You are on page 1of 6

II.

КРИВИЧНО ПРАВО
(МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО)
А. ОПШТ ДЕЛ ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК
1. Кривична одговорност; кривично дело; дело од мало значење
2. Нужна одбрана; крајна нужда
3. Пресметливост
4. Умисла; небрежност; одговорност за потешка последица
5. Стварна и правна заблуда
6. Подготвување и обид на кривично дело; доброволно откажување
7. Соизвршителство; поттикнување; помагање
8. Посебни одредби за кривична одговорност за кривични дела
сторени преку средствата за јавно информирање
9. Кривична одговорност на правно лице
10. Начин, време и место на извршување на кривичното дело
11. Цел на казнувањето, видови казни и услови за нивно
изрекување
12. Затвор
13. Условен отпуст и отповикување на условниот отпуст
14. Парична казна и наплаќање на парична казна
15. Општи правила за одмерување на казна
16. Ублажување и граници на ублажувањето на казна
17. Ослободување и посебни основи за ослободување од казна
18. Стек на кривично дело
19. Продолжено кривично дело
20. Одмерување казна на осудено лице
21. Засметување на притворот и на поранешната казна
22. Alternativni merki
23. Условна осуда и услови за нејзино изрекување
24. Отповикување на условната осуда поради ново кривично дело
i
poradi porano storeno krivi~no delo i rokovi za
otpovikuvawe na uslovna osuda
25. Условна осуда со заштитен надзор
26. Општо корисна работа
Sudska opomena
27. Куќен затвор
28. Изрекување на мерки за безбедност
29. Задложително психијатриско лекување и чување во
здравствена установа
Celosno prekinuvawe na krivi~na postapka
30. Задолжително психијатриско лекување од слобода
31. Задолжително лекување на алкохоличари и наркомани
32. Кривични санкции спрема малолетници

Амнестија и помилување и нивно дејство врз правата на трети лица 45.Naveduvawe na samoubistvo i pomagawe vo samoubistvo 4.protiv pravno prekinuvawe napremenost 5. Видови на воспитни мерки и избор на воспитна мерка 34.Противправно лишување од слобода. Рехабилитација. повреда на тајноста на гласањето . грабнување 8. тек и прекин на застарувањето на кривичното гонење 43. Убиство 2. Казнување на правно лице 38. Одземање на предмети 40. Важење на кривичното законодавство според местото на извршувањето на кривичното дело 46. Телесна повреда. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 1. злоупотреба на избирачко право 15. Поткуп при избори и гласање. повреда на правото на употреба на јазик и писмо 7. Застареност на кривично гонење. Повреда на рамноправност на граѓаните. тешка телесна повреда 6. Povreda na avtorsko pravo i srodni prava 13.Zloupotreba na li~ni podatoci 12. 35. повреда на избирачко право 14. законска и судска рехабилитација 41. Убиство на миг. Застарување на извршување на казна. тек и прекин на застарувањето на извршување на казна 44. Неовластено прислушкување и тонско снимање. Казнување на постари малолетници.Спречување на избори и гласање. противзаконско вршење на претрес 9. убиство од небрежност и убиство на дете при пораѓање 3. заштита на оштетен 39.33. неовластено снимање 11.Primena na alternativni merki 36. Упатување во воспитна установа и упатување во воспитнопоправен дом . Конфискација на имот и имотна корист. Посебни услови за гонење 47. kaznena evidencija 42. Повреда на тајноста на писмата или други пратки 10. Нарушување на неповредливост на домот. Zna~ewe na izrazite vo KZ Б. Повреда на слободата на определување на избирачите. малолетнички затвор и негово одмерување 37.

Пренесување на заразна болест 26. Загрозување на безбедноста во сообраќајот 45. Обљуба со злоупотреба на положбата 23. повреда на правото од социјално осигурување 18. загрозување на независноста 46. навреда i nekaznuvawe za krivi~ni dela od ~lenovite 171-175 19. iznuda ucena likvidatorstvo 37. Повреда на правото од работен однос. разбојничка кражба 32. Повреда на чување на државната граница 51. Овозможување на употреба на наркотични дроги 29. Посредување во вршење проституција 24. Прикривање 38. Лажен стечај. Клевета. Измама. Неовластена употреба на туѓа фирма. Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. тешка кражба 31. Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем 34. Злоупотреба на службената положба и овластување 50. Полов напад врз дете 22. Оддавање на државна тајна 48. Одземање на малолетник 25. Примање поткуп .16. Недопуштено пресадување на делови од човечко тело 27. Уништување на изборни исправи. Обљуба врз немоќно лице 21. измамување на купувачи 33. Разбојништво. Криумчарење 41. Шпионажа 47. Фалсификување на пари 39. Zdru`uvawe zaradi neprijatelska dejnost 49. изборна измама 17. Даночно затајување 43. неовластена употреба на туѓ пронајдок или софтвер 44. психотропни супстанции и прекурсори 28. предизвикување на стечај со несовесно работење 36. Царинска измама 42. Загадување на животната средина и природата 30. Кражба. Загрозување на територијалната целина. Компјутерска измама 35. Силување 20. Перење на пари и други приноси од казниво дело 40.

Донесување и соопштување на одлуките 10.52. Genocid 68. Земање на заложници 67. Лажно пријавување на кривично дело 56. Злосторничко здружување 63. Месна надлежност 4. Спречување на службено лице во вршење на службено дејствие 61. Рокови 9. Посебни истражни мерки 14. Voeni zlostorstva protiv civilno naselenie 69.odgovornos na komandatite i drugite pretpostaveni 71. Kriumcarewe na migranti В. неизвршување на судска одлука 59. Изземање 5. Помагање на сторител по извршено кривично дело 55. Напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста 62. Трговија со луѓе 65. ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА 1. Кривична пријава 13. Стварна надлежност и состав на судот 3. Други превентивни мерки со кои се обезбедува присуство на обвинетиот 17. Извршување на одлуките 12. Бранител 8. Давање поткуп 53. Истрага 15. Непријавување на подготвување на кривично дело 54. Доставување на писмена 11. Основни начела на кривичната постапка 2.Присилба спрема правосуден работник. Давање на лажен исказ 57.upotreba na nedozvoleni sretstva na borba 70. Мерки за обезбедување на присуство на обвинетиот и за успешно водење на кривичната постапка 16. Изработување и набавување на оружје и средства наменети за извршување на кривично дело 64. Гаранција . Оштетен и приватен тужител 7. Јавен обвинител 6. Меѓународен тероризам 66. Компјутерски фалсификат 60.Neizvr{uvawe na sudska odluka 58.

Жалба на пресуда на второстепен суд 46. Претрес на дом и лице 21. Граници на испитување на првостепена пресуда 44. Претпоставки за одржување на главниот претрес 32. Раководење со главниот претрес 31. Подготовка на главниот претрес 29. Основи поради кои може да се побива пресудата 42. 7/2008) . Одлагање и прекинување на главниот претрес 33. Јавност на главниот претрес 30. Притвор и траење на притворот 20. Приговор против обвинителен акт 27. на соработниците на правдата и на жртвите 28. Жалба на пресуда на првостепениот суд 40. Одлуки на второстепениот суд по жалба 45. видови на пресуда. Главен претрес во скратена постапка 51. Конфискација на имот и имотна корист 53. Барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда 49.18. Изрекување на пресуда. Вонредно ублажување на казна 48. Писмена изработка и доставување на пресуда 39. Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот 22. Повторување на кривична постапка 47. 43/03. 4/02. Донесување на пресуда без главен претрес 52. објавување на пресуда 38. Увид и вештачење 25. Измена и проширување на обвинението 36. Обвинителен акт 26. 37/96. Сослушување на сведоци 24. Куќен притвор 19. Доказна постапка 35. 80/99. Заштита на сведоците. Барање за заштита на законитоста 50. Записник за главен претрес 34. Испитување на обвинетиот 23. Завршни зборови 37. Постапка по жалба 43. 19/04 и 81/05. Содржина на жалба 41. Постапка за издавање на потерница и објава ЛИТЕРАТУРА: Кривичен законик (“Службен весник на РМ” бр. Постапка за екстрадиција на обвинети и осудени лица 54.

15/97. 44/02. .пречистен текст 15/05). зошто со денот на нивното објавување во .Службен весник на Република Македонија.. 74/04 . Prira~nik za polagawe na pravosuden ispit od m-r Dragan Tumanovski i drugi izdanija od Akademik-Skopje ЗАБЕЛЕШКА Задолжително е тековното следење на измените и дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони..Закон за кривична постапка (“Службен весник на РМ” бр. тие стануваат составен дел на испитната програма.