You are on page 1of 3

SEDAM KREATIVNIH DANA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI RIJEKA, 1996.

Kreativnost kroz odg.-obr. aspekt ŠK-e
Osnovni kriterij kreativnosti-izvornost. Određenje kreativnosti je originalnost, fleksibilnost, asocijativnost, sposobnost provođenja velikog broja ideja i sposobnost razvijanja ideja riječima, sposobnost formuliranja i zapažanja problema u novim situacijama i sposobnost izrade originalnog rada na osnovi otkriveni ideja. Kreativni poticaji ostvaruju se kroz program pomo!u raznovrsni izvora inf. i angažiranjem knjižničara koji kroz nastavu i razne aktivnosti potiču učenike na istraživački-kreativni rad. Obrazovanje je sustavno organizirano učenje zasnovano na kognitivnoj i psi omotornoj srefi ličnosti s ciljem da se steknu znanja, vje"tine i razviju sposobnosti. Odgoj je sustavno organizirano učenje. Kreativnost korzo odg.-obr. aspekt ŠK#e možemo promi"ljati na tri načina$ a% polaze!i od nji ove aktualnosti b% uzimaju!i u obzir nji ovu konceptualnu zasnovanost u relacijama koje se generiraju suodnosom osnovni subjekata u odg.-obr. procesu c% uvažavaju!i nji ovu pedag.-programsku utemeljenost Kreativnost knjižničara ogleda se kroz skup pedag.-psi olo"ki , organizacijski i didaktičko-metodički mjera kojim se postižu promjene u planiranju, organizaciji i realizaciji i aplikaciji odg.-obr. rada. & osnovi svega leži spoznaja$ Š'O ()*+,O -O.'+/+ + K0KO 'O K1)0'+23O 1)0*+4+10'+ -prvo upoznaj sebe -svoj posao -svr u posla -rezultate koje želi" posti!i -upoznaj korisnika -iznađi rje"enja u odnosu na korisnike -potakni učenika da ponudi svoje rje"enje 5a bi ostvarila svoju odg.-obr. f-ju knjižnica mora realizirati sljede!e zadatke$ -mora biti pristupačna svima -osposobiti učenike za sam. rad -buditi interes i radoznalost korisnika -stvarati naviku i potrebu čitanja -stvarati naviku pra!enja liter. -educirati korisnike za služenje bibliotečno-bibliograf. pomagalima -stvarati naviku i vje"tinu služenja svim izvorima inf. -upoznati korisnike s mogu!nostima knjižnice -upoznati korisnike s raznim bazama podataka -stvarati uvjete za učenje učenja -proizvoditi vlastite izvore inf. -organizirati i pomagati rad slobodni aktivnosti -razvijati metode i te nike samoobrazovanja -organizirati i sudjelovati u aktivnostima s nadarenim učenicima -sadržajem i opsegom fonda zadovoljiti za tjeve nastavni planova i programa i indiv. interese korisnika 1

Knjižničar !e kroz realizaciju programa. dođu do novi znanja. nastavnik. rad s učenicima. & procesu kreativnog rada učenicima se kroz knjižnicu omogu!uje da koriste!i razne izvore inf. novi ideja i novi rje"enja.avjetodavni rad s učenicima$ -implicira indiv. kataloga-pretraživanje informacijski baza podataka -uvod u metodologiju proučavanja i kori"tenja razni izvora znanja -upoznavanje s metodama i te nikama učenja u knjižnici -upoznavanje s +nternetom -osposobljavanje učenika za usmeno i pismeno interpretiranje izvora znanja . i znanja. Kroz savjetodavni rad i program osposobljavanja za samostalan rad razvojne mogu!nosti kreativnosti su neograničene.-ostvariti korelaciju nastavni područja -omogu!iti stručno usavr"avanje nastavnika -uvoditi inovacije u nastavu -omogu!iti pristup svim izvorima znanja -osigurati slobodan pristup znanju Kreativnost je elementarno polazi"te u odgoju i obraz. doživljavanje i djelovanje. rad$ -upoznavanje učenika s org. satnice i stra a. 3ova je dimenzija edukacije. oslobođenog prisile. nastava. fond. . Knjižnica može ponuditi uvjete za stvaralačko učenje. knjižničara -kreativnost u stilu i metodama rada -op!i stvaralački stav "kole Sedam krea !"#!$ da#a % ŠK&! .vijet ŠK-e i odgojno-obrazovni rad "k. . a uključuje$ 6izbor knjiga i dr. 2 . razmi"ljanje. -ojmovi$ prostor. vrijeme. izvora za učenje i razonodu 6pomo! pri izradi samostalni pisani radova 6razvijanje trajni navika čuvanja izvora znanja 6poticanje i pra!enje interesa i sklonosti učenik da se koriste izvorima inf. i znanja O kreativnosti !e ovisiti realizacija programa. kori"tenje bibliografije. nastavnika. organizaciju rada "kole i suradnju svi u obrazovanju potaknuti i pokazati$ -kreativnost u sadržajima plana i programa -kreativnost u organizaciji rada "kole -kreativnost u suradnji učenika. učenik. Knjižnica svoju djelatnost ostvaruje u interakciji knjižničar. knjižničara postaju pretpostavka za kreativno pona"anje učenika. mladi .tjecanje znanja sastavni je dio kreativnog rada. Kreativnost proizlazi iz slobodnog neplaniranog vremena. i radom knjižnice -s mrežom knjižnice -s raznim izvorima znanja. -rogram osposobljavanja za sam.vaki bibliotekar !e napraviti program osposobljavanja učenika za služenje izvorima inf. 7unkcionalno uređena ŠK omogu!uje različite aktivnosti. građa i čovjek.

verificirati povezanost. vježbe fantazije. otkriti ulogu likova i međusobni odnosa. karikaturi. 6Kreativno čitanje-iskazati nove misli. odrediti kronologiju činjenica. gledanju. tekstu.. slikanju ili zaključivanju. . razumjeti leksik. nastavnika i učenika.interpretirati tekst. vježbe dovr"avanja priča. 6Kritičko čitanje. pisanju. &čenik u kreativnom programu daje smisao građi putem kritičkog i kreativnog čitanja. prostore.. davanje naslova slici. smije"ni pitanje. s vatiti inf. *ista vježbi za razvijanje kreativni sposobnosti učenika .. neobična uporaba riječi. učenika s učenikom. između glavne ideje i ostali dijelova teksta. pisce. s vatiti sintaksu. 3 . roditelja s učenikom.#a !$ 60nalitičko i produbljeno čitanje-odabirati važnije inf. Kreativni dani "kolske knjižnice moraju krenuti u potragu za "kolskim i izvan"kolskim vremenom.. povezivanje jedne misli ili stvari s dr. promijeniti sadržaj i likove. razumjeti ilustracija. izdvojiti ključne riječi. s vatiti poruke i izmijeniti svoj stav. definiranja ipoteza. stvaranje neuobičajeni i originalni ideja na osnovi činjenica. sakupljanje i obradom podataka. uočavanja problema. nove ideje.astavljanje riječi. istraživati neki problem. zapisivanje misli8 O'()')*+. vježbe s poslovicama.e# -! a e+.&čenik provodi vrijeme u istraživanju. povezivati inf. izmijeniti početak i kraj. s va!ati poruke između redaka. dodati nove epizode. glumačkom izražavanju. riječi i asocijacije. čitanju. osje!aje. m)ra . uspoređivati sadržaje. -rostor i vrijeme u knjižnici omogu!uju fleksibilniju organizaciju zasnovanu na partnersko-istraživačkom radu bibliotekara i učenika. pojedinosti. razviti imaginaciju. pisanje priča o slici.vijet ŠK čine$ -produkti ljudskog uma -namje"taj -predmeti iz životne zbilje -osvjetljenje prostora -boje u prostoru Kreativni dani u ŠK$ -+zvannastavno slobodno vrijeme -Odgojni sat razredne zajednice 5ani se mogu organizirati i u vrijeme 5ana "kole. pretraživanju građe. blagdanski svečanosti. epo e. vježbe sa zagonetkama. oluja mozgova.