You are on page 1of 12

j2kk

SULIT
0211
Bahasa Melayu
Kertas 1
Ogos
2009
1 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

ANJURAN
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA~PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

BAHASA MELAYU

KERTAS 1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soa/an ini mengandungi 40 soa/an.

2. Jawab semua soa/an.

3. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D.
Bagi setiap soa/an, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

[Lihat sebelah
0211 SULIT
j2kk

SULIT 2 0211

Soalan 1 -7

Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1 Semasa Hadi dan Aimall pergi ke Terengganu, mereka _ _ _ ____ mernandu kereta
kerana perjalanannya amat jauh.

A bergi:ir-gilir
B beralih-alih
C bertukar-tukar
D berubah-ubah

2 "Susah hendak memegang pisau ini kerana bahagian nya terlalu pendek,"
rungut Mak Bedah.

A hulu
B bawah
C pangkal
D hadapan

3 Setiap hari Pak Abu ___ dua tong air sejauh satu kilometer.

A menJrnJlng
B menjunjung
C mengandar
D mengendong

4 Kedua-dua saudara kembar itu suka memakai pakaian yang

A sejoli
B seiras
C sepadan
D sedondon

5 Perjumpaan Kelab Bahasa Melayu akan diadakan _ _ _ pukul sembilan pagi hingga
pukul dua petang.

A dari
B pada
C kepada
o dar:pada
j2kk

SULIT 3 0211

6 Markah - - - - dalam Peperiksaan Pel'tengahan Tahun rendah-rendah.

A pelajar
B para pe!ajar
C pelajar-pelajar
o ramai pelajar

7 Yang Amat Berho rmat Menteri Besar rnenerangkan bahawa akan


menubuhkan badan khas untuk mengawasi masalah sosial dalam kalangan rernaja.

A dia
B beta
C beliau
o baginda

Soalan 8 -14

Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah . Jika terdapat kesalahan, kesalahan
itu telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan dengan D.

8 Alat penghawa dingin itu perlu diselenggara secara berkala dari semasa ke semasa
A B C
Tiada ke~alatlan.
o

9 Akibat perselisihan faham, hubungan di antarg Aida dengan Ayuni menjadi semakin renggang.
A B C
Tiada ke..§alahan.
o

10 Amin mempunyai banyak pengalaman dalam bidang penulisan kerana beliau telah
A B
berkecimpung dalam bidang itu selama 20 tahun. Tiada kesalahan.
C 0

11 Gabungan persatuan-persatuan akademik universiti itu akan menganjurkan sem inar


A B C
pendidikan. Tiada kesalahal1.
o

[Lihat sebelah
0211 SULIT
j2kk

SULIT 4 0211

12 Pemuda yang ditahan itu dipercayai berusia dalam lingkungan 30an.


ABC
Tiada kesalahan.
o

13 Pemandu kenderaan di bandar raya sering terperangkap dalam kesesakkan jalan raya
ABC
terutama ketika berlaku banjir kilat. Tiada kesalahan.
o

14 "Jangan buka pintu itu kerana ianya berbahaya," kata Pak Dolah kepada para pekerjanya.
ABC
Tiada kesalahan.
o

Soalan 15 -17

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.

15 Mak Bibah melimpahkan air mata apabila mengetahui suaminya terbabit dalam
kemalangan jalan raya.
I Aznil melimpahkan kasih sayang yang tidak terhingga kepada kanak-kanak dalam
Rancangan Tom Tom Bak.
III Tuhan melimpahkan rahmat kepada umat-Nya yang rajin berusaha.
W Adik melimpahkan air ke lantai.

A I dan II sahaja
B I, " dan "I sahaja
C II, III dan IV sahaja
o I, II, III dan IV
j2kk

SULIT 5 0211

16 I Segala tunjuk ajar ibu bapa hendaklah kita jadikan panduan hidup.
Papan tanda penting sebagai panduan kepada semua pengguna jalan raya .
•III Lagu yang disampaikan itu adalah daripada panduan suara Ramli Sarip dengan
Data' Khatijah Ibrahim.
Panduan secara bahaya oleh sesetengah pemandu perlu diberi perhatian oleh
pihak berkuasa.

A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan IV sahaja
o III dan IV sahaja

17 I Mak Cik Leha tidak dapat tidur sampaipagi.


U Salimah tidak sampai hati meninggalkan anaknyC!. keseorangan.
III Jarak rumah Hani dari sini tidak sampai satu kilometer.
rv Busu menyuruh saya mencapai buah mangga itu kerana dia tidak sampai.

A I dan II sahaja
B II , III dan IV sahaja
C I, III dan IV sahaja
o I, II, III dan IV

Soalan 18 - 21

Bahagian yang bergaris da/am ayat-ayat yang berikut mungkin mengandungi kesalahan
penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.

Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan 0 jika tiada
kesalahan.

18 Semua kutipan derma tabung kebajikan Gaza saya telah serahkan pada bendahari semalam.

A telah say a serahkan pada


B telah saya serahkan kepada
C saya telah serahkan kepada
o saya telah serahkan pada

[Lihat sebelah
0211 SULIT
j2kk

SULIT 6 0211

19 Tiap oranuaQg mengunjungl ke kedai itu mendapat hadiah istimewa, sempena hari
kemerdekaan yang ke - 52.

A Setiap orang yang mengunjungi


B Setiap orang yang berkunjung
C Tiap orang yang berkunjung
D Tiap orang yang mengunjungi

20 Gubahan bunga itu dibuat dari berbagai jenis bunga-bungg yang harum baunya.

A daripada pelbagai jenis bunga


B daripada berbagai jenis bunga
C dari pelbagai jenis bunga-bunga
D dari berbagai jenis bunga-bunga

21 Sekembali beliau ke tanah air, Datuk Shafie telah diberikan sambutan yang teramat meriah
sekali.

A termeriah sekali.
B paling termeriah .
C amat meriah sekali.
D teramat meriah sekali

Soalan 22 - 24

Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau maksud yang paling hampir dengan ayat
dicetak tebal.

22 "Kamu hendaklah lebih tekun berusaha sejak awal-awal lagi sebagai persediaan
menghadapi peperiksaan," pesan ibu kepada Fatin.

A Fatin menyuruh ibunya berusaha dengan lebih tekun dari awallagi untuk menghadapi
peperiksaan tidak lama lagi.
8 Sejak awal-awal lagi ibu berpesan kepada Fatin agar tekun berusaha sebagai
persediaan menghadapi peperiksaan.
C Sebagai persiapan menghadapi peperiksaan, sejak awal-awallagi, Fatin digesa oleh
ibu agar lebih tekun berusaha.
D Fatin dinasihati ibu agar gigih berusaha dari awal lagi untuk memperlengkap diri bagi
menghadapi.
j2kk

SULIT 7 02/1

23 Semua pihak perlu bekerjasama menangani masalah disiplin pelajar yang semakin
meruncing sejak akhir-akhir ini.

A Sejak akhir-akhir ini semua pihak bekerjasama untuk menangani masalah disiplin pelajar
yang semakin tegang.
8 Disiplin pelajar yang semakin kronik sekarang menyebabkan semua pihak berpadu
tenaga untuk menyelesaikannya.
C Kerjasama semua pihak diperlukan untuk menyelesaikan rnasalah disiplin pelajar yang
semakin genting belakangan ini.
o Ke rjasama semua pihak semakin meruncing dewasa ini dalam usaha untuk mengatasi
masalah disiplin pelajar.

24 Setiap pekerja di syarikat itu sering mendapat pujian kerana memiliki personaliti yang
menarik.

A Personaliti yang menarik wajar diamalkan kepada setiap pekerja di syarikat itu agar
mereka dipuji.
8 Sanjungan mesti diberi kepada pekerja di syarikat itu kerana personaliti yang menarik
C Personaliti yang menarik dalam kalangan pekerja syarikat itu menyebabkan mereka
diberi pujian.
o Pujian yang tinggi wajar diberi kepada pekerja itu kerana memiliki personaliti yang
menarik.

Soalan 25 - 27

Pilih ayat-ayat yang betul.

25 I Beliau guru saya.


II Halaman rumahnya sentiasa bersih.
III Orang Penan di pendalaman Sarawak suka berpindah-randah.
IV Oleh kerana jumlah kemalangan semakin meningkat, pihak polis mengadakan operasi.

A I dan II sahaja
8 II dan III sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II , III dan IV

[Lihat sebelah
0211 SULIT
j2kk

SULIT 8 0211

26 I Menara KLCC adalah yang tertinggi sekali di dunia.


R Pengetua sekolah itu sangat sayang akan pelajar-pelajarnya.
III Perdana Menteri meninjau keadaan Bandar Raya Kuala Lumpur dari udara.
~ Kami makan goreng keledek dicecah dengan sambal belacan.

A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C I, II dan III sahaja
D I dan IV sahaja

27 Rumah tangganya dalam keadaan kontang-kanting kerana sikapnya yang tidak


bertanggungjawab.
a Pada masa kini ramai pelajar asing telah mempelajari bahasa Melayu.
III Adilah melihat ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan.
~ Tentera itu tertembak oleh senjatanya sendiri.

A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C III dan IV sahaja
D III dan IV sahaja

Saalan 28 - 30

Pilih peribahasa yang paling sesuai bag; ayat-ayat yang berikut.

28 Dalam kekalutan dan kesedihan ditimpa nasib malang, ada pihak yang sampai hati mencuri
barang-barang kepunyaan mangsa ribut itu. Keadaan ini bolehlah diertikan sebagai

A gunting dalam lipatan.


B menangguk di air keruh.
C cencaru makan petang.
D sokong bawa rebah.

29 Bagai ular menyusur akar takkan hilang bisanya

Maksud peribahasa di atas ialah

A orang berada yang bergaul dengan orang miskin tidak akan hilang kehebatannya.
B orang kaya yang memberi sedekah kepada orang miskin tidak akan habis hartanya.
C orang berilmu yang mengajar orang lain tidak akan luput ilmunya.
D orang berkedudukan tinggi yang merendah diri tidak akan jatuh martabatnya.

0211 SULIT
j2kk

SULIT 9 0211

30 Kalau malas berusaha, seseorang itu tidak akan


mendapat kesenangan
30

Peribahasa berikut sesuai untuk menggambarkan keadaan di atas kecuali

A sejengkal tiada dapat jadi sehasta


B enggan seribu daya, mahu seribu kata
C malas mendayung perahu hanyut
Dada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras

Soalan 31 - 35

8aca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Gendera Kirana setelah melihat kiriman sisa pilihan itu, lalulah ia menundukkan kepalanya
dan tiada berkata suatu apa, melainkan bertitik air matanya kerana teringat akan untung
dan nasib dirinya serta berfikir: "Sisa pili han baharu dibawa ke mari dan bungkusan dari
kain yang amat buruk serta ikatannya pun dari tali kain hitam."

Mahadewi pun belas kasihan memandangkan hal anak-anak Gendera Kirana itu, lalu
berkata, "Ambillah tuan barang yang tiada dengan sepertinya ini. Janganlah anakku tolakkan."

Mahadewi pun membujuk Galuh Gendera Kirana itu dengan perkataan yang amat merdu
lagi lemah lembut.

Perkataan Mahadewi itu seperti perkataan yang dikatakan oleh ibunya sendiri. Dari sebab
sangat takut pad a orang tua dan sebab mendengar kata, lalu diturutnya akan perkataan
Mahadewi itu, kerana ialah yang menjadi ganti ibunya yang sudah meninggal itu.

Diambilnya akan bungkusan itu dan disambutnya lalu dibukanya. Dilihatnya di dalam
bungkusan yang amat hina dan buruk itu suatu barang yang amat mulia, iaitu anak-anakan
kencana yang bermata berlian dan amat indah rupanya.

(Dipetik daripada Prosa Tradisional, Patung


Kenchana dari Kuripan, Anak Bumi Tercinta,
Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)

[Lihat sebelah
0211 SULIT
j2kk

SULIT 10 0211

31 Apakah nasihat yang diberikan Mahadewi kepada Cendera Kirana?

A Mernbuang patung anak-anakan itu


B Menolak pemberian hadiah yang buruk itu
C Membuat helah supaya mendapat hadiah yang cantik
D Menerima patung walaupun buruk bungkusannya

32 Mengapakah hadiah kepada Cendera Kirana dianggap tidak menarik?

A Anak-anakan itu dibuat daripada kertas


B Anak-anakan itu sisa pilihan
C Hadiah dibungkus dengan kain buruk
D Hadiah itu diberikan oleh orang yang tidak dikenali

33 Perwatakan Mahadewi seperti yang tergambar dalam petikan di atas ialah

A dia seorang yang adil.


B dia seorang yang penyayang.
C dia seorang yang tidak ambil kisah.
D dia seorang yang suka mendera.

34 Latar masyarakat yang tergambar dalam petikan ialah

A masyarakat kampung.
B masyarakat istana.
C masyarakat hamba.
D masyarakat bandar.

35 Salah satu pengajaran yang terdapat dalam cerita 'Patung Kencana dari Kuripan' ialah

Akita hendaklah berusaha untuk mencapai kejayaan.


8 manusia hendaklah tabah menghadapi dugaan.
C kita perlulah berkawan dengan sesiapa sahaja.
D kita janganlah campurtangan dalam urusan orang lain.
j2kk

SULIT 11 0211

Soalan 36 - 40

8aca saj ak di bawah dengan teliN, kemudian jawab soa/an-soa/an yang berikutnya.

Seuntai Kata untuk Dirasa

Panas usah membakar dada


suara usah menggegar sahaja
kalau benar membawa cita
di dalam senyap kumpulkan tenaga

Ayam bertelur sekampung tahu


mengapa mesti kita begitu?
falsafah ubi diam berisi
mengapa tidak ki1a turuti?

Sekarang singkirkan semua bicara


sekarang kumpulkan tenaga raksasa
tiba saat berbunga merah
serentak mara kita bersama

A'NANG ABDULLAH
(Dipetik daripada antologi Seuntai Kata
Untuk Dirasa, Tingkatan 2,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

36 Rangkap pertama dalam sajak di atas berkaitan dengan

A usaha gigih untuk mencapai kejayaan tanpa banyak berkomunikasi.


B usaha untuk mencapai matlamat dengan apa-apa cara.
C hasil usaha dihebah-hebahkan.
o merancang aktiviti dengan teliti.

[Lihat sebelah
0211 SULIT
j2kk

SULIT 12 0211

37 Frasa yang sesuai bagi maksud berusaha mencapai satu matlamat secara bersama-sama.

A suara usah bergegar sahaja


B ayam bertelur sekampung tahu
C serentak kita mara bersama-sama
D sekarang kumpulkan tenaga raksasa

38 Aspek gaya bahasa yang terkandung dalam frasa fa/safah ubi diam berisi ialah

A responsi.
B metafora.
C peribahasa.
o perlambangan.

39 Tema sajak Seuntai Kata untuk Dirasa ialah

A cinta akan negara.


B kemanusiaan sejagat.
C perjuangan hidup.
o hidup bermasyarakat.

40 Pengajaran yang diperoleh dalam sajak ini adalah seperti berikut kecuali

Akita hendaklah berusaha untuk berjaya dalam hidup


B kita hendaklah melakukan aktiviti yang berfaedah
C kita hendaklah tekun berusaha dan kurang bercakap
D kita hendaklah berlumba-Iumba untuk mengatasi orang lain

KERTAS SOALAN TAMAT

You might also like