You are on page 1of 36

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE ODSJEK: SAOBRAAJ SMJER: CESTOVNI SAOBRAAJ PREDMET: MULTIMODALNI TRANSPORT

OPERATORI MULTIMODALNOG TRANSPORTA


- seminarski rad -

Kandidat: Arnel Meanovi

Predmetni nastavnik: Van. prof. dr. Fadila Kiso

Sarajevo, decembar 2013. godine

SADRAJ
UVOD....................................................................................................................................................... 3 1. POJAM I FUNKCIJE OPERATORA MULTIMODALNOG TRANSPORTA ................................................... 4 1.1. Operatori multimodalnog transporta .......................................................................................... 4 1.2. Operatori meunarodnog multimodalnog transporta ................................................................ 4 1.3. Odgovornosti operatora multimodalnog transporta ................................................................... 4 1.4. Primjena jedinstvenih dokumenata u multimodalnom transportu ............................................. 7 2. MEGA I NIA PRIJEVOZNICI I OPERATORI MULTIMODALNOG TRANSPORTA ................................. 9 2.1. Osnovne odrednice prijevoznika, megaprijevoznika i nia prijevoznika .................................. 9 2.1.1. Prijevoznici u multimodalnom transportu ............................................................................ 9 2.1.2. Megaprijevoznici u multimodalnom transportu ............................................................... 9 2.1.3. Nia prijevoznici u multimodalnom transportu ............................................................... 11 2.2. Osnovne oderednice operatora multimodalnog transporta ..................................................... 12 2.2.1. Odrednice megaoperatora multimodalnog transporta ...................................................... 12 2.2.2. Odrednice pomorskog prijevoznika kao operatora multimodalnog transporta................. 14 2.2.3. Odrednice nepomorskog prijevoznika kao operatora multimodalnog transporta ............ 14 2.2.4. Odrednice nepomorskog prijevoznika kao megaoperatora multimodalnog transporta.... 15 2.2.5. Obiljeja nia operatora multimodalnog transporta ....................................................... 15 3. PEDITER U FUNKCIJI OPERATORA MULTIMODALNOG TRANSPORTA ............................................. 16 3.1. pediter kao operator multimodalnog transporta .................................................................... 16 3.2. pediter kao krcatelj ili poiljatelj robe...................................................................................... 18 3.3. pediter kao primatelj robe ....................................................................................................... 19 4. PEDITER U FUNKCIJI LOGISTIKOG OPERATORA ............................................................................ 20 4.1. Pojam logistike pedicije i veliina pediterskih logistikih operatora .................................... 20 4.2. Funkcije logistikog peditera u logistikim sistemima ............................................................. 23 4.3. Meunarodni pediter kao megalogistiki operator ................................................................. 25 4.4. Meunarodni pediter kao nia logistiki operator ............................................................... 28 1

4.5. Transformacija meunarodnog klasinog peditera u meunarodnog peditera kao logistikog operatora .......................................................................................................................................... 30 ZAKLJUAK ............................................................................................................................................ 32 LITERATURA .......................................................................................................................................... 34 SKRAENICE .......................................................................................................................................... 35

UVOD

Multimodalni transport kao savremeni nain transporta robe, uspjeno povezuje skoro sve prometne grane (sredstva) i savremene tehnologije transporta na meunarodnim prometnim koridorima. Za razliku od konvencionalnog ili klasinog prometa, multimodalni transport uvijek ukljuuje koritenje najmanje dvije razliite grane prometa i ne moe postojati kao posebna ili samostalna grana, ve iskljuivo kao sloeni sustav u meunarodnom okruju. Stoga je internacionalizacija poslovanja gospodarskih subjekata vezanih za transport i donoenje pravnih okvira za funkcioniranje multimodalnog transporta, nunost kojom se omoguuje bre ukljuivanje u europske prometne i gospodarske tokove. Glavni faktori proizvodnje prometnih usluga u svim oblicima prometa, pa tako i u multimodalnom transportu ini prijevoz tereta i putnika pomou savremenih infrastrukturnih i suprastrukturnih sadraja, te operatori multimodalnog transporta, koji najizravnije i najintenzivnije utiu na sigurnost, brzinu i racionalnost manipulacije i transporta tereta. Ako se tome dodaju pravni izvori kojima je reguliran multimodalni transport, dobivaju se imbenici neophodni za djelotvorno i efikasno funkcioniranje multimodalnoga transporta. Taj je cilj mogue ostvariti samo na osnovu jedinstvenog ugovora o prijevozu, odnosno jedne prijevozne isprave (npr.: FIATA teretnica za multimodalni transport). Operator multimodalnoga transporta, kao najvanija karika u organizaciji takvog poduhvata, mora dobro poznavati mnogobrojne pravne izvore koji ureuju odnose izmeu pravnih subjekata u svakoj grani saobraaja odnosno pravna pravila vana za reguliranje odnosa izmeu aktivnih uesnika saobraajnih sistema na nacionalnoj i meunarodnoj razini. Upravo je multimodalni operator ili operator multimodalnog transporta (MTO) sposoban da kontrolie cijelu operaciju od vrata do vrata predviajui i prihvatajui pri tome sve rizike. Za uspjean nastup na tritu usluga neophodna su prije svega kompleksna znanja, odnosno kadrovi koji raspolau njima, pored toga potrebno je poznavati performanse svih uesnika u transportnom lancu kako bi se mogla izvoditi vertikalna koordinacija u transportnom lancu.

1. POJAM I FUNKCIJE OPERATORA MULTIMODALNOG TRANSPORTA (MTO)

1.1. Operatori multimodalnog transporta Operator multimodalnog transporta (engl. Multimodal Transport Operator ili MTO) prema Konvenciji UN o meunarodnom multimodalnom transportu robe (iz 1980.) je svaka osoba koja u svoje ime ili putem druge osobe koja radi u njeno ime sklopi ugovor o multimodalnom transportu i djeluje kao nalogodavac, a ne kao agent, ili za raun poiljatelja, ili vozara koji sudjeluje u operacijama multimodalnog prijevoza, i koja preuzima odgovornost za izvrenje ugovora. Radi zatite interesa korisnika prijevoza iz praktinih razloga, u meunarodnom multimodalnom prijevozu u kojem se pojavljuju brojni uesnici, tei se usmjeravanju odgovornosti na jednu osobu operatora multimodalnog prijevoza. Osnovna funkcija tog operatora proizilazi iz kombinacije pediterske i prijevoznike djelatnosti.

1.2. Operatori meunarodnog multimodalnog transporta Operator meunarodnog multimodalnog transporta, prema spomenutoj Konvenciji preuzima odgovornost za cjelokupno izvrenje prijevoznog procesa od vrata do vrata. On je nalogodavac i u onim sluajevima kada se slui drugim vozarima, i osobama u transportnom lancu. To je i razlog da u Konvenciji nije predviena definicija tzv. stvarnog vozara (performing carrier, actual carrier), jer ta osoba, kojoj je operator povjerio prijevoz ili dio prijevoza sklapa ugovor samo sa operatorom u uslovima unimodalnog prijevoza, tj. poiljateljem i primateljem robe. U multimodalnom prijevozu nije bitno koristi li se operator u izvravanju prijevoznih zadataka vlastitim prijevoznim sredstvima ili u internim odnosima podugovaranja organizira cjelokupni prijevozni proces od vrata do vrata.

1.3. Odgovornosti operatora multimodalnog transporta Odgovornost operatora multimodalnog prijevoza odnosi se na razdoblje od trenutka kada je robu preuzeo od poiljatelja ili osobe koja radi u njegovo ime, ili organa vlasti ili neke tree osobe kojoj se roba mora predati na prijevoz, do trenutka kada je robu predao/isporuio
4

primatelju ili stavio robu na raspolaganje primatelju, ili isporuio robu organu vlasti ili treoj osobi kojoj se mora isporuiti u skladu sa zakonom ili propisima koji se primjenjuju u mjestu predaje. To, uz ostalo, znai da, u uslovima multimodalnog prijevoza operator moe primiti (preuzeti) i predati robu u bilo kojem mjestu prema ugovoru: u luci, na terminalu, i slino, ovisno o tome je li poetna ili zavrna dionica u lancu multimodalnog prijevoza pomorska ili rijena plovidba, eljezniki, cestovni ili zrani prijevoz. Operator multimodalnog prijevoza odgovara za ine i propuste svojih slubenika ili agenata, kada takvi slubenici ili agenti djeluju u granicama svoje slube ili svake druge osobe ijim se uslugama slui u izvrenju ugovora o multimodalnom prijevozu, kada takva osoba djeluje u izvrenju ugovora, kao za svoje vlastite radnje ili propuste. To, zapravo, znai da operator multimodalnog transporta (MTO) odgovara i za izbor i za rad svih osoba koje je angairao u izvrenju multimodalnog prijevoza, i to od trenutka kada je robu preuzeo (primio) do trenutka kada je tu istu poiljku predao (isporuio) prema uslovima konkretnog ugovora, odnosno isprave o multimodalnom prijevozu. U meunarodnom multimodalnom prijevozu jedan je od osnovnih problema, s obzirom na brojne sudionike u njemu, izbor operatora, tj. organizatora, koordinatora i izvritelja cjelokupnog paketa usluga u prijevoznom procesu, odnosno transportnom poduhvatu. U praksi se u funkciji operatora multimodalnog transporta javljaju: meunarodni pediteri, pomorski prijevoznici (tj. brodari) i pomorski agenti. Ako se analiziraju funkcije svih sudionika u multimodalnom transportu, dolazi se do zakljuka da meunarodni pediteri imaju najvie uslova da se razviju u savremenog organizatora cjelokupnog prijevoznog procesa od vrata do vrata. To podjednako vrijedi i za velike pomorske brodare. Da bi pediter ili drugi aktivni sudionik u meunarodnom multimodalnom transportu imao potpun status operatora tog transporta (tj. MTO), on bi morao posjedovati: visoko obrazovane i iskusne operativne i kreativne menadere i brojne saobraajne eksperte na sve tri razine: visokoj, vioj i najvioj, brojna moderna vlastita ili zakupljena prijevozna i pretovarna sredstva i znatan kontejnerski kapital, znatan financijski kapital (tj. financijski potencijal, odnosno financijsku imovinu), sistem organizacijskih jedinica (vlastitih i tuih) i inozemstvu koji treba optimalno funkcionisati, posebno na saobraajnim pravcima (koridorima, rutama) na kojima se prevozi i organizira masovni robni saobraaj, izgraeni integralni informacijski sistem koji bi trebao biti kompatibilan s informacijskim sistemima aktivnih sudionika u nacionalnom i meunarodnom
5

saobraajnom, vanjskotrgovinskom i privrednom sistemu, a s kojima mora uspostavljati ineterakcije poslovne komunikacijske veze, fleksibilni partnerski odnosi s aktivnim uesnicima meunarodnog multimodalnog transporta. Temeljno rjeenje optimalizacije sistema multimodalnog transporta, ili openito sistema industrije proizvodnje saobraajnih proizvoda, odnosno usluga, zasniva se na uinkovitoj kooperaciji, koordinaciji, kompatibilnosti i komplementarnosti svih vrsta operatora transportnih poduhvata, ali i drugih aktivnih sudionika (i elemenata) u procesu proizvodnje saobraajne usluge. Ugovor o multimodalnom transportu je ugovor kojim se operator multimodalnog transporta obavezuje, uz naplatu vozarine, obaviti ili se pobrinuti za obavljanje meunarodnog multimodalnog prijevoza. Odredbe te Konvencije primjenjuju se na sve ugovore o multimodalnom prijevozu, izmeu mjesta dviju drava, ako je mjesto gdje operator multimodalnog prijevoza mora primiti (preuzeti), odnosno predati (isporuiti) robu prema ugovoru o multimodalnom prijevozu, u dravi ugovornici. Obavezna je primjena Konvencije kada je poiljatelj sklopio ugovor o multimodalnom prijevozu, ako su ispunjeni prethodno navedeni uslovi. Isprava o multimodalnom transportu je isprava koja dokazuje postojanje ugovora o multimodalnom prijevozu, preuzimanje robe od strane operatora multimodalnog prijevoza, te njegovu preuzetu obavezu da preda/isporui robu u skladu s uslovima tog ugovora. Kada operator multimodalnog prijevoza preuzme (primi) robu, on izdaje poiljatelju ispravu odnosno odgovarajui dokument o multimodalnom prijevozu koja po izboru poiljatelja moe biti prenosiva ili neprenosiva a nju potpisuje operator multimodalnog prijevoza ili osoba koju je on ovlastio. Ta isprava mora sadravati sve podatke odreene Konvencijom. To znai da bi isprava trebala sadravati podatak da je robu operator preuzeo s naznakom koliine i vrste, potpis operatora (ime se obavezuje prevesti tu robu i predati je ovlatenom imaocu isprave), mjesto krajnjeg odredita (mjesto predaje, isporuka robe), oznaku primatelja te da li je isprava prenosiva ili neprenosiva. Poiljatelj u multimodalnom transportu je svaka osoba koja ili u ije ime i za iji je raun sklopljen ugovor o multimodalnom transportu, s operatorom multimodalnog prijevoza, ili svaka osoba koja je ili u ije je ime ili za iji je raun roba stvarno predana operatoru multimodalnog prijevoza u vezi s ugovorom o multimodalnom prijevozu. Primatelj u multimodalnom transportu je osoba koja je ovlatena za preuzimanje (primitak) robe.

1.4. Primjena jedinstvenih dokumenata u multimodalnom transportu Postojanje razliitih pravila u pojedinim saobraajnim granama izaziva niz problema koji se javljaju kod kombinovanog prijevoza. Na diplomatskoj konferenciji u enevi je donijeta Konvencija UN o meunarodnom multimodalnom prijevozu robe iz 1980. godine. Kao autonomni izvori znaajni su modeli teretnice za mjeoviti prijevoz pojedinih meunarodnih organizacija kao to su FIATA, BIMCO I COMBIDOC. Poznatao je da su meunarodni pediteri vani organizatori kombinovanog prijevoza. Zato je Meunarodna organizacija peditera FIATA 1970. godine sainila formular prijevozne isprave za mjeoviti prijevoz tzv. FIATA teretnice za kombinovani prijevoz FBL. To je jedinstvena isprava za cijelu relaciju, od preuzimanja do predaje robe, a na osnovu tog formulara regulie se i odnos stranaka iz posla prijevoza. Konvencijom o meunarodnom multimodalnom prijevozu robe iz 1980. god. predviena je isprava sa originalnim obiljejem, nezavisno od bilo koje isprave koja se izdaje u saobraaju i koja je prilagoena specifinostima multimodalnog prijevoza. Konvencija predvia obavezno izdavanje isprave od strane multimodalnog operatora nakon prijema robe.1 Operator multimodalnog prijevoza ima pravo i dunost da unese primjedbe u pogledu podataka o robi ili da konstatuje spoljanje nedostatke na robi. Kada unese valjane primjedbe, pretpostavlja se da je robu preuzeo onako kako je predao primaocu, dok ovlaeni imalac isprave ne dokae suprotno. To je tzv. ista isprava o multimodalnom prijevozu. Pored isprave o multimodalnom prijevozu mogu se izdavati i druge isprave, npr. teretnice, tovarni listovi2 UNCTAD, ICC, FIATA3 i druge meunarodne organizacije ve due vrijeme ulau velike napore u izradi jedinstvene isprave o prijevozu robe u multimodalnom transportu odnosno prijevozu. U meunarodnom multimodalnom trasportu vie od dvadesetak godina se upotrebljavaju razliite prijevozne isprave. Veina tih isprava je vie puta mijenjana i nadopunjavana u skladu sa zahtjevima modernizacije i stepenu razvoja pojedinih grana saobraaja, odnosno stepenu razvoja savremenih tehnologija transporta (posebno kontejnerizacije), ali i zahtijevima odreenih meunarodnih organizacija i konvencija. Svaki dokument o prijevozu stvari, kao posljedica sklopljenih ugovora o multimodalnom transportu, ima svoje specifine pravnoekonomske implikacije, a to se koncizno elaborira za samo nekoliko najvanijih isprava:
1 2

http: //srednjoskolskopravo. wordpress. com/2011/12/01/spediterska-teretnica-za-multimodalni-prijevoz/ http: //srednjoskolskopravo. wordpress. com/2011/12/01/spediterska-teretnica-za-multimodalni-prijevoz/ 3 UNCTAD skr. ''United Nations Conference on Trade Development'' Konferencija UN za trgovinu i razvoj, eneva, ICC skr. ''International Chamber of Cemmerce'' Meunarodna trgovinska komora, Pariz, FIATA skr. ''Federation International des asssociations des Transitaires et Associations'' Meunarodni savez pediterskih udruenja, Zurich.

FIATA teretnica za multimodalni transport, FWB FIATA teretni list za multimodalni transport, MULTIDOC teretnica za multimodalni transport, MULTIWAYBILL brodski teretni list za multimodalni transport, CONBICONBILL teretnica za kombinirani transport. CONBICONWAYBILL brodski teretni list za kombinirani transport. Osnovni zadatak FIATA je da unapreuje peditersku djelatnost u meunarodnim razmjerama, tj. da se bavi problemima pravne, ekonomske i tehnike prirode koji se odnose na meunarodnu pediciju. Ona zastupa interese svojih lanova u meunarodnim ekonomskim i pravnim organizacijama kada se raspravlja o transportnim pitanjima. FIATA odrava redovne kontakte sa mnogim meunarodnim organizacijama, kao to su IATA, UIC, IRU, CCI, BIC i sl. Posebno zapaenu djelatnost FIATA je razvila pri kreiranju unificiranih obrazaca FCR, FCT, FBL, FWR i SDT, poznatih pod zajednikim nazivom FIATA Documents. Strune probleme FIATA rjeava u okviru svojih stalnih komisija i potkomisija, kao npr. komisije za: eljezniki transport, pomorski transport, drumski transport, vazduni transport, rijeni transport, pravna pitanja, kontejnerski transport i paletizaciju, kombinovani transport itd., koje svoje predloge i zakljuke dostavljaju Sekretarijatu, odnosno Izvrnom odboru FIATA radi preduzimanja mjera za realizaciju i eventualno proslijeivanje Kongresu, koji se odrava svake druge godine, redovno u septembru i svaki put u drugoj zemlji. 4

www. scribd. com/doc/45889756/126/Teretnica-za-kombinovani-prijevoz-FBL

2. MEGA I NIA PRIJEVOZNICI I OPERATORI MULTIMODALNOG TRANSPORTA

2.1. Osnovne odrednice prijevoznika, megaprijevoznika i nia prijevoznika

2.1.1. Prijevoznici u multimodalnom transportu Prijevoznik ili vozar je privrednik (gospodarstvenik), poduzetnik, pravna ili fizika osoba koja je registrirana za obavljanje prijevoza, (transporta, prijenosa, premjetanja...) predmeta kao elemenata proizvodnje saobraaja usluga (npr. tereta, robe, stvari, tvari, ljudi, ivih ivotinja...) sa jednog na drugo mjesto, ali na temelju ugovora o prijevozu. Temeljna je funkcija prijevoznika da se bavi prijevozom odnosno svojom specijaliziranom djelatnosti koja pomou saobraajne suprastrukture i prometne infrastrukture omoguuje proizvodnju saobraajne usluge. Prevozei predmete (kao elemente proizvodnje saobraajne usluge) s jednog na drugo mjesto prijevoznik organizirano svladava prostorne i vremenske dimenzije. Predmet rada u procesu proizvodnje saobraajne usluge se ne troe, ne mijenjaju oblik ili svojstva jer su oni samo objekti prijevoza, prijenosa, ili premjetanja s jednog na drugo mjesto. Prijevoznik treba obavljati svoju djelatnost profesionalno, u obliku stalnog zanimanja, pa kao takav ima svoje obaveze, prava i odgovornosti, u skladu sa prisilnopravnim i/ili autonomnopravnim, nacionalnim i/ili meunarodnim pravnim pravilima, odnosno pravnim aktima. Prijevoznik svake grane prijevoza, odnosno saobraaja, ima svoje brojne specifine karakteristike koje treba imati na umu pri izuavanju i eksploataciju saobraajnih resursa. Prijevoznik obavlja svoje temeljne funkcije ne samo u

konvencionalnom nego jednako tako i u kombiniranom multimodalnom transportu.

2.1.2. Megaprijevoznici u multimodalnom transportu U najnovije se vrijeme u teoriji i praksi esto susree izraz mega, koji se kao pridjev dodaje brojnim imenicama, kao npr. megaprijevoznik, megaoperator multimodalnog transporta. Znaenje takvih kovanica poznato je vrlo malom broju italaca ili slualaca, i to prije svega ekspertnim specijalistima. Stoga je i razumljivo pitanje ta je to megaprijevoznik? Budui da je ve prethodno obrazloen pojam prijevoznika, potrebno je podsjetiti da izraz mega (gr.
9

megas, megale, mega velik) oznaava neto veliko, golemo, ogromno, milion puta vee od znaenja osnovne rijei. Slijedom toga, moglo bi se rei da je megaprijevoznik najvei prijevoznik odreene grane, prometa na svijetu, na kontinentu, u velikoj ekonomskoj integraciji (npr. Europskoj uniji), u nekoj velikoj i razvijenoj dravi, ili da je mnogo vei od svojih konkurenata. To su zapravo velike transportne ili prometne kompanije, i to: po veliini svojih kapaciteta, po veliini ostvarenog godinjeg robnog prometa, po velikoj vrijednosti saobraajne suprastrukture (prijevoznih i/ili pretovarnih sredstava), po velikim godinjim ostvarenim prihodima, po velikom broju zaposlenih djelatnika, ali sve je to u svjetskim razmjerima. Iako jo uvijek nema jednosmislene definicije megaprijevoznika i nesporne kvantifikacije prethodno izvedenog pridjeva veliko, golemo, ogromno moglo bi se na dananjem stepenu razvoja svjetskog saobraajnog sistema utvrditi da bi megaprijevoznik trebao ispunjavati ove kriterije:5 da ima brodske kapacitete nosivosti cca 100.000 TEU, da znaajno sudjeluje u prijevozu svjetskog teretnog pomorskog prometa ili svjetskog putnikog prometa (npr. da se ubraja meu prvih desetak najveih prijevoznika), da je vrijednost njegove imovine vea od 1.000.000.000 USD, da ostvaruje godinji prihod vei od jedne milijarde USD, da ima zaposlenih nekoliko desetaka hiljada djelatnika ili ak vie od stotinu hiljada djelatnika. Prethodno navedene kvantifikacije temeljnih kriterija megaprijevoznika odnose se na megapomorske prijevoznike, ali se oni mogu primjeniti i na megaprijevoznike u svim drugim granama saobraaja, primjerice u eljeznikom, cestovnom, zranom, potanskom i telekomunikacijskom saobraaju. Kako je malo prijevoznika koji mogu zadovoljiti tako zahtjevne kriterije za megaprijevoznika, smatra se da bi takav prijevoznik trebao ispunjavati bar jedan od navedenih kriterija, i to: da raspolae s imovinom u vrijednosti veoj od jedne milijarde USD, ili da ostvaruje godinji prihod vei od jedne milijarde USD. Kvantificirane navedene odnosno kriterije izuzetno megaprijevoznika velike kompanije, trebaju kao zadovoljiti npr.: i drugi megaoperatori, megaoperatori

multimodalnog transporta ili neke druge multinacionalne kompanije. injenica je da su


5

MEGA MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR & MEGA CARRIERS, Report by the UNCTAD secretariat, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD/SOD/MT/4, 25. february 1994.

10

malobrojni lanovi obitelji megaprijevoznika, jer svaki takav prijevoznik, velik, ogroman, globalno znaajan, znaajno je prisutan u veem dijelu svjetskog saobraaja robe (tereta, putnika, podataka). Ako bi se pri definiranju megaprijevoznika imalo na umu samo kriteriji kapaciteta kontejnerskih brodova od 100.000 TEU (Twenty foot Equivalent Units), takvih bi prijevoznika danas bilo u svijetu etiri-pet.

2.1.3. Nia prijevoznici u multimodalnom transportu injenica je da megaprijevoznici dominiraju svjetskim saobraajnim sistemom, da su oni nositelji i generatori ubrzanog razvoja saobraajne tehnike, tehnologije saobraaja, organizacije saobraaja, ekonomike saobraaja, saobraajnog menadmenta, saobraajnog prava, da oni zadovoljavaju skoro dvije treine potranje na svjetskom saobraajnom tritu, da oni diktiraju pravila igre na svjetskom saobraajnom tritu, itd. Oni, meutim, iz brojnih razloga nisu u mogunosti pruati kvalitetan i ekonomian servis na brojnim malim, lokalnim i specifinim saobraajnim tritima, na kojima je po mnogo emu specifina saobraajna ponuda i saobraajna potranja. U takvoj konstalaciji odnosa specifinim saobraajnim tritima nali su svoju saobraajnu priliku, tzv. niaprijevoznici. To su, zapravo, mali ili srednji prijevoznici, u pravilu specijalizirani odreenih vrsta tereta, na odreenim saobraajnim pravcima, najee lokalnog znaenja, ponekad u funkciji ekskluzivnog prijevoznika neke velike proizvodne kompanije. Nia prijevoznici su, u pravilu fleksibilniji i konkurentniji na svojim rutama (tj. saobraajnim pravcima), nego to bi to mogli biti megaprijevoznici. Stalna opasnost od monih i velikih prijevoznika vrlo pozitivno utie na kvalitetu servisa nia prijevoznika i uvrivanje njihovih poslovnih pozicija na odreenim saobraajnim pravcima. Nia prijevoznici i feeder brodovi, odnosno feeder servis, imaju svojih brojnih slinosti posebno u sistemu kontejnerizacije linijskim brodovima. Naime, feeder brodovi su relativno mali specijalizirani brodovi dostavljai koji dopremaju teret iz oblinjih manjih luka do polazne luke linijskog broda (tj. broda matice) ili preuzimaju teret s njega u luci pretovara i otpremaju ga do oblinih manjih odredinih luka. Time se bitno skrauje trajanje putovanja linijskog broda i smanjuju njegovi trokovi eksploatacije. Feeder servis se posebno razvio na glavnim kontejnerskim pravcima Zapad Istok na kojima saobraaju potpuno kontejnerski brodovi etvrte, pete, este i sedme generacije, koji imaju kapacitete od 4.000 do 7.000 TEU, kao brodovi matice i, koji zbog

11

dodatnih trokova i nedostataka luke infrastrukture i luke suprastrukture, ne pristaju u sporednim lukama, tj. lukama izvan glavnog plovidbenog poduhvata. Feeder brodovi opskrbljuju brodovi matice s kontejnerima iz bliih luka, (manjih kontejnerskih terminala) ili preuzimaju kontejnere s brodova matica (tj. velikih kontejnerskih terminala) i prevoze ih do bliih manjih luka (terminala). Danas se u feeder servisu saobraaju potpuno kontejnerski brodovi nosivosti i do 1.500 TEU koji postiu brzinu veu od 30 vorova. Eksperti za pomorski kontejnerski saobraaj smatraju da u feeder servisu mogu opravdano sudjelovati i kontejnerski brodovi nosivosti i do 3.000 TEU. injenica je da e potpuno kontejnerski brodovi najnovijih generacija zapravo biti brodovi matice koji e prevoziti izuzetno velike koliine kontejneriziranog tereta samo izmeu pet-est u svijetu najveih kontejnerskih terminala, a manji e brodovi po sistemu feeder servisa razvoziti kontejnere izmeu srednjih i malih kontejnerskih terminala.

2.2. Osnovne oderednice operatora multimodalnog transporta

2.2.1. Odrednice megaoperatora multimodalnog transporta U elaboriranju vanijih karakteristika megaoperatora multimodalnog transporta potrebno je imati na umu da megaoperator multimodalnog transporta objedinjuje sva bitna obiljeja megaprijevoznika i operatora multimodalnog transporta. U skladu sa prethodno navedenom tvrdnjom moglo bi se znanstveno utvrditi da je za megaoperatora meunarodnog multimodalnog transporta (MMTO) karakteristino: To je privrednik, najee pravna osoba, koja u vlastito ime i za vlastiti raun, ili koja putem druge osobe koja radi u njezino ime, sklapa ugovor o meunarodnom ili nacionalnom multimodalnom transportu i koja djeluje kao nalogodavatelj, a ne kao agent, odnosno kao nositelj cjelokupnog transportnog poduhvata u kojem aktivno sudjeluje vie prijevoznika (i mega i/ili nia prijevoznika) iz vie razliitih grana saobraaja. Takav operator odgovara i za izbor i za rad svih sudionika koje je angairao kada je poiljku preuzeo do trenutka kada je tu istu poiljku predao prema uslovima konkretnog ugovora, odnosno dokumenta o multimodalnom prijevozu;

12

Megaoperator multimodalnog transporta moe biti i pomorski prijevoznik kao operator multimodalnog transporta (engl. Vessel Operatting Mega Multimodal Transport Operator VO-MTO) ;

Megaoperator multimodalnog transporta moe biti i pomorski prijevoznik kao megaoperator multimodalnog transporta (engl. Vessel Operatting Mega Multimodal Transport Operator VO-MMTO) ;

Megaoperator multimodalnog transporta moe biti i nepomorski prijevoznik kao operator multimodalnog transporta (engl. Non-vessel Operatting Mega Multimodal Transport Operator NVO-MTO) ;

Megaoperator multimodalnog transporta (MMTO) moe biti i nepomorski prijevoznik kao megaoperator multimodalnog transporta (engl. Non-vessel Operating Mega Multimodal Transport Operator NVO-MMTO) ;

Ima vlastite brodske ili druge kapacitete nosivosti cca 100. 000 TEU, ili moe angairati tua prijevozna sredstva i opremu takve nosivosti; Znaajno sudjeluje u prijevozu svjetskog supstrata (npr. ubraja se meu deset najveih prijevoznika, odnosno pomorskih i/ili nepomorskih operatora i/ili mega operatora multimodalnog transporta) ;

Vrijednost njegove imovine vea je od jedne milijarde USD i/ili ostvaruju godinji prihod vei od jedne milijarde USD; Ima zaposlenih i/ili angairanih nekoliko desetaka tisua djelatnika; ima vei broj (npr. 10% od ukupno zaposlenih djelatnika) visoko obrazovanih i iskusnih menadera, posebno kreativnih (top menadera) i operativnih menadera (srednje i nie razine) te primjeren broj saobraajnih eksperata;

Ima i/ili poslovno koristi primjeren sistem organizacijskih jedinica koji optimalno funkcioniraju, posebno na sobraajnim pravcima na kojima se prevozi i organizira masovni robni saobraaj;

U svom poslovanju koristi efikasan inetgralni informacijski sistem koji mora biti kompatibilan s informacijskim sistemima aktivnih sudionika sistema multimodalnog transporta;

13

Posluje u skladu s ISO normama6: osiguranje kvalitete (Quality Assurance QA), upravljanje kvalitetom (Quality Menagement QM) i potpuno upravljanje kvalitetom (Total Quality Menagement TQM) Imajui na umu prethodno navedene vrlo zahtjevne karakteristike i uslove poslovanja

megaoperatora multimodalnog transporta (MMTO) moe se utvrditi da je u svijetu vrlo malo, moda svega nekoliko, kompanija koje u potpunosti zadovoljavaju navedene referencije takvih operatora.

2.2.2. Odrednice pomorskog prijevoznika kao operatora multimodalnog transporta Za pomorskog prijevoznika kao operatora multimodalnog transporta temeljna je znaajka da takav operator istovremeno objedinjuje sve funkcije pomorskog prijevoznika (tj. pomorskog prijevoznika, vozara) i operatora multimodalnog transporta. Pomorski prijevoznici u funkciji operatora multimodalnog transporta mogu se teorijski i/ili praktino pojaviti u razliitim kombinacijama kao npr.: megapomorski prijevoznik i megaoperator multimodalnog transporta, megapomorski prijevoznik i nia operator multimodalnog transporta, nia pomorski prijevoznik i megaoperator multimodalnog transporta. Najpovoljnija je

kombinacija megaoperatora multimodalnog transporta i megapomorskog prijevoznika.

2.2.3. Odrednice nepomorskog prijevoznika kao operatora multimodalnog transporta Nepomorski prijevoznik kao operator multimodalnog transporta istovremeno nije i pomorski prijevoznik, odnosno pomorski brodar. To, meutim, ne znai da takav operator ne moe u multimodalnom transportnom poduhvatu na odreenoj dionici prijevoznog puta koristiti usluge pomorskog prijevoznika. On gotovo redovito koristi usluge mega i nia pomorskih prijevoznika, a moe koristiti i usluge feeder brodova; i ne samo pomorskih prijevoznika, takav operator redovito koristi i usluge prijevoznika drugih grana saobraaja: cestovnih, eljeznikih, rijenih, zranih prijevoznika, kao i ostalih aktivnih sudionika sistema multimodalnog transporta. Najtipiniji nepomorski prijevoznik u funkciji operatora meunarodnog multimodalnog transporta je meunarodni pediter. Istraivanja su pokazala
Zelenika, R.: ISO norme kvalitete imbenik uspjenosti poslovanja pediterskog preduzea, cit., p. 25 34.
6

14

da se meunarodni pediter u oko 60% sluajeva u funkciji operatora meunarodnog multimodalnog transporta u odnosu na ukupan broj takvih operatora u svjetskom sistemu multimodalnog transporta. Nepomorski prijevoznik u funkciji operatora multimodalnog transporta (tj. NVO-MTO) moe se pojaviti i kao megaoperator i kao nia operator, iako megaoperatori multimodalnog transporta imaju odreene prednosti u odnosu na takve nia operatora.

2.2.4. Odrednice nepomorskog prijevoznika kao megaoperatora multimodalnog transporta Za nepomorskog prijevoznika kao operatora multimodalnog transporta tipine su karakteristike megaoperatora multimodalnog transporta. Vanije karakteristike

megaoperatora multimodalnog transporta (tj. MMTO) i nepomorskog prijevoznika kao megaoperatora multimodalnog transporta (tj. NVO-MMTO) su gotovo identine. To pojednostavljeno znai da je nepomorski prijevoznik kao megaoperator multimodalnog transporta velik i u svjetskim razmjerama znaajan operator meunarodnog multimodalnog transporta koji istovremeno nije i pomorski prijevoznik, odnosno pomorski brodar, kao npr. veliki meunarodni pediteri (primjer: Schenker & Co.).

2.2.5. Obiljeja nia operatora multimodalnog transporta Nia operator multimodalnog transporta na odgovarajui nain objedinjuje bitne karakteristike nia prijevoznika i operatora meunarodnog multimodalnog transporta. To, zapravo, znai da je nia operator multimodalnog transporta mali ili srednji operator, u pravilu specijaliziran za transportne poduhvate odreenih vrsta tereta, na odreenim saobraajnim pravcima, najee lokalnog znaenja, ponekad i u funkciji ekskluzivnog operatora neke velike proizvodne i/ili izvozno-uvozne kompanije. Takvi operatori mogu biti i pomorski prijevoznici kao operatori multimodalnog transporta i nepomorski prijevoznici kao operatori multimodalnog transporta. Oni su u pravilu fleksibilniji i konkurentniji na svojim saobraajnim pravcima u odnosu na megaoperatore multimodalnog tansporta.

15

3. PEDITER U FUNKCIJI OPERATORA MULTIMODALNOG TRANSPORTA


I klasini i logistiki pediteri redovno se javljaju u funkciji mega i nia operatora u meunarodnom multimodalnom transportu.

3.1. pediter kao operator multimodalnog transporta U meunarodnom multimodalnom transportu jedan je od osnovnih problema s obzirom na brojne sudionike u njemu, izbor operatora prijevoza, tj. organizatora, koordinatora i izvritelja cjelokupnog paketa usluga u prijevoznom procesu. Ako se analiziraju funkcije svih sudionika u multimodalnom prijevozu, dolazi se do zakljuka da meunarodni pediter ima najvie uslova da se razvija u savremenog operatora cjelokupnog prijevoznog procesa, od vrata do vrata, od sirovinske baze do potroaa. Jer, operator je, zapravo organizator multimodalnog prijevoza u svojoj osnovnoj funkciji i naravi posla, obavljajui djelatnost koja sadri relevantne elemente meunarodne pedicije i meunarodnog transporta. To, zapravo, znai da je pediter najpogodnija osoba kao operator multimodalnog prijevoza, jer on organiziranjem meunarodnog multimodalnog transporta obavlja sve poslove kojima se upravo profesionalno bavi. Kada meunarodni pediter izdaje FIATA teretnicu ili drugu ispravu o multimodalnom prijevozu, obraunava vozarinu i druge opravdane tokove za itavu relaciju prijevoza, tj. od poiljatelja do primaoca ili primatelja robe, bez obzira koliko se grana saobraaja koristi i koliko je osoba stvarno angairano u izvrenju multimodalnog prijevoza, u obliku forfaitnog, (paualnog, fiksnog, stalnog) stava, to poiljatelju (proizvoau, izvozniku) i primatelju, (kupcu, uvozniku) moe biti dragocijen element u odreivanju prodajne odnosno kupovne cijene. pediter kao operator multimodalnog prijevoza sklapa ugovor o multimodalnom prijevozu s poiljateljem robe ili drugom osobom u ije ime ili za iji je raun roba stvarno predana pediteru. Nakon preuzimanja robe pediter izdaje poiljatelju ispravu o multimodalnom prijevozu koju on moe podnijeti banci radi naplate isporuene robe, ako ta isprava odgovara uslovima dokumentiranog akreditiva. pediter kao operator multimodalnog prijevoza moe u obavljanju tog prijevoza angairati vlastita prijevozna sredstva, druge vozare i tree osobe u prijevoznom procesu prema kojima postupa kao nalogodavatelj, a da o tome nije duan upoznati poiljatelja kao stranku iz
16

ugovora o multimodalnom prijevozu. pediter, naime, stupa u pravnoekonomske odnose s osobama koje je angairao u izvrenju multimodalnog prijevoza potpuno samostalno, kao specijalist za organizaciju otpreme, dopreme i provoza robe u multimodalnom transportu, pri emu izvrava obaveze iz ugovora o multimodalnom prijevozu s panjom dobrog privrednika i dobrog strunjaka, tj. s profesionalnom panjom i kao zatitnik nalogodavateljevih interesa. pediter odgovara za izbor i za rad svih osoba koje je angairao u izvrenju multimodalnog prijevoza, i to od trenutka kada je robu preuzeo do trenutka kada je tu istu robu predao, prema uslovima konkretnog ugovora odnosno isprave u multimodalnom prijevozu. Stepen odgovornosti peditera kao operatora meunarodnog multimodalnog prijevoza ovisi o tome je li poznato na kojoj je dionici putovanja nastao gubitak, oteenja ili teta na odreenoj poiljci. Ako se pouzdano odredi na kojem dijelu puta je nastala teta (tetni dogaaj) koja je predmet odtetnog zahtjeva, odgovornost peditera prosuuje se prema tzv. sustavu mreaste odgovornosti, odnosno primjeni kogentnih normi, prisilnih odredaba koje vrijede za saobraajnu granu koja je sudjelovala u prijevozu robe na dijelu puta na kojem je nastao tetni dogaaj. U ostalim sluajevima nastanka tete predvia se poseban jedinstveni sistem odgovornosti. Da bi se pediter kao operator meunarodnog multimodalnog prijevoza oslobodio od odgovornosti potrebno je da dokae da je teta nastupila iz jednog od sljedeih uzroka: 1) zbog protupravnih radnji ili nemarnosti poiljatelja ili primatelja, 2) zbog izvrenja naloga od osoba koje su ovlatene da ih izdaju, 3) zbog nedostatnog pakiranja robe koja je po svojoj naravi podlona oteenju ili rasipanju, 4) zbog operacija: utovara, istovara i pretovara, slaganja, sortiranja, stramakanja, 5) zbog unutarnjih mana robe, 6) zbog nedovoljnih, neodgovarajuih oznaka ili brojeva na robi, ambalai ili manipulacijsko-transportnim jedinicama, 7) zbog trajkova, masovnih iskljuenja s posla, obustava ili ogranienja rada, potpuno ili djelomice, iz bilo kojeg razloga, 8) iz bilo kojeg drugog uzroka ili dogaaja koje pediter nije mogao izbjei, ili ije posljedice nije mogao sprijeiti primjenom razumnih radnji. Prema Konvenciji UN o meunarodnom multimodalnom prijevozu iz 1980. godine, odgovornost operatora multimodalnog transporta, odnosno peditera u toj funkciji, temelji se na pretpostavljenoj krivnji. Takva se tvrdnja temelji na injenici da se operator moe
17

osloboditi odgovornosti, ako dokae da su on, njegovi slubenici, ili agenti, ili svaka druga osoba ijim se uslugama koristio u izvravanju ugovora o multimodalnom prijevozu, poduzeli sve mjere koje su razborito mogle zahtijevati radi izbjegavanja dogaaja i njegovih posljedica. Prema tome, pediter kao operator multimodalnog transporta mora, ako se eli osloboditi odgovornosti, dokazati da nije kriv u sluaju gubitka, oteenja ili zakanjenja u predaji robe. Spomenuta Konvencija predvia granicu odgovornosti operatora. U sluaju gubitka ili oteenja robe, odgovornost operatora ograniena je na iznos od 920 posebnih prava vuenja7 (SDR Special Drawing Rights) Meunarodnog monetarnog fonda po koletu ili drugoj jedinici tereta, ili 2.75 SDR po kilogramu bruto mase izgubljene ili oteene robe, prema tome koji je od tih iznosa vei. U postojeim kopnenim i zranim konvencijama znatno su vee svote ogranienja odgovornosti operatora. Kada se roba prema ugovoru o multimodalnom prijevozu nee prevoziti jednim dijelom morskim ili unutarnjim plovnim putevima, odgovornost operatora limitirana je od 8.33 obraunskih jedinica (SDR) po kilogramu bruto mase izgubljene ili oteene robe. Pri analiziranju odgovornosti operatora multimodalnog transporta posebno je vano ustanoviti kada operator gubi pravo na ogranienje odgovornosti. Spomenuta Konvencija propisuje da e takva posljedica nastupiti onda kada se operatoru dokae kvalificirana krivnja. U odreivanju kvalificirane krivnje koriste se ve usvojene formulacije u raznim savremenim meunarodnim konvencijama. Nesporno je da se operator mutimodalnog transporta ne moe koristiti povlasticom ogranienja odgovornosti ako se dokae da su gubitak, oteenje ili zakanjenje u predaji nastali zbog radnji ili propusta operatora, izvrenih s namjerom da se uzrokuje takav gubitak, oteenje ili zakanjenje, ili sa znanjem da bi takav gubitak, oteenje ili zakanjenje vjerovatno moglo nastati.

3.2. pediter kao krcatelj ili poiljatelj robe U meunardonom multimodalnom prijevozu pediter se moe pojaviti kao predstavnik nalogodavatelja (prodavatelja, izvoznika) i tad nastupa kao krcatelj ili poiljatelj koji predaje robu operatoru multimodalnog prijevoza (drugom pediteru ili prijevozniku). On obavlja, u pravilu, one brojne zadatke koje obino obavlja u organizaciji otpreme (i dopreme) robe u unimodalnom prijevozu, pa kao takav ima obaveze, prava i odgovornosti.
Slui kao mjera veliine nacionalnog gospodarstva i koliina do koje MMF moe privremeno otkupiti nacionalnu valutu radi uravnoteenja bilance plaanja pojedine lanice. SDR se koristi i u trgovakom te pomorskom pravu.
7

18

3.3. pediter kao primatelj robe U meunarodnom multimodalnom prijevozu i prometu, pediter se moe pojaviti kao predstavnik nalogodavatelja (kupca, uvoznika) te tada nastupa kao ovlatena osoba koja preuzima (prima) robu od operatora multimodalnog transporta (tj. kao primatelj robe), obavlja one zadatke kao u sluaju dopreme robe u unimodalnom prijevozu, pa u skladu s takvom funkcijom ima obaveze, prava i odgovornosti.

19

4. PEDITER U FUNKCIJI LOGISTIKOG OPERATORA

4.1. Pojam logistike pedicije i veliina pediterskih logistikih operatora Kako pojam logistike pedicije objedinjuje brojne fenomene pojmova klasine pedicije kao znanosti i klasine pedicije kao aktivnosti, logistike kao znanosti i logistike kao aktivnosti, moe se rei da je logistika pedicija skup interdisciplinarnih i multidisciplinarnih znanja, logistikih aktivnosti, logistikih naela, logistikih pravila, logistikih vjetina i informacija koje djelotvorno omoguuju jedinstvene logistike procese, tokove i protoke materijala, dobara, tereta... od sirovinske baze do potroaa, od tvornice do tvornice, od skladita do skladita, od vrata do vrata, od logistikog centra do logistikog centra itd. Pojam pediterske logistike kao aktivnosti, osim aktivnosti klasine pedicije i klasinog peditera (a to su svi temeljni, odnosno osnovni i specijalni pediterski poslovi), obuhvata i odreene logistike aktivnosti, kao npr: specifine uslune djelatnosti u proizvodnji, preradi, doradi, obradi, odravanju sredstava za rad, pakiranju, signiranju, slaganju, vaganju, mjerenju tereta, utovara, istovara, pretovara, paletiziranje robe itd. Logistike aktivnosti u vezi upravljanja robnim tokovima obavljaju logistiki pediteri, a to su privrednici, pravne ili fizike osobe koje se iskljuivo i u obliku stalnog zanimanja bave organiziranjem i/ili izvravanjem logistikih procesa u vezi s manipuliranjem, prijevozom, prijenosom, premjetanjem, distribucijom sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, stvari, tvari i slino od taaka isporuke preko taaka razdiobe ili razvoda, odnosno taaka koncentracije, do taaka primitka. Klasini se pediteri vie od dvadesetak godina javljaju u funkciji mega i nia operatora multimodalnog transporta u skladu s Konvencijom UN o meunarodnom multimodalnom transportu iz 1980. god, budui da su logistike djelatnosti u vezi s transportom i prometom, a posebno u vezi s meunarodnim multimodalnim transportom, veoma sloene, zahtjevne i zamrene, a to jednako vrijedi u pravnom, tehnolokom, organizacijskom i ekonomskom smislu, moe se nesporno tvrditi da su pediterski logistiki operatori mnogo sofisticiraniji proizvoai logistikopediterskih proizvoda nego to su to operatori multimodalnog transporta. U skladu s prethodno navedenim moe se rei da je pediterski logistiki operator registrirana i ovlatena pravna ili fizika osoba koja, u pravilu, u svoje ime i za svoj raun obavlja ili organizira obavljanje brojnih logistikih aktivnosti u vezi s manipuliranjem, prijevozom, prijenosom, premjetanjem, distribucijom sirovina, poluproizvoda, repromaterijala, gotovih proizvoda,
20

robe, stvari, tvari, ivih ivotinja i slino od take isporuke tj. sirovinske baze, proizvoaa, skladita, terminala, prodavatelja, izvoznika..., preko taaka razdiobe do taaka primitka tj. proizvoaa, skladita, terminala, kupca, uvoznika, korisnika, potroaa... i koja pri tome uz minimalne uloene resurse i potencijale maksimalno zadovoljava zahtjeve trita odnosno svojih nalogodavatelja, partnera. Sva pediterska preduzea, bez obzira koliko se ona bave poslovima klasine pedicije, odnosno poslovima logistike pedicije, mogue je sva pediterskologistika preduzea, odnosno pediterskologistike operatore, prema zajednikim karakteristikama, npr: obimu, strukturi i kvalitetu njihovih proizvoda, raspoloivim potencijalima i resursima, vanosti preduzea u nacionalnim i meunarodnim razmjerima, imidu preduzea i slino svrstati u tri skupine: velika pediterska preduzea, odnosno veliki pediterski logistiki operatori, srednja pediterska preduzea, odnosno srednji pediterski operatori i mala pediterska preduzea, odnosno mali ili nia pediterski operatori. Velika pediterska preduzea, odnosno veliki pediterski logistiki operatori. Za veliko peditersko preduzee ili velikog peditera, ili megapeditera, ili megapediterskog logistikog operatora, karakteristino je: da ima godinji prosjek vie od 500 zaposlenika, da godinje kvalitetno obradi vie od milijun pozicija (tj. da sklopi i izvri vie od milijun ugovora o pediciji), da u strukturi pediterskih poslova sudjeluju svi temeljni pediterskologistiki poslovi i brojni iz skupine specijalnih pediterskih poslova, da se bave svim vrstama pedicije: pomorskom/lukom, kontinentalnom i zrakoplovnom pedicijom, da se bavi svim vrstama logistike pedicije: proizvodnom, skladinom, trgovinskom, transportnom logistikom pedicijom... da godinje ostvaruje prihod vei od 50.000.000 eura, da je vrijednost pediterskog preduzea ukljuujui i intelektualni kapital, vea od 20.000.000 eura, da godinje ostvaruje neto dobit veu od 5.000.000 eura, da se bavi i poslovima prijevoza, skladitenja, drugim logistikim djelatnostima, da znaajno sudjeluje u nacionalnom i meunarodnom pediterskom poslovanju. Sve te uslove nije jednostavno zadovoljiti. Stoga neka manje i siromanije tranzicijske drave nemaju velikog peditera, odnosno velikog logistikog operatora, a one malo vee i bogatije imaju bar po jednog. U velikim visokorazvijenim dravama djeluje i vie desetaka velikih pediterskih preduzea, a neka od njih djeluju kao pediterski logistiki operatori. Veliki pediteri odnosno veliki pediterski logistiki operatori, ako raspolau s dovoljno obrazovanih, sposobnih i iskusnih pediterskih eksperata i pediterskih kreativnih i operativnih menadera, mogu obavljati i obavljaju sve pediterske, odnosno logistike i najsloenije poslove. Nema opravdanog razloga da to ne ine veoma profesionalno i veoma kvalitetno. Iz svega bi se moglo utvrditi da velika pediterska preduzea svojim aktivnostima i potencijalima stvarno participiraju u teorijski
21

determiniranom pediterskom sistemu oko 60%. Srednja pediterska preduzea, odnosno srednji pediterski logistiki operatori. Za srednje peditersko preduzee ili srednjeg peditera, ili srednjeg pediterskog logistikog operatora je relevantno: da ima godinji prosjek vie od 50 zaposlenika, da godinje kvalitetno obradi vie od 100.000 pozicija, da uglavnom obavlja temeljne pediterske i logistike poslove, a povremeno i neke iz skupine specijalnih pediterskih poslova, da se manje ili vie bavi svim vrstama klasine i logistike pedicije, da godinje ostvaruje prihod vei od 2.000.000 eura, da godinje ostvaruje neto dobit veu od 1.000.000 eura, da je po kvaliteti i obimu obavljenih usluga prepoznatljiv u inozemstvu. pediteri srednje veliine, odnosno pediterski logistiki operatori srednje veliine, ako raspolau s dovoljno obrazovanih, sposobnih i iskusnih pediterskih eksperata i pediterskih kreativnih i operativnih menadera, mogu obavljati i obavljaju i veoma zahtjevne pediterske, odnosno logistike poslove. Na osnovu tih relevantnih referencija moglo bi se utvrditi da srednja pediterska preduzea svojim aktivnostima i potencijalima stvarno participiraju u terorijski determiniranom pediterskom sistemu oko 30 %. Mala pediterska preduzea, odnosno mali pediterski logistiki operatori. Za malo peditersko preduzee ili nia peditera, ili malog pediterskog logistikog operatora karakteristino je da: ima godinji prosjek do 50 zaposlenika, da godinje kvalitetno obradi vie od 10.000 pozicija, da uglavnom obavlja poslove carinskog posrednitva i neke druge temeljne i specijalne pediterske klasine i logistike poslove, da godinje ostvaruje prihod od 10.000.000 eura, da je vrijednost pediterskog preduzea, ukljuujui i intelektualni kapital, do 2.000.000 eura, da godinje ostvaruje neto dobit veu od 500.000 eura. Premda se veina nia peditera bavi samo carinskim posredstvom, oni su zbog svoje izrazite fleksibilnosti i konkurentnosti nali svoje mjesto u tranzicijskim gospodarstvima. Meutim, takvih je peditera u visoko razvijenim dravama, primjerice dravama lanicama Europske unije, mnogo manje iz vie razloga, a od kojih je najvaniji maksimalno pojednostavljenje carinskih formalnosti. Ako u pediterskom sistemu objektivno participiraju velika pediterska preduzea s oko 60 %, srednja pediterska preduzea s oko 30 %, onda mala pediterska preduzea, odnosno nia pediteri sa svojim aktivnostima i potencijalima participiraju u tom sistemu sa oko 10 %. I velika i srednja i mala pediterska preduzea mogu obavljati samo poslove klasine pedicije, ponekad samo poslove logistike pedicije, ali i kombinirano poslove klasine i poslove logistike pedicije u razliitim odnosima. Takva preduzea mogu, osim klasinih pediterskih poslova, odnosno klasinih pediterskih logistikih poslova, obavljati i druge brojne logistike djelatnosti, npr: djelatnosti pakiranja, djelatnosti skladitenja, djelatnosti prijevoza, djelatnosti trgovine, djelatnosti agencija, djelatnosti ugovorne kontrole... isto tako
22

pediterska preduzea mogu biti organizirana kao dionika drutva, komandintna drutva, drutva s ogranienom odgovornou, javna trgovaka drutva, ali i kao povezana drutva, koncerni, trustovi, holding drutva.

4.2. Funkcije logistikog peditera u logistikim sistemima Svi veliki, srednji i mali klasini pediteri i logistiki pediteri obavljaju funkcije klasinih peditera, a to su:8 prostorna, vremenska, kvalitativna, kvantitativna, kreditna i propagandna funkcija. Te funkcije, meutim imaju svoje posebnosti u specijalistikim logistikim industrijama, odnosno specijalistikim logistikim sistemima u okviru primarnih, sekundarnih, tercijarnih, kvartarnih i kvintarnih mega, globalnih, makro, mikro, meta, inter i intra logistikih sistema. Sve zadae koje logistiki pediteri kreiraju, dizajniraju, operacionaliziraju i sve uloge koje logistiki pediteri igraju u svim vrstama i modalitetima logistikih sistema primjereno je klasificirati u sljedee temeljne funkcije logistikih peditera: 1) megalogistika pediterska funkcija, 2) globalno logistika pediterska funkcija, 3) makrologistika pediterska funkcija, 4) mikrologistika pediterska funkcija, 5) metalogistika pediterska funkcija, 6) interlogistika pediterska funkcija, 7) intralogistika pediterska funkcija, 8) servisnologistika pediterska funkcija, 9) distribucijskologistika pediterska funkcija, 10) informacijskologistika pediterska funkcija, 11) menadmentskologistika pediterska funkcija, 12) primarnologistika pediterska logistika funkcija, 13) sekundarnologistika pediterska funkcija, 14) tercijarnologistika pediterska funkcija, 15) kvartarnologistika pediterska funkcija,
8

ZELENIKA, R.: Temelji logistike pedicije, op. cit., p. 104 115.

23

16) kvintarnologistika pediterska funkcija, 17) odrivologistika pediterska funkcija, 18) ostale pediterskologistike funkcije. U skladu s tim, pod pojmom funkcije logistikog peditera, primjereno je razumijevati zadatke to ih obavljaju i provode, logistiki pediteri u pediterskologistikoj industriji te uloge koje logistiki pediteri imaju u mega, globalnim, makro, mikro, meta, inter, intra... logistikim sistemima. Temeljna funkcija logistikih peditera, koja ima uporite u definicijama logistike pedicije kao znanosti i logistike pedicije kao aktivnosti, logistikih operatora i slino ogleda se u tome da mega i nia logistiki operatori u upravljanju robnim/materijalnim tokovima, logistiko-distribucijskim tokovima, finansijskim tokovima, vlasnikim tokovima i informacijskim tokovima, osmisle i implementiraju najbolja tehnoloka, organizacijska, ekonomska, pravna i ekoloka rjeenja procesa proizvodnje, skladitenja trgovine, transporta i saobraaja, distribucije itd., kako bi se cjelokupni procesi pediterskologistike industrije odvijali brzo, sigurno, racionalno i profitabilno. U procesu pediterskologistike industrije najbitnija mjesta zauzimaju brojni logistiki subjekti, primjerice: proizvoai, trgovci, prijevoznici, skladitari, slagai, prometni agenti, osiguravatelji, inspektorati, carinske slube i sl. interesi kojih moraju biti maksimalno zatieni. U skladu s tim, moe se utvrditi da je temeljna zadaa logistikih peditera da oslobode sve logistike subjekte, koji aktivno participiraju u transportnim lancima, transportnim mreama, logistikim lancima, logistikodistribucijskim lancima i logistikim mreama, cjelokupne brige u upravljanju robnim tokovima, finansijskim tokovima, vlasnikim tokovima, tokovima informacija, bez obzira na zamrenost procesa pediterskologistike industrije, kako bi oni svu svoju pozornost usmjerili na obavljanje svojih profesionalnih aktivnosti. Iz temeljne funkcije logistikih peditera proizlazi da bez peditersko-logistike industrije, odnosno bez logistikih peditera ne bi optimalno mogli funkcionisati mega, globalni, makro, mikro, intra, inter logistiki sistemi, odnosno sistemi proizvodnje, raspodjele, razmjene i potronje.

24

4.3. Meunarodni pediter kao megalogistiki operator Na dananjem stepenu razvoja proizvodnih snaga, proizvodnih i drutvenih odnosa, pediterskih, saobraajnih i logistikih znanosti i aktivnosti moe se rei da je meunarodni pediter kao megalogistiki operator najee pravna osoba, koja u svoje ime i za svoj raun, odnosno u vlastito ime i za vlastiti raun, ili koja putem drugih logistikih pravnih subjekata obavlja ili organizira obavljanje brojnih logistikih djelatnosti u vezi s manipuliranjem, prijevozom, prijenosom, premjetanjem, distribucijom sirovina, poluproizvoda, repromaterijala, gotovih proizvoda, robe, stvari, tvari, ivih ivotinja... od take isporuke, tj. sirovinske baze, proizvoaa, skladita, terminala, prodavatelja, izvoznika i sl., preko taaka razdiobe, odnosno taaka koncentracije, do take primitka, tj. proizvoaa, skladita, terminala, kupca, uvoznika, korisnika, potroaa i koja pri tome uz minimalne uloene resurse i angairane potencijale (tj. proizvodne, informatike, finansijske, ljudske) maksimalno zadovoljava zahtjeve svojih nalogodavatelja i poslovnih partnera. U funkciji megalogistikog operatora, osim mega odnosno velikih i uspjenih meunarodnih peditera, mogu se pojaviti i megapomorski brodari, logistiki strateki savezi, operatori meunarodnog multimodalnog transporta (MTO).

25

Slika 4.1. : pediter megalogistiki operator

Najbitniji kriteriji koje bi trebali ispunjavati megalogistiki operatori su: Da je meunarodni pediter kao megalogistiki operator najvei operator na svijetu, na kontinentu (npr. Europi), u velikoj ekonomskoj integraciji (npr. Europskoj uniji), u nekoj velikoj i razvijenoj dravi (npr. SAD, Francuskoj, Njemakoj, Italiji, Japanu, Rusiji, Kini), u nekoj srednjevelikoj i srednjerazvijenoj dravi ili da je mnogo vei, uspjeniji, znaajniji, poznatiji od svojih konkurenata na odreenom podruju, u odreenoj djelatnosti; Da je u poslovnom sistemu meunarodnog peditera kao megalogistikog operatora zaposleno i/ili angairano vie hiljada zaposlenika koji su direktno i indirektno ukljueni u procese proizvodnje logistikih proizvoda, prije svega, u sektoru tercijarne logistike;
26

Da meunarodni pediter kao megalogistiki operator godinje obradi vie milijuna logistikih pozicija (tj. sklopi i obavi vie milijuna ugovora o pediterskologistikim poslovima);

Da meunarodni pediteri kao megalogistiki operatori obavljaju i/ili organiziraju obavljanje svih ili gotovo svih temeljnih i specijalnih poslova logistikog peditera, kao i sve ili gotovo sve logistike djelatnosti u vezi s transportom i prometom;

Da se meunarodni pediteri kao megalogistiki operatori stalno i/ili preteno bave svim vrstama logistike pedicije, primjerice: proizvodno-logistika, skladinologistika, trgovinsko-logistika, transportnologistika, prometnologistika, tehnolokologistika pedicija i sl.

Da meunarodni pediteri kao megalogistiki operatori raspolau kao vlasnici i/ili koncesionari ili na druge naine, s brojnom, modernom, funkcionalnom, uinkovitom multimodalnom infrastrukturom, primjerice: skladitima, terminalima, robnotransportnim centrima, robnotrgovinskim centrima, koja omoguuju brze, sigurne i racionalne procese proizvodnje pediterskologistikih proizvoda.

Da meunarodni pediteri kao megalogistiki operatori ostvaruju godinji prihod vei od jedne milijarde USD i da je vrijednost imovine, ukljuujui i vrijednost intelektualnog kapitala vea od jedne milijarde USD.

Da meunarodni pediteri kao megalogistiki operatori moraju svoje poslovanje temeljiti na vaeim ISO-normama: osiguravanje kvaliteta (QA), upravljanje kvalitetom (QM) i potpunog upravljanja kvalitetom (TQM).

Imajui na umu prethodno navedene veoma zahtjevne znaajke i pretpostavke koje bi morali zadovoljiti meunarodni pediteri kao megalogistiki operatori (MMLO), moe se utvrditi da je u svijetu vrlo malo kompanija, kao npr.: Schenker, Danzas, Khne & nagel, Panalpina i sl. koje u potpunosti zadovoljavaju sve navedene referencije takvih operatora. ini se da bi se u kvantifikaciji tih referenci trebalo primjenjivati pravila relativiteta, odnosno priblinih i okvirnih veliina s minimalnim odstupanjima, tako da bi meunarodni pediter kao megalogistiki operator (MMLO) bio onaj logistiki operator koji ispunjava najvei broj navedenih referenci u odnosu na druge takve operatore na globalnom, makro i mikropediterskologistikom tritu.

27

4.4. Meunarodni pediter kao nia logistiki operator Na dananjem stepenu razvoja saobraajnih, pediterskih i logistikih znanosti i aktivnosti, ali i znanosti i aktivnosti, svih primarnih, sekundarnih, tercijarnih, kvartarnih i kvintarnih logistikih djelatnosti i logistikih sistema, koje se izuavaju i primjenjuju u vanijim logistikim djelatnostima pri upravljanju robnim tokovima i tokovima informacija od sirovinskih baza do potroaa, moe se rei da je meunarodni pediter kao nia logistiki operator mali ili srednji logistiki operator, pravna ili fizika osoba, koja u pravilu u svoje ime i za svoj raun, odnosno u vlastito ime i za vlastiti raun obavlja ili organizira obavljanje odreenih logistikih djelatnosti, na odreenim logistikim pravcima, u odreenim karikama logistikog lanca ili logistikih distribucijskih lanaca, u vezi s manipuliranjem, prijevozom, prijenosom, distribucijom predmeta, pojedinih logistikih procesa od mjesta isporuke preko taaka razdiobe, odnosno taaka koncentracije, do mjesta primitka i koji pri tome uz minimalno uloene resurse i nagairane potencijale maksimalno zadovoljava zahtjeve svojih nalogodavatelja i poslovnih partnera. Meunarodni pediteri kao nia logistiki operatori su, u pravilu, fleksibilniji i konkurentniji u odreenim logistikim niama nego to to mogu biti pediteri kao megalogistiki operatori. Stalna opasnost od monih i velikih logistikih operatora vrlo pozitivno utie na kvalitetu servisa peditera u funkciji nia logistikih operatora. U funkciji nia logistikih operatora, osim malih i srednjih, odnosno nia meunarodnih peditera, mogu se pojaviti i nia pomorski brodari, prometni agenti, nia operatori multimodalnog transporta i dr. pediteri kao nia logistiki operatori su svi oni logistiki operatori koji brzo, sigurno i racionalno proizvode pediterskologistike proizvode, a ne ispunjavaju veinu vanijih kriterija peditera kao megalogistikih operatora. To zapravo znai da se u funkciji nia logistikih operatora mogu pojaviti ne samo mala, nia pediterska logistika preduzea nego i ona srednja takva preduzea, a ponekad i odreene organizacijske jedinice velikih klasinih pediterskih preduzea. U skladu s tim, pojam i bitne znaajke meunarodnog peditera kao nia logistikog operatora treba maksimalno relativizirati, jer to primjerice moe biti peditersko logistiko preduzee u kojem je zaposleno i vie od 100 zaposlenika, a koje je na odreenom pediterskologistikom tritu malo u odnosu na megalogistike peditere.

28

Slika 4.2. : pediter nia logistiki operator

29

4.5. Transformacija meunarodnog klasinog peditera u meunarodnog peditera kao logistikog operatora Prije determiniranja temeljnih pretpostavki za transformaciju klasinog pediterskog operatora u pediterskog logistikog operatora, potrebno je izloiti nekoliko bitnih konstatacija: Najvei broj malih, odnosno nia klasinih peditera bavi se samo carinskim posrednitvom, a samo ponekad i organizacijom otpreme, dopreme i provoza (tranzita) predmeta prometovanja u klasinim transportima. Srednji pediteri se bave organizacijom otpreme, dopreme i provoza robe u klasinim transportima, a samo ponekad se javljaju kao operatori kombiniranih i multimodalnih transporta. Veliki odnosno megapediteri se bave organiziranjem otpreme, dopreme i provoza predmeta prometovanja u svim vrstama transporta: klasinom, kombiniranom i multimodalnom transportu. Oni esto imaju i vlastite prijevozne kapacitete (tj. cestovna prijevozna sredstva, i vagone, odnosno vuena eljeznika vozila), sredstva mehanizacije (dizalice, viljukari), vlastita skladita i specijalizirane terminale. Neki od megapeditera u sastavu koncerna imaju i prometne, pomorske, turistike agencije, agencije za transportna osiguranja, specijalizirane slube za lizing. Takvi pediteri se redovno javljaju u svoja tri statusa: statusu komisionara, statusu agenta i statusu samostalnog privrednika. Najvia funkcija u kojoj se danas javljaju klasini meunarodni pediteri, prije svega megapediteri, ali to ine i ponekad i neki srednji pediteri, operator je multimodalnog transporta (OMT), jer on izdavanjem FIATA teretnice za multimodalni transport ujedinjuje funkcije klasinog organizatora transportnih procesa i prijevoznika. U takvom sluaju pediter kao operator multimodalnog transporta odgovara za izbor i rad svih osoba koje je angaovao u multimodalnim transportnim lancima. Permanentno poveati razinu kvalitete intelektualnog kapitala, a posebno u okviru njega ljudskog kapitala. Zato? Iz razloga to je intelektualni kapital (znanje zaposlenika, njihove sposobnosti, kreativnosti, inventivnosti, podrano kvalitetnim informacijama i savremenim informacijskim tehnologijama), gotovo jedini element proizvodnje pediterskologistikih usluga, odnosno visoko sofisticiranih pediterskologistikih proizvoda. U skladu s tim, kvalitetan intelektualni kapital je
30

temeljni imbenik, temeljna pretpostavka uspjenog i profitabilnog poslovanja peditera kao logistikog operatora. pediteri kao logistiki operatori trebaju organizaciju svojih kompanija stalno prilagoavati potrebama i zahtjevima korisnika njihovih usluga. Misli se na organizaciju upravljanja ljudskim resursima i potencijalima koji pomou sredstava za rad i drugih resursa racionalno proizvode pediterskologistike usluge. Organizacija i rad su dva dijela jedne homogene cjeline, pa bi se u kontekstu pediterske logistike kao znanosti i kao aktivnosti moglo rei da je organizacija rada svjesna djelatnost pediterskologistikih zaposlenika kojom se usklauju svi relevantni imbenici procesa proizvodnje pediterskologistikih usluga radi postizanja optimalnih rezultata rada. pediteri kao logistiki operatori u stalnom nastojanju da optimaliziraju organizacijsku strukturu svojih preduzea, moraju osim ciljeva i naela organizacije, voditi rauna o unutarnjim imbenicima organizacije, npr.: planiranju i strategiji, vlastitoj infrastrukturi i suprastrukturi, vrstama pediterske logistike, veliini peditera odnosno logistikog operatora, ljudskim potencijalima, ali i vanjskim imbenicima organizacije: zemljopisno- prirodni imbenici, upotrebljive tehnologije, institucionalni uslovi, integracijski procesi, pediterskologistiko trite.

31

ZAKLJUAK
U meunarodnom multimodalnom transportu i saobraaju jedan je od osnovnih problema, s obzirom na brojne uesnike u njemu, izbor operatora multimodalnog transporta tj. organizatora, koordinatora i izvrioca cjelokupnog paketa usluga u transportnom procesu. Ako se analiziraju funkcije svih uesnika u multimodalnom transportu dolazi se do zakljuka po kojem meunarodni pediter ima najvie uslova da se razvije u savremenog operatora cjelokupnog transportnog procesa, od vrata do vrata, od sirovinske baze do potroaa. Operator je zapravo organizator multimodalnog transporta u svojoj osnovnoj funkciji i naravi posla, obavlja djelatnost koja sadri relevantne elemente meunarodne pedicije i meunarodnog transporta. Najpogodnija osoba kao operator multimodalnog transporta je pediter jer on organiziranjem meunarodnog multimodalnog transporta obavlja sve poslove kojima se upravo profesionalno bavi. Vano je napomenuti da pediterski logistiki operatori moraju omoguiti kontinuiranu dostavu i opskrbu pravih i kvalitetnih dobara, odgovarajueg asortimana, na prava mjesta, pravovremeno, uz najmanje rizike i najnie trokove, te ostvarivanje odgovarajueg profita, ali i zadovoljavanje potranje kupaca i potroaa. Naime, pediterska logistika i pediterski sistemi ostvaruju svoju temeljnu misiju samo onda kada svojim znanjima i aktivnostima, u partnerskim odnosima s brojnim logistikim subjektima, omoguavaju uspjeno, uinkovito, sigurno, brzo i racionalno upravljanje tokovima materijalnih dobara u razliitim modalitetima logistikih sistema. pediter kao logistiki operator organizira i u potpunosti upravlja organizacijom transportnih procesa kroz sve vidove saobraaja i zauzima jednu od kljunih pozicija u povezivanju brojnih aktera unutar transportno logistikih mrea raznih nivoa. Njegova uloga je posebno naglaena u organizaciji multimodalnog transporta gdje posebnu panju utom pogledu privlai pomorski odnosno luki pediter (najvia funkcija u kojoj se danas javljaju klasini meunarodni pediteri (mega i srednji) je operator multimodalnog transporta). Operator multimodalnog transporta odgovara za ine i propuste svojih slubenika ili agenata, kad takvi slubenici ili agenti djeluju u granicama svoje slube, ili svake druge osobe ijim se uslugama slui u izvravanju ugovora o multimodalnom transportu, kad takva osoba djeluje u izvrenju ugovora o multimodalnom transportu, kao za svoje vlastite radnje ili propuste. Temeljno rjeenje optimalizacije sistema multimodalnog transporta, ili openito sistema industrije proizvodnje saobraajnih proizvoda, odnosno usluga, zasniva se na uinkovitoj kooperaciji, koordinaciji, kompatibilnosti i komplementarnosti svih vrsta operatora transportnih

32

poduhvata, ali i drugih aktivnih uesnika i elemenata u procesu proizvodnje saobraajne usluge. Pored toga, veoma vano je istaknuti da megaoperatori multimodalnog transporta, bez obzira radi li se o pomorskim ili nepomorskim prijevoznicima kao operatorima multimodalnog transporta, dominiraju u proizvodnji transportne usluge na svim vanijim svjetskim saobraajnim koridorima. To je i razumljivo, jer, oni raspolau s velikim i savremenim transportnim kapacitetima, imaju adekvatno ustrojenu organizaciju upravljanja, rukovoenja i rada, imaju obrazovane i iskusne menadere, logistike eksperte, imaju veliki finansijski potencijal i djelotvorne informacijske sisteme. Kao rezultat svega toga, oni pruaju kvalitetan i ekonomian servis megakorisnicima saobraajnih usluga, a u masovnoj proizvodnji saobraajnih usluga ostvaruju odgovarajui profit.

33

LITERATURA

eki efkija 1999, Osnovi metodologije i tehnologije naunog i strunog djela, Fakultet za saobraaj i komunikacije u Sarajevu, Sarajevo Kiso, Fadila 2004, Terminologija u kombiniranom transportu, Fakultet za saobraaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo Kiso, Fadila 2004, Intermodalni transport, Fakultet za saobraaj i komunikacije Univerziteta u sarajevu, Sarajevo Kiso, Fadila 2009, Predavanja na predmetu: Multimodalni transport, Fakultet za saobraaj i komunikacije, Univerzitet u Sarajevu, /K 2009/2010 Zelenika, Ratko 1996, Meunarodna pedicija, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka; Zelenika, Ratko 2005b, Temelji logistike pedicije, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka; Zelenika, Ratko 2006, Multimodalni prometni sustavi, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka;

34

SKRAENICE
CEN - fr. Comit Europen de Normalisation, engl. European Comittee for Standardization Europski odbor za standardizaciju CONBIDOC - Combined Transport Document Prijevozni Dokument za kombinirani transport COTIF - Convention Concerning International Carriage By Rail Konvencija o meunarodnom prijevozu robe eljeznicom FBL - Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading FIATA teretnica za mutimodalni transport (1992.) FCR - Forwarders Certificate of Receipt pediterska potvrda za prijem FCT - Forwarders Certificate of Transport pediterska potvrda za transport FIATA - Meunarodni savez pediterskih udruenja FWR - FIATA Warehouse Receipt FIATA skladinica IATA - International Air Transport Association Meunarodno udruenje zranog transporta MMTO - Mega Multimodal Transport Operator Megaoperator multimodalnog transporta MMLO - Meunarodni pediter kao megalogistiki operator MTO - Multimodal Transport Operator Operator multimodalnog transporta SDR - Special Drawing Rights Posebna prava vuenja SDT - Shippers Declaration for the Transport (of Dangerous Goods) Brodska deklaracija za prijevoz (opasnih tvari) SIC - Shippers Intermodal Weight Certificate Brodski intermodalni certifikat za teinu UIC - International Union of Railways Meunarodna zadruga eljeznikih pruga UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju NVO-MMTO - Non-vessel Operating Mega Multimodal Transport Operator Nepomorski prijevoznik kao megaoperator multimodalnog transporta NVO-MTO - Non-vessel Operatting Mega Multimodal Transport Operator Nepomorski prijevoznik kao operator multimodalnog transporta VO-MMTO - Vessel Operatting Mega Multimodal Transport Operator Pomorski prijevoznik kao megaoperator multimodalnog transporta VO-MTO - Vessel Operatting Mega Multimodal Transport Operator Pomorski prijevoznik kao operator multimodalnog transporta

35