INDRUMAR PENTRU AFACERI REPUBLICA MOLDOVA -2012

-

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

PROFILUL DE TARA ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA REGIMUL COMERCIAL AL REPUBLICII MOLDOVA REGIMUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA MEDIUL DE AFACERI COMERTUL EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA INVESTITII STRAINE RELATIILE ECONOMICE ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA TARGURI SI EXPOZITII INTERNATIONALE IN REPUBLICA MOLDOVA ADRESE UTILE

I. PROFILUL DE TARA Denumire oficiala Forma de guvernământ Limba oficiala Ziua Nationala Republica Moldova Republica romana 27 august 1 1 Ziua !b"inerii #ndependentei $ Republica Moldova a devenit stat independent la data de 27 august 1 +apitala si principalele ora,e )uprafa"a Divi9iunile teritoriale 1% &n conte'tul destrămării (niunii )ovietice*

Chişinău (capitală% 7-- mii locuitori.% /iraspol 0apro'* 2-- --- mii locuitori.% 1ăl"i 012- --- locuitori.% /ig3ina 014- --- locuitori.% +a3ul 0peste 1-- --- locuitori.* 55*645 7m8* Regiuni cu statut special 02.: 1* (nitatea /eritorială ;utonomă <ăgău9ia 0popula"ie =121 2-- locuitori% suprafa"ă = 1* 646 7m8.% 2* /ransnistria 0statut &n dispută. 0popula"ie = >>> >-- locuitori% suprafa"ă = 5*522 7m8.* Raioane 052.: ;nenii Noi% 1asarabeasca% 1riceni% +a3ul% +antemir% +ălărași% +ăușeni% +imișlia% +riuleni% Dondușeni% Droc3ia% Dubăsari% ?dineț% Fălești% Florești% <lodeni% @âncești% #aloveni% Leova% Nisporeni% !cnița% !r3ei% Re9ina% R&șcani% )&ngerei% )oroca% )trășeni% Șoldănești% Ștefan Aodă% /araclia% /elenești% (ng3eni*

1

Municipalități 0>. 0+3ișinău% 1ălți și +omrat% 1ender si /iraspol..* Bopula"ia stabila% la 1 ianuarie 2-12 Na"ionalitate Religii Moneda na"ionala Barlamentul Republicii Moldova 5%>> milioane persoane 0fără popula"ia din localită"ile din stânga Nistrului ,i ora,ul /ig3ina. 1%46> milioane in mediul urbani si 2%-75 milioane in mediul rural 76C români% 6*5C ucraineni% >* C ru,i% 4*4C găgău9i% 1* C bulgari% 1*4C al"ii 0conform recensământului din 2--4.. 5C ortodoc,i% 1*>C evrei% -*>C alte religii% 4*7C fără religie 0agnostici ,i atei declara"i.* Leu moldovenesc 01 ()D D11%6 MDL% 1 ?uroD12%42 MDL% rata medie de sc3imb valutar in anul 2-11. Parlament: unicameral, 1-1 deputa"i ale,i &n ba9a scrutinului propor"ional pentru un mandat de 4 ani* Deputa"ii ale,i &n 26 noiembrie 2-1- au constituit 4 fractiuni parlamentare: Partidul comuniştilor din R. Moldova (PCRM) – 39 mandate, Partidul Liberal emocrat din Moldova (PL M) – 3! mandate, , Partidul Partidul Liberal (PL) – !# emocrat din Moldova (P M) – !" mandate, mandate, de$utati nea%iliati & ' Bre,edin"ia Republicii Moldova <uvernul Republicii Moldova Preşedintele este ales de Barlament prin vot secret : Nicolae /imofte 0ales la 12 martie 2-12% investit la 25 martie 2-12. Prim mini(tru numit prin decret pre9iden"ial : )lad *ilat (din 3! decembrie #++9). ,lianta $entru -nte.rare /uro$eană (,-/) --, a flată la guvernare% este o coalitie% constituită după alegerile anticipate din iulie 2-- % ,i formată din: Bartidul Liberal% Bartidul Liberal Democrat% Bartidul Democrat*

II. ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA (sursa – Ministerul Econo iei al R.Mol!o"a# Pro!usul intern $rut (PIB# a crescut neesen%ial. B#1 &n primul semestru al anului 2-12 a &nsumat 5 %5 mild* lei% maEorandu$se fa"ă de aceea,i perioadă a anului trecut cu -%6C 0&n pre"uri comparabile.* Pre%urile !e consu cresc &n continuare' &ns( cu un rit ai lent. Fn septembrie 2-12 pre"urile de consum au crescut cu 2%4C fa"ă de decembrie 2-11% comparativ cu >%2C &n perioada similară a anului 2-11* +re,terea pre"urilor a fost condi"ionată% &n general% de condi"iile climaterice nefavorabile% precum ,i maEorarea tarifelor la serviciile comunal$locative 0apeduct ,i canali9are ,i energie electrică.* Leul ol!o"enesc s)a !e*reciat* De la &nceputul anului cursul de sc3imb al monedei na"ionale a marcat o depreciere cu 7%>C &n termeni nominali at&t fa"ă de dolarul )(; cat ,i fa"ă de ?uro* Brincipalii factori care au determinat modificarea cursului de sc3imb au fost intrările valutare de peste 3otarele "ării ,i fluctua"iile cursului dolarului )(; fa"ă de alte valute pe pie"ele valutare interna"ionale% determinate% &n mare măsură% de problemele economice legate de cre,terea ,i deservirea datoriei e'terne &n )tatele (nite ale ;mericii ,i unele "ări ale 9onei ?uro* )tocul activelor valutare de re9ervă ale 1ăncii Na"ionale a Moldovei la 26 septembrie 2-12 a atins o valoare ma'imă de 2522%6 mil* dolari% maEor&ndu$se cu 16%2C fa"ă de nivelul &nregistrat la 5-*- *2-11 ,i 16%4C fa"ă de nivelul &nregistrat la sf&r,itul anului 2-11*

2

Acti"itatea !e cre!itare este lent(. Masa monetară M5 la sf&r,itul lunii septembrie 2-12 a constituit circa 42%6 mild* lei ,i s$a maEorat cu 12%-C comparativ cu sf&r,itul lunii septembrie a anului trecut* )itua"ia pe pia"a monetară se caracteri9ea9ă printr$un ritm de cre,tere moderat a banilor &n circula"ie ,i a depo9itelor* /otodată% &nrăută"irea situa"iei economice e'terne ,i interne% precum ,i nivelul &nalt de incertitudine determină pe de o parte băncile să fie mai precaute la acordarea creditelor ,i% pe de altă parte% agen"ii economici să$,i reducă cererea pentru credite* Finan%ele *u$lice !au se ne !e sta$ili+are. Fn ianuarie$septembrie 2-12 la bugetul public na"ional au fost acumulate venituri &n sumă de circa 25% mild* lei% &n cre,tere cu 12%7C fa"ă de perioada similară a anului 2-11 ,i 7%-C fa"ă de volumul prevă9ut pentru această perioadă* ;proape la toate componentele se atestă o u,oară accelerare a cre,terii* )$au efectuat c3eltuieli &n sumă de 24%7 mild* lei% fiind &n cre,tere cu %5C% respectiv% ,i 6 %5C fa"ă de suma prevă9ută* ;stfel% deficitul bugetar la sf&r,itul lunii septembrie 2-12 a constituit 6-7%7 mil* lei% fiind cu 2--%2 mil* lei sub nivelul celui &nregistrat la aceea,i dată a anului 2-11* Ni"elul !atoriei !e stat a &nre,istrat cre-tere. )uma totală a datoriei de stat 0internă ,i e'ternă.% administrată de <uvern% la sf&r,itul lunii septembrie 2-12 a constituit 2-%> mild* lei% &n cre,tere cu %2C fa"ă de sf&r,itul lunii septembrie 2-11* Datoria de stat internă s$a maEorat cu 12%-C ,i cea e'ternă = cu 1%2C* Fnsă% e'primată &n lei% datoria de stat e'ternă a marcat o cre,tere cu 6%-C% din cau9a deprecierii monedei na"ionale fa"ă de dolarul )(;* Volu ul *ro!uc%iei in!ustriale s)a !i inuat* Aolumul produc"iei fabricate de &ntreprinderile industriale de toate formele de proprietate &n ianuarie$august 2-12 a &nregistrat o scădere de -%4C 0&n pre"uri comparabile. fa"ă de ianuarie$august 2-11% inclusiv cu 5%6C $ volumul produc"iei ,i distribu"iei de energie electrică ,i termică ,i cu -%1C $ volumul produc"iei industriei prelucrătoare* /otodată s$a &nregistrat o cre,tere cu 7%1C a volumului produc"iei industriei e'tractive* Fn luna august volumul produc"iei industriale a scă9ut cu >%4C fa"ă de luna respectivă a anului trecut% aceasta fiind cea mai mare scădere din acest an% &n timp ce &n luna mai volumul produc"iei industriale s$a maEorat cu 1-%2C* .ectorul a,ricol a &nre,istrat o sc(!ere !rastic(. +ondi"iile meteorologice e'trem de nefavorabile au afectat sectorul agricol* +a re9ultat% produc"ia agricolă &n toate categoriile de gospodării% &n luni 2-12 a &nregistrat o descre,tere de 21%2C 0&n pre"uri comparabile. fa"ă de perioada respectivă a anului trecut* Mic,orarea produc"iei agricole a fost determinată de scăderea accentuată a produc"iei vegetale $ cu 55%1C% produc"ia animalieră a &nregistrat o descre,tere moderată $ cu -%5C% respectiv* Acti"itatea in"esti%ional( este *asi"(. Fn ianuarie$iunie 2-12 volumul investi"iilor &n active materiale pe termen lung a &nsumat circa > mild* lei 0&n pre"uri curente.% cu o scădere de -%2C 0&n pre"uri comparabile. fa"ă de perioada similară a anului 2-11 0&n trimestrul # curent scăderea a fost de 4%2C.* Volu ul ser"iciilor !e trans*ort a /ost &n sc(!ere. Fntreprinderile de transport feroviar% auto% fluvial ,i aerian au transportat 2% mil* tone de mărfuri &n ianuarie$septembrie 2-12 sau cu 4%2C mai pu"in fa"ă de volumul transportat &n ianuarie$septembrie 2-11* +au9ele principale care au contribuit la această diminuare s&nt reducerea volumului de mărfuri transportate prin tran9it% reducerea e'portului de semin"e ,i fructe oleaginoase% cerealelor% metalelor% precum ,i stagnarea lucrărilor de construc"ie* /otodată% este de men"ionat că volumul mărfurilor transportate cu transportul auto a &nregistrat o cre,tere de 5%6C comparativ cu perioada respectivă a anului 2-11* Volu ul co er%ului cu a (nuntul -i al ser"iciilor !e *ia%( *restate *o*ula%iei a crescut o!erat. Aolumul cifrei de afaceri &n comer"ul cu amănuntul s$a maEorat cu 1%5C 0&n pre"uri comparabile. fa"ă de ianuarie$august 2-11% iar volumul cifrei de afaceri &n servicii de pia"ă prestate popula"iei $ cu 4%2C* .itua%ia !in s/era social( se a eliorea+(. +&,tigul salarial mediu lunar brut al unui lucrător din economia na"ională &n luna august 2-12 a constituit 5>-5%2 lei ,i s$a maEorat cu 1-%4C fa"ă de luna august 2-11 &n termeni nominali% iar &n termeni reali $ cu >%7C* La oficiile for"ei de muncă &n ianuarie$septembrie 2-12 au fost &nregistra"i circa 52%6 mii ,omeri% cu 22%1C mai pu"in dec&t numărul acestora &nregistra"i &n perioada similară a anului trecut* Aaloarea medie a pensiei lunare la 1 octombrie 2-12 a constituit >7% lei ,i s$a maEorat cu %2C fa"ă de aceea,i perioadă a anului precedent &n termeni nominali% iar &n termeni reali = cu 4%>C* Rata i !"a#i$i, &n luna septembrie 2-12% a constituit 2%4C fa"ă de decembrie 2-11% &nregistrand o mic,orare de 2%6 p*p* comparativ cu rata &nregistrată &n aceea,i perioadă a anului 2-11* +re,terea pre"urilor a fost condi"ionată% &n general% de condi"iile climaterice nefavorabile% precum ,i maEorarea tarifelor la serviciile comunal$locative 0apeduct ,i canali9are ,i energie electrică.*

3

cord sunt: Republica Moldova% . Din 2--7% Republica Moldova este parte semnatară +?F/.M.i (NM#H Hosovo* 4* Republica Moldova = !rgani9a"ia pentru Democra"ie .ti cu 6-C * La 12 decembrie 2-12% la 1ru'elles% a fost facut anuntul oficial privind lansarea negocierilor privind instituirea Zonei de +omer" Liber ..i sus"inerii obiectivului Moldovei vi9ând integrarea &n structurile economice .% Republica Moldova a adoptat% in decembrie 2-1-% Blanul de actiuni privind implementarea Recomandărilor +omisiei ?uropene pentru instituirea Zonei de Liber )c3imb ..produse originare din R* Moldova au beneficiat de acces liber pe pia"a (?% fiind scutite de plata ta'elor vamale* Fncepând cu 1*-5*2--6% R* Moldova a devenit beneficiara )istemului de Breferin"e +omerciale .i +uprin9ător dintre Republica Moldova .i (niunea ?uropeană* 2* Republica Moldova = +omunitatea )tatelor #ndependente 0+)#.i Republica Moldova au &nc3eiat .i De9voltare ?conomică 0<(.i @er"egovina% +roa"ia% Macedonia% )erbia% Muntenegru .profundat .cord de asociere au debutat la 1 ianuarie 2-1-* #n spiritul Declara"iei +omune de la )ummitul Barteneriatului ?stic 0Braga% din 7 mai 2-.cordul de +ooperare 0.cordul Multilateral +entral ?uropean cu privire la comer"ul liber 0+?F/.M privind crearea unei Zone de +omer" Liber% obiectivul fiind eliminarea ta'elor vamale la produsele comerciali9ate intre tarile semnatare* Fnsă% pana in pre9ent% preverile acestui acord nu se aplica* nu s$a avansat &n mod real spre crearea unei 9one de comer" liber &n cadrul <(.utonome pentru Republica Moldova până &n decembrie 2-1>% anterior acesta fiind fi'at până &n 2-12* Mai mult ca atât% pentru sus"inerea producătorilor vinicoli din Moldova = capitol de interes pentru R*Moldova $ (niunea ?uropeana a maEorat &n 2-11 contigentul tarifar pentru vinuri moldovene.cordului de Barteneriat .III.i al &ncuraEării . RE0IMUL COMERCIAL AL REPUBLICII MOLDOVA Republica Moldova este membru in !rgani9atia Mondiala a +omertului 0!M+.utonome ale (? 0)B+.B+.cordul privind 9ona de comer" liber &n cadrul +)# 5* Republica Moldova = .lbania% 1osnia . $ $ a devenit membru al +)# in 1 4 la 27 septembrie 2-12% Barlamentul R* Moldova a ratificat .% ceea ce a permis accesul liber al tuturor produselor originare din Republica Moldova% cu e'cep"ia unor produse agricole% pentru care sunt acordate concesii limitate 0fie sub forma de scutiri de ta'e in limita contingentelor tarifare% fie prin reducere de ta'e vamale.M 4 . La 2.i +uprin9ător &ntre Republica Moldova .* Fn ba9a acestuia% 72-.% semnat in 1 4 .c"iuni R* Moldova$(?% in pre9ent fiind in stadiul de implementare* Negocierile pentru un .profundat .cordul <(.iulie 2--2% <eorgia% (craina% .* #n pre9ent% tarile participante la acest .* Recent% (niunea ?uropeană a prelungit termenul Breferin"elor +omerciale .i intrat &n vigoare &n data de 1 iulie 1 6* Barteneriat si Fn scopul &ndeplinirii prevederilor . din 22 iulie 2--1* 1* Rela"iile Republica Moldova = (niunea ?uropeana +adrul Euridic pentru cooperarea dintre R* Moldova .i +ooperare .i sociale europene in conformitate cu Bolitica europeana de vecinătate% a fost aprobat% in anul 2-->% Blanul de .9erbaidEan ..i (?* Fncepând cu 1 ianuarie 2--2% R* Moldova beneficia9ă de )istemul <enerali9at de Breferin"e Blus 0<)BG.i (? este repre9entat de .

0+.i a berii importateI J importul tutunului% articolelor din tutun .i sunt aplicate &n cadrul marEei ma'imale negociate &n cadrul !rgani9a"iei Mondiale a +omer"ului* Barametrii tarifari se păstrea9ă la nivelul anilor preceden"i .iKsau de vânătoare% de tir% de instruc"ie% de decora"ie% de colec"ie .din -2*11*2--> cu privire la regimurile .i muni"iilor% repararea armelor organice% sportive .&i-i ) &$%"$.i destina"iile vamale* Fn conformitate cu prevederile L$%ii &.ctele normative care reglementea9ă regimul vamal sunt: +odul Aamal .3&t5" +lasificarea mărfurilor &n comer"ul e'terior se efectuea9ă &n ba9a )istemului .$ ta&$a .i produselor ce con"in asemenea substan"eI J e'portul armamentului . RE0IMUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA Fn conformitate cu +odul Aamal al Republicii Moldova% intrarea mărfurilor .stfel% Nomenclatorul Republicii Moldova% aprobat prin @otărârea <uvernului nr* 1>2> din 2 *12*2--7% transpune ambele documente la nivel de 6 cifre* /arifele la import sunt reglementate de Legea nr* 156.i Nomenclatorul combinat al (niunii ?uropene% la nivel de 6 cifre* .iKsau a ga9ului lic3efiat la sta"iile de alimentareI E4.i produselor ce con"in asemenea substan"eI J importul armamentului ...3&t5" următoarelor tipuri de produse se supune reglementării prin licen"iere: J importul alcoolului etilic% a băuturilor alcoolice .3&t5" La e'port nu se aplică restric"ii cantitative* I.i produselor c3imice de menaEI e'portul substan"elor care distrug stratul de o9on% precum .i de.i a tutunului fermentatI J importul produselor de u9 fitosanitar .i @otărârea <uvernului nr*114.i suspensive* Regimurile vamale definitive includ e'portul .IV.i materialelor c3imice to'ice% articolelor .i materialelor c3imice to'ice% articolelor .I J importul miEloacelor criptografice .'(1 )i *0.i a fertili9an"ilorI J importul substan"elor .i importul* Regimurile vamale suspensive% sunt opera"iuni cu titlu temporar% care au drept efect suspendarea totală sau par"ială de drepturile de import sau de e'port &n cadrul tran9ac"iilor de comer" e'tern* Regimurile suspensive includ: admiterea temporarăI perfec"ionare activăI perfec"ionare pasivăI antrepo9it vamalI tran9itI transformare sub control vamalI Regimul vamal suspensiv prevede depunerea unei garan"ii ce asigură stingerea obliga"iei vamale ce ar putea apărea ulterior* .i al ec3ipamentelor .i muni"iilor% repararea armelor organice% sportive .i produselor c3imice de menaEI importul substan"elor care distrug stratul de o9on% precum .&i 20t3&.eurilor de metale feroase .i anume media simplă a tarifului vamal constituie apro'imativ >%27C 5 .i de autoapărareI J importul materialelor e'plo9ive 0inclusiv a materialelor pirote3nice.3&t5" următoarelor produse se supune reglementării prin licen"iere: J e'portul resturilor . $4.din 2-*11*1 7 cu privire la tariful vamal .i +odificare a Mărfurilor @) 2--7 .rmoni9at de Descriere .i cosmeticăI J importul ben9inei% motorinei .i te3nice de protec"ie a informa"iei% miEloacelor te3nice speciale pentru ob"inerea ascunsă a informa"iei* I.i neferoase% de baterii de acumulatoare u9ate% inclusiv &n stare prelucratăI J e'portul substan"elor .2001 .i miEloacelor de transport prin frontiera vamală se efectuea9ă &n functie de regimul vamal ales* Legisla"ia Republicii Moldova prevede regimuri vamale definitive .i al ec3ipamentelor .i de autoapărareI J e'portul miEloacelor criptografice .iKsau de v&nătoare% de tir% de instruc"ie% de decora"ie% de colec"ie .i te3nice de protec"ie a informa"iei% miEloacelorr te3nice speciale pentru ob"inerea ascunsă a informa"ieiI J importul articolelor de parfumerie .&i "i/$ #i$&$ a a/ti-it0#ii )$ 1 t&$.

0&n mărime de 2-C% /itlul ### al +odului fiscal.eni% ?dine"% @&nce.c3i9i"ii Bublice este organul central de specialitate &n subordinea Ministerului Finan"elor% care asigură implementarea politicii statului &n domeniul ac3i9i"iilor publice* P&3/$)5&i"$ )$ a/6i2i#ii .% acci9e 0&n functie de tipul mărfii% /itlul #A al +odului fiscal.ne'a nr* 1 la Legea nr* 156.inău% 1ăl"i% +omrat% ora.septembrie a fiecărui an* La importul mărfurilor &n Republica Moldova se aplică drepturile vamale conform legisla"iei &n vigoare* . este autoritatea care prin intermediul oficiilor sale teritoriale efectuea9ă &nregistrarea de stat a persoanelor Euridice .eului unicM = solicitantul depune documentele pentru &nregistrare doar la oficiul teritorial al +F)% de unde ulterior &n termenul stabilit ridica actele de confirmare a &nregistrării* )olicitantul este scutit de a se pre9enta la alte autorită"i 0F*)* %%+R#) %%RegistruO% #nspectoratul Fiscal Brincipal de )tat% +amera Fnregistrării de )tat% +entrul Na"ional de /erminologie% +asa Na"ională de .i reprimarea activită"ii anticoncuren"ă a agen"ilor economici% a autorită"ilor administra"iei publice% precum .ele +a3ul% +ău.gen"ia .i a &ntreprin9ătorilor individuali .* Fn ca9ul importurilor provenite din "ările cu care Moldova are &nc3eiate acorduri de comer" liber sau beneficia9ă de unele preferin"e comerciale% ta'a vamală nu se percepe* /oate drepturile de import &ncasate se varsă la bugetul de stat* V.oficii teritoriale% respectiv &n municipiile +3i.i (ng3eni La &nregistrare se aplică principiul Lg3i.sigurări )ociale% 1iroul Na"ional de )tatistică% +ompania Na"ională de .i a &ntreprin9ătorilor individuali% constitui"i pe teritoriul Republicii Moldova% cu e'cep"ia celor care potrivit legisla"iei se &nregistrea9ă la alte autorită"i ale statului* +amera Fnregistrării de )tat &.i autori9ări legate de &nregistrare* .i pentru efectuarea controlului asupra e'ecutării legisla"iei cu privire la protec"ia concuren"ei* 5* Broceduri pentru ac3i9itii publice .stfel% se calculea9ă .57"i/$ &n Republica Moldova sunt reglementate in capitolul 4 a Legii Republicii Moldova privind ac3i9i"iile publice Nr* 2 aprobată la 15*-4*2--7* 4* #mpo9ite si ta'e -m$o0itul $e venit & reglementat prin +odul fiscal al Republicii Moldova* 6 .i /A. 1* #nregistrarea firmelor +amera Fnregistrării de )tat 0+#).i &n conformitate cu prevederile )tatutului +F)* +amera Fnregistrării de )tat are &n structură sa 1.i media ponderată = 4%5C* Mai mult ca at&t% media simplă a ta'elor vamale pentru produsele agricole constituie apro'imativ 12%2>C% iar pentru produsele industriale = 5% > C* +u toate acestea% ta'ele vamale sunt stabilite doar pentru >-C din liniile tarifare% pentru celelalte linii ta'a vamală fiind L-M* Fn scopul respectării principiilor transparen"ei% tarifele aplicate la import sunt notificate anual la )ecretariatul !M+% conform graficului stabilit = până la 5.ne'a nr* 2 la Legea nr* 156.din 2-*11*1 7 cu privire la tariful vamal.oară activitatea &n temeiul Legii nr*22-$NA# din 1 octombrie 2--7 privind &nregistrarea de stat a persoanelor Euridice .sigurări &n Medicină% Monitorul !ficial etc*. 03ttp:KKcis*gov*mdK.cest lucru &l face oficiul teritorial &n regim on$line 2* +oncurenta si protectia consumatorului .gen"ia Na"ională pentru Brotec"ia +oncuren"ei a fost creată prin @otăr&rea Barlamentului Nr* 21$NA# din 12*-2*-7% pentru promovarea politicii statului &n domeniul protec"iei concuren"ei% pentru limitarea . pentru coordonări .i se ac3ită% &n regim MFN procedurile vamale &n mărime de -%4C din valoarea &n vamă a mărfii 0.% ta'ele vamale 0. .ti% !r3ei% )oroca .din 2-*11*1 7 cu privire la tariful vamal.i desfă..

32it .C $ e'port de bunuri si servicii% toate tipurile de transport international de marfuri si pasageri% energie electrica% termica si apa calda furni9ata populatiei% marfurile si serviciile importate pentru Zonele economice libere% servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova de către entită"ile din industria u.* #n Legea institu"iilor financiare sunt stipulate dispo9i"iile referitoare la acordarea de licen"e băncilorI cerin"ele minime de capitalI competen"ele ..gricultori si intreprin9atori individuali Bersoane Euridice .genti economici al caror venit este calculat conform art* 22> din Legea nr 144$NA# din 27 iunie 2--6% &n vigoare de la 1 ianuarie 2-.i nere9iden"ilor referitoare la domeniul de sc3imb valutar sunt stabilite prin Legea Nr*22$NA# din 21 martie 2--6 privind Regulamentul de sc3imb valutar 0&n continuare $ Legea 22$NA# din 21 martie 2--6..ata (1).i măsuri de remediere etc* 7* Reglementari valutare Brincipiile generale de reglementare valutară &n Republica Moldova% drepturile . sau sunt e'ceptate de la plata /A.% care a intrat &n vigoare la 16 ianuarie 2-• Blă"i .lei I.i alte acte normative K oficiale care pot fi consultate accesând site$ul oficial al 1ăncii Na"ionale din Republica Moldova 03ttp:KKRRR*bnm*mdKenKlegislation.lei Beste 2>*2-.oară activitatea &n conformitate cu Legea institu"iilor financiare .I $ 6C% ta'a preferen"ială% care se aplică produselor de panificatie% lapte si produse lactate 0e'ceptie% prudusele din lapte pentru copii% pentru care /A.i obliga"iile fiduciareI combaterea spălării banilor .32ita&$ Bana la 2>*2-. din art*21 din Legea No*61$NA din 16 martie 2--4 privind investi"iile &n activită"ii de &ntreprin9ător% profitul poate fi repatriat* 2* )istemul bancar 1ăncile din Republica Moldova &.P$&83a $ !i2i/$ 9/5 $4/$.i transferuri &n cadrul opera"iunilor curente de sc3imb valutar se efectuea9ă de către re9iden"i .$ul este P-M.i finan"ării terorismuluiI conflictele de intereseI cerin"ele pruden"ialeI e'terne de audit% rapoarte .i obliga"iile re9iden"ilor . $ 2C $ se aplica pentru furni9areKimport ga9e naturale si lic3efiate $ .i nere9iden"i fără restric"ii* 7 .% care se aplica la maEoritatea bunurilor si serviciilor% e'clusiv celor care au reducere 06C si 2C. 1a2a $e valoarea adau.i inspec"iiI infrac"iuni% pedepse .i desfă..i responsabilită"ile de gestionare a băncilor% secret comercial% secretul bancar .$ -$ it 7C 16C 7C 12C &n marime de 1>C din depasirea venitului estimat fata de venitul brut &nregistrat &n evidenta contabila de agentul economic .) $ 2-C $ cota standard 0de ba9a.tia a%&i/5"t3&i"3&: Ba2a )$ i.oară sub regimul vamal de activ% import bunuri pentru u9ul oficial al misiunilor diplomatice &n Republica Moldova% import bunuri &n scopul de asisten"ă te3nică% produsele livrate la maga9inele in regim dutQ$free* >* Repatrierea profitului Fn conformitate cu alineatul 01.

i au prestat servicii mai mult de 42C din volumul total a acestora* Direc"iile prioritare de activitate a 9onei libere: producerea ec3ipamentului electronic% articolelor din peliculă polimerică% &mbutelierea băuturilor alcoolice% producerea .i transferuri &n cadrul opera"iunilor valutare de capital se efectuea9ă de către re9iden"i .L#N Zona liberă a fost creată prin Legea Republicii Moldova O+u privire la Zona . 41$41$56% e$mail: a).i =.* )uprafa"a totală a 9onei constituie 2 %4 3a* Re9iden"ii 9onei O?'po$1usiness$+3i. 0operatiuni ale re9identilor care implica iesirea capitalului din R*Moldova% operatiuni cu instrumente financiare straine% acordare de imprumuturi = creditare de catre re9identi a nere9identilor% acordare de garantii din partea re9identilor in favoarea nere9identilor% desc3iderea de catre re9identi a unor conturi curente si de depo9it cu institutiile financiare straine.inău% .inăuO nr*22> din 5 noiembrie 1 >* /ermenul de activitate 5.ce.i nere9iden"i fără restric"ii% &n ca9ul &n care opera"iunile valutare sunt reali9ate &n conformitate cu cerin"ele din pre9enta lege* ?'ceptiile se refera la acele operatiuni care necesita licenta 1ancii Nationale a Republicii Moldova 01NM.ntreprenoriatului Liber O?'po$ 1usiness$+3i.ai".ntreprenoriatului Liber P/vardi"aM nr*222$N### din 5 noiembrie 1 >* )uprafa"a 9onei este de 5%>7 3a* /ermenul de activitate a 9onei libere este de 5.de ani cu posibila prelungire* Fn pre9ent% &n 9ona antreprenoriatului liber activea9ă > re9iden"i% ce ocupă un teritoriu de 2%> 3a* .i asamblarea mobilei% producerea articolelor din plută pentru &mbutelierea băuturilor alcoolice etc* /elefoane de contact: tel* 0G575 22. 2 1$25$4>4I e$mail: fe9tvarditsaSmail*mdI .ti re9iden"i fabrică produc"ie alcoolică 0vin% divin% distilate pentru divin.ti% 6-1 .% România% (craina% <ermania% 1ulgaria% #rlanda% #talia% #srael% Marea 1ritanie etc* De la &nceputul activită"ii 9onei libere investi"iile re9iden"ilor au constituit mai mult de 45 mil* dolari )(.) Z3 a A t&$.dministrator principal = +onstantin M.ani% cu posibila prelungire &ncă pe 1. Republica Moldova% MD$2-2 % mun* +3i.• • Blă"i .i 46 &n comun cu investitori din diferite "ări% inclusiv din Rusia% )(.3")3-a-!&$$23 $.os* Munce.ani* Fn pre9ent% &n 9ona economică activea9ă > de re9iden"i% dintre care 11 auto3toni .3-B58i $88-C6i<i 05.dministrator principal = Nicolae +.* /elefoane de contact: tel* 0G575.* #n ca9uri stipulate in mod e'pres in Lege% si nere9identii% cu licenta 1NM% pot efectua operatiuni de import$e'port capital* 6* Zone economice libere #n Republica Moldova functionea9a 2 9one economice libere% in ba9a Legii cu privire la 9onele economice libere nr*44-$NA din 27 iulie 2--1* Z3 a A t&$.. 41$41$5-I fa' 0G575 22.inăuO au produs circa 5-C din volumul produc"iei industriale% fabricat &n 9onele libere% precum .E4. .)L#N+!A Zona liberă a fost creată prin Legea Republicii Moldova P+u privire la Zona .a8"i /3-@A=.&$ 3&iat5"5i Li7$& .&$ 3&iat5"5i Li7$& >T-a&)i#a? MD$2116% Republica Moldova% r$l /araclia% s* /vardi"a% str* Frun9e% 1 .&5 8 .i br&n9ă* Fn principiu% marfa produsă este e'portată &n Rusia* Be parcursul &ntregii perioade de activitate a 9onei% re9iden"ii au atras investi"ii &n sumă de 11%2 mil* dolari )(.

&$ 3&iat5"5i Li7$& >Pa&/5" )$ .dministrator principal = <3eorg3e +?RA?N Zona a fost creată prin legea Republicii Moldova nr*1>22$N### de la 1 februarie 1 6 P+u privire la 9ona antreprenoriatului liber PBarcul de produc"ie PAal7ane.7"$&.M% pe un termen de 2> de ani* Zona are un caracter comple' .i include o suprafa"ă de 52 3a* Fn 9onă s&nt &nregistra"i 12 re9iden"i% 4 dintre care s&nt auto3toni .@ta&a/"ia=.dministrator principal = Aasile +!N)/.i cusutul manoperei &ncăl"ămintei* #nvesti"iile re9iden"ilor% de la &nceputul activită"ii 9onei libere constituie circa 7-.mii* dolari )(.ctivitatea industrială este efectuată numai pe teritoriul primei sub$ 9one% perimetrul căreia este complet &ngrădit% &n conformitate cu legisla"ia &n vigoare* Brincipalele direc"ii de activitate sunt: fabricarea produc"iei alcoolice 0vin.&5 9 .i articolelor de confec"ii% sortarea ambalarea% marcarea .&3)5/#i$ >Va"Aa $<? MD$>5--% Republica Moldova% <agau9$?ri% or* Aulcăne.&5 Z3 a A t&$.i include &n sine un lot de pămant cu suprafa"a de 122%5 3a* Fn 9onă s&nt &nregistra"i 2.&5 Z3 a A t&$. 2 4$24$465I e$mail: 2a"@.re9iden"i% 2 dintre care s&nt auto3toni% iar 14 au fost crea"i &n comun cu investitorii din > "ări: (craina% Rusia% ?gipt% ?lve"ia .i 6 au fost crea"i &n comun cu investitorii din (craina% Rusia . .&3)5/#i$ >Ota/i-B58i $88? MD$71-2% Republica Moldova% r$l ?dine"% or* !taci% str* Aoitovici% 21 . 271$ 4$222I e$mail: 3ta/i-758i $88=&a.&$ 3&iat5"5i Li7$& >Pa&/5" )$ .Z3 a A t&$.i România* .* /elefoane de contact: telKfa' 0G575.N/#N!A +reată prin Legea Republicii Moldova nr*1>2 $N### de la 1 februarie 1 6 P+u privire la 9ona antreprenoriatului liber PBarcul de produc"ie P /aracliaM% pe un termen de 2> de ani .i 1elorus* Fn pre9ent% &n 9onă func"ionea9ă 2 sub9one i9olate% ce se află la distan"a de 6--m una de alta* )uprafa"a de apro'imativ 22 3a la moment nefiind ocupată de re9iden"i* Brincipalele direc"ii de activitate sunt: fabricarea plăcilor de ceramică% prestarea serviciilor% comer"ul angro* #nvesti"iile re9iden"ilor% de la &nceputul activită"ii 9onei libere constituie circa 1> mil* dolari )(. 2 5$22$>26I e$mail: "$-"3&a=&a.dministrator principal = Aictor <FN+( Zona este creată prin legea Republicii Moldova nr*1>2>$N### de la 22 februarie 1 6 P+u privire la antreprenoriatul liber PBarcul de produc"ie P!taci$1usinessM pe un termen de 2> de ani% cu suprafa"a de 54%1 3a% constituit din 2 sub$9one* Fn 9onă s&nt &nregistra"i 1.7"$&.&3)5/#i$ >Ta&a/"ia? MD$74-1% Republica Moldova% r$l /araclia% or* /araclia% str* Ao79alinaia% 16 .&$ 3&iat5"5i Li7$& >Pa&/5" )$ .i alte asemenea opera"iuni% comer"ul angro* #nvesti"iile re9iden"ilor% de la &nceputul activită"ii 9onei libere% constituie mai mult de 1.ai".* /elefoane de contact: telKfa' 0G575.* /elefoane de contact: telKfa' 0G575.ti% str* +orolenco% 2 ..re9iden"i* Brincipalele direc"ii de activitate sunt fabricarea articolelor de confec"ii .mil* dolari )(.

i 27 fiind crea"i &n comun cu investitorii din 2 "ări: #talia% .dministrator principal = Natalia #?B(R.lte 9one cu caracter economic TliberU P3&t5" I t$& ati3 a" Gi5&%i5"$8ti Dispune de un teritoriu 12.cu privire la parcurile industriale Brocesul de creare parcuri industriale a debutat in anul 2-1-% pana in pre9ent reali9andu$se studii de fe9abilitate pentru astfel de parcuri 0 &n centrele raionale ?dine"% @&nce.i &n cadrul sub9onei nr*5 al Zonei ?conomice Libere L1ăl"iM.tiM* Re9iden"ii .i/0 Li7$&0 .i companiilor străineI alte genuri au'iliare de activitate% cum ar fi serviciile comunale% de depo9itare% de construc"ii% arendă . 252$2-$16> e$mail: 2$"=!&$$23 $-5 %6$ i.3&t5" I t$& a#i3 a" Li7$& M0&/5"$<ti dispune de un teren cu suprafa"a de 22>%2 3ectare cu o infrastructură de9voltată% care este proprietate a statului gestionat de către F) L.3a cu statut de 9onă economică liberă* ?ste un centru logistic regional cu infrastructură portuară la granita cu (niunea ?uropeana cu acces la re"eaua de .7m $ drumuri locale = 2627 7m +ale ferata = 11>7%1 7m /ransport aerian = 2 aeroporturi interna"ionale: .U %6$ i -B58i $88.ti% +antemir% +ăinari% precum si parcuri industriale &n ba9a intreprinderilor: ).i a lemnului tăiat% paletelor din lemn etc* .iKsau loca"iune% de alimenta"ie publică etc*% necesare desfă.* #n pre9ent% in Republica Moldova este reglementat legal doar Barcul industrial din satul Varigrad% raionul Droc3ia pe un teren cu o suprafa"ă de 15%4 3a% societatea 1ioenergagro având rolul creării parcului si% ulterior% administrării acestuia* * #nfrastructura de transport Drumuri publice = 1->57 7m% din care: $ drumuri na"ionale = 527. L+.eroportul #nterna"ional 1ălti 10 .% ie.i alte asemenea opera"iuni cu mărfurile tran9itate prin .i +)#. L/racomM% precum .i Marea Neagră.ini de salubritate din Făle.i include o suprafa"ă de 42%54 3a* Fn pre9ent% &n 9onă sunt &nregistra"i 44 re9iden"i% 17 dintre care s&nt auto3toni .i lacurilor industriale% sc&ndurii .eroportul LiberI prestarea serviciilor cu plată re9iden"ilor .% costuri opera"ionale reduse% for"ă de muncă ieftină% regim fiscal preferen"ial A$&3.NNMI ).) .ustria% Rusia% România% 1elgia .i Bolonia* Aolumul investi"iilor &n 9onă constituie 55%2 mil* dolari )(. MD$71-2% Republica Moldova% or* (ng3eni% str* #on +reangă% 4 .eroportul #nterna"ional Mărcule.tiM% ).eroportul #nterna"ional +3i.i de transport aerianI comer"ul cu ridicata% cu e'cep"ia mărfurilor e'cluse din circuitul civilI produc"ia industrială a mărfurilorI procesarea produc"iei agroalimentareI sortarea% ambalarea% marcarea .osele% cale ferată 0cone'iune la re"eaua de cale ferată de standard european .* Brincipalele direc"ii de activitate: producerea .) Zona a fost creată prin Legea Republicii Moldova P+u privire la Zona ?conomică Liberă P(ng3eni$1usinessM nr*12 >$NA din 2> iulie 2--2% pe un termen de 2> ani% .urării activită"ilor men"ionate Pa&/5&i i )58t&ia"$ $ in ba9a Legii nr*162 din 1> iulie 2-1.dministra"ia continuă să &nregistre9e noi re9iden"i% duce negocieri cu poten"ialii investitori industriali* /elefoane de contact: tel* 0G575.Z3 a E/3 3.eroportului Liber . L(9ina de ma. LRăutM% ).ire la mare 0acces direct la Dunăre .i apei potabile% producerea covoarelor% modulelor electronice% ambalaEelor pentru biEuterii% vopselelor .inău si . 252$2-$164I fa' 0G575.eroportului Liber au dreptul de a efectua următoarele activită"i: prestarea serviciilor de deservire la sol .i asamblarea mobilei% fabricarea B?/$preform% &mbutelierea băuturilor nealcoolice ..

gen"iei Na"ionale de !cupare a For"ei de MuncăI cererea$c3estionar a lucrătorului imigrantI copia avi9ului favorabil eliberat de .gen"iei Na"ionale de !cupare a For"ei de Muncă privind prelungirea dreptului la muncăI copia permisului de .edere provi9orie &n scop de muncăI copiile documentelor de constituire a &ntreprinderiiKorgani9a"ieiKinstitu"iei 0certificat de &nregistrare a &ntreprinderii% e'trasul recent din Registrul de )tat al &ntreprinderilor% Registrul de stat al organi9a"iilor neguvernamentale sau% autori9a"ia de activitateKlicen"ă% după ca9.gen"ia Na"ională de !cupare a For"ei de Muncă următoarele acte: • • • • • • • • • demersul &ntreprinderiiKorgani9a"ieiKinstitu"iei adresat .gen"ia Na"ională de !cupare a For"ei de Muncă următoarele acte: • • • • • • • • • • • • demersul &ntreprinderiiKorgani9a"ieiKinstitu"iei adresat .% &n originalI actul ce confirmă asigurarea cu spa"iu locativ pentru perioada solicitată 0declara"ia proprietaruluiK contract de loca"iuneK contract de vân9are$cumpărare.I fotografie color% >-W2.i apatri9i% ce vor să se angaEe9e &n câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova% trebuie să ob"ină permis de muncă de la .I actele ce confirmă activitatea &ntreprinderii 0certificat de la #nspectoratul Fiscal privind lipsa restan"elor fa"ă de bugetul public na"ional% copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legisla"iei &n vigoare.i copia acestuiaI copia actului de studii sau a unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă% tradusă &n limba moldovenească% legali9ată sau apostilatăI certificatul medical tip .i copia acestuiaI copia actului de studii sau a unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă% tradusă &n limba moldovenească% legali9ată sau apostilatăI certificatul medical tip .I actele ce confirmă activitatea &ntreprinderii 0certificat de la #nspectoratul Fiscal privind lipsa restan"elor fa"ă de bugetul public na"ional% copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legisla"iei &n vigoare.I contractul individual de muncă% &n originalI actul de identitate na"ional al cetă"eanului străin sau actul de identitate al apatridului% cu men"iunile corespun9ătoare privind trecerea frontierei de stat% .i certificatul medical ce confirmă lipsa @#AK)#D.gen"ia Na"ională de !cupare a For"ei de MuncăI copiile documentelor de constituire a &ntreprinderiiKorgani9a"ieiKinstitu"iei 0certificat de &nregistrare a &ntreprinderii% e'trasul recent din Registrul de )tat al &ntreprinderilor% Registrul de stat al organi9a"iilor neguvernamentale% sau autori9a"ia de activitateKlicen"ă% după ca9.% &n originalI actul ce confirmă asigurarea cu spa"iu locativ pentru perioada solicitată 0declara"ia proprietaruluiK contract de loca"iuneK contract de vân9are$cumpărare.1-* Dreptul la muncă .I 11 .I contractul individual de muncă% &n originalI actul de identitate na"ional al cetă"eanului străin sau actul de identitate al apatridului% cu men"iunile corespun9ătoare privind trecerea frontierei de stat% .i .edere +etă"enii străini .mm% reali9ată pe fundal albI ca9ierul Eudiciar din "ara de origine% tradus &n limba moldovenească% legali9at sau apostilat* Fn vederea prelungirii dreptului la muncă pentru un nou termen% angaEatorul sau repre9entantul legal al acestuia va depune la .i certificatul medical ce confirmă lipsa @#AK)#D.gen"ia Na"ională pentru !cuparea For"ei de Muncă% din cadrul Ministerului ?conomiei* Bentru acordarea dreptului la muncă% angaEatorul sau repre9entantul legal al acestuia va depune la .

%următoarele acte: • • • • • • • • • • certificatul medical privind starea sănătă"ii . copia pa.i ane'ei la pa.edere la Ministerul De9voltării #nforma"ionale* Bermisul de .# .gen"iei Na"ionale pentru !cuparea For"ei de Muncă: RRR*anofm*gov*md re$tul la şedere mai mare de 9+ de 0ile +etă"enii străini care planifică să se afle pe teritoriul Republicii Moldova .edere pe motiv familial : • • • • • • • • pa.i la muncă consim"ămantul &n scris al persoanei ce acordă spa"iul locativ autentificat notarial copia actului de studii% specialitate 5 fotografii >'2 c3itan"a despre ac3itarea ta'ei de stat 12 .i a ane'ei la pa. 0originalul.Bentru informa"ii suplimentare accesa"i site$ul .aportului .i vi9a cu termen valabil copia adeverin"ei de căsătorie0divor".aportul na"ional% &n original adeverin"a de imigrant% &n original certificatul de căsătorie% copia certificatul de na.i re9ultatele testului medical @#AK)#D.aport ce con"ine vi9a cu termen valabil copia buletinului de identitate al so"uluiKso"iei copia adeverin"ei de căsătorie sau de divor" avi9ul argumentat al . copia buletinului de identitate al so"ului 0so"iei.gen"iei Na"ionale pentru !cuparea For"ei de Muncă 0pentru cei sosi"i la muncă.9il adeverin"a de imigrant* Bentru aceasta% cetă"eanul străin sau apatrid va depune la 1iroul Migra"ie . avi9ul argumentat al !ficiului For"ei de Muncă0pentru cei sosi"i la muncă.i re9ultatele la proba de anticorpi @#AK)#D.ai .aportului . copia contractului de muncă% pentru imigran"i sosi.9il 0bulevardul Xtefan cel Mare 124% +3i.% copia contractul de loca"iune vi9at de către notar% copia certificatul medical privind grupa sangvină Bermis de .i .% &n original copia pa.tampila &nregistrării la DAB al M.aport G .tere a copiilor de până la 16 ani% copia buletinul de identitate al so"uluiKso"iei% copia testul medical @#AK)#D.i .i perfecte9e permisul de .inău.edere se eliberea9ă &n ba9a următoarelor acte: Bermis de .5"t )$ B0 )$ 2i"$% urmea9ă să ob"ină de la 1iroul Migra"ie . copia contractului de muncă% pentru imigran"i sosi"i la muncă consim"ământul autentificat notarial al persoanei ce acordă spa"iul locativ copia actului de studii 5 fotografii% >'2 mm c3itan"a ce confirmă ac3itarea ta'ei de stat (lterior ob"inerii adeverin"ei de imigrant% cetă"eanul străin sau apatrid urmea9ă să$.edere pentru muncă • • • • • • • • • • certificatul despre starea sănătă"ii .

i organi9a"iilor din partea st&ngă a Nistrului .i mun* 1ender* 13 . -3"5.1 12>1%6 112 %7 12%1 -21C(.57"i/ii M3")3-a.5" /3. 8/0)$&$a 9-: $4.0 2012 100.B .7&i$ 2011 (G.$"3& )$ #0&i "a /&$<t$&$a 9E:. "ările +)# alte "ări BALANHA COMERCIALI F t3ta" din care: "ările (niunii ?uropene 0(?$27..Bentru informa"ii suplimentare accesa"i: RRR*mai*gov*md % RRR*mdi VI.7&i$ 2011 100..tere cu 1%1C fata de anul 2-11.t$.3&t5" = 1*>46%5 milioane ()D 0crestere cu -%2C fata de anul 2-11: I.i". D ia 5a&i$8$.i"i3a $ USD 1% din care: E4. )3"a&i SUA EXPORT F t3ta" din care: "ările (niunii ?uropene 0(?$27.t$.2 Ia 5a&i$-8$.* 1--%2 6%2 1-2%2 101.3&t5" = 5*755%2 milioane ()D 0in cre.$&/ia" este de 2*16>%5 milioane ()D 0cu 1%7C mai ridicat decât in anul 2-11. "ările +)# alte "ări IMPORT F t3ta" din care: "ările (niunii ?uropene 0(?$27.+ 44%> 52%5 25%2 100. COMERTUL E1TERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA +3 !3&. "ările +)# alte "ări 1('C.0 2 %6 25% 2%7 '0.t$.1 4 %6 4-%2 %2 100. )at$"3& 3!i/ia"$ !5& i2at$ )$ Bi&35" )$ Stati8ti/a a" R$.0 17%2 15%2 %5 4 -%5 $-%2 1%4 4 $ 5-%7 $>-2%2 $7>2%- 1-2%7 66% 1->%6 4-%2 22%5 55%1 42%2 25%54%4 ' ' ' ' ' ' 1 1 #nforma"ia nu include opera"iunile de e'port$import a &ntreprinderilor .2C1. "a !i $"$ "5 ii 8$.* 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$8$.$&#5"5i $4t$&i3& a" R$.t$. D ia 5a&i$-8$.' 2012 0.7&i$ 2012.0 721%1 227%1 12-%1 *+**. D$!i/it5" /3.57"i/ii M3")3-a a !38t )$ (.7&i$ 2011 100.G 5%2 1-2%> 1-7% 101.* G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5.1 $5%2 2%2 -%6 1.3&t5&i"3& <i i.7&i$ 2012 .3&t5&i"3&.t$.2 St&5/t5&a.0 42%2 45%1 1-%5 100.0 44%5 51%5 24%4 100.

2 100.C 4%2 4%5 1%5 5%$-%5 5%> -% 1%1%5 1%1 -%2 -%-%5 -%-%-%4 -%5 -%7 -%2 -%5 -%2 -%1 -%-%1 -%$1%1 -%1 2% -2. )3"a&i SUA EXPORT .0 Ia 5a&i$-8$.1 -%2 $1%$-%2 $-%2 -%5 $2%$-% -%4 -%1 -%4 -%2 1%-%5 1%-%5 -%1 -%2 $-%5 $-%> -%-%-%1 -%4 -%2 -%2 -%1 -%- 14 .$ $ 0(?=27.t$.%2 22%2 7>%6 125%1 1-7% 14-%121%6 de 4%2 ori 12 %6 de 5>2%7 ori 1>5%2 116% 15>%7 21%4 46%2 1--%2 %7 142%1 de 4%2 ori de 2%7 ori de 7%2 ori 157%2 64%7 27% 1C.J ia #talia (craina Regatul (nit al Marii 1ritanii .% ce corespunde unei valori de 227%1 mil* dolari )(.t$.ustria 1elgia (9be7istan Bortugalia +3ina )pania ?lve"ia )lovacia 1('C.0 1-%2 >%> 4%5%7 5%2 5%5 2%7 2%5 1%2 1%4 1%5 1%5 1%1 1%-% -%6 -%7 -%> -%> -%> -%4 -%4 -%4 -%5 -%5 -%5 -%5 16%> 11.2 11-%> CC.1 %2 2%2 4%2 5%6 5%5 >%5 5%> 1% 1%> 1%1%1 -%5 -% -%-%2 -%7 -%> -% 1%-%> -%4 -%5 -%-%1 -%-%2 -%5 5-%7 1G.' 0.t3ta" din care: Federa"ia Rusă R3.0 (G.% de"in&nd o cotă de 42%2C &n total e'porturi 04 %6C &n ianuarie$septembrie 2-11. care deţineau 96.0 1>7%4 6>%6 21%2 >2%2 >>%> >1%7 41%> 52%1 2>%4 21%1 2-% 1 %6 17%5 1>%4 15%6 15%11%> 6%> 7%2 7%> 2%6 2%5 >%2 >%2 4%2 4%2 4%P3 )$&$a.3&t5&i"$ Moldovei cu o pondere de 45%1C 0&n ianuarie$septembrie 2-11= 4-%2C.* H0&i"$ CSI au fost pre9ente &n $4. au "o#t$ G&a)5" )$ i !"5$ #0 a #0&i"3& "a /&$<t$&$a 9E:.i #rlandei de Nord Bolonia 1elarus <ermania /urcia Ha9a3stan 1ulgaria (ngaria )tatele (nite ale .* 47>%7 2'C.0 100.( 1-2%64%6 62%7 >%2 1.t$.7&i$ ia 5a&i$8$. 8/0)$&$a 9-: $4.i". au &nsumat 721%1 mil* dolari )(.7&i$ 2011 2012 2011 2012 2011 100. 0cu 2%4C mai pu"in fa"ă de ianuarie$septembrie 2-11.t$.* ?'porturile de mărfuri către aceste "ări s$au maEorat cu 2%>C% comparativ cu ianuarie$septembrie 2-11* Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor.mericii #ra7 Fran"a Noua Zeelandă <eorgia !landa Republica +e3ă Lituania <recia .?'porturile de mărfuri destinate #0&i"3& U i5 ii E5&3. D din !olumul total.7&i$ ia 5a&i$-8$.3&t5&i"3&. D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.7&i$ 2012 .

a"$ -ii .% (9be7istan 0G42%1C. a contribuit la cre.i nealcoolice.% <recia 0$>1%6C.% Noua Zeelandă 0de 5>2%7 ori.7&i$ 2012 .0 -%1 7%4 -%5 -%- 0.i fructe Za3ăr% preparate pe ba9ă de 9a3ărI miere +afea% ceai% cacao% condimente .758ti7i"i Biei crude% piei tăbăcite .G 5%> 7-%4 4%7 -%6 102.0 (G. Lemn .i ouă de păsări +ereale .i blănuri brute )emin"e .% <ermania 0$57%4C. $4/"58i.i fructe oleaginoase +auciuc brut 0inclusiv cauciuc sintetic .nimale vii +arne .7&i$ ia 5a&i$-8$.t$.C -%4 -%7 -%2 4%> 1-%2 -%4 -%1 -%6 -%1 C.i plută 1('C.2 100.t$.i preparate pe ba9ă de cereale Legume .terea pe total e'porturi cu 7%2C* %xporturile de măr"uri #tructurate con"orm &la#i"icării 'tandard de &omerţ (nternaţional #e pre)intă a#t"el$ Ia 5a&i$-8$.0 -%5 6%2 -%5 -%- 1C./3.' -%-%5 -%$2%5 1%4 -% -%-%1 -%2.3&t5&i"3&.1 -%$5%7 -%-%- 15 .% )tatele (nite ale .% Fran"a 0G2 %6C.' 1-6%2 155%2%5 4 %5 115%4 de 5%5 ori 11 %> 117%4 1-4% 12*. .% )pania 0de 7%2 ori.$8ti7i"$.i preparate din carne Broduse lactate .B %2 1%7 +. D /&$<t$&$a 9E:.% (craina 0$1>%2C.mericii 0G21%6C.% Republica +e3ă 0G5>%7C.% #ra7 0de 4%2 ori.% 1ulgaria 0G7% C.% (ngaria 0G4-%-C.i #rlandei de Nord 0$15%5C.i &nlocuitori ai acestora @rană destinată animalelor 0e'clusiv cereale nemăcinate.% !landa 0G16% C.i preparate alimentare diverse B05t5&i <i t5t5 1ăuturi 0alcoolice .i ?lve"ia 0G57%2C. Broduse .( 125%2 12>%2 (G.7&i$ 2011 2012 2011 2012 2011 100.i".% Regatul (nit al Marii 1ritanii .% #talia 0G2%-C.% /urcia 0$ 24%2C.t$.% atenu&nd astfel cre.nali9a evolu"iei e'porturilor pe "ări &n ianuarie$septembrie 2-12% comparativ cu perioada similară din anul 2-11 relevă% că maEorarea livrărilor către Federa"ia Rusă 0G1-%>C.i regenerat.% <eorgia 0G>5%2C.% Lituania 0$56%2C.G 66%>>%2 117%-%1 1+. /utun brut . D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.$"3& )$ .0 100.B 7%> 1%4 1'.' 0.7&i$ ia 5a&i$8$. )3"a&i SUA EXPORT .G -%-%7 -%5 1% 5%2 $-%4 -%-%4 -%1 -0.% 1elarus 0G %2C.i prelucrat Mat$&ia"$ 7&5t$ $/3..1 1%7 -%4 -G.t3ta" din care: P&3)58$ a"i. 8/0)$&$a 9-: $4.B -%2 4%> -%5 -%- G.0&!5&i "a St&5/t5&a.terea pe total e'porturi cu 6%6C* /otodată% s$au diminuat e'porturile către România 0$11%>C.* G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5.% Bortugalia 0de 4%2 ori.% +3ina 0de 2%7 ori.2 2C2.t$.$ ta&$ <i a i.0 141% 27%1 122.2 -%4 1%-%> 2%2 11%2 1%5 -%1 -% -%2 10.' $-%2 $-%2 1*. .i Bolonia 0$4%4C.% Ha9a3stan 0G25%1C.0 2%1 1>%> 6%54%1 17 %> 2-%1 2%5 15% 2%4 1GB.

"57&i!ia #i <i . Minereuri metalifere .B 2% -%1 1%1%> -%2 0.0&!5&i "a St&5/t5&a. %&08i.i farmaceutice (leiuri esen"iale% re9inoide .ăminte naturale .%6 117%1 10G.* 1%4 $-%1 2. Fngră.a 5!a/t5&at$.7&i$ ia 5a&i$2011 2012 2011 2012 8$.( $-%7 -%2 1.t$.i articole din pastă G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5.rticole din lemn 0e'clusiv mobilă. @&rtie% carton .a&t$ Broduse c3imice organice Broduse tanante sau colorante Broduse medicinale .+ -%1 -%1 -% 1.i/$ <i .C -%1 -%1 5%6 2.+ 15 %7 -%2 -%7 4%1 -%1 1.at$&ia . D /&$<t$&$a 9E:.B -%1 -% -%4 1%- 2%2 -%2 -%5 -%1 10. .0 22% 55%141%52%5 1>4%2 (2.0 .&i.$"3& )$ .i produse &nrudite <a9 .C 2%2 1>%2 6%7 1-%> 17>%4 66%1 1. D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.2 1%1 -%1 2.i <i /$&5&i )$ 3&i%i $ a i.ai a"$8 )5.' $-%1 -%-%2 55%2 5%2 >%1%1G2.( 55%2 de 2%2 ori 1*B.+ 1%2 1%5 > %5 12+.* -%1 1%-%4 1%- -% -%-%-%0.$/i!i/at$ 1 a"t0 .i uleiuri vegetale fi'ate% brute% rafinate sau frac"ionate P&3)58$ /6i.2 1-5%4 1-5%2 151%5 71%4 1%2 -%5 -%5 -%B.i pietre pre"ioase.7&i$ ia 5a&i$-8$.7&i$ 7>%2 -%1 -%1 -%-%- 1%1>%2 25%5 2%2 B.1 2%1 $-%1 -%5 $2%2 -%-0.7&i$ 2012 .t$.euri de 3&rtie Fibre te'tile 0cu e'cep"ia l&nii &n fuior .i blană prelucrate +auciuc prelucrat .i a l&nii pieptănate.i de.i produse industriale ob"inute din ga9 U"$i5&i.lte materii brute de origine animală sau vegetală C3.i minerale naturale 0e'clusiv cărbune% petrol .at$&ia"$ )$&i-at$ Betrol% produse petroliere .i de.euri de metale .i substan"e parfumate% preparate pentru toaletă% produse pentru &nfrumuse"are Materiale plastice sub forme primare Materiale plastice prelucrate . )3"a&i SUA 1%1 Bastă de 3&rtie .1 >5%7 7%2 117% (.t$.i".0 Biele% altă piele .Ia 5a&i$-8$.&3)58$ )$&i-at$ $8.* -%1 -%1 5%5 G.i $&a"i.t$.1 4%1 -%5 -%5 4%2 -%1.( -%1 1%-%2 -%7 1%1 -%5 -%2 -%+.G -%-%-%1 $-%5 16 .* >%6 5%> G*.1 1%1 10'.i de.lte materiale .i produse c3imice M0&!5&i . /"a8i!i/at$ .eurile lor 0neprelucrate &n fire sau "esături. 8/0)$&$a 9-: $4.3&t5&i"3&.G -%4 -%2 '.a"0 8a5 -$%$ta"0 <răsimi .758ti7i"i .

a.e .i de control G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5.2 -%2 1%> -%5 5%1 -%1 4%4 1%6 -%> -%1 1%5 1G.ini .ini generatoare de putere .rticole prelucrate din metal Ma<i i <i $/6i.ini Ma.ini .t$. D /&$<t$&$a 9E:.i păr"i ale acestora 0inclusiv ec3ivalente neelectrice ale ma.i păr"ile ei . Ae3icule rutiere 0inclusiv ve3icule cu pernă de aer.lte ec3ipamente de transport A&ti/3"$ .i o"el Metale neferoase .2 7%6 1% -%4 2*.i imaginii Ma.i aparate industriale cu aplica"ii generaleI păr"i .tiin"ifice .i aparate electrice .C 7%> 17%1 5%57%-%7 155%2 62%1-7%> 12 %1 2%> 10'.parate .G 1%5 -%4 -%7 0.i accesorii pentru instala"ii sanitare% de &ncăl9ire .inilor . 8/0)$&$a 9-: $4.i produse cone'e .i accesorii Fncăl"ăminte #nstrumente .B -%> 1%1 -%2 2%4 -%- 2%2 1%-%> -%1 -%2 12.t$.2 -%> 1%5 -%5 2% -%- 1%1 $-%4 -%-%1 -%0.7&i$ 26%4 26%2 7%5 1%> 2-%4 2G1.C %1 2%5 1%1 2'.* 2%5 27%2 15%> 1 4%4 55%> 24%1 12-%> 112% 6%> 5%67%2 1 5%4 -%5 5%6 -% 15%> 2%> -%6 -%4 4%4 -% 12%> 2%2 1%2 -%4 5%2 -%5 4%1 1%2 -%> -%1 -%2 -%$1%$-%5 -%6 17 .7&i$ ia 5a&i$-8$.t$.i".7&i$ 2012 .7&i$ ia 5a&i$2011 2012 2011 2012 8$.ini .$ t&5 t&a 8.3&t Ma.i pentru &nregistrarea .Ia 5a&i$-8$.0 4%> 1% -%5 11.i aparate speciali9ate pentru industriile specifice Ma.i aparatelor de u9 casnic.i aparate pentru prelucrarea metalelor Ma.i ec3ipamentele lor Ma.ini .3&t5&i"3&.ini . .i de iluminat Mobilă . D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.rticole de voiaEI saco.0&!5&i "a St&5/t5&a. )3"a&i SUA de celulo9ă% din 3&rtie sau din carton Fire% "esături% articole te'tile necuprinse &n altă parte .* 112%7 12-%1 de 2%> ori 101.rticole din minerale nemetalice Fier .i similare Fmbrăcăminte .$ t$ .C $-%1 $-%4 $-%1 $-%7 -%- 5%6 46%6 -%> -%2 -%> $-%5 14-%2 5>%6 12%7 *+1.ate ale acestor ma.i ec3ipamente de telecomunica"ii .$"3& )$ .t$.i piese deta.a 5!a/t5&at$ )i-$&8$ +onstruc"ii prefabricateI alte instala"ii .+ 76%72%5 24% 76%2 11 %> 5%5 2%5 -%4 -%1 1%4 1G.i reproducerea sunetului .i aparate profesionale% .i aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor .

J ia (craina +3ina /urcia <ermania #talia 1elarus Bolonia *+**.G >22%4 ''(.% volum superior celui reali9at &n perioada corespun9ătoare din anul 2-11 cu 1%1C* #mporturile din #0&i"$ U i5 ii E5&3.7&i$ ia 5a&i$8$. 8/0)$&$a 9-: i.i orologii . au G&a)5" )$ i !"5$ #0 a #0&i"3& "a /&$<t$&$a 9E:.Ia 5a&i$-8$. 8/0)$&$a 9-: $4..1 100. 0cu 1%6C mai pu"in dec&t &n ianuarie$septembrie 2-11.+ $1%-%2 -%2 $-%> $-%4 -%-%4 18 .7&i$ 2012 .* #mporturile de mărfuri provenite din #0&i"$ CSI au avut o valoare de 112 %7 mil* dolari )(.3&t5&i"3&.2 454%7 266%2 261%7 272%2 254%2 15 %> 1-7%4 P3 )$&$a. )3"a&i SUA IMPORT .1 1.t3ta" din care: Federa"ia Rusă R3.% care ec3ivalea9ă cu o cotă de 51%5C &n total importuri 052%5C &n ianuarie$ septembrie 2-11.7&i$ ia 5a&i$-8$.0 100.3 "o#t$ Ia 5a&i$-8$.* Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor.7&i$ ia 5a&i$-8$.7&i$ 2011 2012 2011 2012 2011 101.i".i".+ 5%7 2%7 4%2 5%4 2%5 2%4 -%7 -%7 0.7&i$ ia 5a&i$2011 2012 2011 2012 8$.G 2%1-2%2 1-6%2 4%2 4%7 1-1%5 11>%2 14%2 11. D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.1 1->%10G. D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.$ $ 0(?$27.7&i$ 2-%2 1->%7 -%2%-%2%-%1%1 -%-%1 -MP3R14L Fn ianuarie$septembrie 2-12 i.B 11%2 7%7 7%> 7%4 2%5 5%7 2% 2%5 (.t$..lte articole diverse G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5.t$.3&t5&i"3&. )3"a&i SUA -%5 51%2 .i furnituri de opticăI ceasuri .7&i$ 2012 .t$.t$. 0cu -%2C mai mult dec&t &n ianuarie$septembrie 2-11. s$au cifrat la 12>1%6 mil* dolari )(.* 12%6 7%2 7%6%2%7 5%7 2%> 1>%2 11.0 '0.parate fotografice% ec3ipamente .$"3& )$ . D din !olumul total.0&!5&i "a St&5/t5&a.t$.% de"in&nd o pondere de 44%5C &n total importuri 044%>C &n ianuarie$septembrie 2-11. care deţineau 96.t$.t$. D /&$<t$&$a 9E:.t$.3&t5&i"$ au totali9at 5755%2 mil* dolari )(.

7&i$ ia 5a&i$2011 2012 2011 2012 8$.% /urcia 0G6%2C.% #ndia 0$6%2C.% atenu&nd astfel cre.% ?lve"ia 0$ 15%-C.mericii 1ulgaria Republica +e3ă Regatul (nit al Marii 1ritanii .% #srael 0de 2%> ori.% (ngaria 0$11%5C..t$. D 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.i #rlandei de Nord 0$>%2C.mericii 0G15% C.i #rlandei de Nord <recia !landa #srael )pania 1elgia +oreea de )ud ?lve"ia #ndia Yaponia Ha9a3stan )uedia )lovacia 1ra9ilia Aietnam /aiRan% provincie a +3inei Lituania )lovenia Danemarca Finlanda G&a)5" )$ i !"5$ #0 a #0&i"3& "a /&$<t$&$a 9E:.% 1ulgaria 0G16%2C.% Danemarca 0G24%2C.% România 0G2%2C.% )lovenia 0$21% C.terea pe total importuri cu 4%>C* /otodată% s$au diminuat importurile din (craina 0$6%-C.% Republica +e3ă 0G15%1C.nali9a evolu"iei importurilor pe "ări &n ianuarie$septembrie 2-12% comparativ cu perioada similară din anul 2-11 relevă% că maEorarea livrărilor din Federa"ia Rusă 0G>%-C.terea pe total importuri cu 5%4C* (mporturile de măr"uri #tructurate con"orm &la#i"icării 'tandard de &omerţ (nternaţional #e pre)intă a#t"el$ 19 . . 8/0)$&$a 9-: i.7&i$ 151%5 1%7 2%2 -%7 -%> 66%7 2%1%6 1%1 $-%2 6%> 1%7 1%7 -%2 -%115% 1%> 1%7 -%5 -%2 116%2 1%5 1%> -%> -%2 115%1 1%1 1%5 -%> -%1 P3 )$&$a.% Yaponia 0$21%4C.Ia 5a&i$-8$. D 4%4 26%7%5 de 2%> ori 1-2%2 4%1-6%5 67%1%4 76%2 62%5 1%5 114%> 15>% >%6 >%7 62%6 76%1 124%2 61%> 1%5 1%2 -% -%4 -%6 -%6 -%2 -%6 -%7 -%6 -%2 -%> -%4 -%5 -%4 -%4 -%4 -%4 -%2 -%5 1%2 1%1 -% -% -%6 -%7 -%7 -%7 -%2 -%2 -%> -%> -%> -%4 -%5 -%5 -%5 -%5 -%5 -%5 -%4 $-%4 -%2 -%2 -%4 -%2 -%5 -%> -%5 -%2 -%4 -%2 -%2 $1%5 -%1 -%2 -%-%2 -%-%1 $-%1 $-%> -%-%> -%-%-%1 $-%1 $-%1 $-%2 $-%1 -%-%1 -%1 -%-%-%$-%1 -%1 $-%1 .3&t5&i"3&.% +3ina 0G2%2C.ustria 0G51%5C.i".% Regatul (nit al Marii 1ritanii .% )lovacia 0G14%>C.% Bolonia 0G1>%2C.% #talia 0$>%5C. )3"a&i SUA 65%5 2>% 25%> 22% >4%7 47%1 4>%5 4-%5 55%> 52%1 5-%7 22%5 24%> 24%4 25%5 21% 16%4 17%6 17%15%6 15%12%> 12%11% 1-%2 %4 .% .% <ermania 0$>%6C.ustria (ngaria Fran"a )tatele (nite ale .i Finlanda 0$16%>C.t$.% Ha9a3stan 0$15%7C.% 1ra9ilia 0G5>% C.7&i$ 2012 .% +oreea de )ud 0G6%5C.t$.7&i$ ia 5a&i$-8$. a contribuit la cre.t$.% )tatele (nite ale .% <recia 0$52%-C.

D ia 5a&i$-8$.i fructe Za3ăr% preparate pe ba9ă de 9a3ărI miere +afea% ceai% cacao% condimente .$8ti7i"$. $4/"58i.G *+B.7&i$ 2011 '0.i plută Fibre te'tile 0cu e'cep"ia l&nii &n fuior .G 1%1%2 2.i bric3ete Betrol% produse petroliere .t$.eurile lor 0neprelucrate &n fire sau "esături./3.* -%5 -%1 -%2 10.758ti7i"i )emin"e .euri de metale .$ ta&$ <i a i.C $-%5 -%1 -%2 0.* 11 %5 1-5%4 >%2 B..1 -%-%-%- 11%1 11%2 1%7 1 %2 C((.i $&a"i.i a l&nii pieptănate.758ti7i"i .i &nlocuitori ai acestora @rană destinată animalelor 0e'clusiv cereale nemăcinate. 8/0)$&$a 9-: i.1 2012 1. Lemn .( 2%1 52%5 27%7 54%1 25%2 2%2 2-%7 5>%7 14% >2%2 101.i regenerat.Ia 5a&i$-8$.1 .+ 1%2 1%> 2. "57&i!ia #i <i .nimale vii +arne .i".i preparate pe ba9ă de cereale Legume .i de.1 -%2 $-%1 0.i prelucrat Mat$&ia"$ 7&5t$ $/3.t$.' 67%6 1--%- -%5 -%2 -%5 -%> 21.i ouă de păsări Be.0 2012 100.ăminte naturale .G 126%2 -%> B+.( -%1 -%2 -%2 -%6 1%> 2%7 -%4 1%-%4 1%4 2.i minerale naturale 0e'clusiv cărbune% petrol . Fngră.i nealcoolice.i de.B -%> 12%4 -%2 -%1 -%5 -%2 10.2 -%4 -%1 -%> 2.3&t5&i"3&. Minereuri metalifere .7&i$ 2011 100.0 1>5%5 14-% 116%5 111%1 112%1 2%2 146%6 6%4 1-2%5 1--% 10'.i *+**.C -%1 -%5 -%1 -%1 -%2 $-%2 -%2 -%-%-%0.1 St&5/t5&a.t$.te +ereale .7&i$ 2011 101.+ -%-%2 -%2 -%2 -%2 -%2 -%1 -%5 -%1 -%4 0.2 -%2 -% -%7 -% 1%7 2%> -%> 1%-%4 1%4 2.* 15%> >%5 1 %5 10C.i fructe oleaginoase +auciuc brut 0inclusiv cauciuc sintetic .+ 17%4 425%- 2%1 146%> 14%5 112%2 10+.0&!5&i "a /&$<t$&$a 9E:.1 -%5 $-%2 -0. D ia 5a&i$8$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$8$.G $-%1 -%- 20 .lte materii brute de origine animală sau vegetală C3.0 G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5. )3"a&i SUA IMPORT . Broduse .i preparate alimentare diverse B05t5&i <i t5t5 1ăuturi 0alcoolice .te% crustacee% molu.i preparate din carne Broduse lactate .at$&ia"$ )$&i-at$ +ărbune% cocs .t3ta" din care: P&3)58$ a"i.$"3& )$ .* -%5 2%4 -%-%1 $-%5 -%1 1.i pietre pre"ioase.a"$ -ii . /utun brut .+ 42%> >>%2 C2. .G -%> 12%> -%5 -%5 -%1 -%> 22.t$.

G 11%1 6%2 24%5 1>6%2 2% 10G.%4 66%1 1-4%5 2%2 -% 1%2 1%7 2%1B. D ia 5a&i$-8$. /"a8i!i/at$ .7&i$ 2011 2012 G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5.$"3& )$ .0 .1 -%-%1 1%6 (1+.ăminte minerale sau c3imice Materiale plastice sub forme primare Materiale plastice prelucrate .2 -%-%1 6% 1%1 0.Ia 5a&i$-8$.%> -%1 1*.0&!5&i "a /&$<t$&$a 9E:.i uleiuri vegetale fi'ate% brute% rafinate sau frac"ionate .a 5!a/t5&at$.i/$ <i .2 -%5 -%5 -%7 5% -%1 1*.* -%-%2 2%2 1%0. %&08i.0 Biele% altă piele .i blană prelucrate +auciuc prelucrat .&i.t$.a&t$ Broduse c3imice organice Broduse c3imice anorganice Broduse tanante .i grăsimi de origine animală <răsimi .a"0 8a5 -$%$ta"0 (leiuri .lte uleiuri .G 142%2 162% St&5/t5&a.$/i!i/at$ 1 a"t0 .7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$8$.ai a"$8 )5..i colorante Broduse medicinale .B 6-%2% 1.C -%$-%1 -%-%4 6%2 55%1 45%1 2>% 74%7 GB2. 8/0)$&$a 9-: i.' $-%1 -%-%1 $-%5 -%2 21 .i grăsimi animale sau vegetale prelucrateI ceară de origine animală sau vegetală% amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale P&3)58$ /6i.t$.2 -%2 1%> 1%2 2%2 >%4 2%2 -% 1%2 1%6 2%1C.i <i /$&5&i )$ 3&i%i $ a i.( -%2 -%1 -%2 -%6 -%0.t$.lte materiale . @&rtie% carton .C 12%6 >4%4 47%5 7-%4 2-7%> 121% %>%> 1-5%1-1%6 B+.7&i$ 112%4 1>2%1 1(C.G -%2 -%6 -%4 -% 2%5 -%> -%$-%1 -%1 -%-0.0 -%-%- 1%5 -%4 0.* 1%2 6%5 7%6 -%6 0.( -%4 1%> 1%5 1% >%> -%7 -%6 -%> -%4 -%6 +.i produse industriale ob"inute din ga9 ?nergie electrică U"$i5&i.i produse cone'e 552%7 42%2 11.B -%5 -%2 -%7 4%2 -%'.rticole din lemn 0e'clusiv mobilă.t$.i".0 1-1%> 72%2 %2 1.at$&ia .i farmaceutice (leiuri esen"iale% re9inoide .7&i$ 2011 2012 .3&t5&i"3&.i articole din pastă de celulo9ă% din 3&rtie sau din carton Fire% "esături% articole te'tile necuprinse &n altă parte .i produse c3imice M0&!5&i .&3)58$ )$&i-at$ $8.i substan"e parfumate% preparate pentru toaletă% produse pentru &nfrumuse"are Fngră. D ia 5a&i$8$. )3"a&i SUA produse &nrudite <a9 .

i ec3ipamente de telecomunica"ii .i imaginii Ma.i păr"i ale acestora 0inclusiv ec3ivalente neelectrice ale ma.Ia 5a&i$-8$.B -%4 2%4 -%2 1%6 -%2012 -%$-%2 -%$-%1 -1.ini .7&i$ 2011 2%> 2%2 -%> 2%7 22.( 1>%1-2% >%7 112%2 22%1 72% 7 %2 2%> 1% -% $-%> 227%1 17 % 11%5 **1.i de control .+ 2%2 >%4 -%1 C.i furnituri de opticăI ceasuri .i aparate speciali9ate pentru industriile specifice Ma.0 6% -%6 de 2%2 ori 100.ini Ma.ini .tiin"ifice .i aparate pentru prelucrarea metalelor Ma. 8/0)$&$a 9-: i.i accesorii Fncăl"ăminte #nstrumente .i piese deta.inilor .t$.ate ale acestor ma.a.0&!5&i "a /&$<t$&$a 9E:.i păr"ile ei .B 5%5 5%1 $1%2 *.$"3& )$ .i aparatelor de u9 casnic.ini generatoare de putere .ini .e .parate fotografice% ec3ipamente .i".i ec3ipamentele lor Ma.rticole de voiaEI saco.t$.2 $-%1 $-%> -%2 0..7&i$ %2 5%5%1 2%1 B1. .( -%> 5%2 -%2 5%4 -%2 2012 2%> 2%4 -%4 2%2 20.t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$8$.ini .ini .lte articole diverse 5%4 -%2 1>%7 2%7 +G1. )3"a&i SUA .i reproducerea sunetului .t$.$ t&5 t&a 8.i pentru &nregistrarea .lte ec3ipamente de transport A&ti/3"$ .B 2%1 4%6 -%5 C.G 7 %4 6-%6 74%> 2%6 112%2 St&5/t5&a. Ae3icule rutiere 0inclusiv ve3icule cu pernă de aer.i aparate electrice .i similare Fmbrăcăminte . D ia 5a&i$8$.a 5!a/t5&at$ )i-$&8$ +onstruc"ii prefabricateI alte instala"ii .i aparate industriale cu aplica"ii generaleI păr"i .7&i$ 2011 -%6 1%1 -%2 -% 10.1 2 %7 4 %> 5%5 27%5 2>%54%2 >%> 112%> 11-%1 1->% 7%> 1-5%7 4%6 1-2% -% 2%5 -%7 1%5 -%1 1%7 -%7 -% -%2 5%5 -%6 1%5 -%1 1%6 -%7 -% -%2 5%1 -%2 -%> -%-%5 -%4 -%5 -%1 1%4 -%1 -%1 -%-%-%-%-%$-%1 22 .rticole din minerale nemetalice Fier .i de iluminat Mobilă . D ia 5a&i$-8$.parate .$ t$ .i orologii .i accesorii pentru instala"ii sanitare% de &ncăl9ire .i o"el Metale neferoase .3&t5&i"3&.rticole prelucrate din metal Ma<i i <i $/6i.3&t Ma.i aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor .i aparate% profesionale% .' -%4 2% -%2 5%1 -%7 G&a)5" )$ i !"5$ #0 a %&5.B $-%1 $-%7 $-%1 $-%2 -%1 .

% cu 52%2 mil* dolari )(.OLDUL BALANTEI COMECIALE DecalaEul considerabil &n evolu"ia e'porturilor .7&i$ 2011 101. mai mare fa"ă de cel &nregistrat &n perioada corespun9ătoare din anul 2-11* +u "ările (niunii ?uropene 0(?$27... 0G1%7C.i".ustria Bolonia Fran"a (ngaria )tatele (nite ale .+ $571%4 $26-%4 $2->%2 $211%1 $157%2 $1-6%> $62% $ %4 $>>% $55%2 $>1%2 $> %2 $56%$55%1 $45%> $12%1 $22%7 $26%5 $22%2 $27%1 $25%> $24% $22%2 $21%1 $1 %2 $1-%1 $1-%1 $15%5 $12% $14%2 $7%6 $1-%6 $-%-4 2012 -21C(.partenere #e pre)intă a#t"el$ Ia 5a&i$-8$.mericii Republica +e3ă <recia #srael 1ulgaria )pania +oreea de )ud Yaponia !landa ?lve"ia #ndia 1elgia )uedia 1ra9ilia )lovacia Aietnam /aiRan% provincie a +3inei )lovenia Danemarca Finlanda Lituania -21'C.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$..t$.$&/ia"$ &n valoare de 216>%5 mil* dolari )(. balan"a comercială s$a &nc3eiat cu un deficit de 5-%7 mil* dolari )(.t$. 0&n ianuarie$septembrie 2-11 = >2>%5 mil* dolari )(.i importurilor a determinat acumularea &n ianuarie$septembrie 2-12 a unui )$!i/it a" 7a"a #$i /3. . 0&n ianuarie$ septembrie 2-11 = 672%2 mil* dolari )(.* $546% $265%4 $24-%2 $224% $1 7%2 $ -%7 $64%$77%2 $7>%6 $>-%6 $42%2 $44%6 $42%$5>%2 $52%7 $5-%7 $2 %5 $22%> $24%> $21%$2-%> $2-%2 $1 %6 $1 %> $12%$15%7 $15%$12%7 $12%2 $11%2 $ %4 $6%7 $5%> Ia 5a&i$-8$.% iar cu "ările +)# $ de >-2%2 mil* dolari )(.t$. )3"a&i SUA din care: (craina +3ina /urcia <ermania România Federa"ia Rusă 1elarus #talia .7&i$ 2011 BALANHA COMERCIALI F t3ta".+ 5% 1-1%1 112%6 1-2%2 145%5 65%> 2%7 77%6 15>%4 1>-%6 -%4 7>%2 11-%5 1-7%5 7>%2 de 2%> ori 126%6 5%4 1-6%7 77%5 67%2 6-%6 6 %1 2%2 65%152%126%2 4%4 4%2 72%> 121%5 61%> de 2%2 ori 23 .* *alanţa comercială cu principalele ţări .

7&i$ 2011 (9be7istan Bortugalia <eorgia Noua Zeelandă Regatul (nit al Marii 1ritanii . #e pre)intă a#t"el$ Ia 5a&i$-8$.i".+ 12C.i pietre pre"ioase.i ouă de păsări Be. Lemn . /utun brut .* 5%4 >2% $-%2 $16%> 1%$1-%1 5%2 21%2 $17%-C'G.i preparate din carne Broduse lactate .i de. con"orm &la#i"icării 'tandard de &omerţ (nternaţional.i blănuri brute )emin"e .7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.t$.te +ereale .G 24 .' Ia 5a&i$-8$. Broduse .i preparate pe ba9ă de cereale Legume . Fngră.G Z 14 %1 155%> 11-%6 ' 146%7 7%6 7%2 47%2 1--%7 1GB.i de.lte materii brute de origine animală sau vegetală C3.t$. .i &nlocuitori ai acestora @rană destinată animalelor 0e'clusiv cereale nemăcinate.t$.G 6 %2 4 %5 >4%6 >%6 75%1 116% 121%2 41%1 112%10C.i a l&nii pieptănate.$ ta&$ <i a i.0 5% 11>%4 $1%1 $1 %5 1%5 $6%> 5%>2%> $1>%2 -++B.i regenerat.at$&ia"$ )$&i-at$ -21'C.eurile lor 0neprelucrate &n fire sau "esături.G 76% $5 %5 1*2.i preparate alimentare diverse B05t5&i <i t5t5 1ăuturi 0alcoolice .i nealcoolice.t$.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$. )3"a&i SUA din care: P&3)58$ a"i.i $&a"i.( -%$12%6 $1 %7 $54%$2 %> 67%5 $-%2 $55%4 $1%$4 %6 G+.7&i$ 2011 BALANHA COMERCIALI F t3ta".t$.7&i$ 2011 101.Ia 5a&i$-8$.i prelucrat Mat$&ia"$ 7&5t$ $/3. Minereuri metalifere .* >%4 $26%1 '0.nimale vii +arne .euri de 3&rtie Fibre te'tile 0cu e'cep"ia l&nii &n fuior .7&i$ ' ' 145%1 ' 7-%7 de 2%2 ori de 4%2 ori *alanţa comercială pe principalele +rupe de măr"uri.2 2012 -21C(.i plută Bastă de 3&rtie . "57&i!ia ti <i .i fructe Za3ăr% preparate pe ba9ă de 9a3ărI miere +afea% ceai% cacao% condimente .C 1%7 $11%5 $14%6 $5-%2 14%> >6%7 $7% $54%4 $2%2 $4 %> *B.B 12-%6 71%> *0. $4/"58i/3. .* -B+.te% crustacee% molu.758ti7i"i Biei crude% piei tăbăcite .758ti7i"i .euri de metale .$8ti7i"$.+ -+(.a"$ -ii .t$.i minerale naturale 0e'clusiv cărbune% petrol .i #rlandei de Nord Ha9a3stan #ra7 $4%2 $>% 6%4 $-% 25%1 6%4%6 2012 -%4 -%> 12%1 12%2 12%5 17%7 1 %6 Ia 5a&i$-8$.i de.ăminte naturale .i fructe oleaginoase +auciuc brut 0inclusiv cauciuc sintetic .

+ $1%2 >4%2 Ia 5a&i$-8$.i imaginii $1 %6 $442%$26>%4 $26%*C.i produse industriale ob"inute din ga9 ?nergie electrică U"$i5&i.i piese deta.i o"el Metale neferoase .i produse c3imice M0&!5&i .+ 115%7 71%6 %6 1->%1->%2 %2%2 1-2%> 1-1%2 B(.i articole din pastă de celulo9ă% din 3&rtie sau din carton Fire% "esături% articole te'tile necuprinse &n altă parte .i grăsimi animale sau vegetale prelucrateI ceară de origine animală sau vegetală% amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale P&3)58$ /6i.i ec3ipamente de telecomunica"ii .a 5!a/t5&at$.i blană prelucrate +auciuc prelucrat .i reproducerea sunetului .i <i /$&5&i )$ 3&i%i $ a i.i substan"e parfumate% preparate pentru toaletă% produse pentru &nfrumuse"are Fngră.t$.i produse &nrudite <a9 .i bric3ete Betrol% produse petroliere .0 $-%6 4-%2 2012 $17%4 $4>7%2 $52 %2 $42%2 (1.7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$. %&08i.ate ale acestor ma.ini generatoare de putere .3&t Ma.rticole prelucrate din metal Ma<i i <i $/6i.a&t$ Broduse c3imice organice Broduse c3imice anorganice Broduse tanante .ini .i aparate speciali9ate pentru industriile specifice Ma.i grăsimi de origine animală <răsimi .i ec3ipamentele lor Ma.&i.0 $14%2 $5 %2 $56%2 $> % $15 %1 $24%6 $65%5 $14%2 $72%5 -'BB.ini .+ $16%6 $41%4 $52%7 $2>%1 $147%7 $>6% $ -%7 $12%$7 %4 -(C1.i uleiuri vegetale fi'ate% brute% rafinate sau frac"ionate . /"a8i!i/at$ .rticole din minerale nemetalice Fier .$/i!i/at$ 1 a"t0 . @&rtie% carton .i aparate pentru prelucrarea metalelor Ma.t$.lte uleiuri .$ t&5 t&a 8.ini Ma.parate .i produse cone'e .i aparate industriale cu aplica"ii generaleI păr"i .ai a"$8 )5.i pentru &nregistrarea .a"0 8a5 -$%$ta"0 (leiuri .rticole din lemn 0e'clusiv mobilă.B $ % $6%1 $25%$ %5 $2>%4 $55%1 $5 %> $2-% $75%7 -(*0.i colorante Broduse medicinale .Ia 5a&i$-8$.i farmaceutice (leiuri esen"iale% re9inoide .i aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor .+ $7%> $6 %6 $2%7 $7 %2 $2>%4 $2 %1 >%5 101.$ t$ .7&i$ 2011 +ărbune% cocs .( 77%5 4%2 1->%4 1% 4%2 11-%1% 66% 2%CG.ini .lte materiale .7&i$ 67%6 1-2%> 11>%5 1>2%2 1*G.0 $6%7 $11%2 $25%1 $ 4%2 $22%$55%4 $41%1 $> %4 $72%> -(('.i/$ <i .ăminte minerale sau c3imice Materiale plastice sub forme primare Materiale plastice prelucrate .at$&ia .a.0 61%62%2 66%> 1-1%2 112%1 62%- 25 .0 .ini .t$.0 Biele% altă piele .1 142%2 154%2 $1%6 -'0G.&3)58$ )$&i-at$ $8.1 $ %5 $1-6%7 $5%2 $76%5 $21% $64%2 $1%7 -'12.

i <uvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării &n domeniul transportului feroviar* 0semnat la +3i. .C 2-12+. RELATIILE ECONOMICE ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 1* Ca)&5" K5&i)i/ i )3.* $21%6 11%1 1-%4 144%1 11%6 $2-%7 $>%> $ 1%1 $62% $144%1 >%4 '0.ini .cord &ntre <uvernul României .7&i$ 2012 1 D !a#0 )$ ia 5a&i$-8$.t$.i de control .i <uvernul Republicii Moldova &n domeniul transporturilor rutiere* 2I data intrării &n vigoare: 16* ###* 1 5.i orologii .7&i$ 7 %4 6>%2 de 2%4 ori 10(.i prevenirea eva9iunii fiscale cu privire la impo9itele pe venit .C 2012 Ia 5a&i$-8$. INVE.lte articole diverse VII.lte ec3ipamente de transport A&ti/3"$ .i păr"ile ei .7&i$ 2011 Ma.i aparate electrice .I .* $25%4 16%1 1-%2 127%1 6%> $1-%1 $>%2 $64% 2-11BC.i de iluminat Mobilă .e .Ia 5a&i$-8$.i/ • • • • .t$.i aparatelor de u9 casnic.i accesorii Fncăl"ăminte #nstrumente .i similare Fmbrăcăminte .2 1-7%7 125%2 6%6 66%2 71%7 46%2 5%6 5%5 $1.i aparate% profesionale% .I 7.0 VIII.i accesorii pentru instala"ii sanitare% de &ncăl9ire .ti% 26* N* 1 +3i.inău% 21* ##* 1 1 >.i pe capital* 0semnată la +3i.I 26 .i <uvernul Republicii Moldova* 0semnat la 5I data intrării &n vigoare: 14* N##* 1 +onven"ie &ntre <uvernul României .a 5!a/t5&at$ )i-$&8$ +onstruc"ii prefabricateI alte instala"ii .$ i5" $/3 3.TRAINE Flu'ul de investi"ii străine atras in Republica Moldova% pe ani: .inău% 26* A#* 1 2I data intrării &n vigoare: 1>* A#* 1 5.B 2-11 2+'.I >I data intrării &n vigoare: 22* N#* .inilor .2 2--> 1B0.%4 $126%4 2%5 *C.TITII .i <uvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri .G 2--6 +12.cord privind promovarea .C 2--4 1'G.t$.inău% 21* ##* 1 • >I data intrării &n vigoare: 1-* #A* 1 2.+ 2--2 2*B.nul Aaloarea 0milioane ()D.tiin"ifice .i păr"i ale acestora 0inclusiv ec3ivalente neelectrice ale ma.i proteEarea reciprocă a investi"iilor &ntre <uvernul României .+ 2--7 (**.cord privind serviciile aeriene &ntre <uvernul României .i <uvernul Republicii Moldova* 0semnat la 1ucure.I .parate fotografice% ec3ipamente .rticole de voiaEI saco. Ae3icule rutiere 0inclusiv ve3icule cu pernă de aer.ti% 14* A###* 1 0semnat la 1ucure.cord &ntre <uvernul României .i furnituri de opticăI ceasuri . 2--5 +*.

i <uvernul Republicii Moldova la .I • .i financiară &n ba9a unui aEutor financiar nerambursabil &n valoare de 1-.inău la 26 iunie 1 vigoare: 2>* N#* 2--5.i <uvernul Republicii Moldova% semnat la +3i.i <uvernul Republicii Moldova la ..i Dunării 0semnat la +3i.ti% 51* #* 2--5I data intrării &n • .ti% la data de 15 noiembrie 2-.i <uvernul Republicii Moldova privind colaborarea &n domeniul turismului 0semnat la 1ucure.cordul &ntre <uvernul României .i <uvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protec"ia .I >I data intrării &n vigoare: 12* • .cord &ntre <uvernul României .i asisten"a administrativă pentru prevenirea% investigarea .i <uvernul Republicii Moldova privind colaborarea .miliarde lei% semnat la 1ucure. 2 0semnat • Memorandum de Fn"elegere &ntre Ministerul Mediului .i <uvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asisten"ă te3nică . .cord &ntre <uvernul României .ti la 17 ianuarie 2--.ti% 24* #A* 2---I data intrării &n vigoare: 1>* N* 2---.I 5* 0semnat la 1ucure.ti* 0semnat la )tânca% 1* A###* 2--5I data intrării &n vigoare: 25* N##* 2--5.ti% 1* N#* 2-->I data intrării &n vigoare: 12* A* 2--2.i telecomunica"iilor* 0semnat la +3i.i utili9area durabilă a apelor Brutului .ddendum la .i <uvernul Republicii Moldova privind naviga"ia pe căile navigabile interioare* 0semnat la 1ucure.cord &ntre <uvernul României .ti% la data de 12 noiembrie 2-->.ti% la data de 27 aprilie 2-1-.milioane euro acordat de România Republicii Moldova 0semnat la 1ucure.cord &ntre <uvernul României .i <uvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asisten"ă te3nică .cord &ntre <uvernul României .cordul privind serviciile aeriene &ntre <uvernul României .cordul &ntre <uvernul României .i financiară &n ba9a unui aEutor financiar nerambursabil &n valoare de 1-.ti% la 14 august 1 la 1ucure.i <uvernul Republicii Moldova referitoare la &mprumutul pe termen lung &n valoare de 2.i te3nico$.I • • • .cordul dintre <uvernul României .i <uvernul Republicii Moldova privind promovarea .cord &ntre <uvernul României .cord &ntre <uvernul României .milioane de euro acordat de 27 .telor .I Brotocol &ntre <uvernul României .i cooperarea &n domeniul po.i <uvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică% industrială .I • Brotocol adi"ional la .i <uvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală .I .inău% la data de 26 iunie 2-1-.ti la 1 septembrie 1 1ucure.i reglementarea pescuitului &n râul Brut .i la 24 iulie 2--2* 0semnat la • • .i combaterea infrac"iunilor &n domeniul vamal* 0semnat la 1ucure.i Lacul de acumulare )tânca$ +oste.I 5% modificat prin addendumurile semnate la 1ucure.ti% 2-* N* 2--2I data intrării &n vigoare: 1*#* 2--7.i proteEarea reciprocă a investi"iilor &ntre <uvernul României .di"ional &ntre <uvernul României . • • .ti% la data de 27 aprilie 2-1-.i <uvernul Republicii Moldova privind colaborarea &n domeniul protec"iei resurselor piscicole .• .i Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea &n domeniul protec"iei mediului 0semnat la 1ucure.cord &ntre <uvernul României .ti% 2>* N#*2--4I data intrării &n vigoare: 27* A#* 2-->.tiin"ifică* 0semnat la 1ucure.cord &ntre <uvernul României .i <uvernul Republicii Moldova% semnat la 1ucure. Brotocol .i <uvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetă"enilor* 0semnat la 1ucure.inău% 27* N##* 1 A* 1 7..i Bădurilor al României .ti% 12* N#* 2-->I data intrării &n vigoare: 17* A* 2--2. • .

+ 152% 65%6 G>5%1 200' 2C2./6P38-1-.C 211% 165% G426 2011 11*0 762%5 545%7 G442%2 2012 8$.ti% la 27 aprilie 2-1.MOLDEXPO. M3L 3).inău% la data de > noiembrie 2-1-. CG+.0semnat la +3i.inău% la 21 februarie 1 > 0semnat la +3i.%2 >-%5 G> %5 200* 220.1-39.2 252%> 24 %7 G562%6 200C 11+C.cordului &ntre <uvernul României .B 1.România Republicii Moldova% semnat la 1ucure.t. 2* ?volu"ia sc3imburilor comerciale% conform datelor statistice romane: & milioane 45 & 2002 /!/.L ?NB!R/ #MB!R/ )!LD 1(B.5.2 522 6>%2 G24-%6 200G (G' 427 157 G2 200+ CC2.inău% la data de 25 septembrie 2-1-. C$ t&5" I t$& ati3 a" )$ E4.* +apitalul moldovenesc investit in societatile mi'te din Romania se ridica la valoarea de 51 milioane ()D% acestea fiind in numar de 4-42* -6.+ >>6%> 5. 61-$422% 61-$412% 61-$41 Fa': 0G575 22.R74R.32itii .inău% str* <3ioceilor% 1 /el: 0G575 22.32i#ii 201* 28 . 74$74$2?$mail : infoSmolde'po*md E4.%2 G24 %5 5* Bo9itia investitionala a Romaniei in R*Moldova #nvestitiile directe ale Romaniei in economia Republicii Moldova detin o pondere de 7C% ec3ivalentul a cca* 141 milioane ()D* )ectorul bancar domina cu o valoare de 72 milioane ()D* +u 12 a crescut numarul societatilor mi'te moldo$romane% in anul 2-12* Romania isi mentine primul loc dupa numarul de societati si locul 7 dupa capitalul investit in acestea 051%> mil* ()D.L/ -9 R/P4:L-C. MD$2--6% Republica Moldova% or* +3i.i <uvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării &n domeniul transportului feroviar% &nc3eiat la +3i.' 624%4 5>4 G47-%4 200B +00 >2-% 17 %1 G541%6 2010 +B(. 1.* 2->%2 77%1 G126%1 200( '11. • Brotocol pentru amendarea .-91/R9.

1?.i ec3ipamente pentru saloanele de frumuse"e% edi"ia a NA#$a Berioada desfă.urării: \ 26*-2*2-15 $ -5*-5*2-15 29 .(/[ ?'po9i"ie internatională speciali9ată de cosmetice% parfumerie .

M!LD.urării: \ 2-*-5*2-15 $ 25*-5*2-15 /!(R#)M* L?#)(R?* @!/?L) ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de turism% agrement% industrie 3otelieră% editia a NA###$a Berioada desfă.i te3nologii pentru comple'ul agroindustrial% edi"ia a NN#A$a Berioada desfă.ini% ec3ipamente . ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de ma.urării: \ 15*-5*2-15 $ 12*-5*2-15 M!LD+!N)/R(+/ ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de ar3itectură% te3nologii% ec3ipamente% scule .i de alimentare cu ga9e% ec3ipamentelor de condi"ionare a aerului% editia a NA##$a* Berioada desfă.i materiale pentru construc"ii% edi"ia a NA###$a Berioada desfă.)/?R F.#R /&rgul cadourilor de Ba.ti% edi"ia a ##$a 30 .urării: \ 2-*-5*2-15 $ 25*-5*2-15 M!LD?N?R<[ ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată a te3nologiilor de conservare a energiei% instala"iilor termice .<R!/?+@ 0primăvară.urării: \ 11*-4*2-15 $ 14*-4*2-15 ?.

i procesarea produselor alimentare% edi"ia a NN$a Berioada desfă.urării: \ 22*->*2-15 $ 22*->*2-15 H#DU) ?NB! ?'po9i"ie #nterna"ională )peciali9ată de mărfuri .i te3nologii% edi"ia a NA###$a Berioada desfă.urării: \ 5-*->*2-15 $ -2*-2*2-15 MoldM?D#Z#N ] MoldD?N/ ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de ec3ipamente medicale% preparate 31 .i te3nologii pentru producerea .+H.F!!D /?+@N!L!<[ ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de ec3ipamente .i materii prime pentru producerea acestora% edi"ia a NN$a Berioada desfă.urării: \ 22*->*2-15 $ 22*->*2-15 B.<#N<* D?B!/ ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de ambalaEe% materiale de ambalare .i adolescen"i% edi"ia a ###$a Berioada desfă.i servicii pentru copii .urării: \ 22*->*2-15 $ 22*->*2-15 F!!D ] DR#NH) ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de produse alimentare .

RM?R ?'po9i"ie$t&rg interna"ională speciali9ată de produse% utilaEe% te3nologii agricole .urării: \ 25*1-*2-15 $ 22*1-*2-15 )?+(R#/[ ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de te3nologii .i miEloace% miEloace de 32 .urării: \ 25*1-*2-15 $ 22*1-*2-15 F.uguri% edi"ia a NA$a Berioada desfă. ] D?)#<N ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de produse .ini% ec3ipamente .*2-15 $ 22*.M.urării: \ 16*.te.F(RN#/(R? ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de mobilă% utilaEei% scule% materiale .i te3nologii pentru comple'ul agroindustrial% edi"ia a NN###$a Berioada desfă.*2-15 R?+L.i accesorii pentru fabricarea mobilei% edi"ia a N#A$a Berioada desfă.i me.urării: \ -5*1-*2-15 $ ->*1-*2-15 M!LD. ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de ma.<R!/?+@ 0toamnă.i servicii publicitare% te3nologii &n rela"iile cu publicul% edi"ia a NA$a Berioada desfă.

N?NB! ?'po9i"ie #nterna"ională )peciali9ată de ec3ipamente %produse .urării: \ ->*11*2-15 $ -6*11*2-15 )@!B) ] R?)/.i produse noi% 33 .urării: \ 14*11*2-15 $ 17*11*2-15 #NF!#NA?N/ ?'po9i"ie #nterna"ională )peciali9ată de inven"ii% te3nologii .urării: \ ->*11*2-15 $ -6*11*2-15 M!LD!A.)@#!N ?NB! ?'po9i"ie interna"ională speciali9ată de mărfuri% utilaEe .i salubri9are% edi"ia 2 $ Berioada desfă.i servicii pentru unită"ile de alimenta"ie publică .M!LD+!N)/R(+/$ @!M? ?'po9i"ie #nterna"ională )peciali9ată de proiecte ar3itecturale% solutii de design% materiale de constructii% te3nologii .i comer"% edi"ia a A##$a* Berioada desfă.oarăa% edi"ia a N###$a Berioada desfă. F.i materii prime pentru industria u.i te3nologii% produse alimentare% băuturi .i servicii de cură"enie profesională% miEloace de igienă .N/) ?'po9i"ie interna"ională de ec3ipamente .urării: \ 51*1-*2-15 $ -5*11*2-15 +L?.i ec3ipamente pentru o casă modernă Berioada desfă.(R.

i #nfrastructurii Drumurilor Ministerul Mediului Ministerul Muncii% Brotectiei )ociale .limentare Ministerul /ransporturilor .facerilor ?'terne si #ntegrarii ?uropene Ministerul De9voltării Regionale si +onstruc"iilor Ministerul .tragere a #nvestitiilor si de Bromovare a ?'portului din Republica Moldova RRR*miepo*md 34 .1.E UTILE Ministerul ?conomiei Ministerul Finantelor Ministerul Yustitiei Ministerul . ADRE.i +omunica"iilor )erviciul Fiscal de )tat al Republicii Moldova RRR*mec*gov*md RRR*mf*gov*md RRR*Eustice*gov*md RRR*mfa*gov*md RRR*mcdr*gov*md RRR*maia*gov*md RRR*mtid*gov*md RRR*mediu*gov*md RRR*mmpsf*gov*md RRR*ms*gov*md RRR*mtic*gov*md RRR* fisc*md RRR*customs*gov*m d )erviciul Aamal al Republicii Moldova !rgani9atia de .griculturii si #ndustriei .i Familiei Ministerul )anatatii Ministerul /e3nologiei #nformatiei .

.gentia /urismului +amera #nregistrarii de )tat +amera de +omert si #ndustrie a Republicii Moldova RRR*turism*gov*md RRR*cis*gov*md RRR*c3amber*md 35 .