You are on page 1of 10

ACTUALITEITEN ASIEL a/d GRENS

BRAINSTORMBIJEENKOMST

FRONTEX
Promoting coordinating & developing EU border management Reinforcing & streamlining cooperation between national border authorities Operational areas of activity
Joint Operations Training Risk Analysis Research Providing a rapid response capability

Assisting Member States in joint return operations


Information systems and information sharing environment

15 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur

FRONTEX
xx xxx

FRONTEX

GRENS
Binnengrenzen van de LSn [2(1) SGC] Gemeenschappelijke land-, rivier- & meergrenzen Luchthavens voor interne vluchten [met vertrek en bestemming op grondgebied LSn zonder tussenlanding op grondgebied 3eL; 2(3) SGC] Zee-, rivier- & meerhavens voor regelmatige veerverbindingen Buitengrenzen van de LSn [2(2) SGC]: land-, rivier- & meergrenzen alsmede lucht-, zee-, rivier- & meerhavens voor zover geen binnengrenzen

GRENS
Grensdoorlaatpost [2(8) SGC]: een door de bevoegde autoriteiten voor overschrijding van buitengrenzen aangewezen doorlaatpost Grensdoorlaatposten in Nederland Luchthavens (8) [Amsterdam Schiphol, De Kooij,
Eindhoven, Enschede Twente, Groningen Eelde, Lelystad, Maastricht-Aachen, Rotterdam Valkenburg ZH]

Zeehavens (12) [Amsterdam IJmond, Delfzijl, Den Helder,


Dordrecht, Gent-Terneuzen, Harlingen, Hoek van Holland/Europoort, Lauwersoog, Moerdijk, Rotterdam Havens, Scheveningen, Vlissingen]

Ooit een 6 Vw 2000 piketmelding gehad van een andere grensdoorlaatpost dan GDP Amsterdam Schiphol?

GRENS
x x

GRENS

GRENS
x

GRENS
Buitengrenzen = Schengengrenzen of EU-grenzen? EU-Grenzen VK & Ierland; Protocol 19 bij het Verdrag van Lissabon, C 83/209 Hailbronner (editor), EU Immigration & Asylum Law - Commentary, ISBN 9781849460750 p 114 Schengengrenzen ABRS, 18/8/10, 200908857 (peek)

GRENSTOEZICHT
Belang van het grenstoezicht [Preambule pt 6] Bestrijding illegale immigratie en mensenhandel Voorkomen bedreigingen BV/OO/IB/VGH Grenstoezicht [2(9) SGC]: Grenscontrole aan de grensdoorlaatposten Grensbewaking tussen grensdoorlaatposten

GRENSTOEZICHT
Grenscontrole Grenscontrole bij binnenkomst [7(2) &(3)(a) SGC] Minimaal: onderzoek reisdocument & nietsystematisch onderzoek BV/OO/IB&VGH Grondig: ter verificatie toegangsvoorwaarden Grenscontrole bij uitreis [7(3)(b) SGC] Grondig: [verplicht] onderzoek reisdocument & OO/BV/IB; [onverplicht] onderzoek visa, overstay signalering Grenscontrole [familieleden van] unieburgers iom Richtlijn 2004/38 [2(6) SGC]

GRENSTOEZICHT
Grensbewaking [12 SGC] Vooral bedoeld om: onrechtmatige grensoverschrijding te voorkomen grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden maatregelen mogelijk te maken tegen illegaal binnen gekomen personen Wordt op zodanige wijze uitgeoefend dat ontwijken controles wordt voorkomen & ontmoedigd

GRENSTOEZICHT
Grenstoezicht [6 t/m 13 SGC] wordt uitgeoefend door grenswachters overeenkomstig SGC & nationale wetgeving (law, legislation, Recht) [15 SGC] De toegang wordt geweigerd door een naar nationaal recht (law, droit, Recht) bevoegde instantie [13(2), 2e zin SGC] Grenswachter [2(13) SGC]: Overheidsbeambte die overeenkomstig het nationaal recht werkzaam is bij een grensdoorlaatpost langs de grens of in de onmiddellijke nabijheid daarvan en die overeenkomstig de SGC & het nationaal recht het grenstoezicht uitoefent

TOEGANG
13 SGC: Weigering van toegang
Toegang wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan voorwaarden voor kort verblijf Toegang wordt niet geweigerd indien ogv 5(4) SGC toegang wordt verleend Dit laat de toepassing van bijzondere bepalingen inzake asielrecht en internationale bescherming onverlet

TOEGANG
5 SGC: Toegangsvoorwaarden voor 3elanders 5(1) SGC: voorwaarden voor kort verblijf [< 90 dagen] 5(4) SGC: in afwijking van eerste lid moet een 3eL met verblijfsrecht in een andere LS recht op reizen door Schengenruimte worden verleend tenzij signalering & instructie om binnenkomst/doorreis te weigeren kan een 3eL toegang tot Schengenruimte worden verleend met een visum a/d grens kan een 3eL toegang tot het grondgebied van de LS worden verleend wegens internationale verplichtingen &zo

TOEGANG
Wie & waarom (niet) op Schiphol Nederlander [21 VWEU? (AG: Alokpa t LU)] [Familielid van] unieburger [5 UBRI] 3eL + verblijfsrecht in NL [?] 3eL + verblijfsrecht in andere LS [5(4)(a) SGC (tenzij)] Asielzoekende 3eL
5(4)(c) jo 13(1), 1e volzin SGC Maarten den Heijer - Europe and Extraterritorial Asylum - 9781849462709 - pagina 173, 194 Noot GN Cornelisse #Arslan JV 2013/248 ABRS 11/6/13 201301582 & 201302485 13(1), 2e volzin SGC jo 7 PRI Spiegelbeeldbepalingen 5(4) SGC <> VC &TRI]

TOEGANG
Rechtspraak ABRS 5(4)(c) jo 13)(1), 1e zin SGC = grondslag toegangsverlening [11/6/13 201301582 & 201302485] Toegangsweigering verliest werking na verwijdering
[24/9/13 201308381]

Dublin-in vanuit VK, IE, DK [20(1)(d) DVO]

VERDERE TOEGANG
ABRS 4/10/11 201102753; 11/6/13 201301582 & 201302485 PRI staat aan grenstoezicht AZ niet in de weg > Verblijf in transit & a/d grens [2(k) jo 7 PRI] Grensprocedure [35 PRI] Aanhouden/onderscheppen = mogelijk [2(2) TRI]

VERDERE TOEGANG
Voorvraag: staat SGC aan grenstoezicht in de weg? Neen indien [nog] geen besluit over toegang [35 PRI] weigering van toegang Ja, na verlening van toegang [belang & doel] Belang grenstoezicht [Preambule pt 6]
Bestrijding illegale immigratie en mensenhandel Voorkomen bedreigingen BV/OO/IB/VGH

Doel grenstoezicht [12 SGC]


voorkomen onregelmatige grensoverschrijding bestrijden grensoverschrijdende criminaliteit maatregelen tegen illegaal binnen gekomen personen

VERDERE TOEGANG
Verblijf in transit & a/d grens [2(k) jo 7 PRI] Is definitiebepaling waaraan geen bevoegdheid tot aanwijzing verblijfsgebied kan worden ontleend Niet [verblijf in] transit & a/d grens is bepalend voor de vraag of grenstoezicht kan worden uitgeoefend maar het aldaar al dan niet uitgeoefende grenstoezicht.
geen grenstoezicht indien toegang verleend wel grenstoezicht indien [nog] geen besluit over toegang weigering van toegang

VERDERE TOEGANG
Grensprocedure [35 PRI] Speciale grensprocedure = TOEGANGS procedure Algemene procedure [Per definitie] geen weigering van de toegang Nog geen besluit over de toegang > grenstoezicht Verlening toegang > geen grenstoezicht

Is beperking toegang tot transitruimte dan grondgebied a/d grens niet een beperking vd bewegingsvrijheid in een aangewezen gebied [7(2) ORI]?

VERDERE TOEGANG
Grensprocedure [35 PRI] Is onze procedure a/d grens een grensprocedure? Neen
Zie parlementaire behandeling implementatiewetgeving PRI [bv 31994 nr E] 35 PRI = niet gemplementeerd

VERDERE TOEGANG
Aanhouden/onderscheppen = mogelijk [2(2) TRI] 3eL kan worden aangehouden/onderschept na onregelmatige buitengrensoverschrijding na toegangsweigering [201102753] Maar aangehouden/onderschepte 3eL is pas AZ na AWU Conclusie: SGC verzet zich tegen grenstoezicht na verlening van toegang Aan de Procedurerichtlijn kunnen geen argumenten worden ontleend voor voortzetting van grenstoezicht na verlening van toegang

Ja
Combinatie weigering [verdere] toegang & grensbewaring maakt procedure tot [algemene? speciale?] grensprocedure [Brief SvV&J 22/10/13 32317/193] Procedure a/d grens & art 4(2)(d) PRI [mr T]

RECAST PROCEDURE
Richtlijn 2013/32/EU [20/7/15] Een procedure Schorsende werking beroep [muv HASA] Volle ex-nunctoets in beroep Grensprocedure = toelatinsgprocedure a/d grens Inhoudelijk criterium [iom 31 VlV] Na 4 weken toegang Medisch steunbewijs

Dublin
Verhouding DVO & Visumcode 9(2) DVO jo 8 VC > Vertegenwoordigde LS = verantwoordelijk 5(2) DVO jo 34 VC [nietigverklaring & intrekking] > ogv situatie op tijdstip waarop AZ zijn verzoek voor de eerste maal bij een LS indient Grensgerelateerd = geldig visum > ICAO DOC 9303

Dublin
xxx

DUBLIN
Verordening 604/2013 [1/1/14] AMV Significant risico op onderduiken Dwingende termijnen Inspanningsverplichting LSn mbt familieleden

TERUGKEERBESLUIT
Geen terugkeerbesluit Monderlinge aanzegging [ABRS 28/3/13 201112984;
ABRS 17/5/13 201203951]

TERUGKEERBESLUIT
Er moet een nieuw TKB worden uitgevaardigd Na terugkeer naar 3eLand [#201206802] Na intrekking asielaanvraag [#201208918] Vertrektermijn #kennenweopschipholniet Vormvoorschriften Horen Uitreiking in NL [Is een toegangsgeweigerde 3eL in NL?] #VA&NW NL = EU In andere LS uitgevaardigd TKB kan hier niet aan bewaring ten grondslag worden gelegd [ABRS 31/1/13
201210587]

Dublinbeschikking [ABRS 12/12/12 201209613] Toegangsweigering [#201101820, #201105851] Wel een terugkeerbesluit Meeromvattende beschikking (tenzij 45 lid 1 Vw) Ongewenstverklaring [#201112073, #201204418] HV28 [#201102400] Kaal TKB hangende vertrektermijn dat vertrektermijn verkort [201300583]

Bewaring Asielzoekende 3eL


Grenzen bewaring Vluchtelingenverdrag 31 VlV simply present: Refoulementverbod 26 VlV: Gelijke behandeling met andere vreemdelingen
indien lawfully present

Bewaring Asielzoekende 3eL


Grenzen bewaring 6 HvdG =5(1)(f) EVRM moet iom zijn met nationale wetgeving [kwaliteit] mag niet willekeurig zijn > DUS
te goeder trouw nauw verbonden met de grond van de bewaring beletten onregelmatige binnen komst met het oog op verwijdering passende plaats &omstandigheden niet onredelijk lang

IViB&PR alias BUPO 9 BUPO > Vrijheidsontneming


Op wettige gronden & op wettige wijze Toegang tot de rechter 12 BUPO > Vrijheidsbeperking Beperkingen bij wet voorzien Ter bescherming van OO, VGH, goede zeden, rechten & vrijheden anderen

7(3) ORI (niet gemplementeerd) jo 18 TRI

Bewaring Asielzoekende 3eL


Bewaring ogv 5(1)(f) EVRM [beletten onregelmatige binnenkomst] EHRM Saadi t VK 29/1/8 13229/03
Na aankomst direct gemeld bij grensdoorlaatpost. Toegang niet geweigerd maar ook niet verleend.

Bewaring Asielzoekende 3eL


Geen bewaring ogv 5(1)(f) EVRM [beletten onregelmatige binnenkomst] EHRM Suso Musa t MT 23/7/13 42337/12
Onderschept na onregelmatige buitengrensoverschrijding. AWU. Onduidelijkheid over verlening toegang. EHRM hakt knoop door ten nadele van Suso Musa.

[Verdere] binnenkomst is onregelmatig tot toegang is verleend EHRM Longa Yonkeu t LV 15/11/11 57229/09
Onregelmatige buitengrensoverschrijding RF-LV. Onderschept in LT. Overdracht aan LV na AWU

Na verlening toegang kan 5(1)(f) EVRM niet meer aan bewaring ten grondslag worden gelegd want niet meer nauw verbonden met beletten onregelmatige binnenkomst [ 97]

Ook beletten onregelmatige VERDERE binnenkomst [lang] na onregelmatige buitengrensoverschrijding

Bewaring Asielzoekende 3eL


Geen bewaring ogv 5(1)(f) EVRM [met het oog op verwijdering] zie Cathryn Costello IJoGLS Vol19 No1 Afstand van #Chahal rechtspraak 4 zwaluwen in plaats van 1 SD t GR 11/6/9 SD t GR 11/6/9 62 RU t GR 7/6/11 2237/08 95-96 Ahmade t GR 25/9/12 50520/09 142-144 Suso Musa t MT 23/7/13 42337/12 96

Bewaring Asielzoekende 3eL


Bewaring ogv 7(3) ORI jo 18 PRI EU HvJ Mehmet Arslan t CZ 30/5/13 C-534/11 Bewaring AZ kan worden gehandhaafd Indien objectief noodzakelijk & evenredig Ter vermijding van een definitieve onttrekking aan terugkeer Vermijding van een definitieve onttrekking aan terugkeer Beletten onregelmatige binnenkomst? Met het oog op verwijdering?

Bewaring Asielzoekende 3eL


Geen bewaring ogv 15 Terugkeerrichtlijn #Kadzoev EU HvJ Mehmet Arslan t CZ 30/5/13 C-534/11 Geen bewaring hangende asielprocedure indien bewaring na beindiging niet kan worden voortgezet? Dublin-uit-claimant [#Cimade] Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering Asielaanvraag voor inwilliging vatbaar

Bewaring Asielzoekende 3eL


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Maatregel hoeft niet te worden opgelegd na afwijzing asielaanvraag [#201203406] In JCS geboren. Titelloze vrijheidsontneming. HB gegrond. [18/1/13 201207570, 201203147] Doel grensbewaring = Verhinderen binnenkomst in belang grenstoezicht [#201106665] Voorbereiding terugkeer en/of uitvoering verwijderingsprocedure [#201101820, #201108418,
#201200546]

Bewaring Asielzoekende 3eL


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Openbare orde & nationale veiligheid & 6 Vw 5.1a Vb & 5.1b Vb niet vtp [na beindiging asielprocedure] Onderduik risico niet gemplementeerd, ontwijken & belemmeren wel [6/2/13 201203245 & 201203208] Grenstoezicht = onderduikrisico, maar nu nog niet
[6/2/13 201203245 & 201203208; 4/4/13 201301780]

Bewaring Asielzoekende 3eL


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Redelijk vooruitzicht op verwijdering Somali [17/4/13 201301037; 6/9/13 201306297 &
201306789]

Ethiopi > 10-12: 200 LP-aanvragen, 3 LPverwijderingen. Ambassadebezoek, overleg op hoog ambtelijk niveau & toezegging [7/2/13 201212018]

Gesprek waarbij wordt afgezien van het doen van een asielaanvraag, overplaatsing & dossieroverdracht zijn geen verwijderingsvoorbereidingshandelingen [25/9/13
201308395]

Sierra Leone > Tot toezeggingen geleide inspanningen


op diplomatiek niveau [6/3/13 201300227]

Algerije > Gestelde medewerking in dit geval niet


onderbouwd [21/3/13 201301262]

Bewaring Asielzoekende 3eL


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering Centraal Irak > Ondanks ontbreken documenten is
eerdervan Iraakse nationaliteit uitgegaan. Twijfel ontstaan ivm ontbreken documenten niet redelijk [7/2/13 201211682]

Bewaring Asielzoekende 3eL


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Openbare orde & nationale veiligheid & 6 Vw Voldoende grond
Reisdocumenten afgegeven aan reisagent [17/5/13 201207219] Geen reisdocument. Gesteld noch gebleken dat aanvraag niet mogelijk is geweest Geen orig ID overgelegd [21/6/13 201304392]

KRG Regio Irak > Rare voorwaarden LP verstrekking


[#201208135 ro 2.2; 29/11/12 201210211 (Geen reisdocument. Bewijslast bereidheid verstrekking bij SvV&J); 19/12/12 201210211 (Geen reisdocument); 31/1/13 201300180 (AWU, 6 Vw, van meet af aan)]

Onvoldoende grond
Uitgeprocedeerde AZ. Gronden (1) Belang van grenstoezicht (2) Onvoldoende middelen (3) Geen VWoVp. Op zichzelf noch tezamen grond voor oordeel dat 3eL ontwijkt of belemmert [6/2/13 201203245; 4/4/13 201301780]

Gambia. > Herhaalde asielaanvraag homo. Prejudiciele


vragen [30/5/13 201302820]

Bewaring Asielzoekende 3eL


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Belangenafweging 59 Vw | Asielzoekers Ten tijde van IBS [8/7/13 201304699] dan wel AWU
[5/4/13 201300957]

Bewaring Asielzoekende 3eL


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Verlengingsbesluit IBS>TUL>IBS Voorafgaande periode IBS>TUL telt niet mee [6/2/13 201212023] IBS AZ (met het oog op) telt mee [20/6/13
201304137]

Verslag voorafgaand overleg IND [26/4/13


201301614]

Dossier dient blijk te geven van ken- & toetsbare belangenafweging [8/3/13 201101675; 23/9/13 20130827;
13/5/13 201302956 (Dublin, Gezin); 3/6/13 201302775 (Dublin); 3/6/13 201302775 (AMV); 12/9/13 201307416 (Gezin)]

Verwijzing naar bewaringsgronden = onvoldoende


[12/3/13 201301241, 201304700]

Geen F&O gesteld? Motivering = voldoende


[18/3/13 201301157; 26/4/13 201301614]

Ten onrechte niet gehoord, gemachtigde ten onrechte niet genformeerd [14/12/12 201208906] Tenuitvoerlegging Reglement Regime Grenslogies. Andere rechtsgang staat open [2/4/13 201301495] TUL in DC doet geen afbreuk aan karakter DC. Geen strijd met 16 TRI [6/5/13 201303645]

HANDVEST
Bronnen van grondrechten van de Unie
Algemene beginselen van het rechyt van de Unie Handvest van de Grondrechten [Toelichtingen]

HANDVEST
HvdG heeft voorrang op: Secundair recht van de Uni Nationaal recht uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen Bij omzetting en uitvoering van richtlijnen alsmede bij de toepassing van implementatiewetgeving Bij tenuitvoerlegging andere verplichtingen (verordeningen) In het geval van handelingen die raken aan een van de vier verkeersvrijheden

Kernbepalingen 6(1) VEU


De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vast gesteld in het HvdG (...) dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft

51(1) HvdG
uitsluitend wanneer zij [de LSn] het recht van de Unie ten uitvoer brengen

52 HvG
Beperkingen rechten HvG: wet, eerbiediging wezenlijke inhoud, met inactneming evenredigheid & noodzakelijkh

HANDVEST
HvdG = EVRM
Recht op leven Folterverbod Bewegingsvrijheid

Rechter
[Effectief] rechtsmiddel 6 HvdG vereist gelijktijdige behandeling van nagenoeg gelijktijdig ingediende beroepen tegen IBS & TKB/TW [TKB (17/4/13 201209288; 23/4/13 201210645;
16/5/13 201209791); TW (11/6/13 201302485 & 201301582]

HvdG > EVRM


47(2)&(3) HvdG > 6 EVRM (Maaouia) 47 > 13 EVRM (arguable claim)

HvdG = nieuw
Menselijke waardigheid (1 HvdG) Recht op asiel (18 HvdG) Refoulementverbod (19 HvdG)

15(2)(a) TRI ~ 5(3) EVRM & 15(2)(b) TRI ~5(4). A of b = keuze LS. Geen verplichting meest gunstige bepaling toe te passen [17/4/13 201209288; 16/5/13
201209791]

Meerwaarde
ruimer beschermingsbereik snellere inroepbaarheid

Onverwijld in 5(3) EVRM urgenter dan spoedig in 5(4) EVRM [23/4/13 201210645]

Rechter
Toegang tot de rechter Onbevoegd. Vrijheidsbeperking ogv 6 lid 1 Vw [17/5/13
201207219]

Rechter
Toegang tot de rechter Ontvankelijkheid Niet ontvankelijk Ontvankelijk
Vervolgberoep gegrond, beroep Vb ten onrechte niet ontvankelijk [3/8/12/201204957] DVO vtp. Belang bij beroep t TKB kan gelegen zijn in mogelijkheid teugkeerverplichting/inreisverbod aan te vechten [26/3/13 201112886]

Bevoegd
RTB heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van beroep tegen categoriewijziging. HB = NO vanwege ontbreken procesbelang [2/7/13 201304711] Vervolgberoep. Doorbreking appelverbod. Beroep-VB niet ontvankelijk, beroep voortzetting gegrond ivm schending verdedigingsbeginsel (Vb) [23/10/13 201306910]

Beroep/kennisgeving

Rechter
De bewaringsrechter mag geen oordeel geven #vanalles&nogwat tenzij staandehouding waarop zonder feitelijke onderbreking ophouding en/of bearing volg
[#200102145]

Rechter
Wikken & wegen Beroep gegrond indien 94/96 Vw 2000
Bewaring ism wet OO & NV Met het oog op uitzetting, voortvarendheid Kan [belangenafweging door SvV&J] Bewaring bij afweging van belangen niet is gerechtvaardigd

titelloze vrijheidsontneming [12/12/12 201202734]

TUL ism 16 PRI [6/5/13 201303645] Niet in het geval van schending vh verdedigingsbeginsel [4/10/13 201304861 &
201305033] (ZvL 9/10/13 GR t NL 10/9/13 C-383/13]

Rechter
Wikken & wegen Intensiteit toetsing Uitspraak Motiveringsgebrek gelet op het verhandelde ter zitting [29/7/13 201305597] Hoor & wederhoor Rechtsgevolgen in stand gelaten. Niet ter zitting aanwezig. Geen reactiemogelijkheid [17/5/13
201211691]

Rechter
Wikken & wegen Intensiteit toetsing Uitspraak Ontijdig 8 Dagen na sluiting onderzoek [12/4/13 201302878] Lange duur onderzoek na schorsing [5/7/13
201305012]

Beroep ambtshalve gegrond. Ten onrechte niet gehoord over onrechtmatig bevonden bewaring
[6/6/13 201303044]

HANDIGE WEBSTEKKEN
xx xx

HANDIGE WEBSTEKKEN

HANDIGE WEBSTEKKEN
xx