You are on page 1of 0

SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
1
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
1. bghUS¡F V‰w bghU¤jkhd ctikia¤
nj®ªbjL¤J vGJf.
cyf Ãiyfis m¿ahâU¤jš
A) ÑÇí« gh«ò« nghy
B) ïyî fh¤j »Ë nghy
C) »z‰W¤ jtis nghy
D) mdÈil¥g£l òG nghy
2. ïy¡fz¡ F¿¥g¿jš :
ã‹tU« ïy¡fz¡ F¿¥ò¡F¥ bghUªjhj¢
brhšiy¤ nj®ªbjL¡fî«.
g©ò¤bjhif
A) beLªnj® B) ky®¢nrto
C) br§nfhš D) fU§Fu§F
3. bga®¢ brhšÈ‹ tifa¿jš :
`fÇa‹’ - v‹w bga®brhšÈ‹ tif m¿f.
A) áid¥ bga® B) bghU£ bga®
C) g©ò¥ bga® D) bjhʉ bga®
4. “ehkh®¡F« Foašnyh« ekid mŠnrh«
euf¤âš ïl®¥gnlh« eliy ïšnyh«”
ï¥ghlyofËš ïl«bg‰WŸs ` eliy’ ¡F
ïizahd M§»y¢ brhšiy vGJf.
A) Affection B) Affliction
C) Attraction D) Addition
5. bga®¢ brhšÈ‹ tifa¿jš :
`Mâiuah‹’ v‹w bga®¢brhšÈ‹ tifa¿f.
A) g©ò¥ bga® B) bjhʉ bga®
C) fhy¥ bga® D) Fz¥ bga®
SURA’S COACHING ACADEMY
TNPSC
Answer Key for TNPSC GROUP IV
Answers in bold & colored letters.
Series Code
bghJ¤ jÄG« bghJ m¿î«
6. “ïG¡f YilíÊ C‰W¡nfh y‰nw
xG¡f Kilah®thŒ¢ brhš”.
mo¡nfho£l brhšY¡F ïizahd M§»y¥
gj¤âid¤ nj®f.
A) An assistant B) Supporter
C) Staff D) Friends
7. j‹Éid th¡»a¤ij¡ f©l¿f.
A) ïy¡»ah ò¤jhil mÂɤjhŸ
B) ïy¡»ah ò¤jhil mªjhŸ
C) ò¤jhil ïy¡»ahthš mÂÉ¡f¥g£lJ
D) ïy¡»ah ò¤jhil mÂahŸ
8. âU.É.f. ïa‰¿a `bghJik nt£lš’ v‹D«
üÈš cŸs gh¡fË‹ v©Â¡if ________
A) eh}‰W K¥gJ B) ïUü‰W x‹W
C) Kªü‰W MW D) eh}‰W vGgJ
9. jæï : ïy¡fz¡ F¿¥ò jUf.
A) brŒíËir msbgil
B) <Wbf£l vâ®kiw bgabu¢r«
C) ï‹Åirasbgil
D) brhšÈir msbgil
10. cyf« v‹w jÄœ¢ brhšÈ‹ nt®¢brhš vJ?
A) cyF B) cyî
C) csJ D) cs«
11. xUik¥ g‹ik¥ ãiHa‰w bjhl® vJ?
A) mt‹ fÉP‹ mšy®
B) mt‹ fÉP‹ m‹W
C) mt‹ fÉP‹ mšy‹
D) mt‹ mšy‹ fÉP‹
π
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
2
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
12. Phd¥g¢áiy vd¥ ngh‰w¥gL« _Èif ______
A) Jsá B) ÑHhbešÈ
C) öJtis D) f‰whiH
13. ïy¡fz¡ F¿¥g¿jš :
ã‹tU« ïy¡fz¡ F¿¥ò¡F bghUªâa
brhšiy¤ nj®ªbjL¡f.
Éid¤bjhif.
A) brªehŒ B) NœfHš
C) bt©kâ D) f©nzh£l«
14. nfho£l ïl¤ij Ãu¥òf :
âšiyaho tŸËa«ik _______ eh£oš ãwªjh®.
A) mbkÇ¡fh B) ï¤jhÈ
C) ïªâah D) bj‹dh¥ãÇ¡fh
15. ` ghit ghoa thahš nfhit ghLf’ v‹W
brhšy¡ nf£L ghl¥g£l üš vJ?
A) mrâ¡ nfhit B) Mrhu¡ nfhit
C) âU¡nfhitah® D) K«k¡ nfhit
16. gu ïy¡»a¤â‰FÇa ghtifia¡ F¿¥ãLf.
A) bt©gh B) ÉU¤j¥gh
C) fÈ ÉU¤j« D) fȤjhÊir
17. g£oaš I š cŸs brh‰bwhliu¥ g£oaš IIš
cŸs brh‰bwhlUl‹ bghU¤â F¿pLfis¡
bfh©L rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL.
g£oaš I g£oaš II
a. fstÊ eh‰gJ 1. Ãiyahik
b. KJbkhÊ¡ fhŠá 2. ntsh© ntj«
c. ehyoah® 3. MW kUªJ
d. Vyhâ 4. òw¥bghUŸ
a b c d
A) 3 1 2 4
B) 2 3 4 1
C) 1 3 4 2
D) 4 1 2 3
18. bgh‰bfho Mafiy mWg¤J eh‹»idí«
f‰whŸ - ï›th¡»a« v›tif Éid rh®ªjJ?
A) ãwÉid B) j‹Éid
C) fyit D) bra¥gh£L Éid
19. bghUªjhj bjhliu¡ f©l¿f.
A) xW¤jh® - bghW¤jh®
B) mŠrhik - JŠrhik
C) m¿îilah® - m¿Éyh®
D) itah® - it¥g®
20. ÉdhɉFÇa Éil vGJf :
fhkuhrÇ‹ ãwªj ehis M©LnjhW« vªj
ehshf bfh©lhL»nwh«?
A) fšÉ¥ g M‰¿a ehŸ
B) fšÉ ts®¢á ehŸ
C) bjhÊš K‹nd‰w ehŸ
D) njáa fšÉ ehŸ
21. bga®¢brhšÈ‹ tif m¿f.
`e‹ik’ v‹gJ
A) bghU£ bga® B) áid¥ bga®
C) g©ò¥ bga® D) bjhʉ bga®
22. “eh£LJ« ah«X® gh£Lil¢ brŒíŸ” v‹W
ghl¤ bjhl§»a òyt® ah®?
A) f«g® B) fãy®
C) ïs§nfhtofŸ D) Ó¤jiy¢ rh¤jdh®
23. ÉdhɉFÇa Éil vGJf :
jÄiH Mbyd ts®¤J kh©òw¢ brŒjt® ah®?
A) gÇâkh‰ fiyP® B) K. tujuh#‹
C) njtnea¥ ghthz® D) òJik¥ã¤j‹
24. nfho£l ïl¤ij Ãu¥òf :
Ãf©LfËš Äf¥ gHikahdJ _______.
A) nrªj‹ âthfu«
B) Nlhk Ãf©L
C) mfuhâ
D) ïâš vJî« ïšiy
25. bghUs¿ªJ bghU¤Jf :
a. X 1. nfhg«
b. kh 2. nrhiy
c. fh 3. Ú® jh§F« gyif
d. Ô 4. âUkfŸ
a b c d
A) 2 4 1 3
B) 1 3 4 2
C) 3 4 2 1
D) 4 1 3 2
26. `KUF bghUehW ghÂu©L Kšiy’
ï¤bjhlÇš ` ghÂu©L’ v‹w bjhluhš
F¿¡f¥gL« üšfŸ vit?
A) mfeh}W, òweh}W
B) Kšiy¥gh£L, F¿Šá¥gh£L
C) âUKUfh‰W¥gil, bghUeuh‰W¥gil
D) áWghzh‰W¥gil, bgU«ghzh‰W¥gil
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
3
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
27. cÇa Éilia¤ nj®f :
mfuhâ v‹D« brhšiy Kj‹ Kjyhf
ifah©lt® ah®?
A) âU_y® B) åukhKÅt®
C) âUehî¡fur® D) f«g®
28. bghU¤Jf :
a. Fanfare 1. ïz¡fKŸs
b. Fangle 2. å£L¥ òwh
c. Fantail 3. v¡fhs KH¡f«
d. Facile 4. ehfÇf«
a b c d
A) 3 4 2 1
B) 4 1 3 2
C) 2 3 4 1
D) 1 4 2 3
29. cÇa Éilia¤ nj®f :
âU¡Fwis eh‰gjh©LfŸ go¤J¢ Rit¤j
ngh¥, mjid M§»y¤âš vªj M©L
bkhÊbga®¤J btËÆ£lh®?
A) 1786 B) 1858
C) 1808 D) 1886
30. tUf - v‹gj‹ ïy¡fz¡ F¿¥ò nj®f :
A) Éidba¢r« B) cUtf«
C) cÇ¢brhš bjhl® D) Éa§nfhŸ ÉidK‰W
31. bghUªjhj bjhliu¡ F¿¥ãLf.
A) fy«gf« - gâbd£L cW¥òfŸ
B) ቿy¡»a§fŸ - bjh©û‰whW
C) ãŸis¤jÄœ - g¤J¥ gUt§fŸ
D) gu - 100 jhÊirfŸ
32. ã‹tU« bjhl®fËš ïuhkȧf mofsh®
T¿ait
A) eh‹ jÅahf thHÉšiy, jÄnHhL thœ»nw‹
B) btÆY¡F xJ§F« ÉU£r« mÊ¡fhnj
C) bg©fns r_f¤â‹ f©fŸ
D) rk¤Jt¤â‹ kWbganu kÅjnea«
33. ã‹tU« brh‰fSŸ F‰¿aYfu« mšyhj
brhšiy¡ f©l¿f.
A) kh®ò B) tuF
C) kL D) khR
34. á¤JfË‹ v©Â¡if
A) g‹Åu©L B) gâbd£L
C) g¤J D) v£L
35. motiuaiw m¿ªJ rÇahd Éilia¡
F¿¥ãLf.
a. 3 - 6
b. 4 - 8
c. 9 - 12
d. 13 - 31
A) I§FWüW, FWªbjhif, e‰¿iz, mfeh}W
B) mfeh}W, e‰¿iz, FWªbjhif, I§FWüW
C) FWªbjhif, I§FWüW, e‰¿iz, mfeh}W
D) e‰¿iz, mfeh}W, I§FWüW, FWªbjhif
36. j‹Éidia¤ nj®ªJ vGJf.
A) m¥óâ mofŸ eh‹kiw f‰fÉšiy
B) m¥óâ mofŸ eh‹kiw f‰ã¤jh®
C) m¥óâ mofŸ eh‹kiw f‰wh®
D) m¥óâ mofŸ eh‹kiw f‰whuh?
37. g£oaš Iš cŸs brh‰bjhliu g£oaš IIš cŸs
bjhl®fSl‹ bghU¤â ÑnH cŸs F¿pLfis¡
bfh©L rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL.
g£oaš I g£oaš II
a. ngija® e£ò 1. cL¡if ïHªjif
b. g©òilah® bjhl®ò 2. ts®ãiw
c. m¿îilah® e£ò 3. eÉš njhW«
d. ïL¡f© fisí« e£ò 4. njŒãiw
a b c d
A) 4 3 2 1
B) 3 4 2 1
C) 4 3 1 2
D) 1 2 3 4
38. rÇahd Éilia¤ nj®î brŒf.
`MÆil mz§»‹ f‰ò« Ia ËdUS« brŒa
öa ešywD« v‹¿§»izad bjhl®ªJ fh¥g’
ï›tÇfËš Óijia mÊahkš fh¥gh‰¿ait
vit?
A) m‹ò« g©ò« B) m¿î« M‰wY«
C) mwD« kwD« D) f‰ò« mUS«
39. `ts‹’ v‹w brhšyhš F¿¡f¥gLgt‹ ah®?
A) jhåJ B) nfhÈah¤J
C) Nira¥g® D) rîš k‹d‹
40. fliy¡ F¿¡F« jÄœ¢ brh‰fŸ
A) MÊ, m«ã, M®fÈ
B) bgst«, KªÚ®, gÇrš
C) MÊ, M®fÈ, bgst«
D) thuz«, guit, òiz
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
4
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
41. bghU¤jkhd Éilia¡ f©l¿.
`jÄG¡F¡ fâ’ v‹W ngh‰w¥gL« üšfŸ
A) gh£L« bjhifí«
B) áy«ò« nkfiyí«
C) ïuhkhazK« FwS«
D) ghujK« ïuhkhazK«
42. g£oaš Iš cŸs brh‰bjhliu g£oaš IIš cŸs
bjhl®fSl‹ bghU¤â F¿pLfis¡ bfh©L
rÇahd Éilia¤ nj®î brŒ.
g£oaš I g£oaš II
a. f© td¥ò 1. bršyhik
b. v© td¥ò 2. ï¤Jizah«
c. g© td¥ò 3. f©nzh£l«
d. fhy td¥ò 4. nf£lh® e‹bw‹wš
a b c d
A) 3 2 4 1
B) 3 1 2 4
C) 1 2 4 3
D) 2 3 4 1
43. M‰W¥gL¤jš v‹gj‹ bghUŸ
A) m‹ò fh£Ljš B) MWjš TWjš
C) tÊfh£Ljš D) Mjuî jUjš
44. IŠáW fh¥ãa« - ït‰WŸ bghUªjh üiy¡
f©l¿.
A) cjaz Fkhu fhÉa«
B) ïuhtz fhÉa«
C) ehf Fkhu fhÉa«
D) anrhju fhÉa«
45. g£oaš I I g£oaš II - cl‹ bghU¤â ÑnH
bfhL¡f¥g£LŸs F¿pLfis¡ bfh©L
rÇahd Éil nj®f.
g£oaš I g£oaš II
a. òŸ 1. Éiuî
b. Fyî 2. fy¥ig
c. nkÊ 3. m‹d«
d. xšiy 4. És§F«
a b c d
A) 2 4 1 3
B) 4 1 2 3
C) 3 4 2 1
D) 3 1 4 2
46. bghUªjhj ïizia¡ f©l¿f.
A) Mishap - Ég¤J
B) Miserable - J¡ffukhd
C) Mislay - jtwhd brhš
D) Misdeed - bf£l braš
47. `thœ¤Jnth«’ v‹w brhšÈ‹ nt®¢ brhšiy
vGJf.
A) thœ B) thœ¤Jjš
C) thœ¤J D) thœ¤J«
48. ã‹tU« ïu©oD« bghUŸ bghUªjhj
ïizia¤ nj®ªbjL.
fiH - fis
A) fU«ò - mHF
B) _§»š - fhªâ
C) ntŒ - Óiy
D) fÊ - mf‰W
49. rÇahd bghUŸ jUf :
@`ïªJ’
A) Ãyî B) J‹g«
C) glF D) jiyt‹
50. bjh©L¡F KªJ, jiyik¡F¥ ãªJ vd¡
T¿at®
A) fhªâaofŸ B) ngu¿P® m©zh
C) K. tujuhrdh® D) bgÇah®
51. cÇa kuò¢ brhšiy vGJf.
“kÆš”
A) fiuí« B) ãËW«
C) myW« D) mfî«
52. ‘tªjh‹’ v‹D« ÉidK‰W . . . . . . . . . . . . . . . . . vd
Éidahyizí« bgauhŒ tU«.
A) tUth‹ B) thuh‹
C) tªjt‹ D) tªj
53. MáÇa¥ghÉ‹ <‰W¢Ó® ................. KotJ áw¥ò.
A) Mfhu¤âš B) Vfhu¤âš
C) Xfhu¤âš D) <fhu¤âš
54. “â¤â¡Fª bjŸsKjhŒ¤ bjŸsKâ‹”
Ñœ¡fhQ« ÉilfSŸ rÇahd Éil vJ?
A) vJif k£L« tªJŸsJ
B) nkhid k£L« tªJŸsJ
C) vJif, nkhid, ïiaò tªJŸsd
D) vJifí«, nkhidí« tªJŸsd
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
5
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
55. mfu tÇir¥go brh‰fis¢ Ó® brŒjš
A) ju§f«, ijaš, â£g«, njhL
B) ijaš, njhL, â£g«, ju§f«
C) ju§f«, â£g«, ijaš, njhL
D) ju§f«, ijaš, njhL, â£g«
56. bghU¤Jf:-
òyt® üš
(a) ckW¥òyt® 1. bjh‹}š És¡f«
(b) f«g® 2. eÇÉU¤j«
(c) âU¤j¡fnjt® 3. áiy vGgJ
(d) åukhKÅt® 4. KJbkhÊ khiy
(a) (b) (c) (d)
A) 4 2 3 1
B) 4 3 2 1
C) 3 1 4 2
D) 2 4 1 3
57. “cWÄl¤ Jjth ct®Ãy«” v‹w tÇfŸ
ïl«bg‰w üš vJ?
A) òweh}W B) mfeh}W
C) I§FWüW D) âU¡FwŸ
58. âU. É. f. vªj ehËjœ MáÇauhf
gÂah‰¿dh®?
A) njrg¡j‹ B) bj‹wš
C) ïªâah D) RnjrĤâu‹
59. ‘bghW’ v‹D« nt®¢brhšÈ‹ Éidahyizí«
bgaiu¤ nj®ªbjL
A) bghW¤jh‹ B) bghW¤J
C) bghW¤jš D) bghW¤jt®
60. ‘m‹gU¡F g brŒtnj c©ik¤ bjh©L’
vd¡ T¿at® ah®?
A) ïuhkȧf mofŸ B) jhíkhdt®
C) MWKf ehty® D) FkuFUgu®
61. kÅjbušyh« m‹òbe¿ fh©gj‰F«
kndhght« thid¥ nghš ÉÇtilªJ -
ï¥ghlÈš ÑœtU« ÉilfËš bghUªjhjij¢
R£Lf.
A) mo nkhid B) mo vJif
C) mo ïiaò D) Ó® nkhid
62. ÉdhɉFÇa Éil vGJf.
m«ng¤fh® vªj M©L fšÉ¡ fHf¤ij¤
njh‰Wɤjh®?
A) 1927 B) 1936
C) 1895 D) 1946
63. “fiyíiu¤j f‰gidna Ãiybad¡
bfh©lhL« f©_o tH¡fbkyh« k©_o¥
nghf” - vd¥ ghoat®
A) tŸsyh® B) ghuâah®
C) bgUªnjtdh® D) ghuâjhrdh®
64. cÇa Éilia¤ nj®ªbjGJf :
bg© moik Mdj‰F cÇa fhuz§fËš x‹W
vJ ïšyhik v‹W bgÇah® TW»wh®?
A) th¡FÇik B) ng¢RÇik
C) brh¤JÇik D) vG¤JÇik
65. âU.É.f. ãwªj JŸs« v‹w C® j‰bghGJ
................. v‹W miH¡f¥gL»wJ.
A) gšytòu« B) ïy£RÄòu«
C) j©ly« D) ïuhktu«
66. nfho£l ïl¤ij Ãu¥òf:
f‹ÅahFkÇ¡F« kJiu¡F« ïilna mikªj
beLŠrhiy¡F bga® .................
A) âšiyaho tŸËa«ik
B) ntYeh¢áah®
C) ïuh k§f«khŸ
D) #h‹á uhÂ
67. cÇa Éilia vGJf:
“cybfyh« cz®ªJ Xj‰fÇat‹” vd¤
bjhl§F« ghlš ïl« bg‰WŸs üš vJ?
A) fªjòuhz« B) âUkªâu«
C) bgÇaòuhz« D) âUÉisahl‰òuhz«
68. mfu tÇir¥go brh‰fis¢ Ó®brŒjš
A) å©, 圢á, åL, åâ
B) åL, å©, åâ, 圢á
C) 圢á, å©, åâ, åL
D) 圢á, åL, åâ, å©
69. vL - v‹D« nt®¢brhšÈ‹ Éidba¢r¤ij
vGJf.
A) vL¤j B) vL¤jš
C) vL¤J D) vL¤jh‹
70. nfho£l ïl¤ij Ãu¥òf:
‘Phš’ v‹gj‰F ................. v‹gJ bghUŸ.
A) bjh§Fjš B) Phy«
C) bjhl§Fjš D) thGjš
71. “tŸStid¥ bg‰wjh‰ bg‰wnj òfœ itafnk”
- ghoat® ah®?
A) ghuâah® B) Rujh
C) jhuh ghuâ D) ghuâjhr‹
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
6
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
72. Éil¡nf‰w Édhit¤ nj®f.
‘m‹òs ïÅ eh« X® It®fŸ csuhndh«’.
A) vjdhš Ituhdh®fŸ
B) It® ah®?
C) Iªjhtjhf tªjt‹ ah®?
D) ahÇl« T¿dh‹?
73. jÄœ vG¤JfËš xU ešy Ó®âU¤j¤âid¡
bfhz®ªjt® ah®?
A) ntjehaf« ãŸis B) åukhKÅt®
C) H.A. »UZz¥ãŸisD) c.nt. rhÄehija®
74. “ï«bk‹D« K‹nd vGüW« v©ûW«,
m«bk‹whš MÆu« gh£L«” ghltšy MRfÉ
ah®?
A) fhsnkf¥òyt® B) ghuâah®
C) ïsŠNÇa® D) KJ NÇa®
75. jtwhd T‰iw¤ nj®î brŒf.
A) “khÅlt®¡F v‹W ng¢R¥goš thH»šny‹”-
M©lhŸ
B) “thdhS« brštK« k©zuR« ah‹
nt©nl‹”- Fynrfu Mœth®
C) “fUÉD« fUthŒ bgUªjt« òǪj fU¤jid¥
bghUªJjš fU¤nj”- v¢.V. »UZz¥ãŸis
D) “Mâí« mªjK« ïšyh mU£bgUŠnrhâ”-
kh¡fthrf®
76. bghU¤Jf:-
(a) C 1. jiyt‹
(b) I 2. C‹
(c) beh 3. flîŸ
(d) nj 4. J‹òW
(a) (b) (c) (d)
A) 1 4 3 2
B) 2 1 4 3
C) 4 3 2 1
D) 3 1 2 4
77. bghU¤Jf:
(a) áy¥gâfhu« 1. Ó®âU¤j¡ fh¥ãa«
(b) kÂnkfiy 2. brh‰ngh® fh¥ãa«
(c) Ótfáªjhk 3. Fok¡fŸ fh¥ãa«
(d) F©lynfá 4. tUzid¡ fh¥ãa«
(a) (b) (c) (d)
A) 3 1 4 2
B) 3 2 4 1
C) 2 1 3 4
D) 4 3 1 2
78. ruRtâ v‹W á¤j®fŸ vjid¡
F¿¥ãL»‹wd®?
A) fháÅ¡ Ñiu B) tšyhiu¡ Ñiu
C) griy¡ Ñiu D) mf¤â¡ »iu
79. cÇa Éilia¤ nj®f.
jÄœ go¤jhš vJ bgUF«?
A) òJik B) âw«
C) mw« D) òw«
80. bghU¤Jf:
(a) Camphor 1. bghŒ¡fij
(b) Chide 2. fytu«
(c) Chaos 3. ryry¥ò
(d) Canard 4. f‰óu«
(a) (b) (c) (d)
A) 1 4 2 3
B) 3 1 4 2
C) 2 4 1 3
D) 4 3 2 1
81. eo¥ò¢ br›Éí« ïy¡»a¢ br›Éí« xU§nf
mika¥bg‰w fh¥ãa« vJ?
A) áy¥gâfhu« B) ghŠrhÈ rgj«
C) kndh‹kÙa« D) kÂnkfiy
82. ‘kU»’ v‹gJ ahiu¡ F¿¡F«?
A) kUkfŸ B) kfŸ
C) bfhGªâ D) khÄah®
83. ghuâÆ‹ gil¥ãš ïirÆ‹ bgUik ngR« üš
vJ?
A) f©z‹ gh£L B) FÆš gh£L
C) gh¥gh gh£L D) fÉkÂ
84. “òJbe¿f©l òyt®” v‹W ngh‰w¥g£lt®
A) ïuhkȧf mofsh® B) jhíkhdt®
C) âU.É.f,. D) fÉkÂ
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
7
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
85. g£oaš I š cŸs brh‰bwhliu¥ g£oaš IIš
cŸs brh‰bwhlUl‹ bghU¤â F¿pLfis¡
bfh©L rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL.
g£oaš I g£oaš II
(a) m‹ãyh® 1. M®tKilik
(b) m‹òilah® 2. cÆ®Ãiy
(c) m‹ò <D« 3. v‹ò« cÇa®
(d) m‹ã‹ tÊaJ 4. všyh« jk¡FÇa®
(a) (b) (c) (d)
A) 2 3 4 1
B) 4 3 1 2
C) 1 4 2 3
D) 3 2 1 4
86. rÇahd Éilia¤ nj®î brŒf.
f«gehlf¤â‹ ah¥ò t©z§fË‹ v©Â¡if
A) 100 B) 80
C) 96 D) 108
87. ‘g©bzhL jÄbHh¥ghŒ’ vd¤ bjhl§F« ghlš
ïl«bgW« üš
A) âUthrf« B) njthu«
C) âU¡nfhitah® D) âUkªâu«
88. bghUªjhj bjhliu¡ f©l¿:
A) ml¡f« mkuUŸ cŒ¡F«
B) f‰f frlw
C) ÔJ« e‹W« ãw®ju thuh
D) bršt¤JŸ bršt« brÉ¢bršt«
89. bghU¤Jf:
ahUila T‰W
(a) njuh k‹dh br¥òtJ cilna‹
(b) Ôí« bfhšyh¤ ÔÉid ah£ona‹
(c) áiw¡ nfh£l¤ij mw¡ nfh£lkh¡Ff
(d) Ówo¢ áy«ò bfh©LnghŒ kh¿tUt‹
1 kÂnkfiy
2 nfhty‹
3 f©z»
4 Mâiu
(a) (b) (c) (d)
A) 3 4 1 2
B) 3 4 2 1
C) 4 3 2 1
D) 1 2 3 4
90. 63 jÅaoah® tuyh‰iw¡ TW« üš vJ?
A) fªjòuhz« B) âUÉisahl‰òuhz«
C) bgÇaòuhz« D) jÂif òuhz«
91. bghU¤jkhd gHbkhÊia¡ f©l¿.
f‰whiu¡ f‰whnu fhKWt®
A) PhÆiw¡ ifkiw¥gh® ïš
B) KŸËdhš KŸfisí« MW
C) gh«ò m¿í« gh«ã‹ fhš
D) M‰W czh nt©LtJ ïš
92. ‘brG§fŤ ÔŠRit’ v‹w brh‰bwhl® rÇahf¥
ãÇ¡f¥g£oU¥gJ vJ?
A) brGik + fÅ + ÔŠRit
B) brG« + fÅ + ÔŠRit
C) brG« + fÅ + Ô« + Rit
D) brGik + fÅ + Ô« + Rit
93. ‘KL»d‹’ v‹w brhšY¡F V‰w v⮢brhš
vJ?
A) brY¤âdh‹ B) ÃW¤âdh‹
C) tis¤jh‹ D) KǤjh‹
94. “itaf bkšyh bkkbj‹bwGJnk” v‹w
òfœ¢á¡FÇa k‹d‹ ah®?
A) nru‹ B) gšyt‹
C) nrhH‹ D) gh©oa‹
95. rÇahdt‰iw¡ fh©f.
(1) Ú + I = Ëid
(2) Ú + mJ = ÃdJ
(3) Ú + Mš = Úahš
( 4) Ú + F = Ú¡F
A) 2, 3 - rÇ B) 1, 2 - rÇ
C) 3, 4 - rÇ D) eh‹F« rÇ
96. ctik¡F V‰w bghU¤jkhd bghUis¤
nj®ªbjL¤J vGJf.
“bfh¡bfh¡f T«ò« gUt¤J”
A) fh¤âU¤jš B) btW¤âU¤jš
C) m¿ahâU¤jš D) kwªâU¤jš
97. bga®¢brhšÈ‹ tifa¿jš
áid¥ bgaiu¤ nj®ªJ vGJf
A) Cu‹ B) K¡f‹
C) t¿a‹ D) fila‹
98. kd¡Fif - ïy¡fz¡ F¿¥ò vGJf.
A) Éid¤bjhif B) ctik¤bjhif
C) cUtf« D) c«ik¤bjhif
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
8
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
99. ïy¡fz¡ F¿¥g¿jš
rh‹W : cskida j©zˤjhŒ cWntʼn
gÇtf‰W
‘cWntÅš’ - ïy¡fz« nj®ªj vGJf.
A) Éid¤bjhif B) m‹bkhʤbjhif
C) bjhÊš bga® D) cÇ¢brhš bjhl®
100. Ñœ¡fhQ« bjhl®fËš v¤bjhl® rÇahdJ?
A) r‹kh®¡f fÉ ïuhkȧf mofsh®
B) áy«ò¢ bršt® ïs§nfhtofŸ
C) ïir¡FÆš rnuhÍÅ ehíL
D) fÉ¡nfh Koaur‹
101.Consider the following statements :
(i) The closure of Atrio ventricular valves result
in “lubb” sound.
(ii) The closure of semilunar valves result in
“dubb” sound.
Choose the right answer.
A) (i) is correct and (ii) is wrong
B) (i) is wrong and (ii) is correct
C) Both (i) and (ii) are wrong
D) Both (i) and (ii) are correct
Ñœ¡f©l th¡»a§fis¡ ftÅ :
i) V£Çnah bt‹oÇFyh® thšîfŸ _Ltjhš
“y¥” v‹w xÈ njh‹W»wJ.
ii) miu¢ rªâu thšîfŸ _Ltjhš “l¥” v‹w
xÈ njh‹W»wJ.
rÇahid Éilia¤ nj®ªbjL¡fî«.
A) (i) rÇ (ii) jtW
B) (i) jtW (ii) rÇ
C) (i) k‰W« (ii) jtW
D) (i) k‰W« (ii) rÇ
102.Name the vitamin and mineral necessary for
blood clotting
A) Vitamin D and Calcium
B) Vitamin B and Sodium
C) Vitamin K and Calcium
D) Vitamin C and Iodine
ïu¤j« ciwjY¡F mtáakhd it£lÄ‹
k‰W« jhJ c¥ig (jÅk¤ij) bgaÇL
A) it£lÄ‹ D k‰W« fhšáa«
B) it£lÄ‹ B k‰W« nrhoa«
C) it£lÄ‹ K k‰W« fhšáa«
D) it£lÄ‹ C k‰W« mnaho‹
103.Choose the correct order of the parts marked
in the diagram.
A) (1) TUC loop (2) Anticodon loop
(3) DHU loop
B) (1) Anticodon loop (2) TUC loop
(3) DHU loop
C) (1) TUC loop (2) DHU loop
(3) Anticodon loop
D) (1) DHU loop (2) Anticodon loop
(3) TUC loop
bfhL¡f¥g£LŸs gl¤âš F¿¡f¥g£LŸs
ghf§fË‹ rÇahd tÇiria¤ nj®ªbjL¡fî«.
A) (1) o.í.á. tisa« (2) vâ®nfhlh‹ tisa«
(3) o.v¢.í. tisa«
B) (1) vâ®nfhlh‹ tisa« (2) o.í.á. tisa«
(3) o.v¢.í. tisa«
C) (1) o.í.á. tisa« (2) o.v¢.í. tisa«
(3) vâ®nfhlh‹ tisa«
D) (1) o.v¢.í. tisa« (2) vâ®nfhlh‹ tisa«
(3) o.í.á. tisa«
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
9
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
104.Name the gas whi ch i s evol ved duri ng
photosynthesis
A) Carbondioxide B) Nitrogen
C) Hydrogen D) Oxygen
xË¢nr®¡ifÆ‹ nghJ btËÆl¥gL« thí vJ?
A) fh®g‹-il-M¡i[L
B) ie£u#‹
C) iA£u#‹
D) M¡á#‹
105.Match the following :
a) August Offer 1. 1944
b) C.R. Formula 2. 1945
c) Wavell Plan 3. 1946
d) Interim Government 4. 1940
(a) (b) (c) (d)
A) 4 3 2 1
B) 3 1 2 4
C) 4 1 2 3
D) 1 3 4 2
bghU¤Jf :
a) Mf°£ rYif 1. 1944
b) C.R. â£l« 2. 1945
c) nttš â£l« 3. 1946
d) ïil¡fhy murh§f« 4. 1940
(a) (b) (c) (d)
A) 4 3 2 1
B) 3 1 2 4
C) 4 1 2 3
D) 1 3 4 2
106.Match the following :
a) Nehru Report 1. 1940
b) Second Round Table
Conference 2. 1928
c) Individual Satyagraha 3. 1946
d) Lord Attlee’s Announcement 4. 1931
(a) (b) (c) (d)
A) 2 4 1 3
B) 4 2 1 3
C) 2 4 3 1
D) 3 2 1 4
Ñœ¡f©lt‰iw bghU¤Jf :
a) neU m¿¡if 1. 1940
b) ïu©lhtJ t£lnki# khehL 2. 1928
c) jÅeg® r¤ah»uf« 3. 1946
d) m£È ãuòÉ‹ m¿É¥ò 4. 1931
(a) (b) (c) (d)
A) 2 4 1 3
B) 4 2 1 3
C) 2 4 3 1
D) 3 2 1 4
107.Consider the following statements :
Assertion (A) : V.O. Chidambaram Pillai established
Swadeshi Steam Navigation
Company in 1910.
Reason (R) : V.O. Chidambaram Pillai is called as
Kappalottiya Tamilan.
A) Both (A) and (R) are true
B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the
correct explanation of (A)
C) (A) is true (R) is false
D) (A) is false (R) is true
ÑnH cŸst‰iw¡ bfh©L rÇahd ÉilaË.
T‰W (A) : 1910 M« M©L t.c.áj«gu« ãŸis
Rnjá¡ f¥gš f«bgÅia Jt¡»dh®.
T‰W (R) : f¥gnyh£oa jÄH‹ v‹W t.c.áj«gu«
ãŸis miH¡f¥gL»wh®.
A) (A) k‰W« (R) ïu©L« c©ik
B) (A) k‰W« (R) ïu©L« c©ik Mdhš (A) î¡F
rÇahd És¡f« (R) ïšiy
C) (A) c©ik (R) jtwhdit
D) (A) jtwhdit (R) c©ikahdit
108.Point out the wrong statement/statements in
the following :
i) V.O.C. born at Ettayapuram
ii) Annie Besant started Theosophical Society
iii) Bharathiyar died at Pondicherry
iv) E.V.R. started Self-Respect Movement.
A) (i), (iii) and (iv) B) (ii), (iii) and (iv)
C) (i), (ii) and (iv) D) (i), (ii) and (iii)
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
10
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
Ñœ¡f©l T‰WfËš jtwhdij¢
R£o¡fh£lî« :
i) t.c.á. v£laòu¤âš ãwªjh®.
ii) m‹Å bgr‹£ ãu«k Phd rigia¤
bjhl§»dh®
iii) ghuâah® gh©o¢nrÇÆš kuzkilªjh®
iv) Ra kÇahij ïa¡f¤ij <.bt.uh. bjhl§»dh®.
A) (i), (iii) k‰W« (iv) B) (ii), (iii) k‰W« (iv)
C) (i), (ii) k‰W« (iv) D) (i), (ii) k‰W« (iii)
109.Whi ch of the fol l owi ng i n i ncorrectl y
matched?
A) Agricultural crops - Green Revolution
B) Eggs and poultry - White Revoultion
C) Marine products - Blue Revolution
D) Horticulture - Golden Revolution
ã‹tUtdt‰WŸ bghUªjhjJ vJ?
A) ntsh© gÆ®fŸ - gRik òu£á
B) K£il k‰W« - bt©ik òu£á
nfhÊts®¥ò
C) flšrh® bghU£fŸ - Úy òu£á
D) njh£l¡fiy - j§f òu£á
110.Consider the following and select the false
ones :
i) India’s food problem is concerned with
demand and supply of food grains.
ii) India’s food problem is concerned with
quality, distribution and economic reasons.
iii) India’s food problem is concerned with
procurement of food grains.
iv) India’s food problem is concerned with
improper distribution.
A) I and II false B) IV alone false
C) III and IV false D) I and III false
Ñœ¡f©lt‰WŸ jtwhditfŸ vit?
i) ïªâa czî¥ ãu¢áid j‹ik, czî
jhÅa§fË‹ njit mË¥ig rh®ªjjhF«.
ii) ïªâa czî¥ ãu¢áid j‹ik, ju«, g»®î,
bghUshjhu« rh®ªjJ.
iii) ïªâa czî¥ ãu¢áid bfhŸKjš Kiwia
áw¥ghf eilKiw¥gL¤jhjnjahF«.
iv) ïªâahÉ‹ czî¥ ãu¢áid j‹ik Ãahakhd
g§ÑL »il¡f¢ brŒahjnjahF«.
A) I k‰W« II jtwhdJ B) IV k£L« jtwhdJ
C) III k‰W« IV jtwhdJD) I k‰W« III jtwhdJ
111.Consider the following table :
Year :
1973-74 1987-88 1993-94 1999-2000
Number of Poor
in India (in million):
321 307 320 260
The year in which number of poor in India a
sharp increase over that of the preceding year
is
A) 1973-74 B) 1987-88
C) 1993-94 D) 1999-2000
ÑœfhQ« m£ltizia ftd« bfhŸf.
tUl« :
1973-74 1987-88 1993-94 1999-2000
ïªâahÉš VœikÆš
cŸst®fË‹
v©Â¡if (ÄšÈaÅš):
321 307 320 260
vªj tUl«, mj‹ Kªija tUl¤ij¡ fh£oY«
ïªâahÉš VœikÆš cŸst®fË‹ v©Â¡if
mâfǤJŸsJ?
A) 1973-74 B) 1987-88
C) 1993-94 D) 1999-2000
112.Consider the following statements :
Assertion (A) : After the completion of the third
five year plan ‘Plan Holiday’ was
given.
Reason (R) : The third five year plan was affected
by India-China war and India-
Pakistan wars.
Select your answer according to the coding
scheme given below :
A) Both (A) and (R) are false
B) (A) is false and (R) is true
C) (A) is true and (R) is false
D) Both (A) and (R) are true
Ñœ¡f©l th¡»a§fis¡ ftÅ :
T‰W (A) : _‹wh« Iªjh©L â£l«
Ãiwnt‰w¥g£l ãwF â£l
ÉLKiw¡fhy« ã‹g‰w¥g£lJ.
T‰W (R) : _‹wh« Iªjh©L â£l« ïªâah-
Ódh nghÇdhY«, ïªâah-gh»°jh‹
nghÇdhY« ghâ¡f¥g£lJ.
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
11
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
ït‰WŸ vJ rÇ vd Ô®khÅ¡fî« :
A) (A) k‰W« (R) jtwhdit
B) (A) jtW k‰W« (R) rÇ
C) (A) rÇ k‰W« (R) jtW
D) (A) k‰W« (R) rÇahdit
113. Assertion (A) : To reduce the high tides of sea
during storm oil is poured
around the ship.
Reason (R) : Surface tension of oil is less
than sea water, reduces the
wrath of waves.
A) A is correct R is wrong
B) Both A and R are correct
C) R is correct A is wrong
D) Both A and R are wrong
T‰W (A) : òaÈ‹nghJ miyfË‹ cau¤ij¡
Fiw¡f f¥giy¢ R‰¿ v©bzŒ
C‰w¥gL»wJ.
T‰W (R) : v©bzÆ‹ gu¥ò ïGÉir flš ÚÇ‹
gu¥ò ïGÉiria Él¡ Fiwî.
miyÆ‹ Ó‰w¤ij¡ Fiw¡F«.
A) A rÇ R jtW B) A k‰W« R rÇ
C) R rÇ A jtW D) A k‰W« R ïu©L« jtW
114.The property of attracti on or repul si on
between charged bodies is used in
A) A.C. Generator
B) Electrostatic paint spraying
C) Potentiometer
D) Metre Bridge
ã‹tUtdt‰WŸ vâš Ä‹}£l§fS¡»ilna
czu¥gL« Éy¡F k‰W« <®¥ò Éir
ga‹gL»wJ?
A) A.C. Ä‹Åa‰¿
B) ÃiyÄ‹ t©z« bjhÊš
C) Ä‹dG¤jkhÅ
D) Û£l® rkd¢R‰W
115.The time periods of two simple pendulum are
in the ratio 2:1. The corresponding ratio of
their length is
A) 4 :1 B) 1 : 4
C) 1 : 1 D) 1 : 2
ïu©L jÅ CrÈ‹ miyî fhy« 2 : 1 v‹w
É»j¤âYŸsJ. mitfË‹ Ús¤â‰fhd
É»j« Kiwna
A) 4 :1 B) 1 : 4
C) 1 : 1 D) 1 : 2
116.Arrange the Remote Sensing Satellites as per
year of launching, _______ in ascending order.
I) IRS
II) SPOT
III) TRIOS
IV) LANDSAT
A) I, II, IV, III B) III, IV, II, I
C) I, II, III, IV D) IV, III, I, II
bjhiy E©Qz®î É©fy§fis mJ
ɩš brY¤j¥g£l tUl¤ij¡ bfh©L
ÑÊUªJ nkyhf mL¡Ff.
I) I.M®.v°
II) °gh£
III) oiunah°
IV) yh©£rh£
A) I, II, IV, III B) III, IV, II, I
C) I, II, III, IV D) IV, III, I, II
117.Identify the incorrect pair.
Biosphere States
I) Kanha - Madhya Pradesh
II) Nandadevi - Uttranchal
III) Manas - Assam
IV) Namdhapa - Arunachala Pradesh
A) I B) II C) III D) IV
bghU¤jk‰w ïizia bjǪbjL¡f.
cÆ® nfhs« khÃy«
A) fh‹fh - k¤âa ãunjr«
B) eªjh njÉ - c¤juhŠrš
C) khd° - mrh«
D) eh«jh¥gh - mUzhry ãunjr«
A) I B) II C) III D) IV
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
12
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
118.Choose the correct answer from the following:
These occur as a result of continupus thunder
storming :
A) Landslides and floods
B) Tsunami
C) Earthquake
D) Volcanic eruption
ÑnH bfhL¡f¥g£litfËš ïUªJ rÇahd
gâiy nj®ªbjL¡fî« :
bjhl®¢áahd ïoíl‹ Toa òaÈ‹ Éisthš
V‰gLtJ.
A) Ãy¢rÇî btŸsK« B) MÊ¥nguiyfŸ
C) ÃyeL¡f« D) vÇkiy bto¥ò
119.Which of the following statements about
’Fertilizer’ is TRUE?
I) It should be available in low cost.
II) It should be easily assimilated by plants.
III) It should not dissolve readily in water.
A) I and II B) II and III
C) I and III D) III only
cu« g‰¿a Ñœf©l T‰WfËš rÇahdit
vit?
I) mJ Éiy Fiwthf »il¡f nt©L«.
II) mJ jhtu§fshš vËâš c¿Šr¤j¡f tifÆš
ïU¡f nt©L«.
III) mJ ÚÇš vËâš fiua¡TlhJ.
A) I k‰W« II B) II k‰W« III
C) I k‰W« III D) III k£L«
120.Identify the odd one from the group of
chemicals given below :
BHC, DDT, 2,4-D, Urea
A) BHC B) DDT
C) 2, 4-D D) Urea
ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs nt⥠bghU£fË‹
FGk¤â‰F¥ bghUªjhjij¡ f©l¿ :
BHC, DDT, 2,4-D, ôÇah
A) BHC B) DDT
C) 2, 4-D D) ôÇah
121.Who was the fi rst woman j udge of the
Supreme Court?
A) Hanna Chandy
B) Vijayalakshmi Pandit
C) Indira Gandhi
D) Fathima Beevi
c¢rÚâk‹w¤â‹ Kjš bg© Úâgâ ah®?
A) m‹dh rh‹o B) É#aby£RÄ g©o£
C) ïªâuh fhªâ D) gh¤âkh ÕÉ
122.Consider the following statements :
Asserting (A) : The (ARC) recommended that
the institution of Lokpal and
Lokayakta.
Reason (R) : 1. should be demonstratively
Independent and Impartial.
2. their appointment should be as
far as possible non-Political.
Select your answer according to the coding scheme
given below.
A) Both (A) and (R) are false
B) Both (A) and (R) is correct
C) (A) is false but (R) is true
D) (A) is true but (R) is false
Ñœ¡f©l th¡»a§fis ftÅ :
T‰W (A) : îthf Ó®âU¤j Miza«jh‹
nyh¡ghš k‰W« nyh¡a¡jhí¡
V‰gL¤âaJ.
T‰W (R) : 1. ïJ Rjªâukhf brašgL»wJ.
2. ïâš muáaš rhuhjt®fŸ cŸsd®.
ït‰WŸ vJ rÇ vd Ô®khÅ¡fî«.
A) (A) k‰W« (R) ïu©L« jtW
B) (A) k‰W« (R) ïu©L« rÇ
C) (A) jtW Mdhš (R) rÇ
D) (A) rÇ Mdhš (R) jtW
123.Arrange the Presi dents of Indi a i n
chronological order of their term in Office.
I) R. Venkatraman
II) Dr. Sankar Dayal Sharma
III) Dr. K.R. Narayanan
IV) Dr. A.P.J. Abdul Kalam
A) I, II, III, IV B) III, IV, I, II
C) III, I, II, IV D) III, II, I, IV
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
13
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
ïªâahÉ‹ FoauR¤ jiyt®fis, mt®fË‹
gjÉ¡fhy mo¥gilÆš tÇir¥gL¤Jf.
I) M®. bt§f£uhk‹
II) lh¡l® r§f® jahŸ r®kh
III) lh¡l® nf.M®.ehuhaz‹
IV) lh¡l® V.ã.n#. m¥Jš fyh«
A) I, II, III, IV B) III, IV, I, II
C) III, I, II, IV D) III, II, I, IV
124.The Bhopal Gas Tragedy happened in
A) 1980 B) 1978
C) 1975 D) 1984
nghghš Jau¢ r«gt« eilbg‰w M©L
A) 1980 B) 1978
C) 1975 D) 1984
125.The book ‘Wings of Fire’ was written by
A) Nehru B) A.P.J. Abdul Kalam
C) Kamaraj D) Mahatma Gandhi
‘m¡Å áwFfŸ’ v‹w ò¤jf¤ij vGâat®
A) neU B) A.P.J.m¥Jš fyh«
C) fhkuh{ D) kfh¤kh fhªâ
126.In the products 2a× 1a = 41a; 2b
×
1b=37b, a
and b represent positive integers. Then a+b=
A) 15 B) 11
C) 7 D) 13
2a × 1a = 41a k‰W« 2b
×
1b=37b M»a
bgU¡fšfËš a k‰W« b v‹gd Äif KG
v©fis¡ F¿¤jhš, a +b =
A) 15 B) 11
C) 7 D) 13
127.Find the odd man out in the following :
1, 144, 16, 25, 49, 81, 121, 36, 62
A) 1 B) 49
C) 121 D) 62
ã‹tU« v©fŸ bjhl®tÇirÆš bghUªjhj
v©iz¡ f©Lão.
1, 144, 16, 25, 49, 81, 121, 36, 62
A) 1 B) 49
C) 121 D) 62
128.The World-Wide Tea product of 5 countries for
the year 2011-2012.
The angle subtended by E at the centre of the
circle is
A) 15
o
B) 30
o
C) 54
o
D) 72
o
2011-2012 ¡fhd cyf njÆiy c‰g¤âÆš 5
ehLfË‹ g§F :
t£l¤â‹ ika¤âš E-‹ t£l¡ nfhz«
A) 15
o
B) 30
o
C) 54
o
D) 72
o
129. In an examination 30% of total students failed
in English, 40% of students failed in Hindi and
20% in both. Find the percentage of students
who passed in both the subjects.
A) 50% B) 20%
C) 10% D) 60%
xU nj®Éš 30% khzh¡»a® M§»y¥ ghl¤âš
nj®¢á bgwÉšiy. 40% khzh¡»a® Ϫâ¥
ghl¤âš nj®¢á bgwÉšiy. ïu©L ghl¤âY«
nj®¢á bgwhjt®fŸ 20% v‹whš ïu©L
ghl¤âY« nj®¢á bg‰w khzh¡»aÇ‹
rjÉ»j« v‹d?
A) 50% B) 20%
C) 10% D) 60%
130. Three positions of the same die are given. Find
the number opposite to the side represented
by 2.
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
14
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
A) 5 B) 3
C) 6 D) 1
xU gfilÆ‹ 3 ÃiyfŸ ÑnH¤ ju¥g£LŸsJ.
2 Mš F¿¤j g¡f¤â‰F vâ® g¡f v© ahJ?
A) 5 B) 3
C) 6 D) 1
131. If RIVER is coded as OFSBO then WATER is
decoded as
A) ZDWIU B) ZDWHU
C) ZCWIV D) ZCUJW
RIVER v‹gij OFSBO vD« F¿p£lhš
ju¥go‹, WATER vD« F¿pL vjid¡
F¿¡F«?
A) ZDWIU B) ZDWHU
C) ZCWIV D) ZCUJW
132.A can complete
2
3
part of a work in 10 days. A
can complete
1
3
part of the same work in
A) 3 days B) 4 days
C) 5 days D) 6 days
A v‹gt® xU ntiyÆ‹
2
3
gFâia 10 eh£fËš
brŒJ Ko¥gh®. mnj ntiyÆ‹
1
3
gFâia
A brŒJ Ko¡f MF« eh£fË‹ v©Â¡if
A) 3 eh£fŸ B) 4 eh£fŸ
C) 5 eh£fŸ D) 6 eh£fŸ
133.Rs. 800 becomes Rs. 956 in 3 years at certain
simple rate of interest. If the rate of interest
is increased by 4%, what amount will Rs.800
become in 3 years?
A) 1,020.80 B) 1,025
C) 1,052 D) 1,080.20
F¿¥ã£l jÅt£o åj¤âš, %. 800 MdJ
_‹wh©LfËš %. 956 Mf ca®»wJ. jÅt£o
åj¤ij 4% mâfÇ¥gjhš, _‹wh©LfS¡F¥
ã‹ %.800 ‹ kâ¥ò, vªj¤ bjhifahf khW«?
A) %.1,020.80 B) %.1,025
C) %.1,052 D) %.1,080.20
134.Amala invests Rs.6000 in a bond which gives
interest at 4% per annum during the first year,
5% during the second year, 10% during the
third year. How much does she get at the the
end of the third year?
A) Rs. 7,300 B) Rs. 7,007.2
C) Rs. 7,200 D) Rs. 7,207.2
mkyh, %ghŒ 6000 ¤ij xU KjäL brŒ»‹wh®.
ïâš Kjyh©oš 4% t£oí«, ïu©lh©oš
5% t£oí«, _‹whkh©oš 1 0%t£oí«
»il¡F« vÅš, _‹whkh©o‹ KoÉš mkyh
bgW« bjhif ahJ?
A) %.7,300 B) %. 7,007.2
C) %.7,200 D) %. 7,207.2
135. What will come in the place of a question
mark?
A) 9 B) 6
C) 7 D) 3
nfŸÉ¡ F¿Æ£l ïl¤âš tU« v© ahJ?
A) 9 B) 6
C) 7 D) 3
136. Find out the wrong number in the sequence.
623, 251, 543, 356
A) 543 B) 251
C) 623 D) 356
ã‹tU« bjhl®tÇirÆš jtwhd v© v‹d?
623, 251, 543, 356
A) 543 B) 251
C) 623 D) 356
137. Find out the wrong number in the sequence.
121, 264, 312, 462, 583
A) 583 B) 264
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
15
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
C) 121 D) 312
ã‹tU« bjhl®tÇirÆš jtwhd v© v‹d?
121, 264, 312, 462, 583
A) 583 B) 264
C) 121 D) 312
138. Match :
List I List II
a. Andhra 1. Bharathanatyam
b. Keral 2. Kuchipudi
c. Tamil Nadu 3. Bangra
d. Punjab 4. Kathakali
Codes :
a b c d
A) 1 2 3 4
B) 3 1 4 2
C) 2 4 1 3
D) 4 2 3 1
g£oaš I g£oaš II
a. Mªâuh 1. gujeh£oa«
b. nfush 2. F¢á¥òo
c. jÄœehL 3. gh§uh
d. gŠrh¥ 4. fjfË
F¿pL :
a b c d
A) 1 2 3 4
B) 3 1 4 2
C) 2 4 1 3
D) 4 2 3 1
139. Anna changed, the official name of the state
from ‘Madras’ to Tamil Nadu in
A) 1957 B) 1977
C) 1969 D) 1947
br‹id khÃy« `jÄœehL’ vd m©zh bga®
kh‰w« brŒj M©L
A) 1957 B) 1977
C) 1969 D) 1947
140. Match the following :
a. Larkana District 1. Gujarat
b. Kalibangan 2. Punjab
c. Lothal 3. Rajasthan
d. Harappa 4. Sind
a b c d
A) 3 1 2 4
B) 4 3 1 2
C) 1 2 4 3
D) 2 4 3 1
rÇahd Éilia bghU¤Jf :
a. yh®fhdh kht£l« 1. F#uh¤
b. fhËg§f‹ 2. gŠrh¥
c. nyh¤jš 3. ïuh#°jh‹
d. Au¥gh 4. áªJ
a b c d
A) 3 1 2 4
B) 4 3 1 2
C) 1 2 4 3
D) 2 4 3 1
141. Match the following with suitable options :
List I List II
(Works) (Authors)
a. Kondrai Venthan 1. Mayuram
Vedanayagam
b. Neethineri Vilakkam 2. Sivaprakasar
c. Nanneri 3.Avvaiyar
d. Neethi Nool 4. Kumaragurubarar
a b c d
A) 2 3 4 1
B) 3 4 2 1
C) 3 2 1 4
D) 2 3 1 4
ãÇî I-ÆÈUªJ ãÇî II-I bghU¤Jf :
ãÇî I ãÇî II
(üšfŸ) (MáÇa®fŸ)
a. bfh‹iw ntªj‹ 1. khôu« ntjehaf«
b. Úâbe¿ És¡f« 2. átãufhr®
c. e‹bd¿ 3. m›itah®
d. Úâüš 4. FkuFUgu®
a b c d
A) 2 3 4 1
B) 3 4 2 1
C) 3 2 1 4
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
16
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
D) 2 3 1 4
142. Match the following with suitable options :
List I List II
(Age) (Art style)
a. Kushanas 1. Dravidian style
b. Guptas 2. Vesara style
c. Chalukyas 3. Nagara style
d. Cholas 4. Gandhara Art style
a b c d
A) 4 3 2 1
B) 4 2 1 3
C) 3 2 1 4
D) 3 1 2 4
g£oaš I-ÆÈUªJ g£oaš II-I bghU¤Jf :
g£oaš I g£oaš II
(fhy« ) (fiy ghÂ)
a. Fõhz®fŸ 1. âuhÉl¥ ghÂ
b. F¥j®fŸ 2. ntruh ghÂ
c. rhS¡»a®fŸ 3. efuh ghÂ
d. nrhH®fŸ 4. fhªjhu¡ fiy ghÂ
a b c d
A) 4 3 2 1
B) 4 2 1 3
C) 3 2 1 4
D) 3 1 2 4
143. Match the authors with their books and choose
the right option :
a. Malgudi Days 1. Kautilya
b. Harsha Charita 2. Swami Dayanand
c. Arthasasthra 3. R.K. Narayan
d. Satyarth Prakash 4. Bana Bhatta
a b c d
A) 3 4 1 2
B) 2 3 4 1
C) 4 1 2 3
D) 3 1 4 2
vG¤jhs®fisí« mt®fË‹ ò¤jf§fisí«
bghU¤â rÇahd Éilia nj®ªbjL¡fî« :
a. khšFo nl° 1. bfsošah
b. A®õh rǤjh 2. RthÄ jaheªj®
c. m®¤j rh°âu« 3. M®. nf. ehuha©
d. r¤a®¤ ãufhZ 4. ghdh g£lh
a b c d
A) 3 4 1 2
B) 2 3 4 1
C) 4 1 2 3
D) 3 1 4 2
144. Match the following and choose the right
answer :
a. Recent Military camp 1. Brazil
took lace in
b. Snowden’s plea for
assylum was rejected by 2. India
c. Serial Bomb-Blast took
place at Mahabhodhi
temple is in 3. England
d. After 10 years Andy 4. Egypt
Murry brought laurels
to his county by becoming
Wimbledon Champion
a b c d
A) 4 3 2 1
B) 3 1 2 4
C) 2 3 4 1
D) 1 2 3 4
rÇahd Éilia nj®ªbjL¤J bghU¤jî«.
a. m©ikÆš ïuhQt¥ òu£á 1. ãnuÌš
V‰g£lJ
b. °ndhbl‹Å‹ òfÈl 2. ïªâah
nfhÇ¡ifia ÃuhfǤjJ
c. bjhl® F©L bto¥ò 3. 炙yhªJ
Ãfœªj kfhnghâ Mya«
cŸs ïl«
d. 10 tUl¤â‰F¥ ãwF 4. v»¥J
M©oK®nu É«ãŸl‹
g£l« bg‰W mt® eh£o‰F¥
òfœ nr®¤jh®
a b c d
A) 4 3 2 1
B) 3 1 2 4
C) 2 3 4 1
D) 1 2 3 4
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
17
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
145. Poi nt out the wrong statement i n the
following :
I. National Animal - Tiger
II. National Bird - Peacock
III. National Flower - Rose
IV. National Fruit - Mango
A) I B) II
C) III D) IV
Ñœf©l fU¤J¡fËš jtwhdij R£o¡fh£L :
I. njáa ÄUf« - òÈ
II. njáa gwit - kÆš
III. njáa ó - nuh#h
IV. njáa gH« - kh«gH«
A) I B) II
C) III D) IV
146. Who is the Whistle Blower, who brought the
secret of American Intelligence, doing the
Global Electronic Surveillance on other
nations, to the world?
A) Julian Assanage
B) Daniel Pearl
C) Edward Snowden
D) Mike Tisen
cyf ehLfis, mbkÇ¡f csî ÃWtd«,
ufáakhf Ä‹dQ _y« f©fh¤jij
cy»‰F btË¥gL¤âa mbkÇ¡f c©ik
És«ã
A) éÈa‹ m°[hnd{
B) lhÅaš ¥®š
C) v£t®£ °ndhl‹
D) ik¡ ilr‹
147. Which article empowers the President to
dissolve the Lok Sabha at any time before its
tenure?
A) Art 85 B) Art 95
C) Art 81 D) Art 75
vªj muáayik¥ò r£l« FoauR jiytU¡F
ghuhSk‹w¤â‹ Ñœ mitia fiy¡f mâfhu«
mË¡»wJ?
A) Éâ 85 B) Éâ 95
C) Éâ 81 D) Éâ 75
148. Which is not the member of G - 20?
A) Argentina
B) North Africa
C) Bolivia
D) Egypt
G-20 mik¥ãš ïl« bgwhj ehL vJ?
A) m®b#‹ildh
B) tl¡F M¥ãÇ¡fh
C) bghÈÉah
D) vȴJ
149. Match the List I with List II and select the
correctly matched answer :
List I List II
a. Rheumatic 1. Contageous disease
arthritis
b. Pellagra 2. Auto immune
disease
c. Cholera 3. Hereditary disease
d. Sickle cell anaemia 4. Vitamin deficiency
disease
a b c d
A) 3 1 2 4
B) 2 4 1 3
C) 2 1 4 3
D) 3 4 2 1
g£oaš I-I g£oaš II-‹ rÇahf bghU¤â
Éilia nj®ªbjL :
ãÇî I ãÇî II
a. %nk£o¡ _£L tÈ 1. guî« bjh‰W nehŒ
b. bgšy¡uh 2. Ra nehŒ¤ jL¥ò
FiwghL nehŒ
c. fhyuh 3. ghu«gÇa nehŒ
d. fâ® mÇthŸ ïu¤j 4. it£lÄ‹
nrhif FiwÉdhš
c©lhF« nehŒ
a b c d
A) 3 1 2 4
B) 2 4 1 3
C) 2 1 4 3
D) 3 4 2 1
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
18
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
150. Match the Wild Life Sanctuaries in List I with
their location in List II :
List I List II
a. Viralimalai 1. Western ghats
b. Mukkurthi 2. Kancheepuram
Natioanl Park district
c. Indira Gandhi Wild 3. The Nilgiris
Life Sanctuary
d. Vedanthangal 4. Trichy district
a b c d
A) 3 1 2 4
B) 4 3 1 2
C) 1 2 4 3
D) 2 4 3 1
g£oaš I-š cŸs tdÉy§FfË‹
ruzhya§fis g£oaš II-š cŸs
ïU¥ãl§fSl‹ bghU¤Jf :
g£oaš I g£oaš II
a. ÉuhÈkiy 1. nk‰F¤ bjhl®¢á
kiy
b. K¡FU¤â njáa ó§fh 2. fhŠáòu«
kht£l«
c. ïªâuhfhªâ td cÆÇ 3. Úy»Ç kht£l«
ruzhay«
d. ntlªjh§fš gwitfŸ 4. âU¢á kht£l«
ruzhya«
a b c d
A) 3 1 2 4
B) 4 3 1 2
C) 1 2 4 3
D) 2 4 3 1
151. Which of the following is referred to as EMP
pathway?
A) Glycolysis B) Kreb’s cycle
C) Electron transport chain
D) Pentose phosphate pathway
ã‹tUtdt‰WŸ vJ EMP tʤjl« vdî«
miH¡f¥gL«?
A) »isfhÈÌÞ B) »bu¥ RH‰á
C) vy¡£uh‹ fl¤jš r§»È
D) bg‹nlhÞ ghÞng£ tʤjl«
152. Consider the following statements :
Assertion (A) : Insectivorous plants digest
proteins of insect body.
Reason (R) : Insectivorous plants grown in
Nitrogen (N
2
) deficient soil.
Select your answer according to the coding
scheme given below :
A) (A) is true but (R) does not explains (A)
B) Both (A) and (R) are true, (R) explains (A)
C) (A) is true (R) is false
D) Both (A) and (R) are false
Ñœf©l th¡»a§fis¡ ftÅ :
T‰W (A) : ó¢R©Q« jhtu« ó¢áfË‹
clÈš cŸs ònuh£O‹fis
brÇ¡»‹wd.
fhuz« (R) : ó¢R©Q« jhtu« ie£u#‹
g‰wh¡Fiw cŸs k©Âš
tsU«.
A) (A) rÇ Mdhš (R) (A) -ɉF rÇahd És¡fkšy
B) (A) k‰W« (R) ïu©L« rÇ, nkY« (R) v‹gJ (A)
-ɉF rÇahd És¡f«
C) (A) rÇ Mdhš (R) jtW
D) (A) k‰W« (R) ïu©L« jtW
153. Which of the following is/are wrong?
I. Aligarh movement was led by Sir Syed
Ahmed Khan.
II. Sir Syed Ahmed Khan supported Shuddi
movement.
III. Sir Syed Ahmed Khan started Anglo-
oriental college.
A) II only B) I and II
C) I and III D) I, II and III
ã‹tUtdt‰WŸ jtwhdit vJ/vit?
A) II k£L« B) I k‰W« II
C) I k‰W« III D) I, II k‰W« III
154. Which one of the following is correctly
matched?
(A) Ettayapuram - Collector Ashe
(B) Jallian Walah
Bagh Tragedy - Hunter Committee
(C) Swaraj Party - B.G. Tilak
(D) Prohibition - V.O. Chidambaranar
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
19
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
ã‹tUtdt‰WŸ vJ rÇahf bghUªâíŸsJ?
(A) v£laòu« - fby¡l® MZ
(B) #hÈa‹ thyhgh¡
Jau« - A©l® fÄ£o
(C) Rauh{Ía f£á - B.G. âyf®
(D) kJÉy¡F - t.c. áj«gudh®
155. Match List I with List II correctly and select
your answer using the codes given below :
List I
(a) Tattvabodhini Sabha
(b) Young Bengal Movement
(c) Widow Remarriage Society
(d) Hitakarini Samajam
List II
1. Henry Vivian Derozio
2. Vishnu Sashtri Pandit
3. Veeresalingam
4. Devendranath Tagore
Codes :
(a) (b) (c) (d)
(A) 4 1 2 3
(B) 4 3 2 1
(C) 3 4 1 2
(D) 2 1 4 3
g£oaš I-I g£oaš II-cl‹ bghU¤â ÑnH
bfhL¡f¥g£LŸs F¿pLfis¡ bfh©L
rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL :
g£oaš I g£oaš II
(a) j¤JtnghâÅ rig 1. bA‹¿ ÉÉa‹
bjnuhÍnah
(b) ïs« t§fhs ïa¡f« 2. ÉZQ rh°âÇ g©o£
(c) Éjit kWkz r§f« 3. ånurȧf«
(d) Ïjf®Å rkh#« 4. njntªâueh¤ jhT®
F¿pLfŸ :
(a) (b) (c) (d)
(A) 4 1 2 3
(B) 4 3 2 1
(C) 3 4 1 2
(D) 2 1 4 3
156. Consider the following statements with
reference to the nature of the Indian National
awakening :
(i) It was basically started by intellectuals.
(ii) It was a movement in which, all sections
of society became united against the
English.
(iii) After 1920, national movement was led by
Gandhiji.
(iv) Gandhiji started the Khilafat movement.
Which of the statements given above is/are
correct?
A) (i) and (ii) B) (i), (ii) and (iii)
C) (i) and (iii) D) (ii), (iii) and (iv)
ïªâa njáa cz®î ÉÊ¥gila¡ fhuzkhd
Ñœ¡f©lt‰¿‹ j‹ikia¡ ftÅ :
(i) K¡»akhf mJ f‰w¿ªnjhuhš bjhl§f¥g£lJ
(ii) njáa ïa¡f¤âš rKjha¤â‹ mid¤J ju¥ò
k¡fS« M§»nya®fS¡F vâuhf
xU§»izªjd®.
(iii) 1 920-‰F¥ ãwF fhªâaofŸ mj‰F
jiyikna‰W el¤âdh®.
(iv) fhªâaofŸ »yhg¤ ïa¡f¤ij Mu«ã¤jh®.
nkny bfhL¡f¥g£LŸs T‰WfËš rÇahdit
vit?
A) (i) k‰W« (ii) B) (i), (ii) k‰W« (iii)
C) (i) k‰W« (iii) D) (ii), (iii) k‰W« (iv)
157. The organisation which introduced Green
Revolution in India is
A) ICAR B) ICMR
C) ISRO D) CSIR
ïªâahÉš gRik òu£áia m¿Kf¥gL¤âa
mik¥ò
A) ICAR B) ICMR
C) ISRO D) CSIR
158. Framing of 5 year plans :
A) National Development Council
B) Prime Minister’s Office
C) United Nations Organisation
D) Planning Commission
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
20
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
Iªjh©L¤ â£l¤âid tF¥gJ
A) njáa ts®¢á¡ FG
B) ãujk mik¢rÇ‹ mYtyf«
C) I¡»a ehLfŸ rig
D) â£l¡ FG
159. Match the following :
(A) Jawahar Gram
Samriddhi Yojana 1. 2000-2001
(B) National Social
Assistance Programme 2. 1993
(C) Employment Assurance
Scheme 3. 1999
(D) Pradhanmantri
Gramodaya Yojana 4. 1995
(a) (b) (c) (d)
(A) 3 1 2 4
(B) 4 3 1 2
(C) 3 4 2 1
(D) 2 3 1 4
bghU¤Jf.
(A) #tf® »uhk
ntiythŒ¥ò¤ â£l« 1. 2000-2001
(B) eh£L r_f cjɤ
â£l« 2. 1993
(C) ntiythŒ¥ò cWâ¤
â£l« 3. 1999
(D) ãujkÇ‹ ntiythŒ¥ò¤
â£l« 4. 1995
(a) (b) (c) (d)
(A) 3 1 2 4
(B) 4 3 1 2
(C) 3 4 2 1
(D) 2 3 1 4
160. Take the odd man out
India’s Navaratna Companies
A) BHEL B) BPCL
C) IOL D) IPCL
mªÃaid btËna‰W :
ïªâahÉ‹ etu¤d ÃWtd§fŸ
A) BHEL B) BPCL
C) IOL D) IPCL
161. Who is the Father of Consumer Movement?
A) Mahatma Gandhi B) Indira Gandhi
C) John F. Kennedy D) Ralph Radar
Ef®nthÇaÈ‹ jªij vd fUj¥gLgt® ah®?
A) kAh¤kh fhªâ B) ïªâuh fhªâ
C) #h‹ F. bf‹do D) uhš¥ nul®
162. Who frames the monetary policy of India?
A) Finance Minister of India
B) Reserve Bank of India
C) Prime Minister of India
D) International Monetary Fund
ïªâahÉš gz¡ bfhŸifia totik¥gJ ah®?
A) ïªâa Ãâaik¢r®
B) Çr®› gh§¡ M¥ ïªâah
C) ïªâa ãujk®
D) g‹dh£L Ãâ ÃWtd«
163. Consider the following statements. Choose the
correct answer.
“Comets have no tail”.
I. when they are far away from the sun.
II. when they are close to the sun.
III. when they are close to the earth.
IV. when they are in between the earth and
the sun.
A) I, II, III and IV are wrong
B) I is correct but II, III and IV are wrong
C) I is wrong but II, III and IV are correct
D) I, II, III and IV are correct
Ñœ¡fhQ« th¡»a§fis MŒf. mt‰WŸ
rÇahdij nj®î brŒf.
thš Û‹fËš thšgFâ v¥bghGJ njh‹whJ?
I. mit NÇaid É£L bjhiyÉš ïU¡F«
bghGJ.
II. mit NÇaD¡F mU»š ïU¡F« bghGJ.
III. mit óÄ¡F mU»š ïU¡F« bghGJ.
IV. mit óÄ¡F«, NÇaD¡F« ïilÆš ïU¡F«
bghGJ.
A) I, II, III k‰W« IV jtW
B) I rÇahdJ II, III k‰W« IV jtW
C) I jtW Mdhš II, III, IV rÇ
D) I, II, III k‰W« IV rÇ
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
21
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
164. Identify the Seaports and name them.
1. Paradwip 2. Mangalore
3. Chennai 4. Cochin
A) Paradwip, Cochin, Chennai, Mangalore
B) Mangalore, Paradwip, Chennai, Cochin
C) Mangalore, Cochin, Chennai, Paradwip
D) Cochin, Mangalore, Chennai, Paradwip
f¥gš JiwÆid bjǪbjL¤J mj‹ bgaiu
F¿ÆLf :
1. ghuÔ¥ 2. k§fq®
3. br‹id 4. bfh¢á‹
A) ghuÔ¥, bfh¢á‹, br‹id, k§fq®
B) k§fq®, ghuÔ¥, br‹id, bfh¢á‹
C) k§fq®, bfh¢á‹, br‹id, ghuÔ¥
D) bfh¢á‹, k§fq®, br‹id, ghuÔ¥
165. I. Moon is called a Meteoroids.
II. Moon is called a Satellite.
III. Moon is called a Asteroids.
IV. Moon is called a Comet.
A) I and III are correct
B) II is only correct
C) II and IV are correct
D) IV is only correct
I. rªâuid vÇe£r¤âu« vd miH¡fyh«.
II. rªâuid Jiz¡nfhŸ vd miH¡fyh«.
III. rªâuid FU§nfhŸfŸ vd miH¡fyh«.
IV. rªâuid thš e£r¤âu« vd miH¡fyh«.
A) I k‰W« III k£L« rÇ
B) II k£L« rÇ
C) II k‰W« IV rÇ
D) IV k£L« rÇ
166. Choose incorrectly matched.
A) Green Revolution - Agricultural crops
B) White Revolution - Milk and Milk products
C) Grey Revolution - Oil seeds
D) Golden Revolution - Horticulture
rÇahf bghUªj¥glhjij Ñœf©lt‰¿ÈUªJ
nj®î brŒf.
A) gRik¥ òu£á - ntsh© c‰g¤â
B) bt©ik¥ òu£á - ghš k‰W« ghš bghU£fŸ
C) rh«gš òu£á - v©bzŒ ɤJ¡fŸ
D) bgh‹ òu£á - gH§fŸ
167. Choose the correct answer :
In which District Grizzled Squirrel Wild Life
Sanctuary is found?
A) Nilgris B) Sivagangai
C) Virdhunagar D) Kanyakumari
rÇahd Éilia nj®ªbjL¡f :
rh«gš Ãw mšfŸ ruzhya« vªj kht£l¤âš
cŸsJ?
A) Úy»Ç B) átf§if
C) ÉUJef® D) f‹ÅahFkÇ
168. The mixture present in the pencil lead is
A) Carbon and Nitrogen
B) Carbon and Oxygen
C) Carbon and Clay
D) Carbon and Glass
bg‹áÈš cŸs vGJ« bghUË‹ fyit
A) fh®g‹ k‰W« ie£u#‹
B) fh®g‹ k‰W« M¡Ì#‹
C) fh®g‹ k‰W« fËk©
D) fh®g‹ k‰W« f©zho
169. Which of the following statement(s) about
‘acid’ is TRUE?
I. It turns blue litmus paper to red.
II. It has pH value greater than 7.
III. It reacts with bases to give salt and water.
A) I and II B) I and III
C) II and III D) III only
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
22
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
‘mÄy«’ g‰¿a Ñœ¡f©l T‰WfËš rÇahdit
vJ?
I. mJ Úy È£kÞ jhis át¥ghf kh‰W«.
II. mJ 7-I Él mâfkhd pH kâ¥ò cilaJ.
III. mJ fhu¤Jl‹ ÉidòǪJ c¥igí« Úiuí«
jU»‹wJ.
A) I k‰W« II B) I k‰W« III
C) II k‰W« III D) III k£L«
170. Which country became a member of the
U.N.O. in the year 2011?
A) East Timor B) Montenegro
C) South Sudan D) Serbia
201 1 -« M©L I¡»a ehLfŸ rigÆš
cW¥ãduhf nr®ªj ehL vJ?
A) »H¡F ij_® B) kh©oánuh
C) bj‰F Nlh‹ D) br®ãah
171. The first meeting of the Constituent Assembly
of India was held in
A) 1950 B) 1946
C) 1948 D) 1947
muáaš îza rigÆ‹ Kjš T£l« eilbg‰w
M©L
A) 1950 B) 1946
C) 1948 D) 1947
172. Consider the following statements :
Assertion (A) : The CVC has to present annually
to the President a report on its
performance.
Reason (R) : The President places this report
before both Houses of Parliament.
Select your answer according to the coding
scheme given below :
A) Both (A) and (R) are correct
B) Both (A) and (R) are false
C) (A) is false but (R) is true
D) (A) is true but (R) is false
Ñœ¡f©l th¡»a§fis¡ ftÅ :
T‰W (A) : k¤âa òydhŒî M©L m¿¡ifia
FoauR jiyt® rk®ã¥gh®.
fhuz« (R) : ïu©L mit¡F« nyh¡ rgh,
ïuh{a rghɉF« mD¥ã
it¥gh®.
ït‰WŸ vJ rÇ vd Ô®khÅ¡fî«.
A) (A) k‰W« (R) ïu©L« rÇ
B) (A) k‰W« (R) ïu©L« jtW
C) (A) jtW Mdhš (R) rÇ
D) (A) rÇ Mdhš (R) jtW
173. Who presides over the joint sessions of the
Parliament?
A) The President B) The Vice-President
C) The Speaker D) The Prime Minister
ghuhSk‹w¤â‹ T£L mkuit (T£l¤ij)
el¤JtJ ah®?
A) FoauR jiyt® B) Jiz FoauR jiyt®
C) rghehaf® D) ãujk kªâÇ
174. The National Development Council was
established in the year
A) 1952 B) 1955
C) 1959 D) 1962
njáa nk«gh£L FG vªj M©L
cUth¡f¥g£lJ?
A) 1952 B) 1955
C) 1959 D) 1962
175. If 2 ÷ 3 = 89, 3 ÷ 4 = 2716, 4 ÷ 3 = 649 then
1 ÷ 2 = ?
A) 24 B) 14
C) 4 D) 10
2 ÷ 3 = 89, 3 ÷ 4 = 2716, 4 ÷ 3 = 649 vÅš
1 ÷ 2 = ?
A) 24 B) 14
C) 4 D) 10
176. Five distinct items A, B, C, D and E are to be
placed in distinct boxes numbered as 1, 2, 3,
4, 5. Items B and E cannot be grouped
together. Maximum number of boxes can be
left out without items is
A) 1 B) 2
C) 3 D) 0
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
23
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
bt›ntwhd 5 bghU£fŸ A, B, C, D k‰W« E
M»at‰iw 1, 2, 3, 4, 5 vd¡ F¿¡f¥g£l
bg£ofËš it¡f nt©L«. B k‰W« E
M»at‰iw x‹whf it¡f KoahJ, vÅš
bghU£fŸ it¡f¥glhj bg£ofË‹ mâfg£r
v©Â¡if
A) 1 B) 2
C) 3 D) 0
177. SALES BY TWO CATEGORY FOR ABC PRESS,
2000-2010 (in thousands of books)
In how many years did the sales of science
books exceed the sales of arts books from
2000 to 2009?
A) 4 years B) 5 years
C) 6 years D) 7 years
ABC v‹w gâ¥gf¤â‹ ïU ãÇî ò¤jf§fË‹
ɉgid 2000-2010 (MÆu¤âš)
2000 Kjš 2009 tiu v¤jid M©LfŸ
m¿Éaš ò¤jf§fŸ fiy¥ ò¤jf§fis Él
mâfkhf ɉgid brŒa¥g£lJ?
A) 4 M©LfŸ B) 5 M©LfŸ
C) 6 M©LfŸ D) 7 M©LfŸ
178. Five persons A, K, L, R and U are sitting around
a circular table. If K is immediate left to U
and R is between A and U, then immediate
neighbours of L are
A) K and A B) U and A
C) K and R D) A and R
A, K, L, R k‰W« U v‹w It® xU t£lnkiria
R‰¿ mk®»‹wd®. U-¡F ïl¥g¡f¤âš K î«
k‰W« A î¡F« U î¡F« ïilÆš R-«
mk®ªâUªjhš L-¡F g¡f¤âš ïUòwK«
mk®ªjt®fŸ
A) K k‰W« A B) U k‰W« A
C) K k‰W« R D) A k‰W« R
179. A circular ground of radius 7 m has a path of
width 7 m around it on its outside. The area
of the path is approximately equal to _______
22
7
⎛ ⎞
π =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
A) 154 sq.m B) 308 sq.m
C) 462 sq.m D) 616 sq.m
7 Û MuKŸs xU t£l tot ikjhd¤ij R‰¿
btËòw« 7 Û mfy¤âš xU ghij cŸsJ vÅš
ghijÆ‹ gu¥gsî _______
22
7
⎛ ⎞
π =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
A) 154 r.br.Û. B) 308 r.br.Û.
C) 462 r.br.Û. D) 616 r.br.Û.
180. A can do a work in 12 days; B in 6 days and C
in 3 days. A and B start working together and
after a day, C joins them. The total number of
days required to complete the work is
A)
2
2
7
days B)
2
1
7
days
C)
1
2
7
days D)
1
1
7
days
xU ntiyia KGikahf jŤjÅna brŒJ
Ko¡f A, B, C M»nahU¡F 12 eh£fŸ, 6 eh£fŸ
k‰W« 3 eh£fŸ MF« v‹f. A, B ïUtU«
ntiyia brŒa Mu«ã¤J kWehŸ C«
mt®fnshL ntiyia brŒjhš, mªj ntiyia
KGikahf brŒJ Ko¡f¤ njitahd eh£fŸ
A)
2
2
7
eh£fŸ B)
2
1
7
eh£fŸ
C)
1
2
7
eh£fŸ D)
1
1
7
eh£fŸ
181. At what rate percent compound interest does
a sum of money become nine fold in 2 years?
A) 100% B) 200%
C) 300% D) 150%
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
24
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
T£L t£o KiwÆš, xU bjhifahdJ ïu©L
M©LfËš x‹gJ kl§F M»‹wJ vÅš,
mj‹ t£o åj« ahJ?
A) 100% B) 200%
C) 300% D) 150%
182. Simplify : 4 3 2
x
A)
1
6
x
B)
1
12
x
C)
1
3
x
D)
1
4
x
RU¡Ff : 4 3 2
x
A)
1
6
x
B)
1
12
x
C)
1
3
x
D)
1
4
x
183. Find the missing blocks.
A) B)
C) D)
ÉLg£l gl« ahJ?
A) B)
C) D)
184. Find the greatest number that will divide 43,
91, 183 so as to leave the same remainder in
each case.
A) 4 B) 7
C) 9 D) 8
43, 91, 183 M»a v©fis vªj Äf¥ bgÇa
v©zhš tF¡F« bghGJ Ûâ rkkhf
»il¡F«?
A) 4 B) 7
C) 9 D) 8
185. The number of number-pairs lying between
40 and 100 with their H.C.F. as 15 is
A) 3 B) 4
C) 5 D) 2
Û¥bgU bghJ fhu 15 Mf ïU¡FkhW v¤jid
n#ho v©fŸ 40¡F« 100¡F« ïilna ïU¡F«?
A) 3 B) 4
C) 5 D) 2
186. A, B, C, D start at the same time to run around
a circular garden in the same direction. A
completes a round in 30 minutes, B in 60
minutes, C in 90 minutes and D in 105 minutes.
After what time will they meet again at the
starting point?
A) 15 hours B) 10 hours
C) 21 hours D) 20 hours
xU t£lkhd njh£l¤ij¢ R‰¿ xnu neu¤âš
Jt§» A, B, C, D v‹gt®fŸ xnu âirÆš
XL»‹wd®. xU Kiw R‰¿ tu A, B, C, D
v‹gt®fŸ vL¤J¡ bfhŸS« fhy msî
Kiwna 30 ÃÄl§fŸ, 60 ÃÄl§fŸ, 90 ÃÄl§fŸ
k‰W« 105 ÃÄl§fŸ MF«. Jt¡f¥ òŸËÆš
v¤jid k¡F ãwF ït®fŸ Û©L«
rªâ¥gh®fŸ?
A) 15 k neu« B) 10 k neu«
C) 21 k neu« D) 20 k neu«
187. Find the greatest number of 4 digits which is
divisible by 15, 25, 40 and 75
A) 9600 B) 3000
C) 9800 D) 8540
v©fŸ 15, 25, 40 k‰W« 75 Mš tFgL«
Äf¥bgÇa eh‹F ïy¡f v© v‹d?
A) 9600 B) 3000
C) 9800 D) 8540
188. Dr. Muthulakshmi Reddy started an orphanage
known as
A) Saraswathi Illam B) Avvai Illam
C) Anbu Illam D) Lakshmi Illam
lh¡l® K¤Jby£RÄ bu£o mt®fŸ Mu«ã¤j
Mjut‰nwh® ïšy¤â‹ bga®
A) ruÞtâ ïšy« B) xsit ïšy«
C) m‹ò ïšy« D) y£RÄ ïšy«
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
25
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
189. Match the following :
List I List II
(a) Rajendra Chola I 1. Brahma Giri
(b) Karavela 2. Allahabad
(c) Ashoka 3. Hathi Kumbha
(d) Samudra Gupta 4. Malpadi
(a) (b) (c) (d)
(A) 2 4 3 1
(B) 3 1 2 4
(C) 4 3 1 2
(D) 1 2 4 3
rÇahf bghU¤Jf :
g£oaš I g£oaš II
(a) Kjyh«
ïuhn#ªâunrhH‹ 1. ãu«k»Ç
(b) fhunty® 2. myfhgh¤
(c) mnrhf® 3. AâF«gh
(d) rK¤âuF¥j® 4. khšgho
(a) (b) (c) (d)
(A) 2 4 3 1
(B) 3 1 2 4
(C) 4 3 1 2
(D) 1 2 4 3
190. Match List I with List II and select the correct
answer using the codes given below :
List I
(a) Brahmo Samaj
(b) Arya Samaj
(c) Ramakrishna Misson
(d) Theosophical society
List II
1. Swami Vivekananda
2. Madame Blavatsky
3. Rajaram Mohan Roy
4. Swami Dayanand Saraswathi
(a) (b) (c) (d)
(A) 3 4 1 2
(B) 3 2 1 4
(C) 4 1 2 3
(D) 1 3 4 2
tÇir I cl‹ tÇir III bghU¤â tÇirfS¡F¡
ÑœbfhL¡f¥g£LŸs bjhF¥ãÈUªJ rÇahd
Éilia bjÇî brŒf :
tÇir I
(a) ãu«k rkh#«
(b) MÇa rkh#«
(c) uhk»UZz Äõ‹
(d) ãu«kPhd rig
tÇir II
1. RthÄ Éntfhdªj®
2. nkl« ãsth£Þ»
3. uh#huh« nkhf‹uhŒ
4. RthÄ jahdªj ruÞtâ
(a) (b) (c) (d)
(A) 3 4 1 2
(B) 3 2 1 4
(C) 4 1 2 3
(D) 1 3 4 2
191. Match the following river names with suitable
options:
List I List II
(Ancient Name) (New Name)
(A) Shutudri 1. Chenab
(B) Vipas 2. Sutlej
(C) Parushini 3. Beas
(D) Asikini 4. Ravi
(a) (b) (c) (d)
(A) 1 2 3 4
(B) 2 4 1 3
(C) 1 4 2 3
(D) 2 3 4 1
Ñœ¡f©l MWfË‹ bga®fis g£oaš
I-ÈUªJ g£oaš II-ia bghU¤Jf:
g£oaš I g£oaš II
(giHa bga®) (òâa bga®)
(A) RJ¤Ç 1. édh¥
(B) Égh° 2. r£by{
(C) gUÎÅ 3. ãah°
(D) mλŠ4. uhÉ
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
26
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
(a) (b) (c) (d)
(A) 1 2 3 4
(B) 2 4 1 3
(C) 1 4 2 3
(D) 2 3 4 1
192. Arrange the following literary works in
Chronological order:
I. Mudra rakshasa
II. Mattavilasa Prakasana
III. Milindapanho
IV. Arthasastra
A) I, II, IV, III B) III, IV, I, II
C) IV, I, III, II D) IV, III, I, II
ã‹tU« ïy¡»a¥ gil¥òfis fhy
tÇir¥gL¤Jf.
I K¤uh uh¡õr«
II. k¤jÉyhr ãufrd«
III. ÄÈ‹jg‹Ah
IV. m®¤j rh°âu«
A) I, II, IV, III B) III, IV, I, II
C) IV, I, III, II D) IV, III, I, II
193. What is the study of Algae called
A) Physiology B) Phsycology
C) Mycology D) Pomology
gháfis MŒj¿í« m¿ÉaÈ‹ bga® v‹d?
A)  ~ãáahyÍ B) ~ig¡fhyÍ
C) ik¡fhyÍ D) nghkhyÍ
194. Which of these is not among the BRIC Nations?
A) Chile B) Brazil
C) China D) India
ït‰WŸ vJ BRIC njr§fË‹ m§f« ïšiy
A)  áÈ B) ãnuáš
C) Ódh D) ïªâah
195. Match List I with List II and choose the correct
option using the coding scheme given below :
List I List II
(A) National Rural
Employment Programme 1. 1985
(B) Jawahar Rozgar Yojana 2. 1993
(C) Indira Awaz Yojana 3. 1980
(D) Prime Minister’s Rozgar
Yojana 4. 1989
(a) (b) (c) (d)
(A) 4 1 3 2
(B) 3 4 2 1
(C) 3 4 1 2
(D) 1 2 3 4
g£oaš I-š g£oaš II cl‹ x¥ã£L gh®¤J
rÇahf bghU¤jî«. Ñœ¡f©lt‰¿ÈUªJ
rÇahd Éilia nj®ªbjL¡fî«:
g£oaš I g£oaš II
(A) njáa »uhkòw ntiythŒ¥ò
â£l« 1. 1985
(B) #tA® nuh{f® nah#dh 2. 1993
(C) ïªâuh Mth{ nah#dh 3. 1980
(D) ãujk kªâÇ nuh#f® nah#dh 4. 1989
(a) (b) (c) (d)
(A) 4 1 3 2
(B) 3 4 2 1
(C) 3 4 1 2
(D) 1 2 3 4
196. The name of World’s fastest Super Computer,
announced on June 19, 2012 is
A) HCL B) Sequdia
C) Intel D) Lenova
cy»‹ mântfkhd N¥g® f«ãô£l® #]‹ 19,
2012-š m¿É¡f¥g£lâ‹ bga® ahJ?
A) HCL B) brFnthoah
C) ï‹blš D) byndhth
197. Who gave the name “Hindu rate of growth”?
A) Dandekar and Rath
B) Raj Krishnan
C) P.D. Ojha
D) B.S. Minhas
“ïªJ ts®¢á åj«” v‹W bgaÇ£lt® ah®?
A) j‹nlf® k‰W« ïuh¤ B) ïuh{ »UZz‹
C) P.D. X#h D) B.S. Ä‹fh°
www.kalvisolai.com
SURA’S ACADEMY TNPSC (Group IV

2013) Answer Key
27
: info@suracoaching.com : www.suracoaching.com
Contact : 96001 75757
198. Arrange the following countries based on the
number of medals won in London Olympics-
2012 in descending order.
I. Britain
II. Russia
III. China
IV. America
A) I, III, II, IV B) IV, III, I, II
C) IV, II, I, III D) IV, I, III, II
ã‹tU« ehLfŸ 2012 ïy©lÅš eilbg‰w
xÈ«ã¡»š bg‰w bklš v©Â¡ifÆ‹
mo¥gilÆš ïw§FtÇirÆš vGJ.
I ãÇ£l‹
II. uZah
III. Ódh
IV. mbkǡfh
A) I, III, II, IV B) IV, III, I, II
C) IV, II, I, III D) IV, I, III, II
199. Which article of the constitution provides for
the imposition of President’s rule in the states?
A) Article 354 B) Article 355
C) Article 356 D) Article 357
khÃy§fËš #dhâgâ M£áia V‰gL¤j
gǪJiu brŒí« Éâ
A) Éâ 354 B) Éâ 355
C) Éâ 356 D) Éâ 357
200. ‘Aurora Borealis’, the so called northern lights
are due to
A) the atomic collision of the trapped cosmic-
ray particles in the Earth’s magnetic field
B) the presence of a special phosphorescent
material in the poles
C) the interference of solar and terrestrial
radiations.
D) all of the above
‘ tl xËfŸ’ , v‹w gutyhf miH¡f¥gL«
‘mnuhuh nghÇahÈ°’ cUthtj‰fhd fhuz«
A) óÄÆdJ fhªj¥òy¤âš ãog£LŸs fh°Ä¡
fâ® JfŸ mQnkhjšfis cUth¡F»wJ
B) JUt§fËš, cŸs xU tif¢ áw¥ò
ËbwhË®jš bghUŸ mikªâU¤jš
C) NÇa k‰W« óÄ¡fâ® å¢RfS¡»ilnaahd
FW¡Ñ£L Éisî
D) ïit mid¤J«

www.kalvisolai.com

Related Interests