You are on page 1of 1

1

8
.
2
0
2
8
.
4
0
4
.
8
2
6.53 20.10
P+4K P+4K
P+4K
P+0K
RRUGA KRYESORE
HYRJA PER BANOR
VJA NDERTMORE
KUFJT KADASTRAL
VJA NDERTMORE
V
J
A
N
D
E
R
T
M
O
R
E
KUFJT RREGULLUESE
HYRJA NE GARAZHD
8aza e s|luac|or|
Dukja:
Gusht.2012
19/12
Projektues:
Dat:
Pej
AFARlST BANESOR
Nr. projektit
Shkalla
Emertimi i flets Nr. i fletes
Adresa:
nvestitor:
Objekti:
Faza:
1:250
01
ar|. Lu|z|r 8eq|r| |rg.d|p.
Etazhiteti:
B+P+4+KT
PROJEKTl ZBATUES l
ARKlTEKTURS
AIbert Hajdaj
1
PRERJA
1
PRERJA
B+P+4+NK
(kat i trhjekur)