You are on page 1of 48

Primavera P6 da Proje Oluturma

Yeni Proje Oluturma


File mensnn altnda New komutu ile yeni bir proje oluturmaya balanr. Ayn i CtrlN ile de ksayoldan yaplabilir.

Ekranda Create a new Project Wizard kar, bundan sonra kullanc kendisine oluturmak istedii proje ile ilgili sorulan sorular cevaplayarak yeni bir proje oluturma safhalarn izleyebilir ve sonunda da tamamlayabilir.
Wizard n ilk sorusu Select EPS (projeyi oluturmak istediin EPS Enterprise Project Structure se sorusudur.

EPS P6 kullancsnn database de farkl projeleri nasl gurupladn gsteren bir yapdr. Yeni proje mevcut yap ierisinde istenen yerde oluturulabilir. EPS yaps kmlatif rapor almalarda vs bu yapda raporlar hazrlanmasna yardmc olur. EPS yaps kullanc tarafndan istendiinde revize edilebilir. Bizim rneimizde EPS i Enterprise olarak seelim, proje bu krlmn altnda olumu olacak.

EPS seildikten sonra ikici soru Project Name sorusudur, bu aamada kullanc yeni projesi iin bir proje kodu Project ID ve bir Project Name proje ismi belirlemesi gerekir. Bizim projemizin kodu SAMP, ismi de Sample Project olsun.

Bir sonraki aama projenin planlanan balang Planned Start ve projenin bitmesi gereken gnn tayin edilmesidir. Projenin biti gn bo braklabilir, bu durumda projenin mutemel biti gn program tarafndan hesaplanr. Bizim projemizin balang tarihi 04.01.2010 pazartesi olsun. Biti tarihi girmeyelim.

Bir sonraki soru projenin sorumlusudur. Proje sorumlusu OBS Organization Breakdown Structure dan seilir. Bizim sorumlu yneticimiz Genel Mudur olsun. OBS yaps P6 ierisinde kullancnn isteine gre oluturulan bir yapdr, ve projelerin ve projelerin alt krlmlarnn sorumlularnnnatnmas ve bu bazda raporlama yaplmasna yardmc olur.

Sonraki iki aamada Default Rate Type Price/Unit, ve Project Archtec iin de No setikten sonra yeni projemiz oluturulmu olur,program Congratulations diyerek projenin olutuunu belirtir,

Artk EPS altnda SAMP ID li bir projemizin olduunu grebiliriz, ayrca ekrann en tepesinde ak olan projemizin ismi grlmektedir.

Ksa Yol menlerden Show/Hide Bottom Layout komutuna basarak alt tarafta projeler ve SAMP projesi ile ilgili detaylar grebiliriz. Bu ekrandan projemiz ile ilgili genel kabulleri deitirebiliriz.

Genel Grnm ve Menlere Kolay Ulama

Genel grnm iin Menlerden View mensnn altndan Toolbars n altndan tm grnmleri aalm, sonra sa st keden Home ksayoluna basalm

Home ksayoluna basnca, aadaki genel grnm ortaya kacaktr, bu ekrandan gerek ak olan projemiz gerekse EPS yaps iin farkl ekranlara kolaylkla ulaabiliriz. st taraftaki drt ksayol EPS uygulamlar, aadaki 3 ksa yol da ak olan SAMP projesi ile ilgili uygulamalara bizi ulatrr. Aadaki kutucuklardan Activities i seerek aktivite oluturma ekranna girebiliriz.

Aktivite oluturma ekran

Aktivite oluturma ekran u blmlerden oluur, bu blmler View ,Toolbars mensnden alp kapanabilir.

Aktivite Oluturma
Activities ekrannda iken P6 da 2 yolla aktivite oluturulabilir, 1. ekrann sa st kedeki Add kutucuuna basarak Add Activity Wizard balatmak, 2. dieri ise Menden Edit, Add komutu ile (bu komuta ayn zamanda ekran zerinde iken mous a sa tklayarak da ulalabilir), biz bu metodu kullanacaz. P6 da sras ile aktiviteler oluturulacak, aktivitelere sre atanacak, ve ilikiler kurulacak.

Aktivitemizi oluturmadan nce, aktivite sresinin hangi birimde olmas gerektiini kontrol etmek iin Men den Edit, User Preferences mensne girelim. User Preferences kullanc tercihlerininin seilebildii mendr ve bir ok temel tercih bu menden yaplr. Buradan Duration Format mz Day olarak seelim, ve varsa dier tercihlerimizi de yapalm. Bu tercihler User olarak sizin altnz tm projelerde setiiniz ekilde grlecektir.

Eran zerinde mous a sa tklayp Add dediimiz zaman aktivitemiz oluturulur.

Bizim ilk aktivitemiz A1000 Clear Site 2 days olduu iin, ilk aktiviteyi buna gre oluturalm. Aktivitemizin herhangi bir ilikisi veya constraint i olmad iin P6 otomatik olarak balang tarihini projenin balangc olan 4 ocak 2010 olarak ald. Aktivite ile ilgili detaylar ekrann alt yarsnda grlmektedir.

Aktiviteler ile ilgili baz nemli Tanmlar

Activity ID, P6 her aktivite iin bir ID atar, bu ID manuel olarak revize edilebilir. Bu ID lerin default olarak nasl atanaca Projenin ilk oluturulurken tanmlanr.

Activity Name, alfa numerik aktivite ismi. Original Duration, aktiviteye atanan ilk sre ngrsdr, aktivite detaylarnda General Tab n deil Status Tab nn altnda grlebilir.

Activity Type

Activity Type, aktivite tr, 4 ana alternatif aktivite tr vardr,

Task Dependent, genel olarak kullanlr ve aktivite kendine ve baka aktiviteler ile olan ilikilerine baldr, bizim ilk aktivitemiz bu trdr. Resource Dependent, bu aktivitelerin takvimleri kaynak durumuna baldr, Level of Effort, bu aktivitelerin sreleri baka aktivitelere baldr Milestone, sfr sreli aktivitelerdir ve projenin belli nemli olaylarn temsil ederler,

Duration Type

Duration Type, aktivitelere kaynak atand zaman, aktivite zerinde u deiken tanmlanm olur ve bu deiken arasndaki bu denklem herzaman salanr. P6 setiimiz Duration Type a gre bu denklemi salar. Activity Duration= Resource Units/(Resource Units/Time)

Duration Type ile ilgili 3 durumda yukardaki denklem u ekilde salanr Fixed Units/Time, bu durumda P6 kaynaklarn verimliliini (units/time)sabit kabul eder. Bu durumda yukardaki denklemde units/time sabit olur, deien Units e gre P6 aktivitenin sresini kendi tayin eder. Fixed Duration, bu durumda aktiviteye atanan kaynak ne olursa olsun, aktivitenin sresi Activity Duration sabit kalr, dier iki deiken bir birine gre deiir. Daha ok inaat projelerinde bu tr Duration Type tercih edilir. Fixed Units, bu durumda da aktiviteye atanan kaynak miktar sabit kabul edilir, bu durumda aktivitenin sresi mevcut Resource Units/Time a bal olarak deiir. P6 buna gre aktivite sresini kendi hesaplar

% Complete Type
% Complete Type, P6 her aktivite iin 3 tr % ilerleme opsiyonu sunar, Duration, Physical, Units

% Complete Alternatifleri,
Physical, aktivitenin % ilerlemesi fiziksel olarak hesaplanacak ve kullanc tarafndan girilecek ise bu alternatif seilir. Bu durumda , Activity % Complete = Physical % Complete. Duration, aktivitenin % ilerlemesi original ve kalan sre zerinden P6 tarafndan hesaplanacak ise bu alternatif seilir, bu durumda ,

Activity % Complete = Duration % Complete = (Original Duration Remaining Duration) /Original Duration.
Units, aktivitenin % ilerlemesi gerekleen ve kalan kaynak miktarlar zerinden zerinden hesaplanacak ise bu alternatif seilir, bu durumda, Activity % Complete = Units % Complete = (Actual Labor Units + Actual Nonlabor Units) / (Actual Labor Units + Actual Nonlabor Units +Remaining Labor Units + Remaining Nonlabor Units).

Activity Calendar

Activity calender, aktivitenin hangi takvime gre alacan gsterir. Default olarak aktivite calender projenin calender olarak gelir, ancak istenirse database deki bir baka calender aktiviteye atanabilir.

Projelerin detaylarnda defaults gurubu altnda bir takm default tanmlar yer alr, bunlardan birisi de calender dr. Bu ekrandan istenirse proje iin default tanmlanm calender deitirilebilir.

Eer database de mevcut olmayan yeni bir calender oluturmak gerekirse Enterprise, Calendars mensnden yeni takvim oluturulabilir.

WBS Work Breakdown Structure

Activitler daha nceden tanmlanm WBS yaplarnn altnda oluturulabilir. Projenin WBS yapsn revize etmek iin WBS mensne girmek gerekir.

WBS ekrannda sa st kedeki komutlar ile kolaylkla WBS yaps oluturulabilir.

Aktiviteleraras ilikiler

Aktiviteler tanmlandktan sonra projedeki dier aktiviteler ile aralarndaki ilikiler belirlenir. Bu amala aktivite detaylarndaki Relationships sayfasna baklr. Buradan aktivitelere predecessor veya successor aktivite atanabilir.

Aadaki rnekde iki aktivite arasndaki iliki grlmektedir.

Ayrca aktiviteler aras ilikiler mouse ile de aktivitenin zerine gelerek yaplabilir (mouse aktivitenin bana ya da sonuna getirilince grnm deiir ve aktiviteler aras iliki oluturmak mmkn olr) , ya da Pert grnmne geerek de iliki oluturulabilir.

Pert Grnm ve Aktivite liki Oluturma

Schedule, Hesaplamalarn Yaplmas

Aktiviteler aralarndaki ilikileroluturulup CPM network tamalandktan sonra scheduling yani hesaplamalar yaplr, bylece P6 oluturduumuz CPM network e ve dier tanmlamalarmza gre hesaplamalar yapar ve ES,EF, LS,LF,TF,FF deerlerini hesaplar. Bu amala 1) Menlerden Tools, Schedule mens seilir. Bu men ierisinde Options a girip Schedule automatically alternatifi seilirse P6 herdeiiklikte otomatik schedul yapar. 2) F9 a baslr 3) Toolbar lardan Schedule ksayolu seilir.

Scheduling menleri ve otomatik scheduling opsiyonu

Kolonlarn deitirilmesi, Layout Mens

Kolonlarn deitirilmesi, mevcut grnmde kolonlarda istediimiz veriler yok ise bunu herzaman deitrirmek mmkn. Toolsbar dan colomns opsiyonu seilerek bu yaplabilir.

stenen bilgiler seilierek kolonlara eklenir ya da karlr.

Oluturulan herhangi bir grnn, View, Layout mensnden kaydedilebilir ve tekrar kullanlabilir.

rnek Proje

Yukardaki rnein P6 daki uygulamas

dev, aada verilen aktiviteleri P6 da oluturalm.