You are on page 1of 70

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi

Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn

ngµnh SP Ng÷ v¨n - Líp Liªn th«ng - Kho¸ 2A - T¹i C§SP Hµ T©y

M«n: Nguyªn lý CB 1

STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Hä vµ tªn

Hoµng Lª V©n Anh
§ç ThÞ Chang
Vò ThÞ Ch×nh
Lª ThÞ DÞu
Bïi ThÞ Dung
NguyÔn Ph−¬ng Dung
§ç Thuú D−¬ng
T¹ ThÞ §µo
NguyÔn ThÞ Hµ
NguyÔn ThÞ Hµ
NguyÔn ThÞ Thanh Hµ
§oµn ThÞ Thanh H¶i
TrÞnh Xu©n H¶i
NguyÔn ThÞ H¹nh
TrÇn ThÞ H¹nh
Hoµng ThÞ Thuý H»ng
KhuÊt ThÞ H»ng
Ph¹m ThÞ Thuý H»ng
Phïng ThÞ Hiªn
L−¬ng ThÞ Thu HiÒn
NguyÔn ThÞ Hoa
Lª ThÞ Hoµ
§inh ThÞ Hång
NguyÔn ThÞ Hîp
NguyÔn ThÞ Huyªn
§µo ThÞ HuyÒn
NguyÔn ThÞ HuyÒn
NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn
NguyÔn ThÞ H−¬ng
T¹ ThÞ Mai H−¬ng
TrÞnh Minh H−¬ng
NguyÔn ThÞ Thu H−êng
Hoµng ThÞ Khuª
NguyÔn ThÞ Lan
NguyÔn ThÞ Liªn
T¹ ThÞ BÝch Loan
NguyÔn ThÞ KiÒu Ly
Hoµng ThÞ Ngäc Mai
NguyÔn ThÞ MÕn
§inh ThÞ Ngµ
§inh ThÞ Ng¸t
Bïi Ngäc Ng©n
TrÇn ThÞ Ng©n
NguyÔn ThÞ NguyÖt
NguyÔn ThÞ NguyÖt
Ng« ThÞ Nhung

GT

Ngµy sinh

Nam
02-08-84
18-06-86
28-07-75
21-04-88
16-05-78
30-01-88
23-08-85
07-09-87
04-09-88
01-01-88
05-01-78
20-11-80
11-04-88
16-01-87
25-09-77
18-04-77
11-09-80
27-09-89
29-03-88
14-12-87
18-12-88
30-08-89
20-09-87
15-03-89
28-09-88
13-08-87
26-01-89
27-10-88
01-07-86
25-01-88
15-05-82
01-08-83
08-12-76
20-05-87
28-12-88
15-02-87
11-10-88
10-08-88
05-01-89
24-08-88
16-06-85
07-07-87
28-04-88
22-02-81
28-05-85
10-12-86

§iÓm
CC (0.1)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

§iÓm
KT(0.3)
8
6
6
7
6
6
6
7
6
6
6
5
8
6
6
5
8
6
7
7
6
7
8
6
6
3
7
7
6
7
6
7
7
6
6
7
8
8

M: M01

Thi cuèi
kú (0.6)
8
7
7
8
7
7
7
Hñy
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Hñy
7
7
7
Hñy
7
7
Hñy
8
7
7

§iÓm häc
phÇn
8
7
7
8
7
7
7
1
7
7
7
7
7
8
7
7
7
8
7
7
7
1
7
7
8
1
7
7
1
7
7
7

Hñy
7
7
7
7
7
7
7
Hñy
Hñy
7
7
7

1
7
7
7
7
7
7
7
1
1
7
8
8

ngµnh SP Ng÷ v¨n - Líp Liªn th«ng - Kho¸ 2A - T¹i C§SP Hµ T©y

M«n: Nguyªn lý CB 1

STT

SBD

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Hä vµ tªn

V−¬ng ThÞ Nhung
V−¬ng ThÞ Nhung
Bïi ThÞ Nh−
NguyÔn ThÞ Ninh
Chu ThÞ Oanh
KhuÊt ThÞ Ph−¬ng
NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng
Hoµng ThÞ Quyªn
Ph¹m ThÞ Quý
Cï ThÞ Quúnh T©m
Tr−¬ng ThÞ Th¶o
NguyÔn ThÞ Thªu
NguyÔn Träng ThÓ
TrÇn ThÞ Thoa
Ph¹m ThÞ Hång Thuý
NguyÔn Thu Thuû
Khóc ThÞ Thu Trang
NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang
Phïng Minh Trang
NguyÔn ThÞ TuyÕt
V−¬ng ThÞ TuyÕt
T¹ ThÞ V©n
Phan ThÞ Xim
NguyÔn ThÞ Xu©n
Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn

Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.
Ng−êi nhËp ®iÓm

GT

Ngµy sinh

Nam20-09-88
21-10-88
31-01-87
16-07-88
20-12-88
21-08-79
12-03-87
20-10-86
24-08-86
31-12-79
24-07-85
06-02-76
15-10-87
21-05-89
28-04-76
29-08-87
02-05-88
08-04-89
06-11-83
17-05-87
20-04-89
28-07-84
16-10-88
01-12-88
25-12-88

Ng−êi kiÓm tra

§iÓm
CC (0.1)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

§iÓm
KT(0.3)
7
6
6
7

8
6
6
5
7
7
6
7
6
6
6
7
6
8
8

M: M01

Thi cuèi
kú (0.6)
7
7
7
7
Hñy
Hñy

§iÓm häc
phÇn
7
7
7
7
1
1

Hñy
7
7
Hñy
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Hñy
7

1
8
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
1
8

Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013
HiÖu tr−ëng

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi

Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn

ngµnh SP Ng÷ v¨n - Líp Liªn th«ng - Kho¸ 2A - T¹i C§SP Hµ T©y

M«n: Nguyªn lý CB 2

STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Hä vµ tªn

Hoµng Lª V©n Anh
§ç ThÞ Chang
Vò ThÞ Ch×nh
Lª ThÞ DÞu
Bïi ThÞ Dung
NguyÔn Ph−¬ng Dung
§ç Thuú D−¬ng
T¹ ThÞ §µo
NguyÔn ThÞ Hµ
NguyÔn ThÞ Hµ
NguyÔn ThÞ Thanh Hµ
§oµn ThÞ Thanh H¶i
TrÞnh Xu©n H¶i
NguyÔn ThÞ H¹nh
TrÇn ThÞ H¹nh
Hoµng ThÞ Thuý H»ng
KhuÊt ThÞ H»ng
Ph¹m ThÞ Thuý H»ng
Phïng ThÞ Hiªn
L−¬ng ThÞ Thu HiÒn
NguyÔn ThÞ Hoa
Lª ThÞ Hoµ
§inh ThÞ Hång
NguyÔn ThÞ Hîp
NguyÔn ThÞ Huyªn
§µo ThÞ HuyÒn
NguyÔn ThÞ HuyÒn
NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn
NguyÔn ThÞ H−¬ng
T¹ ThÞ Mai H−¬ng
TrÞnh Minh H−¬ng
NguyÔn ThÞ Thu H−êng
Hoµng ThÞ Khuª
NguyÔn ThÞ Lan
NguyÔn ThÞ Liªn
T¹ ThÞ BÝch Loan
NguyÔn ThÞ KiÒu Ly
Hoµng ThÞ Ngäc Mai
NguyÔn ThÞ MÕn
§inh ThÞ Ngµ
§inh ThÞ Ng¸t
Bïi Ngäc Ng©n
TrÇn ThÞ Ng©n
NguyÔn ThÞ NguyÖt
NguyÔn ThÞ NguyÖt
Ng« ThÞ Nhung

GT

Ngµy sinh

Nam
02-08-84
18-06-86
28-07-75
21-04-88
16-05-78
30-01-88
23-08-85
07-09-87
04-09-88
01-01-88
05-01-78
20-11-80
11-04-88
16-01-87
25-09-77
18-04-77
11-09-80
27-09-89
29-03-88
14-12-87
18-12-88
30-08-89
20-09-87
15-03-89
28-09-88
13-08-87
26-01-89
27-10-88
01-07-86
25-01-88
15-05-82
01-08-83
08-12-76
20-05-87
28-12-88
15-02-87
11-10-88
10-08-88
05-01-89
24-08-88
16-06-85
07-07-87
28-04-88
22-02-81
28-05-85
10-12-86

§iÓm
CC (0.1)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

§iÓm
KT(0.3)

M: M02

Thi cuèi
kú (0.6)
7
7
6
7
6
7
7
8
9
8
8
7
7
8
8
7
8
8
8
8
8
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

§iÓm häc
phÇn
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
6
6
5
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
7
8
7
8
7
7
7
7
7

5
5
5
5
5
6
5
6
5
5
5
5
5

ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Nguyªn lý CB 2 STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Líp Liªn th«ng .Kho¸ 2A . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.3) M: M02 Thi cuèi kú (0.6) 7 6 7 6 8 6 §iÓm häc phÇn 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 7 7 7 5 7 7 8 7 7 7 6 7 8 8 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 Hµ Néi.

Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M03 §iÓm KT(0.Tù do .6) 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 7 7 8 8 7 §iÓm häc phÇn 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 7 8 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 7 8 7 8 7 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 7 7 8 7 8 7 9 8 8 7 7 .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .3) 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 8 7 8 7 7 7 7 Thi cuèi kú (0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: T©m lý häc STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .

6) 7 7 8 7 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 Hµ Néi.Kho¸ 2A . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 8 7 8 7 7 7 8 8 7 3 7 7 7 8 8 7 7 7 3 7 8 8 8 .3) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 7 M: M03 Thi cuèi kú (0.Líp Liªn th«ng .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: T©m lý häc STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.

5 §iÓm häc phÇn 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .6) 9 9 8.Tù do .Líp Liªn th«ng .5 8.5 8.5 8.Kho¸ 2A .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8.5 8.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Ngo¹i ng÷ STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .3) 10 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 9 8 8 8 8 8 8 10 10 10 8 10 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 9 9 8 M: M04 Thi cuèi kú (0.5 8.5 9 9 8.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 8.

5 8.5 8.5 Hµ Néi.5 9 9 8.Líp Liªn th«ng .6) 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.Kho¸ 2A . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.3) 8 8 8 8 10 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 M: M04 Thi cuèi kú (0.5 8.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Ngo¹i ng÷ STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 8. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 9 8.5 8.5 9 9 9 9 8 8.5 8.5 8.

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Tù do .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: DÉn luËn ng«n ng÷ vµ ng÷ ©m häc STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .6) 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 §iÓm häc phÇn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 .Kho¸ 2A .Líp Liªn th«ng .3) M: M05 Thi cuèi kú (0.

6) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Hµ Néi.Líp Liªn th«ng .3) M: M05 Thi cuèi kú (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Kho¸ 2A . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: DÉn luËn ng«n ng÷ vµ ng÷ ©m häc STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.

Líp Liªn th«ng .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .6) 8 8 7 7 6 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 8 7 7 8 §iÓm häc phÇn 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 5 5 6 8 8 8 7 7 7 8 6 6 6 5 5 5 6 8 8 8 8 7 6 6 6 6 5 .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .3) M: M06 Thi cuèi kú (0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: LÞch sö §¶ng T− t−ëng HCM STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Tù do .

ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: LÞch sö §¶ng T− t−ëng HCM STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.6) 7 7 8 7 8 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 7 Hµ Néi. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 5 5 6 5 6 6 1 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.Kho¸ 2A .3) M: M06 Thi cuèi kú (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Líp Liªn th«ng .

6) 7 6 5 6 5 6 6 7 6 5 6 5 5 8 5 6 6 6 5 6 5 8 7 7 6 4 4 7 7 6 5 6 §iÓm häc phÇn 8 7 6 7 6 7 7 8 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 9 8 8 7 6 4 8 6 7 7 6 8 9 9 9 9 9 8 3 10 9 8 9 9 5 5 6 5 7 7 6 6 8 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 7 6 9 7 7 7 7 .3) 10 8 7 9 8 9 8 9 9 5 9 9 8 4 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 3 9 4 9 9 5 Thi cuèi kú (0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: PPNC Khoa häc STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M07 §iÓm KT(0.Kho¸ 2A .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .Tù do .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Líp Liªn th«ng .

ngµnh SP Ng÷ v¨n .Líp Liªn th«ng . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 8 8 8 6 9 8 6 6 7 7 6 6 7 5 6 8 8 8 7 8 8 .6) 6 6 5 6 7 7 7 6 8 7 7 4 6 5 5 5 6 5 5 7 7 6 6 7 7 Hµ Néi.3) 8 9 9 9 9 9 8 4 9 10 4 8 9 9 8 5 8 3 8 8 9 10 9 8 9 M: M07 Thi cuèi kú (0. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: PPNC Khoa häc STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.

Kho¸ 2A .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Gi¸o dôc häc STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Tù do .Líp Liªn th«ng .6) 6 8 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 9 7 6 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 8 §iÓm häc phÇn 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 9 8 7 8 6 8 8 7 7 7 7 7 7 8 9 9 7 7 9 9 7 6 7 7 7 8 7 6 6 8 5 6 6 7 6 8 8 6 7 8 7 7 8 6 7 7 7 6 8 8 7 8 8 .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .3) 8 7 5 7 5 7 8 8 9 7 6 5 7 8 7 5 6 7 9 8 9 8 5 8 8 8 8 8 7 8 7 8 Thi cuèi kú (0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M08 §iÓm KT(0.

Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.ngµnh SP Ng÷ v¨n .Líp Liªn th«ng .6) 6 6 6 6 9 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 6 6 9 9 7 8 7 8 Hµ Néi. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 9 8 7 7 6 9 7 7 7 8 7 7 7 7 7 9 9 7 9 7 9 .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.3) 8 7 8 7 8 7 8 8 6 9 7 7 7 7 8 8 7 8 7 7 8 6 9 7 9 M: M08 Thi cuèi kú (0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Gi¸o dôc häc STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Kho¸ 2A .

H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc d©n gian STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .Tù do .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M09 §iÓm KT(0.6) 7 8 6 6 7 7 8 8 8 7 6 7 6 8 6 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 §iÓm häc phÇn 7 8 6 6 7 7 8 8 8 7 6 7 6 8 6 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 6 8 8 7 7 8 7 6 8 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 6 8 8 7 5 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 .3) 7 7 6 6 7 7 8 8 8 7 6 7 6 8 6 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 Thi cuèi kú (0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .Kho¸ 2A .

ngµnh SP Ng÷ v¨n - Líp Liªn th«ng - Kho¸ 2A - T¹i C§SP Hµ T©y

M«n: V¨n häc d©n gian

STT

SBD

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Hä vµ tªn

V−¬ng ThÞ Nhung
V−¬ng ThÞ Nhung
Bïi ThÞ Nh−
NguyÔn ThÞ Ninh
Chu ThÞ Oanh
KhuÊt ThÞ Ph−¬ng
NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng
Hoµng ThÞ Quyªn
Ph¹m ThÞ Quý
Cï ThÞ Quúnh T©m
Tr−¬ng ThÞ Th¶o
NguyÔn ThÞ Thªu
NguyÔn Träng ThÓ
TrÇn ThÞ Thoa
Ph¹m ThÞ Hång Thuý
NguyÔn Thu Thuû
Khóc ThÞ Thu Trang
NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang
Phïng Minh Trang
NguyÔn ThÞ TuyÕt
V−¬ng ThÞ TuyÕt
T¹ ThÞ V©n
Phan ThÞ Xim
NguyÔn ThÞ Xu©n
Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn

Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.
Ng−êi nhËp ®iÓm

GT

Ngµy sinh

Nam20-09-88
21-10-88
31-01-87
16-07-88
20-12-88
21-08-79
12-03-87
20-10-86
24-08-86
31-12-79
24-07-85
06-02-76
15-10-87
21-05-89
28-04-76
29-08-87
02-05-88
08-04-89
06-11-83
17-05-87
20-04-89
28-07-84
16-10-88
01-12-88
25-12-88

Ng−êi kiÓm tra

§iÓm
CC (0.1)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

§iÓm
KT(0.3)
7
6
8
7
7
7
6
6
7
7
7
7
6
7
7
8
6
7
6
7
7
7
7
7
8

M: M09

Thi cuèi
kú (0.6)
7
6
8
7
7
7
6
6
7
7
7
7
6
7
7
8
6
7
6
7
7
7
7
7
7

Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013
HiÖu tr−ëng

§iÓm häc
phÇn
7
6
8
7
7
7
6
6
7
7
7
7
6
7
7
8
6
7
6
7
7
7
7
7
8

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi

Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn

ngµnh SP Ng÷ v¨n - Líp Liªn th«ng - Kho¸ 2A - T¹i C§SP Hµ T©y

M«n: H¸n n«m 1

STT

SBD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Hä vµ tªn

Hoµng Lª V©n Anh
§ç ThÞ Chang
Vò ThÞ Ch×nh
Lª ThÞ DÞu
Bïi ThÞ Dung
NguyÔn Ph−¬ng Dung
§ç Thuú D−¬ng
T¹ ThÞ §µo
NguyÔn ThÞ Hµ
NguyÔn ThÞ Hµ
NguyÔn ThÞ Thanh Hµ
§oµn ThÞ Thanh H¶i
TrÞnh Xu©n H¶i
NguyÔn ThÞ H¹nh
TrÇn ThÞ H¹nh
Hoµng ThÞ Thuý H»ng
KhuÊt ThÞ H»ng
Ph¹m ThÞ Thuý H»ng
Phïng ThÞ Hiªn
L−¬ng ThÞ Thu HiÒn
NguyÔn ThÞ Hoa
Lª ThÞ Hoµ
§inh ThÞ Hång
NguyÔn ThÞ Hîp
NguyÔn ThÞ Huyªn
§µo ThÞ HuyÒn
NguyÔn ThÞ HuyÒn
NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn
NguyÔn ThÞ H−¬ng
T¹ ThÞ Mai H−¬ng
TrÞnh Minh H−¬ng
NguyÔn ThÞ Thu H−êng
Hoµng ThÞ Khuª
NguyÔn ThÞ Lan
NguyÔn ThÞ Liªn
T¹ ThÞ BÝch Loan
NguyÔn ThÞ KiÒu Ly
Hoµng ThÞ Ngäc Mai
NguyÔn ThÞ MÕn
§inh ThÞ Ngµ
§inh ThÞ Ng¸t
Bïi Ngäc Ng©n
TrÇn ThÞ Ng©n
NguyÔn ThÞ NguyÖt
NguyÔn ThÞ NguyÖt
Ng« ThÞ Nhung

GT

Ngµy sinh

Nam
02-08-84
18-06-86
28-07-75
21-04-88
16-05-78
30-01-88
23-08-85
07-09-87
04-09-88
01-01-88
05-01-78
20-11-80
11-04-88
16-01-87
25-09-77
18-04-77
11-09-80
27-09-89
29-03-88
14-12-87
18-12-88
30-08-89
20-09-87
15-03-89
28-09-88
13-08-87
26-01-89
27-10-88
01-07-86
25-01-88
15-05-82
01-08-83
08-12-76
20-05-87
28-12-88
15-02-87
11-10-88
10-08-88
05-01-89
24-08-88
16-06-85
07-07-87
28-04-88
22-02-81
28-05-85
10-12-86

§iÓm
CC (0.1)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

M: M10

§iÓm
KT(0.3)
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
8
8
8
7
7
8
7
7
7
7
8
8
7
7
7
7
7

Thi cuèi
kú (0.6)
6
7
6
8
7
7
8
8
8
7
7
6
7
7
8
9
9
8
8
7
8
8
8
8
8
9
9
8
7
8
8
8

§iÓm häc
phÇn
6
7
6
8
7
7
8
8
8
7
7
6
7
7
8
9
9
8
8
7
8
8
8
8
8
9
9
8
7
8
8
8

8
8
7
7
7
7
7
8
7
8
7
8
7

9
8
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
8

9
8
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
8

ngµnh SP Ng÷ v¨n - Líp Liªn th«ng - Kho¸ 2A - T¹i C§SP Hµ T©y

M«n: H¸n n«m 1

STT

SBD

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Hä vµ tªn

V−¬ng ThÞ Nhung
V−¬ng ThÞ Nhung
Bïi ThÞ Nh−
NguyÔn ThÞ Ninh
Chu ThÞ Oanh
KhuÊt ThÞ Ph−¬ng
NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng
Hoµng ThÞ Quyªn
Ph¹m ThÞ Quý
Cï ThÞ Quúnh T©m
Tr−¬ng ThÞ Th¶o
NguyÔn ThÞ Thªu
NguyÔn Träng ThÓ
TrÇn ThÞ Thoa
Ph¹m ThÞ Hång Thuý
NguyÔn Thu Thuû
Khóc ThÞ Thu Trang
NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang
Phïng Minh Trang
NguyÔn ThÞ TuyÕt
V−¬ng ThÞ TuyÕt
T¹ ThÞ V©n
Phan ThÞ Xim
NguyÔn ThÞ Xu©n
Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn

Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.
Ng−êi nhËp ®iÓm

GT

Ngµy sinh

Nam20-09-88
21-10-88
31-01-87
16-07-88
20-12-88
21-08-79
12-03-87
20-10-86
24-08-86
31-12-79
24-07-85
06-02-76
15-10-87
21-05-89
28-04-76
29-08-87
02-05-88
08-04-89
06-11-83
17-05-87
20-04-89
28-07-84
16-10-88
01-12-88
25-12-88

Ng−êi kiÓm tra

§iÓm
CC (0.1)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

§iÓm
KT(0.3)
7
8
6
7
8
8
7
8
8
7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
7
8
7
7
7

M: M10

Thi cuèi
kú (0.6)
8
9
6
8
9
8
8
9
9
8
8
8
7
7
8
8
9
8
8
8
8
9
8
8
8

Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013
HiÖu tr−ëng

§iÓm häc
phÇn
8
9
6
8
9
8
8
9
9
8
8
8
7
7
8
8
9
8
8
8
8
9
8
8
8

5 6.Tù do .Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M11 §iÓm KT(0.5 7 7.5 6 7 6.5 6 7 6.5 8 7.5 7 6 7 7 7.Líp Liªn th«ng .5 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 .5 7 6 6.5 7 8 6.3) 6 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6 7 8 7 7 6 7 7 8 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 6 Thi cuèi kú (0.5 7 6.5 6.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 6.5 6 7 6.5 6 6.5 6.6) 6.5 §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 7 7 7 8 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 8 7 6 7 7 8 8 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 6.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: H¸n n«m 2 STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.5 7 6.5 6.5 7 7 7.5 7 6.5 7.

5 6 6 6 6 6. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 .Kho¸ 2A .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: H¸n n«m 2 STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.5 7 7 8 6.5 6.5 6. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.5 5 6 6.ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 7 Hµ Néi.6) 7 6 6 6 7 6 5 6 6.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 5.3) 7 6 6 6 7 6 5 6 6 6 5 5 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 7 M: M11 Thi cuèi kú (0.Líp Liªn th«ng .

5 5 8.5 7 5.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 9 6 8.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 8.5 7.5 Thi cuèi kú (0.5 6 8.Kho¸ 2A .5 6.5 6 6.5 3.Tù do .5 7 7 7 7 Huû 7 6 6 8 8 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 8 9 7 8 7 7 7 7 .6) 7.5 6 6 7 6 7.Líp Liªn th«ng .5 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: H¸n n«m 3 (V¨n b¶n h¸n v¨n ViÖt Nam) STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.5 8.5 7 8 7 5 7 8.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M12 §iÓm KT(0.5 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 6 7 6 6 §iÓm häc phÇn 8 8 6 6 8 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 9 8 8 8 8 8 6 8 6 8 6 7 7 HL 7 5 8 8.5 9 6 8 8 8 8.5 8 7 7.3) 8.5 7.5 7.5 6 6 5 6 7.

5 8 7.ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: H¸n n«m 3 (V¨n b¶n h¸n v¨n ViÖt Nam) STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 8 7 6 8 5 7 7 8 7 7 6 6 7 7 6 7 6 7 7 8 8 7 8 8 .5 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 Hµ Néi.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Kho¸ 2A .6) 7 7 7 7 7 6 8 7 8 7.5 3 8 2 3 7 8 6.3) 7.5 7 6 5 7 7 6 7 3 7 5 8 9 7 8 7 M: M12 Thi cuèi kú (0. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .Tù do .6) 7 7 7 8 7 8 9 8 8 6 6 8 8 8 8 7 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 §iÓm häc phÇn 5 5 5 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 8 8 8 7 8 7 8 8 8 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 .3) M: M13 Thi cuèi kú (0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Kho¸ 2A .Líp Liªn th«ng .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam trung ®¹i 1 STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.

T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam trung ®¹i 1 STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Kho¸ 2A . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 5 6 5 . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.3) M: M13 Thi cuèi kú (0.6) 8 8 8 8 7 7 8 8 8 7 7 6 7 7 7 7 8 8 6 8 8 6 7 8 7 Hµ Néi.Líp Liªn th«ng .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.ngµnh SP Ng÷ v¨n .

Tù do .Kho¸ 2A .6) 7 8 6 7 6 7 8 7 7 6 7 7 6 8 6 7 7 7 7 6 7 8 7 7 7 7 6 7 6 8 7 7 §iÓm häc phÇn 8 8 6 7 7 7 8 8 7 7 7 8 7 8 7 8 7 7 8 6 7 8 7 7 7 7 7 7 6 8 7 7 8 7 8 6 7 8 8 8 7 8 8 7 8 7 7 7 6 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 8 6 7 8 8 8 7 8 8 7 8 .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Líp Liªn th«ng .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .3) 8 8 6 7 7 7 8 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 6 7 8 7 7 6 7 7 6 6 8 7 7 Thi cuèi kú (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M14 §iÓm KT(0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: C¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.

ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: C¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.3) 7 6 8 7 8 7 7 7 8 8 8 6 6 7 8 7 8 7 7 7 6 8 7 8 8 M: M14 Thi cuèi kú (0.Kho¸ 2A .Líp Liªn th«ng .6) 6 6 7 6 7 7 6 7 7 8 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 8 Hµ Néi.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 6 8 7 8 7 7 7 8 8 8 6 6 7 8 7 8 7 7 7 6 8 7 8 8 . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.

3) 9 8 7 7 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 9 8 7 8 7 7 9 8 8 Thi cuèi kú (0.6) 7 7 7 7 7.5 8 8 8 7.Kho¸ 2A .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 7.5 8 7.5 7 8 8 7.Líp Liªn th«ng .5 7 7 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn v¨n häc 1 (Nhµ v¨n b¹n ®äc) STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 M: M15 §iÓm CC (0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 8 7.5 7 7 7 8 8 7.5 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 7 9 8 7 7 9 8 7 8 8 7.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 8 7.5 7.5 7 §iÓm häc phÇn 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 9 7 8 8 8 1 8 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 .5 7.Tù do .5 7.5 9 7 7.5 7.5 7 7 7 8 7.

Líp Liªn th«ng .6) 7 7 7.5 7 7 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn v¨n häc 1 (Nhµ v¨n b¹n ®äc) STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 .5 7.5 6. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.3) 8 7 7 7 8 7 8 7 8 9 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 M: M15 Thi cuèi kú (0.5 7 7 7.5 8 7 Hµ Néi.5 7 7 6.5 7.5 7.ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 8 7.5 7.Kho¸ 2A .5 7.5 7 7 7.

3) 7 6 6 7 6 5 7 6 6 5 6 7 5 7 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 6 5 7 7 6 7 7 8 Thi cuèi kú (0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam trung ®¹i 2 STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .Tù do .6) 6 6 6 7 6 6 7 7 7 5 5 7 6 7 7 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 8 7 8 §iÓm häc phÇn 7 6 6 7 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 8 7 8 5 8 7 6 8 7 6 8 8 7 7 6 6 6 8 7 6 8 7 6 6 7 7 7 7 6 6 8 7 6 8 7 6 7 8 7 7 7 6 .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M16 §iÓm KT(0.Kho¸ 2A .

Líp Liªn th«ng .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 8 7 7 7 6 7 6 7 8 7 6 6 7 7 7 7 8 6 7 7 6 7 7 7 .6) 7 8 7 7 7 6 7 6 7 8 7 6 6 7 7 7 7 8 6 7 7 6 7 7 7 Hµ Néi.ngµnh SP Ng÷ v¨n .Kho¸ 2A .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam trung ®¹i 2 STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.3) 7 8 6 6 7 5 6 6 7 8 7 5 6 6 7 6 7 8 6 6 5 6 7 6 7 M: M16 Thi cuèi kú (0.

6) 6 6 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 8 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M17 §iÓm KT(0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Ng÷ ©m ©m vÞ häc STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Kho¸ 2A .3) 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 Thi cuèi kú (0.Tù do .Líp Liªn th«ng .

3) 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 M: M17 Thi cuèi kú (0.6) 7 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 Hµ Néi.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Ng÷ ©m ©m vÞ häc STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Líp Liªn th«ng .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Kho¸ 2A . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.ngµnh SP Ng÷ v¨n .

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M19 §iÓm KT(0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Tù do .3) 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 7 7 7 8 7 7 7 6 7 7 Thi cuèi kú (0.6) 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 §iÓm häc phÇn 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 7 .Líp Liªn th«ng .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Tõ vùng ng÷ nghÜa tiÕng ViÖt STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Kho¸ 2A .

3) 7 7 6 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 M: M19 Thi cuèi kú (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .Kho¸ 2A . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 6 7 6 6 7 7 8 7 7 7 6 7 7 7 6 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 .ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Tõ vùng ng÷ nghÜa tiÕng ViÖt STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.6) 5 6 5 5 7 7 7 7 7 6 5 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 Hµ Néi.

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M20 §iÓm KT(0.Tù do .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i 1 STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .3) 7 7 8 7 6 7 8 7 7 8 8 8 7 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 Thi cuèi kú (0.6) 6 6 5 5 6 6 7 7 7 6 6 6 7 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 §iÓm häc phÇn 7 7 6 6 6 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 8 7 7 6 6 5 6 7 6 6 6 6 7 6 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 .Kho¸ 2A .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .

Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng .6) 7 6 6 6 7 7 §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 8 8 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 5 6 7 7 6 6 7 7 8 7 7 7 6 8 6 8 7 8 6 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 8 Hµ Néi.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M20 §iÓm KT(0.ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i 1 STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.3) 7 7 7 7 8 8 Thi cuèi kú (0.Kho¸ 2A .Líp Liªn th«ng .

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 7 7 7 7.5 7 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i 2 STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.5 7.Líp Liªn th«ng .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M21 §iÓm KT(0.5 6 7 6 6 7 8 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 .5 7.Kho¸ 2A .5 7 8 7 7 8 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7 8 7 7.6) 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 7 6 7 8 7 6 7 7 7 7 7 8 7 7 6 6 7 6 7 7 6 7 §iÓm häc phÇn 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.Tù do .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 7.5 7 8 8 7.3) 7.5 7 Thi cuèi kú (0.5 7 7.5 7.5 7 7 7.5 7 7 8 8 7.

5 7.5 7 7 7 7.5 7.5 8 7 7 8 8 7.ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 7 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i 2 STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.6) 6 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 6 8 6 7 6 7 6 6 7 6 7 7 8 Hµ Néi.5 7.5 7 7 7. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 7 7 3 7 8 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.Kho¸ 2A .Líp Liªn th«ng .5 M: M21 Thi cuèi kú (0.3) 7 7 8 7 7.5 8 7.

T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i 3 STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.5 7.5 7 8.5 7 8 7.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 8 8 7.3) 8 6.5 8 7 7.5 7 8.5 7.Líp Liªn th«ng .5 8 7 7.Tù do .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 7 7.6) 7 8 6 7 6 6 7 8 7 7 8 6 6 8 8 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 §iÓm häc phÇn 8 8 7 8 7 7 8 8 7 7 8 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 8 7.5 7.5 8 7 7 8 7 Thi cuèi kú (0.5 8 7 6.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M22 §iÓm KT(0.5 7 8 8 7.Kho¸ 2A .5 8 7 7 7 7 8 8 7 6 7 8 8 7 7 8 7 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 .5 7.5 7 7 7.

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 8 7 7.Kho¸ 2A . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 7 8 8 7 3 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 8 . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.3) 7 7 7.6) 6 7 7 8 7 6 7 7 7 8 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 Hµ Néi.5 8 8 8 7 7.5 8 7 7 7.5 M: M22 Thi cuèi kú (0.5 9 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i 3 STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.5 7 7 7 7 7 8 8 7.Líp Liªn th«ng .ngµnh SP Ng÷ v¨n .

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M23 §iÓm KT(0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .6) 7 8 7 8 6 7 7 8 8 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 §iÓm häc phÇn 8 9 8 9 7 8 8 9 8 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 8 8 8 6 8 8 7 7 8 7 6 7 7 8 8 9 7 9 9 8 8 9 8 7 8 8 .Tù do .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc Ch©u ¸ STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .3) 9 9 8 9 8 8 9 9 8 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 8 8 Thi cuèi kú (0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .Kho¸ 2A .

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc Ch©u ¸ STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Kho¸ 2A . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.3) 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8 9 8 9 9 9 M: M23 Thi cuèi kú (0.6) 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 6 7 6 7 Hµ Néi. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 8 7 8 8 8 8 3 7 7 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 7 8 7 8 .Líp Liªn th«ng .ngµnh SP Ng÷ v¨n .

Tù do .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M24 §iÓm KT(0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc Nga STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Kho¸ 2A .6) 7 8 7 8 7 7 8 8 8 7 8 8 7 9 8 8 8 7 8 9 8 9 7 8 7 8 8 7 8 7 7 7 §iÓm häc phÇn 8 8 7 8 7 7 8 8 8 7 8 8 7 9 8 8 8 7 8 9 8 9 8 8 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 6 8 6 7 8 7 6 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 8 7 7 .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .3) 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 6 7 7 8 8 7 8 8 8 9 8 8 7 8 8 7 7 7 7 7 Thi cuèi kú (0.Líp Liªn th«ng .

ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc Nga STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Líp Liªn th«ng .Kho¸ 2A .3) 8 7 7 7 7 8 Thi cuèi kú (0.6) 8 7 7 6 7 7 §iÓm häc phÇn 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6 8 6 7 7 6 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 8 Hµ Néi.ngµnh SP Ng÷ v¨n . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M24 §iÓm KT(0.

3) 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 M: M25 Thi cuèi kú (0.Kho¸ 2A .Líp Liªn th«ng .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Tù do .6) 8 7 7 8 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 7 7 8 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 7 7 §iÓm häc phÇn 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 3 8 7 7 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc Ph−¬ng T©y STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.

ngµnh SP Ng÷ v¨n .Líp Liªn th«ng .6) 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 Hµ Néi.3) 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 M: M25 Thi cuèi kú (0. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 8 3 7 7 8 8 8 8 8 8 3 7 8 7 8 .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: V¨n häc Ph−¬ng T©y STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Kho¸ 2A .

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M26 §iÓm KT(0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .Kho¸ 2A .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .3) 9 8 8 8 7 8 9 8 8 8 8 7 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 Thi cuèi kú (0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn v¨n häc 2 (T¸c phÈm vµ thÓ lo¹i VH) STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .Tù do .6) 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 8 9 8 8 9 9 8 9 8 9 8 8 9 7 8 8 8 7 9 8 8 8 8 9 9 9 7 8 9 8 8 8 9 9 9 8 §iÓm häc phÇn 9 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 8 9 8 8 9 9 8 9 8 9 1 9 9 9 7 8 9 8 8 9 9 9 9 8 .

Líp Liªn th«ng .Kho¸ 2A .ngµnh SP Ng÷ v¨n .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.6) 7 7 8 8 9 8 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 Hµ Néi. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 8 8 8 8 9 8 3 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.3) 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 7 M: M26 Thi cuèi kú (0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn v¨n häc 2 (T¸c phÈm vµ thÓ lo¹i VH) STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.

5 7 7 7.Kho¸ 2A .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 Thi cuèi kú (0.5 8 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 7 7 §iÓm häc phÇn 8 8 8 8 8 8 8 9 7 8 8 8 7 9 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 7 8 7 8 8 8 7 9 8 8 8 8 .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn v¨n häc 3 (TiÕn tr×nh v¨n häc) STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Tù do .5 7 8 8.3) 8 7.5 7 9.5 8 8 8 8 8 7 8 8 8 6.5 5 9 6.Líp Liªn th«ng .6) 7 8 7 8 7 7 8 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7.5 8 7 9.5 7.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 8 7 8 9.5 8.5 5 9 7.5 7.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M27 §iÓm KT(0.5 8 8 8.5 7.5 7.5 8 7 7.

6) 8 8 8 7 8 7 8 7 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 8 Hµ Néi.Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 8 M: M27 Thi cuèi kú (0.5 7.5 8 7.5 7. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 8 8 8 7 9 7 8 7 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 8 .5 8 7 7.Líp Liªn th«ng .5 6.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn v¨n häc 3 (TiÕn tr×nh v¨n häc) STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.3) 7.5 9 7.ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 7 7.5 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7.

Tù do .Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Líp Liªn th«ng .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Ng÷ ph¸p häc tiÕng ViÖt STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.6) 7 8 7 7 4 7 7 7 8 7 8 8 6 7 8 7 8 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 6 §iÓm häc phÇn 5 6 5 5 3 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 5 .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .3) M: M28 Thi cuèi kú (0.

ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng .6) 7 6 6 6 7 6 §iÓm häc phÇn 5 5 5 5 5 5 7 7 7 8 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 Hµ Néi. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .3) M: M28 Thi cuèi kú (0.Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Ng÷ ph¸p häc tiÕng ViÖt STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.ngµnh SP Ng÷ v¨n .

Tù do .5 6 6 6.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 7.5 6.5 7 7.Kho¸ 2A .5 8 7 7 6 7 6.5 6.5 7 6 5.5 5.3) 7 6.Líp Liªn th«ng .5 7 .5 7.5 7 7 7 6.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M29 §iÓm KT(0.5 7 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 7 7 Thi cuèi kú (0.5 5 Hñy 7 6 7 6 5 5 6 6 5 6 6 6 1 7 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 6 7.5 7.5 7.5 6.5 6.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Phong c¸ch häc TiÕng ViÖt STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.6) 6 6 6 5 4 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 8 6 6 5 §iÓm häc phÇn 7 7 7 6 5 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 8 7 7 6 5.

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 7.5 7 7.Líp Liªn th«ng .5 7 7 7 6 6.5 7.5 7 7 6 6.6) 6 7 5 5 6 7 7 8 8 7 7 7 6 5 7 7 7 6 6 7 6 9 7 8 Hµ Néi.5 7 6 7 7. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 6 4 7 6 3 7 8 8 5 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 9 7 8 .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Phong c¸ch häc TiÕng ViÖt STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.5 M: M29 Thi cuèi kú (0.3) 7 6.5 7.5 3 6.Kho¸ 2A .5 6.ngµnh SP Ng÷ v¨n .

Kho¸ 2A .6) 8 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 7 8 8 8 8 §iÓm häc phÇn 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 7 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 9 8 8 9 9 8 8 9 8 10 8 9 9 8 7 9 9 9 9 10 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8 9 8 8 8 9 9 8 7 9 9 8 9 9 .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M31 §iÓm KT(0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn vµ PPDH v¨n STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Tù do .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Líp Liªn th«ng .3) 9 9 8 8 7 8 8 9 8 9 9 7 8 9 8 7 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 9 10 8 8 Thi cuèi kú (0.

T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn vµ PPDH v¨n STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.ngµnh SP Ng÷ v¨n . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 9 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 9 8 8 9 9 .Líp Liªn th«ng .6) 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 Hµ Néi.Kho¸ 2A .3) 10 8 8 8 9 9 9 8 9 9 7 8 9 8 8 7 7 9 8 7 9 9 9 9 9 M: M31 Thi cuèi kú (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.

5 7.3) 8 7.5 8 6 8 8 7.5 5 7.Tù do .5 7 7 7 7.5 7.5 7.Kho¸ 2A .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn vµ PPDH TiÕng ViÖt STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .6) 8 9 7 8 6 7 8 9 8 8 8 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 §iÓm häc phÇn 8 9 7 8 6 8 8 9 7 8 8 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 6 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7.5 7.5 7 7.5 Thi cuèi kú (0.5 7.5 7.5 7.5 7 7.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 3 7 7.5 7.5 7.5 .5 8 7.5 8 8.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M32 §iÓm KT(0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 6 7.5 6 8 7 7.5 8 7 6.

5 7.3) 6.6) 8 8 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 Hµ Néi.ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 7.Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 7.5 7 5 6.5 7.5 6 6 7 7.5 6 7 6 8 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Lý luËn vµ PPDH TiÕng ViÖt STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.5 7.5 7. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 8 8 7 8 8 7 3 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 9 8 .5 7 7.5 7.Líp Liªn th«ng .5 M: M32 Thi cuèi kú (0.5 7 7 7.

H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Tù do .6) 6 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 8 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 §iÓm häc phÇn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 5 6 6 7 7 7 6 5 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 .3) M: M36 Thi cuèi kú (0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Chuyªn ®Ò VHVN STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .Líp Liªn th«ng .Kho¸ 2A .

T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Chuyªn ®Ò VHVN STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.ngµnh SP Ng÷ v¨n . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .Líp Liªn th«ng . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.6) 6 7 7 6 7 7 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 7 7 6 7 6 Hµ Néi.Kho¸ 2A .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.3) M: M36 Thi cuèi kú (0.

5 7.5 7 7.3) 9 7.5 7 7 7 hñy 7 7.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .Kho¸ 2A .5 7.5 9 7 .5 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Chuyªn ®Ò PPDH v¨n STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .5 8 6 7 7 8 10 6 7 Thi cuèi kú (0.5 7.6) 7 6.5 7 9 7.5 7 8 7.5 7.5 7 6 8 8 7.5 9.5 9.5 8 6.5 6.5 7.5 8 7.5 8 8.5 7 8 5.5 7.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 6.5 7.5 7.5 6.5 §iÓm häc phÇn 8 7 8 7 7 1 8 8 7 8 7 7 7 8 8 1 1 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 9 7 8 8 6.5 7 7.5 7 7 7.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 6 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 7 8 9 7.5 7 6.5 7.5 8 8 7 7.5 8 8 7.Tù do .5 7 6.5 hñy hñy 7 6.5 7.5 6 M: M37 7.5 7.

5 7.5 7.5 Hµ Néi.5 7 7.5 8.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.5 8 7.5 6 7.Kho¸ 2A .5 7 hñy 6.5 7. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 8 6 7 6 8 7 1 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 .5 7.5 7.3) 5.6) 7 7 7 6.Líp Liªn th«ng .5 7.5 7.5 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Chuyªn ®Ò PPDH v¨n STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.ngµnh SP Ng÷ v¨n . Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.5 6 7 7 7 7 7 6.5 8 9 7 8 8 M: M37 Thi cuèi kú (0.5 7.5 4 7 5 9 6 6 7.5 7 6.5 7 7 6.5 7.

Tù do .3) 8 7 6 7 5 7 8 7 6 7 6 8 7 7 8 7 6 7 7 7 8 8 6 7 7 8 6 7 7 7 7 7 Thi cuèi kú (0.6) 8 7 6 7 6 7 8 8 7 8 7 7 6 8 7 8 7 8 7 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 §iÓm häc phÇn 8 7 6 7 6 7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 7 8 8 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 6 7 6 8 8 8 8 7 8 7 8 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 8 7 8 6 7 7 8 7 8 8 7 7 7 .Kho¸ 2A .Líp Liªn th«ng .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Chuyªn ®Ò VH n−íc ngoµi STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M38 §iÓm KT(0.

1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.Líp Liªn th«ng .3) 6 7 6 7 7 6 6 7 8 7 6 6 7 7 6 7 7 6 6 8 6 7 7 7 7 M: M38 Thi cuèi kú (0.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Chuyªn ®Ò VH n−íc ngoµi STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.Kho¸ 2A . ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 6 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 .ngµnh SP Ng÷ v¨n .6) 7 7 7 7 8 7 7 7 8 6 7 7 6 7 6 7 7 8 7 7 7 6 7 6 7 Hµ Néi.

5 8 5 5.6) 5.5 7 7 7 5 6 5 7 6.5 7 6.5 5 6.5 7 7 7 8 7 7 5 7 8 6.5 6.5 6 5 6 Hñy 7 7 4 4 4 7.5 7 7 8 7 7 8 6.Líp Liªn th«ng .5 7 8.5 6.5 6.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M: M39 §iÓm KT(0.Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .5 6 7 6 8 8 7 Thi cuèi kú (0.Kho¸ 2A .5 7 7 7 7 7 6 7 6.Tù do .H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 §iÓm häc phÇn 6 7 7 6 7 7 7 8 7 6 7 1 7 8 5 5 5 7 8 8 7 8 8 7 8 7 7 7 7 8 8 7 1 6 6 8 7 7 7 7 7 8 7 7 8 6 .3) 7 7 7 7 6.5 5 7 7 7 7.5 6.5 6.5 7.5 6 6.5 HL 5.5 8 7.5 8 8 7 8 8 7 8 7.5 7.T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Chuyªn ®Ò TiÕng ViÖt STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.

ngµnh SP Ng÷ v¨n .5 7.Líp Liªn th«ng .5 8.5 7 M: M39 Thi cuèi kú (0. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 8 8 8 7 8 8 1 8 8 7 6 7 7 7 7 9 7 7 8 8 8 8 8 8 7 .3) 7 7 8 7.Kho¸ 2A .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Chuyªn ®Ò TiÕng ViÖt STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.5 7 HL 6.5 7 Hµ Néi.5 8 9 6.5 7 8 8 8 8 8 8.5 6 7 8.5 7 7 6 7.5 8 5. Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.5 7 7 7 6.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.6) 8 8 7 7 8 8 Hñy 8 8 7 6 7 7 6.5 6.5 6.

Líp Liªn th«ng .Kho¸ 2A .3) M: M41 Thi cuèi kú (0.Tù do .1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.H¹nh phóc Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Danh s¸ch ®iÓm thi häc phÇn ngµnh SP Ng÷ v¨n .6) 6 6 5 5 5 6 5 8 6 7 7 6 7 7 7 6 5 6 6 5 5 6 6 7 8 5 8 7 7 7 6 6 §iÓm häc phÇn 5 5 4 4 4 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 6 4 6 5 5 5 5 5 5 7 7 6 7 7 6 7 7 6 5 5 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 .Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céNG HOµ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Ng÷ dông häc STT SBD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hä vµ tªn Hoµng Lª V©n Anh §ç ThÞ Chang Vò ThÞ Ch×nh Lª ThÞ DÞu Bïi ThÞ Dung NguyÔn Ph−¬ng Dung §ç Thuú D−¬ng T¹ ThÞ §µo NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ Thanh Hµ §oµn ThÞ Thanh H¶i TrÞnh Xu©n H¶i NguyÔn ThÞ H¹nh TrÇn ThÞ H¹nh Hoµng ThÞ Thuý H»ng KhuÊt ThÞ H»ng Ph¹m ThÞ Thuý H»ng Phïng ThÞ Hiªn L−¬ng ThÞ Thu HiÒn NguyÔn ThÞ Hoa Lª ThÞ Hoµ §inh ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Hîp NguyÔn ThÞ Huyªn §µo ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn NguyÔn ThÞ H−¬ng T¹ ThÞ Mai H−¬ng TrÞnh Minh H−¬ng NguyÔn ThÞ Thu H−êng Hoµng ThÞ Khuª NguyÔn ThÞ Lan NguyÔn ThÞ Liªn T¹ ThÞ BÝch Loan NguyÔn ThÞ KiÒu Ly Hoµng ThÞ Ngäc Mai NguyÔn ThÞ MÕn §inh ThÞ Ngµ §inh ThÞ Ng¸t Bïi Ngäc Ng©n TrÇn ThÞ Ng©n NguyÔn ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ NguyÖt Ng« ThÞ Nhung GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 02-08-84 18-06-86 28-07-75 21-04-88 16-05-78 30-01-88 23-08-85 07-09-87 04-09-88 01-01-88 05-01-78 20-11-80 11-04-88 16-01-87 25-09-77 18-04-77 11-09-80 27-09-89 29-03-88 14-12-87 18-12-88 30-08-89 20-09-87 15-03-89 28-09-88 13-08-87 26-01-89 27-10-88 01-07-86 25-01-88 15-05-82 01-08-83 08-12-76 20-05-87 28-12-88 15-02-87 11-10-88 10-08-88 05-01-89 24-08-88 16-06-85 07-07-87 28-04-88 22-02-81 28-05-85 10-12-86 §iÓm CC (0.

Ng−êi nhËp ®iÓm GT Ngµy sinh N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ 20-09-88 21-10-88 31-01-87 16-07-88 20-12-88 21-08-79 12-03-87 20-10-86 24-08-86 31-12-79 24-07-85 06-02-76 15-10-87 21-05-89 28-04-76 29-08-87 02-05-88 08-04-89 06-11-83 17-05-87 20-04-89 28-07-84 16-10-88 01-12-88 25-12-88 Ng−êi kiÓm tra §iÓm CC (0.ngµnh SP Ng÷ v¨n .Líp Liªn th«ng .Kho¸ 2A .3) M: M41 Thi cuèi kú (0.6) 7 6 5 5 7 7 7 5 7 7 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 Hµ Néi. ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2013 HiÖu tr−ëng §iÓm häc phÇn 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 .T¹i C§SP Hµ T©y M«n: Ng÷ dông häc STT SBD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Hä vµ tªn V−¬ng ThÞ Nhung V−¬ng ThÞ Nhung Bïi ThÞ Nh− NguyÔn ThÞ Ninh Chu ThÞ Oanh KhuÊt ThÞ Ph−¬ng NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng Hoµng ThÞ Quyªn Ph¹m ThÞ Quý Cï ThÞ Quúnh T©m Tr−¬ng ThÞ Th¶o NguyÔn ThÞ Thªu NguyÔn Träng ThÓ TrÇn ThÞ Thoa Ph¹m ThÞ Hång Thuý NguyÔn Thu Thuû Khóc ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Phïng Minh Trang NguyÔn ThÞ TuyÕt V−¬ng ThÞ TuyÕt T¹ ThÞ V©n Phan ThÞ Xim NguyÔn ThÞ Xu©n Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn Danh s¸ch nµy cã 71 sinh viªn.1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 §iÓm KT(0.