You are on page 1of 14

Gmultimèdia

rau
ANIMACIÓ MITJANÇANT MODIFICADORS/DEFORMADORS
Jaume Villarreal Quintana

animació

PRA1

disseny d’interfícies multimèdia

PAC2

Amunt el teló

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Les tropes del Rei

L’adversari

La partida

L’amenaça

Escac i mat

Muntatge

Escaleta

Esbossos

Recursos
-2Grau en Multimèdia

animació

PRA1

AMUNT EL TELÓ!
1

>
L’animació s’inicia amb una aproximació a l’escena. Aquest conté les trenta-dues peces i un tauler que s’ha dissenyat de nou a causa dels problemes d’il·luminació que causava l’original. L’entorn s’ha realitzat a partir de la modificació d’un escenari creat per a l’assignatura de Gràfics 3D.

1

El tauler es va dissenyar de zero causa de la mal comportament que experimentava davant de les diferents configuracions d’il·luminació. Es va crear un nou tauler a partir d’un forma primitiva (box). Aquest objecte es va convertir a ‘Editable Poly’. Un cop realitzat aquest pas es va actuar a nivell del subobjecte ‘Edge’ per tal de crear el perímetre del tauler. Finalment es va crear un nou material de tipus ‘Multi sub-object’ amb dos ID que posteriorment van ser adjudicats a cadascuna de les parts de l’objecte.

2

2

L’aproximació es basa en un zoom de càmera realitzat amb un restrictor de tipus Add Path Constraint, que permet aplicar una guia de moviment a un objecte donat. La guia de moviment es crea amb un objecte del tipus ‘Spline/Line’. Un cop creada la guia se selecciona l’objecte a vincular i se li adjudica el controlador sobre el paràmetre de moviment.

-3Grau en Multimèdia

animació

PRA1

LES TROPES DEL REI
1

>
Abans d’iniciar la partida el Rei passa revista a les seves peces, movent-se des d’un extrem del tauler fins a l’altre. Els peons reaccionen al seu pas modificant la seva postura.

2

1

El desplaçament del Rei queda recollit per una càmera que realitza un travelling picat i paral·lel respecte de la posició de la peça. Aquest enquadrament s’ha dut a terme amb un restrictor de tipus Add Path Constraint.

2

El canvi de postura dels peons s’ha dut a terme mitjançant el modificador Bend. Aquest modificador permet corbar un objecte en l’eix seleccionat, d’acord als paràmetres ingressats. En el nostre cas s’ha establert un limitador superior i un d’inferior per modificar tot seguit l’angle de corbatura sobre l’eix Y.

-4Grau en Multimèdia

animació

PRA1

L’ADVERSARI

>
Tot és a punt per iniciar la partida, tan sols resta esperar l’arribada de l’adversari. Les peces negres apareixen de manera gradual sobre el tauler d’escacs.

L’entrada de les peces negres s’ha dut a terme mitjancant la modificació de la visibilitat dels objectes. En un primer pas s’ha reduït el valor del paràmetre a ‘0’ i, mitjançant l’activació de la funció Autokey, s’ha modificat el seu valor fins a ‘1’ variant la posició de la línia de temps. Això permet crear un efecte d’aparició progressiva.

-5Grau en Multimèdia

animació

PRA1

LA PARTIDA
1

>
Els moviments de les peces al llarg de la partida s’han realitzat combinant la funció Autokey i la modificació de posició de les peces des dels diferents visors. Al llarg del projecte s’ha fet un ús intensiu de l’edició de corbes, tant per variar la posició d’alguns fotogrames clau com per ajustar els paràmetres d’alguna interpolació de moviment Aquests canvis s’han realitzat tant des de l’editor de corbes com des del ‘dope sheet’. Mentre que el primer permet ajustar de manera molt acurada la posició dels keyframes dins la línia de temps i els valors dels paràmetres, el segon permet actuar de manera molt ràpida i visual sobre qualsevol dels fotogrames clau amb què s’està treballant.

2

1

Al primer exemple s’ha actuat sobre la posició d’un keyframe en el moment d’aplicar l’efecte Bend a un objecte. L’ajustament dels seus desplaçadors permet ajustar la corba als valors desitjats.

2

Al segon exemple s’està actuant sobre una corba que controla el moviment de rotació del Rei, prèvia modificació de la posició del pivot. La seva finalitat és la de provocar un efecte de rebot just en el moment de la caiguda a terra.

-6Grau en Multimèdia

animació

PRA1

L’AMENAÇA
1

>
El moviment d’una peça va seguit de la reacció d’aquelles peces que són amenaçades. Per aconseguir-ho s’ha actuat sobre els objectes mitjançant el modificador Stretch. Aquest modificador simula l’efecte d’animació tradicional de “aixafar i estirar”. Stretch aplica un efecte d’escala al llarg d’un eix especificat i una escala oposada al llarg dels dos eixos menors restants. Això provoca l’efecte d’aprimament de l’objecte si aquest s’estira, mentre que l’encongiment de la figura provocarà un eixamplament de la mateixa.

2

1

Amb aquest modificador s’ha volgut recrear la reacció de temor que experimenten les peces amenaçades. En un primer moment la peça s’estira i s’aprima, emulant el moviment que fa el coll quan, davant d’una situació contrària, empassa saliva.

2

En un segon moment la peça s’encongeix i s’eixampla. Això genera un petit salt provocat per l’ensurt inesperat d’una peça adversària.

-7Grau en Multimèdia

animació

PRA1

ESCAC I MAT
1

>
El darrer moviment de la partida el realitza la Dama Blanca que, amenaçadora, elimina un peó abans de fer escac i mat al Rei Negre.

2

1

El pla contrapicat de la Dama s’ha realitzat amb un senzill travelling amb una càmera de tipus ‘target’ i una spline que ha fet les funcions de guia. Ambdòs elements s’han combinat mitjançant un restrictor de tipus Add Path Constraint.

2

L’eliminació del peó negre s’ha dut a terme amb un modificador de tipus Melt. Aquest modificador crea l’efecte de fondre o desfer un objecte, recreant de manera orgànica l’arrodoniment de les formes. El fet que la peça tingués un nombre considerable de vèrtexs ha afavorit la modificació.

-8Grau en Multimèdia

animació

PRA1

MUNTATGE

>
L’escenari s’ha il·luminat amb llums de tipus target spot, un des de cada cantonada del tauler. Malgrat tot, aquesta ha estat la part del projecte que més dificultats ha comportat i no s’ha assolit la idea que hi havia d’inici. Alguns efectes com el de contrallum han quedat aparcats davant la impossibilitat de realitzar-los de manera consistent. En aquest sentit el clip és clarament millorable.

La diversitat d’enquadraments ha requerit l’ús de vàries càmeres. Tot i que una sola hauria estat suficient per fer el muntatge, s’han deixat totes les càmeres en la seva ubicació final per poder visualitzar l’animació des de les diferents perspectives.

El muntatge del clip s’ha realitzat amb Premiere a partir dels fragments renderitzats de cadascuna de les càmeres. Durant el procés de producció s’han inserit els efectes de so, a més del títol i els crèdits, que han estat realitzats amb Photoshop.

-9Grau en Multimèdia

animació

PRA1

ESCALETA
>
#1 > Travelling de profunditat La càmera s’acosta al tauler fins que atravessa la peça del Rei Blanc. (fosa en negre). Imatge creada amb Photohop

> > > > > > > > > > >

#2 > Títol #3 > Pla General #4 > Pla General #5 > Travelling horitzontal picat #6 > Pla General #7 > Primer pla del Rei i la Dama #8 > Pla General #9 > Pla General #10 > Pla General #11 > Contrapicat #12 > Travelling horitzontal picat

El tauler només té les peces blanques. S’inicien els moviments. El rei passa per davant dels peons. Els peons s’estiren al seu pas. El Rei torna a la seva posició Apareixen les peces negres S’inicien els moviments de les fitxes. Moviment de l’àlfil negre. Moviment de la Dama blanca i cavall negre. La Dama blanca inicia el moviment cap al Rei Escat i mat. El Rei està fora de quadre. Cau. batecs de cor clic metàl:lic so d’ambient

- 10 Grau en Multimèdia

animació

PRA1

ESBOSSOS

- 11 Grau en Multimèdia

disseny d’interfícies multimèdia

PAC2

Sobre animació en 2 i 3 dimensions
• ‘Mòdul 1 – L’expressió del moviment’.
Universitat Oberta de Catalunya [data de consulta: 30 d’octubre de 2013]

• ‘Mòdul 2 – Animació 2D’.
Universitat Oberta de Catalunya [data de consulta: 5 de novembre de 2013]

• ‘Mòdul 3 – Animació 3D’.
Universitat Oberta de Catalunya [data de consulta: 8 de novembre de 2013]

Sobre modificadors, controladors i restrictors
• ‘Guia d’aprenentatge 3dsmax’.
Casas Torres, Llogari. Universitat Oberta de Catalunya [data de consulta: 28 d’octubre de 2013]

Sobre biblioteques d’objectes 3D
• Descàrrega de les peces d’escacs.
<http://archive3d.net/?tag=Chess> [data de consulta: 2 de novembre de 2013]

Sobre les imatges:

• Totes les imatges han estat dissenyades i realitzades per l’autor, a excepció de l’isotip de la UOC. • Podeu trobar les captures a mida real al següent enllaç.

- 12 Grau en Multimèdia

disseny d’interfícies multimèdia

PAC2

- 13 Grau en Multimèdia

disseny d’interfícies multimèdia

PAC2

No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. - 14 Grau en Multimèdia