You are on page 1of 19

FOCOHARABINLANDIA- KRAJINA V RUKÁCH MAFIE Len zbabelým lokajom a !"#l$%o&a'om o( !o($ ne&a()* +e ",% !"a("a ol"-",k) zlo'"n," ok!&ne # ojený # ma."o$ Slovenská sociálnodemokratická F",o-%a!

ab"nlan("a je výsmechom celému svetu a hanbou tohto národa o ktorom Fico pred európskymi politikmi dôverne priznal , že Slováci maj miernu a pracovit povahu, !o je v politike ve"kou výhodou na rozdiel od národov ostatnej #urópy$ %remenené na drobné, takémuto národu &lep'ie povedané poslu'nému stádu je rados( vládnu(, pretože ak by mali )panieli alebo *aliani robi( za +,, eur a boli okrádan- ako Slováci, tak podpália parlament a predseda vlády by skon!il zlyn!ovaný a zavesený za nohy ako .ussolini so svojou prostit tkou v .iláne$ /dpad slovenskej just-cie a komunistický odchovanec )te0an 1arab-n, ktorý by v 2anade vypadol z talára do 34 hod-n a skon!il v krimináli, verejne spe!atil slizkým bozkom jeho hnusného ksichtu svine bradavi!natej svoju oddanos( ctihodnému donovi slovenskej zlo!ineckej zberby 5rupuj cej sa v S.#6#7S8 vy5enerovanom z bývalej S89, zbastardenej dcéry 2omunistickej strany Slovenska, ktorá sa spárila s prisluhova!mi 2S: a e'tebáckymi kon0identmi a servilnými ri(olezcami v'etkých odrôd, akých mohla vyvrhn ( len tá najodpornej'ia 0"andra$ /ým-o $#l"n-aným ol)zan)m naj&011"e%o bo##a o#lal -en-o zbabelý a a!o2an-ný k!e-3n (emon1-!a-)&ne #lo&en#k3m$ leb#$ -en-o o(kaz4 „Pozerajte koho ocmúľavam vy lopotiaci otroci a paholkovia, ja som tu pánom a Najvyšší súd je môj a y ste o!y"ajn# hovna, ako povedal náš súkme$ovec %ajšák z Penty, ktor# sú tu na to, a!y dr&ali pisk a ro!ili na nás vyvolen'ch( y !udete v&dy len vyvalení a &o!ráci &ijúci od v'platy k v'plate( )y máme moc, súdy, políciu a ak !udeme chcie* zni"íme ka&d#ho kto ne!ude dr&a* zo!ák+ ,a som tu na -lovensku pánom nad ka&d'm rozhodnutím súdu, ktor' rozhodne v&dy tak ako !udem chcie* ja a y mi !udete za to plati*, vy lopotiaci otroci+ .a&d' kto si dovolil ma kritizova* skon"il na súde a platil( / ak !udete vyskakova* o!esíte sa ako sudca )ajchrák, ktor' na m$a nemal( ,a za&alujem a do&eniem k samovra&de aj )ajchrákovú psychiatri"ku, ke0 si !ude otvára* hu!u a ak !udem chcie* za&alujem aj samotn#ho 1oha( ,a toti& zapriem aj vlastnú mater ak !ude tre!a, nieto ešte môjho kamaráta 1akiho -adikiho, s ktor'm sa poznám ešte ke0 sme spolu chľastali a trtkali v 2atrách( ,a ne!udem &alova* len prokuratúru, za to &e tí hlupáci ne!oli schopní ustáľ pravos* tele3onátu z roku 4556 s 1akim s ktor'm som sa stretával v 2atrách, ale mô&em &alova* ka&d#ho koho chcem, preto&e mám na to certi3ikát priamo od 7ica, ktor#mu ak !ude tre!a tak po!ozkám aj ri*8( A 'o na -o !a,o&"-ý a $#"lo&ný n5!o( # m"e!no$ o&a%o$6

;ad- vôbec v tomto 'táte niekomu, že si z nich 1arab-n, chránený Ficom, verejne rob- pr!u< :o možno !aka( od 5eneticky za(aženého národa alkoholikov, b-re'ov, paholkov, drotárov a zlodejov, ktorý bol celé stáro!ia pod korbá!om a zo zbojn-ka si urobil národného hrdinu<= >ájde sa na Slovensku aspo? jeden !lovek s odvahou, ktorý nepust- do 5at- od strachu pred 'tetinatým hajzlom z >ajvy''ieho s du s ksichtom rumunského pastiera sv-?< 2de s v'etci t-, !o 1arabina videli v @akiho vysedáva( vo viacerých podnikoch< Ako sa t-to zbabelci môžu pozrie( do o!i svojim de(om a k !omu ich chc vychováva( < 2 zbabelosti, pon-ženému lokajstvu a servilite< 2to sa tu e'te zamysl- nad tým, že )vaj!iarskom a 6ak skom vyhlásený zlo!inec a medzinárodne h"adaný kosovský narkobarón si urob- základ?u a rozlož- hlavný stan priamo v *atrách, pokojne sa tu ožen- a rob- k'e0ty s dro5ami vo ve"kom< /0k5 #" !"amo # naj&011)m bo##om j$#-),"e a F",o o L" 1",om z&e!ejnenom !oz%o&o!e &0%l5#"* +e -o bol o#obný !oz%o&o!7 *o už maj Benerálnej prokurat re na!isto nasraté v hlavách< ;eC tieto Ficové vyjadrenia boli verejne publikované a nikto vtedy nepochyboval o autentickosti nahrávky$ :o to je za prokurat ra, ktorá nechá zaplati( da?ovým poplatn-kom DE, ,,, eur za to, že nedokáže poveda( že !ierne je vždy !ierne a 1arab-n je oby!ajný klamár, ktorý oto!- aj 2rista na kr-žu, ktorý už mal by( dávno vyhodený v každom normálnom 'táte z talára a mal smrdie( vo base< *o nikto z Benerálnej prokurat ry nevie vyžiada( vy'etrovac- spis @akiho Sadikiho kedy u neho pri razii kuklá!i na'li zbrane, vrátane samopalov a dro5y< Ako je možné , že vtedy nebol ods dený< Svedkovia postupne mizli a menili výpovede $ Fen zlo!inecký 'tát riadený zlo!incami pripust- , aby tak ako 1arab-n z pozadia pomohol dosta( sa Sadikimu z nedovoleného ozbrojovania a prechovávanie dro5 v G,$ 6okoch, rovnako mu dnes zariadil obnovu s du na skorumpovanom 2rajskom s de v %re'ove, kde mal 1arabin sakra 7prepojenie e'te z !ias kedy tam bol predsedom jeho !lovek a na ktorý dohadzoval svojich ri(olezcov$ *o nikto nevie upozorni( Hnterpol, #uropol a svet na to , že na Slovensku 1arab-novi už nesta!-, že si ako pasák urobil z just-cie '"apku, ktorá mu zarába milióny, ale už nepozná hranice a vo svojej bohorovnosti chce zde5enerova( celé Slovensko tým, že umožn- aby bol pre nedostatok dôkazov oslobodený kosovský narkobarón Sadiky< I najvJ!'ou pravdepodobnos(ou rovnaj cej sa istote ak z toho 1arab-na niekto obvin-, 1arab-n ho zažaluje a slovenské justi!né hyeny a prostit tky mu priznaj v sporoch na ochranu osobnosti Cal'ie státis-ce eur$ Len & neno!m5lnom 1-5-e je no!m5lne ak ol",aj-" $za-&5!aj8 #-5&k0 '" Ha!ab"n (o#-ane 9a("k%o &on z ba#0 (o Ve:kej no," alebo (o V"ano,7 >árod, ktorému je to jedno nemôže ma( morálne opodstatnenie pre Cal'iu eKistenciu a ani si nezasl ži aby historický eKistoval$ *ak ako sa pre svoju dekadenciu a morálnu

zvrátenos( rozpadla 6-mska r-'a, rovnako pre zapredanectvo a vlastizradu politikov, zbabelos( a lokajstvo obyvate"ov zanikne aj Slovenská republika$ 1istória potvrdila, že prežij len hrdé národy, kde má svoju váhu !es(, spravodlivos( a právo$ :i už s to ;ikin5ovia, Bermáni, An5losasi alebo .aCari$ Ako už predpovedali viacer- "udia, ktorá nemaj v hlave piliny, je len otázkou maKimálne dvoch 5enerácii kedy sa tento národ rozplynie v #urópe a svete, nepriaznivý demo5ra0ický vývoj a !asovaná bomba narastaj cej populácie ci5ánskeho etnika predur!uj , že na ;ýchodnom Slovensku vznikne 6ómska autonómia, obdobná %alest-ne a v priebehu D,,7DE, rokov ostane zo Slovenska už len meta0ora$ 6ovnako ako je otázku !asu, kedy padne na Slovensku sociálny systém, a kedy si ci5áni uvedomia svoju silu, zjednotia sa za!n voli( svojich l-drov$ 1a'teriv- a od pr-rody závistliv- a nezná'anliv- Slováci nie s schopn- sa ani len spoji( a zabráni( likvidácii vlastného národa$ Ako iná! možno vysvetli(, že si nechali totálne rozkradn ( vlastný 'tát skorumpovaným politikmi prepojenými s or5anizovaným zlo!inom$ >edokážu sa spoji( ani národne ani kres(anské strany$ 2otleba, ktorý mal 'ancu vytvori( základ pre spojenie národných s-l sal obe(ou princ-pu vodcovstva a kultu osobnosti !o je jeho tra5édiou$ 2eCže odstránil alebo eliminoval každého kto ho pre!nieval a mohol ohrozi( jeho postavenie vodcu, nedokázal si vytvori( okrem seba v strane žiadnu siln osobnos( a v nedávnych vo"bách do ;LM ostal sám, pretože znechuten- "udia na protest volili len jeho meno pretože jeho stranu poznali len ako stranu .ariána 2otlebu$ @ohužia" ani kres(ania z presved!enia ako Anton Selecký nedokázali prekro!i( svoj tie? a namiesto toho, aby sa spojili s kres(ansky a národne orientovanými stranami, popr-pade aspo? sa pok sili usmerni( 2otlebu sa rozhodli založi( Cal'iu zbyto!n stranu .a5ni0icat, ktorá je z 0alým výkrikom do tmy$ ;o svojej viere hrani!iacej už zo zaslepenos(ou si vsu5erovali, že jedného d?a Slovensko osvieti %anna .ária, ktorá je jeho patrónkou a oni si vymodlia zjednotenie národa v strane .a5ni0icat$ *o je v'ak rovnakou il ziou ako výzva nebohého pápeža Nána %avla HH, ktorý vyzýval národy postkomunistickej #urópy k vstupu do #L a hlásal, že na'e kres(anské hodnoty bud pre #urópu pr-nosom a zmenou k hodnotám na'ich predkov$ /pak je v'ak pravdou, nie my ale #urópa men- nás$ Av'ak len k dekadencii, rozvratu rodiny ako základu spolo!nosti a ohrozovaniu výchovy mladej 5enerácie$ Anton Selecký si žia" neuvedomil, že patrónom Slovenska už dávno nie je %anna .ária, ktorá ho už dávno opustila ako nepou!ite"ný a nevCa!ný národ$ %atrónom Slovenska je v skuto!nosti samotný antikrist v podobe služobn-kov diabla na !ele s 1arabinom, Ficom a ich prisluhova!mi, ktor- sa za to bud smaži( v tom najhor cej'om pekle$ .emento mori7 majte na pamJti v hodine smrti služobn-ci diabla= 2ornel 8anis 3,D+ november /ntário 2anada

http://www.webnoviny.sk/slovensko/harabin-dostane-za-narkobaronasadikiho/753556-clanok.html

Ha!ab"no&" &0 la-"a za na!koba!;na 9a("k"%o <=>--"#), e$!
AutorO SH*A, P$ novembra 3,D+ QO3R, aktualizované P$ novembra D,O,R

Ok!em o(1ko(n3%o m$#) 2ene!5lna !ok$!a-8!a &0k!0? 13.o&" naj&011"e%o #8($ aj -!o&0 &o &ý1ke -akme! (e&@?-"#), e$!7 %redseda >ajvy''ieho s du S6 )te0an 1arabin$/rchívne 3oto9 -:2/;<iana =ernáková @6A*HSFA;A P$ novembra ST#@>/;H>UV & /d'kodné DE,7tis-c eur mus- Benerálna prokurat ra S6 zaplati( 'é0ovi >ajvy''ieho s du )te0anovi 1arabinovi za potvrdenie prepisu jeho tele0onátu s @akim Sadikim z roku DGG4$ Hn0ormuje o tom denn-k Sme$ 6ozhodnutie /kresného s du v @ratislave, ktorý vysoké od'kodné 1arabinovi priznal pred rokom, teraz potvrdil krajský s d$ ;erdikt je tak právoplatný a nedá sa už proti nemu odvola($ /krem od'kodného mus- Benerálna prokurat ra S6 vykry( 1arabinovi aj trovy právneho zast penia vo vý'ke takmer QQ,, eur$ S d v stredu Sme najskôr potvrdil len to, že vo veci rozhodol e'te 3E$ septembra, ale nechcel poveda( ako$ >apokon priznal, že od'kodné pre 1arabina potvrdil$ Okrem odškodného musí prokuratúra vykryť aj trovy konania @aki Sadiki$/rchívne 3oto9 -:2/; iktor >am!orsk' 8ôvody rozhodnutia nekonkretizoval s vysvetlen-m, že e'te nemá potvrdené jeho doru!enie !astn-kom konania$ „Preto súd zatiaľ nemô&e o veci in3ormova*,8 povedal Sme hovorca s du %avol Adam!iak$ Ani 5enerálna prokurat ra rozhodnutie zatia" nekomentuje$ „Po doru"ení a preštudovaní rozsudku zaujmeme stanovisko,8 dodala hovorky?a Nana *WkWlyová$ ;yjadri( sa odmietli aj k podstate sporu$ *en sa za!al po tom, !o bývalý 'é0 prokurat ry 8obroslav *rnka v roku 3,,Q verejne potvrdil, že prepis tele0onátu 1arabina s @akim Sadikim bol s !as(ou ich doh"adového spisu$ >a základe !oho rozhodoval krajský s d, zatia" nie je známe$ /kresný s d sa v'ak vlani v

zdôvodnen- rozsudku vôbec nezaoberal tým, !i je prepis tele0onátu pravý$ *rnka pod"a neho zasiahol do 1arabinových práv už len tým, že sa k veci verejne vyjadroval$ 2eC sa 1arabin pýtal na prepis o0iciálnym listom, prokurat ra mu pod"a s du odpovedala, že prepis nie je s !as(ou trestného spisu v kauze @akiho Sadikiho$ Harabin utrpel podľa súdu ujmu S d 1arabinovi za poru'enie práv v tomto pr-pade priznal od'kodné D3E7tis-c eur$ Xal'-ch 3E7 tis-c dostal za to, že prokurat ra v s vislosti s n-m v minulosti neoprávnene viedla trestné konanie pre podozrenie z pois(ovacieho podvodu$ 1oci bolo napokon zastavené a 1arabin ani nebol obvinený, utrpel tým pod"a s du ujmu$ %repis tele0onátu s @akim Sadikim ozna!uje 1arabin za „vymyslenú mediálno?spravodajskú hru8 'é0a strany >ova 8aniela Fip'ica, ktorý ho v roku 3,,Q vytiahol ako ar5ument na jeho odvolanie z postu ministra spravodlivosti$ Fip'ic v stredu Sme nedv-hal tele0ón$ 1arabin doteraz neprezradil, aký bol v minulosti jeho vz(ah s @akim Sadikim$ A!"znal len* +e #a oznal # je%o man+elko$* keB bola e1-e #lobo(n57 S @akim Sadikim sa dnes v %re'ove za!-na obnovený proces v kauze obchodovania s hero-nom$ httpOYYZZZ$sme$skYcYRGGQ,RGYDE,7tisic7eur7pre7harabina7najskor7zamietli7potom7zmenili7 senat$html • /d'kodné za prepis • )achovanie so senátom
• •

Sadiki poprel dro5y aj tele0onát 1arabin sa Fip'icovi neospravedln-

A!e(#e(a #8($ $!ob"l &ýn"mk$ a #$(,o& omen"l7 Ao("&n3 1a,%0 #" &1"mla bý&al5 #$(k0Ca D$(m"la Babjako&57 @6A*HSFA;A$ %ri rozhodovan- o DE,7tis-covom od'kodnom pre )te0ana 1arabina bol 2rajský s d v @ratislave najskôr proti$ ; prospech 1arabina rozhodol až po zmene senátu$ @ývalá sudky?a 9udmila @abjaková si mysl-, že s pridelen-m veci sa [podivuhodne 'achovalo\$ 1arabin vys dil od'kodnenie od Benerálnej prokurat ry za to, že v roku 3,,Q potvrdila, že prepis jeho tele0onátu s @akim Sadikim bol s !as(ou jej doh"adového spisu v Sadikiho kauze$ autorO .artina %ažitková VIDEO 1arabinovi zaplat- 'tát DE,7tis-c eur, hroz- Cal'-mi žalobami

Spusti( len audio ] Xal'ie videá nájdete na tv$sme$sk$

E!$1"l* &!5-"l* o-&!("l
2eC /kresný s d @ratislava H priznal 1arabinovi od'kodné prvý raz, krajský s d verdikt zru'il a vec vrátil na opJtovné prejednanie$ >epozdávala sa mu vý'ka sumy$ %red rokom rozhodol okresný s d rovnako a krajský teraz verdikt potvrdil$ @ývalá sudky?a @abjaková, ktorá donedávna pôsobila na 2rajskom s de v 2o'iciach, si v'imla, že medzitým nastala podozrivá zmena$ 2auzu na krajskom s de nedostal senát, ktorý ju rie'il prvý raz, ako to bolo zvykom$ [8ôvodom bolo, že senát, ktorý vo veci pred tým rozhodoval, mal pozastavený nápad vec-,\ vysvet"uje vy''- s dny radn-k #rik *omus$ @olo to vraj pre vysok za(aženos( tohto senátu$ 1arabina potom náhodným výberom priradili senátu ;alérie 2leinovej, a to na základe opatrenia predsedu s du 9ubo'a Sádovského, ktorý na to udelil výnimku$ @ývalá sudky?a 9udmila @abjaková v tom vid- obchádzanie zásady zákonného sudcu$ [%redseda s du nevyhovel námietke predsedn-!ky tohto senátu, v ktorej poukazovala na to, že uvedené opatrenie nezodpovedá rozvrhu práce$ Ia správne nepovažovala ani to, že do senátu jej bola vec pridelená akousi výnimkou, náhodným výberom len medzi dvomi senátmi, a nie medzi v'etkými senátmi ob!ianskoprávneho oddelenia,\ p-'e v diskusii na portáli

otvorenepravo$sk @abjaková, ktorá je bývalou !lenkou S dnej rady a si5natárkou iniciat-vy Ia otvoren just-ciu$ ; osobnom rozhovore vo 'tvrtok potvrdila, že na svojich záveroch trvá$ %redseda s du 9ubo' Sádovský pod"a nej poru'il zásadu zákonného sudcu$

Ha!ab"n #$(,o& ne ozn5
2rajský s d potvrdil, že v 1arabinovej kauze urobil výnimku, bolo to v'ak pod"a neho v s lade so zákonom$ 1arabin hovor-, že o zmene senátov nemá žiadne in0ormácie$ Sudcov, ktor- rozhodovali, vraj nepozná$ Sudky?a 2leinová, ktorej senát kauzu uzavrel, v minulosti nariadila eKprezidentovi .ichalovi 2ová!ovi, aby sa ospravedlnil Hvanovi FeKovi za slová, že SHS bola za zavle!en-m jeho syna do 6ak ska$ >ové vedenie prokurat ry ani vo 'tvrtok neodpovedalo, !i prepis tele0onátu 1arabina so Sadikim bol z jej spisu, ako to v roku 3,,Q potvrdil 8obroslav *rnka$ [>eviem, v akom stave bol, keC táral tieto veci,\ povedal 1arabin o *rnkovi$ *en vo 'tvrtok nedv-hal tele0ón$ 1arabin popiera, že by tele0onoval so Sadikim alebo s n-m bol v nejakom kontakte$ %repis pod"a neho vy0abrikoval 'é0 strany >ova 8aniel Fip'ic$ Fip'ic pod"a *AS6 o pravosti prepisu nemal dôvod pochybova(, pretože in0ormácie nedostal anonymne, ale priamo od "ud-, ktor- na pr-pade Sadiki pracovali$ Xalej k témeO
• • •

1arabin dostane za potvrdenie tele0onátu so Sadikim DE,7tis-c eur Sadiki poprel dro5y aj tele0onát s 1arabinom 1arabin sa nemus- ospravedlni( Fip'icovi za výrok o ma0ii

Volala m$ 9a("k"%o man+elka

Ha!ab"n o )#al -ele.on5- # man+elko$ Bak"%o 9a("k"%o7 C%,ela #a # n)m #-!e-n8?7 @6A*HSFA;A$ [%oznal som sa s jeho manželkou z !ias, keC ona bola slobodná a ja som bol slobodný,\ hovor- )te0an 1arabin o kauze @akiho Sadikiho$ So Sadikim vraj nikdy nebol v kontakte$ 2eC ako sudca dostal na stôl Sadikiho kauzu, namietol svoju zaujatos($ Ako vedel, že ide o manžela jeho bývalej známej, keC ho nepoznal< [*ele0onovala mi$ %ovedala, že je Fab"ka tá a tá, že on je nevinný a že by sa chcela so mnou stretn ($ Na som povedal, že nie$\ 1arabin hovor-, že ak by nenamietol svoju zaujatos(, problém by bol aj v pr-pade, že by jeho s d rozhodol v neprospech Sadikiho$ [Sadiki by mohol kri!a(, že to asi preto, že 1arabin má e'te stále nejaké techtlemechtle s mojou manželkou a chc , aby som hnil v base,\ povedal$ 1arabin sa chystá zažalova( denn-k S.# o vysok sumu za spájanie jeho mena s dro5ovým d-lerom$ Ak vyhrá, peniaze vraj dá na detsk onkoló5iu$ Sumu DE,7tis-c eur od prokurat ry, ktor mu priznal 2rajský s d v @ratislave, považuje e'te za n-zku$

A!e "# !oz%o&o!$ zo <G7 H7 <HHI
9a("k"4 )te0an 1arabin< Ha!ab"n4 ^no$ 9a("k"4 Som (a nespoznal vôbec po hlase, vie'$ Ha!ab"n4 >o tak tele0ón tro'ku men- hlas$ :o má' nového< 9a("k" 4 >i!, len tak volám, že jak sa má'$ Ha!ab"n4 Skadia" volá'< I domu< 9a("k"4 1ej, zo Smokovca$ Ha!ab"n4 >o dobre ste do'li< 9a("k"4 1ej, dobre, v poriadku$ Ha!ab"n4 >o ta chvalabohu$ 9a("k"4 *y doma jak< Syn, dobre, drž- sa< Ha!ab"n4 8obre, hej$

9a("k"4 8o ko"kej rob-' dneska< Ha!ab"n4 6ob-m tak do tej 'tvrtej asi$ 9a("k"4 2edy pr-dete< >evie'< Ha!ab"n4 >o po! vaj, tak to vyzerá, že teraz by sme asi nepri'li toho prvého, lebo s vo"by$ Ihodou okolnost- bol tu v stredu aj predseda s du z %opradu, ten môj kamarát, som ti hovoril, no a sme zru'ili ten 0utbal, že to nebude toho tridsiateho prvého, ale prvého, lebo s vo"by, no a na okresnom s de je pohotovos( z toho titulu, lebo môžu "udia namieta(, voli!ské zoznamy atC$ a s d mus- kona( aj v sobotu a v nede"u, vie'$ :iže nemôžeme -s(, takže asi na bud ci týžde?, o týžde? neskôr$ Ale ja, neviem aj tak, !i ja nepr-dem e'te ten týžde? aj tak$ 9a("k"4 *ak pr-C, bol by som rád$ Ha!ab"n4 Na mám svoje veci tam e'te vybavova( a chcem sa -s( za dcérou pozrie($ 9a("k"4 %r-C, ja som doma, ty kedyko"vek môže' pr-s($ $$$ 9a("k"4 8obre, keby si pri'iel, tak mi zavolaj pros-m (a, hej< Ha!ab"n4 *o !-slo mám, toto plat-$ 9a("k"4 .á' !-slo, rozumie', keC pr-de' do %opradu alebo skôr, zavolaj a pr-dem po teba na stanicu, rozumie'$ *akže sme sa dohodli$ .ilan nie je tam dakde< Ha!ab"n4 >ie je tam, ale môžem sa -s( pozrie($ 9a("k"4 Na mu volám a nikto neberie$ Ha!ab"n4 >eberie< A mám mu necha( nejaký odkaz< 9a("k"4 >i!, len že ho pozdravujem$ Ha!ab"n4 .ôže by(, že z obeda nepri'iel, lebo to akurát taký !as na obed je, 3 hodiny, vie' ja som akurát na obed ne'iel, lebo 'tudujem spisy, takže som tu a možno on i'iel na obed, ale môže by(, že zobral aj dovolenku, lebo v!era bolo vo"no, 'tátny sviatok, takže ani dneska ne'iel do roboty$ 9a("k"4 8obre, v priadku, ja som len chcel vedie(, že kedy pr-dete, no keC pr-de', tak mi zavolaj, hej$ Ha!ab"n4 8obre$ 9a("k"4 8obre, ale pozdrav .ilana, hej$ Ha!ab"n4 1ej$ Ahoj$

@ozhovor je kráten'( :-tajte viacO httpOYYZZZ$sme$skYcYRGGQ,RGYDE,7tisic7eur7pre7harabina7najskor7zamietli7 potom7zmenili7senat$html_iKzz3kiMzD1d# Výz&a m"n"#-!o&" Bo!e,o&" najprv citáciaO [%redseda s du nevyhovel námietke predsedn-!ky tohto senátu, v ktorej poukazovala na to, že uvedené opatrenie >#I/8%/;#8^ 6/I;61` %6^M#$ Ia správne nepovažovala ani to, že do senátu jej bola vec pridelená akousi výnimkou, náhodným výberom len medzi dvomi senátmi, a nie medzi v'etkými senátmi ob!ianskoprávneho oddelenia,\ p-'e v diskusii na portáli otvorenepravo$sk @abjaková, ktorá je bývalou !lenkou S dnej rady a si5natárkou iniciat-vy Ia otvoren just-ciu$ ; osobnom rozhovore vo 'tvrtok potvrdila, že na svojich záveroch trvá$ %redseda s du 9ubo' Sádovský pod"a nej %/6`)HF I^SA8` I^2/>>a1/ S`8M`$ ;ážený pán minister, žiadam ;ás, aby podozrenia zo závažného poru'ovania zásady zákonného sudcu Sktoré ved k vahám v zmysle niž'ie uvedených para5ra0ov *restného zákona, že takýmto konan-m do'lo ku trestným !inom 7 zatia" v 'tádiu pokusu 7 pod"a para5ra0ov +3R a +43 s myslom vzniku >#/%6^;>#>a1/ /@/1A*#>HAV, bol .inisterstvom spravodlivosti preverený postup N`8r$ 9ubo'a Sádbvského a aby bol v tejto s vislosti preverovaný aj N`8r$ )te0an 1brbbin, ako !astn-k konania, tzn$ subjekt, ktorému postupom a rozhodovacou !innos(ou s du malo vznikn ( SpravdepodobneV neoprávnené obohatenie$ Xalej žiadam, aby ako následok tohto 'etrenia bol N`8r$ )te0an 1brbbin DV bezodkladne zbavený 0unkcie predsedu >S S6 3V aby bol podaný návrh na zbavenie N`8r$ )te0an 1brbbina 0unkcie sudcu a tiež, aby ste vo!i dvom vy''ie menovaným osobám SsudcomV iniciovali za!atie *6#S*>a1/ S*c1A>HA vo veci niž'ie uvedených para5ra0ov *restného zákona$ d DD Ilo!in SDV Ilo!in je myselný trestný !in, za ktorý tento zákon v osobitnej !asti ustanovuje trest od?atia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevy'uj cou pJ( rokov$ d D+ %r-prava na zlo!in SDV %r-prava na zlo!in je konanie, ktoré spo!-va v myselnom or5anizovan- zlo!inu, zadovažovan- alebo prispôsobovan- prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spol!en-, zhluknut-, návode, objednávan- alebo pomoci na taký zlo!in alebo v inom myselnom vytváran- podmienok na jeho spáchanie, ak nedo'lo k pokusu ani dokonaniu zlo!inu$ S3V %r-prava na zlo!in je trestná pod"a trestnej sadzby ustanovenej za zlo!in, ku ktorému smerovala$

d D4 %okus trestného !inu SDV %okus trestného !inu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného !inu, ktorého sa páchate" dopustil v mysle spácha( trestný !in, ak nedo'lo k dokonaniu trestného !inu$ S3V %okus trestného !inu je trestný pod"a trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný !in$ d +3R Ineuž-vanie právomoci verejného !inite"a SDV ;erejný !inite", ktorý v mysle spôsobi( inému 'kodu alebo zadováži( sebe alebo inému neoprávnený prospech, aV vykonáva svoju právomoc spôsobom odporuj cim zákonu, bV prekro!- svoju právomoc, alebo cV nespln- povinnos( vyplývaj cu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia s du, potrestá sa od?at-m slobody na dva roky až pJ( rokov$ d +43 Iasahovanie do nezávislosti s du SDV 2to pôsob- na sudcu, aby nesplnil svoju povinnos( v konan- pred s dom, alebo kto koná v mysle zmari( práva !astn-kov s dneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu, potrestá sa od?at-m slobody na jeden rok až 'es( rokov$ S3V /d?at-m slobody na dva roky až osem rokov sa páchate" potrestá, ak spácha !in uvedený v odseku D aV z osobitného mot-vu, bV preto, aby inému zmaril alebo s(ažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, cV ako verejný !inite" alebo iná osoba v s vislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo 0unkcie, alebo dV ako osoba vykonávaj ca právomoc or5ánu riadenia a správy s dov :-tajte viacO httpOYYZZZ$sme$skYdiskusieY33D3,G,YDYDE,tisic7eur7pre71arabina7najskor7 zamietli7potom7zmenili7senat$html_iKzz3ki8a2e#5
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/29855 -harabin-dostane-za-bakihosadikiho-odskodne-!5 -tisic-e"r/

Ha!ab"no&" #a <=>--"#), e$! z(5 m5lo* z&a+$je Bal1"e +alob0
SH*A, *AS6 ] ,P$DD$3,D+ ,QODE, aktualizovanéO DGO3P

StopJ(desiattis-c eur, ktoré má zaplati( 5enerálna prokurat ra predsedovi >ajvy''ieho s du S6 )te0anovi 1arabinovi za to, že potvrdila prepis jeho tele0onátu s @akim Sadikim z roku DGG4, je pod"a neho ve"mi malá suma$ )te0an 1arabin AutorO SH*A >a 'tvrtkovej tla!ovej besede to vyhlásil 1arabin s tým, že zvažuje Cal'ie žaloby na politikov !i médiá, ktoré jeho meno spájali s ma0iánom$ [;eC už len ten 0akt, že niekto sudcu spoj- s dro5ovým d-lerom, je pre m?a trauma, ktorá je nezaplatite"ná,\ povedal$ [*á vý'ka od'kodného je e'te ve"mi n-zka,\ dodal$ >a kritiku poslanca 8aniela Fip'ica, že bežn- "udia dostávaj od 'tátu ove"a men'ie od'kodné, rea5oval 1arabin s tým, že to spôsobil sám Fip'ic$ [*o že s dy nedávaj pri dopravných nehodách a pri ujmách na zdrav- vy''ie od'kodné, je robota pán Fip'ica, ktorý prijal le5islat-vu tak , že chránil pois(ovne, aby nemuseli da( tým, !o s na voz-!ku po dopravnej nehode,\ mysl- si 1arabin$ %redseda >ajvy''ieho s du S6 v s vislosti s pr-padom prepisu jeho dajného tele0onátu s @akim Sadikim zvažuje Cal'ie žaloby$ [*eraz bud nasledova( Cal'ie kroky, lebo @aki Sadiki, to len tak neskon!ilo$ ;'etky peniaze, ktoré vys dim, pôjdu na detsk onkoló5iu a budem žiada( ve"ké sumy, pretože tvrd-m, že toto, !o som žiadal, je ve"mi málo,\ hovor1arabin$ Ako dodal, sám sa považuje za ve"korysého, a preto mu posta!- ospravedlnenie od každého, kto jeho osobu s @akim Sadikim spájal$ [2aždý, kto povedal, to bude fit?anská, 8zurinda, ko"kokrát hovorili, že 1arabin je spojený s ma0iánom, v'etko mám zmapované$ Na budem vyhodnocova(, pokia" sa mi ospravedlnia$ Hde mi o to, aby sa mi ospravedlnili, mne nejde o peniaze, tie dám na detsk onkoló5iu,\ zdôraznil 'é0 najvy''ieho s du$ Ako si okrem iného pos(ažoval, trestným sudcom je už +, rokov a pre svoje názory na s dnictvo má ve"mi ve"a silných nepriate"ov$ [S dnictvo je v dne'ných !asoch už poslednou brzdou pred nebankovkami, ktoré zdieraj ob!anov$ .ám ve"a nepriate"ov a som neob" bený u mocných a bohatých$ / tomto nap-'em knihu, keC pôjdem do dôchodku,\ doplnil$ %repis dajného rozhovoru je pod"a 1arabina len pomstou 8aniela Fip'ica, ktorý vedel, že pozná manželku @akiho Sadikiho$ 8enn-k Sme in0ormoval, že Benerálna prokurat ra S6 mus- zaplati( 1arabinovi od'kodné DE,7tis-c eur za potvrdenie prepisu jeho tele0onátu s @akim Sadikim z roku

DGG4$ 6ozhodnutie /kresného s du v @ratislave, ktorý vysoké od'kodné 1arabinovi priznal pred rokom, teraz potvrdil krajský s d$ ;erdikt je tak právoplatný a nedá sa už proti nemu odvola($ /krem od'kodného mus- Benerálna prokurat ra S6 vykry( 1arabinovi aj trovy právneho zast penia vo vý'ke takmer Q Q,, eur$ @ývalý 'é0 prokurat ry 8obroslav *rnka v roku 3,,Q verejne potvrdil, že prepis tele0onátu 1arabina so Sadikim bol s !as(ou ich doh"adového spisu$ >a základe !oho rozhodoval krajský s d, zatia" nie je známe$ /kresný s d sa v'ak vlani v zdôvodnen- rozsudku vôbec nezaoberal tým, !i je prepis tele0onátu pravý$ *rnka pod"a neho zasiahol do 1arabinových práv už len tým, že sa k veci verejne vyjadroval$ 2eC sa 1arabin pýtal na prepis o0iciálnym listom, prokurat ra mu pod"a s du odpovedala, že prepis nie je s !as(ou trestného spis u v kauze @akiho Sadikiho$

Ha!ab"n %o&o!) o # !a&o(aj#kej %!e
/kresný s d sa vlani v zdôvodnen- rozsudku vôbec nezaoberal tým, !i je prepis tele0onátu pravý$ *rnka pod"a neho zasiahol do 1arabinových práv už len tým, že sa k veci verejne vyjadroval$ 2eC sa 1arabin pýtal na prepis o0iciálnym listom, prokurat ra mu pod"a s du odpovedala, že prepis nie je s !as(ou trestného spisu v kauze @akiho Sadikiho$ S d 1arabinovi za poru'enie práv v tomto pr-pade priznal od'kodné D3E7tis-c eur$ Xal'-ch 3E7 tis-c dostal za to, že prokurat ra v s vislosti s n-m v minulosti neoprávnene viedla trestné konanie pre podozrenie z pois(ovacieho podvodu$ 1oci bolo napokon zastavené a 1arabin ani nebol obvinený, utrpel tým pod"a s du ujmu$ %repis tele0onátu s @akim Sadikim ozna!uje 1arabin za [vymyslen mediálno7spravodajsk hru\ 'é0a strany >ova 8aniela Fip'ica, ktorý ho v roku 3,,Q vytiahol ako ar5ument na jeho odvolanie z postu ministra spravodlivosti$ Fip'ic v stredu denn-ku nedv-hal tele0ón$ 1arabin doteraz neprezradil, aký bol v minulosti jeho vz(ah s @akim Sadikim$ %riznal len, že sa poznal s jeho manželkou, keC bola e'te slobodná$ S @akim Sadikim sa vo 'tvrtok v %re'ove za!-na obnovený proces v kauze obchodovania s hero-nom$

98&"#"a,e 'l5nk04
• • • •

/ 1arabinovej žalobe rozhodoval zákonný senát, tvrd- 'é0 s du @orec vy'etr- výmenu Senátu v pr-pade 1arabinovho od'kodného 6ovnos( pred zákonom v od'kod?ovan- vždy neplatSadiki vypovedal, hlavného svedka vypo!uj pomocou telemosta

http://www.sme.sk/c/3969 #5/harabin-zapiera-kamarata.html

M"n"#-e! # !a&o(l"&o#-" #" ako #$(,a -0kal # ob&"neným7 Dne# -&!()* +e %o ne ozn5 Ha!ab"n za "e!a kama!5-a

Denn)k 9ME m5 !e "# o( o'$-3%o %o&o!$ J-e.ana Ha!ab"na* k-o!ý bol & -om 'a#e #$(,om Naj&011"e%o #8($* # ob&"neným Bak"m 9a("k"m7 Roz%o&o! # !e( 1-!n5#-",% !oko& (okaz$je* +e bol" kama!5-"7 Dne# -&!("a* +e #a ne oznaj87 @6A*HSFA;A$ .inister spravodlivosti )te0an 1arabin Sza 1I8SV v!era poprel, že sa pozná s dajným obchodn-kom s dro5ami @akim Sadikim$ %ovedal, že s n-m žiaden vz(ah nemá$ autorO #u5en 2orda VIDEO Fico nechce odpoveda( na tému 1arabin

Xal'ie videá nájdete na tv$sme$sk$ %red trinástimi rokmi pritom prokurátor namietal na >ajvy''om s de, kde 1rabin pôsobil, jeho zaujatos($ 8ôvodom bol jeho [pomer k obvinenému Sadikimu\$ 1arabin vie, že ho z rozhodovania o Sadikim nakoniec vyl !ili$ .al by pozna( aj dôvody$ A!ok$!a-8!a m5 !e "# o( o'$-3%o !oz%o&o!$ %rokurat ra pridala ako dôkaz svojich pochybnost- záznam tele0onického rozhovoru medzi Sadikim a 1arabinom, ktorý pochádza zo septembra DGG4$ Ne z neho jasné, že obaja sa dobre poznaj $ ; rozhovore si tykaj $ Sadiki sa pýta 1arabina, ako sa má jeho syn$ /n je zasa zvedavý, !i už je doma a !i dobre pri'li$ autorO #u5en 2orda VIDEO

1arabin o svojom vz(ahu k ma0iánovi

Xal'ie videá nájdete na tv$sme$sk$ fiados( o vyl !enie sudcu podp-sal vtedaj'- riadite" trestného odboru Benerálnej prokurat ry %eter Filip, ktorý je teraz známym obhajcom$ [Som na dovolenke, k ni!omu sa nevyjadrujem,\ odpovedal na otázku S.#, !i si na pr-pad spom-na$ >a ni! si nespom-na ani bývalý predseda trestného kolé5ia >ajvy''ieho s du .ilan Fipovský, ktorý žiados( dostal a nakoniec v pr-pade Sadikiho aj rozhodoval$ [*o meno sa mi vynorilo až teraz nedávno, keC som o ?om !-tal,\ povedal sudca, ktorý si už v'ak nepamJtal, pre!o 1arabina z rozhodovania vyl !ili$ Fipovský potvrdil, že žiadosti o vyl !enie sudcu, pretože môže ma( kontakty s obžalovaným, nepodáva prokurat ra !asto$ %olicajti rozhovor nahrali pár dn- predtým, ako Sadikiho zadržali a obvinili z obchodovania s dro5ami, z nedovoleného ozbrojovania a aj z colného deliktu$ >a Sadikiho pritom upozornili 'vaj!iarski policajti, ktor- aj žiadali jeho trestné st-hanie$ ; G,$ rokoch pod"a nich Sadiki stál na !ele obchodovania s hero-nom z *urecka do )vaj!iarska, ale aj )védska a >órska$ Neho komplicov v zahrani!- riadne ods dili$ F",o a Kal"C5k >a kontakty 1arabina so Sadikim upozornil pred !asom poslanec 281 8aniel Fip'ic, ktorý videl prepis odpo! vania$ [*ieto skuto!nosti s známe aj mne,\ povedal v!era Fip'ic$ 2vôli tomu žiada o stanovisko ministra vn tra 6oberta 2ali?áka aj premiéra 6oberta Fica$ %oslal im odpo!utý rozhovor, pridal aj !-slo vy'etrovacieho spisu, ktorý obsahuje aj Cal'ie in0ormácie o prepojen- 1arabina na Sadikiho$

[:lovek, ktorý má kontakty so 'é0om albánskej dro5ovej ma0ie, by nemal by( ani zamestnancom na okresnom s de, nie to ministrom spravodlivosti,\ povedal Fip'ic$ [`ž je mi zrejmej'ie, pre!o sa 1arabin snaž- zru'i( )peciálny s d, pretože na ?om už nikto intervenova( nemôže$\ 1arabinO ;z(ah nie je A!e'o #-e bol" &0l8'ený !" !oz%o(o&an) o Bak"m 9a("k"m6 [;iete !o< Na na klamstvá pána starého klamára ma0iána 0riendly nemienim rea5ova($\ Ne%o&o!)m o L" 1",o&"7 V0 ne&"e-e* !e'o #-e bol" &0l8'ený z !oz%o(o&an"a6 [1ovor-m o klamstvách, z ktorých vyplýva va'a otázka$\ V"e-e* +e bola !o-" &5m n5m"e-ka za$ja-o#-"6 [Na som nikdy v tejto veci nerozhodoval, nemienim na klamstvá pána Fip'ica rea5ova($ ;y mus-te vedie(, že sudca je viazaný ml!anlivos(ou, ak ide o veci, ktoré vyplývaj z trestného spisu$\ Aký je &51 &z?a% # Bak"m 9a("k"m6 Ho&o!"l" #-e* -ele.ono&al" #-e # ol$ n"eke(06 [1ovor-m, že na klamstvá ma0iána 0riendly nemienim rea5ova($\ /ak+e o -ej n5m"e-ke n"' ne&"e-e6 [*o s také klamstvá, ako keC ja poviem teraz, že mám in0ormácie, že pán Fip'ic je skrytý homoseKuál a v hoteli v *atrách v roku 3,,, v decembri sa stretol so známym homoseKuálom, a nech na to pán Fip'ic rea5uje$\ EK"#-$je &1ak z5znam* +e #-e bol" &0l8'ený z !oz%o(o&an"a !5&e !e &51 &z?a% # Bak"m 9a("k"m7 [fiaden vz(ah s @akim Sadikim neeKistuje a ja na klamstvá pána ma0iána 0riendly nemienim rea5ova($\ .arek ;a5ovi! Sadiki vraj pozná ministra len z telev-zie [.inistra 1arabina nepoznám$ >ikdy som sa s n-m nestretol ani som s n-m netele0onoval$ %oznám ho len z telev-zie,\ tvrdil v!era presved!ivo a s absol tnou sebaistotou podnikate" @aki Sadiki$ )es(desiatjedenro!ný kosovský Albánec pochádza z /ravice v Srbsku$ >a Slovensko sa priženil a s manželkou sa usadil pod ;ysokými *atrami$ >ájs( podnikate"a, ktorý bol podozrivý z obchodovania s dro5ami, nebolo vôbec jednoduché$ %ersonál v jeho pizzerii a kolibe v Starom Smokovci na neho vraj nemá kontakt, manželka, ktor sme na'li doma v >ovej Fesnej, sa mu nevedela dovola($

%ár min t po tom, !o sme od nej odi'li, sa to v'ak akoby zázrakom personálu podarilo$ [%án Sadiki vás bude !aka( o DE min t v pizzerii=\ :akal nás spolu s manželkou na parkovisku$ .al dobr náladu a stále sa usmieval$ `smieval sa aj vtedy, keC hovoril ve"mi dobrou sloven!inou, že 1arabina nepozná a nikdy s n-m nehovoril osobne ani tele0onicky$ [1ovor-m vám to jasne$ >ikdy$ .ôžete si to aj nahra(,\ zdôraznil$ 2eC sme vytiahli dikta0ón, zrazu pod"a Sadikiho nahráva( nebolo treba$ Absol tne odmieta, že by mal nie!o spolo!né s ma0iou, !i dokonca, že by jej mal 'é0ova($ [Na že som vraj hlavou nejakej dro5ovej ma0ie< %ozrite sa$ %rokurat ra rozhodla, že zastavuje st-hanie, pretože nebolo preukázané, že skutok spáchal obvinený,\ ukazuje a !-ta Sadiki z dokumentu podp-saného prokurátorkou z konca j na tohto roka$ [2eC maj Fip'ic s 1arabinom medzi sebou spor, nech si ho rie'ia, ale m?a nech do toho ne(ahaj $ .?a tu v *atrách v'etci poznaj len ako @akiho$ /pýtajte sa ich,\ hovor- a ukazuje na okoloid cich$ S dy Sadikimu nikdy za obchod s dro5ami trest nevymerali$ Neho spis pre'iel od roku DGGE nieko"kokrát krajským s dom v 2o'iciach, neskôr v %re'ove na >ajvy''- s d, aby ho jedni sudcovia oslobodili a druh- vrátili pr-pad vy'etrovate"ovi$ %ol-cia ho na základe in0ormáci- zo )vaj!iarska podozrieva, že or5anizoval obchod s hero-nom z *urecka$ *amoj'- policajti poskytli na'im nakreslen schému, ako obchod s dro5ami 0un5oval$ >a jej !elo ako or5anizátora nap-sali Sadikiho$ )vaj!iari vypo!uli svedkov, ktorých výpovede v'ak boli pod"a slovenských s dov nedostato!né$ ;Caka tomu si Sadiki na Slovensku odpykal len nieko"komesa!ný trest za nedovolené ozbrojovanie a za to, že 0al'oval cenu dovezeného auta$ )tát tým pripravil o takmer 4,,tis-c kor n$ Sadiki mal by( aj vyhostený do roku 3,,R$ *omu sa v'ak tiež vyhol$ ;tedaj'- minister vn tra 9udov-t 1udek S1I8SV toto rozhodnutie zru'il$ 8aniel Fip'ic z 281 sa nedávno v parlamente 1arabina pýtal, !i toto rozhodnutie nebolo Sadikimu 0aKované z >ajvy''ieho s du$ .inister na to doteraz neodpovedal$ 8aniel ;ražda, vev :-tajte viacO httpOYYZZZ$sme$skYcY+GRG,4EYharabin7zapiera7kamarata$html_iKzz3l8jK.KUM
http://www.7pl"s.sk/pl"s7dni/slovo-vydavatela/hanba.html

Hanba
2to vie, !o by sa stalo v niektorej z civilizovaných kraj-n, keby sa prevalilo, že minister spravodlivosti sa v !asoch svojho DQ$,P$3,,Q

2to vie, !o by sa stalo v niektorej z civilizovaných kraj-n, keby sa prevalilo, že minister spravodlivosti sa v !asoch svojho pôsobenia sudcu >ajvy''ieho s du stýkal s !lovekom, ktorého slovenská, ale i 'vaj!iarska pol-cia ozna!ovala za 'é0a dro5ovej ma0ie$ ;ždy mimoriadne výre!ný premiér Fico, ktorý sa nie tak dávno kasal, že nemá problém do troch sek nd vykopn ( každého 'tátneho radn-ka, na ktorého padne tie? podozrenia, zrazu akoby onemel$ >i! nekomentuje a hlavne ni! nerob-$ 2opa( do bezbranných je totiž ove"a "ah'ie, ako sa postavi( proti silnému s perovi, ktorý ve"a vie a ve"a "ud- pozná$ A navy'e, ktorého tak h ževnato drž- koali!ný partner$ [Ak s nejaké nezrovnalosti vo vyjadreniach ministra spravodlivosti )te0ana 1arabina, týkaj ce sa udalosti spred D4 rokov, mus- na ne rea5ova( samotný minister,\ odkázal predseda vlády 6obert Fico cez hovorky?u Silviu Blendov $ *rochu prek7vapuj ce slová od !loveka, tak principiálne kritického vo!i v'etkým svojim oponentom$ >a strane druhej až smevne pôsobili výhovorky pána ministra 1arabina, že on žiadneho @akiho Sadikiho nepozná$ 6ovnako aj samotný @aki Sadiki tvrdil, že on veru ministra tiež vôbec nepozná a cel kauzu vymyslel Fip'ic, aby u'kodil pánovi 1arabinovi$ 2eC sa v'ak na verejnos( dostal prepis policajného odpo! vania Sadikiho tele0onátu, v ktorom žoviálne koketuje s 1arabinom, ktorého nepozná a napriek tomu mu tyká, rovnako ako mu tyká pán sudca, pýta sa ho, kedy pr-de na náv'tevu, starostlivo sa zauj-ma, ako sa má on a aj jeho syn a napokon dáva pozdravi( .ilana, pod"a v'etkého tiež !loveka z >ajvy''ieho s du, zrazu si 1arabin spomenul$ /n s-ce toho !loveka nepozná, ale pozná jeho ženu e'te z !ias, keC bola slobodná$ Fen tak mimochodom, pár dn- po tomto tele0onáte pol-cia @akiho Sadikiho zatkla$ @olo to v rámci medzinárodného zá(ahu proti pa'erákom dro5, na ktorom sa z !astnilo viacero kraj-n, napr-klad )vaj!iarsko, >órsko, 6ak sko !i %o"sko$ A hoci ostatných !lenov 5an5u, ktor- mali by( jeho komplicmi !i skôr podriadenými v kauze k'e0tovania s hero-nom, v zahrani!obvinili a aj právoplatne ods dili, u nás i'iel pr-pad napokon do stratena$ Ako keby niekto nad n-m držal ochrann ruku$ 2auzu obchodu s hero-nom de0init-vne skon!ila prokurat ra pred nieko"kými d?ami, keC zru'ila obžalobu$ >ajvy''- s d totiž rozhodol, že treba opJtovne vypo!u( e'te dvoch svedkov$ 2eCže v'ak t- s už mgtvi, je to tro'ku problém$ *akže st-hanie bolo zastavené$$$ *o, samozrejme, využil aj pán 1arabin na svoju obhajobu$ Sadikiho stále e'te nepozná, navy'e, aj tak mu obchodovanie s dro5ami nikdy nikto nedokázal$ [*restné st-hanie bolo prokurat rou zastavené,\ dodal pán 1arabin$ Fen tak mimochodom, tento pán v'ak nie je až taký bez honný ani potom, !o zastavili jeho st-hanie v kauze, kde bol obvinený, že je hlavou dro5ovej ma0ie, ktorá pa'ovala hero-n do )vaj!iarska$ %ri domovej prehliadke mu totiž na'li zopár samopalov a Cal'ie ile5álne držané zbrane, !o zrejme tiež vypovedá o mnohom$ A len tak na okraj 7 telev-zia .ark-za oznámila, že má svedka, ktorý nieko"kokrát na vlastné o!i videl pána ministra 1arabina, ako sa osobne stretol s pánom @akim Sadikim$ S tým, ktorého nepozná$ :o už doda(< Iauj-mavé by bolo tiež zistenie, kto je onen .ilan, ktorý v prepise tele0onátu 0i5uruje a pod"a v'etkého tiež pracoval na >ajvy''om s de$ Ak by sa preukázalo, že ide o bývalého sudcu >ajvy''ieho s du, ktorý je dnes vysokým stavným !inite"om, bol by to Cal'- dôvod na zamyslenie, v akej krajine to vlastne žijeme$ 2eCže v'ak pol-cia v tom !ase sledovala @akiho tele0onáty, nemal by by( problém nájs( v odposluchoch tele0ónne !-slo, na ktoré volal chv-"u

predtým, ako sa odohral spom-naný rozhovor medzi n-m a vtedaj'-m sudcom 1arabinom$ Ne "ahko možné, že 'é0 rezortu spravodlivosti aj napriek tomu, vCaka svojim schopnostiam a znalostiam, vo 0unkcii ministra a podpredsedu vlády ostane$ Aj keC sa prevalia Cal'ie nepr-jemné in0ormácie z tejto kauzy$ Alebo [za trest\ od-de do 0unkcie predsedu >ajvy''ieho s du$ >apokon, už dlh'ie nazna!uje, že o t to 0unkciu má vážny záujem$ 2andidáta na tento post v'ak, na'(astie, vol- S dna rada a pod"a jej rozhodnutia uvid-me, v akom stave je na'e s dnictvo a na základe akých kritéri- rozhoduje$ %án 1arabin sa vôbec nevzdáva$ >aopak, namiesto toho, aby zvážil svoj odchod nielen z postu ministra, ale aj sudcu a i'iel na zasl žený odpo!inok, za!al sa vyhráža( s dnymi spormi$ ; minulosti mu kole5ovia sudcovia doposia" takmer vždy dali za pravdu a podarilo sa mu nad médiami vyhra( a vys di( nemalé !iastky, nech už boli ich dôkazy akéko"vek$ >apokon, je skuto!ne vzácnos(ou, aby niektorý zo sudcov, ktorý zažaloval médiá, svoj spor nevyhral a nevys dil si aj slu'n 0inan!n satis0akciu$ @ude teda zauj-mavé sledova(, ako sa s dy postavia vo!i na poh"ad neprelomite"ným 0aktom, akými s vy'etrovac- spis a o0iciálny záznam odposluchu obvineného @akiho S$ >avy'e, prokurat ra potvrdila eKistenciu dokumentu, v ktorom požaduj , aby bol sudca 1arabin vyl !ený z pojednávania v kauze @akiho S$ >ikdy v'ak nebol odoslaný, pretože 1arabin sa vzdal sám$ >ie je vyl !ené, že sa o snahe prokurat ry vzia( mu pr-pad dozvedel a tak ju predbehol a sám podal námietku zaujatosti$ `ž nieko"ko mesiacov verejnos( sleduje zápalistý boj o o!istu ná'ho s dnictva, keC viacerpolitici, nevyn-maj c pána 1arabina, neustále žiadaj , aby z 0unkcie odst pil sudca Lstavného s du, ktorý bol v minulosti ods dený za krátenie dan-$ %remiér Fico ako predseda Smeru si stami hovorkyne 2ližanovej76ýsovej položil otázkuO [:o si "udia môžu myslie( o Lstavnom s de a ako si ho maj váži(, ak jeden z jeho sudcov bol právoplatne ods dený za da?ov trestn !innos(<\ 8ovol-m si tvrdi(, že si nemyslia ni! hor'ie ako to, !o si teraz môžu myslie( o vláde$ @a skôr naopak$