You are on page 1of 20

Uvod

'' Po mudrosti Nestor; po genijalnosti Sokrat; po umjetnosti Vergilije. Zemlja pokriva, narod tuguje, a Olimp ga ima." Viljem Šekspir (William Shakespeare) rođen je 1564. god. u Stratfordu na !onu" kao tre#e i najstarije mu$ko dijete od osmero dje%e &'ona i (arije Šekspir" rođene )rden.

Vilijem Šekspir

*+ra,o!anje Šekspira" u odnosu na druge sa!remenike" nije +ilo !eliko. Vjero!atno je osno!na ,nanja stekao u mjesnoj $koli" gdje je +ilo do+rih u-itelja humanisti-kih nauka" no misli se da o!u $kolu nije ,a!r$io jer je morao da poma'e o%u kad su poslo!i po$li rđa!o. . 1/. godini o'enio se )nom 0ate!ej i stekao troje dje%e. 1akon nje,ine smrti odla,i u 2ondon. Sa dolaskom u 2ondon po-inje njego!o !e,i!anje ,a po,ori$te3 do kraja 'i!ota ono #e +iti njego! hlje+ i njego!a opsesija. 4r!o je postao gluma%" a ,atim i onaj koji dotjeruje tuđe teksto!e" $to mu je omogu#ilo da upo,na tehniku dramskog pisanja i dalo ideje da i sam pi$e. .-est!o!ao je u st!aranju po,ori$ta lo!. 1jego! knji'e!ni rad o+uh!ata 56 godina (157581615) . 9a to !rijeme napisao je knjigu sa 154 soneta" 5 narati!ne poeme i :6 drama. Veoma %ijenjen kao dramski pisa%" -lan naj+olje po,ori$ne dru'ine u 2ondonu" i su!lasnik po,ori$ta koje je s!akog dana sem nedjelje da!alo predsta!e" Šekspir je" u !idu nagrade" stekao lep imetak i 1615. po!ukao se u s!oj rodni gradi#. ;i!io je jo$ -etiri godine" u miru" u krugu s!oje porodi%e" u no!oj ku#i koju je pre toga kupio" a pokatkad su mu dola,ili drugo!i" pjesni%i i glum%i i, 2ondona. .mro je tu" u Stratfordu" 1616" u 5:8oj godini 'i!ota" i sahranjen je u mjesnoj %rk!i S!. <roji%e" u +li,ini oltara. =,nad gro+a posta!ljena je" 165:." spomen8+ista" sa latinskim natpisom> " Po mudrosti Nestor; po genijelnosti Sokrat; po umjetnosti Vergilije. Zemlja pokriva, narod tuguje, a Olimp ga ima." . s!om testamentu" Šekspir je osta!io !eliki dio s!og imanja s!ojoj starijoj k#er%i" Su,ani. .slo! je +io da ga ona prenese na s!og pr!orođenog sina. ?inije!i su imali troje dje%e i s!e troje je umrlo. 0olo!i su imali jednu k#erku" li,a+et" koja se udala d!a puta ali je umrla +e, dje%e 16@6. godine" -ime se direktna linija Šekspiro!ih ugasila. Šekspiro! testament skoro da i ne pominje njego!u 'enu" )nu" koja je !ijero!atno imala pra!o na tre#inu nasljedst!a. Šekspir je +io sahranjen u Ark!i s!. <rojst!a d!a dana nakon $to je umro. 1e$to prije 165:. godine podignut mu je spomenik na sje!ernom ,idu. 1a pos!etnoj plo-i se poredi sa 1estorom" Virgilijem i Sokratom.

2

. pr!om ra. .a po.Književni rad Šekspira o+uh!ata d!adeset godina" pri+li'no od 1575. 4o knji'e!nom kriti-aru i istori-aru 3 . Naslovna strana sa!rani# Šekspirovi# dela Prvi $olio i% &'((.va plemi*a i% Verone i U%aludan trud lju!avi3 istorijeske drame> 0enrik V= ( tri dijela) i Bi-ard ===3 i tragedije> <it )ndronik i Bomeo i Culijeta. do 16153 .orni%u stara djela" naro-ito istorijeske hronike" ali i pi$e pr!e samostalne drame" komedije> )omedija pometnja.do+lju" pri+li'no od 1574874" Šekspir prepra!lja .a to !rijeme napisao je d!ije !elike narati!ne poeme" Veneru i "dona (157:) i *tmi%u 2ukre%ije(1574)" .+irku od 154 soneta(1667) i :6 drama ( komedija" istorija i tragedija). Ukro*ena goropadni+a.

Zimska !ajka. *!aj period &euden na. 4amlet. du+inaDD i ka'e da pjesnik sada ispituje DDnajmra-nije i najtu'nije strane ljudskog sr%aDD i DDprou-a!a !eliku tajnu . 4 . 0ogojavljenska no* i Vesele 1ene vind%orske 3 istorije> 2i. "ntonije i )leopatra. &auden je o!o ra. mjesta okru'enih u'asom i .do+lje" od 166781615" na. 4enrik 3V( d!a dijela) i 4enrik V.!ano DDromanti-noDD DDposlednjeDD" sadr'i tragikomedije ili romanti-ne drame> Sim!elin.i u istinsko o-ajanje i ogor-en pesimi. )ariolan i 8imon "tinjanin 3 isto tako" i satiri-na komedija 8riol i )resida" i d!e mra-ne komedije" Sve je do!ro /to se do!ro svr/i i -jera %a mjeru.am3 tu spadaju !elike tragedije>5ulije 6e%ar. &rugom ra.laDD. )ralj .1on. mete'a i muke poslo!anja" i. Otelo.ard 33. )ralj 7ir.i!a DDi.umije!a s!ijet i ljude u njemuDD" a njego!o djelo postaje DDsna'no i jedroDD.i!a o!aj period DDu s!ijetuDD " jer DDŠekspiro!a uo+ra.do+lju" od 157581666" pripadaju !elike i !edre komedije> San ljetnje no*i.ki trgova+ . <re#e ra. -ak!et. Eet!rto ra. mraka i tragi-ne misterije" i.ilja po-inje da . 0ura i romanti-nu istoriju 4enrikV333.do+lje opisao DDna !isinamaDD" jer Šekspir je sada i. &auden na. &audenu" o!o je period DDu radioni%iDD" to je do+a DDu-enja i gledanjaDD" a pjesnik je DD!rijedan" ali i !eseo i hra+ar u-enikDD. st!arnog 'i!ota" da ra. -leta.ah!ata i.do+lje" od 16618166/" isti-e se du+okim sumorom i osje#anjem tragi-nosti 'i!ota" koji prela.lo-inom" posredst!om snage lju+a!i" dostigao -iste i !edre !isine. -nogo vike ni oko /ta. )ako vam drago ..

među .nost Šekspirovi# drama Shakespeare ide u red rijetkih dramati-ara kojima podjednako uspije!aju komedije" tragedije i drame" pri -emu !alja napomenuti da su mnoga njego!a djela .+ilje i pri!ida" .likuju od gr-kih" jedino ih po!e.uje i.međi tih tipo!a" jer -esto nose u se+i podjednako komi-ne kao i tragi-ne elemente" a osim toga !rlo su ra.u.nimno !a'nih refleksija o s!ijetu i 'i!otu te o temeljnim ljudskim postup%ima i nara!ima. ?nji'e!nost ne 'eli dati nikak!e kona-ne odgo!ore" nego da se s!jesno i namjerno poigra!a odnosima i.ali$tu se ne mo'e okupiti !eliki +roj ljudi" no .apitamo $to je .natu Gmitsku po.i imaju ponekad i pos!e samostalnu !rijednost i.apra!o . <ak!a mnogo.adinuH" nego na ugla!nom po.+ilja i istina.lje!ima strasti i osje#aja te na st!aranju stalne napetosti koja .ra!no o+jasniti" a +itan je naglasak na njiho!om djelo!anju i na međuso+nom suprotsta!ljanju u dijalo.+or liko!a F i.o!ane sloje!e pu-anst!a" a u ka.!ed+e> pu+lika o+uh!a#a nejednako o+ra. (oti!i djelo!anja liko!a tako se u!ijek moraju i.li-itih na-ina i na mnogo ra.ato se predsta!e u-estalo pona!ljaju.ahtije!aju#i da se u!ijek nano!o . 4isane su .ali$ne i.a druga-iju pu+liku i druga-iji tip ka.li-itije tuma-enih djela u s!jetskoj knji'e!nosti" na%rt njego!e strukture mo'e na.ina. 4ri tome se te'i dojmlji!im pri.apra!o na nekoj ra.etni" GjakiH karakteri F mo# strasti i neumitnost sud+ine.a" a monolo.orima" nagla$enim i. Shakespeareo!e tragedije u!elike se ra.na-nost na. 1aj-e$#e se i. slu-ajnosti. ?ako je 0amlet jedno od najglaso!itijih" a također i naj!i$e i najra.ahtije!a kona-no rje$enje na kraju.isten%ijalne odluke" a njiho!u sud+inu u nekoj mjeri određuje i s!oje!rsna nai!nost" pa -ak i ni. 1jiho!a je tragedija pri tome redo!ito opsjednutost nekom !rstom eg.na-ajke %jelokupnog Shakespeareo!a dramskog st!arala$t!a.8ragi.nolika u na-inima o+rade" pa u nekoj mjeri i u knji'e!noj !rijednosti. Valja napomenuti 5 .mjenjuju stih i pro. Irađa se tako ne oslanja na sas!im po.natu legendarnu po!ijest ili na s!agda$nji%u.na-iti i temeljne .ima.ire se u s!im Shakespeareo!im dramama" pa se njego!i liko!i u!ijek mogu tuma-iti na !i$e ra.

Shakespeare je )ralja 7ira& napisao 1664 F 1665" na !rhun%u st!arala-ke mo#i" pri+li'no kad i !e#inu s!ojih !elikih tragedija. 1i Gigra do+ra i . predgo!ora 6 . <ekst je pr!i put o+ja!ljen 166/.nolike.da . ) upra!o to je i jedna od oso+ina koja Shakespearea -ini i !elikim komediografom.danju.na-na3 'i!ot kao da ima mnoge i ra.li ne!aljal%iH" nego da u!ijek imaju određenu unutarnju a -esto i !anjsku moti!a%iju.ajedno s ostalim dramama" poja!i u . 1 S0)? S4 )B 3 ?B)2J 2=B3 Saraje!o 5664.danju" donekle korigiran u drugom k!artu" da se 165:" .!anom 4r!om k!arto8i.ijeH" a Shakespeare je u!elike s!jestan da su mjerila u!ijek relati!na. u tako.liko!%i u njego!im dramama nisu nikada naprosto G. Strukturno su Shakespeareo!e komedije dosta ra.natno druga-ijem o+liku" u 4r!om folio8i.nolike Gdimen.laH nije nikad sas!im jedno.3 pre!eo )ntun Šoljan3 i.

Vojvoda od Kornvola je Beganin pohlepni mu'. : (i drugi sporedni likovi) 7 . 1/.irana tako $to je kraj u kojem originalno umire !e#ina 2 Kritanski kralj • • • • • • • • • • • 7ikovi: Lir Goneril je 2iro!a pohlepna najstarija k#erka.asno!ana je na kralju 2iru" jednom od mitolo$kih kralje!a Kritanije. ?asnije se !ra#a pod imenom Kaijus.et 2ira i mu' Ioneril" koju ljuti njego!a +lagost. Kralj Francuske je jedan od ?ordelijinh prosa%a. King Lear) je jedna od najpo. Vojvoda od Burgundije je drugi ?ordelijin prosa%. Edmund je lju+a!nik Ioneril" a isto!remeno i lju+a!nik Began" ali one to u po-etku ne . Regan je 2iro!a druga pohlepna k#erka.natijih djela Vilijama Šekspira" a .)ralj 7ir( )ralj 7ir9 (en. i 17.naju. . Grof od Glostera je ota% lju+a!nika Ioneril i Began. Kordelia je 2iro!a najmlađa k#erka" jedina koja se istisnki +rine . Grof od Kenta je 2iro! odani sluga" koji +i!a i. Vojvoda od Albenija je .a o%a.+a-en sa d!ora nakon $to se po+uni proti! 2iro!og tretmana prema ?ordeliji. !ijeku drama je romanti.

o!oj drami imamo mnogo pou-nih ra.apra!o i predo-a!a situa%iju u %ijeloj drami. Kudalinih rije-i mo'emo i. 1a!est #u ne$to $to je u djelu go!orio ?ralj 2ir a $to Kudala. )ralj 7ir i 0udala . *n ono $to kralj 8 .amijenjen je krajem u kojem s!i liko!i pre'i!e a ?ordelija se udaje .go!ora i. .među Kudale i ?ralja 2ira. kojima je Kudala iako je to $to jeste d!orska luda" ipak u mnogo -emu upra!u.!u#i dosta pou-noga jer on na jedan metafori-an na-in .gla!nih liko!a" .a dgara. 4rema mom mi$ljenju i.

L1apet je luk3 ukloni se od strijele..na$" Vi$e ja$i" manje idi" . onog ugla koji je ispra!an" Kudala .na .mi !i$e nego $to da$8 Slu$aj" ali sla+o !jeruj" 4 S0)? S4 )B 3 ?B)2J 2=B3 Saraje!o 5664. L*d ni-ega samo ni$ta nastajeL :. &o+ro pa.kako o$trije od .L /.a kralje!a osje#anja i misli.3 pre!eo )ntun Šoljan i s Wikipedie F slo+odne en%iklopedije. L=stina je pas" i mora u $tenaru3 +i-em ga tjeraju napolje" a gospođa ku-ka smije da stoji kraj ognji$ta i da smrdi. LEo!jek sam proti! koga !i$e su grije$ili nego $to grije$io je sam. =ako je paradoksalno o!dje je Kudala pametna a ostali grije$e. L)ko si siroma$an .a ?ordeliju" .+ilja siromah.L 5.L 4.ah!alno imamo dijeteML 5. LKolje da se nisi rodila" no $to mi nisi ugodilaL @. 9 . 6itati.2ir radi !idi i.u+a gujinog rani kada ne.: )ralj 7ir 1. LJao onom tko prekasno se kaje 8 L 0udala 1.a k#eri koje la'u" ...a kralja" onda si . L. L<oliko mlada" a toliko gru+aNL 5.a podanika kao $to je on .i" -iko> =maj !i$e nego $to se !idi" 9+ori manje nego $to .L 6.

nade$" dundo> 6ari* #rani kukavi+u pravu . Jer" . = magara% !idi" kad kola !uku konjaM .dijelio" a s o!om si se rodio. 0ladna #e nas no# pret!oriti s!e u lude i luđake. /.dra!og konja" u lju+a! dje-aka il . s!akoj s!ojoj re-eni%i Kudala ismija!a &rugu +udalu tj. 10 . 7. (daje odgo!ot kralju 2iru na pitanje da li ga to 2uda na.aklet!u kur!e. Pamet se ne nosi. jer mudri su ljudi sad ludi.Sa ko%kanjem ne pretjeruj3 1e kur!aj se" nemoj piti" 1e i. glupost i# vodi.i među s!ijet" 4a #e t!oje tu%e +iti Vi$e nego d!adeset. a ljudi su majmunske *udi 5. ?ralja 2ira.ok mu mlado ne odgri%e glavu.la.i!a ludom" prema o!ome da" . 2ud je onaj tko !jeruje u pitoma !uka" u . 2uda 4je!a> 7ude su danas sve manje u modi. S!e si druge s!oje titule ra. 4. 16. 6.a 2udu je kralj 2ir lud). :. 1isi smio ostariti prije nego se opameti$. &a si ti" dundo" moja luda" dao +ih te istu#i $to si prerano ostario. @.

*sljepljeni Irof od Ilostera se poku$a!a +a%iti sa stijene" ali ga spa$a!a njego! sin dgar.emlje koliko o%u iska'e lju+a!i kro. Vidje!$i s!oga lju+a!nika mrt!og" Ioneril se odlu-uje na ?ordelija sti'e prekasno3 2ir u rukama !e# dr'i ?ordelijino tijelo" a .+a$tinjenu ?ordeliju" $to 'eli kasnije iskoristiti kao %asus +elli . ?ralj Oran%uske ipak 'eni ra. 1ared+a kojom se poni$ta!a dmund tada naređuje da se ota% i dgar se preru$a!a i smrtno ranja!a dgaro!a odluka o pogu+ljenju 2ira i dmunda. Sa druge strane" one se moraju suo-iti sa fran%uskom armijom koju pred!odi ?ordelija" a -iji je %ilj !ratiti 2ira na tron. Irof od Ilostera se suo-a!a sa Voj!odom od ?orn!ola" ali ga od smrti spa$a!aju Voj!odine sluge" kojima se nije s!iđao odnos Voj!ode prema 2iru. go!or.+og -ega ga 2ir i. Starije d!ije su !e# udate" dok ?ordeliju prose ?ralj Oran%uske i Voj!oda od Kurgundije. 1edugo nakon $to je napustio tron" 2ir otkri!a da su se osje#aji Ioneril i Began prema njemu naglo ohladili.2adnja &rama po-inje 2iro!om odlukom o po!la-enju sa trona" kojeg namjera!a osta!iti s!ojim k#erima" Ioneril" Began i ?ordeliji. Senilni kralj predla'e natje%anje3 s!aka #e k#erka do+iti onoliko .alju+ljene.+a%uje sa d!ora.+a-ena sa d!ora" a s!a .atim i sam 11 . ?ordelija od+ija slijediti primjer sestara i laskati o%u" nakon -ega +i!a i.lijedama. 2ir i ?ordelija se sastaju se sastaju u . 9apo-inje s!ađa i. Voj!oda od ?orn!ola !adi Irofu od Ilostera o-i.iju na Kritaniju. Irof od ?enta tada protest!uje proti! o!oga -ina" . Ioneril otruje Began "a +rata samou+ist!o. Irof od ?enta !ra#a se na d!or preru$en i pod imenom Kaijus" kako +i $titio kralja kojem je ostao odan. k#erka pogu+e.at!oru gdje je 2ir le'ao i pomire nedugo prije suko+a Oran%uske i Kritanije.među Ioneril i Began oko dmunda" -o!jeka u kojeg su o+je . Jedan od sluga ranja!a Voj!odu" ali slugu u+ija Began" nakon -ega Voj!oda od ?orn!ola podlije'e o.a in!a.emlje dodjeljuje se Ioneril i Began.

ovjeku. .ija" dramska kompo. .anja i.do+lju 5" koje se isti-e du+okim sumorom i osje#anjem tragi-nosti 'i!ota" pesimi. 4osljedi%a toga je> druge d!ije k#erke" sa mu'e!ima" postaju gospodari 2iro!e kralje!ine" a ?ordelija odla.ovje.ja!i pred s!ijetom koliko ga !oli.me +e.mom. mira.i u Oran%usku" kao 'ena fran%uskog kralja" koji pristaje da je u. nije . (eđutim" njoj je mrsko da pred s!ijetom go!ori o s!ojim ne'i!im osje#anjima prema o%u. 12 . k*erke prema o+u.la" +e.+orita u otsudnom trenutku. nasiljima. .emo /to smo do/li na ovu veliku po%orni+u !udala''. !rata prema !ratu. '')ad se ra<amo pla. 1aj!e#i +olo!i s!ijeta" ogledanje !asione u du$ama ljudi koji pate i dok pate" nago!je$taj pra!og poretka 'i!ota u kosmosu> to je predmet tragedije Kralj Lir.!or tragedije kak!a je njena.lanovi jedne porodi+e nemaju ni lju!avi ni milosti jedan %a drugog. )tmosfera Kralja Lira je mra-na i sumorna" ali u njoj neprestano sije!a +o'anska mudrost. sina prema o+u.uje kruta i nikom korisna. (udrost 'i!ota" psihologija" poe.lim k#erkama 2ir u . sestra prema sestri. &!ije k#erke" Ionerila i Begana koje ga ust!ari ne !ole i -ija su sr%a puna .gleda kao gluma ludaka. . 1akon $to preda +ogatst!o . Sli-an joj je i po$ten ?ent" kome je te'e +iti neiskren nego iskren.porna i ponosita" nedo!oljno nje'na i nera.ovjeka prema . ka'e ?raj 2ir. Sa! sretan 2ir im daje o+e#ano" o-ekuju#i da najmlađa k#i ?ordelija 6" koja mu je najmilija" jo$ laska!ijim rije-ima i. =skrenost radi iskrenosti -esto je i. +riga pro!ede posljednje dane 'i!ota" ?ralj 2ir dijeli s!oju kralje!inu na tri dijela" i s!aki dio namjenjuje po jednoj k#er%i kao mira.amjenu .ja!ljuju da im je on dra'i od s!ega. namjeri da +e. 2judima koji kao 2ir pate" 'i!ot i. uste.ahtje!a da s!aka k#i i. )ralj 7ir je tragedija nemilosr<a: o+a prema k*erki.a" o-aran njenom ljepotom i karakterom..amjenu tra'i da kao gost po mjese% dana" 5 6 0ronolo$ki po . . 2ir nemilosrdno od+a%uje od se+e ?ordeliju li$a!a je s!akog udjela u nasljeđu.anstva ispunjen nepravdama.ja!i s!oju lju+a!" jer je njoj namijenio naj!e#i dio s!oje kralje!ine. )ad .udo /to je 1ivot .umire. 1jena iskrenost se poka. patnjama na sve strane.a to . &audenu ?ordelija je po$teno i iskreno +i#e. 4rethodno sam na!ela da tragedija ?ralj 2ir pripada tre#em ra.i%ija" -ine je jednom od naj+oljih Šekspiro!ih tragedija.

.i do .neni ogrta-i kriju i male i !elike gre$ke3 da se i jako koplje pra!de lomi o .a njim u o!ak!oj no#i3 .o dola. (oli se Kogu tako $to suosje#a sa s!im patni%ima s!ijeta.a+ora!i i da mu oprosti. 4reru$eni ?ent ga po. )li to +la'enst!o je kratko trajalo. 1jeni ljudi naila. Ionerilina i Beganina !ojska pod !odst!om dmundo!im / po+jeđuje ?ordelijinu 7 8 Sin grofa Ilostera Ilostero! kopilan 13 .ah!alnosti" i. Inje! prirode i ne!olja umek$a!aju 2iro!o sr%e" koje je +ilo ot!rdlo od u'i!anja" laskanja" !je-itog .a ljude koji pate" 8 osje#anje koje -o!jeka uistinu jedino -ini -o!jekom. dgar @" preru$en u prosjaka" pri!la-i jako pa'nju 2iro!u3 .i pred jednom koli+om na proplanku.!jeren je da #e ga njih d!ije u!ijek !oljeti" ali u+r.mjeni-no" +ude pr!o kod jedne pa kod druge k#erke.at!oriti kapiju . 2ir ka'e s!ojoj Kudali da uđe" a on ostaje napolju da se moli Kogu.aklju-ka da se ljuto pre!ario. -o!jeka istiskuje i posljednje ostatke 'i!otne snage" 2ir sh!ata $ta je s!e proma$io u 'i!otu.nai.amra-io" i !ode ga u njen logor. Begana i Ionerila . 9ato %ijepa sa se+e odijelo. 2ir sh!ata koliko je +io nepra!edan prema ?ordeliji.ah!alnosti s!ojih k#erki.i!a da uđe. Sad" o!ako ogoljeo" ima i on pra!o da ka'e ono $to sirotinja go!orio> da se kro.at!araju kapiju . .jedna-io se sa pa#eni%ima s!ijeta" u!jerio se u lju+a! ?ordelijinu" i postao spokojan i +la'en. 2ir je pre'i!io +ol ne. *tro!an ne+lagodarno$#u k#erki" i +olom od sa. ?ako su mogle .anosi misao da nikome ni$ta ne duguje3 ni 'i!otinjama" a kamoli ljudima. <ek kad je sam utonuo u naj%rnju +ijedu koja i. ?ada je do$ao se+i 2ir je tra'io od ?ordelije da s!e .a s!ojim o%em koji im je dao s!e $to je imaoN 2ir se nala.latni oklop kojim grijeh mo'e +iti . jednom trenutku 2ira .ato 2ira . Ši+u !jetra i ki$e 2ir podnosi mnogo lak$e nego misao o ne. odrpano odijelo mali poro%i !ide" da kr.nanja da je +io !eoma nepra!i-an prema ?ordeliji" 2ir polako tone u ludilo.a 2irom u trenutku kada napolju +jesni u'asna +ura" ra!na po u'asu +uri koja +jesni u njego!oj du$i. ?ordelija" kojoj 2ir nije dao ni$ta u nasljedst!o" pohitala je s fran%uskom !ojskom da spasi o%a od nemilosrdnih sestara.a$ti#en" a da i najsitnija slamka pro+ija oklop od dronjaka.anosi misao da i on osjeti 'i!ot onako kako ga prosjak osje#a.e na 2ira kojem se um sas!im .apo!ijedanja" i u njemu se po-inje +uditi osje#anje samilosti .

a. ?osmi-ka pra!da djeluje. 4ostaje jak tek po$to upo.među roditelja i dje%e. 4od teretom toga +ola gu+i posljednji dah. *d radosti $to ga $to je s!ojim lako!jerjem nanio nesre#u i se+i i dgaru.lom sinu" a lakoumno osuđuje do+rog.losti" da ne podo.uje kao naprasita -o!jeka" uo+ra'ena" sujetna i okorjela. 2ir !jeruje . Ailj mu je +ogatst!o i !last. 9 dmundo! prin%ip je> %ilj opra!da!a sredst!o. 4o nared+i dmundo!oj 7 ?ordelija je kri$om o+je$ena. 1je'nost je nepo.lo-ini na .uje da ra. *danosti nema ni prema kome.H Ionerila se u+ija no'em" po$to je otro!ala sestru.nata njego!om sr%u.la. Boditelji ne po. *n je -o!jek od ak%ije ali +e.a Kudalu" .!ikuje> G*!o poka.rije!a ni na koga.a s!oju ?ordelijuM =spija jo$ jednu -a$u +ola" gor-u nego pr!u> nosi mrt!u ?ordeliju u s!ome naru-ju. 9ato ima sa !rha naj!i$e udo+nosti da siđe na dno neudo+nosti i ne!olje. 2ir ne . Sporedna radnja je organski spojena sa gla!nom" i slu'i poja-a!anju gla!ne .uje ne samo jednom" nego na d!a primjera" da +i pesimisti-ki sta! +io opra!daniji. ?oliko nje'nosti ima .a Ilostera" .na st!arnost lju+a!i i mr'nje" radosti i +ola.o ka'nja!aju. <o je ne+eski sud od koga se drhti" ali koji ne i. Iloster umire od radosti i +ola. 11 Ionerilin mu' 14 .a lju+a!lju koje nije mo'da nikada imao.i!a sa'aljenje.ado+ijene od sluge3 )l+ani11 u.uje da ste gore" sudije" kad se o!i . ?ori!al umire od rane . 2ira postupak prema ?ordeliji poka. 1jego!a okorjelost je st!arna" ali samo na po!r$ini3 u du+ini du$e on 'udi . <ragi-nost 2ira poja-ana je tragi-no$#u Ilostera.naje 'i!ot.umije su$tinu s!e ljudske patnje i s!eg ljudskog +ola. sa!jesti3 oli-enje .naju s!oju dje%u" i mogu +iti nepra!edni prema njima" kao $to dje%a mogu +iti nemilosrdna prema roditeljima> to je misao koja se isti-e i poka.!ojsku" i ?ordelija sa 2irom dopada ropst!a. 10 dgar je plemenit -o!jek" -ija je nara!" po rije-ima dmundo!im" tako daleko od .lim k#erkama" a ne !jeruje do+roj" kao $to Iloster !jeruje .amisli o suko+u i. Iloster pod uti%ajem kle!ete s!oga . 2ir je donosi u naru-ju. ?ralj 2ir " pored gla!ne radnje o 2iru i njego!im k#erkama" sadr'i i sporednu radnju o Ilosteru i njego!im sino!ima.log !an+ra-nog sina dmunda doprinosi nesre#i do+rog sina dgar !oli3 od +ola dgara16. ?ad se ledena kora otapa s njego!a sr%a" on poka. Sredst!a ne +ira.emlji tako +r.

• • • Ionerila je 2iro!a najstarija k#erka i supruga !oj!ode od *l+anija. O likovima&(: • ?ralj 2ir !ladar Kritanije prije njenog potpadanja pod !last Bimske imperije. dgaro! grijeh je nepodo. *n je grofa ?enta sta!io u k!rge" oslijepjeo Ilostera. Ionerila ga pre.likuju se u tome $to 2ir iako tragi-no .a!r$a!a i. ponosa i jogunst!o grijeh je ?ordelijin.i drugi. 1a po-etku drame nju prose !oj!oda od Kurgundije i kralj Oran%uske.umio s!oj narod" patnju -o!je-anst!a" dok je Bi-ard . 2ir" Iloster i ?ordelija odla. 4ri tome ga je jedan od slugu smrtno ranio poku$a!aju#i da od+rani Ilostera.la. 2iro! grijeh je grijeh mnogih ljudi od !elike !lasti koji se smatraju +o'anst!ima. Voj!oda od *l+anija je Ionerilin suprug.ri!ost. Ilostero! grijeh mladosti +io je +lud3 grijeh starosti lako!jerje. ?ordelija je 2iro!a najmlađa #erka. • • Voj!oda od ?on!ala je Beganin suprug. *n je tragi-na figura o%a -ija pogre$na pro%jena najmlađe k#erke o. &ok ostali odla.*dma.+og odnosa prema o%u. 2ir je preporođen patnjama" ali kao preporođen -o!jek 'i!i !eoma kratko. =skrenost i.i kao po+jednik" a Bi-ard == pada" na njego!o mjesto dola. ?ralj 2ir i Bi-ard == sli-ni su u jednom" o+oji%a su u jednom trenutku pomra-ila umom" a ra. ?ento! grijeh nije toliko iskrenost" koliko siro!ost.a grijehe3 odma. 1a kraju on preu.na-a!a po-etak njego!og sloma. ?ralj 2ir je u jednom trenutku ra.e sa o!oga s!ijeta pre-i$#eni" spremni .a +olji 'i!ot.ima !lada!inu nad kralje!st!om. Bi-ard jo$ nije preporođen. Begana je 2iro!a druga k#erka" i supruga !oj!ode od ?on!ala.da sra. ?asnije u drami on se okre#e proti! s!oje 'ene. )li s!i o!i grijesi su manji kad se uporede sa grijesima Begane" Ionerile" dmunda" ?ori!ala.anemario s!oj narod i kralje!st!o. 12 S Wikipedie 15 .mjerna !eli-ini grijeho!a.ire i ruga se njego!oj mu$kosti kada je prekori .da ne+a .e nepro-i$#eni u more no!ih +olo!a.

!orom smatra se drugo i. .a osno!u ima ra. Einjeni%a je da je dre!na pri-a o kralju 2iru postojala u +rojnim !er. Šekspiro!im naj!a'nijim i. Kudala $alji!-ina koja prati kralja i koji jedini mo'e i go!ori kralju istinu kro.ijama prije o!e i !ijero!atno je Šekspir +io upo. !ijeku. *n se udru'uje sa Ionerilom i Beganom kako +i ost!ario s!oje am+i%ije. S+otlande.apisi poti-u i. dmund o+mane o%a da dgar da kuje . • • • 3%vori&9 Šekspiro!a tragedija . 0olinshed je na$ao pri-u u ranijem djelu 0istoria Begum Kritanniae koje je napisao IeoffreP of (onmouth" u 15. dgar ga u+ija kada poku$a da u+ije Ilostera. !ijeka koje je osta!io histori-ar IeoffreP of (onmouth.akoniti sin grofa Ilostera. 4reru$en on slu'i kralju skri!aju#i od njega s!oj pra!i identitet. 15.. 4reru$en u Sirotog <oma poma'e osljepljenom o%u. • Irof od ?enta !jeran 2iru" ali protjeran kada se suprotsta!io kralju .+og odluke da li$i ?ordeliju nasljedst!a. 4red o-e!im gnje!om dgar +je'i preru$en u prosjaka Sirotog <omu.. $ale i u!rede +e. • dmund je Ilostero! !an+ra-ni sin. dgar je . and 3relande koje je napisao Baphael 0olinshed" o+ja!ljeno 15/@. 1jih troje -ine lju+a!ni trougao.!ora +io je raniji komad ?ralj 2ir.danje 8#e 6#roni+les o$ =ngland. posljedi%a i straha od kralje!og gnje!a.li-ite pri-e o polu8legendarnom 2iru" kralju Kritanije" o kome pr!i .a!jeru proti! njega.• Irof od Ilostera je dgaro! ota%" i ota% !an+ra-nog sina" dmunda. 13 Preuzeto s Wikipedie – slobodne enciklopedi e 16 . tom komadu ?ordelija i kralj Oran%uske slu'e 2ira preru$eni u seljake. Jedan od Šekspiro!ih i. *s!ald je Ionerilin sluga opisan kao lupe' i -ankoli.nat sa njima.

eto i. Spensero!a ?ordelija takođe strada !je$anjem kao i u 17 . dmunda Spensera <he Oaerie Queene" o+ja!ljeno 1576. dijela ?ralju 2iru.=me ?ordelije !ijero!atno je preu.

uju u ra.Zaklju.ije sa!remenika i +ilje$ke o predsta!ama poka.a so+om osta!io s!oju 'enu i d!ije k#erke." a . godine.li-itim kulturnim i politi-kim kontekstima $irom s!eta.ovje. genera%ije u genera%iju. ) ta re-eni%a je> )ralj 7ir je tragedija nemilosr<a: o+a prema k*erki.lanovi jedne porodi+e nemaju ni lju!avi ni milosti jedan %a drugog.a 'i!ota" ali njego!a reputa%ija nije dostigla dana$nje ra. Šekspir je umro 5:.ori$ni pisa% jo$ .iku i dramaturg s!jetskog glasa.na se kada je ta-no Šekspir po-eo da pi$e" ali alu. aprila 1616. nije . &a +i $to jasnije pretsta!ila tu tragediju pono!it #u re-eni%u i.nat u 2ondonu da +i ga u no!inama napao drugi dramaturg" Bo+ert Irin. (noge njego!e tragedije su popularne i -itaju se i. Ja sam go!orila o Šekspiro!oj tragediji ?ralj 2ir. Bomanti-ari su naro-ito isti%ali Šekspiro!u genijalnost" a !iktorijan%i su ga sla!ili goto!o kao idola. patnjama na sve strane. 18 . k*erke prema o+u.ak Šekspir je +io ugledan pjesnik i po. 56.uju da je nekoliko njego!ih po. . sina prema o+u.ori$nih komada +ilo na s%eni prije 1575. Kio je do!oljno po.no!a otkri!a" a njego!a dijela se stalno prika. !ijeku Šekspir se neprestano i. 1e . !ijeka.ovjeka prema . Kio je engleski pjesnik i dramski pisa%" s!jetski pri. .udo /to je 1ivot . )ad . prethodnog teksta koja je !rlo do+ro opisuje.mjere prije 17. nasiljima.anstva ispunjen nepravdama.nat kao naj!e#i pisa% na engleskom je.ovjeku. sestra prema sestri. !rata prema !ratu.

. 5. RRR.a = godinu . :.Rikipedia.danje3 Vladeta 4opo!i#3 Keograd 175:. V1*S<=3 kratki pregled3 (ili!oj Solar3 5.=V*< = & 2) V=2J () Š ?S4=B)3 drugo i.org.7iteratura 1. 4.2=J <)3 V=2J ( Š ?S4=B3 2ektira .3 pre!eo )ntun Šoljan 19 .o!anja3 4redgo!or i priređi!anje Kori!oje 1edi#3 Keograd 17/:. B*( * = C. 4*V=J S< SVJ <S? 9agre+ 566:. ?1J=. S0)? S4 )B 3 ?B)2J 2=B3 Saraje!o 5664.ajedni-kih osno!a srednjeg usmenog o+ra.

!od 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 5 <ragi-nost Šekspiro!ih drama 8888888888888888888888888888 6 ?ralj 2ir 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 / 9aklju-ak 888888888888888888888888888888888888888888888888888888 17 2iteratura 888888888888888888888888888888888888888888888888888888 56 Sadr'aj 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 51 20 .Sadr1aj .