You are on page 1of 42

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

a!ort de e"aluare al SC COMODIM S #

Coordonatorul stiintific$ conf%dr% &erban Claudia

' ianuarie ())*'

CU+ INS$
,% e-umatul fa!telor !rinci!ale şi al conclu-iilor im!ortante ......%% %/

(% Certificarea e"aluatorului....................%% %%0 /% +remisele e"aluării.......................%%%%%1 0% Descrierea 2ntre!rinderii.....................% %3 0%,% Fişa de 4eneralită5i%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3 0%(% Dia4nosticul 2ntre!rinderii..................%%%%%6 0%(%,% 7uridic...............%%%.........%%6 0%(%(% te8nic........................%%%%,( 0%(%/% resurse umane şi mana4ement ..............%%,1 0%(%0% commercial......................%%%,6 0%(%1% economico9financiar..................%%%%(( 0%/% Conclu-ii 4enerale ale dia4nosticului..............%%(3 1% Metodolo4ia de e"aluare.....................%(6 1%,% Abordarea !e ba-ă de acti"e :!atrimonială;...........%%(6 1%(% Abordarea !e ba-ă de "enit..................%/) 1%(%,% Metoda de e"aluare !rin randament..........%%%%/) 1%(%(% Metoda de e"luare !rin 4ood<ill............%%/, 1%/% econcilierea "alorilor% =aloarea estimată !ro!usă> o!inia şi conclu-iile e"aluatorului........................%/( 3% Ane?e.............................%// 3%,% Situa5ii financiare......................%%// 3%(% Nomenclator de !roduse%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/0 3%/% Flu?ul te8nolo4ic !roiectat%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/3 3%0% Descrierea utila7elor si a caracteristicilor te8nice%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/* 3%1% #ista surselor de informare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0) 3%3% Orani4rama%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0(

2

,% e-umatul fa!telor !rinci!ale şi al conclu-iilor im!ortante

SC COMODIM S # cu sediul în Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J38/63 /2!.""." #, cod $iscal nr. "!226#%!, cu sediul social în strada &enri Coandă, număru 3', bloc ("", scara ), a*artament "6, +udetul Vâlcea si cu sediul secundar a$erent acti,ităţii in Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui -raian, număru , +udeţul Vâlcea, cont curent număru R.38)-R/!3 !"2!2'3!%!"00 desc1is la )anca -ransil,ania Râmnicu Vâlcea, este re*re2entată de 3răgu4in 5icolae 4i 6oldo,eanu 71eorg1e 3aniel în calitate de asociaţi si administratori. +rici!alul domeniu de acti"itate al societatii este re*re2entat de gru*a 36"8 9+roduc5ia de mobilier:, iar acti,itatea *rinci*ală este codul C;<5 36"%8 9 =roducţia altor ti*uri de mobilier:, *e langa care societatea se ocu*ă 4i de 9 =roducţia mobilierului *entru birouri 4i maga2ine 9 >cod C;<5 36"2?, 9 =roducţia mobilierului *entru bucătarii 9 > cod C;<5 36"3? 4i de 9Comerţul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat 4i al altor articole de u2 casnic 9 > cod C;<5 '2%%?. @n *re2ent, societatea dis*une de un ca!ital social în ,aloare de %.%2! R.5 4i este di,i2at în %%2 *ărţi sociale. Aocietatea 4iBa des$ă4urat acti,itatea *e *arcursul a @ ani, ince*ând cu anul " ())3. =aloarea ob5inută !rin abordarea !atrimonială$ 358,459 RON. =aloarea ob5inută !rin abordarea !e ba-ă de "enit$ 3,044,505 RON (metoda
goodwill – cea selectată pentru a reprezenta abordarea), 3,732,209

#.

<,aluarea societaţii se ,a des$ă4ura în *erioada / noiembrie 9 (/ decembrie

R.5 >metoda de

e,aluare *rin randament?. =aloarea finală estimată$ 3,044,505 RON.

3

(% Certificarea e"aluatorului

;$irmaţiile susţinute în ra*ort se re$eră la data 2! decembrie 4i sBau obţinut în con$ormitate cu a*licarea standardelor internaţionale de e,aluare. ;nali2ele, o*iniile 4i conclu2iile din ra*ort se constituie ca elemente ne*ărtinitoare 4i res*ectă cerinţele Atandardelor ;5<V;R. 5u e0istă nici un interes actual sau de *ers*ecti,ă în *ro*rietatea ce $ace obiectul e,aluării, nu e0istă interese *ersonale din *artea ec1i*ei de e,aluatori 4i ace4tia nu sunt *ărtinitori cu niciuna din *ărţile im*licate în contract. 6enţionăm că sBa e$ectuat *ersonal ins*ecţia în între*rinderea ce $ace obiectul e,aluării la data menţionată în ra*ort de către ec1i*a de e,aluatori. <,aluatorii deţin calitatea de membrii ;5<V;R. 5u e0istă niciun moti, *entru care membrii ec1i*ei de e,aluatori să nu $ie com*etenţi să e$ectue2e un ast$el de ra*ort.

Călina ;naBCristina 7ogoneţu ;ncaB6aria

6are4 ;linaBCamelia

2! decembrie 2!!6 %

$ără acordul scris 4i al e. . J38/63 /2!.oastră 4i consilierii dumnea. "!226#%!. cu sediul social în strada &enri Coanda. Data ra!ortului final8 "3 ianuarie 2!!#. Clau-a de ne!ublicare$ .oastră 4i *oate $i utili2at numai *entru sco*ul menţionat în ra*ort. cod $iscal nr.3(6 AR/ cu sediul în Râmnicu Vâlcea.aluare nu *oate $i inclus *arţial sau în întregime 4i nici ca re$erinţă întrBun document *ublicat. Data estimării "alorii8 2! decembrie 2!!6. a*artament "6.5. bloc (""."". 5u acce*tăm nici o altă res*onsabilitate $aţă de o terţă *ersoană care să *oată $ace u2 de el./% +remisele e"aluării Obiectul şi sco!ul e"aluării$ AC C." +udeţul Vâlcea în . . numărul 3'.6.aloarea de *iaţă% Data ins!ec5iei 2ntre!rinderii8 "!B"" noiembrie 2!!6 "#B"8 noiembrie 2!!6 2%B2' noiembrie 2!!6 "B2 decembrie 2!!6 8B decembrie 2!!6 2! decembrie 2!!6. scara ). Ti!ul "alorii estimate$ . înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.ederea .aluatorului asu*ra $ormei în care ar urma să a*ară. ' #. sub nici o $ormă. Moneda ra!ortului8 R.ân2arii. Sursele de informa5ii utili-ate8 se *re2inta *e larg în lista surselor de in$ormare.cest ra*ort este con$idenţial *entru dumnea. circulară sau declaraţie.cest ra*ort de e.

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. numaru 3'. iar acti. strada 7eneral 6ag1eru. număru 3'.ania Râmnicu Vâlcea. situat în Râmnicu Vcea. J38/63 /2!." #. a*artament "6. înce*ând cu data de "!/!'/2!!". =unct de lucru cu sediul *e Calea lui -raian. Râmnicu Vâlcea. +udetul Vâlcea si cu sediul secundar a$erent acti. Aocietatea a $ost în$iinţată în noiembrie " #.% Fişa de 4eneralită5i AC C. Râmnicu Vâlcea. număru . scara ).itate al societatii este re*re2entat de gru*a 36"8 9=roducţia de mobilier:.3(6 AR/ cu sediul în Râmnicu Vâlcea. "!226#%!. este re*re2entată de 3răgu4in 5icolae 4i 6oldo. bloc ("". 6oldo.0% Descrierea 2ntre!rinderii 0%.eanu 71eorg1e 3aniel.38)-R/!3 !"2!2'3!%!"00 desc1is la )anca -ransil. bloc &. +udeţ VâlceaC acest *unct de lucru $uncţionea2ă în ba2a contractului de înc1iriere număru 8#/2!!" înc1eiat cu AC . A*aţiul comercial. 2. înce*and cu data de !"/!%/2!!3.gromec A. +udeţul Vâlcea. 9 =roducţia mobilierului *entru bucătarii 9 > cod C.itate urmatoarele domenii de acti. scara ). Aediul e0act al societaţii AC Comodim AR/ este8 +udeţul Vâlcea. strada Calea lui -raian.<5 36"2?.<5 36"%8 9 =roducţia altor ti*uri de mobilier:. număru . în ba2a unui act adiţional înc1eiat în $aţa unui notar *ublic. număru 3'. strada &enri Coanda. bloc ("".2!!3 înc1eiat cu AC Dni. 6 . al articolelor de iluminat 4i al altor articole de u2 casnic 9 > cod C. cu sediul social în strada &enri Coandă. sub $orma +uridică de societate cu răs*undere limitată.!3."".eanu 71eorg1e 3aniel în calitate de asociaţi si administratori. con$orm /egii 3"/" !. *arterC acest maga2in $uncţionea2ă în ba2a contractului de înc1iriere numărul '2"/26. 4i 4iBa mai desc1is înca doua *uncte de lucru8 ". a*artament "6. 4i *ână în *re2ent societatea are 2 asociaţi. bloc ("".<5 36"3? 4i de 9Comerţul cu amănuntul al mobilei. ca asociat unic. de către 3răgu4in 5icolae.itatea *rinci*ală este codul C.ers A. Râmnicu Vâlcea. @n se*tembrie 2!!!.icii • (m*ort / e0*ort • Construcţii =rici*alul domeniu de acti. Râmnicu Vâlcea. a*artament "6. scara ). cu sediul social în strada &enri Coanda. cont curent număru R.itate8 • =roducţie • Comerţ • Aer.ităţii in Râmnicu Vâlcea.6. cod $iscal nr. sBa mai alaturat înca un asociat .<5 '2%%?. Aocietatea are cu*rins în obiectul de acti. *e langa care societatea se ocu*ă 4i de 9 =roducţia mobilierului *entru birouri 4i maga2ine 9 >cod C.

.sigurarea cu utilităţi a *unctului de lucru unde se des$ă4oară *roducţia se $ace în ba2a contractului de înc1iriere numărul 8# / "! mai 2!!6 cu AC ...@ Numar mediu de an4a7ati . societatea are doi asociati8 • 3răgu4in 5icoale 8 22" *arţi sociale • 6oldo. !!".i2at în "! de *ărţi sociale? de către 3răgu4in 5icolae. 5u e0istă menţiuni s*eciale *ri. ast$el8 • @n anul 2!!% a ocu*at locul al 2Blea în to*ul $irmelor .oluţia numărului de salariaţi.âlceneC • @n anul 2!!' a mai *rimit 93i*loma de merit 8 )orn $or business:.!!! lei 4i este di./ .âlceneC • @n anul 2!!' a ocu*at locul " în to*ul $irmelor ..i2at în %%2 *ărţi sociale .0 /3.2!!.Ca*italul social a $ost .itatea de comerţ 4i a căilor de acces.( 0)%. Aocietatea a im*lementat sistemul de managenent al calitaţii (A.!!!. ca*italul social este ma+orat la %%.ărsat în data de 3! octombrie " # >". =entru încăl2irea 1alelor se $olosesc sobe cu combustibil solid alimentate cu de4eurile re2ultate din *roducţia de mobilier.comodim. Râmnicu Vâlcea.* Cod CAEN /3.0 AC Comodim AR/ a $ost *remiata de Registru Comerţului Râmnicu Vâlcea atât în anul 2!!% cât 4i în anul 2!!'.. =e data de 2' iunie " 8. # .!!! lei. a ci$rei de a$aceri 4i a *ro$itului net reiese din tabelul următor8 Anul ())/ ())0 ())1 Cifra de afaceri ON *. 6ar$a din de*o2ite 4i maga2in este asigurată de AC ). di.(* .sigurări -ransil..6<C A.%(16 .%(/0%@10 .%3(6%)03 +rofit net ON 3%.. .ind asigurarea cu utilităţi a sediului social 4i *unctului de lucru unde se des$ă4oară acti. 3in se*tembrie 2!!!.%. <.eanu 71eorg1e 3aniel 8 22" *arţi sociale.0 /3. =agina de (nternet a $irmei se *oate accesa de la EEE.ro .ania A.* .7R.

0.ind Registrul Comerţului.icii de tele$onie mobilă *e ba2a contractului numărul 23 ! / 2" martie 2!!3.!!! lei 4i este di.ărsat în data de 3! octombrie " # >".% Dia4nosticul 7uridic al societă5ii SC COMODIM S # .i2at în "! de *ărţi sociale? de către 3ragu4in 5icolae.!!!.ind societăţile comerciale.7R. tele$onie $i0ă 4i $a0 *e ba2a contractului numărul #'!#!!!#22 / 2 octombrie 2!!6 înc1eiat *e *erioadă nedeterminată. Aocietatea este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.i2at în %%2 *ărţi sociale .2!!. Ac5ionari şi ca!ital social Ca*italul social a $ost .eanu 71eorg1e 3aniel 8 22" *arţi sociale.D7 numărul 32 / " # 4i a /egii numărul 26 / " ! *ri. Actele de constituire şi func5ionare Aocietatea este legal constituită în temeiul dis*o2iţiilor /egii numărul 3" / " ! *ri. 3in se*tembrie 2!!!. &otărârea Judecătorească numărul "3 din ' noiembrie " #. o AC 3(A-(5A AR/ >*artener .icii de tele$onie mobilă *e ba2a contractului din data "3 iunie 2!!'..? $urni2ea2ă ser.ind Registrul Comerţului.ind societăţile comerciale. o @n ba2a contractului de înc1iriere numărul 8# / "! mai 2!!6 cu AC .6<C A. o AC R.!!! lei. societatea are doi asociati8 • 3ragu4in 5icoale 8 22" *arţi sociale • 6oldo.0%(% Dia4nosticul 2ntre!rinderii 0%(%.icii de (nternet. 4i înregistrată la 3irecţia 7enerală a Finanţelor =ublice sub codul $iscal nr."". (. J38 / 63 / 2!.!!! . modi$icată 4i com*letată *rin . Situa5ia contractelor comerciale • Furni2orii de utilităţi o AC RCA G R3A A. Statutul societă5ii Atatutul este întocmit în con$ormitate cu /egea numărul 3" / " ! *ri.)<H AR/ >*artener -elemobil B Ia**? $urni2ea2ă ser.range România A.. Valoarea nominală a *ărţii sociale în *re2ent8 "!!." #. $urni2ea2ă ser. /.D7 numărul 32 / " # 4i a /egii numărul 26 / " ! *ri. "!226#%!. ca*italul social este ma+orat la %%. modi$icată 4i com*letată *rin . di. =e data de 2' iunie " 8. societatea *lăte4te la s$âr4itul lunii8 8 .

R.R A. AR/ a*ro. mena+ere. con$orm contractului 2'3 / " $ebruarie " . (5<3(.R.7R. *une la dis*o2iţia societăţii s*aţiul comercial situat în Râmnicu Vâlcea strada 7eneral 6ag1eru bloc & *arter./. o AC 6(5<RV. industriale.6<C A.'m*?. B 2!!'  Alatina A.5.-R. B 2!!3  Aibiu A. B 2!!' A.R<A. R.ederea e..A(7DRJR( -R.  *entru AC DR). B 2!!%  .icii de asigurare a bunurilor K conţinutul clădirii ca 4i stoc de mar$ă K con$orm contractului de asigurare a bunurilor a*arţinând *ersoanelor +uridice numărul .C.C.iciile *ri. trans*ortul. Furni2orii de materii *rime >*lata la 3! de 2ile? o AC ./. A.  *entru AC ./5(. Aituaţia clienţilor >încasare la 3! de 2ile?  )ucuresti *rin intermediul A.ităţile de *roducţie 4i de*o2itare >%''. (C. $urni2ea2ă ser.C. canali2area a*ei u2ate. =.6 AR/ a*ro.)<ALD< AR/ $urni2ea2ă =F/.alabilitate un an?.5 A. o AC F.R(6 A.a reînnoi în a*rilie 2!"".6 A.C. 7<5. o AC A<././ 4i alte materii *rime *entru *roducţia de mobilier.R.acuării în emisar. Contractul se reînoie4te anual. *recum 4i măr$uri de natură electrică >s*otBuri? *e ba2ă de $actură >$ără contract înc1eiat?.R.CV. Râmnicu Vâlcea *entru $urni2area a*ei *otebile. în ba2a contractului de înc1iriere numărul '2" / 26 martie 2!!3. 6.6M5(.• • • *entru AC </<C-R(C.5A(/V.) A. Râmnicu Vâlcea.R.3< A.3(57 AR/ a*ro."36%8' / 3 martie 2!!6 >. (D/(.-R./. Aituaţia contractelor de înc1iriere o AC . curte 4i căile de acces necesare >8! m*?. Râmnicu Vâlcea $actura întocmită *e ba2a citirii consumului înregistrat de contuar. *recum 4i e*urarea acestora în .i2ionea2ă *e ba2ă de $actură >$ără contract înc1eiat?. ser. o AC D5(V<RA A.i2ionea2ă *e ba2ă de $actură >$ără contract înc1eiat?. A.ind colectarea .i2ionea2ă *e ba2ă de $actură >$ără contract înc1eiat?. de*o2itarea controlată în ram*a de4eurilor mena+ere 4i nemena+ere re2ultate din acti. industriale 4i meteorice. Contractul se . C. (D/F/. *une la dis*o2iţia societăţii s*aţiul *entru acti. B 2!!' A..) A.ităţile de gos*odărire *ro*rie con$orm contractului 22 ' / 28 martie 2!!3. în ba2a contractului de înc1iriere numărul 8# / "! mai 2!!6.R.6. +udeţul Vâlcea *entru o su*ra$aţă de 6# m*.R./. situat în strada Calea lui -raian numărul >*lat$orma industrială a ora4ului?.C. o AC ).

.ania A. =rin $olosirea noilor utila+e.alabilă cinci ani de la data eliberării./. Situa5ia contractelor de muncă Contractele sunt înc1eiate indi. .5. noiembrie 2!!6. . . Dre!turi de !ro!rietate intelectuală Aocietatea deţine licenţe *entru 6icroso$t OindoEs 2!!% 4i H= Aer.6.6 A. Creditul se rambursea2ă în rate egale.C.C. în ba2a &7 numărul # 3 / 2!!3. salariat al $irmei. R. (D6C.a Curtea de . sBau ac1itat rate în . C. întrBun sc1imb. Dre!tul mediului Ca urmare a cererii adresate de societatea AC C.=-< A. re*ublicată în 2!!!.AC.3%! R.i2 în ca2ul concedierii sau demisiei este de "' 2ile.ităţii societăţii.utori2aţia de 6ediu numărul "2%% din "# decembrie 2!!3. *e data de 2' ale lunii. 3. *ri.ind organi2area 4i $uncţionarea 6inisterului ./N<. B 2!!" A.!# m* strada 3rumul Câm*ului?. A.R.R. im*actul asu*ra mediului .3(6 AR/.rges A.aloarea ratei este de %. .     Rosiori de Vede &ore2u 2!!3 Craio.D7 numărul " / 2!!2 4i a &7 numărul '#3 / 2!!2./.63 R.C."6# R. *e *erioadă nedeterminată.aloare de 83.R.aloarea de *iaţă este de 2"6. 6. Situa5ia contractelor de 2m!rumut Aocietatea a anga+at un credit în .C./.a $i redus considerabil *rin $olosirea uni sistem de e01austare de ultima generatie in con$ormitate cu *re.3( A.idual. Aucursala Vâlcea *entru ac1i2iţia unui teren >su*ra$aţă 2!!%. -otalul garanţii la . A.3 B 2!!' 1. =R.5.63 R. Aalariul se *lăte4te *e datele de "' 4i 3! ale lunii. *.itatea *re2intă un im*act de mediu redus./. norma este de o*t ore *e 2i. grele sau *ericuloase.atamătoare.!!! R.utori2aţia este .in sc1imbări în structura acti.5 de la )anca -ransil.*elor 4i 6ediului. =erioada de *robă este de "' 2ile. 6(R. .ice =acP 2. =erioada de *rea. =ână în *re2ent. a /egii =rotecţiei 6ediului numărul "3# / " '. B A.itatea se des$ă4oară în con$ormitate cu *re. B 2!!% A. a .5. Creditul a $ost garantat cu terenul cum*ărat în . =ădurilor. dacă în această *erioadă nu inter.=-< 3(5 A. *atru2eci de ore *e să*tămână. sBa emis . K 2!!2 Cala$at A.cti.nga+aţii *rimesc ec1i*amente de *rotecţie 4i de lucru 4i alte dre*turi reglementate *rin dre*tul muncii.griculturii.5 4i stocuri de 6!.ederile normati.elor im*use de D.R.<.6.5.aloare de "'!.cti.ederile /egii numărul 3" din 22 martie " " *ri. 3esignBul mobilierului *rodus este reali2at de un inginer *roiectant.C.aloare de "'6. "! .!!! R.ind stabilirea duratei tim*ului de munca sub 8 ore *e 2i *entru salariaţii care lucrea2ă în condiţii deosebite B .

).@.. +uncte forte • • • • • • statul cores*un2ător relaţii contractuale con$orme cu *re.adului comercial ..!!! <DR.or rămâne la dis*o2iţia *ro*rietarului $ără deducere din c1irie contractele de muncă nu au clau2ă de neconcurenţă "" . 5u sBau constatat *robleme ma+ore în urma ultimului control $inanciar. Di"erse Aocietatea a *rimit un credit nerambursabil acordat de .aloare de '!.genţia 5aţională *entru @ntre*rinderi 6ici 4i 6i+locii 4i Coo*eraţie în . ..ederile legale >$urni2orii de utilităţi? absenţa litigiilor de muncă stocuri asigurate contracte de înc1iriere înc1eiate *e termen lung e0isteţa . +uncte slabe • • • • modelele de mobilier nu sunt înregistrate *unctele de lucru sunt înc1iriate moderni2ările din s*aţiile înc1iriate sunt su*ortate în totalitate de societate 4i . Aocietatea nu are litigii în curs de soluţionare.

ON Ti! Masina aplicat folie Masina de gaurit Masina de debitat PAL Masina de formatizat PAL Masina debitat si frezat Masina aplicat folie Masina slefuit Dată ac8i-i5ie 24. Maşniă de formatizat PAL >un salariat?C e. +roduc5ia 5omenclatorul de *roduse se *re2intă în ane0e. Or4ani-area flu?ului te8nolo4ic @n *unctul de lucru în care se des$ă4oară *roducţia e0istă două secţii8 • secţia de *roducţie *ro*riuB2isă >măsurare.. 5u e0istă reclamaţii *ri.2002 24.!"" 4.2002 0.11.$00 .ersi$icate 4i se reînnoiesc la *erioade scurte de tim* >6 luni?. Maşină aplicat folie >2 ma4ini la care lucrea2ă câte un salariat?C b.0#0 14.06.200! +re5 ac8i-i5ie 11. %? semi$abricatele sunt asamblate >8 salariaţi?C '? *rodusele $inite sunt trimise în de*o2it sau la clienţi sau în maga2in. $re2are.200 2#.0$. Vân2area di$eritelor gru*e de *roduse înregistrea2ă caracter se2onier. găurire.06. @n *unctul de lucru în care se comerciali2ea2ă *rodusele sunt *re2entate modelele o$erite s*re .261 =aloare rămasă !. tăiere. 5u e0istă *roduse care să înregistre2e o *ondere mare în structura ci$rei de a$aceri. Maşină şlefuit >un salariat?. căntuire? • secţia de asamblare >se *oate e0ecuta 4i la domiciliul clienţilor?.2004 0$.1!2 20.""6 0 0 1".e.2002 24. 11 24."2! 16.200! 0$.06.0%(%(% Dia4nosticul te8nic al societă5ii SC COMODIM S # .06.ân2are.60 1!.ind de$icienţe calitati.06.""! . Maşină de debitat PAL >2 salariaţi?C d. Maşină debitat si frezat >un salariat $. Flu0 te1nologic8 "? inginerul *roiectant reali2ea2ă sc1iţa modelului 4i calculea2ă necesarul de materialeC 2? se eliberea2ă materialele necesare din de*o2it *entru *relucrarea acestoraC 3? materialele se *relucrea2ă cu a+utorul următoarelor utila+e8 a.!$2 4. =rodusele sunt di.#$2 "2 . (. Maşină de găurit >un salariat?C c.

3* $# / Maşină de rezat! model 0%O1ON2 "& 11.ne0a numarul %.% -1(-1 )73. reglare parametrii. Denumire produs crt.1@7./** )** +('*.' $0(norme 1-. Flu0ul te1nologic .' .oltarea te1nologică actuală $ace ca utila+ele *re2ente să $ie u2ate moral. Descrierea te8nolo4iei utili-ate 3atorită utila+elor moderne.$ircular de ormatizat !model 0%O1ON2 0 )' (3. instruire.z(norme $# .!"# inc-us. mult mai *er$ormante.:$O( iltru 1. ele sunt ac1i2iţionate 4i .a $i sc1imbat du*ă *unerea în $uncţiune a noilor utila+e. An-estrarea te8nică 3e2.-'* ) $ompresor cu şurub!model 42$% $5M 1'6& 1/***l(min! . automati2ate.* #co+ar(.7** complet ' #89austor !model tip 5. tim*ul a$erent o*eraţiilor e0ecutate este redus.or ac1i2iţiona încă o serie de utila+e de o .$1(norme $# . con$orm sc1emei din . Maşină de găurit multiplu model +2"%0 %10.!$!#% &'N#% NE! (' )RU! 92035 *$N!'NEA $9eltuieli montare. NU *$N+'NEAc9eltuieli transport.+ -8)./. certi icare garantie. @n 2!!#.ă 4i o u2ură $i2ică accentuată. EUR !"# 1.ceste utila+e nu au $ost introduse în *roducţie. Mi7loacele de trans!ort "3 .or $i *use în $uncţiune înce*ând cu anul . capete rapide<riglă liniară /m() opritoare 3 Maşină de rezat manuală cu a8 =ertical model tip M%>#11 3-1: . *entru a cre4te *roducti.itatea.iitor. iar descrierea detaliată a utila+elor se găse4te în .***mc(min(accesorii incluse( .aloare egala cu cele ac1i2iţionate în 2!!6. 1. . Nr.ne0a numărul 3.'. Masina de găurit cu acumulator model tip M%>#11 ?5(1. se . Preţ unitar. Maşină de aplicat olie cant !model tip "#$NOM% &" '% ( -. 0. instalare. Cererea *entru *rodusele $irmei este din ce în ce mai ridicată 4i de aceea conducerea societăţii a dis*us cum*ărarea unor utila+e noi. Ae obser. . proba de lucru.

Cele două 1ale au $ost recondiţionate în mare *arte..itate de des$acere a societăţii.estiare moderne cu du4uri.utoturism 6arcă Citroen 6ercedes .crt. iar o baracă metalică a $ost modi$icată în .e1icul Dtilitar Dtilitar .e1icule utilitare insu$iciente com*arati.e1iculelor utilitare $lu0 te1nologic scurt utila+e $iabile 6.5r.utoturism . Clădiri Aocietatea a moderni2at s*aţiul înc1iriat *entru des$ă4urarea acti. *.i2ionat utila+e u2ate $i2ic 4i moral "% . +uncte slabe • • .utoturism . +uncte forte • • • • • • • • • • *roducţie di. *arte a unei 1ale a $ost trans$ormată în birouri *entru *ersonalul administrati.n $abricaţie " 6 2!!2 " 6 " " 2!!! 2!!! Funcţionalitate -rans*ort mar$ă (nginer *roiectant .gent .ân2ări .l$a Romeo .esc la întreaga acti.utoturismele utilitare ser.ităţilor de *roducţie.utoturism Remorcă .l$a Romeo .ersi$icată *erioada de înnoire a *roduselor este scurtă li*sa reclamaţiilor *entru calitate cerere în cre4tere *e *iaţă *entru *rodusele $irmei tim*ul necesar *roducţiei este scurt *roduse originale. cu necesarul *re. destinat construirii unei 1ale. 3. *roiectate în $irmă moderni2area în curs a te1nologiei e0istenţa .ităţii în cele mai bune condiţii. . creând condiţiile necesare des$ă4urării acti. " 2 3 % ' % ' -i* .l$a Romeo Citroen &undaQ . Aocietatea deţine un teren ac1i2iţionat *rin credit.dministratori -rans*ort mar$ă .

2" ".crt. Aocietatea acumulea2ă un număr mai mare de salariaţi cu e0*erienţă.%" !."8 2 "" 2 2 " " " 6 " Ae obser.%% " ". Mobilitatea !ersonalului 5r. =onderea mare a salariaţilor sub trei2eci de ani .3" " ".ec1ime mai mare de 2 ani ' Aalariaţi sub 3! de ani 6 Aalariaţi *este 3! de ani # 6anagement 8 Contabilitate -e1nic K ingineri "! -e1nic K mai4tri "" -e1nic K tâm*lari "2 Comercial 2!!3 "3 % 2!!% "# "3 % "% "' 2 2 " " " "" " 2!!' "# "3 % "' "% 3 2 " " " "" " 2!!6 2!!%/2!!3 2!!%/2!!' 2!!'/2!!6 2" ".. 3 ".'% 2!!% "# # 3 !.i 3 Aalariaţi -<A.or asigura în . " 2 3 % ' 6 (ndicator 5umăr salariaţi Aalariaţi anga+aţi Aalariaţi *lecaţi Coe$icient mediu de intrare Coe$icient mediu de salariaţi *lecaţi 6obilitatea medie 2!!3 "3 6 " !.' " " " " " " ".83 " " ". % Aalariaţi .crt.i.23 ' " "# % 2 2 " " "3 2 " ".!# !.' 2!!6 2" "! 6 !.ă o cre4tere a numărului de salariaţi. (ndicator " 5umăr salariaţi 2 Aalariaţi o*erati.%8 !."8 !. E?istentul şi dinamica numărului de salaria5i 5r.0%(%/% Dia4nosticul resurse umane al societă5ii SC COMODIM S # .2 !.2' ". în con$ormitate cu de2.%6 !.ităţii.iitor menţinerea ca*italului uman.2 !.33 " 2 " " ".2 !.36 " " " " " ". $enomen demonstrat 4i de cre4terea întrBo *ro*orţie mai însemnată a salariaţilor o*erati.oltarea acti.#6 "' .2# ".' 2!!' "# ' ' !. (.2% "6 ".!8 !.'6 ".

cest $enomen *oate $i considerat un *unct slab.el ierar1ic su*erior către ni. în ansamblu. Ae obser.3" ". 0. 1.%% " ".itate orară 2!!3 "3 #"".!%6 '.2'8 '%.3" ". managementul este centrali2at. +uncte forte • • *ersonal cali$icat *ersonal tânăr "6 . reiese că sBa diminuat tim*ul alocat *roducţiei >sBa utili2at mai *uţin din acesta?..ităţilor ce concură la reali2area lucrărilor e$ectuate.elele ierar1ice in$erioare 4i in.6%' 3"" 3 2!!' "# ". /. ' #2.#% ".ă o . dar a scă2ut indicele de cre4tere al *roducti. .ers.#"2 2"# 2# 2!!% "# ".crt .itate.#6# %!6 '" 2!!%/2!!3 2!!'/2!!% ".5? =roducti.rganigrama între*rinderii este *re2entată ca ane0ă.edere administrati. e. Ti!ul de mana4ement .itate 2ilnică =roducti.3" =roducti.ităţilor. " 2 3 % ' (ndicator 5umăr salariaţi Ci$ra de a$aceri >R.itatea. dar managerii sunt administratorii 4i asociaţii societăţii. a crescut.Ae obser.23%.itate anuală =roducti.%3 ". societatea ne*utând săB4i *ăstre2e $orţa de muncă *e care a instruitBo. 3in *unct de . structura organi2atorică asigură conducerea nemi+locită de către 3irectorul 7eneral a tuturor com*artimentelor 4i acti. Eficien5a utili-ării resurselor umane 5r.idenţiânduBse o *re*onderenţă a legăturilor de ti* colegial.628.e de *ersonal >acomodarea noilor anga+aţi?. 3in anali2a com*arati. @n con$ormitate cu mărimea între*rinderii.aloare crescută a mobilităţii salariaţilor.ităţii *e seama costurilor mai mari determinate de $uncţionarea utila+elor u2ate 4i a anga+ării masi. ierar1i2area $uncţiilor te1nicoBadministrati.32 ".32 ".ă că structura organi2atorică asigură conducerea unitară a acti.e 4i transmiterea ra*idă a in$ormaţiilor de la ni. 5u e0istă contracte de management înc1eiate.33 ".ă a ti*urilor de *roducti.

• • • • • • • • *ersonal ca*abil să se ada*te2e la înnoire absenţa mani$estărilor de ti* gre.ă nu e0istă litigii indi.iduale de muncă *rotecţia muncii cores*un2ătoare nu e0istă accidente de muncă gra.e ec1i*ă de conducere tânără îmbunătăţirea *o2iţiei $irmei *e *iaţă o$erirea de condiţii de muncă bune anga+aţiilor *entru $ideli2area lor 3. +uncte slabe • • *roducti.itatea muncii în u4oară scădere mobilitatea crescută a *ersonalului "# .

oilor *e care le satis$ac.a elimina societăţile cu o *utere $inanciară mică 4i .alori mici >rata in$laţiei a scă2ut de la 8. -ribunalul . du*ăcum se obser.iar rata dobân2ii a crescut cu ". Aalariaţii lucrea2ă con$orm *rogramului de lucru.% +remisele efectuării dia4nosticului comercial Ac1imbările mediului *olitic nu in$luenţeată acti.le0andria. de o calitate bună. . cerinţele de *roducţie euro*ene .a $i obligată du*ă " ianuarie 2!!#. . (n$laţia 4i rata dobân2ii sBau menţinut întrBo *la+ă cu .cti.aloare estetică cores*un2ătoare trendului modern cerut de *iaţă.igoare? *entru onorarea contractelor societăţii. bucătărie.or $i res*ectate 4i în România >de e0em*lu.a $i necesară ac1i2iţia unor ma4ini *entru a*licat 4i $re2at cant . "8 . =rodusele cores*und ne.itatea. /% Anali-a societă5ii =roducţia societăţii se concreti2ea2ă în *iese de mobilier modern. Camera de Comerţ 4i (ndustrii Vâlcea etc?. (% +re-entarea !e scurt a ramurii @n *roducţia de mobilier.ităţi de e0*ort.a o$eri celorlalte o*ortunitatea de a des$ă4ura acti.iaţă sBa modi$icat s*re standarde occidentale. e$ectuând 4i ore su*limentare >*lătite în con$ormitate cu legislaţia în .'R la 8.elor euro*ene . 5omenclatorul de *roduse demonstrea2ă o *roducţie eterogenă. Aocietatea a între*rins toate demersurile *entru res*ectarea normelor euro*ene la care . =rodusele societăţii sunt destinate8 • *ersoanelor $i2ice cu . 3u*ă aderarea la Dniunea <uro*eană.)A?. utila+ele cum*ărate în anul 2!!! sunt considerate u2ate moral.a. birou?.ersitatea Craio.ităţile de construcţie 4i *erioada în care cutuma românească *resu*une reînnoirea ambientului. =arc1etul Vâlcea. de la #.enituri mediiC • *ersoanelor +uridice >mobilier de birou?C • instituţii *ublice >Dni. cu o .' K trimestrul ((( al anului 2!!' K la '.2' *uncte *rocentuale. iar această modi$icare este susţinută de cre4terea *uterii de cum*ărare.ă in ane0a numărul 2. Ramura *re2intă un caracter de se2onalitate determinat de legătura strânsă cu acti.0%(%0% Dia4nosticul comercial al societă5ii SC COMODIM S # .#'R?.itatea se des$ă4oară în secţii sau la domiciliul clientului >*entru monta+?. =rodusele sunt gru*ate *entru a se o$eri ca soluţii *entru mobilarea unei anumite camere >dormitor. Atilul de . 5eres*ectarea normati.' în trimestrul ((( al anului 2!!6 . 3istribuţia se reali2ea2ă *rin *arteneriatul stabil cu clienţii K *ersoane +uridice. Casa Judeţeană de =ensii.

/0-1/.-(0R din 0roduse =Bndute total 20) Mobilier din PAL melaminat 1!) Mobilier din PAL melaminat 4!) Mobilier din PAL melaminat 1!) Mobilier din PAL melaminat Condiţii de *lată Plata 0 zile Plata 0 zile Plata la li4rare Plata 60 zile 3e cândS >dacă di$eră? 200 2002 1""# 200# .(.L P-(%*A0. ast$el încât des$acerea către ei este considerată asigurată.L P-(%*A0.%.&. Arabes'ue %.ă că niciun client nu are o *ondere mai mare de 2!R din ci$ra de a$aceri.&. 1!) PAL melaminat si accesorii mobilier %.&.i2ionea2ă *entru *erioada următoare următoarea structură a *rinci*alilor clienţi8 +iitori %. %.rading" %. Atructura $urni2orilor care deţin cel *uţin "'R din costurile materiei *rime8 R din Ce $urni2ea2ă total %..L. =iaţa este desc1isă *entru noi concurenţi >atât tim* cât ace4tia au *uterea $inanciară necesară *entru înde*linirea normelor euro*ene?.edere cre4terea masi.L.%AP. M*2 %. *rocentul deţinut *e *iaţa locală de *roducţie mobilier din =.(./ melaminat este de a*ro0imati.&.ân2ărilor are un caracter anual.-5.i2iona că ramura *roducţiei de mobilier .%. %.(. Ae *re.ând în ..a cre4te în continuare. +orest .(. M*2 %.L 26) accesorii mobilier Atructura *rinci*alilor clienţi se *re2intă ast$el8 %ctuali %.(.&. (oamania %.%AP.&.L 26) PAL melaminat si accesorii mobilier %.+/3/&&*0. =rinci*alii clienţi anali2aţi sunt *arteneri tradiţionali ai $irmei. dorinţa de moderni2are a clienţilor. se *oate *re.. /0-1/. sărbători legale.Ae2onalitatea ..1/0 %AP.L.ă a ramurii de construcţii de locuinţe 4i cre4terea *uterii de cum*ărare. @n *re2ent.1/0 %AP.(A&. *iaţa ţintă este cea naţională. " .(.(.+/3/&R din total 16) 1!) 40) 0roduse =Bndute Mobilier din PAL melaminat Mobilier din PAL melaminat Mobilier din PAL melaminat Condiţii de *lată Plata 0 zile Plata 0 zile Plata la li4rare 3e cândS >e client? 200 2002 1""# Furni2or actual Condiţii de *lată *P 0 zile *P 0 zile *P 0 zile 3e cândS >e $urni2or? 2000 2000 2000 Ae obser. în $uncţie de construcţia de case noi. 3!R >+udeţul Vâlcea?.&. %-A .

6R 2!!% ". =entru aB4i îmbunătăţi *o2iţia *e *iaţă.-).ă (ndicator /Valoare an Ci$ra de a$aceri AC C.3(6 AR/ Ci$ra de a$aceri AC </V(/. *e internet K EEE.%(/0%@10 . *ersoanelor $i2ice 4i societăţilor de statC • *romo. 0% • • Stratre4ia firmei$ =olitica de *reţ8 societatea *ractică *reţuri scă2ute întrucât se adresea2ă unei *ături sociale de mi+loc =olitica de distribuţie este reali2ată cu a+utorul8 • maga2inului *ro*riu • *artenerilor de a$aceri răs*ândiţi în *artea de sud a ţării. '% "3.6.88R 2!!' ".@ Numar mediu de an4a7ati .%3(6%)03 +rofit net ON 3%.. *.0 =e *iaţa locală 4i naţională acti.* Cod CAEN /3.%.area *reţurilor re2onabile 4i a calitătii *roduselorC • mărirea ci$rei de a$aceriC • moderni2area $lu0ului te1nologicC • ac1i2iţia unui auto$urgon nou. • 1% • • +uncte forte *iaţa este în cre4tere societatea a ac1i2iţionat utila+e în con$ormitate cu normele euro*ene 2! ./R Firma se deosebe4te de concurenţă *rin $le0ibilitate 4i ada*tabilitate >datorită mărimii $irmei?..inia.Anul ())/ ())0 ())1 Cifra de afaceri ON *. Cota de *iată relati.#8!.( 0)%./ .628..//-.ea2ă mai multe $irme cu acela4i *ro$il8 6obe0*ert.edere8 • continuarea *oliticii de distribuţie adresată în s*ecial maga2inelor de *ro$il..ă 2!!' ".ro ii.3-R 2!!% ".628.!!! 8.0 /3.3(6 AR/ Ci$ra de a$aceri 6.23%. serio2itate 4i *rom*titudine în onorarea comen2ilor. . *rin e0*unerea *roduselor în maga2ine de *ro$il. =olitica de *romo. <l.6.(* .!%6 "!.are a *roduselor8 i.!%6 --3.l*rom etc...0 /3. 5or./1. societatea are în .)<H=<RCota de *iată relati. *.!!! "%.-1.. %!. A. (ndicator /Valoare an Ci$ra de a$aceri AC C. '% 17.ila.%(16 .23%.* . calitate 4i *reţ.comodim.

• • • • • • • 3% *roducţie .itatea nu e *usă în *ericol de *ierderea unui client *ros*ecte asu*ra *ieţii e0terne *reţ consiliere 4i *roiectare *entru comen2i s*eciale +uncte slabe • • • li*sa utila+elor 4i a mi+loacelor de trans*ort noi în $uncţiune concurenţă *uternică *e *iaţa internă intrarea *e *iaţa naţională a marilor *roducători internaţionali 2" .ariată desc1idere s*re *iaţa naţională *arteneriate de lungă durată cu clienţii 4i $urni2orii acti.

1.'-.1/-..3)). .1--.-.*recierea generală a rentabilităţii a$acerii *e ba2a datelor din Contul de =ro$it si =ierdere8 Nr.).3.'*.' *..37-..** 1.1*.'1).2005/2004 1. 1.* .1 1.** 1.1-3./3.aloare anormal de mare din 22 ... Acăderea re2ultatului $inanciar în anul 2!!' se datorea2ă $a*tului că societatea a a*elat la un credit bancar în .** *.-/ 1./3 2004 1.-* ).* *..-33..1 *.)' !-'....** *. 13 1...-* 2004/2003 1..ederea ac1i2iţionării unui teren.. 3 .3 1..3/3.eniturilor din e0*loatare 4i a scăderii întrBo *ondere mai mică a c1eltuielilor .3* 3....).** /.3) *.))-.. unde cre4terea .'/..*' 1.) Rezultatul inanciar Rezultatul e8traordinar Rezultatul brut al e8ploatării (7<1*<11) 2mpozitul pe pro it 0ro itul net al e8erciCiului Rata c9eltuielilor =ariabile ($+($%E1**) $orelaCie rezultat inanciar!e8ploatare $ota ci rei de a aceri Fn =eniturile din e8ploatare $ota altor =enituri Fn =eniturile din e8ploatare 2003 311.7* 11. 7*. 1.* 71...** -/7.* 1'..*' -..** 1.)* 1**.0%(%1% Dia4nosticul economico9financiar al societă5ii SC COMODIM S # ..** Cre4terea *ro$itului se datorea2ă acti.'.7'.** )'*..-'.** .** --/..7**.** 1.1 1...** )*./-.** 3..3) 1.3*/. de*lasări la domiciliul clientului *entru monta+?.)'..3*-.7-'.)..*../* 2005 1.117.** '1'.1' -..3...'* *.** 3/..*).* .enituri din e0*loatare se datorea2ă în mare *arte cre4terii stocurilor >la s$âr4itul anului 2!!%..3* 1'.171.* 1.3/.** *.1/ *.1-. 1.1).ariabile >c1eltuieli cu materii *rime..).-'3. Cre4terea mar+ei brute a aco*erit cre4terea c1eltuielilor $i0e 4i scăderea re2ultatului $inanciar în 2!!' $aţă de 2!!% 4i se datorea2ă ma+orării .** /....eniturilor din e0*loatare a de*ă4it cre4terea c1eltuielilor a$erente. materiale.-1..3-..** *.* 7.)./*..--3.** 1'.* 1.3* *.-.1/ *./ 7.** ).1.*7*.'* ).* --).** 1. 'ndicatori +Bnzări (ci ra de a aceri) 5ub=enCii %lte =enituri "otal =enituri din e8ploatare $9eltuieli =ariabile a erente =eniturilor MarDa brută de e8ploatare ()!') $9eltuieli i8e $9eltuieli de e8ploatare totale Rezultatul e8ploatării ()!. 1..** 1/).3.** . *rt 1 / ) ' ./.111.*3-..ităţii de e0*loatare.)* -.** *.. Cre4terea cotei altor ..-/).1'.*/ 1.** 1.-* .% Dia4nosticul rentabilită5ii$ a.731.).* 1.37 1.))..3..-* 1-'. 7*.* *..** ..*1 1.* 33. Cre4terea c1eltuielilor $i0e se datorea2ă ma+orării $ondului de salarii >anga+aţi noi 4i cre4terea remunerării? 4i a cre4terii c1eltuielilor cu amorti2area >ac1i2iţia a două utila+e necesare cre4terii *roducţiei?. acestea au înregistrat o . *. 7 1* 11 11/ 1) 1' 1.* 11-..-3*.* 7.** !1.

eniturilor din e0*loatare se datorea2ă în cea mai mare *arte reali2ării ci$rei de a$aceri.)*.estirii *er*etue a *ro$itului în elemente de acti. Cu *remisa continuităţii acti.-73 * )1. ca*acitatea de *lată a societăţii nu este a$ectată de *rogramul ei de in.7'7 )*3.ă a $ondului de rulment se datorea2ă in./. =onderea acestora este mică relati.) * -.*). /.*)) 2005 31.)'* .-)7 Valoarea negati.-1 /.-).'' 1.7.*' 1. 3 .1-3 1.-./..ă că între*rinderea a $ost ca*abilă să atragă $inanţare din *artea $urni2orilor săi.*7 2004/2003 1.itate care sBa do.17 2004 1.1 /.3/ 1./... Ae obser.3*/ /1.*.'-3 1*. -/). /'..*13 1'.)) 31. b.-73 . *rt 1 / ) ' .-/)./'.-3 /.1/ 1.)'!'-.* .13 '. la totalul . 3 ...e Nr.1. 3iagnosticul rentabilităţii relati.). acti..)*.)*./-.. 23 .1/' * -./.ând în .ă accentuarea ritmului de cre4tere a rentabilităţii *e ba2a de*ă4irii cre4terii ci$rei de a$aceri.. (% Dia4nosticul ec8ilibrului financiar$ a.-'./'.-./3 -*.estiţii..13 2005/2004 1.3) 1.) !1**. Reali2area ..*. *rt 1 / ) ' .'7 Ae obser. acti.'-3 )*. Cre4terea rentabilităţii economice *oate $i *usă *e seama rein./. 2005 1.*..117 /.edere ma+orarea ritmului de cre4tere a ratei rentabilităţii $inanciare. e.1 1. !-1.e reali2ate *e *arcursul celor trei anii. 'ndicatori $apitaluri proprii 6atorii pe termen lung $apitaluri permanente (1<-) 2mobilizări necorporale 2mobilizări corporale 2mobilizări inanciare %cti=e imobilizate &$ND DE RU%0EN! 2003 -*..-73 * -*...olum redus de stocuri?.111.*. /*. 3. * .*' 1. Cre4terea rentabilităţii comerciale este *usă *e ba2a e0tinderii reţelei de des$acere în alte ora4e. 'ndicatori +Bnzări (ci ra de a aceri) %cti=e totale 0ro it a erent ci rei de a aceri $apitaluri proprii 0ro it net Rata rentabilităCii comerciale Rata rentabilităCii economice Rata rentabilităCii inanciare 2003 311.1/ -.. 11. Corelaţia $ond de rulment B necesar $ond de rulment B tre2oreria netă Nr.. 1.elor totale 4i ca*italurilor *ro*rii de cea a *ro$itului net..eniturilor din e0*loatare >societatea are un .1 2004 /1..itând contractarea unor credite bancare *e termen scurt.ităţii. * )1.. * /1.*7 .cau2a unui stoc necesar *entru onorarea unei comen2i im*ortante la înce*utul anului 2!!'?.edit o*ortună a. 7*/.*..estiţiilor masi. 1..

'--1)../)1 !1-'.3) 1)3.//* 3/.-* 1.abilităţii Nr./ !*.7)7 2004 !'-.* *.estire care a de2ec1ilibrat indicatorii societăţii.*' 1.' G1 Valoarea mică a lic1idităţii generale >sub ..'.antă *entru societate.*1* 1*..** 1.'.' *.--) /3'.)73 /1.!1. Rata lic1iditatăţii imediate este un indicator în.estească în e0*loatare. 2% . 3 ..ă că *artenerii de a$ceri $inanţea2ă acti. /3'..Nr.' *.ă.anţa acestui indicator este de asemenea a$ectată de lic1iditatea crescută a stocurilor 4i de încasarea ritmică a clienţilor..)* 1..** 1.1*.7)7 -*.*7 * )*3./ * !/-.'.3-....3) '.*7 *./ * -/).)) /7.1.*7 '. Rata lic1idităţii curente este în redresare. 3iagnosticul lic1idităţii 4i sol.'-3 .aloarea o*timă? *oate $i *usă *e seama acti.*13 *.)*. 7*/.) 3-/. .*)) !1-'.3. b. *rt 1 / ) ' 'ndicatori 5tocuri $reanCe 6atorii curente $9eltuieli Fn a=ans NE*E(#R &$ND DE RU%0EN! 2003 3*. iar *entru mar$a ..)73 2005 !1**. Ae obser. *.')1 2005 1)3..) *./ 3*.. 2005 ...*7 3.-.ite2a mare de circulaţie a măr$urilor./)1 !13/..1* *. *.*3) 1*.ândută clienţilor *ersoane $i2ice *lata se reali2ea2ă *e loc constituind o sursă *ermanentă de cas1B$loE.ităţii de in.aloare mare arată că între*rinderea î4i imobili2ea2ă resursele în conturi la bănci 4i casă în loc să le in.*7 "a-oare optim3 1.1 3-/...*7 2004 /1.*. *rt 1 / ) ' ..-73 -1).)37 31..ec1it a carui .*1* 2004 3..//* 1. 7 1* 11 11/ 'ndicatori %cti=e circulante 6atorii curente 5tocuri 6isponibilităCii $apitaluri proprii 6atorii totale $redite bancare %cti=e totale Rata lic9idităCii generale Rata lic9idităCii curente Rata lic9idităCii imediate Rata sol=abilităCii patrimoniale Rata sol=abilităCii generale 2003 17/.*. -ermenul de *lată a $urni2orilor 4i clienţilor *ersoane +uridice este de 3! de 2ile. Nr.3-.)77 -1).7* *.)37 3e$icitul de $ond de rulment este aco*erit de dega+area re2ultată din necesarul de $ond de rulment re2ultând o tre2orerie *o2iti.'.*../-.*.' ! 1 *.*3) 11-. datorită $a*tului că aceasta are o mare *arte a des$acerii asigurată >are comen2i *este ca*acitatea de *roducţie?.itatea între*rinderii ceea ce conduce la o dega+are de resurse atrase. 3/.')1 3/.1 !/-.)) 3/. Dn alt $actor care determină această situaţie este ...' *. *rt 1 / 'ndicatori >ON6 6# R:1M#N" N#$#5%R >ON6 6# R:1M#N" !RE1$RER'# NE!2 2003 !-1. Rele.ceastă rată nu este rele../73 /3'.-)7 !13/..

-.7*..13 ABa considerat un indice de cre4tere al ci$rei de a$aceri egal cu ".) Rezultatul inanciar Rezultatul e8traordinar Rezultatul brut al e8ploatării (7<1*<11) 2mpozitul pe pro it 0ro itul net al e8erciCiului -**.1/'./*.)').)'.'/3../.oile $irmei 1% +uncte slabe • ./) '3. -.--3./--.. -./.-). 3 ..*.7./..). ABa obser.** /.)'/.Rata sol. /% +re"i-iuni$ Nr.abilităţii *atrimoniale indică deci2ia societăţii de a se $olosi de credite bancare în 2!!'../*.*.7.37-.** *. Re2ultatul e0traordinar se consideră egal cu 2ero..eniturilor din acti.** 1.*1.** 3.or $i obţinute de societate. /)3.7-1. ./) 1--. 0% +uncte forte • între*rinderea este rentabilă • mar+a brută are ca*acitatea de a aco*eri ne.1.** *.3. mai mare decât limita o*timă $iind inter*retată ca $a../-./.'*.777.77'.77/.)-.3./3.-1. 1.1' -**3 /.-3 -../)'..'3 ./-.%.** '*/. în corelaţie cu media cre4terii ci$rei de a$aceri în anii anali2aţi 4i cu *osibilităţile între*rinderii de a susţine .)**.. Rata c1eltuielilor ..*/*.)) '3.3'.orabilă?.)71.)'*/.** /1/../7/.3.)'*. 1.3)3.enituri au o *ondere constantă în totalul .1-*.** -. $rt 1 / ) ' .-.aloarea ei.-' '. Dltima rată indică o situaţie stabilă >.3)3.*-.. -**.)) -'/.*./. % *uncte *rocentuale *e an.)).*'/.17-.'*.-...** /.'. -.1.'' *./) !//.)) !//..7) /. 7 1* 11 11/ 1) 2ndicatori +Bnzări (ci ra de a aceri) 5ub=enCii %lte =enituri "otal =enituri din e8ploatare $9eltuieli =ariabile a erente =eniturilor MarDa brută de e8ploatare ()!') $9eltuieli i8e $9eltuieli de e8ploatare totale Rezultatul e8ploatării ()!.'.** -/7. '.'...7)*.*/).)!//..-./*../.-.ariabile scade cu a*or0imati.)1 *.)./*1.ân2ările *e ba2a cre4terii ca*acităţii de *roducţie.3'3.at ca alte .).** *..-77.* /.*.)./-7.''*.** /).itatea de e0*loatare.. -.-3 1.'/7.. Re2ultatul $inanciar sBa stabilit *e ba2a in$ormaţiilor care se re$eră la creditele curente 4i cele care .-/7.aloarea mare a dis*onibilităţilor 2' .

26 .

.

% R.2005 08.#62 '.880 17.851%diferen&' ( =reţ ac1i2iţie 11.8"6 R.260 1".603 15.06. a.8%% "'.8#" >.28! ".l$a Romeo .l$a Romeo Citroen &undaQ ' .utoturism Remorcă . " 2 3 % ' % ' -i* .8"6 R.5 >2!!% m* T 6! <DR/m* T 3.utoturism .582 4.070 14.5/<DR K se corectea2ă imobili2ările cor*orale cu U 2"8.utoturism .06.edere *osibilitatea de a $i *arcelat *entru construcţia de locuinţe sau $olosit *entru acti. -i* Masina aplicat folie Masina de gaurit Masina de debitat PAL Masina de for ati!at PAL Masina debitat si fre!at Masina aplicat folie Masina slefuit #$#AL 3ată ac1i2iţie 24.06.076 6.06. Valoarea a $ost calculată la %!8. '! #.aloare contabilă? 28 .08.#!! "3.5"" 4.crt.2003 27.06.2005 8.578 Valoare de *iaţă 10.2002 30.aluat du*ă *reţul actual de *e *iaţa imobiliară a ora4ului Râmnicul Vâlcea >6! <DR *e m*?.n $abricaţie " 6 2!!2 " 6 " " 2!!! 2!!! 3".2004 08.% Metoda de e"aluare !e ba-a acti"ului net corectat -erenul a $ost ree.l$a Romeo .-.e1icul Dtilitar Dtilitar ."36 .311 24.itatea industrială./ 6arcă Citroen 6ercedes .2002 24.esc acelora4i $uncţii.800 3. 5r.261 "4.740 103.#8! "%.2002 24."25 14.utoturism -.11.748 30.26' >di$erenţă? Valoare *iaţă "8.152 20.82! "%.42" Valoarea sBa calculat în $uncţie de *iaţa acti.ând în .5?.ă a utila+elor secondB1and similare sau care ser.1%Metodolo4ia de e"aluare 1%.

/)'.*..)) )*-.5C V ..3.7/* -.7/* * * * -...cti. *erisabile. Clienţii nu au restanţe 4i nu sunt în im*osibilitate de *lată.-.. Aocietatea nu înregistrea2ă obligaţii în ./1.1*3/../.-.-.)) )*-.*7 31.17*./..)37 .. care nu ar *utea să $ie .Aocietatea nu înregistrea2ă stocuri greu ...-/..e totale corectate K 3atorii totale corectate V 1..7/* * * * -. Nr../-.@ /'..andabile.17*.1*3/..3)1 /'.)37 ../1.alori$icate întrBun ciclu de *roducţie.) $apital propriu 6atorii din care >urnizori %lte datorii bancare %lte obligaCii 5urse de inanCare totală (1*<11) +aloare bilanC -**' * -./-. 7 1* 11 2ndicatori 2mobilizări necorporale 2mobilizări corporale 2mobilizări inanciare %cti=e imobilizate (1<-</) 5tocuri $reanCe 6isponibilităCi %cti=e circulante ('<. /33.7/* '..*.<3) %cti=e totale ()<.7/-.-/. * '. /33.. $rt 1 / ) ' .)'7 .17*.alută.alută.3)1 1- .)-' 1.) 1)3. 3is*onibilitaţile nu necesită corecţii *entru că societatea nu deţine .*7 $orecCie +aloare corectată * -..*. 3 .'-3 ..3./-. 1)3../ 1.371 1*.*./)'...)'7 RON 2 .) * -...371 1*.)-' 7*/.3)1 ! ./ 7*/.

#' U 6.)' H • .m calculat rata c1eltuielilor . 2!!6..2!!' T "!! V V 1.)..enituri din e0*loatare >.3/-..3...))1.-33.ariabile >RCV? în anii 2!!'.V<2!!' / C.5 • .2' V 2! • ..7-'.--3.../-7.)' H RCV2!!# V RCV2!!6 K % V 3).*)..-1.** / 1.i2ionaţi 8 =med V >=2!!6 U =2!!# U =2!!8? / 3 V V >-.).-.*).** E1**@ 1*H • .2!!' V 1.)' – ) @ 3).)' – ) @ .1' U .% Metoda de e"aluare !rin randament • .'/. H • .** T "!! V 3..)' – ) @ 3*.m calculat .m calculat *onderea altor .aloarea de rentabilitate >Vr? 8 Vr V =med / i V 3)./.** / . i V rata in$laţiei U rata de re$erinţa a băncii naţionale U coe$icientul de risc i V ' U 8. U 1.** T "!! V V !-'.m calculat *ro$itul net mediu > =med ? *e cei trei ani *re..7 ( *.-.)).)'.7 R..)' R RCV2!!6 V RCV2!!' K % V 3.)' H RCV2!!8 V RCV2!!# K % V 3*..3'. 2!!8 8 RCV2!!' V CV2!!' / C..? *entru anul 2!!'8 .3)3.V<? în ci$ra de a$aceri >C..1%(%....))1.m calculat *onderea re2ultatului $inanciar >RF? în re2ultatul e0*loatarii >R<? *entru anul 2!!'8 RF2!!' / R<2!!' T "!! V !1..**/1.@ /... 2!!#.m stabilit rata de actuali2are >i? a*licabilă egală cu 2! *uncte *rocentuale.-*7 R.5 3! .13? / 3 V V 3)..

ţinând cont de ritmul de cre4tere al ca*italurilor *ro*rii >2.))1.28R? 8 r*re.1' U .28 V '8..*)..)'7 < -..'*' RON 3" .. RON • Calculăm Valoarea de 7oodEill >V7O?8 V7V V .cti..)'7 E *.-*7.3)3.*7 R • • =resu*unem Rata de actuali2are >i? a*licabilă egală cu 2! *uncte *rocentuale ce conţine 4i *rima de risc.28 V '6.7 R.7 – /'..e totale corectate K 3atorii totale corectate Calculăm Renta de 7oodEill >7O?8 7O V > =med K.i2 V r2!!' U 2.'2#..))1../.'.3# R • • Calculăm .*)).! U 2.!! T "!! V '.i2ionaţi 8 =med V >=2!!6 U =2!!# U =2!!8? / 3 V V >-..3'.@ '/3.cti./-7.5C V ..3.ul net corectat >. Calculăm Rata de medie a rentabilităţii *re....*).1%(%(% Metoda de e"aluare !e ba-ă de Good<ill sau Su!ra!rofit • .@ -.5 • Calculăm Rata de *lasament a dis*onibilităţilor sau Rata medie a rentabilităţii >r? a$erentă anului 2!!'8 r2!!' V =2!!' / W*2!!' T "!! V V )*. @ /.-1.13 ( *.i2ionate.i2 ? / i V > 3)./3 ) ( *.)'.5C U 7O V /'.m calculat *ro$itul net mediu > =med ? *e cei trei ani *re...5C?8 .5C T r*re. U 1.** / #".117..13? / 3 V V 3)..

3in acest moti. econcilierea "alorilor 3atorită următoarelor *remise8 • • • • • în . scara ).aloarea managementului 4i a *ersonalului cali$icatC nu sBa inclus în e. numărul 3'."".aloarea sc1iţelor care a*arţin $irmeiC nu sBa *utut estima . a*artament "6.aloarea reconciliată este cea obţinută *rin metoda goodEill. -n opinia noastr'. 3. .aloarea imobili2ărilor din bilanţ nu sBa introdus . .aloarea clientelei $ormate de între*rindereC între*rinderea $olose4te un teren 4i o 1ală *e care le înc1iria2ă de la o altă societate.505 R$N >trei milioane *atru2eci 4i *atru de mii cinci sute cinci lei? 32 .aloarea unor ec1i*amente cum*ărate care urmea2ă a $i rece*ţionate. )a re!ultat al cercet'rii *i anali!ei pe care le+a înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. bloc ("".C nu sBa *utut stabili .aloare de 2!3' <DR. J38/63 /2!. cod $iscal nr." +udeţul Vâlcea. #. în . deci ca*acitatea ei de *roducţie se ba2ea2ă *e bunuri care nu $ac *arte din *atrimoniul eiC Considerăm că e. cu sediul social în strada &enri Coanda.3(6 AR/ cu sediul în Râmnicu Vâlcea. "!226#%!.aluarea *e ba2ă de acti.e este de$icitară.6.aloarea de pia&' a -ntreprinderi AC C. la data de 20 dece brie 2006 este de / reali!at.044..aluare .1%/.

33 .

/ .0 .3 .1) (*/ ((0 //@ (*) . numărul C..(.ania Râmnicu Vâlcea Cont8 R. ( / 0 1 + ODUS Dormitoare Dormitor COMODIM Dormitor A#INA &ifonier A#INA Comodă A#INA Cameră TINE ET Bibliotecă CD=AN &ifonier ( uşi cu !erete &ifonie ( uşi Garderobă A#FA Garderobă COMODIM Cuier cu o4lindă Comodă T= Măsu5ă cu rotile Măsu5ă cafea Masă cu !icioare nic8el Masă cu !icioare +A# Taburet BUCCTC IE OEANA SOFT :uşi !lacate cu aluminiu.D. Calea lui -raian. OEANA C#ASIC SECUNDO MDF COMODIM + IMA 3% +ret ON @() .* .8 R"!226#%! Registru Comerţului8 J38/63 /" # )anca8 -ransil.1 .36) 6*( //1 *00 .(3 31 0/ .63 .) ..dresa8 Râmnicu Vâlcea. .33 63 (.38)-R/!3 !"2!2'3!%!" -el/Fa08 !2'!B#3'683 3%(% Nomenclator de !roduse Nr% Crt% " ( / 0 1 3 * 6 @ . @1/ 6@* @0/ 3/) 11) .Ane?a ( COMODIM .( .

3/ .3) MOBI#IE BI OU Birou col5 Birou Uşe şi setar Birou ( sertare Masă calculator ti! A Masă calculator ti! B Fişet fără uşi Fişet cu uşi !e 7umătate Fişet cu uşi (@6 . ( / 0 1 3 * 6 ())F@) ())F.+ATU I .() ())F.// @3 . ( / 0 .@) ((/ (() (30 (@* /(/ 3' .// .1* .0) ())F.

36 . In interiorul acestui lu8 te9nologic (utilaDele care =or i puse Fn uncCiune) e8istă şi alte etape intermediare care pot i e8ecutate cu baza te9nică deDa e8istentă.Ane?a / 3%/% Flu? te8nolo4ic !roiectat6 >lu8ul te9nologic urmăreşte un reper sau un grup de repere de la depozitul de materiale spre zona de asamblare inală. %cest lu8 este Fn linii mari identic pentru ambele secCii de producCie e8istente (producCie mobilier serie şi producCie mobilier comenzi speciale – tipice. .

bai?. .)A sunt *iesele de re2istenta ale unei linii de *roductie mobilier *er$ormant.anta+ele $olosirii acestui utila+ sunt8 B *osibilitatea de inclinare de la ! K %' de grade a ambelor ca*ete de debitareC B masa mobila generoasa K 3. masina de debitat la ca*ete? aceasta masina e0ecutand toate aceste o*eratii in acelasi tim*.% Masina automata !entru a!licat cant ABS ".)A de a*ro0.Ane?a 0 3%0% Descrierea utila7elor si caracteristici te8nice6 .1m%l%Fmin% 9 Actionare aer )>* M!a 9 Finisare ori-ontala 4ru! fre-e ( ? )>*1G< ." Descriere utila7$ utila+ $olosit *e *iata euro*eana care a*lica banda *lasti$icata . ? .ans de lucru de a*ro0imati. B calitatea $inisa+ului e0celent . 3 m. Descriere utila7$ Circularul cu masa mobila alaturi de masina de a*licat cant . s*ecial o$erind re*erelor o re2istenta mecanica deosebita si in acelasi tim* re2istenta deosebita in mediul umed>mobilier birotica. B .)93)mm 9 Grosime cant . bucatarii.()))r!m 9 Finisare fina 4ru! fre-e ( ( ? )>11G< .elul de 2gomot $oarte redusC B a.anta+ele $olosirii unui utila+ *ro$esional sunt8 B eliminarea a cel *utin ' utila+e clasice care insumate ca tim* de lucru duc la un cost de *roductie $oarte mare >masina de $re2at cantul./ melaminat si 63F? *rin sudare $olosind un ade2i. masina de re$ilare.()))r!m 9 Motor a"ans !iesa .l.6!!mmC B *osibilitatea de a regla distanta de taiere electronicC B ni.. ..ansul de lucru creste de la a*ro0imati./min. masina de sle$uire.%( Caracteristici te8nice$ 9 Grosime !iesa .>1G< 9 +resiune a!licare ade-i" )>. dormitoare. la "' m.a2ut cu 2 sisteme de debitare >su*erior si in$erior? care e$ectuea2a o taiere $oarte $ina a $oliei de melamina./min. . 3mm *e cantul re*erelor din *laci aglomerate>=.cest utila+ este *re.(G< (% Circular masa mobila cu inci-or (%.193/mm 9 +osibilitate a!licare cant /mm 9 A"ans !relucrare . masina de a*licat ade2i.. 2!m/minC B sisteme de e01austare atasate *an2elorC 3# ..l.

/%( Caracteristici te8nice$ 9 diametru ma?im fre-a . =roducti. la e$ectuarea canalelor *entru sertare. Descriere utila7$ utila+ care *oate e0ecuta *rintrBo sim*la comanda *neumatica 2" de gauri intrBo singura trecere. Descriere utila7$ este utila+ul care *recede o*eratiile de cantuire si este $olosit in *roductia de mobilier.()mm 9 diametru a? 0)mm 9 turatii 11))F*1))F.itatea a cel *utin ' o*eratori *rin care sBar *resu*une ca ar gauri cu bormasina clasica $iecare.()mm 9 !utere motor 1>19*>1G< 9 !utere motor inci-or )>*1G< /% Masina de fre-at cu a? inclinabil /%.. ca!ete 9 distanta intre 4auri /(mm 9 motor antrenare . renuntanduBse ast$el la im*ro.anta+ul acestei masini este ca *oate su*lini singura acti.anta+ul *rinci*al al acestui utila+ este ca a0ul *rinci*al *oate $i inclinat automat la un ung1i de la ! la 3! de grade. .. "'!R coreland a. .ertical sau ori2ontal aducand ast$el un bene$iciu substantial ca tim* si calitate de e0ecutie. (%( Caracteristici te8nice$ 9 diametru !an-a !rinci!ala ma? 0)) ? /) mm 9 diametru !an-a inci-or ma? .i2atiile a*licate $rec. $iind indis*ensabila unui atelier utilat mediu.>1 ? (G< 9 "ite-a motor (60)r!m 9 4reutate 3))96))G4 1% Com!resor cu surub 38 .itatea creste de cel *utin 3 ori $olosinduBse acest utila+ semiautomat.ent *e utila+e de+a e0istente ast$el diminuind riscurile cau2ate de accidente si crescand $oarte mult siguranta in e0*loatare.ansul de lucru cu reglarea le+era a ansamblurilor.B marirea numerelor de re*ere debitate cu a*ro0imati.))))r!m 9 motor !rinci!al 0G< 9 4reutate 11)G4 0% Masina 4aurit multi!lu 0%.() ? () mm 9 tre!te turatii /)))F0)))F1))) r!m 9 inclinabilitate !an-a inci-oare )901 4rade 9 turatie inci-or *))) r!m 9 lun4ime de taiere ma? /3)) mm 9 a7usta7 e?8austare diametru . 0%(% Caracteristici te8nice$ 9 4rosime !iesa 6)mm 9 4ru! 4aurire multi!lu (. 7ru*ul de gaurire lucrea2a cu 2" de mandrine intersc1imbabile in *lan .

reusind sa genere2e o *resiune de "3!! de litri *e minut alimentand simultan toate utila+ele comandate *neumatic.() C! 9 sarcina totala ma?ima autori-ata /1))G4 9 combustibil diesel 9 "olum util . asigurand e01austarea >absorbtia *articulelor de *ra$ si rumegus? generate de ma+oritatea utila+elor. G< 9 -4omot 61 db 9 sistem anti"ibratie 9 !osibilitate atasare as!iratie !entru 3 I 6 utila7e *% Autofur4on *%. .rarea *roduselor de mobilier catre bene$iciari.% Descriere utila7$ com*resorul cu surub re*re2inta inima unui sistem *neumatic al $abricii de mobilier.el de 2gomot $oarte redus 68 dbC B *osibilitatea de racordare a cel *utin 2' de utili2atori simultan >utila+e si scule de mana?C B renuntarea la bormasinile electrice clasice care genera2a costuri mari in tim* si *ericol de electrocutare *rin sectionarea accidentala a cablurilor.1%..oiti sa $olosim mai multe e01austoare indi.e D. care duc la cresterea rentabilitatii societatii *rin $a*tul ca *utem de.)))) cF8 9 motor !rinci!al *>1 I .<. 1%(% Caracteristici te8nice$ 9 !resiune . Descriere$ este $oarte necesar *entru li.. 3%(% Caracteristici te8nice$ 9 ca!acitate absorbtie 6))) 9 . .anta+ul *rinci*al consta in $a*tul ca nu mai suntem ne./)) lFmin 9 motor *>1 G< 9 -4omot 3( db 9 iesiri H toli 9 4reutate .'PE $iecare?C B ni.eni mult mai $le0ibili si *rom*ti in relatia bene$iciar B $urni2or si in. renuntand ast$el la colaborari cu alti trans*ortatori.6) G4 3% Sistem e?8austare !rofesional 3%.iduale *entru $iecare utila+ care generea2a mult 2gomot si consum ridicat de energie electrica..ers.% Descriere utila7$ este un utila+ care cores*unde actualelor normati./ mc 3 . *%(% Caracteristici te8nice$ 9 ca!acitate cilindrica (((@ cc 9 !utere .anta+ele utili2arii acestui ec1i*ament sunt8 B consumul de energie electrica mic>ra*ortat la $a*tul ca in situatia actuala $olosim ' com*resoare a 3.

6<C A. EEE.A(7DRJR( -R.utori2aţia de 6ediu numărul "2%% din "# decembrie 2!!3 "#.)<H AR/ >*artener -elemobil B Ia**? 8.. "%.cte adiţionale la . Contractului numărul 23 ! / 2" martie 2!!3 cu AC R. Contractului din data "3 iunie 2!!' cu AC 3(A-(5A AR/ >*artener .ro 6. Atatul societaţii 2. Contractului 22 ' / 28 martie 2!!3 cu AC DR).ctul constituti. 3. Contract de imtrumut din 2' a*rilie 2!!' "8.m$inante. .? .5A(/V. Contractului de asigurare a bunurilor a*arţinând *ersoanelor +uridice numărul .CV. Contractului numărul #'!#!!!#22 / 2 octombrie 2!!6 cu AC RCA G R3A A. Contractului 2'3 / " $ebruarie " cu *entru AC . Aituatia contractelor de munca "6.Ane?a 1 3%1% #ISTA SU SE#O DE INFO MA E ". Registru Facturi *rimite %! . Râmnicu Vâlcea "". A."36%8' / 3 martie 2!!6 cu AC )./5(. %. Contractului de înc1iriere numărul '2" / 26 martie 2!!3 cu AC D5(V<RA A. . Aituaţia mi+loacelor $i0e 22. Râmnicu Vâlcea "2.comodim. Registru Facturi întocmite 2%. Contractului de înc1iriere numărul 8# / "! mai 2!!6 cu AC . &otărâri +udecătore4ti '. #.7R. "3.range România A.ro 2". 5omenclatorul de *roduse " . Registrul $acturi "'.ctul constituti. "!. Aituaţii $inanciare *entru 2!!% 4i 2!!' 2!.5 A. .R(6 A. 5omenclatorul de *roduse 23. EEE.

cgi B *aginile 3'86B3'88 2#.com 36. Anali!a econo ico+financiar'.drd.alutar. EEE. 2!!'. /ect. 26.ng1el.drd." 2 .5.dr.ro 3%. editura -ribuna <conomică.. 0d. /ect.. EEE. /ect.ro 33.ro 3#. 2!!%. 0.masiniBdeB.bnr.onrc... a 11+a re.57&</. EEE. EEE.ro %" .Vasile R. 333.ro 3!.ro/cgiBbin/intbilant. 1tt*8//semnal.dr. EEE.ro 3'.ro 32. (on .)D.(on .eri$icare decembrie 2!!3.cursB.urel (4$ănescu.Claudia A<R).stocuri.an2are. Vasile Robu. 5icolae 7eorgescu. )alanţe de .i!uit' *i adaugit' de 71eorg1e Vâlceanu.3aniela -D-D( 31.uni.uni. 0.uni.danibrum.uni. EEE.2'.librom.i obiliare+terenuri. editura ă<conomica.nca -uţu.aluarea 2ntreprinderii de .masini. Vasile Robu. .aluarea 2ntreprinderii de =ro$. EEE. 2!!6 28.

cţionarilor 3irector general 3irector comercial Res*onsabil al calităţii 3irector economic 3irector te1nic .ân2ări Com*artiment a*ro.Ane?a 3 3%3% Or4ani4rama S%C% COMODIM S% %#% .i2ionare Contabil 7estionar 6aistru =ersonal e0ecutie %2 .genţi .dunarea 7enerală a .