You are on page 1of 1

3

. 4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
0
2
. 6
0
2
0
1
2
6
8
0
2
. 8
0
2
0
3
. 0
0
4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
9
0
1
. 9
0
2
0
9
0
1
. 9
0
4
0
2
. 6
0
4
0
2
. 6
0
2
0
2
. 8
0
2
0
3
. 4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
0
1
. 7
7
1
8
5
2
. 7
7
1
8
5
2
. 7
7
1
8
5
2
. 7
7
1
8
5
2
. 7
7
1
8
5
2
. 7
7
1
8
5
2
. 7
7
1
8
5
4
. 3
0
2
0
-3.00
+3.70
+6.70
+10.70
+13.70
+16.70
+19.60
1
2
6
8
0
2
. 8
0
2
0
3
. 4
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
. 8
0
2
0
2
0
+0.70
32
1
4
3
30 2
1
7
-0.15
-3.00
000
+3.70
+6.70
+10.70
+13.70
+16.70
+19.60
llamarin prej elikut e
plastifikuar t=0.8mm
t. izolim rigjid t=3cm
pllak BA t=20cm
t. izolim rigjid
zhavor t=5cm
fillc gjeotekstil
h izolim
fillc-foli
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim
pikore alumini
kanxh nga eliku@30 cm
drras 2.5cm
t izolim rigjid
mur parapeti t=15cm
zhavor t=5cm
fillc gjeotekstil
h izolim
fillc-foli
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim
suvatim t=2cm
mur bllok argjile t=25cm
termoizolim t=8cm
fasada
estrih industrial
h.izolimi
pllak konstruktive t=80cm
PE
t izolim rigjid
lyerje e ftoh me bitumen
pllak beton i thjesht t=10cm
PE
zhavorr i ngjeshur t=20cm
mbushje
granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=5cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
h. izolim
pllak AB
pllafoni
granit artificial t=3cm
granit artificial t=2cm
granit artificial t=3cm
granit artificial t=2cm
granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=3.5cm
pllak AB t=
18cm
suvatim
granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=3.5cm
pllak AB t=
18cm
suvatim
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni
granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=5cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
h. izolim
pllak AB
pllafoni
Dat:
Pej
nvestitor:
Objekti:
Nr. i fletes
Adresa:
Nr. projektit
AFARlST BANESOR
Emertimi i flets
Shkalla
1:50
Gusht.2012
Dukja:
Projektues:
19/12
B+P+4+KT
ar|. Lu|z|r 8eq|r| |rg.d|p.
Etazhiteti:
Faza:
PROJEKTl ZBATUES l
ARKlTEKTURS
AIbert Hajdaj
Prerja gjalsore