You are on page 1of 1056

Izdavač

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za informacije o lekovima
i medicinskim sredstvima
Vojvode Stepe 458, 11152 Beograd
www.alims.gov.rs
e-mail: registar@alims.gov.rs
Za izdavača
Mr ph. spec. Tatjana Šipetić
Glavni i odgovorni urednik
Prim. ph. dr sc. Ljiljana Đukić
Autori i urednici
Prim. ph. dr sc. Ljiljana Đukić
Doc. dr sc. ph. Vesela Radonjić
Mr sc. spec. ph. Gordana Mihajlović
Prim. mr sc. ph. Milena Miljković
Dr sc. ph. Dragan Đurović, naučni saradnik
Mr ph. spec Spomenka Vejvoda
Saradnici
Mr sci. ph Danka Stefanović
Mr ph. Danka Tešić
Dr med. spec. Zorica Stajković
Mr ph. Ivana Mihajlović
Dr vet. Jelena Borlja
Mr ph Tanja Neđić
Mr sci. ph. Marija Mašković
Mr sc. spec. Tatjana Stojadinović
Ing. Julija Grujić
Veselina Rakanović, farm. tehn.
Ljiljana Radovanović, dipl. stat.
Saradnici na pripremi ID podataka
Mr ph. spec Ljiljana Ivanišević
Mr ph. Vladan Savić
Nataša Đukić
Recenzenti
Prof. dr Goran Janković
Prof. dr Nenad Ugrešić
Prof. dr Slobodan Janković
Prof. dr Zoran Todorović
Štampa
NBS-ZIN
Tiraž:
3000
ISSN 1452-3337
Svako umnožavanje, kopiranje, izmena, prevod na druge jezike, distribucija i/ili objavljivanje ove publikacije ili
pojedinih njenih delova u bilo kakvom obliku (mehaničko, elektronsko, mikro kopiranje) bez saglasnosti i pismenog
odobrenja izdavača, je zabranjeno. © Sva prava zadržana.
PREDGOVOR
Poštovane kolege,
u okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih
zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim
lekovima u obliku prikladnog stručnog vodiča, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim
sredstvima (Sl. glasnik 84/2004 i dr. Zakoni).
Prvo izdanje Nacionalnog registra lekova Republike Srbije (NRL), pripremljeno je januara
2006. godine, kao stručna publikacija Agencije, a na osnovu raspoloživih podataka.
Organizacija podataka i informacija o lekovima je pratila Anatomsko-terapijsko-
hemijsku klasifikaciju lekova (ATC, 2006), u cilju unifikacije ključnih parametara za efikasnije
funkcionisanje Zdravstvenog, odnosno, Farmaceutskog informacionog sistema. Takav pristup
je, prema mišljenju kolega koristan jer omogućava uslove za sledljivost podataka i informacija
za procese: poslovanja zdravstvenih/farmaceutskih ustanova, praćenja prometa i potrošnje
lekova, planiranja potreba u lekovima i praćenja ostalih indikatora za unapređenje nacionalne
politike o lekovima, farmakoekonomije, farmakoepidemiologije i uspostavljanja naci onal nog
i nformaci onog si stema u obl asti l ekova.
Nacionalni registar lekova za 2010. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata
rešenja o registraciji ALIMS-a (dozvole za promet) i koji imaju važeća rešenja, kao i za lekove
za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2009 godine, a ATC klasifikacija je u
skladu sa izmenama i dopunama za 2010. godinu.
Polazna osnova za izradu NRL, kao i do sada, je Centralna baza lekova ALIMS-a i podaci su
organizovani shodno zahtevima informatičke podrške i projektovanog informacionog sistema,
sa identifikacionim podacima zasnovanim na dokumentaciji proizvođača/nosilaca dozvole za
promet. Obzirom na činjenicu da je baza podataka značajno proširena, a pretraživanje postalo
jednostavnije, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama
(R, BR, § i dr.) koji olakšavaju pronalaženje podataka u trenutku potrebe.
Pregledno je dat Spisak termina za farmaceutske oblike lekova u skladu sa međunarodno
prihvaćenim dokumentima i Evropskom farmakopejom, kao i drugi prikladni spiskovi.
U posebnim poglavljima su dati podaci o biljnim lekovima koji su čl. 2. Zakona svrstani
u lekove biljnog porekla, kao i podaci o registrovanim tradicionalnim (čl. 25 Zakona) i
homeopatskim lekovima (čl. 26 Zakona) koji su prošli regulatornu procenu u ALIMS-u.
U cilju bezbednosti pacijenata i lakšeg prepoznavanja lekova u prometu, posebno iz razloga
eliminisanja mogućnosti za pojavu lažnih (falsifikovanih) lekova, u NRL se nalazi ID podatak u
vidu 13-cifarskog broja koji označava EAN šifru leka. Ovaj podatak je naveden za sve lekove za koje
postoji taj podatak u Centralnoj bazi lekova ALIMS-a, odnosno za lekove koji su u regulatornim
procesima ALIMS-a registrovani ili obnovili registraciju (čl. 88 Zakona).
Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika R. Srbije br. 88/2009 i 102/2009 - Uredba
o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova.
Farmaceutima i lekarima NRL je pripremljen i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za
efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju jedinstvenog Farmaceutskog
informacionog sistema.
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
DIREKTOR
Mr ph spec Tatjana Šipetić
SADRŽAJ
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Režimi izdavanja lekova i skraćenice u tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abecedni spisak novih INN u NRL 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abecedni spisak registrovanih lekova sa identifikacionim podacima, cenama i paralelama . . . . . . . 11
Abecedni spisak registrovanih biljnih lekova sa identifikacionim podacima i paralelama . . . . . . . . . 653
Registrovani homeopatski lekovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
Registrovani tradicionalni lekovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
Abecedni spisak lekova koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta (BR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
Abecedni spisak registrovanih lekova svrstanih u grupu opojnih droga i psihotropnih
supstanci čiji se promet kontroliše (§) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
Lekovi koji imaju jak uticaj na psihofizičke sposobnosti, za vreme terapije nije dozvoljeno
upravljanje motornim vozilom, niti rad sa mašinom () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
Lekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
Anatomsko terapijsko hemijska klasifikacija lekova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
Anatomijsko terapijsko hemijska klasifikacija registrovanih biljnih lekova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
Internacionalni nezaštićeni nazivi farmaceutskih supstanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
Abecedni spisak internacionalnih nezaštićenih naziva farmaceutskih supstanci
sa pripadajućim lekovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
Abecedni spisak nezaštićenih naziva biljnih lekova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
Registrovani preparati insulina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951
Praćenje i otkrivanje substandardnih i lažnih lekova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
Novi standardni termini farmaceutskih oblika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957
Abecedni spisak proizvođača sa asortimanom lekova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967
Abecedni spisak nosilaca dozvole za stavljanje leka u promet sa adresama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997
Apoteke (apotekarske ustanove) u Republici Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005
Korisne internet adrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
Indeks zaštićenih naziva lekova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011
Indeks nezaštićenih naziva lekova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044
NAZIV I PROIZVOĐAČ LEKA
INN ATC KLASIFIKACIJA
terapijska grupa
pakovanje
1086337 tableta; 300mg+200mg+50mg;
konc. aktivnih
supstanci
unutrašnje pakovanje
farmaceutski oblik
farmakološko-hemijska
podgrupa
režim
izdavanja
br.rešenja za
stavljanje u promet
datum isteka
važenja rešenja
1111/2007/12
Cena: 3167.20din
28.05.2007.
28.05.2012.
datum izdavanja
rešenja ili varijacije
veleprodajna cena
EAN
8600064100993
JKL
(BR) aluminijumska folija, 100x10 kom
acetilsalicilna kiselina, paracetamol, kofein - N02BA51
N02BA salicilna kiselina i derivati
OLDON® - ZDRAVLJE A.D. - Srbija
ANALGETICI
PARALELNOST LEKOVA
Uobičajena je praksa da se u registrima lekova, pa i u našem, pod paralelnim
preparatima podrazumevaju oni koji imaju isti INN i izraženi su u istom farmaceutskom
obliku, nezavisno od doze, što je jasno pregledno i nedvosmisleno prikazano u delu
ATC klasifikacije registrovanih lekova.
Pod ovim terminom podrazumevaju se tri različite kategorije identičnosti dva leka:
POTPUNA PARALELA (GENERIČKI LEK):
podrazumeva da dva leka imaju istu aktivnu supstancu (imaju isti INN), istu
količinu/koncentraciju aktivne supstance, isti farmaceutski oblik i istu ili vrlo sličnu
bioekvivalenciju/raspoloživost, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom
imenu, odnosno proizvođaču.
HEMIJSKA PARALELA (HEMIJSKA ALTERNATIVA):
predstavlja potpunu hemijsku identičnost dva leka, koji imaju istu aktivnu supstancu
(isti INN) čija količina/koncentracija može biti, čak i ista, a razlikuju se po farmaceutskom
obliku, pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu, odnosno proizvođaču.
TERAPIJSKA PARALELA (TERAPIJSKA ALTERNATIVA):
podrazumeva terapijsku ekvivalentnost dva leka koji nisu hemijski sasvim identični
(nemaju isti INN), ali u terapijskom pogledu, imaju isto delovanje.
REŽIMI IZDAVANJA LEKOVA I SKRAĆENICE U TEKSTU
R Lek se može izdavati samo uz lekarski recept
BR Lek se može izdavati i bez Rp
Z Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi
SZ Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi
SZR Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno,
lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti
naznačeno i overeno na poleđini Rp
 Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti
 Snažan uticaj leka na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije
dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama
§ OPOJNE DROGE (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije
o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa “kopija”)
Aj Armourova jedinica
amp. ampula
anti Xa
internacionalna jedinica za aktivnost nadroparina pomoću koagulometrijske
metode koja meri faktor Xa aktivnost
APE akutna plućna embolija
ATC Anatomsko-terapijsko-hemijska
BHP benigna hiperplazija prostate
boč. bočica
Cj Christensen jedinice
CMV Citomegalo virus
CNS centralni nervni sistem
CT kompjuterizovana tomografija
COMT katehol orto metil transferaza
DDD definisana dnevna doza
draž. dražeja
DVT akutna duboka venska tromboza
EBV Epštajn-Bar-virus
El.j. elisa jedinice
emulz. emulzija
FEIBAj jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII
FIPj jedinica aktivnosti enzima Internacionalnog farmaceutskog saveza
FSH folikulostimulirajući hormon
g gram
GAP generalizovani anksiozni poremećaj
GIST gastrointestinalni stromalni tumori
GIT gastrointestinalni trakt
GnRH gonadotropni rilizing hormon
gran. granula
HBsAg hepatitis B površinski antigen
HST hormonska supstituciona terapija
HSV herpes simpleks virus
i.art. intraarterijski
i.d. intradermalno
i.j. internacionalna jedinica
i.m. intramuskularno
iMAO inhibitor monoaminooksidaze
IVF in vitro fertilizacija
i.t. intratekalno
i.v. intravenski
inf. infuzija
8
inh. inhalaciona primena
inj. injekcija
INN Internacionalni Nezaštićeni Naziv
j. jedinica
kaps. kapsula
karp. karpula (uložak, kertridž)
kes. kesica
ki.j. kininogenin ili kalikrein inaktivatorska jedinica
konc. koncentrovani
L litar
Lf flokulirajuća jedinica
lingv. lingvaleta
Lj Loomis jedinica
maks. maksimalna doza
mcg mikrogram
mg miligram
Mi.j. milion internacionalnih jedinica
mJ mili jedinica
mL mililitar
mmol milimol
MRCC metastatski karcinomi bubrežnih ćelija
N nazalna primena
NSAIL nesteroidni antiinflamatorni lekovi
nazal nazalno
O oralna primena
OKP opsesivno kompulsivni simptomi
P parenteralna primena
p.a. periartikularno
PDD propisana dnevna doza
perit. peritonealna
praš. prašak
PTSP postraumatski stresni poremećaj
R rektalna primena
Rp lekarski recept
RSV respiratorni sincicijalni virus
rastv. rastvor
s.c. subkutano
sa rastvar. sa rastvaračem
SIK sindrom iritabilnog kolona
SL sublingvalna/bukalna primena
spolj. spoljna
supoz. supozitorija
susp. suspenzija
tabl. tableta
TD transdermalna primena
tinkt. tinktura
t.m. telesna masa
TP. telesna površina
TPP totalna parenteralna prehrana
transderm. transdermalni
upotr. upotreba
V vaginalna primena
vagin. vaginaleta
vagit. vagitorija
VZV varičela zoster virus
9
ABECEDNI SPISAK NOVIH INN U NRL 2010
(01.01.2009.-01.11.2009)
INTERNACIONALNI NEZAŠTIĆENI NAZIV ATC ŠIFRA
agalzidaza beta A16AB04
FABRAZYME® -- GENZYME LIMITED - Velika Britanija
akamprosat
N07BB03
CAMPRAL® -- MERCK SANTE S.A.S. - Francuska
alverin, simetikon
A03AX58
METEOSPASMYL -- LABORATOIRES MAYOLY
SPINDLER - Francuska
amitriptilin
N06AA09
AMITRIPTYLINE -- REMEDICA LTD - Kipar
aprepitant
A04AD12
EMEND® -- MERCK SHARP DOHME B.V. - Holandija
beklometazon, formoterol
FOSTER® -- CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija
FOSTER® -- CHIESI S.A. - Francuska
FOSTER® -- TORREX CHIESI PHARMA GMBH - Austrija
bosentan
C02KX01
TRACLEER® -- ACTELION PHARMACEUTICALS LTD
- Švajcarska
dabigatraneteksilat
B01AE07
PRADAXA® -- BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA
GMBH CO.KG - Nemačka
domperidon
A03FA03
GASTROPERIDON® -- PHARMACIN B.V. - Holandija
doripenem
J01DH04
DORIBAX® -- JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija
dutasterid
G04CB02
AVODART® -- CATALENT FRANCE BEINHEIM SA - Francuska
esencijalni fosfolipidi, nikotinamid, piridoksin,
riboflavin, tiamin, tokoferolacetat
A05BA..
HEPALIP FORTE® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
etravirin
J05AG04
INTELENCE -- JANSSEN-CILAG S.P.A. - Italija
felodipin, ramipril
C09BB05
TRIAPIN® -- CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL
WORKS CO. LTD - Mađarska
TRIAPIN® -- MITE CHINOIN PHARMACEUTICAL
AND CHEMICAL WORKS CO. LTD - Mađarska
flutikazonfuroat
R01AD12
AVAMYS® -- GLAXO OPERATIONS UK LIMITED -
Velika Britanija
fluvoksamin
N06AB08
FEVARIN® -- SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija
FEVARIN® -- SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska
fosaprepitant A04AD12
IVEMEND® -- MERCK SHARP DOHME B.V. - Holandija
fulvestrant L02BA03
FASLODEX® -- ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija
gadofosveset V08CA11
VASOVIST® -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
gadoksetinska kiselina V08CA10
PRIMOVIST® -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
heparin, dekspantenol C05BA53
HEPAN® -- JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska
heparin, esencijalni fosfolipidi, escin
VENOSAN® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
humani normalni imunoglobulin za
intravensku upotrebu
J06BA02
INTRATECT® -- BIOTEST PHARMA GMBH - Nemačka
KIOVIG -- BAXTER S.A. - Belgija
irbesartan
C09CA04
IRACOR® -- KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. - Slovenija
IRDA® -- NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
irbesartan, hidrohlortiazid C09DA04
CO-IRDA® -- NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
ivabradin
C01EB17
CORAXAN® -- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska
CORAXAN® -- SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD - Irska
kalcijum-acetat, magnezijum-karbonat
V03AE04
OSVAREN® -- FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH -
Nemačka
kalcijum-polistiren-sulfonat
V03AE01
SORBISTERIT® -- FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND
GMBH - Nemačka
ksilometazolin, dekspantenol
R01AB06
NASIC -- KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka
NASIC ZA DECU -- KLOSTERFRAU BERLIN GMBH - Nemačka
lapatinib L01XE07
TYVERB® -- GLAXO WELLCOME OPERATIONS - Velika Britanija
levetiracetam
N03AX14
KEPPRA® -- NEXTPHARMA SAS - Francuska
KEPPRA® -- UCB PHARMA SA - Belgija
levofloksacin J01MA12
LEBEL® -- NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
Liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein
bacillus (Lactobacillus rhamnosus)
G01AX..
NORMOGIN -- LABORATORI BALDACCI S.P.A. - Italija
maravirok J05AX09
CELSENTRI® -- GODECKE GMBH - Nemačka
metformin, sitagliptin A10BD07
JANUMET® -- FROSST- IBERICA S.A. MSD - Španija
10
metilnaltrekson-bromid A06AH01
RELISTOR® -- WYETH LEDERLE S.P.A. - Italija
natrijum-dihidrogenfosfat, dinatrijum-fosfat
A06AD..
FLEET PHOSPHO-SODA LABORATORIOS CASEN-FLEET S.L.U. -
Španija
neostigmin-metilsulfat N07AA01
NEOSTIGMINE COOPER S.A. - Grčka
nikotin
N07BA01
NIQUITIN® -- CATALENT UK PACKAGING LIMITED - Velika Britanija
NICORETTE® -- FRESHFRUIT MCNEIL AB - Švedska
NICORETTE® -- FRESHMINT MCNEIL AB - Švedska
NICORETTE® -- MICROTAB LEMON MCNEIL AB - Švedska
nilotinib L01XE08
TASIGNA® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
omalizumab R03DX05
XOLAIR® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
osušeni sok herbe purpurne ehinacee HL03AW..
IMMUNAL® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
palivizumab J06BB16
SYNAGIS -- ABBOTT S.R.L. - Italija
paracetamol, kofein, fenilefrin
R01BA53
COLDREX® -- CAPLETS GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE GMBH CO. KG - Nemačka
COLDREX® -- CAPLETS GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska
pneumokokna saharidna konjugovana vakcina,
adsorbovana
J07AL02
PREVENAR -- WYETH PHARMACEUTICALS - Velika Britanija
raltegravir J05AX08
ISENTRESS® -- MERCK SHARP DOHME B.V. - Holandija
ranelinska kiselina (stroncijum ranelat) M05BX03
BIVALOS® -- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska
rilmenidin C02AC06
TENAXUM® -- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska
rivaroksaban B01AX06
XARELTO® -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
rosuvastatin C10AA07
CRESTOR® -- ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija
sinakalcet H05BX01
MIMPARA® -- AMGEN EUROPE B.V. - Holandija
telbivudin J05AF11
SEBIVO® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
tocilizumab L04AC07
ACTEMRA® -- ROCHE PHARMA AG - Nemačka
ustekinumab L04AC05
STELARA® -- CENTOCOR B.V. - Holandija
vakcina protiv difterije, tetanusa i pertusisa,
(acelularna) adsorbovana
J07AX..
INFANRIX® -- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa
(acelularna), hepatitisa B (rekombinantna),
poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus
influenzae tip b (konjugovana adsorbovana)
kombinovana
J07CA09
INFANRIX® -- HEXA GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
S.A. - Belgija
vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa
(acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i
Haemophilus influenzae tip b (konjugovana
adsorbovana) kombinovana
J07CA06
INFANRIX® -- IPV+HIB GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
S.A. - Belgija
vakcina protiv hepatitisa A, inaktivisana J07BC02
HAVRIX® -- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
vakcina protiv varičele, živa J07BK01
VARILRIX® -- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
valproinska kiselina, natrijum-valproat
N03AG01
DEPAKINE® -- CHRONO SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
DEPAKINE® -- CHRONOSPHERE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
- Francuska
živa vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog
rotavirusom
J07BH01
ROTARIX® -- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
abecedni spisak registrovanih lekova 11
5
ABECEDNI SPISAK REGISTROVANIH
LEKOVA SA IDENTIFIKACIONIM PODACIMA,
CENAMA I PARALELAMA
5

5-ASA® -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
mesalazin - A07EC02 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI
ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
A07EC aminosalicilna kiselina i slični preparati
R 5129303 supozitorija;250mg; blister, 6x5kom Cena: 755.30din
8605000800029 1405/2009/12 14.04.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 14.04.2014
R 1129300 gastrorezistentna tableta; 250mg; bočica plastična, 1x100tabl.
Cena: 935.40din
8605000800012 4436/2009/12 20.08.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 20.08.2014
Doziranje: ul cerozni kol i ti s, ul cerozni prokti ti s, Crohnova bol est: oralno 3 puta po 500-
750mg tokom 6 nedelja, maks. 4g dnevno (akutni napad); rektalno 1-1.5g dnevno podeljeno u
više doza (poslednju dozu aplikovati uveče u krevetu, pre spavanja).
Paralelni lekovi: Asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500
5-FLUOROURACIL „EBEWE” -- EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
SZ 0034324 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/5mL; ampula, 5x5mL
Cena: 639.30din
9088881320685 4321/2008/12 05.12.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.12.2013
SZ 0034325 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju; 500mg/10mL; ampula, 5x10mL
Cena: 1009.40din
9088881314301 3593/2009/12 29.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C, ne čuvati u frižideru, niti zamrzavati 29.06.2014
Doziranje: pal i j ati vni tretman mal i gni h tumora doj ke, kol orektal ne regi j e žel uca,
pankreasa, j etre, ovari j uma, cervi ksa, mokraćne beši ke, prostate, tumora gl ave i vrata
i kao adj uvantna terapi j a posl e hi rurški h i ntervenci j a i pre radi oterapi j e: monoterapija
inj. bolus 400-750mg/m
2
u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-600mg/m
2
dnevno, 5 dana uzastopno,
na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m
2
dnevno, 5 dana, na 3 nedelje ili 150-250mg/m
2
dnevno, 2-3
nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze.
Paralelni lekovi: Fluorouracil, Fluorouracil-Teva
12
abecedni spisak registrovanih lekova 13
A
A
ACC 100 -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
BR 3112401 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 20x3g Cena: 177.00din
8606010890123 277/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C 06.03.2011
BR 3112402 prašak za oralni rastvor; 100mg; kesica, 100x3g Cena: -
8606010890116 282/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperauri do 30°C 06.03.2011
Doziranje: poremećaj i di saj ni h organa praćeni prekomerni m stvaranj em gustog
i vi skoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća,
mukoviscidoza, bronhiektazije) oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po
200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se
upotrebljava rastvoren u vodi.
Paralelni lekovi: ACC 200, ACC Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600
ACC 200 -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
BR 3112403 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 20x3g Cena: 234.20din
8606010890109 283/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperauri do 30°C 06.03.2011
BR 3112404 prašak za oralni rastvor; 200mg; kesica, 100x3g Cena: -
8606010890093 284/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperauri do 30°C 06.03.2011
Doziranje: poremećaj i di saj ni h organa praćeni prekomerni m stvaranj em gustog
i vi skoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća,
mukoviscidoza, bronhiektazije) oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po
200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se
upotrebljava rastvoren u vodi.
Paralelni lekovi: ACC 100, ACC Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600
ACC SAFT -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
BR 3112405 prašak za oralni rastvor; 20mg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x30g
Cena: -
8606010890086 285/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C 06.03.2011
Doziranje: poremećaj i di saj ni h organa praćeni prekomerni m stvaranj em gustog
i vi skoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća,
mukoviscidoza, bronhiektazija); oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po
200mg; deca do 2 godine 1 puta po 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po 200mg; prašak se
upotrebljava rastvoren u vodi.
Paralelni lekovi: ACC 100, ACC 200, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600
ACCOLATE® -- ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija
zafirlukast- R03DC01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03DC antagonisti leukotrienskih receptora
R 1114630 film tableta; 20mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1157.10din
5000455006461 53/2006/12 18.01.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C 18.01.2011
14 abecedni spisak registrovanih lekova
A
Doziranje: prevenci j a i hroni čna terapi j a bronhi j al ne astme: odrasli i deca preko 12 godina
2 puta po 20mg pre jela.
ACETISAL PH 8® -- GALENIKA AD - Srbija
acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
Z 1086033 film tableta; 500mg; blister, 50x10tabl. Cena: 1327.50din
8608808103019 2987/2009/12 04.06.2009
2 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage 04.06.2014
BR 1086032 film tableta; 500mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8608808107277 3331/2009/12 15.06.2009
2 godine, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage 04.06.2014
Doziranje: anal geti k i anti pi reti k odrasli i deca starija od 16 god. do 4g/dan u 4-6
pojedinačnih doza; antireumatik odrasli i deca iznad 16 god. početna doza 2.4-3.6g/dan u više
pojedinačnih doza, doza održavanja 3.6-5,4g/d, maks. 8g; juvenilni reumatoidni artritis deca
do 16 god. početne doze od 60-130mg/kg/dan (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3.6g/dan
(više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/
kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska groznica odrasli 4.9-7.8g/d, a deca 90-130mg/kg/dan u
4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/dan
tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Kod dece mladje
od 16 god., lek se primenjuje samo u terapiji Kawasaki-jevog sindroma i prevenciji tromboze
u kardiohirurgiji.
Paralelni lekovi: Anbol®, Andol®, Aspirin® 500, Aspirin® Migran, Aspirin® direkt, Midol
ACIKLOVIR -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
aciklovir - D06BB03 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D06BB antivirusni lekovi
R 4139180 mast; 5%; tuba, 1x5g Cena: 209.30din
8608811006024 4294/2009/12 11.08.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 11.08.2014
Doziranje: herpes si mpl eks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.
ACIKLOVIR -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
aciklovir - J05AB01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
R 1328636 tableta; 400mg; bočica, 1x25tabl. Cena: 639.80din
8606103515629 3293/2008/12 30.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 25.12.2008
R 1328635 tableta; 200mg; bočica, 1x25tabl. Cena: 585.10din
8606103515612 3294/2008/12 30.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 25.12.2008
Doziranje: herpes si mpl eks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana;
prevencija herpes simpleksa 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes
zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle.
Paralelni lekovi: Zovirax™
ACIKLOVIR -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
aciklovir - D06BB03 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI
ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D06BB antivirusni lekovi
R 4139160 krem; 5%; tuba, 1x5g Cena: 209.30din
8600064116574 2379/2007/12 16.10.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 16.10.2012
Doziranje: herpes si mpl eks: na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana.
abecedni spisak registrovanih lekova 15
A
ACIKLOVIR -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
aciklovir - J05AB01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
R 1328230 tableta; 200mg; blister, 5x5tabl. Cena: 585.10din
8600064116567 2380/2007/12 16.10.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 16.10.2012
Doziranje: herpes si mpl eks: odrasli i deca preko 2 godine 200mg na 4 sata tokom 5 dana;
prevencija herpes simpleksa: 4 puta po 200mg ili 2 puta po 400mg tokom 6 meseci; herpes
zoster: 800mg na 4 sata tokom 7 dana; deca do 2 godine ½ doze za odrasle.
Paralelni lekovi: Zovirax™
ACLASTA® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
zoledronska kiselina - M05BA08 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
SZ 0059213 rastvor za infuziju; 0.05mg/mL; bočica, 1x100mL Cena: 31822.60din
8606103543806 898/2008/12 04.03.2008
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 04.03.2013
Doziranje: tretman osteoporoze kod žena u post-menopauzi : preporučena doza je 5mg
u i.v. inf. jednom godišnje; Paget- ova bol est: individualno doziranje. Neophodno je praćenje
stanja od strane lekara koji ima iskustva u lečenju ove bolesti.
Paralelni lekovi: Zoledronate PharmaSwiss, Zometa®
ACT-HIB® -- SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska
vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b, konjugovana - J07AG01
VAKCINE
J07AG vakcine protiv Haemophilus influenzae B
Z 0011857 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mcg/0.5mL;
liobočica sa rastvaračem u špricu, 1x0.5mL Cena: 728.00din
3660053095261 809/2008/12 28.02.2008
3 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C 28.02.2013
Doziranje: profi l aksa teški h, si stemski h i nfekci j a prouzrokovani h Haemofi l us- om
i nfl uenzae ti p B (meni ngi ti s, ar tri ti s, epi gl osi ti s, sepsa): deca od 2-6 meseci 3 doze po
0.5mL u razmaku 1-2 meseca, revakcinacija za 12 meseci; deca od 6-12 meseci 2 doze po 0.5mL
u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci; deca od 1-5 godina samo jedna doza od
0.5mL.
Paralelni lekovi: Hiberix®
ACTAFENAK® -- ACTAVIS HF. - Island
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162574 film tableta; 50mg; blister, 1x10tabl. Cena: 50.40din
5690528112016 4489/2008/12 15.12.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 15.12.2013
R 1162573 film tableta; 25mg; blister, 1x10tabl. Cena: 27.70din
5690528112054 4491/2008/12 15.12.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 15.12.2013
Doziranje: bol ovi u reumatski m bol esti ma (reumatoi dni ar tri ti s, osteoar tri ti s,
peri ar tri ti s, tendi ni ti s, tendosi novi ti s, burzi ti s), posttraumatska bol na stanj a
(i ščašenj e, uganuće, frakture, di sl okaci j e), anki l ozi raj ući spondi l i ti s, akutni gi ht,
napadi mi grene: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze;
doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno; za decu stariju od 14 god. preporučena
dnevna doza iznosi 75-100mg, podeljena u 2-3 pojedinačne doze; di smenorej a: 50-150mg
dnevno; mi grena: početna doza od 5mg se daje već kod pojave prvih znakova napada. Ako se
16 abecedni spisak registrovanih lekova
A
ne postigne kontrola bola nakon 2 sata od uzimanja prve doze, može se uzeti sledeća doza od
50mg. Ako je potrebno, naredne doze leka od 50mg mogu se uzeti u intervalima od 4-6 sati, s
tim da se ne sme prekoračiti ukupna dnevna doza od 200mg. Tabl. treba celu progutati sa čašom
vode, poželjno pre jela. Ne sme se žvakati ni deliti.
Paralelni lekovi: Diclac®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss,
Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus,
Diklofenak retard, Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten®
Duo
ACTASULID® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
nimesulid - M01AX17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
R 1163510 tableta; 100mg; blister, 2x10tabl. Cena: 119.60din
8600064103147 396/2007/12 30.01.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 30.01.2012
Doziranje: terapi j a akutnog bol a, si mptomatska terapi j a bol ova kod osteoar tri ti sa
i pri marna di smenorej a: jedna tabl. dnevno (100mg), posle obroka. Uzimati što je kraće
moguće, u zavisnosti od kliničke slike.
Paralelni lekovi: Nimesulid, Nimulid®, Nimulid®-MD
ACTEMRA® -- ROCHE PHARMA AG - Nemačka
tocilizumab - L04AC07 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
L04AC inhibitori interleukina
SZ 0014400 koncentrat za rastvor za infuziju; 80mg/4mL;
bočica staklena, 1x4mL Cena: 17722.60din
8606103889317 1531/2009/12 11.05.2009
30 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C, u originalnom pakovanju, ne zamrzavati 11.05.2014
SZ 0014401 koncentrat za rastvor za infuziju; 200mg/10mL;
bočica staklena, 1x10mL Cena: 44306.50din
8606103889324 1530/2009/12 11.05.2009
30 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C, u originalnom pakovanju, ne zamrzavati 11.05.2014
SZ 0014402 koncentrat za rastvor za infuziju; 400mg/20mL;
bočica staklena, 1x20mL Cena: 88612.90din
8606103889331 1532/2009/12 11.05.2009
30 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C, u originalnom pakovanju, ne zamrzavati 11.05.2014
Doziranje: umereni do teški akti vni reumatoi dni ar tri ti s (RA) odrasl i h (kod koj i h prethodna
terapi j a ni j e dal a zadovol j avaj ući rezul tat), kao monoterapi j a i l i u kombi naci j i sa
metotreksatom: preporučena doza je 8mg/kg telesne težine, ali ne manje od 480mg, jednom u
četiri nedelje. Terapiju treba da započnu zdravstveni stručnjaci koji su iskusni u dijagnostikovanju
i terapiji RA.
ACTILYSE® -- BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG. - Nemačka
alteplaza - B01AD02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AD enzimi
SZ 0064130 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/50mL; liobočica sa
rastvaračem, 1x50mL Cena: 43821.80din
8606103075017 982/2008/12 11.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 11.03.2013
Doziranje: akutni i nfarkt mi okarda (u toku prvih 6 sati): 15mg i.v. bolusom, zatim inf. 0,75mg/
kg, (maks.50mg) tokom 30 minuta, 0.5mg/kg (maks. 35mg) tokom 60 minuta; embol i j a
pl uća: 10mg i.v. bolusom tokom 1-2 minuta, zatim 90mg i.v. inf. tokom 2 sata; cerebral na
tromboembol i j a (u toku prva 3 sata): 0,9mg/kg (maks. 90mg), i to 10% doze i.v. bolusom
tokom 1-2 minuta, a 90% doze i.v. inf. tokom 60 minuta.
abecedni spisak registrovanih lekova 17
A
ACTIVELLE® -- NOVO NORDISK A/S - Danska
noretisteron, estradiol - G03FA01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA
G03FA gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
R 1048146 film tableta; 0.5mg+1mg;
kontejner za tablete, 1x28tabl. Cena: 560.30din
8600102099470 126/2006/12 06.02.2006
3 godine, na temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage Ne sme se čuvati u frižideru 06.02.2011
Čuvati van domašaja dece
Doziranje: menopauza, sprečavanj e nastanka osteoporoze, u terapi j i si mptoma
nedostatka estrogena i prevenci j i osteoporoze kod žena u menopauzi (terapi j u početi
godi nu dana po nastupanj u menopauze): 1 tabl. dnevno, u isto doba dana.
Paralelni lekovi: Kliogest®, Tulita®
ACTONEL® -- AVENTIS PHARMA - Nemačka
risedronska kiselina - M05BA07 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059221 film tableta; 30mg; blister, 2x14tabl. Cena: 21022.20din
3/2-10-8879/1 12.12.2002
5 godina, na sobnoj temperaturi, do 25°C 12.12.2007
R 1059220 film tableta; 5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1537.70din
3/2-10-8879 18.12.2002
5 godina, na sobnoj temperaturi, do 25°C 18.12.2007
Doziranje: osteoporoza: jednom dnevno po 5mg; Paget- ova bol est: 30mg jednom dnevno,
tokom 2 meseca.
ACTRAPID® NOVOLET® -- NOVO NORDISK A/S - Danska
insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10AB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva
R 0041414 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 100i.j./mL;
pen sa uloškom, 5x3mL Cena: 2333.30din
8600102099111 2897/2008/12 29.08.2008
30 meseci, na temperaturi od 2°C do 8°C 29.08.2013
Doziranje: svi ti povi di j abetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja
određuje lekar.
ACTRAPID® PENFILL® -- NOVO NORDISK A/S - Danska
insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10AB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva
R 0041559 rastvor za injekciju u ulošku; 100i.j./mL; uložak, 5x3mL Cena: 2194.60din
8600102099012 3595/2008/12 09.10.2008
30 meseci, na temperaturi od 2°C do 8°C 09.10.2013
Doziranje: svi ti povi di j abetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja
određuje lekar.
ACTRAPID® PENFILL® -- NOVO NORDISK PRODUCTION S.A.S - Francuska
insulin humani - A10AB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10AB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva
R 0041559 rastvor za injekciju u ulošku; 100i.j./mL; uložak, 5x3mL Cena: 2194.60din
8600102099180 4015/2008/12 03.11.2008
30 meseci, na temperaturi od 2°C do 8°C 09.10.2013
Doziranje: svi ti povi di j abetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja
određuje lekar.
18 abecedni spisak registrovanih lekova
A
ADRENALIN HCL 1:1000 - -JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
epinefrin - C01CA24 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi
R 0105031 rastvor za injekciju; 1mg/mL; ampula, 50x1mL Cena: 1816.20din
8608811000213 682/2006/12 19.05.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 19.05.2011
Doziranje: anafi l akti čki šok, angi oedem, akutne al ergi j ske reakci j e: parenteralno 0.2-
1mg (s.c. ili i.m.), ponoviti 3-4 puta na 10 minuta, po potrebi 0.2mg i.v.; kod anafi l akti čkog
šoka (odrasle osobe): 0.5mg i.m.; doza se može ponoviti posle 5 min., (kod samoprimene 0.3mg
i.m.); lokalna primena na sluznice: 10-20 kapi 1‰-nog rastvora.
ADRIANOL® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI
R01AB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida
R 7110031 kapi za nos, rastvor; 1mg/mL+1.5mg/mL;
plastična bočica, 1x10mL Cena: 81.70din
8600064100047 733/2005/12 27.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 27.12.2010
Doziranje: akutni i hroni čni ri ni ti s, si nuzi ti s, pri prema za di j agnosti čke procedure i l i
apl i kaci j u gl i kokor ti koi da u ci l j u smanj enj a edema sl uzokože nosa: odrasli i adolescenti
4 puta po 1-3 kapi u obe nozdrve; primenjivati najduže 5 dana kontinuirano.
Paralelni lekovi: Adrianol® T
ADRIANOL® T -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
fenilefrin, trimazolin - R01AB01 NAZALNI PREPARATI
R01AB adrenomimetici, kombinacije bez kortikosteroida
R 7110040 kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL+0.5mg/mL;
plastična bočica, 1x10mL Cena: 66.00din
8600064100054 734/2005/12 27.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 27.12.2010
Doziranje: ri ni ti s, si nuzi ti s, pri prema za di j agnosti čke procedure: deca od 2-6 godina 1-2
kapi u svaku nozdrvu, maks. 3 puta dnevno; u polusedećem položaju sa glavom zabačenom u
nazad. Nozdrvu kratko pritisnuti posle aplikacije kapi.
Paralelni lekovi: Adrianol®
ADRIBLASTINA RD -- ACTAVIS ITALIA S.P.A - Italija
doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI
L01DB antraciklini i srodne supstance
SZ 0033102 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg;
liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena: 990.80din
8606007410068 683/2006/12 9.05.2006
4 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C 19.05.2011
SZ 0033103 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena: 4452.70din
8606007410075 687/2006/12 23.05.2006
4 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C 23.05.2011
Doziranje: prevenci j a di semi naci j e mal i gni h tumora (akutna limfocitna leukemija, akutna
mijeloblastna leukemija, Wilms-ov tumor, neuroblastom, sarkomi mekih tkiva i kostiju, karcinom
mlečne žlezde, ovarijuma i endometrijuma, karcinom uretre, karcinom tireoideje, karcinom
želuca, Hodgkin-ova bolest, maligni limfomi, karcinomi bronhija i pluća): monoterapija odrasli
60-75mg/m
2
brzom inf. na 3 nedelje ili 25-30mg/m
2
dnevno tokom 2-3 uzastopna dana svake
tri nedelje, ili 20mg/m
2
jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m
2
; monoterapija
deca 30mg/m
2
dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje.
Paralelni lekovi: Doxorubicin „Ebewe”, Doxorubicin-Teva, Sindroxocin®
AERIUS® -- SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija
desloratadin - R06AX27 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AX ostali antihistaminici za sistemsku primenu
R 3058267 sirup; 0.5mg/mL; bočica staklena, 1x60mL Cena: 352.90din
abecedni spisak registrovanih lekova 19
A
8606103170026 3860/2009/12 14.07.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 14.07.2014
R 1058266 film tableta; 5mg; blister, 1x10tabl. Cena: 391.70din
8606103170019 650/2008/12 21.02.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju 21.02.2013
Doziranje: al ergi j ska (pol enska) ki j avi ca, ur ti kari j a: deca od 2-5 godina 1.25mg dnevno;
deca od 6-11 godina 2.5mg dnevno.
AFLODERM® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
alklometazon - D07AB10 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AB kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II)
R 4152104 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena: 225.00din
3850343026468 1919/2006/12 20.10.2006
2 godine, na temperaturi do 30 °C 20.10.2011
R 4152100 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x20g Cena: 225.00din
3850343026451 1918/2006/12 20.10.2006
3 godine, na temperaturi do 30 °C 20.10.2011
Doziranje: akutne i hroni čne dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboroični
dermatitis, psorijaza): 2-3 puta dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati.
AGGRASTAT® -- MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
SZ 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL;
bočica, 1x50mL Cena: 17869.50din
8600103453417 7216/2009/12 17.11.2009
3 godine, na temperaturi od 15 °C do 25 °C, u originalnom pakovanju
radi zaštite od svetlosti, ne zamrzavati 17.11.2014
Doziranje: nestabi l na angi na i l i i nfarkt mi okarda bez ST el evaci j e, bol esni ci koj i su
preži vel i i nfarkt mi okarda u ci l j u sprečavanj a koronarni h i shemi j ski h događaj a,
bol esni ci sa koronarni m i shemi j ski m si ndromom koj i će bi ti podvrgnuti angi opl asti ci
i l i aterektomi j i da bi se spreči l e koronarne i shemi j ske kompl i kaci j e vezane za nagl o
začepl j enj e l ečeni h koronarni h ar teri j a: početna doza 0.4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30
min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 48-108 sati.
AGGRASTAT® -- ORION CORPORATION ORION PHARMA - Finska
tirofiban - B01AC17 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
SZ 0068225 koncentrat za rastvor za infuziju; 0.25mg/mL;
bočica, 1x50mL Cena: 17869.50din
8600103453967 7260/2009/12 17.11.2009
3 godine, na temperaturi od 15 °C do 25 °C, u originalnom pakovanju
radi zaštite od svetlosti, ne zamrzavati 17.11.2014
Doziranje: nestabi l na angi na i l i i nfarkt mi okarda bez ST el evaci j e, bol esni ci koj i su
preži vel i i nfarkt mi okarda u ci l j u sprečavanj a koronarni h i shemi j ski h događaj a,
bol esni ci sa koronarni m i shemi j ski m si ndromom koj i će bi ti podvrgnuti angi opl asti ci
i l i aterektomi j i da bi se spreči l e koronarne i shemi j ske kompl i kaci j e vezane za nagl o
začepl j enj e l ečeni h koronarni h ar teri j a: početna doza 0.4mcg/kg/min i.v. inf., tokom 30
min., pa zatim 0,1mcg/kg/min tokom 48 sati, maks. tokom 48-108 sati.
AGGRENOX® -- BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
acetilsalicilna kiselina, dipiridamol - B01AC30 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)
B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
R 1068510 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 25mg+200mg;
bočica, 1x60kaps. Cena: 1335.20din
8606103075277 1178/2006/12 13.07.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 13.07.2011
20 abecedni spisak registrovanih lekova
A
Doziranje: smanj enj e ri zi ka od moždanog udara kod bolesnika koji su imali tranzitornu
ishemiju mozga ili potpuni ishemični moždani udar usled tromboze: preporučena doza je 1 kaps.
2 puta nadan, ujutru i uveče, uz hranu ili bez nje. Kapsule treba progutati cele, bez žvakanja, sa
čašom vode.
AGRIPPAL™ S1 -- NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. - Italija
vakcina protiv gripa
(inaktivisana, rascepana virusna čestica) - J07BB02 VAKCINE
J07BB vakcine protiv gripa (influence)
Z 0011900 suspenzija za injekciju; (15mcg+15mcg+15mcg)/doza; napunjen
injekcioni špric sa iglom, 1x0.5mL Cena: 341.40din
8606103010155 176/2006/12 13.02.2006
1 godina, na temperaturi 2 do 8 °C (u frižideru). Ne zamrzavati. Zaštićeno od svetlosti. 13.02.2011
Doziranje: zašti ta od gri pa: odrasli i deca preko 7 godina, visoko rizične grupe bolesnika i sve
osobe preko 65 godina starosti, po protokolu o imunizaciji.
Paralelni lekovi: Fluarix®, Fluimun, Vaxigrip®, Vaxigrip® junior
AIMAFIX -- KEDRION S.P.A. - Italija
faktor IX, humani - B02BD04 ANTIHEMORAGICI
B02BD faktori koagulacije krvi
Z 0066010 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500i.j./10mL;
liobočica sa rastvaračem u bočici, 1x10mL Cena: 20847.30din
8606103273123 1051/2008/12 14.03.2008
2 godine, na temperaturi od 2 °C do 8 °C, zaštićeno od svetlosti 14.03.2013
Doziranje: profi l aksa i l ečenj e krvarenj a kod bol esni ka sa hemofi l i j om B: individualno,
zavisi od stepena nedostatka faktora IX, mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. Terapija se
sprovodi prema protokolu.
Paralelni lekovi: Berinin® P, Octanine F®, Immunine
AKNEFUG® OXID WASH -- DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. ARZNEIMITTEL -
Nemačka (ranije DERCOME® CLEAR)
benzoilperoksid - D10AE01 PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU
D10AE peroksidi
BR 4155023 suspenzija za kožu; 4%; tuba, 1x100g Cena: -
515-04-03327/04 28.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C 28.09.2009
Doziranje: akne vul gari s: 1-2 puta dnevno naneti na kožu prethodno opranu sapunom i
vodom.
AKSEF® -- PHARMA VISION SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
cefuroksim - J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
Z 0321973 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 750mg/6mL;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x6mL Cena: 213.00din
8699540270510 2617/2008/12 20.08.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 20.08.2013
Doziranje: i nfekci j e di saj ni h puteva (akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije,
bakterijska pneumonija, plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša); i nfekci j e
geni touri narnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis, cistitis i asimptomatska bakteriurija),
i nfekci j e pol ni h organa (gonoreja), i nfekci j e kože i meki h tki va (celulitis, erizipel,
peritonitis, inficirane rane), i nfekci j e kosti j u i zgl obova (osteomijelitis, septički artritis),
septi kemi j a, meni ngi ti s, profi l aksa u hi rurgi j i : odrasli 750mg-1.5g na 8
h
i.v. ili i.m.(na
6
h
kod teških infekcija), obično u toku 5-10 dana; deca preko 3 meseca 50-100mg/kg dnevno,
podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati).
Paralelni lekovi: Cefuroksim, Cefuroxim-MIP®, Ceroxim, Nilacef®, Xorimax®, Xorim®
abecedni spisak registrovanih lekova 21
A
ALBOTHYL® -- NYCOMED GMBH - Nemačka
polikrezulen - G01AX03 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AX ostali antiinfektivi i antiseptici
R 6137035 vagitorija; 90mg; strip, 1x6kom Cena: 252.30din
8606102233067 1854/2008/12 26.05.2008
5 godina, na temperaturi do 25°C 26.05.2013
Doziranje: erozi j a grl i ća materi ce, vagi nal ni i cervi kal ni vagi ni ti s, cervi ci ti s: 1 vag. na
drugi dan tokom 1-2 nedelje.
ALBUMIN (LJUDSKI) 20% -- IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. - Hrvatska
humani proteini (najmanje 95% albumina) - B05AA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05AA supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme
SZ 0179701 rastvor za infuziju; 200g/L; bočica, 1x50mL Cena: 2611.60din
8606103010056 270/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperaturi od 2 do 25°C na tamnom mestu. Ne zamrzavati. 06.03.2011
Doziranje: hi poal bumi nemi j a (nefrotski sindrom, akutni edem, ciroza jetre), preekl ampsi j a i
hi povol umi nemi j a razl i či tog porekl a (hemoragijski šok, za vreme operacija, posle porođaja),
gubi tak tečnosti u ekstravaskul arnom područj u, teške ekstenzi vne opekoti ne sa
vi soki m hematokri tom: zavisi od indikacije i stanja bolesnika.
Paralelni lekovi: Albumin (ljudski) 5%
ALBUMIN (LJUDSKI) 5% -- IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. - Hrvatska
humani proteini (najmanje 95% albumina) - B05AA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05AA supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme
SZ 0179700 rastvor za infuziju; 50g/L; bočica, 1x250mL Cena: 3251.90din
8606103010049 266/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperaturi od 2 do 25°C na tamnom mestu.Ne zamrzavati. 06.03.2011
Doziranje: hi poal bumi nemi j a (nefrotski sindrom, akutni edem, ciroza jetre), preekl ampsi j a
i hi povol umi nemi j a razl i či tog porekl a (hemoragijski šok, za vreme operacija, posle
porođaja), gubi tak tečnosti u ekstravaskul arnom područj u, teške ekstenzi vne
opekoti ne sa vi soki m hematokri tom: doziranje je individualno, zavisi od indikacije i stanja
bolesnika.
Paralelni lekovi: Albumin (ljudski) 20%
ALDIPETE-T® -- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK” - Srbija
vakcina protiv difterije,
tetanusa i velikog kašlja, adsorbovana - J07AM52 VAKCINE
J07AM vakcina proziv tetanusa, kombinovana
Z 0011146 suspenzija za injekciju; (30i.j. (najmanje)+40i.j. (najmanje)+
4i.j. (najmanje))/0.5mL; bočica, 1x5mL Cena: -
8605001700861 825/2009/12 18.03.2009
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 18.03.2010
Z 0011147 suspenzija za injekciju; (30i.j. (najmanje)+40i.j. (najmanje)
+4i.j. (najmanje))/0.5mL; bočica, 10x5mL Cena: 13678.00din
8605001700458 826/2009/12 18.03.2009
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 18.03.2010
Doziranje: pri marna i muni zaci j a: 3 doze po 0.5mL u razmaku 4 -12 nedelja (obično u uzrastu
3, 6 i 8 meseci); revakcinacija: 0.5mL, 12 meseci posle treće doze, a najkasnije do navršene pete
godine života.
Paralelni lekovi: Tripacel
22 abecedni spisak registrovanih lekova
A
ALEFOSS -- PHARMANOVA D.O.O. - Srbija
alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059909 tableta; 70mg; blister, 2x4tabl. Cena: 1870.10din
8606105713047 4744/2009/12 14.09.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 14.09.2014
R 1059908 tableta; 70mg; blister, 1x4tabl. Cena: 1021.70din
8606105713030 4743/2009/12 14.09.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 14.09.2014
R 1059907 tableta; 70mg; blister, 3x4tabl. Cena: 2804.80din
8606105713054 4745/2009/12 14.09.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 14.09.2014
Doziranje: postmenopauzalna osteoporoza (smanjenje rizika od nastanka fraktura pršljenova
i kuka): preporučena doza je 70mg (1 tabl.) jednom nedeljno; lek obavezno uzeti u uspravnom
položaju, bar 30 minuta pre prvog obroka, sa čašom vode (ne manje od 200mL) i ostati u
uspravnom položaju najmanje 30 minuta.
Paralelni lekovi: Alendronat, Alendronat ICP®, Alned®, Bonap, Forosa®, Fosamax®, Sedron® --
ALENDRONAT -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059075 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 403.70din
8600064101266 2260/2006/12 06.12.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 06.12.2011
Doziranje: prevenci j a postmenopauzal ne osteoporoze i l i osteoporoze i ndukovane
kor ti kosteroi di ma: 5mg/dan; l ečenj e osteoporoze: 10mg/dan, sa čašom vode (ne manje od
200mL) i ostati u uspravnom položaju još najmanje 30 minuta.
Paralelni lekovi: Alefoss, Alendronat ICP®, Alned®, Bonap, Forosa®, Fosamax®, Sedron®
ALENDRONAT ICP® -- LABORATORIOS BELMAC, S.A. - Španija
alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059900 tableta; 70mg; blister, 1x4tabl. Cena: 1021.70din
8436037320132 1428/2008/12 16.04.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 16.04.2013
Doziranje: postmenopauzal na osteoporoza: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno uzeti u
uspravnom položaju, bar 30 minuta pre prvog obroka, sa čašom vode (ne manje od 200mL) i
ostati u uspravnom položaju još najmanje 30 minuta.
Paralelni lekovi: Alefoss, Alendronat, Alned®, Bonap, Forosa®, Fosamax®, Sedron®
ALEXAN® EBEWE -- EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
SZ 0034352 rastvor za injekciju/infuziju; 1000mg/20mL; bočica staklena, 1x20mL
Cena: 1842.50din
9088882447244 652/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 17.05.2011
SZ 0034350 rastvor za injekciju/infuziju; 100mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL
Cena: 231.80din
9088882447220 650/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 17.05.2011
SZ 0034351 rastvor za injekciju/infuziju; 500mg/10mL; bočica staklena, 1x10mL
Cena: 1083.10din
9088882447237 651/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 17.05.2011
abecedni spisak registrovanih lekova 23
A
Doziranje: l eukemi j a kod dece i odrasl i h (akutna mijeoloidna, akutna limfoblastna, hronična
mijeoloidna, intermedijarni non-Hodgkin limfom, veoma maligni non-Hodgkin limfom,
profilaksa i lečenje leukemije centralnog nervnog sistema), daje se intratekalno u kombinaciji
sa metotreksatom i kortikosteroidima, prema protokolu; monoterapija 100-200mg/m
2
i.v.
dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije), ili doza održavanja 75-100mg/
m
2
i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 1-1.5mg/
kg i.m. ili s.c., jednokratno, u mesečnim intervalima (doza održavanja); monoterapija 30mg/m
2
intratekalno na 4 dana.
Paralelni lekovi: Cytosar®
ALFACET® -- GALENIKA AD - Srbija
cefaklor - J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
R 1321195 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 677.80din
8608808102548 239/2006/12 03.03.2006
3 godine, na temperaturi od 15° do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 03.03.2011
R 3321193 prašak za oralnu suspenziju; 25mg/mL; boca staklena, 1x60mL
Cena: 154.70din
8608808102531 240/2006/12 03.03.2006
2 godine, na temperaturi od 15 do 30°C, zaštićeno od svetlosti 03.03.2011
R 3321194 prašak za oralnu suspenziju; 50mg/mL; boca staklena, 1x60mL
Cena: 267.90din
8608808102524 241/2006/12 03.03.2006
2 godine, na temperaturi od 15° do 30°C, zaštićeno od svetlosti 03.03.2011
R 1321190 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8kaps. Cena: 363.50din
8608808102579 238/2006/12 03.03.2006
3 godine, na temperaturi od 15° do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 03.03.2011
Doziranje: oti ti s medi a, i nfekci j e respi ratornog trakta, i nfekci j e uri narnog trakta,
i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvane Staphyl occocus aureus- om i beta-hemol i ti čki m
streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati, maks. 4g dnevno; deca od 1-12 meseci 20-40mg/
kg dnevno, podeljeno u 3 doze ili 62.5mg na 8 sati, maks. 1g dnevno; deca od 1-5 godina 125mg
na 8 sati, maks. 1g dnevno; deca preko 5 godina 250mg na 8 sati, maks. 1g dnevno.
Paralelni lekovi: Cefaclor, Cefaklor
ALFOGEL® -- GALENIKA AD - Srbija
aluminijum fosfat - A02AB03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02AB jedinjenja aluminijuma
BR 2122101 oralni gel; 8.8g; kesica, 20x16g Cena: 168.30din
8608808100117 108/2006/12 02.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, u dobro zatvorenim kesicama. Čuvati van domašaja dece 02.02.2011
Doziranje: goruši ca, dopuna terapi j e ul kusne bol esti : 3-4 puta dnevno popiti sadržaj 1-2
kesice, dva sata posle jela i pred spavanje.
ALIMTA® -- LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska
pemetreksed - L01BA04 ANTINEOPLASTICI
L01BA analozi folne kiseline
SZ 0034413 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 500mg;
bočica, 1x500mg Cena: 138436.40din
5014602101275 155/2006/12 07.02.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 07.02.2011
Doziranje: kod bol esni ka sa l okal no uznapredoval i m i l i metastatski m nemi krocel ul arni m
karci nomom pl uća kao prva terapijska linija u kombinaciji sa cisplatinom: po protokolu.
U kombinaciji sa cisplatinom u tretmanu mal i gnog pl eural nog mezotel i oma; posle
primene primarne hemioterapije, kao terapija drugog reda u tretmanu uznapredoval og i l i
metastazi ranog nemi krocel ul arnog karci noma pl uća: 500mg/m
2
telesne površine u vidu
i.v infuzije tokom 10 minuta, prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan); prilagođavanje
doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.
24 abecedni spisak registrovanih lekova
A
ALNED® -- LABORATORIOS BELMAC, S.A. - Španija
alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059901 tableta; 70mg; blister, 1x4tabl. Cena: 1021.70din
8436037320132 1427/2008/12 16.04.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 16.04.2013
Doziranje: postmenopauzal na osteoporoza: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno uzeti u
uspravnom položaju, bar 30 minuta pre prvog obroka, sa čašom vode (ne manje od 200mL) i
ostati uspravan još najmanje 30 minuta.
Paralelni lekovi: Alefoss, Alendronat, Alendronat ICP®, Bonap, Forosa®, Fosamax®, Sedron®
ALOPRES® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
amlodipin - C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402830 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 224.10din
8600064103949 93/2006/12 31.01.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 31.01.2011
R 1402831 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 339.40din
8600064103956 92/2006/12 31.01.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 31.01.2011
Doziranje: hi per tenzi j a, angi na pektori s: jednom dnevno 5mg, maks. 10mg dnevno.
Primena leka je kontraindikovana kod bolesnika sa kardiogenim šokom, aortnom stenozom
visokog stepena i nestabilnom anginom pektoris (izuzev kod angine Prinzmetal-ovog tipa), kao
i u periodu trudnoće i dojenja.
Paralelni lekovi: Amlodil®, Amlodipin, Amlogal®, Amlonorm®, Monodipin®, Normodipine®,
Norvasc®, Tenox®, Vazotal
ALOPROL -- HEMOFARM AD - Srbija
salbutamol - R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ
PLUĆNOJ BOLESTI
R03CC selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora
R 3114151 sirup; 2mg/5mL; bočica staklena, 1x100mL Cena: 87.40din
8600097400633 7220/2009/12 17.11.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 17.11.2014
Doziranje: astma i druga stanj a hroni čnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina
3-4 puta po 4mg dnevno, maks. 8mg u jednoj dozi; deca od 2-6 god. 3-4 puta po 1-2mg dnevno;
deca do 2 godine 4 puta po 0,1mg/kg telesne mase.
ALOPROL -- HEMOFARM AD - Srbija
salbutamol - R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AC selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora
R 7114152 rastvor za raspršivanje; 5mg/mL;
bočica staklena, 1x10mL Cena: 78.10din
8600097400640 353/2008/12 11.02.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 11.02.2013
Doziranje: akutni bronhospazam kod teške forme bronhijalne astme (status asthmaticus),
hroni čni bronhospazam koji ne reaguje na uobičajenu terapiju: Intermitentna terapija odrasli
i deca starija od 12 godina 0.5-1mL (2.5-5mg salbutamola) rastvora se razblaži fiziološkim
rastvorom do 2-2.5mL (0.1-0.2% salbutamola) i inhalira (oko 10 min.). Može se koristiti nerazblažen
rastvor, tako što se 2mL rastvora (10mg salbutamola) stavi u raspršivač (inh. traje 3-5 min.). Deca
uzrasta do 12 godina: preporučeno doziranje je 0.5mL rastvora (2.5mg salbutamola) koji se
razblaži sterilnim fiziološkim rastvorom do 2-2.5mL. Intermitentna terapija se može primeniti
4 puta dnevno. Kontinuirana primena: rastvor se razblaži fiziološkim rastvorom do 100mL (50-
100mcg/mL salbutamola) i primeni preko nebulizatora, brzinom od 1-2mg/h preko maske, „T“
abecedni spisak registrovanih lekova 25
A
nastavka ili endotrahealnog tubusa. Primenjuje se putem specijalnog aparata (nebulizatora).
Klinička efikasnost inhalacionog salbutamola kod dece uzrasta do 18 meseci nije utvrdjena.
Paralelni lekovi: Ecosal, Ecosal Easi-Breathe, Spalmotil®, Ventolin™
ALOPROL -- HEMOFARM AD - Srbija
salbutamol - R03CC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03CC selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora
R 1114150 tableta; 2mg; blister, 6x10tabl. Cena: 145.70din
8600097400268 2506/2007/12 19.10.2007
4 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 19.10.2012
Doziranje: astma i druga stanj a hroni čnog bronhospazma: odrasli i deca preko 12 godina
3-4 puta po 4mg dnevno, maks. 8mg u jednoj dozi; deca od 2-6 god. 3-4 puta po 1-2mg dnevno;
deca do 2 godine 4 puta po 0,1mg/kg telesne mase.
ALOPURINOL -- HEMOFARM KONCERN „ ZORKA PHARMA „ A.D. - Srbija
alopurinol - M04AA01 PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA
M04AA inhibitori sinteze mokraćne kiseline
R 1168089 tableta; 100mg; blister, 2x20tabl. Cena: 89.20din
8608807100927 707/2005/12 30.12.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C 30.12.2010
R 1168090 tableta; 300mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8608807100040 708/2005/12 30.12.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C 30.12.2010
Doziranje: pri marna hi peruri kemi j a (hronični oblici gihta), sekundarna hi peruri kemi j a
(policitemija vera, leukemija, limfomi, primena citostatika i radijacione terapije), rekurentna
kal kul oza praćena hi perprodukci j om urata: odrasli 100mg dnevno, postepeno povećavati
tokom 1-3 nedelje do 300mg dnevno, nastaviti dozom održavanja 200-600mg (ređe 900mg)
dnevno, podeljeno u više doza; deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija) 10-20mg/kg
dnevno. Tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L tečnosti dnevno.
ALOXI® -- HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. - Irska
palonosetron - A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
A04AA antagonisti serotonina (5-HT3)
SZ 0124574 rastvor za injekciju; 0.25mg/5mL;
bočica staklena, 1x5mL Cena: 6798.60din
358063797253 1185/2006/12 13.07.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 13.07.2011
Doziranje: prevenci j a mučni ne i povraćanj a prilikom početne ili ponovljene hemioterapije:
preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza, pola sata pre početka hemioterapije. Ne
ponavljati dozu u periodu 7 dana.
ALOXI® -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
palonosetron - A04AA05 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
A04AA antagonisti serotonina (5-HT3)
SZ 0124574 rastvor za injekciju; 0.25mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL Cena: 6798.60din
8606007082807 3396/2009/12 23.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 13.07.2011
Doziranje: prevenci j a mučni ne i povraćanj a prilikom početne ili ponovljene hemioterapije:
preporučena doza je 250mcg kao pojedinačna doza, pola sata pre početka hemioterapije. Ne
ponavljati dozu u periodu 7 dana.
ALPHA D3® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
alfakalcidol - A11CC03 VITAMINI
A11CC vitamin D i analozi
R 1050102 kapsula, meka; 0.5mcg; bočica, 1x30kaps. Cena: 719.00din
26 abecedni spisak registrovanih lekova
A
8600064102201 606/2007/12 01.03.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 01.03.2012
R 1050101 kapsula, meka;1mcg; bočica, 1x30kaps. Cena: 917.20din
8600064103864 607/2007/12 01.03.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 01.03.2012
R 1050100 kapsula, meka; 0.25mcg; bočica, 1x50kaps. Cena: 433.50din
8600064102096 2779/2007/12 12.11.2007
3 godine, u originalnom pakovanju 12.11.2012
Doziranje: stanj a i zazvana poremećaj i ma ni voa kal ci j uma za sve i ndi kaci j e osi m
osteoporoze (renal na osteodi strofi j a, rahi ti s i osteomal aci j a zbog hi pofosfatemi j e
rezi stentne na pri menu vi tami na D3, hi poparati reoi di zam, pseudorahi ti s, prevenci j a
hi pokal ci j emi j e posl e parati reoi dektomi j e): odrasli i deca teža od 20kg obično početna
doza 1mcg dnevno, doza može da se povećava za 0.25-0.5mcg dnevno, zavisno od indikacije;
osteoporoza: odrasli obično 0.5mcg, maks. dnevna doza 1mcg; kaps. progutati celu sa malo
vode, ne sisati ili žvakati.
ALPHAGAN® -- ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND - Irska
brimonidin - S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01EA adrenomimetici u terapiji glaukoma
R 7094070 kapi za oči, rastvor; 0.2%; bočica sa kapaljkom, 1x5mL Cena: 749.90din
5016007203042 7217/2009/12 17.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 17.11.2014
Doziranje: gl aukom: na 12 sati po 1 kap.
Paralelni lekovi: Brimonal® 0.2%
ALPHAPRES® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
doksazosin - C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI
C02CA antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
R 1103766 tableta; 2mg; blister, 3x10tabl. Cena: 166.90din
8600064100122 193/2007/12 16.01.2007
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 16.01.2012
R 1103765 tableta; 1mg; blister, 3x10tabl. Cena: 98.20din
8600064100108 194/2007/12 16.01.2007
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 16.01.2012
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 1mg uveče, na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne
doze, maks. 16mg dnevno; benigna hiperplazija prostate: 1mg dnevno, povećavati dozu u
razmacima od 1-2 nedelje na 2mg, pa na 4mg, maks. 8mg.
Paralelni lekovi: Doxacor, Kamiren® XL
ALTACID® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
aluminijum-hidroksid, magnezijum-oksid - A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02AD kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma
BR 1122183 tableta za žvakanje; 333.3mg+158.4mg; blister, 2x8tabl. Cena: 70.70din
3870010004193 2106/2006/12 14.11.2006
3 godine, bez posebnih naznaka 14.11.2011
Doziranje: hi peraci di tet (gastroezofagusni refluks, duodenusni ulkus, benigni gastrični ulkus),
Zol l i nger-El l i sonov si ndrom: odrasli i deca starija od 12 godina 1-2 tabl. 4 puta na dan, ½ do
1 sat nakon obroka, a četvrtu dozu uzeti pre spavanja; tabl. polako otapati u ustima.
ALTACID® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
aluminijum-oksid, magnezijum-hidroksid - A02AD01 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02AD kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma
BR 3122184 oralna suspenzija; 2249.5mg/5mL+425mg/5mL;
bočica, 1x60mL Cena: 68.40din
3870010004209 88/2007/12 11.01.2007
2 godine, na temperaturi do 30° C, ne zamrzavati 11.01.2012
Doziranje: hi peraci di tet (gastroezofagusni refluks, duodenusni ulkus, benigni gastrični ulkus),
Zol l i nger-El l i sonov si ndrom: odrasli i deca starija od 12 godina 4 puta dnevno 2-4 kašike za
abecedni spisak registrovanih lekova 27
A
doziranje (10-20mL) suspenzije; maks. trajanje jednog ciklusa lečenja je 2 meseca, lečenje se
može ponoviti nakon jednog meseca pauze; ne koristiti u terapiji održavanja.
ALUVIA® -- ABBOTT GMBH & CO. KG - Nemačka
lopinavir, ritonavir - J05AE.. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AE inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze)
R 1328621 film tableta; 200mg+50mg; bočica, 1x120tabl. Cena: 36199.10din
4032046002256 17/2009/12 04.08.2008
4 godine, na sobnoj temperaturi 04.08.2013
R 1328622 film tableta; 100mg+25mg; bočica, 1x60tabl. Cena: -
4032046002225 4576/2009/12 26.08.2009
4 godine, na sobnoj temperaturi 26.08.2014
Doziranje: i nfekci j e HI V: odrasli, adolescenti i deca iznad 2 godine sa telesnom površinom
većom od 1.3m
2
: preporučena doza je 2 tabl. od 200/50m
2
puta na dan, uz jelo ili bez jela. Tabl.
treba progutati celu, ne žvakati, lomiti ili mrviti. Lek propisuju samo lekari koji imaju iskustva u
lečenju HIV infekcije.
Paralelni lekovi: Kaletra®
ALVENTA® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
venlafaksin - N06AX16 PSIHOANALEPTICI
N06AX ostali antidepresivi
R 1072991 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 37.5mg; blister, 2x14kaps. Cena: -
3838989529499 1125/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.03.2013
R 1072994 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 37.5mg; blister, 4x14kaps. Cena: -
3838989529505 1120/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.03.2013
R 1072997 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 37.5mg; blister, 7x14kaps. Cena: -
3838989529512 1126/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.03.2013
R 1072992 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 75mg; blister, 2x14kaps.
Cena: 1103.00din
3838989529529 1119/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 18.03.2013
R 1072995 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 75mg; blister, 4x14kaps. Cena: -
3838989529536 1121/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 18.03.2013
R 1072990 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 150mg; blister, 2x14kom
Cena: 2312.70din
3838989529550 1118/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.03.2013
R 1072996 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 150mg; blister, 7x14kaps. Cena: -
3838989529628 1124/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.03.2013
R 1072993 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 150mg; blister, 4x14kaps. Cena: -
3838989529567 1123/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.03.2013
R 1072998 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 75mg; blister, 7x14kaps. Cena: -
3838989529543 1122/2008/12 18.03.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 18.03.2013
Doziranje: depresi j a, depresi j a praćena anksi oznošću, prevenci j a reci di va: odrasli obično
2 puta dnevno po 37.5mg (ujutro i uveče uz obrok) ili jednom dnevno po 75mg; po potrebi
posle dve nedelje povećati na 2 puta dnevno po 75mg, maks. 375mg dnevno. Ne preporučuje
se primena kod dece i adolescenata ispod 18 god.
Paralelni lekovi: Efectin® ER, Efexiva®, Velafax®, Velahibin®
28 abecedni spisak registrovanih lekova
A
ALVESCO® 160 -- NYCOMED GMBH - Nemačka
ciklesonid - R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114744 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 160mcg/doza;
sprej-boca sa dozerom,1x60doza Cena: 1896.50din
8606102233159 1247/2006/12 26.07.2006
2 godine, ne izlagati temperaturi iznad 50°C 26.07.2011
R 7114742 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 160mcg/doza;
sprej-boca sa dozerom, 1x120doza Cena: -
5060065110026 13/2006/12 10.01.2006
2 godine, ne izlagati temperaturi iznad 50°C 10.01.2011
Doziranje: profi l aksa perzi stentne astme: odrasli i adolescenti (stariji od 12 godina) koriste 1
inhalacionu dozu od 160mcg jednom dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg jednom dnevno,
kao pojedinačnu dozu, uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno; ne preporučuje
se deci i adolescentima ispod 12 godina.
Paralelni lekovi: Alvesco® 80
ALVESCO® 80 -- NYCOMED GMBH - Nemačka
ciklesonid - R03BA08 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114741 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 80mcg/doza;
sprej-boca sa dozerom, 1x120doza Cena: 3690.10din
5060065110019 12/2006/12 10.01.2006
2 godine, ne izlagati temperaturi iznad 50°C 10.01.2011
R 7114743 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 80mcg/doza;
sprej-boca sa dozerom, 1x60doza Cena: -
8606102233142 1246/2006/12 26.07.2006
2 godine, ne izlagati temperaturi iznad 50°C 26.07.2011
Doziranje: profi l aksa perzi stentne astme: odrasli i adolescenti (stariji od 12 godina) 1
inhalaciona doza od 160mcg jednom dnevno ili 2 inhalacione doze od 80mcg dnevno, kao
pojedinačna doza, uz smanjenje do 1 inhalacione doze od 80mcg dnevno; ne preporučuje se
deci i adolescentima ispod 12 godina.
Paralelni lekovi: Alvesco® 160
AMARYL® -- SANOFI-AVENTIS S.P.A. - Italija
glimepirid - A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje
R 1042312 tableta; 3mg; blister, 2x15tabl. Cena: 455.30din
8606102967030 102/2005/12 19.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 18.12.2010
R 1042310 tableta; 1mg; blister, 2x15tabl. Cena: 163.90din
8606102967016 100/2005/12 19.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 18.12.2010
R 1042313 tableta; 4mg; blister, 2x15tabl. Cena: 626.20din
3582910024170 3212/2008/12 12.09.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 12.09.2013
R 1042311 tableta; 2mg; blister, 2x15tabl. Cena: 306.50din
8606102967023 101/2005/12 19.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 18.12.2010
Doziranje: insulin nezavisni Di abetes mel l i tus (ti p 2): 1mg dnevno; ako je potrebno, povećavati
dozu u intervalu 1-2 nedelje po 1mg do maks. 6mg dnevno; lek se uzima pre ili u toku doručka.
Paralelni lekovi: Dibiglim®, Diulong®, Glimepirid, Gliprex®, Limeral®, Meglimid®, Trical®
abecedni spisak registrovanih lekova 29
A
AMBROKSOL -- HEMOFARM AD - Srbija
ambroksol - R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
BR 1112302 šumeća tableta; 60mg; fiola, 1x10tabl. Cena: 141.70din
8600097011914 2528/2007/12 22.10.2007
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od vlage 22.10.2012
BR 1112301 šumeća tableta; 30mg; fiola, 2x10tabl. Cena: 223.40din
8600097011907 2552/2007/12 22.10.2007
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od vlage 22.10.2012
BR 3112300 sirup; 15mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena: 115.90din
8600097011860 2549/2007/12 22.10.2007
3 godine, u originalnom pakovanju van frižidera 22.10.2012
Doziranje: akutne i hroni čne bronhopul monal ne bol esti povezane sa izrazito povećanom
sekrecijom i oslabljenim transportom sluzi: odrasli 2-3 puta po 30mg; deca do 2 godine 2
puta po 7.5mg; deca od 2-5 godina 3 puta po 7.5mg; deca od 5-10 godina 2-3 puta po 15mg;
deca preko 10 godina 2 puta po 30mg. Lek se može primeniti kod dece do 2 godine samo po
preporuci lekara.
Paralelni lekovi: Flavamed®, Lamox®, Mucosolvan®
AMIGREN® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
kamilofin, mekloksamin, propifenazon, kofein, ergotamin - N02CA52
ANALGETICI
N02CA ergot alkaloidi
R 1086024 film tableta; 25mg+20mg+200mg+80mg+0.75mg;
fiola, 1x10tabl. Cena: -
3870010006388 2600/2009/12 08.05.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C 28.03.2013
R 1086023 film tableta; 25mg+20mg+200mg+80mg+0.75mg;
fiola, 1x20tabl. Cena: 229.00din
3870010004155 1232/2008/12 28.03.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 28.03.2013
Doziranje: akutni napadi mi grene (rezistentni na druge analgetike): 1 tabl. kod prvog znaka
glavobolje, po potrebi za 30 minuta još 1 tabl.; maks. 4 tabl. dnevno, a nedeljno maks. 10 tabl.
AMIKACIN -- GALENIKA AD - Srbija
amikacin - J01GB06 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01GB ostali aminoglikozidi
Z 0024283 rastvor za injekciju/infuziju; 500mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena: 1865.60din
8608808100087 1234/2008/12 28.03.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 28.03.2013
Z 0024282 rastvor za injekciju/infuziju; 100mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena: 495.70din
8608808100070 1233/2008/12 28.03.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 28.03.2013
Doziranje: teške i nfekci j e prouzrokovane osetl j i vi m gram-negati vni m i gram-
pozi ti vni m uzročni ci ma: odrasli 15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze, maks. 1.5 g dnevno,
tokom 10 dana; deca 10-15mg/kg dnevno podeljeno u 2-3 doze, uz kontrolu bubrežne funkcije;
nedonoščad i novorođenčad 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 15mg/kg podeljeno u
3 doze (kod vitalne ugroženosti).
AMINOFILIN -- HEMOFARM AD - Srbija
aminofilin - R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03DA ksantini
R 1114470 tableta; 100mg; blister, 5x10tabl. Cena: 103.20din
8600097400664 2075/2007/12 25.09.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 25.09.2012
30 abecedni spisak registrovanih lekova
A
Doziranje: akutni napadi astme, hroni čna bronhi j al na astma i reverzi bi l ni opstrukti vni
bronhi ti s, bonhokonstri kci j a i zazvana naporom, dodatna terapi j a pri Cheyne-
Stockes- ovom di sanj u: individualno, optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi
od 10-20mg/L.
Paralelni lekovi: Aminofilin retard, Aminophyllinum
AMINOFILIN -- SRBOLEK A.D. - Srbija
aminofilin - R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03DA ksantini
R 1114292 tableta sa produženim oslobađanjem; 350mg;
blister, 2x10tabl. Cena: 128.50din
8608809000393 117/2008/12 21.01.2008
4 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 21.01.2013
Doziranje: akutni napadi astme, hroni čna bronhi j al na astma i reverzi bi l ni opstrukti vni
bronhi ti s, bonhokonstri kci j a i zazvana naporom, dodatna terapi j a pri Cheyne-
Stockes- ovom di sanj u: odrasli uobičajena doza je 350mg dva puta dnevno (ujutru i
uveče), posle jela. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje, alkoholizam, uzimanje
antiepileptika), uzimaju se 3 tablete po 350mg dnevno. Maks. dnevna doza teofilina u bolesnika
iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. Ukoliko je potreba za teofilinom takva da
se mora preći doza od 400mg/dan, onda je treba dati sa velikom opreznošću; deci do 3 godine
ne bi trebalo da se daju retard tablete aminofilina; deci starijoj od 3 godine, tokom prve nedelje
lečenja, daju se retard tablete u dozi od 6mg/kg, dva puta dnevno. Počevši od druge nedelje,
lečenje se nastavlja u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. U rezistentnim slučajevima, doza može
da se poveća na 13–20mg/kg na svakih 12
h
.
Paralelni lekovi: Aminofilin retard, Aminophyllinum
AMINOFILIN RETARD -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
aminofilin - R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03DA ksantini
R 1114503 tableta sa produženim oslobađanjem; 350mg;
blister, 2x10tabl. Cena: 128.50din
8608811003207 6638/2009/12 26.10.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 26.10.2014
Doziranje: akutni napadi astme, hroni čna bronhi j al na astma i reverzi bi l ni opstrukti vni
bronhi ti s, bonhokonstri kci j a i zazvana naporom, dodatna terapi j a pri Cheyne-
Stockes- ovom di sanj u: odrasli uobičajena doza je 350mg (1 tabl.) dva puta dnevno (ujutru
i uveče) posle jela. Ukoliko se očekuje ubrzan klirens teofilina (pušenje, alkoholizam, uzimanje
antiepileptika), uzimaju se 3 tablete od po 350mg dnevno. Maks. dnevna doza teofilina u
bolesnika iznad 60 godina ne bi trebalo da pređe 400mg/dan. Ukoliko je potreba za teofilinom
takva da se mora preći doza od 400mg/dan, onda je treba dati sa velikom opreznošću; deci do
3 godine ne bi trebalo da se daju retard tablete; deci starijoj od 3 godine, tokom prve nedelje
lečenja, daju se doze od 6mg/kg, dva puta dnevno. Počevši od druge nedelje, lečenje se nastavlja
u dozi od 12mg/kg dva puta dnevno. U rezistentnim slučajevima, doza može da se poveća na
13–20mg/kg na svakih 12
h
.
Paralelni lekovi: Aminofilin, Aminophyllinum
AMINOPHYLLINUM -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
aminofilin - R03DA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03DA ksantini
Z 0114501 rastvor za injekciju/infuziju; 250mg/10mL;
ampula, 50x10mL Cena: 588.30din
8608811003115 983/2008/12 11.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 11.03.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 31
A
Doziranje: akutni napadi astme, hroni čna bronhi j al na astma i reverzi bi l ni opstrukti vni
bronhi ti s, bonhokonstri kci j a i zazvana naporom, dodatna terapi j a pri Cheyne-
Stockes- ovom di sanj u: individualno, optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od
10-20mg/L; parenteralno odrasli i.m. 250mg-1g (4-6mg/kg) dnevno, ili i.v. bolus inj. 250-500mg,
sporo, tokom 20 min. (5-6mg/kg) ili i.v. inf. 0.5mg/kg/sat.
Paralelni lekovi: Aminofilin, Aminofilin retard
AMINOSOL 10% -- HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora
izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin,
prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan - B05BA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174035 rastvor za infuziju; 5g/L+7.4g/L+6.2g/L+6.6g/L+4.3g/L+4.4g/L+5.1g/L+14g/L+
+12g/L+11g/L+3g/L+11.2g/L+6.5g/L+0.4g/L+1g/L+2g/L;
boca, 1x500mL Cena: 582.40din
8600097012256 1104/2008/12 18.03.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti 18.03.2013
Doziranje: korekci j a nutri ti vnog defi ci ta (teške ili dugotrajne bolesti GIT sistema,
hemioterapija i radioterapija, politraume, hronična i akutna stanja insuficijencije bubrega i/ili
jetre): individualno.
Paralelni lekovi: Aminosol 15%, Aminoven 10%, Aminoven 15%, Aminoven 5%
AMINOSOL 10% E -- HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora
alanin, prolin, glicin, arginin, natrijum-glicerofosfat, jabučna kiselina, leucin, lizin, valin,
fenilalanin, izoleucin, treonin, metionin, histidin, triptofan, kalijum-hidroksid, magnezijum-
hlorid, kalcijum-hlorid - B05BA10
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174037 rastvor za infuziju; 15g/L+15g/L+14g/L+12g/L+9.18g/L+9.28g/L+7.4g/L+6.6g/L+
+6.2g/L+5.1g/L+5g/L+4.4g/L+4.3g/L+3g/L+2g/L+1.683g/L+1.017g/L+0.735g/L;
boca staklena, 1x500mL Cena: 582.40din
8600097200363 298/2009/12 06.02.2009
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti 06.02.2014
Doziranje: korekci j a nutri ti vnog defi ci ta (teške ili dugotrajne bolesti GIT sistema,
hemioterapija i radioterapija, politraume, hronična i akutna stanja insuficijencije bubrega i/ili
jetre): individualno.
AMINOSOL 15% -- HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora
izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin,
prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan - B05BA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174036 rastvor za infuziju; 5.2g/L+8.9g/L+5.5g/L+11.1g/L+3.8g/L+8.6g/L+5.5g/L+
+25g/L+20g/L+18.5g/L+7.3g/L+17g/L+9.6g/L+0.4g/L+2g/L+1.6g/L;
boca staklena, 1x500mL Cena: 800.10din
8600097200370 299/2009/12 06.02.2009
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti 06.02.2014
Doziranje: korekci j a nutri ti vnog defi ci ta (teške ili dugotrajne bolesti GIT sistema,
hemioterapija i radioterapija, politraume, hronična i akutna stanja insuficijencije bubrega i
jetre): individualno.
Paralelni lekovi: Aminosol 10%, Aminoven 10%, Aminoven 15%, Aminoven 5%
32 abecedni spisak registrovanih lekova
A
AMINOSTERIL N-HEPA 8% -- FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija
izoleucin, leucin, lizin, metionin, acetilcistein, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin,
histidin, glicin, alanin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina - B05BA10
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174040 rastvor za infuziju; 10.4g/L+13.09g/L+6.88g/L+1.1g/L+0.7g/L+
+0.88g/L+4.4g/L+0.7g/L+10.08g/L+10.72g/L+2.8g/L+5.82g/L+4.64g/L+
+5.73g/L+2.24g/L+4.42g/L;
boca staklena, 10x500mL Cena: 9456.30din
8606010925351 3261/2009/12 09.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° zaštićeno od svetlosti 09.06.2014
Doziranje: del i mi čna i l i total na parenteral na i shrana, profi l aksa i terapi j a gubi tka
protei na i tečnosti kada nije moguća enteralna ishrana, teža gastrointestinalna oboljenja
(ileus, peritonitis, malapsorpcija, zapaljenska bolest creva, pankreatitis, enterokutane fistule),
hi perkatabol i čka stanj a (traume, opekotine, sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa,
maligna oboljenja), u preoperativnom i postoperativnom periodu: individualno.
Paralelni lekovi: Aminosteril N-Hepa 8%
AMINOVEN 10% -- FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija
izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin,
prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan - B05BA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174021 rastvor za infuziju; 5g/L+7.4g/L+6.2g/L+6.6g/L+4.3g/L+4.4g/L+5.1g/L+
+14g/L+12g/L+11g/L+3g/L+11.2g/L+6.5g/L+0.4g/L+1g/L+2g/L;
boca, 10x500mL Cena: 7623.90din
8606010925238 2544/2007/12 22.10.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti; ne zamrzavati 22.10.2012
Doziranje: del i mi čna i l i total na parenteral na i shrana, profi l aksa i terapi j a gubi tka
protei na i tečnosti kada nije moguća enteralna ishrana, teža gastrointestinalna oboljenja
(ileus, peritonitis, malapsorpcija, zapaljenska bolest creva, pankreatitis, enterokutane fistule),
hi perkatabol i čka stanj a (traume, opekotine, sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa,
maligna oboljenja), u preoperati vnom i postoperati vnom peri odu: individualno.
Paralelni lekovi: Aminosol 10%, Aminosol 15%, Aminoven 15%, Aminoven 5%
AMINOVEN 15% -- FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija
izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin,
prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan - B05BA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174023 rastvor za infuziju; 5.2g/L+8.9g/L+5.5g/L+11.1g/L+3.8g/L+8.6g/L+5.5g/L+25g/L+
+20g/L+18.5g/L+7.3g/L+17g/L+9.6g/L+0.4g/L+2g/L+1.6g/L;
boca, 10x500mL Cena: 11958.90din
8606010925276 2529/2007/12 22.10.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti; ne zamrzavati 22.10.2012
SZ 0174022 rastvor za infuziju; 5.2g/L+8.9g/L+5.5g/L+11.1g/L+3.8g/L+8.6g/L+5.5g/L+25g/L+
+20g/L+18.5g/L+7.3g/L+17g/L+9.6g/L+0.4g/L+2g/L+1.6g/L;
boca, 10x250mL Cena: 5979.40din
8606010925252 2559/2007/12 22.10.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti; ne zamrzavati 22.10.2012
Doziranje: del i mi čna i l i total na parenteral na i shrana, profi l aksa i terapi j a gubi tka
protei na i tečnosti kada nije moguća enteralna ishrana, teža gastroi ntesti nal na obol j enj a
(ileus, peritonitis, malapsorpcija, zapaljenska bolest creva, pankreatitis, enterokutane fistule),
abecedni spisak registrovanih lekova 33
A
hi perkatabol i čka stanj a (traume, opekotine, sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa,
maligna oboljenja), u preoperati vnom i postoperati vnom peri odu: individualno.
Paralelni lekovi: Aminosol 10%, Aminosol 15%, Aminoven 10%, Aminoven 5%
AMINOVEN 5% -- FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija
izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin,
prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan - B05BA01
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05BA rastvori za parenteralnu ishranu
SZ 0174020 rastvor za infuziju; 2.5g/L+3.7g/L+3.1g/L+3.3g/L+2.15g/L+2.2g/L+2.55g/L+
+7g/L+6g/L+5.5g/L+1.5g/L+5.6g/L+3.25g/L+0.2g/L+0.5g/L+1g/L;
boca, 10x500mL Cena: 4296.60din
8606010925214 2558/2007/12 22.10.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti; ne zamrzavati 22.10.2012
Doziranje: del i mi čna i l i total na parenteral na i shrana, profi l aksa i terapi j a gubi tka
protei na i tečnosti kada nije moguća enteralna ishrana, teža gastroi ntesti nal na obol j enj a
(ileus, peritonitis, malapsorpcija, zapaljenska bolest creva, pankreatitis, enterokutane fistule),
hi perkatabol i čka stanj a (traume, opekotine, sepsa) i druge bolesti (anorrhexia nervosa,
maligna oboljenja), u preoperati vnom i postoperati vnom peri odu: individualno.
Paralelni lekovi: Aminosol 10%, Aminosol 15%, Aminoven 10%, Aminoven 15%
AMIODARON -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01BD antiaritmici, grupa III
R 1101402 tableta; 200mg; blister, 6x10tabl. Cena: 699.20din
8600064100115 2636/2009/12 13.05.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti 13.05.2014
Doziranje: terapi j a teški h poremećaj a srčanog ri tma u situacijama kada bolesnik ne reaguje
na drugu terapiju ili su druga terapijska sredstva kontraidikovana (tahiaritmije u sklopu Wolff-
Parkinson-White -WPW sindroma, atrijalni flater i fibrilacije), tahi ari tmi j e paroksi zmal ne
pri rode (supraventrikularne, nodalne i ventrikularne tahikardije, ventrikularne fibrilacije):
odrasli inicijalna stabilizacija započinje sa 200mg, tri puta na dan, u toku prve nedelje lečenja;
nakon toga, dozu treba smanjiti na 200mg, dva puta na dan tokom naredne nedelje. Održavanje:
dozu treba smanjiti na 200mg dnevno ili manje, a u retkim slučajevima, mogu biti potrebne
veće doze održavanja. Potrebno je redovno procenjivati dozu održavanja, naročito kada je ona
veća od 200mg dnevno. Za starije bolesnike važi pravilo primene minimalne efikasne doze.
Terapiju treba započeti i njen tok pratiti samo u bolničkim uslovima, ili pod kontrolom lekara
specijaliste.
Paralelni lekovi: Cordarone®, Sedacoron®
AMITRIPTYLINE -- REMEDICA LTD - Kipar
amitriptilin - N06AA09 PSIHOANALEPTICI
N06AA neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
R 1072763 film tableta; 25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 78.80din
5290665002852 4515/2008/12 15.12.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju , zaštićeno od svetlosti i vlage 15.12.2013
R 1072762 film tableta; 10mg; blister, 10x10tabl. Cena: 234.90din
5290665003736 4513/2008/12 15.12.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju , zaštićeno od svetlosti i vlage 15.12.2013
Doziranje: depresi j a: uobičajena doza je 75mg dnevno podeljeno u više dnevnih doza ili kao
pojedinačna doza koja se uzima uveče; doza se po potrebi postepeno povećava do 150mg
dnevno, a dodatne doze se daju kasno popodne ili uveče; doza održavanja iznosi 50-100mg
dnevno. Terapija bi trebalo da traje bar tri meseca u kontinuitetu, pre nego što se postepeno
ukine. Primena u stacionarnim ustanovama obično počinje sa dozom od 100mg, po potrebi se
34 abecedni spisak registrovanih lekova
A
može postepeno povećati od 200-300mg dnevno. Adolescenti ili stariji bolesnici uzimaju 10-
50mg dnevno, podeljeno u više doza ili kao pojedinačna doza koja se uzima uveče. Polovina
uobičajene doze održavanja je često dovoljna. Ne preporučuje se za lečenje depresije kod dece
ispod 16 godina starosti.
AMLODIL® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
amlodipin - C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402731 kapsula, tvrda; 5mg; blister, 2x10kaps. Cena: 224.10din
3870010003554 1618/2008/12 12.05.2008
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 12.05.2013
Doziranje: hi per tenzi j a, profi l aksa hroni čne stabi l ne angi ne pektori s, Pri nzmetal -
ova (nestabi l na) angi na pektori s: odrasli 1 puta po 5mg dnevno, maks. 10mg dnevno,
u zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju. Primena leka je kontraindikovana kod
bolesnika sa kardiogenim šokom, klinički značajnom aortnom stenozom, nestabilnom anginom
pektoris, kao i u periodu dojenja.
Paralelni lekovi: Alopres®, Amlodipin, Amlogal®, Amlonorm®, Monodipin®, Normodipine®,
Norvasc®, Tenox®, Vazotal
AMLODIPIN -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
amlodipin - C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402802 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 339.40din
8606010720109 3912/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 23.10.2013
R 1402803 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 224.10din
8606010720093 3910/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 23.10.2013
Doziranje: hi per tenzi j a, profi l aksa hroni čne stabi l ne angi ne pektori s, Pri nzmetal -
ova (nestabi l na) angi na pektori s: odrasli 1 puta po 5mg dnevno, maks. 10mg dnevno, u
zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.
Paralelni lekovi: Alopres®, Amlodil®, Amlogal®, Amlonorm®, Monodipin®, Normodipine®,
Norvasc®, Tenox®, Vazotal
AMLODIPIN -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
amlodipin - C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402851 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 339.40din
8606103515414 7462/2009/12 25.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti 25.11.2014
R 1402850 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 224.10din
8606103515407 7461/2009/12 25.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti 25.11.2014
Doziranje: hi per tenzi j a, profi l aksa hroni čne stabi l ne angi ne pektori s, Pri nzmetal -
ova (nestabi l na) angi na pektori s: odrasli 1 puta po 5mg dnevno, maks. 10mg dnevno, u
zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.
Paralelni lekovi: Alopres®, Amlodil®, Amlogal®, Amlonorm®, Monodipin®, Normodipine®,
Norvasc®, Tenox®, Vazotal
AMLODIPIN -- NI MEDIC D.O.O. - Srbija
amlodipin - C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402142 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 224.10din
8606010300417 1103/2007/12 25.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2012
R 1402143 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 339.40din
8606010300516 1104/2007/12 25.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2012
abecedni spisak registrovanih lekova 35
A
Doziranje: hi per tenzi j a, profi l aksa hroni čne stabi l ne angi ne pektori s, Pri nzmetal -
ova (nestabi l na) angi na pektori s: odrasli 1 puta po 5mg dnevno, maks. 10mg dnevno, u
zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.
Paralelni lekovi: Alopres®, Amlodil®, Amlogal®, Amlonorm®, Monodipin®, Normodipine®,
Norvasc®, Tenox®, Vazotal
AMLOGAL® -- GALENIKA AD - Srbija
amlodipin - C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402140 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 224.10din
8608808106683 1098/2007/12 23.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 23.05.2012
R 1402141 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 339.40din
8608808106591 1099/2007/12 23.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 23.05.2012
Doziranje: hi per tenzi j a, profi l aksa hroni čne stabi l ne angi ne pektori s, Pri nzmetal -
ova (nestabi l na) angi na pektori s: odrasli 1 puta po 5mg dnevno, maks. 10mg dnevno, u
zavisnosti od individualnog odgovora na terapiju.
Paralelni lekovi: Alopres®, Amlodil®, Amlodipin, Amlonorm®, Monodipin®, Normodipine®,
Norvasc®, Tenox®, Vazotal
AMLONORM® -- ADAMED SP.Z.O.O. - Poljska
amlodipin - C08CA01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402144 tableta; 10mg; blister, 1x30tabl. Cena: -
5900411122009 1495/2009/12 11.05.2009
4 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 11.05.2014
R 1402145 tableta; 5mg; blister, 1x30tabl. Cena: -
5900411121002 1494/2009/12 11.05.2009
4 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 11.05.2014
Doziranje: hi per tenzi j a, profi l aksa hroni čne stabi l ne angi ne pektori s, vazospasti čna
angi na pektori s (Pri nzmetal - ova angi na): uobičajena početna doza je 5mg jednom
dnevno, maks.10mg. Može se koristiti u kombinaciji sa tiazidnim diureticima, alfa-blokatorima,
blokatorima beta adrenergičkih receptora, ili sa ACE inhibitorima.
Paralelni lekovi: Alopres®, Amlodil®, Amlodipin, Amlogal®, Monodipin®, Normodipine®, Norvasc®,
Tenox®, Vazotal
AMOKSICILIN -- HEMOFARM AD - Srbija
amoksicilin - J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CA penicilini širokog spektra
R 3021969 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica, 1x100mL Cena: 85.90din
8600097400534 2952/2007/12 29.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 29.11.2012
R 1021961 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8kaps. Cena: 75.00din
8600097400671 1673/2008/12 19.05.2008
3 godine, na temperaturi od 15-25°C,zaštićeno od svetlosti i vlage 19.05.2013
R 1021965 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 115.20din
8600097400688 1674/2008/12 19.05.2008
3 godine, na temperaturi od 15-25°C,zaštićeno od svetlosti i vlage 19.05.2013
Doziranje: terapi j a i nfekci j a gornj i h respi ratorni h puteva, usne dupl j e, ždrel a, srednj eg
uha, donj i h respi ratorni h puteva, urogeni tal nog trakta (ukl j učuj ući gonorej u),
gastroi ntesti nal nog trakta (ukl j učuj ući sal monel ozne i nfekci j e), l aj mska bol est kod
dece, i nfekci j e kože i meki h tki va i drugi h i nfekci j a i zazvani h mi kroorgani zmi ma
osetl j i vi m na amoksi ci l i n: odrasli i deca starija od 10 godina obično 250-500mg na 8
h
, u
36 abecedni spisak registrovanih lekova
A
zavisnosti od težine infekcije, maks. 6g dnevno, u podeljenim dozama. Doza od 3g dva puta
dnevno se preporučuje za lečenje teških ili rekurentnih gnojnih respiratornih infekcija;
eradi kaci j a Hel i cobacter Pyl ori kod ul kusne bol esti uz terapiju inhibitorima protonske
pumpe i drugim odgovarajućim antimikrobnim lekovima: po protokolu. Doze amoksicilna
veće od uobičajenih, u obliku pojedinačnih doza, ili kratkotrajne terapije mogu se primeniti u
sledećim indikacijama: nekompl i kovane akutne uri narne i nfekci j e odrasl i h: 2 puta po
3g u razmaku od 10-12
h
; dental ni apsces: 2 puta po 3g u razmaku od 8h; nekompl i kovana
gonorej a: jedna doza od 3g; profi l aksa bakteri j skog endokardi ti sa: odrasli 3g jedan sat
pre stomatološke intervencije sa ili bez lokalne anestezije. Ukoliko je neophodno, druga doza
može da se primeni 6h nakon prve doze. Prisustvo hrane ne utiče značajno na resorpciju leka.
Deca uzrasta od 3 mes. do 10 godina: uobičajena doza je 3 puta dnevno po 125mg; kod težih
infekcija doza se može povećati na 3 puta dnevno po 250mg. Prema telesnoj masi uobičajene
doze iznose 20-40mg/kg/dan, podeljeno u tri doze. Kod dece od 3-10 godina sa teškim ili
rekurentnim oti ti s medi a može se primeniti doza od 2 puta dnevno po 750mg, tokom 2 dana.
Novorođenčad i odojčad uzrasta do 3 meseca: maks. doza iznosi 30mg/kg/dan podeljeno u 2
doze. Kod dece (telesne mase do 40kg) sa bubrežnom insuficijencijom doze treba korigovati. U
odraslih osoba sa bubrežnom insuficijencijom, kao i kod peritoneumske dijalize i hemodijalize
potrebna je korekcija doza.
Paralelni lekovi: Amoxicillin, Ospamox®, Ospamox® DT, Sinacilin®
AMOKSICILIN -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
amoksicilin - J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CA penicilini širokog spektra
R 1021777 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 75.00din
8606103515520 877/2009/12 10.02.2009
3 godine, . 28.09.2009
R 1021775 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8kaps. Cena: 67.10din
8606103515513 878/2009/12 23.03.2009
3 godine, . 28.09.2009
Doziranje: terapi j a i nfekci j a gornj i h respi ratorni h puteva, usne dupl j e, ždrel a, srednj eg
uha, donj i h respi ratorni h puteva, urogeni tal nog trakta (ukl j učuj ući gonorej u),
gastroi ntesti nal nog trakta (ukl j učuj ući sal monel ozne i nfekci j e), l aj mska bol est kod
dece, i nfekci j e kože i meki h tki va i drugi h i nfekci j a i zazvani h mi kroorgani zmi ma
osetl j i vi m na amoksi ci l i n: odrasli i deca starija od 10 godina obično 250-500mg na 8
h
,
u zavisnosti od težine infekcije, maks. 6g dnevno, u podeljenim dozama. Doza od 3g dva
puta dnevno se preporučuje za lečenje teških ili rekurentnih gnojnih respiratornih infekcija;
eradi kaci j a Hel i cobacter Pyl ori kod ul kusne bol esti uz terapiju inhibitorima protonske
pumpe i drugim odgovarajućim antimikrobnim lekovima: po protokolu. Doze amoksicilna
veće od uobičajenih, u obliku pojedinačnih doza, ili kratkotrajne terapije mogu se primeniti u
sledećim indikacijama: nekompl i kovane akutne uri narne i nfekci j e odrasl i h: 2 puta po
3g u razmaku od 10-12
h
; dental ni apsces: 2 puta po 3g u razmaku od 8h; nekompl i kovana
gonorej a: jedna doza od 3g; profi l aksa bakteri j skog endokardi ti sa: odrasli 3g jedan sat
pre stomatološke intervencije sa ili bez lokalne anestezije. Ukoliko je neophodno, druga doza
može da se primeni 6h nakon prve doze. Prisustvo hrane ne utiče značajno na resorpciju leka.
Deca uzrasta od 3 mes. do 10 godina: uobičajena doza je 3 puta dnevno po 125mg; kod težih
infekcija doza se može povećati na 3 puta dnevno po 250mg. Prema telesnoj masi uobičajene
doze iznose 20-40mg/kg/dan, podeljeno u tri doze. Kod dece od 3-10 godina sa teškim ili
rekurentnim oti ti s medi a može se primeniti doza od 2 puta dnevno po 750mg, tokom 2 dana.
Novorođenčad i odojčad uzrasta do 3 meseca: maks. doza iznosi 30mg/kg/dan podeljeno u 2
doze. Kod dece (telesne mase do 40kg) sa bubrežnom insuficijencijom doze treba korigovati. U
odraslih osoba sa bubrežnom insuficijencijom, kao i kod peritoneumske dijalize i hemodijalize
potrebna je korekcija doza.
Paralelni lekovi: Amoxicillin, Ospamox®, Ospamox® DT, Sinacilin®
abecedni spisak registrovanih lekova 37
A
AMOKSICILIN -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
amoksicilin - J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CA penicilini širokog spektra
R 1021778 kapsula, tvrda; 500mg; bočica, 1x100kaps. Cena: 739.10din
8608811006086 515-04-03108-3 28.09.2004
3 godine, . 28.09.2009
R 3021779 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica, 1x100mL Cena: 85.90din
8608811006093 515-04-03108-4 28.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti Čuvati van domašaja dece 28.09.2009
R 1021776 kapsula, tvrda; 250mg; bočica, 1x100kaps. Cena: 462.00din
8608811006062 515-04-03108-1 28.09.2004
3 godine, . 28.09.2009
Doziranje: terapi j a i nfekci j a gornj i h respi ratorni h puteva, usne dupl j e, ždrel a, srednj eg
uha, donj i h respi ratorni h puteva, urogeni tal nog trakta (ukl j učuj ući gonorej u),
gastroi ntesti nal nog trakta (ukl j učuj ući sal monel ozne i nfekci j e), l aj mska bol est kod
dece, i nfekci j e kože i meki h tki va i drugi h i nfekci j a i zazvani h mi kroorgani zmi ma
osetl j i vi m na amoksi ci l i n: odrasli i deca starija od 10 godina obično 250-500mg na 8h, u
zavisnosti od težine infekcije, maks. 6g dnevno, u podeljenim dozama. Doza od 3g dva puta
dnevno se preporučuje za lečenje teških ili rekurentnih gnojnih respiratornih infekcija;
eradi kaci j a Hel i cobacter Pyl ori kod ul kusne bol esti uz terapiju inhibitorima protonske
pumpe i drugim odgovarajućim antimikrobnim lekovima: po protokolu. Doze amoksicilna
veće od uobičajenih, u obliku pojedinačnih doza, ili kratkotrajne terapije mogu se primeniti u
sledećim indikacijama: nekompl i kovane akutne uri narne i nfekci j e odrasl i h: 2 puta po
3g u razmaku od 10-12
h
; dental ni apsces: 2 puta po 3g u razmaku od 8
h
; nekompl i kovana
gonorej a: jedna doza od 3g; profi l aksa bakteri j skog endokardi ti sa: odrasli 3g jedan sat
pre stomatološke intervencije sa ili bez lokalne anestezije. Ukoliko je neophodno, druga doza
može da se primeni 6h nakon prve doze. Prisustvo hrane ne utiče značajno na resorpciju leka.
Deca uzrasta od 3 mes. do 10 godina: uobičajena doza je 3 puta dnevno po 125mg; kod težih
infekcija doza se može povećati na 3 puta dnevno po 250mg. Prema telesnoj masi uobičajene
doze iznose 20-40mg/kg/dan, podeljeno u tri doze. Kod dece od 3-10 godina sa teškim ili
rekurentnim oti ti s medi a može se primeniti doza od 2 puta dnevno po 750mg, tokom 2 dana.
Novorođenčad i odojčad uzrasta do 3 meseca: maks. doza iznosi 30mg/kg/dan podeljeno u 2
doze. Kod dece (telesne mase do 40kg) sa bubrežnom insuficijencijom doze treba korigovati. U
odraslih osoba sa bubrežnom insuficijencijom, kao i kod peritoneumske dijalize i hemodijalize
potrebna je korekcija doza.
Paralelni lekovi: Amoxicillin, Ospamox®, Ospamox® DT, Sinacilin®
AMOKSIKLAV LEK® 1.2G PRAŠAK ZA INJEKCIJU -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA
D.D. - Slovenija
amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CR kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
Z 0021565 prašak za rastvor za injekciju; 1000mg+200mg; bočica staklena, 5x1kaps.
Cena: 1065.20din
3837000003772 734/2007/12 23.03.2007
2 godine, na temperaturi do 25 °C 25.08.2010
Doziranje: bakteri j ske i nfekci j e gornj eg del a respi ratornog trakta, akutni i hroni čni
bronhi ti s, bronhopneumoni j a, oti ti s medi a, si nuzi ti s, i nfekci j e urogeni tal nog si stema
(cistitis, uretritis, akutni i hronični pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa i
septički abortus, gonoreja), peri toni ti s, i ntraabdomi nal na sepsa, septi kemi j a, bakteri j ski
endokardi ti s, i nfekci j e kože i meki h tki va (apscesi, celulitis, infekcije rana), i nfekci j a kosti j u
i zgl obova, ukl j učuj ući osteomi j el i ti s i zazvan bakteri j om Staphyl ococcus aureus, kada
terapija može i duže trajati: parenteralno, teške infekcije odrasli 1g na 6
h
ili 8
h
, novorođenčad do
38 abecedni spisak registrovanih lekova
A
3 meseca 25mg/kg na 8
h
ili 12
h
, deca od 3 meseca do 12 godina 25mg/kg na 6
h
ili 8
h
; doze su
date u odnosu na amoksicilin.
Paralelni lekovi: Amoksiklav Lek® 2X, Amoksiklav Lek® 600mg prašak za injekciju, Amoksiklav®,
Amoksiklav® Quicktab®, Amoksiklav® forte, Augmentin®, Enhancin, Panklav, Panklav forte,
Panklav® 2X
AMOKSIKLAV LEK® 2X -- HEMOFARM AD - Srbija
amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CR kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
R 1021567 film tableta; 875mg+125mg; blister, 2x5tabl. Cena: 531.30din
3838957902996 1835/2006/12 16.10.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
R 1021566 film tableta; 500mg+125mg; blister, 2x5tabl. Cena: 393.50din
3836957903016 1836/2006/12 16.10.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
R 3021568 prašak za oralnu suspenziju; (400mg/5mL+57mg/5mL)/5mL;
bočica od tamnog stakla, 1x70mL Cena: 347.70din
3838957902989 1838/2006/12 16.10.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
Doziranje: bakteri j ske i nfekci j e gornj eg del a respi ratornog trakta, akutni i hroni čni
bronhi ti s, bronhopneumoni j a, oti ti s medi a, si nuzi ti s, i nfekci j e urogeni tal nog si stema
(cistitis, uretritis, akutni i hronični pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa i
septički abortus, gonoreja), peri toni ti s, i ntraabdomi nal na sepsa, septi kemi j a, bakteri j ski
endokardi ti s, i nfekci j e kože i meki h tki va (apscesi, celulitis, infekcije rana), i nfekci j e kosti j u
i zgl obova, ukl j učuj ući osteomi j el i ti s i zazvan bakteri j om Staphyl ococcus aureus, kada
terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na
8
h
ili 500mg na 12
h
; teže infekcije 500mg na 8 h; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/dan u
dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 meseca 40mg/kg/dan u tri pojedinačne doze (sirup);
blaže infekcije deca 20mg/kg/dan u tri pojedinačne doze (sirup); parenteralno odrasli 1g na 6
h
ili
8
h
, novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8
h
ili 12
h
, deca od 3 mes. do 12 god. 25mg/kg na 6
h

ili 8
h
; doze su date u odnosu na amoksicilin.
Paralelni lekovi: Amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, Amoksiklav Lek® 600mg prašak za
injekciju, Amoksiklav®, Amoksiklav® Quicktab®, Amoksiklav® forte, Augmentin®, Enhancin,
Panklav, Panklav forte, Panklav® 2X
AMOKSIKLAV LEK® 600MG PRAŠAK ZA INJEKCIJU -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA
D.D. - Slovenija
amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CR kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
Z 0021563 prašak za rastvor za injekciju; 500mg+100mg; bočica staklena, 5x1kom
Cena: -
3837000003765 735/2007/12 23.03.2007
2 godine, na temperaturi do 25 °C 25.08.2010
Doziranje: bakteri j ske i nfekci j e gornj eg del a respi ratornog trakta, akutni i hroni čni
bronhi ti s, bronhopneumoni j a, oti ti s medi a, si nuzi ti s, i nfekci j e urogeni tal nog si stema
(cistitis, uretritis, akutni i hronični pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa i
septički abortus, gonoreja), peri toni ti s, i ntraabdomi nal na sepsa, septi kemi j a, bakteri j ski
endokardi ti s, i nfekci j e kože i meki h tki va (apscesi, celulitis, infekcije rana), i nfekci j a
kosti j u i zgl obova, ukl j učuj ući osteomi j el i ti s i zazvan bakteri j om Staphyl ococcus
aureus, kada terapija može i duže trajati: parenteralno odrasli 1g na 6
h
ili 8
h
, novorođenčad do
3 meseca 25mg/kg na 8
h
ili 12
h
; deca od 3 mes. do 12 god. 25mg/kg na 6
h
ili 8
h
; doze su date u
odnosu na amoksicilin.
abecedni spisak registrovanih lekova 39
A
Paralelni lekovi: Amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, Amoksiklav Lek® 2X, Amoksiklav®,
Amoksiklav® Quicktab®, Amoksiklav® forte, Augmentin®, Enhancin, Panklav, Panklav forte,
Panklav® 2X
AMOKSIKLAV® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CR kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
R 3021561 prašak za oralnu suspenziju; 125mg/5mL+31.25mg/5mL;
bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena: 225.20din
3837000003697 230/2005/12 26.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
R 1021564 film tableta; 250mg+125mg;
bočica od tamnog stakla, 1x15tabl. Cena: 414.10din
3837000003727 228/2005/12 26.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
R 1021560 film tableta; 500mg+125mg;
bočica od tamnog stakla, 1x15tabl. Cena: 508.70din
3837000003673 229/2005/12 26.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
Z 0021563 prašak za rastvor za injekciju; 500mg+100mg;
bočica staklena, 5x1tabl. Cena: -
3837000003765 232/2005/12 26.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25 °C 30.06.2010
Z 0021565 prašak za rastvor za injekciju; 1000mg+200mg;
bočica staklena, 5x1tabl. Cena: 1065.20din
3837000003772 233/2005/12 26.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25 °C 30.06.2010
Doziranje: bakteri j ske i nfekci j e gornj eg del a respi ratornog trakta, akutni i hroni čni
bronhi ti s, bronhopneumoni j a, oti ti s medi a, si nuzi ti s, i nfekci j e urogeni tal nog si stema
(cistitis, uretritis, akutni i hronični pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa i
septički abortus, gonoreja), peri toni ti s, i ntraabdomi nal na sepsa, septi kemi j a, bakteri j ski
endokardi ti s, i nfekci j e kože i meki h tki va (apscesi, celulitis, infekcije rana), i nfekci j e kosti j u
i zgl obova, ukl j učuj ući osteomi j el i ti s i zazvan bakteri j om Staphyl ococcus aureus, kada
terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase uobičajeno 250mg na
8h ili 500mg na 12
h
; teže infekcije 500mg na 8
h
; deca ispod 40kg (do 3 mes.) 30mg/kg/dan u
dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 meseca 40mg/kg/dan u tri pojedinačne doze (sirup);
blaže infekcije deca 20mg/kg/dan u tri pojedinačne doze (sirup); parenteralno odrasli 1g na 6
h
ili
8
h
, novorođenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8
h
ili 12
h
, deca od 3 mes. do 12 god. 25mg/kg na 6
h

ili 8
h
; doze su date u odnosu na amoksicilin.
Paralelni lekovi: Amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, Amoksiklav Lek® 2X, Amoksiklav Lek®
600mg prašak za injekciju, Amoksiklav® Quicktab®, Amoksiklav® forte, Augmentin®, Enhancin,
Panklav, Panklav forte, Panklav® 2X
AMOKSIKLAV® FORTE -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CR kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
R 3021562 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL+62.5mg/5mL;
bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena: 352.60din
3837000003710 231/2005/12 26.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
Doziranje: i nfekci j e gornj eg del a respi ratornog trakta, akutni i hroni čni bronhi ti s,
bronhopneumoni j a, oti ti s medi a, si nuzi ti s, i nfekci j e urogeni tal nog si stema (cistitis,
uretritis, akutni i hronični pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa i septički
40 abecedni spisak registrovanih lekova
A
abortus, gonoreja), peri toni ti s, i ntraabdomi nal na sepsa, septi kemi j a, bakteri j ski
endokardi ti s, i nfekci j e kože i meki h tki va (apscesi, celulitis, infekcije rana), i nfekci j a kosti j u
i zgl obova, ukl j učuj ući osteomi j el i ti s i zazvan bakteri j om Staphyl ococcus aureus, kada
terapija može i duže trajati: deca do 3 meseca (ispod 40kg 30mg/kg/dan u dve pojedinačne
doze (sirup); deca preko 3 meseca 40mg/kg/dan u tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije
deca 20mg/kg/dan u tri pojedinačne doze (sirup); doze su date u odnosu na amoksicilin.
Paralelni lekovi: Amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, Amoksiklav Lek® 2X, Amoksiklav
Lek® 600mg prašak za injekciju, Amoksiklav®, Amoksiklav® Quicktab®, Augmentin®, Enhancin,
Panklav, Panklav forte, Panklav® 2X
AMOKSIKLAV® QUICKTAB® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CR kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
R 1021700 tableta za oralnu suspenziju; 875mg+125mg; blister, 7x2tabl. Cena: -
8606010891502 1537/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage, u originalnom pakovanju 06.05.2013
R 1021703 tableta za oralnu suspenziju; 500mg+125mg; blister, 7x2tabl. Cena: -
8606010891489 1542/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage, u originalnom pakovanju 06.05.2013
R 1021701 tableta za oralnu suspenziju; 875mg+125mg; blister, 5x2tabl. Cena: -
8606010891519 1541/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage, u originalnom pakovanju 06.05.2013
R 1021702 tableta za oralnu suspenziju; 500mg+125mg; blister, 5x2tabl. Cena: -
8606010891496 1538/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage, u originalnom pakovanju 06.05.2013
Doziranje: bakteri j ske i nfekci j e gornj eg del a respi ratornog trakta, akutni i hroni čni
bronhi ti s, bronhopneumoni j a, oti ti s medi a, si nuzi ti s, i nfekci j e urogeni tal nog si stema
(cistitis, uretritis, akutni i hronični pijelonefritis, bakteriurija u graviditetu, puerperalna sepsa i
septički abortus, gonoreja), peri toni ti s, i ntraabdomi nal na sepsa, septi kemi j a, bakteri j ski
endokardi ti s, i nfekci j e kože i meki h tki va (apscesi, celulitis, infekcije rana), i nfekci j e kosti j u
i zgl obova, ukl j učuj ući osteomi j el i ti s i zazvan bakteri j om Staphyl ococcus aureus- om,
kada terapija može i duže trajati: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne mase 1000mg na 12
h
;
teže infekcije 1000mg na 8
h
; Tabl. staviti u pola čaše vode i mešati sve dok se ne rastvori ili staviti
u usta i rastopiti je do kraja pre nego što se proguta; doze su date u odnosu na amoksicilin.
Paralelni lekovi: Amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, Amoksiklav Lek® 2X, Amoksiklav Lek®
600mg prašak za injekciju, Amoksiklav®, Amoksiklav® forte, Augmentin®, Enhancin, Panklav,
Panklav forte, Panklav® 2X
AMOXICILLIN -- REMEDICA LTD - Kipar
amoksicilin - J01CA04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CA penicilini širokog spektra
R 1021912 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 104.80din
5290665002753 560/2005/12 21.11.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 21.11.2010
Doziranje: terapi j a i nfekci j a (i zazvani h osetl j i vi m mi kroorgani zmi ma) gornj i h
respi ratorni h puteva, usne dupl j e, ždrel a, srednj eg uha, donj i h respi ratorni h puteva,
urogeni tal nog trakta (ukl j učuj ući gonorej u), gastroi ntesti nal nog trakta (ukl j učuj ući
sal monel ozne i nfekci j e), l aj mska bol est kod dece, i nfekci j e kože i meki h tki va i
drugi h i nfekci j a i zazvani h mi kroorgani zmi ma osetl j i vi m na amoksi ci l i n: odrasli i
deca starija od 10 godina obično 250-500mg na 8
h
, u zavisnosti od težine infekcije, maks. 6g
dnevno, u podeljenim dozama. Doza od 3g dva puta dnevno se preporučuje za lečenje teških
ili rekurentnih gnojnih respiratornih infekcija; eradi kaci j a Hel i cobacter Pyl ori kod ul kusne
bol esti uz terapiju inhibitorima protonske pumpe i drugim odgovarajućim antimikrobnim
lekovima: po protokolu. Doze amoksicilna veće od uobičajenih, u obliku pojedinačnih doza, ili
abecedni spisak registrovanih lekova 41
A
kratkotrajne terapije mogu se primeniti u sledećim indikacijama: nekompl i kovane akutne
uri narne i nfekci j e odrasl i h: 2 puta po 3g u razmaku od 10-12
h
; dental ni apsces: 2 puta po
3g u razmaku od 8
h
; nekompl i kovana gonorej a: jedna doza od 3g; profi l aksa bakteri j skog
endokardi ti sa: odrasli 3g jedan sat pre stomatološke intervencije sa ili bez lokalne anestezije.
Ukoliko je neophodno, druga doza može da se primeni 6
h
nakon prve doze. Prisustvo hrane
ne utiče značajno na resorpciju leka. Deca uzrasta od 3 mes. do 10 god.: uobičajena doza je 3
puta dnevno po 125mg; kod težih infekcija doza se može povećati na 3 puta dnevno po 250mg.
Prema telesnoj masi uobičajene doze iznose 20-40mg/kg/dan, podeljeno u tri doze. Kod dece od
3-10 godina sa teškim ili rekurentnim otitis media može se primeniti doza od 2 puta dnevno po
750mg, tokom 2 dana. Novorođenčad i odojčad uzrasta do 3 meseca: maks. doza iznosi 30mg/
kg/dan podeljeno u 2 doze. Kod dece (telesne mase do 40kg) sa bubrežnom insuficijencijom
doze treba korigovati. U odraslih osoba sa bubrežnom insuficijencijom, kao i kod peritoneumske
dijalize i hemodijalize potrebna je korekcija doza.
Paralelni lekovi: Amoksicilin, Ospamox®, Ospamox® DT, Sinacilin®
AMPHOCIL® -- TORREX CHIESI PHARMA GMBH - Austrija
amfotericin b - J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AA antibiotici
SZ 0327491 liofilizat za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg Cena: 22114.80din
9088881284338 1764/2006/12 02.10.2006
3 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti 02.10.2011
SZ 0327490 liofilizat za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena: 12301.40din
9088881338581 1763/2006/12 02.10.2006
3 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti 02.10.2011
Doziranje: sistemske gljivične infekcije: individualno zavisno od indikacije i stanja bolesnika;
početno i.v. inf. od 1mg/kg/h tokom 3-4 sata, po potrebi povećati najviše do 3.0-4.0mg/kg
telesne mase.
AMPICILIN -- HEMOFARM AD - Srbija
ampicilin - J01CA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CA penicilini širokog spektra
R 3021949 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica staklena, 1x100mL Cena: 97.70din
8600097400732 2071/2007/12 25.09.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.09.2012
R 1021941 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 117.30din
8600097400718 2183/2008/12 26.06.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju 26.06.2013
Doziranje: terapija infekcija gornjih i donjih respiratornih puteva, srednjeg uha, urogenitalnog
trakta (uključujući gonoreju), gastrointestinalnog trakta (uključujući salmonelozne infekcije),
kao i u lečenju drugih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na ampicilin: Odrasli
(uključujući osobe starije životne dobi): respi ratorne i nfekci j e na 6
h
po 250-500mg; i nfekci j e
uri narnog trakta na 8
h
po 500mg; gonoreja 2g oralno sa 1g probenecida u jednoj dozi, kod
žena se preporučuje ponavljanje doze; gastroi ntesti nal ne i nfekci j e 3-4 puta na dan po 500-
750mg; ti foi dna i parati foi dna grozni ca (izazvana sojevima Sal monel l a typhi osetljivim
na ampicilin) na 6
h
po 1-2g oralno, tokom 2 nedelje za akutne infekcije, odnosno tokom 4-12
nedelja kod kliconoša. Kod teških infekcija doza može da se poveća ili da se ampicilin primeni
parenteralno. Deca mlađa od 10 godina uzimaju polovinu uobičajene doze za odrasle. Kod većine
infekcija (osim gonoreje) terapija treba da traje najmanje 48-72
h
nakon nestanka simptoma
bolesti ili dobijanja negativnog bakteriološkog nalaza. Trajanje terapije zavisi od težine i tipa
infekcije i treba da bude određeno bakteriološkim i kliničkim odgovorom bolesnika. Kod teške
bubrežne insuficijencije (klirens kreatinina <10mL/min) doza se može smanjiti ili produžiti
interval između doza. Bolesnici na hemodijalizi treba da dobiju dodatnu dozu ampicilina nakon
svake dijalizne procedure.
Paralelni lekovi: Pentrexyl®
42 abecedni spisak registrovanih lekova
A
AMPISULCILLIN® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
ampicilin, sulbaktam - J01CR01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CR kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
Z 0021355 prašak za rastvor za injekciju; 2000mg+1000mg; bočica staklena, 10x3g
Cena: 2177.60din
8600064103819 347/2005/12 23.09.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 23.09.2010
Z 0021356 prašak za rastvor za injekciju; 500mg+250mg; bočica staklena, 10x750mg
Cena: 1065.70din
8600064103703 346/2005/12 23.09.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 29.08.2010
Z 0021357 prašak za rastvor za injekciju; 1000mg+500mg; bočica staklena, 10x1.5g
Cena: 1438.90din
8600064103796 345/2005/12 26.09.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 26.09.2010
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta (akutni i hronični bronhitis, bronhiektazije,
bakterijska pneumonija, empijem), i nfekci j e u otori nol ari ngol ogi j i (sinuzitis, epiglotitis,
otitis media), i ntraabdomi nal ne i nfekci j e (peritonitis, holecistitis, holangitis), i nfekci j e
urogeni tal nog si stema (akutni i hronični pijelonefritis, cistopijelitis, prostatitis, endometritis,
adneksitis), i nfekci j e kože, struktura kože i meki h tki va, i nfekci j e kosti j u i zgl obova,
profi l aksa i nfekci j a pre abdomi nal ni h i l i gi nekol oški h hi rurški h i ntervenci j a:
individualno i zavisi od jačine i lokalizacije infekcije, godina starosti bolesnika i renalne funkcije;
primenjuje se duboko i.m. ili i.v. inj. ili kratkotrajne infuzije. Uobičajena pojedinačna doza za
odrasle je 1.5-3g svakih 6 ili 8 sati, ili na 12
h
kod blažih infekcija, maks. 12g podeljeno u 3-4
pojedinačne doze. Dnevna doza sulbaktama ne treba da prelazi 4g. U profilaksi, pre operacije
daje se jedna doza od 1.5-3g, a posle operacije ista doza na svakih 6-8
h
tokom naredna 24
h
.
Dnevna doza kod dece je 150mg/kg, podeljena na jednake pojedinačne doze u intervalima
od 6
h
ili 8
h
. Novorodjenčad (uzrasta do nedelju dana) i prevremeno rodjena deca primaju doze
od 75mg/kg svakih 12
h
. Kod dece se preporučuje primena u vidu i.v. infuzije. Daje se posle
dijalize kod bolesnika na hemodijalizi, a u slučajevima dugoročne arteriovenske hemodijalize
svakih 6-12
h
. Terapija treba da traje još 48
h
posle pada temperature i prestanka ostalih kliničkih
simptoma. Prosečno trajanje terapije je od 5-14 dana. U slučaju poremećaja bubrežne funkcije
(klirens kreatinina manji od 30mL/min.), potrebno je produžiti razmak izmedju pojedinačnih
doza.
AMPRIL® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
ramipril - C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103250 tableta; 1.25mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
3838989517281 416/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103252 tableta; 1.25mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989517304 419/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103265 tableta; 10mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
3838989517458 432/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103264 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989517441 431/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103262 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
3838989517427 429/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103261 tableta; 5mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
3838989517410 428/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
abecedni spisak registrovanih lekova 43
A
R 1103260 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989517397 427/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103258 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
3838989517373 425/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103253 tableta; 1.25mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
3838989517311 420/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103254 tableta; 2.5mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
3838989517465 421/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103256 tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989517359 423/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103257 tableta; 2.5mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
3838989517366 424/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 1.25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2
nedelje do doze održavanja 2.5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle
jela; kongestivna srčana insuficijencija: početna doza 1.25mg/dan, po potrebi povećavati u intervalima od
1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2.5mg ili više mogu da se primenjuju u jednoj ili
dve podeljene doze); profi l aksa posl e akutnog i nfarkta mi okarda: terapiju treba započeti
u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta po 2.5mg/dan, posle 2
dana se povećava na 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja je 2 puta po 2.5mg/dan.
Paralelni lekovi: Corpril, Piramil®, Prilinda®, Ramipril, Ramitens®, Tritace®, Vivace®
AMPRIL® -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
ramipril - C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103255 tableta; 2.5mg; blister, 4x7tabl. Cena: 271.60din
3838989517328 3244/2009/12 09.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103251 tableta; 1.25mg; blister, 4x7tabl. Cena: 222.80din
3838989517298 3243/2009/12 09.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103263 tableta; 10mg; blister, 4x7tabl. Cena: 500.60din
3838989517434 3246/2009/12 09.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1103259 tableta; 5mg; blister, 4x7tabl. Cena: 388.00din
3838989517380 3245/2009/12 09.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 1.25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2
nedelje do doze održavanja 2.5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle
jela; kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a: početna doza 1.25mg/dan, po potrebi povećavati
u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2.5mg ili više mogu da se
primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profi l aksa posl e akutnog i nfarkta mi okarda:
terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta
po 2.5mg/dan, posle 2 dana se povećava na 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja je 2 puta po
2.5mg/dan.
Paralelni lekovi: Corpril, Piramil®, Prilinda®, Ramipril, Ramitens®, Tritace®, Vivace®
AMPRIL® HD -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
ramipril, hidrohlortiazid - C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401131 tableta; 5mg+25mg; blister, 4x7tabl. Cena: 442.00din
3838989521882 1080/2007/12 23.05.2007
2 godine, na temperaturi do 30°C 23.05.2012
44 abecedni spisak registrovanih lekova
A
Doziranje: esenci j al na ar teri j ska hi per tenzi j a (kada je potrebna kombinovana terapija):
početna doza za odrasle je 1 tabl. dnevno (2.5mg ramiprila sa 12.5mg hidrohlortiazida), ujutro; po
potrebi može se povećati na 1 tabl. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida);
celu tabletu progutati.
Paralelni lekovi: Ampril® HL, Piramil® HCT, Prilinda plus, Ramipril H, Tritace® comp, Tritace® comp
LS
AMPRIL® HL -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
ramipril, hidrohlortiazid - C09BA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401130 tableta; 2.5mg+12.5mg; blister, 4x7tabl. Cena: 253.90din
3838989521875 1079/2007/12 23.05.2007
2 godine, na temperaturi do 30°C 23.05.2012
Doziranje: esenci j al na ar teri j ska hi per tenzi j a (kada je potrebna kombinovana terapija):
početna doza za odrasle je 1 tabl. dnevno (2.5mg ramiprila sa 12.5mg hidrohlortiazida), ujutro; po
potrebi može se povećati na 1 tabl. sa većom dozom (5mg ramiprila sa 25mg hidrohlortiazida);
celu tabletu progutati.
Paralelni lekovi: Ampril® HD, Piramil® HCT, Prilinda plus, Ramipril H, Tritace® comp, Tritace® comp
LS
AMRACIN® -- GALENIKA AD - Srbija
tetraciklin - J01AA07 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01AA tetraciklini
R 1022231 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 114.30din
8608808104962 1225/2008/12 28.03.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti u originalnom pakovanju 28.03.2013
Doziranje: terapi j a i nfekci j a respi ratornog, urogeni tal nog i gastroi ntesti nal nog trakta
i zazvani h Gram-pozi ti vni m i Gram-negati vni m bakteri j ama; trahom, i nkl uzi oni
konj unkti vi ti s, pegavi ti fus, Q grozni ca, Laj mska bol est, povratna grozni ca,
l eptospi roza i si fi l i s (kod bolesnika alergičnih na penicilin), destrukti vna parodontopati j a,
tul aremi j a: uobičajena dnevna doza za odrasle je 1-2g, podeljena u 2-4 jednake doze, jedan
sat pre, ili dva sata posle obroka. Lek se uzima sa dosta tečnosti u sedećem ili stojećem
položaju, da bi se smanjio rizik od iritacije ili ulceracije jednjaka. Nekompl i kovane uretral ne,
endocervi kal ne i rektal ne i nfekci j e i zazvane hl ami di j om: 4 puta dnevno po 500mg,
najkraće 7 dana.
ANAFRANIL® -- NOVARTIS PHARMA AG - Švajcarska
klomipramin - N06AA04 PSIHOANALEPTICI
N06AA neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
R 0072741 rastvor za injekciju; 25mg; ampula, 10x2mL Cena: 328.30din
8606103543028 592/2005/12 19.12.2005
5 godina, čuvati zaštićeno od vlage, van domašaja dece 12.11.2009
R 1072740 obložena tableta; 25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 255.20din
7612791004742 594/2005/12 21.12.2005
5 godina, čuvati zaštićeno od vlage, van domašaja dece 21.12.2010
Doziranje: maj or depresi j a, opsesi vno-kompul si vni poremećaj, pani čni poremećaj,
narkol epsi j a, enureza: oralno odrasli početna doza je 25mg/dan (1 draž.), pa 25-75mg dnevno,
povećavati po 25mg do maks. 250mg dnevno, doza održavanja 25-50mg (izuzetno 100mg)
dnevno; deca početno 10mg dnevno, po potrebi povećati do 20mg dnevno (8-14 godina) ili do
50mg dnevno (preko 14 godina); parenteral no 25-50mg i.m. dnevno, povećavati po 25mg do
150mg dnevno, a kad se postigne željeni efekat doze smanjiti i preći na oralne doze održavanja;
inf. 50-75mg dnevno, 7-10 dana, zatim preći na oralne doze održavanja.
ANALGIN SRBOLEK -- SRBOLEK A.D. - Srbija
metamizol-natrijum - N02BB02 ANALGETICI
N02BB pirazoloni
Z 1086456 tableta; 500mg; blister, 50x10tabl. Cena: -
8608809001031 7214/2009/12 17.11.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 17.11.2014
abecedni spisak registrovanih lekova 45
A
R 1086455 tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: -
8608809001024 7215/2009/12 17.11.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 17.11.2014
Doziranje: samo za kratkotraj nu pri menu kod j aki h bol ova (posttraumatskih,
postoperativnih), kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2
puta po 500mg oralno; 0.5-1g sporo i.v., maks. 4g dnevno. Ne preporučuje se primena kod dece
mlađe od 18 godina.
Paralelni lekovi: Analgin®, Baralgin M®, Novalgetol®
ANALGIN® -- ALKALOID AD - Makedonija
metamizol-natrijum - N02BB02 ANALGETICI
N02BB pirazoloni
R 1086415 tableta; 500mg; blister, 50x10tabl. Cena: 1845.30din
5310001200442 2058/2007/12 25.09.2007
5 godina, na temperaturi do 25°C 25.09.2012
R 1086416 tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 36.90din
5310001200435 2057/2007/12 25.09.2007
5 godina, na temperaturi do 25°C 25.09.2012
Z 0086417 rastvor za injekciju; 1g/2mL; ampula, 50x2mL Cena: 904.90din
5310001188214 913/2006/12 16.06.2006
4 godine, bez posebnih naznaka 16.06.2011
SZ 0086418 rastvor za injekciju; 2.5g/5mL; ampula, 50x5mL Cena: 1310.20din
5310001188238 914/2006/12 16.06.2006
4 godine, bez posebnih naznaka 16.06.2011
Doziranje: samo za kratkotraj nu pri menu kod j aki h bol ova (posttraumatskih,
postoperativnih), kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom: 1-2
puta po 500mg oralno; 0.5-1g sporo i.v., maks. 4g dnevno. Ne preporučuje se primena kod dece
mlađe od 18 godina.
Paralelni lekovi: Analgin Srbolek, Baralgin M®, Novalgetol®
ANANDRON® -- CARDINAL HEALTH FRANCE 429 S.A.S. - Francuska
nilutamid - L02BB02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BB antiandrogeni
R 1039601 tableta; 150mg; blister, 2x15tabl. Cena: 8781.00din
3582910015239 1508/2008/12 05.05.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 05.05.2013
Doziranje: 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon orhidektomije), zatim doza održavanja
150mg dnevno.
ANBOL® -- GALENIKA AD - Srbija
acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
Z 1086800 tableta; 300mg; strip, 50x10tabl. Cena: 884.90din
8608808103736 4039/2008/12 03.11.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 26.03.2013
BR 1086801 tableta; 300mg; blister, 2x10tabl. Cena: 80.90din
8608808107178 2259/2008/12 17.07.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 26.03.2013
Doziranje: anal geti k i anti pi reti k: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/dan u 4-6 pojedinačnih
doza; anti reumati k: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2.4-3.6g/dan u više pojedinačnih
doza, doza održavanja 3.6-5.4g/d, maks. 8g; j uveni l ni reumatoi dni ar tri ti s: deca do 12
god. početne doze od 60-130mg/kg/dan (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3.6g/dan (više
od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d;
maks. 130mg/kg/d; reumatska grozni ca: odrasli 4.9-7.8g/d, a deca 90-130mg/kg/dan u 4-6
pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/dan tokom
1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje; i nhi bi ci j a agregaci j e
46 abecedni spisak registrovanih lekova
A
tromboci ta: 100-300 (50-325)mg/dan. Kod dece mladje od 16 god., lek se primenjuje samo u
terapiji Kawasaki sindroma i prevencije tromboze u kardiohirurgiji.
Paralelni lekovi: Acetisal pH 8®, Andol®, Aspirin® 500, Aspirin® Migran, Aspirin® direkt, Midol
ANDOL® -- PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska
acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
BR 1086111 tableta; 300mg; blister, 2x10tabl. Cena: 60.90din
3850114217897 1134/2009/12 01.04.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 01.04.2014
Doziranje: anal geti k i anti pi reti k: odrasli i deca starija od 12 god. do 4g/dan u 4-6 pojedinačnih
doza; anti reumati k: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2.4-3.6g/dan u više pojedinačnih
doza, doza održavanja 3.6-5,4g/d, maks. 8g; j uveni l ni reumatoi dni ar tri ti s: deca do 12
god. početne doze od 60-130mg/kg/dan (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3.6g/dan (više
od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d;
maks. 130mg/kg/d; reumatska grozni ca: odrasli 4.9-7.8g/d, a deca 90-130mg/kg/dan u 4-6
pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/dan tokom
1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje; i nhi bi ci j a agregaci j e
tromboci ta: 100-300 (50-325)mg/dan. Kod dece mladje od 16 god., lek se primenjuje samo u
terapiji Kawasaki sindroma i prevencije tromboze u kardio-hirurgiji.
Paralelni lekovi: Acetisal pH 8®, Anbol®, Aspirin® 500, Aspirin® Migran, Aspirin® direkt, Midol
ANDOL® 100 -- PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska
acetilsalicilna kiselina - B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)
B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
BR 1086113 tableta; 100mg; blister, 2x10tabl. Cena: 67.10din
3850114217903 1133/2009/12 01.04.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 01.04.2014
Doziranje: smanj enj e ri zi ka smr tnosti kod bol esni ka kod koj i h se sumnj a na akutni
i nfarkt mi okarda, profi l aksa duboke venske tromboze i embol i j e pl uća posl e
dugotraj ne i mobi l i zaci j e, smanj enj e ri zi ka od poj ave prvog i nfarkta mi okarda kod
l j udi sa faktori ma ri zi ka za obol j evanj e od kardi ovaskul arni h bol esti ( di j abetes
mel i tus, hi perl i pi demi j a, hi per tenzi j a, goj aznost, pušenj e, starost): 100-200mg dnevno
ili 300mg svakog drugog dana; prvu tabletu trebalo bi sažvakati kako bi se postigla brža
resorpcija; smanj enj e ri zi ka od morbi di teta i mor tal i teta kod bol esni ka koj i su rani j e
i mal i i nfarkt mi okarda, sekundarna prevenci j a moždanog udara, smanj enj e ri zi ka od
poj ave prol azni h i shemi j ski h napada ( TI A) i moždanog udara kod oni h koj i pate od
TI A, smanj enj e ri zi ka od morbi di teta i smr ti kod bol esni ka sa stabi l nom i nestabi l nom
angi nom pektori s, prevenci j a tromboembol i j e posl e vaskul arne operaci j e i l i hi rurške
i ntervenci j e ( PTCA, CABG, karoti dna endar terektomi j a, ar teri ovenski šantovi ): 100-
300mg dnevno. Potrebno je konsultovati lekara pre nego što se lek primeni prvi put. Primena
leka kod dece je kontraindikovana.
Paralelni lekovi: Aspirin® protect, Cardiopirin®, Midol
ANDRIOL TESTOCAPS -- CATALENT FRANCE BEINHEIM SA - Francuska
testosteron - G03BA03 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA
G03BA derivati 3-androst-4ona
R 1048111 kapsula, meka; 40mg; blister, 3x10kaps. Cena: 583.70din
515-04-2422/04 13.09.2004
3 godine, čuvati na temperaturi od 15 do 30°C, zaštićeno od svetlosti 13.09.2009
Doziranje: supsti tuci ona terapi j a kod muškog hi pogonadi zma, kod promene pol a žene
u muškarca, maskul i ni zaci j a: početna doza 120-160mg (3-4 kaps.) dnevno podeljeno u 2
doze posle jela, tokom 2-3 nedelje (ako je broj kaps. neparan, veća je jutarnja doza); smanjiti
zatim na 1-3 kaps. dnevno.
Paralelni lekovi: Nebido®, Testosteron Depo
abecedni spisak registrovanih lekova 47
A
ANDROCUR® -- DELPHARM LILLE SAS - Francuska
ciproteron - G03HA01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA
G03HA antiandrogeni, monokomponentni
R 1048331 tableta; 50mg; blister, 5x10tabl. Cena: 2692.70din
8600103492225 1579/2006/12 05.09.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 05.09.2011
Doziranje: i noperabi l ni karci nom prostate 2-3 puta dnevno po 2 tabl. (200-300mg), posle
jela, sa malo tečnosti. Ne treba prekidati terapiju niti smanjivati dozu kada dođe do poboljšanja
ili remisije bolesti. Redukci j a početnog povećanj a muški h seksual ni h hormona u terapi j i
sa LH-RH agoni sti ma: inicijalno 2 puta dnevno po 2 tabl. (200mg) u vidu monoterapije tokom
5-7 dana, zatim 2 puta dnevno po 2 tabl. (200mg) tokom 3-4 nedelje u kombinaciji sa LH-RH
agonistima u preporučenoj dozi. Za l ečenj e nal eta vrel i ne kod bolesnika koji primaju LH-RH
analoge ili koji su imali orhidektomiju, primenjuje se doza od 1-3 tabl. dnevno (50-150mg), koja
se može povećati na 2 tabl. tri puta dnevno (300mg), ukoliko je potrebno. Smanj enj e nagona
kod seksual ni h devi j aci j a: lečenje se započinje dozom od 50mg dva puta dnevno, doza se
može povećati do 100mg dva puta dnevno, ili čak do 100mg tri puta dnevno tokom kraćeg
perioda. Kada se postignu zadovoljavajući rezultati, treba održavati terapijski efekat primenom
najmanje moguće doze. Veoma često je dovoljna doza od 25mg dnevno. Kada se utvrđuje doza
održavanja ili kada se prekida terapija, treba voditi računa da se to uradi postepeno, ne naglo, u
intervalima od nekoliko nedelja.
Paralelni lekovi: Cyprocur®
ANEXATE® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
flumazenil - V03AB25 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
V03AB antidoti
SZ 0189101 rastvor za injekciju/infuziju; 1mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena: 7985.40din
8606102767401 1267/2006/12 02.08.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 02.08.2011
SZ 0189100 rastvor za injekciju/infuziju; 0.5mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena: 6032.10din
8606102767395 1266/2006/12 02.08.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 02.08.2011
Doziranje: trovanj e benzodi azepi ni ma: 0.2mg u toku 15 sekundi, zatim 0,1mg na 1 minut, do
ukupno 0.6mg, maks. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege).
ANGELIQ® -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
drospirenon, estradiol - G03FA17 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA
G03FA gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
R 1048790 film tableta; 2mg+1mg; blister, 1x28tabl. Cena: 1195.40din
8600103492430 702/2006/12 25.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2011
Doziranje: hormonska supsti tuci ona terapi j a u l ečenj u kl i makteri čni h tegoba kod žena
u postmenopauzi , l ečenj e tegoba koj e su posl edi ca ukl anj anj a j aj ni ka i l i u sl učaj u
pri marne i nsufi ci j enci j e j aj ni ka: oralno 1 tabl. dnevno tokom 28 dana.
ANTIAGREX® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
klopidogrel - B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
R 1068221 film tableta; 75mg; blister, 4x7tabl. Cena: 2682.40din
8600064201683 4286/2009/12 10.08.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.05.2013
Doziranje: prevenci j a aterotromboti čni h događaj a (u kombinaciji sa ASK), u jednokratnoj
dnevnoj dozi od 75mg uz obrok ili van njega. Kod akutnog koronarnog si ndroma bez
elevacije ST segmenta (nestabilna angina ili infarkt miokarda bez Q zupca) lečenje započeti
jednokratnom udarnom dozom od 300mg, a zatim nastaviti sa 75mg jednom dnevno (uz ASK
48 abecedni spisak registrovanih lekova
A
75-325mg dnevno). Kod akutnog i nfarkta mi okarda sa elevacijom ST segmenta, lečenje se
sprovodi jednom dnevnom dozom od 75mg, a započinje udarnom dozom u kombinaciji sa ASK,
sa/bez trombolitika. Kod bolesnika starijih od 75 godina, lečenje ne treba započinjati udarnom
dozom.
Paralelni lekovi: Clopigal®, Klopidogrel, Plavix®, Rožak®, Zyllt®
ANTIFUNGOL® -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
klotrimazol - D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
R 4157603 krem; 10mg/g; tuba, 1x25g Cena: -
8606102455193 280/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C,van dohvata dece 06.03.2011
R 4157600 sprej za kožu, rastvor; 10mg/mL; sprej-boca, 1x30mL Cena: -
8606102455186 275/2006/12 06.03.2006
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C,van dohvata dece 06.03.2011
Doziranje: l okal na l ečenj e kandi di j aze, dermatomi koze: 2 puta dnevno (ujutro i uveče) u
tankom sloju utrljati na obolelo mesto; nakon nestanka kliničkih znakova, nastaviti primenu leka
najmanje 2 nedelje. Ne sme doći u dodir sa sluzokožom očiju.
Paralelni lekovi: Canesten®, Kansen, Mycoril®, Plimycol
ANTIFUNGOL® -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
klotrimazol - G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AF derivati imidazola
R 6137602 vaginalna tableta; 100mg; strip, 2x3tabl. Cena: -
8606102455216 279/2006/12 06.03.2006
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C,van dohvata dece 06.03.2011
R 6137601 vaginalna tableta; 200mg; strip, 1x3tabl. Cena: -
8606102455209 278/2006/12 06.03.2006
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, van dohvata dece 06.03.2011
Doziranje: l okal no l ečenj e gl j i vi čni h i nfekci j a: uveče, po 1 vaginal. tabl. od 100mg šest dana
uzastopno, ili po 1 vaginalna tabl. od 200mg 3 dana uzastopno.
Paralelni lekovi: Canesten®, Kansen, Mycoril®, Plimycol
ANTISEPT D® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
povidon jod - D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
D08AG proizvodi sa jodom
BR 4156455 sprej za kožu, rastvor; 10%; bočica plastična, 1x100mL Cena: 174.30din
3870010005039 7398/2009/12 24.11.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C 24.11.2014
Doziranje: dezi nfekci j a rana, pre i posl e operati vni h zahvata, kao i za opekoti ne, za
pranj e ruku u hi rurgi j i , za pri premu kože i sl uzokože pre operaci j e, u ambul antama
za dezi nfekci j u ruku l ekara i ostal og osobl j a, dezi nfekci j a kože bol esni ka: samo za
spoljnu primenu.
Paralelni lekovi: Betadine®
ANTITOKSIN PROTIV OTROVA EVROPSKIH ZMIJA (KONJSKI) -- IMUNOLOŠKI ZAVOD
D.D. - Hrvatska
imunoglobulin (konjski) antivenom, preč. fragmenti - J06AA03
IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI
J06AA imunoserumi
Z 0010171 rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x10mL Cena: 1152.40din
8606103010018 479/2005/12 14.11.2005
3 godine, čuvati na temperaturi od 2-8°C 14.11.2010
Doziranje: uj ed evropske zmi j e i.m. odmah nakon ujeda (u gluteus) ili i.v. u hitnim slučajevima;
doza za decu i odrasle je ista (10mL).
abecedni spisak registrovanih lekova 49
A
ANTITROMBIN III BAXTER -- BAXTER AG - Austrija
antitrombin III - B01AB02 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AB heparinski antikoagulansi
SZ 0062162 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 1000i.j./20mL;
liobočica sa rastvaračem, 1x20mL Cena: 40795.00din
9002864830824 2112/2006/12 14.11.2006
3 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C 14.11.2011
SZ 0062161 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500i.j./10mL; liobočica sa
rastvaračem, 1x10mL Cena: 20397.60din
9002864830510 2111/2006/12 14.11.2006
3 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C 14.11.2011
Doziranje: profi l aksa i l ečenj e tromboembol i j ski h kompl i kaci j a kod nasl eđenog i
stečenog nedostatka anti trombi na: profilaksa 1000-1500i.j. dnevno zavisno od deficita ili
potrošnje antitrombina III; terapija početno 1000-2000i.j., zatim 2000-3000i.j. dnevno podeljeno
u 4-6 pojedinačnih doza.
Paralelni lekovi: Kybernin® P 500
APAURIN® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI
N05BA derivati benzodiazepina
R 1071171 obložena tableta; 2mg; blister, 2x15tabl. Cena: 74.70din
8600097200141 2626/2009/12 13.05.2009
5 godina, na temeperaturi do 25°, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 13.05.2014
R 1071175 tableta; 10mg; blister, 2x15tabl. Cena: 159.70din
3838989567132 2627/2009/12 13.05.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 13.05.2014
R 1071172 obložena tableta; 5mg; blister, 2x15tabl. Cena: 111.50din
3838989567125 2629/2009/12 13.05.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 13.05.2014
Doziranje: anksi oznost i druga spasti čno-konvul zi vna stanj a (tetanus, ekl ampsi j a),
premedi kaci j a kod di j agnosti čki h i terapi j ski h i ntervenci j a, al kohol ni apsti nenci j al ni
si ndrom: oralno odrasli anksioznost 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno;
nesanica: 5-15mg uveče, primena je kratkotrajna; deca 0.12-0.8mg/kg dnevno podeljeno u
3-4 doze, primena je kratkotrajna; status epi l epti cus, konvul zi j e: 10-20mg i.v. (odrasli), 0.2-
0.3mg/kg i.v. ili 1mg i.v. na 1 godinu starosti (deca); ako je potrebno ponoviti za 30-60 minuta.
Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika.
Paralelni lekovi: Bensedin®, Diazepam
APIDRA® -- SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
insulin glulizin - A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10AB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva
R 0041549 rastvor za injekciju; 100j./mL; bočica, 1x10mL Cena: 2099.60din
8606102967047 245/2005/12 15.08.2005
2 godine, na temperaturi od 2 - 8 °C, zaštićeno od svetlosti, ne smrzavati 30.06.2010
R 0041548 rastvor za injekciju; 100j./mL; karpula, 5x3mL Cena: 2930.60din
8606102967054 244/2005/12 15.08.2005
2 godine, na temperaturi od 2 - 8 °C, zaštićeno od svetlosti, ne smrzavati 30.06.2010
Doziranje: svi ti povi di j abetesa, di j abetesna ketoaci doza i koma, al ergi j a na humani i l i
svi nj ski i nsul i n, rezi stenci j a na i nsul i n usl ed pri mene nedovol j no preči šćeni h obl i ka
i nsul i na, di j agnosti čki postupci : individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja
određuje lekar.
50 abecedni spisak registrovanih lekova
A APIDRA® OPTISET -- SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
insulin glulizin - A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10AB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva
R 0041554 rastvor za injekciju; 100j./mL; pen sa uloškom, 5x3mL Cena: 3055.90din
3582910015253 3105/2007/12 24.12.2007
2 godine, na tempearturi od +2°C do +8°C, zaštićen od svetlosti, ne zamrzavati 24.12.2012
Doziranje: svi ti povi di j abetesa, di j abetesna ketoaci doza i koma, al ergi j a na humani i l i
svi nj ski i nsul i n, rezi stenci j a na i nsul i n usl ed pri mene nedovol j no preči šćeni h obl i ka
i nsul i na, di j agnosti čki postupci : individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja
određuje lekar.
APIDRA® SOLOSTAR® -- SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
insulin glulizin - A10AB06 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10AB insulini i analozi, parenteralni, kratkog dejstva
R 0041556 rastvor za injekciju; 100j./mL; pen sa uloškom (SoloStar®), 5x3mL
Cena: 3037.30din
3582910027928 1272/2008/12 14.03.2008
2 godine, na tempearturi od +2°C do +8°C, zaštićen od svetlosti, ne zamrzavati 24.12.2012
Doziranje: svi ti povi di j abetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vreme ubrizgavanja
odredjuje lekar. Jedinice kojima je izražena jačina leka nisu iste kao i.j. ili jedinice koje označavaju
jačinu drugih insulinskih analoga. Ne sme se mešati sa drugim preparatima insulina.
AQUA PRO INJECTIONE -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
voda za injekcije - V07AB.. SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI
V07AB rastvarači i razblaživači, uključujući rastvore za ispiranje
BR 0176184 rastvarač za parenteralnu upotrebu; 2mL;
ampula, 50x2mL Cena: 377.00din
8608811000312 63/2006/12 20.01.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C 20.01.2011
BR 0176185 rastvarač za parenteralnu upotrebu; 5mL;
ampula, 50x5mL Cena: 614.70din
8608811000336 64/2006/12 20.01.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C 20.01.2011
BR 0176183 rastvarač za parenteralnu upotrebu; 10mL;
ampula, 50x10mL Cena: 609.90din
8608811000343 2452/2009/12 30.04.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C 30.04.2014
Paralelni lekovi: Voda za injekcije
AQUARIUS -- DEMO S.A. - Grčka
ketokonazol - D01AC08 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
R 4157595 šampon; 2%; boca, 1x60mL Cena: -
8606101409012 3859/2009/12 14.07.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 14.07.2014
Doziranje: l ečenj e i prevenci j a seboroi čnog dermati ti sa, peruti i Pi tyri asi s versi col or: 2
puta nedeljno tokom 2-4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima, ni 2
nedelje posle njihove primene).
Paralelni lekovi: Mycoseb®
abecedni spisak registrovanih lekova 51
A
ARANESP® -- AMGEN EUROPE B.V. - Holandija
darbepoetin alfa - B03XA02 ANTIANEMICI
B03XA ostali antianemijski preparati
SZR 0069928 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
30mcg/0.3mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.3mL Cena: 5245.90din
8606007081039 1546/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069931 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
500mcg/mL; napunjen injekcioni špric, 1x1mL Cena: -
8606007081114 1547/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
R 0069937 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 80mcg/0.4mL;
pen sa uloškom,1x0.4mL Cena: 13940.60din
8606007081152 1548/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069936 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
80mcg/0.4mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.4mL Cena: 13940.60din
8606007081077 1549/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069926 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
300mcg/0.6mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.6mL Cena: 45563.40din
8606007081107 1550/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069939 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
10mcg/0.4mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.4mL Cena: 1758.90din
8606007081008 1551/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069933 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
50mcg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 8724.30din
8606007081053 1552/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
R 0069904 rastvor za injekciju; 150mcg/0.3mL;
pen sa uloškom, 1x0.3mL Cena: 26057.20din
8606007081176 1050/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
R 0069913 rastvor za injekciju; 20mcg/0.5mL;
pen sa uloškom, 1x0.5mL Cena: 3506.90din
8606007081121 1063/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
R 0069908 rastvor za injekciju; 40mcg/0.4mL;
pen sa uloškom, 1x0.4mL Cena: 6984.90din
8606007081138 1064/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011

52 abecedni spisak registrovanih lekova
A
R 0069903 rastvor za injekciju; 60mcg/0.3mL;
pen sa uloškom, 1x0.3mL Cena: 10462.80din
8606007081145 1065/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
R 0069914 rastvor za injekciju; 100mcg/0.5mL; pen sa uloškom, 1x0.5mL Cena: 17417.30din
8606007081169 1066/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
R 0069909 rastvor za injekciju; 80mcg/0.4mL; pen sa uloškom, 1x0.4mL Cena: 13940.60din
8606007081152 1067/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
R 0069916 rastvor za injekciju; 300mcg/0.6mL; pen sa uloškom, 1x0.6mL Cena: 45563.40din
8606007081183 1068/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
R 0069918 rastvor za injekciju; 500mcg/mL; pen sa uloškom, 1x1mL Cena: 75676.00din
8606007081190 1069/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069907 rastvor za injekciju; 80mcg/0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.4mL Cena: 13940.60din
8606007081077 1058/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069900 rastvor za injekciju; 30mcg/0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.3mL Cena: 5245.90din
8606007081039 1054/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069917 rastvor za injekciju; 500mcg/mL;
napunjen injekcioni špric, 1x1mL Cena: 75676.00din
8606007081114 1062/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069915 rastvor za injekciju; 300mcg/0.6mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.6mL Cena: 45563.40din
8606007081107 1061/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069902 rastvor za injekciju; 150mcg/0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.3mL Cena: 26057.30din
8606007081091 1051/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069919 rastvor za injekciju; 15mcg/0.375mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.375mL Cena: 2634.30din
8606007081015 1052/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069911 rastvor za injekciju; 50mcg/0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 8724.30din
8606007081053 1056/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
abecedni spisak registrovanih lekova 53
A
SZR 0069905 rastvor za injekciju; 10mcg/0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.4mL Cena: 1758.90din
8606007081008 1060/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069901 rastvor za injekciju; 60mcg/0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.3mL Cena: 10462.80din
8606007081060 1057/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069912 rastvor za injekciju; 100mcg/0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 17417.30din
8606007081084 1059/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069910 rastvor za injekciju; 20mcg/0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 3506.90din
8606007081022 1053/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069906 rastvor za injekciju; 40mcg/0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.4mL Cena: 6984.90din
8606007081046 1055/2006/12 30.06.2006
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 30.06.2011
SZR 0069938 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 15mcg/0.375mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.375mL Cena: 2634.30din
8606007081015 1533/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069922 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 150mcg/0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.3mL Cena: 26057.30din
8606007081091 1534/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
R 0069925 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 20mcg/0.5mL;
pen sa uloškom,1x0.5mL Cena: 3506.90din
8606007081121 1535/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
R 0069932 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 500mcg/mL;
pen sa uloškom, 1x1mL Cena: 75676.00din
8606007081190 1536/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069934 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 60mcg/0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.3mL Cena: 10462.80din
8606007081060 1537/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
R 0069921 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 100mcg/0.5mL;
pen sa uloškom,1x0.5mL Cena: 17417.30din
8606007081169 1538/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
54 abecedni spisak registrovanih lekova
A
R 0069927 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 300mcg/0.6mL;
pen sa uloškom, 1x0.6mL Cena: 45563.40din
8606007081183 1539/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069924 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 20mcg/0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 3506.90din
8606007081022 1540/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
R 0069923 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 150mcg/0.3mg;
pen sa uloškom, 1x0.3mL Cena: 26057.20din
8606007081176 1541/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069929 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 40mcg/0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.4mL Cena: 6984.90din
8606007081046 1542/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
R 0069935 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 60mcg/0.3mL;
pen sa uloškom, 1x0.3mL Cena: 10462.80din
8606007081145 1543/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
SZR 0069920 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 100mcg/0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 17417.30din
8606007081084 1544/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
R 0069930 rastvor za injekciju u penu sa uloškom; 40mcg/0.4mL;
pen sa uloškom, 1x0.4mL Cena: 6984.90din
8606007081138 1545/2009/12 23.04.2009
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C. Ne sme se zamrzavati. Izuzetno, proizvod se može čuvati na temperaturi
do 25°C najduže u toku jednog perioda od 7 dana. 23.04.2014
Doziranje: anemi j a usl ed hroni čne renal ne i nsufi ci j enci j e kod bol esni ka na di j al i zi :
odrasli i deca starija od 11 godina - terapiju započeti sa s.c. ili i.v. primenom 450nanograma/
kg jednom nedeljno i nakon 4 nedelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%. Kada
se postigne koncentracija hemoglobina od 11g/100mL, doza održavanja se daje jednom ili dva
puta nedeljno. Koncentracija hemoglobina ne sme biti veća od 13g/100mL; anemi j a usl ed
nemi j el oi dnog mal i gni teta kod bol esni ka na hemi oterapi j i : odrasli - terapiju započeti
sa s.c. primenom 675nanograma/kg na svake tri nedelje i ukoliko nakon 9 nedelja izostane
povoljan odgovor, dalju terapiju prekinuti; ili primeniti s.c. 225nanograma/kg jednom nedeljno
i ukoliko nakon 4 nedelje izostane povoljan odgovor - dalju terapiju prekinuti, a ukoliko se
postigne povoljan odgovor (porast hemoglobina veći od 2g/100mL) - dozu smanjiti za 25-50%
i primenjivati je 4 nedelje nakon hemioterapije. Transfuzija je poželjna za korigovanje anemije
kod bolesnika sa karcinomom.
ARAVA® -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
leflunomid - L04AA13 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
L04AA selektivni imunosupresivi
SZR 1014301 film tableta; 20mg; bočica, 1x30tabl. Cena: 5661.80din
3582910019176 664/2007/12 08.03.2007
3 godine, u dobro zatvorenoj bočici 08.03.2012
SZR 1014300 film tableta; 10mg; bočica, 1x30tabl. Cena: 5512.90din
3582910015284 665/2007/12 08.03.2007
3 godine, u dobro zatvorenoj bočici 08.03.2012
abecedni spisak registrovanih lekova 55
A
SZR 1014302 film tableta; 100mg; blister, 1x3tabl. Cena: 2753.80din
3582910015277 663/2007/12 08.03.2007
3 godine, u originalnom pakovanju 08.03.2012
Doziranje: akti vni reumatoi dni ar tri ti s u odrasl i h bol esni ka: jednom dnevno po 100mg
prva 3 dana, doza održavanja jednom dnevno 10-20mg, obično 4-6 nedelja.
AREDIA® -- NOVARTIS PHARMA AG - Švajcarska
pamidronska kiselina - M05BA03 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
SZ 0059102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 30mg;
liobočica sa rastvaračem, 2x10mL Cena: 12254.80din
8606103543820 545/2006/12 14.04.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C 13.11.2009
SZ 0059101 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 15mg;
liobočica sa rastvaračem, 4x5mL Cena: 14790.80din
8606103543813 553/2006/12 28.04.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C 13.11.2009
Doziranje: Paget- ova bol est, osteol i za, metastaze na kosti ma sol i dni h tumora i
mul ti pl og mi j el oma: 15-60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom i.v. inf. u
jednoj ili više doza tokom 2-4 dana, maks. 90mg tokom jednog tretmana.
Paralelni lekovi: Hidensil, Pamifos, Pamitor®
ARICEPT EVESS® -- PFIZER PGM - Francuska
donepezil - N06DA02 PSIHOANALEPTICI
N06DA antiholinesteraze
R 1079013 oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 2x14tabl. Cena: -
4034541004995 156/2008/12 25.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 25.01.2013
R 1079012 oralna disperzibilna tableta; 10mg; blister, 2x14tabl. Cena: -
4034541005008 157/2008/12 25.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 25.01.2013
Doziranje: bl agi i umereni obl i ci demenci j e Al chaj merovog ti pa: 5mg jednom dnevno,
uveče, neposredno pred odlazak na spavanje, tokom 4-6 nedelja; doza se može povećati na
10mg jednom dnevno, maks. 10mg dnevno. Tabl. staviti pod jezik da bi se omogućila njena
dezintegracija, a zatim progutati sa ili bez vode.
Paralelni lekovi: Aricept®, Donecept®, Yasnal®
ARICEPT® -- PFIZER PGM - Francuska
donepezil - N06DA02 PSIHOANALEPTICI
N06DA antiholinesteraze
R 1079010 film tableta; 5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 5777.80din
4034541000621 828/2008/12 28.02.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 28.02.2013
R 1079011 film tableta; 10mg; blister, 2x14tabl. Cena: 4968.70din
4034541000638 829/2008/12 28.02.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 28.02.2013
Doziranje: bl agi i umereni obl i ci demenci j e Al chaj merovog ti pa: 5mg jednom dnevno,
tokom 4-6 nedelja, zatim povećati na 10mg jednom dnevno, maks. 10mg dnevno. Tabl. staviti
pod jezik da bi se omogućila njena dezintegracija, a zatim progutati sa ili bez vode.
Paralelni lekovi: Aricept Evess®, Donecept®, Yasnal®
ARILIN® RAPID -- DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. ARZNEIMITTEL - Nemačka
metronidazol - G01AF01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AF derivati imidazola
R 6137063 vagitorija; 1000mg; strip, 1x2kom Cena: 225.50din
8600103690133 1507/2009/12 11.05.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C 11.05.2014
56 abecedni spisak registrovanih lekova
A
Doziranje: tri homoni j aza, bakteri j ske vagi noze: jednu vagitoriju, uveče, staviti duboko u
vaginu. Lečenje traje 1-2 dana, ne duže od 10 dana.
Paralelni lekovi: Orvagil®
ARIMIDEX® -- ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija
anastrozol - L02BG03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BG inhibitori enzima
R 1039325 film tableta; 1mg; blister, 2x14tabl. Cena: 7983.40din
5000455006324 1074/2008/12 18.03.2008
5 godina, na temperaturi do 30°C 18.03.2013
Doziranje: uznapredoval i estrogen-zavi sni karci nom doj ke žena u menopauzi , dodatna
terapi j a kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozi ti vni m rani m i nvanzi vni m
karci nom doj ke: 1 tabl. dnevno (1mg).
Paralelni lekovi: Trasolette®
ARIXTRA® -- GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska
fondaparinuks-natrijum - B01AX05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AX ostala antikoagulantna sredstva
SZR 0062422 rastvor za injekciju; 5mg/0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL Cena: 8801.50din
8606103683328 1432/2008/12 16.04.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
SZR 0062420 rastvor za injekciju; 2.5mg/0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.5mL Cena: 5647.50din
8606103683311 1431/2008/12 16.04.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 16.04.2013
SZR 0062423 rastvor za injekciju; 7.5mg/0.6mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL Cena: 13199.00din
8606103683335 1433/2008/12 16.04.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
SZR 0062421 rastvor za injekciju; 10mg/0.8mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL Cena: 13199.00din
8606103683342 1434/2008/12 16.04.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
Doziranje: akutna duboka venska tromboza (DVT), akutna pl ućna embol i j a (APE)
uobičajena doza je 7.5mg jednom dnevno kao s.c. injekcija (5mg) ukoliko je telesna masa manja
od 50kg; 7.5mg ukoliko je telesna masa od 50-100kg, a kod bolesnika sa telesnom masom preko
100kg doza je 10mg; bolesnik treba da bude u ležećem položaju u vreme primene leka.
AROMASIN® -- PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija
eksemestan - L02BG06 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BG inhibitori enzima
R 1039390 obložena tableta; 25mg; blister, 2x15tabl. Cena: 9534.20din
4034541005237 359/2008/12 11.02.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 11.02.2013
Doziranje: karci nom doj ke: 25mg dnevno.
ARTANE -- HEMOFARM AD - Srbija
triheksifenidil - N04AA01 ANTIPARKINSONICI
N04AA tercijarni amini
§R 1085070 tableta; 2mg; kontejner za tablete, 1x100tabl. Cena: 135.80din
8600097011112 194/2009/12 27.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage 27.01.2014
§R 1085072 tableta; 5mg; kontejner za tablete, 1x100tabl. Cena: 191.40din
8600097011129 195/2009/12 27.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage 27.01.2014
abecedni spisak registrovanih lekova 57
A
Doziranje: si mptomatska terapi j a Parki nson- ove bol esti (postencefalitičke,
arteriosklerotičke i idiopatske), terapi j a ekstrapi rami dal ni h poremećaj a prouzrokovani h
l ekovi ma i drugi h ekstrapi rami dal ni h poremećaj a (ali ne i tardivne diskinezije): inicijalna
doza od 1mg (prvog dana), postepeno se povećava za 2mg na svakih 3-5 dana do doze
održavanja od 6-10mg (tj. 5-15mg) dnevno, podeljeno u 3-4 pojedinačne doze, maks. 16mg/
dan. Terapija se ne sme naglo prekinuti.
ARTELAC® -- DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH - Nemačka
hipromeloza - S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01KA viskozno-elastične supstance
BR 7099075 kapi za oči, rastvor; 3.2mg/mL; bočica sa kapaljkom, 1x10mL Cena: 136.40din
4030571001713 2297/2007/12 09.10.2007
3 godine, na temperaturi do 30°C 09.10.2012
Doziranje: si ndrom suvog oka, di strofi čne promene na rožnj ači , za vl aženj e tvrdi h
kontaktni h soči va: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu kesu.
Paralelni lekovi: Artelac® EDO®, Hemodrops, Isopto® Tears
ARTELAC® EDO® -- DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH - Nemačka
hipromeloza - S01KA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01KA viskozno-elastične supstance
BR 7099076 kapi za oči, rastvor; 3.2mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.6mL
Cena: 76.40din
4030571002352 2298/2007/12 10.10.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C 10.10.2012
BR 7099077 kapi za oči, rastvor; 3.2mg/mL; kontejner jednodozni, 30x0.6mL
Cena: 229.20din
4030571002369 2299/2007/12 10.10.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C 10.10.2012
BR 7099078 kapi za oči, rastvor; 3.2mg/mL; kontejner jednodozni, 60x0.6mL
Cena: 459.40din
4030571001720 2300/2007/12 10.10.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C 10.10.2012
Doziranje: si ndrom suvog oka, di strofi čne promene na rožnj ači za vl aženj e tvrdi h i
meki h kontaktni h soči va: po potrebi 3-5 puta dnevno ukapati po 1 kap u konjunktivalnu
kesu. Ne sadrži konzervans.
Paralelni lekovi: Artelac®, Hemodrops, Isopto® Tears
ARTROMED® -- CHEPHASAAR CHEMISCH - PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH - Nemačka
oksaceprol - M01AX24 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
R 1169571 film tableta; 200mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
9120018570317 1756/2006/12 02.10.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C 02.10.2011
R 1169570 film tableta; 200mg; blister, 10x10tabl. Cena: 1392.40din
9120018570331 1757/2006/12 02.10.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C 02.10.2011
Doziranje: si mptomatsko l ečenj e degenerati vni h bol esti zgl obova u bol noj i l i
zapal j enskoj fazi i i nfl amatorni h obol j enj a vezi vnog tki va, nakon neuspešne terapi j e
konvenci onal ni m NSAI L: 3 puta dnevno po 200mg pre obroka; ne preporučuje se kod dece
mlađe od 14 godina.
ARVIND® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
lamotrigin - N03AX09 ANTIEPILEPTICI
N03AX ostali antiepileptici
R 1084720 tableta; 25mg; blister, 1x30tabl. Cena: 375.30din
3850343032513 172/2006/12 13.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 13.02.2011
58 abecedni spisak registrovanih lekova
A
R 1084721 tableta; 50mg; blister, 1x30tabl. Cena: 679.50din
3850343032520 173/2006/12 13.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 13.02.2011
R 1084722 tableta; 100mg; blister, 2x15tabl. Cena: 1229.00din
3850343032544 174/2006/12 13.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 13.02.2011
Doziranje: epi l epsi j a: monoterapija 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih
14 dana, postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 puta po 100-200mg;
kombinovana terapija sa valproatom 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih
14 dana, postepeno povećavati za 25-50mg nedeljno, do optimalne doze održavanja 100-
200mg dnevno u jednoj ili 2 doze; kombinovana terapija bez valproata 50mg dnevno prvih
14 dana, 100mg dnevno narednih 14 dana, povećavati za 100mg nedeljno do optimalne doze
održavanja 200-400mg dnevno u 2 doze. Za prevenciju depresivnih epizoda kod bolesnika
sa bipolarnim poremećajem starijih od 18 godina, doziranje leka sprovodi se pod nadzorom
iskusnog specijaliste. Ne koristiti kod dece ispod 18 godina.
Paralelni lekovi: Epitrigine®, Lamal, Lamect®, Lamictal™, Lamictal®, Lamotral®, Lamotrigin,
Lamotrix®, Solaban
ASACOL® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
mesalazin - A07EC02 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI
ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
A07EC aminosalicilna kiselina i slični preparati
R 1129110 gastrorezistentna tableta; 400mg; blister, 10x10tabl. Cena: 2094.30din
3837000090123 744/2006/12 26.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 26.05.2011
R 1129111 gastrorezistentna tableta; 800mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
3837000090130 743/2006/12 26.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 26.05.2011
R 1129112 gastrorezistentna tableta; 800mg; blister, 6x10tabl. Cena: -
3837000090147 1128/2006/12 05.07.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 05.07.2011
Doziranje: ul cerozni kol i ti s: indukcija remisije blage do umerene bolesti 2.4 - 4.8g na dan, u
podeljenim dozama; održavanje remisije 1.2 - 2.4g na dan, u podeljenim dozama; Crohnova
bol est: održavanje remisije 2.4g na dan, u podeljenim dozama. Tabl. treba progutati cele, pre
obroka sa čašom vode, ne smeju se žvakati ili lomiti.
Paralelni lekovi: 5-ASA®, Pentasa®, Salofalk®, Salofalk® 250, Salofalk® 500
ASENTRA® -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
sertralin - N06AB06 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072635 film tableta; 50mg; blister, 4x7tabl. Cena: 489.30din
3838989503017 3025/2009/12 08.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 15.08.2010
R 1072636 film tableta; 100mg; blister, 4x7tabl. Cena: 852.10din
3838989503079 3026/2009/12 08.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 15.08.2010
Doziranje: terapi j a si mptoma depresi vnog obol j enj a sa pri druženom anksi oznošću:
kod odraslih, inicijalna doza od 50mg/dan može se (ukoliko je potrebno) postupno povećavati
za 50mg u toku nekoliko nedelja, do maks. doze od 200mg/dan, uobičajena doza održavanja
je 50mg/dan, ne primenjuje se kod osoba mlađih od 18 godina; opsesi vno-kompul si vni
poremećaj : kod dece starije od 13 godina, adolescenata i odraslih inicijalna doza od 50mg/dan
može se postupno povećati do najviše 200mg/dan (za 50mg u toku nekoliko nedelja), kod dece
uzrasta 6-12 godina inicijalna doza od 25mg/dan može se povećati nakon 7 dana na 50mg/dan
i potom u intervalima od najmanje 7 dana do najviše 200mg/dan.
Paralelni lekovi: Halea®, Luxeta®, Onirux®, Optibel®, Serlift®, Sertiva®, Sertralin ICP®, Setaloft®,
Sidata, Tragal®, Zoloft®
abecedni spisak registrovanih lekova 59
A
ASPEGIC® -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
lizin acetilsalicilat - N02BA.. ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
BR 3086554 prašak za oralni rastvor; 500mg; kesica, 20x1kom Cena: 409.40din
3582910025382 1998/2008/12 10.06.2008
30 meseci, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 10.06.2013
Doziranje: si mptomatsko l ečenj e bl agog do umereno j akog bol a i /i l i febri l ni h stanj a,
hroni čni i nfl amatorni reumati zam (odrasl i ), akutni j uveni l ni reumatoi dni ar tri ti s:
deca iznad 16 godina (telesna masa >50kg): uobičajeno 1 kes. dnevno; u slučaju jačeg bola ili
groznice mogu se uzeti 2 kes., ali najranije 4 sata nakon prethodne doze; maks. doza 6 kesica
dnevno (stariji bolesnici 4 kes. dnevno); za decu telesne mase 30-50kg (starosti 12-15 godina)
doza iznosi 60mg/kg dnevno. Sadržaj kesice potpuno rastvoriti u čaši vode, mleka ili soka i
odmah popiti. Bolesnika treba informisati da lek ne uzima duže od 3 dana u slučaju povišene
telesne temperature, odnosno ne duže od 5 dana u slučaju bola, bez konsultacije sa lekarom.
Paralelni lekovi: Aspegic® za odrasle
ASPEGIC® ZA ODRASLE -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
lizin acetilsalicilat - N02BA.. ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
BR 3086551 prašak za oralni rastvor; 1000mg; kesica, 20x1kom Cena: 476.60din
3582910025399 1997/2008/12 10.06.2008
30 meseci, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 10.06.2013
Doziranje: si mptomatsko l ečenj e bl agog do umereno j akog bol a i /i l i febri l ni h stanj a,
i nfl amatorni reumati zam: uobičajeno 1 kes. dnevno; u slučaju jačeg bola doza se može
ponoviti, ali najranije 4 sata nakon prethodne doze; maks. doza 3 kesice dnevno (stariji
bolesnici 2 kes. dnevno). Sadržaj kesice potpuno rastvoriti u čaši vode, mleka ili soka i odmah
popiti. Bolesnika treba informisati da lek ne uzima duže od 3 dana u slučaju povišene telesne
temperature, odnosno ne duže od 5 dana u slučaju bola, bez konsultacije sa lekarom.
ASPIRIN® 500 -- BAYER BITTERFELD GMBH - Nemačka
acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
BR 1086120 tableta; 500mg; blister, 2x10tabl. Cena: 124.90din
4008500100714 199/2007/12 16.01.2007
4 godine, na temperaturi do 30 °C 16.01.2012
Doziranje: anal geti k i anti pi reti k: odrasli i deca starija od 16 god. do 4g/dan u 4-6
pojedinačnih doza; anti reumati k: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2.4-3.6g/dan u
više pojedinačnih doza, doza održavanja 3.6-5.4g/d, maks. 8 g; j uveni l ni reumatoi dni ar tri ti s:
deca do 16 god. početne doze od 60-130mg/kg/dan (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3.6g/
dan (više od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-
100mg/kg/d; maks. 130mg/kg/d; reumatska grozni ca: odrasli 4.9-7.8g/d, a deca 90-130mg/
kg/dan u 4-6 pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/
kg/dan tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Kod dece
mladje od 16 god., lek se primenjuje samo u terapiji Kawasaki sindroma i prevencije tromboze
u kardio-hirurgiji.
Paralelni lekovi: Acetisal pH 8®, Anbol®, Andol®, Aspirin® Migran, Aspirin® direkt, Midol
ASPIRIN® COMPLEX -- BAYER BITTERFELD GMBH - Nemačka
pseudoefedrin, acetilsalicilna kiselina- R01BA52
NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 3111286 granule za oralnu suspenziju; 30mg+500mg;
kesica, 10x1kom Cena: 380.00din
8606007910377 2132/2008/12 20.06.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 20.06.2013
60 abecedni spisak registrovanih lekova
A
Doziranje: si mptomatsko l ečenj e nazal ne kongesti j e praćene bol om i temperaturom;
odrasli 1-2 kesice dnevno rastvoreno u čaši vode; po potrebi pojedinačnu dozi ponoviti u
intervalu od 6-8 sati; maks. doza je 6 kesica; ne preporučuje se primena kod dece ispod 16
godina; ne uzimati duže od 3 dana bez konsultacije sa lekarom.
ASPIRIN® DIREKT -- BAYER BITTERFELD GMBH - Nemačka
acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
BR 1086122 tableta za žvakanje; 500mg; folija, 5x2tabl. Cena: 139.60din
4008500100721 624/2005/12 19.12.2005
3 godine, na temperaturi do 30 °C 19.12.2010
Doziranje: anal geti k i anti pi reti k: odrasli i deca starija od 16 god. do 4g/dan u 4-6 pojedinačnih
doza; anti reumati k: odrasli i deca iznad 12 god. početna doza 2.4-3.6g/dan u više pojedinačnih
doza, doza održavanja 3.6-5.4g/d, maks. 8 g; j uveni l ni reumatoi dni ar tri ti s: deca do 16
god. početne doze od 60-130mg/kg/dan (manje od 25kg telesne mase) ili 2.4-3.6g/dan (više
od 25kg telesne mase) podeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja 80-100mg/kg/d;
maks. 130mg/kg/d; reumatska grozni ca: odrasli 4.9-7.8g/d, a deca 90-130mg/kg/dan u 4-6
pojedinačnih doza, tokom 1-2 nedelje; doza održavanja za decu i odrasle 60-70mg/kg/dan
tokom 1-6 nedelja, a onda postepeno obustaviti terapiju tokom 1-2 nedelje. Kod dece mladje
od 16 god., lek se primenjuje samo u terapiji Kawasaki sindroma i prevencije tromboze u kardio-
hirurgiji.
Paralelni lekovi: Acetisal pH 8®, Anbol®, Andol®, Aspirin® 500, Aspirin® Migran, Midol
ASPIRIN® MIGRAN -- BAYER BITTERFELD GMBH - Nemačka
acetilsalicilna kiselina - N02BA01 ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
BR 1086129 šumeća tableta; 500mg; blister, 2x6tabl. Cena: 293.00din
4008500129418 2283/2006/12 11.12.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 11.12.2011
Doziranje: l ečenj e gl avobol j e kod akutnog napada mi grene sa aurom i l i bez nj e: odrasli
2 tabl. šumeće u jednokratnoj dozi, po potrebi se može ponoviti svakih 4-8 sati, maks. 6 tabl.
dnevno, ne duže od 3 dana; tabl. rastvoriti u čaši vode.
Paralelni lekovi: Acetisal pH 8®, Anbol®, Andol®, Aspirin® 500, Aspirin® direkt, Midol
ASPIRIN® PLUS C -- BAYER BITTERFELD GMBH - Nemačka
acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina - N02BA51
ANALGETICI
N02BA salicilna kiselina i derivati
BR 1086123 šumeća tableta; 400mg+240mg; strip, 5x2tabl. Cena: 204.00din
4008500100752 200/2007/12 16.01.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 16.01.2012
Doziranje: bl aga do umerena gl avobol j a, grozni ca, si mptomatska terapi j a prehl ade:
odrasli 3 puta po 1-2 tabl. šumeće rastvoreno u čaši vode, maks. 6 tabl. dnevno.
Paralelni lekovi: Midol C, Upsarin® sa vitaminom C
ASPIRIN® PROTECT -- BAYER BITTERFELD GMBH - Nemačka
acetilsalicilna kiselina - B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)
B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
BR 1086126 gastrorezistentna tableta; 100mg; blister, 3x10tabl. Cena: 138.70din
8606007910643 2781/2008/12 26.08.2008
5 godina, na temperaturi do 25°C 26.08.2013
R 1086127 gastrorezistentna tableta; 300mg; blister, 3x10tabl. Cena: 122.90din
8606007910650 2782/2008/12 26.08.2008
5 godina, na temperaturi do 25°C 26.08.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 61
A
Doziranje: i nhi bi ci j a agregaci j e tromboci ta, smanj enj e ri zi ka smr tnosti kod bol esni ka
kod koj i h se sumnj a na akutni i nfarkt mi okarda, profi l aksa duboke venske tromboze
i embol i j e pl uća posl e dugotraj ne i mobi l i zaci j e, smanj enj e ri zi ka od poj ave prvog
i nfarkta mi okarda kod l j udi sa faktori ma ri zi ka za obol j evanj e od kardi ovaskul arni h
bol esti (dijabetes melitus, hiperlipidemije, hipertenzija, gojaznost, pušenje, starost): 100-200mg
dnevno ili 300mg svakog drugog dana (prvu tabletu trebalo bi sažvakati kako bi se postigla
brža resorpcija); smanj enj e ri zi ka od morbi di teta i mor tal i teta kod bol esni ka koj i su
rani j e i mal i i nfarkt mi okarda, sekundarna prevenci j a moždanog udara, smanj enj e
ri zi ka od poj ave prol azni h i shemi j ski h napada ( TI A) i moždanog udara kod bol esni ka
koj i pate od TI A, smanj enj e ri zi ka od morbi di teta i smr ti kod bol esni ka sa stabi l nom
i nestabi l nom angi nom pektori s, prevenci j a tromboembol i j e posl e vaskul arne
operaci j e i l i hi rurške i ntervenci j e: 100-300mg dnevno. Primena leka je kontraindikovana
kod dece mlađe od 16 godina, sa izuzetkom kod prevencije tromboze u kardijalnoj hirurgiji.
Paralelni lekovi: Andol® 100, Cardiopirin®, Midol
ATACOR® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
atorvastatin - C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze
R 1104125 film tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 891.20din
8600064200181 1768/2007/12 20.08.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 20.08.2012
R 1104126 film tableta; 20mg; blister, 3x10tabl. Cena: 1449.30din
8600064200198 1769/2007/12 20.08.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 20.08.2012
R 1104127 film tableta; 40mg; blister, 6x5tabl. Cena: 1884.50din
8600064200204 1770/2007/12 20.08.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 20.08.2012
Doziranje: hi perl i pi demi j a: odrasli početna doza 10mg dnevno; dozu povećavati u
intervalima od 4 nedelje do 40mg/dan; maks. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne
hiperholesterolemije); deca od 10-17 godina početna doza 10mg dnevno, maks. doza 20mg
dnevno.
Paralelni lekovi: Atoris®, Lipidra®, Sortis®, Torvalipin®, Tulip®
ATEBULIN -- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE - Srbija
tetanus imunoglobulin, humani - J06BB02 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI
J06BB imunoglobulini, specifični
Z 0013160 rastvor za injekciju; 250i.j.; bočica, 1x250i.j. Cena: 798.80din
8606002990251 1353/2007/12 19.06.2007
3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 19.06.2012
Doziranje: profi l aksa tetanusa: 250-500mcg zavisno od težine povrede, istovremeno sa
0.5mL vakcine tetanusa, na 2 različita mesta i sa 2 različita šprica; terapija 30-300mcg/kg dnevno,
interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa kliničkim odgovorom.
Paralelni lekovi: Tetagam® P, Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa, Tetanus gama, Tetabulin
S/D
ATENOLOL -- FARMAKOS DD - BEOGRAD - Srbija
atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107350 tableta; 100mg; bočica, 1x14tabl. Cena: 73.70din
515-04-291/03 03.11.2003
5 godina, na hladnom, na suvom 03.11.2008
Doziranje: individualno, terapiju započeti najmanjom mogućom dozom: odrasli hi per tenzi j a 1
tabl. dnevno; potpuno dejstvo se uspostavlja nakon 1-2 dve nedelje. Tabl. progutati celu sa malo
tečnosti, pre jela. Može se kombinovati sa drugim antihipertenzivima (npr. diureticima). Angi na
pectori s obično 100mg dnevno, kao pojedinačna doza ili 2 puta dnevno po 50mg; srčane
62 abecedni spisak registrovanih lekova
A
ari tmi j e nakon uspostavljanja kontrole aritmija sa i.v. atenololom, oralna doza održavanja je
50-100mg, primenjena jednom dnevno; akutni i nfarkt mi okarda u prvih 12
h
od pojave bola
u grudima daje se 5-10mg atenolola u vidu spore i.v. inj. (1mg/min.), a nakon 15-tak minuta dati
oralno 50mg atenolola, pod uslovom da tokom i.v. primene nije došlo do pojave neželjenih
efekata. Posle 12
h
ponovo dati 50mg oralno, a nakon toga nastaviti sa oralnom dozom od 100mg,
jednom dnevno. Ukoliko se javi bradikardija i/ili hipotenzija, koja iziskuje terapiju ili ukoliko se
jave bilo koji drugi neželjeni efekti, primenu lekom treba prekinuti. Preparat nije namenjen
za primenu u pedijatrijskoj populaciji. Kod starijih osoba može biti potrebno smanjenje doze,
naročito ukoliko je bubrežna funkcija oštećena. Kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom
potrebno je redukovati dozu u zavisnosti od renalnog klirensa jer se lek izlučuje putem bubrega.
Ukoliko su bolesnici na hemodijalizi treba davati 50mg oralno posle svake dijalize, obavezno
pod nadzorom lekara, u bolničkim uslovima zbog mogućeg izraženog pada krvnog pritiska.
Paralelni lekovi: Panapres, Prinorm
ATENOLOL -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107550 tableta; 100mg; blister, 1x14tabl. Cena: 85.50din
8608811006123 3756/2009/12 08.07.2009
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 08.07.2014
Doziranje: individualno, terapiju započeti najmanjom mogućom dozom: odrasli hi per tenzi j a 1
tabl. dnevno; potpuno dejstvo se uspostavlja nakon 1-2 dve nedelje. Tabl. progutati celu sa malo
tečnosti, pre jela. Može se kombinovati sa drugim antihipertenzivima (npr. diureticima). Angi na
pectori s obično 100mg dnevno, kao pojedinačna doza ili 2 puta dnevno po 50mg; srčane
ari tmi j e nakon uspostavljanja kontrole aritmija sa i.v. atenololom, oralna doza održavanja je
50-100mg, primenjena jednom dnevno; akutni i nfarkt mi okarda u prvih 12h od pojave bola
u grudima daje se 5-10mg atenolola u vidu spore i.v. inj. (1mg/min.), a nakon 15-tak minuta dati
oralno 50mg atenolola, pod uslovom da tokom i.v. primene nije došlo do pojave neželjenih
efekata. Posle 12h ponovo dati 50mg oralno, a nakon toga nastaviti sa oralnom dozom od 100mg,
jednom dnevno. Ukoliko se javi bradikardija i/ili hipotenzija, koja iziskuje terapiju ili ukoliko se
jave bilo koji drugi neželjeni efekti, primenu lekom treba prekinuti. Preparat nije namenjen
za primenu u pedijatrijskoj populaciji. Kod starijih osoba može biti potrebno smanjenje doze,
naročito ukoliko je bubrežna funkcija oštećena. Kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom
potrebno je redukovati dozu u zavisnosti od renalnog klirensa jer se lek izlučuje putem bubrega.
Ukoliko su bolesnici na hemodijalizi treba davati 50mg oralno posle svake dijalize, obavezno
pod nadzorom lekara, u bolničkim uslovima zbog mogućeg izraženog pada krvnog pritiska.
Paralelni lekovi: Panapres, Prinorm
ATENOLOL -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107552 tableta; 50mg; blister, 2x10tabl. Cena: 69.10din
8608811006116 515-04-1240/04 15.07.2004
4 godine, na temperaturi do 25°c, zaštićeno od vlage i svetlosti 15.07.2009
Doziranje: individualno, terapiju započeti najmanjom mogućom dozom: odrasli hi per tenzi j a 1
tabl. dnevno; potpuno dejstvo se uspostavlja nakon 1-2 dve nedelje. Tabl. progutati celu sa malo
tečnosti, pre jela. Može se kombinovati sa drugim antihipertenzivima (npr. diureticima). Angi na
pectori s obično 100mg dnevno, kao pojedinačna doza ili 2 puta dnevno po 50mg; srčane
ari tmi j e nakon uspostavljanja kontrole aritmija sa i.v. atenololom, oralna doza održavanja je
50-100mg, primenjena jednom dnevno; akutni i nfarkt mi okarda u prvih 12
h
od pojave bola
u grudima daje se 5-10mg atenolola u vidu spore i.v. inj. (1mg/min.), a nakon 15-tak minuta dati
oralno 50mg atenolola, pod uslovom da tokom i.v. primene nije došlo do pojave neželjenih
efekata. Posle 12

ponovo dati 50mg oralno, a nakon toga nastaviti sa oralnom dozom od 100mg,
jednom dnevno. Ukoliko se javi bradikardija i/ili hipotenzija, koja iziskuje terapiju ili ukoliko se
jave bilo koji drugi neželjeni efekti, primenu lekom treba prekinuti. Preparat nije namenjen
za primenu u pedijatrijskoj populaciji. Kod starijih osoba može biti potrebno smanjenje doze,
naročito ukoliko je bubrežna funkcija oštećena. Kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom
abecedni spisak registrovanih lekova 63
A
potrebno je redukovati dozu u zavisnosti od renalnog klirensa jer se lek izlučuje putem bubrega.
Ukoliko su bolesnici na hemodijalizi treba davati 50mg oralno posle svake dijalize, obavezno
pod nadzorom lekara, u bolničkim uslovima zbog mogućeg izraženog pada krvnog pritiska.
Paralelni lekovi: Panapres, Prinorm
ATENOLOL -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
atenolol - C07AB03 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107500 tableta; 100mg; blister, 2x7tabl. Cena: 85.50din
8600064111388 5253/2009/12 22.09.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 22.09.2014
Doziranje: individualno, terapiju započeti najmanjom mogućom dozom: odrasli hi per tenzi j a 1
tabl. dnevno; potpuno dejstvo se uspostavlja nakon 1-2 dve nedelje. Tabl. progutati celu sa malo
tečnosti, pre jela. Može se kombinovati sa drugim antihipertenzivima (npr. diureticima). Angi na
pectori s obično 100mg dnevno, kao pojedinačna doza ili 2 puta dnevno po 50mg; srčane
ari tmi j e nakon uspostavljanja kontrole aritmija sa i.v. atenololom, oralna doza održavanja je
50-100mg, primenjena jednom dnevno; akutni i nfarkt mi okarda u prvih 12
h
od pojave bola
u grudima daje se 5-10mg atenolola u vidu spore i.v. inj. (1mg/min.), a nakon 15-tak minuta dati
oralno 50mg atenolola, pod uslovom da tokom i.v. primene nije došlo do pojave neželjenih
efekata. Posle 12
h
ponovo dati 50mg oralno, a nakon toga nastaviti sa oralnom dozom od 100mg,
jednom dnevno. Ukoliko se javi bradikardija i/ili hipotenzija, koja iziskuje terapiju ili ukoliko se
jave bilo koji drugi neželjeni efekti, primenu lekom treba prekinuti. Preparat nije namenjen
za primenu u pedijatrijskoj populaciji. Kod starijih osoba može biti potrebno smanjenje doze,
naročito ukoliko je bubrežna funkcija oštećena. Kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom
potrebno je redukovati dozu u zavisnosti od renalnog klirensa jer se lek izlučuje putem bubrega.
Ukoliko su bolesnici na hemodijalizi treba davati 50mg oralno posle svake dijalize, obavezno
pod nadzorom lekara, u bolničkim uslovima zbog mogućeg izraženog pada krvnog pritiska.
Paralelni lekovi: Panapres, Prinorm
ATG-FRESENIUS S® -- FRESENIUS BIOTECH GMBH - Nemačka
anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića - L04AA04
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
L04AA selektivni imunosupresivi
SZ 0010220 koncentrat za rastvor za infuziju; 20mg/mL;
bočica staklena, 1x5mL Cena: 21654.60din
4260054620050 142/2008/12 24.01.2008
2 godine, na temperaturi od 2° do 8°C 24.01.2013
SZ 0010221 koncentrat za rastvor za infuziju; 20mg/mL;
bočica staklena, 10x5mL Cena: 216546.90din
4260054620067 143/2008/12 24.01.2008
2 godine, na temperaturi od 2° do 8°C 24.01.2013
Doziranje: l ečenj e akutnog, steroi d rezi stentnog odbaci vanj a organa: 3-5mg/kg dnevno;
profi l aksa posl e transpl antaci j e organa: 2-5mg/kg dnevno; apl asti čna anemi j a: 2.5mg,
5mg ili 7.5mg/kg dnevno tokom 5 dana.

ATORIS® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
atorvastatin - C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze
R 1104524 film tableta; 40mg; blister, 3x10tabl. Cena: 2061.20din
3838989519964 433/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
R 1104525 film tableta; 40mg; blister, 9x10tabl. Cena: -
3838989519971 434/2006/12 05.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.04.2011
64 abecedni spisak registrovanih lekova
R 1104523 film tableta; 20mg; blister, 9x10tabl. Cena: 4429.20din
3838989502867 113/2005/12 15.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C,van domašaja dece 26.05.2010
R 1104521 film tableta; 10mg; blister, 9x10tabl. Cena: 2726.40din
3838989502843 111/2005/12 15.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C,van domašaja dece 26.05.2010
Doziranje: hi perl i pi demi j e: početna doza 10mg/dan; dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje
do 40mg/dan. Maks. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).
Paralelni lekovi: Atacor®, Lipidra®, Sortis®, Torvalipin®, Tulip®
ATORIS® -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
atorvastatin - C10AA05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze
R 1104522 film tableta; 20mg; blister, 3x10tabl. Cena: 1462.50din
3838989502850 3269/2009/12 10.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C,van domašaja dece 15.08.2010
R 1104520 film tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 900.20din
3838989502836 3266/2009/12 10.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C,van domašaja dece 15.08.2010
Doziranje: hi perl i pi demi j e: početna doza 10mg/dan; dozu povećavati u intervalima od 4 nedelje
do 40mg/dan. Maks. doza 80mg/dan (kod heterozigotske familijarne hiperholesterolemije).
Paralelni lekovi: Atacor®, Lipidra®, Sortis®, Torvalipin®, Tulip®
ATRACURIUM DELTASELECT -- DELTASELECT GMBH - Nemačka
atrakurijum besilat - M03AC04 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)
M03AC ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
SZ 0082301 rastvor za injekciju; 10mg/mL; ampula, 10x5mL Cena: 3046.00din
8606103442031 595/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C 01.03.2012
SZ 0082300 rastvor za injekciju; 10mg/mL; ampula, 10x2.5mL Cena: 1542.00din
8606103442024 594/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C 01.03.2012
Doziranje: rel aksaci j a skel etne muskul ature tokom hi rurški h i ntervenci j a: po protokolu
za pojedine intervencije; odrasli i deca starija od jednog meseca obično inicijalno i.v. inj. 300-
600mcg/kg telesne mase, po potrebi dodati još 100-200mcg/kg telesne mase i.v. inj. (u prisustvu
posebno obučenih stručnjaka).
Paralelni lekovi: Tracrium™
ATROPIN -- HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora
atropin - S01FA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01FA antiholinergici
R 7095071 kapi za oči, rastvor; 0.5%;
plastična bočica sa kapaljkom, 1x10mL Cena: 87.40din
8600097406567 1363/2007/12 20.06.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 14.09.2011
R 7095073 kapi za oči, rastvor; 1%;
plastična bočica sa kapaljkom, 1x10mL Cena: 102.80din
8600097406574 1362/2007/12 20.06.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 14.09.2011
R 7095073 kapi za oči, rastvor; 1%; bočica sa kapaljkom, 1x10mL Cena: 102.80din
8600097200271 1652/2006/12 15.09.2006
2 godine, bez posebnih naznaka 15.09.2011
R 7095071 kapi za oči, rastvor; 0.5%; bočica sa kapaljkom, 1x10mL Cena: 87.40din
8600097200264 1651/2006/12 15.09.2006
2 godine, bez posebnih naznaka 15.09.2011
A
abecedni spisak registrovanih lekova 65
A
Doziranje: određi vanj e refrakci j e oka kod dece, zapal j enski procesi na duži ci i u
uvećanom traktu (keratitis, iritis, iridociklitis, uveitis, itd.) deca preko 3 godine (za određivanje
refrakcije): 2 puta po 1-2 kapi 0.5%-og rastvora 1-3 dana pre pregleda; odrasli (u tretmanu
inflamacije) 1-4 puta po 1-2 kapi 1%-og rastvora.
ATROPIN SULFAT -- VEROFARM - Ruska Federacija
atropin - A03BA01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03BA alkaloidi beladone, tercijarni amini
R 0123010 rastvor za injekciju; 1mg; ampula, 10x1mL Cena: 154.60din
3/2-10-10776 25.12.2002
25.12.2007
Doziranje: premedi kaci j a u anestezi j i : odrasli 0.3-0,6mg; deca 0,03-0,04mg/kg; trovanj e
anti hol i nesterazama i gl j i vama: 2-4mg i.m. ili i.v., zatim 2mg u razmacima od 5-10 minuta;
spazmi GIT-a: odrasli 1-2 puta po 0.5-1mg s..c ili i.m.; deca od 6 meseci do 2 godine 1-2 puta po
0.2mg s.c. ili i.m.; deca od 3-4 godine 0.25mg s.c. ili i.m.; deca od 5-6 godina 0.3mg s.c. ili i.m.; deca
od 7-9 godina 0.4mg s.c. ili i.m.; deca od 10-14 godina 0.5mg s.c. ili i.m.; kardi o-pul monal na
reani maci j a: odrasli 3mg i.v. jednokratno; bradi kardi j a kod akutnog i nfarkta i l i trovanj a
di gi tal i som: 0.3-1mg i.v. na 1-2 sata do maks. 2mg (odrasli), ili 0.01-0.03mg/kg i.v. (deca).
AUGMENTIN® -- SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS - Velika Britanija
amoksicilin, klavulanska kiselina - J01CR02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CR kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
R 1021632 film tableta; 875mg+125mg; blister, 2x7tabl. Cena: 777.40din
8606103683458 155/2009/12 23.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C 23.01.2014
Z 0021638 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 500mg+100mg;
bočica staklena, 10x600mg Cena: 1363.20din
8600097011358 3970/2009/12 24.07.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C.Nakon rastvaranja proizvod iskoristiti odmah.Čuvati i upotrebiti prema uputstvu.
Ne zamrzavati. 24.07.2014
R 3021637 prašak za oralnu suspenziju; 400mg/5mL+57mg/5mL;
bočica staklena, 1x140mL Cena: 800.90din
8606103683465 4642/2009/12 03.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25° C 03.09.2014
Doziranje: bakteri j ske i nfekci j e respi ratornog trakta (rekurentni tonzilitis, sinuzitis, akutne
egzacerbacije hroničnog bronhitisa, lobarna pneumonija, bronhopneumonija; otitis media),
i nfekci j e urogeni tal nog trakta (cistitis, uretritis, pijelonefritis), infekcije ženskih genitalnih
organa, (gonoreja; infekcija kože i mekih tkiva); i nfekci j e kosti j u i zgl obova, ukl j učuj ući
osteomi j el i ti s i zazvan bakteri j om Staphyl ococcus aureus, septi čki abor tus,
puerperal na sepsa, i ntra- abdomi nal na sepsa: oralno odrasli i deca preko 40kg telesne
mase uobičajeno 250mg na 8
h
ili 500mg na 12
h
; teže infekcije 500mg na 8
h
; deca ispod 40kg
(do 3 mes.) 30mg/kg/dan u dve pojedinačne doze (sirup); deca preko 3 mes. 40mg/kg/dan u
tri pojedinačne doze (sirup); blaže infekcije deca 20mg/kg/dan u tri pojedinačne doze (sirup);
parenteralno odrasli 1g na 6
h
ili 8
h
, novorodjenčad do 3 meseca 25mg/kg na 8
h
ili 12
h
, deca od 3
mes. do 12 god. 25mg/kg na 6
h
ili 8
h
; doze su date u odnosu na amoksicilin.
Paralelni lekovi: Amoksiklav Lek® 1.2g prašak za injekciju, Amoksiklav Lek® 2X, Amoksiklav Lek®
600mg prašak za injekciju, Amoksiklav®, Amoksiklav® Quicktab®, Amoksiklav® forte, Enhancin,
Panklav, Panklav forte, Panklav® 2X
AUROMID® -- GALENIKA AD - Srbija
moklobemid - N06AG02 PSIHOANALEPTICI
N06AG inhibitori monoamino oksidaze tipa A (MAO-A)
R 1072141 film tableta; 150mg; blister, 6x10tabl. Cena: 926.30din
8608808103439 1494/2006/12 21.08.2006
3 godine, na temperaturi od 15-30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 21.08.2011
66 abecedni spisak registrovanih lekova
A
Doziranje: si ndrom depresi j e, soci j al ne fobi j e: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela,
zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.
Paralelni lekovi: Aurorix®
AURORIX® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
moklobemid - N06AG02 PSIHOANALEPTICI
N06AG inhibitori monoamino oksidaze tipa A (MAO-A)
R 1072782 film tableta; 300mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8606102767487 346/2008/12 07.02.2008
5 godina, bez posebnih uslova čuvanja 07.02.2013
Doziranje: si ndrom depresi j e, soci j al ne fobi j e: inicijalno 2 puta po 150mg dnevno posle jela,
zatim 150-600mg dnevno u zavisnosti od inicijalnog odgovora.
Paralelni lekovi: Auromid®
AVAMYS® -- GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - Velika Britanija
flutikazonfuroat - R01AD12 NAZALNI PREPARATI
R01AD kortikosteroidi
R 7110033 sprej za nos, suspenzija; 27.5mcg/doza; bočica sa pumpom za doziranje,
1x120doza Cena: 1227.40din
8606103683427 264/2009/12 28.01.2009
3 godine, ne držati u frižideru, ne zamrzavati 28.01.2014
Doziranje: al ergi j ski ri ni ti s: odrasli, adolescenti (12 godina i stariji) preporučena početna doza
je dva spreja (27.5mcg) u svaku nozdrvu, jednom dnevno (ukupna dnevna doza je 110mcg), u
terapi j i održavanj a doza može biti smanjena na jedan sprej u svaku nozdrvu jednom dnevno
(ukupna dnevna doza je 55mcg); deca (6.-11. godine starosti) preporučena početna doza je
jedan sprej (27.5mcg) u svaku nozdrvu jednom dnevno (ukupna dnevna doza je 55mcg).
AVANDIA™ -- GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska
rosiglitazon - A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10BG tiazolidindioni
R 1341821 film tableta; 8mg; blister, 2x14tabl. Cena: -
8606103683014 292/2006/12 06.03.2006
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.03.2011
R 1341820 film tableta; 4mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1920.50din
5000483131807 293/2006/12 06.03.2006
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.03.2011
Doziranje: di abetes mel l i tus (ti p 2), posebno kod gojaznih: početno 4mg dnevno; ako se
upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom, doza se može povećati na 8mg dnevno (u
jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja, zavisno od postignutog terapijskog odgovora;
ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.
AVANDIA™ -- GLAXO WELLCOME S.A. - Španija
rosiglitazon - A10BG02 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10BG tiazolidindioni
R 1341821 film tableta; 8mg; blister, 2x14tabl. Cena: -
8606103683984 5572/2009/12 29.09.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.03.2011
R 1341820 film tableta; 4mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1920.50din
8606103683977 5573/2009/12 29.09.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.03.2011
Doziranje: di abetes mel l i tus (ti p 2), posebno kod gojaznih bolesnika: početno 4mg dnevno;
sa hranom ili bez hrane; ako se upotrebljava sam ili u kombinaciji sa metforminom, doza se
može povećati na 8mg dnevno (u jednoj ili u dve podeljene doze) posle 8 nedelja, zavisno od
postignutog terapijskog odgovora; ne preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.
abecedni spisak registrovanih lekova 67
A
AVASTIN™ -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
bevacizumab - L01XC07 ANTINEOPLASTICI
L01XC monoklonska antitela
SZ 0039401 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/4mL;
bočica, 1x4mL Cena: 32835.10din
8606102767050 321/2005/12 24.08.2005
2 godine, 5±3°C 24.08.2010
SZ 0039400 koncentrat za rastvor za infuziju; 400mg/16mL;
bočica, 1x16mL Cena: 124744.80din
8606102767043 322/2005/12 24.08.2005
2 godine, čuvati na temp od 2 do 8 °C 17.08.2010
Doziranje: terapi j a uznapredoval og karci noma kol ona i l i rektuma: individualno, zavisno
od telesne mase, obično 5mg/kg svake 2 nedelje i.v. inf. u trajanju od 90 min. metastatski
karci nom doj ke daje se u kombinaciji sa paklitakselom u prvoj liniji terapije, a preporučena
doza je 10mg/kg telesne težine i.v. inf. jednom u 2 nedelje ili 15mg/kg telesne težine i.v. inf.
jednom u 3 nedelje; u kombinaciji sa hemioterapijom na bazi fluoropirimidina, indikovan je za
terapiju kod bol esni ka sa metastatski m kol orektal ni m karci nomom: prema protokolu.
AVAXIM® 160 U -- SANOFI PASTEUR S.A. - Francuska
vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, adsorbovana) - J07BC02
VAKCINE
J07BC vakcine protiv žutice (hepatitisa)
Z 0011864 suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
160Antigen j./0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 2007.10din
3660053139040 2986/2009/12 04.06.2009
3 godine, na temperaturi 2°C do 8°C, ne zamrzavati 04.06.2014
Doziranje: hepati ti s A: odrasli i deca preko 15 godina 0.5mL, zatim revakcinacija posle 6
meseci.
AVELOX® -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
moksifloksacin - J01MA14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329502 film tableta; 400mg; blister, 1x5tabl. Cena: 1372.90din
8606007910117 193/2005/12 15.08.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C 30.06.2010
R 1329501 film tableta; 400mg; blister, 1x7tabl. Cena: 1903.50din
8606007910124 194/2005/12 15.08.2005
5 godina, na temperaturi do 25 °C 30.06.2010
SZ 0329500 rastvor za infuziju; 400mg/250mL;
boca staklena, 1x250mL Cena: 3394.60din
8606007910100 286/2005/12 23.09.2005
5 godina, na sobnoj temperaturi od 15 - 25 °C, ne čuvati ispod 8 °C 15.08.2010
Doziranje: akutna egzacerbaci j a hroni čnog bronhi ti sa: odrasli obično 1 tabl. dnevno,
nezavisno od obroka, 5-10 dana; akutni bakteri j ski si nuzi ti s: obično 1 tabl. dnevno, nezavisno
od obroka, 7 dana; pneumoni j a vanbol ni čki stečena kada drugi antibiotici ne mogu biti
upotrebljeni ili terapija drugim antibioticima nije bila uspešna: po preporuci lekara.
AVIL® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
feniramin - R06AB05 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AB supstituisani alkilamini
R 1058051 tableta; 50mg; blister, 2x10tabl. Cena: 65.00din
8608811000428 1574/2006/12 05.09.2006
5 godina, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 05.09.2011
R 3058050 sirup; 3mg/mL; bočica staklena, 1x100mL Cena: 82.20din
8608811000411 1575/2006/12 05.09.2006
5 godina, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti 05.09.2011
68 abecedni spisak registrovanih lekova
A
Doziranje: al ergi j ske mani festaci j e na koži i sl uzokoži (polenska kijavica, alergični
dermatitis), svrab razl i či tog porekl a (od uboda insekta), Qui ncke- ov edem, serumska
bol est, hi stami nske gl avobol j e, ki netoze, ver ti go: tablete odrasli 75mg ujutro i uveče ili
75-150mg odjednom uveče; deca od 1-3 godine 2-3 puta po 7.5mg; sirup deca od 3-12 godina
2-3 puta po 15mg; deca preko 12 godina 2-3 puta po 15-30mg.
AVODART® -- CATALENT FRANCE BEINHEIM SA - Francuska
dutasterid - G04CB02 UROLOŠKI LEKOVI
G04CB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze
R 1134305 kapsula, meka; 0.5mg; blister, 3x10kaps. Cena: 1866.90din
8606103683182 4225/2008/12 25.11.2008
4 godine, na temperaturi do 30°C 25.11.2013
Doziranje: beni gna hi perpl azi j a prostate (BHP), smanj enj e ri zi ka od nastanka akutne
uri narne retenci j e (AUR) i operaci j e kod bol esni ka sa umereni m/teški m si mptomi ma
BHP: 1 kapsula (0.5mg) dnevno. Kapsulu treba progutati celu, ne žvakati ili otvarati, uz ili
nezavisno od obroka. Kontraindikovan je kod bolesnika sa teškim oštećenjem jetre. Terapija
treba da traje najmanje 6 meseci.
AZARAN -- HEMOFARM AD - Srbija
ceftriakson - J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
Z 0321758 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1000mg Cena: 19336.20din
8600097401180 242/2007/12 17.01.2007
3 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C, zaštićeno od svetlosti 27.09.2009
Doziranje: i nfekci j e grudnog koša, pl uća, uha, grl a, nosa, zgl obova, kosti j u, kože,
i nfekci j e uri narni h i žučni h puteva, trbušne i nfekci j e, gonorej a, meni ngi ti s, hi rurška
profi l aksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno, maks. 2g na 12 sati i.v. inf.; odojčad i
deca do 12 godina 20-50mg/kg jednom dnevno, kod teških infekcija do 80mg/kg dnevno; maks.
2g dnevno; novorođenčad maks. 50mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP®, Ceftriaxone-BCPP, Labilex®, Lendacin®, Longaceph®,
Megion®, Rocephin®, Veracol®
AZAX® -- NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
azitromicin - J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325101 film tableta; 500mg; blister, 1x3tabl. Cena: 597.60din
8699540090064 4223/2008/12 25.11.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 25.11.2013
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta (bronhi ti s, si nuzi ti s, fari ngi ti s, tonzi l i ti s),
pneumoni j a, oti ti s medi a, i nfekci j e kože i potkožnog tki va: odrasli i deca preko 45kg
uzimaju 500mg dnevno u toku 3 dana, ukupno 1500mg; nekomplikovane genitalne infekcije
izazvane Cl. trachomatis: jednokratna doza od 1g (2 tabl.), može se uzimati sa hranom. Potreban
je oprez kod primene u bolesnika sa teškom bubrežnom insuficijencijom, ne daje se bolesnicima
sa teškom insuficijencijom jetre.
Paralelni lekovi: Azitromicin Sandoz, Hemomycin, Sumamed®, Zmax®
AZILECT® -- TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V. - Holandija
rasagilin - N04BD02 ANTIPARKINSONICI
N04BD inhibitori monoamino oksidaze - tipa B (MAO-B)
R 1085080 tableta; 1mg; blister, 4x7tabl. Cena: 8755.30din
8606103574039 2748/2007/12 08.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 08.11.2012
Doziranje: si mptomatska terapi j a i di opatske Parki nson- ove bol esti : monoterapija 1mg
(1 tabl.) dnevno; dopunska terapi j a sa l evodopom kod bol esni ka sa fl uktuaci j ama pri
kraju doznog intervala levodope 1mg (1 tabl.) dnevno, sa levodopom. Tablete uzimati sa ili bez
hrane. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata do 18 godina, kao i kod bolesnika sa
teškim oštećenjem jetre.
abecedni spisak registrovanih lekova 69
A
AZITROMICIN SANDOZ -- SANDOZ S.R.L. - Rumunija
azitromicin - J01FA10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325574 film tableta; 500mg; blister, 1x3tabl. Cena: 597.60din
8606010891526 1531/2008/12 06.05.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 06.05.2013
R 1325573 film tableta; 250mg; blister, 1x6tabl. Cena: 578.00din
8606010891533 1532/2008/12 06.05.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 06.05.2013
R 3325570 prašak za oralnu suspenziju; 100mg/5mL; bočica plastična, 1x20mL
Cena: 254.50din
8606010891564 1533/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.05.2013
R 3325571 prašak za oralnu suspenziju; 200mg/5mL; bočica plastična, 1x20mL
Cena: 491.20din
8606010891557 1534/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.05.2013
R 3325572 prašak za oralnu suspenziju; 200mg/5mL; bočica plastična, 1x30mL
Cena: 742.60din
8606010891540 1535/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.05.2013
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta, hroni čna opstrukti vna pl ućna bol est,
i nfekci j e kože i potkožnog tki va, oti ti s medi a: odrasli i deca preko 45kg prvi dan 500mg,
zatim jednom po 250mg naredna 4 dana; deca ispod 45kg jednom 10mg/kg prvi dan, zatim
5mg/kg naredna 4 dana; uretritis ili cervicitis izazvan hlamidijama: jednokratna doza od 1g; deca
ispod 45kg prvi dan 10mg/kg, a zatim 5mg/kg u toku 2-5 dana.
Paralelni lekovi: Azax®, Hemomycin, Sumamed®, Zmax®
AZOPT® -- ALCON-COUVREUR N.V. - Belgija
brinzolamid - S01EC04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01EC inhibitori karboanhidraze
R 7096060 kapi za oči, suspenzija; 10mg/mL; bočica, 1x5mL Cena: 777.60din
8606105823029 2542/2007/12 22.10.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 22.10.2012
Doziranje: monoterapija ili kombinovana terapija sa beta blokatorom kod povi šenog
i ntraokul arnog pri ti ska, gl aukom otvorenog ugl a: 2 puta po 1 kap ukapati u vežnjaču oka.
AZOT SUBOKSID -- MESSER TEHNOGAS A.D. - Srbija
azot-suboksid - N01AX13 ANESTETICI
N01AX ostali opšti anestetici
SZ 9080005 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x17kg Cena: -
8606103795533 3348/2009/12 17.06.2009
1 godina, na temperaturi do 40° C, u zatvorenom, dobro obezbeđenom i provetrenom prostoru 17.06.2014
SZ 9080003 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x6kg Cena: -
8606103795496 3349/2009/12 17.06.2009
1 godina, na temperaturi do 40° C, u zatvorenom, dobro obezbeđenom i provetrenom prostoru 17.06.2014
SZ 9080004 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x8kg Cena: -
8606103795519 3350/2009/12 17.06.2009
1 godina, na temperaturi do 40° C, u zatvorenom, dobro obezbeđenom i provetrenom prostoru 17.06.2014
SZ 9080001 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x2kg Cena: -
8606103795472 3351/2009/12 17.06.2009
1 godina, na temperaturi do 40° C, u zatvorenom, dobro obezbeđenom i provetrenom prostoru 17.06.2014
SZ 9080008 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x185kg Cena: -
8606103795588 3352/2009/12 17.06.2009
1 godina, na temperaturi do 40° C, u zatvorenom, dobro obezbeđenom i provetrenom prostoru 17.06.2014
70 abecedni spisak registrovanih lekova
A
SZ 9080006 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x25kg Cena: -
8606103795540 3353/2009/12 17.06.2009
1 godina, na temperaturi do 40° C, u zatvorenom, dobro obezbeđenom i provetrenom prostoru 17.06.2014
SZ 9080007 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x30kg Cena: -
8606103795564 3354/2009/12 17.06.2009
1 godina, na temperaturi do 40° C, u zatvorenom, dobro obezbeđenom i provetrenom prostoru 17.06.2014
SZ 9080002 medicinski gas, delimično tečni; 100% v/v; boca, 1x5kg Cena: -
8606103795489 3355/2009/12 17.06.2009
1 godina, na temperaturi do 40° C, u zatvorenom, dobro obezbeđenom i provetrenom prostoru 17.06.2014
Doziranje: primena isključivo pomoću specijalnih aparata od strane anesteziologa.
Paralelni lekovi: Medicinski diazotoksid
abecedni spisak registrovanih lekova 71
B
B
B-COMPLEX -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid,
kalcijum-pantotenat - A11EA VITAMINI
A11EA vitamini B kompleksa
BR 3052162 granule; (4mg+2mg+2mg+20mg+2mg)/5g; folija, 1x70g Cena: -
3838989623401 1198/2007/12 29.05.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 29.05.2012
Doziranje: nedostatak vi tami na B, povećane potrebe za vi tami nom B, poremećaj i
apsorpci j e usl ed obol j enj a žel uca, creva i l i j etre, beri -beri , neural gi j e, pol i neuri ti s,
neurodermatoze: odrasli 2 male kašike granula 2-3 puta dnevno; deca od 5-15 godina 1 mala
kašika granula dnevno. Granule progutati sa malo mleka ili druge tečnosti.
B-COMPLEX -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid,
kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin, paba - A11EA VITAMINI
A11EA vitamini B kompleksa
BR 1052161 obložena tableta; 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.001mg+20mg;
kutija, 1x1000tabl. Cena: 2783.80din
3838989623395 1197/2007/12 29.05.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 29.05.2012
BR 1052160 obložena tableta; 4mg+5mg+2mg+25mg+5mg+0.001mg+20mg;
blister, 2x15tabl. Cena: 83.50din
3838989623388 1196/2007/12 29.05.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 29.05.2012
Doziranje: nedostatak vi tami na B, povećane potrebe za vi tami nom B, poremećaj i
apsorpci j e usl ed obol j enj a žel uca, creva i l i j etre, beri -beri , neural gi j e, pol i neuri ti s,
neurodermatoze: odrasli 2-3 puta dnevno po 1-2 obložene tabl.; deca od 5 - 14 godina 1
obložena tabl. dnevno. Celu tabletu progutati sa malo tečnosti.
Paralelni lekovi: Polivit B
BACTRIM ROCHE™ -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
sulfametoksazol, trimetoprim - J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01EE kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
Z 0026601 koncentrat za rastvor za infuziju; (400mg+80mg)/5mL;
ampula, 10x5mL Cena: 2380.50din
8606102767203 1357/2006/12 08.08.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 03.03.2011
Doziranje: i nfekci j e urogeni tal nog trakta (uretri ti s, pi j el onefri ti s, prostati ti s, adneksi ti s),
i nfekci j e posl e pobačaj a, i nfekci j e respi ratornog trakta (akutni bronhi ti s, akutna
egzacerbaci j a hroni čnog bronhi ti sa, bronhi ektazi j e, l obarna i bronhopneumoni j a,
fari ngi ti s, si nuzi ti s, oti ti s medi j a), pneumoni j a koj u i zazi va Pneumocysti s cari ni i ,
i nfekci j e i zazvane sa Toxopl asma gondi i i Nocardi a spp; i nfekci j e gastroi ntesti nal nog
trakta (enteri ti s i zazvan ši gel ama i sal monel ama): parenteralno odrasli i deca preko 12
godina 960mg na 12 sati, maks. 1440mg; deca do 12 godina 36mg/kg dnevno podeljeno u 2
doze, maks. 54mg/kg dnevno; tokom terapije treba uzimati veće količine tečnosti.
72 abecedni spisak registrovanih lekova
B
BACTRIM® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
sulfametoksazol, trimetoprim - J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01EE kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
R 3026605 sirup; (200mg+40mg)/5mL; bočica, 1x100mL Cena: 143.10din
8606103889089 276/2007/12 22.01.2007
5 godina, na temperaturi do 30° C 22.01.2012
R 1026603 tableta; 400mg+80mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8606103889072 285/2007/12 22.01.2007
5 godina, na temperaturi do 30°C 22.01.2012
Doziranje: urogeni tal ne i nfekci j e, i nfekci j e respi ratornog trakta, gastroi ntesti nal nog
trakta, kože i meki h tki va, akutna brucel oza, nokardi oza, osteomi j el i ti s: odrasli i deca
preko 12 godina 960mg na 12 sati, maks. 1440mg; deca 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati;
deca 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati; deca 6-12 godina 480mg na 12 sati; tokom terapije
treba uzimati veće količine tečnosti.
Paralelni lekovi: Baktimol®, Trimosazol, Trimosul
BACTRIM® -- GALENIKA AD - Srbija
sulfametoksazol, trimetoprim - J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01EE kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
R 1026211 tableta; 400mg+80mg; blister, 2x10tabl. Cena: 79.00din
8608808100179 1516/2007/12 20.07.2007
5 godina, u originalnom pakovanju 20.07.2012
R 3026210 sirup; (200mg+40mg)/5mL; bočica, 1x100mL Cena: 77.80din
8608808100193 2070/2007/12 25.09.2007
3 godine, u originalnom pakovanju 25.09.2012
Doziranje: urogeni tal ne i nfekci j e, i nfekci j e respi ratornog trakta, gastroi ntesti nal nog
trakta, kože i meki h tki va, akutna brucel oza, nokardi oza, osteomi j el i ti s: odrasli i deca
preko 12 godina 960mg na 12 sati, maks. 1440mg; deca 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati;
deca 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati; deca 6-12 godina 480mg na 12 sati; tokom terapije
treba uzimati veće količine tečnosti.
Paralelni lekovi: Baktimol®, Trimosazol, Trimosul
BAKTIMOL® -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
sulfametoksazol, trimetoprim - J01EE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01EE kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
R 1026300 tableta; 400mg+80mg; blister, 2x10tabl. Cena: 79.00din
8600102463097 28/2006/12 13.01.2006
3 godine, na sobnoj temperaturi, zaštićeno od svetlosti i vlage 13.01.2011
Doziranje: urogeni tal ne i nfekci j e, i nfekci j e respi ratornog trakta, gastroi ntesti nal nog
trakta, kože i meki h tki va, akutna brucel oza, nokardi oza, osteomi j el i ti s: odrasli i deca
preko 12 godina 960mg na 12 sati, maks. 1440mg; deca 6 nedelja-5 meseci 120mg na 12 sati;
deca 6 meseci-5 godina 240mg na 12 sati; deca 6-12 godina 480mg na 12 sati; tokom terapije
treba uzimati veće količine tečnosti.
Paralelni lekovi: Bactrim®, Trimosazol, Trimosul
BALANCE 1.5% GLUKOZE, 1.25 MMOL/L KALCIJUMA -- FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat,kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175716 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+15g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 3607.80din
4046241073829 726/2009/12 25.02.2009
2 godine, ne držati na temperaturi ispod 4°C 25.02.2014
abecedni spisak registrovanih lekova 73
B
Doziranje: posl ednj i stadi j um (dekompenzovanog) hroni čnog otkazi vanj a bubrega
bi l o kog porekl a, koj i može da se treti ra peri toneumskom di j al i zom: odrasli primaju
2000mL rastvora po izmeni, 4 puta dnevno. Nakon vremena zadržavanja od 2-10 sati, rastvor
izliti (drenirati). Prilagođavanje doze, volumena i broja zavisi od individualnih potreba svakog
bolesnika. Kod krupnih osoba i kada je rezidualna bubrežna funkcija izgubljena, neophodan je
povećan volumen rastvora za dijalizu. Kod takvih bolesnika, ili onih koji tolerišu veće volumene,
može se primeniti od 2500-3000mL rastvora po izmeni. Kod dece, volumen rastvora po izmeni
treba redukovati u skladu sa godinama, visinom i telesnom težinom (30-40mL/kg telesne
težine). kesa sa rastvorom se najpre zagreva na telesnu temperaturu. Vreme zagrevanja je oko
120 minuta za kesu od 2000mL, na temperaturi od 22ºC. Za starije bolesnike ne postoje posebne
preporuke za doziranje. Peritoneumsku dijalizu treba izvoditi onoliko dugo koliko je potrebna
terapija zamene bubrežne funkcije.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 2 Stay safe®,
CAPD 3 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
BALANCE 1.5% GLUKOZE, 1.75 MMOL/L KALCIJUMA -- FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175743 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.2573g/L+
+0.1017g/L+15g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 3607.80din
4046241073881 3803/2009/12 09.07.2009
2 godine, ne držati na temperaturi ispod 4°C 09.07.2014
Doziranje: posl ednj i stadi j um (dekompenzovanog) hroni čnog otkazi vanj a bubrega
bi l o kog porekl a, koj i može da se treti ra peri toneumskom di j al i zom: odrasli primaju
2000mL rastvora po izmeni, 4 puta dnevno. Nakon vremena zadržavanja od 2-10 sati, rastvor
izliti (drenirati). Prilagođavanje doze, volumena i broja zavisi od individualnih potreba svakog
bolesnika. Kod krupnih osoba i kada je rezidualna bubrežna funkcija izgubljena, neophodan je
povećan volumen rastvora za dijalizu. Kod takvih bolesnika, ili onih koji tolerišu veće volumene,
može se primeniti od 2500-3000mL rastvora po izmeni. Kod dece, volumen rastvora po izmeni
treba redukovati u skladu sa godinama, visinom i telesnom težinom (30-40mL/kg telesne
težine). kesa sa rastvorom se najpre zagreva na telesnu temperaturu. Vreme zagrevanja je oko
120 minuta za kesu od 2000mL, na temperaturi od 22ºC. Za starije bolesnike ne postoje posebne
preporuke za doziranje. Peritoneumsku dijalizu treba izvoditi onoliko dugo koliko je potrebna
terapija zamene bubrežne funkcije.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 2 Stay safe®,
CAPD 3 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
BALANCE 2.3% GLUKOZE, 1.25 MMOL/L KALCIJUMA -- FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175717 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+22.73g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 3607.80din
4046241073843 727/2009/12 25.02.2009
2 godine, ne držati na temperaturi ispod 4°C 25.02.2014
Doziranje: posl ednj i stadi j um (dekompenzovanog) hroni čnog otkazi vanj a bubrega
bi l o kog porekl a, koj i može da se treti ra peri toneumskom di j al i zom: odrasli primaju
2000mL rastvora po izmeni, 4 puta dnevno. Nakon vremena zadržavanja od 2-10 sati, rastvor
74 abecedni spisak registrovanih lekova
B
izliti (drenirati). Prilagođavanje doze, volumena i broja zavisi od individualnih potreba svakog
bolesnika. Kod krupnih osoba i kada je rezidualna bubrežna funkcija izgubljena, neophodan je
povećan volumen rastvora za dijalizu. Kod takvih bolesnika, ili onih koji tolerišu veće volumene,
može se primeniti od 2500-3000mL rastvora po izmeni. Kod dece, volumen rastvora po izmeni
treba redukovati u skladu sa godinama, visinom i telesnom težinom (30-40mL/kg telesne
težine). kesa sa rastvorom se najpre zagreva na telesnu temperaturu. Vreme zagrevanja je oko
120 minuta za kesu od 2000mL, na temperaturi od 22ºC. Za starije bolesnike ne postoje posebne
preporuke za doziranje. Peritoneumsku dijalizu treba izvoditi onoliko dugo koliko je potrebna
terapija zamene bubrežne funkcije.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 2 Stay safe®,
CAPD 3 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
BALANCE 2.3% GLUKOZE, 1.75 MMOL/L KALCIJUMA -- FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175744 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.2573g/L+
+0.1017g/L+22.73g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 3607.80din
4046241073904 3804/2009/12 09.07.2009
2 godine, ne držati na temperaturi ispod 4°C 09.07.2014
Doziranje: posl ednj i stadi j um (dekompenzovanog) hroni čnog otkazi vanj a bubrega
bi l o kog porekl a, koj i može da se treti ra peri toneumskom di j al i zom: odrasli primaju
2000mL rastvora po izmeni, 4 puta dnevno. Nakon vremena zadržavanja od 2-10 sati, rastvor
izliti (drenirati). Prilagođavanje doze, volumena i broja zavisi od individualnih potreba svakog
bolesnika. Kod krupnih osoba i kada je rezidualna bubrežna funkcija izgubljena, neophodan je
povećan volumen rastvora za dijalizu. Kod takvih bolesnika, ili onih koji tolerišu veće volumene,
može se primeniti od 2500-3000mL rastvora po izmeni. Kod dece, volumen rastvora po izmeni
treba redukovati u skladu sa godinama, visinom i telesnom težinom (30-40mL/kg telesne
težine). kesa sa rastvorom se najpre zagreva na telesnu temperaturu. Vreme zagrevanja je oko
120 minuta za kesu od 2000mL, na temperaturi od 22ºC. Za starije bolesnike ne postoje posebne
preporuke za doziranje. Peritoneumsku dijalizu treba izvoditi onoliko dugo koliko je potrebna
terapija zamene bubrežne funkcije.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 2 Stay safe®,
CAPD 3 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
BALANCE 4.25% GLUKOZE, 1.25 MMOL/L KALCIJUMA -- FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175718 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+42.5g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 3607.80din
4046241073867 728/2009/12 25.02.2009
2 godine, ne držati na temperaturi ispod 4°C 25.02.2014
Doziranje: posl ednj i stadi j um (dekompenzovanog) hroni čnog otkazi vanj a bubrega
bi l o kog porekl a, koj i može da se treti ra peri toneumskom di j al i zom: odrasli primaju
2000mL rastvora po izmeni, 4 puta dnevno. Nakon vremena zadržavanja od 2-10 sati, rastvor
izliti (drenirati). Prilagođavanje doze, volumena i broja zavisi od individualnih potreba svakog
bolesnika. Kod krupnih osoba i kada je rezidualna bubrežna funkcija izgubljena, neophodan je
abecedni spisak registrovanih lekova 75
B
povećan volumen rastvora za dijalizu. Kod takvih bolesnika, ili onih koji tolerišu veće volumene,
može se primeniti od 2500-3000mL rastvora po izmeni. Kod dece, volumen rastvora po izmeni
treba redukovati u skladu sa godinama, visinom i telesnom težinom (30-40mL/kg telesne
težine). kesa sa rastvorom se najpre zagreva na telesnu temperaturu. Vreme zagrevanja je oko
120 minuta za kesu od 2000mL, na temperaturi od 22ºC. Za starije bolesnike ne postoje posebne
preporuke za doziranje. Peritoneumsku dijalizu treba izvoditi onoliko dugo koliko je potrebna
terapija zamene bubrežne funkcije.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 2 Stay safe®,
CAPD 3 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
BALANCE 4.25% GLUKOZE, 1.75 MMOL/L KALCIJUMA -- FRESENIUS MEDICAL CARE
DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175745 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.64g/L+3.925g/L+0.2573g/L+
+0.1017g/L+42.5g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 3607.80din
4046241073928 3805/2009/12 09.07.2009
2 godine, ne držati na temperaturi ispod 4°C 09.07.2014
Doziranje: posl ednj i stadi j um (dekompenzovanog) hroni čnog otkazi vanj a bubrega
bi l o kog porekl a, koj i može da se treti ra peri toneumskom di j al i zom: odrasli primaju
2000mL rastvora po izmeni, 4 puta dnevno. Nakon vremena zadržavanja od 2-10 sati, rastvor
izliti (drenirati). Prilagođavanje doze, volumena i broja zavisi od individualnih potreba svakog
bolesnika. Kod krupnih osoba i kada je rezidualna bubrežna funkcija izgubljena, neophodan je
povećan volumen rastvora za dijalizu. Kod takvih bolesnika, ili onih koji tolerišu veće volumene,
može se primeniti od 2500-3000mL rastvora po izmeni. Kod dece, volumen rastvora po izmeni
treba redukovati u skladu sa godinama, visinom i telesnom težinom (30-40mL/kg telesne
težine). kesa sa rastvorom se najpre zagreva na telesnu temperaturu. Vreme zagrevanja je oko
120 minuta za kesu od 2000mL, na temperaturi od 22ºC. Za starije bolesnike ne postoje posebne
preporuke za doziranje. Peritoneumsku dijalizu treba izvoditi onoliko dugo koliko je potrebna
terapija zamene bubrežne funkcije.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 2 Stay safe®,
CAPD 3 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
BARALGETAS® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
pitofenon, fenpiverinijum-bromid,
metamizol-natrijum - A03DA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03DA sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima
R 5123569 supozitorija; 10mg+0.1mg+1000mg; blister, 1x5kom Cena: 75.50din
8608811004532 515-04-2438/04 14.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti 14.09.2009
Z 0123560 rastvor za injekciju; 10mg+0.1mg+2500mg;
ampula, 5x5mL Cena: 93.20din
8608811004501 655/2006/12 18.05.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 18.05.2011
R 1123565 tableta; 5mg+0.1mg+500mg; blister, 10x10tabl. Cena: 178.20din
8608811004518 656/2006/12 18.05.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 18.05.2011
R 1123568 tableta; 5mg+0.1mg+500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 38.00din
8608811004525 2990/2009/12 04.06.2009.
5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 04.06.2014
76 abecedni spisak registrovanih lekova
B
Doziranje: samo za kratkotraj nu pri menu kod j aki h bol ova nastal i h usl ed spazma
gl atki h mi ši ća (abdomi nal ni spazmi i kol i ke), kada se prethodna terapi j a pokaže
neuspešnom: 1-2 puta po 500mg oralno; 0.5-1g sporo i.v., maks. 4g dnevno. Jaki bolovi: lokalno
1-4 puta dnevno po 1 supoz. Vremenski razmak između dve doze ne sme biti kraći od 6 sati;
parenteralno pojedinačna doza iznosi 2-5mL i.v. ili i.m., maks. 10mL dnevno. Ne preporučuje se
primena leka kod dece mlađe od 18 god. Pri primeni leka može se javiti agranulocitoza.
BARALGIN M® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
metamizol-natrijum - N02BB02 ANALGETICI
N02BB pirazoloni
R 5086568 supozitorija; 1000mg; blister, 1x5kom Cena: 91.30din
8608811003566 515-04-2437/04 14.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, van domašaja dece 14.09.2009
Z 1086567 tableta; 500mg; blister, 50x10tabl. Cena: 1405.30din
8608811003542 2639/2009/12 13.05.2009
5 godina, na temperaturi 25° C zaštićeno od svetlosti i vlage 13.05.2014
SZ 0086564 rastvor za injekciju; 2.5g/5mL; ampula, 5x5mL Cena: 80.70din
8608811003511 989/2008/12 11.03.2008
5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 11.03.2013
R 1086566 tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 25.70din
8608811003559 2638/2009/12 13.05.2009
5 godina, na temperaturi 25° C zaštićeno od svetlosti i vlage 13.05.2014
Doziranje: l ek j e i ndi kovan samo za kratkotraj nu pri menu kod j aki h bol ova
(posttraumatski h i postoperati vni h), kada se terapi j a drugi m neopi oi dni m
anal geti ci ma pokaže neuspešnom: umereno jaki ili jaki bolovi oralno 1-4 puta dnevno po 1
tabl.; izuzetno, kod veoma jakih bolova opravdano je uzeti i po 2 tabl. odjednom; parenteralno
i.m.ili i.v. inj. do 4g dnevno podeljeno u tri jednake doze; maks. 4g dnevno; 1-4 puta dnevno po
1 supozitorija. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 18 godina. Pri primeni leka može
se pojaviti agranulocitoza.
Paralelni lekovi: Analgin Srbolek, Analgin®, Novalgetol®
BARIJUM SULFAT -- HEMOFARM KONCERN „ ZORKA PHARMA „ A.D. - Srbija
barijum sulfat - V08BA02 KONTRASTNA SREDSTVA
V08BA kontrastna sredstva sa barijum sulfatom
Z 3192102 oralna/rektalna suspenzija; 1g/mL;
boca staklena, 1x200mL Cena: 134.00din
8608807100958 547/2006/12 14.04.2006
2 godine, na temperaturi od 15 - 25°C 14.04.2011
Z 3192101 oralna/rektalna suspenzija; 1g/mL;
kontejner plastični, 1x5l Cena: 2353.50din
8608807100965 551/2006/12 14.04.2006
2 godine, na temperaturi od 15 - 25°C 14.04.2011
Doziranje: di j agnosti čko i spi ti vanj e di gesti vnog trakta: zavisno od vrste Rö snimanja
pojedinačna doza za odrasle je od 50-450mL; doza za decu i starije osobe prilagodjava se
zavisno od oboljenja i opšteg stanja; suspenzija se unosi oralno ili rektalno.
BCG VAKCINA, LIOFILIZOVANA -- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME
„TORLAK” - Srbija
vakcina protiv tuberkuloze - J07AN01 VAKCINE
J07AN vakcine protiv tuberkuloze
Z 0011185 prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 1mg/mL;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 5x1mL Cena: 4091.20din
8605001700281 800/2009/12 09.03.2009
1 godina, na temperaturi od 2° - 8°C (u frižideru), zaštićeno od svetlosti 09.03.2010
Doziranje: novorođenčad 0,05mL intradermalno; deca preko 1 godine 0,1mL intradermalno.
abecedni spisak registrovanih lekova 77
B
BECLOFORTE® CFC-FREE INHALER -- GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska
beklometazon - R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114562 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza;
inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200x250mcg/doza Cena: 573.90din
3393370035510 2723/2007/12 06.11.2007
2 godine, na temperaturi do 30° C 06.11.2012
Doziranje: profi l aksa napada astme: odrasli 2 puta po 1-2 inh. (250-500mcg), maks. 4 inh.
(1000mcg) dnevno; deca preko 6 godina 2 puta po 1 inh. (250mcg), maks. 2 inh. (500mcg)
dnevno.
Paralelni lekovi: Becotide™, Ecobec®, Ecobec® Easi-Breathe
BECONASE™ -- GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - Poljska
beklometazon - R01AD01 NAZALNI PREPARATI
R01AD kortikosteroidi
R 7110022 sprej za nos, suspenzija; 50mcg/doza;
bočica sa raspršivačem, 1x200doza Cena: 304.40din
5900008021982 2554/2007/12 22.10.2007
2 godine, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti 22.10.2012
Doziranje: profi l aksa i terapi j a al ergi j skog ri ni ti sa i vazomotorni ri ni ti s: odrasli i deca
preko 6 godina 2-4 puta po 50mcg u svaku nozdrvu, maks. 400mcg dnevno; dozira se specijalnim
aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.
Paralelni lekovi: Nasobec®
BECOTIDE™ -- GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska
beklometazon - R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114560 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 50mcg/doza;
sprej-boca sa dozerom, 200x50mcg/doza Cena: 304.40din
3393370035558 254/2006/12 03.03.2006
2 godine, do 30°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.Ne zamrzavati. 03.03.2011
Doziranje: profi l aksa napada astme: odrasli i deca iznad 12 godina starosti blaga astma
200-600mcg dnevno u podeljenim dozama; umereno teška astma 600-1000mcg dnevno u
podeljenim dozama; teška astma 1000-2000mcg dnevno u podeljenim dozama; deca iznad
4 godine starosti kod kojih su potrebne visoke dnevne doze inhalacionih kortikosteroida (više
od 400mcg dnevno, podeljeno u više doza). Doza se podešava dok se ne postigne kontrola
bolesti.
Paralelni lekovi: Becloforte® CFC-Free Inhaler, Ecobec®, Ecobec® Easi-Breathe
BEDOXIN® -- GALENIKA AD - Srbija
piridoksin - A11HA02 VITAMINI
A11HA ostali monokomponentni vitaminski preparati
R 0051351 rastvor za injekciju; 50mg; ampula, 50x2mL Cena: 442.50din
8608808100216 660/2006/12 18.05.2006
5 godina, na temperaturi od 15°C do 25°C 18.05.2011
R 1051354 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 46.80din
8608808100278 659/2006/12 18.05.2006
5 godina, na temperaturi od 15°C do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 18.05.2011
Doziranje: defi ci t vi tami na B
6
, premenstrual ni si ndrom: odrasli 1-3 puta po 20-50mg;
sideroblastična anemija: 100-400mg dnevno podeljeno u više doza.
Paralelni lekovi: Piridoksin, Vitamin B
6
78 abecedni spisak registrovanih lekova
B
BELBIEN -- HEMOFARM AD - Srbija
zolpidem - N05CF02 PSIHOLEPTICI
N05CF lekovi srodni benzodiazepinima
R 1077302 film tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 280.30din
8600097411455 3121/2008/12 10.09.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 10.09.2013
Doziranje: kratkotraj na terapi j a nesani ce: preporučena doza za odrasle je 10mg pred
spavanje; kod starijih osoba, preporučena doza je 5mg. Primenu treba ograničiti na nekoliko
dana do maks. 4 nedelje. Nije utvrdjena bezbednost i efikasnost kod dece i mladjih od 18
godina.
Paralelni lekovi: Sanval®, Stilnox®, Zolsana®, Zonadin®
BELODERM® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
betametazon - D07AC01 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)
R 4152042 krem; 0.5mg/g; tuba, 1x15g Cena: 145.80din
3850343026444 1513/2007/12 16.07.2007
4 godine, na temperaturi do 25 °C 16.07.2012
R 4152040 mast; 0.5mg/g; tuba, 1x15g Cena: 145.80din
3850343026437 1514/2007/12 16.07.2007
4 godine, na temperaturi do 25 °C 16.07.2012
Doziranje: al ergi j ski dermati ti s (kontaktni i neurodermati ti s), seborei čni dermati ti s,
i ntetri go, ekcemi , di shi droti čni dermati ti s, numul arni dermati ti s, fotodermati ti s,
rentgen dermati ti s, opekoti ne od sunca, ubod i nsekta: odrasli na 12 sati tanak sloj masti
ili krema utrljati na obolelo mesto; deca preko 12 godina 1 puta dnevno tanak sloj masti ili krema
utrljati na obolelo mesto; lek se primenjuje najduže 2-3 nedelje kontinuirano.
BELOGENT® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
betametazon, gentamicin - D07CC01 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07CC kortikosteroidi, jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima
R 4153535 krem; 0.5mg/g+1mg/g; tuba, 1x15g Cena: 188.20din
3850343026420 544/2007/12 27.02.2007
4 godine, na temperaturi do 25 °C 27.02.2012
R 4153534 mast; 0.5mg/g+1mg/g; tuba, 1x15g Cena: 188.20din
3850343026413 545/2007/12 27.02.2007
4 godine, na temperaturi do 25 °C 27.02.2012
Doziranje: i nfi ci rane al ergi j ske i neal ergi j ske bol esti kože (akutni , subakutni i hroni čni
obl i ci kontaktnog al ergi j skog dermati ti sa, profesi onal ni dermati ti s, seboroi čni
dermati ti s, pel enski dermati ti s, atopi j ski dermati ti s, neurodermati ti s, i nter tri go,
ekcematoi dni numul arni dermati ti s, di shi droti čni dermati ti s, pi odermi zi rani
akutni neal ergi j ski dermati ti s, akutni fotodermati ti s, rentgen dermati ti s, i nfi ci rani
dermati ti s posl e uboda i nsekata, i nfi ci rane dermatoze): 2 puta dnevno mazati obolelu
kožu u tankom sloju.
Paralelni lekovi: Didermal®
BELOSALIC® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
betametazon, salicilna kiselina - D07BC01 KORTIKOSTEROIDI,
DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07BC kortikosteroidi, jakog delovanja, kombinacije sa antisepticima
R 7153023 rastvor za kožu; 0.5mg/g+20mg/g;
bočica sa kapaljkom, 1x50mL Cena: 522.70din
3850343026369 1469/2007/12 10.07.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C 10.07.2012
R 4153020 mast; 0.5mg/g+30mg/g; tuba, 1x30g Cena: 358.10din
3850343026390 1468/2007/12 10.07.2007
4 godine, na temperaturi do 25° 10.07.2012
abecedni spisak registrovanih lekova 79
B
Doziranje: subakutne i hroni čne steroi d zavi sne dermatoze sa hi perkeratozom
(psori asi s vul gari s, neurodermi ti s, Li chen rubber pl anus, hroni čni ekcemi , i hti oza i
druge steroi d-zavi sne dermatoze): mast 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom
sloju; losion 1-2 puta dnevno utrljati nekoliko kapi u kožu kosmatog dela glave.
Paralelni lekovi: Diprosalic®
BEN-GAY® SPORT BALM -- PFIZER ILACLARI LTD. STI. - Turska
metilsalicilat, mentol - M02AX10 LOKALNI PROIZVODI
ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA
M02AX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima
BR 4167182 krem; 28%+10%; tuba, 1x35g Cena: 250.10din
8606102804984 575/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 25 °C 01.03.2012
Doziranje: mi ši ćni spazam i propratni bol ovi kod l akši h reumatski h tegoba i spor tski h
povreda, posl e naporni h spor tski h akti vnosti : odrasli i adolescenti stariji od 12 godina
3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto; ne sunčati namazano
mesto.
Paralelni lekovi: BENGAY®
BENGAY® -- JANSSEN-CILAG - Francuska
metilsalicilat, mentol - M02AX10 LOKALNI PROIZVODI
ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA
M02AX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima
BR 4167183 krem; 15%+10%; tuba, 1x50g Cena: -
8606102804779 3963/2009/12 24.07.2009
2 godine, na temperaturi do 25 °C 01.03.2012
Doziranje: mi ši čni spazam i propratni bol ovi kod l akši h reumatski h tegoba i spor tski h
povreda, posl e naporni h spor tski h akti vnosti : odrasli i adolescenti stariji od 12 godina
3-4 puta dnevno naneti kremu blagim utrljavanjem na obolelo mesto; ne sunčati namazano
mesto.
Paralelni lekovi: Ben-Gay® Sport Balm
BENOXI -- UNIMED PHARMA S.R.O. - Slovačka
oksibuprokain - S01HA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01HA lokalni anestetici
R 7097040 kapi za oči, rastvor; 4mg/mL;
bočica sa kapaljkom, 1x10mL Cena: 231.90din
8588000227907 549/2005/12 18.11.2005
2 godine, na temperaturi do 25 °C, ne u frižideru, zaštićeno od svetlosti 18.11.2010
Doziranje: anestezi j a u tonometri j i : obično 1 kap ukapati u konjunktivalnu kesu i posle 60
sekundi raditi tonometriju, ako je potrebno još 1 kap posle 90 sekundi; osetljivost korneje se
normalizuje posle oko 1
h
od primene.
BENSEDIN® -- GALENIKA AD - Srbija
diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI
N05BA derivati benzodiazepina
Z 0071123 rastvor za injekciju; 10mg/2mL; ampula, 10x2mL Cena: 174.70din
8608808103477 1059/2007/12 21.05.2007
3 godine, na temperaturi do 30°C 21.05.2012
R 1071120 tableta; 2mg; blister, 2x15tabl. Cena: 48.60din
8608808100230 972/2007/12 10.05.2007
3 godine, u originalnom pakovanju 10.05.2012
R 1071122 tableta; 10mg; blister, 2x15tabl. Cena: 77.80din
8608808100254 971/2007/12 10.05.2007
3 godine, u originalnom pakovanju 10.05.2012
80 abecedni spisak registrovanih lekova
B
R 1071121 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 58.20din
8608808100247 973/2007/12 10.05.2007
3 godine, u originalnom pakovanju 10.05.2012
Doziranje: anksi oznost: oralno odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima 15-30mg dnevno;
nesanica: 5-15mg uveče, primena je kratkotrajna; deca noćne more i somnabul i zam: 1-5mg
pred spavanje, primena je kratkotrajna; status epi l epti cus, konvul zi j e: odrasli 10-20mg i.v.,
deca 0.2-0.3mg/kg i.v. ili 1mg i.v. na 1 godinu starosti; po potrebi ponoviti za 30-60 minuta.
Parenteral no: može se primeniti kao i.m. inj., spora i.v. inj. (1mL/min.) ili kao infuzija (brzina inf.
4mL/sat). Teški obl i ci anksi oznosti i agi ti ranosti : odrasli uobičajena doza je 10mg i.m. ili
kao spora i.v. inj., po potrebi ponoviti nakon 4
h
; tetanus 0.1-0.3mg/kg kao i.v. inj. u intervalima
od 1-4
h
ili kontinuiranom inf. od 3-10mg/kg u toku 24
h
; epi l epti čke i febri l ne konvul zi j e:
odrasli 10-20mg kao i.v. inj. brzinom 0.5mL (2.5mg) u toku 30 sek.; deca 0.2-0.3mg/kg (ili 1mg
po godini života) u obliku i.v. inj.; status epi l epti cus: početna doza je od 0.15-0.25mg/kg
i.v. inj., po potrebi doza se može ponoviti posle 30-60 minuta. Ako je neophodno, može se
nastaviti i.v. infuzijom do maks. 3mg/kg u toku 24
h
. Premedi kaci j a: 0.1mg/kg i.v. inj. (obično
10-20mg) prilagodjeno odgovoru bolesnika. Prilikom i.v. primene postoji mogućnost pojave
lokalne reakcije, tromboflebitisa i venske tromboze. Nakon primene leka savetuje se da bolesnik
ostane u ležećem položaju najmanje 1 sat. Nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i
parenteralnog oblika.
Paralelni lekovi: Apaurin®, Diazepam
BEOGLOBIN-D -- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE - Srbija
anti-D (Rho) imunoglobulin, humani - J06BB01 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI
J06BB imunoglobulini, specifični
SZ 0013075 rastvor za injekciju; 250mcg; bočica, 1x250mcg Cena: 4283.60din
8606002990282 1352/2007/12 19.06.2007
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 19.06.2012
SZ 0013077 rastvor za injekciju; 50mcg; bočica, 1x50mcg Cena: 856.70din
8606002990268 1351/2007/12 19.06.2007
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 19.06.2012
Doziranje: abor tus (u prva 72 sata): 50mcg (do 12 nedelje gestacije), 100mcg (od 13. nedelje
gestacije); porođaj (u prva 72 sata): 250mcg.
Paralelni lekovi: Immunorho, Partobulin® SDF, Rhesonativ®
BEPANTHEN® -- GP GRENZACH PRODUKTIONS GMBH - Nemačka
dekspantenol - D03AX03 PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA
D03AX ostali preparati za terapiju ožiljaka
BR 4155343 mast; 5%; tuba, 1x30g Cena: 285.00din
8606007910155 2479/2008/12 04.08.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C 04.08.2013
BR 4155344 krem; 5%; tuba, 1x30g Cena: -
8606007910148 2478/2008/12 04.08.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C 04.08.2013
Doziranje: zacel j i vanj e i epi tel i zaci j a povreda (opekotine, ogrebotine), hroni čne
ul ceraci j e, rane usl ed l ežanj a, i ri taci j a kože (radioterapija, fototerapija), prevenci j a i
l ečenj e oj edene, suve, i spucal e i oštećene kože, prevenci j a i tretman raša i zazvanog
pel enama: naneti tanak sloj masti ili krema jednom ili više puta na dan; lečenje oštećene
sluzokože cerviksa naneti tanak sloj jednom ili više puta na dan; nega doj ki kod dojilja nakon
svakog dojenja.
Paralelni lekovi: Panthenol
BEPANTHEN® PLUS -- GP GRENZACH PRODUKTIONS GMBH - Nemačka
dekspantenol, hlorheksidin - D03AX.. PREPARATI ZA LEČENJE RANA I ULCERACIJA
D03AX ostali preparati za terapiju ožiljaka
BR 4155342 krem; 5%+0.5%; tuba, 1x30g Cena: 319.70din
8606007910179 2480/2008/12 04.08.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C 04.08.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 81
B
Doziranje: površi nske rane kada postoj i ri zi k od i nfekci j e (posekotine, plikovi, ogrebotine,
oderotine, naprsline, ulceracije, manje opekotine, sveži ožiljci), manj e l ezi j e, hi rurški rezovi :
naneti tanak sloj na očišćenu ranu ili inficiranu kožu, više puta na dan, dok rana ne zaceli.
BERIATE® P -- CSL BEHRING GMBH - Nemačka
faktor VIII, humani - B02BD02 ANTIHEMORAGICI
B02BD faktori koagulacije krvi
SZ 0066610 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 250i.j./2.5mL;
liobočica sa rastvaračem u bočici, 1x2.5mL Cena: 11626.70din
8606103100016 811/2008/12 28.02.2008
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, zaštićeno od svetlosti, ne zamrzavati 28.02.2013
SZ 0066611 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 500i.j./5mL;
liobočica sa rastvaračem u bočici, 1x5mL Cena: 21417.40din
8606103100023 812/2008/12 28.02.2008
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, zaštićeno od svetlosti, ne zamrzavati 28.02.2013
SZ 0066612 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 1000i.j./10mL;
liobočica sa rastvaračem u bočici, 1x10mL Cena: 42834.80din
8606103100030 810/2008/12 28.02.2008
2 godine, čuvati na temperaturi od 2 do 8°C, zaštićeno od svetlosti, ne zamrzavati 28.02.2013
Doziranje: i ndi vi dual no, hemofi l i j a A (profi l aksa i terapi j a krvarenj a) bl aža krvarenj a: 10-
15i.j./kg (jedna doza); umerena krvarenj a: 15-25i.j./kg (početna doza), pa 10-15i.j./kg na 8-12
h
;
teška krvarenj a: 40-50i.j./kg (početna doza), pa 20-25i.j./kg na 8-12
h
.
Paralelni lekovi: Haemoctin® SDH, Koate®-DVI
BERININ® P -- CSL BEHRING GMBH - Nemačka
faktor IX, humani - B02BD04 ANTIHEMORAGICI
B02BD faktori koagulacije krvi
SZ 0066008 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju; 600i.j./5mL;
liobočica sa rastvaračem u bočici, 1x5mL Cena: 26008.00din
8606103100078 1069/2008/12 18.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 18.03.2013
Doziranje: profi l aksa i l ečenj e krvarenj a kod bol esni ka sa hemofi l i j om B: individualno,
zavisi od stepena nedostatka faktora IX, mesta krvarenja i opšteg stanja bolesnika. Terapija se
sprovodi prema protokolu.
Paralelni lekovi: Aimafix, Immunnine, Octanine F®
BERIPLAST® P COMBI-SET 1ML -- CSL BEHRING GMBH - Nemačka
fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin,
trombin, kalcijum-hlorid - B02BC30 ANTIHEMORAGICI
B02BC lokalni hemostatici
SZ 9067081 prašak i rastvarač za lepak za tkivo; (90mg+60U+1000KIU+500i.j.+5.9mg)/mL;
bočica, 4x1kom (set 1 mL) Cena: 9688.90din
8606103100085 813/2008/12 28.02.2008
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 28.02.2013
Doziranje: pomoćna terapi j a standardni m hi rurški m procedurama za posti zanj e
hemostaze, l epl j enj a tki va i l i oj ačanj a šava: zavisi od površine koja se lepi ili volumena
koji treba ispuniti. Primenu leka izvoditi samo pod nadzorom lekara sa iskustvom.
Paralelni lekovi: Beriplast® P Combi-Set 3mL
BERIPLAST® P COMBI-SET 3ML -- CSL BEHRING GMBH - Nemačka
fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin,
trombin, kalcijum-hlorid - B02BC30 ANTIHEMORAGICI
B02BC lokalni hemostatici
SZ 9067082 prašak i rastvarač za lepak za tkivo; (270mg+180U+3000KIU+1500i.j.+17.7mg)/3mL;
bočica, 4x1kom (set 3 mL) Cena: 27026.70din
8606103100092 814/2008/12 28.02.2008
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 28.02.2013
82 abecedni spisak registrovanih lekova
B
Doziranje: pomoćna terapi j a standardni m hi rurški m procedurama za posti zanj e
hemostaze, l epl j enj a tki va i l i oj ačanj a šava: zavisi od površine koja se lepi ili volumena
koji treba ispuniti. Primenu leka izvoditi samo pod nadzorom lekara sa iskustvom.
Paralelni lekovi: Beriplast® P Combi-Set 1mL
BERLITHION® 300 -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
tioktinska kiselina
(alfa-lipoinska kiselina) - A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU
NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA
A16AX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma
BR 1089113 kapsula, meka; 300mg; blister, 2x15kaps. Cena: 1503.20din
4013054015063 3112/2008/12 10.09.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 10.09.2013
BR 1089114 kapsula, meka; 300mg; blister, 1x15kaps. Cena: -
4013054015056 3109/2008/12 10.09.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 10.09.2013
Doziranje: di j abeti čka pol i neuropati j a: obično 2 tabl. kao pojedinačna doza, 30 min. pre
doručka.
Paralelni lekovi: Berlithion® 600, Berlithion® 600 ED
BERLITHION® 300 ED -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
tioktinska kiselina
(alfa-lipoinska kiselina) - A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU
NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA
A16AX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma
R 0089111 rastvor za injekciju; 300mg; ampula, 5x12mL Cena: 1002.20din
4013054001974 492/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 24.10.2010
Doziranje: di j abeti čka pol i neuropati j a: 1-2 inj. i.v. u obliku brze inf. (30 min.) u toku 2-4
nedelje, terapija se nastavlja primenom tableta.
Paralelni lekovi: BERLITHION® 300 oral, Thiogamma® 600 injekt, Thiogamma® 600 oral
BERLITHION® 300 ORAL -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
tioktinska kiselina
(alfa-lipoinska kiselina) - A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU
NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA
A16AX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma
BR 1089110 film tableta; 300mg; blister, 3x10tabl. Cena: 1503.20din
4013054001967 491/2005/12 26.10.2005
2 godine, na sobnoj temperaturi od 15 - 25 °C 24.10.2010
Doziranje: di j abeti čka pol i neuropati j a: obično 2 tabl. kao pojedinačna doza, 30 min. pre
doručka.
Paralelni lekovi: Berlithion® 300 ED, Thiogamma® 600 injekt, Thiogamma® 600 oral
BERLITHION® 600 -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
tioktinska kiselina
(alfa-lipoinska kiselina) - A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU
NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA
A16AX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma
BR 1089115 kapsula, meka; 600mg; blister, 2x15kaps. Cena: -
4013054015087 3113/2008/12 10.09.2008
30 meseci, na temperaturi do 25° C 10.09.2013
BR 1089116 kapsula, meka; 600mg; blister, 1x15kaps. Cena: -
4013054015070 3114/2008/12 10.09.2008
30 meseci, na temperaturi do 25° C 10.09.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 83
B
Doziranje: di j abeti čka pol i neuropati j a: obično 2 tabl. kao pojedinačna doza, 30 min. pre
doručka.
Paralelni lekovi: Berlithion® 300, Berlithion® 600 ED
BERLITHION® 600 ED -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
tioktinska kiselina
(alfa-lipoinska kiselina) - A16AX01 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU
NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA
A16AX različiti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma
Z 0089112 koncentrat za rastvor za infuziju; 600mg/24mL;
ampula, 5x24mL Cena: 1879.00din
4013054004203 1557/2008/12 06.05.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 06.05.2013
Doziranje: di j abeti čka pol i neuropati j a: 1-2 inj. i.v. u obliku brze inf. (30 min.) u toku 2-4
nedelje, terapija se nastavlja primenom tableta.
Paralelni lekovi: Berlithion® 300, Berlithion® 600
BERODUAL® -- ISTITUTO DE ANGELI S.R.L. - Italija
fenoterol, ipratropijum-bromid - R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti
R 7114129 rastvor za raspršivanje; 0.5mg/mL+0.25mg/mL;
bočica od tamnog stakla, 1x20mL Cena: 322.90din
8606103075307 532/2005/12 08.11.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C 08.11.2010
Doziranje: prevenci j a i si mptomatsko l ečenj e hroni čni h obol j enj a sa reverzi bi l ni m
suženj em vazdušni h puteva (npr. hroni čni opstrukti vni bronhi ti s sa i l i bez emfi zema
i bronhi j al na astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno
(doza održavanja).
Paralelni lekovi: Berodual® N
BERODUAL® N -- BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
fenoterol, ipratropijum-bromid - R03AK03 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti
R 7114725 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 0.05mg/doza+0.021mg/doza;
inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1x200doza Cena: 720.70din
8606103075024 1242/2008/12 31.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 31.03.2013
Doziranje: prevenci j a i si mptomatsko l ečenj e hroni čni h obol j enj a sa reverzi bi l ni m
suženj em vazdušni h puteva (npr. hroni čni opstrukti vni bronhi ti s sa i l i bez emfi zema
i bronhi j al na astma): odrasli i deca preko 3 godine 3-4 puta po 1-2 inhalacione doze dnevno
(doza održavanja).
Paralelni lekovi: Berodual®
BETADINE® -- ALKALOID AD - Makedonija
povidon jod - D08AG02 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
D08AG proizvodi sa jodom
R 7156163 rastvor za kožu; 10%; boca, 1x1000mL Cena: 740.90din
5310001201999 317/2008/12 06.02.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 06.02.2013
R 7156171 rastvor za kožu; 7.5%; boca, 1x1000mL Cena: 624.70din
5310001201975 315/2008/12 06.02.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 06.02.2013
BR 4156161 rastvor za kožu; 10%; bočica, 1x100mL Cena: 131.20din
5310001201982 316/2008/12 06.02.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 06.02.2013
84 abecedni spisak registrovanih lekova
B
Doziranje: dezinfekcija rana, pre i posle operativnih zahvata, kao i za opekotine, za pranje
ruku u hirurgiji, za pripremu kože i sluzokože pre operacije, u ambulantama za dezinfekciju
ruku lekara i ostalog osoblja, dezinfekcija kože bolesnika: samo za spoljnu primenu.
Paralelni lekovi: Povidon jod®
BETADINE® -- ALKALOID AD - Makedonija
povidon jod - G01AX11 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AX ostali antiinfektivi i antiseptici
BR 6137175 vagitorija; 200mg; strip, 2x7kom Cena: 201.50din
5310001202002 314/2008/12 06.02.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalno pakovanju zaštićeno od svetlosti 06.02.2013
Doziranje: lokalno lečenje vaginalne monilijaze, trihomonijaze, nespecifičnog vaginitisa i
mešovitih infekcija: 1 vagitorija uveče pre spavanja, 14 dana uključujući i dane menstruacije.
BETADINE® -- ALKALOID AD - Makedonija
povidon jod - R02AA15 LEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRELA
R02AA antiseptici
BR 4120176 rastvor za grgljanje; 1%; bočica, 1x100mL Cena: 122.00din
5310001202781 1216/2008/12 26.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 26.03.2013
Doziranje: profi l aksa i terapi j a i nfekci j e usta i ždrel a (stomati ti s, gi ngi vi ti s, afte,
površi nski i l i herpeti čki apscesi , profi l aksa i nfekci j a pre i l i posl e oral ni h i l i dental ni h
i ntervenci j a, suzbi j anj e nepri j atnog zadaha i z usta): 3-4 puta dnevno ispirati usta i grlo,
najmanje 30 sekundi, nerazblaženo ili razblaženo toplom vodom 1:1. Ne preporučuje se primena
kod dece ispod 6 godina.
BETAFERON -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
interferon beta 1 b - L03AB08 IMUNOSTIMULANSI
L03AB interferoni
SZR 0015150 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 8Mij/mL;
liobočica sa rastvaračem u špricu, 15x1.2mL Cena: 78965.10din
515-04-3454/04 24.09.2004
2 godine, liofilizat; 3 godine, rastvarač, na temperaturi do 25°C 24.09.2009
Doziranje: mul ti pl a skl eroza: 8-16Mi.j. s.c. svaki drugi dan.
BETAMSAL -- HEMOFARM AD - Srbija
tamsulosin - G04CA02 UROLOŠKI LEKOVI
G04CA antagonisti alfa adrenoreceptora
R 1134240 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 0.4mg;
blister, 3x10kaps. Cena: 667.00din
8600097410762 2677/2008/12 20.08.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 20.08.2013
Doziranje: beni gna hi perpl azi j a prostate (BHP): obično 1 kaps. dnevno, progutati celu, sa
čašom vode, nakon prvog dnevnog obroka, u stojećem položaju ili sedeći uspravno (bolesnika
treba upozoriti na mogućnost pojave vrtoglavice, pospanosti, zamagljenog vida i sinkope
tokom terapije). Može da dovede do hipotenzije, pa bolesnicima koji koriste antihipertenzivnu
terapiju treba prilagoditi dozu, uz nadzor lekara. Poseban oprez je potreban kod starijih i kod
onih koji imaju oštećenu funkciju bubrega i jetre.
Paralelni lekovi: Flosin®, Tamosin®, Tamsol®, Tamsudil®
BETASERC® -- SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska
betahistin - N07CA01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
N07CA lekovi protiv vertiga
R 1098026 tableta; 24mg; blister, 2x10tabl. Cena: 673.90din
8606103442314 3597/2009/12 29.06.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 29.06.2014
abecedni spisak registrovanih lekova 85
B
R 1098027 tableta; 24mg; blister, 5x10tabl. Cena: 1700.00din
8606103442321 3594/2009/12 29.06.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 29.06.2014
Doziranje: ver ti go, ti ni tus i oštećenj e sl uha udruženo sa Meni j erovi m si ndromom:
preporučena doza je 24-48mg dnevno, podeljeno u dve doze, tokom ili neposredno posle
obroka; doza održavanja je 24-48mg dnevno; deci mlađoj od 18 godina se ne preporučuje.
Paralelni lekovi: Urutal®, Vestibo®
BETOPTIC® S -- ALCON-COUVREUR N.V. - Belgija
betaksolol - S01ED02 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01ED beta-adrenergički blokatori
R 7093110 kapi za oči, suspenzija; 2.5mg/mL; bočica, 1x5mL Cena: 389.10din
8606105823036 2507/2007/12 19.10.2007
2 godine, bez posebnih naznaka, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 19.10.2012
Doziranje: gl aukom si mpl eks: 2 puta po 1-2 kapi u oko.
BEVIPLEX® -- GALENIKA AD - Srbija
tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat,
cijanokobalamin -A11EA.. VITAMINI
A11EA vitamini B kompleksa
R 0052184 liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu;
40mg+4mg+8mg+100mg+10mg+0.004mg;
ampula sa rastvaračem u ampuli, 5x2mL Cena: 202.90din
8608808100292 2266/2006/12 06.12.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 06.12.2011
Doziranje: hi povi tami noza: odrasli 1-2 puta po 1-2 inj. i.m. ili 1-4 inj. i.v. ili inf.; deca 1 inj.
dnevno i.m., i.v. ili inf.
BICADEX® -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
bikalutamid - L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BB antiandrogeni
R 1037076 film tableta; 50mg; blister, 2x14tabl. Cena: 5487.50din
8606007082258 1573/2008/12 06.05.2008
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 06.05.2013
Doziranje: karci nom prostate: 1 puta po 150mg; nakon orhidektomije sa analozima
gonadorelina 1 puta po 50mg.
Paralelni lekovi: Bicatlon, Bicusan®, Casodex®
BICATLON -- CEMELOG-BRS Kft - Mađarska
bikalutamid - L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BB antiandrogeni
R 1037093 film tableta; 50mg; blister, 2x14tabl. Cena: -
5999880025430 3928/2009/12 21.07.2009
5 godina, bez posebnih naznaka 21.07.2014
Doziranje: uznapredoval i karci nom prostate u kombinaciji sa LH-RH analozima ili hirurškom
kastracijom: odrasli muškarci uključujući starije 50mg jednom dnevno. Terapiju započeti najmanje
3 dana pre početka terapije LH-RH analogom ili istovremeno sa hirurškom kastracijom.
Paralelni lekovi: Bicadex®, Bicusan®, Casodex®
BICIT HP® -- HEMOFARM AD - Srbija
bizmut-subcitrat - A02BX05 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02BX ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
R 1122805 film tableta; 300mg; blister, 4x10tabl. Cena: 595.60din
8600097406017 99/2007/12 11.01.2007
2 godine, u originalnom pakovanju 11.01.2012
86 abecedni spisak registrovanih lekova
B
Doziranje: ul kus žel uca i duodenuma, eradi kaci j a Hel i cobacter pyl ori : 4 puta dnevno,
1 tabl. 3 puta dnevno 1/2 sata pre glavnih obroka (doručak, ručak, večera) i 1 tabl. 2 sata posle
poslednjeg obroka ili 2 tabl. 2 puta dnevno 1/2 sata pre doručka i večere.
Paralelni lekovi: Lesux®
BICUSAN® -- SYNTHON HISPANIA, S.L. - Španija
bikalutamid - L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BB antiandrogeni
R 1037077 film tableta; 150mg; blister, 2x14tabl. Cena: 12953.10din
5690528188066 3103/2008/12 10.09.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 10.09.2013
R 1037078 film tableta; 50mg; blister, 2x14tabl. Cena: 5487.50din
5690528188011 3104/2008/12 10.09.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 10.09.2013
Doziranje: karci nom prostate: 1 puta po 150mg; nakon orhidektomije sa analozima
gonadorelina 1 puta po 50mg.
Paralelni lekovi: Bicadex®, Bicatlon, Casodex®
BICUTRIN -- SRBOLEK A.D. - Srbija
bifonazol - D01AC10 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
BR 7157500 losion; 1%; bočica od tamnog stakla, 1x20mL Cena: 152.20din
8608809000430 3/2-10-4245 03.06.2002
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 03.06.2007
BR 4157501 krem; 1%; tuba, 1x20g Cena: 194.90din
8608809000423 3/2-10-4245/1 03.06.2002
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C 03.06.2007
Doziranje: i nfekci j e kože, mi koze kože i spol j ašnj eg ušnog kanal a: 1 puta dnevno nanositi
krem ili losion na opranu površinu kože.
BILOBIL® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - N06DX02 PSIHOANALEPTICI
N06DX ostali lekovi za terapiju demencije
BR 1073112 kapsula, tvrda; 40mg; blister, 2x10tabl. Cena: 194.60din
3838989623128 2313/2006/12 12.12.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 12.12.2011
BR 1073113 kapsula, tvrda; 40mg; blister, 6x10kaps. Cena: 589.10din
3838989623135 2314/2006/12 12.12.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 12.12.2011
Doziranje: poremećaj i prokrvl j enosti mozga (demenci j a), vr togl avi ca i šum u uši ma,
poremećaj ci rkul aci j e u ekstremi teti ma: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.
Paralelni lekovi: Bilobil® forte, Tanakan®
BILOBIL® FORTE -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista - N06DX02 PSIHOANALEPTICI
N06DX ostali lekovi za terapiju demencije
BR 1073111 kapsula, tvrda; 80mg; blister, 2x10kaps. Cena: 295.90din
3838989502096 636/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 17.05.2011
BR 1073110 kapsula, tvrda; 80mg; blister, 6x10kaps. Cena: 744.90din
3838989502102 635/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 17.05.2011
Doziranje: poremećaj i prokrvl j enosti mozga (demenci j a), vr togl avi ca i šum u uši ma,
poremećaj ci rkul aci j e u ekstremi teti ma: odrasli 3 puta dnevno 1 kapsulu.
Paralelni lekovi: Bilobil®, Tanakan®
abecedni spisak registrovanih lekova 87
B
BISOBEL® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107033 tableta; 5mg; blister, 1x30tabl. Cena: 287.90din
3850343045124 255/2009/12 28.01.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 28.01.2014
Doziranje: hi per tenzi j a, angi na pektori s (koronarna srčana bolest): početna doza je 5mg
dnevno, uobičajena doza je 10mg jednom dnevno, maks. 20mg dnevno; tabl. progutati sa
vodom, mlekom ili drugom tečnosti, najbolje svaki dan u isto vreme; stabi l na hroni čna srčana
i nsufi ci j enci j a: terapiju započeti sa 1.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje, u slučaju
dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu, pod nadzorom lekara; terapija održavanja je
10mg jednom dnevno; tabl. uzimati ujutro, celu, ne žvakati, progutati sa tečnosti. Kod bolesnika
sa teškim poremećajem funkcije bubrega (klirens kreatinina <20mL/min), doza bisoprolola ne
sme biti veća od 10mg jedanput na dan. Lečenje se ne sme naglo prekinuti. Ukoliko je potrebno,
dozu treba postepeno smanjivati za polovinu u nedeljnim intervalima.
Paralelni lekovi: Bisoprolol, Byol®, Concor®, Concor® COR, Tensec
BISOLVON® -- DELPHARM REIMS - Francuska
bromheksin - R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
R 1112041 tableta; 8mg; blister, 2x10tabl. Cena: 199.80din
8606103075116 1389/2008/12 16.04.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
R 3112044 sirup; 4mg/5mL; bočica, 1x200mL Cena: 302.80din
8606103075291 3986/2008/12 31.10.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 31.10.2013
Doziranje: akutne i hroni čne bronhopul monal ne bol esti sa hi persekreci j om i osl abl j eni m
transpor tom sl uzi : tablete odrasli i deca preko 12 godina: 3 puta dnevno po 1 tabl.(8mg); deca
od 6-12 godina 3 puta dnevno po ½ tabl. (4mg); deca od 2-6 godina 2 puta dnevno po ½ tabl.
(4mg); sirup: odrasli 2-3 puta po 4-16mg; deca do 1 godine 3 puta po 1mg; deca od 1-5 godina
3 puta po 2mg; deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.
BISOLVON® -- ISTITUTO DE ANGELI S.R.L. - Italija
bromheksin - R05CB02 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
R 7112040 oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspršivanje; 2mg/mL;
bočica, 1x40mL Cena: 211.30din
8606103075109 1217/2008/12 26.03.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 26.03.2013
Doziranje: traheobronhi ti s hroni čni opstrukti vni bronhi ti s sa emfi zemom, spasti čki
bronhi ti s, bronhi ektazi j e, pneumokoni oze i hroni čna i nfl amatorna obol j enj a pl uća:
oralno odrasli 2-3 puta po 4-16mg; deca do 1 godine 3 puta po 1mg; deca od 1-5 godina 3 puta
po 2mg; deca od 5-10 godina 3 puta po 2-4mg.
BISOPROLOL -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107031 film tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 296.40din
8606103515469 2531/2008/12 28.07.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 25.05.2011
R 1107030 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 277.00din
8606103515452 2530/2008/12 28.07.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 25.05.2011
R 1107032 film tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 381.90din
8606103515476 2532/2008/12 28.07.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 25.05.2011
88 abecedni spisak registrovanih lekova
B
Doziranje: hi per tenzi j a, angi na pektori s (koronarna srčana bolest): početna doza je 5mg
dnevno, uobičajena doza je 10mg jednom dnevno, maks. 20mg dnevno; tabl. progutati sa
vodom, mlekom ili drugom tečnosti, najbolje svaki dan u isto vreme; stabi l na hroni čna srčana
i nsufi ci j enci j a: terapiju započeti sa 1.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje, u slučaju
dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu, pod nadzorom lekara; terapija održavanja
10mg jednom dnevno; tabl. uzimati ujutro, cele, ne žvakati, progutati sa tečnošću.
Paralelni lekovi: Bisobel®, Byol®, Concor®, Concor® COR, Tensec
BISOPROLOL SANDOZ® - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107025 film tableta; 10mg; blister, 3x10 tabl. Cena: 378.20din
8606010891441 2426/2009/12 28.04.2009
5 godina, bez posebnih naznaka 28.04.2014
R 1107026 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10 kom Cena: 277.00din
8606010891427 2425/2009/12 28.04.2009
5 godina, bez posebnih naznaka 28.04.2014
R 1107027 film tableta; 5mg; blister, 3x10 kom Cena: 287.90din
8606010891434 2424/2009/12 28.04.2009
5 godina, bez posebnih naznaka 28.04.2014
Doziranje: hi per tenzi j a, angi na pektori s: individualno. Početna doza je 5mg dnevno;
uobičajena doza je 10mg jednom dnevno, ujutru ili uz doručak, maks. 20mg dnevno. Kod
bolesnika sa insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina < 20mL/min) ili insuficijencijom jetre,
doza ne sme biti veća od 10mg dnevno, može biti podeljena u dva dela. Tabl. treba progutati
celu sa tečnosti, ne treba je žvakati. Ukoliko terapiju treba ukinuti, dozu postepeno smanjivati za
polovinu, u nedeljnim razmacima. Primena kod dece se ne preporučuje.
BISOPROLOL -- NI MEDIC D.O.O. - Srbija
bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107020 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 296.40din
8606010300219 13/2007/12 08.01.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 08.01.2012
R 1107021 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 381.90din
8606010300318 14/2007/12 08.01.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 08.01.2012
Doziranje: hi per tenzi j a, angi na pektori s (koronarna srčana bolest): početna doza je 5mg
dnevno, uobičajena doza je 10mg jednom dnevno, maks. 20mg dnevno; tabl. progutati sa
vodom, mlekom ili drugom tečnosti, najbolje svaki dan u isto vreme; stabi l na hroni čna srčana
i nsufi ci j enci j a: terapiju započeti sa 1.25mg jednom dnevno tokom prve nedelje, u slučaju
dobre podnošljivosti nastaviti prema protokolu, pod nadzorom lekara; terapija održavanja
10mg jednom dnevno; tabl. uzimati ujutro, celu, ne žvakati, progutati sa tečnošću.
Paralelni lekovi: Bisobel®, Byol®, Concor®, Concor® COR, Tensec
BIVALOS® -- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska
ranelinska kiselina (stroncijum ranelat) - M05BX03
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BX ostali lekovi koji utiču na mineralizaciju kostiju
R 3059017 granule za oralnu suspenziju; 2g; kesica, 28x2g Cena: 3207.80din
3594456500711 3586/2009/12 29.06.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 29.06.2014
Doziranje: postmenopauzal na osteoporoza (u cilju smanjenja rizika od preloma pršljenova
i kuka): preporučena doza je jedna kesica (2g), jednom dnevno. Suspenziju treba popiti odmah
nakon pripreme u čaši vode. Obzirom da se sporo resorbuje, treba uzeti pred spavanje, najmanje
dva sata nakon obroka. Uz terapiju treba uzimati vitamin D i suplemente sa kalcijumom ukoliko
je njihov unos hranom nedovoljan. Ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata.
abecedni spisak registrovanih lekova 89
B
BLEOCIN-S -- NIPPON KAYAKU CO.LTD. - Japan
bleomicin - L01DC01 ANTINEOPLASTICI
L01DC ostali citotoksični antibiotici
SZ 0033220 prašak za rastvor za injekciju; 15000i.j./bočica;
bočica staklena, 1kom Cena: 1956.50din
4987170870083 251/2005/12 15.08.2005
3 godine, na temperaturi od 2 °C do 8 °C 30.06.2010
Doziranje: karci nom skvamozni h ćel i j a u predel u gl ave i vrata, j ednj aka i grl i ća
materi ce, Hodgki n- ov i non-Hodgki n- ov l i mfom, karci nom testi sa: pomoćna terapija
malignih intrapleuralnih efuzija, primenjuje se skoro uvek u kombinaciji sa drugim citostaticima
i/ili radioterapijom po protokolu, zavisno od indikacije.
BOLUZIN® -- GALENIKA AD - Srbija
gemfibrozil - C10AB04 SREDSTVA KOJA SMANJUJU
LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AB fibrati
R 1104300 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 7x8kaps. Cena: 412.80din
8608808103866 3060/2007/12 18.12.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju 18.12.2012
Doziranje: teška pri marna hi perl i poprotei nemi j a i teška sekundarna
hi per tri gl i ceri demi j a: odrasli 4 kapsule dnevno, podeljeno u 2 doze. Lek nije namenjen za
primenu kod dece.
Paralelni lekovi: Sinelip®
BONAP -- HEMOFARM AD - Srbija
alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059079 tableta; 70mg; blister, 1x4tabl. Cena: 1021.70din
8600097404303 4509/2008/12 15.12.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 15.12.2013
Doziranje: postmenopauzal na osteoporoza: 70mg (1 tabl.) jednom nedeljno; lek obavezno
uzeti u uspravnom položaju, bar 30 minuta pre prvog obroka, sa čašom vode (ne manje od
200mL) i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.
Paralelni lekovi: Alefoss, Alendronat, Alendronat ICP®, Alned®, Forosa®, Fosamax®, Sedron®
BONDRONAT® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
ibandronska kiselina - M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059085 film tableta; 50mg; bočica, 1x28tabl. Cena: 23665.80din
515-04-02612/04 28.09.2004
3 godine, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage 28.09.2009
SZ 0059087 koncentrat za rastvor za infuziju; 6mg/6mL;
bočica, 5x6mL Cena: 112694.10din
8606102767517 515-04-02614/04 28.09.2004
5 godina, na temperaturi do 30 °C 28.09.2009
SZ 0059086 koncentrat za rastvor za infuziju; 6mg/6mL;
bočica, 1x6mL Cena: 22537.90din
8606102767500 515-04-02613/04 28.09.2004
5 godina, na temperaturi do 30 °C 28.09.2009
SZ 0059083 koncentrat za rastvor za infuziju; 2mg;
bočica, 1x2mL Cena: 10309.50din
8606102767173 97/2006/12 31.01.2006
5 godina, na temperaturi ispod 30°C 31.01.2011
Doziranje: prevenci j a poj ava na kosti ma kod bol esni ka sa rakom doj ke i metastazama
kosti j u: preporučena doza je 6mg u i.v. inf. tokom 1 sata, u intervalima od 3-4 nedelje. Sadržaj
bočice (ili više bočica) treba dodati u 500mL izotonog rastvora natrijum hlorida ili 500mL 5%
90 abecedni spisak registrovanih lekova
B
rastvora dekstroze. Lečenj e tumorom i zazvane hi perkal ci j emi j e sa metastazama i l i
bez nj i h: kod većine bolesnika sa teškom hiperkalcijemijom (kalcijum u serumu korigovan
za albumin ≥3mmol/L ili ≥12mg/dL) pojedinačna doza je 4mg, uz rehidriranje bolesnika
0.9% rastvorom natrijum hlorida pre terapije. Kod bolesnika sa umerenom hiperkalcijemijom
(kalcijum u serumu korigovan za albumin <3mmol/L ili <12mg/dL) pojedinačna doza je 2mg u
i.v. inf. tokom 2 sata. Sadržaj bočice treba dodati u 500mL izotonog rastvora natrijum hlorida (ili
500mL 5% rastvora dekstroze). Lečenje započinje samo lekar koji ima iskustva sa lečenjem raka.
Bezbednost i efikasnost nisu utvrđeni kod mlađih od 18 godina. Potreban je oprez pri primeni
kod bolesnika sa oslabljenom funkcijom jetre i bubrega.
Paralelni lekovi: Bonviva®
BONEFOS® -- BAYER SCHERING PHARMA OY - Finska
klodronska kiselina - M05BA02 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059063 film tableta; 800mg; blister, 6x10tabl. Cena: 17387.40din
8600103492294 1167/2008/12 20.03.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 20.03.2013
R 1059061 kapsula, tvrda; 400mg; bočica plastična, 1x100kaps. Cena: 15489.10din
8600103492041 745/2006/12 26.05.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 26.05.2011
SZ 0059062 koncentrat za rastvor za infuziju; 60mg/mL;
ampula, 5x5mL Cena: 6821.60din
8600103492058 746/2006/12 26.05.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C 26.05.2011
Doziranje: hi perkal ci j emi j a i /i l i osteol i za, nastal e zbog mal i gni h promena, smanj enj e
metastatski h promena kosti j u kod pri marnog karci noma doj ke: Tabl.: odrasli dnevna
doza od 1600mg se uzima odjednom; tabl. progutati cele, mogu se podeliti na pola radi lakšeg
gutanja, s tim da se obe polovine uzmu u isto vreme, ne smeju se mrviti niti rastvarati pre
gutanja. Ukoliko je potrebno uzeti veću dozu, deo koji prelazi 1600mg se može uzeti posebno
(kao druga doza). Pojedinačnu dnevnu dozu, odnosno, prvu od dve doze, najbolje je uzeti
ujutro, na prazan stomak, uz čašu vode. Nakon toga, bolesnik treba da se uzdrži od jela i pića
(osim obične vode) i oralnog uzimanja bilo kojih drugih lekova narednih sat vremena. Lečenj e
povećane apsorpci j e kosti j u bez hi perkal ci j emi j e individualno. Preporučena početna doza
je 1600mg na dan; ukoliko je neophodno doza se može povećati, ali se ne preporučuje da bude
veća od 3200mg na dan. Infuzija: obično 300mg dnevno rastvoreno u 500mL glukoze ili rastvora
natrijum hlorida i dati kao i.v. inf. tokom najmanje 3 sata. Terapija se nastavlja sve dok se ne
postigne normokalcijemija (od 2-5 dana); primena infuzije ne treba da traje duže od 7 dana, a
nakon toga se nastavlja oralna primena (tabl.).
BONVIVA® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
ibandronska kiselina - M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059088 film tableta; 150mg; blister, 1x1tabl. Cena: 2285.30din
8606102767098 73/2006/12 26.01.2006
3 godine, bez posebnih naznaka 26.01.2011
Doziranje: osteoporoza: 2.5mg ujutro 60 minuta pre jela sa čašom obične vode u uspravnom
položaju u kome treba ostati još 60 minuta.
Paralelni lekovi: Bondronat®
BONVIVA® -- ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - Nemačka
ibandronska kiselina - M05BA06 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
SZ 0059089 rastvor za injekciju; 3mg/3mL;
napunjen injekcioni špric, 1x3mL Cena: 8324.70din
8606103889263 905/2008/12 04.03.2008
2 godine, bez posebnih uslova čuvanja 04.03.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 91
B
Doziranje: osteoporoza kod žena u postmenopauzal nom peri odu kod kojih postoji
povećan rizik od preloma kostiju: 3mg kao i.v. inj. tokom 15-30 sekundi, jednom u 3 meseca.
Paralelni lekovi: Bondronat®
BOTOX -- ALLERGAN - Irska
botulinum toksin - M03AX01 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)
M03AX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
Z 0082115 prašak za rastvor za injekciju; 100i.j.; bočica, 1x100i.j. Cena: 15180.30din
515-04-02491/04 28.09.2004
2 godine, čuvati na temperaturi +2 do 8 C° 28.09.2009
Doziranje: doze zavise od indikacije i uzrasta; kod iste indikacije (blefarospazam, hemifacijalni
spazam, tortikolis) doze mogu biti različite; primenjuje se u visoko specijalizovanim ustanovama,
pod nadzorom posebno obučenih lekara.
BRAMITOB® -- CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija
tobramicin - J01GB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01GB ostali aminoglikozidi
SZR 7024615 rastvor za raspršivanje; 300mg/4mL;
kontejner jednodozni, 56x4mL Cena: 172670.40din
9088883508593 1757/2007/12 20.08.2007
2 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi od +2 do +8°C, zaštićeno od svetlosti 20.08.2012
Doziranje: hroni čna pl ućna i nfekci j a prouzrokovana Pseudomonas aerug. kod bolesnika
sa cističnom fibrozom, primenjuje se inhalacijom: preporučena doza za odrasle i decu iznad
6 god. je 2 puta dnevno po jednu bočicu (300mg) inhalacijom tokom 15 minuta pomoću
raspršivača dok bolesnik uspravno sedi ili stoji, tokom 28 dana; nakon toga prekinuti lečenje
tokom sledećih 28 dana. Naizmenični ciklusi se moraju poštovati, te terapiju treba da sprovodi
lekar sa iskustvom u lečenju cistične fibroze. Koristiti sa oprezom kod starijih i bolesnika sa
insuficijencijoim bubrega.
BRAVELLE® -- FERRING GMBH - Nemačka
urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03GA gonadotropini
SZR 0044416 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j./mL;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 5x1mL Cena: -
7640128540144 1556/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 06.05.2013
SZR 0044415 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j./mL;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena: -
7640128540151 1539/2008/12 06.05.2008
2 godine, na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 06.05.2013
Doziranje: anovul aci j a (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije
postignut rezultat sa terapijom klomifenom): ne postoji fiksna šema doziranja i terapija se
sprovodi pod nadzorom lekara specijaliste za probleme neplodnosti; uobičajena početna doza
je 75i.j.-150i.j. inj. s.c. na dan tokom najmanje 7 dana; ukoliko je potrebno, doza se povećava
svakih 7 dana za 37.5i.j.; maks. dnevna doza ne sme biti veća od 225i.j., a trajanje terapije ne
duže od 4 nedelje; kontrol i sana ovari j umska hi persti mul aci j a (razvoj nekoliko folikula
kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)): uobičajena početna doza je
150i.j.-225i.j. s.c. na dan tokom najmanje 5 dana, maks. dnevna doza ne sme biti veća od 450i.j.,
a trajanje terapije ne duže od 12 dana.
Paralelni lekovi: Fostimon®
BRIMONAL® 0.2% -- UNIMED PHARMA S.R.O. - Slovačka
brimonidin - S01EA05 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01EA adrenomimetici u terapiji glaukoma
R 7094080 kapi za oči, rastvor; 0.2%; bočica sa kapaljkom, 1x10mL Cena: 1115.10din
8588000227280 2694/2007/12 29.10.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti; ne zamrzavati, ne čuvati u frižideru 29.10.2012
92 abecedni spisak registrovanih lekova
B
Doziranje: gl aukom otvorenog ugl a, povećan i ntraokul arni pri ti sak kod bolesnika kod
kojih je primena beta blokatora kontraindikovana: na 12 sati po 1 kap.
Paralelni lekovi: Alphagan®
BROMAZEPAM -- HEMOFARM KONCERN „ ZORKA PHARMA „ A.D. - Srbija
bromazepam - N05BA08 PSIHOLEPTICI
N05BA derivati benzodiazepina
R 1071720 tableta; 1.5mg; blister, 2x15tabl. Cena: 58.20din
8608807100668 115/2006/12 03.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 03.02.2011
R 1071721 tableta; 3mg; blister, 2x15tabl. Cena: 77.80din
8608807100675 116/2006/12 03.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 03.02.2011
R 1071722 tableta; 6mg; blister, 2x10tabl. Cena: 64.30din
8608807100712 117/2006/12 03.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 03.02.2011
Doziranje: stanj a napetosti , anksi oznosti , uznemi renosti , nervoza, poremećaj sna
(kratkotrajna primena): 3 puta po 1.5-6mg, u težim slučajevima 2-3 puta po 6-12mg, maks. 60mg
dnevno.
Paralelni lekovi: Lexaurin®, Lexilium®
BROMOKRIPTIN -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
bromokriptin - N04BC01 ANTIPARKINSONICI
N04BC agonisti dopamina
bromokriptin – G02CB01 INHIBITORI PROLAKTINA
G02CB inhibitori prolaktina
R 1149041 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 753.30din
8600064111517 67/2009/12 11.05.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 11.05.2014
R 1149040 tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 230.40din
8600064111500 66/2009/12 11.05.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 11.05.2014
Doziranje: parki nsoni zam: 1.25mg uveče tokom prve nedelje, dozu potom povećavati do
uobičajene doze održavanja od 10-40mg dnevno; uzima se uz jelo. Supresi j a l aktaci j e: 2 puta
dnevno po 2.5mg tokom 14 dana.
BRONAL® -- GALENIKA AD - Srbija
terfenadin - R06AX12 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AX ostali antihistaminici za sistemsku primenu
R 1058110 tableta; 60mg; blister, 2x10tabl. Cena: 96.80din
8608808100339 196/2005/12 21.12.2005
3 godine, na temperaturi od 15°C do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage Čuvati van domašaja dece 21.12.2010
R 3058113 oralna suspenzija; 30mg/5mL;
bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena: 105.30din
8608808103798 197/2005/12 21.12.2005
3 godine, na temperaturi od 15°C do 30°C, zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 21.12.2010
Doziranje: al ergi j ska stanj a: odrasli i deca starija od 12 godina 2 puta po 60mg ili 120mg
ujutru; deca od 3-6 godina 15-30mg dnevno podeljeno u 2 pojedinačne doze (ujutru i uveče po
¼-½ male kašike sirupa).
BRUFEN® -- GALENIKA AD - Srbija
ibuprofen - M02AA13 LOKALNI PROIZVODI
ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA
M02AA nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu
BR 4167034 krem; 10%; tuba, 1x50g Cena: 108.10din
8608808100384 109/2005/12 08.09.2005
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, u orig. pakovanju, a posle prvog otvaranja najduže 28 dana 26.05.2010
abecedni spisak registrovanih lekova 93
B
Doziranje: osteoar tri ti s i reumatoi dni ar tri ti s, degenerati vne ar tropati j e, i nfl amatorna
obol j enj a meki h tki va (periartritis, burzitis, miozitis, tenditis, tendosinovitis), traumatske
povrede meki h tki va: lokalno 2-3 puta dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta.
Paralelni lekovi: Ibuprofen
BRUFEN® -- GALENIKA AD - Srbija
ibuprofen - M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AE derivati propionske kiseline
R 1162032 film tableta; 600mg; plastična bočica, 1x30tabl. Cena: 175.50din
8608808102302 107/2005/12 09.09.2005
3 godine, čuvati na temperaturi od 15 do 30 °C,zaštićeno od svetlosti i vlage,van domašaja dece 09.09.2010
BR 1162030 obložena tableta; 200mg; blister, 3x10tabl. Cena: 106.20din
8608808100353 226/2008/12 31.01.2008
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 31.01.2013
R 1162031 film tableta; 400mg; blister, 3x10tabl. Cena: 121.30din
8608808107031 1352/2008/12 09.04.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 09.04.2013
R 3162033 oralna suspenzija; 100mg/5mL;
bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena: 143.50din
8608808100377 108/2005/12 08.09.2005
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C,na tamnom mestu,van domašaja dece 26.05.2010
Doziranje: anti reumati k: odrasli u početku 1.2-1.8g/dan u 3-4 pojedinačne doze, posle jela,
maks. 2.4g/d, doza održavanja 0.6-1.2g/d; j uveni l ni reumatoi dni ar tri ti s: deca iznad 7kg 30-
40mg/kg/dan u 3-4 pojedinačne doze; anal geti k i anti pi reti k: deca iznad 7kg sirup 20-30mg/
kg/dan u više pojedinačnih doza, deca od 1-2 god. sirup 3-4 puta po 50mg; deca od 3-7 god.
sirup 3-4 puta po 100mg; deca od 8-12 god. 3-4 puta po 200mg.
Paralelni lekovi: Caffetin menstrual®, Ibuprofen, Rapidol®, Spedifen®, Spedifen® 200, Spedifen®
400
BUBIL® ŠAMPON -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
piretrin - P03AC01 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA,
UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDE
I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA
P03AC piretrini, uključujući sintetska jedinjenja
BR 9158110 šampon; 720mg/60mL; bočica, 1x60mL Cena: 94.40din
8608811006130 515-04-2643/03 19.12.2003
2 godine, čuvati na temperaturi do 25, zaštićeno od svetlosti 19.12.2008
Doziranje: 2 puta dnevno tokom 2 dana utrljavati u mokru kosu i nakon toga isprati; ponoviti
za 7-10 dana.
BUDOSAN® -- DR. FALK PHARMA GMBH - Nemačka
budesonid - A07EA06 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
A07EA kortikosteroidi koji deluju lokalno
R 1129930 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 3mg;
blister, 10x10kaps. Cena: 8038.60din
4032717010023 1186/2006/12 13.07.2006
3 godine, na temperaturi do 25° C 13.07.2011
Doziranje: bl agi do umereni napadi Crohnove bol esti (hronična inflamatorna bolest
debelog creva), ukoliko lekar nije drugačije propisao: 3 puta po 1 kaps. na dan, sa puno tečnosti
(čaša vode), pola sata pre jela.
BUSCOPAN® -- BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.A. - Španija
hioscin-butilbromid - A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03BB alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)
R 0123140 rastvor za injekciju; 20mg/mL; ampula, 6x1mL Cena: 155.00din
8606103075147 928/2008/12 05.03.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C 05.03.2013
94 abecedni spisak registrovanih lekova
B
Doziranje: spazam gastroi ntesti nal nog trakta, spazam i di ski nezi j a žučni h puteva i
spazam urogeni tal nog trakta: odrasli parenteralno akutni spazmi 20mg, ponoviti posle ½
sata, po potrebi više puta dnevno; deca 6-12 godina rektalno 1-3 puta po 7.5mg.
BUSCOPAN® -- DELPHARM REIMS - Francuska
hioscin-butilbromid - A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03BB alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)
R 1123141 obložena tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 177.10din
8606103075161 927/2008/12 05.03.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C 05.03.2013
Doziranje: spazam gastroi ntesti nal nog trakta, spazam i di ski nezi j a žučni h puteva i
spazam urogeni tal nog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.
BUSCOPAN® -- ISTITUTO DE ANGELI S.R.L. - Italija
hioscin-butilbromid - A03BB01 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03BB alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)
R 5123143 supozitorija; 10mg; strip, 1x6kom Cena: 321.00din
8606103075154 929/2008/12 05.03.2008
5 godina, na temperaturi do 30° C 05.03.2013
Doziranje: spazam gastroi ntesti nal nog trakta, spazam i di ski nezi j a žučni h puteva i
spazam urogeni tal nog trakta: odrasli oralno i rektalno 1-4 puta po 10-20mg.
BYOL® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107025 film tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 381.90din
8606010891441 2426/2009/12 28.04.2009
5 godina, bez posebnih naznaka 28.04.2014
R 1107027 film tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 296.40din
8606010891434 2424/2009/12 28.04.2009
5 godina, bez posebnih naznaka 28.04.2014
R 1107026 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8606010891427 2425/2009/12 28.04.2009
5 godina, bez posebnih naznaka 28.04.2014
Doziranje: hi per tenzi j a, hroni čna stabi l na angi na pektori s: početna doza je 5mg dnevno,
uobičajena doza je 10mg jednom dnevno, maks. 20mg dnevno; tabl. progutati sa vodom,
mlekom ili drugom tečnosti, najbolje svaki dan u isto vreme.
Paralelni lekovi: Bisobel®, Bisoprolol, Concor®, Concor® COR, Tensec
abecedni spisak registrovanih lekova p¡
C
C
CA-C 1000 SANDOZ® -- FAMAR FRANCE - Francuska
askorbinska kiselina, kalcijum-karbonat,
kalcijum-laktat-glukonat - A11GB01 VITAMINI
A11GB askorbinska kiselina (vitamin C), kombinacije
BR 1052251 šumeća tableta; 1000mg+327mg+1000mg;
fiola, 1x10tabl. Cena: 281.10din
3837010003106 3658/2008/12 15.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 15.10.2013
Doziranje: povećane potrebe za kal ci j umom i vi tami nom C (trudnice, dojilje, deca u
fazi rasta, starije osobe, kod infektivnih bolesti i kod rekonvalescencije), l ečenj e nedostatka
kal ci j uma i vi tami na C: odrasli i deca preko 7 godina 1 tableta dnevno, rastvoreno u čaši
vode; deca od 3-7 godina ½ tablete dnevno, rastvoreno u čaši vode.
CADUET® -- GODECKE GMBH - Nemačka
atorvastatin, amLodipin - C10BX03 SREDSTVA KOJA SMANJUJU
LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10BX inhibitori HMG CoA reduktaze, ostale kombinacije
R 1104620 film tableta; 10mg+5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 1172.50din
4034541003295 2116/2006/12 15.11.2006
2 godine, na temperaturi do 30 °C 15.11.2011
R 1104621 film tableta; 10mg+10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 1292.60din
4034541003301 2119/2006/12 15.11.2006
2 godine, na temperaturi do 30 °C 15.11.2011
Doziranje: l ečenj e bol esni ka sa hi per tenzi j om koj i i stovremeno i maj u i povećan
hol esterol u krvi , prevenci j a i l ečenj e bol esni ka sa angi nom pektori s koj i i stovremeno
i maj u i povećan hol esterol u krvi : uobičajena početna doza je jedna tableta 10mg/5mg
dnevno. U slučaju potrebe doza se može povećati na 10mg/10mg. Tablete se uzimaju u bilo koje
doba dana, sa hranom ili bez nje.
CAFFEBOL -- HEMOFARM KONCERN „ ZORKA PHARMA „ A.D. - Srbija
paracetamol, kofein, kodein - N02BE51 ANALGETICI
N02BE anilidi
BR 1086650 tableta; 460mg+50mg+10mg; folija, 50x10tabl. Cena: 1581.10din
8600097001496 465/2006/12 06.04.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 06.04.2011
Doziranje: bol ovi bl agog do umerenog i ntenzi teta (gl avobol j a, zubobol j a, di smenorej a,
mi al gi j a i ar tral gi j a), zapal j enj e nerava (neural gi j e) i postoperati vni bol ovi ,
sni žavanj e povi šene tel esne temperature, ubl ažavanj e bol ova kod prehl ade i gri pa:
odrasli 1-2 tablete dnevno, maks. 6 tableta dnevno.
CAFFETIN COLD® -- ALKALOID AD - Makedonija
paracetamol, pseudoefedrin, dekstrometorfan,
askorbinska kiselina - R01BA52 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 1111285 film tableta; 500mg+30mg+15mg+60mg;
blister, 1x10tabl. Cena: 117.90din
5310001155186 2170/2006/12 24.11.2006
2 godine, bez posebnih naznaka 24.11.2011
põ abecedni spisak registrovanih lekova
C
Doziranje: prehl ada i gri p: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl. na 6-8 sati, maks. 4 tabl.
dnevno. Maks. doza kod dece starosti od 12-18 godina iznosi 2 tablete, najviše 3 puta dnevno;
ne primenjivati kontinuirano duže od 5 dana.
CAFFETIN MENSTRUAL® -- ALKALOID AD - Makedonija
ibuprofen - M01AE01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AE derivati propionske kiseline
BR 1162584 film tableta; 200mg; blister, 1x10tabl. Cena: 117.90din
5310001202583 3879/2009/12 15.07.2009
3 godine, u originalnom pakovanju, bez posebnih naznaka 15.07.2014
Doziranje: si mptomatska terapi j a bl agi h do umereni h bol ova kod di smenorej e: odrasli i
adolescenti preko 12 godina 1-2 tabl. na 4-6 sati, ne duže od tri dana; maks. dnevna doza ne sme
biti veća od 6 tabl. (1200mg ibuprofena).
Paralelni lekovi: Brufen®, Ibuprofen, Rapidol®, Spedifen®, Spedifen® 200, Spedifen® 400
CAFFETIN® -- ALKALOID AD - Makedonija
paracetamol, kofein, kodein, propifenazon - N02BE51 ANALGETICI
N02BE anilidi
BR 1086267 tableta; 250mg+50mg+10mg+210mg; strip, 1x6tabl. Cena: 31.30din
5310001186739 1556/2006/12 31.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25° C 05.09.2011
BR 1086268 tableta; 250mg+50mg+10mg+210mg; strip, 2x6tabl. Cena: 60.80
5310001201500 1557/2006/12 31.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25° C 05.09.2011
BR 1086265 tableta; 250mg+50mg+10mg+210mg; strip, 50x10tabl. Cena: 2201.00din
5310001201517 1567/2006/12 05.09.2006
3 godine, na temperaturi do 25° C 05.09.2011
BR 1086266 tableta; 250mg+50mg+10mg+210mg; strip, 1x10tabl. Cena: 51.20din
5310001188139 1568/2006/12 05.09.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 05.09.2011
Doziranje: bol ovi bl agog i umerenog i ntenzi teta (glavobolja, zubobolja, migrena, mialgija,
artralgija, neuralna dismenoreja, postoperativni bolovi): 1-2 tablete dnevno, maks. 6 tableta
dnevno.
CALCIUM-SANDOZ FORTE® 500 -- FAMAR FRANCE - Francuska
kalcijum-laktat-glukonat, kalcijum-karbonat - A12AA20 MINERALI
A12AA kalcijum
BR 1053091 šumeća tableta; 1132mg+875mg; fiola, 1x10tabl. Cena: 189.90din
3837000003147 2516/2008/12 07.08.2008
2 godine, bez posebnih naznaka; u originalnom pakovanju; čuvati fiolu čvrsto zatvorenu 07.08.2013
BR 1053092 šumeća tableta; 1132mg+875mg; fiola, 1x20tabl. Cena: -
3831061001630 2231/2008/12 25.08.2008
2 godine, bez posebnih naznaka; u originalnom pakovanju; čuvati fiolu čvrsto zatvorenu 07.08.2013
Doziranje: prevenci j a i dopunska terapi j a osteoporoze, osteomal aci j e i rahi ti sa,
l atentna tetani j a, nadoknada kal ci j uma (trudnoća, dojenje, doba rasta): odrasli i deca 500-
1000mg dnevno, teški slučajevi do 2g dnevno.
CALCIUM-SANDOZ® 10% - NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
kalcijum-glubionat - A12AA02 MINERALI
A12AA kalcijum
Z 0053081 rastvor za injekciju; 1375mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena: 414.30din
3831061001289 2570/2008/12 12.08.2008
5 godina, na temperaturi do 30° C 12.08.2013
Doziranje: hi pokal ci j emi j a zbog tetanije ili nekog sličnog neuromuskularnog poremećaja,
hroni čna stanj a usl ed nedostatka kal ci j uma, trovanj e magnezi j umom i fl uorom,
dodatno l ečenj e kod hi perkal i j emi j e i l i trovanj a ol ovom, dodatno l ečenj e kod al ergi j e
parenteralno odrasli 1-3 puta po 10mL i.m., i.v.; deca 5-10mL i.v. dnevno.
abecedni spisak registrovanih lekova p)
C
CALCIUMFOLINAT „EBEWE” - EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
kalcijum-folinat - V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
V03AF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima
SZ 0184036 rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/5mL; ampula, 5x5mL Cena: 4640.40din
9088882441945 3656/2008/12 15.10.2008
2 godine, na temperaturi 2 - 8°C, zaštićeno od svetlosti 15.10.2013
SZ 0184034 rastvor za injekciju/infuziju; 30mg/3mL; ampula, 5x3mL Cena: 5312.50din
9088882429035 3655/2008/12 15.10.2008
2 godine, na temperaturi 2 - 8°C, zaštićeno od svetlosti 15.10.2013
Doziranje: za smanj enj e toksi čnosti i sprečavanj e dej stva antagoni sta fol ne ki sel i ne
(u kombinaciji sa metotreksatom u citotoksičnoj terapiji i pri predoziranju kod odraslih i dece,
u kombinaciji sa 5-fluorouracilom u citotoksičnoj terapiji): za i.v. i i.m. primenu, po protokolu.
Doziranje i trajanje zaštitne terapije zavise od tipa i doziranja u terapiji metotreksatom, pojave
simptoma toksičnosti i individualnog kapaciteta za izlučivanje metotreksata. Po pravilu, prva
doza kalcijum folinata je 15mg (6-12mg/m
2
) i treba je dati 12-24
h
(najkasnije 24
h
) nakon početka
infuzije metotreksata. Ista doza se daje svakih 6
h
tokom perioda od 72
h
. Nakon nekoliko
parenteralnih doza, terapija se može nastaviti oralnim oblicima leka.
Paralelni lekovi: Folcasin®, Leucovorin Ca Pliva - Lachema 25, Leucovorin Kalcijum, Leucovorin-
Teva
CALCIUMVITAC® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
askorbinska kiselina, kalcijum
(kalcijum-laktat-glukonat, kalcijum-karbonat) - A11GB01 VITAMINI
A11GB askorbinska kiselina (vitamin C), kombinacije
BR 1052100 šumeća tableta; 500mg+260mg; fiola, 1x10tabl. Cena: -
3838989503901 413/2006/12 05.04.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 05.04.2011
Doziranje: u stanj i ma povećane potrebe za vi tami ni ma i mi neral i ma odrasli i deca iznad
7 godina 1 tabl. dnevno, rastvorena u vodi; deca od 3 - 7 godina ½ tabl. dnevno, rastvoreno u
vodi.
CALCO 200 IU NASAL SPRAY - CEMELOG-BRS Kft - Mađarska
kalcitonin - H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA
H05BA preparati kalcitonina
R 7040130 sprej za nos, rastvor; 200i.j./80µl;
bočica sa raspršivačem, 1x1.6mL Cena: 2591.90din
5999880025089 93/2007/12 11.01.2007
18 meseci, na temperaturi od 2 do 8 °C 11.01.2012
Doziranje: postmenopauzal na osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i.j.) u jednu od
nozdrvu (pritisnuti jednom) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D; pre prve primene sprej
za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole, ispumpati 3 doze u vazduh da bi se uklonio
vazduh.
Paralelni lekovi: Miacalcic®
CALCO 200 IU NASAL SPRAY - LISAPHARMA S.P.A. - Italija
kalcitonin - H05BA01 HOMEOSTAZA KALCIJUMA
H05BA preparati kalcitonina
R 7040130 sprej za nos, rastvor; 200i.j./80µl;
bočica sa raspršivačem, 1x1.6mL Cena: 2591.90din
8023824000164 1200/2008/12 17.12.2007
18 meseci, na temperaturi od 2 do 8 °C 11.01.2012
Doziranje: postmenopauzal na osteoporoza 1 puta dnevno po 1 dozu (200i.j.) u jednu od
nozdrvu (pritisnuti jednom) uz adekvatan unos kalcijuma i vitamina D; pre prve primene sprej
za nos treba pripremiti pritiskanjem pumpe na dole, ispumpati 3 doze u vazduh da bi se uklonio
vazduh.
Paralelni lekovi: Miacalcic®
p8 abecedni spisak registrovanih lekova
C
CALGEL® -- GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - Poljska
lidokain, cetilpiridinijum-hlorid - A01AD11 STOMATOLOŠKI PREPARATI
A01AD ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice
BR 4120345 gel za desni; 0.33%+0.1%; tuba, 1x10g Cena: 127.00din
8606103683687 3757/2009/12 08.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 08.07.2014
Doziranje: ubl ažavanj e bol a i upal e i dezi nfekci j a desni kod dece pri l i kom i zbi j anj a
prvi h zuba: po potrebi na 3 sata, na mestu nicanja zuba, blago protrljati desni sa malo gela
(oko 7 mm), najviše 6 puta dnevno.
CALIXTA® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
mirtazapin - N06AX11 PSIHOANALEPTICI
N06AX ostali antidepresivi
R 1072705 film tableta; 30mg; blister, 2x15tabl. Cena: 678.10din
3850343032506 281/2006/12 06.03.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 06.03.2011
Doziranje: depresi j a, anksi ozno depresi vni poremećaj i : početna doza 15mg uveče, pred
spavanje, u zavisnosti od postignutog terapijskog efekta doza se može povećati, sve do 45mg/
dan u jednoj dozi pred spavanje ili u 2 pojedinačne doze.
Paralelni lekovi: Mirtazapin ODT Sandoz®, Mirzaten®, Mirzaten® Q-Tab®, Remeron®, Remirta®
CALMABEN® -- PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija
difenhidramin - R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AA aminoalkil etri
R 1058090 obložena tableta; 50mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
9088882428816 1999/2008/12 10.06.2008
4 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage 10.06.2013
R 1058091 obložena tableta; 50mg; blister, 1x10tabl. Cena: -
9088882428809 2000/2008/12 10.06.2008
4 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage 10.06.2013
Doziranje: kratkotraj na terapi j a si mptoma pri marne nesani ce kod starijih od 18 godina:
uobičajena doza je 1 tabl. (50mg). Tabl. progutati sa malo tečnosti, 30 minuta pred spavanje.
Primenjuje se samo po preporuci iskusnog lekara, uz odgovarajuće nefarmakološke (higijensko-
psihološke) mere; ukoliko su nakon dve večernje doze simptomi nesanice i dalje prisutni, ne
treba nastaviti sa primenom. Ne davati deci mladjoj od 12 godina.
CAMPRAL® -- MERCK SANTE S.A.S. - Francuska
akamprosat - N07BB03 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
SZR 1075310 gastrorezistentna tableta; 333mg; blister, 7x12tabl. Cena: 1525.20din
8606105311243 855/2009/12 20.03.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 20.03.2014
Doziranje: održavanj e apsti nenci j e kod bol esni ka zavi sni h od al kohol a osobe sa 60 ili
više kg uzimaju 2 tabl. ujutro, u podne i uveče; osobe sa manje od 60kg uzimaju 2 tabl. ujutru, 1
tabl. u podne i 1 tabl. uveče, izmedju obroka. Preporučeno trajanje terapije je godinu dana.
CAMPTO® -- PFIZER (PERTH) PTY. LIMITED - Australija
irinotekan - L01XX19 ANTINEOPLASTICI
L01XX ostali antineoplastici
SZ 0039291 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL;
bočica plastična, 1x5mL Cena: 12650.60din
4034541007804 4322/2008/12 05.12.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C zaštićeno od svetlosti 05.12.2013
SZ 0039290 koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/2mL;
bočica plastična, 1x2mL Cena: 5427.10din
4034541007798 4323/2008/12 05.12.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C zaštićeno od svetlosti 05.12.2013
abecedni spisak registrovanih lekova pp
C
Doziranje: metastatski kol orektal ni karci nom: 350mg/m
2
inf. tokom 30-90 minuta, svake 3
nedelje, u kombinaciji sa cetuksimabom: po protokolu.
Paralelni lekovi: Irinotekan Sandoz®, Irinotesin®
CANCIDAS® -- MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
kaspofungin - J02AX04 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AX ostali antimikotici za sistemsku primenu
SZ 0327560 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg;
bočica, 1x50mg Cena: 44236.50din
8600103453394 7616/2009/12 02.12.2009
2 godine, na temperaturi do 2 - 8°C 02.12.2014
SZ 0327561 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 70mg;
bočica, 1x70mg Cena: 56127.90din
8600103453400 7617/2009/12 02.12.2009
2 godine, na temperaturi do 2 - 8°C 02.12.2014
Doziranje: i nvazi vna kandi di j aza i aspergi l oza: 70mg prvog dana sporom i.v. inf. tokom 1
sata, zatim 50mg dnevno; ezofagusna i orofari ngeal na kandi di j aza: 50mg dnevno sporom
i.v. inf. tokom 1 sata.
CANESTEN® -- BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L. - Italija
klotrimazol - D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
BR 4157282 prašak za kožu; 1%; bočica plastična, 1x30g Cena: 334.10din
8606007910032 68/2007/12 11.01.2007
5 godina, na temperaturi do 25 °C
Doziranje: l okal na terapi j a kandi di j aze, dermatomi koze: 1- 2 puta dnevno posipati obolelo
mesto, po potrebi naizmenično sa kremom ili rastvorom.
Paralelni lekovi: Antifungol®, Kansen®
CANESTEN® -- KERN PHARMA, S.L. - Španija
klotrimazol - D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
BR 4157280 krem; 1%; tuba, 1x20g Cena: 217.80din
8606007910018 66/2007/12 11.01.2007
3 godine, na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 25 °C 11.01.2012
Doziranje: l okal na terapi j a kandi di j aze, dermatomi koze: 2-3 puta dnevno mazati promene
na koži.
Paralelni lekovi: Antifungol®, Kansen®
CANESTEN® -- KVP PHARMA UND VETERINÄR PRODUKTE GMBH - Nemačka
klotrimazol - D01AC01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
BR 4157281 rastvor za kožu; 1%; bočica sa kapaljkom, 1x20mL Cena: 191.40din
8606007910025 1553/2007/12 24.07.2007
2 godine, na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 25 °C 11.01.2012
Doziranje: l okal na terapi j a kandi di j aze, dermatomi koze: 2-3 puta dnevno mazati promene
na koži.
Paralelni lekovi: Antifungol®, Kansen®
CANESTEN® 1 - BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
klotrimazol - G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AF derivati imidazola
BR 6137293 vaginalna tableta; 500mg; blister, 1x1tabl. Cena: 238.00din
8606007910049 69/2007/12 11.01.2007
4 godine, na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 25 °C 11.01.2012
Doziranje: kol pi ti s, vul vi ti s i zazvan gl j i vi cama (Candida, Trichomonas vaginalis): 1 tabl.
uveče staviti duboko u vaginu, 500mg jednokratno. Potrebno je istovremeno lečenje partnera.
Paralelni lekovi: Antifungol®, Canesten® 3, Kansen®
:oo abecedni spisak registrovanih lekova
C
CANESTEN® 3 - BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
klotrimazol - G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AF derivati imidazola
BR 6137291 vaginalna tableta; 200mg; blister, 1x3tabl. Cena: 256.40din
8606007910056 70/2007/12 11.01.2007
42 meseca, na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 30 °C 11.01.2012
Doziranje: kol pi ti s, vul vi ti s i zazvan gl j i vi cama (Candida, Trichomonas vaginalis) tabl. za
vaginalnu primenu 200mg uveče tokom 3 dana, kod težih infekcija do 14 dana. Potrebno je
istovremeno lečenje partnera.
Paralelni lekovi: Antifungol®, Canesten® 1, Kansen®
CANESTEN® 3 -- KERN PHARMA, S.L. - Španija
klotrimazol - G01AF02 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AF derivati imidazola
BR 4137292 vaginalni krem; 2%; tuba, 1x20g Cena: 286.20din
8606007910063 71/2007/12 11.01.2007
3 godine, na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 25 °C 11.01.2012
Doziranje: kol pi ti s, vul vi ti s i zazvan gl j i vi cama (Candida, Trichomonas vaginalis): krem za
vaginalnu primenu 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne večeri. Potrebno je istovremeno
lečenje partnera.
Paralelni lekovi: Antifungol®, Canesten® 1, Kansen®
CAPD 17 STAY SAFE® -- FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175720 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+15g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 2704.10din
4046241002355 671/2009/12 23.02.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.02.2014
SZ 9175721 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+15g/L; kesa, 4x2500mL Cena: 3119.60din
4046241073522 672/2009/12 23.02.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.02.2014
Doziranje: završni stadi j um hroni čne bubrežne sl abosti bi l o koj e pri rode: rastvor zagrejan
na 37°C, instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, CAPD 2 Stay safe®, CAPD 3 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
CAPD 18 STAY SAFE® -- FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid
magnezijum-hlorid, glukoza - B05D... SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05D. rastvori za peritoneumsku dijalizu
SZ 9175722 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+42.5g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 2704.10din
4046241002430 673/2009/12 23.02.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.02.2014
SZ 9175723 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+42.5g/L; kesa, 4x2500mL Cena: 3119.60din
4046241074130 674/2009/12 23.02.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.02.2014
Doziranje: završni stadi j um hroni čne bubrežne sl abosti bi l o koj e pri rode: rastvor
zagrejan na 37°C, instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.
Paralelni lekovi: CAPD 19 Stay safe®
abecedni spisak registrovanih lekova :o:
C
CAPD 19 STAY SAFE® -- FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05D... SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05D. rastvori za peritoneumsku dijalizu
SZ 9175724 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+22.73g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 2704.10din
4046241002515 675/2009/12 23.02.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.02.2014
SZ 9175725 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.1838g/L+
+0.1017g/L+22.73g/L; kesa, 4x2500mL Cena: 3119.60din
4046241073546 676/2009/12 23.02.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.02.2014
Doziranje: završni stadi j um hroni čne bubrežne sl abosti bi l o koj e pri rode: rastvor
zagrejan na 37°C, instilirati u peritoneumsknu šupljinu prema uputstvu lekara.
Paralelni lekovi: CAPD 18 Stay safe®
CAPD 2 STAY SAFE® -- FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175753 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.2573g/L+
+0.1017g/L+15g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 2704.10din
4046241001792 4691/2009/12 08.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 08.09.2014
SZ 9175754 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.2573g/L+
+0.1017g/L+15g/L; kesa, 4x2500mL Cena: 3119.70din
4046241001815 4692/2009/12 08.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 08.09.2014
Doziranje: završni stadi j um hroni čne bubrežne sl abosti bi l o koj e pri rode: rastvor
zagrejan na 37°C, instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 3 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
CAPD 3 STAY SAFE® -- FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175755 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.2573g/L+
+0.1017g/L+42.5g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 2704.10din
4046241001945 4693/2009/12 08.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 08.09.2014
SZ 9175756 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.2573g/L+
+0.1017g/L+42.5g/L; kesa, 4x2500mL Cena: 3119.70din
4046241001969 4694/2009/12 08.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 08.09.2014
Doziranje: završni stadi j um hroni čne bubrežne sl abosti bi l o koj e pri rode: rastvor
zagrejan na 37°C, instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 2 Stay safe®, CAPD 4 Stay safe®
:oz abecedni spisak registrovanih lekova
C
CAPD 4 STAY SAFE® -- FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid, glukoza - B05DB.. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05DB hipertonični rastvori
SZ 9175757 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.2573g/L+
+ 0.1017g/L+22.73g/L; kesa, 4x2000mL Cena: 2704.10din
4046241002355 4695/2009/12 08.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 08.09.2014
SZ 9175758 rastvor za peritonealnu dijalizu; 5.786g/L+7.847g/L+0.2573g/L+
+0.1017g/L+22.73g/L; kesa, 4x2500mL Cena: 3119.70din
4046241002065 4696/2009/12 08.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 08.09.2014
Doziranje: završni stadi j um hroni čne bubrežne sl abosti bi l o koj e pri rode: rastvor
zagrejan na 37°C, instilirati u peritoneumsku šupljinu prema uputstvu lekara.
Paralelni lekovi: Balance 1.5% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 1.5% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 2.3% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.25mmol/L kalcijuma, Balance 4.25% glukoze, 1.75mmol/L
kalcijuma, CAPD 17 Stay safe®, CAPD 2 Stay safe®, CAPD 3 Stay safe®
CARBAMAZEPINE-RETARD -- REMEDICA LTD - Kipar
karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI
N03AF derivati karboksamida
R 1084351 tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 400mg;
blister, 3x10tabl. Cena: 400.40
5290665002715 1272/2009/12 11.05.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 11.05.2014
Doziranje: epi l epsi j a (generalizovani tonično-klonični i parcijalni napadi): odrasli monoterapija,
uz prilagodjavanje potrebama svakog bolesnika, obično 1-2 puta po 100-200mg dnevno, maks.
2000mg dnevno. Deca, obično 10-20mg/kg telesne težine dnevno, podeljeno u nekoliko doza;
deca starosti od 5-10 godina 400-600mg dnevno; deca od 10-15 godina 600-1000mg. Deci
do 5 godina starosti se ne preporučuje. Tri gemi nal na neural gi j a: početi sa dozom od 200-
400mg dnevno (kod starijih bolesnika 1-2 puta dnevno po 100mg) i postepeno povećavati do
potpunog prestanka bolova; uobičajena doza je 3-4 puta dnevno po 200mg, maks. 1600mg
dnevno. Terapija se ne sme prekidati naglo. Profi l aksa mani čno- depresi vne psi hoze kod
bol esni ka koj i ne reaguj u na terapi j u l i ti j umom: uobičajen dozni režim je 400-600mg
dnevno, podeljeno u više doza. Početnu dozu od 400mg dnevno podeljeno u više doza, treba
postepeno povećavati sve do postizanja adekvatne kontrole simptoma bolesti ili dok se ne
postigne ukupna doza od 1600mg dnevno podeljeno u više doza.
Paralelni lekovi: Galepsin®, Karbapin, Tegretol®, Tegretol® CR
CARBOPLASIN® -- S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija
karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031308 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL;
bočica staklena, 1x5mL Cena: 1278.30din
5944720030341 3927/2008/12 23.10.2008
18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 23.10.2013
SZ 0031307 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL;
bočica staklena, 1x45mL Cena: 12733.50din
5944720030365 3930/2008/12 23.10.2008
18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 23.10.2013
SZ 0031309 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL;
bočica staklena, 1x60mL Cena: 18689.70din
5944720030372 3928/2008/12 23.10.2008
18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 23.10.2013
abecedni spisak registrovanih lekova :o¡
C
SZ 0031306 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL;
bočica staklena, 1x15mL Cena: 3875.90din
5944720030358 3929/2008/12 23.10.2008
18 meseci, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 23.10.2013
Doziranje: uznapredoval i karci nom ovari j uma epi tel nog porekl a, mi krocel ul arni
karci nom pl uća, epi dermoi dni karci nomi gl ave i vrata: monoterapija odrasli 400mg/
m
2
jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-60min., ponavljati na 4 nedelje. Ukupna
terapija je najviše 6 pojedinačnih terapijskih ciklusa. Promene doziranja vršiti prema rezultatima
hematoloških parametara. Kombinovana terapija: prema protokolu.
Paralelni lekovi: Carboplatin, Carboplatin „Ebewe”, Carboplatin PharmaSwiss, Carboplatin-Teva,
Cycloplatin 150, Cycloplatin 50, Karboplatin, Paraplatin®
CARBOPLATIN -- PFIZER (PERTH) PTY. LIMITED - Australija
karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031240 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL;
bočica plastična, 1x15mL Cena: 2914.00din
8606007410211 782/2006/12 05.06.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 05.06.2011
SZ 0031241 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL;
bočica plastična, 1x45mL Cena: 9047.20din
8606007410228 783/2006/12 05.06.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 05.06.2011
Doziranje: metastatski karci nom ovari j uma epi tel i j al nog porekl a, mi krocel ul arni
karci nom pl uća: monoterapija odrasli 400mg/m
2
jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf.,
tokom 15-60min., ponavljati na 4 nedelje.
Paralelni lekovi: Carboplasin®, Carboplatin „Ebewe”, Carboplatin PharmaSwiss, Carboplatin-Teva,
Cycloplatin 150, Cycloplatin 50, Karboplatin, Paraplatin®
CARBOPLATIN „EBEWE” -- EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031342 koncentrat za rastvor za infuziju; 450mg/45mL;
bočica staklena, 1x45mL Cena: 4647.70din
9088881314288 2707/2009/12 19.05.2009
18 meseci, na temperaturi do 25°C 19.05.2014
SZ 0031341 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/15mL;
bočica staklena, 1x15mL Cena: 9036.60din
9088881314271 2706/2009/12 19.05.2009
18 meseci, na temperaturi do 25°C 19.05.2014
Doziranje: metastatski karci nom ovari j uma epi tel i j al nog porekl a, mi krocel ul arni
karci nom pl uća: monoterapija odrasli 400mg/m
2
jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf.,
tokom 15-60min., ponavljati na 4 nedelje.
Paralelni lekovi: Carboplasin®, Carboplatin, Carboplatin PharmaSwiss, Carboplatin-Teva,
Cycloplatin 150, Cycloplatin 50, Karboplatin, Paraplatin®
CARBOPLATIN PHARMASWISS -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031303 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/15mL;
bočica, 1x15mL Cena: -
8606007082302 1205/2008/12 26.03.2008
2 godine, na temperaturi od 15° C do 25° C 26.03.2013
Doziranje: metastatski karci nom ovari j uma epi tel i j al nog porekl a: po protokolu,
monoterapija odrasli do 400mg/m
2
jednom dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-60min.,
ponavljati na 4 nedelje.
Paralelni lekovi: Carboplasin®, Carboplatin, Carboplatin „Ebewe”, Carboplatin-Teva, Cycloplatin
150, Cycloplatin 50, Karboplatin, Paraplatin®
:o| abecedni spisak registrovanih lekova
C
CARBOPLATIN-TEVA -- PHARMACHEMIE B.V. - Holandija
karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031304 koncentrat za rastvor za infuziju; 150mg/15mL;
bočica, 1x15mL Cena: 4647.70din
8606103100306 3118/2007/12 24.12.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 24.12.2012
SZ 0031305 koncentrat za rastvor za infuziju; 450mg/45mL;
bočica, 1x45mL Cena: 15918.30din
8606103100313 3117/2007/12 24.12.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 24.12.2012
Doziranje: mal i gni tumori ovari j uma, testi sa, gl ave i vrata, si tnoćel i j ski i nesi tnoćel i j ski
karci nom pl uća, karci nom mokraćne beši ke: monoterapija odrasli 400mg/m
2
jednom
dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-60 min., ponavljati na 4 nedelje.
Paralelni lekovi: Carboplasin®, Carboplatin, Carboplatin „Ebewe”, Carboplatin PharmaSwiss,
Cycloplatin 150, Cycloplatin 50, Karboplatin, Paraplatin®
CARDIOPIRIN® -- LANNACHER HEILMITTEL G.M.B.H. - Austrija
acetilsalicilna kiselina - B01AC06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
BR 1086600 gastrorezistentna tableta; 50mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8606007080056 444/2005/12 03.10.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 03.10.2010
BR 1086601 gastrorezistentna tableta; 50mg; blister, 5x20tabl. Cena: -
8606007080063 445/2005/12 04.10.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 04.10.2010
BR 1086603 gastrorezistentna tableta; 100mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
8606007080100 448/2005/12 04.10.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 04.10.2010
BR 1086602 gastrorezistentna tableta; 100mg; blister, 3x10tabl. Cena: 116.00din
8606007080070 446/2005/12 04.10.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 04.10.2010
BR 1086604 gastrorezistentna tableta; 100mg; blister, 5x20tabl. Cena: -
8606007080087 447/2005/12 04.10.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 04.10.2010
Doziranje: i nhi bi ci j a agregaci j e tromboci ta (smanjenje rizika od infarkta miokarda kod
bolesnika sa anginom pektoris, profilaksa ponovnog infarkta miokarda i sekundarna prevencija
tranzitornih ishemičnih ataka i moždanog insulta): obično 100-300 (50-325)mg/dan, tabl. se ne
smeju lomiti.
Paralelni lekovi: Andol® 100, Aspirin® protect, Midol
CARVEDIGAMMA 12.5 -- ARTESAN PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
karvedilol - C07AG02 BLOKATORI ALFA I BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AG blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
R 1107800 film tableta; 12.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 333.40din
4030674002587 1406/2008/12 16.04.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
R 1107801 film tableta; 12.5mg; blister, 5x10tabl. Cena: 685.90din
4030674002594 1410/2008/12 16.04.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
Doziranje: esenci j al na hi per tenzi j a: 12.5mg tokom prva dva dana, zatim 25mg dnevno,
maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; hroni čna stabi l na angi na pektori s: 2 puta dnevno
po 12.5mg tokom dva dana, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze;
hroni čna i nsufi ci j enci j a mi okarda: 2 puta po 3.125mg dnevno tokom 2 nedelje, zatim 2
puta po 6.25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12.5mg, maks. 2 puta po 25-50mg.
Paralelni lekovi: Carvedigamma 25, Carvedigamma 6.25, Coryol®, Dilatrend®, Karvedilol,
Karvileks®, Milenol
abecedni spisak registrovanih lekova :o¡
C
CARVEDIGAMMA 25 -- ARTESAN PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
karvedilol - C07AG02 BLOKATORI ALFA I BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AG blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
R 1107802 film tableta; 25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 449.60din
4030674002617 1407/2008/12 16.04.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
R 1107803 film tableta; 25mg; blister, 5x10tabl. Cena: 846.90din
4030674002624 1409/2008/12 16.04.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
Doziranje: esenci j al na hi per tenzi j a: 12.5mg tokom prva dva dana, zatim 25mg dnevno,
maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; hroni čna stabi l na angi na pektori s: 2 puta dnevno
po 12.5mg tokom dva dana, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze;
hroni čna i nsufi ci j enci j a mi okarda: 2 puta po 3.125mg dnevno tokom 2 nedelje, zatim 2
puta po 6.25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12.5mg, maks. 2 puta po 25-50mg.
Paralelni lekovi: Carvedigamma 12.5, Carvedigamma 6.25, Coryol®, Dilatrend®, Karvedilol,
Karvileks®, Milenol
CARVEDIGAMMA 6.25 -- ARTESAN PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
karvedilol - C07AG02 BLOKATORI ALFA I BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AG blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
R 1107804 film tableta; 6.25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 274.30din
4030674002556 1408/2008/12 16.04.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
R 1107805 film tableta; 6.25mg; blister, 10x10tabl. Cena: 842.90din
4030674002570 1411/2008/12 16.04.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30°C 16.04.2013
Doziranje: esenci j al na hi per tenzi j a: 12.5mg tokom prva dva dana, zatim 25mg dnevno,
maks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze; hroni čna stabi l na angi na pektori s: 2 puta dnevno
po 12.5mg tokom dva dana, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze;
hroni čna i nsufi ci j enci j a mi okarda: 2 puta po 3.125mg dnevno tokom 2 nedelje, zatim 2
puta po 6.25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12.5mg, maks. 2 puta po 25-50mg.
Paralelni lekovi: Carvedigamma 12.5, Carvedigamma 25, Coryol®, Dilatrend®, Karvedilol,
Karvileks®, Milenol
CASODEX® -- ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija
bikalutamid - L02BB03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BB antiandrogeni
R 1037075 film tableta; 50mg; blister, 2x14tabl. Cena: 6516.40din
5000455005921 3594/2008/12 09.10.2008
5 godina, na temperaturi do 30°C 09.10.2013
R 1037079 film tableta; 150mg; blister, 2x14tabl. Cena: 15381.80din
5000455005884 4495/2008/12 15.12.2008
4 godine, na temperaturi do 30° 15.12.2013
Doziranje: l okal no uznapredoval i karci nom prostate: 1 tabl. od 150mg dnevno, terapiju
sprovoditi u kontinuitetu najmanje 2 godine, odnosno do pojave znakova sistemske progresije
bolesti.
Paralelni lekovi: Bicadex®, Bicatlon, Bicusan®
CATHEJELL® SA LIDOKAINOM -- PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H.
- Austrija
lidokain, hlorheksidin - N01BB52 ANESTETICI
N01BB amidi
Z 4081717 gel; 20mg/g+0.5mg/g; aplikator, 25x8.5g Cena: -
9088881253242 1450/2007/12 09.07.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 09.07.2012
:oõ abecedni spisak registrovanih lekova
C
Z 4081718 gel; 20mg/g+0.5mg/g; aplikator, 25x12.5g Cena: 2155.00din
9088881253259 1451/2007/12 09.07.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 09.07.2012
Doziranje: uretralni gel za dijagnostičku i terapijsku primenu (kateteri zaci j a, ci stoskopi j a);
spora instilacija gela u uretru pre ubacivanja instrumenta i/ili na sam instrument. Sadržaj jednog
šprica instilira se u količini od 6g ili 10g, pre ubacivanja instrumenta.
CAVINTON® -- GEDEON RICHTER PLC - Mađarska
vinpocetin - N06BX18 PSIHOANALEPTICI
N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi
SZ 0106657 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/2mL;
ampula, 10x2mL Cena: 571.00din
5997001313374 2551/2008/12 11.08.2008
5 godina, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 11.08.2009
R 1106655 tableta; 5mg; blister, 2x25tabl. Cena: 348.60din
5997001312964 7399/2009/12 2 4.11.2009
5 godina, u originalnom pakovanju 24.11.2014
Doziranje: i shemi j ska cerebrovaskul arna obol j enj a i obol j enj a usl ed ateroskl eroze
krvni h sudova mozga (stanje posle moždanog udara, vaskularna demencija): 3 puta dnevno
po 5-10mg, posle jela.
Paralelni lekovi: Cavinton® Forte
CAVINTON® FORTE -- GEDEON RICHTER PLC - Mađarska
vinpocetin - N06BX18 PSIHOANALEPTICI
N06BX ostali psihostimulansi i nootropni lekovi
R 1106656 tableta; 10mg; blister, 2x15tabl. Cena: 378.00din
7915/2009/12 09.12.2009
5 godina, u originalnom pakovanju 09.12.2014
Doziranje: i shemi j ska cerebrovaskul arna obol j enj a i obol j enj a usl ed ateroskl eroze
krvni h sudova mozga: 3 puta dnevno po 5-10mg., posle jela.
Paralelni lekovi: Cavinton®
CEDAX -- S.I.F.I. S.P.A. - Italija
ceftibuten - J01DD14 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
R 3321822 prašak za oralnu suspenziju; 36mg/mL;
bočica staklena, 1x30mL Cena: 845.20din
8606103170064 1408/2009/12 14.04.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 14.04.2014
R 1321821 kapsula, tvrda; 400mg; strip, 2x2kom + 1x1 kaps. Cena: 1329.70din
8606103170057 1407/2009/12 14.04.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 14.04.2014
R 3321820 prašak za oralnu suspenziju; 36mg/mL;
bočica staklena, 1x60mL Cena: 1784.20din
8606103170071 1406/2009/12 14.04.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 14.04.2014
Doziranje: fari ngi ti s, tonzi l i ti s, šarl ah, akutni si nuzi ti s, oti ti s medi a, akutni bronhi ti s,
hroni čni bronhi ti s i akutna pneumoni j a, i nfekci j e uri narnog si stema, enteri ti s i
gastroenteri ti s: odrasli 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati; deca 45mg dnevno (do 5kg
telesne mase), a 9mg/kg dnevno (preko 5kg telesne mase).
CEFACLOR -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
cefaklor - J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
R 1321626 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 677.80din
8606103515544 3625/2008/12 13.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C , zaštićeno od vlage i svetlosti 14.09.2009
abecedni spisak registrovanih lekova :o)
C
Doziranje: oti ti s medi a, i nfekci j e respi ratornog trakta, i nfekci j e uri narnog trakta,
i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvane Stafyl occocus aureus- om i beta-hemol i ti čki m
streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati, maks. 4g dnevno; deca od 1-12 meseci 20-40mg/
kg dnevno, podeljeno u 3 doze ili 62.5mg na 8 sati, maks. 1g dnevno; deca od 1-5 godina 125mg
na 8 sati, maks. 1g dnevno; deca preko 5 godina 250mg na 8 sati, maks. 1g dnevno.
Paralelni lekovi: Alfacet®, Cefaklor
CEFACLOR -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
cefaklor - J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
R 1321625 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8kaps. Cena: 363.50din
8608811006147 515-04-375/04 14.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage i svetlostI Čuvati van domašaja dece 14.09.2009
R 3321627 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL;
bočica, 1x60mL Cena: 154.70din
8608811006161 515-04-377/04 14.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C , zaštićeno od vlage i svetlosti. Pripremljena suspenzija čuva se u frižideru(2-8°C) 7 dana 14.09.2009
R 3321628 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica, 1x60mL Cena: 267.90din
8608811006178 515-04-378/04 14.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti 14.09.2009
Doziranje: oti ti s medi a, i nfekci j e respi ratornog trakta, i nfekci j e uri narnog trakta,
i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h Stafyl occocus aureus- om i beta-hemol i ti čki m
streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati, maks. 4g dnevno; deca od 1-12 meseci 20-40mg/
kg dnevno, podeljeno u 3 doze ili 62.5mg na 8 sati, maks. 1g dnevno; deca od 1-5 godina 125mg
na 8 sati, maks. 1g dnevno; deca preko 5 godina 250mg na 8 sati, maks. 1g dnevno.
Paralelni lekovi: Alfacet®, Cefaklor
CEFAKLOR -- HEMOFARM AD - Srbija
cefaklor - J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
R 3321723 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL;
bočica, 1x60mL Cena: 154.70din
8600097400749 2118/2008/12 17.06.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 17.06.2013
R 1321721 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 677.80din
8600097400442 2117/2008/12 17.06.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage
R 1321720 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8kaps. Cena: 363.50din
8600097400459 2116/2008/12 17.06.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage 17.06.2013
R 3321722 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica, 1x60mL Cena: 267.90din
8600097400756 2119/2008/12 17.06.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 17.06.2013
Doziranje: oti ti s medi a, i nfekci j e respi ratornog trakta, i nfekci j e uri narnog trakta,
i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h Stafyl occocus aureus- om i beta-hemol i ti čki m
streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati, maks. 4g dnevno; deca od 1-12 meseci 20-40mg/
kg dnevno, podeljeno u 3 doze ili 62.5mg na 8 sati, maks. 1 gdnevno; deca od 1-5 godina 125mg
na 8 sati, maks. 1 g dnevno; deca preko 5 godina 250mg na 8 sati, maks. 1 g dnevno.
Paralelni lekovi: Alfacet®, Cefaclor
:o8 abecedni spisak registrovanih lekova
C
CEFAKLOR ALKALOID® -- ALKALOID AD - Makedonija
cefahlor - J01DC04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
R 3321612 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica staklena, 1x60mL Cena: 267.90din
5310001205584 3972/2009/12 24.07.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 24.07.2014
R 1321610 kapsula, tvrda; 500mg; tegla, 1x16kaps. Cena: 679.20din
5310001205577 4644/2009/12 03.09.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 03.09.2014
R 3321611 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL;
bočica staklena, 1x60mL Cena: 154.70din
5310001205591 3973/2009/12 24.07.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 24.07.2014
Doziranje: oti ti s medi a, i nfekci j e respi ratornog trakta, i nfekci j e uri narnog trakta,
i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h Stafyl occocus aureus- om, i beta-hemol i ti čki m
streptokokom: odrasli 250-500mg na 8 sati, maks. 4g dnevno; deca od 1-12 meseci 20-40mg/
kg dnevno, podeljeno u 3 doze ili 62.5mg na 8 sati, maks. 1g dnevno; deca od 1-5 godina 125mg
na 8 sati, maks. 1g dnevno; deca preko 5 godina 250mg na 8 sati, maks. 1g dnevno.
Paralelni lekovi: Alfacet®, Cefaclor
CEFALEKSIN -- HEMOFARM AD - Srbija
cefaleksin - J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
R 3321719 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
boca staklena, 1x100mL Cena: 145.30din
8600097400787 2923/2007/12 27.11.2007
3 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C 27.11.2012
R 1321711 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 211.20din
8600097400770 642/2008/12 21.02.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 21.02.2013
R 1321710 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8kaps. Cena: 123.40din
8600097400763 641/2008/12 21.02.2008
3 godine, na temperaturi od 25° C u originalnom pakovanju 21.02.2013
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni
i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); i nfekci j e urogeni tal nog trakta i zazvane
Echeri chi a col i , Proteus mi rabi l i s- om i soj evi ma Kl ebsi el l a (cistitis, pijelonefritis, prostatitis,
rekurentne urinarne infekcije); i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h Staphyl occocus
aureus- om i beta-hemol i ti čki m streptokokama, i nfekci j e kosti j u i zazvane stafi l okokom
i Proteus mi rabi l i s- om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks. 6g dnevno; deca 25-
50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno.
Paralelni lekovi: Cefalexin, Cefalexin Alkaloid®, Palitrex®
CEFALEKSIN -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
cefaleksin - J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
R 1321080 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8kaps. Cena: 145.30din
8606103515575 3091/2008/12 09.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti 14.11.2011
R 1321081 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 211.20din
8606103515582 3092/2008/12 09.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti 14.11.2011
abecedni spisak registrovanih lekova :op
C
R 3321084 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica, 1x65g Cena: 123.40din
8606103515483 3093/2008/12 09.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 14.11.2011
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni
i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); i nfekci j e urogeni tal nog trakta i zazvane
Echeri chi a col i , Proteus mi rabi l i s- om i soj evi ma Kl ebsi el l a (cistitis, pijelonefritis,
prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h
Staphyl occocus aureus- om i beta-hemol i ti čki m streptokokama, i nfekci j e kosti j u
i zazvane stafi l okokom i Proteus mi rabi l i s- om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12
sati, maks. 6g dnevno; deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze,
maks. 4g dnevno.
Paralelni lekovi: Cefalexin, Cefalexin Alkaloid®, Palitrex®
CEFALEKSIN -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
cefaleksin - J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
R 1321083 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 10x10kaps. Cena: 1362.90din
8608813900931 2089/2006/12 14.11.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti 14.11.2011
R 1321082 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 10x10kaps. Cena: 697.30din
8608813900917 2088/2006/12 14.11.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 14.11.2011
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni
i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); i nfekci j e urogeni tal nog trakta i zazvane
Echeri chi a col i , Proteus mi rabi l i s- om i soj evi ma Kl ebsi el l a (cistitis, pijelonefritis,
prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h
Staphyl occocus aureus- om i beta-hemol i ti čki m streptokokama, i nfekci j e kosti j u
i zazvane stafi l okokom i Proteus mi rabi l i s- om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12
sati, maks. 6g dnevno; deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze,
maks. 4g dnevno.
Paralelni lekovi: Cefalexin, Cefalexin Alkaloid®, Palitrex®
CEFALEKSIN -- SRBOLEK A.D. - Srbija
cefaleksin - J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
R 321774 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 220.80din
8608809000263 171/2007/12 12.01.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 12.01.2012
R 1321770 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 2x8kaps. Cena: 113.90din .
8608809000225 172/2007/12 12.01.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 12.01.2012
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni
i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); i nfekci j e urogeni tal nog trakta i zazvane
Echeri chi a col i , Proteus mi rabi l i s- om i soj evi ma Kl ebsi el l a (cistitis, pijelonefritis,
prostatitis, rekurentne urinarne infekcije); i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h
Staphyl occocus aureus- om i beta-hemol i ti čki m streptokokama, i nfekci j e kosti j u
i zazvane stafi l okokom i Proteus mi rabi l i s- om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12
sati, maks. 6g dnevno; deca 25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze,
maks. 4g dnevno.
::o abecedni spisak registrovanih lekova
C
CEFALEXIN -- REMEDICA LTD - Kipar
cefaleksin - J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
R 1321124 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 198.20din
5290665002692 559/2005/12 21.11.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 20.11.2010
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni
i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); i nfekci j e urogeni tal nog trakta i zazvane
Echeri chi a col i , Proteus mi rabi l i s- om i soj evi ma Kl ebsi el l a (cistitis, pijelonefritis, prostatitis,
rekurentne urinarne infekcije); i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h Staphyl occocus
aureus- om i beta-hemol i ti čki m streptokokama, i nfekci j e kosti j u i zazvane stafi l okokom
i Proteus mi rabi l i s- om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks. 6g dnevno; deca
25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno.
Paralelni lekovi: Cefaleksin, Cefalexin Alkaloid®, Palitrex®
CEFALEXIN ALKALOID® -- ALKALOID AD - Makedonija
cefaleksin - J01DB01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
R 3321012 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica, 1x100mL Cena: 145.30din
5310001202194 638/2008/12 21.02.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 21.02.2013
R 1321010 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x8kaps. Cena: 211.20din
5310001202187 639/2008/12 21.02.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 21.02.2013
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media, akutni
i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije); i nfekci j e urogeni tal nog trakta i zazvane
Echeri chi a col i , Proteus mi rabi l i s- om i soj evi ma Kl ebsi el l a (cistitis, pijelonefritis, prostatitis,
rekurentne urinarne infekcije); i nfekci j e kože i meki h tki va i zazvani h Staphyl occocus
aureus- om i beta-hemol i ti čki m streptokokama, i nfekci j e kosti j u i zazvane stafi l okokom
i Proteus mi rabi l i s- om: odrasli 250mg na 6 sati ili 500mg na 8-12 sati, maks. 6g dnevno; deca
25-50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno, podeljeno u 2-3 doze, maks. 4g dnevno.
Paralelni lekovi: Cefaleksin, Cefalexin, Palitrex®
CEFAZOLIN -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
cefazolin - J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
SZ 0321962 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1g; bočica, 50x1g Cena: 8465.00din
8600102463585 1287/2007/12 12.06.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
Doziranje: ozbi l j ne i nfekci j e i zazvane osetl j i vi m mi kroorgani zmi ma (infekcije pluća,
kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, urinarne i genitalne infekcije, infekcije srca, septikemije),
prevenci j a i nfekci j a nakon određeni h hi rurški h procedura: odrasli 500-1000mg na 6-12
sati, maks. 6g (izuzetno 12g) dnevno; deca preko 1 meseca 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4
doze, maks. 100mg/kg dnevno.
CEFAZOLIN-BCPP -- SIC „BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL PLANT”
CJSC - Ukrajina
cefazolin - J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
Z 0321854 prašak za rastvor za injekciju; 1g;
bočica staklena, 5x1g Cena: 488.30din
4823012503422 617/2005/12 12.12.2005
3 godine, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25°C,van domašaja dece 12.12.2010
abecedni spisak registrovanih lekova :::
C
Doziranje: ozbi l j ne i nfekci j e i zazvane osetl j i vi m mi kroorgani zmi ma (infekcije pluća,
kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, urinarne i genitalne infekcije, infekcije srca, septikemije),
prevenci j a i nfekci j a nakon određeni h hi rurški h procedura: odrasli 500 -1000mg na 6-12
sati, maks. 6g (izuzetno 12g) dnevno; deca preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4
doze, maks. 100mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Cefazolin, Cefazolin-MIP, Galecef®, Primaceph®
CEFAZOLIN-MIP -- CHEPHASAAR CHEMISCH - PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH -
Nemačka
cefazolin - J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
SZ 0321829 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 2g;
bočica, 10x100mL Cena: 3953.60din
515-04-01221/04 28.09.2004
2 godine, na temperaturi ispod 25°C 28.09.2009
Doziranje: ozbi l j ne i nfekci j e i zazvane osetl j i vi m mi kroorgani zmi ma (infekcije pluća,
kože i mekih tkiva, kostiju i zglobova, urinarne i genitalne infekcije, infekcije srca, septikemije),
prevenci j a i nfekci j a nakon određeni h hi rurški h procedura: odrasli 0.5-1g svakih 6-12 sati;
deca: 25-50mg/kg/dan u podeljenim dozama.
Paralelni lekovi: Cefazolin, Cefazolin-BCPP, Galecef®, Primaceph®
CEFIM® -- HEMOFARM AD - Srbija
cefepim - J01DE01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DE cefalosporini, IV generacija
SZ 0321630 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1000mg;
bočica, 1x1000mg Cena: 683.50din
8600097403702 2206/2006/12 29.11.2006
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 29.11.2011
SZ 0321631 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 500mg;
bočica, 1x500mg Cena: 295.70din
8600097403696 2207/2006/12 29.11.2006
2 godine, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 29.11.2011
Doziranje: nekompl i kovane i kompl i kovane i nfekci j e uri narnog trakta ukl j učuj ući
pi j el onefri ti s, i nfekci j e donj eg del a respi ratornog trakta, kože i meki h tki va, bi l i j arnog
trakta, i ntraabdomi nal ne i nfekci j e (peritonitis), profi l aksa, septi kemi j e/bakteri j emi j e,
i nfekci j e u gi nekol ogi j i , bakteri j ski meni ngi ti s kod dece, empi ri j ska terapi j a febri l ne
neutropeni j e: odrasli i deca preko 12 godina uobičajeno 1-2g na 12
h
tokom 7-10 dana;
nekompl i kovane uri narne i nfekci j e: 500mg na 12
h
.
Paralelni lekovi: Maxicef®
CEFOTAKSIM -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
cefotaksim - J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
SZ 0321981 prašak za rastvor za injekciju; 1g;
bočica staklena, 1x1g Cena: 243.60din
8600064103666 343/2005/12 23.09.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 29.08.2010
SZ 0321980 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 5x1g Cena: 1051.80din
8600064103789 344/2005/12 23.09.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C,zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 29.08.2010
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog i geni touri narnog trakta, kože, meki h tki va, kosti j u,
zgl obova, central nog nervnog si stema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine
infekcije, maks. 12g dnevno; nekompl i kovana gonorej a: pojedinačna doza je 1g, uz nastavak
::z abecedni spisak registrovanih lekova
C
terapije 48-72
h
nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika; novorođenčad 50mg/kg i.v.
na 12
h
; deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.v. na 8 sati; deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase
do 12 kg) 50-180mg/kg i.m. ili i.v. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza; deca od 1 mesec do 12
godina (telesne mase više od 12 kg) primaju doze kao odrasli; maks. do 200mg/kg na dan.
Paralelni lekovi: Cefotaxime-BCPP, Tolycar®
CEFOTAXIME-BCPP -- SIC „BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL
PLANT” CJSC - Ukrajina
cefotaksim - J01DD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
SZ 0321982 prašak za rastvor za injekciju; 1g;
bočica staklena, 5x1g Cena: 857.30din
4823012503255 593/2005/12 05.12.2005
2 godine, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25°C,van domašaja dece 05.12.2010
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog i geni touri narnog trakta, kože, meki h tki va, kosti j u,
zgl obova, central nog nervnog si stema: odrasli na 6 ili 8 sati po 2-8g zavisno od težine
infekcije, maks. 12g dnevno; nekompl i kovana gonorej a: pojedinačna doza je 1g, uz nastavak
terapije 48-72
h
nakon pada temperature ili eradikacije uzročnika; novorođenčad 50mg/kg i.v.
na 12
h
; deca od 1-4 nedelje 50mg/kg i.v. na 8 sati; deca od 1 mesec do 12 godina (telesne mase
do 12kg) 50-180mg/kg i.m. ili i.v. podeljeno u 4-6 pojedinačnih doza; deca od 1 meseca do 12
godina (telesne mase više od 12 kg) primaju doze kao odrasli; maks. do 200mg/kg na dan.
Paralelni lekovi: Cefotaksim, Tolycar®
CEFTAZIDIM -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
ceftazidim - J01DD02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
Z 0321023 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g Cena: 411.20din
8600102463578 2319/2006/12 12.12.2006
3 godine, bez posebnih naznaka 12.12.2011
Doziranje: teške i nfekci j e (septikemija, meningitis) i nfekci j e pl uća, gornj i h i donj i h di saj ni h
puteva, uha, kože i meki h tki va, kosti j u i zgl obova, trbušne dupl j e, žel uca, creva, žuči ,
mozga, uri narne i nfekci j e, i nfekci j e kod bol esni ka na di j al i zi , profi l aksa u hi rurgi j i :
odrasli 500-2000mg na 8
h
; novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno podeljeno u 2
doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze,
maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se i.v.
Paralelni lekovi: Ceftazidim Sandoz®, Forcas®
CEFTAZIDIM SANDOZ® -- SANDOZ GMBH - Austrija
ceftazidim - J01DD02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
Z 0321602 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g Cena: 709.60din
8606010891335 899/2008/12 04.03.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 04.03.2013
Z 0321603 prašak za rastvor za injekciju; 500mg;
bočica, 1x500mg Cena: 240.30din
8606010891328 900/2008/12 04.03.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 04.03.2013
Doziranje: teške i nfekci j e (septikemija, meningitis), i nfekci j e pl uća, gornj i h i donj i h
di saj ni h puteva, uha, kože i meki h tki va, kosti j u i zgl obova, trbušne dupl j e, žel uca,
creva, žuči , mozga, uri narne i nfekci j e, i nfekci j e kod bol esni ka na di j al i zi , profi l aksa
u hi rurgi j i : odrasli 500-2000mg na 8
h
; novorodjenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno
podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca -12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno
podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se i.v.
Paralelni lekovi: Ceftazidim, Forcas®
abecedni spisak registrovanih lekova ::¡
C
CEFTRIAKSON -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
ceftriakson - J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
Z 0321022 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 10x1g Cena: 3866.70din
8600102463530 2320/2006/12 12.12.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C 12.12.2011
Z 0321021 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 50x1g Cena: 19336.20din
8600102463547 2318/2006/12 12.12.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C 12.12.2011
Doziranje: i nfekci j e grudnog koša, pl uća, uha, grl a, nosa, zgl obova, kosti j u, kože,
i nfekci j e uri narni h i žučni h puteva, trbušne i nfekci j e, meni ngi ti s: odrasli i deca iznad 12
godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze, maks. 4g dnevno uz nastavak terapije jos 48 sati nakon
pada temperature ili eradikacije uzročnika; nekompl i kovana gonorej a: se leči pojedinačnom
dozom od 250mg; hi rurška profi l aksa: 30-90 min. pre intervencije inj. 1-2g; odojčad i deca
do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 2g dnevno; novorodjenčad maks.
50mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Azaran, Ceftriaxon-MIP®, Ceftriaxone-BCPP, Labilex®, Lendacin®, Longaceph®,
Megion®, Rocephin®, Veracol®
CEFTRIAKSON -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
ceftriakson - J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
SZR 0321991 prašak za rastvor za injekciju; 500mg;
bočica staklena, 10x500mg Cena: 1884.80din
8608813901198 36/2006/12 16.01.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece 16.01.2011
SZR 0321993 prašak za rastvor za injekciju; 250mg;
bočica staklena, 50x250mg Cena: 5333.70din
8608813901181 33/2006/12 16.01.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece 16.01.2011
Z 0321995 prašak za rastvor za injekciju; 1g;
bočica staklena, 50x1g Cena: 19336.20din
8608813901228 35/2006/12 16.01.2006
2 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C 16.01.2011
SZR 0321994 prašak za rastvor za injekciju; 500mg;
bočica staklena, 50x500mg Cena: 9423.80din
8608813901204 37/2006/12 16.01.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage Čuvati van domašaja dece 16.01.2011
SZR 0321990 prašak za rastvor za injekciju; 250mg;
bočica staklena, 10x250mg Cena: 1066.90din
8608813901174 32/2006/12 16.01.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage Čuvati van domašaja dece 16.01.2011
Z 0321992 prašak za rastvor za injekciju; 1g;
bočica staklena, 10x1g Cena: 3866.70din
8608813901211 34/2006/12 16.01.2006
2 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C 16.01.2011
Doziranje: i nfekci j e grudnog koža, pl uća, uha, grl a, nosa, zgl obova, kosti j u, kože,
i nfekci j e uri narni h i žučni h puteva, trbušne i nfekci j e, gonorej a, meni ngi ti sa, hi rurška
profi l aksa: odrasli i deca preko 12 godina 1-2g dnevno, maks. 2g na 12 sati i.v. inf.; odojčad i
deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 2g dnevno; novorođenčad
maks. 50mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Azaran, Ceftriaxon-MIP®, Ceftriaxone-BCPP, Labilex®, Lendacin®, Longaceph®,
Megion®, Rocephin®, Veracol®
::| abecedni spisak registrovanih lekova
C
CEFTRIAKSON -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
ceftriakson - J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
SZR 0321985 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 1x1g Cena: 388.90din
8600064103642 339/2005/12 23.09.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 29.08.2010
SZR 0321987 prašak za rastvor za injekciju; 2g; bočica staklena, 1x2g Cena: 816.30din
8600064102621 341/2005/12 23.09.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C,zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 29.08.2010
SZR 0321988 prašak za rastvor za injekciju; 2g; bočica staklena, 5x2g Cena: 4080.80din
8600064103772 342/2005/12 23.09.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 29.08.2010
SZR 0321986 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica staklena, 5x1g Cena: 1933.30din
8600064103659 340/2005/12 23.09.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C,zaštićeno od svetlosti Čuvati van domašaja dece 29.08.2010
Doziranje: i nfekci j e grudnog koša, pl uća, uha, grl a, nosa, zgl obova, kosti j u, kože,
i nfekci j e uri narni h i žučni h puteva, trbušne i nfekci j e, meni ngi ti s: odrasli i deca iznad 12
godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze, maks. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48
h
nakon
pada temperature ili eradikacije uzročnika; nekompl i kovana gonorej a: leči se pojedinačnom
dozom od 250mg; hi rurška profi l aksa: odrasli 30-90 min. pre intervencije inj. 1-2g; odojčad i
deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 2g dnevno; novorođenčad
maks. 50mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Azaran, Ceftriaxon-MIP®, Ceftriaxone-BCPP, Labilex®, Lendacin®, Longaceph®,
Megion®, Rocephin®, Veracol®
CEFTRIAXON-MIP® -- CHEPHASAAR CHEMISCH - PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH
- Nemačka
ceftriakson - J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
SZR 0321999 prašak za rastvor za infuziju; 2g; bočica staklena, 10x2g Cena: 8305.00din
9120018570300 598/2005/12 27.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 27.12.2010
SZR 0321996 prašak za rastvor za infuziju; 1g; bočica staklena, 1x1g Cena: 395.30din
9120018570256 620/2005/12 27.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 27.12.2010
SZR 0321997 prašak za rastvor za infuziju; 1g; bočica staklena, 10x1g Cena: 3866.70din
9120018570270 619/2005/12 27.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 27.12.2010
SZR 0321998 prašak za rastvor za infuziju; 2g; bočica staklena, 1x2g Cena: 848.80din
9120018570287 599/2005/12 27.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 27.12.2010
Doziranje: i nfekci j e grudnog koša, pl uća, uha, grl a, nosa, zgl obova, kosti j u, kože,
i nfekci j e uri narni h i žučni h puteva, trbušne i nfekci j e, meni ngi ti s: odrasli i deca iznad 12
godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze, maks. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48
h
nakon
pada temperature ili eradikacije uzročnika; nekompl i kovana gonorej a: se leči pojedinačnom
dozom od 250mg; hi rurška profi l aksa: odrasli 30-90 min. pre intervencije inj. 1-2g; odojčad i
deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 2g dnevno; novorođenčad
maks. 50mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxone-BCPP, Labilex®, Lendacin®, Longaceph®,
Megion®, Rocephin®, Veracol®
abecedni spisak registrovanih lekova ::¡
C
CEFTRIAXONE-BCPP -- SIC „BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL
PLANT” CJSC - Ukrajina
ceftriakson - J01DD04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
Z 0321989 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 5x1g Cena: 1356.40din
4823012503231 95/2006/12 31.01.2006
2 godine, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25°C,van domašaja 31.01.2011
Doziranje: i nfekci j e grudnog koša, pl uća, uha, grl a, nosa, zgl obova, kosti j u, kože,
i nfekci j e uri narni h i žučni h puteva, trbušne i nfekci j e, meni ngi ti s: odrasli i deca iznad 12
godina 1-2g dnevno podeljeno u 1-2 doze, maks. 4g dnevno uz nastavak terapije još 48
h
nakon
pada temperature ili eradikacije uzročnika; nekompl i kovana gonorej a: se leči pojedinačnom
dozom od 250mg; hi rurška profi l aksa: odrasli 30-90 min. pre intervencije inj. 1-2g; odojčad i
deca do 12 godina 20-80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 2g dnevno; novorođenčad
maks. 50mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP®, Labilex®, Lendacin®, Longaceph®, Megion®,
Rocephin®, Veracol®
CEFUROKSIM -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
cefuroksim - J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
SZ 0321025 prašak za rastvor za injekciju; 1500mg;
bočica, 1x1500mg Cena: 365.90din
8600102463561 97/2007/12 11.01.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 11.01.2012
Z 0321024 prašak za rastvor za injekciju; 750mg; bočica, 1x750mg Cena: 213.00din
8600102463554 751/2007/12 02.04.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 02.04.2012
Doziranje: i nfekci j e di saj ni h puteva, uha, nosa i grl a, uri narnog trakta, meki h tki va,
kosti j u i zgl obova, gonorej a, meni ngi ti s: odrasli 750mg-1.5g na 8
h
(kod težih infekcija
na 6
h
), odojčad i deca preko 3 meseca 30-100mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (doza se
određuje u odnosu na telesnu masu), novorođenčad 30-100mg/kg telesne mase podeljeno u
2-3 doze. Doziranje korigovati u slučaju oštećene renalne funkcije.
Paralelni lekovi: Aksef®, Cefuroxim-MIP®, Ceroxim, Nilacef®, Xorimax®, Xorim®
CEFUROXIM-MIP® -- CHEPHASAAR CHEMISCH - PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH
- Nemačka
cefuroksim - J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
SZR 0321884 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1500mg;
bočica staklena, 10x1500mg Cena: 3270.40din
9120018570249 621/2005/12 27.12.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti,van domašaja dece. Posle rekonstituisanja,rastvor se može
čuvati najviše 3 sata na sobnoj temperaturi ili 12 sati u frižideru. 27.12.2010
Z 0321882 prašak za rastvor za injekciju; 750mg;
bočica staklena, 10x750mg Cena: 1705.80din
9120018570201 623/2005/12 27.12.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti,van domašaja dece.Posle rekonstituisanja,rastvor se može
čuvati najviše 3 sata na sobnoj temperaturi ili 12 sati u frižideru. 27.12.2010
SZR 0321883 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1500mg;
bočica staklena, 10x1500mg Cena: 3270.40din
9120018570225 622/2005/12 27.12.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti,van domašaja dece.Posle rekonstituisanja,rastvor se može
čuvati najviše 3 sata na sobnoj temperaturi ili 12 sati u frižideru. 27.12.2010
::õ abecedni spisak registrovanih lekova
C
Doziranje: i nfekci j e di saj ni h puteva (akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiektazije,
bakterijska pneumonija, plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša); i nfekci j e
bubrega i donj eg uri narnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis, cistitis i asiptomatska
bakteriurija), i nfekci j e pol ni h organa (gonoreja), si nuzi ti s, tonzi l i ti s, fari ngi ti s, i nfekci j e
kože i meki h tki va (celulitis, erizipel, peritonitis, inficirane rane), i nfekci j e kosti j u i zgl obova
(osteomijelitis, septički artritis), septi kemi j a, meni ngi ti s, profi l aksa u hi rurgi j i : odrasli
750mg-1.5g na 8 sati i.v. na 6 sati kod teških infekcija; deca preko 3 meseca 50-100mg/kg
dnevno, podeljeno u 3-4 doze (na 6-8
h
).
Paralelni lekovi: Aksef®, Cefuroksim, Ceroxim, Nilacef®, Xorimax®, Xorim®
CEFZIL® -- BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. - Italija
cefprozil - J01DC10 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
R 1321950 film tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 1232.80din
8606007080711 796/2007/12 11.04.2007
3 godine, na temperaturi od 15° C do 30° C 11.04.2012
R 3321951 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica, 1x60mL Cena: 658.60din
8606007080728 797/2007/12 11.04.2007
3 godine, na temperaturi do 15° C do 30° C 11.04.2012
Doziranje: i nfekci j e gornj eg i donj eg del a respi ratornog trakta (faringitis, tonzilitis, sinusitis,
otitis media, akutni i hronični bronhitis, pneumonija), i nfekci j e kože, nekompl i kovane
i nfekci j e uri narnog trakta (uključujući akutni cistitis): odrasli i deca starija od 12 godina
uobičajeno 500mg na 24
h
; sinuzitis i infekcije kože i kožnih struktura: 250mg na 12
h
ili 500mg
na 24
h
; i nfekci j e gornj eg respi ratornog trakta i nekompl i kovane i nfekci j e uri narnog
trakta: odrasli 500mg na 24
h
; i nfekci j e donj eg respi ratornog trakta: odrasli 500mg na 12
h
;
deca od 6 meseci do 12 godina uobičajeno 20mg/kg dnevno; fari ngi ti s, tonzi l i ti s i i nfekci j e
kože i kožni h struktura: 20mg/kg na 24
h
; si nuzi ti s: 7.5-15mg/kg na 12
h
; oti ti s medi a:
15mg/kg na 12
h
.

CELEBREX® -- PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
celekoksib - M01AH01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AH koksibi (selektivni inhibitori COX - 2)
R 1163520 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 1x10kaps. Cena: 587.50din
4034541007965 3169/2008/12 18.02.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 18.02.2013
Doziranje: si mptomatsko l ečenj e osteoar tri ti sa i anki l ozi raj ućeg spondi l i ti sa: 1-2 puta
dnevno po 200mg. Pošto se kardiovaskularni rizik leka može povećati jačom dozom i dužom
upotrebom, trebalo bi primeniti najnižu efektivnu dnevnu dozu u najkraćem mogućem periodu.
U odsustvu povećanog terapijskog poboljšanja posle 2 nedelje lečenja, treba razmotriti druge
terapijske mogućnosti.

CELLCEPT® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
mikofenolna kiselina - L04AA06 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
L04AA selektivni imunosupresivi
SZR 1014083 film tableta; 500mg; blister, 15x10tabl. Cena: 28851.70din
8606102767579 399/2007/12 30.01.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti 30.01.2012
SZR 1014081 kapsula, tvrda; 250mg; blister, 30x10kaps. Cena: 32521.20din
8606102767555 400/2007/12 30.01.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 30.01.2012
SZ 0014084 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 500mg;
bočica, 4x500mg Cena: 5544.60din
8606102767371 946/2007/12 04.05.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 04.05.2012
abecedni spisak registrovanih lekova ::)
C
Doziranje: profi l aksa odbaci vanj a transpl anti rani h organa (transplantirani bubreg):
početna doza 2 puta dnevno po 1g i.v.inf. (dnevna doza 2g); prvu dozu dati u roku od 24
h
posle
operacije i nastaviti najmanje još 4 dana; posle transpl antaci j e j etre prvu dozu dati što pre
posle operacije, početna doza 2 puta dnevno po 1g i.v.inf. (dnevna doza 2g); brzinu infuzije
kontrolisati tako da se daje u periodu od 2 sata, rastvor ne davati kao brzu ili bolus injekciju;
primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima.
CELSENTRI® -- GODECKE GMBH - Nemačka
maravirok - J05AX09 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AX ostali antivirusni lekovi
SZR 1328657 film tableta; 150mg; blister, 6x10tabl. Cena: -
4034541007996 3595/2009/12 29.06.2009
2 godine, bez posebnih naznaka 29.06.2014
SZR 1328656 film tableta; 300mg; blister, 6x10tabl. Cena: -
4034541008009 3596/2009/12 29.06.2009
2 godine, bez posebnih naznaka 29.06.2014
Doziranje: u kombi naci j i sa drugi m anti retrovi rusni m l ekovi ma, i ndi kovan j e kod već
l ečeni h odrasl i h osoba i nfi ci rani h sa detektovani m i skl j uči vo CCR5-tropni m HI V-1
vi rusom: preporučena doza iznosi 150mg, 300mg ili 600mg dva puta dnevno u zavisnosti od
interakcija sa istovremeno primenjenom antiretrovirusnom terapijom i drugim lekovima; može
se uzimati sa ili bez hrane. Nije preporučljiva upotreba leka kod dece zbog nedostatka podataka
o bezbednosti, efikasnosti i farmakokinetici. Postoje ograničena iskustva za primenu kod starijih
od 65 godina i stoga lek treba koristiti sa oprezom u ovoj populaciji. Prilagođavanje doze se
preporučuje kod bolesnika sa oštećenjem bubrega koji primaju potentne CYP3A4 inhibitore
(inhibitori proteaze, ketokonazol, itrakonazol, klaritromicin, telitromicin). Terapiju treba da
započne lekar sa iskustvom u lečenju HIV infekcije.
CEREZYME® -- GENZYME LIMITED - Velika Britanija
imigluceraza - A16AB02 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU
NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA
A16AB enzimi
SZ 0055000 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 200U;
bočica, 1x200U Cena: 83457.70din
8606102386039 1319/2006/12 04.08.2006
2 godine, na temperaturi od 2° - 8° C (u frižideru) 04.08.2011
SZ 0055002 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 400U;
bočica, 1x400U Cena: 143664.30din
8606102386046 1320/2006/12 04.08.2006
2 godine, na temperaturi od 2° - 8° C (u frižideru) 04.08.2011
Doziranje: enzi mska supsti tuci ona terapi j a Gošeove bol esti (hronične i neuropatske
- tip 3 ili sa hematološkim simptomima - tip 1), uz periodičnu kontrolu prisustva IgG antitela
(preosetljivosti na lek) i respiratornih simptoma (plućne hipertenzije): daje se 60i.j./kg telesne
mase inf. u trajanju od 1-2 sata (brzina: 1i.j./ kg telesne mase/min) i to na svake 2 nedelje tokom
6 meseci, kada se procenjuje optimalna doza za dalji nastavak terapije.
CEROXIM -- MEDICO UNO D.O.O. - Srbija
cefuroksim - J01DC02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DC cefalosporini, II generacija
R 1321976 tableta; 250mg; blister, 1x10tabl. Cena: 414.70din
8606105717151 735/2009/12 25.02.2009.
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage, van domašaja dece 28.09.2009
R 1321977 tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 711.40din
8606105717168 736/2009/12 25.02.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage, van domašaja dece 28.09.2009
::8 abecedni spisak registrovanih lekova
C
Doziranje: i nfekci j e di saj ni h puteva (akutni i hronični bronhitis, inficirane bronhiekstazije,
bakterijska pneumonija, plućni apsces i postoperativne infekcije grudnog koša), i nfekci j e
bubrega i donj eg uri narnog trakta (akutni i hronični pijelonefritis, cistitis i asimptomatska
bakteriurija), si nuzi ti s, tonzi l i ti s, fari ngi ti s, i nfekci j e kože i meki h tki va, kosti j u i zgl obova
(osteomijelitis, septički artritis), septi kemi j a, meni ngi ti s, profi l aksa u hi rurgi j i : odrasli 2 puta
po 250mg dnevno, kod pneumonije dozu udvostručiti; uri narne i nfekci j e: 2 puta po 125mg
dnevno; gonorej a: 1g u pojedinačnoj dozi; deca preko 3 meseca 2 puta po 125mg dnevno.
Paralelni lekovi: Aksef®, Cefuroksim, Cefuroxim-MIP®, Nilacef®, Xorimax®, Xorim®
CERSON® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
nitrazepam - N05CD02 PSIHOLEPTICI
N05CD derivati benzodiazepina
R 1077196 tableta; 5mg; blister, 1x10tabl. Cena: 88.40din
3850343057493 1188/2006/12 13.07.2006
3 godine, na temperaturi do 25° C 13.07.2011
Doziranje: nesani ca: odrasli 5-10mg pre spavanja; deca do 1 godine do 2.5mg; deca od 2-5
godina 2.5-5mg; deca od 6-14 godina 5mg, maks. 20mg (u bolnici); epi l epsi j a: deca do 1
godine 5-10mg; deca od 2-14 godina 3 puta po 5mg.
Paralelni lekovi: Nipam®
CERTICAN -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
everolimus - L04AA18 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
L04AA selektivni imunosupresivi
R 1014052 tableta; 0.5mg; blister, 6x10tabl. Cena: 17626.10din
8606103543172 1463/2007/12 09.07.2007
30 meseci, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 09.07.2012
R 1014053 tableta; 0.75mg; blister, 6x10tabl. Cena: -
8606103543189 1464/2007/12 09.07.2007
30 meseci, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 09.07.2012
R 1014054 tableta; 1mg; blister, 6x10tabl. Cena: -
8606103543196 1465/2007/12 09.07.2007
30 meseci, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 09.07.2012
R 1014051 tableta; 0.25mg; blister, 6x10tabl. Cena: 9836.00din
8606103543165 1462/2007/12 09.07.2007
30 meseci, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 09.07.2012
R 1014055 tableta za oralnu suspenziju; 0.1mg; blister, 6x10tabl. Cena: -
8606103543141 1466/2007/12 09.07.2007
30 meseci, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 09.07.2012
R 1014056 tableta za oralnu suspenziju; 0.25mg; blister, 6x10tabl. Cena: -
8606103543158 1467/2007/12 09.07.2007
30 meseci, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 09.07.2012
Doziranje: profi l aksa odbaci vanj a organa kod odrasl i h (transplantacija bubrega, srca):
početna doza je 2 puta dnevno 0.75mg oralno, odmah posle transplantacije. Uzimati uvek sa
hranom ili uvek bez hrane (zbog postizanja ujednačene koncentracije leka tokom primene) i
uvek istovremeno sa ciklosporinom radi stvaranja mikroemulzije; tabl. gutati cele sa čašom vode,
ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. Ukoliko je potrebno, dozu prilagođavati
u razmacima od 4-5 dana, uz praćenje koncentracije leka u krvi.
CERVARIX® -- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16,18)
(rekombinantna, adjuvantna, adsorbovana) - J07BM02 VAKCINE
J07BM papiloma virus vakcine
Z 0011915 suspenzija za injekciju; (20mcg+20mcg)/0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 9497.10din
8606103683199 1430/2008/12 16.04.2008
3 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati. 16.04.2013
abecedni spisak registrovanih lekova ::p
C
Doziranje: prevenci j a i ntraepi tel ni h neopl azi j a grl i ća materi ce vi sokog stepena
(CIN 2. ili 3. stepena) i karci noma grl i ća materi ce uzročno povezani h sa humani m
papi l omavi rusom (HPV) ti povi 16 i 18: prema utvrđenoj šemi vakcinacije, a primenjuje se
kao i.m. injekcija u deltoidni region. Ne preporučuje se primena kod devojčica mlađih od 10
godina.
CETIRIZIN -- NI MEDIC D.O.O. - Srbija
cetirizin - R06AE07 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AE derivati piperazina
R 1058049 film tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 232.50din
8606010301834 3908/2008/12 23.10.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 23.10.2013
Doziranje: sezonske i cel ogodi šnj e al ergi j ske ki j avi ce, al ergi j ske upal e vežnj ace
(konj unkti ve) oka, hroni čne ur ti kari j e i druga al ergi j ska obol j enj a: odrasl i i deca
preko 6 godina 1 puta po 10mg ili 2 puta po 5mg; pol enska ki j avi ca: deca od 2-6 godina
5mg dnevno.
Paralelni lekovi: Letizen®, Letizen® S
CETROTIDE® -- BAXTER ONCOLOGY GMBH - Nemačka
cetroreliks - H01CC02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
H01CC hormoni koji oslobađaju antigonadotropin
R 0044260 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 0.25mg/mL;
liobočica i rastvor u špricu, 1x1mL Cena: 3261.70din
8606105311304 722/2006/12 25.05.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju (zaštićeno od svetlosti) 25.05.2011
R 0044261 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 3mg/3mL;
liobočica i rastvor u špricu, 1x3mL Cena: 16926.60din
8606105311298 721/2006/12 25.05.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju (zaštićeno od svetlosti) 25.05.2011
Doziranje: prevenci j a preuranj ene ovul aci j e: kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj
stimulaciji ovarijuma jednom dnevno s.c. inj. 0.25mg ubrizgati pod kožu donjeg trbušnog zida.
Primena ujutru: lečenje započeti 5. ili 6. dana indukcije ovulacije tokom celog perioda uzimanja
gonadotropina, uključujući i dan indukcije ovulacije; ili 3mg sedmog dana indukcije ovulacije
gonadotropinima; ako indukcija ovulacije nije moguća petog dana posle doze od 3mg, dodatnih
0.25mg jednom dnevno do dana indukcije ovulacije.
CHIROCAINE -- ABBOTT S.R.L. - Italija
levobupivakain - N01BB10 ANESTETICI
N01BB amidi
SZ 0081011 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju; 5mg/mL;
ampula, 10x10mL Cena: 6697.80din
5013158768109 456/2006/12 06.04.2006
3 godine, bez posebnih naznaka 06.04.2011
SZ 0081010 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju; 2.5mg/mL;
ampula, 10x10mL Cena: 4019.80din
5013158768093 457/2006/12 06.04.2006
3 godine, bez posebnih naznaka 06.04.2011
SZ 0081012 rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju; 7.5mg/mL;
ampula, 10x10mL Cena: 5054.10din
5013158768116 458/2006/12 06.04.2006
3 godine, bez posebnih naznaka 06.04.2011
Doziranje: l okal na (i nfi l trati vna) anestezi j a: 1-60mL (maks. 150mg) rastvora 2.5mg/mL;
spi nal na anestezi j a u hi rurgi j i : doziranje zavisi od vrste anestezije; i ntratekal na 3mL
(15mg) rastvora 5mg/mL; epi dural na 10-20mL (50-150mg) rastvora 5mg/mL ili rastvora 7.5mg/
mL u toku 5 min.; carski rez 15-30mL (75-150mg) rastvora 5mg/mL tokom 15-20 min.
:zo abecedni spisak registrovanih lekova
C
CHLORAMPHENICOL -- GALENIKA AD - Srbija
hloramfenikol - S01AA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01AA antibiotici
R 4090121 mast za oči; 1%; tuba, 1x5g Cena: 77.80din
8608808100407 2262/2006/12 06.12.2006
4 godine, na temperaturi do 25 °C 06.12.2011
Doziranje: i nfekci j e prednj eg segmenta oka i zazvane bakteri j ama osetl j i vi m na
hl oramfeni kol kada drugi lekovi nemaju dejstva ili su kontraindikovani: mast nanositi na
unutrašnju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48
h
, a zatim u ređim intervalima.
Paralelni lekovi: Hloramfenikol Alkaloid®, Hloramkol
CHOLIPAM -- HEMOFARM AD - Srbija
simvastatin - C10AA01 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze
R 1104510 film tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 370.50din
8600097012133 4296/2009/12 11.08.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti 11.08.2014
R 1104511 film tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 602.30din
8600097012140 4297/2009/12 11.08.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti 11.08.2014
Doziranje: primarna i heterozi gotna hi perhol esterol emi j a: početna doza 10mg odjednom
uveče, po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. 80mg uveče
odjednom; porodi čna homozi gotna hi perhol esterol emi j a: 40mg odjednom uveče ili
80mg dnevno podeljeno u tri doze, (20+20+40mg); koronarna bol est: početna doza 20mg
odjednom uveče, po potrebi povećavati u razmacima ne kraćim od 4 nedelje do maks. 80mg.
Paralelni lekovi: Hollesta, Simva Sandoz®, Simvabel®, Simvastatin, Simvastatin ICP®, Simvax®,
Simvor®, Vasilip®, Zocor®
CHYMORAL® -- GALENIKA AD - Srbija
tripsin, kombinacije - B06AA.. OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA
B06AA enzimi
BR 1055075 gastrorezistentna tableta; 100000Aj; blister, 2x12tabl. Cena: 232.10din
8608808106867 1298/2007/12 12.06.2007
3 godine, u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25° C 12.06.2012
Doziranje: dodatna terapi j a u traumatol ogi j i i hi rurgi j i (sprečavanje ili ubrzanje
resorpcije edema i hematoma), ubrzanj e l ečenj a i nfl amatorni h procesa u gornj em del u
respi ratornog trakta (smanjuje viskoznost bronhijalnog sekreta i olakšava iskašljavanje):
odrasli 3 puta dnevno po 2 tabl., posle poboljšanja, smanjiti dozu na 2 puta dnevno po 2 tabl.;
deca od 5-12 godina 3 puta po 1 tabl., preventivno 48 sati pre hirurške intervencije, nastaviti
primenu posle hirurškog zahvata. Uzima se isključivo na prazan želudac, 1 sat pre obroka.
Tabletu ne treba sisati niti žvakati, nego celu progutati.
CIALIS® -- LILLY S.A. - Španija
tadalafil - G04BE08 UROLOŠKI LEKOVI
G04BE lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije
R 1139202 film tableta; 20mg; blister, 2x2tabl. Cena: 2898.90din
8606007080933 4638/2009/12 02.09.2009
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 02.09.2014
R 1139201 film tableta; 20mg; blister, 1x2tabl. Cena: 1449.50din
8606007080810 4637/2009/12 02.09.2009
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 02.09.2014
R 1139200 film tableta; 10mg; blister, 1x4tabl. Cena: 2898.90din
8606007080940 4639/2009/12 02.09.2009
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 02.09.2014
abecedni spisak registrovanih lekova :z:
C
Doziranje: terapi j a erekti l ne di sfunkci j e: preporučena početna doza je 10mg najmanje 30
minuta pre seksualne aktivnosti i nezavisno od unosa hrane. Kod onih kod kojih ne dodje do
adekvatnog efekta, može se probati sa dozom od 20mg, maks. učestalost primene je jednom
dnevno. Kod osoba koje reaguju na terapiju u režimu uzimanja leka po potrebi, a kod kojih
se očekuje česta upotreba (najmanje 2 puta nedeljno), režim od jednom dnevno sa najnižom
dozom leka bi bio najpogodniji uz preporučenu dozu od 5mg jednom dnevno, u približno isto
vreme. Efekti ponovljene doze mogu da traju duže od 24
h
. Doza se može smanjiti na 2.5mg
jednom dnevno na osnovu individualne podnošljivosti. Podešavanje doze nije potrebno kod
bolesnika starijih od 65 godina. Nije indikovan za primenu kod osoba mlađih od 18 godina.
Pre početka terapije neophodno je uzeti anamnezu, odrediti potencijalne rizike i lekar treba
da razmotri stanje kardiovaskularnog sistema osobe kao i eventualno oštećenje bubrežne i
funkcije jetre.
CICLORAL -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
ciklosporin - L04AD01 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
L04AA inhibitori kalcineurina
SZR 1014120 kapsula, meka; 25mg; blister, 10x5kaps. Cena: -
8606010890178 986/2008/12 11.03.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 11.03.2013
SZR 1014122 kapsula, meka; 100mg; blister, 10x5kaps. Cena: -
8606010890192 985/2008/12 11.03.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 11.03.2013
SZR 1014121 kapsula, meka; 50mg; blister, 10x5kaps. Cena: -
8606010890185 987/2008/12 11.03.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 11.03.2013
SZR 3014123 oralne kapi, rastvor; 100mg/mL; bočica, 1x50mL Cena: -
8606010890208 988/2008/12 11.03.2008
3 godine, na temperaturi od 20 do 30°C 11.03.2013
Doziranje: transpl antaci j a kostne srži , bubrega, j etre, pankreasa, srca i pl uća,
profi l aksa odbaci vanj a grafta, teški obl i ci akutnog reumatoi dnog ar tri ti sa kada je
konvencionalna terapija neefikasna ili neodgovarajuća, teški rezi stentni obl i ci psori j aze,
atopi čni dermati ti s, nefrotski si ndrom: individualno, zavisno od indikacije odrasli i deca
preko 3 meseca 10-15mg/kg 4-12 sati pre transplantacije i 1-2 nedelje postoperativno, zatim
doza održavanja 2-6mg/kg dnevno). Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rablažiti
mlekom ili voćnim sokom u staklenoj posudi.
Paralelni lekovi: Sandimmun Neoral®, Sandimmun®
CIFRAN® -- MEDICO UNO D.O.O. - Srbija
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329460 film tableta; 250mg; blister, 1x10tabl. Cena: 289.90din
8606105717243 1153/2009/12 01.04.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage 27.01.2014
R 1329461 film tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 566.30din
8606105717250 1154/2009/12 01.04.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage 27.01.2014
Doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati, pre jela, u zavisnosti od težine infekcije;
gonorej a: 500mg jednom dnevno; akutni nekompl i kovani ci sti ti s kod žena: 100mg na
12
h
, 3 dana; i nfekci j e uri narnog trakta: 250-500mg na 12
h
; hroni čni prostati ti s: 500mg na
12
h
sati, 28 dana; i nfekci j e respi ratornog trakta: 250-750mg na 12
h
, profi l aksa u hi rurgi j i :
750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. Ne preporučuje se primena kod dece,
izuzetno (deca od 5-17 god.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 1.5g dnevno.
Paralelni lekovi: Ciprinol®, Ciprocinal®, Ciprofloksacin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin 250mg,
Ciprofloxacin 500mg, Citeral®, Marocen
:zz abecedni spisak registrovanih lekova
C
CIKLOPEN -- HEMOMONT D.O.O. - Crna Gora
ciklopentolat - S01FA04 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01FA antiholinergici
R 7095156 kapi za oči, rastvor; 1%; bočica, 1x5mL Cena: 121.00din
8600097200257 1650/2006/12 15.09.2006
2 godine, bez posebnih naznaka 15.09.2011
R 7095155 kapi za oči, rastvor; 0.5%; bočica, 1x5mL Cena: 64.50din
8600097200240 1649/2006/12 15.09.2006
2 godine, na temperaturi od 15 do 25 °C, zaštićeno od svetlosti 15.09.2011
R 7095156 kapi za oči, rastvor; 1%;
plastična bočica sa kapaljkom, 1x5mL Cena: 121.00din
8600097200257 1361/2007/12 20.06.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 14.09.2011
Doziranje: 1-2 kapi 0.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) za postizanje mi dri j aze i
ci kl opl egi j e; uvei ti s: 1-2 kapi 0.5% rastvora nekoliko puta dnevno.
CILAZAPRIL -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
cilazapril - C09AA08 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103881 film tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 722 20din
515-04-1692/04 02.06.2004
3 godine, na sobnoj temperaturi 02.06.2009
R 1103880 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 471.30din
8600102463233 59/2009/12 19.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 19.01.2014
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 1-1.25mg/dan; doza održavanja 2.5-5mg/dan;
kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a: početna doza 0.5mg/dan; doza održavanja 1mg/dan,
postepeno se može povećavati do 2.5mg/dan; maks. doza 5mg/dan; bol esni ci sa ci rozom
j etre: početna doza iznosi 0.5mg/dan (ili manje), zbog povećanog rizika od nastanka hipotenzije.
Stare osobe: hi per tenzi j a: početna doza 0.5-1.25mg/dan; doza održavanja se odredjuje
individualno; hroni čna i nsufi ci j enci j a srca: početna doza 0.5mg/dan; doza održavanja se
određuje individualno.
Paralelni lekovi: Inhibace®, Prilazid®, Zobox®
CILAZAPRIL 5 PLUS -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
cilazapril, hidrohlortiazid - C09BA08 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401402 film tableta; 5mg+12.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 845.90din
8600102463271 7239/2009/12 17.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 17.11.2014
Doziranje: esenci j al na ar teri j ska hi per tenzi j a (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na
kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tabl. na dan, u isto vreme.
Paralelni lekovi: Inhibace Plus®, Prilazid® plus
CINARIZIN -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
cinarizin - N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
N07CA lekovi protiv vertiga
R 1106525 tableta; 75mg; blister, 10x5tabl. Cena: 246.90din
8608811003351 515-04-1080/04 14.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 14.09.2009
Doziranje: peri ferne vaskul arne bol esti : 3 puta po 1 tabl. na dan, maks. 300mg dnevno;
ver ti go: 3 puta po 1 tabl.; ki netoze: 1 tabl. uzeti 2 sata pre putovanja; vestibularni poremećaji:
3 puta po
1
/
2
tabl.
Paralelni lekovi: Cinedil®, Stugeron® forte
abecedni spisak registrovanih lekova :z¡
C
CINEDIL® -- ALKALOID AD - Makedonija
cinarizin - N07CA02 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
N07CA lekovi protiv vertiga
R 1106210 tableta; 75mg; bočica, 1x50tabl. Cena: 132.40din
5310001186777 3032/2007/12 18.12.2007
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.12.2012
 R 1106211 tableta; 75mg; blister, 3x15tabl. Cena: -
5310001206307 2879/2009/12 28.05.2009
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.12.2012
Doziranje: peri ferne vaskul arne bol esti : 3 puta po 1 tabl. na dan, maks. 300mg dnevno;
ver ti go: 3 puta po 1 tabl.; kinetoze: 1 tabl. uzeti 2
h
pre putovanja; vesti bul arni poremećaj i :
3 puta po ½ tabl.
Paralelni lekovi: Cinarizin, Stugeron® forte
CIPRALEX® -- H. LUNDBECK A/S - Danska
escitalopram - N06AB10 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072612 film tableta; 10mg; blister, 1x14tabl. Cena: -
8606103574183 872/2009/12 19.03.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 19.03.2014
R 1072617 film tableta; 10mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
8606103574213 874/2009/12 19.03.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 19.03.2014
R 1072613 film tableta; 10mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1299.60din
8606403574206 873/2009/12 19.03.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 19.03.2014
R 1072616 film tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8606103574190 875/2009/12 19.03.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 19.03.2014
Doziranje: depresi j a maj or: 1 puta po 10mg; pani čni poremećaj i : početna doza 5mg tokom
7 dana, zatim 10mg dnevno, maks. 20mg dnevno za obe indikacije; kod starijih ½ doze; ne
preporučuje se kod mLađih od 18 god.
CIPRINOL® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329201 film tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 646.50din
515-04-03628-1 28.09.2004
5 godina, na temperaturi do 30 °C 28.09.2009
R 1329203 film tableta; 750mg; blister, 1x10tabl. Cena: 1001.40din
515-04-03628-2 28.09.2004
5 godina, na temperaturi do 30 °C 28.09.2009
R 1329200 film tableta; 250mg; blister, 1x10tabl. Cena: 338.00din
515-04-03628/03 28.09.2004
5 godina, na temperaturi do 30 °C 28.09.2009
Doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12
h
, pre jela, u zavisnosti od težine infekcije; gonorej a:
500mg jednom dnevno; akutni nekompl i kovani ci sti ti s kod žena: 100mg na 12
h
, 3 dana;
i nfekci j e uri narnog trakta: 250-500mg na 12
h
; hroni čni prostati ti s: 500mg na 12
h
, 28
dana; i nfekci j e respi ratornog trakta: 250-750mg na 12
h
; profi l aksa u hi rurgi j i : 750mg u
pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. Ne preporučuje se primena kod dece, izuzetno
(deca od 5-17 god.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 1.5g dnevno.
Paralelni lekovi: Cifran®, Ciprocinal®, Ciprofloksacin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin 250mg,
Ciprofloxacin 500mg, Citeral®, Marocen
:z| abecedni spisak registrovanih lekova
C
CIPROCINAL® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329190 film tableta; 250mg; blister, 1x10tabl. Cena: 338.00din
8600064116383 2938/2007/12 29.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 29.11.2012
R 1329192 film tableta; 500mg; blister, 2x5tabl. Cena: 646.50din
8600064111227 2943/2007/12 29.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 29.11.2012
SZ 0329196 rastvor za infuziju; 100mg/50mL; bočica, 5x50mL Cena: 1455.50din
8600064111258 141/2008/12 24.01.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 24.01.2013
Doziranje: oralno odrasli obično 250-750mg na 12
h
, pre jela, u zavisnosti od težine infekcije;
gonorej a: 500mg jednom dnevno; akutni nekompl i kovani ci sti ti s kod žena: 100mg na
12
h
, 3 dana; i nfekci j e uri narnog trakta: 250-500mg na 12
h
; hroni čni prostati ti s: 500mg
na 12
h
, 28 dana; i nfekci j e respi ratornog trakta: 250-750mg na 12
h
, profi l aksa u hi rurgi j i :
750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. Ne preporučuje se primena kod dece,
izuzetno (deca od 5-17 god.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 1.5g dnevno.
Parenteralno odrasli 100-400mg na 12
h
i.v. inf. tokom ½ - 1 sata. Deci se ne preporučuje, izuzetno
ako je korist veća od rizika 8-16mg/kg dnevno i.v. inf., podeljeno u dve doze.
Paralelni lekovi: Cifran®, Ciprinol®, Ciprofloksacin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin 250mg,
Ciprofloxacin 500mg, Citeral®, Marocen
CIPROFLOKSACIN -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329450 film tableta; 250mg; blister, 1x10tabl. Cena: 338.00din
8608811005058 3758/2009/12 08.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C,na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 08.07.2014
R 1329453 film tableta; 500mg; blister, 2x10tabl. Cena: 1293.00din
8608811005089 3759/2009/12 08.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C,na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 08.07.2014
R 1329451 film tableta; 250mg; blister, 2x10tabl. Cena: 676.10din
8608811005065 3858/2009/12 14.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C,na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 14.07.2014
R 1329452 film tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 646.50din
8608811005072 3857/2009/12 14.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C,na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 14.07.2014
Doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati, pre jela, u zavisnosti od težine infekcije;
gonorej a: 500mg jednom dnevno; akutni nekompl i kovani ci sti ti s kod žena: 100mg na
12
h
, 3 dana; i nfekci j e uri narnog trakta: 250-500mg na 12
h
; hroni čni prostati ti s: 500mg
na 12
h
, 28 dana; i nfekci j e respi ratornog trakta: 250-750mg na 12
h
, profi l aksa u hi rurgi j i :
750mg u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. Ne preporučuje se primena kod dece,
izuzetno (deca od 5-17 god.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 1.5g dnevno.
Paralelni lekovi: Cifran®, Ciprinol®, Ciprocinal®, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin 250mg, Ciprofloxacin
500mg, Citeral®, Marocen
CIPROFLOKSACIN -- SRBOLEK A.D. - Srbija
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329808 film tableta; 250mg; blister, 1x10tabl. Cena: 163.30din
8608809001345 4087/2009/12 05.08.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 05.08.2014
R 1329809 film tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 295.80
8608809001352 4088/2009/12 05.08.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 05.08.2014
abecedni spisak registrovanih lekova :z¡
C
Doziranje: Terapija se započinje na osnovu laboratorijskog ispitivanja i potvrde o osetljivosti
uzročnika. Doze se određuju na osnovu indikacije, težine i mesta infekcije, osetljivosti uzročnika
na ciprofloksacin, funkcije bubrega bolesnika, a kod dece i adolescenata, na osnovu telesne mase.
Trajanje tretmana zavisi od težine bolesti i od kliničkog i bakteriološkog toka. Odrasli: i nfekci j e
donj eg respi ratornog si stema uzrokovane Gram-negativnim bakterijama, egzacerbaci j e
hroni čne opstrukti vne bol esti pl uća, bronhopul monal ne i nfekci j e kod bolesnika sa cističnom
fibrozom ili sa bronhiektazijom, pneumoni j a, hroni čne gnoj ne i nfekci j e srednj eg uha,
akutna egzacerbaci j a hroni čnog si nuzi ti sa, i nfekci j e uri narnog i gastroi ntesti nal nog
si stema (putnička dijareja), gonokokni uretri ti s i cervi ci ti s, epi di di mo- orhi ti s i zapal j enj e
karl i ce uključujući slučajeve kada je uzročnik Nei sseri a gonorrhoeae, i ntraabdomi nal ne i
i nfekci j e kože, meki h tki va izazvane Gram-negativnim bakterijama, mal i gni eksterni oti ti s,
i nfekci j e kosti j u i zgl obova, profi l aksa i l ečenj e i nfekci j a kod bol esni ka sa neutropeni j om,
i zl oženost udi sanj u antraksa (hitna profilaksa ili terapija): 250-750mg na 12
h
, pre jela, u
zavisnosti od težine infekcije. Deca i adolescenti: bronhopul monal ne i nfekci j e koje uzrokuje
Pseudomonas aerugi nosa kod bol esni ka sa ci sti čnom fi brozom, kompl i kovane i nfekci j e
uri narnog si stema i pi j el onefri ti s, i zl oženost udi sanj u antraksa (hitna profilaksa ili terapija):
10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.
Paralelni lekovi: Cifran®, Ciprinol®, Ciprocinal®, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin 250mg, Ciprofloxacin
500mg, Citeral®, Marocen
CIPROFLOXACIN -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329431 film tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 646.50din
8600102463080 515-04-878-1 26.04.2004
3 godine, 26.04.2009
Doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12
h
, pre jela, u zavisnosti od težine infekcije; gonorej a:
500mg jednom dnevno; akutni nekompl i kovani ci sti ti s kod žena: 100mg na 12
h
, 3 dana;
i nfekci j e uri narnog trakta: 250-500mg na 12
h
; hroni čni prostati ti s: 500mg na 12
h
, 28
dana; i nfekci j e respi ratornog trakta: 250-750mg na 12
h
, profi l aksa u hi rurgi j i : 750mg u
pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. Ne preporučuje se primena kod dece, izuzetno
(deca od 5-17 god.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 1.5g dnevno.
Paralelni lekovi: Cifran®, Ciprinol®, Ciprocinal®, Ciprofloksacin, Ciprofloxacin 250mg, Ciprofloxacin
500mg, Citeral®, Marocen
CIPROFLOXACIN 250 MG -- REMEDICA LTD - Kipar
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329511 film tableta; 250mg; blister, 1x10tabl. Cena: 338.00din
5290665004047 328/2005/12 29.08.2005
5 godina, na temperaturi od 15 ° do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 29.08.2010
Doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12
h
, pre jela, u zavisnosti od težine infekcije; gonorej a:
500mg jednom dnevno; akutni nekompl i kovani ci sti ti s kod žena: 100mg na 12
h
, 3 dana;
i nfekci j e uri narnog trakta: 250-500mg na 12
h
; hroni čni prostati ti s: 500mg na 12
h
, 28
dana; i nfekci j e respi ratornog trakta: 250-750mg na 12
h
, profi l aksa u hi rurgi j i : 750mg u
pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. Ne preporučuje se primena kod dece, izuzetno
(deca od 5-17 god.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 1.5g dnevno.
Paralelni lekovi: Cifran®, Ciprinol®, Ciprocinal®, Ciprofloksacin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin
500mg, Citeral®, Marocen
CIPROFLOXACIN 500 MG -- REMEDICA LTD - Kipar
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329510 film tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 646.50din
5290665003637 292/2005/12 29.08.2005
5 godina, na temperaturi od 15 ° do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 29.08.2010
:zõ abecedni spisak registrovanih lekova
C
Doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12
h
, pre jela, u zavisnosti od težine infekcije; gonorej a:
500mg jednom dnevno; akutni nekompl i kovani ci sti ti s kod žena: 100mg na 12
h
, 3 dana;
i nfekci j e uri narnog trakta: 250-500mg na 12
h
; hroni čni prostati ti s: 500mg na 12
h
, 28
dana; i nfekci j e respi ratornog trakta: 250-750mg na 12
h
; profi l aksa u hi rurgi j i : 750mg u
pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije. Ne preporučuje se primena kod dece, izuzetno
(deca od 5-17 god.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 1.5g dnevno.
Paralelni lekovi: Cifran®, Ciprinol®, Ciprocinal®, Ciprofloksacin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin
250mg, Citeral®, Marocen
CISAP® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
cisaprid - A03FA02 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03FA propulzivi
SZ 1124174 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8600064117465 315/2005/12 16.08.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 16.08.2010
SZ 1124175 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8600064117472 316/2005/12 16.08.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage Čuvati van domašaja dece 16.08.2010
Doziranje: akutna i teška egzacerbaci j a hroni čne i di opatske i l i di j abeti čne gastropareze
kod odrasl i h, nakon neuspeha drugi h terapi j ski h pri stupa (kratkotrajna terapija u bolničkim
uslovima uz pažljivo praćenje toka od strane specijaliste koji ima iskustva u lečenju navedenih
stanja, uz intenzivan kardiološki monitoring): 3-4 puta dnevno po 10mg dnevno, 15 minuta pre
obroka, maks. 40mg dnevno. Pre propisivanja neophodno je razmotriti i proceniti potencijalni rizik
za nastanak aritmija koje mogu biti ozbiljne i fatalne. Ne treba uzimati sa sokom od grejpfruta.
CISPLATIN -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
cisplatin - L01XA01 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031221 rastvor za infuziju; 0.5mg/mL; bočica, 1x100mL Cena: 1645.30din
8600102463752 1828/2007/12 03.09.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 03.09.2012
SZ 0031222 rastvor za infuziju; 0.5mg/mL; bočica, 1x200mL Cena: 3290.90din
8600102463769 2001/2007/12 21.09.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 21.09.2012
SZ 0031220 rastvor za infuziju; 0.5mg/mL; bočica, 1x20mL Cena: 522.30din
8600102463745 1827/2007/12 03.09.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 03.09.2012
Doziranje: pal i j ati vna terapi j a karci noma cervi ksa, endometri j uma, testi sa, ovari j uma,
karci noma pl uća i ezofagusa, mokraćne beši ke, osteosarkoma: po protokolu;
monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m
2
TP (telesne površine) kao jedna
i.v. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m
2
TP, tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4
nedelje. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora.
Paralelni lekovi: Cisplatin „Ebewe”, Cisplatin PharmaSwiss, Cisplatin-Teva, Platidiam 10, Platidiam
50, Platinex®, Sinplatin®
CISPLATIN -- PFIZER (PERTH) PTY. LIMITED - Australija
cisplatin - L01XA01 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031251 koncentrat za rastvor za infuziju; 1mg/mL;
bočica, 1x50mL Cena: 1412.20din
8606007410310 1141/2006/12 06.07.2006
2 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C, zaštićeno od svetlosti (ne čuvati u frižideru) 06.07.2011
SZ 0031250 koncentrat za rastvor za infuziju; 1mg/mL;
bočica, 5x10mL Cena: 2422.00din
8606007410303 1140/2006/12 06.07.2006
22 meseca, na temperaturi od 15°C do 25°C, zaštićeno od svetlosti (ne čuvati u frižideru) 06.07.2011
abecedni spisak registrovanih lekova :z)
C
Doziranje: metastatski karci nomi testi sa i ovari j uma, karci nomi gl ave i vrata i karci nom
mokraćne beši ke monoterapi j a: odrasli i deca 50-100mg/m
2
dnevno, na 3-4 nedelje ili 15-
50mg/m
2
dnevno, tokom 5 dana na 3-4 nedelje.
Paralelni lekovi: Cisplatin „Ebewe”, Cisplatin PharmaSwiss, Cisplatin-Teva, Platidiam 10, Platidiam
50, Platinex®, Sinplatin®
CISPLATIN „EBEWE” -- EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
cisplatin - L01XA01 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031330 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/20mL;
bočica staklena, 1x20mL Cena: 523.00din
9088881046431 3763/2009/12 08.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 08.07.2014
SZ 0031332 koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/100mL;
bočica staklena, 1x100mL Cena: 1834.70din
9088881046455 3764/2009/12 08.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 08.07.2014
Doziranje: metastatski karci nomi testi sa i ovari j uma, karci nomi gl ave i vrata, karci nom
mokraćne beši ke: odrasli i deca monoterapija 50-100mg/m
2
dnevno, na 3-4 nedelje ili 15-
50mg/m
2
dnevno, tokom 5 dana na 3-4 nedelje.
Paralelni lekovi: Cisplatin, Cisplatin PharmaSwiss, Cisplatin-Teva, Platidiam 10, Platidiam 50,
Platinex®, Sinplatin®
CISPLATIN PHARMASWISS -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
cisplatin - L01XA01 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/20mL;
bočica, 1x20mL Cena: -
8606007082357 2236/2008/12 03.09.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.Ne čuvati u frižideru. 22.07.2013
SZ 0031233 koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/100mL;
bočica, 1x100mL Cena: -
8606007082364 2356/2008/12 22.07.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.Ne čuvati u frižideru. 22.07.2013
SZ 0031232 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/20mL;
bočica, 1x20mL Cena: -
8606007082357 2355/2008/12 22.07.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.Ne čuvati u frižideru. 22.07.2013
Doziranje: metastatski karci nomi testi sa i ovari j uma, karci nomi gl ave i vrata, karci nom
mokraćne beši ke: odrasli i deca monoterapija 50-100mg/m
2
dnevno, na 3-4 nedelje ili 15-
50mg/m
2
dnevno, tokom 5 dana na 3-4 nedelje.
Paralelni lekovi: Cisplatin, Cisplatin „Ebewe”, Cisplatin-Teva, Platidiam 10, Platidiam 50, Platinex®,
Sinplatin®
CISPLATIN-TEVA -- PHARMACHEMIE B.V. - Holandija
cisplatin - L01XA01 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031283 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/20mL;
bočica, 1x20mL Cena: 627.60din
8606103100320 1056/2008/12 17.03.2008
2 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 17.03.2013
SZ 0031282 koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/100mL;
bočica, 1x100mL Cena: 2180.40din
8606103100337 1057/2008/12 17.03.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 17.03.2013
:z8 abecedni spisak registrovanih lekova
C
Doziranje: pal i j ati vna terapi j a karci noma cervi ksa, endometri j uma, testi sa, ovari j uma,
karci noma pl uća i ezofagusa, mokraćne beši ke, osteosarkoma: po protokolu,
monoterapija kod odraslih i dece uobičajeno 50-100mg/m
2
TP (telesne površine) kao jedna
i.v. doza u intervalima od 3-4 nedelje ili 15-20mg/m
2
TP, tokom 1-5 dana u intervalima od 3-4
nedelje. Izbor i doze u kombinovanoj hemioterapiji zavise od vrste tumora.
Paralelni lekovi: Cisplatin, Cisplatin „Ebewe”, Cisplatin PharmaSwiss, Platidiam 10, Platidiam 50,
Platinex®, Sinplatin®
CITALEX® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
citalopram - N06AB04 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072064 film tableta; 20mg; blister, 10x10tabl. Cena: 1937.50din
8600064104144 1292/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
R 1072063 film tableta; 10mg; blister, 10x10tabl. Cena: 885.00din
8600064104113 1291/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
R 1072062 film tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 185.10din
8600064103963 1290/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
R 1072061 film tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 448.40din
8600064104120 1289/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
R 1072060 film tableta; 20mg; blister, 5x10tabl. Cena: 968.80din
8600064104137 1288/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
R 1072065 film tableta; 40mg; blister, 2x10tabl. Cena: 639.00din
8600064104151 1293/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
R 1072068 film tableta; 40mg; blister, 10x10tabl. Cena: 3195.20din
8600064104175 1296/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
R 1072067 film tableta; 10mg; blister, 5x10tabl. Cena: 442.50din
8600064103970 1295/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
R 1072066 film tableta; 40mg; blister, 5x10tabl. Cena: 1597.70din
8600064104168 1294/2007/12 12.06.2007
4 godine, bez posebnih naznaka 12.06.2012
Doziranje: depresi j a: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče; ako je potrebno, povećavati
dozu do maks. 60mg dnevno; stariji maks. do 40mg; ne preporučuje se deci i adolescentima
do 18 godina; pani čni poremećaj i : početna doza 10mg dnevno, povećati na 20mg posle 7
dana, uobičajena doza je 20-30mg dnevno, maks. 60mg dnevno; stariji maks. 40mg dnevno; ne
preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.
Paralelni lekovi: Citalopram Sandoz®, Starcitin®, Timopram®, Zyloram®
CITALOPRAM SANDOZ® -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
citalopram - N06AB04 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072632 film tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 185.10din
8606010890253 1070/2008/12 18.03.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 18.03.2013
R 1072633 film tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 508.60din
8606010890246 1071/2008/12 18.03.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 18.03.2013
R 1072634 film tableta; 40mg; blister, 2x10tabl. Cena: 692.80din
8606010890239 1072/2008/12 18.03.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 18.03.2013
abecedni spisak registrovanih lekova :zp
C
Doziranje: depresi j a: 20mg dnevno kao jedna doza ujutro ili uveče; ako je potrebno, povećavati
dozu do maks. 60mg dnevno; stariji maks. do 40mg; ne preporučuje se deci i adolescentima
do 18 godina; pani čni poremećaj i : početna doza 10mg dnevno, povećati na 20mg posle 7
dana, uobičajena doza je 20-30mg dnevno, maks. 60mg dnevno; stariji maks. 40mg dnevno; ne
preporučuje se deci i adolescentima do 18 godina.
Paralelni lekovi: Citalex®, Starcitin®, Timopram®, Zyloram®
CITERAL® -- ALKALOID AD - Makedonija
ciprofloksacin - S01AX13 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01AX ostali antiinfektivi
R 7090911 kapi za oči, rastvor; 3mg/mL; bočica staklena, 1x5mL Cena: 151.20din
5310001204068 6/2009/12 13.01.2009
3 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja 13.01.2014
Doziranje: konj unkti vi ti s, bl efari ti s: 1-2 kapi na 2 sata tokom 2 dana, zatim na 4 sata sledećih
5 dana; kerati ti s, ul kus kornej e: 1-2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati, zatim na 30 minuta do
kraja prvog dana, a drugog dana 2 kapi na sat, od trećeg do četrnaestog dana 2 kapi na 4 sata.
Paralelni lekovi: Marocen
CITERAL® -- ALKALOID D.O.O. - Srbija
ciprofloksacin - J01MA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01MA fluorohinoloni
R 1329400 film tableta; 250mg; blister, 1x10tabl. Cena: 163.30din
8606106054026 4403/2009/12 18.08.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 03.10.2013
Z 0329403 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/10mL;
ampula, 5x10mL Cena: 808.90din
8606106054019 4402/2009/12 18.08.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 03.10.2013
R 1329401 film tableta; 500mg; blister, 1x10tabl. Cena: 295.80din
8606106054033 4404/2009/12 18.08.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 03.10.2013
Doziranje: odrasli obično 250-750mg na 12 sati, pre jela, u zavisnosti od težine infekcije; gonorej a:
500mg jednom dnevno; akutni nekompl i kovani ci sti ti s kod žena: 100mg na 12 sati, 3 dana;
i nfekci j e uri narnog trakta: 250-500mg na 12 sati; hroni čni prostati ti s: 500mg na 12 sati, 28
dana; i nfekci j e respi ratornog trakta: 250-750mg na 12 sati, profi l aksa u hi rurgi j i : 750mg
u pojedinačnoj dozi 60-90 min. pre intervencije; ne preporučuje se primena kod dece, izuzetno
(deca od 5-17 god.) 10-30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, maks. 1.5g dnevno; parenteralno
odrasli 100-400mg na 12 sati i.v. inf. tokom ½-1 sata, deci se ne preporučuje, izuzetno ako je
korist veća od rizika daje se 8-16mg/kg dnevno i.v. inf., podeljeno u dve doze; maks. 21 dan.
Paralelni lekovi: Cifran®, Ciprinol®, Ciprocinal®, Ciprofloksacin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacin
250mg, Ciprofloxacin 500mg, Marocen
CLAREXID® -- PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska
klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325529 film tableta; 500mg; blister, 2x7tabl. Cena: -
3850114222143 1508/2009/12 11.05.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 11.05.2014
R 1325528 film tableta; 250mg; blister, 1x14tabl. Cena: -
3850114222136 1509/2009/12 11.05.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 11.05.2014
Doziranje: i nfekci j e gornj eg i donj eg respi ratornog trakta, kože i meki h tki va odrasli i
deca starija od 12 godina: uobičajena doza je 250mg na 12 sati, bez obzira na obroke, tokom
7 dana; teške infekcije 500mg na 12 sati, i do 14 dana. Eradi kaci j a H. pyl ori kod bol esni ka
sa duodenusni m ul kusom (u kombinaciji sa omeprazolom ili lansoprazolom, amoksicilinom,
:¡o abecedni spisak registrovanih lekova
C
metronidazolom): po protokolu. Kod bolesnika sa teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina
< 30mL/min) neophodno je prilagodjavanje doze. Tabletu progutati celu sa malo vode. Ne
savetuje se upotreba kod dece mladje od 12 godina.
Paralelni lekovi: Clarithromycin, Fromilid®, Fromilid® uno, Klacid®, Klacid® IV, Klacid® MR,
Klerimed®, Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar
CLARINASE® -- SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija
pseudoefedrin, loratadin - R01BA52 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
R 1111200 tableta sa produženim oslobađanjem; 120mg+5mg;
blister, 1x10tabl. Cena: 202.20din
8606103170088 4048/2008/12 04.11.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 04.11.2013
Doziranje: al ergi j ski i vazomotorni ri ni ti s (ki j avi ca), suzenj e i i ri taci j a konj unkti va
(bez pojave gnojnog zapaljenja): odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 1 tableta, najduže
10 dana.
CLARITHROMYCIN -- REMEDICA LTD - Kipar
klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325616 film tableta; 500mg; blister, 2x7tabl. Cena: 736.70din
515-04-3568-1/04 30.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 30.09.2009
R 1325615 film tableta; 250mg; blister, 2x7tabl. Cena: 343.10din
515-04-3568/04 30.09.2004
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C,zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 30.09.2009
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta i i nfekci j e kože i potkožnog tki va: odrasli
250mg na 12 sati tokom 7 dana; teške infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana; deca preko
40kg telesne mase 250mg na 12 sati.
Paralelni lekovi: Clarexid®, Fromilid®, Fromilid® uno, Klacid®, Klacid® IV, Klacid® MR, Klerimed®,
Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar
CLARITINE® -- SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija
loratadin - R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AX ostali antihistaminici za sistemsku primenu
R 3058250 sirup; 1mg/mL; bočica, 1x120mL Cena: 285.50din
8606103170095 823/2007/12 13.04.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 13.04.2012
R 1058251 tableta; 10mg; blister, 1x10tabl. Cena: 189.60din
8606103170101 824/2007/12 13.04.2007
4 godine, na temperaturi do 30°C 13.04.2012
Doziranje: sezonski al ergi j ski ri ni ti s, al ergi j ski konj unkti vi ti s, nesezonski hroni čni
i di opatski ri ni ti s, hroni čna ur ti kari j a i druge al ergi j ske dermatoze: odrasli i deca preko
12 godina 10mg jedanput dnevno; deca od 2-12 godina (<30kg): 5mg dnevno. Dozu je potrebno
korigovati kod insuficijencije jetre (5mg).
Paralelni lekovi: Flonidan®, Lorano, Loratadin, Pressing
CLEXANE® -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska, Le Trait
enoksaparin-natrijum - B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AB heparinski antikoagulansi
SZR 0062209 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x1mL Cena: -
5000283653158 697/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062208 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.8mL Cena: -
5000283653141 696/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
abecedni spisak registrovanih lekova :¡:
C
SZR 0062205 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.2mL Cena: -
5000283653110 695/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062207 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.6mL Cena: -
5000283653134 694/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062206 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.4mL Cena: -
5000283653127 693/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062202 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.6mL Cena: -
3587080001273 690/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062204 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x1mL Cena: -
3587080001266 691/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062201 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.4mL Cena: -
3587080000214 692/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062203 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.8mL Cena: -
3587080001280 689/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C
SZR 0062200 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.2mL Cena: -
3587080000207 688/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
Doziranje: tromboza duboki h vena: profilaksa jednom dnevno 20-40mg s.c. tokom 7-10 dana;
terapija doza po jednoj injekciji iznosi 100i.j. anti-Xa/kg telesne mase pacijenta s.c. na 12 sati,
tokom 10 dana; nestabi l na angi na pektori s, akutni i nfarkt mi okarda bez Q tal asa 1mg/kg
s.c. na 12 sati u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom 75-325mg oralno, tokom najmanje 2, a
najviše 8 dana; akutni i nfarkt mi okarda sa el evaci j om ST segmenta započinje se i.v. bolus
injekcijom, nakon koje odmah sledi s.c.inj. Ne sme se primenjivati i.m.
CLEXANE® -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska,-Maisons-Algort
enoksaparin-natrijum - B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AB heparinski antikoagulansi
SZR 0062203 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.8mL Cena: -
3582910021636 509/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062202 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.6mL Cena: -
3582910021612 508/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062201 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.4mL Cena: -
3582910021605 507/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062200 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.2mL Cena: -
:¡z abecedni spisak registrovanih lekova
C
3582910021599 506/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062204 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x1mL Cena: -
3582910014010 505/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062208 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.8mL Cena: -
5013011005655 504/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062207 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.6mL Cena: -
5013011005648 503/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062206 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.4mL Cena: -
3587080002171 502/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062205 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.2mL Cena: -
3587080002164 501/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062209 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x1mL Cena: -
5013011005661 500/2009/12 17.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
Doziranje: tromboza duboki h vena: profilaksa jednom dnevno 20-40mg s.c. tokom 7-10 dana;
terapija doza po jednoj injekciji iznosi 100i.j. anti-Xa/kg telesne mase bolesnika s.c. na 12 sati,
tokom 10 dana; nestabi l na angi na pektori s, akutni i nfarkt mi okarda bez Q tal asa 1mg/kg
s.c. na 12 sati u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom 75-325mg oralno, tokom najmanje 2, a
najviše 8 dana; akutni i nfarkt mi okarda sa el evaci j om ST segmenta započinje se i.v. bolus
injekcijom, nakon koje odmah sledi s.c.inj. Ne sme se primenjivati i.m.
CLEXANE® -- SANOFI-AVENTIS, S.A. - Španija
enoksaparin-natrijum - B01AB05 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AB heparinski antikoagulansi
SZR 0062202 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.6mL Cena: 919.70din
3837000083644 3338/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062204 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x1mL Cena: 1246.90din
3837000083668 3342/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062209 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10000i.j. anti-Xa/mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x1mL Cena: 6187.50din
8470008377732 3343/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062200 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.2mL Cena: 366.90din
3837000083620 3334/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062205 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j. anti-Xa/0.2mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.2mL Cena: 1820.20din
8470008402151 3335/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
abecedni spisak registrovanih lekova :¡¡
C
SZR 0062201 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.4mL Cena: 703.00din
3837000083637 3336/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062206 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 4000i.j. anti-Xa/0.4mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.4mL Cena: 3353.50din
8470008399772 3337/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062208 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.8mL Cena: 5323.50din
8470008382767 3341/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062207 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 6000i.j. anti-Xa/0.6mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 10x0.6mL Cena: 4563.70din
8470008389537 3339/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
SZR 0062203 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 8000i.j. anti-Xa/0.8mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 2x0.8mL Cena: 1072.80din
3837000083651 3340/2009/12 15.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.02.2014
Doziranje: tromboza duboki h vena: profilaksa jednom dnevno 20-40mg s.c. tokom 7-10 dana;
terapija doza po jednoj injekciji iznosi 100i.j. anti-Xa/kg telesne mase bolesnika s.c. na 12 sati,
tokom 10 dana; nestabi l na angi na pektori s, akutni i nfarkt mi okarda bez Q tal asa 1mg/kg
s.c. na 12 sati u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom 75-325mg oralno, tokom najmanje 2, a
najviše 8 dana; akutni i nfarkt mi okarda sa el evaci j om ST segmenta započinje se i.v. bolus
injekcijom, nakon koje odmah sledi s.c.inj. Ne sme se primenjivati i.m.
CLIACIL® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
fenoksimetilpenicilin - J01CE02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01CE penicilini osetljivi na beta laktamazu
R 1020183 tableta; 600000i.j.; blister, 4x5tabl. Cena: 136.70din
8608811000626 462/2006/12 06.04.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C zaštićeno od vlage 06.04.2011
R 3020185 prašak za sirup; 60000i.j./mL; bočica, 1x150mL Cena: 221.40din
8608811000619 461/2006/12 06.04.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C 06.04.2011
R 1020184 tableta; 1200000i.j.; blister, 4x5tabl. Cena: 330.50din
8608811000633 463/2006/12 06.04.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 06.04.2011
Doziranje: tonzi l i ti s, oti ti s medi a, l ečenj e streptokokni h i nfekci j a usne dupl j e, profi l aksa
reumatske grozni ce i pneumokokni h i nfekci j a: odrasli i deca preko 7 godina 1.2Mi.j. na 8
sati; deca do 3 godine 150000-300000i.j. na 8 sati; deca od 3-7 godina 300000-600000i.j. na 8
sati, uzima se 30 minuta pre jela.
CLIMARA® -- SCHERING GMBH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka
estradiol - G03CA03 POLNI HORMONI
I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03CA prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni
R 9048730 transdermalni flaster; 50mcg/24
h
;
aluminijumska folija, 1x4kom Cena: 505.90din
8600103492034 161/2006/12 07.02.2006
3 godine, na temperaturi do 30°C, van domašaja dece 07.02.2011
Doziranje: si ndrom nedostatka estrogena ukl j učuj ući prevenci j u gubi tka kostne mase
kod žena sa povećani m ri zi kom od prel oma: jednom nedeljno flaster zalepiti na suvu,
neozleđenu kožu; svaka aplikacija treba da bude na novoj površini kože.
Paralelni lekovi: Estraderm TTS
:¡| abecedni spisak registrovanih lekova
C
CLIMEN® -- DELPHARM LILLE SAS - Francuska
ciproteron, estradiol - G03HB01 POLNI HORMONI
I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03HB antiandrogeni i estrogeni
R 1048720 obložena tableta; 1mg+2mg; blister, 1x21tabl. Cena: 616.50din
8600103492119 479/2006/12 07.04.2006
5 godina, na temperaturi od 25°C do 30°C 07.04.2011
Doziranje: hormonska supsti tuci ona terapi j a kod kl i makteri čni h smetnj i (znaci involucije
kože i urogenitalnog sistema), ovari j ektomi j a, poremećaj i menstrual nog ci kl usa: 1 tableta
dnevno, od petog dana menstrualnog ciklusa, posle 21-og dana pauza 7 dana.
CLINDAMYCIN-MIP -- CHEPHASAAR CHEMISCH - PHARMAZEUTISCHE FABRIK GmbH - Nemačka
klindamicin - J01FF01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FF linkozamidi
R 1326221 film tableta; 300mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
9120018570461 5334/2009/12 22.09.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C 22.09.2014
R 1326222 film tableta; 600mg; blister, 5x6tabl. Cena: -
9120018570195 5335/2009/12 22.09.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C 22.09.2014
R 1326226 film tableta; 300mg; blister, 2x6tabl. Cena: -
9120018570010 7523/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C 30.11.2014
R 1326228 film tableta; 600mg; blister, 2x6tabl. Cena: -
9120018570027 7525/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C 30.11.2014
Z 0326223 rastvor za injekciju; 600mg/4mL; ampula, 5x4mL Cena: -
9120018570034 5336/2009/12 22.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti 22.09.2014
R 1326225 film tableta; 300mg; blister, 1x6tabl. Cena: -
9120018570508 7522/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C 30.11.2014
R 1326227 film tableta; 600mg; blister, 1x6tabl. Cena: -
9120018570430 7524/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C 30.11.2014
Doziranje: teške stafi l okokne i nfekci j e kosti j u, zgl obova, kože, potkožnog tki va,
peri toni ti s, profi l aksa bakteri j skog endokardi ti sa: odrasli oralno 150-300mg, izuzetno
450mg na 6 sati; deca 3-6mg/kg na 6 sati; odrasli parenteralno 0.6-2,7 g dnevno podeljeno
u 2-4 doze, (pojedinačna i.m. inj. ne treba da pređe 600mg, a i.v. inf. 1.2g tokom 60 minuta;
novorođenčad preko 30 dana 15-20mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze; deca 15-40mg/kg
dnevno podeljeno u 3-4 doze.
Paralelni lekovi: Klindamicin
CLINDASOME -- HEMOFARM AD - Srbija
klindamicin - D10AF01 PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU
D10AF antiinfektivi za lečenje akni
R 4150411 gel; 1%; tuba, 1x20g Cena: 176.50din
8600097012386 515-04-383/04 01.07.2004
18 meseci ako se čuva na temperaturi do 25°C 30.06.2009
Doziranje: acne vul gari s: ujutro i uveče naneti tanak sloj gela na delove kože sa aknama.
CLIVARIN® -- ABBOTT GMBH & CO. KG - Nemačka
reviparin-natrijum - B01AB08 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AB heparinski antikoagulansi
SZ 0062410 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 1432i.j./0.25mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.25mL Cena: 1669.80din
7229/2009/12 17.11.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 17.11.2014
abecedni spisak registrovanih lekova :¡¡
C
SZ 0062411 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 3436i.j./0.6mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL Cena: 3542.30din
7228/2009/12 17.11.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 17.11.2014
Doziranje: mal i tromboembol i j ski ri zi k: 1750i.j. s.c.; vel i ki tromboembol i j ski ri zi k: 3436i.j.
s.c. u razmacima od 24 sata; terapi j a venske tromboze: po preporuci lekara.
CLOPIGAL® -- GALENIKA AD - Srbija
klopidogrel - B01AC04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AC inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
R 1068238 film tableta; 75mg; blister, 4x14tabl. Cena: 4884.60din
8608808107321 4701/2009/12 08.09.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 20.03.2014
R 1068239 film tableta; 75mg; blister, 2x14tabl. Cena: 2442.30din
8608808107314 4700/2009/12 08.09.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 20.03.2014
Doziranje: prevenci j a aterotromboti čki h događaj a (u kombinaciji sa ASK), u jednokratnoj
dnevnoj dozi od 75mg uz obrok ili van njega. Kod akutnog koronarnog si ndroma bez
elevacije ST-segmenta (nestabilna angina ili infarkt miokarda bez Q zupca) lečenje započeti
jednokratnom udarnom dozom od 300mg, a zatim nastaviti sa 75mg jednom dnevno (uz ASK
75-325mg dnevno). Kod akutnog i nfarkta mi okarda sa elevacijom ST segmenta, lečenje se
sprovodi jednom dnevnom dozom od 75mg, a započinje udarnom dozom u kombinaciji sa ASK,
sa/bez trombolitika. Kod bolesnika starijih od 75 godina, lečenje ne treba započinjati udarnom
dozom.
CLOPIXOL-ACUPHASE® -- H. LUNDBECK A/S - Danska
zuklopentiksol - N05AF05 PSIHOLEPTICI
N05AF derivati tioksantena
SZ 0070972 rastvor za injekciju; 50mg; ampula, 5x1mL Cena: 3329.50din
8606102767838 515-04-03224/04 28.09.2004
3 godine, zaštićeno od svetlosti na temperaturi do 15 °C 28.09.2009
Doziranje: ši zofreni j a i druge psi hoze, posebno sa agresi j om i agi taci j om: duboko i.m.
50-150mg, po potrebi dozu ponoviti za 2-3 dana, ukupna kumulativna doza ne sme biti veća od
400mg, a tretman ne sme trajati duže od dve nedelje.
Paralelni lekovi: Clopixol®, Clopixol® Depot
CLOPIXOL® -- H. LUNDBECK A/S - Danska
zuklopentiksol - N05AF05 PSIHOLEPTICI
N05AF derivati tioksantena
R 1070970 film tableta; 10mg; plastična kutija, 1x50tabl. Cena: 553.80din
8606103795168 515-04-03222/04 28.09.2004
2 godine, na temperaturi do 30 °C van domašaja dece 28.09.2009
 R 1070971 film tableta; 25mg; plastična kutija, 1x50tabl. Cena: 1384.50din
8606103795175 515-04-03221/04 28.09.2004
2 godine, na temperaturi do 30 °C van domašaja dece 28.09.2009
Doziranje: ši zofreni j a i druge psi hoze, posebno sa agresi j om i agi taci j om: 20-30mg
dnevno, podeljeno u više doza, po potrebi povećavati na 2-3 dana za 10-20mg; doza održavanja
20-50mg najbolje odjednom uveče, maks. 150mg dnevno.
Paralelni lekovi: Clopixol-Acuphase®, Clopixol® Depot
CLOPIXOL® DEPOT -- H. LUNDBECK A/S - Danska
zuklopentiksol - N05AF05 PSIHOLEPTICI
N05AF derivati tioksantena
SZ 0070973 rastvor za injekciju; 200mg; ampula, 10x1mL Cena: 3238.00din
8600064104052 515-04-03225/04 28.09.2004
4 godine, zaštićeno od svetlosti na temperaturi do 15°C 28.09.2009
:¡õ abecedni spisak registrovanih lekova
C
Doziranje: ši zofreni j a i druge psi hoze, posebno sa agresi j om i agi taci j om: duboko i.m.
200-400mg, na 2-4 nedelje, maks 600mg nedeljno.
Paralelni lekovi: Clopixol-Acuphase®, Clopixol®
CLOZAPIN SANDOZ® -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
klozapin - N05AH02 PSIHOLEPTICI
N05AH diazepini, oksazepini i tiazepini
R 1070021 tableta; 50mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
8606010890062 519/2005/12 02.11.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 02.11.2010
R 1070022 tableta; 100mg; blister, 5x10tabl. Cena: 1357.10din
8606010890055 520/2005/12 02.11.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 02.11.2010
R 1070020 tableta; 25mg; blister, 5x10tabl. Cena: 555.00din
8606010890079 518/2005/12 02.11.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 02.11.2010
Doziranje: ši zofreni j a, smanj enj e ri zi ka sui ci dal nog ponašanj a kod bol esni ka sa
ši zofreni j om: početna doza 1-2 puta po 12.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski
nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!), a zatim 25-50mg
drugog dana; povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. 300mg/dan (u više
pojedinačnih doza, veća doza uveče); maks. do 200mg u jednoj dozi; ako je potrebno povećavati
dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno; teške psihoze 200-450mg, maks. 900mg dnevno.
Paralelni lekovi: Clozapine, Leponex®
CLOZAPINE -- REMEDICA LTD - Kipar
klozapin - N05AH02 PSIHOLEPTICI
N05AH diazepini, oksazepini i tiazepini
R 1070965 tableta; 100mg; blister, 5x10tabl. Cena: 1742.50din
5290665003644 515-04-1864/04 28.06.2004
3 godine, čuva se na temperaturi od 15 - 25°C zaštićeno od vlage i svetlosti 28.06.2009
Doziranje: ši zofreni j a, smanj enj e ri zi ka sui ci dal nog ponašanj a kod bol esni ka sa
ši zofreni j om: početna doza 1-2 puta po 12.5mg dnevno prvog dana (potreban medicinski
nadzor na početku terapije zbog rizika od nastanka hipotenzije i kolapsa!), a zatim 25-50mg
drugog dana; povećavati zatim za 25-50mg/dan tokom 3 nedelje do maks. 300mg/dan (u više
pojedinačnih doza, veća doza uveče); maks. do 200mg u jednoj dozi; ako je potrebno povećavati
dalje za 50-100mg jednom ili 2 puta nedeljno; teške psihoze 200-450mg, maks. 900mg dnevno.
Paralelni lekovi: Clozapin Sandoz®, Leponex®
CO-DIOVAN® -- NOVARTIS FARMA S.P.A. - Italija
valsartan, hidrohlortiazid - C09DA03 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici
R 1401041 film tableta; 160mg+12.5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1448.30din
8606103543738 232/2009/12 16.01.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.01.2014
R 1401042 film tableta; 160mg+25mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1611.00din
8606103543745 231/2009/12 16.01.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.01.2014
R 1401040 film tableta; 80mg+12.5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1170.60din
8606103543721 230/2009/12 16.01.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.01.2014
Doziranje: hi per tenzi j a: inicijalno 80mg dnevno, ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4
nedelje na 160mg dnevno; kod starijih od 75 godina početi sa 40mg, jednom dnevno.
abecedni spisak registrovanih lekova :¡)
C
CO-DIOVAN® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
valsartan, hidrohlortiazid - C09DA03 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici
R 1401042 film tableta; 160mg+25mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1611.00din
8606103543776 22/2009/12 16.01.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.01.2014
R 1401041 film tableta; 160mg+12.5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1448.30din
8606103543769 21/2009/12 16.01.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.01.2014
R 1401040 film tableta; 80mg+12.5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1170.60din
8606103543752 20/2009/12 16.01.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.01.2014
Doziranje: hi per tenzi j a: inicijalno 80mg dnevno, ukoliko je potrebno dozu povećati nakon 4
nedelje na 160mg dnevno; kod starijih od 75 godina početi sa 40mg, jednom dnevno.
CO-IRDA® -- NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
irbesartan, hidrohlortiazid - C09DA04 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09DA antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici
R 1401920 film tableta; 150mg+12.5mg; blister, 2x14tabl. Cena: -
8699540098718 3582/2009/12 29.06.2009
2 godine, u originalnom pakovanju 29.06.2014
R 1401921 film tableta; 300mg+12.5mg; blister, 2x14tabl. Cena: -
8699540098619 3581/2009/12 29.06.2009
2 godine, u originalnom pakovanju 29.06.2014
Doziranje: esenci j al na hi per tenzi j a (kod bolesnika čiji se krvni pritisak ne može adekvatno
kontrolisati primenom samo irbesartana ili hidrohlortiazida): 1 tabl. dnevno, sa ili bez hrane. Ne
preporučuje se za bolesnike sa teškom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina < 30mL/ min).
CO-PRENESSA® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
perindopril, indapamid - C09BA04 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401252 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989561000 4236/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
Z 1401254 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 3x30tabl. Cena: -
3838989530549 4244/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
Z 1401254 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 6x15tabl. Cena: -
3838989560980 4245/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
R 1401252 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 2x15tabl. Cena: -
3838989560966 4252/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
R 1401252 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 1x30tabl. Cena: -
3838989530532 4249/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
Z 1401253 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 6x15tabl. Cena: -
3838989560942 4255/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
Z 1401253 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 3x30tabl. Cena: -
3838989530525 4250/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
:¡8 abecedni spisak registrovanih lekova
C
Z 1401253 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 9x10tabl. Cena: -
3838989560959 4253/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
R 1401251 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989560935 4239/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju
Z 1401254 tableta; 4mg+1.25mg; blister, 9x10tabl. Cena: -
3838989560997 4240/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
R 1401251 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 1x30tabl. Cena: -
3838989530518 4254/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
R 1401251 tableta; 2mg+0.625mg; blister, 2x15tabl. Cena: -
3838989560928 4251/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 25.11.2013
Doziranje: esenci j al na ar teri j ska hi per tenzi j a (kada je potrebna kombinovana terapija): 1
tabl. dnevno kao pojedinačna doza, ujutro, pre doručka. Kontraindikovana je primena kod teške
renalne insuficijencijei kod bolesnika sa teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ispod
30mL/min).
Paralelni lekovi: Prexanil® Combi, Prexanil® Combi LD
COAXIL® -- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska
tianeptin - N06AX14 PSIHOANALEPTICI
N06AX ostali antidepresivi
R 1072600 obložena tableta; 12.5mg; blister, 1x30tabl. Cena: 622.80din
3594455900307 884/2008/12 04.03.2008
3 godine, na temperaturi do 30 °C, van domašaja dece 04.03.2013
Doziranje: depresi j a: 3 puta po 12.5mg dnevno.
COLDREX® -- GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska
paracetamol, kofein, fenilefrin,
terpin, askorbinska kiselina - R01BA53 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 1111210 tableta; 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg;
blister, 1x12tabl. Cena: 181.10din
8606103683915 3765/2009/12 08.07.2009
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage 08.07.2014
BR 1111211 tableta; 500mg+25mg+5mg+20mg+30mg;
blister, 2x12tabl. Cena: -
8606103683922 3766/2009/12 08.07.2009
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage 08.07.2014
Doziranje: ubl ažavanj e bol a u si nusi ma, ubl ažavanj e si mptoma prehl ade i gri pa:
odrasli i starije osobe 2 tabl. do 4 puta dnevno; deca od 6-12 god. uzimaju 1 tabl. do četiri puta
dnevno. Ne primenjivati kod dece mlađe od 6 godina.
COLDREX® CAPLETS -- GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GMBH & CO.,
KG - Nemačka
paracetamol, kofein, fenilefrin - R01BA53 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 1111216 film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8tabl. Cena: -
8606103683786 804/2009/12 15.12.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 15.12.2013
Doziranje: ubl ažavanj e bol a u si nusi ma, ubl ažavanj e si mptoma prehl ade i gri pa: odrasli
i starije osobe 2 tabl. do 4 puta dnevno; deca od 6-12 god. uzimaju 1 tabl. do četiri puta dnevno.
Ne primenjivati kod dece mlađe od 6 godina.
abecedni spisak registrovanih lekova :¡p
C
COLDREX® CAPLETS -- GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD - Irska
paracetamol, kofein, fenilefrin - R01BA53 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 1111216 film tableta; 500mg+25mg+5mg; blister, 2x8tabl. Cena: -
8606103683571 4510/2008/12 15.12.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 15.12.2013
Doziranje: ubl ažavanj e bol a u si nusi ma, ubl ažavanj e si mptoma prehl ade i gri pa:
odrasli i starije osobe 2 tabl. do 4 puta dnevno; deca od 6-12 god. uzimaju 1 tabl. do četiri puta
dnevno. Ne primenjivati kod dece mlađe od 6 godina.
COLDREX® HOTREM BLACKCURRANT
SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija
fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina - R01BA53 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 3111213 prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg;
kesica, 5x5g Cena: 173.60din
8606103683960 6062/2009/12 09.10.2009
3 godine, na temperaturi do 25 °C 09.10.2014
BR 3111215 prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg;
kesica, 10x5g Cena: -
8606103683991 6063/2009/12 09.10.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 09.10.2014
Doziranje: kratkotraj no ol akšavanj e si mptoma prehl ade i gri pa, grozni ce, j eze,
ukl j učuj ući gl avobol j u, bol u grl u, kongesti j u nosa, si nuzi ti s udružen sa bol om, akutni
katar nosa: odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati, maks. 4 praška dnevno; prašak
se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.
Paralelni lekovi: Coldrex® HotRem Lemon, Coldrex® HotRem med i limun, Coldrex® Junior
HotRem, Influrex®
COLDREX® HOTREM LEMON -- SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija
fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina - R01BA53 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 3111212 prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg;
kesica, 5x5g Cena: 173.60din
8606103683939 3767/2009/12 08.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25 °C 08.07.2014
BR 3111214 prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg;
kesica, 10x5g Cena: -
8606103683946 3768/2009/12 08.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 08.07.2014
Doziranje: kratkotraj no ol akšavanj e si mptoma prehl ade i gri pa, grozni ce, j eze,
ukl j učuj ući gl avobol j u, bol u grl u, kongesti j u nosa, si nuzi ti s udružen sa bol om, akutni
katar nosa: odrasli i deca preko 12 godina 1 prašak na 6-8 sati, maks. 4 praška dnevno; prašak
se pre upotrebe rastvara u čaši tople vode.
Paralelni lekovi: Coldrex® HotRem Blackcurrant, Coldrex® HotRem med i limun, Coldrex® Junior
HotRem, Influrex®
COLDREX® HOTREM MED I LIMUN -- SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija
fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina - R01BA53 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 3111317 prašak za oralni rastvor; 10mg+750mg+60mg;
kesica, 10x5g Cena: 274.10din
3830029291700 4232/2008/12 25.11.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 25.11.2013
Doziranje: kratkotraj no ol akšavanj e si mptoma j ake prehl ade i gri pa ukl j učuj ući grozni cu,
drhtavi cu, gl avobol j u, kongesti j u nosa, bol u grl u, si nuzi ti s udružen sa bol om odrasli
:|o abecedni spisak registrovanih lekova
C
(uključujući i stare osobe) i deca iznad 12 godina: 1 kesica na svakih 4-6 sati, rastvoriti u toploj
vodi, maks. 4 kes. praška tokom 24 sata; ne primenjivati duže od sedam dana u kontinuitetu bez
savetovanja sa lekarom. Ne preporučuje se primena kod dece ispod 12 godina starosti.
Paralelni lekovi: Coldrex® HotRem Blackcurrant, Coldrex® HotRem Lemon, Coldrex® Junior
HotRem, Influrex®
COLDREX® JUNIOR HOTREM -- SMITHKLINE BEECHAM S.A. - Španija
fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina - R01BA53 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 3111316 prašak za oralni rastvor; 5mg+300mg+20mg;
kesica, 10x3g Cena: -
3830029291717 4233/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 25.11.2013
Doziranje: kratkotraj no ol akšavanj e si mptoma gri pa, grozni ce, j eze i prehl ade,
ukl j učuj ući gl avobol j u, bol u grl u, si nuzi ti s i bol ove: deca od 6 i više godina uzimaju 1
kesicu rastvorenu u šolji tople vode na 4 sata, maks. 6 kesica tokom 24 sata; ne primenjivati duže
od sedam dana u kontinuitetu bez savetovanja sa lekarom. Ne sme se davati deci mlađoj od 6
godina, osim ukoliko lekar to nije savetovao.
Paralelni lekovi: Coldrex® HotRem Blackcurrant, Coldrex® HotRem Lemon, Coldrex® HotRem
med i limun, Influrex®
COLOSPA RETARD -- SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija
mebeverin - A03AA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03AA sintetski antiholinergici, aminoalkoholni estri
R 1123404 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg;
blister, 2x15kaps. Cena: 963.00din
8606103442369 747/2009/12 23.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju,
ne sme se čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati 23.02.2014
R 1123405 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg;
blister, 4x15kaps. Cena: 1925.90din
8606103442376 748/2009/12 23.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju,
ne sme se čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati 23.02.2014
Doziranje: si mptomatska terapi j a si ndroma nadraženi h creva: odrasli i stariji: 2 puta
dnevno po 1 kaps. (ujutru i uveče). Ne preporučuje se primena kod dece.
Paralelni lekovi: Rudakol®
COLOSPA RETARD -- SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska
mebeverin - A03AA04 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03AA sintetski antiholinergici, aminoalkoholni estri
R 1123404 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg;
blister, 2x15kaps. Cena: 963.00din
8606103442291 656/2009/12 23.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju,
ne sme se čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati 23.02.2014
R 1123405 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200mg;
blister, 4x15kaps. Cena: 1925.90din
8606103442307 657/2009/12 23.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju,
ne sme se čuvati u frižideru i ne sme se zamrzavati 23.02.2014
Doziranje: si mptomatska terapi j a si ndroma nadraženi h creva: odrasli i stariji: 2 puta
dnevno po 1 kaps. (ujutru i uveče). Ne preporučuje se primena kod dece.
Paralelni lekovi: Rudakol®
abecedni spisak registrovanih lekova :|:
C
COLPOCIN-T® -- DEMO S.A. - Grčka
metronidazol - J01XD01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01XD derivati imidazola
SZ 0029770 rastvor za infuziju; 5mg/mL; plastična kesa, 10x100mL Cena: -
8606101409036 39/2006/12 16.01.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 16.01.2011
Doziranje: anaerobne i nfekci j e: odrasli 500mg na 8 sati; deca 7.5mg/kg na 8 sati.
Paralelni lekovi: Klion®, Orvagil®
COMBIVIR® -- GLAXO OPERATIONS UK LIMITED - Velika Britanija
zidovudin, lamivudin - J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AR antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije
SZR 1328640 film tableta; 300mg+150mg; blister, 6x10tabl. Cena: 27476.20din
8606103683595 303/2009/12 06.02.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.02.2014
Doziranje: terapi j a HI V i nfekci j e: 2 puta dnevno po 1 tabl.; primenjivati pod nadzorom
lekara.
COMBIVIR® -- GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - Poljska
zidovudin, lamivudin - J05AR01 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AR antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije
SZR 1328640 film tableta; 300mg+150mg; blister, 6x10tabl. Cena: 27476.20din
8606103683588 698/2009/12 06.02.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.02.2014
Doziranje: terapi j a HI V i nfekci j e: 2 puta po 1 tabl.; primenjivati pod nadzorom lekara.
COMPOUND SODIUM LACTATE -- B.BRAUN MELSUNGEN AG - Nemačka
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid, natrijum-laktat - B05BB01 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05BB rastvori za elektrolitni disbalans
Z 0175320 rastvor za infuziju; 6g/L+0.4g/L+0.27g/L+6.24g/L;
boca plastična, 10x500mL Cena: -
4030539068727 564/2006/12 08.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 08.05.2011
Z 0175321 rastvor za infuziju; 6g/L+0.4g/L+0.27g/L+6.24g/L;
boca plastična, 10x1000mL Cena: -
4030539068734 565/2006/12 08.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 08.05.2011
Doziranje: terapi j a šoka, stanj a sa aci dozom, održavanj e krvnog pri ti ska i ci rkul aci j e
za vreme operaci j e: 30-45mL/kg dnevno (2,5L), prosečno 60 kapi/min; maks. 180 kapi/min. u
urgentnim stanjima.
Paralelni lekovi: Hartmanov rastvor
COMTAN® -- NOVARTIS PHARMA AG - Švajcarska
entakapon - N04BX02 ANTIPARKINSONICI
N04BX ostali dopaminergički lekovi
R 1085284 film tableta; 200mg; bočica, 1x30tabl. Cena: 2359.50din
515-04-2097/04 06.09.2004
3 godine, čuvaju se na sobnoj temperaturi 06.09.2009
Doziranje: dopunska terapi j a Parki nson- ove bol esti kod bol esni ka stari j i h od 18 godi na
sa izraženim fluktuacijama terapijskog efekta (end-of dose) koje nisu stabilizovane levodopom i
perifernim inhibitorom dopa-dekarboksilaze: 200mg uz levodopa/inhibitor DDC (maks. 10 puta
dnevno, tj. 2g/dan entakapona.
:|z abecedni spisak registrovanih lekova
C
CONCERTA® -- JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija
metilfenidat - N06BA04 PSIHOANALEPTICI
N06BA simpatikomimetici centralnog delovanja
§R 1073191 tableta sa produženim oslobađanjem; 36mg;
bočica, 1x30tabl. Cena: 3978.30din
8606102804076 698/2006/12 25.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2011
§R 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem; 18mg;
bočica, 1x30tabl. Cena: 3375.10din
8606102804069 699/2006/12 25.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2011
Doziranje: poremećaj pažnj e: deca starija od 6 godina - terapiju započeti sa 18mg jednom
dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste, ukoliko je potrebno, doza se može u nedeljnim
intervalima postupno povećati za 18mg, do najviše 54mg dnevno. Terapiju treba prekinuti,
ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor.
CONCERTA® -- ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICALS INC., GLOBAL PHARMACEUTICAL
SUPPLY GROUP - USA
metilfenidat - N06BA04 PSIHOANALEPTICI
N06BA simpatikomimetici centralnog delovanja
§R 1073190 tableta sa produženim oslobađanjem; 18mg;
bočica, 1x30tabl. Cena: -
8606102804069 2777/2007/12 12.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2011
Doziranje: poremećaj pažnj e: deca starija od 6 godina - terapiju započeti sa 18mg jednom
dnevno (ujutru) pod nadzorom specijaliste, ukoliko je potrebno, doza se može u nedeljnim
intervalima postupno povećati za 18mg, do najviše 54mg dnevno. Terapiju treba prekinuti,
ukoliko se nakon mesec dana primene ne ispolji povoljan odgovor.
CONCOR® -- MERCK KGaA - Nemačka
bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107600 film tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 352.00din
8606105311076 1857/2008/12 26.05.2008
5 godina, na temperaturi od 30°C 26.05.2013
R 1107601 film tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 453.50din
8606105311083 1858/2008/12 26.05.2008
5 godina, na temperaturi od 30°C 26.05.2013
Doziranje: hi per tenzi j a: 1-2 puta po 5mg; maks. 20mg dnevno.
Paralelni lekovi: Bisobel®, Bisoprolol, Byol®, Concor® COR, Tensec
CONCOR® COR -- MERCK KGaA - Nemačka
bisoprolol - C07AB07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107604 film tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 453.50din
8606105311182 510/2005/12 31.10.2005
5 godina, na temperaturi do 30°C 31.10.2010
R 1107603 film tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 352.00din
8606105311175 509/2005/12 31.10.2005
5 godina, na temperaturi do 30°C 31.10.2010
R 1107602 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 328.90din
8606105311168 508/2005/12 31.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30° C 31.10.2010
Doziranje: stabi l na, hroni čna srčana i nsufi ci j enci j a: početna doza 1.25mg jednom dnevno
tokom 7 dana, ukoliko je potrebno doza se poveća za 1.25mg u intervima od po 7 dana do maks.
doze od 10mg dnevno.
Paralelni lekovi: Bisobel®, Bisoprolol, Byol®, Concor®, Tensec
abecedni spisak registrovanih lekova :|¡
C
CONTRACTUBEX® -- Merz Pharma Gmbh & Co. KGaA - Nemačka
tečni ekstrakt crnog luka, heparin, alantoin -D11AX.. OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI
D11AX ostali dermatološki preparati
BR 4155540 gel; 10g+5000i.j.+1g; tuba, 1x20g Cena: 556.10din
515-04-5027/03 02.06.2004
02.06.2009
Doziranje: terapi j a oži l j aka: više puta dnevno blago utrljati u kožu ili ožiljno tkivo.
CONTROLOC® -- NYCOMED GMBH - Nemačka
pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02BC inhibitori protonske pumpe
SZ 0122751 prašak za rastvor za injekciju; 40mg; bočica, 1x40mg Cena: 493.70din
8606102233050 248/2006/12 03.03.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 03.03.2011
R 1122753 gastrorezistentna tableta; 20mg;
plastična bočica, 1x28tabl. Cena: -
8606102233029 515-04-2632/04-1 25.08.2004
3 godine, na temperaturi do 25 °C 25.08.2009
R 1122752 gastrorezistentna tableta; 20mg;
plastična bočica, 1x14tabl. Cena: 426.50din
515-04-2632/04 25.08.2004
3 godine, na temperaturi do 25 °C 25.08.2009
Doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ul kus
duodenuma), ili 4 nedelje (ul kus žel uca); refl uksni ezofagi ti s: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro
pre doručka, tokom 4 nedelje; parenteralno 40mg dnevno i.v. inj. tokom 2-15 minuta, samo u
slučajevima kad oralna primena nije moguća; primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno.
Paralelni lekovi: Nolpaza®, Pulcet®
CONTROLOC® -- NYCOMED GMBH - Nemačka
pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02BC inhibitori protonske pumpe
R 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14tabl. Cena: 639.00din
8606102233197 1438/2008/12 17.04.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C 17.04.2013
Doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ul kus
duodenuma), ili 4 nedelje (ul kus žel uca); refl uksni ezofagi ti s: 40mg (izuzetno 80mg)
ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje. U kombinaciji sa antibioticima za eradikaciju Hel i cobacter
pyl ori kod bolesnika sa ulkusom duodenuma ili gastritisom: prema protokolu; tableta se uzima
pre večernjeg obroka. Kod starijih bolesnika ili bolesnika sa oštećenom funkcijom bubrega ne bi
trebalo prekoračiti dnevnu dozu od 40mg, osim u slučaju kombinovane terapije za eradikaciju
Hel i cobacter pyl ori gde i stariji bolesnici u toku jednonedeljne terapije uzimaju 2 puta po
40mg dnevno. Tablete se gutaju cele sa vodom 1
h
pre doručka, ne treba ih žvakati ili lomiti. Ne
preporučuje se primena kod dece ispod 12 godina starosti.
Paralelni lekovi: Nolpaza®, Pulcet®
CONTROLOC® -- NYCOMED LIMITED - Irska
pantoprazol - A02BC02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02BC inhibitori protonske pumpe
R 1122750 gastrorezistentna tableta; 40mg; blister, 1x14tabl. Cena: 639.00din
8606102233203 1459/2008/12 03.06.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C 17.04.2013
Doziranje: oralno 40mg (izuzetno 80mg), ujutro pre doručka, tokom 2 nedelje (ul kus
duodenuma), ili 4 nedelje (ul kus žel uca); refl uksni ezofagi ti s: 40mg (izuzetno 80mg)
ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje. U kombinaciji sa antibioticima za eradikaciju Hel i cobacter
pyl ori kod bolesnika sa ulkusom duodenuma ili gastritisom: prema protokolu, tableta se uzima
pre večernjeg obroka. Kod starijih bolesnika ili bolesnika sa oštećenom funkcijom bubrega ne bi
:|| abecedni spisak registrovanih lekova
C
trebalo prekoračiti dnevnu dozu od 40mg, osim u slučaju kombinovane terapije za eradikaciju
Helicobacter pylori gde i stariji bolesnici u toku jednonedeljne terapije uzimaju 2 puta po
40mg dnevno. Tablete se gutaju cele sa vodom 1
h
pre doručka, ne treba ih žvakati ili lomiti. Ne
preporučuje se primena kod dece ispod 12 godina starosti.
Paralelni lekovi: Nolpaza®, Pulcet®
COPAXONE® -- TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. - Izrael
glatiramer acetat - L03AX13 IMUNOSTIMULANSI
L03AX ostali citokini i imunomodulatori
R 0015120 rastvor za injekciju; 20mg/mL;
napunjen injekcioni špric, 28x1mL Cena: 77417.00din
8606010920011 131/2007/12 11.01.2007
2 godine, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti; u frižideru od 2°C - 8°C, ne zamrzavati; na temperaturi
do 25° C, najduže mesec dana 11.01.2012
Doziranje: mul ti pl a skl eroza: 20mg s.c. (jedan napunjen špric) jednom dnevno; ne prekidati
terapiju bez saveta sa lekarom.
COPEGUS® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
ribavirin - J05AB04 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
SZR 1328626 film tableta; 200mg; bočica, 1x168tabl. Cena: 59945.50din
8606102767593 2518/2008/12 07.08.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 07.08.2013
SZR 1328625 film tableta; 200mg; bočica, 1x42tabl. Cena: -
8606102767586 2517/2008/12 07.08.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 07.08.2013
Doziranje: hroni čni hepati ti s C: 1000-1200mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa
interferonom alfa ili peginterferonom alfa.
Paralelni lekovi: Rebetol
CORAXAN® -- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska
ivabradin - C01EB17 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01EB ostali lekovi u terapiji bolesti srca
R 1109125 film tableta; 5mg; blister, 4x14tabl. Cena: 4957.30din
3594451300446 4595/2009/12 26.08.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 26.08.2014
R 1109126 film tableta; 7.5mg; blister, 4x14tabl. Cena: 4957.30din
3594451400436 4597/2009/12 26.08.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 26.08.2014
Doziranje: hroni čna stabi l na angi na pektori s u odraslih (kod bolesnika sa normalnim
sinusnim ritmom) uobičajena početna doza je 2 puta po 5mg dnevno, ujutro i uveče, u toku
obroka; doza se može povećati na 2 puta po 7.5mg dnevno, posle 3-4 nedelje lečenja. Ako se
tokom terapije pojave simptomi bradikardije (vrtoglavica, zamor ili hipotenzija), doza se mora
postepeno smanjivati, čak i do moguće doze od 2 puta po 2.5mg dnevno (pola tablete od
5mg dva puta dnevno). Kontraindikovan je kod bolesnika sa teškom insuficijencijom jetre. Ne
preporučuje se upotreba u lečenju dece i adolescenata.
CORAXAN® -- SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD - Irska
ivabradin - C01EB17 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01EB ostali lekovi u terapiji bolesti srca
R 1109125 film tableta; 5mg; blister, 4x14tabl. Cena: 4957.30din
5391189120241 4596/2009/12 26.08.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 26.08.2014
R 1109126 film tableta; 7.5mg; blister, 4x14tabl. Cena: 4957.30din
5391189131216 4598/2009/12 26.08.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 26.08.2014
abecedni spisak registrovanih lekova :|¡
C
Doziranje: hroni čna stabi l na angi na pektori s u odraslih (kod bolesnika sa normalnim
sinusnim ritmom) uobičajena početna doza je 2 puta po 5mg dnevno, ujutro i uveče, u toku
obroka; doza se može povećati na 2 puta po 7.5mg dnevno, posle 3-4 nedelje lečenja. Ako se
tokom terapije pojave simptomi bradikardije (vrtoglavica, zamor ili hipotenzija), doza se mora
postepeno smanjivati, čak i do moguće doze od 2 puta po 2.5mg dnevno (pola tablete od
5mg dva puta dnevno). Kontraindikovan je kod bolesnika sa teškom insuficijencijom jetre. Ne
preporučuje se upotreba u lečenju dece i adolescenata.
CORDARONE® -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
amjodaron - C01BD01 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01BD antiaritmici, grupa III
R 0101355 rastvor za injekciju; 150mg/3mL; ampula, 6x3mL Cena: 984.60din
3582910002598 87/2006/12 31.01.2006
2 godine, čuvati na temperaturi do 30°C 31.01.2011
R 1101354 tableta; 200mg; blister, 3x10tabl. Cena: 572.70din
3582910002512 88/2006/12 31.01.2006
3 godine, čuvati na temperaturi ispod 30°C 31.01.2011
Doziranje: ari tmi j e: 3 puta dnevno po 200mg tokom 1. nedelje, zatim se smanjuje na 2 puta
dnevno po 200mg tokom 2. nedelje, a potom se primenjuje doza održavanja od 200mg na dan
ili najniža doza kojom se kontroliše aritmija; parenteralno i.v. inf. 5mg/kg tokom 20-120 min
(primenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1.2g dnevno; deca i.v. inj. 5mg/kg
tokom 3
h
, zatim preći na i.v. inf. u dozi 10mg/ kg/dan do kontrole aritmije; terapiju nastaviti
oralnom primenom doze održavanja 1. nedelje 12mg/kg/dan, 2. nedelje 8mg/kg/dan, a kasnije
4mg/kg/dan.
Paralelni lekovi: Amiodaron, Sedacoron®
CORDIPIN® RETARD -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
nifedipin - C08CA05 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402233 tableta sa produženim oslobađanjem; 20mg;
blister, 2x15tabl. Cena: 135.10din
3838989519872 116/2005/12 15.08.2005
5 godina, zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi do 25°C 26.05.2010
Doziranje: hi per tenzi j a, angi na pektori s: 2 puta po 20mg, maks. 2 puta po 40mg.
Paralelni lekovi: Nifedipin retard, Nifelat P®, Nifelat®, Nipidin
CORNEREGEL® -- DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH - Nemačka
dekspantenol - S01XA12 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01XA ostali lekovi u oftalmologiji
BR 4099210 gel za oči; 50mg/g; tuba, 1x10g Cena: 229.20din
4030571001393 561/2005/12 21.11.2005
2 godine, na temperaturi do 25 °C 21.11.2010
Doziranje: kerati ti s, suvi keratokonj unkti vi ti s, opekoti ne, di strofi čna obol j enj a
rožnj ače, profi l aksa i terapi j a povreda rožnj ače kod osoba sa kontaktni m soči vi ma,
kauzal na terapi j a i nfekci j a rožnj ače bakteri j skog, vi rusnog i l i gl j i vi čnog porekl a: 3 - 5
puta po 1 kap dnevno u zavisnosti od indikacije.
CORNILAT® -- GALENIKA AD - Srbija
izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01DA organski nitrati
R 1102082 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 69.70din
8608808100520 110/2006/12 02.02.2006
5 godina, na temperaturi od 15°C do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece. 02.02.2011
Doziranje: profi l aksa angi ne pektori s: 20-40mg svakih 12 sati; angi na pektori s: 40-120mg
dnevno, podeljeno u 2-3 doze; srčana i nsufi ci j enci j a: 40-240mg dnevno podeljeno u 2-4
doze.
Paralelni lekovi: Difutrat®, Isosorb retard®
:|õ abecedni spisak registrovanih lekova
C
CORPRIL -- CEMELOG-BRS Kft - Mađarska
ramipril - C09AA05 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 103725 film tableta; 1.25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 179.80din
8901296017067 262/2006/12 06.03.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 06.03.2011
R 1103728 film tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 547.70din
8901296017098 264/2006/12 06.03.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C,zaštićeno od svetlosti 06.03.2011
R 1103727 film tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 453.80din
8901296017081 265/2006/12 06.03.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C,zaštićeno od vlage 06.03.2011
R 1103726 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 308.30din
8901296017074 263/2006/12 06.03.2006
2 godine, na tempraturi do 25°C,zaštićeno od vlage 06.03.2011
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 1.25mg/dan oralno, povećava se u intervalima od 1-2
nedelje do doze održavanja 2.5-5mg/dan, maks. 10mg/dan, sa dosta tečnosti, u toku ili posle
jela; kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a: početna doza 1.25mg/dan, po potrebi povećati
u intervalima od 1-2 nedelje, maks. 10mg/dan (dnevne doze od 2.5mg ili više mogu da se
primenjuju u jednoj ili dve podeljene doze); profi l aksa posl e akutnog i nfarkta mi okarda:
terapiju treba započeti u bolnici od 3-10 dana posle infarkta miokarda; početna doza je 2 puta
po 2.5mg/dan, posle 2 dana se povećava do 2 puta po 5mg/dan, doza održavanja 2 puta po
2.5-5mg/dan.
Paralelni lekovi: Ampril®, Piramil®, Prilinda®, Ramipril, Ramitens®, Tritace®, Vivace®
CORTIAZEM RETARD -- HEMOFARM AD - Srbija
diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08DB derivati benzotiazepina
R 1402250 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 90mg;
blister, 3x10tabl. Cena: 198.10din
8600097011310 2037/2007/12 25.09.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 25.09.2012
Doziranje: Doziranje i dužina terapije je individualna i prilagođava se prema terapijskom efektu.
Angi na pektori s: uobičajena doza za odrasle je 2 puta dnevno po 1 tabl. (90mg); hi per tenzi j a:
uobičajena doza za odrasle je 1-2 puta dnevno po 1 tabl. (90mg), maks. 480mg/dan. Tabl.
uzeti neposredno pre obroka ili uz obrok i progutati celu sa čašom vode. Kod bol esni ka sa
bubrežnom i hepati čkom i nsufi ci j enci j om i kod stari j i h (i znad 65 godi na): preporučena
inicijalna doza iznosi 1 tabl. (90mg) dnevno, a po potrebi doza se može povećati do 2 puta
dnevno po 1 tabl. (90mg). Primena se ne preporučuje kod dece.
Paralelni lekovi: Diltiazem, Diltiazem Alkaloid®
CORTICIN® -- GALENIKA AD - Srbija
hidrokortizon, bacitracin - S01CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01CA kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji
R 4090420 mast za oči; 10mg/g+1000i.j./g; tuba, 1x3.5g Cena: 45.20din
8608808100537 2263/2006/12 06.12.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 06.12.2011
Doziranje: akutni i hroni čni bakteri j ski bl efari ti s, i nfl amatorna obol j enj a pal pebral ne
i bul barne konj unkti ve, kornej e i prednj eg segmenta očne j abuči ce, hroni čni prednj i
uvei ti s, traume kornej e: mast se nanosi na unutrašnju stranu kapaka svaka 3-4 sata.
CORVITOL® 100 -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107583 tableta; 100mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
4013054000847 603/2005/12 19.12.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C 19.12.2010
abecedni spisak registrovanih lekova :|)
C
R 1107582 tableta; 100mg; blister, 3x10tabl. Cena: 225.20din
4013054003541 602/2005/12 19.12.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C 19.12.2010
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2
doze (oralno); angina pektoris 2-3 puta po 50-100mg (oralno); ari tmi j e: 2 puta po 50mg dnevno;
i nfarkt mi okarda u toku prvih 12 sati: 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2 minuta do najviše
15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 puta po 100mg
najmanje sledeća tri meseca; prevenci j a mi grene: 2 puta po 50-100mg; ti reotoksi koza: 4
puta po 50mg.
Paralelni lekovi: Corvitol® 50, Metoprolol STADA® 200mg retard, Metoprolol XL Sandoz®,
Presolol
CORVITOL® 50 -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
metoprolol - C07AB02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AB blokatori beta adrenergičkih receptora, selektivni
R 1107580 tableta; 50mg; blister, 3x10tabl. Cena: 85.60din
4013054003220 600/2005/12 19.12.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C 19.12.2010
R 1107581 tableta; 50mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
4013054000854 601/2005/12 19.12.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C 19.12.2010
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 100mg dnevno, zatim 200mg odjednom ili podeljeno
u 2 doze (oralno); angi na pektori s: 2-3 puta po 50-100mg (oralno); ari tmi j e: 2 puta po
50mg dnevno; i nfarkt mi okarda u toku prvih 12 sati: 5mg i.v. u bolusu ponavljati na 2
minuta do najviše 15mg, posle 15 minuta početi oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim
2 puta po 100mg najmanje sledeća tri meseca; prevenci j a mi grene: 2 puta po 50-100mg;
ti reotoksi koza: 4 puta po 50mg.
Paralelni lekovi: Corvitol® 100, Metoprolol STADA® 200mg retard, Metoprolol XL Sandoz®,
Presolol
CORYOL® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AG blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
R 1107671 tableta; 3.125mg; blister, 3x10tabl. Cena: 257.40din
3838989502881 304/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107672 tableta; 3.125mg; blister, 9x10tabl. Cena: 733.50din
3838989502911 305/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107674 tableta; 6.25mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989502935 307/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107675 tableta; 6.25mg; blister, 9x10tabl. Cena: -
3838989502942 308/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107677 tableta; 12.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 333.40din
3838989502966 310/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107678 tableta; 12.5mg; blister, 9x10tabl. Cena: 881.40din
3838989502973 311/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107679 tableta; 25mg; blister, 4x7tabl. Cena: 447.60din
3838989502980 312/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107680 tableta; 25mg; blister, 2x15tabl. Cena: 451.00din
3838989502997 313/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
:|8 abecedni spisak registrovanih lekova
C
R 1107681 tableta; 25mg; blister, 6x15tabl. Cena: 1350.30din
3838989503000 314/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107670 tableta; 3.125mg; blister, 4x7tabl. Cena: 240.10din
3838989502874 303/2005/12 26.10.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
Doziranje: hi per tenzi j a: 12.5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno
u 2 doze; angi na pektori s: 12.5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno
podeljeno u 2 doze; hroni čna i nsufi ci j enci j a mi okarda: 2 puta po 3.125mg 2 nedelje, zatim
2 puta po 6.25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12.5mg, maks. 2 puta po 25-50mg.
Paralelni lekovi: Carvedigamma 12.5, Carvedigamma 25, Carvedigamma 6.25, Dilatrend®,
Karvedilol, Karvileks®, Milenol
CORYOL® -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
karvedilol - C07AG02 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AG blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
R 1107676 tableta; 12.5mg; blister, 4x7tabl. Cena: 285.60din
3838989502959 3347/2009/12 01.06.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
R 1107673 tableta; 6.25mg; blister, 4x7tabl. Cena: 232.70din
3838989502928 3346/2009/12 01.06.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C,van domašaja decena temperaturi do 30°C,van domašaja dece 26.10.2010
Doziranje: hi per tenzi j a: 12.5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks. 50mg dnevno podeljeno
u 2 doze; angi na pektori s: 12.5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno
podeljeno u 2 doze; hroni čna i nsufi ci j enci j a mi okarda: 2 puta po 3.125mg 2 nedelje, zatim
2 puta po 6.25mg 2 nedelje, nastaviti sa 2 puta po 12.5mg, maks. 2 puta po 25-50mg.
Paralelni lekovi: Carvedigamma 12.5, Carvedigamma 25, Carvedigamma 6.25, Dilatrend®,
Karvedilol, Karvileks®, Milenol
COSOPT® -- LABORATORIES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET - Francuska
dorzolamid, timolol - S01ED51 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01ED beta-adrenergički blokatori
R 7099180 kapi za oči, rastvor; 2%+0.5%; bočica, 1x5mL Cena: 1178.80din
8600103453363 2598/2008/12 13.08.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju. 13.08.2013
Doziranje: terapi j a gl aukoma: 2 puta po 1 kap u obolelo oko (oči).
COZAAR® -- MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
losartan - C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09CA antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
R 1103791 film tableta; 50mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1139.60din
8600103453332 3201/2008/12 12.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 12.09.2013
Doziranje: hi per tenzi j a: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno, maks. 100mg
dnevno; hi per tenzi j a sa hi per trofi j om l eve komore: uobičajena početna doza je 50mg,
jednom dnevno, maks. 100mg dnevno; di j abeti čka nefropati j a (diabetes mellitus (tip2)):
udružena sa oboljenjem bubrega 50mg dnevno, maks. 100mg dnevno; stariji od 75 godina
početna doza je 25mg jednom dnevno; deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg
jednom dnevno, maks. 50mg dnevno; deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno, maks.
100mg dnevno.
Paralelni lekovi: Erynorm®, Lakea®, Lorista®, Losartan, Losartic®, Losar®, Lotar®, Rasoltan®,
Sentor®
abecedni spisak registrovanih lekova :|p
C
CRESTOR® -- ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija
rosuvastatin - C10AA07 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AA inhibitori HMG CoA reduktaze
R 1104716 film tableta; 10mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1716.80din
5000455017771 1525/2009/12 11.05.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 11.05.2014
R 1104719 film tableta; 40mg; blister, 4x7tabl. Cena: 3089.90din
5000455017818 1526/2009/12 11.05.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 11.05.2014
R 1104717 film tableta; 20mg; blister, 2x14tabl. Cena: 2595.20din
5000455017795 1527/2009/12 11.05.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 11.05.2014
R 1104718 film tableta; 5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1153.70
5000455018532 1528/2009/12 11.05.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 11.05.2014
Doziranje: pri marna hi perhol esterol emi j a (tip IIa uključujući i heterozigotnu porodičnu
hiperholesterolemiju), mešovita dislipidemija (tip IIb), homozi gotna porodi čna
hi perhol esterol emi j a kada su nedovoljni efekti nefarmakoloških mera (fizička aktivnost,
smanjenje telesne težine): preporučena doza je 1 tabl. od 5mg ili 10mg jednom dnevno, u bilo
koje doba dana, uz hranu ili bez nje. Ako je neophodno podešavanje doze, može se izvršiti posle 4
nedelje od početka terapije, maks. dnevna doza je 40mg. Kod starijih od 70 godina, preporučuje
se doza od 5mg. Pedijatrijsko iskustvo je ograničeno na mali broj dece (uzrasta 8 i više godina) sa
homozigotnom porodičnom hiperholesterolemijom. Kontraindikovana je primena od bolesnika
sa teškom bubrežnom insuficijencijom i onih sa aktivnim oboljenjem jetre.
CRINONE® -- FLEET LABORATORIES LIMITED - Velika Britanija
progesteron - G03DA04 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA
G03DA derivati pregnena
R 4137040 vaginalni gel; 8%; aplikator, 15x1.125g Cena: 3241.20din
8606105311281 1512/2007/12 12.07.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju 12.07.2012
Doziranje: nepl odnost nastal a usl ed smanj eni h ni voa ženskog hormona progesterona
u toku menstrual nog ci kl usa; u toku „i n vi tro” opl odnj e kod žena koj e i maj u
normal an ovul atorni menstrual ni ci kl us zbog steri l i teta nastal og usl ed probl ema
sa j aj ovodom i l i materi com: intravaginalnu aplikaciju primeniti odmah nakon ovulacije
ili 18.-21. dana menstrualnog ciklusa jednom dnevno; kod „in vitro” oplodnje (neplodnost
nastala usled idiopatskog, tubarnog ili endometrioznog steriliteta udruženog sa normalnim
ovulatornim ciklusom): po 1 aplikaciju svakodnevno, tokom 30 dana ako je trudnoća potvrđena
laboratorijskim testom; aplikator koristiti prema priloženom uputstvu.
Paralelni lekovi: Utrogestan®
CRIXIVAN® -- MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
indinavir - J05AE02 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AE inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze)
R 1328440 kapsula, tvrda; 200mg; bočica plastična, 1x360kaps. Cena: -
8600103453349 3202/2008/12 12.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 12.09.2013
R 1328441 kapsula, tvrda; 400mg; bočica plastična, 1x180kaps. Cena: 25576.00din
8600103453356 3203/2008/12 12.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 12.09.2013
Doziranje: terapi j a HI V i nfekci j e: 800mg na 8 sati, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.
:¡o abecedni spisak registrovanih lekova
C
CUROSURF® -- CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija
poraktant alfa - R07AA.. OSTALI PROIZVODI ZA LEČENJE
BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
R07AA plućni surfaktanti
SZ 0119151 suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje; 240mg/3mL;
bočica staklena, 1x3mL Cena: 74283.70din
9005639009944 4359/2009/12 12.08.2009
18 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 12.08.2014
SZ 0119150 suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje; 120mg/1.5mL;
bočica staklena, 2x1.5mL Cena: 78592.00din
9005639009951 4358/2009/12 12.08.2009
18 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 12.08.2014
Doziranje: l ečenj e i profi l aksa respi ratornog di stres si ndroma (RDS) kod prevremeno
rodj ene dece: 100-200mg/kg. maks. 300-400mg/kg na dan; primenjuje se endotrahealnim
tubusom samo u kliničkim uslovima od strane stručnog osoblja.
CYCLO-PROGYNOVA® -- SCHERING GMBH & CO. PRODUKTIONS KG - Nemačka
norgestrel, estradiol - G03FB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA
G03FB gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati
R 1048781 obložena tableta; bele 11 po (0mg + 2mg) + smedje 10 po (0.5mg + 2mg)
blister, 1x21tabl. Cena: 391.80din
8600103492157 2044/2006/12 06.11.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 06.11.2011
Doziranje: hormonska terapi j a: 1 tabl. dnevno, počevši od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan,
zatim 7 dana pauze.
CYCLOPLATIN 150 -- PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka
karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031270 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL;
bočica, 1x15mL Cena: 2596.80din
8590027301010 1129/2006/12 06.07.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 06.07.2011
Doziranje: mal i gni tumori ovari j uma, testi sa, gl ave i vrata, si tnoćel i j ski i nesi tnoćel i j ski
karci nom pl uća i karci nom mokraćne beši ke: monoterapija, odrasli 400mg/m
2
jednom
dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-60min., ponavljati na 4 nedelje.
Paralelni lekovi: Carboplasin®, Carboplatin, Carboplatin „Ebewe”, Carboplatin PharmaSwiss,
Carboplatin-Teva, Cycloplatin 50, Karboplatin, Paraplatin®
CYCLOPLATIN 50 -- PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka
karboplatin - L01XA02 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
SZ 0031271 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/mL;
bočica, 1x5mL Cena: 1080.50din
8590027301003 1130/2006/12 06.07.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 06.07.2011
Doziranje: mal i gni tumori ovari j uma, testi sa, gl ave i vrata, si tnoćel i j ski i nesi tnoćel i j ski
karci nom pl uća i karci nom mokraćne beši ke: monoterapija, odrasli 400mg/m
2
jednom
dnevno, kao kratkotrajna i.v. inf., tokom 15-60min., ponavljati na 4 nedelje.
Paralelni lekovi: Carboplasin®, Carboplatin, Carboplatin „Ebewe”, Carboplatin PharmaSwiss,
Carboplatin-Teva, Cycloplatin 150, Karboplatin, Paraplatin®
CYMEVENE® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
ganciklovir - J05AB06 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AB nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
SZ 0328260 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg Cena: 3201.70din
8606102767616 403/2007/12 30.01.2007
3 godine, na temperaturi do 30°C 30.01.2012
abecedni spisak registrovanih lekova :¡:
C
Doziranje: CMV reti ni ti s, di semi novana CMV i nfekci j a: parenteralno, 5mg/kg na 12 sati,
14-21 dan (lečenje) ili 7-14 dana (prevencija CMV infekcija); terapija održavanja: 6mg/kg dnevno
5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan.
CYPROCUR® -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
ciproteron - G03HA01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA
G03HA antiandrogeni, monokomponentni
R 1048333 tableta; 50mg; blister, 9x10tabl. Cena: 4081.50din
8606007082593 3935/2009/12 21.07.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 21.07.2014
Doziranje: i noperabi l ni karci nom prostate 2-3 puta dnevno po 2 tabl. (200-300mg), posle
jela, sa malo tečnosti. Ne treba prekidati terapiju niti smanjivati dozu kada dođe do poboljšanja
ili remisije bolesti. Redukci j a početnog povećanj a muški h seksual ni h hormona u terapi j i
sa LH-RH agoni sti ma: inicijalno 2 puta dnevno po 2 tabl. (200mg) u vidu monoterapije tokom
5-7 dana, zatim 2 puta dnevno po 2 tabl. (200mg) tokom 3-4 nedelje u kombinaciji sa LH-RH
agonistima u preporučenoj dozi. Za l ečenj e nal eta vrel i ne kod bolesnika koji primaju LH-RH
analoge ili koji su imali orhidektomiju, primenjuje se doza od 1-3 tabl. dnevno (50-150mg), koja
se može povećati na 2 tabl. tri puta dnevno (300mg), ukoliko je potrebno. Smanj enj e nagona
kod seksual ni h devi j aci j a: lečenje se započinje dozom od 50mg dva puta dnevno, doza se
može povećati do 100mg dva puta dnevno, ili čak do 100mg tri puta dnevno tokom kraćeg
perioda. Kada se postignu zadovoljavajući rezultati, treba održavati terapijski efekat primenom
najmanje moguće doze. Veoma često je dovoljna doza od 25mg dnevno. Kada se utvrđuje doza
održavanja ili kada se prekida terapija, treba voditi računa da se to uradi postepeno, ne naglo, u
intervalima od nekoliko nedelja.
Paralelni lekovi: Androcur®
CYSTOCAIN® 2% -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
artikain - N01BB08 ANESTETICI
N01BB amidi
Z 0081141 rastvor za injekciju; 20mg/mL; ampula, 5x10mL Cena: 163.60din
8608811000817 426/2008/12 12.02.2008
4 godine, na temperaturi do 25 °C 12.02.2013
Doziranje: l okal na i nfi l trati vna anestezi j a: 2-5mL, maks. 100mL; regionalna anestezija: 15-
30mL; epiduralna anestezija: 15-20mL.
CYSTOCAIN® 2% A -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
artikain, epinefrin - N01BB58 ANESTETICI
N01BB amidi
Z 0081142 rastvor za injekciju; 20mg/mL+0.006mg/mL;
ampula, 5x10mL Cena: 163.60din
8608811000824 375/2008/12 12.02.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 12.02.2013
Doziranje: lokalna i regionalna (i nfi l trati vna) anestezija: 2-5mL, maks. 100mL; bl okada peri ferni h
nerava i l i pl eksusa: 10-20mL; epi dural na anestezi j a: 15-20mL; ne primenjivati i.v.
Paralelni lekovi: Cystocain® DS, Ubistesin, Ubistesin forte
CYSTOCAIN® DS -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
artikain, epinefrin - N01BB58 ANESTETICI
N01BB amidi
Z 0081143 rastvor za injekciju; 40mg/mL+0.006mg/mL;
ampula, 50x2mL Cena: 769.60din
8608811000848 427/2008/12 12.02.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 12.02.2013
Doziranje: lokalna i regionalna (i nfi l trati vna) anestezija u stomatologiji: najčešće 2mL po
zubu.
Paralelni lekovi: Cystocain® 2% A, Ubistesin, Ubistesin forte
:¡z abecedni spisak registrovanih lekova
C
CYTOSAR® -- ACTAVIS ITALIA S.P.A - Italija
citarabin - L01BC01 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
SZ 0034140 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 100mg/5mL;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x5mL Cena: 273.30din
8606007410358 2957/2007/12 30.11.2007
5 godina, bez posebnih naznaka 30.11.2012
SZ 0034141 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 500mg/10mL;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x10mL Cena: 1098.20din
8606007410365 2958/2007/12 30.11.2007
3 godine, na temperaturi od +2°C do +8°C, zaštićeno od svetlosti.Ne zamrzavati. 30.11.2012
SZ 0034142 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g Cena: 2168.80din
4034541005077 2959/2007/12 30.11.2007
5 godina, bez posebnih naznaka 30.11.2012
Doziranje: akutna nel i mfoci tna l eukemi j a, akutna l i mfoci tna l eukemi j a, hroni čna
mi j el oci tna l eukemi j a (blastična transformacija), meni ngeal ne l eukemi j e: intratekalno
monoterapija 100-200mg/m
2
i.v. dnevno 5 dana, u dvonedeljnim intervalima (indukcija
remisije), ili doza održavanja 75-100mg/m
2
i.v. dnevno 2-5 dana, u mesečnim intervalima (doza
održavanja); monoterapija 1-1.5mg/kg i.m. ili s.c.: jednokratno, u mesečnim intervalima (doza
održavanja); monoterapija 30mg/m
2
intratekalno na 4 dana.
Paralelni lekovi: Alexan® Ebewe
abecedni spisak registrovanih lekova :¡¡
D
DABROSTON® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI
GENITALNOG SISTEMA
G03DB derivati pregnadiena
R 1048270 film tableta; 10mg; blister, 2x15tabl. Cena: 482.10din
3850343033220 259/2006/12 06.03.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, van domašaja dece 06.03.2011
Doziranje: endometri oza: 2-3 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa ili kontinuirano;
di sfunkci onal na krvarenj a: 2 puta po 10mg od 11-25 dana ciklusa, tokom najmanje 6
uzastopnih ciklusa; di smenorej a: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa.
Paralelni lekovi: Duphaston®
DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 100
PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka
dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI
L01AX ostali alkilirajući antineoplastici
SZ 0039250 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 100mg;
bočica, 10x100mg Cena: 3497.80din
8590027301102 1134/2006/12 06.07.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 06.07.2011
Doziranje: metastatski mel anom, Hodgki n- ova bol est, sarkomi mekog tki va:
monoterapija 200-250mg/m
2
jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4
nedelje.
Paralelni lekovi: Dacarbazin Pliva - Lachema 200, Dakarbazin
DACARBAZIN PLIVA - LACHEMA 200 -- PLIVA - LACHEMA A.S. - Češka
dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI
L01AX ostali alkilirajući antineoplastici
SZ 0039251 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 200mg;
bočica, 10x200mg Cena: 6650.90din
8590027301119 1135/2006/12 06.07.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 06.07.2011
Doziranje: metastatski mel anom, Hodgki n- ova bol est, sarkomi mekog tki va:
monoterapija 200-250mg/m
2
jednom dnevno, tokom 5 dana, po potrebi ponavljati na 3-4
nedelje.
Paralelni lekovi: Dacarbazin Pliva - Lachema 100, Dakarbazin
DAKARBAZIN -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
dakarbazin - L01AX04 ANTINEOPLASTICI
L01AX ostali alkilirajući antineoplastici
SZ 0039031 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg Cena: 1161.80din
8600102463899 171/2008/12 25.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 25.01.2013
SZ 0039030 prašak za rastvor za infuziju; 1000mg; bočica, 1x1000mg Cena: 2166.60din
8600102463905 170/2008/12 25.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 25.01.2013
SZ 0039032 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 100mg;
bočica, 10x100mg Cena: 3497.80din
8600102463875 152/2008/12 25.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 25.01.2013
D
:¡| abecedni spisak registrovanih lekova
D
SZ 0039033 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 200mg; bočica, 10x200mg Cena: 6650.90din
8600102463882 172/2008/12 25.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 25.01.2013
Doziranje: metastatski mel anom, sarkom mekog tki va kod odrasl i h (osim mezotelioma
i Kapošijevog sarkoma): monoterapija 200-250mg/m
2
i.v. inj. jednom dnevno, tokom 5 dana,
ponavljati na 3 nedelje; uznapredoval a Hodgki n- ova bol est 375mg/m
2
i.v. telesne površine
svakih 15 dana u kombinaciji sa doksorubicinom, bleomicinom i vinblastinom (ABVD režim). Lek
primenjivati pod nadzorom lekara koji ima iskustva u hematologiji.
Paralelni lekovi: Dacarbazin Pliva - Lachema 100, Dacarbazin Pliva - Lachema 200
DAKTACORT® -- JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija
mikonazol, hidrokortizon - D01AC52 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
R 4157560 krem; 20mg/g+10mg/g; tuba, 1x15g Cena: 211.30din
8606102804014 590/2005/12 21.12.2005
3 godine, u frižideru, na temperaturi od 2 - 8 °C 21.12.2010
Doziranje: i nfekci j a kože i zazvane gl j i vi cama ukl j učuj ući kvasne gl j i ve, posebno ukol i ko
su udružene sa i nfl amaci j om, crveni l om i svrabom: 2 puta dnevno blago utrljavati u
tankom sloju na obolelo mesto.
DAKTANOL® -- GALENIKA AD - Srbija
mikonazol - D01AC02 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
R 4157100 krem; 2%; tuba, 1x30g Cena: 165.10din
8608808103934 994/2008/12 11.03.2008
3 godine, u originalnom pakovanju.Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. 11.03.2013
Doziranje: mi koze: mazati 2 puta dnevno obolelo mesto u tankom sloju, tokom 2-6 nedelja.
DAKTANOL® -- GALENIKA AD - Srbija
mikonazol - A01AB09 STOMATOLOŠKI PREPARATI
A01AB antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu
R 2157101 oralni gel; 2%; tuba, 1x40g Cena: 188.10din
8608808105389 2320/2008/12 16.07.2008
3 godine, u originalnom pakovanju. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. 16.07.2013
Doziranje: mi koze: odrasli i deca 4 puta dnevno ½ kafene kašičice gela držati u ustima nekoliko
minuta, a zatim progutati; odojčad 4 puta dnevno ¼ kafene kašičice gela.
DAMATON® -- GALENIKA AD - Srbija
pentoksifilin - C04AD03 PERIFERNI VAZODILATATORI
C04AD derivati purina
R 1106651 tableta sa produženim oslobađanjem; 400mg; blister, 2x10tabl.
Cena: 141.60din
8608808105679 198/2005/12 21.12.2005
3 godine, na temperaturi 15 do 30 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 21.12.2010
Doziranje: terapi j a poremećaj a ci rkul aci j e: 2-3 puta po 400mg posle jela.
Paralelni lekovi: PENTILIN® forte, Pentilin®, PentoHEXAL®, PentoHEXAL® 300, PentoHEXAL® 600,
Pentoksifilin, Trental®, Trental® 400, Trental® 600
DAONIL® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
glibenklamid - A10BB01 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU
(ANTIDIJABETICI)
A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje
R 1042090 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 75.50din
8608811000916 1880/2007/12 06.09.2007
4 godine, na temperaturi do 25° C 06.09.2012
abecedni spisak registrovanih lekova :¡¡
D
Doziranje: di abetes mel l i tus (ti p 2): 2.5-5mg uz doručak, maks. 15mg dnevno; doze veće od
10mg davati podeljeno u 2-3 doze.
Paralelni lekovi: Maninil® 1,75, Maninil® 3,5, Maninil® 5
DAROB® MITE -- ABBOTT GMBH & CO. KG - Nemačka
sotalol - C07AA07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AA blokatori beta adrenergičkih receptora, neselektivni
R 1107018 tableta; 80mg; blister, 5x10tabl. Cena: 390.10din
4032046000931 5978/2009/12 07.10.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju 07.10.2014
Doziranje: teške si mptomatske ventri kul arne tahi kardi j e, si mptomatske supraventri kul arne
tahi kardi j e (profilaksa nakon električne kardioverzije, profilaksa paroksizmalne atrijalne
fibrilacije): u početku uzimati 2 puta dnevno po 80mg (1 tabl.); doza se može povećati na 3
puta dnevno po 1 tabl., sve do 2 puta dnevno po 2 tabl. (160mg). Kod aritmija koje ugrožavaju
život može se kod nedovoljnog efekta doza povećati na 6 tabl. dnevno (480mg) podeljeno u
dve ili tri pojedinačne doze, tek nakon primene leka najmanje 2-3 dana. Terapiju treba početi
samo ukoliko postoji oprema za hitnu kardiološku intervenciju uz mogućnost stalnog nadzora
bolesnika. Atri j al na fi bri l aci j a u početku lečenja uzimati 2 puta dnevno po 1 tabl. (2 puta
po 80mg), doza se može povećati na 3 puta dnevno po 1 tabl. (3 puta po 80mg). Ova se doza
kod pacijenata sa paroksizmalnom atrijalnom fibrilacijom ne sme prekoračiti. Kod bolesnika
sa hroni čnom atri j al nom fi bri l aci j om doza se može kod nedovoljnog efekta povećati na
maks. 2 puta dnevno po 2 tabl. (2 puta po 160mg). Doza se sme povećati tek nakon primene
leka najmanje 2-3 dana. Tabl. treba progutati cele sa dosta tečnosti (1 čaša vode). Ne sme se
uzimati uz obrok (posebno sa mlekom i mlečnim proizvodima) Kod starijih bolesnika treba voditi
računa o mogućoj oslabljenoj funkciji bubrega, a lek se ne primenjuje kod dece. Kod bolesnika sa
infarktom miokarda i/ili srčanim aritmijama, koji su na dugoročnoj terapiji, prekid terapije treba
da nastupi postepeno.
DAUNOBLASTINA® -- ACTAVIS ITALIA S.P.A - Italija
daunorubicin - L01DB02 ANTINEOPLASTICI
L01DB antraciklini i srodne supstance
SZ 0033060 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 20mg/10mL;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x10mL Cena: 621.80din
4034541008399 514/2009/12 17.02.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 17.02.2014
Doziranje: akutna l i mfati čna i mi j el oi dna l eukemi j a, neurobl astomi i rabdoi mi osarkomi :
monoterapija 40mg/m
2
inf. tokom 60 minuta u jednoj dozi, svake 2 nedelje.
DECA-DURABOLIN® -- N.V. ORGANON - Holandija
nandrolon - A14AB01 ANABOLIČKI PREPARATI ZA SISTEMSKU UPOTREBU
A14AB derivati estrena
Z 0343122 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 10x1mL Cena: 4388.10din
8600103419062 2520/2008/12 07.08.2008
5 godina, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti; 07.08.2013
ne zamrzavati i ne čuvati u frižideru
Doziranje: osteoporoza (osteoporotske frakture kičmenih pršljenova, osteodenzitometrijski
nalaz smanjenog sadržaja minerala u kostima kod žena starijih od 70 godina kada je primena
drugih lekova kontraindikovana): 50mg duboko i.m. svake 3 nedelje, zavisno od indikacije.
Kao dopuna specifičnom lečenju i dijetetskim merama nakon teški h trauma i l i teški h
hroni čni h obol j enj a praćeni h kaheksi j om: 25-50mg svake 2 nedelje. Nakon poboljšanja
ili normalizacije broja eritrocita, lečenje treba postepeno smanjivati do povlačenja, uz redovno
praćenje hematoloških parametara. Lečenje treba prekinuti ako tokom 3-6 meseci ne dodje do
zadovoljavajućeg odgovora.
:¡õ abecedni spisak registrovanih lekova
D
DECOTAL® -- ALKALOID AD - Makedonija
diflukortolon - D07AC06 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)
R 4152321 krem; 0.1%; tuba, 1x20g Cena: 204.00din
5310001200725 2513/2007/12 19.10.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 19.10.2012
R 4152320 mast; 0.1%; tuba, 1x20g Cena: 204.00din
5310001200732 2516/2007/12 19.10.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 19.10.2012
Doziranje: psori j aza, kontaktni dermati ti s, kontaktni ekcem, profesi onal ni ekcem,
degenerati vni i seborei čni ekcem, neurodermati ti s, fotodermati ti s, Li chen ruber pl anus
i Li chen ruber verri cosus, Lupus erythematosus (kutani tip), puri tus ( uključujući i anorektalni
pruritus): 1-3 puta dnevno nanositi krem ili mast na obolelo mesto, tokom 1-7 nedelja.
DEEP FREEZE COLD GEL -- THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED - Velika Britanija
mentol - M02AX.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I
ZGLOBOVIMA
M02AX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima
BR 4167931 gel; 2%; tuba, 1x35g Cena: 125.50din
5011501000678 1995/2008/12 10.06.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 10.06.2013
BR 4167930 gel; 2%; tuba, 1x100g Cena: 244.00din
5011501004393 1996/2008/12 10.06.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 10.06.2013
Doziranje: si mptomatsko ukl anj anj e bol a kod povreda mi ši ća, teti va i zgl obova: odrasli
i deca preko 5 godina 3-4 puta dnevno naneti gel na bolno mesto i utrljati u kožu do potpunog
upijanja.
DEEP HEAT RUB -- THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED - Velika Britanija
metilsalicilat, mentol, etarsko ulje eukaliptusa, terpentinsko ulje - M02AX10
LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I
ZGLOBOVIMA
M02AX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima
BR 4167921 krem; 12.8%+5.91%+1.97%+1.47%; tuba, 1x15g Cena: -
5011501001613 888/2008/12 04.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 04.03.2013
BR 4167922 krem; 12.8%+5.91%+1.97%+1.47%; tuba, 1x35g Cena: -
5011501004362 889/2008/12 04.03.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 04.03.2013
BR 4167923 krem; 12.8%+5.91%+1.97%+1.47%; tuba, 1x67g Cena: 198.70din
5011501004379 890/2008/12 04.03.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 04.03.2013
BR 4167920 krem; 12.8%+5.91%+1.97%+1.47%; tuba, 1x100g Cena: -
5011501004386 891/2008/12 04.03.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 04.03.2013
Doziranje: ukočenost i bol ovi u mi ši ći ma i l eđi ma, i ši j al gi j a, l umbago, fi brozi ti s,
reumatski i bol ovi kod uganuća i l akši h spor tski h povreda odrasli i deca preko 5 godina
krem nanositi u tankom sloju na obolelo mesto 2-3 puta na dan i blago utrljati.
DEEP HEAT SPRAY -- THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED - Velika Britanija
metilsalicilat, metilnikotinat, etilsalicilat, hidroksietilsalicilat - M02AX10
LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I
ZGLOBOVIMA
M02AX ostali lokalni proizvodi za bolove u mišićima i zglobovima
BR 7167924 sprej za kožu, rastvor; 1%+1.6%+5%+5%;
kontejner pod pritiskom, 1x150mL Cena: 213.50din
5011501040513 892/2008/12 04.03.2008
5 godina, bez posebnih naznaka 04.03.2013
abecedni spisak registrovanih lekova :¡)
D
Doziranje: ukočenost i bol ovi u mi ši ći ma i l eđi ma, i ši j al gi j a, l umbago, fi brozi ti s,
reumatski i bol ovi kod uganuća i l akši h spor tski h povreda odrasli i deca preko 5 godina
sprej nanositi prskanjem na bolno mesto najviše 3 puta na dan, prskati sa udaljenosti od oko
15cm.
DEEP RELIEF -- THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED - Velika Britanija
ibuprofen, levomentol - M02AA.. LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I
ZGLOBOVIMA
M02AA nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu
BR 4167362 gel; 5%+3%; tuba, 1x50g Cena: 274.50din
5011501005369 125/2008/12 22.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 22.01.2013
BR 4167360 gel; 5%+3%; tuba, 1x15g Cena: -
5011501000593 127/2008/12 22.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 22.01.2013
BR 4167361 gel; 5%+3%; tuba, 1x30g Cena: -
5011501005390 126/2008/12 22.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 22.01.2013
Doziranje: bol (blaži stadijumi artritisa, reumatski i mišićni bol, uganuće, otok kod sportskih
povreda): 3 puta 4-10cm gela blago utrljati u obolelo mesto.
DEFRINOL® -- GALENIKA AD - Srbija
pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
BR 1111050 film tableta; 30mg+200mg; blister, 2x10tabl. Cena: 106.20din
8608808105228 2042/2006/12 06.11.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 06.11.2011
BR 3111051 sirup; 30mg/5mL+100mg/5mL; boca staklena, 1x100mL
Cena: 150.00din
8608808105808 2043/2006/12 06.11.2006
3 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, posle prvog otvaranja 06.11.2011
čuvati na temp. do 25° C, u dobro zatvorenoj boci, najduže 30 dana
Doziranje: kongesti j a nosa, ki j avi ca, prehl ada, vazomotorni ri ni ti s, katar Eustahi j eve
tube, si nuzi ti s (akutni ), akutna egzacerbaci j a hroni čnog si nuzi ti sa, upal a srednj eg
uha, egzacerbaci j a hroni čnog oti ti s medi a, bronhi ti s: odrasli i deca preko 12 godina 1
tableta (30+200mg) na 6 sati ili 1 tableta (60+400mg) na 8 sati; deca od 2-5 god. 2.5mL (1 kafene
kašičice) sirupa, 3 puta dnevno; deca od 6-12 god. 5mL (½ kafene kašičice) sirupa, 3 puta dnevno;
deca od 12-18 god. 10mL (2 kafene kašičice) sirupa, 3 puta dnevno; primenjivati najduže 5 dana
kontinuirano. Lek je kontraindikovan kod dece mlađe od 2 godine.
Paralelni lekovi: Defrinol® forte
DEFRINOL® FORTE -- GALENIKA AD - Srbija
pseudoefedrin, ibuprofen - R01BA52 NAZALNI PREPARATI
R01BA adrenomimetici
R 1111052 film tableta; 60mg+400mg; kontejner za tablete,1x20tabl. Cena: 120.20din
8608808105952 2637/2009/12 13.05.2009
3 godine, na temperaturi do 30° C 13.05.2014
Doziranje: kongesti j a nosa, ki j avi ca, prehl ada, vazomotorni katar Eustahi j eve tube,
si nuzi ti s (akutni i akutna egzacerbacija hroničnog sinuzitisa), upala srednjeg uha (akutni i
akutna egzacerbacija hroničnog otitis medija), bronhitis: odrasli i deca preko 12 godina 1 tabl.
(60+400mg) na 8 sati.
Paralelni lekovi: Defrinol®
:¡8 abecedni spisak registrovanih lekova
D
DELMESON® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
fluorometolon, neomicin, feniramin - C05AA..VAZOPROTEKTIVI
C05AA proizvodi koji sadrže kortikosteroide
R 4108030 mast; 0.2mg/g+1.6mg/g+11.52mg/g; tuba, 1x10g Cena: 72.00din
8608811001012 1482/2006/12 17.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C 17.08.2011
R 5108031 supozitorija; 0.1mg+3mg+7.4mg; blister, 1x5kom Cena: 63.90din
8608811001029 1483/2006/12 17.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 17.08.2011
Doziranje: hemoroi di (unutrašnji i spoljašnji), postoperati vna nega, Pruri tus ani , Fi ssura
ani i ekcemi u anorektal nom predel u: supozitorije 1-2 dnevno, tokom 7-14 dana; mast za
rektalnu primenu 3 puta dnevno mazati u tankom sloju.
DEMETRIN -- HEMOFARM AD - Srbija
prazepam - N05BA11 PSIHOLEPTICI
N05BA derivati benzodiazepina
R 1071640 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 108.10din
8600097010108 2321/2008/12 16.07.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage 16.07.2013
Doziranje: anksi ozna stanj a, nemi r, napetost, fobi j e, poj ačana razdražl j i vost,
psi honeurotske smetnj e, terapi j a hroni čnog al kohol i zma: 1-3 puta po 10mg, ili 20mg
odjednom uveče pre spavanja, maks. 60mg dnevno.
DENTINOX® N -- DENTINOX GESELLSCHAFT FÜR PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE
LENK & SCHUPPAN - Nemačka
tinktura kamilice, lidokain, makrogol lauriletar - A01AD11
STOMATOLOŠKI PREPARATI
A01AD ostali lekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice
BR 7120241 rastvor za desni; 150mg/g+3.4mg/g+3.2mg/g; bočica,1x10g Cena: 213.70din
8606102233166 1439/2008/12 17.04.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 17.04.2013
Doziranje: l okal ne tegobe pri ni canj u prvi h zuba kod dece: tamponom natopljenim sa 2-3
kapi više puta dnevno premazati desni.
DEPAKINE® -- GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska
valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI
N03AG derivati masnih kiselina
Z 0084502 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 400mg/4mL;
liobočica sa rastvaračem, 4x4mL Cena: 3214.80din
3582910003700 1180/2006/12 13.07.2006
5 godina, na temperaturi ispod 30° C 13.07.2011
Doziranje: povremeno l ečenj e epi l epsi j e kada pri mena oral nog val proata ni j e moguća:
početno, i.v. inj./inf. 400-800mg (do 10mg/kg), maks. 2.5g dnevno; nastaviti i.v. inf. u dozi
jednakoj onoj koja se uzima oralno; deca obično 20-30mg/kg dnevno, doza se može povećavati
uz praćenje koncentracije u plazmi (kod doze iznad 40mg/kg dnevno pratiti i biohemijske i
hematološke parametre).
Paralelni lekovi: Eftil®
DEPAKINE® CHRONO -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
valproinska kiselina, natrijum-valproat - N03AG01
ANTIEPILEPTICI
N03AG derivati masnih kiselina
R 1084815 tableta sa produženim oslobađanjem; 300mg; fiola, 1x30tabl.
Cena: -
3582910009528 3902/2008/12 23.10.2008
3 godine; podeljene tablete 24 sata, bez posebnih naznaka 23.10.2013
abecedni spisak registrovanih lekova :¡p
D
R 1084816 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg;
fiola, 1x30tabl. Cena: -
5909990694327 3903/2008/12 23.10.2008
3 godine; podeljene tablete 24 sata, bez posebnih naznaka 23.10.2013
Doziranje: terapi j a general i zovani h, parci j al ni h i drugi h obl i ka epi l epti čni h napada:
početna doza za većinu bolesnika (60-100kg) je 10-15mg/kg dnevno, odnosno 2-5 tabl. (300mg)
ili 1-3 tabl. (500mg). Doza se mora titrirati do optimalnog nivoa i podeliti na 1-2 dnevne doze.
Doza kod odraslih je, po pravilu, između 20-30mg/kg dnevno, odnosno 4-10 tabl. po 300mg ili
2-6 tabl. po 500mg ako je telesna masa bolesnika između 60-100 kg. Ukoliko se ne može postići
kontrola epi napada, doza se može povećati. Bolesnik koji dobija dnevne doze veće od 50mg/
kg moraju da bude pod posebnim nadzorom. Najčešća doza kod dece je oko 30mg/kg dnevno.
Terapi j a i prevenci j a akutne mani j e kod bol esni ka sa bi pol arni m poremećaj em
(odrasli): preporučena inicijalna doza u terapiji akutne manije iznosi 20mg/kg/dan; doza se
može prilagoditi prema individualnom kliničkom odgovoru, maks. dnevna doza ne sme biti
veća od 3000mg; preporučena doza održavanja kod bipolarnog poremećaja je 1000-2000mg/
dan. Profi l akti čke doze u prevenci j i akutne mani j e su individualne, u skladu sa najnižom
efikasnom dozom, s tim što ciljne koncentracije leka u plazmi treba da budu 50-125mcg/mL.
Paralelni lekovi: Depakine® Chronosphere
DEPAKINE® CHRONOSPHERE -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
valproinska kiselina, natrijum-valproat - N03AG01 ANTIEPILEPTICI
N03AG derivati masnih kiselina
R 2084812 granule sa produženim oslobađanjem; 250mg;
kesica, 30x1kom Cena: -
3582910010081 3900/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi od 25 °C 23.10.2013
R 2084813 granule sa produženim oslobađanjem; 500mg;
kesica, 30x1kom Cena: -
3582910010074 3906/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.10.2013
R 2084814 granule sa produženim oslobađanjem; 750mg;
kesica, 30x1kom Cena: -
3582910010104 3905/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.10.2013
R 2084811 granule sa produženim oslobađanjem; 1000mg;
kesica, 30x1kom Cena: -
3582910010159 3904/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 23.10.2013
R 2084810 granule sa produženim oslobađanjem; 100mg;
kesica, 30x1kom Cena: -
3582910010098 3901/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 23.10.2013
Doziranje: terapi j a general i zovani h, parci j al ni h i drugi h obl i ka epi l epti čni h napada:
odrasli terapiju započeti sa 600mg/dan i titrirati dozu svaka 3 dana za 200mg do postizanja
kontrole napada (u okviru raspona doza od 1000-2000mg/dan; deca < 20kg telesne mase
inicijalna doza od 20mg/kg/dan postupno se povećava do postizanja kontrole napada (u okviru
raspona doza od 20-30mg/kg/dan); deca > 20kg telesne mase inicijalna doza od 400mg/dan
postupno se povećava (ukoliko je potrebno) do potpune kontrole napada (u okviru raspona
doza od 20-30mg/kg/dan. Doziranje ovog leka u terapiji i prevenciji akutne manije sprovodi se
pod nadzorom iskusnog specijaliste za lečenje bipolarnih poremećaja.
Paralelni lekovi: Depakine® Chrono
DERMODRIN -- PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - Austrija
difenhidramin - D04AA32 SREDSTVA PROTIV SVRABA, UKLJUČUJUĆI
ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.
D04AA antihistaminici za lokalnu primenu
BR 4154100 krem; 20mg/g; tuba, 1x20g Cena: 155.50din
9088880015278 1422/2007/12 05.07.2007
5 godina, bez posebnih naznaka 05.07.2012
:õo abecedni spisak registrovanih lekova
D
BR 4154101 krem; 20mg/g; tuba, 1x50g Cena: -
9088881290131 1423/2007/12 05.07.2007
5 godina, bez posebnih naznaka 05.07.2012
Doziranje: svrab, l okal ni bol ovi i reakci j e preosetl j i vosti na koži usl ed al ergi j e, uboda
i uj eda i nsekata, ekcema, kopri vnj ače, svraba na i vi cama rane i ogreboti na, manj i h
opekoti na, opekoti na i al ergi j e od sunca: odrasli 4-6 puta dnevno nanositi mast na obolelo
mesto, maks. do 15g dnevno; kod dece 4-5 puta dnevno, maks. do 15g dnevno.
DETRALEX® -- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska
diosmin, hesperidin - C05CA53 VAZOPROTEKTIVI
C05CA bioflavonoidi
R 1108330 film tableta; 500mg; blister, 2x15tabl. Cena: 694.60din
3594456400349 1098/2008/12 18.03.2008
4 godine, na temperaturi do 30° C 18.03.2013
Doziranje: hroni čna venska i nsufi ci j enci j a: 1 tabl. u podne i 1 tabl. uveče; hemoroi di : 6 tabl.
dnevno prva 4 dana, zatim 4 tabl. dnevno sledeća 3 dana.
DETRUSITOL® -- ASCOLI - Italija
tolterodin - G04BD07 UROLOŠKI LEKOVI
G04BD urinarni spazmolitici
R 1139173 film tableta; 2mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1022.40din
8606007410471 1495/2006/12 21.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 21.08.2011
R 1139175 film tableta; 2mg; blister, 4x14tabl. Cena: 3813.90din
8606007410495 1496/2006/12 21.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 21.08.2011
R 1139172 film tableta; 1mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1833.90din
8606007410464 1497/2006/12 21.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 21.08.2011
R 1139174 film tableta; 1mg; blister, 4x14tabl. Cena: 3551.60din
8606007410488 1498/2006/12 21.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 21.08.2011
Doziranje: poremećaj funkci j e mokraćne beši ke: 2 puta po 2mg, maks. 2 puta po 4mg; u
slučaju neželjenih dejstava 2 puta po 1mg dnevno. Ne preporučuje se primena kod dece.
DEXA EDO® -- DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH - Nemačka
deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01BA kortikosteroidi, monokomponentni
R 7090100 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 10x0.5mL
Cena: 319.20din
4030571001478 443/2006/12 06.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 06.04.2011
R 7090101 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 20x0.5mL
Cena: 638.20din
4030571001874 444/2006/12 06.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 06.04.2011
R 7090102 kapi za oči, rastvor; 1.3mg/mL; kontejner jednodozni, 50x0.5mL
Cena: 1595.70din
4030571001850 445/2006/12 06.04.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 06.04.2011
Doziranje: akutno i hroni čno zapal j enj e oka: obično 4-6 puta po 1-2 kapi dnevno u oko (oči);
trajanje terapije određuje lekar.
Paralelni lekovi: Dexagel®, Maxidex®
abecedni spisak registrovanih lekova :õ:
D
DEXAGEL® -- DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH - Nemačka
deksametazon - S01BA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01BA kortikosteroidi, monokomponentni
R 4090143 gel za oči; 0.985mg/g; tuba, 1x5g Cena: 394.00din
4030571001461 564/2005/12 21.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 21.12.2010
Doziranje: nebakteri j ska upal a rožnj ače i vežnj ače, i ri ti s, i ri doci kl i ti s, uvei ti s: na svaka
4 sata mazati u tankom sloju u donji kapak vežnjače; kasnije 3-4 puta dnevno mazati; trajanje
terapije najduže 4 nedelje.
Paralelni lekovi: Dexa EDO®, Maxidex®
DEXAMETHASON-NEOMYCIN -- GALENIKA AD - Srbija
deksametazon, neomicin - S03CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
S03CA kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji
R 7090790 kapi za uši/oči, rastvor; 0.1%+0.35%; bočica staklena, 1x5mL
Cena: 87.00din
8608808103910 356/2008/12 11.02.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 11.02.2013
Doziranje: i nfl amatorne reakci j e prednj eg segmenta oka (konjuktivitis, keratokonjunktivis,
iritis, iridociklitis, blefaritis, povrede rožnjače stranim telima, hemijskim i radijacionim agensima),
i nfekci j e spol j ašnj eg ušnog kanal a (difuzna zapaljenja, ekcemi, seboroični dermatitis): 1-2
kapi na 1 sat u oko ili 3-4 kapi u uho, zatim 1-2 kapi na 4 sata.
DEXAMYTREX® -- DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH - Nemačka
gentamicin, deksametazon - S01CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01CA kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji
R 7090920 kapi za oči, rastvor; 0.1%+0.5%; bočica plastična, 1x5mL Cena: 280.70din
4030571001430 319/2005/12 23.12.2005
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, u spoljašnjem pakovanju, van domašaja dece 23.12.2010
R 4090921 mast za oči; 0.3mg/g+5mg/g; tuba, 1x3g Cena: 218.20din
4030571001447 320/2005/12 23.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 23.12.2010
Doziranje: bakteri j ske i al ergi j ske j ako i nfi ci rane upal e vežnj ače, rožnj ače i i vi ce kapka:
mast 2-3 puta dnevno po oko 0.5-1,0cm masti iz tube na obolelo mesto, ne duže od 2 nedelje;
kapi 4-6 puta dnevno po 1 kap u donji kapak vežnjače, ne duže od 2 nedelje, uz kontrolu očnog
pritiska.
DEXASON® -- GALENIKA AD - Srbija
deksametazon - H02AB02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
H02AB glukokortikoidi
R 1047143 tableta; 0.5mg; blister, 5x10tabl. Cena: 139.30din
8608808103606 511/2007/12 08.02.2007
5 godina, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 08.02.2012
R 0047140 rastvor za injekciju; 4mg/mL; ampula, 25x1mL Cena: 576.30din
8608808100551 546/2007/12 27.02.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 27.02.2012
Doziranje: respi ratorna obol j enj a (simptomatska sarkoidoza, Loefflerov sindrom,
diseminovana tuberkuloza-uz odgovarajuću antituberkuloznu terapiju, difuzna intersticijalna
fibroza) endokri nol oška, gastroi ntesti nal na i al ergi j ska obol j enj a (bronhijalna astma,
alergijski rinitis, hipersenzitivne reakcije na lekove, atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis,
serumska bolest, angioedem, anafilaksa), oftal mol oška obol j enj a (pemfigus, pemfigoid,
bulozni herpetiformni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom), eksfolijativni dermatitis, mycosis
fungoides, težak oblik lichen planusa, dermatoze, i di opatski nefrotski si ndrom, l upus
nefri ti s, Crohnova bol est, ul cerozni kol i ti s, reumatol oška obol j enj a i kol agenoze,
hematol oška obol j enj a, neopl azme, cerebral ni edem, mučni na i povraćanj e kod
terapi j e ci totoksi čki m l ekovi ma, di j agnosti čki test za hi per funkci j u kore nadbubrežni h
:õz abecedni spisak registrovanih lekova
D
žl ezda: uobičajena početna doza za odrasle je 0.5-10mg jednom dnevno, ujutro, zavisno od
vrste oboljenja. Početna doza se može održavati ili prilagođavati dok se ne postigne zadovoljavajući
terapijski odgovor. Posle povoljnog inicijalnog odgovora, odredjuje se odgovarajuća doza
održavanja postepenim smanjivanjem početne doze na najnižu dozu za postizanje adekvatnog
kliničkog odgovora. Pri dugotrajnoj primeni ne treba preći 1.5mg dnevno. Primena kod dece: doza
varira od 0.01-0.1mg/kg dnevno. Doziranje se može svesti na pojedinačnu dozu svaki drugi dan
sa ciljem smanjenja usporavanja rastenja i supresije osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna
žlezda. Primena kod starih osoba: kod dugotrajnog lečenja, pratiti stanje, imajući u vidu ozbiljne
posledice čestih neželjenih efekata kortikosteroida u starijem životnom dobu (osteoporoza,
dijabetes, hipertenzija, hipokalijemija, sklonost ka infekcijama i atrofija kože), uvažavati sve principe
za sistemsku primenu glukokortikoida (individualno podešavanje doze prema efektu, postepeno
smanjivanje doze pri određivanju doze održavanja, postepeni prekid terapije).
DEXOMEN® -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
deksketoprofen - M01AE17 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AE derivati propionske kiseline
R 1162700 film tableta; 25mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
4013054007266 601/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti 01.03.2012
R 1162702 film tableta; 25mg; blister, 1x10tabl. Cena: 221.90din
4013054007259 603/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti 01.03.2012
R 1162701 film tableta; 25mg; blister, 5x10tabl. Cena: -
4013054007273 602/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 30° C, zaštićeno od svetlosti 01.03.2012
Doziranje: si mptomatska terapi j a bol ova bl agog do umerenog i ntenzi teta (mišićno-
kostni bol, bolna menstruacija, zubobolja): odrasli 1 tabl. na 8 sati, maks. 3 tabl. dnevno.
DIABACT UBT -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
urea (karbamid) - V04CX.. DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
V04CX ostala dijagnostička sredstva
Z 1191002 tableta; 50mg; blister, 1x1tabl. Cena: 1313.10din
8600102463981 3105/2008/12 10.09.2008
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 10.09.2013
Z 1191001 tableta; 50mg; blister, 10x1tabl. Cena: 11254.70din
8600102463998 3108/2008/12 10.09.2008
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 10.09.2013
Doziranje: preparat se kori sti za di j agnozu akti vne gastroduodenusne i nfekci j e
uzrokovane Hel i cobacter Pyl ori : uzima se jedna tabl. kao jedna doza za jedno testiranje (po
protokolu za primenu). Bolesnik ne sme uzimati hranu najmanje 6 sati pre ispitivanja.
DIANEAL® PD4 -- BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska
glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI
I PERFUZIONI RASTVORI
B05D. rastvori za peritoneumsku dijalizu
SZ 9175733 rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27%m/v (22.7g/L)+5.38g/L
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena: 778.50din
5413760016276 121/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
SZ 9175734 rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27%m/v (22.7g/L)+5.38g/L+
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena: 778.50din
5413760016221 122/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
SZ 9175735 rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27%m/v (22.7g/L)+5.38g/L+
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena: 1078.80din
5413760016078 123/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
abecedni spisak registrovanih lekova :õ¡
D
SZ 9175736 rastvor za peritonealnu dijalizu; 3.86%m/v (38.6g/L)+5.38g/L+
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena: 778.50din
5413760016207 124/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
SZ 9175737 rastvor za peritonealnu dijalizu; 3.86%m/v (38.6g/L)+5.38g/L+
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena: 778.50din
5413760016238 125/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
SZ 9175738 rastvor za peritonealnu dijalizu; 3.86%m/v (38.6g/L)+5.38g/L+
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena: 1078.80din
5413760016092 158/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
SZ 9175732 rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36%m/v (13.6g/L)+5.38g/L+
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x5000mL Cena: 1078.80din
5413760016054 120/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
SZ 9175731 rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36%m/v (13.6g/L)+5.38g/L+
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x2500mL Cena: 778.50din
5413760016214 119/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
SZ 9175730 rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36%m/v (13.6g/L)+5.38g/L++
+4.48g/L+0.184g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena: 778.50din
5413760015958 118/2009/12 22.01.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 22.01.2014
Doziranje: akutna i hroni čna renal na i nsufi ci j enci j a, težak stepen retenci j e vode,
el ektrol i tni di sbal ans, i ntoksi kaci j a l ekovi ma: režim doziranja, frekvenciju i trajanje
terapije prilagoditi kliničkom statusu bolesnika.
Paralelni lekovi: Gambrosol trio 10, Gambrosol trio 40
DIANE®-35 -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
ciproteron, etinilestradiol - G03HB01 POLNI HORMONI
I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03HB antiandrogeni i estrogeni
R 1048176 obložena tableta; 2mg+0.035mg; blister, 1x21tabl. Cena: 380.20din
8600103492133 968/2009/12 24.03.2009
5 godina, na temperaturi do 30°C 22.03.2011
Doziranje: hormonska terapi j a: 1 dražeja dnevno, od prvog dana menstrualnog ciklusa, posle
21-og dana pauza 7 dana.
DIAPREL® MR -- ANPHARM PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUTYCZNE S.A. - Poljska
gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU
U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje
R 1042062 tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 30mg; blister, 2x30tabl.
Cena: 674.20din
5906740201521 1127/2008/12 03.04.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 11.03.2013
Doziranje: di abetes mel l i tus (ti p 2): 1 tableta u vreme doručka.
Paralelni lekovi: Diprian, Gliclada®, Glikosan®, Glioral®
DIAPREL® MR -- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE - Francuska
gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU
(ANTIDIJABETICI)
A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje
R 1042062 tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 30mg; blister, 2x30tabl.
Cena: 674.20din
3594452500760 990/2008/12 11.03.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 11.03.2013
Doziranje: di abetes mel l i tus (ti p 2): 1 tableta u vreme doručka.
Paralelni lekovi: Diprian, Gliclada®, Glikosan®, Glioral®
:õ| abecedni spisak registrovanih lekova
D
DIAZEPAM -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI
N05BA derivati benzodiazepina
R 1071791 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 77.80din
8600102463066 515-04-876-1 20.04.2004
3 godine, 20.04.2009
R 1071790 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 58.20din
8600102463059 515-04-876/04 20.04.2004
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 20.04.2009
Doziranje: anksi oznost, nesani ca, epi l epti čki status i druga spasti čno-konvul zi vna
stanj a (tetanus, ekl ampsi j a), premedi kaci j a kod di j agnosti čki h i terapi j ski h
i ntervenci j a, al kohol ni apsti nenci j al ni si ndrom: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima
15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre
spavanja (noćne more i somnambulizam); kratkotrajno. Nije dozvoljena istovremena upotreba
oralnog i parenteralnog oblika.
Paralelni lekovi: Apaurin®, Bensedin®
DIAZEPAM -- HEMOFARM AD - Srbija
diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI
N05BA derivati benzodiazepina
R 1071702 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 77.80din
8600097400480 1486/2007/12 10.07.2007
5 godina, na temperaturi od 15° C do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 10.07.2012
R 1071700 tableta; 2mg; blister, 3x10tabl. Cena: 48.60din
8600097400053 3652/2008/12 15.10.2008
5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 15.10.2013
R 1071701 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 58.20din
8600097400060 3653/2008/12 15.10.2008
5 godina, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 15.10.2013
Doziranje: anksi oznost, nesani ca, epi l epti čki status i druga spasti čno-konvul zi vna
stanj a (tetanus, ekl ampsi j a), premedi kaci j a kod di j agnosti čki h i terapi j ski h
i ntervenci j a, al kohol ni apsti nenci j al ni si ndrom: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima
15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre
spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajno. Nije dozvoljena istovremena upotreba
oralnog i parenteralnog oblika.
Paralelni lekovi: Apaurin®, Bensedin®
DIAZEPAM -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
diazepam - N05BA01 PSIHOLEPTICI
N05BA derivati benzodiazepina
R 1071786 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 58.20din
8608811006307 2453/2009/12 30.04.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od vlage i svetlosti 30.04.2014
R 1071785 tableta; 2mg; blister, 3x10tabl. Cena: 48.60din
8608811006291 2513/2009/12 04.05.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od vlage i svetlosti 04.05.2014
Doziranje: anksi oznost, nesani ca, epi l epti čki status i druga spasti čno-konvul zi vna
stanj a (tetanus, ekl ampsi j a), premedi kaci j a kod di j agnosti čki h i terapi j ski h
i ntervenci j a, al kohol ni apsti nenci j al ni si ndrom: odrasli 3 puta po 2mg, u težim slučajevima
15-30mg dnevno (anksioznost); 5-15mg uveče (nesanica), kratkotrajna primena; deca 1-5mg pre
spavanja (noćne more i somnambulizam), kratkotrajno. Nije dozvoljena istovremena upotreba
oralnog i parenteralnog oblika.
Paralelni lekovi: Apaurin®, Bensedin®
abecedni spisak registrovanih lekova :õ¡
D
DIBIGLIM® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
glimepirid - A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU
(ANTIDIJABETICI)
A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje
R 1042815 tableta; 1mg; blister, 3x10tabl. Cena: 138.00din
8606010891007 2006/2008/12 10.06.2008
2 godine, na temperaturi do 30° 10.06.2013
R 1042818 tableta; 4mg; blister, 3x10tabl. Cena: 527.30din
8606010891038 2008/2008/12 10.06.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 10.06.2013
R 1042817 tableta; 3mg; blister, 3x10tabl. Cena: 383.40din
8606010891021 2009/2008/12 10.06.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 10.06.2013
R 1042816 tableta; 2mg; blister, 3x10tabl. Cena: 258.10din
8606010891014 2010/2008/12 10.06.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 10.06.2013
Doziranje: di abetes mel l i tus (ti p 2): početna doza je 1mg jednom dnevno, ako je potrebno
dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg, 3mg ili 4mg dnevno, maks. 6mg dnevno; lek
se uzima pre ili u toku jela; nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.
Paralelni lekovi: Amaryl®, Diulong®, Glimepirid, Gliprex®, Limeral®, Meglimid®, Trical®
DICLAC® -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 0162901 rastvor za injekciju; 75mg/3mL; ampula, 50x3mL Cena: 890.40din
8606010891274 2490/2009/12 30.04.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 24.12.2012
R 0162900 rastvor za injekciju; 75mg/3mL; ampula, 5x3mL Cena: 112.20din
8606010891205 2494/2009/12 30.04.2009
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 24.12.2012
Doziranje: si mptomatska terapi j a akutnog i j akog bol a kod akutnog i hroni čnog
ar tri ti sa (uključujući i akutni giht), anki l ozi raj ućeg spondi l i ti sa (Behterova bolest) i drugi h
zapal j enj ski h reumatski h bol esti ki čme, spondi l oar troze i ar troze: odrasli zavisno od
težine bolesti, jednokratno 75mg i.m. Ne davati deci i adolescentima mlađim od 18 godina.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss,
Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus,
Diklofenak retard, Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DICLOFENAC DUO 4% SPRAY GEL -- PHARBIL WALTROP GMBH - Nemačka
diklofenak - M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I
ZGLOBOVIMA
M02AA nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu
BR 7167900 sprej za kožu, rastvor; 4%;
bočica sa raspršivačem, 1x12.5g Cena: 370.00din
8606007081206 118/2007/12 11.01.2007
3 godine, u originalnom pakovanju 11.01.2012
BR 7167901 sprej za kožu, rastvor; 4%; bočica sa raspršivačem, 1x25g Cena: 616.90din
8606007081213 119/2007/12 11.01.2007
3 godine, u originalnom pakovanju 11.01.2012
Doziranje: si mptomatsko ubl ažavanj e bl agog do umereno j akog bol a kod
posttraumatski h zapal j enj ski h stanj a mal i h i srednj i h zgl obova i okol nog tki va: odrasli
i deca starija od 15 godina 3 puta dnevno naprskati sadržaj (4-5 puta pritiskom na pumpicu) i
lagano utrljati u kožu, maks. dnevna doza je 15 pritisaka na pumpicu; terapiju sprovoditi 7-8
dana; konsultovati lekara ukoliko nema poboljšanja nakon 3 dana terapije.
Paralelni lekovi: Diklofenak, Diklofen®, Naklofen®, Voltaren Emulgel
:õõ abecedni spisak registrovanih lekova
D
DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162403 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 75mg; blister, 3x10kaps.
Cena: 299.70din
8606010720017 3926/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 23.10.2013
Doziranje: reumatoi dni ar tri ti s, osteoar troza, bol u donj em del u l eđa, akutni mi ši ćno
skel etni poremećaj i , trauma (periartritis, tendinitis, tenosinovitis, burzitis, iščašenja,
nategnuća, dislokacija), za ol akšanj e bol a kod fraktura, anki l ozi raj ući spondi l i ti s,
akutni gi ht, za kontrol u bol a i zapal j enj a u or topedski m, dental ni m i drugi m manj i m
hi rurški m i ntervenci j ama, bol na gi nekol oška stanj a (primarna dismenoreja, adneksitis)
odrasli: jedna kapsula dnevno, doza se može povećati na dve kapsule dnevno. Prvu dozu treba
uzeti ujutru pre doručka, a drugu posle 8-12 sati, ukoliko je potrebna. Kapsule treba progutati
cele sa dovoljno tečnosti, sa ili nakon obroka. Kontraindikovana je primena kod dece do 12
godina.
Paralelni lekovi: Actafenak®, Diclac®, DicloRapid®, Diclofenac PharmaSwiss, Diclofenac-retard,
Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak retard,
Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DICLOFENAC PHARMASWISS -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162571 film tableta; 50mg; blister, 2x10tabl. Cena: 64.40din
8606007082449 2154/2008/12 27.06.2008
5 godina, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 17.06.2009
R 1162572 tableta sa produženim oslobađanjem; 100mg; blister, 2x10tabl.
Cena: 155.00din
8606007082456 2156/2008/12 27.06.2008
5 godina, na temperaturi do 25 °C, na suvom mestu, zaštćeno od svetlosti 17.06.2009
Doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze; doza
održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno; di smenorej a: 50-150mg dnevno; j uveni l ni
ar tri ti s: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac-retard,
Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak retard,
Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DICLOFENAC-RETARD -- REMEDICA LTD - Kipar
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162402 tableta sa produženim oslobađanjem; 100mg; blister, 2x10tabl.
Cena: 132.20din
5290665004542 297/2005/12 18.08.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 16.08.2010
Doziranje: bol ovi u reumatski m bol esti ma: oralno odrasli 1 tabl. dnevno, sa dosta tečnosti;
maks. 150mg dnevno.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss,
Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak retard,
Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DICLORAPID® -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162245 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 75mg; blister, 3x10kaps. Cena: 210.80din
8606007082074 1091/2007/12 23.05.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 23.05.2012
abecedni spisak registrovanih lekova :õ)
D
R 1162246 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 75mg; blister, 2x10kaps. Cena: 182.80din
8606007082067 1092/2007/12 23.05.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 23.05.2012
R 1162247 gastrorezistentna kapsula, tvrda; 75mg; blister, 1x10kaps. Cena: 112.00din
8606007082050 1093/2007/12 23.05.2007
5 godina, na temperaturi do 30° C 23.05.2012
Doziranje: povrede praćene bol ovi ma i zapal j enj em (uganuća, istegnuća, iščašenja),
postoperaci j ska zapal j enj a i bol (stomatološke intervencije), bol na i /i l i zapal j enska
stanj a u gi nekol ogi j i , degenerati vna reumatska obol j enj a, vanzgl obni reumati zam,
bol no zapal j enj e uha, nosa, ždrel a (dodatna terapija): odrasli i deca preko 15 godina: 1-2
kaps. dnevno, sa dosta tečnosti, na prazan želudac, 1-2 sata pre obroka.
Paralelni lekovi: Actafenak®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss, Diclofenac-
retard, Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak
retard, Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DIDERMAL® -- GALENIKA AD - Srbija
betametazon, gentamicin - D07CC01 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07CC kortikosteroidi, jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima
R 4153600 krem; 0.5mg/g+1mg/g; tuba, 1x15g Cena: 167.60din
8608808105273 2958/2008/12 03.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 03.09.2013
R 4153602 mast; 0.5mg/g+1mg/g; tuba, 1x15g Cena: 167.60din
8608808105280 2959/2008/12 03.09.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 03.09.2013
Doziranje: akutni i hroni čni , sekundarno i nfi ci rani ekcem i dermati ti s, i nfekci j e kože,
deči j i ekcem, ur ti kari j al ne akne, neurodermati ti s, fol i kul i ti s: 2 puta dnevno mazati
obolelu kožu u tankom sloju.
Paralelni lekovi: Belogent®
DIFLAZON® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AC derivati triazola
R 1327602 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 4x7kaps. Cena: 2637.90din
3838989503239 576/2005/12 23.11.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C 23.11.2010
SZ 0327603 rastvor za infuziju; 2mg/mL; bočica staklena, 1x100mL Cena: 982.80din
3838989503345 575/2005/12 23.11.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C 23.11.2010
R 1327601 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1kaps. Cena: 278.90din
3838989503338 577/2005/12 23.11.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C 23.11.2010
R 1327600 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7kaps. Cena: 594.20din
3838989503222 578/2005/12 23.11.2005
5 godina, na temperaturi do 25°C 23.11.2010
Doziranje: oral na kandi di j aza: odrasli oralno 50-100mg dnevno, 7-14 dana; dermatomi koze:
150mg nedeljno ili 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vagi nal na kandi di j aza i bal ani ti s: 150mg
jednokratno; prevenci j a kandi di j aze: 50-400mg dnevno; si stemske kandi di j aze: odrasli
200-400mg oralno ili u inf. dnevno; deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. dnevno; mukozne
kandi di j aze: deca oralno ili inf. 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Diflucan®, Fluco Sandoz®, Fluconal, Flukonazol, Flumycozal®, Stabilanol
DIFLUCAN® -- PFIZER PGM - Francuska
flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AC derivati triazola
R 1327310 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1kaps. Cena: 331.20din
4034541000683 1113/2006/12 05.07.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 05.07.2011
:õ8 abecedni spisak registrovanih lekova
D
R 1327311 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7kaps. Cena: 1130.90din
4034541000690 1114/2006/12 05.07.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 05.07.2011
SZ 0327312 rastvor za infuziju; 2mg/mL; bočica, 1x100mL Cena: 1279.80din
4034541000706 1115/2006/12 05.07.2006
5 godina, na temperaturi do 30° C (ne zamrzavati) 05.07.2011
Doziranje: oral na kandi di j aza: odrasli oralno 50-100mg dnevno, 7-14 dana; dermatomi koze:
150mg nedeljno ili 50mg dnevno, 2-4 nedelje; vagi nal na kandi di j aza i bal ani ti s: 150mg
jednokratno; prevenci j a kandi di j aze: 50-400mg dnevno; si stemske kandi di j aze: odrasli
200-400mg oralno ili u inf. dnevno; deca 6-12mg/kg oralno ili u inf. dnevno; mukozne
kandi di j aze: deca oralno ili inf. 3-6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Diflazon®, Fluco Sandoz®, Fluconal, Flukonazol, Flumycozal®, Stabilanol
DIFUTRAT® -- SRBOLEK A.D. - Srbija
izosorbiddinitrat - C01DA08 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01DA organski nitrati
R 1102070 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 20mg; blister, 2x10kaps.
Cena: 70.30din
8608809000447 5976/2009/12 07.10.2009
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 07.10.2014
R 1102071 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 20mg; blister, 6x10kaps.
Cena: 211.10din
8608809000454 5974/2009/12 07.10.2009
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 07.10.2014
Doziranje: angi na pektori s (profilaksa i terapija) odrasli 2 puta na dan po 1 kaps., bez žvakanja,
sa dovoljnom količinom tečnosti; druga doza se uzima 6-8
h
nakon prve. Kod bolesnika sa većim
potrebama za nitratima, doza može biti povećana na 1 kaps. 3 puta na dan; poslednju dozu
treba uzeti oko 6
h
posle podne. Sastavni deo kombinovane terapije hroni čne kongesti vne
i nsufi ci j enci j e srca odrasli 2 puta po 1-2 kaps. na dan. Na osnovu dosadašnjih kliničkih
iskustava ne preporučuje se upotreba ovog leka kod starijih osoba. Bezbednost i efikasnost
upotrebe kod dece nije još potvrđena.
Paralelni lekovi: Cornilat®, Isosorb retard®
DIGOXIN -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
digoksin - C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01AA glikozidi digitalisa
R 1100260 tableta; 0.25mg; blister, 2x10tabl. Cena: 52.40din
8608811006314 515-04-843/03 31.07.2003
3 godine, čuvati na temperaturi do + 25°C, zaštićeno od vlage 31.07.2008
Doziranje: terapi j a hroni čne srčane i nsufi ci j enci j e, supraventri kul arne ari tmi j e (atrijalni
flater, fibrilacija) oralno brza di gi tal i zaci j a 0.75-1.5mg u više doza za 24
h
(0.5mg za 8
h
); spora
di gi tal i zaci j a i doza održavanja 0.125-0.5mg/dan u 1-2 pojedinačne doze; stariji i bolesnici sa
insuficijencijom bubrega - primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.
Paralelni lekovi: Dilacor® --
DIKLOFENAK -- HEMOFARM AD - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 5162194 supozitorija; 25mg; strip, 2x5kom Cena: 54.40din
8600097401265 207/2007/12 16.01.2007
2 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C 16.01.2012
R 5162195 supozitorija; 50mg; strip, 2x5kom Cena: 77.80din
8600097401272 206/2007/12 16.01.2007
2 godine, na temperatuiri od 15°C do 25°C 16.01.2012
R 0162192 rastvor za injekciju; 75mg/3mL; ampula, 5x3mL Cena: 93.30din
8600097400596 3036/2007/12 18.12.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 18.12.2012
abecedni spisak registrovanih lekova :õp
D
R 1162193 tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 100mg;
blister, 2x10tabl. Cena: 155.00din
8600097400619 1675/2008/12 19.05.2008
4 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 19.05.2013
R 1162190 film tableta; 50mg; blister, 2x10tabl. Cena: 64.40din
8600097400312 3038/2007/12 18.12.2007
3 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 18.12.2012
Doziranje: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze; doza
održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno; di smenorej a 50-150mg dnevno; j uveni l ni
ar tri ti s deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno; parenteralno 1-2 puta po
75mg najduže tokom 2 dana; bubrežne kol i ke 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata, ako je
neophodno; rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss,
Diclofenac-retard, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak
retard, Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DIKLOFENAK -- HEMOFARM AD - Srbija
diklofenak - M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I
ZGLOBOVIMA
M02AA nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu
BR 4167300 gel; 1%; tuba, 1x40g Cena: 117.20din
8600097400794 3037/2007/12 18.12.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 18.12.2012
Doziranje: l okal ni bol ovi u reumatski m bol esti ma: gel 3-4 puta po 2-4g blago utrljati na
obolelo mesto.
Paralelni lekovi: Diclofenac Duo 4% Spray Gel, Diklofen®, Naklofen®, Voltaren Emulgel
DIKLOFENAK -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 5162649 supozitorija; 100mg; strip, 2x5kom Cena: 149.50din
8608811006383 515-04-1654/04 14.07.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 14.07.2009
R 0162647 rastvor za injekciju; 75mg; ampula, 5x3mL Cena: 93.30din
8608811006369 515-04-1652/04 14.07.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 14.07.2009
R 5162648 supozitorija; 50mg; strip, 2x5kom Cena: 77.80din
8608811006376 515-04-1653/04 14.07.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 14.07.2009
Doziranje: odrasli početna doza 100-150mg dnevno podeljeno u 2-3 doze; doza održavanja 1-2
puta po 75mg ili 100mg dnevno; di smenorej a: 50-150mg dnevno; j uveni l ni ar tri ti s: deca
preko 6 godina (rektalno) 1-3mg/kg dnevno; parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom
2 dana; bubrežne kol i ke: 75mg odmah i još 75mg posle ½ sata, ako je neophodno; rektalno
odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više doza.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss,
Diclofenac-retard, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak
retard, Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DIKLOFENAK DUO NINI -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162670 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 75mg; blister, 3x10kaps.
Cena: 157.50din
8606103515223 881/2009/12 23.03.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 02.10.2011
:)o abecedni spisak registrovanih lekova
D
Doziranje: bol ovi u reumatski m bol esti ma: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno
podeljeno u 2-3 doze, doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno; dismenoreja: 50-
150mg dnevno.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss,
Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak retard,
Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DIKLOFENAK DUO NINI PLUS -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162671 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 100mg; blister, 3x10kaps.
Cena: 205.00din
8606103515230 882/2009/12 23.03.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 02.10.2011
Doziranje: bol ovi u reumatski m bol esti ma: oralno odrasli početna doza 100mg dnevno,
doza održavanja 1-2 puta po 100mg dnevno; di smenorej a: 100mg dnevno.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac
PharmaSwiss, Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak
retard, Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DIKLOFENAK FORTE -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162645 film tableta; 50mg; blister, 2x10tabl. Cena: 64.40din
8608811006345 515-04-918/03 14.07.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti. Čuvati van domašaja dece 14.07.2009
Doziranje: bol ovi u reumatski m bol esti ma: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno
podeljeno u 2-3 doze; doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno; di smenorej a: 50-
150mg dnevno; j uveni l ni ar tri ti s: deca preko 6 godina oralno, 1-3mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss,
Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus, Diklofenak retard,
Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DIKLOFENAK RETARD -- REMEVITA D.O.O. NIŠ - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 1162646 tableta sa produženim oslobađanjem; 100mg; blister, 2x10tabl.
Cena: 155.00din
8608811006352 515-04-1651/04 14.07.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti, van domašaja dece 14.07.2009
Doziranje: bol ovi u reumatski m bol esti ma: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno
podeljeno u 2-3 doze; doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno; di smenorej a: 50-
150mg dnevno; j uveni l ni ar tri ti s: deca preko 6 godina oralno, 1-3mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Actafenak®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac PharmaSwiss,
Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo Nini plus,
Diklofen®, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DIKLOFEN® -- GALENIKA AD - Srbija
diklofenak - M01AB05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AB derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
R 5162445 supozitorija; 50mg; strip, 2x5kom Cena: 77.80din
8608808103507 666/2006/12 18.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 18.05.2011
R 0162440 rastvor za injekciju; 75mg/3mL; ampula, 5x3mL Cena: 93.30din
8608808104313 667/2006/12 18.05.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 18.05.2011
abecedni spisak registrovanih lekova :):
D
R 1162441 gastrorezistentna tableta; 50mg; blister, 2x10tabl. Cena: 64.40din
8608808104283 668/2006/12 18.05.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 18.05.2011
R 1162442 tableta sa produženim oslobađanjem; 100mg;
blister, 2x10tabl. Cena: 155.00din
8608808104290 669/2006/12 18.05.2006
5 godina, u originalnom pakovanju. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. 18.05.2011
Doziranje: bol ovi u reumatski m bol esti ma: oralno odrasli početna doza 100-150mg dnevno
podeljeno u 2-3 doze; doza održavanja 1-2 puta po 75mg ili 100mg dnevno; di smenorej a: 50-
150mg dnevno; j uveni l ni ar tri ti s: deca preko 6 godina (oralno ili rektalno) 1-3mg/kg dnevno;
parenteralno 1-2 puta po 75mg najduže tokom 2 dana; bubrežne kol i ke: 75mg odmah i još
75mg posle ½ sata, ako je neophodno; rektalno odrasli 50-150mg dnevno podeljeno u više
doza.
Paralelni lekovi: Actafenak®, Diclac®, DicloRapid®, Diclofenac Duo-HABIT PHARM, Diclofenac
PharmaSwiss, Diclofenac-retard, Diklofenak, Diklofenak Forte, Diklofenak duo Nini, Diklofenak duo
Nini plus, Diklofenak retard, Naklofen®, Naklofen® duo, Rapten rapid, Rapten-K®, Rapten® Duo
DIKLOFEN® -- GALENIKA AD - Srbija
diklofenak - M02AA15 LOKALNI PROIZVODI ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I
ZGLOBOVIMA
M02AA nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu
BR 4167320 gel; 1%; tuba, 1x50g Cena: 122.00din
8608808104924 1226/2008/12 28.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 28.03.2013
Doziranje: l okal na terapi j a i nfl amatorni h, reumatski h i drugi h bol ova (udarci, padovi,
bolovi u leđima, uganuća, iščašenja, istegnuća, povrede mekih tkiva, povrede sportista, prelomi):
3-4 puta po 2-4g gela blago utrljati na obolelo mesto.
Paralelni lekovi: Diclofenac Duo 4% Spray Gel, Diklofenak, Naklofen®, Voltaren Emulgel
DILACOR® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
digoksin - C01AA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01AA glikozidi digitalisa
R 0100250 rastvor za injekciju/infuziju; 0.25mg/2mL; ampula, 6x2mL Cena: 72.60din
8600064100429 2381/2007/12 16.10.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 16.10.2012
R 1100252 tableta; 0.25mg; blister, 2x10tabl. Cena: 52.40din
8600064100436 2382/2007/12 16.10.2007
5 godina, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 16.10.2012
Doziranje: terapi j a hroni čne srčane i nsufi ci j enci j e, supraventri kul arne ari tmi j e (atrijalni
flater, fibrilacija) oralno brza di gi tal i zaci j a 1-1.5mg u više doza za 24
h
(npr. 0.5mg za 8
h
); spora
di gi tal i zaci j a i doza održavanja 0.125-0.5mg/dan u 1-2 pojedinačne doze; stariji i bolesnici sa
insuficijencijom bubrega primenjuju manje doze u skladu sa klirensom kreatinina.
Paralelni lekovi: Digoxin
DILATREND® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
karvedilol - C07AG02 BLOKATORI ALFA I BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AG blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
R 1107621 tableta; 12.5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 403.20din
8606102767630 3987/2008/12 31.10.2008
4 godine, u originalnom pakovanju (lek je osetljiv na svetlost i vlagu) 31.10.2013
R 1107622 tableta; 25mg; blister, 2x14tabl. Cena: 559.50din
8606102767647 3988/2008/12 31.10.2008
5 godina, u originalnom pakovanju (lek je osetljiv na svetlost i vlagu) 31.10.2013
R 1107620 tableta; 6.25mg; blister, 2x14tabl. Cena: 317.70din
8606102767623 3989/2008/12 31.10.2008
3 godine, u originalnom pakovanju (lek je osetljiv na svetlost i vlagu) 31.10.2013
:)z abecedni spisak registrovanih lekova
D
R 1107651 tableta; 12.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 395.90din
8606102767661 3990/2008/12 31.10.2008
4 godine, u originalnom pakovanju (lek je osetljiv na svetlost i vlagu) 31.10.2013
R 1107652 tableta; 25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 535.50din
8606102767648 3991/2008/12 31.10.2008
5 godina, u originalnom pakovanju (lek je osetljiv na svetlost i vlagu) 31.10.2013
R 1107650 tableta; 6.25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 325.70din
8606102767654 3992/2008/12 31.10.2008
3 godine, u originalnom pakovanju (lek je osetljiv na svetlost i vlagu) 31.10.2013
Doziranje: hi per tenzi j a: 12.5mg početno, zatim 25mg dnevno, maks.50mg dnevno; angi na
pektori s: 12.5mg početno, zatim 2 puta po 25mg, maks. 100mg dnevno podeljeno u 2 doze;
hroni čna i nsufi ci j enci j a mi okarda: 2 puta po 3.125mg (dve nedelje), zatim 2 puta po 6.25mg
(dve nedelje); nastaviti sa 2 puta po 12.5mg; maks. 2 puta po 25-50mg.
Paralelni lekovi: Carvedigamma 12.5, Carvedigamma 25, Carvedigamma 6.25, Coryol®, Karvedilol,
Karvileks®, Milenol
DILCORAN -- HEMOFARM AD - Srbija
pentaeritritiltetranitrat - C01DA05 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01DA organski nitrati
R 1102430 tableta; 80mg; blister, 2x10tabl. Cena: 101.80din
8600097010474 515-04-3494/04 30.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage 30.09.2009
Doziranje: hroni čna profi l aksa angi ne pektori s (može i u kombi naci j i sa beta-
adrenergi čki m bl okatori ma), hroni čna profi l aksa Pri nzmetal - ove angi ne pektori s (u
kombi naci j i sa bl okatori ma kal ci j umski h kanal a), stanj a posl e i nfarkta mi okarda,
dodatna terapi j a kod kongesti vne srčane i nsufi ci j enci j e; doziranje je individualno i
zavisi od težine bolesti: u teškim slučajevima uzima se 2 puta po 1 tabl. (ujutru i uveče); u svim
ostalim slučajevima uzima se 2 puta po ½ tabl. (ujutru i uveče), za vreme jela, sa malo tečnosti.
Dugotrajna kontinuirana primena može dovesti do tolerancije koja se ispoljava smanjenjem
optimalnog terapijskog efekta (brzo iščezava posle prekida lečenja). Zbog toga se preporučuje
da u toku 24 sata slobodan period bez nitrata bude 10-12
h
, kako bi se umanjio ovaj efekat. U tom
periodu je neophodno primenjivati druge vazodilatatore. Obustava primene nitrata mora da
bude postepena kako bi se izbegla opasnost od akutnog napada angine pektoris.
Paralelni lekovi: Lentonitrat® 50
DILTIAZEM -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08DB derivati benzotiazepina
R 1402791 tableta sa produženim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10tabl. Cena: 199.60din
8605000800272 56/2009/12 19.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 19.01.2014
Doziranje: Doziranje i dužina terapije je individualna i treba biti prilagođena terapijskom efektu.
Angi na pektori s: uobičajena doza za odrasle je 2 puta dnevno po 1 tabl. (90mg); hi per tenzi j a:
uobičajena doza za odrasle je 1-2 puta dnevno po 1 tabl. (90mg), maks. 480mg/dan. Tabl. uzeti
neposredno pre obroka ili uz obrok i progutati celu sa čašom vode. Kod bolesnika sa bubrežnom
i hepatičkom insuficijencijom i kod starijih (iznad 65 godina): preporučena inicijalna doza iznosi
1 tabl. (90mg) dnevno, a po potrebi doza se može povećati do 2 puta dnevno po 1 tabl. (90mg).
Primena se ne preporučuje kod dece.
Paralelni lekovi: Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid® --
DILTIAZEM ALKALOID® -- ALKALOID AD - Makedonija
diltiazem - C08DB01 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08DB derivati benzotiazepina
R 1402203 tableta sa produženim oslobađanjem; 90mg; blister, 3x10tabl.
Cena: 198.10din
5310001201944 121/2008/12 22.01.2008
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 22.01.2013
abecedni spisak registrovanih lekova :)¡
D
Doziranje: doziranje i dužina terapije je individualna i treba biti prilagođena terapijskom efektu.
Angi na pektori s: uobičajena doza za odrasle je 2 puta dnevno po 1 tabl. (90mg); hi per tenzi j a:
uobičajena doza za odrasle je 1-2 puta dnevno po 1 tabl. (90mg), maks. 480mg/dan. Tabl. uzeti
neposredno pre obroka ili uz obrok i progutati celu sa čašom vode. Kod bolesnika sa bubrežnom
i hepatičkom insuficijencijom i kod starijih (iznad 65 godina): preporučena inicijalna doza iznosi
1 tabl. (90mg) dnevno, a po potrebi doza se može povećati do 2 puta dnevno po 1 tabl. (90mg).
Primena kod dece se ne preporučuje.
Paralelni lekovi: Cortiazem retard, Diltiazem
DIMIGAL® -- GALENIKA AD - Srbija
dimenhidrinat - R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AA aminoalkil etri
BR 1058122 tableta; 50mg; blister, 1x10tabl. Cena: 115.60din
8608808100575 2265/2006/12 06.12.2006
5 godina, na temperaturi od 15 °C do 30 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 06.12.2011
Doziranje: vr togl avi ca: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati; ki netoze: 50-
100mg ½-1 sat pre putovanja, maks. 400mg dnevno; deca od 2-6 godina vr togl avi ca 12.5-
25mg na 6-8 sati; ki netoze 12.5-25mg ½-1 sat pre putovanja, maks. 75mg dnevno; deca od 6-12
godina vr togl avi ca 50mg na 6-8 sati; ki netoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja, maks. 150mg
dnevno.
Paralelni lekovi: Dramina®
DIOVAN® -- NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. - Španija
valsartan - C09CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN
SISTEM
C09CA antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
R 1103799 film tableta; 160mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1421.10din
8606103543578 3204/2008/12 12.09.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 12.09.2013
R 1103797 film tableta; 40mg; blister, 2x14tabl. Cena: 715.80din
8606103543554 3205/2008/12 12.09.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 12.09.2013
R 1103798 film tableta; 80mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1102.80din
8606103543561 3206/2008/12 12.09.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 12.09.2013
Doziranje: hi per tenzi j a, hroni čna i nsufi ci j enci j a srca: početno 1 puta po 40mg, zatim
80mg, po potrebi posle 4 nedelje povečati na 160mg dnevno.
Paralelni lekovi: Valsacor®
DIOVAN® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
valsartan - C09CA03 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN
SISTEM
C09CA antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
R 1103797 film tableta; 40mg; blister, 2x14tabl. Cena: 715.80din
8606103543691 3971/2008/12 12.09.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 12.09.2013
R 1103798 film tableta; 80mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1102.80din
8606103543707 3972/2008/12 12.09.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 12.09.2013
R 1103799 film tableta; 160mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1421.10din
8606103543714 3973/2008/12 12.09.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 12.09.2013
Doziranje: hi per tenzi j a, hroni čna i nsufi ci j enci j a srca: početno 1 puta po 40mg zatim
80mg, po potrebi posle 4 nedelje povečati na 160mg dnevno.
Paralelni lekovi: Valsacor®
:)| abecedni spisak registrovanih lekova
D
DIPEPTIVEN -- FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - Austrija
alanil glutamin - B05XB02 SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI
RASTVORI
B05XB aminokiseline
SZ 0174050 koncentrat za rastvor za infuziju; 20g/100mL; boca, 10x100mL
Cena: 36653.30din
8606010925016 600/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C 01.03.2012
Doziranje: kao dodatak rastvori ma ami noki sel i na u okvi ru parenteral ne i shrane i l i kao
deo reži ma i nfuzi j e ami noki sel i nama (hiperkatabolizam i/ili hipermetabolizam): 1.5-2,0mL/
kg telesne mase dnevno, maks. 2g aminokiselina/kg telesne mase dnevno; primena ne treba biti
duža od 3 nedelje.
DIPHERELINE® -- IPSEN PHARMA BIOTECH - Francuska
triptorelin - L02AE04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02AE analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin
SZR 0037092 prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem;
11.25mg/2mL; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x2mL Cena: 31020.70din
3582184125658 2595/2008/12 13.08.2008
2 godine, na temperaturi do 25 °C 13.08.2013
SZR 0037091 prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem;
3.75mg/2mL; liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x2mL Cena: 11165.30din
3582182850033 2596/2008/12 13.08.2008
2 godine, na temperaturi do 25 °C 13.08.2013
SZR 0037090 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 0.1mg/mL;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 7x1mL Cena: 2894.20din
3582182850002 2597/2008/12 13.08.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 13.08.2013
Doziranje: l okal no uznapredoval i i l i metastatski karci nom prostate: 3.75mg i.m. na 4
nedelje ili 11.25mg i.m. na 3 meseca; endometri oza: 11.25mg i.m. na 3 meseca (terapiju
započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa), sterilitet kod žena: 1mg s.c. počev od drugog
dana menstrualnog ciklusa, tokom 10-12 dana.
DIPRIAN -- HEMOFARM AD - Srbija
gliklazid - A10BB09 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU
(ANTIDIJABETICI)
A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje
R 1042065 tableta; 80mg; blister, 2x15tabl. Cena: 182.30din
8600097401449 309/2007/12 23.01.2007
3 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C, zaštićeno od vlage 17.08.2009
Doziranje: di abetes mel l i tus (ti p 2) 40-160mg ujutru uz doručak ili podeljeno u 2 doze, maks.
320mg podeljeno u više doza, uz glavne obroke.
Paralelni lekovi: Diaprel® MR, Gliclada®, Glikosan®, Glioral®
DIPRIVAN® -- ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija
propofol - N01AX10 ANESTETICI
N01AX ostali opšti anestetici
SZ 0080202 emulzija za injekciju/infuziju; 1% 10mg/mL;
ampula, 5x20mL Cena: 1601.10din
8606103714077 2048/2007/12 25.09.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.09.2012
SZ 0080200 emulzija za injekciju/infuziju; 1% 10mg/mL;
bočica staklena, 1x50mL Cena: 885.10din
8606103714114 2049/2007/12 25.09.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.09.2012
abecedni spisak registrovanih lekova :)¡
D
Doziranje: i ndukci j a anestezi j e: odrasli 1.5-2.5mg/kg i.v. inj. brzinom 20-40mg/10 sekundi
(2-4mL/10 sec.), deca preko 3 godine 2.5mg/kg sporom i.v. inj.; održavanj e anestezi j e: odrasli
4-12mg/kg/sat i.v. inf.; deca preko 3 godine 9-15mg/kg/sat i.v. inf. (može se dati i ponovljena
bolus inj.); sedaci j a u i ntezi vnoj nezi : odrasli 1-4mg/kg/sat i.v. inf., najduže 3 dana (u ovoj
indikaciji, lek se ne primenjuje kod osoba mladjih od 16 god.).
Paralelni lekovi: Propofol 1% Fresenius, Propofol Lipuro 1%, Recofol®
DIPROPHOS® -- SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija
betametazon - H02AB01 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
H02AB glukokortikoidi
Z 0047286 suspenzija za injekciju; 7mg/mL; ampula, 5x1mL Cena: 1202.60din
8606103170118 257/2006/12 03.03.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 03.03.2011
Doziranje: si stemska terapi j a: 1-2mL duboko i.m. svake 2-4 nedelje; burzi ti s l okal na
i nfi l traci j a: 0.25-1mL; si novi j al na ci sta: 0.25-0.5mL; tendovagi ni ti s: 0.5mL; mi ozi ti s i
fi brozi ti s: 0.5-1mL.
DIPROSALIC® -- SCHERING PLOUGH - Francuska
betametazon, salicilna kiselina - D07BC01 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07BC kortikosteroidi, jakog delovanja, kombinacije sa antisepticima
R 7153640 rastvor za kožu; 0.5mg/g+20mg/g; bočica, 1x30mL Cena: 265.90din
8606103170385 1395/2009/12 10.04.2009
2 godine, ili 3 godine, u frižideru (od 2°C do 8°C), na temperaturi do 25°C 17.05.2012
Doziranje: ubl ažavanj e i nfl amatorni h mani festaci j a psori j aze i seborej e kosmatog
del a gl ave, ubl ažavnj e si mptoma i nfl amaci j e i svraba kod psori j aze van kosmatog
del a gl ave, dermatoze koj e reaguj u na kor ti kosteroi de: 2 puta dnevno (ujutro i uveče)
nekoliko kapi rastvora naneti na oboleli deo kože ili kosmati deo glave i nežno potpuno utrljati.
Paralelni lekovi: Belosalic®
DIPROSALIC® -- SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija
betametazon, salicilna kiselina - D07BC01 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07BC kortikosteroidi, jakog delovanja, kombinacije sa antisepticima
R 7153640 rastvor za kožu; 0.5mg/g+20mg/g; bočica, 1x30mL Cena: 265.90din
8606103170125 1047/2007/12 17.05.2007
2 godine, ili 3 godine, u frižideru (od 2°C do 8°C), na temperaturi do 25°C 17.05.2012
R 4153641 mast; 0.5mg/g+30mg/g; tuba, 1x15g Cena: 131.50din
8606103170132 1048/2007/12 17.05.2007
5 godina, na temperaturi do 25°C 17.05.2012
Doziranje: ubl ažavanj e i nfl amatorni h mani festaci j a psori j aze i seborej e kosmatog
del a gl ave, ubl ažavnj e si mptoma i nfl amaci j e i svraba kod psori j aze van kosmatog
del a gl ave, dermatoze koj e reaguj u na kor ti kosteroi de: 2 puta dnevno (ujutro i uveče)
nekoliko kapi rastvora naneti na oboleli deo kože ili kosmati deo glave i nežno potpuno utrljati.
Paralelni lekovi: Belosalic®
DITEVAKSAL-T® -- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK” - Srbija
vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana - J07AM51
VAKCINE
J07AM vakcine protiv tetanusa
Z 0011831 suspenzija za injekciju; (30i.j. (najmanje)+40i.j. (najmanje))/0.5mL;
bočica, 10x5mL Cena: 6937.30din
8605001700410 820/2009/12 18.03.2009
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 18.03.2010
Doziranje: i muni zaci j a i l i revakci naci j a dece proti v di fteri j e i tetanusa: primarna
imunizacija 2 doze od po 0.5mL u razmaku od 4-6 nedelja (najviše do tri meseca); revakci naci j a
posle godinu dana jednom dozom DiTe Al vakcine (0.5mL), ali najkasnije do navršene sedme
(desete) godine života.
Paralelni lekovi: Ditevaksal-T® za odrasle
:)õ abecedni spisak registrovanih lekova
D
DITEVAKSAL-T® ZA ODRASLE -- INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME
„TORLAK” - Srbija
vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana - J07AM51
VAKCINE
J07AM vakcine protiv tetanusa
Z 0011017 suspenzija za injekciju; (30i.j. (najviše)+40i.j. (najmanje))/0.5mL;
bočica, 10x5mL Cena: 6937.30din
8605001700359 821/2009/12 18.03.2009
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 18.03.2010
Doziranje: i muni zaci j a i l i revakci naci j a: odraslih i dece od navršene 8. (desete) god. života
protiv difterije i tetanusa; primarna imunizacija deca 8-14 god. koja nikada nisu imunizovana
protiv difterije i tetanusa 2 doze po 0.5mL u razmaku od 4-6 nedelja (najviše do 3 meseca);
revakci naci j a posle godinu dana 1 doza od 0.5mL.
Paralelni lekovi: Ditevaksal-T®
DIULONG® -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
glimepirid - A10BB12 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU
(ANTIDIJABETICI)
A10BB sulfonamidi, derivati sulfonilureje
R 1042016 tableta; 1mg; blister, 3x10tabl. Cena: 137.90din
8600102463639 1809/2007/12 03.09.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 03.09.2012
R 1042017 tableta; 4mg; blister, 3x10tabl. Cena: 527.30din
8600102463660 1806/2007/12 03.09.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 03.09.2012
R 1042018 tableta; 3mg; blister, 3x10tabl. Cena: 383.40din
8600102463653 1807/2007/12 03.09.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 03.09.2012
R 1042015 tableta; 2mg; blister, 3x10tabl. Cena: 258.10din
8600102463646 1808/2007/12 03.09.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 03.09.2012
Doziranje: di abetes mel l i tus (ti p 2): početna doza je 1mg jednom dnevno, ako je potrebno
dozu povećavati u intervalu od 1-2 nedelje do 2mg ili 4mg dnevno; maks. 6mg dnevno; lek se
uzima pre ili u toku jela; nikada ne preskočiti obrok nakon uzimanja leka.
Paralelni lekovi: Amaryl®, Dibiglim®, Glimepirid, Gliprex®, Limeral®, Meglimid®, Trical®
DIUNORM® -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
hidrohlortiazid - C03AA03 DIURETICI
C03AA tiazidi, monokomponentni
R 1400410 tableta; 25mg; blister, 2x10tabl. Cena: 50.20din
8605000800135 2069/2007/12 25.09.2007
4 godine, na temperaturi do 25°C 25.09.2012
Doziranje: bl aga i umerena hi per tenzi j a odrasli početna doza je 12.5-25mg dnevno; može
se postepeno povećavati dok se ne postigne željeni terapijski efekat, maks. kod odraslih 50mg
dnevno. Kod težih oblika hipertenzije može se kombinovati sa drugim antihipertenzivnim
lekovima, uz početnu pojedinačnu dozu hidrohlortiazida od 12.5mg. Edemi razl i či te
eti ol ogi j e: uobičajena doza je 25-100mg dnevno, u 1-3 podeljene doze; u teškim slučajevima
može se primeniti i veća inicijalna doza (do maks. 200mg), sa jačim diuretikom. U slučaju
dobrog terapijskog odgovora doza se može i smanjiti na 25-50mg dnevno, ili primenjivati
povremena terapija (svaki drugi dan, ili 3-5 puta nedeljno). Deca od 6 meseci do 12 godina:
uobičajena dnevna doza iznosi 1-2mg/kg telesne mase, a kod dece mlađe od 6 meseci 3mg/
kg, primenjena u dve pojedinačne doze. Kod starijih preko 65 godina terapiju treba započeti
najnižom preporučenom dozom od 12.5mg dnevno, po potrebi doza se može povećavati za
po 12.5mg.
abecedni spisak registrovanih lekova :))
D
DIUVER® -- PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska
torasemid - C03CA04 DIURETICI
C03CA sulfonamidski diuretici, monokomponentni
R 1400475 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 222.40din
3850114215121 2316/2006/12 12.12.2006
3 godine, bez posebnih naznaka 12.12.2011
R 1400476 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 142.20din
3850114215114 2317/2006/12 12.12.2006
3 godine, bez posebnih naznaka 12.12.2011
Doziranje: esenci j al na hi per tenzi j a: jednom dnevno po 2.5mg; po potrebi povećati do 5mg
dnevno; edem: 5mg dnevno, po potrebi povećati do 20mg dnevno; oprez kod bolesnika sa
insuficijencijom jetre i bubrega.
DOBUTAMIN ADMEDA 250 -- HAUPT PHARMA WULFING GMBH - Nemačka
dobutamin - C01CA07 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi
Z 0105401 koncentrat za rastvor za infuziju; 250mg/50mL;
ampula, 1x50mL Cena: 403.40din
4260099070247 3304/2008/12 01.10.2008
4 godine, bez posebnih naznaka 01.10.2013
Doziranje: individualno. Srčana i nsufi ci j enci j a (inotropna podrška): odrasli obično 2.5-10mcg/
kg/min u inf., deca 1-15mcg/kg/min. u i.v. inf. Primenjuje se kao nerazblažen uz pumpu za inf. sa
konstantnom brzinom. Može se alternativno razblažiti pre upotrebe sa 5% rastvorom glukoze,
fiziološkim ili rastvorom Ringer laktata i primeniti i.v. putem igle ili katetera i seta za davanje.
Terapiju nikada ne treba naglo obustaviti, nego dozu postepeno smanjivati, do potpunog
prekida.
DOKSICIKLIN -- HEMOFARM AD - Srbija
doksiciklin - J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01AA tetraciklini
R 1022515 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x5kaps. Cena: 46.50din
8600097400251 310/2007/12 23.01.2007
3 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C, zaštićeno od svetlosti 03.03.2011
Doziranje: lečenje infekcija uzrokovanih osetljivim sojevima Gram-pozitivnih i Gram-negativnih
bakterija i drugih mikroorganizama (i nfekci j e respi ratornog i uri narnog trakta, seksual no
prenosi ve bol esti , kožne i oftal mol oške i nfekci j e, i nfekci j e i zazvane ri keci j ama,
Laj mska bol est, seksual no prenosi ve bol esti , al ternati vni l ek u tretmanu gonorej e,
si fi l i sa, l eptospi roze, gasne gangrene, tetanusa, u profi l aksi mal ari j e): uobičajena doza
za odrasle u terapiji akutnih infekcija je 200mg prvog dana terapije, kao pojedinačna doza ili
podeljena u dve doze u intervalu od 12
h
), dalje 100mg dnevno. U tretmanu ozbiljnijih infekcija
(posebno hroni čne i nfekci j e uri narnog trakta) 200mg dnevno tokom cele terapije; terapiju
nastaviti najmanje 24-48
h
nakon smirivanja simptoma i groznice. Ako se koristi kod streptokoknih
infekcija, terapiju treba uzimati tokom 10 dana. Lek uzimati sa adekvatnom količinom tečnosti
(najmanje 100mL vode), bolesnik treba da ostane da sedi ili stoji najmanje 30 minuta nakon
uzimanja leka.
Paralelni lekovi: Dovicin®, Vibramycin® D
DOKSICIKLIN -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
doksiciklin - J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01AA tetraciklini
R 1022500 film tableta; 100mg; blister, 1x5tabl. Cena: 46.50din
8608811003214 1330/2008/12 04.04.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C zaštićeno od svetlosti i vlage 04.04.2013
Doziranje: lečenje infekcija uzrokovanih osetljivim sojevima Gram-pozitivnih i Gram-negativnih
bakterija i drugih mikroorganizama (i nfekci j e respi ratornog i uri narnog trakta, seksual no
prenosi ve bol esti , kožne i oftal mol oške i nfekci j e, i nfekci j e i zazvane ri keci j ama,
:)8 abecedni spisak registrovanih lekova
D
Laj mska bol est, seksual no prenosi ve bol esti , al ternati vni l ek u tretmanu gonorej e,
si fi l i sa, l eptospi roze, gasne gangrene, tetanusa, u profi l aksi mal ari j e): uobičajena doza
za odrasle u terapiji akutnih infekcija je 200mg prvog dana terapije, kao pojedinačna doza ili
podeljena u dve doze u intervalu od 12
h
), dalje 100mg dnevno. U tretmanu ozbiljnijih infekcija
(posebno hroni čne i nfekci j e uri narnog trakta) 200mg dnevno tokom cele terapije; terapiju
nastaviti najmanje 24-48
h
nakon smirivanja simptoma i groznice. Ako se koristi kod streptokoknih
infekcija, terapiju treba uzimati tokom 10 dana. Lek uzimati sa adekvatnom količinom tečnosti
(najmanje 100mL vode), bolesnik treba da ostane da sedi ili stoji najmanje 30 minuta nakon
uzimanja leka.
Paralelni lekovi: Dovicin®, Vibramycin® D
DOLANTIN® -- SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - Nemačka
petidin - N02AB02 ANALGETICI
N02AB derivati fenilpiperidina
§SZ 0087018 rastvor za injekciju; 50mg/mL; ampula, 5x2mL (100mg) Cena: 462.30din
3582910028550 1323/2008/12 04.04.2008
5 godina, bez posebnih uslova čuvanja 04.04.2013
Doziranje: anal gezi j a odrasli 25-100mg s.c. ili i.m., odnosno 25-50mg sporo i.v., po potrebi
ponoviti za 4 sata; deca 25-50mg sporom i.v.inj.; anal gezi j a u akušerstvu 50-100mg s.c., i.m.,
po potrebi ponoviti za 1-3 sata; premedi kaci j a odrasli 50-100mg i.m. 1 sat pre operacije; deca
0.5-2mg/kg im 1 sat pre operacije.
DONA® -- ROTTAPHARM LTD. - Irska
glukozamin - M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
BR 3163571 prašak za oralni rastvor; 1500mg; kesica, 30x1500mg Cena: 1544.90din
8606103273277 1519/2008/12 05.05.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 05.05.2013
BR 3163572 prašak za oralni rastvor; 1500mg; kesica, 4x1500mg Cena: -
8606103273307 4165/2009/12 31.07.2009
3 godine, na temperaturi do 30° C 05.05.2013
BR 3163570 prašak za oralni rastvor; 1500mg; kesica, 20x1500mg Cena: 1029.90din
8606103273260 1517/2008/12 05.05.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 05.05.2013
Doziranje: si mptomatska terapi j a l ake do srednj e teške ar troze: jednom dnevno, jednu
kesicu rastvoriti u čaši vode i popiti, uz obrok.
Paralelni lekovi: Perigona®
DONA® -- ROTTAPHARM S.P.A. - Italija
glukozamin - M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
BR 3163570 prašak za oralni rastvor; 1500mg; kesica, 20x1500mg Cena: 1029.90din
8019561021104 894/2008/12 04.03.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 04.03.2013
BR 3163571 prašak za oralni rastvor; 1500mg; kesica, 30x1500mg Cena: 1544.90din
8019561021111 895/2008/12 04.03.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 04.03.2013
Doziranje: si mptomatska terapi j a l ake do srednj e teške ar troze: jednom dnevno, jednu
kesicu rastvoriti u čaši vode i popiti, uz obrok.
Paralelni lekovi: Perigona®
DONA® -- SIGMAR ITALIA S.P.A. - Italija
glukozamin - M01AX05 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AX ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
BR 3163570 prašak za oralni rastvor; 1500mg; kesica, 20x1500mg Cena: 1029.90din
8606103273284 1518/2008/12 05.05.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 05.05.2013
abecedni spisak registrovanih lekova :)p
D
BR 3163571 prašak za oralni rastvor; 1500mg; kesica, 30x1500mg Cena: 1544.90din
8606103273291 1520/2008/12 05.05.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 05.05.2013
Doziranje: si mptomatska terapi j a l ake do srednj e teške ar troze: jednom dnevno, jednu
kesicu rastvoriti u čaši vode i popiti, uz obrok.
Paralelni lekovi: Perigona®
DONECEPT® -- ACTAVIS LTD - Malta
donepezil - N06DA02 PSIHOANALEPTICI
N06DA antiholinesteraze
R 1079035 film tableta; 10mg; blister, 4x7tabl. Cena: 4861.50din
5690528177114 3929/2009/12 21.07.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 21.07.2014
R 1079041 film tableta; 5mg; blister, 4x7tabl. Cena: 4184.10din
5690528177039 4627/2009/12 31.08.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 31.08.2014
Doziranje: bl agi i umereni obl i ci demenci j e Al chaj merovog ti pa: 5mg jednom dnevno,
uveče, neposredno pred odlazak na spavanje, tokom 4-6 nedelja; doza se može povećati na
10mg jednom dnevno, maks. 10mg dnevno.
Paralelni lekovi: Aricept Evess®, Aricept®, Yasnal®
DOPAMIN -- FARMAKOS AD - Srbija
dopamin - C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi
Z 0105140 koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/5mL;
ampula, 5x5mL Cena: 269.50din
8608805160619 1683/2006/12 18.09.2006
3 godine, na temperaturi od 8° do 15°C, zaštićeno od svetlosti 14.06.2008
Doziranje: kardi ogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda),
hi povol emi j ski šok (kod velikih gubitaka tečnosti, ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog
volumena tečnosti), i nfekti vno-toksi čki (septički) šok, profuzna hi potenzi j a (posle
uklanjanja feohromocitoma), prateća insuficijencija bubrega: početna doza 2-5mcg/kg u
minuti.
Paralelni lekovi: Dopamin Admeda 200, Dopamin Admeda 50
DOPAMIN ADMEDA 200 -- HAUPT PHARMA WULFING GMBH - Nemačka
dopamin - C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi
Z 0105145 koncentrat za rastvor za infuziju; 200mg/10mL;
ampula, 5x10mL Cena: 376.20din
4260099070261 2453/2008/12 04.08.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 04.08.2013
Doziranje: kardi ogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda),
hi povol emi j ski šok (kod velikih gubitaka tečnosti, ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog
volumena tečnosti), i nfekti vno-toksi čki (septički) šok, profuzna hi potenzi j a (posle
uklanjanja feohromocitoma), prateća i nsufi ci j enci j a bubrega: početna doza 2-5mcg/kg
u minuti. Kod težih slučajeva, može se započeti sa dozom od 5mcg/kg/min i povećavati dozu
postepeno za 5-10 do 20-50mcg/kg/min, ukoliko je potrebno. Ako su potrebne doze veće od
50mcg/kg/min, savetuje se stalno praćenje diureze.
Paralelni lekovi: Dopamin, Dopamin Admeda 50
DOPAMIN ADMEDA 50 -- HAUPT PHARMA WULFING GMBH - Nemačka
dopamin - C01CA04 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi
Z 0105146 koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/5mL; ampula, 5x5mL
Cena: 385.60din
4260099070254 2454/2008/12 04.08.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 04.08.2013
:8o abecedni spisak registrovanih lekova
Doziranje: kardi ogeni šok (srčana insuficijencija posle akutnog infarkta miokarda),
hi povol emi j ski šok (kod velikih gubitaka tečnosti, ali se daje tek posle nadoknade izgubljenog
volumena tečnosti), i nfekti vno-toksi čki (septički) šok, profuzna hi potenzi j a (posle
uklanjanja feohromocitoma), prateća i nsufi ci j enci j a bubrega: početna doza 2-5mcg/kg
u minuti. Kod težih slučajeva, može se započeti sa dozom od 5mcg/kg/min i povećavati dozu
postepeno za 5-10 do 20-50mcg/kg/min, ukoliko je potrebno. Ako su potrebne doze veće od
50mcg/kg/min, savetuje se stalno praćenje diureze.
Paralelni lekovi: Dopamin, Dopamin Admeda 200
DORIBAX® -- JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija
doripenem - J01DH04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DH karbapenemi
SZ 0029508 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica staklena, 10x500mg
Cena: 21675.20din
8606102804472 4729/2009/12 14.09.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C 14.09.2014
Doziranje: nozokomi j al na pneumoni j a (uključujući pneumoniju nastalu tokom asistirane
ventilacije) na 8
h
sati po 500mg u i.v. inf. u trajanju od 1-4
h
, kompl i kovane i ntraabdomi nal ne
i i nfekci j e uri narnog trakta (uključujući pijelonefritis) na 8
h
po 500mg u i.v. inf. u trajanju od
1
h
sat, 5–14 dana zavisno od težine i mesta infekcije, kao i odgovora bolesnika na terapiju. Ne
preporučuje se primena kod dece mladje od 18 godina. Sa oprezom primenjivati kod bolesnika
sa teškim oštećenjem bubrega, a ne preporučuje se bolesnicima koji su na bilo kom tipu dijalize.
DORMICUM® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
midazolam - N05CD08 PSIHOLEPTICI
N05CD derivati benzodiazepina
R 1071830 film tableta; 7.5mg; blister, 1x10tabl. Cena: 147.40din
8606102767692 2500/2006/12 29.12.2006
5 godina, na temperaturi do 30 °C 29.12.2011
Z 0071837 rastvor za injekciju; 50mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena: 2619.10din
8606102767739 2502/2006/12 29.12.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 29.12.2011
R 1071831 film tableta; 15mg; blister, 1x10tabl. Cena: 260.70din
8606103889065 2501/2006/12 29.12.2006
5 godina, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 30 °C 29.12.2011
Z 0071834 rastvor za injekciju; 5mg/5mL; ampula, 10x5mL Cena: 848.00din
8606102767722 2503/2006/12 29.12.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 29.12.2011
Z 0071835 rastvor za injekciju; 15mg/3mL; ampula, 5x3mL Cena: 898.10din
8606102767715 2504/2006/12 29.12.2006
5 godina, na temperaturi do 30°C 29.12.2011
Doziranje: nesani ca oralno 7.5-15mg uveče pre spavanja, po potrebi ponoviti tokom noći;
premedi kaci j a 15mg na 30-60 minuta pre intervencije; parenteralno premedikacija odrasli
0.07-0.1mg/kg, 20-30 minuta pre anestezije; deca 0.15-0.20mg/kg; uvod u anestezi j u odrasli
0.15-0.2mg/kg, deca 0.08-0.2mg/kg.
Paralelni lekovi: Flormidal®, Midazolam Torrex
DOTAREM® -- GUERBET - Francuska
gadoterična kiselina - V08CA02 KONTRASTNA SREDSTVA
V08CA paramagnetna kontrastna sredstva
Z 0199476 rastvor za injekciju; 0.5mmol/mL; bočica staklena, 1x20mL Cena: 5784.50din
7527/2009/12 30.11.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 30.11.2014
Z 0199475 rastvor za injekciju; 0.5mmol/mL; bočica staklena, 1x15mL Cena: 4375.40din
7526/2009/12 30.11.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 30.11.2014
Doziranje: magnetna rezonanci j a (bolesti mozga i kičmene moždine, oboljenja kičmenog
stuba, angiografija): 0.1mmol/kg (0.2mL/kg).
D
abecedni spisak registrovanih lekova :8:
D
DOVICIN® -- GALENIKA AD - Srbija
doksiciklin - J01AA02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01AA tetraciklini
R 1022510 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x5kaps. Cena: 46.50din
8608808104443 2989/2009/12 04.06.2009
3 godine, na temperaturi do 30° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 04.06.2014
Doziranje: lečenje infekcija uzrokovanih osetljivim sojevima Gram-pozitivnih i Gram-negativnih
bakterija i drugih mikroorganizama (i nfekci j e respi ratornog i uri narnog trakta, seksual no
prenosi ve bol esti , kožne i oftal mol oške i nfekci j e, i nfekci j e i zazvane ri keci j ama,
Laj mska bol est, seksual no prenosi ve bol esti , al ternati vni l ek u tretmanu gonorej e,
si fi l i sa, l eptospi roze, gasne gangrene, tetanusa, u profi l aksi mal ari j e): uobičajena doza
za odrasle u terapiji akutnih infekcija je 200mg prvog dana terapije, kao pojedinačna doza ili
podeljena u dve doze u intervalu od 12
h
), dalje 100mg dnevno. U tretmanu ozbiljnijih infekcija
(posebno hroni čne i nfekci j e uri narnog trakta) 200mg dnevno tokom cele terapije; terapiju
nastaviti najmanje 24-48
h
nakon smirivanja simptoma i groznice. Ako se koristi kod streptokoknih
infekcija, terapiju treba uzimati tokom 10 dana. Lek uzimati sa adekvatnom količinom tečnosti
(najmanje 100mL vode), bolesnik treba da ostane da sedi ili stoji najmanje 30 minuta nakon
uzimanja leka.
Paralelni lekovi: Doksiciklin, Vibramycin® D
DOXACOR -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
doksazosin - C02CA04 ANTIHIPERTENZIVI
C02CA antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
R 1103036 tableta; 4mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8606102455148 517/2005/12 02.11.2005
2 godine, na temperaturi do 30°, van domašaja dece 02.11.2010
R 1103035 tableta; 2mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8606102455131 516/2005/12 02.11.2005
2 godine, na temperaturi do 30°, van domašaja dece 02.11.2010
Doziranje: esenci j al na hi per tenzi j a: početna doza 1mg uveče, na 2 nedelje dozu duplirati do
optimalne doze, maks. 16mg dnevno
Paralelni lekovi: Alphapres®, Kamiren® XL
DOXI-HEM -- HEMOFARM AD - Srbija
kalcijum-dobesilat - C05BX01 VAZOPROTEKTIVI
C05BX ostala sklerozirajuća sredstva
R 1099131 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8600097002783 10/2009/12 13.01.2009
5 godina, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage 13.01.2014
Doziranje: di j abeti čna reti nopati j a i mi kroangi opati j a, hroni čna venska i nsufi ci j enci j a
(edemi i drugi simptomi): 3 puta po 500mg posle jela.
DOXORUBICIN „EBEWE” -- EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI
L01DB antraciklini i srodne supstance
SZ 0033190 koncentrat za rastvor za infuziju; 10mg/5mL;
bočica staklena, 1x5mL Cena: 994.50din
9088881300519 69/2009/12 19.01.2009
2 godine, na temperaturi od 2° C - 8° C, zaštićeno od svetlosti 19.01.2014
SZ 0033191 koncentrat za rastvor za infuziju; 50mg/25mL; bočica staklena, 1x25mL
Cena: 4301.40din
9088881300526 68/2009/12 19.01.2009
2 godine, na temperaturi od 2° C - 8° C, zaštićeno od svetlosti 19.01.2014
Doziranje: karci nomi doj ke i ti reoi dne žl ezde, žel uca, endometri j uma, testi sa,
mokraćne beši ke, prostate i hepatocel ul arni karci nom, mal i gni l i mfomi (non-
Hodgki n i Hodgki n), akutna l i mfobl astna i mi j el ogena l eukemi j a, mul ti pl i mi j el om,
:8z abecedni spisak registrovanih lekova
ORL karci nomi , neurobl astom, Wi l msov tumor, osteosarkom, sarkomi meki h tki va:
doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori, akutna leukemija), terapijskog režima
(primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima); odrasli
monoterapija 60-75mg/m
2
na 3 nedelje ili 25-30mg/m
2
dnevno tokom 2-3 uzastopna dana,
svake tri nedelje, ili 20mg/m
2
jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m
2
, deca
monoterapija 30mg/m
2
dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje.
Paralelni lekovi: Adriblastina RD, Doxorubicin-Teva, Sindroxocin®
DOXORUBICIN-TEVA -- PHARMACHEMIE B.V. - Holandija
doksorubicin - L01DB01 ANTINEOPLASTICI
L01DB antraciklini i srodne supstance
SZ 0033171 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena: 4550.00din
8606103100351 1833/2007/12 03.09.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C 03.09.2012
SZ 0033170 prašak za rastvor za injekciju; 10mg; bočica, 1x10mg Cena: 918.20din
8606103100344 1832/2007/12 03.09.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C 03.09.2012
Doziranje: karci nomi doj ke i ti reoi dne žl ezde, žel uca, endometri j uma, testi sa,
mokraćne beši ke, prostate i hepatocel ul arni karci nom, mal i gni l i mfomi (non-
Hodgki n i Hodgki n), akutna l i mfobl astna i mi j el ogena l eukemi j a, mul ti pl i mi j el om,
ORL karci nomi , neurobl astom, Wi l msov tumor, osteosarkom, sarkomi meki h tki va:
doza i plan tretmana zavise od indikacija (solidni tumori, akutna leukemija), terapijskog režima
(primena u vidu monoterapije ili u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima); odrasli
monoterapija 60-75mg/m
2
na 3 nedelje ili 25-30mg/m
2
dnevno tokom 2-3 uzastopna dana,
svake tri nedelje, ili 20mg/m
2
jednom nedeljno, maks. kumulativna doza je 550mg/m
2
, deca
monoterapija 30mg/m
2
dnevno, 3 uzastopna dana, svake četiri nedelje.
Paralelni lekovi: Adriblastina RD, Doxorubicin „Ebewe”, Sindroxocin®
DRAMINA® -- JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska
dimenhidrinat - R06AA02 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AA aminoalkil etri
BR 1058100 tableta; 50mg; blister, 1x10tabl. Cena: 221.10din
3858881052109 1877/2006/12 18.10.2006
5 godina, na suvom mesti i na temperaturi do 25°C 18.10.2011
Doziranje: vr togl avi ca: odrasli i deca preko 12 godina 50-100mg na 4-6 sati; ki netoze: 50-
100mg ½-1 sat pre putovanja, maks. 400mg dnevno; deca od 2-6 godina vr togl avi ca 12.5-25mg
na 6-8 sati; ki netoze 12.5-25mg ½-1 sat pre putovanja, maks. 75mg dnevno; deca od 6-12 godina
vr togl avi ca 50mg na 6-8 sati; ki netoze 5-50mg ½-1 sat pre putovanja, maks. 150mg dnevno.
Paralelni lekovi: Dimigal®
DULCOLAX® -- DELPHARM REIMS - Francuska
bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI
A06AB kontaktni laksativi
R 1125073 gastrorezistentna tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 132.60din
8606103075437 1/2009/12 13.01.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 02.08.2011
Doziranje: opsti paci j a, pražnj enj e creva u pri premi za i spi ti vanj e i l i operaci j u,
ol akšavanj e pražnj enj a creva u postoperati vnom peri odu: odrasli 5-10mg (izuzetno
30mg) posle večere oralno; deca od 4-10 godina 5mg oralno.
Paralelni lekovi: Panlax
DULCOLAX® -- ISTITUTO DE ANGELI S.R.L. - Italija
bisakodil - A06AB02 LAKSATIVI
A06AB kontaktni laksativi
R 5125072 supozitorija; 10mg; blister, 1x6kom Cena: 190.60din
8606103075123 1390/2008/12 16.04.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 16.04.2013
D
abecedni spisak registrovanih lekova :8¡
D
Doziranje: opsti paci j a, pražnj enj e creva u pri premi za i spi ti vanj e i l i operaci j u,
ol akšavanj e pražnj enj a creva u postoperati vnom peri odu: odrasli i deca starija od 10
god. rektalno 10mg (delovanje počinje obično u roku od 30 min.).
Paralelni lekovi: Panlax
DUPHALAC® -- SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija
laktuloza - A06AD11 LAKSATIVI
A06AD osmotski laksativi
R 3127425 oralni rastvor; 667g/L; boca plastična, 1x500mL Cena: 579.00din
8715554002012 240/2009/12 28.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 28.01.2014
BR 3127423 oralni rastvor; 667g/L; boca plastična, 1x200mL Cena: 214.20din
8715554002005 241/2009/12 28.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 28.01.2014
BR 2127420 oralni rastvor; 667g/L; kesica, 10x15mL Cena: 330.10din
8715554002029 242/2009/12 28.01.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 28.01.2014
Doziranje: individualno. Konsti paci j a (hronična, habitalna): početna doza za odrasle iznosi
15-45mL/dan, a doza održavanja je 10-25mL/dan; početna doza za decu od 7-14 godina iznosi
15mL/dan, a doza održavanja je 10mL/dan; početna doza za decu od 1-6 godina iznosi 10mL/
dan, a doza održavanja je 5-10mL/dan; početna i doza održavanja za odojčad iznosi 5mL/dan;
por tal na si stemska encefal opati j a (PSE), prevenci j a i l ečenj e hepati čke pretkome i
kome: početna doza je 3 puta po 30-50mL dnevno, a doza održavanja je individualna, tako da
svakog dana bolesnik ima 2-3 stolice. U akutnim situacijama se može davati u vidu retencione
klizme u odnosu 300mL leka:700mL vode. Može se uzimati sam, ili pomešan sa tečnošću ili
hranom.
Paralelni lekovi: Lactulose-MIP, Portalak®
DUPHASTON® -- SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija
didrogesteron - G03DB01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG
SISTEMA
G03DB derivati pregnadiena
R 1048293 film tableta; 10mg; blister, 1x20tabl. Cena: 381.60din
8715554001992 4494/2008/12 15.12.2008
5 godina, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 15.12.2013
Doziranje: endometri oza: 2-3 puta po 10mg, od 5.-25. dana ciklusa ili kontinuirano;
di sfunkci onal na krvarenj a: 2 puta po 10mg od 11.-25. dana ciklusa, tokom najmanje
6 uzastopnih ciklusa; di smenorej a: 2 puta po 10mg od 5-25 dana ciklusa; hormonska
supsti tuci ona terapi j a: standardna doza je 10mg dnevno tokom poslednjih 14 dana svakog
28-dnevnog ciklusa estrogenskog lečenja, može se povećati na 2 puta po 10mg dnevno
ili uspostaviti drugi režim primene, zavisno od stanja i indikacije za primenu. Zaboravl j ena
(propuštena) doza: ako se doza propusti, treba je uzeti što je pre moguće. Ako protekne više
od 12 sati, preporučuje se nastavak narednom dozom, bez uzimanja propuštene tablete.
Paralelni lekovi: Dabroston®
DUROFILIN® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
teofilin - R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ
PLUĆNOJ BOLESTI
R03DA ksantini
R 1114221 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 250mg; blister, 4x10kaps.
Cena: 169.00din
8600064103857 3590/2008/12 09.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 09.10.2009
R 1114220 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 125mg; blister, 4x10kaps.
Cena: 102.70din
8600064103840 3591/2008/12 09.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 09.10.2009
:8| abecedni spisak registrovanih lekova
D
Doziranje: bronhi j al na astma: (siptomatsko i profilaktičko lečenje), posebno ako je praćena
noćnim napadima, hroni čna opstrukti vna bol est pl uća: individualno, optimalni efekat je
pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L; odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 250-
500mg; deca od 2-6 godina (10-20kg) 2 puta po 62.5-125mg; deca od 6-12 godina (20-35kg) 2
puta po 125-250mg.
Paralelni lekovi: Euphylong®
DUROGESIC® -- JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija
fentanil - N02AB03 ANALGETICI
N02AB derivati fenilpiperidina
§R 9087568 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 4495.90din
8606102804045 716/2006/12 25.05.2006
2 godine, zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi ispod 30°C 25.05.2011
§R 9087569 transdermalni flaster; 12mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 998.70din
8606102804151 1758/2007/12 20.08.2007
2 godine, u originalnom pakovanju, bez posebnih naznaka 20.08.2012
Doziranje: hroni čan uporan kancerski bol koj i zahteva pri menu opi oi dni h anal geti ka,
kancerski i drugi j aki bol ovi : doze se određuju individualno i moraju se podešavati u
regularnim intervalima.
Paralelni lekovi: Fentanyl Sandoz® MAT, Fentanyl Sandoz® TTS, Victanyl®
DUROGESIC® -- JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija
fentanil - N02AB03 ANALGETICI
N02AB derivati fenilpiperidina
§R 9087567 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 5171.50din
8606102804052 1465/2009/12 22.04.2009
2 godine, u originalnom pakovanju 22.04.2014
§R 9087565 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 1628.80din
8606102804021 1466/2009/12 22.04.2009
2 godine, u originalnom pakovanju 22.04.2014
§R 9087566 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 2978.10din
8606102804038 1467/2009/12 22.04.2009
2 godine, u originalnom pakovanju 22.04.2014
Doziranje: hroni čan uporan kancerski bol koj i zahteva pri menu opi oi dni h anal geti ka,
kancerski i drugi j aki bol ovi : doze se određuju individualno i moraju se podešavati u
regularnim intervalima.
Paralelni lekovi: Fentanyl Sandoz® MAT, Fentanyl Sandoz® TTS, Victanyl®
DYSPORT® -- IPSEN BIOPHARM LIMITED - Velika Britanija
Clostridium botulinum toksin tip A - M03AX01
MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)
M03AX ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
SZ 0082110 liofilizat za rastvor za injekciju; 500LD50jed;
bočica, 1x500LD50jed Cena: 23678.40din
3582185810591 1166/2008/12 20.03.2008
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 20.03.2013
SZ 0082111 liofilizat za rastvor za injekciju; 500LD50jed;
bočica, 2x500LD50jed Cena: 48841.70din
5036611000028 1165/2008/12 20.03.2008
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 20.03.2013
Doziranje: bl efarospazam: do 250 j. za oba oka; i di opatska rotaci ona cervi kal na di stoni j a
(spazam tortikolis): do 500i.j. u odgovarajuće mišiće; za ostale indikacije doziranje je individualno,
zavisno od indikacije, starosti i telesne mase bolesnika, maks. doza je 1000 j.; primenjuje se u
specijalizovanim ustanovama.
abecedni spisak registrovanih lekova 185
E
E
EBIXA® -- H. LUNDBECK A/S - Danska
memantin - N06DX01 PSIHOANALEPTICI
N06DX ostali lekovi za terapiju demencije
R 1079020 film tableta; 10mg; blister, 2x14tabl. Cena: 3806.40din
8606103574169 5248/2009/12 22.09.2009
4 godine, na temperaturi do 30 °C 22.09.2014
R 1079022 film tableta; 10mg; blister, 4x14tabl. Cena: 7582.50din
8606103574176 5250/2009/12 22.09.2009
4 godine, na temperaturi do 30 °C 22.09.2014
Doziranje: l ečenj e bol esni ka sa umerenom do teškom Al zhei merovom bol ešću: odrasli
početi sa 5mg dnevno (pola tablete ujutro) tokom prve nedelje; u drugoj nedelji 10mg dnevno
(pola tablete dva puta dnevno); u trećoj nedelji 15mg dnevno (1 tabl. ujutro i pola tabl. popodne
ili uveče); od četvrte nedelje nastaviti sa preporučenom dozom održavanja od 20mg dnevno (1
tabl. dva puta dnevno), maks. dnevna doza je 20mg dnevno. Tabl. se mogu uzimati sa hranom ili
bez nje. Ne preporučuje se deci i osobama mlađim od 18 godina. (1 g rastvora za oralnu primenu
= 20 kapi).
EBRANTIL® 25 -- NYCOMED GMBH - Nemačka
urapidil - C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI
C02CA antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
SZ 0103290 rastvor za injekciju/infuziju; 25mg/5mL;
ampula, 5x5mL Cena: 1677.10din
8606102233067 1570/2006/12 05.09.2006
2 godine, na temperaturi do 30°C 05.09.2011
Doziranje: urgentna hi per tenzi vna stanj a (hi per tenzi vne kri ze), teški i naj teži obl i ci
hi per tenzi j e, hi per tenzi j a rezi stentna na druge l ekove: 10-50mg sporom i.v. inj. (po
potrebi ponoviti), ili inf. 2mg/min. u početku terapije, smanjivati prema odgovoru bolesnika do
uobičajene doze održavanja 9mg/sat, najduže 7 dana.
Paralelni lekovi: Ebrantil® 50
EBRANTIL® 50 -- NYCOMED GMBH - Nemačka
urapidil - C02CA06 ANTIHIPERTENZIVI
C02CA antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
SZ 0103291 rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena: 2138.00din
8606102233074 1577/2006/12 05.09.2006
2 godine, na temperaturi do 30°C 05.09.2011
Doziranje: urgentna hi per tenzi vna stanj a (hi per tenzi vne kri ze), teški i naj teži obl i ci
hi per tenzi j e, hi per tenzi j a rezi stentna na druge l ekove: 10-50mg sporom i.v. inj. (po
potrebi ponoviti), ili inf. 2mg/min. u početku terapije, smanjivati prema odgovoru bolesnika do
uobičajene doze održavanja 9mg/sat, najduže 7 dana.
Paralelni lekovi: Ebrantil® 25
ECALIN® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
ekonazol - D01AC03 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
R 4157320 krem; 1%; tuba, 1x20g Cena: 153.20din
8608811003061 515-04-2644/03 26.05.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 26.05.2009
186 abecedni spisak registrovanih lekova
E
R 4157321 krem; 1%; tuba, 1x30g Cena: 230.40din
8608811003030 515-04-2645/03 26.05.2004
3 godine, 26.05.2009
R 7157322 sprej za kožu, rastvor; 1%; sprej-boca, 1x50g Cena: 437.70din
515-04-2646/03 14.09.2004
3 godine, 14.09.2009
Doziranje: 2 puta dnevno nanositi na obolelu kožu i blago utrljati.
ECALIN® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
ekonazol - G01AF05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AF derivati imidazola
R 6137320 vagitorija; 150mg; strip, 1x3kom Cena: 218.00din
8608811003061 515-04-2647/03 26.05.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 26.05.2009
R 6137322 vagitorija; 150mg; strip, 1x6kom Cena: 436.10din
8608811003078 515-04-2648/03 26.05.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 26.05.2009
Doziranje: vul vovagi nal ne mi koze, l eukorej a, kol pi ti s gl j i vi čne eti ol ogi j e, gl j i vi čne
i nfekci j e kompl i kovane superi nfekci j om sa gram-pozi ti vni m bakteri j ama: 1 vagitorija,
uveče, tri uzastopna dana.
ECOBEC® -- IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O. - Češka
beklometazon - R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114681 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner pod
pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 573.20din
8594737199417 4220/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 25.11.2013
R 7114680 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner pod
pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 580.30din
8594737199219 4219/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 25.11.2013
Doziranje: opstrukti vne pl ućne bol esti : odrasli i deca preko 12 godina 3-4 puta po 100mcg
ili 2 puta po 200mcg, maks. 1000mcg dnevno; deca od 2-12 godina 2-4 puta po 50-100mcg.
Ecobec 250mcg odrasli i deca preko 12 godina 2 puta po 500mcg ili 4 puta po 250mcg, maks.
1000mcg dnevno.
Paralelni lekovi: Becloforte® CFC-Free Inhaler, Becotide™, Ecobec® Easi-Breathe
ECOBEC® -- NORTON WATERFORD T/A IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND - Irska
beklometazon - R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114681 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner pod
pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 573.20din
5023497032625 4212/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30° 25.11.2013
R 7114680 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner pod
pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 580.30din
5023497031611 4211/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 25.11.2013
Doziranje: profi l aksa napada astme: odrasli i deca iznad 12 godina starosti blaga astma
200-600mcg dnevno u podeljenim dozama; umereno teška astma 600-1000mcg dnevno u
podeljenim dozama; teška astma 1000-2000mcg dnevno u podeljenim dozama; deca iznad
abecedni spisak registrovanih lekova 187
E
4 godine starosti kod kojih su potrebne visoke dnevne doze inhalacionih kortikosteroida (više
od 400mcg dnevno, podeljeno u više doza). Doza se podešava dok se ne postigne kontrola
bolesti.
Paralelni lekovi: Becloforte® CFC-Free Inhaler, Becotide™, Ecobec® Easi-Breathe
ECOBEC® EASI-BREATHE -- IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O. - Češka
beklometazon - R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114682 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner pod
pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 916.20din
8594737199615 4213/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi 30° C 25.11.2013
R 7114683 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner pod
pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 1255.60din
8594737174919 4221/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 25.11.2013
Doziranje: profi l aksa napada astme: odrasli i deca iznad 12 godina starosti bl aga astma
200-600mcg dnevno u podeljenim dozama; umereno teška astma 600-1000mcg dnevno u
podeljenim dozama; teška astma 1000-2000mcg dnevno u podeljenim dozama; deca iznad
4 godine starosti kod kojih su potrebne visoke dnevne doze inhalacionih kortikosteroida (više
od 400mcg dnevno, podeljeno u više doza). Doza se podešava dok se ne postigne kontrola
bolesti.
Paralelni lekovi: Becloforte® CFC-Free Inhaler, Becotide™, Ecobec®
ECOBEC® EASI-BREATHE -- NORTON WATERFORD T/A IVAX PHARMACEUTICALS
IRELAND - Irska
beklometazon - R03BA01 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114682 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner pod
pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 916.20din
5023497031635 4222/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 25.11.2013
R 7114683 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza; kontejner pod
pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 1255.60din
5023497032649 4214/2008/12 25.11.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 25.11.2013
Doziranje: profi l aksa napada astme: odrasli i deca iznad 12 godina starosti bl aga astma
200-600mcg dnevno u podeljenim dozama; umereno teška astma 600-1000mcg dnevno u
podeljenim dozama; teška astma 1000-2000mcg dnevno u podeljenim dozama; deca iznad
4 godine starosti kod kojih su potrebne visoke dnevne doze inhalacionih kortikosteroida (više
od 400mcg dnevno, podeljeno u više doza). Doza se podešava dok se ne postigne kontrola
bolesti.
Paralelni lekovi: Becloforte® CFC-Free Inhaler, Becotide™, Ecobec®
ECOSAL -- IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O. - Češka
salbutamol - R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AC selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora
R 7114685 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner
pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 261.10din
8594737175114 3677/2008/12 16.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C zaštićeno od sunca, toplote i zamrzavanja 16.10.2013
188 abecedni spisak registrovanih lekova
E
Doziranje: akutni napad astme (prevencija i olakšavanje nastanka napada astme uključujući
i bronhospazam): odrasli i stariji bolesnici 1 inhalacija od 100mcg kao pojedinačna doza, može
se povećati na 2 inh.; za prevenciju nastanka simptoma astme treba uzeti 2 inh. 10-15 min.
pre izlaganja naporu ili alergenima. Deca 1-2 inh. kod akutnih simptoma astme, uključujući i
bronhospazam ili pre izlaganja naporu ili alergenima. Primena „prema potrebi” ne sme da predje
8 inh. u bilo kojih 24 sata.
Paralelni lekovi: Aloprol, Ecosal Easi-Breathe, Spalmotil®, Ventolin™
ECOSAL -- NORTON WATERFORD T/A IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND - Irska
salbutamol - R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AC selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora
R 7114685 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner
pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 261.10din
5023497400615 3683/2008/12 16.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C zaštićeno od sunca, toplote i zamrzavanja 16.10.2013
Doziranje: akutni napad astme (prevencija i olakšavanje nastanka napada astme uključujući
i bronhospazam): odrasli i stariji bolesnici 1 inhalacija od 100mcg kao pojedinačna doza, može
se povećati na 2 inh.; za prevenciju nastanka simptoma astme treba uzeti 2 inh. 10-15 min.
pre izlaganja naporu ili alergenima. Deca 1-2 inh. kod akutnih simptoma astme, uključujući i
bronhospazam ili pre izlaganja naporu ili alergenima. Primena „prema potrebi” ne sme da predje
8 inh. u bilo kojih 24 sata.
Paralelni lekovi: Aloprol, Ecosal Easi-Breathe, Spalmotil®, Ventolin™
ECOSAL EASI-BREATHE -- IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O. - Češka
salbutamol - R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AC selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora
R 7114686 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner
pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 586.30din
8594737175312 3678/2008/12 16.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C zaštićeno od sunca, toplote i zamrzavanja 16.10.2013
Doziranje: akutni napad astme (prevencija i olakšavanje nastanka napada astme uključujući
i bronhospazam): odrasli i stariji bolesnici 1 inhalacija od 100mcg kao pojedinačna doza, može
se povećati na 2 inh.; za prevenciju nastanka simptoma astme treba uzeti 2 inh. 10-15 min.
pre izlaganja naporu ili alergenima. Deca 1-2 inh. kod akutnih simptoma astme, uključujući i
bronhospazam ili pre izlaganja naporu ili alergenima. Primena „prema potrebi” ne sme da predje
8 inh. u bilo kojih 24 sata.
Paralelni lekovi: Aloprol, Ecosal, Spalmotil®, Ventolin™
ECOSAL EASI-BREATHE -- NORTON WATERFORD T/A IVAX PHARMACEUTICALS
IRELAND - Irska
salbutamol - R03AC02 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AC selektivni agonisti beta 2 adrenergičkih receptora
R 7114686 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza; kontejner
pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x200doza Cena: 586.30din
5023497075615 3684/2008/12 16.10.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C zaštićeno od sunca, toplote i zamrzavanja 16.10.2013
Doziranje: akutni napad astme (prevencija i olakšavanje nastanka napada astme uključujući
i bronhospazam): odrasli i stariji bolesnici 1 inhalacija od 100mcg kao pojedinačna doza, može
se povećati na 2 inh.; za prevenciju nastanka simptoma astme treba uzeti 2 inh. 10-15 min.
pre izlaganja naporu ili alergenima. Deca 1-2 inh. kod akutnih simptoma astme, uključujući i
bronhospazam ili pre izlaganja naporu ili alergenima. Primena „prema potrebi” ne sme da predje
8 inh. u bilo kojih 24 sata.
Paralelni lekovi: Aloprol, Ecosal, Spalmotil®, Ventolin™
abecedni spisak registrovanih lekova 189
E
EDICIN® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
vankomicin - J01XA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01XA glikopeptidni antibakterijski lekovi
vankomicin - A07AA09 INTESTINALNI
ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
A07AA intestinalni antiinfektivi
Z 0029795 prašak za rastvor za infuziju; 500mg; bočica, 1x500mg Cena: -
8606010892066 7238/2009/12 17.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 17.11.2014
Z 0029796 prašak za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena: -
8606010892073 7237/2009/12 17.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 17.11.2014
Doziranje: teške si stemske i nfekci j e i zazvane gram-pozi ti vni m kokama rezi stentni m na
peni ci l i ne i cefal ospori ne, ozbi l j ne i nfekci j e i zazvane MR stafi l okokom i enterokokom
al ternati va kod al ergi čni h bol esni ka na peni ci l i ne, bakteri j ski endokardi ti s i zazvan
streptokokama grupe vi ri dans, pseudomembranozni kol i ti s: odrasli 500mg na 6 sati ili
1g na 12 sati sporom i.v. inf. (do 10mg/min.); deca do 7 dana starosti 10mg/kg na 12 sati; deca
od 7-30 dana starosti 10mg/kg na 8 sati; deca starija od mesec dana 10mg/kg na 6 sati. Kao
intestinalni antiinfektiv, koristi se oralno.
Paralelni lekovi: Vancomycin-MIP, Vancotex
EFECTIN® ER -- WYETH MEDICA IRELAND - Irska
venlafaksin - N06AX16 PSIHOANALEPTICI
N06AX ostali antidepresivi
R 1072832 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 2x14kaps. Cena: 2746.30din
8606007080322 42/2006/12 16.01.2006
3 godine, na temperaturi do 30 °C 16.01.2011
R 1072828 kapsula, tvrda; 75mg; blister, 2x14kaps. Cena: 1309.90din
8606007080315 41/2006/12 16.01.2006
3 godine, na temperaturi do 30 °C 16.01.2011
Doziranje: depresi vna stanj a, anksi ozno- depresi vni poremećaj i , stanj a straha i
anksi oznosti , soci j al ne fobi j e, prevenci j a rel apsa epi zoda depresi j e i prevenci j a novi h
epi zoda rekurentne depresi j e: 2 puta po 37.5mg (ujutro i uveče), po potrebi posle 2 nedelje
povećati na 2 puta po 75mg, maks. 375mg dnevno; uzima se posle jela sa dosta tečnosti.
Paralelni lekovi: Alventa®, Efexiva®, Velafax®, Velahibin®
EFEXIVA® -- SANDOZ PRIVATE LIMITED - Indija
venlafaksin - N06AX16 PSIHOANALEPTICI
N06AX ostali antidepresivi
R 1072839 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 75mg;
blister, 4x7kaps. Cena: 1100.60din
8606010891380 868/2009/12 20.03.2009
30 meseci, na temperaturi do 30°C 20.03.2014
R 1072837 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 150mg;
blister, 4x7kaps. Cena: 2312.70din
8606010891403 867/2009/12 20.03.2009
30 meseci, na temperaturi do 30°C 20.03.2014
R 1072838 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 37.5mg;
blister, 4x7kaps. Cena: 632.60din
8606010891366 869/2009/12 20.03.2009
30 meseci, na temperaturi do 30° 20.03.2014
Doziranje: depresi j a (velike depresivne epizode), prevenci j a reci di va: početna doza je
75mg, jednom dnevno, može se povećati u intervalima od 2 nedelje ili više do maks. 375mg/
dan; general i zovani anksi ozni poremećaj i (GAD), soci j al ni anksi ozni poremećaj
(SAP): početna doza je 75mg, jednom dnevno, može se povećati u intervalima od 2 nedelje
ili više do maks. 225mg/dan. Ukoliko je potrebno prekinuti terapiju, preporučuje se postepeno
smanjivanje doze tokom perioda od najmanje 1-2 nedelje u cilju smanjivanja rizika od pojave
apstinencijalnih reakcija. Kaps. se uzimaju sa hranom, u isto vreme svakog dana. Kapsule treba
190 abecedni spisak registrovanih lekova
E
progutati cele sa tečnošću, ne deliti ih, ne lomiti, ne žvakati, niti rastvarati. Ne preporučuje se
primena kod dece i adolescenata.
Paralelni lekovi: Alventa®, Efectin® ER, Velafax®, Velahibin®
EFFERALGAN® -- BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska
paracetamol - N02BE01 ANALGETICI
N02BE anilidi
BR 5086915 supozitorija; 80mg; blister, 2x5kom Cena: 110.40din
3837000074550 2295/2008/12 15.07.2008
3 godine, na temperaturi do 30 °C 11.12.2011
BR 3086916 oralni rastvor; 30mg/mL; bočica, 1x90mL Cena: -
8606007080520 2297/2008/12 15.07.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 22.01.2013
BR 5086912 supozitorija; 150mg; blister, 2x5kom Cena: 115.90din
8606007080513 2296/2008/12 15.07.2008
3 godine, na temperaturi do 30 °C 11.12.2011
Doziranje: anal goanti pi reti k: deca od 3 meseca do 1 godine oralni rastvor 1-4 puta po
60-120mg; deca od 1-6 godina oralni rastvor 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina
oralni rastvor 1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6
sati; supozitorije se primenjuju kod dece telesne mase od 8-12kg, starosti od 6-24 meseca;
preporučena doza je od 60mg/kg/dan, podeljena u četiri pojedinačne doze u toku dana i noći
(1 supoz. svakih 6 časova); odrasli 0.5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; primena leka treba da
bude u što kraćem periodu; ne koristiti ukoliko bolesnik ima dijareju; kod insuficijencije bubrega
interval za primenu se povećava na 8 časova.
Paralelni lekovi: Febricet, PCM-Hemofarm, Panadol®, Panadol® Baby, Paracetamol, Paracetamol
Sopharma, Perfalgan®
EFFERALGAN® SA VITAMINOM C -- BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska
paracetamol, askorbinska kiselina - N02BE51 ANALGETICI
N02BE anilidi
BR 1086927 šumeća tableta; 330mg+200mg; fiola, 1x10tabl. Cena: 81.80din
3585551913704 821/2007/12 13.04.2007
3 godine, na suvom, na temperaturi do 30°C 13.04.2012
BR 1086928 šumeća tableta; 330mg+200mg; fiola, 1x20tabl. Cena: 161.50din
3585551913759 822/2007/12 13.04.2007
3 godine, na suvom, na temperaturi od 30°C 13.04.2012
Doziranje: anal goanti pi reti k odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete dnevno, maks. 8 tabl. dnevno;
deca od 7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tabl. dnevno; deca od 13-15 godina:1-3 puta po 1-1½ tabl.
dnevno. Tablete se uzimaju rastvorene u čaši vode.
Paralelni lekovi: Febricet C
EFFORTIL® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
etilefrin - C01CA01 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01CA adrenergički i dopaminergički lekovi
R 0105070 rastvor za injekciju; 10mg/mL; ampula, 6x1mL Cena: -
8600064100566 1573/2006/12 05.09.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 05.09.2011
R 1105072 tableta; 5mg; fiola, 1x20tabl. Cena: -
8600064100573 1572/2006/12 05.09.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 05.09.2011
Doziranje: hi potenzi j a (idiopatska, ortostatska ili drugih uzroka), hi potenzi vna stanj a
posl e operaci j e (anestezije), pri j api zam i produžene erekci j e u toku i l i posl e urol oški h
i ntervenci j a: oralno 3 puta po 2.5-5mg; parenteralno 10mg i.m., s.c. ili i.v. inf., brzinom od
5-10mg/sat.
abecedni spisak registrovanih lekova 191
E
EFTIL® -- HEMOFARM AD - Srbija
valproinska kiselina - N03AG01 ANTIEPILEPTICI
N03AG derivati masnih kiselina
R 3084501 sirup; 50mg/mL; bočica, 1x150mL Cena: 412.60din
8608807230044 135/2008/12 22.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 22.01.2013
Doziranje: terapi j a general i zovani h, parci j al ni h i drugi h obl i ka epi l epti čni h napada:
doziranje je individualno i zavisi od kliničkog odgovora. Namenjen je deci, ali ga mogu koristiti
i odrasle osobe; dozira se originalnom dvokrakom kašičicom manje i veće zapremine (manja
kašičica sadrži 100mg leka, veća 200mg). Inicijalna doza za decu je obično 10-15mg/dnevno,
u dve podeljene doze. Postepeno se doza povećava u toku 1 nedelje (u intervalu 2-3 dana) na
20-30mg/kg dnevno, a može se povećavati na 35-40mg/dnevno; uzimati za vreme ili posle jela
u 2 podeljene doze, koje u isto vreme tokom dana. Prelazak na drugi lek mora biti postepen,
jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti; doza za odrasle je 20-30mg/kg dnevno, u 2
podeljene doze.
Paralelni lekovi: Depakine®
EFTIL® -- HEMOFARM AD - Srbija
valproinska kiselina, natrijum-valproat - N03AG01 ANTIEPILEPTICI
N03AG derivati masnih kiselina
R 1084500 tableta sa produženim oslobađanjem; 145mg+333mg;
fiola, 1x30tabl. Cena: 440.40din
8608807100644 131/2008/12 22.01.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 22.01.2013
Doziranje: epi l epsi j a, mani j a u bi pol arnom afekti vnom poremećaj u: dozi ranj e j e
i ndi vi dual no; odrasli i deca iznad 15 godina uobičajena inicijalna doza je 15mg/kg/dnevno,
doza se postepeno povećava za 5-10mg/dnevno u intervalu od 2-3 dana, do postizanja
optimalne doze tokom 1 nedelje. Ako je bolesnik lečen drugim antiepilepticima, doza se
postepeno povećava u toku 2 nedelje, do postizanja optimalnih doza, uz istovremeno smanjenje
doza drugih lekova; prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja mora biti
postepen, jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.
EFUDIX® -- ICN POLFA RZESZOW S.A. - Poljska
fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
R 4034031 krem; 5%; tuba, 1x20g Cena: 2227.90din
7680364640123 201/2009/12 30.06.2009
5 godina, na temperaturi do 30° C 30.06.2014
Doziranje: sol arne keratoze, Bowen- ova bol est (površinski karcinom skvamoznih ćelija),
površi nski karci nom bazal ni h ćel i j a: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-4
nedelje; super fi ci j al ni bazi l i omi : 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.
Ukupna površina kože na koju se odjednom nanosi krem ne sme biti veća od 500cm² (23 x
23cm). Ruke treba pažljivo oprati posle korišćenja. Ne preporučuje se za korišćenje kod dece.
Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil „EBEWE”, 5-Fluorouracil „Ebewe”, Fluorouracil, Fluorouracil-Teva
EFUDIX® -- LEGACY PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GmbH - Švajcarska
fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
R 4034031 krem; 5%; tuba, 1x20g Cena: 2227.90din
5060022631984 297/2009/12 30.06.2009
5 godina, na temperaturi do 30° C 30.06.2014
Doziranje: sol arne keratoze, Bowen- ova bol est (površinski karcinom skvamoznih ćelija),
površi nski karci nom bazal ni h ćel i j a: 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-4
nedelje; super fi ci j al ni bazi l i omi : 1-2 puta dnevno mazati obolelo mesto tokom 3-6 nedelja.
192 abecedni spisak registrovanih lekova
E
Ukupna površina kože na koju se odjednom nanosi krem ne sme biti veća od 500cm² (23 x
23cm). Ruke treba pažljivo oprati posle korišćenja. Ne preporučuje se za korišćenje kod dece.
Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil „EBEWE”, 5-Fluorouracil „Ebewe”, Fluorouracil, Fluorouracil-Teva
EGLONYL® -- ALKALOID AD - Makedonija
sulpirid - N05AL01 PSIHOLEPTICI
N05AL benzamidi
R 3070125 oralni rastvor; 25mg/5mL; bočica staklena, 1x120mL Cena: 103.60din
5310001202767 3592/2008/12 09.10.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 09.10.2013
R 1070121 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 3x10kaps. Cena: 168.00din
5310001202729 4068/2008/12 10.11.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C 10.11.2013
SZR 0070120 rastvor za injekciju; 100mg/2mL; ampula, 30x2mL Cena: 419.40din
5310001202705 4067/2008/12 10.11.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 10.11.2013
R 1070123 tableta; 200mg; bočica, 1x12tabl. Cena: 183.50din
5310001202712 3593/2008/12 09.10.2008
5 godina, bez posebnih naznaka 09.10.2013
Doziranje: ši zofreni j a: oralno odrasli 2 puta po 200-400mg, maks. 800mg dnevno kod izraženih
negativnih simptoma, a 800-1600mg, maks. 2.4g dnevno podeljeno u 3-4 doze kod izraženih
pozitivnih simptoma; deca 3-5mg/kg dnevno podeljano u 2-3 doze; neuroze: odrasli 2-3 puta
po 50mg; parenteralno 200-800mg dnevno.
Paralelni lekovi: Sulpigut®, Sulpirid
EKLIVAN -- PROEL EP. G. CORONIS S.A. - Grčka
somatostatin - H01CB01 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
H01CB antagonisti hormona rasta
SZ 0049090 prašak za rastvor za infuziju; 3mg; lio-ampula sa rastvaračem, 1x3mg/amp.
Cena: 7236.00din
515-04-142/04 14.05.2004
2 godine, na temperaturi do 25 °C 14.05.2009
Doziranje: teška akutna krvarenj a i z gastroi ntesti nal nog trakta, akutni hemoragi čki
gastri ti s, profi l aksa postoperati vni h pankreati čki h kompl i kaci j a posl e operaci j a na
pankreasu, adj uvantna terapi j a za i nhi bi ci j u sekreci j e teški h postoperati vni h fi stul a
pankreasa i gornj eg tankog creva: 0.25mg/na sat inf., približno 3.5mcg/kg/sat; trajanje
terapije zavisi od indikacije.
ELIDEL® -- NOVARTIS PHARMA PRODUKTIONS GMBH - Nemačka
pimekrolimus - D11AX15 OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI
D11AX ostali dermatološki preparati
R 4159350 krem; 1%; tuba, 1x15g Cena: 1434.10din
8606103543509 5660/2009/12 30.09.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C, ne zamrzavati 30.09.2014
Doziranje: atopi j ski dermati ti s: mazati oboleli deo kože 2 puta dnevno do nestanka
simptoma.
ELOCOM® -- SCHERING PLOUGH SPA - Italija
mometazon - D07AC13 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)
R 7153442 rastvor za kožu; 0.1%; bočica, 1x20mL Cena: 322.00din
8606103170392 1263/2009/12 07.04.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.05.2012
abecedni spisak registrovanih lekova 193
E
Doziranje: i nfl amatorne i pruri ti čke dermatoze (psorijaza, atopijski dermatitis): nekoliko
kapi rastvora naneti na obolelo mesto, uključujući i kosmati deo glave, jednom dnevno; rastvor
nežno utrljati na obolelo mesto dok se u potpunosti ne upije.
ELOCOM® -- SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija
mometazon - D07AC13 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)
R 7153442 rastvor za kožu; 0.1%; bočica, 1x20mL Cena: 322.00din
8606103170156 1045/2007/12 17.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.05.2012
R 4153441 mast; 0.1%; tuba, 1x15g Cena: 258.50din
8606103170163 1046/2007/12 17.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 17.05.2012
R 4153440 krem; 0.1%; tuba, 1x15g Cena: 258.50din
8606103170149 1044/2007/12 17.05.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C 17.05.2012
Doziranje: dermatoze sa i zraženi m svrabom (psorijaza, atopijski dermatitis, kontaktni
dermatitis, ekcem): 1 puta dnevno tanak sloj krema ili masti namazati na obolelo mesto; losion
1 puta dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave.
ELOXATIN® -- AVENTIS PHARMA LTD - Velika Britanija
oksaliplatin - L01XA03 ANTINEOPLASTICI
L01XA jedinjenja platine
Z 0031395 prašak za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena: 13612.00din
3582910008439 819/2008/12 28.02.2008
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 28.02.2013
SZ 0031398 koncentrat za rastvor za infuziju; 5mg/mL; bočica, 1x20mL Cena: 26815.10din
3582910008514 2394/2006/12 18.12.2006
3 godine, čuvati zaštićeno od svetlosti, ne zamrzavati 18.12.2011
SZ 0031397 koncentrat za rastvor za infuziju; 5mg/mL; bočica, 1x10mL Cena: 13259.10din
3582910008521 2393/2006/12 18.12.2006
3 godine, čuvati zaštićeno od svetlosti, ne zamrzavati 18.12.2011
Z 0031396 prašak za rastvor za infuziju; 100mg; bočica, 1x100mg Cena: 26750.00din
3582910008446 818/2008/12 28.02.2008
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 28.02.2013
Doziranje: adj uvantni tretman stadi j uma I I I (Dukes-ov sindrom) karci noma kol ona
posl e kompl etne resekci j e pri marnog tumora: 85mg/m
2
jednom u 2 nedelje, ili 130mg/
m
2
jednom u 3 nedelje.
Paralelni lekovi: Oxaliplatin, Oxaliplatin „Ebewe”, Oxaliplatin PharmaSwiss, Oxaliplatin Pliva-
Lachema 100, Oxaliplatin Pliva-Lachema 50, Sinoxal®
EMADINE® -- ALCON-COUVREUR N.V. - Belgija
emedastin - S01GX06 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01GX ostali antialergici
R 7099160 kapi za oči, rastvor; 0.5mg/mL; bočica, 1x5mL Cena: 710.00din
8606105823067 2074/2007/12 25.09.2007
30 meseci, na temperaturi do 25° C 25.09.2012
Doziranje: al ergi j ski konj unkti vi ti s: najčešće 2 puta dnevno po 1 kap u vežnjaču oka.
EMEND® -- MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
aprepitant - A04AD12 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
A04AD ostali antiemetici
SZR 1124587 kapsula, tvrda; blister, 1x125mg i 2x80mg Cena: 5796.00din
8600103453660 4625/2009/12 31.08.2009
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage 31.08.2014
SZR 1124588 kapsula, tvrda; 80mg; blister, 2x1kaps. Cena: 3871.30din
8600103453653 4626/2009/12 31.08.2009
4 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage 31.08.2014
194 abecedni spisak registrovanih lekova
E
Doziranje: prevenci j a mučni ne i povraćanj a kod odrasl i h, koj i su na emetogenoj
hemi oterapi j i karci noma (cisplatin): daje se 3 dana u sklopu terapijskog režima koji obuhvata
kortikosteroid i 5-HT
3
antagonist. Preporučena oralna doza je jedna kapsula od 125mg prvog dana
terapije, a zatim po jedna kapsula od 80mg, drugog i trećeg dana terapije; uzima se sa hranom
ili bez nje, kapsulu treba celu progutati. Fosaprepitant 115mg, liofilizovani prolek aprepitanta,
može da se daje kao zamena za aprepitant (125mg), pola sata pre početka hemioterapije, ali
samo prvog dana, a za sprečavanje mučnine i povraćanja izazvanih hemioterapijom (CINV)
daje se u obliku 15-minutne infuzije. Ne preporučuje se upotreba leka kod dece i adolescenata
mlađih od 18 godina. Mogu se koristiti i drugi režimi primene.
EMINENS® -- BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. - Hrvatska
ropinirol - N04BC04 ANTIPARKINSONICI
N04BC agonisti dopamina
R 1085347 film tableta; 2mg; bočica plastična, 1x21tabl. Cena: 1053.00
3850343044684 2943/2009/12 01.06.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 01.06.2014
R 1085345 film tableta; 0.25mg; bočica plastična, 1x210tabl. Cena: 2261.10din
3850343044707 2941/2009/12 01.06.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 01.06.2014
R 1085346 film tableta; 1mg; bočica plastična, 1x21tabl. Cena: 593.90din
3850343044691 2942/2009/12 01.06.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 01.06.2014
Doziranje: Si mptomatska terapi j a i di opatske Parki nson- ove bol esti : monoterapija 3 puta
po 0.25mg dnevno, tokom 1. nedelje (najbolje uz obrok); tokom 2. nedelje 3 puta po 0.5mg
dnevno; tokom 3. nedelje 3 puta po 0.75mg dnevno; tokom 4. nedelje 3 puta po 1mg dnevno
(maks. 24mg dnevno); u kombinaciji sa levodopom: doza levodope se može postepeno smanjiti
za približno 20%. Ne preporučuje se primena kod bolesnika sa teškim poremećajem funkcije
bubrega (klirens kreatinina <30mL/min) ili sa teškim poremećajem funkcije jetre. Primena leka
se ne sme prekinuti naglo.
Paralelni lekovi: Requip®
EMOCLOT -- KEDRION S.P.A. - Italija
faktor VIII humani - B02BD02 ANTIHEMORAGICI
B02BD faktori koagulacije krvi
SZ 0066103 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 1000i.j./10mL; liobočica
sa rastvaračem, 1x10mL Cena: 42836.90din
8606103273079 2878/2007/12 23.11.2007
3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C, zaštićeno od svetlosti 23.11.2012
SZ 0066102 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500i.j./10mL; liobočica
sa rastvaračem, 1x10mL Cena: 21418.40din
8606103273062 2504/2007/12 19.10.2007
3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C, zaštićeno od svetlosti 19.10.2012
Doziranje: hemofi l i j a A (profilaksa i terapija krvarenja), umerena krvarenj a: individualno 10-
15 i.j./kg; j ača krvarenj a 15-25 i.j./kg; j aka krvarenj a 40-50 i.j./kg.
Paralelni lekovi: Octanate 1000, Octanate 250, Octanate® 500
EMOSINT -- KEDRION S.P.A. - Italija
dezmopresin - H01BA02 HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
H01BA vazopresin i analozi
SZ 0045071 rastvor za injekciju; 20mcg/mL; ampula, 10x1mL Cena: -
3/2-10-461 20.04.2002
2 godine, 20.04.2007
Doziranje: di j abetes i nsi pi dus: odrasli 1-4mcg dnevno; deca 0.4mcg dnevno.
Paralelni lekovi: Minirin Melt, Minirin®
abecedni spisak registrovanih lekova 195
E
EMSELEX® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
darifenacin - G04BD10 UROLOŠKI LEKOVI
G04BD urinarni spazmolitici
R 1139111 tableta sa produženim oslobađanjem; 15mg; blister, 2x14kom
Cena: 3668.60din
8606103543073 122/2007/12 11.01.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 11.01.2012
R 1139110 tableta sa produženim oslobađanjem; 7.5mg; blister, 2x14kom
Cena: 2831.70din
8606103543066 120/2007/12 11.01.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 11.01.2012
Doziranje: hi perakti vna mokraćna beši ka (jak nagon za mokrenje, nagla inkontinencija urina,
često mokrenje): odrasli početna doza je 7.5mg jednom dnevno; posle 2 nedelje od početka
lečenja doza se može povećati na 15mg jednom dnevno; tabl. se uzimaju sa tečnošću, treba ih
gutati cele, ne žvakati, deliti ili lomiti.
ENAHEXAL® -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
enalapril - C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103020 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8606102455377 630/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 17.05.2011
R 1103021 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8606102455360 642/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 17.05.2011
R 1103022 tableta; 20mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8606102455346 643/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 17.05.2011
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 5mg jednom dnevno, maks. 20mg; doza održavanja 20mg,
maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze; kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a:
početna doza je 2.5mg dnevno, doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze,
maks. 40mg dnevno.
Paralelni lekovi: Enalapril, Enalapril 10mg, Enalapril 20mg, Enalapril Lek®, Enap®, Enatens®,
Prilenap
ENAHEXAL® COMP -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
enalapril, hidrohlortiazid - C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401023 tableta; 10mg+25mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
8606102455353 644/2006/12 17.05.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 17.05.2011
Doziranje: esencijalna arterijska hipertenzija: najčešće 1 tabl. dnevno, po potrebi 2 tabl. dnevno.
Paralelni lekovi: Enalapril HCT, Enap® - H, Enap® - HL, Enap®-HL 20, Prilenap H, Prilenap HL
ENALAPRIL -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
enalapril - C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103871 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8608811005027 7536/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 30.11.2014
R 1103872 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8608811005034 7535/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 30.11.2014
196 abecedni spisak registrovanih lekova
E
R 1103870 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8608811005010 7534/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 30.11.2014
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 5mg jednom dnevno, maks. 20mg; doza održavanja 20mg,
maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze; kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a:
početna doza je 2.5mg dnevno, doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze,
maks. 40mg dnevno.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL®, Enalapril 10mg, Enalapril 20mg, Enalapril Lek®, Enap®, Enatens®,
Prilenap
ENALAPRIL -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
enalapril - C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103175 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 281.60din
8600064102041 2242/2006/12 01.12.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 01.12.2011
R 1103177 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 142.30din
8600064102034 2241/2006/12 01.12.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage 01.12.2011
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 5mg jednom dnevno, maks. 20mg; doza održavanja 20mg,
maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze; kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a:
početna doza je 2.5mg dnevno, doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze,
maks. 40mg dnevno.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL®, Enalapril 10mg, Enalapril 20mg, Enalapril Lek®, Enap®, Enatens®,
Prilenap
ENALAPRIL 10 MG -- REMEDICA LTD - Kipar
enalapril - C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103886 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 142.30din
5290665003576 291/2005/12 23.08.2005
3 godine, na temperaturi od 15 ° do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 18.08.2010
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 5mg jednom dnevno, maks. 20mg; doza održavanja 20mg,
maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze; kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a:
početna doza je 2.5mg dnevno, doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze,
maks. 40mg dnevno.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL®, Enalapril, Enalapril 20mg, Enalapril Lek®, Enap®, Enatens®, Prilenap
ENALAPRIL 20 MG -- REMEDICA LTD - Kipar
enalapril - C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103885 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 227.10din
520665003569 327/2005/12 23.08.2005
3 godine, na temperaturi od 15 ° do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage, van domašaja dece 23.08.2010
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 5mg jednom dnevno, maks. 20mg; doza održavanja
20mg, maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze; kongesti vna srčana
i nsufi ci j enci j a: početna doza je 2.5mg dnevno, doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili
podeljeno u 2 doze, maks. 40mg dnevno.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL®, Enalapril, Enalapril 10mg, Enalapril Lek®, Enap®, Enatens®, Prilenap
abecedni spisak registrovanih lekova 197
E
ENALAPRIL HCT -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
enalapril, hidrohlortiazid - C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401080 tableta; 20mg+6mg; blister, 2x10tabl. Cena: 276.20din
8600064104199 1095/2007/12 23.05.2007
18 meseci, na temperaturi do 25° C 23.05.2012
R 1401081 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 285.40din
8600064104182 1096/2007/12 23.05.2007
18 meseci, na temperaturi do 25° C 23.05.2012
Doziranje: esenci j al na ar teri j ska hi per tenzi j a: odrasli 1 tabl. dnevno, maks. dnevna doza
2 tabl. popiti odjednom (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji
pojedinačnim lekovima).
Paralelni lekovi: EnaHEXAL® comp, Enap® - H, Enap® - HL, Enap®-HL 20, Prilenap H, Prilenap HL
ENALAPRIL LEK® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
enalapril - C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103644 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 256.80din
3837000027105 515-04-01220/04 28.09.2004
2 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 28.09.2009
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 5mg jednom dnevno, maks. 20mg; doza održavanja
20mg, maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze; kongesti vna srčana
i nsufi ci j enci j a: početna doza je 2.5mg dnevno, doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili
podeljeno u 2 doze, maks. 40mg dnevno.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL®, Enalapril, Enalapril 10mg, Enalapril 20mg, Enap®, Enatens®,
Prilenap
ENAP® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
enalapril - C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103204 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 124.60din
3838989503178 213/2005/12 15.08.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
R 1103200 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 142.30din
3838989503185 214/2005/12 15.08.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
R 1103202 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 264.80din
3838989503208 215/2005/12 15.08.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 5mg jednom dnevno, maks. 20mg; doza održavanja 20mg,
maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze; kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a:
početna doza je 2.5mg dnevno, doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze,
maks. 40mg dnevno.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL®, Enalapril, Enalapril 10mg, Enalapril 20mg, Enalapril Lek®, Enatens®,
Prilenap
ENAP® - H -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
enalapril, hidrohlortiazid - C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401140 tableta; 10mg+25mg; blister, 2x10tabl. Cena: 207.90din
3838989503086 216/2005/12 15.08.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage,van domašaja dece 30.06.2010
198 abecedni spisak registrovanih lekova
E
R 1401141 tableta; 10mg+25mg; blister, 9x10tabl. Cena: 754.50din
3838989503093 217/2005/12 15.08.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage,van domašaja dece 30.06.2010
Doziranje: esenci j al na ar teri j ska hi per tenzi j a (kada se bolesnici prethodno stabilizuju
na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lekovima): najčešće 1 tableta dnevno, po potrebi, 2
tablete.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL® comp, Enalapril HCT, Enap® - HL, Enap®-HL 20, Prilenap H, Prilenap
HL
ENAP® - HL -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
enalapril, hidrohlortiazid - C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401175 tableta; 10mg+12.5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 176.40din
3838989503109 218/2005/12 15.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage,van domašaja dece 30.06.2010
R 1401176 tableta; 10mg+12.5mg; blister, 9x10tabl. Cena: 754.50din
3838989503161 219/2005/12 15.08.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 30.06.2010
Doziranje: esenci j al na ar teri j ska hi per tenzi j a (kada se bolesnik prethodno stabilizuje na
kombinovanu terapiju pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno, po potrebi 2 tablete. Tabletu
progutati celu, uvek u isto vreme.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL® comp, Enalapril HCT, Enap® - H, Enap®-HL 20, Prilenap H, Prilenap HL
ENAP®-HL 20 -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
enalapril, hidrohlortiazid - C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401180 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 6x10tabl. Cena: -
3838989501969 167/2008/12 25.01.2008
3 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C 25.01.2013
R 1401179 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989501952 166/2008/12 25.01.2008
3 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C 25.01.2013
R 1401178 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 2x10tabl. Cena: 406.20din
3838989501945 165/2008/12 25.01.2008
3 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C 25.01.2013
R 1401181 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 9x10tabl. Cena: -
3838989501990 168/2008/12 25.01.2008
3 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C 25.01.2013
R 1401177 tableta; 20mg+12.5mg; blister, 10x10tabl. Cena: -
3838989502010 169/2008/12 25.01.2008
3 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C 25.01.2013
Doziranje: esenci j al na ar teri j ska hi per tenzi j a (kada se bolesnik prethodno stabilizuje na
kombinovanu terapiju pojedinačnim lekovima): 1 tableta dnevno, po potrebi 2 tablete. Tabletu
progutati celu, uvek u isto vreme.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL® comp, Enalapril HCT, Enap® - H, Enap® - HL, Prilenap H, Prilenap HL
ENATENS® -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
enalapril - C09AA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103887 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 142.30din
8606007082111 2301/2007/12 10.10.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 10.10.2012
abecedni spisak registrovanih lekova 199
E
R 1103888 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 281.60din
8606007082128 2302/2007/12 10.10.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 10.10.2012
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza 5mg jednom dnevno, maks. 20mg; doza održavanja 20mg,
maks. 40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze; kongesti vna srčana i nsufi ci j enci j a:
početna doza je 2.5mg dnevno, doza održavanja 5-20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze,
maks. 40mg dnevno.
Paralelni lekovi: EnaHEXAL®, Enalapril, Enalapril 10mg, Enalapril 20mg, Enalapril Lek®, Enap®,
Prilenap
ENBECIN® -- GALENIKA AD - Srbija
bacitracin, neomicin - S01AA30 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01AA antibiotici
R 4150250 mast za oči; 500i.j./g+3.3mg/g; tuba, 1x5g Cena: 58.20din
8608808100605 187/2006/12 13.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25 °C 13.02.2011
Doziranje: bakteri j ske i nfekci j e spol j ašnj eg segmenta oka (blefaritis, dekriocistitis, akutni
bakterijski konjunktivitis, keratokonjunktivitis, blefarokonjunktivitis): 2-3 puta dnevno lagano
naneti mast na unutrašnju stranu donjeg kapka.
ENBECIN® -- GALENIKA AD - Srbija
bacitracin, neomicin - D06AX.. ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA
DERMATOLOŠKU PRIMENU
D06AX ostali antibiotici za lokalnu primenu
R 7150251 sprej za kožu, prašak; 62.5i.j./g+0.825mg/g; boca, 1x200g Cena: 547.80din
8608808100612 188/2006/12 13.02.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C, udaljeno od izvora toplote i sunca 13.02.2011
Doziranje: bakteri j ske i nfekci j e kože: više puta dnevno raspršiti sprej u tankom sloju na
obolelo mesto.
ENBREL® -- WYETH MEDICA IRELAND - Irska
etanercept - L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
L04AA selektivni imunosupresivi
R 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 25mg; bočica staklena, 4x1kom
Cena: 48970.30din
5010981001809 285/2005/12 15.08.2005
3 godine, čuvati na temperatiuri od 2 do 8° C, ne zamrzavati; rastvor se može upotrebiti do 6 časova nakon
rekosnstitucije ako se čuva na temp. od 2 do 8 °C 15.08.2010
Doziranje: reumatoi dni ar tri ti s: odrasli od 18-64 god. 2 puta nedeljno po 25mg s.c. inj.,
alternativno 50mg jednom nedeljno; psori j azni ar tri ti s i anki l ozantni spondi l i ti s: 2 puta
nedeljno po 25mg s.c. inj.; pl ak psori j aza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.c.inj., alternativno
2 puta nedeljno po 50mg s.c. inj., najduže 12 nedelja, pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po
25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje; ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja; lekar
procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. Doziranje za decu i adolescente je individualno i
zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.4mg/kg s.c.inj., maks. 25mg po dozi. Terapiju
treba sprovoditi pod nadzorom lekara specijaliste koji ima iskustva u dijagnostikovanju i lečenju
reumatoidnog artritisa ili psorijaze.
ENBREL® -- WYETH PHARMACEUTICALS - Velika Britanija
etanercept - L04AA11 IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
L04AA selektivni imunosupresivi
R 0014310 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 25mg;
bočica staklena, 4x1kom Cena: 48970.30din
5010981001809 284/2005/12 15.08.2005
3 godine, čuvati na temperatiuri od 2 do 8° C, ne zamrzavati; rastvor se može upotrebiti do
6 časova nakon rekosnstitucije ako se čuva na temp. od 2 do 8 °C 15.08.2010
200 abecedni spisak registrovanih lekova
E
SZR 0014311 rastvor za injekciju; 25mg/0.5mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 4x0.5mL Cena: 48902.20din
8606007080407 2973/2007/12 03.12.2007
18 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 03.12.2012
SZR 0014312 rastvor za injekciju; 50mg/mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 4x1mL Cena: 97840.60din
5010981002653 2974/2007/12 03.12.2007
2 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 03.12.2012
Doziranje: reumatoi dni ar tri ti s: odrasli od 18-64 god. 2 puta nedeljno po 25mg s.c. inj.,
alternativno 50mg jednom nedeljno; psori j azni ar tri ti s i anki l ozantni spondi l i ti s: 2 puta
nedeljno po 25mg s.c. inj.; pl ak psori j aza: obično 2 puta nedeljno po 25mg s.c.inj., alternativno
2 puta nedeljno po 50mg s.c. inj., najduže 12 nedelja, pa dozu smanjiti na 2 puta nedeljno po
25mg ukoliko je potrebno najduže 24 nedelje; ako stanje nije poboljšano u toku 12 nedelja; lekar
procenjuje potrebu daljeg nastavka lečenja. Doziranje za decu i adolescente je individualno i
zavisi od telesne mase: obično 2 puta nedeljno po 0.4mg/kg s.c.inj., maks. 25mg po dozi. Terapiju
treba sprovoditi pod nadzorom lekara specijaliste koji ima iskustva u dijagnostikovanju i lečenju
reumatoidnog artritisa ili psorijaze.
ENDOTELON® -- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - Francuska
procijanidolni oligomeri - C05CA.. VAZOPROTEKTIVI
C05CA bioflavonoidi
R 1108010 gastrorezistentna tableta; 50mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
3582910020103 239/2005/12 15.08.2005
3 godine, na suvom i hladnom mestu zaštićeno od svetlosti, van domašaja dece 30.06.2010
R 1108011 gastrorezistentna tableta; 150mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
3582910009566 240/2005/12 15.08.2005
3 godine, na suvom i hladnom mestu, van domašaja dece 30.06.2010
Doziranje: veno-l i mfati čka i nsufi ci j enci j a, l i mfedem 2 puta po 150mg; poremećaj
reti nal ne i hori oi dal ne ci rkul aci j e: 2-3 puta po 50mg; uzima se između obroka.
ENDOXAN® -- BAXTER ONCOLOGY GMBH - Nemačka
ciklofosfamid - L01AA01 ANTINEOPLASTICI
L01AA azotni plikavci
SZ 0031500 prašak za rastvor za injekciju; 500mg; bočica, 1x500mg Cena: 347.60din
5413760293639 572/2007/12 01.03.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 01.03.2012
SZ 0031501 prašak za rastvor za injekciju; 1g; bočica, 1x1g Cena: 657.20din
5413760295138 573/2007/12 01.03.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 01.03.2012
Doziranje: l eukemi j a, mal i gni l i mfomi , metastazi raj ući i mal i gni sol i dni tumori bez
metastaza, progresi vne autoi mune bol esti , i munosupresi j a pri l i kom transpl ataci j e:
organa zavisno od indikacije kao dugotrajno lečenje dece i odraslih, početno doziranje
uobičajeno 3-6mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 120-240mg/m
2
telesne površine) u
obliku i.v. inf.; 10-15mg/kg telesne mase dnevno (odgovara 400-600mg/m
2
telesne površine) u
obliku i.v. inf., u intervalima od 2-5 dana; lečenje sa velikim dozama 20-40mg/kg telesne mase
(odgovara 800-1600mg/m
2
telesne površine) u obliku i.v. inf. u intervalima 10-20 dana i većim
dozama (za kondicioniranje pre transplantacije kostne srži), u intervalima od 21-28 dana; koristi
se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima.
ENGERIX® B -- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - Belgija
vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna - J07BC01
VAKCINE
J07BC vakcine protiv žutica (hepatitisa)
Z 0011553 suspenzija za injekciju; 10mcg/0.5mL; bočica, 25x0.5mL Cena: 12245.80din
8606103683168 351/2008/12 08.02.2008
3 godine, na temperaturi od +2°C do +8°C.Ne zamrzavati. 08.02.2013
Z 0011551 suspenzija za injekciju; 20mcg/mL; bočica, 25x1mL Cena: 16030.40din
8606103683175 352/2008/12 08.02.2008
3 godine, na temperaturi od +2°C do +8°C.Ne zamrzavati. 08.02.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 201
E
Doziranje: hepati ti s B vi rusne i nfekci j e (HBV): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL;
novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.5mL; daje se i.m. po šemi: I doza, posle mesec
dana II doza, 6 meseci posle I doze III doza, a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2
meseca posle I doze, a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.
Paralelni lekovi: Euvax B®
ENTEROFURYL® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
nifuroksazid - A07AX03 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI
ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
A07AX ostali intestinalni antiinfektivi
R 1126302 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x10kaps. Cena: 213.80din
3870010002700 2517/2007/12 22.10.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C 22.10.2012
R 3126303 oralna suspenzija; 200mg/5mL; bočica, 1x90mL Cena: 266.30din
3870010002717 2518/2007/12 22.10.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 22.10.2012
R 1126304 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 1x8kaps. Cena: 111.00din
3870010005060 6064/2009/12 09.10.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 09.10.2014
Doziranje: dijareja uzrokovana alimentarnim toksoinfekcijama i intoksikacijama (uzrokovana
E. coli), hronične dijareje, poremećaji intestinalne fermentacije, akutne i hronične dijareje
nespecifične i nerazjašnjene etiologije, jatrogene dijareje uzrokovane prethodnim uzimanjem
antibiotika, simptomatska dijareja kod tumora kolona i profilaksa dijareja na putovanjima:
odrasli i deca preko 7 god. 4 puta po 200mg; deca od 1-6 meseci 2-3 puta po 100mg; deca od 7
meseci - 2 god. 4 puta po 100mg; deca od 3-7 god. 3 puta po 200mg.
ENZIX -- HEMOFARM AD - Srbija
enalapril, indapamid - C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401060 tableta; 10mg+2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
244/2007/12 17.01.2007
3 godine, na temperaturi od 15 - 25°C, zaštićeno od vlage 22.06.2009
Doziranje: bl aga hi per tenzi j a 1 tabl. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 tabl.
film indapamida (2.5mg).
Paralelni lekovi: Enzix duo, Enzix duo plus
ENZIX DUO -- HEMOFARM AD - Srbija
enalapril, indapamid - C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401061 tableta; 10mg+2.5mg; blister, 3x15tabl. Cena: -
311/2007/12 23.01.2007
3 godine, na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 22.06.2009
Doziranje: umerena i teška hi per tenzi j a ujutru istovremeno popiti 1 tabl. (10mg) enalaprila ili
2 puta dnevno po 1 tabl. enalaprila, u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. indapamida (2.5mg).
Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.
Paralelni lekovi: Enzix, Enzix duo plus
ENZIX DUO PLUS -- HEMOFARM AD - Srbija
enalapril, indapamid - C09BA02 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09BA inhibitori ACE i diuretici
R 1401062 tableta; 20mg+2.5mg; blister, 3x15tabl. Cena: -
312/2007/12 23.01.2007
3 godine, na temperaturi od 15-25°c, zaštićeno od svetlosti i vlage 22.06.2009
Doziranje: umerena i teška hi per tenzi j a ujutru istovremeno popiti 1 tabl. (10mg) enalaprila ili
2 puta dnevno po 1 tabl. enalaprila, u zavisnosti od visine pritiska i 1 tabl. indapamida (2.5mg).
Kod renalne disfunkcije dozu treba smanjiti.
Paralelni lekovi: Enzix, Enzix duo
202 abecedni spisak registrovanih lekova
E
EPIRUBICIN -- EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
epirubicin - L01DB03 ANTINEOPLASTICI
L01DB antraciklini i srodne supstance
SZ 0033115 koncentrat za rastvor za infuziju; 2mg/mL;
bočica staklena, 1x5mL Cena: 1438.20din
515-04-3883/03 31.05.2004
2 godine, na temperaturi od 2 °C do 8 °C 31.05.2009
SZ 0033116 koncentrat za rastvor za infuziju; 2mg/mL;
bočica staklena, 1x25mL Cena: 6446.40din
515-04-3883/03-1 31.05.2004
2 godine, na temperaturi od 2 °C do 8 °C 31.05.2009
Doziranje: akutna l eukemi j a, non-Hodgki n l i mfomi , karci nom doj ke, j aj ni ka, žel uca i
pl uća, super fi ci j al ni kancer mokraćne beši ke (intravezikularna primena): monoterapija 60-
90mg/m
2
, na 3 nedelje ili 12.5-25mg/m
2
na 7 dana, maks. kumulativna doza 0.9-1g/m
2
.
Paralelni lekovi: Episindan®, Farmorubicin® RD
EPISINDAN® -- S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija
epirubicin - L01DB03 ANTINEOPLASTICI
L01DB antraciklini i srodne supstance
SZ 0033131 liofilizat za rastvor za infuziju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena: 5790.40din
5944720080162 948/2007/12 04.05.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 04.05.2012
SZ 0033130 liofilizat za rastvor za infuziju; 10mg; bočica, 1x10mg Cena: 1270.60din
5944720080155 947/2007/12 04.05.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 04.05.2012
Doziranje: tranzi ci oni ćel i j ski tumor mokraćne beši ke, početni i l i uznapredoval i
karci nom doj ke, gastroezofagusni karci nom, karci nom gl ave i vrata, pri mi ti vni
hepatocel ul arni karci nomi , akutna l eukemi j a, krupnoćel i j ski i l i si tnoćel i j ski karci nom
pl uća, Hodgki n i non-Hodgki n l i mfom, mul ti pl i mi j el om, karci nom j aj ni ka, karci nom
pankreasa, karci nom prostate koj i ne reaguj e na hormonsku terapi j u, kol orektal ni
karci nom, sarkom meki h tki va i kosti j u primenjuje se intravenski, intraarterijski ili direktnim
ubrizgavanjem u mokraćnu bešiku, u zavisnosti od vrste oboljenja: i.v. primena u rešimu sa
standardnom početnom dozom kao monoterapija 60-90mg/m
2
telesne mase, može se dati
u jednoj inj. ili podeljeno u nekoliko inj. tokom 2-3 uzastopna dana, ciklus ponoviti na 3-4
nedelje.
Paralelni lekovi: EPIRUBICIN, Farmorubicin® RD
EPITRIGINE® -- ACTAVIS HF. - Island
lamotrigin - N03AX09 ANTIEPILEPTICI
N03AX ostali antiepileptici
R 1084125 tableta; 100mg; blister, 3x10tabl. Cena: 1229.00din
8600064201775 73/2008/12 17.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 17.01.2013
R 1084127 tableta; 50mg; blister, 3x10tabl. Cena: 679.50din
8600064201768 72/2008/12 17.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 17.01.2013
R 1084126 tableta; 25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 375.30din
8600064201751 71/2008/12 17.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 17.01.2013
R 1084120 oralna disperzibilna tableta; 100mg; blister, 3x10tabl. Cena: 1297.40din
8600064201744 77/2008/12 17.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 17.01.2013
R 1084124 oralna disperzibilna tableta; 50mg; blister, 3x10tabl. Cena: 900.20din
8600064201737 76/2008/12 17.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 17.01.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 203
E
R 1084123 oralna disperzibilna tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 289.30din
8600064201713 75/2008/12 17.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 17.01.2013
R 1084121 oralna disperzibilna tableta; 2mg; blister, 3x10tabl. Cena: 92.60din
8600064201706 74/2008/12 17.01.2008
2 godine, na temperaturi do 30°C 17.01.2013
R 1084122 oralna disperzibilna tableta; 25mg; blister, 3x10tabl. Cena: 411.40din
8600064201720 3106/2007/12 24.12.2007
2 godine, na temperaturi do 30°C 24.12.2012
Doziranje: epi l epsi j a, Lennox- Gastaut si ndrom: odrasli i deca starija od 12 godina početna doza
25mg jednom dnevno; doza se postepeno povećava u dvonedeljnom intervalu po 50mg jednom
dnevno, a zatim do 100mg do postizanja željenog odgovora; uobičajeno doziranje (za kontrolu
epilepsije) 100-400mg dnevno; deca od 2-12 godina u kombinaciji sa drugim antiepilepticima
1-15mg/kg telesne mase. Ne primenjuje se kod dece mlađe od 2 godine starosti.
Paralelni lekovi: Arvind®, Lamal, Lamect®, Lamictal™, Lamictal®, Lamotral®, Lamotrigin, Lamotrix®,
Solaban
EPIVIR® -- GLAXO WELLCOME OPERATIONS - Velika Britanija
lamivudin - J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze
R 1328375 film tableta; 150mg; bočica plastična, 1x60tabl. Cena: 12293.60din
5000123108480 1224/2008/12 28.03.2008
5 godina, na temperaturi do 30°C 28.03.2013
Doziranje: HI V i nfekci j e u kombi naci j i sa drugi m anti retrovi rusni m l ekovi ma: odrasli i
adolescenti 2 puta po 150mg; deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg, maks. 300mg dnevno.
Paralelni lekovi: Zeffix™
EPIVIR® -- GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - Poljska
lamivudin - J05AF05 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AF nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze
R 1328375 film tableta; 150mg; bočica plastična, 1x60tabl. Cena: 12293.60din
8606103683274 3251/2008/12 28.03.2008
5 godina, na temperaturi do 30°C 28.03.2013
Doziranje: HI V i nfekci j e u kombi naci j i sa drugi m anti retrovi rusni m l ekovi ma: odrasli i
adolescenti 2 puta po 150mg; deca preko 3 meseca 2 puta po 4mg/kg, maks. 300mg dnevno.
Paralelni lekovi: Zeffix™
EPREX® -- CILAG AG - Švajcarska
epoetin alfa - B03XA01 ANTIANEMICI
B03XA ostali antianemijski preparati
SZR 0069150 rastvor za injekciju; 1000i.j./0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 6x0.5mL Cena: 5090.90din
8606102804267 436/2008/12 12.02.2008
18 meseci, na tempereaturi od 2° C do 8° C 12.02.2013
SZR 0069152 rastvor za injekciju; 2000i.j./0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 6x0.5mL Cena: 9950.40din
8606102804144 437/2008/12 12.02.2008
18 meseci, na tempereaturi od 2° C do 8° C 12.02.2013
SZR 0069157 rastvor za injekciju; 10000i.j./mL;
napunjen injekcioni špric, 6x1mL Cena: 47682.30din
860610280429 438/2008/12 12.02.2008
18 meseci, na tempereaturi od 2° C do 8° C 12.02.2013
SZR 0069155 rastvor za injekciju; 4000i.j./0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 6x0.4mL Cena: 19224.00din
8606102804281 463/2008/12 13.02.2008
18 meseci, na tempereaturi od 2° C do 8° C 13.02.2013
204 abecedni spisak registrovanih lekova
E
SZR 0069154 rastvor za injekciju; 3000i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 6x0.3mL
Cena: 14629.00din
8606102804274 462/2008/12 13.02.2008
18 meseci, na tempereaturi od 2° C do 8° C 13.02.2013
Doziranje: anemi j a kao posl edi ca hroni čne i nsufi ci j enci j e bubrega (bolesnici na
hemodijalizi, peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom), l ečenj e sekundarni h anemi j a kod
bol esni ka sa AI DS- om, l ečenj e anemi j e kod onkol oški h bol esni ka na hemi oterapi j i
preparati ma pl ati ne, za pri kupl j anj e autol ogne krvi za hi rurške zahvate, kao i za
prevenci j u anemi j e kod novorođenčeta mal e tel esne mase: odrasli početna doza 50-100
i.j./kg 3 puta nedeljno; deca preko 1 mes. početna doza 50 i.j./kg 3 puta nedeljno.
EQRALYS -- HEMOFARM AD - Srbija
epoetin zeta - B03XA01 ANTIANEMICI
B03XA ostali antianemijski preparati
SZ 0069223 rastvor za injekciju; 10000i.j./mL;
napunjen injekcioni špric, 1x1mL Cena: 8980.10din
8600097405997 2628/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069224 rastvor za injekciju; 20000i.j./0.5mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 17960.30din
8600097406000 2629/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069232 rastvor za injekciju; 40000i.j./mL;
napunjen injekcioni špric, 1x1mL Cena: 35920.40din
8600097406123 2634/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069226 rastvor za injekciju; 2000i.j./0.6mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.6mL Cena: 1796.10din
8600097405935 2626/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069227 rastvor za injekciju; 2000i.j./0.6mL;
napunjen injekcioni špric, 6x0.6mL Cena: 10776.20din
8600097406215 2632/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069228 rastvor za injekciju; 30000i.j./0.75mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.75mL Cena: 22899.10din
8600097406116 2630/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069222 rastvor za injekciju; 1000i.j./0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 6x0.3mL Cena: 5387.90din
8600097406109 2631/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069231 rastvor za injekciju; 3000i.j./0.9mL;
napunjen injekcioni špric, 6x0.9mL Cena: 16164.10din
8600097406222 2635/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069234 rastvor za injekciju; 4000i.j./0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.4mL Cena: 3592.00din
8600097405959 2633/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069235 rastvor za injekciju; 4000i.j./0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 6x0.4mL Cena: 21552.20din
8600097406239 2636/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069220 rastvor za injekciju; 10000i.j./mL;
napunjen injekcioni špric, 6x1mL Cena: 53880.60din
8600097406277 2624/2007/12 26.10.2007
18 meseci, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
abecedni spisak registrovanih lekova 205
E
SZ 0069221 rastvor za injekciju; 1000i.j./0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.3mL Cena: 898.00din
8600097405928 2625/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
SZ 0069230 rastvor za injekciju; 3000i.j./0.9mL;
napunjen injekcioni špric, 1x0.9mL Cena: 2694.10din
8600097405942 2627/2007/12 26.10.2007
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti) 26.10.2012
Doziranje: anemi j a udružena sa hroni čnom bubrežnom i nsufi ci j enci j om kod odrasl i h
i dece na hemodi j al i zi i odrasl i h na peri toneumskoj di j al i zi , teška anemi j a renal nog
porekl a kod odrasl i h sa renal nom i nsufi ci j enci j om koj i ni su na di j al i zi , za ubrzavanj e
eri tropoeze i povećanj e pri nosa autol ogne krvi kod bol esni ka na programu autol ogne
predonaci j e (samo kod bolesnika sa srednje teškom anemijom bez nedostatka gvožđa (Hb 10-
13g/dL (6.2-8.1mmol/L)): po protokolu, kao i.v. inj. u trajanju od 5 minuta u zavisnosti od primenjene
doze. Kod bolesnika na hemodijalizi, može se dati bolus inj. tokom ili na kraju dijalizne procedure
preko venskog ulaza u dijaliznoj liniji; u istu kanilu se odmah posle toga ubrizgava 10mL fiziološkog
rastvora.. Sporija i.v. primena se preporučuje kod onih koji na terapiju reaguju pojavom simptoma
sličnih prehladi (“flu-like” simptomi). Ne treba primenjivati kao i.v. inf., niti mešati sa drugim lekovima.
Pri menj uj e se s. c. kod anemi j e odrasl i h koj i su na hemi oterapi j i ( sol i dni tumori , mal i gni
l i mfom, mul ti pl i mi j el om) u cilju smanjenja potrebe za transfuzijom krvi. Kod s.c. primene ne treba
prekoračiti maks. volumen od 1mL na jednom mestu primene (u predelu ekstremiteta ili prednjeg
trbušnog zida).
ERBITUX® -- MERCK KGaA - Nemačka
cetuksimab - L01XC06 ANTINEOPLASTICI
L01XC monoklonska antitela
SZ 0039150 rastvor za infuziju; 2mg/mL; bočica, 1x50mL Cena: 19675.70din
8606105311137 1876/2006/12 18.10.2006
2 godine, na temperaturi od 2°C do 8°C 18.10.2011
SZ 0039152 rastvor za infuziju; 5mg/mL; bočica staklena, 1x100mL Cena: 100966.60din
4027269078959 870/2009/12 20.03.2009
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, ne zamrzavati 20.03.2014
SZ 0039153 rastvor za infuziju; 5mg/mL; bočica staklena, 1x20mL Cena: 20608.10din
4027269078942 871/2009/12 20.03.2009
2 godine, na temperaturi od 2 do 8°C, ne zamrzavati 20.03.2014
Doziranje: metastatski kol orektal ni karci nom (KRAS wild-type): u kombinaciji sa
hemioterapijom ili kao monoterapija; karci nom skvamozni h ćel i j a gl ave i vrata u kombinaciji
sa radijacionom terapijom lokalno uznapredovale bolesti; za rekurentna i/ili metastaska stanja
primenjuje se u kombinaciji sa preparatima platine u hemioterapiji. Primenjuje se po protokolu,
pod nadzorom lekara koji ima iskustva sa primenom antineoplastika jednom nedeljno, a
početna doza je 400mg/m
2
telesne površine kao i.v. inf. Svaka sledeća nedeljna doza je 250mg/
m
2
telesne površine; maks. brzina infuzije ne sme biti veća od 10mg/min.
ERITROMICIN -- HEMOFARM KONCERN „ ZORKA PHARMA „ A.D. - Srbija
eritromicin - J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325152 film tableta; 250mg; blister, 2x10tabl. Cena: 189.10din
8608807100989 778/2006/12 05.06.2006
3 godine, na temperaturi od 15 do 25°C, zaštićeno od svetlosti 05.06.2011
R 1325153 film tableta; 500mg; blister, 2x10tabl. Cena: 312.30din
8608807000012 3971/2009/12 24.07.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 24.07.2014
Doziranje: respi ratorne i nfekci j e, vel i ki kašal j, bronhopneumoni j a (bakterijska i
mikoplazmatska), si nuzi ti s, oti ti s, enteri ti s i zazvan Campyl obacter- om, l egi onarska
206 abecedni spisak registrovanih lekova
E
bol est, si fi l i s, negonokokni uretri ti s, hroni čni prostati ti s: odrasli i deca preko 8 godina
250-500mg na 6 sati ili 0.5-1g na 12 sati, maks. 4g dnevno; deca do 2 godine 100mg na 6 sati;
deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.
ERITROMICIN -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
eritromicin - J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325550 film tableta; 250mg; blister, 2x8tabl. Cena: 151.80din
8608811003238 7530/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 30.11.2014
R 1325551 film tableta; 500mg; blister, 2x8tabl. Cena: 250.10din
8608811003245 7531/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 30.11.2014
R 3325553 granule za oralnu suspenziju; 250mg/5mL;
bočica, 1x100mL Cena: 529.80din
8608811003269 7532/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 30.11.2014
R 3325552 granule za oralnu suspenziju; 125mg/5mL;
bočica, 1x100mL Cena: 316.10din
8608811003252 7533/2009/12 30.11.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 30.11.2014
Doziranje: respi ratorne i nfekci j e, vel i ki kašal j, bronhopneumoni j a (bakterijska i
mikoplazmatska), si nuzi ti s, oti ti s, enteri ti s i zazvan Campyl obacter- om, l egi onarska
bol est, si fi l i s, negonokokni uretri ti s, hroni čni prostati ti s: odrasli i deca preko 8 godina
250-500mg na 6 sati ili 0.5-1g na 12 sati, maks. 4g dnevno; deca do 2 godine 100mg na 6 sati;
deca od 2-8 godina 200mg na 6 sati.
ERITROMICIN -- SRBOLEK A.D. - Srbija
eritromicin - J01FA01 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325554 film tableta; 500mg; blister, 2x8tabl. Cena: 250.10din
8608809000843 2397/2006/12 18.12.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C,zaštićeno od svetlosti i vlage 18.12.2011
Doziranje: respi ratorne i nfekci j e, vel i ki kašal j, bronhopneumoni j a (bakterijska i
mikoplazmatska), si nuzi ti s, oti ti s, enteri ti s i zazvan Campyl obacter- om, l egi onarska
bol est, si fi l i s, negonokokni uretri ti s, hroni čni prostati ti s: odrasli i deca preko 8 godina
250-500mg na 6 sati ili 0.5-1g na 12 sati, maks. 4g dnevno.
ERYNORM® -- HEMOFARM AD - Srbija
losartan - C09CA01 LEKOVI KOJI DELUJU NA
RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09CA antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
R 1103151 film tableta; 100mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1536.80din
8600097405317 939/2007/12 04.05.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlostii vlage 04.05.2012
R 1103150 film tableta; 50mg; blister, 2x14tabl. Cena: 842.10din
8600097405324 938/2007/12 04.05.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 04.05.2012
Doziranje: hi per tenzi j a: odrasli početna doza i doza održavanja 50mg dnevno, maks. 100mg
dnevno; hi per tenzi j a sa hi per trofi j om l eve komore: uobičajena početna doza je 50mg, jednom
dnevno, maks. 100mg dnevno; di j abeti čka nefropati j a (diabetes mellitus (tip2)) udružena sa
oboljenjem bubrega 50mg dnevno, maks. 100mg dnevno. Stariji od 75 godina početna doza je
25mg jednom dnevno; deca od 6-16 godina od 20-50kg telesne mase 25mg jednom dnevno,
maks. 50mg dnevno; deca preko 50kg telesne mase 50mg dnevno, maks. 100mg dnevno.
Paralelni lekovi: Cozaar®, Lakea®, Lorista®, Losartan, Losartic®, Losar®, Lotar®, Rasoltan®, Sentor®
abecedni spisak registrovanih lekova 207
E
ESCAPELLE® -- GEDEON RICHTER PLC - Mađarska
levonorgestrel - G03AC03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03AC gestageni
BR 1135251 tableta; 1.5mg; blister, 1x1tabl. Cena: 576 20din
5997001314067 4508/2008/12 15.12.2008
4 godine, bez posebnih naznaka 15.12.2013
Doziranje: zašti ta od nežel j ene trudnoće neposredno nakon nezaštićenog seksualnog
odnosa u kritičnim danima: (11-18 dana menstrualnog ciklusa) jedna tabl. u roku od 12 sati, a
najkasnije 72 sata nakon nezaštićenog seksualnog odnosa.
Paralelni lekovi: Postinor®-2
ESMERON® -- N.V. ORGANON - Holandija
rokuronijum bromid - M03AC09 MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)
M03AC ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
SZ 0082051 rastvor za injekciju; 100mg/10mL; bočica, 10x10mL Cena: -
8600103419093 287/2007/12 22.01.2007
3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 22.01.2012
SZ 0082052 rastvor za injekciju; 50mg/5mL; bočica, 10x5mL Cena: -
8600103419079 288/2007/12 22.01.2007
3 godine, na temperaturi od 2° C do 8° C 22.01.2012
Doziranje: dodatak opštoj anestezi j i za ol akšanj e traheal ne i ntubaci j e tokom ruti nskog
i brzog uvoda u anestezi j u i za obezbedj enj e rel aksaci j e skel etne muskul ature tokom
hi rurške i ntervenci j e, za ol akšanj e i ntubaci j e i mehani čke venti l aci j e (u jedinicama
intenzivne nege): individualno; doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za
odrasle; početno i.v. bolus inj. 0.6mg/kg, maks. 0.9-1.2mg/kg; doza održavanja 0.15mg/kg;
i.v. anestezija kontinuiranom inf. 0.6mg/kg, nastaviti sa 5-10mcg/kg/min; ili kod inhalacione
anestezije 5-6mcg/kg/min.
ESPERAL® -- CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD. - Mađarska
disulfiram - N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
R 1075091 tableta; 500mg; kontejner za tablete, 1x20tabl. Cena: 130.00din
3582910007722 4178/2008/12 05.12.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 05.12.2013
Doziranje: terapi j a hroni čnog al kohol i zma: jedna tableta dnevno, sa pola čaše vode, ujutro
uz doručak, posle najmanje 24 sata uzdržavanja od konzumiranja alkohola.
ESPERAL® -- SOFARIMEX - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA, S.A. - Portugalija
disulfiram - N07BB01 OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
N07BB lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
R 1075091 tableta; 500mg; kontejner za tablete, 1x20tabl. Cena: 130.00din
3582910015376 4324/2008/12 05.12.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 05.12.2013
Doziranje: terapi j a hroni čnog al kohol i zma: 1 puta po 500mg tokom 7 dana, maks. 500mg
dnevno, zatim doza održavanja 1 puta po 125-500mg dnevno.
ESPERSON® -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
dezoksimetazon - D07AC03 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)
R 4152254 krem; 0.25%; tuba, 1x30g Cena: 359.30din
8608811001326 1155/2008/12 20.03.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C 20.03.2013
Doziranje: akutne upal e kože, ekcemi , dermati ti s, psori j aza: 2-3 puta dnevno namazati
oboleli deo kože i blago utrljati. Lek se koristi kod odraslih i kod dece starije od godinu dana. Ne
sme se koristiti duže od 7 dana bez nadzora lekara. Primena leka za lečenje promena na licu se
208 abecedni spisak registrovanih lekova
E
ne preporučuje, a ukoliko se lek primeni ne koristiti duže od 5 dana (bez lekarskog nadzora) niti
pod okluzijom i voditi računa da ne dospe u oko.
Paralelni lekovi: Esperson® M, Esperson® mite
ESPERSON® M -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
dezoksimetazon - D07AC03 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)
R 4152253 mast; 0.25%; tuba, 1x30g Cena: 359.30din
8608811001333 1156/2008/12 20.03.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C 20.03.2013
Doziranje: akutne upal e kože, ekcemi , dermati ti s, psori j aza: 2-3 puta dnevno namazati
oboleli deo kože i blago utrljati. Lek se koristi kod odraslih i kod dece starije od godinu dana. Ne
sme se koristiti duže od 7 dana bez nadzora lekara. Primena leka za lečenje promena na licu se
ne preporučuje, a ukoliko se lek primeni ne koristiti duže od 5 dana (bez lekarskog nadzora) niti
pod okluzijom i voditi računa da ne dospe u oko.
Paralelni lekovi: Esperson®, Esperson® mite
ESPERSON® MITE -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
dezoksimetazon - D07AC03 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AC kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)
R 4152255 krem; 0.05%; tuba, 1x30g Cena: 96.30din
8608811001319 1157/2008/12 20.03.2008
5 godina, na temperaturi do 25° C 20.03.2013
Doziranje: akutne upal e kože, ekcemi , dermati ti s, psori j aza: 2-3 puta dnevno namazati
oboleli deo kože i blago utrljati. Lek se koristi kod odraslih i kod dece starije od godinu dana. Ne
sme se koristiti duže od 7 dana bez nadzora lekara. Primena leka za lečenje promena na licu se
ne preporučuje, a ukoliko se lek primeni ne koristiti duže od 5 dana (bez lekarskog nadzora) niti
pod okluzijom i voditi računa da ne dospe u oko.
Paralelni lekovi: Esperson®, Esperson® M
ESPUMISAN® -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
simetikon - A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03AX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva
BR 1129484 kapsula, meka; 40mg; blister, 1x25kaps. Cena: 131.00din
4013054002407 695/2006/12 25.05.2006
3 godine, na temperaturi do 30 °C 25.05.2011
BR 1129486 kapsula, meka; 40mg; blister, 4x25kaps. Cena: -
4013054001431 697/2006/12 25.05.2006
3 godine, na temperaturi do 30 °C 25.05.2011
BR 1129485 kapsula, meka; 40mg; blister, 2x25kaps. Cena: -
4013054002001 696/2006/12 25.05.2006
3 godine, na temperaturi do 30 °C 25.05.2011
Doziranje: meteori zam: deca iznad 6 godina, adolescenti i odrasli 3-4 puta po 1-2 kaps. dnevno,
u toku ili nakon obroka, i pre spavanja ako je potrebno; pri prema bol esni ka za di j agnosti čka
sni manj a (ukoliko nije drugačije propisano): jedan dan pre ispitivanja 3 puta po 2 kaps. i
sutradan ujutro, na dan ispitivanja 2 kaps.
Paralelni lekovi: Espumisan® L
ESPUMISAN® L -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
simetikon - A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03AX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva
BR 3129480 oralna emulzija; 40mg/mL; boca staklena, 1x30mL Cena: 175.00din
4013054003329 657/2006/12 18.05.2006
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.05.2011
abecedni spisak registrovanih lekova 209
E
BR 3129483 oralna emulzija; 40mg/mL; boca staklena, 1x250mL Cena: -
4013054008614 658/2006/12 18.05.2006
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.05.2011
BR 3129481 oralna emulzija; 40mg/mL; boca staklena, 3x30mL Cena: -
4013054006108 672/2006/12 18.05.2006
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.05.2011
Doziranje: simptomatsko lečenje gastrointestinalnih tegoba izazvanih stvaranjem gasova,
u dijagnostici: odrasli i deca preko 12 godina 3-5 puta po 50 kapi; odojčad 25 kapi pre ili posle
podoja; deca od 1-6 godina 3-5 puta po 25 kapi; deca od 6-14 godina 3-5 puta po 25-50 kapi.
Paralelni lekovi: Espumisan®
ESSENTIALE® FORTE N -- A. NATTERMANN & CIE.GMBH - Nemačka
esencijalni fosfolipidi - A05BA.. TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE
A05BA preparati u terapiji bolesti jetre
BR 1127165 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 3x10kaps. Cena: -
3582910024705 1327/2008/12 04.04.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 04.04.2013
Doziranje: akutna i hronična oboljenja jetre, masna distrofija jetre, poremećaj funkcije
jetre kao komplikacija drugih oboljenja, profilaksa recidiva holelitijaze, psorijaza, gestoze
vezane za poremećaj funkcije jetre, radijacioni sindrom: oralno 3 puta po 2 kapsule.
ESTRACYT -- PFIZER ITALIA S.R.L. - Italija
estramustin - L01XX11 ANTINEOPLASTICI
L01XX ostali antineoplastici
SZR 1031043 kapsula, tvrda; 140mg; boca staklena, 1x100kaps. Cena: 10377.40din
8606007410617 185/2006/12 13.02.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C 13.02.2011
Doziranje: karci nom prostate u odmakl oj fazi bol esti : oralno 7-14mg/kg ili 140-1400mg
dnevno podeljeno u 2-3 doze, 1 sat pre ili 2 sata posle jela.
ESTROFEM® -- NOVO NORDISK A/S - Danska
estradiol - G03CA03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03CA prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni
R 1048130 film tableta; 2mg; kontejner za tablete, 1x28tabl. Cena: 545.70din
8600102099418 817/2007/12 13.04.2007
4 godine, na temperaturi do 25°C.Ne sme se čuvati u frižideru. 13.04.2012
Doziranje: si ndrom nedostatka estrogena ukl j učuj ući prevenci j u gubi tka kostne mase
kod žena sa povećani m ri zi kom od prel oma: 1 tabl. dnevno u kontinuitetu; kod žena kod
kojih postoji menstrualni ciklus, terapija se započinje 5. dana od početka kvarenja.
Paralelni lekovi: Climara®, Oestradiol
ETOPOSID „EBEWE” -- EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG - Austrija
etopozid - L01CB01 ANTINEOPLASTICI
L01CB derivati podofilotoksina
SZ 0030111 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL;
bočica staklena, 1x5mL Cena: 1052.70din
9088881303596 4325/2008/12 05.12.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C 05.12.2013
Doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima; za oralnu upotrebu
2.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode; karci nom testi sa: 50-100mg/m
2
sporom
i.v. inf., tokom 5 dana, za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m
2
dnevno prvog, trećeg i petog
dana na 3-4 nedelje; mi krocel ul arni karci nom pl uća: parenteralno 35-50mg/m
2
tokom 4-5
dana, za 3-4 nedelje obnoviti.
Paralelni lekovi: Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide-Teva, Lastet Cap. 100, Lastet Cap.
25, Lastet Cap. 50, Lastet inj., Sintopozid®, Vepesid
210 abecedni spisak registrovanih lekova
E
ETOPOSIDE -- PFIZER (PERTH) PTY. LIMITED - Australija
etopozid - L01CB01 ANTINEOPLASTICI
L01CB derivati podofilotoksina
SZ 0030080 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL;
bočica, 1x5mL Cena: 1052.70din
8606007410662 1144/2006/12 06.07.2006
2 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C zaštićeno od svetlosti 06.07.2011
Doziranje: individualno najčešće u kombinaciji sa drugim citostaticima; za oralnu upotrebu
2.5mL koncentrata se rastvara u 250mL obične vode; karci nom testi sa: 50-100mg/m
2
sporom
i.v. inf., tokom 5 dana, za 3-4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m
2
dnevno prvog, trećeg i petog
dana na 3-4 nedelje; mi krocel ul arni karci nom pl uća: parenteralno 35-50mg/m
2
tokom 4-5
dana, za 3-4 nedelje obnoviti.
Paralelni lekovi: Etoposid „Ebewe”, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide-Teva, Lastet Cap. 100,
Lastet Cap. 25, Lastet Cap. 50, Lastet inj., Sintopozid®, Vepesid
ETOPOSIDE PHARMASWISS -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
etopozid - L01CB01 ANTINEOPLASTICI
L01CB derivati podofilotoksina
SZ 0030032 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL;
bočica staklena, 10x5mL Cena: -
8606007082371 1220/2008/12 26.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 26.03.2013
Doziranje: prema protokolu, zavisno od indikacije; karci nom testi sa: 50-100mg/m
2
telesne
površine i.v. inf. u toku 5 dana, pauza 3-4 nedelje, pa ponoviti terapiju; mi krocel ul arni
karci nom pl uća: najčešće 35-100mg/m
2
telesne površine u toku 3-5 dana, pauza 3-4 nedelje.
Paralelni lekovi: Etoposid „Ebewe”, Etoposide, Etoposide-Teva, Lastet Cap. 100, Lastet Cap. 25,
Lastet Cap. 50, Lastet inj., Sintopozid®, Vepesid
ETOPOSIDE-TEVA -- PHARMACHEMIE B.V. - Holandija
etopozid - L01CB01 ANTINEOPLASTICI
L01CB derivati podofilotoksina
SZ 0030121 koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL;
bočica staklena, 1x5mL Cena: 1052.70din
8606103100368 146/2008/12 25.01.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, ne zamrzavati 25.01.2013
Doziranje: karci nom testi sa, mi krocel ul arni karci nom pl uća, (najčešće u kombinaciji sa
drugim citostaticima); monobl astna i akutna mi j el obl astna l eukemi j a (u kombinaciji sa
drugim citostaticima); individualno: parenteralno 100-120mg/m
2
dnevno tokom 3-5 uzastopnih
dana, pauza 10-20 dana, primenjuje se 3-4 ciklusa hemioterapije, razblažiti pre upotrebe sa 5%
rastvorom glukoze ili 0.9% rastvorom natrijum hlorida.
Paralelni lekovi: Etoposid „Ebewe”, Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Lastet Cap. 100, Lastet
Cap. 25, Lastet Cap. 50, Lastet inj., Sintopozid®, Vepesid
EUPHYLONG® -- NYCOMED GMBH - Nemačka
teofilin - R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03DA ksantini
Z 0114645 rastvor za injekciju; 200mg/10mL; ampula, 5x10mL Cena: 223.70din
8606102233180 1855/2008/12 26.05.2008
5 godina, na temperaturi do 30° C 26.05.2013
Doziranje: bronhi j al na astma (simptomatsko i profilaktičko lečenje), posebno ako je praćena
noćnim napadima, hroni čna opstrukti vna bol est pl uća individualno, maks. dnevna doza je 1
g; oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno; adolescenti 18mg/kg dnevno; deca od 1-8 godina 24mg/
kg dnevno; deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno; parenteralno početna doza 4-5mg/kg (bez
prethodnog lečenja teofilinom), 2-2.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom); doza održavanja
odrasli pušači 15mg/kg dnevno; odrasli nepušači 9.5mg/kg dnevno; deca od 6 meseci - 9 godina
19mg/kg dnevno; deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno, optimalni efekat je pri koncentraciji
teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L).
abecedni spisak registrovanih lekova 211
E
EUPHYLONG® -- NYCOMED GMBH - Nemačka
teofilin - R03DA04 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03DA ksantini
R 1114651 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 5x10kaps. Cena: 277.20din
3/2-10-7012 24.10.2001
5 godina, van domašaja dece 24.10.2006
R 1114652 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10kaps. Cena: 296.60din
3/2-10-7013 15.10.2001
5 godina, van domašaja dece 15.10.2006
Doziranje: bronhi j al na astma (si ptomatsko i profi l akti čko l ečenj e), posebno ako j e
praćena noćni m napadi ma, hroni čna opstrukti vna bol est pl uća individualno, maks.
dnevna doza je 1 g; oralno odrasli 11-13mg/kg dnevno; adolescenti 18mg/kg dnevno; deca
od 1-8 godina 24mg/kg dnevno; deca od 8-12 godina 20mg/kg dnevno; parenteralno početna
doza 4-5mg/kg (bez prethodnog lečenja teofilinom), 2-2.5mg/kg (prethodno lečeni teofilinom);
doza održavanja odrasli pušači 15mg/kg dnevno; odrasli nepušači 9,5mg/kg dnevno; deca od 6
meseci - 9 godina 19mg/kg dnevno; deca od 9-16 godina 15mg/kg dnevno, optimalni efekat je
pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20mg/L (55-110 mcmol/L).
EUTHYROX® -- MERCK KGaA - Nemačka
levotiroksin-natrijum - H03AA01 TERAPIJA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE (TIREOIDEJE)
H03AA tireoidni hormoni
R 1040234 tableta; 125mcg; blister, 2x25tabl. Cena: 139.00din
8606105311052 1169/2008/12 20.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C zaštićeno od svetlosti 20.03.2013
R 1040235 tableta; 150mcg; blister, 2x25tabl. Cena: 152.40din
8606105311069 1170/2008/12 20.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C zaštićeno od svetlosti 20.03.2013
R 1040233 tableta; 100mcg; blister, 2x25tabl. Cena: 159.40din
8606105311045 1168/2008/12 20.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C zaštićeno od svetlosti 20.03.2013
R 1040230 tableta; 25mcg; blister, 2x25tabl. Cena: 91.20din
8606105311014 1171/2008/12 20.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti 20.03.2013
R 1040232 tableta; 75mcg; blister, 2x25tabl. Cena: 109.00din
8606105311038 1173/2008/12 20.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C zaštićeno od svetlosti 20.03.2013
R 1040231 tableta; 50mcg; blister, 2x25tabl. Cena: 121.60din
8606105311021 1172/2008/12 20.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti 20.03.2013
Doziranje: hi poti reoi di zam: odrasli i deca preko 12 godina početna doza 50-100mcg pre
doručka; povećavati na 2-4 nedelje za 25-50mcg; doza održavanja 100-200mcg dnevno; deca
do 6 meseci 8-10mcg/kg dnevno, maks. 50mcg; deca od 6-12 meseci 6-8mcg/kg dnevno, maks.
75mcg; deca od 1-5 godina 5-6mcg/kg dnevno, maks. 100mcg; deca od 6-12 godina 4-5mcg/
kg dnevno, maks. 150mcg.
Paralelni lekovi: Tivoral®
EUVAX B® -- LG LIFE SCIENCES - Južna Koreja
vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna - J07BC01
VAKCINE
J07BC vakcine protiv žutica (hepatitisa)
Z 0011907 suspenzija za injekciju; 10mcg/0.5mL; bočica, 1x0.5mL Cena: 943.60din
8806136300814 1212/2008/12 26.03.2008
3 godine, na temperaturi od 2-8°C, ne zamrzavati 26.03.2013
Z 0011890 suspenzija za injekciju; 20mcg/mL; bočica, 20x1mL Cena: 12491.50din
8806136300869 1211/2008/12 26.03.2008
3 godine, na temperaturi od 2-8°C, ne zamrzavati 26.03.2013
212 abecedni spisak registrovanih lekova
E
Z 0011891 suspenzija za injekciju; 10mcg/0.5mL; bočica, 20x0.5mL Cena: 8864.70din
8806136300838 1210/2008/12 26.03.2008
3 godine, na temperaturi od 2-8°C, ne zamrzavati 26.03.2013
Z 0011904 suspenzija za injekciju; 20mcg/mL; bočica, 1x1mL Cena: 1343.60din
8806136300845 1213/2008/12 26.03.2008
3 godine, na temperaturi od 2-8°C, ne zamrzavati 26.03.2013
Z 0011906 suspenzija za injekciju; 10mcg/0.5mL; bočica, 10x0.5mL Cena: -
8806136300821 1214/2008/12 26.03.2008
3 godine, na temperaturi od 2-8°C, ne zamrzavati 26.03.2013
Z 0011905 suspenzija za injekciju; 20mcg/mL; bočica, 10x1mL Cena: -
8806136300852 1215/2008/12 26.03.2008
3 godine, na temperaturi od 2-8°C, ne zamrzavati 26.03.2013
Doziranje: hepati ti s B vi rusne i nfekci j e (HBV): odrasli i deca preko 12 godina 3 doze po 1mL;
novorođenčad i deca do 12 godina 3 doze po 0.5mL, daje se i.m. po šemi: I doza, posle mesec
dana II doza, 6 meseci posle I doze III doza, a ako je potrebna brža imunizacija III doza se daje 2
meseca posle I doze, a posle 12 meseci se vrši revakcinacija.
Paralelni lekovi: Engerix® B
EVISTA® -- LILLY S.A. - Španija
raloksifen - G03XC01 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03XC selektivni modulatori estrogenih receptora
R 1049200 film tableta; 60mg; blister, 2x14tabl. Cena: 2146.10din
5014602400910 131/2006/12 06.02.2006
2 godine, na temperaturi do 30°C 06.02.2011
Doziranje: prevenci j a osteoporoze kod žena u menopauzi : 60mg dnevno, nezavisno od jela.
EVITOL® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
tokoferol - A11HA03 VITAMINI
A11HA ostali monokomponentni vitaminski preparati
BR 1050250 obložena tableta; 100mg; blister, 3x10tabl. Cena: 177.50din
3838989587482 1772/2006/12 02.10.2006
2 godine, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od vlage 02.10.2011
Doziranje: hemol i ti čka anemi j a: 300mg dnevno; kao anti oksi dans 100-300mg dnevno;
mal apsorpci j a kod a-l i poprotei nemi j e odrasli i deca 50-100mg/kg dnevno; maks. 4g
dnevno; mal apsorpci j a ci sti čna fi broza: odrasli 100-200mg dnevno; deca do 1 godine 50mg
dnevno; deca preko 1 godine 100mg dnevno.
Paralelni lekovi: Vitamin E, Vitamin E forte
EXELON® -- NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. - Španija
rivastigmin - N06DA03 PSIHOANALEPTICI
N06DA antiholinesteraze
R 1088014 kapsula, tvrda; 4,5mg; blister, 2x14kaps. Cena: 3106.00din
8606103543608 4117/2009/12 05.08.2009
5 godina, na temperaturi do 30°C 05.08.2014
R 1088015 kapsula, tvrda; 6mg; blister, 2x14kaps. Cena: 3133.00din
8606103543615 4118/2009/12 05.08.2009
5 godina, na temperaturi do 30°C 05.08.2014
R 1088012 kapsula, tvrda; 1.5mg; blister, 2x14kaps. Cena: 3085.40din
8606103543585 4115/2009/12 05.08.2009
5 godina, na temperaturi do 30°C 05.08.2014
R 1088013 kapsula, tvrda; 3mg; blister, 2x14kaps. Cena: 3106.00din
8606103543592 4116/2009/12 05.08.2009
5 godina, na temperaturi do 30°C 05.08.2014
Doziranje: bl agi i umereno i zraženi obl i ci Al chaj merove bol esti : početna doza iznosi 2
puta po 1.5mg, dalje se doza individualno prilagođava; uobičajena doza održavanja je 2 puta
po1.5-6mg, maks. 12mg dnevno. Ne primenjuje se kod dece.
abecedni spisak registrovanih lekova 213
E
EXELON® -- NOVARTIS PHARMA S.A.S. - Francuska
rivastigmin - N06DA03 PSIHOANALEPTICI
N06DA antiholinesteraze
R 2088016 oralni rastvor; 2mg/mL; bočica, 1x120mL Cena: 9845.90din
8606103543622 4119/2009/12 05.08.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u uspravnom položaju. Ne zamrzavati 05.08.2014
Doziranje: bl agi i umereno i zraženi obl i ci Al chaj merove bol esti : početna doza iznosi 2
puta po 1.5mg, dalje se doza individualno prilagođava; uobičajena doza održavanja je 2 puta
po1.5-6mg, maks. 12mg dnevno. Ne primenjuje se kod dece.
EXFORGE® -- NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. - Španija
valsartan, amLodipin - C09DB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09DB antagonisti angiotenzina II i blokatori kalcijumskih kanala
R 1403011 film tableta; 160mg+5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 2096.20din
8606103543929 6398/2009/12 18.10.2009
30 meseci, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.04.2013
R 1403012 film tableta; 80mg+5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1719.80din
8606103543912 6397/2009/12 18.10.2009
30 meseci, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.04.2013
R 1403010 film tableta; 160mg+10mg; blister, 2x14tabl. Cena: 2096.20din
8606103543936 6399/2009/12 18.10.2009
30 meseci, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.04.2013
Doziranje: esenci j al na hi per tenzi j a: preporučena doza je 1 tabl. dnevno sa malo vode.
(povremeno se može javiti ošamućenost i osećaj umora.)
EXFORGE® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
valsartan, amlodipin - C09DB01 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09DB antagonisti angiotenzina II i blokatori kalcijumskih kanala
R 1403010 film tableta; 160mg+10mg; blister, 2x14tabl. Cena: 2096.20din
8606103543455 1394/2008/12 16.04.2008
30 meseci, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.04.2013
R 1403011 film tableta; 160mg+5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 2096.20
8606103543448 1393/2008/12 16.04.2008
30 meseci, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.04.2013
R 1403012 film tableta; 80mg+5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 1719.80din
8606103543431 1395/2008/12 16.04.2008
30 meseci, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 16.04.2013
Doziranje: esenci j al na hi per tenzi j a: preporučena doza je 1 tabl. dnevno sa malo vode.
(povremeno se može javiti ošamućenost i osećaj umora.)
EXJADE® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
deferasiroks - V03AC03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
V03AC helirajuća sredstva za gvožđe
SZR 1189120 tableta za oralnu suspenziju; 125mg; blister, 4x7tabl. Cena: 16878.70din
8606103543080 940/2007/12 04.05.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 04.05.2012
SZR 1189121 tableta za oralnu suspenziju; 250mg; blister, 4x7tabl. Cena: 34568.90din
8606103543097 941/2007/12 04.05.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 04.05.2012
SZR 1189122 tableta za oralnu suspenziju; 500mg; blister, 4x7tabl. Cena: 66887.20din
8606103543103 942/2007/12 04.05.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 04.05.2012
Doziranje: hemosi deroza nastal a posl e transfuzi j e krvi (feritin u serumu >1000mcg/L):
odrasli, adolescenti i deca starija od 2 godine 20mg/kg telesne mase jednom dnevno, otprilike
u isto vreme; rastvoriti tabl. u vodi ili soku od pomorandže, uzeti na prazan želudac, najmanje
30 min. pre uzimanja bilo koje hrane, maks. 30mg/kg telesne mase dnevno; tablete se ne smeju
žvakati, niti gutati cele, doza se prilagodjava na 3-6 meseci prema individualnim potrebama,
zavisno od nivoa feritina.
214 abecedni spisak registrovanih lekova
EXTRANEAL® -- BAXTER HEALTHCARE S.A. - Irska
ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid - B05D... SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05D. rastvori za peritoneumsku dijalizu
SZ 9175741 rastvor za peritonealnu dijalizu; 7.5% (75g/L)+5.4g/L+4.5g/L+
0.257g/L+0.051g/L; plastična kesa, 1x2000mL Cena: 1898.20din
5413760190099 63/2009/12 19.01.2009
2 godine, na temperaturi do 30°C, ne čuvati na temperaturi nižoj od 4°C 19.01.2014
Doziranje: akutna i hroni čna bubrežna oštećenj a koj a zahtevaj u tretman di j al i ze,
di sbal ans el ektrol i ta, trovanj e supstancama koj e se mogu odstrani ti di j al i zom: odrasli
preko 18 godina 2-2.5 L, instilacijom tokom 10-20 minuta; posle 6-12 sati rastvor se menja.
EZETROL® -- SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija
ezetimib - C10AX09 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AX ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
Z 1104475 tableta; 10mg; blister, 2x14tabl. Cena: 3395.30din
8600103453387 7463/2009/12 25.11.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C 25.11.2014
Doziranje: hi pol i pemi k: 10mg dnevno.
E
abecedni spisak registrovanih lekova 215
F
F
FABRAZYME® -- GENZYME LIMITED - Velika Britanija
agalzidaza beta - A16AB04 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI
DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA
A16AB enzimi
SZ 0129941 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 5mg;
bočica staklena, 1x5mg Cena: -
8606102386091 4587/2009/12 26.08.2009
3 godine, na temperaturi od +2°C do +8°C 26.08.2014
SZ 0129940 prašak za koncentrat za rastvor za infuziju; 35mg;
bočica staklena, 1x35mg Cena: -
8606102386107 4588/2009/12 26.08.2009
3 godine, na temperaturi od +2°C do +8°C 26.08.2014
Doziranje: Fabri j eva bol est (nedostatak α-galaktozidaze A) preporučena doza je 1mg/kg
telesne težine kao i.v. inf., jednom u 2 nedelje; početna brzina infuzije ne bi trebalo da bude veća
od 0.25mg/min (15mg/sat). Nije neophodno podešavanje doze kod bolesnika sa bubrežnom
insuficijencijom. Nije namenjen za primenu kod dece ispod 7 godina; nije neophodno
podešavanje doze kod dece od 8 - 16 godina.
FAKTU® -- NYCOMED GMBH - Nemačka
cinhokain, polikrezulen - C05AD.. VAZOPROTEKTIVI
C05AD proizvodi koji sadrže lokalne anestetike
R 4108040 mast; 10mg/g+50mg/g; tuba, 1x20g Cena: 244.40din
8606102233098 2159/2006/12 21.11.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C 21.11.2011
R 5108043 supozitorija; 2.5mg+100mg; strip, 2x5kom Cena: 214.70din
8606102233081 2160/2006/12 21.11.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 21.11.2011
Doziranje: hemoroi di , sa prateći m zapal j enski m promenama i krvarenj em, anal ne
fi sure, ragade, pruri tus, ekcemi , l ečenj e rana posl e operaci j a u anorektal nom predel u
mast 2-3 puta dnevno mazati u tankom sloju; supozitorije 1-2 u toku dana i 1 pre spavanja.
FAMOTIDIN -- HEMOFARM AD - Srbija
famotidin - A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02BA antagonisti H2-receptora
R 1128630 film tableta; 20mg; blister, 3x10tabl. Cena: 252.10din
8600097010122 237/2005/12 06.09.2005
2 godine, bez posebnih naznaka 30.06.2010
R 1128631 film tableta; 40mg; blister, 3x10tabl. Cena: 485.20din
8600097010146 238/2005/12 06.09.2005
2 godine, bez posebnih naznaka 30.06.2010
Doziranje: terapi j a ul kusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg, tokom 4-8 nedelja; sprečavanj e
reci di va: 20mg uveče; Zol l i nger-El l i sonov si ndrom: 20mg na 6 sati, po potrebi povećati na
160mg na 6 sati; refl uksni ezofagi ti s: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.
Paralelni lekovi: Famotidin Alkaloid®, Quamatel®
FAMOTIDIN ALKALOID® -- ALKALOID AD - Makedonija
famotidin - A02BA03 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02BA antagonisti H2-receptora
R 1128482 film tableta; 40mg; blister, 1x10tabl. Cena: 138.80din
5310001188443 3041/2007/12 18.12.2007
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.12.2012
216 abecedni spisak registrovanih lekova
F
R 1128480 film tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 144.20din
5310001188436 3042/2007/12 18.12.2007
3 godine, bez posebnih uslova čuvanja 18.12.2012
Doziranje: terapi j a ul kusa: 40mg uveče ili 2 puta po 20mg, tokom 4-8 nedelja; sprečavanj e
reci di va: 20mg uveče; Zol l i nger-El l i sonov si ndrom: 20mg na 6 sati, po potrebi povećati na
160mg na 6 sati; refl uksni ezofagi ti s: 2 puta po 20-40mg tokom 6-12 nedelja.
Paralelni lekovi: Famotidin, Quamatel®
FARIN® -- GALENIKA AD - Srbija
varfarin - B01AA03 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AA antagonisti vitamina K
R 1063115 tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 111.60din
8608808105211 813/2007/12 13.04.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 13.04.2012
Doziranje: l ečenj e i profi l aksa tromboza duboki h vena i pl ućne embol i j e, profi l aksa
tromboembol i j a kod osoba sa fi bri l aci j om pretkomora, veštački m srčani m zal i sci ma
i kod reumatske srčane bol esti : 5mg tokom 2-4 dana, dnevnu dozu uzeti odjednom, najbolje
uveče pre spavanja, zatim 5-10mg dnevno (doza održavanja).
FARMORUBICIN® RD -- ACTAVIS ITALIA S.P.A - Italija
epirubicin - L01DB03 ANTINEOPLASTICI
L01DB antraciklini i srodne supstance
SZ 0033113 prašak za rastvor za injekciju; 50mg; bočica, 1x50mg Cena: 6033.80din
8606007410716 1142/2006/12 06.07.2006
4 godine, bez posebnih naznaka 06.07.2011
SZ 0033112 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10mg;
liobočica sa rastvaračem, 1x5mL Cena: 1296.30din
8606007410709 1143/2006/12 06.07.2006
4 godine, bez posebnih naznaka 06.07.2011
Doziranje: akutna l eukemi j a, non-Hodgki n l i mfomi , karci nom doj ke, j aj ni ka, žel uca i
pl uća, super fi ci j al ni kancer mokraćne beši ke (intravezikularna primena): monoterapija 60-
90mg/mL, na 3 nedelje ili 12.5-25mg/m
2
na 7 dana, maks. kumulativna doza 0.9-1g/m
2
.
Paralelni lekovi: EPIRUBICIN, Episindan®
FASLODEX® -- ASTRAZENECA UK LIMITED - Velika Britanija
fulvestrant - L02BA03 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BA antiestrogeni
Z 0039714 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 250mg/5mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 1x5mL Cena: 39400.10din
5000455018372 1529/2009/12 11.05.2009
4 godine, na temperaturi od 2° do 8° C (u frižideru), u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 11.05.2014
Doziranje: estrogen-zavi sni karci nom doj ke (kod žena u menopauzi): svakog meseca jedna
inj. od 250mg ubrizga se lagano u glutealni mišić.
FASTUM® GEL -- A.MENARINI, MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L. - Italija
ketoprofen - M02AA10 LOKALNI PROIZVODI
ZA BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA
M02AA nesteroidni antiinflamatorni preparati za lokalnu primenu
BR 4167340 gel; 2.5%; tuba, 1x20g Cena: -
4013054002919 97/2005/12 19.08.2005
5 godina, čuvati na temperaturi do 25°C 17.08.2010
BR 4167342 gel; 2.5%; tuba, 1x30g Cena: 241.70din
4013054001387 99/2005/12 31.08.2005
5 godina, na temperaturi do 25 °C 31.08.2010
BR 4167341 gel; 2.5%; tuba, 1x50g Cena: -
4013054002902 98/2005/12 01.09.2005
5 godina, čuvati na temperaturi do 25°C 01.09.2010
abecedni spisak registrovanih lekova 217
F
Doziranje: i nfl amatorna, traumatska obol j enj a i povrede muskul oskel etnog si stema
(artritis, periartritis, sinovitis, tendinitis, tendosinovitis, tendoperiostitis, bursitis, miozitis,
fibrozitis, lumbago i traumatske povrede) kontuzi j e, di storzi j e, uganuća, i sčašenj a,
i stegnuća teti va, povrede meni skusa, povrede mi ši ća: 2 puta dnevno blago utrljati u
obolelo mesto, tokom 7, a najduže 15 dana.
FEBRICET -- HEMOFARM AD - Srbija
paracetamol - N02BE01 ANALGETICI
N02BE anilidi
BR 1086690 šumeća tableta; 500mg; fiola, 1x10tabl. Cena: -
8600097011921 3057/2007/12 18.12.2007
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 18.12.2012
BR 3086106 sirup; 120mg/5mL; boca staklena, 1x100mL Cena: 74.20din
8600097400800 4137/2008/12 14.11.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 14.11.2013
BR 5086107 supozitorija; 200mg; strip, 1x5kom Cena: 82.60din
8600097400817 1511/2008/12 05.05.2008
3 godine, na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 05.05.2013
Z 1086105 tableta; 500mg; strip, 50x10tabl. Cena: 738.70din
8600097400220 2991/2009/12 04.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti 04.06.2014
Doziranje: anal goanti pi reti k: odrasli 0.5-1g na 4-6 sati, maks. 4g dnevno; deca: od 3 meseca 1
godine 1-4 puta po 60-120mg; deca od 1-6 godina 1-4 puta po 120-250mg; deca od 6-12 godina
1-4 puta po 250-500mg; deca dobijaju maks. 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4-6 sati; šumeće
tablete: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete, maks. 8 tableta dnevno; deca od 7-13 godina 1-3 puta
po ½-1 tableta; deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta; tablete se prethodno rastvore u
čaši vode; doze za oralnu i rektalnu primenu su iste.
Paralelni lekovi: Efferalgan®, PCM-Hemofarm, Panadol®, Panadol® Baby, Paracetamol,
Paracetamol Sopharma, Perfalgan®
FEBRICET C -- HEMOFARM AD - Srbija
paracetamol, askorbinska kiselina - N02BE51 ANALGETICI
N02BE anilidi
BR 1086180 šumeća tableta; 330mg+200mg; fiola, 1x10tabl. Cena: 73.90din
8600097401197 314/2007/12 23.01.2007
2 godine, na temperaturi od 15°C do 25°C.zaštićeno od svetlosti i vlage 26.05.2010
Doziranje: anal goanti pi reti k: odrasli 1-3 puta po 1-2 tablete, maks. 8 tableta dnevno; deca od
7-13 godina 1-3 puta po ½-1 tableta; deca od 13-15 godina 1-3 puta po 1-1½ tableta; tablete se
prethodno rastvore u čaši vode.
Paralelni lekovi: Efferalgan® sa vitaminom C
FEBRICET COLD -- HEMOFARM AD - Srbija
feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina - R01BA.. DEKONGESTIV
R01BA adrenomimetici
BR 3111261 prašak za oralni rastvor; 25mg+500mg+200mg;
kesica, 8x4g Cena: 149.60din
8600097401395 357/2008/12 11.02.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 11.02.2013
Doziranje: odrasli i deca preko 15 godina 2-3 puta po 1 prašak; prašak se razmuti u čaši vode i
popiti najduže 5 dana kontinuirano.
Paralelni lekovi: Febricet Cold Junior
FEBRICET COLD JUNIOR -- HEMOFARM AD - Srbija
feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina - R01BA.. DEKONGESTIV
R01BA adrenomimetici
BR 3111260 prašak za oralni rastvor; 10mg+280mg+100mg;
kesica, 8x5g Cena: 124.50din
8600097401401 355/2008/12 11.02.2008
2 godine, na temperaturi do 25°C 11.02.2013
218 abecedni spisak registrovanih lekova
F
Doziranje: deca od 6-10 godina 2 puta po 1 prašak; deca od 10-12 godina 3 puta po 1 prašak; deca od
12-15 godina 4 puta po 1 prašak; prašak se razmuti u čaši vode i popiti, najduže 5 dana kontinuirano.
Paralelni lekovi: Febricet Cold
FEDEX® -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
dekstriferon - B03AC01 ANTIANEMICI
B03AC trovalentno gvožđe, parenteralni preparati
R 0060240 rastvor za injekciju; 100mg/2mL; ampula, 5x2mL Cena: 205.30din
8600064101686 1271/2006/12 02.08.2006
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštiđeno od svetlosti i vlage 02.08.2011
Doziranje: si deropeni čna anemi j a doza se određuje prema deficitu hemoglobina (gvoždja u
organizmu), individualno, daje se kao i.v. inf.
FEIBA NF -- BAXTER AG - Austrija
antiinhibitorski kompleks faktora VIII - B02BD03 ANTIHEMORAGICI
B02BD faktori koagulacije krvi
SZ 0066045 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 1000j./20mL;
liobočica sa rastvaračem, 1x20mL Cena: 81594.20din
9002864058822 2110/2006/12 14.11.2006
2 godine, u frižideru (od 2°C do 8°C) ili 6 meseci, na temperaturi do 25°C,
na temperaturi od 2 do 8°C (u frižideru) 14.11.2011
SZ 0066044 prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500j./20mL;
liobočica sa rastvaračem, 1x20mL Cena: 40797.10din
9002864058525 2109/2006/12 14.11.2006
2 godine, u frižideru (od 2°C do 8°C) ili 6 meseci, na temperaturi do 25°C,
na temperaturi od 2 do 8°C (u frižideru) 14.11.2011
Doziranje: terapi j a i profi l aksa krvarenj a i supsti tuci ona terapi j a kod hemofi l i j a sa
i nhi bi tori ma na faktor VI I I i I X: individualno, zavisi od titra inhibitora; uobičajeno 50-100 FEIBA
j./kg (jedinica aktivnosti antiinhibitorskog kompleksa faktora VIII), maks. 200 FEIBA j./kg dnevno.
FELODIPIN STADA® 10 MG RETARD -- STADA ARZNEIMITTEL AG - Nemačka
felodipin - C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402870 film tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 849.60din
4011548004326 236/2005/12 16.08.2005
4 godine, na temperaturi do 25°C 30.06.2010
Doziranje: hi per tenzi j a početna doza je 1 puta na dan po 5mg, ujutro; doza održavanja 5-10mg
dnevno, maks. 10mg dnevno; angi na pektori s obično 5mg dnevno, ujutro.
Paralelni lekovi: Felodipin STADA® 5mg retard, Plendil®
FELODIPIN STADA® 5MG RETARD -- STADA ARZNEIMITTEL AG - Nemačka
felodipin - C08CA02 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA derivati dihidropiridina
R 1402871 tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 5mg;
blister, 2x10tabl. Cena: 456.50din
4011548004319 235/2005/12 16.08.2005
4 godine, na temperaturi do 25°C 30.06.2010
Doziranje: hi per tenzi j a: početna doza je 1 puta na dan po 5mg, ujutro; doza održavanja 5-10mg
dnevno, maks. 10mg dnevno; angi na pektori s: obično 5mg dnevno, ujutro.
Paralelni lekovi: Felodipin STADA® 10mg retard, Plendil®
FEMARA® -- NOVARTIS PHARMA STEIN AG - Švajcarska
letrozol - L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BG inhibitori enzima
R 1039330 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 9752.50din
8606103543271 883/2008/12 04.03.2008
5 godina, na temperaturi do 30°C 04.03.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 219
F
Doziranje: karci nom doj ke: 2.5mg dnevno dok traje progresija tumora.
Paralelni lekovi: Femozol®
FEMOZOL® -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
letrozol - L02BG04 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BG inhibitori enzima
R 1039331 film tableta; 2.5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 8212.60din
8606007082296 2417/2008/12 28.07.2008
3 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 28.07.2013
Doziranje: uznapredoval i estrogen-zavi sni karci nom doj ke žena u menopauzi , dodatna
terapi j a kod žena u menopauzi sa estrogen-receptor pozi ti vni m rani m i nvazi vni m
karci nomom doj ke: 1 tabl. dnevno (2.5mg dnevno).
Paralelni lekovi: Femara®
FENISTIL -- NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA - Švajcarska
dimetinden - D04AA13 SREDSTVA PROTIV SVRABA,
UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL.
D04AA antihistaminici za lokalnu primenu
BR 4154040 gel; 0.1%; tuba, 1x30g Cena: 195.40din
3837000001372 515-04-02680/04 28.09.2004
3 godine, na temperaturi do 25°C 28.09.2009
Doziranje: ur ti kari j a i zazvana ubodi ma i nsekata: 2-4 puta dnevno mazati u tankom sloju.
FENOBARBITON -- GALENIKA AD - Srbija
fenobarbital - N03AA02 ANTIEPILEPTICI
N03AA barbiturati i derivati
§ R 1084600 tableta; 100mg; blister, 3x10tabl. Cena: 130.00din
8608808105570 3771/2009/12 08.07.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju 08.07.2014
Doziranje: pri marno general i zovane toni čno-kl oni čne konvul zi j e (grand-mal epilepsija),
parci j al ne konvul zi j e sa i l i bez general i zaci j e, prevenci j a febri l ni h konvul zi j a kod
dece: individualno, optimalna koncentracija fenobarbitala u plazmi je 15-40mcg/mL (60-
180mikromola/L); oralno odrasli 50-180mg u jednoj dozi, uveče; deca 5-8mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Phenobarbiton, Phenobarbiton-natrijum
FENOLIP® -- PHARMASWISS D.O.O. - Srbija
fenofibrat - C10AB05 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE
U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AB fibrati
R 1104232 kapsula, tvrda; 160mg; blister, 3x10kaps. Cena: 457.30din
8606007082098 1752/2007/12 20.08.2007
3 godine, baz posebnih naznaka 20.08.2012
Doziranje: hi perhol esterol emi j a, hi per tri gl i ceri demi j a kada dijeta ili druge nemedi-
kamentozne mere ne daju adekvatan odgovor: preporučena doza je 160mg (1 kaps.) dnevno;
kaps. treba progutati celu, tokom jela. Kod bolesnika sa oštećenom bubrežnom funkcijom
neophodno je smanjenje doze.
FENTANYL -- JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija
fentanil - N01AH01 ANESTETICI
N01AH opioidni anestetici
§ Z 0087555 rastvor za injekciju; 0.5mg/10mL; ampula, 50x10mL Cena: 6169.90din
8606102804335 2698/2008/12 21.08.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 21.08.2013
Doziranje: anal gezi j a u toku kraći h operaci j a i premedi kaci j a u anestezi j i (niže doze),
respi ratorna depresi j a uz asi sti ranu venti l aci j u i neurol eptanal gezi j a u kombi naci j i
sa neurol epti kom (više doze): spora i.v. inj. (bolus). Spontana respi raci j a: 50-100mcg i
220 abecedni spisak registrovanih lekova
F
zatim još 50mcg ukoliko je potrebno (odrasli), 1-5mcg/kg i zatim još 1mcg ukoliko je potrebno
(deca); asi sti rana venti l aci j a 0.3-3.5mg i zatim još 100-200mcg ukoliko je potrebno (odrasli),
5-10mcg/kg i potom još 1-3mcg/kg ukoliko je potrebno (deca); i . v. i nf. spontana respi raci j a:
50-80nanograma/kg/min u zavisnosti od postignutog odgovora (odrasli i deca); asi sti rana
venti l aci j a inicijalno 10mcg/kg tokom 10 min. i zatim još 100nanograma/kg/min, u zavisnosti
od postignutog odgovora (odrasli i deca). U toku operacije na otvorenom srcu kod odraslih
može biti potrebna doza do 3mcg/kg/min.
Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex
FENTANYL -- JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - Belgija
fentanil - N01AH01 ANESTETICI
N01AH opioidni anestetici
§ Z 0087552 rastvor za injekciju; 0.1mg/2mL; ampula, 50x2mL Cena: 1965.20din
8606102804328 797/2009/12 09.03.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C 09.03.2014
Doziranje: anal gezi j a u toku kraći h operaci j a i premedi kaci j a u anestezi j i (niže doze),
respi ratorna depresi j a uz asi sti ranu venti l aci j u i neurol eptanal gezi j a u kombi naci j i
sa neurol epti kom (više doze): spora i.v. inj. (bolus). Spontana respi raci j a: 50-100mcg i
zatim još 50mcg ukoliko je potrebno (odrasli), 1-5mcg/kg i zatim još 1mcg ukoliko je potrebno
(deca); asi sti rana venti l aci j a 0.3-3.5mg i zatim još 100-200mcg ukoliko je potrebno (odrasli),
5-10mcg/kg i potom još 1-3mcg/kg ukoliko je potrebno (deca); i. v. inf. spontana respi raci j a:
50-80nanograma/kg/min u zavisnosti od postignutog odgovora (odrasli i deca); asi sti rana
venti l aci j a inicijalno 10mcg/kg tokom 10 min. i zatim još 100nanograma/kg/min, u zavisnosti
od postignutog odgovora (odrasli i deca). U toku operacije na otvorenom srcu kod odraslih
može biti potrebna doza do 3mcg/kg/min.
Paralelni lekovi: Fentanyl Torrex
FENTANYL SANDOZ® MAT -- HEXAL AG - Nemačka
fentanil - N02AB03 ANALGETICI
N02AB derivati fenilpiperidina
§R 9087808 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 2507.90din
8606010890598 4405/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087804 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 20x1kom Cena: -
8606010890581 4404/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087800 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 10x1kom Cena: -
8606010890666 4403/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087809 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 10x1kom Cena: -
8606010890635 4402/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087801 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 20x1kom Cena: -
8606010890673 4411/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087811 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: -
8606010890628 4412/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087810 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 20x1kom Cena: -
8606010890642 4413/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087807 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 20x1kom Cena: -
8606010890611 4410/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087806 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 10x1kom Cena: -
8606010890604 4407/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 221
F
§R 9087802 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 4355.00din
8606010890659 4406/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087803 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 10x1kom Cena: -
8606010890574 4409/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§R 9087805 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 1371.60din
8606010890567 4408/2008/12 10.12.2008
2 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
Doziranje: j aki bol ovi : kod bolesnika koji nisu primali snažne opijate, terapija se započinje
najnižom dozom (25mcg/h transdermalnog-TD flastera); kada se prelazi sa oralno/ parenteralno
korišćenih opijata, prvo se izračuna 24-časovna potreba za opijatom koji je do tada dat (TD
flaster sa sadržajem fentanila i brzinom oslobadjanja od 100mcg/h ima istu efikasnost kao 60mg
morfina datog i.m. u dozi od 10mg u intervalima od 4
h
tokom perioda od 24
h
). Potrebnu dozu
treba prilagoditi bolesniku i preispitivati u redovnim intervalima. Način primene: Neposredno
po otvaranju pakovanja i skidanja zaštitnog sloja, flaster se nanosi na neoštećenu kožu, opranu
čistom vodom i dobro osušenu, na kojoj nema malja, na površinu na gornjem delu tela (grudi,
ledja, nadlaktica). Na mesto na koje se flaster lepi ne smeju se nanositi kreme, ulja, losioni i
puderi. Flaster treba menjati na svakih 72
h
, za svaku upotrebu mora se odabirati novo mesto
na koži, a ista površina kože se može koristiti nakon 7 dana od uklanjanja prethodnog flastera.
Flaster se ne sme oštetiti, deliti ili rezati.
Paralelni lekovi: Durogesic®, Fentanyl Sandoz® TTS, Victanyl®
FENTANYL SANDOZ® TTS -- HEXAL AG - Nemačka
fentanil - N02AB03 ANALGETICI
N02AB derivati fenilpiperidina
§ R 9087821 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 10x1kom Cena: -
8606010890758 4399/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087812 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 10x1kom Cena: -
8606010890789 4400/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087813 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 20x1kom Cena: -
8606010890796 4401/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087816 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 20x1kom Cena: -
8606010890703 4397/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087815 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 10x1kom Cena: -
8606010890697 4398/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087822 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 20x1kom Cena: -
8606010890765 4396/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087819 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 20x1kom Cena: -
8606010890734 4395/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087817 transdermalni flaster; 25mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 1371.60din
8606010890680 4390/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087818 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 10x1kom Cena: -
8606010890727 4391/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087814 transdermalni flaster; 100mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 4355.00din
8606010890772 4392/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
222 abecedni spisak registrovanih lekova
F
§ R 9087823 transdermalni flaster; 75mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: -
8606010890741 4393/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
§ R 9087820 transdermalni flaster; 50mcg/h; kesica, 5x1kom Cena: 2507.90din
8606010890710 4394/2008/12 10.12.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.12.2013
Doziranje: j aki bol ovi : kod bolesnika koji nisu primali snažne opijate, terapija se započinje
najnižom dozom (25mcg/h transdermalnog-TD flastera); kada se prelazi sa oralno/ parenteralno
korišćenih opijata, prvo se izračuna 24-časovna potreba za opijatom koji je do tada dat (TD
flaster sa sadržajem fentanila i brzinom oslobadjanja od 100mcg/h ima istu efikasnost kao 60mg
morfina datog i.m. u dozi od 10mg u intervalima od 4
h
tokom perioda od 24
h
). Potrebnu dozu
treba prilagoditi bolesniku i preispitivati u redovnim intervalima. Način primene: Neposredno
po otvaranju pakovanja i skidanja zaštitnog sloja, flaster se nanosi na neoštećenu kožu, opranu
čistom vodom i dobro osušenu, na kojoj nema malja, na površinu na gornjem delu tela (grudi,
ledja, nadlaktica). Na mesto na koje se flaster lepi ne smeju se nanositi kreme, ulja, losioni i puderi.
Flaster treba menjati na svakih 72
h
, za svaku upotrebu mora se odabirati novo mesto na koži, a
ista površina kože se može koristiti nakon 7 dana od uklanjanja prethodnog flastera. Flaster se ne
sme oštetiti, deliti ili rezati.
Paralelni lekovi: Durogesic®, Fentanyl Sandoz® MAT, Victanyl®
FENTANYL TORREX -- TORREX CHIESI PHARMA GMBH - Austrija
fentanil - N01AH01 ANESTETICI
N01AH opioidni anestetici
§ Z 0087557 rastvor za injekciju; 50mcg/mL; ampula, 5x10mL Cena: 598.50din
9088881337751 231/2006/12 28.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 28.02.2011
§ Z 0087556 rastvor za injekciju; 50mcg/mL; ampula, 5x2mL Cena: -
9088881337744 175/2006/12 13.02.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti 13.02.2011
Doziranje: anal gezi j a u toku kraći h operaci j a i premedi kaci j a u anestezi j i (niže doze),
respi ratorna depresi j a uz asi sti ranu venti l aci j u i neurol eptanal gezi j a u kombi naci j i
sa neurol epti kom (više doze): spora i.v. inj. (bolus). Spontana respi raci j a: 50-100mcg i
zatim još 50mcg ukoliko je potrebno (odrasli), 1-5mcg/kg i zatim još 1mcg ukoliko je potrebno
(deca); asi sti rana venti l aci j a 0.3-3.5mg i zatim još 100-200mcg ukoliko je potrebno (odrasli),
5-10mcg/kg i potom još 1-3mcg/kg ukoliko je potrebno (deca); i. v. inf. spontana respi raci j a:
50-80nanograma/kg/min u zavisnosti od postignutog odgovora (odrasli i deca); asi sti rana
venti l aci j a inicijalno 10mcg/kg tokom 10 min. i zatim još 100nanograma/kg/min, u zavisnosti
od postignutog odgovora (odrasli i deca). U toku operacije na otvorenom srcu kod odraslih
može biti potrebna doza do 3mcg/kg/min.
Paralelni lekovi: Fentanyl
FENTIKOL® -- HEMOFARM KONCERN „ ZORKA PHARMA „ A.D. - Srbija
fentikonazol - D01AC12 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
D01AC derivati imidazola i triazola
R 4157585 krem; 20mg/g; tuba, 1x15g Cena: 93.20din
8608807101078 243/2006/12 03.03.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 03.03.2011
Doziranje: dermatomi koze: 1 puta dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom
3-6 nedelja; oni homi koza ruku: 6 meseci; oni homi koza nogu: do 1 godine.
FERRO-GRADUMET® -- GALENIKA AD - Srbija
gvožđe(II)-sulfat - B03AA07 ANTIANEMICI
B03AA dvovalentno gvožđe, oralni preparati
R 1060090 film tableta; 105mg; blister, 3x10tabl. Cena: 111.20din
8608808100643 94/2006/12 31.01.2006
3 godine, od 15°C do 30 °C,zaštićeno od svetlosti 31.01.2011
abecedni spisak registrovanih lekova 223
F
Doziranje: povećane potrebe za gvožđem, krvarenj e razl i či te eti ol ogi j e: 1 tabl. 1 sat pre
doručka sa dosta tečnosti, po potrebi povećati na 2 tabl. dnevno, odjednom ili 2 puta po 1 tabl.
FERVEX ZA DECU -- BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska
feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina - R06AB.. ANTIHISTAMINICI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AB supstituisani alkilamini
BR 3111232 granule za oralni rastvor; 10mg+280mg+100mg;
kesica, 8x1kom Cena: 183.70din
3585551913728 628/2005/12 23.12.2005
3 godine, bez posebnih naznaka 23.12.2010
Doziranje: prehl ada, al ergi j ski ri ni ti s, vi rusne i nfekci j e nosa i ždrel a - ri nofari ngi ti s,
stanj a sl i čna gri pu: deca od 6-10 godina granule za decu 2 puta sadržaj 1 kesice; deca od
10-12 godina 3 puta sadržaj 1 kesice; deca od 12-15 godina 4 puta sadržaj 1 kesice; uzima se
razmućeno u čaši vode, interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata, najduže 5 dana
kontinuirano.
Paralelni lekovi: Fervex za odrasle, Fervex za odrasle, bez šećera
FERVEX ZA ODRASLE -- BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska
feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina - R06AB.. ANTIHISTAMINICI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AB supstituisani alkilamini
BR 3111230 granule za oralni rastvor; 25mg+500mg+200mg;
kesica, 8x1kom Cena: 195.40din
3585551913766 629/2005/12 23.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C 23.12.2010
Doziranje: prehl ada, al ergi j ski ri ni ti s, vi rusne i nfekci j e nosa i ždrel a - ri nofari ngi ti s,
stanj a sl i ča gri pu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice; uzima se
razmućeno u čaši vode, interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata, najduže 5 dana
kontinuirano.
Paralelni lekovi: Fervex za decu, Fervex za odrasle, bez šećera
FERVEX ZA ODRASLE, BEZ ŠEĆERA -- BRISTOL-MYERS SQUIBB - Francuska
feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina - R06AB.. ANTIHISTAMINICI
ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AB supstituisani alkilamini
BR 3111231 granule za oralni rastvor; 25mg+500mg+200mg;
kesica, 8x1kom Cena: 254.90din
3585551913735 627/2005/12 23.12.2005
3 godine, bez posebnih naznaka 23.12.2010
Doziranje: prehl ada, al ergi j ski ri ni ti s, vi rusne i nfekci j e nosa i ždrel a - ri nofari ngi ti s,
stanj a sl i čna gri pu: odrasli i deca preko 15 godina: 2-3 puta sadržaj 1 kesice; uzima se
razmućeno u čaši vode, interval između 2 doze treba da bude najmanje 4 sata, najduže 5 dana
kontinuirano.
Paralelni lekovi: Fervex za decu, Fervex za odrasle
FESTAL® N -- JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN - Srbija
amilaza, lipaza, proteaza - A09AA02 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME
A09AA preparati sa enzimima
Z 1121101 obložena tableta; 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj;
blister, 50x10tabl. Cena: 1580.40din
8608811001425 2529/2008/12 08.08.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C 08.08.2013
R 1121100 obložena tableta; 4500FIPj+6000FIPj+300FIPj;
blister, 2x10tabl. Cena: 84.70din
8608811001432 323/2005/12 21.10.2005
3 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 21.10.2010
Doziranje: supsti tuci j a pankreasni h enzi ma usl ed nedovol j nog l učenj a i l i potpunog
odsustva egzokri ne sekreci j e pankreasa, kod insuficijencije egzokrinog pankreasa
224 abecedni spisak registrovanih lekova
F
organskog porekla (cistična fibroza, hronični pankreatitis najčešće usled zloupotrebe alkohola),
stanj a posl e pankreatektomi j e, stanj a posl e total ne gastrektomi j e, opstrukci j a
i zvodni h kanal a pankreasa, tumor gl ave pankreasa 1-2 dražeje u toku obroka.
FEVARIN® -- SOLVAY BIOLOGICALS B.V. - Holandija
fluvoksamin - N06AB08 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072137 film tableta; 100mg; blister, 1x15tabl. Cena: 510.20din
8606103442345 4512/2008/12 15.12.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 15.12.2013
R 1072138 film tableta; 100mg; blister, 2x15tabl. Cena: 1020.50din
8606103442352 4525/2008/12 15.12.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 15.12.2013
Doziranje: depresi j a: odrasli početna doza je 50 ili 100mg, u pojedinačnoj dozi uveče,
po potrebi doze korigovati tokom 3-4 nedelje od početka lečenja, maks. 300mg dnevno.
Ako je ukupna dnevna doza veća od 150mg, davati u 2-3 podeljene doze, a najmanje
6 meseci. Opsesi vno-kompul si vni poremećaj (OKP): odrasli početna doza je 50mg
dnevno, preporučena doza je od 100-300mg dnevno, maks. 300mg dnevno. Doza od
150mg dnevno može se uzimati jednokratno, uveče. Ako je ukupna dnevna doza veća od
150mg, davati u 2-3 podeljene doze. Ukoliko se ne uoči poboljšanje za 10 nedelja, treba
ponovo proceniti terapiju. Dugotrajna efikasnost (preko 24 nedelje) leka kod lečenja OKP
nije pokazana. Oprez pri primeni je potreban kod bolesnika sa insuficijencijom jetre ili
bubrega.
FEVARIN® -- SOLVAY PHARMACEUTICALS - Francuska
fluvoksamin - N06AB08 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072137 film tableta; 100mg; blister, 1x15tabl. Cena: 510.20din
8606103442246 4524/2008/12 15.12.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 15.12.2013
R 1072138 film tableta; 100mg; blister, 2x15tabl. Cena: 1020.50din
8606103442253 4514/2008/12 15.12.2008
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti 15.12.2013
Doziranje: depresi j a: odrasli početna doza je 50 ili 100mg, u pojedinačnoj dozi uveče,
po potrebi doze korigovati tokom 3-4 nedelje od početka lečenja, maks. 300mg dnevno.
Ako je ukupna dnevna doza veća od 150mg, davati u 2-3 podeljene doze, a najmanje
6 meseci. Opsesi vno-kompul si vni poremećaj (OKP): odrasli početna doza je 50mg
dnevno, preporučena doza je od 100-300mg dnevno, maks. 300mg dnevno. Doza od
150mg dnevno može se uzimati jednokratno, uveče. Ako je ukupna dnevna doza veća od
150mg, davati u 2-3 podeljene doze. Ukoliko se ne uoči poboljšanje za 10 nedelja, treba
ponovo proceniti terapiju. Dugotrajna efikasnost (preko 24 nedelje) leka kod lečenja OKP
nije pokazana. Oprez pri primeni je potreban kod bolesnika sa insuficijencijom jetre ili
bubrega.
FIBROLAN® -- MCNEIL MANUFACTURING - Francuska
fibrinolizin (goveđi),
dezoksiribonukleaza (goveđa) - B06AA02 OSTALAHEMATOLOŠKA SREDSTVA
B06AA enzimi
R 4159061 mast; 1Loomis j./g+666Christensen j./g; tuba, 1x50g Cena: 849.70din
4034541000614 1108/2007/12 25.05.2007
5 godina, na temperaturi do 25°C 25.05.2012
R 4159064 mast; 1Loomis j./g+666Christensen j./g; tuba, 1x25g Cena: 435.50din
4034541000607 1109/2007/12 25.05.2007
5 godina, na temperaturi do 25°C 25.05.2012
Doziranje: hi rurške rane, ul cerati vne l ezi j e, opekoti ne, cervi ci ti s, i nfi ci rane rane (apscesi,
fistule); super fi ci j al ni hematomi : na 6-8 sati mazati ranu u tankom sloju.
abecedni spisak registrovanih lekova 225
F
FINASTERID SANDOZ® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
finasterid - G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI
G04CB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze
R 1134225 film tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: 1210.60din
8606010891342 2915/2009/12 01.06.2009
2 godine, na temperaturi do 25°C 01.06.2014
Doziranje: benigna hiperplazija prostate (BHP): preporučena doza je 1 tabl. (5mg) dnevno,
uz ili nezavisno od obroka; tabl. progutati celu.Terapija treba da traje najmanje 6 meseci. Nije
potrebno prilagođavanje doze kod starijih bolesnika ili onih sa različitim stepenom bubrežne
insuficijencije.
Paralelni lekovi: Finpros®, Proscar®, Zerlon®
FINPROS® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
finasterid - G04CB01 UROLOŠKI LEKOVI
G04CB inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze
R 1134354 film tableta; 5mg; blister, 9x10tabl. Cena: -
3838989525811 1400/2008/12 16.04.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 16.04.2013
R 1134352 film tableta; 5mg; blister, 6x14tabl. Cena: -
3838989525804 1398/2008/12 16.04.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 16.04.2013
R 1134351 film tableta; 5mg; blister, 3x10tabl. Cena: -
3838989525798 1397/2008/12 16.04.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 16.04.2013
R 1134353 film tableta; 5mg; blister, 7x14tabl. Cena: -
3838989525828 1399/2008/12 16.04.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 16.04.2013
R 1134350 film tableta; 5mg; blister, 2x14tabl. Cena: 842.40din
3838989525767 1391/2008/12 16.04.2008
2 godine, bez posebnih naznaka 16.04.2013
Doziranje: benigna hiperplazija prostate (BHP): preporučena doza je 1 tabl. (5mg) dnevno,
uz ili nezavisno od obroka; tabl. progutati celu.Terapija treba da traje najmanje 6 meseci. Nije
potrebno prilagođavanje doze kod starijih bolesnika ili onih sa različitim stepenom bubrežne
insuficijencije.
Paralelni lekovi: Finasterid Sandoz®, Proscar®, Zerlon®
FLAVAMED® -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
ambroksol - R05CB06 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
BR 3112244 oralni rastvor; 15mg/5mL; bočica, 1x100mL Cena: 215.40din
4013054010693 1108/2008/12 18.03.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 18.03.2013
BR 3112247 oralni rastvor; 15mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena: -
4013054010686 1109/2008/12 18.03.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 18.03.2013
BR 1122246 tableta; 30mg; blister, 1x10tabl. Cena: -
4013054003152 1110/2008/12 18.03.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 18.03.2013
R 1112240 tableta; 30mg; blister, 2x10tabl. Cena: 385.90din
4013054002681 1111/2008/12 18.03.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C 18.03.2013
Doziranje: akutne i hroni čne bronhopul monal ne bol esti povezane sa i zrazi to povećanom
sekreci j om i osl abl j eni m transpor tom sl uzi : odrasli 2-3 puta po 30mg dnevno; deca do 2
godine 2 puta po 7.5mg; deca od 2-5 godina 3 puta po 7.5mg; deca od 5-10 godina 2-3 puta po
15mg; deca preko 10 godina 2 puta po 30mg.
Paralelni lekovi: Ambroksol, Lamox®, Mucosolvan®
226 abecedni spisak registrovanih lekova
F
FLEET PHOSPHO-SODA -- LABORATORIOS CASEN-FLEET S.L.U. - Španija
natrijum-dihidrogenfosfat, dinatrijum-fosfat - A06AD.. LAKSATIVI
A06AD osmotski laksativi
R 3125415 oralni rastvor; (24.4g+10.8g)/45mL;
boca plastična, 2x45mL Cena: -
8470006626351 3241/2009/12 08.06.2009
3 godine, na temperaturi do 25° 08.06.2014
Doziranje: za či šćenj e creva u pri premi bol esni ka za operaci j u kol ona, pri prema
kol ona za endoskopske i l i radi ol oške di j agnosti čke procedure. Uzima se jedan dan pre
zakazanog pregleda: ili intervencije, prema protokolu i uputstvu. Primenjuje se isključivo kod
osoba starijih od 15 godina. Ne primenjivati u terapiji konstipacije.
FLIXONASE™ -- GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - Poljska
flutikazon - R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114565 sprej za nos, suspenzija; 50mcg/doza;
boca sa pumpom za doziranje, 1x120doza Cena: 815.70din
5900008021999 1270/2006/12 02.08.2006
2 godine, na temperaturi do 30° C 02.08.2011
Doziranje: sprečavanj e i l ečenj e sezonskog i pereni j al nog al ergi j skog ri ni ti sa (polenska
groznica): odrasli i deca starija od 12 godina: ušpricati dva puta u svaku nozdrvu, jednom dnevno
(ujutru), ukoliko je potrebno može se ušpricati dva puta u svaku nozdrvu, dva puta dnevno;
doza održavanja može biti jedno ušpricavanje u svaku nozdrvu, jednom dnevno, maks. dnevna
doza je četiri ušpricavanja u svaku nozdrvu; deca od 4-11 godina: jedno ušpricavanje u svaku
nozdrvu, jednom dnevno (ujutru), maks. dnevna doza je dva ušpricavanja u svaku nozdrvu;
dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak oslobađa 50mcg.
Paralelni lekovi: Flixotide®
FLIXOTIDE® -- GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - Poljska
flutikazon - R03BA05 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03BA glukokortikoidi
R 7114596 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 250mcg/doza;
kontejner pod pritiskom, 1x60doza Cena: 1408.60din
5900008022088 3039/2007/12 18.12.2007
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.
Ne čuvati u frižideru i zamrzivaču. 18.12.2012
R 7114595 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 125mcg/doza;
kontejner pod pritiskom, 1x60doza Cena: 713.00din
5900008022071 3040/2007/12 18.12.2007
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.
Ne čuvati u frižideru i zamrzivaču. 18.12.2012
R 7114597 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom; 50mcg/doza;
kontejner pod pritiskom, 1x120doza Cena: 824.10din
8606103683779 4024/2009/12 29.07.2009
29.07.2014
2 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti
i hladnoće (zamrzavanja) 18.12.2012
Doziranje: odrasli i deca starija od 16 godina 100-1000mcg obično kao dve inhalacije dva puta
dnevno. Bl aga astma: uobičajena početna doza je 2 puta po 100-250mcg dnevno; umereno
teška astma: početna doza je 2 puta po 250-500mcg dnevno; teška astma: doza može biti
2 puta i do 1000mcg dnevno, uz kontrolu koju sprovodi samo specijalista (pulmolog). Deca
starija od 4 godine: 50-200mcg 2 puta dnevno; deca od 1-4 godine: 100mcg 2 puta dnevno,
abecedni spisak registrovanih lekova 227
F
preko dečije komore za inhalaciju sa maskom za lice (BabyhalerTM). Doza treba da se snižava
do najniže doze pri kojoj se efikasno održava kontrola astme. Hroni čna opstrukti vna bol est
pl uća (HOBP): odrasli 500mcg 2 puta dnevno. Nakon što se inhaler protrese, sprej se inhalira
preko usta u pluća, u stojećem ili sedećem položaju; početak terapijskog efekta nastaje u roku
od 4-7 dana i lek se mora redovno koristiti, čak i kada se ne ispoljavaju simptomi, a lečenje se ne
sme naglo prekidati. Lek ne uklanja akutne simptome.
Paralelni lekovi: Flixonase™
FLONIDAN® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
loratadin - R06AX13 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AX ostali antihistaminici za sistemsku primenu
R 1058247 tableta; 10mg; blister, 1x10tabl. Cena: 139.80din
3838957887026 3564/2008/12 06.10.2008
4 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 06.10.2013
R 1058248 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 306.90din
8606010891601 3566/2008/12 06.10.2008
4 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 06.10.2013
R 1058245 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: 204.70din
3838957885282 3567/2008/12 06.10.2008
4 godine, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage 06.10.2013
R 3058246 oralna suspenzija; 1mg/mL; bočica staklena, 1x120mL Cena: 193.80din
3838957893133 3654/2008/12 15.10.2008
4 godine, na temperaturi do 25° C 15.10.2013
Doziranje: sezonski al ergi j ski ri ni ti s, al ergi j ski konj unkti vi ti s, nesezonski hroni čni
i di opatski ri ni ti s, hroni čna ur ti kari j a i druge al ergi j ske dermatoze: odrasli i deca preko
12 godina 10mg jedanput dnevno; deca od 2-12 godina (<30kg): 5mg dnevno. Dozu je potrebno
korigovati kod insuficijencije jetre (5mg). Uzima se pre jela.
Paralelni lekovi: Claritine®, Lorano, Loratadin, Pressing
FLONIVIN-BS® -- GALENIKA CRNA GORA D.O.O. - Crna Gora
Bacillus IP 5832 - A07FA01 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI
ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
A07FA antidijaroici - mikroorganizmi
BR 1126252 kapsula, tvrda; 35mg; blister, 2x8kaps. Cena: 234.70din
8606103941039 5251/2009/12 22.09.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage 22.09.2014
Doziranje: di j arej a razl i či tog porekl a: odrasli i deca preko 3 godine 4-6 kapsula dnevno,
između obroka; deca do 3 godine 3-4 kapsule dnevno (sadržaj kapsule pomešati sa malo
tečnosti).
FLORMIDAL® -- GALENIKA AD - Srbija
midazolam - N05CD08 PSIHOLEPTICI
N05CD derivati benzodiazepina
R 1071461 film tableta; 15mg; blister, 3x10tabl. Cena: 433.50din
8608808100728 109/2006/12 02.02.2006
5 godina, na temperaturi od 15°C do 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece 02.02.2011
Doziranje: nesani ca: oralno 7.5-15mg uveče pre spavanja, po potrebi ponoviti tokom noći;
premedi kaci j a: 15mg na 30-60 minuta pre intervencije.
Paralelni lekovi: Dormicum®, Midazolam Torrex
FLOSIN® -- BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - Nemačka
tamsulosin - G04CA02 UROLOŠKI LEKOVI
G04CA antagonisti alfa adrenoreceptora
R 1134236 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 0.4mg;
blister, 10x10kaps. Cena: -
4013054014882 2003/2008/12 10.06.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.06.2008
228 abecedni spisak registrovanih lekova
F
R 1134237 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 0.4mg;
blister, 3x10kaps. Cena: 667.00din
4013054015490 2002/2008/12 10.06.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.06.2013
R 1134235 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 0.4mg;
blister, 1x10kaps. Cena: -
4013054014875 2004/2008/12 10.06.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 10.06.2013
Doziranje: beni gna hi perpl azi j a prostate (BHP): obično 1 kaps. dnevno, progutati celu, sa
čašom vode, nakon prvog dnevnog obroka, u stojećem položaju ili sedeći uspravno (bolesnika
treba upozoriti na mogućnost pojave vrtoglavice, pospanosti, zamagljenog vida i sinkope
tokom terapije). Može da dovede do hipotenzije, pa bolesnicima koji koriste antihipertenzivnu
terapiju treba prilagoditi dozu, uz nadzor lekara. Poseban oprez je potreban kod starijih i kod
onih koji imaju oštećenu funkciju bubrega i jetre.
Paralelni lekovi: Betamsal, Tamosin®, Tamsol®, Tamsudil®
FLOXAL® -- DR. GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH - Nemačka
ofloksacin - S01AX11 LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
S01AX ostali antiinfektivi
R 7090852 kapi za oči, rastvor; 3mg/mL;
plastična bočica sa kapaljkom, 1x5mL Cena: 207.60din
4030571001416 715/2005/12 27.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C, u kartonskoj kutiji 27.12.2010
R 4090851 mast za oči; 3mg/g; tuba, 1x3g Cena: 311.30din
4030571001423 714/2005/12 27.12.2005
3 godine, na temperaturi do 25 °C 27.12.2010
Doziranje: hroni čni konj unkti vi ti s, kerati ti s, ul kus rožnj ače: 3 puta dnevno (ne duže od
10 dana).
FLUAD -- IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. - Hrvatska
vakcina protiv gripa (inaktivisani površinski antigeni) - J07BB02 VAKCINE
J07BB vakcine protiv gripa (influence)
Z 0011919 suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
(15mcg+15mcg+15mcg)/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 673.10din
8606103010148 3077/2008/12 09.09.2008
1 godina, na temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svetlosti 09.09.2013
Doziranje: akti vna i muni zaci j a proti v gri pa stari j i h osoba (preko 65 godina) sa hroni čni m
bol esti ma i povećani m ri zi kom od kompl i kaci j a (dijabetes, kardiovaskularne i respiratorne
bolesti): jednu dozu vakcine (0.5mL) treba dati u deltoidni mišić.
Paralelni lekovi: Fluimun
FLUARIX® -- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - Nemačka
vakcina protiv gripa
(inaktivisana, rascepana virusna čestica) - J07BB02 VAKCINE
J07BB vakcine protiv gripa (influence)
Z 0011868 suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
(15mcg+15mcg+15mcg)/0.5mL;
napunjen injekcioni špric sa iglom, 1x0.5mL Cena: 423.10din
8606103683502 4138/2008/12 14.11.2008
1 godina, na temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svetlosti 14.11.2013
Doziranje: odrasli i deca preko 7 godina života, visoko rizične grupe bolesnika i sve osobe preko
65godina starosti, po protokolu o imunizaciji.
Paralelni lekovi: Agrippal™ S1, Fluimun, Vaxigrip®, Vaxigrip® junio
abecedni spisak registrovanih lekova 229
F
FLUCINOM® -- SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - Belgija
flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BB antiandrogeni
R 1037081 tableta; 250mg; blister, 10x10tabl. Cena: 4600.10din
8606103170170 1019/2007/12 15.05.2007
5 godina, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 15.05.2012
Doziranje: karci nom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta po 250mg uz jelo.
Paralelni lekovi: Flutasin®
FLUCO SANDOZ® -- NOVARTIS (BANGLADESH) LTD - Bangladeš
flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AC derivati triazola
R 1327110 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1kaps. Cena: 278.90din
8606010890406 1366/2008/12 11.04.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 11.04.2013
R 1327114 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7kaps. Cena: 952.40din
8606010890369 1362/2008/12 11.04.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 11.04.2013
R 1327112 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 2x7kaps. Cena: -
8606010890376 1363/2008/12 11.04.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 11.04.2013
R 1327113 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7kaps. Cena: -
8606010890383 1364/2008/12 11.04.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 11.04.2013
R 1327111 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x7kaps. Cena: -
8606010890390 1365/2008/12 11.04.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 11.04.2013
Doziranje: gl j i vi čne i nfekci j e sl uzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana;
gl j i vi čne i nfekci j e sl uzokože grl a: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana;
deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno; gl j i vi čne i nfekci j e kože:
50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja); si stemska
kandi di j aza: (Candida, Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana, a zatim 200-400mg jednom
dnevno; deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno; prevenci j a gl j i vi čni h i nfekci j a:
odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno; deca izložena riziku infekcije 3-12mg/
kg telesne mase jednom dnevno; deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u
2 dana, maks. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana; deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/
kg telesne mase jednom u 3 dana, maks. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana; geni tal ne
i nfekci j e i zazvane Candi dom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu.
Paralelni lekovi: Diflazon®, Diflucan®, Fluconal, Flukonazol, Flumycozal®, Stabilanol
FLUCONAL -- HEMOFARM AD - Srbija
flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AC derivati triazola
R 1327355 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7kaps. Cena: 695.30din
8600097012201 7218/2009/12 17.11.2009
3 godine, Ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.
Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage 17.11.2014
SZ 0327357 rastvor za infuziju; 2mg/mL; bočica staklena, 1x100mL Cena: 947.40din
8600097003087 710/2006/12 05.06.2006
2 godine, na temperaturi do 25°C 05.06.2011
R 1327356 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1kaps. Cena: 278.90din
8600097012218 7219/2009/12 17.11.2009
2 godine, Ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.
Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage 17.11.2014
Doziranje: oral na kandi di j aza: odrasli 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomi koze: 50mg
dnevno, 2-4 nedelje; vagi nal na kandi di j aza i bal ani ti s: 150mg jednokratno; si stemska
230 abecedni spisak registrovanih lekova
F
kandi di j aza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandi di j aze: 3-6mg/kg dnevno prvog
dana, zatim 3mg/kg dnevno; si stemska kandi di j aza: 6-12mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Diflazon®, Diflucan®, Fluco Sandoz®, Flukonazol, Flumycozal®, Stabilanol
FLUDARABINE-TEVA -- PHARMACHEMIE B.V. - Holandija
fludarabin - L01BB05 ANTINEOPLASTICI
L01BB analozi purina
SZ 0034800 koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju; 25mg/mL;
bočica staklena, 1x2mL Cena: 7553.70din
8606103100412 236/2009/12 28.01.2009
30 meseci, u frizideru na temperaturi od 2° C do 8° C u originalnom pakovanju, ne zamrzavati 28.01.2014
Doziranje: hroni čna l i mfoci tna l eukemi j a B ćel i j a: odrasli: preporučena doza je 25mg/m
2

telesne površine i.v. dnevno, tokom 5 uzastopnih dana, svakih 28 dana, tokom 6 ciklusa. Za i.v.
bolus inj. može se izvršiti razblaženje sa 10mL 0.9% rastvora natrijum-hlorida ili sa 100mL 0.9%
rastvora natrijum-hlorida kao i.v. inf. tokom 30 minuta; primenjivati pod nadzorom specijaliste
sa iskustvom u lečenju kancera. Trajanje terapije zavisi od uspešnosti terapije i tolerancije prema
leku. Oprez pri primeni je potreban kod bolesnika sa oštećenjem jetre i/ili bubrega i kod starijih
od 70 godina.
Paralelni lekovi: Fludara®, Sindarabin®
FLUDARA® -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
fludarabin - L01BB05 ANTINEOPLASTICI
L01BB analozi purina
SZ 0034020 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 50mg;
bočica, 5x50mg Cena: 73195.30din
8600103492300 2123/2008/12 17.06.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 17.06.2013
SZR 1034022 film tableta; 10mg; blister, 4x5tabl. Cena: 42212.30din
8600103492324 2184/2008/12 26.06.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 26.06.2013
Doziranje: hroni čna l i mfoci tna l eukemi j a B ćel i j a i non-Hodgki n l i mfom ni skog
stepena mal i gnosti koji su refraktarni na terapiju alkilirajućim antineoplasticima, i ndol entni
l i mfomi : oralno 40mg/m
2
dnevno tokom 5 dana, svakih 28 dana, tokom 6 ciklusa; parenteralno
(primenjuje se bolus inj. ili i.v. inf.) 25mg/m
2
dnevno tokom 5 dana, posle pauze od 28 dana
ponoviti petodnevni tretman.
Paralelni lekovi: Fludarabine-Teva, Sindarabin®
FLUGALIN® -- GALENIKA AD - Srbija
flurbiprofen - M01AE09 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI PROIZVODI
M01AE derivati propionske kiseline
R 1162051 obložena tableta; 100mg; blister, 3x10tabl. Cena: 178.40din
8608808100681 824/2008/12 28.02.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 28.02.2013
R 1162050 obložena tableta; 50mg; blister, 2x15tabl. Cena: 98.10din
8608808100674 825/2008/12 28.02.2008
3 godine, u originalnom pakovanju 28.02.2013
Doziranje: reumatoi dni ar tri ti s, osteoar tri ti s, anki l ozi raj ući spondi l i ti s, degenerati vna
ar troza, peri ar tri ti s, mi ozi ti s, tendi ni ti s, burzi ti s, si novi ti s, tendosi novi ti s, povrede
meki h tki va, i stegnuće i i ščašenj e, bol ovi u mi ši ći ma: 150-200mg dnevno podeljeno u
više doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima).
FLUIMUCIL® -- ZAMBON S.P.A. - Italija
acetilcistein - V03AB23 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
V03AB antidoti
Z 0112213 rastvor za injekciju; 300mg/3mL; ampula, 5x3mL Cena: 281.10din
8606103110138 515-04-1754/04 29.09.2004
5 godina, na sobnoj temperaturi (15-25°C) , zaštićeno od svetlosti 29.09.2009
abecedni spisak registrovanih lekova 231
F
Doziranje: trovanj e paracetamol om, hal ogeni m ugl j ovodoni ci ma, gl j i vama koj e sadrže
amani ti n, adj uvans tokom l ečenj a ci kl ofosfami dom i doksorubi ci nom; respi ratorni
di stres si ndrom odrasl i h (ARDS), ci sti čna fi broza, hroni čna obstrukti vna obol j enj a
pl uća, akutnI i hroni čni bronhi ti s i nfekti vne i nei nfekti vne eti ol ogi j e: parenteralno
odrasli 2-3 puta po 300mg; deca 15-30mg/kg dnevno; kod trovanj a paracetamol om: odrasli
i deca inf. 150mg/kg (početno), zatim 50mg/kg najmanje još 72 sata.
FLUIMUCIL® 100 -- ZAMBON SWITZERLAND LTD - Švajcarska
acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
BR 3112210 granule za oralni rastvor; 100mg; kesica, 30x1g Cena: 256.20din
7680375610108 814/2007/12 13.04.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 13.04.2012
Doziranje: bol esti di saj ni h organa sa prekomerni m stvaranj em gustog i vi skoznog
sekreta (akutni bronhitis, hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća,
mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta
po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2
kesice) 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.
Paralelni lekovi: ACC 100, ACC 200, ACC Saft, Fluimucil® 200, Fluimucil® 600
FLUIMUCIL® 200 -- ZAMBON SWITZERLAND LTD - Švajcarska
acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
BR 3112211 granule za oralni rastvor; 200mg; kesica, 30x1g Cena: 289.50din
7680375610375 815/2007/12 13.04.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 13.04.2012
Doziranje: bol esti di saj ni h organa sa prekomerni m stvaranj em gustog i vi skoznog
sekreta (akutni bronhitis, hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća,
mukoviscidoza, bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta
po 200mg; deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2
kesice) 200mg; prašak se upotrebljava rastvoren u vodi.
Paralelni lekovi: ACC 100, ACC 200, ACC Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 600
FLUIMUCIL® 600 -- ZAMBON SWITZERLAND LTD - Švajcarska
acetilcistein - R05CB01 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05CB mukolitici
BR 1112212 šumeća tableta; 600mg; strip, 5x2tabl. Cena: 237.00din
8606103110206 816/2007/12 13.04.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 13.04.2012
Doziranje: bol esti di saj ni h organa sa prekomerni m stvaranj em gustog i vi skoznog
sekreta (akutni bronhitis, hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća,
mukoviscidoza,bronhiektazija): oralno odrasli i deca preko 6 godina 600mg uveče ili 3 puta po
200mg; deca do 2 godine 1 puta po (1-2 kesice) 200mg; deca od 2-6 godina 2 puta po (1-2
kesice) 200mg; šumeće tablete se upotrebljavaju rastvorene u vodi.
Paralelni lekovi: ACC 100, ACC 200, ACC Saft, Fluimucil® 100, Fluimucil® 200
FLUIMUN -- IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. - Hrvatska
vakcina protiv gripa
(inaktivisana, rascepana virusna čestica) - J07BB02 VAKCINE
J07BB vakcine protiv gripa (influence)
Z 0011918 suspenzija za injekciju; (15mcg+15mcg+15mcg)/0.5mL;
bočica staklena, 1x0.5mL Cena: 470.30din
8606103010100 2678/2008/12 20.08.2008
1 godina, na temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. 20.08.2013
232 abecedni spisak registrovanih lekova
F
Doziranje: profi l aksa i nfl uence kod osoba koje imaju povećan rizik od dodatnih komplikacija
odrasli i deca iznad 36 meseci starosti 0.5mL i.m. ili dubokom s.c. inj.; kod dece od 6-36 meseci
starosti, primenjuje se doza od 0.25mL (klinički podaci su ograničeni).
Paralelni lekovi: Agrippal™ S1, Fluarix®, Vaxigrip®, Vaxigrip® junior
FLUIMUN -- IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. - Hrvatska
vakcina protiv gripa
(inaktivisani površinski antigeni) - J07BB02 VAKCINE
J07BB vakcine protiv gripa (influence)
Z 0011923 suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;
(15mcg+15mcg+15mcg)/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 470.30din
8606103010117 4071/2008/12 11.11.2008
1 godina, na temperaturi od 2 do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. 11.11.2013
Doziranje: profi l aksa i nfl uence kod osoba koje imaju povećan rizik od dodatnih komplikacija
odrasli i deca iznad 36 meseci starosti 0.5mL i.m. ili dubokom s.c. inj.; kod dece od 6-36 meseci
starosti, primenjuje se doza od 0.25mL (klinički podaci su ograničeni).
Paralelni lekovi: Fluad
FLUKONAZOL -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AC derivati triazola
R 1327301 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7kaps. Cena: 926.00din
8606103515438 3289/2008/12 26.09.2008
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti 17.12.2008
R 1327302 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1kaps. Cena: 278.90din
8606103515445 3290/2008/12 26.09.2008
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti 17.12.2008
R 1327300 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7kaps. Cena: 695.30din
8606103515421 3288/2008/12 26.09.2008
3 godine, čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti 17.12.2008
Doziranje: oral na kandi di j aza: odrasli 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomi koze: 50mg
dnevno, 2-4 nedelje; vagi nal na kandi di j aza i bal ani ti s: 150mg jednokratno; si stemska
kandi di j aza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandi di j aze: 3-6mg/kg dnevno prvog
dana, zatim 3mg/kg dnevno; si stemska kandi di j aza: 6-12mg/kg dnevno.
FLUKONAZOL -- ZDRAVLJE A.D. - Srbija
flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AC derivati triazola
R 1327203 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1kaps. Cena: 278.90din
8600064104083 135/2007/12 11.01.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 11.01.2012
R 1327201 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x7kaps. Cena: -
8600064104038 133/2007/12 11.01.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 11.01.2012
R 1327202 kapsula, tvrda; 200mg; blister, 1x7kaps. Cena: -
8600064104090 134/2007/12 11.01.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 11.01.2012
R 1327200 kapsula, tvrda; 50mg; blister, 1x7kaps. Cena: 695.30din
8600064104027 132/2007/12 11.01.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 11.01.2012
Doziranje: gl j i vi čne i nfekci j e sl uzokože usta: 50-100mg jednom dnevno tokom 7-14 dana;
gl j i vi čne i nfekci j e sl uzokože grl a: odrasli 50-100mg jednom dnevno tokom 14-30 dana;
deca od 4-15 godina starosti 3mg/kg telesne mase jednom dnevno; gl j i vi čne i nfekci j e kože:
50mg jednom dnevno 2-4 nedelje (kod atletskog stopala lečenje do 6 nedelja); si stemska
kandi di j aza: (Candida, Cryptococcus) odrasli 400mg prvog dana, a zatim 200-400mg jednom
abecedni spisak registrovanih lekova 233
F
dnevno; deca 6-12mg/kg telesne mase jednom dnevno; prevenci j a gl j i vi čni h i nfekci j a:
odrasli izloženi riziku infekcije 50-400mg jednom dnevno; deca izložena riziku infekcije 3-12mg/
kg telesne mase jednom dnevno; deca starosti 2-4 nedelje 3-12mg/kg telesne mase jednom u
2 dana, maks. doza je 12mg/kg telesne mase svaka 2 dana; deca do 2 nedelje starosti 3-12mg/
kg telesne mase jednom u 3 dana, maks. doza 12mg/kg telesne mase svaka 3 dana; geni tal ne
i nfekci j e i zazvane Candi dom: odrasli i deca preko 16 godina 150mg kao pojedinačnu dozu.
Paralelni lekovi: Diflazon®, Diflucan®, Fluco Sandoz®, Fluconal, Flumycozal®, Stabilanol
FLUMYCOZAL® -- AEGIS LTD - Kipar
flukonazol - J02AC01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AC derivati triazola
R 1327320 kapsula, tvrda; 50mg; bočica, 1x7kaps. Cena: 827.40din
5291171000547 1107/2008/12 18.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 18.03.2013
R 1327321 kapsula, tvrda; 150mg; blister, 1x1kaps. Cena: 278.90din
5291171000554 1105/2008/12 18.03.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 18.03.2013
Doziranje: odrasli oral na kandi di j aza: 50-150mg dnevno, 7-14 dana; dermatomi koze: 50mg
dnevno, 2-4 nedelje; vagi nal na kandi di j aza i bal ani ti s: 150mg jednokratno; si stemska
kandi di j aza: 200-400mg dnevno; deca mukozne kandi di j aze: 3-6mg/kg dnevno prvog
dana, zatim 3mg/kg dnevno; si stemska kandi di j aza: 6-12mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Diflazon®, Diflucan®, Fluco Sandoz®, Fluconal, Flukonazol, Stabilanol
FLUNEURIN® -- SALUTAS PHARMA GMBH - Nemačka
fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072641 tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 431.20din
8606102455087 8/2006/12 09.01.2006
4 godine, na temperaturi do 25 °C 09.01.2011
R 1072642 tableta; 40mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8606102455094 7/2006/12 09.01.2006
4 godine, na temperaturi do 25 °C 09.01.2011
R 1072640 tableta; 10mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
8606102455070 9/2006/12 09.01.2006
4 godine, na temperaturi do 25 °C 09.01.2011
Doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresi j a: 20mg dnevno; bul i mi j a: 60mg
dnevno; opsesi vno kompul zi vne bol esti : 20-60mg dnevno.
Paralelni lekovi: Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin®, Fluxilan®, Framex®
FLUNIRIN® -- GALENIKA AD - Srbija
fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072700 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10kaps. Cena: 507.60din
8608808103750 2934/2007/12 29.11.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 29.11.2012
Doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresi j a: 20mg dnevno; bul i mi j a: 60mg
dnevno; opsesi vno kompul zi vne bol esti : 20-60mg dnevno.
Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin®, Fluxilan®, Framex®

FLUNISAN -- HEMOFARM AD - Srbija
fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
234 abecedni spisak registrovanih lekova
F
R 1072930 tableta; 20mg; blister, 3x10tabl. Cena: 507.60din
8600097414845 5438/2009/12 23.09.2009
3 godine, na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage 23.09.2014
Doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresi j a: 20mg dnevno; bul i mi j a: 60mg
dnevno; opsesi vno kompul zi vne bol esti : 20-60mg dnevno.
Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Fluoksetin, Flusetin®, Fluxilan®, Framex®
FLUOKSETIN -- NI MEDIC D.O.O. - Srbija
fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072020 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10kaps. Cena: 507.60din
8606010301308 2739/2007/12 08.11.2007
3 godine, na temperaturi do 30° C 08.11.2012
Doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresi j a: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje
ujutro; bul i mi j a: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesi vno kompul zi vne bol esti : 1-3 kaps. (20-
60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno.
Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Flusetin®, Fluxilan®, Framex®
FLUOMIZIN® -- MEDICO UNO D.O.O. - Srbija
dekvalinijum-hlorid - G01AC05 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AC derivati hinolina
R 6137001 vaginalna tableta; 10mg; blister, 1x6tabl. Cena: 560.00din
8606105717267 1196/2009/12 03.04.2009
3 godine, na temperaturi do 30° C 24.12.2012
Doziranje: vagi nal ne i nfekci j e bakteri j skog i gl j i vi čnog porekl a (vaginoza, kandidijaza,
trihomonijaza), posti zanj e asepse pre gi nekol oški h operaci j a i porođaj a: 1 vag. tabl.
dnevno u toku 6 dana (aplikovati duboko u vaginu, uveče pre spavanja).

FLUOROGAL® -- GALENIKA AD - Srbija
natrijum-fluorid - A01AA01 STOMATOLOŠKI PREPARATI
A01AA sredstva za profilaksu karijesa
BR 1120170 tableta; 0.25mg; plastična fiola, 1x250tabl. Cena: 106.80din
8608808103682 296/2009/12 06.02.2009
5 godina, bez posebnih temperaturnih uslova čuvanja, u originalnom pakovanju. 06.02.2014
BR 1120171 tableta; 1mg; plastična fiola, 1x100tabl. Cena: 96.90din
8608808103675 295/2009/12 06.02.2009
5 godina, bez posebnih temperaturnih uslova čuvanja, u originalnom pakovanju. 06.02.2014
Doziranje: prevenci j a zubnog kari j esa: ako voda za piće sadrži manje od 0.3mg/L fluora deca
do 3 godine 1 puta po 0.25mg; deca od 3-6 godina 2 puta po 0.25mg; deca preko 6 godina 1
puta po 1mg; ako voda za piće sadrži 0.3-0.6mg/L fluora doze smanjiti na 1, a za više od 0.7mg/L
terapija fluorom nije potrebna.
FLUOROURACIL -- HABIT PHARM A.D. - Srbija
fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
SZ 0034165 rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL Cena: 186.50din
8600102463776 2443/2008/12 04.08.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju. 04.08.2013
SZ 0034167 rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/mL; bočica, 1x20mL Cena: 378.60din
8600102463783 2445/2008/12 04.08.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju. 04.08.2013
SZ 0034414 rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena: 105.90din
8606010720024 3126/2008/12 10.09.2008
2 godine, na temperaturi do 25³C, zaštićeno od svetlosti, u originalnom pakovanju. 10.09.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 235
F
SZ 0034166 rastvor za injekciju/infuziju; 50mg/mL; bočica, 1x100mL Cena: 1832.20din
8600102463790 2446/2008/12 04.08.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju. 04.08.2013
Doziranje: pal i j ati vni tretman mal i gni h tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa,
cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima,
prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m
2
u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-
600mg/m
2
dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m
2
dnevno, 5 dana, na 3
nedelje ili 150-250mg/m
2
dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze.
Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil „EBEWE”, 5-Fluorouracil „Ebewe”, Efudix®, Fluorouracil-Teva
FLUOROURACIL-TEVA -- PHARMACHEMIE B.V. - Holandija
fluorouracil - L01BC02 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
SZ 0034023 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x5mL Cena: 97.20din
8606103100375 1310/2007/12 12.06.2007
18 meseci, na temperaturi od 15° C do 25° C 12.06.2012
SZ 0034024 rastvor za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x10mL Cena: 186.50din
8606103100382 1311/2007/12 12.06.2007
18 meseci, na temperaturi od 15° C do 25° C 12.06.2012
Doziranje: pal i j ati vni tretman mal i gni h tumora (kolorektalni, rak dojke, želuca, pankreasa,
cerviksa, uterusa, jajnika, bešike): primenjuje se sam ili u kombinaciji sa drugim citostaticima,
prema protokolu: monoterapija inj. bolus 400-750mg/m
2
u jednoj dozi, na 7 dana, ili 300-
600mg/m
2
dnevno, 5 dana uzastopno, na 3-4 nedelje; inf. 600-1100mg/m
2
dnevno, 5 dana, na 3
nedelje ili 150-250mg/m
2
dnevno, 2-3 nedelje kontinuiranom inf., zatim 7 dana pauze.
Paralelni lekovi: 5-Fluorouracil „EBEWE”, 5-Fluorouracil „Ebewe”, Efudix®, Fluorouracil
FLUSETIN® -- BOSNALIJEK D.D. - Bosna i Hercegovina
fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072920 film tableta; 20mg; blister, 2x10tabl. Cena: 431.20din
3870010004186 935/2008/12 05.03.2008
3 godine, bez posebnih naznaka 05.03.2013
Doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresi j a: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje
ujutro; bul i mi j a: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesi vno kompul zi vne bol esti : 1-3 kaps. (20-
60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno.
Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Fluxilan®, Framex®
FLUTASIN® -- S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija
flutamid - L02BB01 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BB antiandrogeni
R 1037200 tableta; 250mg; bočica, 1x90tabl. Cena: 3486.30din
5944720130171 762/2007/12 02.04.2007
5 godina, u originalnom pakovanju bez posebnih uslova čuvanja 02.04.2012
R 1037201 tableta; 250mg; bočica, 1x30tabl. Cena: 1129.90din
5944720130164 765/2007/12 02.04.2007
5 godina, u originalnom pakovanju, bez posebnih uslova čuvanja 02.04.2012
Doziranje: karci nom prostate: uobičajeno doziranje 3 puta dnevno po 1 tabl. (250mg) uz jelo;
duži vremenski period.
Paralelni lekovi: Flucinom®
FLUXILAN® -- AEGIS LTD - Kipar
fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072810 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 3x10kaps. Cena: 507.60din
5291171000530 714/2009/12 24.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 24.02.2014
236 abecedni spisak registrovanih lekova
F
R 1072811 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 1x10kaps. Cena: 214.30din
5291171001117 715/2009/12 24.02.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 24.02.2014
Doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih; depresi j a: 20mg dnevno; bul i mi j a; 60mg
dnevno; opsesi vno kompul zi vne bol esti : 20-60mg dnevno.
Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin®, Framex®
FOLACIN® -- JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. - Hrvatska
folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI
B03BB folna kiselina i derivati
R 1061050 tableta; 5mg; fiola, 1x20tabl. Cena: 130.20din
3858881053311 1286/2007/12 12.06.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 12.06.2012
R 1061050 tableta; 5mg; blister, 2x10tabl. Cena: -
3858881053311 1212/2009/12 06.04.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 12.06.2012
Doziranje: megal obl astna anemi j a (usled deficita folne kiseline): 5mg dnevno tokom 4 meseca,
prevencija 2.5mg (1 tabl.) dnevno; stanj a gl adovanj a, mal resorpci j e, upal ne bol esti creva
(steatoreja, spru): do 15mg dnevno podeljeno u više doza; za prevenci j u defekta neural ne
cevi u novorođenčeta: trudnica uzima 5mg dnevno tokom prva tri meseca trudnoće; kod
dugotrajnog lečenja antagonistima folne kiseline i antikonvulzivima preporučuju se veće doze
folne kiseline.
Paralelni lekovi: Folan, Folnak®
FOLAN -- FARMAKOS DD - Srbija
folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI
B03BB folna kiselina i derivati
R 1061020 tableta; 5mg; fiola, 1x20tabl. Cena: 59.00din
8608805100301 3/2-10-10576 25.12.2002
5 godina, 25.12.2007
Doziranje: odrasli 1-4 puta po 5mg, deca 1-2 puta po 5mg.
Paralelni lekovi: Folacin®, Folnak®
FOLCASIN® -- S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L. - Rumunija
kalcijum-folinat - V03AF03 SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
V03AF lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima
SZ 0184100 rastvor za injekciju/infuziju; 30mg/10mL;
bočica staklena, 1x10mL Cena: 193.40din
5944720110173 3932/2008/12 23.10.2008
2 godine, na temperaturi od 2 - 8°C, u originalnom pakovanju 23.10.2013
Doziranje: kao anti dot za metotreksat: primenjuje isključivo i.m., i.v., prema protokolu. U slučaju
i.v. primene ne davati više od 160mg u toku jednog minuta. Da bi se primenio u obliku i.v. inf., pre
upotrebe razblažiti sa 5% rastvorom glukoze ili 0.9% rastvorom natrijum hlorida; u ci totoksi čnoj
terapi j i kombinuje se sa 5-fluorouracilom u različitim doznim režimima i protokolima.
Paralelni lekovi: Calciumfolinat „Ebewe”, Leucovorin Ca Pliva - Lachema 25, Leucovorin Kalcijum,
Leucovorin-Teva
FOLKODIN ALKALOID® -- ALKALOID AD - Makedonija
folkodin - R05DA08 LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
R05DA alkaloidi opijuma i derivati
R 1115150 kapsula, tvrda; 10mg; bočica, 1x20kaps. Cena: 156.80din
5310001202200 637/2008/12 21.02.2008
4 godine, na temperaturi do 30° C 21.02.2013
R 3115154 oralni rastvor; 1mg/mL; bočica, 1x150mL Cena: 193.80din
5310001202217 821/2008/12 28.02.2008
3 godine, baz posebnih naznaka 28.02.2013
abecedni spisak registrovanih lekova 237
F
R 1115150 kapsula, tvrda; 10mg; blister, 2x10kaps. Cena: 156.80din
5310001206291 2880/2009/12 28.05.2009
4 godine, na temperaturi do 30° C 21.02.2013
Doziranje: suvi , neprodukti vni kašal j i kašal j central nog porekl a: odrasli i deca preko
12godina 2 puta po 10-20mg; deca od 6-12 godina 1 kaf. kašika sirupa 3 puta na dan; deca od
2-6 godina ½ k. kašike 3 puta na dan; deca do 2 godine 1/3 k. kaši ke 3 puta na dan.
FOLNAK® -- M.D. NINI D.O.O. - Srbija
folna kiselina - B03BB01 ANTIANEMICI
B03BB folna kiselina i derivati
R 1061040 tableta; 5mg; fiola, 1x20tabl. Cena: 130.20din
8606103515650 3986/2009/12 27.07.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 27.07.2014
Doziranje: terapi j a megal obl astne anemi j e (odrasli i deca preko 1 godine starosti)
preporučena dnevna doza je 1 tabl.(5mg) na dan, tokom četiri meseca; terapija održavanja
1 tabl. (5mg) svakih 1–7 dana, maks. dnevna doza je 15mg, kod stanja malapsorpcije.
Profi l aksa hroni čni h hemol i ti čki h stanj a preporučena doza za odrasle je jedna tableta
(5mg) svakih 1–7 dana; profi l aksa defi ci ta fol ata kod bol esni ka na di j al i zi odrasli: 1
tabl. (5mg) svakih 1–7 dana; adolescenti (12-18 godina) 1-2 tabl. (5-10mg) dnevno. Dodatak
folne kiseline trudni cama u ci l j u prevenci j e poj ave spi ne bi fi de i drugi h defekata
neural ne tube kod novorođenčeta: 1 tabl. (5mg) dnevno, u periodu pre začeća do
dvanaeste nedelje trudnoće.
FORANE® -- AESICA QUEENBOROUGH LTD - Velika Britanija
izofluran - N01AB06 ANESTETICI
N01AB halogenovani ugljovodonici
SZ 0086161 para za inhalaciju, tečnost; 100%; bočica, 1x100mL Cena: 3445.50din
5013158776395 2046/2007/12 25.09.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti 25.09.2012
Doziranje: i ndukci j a anestezi j e: koncentraciju leka postepeno povećavati u zavisnosti od
postignutog odgovora od 0.5%-3%; održavanj e anestezi j e: koncentracija leka kreće se od 1%-
2.5%. Lek se primenjuje u smeši azotsuboksida i kiseonika, pomoću specijalnog vaporizatora.
Paralelni lekovi: Isofluran Nicholas Piramal
FORCAS® -- HEMOFARM AD - Srbija
ceftazidim - J01DD02 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DD cefalosporini, III generacija
Z 0321601 prašak za rastvor za injekciju; 500mg;
bočica staklena, 1x500mg Cena: 240.30din
8600097011532 57/2009/12 19.05.2009
3 godine, na temperaturi do 25° C zaštićeno od svetlosti 19.05.2014
Z 0321600 prašak za rastvor za injekciju; 1000mg;
bočica staklena, 1x1000mg Cena: 411.20din
8600097301442 58/2009/12 19.05.2009
3 godine, čuvati na temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od svetlosti 19.05.2014
Doziranje: teške i nfekci j e (septikemija, meningitis), i nfekci j e pl uća, gornj i h i donj i h
di saj ni h puteva, uha, kože i meki h tki va, kosti j u i zgl obova, trbušne dupl j e, žel uca,
creva, žuči , mozga, uri narne i nfekci j e, i nfekci j e kod bol esni ka na di j al i zi , profi l aksa u
hi rurgi j i : odrasli 500mg-2000mg na 8-12 sati; novorođenčad do 2 meseca 25-60mg/kg dnevno
podeljeno u 2 doze; deca od 2 meseca-12 godina 30-100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno
podeljeno u 3 doze, maks. 6g dnevno; doze veće od 1g primenjuju se intravenski.
Paralelni lekovi: Ceftazidim, Ceftazidim Sandoz®
FOROSA® -- LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. - Slovenija
alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
238 abecedni spisak registrovanih lekova
F
R 1059903 film tableta; 70mg; blister, 1x4tabl. Cena: 1021.70din
8606010891182 651/2009/12 23.02.2009
3 godine, u originalnom pakovanju 23.02.2014
R 1059902 film tableta; 70mg; blister, 1x2tabl. Cena: 510.90din
8606010891175 652/2009/12 23.02.2009
3 godine, u originalnom pakovanju 23.02.2014
R 1059904 film tableta; 70mg; blister, 2x4tabl. Cena: 1870.10din
8606010891199 653/2009/12 23.02.2009
3 godine, u originalnom pakovanju 23.02.2014
Doziranje: postmenopauzal na osteoporoza: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno uzeti u
uspravnom položaju, bar 30 minuta pre prvog obroka, sa čašom vode (ne manje od 200mL) i
ostati u uspravnom položaju još najmanje 30 minuta. Tabl. treba progutati celu, ne žvakati ili
sisati, niti dozvoliti da se otopi u ustima. Ne preporučuje se primena kod bolesnika sa oštećenom
bubrežnom funkcijom.
Paralelni lekovi: Alefoss, Alendronat, Alendronat ICP®, Alned®, Bonap, Fosamax®, Sedron®
FORTEO™ -- LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska
teriparatid - H05AA02 HOMEOSTAZA KALCIJUMA
H05AA paratireoidni hormoni i analozi
R 0040240 rastvor za injekciju; 20mcg/80µl;
pen sa uloškom, 28x80µl Cena: 36617.30din
5014602101237 154/2006/12 07.02.2006
2 godine, u frižideru, na temperaturi od 2°C do 8°C 07.02.2011
Doziranje: postmenopauzal na osteoporoza: 20mcg dnevno (1 doza u pen aplikatoru),
najduže 18 meseci.
FORTRANS® -- BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE - Francuska
makrogol, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,
natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-sulfat - A06AD65 LAKSATIVI
A06AD osmotski laksativi
R 3125300 prašak za oralni rastvor; 64g+1.46g+0.75g+1.68g+5.7g;
kesica, 4x74g Cena: 722.80din
3582182886223 72/2009/12 19.01.2009
5 godina, na temperaturi do 30°C 19.01.2014
Doziranje: pre upotrebe prašak rastvoriti u 1L vode; odrasli 4L jednokratno uveče pre intervencije
ili podeljeno u 2 doze (2L uveče i 2L sledećeg jutra 3-4 sata pre intervencije).
FOSAMAX® -- MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
alendronska kiselina - M05BA04 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA bifosfonati
R 1059073 tableta; 70mg; blister, 1x4tabl. Cena: 1213.70din
8600103453103 549/2007/12 27.02.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 27.02.2012
Doziranje: prevenci j a postmenopauzal ne osteoporoze i l i osteoporoze i ndukovane
kor ti kosteroi di ma: 70mg jednom nedeljno; lek obavezno piti u uspravnom položaju sa čašom
vode i ostati uspravan još najmanje 30 minuta.
Paralelni lekovi: Alefoss, Alendronat, Alendronat ICP®, Alned®, Bonap, Forosa®, Sedron®
FOSAVANCE® -- MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.P.A. - Italija
alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BB bifosfonati, kombinacije
R 1059121 tableta; 70mg+5600i.j.; blister, 1x4tabl. Cena: 1781.10din
8600103453608 2005/2008/12 10.06.2008
18 meseci, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti i vlage 10.06.2013
R 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4tabl. Cena: 1740.80din
8600103453646 2705/2008/12 21.08.2008
18 meseci, zaštićeno od vlage i svetlosti 06.04.2011
abecedni spisak registrovanih lekova 239
F
Doziranje: terapi j a osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D: 1 tabl. jednom
nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još
30 min.
FOSAVANCE® -- MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BB bifosfonati, kombinacije
R 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4tabl. Cena: 1740.80din
8600103453639 2704/2008/12 21.08.2008
18 meseci, zaštićeno od vlage i svetlosti 06.04.2011
Doziranje: terapi j a osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D: 1 tabl. jednom
nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još
30 min.
FOSAVANCE® -- MSD FROSST IBERICA S.A. - Španija
alendronska kiselina, holekalciferol - M05BB03
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BB bifosfonati, kombinacije
R 1059120 tableta; 70mg+2800i.j.; blister, 1x4tabl. Cena: 1740.80din
8600103453486 435/2006/12 06.04.2006
18 meseci, zaštićeno od vlage i svetlosti 06.04.2011
Doziranje: terapi j a osteoporoze kod žena sa rizikom od deficita vitamina D: 1 tabl. jednom
nedeljno; tabl. obavezno treba progutati celu uz čašu vode i ostati u uspravnom položaju još
30 min.
FOSICARD® -- ACTAVIS HF. - Island
fosinopril - C09AA09 LEKOVI KOJI DELUJU
NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA inhibitori ACE, monokomponentni
R 1103812 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 402.80din
8606007082159 3107/2007/12 24.12.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C 24.12.2012
R 1103813 tableta; 20mg; blister, 3x10tabl. Cena: 612.20din
8606007082166 3108/2007/12 24.12.2007
2 godine, na temperaturi do 25°C 24.12.2012
Doziranje: ar teri j ska hi per tenzi j a: početna doza 10mg jednom dnevno, zatim 10-40mg
jednom dnevno. Tabletu progutati celu, sa čašom vode.
Paralelni lekovi: Monopril®
FOSTER® -- CHIESI FARMACEUTICI SPA - Italija
beklometazon, formoterol - R03AK07 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti
R 7114245 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza+6mcg/doza;
kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x120doza Cena: 3103.90din
8025153277071 1496/2009/12 24.04.2009
15 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 24.04.2014
R 7114246 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza+6mcg/doza;
kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x180doza Cena: 4055.60din
8025153239888 1497/2009/12 24.04.2009
15 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 24.04.2014
Doziranje: umereni i teški obl i ci perzi stentne astme kod bolesnika starijih od 18 godina
kod kojih nije postignuta zadovoljavajuća kontrola bolesti primenom inhalacionog
kortikosteroida i „po potrebi“ kratkodelujućeg beta-2 agoniste, ili kod bolesnika starijih
240 abecedni spisak registrovanih lekova
F
od 18 godina kod kojih je postignuta zadovoljavajuća kontrola bolesti primenom oba
proizvoda, inhalacionog kortikosteroida i dugodelujućeg beta-2 agoniste. Odrasli i
adolescenti starosti od 12 i više godina: jedan ili dva udaha 2 puta dnevno. Doza se mora
prilagoditi na najnižu, pri kojoj se ostvaruje efektivna kontrola simptoma. Da bi se osigurala
ispravna primena leka, lekar ili drugi zdravstveni radnik morao bi u određenim vremenskim
razmacima da bolesniku pokaže kako da koristi pumpicu. Nije prikladan za lečenje akutnih
napada astme.
FOSTER® -- CHIESI S.A. - Francuska
beklometazon, formoterol - R03AK07 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti
R 7114245 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza+6mcg/doza;
kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x120doza Cena: -
3400938141283 2427/2009/12 24.04.2009
15 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 24.04.2014
R 7114246 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza+6mcg/doza;
kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x180doza Cena: -
3400938141344 2428/2009/12 24.04.2009
15 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 24.04.2014
Doziranje: umereni i teški obl i ci perzi stentne astme kod bolesnika starijih od 18 godina
kod kojih nije postignuta zadovoljavajuća kontrola bolesti primenom inhalacionog
kortikosteroida i „po potrebi“ kratkodelujućeg beta-2 agoniste, ili kod bolesnika starijih
od 18 godina kod kojih je postignuta zadovoljavajuća kontrola bolesti primenom oba
proizvoda, inhalacionog kortikosteroida i dugodelujućeg beta-2 agoniste. Odrasli i
adolescenti starosti od 12 i više godina: jedan ili dva udaha 2 puta dnevno. Doza se mora
prilagoditi na najnižu, pri kojoj se ostvaruje efektivna kontrola simptoma. Da bi se osigurala
ispravna primena leka, lekar ili drugi zdravstveni radnik morao bi u određenim vremenskim
razmacima da bolesniku pokaže kako da koristi pumpicu. Nije prikladan za lečenje akutnih
napada astme.
FOSTER® -- TORREX CHIESI PHARMA GMBH - Austrija
beklometazon, formoterol - R03AK07 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU
U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
R03AK adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti
R 7114245 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza+6mcg/doza;
kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x120doza Cena: -
9005639009814 2430/2009/12 24.04.2009
15 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 24.04.2014
R 7114246 rastvor za inhalaciju pod pritiskom; 100mcg/doza+6mcg/doza;
kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1x180doza Cena: -
9005639009807 2431/2009/12 24.04.2009
15 meseci, na temperaturi od 2° C do 8° C 24.04.2014
Doziranje: umereni i teški obl i ci perzi stentne astme kod bolesnika starijih od 18 godina
kod kojih nije postignuta zadovoljavajuća kontrola bolesti primenom inhalacionog
kortikosteroida i „po potrebi“ kratkodelujućeg beta-2 agoniste, ili kod bolesnika starijih
od 18 godina kod kojih je postignuta zadovoljavajuća kontrola bolesti primenom oba
proizvoda, inhalacionog kortikosteroida i dugodelujućeg beta-2 agoniste. Odrasli i
adolescenti starosti od 12 i više godina: jedan ili dva udaha 2 puta dnevno. Doza se mora
prilagoditi na najnižu, pri kojoj se ostvaruje efektivna kontrola simptoma. Da bi se osigurala
ispravna primena leka, lekar ili drugi zdravstveni radnik morao bi u određenim vremenskim
razmacima da bolesniku pokaže kako da koristi pumpicu. Nije prikladan za lečenje akutnih
napada astme.
abecedni spisak registrovanih lekova 241
F
FOSTIMON® -- IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A. - Švajcarska
urofolitropin - G03GA04 POLNI HORMONI
I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03GA gonadotropini
SZR 0044410 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena: 1562.00din
7680529740897 611/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 25° C 01.03.2012
SZR 0044411 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 150i.j.;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena: 12027.40din
7680529740897 612/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 25 °C 01.03.2012
SZR 0044412 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1x1mL Cena: 1085.50din
7680529740620 613/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 25 °C 01.03.2012
SZR 0044413 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 75i.j.;
liobočica sa rastvaračem u ampuli, 10x1mL Cena: 8506.60din
7680529740620 614/2007/12 01.03.2007
2 godine, na temperaturi do 25 °C 01.03.2012
Doziranje: anovul aci j a (uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena kod kojih nije
postignut rezultat sa terapijom klomifenom), ne postoji fiksna šema doziranja: uobičajena
početna doza 75i.j.-150i.j.; kontrol i sana ovari j al na hi persti mul aci j a (razvoj nekoliko folikula
kod asistiranih reproduktivnih tehnologija (fertilizacija in vitro)) uobičajena početna doza 150i.j.-
225i.j. s.c. ili i.m. pod kontrolom lekara specijaliste za probleme neplodnosti.
Paralelni lekovi: Bravelle®
FRAGMIN® -- PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - Belgija
dalteparin-natrijum - B01AB04 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AB heparinski antikoagulansi
SZR 0062212 rastvor za injekciju/infuziju; 10000i.j./mL;
ampula, 10x1mL Cena: 5540.50din
4034541005732 1107/2007/12 25.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2012
SZR 0062211 rastvor za injekciju; 5000i.j./0.2mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena: 3224.00din
4034541005756 1106/2007/12 25.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2012
SZR 0062210 rastvor za injekciju; 2500i.j./0.2mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.2mL Cena: 1781.60din
4034541005749 1105/2007/12 25.05.2007
3 godine, na temperaturi do 25°C 25.05.2012
Doziranje: profilaksa tromboza: 2500 i.j. s.c. na 1-2 sata pre operacije, zatim 2500 i.j. dnevno tokom
5-7dana (opšta hirurgija); 5000 i.j. na 1-2 sata pre operacije, zatim 5000 i.j. dnevno tokom 5-7
dana (ortopedska hirurgija); l ečenj e akutni h duboki h venski h tromboza: jednom dnevno
200 i.j./kg s.c.; pl ućna embol i j a: 50 i.j./kg i.v. u bolusu, zatim inf. 200-300 i.j./kg/dan tokom 10
dana; l ečenj e nestabi l ne angi ne pektori s i i nfarkta mi okarda bez Q tal asa: 120 i.j./kg na
12 sati, tokom najmanje 6 dana.
FRAMEX® -- GEDEON RICHTER PLC - Mađarska
fluoksetin - N06AB03 PSIHOANALEPTICI
N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
R 1072923 kapsula, tvrda; 20mg; blister, 2x14kaps. Cena: 800.00din
5997001313466 755/2007/12 02.04.2007
5 godina, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti 02.04.2012
242 abecedni spisak registrovanih lekova
F
Doziranje: primenjuje se isključivo kod odraslih, depresi j a: 1 kaps. (20mg) dnevno, najbolje
ujutro; bul i mi j a: 3 kaps. (60mg) dnevno; opsesi vno kompul zi vne bol esti : 1-3 kaps. (20-
60mg) dnevno; maks. 80mg dnevno.
Paralelni lekovi: Fluneurin®, Flunirin®, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin®, Fluxilan®
FRAXIPARINE® -- GLAXO WELLCOME PRODUCTION - Francuska
nadroparin kalcijum - B01AB06 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AB heparinski antikoagulansi
Z 0062300 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.3mL Cena: 1876.60din
3582910003076 511/2005/12 01.11.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C 01.11.2010
SZR 0062400 rastvor za injekciju; 3800i.j./0.4mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.4mL Cena: 2480.10din
0167400200000 563/2008/12 19.02.2008
3 godine, na temperaturi do 30°C 19.02.2013
Z 0062303 rastvor za injekciju; 7600i.j./0.8mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.8mL Cena: 4392.90din
3582910003120 248/2005/12 01.11.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C 01.11.2010
Z 0062302 rastvor za injekciju; 5700i.j./0.6mL;
napunjen injekcioni špric, 10x0.6mL Cena: 3374.90din
3582910003106 247/2005/12 01.11.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C 01.11.2010
Z 0062301 rastvor za injekciju; 2850i.j./0.3mL;
napunjen injekcioni špric, 2x0.3mL Cena: 375.30din
3582910003083 246/2005/12 01.11.2005
3 godine, na temperaturi do 30°C 24.10.2010
Doziranje: profi l aksa tromboza: u hirurgiji 0.3mL na 2-4 sata pre operacije, zatim po 0.3mL
dnevno tokom 7 dana; terapija tromboza 85 i.j./kg na 12 sati, tokom 10 dana; terapi j a nestabi l ne
angi ne pektori s i i nfarkta mi okarda bez Q tal asa: 86 i.j./kg u bolusu (početno), zatim 86
i.j./kg s.c. na 12 sati.
FROMILID® -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325610 film tableta; 250mg; blister, 2x7tabl. Cena: 343.10din
3838989500276 6608/2009/12 23.10.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage 23.10.2014
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta i i nfekci j e kože i potkožnog tki va: odrasli
250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7.5mg/kg na
12 sati; deca od 8-11kg 62.5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg
187.5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati.
Paralelni lekovi: Clarexid®, Clarithromycin, Fromilid® uno, Klacid®, Klacid® IV, Klacid® MR,
Klerimed®, Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar
FROMILID® -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325611 film tableta; 500mg; blister, 2x7tabl. Cena: 736.70din
3838989500283 6607/2009/12 23.10.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti 23.10.2014
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta i i nfekci j e kože i potkožnog tki va: odrasli
250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana; deca ispod 8kg 7.5mg/kg na
abecedni spisak registrovanih lekova 243
F
12 sati; deca od 8-11kg 62.5mg na 12 sati; deca od 12-19kg 125mg na 12 sati; deca od 20-29kg
187.5mg na 12 sati; deca od 30-40kg 250mg na 12 sati.
Paralelni lekovi: Clarexid®, Clarithromycin, Fromilid® uno, Klacid®, Klacid® IV, Klacid® MR,
Klerimed®, Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar
FROMILID® UNO -- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. - Slovenija
klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325650 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg;
blister, 1x5tabl. Cena: -
3838989501358 531/2005/12 07.11.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 07.11.2010
R 1325652 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg;
blister, 2x5tabl. Cena: -
3838989501372 567/2005/12 22.11.2005
2 godine, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage 22.11.2010
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta i i nfekci j e kože i potkožnog tki va: odrasli teške
infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.
Paralelni lekovi: Clarexid®, Clarithromycin, Fromilid®, Klacid®, Klacid® IV, Klacid® MR, Klerimed®,
Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar
FROMILID® UNO -- SLAVIAMED D.O.O. - Srbija
klaritromicin - J01FA09 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01FA makrolidi
R 1325653 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg;
blister, 2x7tabl. Cena: 1249.10din
3838989501389 3267/2009/12 10.06.2009
2 godine, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju 22.11.2010
R 1325651 tableta sa produženim oslobađanjem; 500mg;
blister, 1x7tabl. Cena: 532.60din
3838989501365 3268/2009/12 10.06.2009
2 godine, na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju 17.08.2010
Doziranje: i nfekci j e respi ratornog trakta i i nfekci j e kože i potkožnog tki va: odrasli teške
infekcije 500mg na 12 sati tokom 14 dana.
Paralelni lekovi: Clarexid®, Clarithromycin, Fromilid®, Klacid®, Klacid® IV, Klacid® MR, Klerimed®,
Kleromicin®, Lekoklar®, Zymbaktar
FUNIT -- NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S. - Turska
itrakonazol - J02AC02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J02AC derivati triazola
R 1327710 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 1x4kaps. Cena: 375.50din
8699540180208 562/2007/12 01.03.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 01.03.2012
R 1327711 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 3x5kaps. Cena: 1272.30din
8699540180215 563/2007/12 01.03.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 01.03.2012
R 1327712 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 6x5kaps. Cena: 2471.70din
8699540180222 564/2007/12 01.03.2007
2 godine, bez posebnih naznaka 01.03.2012
Doziranje: orofari ngeal na kandi di j aza: 100mg/dan tokom 15 dana (200mg/dan tokom 15
dana kod bolesnika koji imaju AIDS ili neutropeniju); vul vovagi nal na kandi di j aza: 2 puta
po 200mg u jednom danu; Pi tyri asi s versi col or: 200mg/dan tokom 7 dana; Ti nea corpori s
i Ti nea cruri s: 100mg/dan tokom 15 dana ili 200mg/dan tokom 7 dana; Ti nea pedi s i Ti nea
manuum: 100mg/dan tokom 30 dana ili 2 puta po 200mg/dan tokom 7 dana; oni homi koze:
200mg/dan tokom 3 meseca ili 2 puta po 200mg/dan tokom 7 dana u 2-3 ciklusa (nakon pauze
od 3 nedelje); si stemske aspergi l oze, kandi di j aze i kri ptokokoze, nakon neuspeha
244 abecedni spisak registrovanih lekova
prethodne terapi j e: 200mg/dan tokom 3 meseca (2 puta po 200mg/dan kod kriptokoknog
meningitisa i drugih invazivnih infekcija) i uz održavanje terapije sa 200mg/dan kod bolesnika
koji imaju AIDS ili neutropeniju. Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 12 godina.
Paralelni lekovi: Kanazol®, Omicral, Prokanazol®
FUZEON® -- F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD - Švajcarska
enfuvirtid - J05AX07 ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J05AX ostali antivirusni lekovi
SZ 0328650 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 90mg/mL;
bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 60x1.2mL Cena: 142227.70din
8606102767746 6226/2009/12 14.10.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 14.10.2014
Doziranje: l ečenj e HI V-i nfekci j e: odrasli 2 puta po 90mg; deca od 6-16 godina 2 puta po 2mg/
kg, maks. 90mg.
F
abecedni spisak registrovanih lekova 245
G
G
GABAGAMMA® 100 -- ARTESAN PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI
N03AX ostali antiepileptici
R 1084090 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10kaps. Cena: 169.00din
4030674002051 2759/2007/12 08.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 08.11.2012
R 1084091 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 5x10kaps. Cena: 379.80din
4030674002068 2762/2007/12 08.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 08.11.2012
Doziranje: dopunska terapi j a parci j al ni h napada sa i l i bez sekundarne general i zaci j e
kod odrasl i h, adol escenata i dece stari j e od 6 godi na: deca > 6 godina početna doza
od 10-15mg/kg/dan, podeljeno u 3 pojedinačne doze, maks. 50mg/kg/dan; deca > 12 godina
i odrasli: prvog dana jednom po 300mg/dan, drugog dana 2 puta po 300mgdan I trećeg dana
3 puta po 300mg dnevno; efikasna doza kreće se u rasponu od 900-3600mg/dan, podeljeno
u 3 pojedinačne doze; ukoliko su potrebne veće dnevne doze od 900mg/dan, preporučuje se
sporija titracija doze (postupno povećanje za 300mg/dan). Terapi j a peri fernog neuropatskog
bol a kod odraslih: doziranje kao kod epilepsije ili početna doza od 900mg/dan, podeljeno u tri
pojedinačne doze.
Paralelni lekovi: Gabagamma® 300, Gabagamma® 400, Gabalept®, Gabaneural®, Gordius®,
Katena®, Neurontin®
GABAGAMMA® 300 -- ARTESAN PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI
N03AX ostali antiepileptici
R 1084092 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 2x10kaps. Cena: 420.50din
4030674002105 2760/2007/12 08.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 08.11.2012
R 1084093 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10kaps. Cena: 1153.40din
4030674002112 2761/2007/12 08.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 08.11.2012
Doziranje: dopunska terapi j a parci j al ni h napada sa i l i bez sekundarne general i zaci j e
kod odrasl i h, adol escenata i dece stari j e od 6 godi na: deca > 6 godina početna doza
od 10-15mg/kg/dan, podeljeno u 3 pojedinačne doze, maks. 50mg/kg/dan; deca > 12 godina
i odrasli: prvog dana jednom po 300mg/dan, drugog dana 2 puta po 300mgdan I trećeg dana
3 puta po 300mg dnevno; efikasna doza kreće se u rasponu od 900-3600mg/dan, podeljeno
u 3 pojedinačne doze; ukoliko su potrebne veće dnevne doze od 900mg/dan, preporučuje se
sporija titracija doze (postupno povećanje za 300mg/dan). Terapi j a peri fernog neuropatskog
bol a kod odraslih: doziranje kao kod epilepsije ili početna doza od 900mg/dan, podeljeno u tri
pojedinačne doze.
Paralelni lekovi: Gabagamma® 100, Gabagamma® 400, Gabalept®, Gabaneural®, Gordius®,
Katena®, Neurontin®
GABAGAMMA® 400 -- ARTESAN PHARMA GMBH & CO.KG - Nemačka
gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI
N03AX ostali antiepileptici
R 1084094 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10kaps. Cena: 1288.00din
4030674002167 2757/2007/12 08.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 08.11.2012
R 1084095 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 2x10kaps. Cena: 515.20din
4030674002150 2758/2007/12 08.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 08.11.2012
246 abecedni spisak registrovanih lekova
G
Doziranje: dopunska terapi j a parci j al ni h napada sa i l i bez sekundarne general i zaci j e
kod odrasl i h, adol escenata i dece stari j e od 6 godi na: deca > 6 godina početna doza od 10-
15mg/kg/dan, podeljeno u 3 pojedinačne doze, maks. 50mg/kg/dan; deca > 12 godina i odrasli:
prvog dana jednom po 300mg/dan, drugog dana 2 puta po 300mgdan I trećeg dana 3 puta po
300mg dnevno; efikasna doza kreće se u rasponu od 900-3600mg/dan, podeljeno u 3 pojedinačne
doze; ukoliko su potrebne veće dnevne doze od 900mg/dan, preporučuje se sporija titracija doze
(postupno povećanje za 300mg/dan). Terapi j a peri fernog neuropatskog bol a kod odraslih:
doziranje kao kod epilepsije ili početna doza od 900mg/dan, podeljeno u tri pojedinačne doze.
Paralelni lekovi: Gabagamma® 100, Gabagamma® 300, Gabalept®, Gabaneural®, Gordius®,
Katena®, Neurontin®
GABALEPT® -- PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska
gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI
N03AX ostali antiepileptici
R 1084755 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10kaps. Cena: 1288.00din
3850114214117 2322/2006/12 12.12.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C 12.12.2011
R 1084756 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10kaps. Cena: 1051.40din
3850114214100 2323/2006/12 12.12.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C 12.12.2011
R 1084757 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10kaps. Cena: 169.00din
3850114214094 2324/2006/12 12.12.2006
2 godine, na temperaturi do 25 °C 12.12.2011
Doziranje: dopunska terapi j a parci j al ni h napada sa i l i bez sekundarne general i zaci j e
kod odrasl i h, adol escenata i dece stari j e od 6 godi na: deca > 6 godina početna doza
od 10-15mg/kg/dan, podeljeno u 3 pojedinačne doze, maks. 50mg/kg/dan; deca > 12 godina
i odrasli: prvog dana jednom po 300mg/dan, drugog dana 2 puta po 300mgdan I trećeg dana
3 puta po 300mg dnevno; efikasna doza kreće se u rasponu od 900-3600mg/dan, podeljeno
u 3 pojedinačne doze; ukoliko su potrebne veće dnevne doze od 900mg/dan, preporučuje se
sporija titracija doze (postupno povećanje za 300mg/dan). Terapi j a peri fernog neuropatskog
bol a kod odraslih: doziranje kao kod epilepsije ili početna doza od 900mg/dan, podeljeno u tri
pojedinačne doze.
Paralelni lekovi: Gabagamma® 100, Gabagamma® 300, Gabagamma® 400, Gabaneural®,
Gordius®, Katena®, Neurontin®
GABANEURAL® -- KERN PHARMA, S.L. - Španija
gabapentin - N03AX12 ANTIEPILEPTICI
N03AX ostali antiepileptici
R 1084010 kapsula, tvrda; 100mg; blister, 2x10kaps. Cena: 169.00din
5690528159011 3099/2007/12 24.12.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 24.12.2012
R 1084011 kapsula, tvrda; 300mg; blister, 5x10kaps. Cena: 1051.40din
5690528159028 3100/2007/12 24.12.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 24.12.2012
R 1084012 kapsula, tvrda; 400mg; blister, 5x10kaps. Cena: 1288.00din
5690528159035 3101/2007/12 24.12.2007
3 godine, bez posebnih naznaka 24.12.2012
Doziranje: dopunska terapi j a parci j al ni h napada sa i l i bez sekundarne general i zaci j e
kod odrasl i h, adol escenata i dece stari j e od 6 godi na: deca > 6 godina početna doza
od 10-15mg/kg/dan, podeljeno u 3 pojedinačne doze, maks. 50mg/kg/dan; deca > 12 godina
i odrasli: prvog dana jednom po 300mg/dan, drugog dana 2 puta po 300mgdan I trećeg dana
3 puta po 300mg dnevno; efikasna doza kreće se u rasponu od 900-3600mg/dan, podeljeno
u 3 pojedinačne doze; ukoliko su potrebne veće dnevne doze od 900mg/dan, preporučuje se
sporija titracija doze (postupno povećanje za 300mg/dan). Terapi j a peri fernog neuropatskog
bol a kod odraslih: doziranje kao kod epilepsije ili početna doza od 900mg/dan, podeljeno u tri
pojedinačne doze.
Paralelni lekovi: Gabagamma® 100, Gabagamma® 300, Gabagamma® 400, Gabalept®, Gordius®,
Katena®, Neurontin®
abecedni spisak registrovanih lekova 247
G
GADOVIST® -- BAYER SCHERING PHARMA AG - Nemačka
gadobutrol - V08CA09 KONTRASTNA SREDSTVA
V08CA paramagnetna kontrastna sredstva
Z 0199485 rastvor za injekciju; 1mmol/mL;
napunjen injekcioni špric, 5x15mL Cena: 49410.40din
8600103492386 6224/2009/12 14.10.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 14.10.2014
Z 0199487 rastvor za injekciju; 1mmol/mL;
napunjen injekcioni špric, 5x7.5mL Cena: 25174.60din
8600103492447 6225/2009/12 14.10.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 14.10.2014
Z 0199486 rastvor za injekciju; 1mmol/mL; bočica staklena, 10x30mL Cena: 197237.80din
8600103492379 6604/2009/12 23.10.2009
3 godine, bez posebnih naznaka 23.10.2014
Doziranje: doze zavise od vrste snimanja. Ne preporučuje se primena leka u populaciji mladjoj od 18 godina.
GALADROX® -- GALENIKA AD - Srbija
cefadroksil - J01DB05 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
R 1321905 kapsula, tvrda; 500mg; blister, 2x6kaps. Cena: 289.30din
8608808106188 2935/2007/12 29.11.2007
3 godine, na temperaturi do 25° C 29.11.2012
R 3321906 prašak za oralnu suspenziju; 250mg/5mL; bočica, 1x60mL Cena: 196.10din
8608808106195 1861/2008/12 26.05.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 26.05.2013
Doziranje: i nfekci j e gornj eg i donj eg del a respi ratornog trakta, i nfekci j e kože i meki h
tki va, i nfekci j e geni touri narnog trakta, osteomi j el i ti s i septi čki ar tri ti s: odrasli i deca
preko 40kg 500mg-1g na 12 sati ili 1g na 24 sata; deca do 1 godine 25mg/kg podeljeno u 2 doze
(na 12 sati); deca od 1 - 6 godina 250mg na 12 sati; deca preko 6 godina 500mg na 12 sati.
GALECEF® -- GALENIKA AD - Srbija
cefazolin - J01DB04 ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
J01DB cefalosporini, I generacija
SZ 0321961 prašak za rastvor za injekciju/infuziju; 1g; bočica, 50x1g Cena: 9655.40din
8608808106225 2939/2007/12 29.11.2007
30 meseci, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju 29.11.2012
Doziranje: teške infekcije urinarnog trakta izazvane E. coli, P. mirabilis, Klepsiella sp., nekim
sojevima Enterobacter i enterokokama, infekcije kože i mekih tkiva izazvane Staphyloccocus
aureus-om, infekcije bilijarnog trakta izazvane E. coli, streptokokama, P. mirabilis, Klepsiella
sp., Staphyloccocus aureus-om; infekcije kostiju i zglobova, infekcije u ginekologiji,
peritonitis, septikemija: odrasli 500mg-1g na 6-12 sati, maks. 6g (izuzetno 12 g) dnevno; deca
preko 1 mesec 25-50mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze, maks. 100mg/kg dnevno.
Paralelni lekovi: Cefazolin, Cefazolin-BCPP, Cefazolin-MIP, Primaceph®
GALEPSIN® -- GALENIKA AD - Srbija
karbamazepin - N03AF01 ANTIEPILEPTICI
N03AF derivati karboksamida
R 1084070 tableta; 200mg; blister, 5x10tabl. Cena: 169.20din
8608808105853 2264/2006/12 06.12.2006
3 godine, na temperaturi od 15 - 30°C, zaštićeno od svetlosti i vlage 06.12.2011
Doziranje: profi l aksa general i zovani h konvul zi vni h napada, parci j al ni h epi l epsi j a
sa poremećaj em svesti , mešovi ti h epi l epsi j a, fokal ni h napada, apsansni napadi
sa psi hi čki m smetnj ama i terapi j a neural gi j e tri gemi nusa: optimalna koncentracija
karbamazepina u plazmi je 4-12mg/L (20-50 mikromola/L); odrasli 1-2 puta po 100-200mg,
postepeno povećavati do 0.8-1.2g dnevno podeljeno u više doza; deca do 1 godine 100-200mg
dnevno u više doza; deca od 1-5 godina 200-400mg dnevno u više doza; deca od 5-10 godina
400-600mg dnevno u više doza; deca od 10-15 godina 0.6-1g dnevno u više doza.
Paralelni lekovi: Carbamazepine-Retard, Karbapin, Tegretol®, Tegretol® CR
248 abecedni spisak registrovanih lekova
G
GALITIFEN -- GALENIKA AD - Srbija
ketotifen - R06AX17 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
R06AX ostali antihistaminici za sistemsku primenu
R 3114450 sirup; 1mg/5mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL Cena: 99.90din
8608808104030 515-04-1802/04 16.08.2004
3 godine, čuvati na temperaturi od 15°C do 30°C, zaštićeno od svetlosti 16.08.2009
Doziranje: profilaksa alergijske bronhijalne astme i alergijskog bronhitisa; simptomatska
terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjunktivitisa: odrasli
2 puta po 1-2mg; deca od 1-2 godine 2 puta po 0.5mg; deca preko 2 godine 2 puta po 1mg.
GAMBROSOL TRIO 10 -- BIOSOL S.P.A. - Italija
glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid - B05D...
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05D. rastvori za peritoneumsku dijalizu
SZR 9175726 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/l+5.38g/l+4.72g/l+0.209g/l+0.054g/l;
plastična kesa, 1x2000mL Cena: 980.50din
515-04-2506/03 12.12.2003
18 meseci, na temperaturi do 4°C 12.12.2008
SZR 9175727 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/l+5.38g/l+4.72g/l+0.209g/l+0.054g/l;
plastična kesa, 1x5000mL Cena: 980.50din
515-04-2505/03 12.12.2003
18 meseci, na temperaturi do 4°C 12.12.2008
Doziranje: akutna i hroni čna renal na i nsufi ci j enci j a, težak stepen retenci j e vode,
el ektrol i tna obol enj a, i ntoksi kaci j a l ekovi ma: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u
peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara.
Paralelni lekovi: Dianeal® PD4, Gambrosol trio 40
GAMBROSOL TRIO 40 -- BIOSOL S.P.A. - Italija
glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid - B05D... SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05D. rastvori za peritoneumsku dijalizu
SZR 9175728 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/l+5.38g/l+4.72g/l+0.209g/l+0.054g/l;
plastična kesa, 1x2000mL Cena: 980.50din
515-04-2507/03 12.12.2003
18 meseci, na temperaturi iznad 4° C 12.12.2008
SZR 9175729 rastvor za peritonealnu dijalizu; 500g/l+5.38g/l+4.72g/l+0.209g/l+0.054g/l;
plastična kesa, 1x5000mL Cena: 980.50din
515-04-2504/03 12.12.2003
18 meseci, na temperaturi iznad 4° C 12.12.2008
Doziranje: akutna i hroni čna renal na i nsufi ci j enci j a, težak stepen retenci j e vode,
el ektrol i tna obol enj a, i ntoksi kaci j a l ekovi ma: rastvor zagrejan na 37 °C instilirati u
peritonealnu šupljinu prema uputstvu proizvođača i lekara.
Paralelni lekovi: Dianeal® PD4, Gambrosol trio 10
GAMEX® -- HEMOFARM KONCERN „ ZORKA PHARMA „ A.D. - Srbija
lindan - P03AB02 LEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA, UKLJUČUJUĆI
SKABICIDE, INSEKTICIDE I SREDSTVA ZA ZAŠTITU
OD INSEKATA
P03AB proizvodi koji sadrže hlor
R 4158131 emulzija za kožu; 0.3%; boca staklena, 1x95mL Cena: 116.70din
8608807100187 1488/2006/12 21.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 21.08.2011
R 4158130 gel; 0.3%; tuba, 1x50g Cena: 77.10din
8608807100194 1489/2006/12 21.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 21.08.2011
R 9158132 šampon; 1%; boca plastična, 1x50mL Cena: 67.20din
8608807100590 1490/2006/12 21.08.2006
3 godine, na temperaturi do 25°C 21.08.2011
abecedni spisak registrovanih lekova 249
G
Doziranje: pedi cul osi s capi ti s: odrasli kosu oprati šamponom i na vlažnu utrljati gel, ostaviti
3 dana, pa kosu ponovo oprati, postupak ponoviti za 8 dana; pedi cul osi s pubi s: namazati gel
i ostaviti da deluje 3 dana, odstraniti pranjem, postupak ponoviti za 8 dana; scabi es odrasli
uveče posle kupanja namazati celo telo, izuzev glave i vrata, gelom ili losionom, za 8 - 12 sati
ponoviti kupanje; postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana; deca od 3-10 godina scabi es: postupak
je isti kao kod odraslih, ali se kupaju posle 3 sata; deca od 1 - 3 godine: 1-og, 3-eg i 5-og dana
se maže donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata, 2-og, 4-og i 6-og dana se maže gornji
deo tela osim glave i vrata, i kupa za 3 sata. Primenjivati samo u slučaju neefikasnosti drugih,
bezbednijih pedikulocida.
GARDASIL® -- MERCK SHARP & DOHME B.V. - Holandija
vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6,11,16,18), rekombinantna - J07BM01
VAKCINE
J07BM papiloma virus vakcine
Z 0011903 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; bočica, 1x0.5mL
Cena: 10943.60din
8600103453530 1867/2006/12 18.10.2006
36 meseci, na temperaturi 2-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. 18.10.2011
Z 0011902 suspenzija za injekciju; 20mcg+40mcg+40mcg+20mcg; napunjen
injekcioni špric, 1x0.5mL Cena: 10943.60din
8600103453523 1868/2006/12 18.10.2006
36 meseci, na temperaturi 2-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. 18.10.2011
Doziranje: prevenci j a kondi l oma spol j ni h geni tal i j a, uznapredoval e vul varne i
cervi kal ne di spl azi j e, karci nom cervi ksa uzrokovan HPV ti p 6, 11, 16 i 18 kod žena 16-
26 godi na i . m. (u deltoidnu regiju nadlaktice ili u gornju anterolateralnu površinu butine) kao
3 odvojene doze od po 0.5mL prema sledećem rasporedu: prva doza odabranog datuma; druga
doza 2 meseca posle prve doze; treća doza 6 meseci posle prve doze.
GASTAL® -- PLIVA HRVATSKA D.O.O. - Hrvatska
aluminijum-hidroksid-magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid - A02AD01
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02AD kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma
BR 1122083 tableta; 450mg+300mg; blister, 4x6tabl. Cena: 110.10din
3850114222983 5830/2009/12 02.10.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 02.10.2014
BR 1122080 tableta; 450mg+300mg; blister, 8x6tabl. Cena: 209.30din
3850114222990 5831/2009/12 02.10.2009
3 godine, na temperaturi do 25°C 02.10.2014
Doziranje: adj uvantna terapi j a (akutni i hronični gastritis peptični ulkus želuca i duodenuma,
prevenciju recidiva, duodenalnog i gastričnog ulkusa), ul kus uzrokovan pri menom
nesteroi dni h anti i nfl amatorni h l ekova (NSAI L), Zoi l i nger-El l i sonov si ndrom (gastri nom
pankreasa), prevenci j a stres-ul kusa, gastroezofagusni refl uks, akutni erozi vni
gastri ti s, smanj enj e i ri taci j e žel udačne sl uzokože uzrokovane ekscesi vni m unošenj em
hrane, al kohol a, kafe, duvana: odrasli 4-6 puta po 1 tabl.; deca 1 doze za odrasle.
GASTROPERIDON® -- PHARMACIN B.V. - Holandija
domperidon - A03FA03 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03FA propulzivi
R 1124511 tableta; 10mg; blister, 3x10tabl. Cena: 202.40din
8600101515315 1503/2009/12 11.05.2009
3 godine, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage 11.05.2014
Doziranje: ubl ažavanj e si mptoma mučni ne i povraćanj a, osećaj a punoće u
epi gastri j umu, nel agode u gornj em abdomenu i regurgi taci j e žel udačnog sadržaj a
odrasli i adolescenti (stariji od 12 godina i telesne mase 35kg ili više): 3-4 puta dnevno po 1-2
tabl., maks. 80mg dnevno; deca 3-4 puta dnevno po 0.25-0.5mg/kg, maks. 2.4mg/kg. (ne više
od 80mg dnevno).
250 abecedni spisak registrovanih lekova
G
GASVAN -- SRBOLEK A.D. - Srbija
dimetikon - A03AX13 LEKOVI ZA FUNKCIONALNE
GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
A03AX drugi lekovi za funkcionalne poremećaje creva
BR 1129021 tableta; 80mg; plastična bočica, 1x20tabl. Cena: 86.70din
8608809000508 3/2-10-2012 23.04.2002
4 godine, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti 23.04.2007
Doziranje: postprandi j al ne tegobe- aerofagi j a, funkci onal na di spepsi j a, manj e
postoperati vne tegobe (npr. gasna distenzija creva), radi ografi j a i endoskopi j a gornj i h
par ti j a gastroi ntesti nal nog trakta: odrasli i deca preko 12 godina: 4 puta po 1 tabl. posle
jela i 1 tabl. uveče, dobro sažvakati, maks. 2g dnevno; deca od 6-12 godina 1-2 tabl. dnevno,
dobro sažvakati.
GELOFUSINE -- B.BRAUN MELSUNGEN AG - Nemačka
sukcinilovani želatin, natrijum-hlorid - B05AA06
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05AA supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme
SZ 0172010 rastvor za infuziju; 40g/l+7.01g/l; plastična kesa, 20x500mL Cena: 11536.60din
4030539070447 2524/2008/12 07.08.2008
2 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 07.08.2013
SZ 0172011 rastvor za infuziju; 40g/l+7.01g/l; boca, 10x500mL Cena: 5768.30din
4030539070454 2525/2008/12 07.08.2008
3 godine, na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju 07.08.2013
Doziranje: prevenci j a i tretman hi povol emi j skog šoka (krvarenje, traume, perioperativni
gubitak krvi, opekotine, sepsa), ekstrakorporal na ci rkul aci j a: individualno; doza, trajanje i
brzina infuzije zavise od kliničkog stanja bolesnika. Lek zagrejati na 37°C pre primene, a trajanje
inf. od 500mL treba da bude najmanje 1 sat.
GELUSIL® - LAC -- HEMOFARM AD - Srbija
aluminijum-magnezijum-silikat - A02AD.. LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
A02AD kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma
BR 1122140 tableta; 500mg; blister, 4x10tabl. Cena: 208.70din
8600097010016 1078/2007/12 23.05.2007
5 godina, na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti i vlage 23.05.2012
Doziranje: ul kus žel uca i duodenuma, gastri ti s, refl uksni ezofagi ti s, hi peraci di tet,
goruši ca i podri gi vanj e ki sel og sadržaj a, sl i čne tegobe u trudnoći i kod hi atus
herni j e, nadražaj žel uca posl e prekomernog uži vanj a al kohol a, duvana i kafe,
medi kamentozno prouzrokovani hi peraci di tet: više puta dnevno (3-6 puta) 1 tabletu sisati
ili žvakati, 1-2 sata posle jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napicima.
GEMCITABIN SANDOZ® -- SANDOZ S.A. - Argentina
gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
SZ 0034213 prašak za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg Cena: 2401.30din
8606010891656 2647/2008/12 20.08.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 20.08.2013
SZ 0034212 prašak za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena: 11462.50din
8606010891649 2648/2008/12 20.08.2008
2 godine, na temperaturi do 30° C 20.08.2013
Doziranje: nemi krocel ul arni karci nom pl uća kod odrasl i h, karci nom pankreasa: jednom
nedeljno 1000mg/m
2
, i.v. inf. tokom 30 minuta, u toku 3 nedelje, jedna nedelja pauza, zatim
se ciklus ponavlja; karci nom beši ke: kod odraslih preporučena doza je 1000mg/m
2
i.v. inf. u
trajanju od 30 minuta 1., 8. i 15. dana svakog ciklusa od 28 dana, u kombinaciji sa cisplatinom.
Preporučena doza cisplatina je 70mg/m
2
, 1. dana nakon gemcitabina ili 2. dana svakog ciklusa
od 28 dana. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedelje ponavlja. Karci nom doj ke: preporučuje se u
kombinaciji sa paklitakselom (175mg/m
2
) 1. dana i.v. duže od 3 sata, zatim gemcitabin (1250mg/
m
2
) i.v. inf. u trajanju od 30-60 minuta 1. i 8. dana svakog ciklusa od 21 dana.
Paralelni lekovi: Gemzar®
abecedni spisak registrovanih lekova 251
G
GEMZAR® -- LILLY FRANCE S.A.S. - Francuska
gemcitabin - L01BC05 ANTINEOPLASTICI
L01BC analozi pirimidina
SZ 0034211 prašak za rastvor za infuziju; 1g; bočica, 1x1g Cena: 13611.70din
8606007080834 348/2008/12 08.02.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 08.02.2013
SZ 0034210 prašak za rastvor za infuziju; 200mg; bočica, 1x200mg Cena: 2851.50din
8606007080827 349/2008/12 08.02.2008
3 godine, na temperaturi do 30° C 08.02.2013
Doziranje: nemi krocel ul arni karci nom pl uća: 1 puta nedeljno 1000mg/m
2
, i.v. inf. tokom 30
minuta 3 nedelje uzastopno jednom nedeljno i 1 nedelja pauze; karci nom pankreasa:
7 nedelja uzastopno i 1 nedelja pauze.
Paralelni lekovi: Gemcitabin Sandoz®
GENOTROPIN® -- PFIZER HEALTH AB - Šv