You are on page 1of 16

GIAÛI THÍCH HIEÄN TÖÔÏNG

Baøi 1 : Khi troän dung dòch AgNO3 vôùi dung dòch H3PO4 khoâng thaáy taïo tha nh k!át tu"a# N!áu th!â$ NaOH va o th% thaáy k!át tu"a $a u va ng& n!áu th!â$ ti!á' tuïc dung dòch H() va o thaáy k!át tu"a $a u va ng chuy!*n tha nh k!át tu"a $a u tra+ng# ,ia"i th-ch .vi!át 'h/ông tr%nh 'ha"n /ùng#0 Baøi 2 : 1uoái 2 v/ a taùc duïng 3/ôïc vôùi dung dòch H()# 4/ a taùc duïng vôùi dung dòch NaOH ho"i $uoái 2 thuoäc )oaïi $uoái g% 5trung hoa hay a6it7 cho th- duï $inh hoaï#0 Baøi 3 : A& 8& ( )a caùc hôï' chaát cu"a Na9 A taùc duïng 3/ôïc vôùi 8# taïo tha nh ( khi cho ( taùc duïng vôùi dung dòch H() thaáy :ay ra kh- (O ;# Ho"i A& 8& ( )a chaát g% 0 cho A& 8& ( )a<n )/ôït taùc duïng vôùi dung dòch (a() ; 53a=c7 vi!át 'h/ông tr%nh 'ha"n /ùng#0 Baøi 4 : (u>ng nh/ H;(O3 khoâng :!<n :ò 'haân huy" ô" nhi!ät 3oä th/ô ng tha nh (O; . H;O #(aùc hidroâ6it cu"a :aïc va thuy" ngaân ?? cu>ng khoâng :!<n# 4aäy chuùng 'haân huy" tha nh nh/>ng chaát g%0 4i!át P@PA khi cho AgNO3 taùc duïng vôùi dd NaOH 0 Baøi 5: ,ia"i th-ch caùc hi!än t/ôïng 6a"y ra va vi!át P@PA: a7Buïc t/ t/ kh- (O; hoa=c BO; va o n/ôùc voâi trong tôùi d/ (O; hoa=c BO; :7(ho t/ t/ :oät 3o<ng ki$ )oaïi va o dd HNO 3 & )uùc 3a<u thaáy kh$a u naâu :ay ra & Cau 3où kh- khoâng $a u :ò hoaù naâu trong khoâng kh-& cuoái cu ng thaáy kh- ng/ ng thoaùt ra c7 (ho va i gioït dd H() 3a=c va o coác 3/ïng thuoác t-$ Baøi 6: D!* )a $ Caïch thuy" ngaân kho"i caùc taï' chaát nh/ : En& A)& 1g& Bn ng/ô i at khuaáy thuy" ngaân ca n )a $ Caïch vôùi dd HgBO 4 :a"o hoa d/ # ,ia"i th-ch Fuaù tr%nh )a $ Caïch :aGng caùc P@PA 0 Baøi 7: @aïi Cao n/ôùc ()o $a u va ng& khi 3!* )aâu nga y trô" tha nh khoâng $a u va coù $oâi tr/ô ng a6it $aïnh0 Baøi 8: Nung hoHn hôï' 2 go<$ I!B; va I!(O3 trong khoâng kh- tôùi 'ha"n /ùng hoa n toa n thu 3/ôïc Ca"n 'ha*$ go<$ J o6it Ca+t duy nhaát va hoHn hôï' ; kh- A & 8# N!áu cho t/ ng kh- )oäi Fua dd (a5OH7 ; t/ t/ tôùi d/ th% coù hi!än t/ôïng g% 6a"y ra# ,ia"i th-ch . vi!át caùc P@PA# @r%nh :a y 'h/ông 'haù' hoaù hoïc 3!* nhaän :i!át caùc kh- A& 8 trong hoHn hôï' cu"a chuùng0 Baøi 9: 8oät (uO :ò )aHn -t :oät than 5hoHn hôï' A7 a7@r%nh :a y 'h/ông 'haù' vaät )yù 3!* )aáy ri!âng (uO :7 Kaáy J -t hoHn hôï' nung noùng trong chaân khoâng 5 khoâng coù $a=t o6i7 tôùi khi caùc 'ha"n /ùng 6a"y ra hoa n toa n# ,ia"i th-ch C/ï :i!án 3o*i $a u cu"a hoHn hôï' :aGng caùc P@PA#N!áu nung noùng hoHn hôï' A trong khoâng kh- th% hi!än t/ôïng 6a"y ra nh/ th!á na o0 5 HH(K7 Baøi 10: a7 (ho H;BO4 taùc duïng vôùi tinh th!* Na() 3un noùng nh!ï & kh- thoaùt ra 3/ôïc hoa tan va o n/ôùc taïo J dd A :7 (ho taùc duïng J 'ha<n cu"a dd A 3un noùng vôùi 1nO; & kh- thu 3/ôïc cho )oäi va o n/ôùc 3/ôïc J dd 8

: @haáy :ay ra J kh.khoâng $a u& khoâng $u i& khoâng chaùy& hôi nh!ï hôn khoâng kh(oác 3: @haáy kh. va o# .( va )aáy Ca"n 'ha*$ hoa tan va o n/ôùc3/ôïc dd O # Bau 3où 3o* dd N va o dd O# 4i!át P@PA va gia"i th-ch C/ï 3o*i $a u cu"a giaáy Fu%0 Baøi 13: A )a J chaát ra+n daHn 3i!än toát& 8 )a chaát )o"ng $a u naâu 3o" khoâng daHn 3i!än# Khi cho . kh.(O37 thaáy coù kh. taùc duïng vôùi dung dòch ( cho ta 8# A& 8& ( )a chaát g%0 4i!át P@PA#0 Baøi 15: A )a hôï' chaát voâ cô khi 3oát noùng cho ngoïn )/"a $a u va ng& nung noùng A ô" nhi!ät 3oä cao 3/ôïc chaát ra+n 8 hôi n/ôùc va kh. taïo tha nh 8& A taùc duïng vôùi 8 taïo tha nh (# Nung 8 ô" nhi!ät 3oä cao cho 3/ôïc (O .BO.ia"i th-ch caùc hi!än t/ôïng Cau: a7 Khi Cuïc ()o va o dd 2oâL 3a 5Na. :ay ra # N!áu thay ()o :aGng kh. nguy!ân toá hidroâ va o6i# 2aùc 3ònh coâng th/ùc 20 Baøi 18: 1uoái A khi 3oát chaùy cho ngoïn )/"a $a u va ng& nung noùng A 3/ôïc chaát ra+n 8 va coù hôi n/ôùc thoaùt ra# A cu>ng nh/ 8 3!<u taùc duïng vôùi H() taïo kh.B th% coù hi!än t/ôïng tr!ân khoâng0# . va o n/ôùc voâi trong th% thaáy n/ôùc voâi :ò vaHn 3uïc& n!áu nho" ti!á' H() va o )aïi thaáy n/ôùc voâi trong )aïi# N!áu thay H() :aGng H.BO4 th% n/ôùc voâi coù trong )aïi khoâng0 c7 4% Cao khi nho" H.( khoâng $a u& khoâng $u i& khoâng chaùy# 2aùc 3ònh coâng th/ùc hoaùhoïc A0 Baøi 19: (ho 3 $i!áng nhoâ$ va o 3 coác 3/ïng dd HNO 3 no<ng 3oä khaùc nhau (oác J: (où khi khoâng $a u :ay ra va hoaù naâu trong khoâng kh(oác .(& (ho 8 taùc duïng vôùi kh.coù $u i khai# 4i!át P@PA .ia"i th-ch& vi!át taát ca" caùc P@PA0 Baøi 11: .BO3 thu 3/ôïc J khth/ù 3& cho hoa tan va o n/ôùc 3/ôïc J dd ( d7 (ho dd ( taùc duïng vôùi dd 8 ro<i th!â$ dd 8a().& (O. chaát taùc duïng vôùi nhau 3/ôïc J $uoái tan trong n/ôùc va dd coù $a u 6anh# Khi 3i!än 'haân dd $uoái 3où )aïi 3/ôïc A & 8 # 4aäy A& 8 )a nh/>ng chaát na o0 Baøi 14: (ho :a hôï' chaát cu"a J ki$ )oaïi A& 8& (# Khi 3oát noùng ô" nhi!ät 3oä cao cho ngoïn )/"a $a u va ng# A taùc duïng vôùi (O.nghi!ä$# Nung noùng . noùng cha"y thu 3/ôïc chaát ra+n A va kh.P va E trong 3où P khoâng $a u & khoâng $u i khoâng chaùy # (o n E )a hôï' chaát taïo :ô"i . hoa=c BO3 hoa=c H.BO4 33 va o 3/ô ng CaccaroâMô th% 3/ô ng :ò hoaù 3!n ngay )aä' t/ùc Baøi 12: Di!än 'haân $uoái (a().ia"i th-ch0 :7 Khi cho BO.8 # (ho A taùc duïng vôùi n/ôùc thu 3/ôïc dd N va kh.( khoâng $a u& khoâng $u i# (ho ( )oäi Fua n/ôùc voâi trong d/ )aïi thaáy 6uaát hi!än chaát ra+n A# 2aùc 3ònh coâng th/ùc hoaù hoïc A 0 Baøi 17: 2 )a J $uoái voâ cô th/ô ng du ng trong 'ho ng th.(O.(# ( khoâng $a u& khoâng $u i )a $ 3uïc n/ôùc voâi trong# 8i!át chaát ra+n 8 cu>ng cho ngoïn )/"a $a u va ng khi 3oát noùng# 2aùc 3ònh A& 8#0 Baøi 16: A )a hôï' chaát voâ cô& coù nhi!<u /ùng duïng trong nga nh 6aây d/ïng# Nung noùng A 3/ôïc chaát ra+n 8 va kh.c7 Pha<n kia cu"a dd A 3/ôïc 3o* va o tinh th!* Na.thoaùt ra nh/ng n!áu )aáy dd Cau khi nhoâ$ tan h!át taùc duïng vôùi NaOH d/ thaáy thoaùt ra kh.

d/ 3i Fua N nung noùng5 'ha"n /ùng 6a"y ra hoa n toa n7 thu 3/ôïc chaát ra+n O# Hoa tan O trong dd H() d/ th% O chQ tan J 'ha<n# .O3 va o n/ôùc thu 3/ôïc dd 8 chQ ch/ùa J $uoái duy nhaát# (ho dd 8 'ha"n /ùng v/ a 3u" vôùi Na. goïi t!ân Ca"n 'ha*$0 Baøi 28: (hQ coù (O. o6it ki$ )oaïi 2O va P. va o dd ( thu 3/ôïc J k!át tu"a k!o tra+ng# . .8# Haá' thuï kh.duï0 Baøi 21: (ho .8 coù $u i ha+c# A )aïi taùc duïng vôùi 8 taïo ra 3ôn chaát 2 va khi cho 2 taùc duïng vôùi ki$ )oai I! ô" nhi!ät 3oä cao thu 3/ôïc chaát ( # (ho ( taùc duïng vôùi dd a6it H() )aïi 3/ôïc kh.ia"i th-ch& vi!át P@PA: a7Nho" t/ t/ dd H3PO4 va o dd 8a5OH7.A coù $a u va ng )uïc# (ho kh.O uù' ng/ôïc ro<i 3!$ ra aùnh Caùng th% 3/ôïc kh.o6i d/& thu 3/ôïc kh. :7Nho" t/ t/ dd 8a5OH7. va o dd H3PO4 c7 Nho" t/ t/ dd H() va o dd Na.BO4 )a $ 3 'ha<n 3!<u nhau # Nu ng dd NaOH 3!< trung hoa v/ a 3u" 'ha<n J# 4i!át P@PA 6a"y ra0 @roän 'ha<n . vi!át P@PA gia"i th-ch t/ ng tr/ô ng hôï': a7 (ho ki$ )oaïi Na va o dd A)()3 :7 Nho" t/ t/ dd KOH )oa>ng va o dd A).(O.5BO473 c7 Nho" t/ t/ dd A)()3 va o dd NaOH Baøi 27: (hia J dd H.BO4 thu 3/ôïc dd ( va J k!át tu"a E khoâng tan trong a6it H()# 8ô$ (O.oïi t!ân 2& P& A& 8& (# 4i!át P@PA0 Baøi 22: (ho K1nO4 taùc duïng dung dòch H() thu 3/ôïc kh.oïi t!ân A& 8& (& N& O Baøi 23: Nhi!ät 'haân 1g(O3 J thô i gian thu 3/ôïc chaát ra+n A va kh.ia"i th-ch .5BO473 thaáy dd vaHn 3uïc & nho" ti!á' tuïc dd NaOH va o thaáy dd trong trô" )aïi# Bau 3où nho" t/ t/ dd H() va o thaáy dd va*n 3uïc& nho" ti!á' H() va o dd )aïi trô" n!ân trong# .A& dd 8 va k!át tu"a (# Nung k!át tu"a ( hoa n toa n thu 3/ôïc chaát ra+n N# (ho H.8 va dung dòch ( (ho -t :oät k!>$ taùc duïng dung dòch ( thu 3/ôïc kh.(O3 va ng/ôïc )aïi d7 Nho" t/ t/ kh. & dd NaOH khoâng ro> no<ng 3oä va .N# (ho kh. N taùc duïng vôùi nhau ngoa i aùnh Caùng thu 3/ôïc kh.A . coác thuy" tinh kha+c 3oä# Ha>y 3i!<u ch!á dd Na. vi!át P@PA0 Baøi 26: @r%nh :a y hi!än t/ôïng 6a"y ra .5BO473 va (uBO4 thu 3/ôïc kh.8 hoa n toa n va o dd NaOH 3/ôïc dd (# Nd ( taùc duïng 3/ôïc vôùi 8a().A # . va o dd NaOH va ng/ôïc )aïi .(O3 khoâng coù )aHn NaOH hay NaH(O3 $a khoâng du ng J 'h/ông ti!än na o khaùc Baøi 29: Hoa tan hoa n toa n J hoHn hôï' A go<$ .Baøi 20: 1uoái 2 v/ a taùc duïng 3/ôïc vôùi dd H()& v/ a taùc duïng vôùi dd NaOH# Ho"i 2 thuoäc )oaïi $uoái trung hoa hay $uoái a6it# (ho th. 3ôn chaát 2& P taùc duïng vôùi nhau thu 3/ôïc kh.A coù $u i tr/ùng thoái# Doát chaùy A trong kh. va 'ha<n 3 va o nhau ro<i roùt va o dd thu 3/ôïc J )/ôïng dd NaOH 3uùng :aGng )/ôïng dd NaOH 3a> du ng 3!* trung hoa 'ha<n J# 4i!át caùc P@PA .A va o :%nh ca<u 3a<y H. taùc duïng 3/ôïc vôùi KOH# Khi cho chaát ra+n A taùc duïng vôùi dd H() )aïi coù kh.O# .8 :ay ra# 4i!át caùc P@PA0 Baøi 24: (ho J $aHu natri taùc duïng vôùi dd ch/ùa A).ia"i th-ch .ia"i th-ch& vi!át P@PA0 Baøi 30: . vi!át P@PA0 Baøi 25: Nho" t/ t/ dd NaOH va o dd A).

J.2  Khi cho :oät ( tan trong n/ôùc thu 3/ôïc kh.O# Y (ho kh.BO4 33 tr!ân 3Ra caân ro<i cho caân thaSng :aGng :ô"i Fua" caân# N!áu 3!* J thô i gian ngoa i khoâng kh. d/ thu 3/ôïc hoHn hôï' kh. Caïch va khoâ0 58@JJ. hoa=c :oät H& hay hoa tan . )oäi chaä$ Fua n/ôùc voâi trong& Cau 3où th!â$ n/ôùc voâi trong va o dung dòch thu 3/ôïc a7 Hoa tan I! :aGng H() va Cuïc kh.& H trong HNO 3 thu 3/ôïc kh.O3& I!. thu 3/ôïc k!át tu"a I va dd .(O.B Baøi 39: Nung dòch A ch/ùa (uBO4 va I!BO4 a7 @h!â$ 1g va o dd A thu 3/ôïc dd 8 coù 3 $uoái tan :7 @h!â$ 1g va o dd A thu 3/ôïc dd ( coù .P  Khi 3un noùng :oät . $uoái tan c7 @h!â$ 1g va o dd A thu 3/ôïc dd N chQ coù J $uoái tan .ia"i th-ch $oHi tr/ô ng hôï' :aGng 'ha"n /ùng0 Baøi 40: Doát hoHn hôï' ( . va HNO3 # Khi cho NO.(O. 7 Baøi 35: 2& P& E& @& T )a U chaát kh.nghi!ä$ ng/ô i ta du ng NaH(O3 va H. cu>ng .T  Khi 3un noùng :oät N $a u 3!n trong kh.BO4 )oa>ng thu 3/ôïc kh-P  Khi cho :oät 8 tan trong n/ôùc thu 3/ôïc kh.NO.E5 trong .& 1P V 44& 1EV W4& 1@ V .( Fua hoHn hôï' ch/ùa (uO& 1gO nung noùng thu 3/ôïc chaát ra+n N va kh.:aGng n/ôùc 8r.BO4 3a=c 3!* 3/ôïc kh. va H 3!<u ch/ùa cu ng J ki$ )oaïi7 @%$ 2& P& E& @& A& 8& (& N& O& .# K!át tu"a na y khi :ò nhi!ät 'haân C!> taïo ra J chaát ra+n $a u naâu 3o" va khoâng coù kh. 3i Fua hoa=c cho KOH va o dung dòch va 3!* )aâu ngoa i khoâng kh:7 (ho AgNO3 va o dung dòch A)()3 va 3!* ngoa i aùnh Caùng # c7 Doát 'irit Ca+t chaùy trong O.(O3 vôùi dung dòch I!()3 thaáy coù 'ha"n /ùng 6a"y ra taïo tha nh J k!át tu"a $a u naâu 3o" va gia"i 'hoùng kh(O.A# Y (ho Z A )oäi Fua dd NaOH thu 3/ôïc dd 8 Y kh.coù 12 V .P thu 3/ôïc kh. trong 'ho ng th.  Khi cho :oät A tan trong H. o6a6it )a HNO. B trong O. )a J o6it a6it hoHn taï' taùc duïng vôùi dd NaOH th% thu 3/ôïc nh/>ng $uoái g%0 4i!át P@PA Baøi 32: Da=t J coác ch/ùa H.O3& Na. :ay )!ân# 4i!át 'h/ông tr%nh 'ha"n /ùng0 Baøi 37: (ho J )uo<ng H.O# Baøi 38: N!âu hi!än t/ôïng 6a"y ra trong $oHi tr/ô ng hôï' Cau va gia"i th-ch0 (ho (O. hoa=c :aGng dung dòch H. )aïi thaáy coù k!át tu"a I 6uaát hi!än# Nung noùng .( # Y (ho kh.@  Khi 3un noùng :oät O $a u 3!n trong kh.Baøi 31: 8i!át nitô chQ coù .@ thu 3/ôïc kh.O )oäi Fua dd (a5OH7. )oäi Fua n/ôùc )aïi $aát $a u& khi ga=' khoâng kh)aïi 3o*i $a u )aïi0 Baøi 34: @aïi Cao khi 3i!<u ch!á (O.# @h!â$ dd KOH va o dd . d/ 3i )a<n )/ôït Fua caùc oáng 3oát noùng $a+c noái ti!á'& $oHi oáng ch/ùa J chaát: (aO& (uO& A).thaáy caân nghi!âng v!< 'h-a a6it# 4% Cao0 Baøi 33: @aïi Cao kh.X& 1T V 3.& H0 Baøi 36: Khi troän dung dòch Na. d/ va haá' thuï Ca"n 'ha*$ kh.().

# N!âu v.BO4 3a=c taïo ra kh. d/ # Doát noùng :aGng 6uùc taùc thu 3/ôïc kh. va (). c7 Nd I!.2# Hoa tan 2 :aGng H.B thu 3/ôïc k!át tu"a (. vôùi hoHn hôï' $uoái 2 va H. va o dd thu 3/ôïc $J ga$ k!át tu"a YN!áu th!â$ 5 a Y :7 $o) (a5OH7.:ay )!ân# Ho"i tha nh 'ha<n 8 va N# 4i!át P@PA0 Baøi 48: Nung noùng 3o<ng trong khoâng kh. ga$ k!át tu"a Bo Caùnh $J va $. d7 @roän A vôùi O. cao hôn# 4i!át P@PA0 Baøi 44: HoHn hôï' kh.5BO473 d7 Nd H() coù O. tan va o H. # .8J va dd 8.( # Kh.(J c7 (ho A 3i Fua dd NaOH khoâng d/ thu 3/ôïc kh. tan Baøi 42: 1uoái 2 3oát chaùy cho ngoïn )/"a $a u va ng# Dun noùng 1nO . va o dd thu 3/ôïc $. thaáy coù k!át tu"a N# 2aùc 3ònh tha nh 'ha<n A& 8& (& N& O& I& . thu 3/ôïc dd 8 va chaát ra+n N go<$ 3 ki$ )oaïi# (ho N taùc duïng vôùi dd H() d/ thaáy coù kh. 5 hoHn hôï' A7 a7 (ho A 3i Fua dd NaOH d/ 3/ôïc kh.( taùc duïng vôùi dd KOH thu 3/ôïc dd N # N v/ a taùc duïng vôùi dd 8a() .& BO.NJ va dd N.J thô i gian 3/ôïc chaát ra+n A# Hoa tan A :aGng H.OU 7 va o dd 10 4i!át caùc P@PA 6a"y ra0 Baøi 47: HoHn hôï' A) va I! taùc duïng vôùi dd ch/ùa AgNO 3 va (u5NO37.8 va A8.thaáy k!át tu"a I# (ho Z A co n )aïi Fua 6uùc taùc nung noùng thu 3/ôïc kh1# NaHn 1 Fua dd 8a().& 1& N& va vi!át taát ca" P@PA 6a"y ra0 Baøi 41: (où hi!än t/ôïng g% 6a"y ra khi cho 3o<ng ki$ )oaïi va o: a7 Nd NaNO3 Y H() :7 Nd (u().P va chaát )o"ng E # 4i!át P@PA0 Baøi 45: (ho ().(O3 Y N!áu th!â$ 5 a Y :7 $o) (a().BO4 [\] thu 3/ôïc kh. v/ a taùc duïng NaOH# (ho 8 taùc duïng vôùi dd KOH# 4i!át caùc P@PA0 Baøi 49: 1oät dd A ch/ùa a $o) NaH(O3 va : $o) Na.O thu 3/ôïc dd A# Kuùc 3a<u dd A )a $ $aát $a u Fu% t-$&3!* )aâu th% dd A )a $ Fu% t-$ hoaù 3o"# Ha>y gia"i th-ch hi!än t/ôïng na y Baøi 46: Khi cho dd H3PO4 taùc duïng vôùi dd NaOH thu 3/ôïc dd 1 a7 Ho"i 1 coù th!* ch/ùa nh/>ng $uoái na o0 :7 Pha"n /ùng na o coù th!* 6a"y ra khi th!â$ KOH va o dd 1 c7 Pha"n /ùng na o coù th!* 6a"y ra khi th!â$ H3PO4 5 hoa=c P. # Ho"i chaát na o coù hi!äu Cuaát taïo O. )oaïi chaát ta*y tra+ng A va 8 a7 2aùc 3ònh 2& P va vi!át P@PA0 :7 A va 8 coù kha" naSng ta*y tra+ng nhô taùc duïng cu"a (O. va kh.ia"i th-ch0 Baøi 50: (où to<n taïi khoâng nh/>ng hôï' chaát taïo tha nh .P t/ PA cu"a K1nO4 vôùi chaát E0 Baøi 43: Ng/ô i ta 3i!<u ch!á O. t/ K()O3 hoa=c K1nO4 va 1nO. khFuy!*n# Ha>y vi!át P@PA 3!* gia"i th-ch0 c7 4i!át P@PA 3!* 3i!<u ch!á kh.duï va daHn ch/ùng t-nh chaát hoaù hoïc va cô :a"n cu"a chuùng# .BO4 3a=c noùng thu 3/ôïc dd 8 va kh.go<$ (O& (O. nguy!ân toá A& 8 coù coâng th/ùc )a A. va (). :7 (ho A 3i Fua dd H.P coù $a u va ng )uïc# KhP coù th!* taùc duïng vôùi dd NaOH hoa=c voâi :oät 3!* taïo ra .

H .ia"i th-ch C/ï khaùc nhau v!< toác 3oä thoaùt kh.BO4 )oa>ng c7 (ho $i!áng nhoâ$ coù )aHn (u va o dd H.nghi!ä$ Cau: a7 (ho t/ t/ JJ&Ug Na va o J\\$) dd A)()3 J1 Cau 3où nhuùng giaáy Fu% va o dd taïo tha nh :7 (ho J $aHu I! va o dd H()& Cau 3où nho" dd (uBO 4 va o c7 (ho J )/ôïng dd ch/ùa J. ch/ùa Wg 8.ia"i th-ch caùc Fuaù tr%nh 6a"y ra trong a& :& c# 8a"n chaát hoaù hoïc cu"a nhoâ$ 3/ôïc th!* hi!än nh/ th!á na o trong a& : Y (ho :i!át no<ng 3oä dd H.O # @h!â$ NaOH d/ va o dd A thaáy coù $u i khai :ay ra#4i!át caùc P@PA0 Baøi 55: Nhaän 6!ùt va gia"i th-ch coù k! $ th!o PAHH caùc hi!än t/ôïng th. nguy!ân chaát# Bau khi 'ha"n /ùng k!át thuùc& cho NaOH va o dd taïo tha nh Baøi 56: @i!án ha nh caùc th. tr/ô ng hôï' 3où Baøi 57: @roän J dd ch/ùa a $o) chaát A vôùi J dd ch/ùa : $o) chaát 8# D!* 'ha"n /ùng 6a"y ra hoa n toa n ro<i coâ caïn Y Khi a V :# @rong :%nh 'ha"n /ùng thu 3/ôïc J $uoái ( khoâng tan 5thduï (a(O37 Y Khi : _ a# @rong :%nh 'ha"n /ùng cu>ng thu 3/ôïc J $uoái ( khoâng tan Y Khi : ` a# @rong :%nh 'ha"n /ùng thu 3/ôïc $uoái ( khoâng tan va J chaát -t tan (ho :i!át A& 8 coù th!* )a nh/>ng chaát na o0 Baøi 58: 1oät )oaïi Fua=ng ( 3/ôïc taïo t/ t/ $uoái cac:onat cu"a .Baøi 51: (où th!* coù nh/>ng hi!än t/ôïng g% 6a"y ra khi cho ki$ )oaïi A va o dd $uoái 8# 4i!át caùc P@PA#0 58N@H(B7 Baøi 52: . trong .BO4 cu>ng nh/ caùc 3i!<u ki!än khaùc trong .go<$ N.nghi!ä$ 3où nh/ nhau# Ha>y Co Caùnh toác 3oä thoaùt kh.nghi!ä$ Cau: a7 (ho $i!áng nhoâ$ nguy!ân chaát va o dd NaOH :7 (ho $i!áng nhoâ$ nguy!ân chaát va o dd H .&^g I!(). th.BO4 )oa>ng Y .H .nghi!ä$ : va c# . va N. va o J )/ôïng n/ôùc 8r. trong caùc th.ia"i th-ch v% Cao caùc ki$ )oaïi ki!<$ 3!<u $!<$ d!H ca+t va nhi!ät 3oä noùng cha"y gia"$ t/ Ki 3!án (C0 Baøi 53: @aïi Cao 'hi ki$ ô" daïng nguy!ân t/" :ao giô cu>ng coù t-nh hoaït 3oäng $aïnh hôn ô" daïng 'haân t/" Baøi 54: Hoa tan :oät En trong dd HNO3 )oa>ng thu 3/ôïc dd A va hoHn hôï' kh. ki$ )oaïi A va 8# Tua=ng ( 3/ôïc du ng )a $ chaát cha"y 3!* taùch :a*n Fua=ng coù ch/ùa Bi)ic trong Fuaù tr%nh )uy!än gang# Ki$ )oaïi A )a J tha nh 'ha<n cu"a hôï' ki$ N coù 3a=c t-nh nh!ï va :!<n& coù vai tro Fuan troïng trong ky> ngh!ä $aùy :ay# 8 )a tha nh 'ha<n cu"a nh/>ng hôï' ki$ )a $ cuùtL6iLn!â a7 (ho :i!át t!ân goïi cu"a A& 8& (& N# @ha nh 'ha<n hoaù hoïc chu" y!áu cu"a ( va tha nh 'ha<n ] nguy!ân toá trong N :7 4i!át caùc P@PA @/ Fua=ng ( va caùc chaát ca<n thi!át n!âu 'h/ông 'haù' va 3i!<u ch!á A .

AJ tan trong dung dòch 8J taïo $uoái A3 khoâng ch/ùa hidro trong 'haân t/": 1A 1 V 18 Y J4 1A 3 V 1A 1 Y X\ a7 Kaä' )uaän t%$ (@P@& (@(@ va t!ân goïi cu"a A& 8# 4i!át 'h/ông tr%nh 'ha"n /ùng# :7 (ho :i!át 'h/ông tr%nh 3i!<u ch!á A&8 0 c7 N!âu hai 'h/ông 'haù' hoaù hoïc khaùc nhau 3!* 'haân :i!ät . chaát A& 8 Baøi 61: a7 Khi hoa tan t/ ng chaát Na()& NH4()& Na.(O3 trong n/ôùc# Nd coù $oâi tr/ô ng g%0 .(O. ô" .khaùc nhau& $oHi chaát /ùng vôùi J $o)# 8i!át raGng A :ò 'haân huy" ô" nhi!ät 3oä khoâng cao va coù P@K )a ^[# 2aùc 3ònh (@P@ $uoái A0 Baøi 60: Hai hôï' chaát A 52&P7 & 8 5E&P7 trong 3où 2& P& E )a 3 nguy!ân toá taïo tha nh . 3i Fua dd thaáy k!át tu"a tra+ng 6uaát hi!än# @h!â$ dd H() va o khuaáy 3!<u )aïi thaáy k!át tu"a 3où tan h!át# 4i!át caùc P@HH 6a"y ra 0 Baøi 65: Khi cho hoHn hôï' A) va I! taùc duïng vôùi dd (uBO4 khuaáy kR 3!* 'ha"n /ùng 6a"y ra hoa n toa n& thu 3/ôïc dd cu"a 3 $uoái tan va chaát k!át tu"a# 4i!át caùc P@HH 6a"y ra& cho :i!át tha nh 'ha<n dd va k!át tu"a go<$ nh/>ng chaát na o 0 .duï: 1g& )uoân cho kh.H. (où tQ )!ä: o H =1 C .A.ia"i th-ch thaïch nhu> 3/ôïc taïo ra trong t/ï nhi!ân0 Baøi 62: 1oät nguy!ân toá A coù th!* taïo ra 3 a6it coù hoaù trò khaùc nhau La& Y.8 khoâng $a u& khoâng $u i# (ho J do ng kh. hôï' chaát coù nh/>ng t-nh chaát Cau: A 52&P7 Y J. 8 5E&P7 Y . Y 3H.a& Y3a# Phaân t/" )/ôïng cu"a J trong 3 a6it )a 34 3v( a7 2aùc 3ònh a va coâng th/ùc 'haân t/" cu"a 3 a6it :7 4i!át 'ha"n /ùng 3i!<u ch!á 3 a6it t/ J $uoái Ca+t th-ch hôï'0 5H# Daïi (/ông7 Baøi 63: (ho Ug (aO taùc duïng h!át vôùi J\\$) n/ôùc caát trong J chi!ác coác& khuaáy 3!<u hoHn hôï' 3!* 'ha"n /ùng 6a"y ra hoa n toa n& 3!* y!ân coác trong J thô i gian nga+n & thaáy k!át tu"a tra+ng )a+ng 6uoáng 3aùy coác 'ha<n tr!ân )a dd# D!* coác ra ngoa i trô i va i nga y thaáy tr!ân $a=t dd trong coác coù J )ôù' vaùng tra+ng# Ha>y gia"i th-ch hi!än t/ôïng va vi!át caùc P@HH 6a"y ra# 8i!át 3oä tan cu"a (a5OH7 .H. d7 @aïi Cao ng/ô i ta du ng 'h! n nhoâ$ 3!* )a $ trong n/ôùc0 .BO4 3a=c noùng taùc duïng vôùi ki$ )oaïi v.Baøi 59: Khi 'haân huy" :aGng nhi!ät J $o) $uoái A cho 3 chaát kh.ia"i th-ch v% Cao khi cho A)()3 va o dd 6oâL3a ta thu 3/ôïc A)5OH73 c7 @aïi Cao khi cho H.ia"i th-ch0 :7 . t → 8.O → Hidro6it AJ ↓ Y (haát h/>u cô A.O → Hidro6it 8J -t tan Y (haát h/>u cô 8.U\( )a \&JU3g # Khoái )/ôïng ri!âng cu"a n/ôùc )a J ga$) Baøi 64: (ho :oät A) taùc duïng h!át vôùi dd NaOH d/& 3un noùng gia"i 'hoùng kh.ia"i th-ch0 !7 .BO.

BO. th. oáng nghi!ä$# Odng J ch/ùa dd NaOH& oáng . trong khoâng kh.nghi!ä$ tr!ân va gia"i th-ch 0 Y @/ k!át Fua" th.a*$ Cau 3aây: BO .BO4 )oa>ng va J vi!ân k!>$ Y Odng . ch/ ng J$) H.: (ho J daây 3o<ng va o oáng nghi!ä$ 3/ïng dd AgNO 3 Y (ho :i!át hi!än t/ôïng 6a"y ra ô" .cho 'ha"n /ùng th/ïc hi!än hoa n toa n# Koïc k!át tu"a ro<i nung 3!án khoái )/ôïng khoâng 3o*i# Ha>y $oâ ta" hi!än t/ôïng Fuan Caùt 3/ôïc& gia"i th-ch va vi!át P@PA 0 Baøi 73: NaHn kh.H.BO4 3a=c& 3un noùng va khuaáy 3!<u& )uùc 3a<u thaáy gia"i 'hoùng kh.& $oHi oáng ch/ùa va i $i!áng 3o<ng nho"# Nho" va o oáng J ch/ ng J$) dd H .5(O. oáng nghi!ä$: Y Odng J: 3/ïng dd H.nghi!ä$& ha>y Ca+' 6!á' th!o chi!<u 3oä hoaït 3oäng hoaù hoïc taSng da<n cu"a caùc ki$ )oaïi n!âu tr!ân 5K.hoa tan va o n/ôùc7 Y N/ôùc tinh khi!át Y N/ôùc voâi Y .# Khi 'ha"n /ùng k!át thuùc )oïc :o" I! d/ )aáy dd $a u 6anh nhaït taùc duïng vôùi dd NH3 d/ taïo tha nh k!át tu"a $a u tra+ng hôi 6anh&k!át tu"a na y chuy!*n da<n tha nh $a u va ng va $a u naâu 3o" khi ti!á' 6uùc khoâng kh5N4.# Ho"i 'ha"i du ng chaát na o 3!* )a $ khoâ caùc kh. oáng nghi!ä$# Tuan Caùt hi!än t/ôïng& gia"i th-ch& vi!át P@PA 0 5K.aJXJ7 Baøi 72: Doát :oät Ca+t trong khoâng kh.()o va o trong . & Cau 3où gia"i 'hoùng kh.& (O.nghi!ä$ ng/ô i ta th/ô ng du ng caùc hoaù chaát )a H.Baøi 66: (ho hoHn hôï' go<$ 1g va I! taùc duïng vôùi dd (u() . ki$ )oaïi # 4i!át caùc P@HH 6a"y ra & cho :i!át tha nh 'ha<n cu"a dd thu 3/ôïc go<$ nh/>ng chaát na o 0 Baøi 67: (ho )/ôïng I! d/ taùc duïng vôùi dd H. th. & khuaáy kR 3!* 'ha"n /ùng 6a"y ra hoa n toa n& thu 3/ôïc dd va k!át tu"a go<$ . oáng nghi!ä$ 3/ôïc 3aùnh Coá J& .aJWX Baøi 70: (où .aJW^7 Baøi 69: a7 Ha>y cho :i!át giaù trò cu"a 'H 5` ^& V^ & 〉^ 7 trong caùc dd Cau: Y N/ôùc tinh khi!át 3!* ngoa i khoâng kh.& O. # Ha>y gia"i th-ch C/ )/ïa choïn 3où 0 5K.BO4 )oa>ng va J vi!ân k!>$ ti!á' 6uùc vôùi J daây 3o<ng nhuùng trong dd Tuan Caùt hi!än t/ôïng 6a"y ra ô" .iaá$ :7 @h/ïc hi!än .bK7 Baøi 68: @rong 'ho ng th.: 3/ïng dd H.aJX\7 Baøi 71: (où .BO4 3a=c# Dun noùng nh!ï ca" .nghi!ä$ Cau: c @h.BO4 3a=c& (aO 3!* )a $ khoâ caùc chaát kh.thu 3/ôïc hôï' chaát A# Hoa tan A trong a6it H() d/ 3/ôïc dd 8# (ho dd NaOH d/ va o dd 8 ro<i 3un noùng trong khoâng kh.nghi!ä$ J: (ho 3inh Ca+t va o dd (uBO 4 c @h. ch/ùa dd (a5OH7.nghi!ä$ .BO4 )oa>ng& va o oáng . . oáng nghi!ä$ va k!át Fua" thnghi!ä$ cho ta nhaän 6!ùt g%0 5K.

# . .(O. # Ha>y taùch :& d& ! tha nh t/ ng khnguy!ân chaát Baøi 81: (ho kh. :7 O. va o dd 2& 3un noùng thaáy coù kh.& (a5H(O37. va (). va O. h7 H8r va (). $uoái voâ cô# Khi th!â$ t/ t/ dd 8a5OH7. :%nh $a+c noái ti!á' nhau $oHi :%nh 3/ïng J chaát )o"ng# Ha>y cho :i!át t!ân chaát )o"ng 3/ïng trong :%nh J va :%nh .& 1g5NO37. kh.nghi!ä$ Cau: a7 Nhuùng 3inh Ca+t 3a> caïo Caïch gQ va o dd (uBO 4 :7 Buïc kh. c7 H.# Ha>y du ng hoaù chaát 3!* )oaïi 3o<ng thô i caùc $uoâi tr!ân kho"i n/ôùc 5Ncao[aW^7 Baøi 78: (où . va o dd (a5H(O37.& 1g5H(O37. va O. va o n/ôùc coù nhuoä$ Fu% t-$& Cau 3où 3un noùng nh!ï c7 Buïc kh.7 Baøi 82: N!âu hi!än t/ôïng& gia"i th-ch va vi!át P@PA 5 n!áu coù 7 cho caùc th.a. nguy!ân toá hoaù hoïc khi ô" traïng thaùi 3ôn chaát 3!<u 3oäc haïi 3oái vôùi cô th!* ng/ô i& nh/ng hôï' chaát taïo :ô"i .Cau 3aây coù th!* to<n taïi 3/ôïc hay khoâng0 N!áu coù ha>y cho :i!át 3i!<u ki!än& n!áu khoâng to<n taïi th% gia"i th-ch ro> nguy!ân nhaân a7 H. va O.ia"i th-ch0 5Ncao[aW^7 Baøi 77: . va ().c)o 3i!<u ch!á trong 'ho ng th.BO4 3a=c noùng & cho 8 taùc duïng vôùi n/ôùc voâi trong d/# 4i!át caùc P@PA 0 Baøi 75: 1oät dd 2 ch/ùa 4 ion cu"a . nguy!ân toá 3où )aïi raát ca<n thi!át 3oái vôùi cô th!* ng/ô i# Hai nguy!ân toá 3où t!ân g%0 Hôï' chaát chuùng t!ân g% 0 5Ncao[aW^7 Baøi 79: Nh/>ng thay 3o*i na o coù th!* 6a"y ra khi 3!* )aâu nga y nh/>ng :%nh hô" $i!äng ch/ùa caùc dd Cau 3aây: n/ôùc c)o& n/ôùc :ro$& n/ôùc H . va H() g7 N.[7 Baøi 76: Kh.nghi!ä$ :aGng 'ha"n /ùng cu"a dd H() vôùi 1nO.c)o taï' chaát 3i Fua .()o va o J oáng nghi!ä$ uù' tr!ân chaäu n/ôùc $uoái coù 3!* Caen giaáy Fu% t-$ ro<i 3a=t d/ôùi aùnh Caùng khu!ách taùn# (ho :i!át caùc hi!än t/ôïng 6a"y ra# .A :ay ra va 3o<ng thô i taïo k!át tu"a 8# Khi th!â$ 8a5OH7.a4.5 :i!át caùc 'ha"n /ùng 6a"y ra v/ a 3u"7# 4i!át caùc P@PA 0# (ho :i!át caùc dd taïo n!ân coù t-nh g% 0 @aïi Cao 0 Baøi 74: (ho (O taùc duïng vôùi (uO 3un noùng 3/ôïc hoHn hôï' chaát ra+n A va kh.$!âtan va kh.ia"i th-ch taïi Cao trong n/ôùc t/ï nhi!ân th/ô ng coù )aHn nh/>ng )/ôïng nho" caùc $uoái : (a5NO37.(O. !7 (O.c)o tinh chaát ng/ô i ta daHn kh.B& n/ôùc voâi trong0 5Ncao[aWX7 Baøi 80: 1oHi hoHn hôï' go<$ . th/ô ng )aHn taï' chaát )a hôi n/ôùc va a6it H()# D!* thu 3/ôïc kh. d7 BO.8# Hoa tan hoa n toa n A va o H.ia"i th-ch& vi!át P@PA0 5K. va o 2& khoái )/ôïng k!át tu"a 8 taSng da<n Fua J c/ïc 3aïi ro<i gia"$ 3!án J giaù trò khoâng 3o*i# K!át tu"a 8 cu>ng chQ tan J 'ha<n trong dd H()# Nung dòch 2 Cau khi th!â$ AgNO 3 taïo tha nh k!át tu"a tra+ng hoaù 3!n t/ t/ ngoa i aùnh Caùng L 2aùc 3ònh 4 ion coù th!* coù trong dd 2& :i!át raGng chuùng )a nh/>ng ion thoâng duïng# 4i!át caùc P@PA ca<n thi!át 3!* $inh hoaï 0 5K.

ia"i th-ch& vi!át P@PA0 5K.: dd natri cac:onat Y Odng 3: dd :aïc nitrat Bau 3où cho th!â$ a6it nitric va o ca" 3 oáng nghi!ä$# (ho :i!át oáng na o co n chaát k!át tu"a# .ia"i th-ch0 Baøi 85: Ba+t nguy!ân chaát trong khoâng kh.a[37 Baøi 87: Doát chaùy cac:on trong khoâng kh.BO4 )oa>ng d/& tuy nhi!ân A )aïi tan hoa n toa n trong H.A# (ho A taùc duïng vôùi I!.tr!ân )a<n )/ôït 3i Fua caùc :%nh : Y 8%nh J: ch/ùa dd 8a5OH7. d/ Y 8%nh .aXX7 Baøi 86: (où 3 oáng nghi!ä$ 3!<u 3/ïng dd :ari c)orua& ng/ô i ta cho th!â$ va o : Y Odng J: dd ka)i cac:onat Y Odng . 3i Fua cho 3!án khi chaá$ d/ùt 'ha"n /ùng th% thu 3/ôïc chaát :oät $a u 3o" I# 4i!át caùc P@PA 6a"y ra va 6aùc 3ònh caùc chaát trong A& 8& (& N& O& I# 5K.a.va coù chaát )aïi ô" th!* )o"ng# (ho :i!át chaát na o ô" th!* kh-& chaát na o ô" th!* )o"ng ô" .tr!ân )a $!âtan& !ty)!n& BO.aU47 Baøi 83: Nung noùng (u trong khoâng kh.2& P& E# 8i!át raGng caùc kh.# Nung .(# Kh.BO4 3a=c noùng d/ 3/ôïc dd 8 va kh.va dd I# (ho I taùc duïng vôùi dd NaOH d/ 3/ôïc hoHn hôï' k!át tu"a .Cau J thô i gian 3/ôïc chaát ra+n A# (haát ra+n A chò tan J 'ha<n trong dd H. 5khoâng th!o th/ù t/ï7 .3/ôïc J o6it duy nhaát# 4i!át caùc P@PA 6a"y ra0 5K.U \( va Jat$ :7 Ha>y Ca+' 6!á' th!o th/ù t/ï nhi!ät 3oä Coâi gia"$ da<n cu"a 3 chaát tr!ân# .d7 (ho :!nM!n va o .O35r7 nung noùng thu 3/ôïc hoHn hôï' kh8 va hoHn hôï' chaát ra+n (# (ho 8 taùc duïng vôùi dd (a5OH7 .ô" nhi!ät 3oä cao& 3/ôïc hoHn hôï' kh.ia"i th-ch0 5K. ro<i )a+c $aïnh 5K.: ch/ùa dd 8roâ$ d/ Bau khi 3i Fua :%nh .E duy nhaát a7 2aùc 3ònh caùc kh. oáng nghi!ä$ & th!â$ da<u hoa" va o oáng nghi!ä$ th/ù nhaát va th!â$ n/ôùc va o oáng nghi!ä$ th/ù .)aïi :ò han gQ# Ha>y gia"i th-ch hi!än t/ôïng na y0 5K. v/ a taùc duïng 3/ôïc vôùi dd NaOH# Pha )oa>ng dd 8& cho taùc duïng vôùi NaOH d/ thaáy 6uaát hi!än k!át tu"a O# Nung O 3!án khoái )/ôïng khoâng 3o*i& Cau 3où cho do ng kh.H.( taùc duïng vôùi dd KOH 3/ôïc dd N# Nung dòch N v/ a taùc duïng vôùi 8a() .\^7 Baøi 88: (où hoHn hôï' go<$ caùc kh-: 2& P& E# Ng/ô i ta ti!án ha nh thnghi!ä$ :aGng caùch daHn hoHn hôï' kh. thu 3/ôïc k!át tu"a N va dd O# (ho NaOH d/ va o dd O )aïi 3/ôïc k!át tu"a N# (ho ( tan hoa n toa n trong dd H() thu 3/ôïc kh. chQ co n J kh.a^[7 c7 Ha>y Ca+' 6!á' th!o th/ù t/ï 3oä hoa tan va o n/ôùc gia"$ da<n cu"a 3 chaát tr!ân# . trong khoâng kh.a^[7 Baøi 84: (ho 3 chaát Cau: Otan (H3L(H39 $!ty) f)orua (H3I9 $!tano) (H3OH a7 .:ò han rQ& nh/ng Ca+t coù taï' chaát 3!* )aâu nga y trong khoâng kh.ia"i th-ch taïi Cao caùc chaát tr!ân coù khoái )/ôïng 'haân t/" ha<u nh/ :aGng nhau& nh/ng coù chaát ô" th!* kh.

()o va o J dd ch/ùa $uoái Ka)i ha)og!nua 5khoâng $a u7& thaáy dd t/ t/ :ò hoaù naâu# @h!â$ $oät -t ho< tinh :oät va o th% khoâng thaáy dd :ò 3o*i Cang $a u 6anh d/ông# .(O .^\aW[7 Baøi 93: (ho :i!át taïi Cao trong coâng nghi!ä' ng/ô i ta 'ha"i )uy!än Ca+t tha nh gang va th!ù' $a khoâng C/" duïng Ca+t nguy!ân chaát0 5.^\aWX7 Baøi 94: (ho :i!át trong 3ô i Coáng cu>ng nh/ trong coâng nghi!ä'& v% Cao khi du ng nhi!ät )/ôïng :aGng caùch 3oát than th% C!> gaây oâ nhi!H$ $oâi tr/ô ng0 .^\8@aW[7 Baøi 92: Ha>y cho :i!át ta u chaïy tr!ân Coâng va ta u chaïy tr!ân :i!*n th% vo" ta u na o C!> :ò aSn $o n nhi!<u hôn 5 vo" ta u :aGng Ca+t70 .^\8@aW[7 Baøi 91: @rong Fuaù tr%nh )uy!än gang& taïi Cao nguy!ân )i!äu Fua=ng& than coác& 3aù voâi 3/a va o )o 'ha"i coù k-ch th/ôùc v/ a 'ha"i& khoâng 3/ôïc nghi!<n nho"0 .ia"i th-ch0 5.:7 N!âu hi!än t/ôïng 6a"y ra& gia"i th-ch va vi!át P@HH 3!* $i$nh hoaï0 5K.ia"i th-ch caùc hi!än t/ôïng tr!ân :aGng 'ha"n /ùng hoaù hoïc# Dònh t!ân khoùi tra+ng& khoùi na y ô" th!* kh.a.hay th!* ra+n 0 .ia"i th-ch# Baøi 97: (ho kh..ia"i th-ch0 5.^\8@aWX7 Baøi 90: @aïi Cao trong Fuaù tr%nh )uy!än gang trong )o cao& ng/ô i ta cho Fua=ng 3i t/ tr!ân 6uoáng va (O 3i t/ d/ôùi )!ân# Ha>y gia"i th-ch caùc nguy!ân ta+c tr!ân0 5. 5.^\a[W7 Baøi 95: Khi 3oát chaùy nhi!ân )i!äu& n!áu coù nhi!<u haït cac:on 3/ôïc tao tha nh trong Fuaù tr%nh chaùy th% do nh/>ng haït 3où :ò nung noùng $aïnh va 'haùt Caùng n!ân ngoïn )/"a cu"a nhi!ân )i!äu coù 3oä Caùng ca ng cao# 4% vaäy trong tha nh 'ha<n hoaù hoïc cu"a nhi!ân )i!äu& n!áu ha $ )/ôïng cac:on ca ng )ôùn th% ngoïn )/"a cu"a nhi!ân )i!äu ca ng Caùng# @/ Fui )uaät 3où ha>y Co Caùnh 3oä Caùng cu"a caùc ngoïn )/"a Cau: Y Hidroâ& $!âtan va a6!ti!n Y b/ôïu !ty)ic va n!án 'ara'hin 5. 3u>a thuy" tinh: 3u>a A va o H() 3aä$ 3a=c& 3u>a 8 va o n/ôùc a$oniac 3aä$ 3a=c Y N!áu 3!* 3u>a 8 ô" d/ôùi 3u>a A th% ô" 3u>a A coù J )uo<ng khoùi tra+ng :oác ra Y N!áu 3!* 3u>a 8 ô" tr!ân 3u>a A th% khoâng coù hi!än t/ôïng g% 6a"y ra .U7 Baøi 89: @rong J 6/ô"ng Ca"n 6uaát cu"a J nha $aùy hoaù chaát co :o<n ch/ùa& $oät :o<n )a $ :aGng nhoâ$& $oät :o<n )a $ :aGng Ca+t# Ho"i 3!* ch/ùa J )oaïi dd ki!<$ )a $ nguy!ân )i!äu Ca"n 6uaát th% ng/ô i ta C!> C/" duïng :o<n na o0 .ia"i th-ch hi!än t/ôïng tr!ân :aGng 'ha"n /ùng va 6aùc 3ònh t!ân cu"a $uoái ka)i ha)og!nua Baøi 98: Nhuùng .^\aJ^47 Baøi 96: D/a ra aùnh Caùng J oáng nghi!ä$ 3/ïng :aïc c)orua coù nho" th!â$ J -t gioït dd Fu% t-$# Hi!än t/ôïng na o C!> 6a"y ra 0# .ia"i th-ch0# Ha>y n!âu :i!än 'haù' 3!* traùnh C/ï aSn $o n cu"a vo" ta u khi 3i tr!ân :i!*n 5.ia"i th-ch0 N!âu :i!än 'haù' choáng oâ nhi!H$ kh.

Baøi 99: Khi cho H() 3aä$ 3a=c va o $angan dio6it ro<i 3un nh!ï th% thu 3/ôïc J kh.Cinh ra chaát kh.A th% giaáy t/ tra+ng 3a> hoaù 6anh d/ông# Nho" J -t natri hidro6it )!ân giaáy hoaù 6anh th% giaáy trô" tha nh tra+ng# Bau 3où nho" $oät gioït $/ïc 6anh )!ân giaáy th% gioït $/ïc :ò $aát $a u# . chaát :oät 3/ôïc Cinh ra: :oät A $a u tra+ng va :oät 8 $a u va ng& 8 khoâng taùc duïng vôùi a6it H.& A)()3# 4i!át caùc P@PA 58@@HP@a^47 Baøi 104: Ha>y du ng 'ha"n /ùng hoaù 3!* gia"i th-ch caùc hi!än t/oïng 6a"y ra khi )a<n )/ôït cho t/ t/ dd H()& kh.:ay ra va 6uaát hi!än k!át tu"a tra+ng # 4i!át caùc P@PA 6a"y ra0 Baøi 106: N!áu 3oát 1g trong khoâng kh.ia"i th-ch 0 Baøi 103: (ho a $o) (O.BO4 taùc duïng vôùi tinh th!* Na() 3un noùng nh!ï& khthoaùt ra 3/ôïc hoa tan va o n/ôùc thu 3/ôïc J dd A :7 (ho taùc duïng J 'ha<n cu"a dd A 3un noùng vôùi $angan dio6it& kh.thu 3/ôïc cho )oäi va o n/ôùc 3/ôïc J dd 8 c7 Pha<n kia cu"a dd A 3/ôïc 3o* va o tinh th!* Na.a $o) NaOH 3/ôïc dd A# (ho A taùc duïng )a<n )/ôït vôùi caùc dd : 8a(). va o dd coù .BO4 va o dd A th% thu 3/ôïc J dd 8 coù $a u va ng naâu trô" )aïi # N!áu ti!á' tuïc th!â$ )/ôïng d/ dd NH4OH va o dd 8 th% thu 3/ôïc J dd ( khoâng $a u a7 . va o# .hidro c)orua va J dd $a u 6anh d/ông N# Koïc )aáy k!át tu"a (# D!$ coâ caïn dd N th% thu 3/ôïc tinh th!* N# Dònh coâng th/ùc va t!ân cu"a $uoái A& o6it 8& chaát ra+n ( va N# .BO4 J1 va 3un noùng th% thu 3/ôïc J k!át tu"a tra+ng (& kh.A# (ho J $i!áng giaáy )oïc coù thaá$ dd ka)i iotua va ho< tinh :oät ti!á' 6uùc vôùi kh.( )a $ $aát $a u t-$ cu"a dd K1nO 4 a7 Ha>y cho :i!át A& 8& ( )a chaát g%0& . cho tôùi d/ 0 Baøi 105: Hoa tan hoa n toa n hoHn hôï' :oät A) Y A).O3 :aGng dd NaOH v/ a 3u" thu 3/ôïc dd A# Khuaáy 3!<u dd A 3o<ng thô i cho t/ t/ dd NH 4() :a"o hoa va o 3!án d/& 3un noùng thaáy coù $u i kh.BO4 :aGng dd H() th% coù 6a"y ra caùc hi!än t/ôïng tr!ân hay khoâng 0 .& dd A)()3 va o dd NaA)O.BO3 thu 3/ôïc J kh.ia"i th-ch caùc hi!än t/ôïng tr!ân :aGng 'ha"n /ùng hoaù hoïc :7 N!áu thay dd NH4OH :aGng dd NaOH th% coù 6a"y ra caùc hi!än t/ôïng tr!ân hay khoâng 0 c7 N!áu thay H.)/u huy nh 3io6it& coù .(O.& (u().ia"i th-ch# Baøi 101: a7 (ho H.& I!().ia"i th-ch caùc hi!än t/ôïng tr!ân :aGng P@PA Baøi 100: (ho n/ôùc a$oniac 5NH4OH7 va o dd ?oât 5coù $a u va ng naâu7 3/ôïc J dd A khoâng $a u# N!áu cho )/ôïng d/ dd H .5BO473 th% dd t/ khoâng $a u trô" .ia"i th-ch va vi!át P@PA Baøi 102: 2!ùt J hoHn hôï' 2 coù $a u 3!n go<$ J $uoái A va J o6it 8# (ho hoHn hôï' 2 taùc duïng h!át vôùi dd H.ro<i 3/a va o :%nh 3/ïng kh.BO4 )oa>ng& nh/ng chaùy 3/ôïc trong khoâng kh.@HJ\aJ3X7 Baøi 107: (ho :oät Ca+t va o dd (uBO4 th% $a u 6anh cu"a dd nhaït da<n& traùi )aïi khi cho :oät (u va o dd I!.ia"i th-ch :7 4i!át caùc P@PA 6a"y ra 5PP.th/ù 3 cho hoa tan va o n/ôùc 3/ôïc $oät dd ( d7 (ho dd ( taùc duïng vôùi dd 8 ro<i th!â$ dd 8a() .

go<$ (O.BO4 J thô i gian Cau 3où 3!* nguoäi# @h!â$ t/ t/ NaH(O3 va o 3!án khi kh.BO4 3!* 'haân :i!ät caùc dd A& 8& ( khoâng0 .? va dd K# 4i!át P@PA 6a"y ra va 6aùc 3ònh 8& (& N& O& I& H& .A& 8& ( coù 'ha"i )a hôï' chaát h/>u cô hay khoâng 0 5PK.ia"i th-ch hi!än t/ôïng 6a"y ra0 5PP.duï va vi!át caùc P@PA $inh hoaï :7 NaHn hoHn hôï' kh.nghi!ä$ Cau va gia"i th-ch hi!än t/ôïng L Nho" dd ?.O& khi 3oát chaùy kh.A thu 3/ôïc (O.& I!.XJ7 Baøi 112: HoHn hôï' 2 go<$ (a(O3& (u& I!3O4# Nung noùng 2 5trong 3i!<u ki!än khoâng coù khoâng kh-7 $oät thô i gian 3/ôïc chaát ra+n 8 va kh.a. va dd KOH# Hoa tan 8 va o n/ôùc d/ 3/ôïc dd O va chaát ra+n I# (ho I va o dd H() d/ 3/ôïc kh.O3 va o dd ch/ùa J chaát tan A th% thu 3/ôïc $oät chaát ra+n 8 duy nhaát# Ha>y cho :i!át A& 8 coù th!* )a nh/>ng chaát g%0 (ho th.@HJ\a[47 Baøi 110: Ki$ )oaïi 1 )a ki$ )oaïi hoaït 3oäng $aïnh coù hoaù trò n khoâng 3o*i# 4i!át va caân :aGng 'ha"n /ùng khi cho 1 )a<n )/ôït taùc duïng vôùi dd H()& H.( haá' thuï va o dd NaOH 3/ôïc dd N# Nd N taùc duïng 3/ôïc vôùi dd 8a().ia"i th-ch va vi!át P@PA n!áu coù 5@uy!*n choïn U47 Baøi 116: N!âu hi!än t/ôïng 6a"y ra khi ti!án ha nh caùc th. # (ho J )/ôïng NaOH d/ va o dd A thaáy coù $u i khai :ay ra# 4i!át caùc P@PA 5PP.& BO.& ?& K 5@uy!*n choïn UW7 Baøi 113: a7 (ho hoHn hôï' go<$ 3 chaát ra+n: A).& 1gBO4& Na()& A)()3&KOH 3!* 'ha ch!á tha nh 3 dd A& 8& (& $oHi dd ch/ùa . va H. # Ho"i caùc kh.(O3& 8a(). chaát va coù 3a=c 3i!*$: dd A coù 'H ` ^& dd 8 coù 'H V ^& dd ( coù 'H _ ^# Ha>y 6aùc 3ònh tha nh 'ha<n cu"a dd A& 8& (0 (où th!* du ng dd H. va BO.& co n khi 3oát chaùy kh.8 go<$ NO& N.BO4 3a=c d/ thu 3/ôïc kh.& H.duï va vi!át caùc P@PA $inh hoaï 5@uy!*n choïn UX7 Baøi 114: Dun Coâi dd hoHn hôï' CaccaroMô va H.ng/ ng thoaùt ra# (ho J -t dd thu 3/ôïc va o oáng nghi!ä$ coù Caen dd AgNO 3aNH3 ro<i ngaâ$ oáng nghi!ä$ va o :%nh n/ôùc noùng # N!âu $uïc 3-ch th.nghi!ä$& n!âu hi!än t/ôïng 6a"y ra Cau khi ngaâ$ oáng nghi!ä$ va o :%nh n/ôùc noùng va vi!át P@HH $inh hoaï toa n :oä Fuaù tr%nh th.(& dd .8 thu 3/ôïc (O.O3 BiO.7 Baøi 109: Ha>y gia"i th-ch taïi Cao chQ ca<n chaâ$ )/"a )a Côïi daây 1g chaùy Caùng& co n khi 'haân huy" 3/ô ng tra+ng th% 'ha"i 3oát noùng )i!ân tuïc 5PP.@HJ\a[U7 Baøi 111: Khi 3oát chaùy kh.BO4 3a=c noùng& HNO3 3a=c noùng va HNO3 )oa>ng 5PP.H4 va o dd ch/ùa J chaát tan ( th% co n )aïi J chaát kh.nghi!ä$ ng/ô i ta $uoán du ng h!át W chaát Cau 3aây: Na.nghi!ä$ tr!ân 5@uy!*n choïn UX7 Baøi 115: @rong 'ho ng th.BO4 )oa>ng& H.O& N. )!ân $a=t ca+t J Fua" chuoái 6anh L (ho n/ôùc !ù' Fua" chuoái taùc duïng vôùi dd AgNO3a NH3 3un noùng nh!ï 5@uy!*n choïn U\7 .@HJ\a[.O va N.( thu 3/ôïc (O.(# (ho kh.7 Baøi 108: Hoa tan :oät En va o dd HNO3 )oa>ng thu 3/ôïc dd A va hoHn hôï' kh.@HJ\a[. va chaát ra+n H# N!áu hoa tan I va o dd H.& (.N duy nhaát 3i Fua dd# Ha>y cho :i!át (& N coù th!* )a nh/>ng chaát g% 0 (ho th.tha nh coù $a u 6anh 3aä$ da<n# .HNXLJ.

ia"i th-ch caùc hi!än t/ôïng Cau va vi!át caùc P@HH 6a"y ra a7 N/ôùc c)o coù $a u va ng& 3!* )aâu trong khoâng kh.th/ô ng coù J )ôù' vaùng Baøi 119: Doát Fua=ng 'irit thu 3/ôïc kh. Y dd H() → L 1nO Y dd H() → 5@uy!*n choïn .Baøi 117: Ha>y gia"i th-ch nga+n goïn caùc vaán 3!< 3/ôïc n!âu Cau: a7 @aïi Cao khi 3i thaù$ hi!*$ Caâu va o caùc hang thaïch nhu>& caùc nha thaù$ hi!*$ )uoân ca"$ thaáy ngaït thô"0 :7 Nguy!ân nhaân tao ra $/a a6it )a g%0 5@uy!*n choïn 3X7 c7 @aïi Cao khu daân c/ 3oâng 3uùc khoâng n!ân )aä' caùc nha $aùy Ca"n 6uaát kh. L Kh.[\7 .U^7 Baøi 123: 8%nh A ch/ùa r/ôïu !ty)ic coù )aHn J -t n/ôùc # Ng/ô i ta coù th!* )a $ khan r/ôïu !ty)ic th!o caùc caùch Cau: a7 (ho (aO $ôùi nung va o :%nh A :7 (ho (uBO4 khan va o :%nh A c7 Kaáy )/ôïng nho" r/ôïu !ty)ic cho taùc duïng vôùi Na& ro<i 3o* va o :%nh A d7 Ha>y vi!át caùc P@PA 6a"y ra 3!* gia"i th-ch caùc caùch )a $ khan r/ôïu !ty)ic trong :%nh A n!âu tr!ân 5@uy!*n choïn .N trong caùc 3i!<u ki!än khaùc nhau thu 3/ôïc caùc Ca"n 'ha*$ khaùc nhau: @r/ô ng hôï' th/ù nhaát cho kh.4[7 Baøi 122: (ho .8& khi )a $ $aát n/ôùc r/ôïu !ty)ic thu 3/ôïc kh. Y dd Na.(& khi cho a6it c)ohi3ric taùc duïng vôùi $uoái Ca+t thu 3/ôïc kh. 5@uy!*n choïn .337 Baøi 121: N!âu hi!än t/ôïng va vi!át caùc P@PA cho nh/>ng tr/ô ng hôï' Cau: L ().8 taùc duïng vôùi kh.U7 Baøi 120: (ho t/ t/ t/ ng $aHu Na 3!án d/ va o dd A)()3 va dd (uBO4# Hi!än t/ôïng 6a"y ra coù gioáng nhau khoâng 0 4i!át P@PA va gia"i th-ch 5@uy!*n choïn . P@PA hoaù hoïc Cau: A Y H() → O Y H.A9 tr/ô ng hôï' th/ù hai cho k!át tu"a $a u va ng ( Ha>y vi!át P@PA 6a"y ra# 2aùc 3ònh A& 8& (& N& .)aïi $aát $a u 5@uy!*n choïn .N coù $u i tr/ùng thoái L 8i!át raGng A va ( 3!<u taùc duïng vôùi dd 8r.(O3 → L I! Y dd (uBO4 → L K Y dd I!()3 → L 1nO.A& nhi!ät 'haân $uoái ka)i c)orat thu 3/ôïc kh..B O → H() Y b A& O& b )a nh/>ng chaát voâ cô& khoái )/ôïng 'haân t/" cu"a A V UJ 3v(& b )a J hôï' chaát cu"a nitô# Ha>y 6aùc 3ònh coâng th/ùc cu"a A& O& b& coù gia"i th-ch 5@uy!*n choïn .3aù0 Baøi 118: .\[7 :7 @r!ân :!< $a=t n/ôùc voâi trong 3!* )aâu trong khoâng kh.

tr!ân )a<n )/ôït 3i Fua caùc :%nh : L 8%nh J: ch/a dd 8a5OH7.taïo ra chaát O& trong 3où o6i chi!á$ .O3 nung noùng thu 3/ôïc hoHn hôï' kh.ia"i th-ch k!át Fua" th.E duy nhaát a7 2aùc 3ònh caùc kh. J $) dung dòch NaOH 3\]# Ka+c 3!<u oáng nghi!ä$ 3o<ng thô i nung noùng chuùng t/ U 3!án J\ 'huùt trong no<i n/ôùc noùng t/ WUo 3!án ^\o# Bau khi ng/ ng 3un& Co Caùnh )/ôïng !Ct! co n )aïi trong .$) !ty) a6!tat# (ho th!â$ va o oáng th/ù nhaát J $) dung dòch H.HNXLJ.4. oáng nghi!ä$# .# Nung .U7 Baøi 130: Doát chaùy daây Ca+t trong khoâng kh.A tan h!át# .$a u naâu7 va o :%nh# D!* J thô i gian thaáy $a u naâu trong )oï :ò $aát 3i& Cau khi $ô" )oï ti!á' 6uùc vôùi khoâng kh.3/ôïc chaát ra+n A# Hoa tan A va o J )/ôïng d/ dung dòch H() th% A tan khoâng h!át& co n khi hoa tan A trong dung dòch H.ia"i th-ch hi!än t/ôïng :aGng caùc P@PA 5PK.nghi!ä$& vi!át P@PA $inh hoa ï 5@uy!*n choïna..8# Hoa tan hoa n toa n A va o H .3/ôïc J o6it duy nhaát# 4i!át caùc P@PA 6a"y ra 5)ô i gia"i .a. trong khoâng kh. d/ L 8%nh .BO4 )oa>ng# (ho O taùc duïng vôùi H.BO4 3a=c noùng& cho 8 taùc duïng vôùi dung dòch n/ôùc voâi trong# 4i!át caùc P@PA 5@uy!*n choïna.ia"i th-ch hi!än t/ôïng k!át ra+n cu"a voâi C/>a L 4ai tro cu"a caùt trong v/>a& caùt coù tha$ gia va o 'ha"n /ùng hoaù hoïc 6a"y ra trong Fuaù tr%nh k!át ra+n voâi C/>a khoâng& coù th!* du ng 3aát thay cho caùt 3/ïoc khoâng& taïi Cao0 .A# (ho A taùc duïng vôùi I!.8 va hoHn hôï' chaát ra+n (# (ho 8 taùc duïng vôùi dd (a5OH7 .\]& oáng th/ù .BO4 .ia"i th-ch va vi!át caùc P@Pg 6a"y ra 5@uy!*n choïnaJ47 Baøi 128: (ho (O taùc duïng vôùi (uO 3un noùng 3/ôïc hoHn hôï' chaát ra+n A va kh.U7 Baøi 126: @rong J )oï k-n ch/ùa kh.BO4 3a=c noùng th.Baøi 124: Doát chaùy cac:on trong khoâng kh.U7 Baøi 129: (ho va o .^&UXW] v!< khoái )/ôïng# 2aùc 3ònh O# (ho O taùc duïng vôùi dung dòch H. thu 3/ôïc k!át tu"a N va dd O# (ho NaOH d/ va o dd O )aïi 3/ôïc k!át tu"a N# (ho ( tan hoa n toa n trong dd H() thu 3/ôïc kh.: ch/ùa dd :ro$ d/ Bau khi 3i Fua .va dd I# (ho I taùc duïng vôùi dd NaOH d/ 3/ôïc hoHn hôï' k!át tu"a .tr!ân )a $!â tan& !ty)!n& BO.(O& :ô$ $oät -t NO.\^7 Baøi 125: (où hoHn hôï' go<$ caùc kh-: 2& P& E# Ng/ô i ta ti!án ha nh thnghi!ä$ :aGng caùch daHn hoHn hôï' kh.a.5kh. oáng nghi!ä$& $oHi oáng 3/ïng .ô" nhi!ät 3oä cao 3/ôïc hoHn hôï' kh.7 Baøi 127: Nung noùng :oät 3o<ng ngoa i khoâng kh.BO4 3a=c 3un noùng# 4i!át taát ca" caùc P@PA 6a"y ra 5@uy!*n choïna4J7 Baøi 131: Ng/ô i ta th/ô ng troän voâi nha>o vôùi caùt )a $ v/>a trong 6aây d/ïng L .2& P& E& :i!át raGng caùc kh.)aïi thaáy 6uaát hi!än $a u naâu ô" $i!äng )oï# . :%nh chQ co n J kh. 5khoâng th!o th/ù t/ï7 :7 N!âu hi!än t/ôïng 6a"y ra& gia"i th-ch va vi!át P@PA 3!* $inh hoaï 5K.

ia"i th-ch taïi Cao khi hoa tan a6it Cunfuric va o n/ôùc& th% n/ôùc noùng )!ân& co n khi hoa tan a$on nitraùt va o n/ôùc th% n/ôùc )aïnh 3i :7 Bo Caùnh C/ï chaùy trong o6i va trong khoâng kh-# .ia"i th-ch C/ï khaùc nhau cu"a . hi!än t/ôïng na y 5@uy!*n choïna4\7 .Baøi 132: a7 .