You are on page 1of 1

1

2
6
8
0
2
. 8
0
2
0
3
. 4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
0
0.00
1
2
6
8
0
2
. 8
0
2
0
3
. 4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
9
0
1
. 9
0
2
0
9
0
1
. 9
0
4
0
8
0
1
2
6
8
0
2
. 8
0
2
0
3
. 4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
0
2
. 6
0
2
0
1
8
8
0
2
. 8
0
2
0
3
. 4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
9
0
1
. 9
0
2
0
9
0
1
. 9
0
4
0
8
0
1
2
6
8
0
2
. 4
6
3
4
2
0
3
. 4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
0
2
. 6
0
2
0
-0.15 -0.15
3
. 0
0
10
80
estrih industrial
h.izolimi
pllak konstruktive t=80cm
PE
t izolim rigjid
lyerje e ftoh me bitumen
pllak beton i thjesht t=10cm
PE
zhavorr i ngjeshur t=20cm
mbushje
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafon i lshuar
granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=5cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
h. izolim
pllak AB
pllafoni
llamarin prej elikut e
plastifikuar t=0.8mm
t. izolim rigjid t=3cm
pllak BA t=20cm
t. izolim rigjid
zhavor t=5cm
fillc gjeotekstil
h izolim
fillc-foli
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim
rrethoj nga druri
terraco pllaka t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
h izolim
fillc
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim
rrethoj nga druri
terraco pllaka t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
h izolim
fillc
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim
pikore alumini
kanxh nga eliku@30 cm
drras 2.5cm
t izolim rigjid
mur parapeti t=15cm
h izolim
fillc
t. izolim rigjid t=3.5cm
foli difuzive
mur betoni t=15cm
ermoizolim t=8cm
fasada
granit artificial t=3cm
granit artificial t=2cm
granit artificial t=3cm
granit artificial t=2cm
keramik t=1cm
ngjits
mur BA t=15cm
t. izolim t=3cm
foli difuzive
ajr 2cm
panel 'ekosal' t=
1cm
pikore 'alpolik'
veshje 'alpolik'
shtyll eliku
rrethoj nga druri
terraco pllaka t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
h izolim
fillc
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafon i lshuar ujmbledhs BST EVA
fasad strukturale
Prerja lerlrore
Dat:
Pej
nvestitor:
Objekti:
Nr. i fletes
Adresa:
Nr. projektit
AFARlST BANESOR
Emertimi i flets
Shkalla
1:50
Gusht.2012
Dukja:
Projektues:
19/12
B+P+4+KT
ar|. Lu|z|r 8eq|r| |rg.d|p.
Etazhiteti:
Faza:
PROJEKTl ZBATUES l
ARKlTEKTURS
AIbert Hajdaj