ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

AHLI KUMPULAN

(H1)
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA ANBARASI A/P NAGARAJAN FARIDAH BT USIDEH LOTFI BIN MUSTAPA MARIANA BT SENUN MOHD FAIZAL BIN TAHAK NG WEI LING NOOR SHAHRINA BT ZAINAL ABIDIN NOORSUZILA BT MOSTAPA NOR BAIZURA BT ABD RAHMAN NOR HAZMIZA BT MUSTAFA NOR NADIAH BT FAUZI NORAZAWATI BT A. AZIZ NORAZURAWATI BT MD REJAB NUR ADIBAH BT A. SANI NURUL AINA BT ABD AZIZ PUNITHA A/P SENGODAN ROHENAH BT ADEK SITI HASHA BT SAARI SITI NURUL HUDA BT MAT NAWI SITI RASIDAH BT SAMSI SUHANA BT GHAZALI WAN MARIANI BT WAN BANONG WAN SALMA BT WAN ISMAIL WAN SHAHMIN BIN WAN AZAHAN ZARIFAH BT ZAKARIA ZURAIDAH BT MD YUSOF NO MATRIK D20071029345 D20071029350 D20071029684 D20071029335 D20071029657 D20071029334 D20071029329 D20071029336 D20071029314 D20071029339 D20071029340 D20071029338 D20071029330 D20071029321 D20071030507 D20071029352 D20071029315 D20071029331 D20071029327 D20071029342 D20071029351 D20071029307 D20071029351 D20071029630 D20071029324 D20071029311

1

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

ISI KANDUNGAN
BIL
# # 1.

PERKARA
Penghargaan Senarai Jadual Pengenalan 1.1 Pendahuluan 1.2 Pernyataan Masalah 1.3 Objektif Kajian 1.4 Soalan Kajian 1.5 Definisi Konsep 1.6 Kepentingan Kajian 1.7 Batasan Kajian 1.8 Populasi & Sampelan 1.9 Tempat Kajian 1.10 Kaedah Kajian

HALAMAN
3 4

5–6 7 8 8 9 - 10 11 11 12 12 12

2.

Dapatan Kajian 2.1 Latar belakang Sampel 2.2 Data-Data Kajian & Analisis Data 17 14 - 38 39 40 41 42

3. 4. 5. 6.

Perbincangan Kesimpulan Dan Cadangan Rujukan Lampiran

PENGHARGAAN
2

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

Syukur ke hadrat Allah swt kerana memberikan keizinan kepada kami untuk menyiapkan kajian dan juga tugasan ini di dalam masa yang telah ditetapkan. Kesempatan yang ada ini kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada En. Syariefuddin Bin Abdullah di atas segala tunjuk ajar dan nasihat kepada kami mengenai kajian ini. Tanpa khidmat bimbingan dan tunjuk ajar dari pihak pensyarah, kemungkinan kajian ini tidak dapat disempurnakan dengan jayanya. Tidak lupa juga kepada pelajar-pelajar senior yang memberi bantuan dan juga nasihat kepada kami untuk menyiapkan kajian ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam menjayakan kajian ini. Kepada rakan-rakan seperjuangan kami iaitu pelajar-pelajar Hubungan Etnik (H1) seramai 26 orang yang turut bersama-sama membantu. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam proses penyempurnaan kajian ini. Segala jasa baik daripada semua pihak akan kami hargai, kerana tidak terbalas jasa dan budi mereka semua. Akhir kata, segala kekuatan itu datang daripada Allah swt. kelemahan yang jelas dilihat datangnya juga daripada Allah swt. tetapi kamilah penyebab akan kelemahan itu. Kami memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat cacat celanya di dalam kajian kami. Diharapkan melalui kajian ini dapat membuka mata dan minda semua pihak berkaitan.

SENARAI JADUAL & RAJAH

M/S

3

ULE 1012
Jadual 1: Jadual 2: Jadual 3: Jadual 4: Jadual 5: Jadual 6: Taburan Responden Mengikut Tingkatan Taburan Responden Mengikut Jantina.

HUBUNGAN ETNIK
14 15 16 17 18 19 semasa cuti sekolah? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Taburan Responden Mengikut Jenis Pekerjaan Ibu Bapa pelajar Adakah anda sentiasa mengikuti jadual belajar yang ditetapkan oleh pihak asrama? Bilakah anda menyiapkan kerja sekolah? Adalah anda mempunyai jadual waktu sendiri selain yang ditetapkan oleh pihak asrama?

Jadual 7: Apakah aktiviti yang sering anda lakukan apabila pulang ke rumah 20 Jadual 8: Apakah yang anda lakukan pada waktu petang? Jadual 9: Taburan Responden Yang Sering ke Perpustakaan Jadual 10: Apakah jenis buku yang anda minati? Jadual 11: Taburan Responden Yang Membaca Surat Khabar Setiap Hari Jadual 12: Taburan Responden Yang Membaca Selain daripada Waktu Belajar Jadual 13: Taburan Responden Yang Meminati Rancangan Televisyen Jadual 14: Taburan Responden Mengunakah Kaedah? Jadual 15: Kaedah Yang Digunakan oleh Responden sekiranya Belajar Bersendirian. Jadual 16: Taburan Responden yang Mempunyai Masalah dengan Keluarga. Jadual 17: Taburan Responden yang Mempunyai Masalah dengan Pihak Sekolah. Jadual 18: Taburan Responden Yang Sering Mengalami Masalah Kewangan. Jadual 19: Taburan Responden Yang Mengalami Masalah dengan Rakan. Jadual 20: Adakah Masalah yang anda hadapi Menggangu Pembelajaran anda? Jadual 21: Sejauh manakah tahap gangguan yang anda hadapi? Jadual 22: Taburan Responden yang Berpuas hati dengan Pencapaian Matematik dan Sains? Jadual 23: Taburan Responden yang Meminati mata pelajaran Matematik. Jadual 24: Taburan Responden yang Meminati mata pelajaran Sains. Jadual 25: Taburan Responden akan merujuk kepada pihak, sekiranya berhadapan dengan Masalah. 38 35 36 37

34

1.0PENGENALAN
4

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

1.1PENDAHULUAN
Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-3, asrama adalah bangunan tempat tinggal kumpulan tertentu seperti murid sekolah atau mahasiswa. Secara umumnya, asrama merupakan sebuah tempat yang didirikan untuk memberi kemudahan tempat tinggal yang berdekatan dengan sekolah kepada murid-murid yang datang dari jauh, terutama mereka yang miskin. Kemudahan asrama juga memberi pendedahan dan latihan kepimpinan dan kemasyarakatan kepada para pelajar. Selain itu, asrama didirikan bertujuan untuk membina dan memupuk akhlak dan nilai yang sesuai dengan kehendak masyarakat serta dapat menghasilkan golongan pelajar yang bermaruah tinggi dan berdisiplin. Selain daripada itu, dalam mendepani cabaran globalisasi yang semakin mencabar, pengurusan di asrama hendaklah lebih kompetitif, proaktif dan efisien dalam meningkatkan citra dan mutu perkhidmatan yang ditawarkan. Fokus pengurusan dan pentadbiran asrama wajar telah melangkah ke hadapan dan tidak lagi menjurus kepada pembangunan prasarana fizikal semata-mata. Peranan asrama perlu menjadi sebuah institusi kecemerlangan yang kompetitif di peringkat negara dan juga antarabangsa. Di samping itu, penyediaan asrama dapat memudahkan para pelajar terutama kepada mereka tinggal berjauhan dari kawasan sekolah untuk mengikuti aktiviti kokurikulum yang selalunya di adakan pada sebelah petang. Aktiviti kokurikulum ini penting kerana dapat membina kemahiran lain yang tidak terdapat dalam bilik darjah tetapi akhirnya dapat membantu kecemerlangan dalam pencapaian akademik (Berita Harian, 2002 :17). Oleh itu, kajian ke atas pelajar asrama dari Sekolah Agama Menengah Bagan Terap (Model Khas) dilakukan untuk mengetahui apakah sebenarnya perspektif mereka terhadap kehidupan di asrama. Asrama merupakan salah sebuah tempat yang mudah untuk para pelajar belajar secara berkumpulan memandangkan para pelajarnya tinggal bersama. Menurut kenyataan di atas, adakah benar tinggal di asrama sebenarnya meningkatkan lagi budaya pembelajaran secara berkumpulan di sekolah ataupun adakah disebabkan minat yang ada dalam diri pelajar mendorong mereka untuk tinggal di asrama bersama rakan-rakan atau sebaliknya terdapat keistimewaan kepada pelajar-pelajar yang tinggal di asrama. Maka, berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi, dapatlah diketahui

5

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

apakah sebenarnya persepsi para pelajar di SAM Bagan Terap (model khas) mengenai kehidupan di asrama. Pelajar-pelajar ini tinggal di asrama adakah disebabkan minat mereka untuk tinggal di asrama atau terpaksa. Ini berikutan dengan kes-kes buli yang membabitkan pelajar asrama contohnya seperti yang pernah berlaku di Sekolah Menengah Agama Kelana Jaya Petra Ma’mor Seremban apabila seorang pelajar tingkatan empat meninggal dunia akibat dipukul oleh rakan senior. Keadaan seperti ini adalah membimbangkan sebenarnya kerana mengapa perkara sedemikian boleh berlaku dan adakah ia disebabkan oleh kehidupan di asrama yang begitu membosankan atau begitu mengongkong kebebasan para pelajar. Berdasarkan kajian ini kita akan tahu faktor sebenar yang mempengaruhi pelajar-pelajar SAM Bagan Terap (Model Khas) untuk tinggal di asrama.

6

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

1.2 PENYATAAN MASALAH
Setiap sekolah menyediakan peraturan mereka tersendiri untuk diikuti oleh para pelajar di samping untuk membentuk akhlak pelajar itu sendiri dan menunjukkan contoh nilai-nilai murni untuk masyarakat setempat. Terutamanya pelajar yang tinggal di asrama. Seperti mana yang umumnya kita ketahui bahawa pelajar yang tinggal di asrama lebih berdisiplin. Ini kerana pelajar yang tinggal di asrama telah dilatih untuk berdikari di samping jadual aktiviti harian mereka telah ditetapkan oleh pengurusan asrama atau sekolah. Walaubagaimanapun kita tidak mengetahui apakah yang menyebabkan pelajar begitu berminat tinggal di asrama. Justeru timbullah beberapa masalah yang perlu dikaji. Antara masalah yang timbul adalah mengenai perspektif pelajar terhadap asrama. Apakah punca yang menyebabkan pelajar begitu berminat tinggal di asrama. Seperti mana yang kita ketahui tidak semua pelajar suka tinggal di asrama dan kehidupan diasrama. Terutamanya pelajar yang tinggal di kawasan bandar. Selain itu, implikasi kehidupan pelajar di asrama juga menjadi persoalan. Adakah pelajar-pelajar ini sukarela atau dipaksa untuk tinggal diasrama. Apakah yang menyebabkan mereka memilih untuk tinggal di asrama. Adakah ibubapa pelajar memaksa pelajar tinggal di asrama. Kebanyakan ibu bapa lebih suka anak-anak mereka tinggal di asrama. Ini kerana kebanyakan ibu bapa berpendapat bahawa kehidupan anak-anak mereka lebih terjamin di asrama. Ini kerana di asrama anak-anak mereka terikat dengan jadual yang telah ditetapkan oleh pengurusan asrama. Dalam era globalisasi kini, kebanyakan ibu bapa bekerja. Jadi tidak mempunyai cukup masa untuk menguruskan anak-anak. Jadi dengan menghantar anak-anak tinggal di asrama, ibubapa berpendapat bahawa kehidupan anak-anak akan lebih terjamin disamping mengajar anak-anak hidup berdikari. Tetapi adakah pelajar-pelajar berpendapat seperti ibu bapa. Inilah yang menjadi persoalan. Selain itu, kekurangan yang ada di asrama juga menjadi masalah yang perlu dikaji. Ini penting dalam mencari jalan untuk mempertingkatkannya. Kemudahan yang disediakan di asrama juga menjadi faktor pelajar tinggal di asrama. Ini kerana kemudahan di asrama sangat penting dalam menentukan keselesaan pelajar di asrama. Daripada maklumat yang diperoleh, dapatlah diketahuai bahawa perspektif pelajar terhadap asrama sangat penting. Selain dari itu, mengkaji imlikasi kehidupan pelajar di asrama juga memberikan impak yang besar dalam kehidupan pelajar di asrama.

7

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

1.3OBJEKTIF KAJIAN
1. Mengenalpasti gaya belajar dalam kalangan pelajar asrama . 2. Mengenalpasti kekangan yang dihadapi oleh pelajar di asrama. 3. Mengenalpasti pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik.

1.4 SOALAN KAJIAN
Terdapat beberapa persoalan yang timbul apabila kajian ini hendak dijalankan. Hasil daripada soalan-soalan tersebut telah diambil menjadi objektif utama manakala yang lain adalah seperti berikut : 1. 2. 3. Bagaimanakah gaya belajar dalam kalangan pelajar asrama? Apakah kekangan yang dihadapi oleh pelajar di asrama? Bagaimanakah pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik?

8

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

1.5 DEFINISI KONSEP
Menurut Kamus Dewan Edisi ke-3, ‘gaya’ bermaksud sikap, kesukaan, ketaksukaan dan cara kelakuan yang menjadi ciri seseorang. Gaya juga adalah kombinasi kesajakan, keanggunan dan ketrampilan yang menarik perhatian. Selain itu, cara menulis atau bertutur, cara membuat sesuatu, terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang Contohnya dalam kajian ini, kita melihat pandangan pelajar terhadap asrama. Berdasarkan Kamus Pelajar, ‘pelajar’ membawa maksud orang yang belajar; ;penuntut ; murid : para~dikehendaki mematuhi peraturan sekolah : manakala menurut Kamus Dewan Edisi ke-3 pula ‘pelajar’ didefinisikan sebagai orang yang belajar (seperti murid sekolah, penuntut di maktab dan sebagainya) orang yang mengaji (menyelidiki ilmu):~sekolah menengah;~universiti. Menurut kamus pelajar, asrama bermaksud rumah tumpangan tempat tinggal muridmurid sekolah. Manakala menurut Kamus Dewan Edisi ke-3, asrama didefinisikan . bangunan tempat tinggal kumpulan tertentu (seperti murid sekolah, mahasiswa, jururawat, dan lain-lain), hostel; ~ putera (puteri) asrama yang khusus untuk pelajar-pelajar lelaki (perempuan); 2. rumah tempat tinggal pertapa, biara; 3. berek (polis, tentera, dan lain-lain); berasrama mempunyai asrama: sekolah ~ penuh; mengasramakan menempatkan dalam asrama. Kami telah memilih tajuk yang berkaitan dengan perspektif pelajar terhadap asarama.Terdapat beberapa nilai yang telah kami kenal pasti yang terdapat dalam diri pelajar yang tinggal di asrama. Antara nilai yang terdapat dalam diri pelajar adalah persahabatan, kejujuran, berdikari.

Kejujuran
Menurut Tesaurus Bahasa Melayu Dewan (1998), kejujuran bermaksud keikhlasan, ketulusan, kerelaan, kebersihan, ketaatan, kesetiaan, kepatuhan. Manakala, dalam Kamus Dewan Edisi Tiga pula menyatakan bahawa kejujuran ialah perihal jujur, kelurusan hati, keikhlasan. Ini dapat dilihat pada diri pelajar-pelajar yang tinggal di asrama.Menurut ketua warden di asrama sekolah menengah kebangsaan Batu Kikir, di sini jarang kecurian berlaku berbanding di asrama sekolah-sekolah harian lain.Pelajar-pelajar di sini telah diterapkan nilai kejujuran sejak mereka mula mendaftar di asrama.

9

ULE 1012 Berdikari

HUBUNGAN ETNIK

Menurut Kamus Dewan Edisi Tiga dan Kamus Pelajar, berdikari bermaksud berdiri atas kaki sendiri, tidak mengharapkan orang lain utk menolongnya dan cuba belajar hidup sendiri. Ini dapat dilihat apabila pelajar-pelajar yang seawal umur 10 tahun sudah tingggal di asrama.Seawal umur 10 tahun mereka sudah pandai mencuci pakaian sendiri.

Persahabatan
Kamus Dewan Edisi Tiga dan Kamus Pelajar mendefinisikan persahabatan sebagai hal atau perbuatan bersahabat, perhubungan sebagai sahabat. Persahabatan antara pelajar-pelajar yang tinggal di asrama di ini sangat kukuh. Ini dapat dilhat apabila pelajarpelajar di sini berganding bahu dalam menyediakan tugasan yang diberikan kepada mereka.Walaupun mereka daripada golongan keluarga yang berbeza, namun hubungan persahabatan antara mereka ibarat kelurga

10

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

1.6 KEPENTINGAN KAJIAN
Bagi pengkaji atau penyelidik, terdapat beberapa dorongan, sebab, rasional dan ramalan mengapa kajian ini penting dan perlu dilaksanakan. Memahami secara mendalam terhadap persepsi dan penilaian tentang tajuk kajian yang dipilih adalah amat penting supaya ia dapat memberi kesan yang positif kerana ia dapat memberi maklumat yang tepat kepada pihak pengurusan sekolah. Dalam era pembangunan masa kini, kajian dan penyelidikan perlu dilakukan untuk mecari punca-punca sesuatu masalah dan cara mengatasinya. Oleh itu, kepentingan kajian ini terhadap pihak pengurusan sekolah (asrama) adalah penting sebagai maklumat bagi mengenalpasti apakah perspektif pelajar tehadap asrama. Selain itu melalui dapatan kajian ini, pihak pengurusan boleh mengenalpasti gaya belajar dalam kalangan pelajar asrama . Ia juga sebagai sumber maklumat kepada pihak sekolah untuk mengenalpasti kekangan yang dihadapi oleh pelajar semasa menuntut ilmu di asrama.. Selain daripada itu, kajian ini penting sebagai maklumat kepada pihak pengurusan tentang kelemahan yang terdapat di asrama. Ia juga penting sebagai maklumat kepada pihak pengurusan tentang persepsi pelajar terhadap masalah ini.

1.7 TEMPAT KAJIAN
Kajian kami dijalankan di Sekolah Agama Menengah Bagan Terap, Sungai Besar, Selangor Darul Ehsan. Kami telah pergi ke sana dengan menggunakan perkhidmatan bas UPSI. Kami mengambil masa selama satu jam tiga puluh minit untuk sampai ke sekolah tersebut.

11

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

1.8 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN
Populasi yang di gunakan dalam kajian ini adalah dalam kalangan pelajar yang berumur di antara 13 tahun hingga 17 tahun. Manakala sampel diambil dari seramai seratus empat puluh empat orang pelajar daripada peserta yang berumur 13 tahun hingga 17 tahun. Pelajar ini berada dalam tingkatan 1 hingga 5.

1.9 BATASAN KAJIAN
Dalam kajian yang telah dilakukan di kampung orang asli Ulu Kuang ini, terdapat beberapa masalah dalam menjalankan soal selidik kami iaitu keterbatasan masa, kewangan, pengangkutan, karenah birokrasi, kekurangan tenaga kerja dan penduduk kampung kurang memberi kerjasama yang sepatutnya. Selain itu, bilangan sample yang kurang menjawab dengan jujur dan tidak mengikut apa yang dikehendaki

1.10 KAEDAH KAJIAN
Dalam mendapatkan hasil kajian, kaedah yang digunakan ialah berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Dalam bentuk kualitatif kami menggunakan kaedah temu bual dan pemerhatian. Manakala bentuk kuantitatif pula ialah kaedah soal selidik. Kajian kami ini melibatkan peserta program iaitu pelajar yang tinggal di asrama.

12

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

2.0 DAPATAN KAJIAN
2.1 Latar Belakang Sampel
Sampel adalah terdiri daripada pelajar yang sedanh belajar di Sekolah Agama Menengah Bagan Terap, Sungai Besar, Selangor Darul Ehsan. Rata-rata mereka mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Ada yang dibesarkan di dalam golongan mereka yang berada. Ada juga yang dibesarkan di dalam keluarga sederhana. Tidak ketinggalan juga mereka yang daripada golongan yang miskin. Kebanyakan sampel mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Mereka ada yang mengambil mata pelajaran seni dan ada juga yang mengambil ekonomi terutamanya pelajar tingkatan empat. Bagi pengetahuan, sekolah ini hanya memiliki aliran sastera sahaja pada peringkat menengah atas. Selain itu, pekerjaan ibu bapa pelajar atau sampel kami terdiri daripada pelbagai jenis. Antaranya ialah petani, peneroka, pemandu, sektor kerajaan, peniaga dan lain-lain lagi. Namun majoritinya, mereka adalah petani. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor persekitan. Dalam kajian ini, sebanyak 144 sampel telah digunakan untuk menjawab soal selidik yang disediakan. Oleh kerana ramai pelajar di sekolah tersebut, kami hanya melibatkan pelajar yang tinggal di asrama. Dalam sampel tersebut, terdapat 60 orang pelajar lelaki dan 84 orang pelajar perempuan.

13

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

2.2 Data-data kajian
2.2.1 Taburan Responden Mengikut Tingkatan Tingkatan
1 2 3 4 5

Lelaki
20 29 4 5 3

Perempuan
31 18 12 13 9

Jadual 1 : Taburan Responden Mengikut Tingkatan

35 30 25 20 15 10 5 0 Lelaki Perempuan 1 2 3 4 5

Rajah 1 : Taburan Responden Mengikut Tingkatan Graf bar ini menunjukkan taburan responden pelajar lelaki dan perempuan mengikut tingkatan satu hingga tingkatan lima yang tinggal di asrama. Dalam tingkatan satu pelajar lelaki adalah sebanyak 20 orang dan pelajar perempuan adalah sebanyak 31 orang. Mengikuti dengan tingkatan dua pula pelajar lelaki adalah seramai 29 orang dan 18 orang pelajar perempuan. Manakala dalam tingkatan tiga pelajar lelaki ialah hanya 4 orang dan pelajar perempuan seramai 13 orang. Seterusnya, tingkatan empat pelajar lelaki dan pelajar perempuan masing-masing seramai 5 orang dan 13 orang. Akhirnya, dalam tingkatan lima pelajar lelaki adalah seramai 3 orang dan pelajar perempuan adalah seramai 9 orang.

14

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

2.1.2 Taburan Responden Mengikut Jantina
Lelaki 60 Perempuan 84

Jadual 2: Taburan Responden Mengikut Jantina

100 50 0

Perempuan Lelaki

Rajah 2: Taburan Responden Mengikut Jantina

Graf bar ini menunjukkan bilangan pelajar yang menjadi responden mengikut jantina. Seramai 60 orang adalah pelajar lelaki dan manakala pelajar perempuan ialah seramai 84 orang.

15

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

2.1.3 Taburan Responden Mengikut Jenis Pekerjaan Ibu Bapa pelajar Jenis pekerjaan petani Kerajaan Pemandu Buruh Peniaga peneroka Lain-lain bilangan 61 20 14 12 11 4 7

Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Jenis Pekerjaan Ibu Bapa pelajar

Petani Kerajaan Pemandu Buruh Peniaga Peneroka Lain-lain

Rajah 3 : Taburan Responden Mengikut Jenis Pekerjaan Ibu Bapa pelajar
Carta pai ini menunjukkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh ibu bapa pelajar atau responden. Antara jenis pekerjaan ialah petani, kerajaan, pemandu, buruh, peniaga, peneroka dan lain-lain. Kebanyakan ibu bapa pelajar ialah terdiri daripada petani iaitu sebanyak 61 orang. Pekerjaan kedua yang ibu bapa menjawat ialah dalam sektor kerajaan iaitu seramai 20 orang. Seterusnya ialah pemandu dan buruh. Kedua-dua jenis pekerjaan ini adalah masing-masing seramai 14 orang dan 12 orang. Begitu juga dengan pekerjaan sebagai peniaga iaitu sebanyak 11 orang. Manakala pekerjaan sebagai peneroka adalah hanya seramai 4 orang. Akhirnya, lain-lain pekerjaan yang dilakukan opleh ibu bapa pelajar pula ialah seramai 21 orang.

2.1.4 Adakah anda sentiasa mengikuti jadual belajar yang ditetapkan oleh pihak asrama?

16

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

Ya 63

Tidak 81

Jadual 4 : Adakah anda sentiasa mengikuti jadual belajar yang ditetapkan oleh pihak asrama?

100 50 Tidak 0 Ya Ya Tidak

Graf 4 : Adakah anda sentiasa mengikuti jadual belajar yang ditetapkan oleh pihak asrama?

Graf bar ini menunjukkan bilangan pelajar yang mengikuti jadual belajar yang ditetapkan oleh asrama. Seramai 81 orang pelajar menyatakan bahawa mereka mengikuti jadual yang ditetapkan. Manakala yang selebihnya iaitu 63 orang pelajar mengatakan tidak dapat mengikuti jadual tersebut.

2.1.5 Bilakah anda menyiapkan kerja sekolah?

17

ULE 1012 Waktu pagi petang malam Petang dan malam Jumlah 4 11 72 57

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 5: Bilakah anda menyiapkan kerja sekolah? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pagi Petang Malam Petang & Malam

Rajah 5: Bilakah anda menyiapkan kerja sekolah?

Graf bar ini menunjukkan waktu pelajar suka membuat kerja sekolah. Kebanyakan pelajar iaitu seramai 72 orang suka menyiapkan kerja sekolah pada waktu malam tetapi segolongan iaitu hanya sebanyaduak 4 orang pelajar yang mengatakan bahawa menyiapakan kerja sekolah pada waktu pagi. Manakala, yang selebihnya pula menggunakan waktu petang atau kedua-duan iaitu waktu petang dan malam untuk menyiapkan kerja sekolah. Bilangannya pula adalah seramai 11 orang dan 57 orang masing-masing.

18

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

2.1.6 Adalah anda mempunyai jadual waktu sendiri selain yang ditetapkan oleh pihak asrama? Ya 43 Tidak 101

Jadual 6: Adalah anda mempunyai jadual waktu sendiri selain yang ditetapkan oleh asrama?

Ya Tidak

Rajah 6: Adalah anda mempunyai jadual waktu sendiri selain yang ditetapkan oleh pihak asrama?

Carta bulatan ini pula menunjukkan bilangan pelajar yang mempunyai jadual waktu belajar yang sendiri selain yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menurut data yang dikumpul kebanyakan dalam golongan pelajar tidak mempunyai jadual waktu belajar sendiri iaitu seramai 101 orang. Namun, sebanyak 43 orang pelajar mempunyai jadual waktu belajar yang tersendiri.

19

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

2.1.7 Apakah aktiviti yang sering anda lakukan apabila pulang ke rumah semasa cuti sekolah? Aktiviti Belajar Tidur Bermain Melancong Jumlah Pelajar 23 21 90 10

Jadual 7: Apakah aktiviti yang sering anda lakukan apabila pulang ke rumah semasa cuti sekolah?

100% 80% 60% 40% 20% 0% Melancong Bermain Tidur Belajar

Rajah 7: Apakah aktiviti yang sering anda lakukan apabila pulang ke rumah semasa cuti sekolah?

Graf bar ini menunjukkan jenis aktiviti yang dilakukan apabila pulang ke rumah semasa cuti sekolah oleh pelajar. Kebanyakan mereka lebih gemar menghabiskan cutinya dengan melakukan aktiviti bermain iaitu sebanyak 90 orang. Manakala, aktiviti tidur dan belajar pula tidak banyak dilakukan oleh pelajar kerana bilanganya hanya seramai 21 orang dan 23 orang masing-masing. Aktiviti melancong hanya menjadi pilihan minoriti pelajar iaitu sebanyak 10 orang.

2.1.8 Apakah yang anda lakukan pada waktu petang?

20

ULE 1012 Aktiviti Tidur Belajar Bermain Lain-lain Jumlah 28 34 61 21

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 8: Apakah yang anda lakukan pada waktu petang?

100% 80% 60% 40% 20% 0% Lain-lain Bermain Belajar Tidur

Rajah 8: Apakah yang anda lakukan pada waktu petang?

Graf bar ini pula menunjukkan jenis aktiviti yang dikakukan oleh kebanyakan pelajar pada waktu petang. Majoritinya pelajar suka melakukan aktiviti bermain iaitu seramai 61 orang pada waktu petang. Aktiviti belajar pula adalah seramai 34 orang pelajar dan sebanyak 28 orang pelajar suka tidur pada waktu petang. Manakala, yang selebihnya iaitu sebanyak 21 orang membuat lain-lain kerja pada waktu petang.

2.1.9

Taburan Responden Yang Sering ke Perpustakaan

21

ULE 1012 Ya 40 Tidak 104

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 9: Taburan Responden Yang Sering ke Perpustakaan

150 100 50 0 Ya
Ya Tidak

Tidak

Rajah 9: Taburan Responden Yang Sering ke Perpustakaan

Graf bar ini menunjukkan responden yang terdiri daripada kalangan pelajar yang bersetuju dengan pernyataan ini bahawa sering ke perpustakaan. Seramai 104 orang pelajar sering ke perpustakaan. Manakala seraamai 40 orang pelajar mengatakan tidak pergi ke perpustakaan.

2.1.10 Apakah jenis buku yang anda minati?

22

ULE 1012 Jenis buku Majalah Komik Bahan bacaan Surat khabar Buku fisyen

HUBUNGAN ETNIK Jumlah 45 20 26 27 26

Jadual 10: Apakah jenis buku yang anda minati?

Majalah Komik Bahan Bacaan Surat Khabar Buku Fiksyen

Rajah 10: Apakah jenis buku yang anda minati?

Graf bar ini menunjukkan jenis-jenis buku yang diminati oleh pelajar ataupun responden yang terlibat dalam kajian ini. Kebanyakan pelajar menyukai buku yang berjenis majalah iaitu seramai 4 orang. Manakala seramai 26 orang meminati buku yang berunsur buku fiksyen dan seramai 27 orang meminati membaca surat khabar. Selain itu, seramai 26 orang pelajar minat membaca apa sahaja bahan bacaan dan ada juga yang minat membaca komik iatu sebanyak 20 orang pelajar.

2.1.11 Taburan Responden Yang Membaca Surat Khabar Setiap Hari

23

ULE 1012 Ya 20 Tidak 124

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 11: Taburan Responden Yang Membaca Surat Khabar Setiap Hari

150 100 50 0 Ya
Ya Tidak

Tidak

Rajah 11: Taburan Responden Yang Membaca Surat Khabar Setiap Hari

Graf bar ini menunjukkan bilangan pelajar membaca surat khabar setiap hari. Menurut data yang terkumpul seramai 124 orang pelajar membaca surat khabar setiap hari dan selebihnya iaitu sebanyak 20 orang pelajar tidak membaca surat khabar setiap hari.

2.1.12 Taburan Responden Yang Membaca Selain daripada Waktu Belajar

24

ULE 1012 Ya 105 Tidak 38

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 12: Taburan Responden Yang Membaca Selain daripada Waktu Belajar

150 100 50 0 Ya
Ya Tidak

Tidak

Rajah 12: Taburan Responden Yang Membaca Selain daripada Waktu Belajar

Graf bar ini menunjukkan bilangan pelajar yang membaca selain waktu belajar. Ianya adalah sebanyak 105 orang pelajar membaca dan selebinya iaitu seramai 38 orang pelajar tidak membaca selain waktu belajar.

2.1.13 Taburan Responden Yang Meminati Rancangan Televisyen

25

ULE 1012 Jenis rancangan Kartun Berita National Geografi Drama Cuti-cuti Malaysia

HUBUNGAN ETNIK Jumlah 55 25 28 32 4

Jadual 13: Taburan Responden Yang Meminati Rancangan Televisyen

60 50 40 30 20 10 0 Karton Berita National Geografi Drama Cuti-cuti Malaysia

Rajah 13 : Taburan Responden Yang Meminati Rancangan Televisyen

Graf bar ini menunjukkan taburan responden yang meminati rancangan televisyen seperti karton, berita, national geografi, drama dan cuti-cuti Malaysia. Antara kelima-lima rancangan ini kebanyakan pelajar meminati rancangan karton iaitu sebanyak 55 orang. Pilihan kedua yang diminati oleh pelajar ialah rancangan berunsur drama iaitu sebanyak 32 orang. Manakala hanya 4 orang pelajar yang meminati rancangan cuti-cuti Malaysia. Selain itu, rancangan seperti national geografi dan berita juga menjadi pilihan pelajar iaitu masingmasing sebanyak 28 orang dan 25 orang.

2.1.14 Taburan Responden Mengunakah Kaedah?

26

ULE 1012 Cara belajar Bersendirian berkumpulan Jumlah 75 69

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 14: Taburan Responden Mengunakah Kaedah?

76 74 72 70 68 66

Bersendirian Berkumpulan Berkumpulan Bersendirian

Rajah 14: Taburan Responden Mengunakah Kaedah?
Graf bar ini menunjukkan kaedah pembelajaran yang digunakan oleh pelajar. Antara kaedah-kaedah ialah cara bersendirian dan berkumpulan. Seramai 75 orang pelajar lebih suka menggunakan kaedah bersendirian semasa belajar berbanding dengan kaedah berkumpulan iaitu sebanyak 69 orang.

2.1.15 Kaedah Yang Digunakan oleh Responden sekiranya Belajar Bersendirian.

27

ULE 1012 Kaedah Menghafal Membuat nota kecil Membuat latih tubi Sekadar membaca Jumlah 54 21 44 25

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 15: Kaedah Yang Digunakan oleh Responden sekiranya Belajar Bersendirian.

100% 80% 60% 40% 20% 0% Sekadar membaca Membuat latih tubi Membuat nota kecil Menghafal

Rajah 15 : Kaedah Yang Digunakan oleh Responden sekiranya Belajar Bersendirian. Graf bar ini memfokuskan cara pembelajaran mengikut kaedah bersendirian dalam kalangan pelajar. Kebanyakan pelajar menggunakan cara menghafal iaitu sebanyak 54 orang. Manakala hanya seramai 21 orang pelajar menggunakan cara membuat nota kecil. Selain daripada ini, pelajar juga menggunakan cara membuat latih tubi dan ada juga yang menjalankan cara sekadar membaca. Iaitu masing-masing seramai 44 orang dan 25 orang.

2.1.16 Taburan Responden yang Mempunyai Masalah dengan Keluarga.

28

ULE 1012 Ya 24 Tidak 45

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 16 : Taburan Responden yang Mempunyai Masalah dengan Keluarga.

50 40 30 20 10 0

Ya Tidak

Rajah 16 : Taburan Responden yang Mempunyai Masalah dengan Keluarga.

Graf bar ini menunjukkan responden yang mempunyai masalah dengan ahli keluarga. Mengikut data yang terkumpul sebanyak 24 orang menyatakan ya dan majoritinya iaitu sebanyak 45 orang menkatakan tidak.

2.1.17 Taburan Responden yang Mempunyai Masalah dengan Pihak Sekolah

29

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

Ya 24

Tidak 120

Jadual 17 : Taburan Responden yang Mempunyai Masalah dengan Pihak Sekolah

150
Ya

100 50 0 Ya

Tidak

Tidak

Rajah 17 : Taburan Responden yang Mempunyai Masalah dengan Pihak Sekolah

Graf bar ini menunjukkan pelajar yang mempunyai masalah dengan pihak sekolah. Kebanyakan pelajar memberi respon bahawa tidak perrnah mempunyai masalah dengan pihak sekolah iaitu seramai 120 orang. Manakala yang selebihnya iaitu sebanyak 24 orang pelajar menghadapi masalah dengan pihak sekolah.

2.1.18 Taburan Responden Yang Sering Mengalami Masalah Kewangan

30

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

Ya 66

Tidak 78

Jadual 18 : Taburan Responden Yang Sering Mengalami Masalah Kewangan

80 75 70 65 60

Ya Tidak

Rajah 18 : Taburan Responden Yang Sering Mengalami Masalah Kewangan

Graf bar ini menunjukkan responden mengalami masalah kewangan. Menurut data terkumpul, pelajar yang tinggal asrama tidak mempunyai masalah kewangan yang serius. Namun, sebanyak 66 orang mempunyai masalah kewangan dan selebihnya iaitu sebanyak 78 orang tidak mengalami masalah kewangan.

2.1.19 Taburan Responden Yang Mengalami Masalah dengan Rakan

31

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

Ya 68

Tidak 76

Jadual 19 Taburan Responden Yang Mengalami Masalah dengan Rakan

Ya Tidak

Rajah 19 : Taburan Responden Yang Mengalami Masalah dengan Rakan

Carta bulatan ini menunjukkan bilangan pelajar yang menghadapi masalah dengan rakan. Iaitu sebanyak 76 orang dan seramai 68 orang pelajar pula tidak mempunyai masalah dengan rakan.

2.1.20 Adakah Masalah yang anda hadapi Menggangu Pembelajaran anda?

32

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

Ya 88

Tidak 56

Jadual 20: Adakah Masalah yang anda hadapi Menggangu Pembelajaran anda?

100 50 0 Ya
Ya Tidak

Tidak

Rajah 20 : Adakah Masalah yang anda hadapi Menggangu Pembelajaran anda?

Graf bar ini menunjukkan bilangan pelajar yang menyatakan bahawa, masalah yang dihadapi akan menganggu pembelajaran mereka. Iaitu seramai 88 orang setuju dengan pernyataan tersebut dan selebihnya pula tidak bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 56 orang pelajar.

2.1.21 Sejauh manakah tahap gangguan yang anda hadapi?

33

ULE 1012 Tahap gangguan sederhana Sederhana teruk teruk Sangat teruk Jumlah 107 28 8 1

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 21 : Sejauh manakah tahap gangguan yang anda hadapi?

Sederhana Sederhana Teruk Teruk Sangat Teruk

Rajah 21 Sejauh manakah tahap gangguan yang anda hadapi?

Carta bulatan ini menunjukkan tahap gangguan yang dialami oleh responden. Tahap- tahap tersebut adalah terdiri daripada sederhana, sederhana teruk, teruk dan sangat teruk. Kebanyakan pelajar masih dalam tahap gangguan yang sederhana iaitu seramai 107 orang kerana hanya seorang pelajar menyatakan tahap gangguannya sangat teruk. Manakala, pelajar yang selebihnya pula berada dalam tahap sederhana teruk dan teruk. Iaitu masingmasing sebanyak 28 orang dan 8 orang.

2.1.22 Taburan Responden yang Berpuas hati dengan Pencapaian Matematik dan Sains?

34

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

Ya 43

Tidak 101

Jadual 22 : Taburan Responden yang Berpuas hati dengan Pencapaian Matematik dan Sains?

120 100 80 60 40 20 0

Ya Tidak

Rajah 22 : Taburan Responden yang Berpuas hati dengan Pencapaian Matematik dan Sains?

Graf bar ini menunjukkan tahap pencapaian dalam mata pelajaran Sains dan Matematik dalam kalangan pelajar. Kebanyakan pelajar berasa tidak berpuas hati dengan pencapaian pada masa sekarang kerana seramai 101 orang menyatakan bahawa tidak berpuas hati. Manakala yang selebihnya sahaja menyatakan berpuas hati iaitu seramai 43 orang.

2.1.23 Taburan Responden yang Meminati mata pelajaran Matematik

35

ULE 1012 Ya 113 Tidak 31

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 23 : Taburan Responden yang Meminati mata pelajaran Matematik

150 100 50 0 Ya
Ya Tidak

Tidak

Rajah 23 Taburan Responden yang Meminati mata pelajaran Matematik

Graf bar ini menunjukkan bilangan pelajar yang meminati mata pelajaran Matematik dan sebaliknya. Seramai 131 orang menyatakan bahawa minat terhadap mata pelajaran ini. Manakala sebanyak 31 orang pelajar opula tidak begitu minat dalam mata pelajaran Matematik.

2.1.24 Taburan Responden yang Meminati mata pelajaran Sains

36

ULE 1012 Ya 89 Tidak 55

HUBUNGAN ETNIK

Jadual 24 : Taburan Responden yang Meminati mata pelajaran Sains

Ya Tidak

Rajah : Taburan Responden yang Meminati mata pelajaran Sains

Carta bulatan ini menunjukkan bilangan pelajar yang meminati mata pelajaran Sains dan sebaliknya. Seramai 89 orang pelajar minat terhadap mata pelajaran Sains dan sebanyak 55 orang pula katakan tidak berminat dalam mata pelajaran ini.

37

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

2.1.25 Taburan Responden akan merujuk kepada pihak, sekiranya berhadapan dengan Masalah Rujuk Ibu bapa Rakan sebaya Guru Lain-lain Jumlah 65 60 13 6

Jadual 25 : Taburan Responden akan merujuk kepada pihak, sekiranya berhadapan dengan Masalah

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Lelaki Perempuan Lain-lain Guru Rakan Sebaya Ibu Bapa

Rajah 25 : Taburan Responden akan merujuk kepada pihak, sekiranya berhadapan dengan Masalah Graf bar ini menunjukkan pihak-pihak yang akan dirujuk oleh responden iaitu pelajar sekiranya berhadapan dengan masalah mengikut jantina. Pelajar selalunya akan merujuk pihak-pihak tertentunya seperti ibu bapa, rakan sebaya, guru dan lain-lain. Disini, mengikut data yang terkumpul kebanyakan pelajar akan merujuk pada ibu bapanya terdahulu sekiranya menghadapi masalah iaitu sebanyak 30 orang pelajar lelaki dan 35 orang pelajar perempuan. Pihak kedua yang akan dirujuk oleh pelajar ialah rakan sebayanya. Dalam ini

38

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

bilangannya dicatatkan sebanyak 47 orang pelajar lelaki dan 13 orang pelajar perempuan. Manakala yang selebihnya akan merujuk pada guru atau yang lain-lain.

3.0 PERBINCANGAN
Berdasarkan kajian yang kami jalankan, hasil kajian kami menunjukkan bahawa kesemua responden kami suka tinggal diasrama secara sukarela tanpa paksaan sesiapa. Hal ini adalah kerana kemudahan yang terdapat di asrama adalah lengkap bagi mereka. Walaubagaimanapun kami kurang bersetuju dengan responden kami. Berdasarkan metodologi pemerhatian, kami mendapati bahawa kemudahan di asrama tidak mencukupi dan kurang memuaskan. Hal ini adalah kerana tekanan air di bilik mandi adalah sangat perlahan dan menyukarkan kami melakukan aktiviti seharian seperti mandi. Jadual yang padat menuntut kami segera untuk bersiap, maka dengan keadaan air yang sedemikian kami berpendapat bahawa kemudahan di asrama tidak seperti yang digambarkan oleh responden. Sehubungan dengan itu, bilik tidur yang disediakan untuk fasilitator lelaki pula terdapat masalah kipas, dimana kipas gagal berfungsi dan tidak dapat digunakan. Hal ini menyebabkan seluruh bilik menjadi panas dan kami berasa kurang selesa untuk tidur. Perkara ini menjadi semakin buruk pada sebelah malam kerana kehadiran nyamuk disebabkan faktor kedudukan sekolah yang bersebelahan hutan dan belukar.

39

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

4.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan di Sekolah Agama Menengah Bagan Terap pada penghujung Mac yang lalu , dapat dirumuskan bahawa majoriti para pelajarnya yang mengikuti program Lambaian Menara Gading (LAMEGA) ini suka tinggal di asrama. Antara faktor utama yang menyebabkan mereka suka untuk tinggal di asrama adalah disebabkan rakan sebaya walaupun kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan asrama tidak begitu lengkap dan kehidupan di asrama adalah tidak membosankan kerana mereka dikelilingi oleh rakan-rakan sebaya mahupun para pelajar senior dan junior. Kehidupan di asrama adalah lebih mudah kerana pelajar-pelajar ini dapat belajar untuk hidup berdikari, selain mereka dapat berbincang bersama rakan-rakan lain mengenai permasalahan yang dialami samada dalam pembelajaran, mahupun masalah yang berunsurkan peribadi. Melalui perbincangan secara berkumpulan seperti ini sedikit sebanyak telah membantu pelajar-pelajar ini dalam meningkatkan lagi prestasi akademik dan kokurikulum mereka. Untuk meningkatkan lagi mutu di asrama pada masa akan datang, disarankan supaya pihak pengurusan asrama mempertingkatkan lagi kemudahan-kemudahan di asrama seperti menambahkan alatan sukan di asrama supaya memudahkan pelajar untuk beriadah pada waktu petang, dan memperbanyakkan lagi aktiviti di asrama supaya masa pelajar sentiasa diisi dengan aktiviti-aktiviti asrama yang berfaedah dan menarik. Kesimpulannya, kami berharap hasil kajian dapat memanfaatkan semua pihak dan membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar sekolah tersebut meningkat dan juga cemerlang. Selain itu, langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan pelajar yang dikenalpasti dalam kajian ini harus diambil dan hal ini kerana untuk memastikan pelajar sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni dan sejahtere. Sebagai bakal guru pada masa depan kita perlulah menyumbangkan bakti kita kepada arus pendidikan serta menjaga hubungan antara etnik-etnik yang ada dalam negara kita.

40

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

RUJUKAN
• Amir Hasan Dawi(2006). Penteorian sosiologi dan pendidikan. Tanjong Malim: Quantum Books. • • • http://my.opera.com/shaikal/blog/show.dml/373947 http://manual.asrama/.com/1234 Henry, L.K.(2007) The Journal of School Health (Electronik version). Di peroleh pada Februari 10,2007 daripada http://proquest.umi.com. • Ihsan Noorzali (2000,Disember 20). Tiga cabaran mencorakkan budaya pelajar. Berita Harian, 5. • Omardin Ashaari(1996). Pengurusan Sekolah-suatu panduan lengkap. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. • • • http://www.census.gov/population. www/cen2000/tables.html(akses 8 Feb 2003) Bandura, A. (1974). Behavior theory and the models of man. American Phychologist,29, 859-869. • DeWAYNE J. KURPIUS (1989 ). Perhubungan Monolog dalaman Kaunseling dan perundingan. Indiana University. Diterjemahkan Oleh Amir Awang, Canselori Universiti Sains Malaysia.

41

ULE 1012

HUBUNGAN ETNIK

42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful