You are on page 1of 8

PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU UVOD Osnovni princip zaštite od požara i zaštite na radu su građevinske mjere

zaštite od požara i zaštite na radu. U tom smislu građevina de se zaštititi dijeljenjem u požarne sektore u skladu s Pravilnicima koji reguliraju pojedine materije i u skladu s namjenom građevine i njezinih dijelova. Zaštita na radu projektirana je u skladu s važedim propisima koji reguliraju pojedine materije u skladu s namjenom građevine i njezinih dijelova. GARAŽA Garaža de biti jedna funkcionalna cjelina s jednim požarnim sektorom u zavisnosti od odabira tehničke podrške, odnosno u skladu sa standardom za garaže odnosno Austrijskim smjernicama za zaštitu od požara u garažama srednje veličine i velikim garažama (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz) TRVB 106/90 i Austrijskim smjernicama za sprinkler instalaciju (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz) TRVB 127/99 ili VdS propisima (Verband der Sachverisicherer e. V.Koln 1987). U zavisnosti od gore navedene tehničke podrške evakuacija se rješava u skladu s NFPA 101 (Američke norme) ili u skladu s Austrijskim smjernicama za zaštitu od požara u garažama srednje veličine i velikim garažama (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz) TRVB 106/90. Građevinske karakteristike Garaža se tretira kao otvorena (preko 10% ukupne površine obodnih zidova je otvoreno) s prirodnom ventilacijom. Nosiva konstrukcija sastoji se od armirano betonskih stupova, zidova, ploča i greda te armirano betonskih jezgri vertikalnih komunikacija. Vatrootpornost konstrukcije je više od dva sata. Stubišta (dvokraka, širine 110+10+110) de se izvesti u armiranom betonu, s armirano betonskim krakovima i podestima, a završne obloge podova komunikacija izvest de se u kamenim oblogama (negorive). Međukatne konstrukcije-stropovi de se izvesti kao armirano betonska ploča debljine 15 cm. Stubišta su i izlazi postavljeni na razmacima manjim od 30m (stražnje etaže) odnosno 40 m (ulazna etaža). Na jugoistočnom su zidu otvori s parapetima visine 240 cm, a na stražnjem s parapetom visine 30 cm i mrežastom ogradom po cijeloj visini otvora. Napajanje električnom energijom Bududa de se nova trafostanica izgraditi u sklopu garaže na razini -1, neophodno je u istoj koristiti transformatore bez ulja, tzv. “suhe” izvedbe. Sva oprema navedenih transformatora biti de izrađena iz negorivog odnosno samogasivih materijala.Sklopna postrojenja srednjeg i niskog napona treba smjestiti tako da se onemogudi širenje požara na susjedne dijelove objekta. Zidovi trafostanica između požarnih sektora izvest de se odgovarajude vatrootpornosti (180, odnosno 60 min), a otvori za ventilaciju kao i kanali za smještaj energetskih kabela izvest de se tako da eventualni plamen i plinovi ne ugroze ljude i susjedne dijelove građevine. Kabelski kanali, rovovi kod kojih postoji opasnost širenja požara biti de na ulazu i izlazu iz trafostanica zabrtvljeni odgovarajudim negorivim materijalom propisane vatrootpornosti.

voditi de se u zasebnim kanalima i odvojiti jaku od slabe struje. centrala. sigurnosni sustavi bit de opskrbljeni i individualnim izvorima besprekidnog napajanja (tel. -uređaje za gašenje – sprinkler. U razdjelnike treba ugraditi opremu koja de omoguditi daljinsko isključenje dovoda el. mreže automatski uključivati i el. El. U ventilaciske kanale. Na mjestima prolaska kabela kroz različite požarne sektore izvršit de se brtvljenje materijalom sukladno vatrootpornosti zidova prolaza. Etažni razdjelnici biti de opskrbljeni odgovarajudom mjernom. Isključenje de biti mogude izvršiti na slijededim mjestima: u trafostanicama direktno ili iz nadzorno upravljačkog centra. između različitih požarnih sektora objekta. vodovi sigurnosnih uređaja biti de vatrotporno zaštideni. Isključenje električne energije Isključenje dovoda električne energije potrebno je izvršiti odmah po uočavanju požara. protupanično osvjetljenje i sl. Na svakoj etaži predvidjet de se minimalno onoliko razdjelnika koliko ima požarnih sektora. Primijeniti de se protupožarne zaklopke na elektromotorni pogon i biti de opskrbljene krajnjim . odn. Rezervni izvor napajanja uključivati de se najviše 15 sekundi po ispadu mrežnoga napajanja.Distribucija električne energije Distribucija električne energije realizirat de se kabelima odgovarajudeg presjeka položenim od niskonaponskih razvodnih polja u TS do etažnih podrazdjelnika u odgovarajudim kanalima.) Protupanično osvjetljenje Svjetiljke protupaničnog osvjetljenja postavit de se na evakuaciske izlaze i stubišta tako da omogude napuštanje ugroženog prostora na siguran način i u najkradem mogudem vremenu. -zatvaranje požarnih zaklopki. Natpisi i oznake na svjetiljkama koje označavaju putove evakuacije i izlaze moraju biti obojani tako da je podloga zelene boje. energijom napajati sve nužne tehnološke potrošače kao i sve sigurnosne sustave i to : -vatrodojavna instalacija. limenim policama. energije u slučaju požara (mrežni i agregatski dio). Svjetiljke de se automatski paliti po nestanku ili isključenju mrežnog napona i zahvaljujudi vlastitim akumulatorskim baterijama. Osim navedenog izvora rezervnog napajanja. a svakako prije početka gašenja. Za slučaj požara u određenom požarnom sektoru potrebno je predvidjeti blokadu uključenja rezervnog izvora napajanja. a natpis i oznaka bijele boje.Protupožarne zaklopke Atestiranje protupožarne zaklopke postavit de se na mjestima prolaza kanala kroz požarne zidove i stropove. postaviti de se protupožarne zaklopke vatrootpornosti 90 i 120 minuta prema poziciji postavljanja odnosno vatrootpornosti zid požarnoga sektora ili zone. osvjetljavat de evakuaciske putove propisanom jakošdu rasvjete u vremenu od minimalno jednog sata. vatrodojava. Rezervni izvori napajanja Kao rezervni izvori napajanja predviđen je dizel agregat koji de se u slučaju ispada el. upravljačkom i zaštitnom opremom.

Pravilnikom o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave s dopunama (NN 53/91. nadzor nad sustavom vatrodojave i sprinkler sustavom. Na evakuaciskim hodnicima. Opskrba vodom Za zaštitu garaže od požara treba izvesti slijedede instalacije: -vanjsku hidrantsku mrežu. -sprinkler instalaciju. Sustav za detekciju i dojavu požara U ventilaciske kanale postavit de se optički javljači požara posredstvom kojih de se preko centralnog vatrodojavnog uređaja zatvarati odgovarajude protupožarne zaklopke i isključivati pripadajudi sustavi ventilacije i odimljavanja. Ventilacijske strojarnice požarno de se odvojiti od ostalih prostora vatrootpornim pregradama. cjevovoda tople i hladne vode te postrojenja moraju biti atestirani u skladu s hrvatskim normama (grupa gorivosti B1 – teško gorivi materijali). Zaključkom o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku (Sl. NN69/97). -unutrašnju hidrantsku mrežu. kod ventilacije postavljene u ventilaciske šahte vatrootporne 90 minuta i zaštidene požarnim zaklopkama. Postoji mogudnost rada ventilacije tijekom požara. Na mjestima prolaza ventilaciskih kanala kroz vatrootporne pregrade postavit de se protupožarne zaklopke. Stubišta de se prirodno ventilirati osim stubišta u garaži gdje de se ventilirati pred-prostori s 20 izmjena zraka na sat i tlačnim dijelom za 10% vedeg kapaciteta od odsisnog dijela. nadzor nad indikacijom za detekciju plina. Ventilacija i odimljavanje Svi prostori koji nemaju mogudnost prirodnog provjetravanja moraju imati mogudnost umjetne ventilacije. Centralni nadzorno upravljački sustav Nadzorno upravljački sustav smjestit de se u kontrolnoj prostoriji. Alarmnim planom riješit de se način korištenja. novine 15/97). Alarmiranja. Ventilacija de se izvoditi u skladu sa Smjernicama za primjenu građevinskih mjera zaštite od požara kod projektiranja i izvedbe javnih objekata. Instalacija za detekciju prisutnosti plina u funkciji je vatrodojave. stubištima i izlazima postavit de se ručni javljači požara. a prodori ostalih cjevovoda zabrtvit de se odgovarajudim vatrootpornim materijalom. odn. upravljanje dijelom rasvjete. Sprinkler instalacija . Za garažu je predviđeno priključenje slijededih funkcija: nadzor i upravljanje sustavima klimatizacije. mjerenje najvažnijih parametara u energetskom sustavu. Vatrodojava de se izvoditi u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN 56/99). organizaciju i međusobnu vezu pojedinih tehničkih sredstava komunikacije.prekidačima za signalizaciju prorade (kod 78 C) koja de se proslijediti na centralnu ploču signalizacije smještanu u prostoriji.Izolacijski materijali Izolacijski materijali za izolaciju ventilaciskih kanala. U zavisnosti od odabira tehničke podrške rješavat de se i odimljavanje garaže.

Unutarnja hidrantska mreža Unutarnja hidrantska mreža izvest de se na svim etažama kompleksa s međusobnim razmakom hidrantskih ormarida od 30 m. energije u prostorima gdje je došlo do prorade sprinkler instalacije. Vatrodojava de se izvoditi u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu požara (NN 56/99).Garaža de se pokriti splinker instalacijom koju treba projektirati prema TVRB S 127/99 ili VdS. GRAĐEVINSKI FAKULTET – SVEUČILIŠNI CENTAR ZA STUDIJE poslovno. panel parketu i vatrootpornim tekstilnim oblogama. Aparati za gašenje požara Aparati za početno gašenje požara postavit de se u cijeloj građevini prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94). Sva su stubišta. Sva se vrata prostorija u kojima boravi više od 50 ljudi otvaraju prema van. Svi su glavni prostori predviđeni s instalacijom vatrodojave. Podovi su protuklizni predviđeni u kamenu. mostovi. Instalacija de prekrivati zone sa suhim sustavom. Vanjska hidrantska mreža Vanjska hidrantska mreža Kampusa je mreža s podzemnim hidrantima raspoređenim oko kompleksa na udaljenostima ne vedim od 80 m. Vertikalne i horizontalne komunikacije Vertikalna je komunikacija nastavničkog trakta riješena s tri stubišta na . ytong ili akustično izolacijski "sendvič" od vatrootpornih gipskartonskih ploča. Građevinske karakteristike Zaštita od požara sagledavana je kroz građevinske mjere zaštite od požara s vatrootpornošdu konstrukcije od 90-120 minuta dijeljenjem građevine na požarne sektore.odgojna građevina Poslovno-odgojna je građevina visine ispod 22 m s mogudnošdu vatrogasnog pristupa s dvije strane (s dvije duže strane). keramici. koja zatvara prsten oko zgrade građevinskog fakulteta štitit de se svi dijelovi građevine prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 08/06). Zidovi armiranobetonski (za ukrudenje). -sprinkler instalaciju u prostoru aule za dodatnu zaštitu čelične konstrukcije. Signal prorade sprinklera proslijedit de se na centralnu ploču signalizacije u nadzorno upravljačkom centru. kao i vrata svih učionica bez obzira na njihov kapacitet. Čelična se konstrukcija zaštiduje vatrootpornim zaštitnim premazima. Vanjskom hidrantskom mrežom. krovne terase i galerije predviđeni s ogradama visine 100 cm u skladu s pravilnicima. -unutrašnju hidrantsku mrežu. Opskrba vodom Za zaštitu građevine od požara treba izvesti slijedede instalacije: -vanjsku hidrantsku mrežu. Posredstvom navedenog signala izvršit de se isključenje dovoda el. Međukatne de se konstrukcije-stropovi izvesti kao armirano betonska ploča debljine 15 cm. Unutarnja hidrantska mreža projektirat de se prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 08/06).

iako se. a interventni je izlaz projektiran direktno u stražnje dvorište. bez slijepih hodnika. četiri u stražnje dvorište s polupodesta glavnih i protupožarnih stubišta te jedan u gospodarsko dvorište iz jugoistočnog protupožarnog stubišta studentskog trakta. Sve su horizontalne veze prizemlja kružnog toka. širine 180cm (čl.0 m od ulaza u prostorije zbog protupožarnih zahtjeva. dva uz jugozapadno pročelje iz dekanata i protupožarnog stubišta studentskog trakta. Glavna je vertikalna komunikacija.28/Pravilnik o prostornim standardima…NN 54/80) i 200 cm. stolice bez rukohvata. Tuš kupaonice predviđene su u prostoru čistačica. provučena po cijeloj visini građevine od najdonje etaže garaže do izlaza na ravni krov. Izlazi Protupožarni i evakuacijski izlazi riješeni su. obzirom da se radi o građevinskoj struci. U svakoj je nadzemnoj etaži predviđen po jedan WC za teže pokretne i invalidne osobe uz glavno dizalo iz garaže (u prizemlju dislociran u hodnik laboratorija). u dekanatu. hodniku laboratorija u prizemlju i srednjoj etaži laboratorija za konstrukcije i materijale. Glavni ulaz-izlaz predviđen je dvokrilnim zaokretnim ili kliznim vratima dimenzioniranim za polovinu ukupnog kapaciteta dvorane. razmak redova 90 cm. Hodnici nastavničkog trakta su širine 180. predviđeno po cijeloj visini građevine (da se anulira slijepi hodnik dulji od 10 m) te se koristi kao protupožarno stubište II i III kata nastavničkog trakta. osim glavnog ulaza u zgradu. ne očekuje vedi interes teže pokretnih osoba za studij graditeljstva. odvojeno studentske i nastavnog osoblja. Izlazi velike dvorane projektirani su u skladu sa Smjernicama za primjenu građevinskih mjera zaštite od požara kod projektiranja i izvedbe javnih objekata Zaključak o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku „Sl. koje se primarno koristi kao glavno stubište između prizemlja i I kata Sveučilišnog centra za studije. novine 15/97“.maksimalnim udaljenostima 25. Širina sjedišta iznosi 55 cm. Sanitarije nisu . ispred biblioteke i laboratorija. Sanitarije U pravilu su sanitarije locirane uz glavne komunikacije. a u prizemlju još jedan u sklopu sanitarnog čvora Sveučilišnog centra s mogudnošdu obostranog korištenja. studentskog trakta 200cm. grupirane po vertikali. Rampni prilazi i dva dizala omoguduju nesmetano kretanje teže pokretnih osoba kroz sve prostore fakulteta. smještena neposredno uz multimedijalnu predavaonicu s pristupom iz aule. dimenzionirane prema uputama za projektiranje i Pravilniku o prostornim standardima ovisno o broju korisnika po etažama i funkcijskim cjelinama. na 7 lokacija. jugozapadno je stubište. Svjetla širina razmaka redova sjedišta od klupe do naslona stolice mora iznositi minimalno 46 cm jer se u naizmjenično postavljenim redovima s dvostranim prilazima predviđa 15 i 16 stolica. sa stubištem i dizalom (kapaciteta 8-10 osoba s vratima kabine 90 cm za invalidne osobe u kolicima). Sva su sjedišta predviđena učvršdena za pod (kapacitet dvorane 160 > 100). S razloga istih zahtjeva.

Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 08/06). Pravilnik o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergentskih postrojenja od požara (NN 53/91).Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata s prikazom (NN 35/94.predviđene u najnižim etažama da se izbjegne prepumpavanje na vanjsku kanalizacijsku mrežu.10.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (NN 53/91). a koji direktno i/ili indirektno tretiraju područje zaštite od požara su sljededi: Pravilnici RH: 1. instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 2/02). pogon i održavanje plinskih kotlovnica (NN 53/91).Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na . 6. 9. 55/94.Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih na požar (NN 53/91). a prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata s prikazom (NN 35/94) i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 103/96). Kao energent se koristi gradski odnosno mješani plin. 7. 14. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (NN 53/91). sa svom potrebnom armaturom i automatikom.Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja.Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/91). 103/96). 55/94. 2. 12. 17.Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (NN 53/91).Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima s Tehničkim propisom (NN 53/91).Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 53/91. smješten na tredem katu nastavničkog trakta. gradnju. 142/03). 8. 15. 13. Grijanje i hlađenje Za grijanje de se građevine koristiti toplina iz zajedničke energane za cijeli Kampus.Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94. a za hlađenje plinski apsorpcijski raskladni uređaj. 16.Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje. Pravilnici koje de se koristititi kod projektiranja i izvedbe građevine.Pravilnik o hrvatskim standardima za električne instalacije u zgradama (NN 53/91). 5. 4. 69/97). Građevine se dodatno požarno zaštiduju prema namjeni aparatima za početno gašenje požara.Pravilnik o hrvatskim standardima za protueksplozivnu zaštitu (NN 53/91). 11. Unutarnja hidrantska mreža Unutarnja hidrantska mreža izvodi se u svakom požarnom sektoru u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 53/91).

2. 17/90 ) 7. br. br. 114/03) 3.N.N. br. br.N.Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ( N. 9/87 ) 13.N.Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomodne prostorije ( N.Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije ( N. br. 76/99 ) 10.Zakon o državnom inspektoratu ( N.Austrijske smjernice (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – TRVB 100).Zakon o telekomunikacijama ( N. 59/96 ) 8.Smjernice za primjenu građevinskih mjera zaštite od požara kod projektiranja i izvedbe javnih objekata.N. br. 19.Austrijske smjernice (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – TRVB 126).100/04 ) 4. 59/96.Zakon o inspekciji rada ( N.J. br.N. br. 18.N.N.47/98) 11.33/05 )5. br.Norme grupe U. 54/99).49/86) 15. br.Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN69/97). a koji direktno i/ili indirektno tretiraju područje zaštite na radu su slijededi: 1.Zakon o gradnji ( N. 8. 6.Austrijske smjernice (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – TRVB 132).N. 20.Austrijske smjernice za sprinkler instalacije TRVB S 127/99.N. Standardi HRN: 1. 6/84 ) 12. 76/99 ) 9.N.Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 53/91). br.L. 175/03 .Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu ( N. 58/93 . ili 9. Zaključak o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku (Sl.Zakon o zaštiti od buke ( N.N. novine 15/97).Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( S.otpornost prema požaru (NN 53/91). 55/96 ) 6. br.94/96) 2. br. 7.Zakon o zaštiti na radu ( N.62/73 ) 14.Austrijske smjernice (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz – TRVB 125). Ostala regulativa: 1. br.N. 49/86 ) 16.HRN DIN 4102 dio 1-18. br.Pravilnik o zapaljivim tekudinama (NN br.Ausrtijske smjernice za zaštitu od požara u garažama srednje veličine i u velikim garažama TVRB 106/90.N.Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inžinjera u graditeljstvu (N.N.Zakon o normizaciji ( N.Zakon o zaštiti od požara ( N.Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta ( N. Code for Safety to Life from Fire in Buildings and Structures (NFPA 101/00) Pravilnici koje de se koristititi kod projektiranja i izvedbe građevine. 21. 2.Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( N.1. 37/90 ) . br. 5.

20.N. br 21/90) 19.Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata ( FPA 101/67 ) 18. urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (N. 54/80).Pravilnik o sredstvima za osobnu zaštitu i osobnoj zaštitnoj opremi ( SL 18/76).Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima ( SL br.N.17.Pravilnik o prostornim standardima. .13/68 i N.