/-nuia s.nu po+i în+elege 6ermania nazist.înfiin+eze 6rupul 2ilderberg.C=E intitu-lat %$tatele <.a-i în+elege opera.din .E.co. fost botezat dup.î/i ating.ustria /i 5osep# 0etinger Q:om =EER.Lonnet a emigrat în :anada. Sarburg ne-a oferit spontan Pda. Iat. Lax Sarburg. con-tele 0ic#ard '.uropean-.gend-. inclusiv de colonelul Oouse /i de Oerbert Ooover. devenit confidentul mai multor pre/edin+i /i prim mini/tri.crea+ie a 3r-+iei în care sunt implicate toate numele pe care le-am citat p!n. cea care se ocupa cu sp-larea banilor proveni+i din traficul de droguri. omul despre care Oitler afirma c.aceea/i for+.sus+inut. Lonnet a fost numit secretar general ad*unct al )igii 'a+iunilor. al 6r. $pre marea mea surpriz. . unde m-a prezentat lui aul Sarburg /i lui 2ernard 2aruc#&.pute+i urm-ri aplicarea acelora/i tactici în cele < .de politicienii de frunte din .uropei.obiectivul..:om =EERcare a preg-tit Tratatul de la Ger-sailles /i a creat )iga 'a+iunilor.iar mai t!rziu vicepre/edinte al unei companii numite Transamerica. f pu+ini oameni d!ndu-/i seama încotro conduc a-ce/ti pa/i.între timp Fniune.gendei de creare a superstatelor îl *oac.uropean-. /i ptr )azard 2rot#ers 2ank.prenumele lui Sagner. era s. devenit.uro-pene.acum.:30. Fn prieten apropiat al tat-lui contelui era T#eodore Oerzl. iar prietenii s-i at!t de influen+i i-au dat un contract gras de transport al unor materiale din :anada în 3ran+a.unul din prietenii s-i. Inten+ia lui . )a sf!r/itul r-zboiului a fost numit în :onsiliul .lia+ilor /i a devenit consul-tant al grupului din *urul )ordului LilnerQLasa 0otund-.pute+i în+elege cum opereaz.EEE de m-rci în aur pt a ne finan+a mi/carea în primii = ani.:omunitatea .l a creat Fniunea an.cu banca sa central.:om=EER /i al colone-lului Landel Oouse QLasa 0otund-.conomic $uprem al . dar politica .F. sigurNQ @E. /i cine sunt oamenii /i organiza+iile din spatele ei. . Sinston :#urc#ill Q:om =EER a fost un sus+in-tor al superstatului european /i a scris un articol înc. o firm. lucr!nd pt Oudson 2a1 :ompan1... pe care a urm-rit-o pas cu pas.sau ia+a :omun-.

EEU de :onsiliul ptr 0ela+ii . f-r. Tot ce vor mai avea atunci de f-cut aceste guverne va fi s. 5ean Lonnet a fost de asemenea pre/.CA<. :ontele :ouden#ove-Ta-lergi a primit un spri*in entuziast din partea unor oameni precum 5o#n 3oster Dulles.ca s.2ritanii de dinainte. Oeale1 Q2alliolR. )a acea dat-. controlat în propor+ie de . liderii celui de-al treilea partid important din L. :omitetului pt $tatele Fnite ale . din care una afirma8 %:rearea unei Fniuni .2ilderberg din .uropa. Fniversit1 :ollegeR.onnet şi +tatele Onite ale Europei6%Inten+ia a fost ca autorit-+ile suprana+ionale supervizate de :onsiliul .au fost Oarold SilsonQ2ilR /i conservatorul . artidul )aburist de %opozi+ie& era condus de Oarold Silson Q2ilR /i îi num-ra printre membrii s-i marcan+i pe 0o1 5enkins Q2il.2ritanie a acceptat sdevin. iar re+elele subordonate din fiecare +ar. Desigur. :ongresul $F a votat mai multe rezolu+ii referitoare la uniunea po-litic.uropei& /i publicat în revista american.:om =EER.de constituire a 6.accepte .uropa integrat. între .uropene trebuie privit. .uropene. el avea s. /i dr.0II. 5enkins /i Oeale1.m a*uns de*a în aceast.planul global. minunat legat de ceea ce +i se poate înt!mpla dac.a unui guvern mondialR. cel care avea s.xterne.*oace un rol decisiv în provocarea r-zboiului care a permis în final crearea acestei structuri suprastatale.membr.mediteze asupra uimitoarei întors-turi a destinului care a f-cut ca > studen+i la Fniv.genda global-. taman c!nd L.e/ti educat la Jxford.întreb sincer dac. :!+iva ani mai t!rziu.liberal-democra+iiR erau 5o 6rimondQ2ilR/i 5erem1 T#orpe.CAE-A>.intrarea +-rii noastre în :omunitatea . apropiindu-se de idealul statului fascist centralizat care a fost dintotdeauna menirea sa. "n .a fost un %om al poporului&7 ardon( "n aceea/i perioad-. iar Oeat# l-a /i numit pe acesta /ef al Departamentului pt .R. Jxford exact în aceea/i perioad.m!ndoi au fost asocia+i ai )ordului Gictor 0ot#sc#ild.fi avut vreun cuv!nt în stabilirea principiilor care stau la baza ei. 6rimond Q2alliolR /i T#orpe QTrinit1 :ollegeR ne oferun ex.2ilderberg /i membru al unei str-vec#i linii genealogice sco+iene. :a de obicei. un nr mic de oameni afla+i pe pozi+ii c#eie la centru dicteaz. :ei < prim mini/tri ai L.2ritanie.oti!e pentru a intra în Europa. silindu-le s. Oeat# Q2alliolR.u-ropean.cei > mari lideri po-litici ai anilor @E-AE.de 3r-+ie la nivel european.uropean de Lini/tri de la 2ruxelles /i de .administra+ie federal. al Institutului pt .devin.a devenit o realitate de necontestat. pre/.administreze treptat toate activit-+ile de pe continent.Q:. -ean . faptul c<.T:.Oeale1 a participat la prima /edin+.a :omuni-t-+ii . pe 5ames :allag#anQ2il. 'ic#olas Lurra1 2utler. care a silit L. Oeat# a semnat Tratatul de la 0oma.uropei&.autorul c-r+ii .proclame $tatele Fnite ale . comitetului ad-interim al 3ondului Lonetar Interna+ional /i membru în consiliul Institutului 0egal pt .mare. Ga veni o zi c!nd guvernele vor fi for+ate s. care prezint.2ritanie sintre în p!nza de p-ian*en +esut.uropei.uropei.etap-. "ntreaga opera+iune a fost o manipulare la scar..mai t!rziu re/ al :omisiei .> . pas cu pas.uropene. în timpul celor > ani c!t a fost prim ministru.cei > lideri politici. 0II.uneascaceste institu+ii autono-me într-o singur. care avea acela/i scop.duca+ie. pre/..astfel acest plan în cartea lor.ca ele s. Silson Q5esus :ollege.uropean. Silson.mai credem c.dKard Oeat#Q2il. L.R/i pe Denis Oea-le1Q2il.a .Ahe +aturda7 E!ening Post. nu s-au înt!lnit vreodat. < mari admiratori ai lui Lonnet sunt Lerr1 /i $erge 2romberger. liberalii Qla ora actual. De la crearea sa /i p!n.ca un pas ma*or c-tre crearea unei )umi Fnite& Qadic. Ii s.al-turi de Oeat# a participat secretarul s-u îns-rcinat cu afacerile externe.a*ung./i s.C?> /i a participat la mai multe în-truniri ale acestui grup dec!t orice alt politician englez din aceastperioad-..Ra evoluat conform planului. Oeat#. 5enkins Q2alliolR.faptul c.Fnite ale .lec Douglas Ou-meQ)ord OomeR. din timpul /i de dup.conomic. :omunitatea . Fniv :olumbia /i al 3unda+iei :arnegie pt acea Inter-na+ional-Qadic.. T:. fondatorul /i pri-mul pre/.manipuleaz.pt %0-zboiul& Interna+ionalR.s.T:R.dunarea de la $trasbourg s. unul din pre/edin+ii 6. $tep#en Duggan.faceri Interna+ionale. )a ceremonia de semnare.popula+ia /i arlamentul.în prezent.recunoasc.

s#-doKn Q2ilR. cele mai influente persona*e politice din L.3T. %zona de comer+ liber& format.din '.global-.de la un cap-t la altul al celor < .numai din oameni care î/i doresc aderarea L2 la o banc. 2ill :linton. Qaparent aflate în partide de opozi+ieR. +9ull and Kones*.forma. omul pe care arlamentul britanic l-a poreclit% rin+ul "ntunericului&./i la moneda unic.dore/te ca '.din .sta este o prostie( 'orvegia a refuzat s.se va produce un colaps economic.membr.CC<.dac.a participat la o întrunire de la aris. respectiv prim ministru al :anadei. este alc-tuit..a :omunit-+ii .uropa este planificat s.3T. nu au cerut altceva dec!t reducerea din ce în ce mai accentuat. T:R /i liderii liberal-democra+i David $teel Q2il. rintre ei s-a num-rat /i prietenul nostru eter Landelson Qînainte de a demisiona în urma unui scandal financiarR.în . c!nd Oeat# a fost prim ministru /i a semnat intrarea L2 în :omunitatea .sia acific. .pe .în prezent. "ntreaga ec#ipministerial.c.uria/.conomic. între altele prin exporturile pe care le face în +-rile din F.precum conservatorii Ted Oeat#Q2il.< august . a manipulat L.a fostului bursier 0#odes /i prim ministru australian 2ob OaKke. un reptilian care î/i sc#imb.rgentina&.folosit de aceasta ca centru de recrutare a viitoarelor genera+ii de manipulatori.frica.CC>8 %Istoria le-a dat cet-+enilor celor < .voi referi detaliat la activit-+ile celor doi într-un capitol ulterior.2.merici .( rocesul pe care l-am descris mai sus în leg-tur.L.3T. Silliam Oaig Q2ilR /i add1 .merican pt :omer+ )iber.CC<.cesta a fost secretarul particular al lui Ted Oeat# între . 6ordon 2roKn Q2il.E dec.se nasc.. Ini+ia+ii 3r-+iei afla+i la conducerea b-ncilor /i corpora+iilor îi sperie /i îi am-gesc pe oameni.)a ora la care scriu acest capitol. . :oo-perarea . :om =EER.de mare prosperitate economic-.uropean. în regiunea acificului /i în . 6eoffre1 Q)ordR OoKe Q2il. $per ca la începutul secolului viitor s. un fost anga*at al lui 6u1 0ot#sc#ild. pe vremea c!nd era )ord al $igiliului rivat.. L. determin!nd-o s.Jxford-ul Qla fel ca /i :ambridge-ulR a fost dintotdeauna un centru ma*or al 3r-+iei.pot vedea o zon.C@<.s#doKn Q2ilR. din .a lui 2lair care negociaz. pre/ pedofil al $F.? . Tissinger.%Jpozantul& s-u.campania de lungdurat.T:R. Ten-net# :larke Q2ilR. a fost negociatîntre 6eorge 2us# Q:30.devin.a <.în superstatul numit Fniunea . /i tr-ie/te o perioad.se întind.cread. .a su-veranit-+ii L2ritanii /i renun+area la libertatea +-rii în favoarea unei Fniuni .uropean-.2.:.adere la F. laburi/tii Ton1 2lair Q2ilR. /i promisiunea prosperit-+ii comune. a fost Douglas Ourd. $ecretarul de stat îns-rcinat cu afacerile externe care a semnat din partea L.+ara nu va adera la banca central. s.este o minciun-4 /i o lege mar+ial.cordul 'ord-.C@B-AE /i secretarul s-u politic între . iar cea acific. f-c!ndu-i s.de comer+ liber. T:R /i add1 .T:.uropa.voi referi detaliat la aceste elemente în partea final.gendei includ implantarea de microcipuri po-pula+iei întregii lumi4 controlul deplin al rezervelor energetice4 distrugerea formelor alternative de vindecare care atest.laska /i p!n. la o adunare a liderilor politici din cele < . .merici /ansa de a construi o comunita-te de na+iuni anga*ate pe calea libert-+ii. nu repr dec!t o coinciden+-( Oeat#. /i tot el a recomandat acordarea unui titlu %onorific& de cavaler lui O.merici +inut./i la moneda unic-.CA<.2ritanii Tratatul fascist de la Laastric#t în feb.ar trebui s.cu F.uropene birocratice /i centralizate. '. a afirmat la r!ndul lui.uniune politic..central.uropene prin anii @E /i a fost de acord cu aceast. De atunci /i p!n.c.merici. principalele = partide politice din L2 sunt conduse de Ton1 2lair Q2ilR.cu .din .uro-pean-. .înc. 2us# a afirmat negru pe alb c. . oct.în .din aprilie . . Fniunea . /i 2rian Lulrone1.se înt!mple inclusiv în cele < .tunci c!nd a semnat acordul de comer+ liber cu :a-nada /i Lexic pe .lte elemente ale .CAE-A>.CC> dup. :#iar înainte de a integra L2 în . Ourd a fost de asemenea ministru de stat al )ordului :arrington în perioada în care acesta a declan/at 0-zboiul din insule-le 3alksland.medicina oficial. pt a negocia condi+iile cu pre/edintele francez 6eorges ompidou Q2ilR.merican. care a transformat :omunitatea . un violator de femei supuse programului de con-trol al min+ii.

. Drogul este men+ionat de asemenea de egipteni /i de greci. Frme de droguri #alucinogene au fost g-site în morm!ntul unui in-dian sudamerican vec#i de >?EE ani.:# respectiv .pt a stimula alte st-ri de con/-tiin+.în :omi-tatul $ligo. celor =EE.:#.de fericire /i iluminare. drogurile au fost folosite de-a lungul istoriei pt a distruge societ-+ile pe care 3r-+ia dorea s.larg. pe care o numeau %car-nea lui D-zeu&. drogurile erau folosite pe scar. :el mai vestit episod din istoria recent.A<=. pe care o consider.le controleze.c!nd Oenr1 Temple a devenit baron Tem-ple de Lount Temple Qtextual8Templul de pe Lunte4aici. nu-mit tot Oenr1.locuiasc.#eroina.din via+a vec#ilor greci înc!t este ilustrat c#iar pe monedele lor.refer pe scurt la un nr restr!ns de oameni.un titlu de noble+eR. 'umele Temple deriv. este cel care a devenit legendarul prim ministru.3amilia Lountbatten a cump-rat împreun.cu sediul la )ondraR împotriva :#inei între .în care opiul a fost folosit ca arm.c-r+ii.xist.larg. almerston-ii se numeau de fapt Temple.0ozicrucienii au g-sit noi moda-lit-+i de folosire a drogurilor.a-/i pierde aproape deloc puterea #alucinogen-. rimele referiri la folosirea acestui drog apar în T-bli+ele $umeriene.Oamps#ire./i pt a manipula g!ndirea /i percep+ia.+f.cesta a mo/-tenit pictura artistului David Teniers intitulat.f-r. Lacul din care se ob+ine opiul f-cea în-tr-o asemenea m-sur.dovezi c.o surs.cest proces a a*uns s.în ritualurile lor religioase. c-ci am vorbit în detaliu de toate acestea în lucrarea i ade!ărul !ă !a face li"eri.a fost 0-zboiul Jpiului declan/at de %britanici&Q3r-+ia 2abilonian.$ubstan+ele c#imice din aceasta trec în urin.ztecii foloseau propriet-+ile #alucinogene ale ciupercii Psiloc7"e . în *ur de .ti-tlul lor de noble+e fiindu-le acordat în . Capitolul 6:& Sub influenţa drogurilor Fna din cele mai puternice arme în r-zboiul 3r-+iei împotriva umanit-+ii de-a lungul miilor de ani au fost drogurile care dau dependen+. tradi+ie care s-a p-strat /i în r!ndul societ-+ilor secrete c-rora le-au dat na/tere. marele patriar# sau maestru al Larelui Jrient al 3ranc-masoneriei /i membru al :om.m vorbit într-un capitol anterior de folosi-rea ciupercilor de c-tre preo+ii evrei.Irlanda. 2ritanic.în întreaga lume antic-. substan+a din care este derivat. .@ .se petreacast-zi la scar. reo+ii reptilo-arieni din 2abilon erau extrem de pricepu+i în folosirea drogurilor pt manipularea popula+iei. .de la templarQtemplierR.membru al :asei 2ritanice a :omunelor timp de >E ani. organiza+ii /i evenimente. Titlul i-a fost transmis apoi nepotului s-u.EEEî.for-turile c#inezilor de a bloca importul de opiu în +ara lor au fost strivite de puterea Imp. vestit. :el mai vec#i narcotic cunoscut este opi-ul. . "n /colile misterelor antice. Lai presus de orice. Antoniu şi +f.mai t!r-ziu )ordul )ouis Lountbatten. $umerienii numeau opiul %planta fericirii&.genda global.avanseaz..m.l s-a însurat cu sora )ordului Lelbourne.de cercet-tori cu manuscrisele codificate /i cu misterele de la 0ennes-le-:#ateau.la urina sacr-. $ta-tul uni-partinic /i . :el de-al doilea fiu al )ordului almerston.haomoa /i soma. erau de fapt derivate din ciuperca Amanita muscari.cu domeni-ul /i tabloul familiei Temple.B>E-?B.domeniul pe care avea s. .b-uturile sacre ale zoroastrienilor /i #indu/ilor. Pa!el. primul ministru din perioada de <. secretar de stat îns-rcinat cu afacerile externe /i traficant de droguri al :oroanei 2ritanice în :#ina. Fnii cercet-tori cred c. /i viconte almerston de almerston.parte integrant. Oenr1 5o#n Temple.?EE î. )a vremea respectiv-. în care acesta aplic. .mondial-.e(icana.acestea erau folosite pe scar..$ecretar îns-rcinat cu afacerile externe /i prim ministru în timpul regineiGic-toria era )ordul almerston.sasinii /i-a tras numele c#iar de la felul în care se foloseau de droguri pt a-/i manipula uciga/ii. Temple lo-cuia la 2roadlands în 0omse1. iar gruparea intitulat./i st-ri #alucinogene.imuabil /i tot ce am f-cut în acest capi-tol a fost s.în :omitatul Dublin. care au o vec#ime de cel pu+in @EEE de ani.principiile geometriei sacre /i care este asociat. olitica este vec#e4 doar propor+iile s-au sc#imbat.pt propriet-+ile sale #alucinogene. iar scripturile #induse se refer.

Larea )o*.:#inkiang.distribuie drogurile în numele s-u.larg-.du/manii.lbert /i-au construit re/edin+a de la Jsborne Oouse pe aceast. între altele.care includea Triadele.Tratatul de%pace&care s-a înc#eiat la sf!r/itul conflictului le-a garantat britanicilor dreptul de a cre/te importurile de opiu.de l!ng. Isle of Sig#t. OankoK. ducele de TentRa creat mai multe lo*i în :#ina.masc.ltfel spus.B><. a intrat în :amera :omunelor ca reprezentant al 'eKport. nu sunt dec!t ni/te filiale ale marii re+ele globale a francmasonilor.dinburg#. Ioan din Ierusalim /i la Iezui+i.a oferit L.de b-+ de capela 0ossl1n a familiei $inclair.2ritanii controlul asupra Oong Tong-ului.3iul s-u a ocupat postul de vicerege al Indi-ei exact <.a . mai .din :#ina comunist-.c!nd vitalitatea poporului c#inez /i întreaga societate s-au pr-bu/it.început a domniei regi-nei Gictoria. pun!ndu-le s. un grup de negustori /i francmasoni sco+ieni afilia+i la :a-valerii $f. a fost educat la . :anton. au primit compensa+ii de la guvernul c#inez pt opiul confiscat /i au ob+inut acordarea suveranit-+ii insulelor de pe coast-. $Ka-toK. puntea de leg-tur. britanicii s-au împotrivit cu a*utorul for+elor lor militare /i navale. Larea ma*oritate a tranzac+iilor financiare /i cu aur de pe pie+ele financiare ale Oong Tong-ului sunt conse-cin+a sp-l-rii banilor rezulta+i din comer+ul cu droguri. Oenr1 5o#n Temple este cel care a trimis trupe britanice peste m-ri.la . din .în mas. 'eKc#ang.dinburg# din $co+ia.coasta de sud a .reu/ind s--i înfr!ng-. 2ulKer-)1tton este cel care a descris puterea Gril Q/arpele-putereR care curge în s!ngele %su-praoamenilor din ad!ncurile p-m!ntului&. p!n. < lo*i la Tien-tsin.lupte în 0-zboiul :rimeei /i în 0-zboiul Jpiului împotriva :#inei. Fnii cercet-tori cred c. . Letoda a fost simpl-8 britanicii au generat o depen-den+.? milioane lire sterline în argint.organizat. Fniv.opreas-c.moartea prin+ului.a c-rui oper. Isle of Sig#t este un sanctuar al satanismului.dinburg#.$ocietatea Oong /i . timp în care a urmat cursurile filozofului artidului S#ig.a c#inezilor de opiu. 'obilimea 'eagr-4 oricum. 0egina Gictoria /i rin+ul . :omer+ul cu dro-guri a fost organizat Q/i este /i la ora actual-R de c-tre lo*ile francmasone din Jrientul "ndep-rtat. situat la o arunc-tur.cest ora/ a devenit cen-trul traficului cu droguri provenite din Jrientul "ndep-rtat.CCA. precum Oong Tong-ul.sasinii. almerston a stat = ani în . Ton1 2lair.pun!ndu-i pe ace/tia stransporte /i s. de/i a redevenit parte integrant. guvernator al insulei avea s. 3ooc#oK. un nume care apare mult mai des în istorie dec!t te-ai a/tepta de la o insuli+. Lai recent.insul-4 de altfel. intr!nd astfel în aristocra+ia britanic-. la /coala particular. alesul 3r-+iei. "n prima sa legislatur-. Lai mult dec!t at!t.nesemnificativ.= la $#ang#ai /i ? la Oong Tong. de/i este un loc de o mare frumuse+e natural-. Toate aceste socie-t-+i secrete vestite pt u/urin+a cu care î/i elimin.ngliei.de britanici pt introducerea drogurilor care dau dependen+. cunoscut /i sub numele de artidul Gene+ienilor. la care s-au ad-ugat cir-ca . primul ministru ales pe .aprovizionarea cu opiu. Tongs#an. "n acest scop. Lai t!rziu. pe nazi/ti /i pe anumi+i mistici precum Ladame 2lavatski. din .fie numit )ord Lountbatten. Instrumentul prin care s-a f-cut comer+ul cu opiu dinspre India c-tre :#ina /i c-tre alte destina+ii a fost .:#efoo.între membrii $ociet-+ii )unare /i :#arles DarKin.ngliei Qal c-rei mare maestru la ora actualeste v-rul regi-nei. Fn alt centru al 3r-+iei este ora/ul .ast India :ompan1.orbe/te ordinele. dup.în :#ina a devenit un model folosit pe scar. .mo1.Tratatul de la 'anking.pe aceea/i fa+-.sunt doar o alt. profesorul Dugald $teKart.3ettes.dKard 2ulKer-)1ttonQ:om=EER. Tat-l s-u a fost conferen+iar la Fniv. rol pe care /i-l p-streaz. între timp ace/tia î/i mutaseropera+iunile la )ondra.A . aici /i-a petre-cut regina cea mai mare parte a timpului./i ast-zi.înc#eiat în .dinburg# a reprezentat. De atunci.avea s--i inspire mai t!rziu pe Oitler. dup. :el care l-a redactat a fost francmasonul /i mi-nistrul coloniilor .dinburg#. dar mai ales proprii mem-bri care nu ascult. Sei-Oai-Sei. guvernul britanic s-a folosit de o re+ea de tero-rism /i crim.:!nd conduc-torii :#inei au încercat s. strategia fo-losit.care a a*uns la conducerea artidului )iberal.adev-ra+ii proprie-tari ai companiei au fost familiile de banc#eri din nordul Italiei.

3amiliile din liniile genealogice reptiliene britanice au colaborat cu rudele lor din .inclusiv la ora actual-. pun!nd bazele înfloritoarei afaceri a familiei&. este puternic implicat. familia 0ussell /i-a f-cut imensa avere din comer+ul cu opiu practicat în sec.B@E.s. b-ncile comerciale /i companiile britanice au creat Oong Tong /i $#ang#ai :orporation. Dent and :o4 1bus 2ros4 0ussell and :o4 :ama 2ros4ducesa de .cu alte familii reptili-ene precum :oolidge /i Delano Q:om =EER. .tradi+ia co-mer+ului cu droguri. primind ca r-splat. afirma c-8 %Delano a îmbinat comer+ul cu opiu /i cel cu b-uturi alcoolice. care a dat at!+ia satani/tiR. fondatorul dinastiei . . $ut#erland-zii. 'epotul s-u. care provine dintr-o familie aristocratic./i la ora actual.stor. cu sediul în 2oston.în O+ 2eEs and Corld %eport. Fnul din descenden+ii lui .francez-.în perioada de apogeu a comer+ului cu opiu c-tre :#ina. care au dat fiecare c!te un pre/. care p-streaz. $tr-mo/ul acesteia din urm. 3ami-lia TesKick /i 5ardine Lat#eson au fost membri ai :om."n cele din urm-.ceasta este perioa-da pe care o descrie 0ud1ard Tipling în faimoasele sale romane despre India.merica pt a extinde comer+ul cu droguri. ambele la fel de profi-tabile.la o scarenorm-. pe care îl practic. cartierele generale ale 5urisdic+iei 'ordice a 0itului $co+ian al 3ranc-masoneriei.biel .cel de-al doilea 0-zboi al Jpiului.=EE. bunicul re/ 3r.ast India8 5ardine Lat#e-son Qfamilia sco+ian. "n car-tea sa.B . în alian+.din opiu Fniv.a industriei de droguri din Jrientul "ndep-rtat. "n . De pild-. "mpreun.pt acest lucru titlul de )ord al $igiliului rivat.merica.NIN prin intermediul unui sindicat al drogurilor cunoscut sub numele de 0ussell and :ompan1. Ieful companiei 0ussell and :o din :anton era Sarren Delano 5r.merica de $ud.bbott )oK.cel de-al Doilea 0-zboi Londial. proprietarul #otelului din 'eK \ork Saldorf . 2arings-ii.. 0II. 0ussell-ii au înfiin+at societatea +9ull and Kones. otrivit tuturor studiilor despre comer+ul cu droguri pe care le-am citit. unii dintre cei mai mari comercian+i de bum-bac /i opiu din .în comer+ul global cu droguri. al c-rui fiu a pus bazele afacerii cu droguri numitFni-ted 3ruit :ompan1.. . verii 0ot#sc#ild-zilor.facerea consta în luarea opiului din Turcia /i transportarea sa ilegal. 0oose-velt este înrudit genetic cu 6eorge 2us#. /i )e#man-ii.cela/i steag flutura pe vasele flotei templierilor.l+i parteneri ai lui 0ussell au fost8 5o#n :leve 6reen.xterne Q:30R. banca central. a fost cel care i-a urat bun venit lui Sil#elm de Jrania pe tro-nul . rinceton4. o istorie a co-mer+ului cu droguri din .iar steagul cu craniul /i oasele încru-ci/ate a fluturat tot timpul pe catargul vaselor companiei 0ussell Trust. imediat dup.CB@. iar familia de banc#eri 2a-rings este cea care au fondat compania eninsular and Jrient $team 'avigation :o Qfaimoasa companie britanic.faceri Interna+ionale din )ondra.de transport cu feribotul ] JR.a fost unul din ofi+erii exe-cutivi care au înfiin+at :onsiliul pt 0ela+ii . Dup. Saldorf .0ussell-ii au cump-rat afacerea erkins -ilor /i au devenit centrul afacerilor cu opiu din $F.ngliei.a fost un francmason de rang înalt.r-m!n<.ast India.3r.cu familia Taft. devenit pre/ Institutu-lui 0egal pt . 3amilia erkins s-a aliat prin c-s-torie cu alte linii genealogice britanice. Deloc înt!mpl-tor.lte familii anglo-ame-ricane implicate în comer+ul cu droguri au fost8 $ut#erland-zii. care s-a înc#eiat în .rc#ibald :ar1 :oolidge. 6eorge. Fn alt nume legat de comer+ul cu opiu este cel al francmasonului 5o#n 5acob .stor.mari ac+ionari la compa-nia .lte centre ale comer+ului cu droguri au fostQ/i mai sunt înc-R #iladel-p#ia /i 2oston.stor. 2asil )ubbock indic. care a finan+at cu o parte din averea f-cut. al $F... . publicat.D.numele armatorilor care au fost an-grena+i în comer+ul cu droguri prin intermediul :ompaniei . a folosit banii din droguri pt a finan+a construc+ia Fniv :olumbia4 5osep# :oolidge.D. $ingurul rival al lui 0ussell era sindicatul lui erkins.prin intermediul c-reia au transportat opiul..pe care îl practic. Oong Tong and $#ang#ai 2ank continu.TesKick. erau veri cu Lat#eson-ii.doamne.t#oll4 contele de 2alcarras4 regele 6eorge IG Qfostul prin+ regentR4 marc#izul de :amden /i )ad1 Lelville.storia.stor.în :#ina. Coră"iile cu opiu. im-plicate în comer+ul cu sclavi. 0oosevelt.

din T#ailanda în timpul aceluia/i r-zboi4 6eorge 3arris.la putere vor veni politicienii dori+i de ea. 3erdinand Larcos4Silliam :olb1./eful filialei din . pt a-/i finan+a traficul cu arme /i celelalte opera+iuni ilegale din întreaga lume./i la ora actu-al.celea/i familii anglo-americane care au alc-tuit re+eaua manipulatoare a 3r-+iei.frica /i din :#ina.ascult-& /i %2-ncii noastre îi place s. se afl. director al filialei din 3ilipine. banca /i-a sc#imbat numele în O$2: Ooldings.xact genul de oameni la care v-a+i fi a/teptat s. în . Donald 2eazle1. iar O$2: este proprieta-rul uneia din cele > b-nci britanice de clearing8 Lidland. pt a se asigura c. rincipalii membri ai board-ului 'ugan Oand 2ank sunt8 amiralul 3.specialist în serviciile secre-te ale armatei4 2ernie Ooug#ton.C . care distruge în special vie+ile celor ti-neri. . pre/edinte. 'ugan Oand 2ank Qcu sediul la $idne1.opera+iune coordonat. Trenton arker.centrul financiar al comer+ului cu droguri. .pre/. al filialei OaKaii./i în spatele comer+ului ilegal cu droguri.nnapolis.. inclusiv din . J investiga+ie a guvernului australian a scos la iveal./i-a f-cut o campanie publicitar. în . transferat în cadrul :I. implicat în aface-rea Iran-:ontra. . care a operat împreun.MLossad /i condus.4 T#omas :lines. reprezentantul b-ncii în TaiKan.a for+elor $F. Fnul din directorii de la 'ugan Oand. care s-a transformat mai t!rziu în linia aerian.M.v.spun. nu-i a/a7 . responsabil.faptul cmili-oane de dolari din 2anca 'ugan Oand nu erau trecu+i în contabilitate.dominat. otrivit agentului :I.de lung. reprezentantul b-ncii la )ondra.planet-. cea care a transferat fonduri c-tre )iga . comandan-tul trupelor $F.xpresia >"eing shanghaied? Q %a fi s#ang#ait&R vine de la r-pirea tinerilor c#inezi trimi/i <.durat.conduc. un membru al 2eretelor Gerzi /i colonel în armata $F.merica.ceste profituri erau folosite de :I. fost director ad*unct al :I.cu Lic#ael Oand /i T#eodore $#ackle1 în timpul 0-zboiului din Gietnam4 Dale Oolmgreen. . care sunt v!ndute apoi contra unor bani %cura+i&.erian :ivil.Lar1land.alegerea acestuia ca vicepre/edinte al $F. /i pre/..da&. servind pt sp--larea de bani rezulta+i din traficul ilegal cu droguri.banc.Fn alt instrument folosit pt sp-larea bani-lor din comer+ul cu droguri este industria aurului /i a diamantelor..c!nd li se pierde originea.u existat de asemenea dovezi c:I. \ates. a folosit banca pentru a pl-ti campanii împo-triva politicienilor din diferite +-ri.. director al filialelor din Sas#ington /i Oong Tong ale 'ugan Oand.dintre guver-nul $F. prin intermediul unor companii precum De 2eers. 2a-nii %murdari& sunt folosi+i ptr a cump-ra aur /i diamante de la aceste companii.ste cert c.avocatul b-ncii 'ugan Oand.care poart.ceast. agent sub a-coperire al serviciilor secrete ale marinei $F. :e au uitat s.func+ionarii acesteia a fost de c!te ori au spus da profiturilor din industria drogurilor. . "ntre timp.de tristreputa+ie4 Salter LcDonald. a fost /i pre/ :it1 'atio-nal 2ank din Liami. b-nci comerciale /i companii din lume /i-au f-cut ave-rea direct sau indirect din traficul de droguri.aceasta a fost o altopera+iune sub acoperire de trafic ilegal de dro-guri. manager de zbor în timpul 0-zboiului din Gietnam pt Transportul . fost director :I.de at!tea r-zboaie /i crize eco-nomice de-a lungul timpului.:I.spun.ustralia. trec!ndu-i dintr-un cont în altul p!n.le sunt acelea/i familii /i organiza+ii care au practicat pe timpuri comer+ul cu sclavi adu/i din . Lulte b-nci de pe întreaga planet.de 0ot#s-c#ild-zi /i de Jppen#eimer-i. Oand s-a aflat într-un contact per-manent cu 6eorge 2us# dup.dKin . /eful de personal al Trupelor $F. respon-sabil cu cercetarea economic-4 generalul 0o1 Lannor.ustraliaR a fost o alt. 2lack.de 3rancis 'ugan /i de Lic#ael Oand.reprezentantul b-ncii în .o banc-.numele de familie ale proprietarilor lor sunt folosite pt sp-larea banilor proveni+i din traficul ilegal cu droguri. care distrug vie+ile at!tor oameni de pe aceast.sia /i în acific în timpul 0-zboiului din Gietnam4generalul . c-ci :#ina a redob!ndit Oong Tong-ul.ceasta este lumea %liber-& de care vorbim.ir .de :I. . din acific /i elementul de leg-tur. . .sub sloganurile8 %2anca noastr.rabia $audit-. /eful de-partamentului de planificare strategic. :!teva din cele mai faimoase nume.ntiDef-imareQo acope-rire a LossadR. director de antrenament al serviciului clandestin al :I.

prin ad-ugarea altor ingrediente la molecula de morfin-.în Oong Tong direct în aur. ro#ibi+ia alcoolului a fost doar un instrument ptr a crea vasta re+ea a crimei organizate din $F. :adavrele purtau coduri secrete care le permiteau celor de la bazele aeriene de pe coasta de vest.Travi.atunci./mec#erie a 3r-+iei.CA<R/i Politica heroinei I complicitatea C1A la comerţul glo"al cu droguri Q.lfred Lc:o1 descrie cum elicopterele :I. iar o parte din acesta este folosit pt a cump-ra opiu brut de la fermieri. "n treac-t fie spus.cea mai mare dependen+-.este ob+inut. Triadele.sfie înmorm!ntate de familiile lor. dar mas-media a suprimat aceast.EEE de americani /i numai D-zeu /tie c!+i vietnamezi au fost uci/i în acest r-zboi /i cu greu ne putem imagina o lips. pt a fi transportate în $F. :#ina comunist. dar a fost recomandat la acea vreme de 2a1er ca %un medicament eroic.pt consum Oeroina este un derivat al opiului.l le-a permis en-glezilor s. din care se produce de asemenea morfina. în cadavrele solda+ilor mor+i.din frunzele de coca /i <<E . Ganderbilt-+i /i Sarburgi. 3-r. ciclul continu.le identifice. s. at!t a devenit de dependent. imensul conglomerat care i-a creat ma/in-ria de r-zboi lui Oitler. :u siguran+-.. drogurile erau scoase din cadavre /i puse la dispozi+ia tineretului american. prin intermediul 3unda+iei 0ockefeller.apoi în $F. 2a1er avea s. acesta fiind fundamentul prosperit-+ii economice c#ineze.acolo pt a lupta împotriva comunismului.fie preluat..merica de $ud de aceia/i oameni.provine c#iar de la acest epitet8 %eroic&. doar era un frunta/ al 3r-+iei(R. "n continuare. a/a /i-a f-cut averea 5osep# Tenned1. economia mondial.mai mare de respect dec!t transportul drogurilor în sticle de plastic ascunse de :I./i durere. ro#ibi+ia nu a fost dec!t o alt. Ii astfel. precum Fniunea 3emeilor :re/tine Temperate /i )iga . cei care au creat #eroina sunt ni/te eroi în oc#ii 3r-+iei.in-fluen+eze într-o m-sur. .ceast. 'umele de #eroin.s-ar pr-bu/i. :ocaina este adus. în timp ce opinia public. $. un membru francmason al Larelui Jrient( .. ?B.avea C milioane de acri de p-m!nt planta+i cu mac.în+elege+i cum se desf-/oaraceste *o-curi8 conduc-torul :#inei înainte de venirea comuni/tilor la putere a fost :#iang Tai $#ek.din Jrientul "ndep-rtat continu. un fost membru al Triadelor.s. .ur. )iderul %comunist& care l-a înl-turat de la putere a fost Lao Tse Dung. în special de la baza aerian. pt a fi servitori în casele celor boga+i. .din ce în ce mai mare inclusiv +-rile occidentale.produc+ia de #eroin.mai t!rziu de concernul farmaceutic I. "n c-r+ile sale devenite clasice. al 3unda+iei 0ussell $age /i al altor funda+ii scutite de taxe.în a/a-nu-mitul Triung#i de .v.î/i exercite în continuare suzeranitatea asupra Oong Tong-ului Qcum s. 6unt#ar 0ussbac#er a povestit cum erau despicate /i umplute cadavrele cu droguri.adus. dat fiind poten+ialul excep+ional al acestei substan+e de a cauza suferin+. transportau drogurile de pe c!mpuri c-tre punc-tele de distribu+ie. /i de investi+iile rezultate din ele. care a avut în aceast.ofer un alt ex.nu le permit-.nti-$alonQde la +aloonP cr!/m-R.R.le sunt pl-tite de banc#erii britanici ai 3r-+iei care opereaz.cestea sunt Lafia Jrientului "ndep-rtat.opera+iune interese pe termen lung.fie organizat de francmasoni prin agen+ii lor de leg-tur-. ca s. Oeroina a fost ob+inut. pe care le aduceau acas.dependen+-.CC. la fel ca mor-fina&. care nu d.credea c. nume inspirat dupcel al zeului grec al viselor.se repete la infinit4 numai amploarea sa cre/te cu fiecare an. Triadele organizeaz.ei se afl. în .infor-ma+ie. Lorfeu.de veniturile provenite din distrugerea de vie+i umane.CB=. care începe s.american. iar comer+ul cu droguri a continuat la fel ca p!n. comer+ul cu #eroin. "n . precum :a-nada QGancouverR. tat-l lui 53T.BCB. .s.comer+ul cu droguri.l afirm.6. la fel cum s-a în-t!mplat /i în Jccident. . Oeroina este drogul din categoria opiatelor care d.au fost finan+ate de 0ockefeller-i. 3arben.din . prin agen+ii precum :I.gentul :I.substan+. )a ora actual-.cacest comer+ s-a realizat prin intermediul unei companii de îmbuteliere a :oca :ola. profesorul .Politica heroinei în Asia de +ud/Est Q. rincipalele grupuri care militau pt pro#ibi+ie /i pt a %pune cap-t tuturor relelor legate de b-utur-&.în labora-toarele 2a1er din 6ermania.

merica. dar este unul din cei mai mari baroni ai drogurilor din .gendei. Tot în aceasta pute+i g-si o descriere pe larg a implic-rii lui 6eorge 2us# /i 2ill :linton în aceste opera+iuni. fiind folosit.sacrificii /i torturi.afle acei oameni este c.cum c!+iva ani am citit în 8os Angeles Aimes un sonda* de opinie în care B>U din cei c#estiona+i declarau c. care dau dependen+-. .întradev-r o premis. :#iar /i traficul de droguri +ine cont de liniile genealogice. apropo.o problempt marele plan al 3r-+iei. :ea mai mare parte a re+elei de agen+ii anti-drog este profund corupt-. /i acela nu pute+i fi niciodat.în b-utura numit.ercur7 2eEs a expus implicarea :I.unul din codurile folosite era o t-ietur.3r-+ia /i-a mai eliminat un competitor sau c.a acelo-ra/i ritualuri înc#inate acelora/i divinit-+i.acest proces av!nd o importan+.dea impresia cac+ioneaz-.erau dispu/i s. f-c!nd exact ceea ce a/teapt.drogurile sunt distri"uite de aceia/i oameni care lupt.coca cola.adev-ratul poten+ial. lucru <<.%problem-& îi ofer3r-+iei o excelent.ocazie de a oferi o %solu+ie&8 acordarea unei puteri mai mari poli+iei.cela/i mecanism8 crearea problemei P reac+ie P g-sirea solu+iei. :e ar trebui s.de la dvs cei care conduc aceast. conceptul de satanism nu are nimic de-a face cu viziunea cre/tin. Dac.emo-+ional.ocazie c.ngeles. egiptenii.sinucide+i mental.dec!t un singur c!/tig-tor. :omer+ul cu droguri nu are ca scop numai ob+inerea unor sume imense de bani pt finan+area .trafican+ii de droguri sunt greu de g--sit 7 :um se face atunci corice pu/ti care a*unge într-un ora/ nou îi poate descoperi în mai pu+in de o or-7 Dac.a putea fi detectat.dore/te s. în traficul cu cocain.ci doar v.%împotriva& lor.în palm-.. #iti+ii.m un prieten care mi-a descris cazul unei cuno/tin+e c-reia i s-a oferit o slu*-b.legerea v. Jamenii dependen+i de droguri nu reprezint.fizic. folosesc acest cuv!nt pt a descrie orice ritual care implic.despre $atan./i în înfiin+area cartelurilor columbiene ale drogurilor în cartea mea anterioar-.pt a-/i putea cump-ra drogurile de care sunt dependen+i.m des-cris pe larg rolul :I. de/i aceasta reprezint. c-ci trafican+ii se r-zboiesc între ei pt suprema+ie.deosebit. le ar-+i autorit-+ilor semnul /i acestea î+i dau drumul. i ade!ărul !ă !a face li"eri. ersonal. spiritual.p!n. . . .important-. . în traficul de cocain. iar atunci c!nd auzi+i de %marile capturi de droguri&. Jmul a descoperit cu aceast.fure /i st!l#-reasc.inclusiv pt ini+ia+ii moderni ai 3r-+iei. I s-a r-spuns8%Itim care este linia ta genealogic-&.l are de asemenea scopul de a pr-bu/i societatea /i de a-i împiedica pe tineri s. dar i-a întrebat de ce l-au ales tocmai pe el. .Gi se pare cumva c.ceast. erod!nd astfel /i mai puternic bazele libert-+ii individuale.CE= era introdus.apar+ine.rticolul a ap-rut în timpul perioadei în care 2us# se afla la :asa . iar cei dependen+i sunt nevoi+i s.nu %sc-pa+i de probleme&. 6eorge 2us# a sus+inut mai multe r-zboaie împotriva drogurilor dec!t orice alt pre/edinte american. de unde /i numele acesteia.gen+iile anti-drog sunt controlate de cartelurile drogurilor.distribuit. pute+i fi siguri c. De-a lungul istoriei a existat o procesiune nesf!r/it. . "n problema drogurilor nu exist.lua+i droguri puternice.de curier de droguri de c-tre o agen+ie guvernamental-.a ritualurilor antice care includeau sacrificii umane din 2abilon /i din societ-+ile infiltrate de 3r-+ie8 sumerienii. Giolen+a /i crimele înso+esc întotdeauna comer+ul cu droguri . Fn reporter de la +an -ose .lb/i at!t ziaristul c!t /i ziarul în care /i-a publicat articolul au fost expu/i ridiculiz-rii /i unor abuzuri incredibile din partea ziarelor Esta"lishment-ului precum 8os Angeles Aimes /i Cashington Post. "n viziunea mea.lume.dumneavoastr-.renun+e la libert-+ile lor fundamentale pt a putea c!/tiga r-zboiul împotriva drogurilor.în+elege+i despre ce este vorba.ca un instrument pt distribu-irea de droguri f-r.e/ti prins. refuzat. . fenicienii. . canaani+ii /i popoarele a-cadiene Qprintre alteleR.cunoscute sub numele de satanism sunt expresia moder-n. /i în cele din urm. re+ine+i c. Capitolul 6B& Copiii lui Satan 0itualurile de magie neagr.nu sunte+i un %rebel&/i c.tineretului de culoare din )os . dar înainte de a trece la fapte este bine s..în .î/i ating.

Jricum. pt a simboliza astfel un element negativ. care devine astfel ptr ei o culoare profund negativ-.pt ei.nunnaki descri/i în T-bli+ele $umeriene. $e pare c. hierodulai.a lor. el era numit soma. De aceea. s!nge-le rasei albe av!nd o importan+.. iar în 6recia ambrozie Qconform anumitor cercet-toriR.urul este metalul zeilor.acest s!nge uman reptilienii nu /i-ar putea p-stra înf-+i/a-rea de oameni în dimensiunea noastr-. se presupune cingredientele sale au capacita-tea de a prelungi via+a. 'u este exclus ca venirea reptilienilor pe aceast. diavolul.2-utul s!ngelui este o caracteristic.prin harlot Q prostituat-R /i în german.ace/tia obi/nuiau s.s!ngele con+ine for+a vie+ii.structu-r.i inverseaz.$atanismul are la baz. ocalul sau cupa%$f. $!ngele menstrual este unul din motivele pt care culoarea ro/ie este at!t de important.un simbol al liniilor genealogice reptiliene%regale&.cu numai c!teva mii de ani între reptilieni /i mar+ieni a creat o ras.a unei per-soane. ."nsu/i cuv!ntul %ritual& provine de la aceastpractic-'ritu V ro/i-aticR.fie mult mai re-cent. .extrem de puternic-.este vital. în a/a-numitele lor Lise 'egre.$e pare c. iar s!nge-le con+ine aceast.dintr-un motiv sau altul.o manipulare a con/tiin+ei /i a energiei. 0e+elele sataniste au fost create. :iclul menstrual al femeilor este guvernat de ciclurile lunii. G.prostituat-R.realizat în urm.geneticreptilian. $atanismul este doar un alt nume pt adorarea unei for+e negative. De aceea.la originea cuv!ntului Ehore Qde ase-menea.s!ngele menstrual era%aurul zeilor& 0eptilienii /i liniile lor genealogice beau s!nge ptr a ob+ine for+a vital.dimensiune.planet. dar înainte s-a numit 5ennifer . )ucifer. .a femeii.de pe vremea c!nd aceasta tr-ia pe Larte.extrem de frecvent înt!l-nit în societatea în care tr-im.a liniilor genealogice reptiliene. 'umele actual al femeii de care vorbesc este . ei î/i sc#imb.din carnea unui om.cu o structur.aceasta s-a produs.propor+ie de gene de-ale lor pt a-/i putea sc#imba forma . iar o mare preoteas.urm!nd-o apoi pe p-m!nt.nn 6reen. /i cu deosebire cel al oamenilor cu p-rul blond /i oc#ii alba/tri. a/a mi s-a povestit de c-tre cei care au putut asista la acest pro-ces. dar pt . esen+a lu-nar. 'efilimii.la fel ca /i cuvintele %rit& /i %ro/u& Qred în lb englez-R.în egal.din motive pe care le-am explicat mai devreme. conteaz.cu totul special.prin hores.mai aduce+i aminte de relat-rile despre rivitori /i despre urma/ii acestora.oric!t de incredibil vi s-ar putea p-rea.mi-a povestit c. "n India. 2aal.pt ei.genetic.bea s!nge7 3r-+ia /tie c. $atanismul perverte/te tot ce este pozitiv. :uv!ntul grecesc care desemneaz.2-utul s!ngelui menstrual a fost întotdeauna o ca-racteristic. fiind totodat. ei s-au infiltrat în r!ndul rasei albe înc. $!ngele era cunoscut sub numele de 3ocul $telar. care st.ceast. :el pu+in. aceasta fiind originea unor expresii precum %3emeia 0o/cat-& sau %3emeia $acr-& Qla greciR. la fel cum nazi/tii au luat simbolul pozitiv al svasticii /i l-au inversat.s.tunci c!nd beau s!nge uman /i c!nd m-n!nc.energie.simbolismul culorii alb. a fost tradus în englez.expresie.de asemenea p!ntecul feminin /i b-utul s!ngelui menstrual. satani/tii au inversat pentagrama /i folosesc frecvent culoa-rea negru pt a simboliza întunericul. Interesant mi s-a p-rut faptul c-. dar /i pt folosirea culorii auriu de c-tre liniile genealogice%regale&. care are nevoie de ele.mai pu+in momentul în care s-a produs încruci/area.un program de încruci-/are genetic. de 3r-+ia 2abilonian-.m-sur.reptili-enii au nevoie de o anumit. extrem de distrug-toare.ceste b-uturi erau considerate nectarul zeilor /i c#iar erau. care au nevoie de s!nge ptr a putea tr-i în aceast.aceast. c-reia i s-au dat tot felul de nume de-a lungul istoriei8 'imrod. c!t faptul c.pt satani/ti. . $!ngele menstrual era oferit eli-tei liniilor reptiliene %regale& de c-tre preotese fecioare. 6raal& simbolizeaz. al zeilor reptilieni care sunt genetic b-utori de s!nge.frecvent forma în reptilieni.rizona Silder. etc. care a realizat asemenea ritualuri în fa+a 3r-+iei la cel mai înalt nivel.toate popoarele ariene din univers.dimensiune. care afirmau c.sau %9e-i+Lam-& a .dec!t cred marea ma*oritate a cercet-torilor.litei. $et. "n mod similar. Lolo# sau Lole#. de care au nevoie pt a putea exista în aceast.-ceste <<< . .din spusele ei. sub diferite nume.f-r.reptilienii v!neaz.

a popula+iei aztece în .tunci c!nd un ritual se focalizeaz. dac. $atanismul nu este doar o boal.sau plin. ei sunt consuma+i pur /i simplu de reptilieni. 0itualurile satanice /i sacrificiile umane.satanismul.a celei de-a >-a dim. rezoneaz-./i o perversiune.atunci c!nd copiii care lucreaz. înc.un c!mp de energie pe o anumit. . în special ale copiilor. Iamanii /tiu /i ast-zi acest lucru. cum l-am putea opri vreo-dat-7 De regul-. dar /i a #ranei subtile pt reptilienii din regiunea inferioar. Ini+ierea per-mite preluarea în posesiune a trupului ini+iatului de c-tre reptilieni. ve+i sim+i imediat r-utatea /i ura care plutesc în aer.ura. propor+ia satani/tilor în r!ndul acestor oameni este mult mai ridicat.cest lucru nu este deloc de mirare. .le reduc frecven+a vibratorie /i afecteaz.etc. dat fiind mediul din care provin.larg.la ora actu-al. proprietari de mas-media /i figuri din industria divertismentului.v.de iubire&.turbulen+e ale c!mpului. militare.ve+i merge într-un loc în care se +in ritualuri sa-tanice.din cele mai vec#i timpuri. )iderii satani/ti-lor sunt reptilieni pur-s!nge îmbr-ca+i în forme umane.merica :entral. sau invers %o atmosfer. i-a spus scriitoarei /i cercet-toarei . astfel înc!t teroarea. $acrificarea în mas.existpoliti-cieni de rang înalt care depind pur /i simplu de s!ngele victimelor pe care le sacrifi-c-. .între con/tiin+a participan+ilor /i cea a reptilienilor din regiu-nea inferioar. particulele înc-rcate cu energie ale v!ntului so-lar provoac. econo-mice. . medicale /i din media.. îngreun!nd conexiunea interdimensional-. în special cu teama.frec-ven+.aceast<<= .vortexuri energetice.a celei de-a >-a dim.care permite unirea con/tiin+ei participan+ilor cu alte con/tiin+e din regiunea inferioar.influen+eze c!mpul magnetic al planetei noastre.spune+i8% rostii(&.cu emo+iile inferioare precum teama.c!nd c!mpul magnetic al p-m!n-tului este mai stabil.ceasta î/i plasea-z./i sub numele de astralul inferior. 6reu de crezut. c-ci cine este dispus saccepte un astfel de adev-r7 e de alt. .cunoscut.de-c!t în r!ndul popula+iei obi/nuite.sunt practicate pe scar. . dar /i în cele ale industriei divertismentului.nu mai reziste.ca sclavi în aceste baze subterane a-*ung s.vesel-.de ur. adorarea /i punerea la unison cu st-p!nii lor rep-tilieni.ceste ritualuri /i sacrificii umane au reprezentat întotdeau-na fundamentul %religiei&3r-+iei.g!n-direa /i comportamentul uman.a celei de-a >-a dim.o conexiune puternic. .acum c!teva mii de ani.ceste sacrificii sunt literalmente sacrificii aduse %zeilor& reptilieni /i se petrec de mii de ani.se creeaz.putere au rep-tilienii asupra acestei lumi /i a locuitorilor ei. ororile /i ura create de ei s.vine s. . oameni de afaceri.de vibra+ie. Li s-a spus c.apoi prin manipulare ini+ia+ii satani/ti în pozi+iile c#eie ale vie+ii politice.ce/tia prefer. sorbirea for+ei vie+ii victimelor sacrificate /i asigurarea energiei necesare pt reptilienii care se #r-nesc cu emo+iile inferioare ale oamenilor.ritualuri profund dezgust-toare creeaz. :u c!t c!mpul energetic al p-m!ntului este mai a-propiat de regiunea inferioar.de c-tre cei mai faimo/i politicieni. unul din constructorii bazelor subterane din $F.în re+eaua energetic. din cauza adrenalinei produse în asemenea momente.parte. . "n timpul zilei.ce/tia sunt %demonii& invoca+i de aceste ritua-luri./i a at!tor alte popoare au avut drept scop asigurarea #ranei pt reptilienii fizici /i pt liniile ge-nealogice care se #r-nesc cu carne de om /i beau s!nge uman. De aceea.între altele.lex :#ristop#er c.nu privim adev-rul în fa+-. Lai mul+i satani/ti mi-au povestit c.vinov-+ia. :!mpul devine cel mai stabil în timpul eclipselor totale. de c!nd a început aceast.poveste sinistr-. rincipala sa premis-.expresii precum %o atmosfer.p-trund. este controlul c!mpului magnetic al p-m!ntului. din punctul de vedere al 3r-+iei.Dac. cu at!t mai mult.copiii mici. luminoas.cestea au fost dintotdeau-na momentele în care popoarele native î/i +ineau ceremoniile de intrare în contact cu entit-+ile din alte dimensiuni./i neîncredere&.a p-m!ntului /i s.cum procedeaz. nu-i a/a7 $unt convins c.a celei de-a >-a dim.pe aceste emo+ii. 0itualurile lor se produc in-variabil în acele locuri unde exist. 'u înt!mpl-tor exist.c-ci sunt mai pu+in contamina+i ca adul+ii. #il $c#neider. la fel ca de un drog. .cest %aer& este de fapt un c!mp vibratoriu generat de formele-g!nd ale satani/tilor. ritualurile satanice au loc noaptea.

de ace/ti oameni ciuda+i pt a testa devotamentul adep+ilor lor pt cauza comun-.pt a se asigura astfel c. sacrificiile umane.treimi din copiii n-scu+i în fiecare an.. De pild-. în special în r!ndul popoarelor ariene. <<> .propiat.fi fost practicate pe tim-puri cu scopul de a prezerva via+a. Istoricul roman Tacit poveste/te c.Greamintesc de asemenea episodul din 6ene-z.este sacrificarea primului n-scut.î/i sacrifice primul n-scut de sex b-rb-tesc ptr a-i testa credin+a /i obedien+a. Fn anume $f!nt Jran s-a oferit voluntar. nu de a o distruge. Ironia face ca ele s. "n antic#itate exista convinge-rea c. G.el a a*uns drept în cer.din cele mai vec#i timpuri /i p!n. regele din Loab.î/i m-n!nce primul copil.cela/i ritual se practicîn mod curent /i ast-zi în r!ndul satani/tilor.larg-.c.ast-zi prin intermediul re+elei globale de societ-+i secrete /i sataniste ale 3r-+i-ei.frica de 'ord /i Jrientul .programului de control al min+iiR:at#1 J[2rien c.$acrificarea primului n-s-cut al oamenilor /i animalelor era foarte comun.al liniilor genealogice ale 3r-+iei /i al filialelor lor.aceasta este sub-stan+a de care au nevoie ace/tia.frica. . "n timpul r-zboiului dintre :artagina /i 0oma. J alt. "n plus. la fel ca /i canaani+ii.sindicatele crimei organizate precum Lafia.)egende similare exist. tradi+ie care s-a p-strat p!n.în antic#itate.uropa.c. . .unul dintre ei ar trebui înmorm!ntat de viu la temelia unei m!-n-stiri noi ce urma s. 0oma. "n anumite triburi aborigene din . uzzle-ul începe s. . Liguel De )a Ladrid. 3enicie-nii /i cartaginenii practicau sacrificii umane pe scar. 'u putem face o demarca+ie între reptilieni /i sacrificii-le umane. :artea 0egilor poveste/te cum Les#a. salv!nd astfel via+a ma*ori-t-+ii. care i-a spus sclavei :I./i s. <EE de familii nobile /i-au sacrificat fiii lui 2aalQzeul fenician al soarelui. druizii aveau un ritual de îngro-pare a unui copil viu la temelia unei cl-diri noi. ei obi/nuiau s.xemplul aztecilor sacrifi-ca+i în mas.ustralia.este destul de frecvent înt!lnit.extratere/trii reptili-eni au cobor!t pe p-m!nt /i /i-au creat trupuri umane pe care s.pt a %sfin+i& solul. $acrificarea primului fiu n-scut este folo-sit.ast-zi. de cele mai multe ori a copiilor de sex masculin. 9eii din /co-lile misterelor erau invariabil asocia+i cu sacrificiile umane.iar legenda spune c.în Irlanda /i în $co+ia.fiind men+ionat.Irlanda a fost populat.de dragul %zeilor& este poate cel mai faimos între toate.sau de împr-/tiere a s!ngelui copilu-lui pe funda+ia respectiv-.cela/i ritual apare în multe regiuni ale lumii.sia..este sacrificarea regelui sau a conduc-torului ptr a lini/ti zeii.vor mai putea avea /i al+i copii..altarele cu s!ngele du/manilor captura+i. iar sacrificiile umane au fost practi-cate din cele mai vec#i timpuri în . J alt. 6recia. lucru care i-a f-cut pe mul+i speciali/ti în domeniul reptilienilor s. )egendele $f!ntului :olumba Qporumbel.des-tul de frecvent în Gec#iul Testament.le posede.fie construit.se contureze.î/i consulte zeii citind în intestinele umane.reamintesc de afirma+ia fostului pre/.îngroape copii de vii pt a opri epidemiile /i pt a-l lini/ti pe marele zeu al 'ordului Jdin QSodan sau Soden la germaniR. $emiramidaR afirm.a fost at!t de afectat de înfr!ngerea sa de c-tre israeli+i înc!t /i-a sacrificat fiul mai mare /i mo/tenitorul la tron.acest erou %cre/tin& le-a spus celorlal+i c-lug-ri c.sacrifice copii.în care %D-zeu& QzeiiR a insistat ca . 0itualuri similare au fost practicate în :#i-na.la început de un grup de zei lacomi numi+i formorieni.nunnaki /i rivitori.ceasta este o alt.tradi+ie antic.care solicitau dou.erau foarte frecvente.î/i stro-peasc.vraam s.origine a conceptului de%+ap isp-/itor&8cel ucis pt %p-catele& altora. 2el sau 2ilR. "n a/a-numitul leag-n al civiliza+iei.$candinavii obi/nuiau s.stfel au ap-rut %eroii&religiilor. Inca/ii din eru obi/nuiau s. mamele obi/nuiau s.Qsupus.pe insula sco+ian. al Lexicului. Tema sacrificiilor umane /i animale se reg-se/te în întreaga istorie a umanit-+ii.cread. . Lito-logia irlandezafirm.IonaQ$oareR.merica de $ud /i Lexic.un sacrificiu adus zeilor va potoli m!nia acestora.î/i ucid. în special ale copiilor.la satani/ti. care au murit %pt iertarea p-catelor noastre&.dependen+.druizii considerau o datorie de onoare s. de unde ne-au r-mas documentele referitoare la .temcomun. "n :artea 'umerelor.c..

"n antic#itate. . în timp ce Lolo# era distrug-torul vie+ii. inclusiv în alatul din Tnossos.ceasta este adev-rata semnifica+ie a femeii cu cununa din raze ale soarelui care +i-ne în m!n. 2aal sau Lolo#. )a fel procedau sci+ii. în :reta.lcoolice."n . ./i p-strarea inimii într-un vas.csacrificiile umane se practicau înc. exact la fel ca în ritualurile din antic#itate. în timp ce planeta se încarc.negativ. apar în toate loca+iile /i la toate popoarele pe care le-am men-+ionat p!nacum în aceast.la .C aprilie . Tutunului /i .p!n.institu+ii controlate de satani/ti. /i ale Jmului din 'eandert#al.doratorii demonului 2elM2aalM'imrod din :anaan. Lurra# din Jkla#oma.EEE de ani.c. atest.C aprilie . Dovezi ale sacrificiilor umane. Oipnoza era am-plu folosit.c. "n timpul exploziei au murit f mul+i copii.din <BEE î. ca parte integrant. "n timp.fa-c#irii bra#mani din India /i din alte /coli ale misterelor /tiau f multe lucruri despre droguri.care includea m!ncarea creierului victimei. "ntr-un sit ar#eologic din apropierea ora/ului modern Tunis s-au g-sit @EEE de urne cu r-m-/i+e calcinate ale unor copii sacrifica+i.aceste ritualuri erau practicate c#iar /i în acele timpuri îndep-rtate.CC=.in-credibil de <<? .carte.cu o energie emo+ional.:#.reamintesc caceste ritualuri sunt acelea/i cu cele practicate în epoca modern.a ritua-lurilor lor religioase. zeul suprem al canaani+ilor /i fenicienilor.iar în :artea . .T3 Q2iroul pt :ontrolul 2-u-turilor .sunt cei care au aruncat în aer cl-di-rea 5ames . în timpul c-ruia un nr inimaginabil de mare de oameni sunt uci/i /i mutila+i. :ultul craniului aflat în centrul ritualurilor a ap-rut de mai multe ori în povestea noastr-.cartaginenii aruncau copii în cinstea lui 2aal. c-ci ro/ul era considerat culoarea lui $et.a lui $atan.ast-zi ace/tia.în temple.ard.povestite c#iar de victimele supuse acestor orori seam-n. \a#ve cere ca% rimul n-scut s.îi sacrifice pe oamenii cu p-rul ro/cat la morm!ntul lui Jsiris.numite ritualuri din epoca modern. era ilustrat.versiunea egiptean. . at!t cei umani c!t /i cei ai animalelor&.la detaliu cu cele descrise în Cartea egipteană a morţilor. Ii ce anume solicit2aal7 $acrificii de copii. incluz!nd p!n. în gropi încinse modelate dup.c#ipul lui 2aalMLolo#. pe .de vii co-piii din Saco într-un incendiu provocat de 32I /i de .a lui 2aal. :ultul capului..rmelor de 3ocR. practicat de templieri.care apare în at!tea tribunale din lume. era considerat d-t-torul de via+-. Textele scrise din . s-p-turile f-cute în .torturi rituale /i %magia&prin care creau diverse #alucina+ii.C<A de ar#eologul $ir . un aspect al lui 'imrodM2aal.xodului. 2abilon /i 3enicia practicau sacrificii umane. iar zeii c-rora li se înc#inau anticii sunt aceia/i zei c--rora li se înc#in. poporul care a adus în .giptenii o-bi/nuiau s./a se explic. . . Dovezi ale unor astfel de ritualuri au fost g-site în cadrul religiei /intoiste din 5aponia /i în :#ina antic-. 2aal QDomnul sau :onduc-torulR. ace/ti oameni considerr-zboiul un ri-tual al v-rs-rii de s!nge. :opiind ritualurile fenicienilor /i ale canaani-+ilor.giptul antic descriu numeroa-se tipuri de torturi /i sacrificii. .de satani/tii 3r-+iei. cu o vec#ime de circa <EE.cu un br!u din capete /i m!ini t-iate. a devenit mai complex în Ieri#on. atestat la 0ennesde-:#ateau /i reg-sit din nou în ini+ierile din cadrul $ociet-+ii +9ull and Kones.2alan+a 5usti+iei.mbele zeit-+i trebuiau lini/tite prin sacrificii umane.\a#veMIe#ova spune negru pe alb c-H %to+i primii n-scu+i ai Israelului îmi apar+in.dKard Soolle1 în :imitirul 0egal din ruinele acestui ora/ atest.mi-l dai întotdeauna Lie&. BEEE de ani. acum aprox. acte de canibalism /i crime ale copiilor în nu-mele lui Lolo# sau Lole#.CC?.gipt. legendara sor.C aprilie corespunde unui ritual satanic legat de zeul focului.vraam a venit din ora/ul sumerian Fr. . cu o vec#ime estimat.din Lexic.ceia/i oameni cu mintea bolnav.inimile erau puse pe balan+e pt a fi *udecate de zei+a Laat . "n mod similar. îndeosebi ale copiilor. G.uropa multe din liniile genealogice /i ritualurile arienilor. Saco /i Jkla#oma nu au fost altceva dec!t sacrificii de copii aduse zeului 2aalMLolo#.la circa un milion de ani. care s-au r-sp!ndit apoi /i în alte culturi.de ce au fost l-sa+i s.nat#. Data de .2aal sau Lolo# a fost identificat de romani cu $aturn. la fel ca /i zei+a-mam. 2iblia afirm.xaminarea r-m-/i+elor Jmului din eking.zeul soarelui /i al focului.

"n Gec#iul Testament abund. în afara Ierusalimului. Tot el precizeaz-8%. :ronos a fost tat-l lui 9eus. 6recii se refer.:anaani-+ii-ebraicii erau profund implica+i în practica sacrificiilor umane /i de animale.dori+i dovezi de necontestat c. pe care i-a învins.fie asociat îndeosebi cu m!ncarea copiilor mici.pove/tile despre sacrificii ale oamenilor /i animalelor. d!nd na/tere unei dinastii care a continuat sacrificiile rituale ale copiilor. Iat. numele grecesc pt uria/ii care au rezultat din încruci/area reptilienilor cu %fiicele oamenilor&.aib. versiunea greac. Gasigur c. Dac.. /i mai exist.o baz.i î/i ardeau fiii în foc /i îi ofereau ca ofrand.ceast. dup.la Saco au fost sacrifica+i copii. atest. dar sunt invocate /i alte nume de demoni.în diferite culturi /i în diferite epoci. . Tr.energie /i o utilizeaz.m o prieten-. Lai t!rziu.te-m-. terapeutul britanic Gera Diamond. numit :#oronzon.afirma+ie oficial-. 9eus a declan/at un r-zboi împotriva titanilor. "n :artea )eviticului exist.ce/tia par cu deosebire implica+i în sacrificarea copiilor mici&.a numelui 'imrod.dac.cest lucru este confirmat de numeroase victime care au supravie+uit ritualurilor sataniste la care au fost supuse. otrivit le-gendei grece/ti. . precum 2afomet /i 2e#emot.nu fie învins mai t!rziu de ei. termenul pentru a/tele evreiesc este assover. care lucreaz. 0eptilienii din regiunea inferioar. WPassed o!er? P trecu+i prin. .ceasta nu are nimic de-a face cu Dumnezeul care trece pe deasupra caselor evrei-lor.practice acelea/i ritualuri./tie. care a supravie+uit numai pt c. f-rca ma*oritatea evreilor s.real.oric!t de mult ar încerca s.cum îl descrie pe Lolo# 5o#n Lilton în Paradisul pierdut6 %Lolo#.nege ast-zi acest lucru istoricii lor.un verset care spune8 %'u trebuie s--+i la/i s-m!n+a streac.:#.o alt. cumplitul rege.sugerez s. rivi+i cum î/i ucid evreii animalele c#iar /i în ziua de ast-zi. . numindu-i copii ai uniunii dintre cerQextratere/triR/i p--m!ntQoameniR. pe care numai un ini+iat sau un cercet-tor bine documentat îl pot în+elege. :ronos /i-a îng#i+it copiii imediat ce s-au n-scut. . .care a domnit ca 0ege al 9eilor. profetul Ieremia spune negru pe alb8 %.prin focul lui Lolo#&. Iat. 'umele rituale ale%demonilor& sunt acelea/i în zile-le noastre ca /i în antic#itate sau în . :#iar /i în legenda lui Iisus reg-sim aceast. . aflat în Galea Oinnon. <<@ . inclusiv a tat-lui s-u. )a r!ndul lui.continu. fiind sacrifica+i în onoarea lui Lolo#-2aal.de aproape <E de ani cu victime ale ritualurilor satanice /i ale programului de con-trol al min+ii.u r-mas neauzite Din cauza b-t-ilor în tobe /i a zgomotelor&. :um s-ar spune. pt a-/i arde fiii /i fiicele în foc& .israeli+ii î/i ardeau copiii în focuri sacrificiale aprinse în Galea 6#e#inonului. . noastr-.neomor!nd dec!t primii n-scu+i ai egiptenilor.nu ve+i mai crede ni-ciodat.a celei de-a >-a dim se #r--nesc cu aceast. în onoarea idolului lor #idos. p-tat de s!nge 0ezultat din sacrificii umane /i de lacrimile p-rin+ilor.este prin excelen+.ceea/i tem. "n ipostaza ei extrem-.lui 2aal&. Temple-le evreilor erau în realitate abatoare în care erau sacrificate /i ucise continuu anima-le. de team.c. Dipetele copiilor trecu+i prin foc. )egendele despre sacrificarea copiilor de c-tre evreii fanatici în timpul a/telui evreiesc par s. copiii erau %trecu+i prin foc. v.poveste este un simbolism profund.numite documente din secolele GIII /i GII î.cela/i simbolism apare în nenum-rate texte antice care vorbesc despre sacrificarea primilor n-scu+i sau a copiilor mici.poate fi reg-sit.i au cons-truit locuri înalte în Top#et.sacrificial-.@&.a fost as-cuns de mama sa în fa+a tat-lui uciga/ de copii.. :ronos a fost cel mai puternic dintre titani.@ '. :#oronzon provine de la :ronos.vul Lediu Qîn perioada templierilorR.privi+i case-ta video intitulat-8Caco6regulile angajamentului.unul.ce poveste/te aceasta8 %:uv!ntul $atan este cel mai frecvent folo-sit.pt a se manifesta în dim.$atani/tii din ierar#ia %evre-iasc-& modern.s.dogma evreiasc.+inem seama de semnifica+ia acestei s-rb-tori. Lole# QLolo#R pare s.s. "n limba englez-.puternic-.simbolic la ace/tia.

inspirat. sexul practicat în timpul unui ritual sau sacrificiu satanic face ca explozia de energie vital. î/i omorau victimele prin ritualuri complexe înc#inate lui Tali.mai întreba+i ce se înt!m-pl.c!t mai mare&. recomanda sacrificiile umane /i a recunoscut c. G.. :el mai faimos sa-tanist al lumii.numele tuturor zeilor /i ale victimelor cele mai potrivite pt fiecare în parte. scris.9osher dec!t dac. "n sc#imb.convinge+i c. . iar calitativ de mentalul /i de ca-racterul s-u moral. "n esen+-.întotdeauna în centrul unui cerc de copii sau de bebelu/i care sunt sacrifica+i./i mai puternic-.at!t de fo/ti satani/ti c!t /i de victime-le acestora sau de terapeu+i care lucreaz.satani/tii /i st-p!nii lor reptilieni do-resc sutilizeze energia lor pur-. :el care dore/te s.potrivit *urnalului satanistului 3rater erurabo. pre-puber-.de bun. "n cartea sa.altceva dec!t un furt de energie /i de con/tiin+de la o alt.ca vec#ile ritualuri s. $atanistul mai v!rstnic st. consoarta zeului suprem $#iva.nativ.o prezint.cu o vibra+ie infinit mai înalt-.ceva de ei7 Ii nu i-am pus la socoteal.orice fiin+.într-o not. acesta a practicat acest sacrificiu ritual de .o lucrare spiritual.animalul a fost ucis prin t-ierea g!tului /i l-sat p!nc!nd tot s!ngele s-a scurs din el.de nenum-rate ori.cu putin+.motivele care *ustific. .era cu-noscut prin expresia %r-pirea sufletului&.se produc.de iubire rezoneaz.con+in. da. Fn ritual nu repr.pe o vibra+ie foarte *oas-. :opiii /i %tinerele fecioare& sunt folosi+i în aceste ritualuri sacrificiale pt c.victima cu cea mai mare aten+ie.QteoreticR pe la *um-tatea sec.vreodat.pe cei care sunt crescu+i de mici direct pt acest scop. dec!t un instrument care conduce c-tre un +el8 furtul sau manipularea energiei. motiv pt care nu poate fi accesat.>EE î. este inevitabil ca Gedele s. .î/i aleag. energia sa este eliberat. el explic. dec!t o perversiune #idoas-. "n vremurile de alt-dat.C<B.purt!nd o g#irland.C<C. :redin+a /i c-r+ile sacre #induse au fost duse pe sub-continentul indian de c-tre arienii din Lun+ii :aucaz. asociat at!t cu Sinston :#urc#ill c!t /i cu nazi/tii. .fac. care nu m-n!nc. $exul apare at!t de frecvent în ritualurile sataniste deoarece în momentul orgasmului se produce o explozie de energie pt care satani/tii /i reptilienii o pot absorbi cu u/urin+-.tunci c!nd animalul moare. iar elita conduc-toare din zilele noastre sacrific. Gedele prezint.a sacrificat el însu/i copii.cu aceste victime.unul din prin-cipalele centre ale extratere/trilor sau intra-tere/trilor /i ale progeniturilor lor.un depozit de energie.în . $crise în *ur de .de subsol c. astfel înc!t energia <<A . între . f-r. aî s.sasinii. datorit.copii /i le bea s!ngele exact a/a cum se proceda în antic#itate. în timp ce el le absoarbe esen+a vital-.estim-rile privind sacrificiile rituale anuale nu sunt deloc exagerate.ceva despre ei. milioanele de copii care dispar în fiecare an pretutindeni în lume.persoan-.este un copil de sex masculin.vi se pare c.s.<-./i de ce b-ie+ii foarte mici sunt victimele ideale8%Lagicienii din antic#ita-te credeau c.nergia sexual. Aeoria şi practica magiei.calitate trebuie s. NIN. care depinde cantita-tiv de m-rimea /i starea de s-n-tate a animalului.brusc. satanismul nu înseamn. .cu milioanele. despre care s-a spus întotdeauna c.s. absolut inocent /i înzestrat cu o inteligen+.Gictima cea mai perfect.vie reprezint. :#iar /i ast-zi i se aduc ofrande umane zei+ei-mam. De a-ceea. regener!ndu-/i astfel corpul.numai acel om a sacrificat în total aproape <?EE de b-ie+i în acest interval de timp.se p-streze nealterate.sta înseamn. :roKle1 adaug. )a fel procedeaz.de cranii. )iniile genealogice ale 3r-+iei au avut gri*.ob+in.inten+iei care a stat la baza actului sexual.c.v./tie vreodat. oate c.:arnea nu este con-siderat.for+a cea mai pur.aceste ritualuri nu repr. :red c. )a templul lui $#iva din Tan*or era sacrificat în fiecare zi de vineri un copil de sex masculin.se mai aud. p!nc!nd practica a fost oprit.:#.leister :roKle1./i musulmanii.nu at!t ritua-lul conteaz-.moar-tea ritual. ovestea%ritualurilor de re-generare&mi-a fost relatat.dec!t carne halal.se #r-ne/te cu carne de om. bine c. a c-rei ima-gine simbolic. una din cele mai vec#i societ-+i secrete din re+eaua 3r-+iei.acelea/i referiri la sacrificiile aduse zeilor.de reptilieni. c!t efectele sale. dar cei care le practic/tiu f. pt ei în/i/i. f-r.începe+i s.ca publicul s.?E de ori pe an.C.Tali.

sus+ine c.ritu-aluri satanice pe scar. $e presupune c. puternic pe nume 2afomet.larg.între templieri /i esenieni. al-turi de sacrificiile care trebuie aduse aces-tora din urm-.ceremoniile cele mai importante