You are on page 1of 30

ORGANIZACIONA STRUKTURA

• • • • • • • • Sastavni deo svakog organizma, organizacije i institucije. Pokazuje kako su organizovani pojedinci i grupe u odnosu na zadatke koje obavljaju Dinamična komponenta koja se menja pod dejstvom uticajnih faktora Organizaciona struktura predstavlja temelj i stub svake organizacije Turbulentno okru enje izaziva česte promene početne organizacione strukture. Savremene ! fleksibilne organizacije če"#e menjaju svoju organizacionu strukturu Struktura je najva niji segment organizacije. Pored strukture tu su i organizaciona sredstva i organizacioni postupci

DIZAJNIRANJE ORGANIAZCIJE

$

Proces oblikovaja formi i modela koji odslikavaju komponente organizacije, njihov izgled, oblike i interakcije $ Struktura čini gradju, sastav i strukturu preduze#a, kao i delova koji sačinjavaju preduze#e Dizajniranje Dizajniranjem se formira organizaciona struktura. $ Predstavlja upravljačku aktivnost i deo menad ment procesa preduze#a. $ Organizacioni dizajn predstavlja i proces koordiniranja strukturnih elemenata organizacije na najefektniji i najbolji način $ %o e se različito iskazivati& opisom komponenata i veza organizacije, odgovaraju#om organizacionom "emom ili slikom. Organizaciona struktura • Organizaciona struktura je dinamična komponenta organizacije i menja se pod dejstvom spoljnih i unutra"njih faktora. • 'estabilni uslovi okru enja zahtevaju fleksibilne organizacije koje često menjaju svoju unutra"nju strukturu. • Organizacionu strukturu preduze#a sačinjavaju raspored i odnosi komponenata preduze#a& • Organizaciona struktura • 'ije dovoljno samo da postoje sve neophodne komponente, ve# je potrebno obezbediti odgovaraju#i skla i o nose tih komponenata. • (omponente organizacije se uskladjuju u procesu delatnosti i obavljanja radnih procesa i zadataka preduze#a • )iri i kompleksniji zadaci se dele i ra"članjuju na ve#i broj posebnih i pojedinačnih zadataka. • Dinamična kategorija u okviru koje se uspostavljaju odnosi izmedju pojedinih komponenata, ljudi i njihovih aktivnosti ili funkcija u organizaciji • Defini"e se i postavlja unutra"njim pravilima i aktima preduze#a i obuhvata sveukupnost veza i odnosa izmedju postoje#ih komponenata preduze#a i u okviru svake od njih pojedinačno. • Te!elj i stu"o#i organizacione strukture $re uze%a o"ijaju se $roceso! raščlanjavanja, o nosno $o elo! uku$ni& $oslo#a i za ataka na #e%i "roj $oje ina'ni& i gru$ni& za ataka *a"članjivanje obuhvata podelu poslova i zadataka radnog procesa na pojedince, grupe i timove i podelu poslova i upravljačkih zadataka po u im organizacionim delovima preduze#a Organizacionom strukturom se pojedinačni, grupni ili timski zadaci i operacije povezuju u efikasan radni i poslovni proces sistemom unutra"nje koordinacije( Organizaciona struktura se !o)e $os!atrati* $ kao ustrojstvo, odnosno svrsishodan raspored organizacionih komponenata i resursa preduze#a, $ kao snimak organizacije u odredjenom trenutku, +

$ $

slika njenog trenutnog stanja odraz radnih i poslovnih procesa u slici strukturne "eme preduze#a.

O"liko#anje strukture $ ,zgradnja strukture predstavlja jednu od najznačajnijih upravljačkih odluka $ -rojni autori .a/ol, Ta/lor, 0r1ick, %oone/, *eile/ i dr. poku"ali su da defini"u načela strukturisanja organizacije $ To su pravila koja bi se bez izuzetaka primenjivala u svakom preduze#u. Ona se odnose na komponente organizacije i njihove odnose. ORGANIZACIONA STRUKTURA $ ST*2T3)(, D3O 4 To$ !anage!ent $ S*3D'5, D3O + ,i le !anage!ent $ OP3*2T,6', D3O 4 iz#r-ioci $rocesa +. T37'OST*0(T0*2 ! stru'njaci 8. )T2-'O OSO-953 4 $rate%i eo. $o!o%no oso"lje

$ $

*a"članjavanje zadataka :diferencijacija, segmentacija; Povezivanje zadataka :koordinacija, integracija;

Sasta# strukture
Organizacionu strukturu sa'inja#aju $ %aterijalne komponente $ 9judski faktor :zaposleni; $ Poslovi i zadaci $ *aspored i dinamika obavlljanja poslova $ 0pravljanje i menad ment $ ,nstrumenti i organizacioni metodi /or!alna o ne0or!alna organizaciona struktura +. Formalna organizaciona struktura!unapred utvr<en raspored poslova i sistem me<usobnih veza ljudi u organizaciji. 'astaje kao rezultat procesa organizovanja 8. Neformalna organizaciona struktura! nastaje spontano u procesu funkcionisanja formalne organizacione strukture Sa funkcionisanjem organizacije pove#ava se raskorak izmedju formalne i neformalne strukture

1(/or!alna struktura $ .ormalnom organizacionom strukturom se ut#r juju. o$isuju i $o#ezuju $oslo#i koje treba obaviti u procesu rada i poslovanja preduze#a, s$ajaju i $o#ezuju ko!$onente rada u u e i "ire organizacione celine :grupe, timovi, pogoni, odeljenja i sl.;. 8

$

0 okviru formalne strukture $ro$isuju se $roce ure. $ra#ila i nor!e $ona-anja u organizaciji, o re juje status i $ozicije zaposlenih i o nosi iz!e ju organizacioni& elo#a 2(Ne0or!alna struktura $ 'eformalna organizacija se vezuje za ljude, njihovo pona"anje i medjuodnose. $ 'eformalna organizacija je u su"tini stvarna i realna organizacija koja funkcioni"e u praksi preduze#a. $ Svaka stvarna i realna organizacija ne mora biti neformalna. $ =ilj kome preduze#e te i je uskladjenost formalne i neformalne organizacije, odnosno pribli avanje formalne organizacione strukture stvarnoj organizaciji. Na'ela !o eliranja strukture $ %odeliranje strukture je značajna upavljačka aktivnost u preduze#u $ -rojni klasični autori su definisali načela sa ciljem da igrade univerzalno primenljiv model organizacije $ Savremeni teoretičari polaze od pretpostavke da ne postoji univerzalni model, ve# da svaki ima prednosti i nedostatke u zavisnosti od konkretne organizcije, situacije i uslova okru enja 3RISTU3I I NA4E5A ,ODE5IRANJA ORGANIZACIONE STRUKTURE K5ASI4NI 3RISTU3 • Odozgo prema dole • Odozdo prema vrhu 6I3O5ARNA STRATEGIJA ST*2T3>,52 (9,'2 • Promene od srednjeg nivoa ST*2T3>,52 63?3> -*O52 '0(930S2 • istovremenost Klasi'ni $ristu$i !o eliranju $ (lasični pristup organizacionom modeliranju polazi od principa "odozgo na dole" ili"top down" sistema. $ Oblikovanje organizaacione strukture "odozdo prema vrhu" :basis!up1ard sistem; označava izgradnju i postavljanje :sastavljanje; makro organizacione strukture preduze#a, od ve# izgradjenih i postoje#ih funkcionalnih mikro elemenata i delova :funkcije, odeljenja, sektori, poslovne jedinice;. 6i$olarni $ristu$i !o eliranju 0 praksi postavljanja i oblikovanja organizacije najče"#e se primenjuje kombinacija navedenih pristupa, putem tzv. "bipolarne strategije". Ona podrazumeva istovremeno strukturiranje mikro i makro organizacionih elemenata strukture preduze#a i njegovih delova, na svim organizacionom nivoima.

$

"Strategija klina" označava da promene u organizaciji preduze#a započinju od sre nji& ni#oa menad menta, gde se najče"#e uočavaju i iskazuju organizacioni problemi preduze#a, $ "strategija većeg broja nukleusa" multiple nucleus) zasnovana je na pristupu da se organizacione promene i postupci organizovanja u preduze#u istovremeno sprovode na različitim nivoima i u različitim delovima preduze#a. S#i !o eli se u $raksi naj'e-%e $ri!enjuju u razli'iti! !e juso"ni! ko!"inacija!a

@

zbor organizacione strukture preduze#a najče"#e je zadatak top menad menta preduze#a. usavr"ava i aktuelizuje $ Dinamika promena organizacione strukture uslovljena je rastom i razvojem preduze#a i drugim uticajnim faktorima $ faza kada je kompanija mala. $ Praksa organizacije pokazuje da je potrebno formirati strukturu koja je primerena& konkretnom preduze#u :delatnosti. racionalizaciju poslova. Dina!ika strukture $ Oorganizaciona struktura je dinamična kategorija koja se neprekidno menja.leksibilnost omogu#uje elastičnost i brzo prilagodjavanje organizacije promenama okru enja. integrisana kompanija. manje tro"kove i specijalizaciju.Organizaciona struktura se zasni#a na* $ Ostvarivanju ciljeva organizacije $ Optimalnoj podeli rada i poslova $ 3fikasnoj upotrebi svih raspolo ivih resursa $ . Na'ela organizo#anja $ 'a jednom organizacionom nivou preduzeća može se primeniti samo jedan pristup ra članjavanju poslova i zadataka! $ 'a svakom postojećem organizacionom nivou vr i se homogenizacija poslova i uskladjivanje komponenata! $ (od velikih kompanija. c. strukture delatnosti i raznovrsnosti poslova. njegovoj snazi i tr i"noj poziciji. =handler navodi slede#e faze& a. diverzifikovana kompanija 3ro!ene strukture $ Organizaciona struktura preduzeća se menja i pri najmanjim promenama bilo koje komponente u preduzeću! $ Ona je posledica organizacione izgradnje. lABC.i zaposlenima.nformacionom sistemu i sistemu komunikacija Iz"or organizacione strukture $ . ovaj princip u praksi nije mogu#e dosledno primeniti. $ . a organizaciona izgradnja je proces postavljanja nove ili zamene i usavr"avanja postoje#e organizacione strukture D . mora zasnivati na strategiji i ciljevima preduze#a.skustvu i znanju zaposlenih $ Timskom radu i odlučivanju $ .leksibilnosti $ 3fikasnom sistemu ovla"#enja i odgovornsoti $ . $ Stabilnost obezbedjuje planiranje razvoja na du i rok. Sta"ilnost i 0leksi"ilnost $ 0 procesu oblikovanja i izgradnje organizacione strukture potrebno je obezbediti ravnotežu izmedju zahteva stabilnosti i fleksibilnosti organizacije.>albraith.. zbog slo enosti i razudjenosti njihove delatnosti. zadataka i funkcija. $ Struktura se pri tome. b. $ 2. mala kompanija. faza kada je srednja i faza kada je velika :5.

/aktori o"liko#anja organizacije $ $ $ UNUTRA7NJI /AKTORI 4 pod kontrolom preduze#a S3O5JA7NJI /AKTORI 4 preduze#e im se mora prilagodjavati .S. proizvod ili usluga.aktor ili grupa faktora čiji je uticaj dominantan u konkretnoj situaciji oblikovanja strukture preduze#a odredi#e izbor i karakter njegove organizacione strukture. životni ciklus.52 =.52 ! osnovni cilj organizacije 4 razlog njenog postojanja %3*95. vrsta tehnologije koja se primenjuje. lokacija i zaposleni.53*2*7. Unutra-nji i s$oljni 0aktori $ 'ajznačajniji unutra-nji 0aktori koji utiču na oblikovanje organizacione strukturesu& ciljevi i strategija" veličina preduzeća. zadaci preduzeća. $ ST*2T3>. a strategija daje odgovor na pitanje kako to posti#i. Odredjuju budu#nost organizacije 7ijerarhija ciljeva odredjuje odnos delova i celine.95362 %.6OST =.52 i uticaj na strukturu& 4 Odre<uje zadatke organiazacije 4 0tiče na izbor tehnologije i ljudi u skladu sa zadacima E . $ Spoljni ili eksterni 0aktori su& kupci" konkurencija" dru tveno#kulturni" politički i pravni uslovi i činioci Cilje#i i strategija $ =ilj 4 eljeno stanje u budu#nosti CI5J Pri utvr<ivanju organizacionih ciljeva treba imati u vidu !7. =iljevi "ire organizcije odredjuju okvire ciljevima organizcionih jedinica $ Postavljanje ciljeva je jedan od najznačajnijih zadataka Top menad menta Cilje#i i strategija $ =iljevi pokazuju i odredjuju! -ta organizacija eli da ostvari.95362! najva nije obele je 4 oni su nedvosmisleni i jasni Cilje#i $ $ $ =iljevi najva nije obele je organizcije.

53 $vi e %' strana dodatka) • .9.O*%29.*2'53 P*3D0J3?2 $vi e %& strana dodatka) • .'(2 .J2=. H iviI i eventualno HumireI. inovacija i sl. 8E5I4INA 3REDUZE9A $ -roj zaposlenih $ 6isina ukupnog prihoda $ 6isina profita $ 6rednost osnovnih sredstava $ 6isina kapitala Pojam veličine je relativan. mala pli#u i jednostavniju $ *aspon rukovodjenja se pove#ava sa veličinom preduze#a $ Decentralizacija i specijalizacija rastu sa veličinom preduze#a $ %anja preduze#a su elastičnija i fleksibilnija 4 zbog plitke i jednostavne strukture :i#otni ciklus $re uze%a $ *ast i razvoj se ne odvijaju linearno. 0S26*)262'52 $vi e %' strana dodatka) Svaku fazu karakteri"u različite organizacione strukureL :i#otni ciklus $ Posle četvrte faze. Daftu. • P*3D0J3T'. njegova strategija i struktura su čvrsto medjusobno povezani i uslovljeni.2J2 . To znači da preduzeće" odnosno kompanija najpre odlučuje o budućim pravcima razvoja" a zatim formira i razvija organizacionu strukturu koja #e to podr ati i realizovati. 8eli'ina $re uze%a $ Podela rada i broj organizacionih nivoa dublji su u velikim. Sa veličinom raste i slo enost organizacije.K(2 .2J2 *2ST2 $vi e %& strana dodatka) • . kontinuirano sazrevanje i razvoj ili smanjivanje i nazadovanje.2J2 392-O*2=. $ =iljevi preduze#a.2J2 (O93(T. a ne struktura.53 . :I8OTNI CIK5US 3REDUZE9A :Prema *. nego u malim preduze#ima $ 6elika preduze#a imaju dublju i slo eniju strukturu. preduze#e je u dilemi& povratak na filozofiju male kompanije. preduze#e se HradjaI.6'O> 0K.2J2! . ciljmeva.4 0tiče na okru enje u kome preduze#e posluje Struktura i strategija $ zaključak istra ivanja 2. $ Organizacije prolaze kroz različite faze koje sačinjavaju njihov ivotni ciklus $ Po koncepciji ivotnog ciklusa.O*%.=handlera je da Fstruktura sledi strategijuG $ P. . $ Svaka faza ima svoje specifičnosti u pogledu oblikovanja strukture. menad menta i vodjenja. $ 'azadovanje se mo e pojaviti u bilo kojoj fazi ivotnog ciklusa $ Svaka faza ima svoje karakteristike i krize M .(otler zaključuje da je polazna tačka strategija.

SPOSO-'OST. ustrojstvo i promenu organizacije $ Dublja ili pli#a organizacija. stavovima i potrebama zaposlenih $ 0ticaj zaposlenih je presudan na izgradnju. $ Organizaciona struktura se uvek modelira prema raspolo ivim kadrovima 8rsta $roiz#o a . $ 0tiču na oblikovanje strukture na 8 načina. 5okacija $ 9okacija je relativno stabilna komponenta C .tehnol.linije $ 'amena proizvoda :za poznatog kupca. po narud bini. $ Prema kompoziciji.ka ro#i< $ 'ajznačajniji resurs preduze#a $ 9judski faktor utiče na oblikovanje organizacione strukture ! J'2'53. odnosno strukturi radne snage $ Prema vrednostima. u i ili "iri raspon kontrole 4 zavise od znanja i sposobnosti rukovodilaca i izvr"ilaca.5ju ski 0aktor . za tr i"te.'3 . stepen zadovoljstva ili nezadovoljstva.usluge< $vi e strana () dodatka) $ *azvnovrsnost proizvoda $ 'ačin proizvodnje 4 proizv. $ Sličnost i srodnost proizvoda $ Ja jedan proizvod sa istom tehnologijom primeren je funkcionalni model $ Ja ve#i broj raznovrsnih proizvoda s različitim tehnologijama primeni#e se predmetna struktura i sl. 63)T. Oni utiču na odnos zaposlenih prema poslu.

slu ba. $ Op"te okru enje :socijalno. odnsno pojavu fluktuacije zaposlenih /AKTORI OKRU:ENJA :5.nterorganizaciona mre a :najbli e poslovno okru enje. oblikuju i menjaju svoje okru enje /aktori okru)enja $ Spoljni faktori sve vi"e jačaju i utiču na oblikovanje i promene strukture $ >lobalizacija pove#ava medjuzavisnost preduze#a $ Sa novim . $ >lobalno okru enje :svi aspekti izmedju nacionalnih dr ava. $vi e strana (( dodatka) $ .. Stabilnost i slo enost okru enja $ 5ednostavna Lstabilna Nniska nestabilnost $ Slo enaLstabilna N uve#ana nestabilnost $ 5ednostavaLnestabilnaN visoka nestabilnost B . 7atch.kompanije stvaraju. retko makro pomeranje fabrike *azme"taj organizacionih jedinica $vi e strana (% dodatka) $ 9okacija neproizvodnih funkcija $vi e strana (% dodatka) $ . pravno. promene najče"#e u mikro lokaciji:pogon.$ %akro i mikro lokacija. $ %ultinac. tehnolo"ko i sl. političko..T pomera se te i"te sa HtvrdihI na HmekeI varjabile i strukture $ Okru enje mo e biti stabilno i nestabilno.zbor organizacione strukture zavisi od toga da li je preduze#e sme"teno na jednoj lokaciji ili su organizacioni delovi dislocirani $ (od dislokacije se primenjuje teritorijalna organizaciona struktura $ 9okacija utiče na kadrovsku strukturu. $ 'estabilnije okru enje izaziva če"#e promene organizacione strukture =/aktori okru)enja= $ :-urnes i Stalker. kulturno.

anticipativno. istra ivačko i kreativno Okru)enje i o"lici organizacije $ *tabilno okru enje zahteva formalnu i centralizovanu strukturu $ +estabilno okru enje favorizuje adaptivne i organske strukture $ Dinamičnom okru enju odgovara organska struktura.. a ostale funkcije se obavljaju preko eksternalizacije :Outsourcing.ere r)a#e + . organske strukture i uče#e organizacije $ E!er> i Trist izučavaju četiri vrste okru enja& okru enje koje miruje. slo enije okru enje.. kompleksnije okru enje zahteva divizionalnu organizaciju $ +eprijateljsko okru enje zahteva centralizovanu organizacionu strukturu . a promenljivom tzv. Sa aspekte prodaje robe i usluga imamo& $ 9okalna $ *egionalna $ 'acionalna $ %e<unarodna 'ajznačajniji /aktori tr)i-ta koji utiču na organizacionu strukturu su* $ (0P=.$ Slo enaLnestabilnaN vrlo visoka nestabilnost /aktori okru)enja $ Stabilnom okru enju vi"e odgovaraju klasične i mehanicističke strukture. povezivanjem izvan matičnog preduze#a Tr)i-te :mo e se posmatrati sa aspekta organizacije tr i"te nabavke i tr i"te prodaje.52 $ DO-26952K.su eksterni 0aktori< $ *egulativa $ %ere privrednog sistema $ 3konomska politika $ Jakonski i drugi propisi Integracioni $rocesi $ Predstavljaju Spoljni faktor organizacije $ .uzije i Pripajanja ! čvrsti oblici integracije $vi e strana (.zazivaju organizacione promene $ . reaktivno. $ *2D'2 S'2>2 Raz#oj nauke i te&nologije $ *aspolo iva i dostupna tehnika $ 'ova tehnologija $ 'aučna dostignu#a A .#(& dodatka) $ Partnerski odnosi i strate"ke alijanse mek"i oblici. $ (O'(0*3'=. Preduze#a se orijenti"u na osnovni program :=ore business. uznemireno i turbulentno $ Anso0* Stabilno.

naučnog i tehnolo"kog razvoja 6rste i oblici organizacionih struktura $ Oblik organizacione strukture odra ava način sprovo<enja unutra"nje podele rada u preduze u i sonivanje u ih organizacionih delova i jedinica na svim nivoima preduze#a 8rste i o"lici organizacioni& struktura $ . decentralizaciju odlučivanja.$ $ 0laganja u nove tehnologije postaje uslov opstanka preduze#a .leksibilna specijalizacikje i masovno prilagodjavanje novim zahtevima i mogu#nostima informatičkog.J2=.53 $ 2%O*. finansije $ Početni oblik $ Standardni oblik $ *azvijeni oblik $ Tipičan oblik 3rocesna organizaciona struktura $ Jasniva se na toku radnog. ve#i stepen decentralizacije i timove. odnosno poslovnog procesa. kao kriterijuma za formiranje organizacionih jedinica ili radnih timova $ ekonomičnije oblikovanje radnih i poslovnih procesa +O . smanjivanje veličine preduze#a.'3 ST*0(T0*3 $ 2D 7O= ST*0(T0*3 ??????????????????????????????????????????????????????????? /unkcionalna struktura $ >rupisanje i ogranizovanje poslova kao i formiranje organizacionih jedinica obavlja se prema poslovnim funkcijama $ 'abavka.unkcionalna $ Diviziona $ Projektna $ %atrična $ inovativna Sa#re!eni o"lici $ (ombinovana i hibridna struktura! (O'>9O%3*2TS(3 O*>2'. primenu procesnih mogu#nosti $ .aktori ne deluju izolovano ve# istovremeno. proizvodnja. prodaja. stvaraju#i matricu sa velikim brojem veza i odnosa $ Oblikovanje strukture mora biti uskladjeno sa faktorima koji su naj"itniji za konkretno $re uze%e $ 0 praksi ne $ostoji uni#erzalni !o el organizacione strukture $ 0glavnom se koristi situacioni $ristu$ gde različitim situacijama odgovaraju različiti oblici organizacije No#i o"lici i strukture $ Potrebni su novi oblici i strukture koji sadar e& umre avanje. ukidanje hijerarhije.T izaziva povezivanje poslova u mre e 4 "to izaziva novu organizaciju poslova Ku!ulati#no elo#anje 0aktora $ .

celovit poduhvat čije karakteristike i cilj se mogu jasno i precizno odrediti i koji se mora zavr"iti u odre<enom vremenskom periodu 3rojektna organizaciona struktura $ Privremena $ Stalna $ .J2=. grupisanje i povezivanje srodnih poslova i osnovanje organizacionih jedinica vr"i se prema geografskim područjima ili po teritorijalnomprincipu $ Dodatna organizaciona struktura pojedinih poslovnih funkcija Struktura prema potro"ačima i kupcima $ >rupisanje poslova prema grupama potro"ača ili kategorijama kupaca $ 6elike kompanije $ Primenjuje se na ni im organizacioniom jedinicama 3rojektna organizaciona struktura $ MO!tih PP veka godina u S2D $ Privremena organizaciona formakoja se osniva za realizaciju nekog slo enog zadatka ili projekt $ Projekat! zaokru en.Di#izionalna organizaciona struktura $ P*3D%3T'2 $ T3*. a minimiziraju slabosti funkcionalne i proizvodne strukture $ Dominatni poslovi istra ivanjai razvoja $ (ombinuje vretikalne linije komunikacije i autoriteta sa horizontalnim linijama Teritorijalna organizaciona struktura $ Podela rada.%2 3re !etna organizaciona struktura $ Podela rada u kompaniji kao igrupisanje srodnih ili slčnih poslova i formiranje organizacionih jedinica vr"i se prema proizvodima ili uslugama $ (oncepcija strate"kih poslovnih jedinica $ 'ezavisna poslovna jedinica .O'2 ST*0(T0*2 P*3%2 POT*O)2K.ndividualna $ čista @i"ri na organizaciona struktura Ana istom organizacionom nivou kombinuju se funkcionalne i multidivizionalne komponente $ Decentraliazcija $ divizije Odnos klasične i organske strukture Odnos klasične i organske strukture $ %ehanistička struktura $ Organska struktura ++ .TO*.atri'na organizaciona struktura $ %aksimiziraju dobre strane.529'2 $ O*>2'.

. US8OJENE I 3RI. Prosečan broj zaposlenih u 8OOB. je dru"tvo sa ograničenom odgovorno"#u. *gistrovano kod 2gencije za privredne registre 8B. 5e +OM :u 8OOC. u skladu sa %e<unarodnim računovodstvenim standardimaR%e<unarodnim standardima finansijskog izve"tavanja :%*SR%S. DMR8OOM. 4 B+ . godine sastavljeni su. Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Jakona o računovodstvu i reviziji :GSlu beni glasnik *SF br. DMR8OOM. -eograd. -eograd..OD. %aglajska @8RB :u daljem tekstu& dru"tvo.+8.J63)T253 J2 8OOB. OSNO8A ZA SASTA85JANJE /INANSIJSKI@ IZ8E7TAJA . PD6 broj +@E8ABBBD. >OD.ENJENE RA4UNO8ODST8ENE 3O5ITIKE . Prete na delatnost dru"tva je @C+OO 4 recikla a metalnih otpadaka i ostataka.o.. godine.o. posredovanje i proizvodnju G3=OT3QF d. Dru"tvo je osnovano 8E..8OOB. godine.inansijski izvestaj privrednog dru"tva za 8OOB.8OO+.o. i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvr<ene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. godinu..'0 O37TE IN/OR..O+.ACIJE O DRU7T8U Privredno dru"tvo Preduze#e za trgovinu. %aglajska @8RB za obračunski period koji se zavr"ava @+.Uticaj te&nologije $ =iljevi organizacije $ Jadaci organizacije $ Organizaciona struktura $ D vrste tehnologija& 4 *utinska 4 Janatska 4 .'2'S.. godinu ra<en je u skladu sa usvojenim Pravilnikom o računovopdstvu i računovodstvenim politikama za 8OOB.8OOE. pod brojem -D ++A+8.inansijski izve"taji privrednog dru"tva Preduze#a za trgovinu. dru"tvo je razvrstano u veliko pravno lice. posredovanje i proizvodnju G3=OT3QF d. 3RI@ODI OD 3RODAJE + 6R( 1 Prihodi od prodaje dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta prihoda& +8 . Jakonom o računovodstvu :GSlui beni glasnik *SF br. po svim materijalno značajnim pitanjima. Poreski identifikacioni broj& +OO8+AMOC %atični broj +C@8BOA@. drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Jakona. god.5S(3 .n enjerska 4 nerutinska '2PO%3'3 0J . Svi podaci su iskazani u hiljadama dinara :*SD.o.

Prihodi od zakupnina Prihodi od članarina Prihodi od tantijema i licenciranih naknada Ostali poslovni prihodi UKU3NO ! 8CA ! ! ! 8CA 2BBD u BBB in( ! ! ! ! ! ! NA6A8NA 8REDNOST 3RODATE RO6E + 6R( E +@ .ANJENJE 8REDNOSTI ZA5I@A U4INAKA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2BBD u BBB in( ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! OSTA5I 3OS5O8NI 3RI@ODI + 6R( 2 Ostali poslovni prihodi dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta prihoda& 2BBC u BBB in( Prihodi od premija.ANJENJE 8REDNOSTI ZA5I@A U4INAKA 2BBC u BBB in( 3o'etne zali&e u'inaka . donacija i sl. subvencija.2BBC u BBB in( Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima Prihodi od prodaje robe na doma#em tr i"tu Prihodi od prodaje robe na inostranom tr i"tu S#ega $ri&o i o $ro aje ro"e Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na doma#em tr i"tu Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tr i"tu S#ega $ri&o i o $ro aje $roiz#o a i usluga UKU3NO 3RI@ODI OD 3RODAJE ! ! +@E8D++ ! 1EF2G11 ! ! +EAE@@ +8+@OOO 1ED2FEE 2D2GHGG 2BBD u BBB in( ! ! 8+@C+D ! 21ED1G ! ! 88OAAO AOCCAD 112CDCG 1EG2GHC 3RI@ODI OD AKTI8IRANJA U4INAKA I RO6E Prihodi od aktiviranja učinaka i robe dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta prihoda& 2BBC u BBB in( Prihodi od aktiviranja ili potro"nje robe za sopstvene potrebe Prihodi od aktiviranja ili potro"nje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe UKU3NO ! ! ! 2BBD u BBB in( ! ! ! 3O8E9ANJE I S. dotacija.E1(12(< 'edovr"ena proizvodnja 'edovr"ene usluge >otovi proizvodi 3O8E9ANJE 8REDNOSTI ZA5I@A U4INAKA S.B1(B1< 'edovr"ena proizvodnja 'edovr"ene usluge >otovi proizvodi Krajnje zali&e u'inaka .

ORTIZACIJE I REZER8ISANJA + 6R( I Tro"kovi amortizacije i rezervisanja dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta tro"kova& 2BBC u BBB in( 8DD+8 ! ! ! ! ! ! ! 2GG12 2BBD u BBB in( +BMD+ ! ! ! ! ! ! ! 1CIG1 Tro"kovi amortizacije Tro"kovi rezervisanja za garantni rok *ezervisanja za tro"kove obnavljanja prirodnih bogatstava *ezervisanja za zadr ane kaucije i depozite *ezervisanja za zadr ane kaucije i depozite *ezervisanja za tro"kove restrukturiranja *ezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih Ostala dugoročna rezervisanja UKU3NO +D . Tro"kovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Tro"kovi naknada po ugovorima o delu Tro"kovi naknada po autorskim ugovorima Tro"kovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima Tro"kovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora Tro"kovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora Ostali lični rashodi i naknade UKU3NO TRO7KO8I A. naknada zarada i ostali lični rashodi dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta tro"kova& 2BBC u BBB in( @AOD+ COOD EMM ! EEB @B+O ! MDE F1I2G 2BBD u BBB in( 8@AAE D8AB MOC ! 8O+B BME ! DEC E22GB Tro"kovi zarada i naknada zarada :bruto. NAKNADA ZARADA I OSTA5I 5I4NI RAS@ODI + 6R( F Tro"kovi zarada.ATERIJA5A + 6R( G Tro"kovi materijala dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta tro"kova& 2BBC u BBB in( A8EACD +OA++ D++@E UKU3NO HDCB2B 2BBD u BBB in( CCCEA+ +@8O8 @+CD+ C22FEG Tro"kovi materijala za izradu Tro"kovi re ijskog materijala Tro"kovi goriva i energije TRO7KO8I ZARADA.'abavna vrednost prodate robe dru"tva sastoji se od slede#ih vrsta tro"kova& 2BBC u BBB in( +@+CAO@ ! 1E1DHBE 2BBD u BBB in( +AMD8C ! 1HIG2D 'abavna vrednost prodate robe na veliko 'abavna vrednost prodate robe na malo UKU3NO TRO7KO8I .

inansijski rashodi dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta rashoda& 2BBC u BBB in( .inansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule Prihodi od uče"#a u dobiti zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja Ostali finansijski prihodi UKU3NO ! ! MCA @C8E8 ! ! @ EDHEG 2BBD u BBB in( ! ! MA +O@+C ! ! 8DM 1BIE2 /INANSIJSKI RAS@ODI + 6R( H .OSTA5I 3OS5O8NI RAS@ODI + 6R( D Ostali poslovni rashodi dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta rashoda& 2BBC u BBB in( @BEO +8@EMO CA+O 8EDOO BO@D E ++EB+ 1CBEFB +OBE8 M+C+ 8M@C +@BA8 +M@ DB8E ! +8MB EHCBC 22B1FC 2BBD u BBB in( +8EMD ++M8EA ABM@ +8@A8 ! +@OE CED +88OE 1IFEG2 BAEC E+O@ +8O+ CAB@ EB ADO ! 8@OB 2IFFB 1H1CH2 Tro"kovi usluga na izradi učinaka Tro"kovi transportnih usluga Tro"kovi usluga odr avanja Tro"kovi zakupnina Tro"kovi sajmova Tro"kovi reklame i propagande Tro"kovi istra ivanja Ostali tro"kovi proizvodnih usluga S#ega tro-ko#i $roiz#o ni& usluga Tro"kovi neproizvodnih usluga Tro"kovi reprezentacije Tro"kovi prijema osiguranja Tro"kovi platnog prometa Tro"kovi članarina Tro"kovi poreza Tro"kovi doprinosa Ostali nematerijalni tro"kovi S#ega ne!aterijalni tro-ko#i UKU3NO /INANSIJSKI 3RI@ODI + 6R( C .inansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica .inansijski rashodi od ostalih povezanih pravnih lica *ashodi od kamata 'egativne kursne razlike *ashodi po osnovu efekata valutne klauzule ! ! @O8OC MOA8B ! 2BBD u BBB in( ! ! +E@BC ME+O ! +E .inansijski prihodi dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta prihoda& 2BBC u BBB in( .inansijski rashodi od matičnih i zavisnih pravnih lica .

postrojenja i opreme Prihodi od uskla<ivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspolo ivih za prodaju Prihodi od uskla<ivanja vrednosti zaliha Prihodi od uskla<ivanja vrednosti potra ivanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Prihodi od uskla<ivanja vrednosti ostale imovine UKU3NO OSTA5I RAS@ODI + 6R( 11 Ostali rashodi dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta rashoda& 2BBC u BBB in( >ubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja. postrojenja i opreme >ubici po osnovu rashodovanja i prodaje biolo"kih sredstava >ubici po osnovu prodaje uče"#a u kapitalu i dugoročnih hartija od vrednosti >ubici od prodaje materijala %anjkovi *ashodi po osnovu efekata ugovorene za"tite od rizika osim valutne klauzule koji ne ispunjavaju uslove da se iska u u okviru revalorizacionih rezervi *ashodi po osnovu direktnih otpisa potra ivanja *ashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe Ostali nepomenuti rashodi Obezvre<ivanje biolo"kih sredstava Obezvre<ivanje nematerijalnih ulaganja Obezvre<ivanje nekretnina.*ashodi od uče"#a u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja Ostali finansijski rashodi UKU3NO ! CM+ H1CHI ! 8C8B 2GI2F OSTA5I 3RI@ODI + 6R( 1B Ostali prihodi dru"tva sastoje se od slede#ih vrsta prihoda& 2BBC u BBB in( @OMM ! ! ! ! ! ! 8D+@ ! +8@C ! ! ! ! ! ! ! ID1I 2BBD u BBB in( CB8 ! +8BE @D8O@ ! ! ! +D+ ! 8BM ! ! ! ! ! ! ! EIIHD Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja. postrojenja i opreme Obezvre<ivanje dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspolo ivih za prodaju ! ! ! ! ! ! ! ! 8OM88 ! ! +MD ! 2BBD u BBB in( ! ! ! ! ! ! ! ! B@C+ ! ! ! ! +M . nekretnina. postrojenja i opreme Dobici od prodaje biolo"kih sredstava Dobici od prodaje uče"#a i dugoročnih hartija od vrednosti Dobici od prodaje materijala 6i"kovi 'apla#ena otpisana potra ivanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene za"tite od rizika osim valutne klauzule Prihodi od smanjenja obaveza Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali nepomenuti prihodi Prihodi od uskla<ivanja vrednosti biolo"kih sredstava Prihodi od uskla<ivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja Prihodi od uskla<ivanja vrednosti nekretnina. nekretnina.

patenti. god. i promene na nematerijalnim ulaganjima u konsolidovanom bilansu stanja matičnog dru"tva.Obezvre<ivanje zaliha materijala i robe Obezvre<ivanje potra ivanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvre<ivanje ostale imovine UKU3NO ! ! ! 2BDCI ! ! ! CED1 NETO DO6ITAKJGU6ITAK 3OS5O8ANJA KOJE SE O6USTA85JA 2BBC u BBB in( Dobitak poslovanja koje se obustavlja %inus& >ubitak poslovanja koje se obustavlja NETO DO6ITAKJGU6ITAK 3OS5O8ANJA O6USTA85JA ! ! KOJE SE ! 2BBD u BBB in( ! ! ! NEU35A9ENI U3ISANI KA3ITA5 'eupla#eni upisani kapital dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& 2BBC u BBB in( 'eupla#ene upisane akcije 'eupla#eni upisani udeli UKU3NO ! ! ! 2BBD u BBB in( ! ! ! GOODKI55 I NE. odnosno pojedinačnom bilansu stanja dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& UKU3NO NE.ATERIJA5NA U5AGANJA + 6R( 12 Stanje i promene na good1ill!u :samo matičnog dru"tva u konsolidovanom bilansu stanja.spravka gre"ke i promena računovodstvene politike Pove#anja Otu<enja i rashodovanje *evalorizacija 4 procena po po"tenoj vrednosti Ostalo Krajnje stanje + E1( ece!"ar 2BBC( go ( 0laganja u razvoj ACC 1BBF +C GOODKI55 . .ATERIJA5NA U5AGANJA (oncesije. januar 8OOB. licence i slična prava 'ematerijalna ulaganja u pripremi 2vansi za nematerijalna ulaganja Ostala nematerijalna ulaganja NA6A8NA 8REDNOST Početno stanje 4 +.

postrojenja i opremu Postrojenje i oprema Ostale nekretnine. god. god. postrojenja i oprema >ra<evinski objekti 0laganja na tu<im 'PO NA6A8NA 8REDNOST Početno stanje 4 +. januar 8OOB.spravka gre"ke i promena računovodstvene politike 'ova ulaganja Otu<enja i rashodovanje *evalorizacija 4 procena po po"tenoj vrednosti Ostalo Krajnje stanje + E1( ece!"ar 2BBC( go ( IS3RA8KA 8REDNOSTI Početno stanje 4 +. postrojenja i oprema u pripremi 2vans za nekretnine.A + 6R( 1E Stanje i promene na nekretninama. januar 8OOB.SADA7NJA< 8REDNOST E1( ece!"ar 2BBC( go ( E1( ece!"ar 2BBD( go ( DD+ IG1 EIG EIG FEI FEI NEKRETNINE.IS3RA8KA 8REDNOSTI Početno stanje 4 +. . januar 8OOB. god.spravka gre"ke i promena računovodstvene politike 2mortizacija >ubici zbog obezvre<enja Otu<enja i rashodovanje Prenos na sredstva namenjena prodaji EGFBB FGIB IDEFE HFDFC 2BEBD1 EC@ DECBD CECBE DDO+D E+ECA 1DED21 GGB1G EFBDE F12GG HH12G 1GDEED EE2DDC 1GC 1CHGH 2EEH1 G2GCC @B@ ++OAM 8D+D +8C@D 2G21E 2G1G UKU3NO Jemlji"te +B .spravka gre"ke i promena računovodstvene politike 2mortizacija >ubici zbog obezvre<enja Otu<enja i rashodovanje *evalorizacija 4 procena po po"tenoj vrednosti Ostalo Krajnje stanje + E1( ece!"ar 2BBC( go ( NEOT3ISANA . . postrojenjima i opremi dru"tva prikazane su u tabeli u nastavku. 'ekretnine. 3OSTROJENJA I O3RE. .

spravka gre"ke i promena računovodstvene politike Pove#anja koja su rezultat sticanja Pove#anja koja su rezultat pripisanih naknadnih izdataka Otu<enja Prenos sa ili na zalihe i nekretnine koju koristi vlasnik Ostalo Krajnje stanje + E1( ece!"ar 2BBC( go ( IS3RA8KA 8REDNOSTI Početno stanje 4 +. god. . . januar 8OOB. .SADA7NJA< 8REDNOST E1( ece!"ar 2BBC( go ( E1( ece!"ar 2BBD( go ( FE1 EFBDE EFBDE EGFBB FBD1E FBD1E FE12 2DIE1 D1GHE D1GHE GCGBG EI12F 111212 111212 D2EID B B IG2CD 2ICGH1 2ICGH1 1IBFCE IN8ESTICIONE NEKRETNINE Stanje i promene na investicionim nekretninama dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& u BBB in. januar 8OOB.spravka gre"ke i promena računovodstvene politike Pove#anja koja su rezultat sticanja Pove#anja koja su rezultat pripisanih naknadnih izdataka Promena po"tene vrednosti ! revalorizacija Otu<enja i rashodovanje Prenos sa ili na zalihe i nekretnine koju koristi vlasnik Ostalo Krajnje stanje A E1( ece!"ar 2BBC( go ( Krajnje stanje A E1( ece!"ar 2BBC( go ( ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +A . god.spravka gre"ke i promena računovodstvene politike 2mortizacija >ubici zbog obezvre<enja Otu<enja Prenos sa ili na zalihe i nekretnine koju koristi vlasnik Ostalo Krajnje stanje + E1( ece!"ar 2BBC( go ( NEOT3ISANA 8REDNOST E1( ece!"ar 2BBC( go ( E1( ece!"ar 2BBC( go ( ! ! ! ! ! ! ! ! A ! ! ! ! ! ! ! ! A A A A u BBB in( Početno stanje 4 +.*evalorizacija 4 procena po po"tenoj vrednosti Ostalo Krajnje stanje + E1( ece!"ar 2BBC( go ( NEOT3ISANA . januar 8OOB. NA6A8NA 8REDNOST Početno stanje 4 +. god.

god..... Ostalo Svega U'e-%a u ka$italu ostali& $o#ezani& $ra#ni& lica Pravno lice . godine predstavlja procenjenu tr i"nu vrednost istih ili sličnih nekretnina na isti dan utvr<enu od strane nezavisnog. Ostalo Svega U'e-%a u ka$italu ostali&& lica i ruge &artije o #re nosti ras$olo)i#e za $ro aju Pravno lice .. Pravno lice ....+8......../asen0 1raljevo Pravno lice .. po"tene vrednosti Ostalo Krajnje stanje + E1( ece!"ar 2BBC( go ( 6i"egodi"nji zasadi Osnovno stado -iolo"ka sredstva u pripremi 2vansi za biolo"ka sredstva UKU3NO U4E79A U KA3ITA5U + 6R( 1G 0če"#a u kapitalu dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& L u'e-%a U'e-%a u ka$italu za#isni& $ra#ni& lica Pravno lice ! -ndustrija namestaja .. 6IO5O7KA ISTRA:I8ANJA Stanje i promene na biolo"kim sredstvima dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& )ume Početno stanje 4 +....... januar 8OOB....8OOB... profesionalnog procenjivača...........Po"tena vrednost investicionih nekretnina na dan @+.spravka gre"ke i promena računovodstvene politike Pove#anja po osnovu nabavki Smanjenja po osnovu prodaje Smanjenja po osnovu etve Promena :pove#anje ili smanjenje. (ao sredstvo obezbe<enja po osnovu kredita od banke dru"tvo je zalo ilo investicione nekretnine u ukupnoj vrednosti od O hljade dinara... Ostalo Svega %inus& obezvre<enje uče"#a u kapitalu ! CO ! ! CO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E1(12(2BBC( u BBB in( ! +DDMAA ! ! +DDMAA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E1(12(2BBD( u BBB in( ! ++C8+ ! ! ++C8+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8O .. ...... godini iznose ukupno O hiljada din...... Prihodi koje je dru"tvo ostvarilo izdavanjem investicionih nekretnina u zakup u 8OOB... kvalifikovanog. Pravno lice ...

zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima Dugoročni krediti u zemlji Dugoročni krediti u inostranstvu 7artije od vrednosti koje se dr e do dospe#a Ostali dugoročni finansijski plasmani %inus& Obezvre<enje ostalih dugoročnih finansijskih plasmana UKU3NO ! ! ! ! ! ! ! E1(12(2BBD( u BBB in( ! ! ! ! ! ! ! ZA5I@E + 6R( 1F Stanje zaliha dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( +8B8+C ! ! DBEA +MOEE UKU3NO 1GH1E1 E1(12(2BBD( u BBB in( A@O@@ ! ! +ED ! HE1CD %aterijal 'edovr"ena proizvodnja >otovi proizvodi Trgovačka roba %inus& 262'S.ANI Ostali dugoročni finansijski plasmani dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( Dugoročni krediti matičnim.UKU3NO U4E79A U KA3ITA5U DB 1GGIHH A OSTA5I DUGORO4NI /INANSIJSKI 35AS.nvesticione nekretnine namenjene prodaji Ostale nekretnine namenjene prodaji Postrojenja i oprema namenjena prodaji -iolo"ka sredstva namenjena prodaji Sredstva poslovanja koje se obustavlja %inus& Obezvre<ivanje stalnih sredstava i sredstava poslovanja koje se obustavlja UKU3NO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E1(12(2BBD( u BBB in( ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3OTRA:I8ANJA + 6R( 1I 8+ . STA5NA SREDST8A NA. 6rednost zaliha koje je dru"tvo zalo ilo kao sredstvo za obezbe<enje obaveza prema banci na ime odobrenog kredita iznosi O hiljada din.ENJENA 3RODAJI I SREDST8A 3OS5O8ANJA KOJE SE O6USTA85JA Stanje stalnih sredstva namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( 'ematerijalna ulaganja namenjena prodaji Jemlji"te namenjeno prodaji >ra<evinski objekti namenjeni prodaji .

Stanje potra ivanja dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( 3otra)i#anja na osno#u $ro aje (upci 4 matična i zavisna pravna lica (upci 4 ostala povezana pravna lica (upci u zemlji (upci u inostranstvu %inus& .spravka vrednosti potra ivanja S#ega 3otra)i#anja iz s$eci0i'ni& $oslo#a Potra ivanja od izvoznika Potra ivanja po osnovu uvoza za tu<i račun Potra ivanja iz komisione i konsignacione prodaje Potra ivanja iz specifičnih poslova %inus& .ANI + 6R.zdvojena novčana sredstva i akreditivi ! +AD@ ! E1(12(2BBD( u BBB in( ! 8OE@M ! 88 . računi .spravka vrednosti drugih potra ivanja S#ega UKU3NO 3OTRA:I8ANJA A ! ! 8@A+B +MC+A ! GBIED A ! ! ! DB@@8 ! GCEE2 A ! ! @MO ! ! EIB CHE2H E1(12(2BBD( u BBB in( A ! ! CB8+@ BCEB@ ! 1IFDHF A ! ! ! B@OA ! CEBH A ! ! ! @8OOO ! ! E2BBB 2BI1BG KRATKORO4NI /INANSIJSKI 35AS.1D (ratkoročni finansijski plasmani dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( +8@CDE ! ! ! ! ! ! 12EDGF E1(12(2BBD( u BBB in( DA8AC ! ! ! ! ! @BDO ! FE1ED (ratkoročni krediti i plasmani 4 matična i zavisna pravna lica (ratkoročni krediti i plasmani 4 ostala povezana pravna lica (ratkoročni krediti u inostranstvu Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine 7artije od vrednosti koje se dr e do dospe#a 4 deo koji dospeva do jedne godine 7artije od vrednosti kojima se trguje Ostali kratkoročni finansijski plasmani %inus& Obezvre<enje kratkoročnih finansijskih plasmana UKU3NO GOTO8INSKI EK8I8A5ENTI I GOTO8INA + 6R( 1C Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( 7artije od vrednosti 4 gotovinski ekvivalenti Teku#i :poslovni.spravka vrednosti potra ivanja iz specifičnih poslova S#ega Druga $otra)i#anja Potra ivanja za kamatu i dividende Potra ivanja od zaposlenih Potra ivanja od dr avnih organa i organizacija Potra ivanja po osnovu prepla#enih ostalih poreza i doprinosa Ostala potra ivanja %inus& .

spravka gre"ke i promena računovodstvene politike Pove#anjeRsmanjenje u toku godine (rajnje stanje 4 @+. decembar UKU3NO OSNO8NI I OSTA5I KA3ITA5 + 6R( 21 Osnovni i ostali kapital dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( 2kcijski kapital 0deli DOO 0lozi Dr avni kapital Dru"tveni kapital Jadru ni udeli Ostali osnovni kapital UKU3NO ! @OE ! ! ! ! ! EBF E1(12(2BBD( u BBB in( ! @OE ! ! ! ! ! EBF 8@ . januar .-lagajna Devizni račun Devizni akreditivi Devizna blagajna Ostala novčana sredstva 'ovčana sredstva čije je kori"#ennje ograničeno ili vrednost umanjena UKU3NO 8E+ 8DDAM ! ! BBDC EFFED @B+ EMMB ! ! @BDO ! EBG2F 3OREZ NA DODATU 8REDNOST I AKTI8NA 8RE.ENSKA RAZGRANI4ENJA + 6R( 1H Stanje PD6 i 26* dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( +8OO DD@CM GFHID E1(12(2BBD( u BBB in( Porez na dodatu vrednost 4 prethodni porez 2ktivna vremenska razgraničennja UKU3NO OD5O:ENA 3ORESKA SREDST8A + 6R( 2B Stanje i promene na odlo enim poreskim sredstvima mogu se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( 8B+ ! EBB8O EA+O+ EA+O+ E1(12(2BBD( u BBB in( ! ! ! 8B+ 8B+ Početno stanje 4 +.

. Dru"tvo je obrazovalo zakonske rezerve kada je to bila obaveza po Jakonu o preduze#ima :SSlu beni glasnik S*5H br. nekretnina. Stanje i promene na revalorizacionim rezervama dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& 'ekretnine. novembra 8OOD. @@RAM. postrojenja. .L u ela Klan %ilo" Panjkovi# UKU3NO +OO 1BB E1(12(2BBC( u BBB in( @OE EBF E1(12(2BBD( u BBB in( @OE EBF NEU35A9ENI U3ISANI KA3ITA5 'eupla#eni kapital dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( 'eupla#ene upisane akcije 'eupla#eni upisani udeli UKU3NO ! ! ! E1(12(2BBD( u BBB in( ! ! ! REZER8E + 6R( 22 *ezerve dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( 3misiona premija Jakonske rezerve Statutarne i druge rezerve UKU3NO ! CC ! CC E1(12(2BBD( u BBB in( ! CC ! CC 3misiona premija predstavlja razliku :pozitivnu i negativnu. u skladu sa računovodstvenim politikama. koji je stupio na snagu @O. hartija od vrednosti raspolo ivih za prodaju. postrojenja i opreme. Po tom Jakonu u obavezne rezerve se svake godine unosilo najmanje ET dobiti. Jakon o privrednim dru"tvima.. kao i kursne razlike po osnovu uče"#a u kapitalu inostranih privrednih dru"tava :ulaganja u strani entitet. 8AR8M. @MR8OO8. dok rezerva ne dostigne statutom utvr<enu srazmeru prema osnovnom kapitalu. Statutarne i druge rezerve su rezerve koje se formiraju u skladu sa statutom i drugim aktima dru"tva. godine je ukinuo obavezu da dru"tvo kapitala ima zakonske rezerve. izme<u postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne vrednosti. RE8A5ORIZACIONE REZER8E + 6R( 2E 'a revalorizacionim rezervama iskazuju se efekti procene po po"tenoj :fer. a najmanje +OT osnovnog kapitala. koji je propisivao da je dru"tvo kapitala obavezno da ima zakonske rezerve. vrednosti nematerijalnih ulaganja. Jakonske rezerve su obavezne rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom. oprema 7artije od vrednosti raspolo ive za prodaju 0če"#e u kapitalu inostranih privrednih dru"tava 'ematerijalna ulaganja ostalo UKU3NO 8D .

na slede#i način& u BBB in( Pokri#e gubitaka . rashoduje. . .spravka gre"ke i promena računovodstvene politike Procena po po"tenoj vrednosti 4 pove#anje Procena po po"tenoj vrednosti 4 smanjenje 0kidanje Ostala pove#anja Ostala smanjenja Krajnje stanje + E1(12(2BBC( Krajnje stanje + E1(12(2BBD( ++BAA8 ++BAA8 ! ! ++BAA8 ++BAA8 ! *evalorizacione rezerve se ne mogu iskoristiti i raspodeliti dok se sredstvo čijom su procenom nastale na neki način ne otu<i 4 proda. razmeni za drugo sredstvo i sl.O+.O+. .Početno stanje 4 +.O+. postrojenja i opreme mo e se preneti u neraspore<enu dobit i pre nego "to je nematerijalno ulaganje.splata dividende 0če"#e zaposlenih iu dobiti *ezerve Osnovni kapital Ostalo A ! ! ! ! ! 8E .spravka gre"ke i promena računovodstvene politike (origovano stanje neraspore<ene dobiti ranijih godina 4 +.8OOB.znos koji se u tom slučaju mo e preneti u neraspore<enu dobit jednak je razlici amortizacije obračunate na revalorizovanu nabavnu vrednost i amortizacije obračunate na nabavnu vrednost.splata dividende Ostala pove#anja Ostala smanjenja 'eraspore<ena dobit teku#e godine Stanje na an E1(12(2BBC( u BBB in( 8@MEMB ! ! 8DMA8 ! ! +8DCCE EEIIF1 *aspodela neraspore<enog dobitka izvr"ena na osnovu Skup"tineR0pravnog odbora :navesti broj i datum odluke.8OOB. postrojenje ili oprema otu<ena. nekretnina. NERAS3OREMENA DO6IT + 6R( 2G 'eraspore<ena dobit dru"tva mo e se prikazati na slede#i način& 'eraspore<ena dobit ranijih godina 4 +. 5edan deo revalorizacione rezerve nastao procenom po po"tenoj vrednosti nematerijalnih ulaganja i nekretnina. pokloni.8OOB. .

O+. radi prodaje ili poni"tavanja u roku od godinu dana UKU3NO ! ! ! E1(12(2BBD( u BBB in( ! ! ! DUGORO4NA REZER8ISANJA Stanje i promene na dugoročnim rezervisanjima mogu se prikazati na slede#i način& *ezervisanja za tro"kove obnavljanja prirodnih bogatstava *ezervisanja za zadr ane kaucije i depozite *ezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih *ezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih Ostala dugoročna rezervisanja *ezervisanja za tro"kove u garantnom roku Početno stanje 4 +.I5I UDE5I< Otkupljene sopstvene akcije :ili udeli. mogu se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( Otkupljene sopstvene akcije :ili udeli.8OOB.Obračunati porez ! GU6ITAK >ubitak predstavlja ispravku vrednosti kapitala i mo e se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( >ubitak ranijih godina >ubitak teku#e godine UKU3NO ! ! ! E1(12(2BBD( u BBB in( ! ! ! OTKU35JENE SO3ST8ENE AKCIJE . koje je dru"tvo du no da otu<i u periodu du em od godinu dana od dana sticanja Otkupljene sopstvene akcije :ili udeli. UKU3NO 8M .

.spravke gre"ke i promena računovodstvene politike Dodatna rezervisanja izvr"ena u 8OOB.... DUGORO4NI KREDITI + 6R( 2F Obaveze po osnovu dugoročnih kredita dru"tva mogu se prikazati na slede#i način& Oznaka #alute Dugoro'ni kre iti u ze!lji Pravno lice . Ostali .8OOB.skori"#ena rezervisanja u 8OOB.S0D932S. Ostali .. OSTA5E DUGORO4NE O6A8EZE + 6R( 2I Ostale dugoročne obaveze mogu se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu du em od godinu dana Ostale dugoročne obaveze UKU3NO ! ! ! ! ED8EO FG2FB E1(12(2BBD( u BBB in( ! ! ! ! 888AOM 222HBI KRATKORO4NE /INANSIJSKE O6A8EZE + 6R( 2D (ratkoročne finansijske obaveze mogu se prikazati na slede#i način& 8C . Pravno lice ... S#ega Dugoro'ni kre iti u inostranst#u Pravno lice .. S#ega UKU3NO DUGORO4NI KREDITI Ka!atna sto$a E1(12(2BBC( u BBB in( E1(12(2BBD( u BBB in( ! 30* ! ! DOEA ! ! ! ! ! ! DOEA ! ! Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine od dana bilansa iskazuje se u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza. Ostalo (rajnje stanje 4 @+. god. god.. god.+8. 0kinuta rezervisanja u 8OOB. ..'> 9-7 Pravno lice ....

.... S#ega Kratkoro'ni kre iti u ze!lji Pravno lice . Ostali .... S#ega Deo ostali& ugoro'ni& o"a#eza koje os$e#aju o je ne go ine Pravno lice ..... Pravno lice ........ Pravno lice . Ostali . S#ega UKU3NO KRATKORO4NE /INANSIJSKE O6A8EZE Ka!atna sto$a E1(12(2BBC( u BBB in( E1(12(2BBD( u BBB in( +O+BA+ 30* A EAOMC 30* +8B@AB A A ! A 8BA@EM O6A8EZE IZ 3OS5O8ANJA + 6R( 2C Obaveze iz poslovanja mogu se prikazati na slede#i način& 8B .. S#ega Kratkoro'ni kre iti u inostranst#u Pravno lice . Ostali .. Ostali ......... Pravno lice . Pravno lice . Pravno lice .... Pravno lice .Oznaka #alute Kratkoro'ni kre iti o !ati'ni& i za#isni& $ra#ni& lica Pravno lice .. S#ega Deo ugoro'ni& kre ita koji os$e#a o je ne go ine Pravno lice ..... Ostali ... Pravno lice . Pravno lice . Ostali ..... S#ega Kratkoro'ni kre iti o ostali& $o#ezani& $ra#ni& lica Pravno lice .... S#ega Ostale kratkoro'ne 0inansijske o"a#eze Pravno lice . Ostali ... S#ega O"a#eze $o kratkoro'ni! &artija!a o #re nosti Pravno lice . Ostali ..

depoziti i kaucije Dobavljači 4 matična i zavisna pravna lica Dobavljači 4 ostala povezana pravna lica Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Ostale obaveze iz poslovanja S#ega O"a#eze iz s$eci0i'ni& $oslo#a Obaveze prema uvozniku Obaveze po osnovu izvoza za tu< račun Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje Ostale obaveze iz specifičnih poslova S#ega UKU3NO O6A8EZE IZ 3OS5O8ANJA DCCAD ! ! EO8EC +DEEE ! ++8MOM E1(12(2BBD( u BBB in( @CEE8 @AA@C DB+BC +8EMCM 112IBI 12FIDI OSTA5E KRATKORO4NE O6A8EZE I 3ASI8NA 8RE.ENSKA RAZGRANI4ENJA + 6R( 2H Ostale kratkoročne obaveze iz P6* mogu se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( O"a#eze $o osno#u zara a i nakna a zara a Obaveze za neto zarade i naknade zarada. osim naknada zarada koje se refundiraju Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju S#ega Druge o"a#eze Obaveze po osnovu kamata i tro"kova finansiranja Obaveze za dividende Obaveze za uče"#e u dobiti Obaveze prema zaposlenima Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podi e u toku godine Ostale obaveze S#ega 3asi#na #re!enska razgrani'enja 0napred obračunati tro"kovi Obračunati prihodi budu#eg perioda *azgraničeni zavisni tro"kovi nabavke Odlo eni prihodi i primljene donacije *ezgraničeni prihodi po osnovu potra ivanja Ostala P6* S#ega ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MC A ! ! ! ! ! ! ! E1(12(2BBD( u BBB in( ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A ! ! ! ! ! ! ! 8A .E1(12(2BBC( u BBB in( O"a#eze iz $oslo#anja Primljeni avansi.

8OOB.spravka gre"ke i promena računovodstvene politike Pove#anjeRsmanjenje u toku godine (rajnje stanje 4 @+. decembar UKU3NO DE8IZNI KURSE8I Jnačajni kursevi :zvanični srednji kurs 'arodne banke Srbije. direktor @O .UKU3NO OSTA5E KRATKORO4NE O6A8EZE ID A OD5O:ENE 3ORESKE O6A8EZE Stanje i promene na odlo enim poreskim obavezama mogu se prikazati na slede#i način& E1(12(2BBC( u BBB in( MOO ! ! A E1(12(2BBD( u BBB in( MOO ! ! MOO IBB Početno stanje 4 +. $r 6eogra . @+. januar . godine AGENCIJA ZA RA4UNO8ODST8ENE US5UGE N8IRD:INO Dragana 3etri%.IB1B DH. Nikolaja Gogolja HCa Dragana Petri# NECOTEPO DOO 6eogra %ilo" Panjkovi#.2EBB 0 -eogradu.+8. stranih valuta koji su kori"#eni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su slede#i& 30* 0SD =7. >-P E1(12(2BBC( E1(12(2BBD( CC.