You are on page 1of 13

4.

82

1
PRERJA

HYRJA NE GARAZHD

VIJA NDERTIMORE

Faza:

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS

P+0K

Objekti:

P+4K

Etazhiteti:

28.40

P+4K

AFARIST BANESOR
B+P+4+KT

Investitor:

B+P+4+NK
(kat i trhjekur)

Albert Hajdaj
Pej

Adresa:

P+4K

Dukja:

KUFIJT KADASTRAL

HYRJA PER BANOR


1
PRERJA

6.53

20.10

18.20

VIJA NDERTIMORE

VIJA NDERTIMORE

Nr. i fletes

Emertimi i flets

01
Shkalla
1:250
KUFIJT RREGULLUESE

Nr. projektit

Baza e situacioni

19/12
Dat:
Gusht.2012

RRUGA KRYESORE

Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

11
3.40

25
3.03
45
5.55

6.00

45
2.00

1.65
25
23.63
5.64
5.99

45
22

22

7
45

45
19.88

45

14

28.77

25

5.65

5.65

1
PRERJA

6.01
5.65

12

25

3.15

8.90

3.75

4.20
45

1.95

2.25

12

3.60
45

25

1.00

75

12

45

1.00

12

33

1.00

80

12

33

3.14

3.60

1.00

80

11.14

38

12

33

80

80

40

25

45

12

8.90

1.00

32

80

1.00

1.00

80

30

12

12

30

80

1.00

12

30

80

1.00

3.85

4.20

1.00

80

30

12

80

16
25

25

13

25

78

80

1.68

30

12 1.06

25

25

25

3.75

25

3.95

1.50

80

80

12

5.74

3.15

25

3.95

33

30

1.00

17.64

1.17

45

3.60

25

25

80

80

12

2.82

4.20

1.20

22

30

1.00

25

25

5.64
45
3.35

25

1.50

80

12

7.00

3.60

81

25

25

3.95

4.58

25

1.90

25

11

25

10

3.95

30

1.00

25

C
B

3.35

3.95

25

25

2.45

25

25

45

1.65

25

1.27

3.35

1.20

25

80

12

3.95

6.53

25

25

1.27

6
1.90

25

3.95

30

1.00

12

25

1.65

25

25

25

1.65

9.08

45

1.65
7

1.20

5
2.59

25

25
12

25

5.55

45
2.42

1.90

11.14
80

12

25

13

7.00

25

5.55
30

9.08

4
10

1.00

25

12

3.35

25

18

7.55

1.00

25

25

25

3.35

10.14

3.95

25

4.20

3.95

3.95

3.60

25

3.60

25

3.60

3.40

3.35

25

3.35

4.20

6.63

25

25

1.27

3.95

25

15

16

25

45

25

45

25

3.95

3.60

25

3.35

3.03
45

25

25

25
3.03

1.27

3.35

4.20

25

25

3.60

25

1.27

1.65

28.27

25

25

25

11
2.83

13

45

12
17

28.77

23.63
HYRJA PER NE GARAZH- BODRUM
5.99
25

6.01

1
PRERJA

20

25

Faza:

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS

Objekti:

Nr. i fletes

Nr. projektit

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:
Albert Hajdaj

Adresa:
Pej

Dukja:

Emertimi i flets

02

Shkalla
1:50

19/12

Baza e bodrumit

Dat:
Gusht.2012
Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

23.63
17.63
45
11

2.84

45

6.00

6.63

3.40

30

6.53

7.00

45

5.74

7.01

25

6.00

12

1
PRERJA

13

4.20

3.20
5.55

45

1.65

25

2.59

25

2.80

45

5.65

25

LOKAL

45

45
3.60

1.65

25

2.59

25

2.80

45

5.65

45

5.65

25

25

25

25

45

1.95

5.55

45

45

2.15

3.35

3.35

3.60

3.60

25

45

75

25

25

HYRJA NE GARAZHD

3.14

3.60

11.39

25
3.35

3.35

3.60

3.60

25

45

8.92

3.95
45

25

3.85

1.00

13
4.20

C
B

25

13
4.20

3.87

25

10
9
11

27.92

3.75

4.20

3.75

3.95

3.95

27.70

3.95

4.20

7
13

27.95

12

4.20

14
5
15
4

22.65

1.65

25

2.59

25

2.80

25

2
18

LOKAL

45

17

5.55

16

45

25

25
3.35

+0.70

6.91

25

3.75

25

25
3.95

3.95

Faza:

LOKAL

000

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS

000

Objekti:

25

25

45

7.55

LOKAL

45

4.20

25

45

4.20

19.00

25

3.15

1.74

45

25

3.75

001
A: 36.62 m2

3.60

2.59

4.20

3.15

25
25

1.90

3.60

3.60

1.20

25
3.35

45

45

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

45

5.55

45

1.65

25

2.59

25

2.80

45

5.65

B+P+4+KT

25

3.15

3.60

3.90

3.35

3.35

3.60

3.60

Investitor:

Pej

Adresa:
Dukja:

+0.70

55

25

77

25

25

45

8
25

1.44

Albert Hajdaj

-0.15

Nr. i fletes

HYRJA PER BANOR

Emertimi i flets

03
Shkalla
1:50
Nr. projektit

3.40
3.65

6.00
45

1
PRERJA

2.00

1.26

9.04

1.34

8.96

Dat:

5.99

13.55

6.01

Gusht.2012
Projektues:

45

1.70

2.60
4.96
24.00

66

Baza e prdheses

19/12

7.15

1.60

7.15

1.60

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

1
PRERJA

21.90
3.12

45

2.70

45

25

3.50

45

2.61

4.50

45

5.99

1.05

25

6.11

3.85

25

3.50

25

3.01

25

1.49

60

10

2.60

15

4.55

1.35

15

1.30

25

1.30

15

5.31

3.85

2.40

3.95

3.95

4.20

3.95

4.20

2.57

2.97

3.95

5.37

3.50

25

25

25

80

25
80

1.05
25

25

25
10

1.50

7.01

25
80

50

1.35

25
1.60

1.35

3.50
7.00

12

80

1.08

1.05

25

1.77

3.25

C
B

80

1.55

7.75

25

80

72

25

1.05

terasa
002
A: 6.43 m2

25

1.49

2.05

42

1.00

65

1.00

15

1.86

12

62
15

1.98

1.75

25

1.80

25

1.75

25

1.83

3.79

45
57

80

20

57

20

2.60

79

25

1.80

15

15

1.75

25

2.60

25

85

75

25

3.60

1.98

20

3.75

4.20
25

45
9.96

2.00

15

20

1.80

40

25

25

3.55

3.15

1.00

25

1.81

15

25

2.00

2.24

15

10

80

2.55

20

1.40

1.80

1.30

80

50

75

90

4.20

91 25

2.39

1.20

15

20

20
15

80

80

1.92

Objekti:

20

1.49

20

4.20

25
Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj

3.60

20

4.20

25

25

1.60

34

1.76

25

99

1.60

1.00

15

20

1.60

1.80

20

4.20

25
45

81

25

Nr. i fletes

25

terasa

1.43

25

25

25

25

25

13
1.30

1.30

1.30

65
66

3.15

15

3.60

3.59

001
A: 5.16 m2

1.20

20

9.53

45

8.20
25

5.25

5.25

4.80
3.95

Dukja:

2.85

20

3.60

Pej

Adresa:

45

AFARIST BANESOR

40

30

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS

25

80

1.94

15
4.00

2.30

3.60

1.05

3.60

3.60

2.30
1.30

3.17
1.23

002
A: 5.41 m2

25

25

15

20

terasa

25

40

Faza:

10

25

1.00

1.55

3.60

65

15

1.55
80

25

25

25

2.24

2.10

25

3.75

20

1.81

4.20

1.94

20

2.10

90 30

2.60

75

25

25
20

3.40

4.20

4.20

3.75

25

1.55

20

2.45

4.20
1.85

1.97

25

25

25

25

3.30

45

25

1.35

1.60

2.23

2.23
1.20

5.75

20

25

3.60

1.80

2.40

25

25

1.05 15

1.90

2.60

20

25

1.23

1.75

93 20

25

25

20

1.90

1.80

25

25

1.20

2.60

25

25

1.00

1.00

1.75

1.90

15

25

3.45

terasa

1.23

1.20

1.40

2.00

5.75

001
A: 5.71 m2

20

20

12

12
1.40

15
65

1.60

1.60

3.60

18

25

20

17

3.35

1.08

16

1.60

20 20
4

29.60

25

6.33

80

1.20

3.95

1.20

2.60

4.20

3.95
2.56

35

10

15

2.15

25

25

1.98

25

5
25

3.60

14

60

20

13

15

3.10

12

1.60

20
2.55

25

2.55

2.60
11

2.75

81

85

25

25

25
1.45

25
20

1.45

25

25

4.35

10

3.10

1.97

1.61
15

45

25

3.48

terasa
003
A: 5.55 m2

2.27
1.80

25

3.61

15

15
15

29.60

45

1.81

73

10

75

3.60

98

25

25

2.27
90

4.40

1.35

25

25

1.21

40
1.75

3.46

1.60

3.60

3.35

1.60
2.49

25

1.60

95 25

80

75

001
A: 45.63 m2

4.82

25

1.81

13

10

10

1.80

80

12
60

1.00

60

1.00

12
72
25

85

25

1.78

2.60

2.70

25 1.10

3.60

28

45

15

25 25

12

2.00

15 1.10

1.21

62

40

12

1.48

25
81

80

12

3.39

23

2.86
1.80

15

18.48

70

3.15

35

10

70

15

15
2.06

1.65

40

80

25

15

1.92

1.17
1.60

terasa
001
A: 5.79 m2

3.40

10

3.60

25

15

15

25
3.35

1.60

3.60

1.35

15

15

75

81

Emertimi i flets

05
Shkalla
1:50
Nr. projektit
19/12

Baza e katit karakteristik


- Dimensionimi-

Dat:
Gusht.2012

6.00
25

2.00

5.65
4.30

45

1.65

1.60
5.99

6.00
25
3.34

2.25

6.00

5.65

1.60
3.25
20.25

1
PRERJA

1.35

45
1.60

5.64
2.24

4.10

Projektues:

2.60
3.31

25
1.50
1.35

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

1
PRERJA

C
B

qendrimi ditor me tyezari

qendrimi ditor me tyezari

4.20

A: 31.28 m2

terasa

A: 28.1 m2

A: 6.43 m2

WC

WC

A: 2.31 m2

A: 2.31 m2

A: 5.14 m2

A: 5.14 m2

BANESA 3 DHOMSHE
dhom gjumi

3.60

dhom gjumi
terasa

A: 13.07 m2

A: 11.22 m2

A: 5.79 m2

A: 3.91 m2

A: 3.87 m2

dhom gjumi

3.60

dhom gjumi

A: 14.76 m2

terasa

A: 16.17 m2

A: 5.55 m2

banjo

banjo

A: 4.09 m2

A: 4.09 m2

4
WC
A: 2.62 m2
10
9

dhom gjumi

A: 4.6 m2
11

A: 13.06 m2

4.20

8
12
7

A: 55.93 m2

qendrimi ditor me tyezari

13
6

A: 22.61 m2

14
5

qendrimi ditor me tyezari

15
4

A: 35.36 m2

16
3
17

A: 7.59 m2

A: 3.27 m2

2
18
1

5
BANESA B-1

BANESA B-3-

A: 3.94 m2

3.60

banesa 4 dhomshe

BANESA B-1- banesa 2 dhomshe

A: 55.93 m2

terasa

Pershkrimi

A: 5.71 m2

Qendrimi ditor me
tryezari
Dhom gjumi
Banjo
Holli
Terasa

lloji i materialit

SIP. m2

parket

22.60m2

parket

13.10 m2

keramik

4.60 m2

keramik

7.30 m2

terraco pllaka

5.55 m2

Gjthsejt B-1 netto siperfaqe

53.15 m2

BANESA B-2- banesa 3 dhomshe


Pershkrimi
A: 10.77 m2

banjo

banjo

A: 4.71 m2

dhom gjumi

Qendrimi ditor me
tryezari
Dhom gjumi
Dhom gjumi

BANESA B-2banesa 3 dhomshe

A: 5.82 m2

4.20

A: 13.19 m2

degazhmani i fjetjes

parket

15.60 m2

parket

17.70 m2

Banjo

keramik

5.82 m2

WC
Holli
Terasa

keramik

2.50 m2

keramik

10.77 m2

Pershkrimi

qendrimi ditor me tyezari

A: 5.41 m2

dhom gjumi

dhom gjumi

A: 35.58 m2

A: 17.67 m2

dhom gjumi

dhom gjumi

A: 15.61 m2

A: 12.3 m2

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS
Objekti:

AFARIST BANESOR

5.16 m2

terraco pllaka

93.15 m2

lloji i materialit

SIP. m2

parket

35.36 m2

parket

13.20 m2

parket

14.65 m2

Dhom gjumi
Holli

parket

12.30 m2

WC
Banjo
Degazhmani i fjetjes
Terasa
Terasa

keramik

2.62 m2

keramik

4.70 m2
12.30 m2
5.40 m2
5.70 m2

Qendrimi ditor me
tryezari
Dhom gjumi
Dhom gjumi

3.60

35.60m2

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj

BANESA B-3- banesa 4 dhomshe

WC
A: 2.5 m2

terasa

Faza:

SIP. m2

parket

Gjthsejt B-2 netto siperfaqe

A: 12.27 m2

A: 14.65 m2

lloji i materialit

keramik

parket
terraco pllaka
terraco pllaka

Gjthsejt B-3 netto siperfaqe

13.45 m

Pej

Adresa:
Dukja:

120.32 m2

BANESA B-4- banesa 3 dhomshe


Pershkrimi
Qendrimi ditor me
tryezari
Dhom gjumi
Dhom gjumi

Banjo
WC
Holli
Terasa

terasa
A: 5.16 m2

6.00

2.00

6.00
1
PRERJA

31.30 m2

parket

11.25 m2

parket

16.20 m2

keramik

4.10 m2

keramik

2.30 m2

parket/ keramik

9.00 m2

terraco pllaka

5.80 m2

Gjthsejt B-4 netto siperfaqe

6.00

79.95 m2

Nr. i fletes
Shkalla
1:50
Nr. projektit
19/12
Dat:

Pershkrimi

Gusht.2012

Banjo
WC
Holli
Terasa

parket

28.10 m2

parket

13.10 m2

parket

14.75 m2

keramik

4.10 m2

keramik

2.30 m2

parket/ keramik

9.00 m2

terraco pllaka

6.45 m2

Gjthsejt B-5 netto siperfaqe

77.80 m2

Emertimi i flets

04

BANESA B-5- banesa 3 dhomshe


Qendrimi ditor me
tryezari
Dhom gjumi
Dhom gjumi

3.40

parket

Baza e katit karakteristik


- Mobilimi-

Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

21.90
1.77

6.00

1.00

1 6.00
PRERJA

6.00

1.18

C
B

12

1.18

1.00

4.20

4.20

2
BANESA B-5
A: 87.79 m2

BANESA B-4

3.60

3.60

A: 90.71 m2

3.60

3.60

001
A: 45.63 m2

10
9
11
7
13
6

29.60

4.20

4.20

12

29.60

14
5
15
4
16
3
17
2
18
1

5
BANESA B-1
A: 61.44 m2

BANESA B-2

3.60

3.60

A: 131.03 m2

Faza:

BANESA B-2

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS

4.20

4.20

A: 106.25 m2

Objekti:

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj
Pej

Adresa:

3.60

3.60

Dukja:

8
1.43

1.43

Nr. i fletes
06
Shkalla
1:50
Nr. projektit

SIPERFAQET E BANESABVE
BANESA B-1- banesa 2 dhomshe (bruto siperfaqe)

1.77

6.00

2.00

6.00

21.90

1
PRERJA

6.00

12

Emertimi i flets

bruto sip. m2

19/12

Baza e katit karakteristik


- Ndarja e banesave-

Dat:

62.00m2

Gusht.2012

BANESA B-2- banesa 3 dhomshe (bruto siperfaqe)

106.25m

BANESA B-3- banesa 4 dhomshe (bruto siperfaqe)

131.03m2

BANESA B-4- banesa 3 dhomshe (bruto siperfaqe)

90.70m2

BANESA B-5- banesa 3 dhomshe (bruto siperfaqe)

87.80m2

Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

1.58

15.79

1.58
1.43

1.78
30

1.34
2.77

4.22

7.75
45

1.58

3.25

7.25

45

7.00

1.66

2.61

4.22

45

5.87

7.01
1

6.00

PRERJA

25

3.50

25

3.01

1.20

1.20
95

95 25
13

83
3.50

25

25

1.27

20

5.29

4.07

2.40

3.85

4.20

2.40

4.00

4.00

30

3.50

terasa
A: 6.68 m2

25

1.01

1.60

1.10 25

1.60

25

6.83

4.20

30

3.90

80

1.10 25

80

25

25

25

1.42

30

2.20

1.42

12

25

82

1.20

25

80

1.07

25

25

C
B

25
80

80

1.20

25

25

15

1.88

1.08 15

12

1.88

1.80

15

3.81

25

15

3.81

25

25

25

25

5.08

3.10

3.32

1.60

30

1.60
21.32

3.85

2.59

25

5.11

25

10
14

25

29.63

6.94

2.60

3.93

2.60

3.95

terasa
A: 32.09 m2

4.20

25 90

4.20

7
13

3.90

terasa
A: 97.88 m2

8
12

2.00

9
11

28.97

1.75

1.75

10

75

3.25

25

95

25

25

3.60

1.75

25

25

1.40

2.45

3.61

15

A: 45.63 m2

25

2.56

25

1.61

15

25

1.60

1.75

49

2.67

62

3.02
80

33

25

15

25

12

2.45

25

2.07

15

15

2.29

1.25

3.90

25

3.60

3.30

3.90

30

1.81

3.14

3.60

25 1.08

1.43

3.20

20

45

25

1.00

12

3.12

1.99

1.02

25

1.65

25

1.72

12

15

15

1.25

25

25

1.60

3.60

3.30

1.60

2.65

1.60

3.57

15

25

1.71

4.85

15

25

30

1.71

45

85

5
15
4
16
3
17

1.75

25

3.10

25

25

3.85

3.60

4.21

25
2.45

25

5.51

25

41

1.00

25
4.10

4.18

25

2.03

15

1.63

15

25
1.37

25

38

25

25

30

2.30

80

4.00

15

1.89

15

3.60

3.30
4.00

25

25

25
15

80

1.35

2.35

25

55

75

57

25

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS

20

20

80

Faza:

3.95

2.20

15

4.96

4.20

25

15

2.60

5.85

2.20

20

25

2.10

5.85

25

4.20

3.90

2.60

25

2.40

15

30

25

15

2.84

9.18

7.54

25

30

1.75

3.32

25

25

3.85

1.20

25

3.25

1.60
30

18

1.60

25

8.71

20
28

7.10

30

55

55

1.69

Objekti:

terasa

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj

3.56

20

80

80
3.55

25

Dukja:

3.60
35

1.76

25

99

1.60

97 20

17

1.60

1.78

2.42

2.29
1.60

25

1.43

25

Nr. i fletes

66

1.30

1.43

25

25

25

25

43
19

30
62

77

77

25

15

1.17

80

Pej

Adresa:

3.35

1.04

25

5.26

2.30

25

4.51

4.96

25
3.60

3.30

3.48

2.30

A: 44.63 m2

Emertimi i flets

07
Shkalla
1:50
Nr. projektit

Baza e katit e terhjekur

19/12
Dat:

1.43

15

6.00

1.43

30

5.63
4.70

1.58

1.78

2.00
45
1.05

1.49

1.65

1.60
2.59

6.00
25
3.35

1.60

2.25

6.00

1 5.65
PRERJA

45

1.35

1.60
7.58

21.85

27

5.78
2.03

27
4.58
4.58

Gusht.2012
Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

40
20
90

2.80

2.80

20
20
2.80

2.80

20
20
2.80

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafon i lshuar

2.80

20
2.80

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

20

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS

20

20

Faza:

20

20
2.80

granit artificial t=3cm

20
2.80

rrethoj nga druri


terraco pllaka t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
h izolim
fillc
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafon i lshuar

20

ujmbledhs BST EVA

granit artificial t=2cm

20

pikore 'alpolik'
keramik t=1cm
ngjits
mur BA t=15cm
t. izolim t=3cm
foli difuzive
ajr 2cm
panel 'ekosal' t=
1cm

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

2.80

2.80

1.90

20

20

20

90

2.80

2.80

1.90

20

20

20
2.80

1.90
90
20

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

1.90
90
20
2.80
20
2.80
shtyll eliku

80

2.60
20
20

20

2.60
20
2.80

rrethoj nga druri


terraco pllaka t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
h izolim
fillc
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim

40

80

2.80

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

h izolim
fillc
t. izolim rigjid t=3.5cm
foli difuzive
mur betoni t=15cm
ermoizolim t=8cm
fasada

2.80

rrethoj nga druri


terraco pllaka t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
h izolim
fillc
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim

20

pikore alumini
kanxh nga eliku@30 cm
drras 2.5cm
t izolim rigjid
mur parapeti t=15cm

zhavor t=5cm
fillc gjeotekstil
h izolim
fillc-foli
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim

20

20

3.00

20

llamarin prej elikut e


plastifikuar t=0.8mm
t. izolim rigjid t=3cm
pllak BA t=20cm
t. izolim rigjid

Objekti:
veshje 'alpolik'

AFARIST BANESOR

10

20

80

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj
Pej

Adresa:
Dukja:

20

-0.15

granit artificial t=2cm

2.80

2.46

estrih industrial
h.izolimi
pllak konstruktive t=80cm
PE
t izolim rigjid
lyerje e ftoh me bitumen
pllak beton i thjesht t=10cm
PE
zhavorr i ngjeshur t=20cm
mbushje

2.80

2.80

2.80

34

20

20

20

0.00

-0.15

granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=5cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
h. izolim
pllak AB
pllafoni

Etazhiteti:

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

fasad strukturale

granit artificial t=3cm

80

Emertimi i flets

Shkalla
1:50

18

6 80
12

6 80
12

6 80
12

12

6 80

Nr. i fletes

Nr. projektit

Prerja terthore

19/12
Dat:
Gusht.2012
Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

4.30

20

+19.60

zhavor t=5cm
fillc gjeotekstil
h izolim
fillc-foli
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim

+19.60

20

20

20
2.60

zhavor t=5cm
fillc gjeotekstil
h izolim
fillc-foli
t. izolim stirodur XPS 500 kPa t=
8cm
foli difuzive
beton pr ramje min. 3cm/max.
8cm
pllak BA 20cm
pllafoni-suvatim

20

20

granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=3.5cm
pllak AB t=
18cm
suvatim

+16.70

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

+16.70

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

+13.70

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

+10.70
20

2.77

2.80

18

2.80
+10.70

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

+6.70

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

+3.70

+3.70
32

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS

granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=3.5cm
pllak AB t=
18cm
suvatim

Objekti:

3.40

18

granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=5cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
h. izolim
pllak AB
pllafoni

suvatim t=2cm
mur bllok argjile t=25cm
termoizolim t=8cm
fasada

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj
Pej

Adresa:

000

18

2.80
1.77

granit artificial t=2cm

-3.00

Nr. i fletes

6 80

granit artificial t=3cm

Shkalla

12

12

6 80

-3.00

estrih industrial
h.izolimi
pllak konstruktive t=80cm
PE
t izolim rigjid
lyerje e ftoh me bitumen
pllak beton i thjesht t=10cm
PE
zhavorr i ngjeshur t=20cm
mbushje

3.40

2.80

2.80

20

Dukja:

20

-0.15
20

2.77

20

+0.70

granit artificial t=
1.5cm
ngjits
estrih t=5cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
h. izolim
pllak AB
pllafoni

2.80

3.00

3.40

14
17

Faza:

20

2
3

20

40

20

30

2.80

18

2.80

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

2.77

20

2.80

2.80

20

2.77

+6.70

2.80

18

2.80

granit artificial t=2cm


granit artificial t=3cm

20

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

20

20

20
2.80

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

20

20
2.80

90

2.80

20

20

2.77

2.80

18

2.80
+13.70

20

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

1.90

20

90

2.80

20

2.77

20

1.90

20

2.80

18

2.80

parket t=2cm
ngjits
estrih t=4cm
foli difuzive
t. izolim t=3cm
foli mbrojtse
pllak AB
pllafoni

40

2.80

2.60

20

40

pikore alumini
kanxh nga eliku@30 cm
drras 2.5cm
t izolim rigjid
mur parapeti t=15cm

20

2.60

20

llamarin prej elikut e


plastifikuar t=0.8mm
t. izolim rigjid t=3cm
pllak BA t=20cm
t. izolim rigjid

Nr. projektit

1:50

Emertimi i flets

Prerja gjatsore

19/12
Dat:
Gusht.2012
Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

Faza:

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS
Objekti:

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj
Pej

Adresa:
Dukja:

Nr. i fletes

Emertimi i flets

Shkalla
1:50
Nr. projektit

Fasada jug-lindore

19/12
Dat:
Gusht.2012
Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

Faza:

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS
Objekti:

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj
Pej

Adresa:
Dukja:

Nr. i fletes

Emertimi i flets

Shkalla
1:50
Nr. projektit

Fasada jug-perendimore

19/12
Dat:
Gusht.2012
Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

Faza:

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS
Objekti:

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj
Pej

Adresa:
Dukja:

Nr. i fletes

Emertimi i flets

Shkalla
1:50
Nr. projektit

Fasada veri-perendimore

19/12
Dat:
Gusht.2012
Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.

Faza:

PROJEKTI ZBATUES I
ARKITEKTURS
Objekti:

AFARIST BANESOR

Etazhiteti:

B+P+4+KT

Investitor:

Albert Hajdaj
Pej

Adresa:
Dukja:

Nr. i fletes

Emertimi i flets

Shkalla
1:50
Nr. projektit

Fasada veri-lindore

19/12
Dat:
Gusht.2012
Projektues:

ark. Lulzim Beqiri ing.dip.