You are on page 1of 23

Grigorije Camblak

Žitije Stefana Dečanskog
Početak XV veka Savremena jezička redakcija prof dr. azar !irkovi"
#nternet izdanje
IZVRŠNI PRODUCENT I POKROVITELj

Tehnologije, izdavaštvo i agen ija !eog"ad, #$ de e%&a" '((( PRODUCENT I OD)OVORNI UREDNIK Zo"an *te+anovi, LIKOVNO O!LIKOV-N.E /a"in0o L1gonja VE!/-*TERIN) I TE2NI3KO URE4IV-N.E /ilan *toji, DI)IT-LIZ-CI.- TEK*TU-LNO) I LIKOVNO) /-TERI.-LNenad Pet"ovi,

Elektronsku verziju za Projekat Rastko priredio Marko Marjanović po štampanom izdanju: Grigorije Camblak "Knji evni rad u !rbiji"" Prosveta i !rpska knji evna zadruga" #eograd" $%&%' (riginalno objavljeno u knjizi Stare srpske biografije XV-XVII veka" !K)" #eograd $%*+'

Grigorije Camblak Žitije Stefana Dečanskog !eseca novembra $$.
Život i podvizi svetoga velikom%čenika me&% carevima Stefana srpskoga koji je % Dečanima' napisao Grigorije mona( i prezviter' biv)i ig%man iste obitelji. *lagoslovi' +če, #eše i ovaj velikoga i najslavnijega naroda srpskoga' ,e samo da je vojni-kim silama prevazilazio druge narode" i da je natkriljivao okolne slavom i bogatstvom" lepotom

mesta i veli-astvom" no se krasio i .valio najblago-astivijim i najmudrijim /arevima" sa kojima je -ak bio u ljubavi' 0 spisu seti. se po imenu osniva-a /arstva' 1er kao neki uzro-ni koren po ro2enju i po /arstvu bio je !imeon triveliki" !imeon" koji je u /arevanju ugodio Caru sviju" !imeon" koji se spustio sa visine /arstva i zavoleo veliko monaštvo" !imeon" dobri vojnik velikoga vojvode" koji se ne obveza valima ivota" no postade ugodan vojvodi" !imeon" vaistinu drug onome #ogoprim/u" a mislim i veći 3 jer ukoliko je blagodat veća od senke zakona" utoliko su i slu itelji blagodati veći od tajnika senke' Koren dobra" dakle" kao što reko." !imeon" ostavi /arstvu dovoljno naslednika" od koji. je svaki u svoje vreme vlast primio' ,isu uzmućivali /rkvu jereti-kim valima i jelinskim lakrdijama i basnama kao sinovi i neća/i Konstantina 4elikoga" no su blago-astivo i bogomudreno i bogoljubazno upravljali vojskom i ostalim uru-enim stadom' Po-injući povest o velikomu-eniku i /aru" usrdno molim bogoljubazne duše vaše da paze na ono što se predla e' 5 ako što bude nepotpuno" molim vas da me udostojite milosti' 6rugi druk-ije pri-aju i svaki od ovi. .oće da utvrdi svoje' 7 ja uzdajući se u mu-enika" ne ispovedam blagodat ni ovima ni onima" no se uzdam u pomoć onoga" -iju povest po.valnoga ivota naumi. da ispri-am' Milutin" koji je -etvrti posle velikoga !imeona" ra2a !te8ana" veliki stub pobo nosti i vena/ /arstva' 5 već do svoga punoletstva mnogo vremena beše proveo obradovan i svetao ka svima" pou-avajući se uvek stra.u Gospodnjem" i njime uklanjajući se od svakoga zla" i mnoga mu evna dobra dela izvrši od mladosti' #eše dobropristupan ka onima koji govore" ti. re-ima" milostiv prema stradalni/ima" a toliko se gnušaše gordosti" da takvoga nije .teo ni pogledati' )ato se sr/a i razumi sviju raspaljiva.u u ljubavi prema njemu' 5 sav se beše na-inio pomoćnikom 4išnjega i ka ,jemu jedinome gledaše' 7li kako postrada9 Podi e zavist 2avo koji uvek mrzi dobro' 7 izvršila/ takvog slu enja bila je njegova ena' ( moje suze" što enska prevara savlada praroditeljevu u raju veliku mudrost: ;ta ovde nije .tela zavist u-initi revnima9 <ujte' 6olazi /ari/a k /aru pokazujući tu no li/e" neukrašen i neobi-an nastup" roni suze i unutrašnjim plamenom prese/a glas' 5" da ukratko ka em" podi e o/a na oslepljenje prvorodnoga sina" vaistinu sli-na 5saku dobrim pokoravanjem i poslušnošću' 7 on ne da nije znao za ono što je smišljano o njemu" no su ga mnogi od knezova i velmo a tajno u-ili da se sa mno inom vojnika ukloni u neku od tamošnji. zemalja" i da izbegne od prevare" koja je smišljana protiv njega" i da se odene savršeno u svedr anje /arstva" ali nije .teo ove poslušati" sudeći da je bolja #o ja briga o njemu" koja biva svakome na korist" koji su sebe svedušno poverili njegovu -ovekoljublju nego li savet i pomoć ljudi i ostajaše dalje dr eći se pravde i nezlobivosti" ogradivši sebe milostinjom i molitvama" govoreći:

eka ne bude takve neumesnosti' 1er !te8anova o/a kao blago-astiva i bor/a naše prave vere imamo me2u svetima i klanjamo se njegovim moštima nepropadljivo sa-uvanim i /elivamo i.vale i svetoga da našim re-ima beš-astvujem' .advlada enska prevara dostojna aljenja i pri-e za suze" pobedi se /areva premudrost enskim spletkama" pokloni se o-inska mudrost enskoj slabosti" ugasi se roditeljska toplota enskom bestidnošću: Pravedni bi u.rišćanski /ar" toliki i takav" ma koliko da je bio u pobo nosti i prirodnoj premudrosti" verujući la nim re-ima lukave ene" i ubi sina svojega Priska" koji je bio dobar i blag mu " a zatim kada je posle saznao da je ova slagala" i nju ubi sudom pravednim' 4ideste li" vazljubljeni" lukavstvo ene9 <uste li nji. koji nisu dobro slušali ne razume krivo" slušajući ovo" da !te8ana" dakle" .rabrošću izvodiš okovane i tvoja miši/a je beskrajno silna" mnogoopevani /aru'" =ako je .valim" a toga dostojnog .o" uvideo je kasnije" kada kajanjem ništa ne mogaše pomoći" niti beše moguće uskrsnuti sina" i nije video odma.rabri !te8an poveravao tesnotu sr/a svoga jedinome #ogu" pola ući u njega svu nadu na spasenje' 0 /arskim dvorima . ono što su razumnom oku prikrile lukave re-i zle ene" no je posle ubistva poznao šta je u-inio' .ovu prevaru koja lako vara9 )ašto takovi i bogoprosvećeni i premudri Konstantin nije video njezinu zlu zamku pre sinovljeva ubistva9 1er kada bi ovo znao" ne bi osudio najljubaznijega" no tu samu iz koje 2avo bese2aše' ."4ladiko sviju i #o e" jedini stvoritelju vidljivog i nevidljivog stvorenja" znaš sr/a stvoreni." unapred znaš sva nji. primajući osvećenje" i molimo ga da posreduje za nas ka 4ladi/i" jer zbog mnogi. savršenstava ima smelost ka njemu' .ego izobli-avamo ensku saglasnost sa 2avolom" a i podle e malom ukoru" što je poslušao nju' Predade sudu nemilosr2a prvorodnoga" koji je takav bio" kao što !olomon ka e" jer re-e: "!in premudri veseli o/a'" 7li ni zbog ovoga ne treba da mu zazru oni koji dobro razumevaju' 1er i 4eliki Konstantin i prvi .o ućuta sila promisla na takvu nameru da bude iskušan nepravednom ranom i da se ven-a pravednim ven/em od ivotvoreće ruke onoga -iji se trudovi i znojevi uistinu ne mogu uporediti ni sa kime' 7 šta je bilo dalje9 .vaćen nepravedno" nezlobivi ljutom zamkom" milostivi nemilostivo" i" o ru nog dela" bi lišen o-iju: 6a me neko od oni.o2aše pobo no i u dobrom redu" pokazujući radostan svima prirodno vladanje' !toj pred o/em imao je nekako smeran i uistinu svojstven na-in' .ova bića' <ove-ja misao ispovediće ti se" i ostatak misli poverava ti se' 4idi da li u sr/u mome ima nepravde" vidi da li je u meni put bezakonja' #o e" koji pravedno ispituješ i sr/a i utrobe" vidi da li je istina ono za šta me ogovaraju" i sudi pravedno" i utišaj sr/e roditeljsko koje se o esto-ilo nepravedno protiv mene" i preobrati stremljenje koje se di e na milovanje milosti" ti koji si pri 1estiri ukrotio gnev 7suiru /aru midijskom" koji se ispoljio' !pasi" dakle" mene" svevideći 4ladiko" mene koji sam u bedi i koji sam blizu da podnesem nepravedni sud" a o/a mojega i /ara odvrati od zazornoga i poro-noga dela' 1er ti .

u" primajući nemalu korist" pošto im je on mnogo izgovorio iz Pisma o izdr ljivosti' 0z to usred govora privo2aše i apostola koji u-i da su nedostojna stradanja sadašnjega vremena prema budućoj slavi koja će se u nama otkriti od #oga" i "ukoliko spoljašnji naš -ovek oveštava" utoliko se unutrašnji obnavlja"' =ako on svoja stradanja .ijereju >ristovu" .u svaku pa nju' 5 -esto k njemu bese2a.rabri usrdno podnoseći nevolju zato-enja" ovako u sebi uvek javljajući: "=rpi" !te8ane: "0 trpljenju vašem ste/ite duše vaše? 3 re-e Gospod' 7 i u Premudrosti je pisano: "kao zlato u peći iskuša i." odlikovan dušom slovesnom i umnom" i zna2aše dobro i zlo' 7li vidi zloga savetnika kako prvo enu ulovi" a enom 7dama savlada da se dotakne zabranjenoga drveta' 5 što pre zna2a.u od prirode neposlušnosti da je zlo" ovo delom navikoše pokorivši se zlome savetu' Mnoge druge takve i mnogobrojne primere iz bo anski.ikolaju' Kada je stradala/ ljuto iznemogao do kraja i le ao skoro mrtav" pred zoru jedva je malo zaspao' 5 vide mu a koji stoji pred njim' 5mao je sveštenolepni izgled" ukrašen svetiteljskom ode dom" a svetlost blagodati sijaše na li/u mu a' .ram velikome ar. napastima" i kao rtvu sveplodija primi i.?'" 5 nikako ne prestajaše" blagodareći" pominjući re-i apostola koji govori: "5 bivajte blagodarni'" 5 -esto se moljaše i -injaše mnoga kolenopreklonjenja' 7 kada su se bratija skupljala na molitveno pravilo" on se prvi nala aše" stojeći nepomi-no do svršetka bogoslu enja" tako da su se i sam nastojatelj i sva bratija divili njegovoj bodrosti i revnosti' 5 zbog ovoga bio je od sviju ljubljen i voljen" i prema njemu pokaziva.ikola" mirlikijski episkop'" 0stavši" dakle" iz sna" uzašiljaše #ogu blagodarenja smernim sr/em i njegovu ugodniku' 7 osećaše i neko nemalo olakšanje bolova' )atim je odatle bio poslan u Konstantinov Grad u zato-enje" zajedno sa svoje dvoje de/e koja be.oseći na desnom svome dlanu oba njegova izva2ena oka i govori mu: ".u u drugom mladosnom uzrastu' 5 bi zapove2eno od tadanjeg /ara 7ndronika Paleologa" da prebiva u obitelji #oga sviju i svedr itelja" zaveštavši da niko drugi k njemu ne dolazi da besedi" osim iguman obitelji i onaj kome on dozvoli' 5 tako prebivaše .5sto tako postrada i 7dam" jer zna2aše da je dobra poslušnost koju zapovedi Gospod" a da je neposlušnost zla" jer beše premudar" kao divno delo ruku #o ji.na povest' (vako" dakle" !te8an pretrpe ovo alosno lišenje vida" a mesto gde se ovo dogodi beše zvano (v-e polje" gde beše i molitveni . spisa znaju oni koji se ovim zanimaju" a mi ćemo vratiti re.e skrbi" !te8ane' Evo na dlanu mome su tvoje o-i'" 5 govoreći ovo pokazivaše mu ono što nosi' 7 on kao misleći re-e njemu: "7 ko si ti" gospodine moj" koji za mene -iniš toliku usrdnost9" 7 onaj koji se javio re-e: "1a sam .

o iznese nekoga 4arlaama" na-elnika akindinatske jeresi i pokvarenosti" i ispuni se od njega /rkva mnogim mete om" imajući sa sobom mnoge jednomislenike a uz to jednopogibeljnike i u-enike neumesni.a svetoga .bogodu.u se ustan/i i bune i razdori' 1edni su se" dakle" priklju-ivali zloslavnima" a drugi su se protivili i nji.stavljaše u drugi red" imajući na umu korist bratije koja dolazi k njemu" a onima koji imaju veliku smernost re-ima davaše mnoge pouke' .uljaše po gnusnome Makedoniju@ pa i Preobra enje 4ladi-nje 3 koje je istinito bilo na Gori =avoru" da poka e pred svetim svojim apostolima i u-eni/ima slavu svoga bo anstva" a tada prestavi Mojseja i 5liju neiskazanom svojom silnom vlašću" uveravajući ove da kao #og radi nas postavši -ovek vlada ivim i mrtvima" on svestradalni 3 u-aše da je privi2enje" a ne istinito' 5 mnogi slediše njegovu jeres" a pravoslavni deo beše u nevolji' Po /elom onom /arskom gradu -inja. utvrdiše svi dotad vaseljenski i mesni sabori" a izjasni da je istinito bilo sveto Preobra enje >rista #oga našega' 7 4arlaama sa dru inom njegovom" koji se nije .teo pokoriti" predade anatemi i izagna ga iz saborne /rkve' 4arlaam" dakle" bi kao posramljen i do kraja potu-en" no kao zmijski rep još se kretao' )atim se zatvori u ne-istu svoju ćeliju ne izlazeći i ućuta na vreme" pišući razvraćene zapovesti protiv /rkve" i oštreći bogoborni jezik protiv pravoslavlja' )atim naprasno sko-ivši sli-no divljem magar/u" smućivaše blago-astive' 5 ovaj mnoge" kako me2u ljudima" tako i me2u enama" gurnu u pogibao' Pa i onima koji su u /arskim dvorima i samim evnusima koji su /aru slu ili" dade otrova smrtonosne svoje jeresi" i" prosto" zamalo ne po2e za njim /eo grad' Pošto je ovo tako bilo" /ar po svome obi-aju prizva k sebi !te8ana" i mnogo su govorili o spasenju duše i o /arskom upravljanju' 0zevši re.jima olakšavaše bolove od isposništva' =akva dela ne ostaše nepoznata samodrš/u" nego i on beše -uo za po. zapovesti" koji dakle 1edinosušno razvraćaše po 7riju bezumnome@ a 6u. optu ivali' 7 tadanji upravitelj /rkve" vaistinu me2u svetima 7tanasije" sazva sabor" na kome beše i zlomudreni 4arlaam sa svojim zloslavnim pukom' !abor utvr2uje 1ednosušno" kao što zaveštaše i o/i u .noveni !te8an re-e: "5zgledaš mi" o moćni" da .oćeš u svemu da budeš me2u /arevima dobrougodan #ogu i Caru /areva" /arskim upravljanjem" -inovni-kim i vojni-kim -inovima" krotošću" smernošću" pravosu2em" istinom" premudrošću" prevazilazeći mnoge /areve koji su pre tebe bili' 7 ne znam" o #ogom ven-ani" kako u jednom grešiš" što je glava vaseljene i kruna /arstva" zbog -ega apostoli vaseljenu optekoše i privedoše -ove-anstvo pravoj veri .valno ivljenje ovoga mu a' 5 sav beše u udivljenju" obilno obasut /arevom ljubavlju" tako da ga je -esto pozivao k sebi u /arski dvor zbog koristi da sa njime govori i s njim obeduje' 1er takva je vrlina" da vu-e k sebi one koji vole dobrotu" a -ini da je se stide oni koji vole zlo' 7 2avo tada" koji je u razna vremena uzmutio Crkvu raznim jeresima" ne trpljaše što je Crkva imala veliki mir i što je >ristovo stado paslo na paši pobo nosti' .ikeji" što posle nji.

rišćanima" a kao istiniti pastir primićeš nagradu od opštega 4ladike" neprolazno tamošnjega /arstva'" Kada je ovo -uo samodr a/" zadivio se re-itom razumu mu a i rekao da je velika premudrost njegova" tako da je blagodario i .valio #o jega -oveka" i rekao nekim svojim slugama sa udivljenjem: "4eliki mu je velik u razumu" a naro-ito mnogovidećim o-ima" iako su mu telesne zatvorene'" 5 odma. se zbog tvoji. i postadoše mi neprijatelji?' . koji dobro misle da je zloslavan' .ije pravedno ni podobno" o najsvetliji me2u /arevima" da ti" koji si odlikovan /arskim prestolom i koji si postavljen od >rista da budeš pastir tolikom stadu" da dr iš njegove neprijatelje u gradu@ no treba da i.a" zbog -ega mu-eni/i ne poštedeše tela ni krvi" a to je pobo nost'" 7 /ar će njemu: "Kako misliš da grešimo u pogledu pobo nosti9 Govori" o najizvanredniji od drugova i braće:" 5 !te8an re-e: "1avljeno je u !v' pismu" o /are" kada pastir previ2a ulaz vu-ji u stado" i ne odgoni ovoga" takav je zver i on" makar da i pastira nosi ime' 1er ne pribavljaju imena poštovanja delima" no dela proslavljaju imena' 7 onaj koji mo e da ostavlja zloslavne a da i.u i /elom /rkvenom -inu" pa i velmo ama i starešinama grada" jer . i." Gospode" one koji te mrze? i "rastopi.emoj ove nikako ostavljati u predelima #ogom darovane ti oblasti' 7ko ovo u-iniš" umirićeš /rkvene razdore i darovaćeš pravoslavnima duboki mir" uveli-aćeš skiptar /arstva i bićeš istiniti /ar istinitim . ne goni" smatra se od oni. zapovedi da mu dovedu 4arlaama svezana" a da se izagnaju njegovi jednomišljeni/i iz grada i da i. neprijatelja" savršenom mr njom omrzo.u ime (/a i !ina i svetoga 6u. ne primaju gradovi i sela njegove dr ave' Kada je ovaj saznao što je zapove2eno" jer neko od dvorjana njegove jeresi javi mu ubrzo" i ušavši u la2u" pobe e u Rim' 7 zlo-astivi njegov skup bio je iz sredine istrebljen' 5 tako je #og savetom svoga ugodnika o-istio zemlju naroda svoga" a /rkva je dobila veliko i nepokolebivo umirenje" i svi gr-ki skiptri' =akva je bila !te8anova revnost za pobo nost" takva je bila mr nja prema jereti/ima" takva vera ka >ristu' 5 kada je u tu2oj zemlji i zato-enju disao takvom revnošću prema pravoslavlju da je i /ara podigao na izgnanje jeretika" i koji je tako bio sna an u >ristu koji ga krepi" šta li on neće u-initi kada bude imao dr avu u svojoj volji9 (d tada je /ar !te8ana" ljubitelja vrline" još više ljubio i divio mu se' Prisan je bio i samom patrijar. odgoniš kao vukove koji upropašćuju duše" i da poješ sa 6avidom: "omrznu.

ta je bilo dalje9 4eć se svršavaše peta godina njegova prebivanja tamo" i došla je -asna uspomena -udotvorivoga o/a .u' 7 uvek se uraše ka #o joj ljubavi" i -esto moleći se iz dubine duše uzdisaše" tako da je uti/ao na onoga koji ga sluša ka umiljenju i suzama" i što je još -udnije od obi-noga mu dela i što je #ogu iznad svega prijatno: milostinje ne ostavljaše' (d onoga što mu /ar davaše i oni oko /ara" mali ostatak od ovoga ostavljaše sebi" radi najpotrebnije potrebe" a ostalo predavaše u ruke igumanu da razda onima kojima je potrebno' Kada je ovaj bio u ovim prilikama" neko od blagorodni.smernošću i govorom privla-aše sr/a sviju" tako da kada bi samo ko govorio sa njime" smatrao bi za veliku nagradu' 7 neka blagodet sijaše na li/u mu a" a ljubav je sve k njemu privla-ila' 1er takvo je li/e oni.u' 7 kada ga je onaj molio da neki deo ostavi radi potrebe" nije .rani'" . koji gledaju #oga mislenim o-ima i ispunjavaju se neiskazanom radošću" i otuda li/e dobija zrake svetlosti' ( ovom mislim da i !olomon ka e: "Kada se sr/e veseli" /veta li/e'" 1er on" bla eni" smatraše lišavanje o-iju kao prosvećenje" a zato-enje kao veliku ute.o pošto je tako bilo ugodno bo anskome promislu" dovoljno i iznad naše mere je ono što nam se nalazi bez truda'" =akvo i mnogo više re-e igumanu i" ništa ne ostavivši" predade njemu u ruke ono što je doneseno' 7 mladića koji je doneo" zadr a neko vreme i posla ga ka svom gospodaru" molivši mnogo i blagodarivši obilnim suzama" rekavši tome i ovo ka onom po.u zapaljene mnoge sveće i ka2enje' !tojaše i !te8an na odre2enom mu mestu" uzdišući iz dubine duše i moleći se skrušenošću sr/a' 7 kada sedoše po obi-aju i kada je na sredini trebalo da se pro-ita itije i ujedno -udesa ovoga velikoga o/a" od napora velikoga sede !te8an za sto i zadrema' 5 ugleda o-ima sr/a svoga onoga bo astvenoga mu a koji mu se ranije javio' 5 ovaj zastavši pred njim re-e mu: . koji su -isti sr/em" kao oni.ikolaja' !venoćno bdenije vršilo se po uobi-ajenom ustavu obitelji" i be.oćeš opet što da mi pošalješ" molim tvoju usrdnost prema meni" razdaj tamo onima kojima to treba" jer mene ona sila koja me je ovde dovela" obilno . njegova ota-astva" poznat mu od po-etka i ljubim" prešavši u pameti njegove prve obi-aje i setivši se ljubavi" osećaše bol u duši' 5 uzevši nemali deo zlata" i polo ivši u nedra najvernijem sluzi i u uši njegove mnogo naru-ivši" posla u Carigrad" zapovedivši da to odnese !te8anu' 5 ovaj došavši donese poslano i poru-ene re-i" ujedno mnogo utešne i milostive da su mogle i samo kameno sr/e naterati na suze' 7 on ustavši i podigavši ruke u visinu" pomoli se za onoga delatelja nepromenjene ljubavi" i dade blagodarenja' )atim prizvavši igumana" davaše mu u ruke prineseno" da ga razdeli ništima na ute.valnome drugu: "7ko . po njegovoj presudi ovamo stigao' .teo" ovako odgovarajući k njemu: "(vo" -asni o-e" nismo mi stekli" no 3 kao što piše 6avid 3 (naj koji otvara ruku svoju i koji zasićava svako ivo biće milošću' (n posla ovo na potrebu svojim ljudima koji oskudevaju' 6a je #og .teo da me tamošnjim .rani" ne bi.

tebi'" 7 on izjavi da se seća toga i pripade nogama svetitelju da moli milost' 7 onaj koji se javio re-e: "(no što ti tada reko. je dao" bijaše se u prsa" smatrajući sebe kao zemlju i pepeo" i govoraše da je nedostojan takva dobro-instva" a da je dostojan mnogi.u strele prirode" projavi glas bla enoga 1ova: "Gospod dade" Gospod uze'" 7 kada ovoga grobu predade" podigavši ruke na nebo" re-e: .ikola" a da se ne seća šta je rekao' 7 on" milostivi" re-e: "Reko. oni."!ećaš li se što sam ti pre rekao javivši se9" 7 on kao pavši na zemlju govoraše da ga poznaje i da je veliki ." sada sam poslan da ispunim'" 5 kada mu davaše vid" podi e ga i u-ini krsni znak na li/u" dotakavši se krajevima prstiju o-iju" re-e: "Gospod naš 5sus >ristos" koji je slepome od ro2enja dao vid" dariva i tvojim o-ima prvašnji zrak'" 5 onaj" dakle" postade nevidljiv" a ovaj !te8an se prestraši' 5 došavši k sebi" o neizre-enoga ti milosr2a" >riste: gledaše kao i ranije' 5 tako uzevši pali/u" kao što pre2e . zeni/a' Prinoseći suzne darove onome koji i.o2aše" na isti na-in iza2e iz /rkve' Kada je bio u ćeliji" na zemlju pavši" mnogo -asova suze izlivaše od novodarovani. ti da ne tuguješ" jer u mojoj su ru/i tvoje zeni/e i ove pokaza. muka i kazni" jer takovi su sveti" kada se udostojavaju najvećega" tada mudruju najsmernije' 7 kada je dovoljno suza prolio" zakrivši o-i ubrusom" pomoću pali/e opet do2e u /rkvu" stojeći po obi-aju' 5 tako se utaji od sviju premudrim umišljenjem" i niko ne poznade da ima silu vida" do dana kada ga izabra #og da /aruje pravdom i postavi ga kao pastira svome ota-astvu' ( -emu smo napred govorili" vratićemo se da nastavimo povest' Kada pro2e nemnogo dana iza toga -udnovatog progledanja" najmanji njegov sin razbole se teškom bolešću i u malo dana umre' 7 on ne u-ini nešto nelepo od svoje blagorodne duše" ne pru i ruke ka vlasima glave" ne ispusti nedostojan glas" ne progovori nešto nekorisno" no samo dovoljno suza proli popustivši prirodi" jer se ne mogu zadr ati' 7 kada sr/e iznutra probada.

negodovanja" opet ga darova svome ota-astvu' )ato se" o najsveštenije poslušalište i bogoizabrani ljudi" molim vašoj ljubavi" -ujte kako se vrati u eljeno svoje ota-astvo" i na koji na-in do2e u /arski -in' .eka bude kako #og .o onaj koji 1ova predade onome koji ga je molio na toliko i takvo stradanje i lišio sinova i kćeri" i prosto sviju domaći."=ebi predajem" 4ladiko" dete' A =ebi posla. dete" A i spasi mi se od sada i doveka' A =ebi poveri.oće" -asni o-e" kao što si zapovedio'" .u na isto-ne" i /ar beše sav u podvigu" i već podizaše rat protiv varvara' 5zvoli" dakle" on da sa onima pošalje i nastojatelja manastira Pantokratorova" kao mu a re-ita i iskusna u svemu' 7 kada su" dakle" došli /aru srpskome" što !amodr a/ beše zapovedio dava.iljada" prema ništeti !te8anovoj' .u" i mnoge -asti i darove prima.u' ." da bi ovim posramio ratnika koji uvek zavidi svetima" da njega poka e kao svetla pobeditelja i da njega posle rane opet uzvede na najveće" sve mu darovavši dvostruko" tako uzvodi i ovoga svoga vena-nika" pošto je iskusio razli-na stradanja i u takvim i tolikim bedama pokazao se trpeljiv i ljubazan' Pošto ne ispusti ni malu neku re.iljaše samodr a/ Grka svome zetu" srpskom /aru" poslanike da mu pošalje pomoć vojske" jer 7gareni tada sve ju ne krajeve pokorivši" sa velikom mno inom i2a.jega ste-e naš manastir kao neku mnogo/enu rizni/u@ ne samo mi" no i sav onaj /arstvujući i slavni grad'" 5 pri-aše mu o mnogim dobrim delima mu a i o neporo-nom ivotu" i kako premudro podi e samodrš/a da izagna jeretike' "5 znaj" re-e" koliko si samodrš/u koristio" toliko si sebe oštetio' 5 ako ćeš poslušati mene" koji te dobro savetujem" vrati s -ašću sebi onoga koji je viši od -ove-anske -asti'" 7 kada ovo -u ona milostiva duša" ota-aski oseti milosr2e" jer takva je veza prirodna i ne kida se osim smrću" no se prote e ja-e' 5 izlivši dovoljno suza i ustavši klanjaše se mu u" i ispovedaše blagodat govoreći: ". dete" i više u meni nema nijednog jauka' A #lagodarim i slavim tvoje -ovekoljublje" A promislitelju dobri" A što si izvoleo primiti plod moje utrobe A koji još nije iskusio zlo'" (ve i druge blagodarstvene re-i izre-e o detetu" tako da su se svi koji su slušali veoma divili njegovoj velikodušnosti i premudroj re-i' (vo je" dakle" tako bilo' (d tada provede dve godine ovaj novi =ovit" prevazilazeći pretru2ene mu eve koji su u obitelji proveli mnogo vremena" suzama ujedno i smernom mudrošću" podvizima i drugim što pripada monaškom ivotu' .ajednom /ar" prizvavši nasamo onoga -asnoga o/a" pitaše o sinu !te8anu' 7 divan onaj re-e: "Pitaš me o mnogostradalnom i drugom 1ovu" o /are@ sve tvoga /arstva nedostojno je" makar godine ivota tvoga bile i na desetine .

e" moleći sa istinitom smernošću oproštaj za ono što je njemu u-inio' 7 šta je -inio podra atelj >ristov9 Primljen dobrim re-ima" tešio je /arevo ridanje i sebe je smatrao krivim za ono što je podneo" jer slu itelj #o ji re-e ovo: "(-e" zapove2eno ti izvršio si" jer nije prepodobno ni pravedno da ko ne posluša kada #og zapovedi" pošto ti nisi uzrok ni mome ro2enju na svet" kada on ne bi dao' )ato smo" o-e" 3 re-e 3 oboji/a du ni da blagodarimo onome koji je tebe . i njima mir ostavivši" po2e na put za onim koji ga je vodio napred' Putovavši dovoljno dana" sti e u ota-astvo i kada do2e na mesto gde je /ar tada prebivao" po njegovoj zapovesti do2e k njemu' 7 on kao ota/ primio je dobroga sina i sa suzama /elivao" i re-e mu re-i pune ute.)atim ubrzo spremivši one koji su . voda" a /rkva koja je tamo" posvećena je prvomu-eniku !te8anu' 7 kada je /ar izdisao" mnogi su brzo priti/ali ka !te8anu" i javljali mu što se doga2a' 7 on mišljaše da je to prevara" jer ne beše tako lak na izmenu" od -ega mnogi stradaju zbog lakomislenosti' 7 kada saznade da je o-eva smrt istinita" odma.u /arske dobre .u mi'" Primivši kona-ne molitve od nji.vale' 7 on sve grleći /elivaše i govoraše im re-i pune koristi a ujedno i premudrosti" i nekako polagaše u nji.u k njegovim nogama" i odava.ezlobivi i pravi prianja.u" a i vojništvo bezmalo sve" i velmo e koje su u savetu' 7 -inovni/i i koji su nad /arskim dankom postavljeni" ovi svi tekući pripada.u" i kada je on odlazio" mislili su da se rastaju sa dušama' 5 tada se ispuni na njemu ono proro-ko: ".teli ići s njime" posla /aru u 4izantiju" moleći da pošlje !te8ana k njemu' !amodr a/ se obradova zbog ovoga" i ovoga dozvavši k sebi grljaše" /elivaše sa suzama i otpuštaše" i mnoge darove davaše' 7 on darovano mu od /ara" sve davaše manastiru u kome beše prebivao' 5 kada pola aše na put iz manastira" -udni onaj nastojatelj i uz to obi-ni monasi sa mno inom bratije sa suzama ovoga prova2a. tekući. ba/ivši ubrus od o-iju" pokaza se onima koji su se skupili svetao li/em" a još svetliji o-ima" i prepasa se na dostojno mu srpsko /arstvo' 5 pošto se takav glas svuda raširio" jedan drugoga ne sti ući ka njemu te-a.ranjaše se u duši nekom bo astvenom sladošću" i ima2aše dobre nade u svemu' Kada je prošlo mnogo vremena i kada je trebalo da se izvrši bo astvena volja" do2e /aru naprasno neka bolest" i kada se osećaše zlo i da neće više iveti" zapovedi da bude odnesen u svoj mu manastir" gde ostavši malo dana" ostavi ivot" i tu bi pogreben u od njega sazdanom manastiru" mestu zvanom #anjska" zbog topli. koji nose oru je' . duša" i okru avaše ga velika mno ina oni.ova sr/a neku silu usrdnosti' 5 beše voljen i eljen od nji.ovi.teo da spase slu enjem /arstva" a mene da udostoji milosti gubitkom vida'" Car se ovome udivi" i -u2aše se razumu mu a" a sti2aše se njegove nesravnjene vrline' )atim malo dana ostavši" bi poslan od /ara i ujedno o/a sa mnogom -ašću da prebiva u nekom dioklitijskom mestu" pošto su mu prinošene obilne potrebe na svako uga2anje' 7 on sina" koji je došao s njim od Konstantinova Grada" predade ga njegovu dedu' (d toga vremena bogoljubazni !te8an postade veći u ljubavi >ristovoj" i .

javljam sada tebi" kao on tada ka braći: ". predela ne malu pomoć" i2aše na njega" i poslavši zapovedaše da se brzo ukloni s /arstva" jer govoraše: "Kada se kadgod -ulo" da slepu -oveku prili-i /arstvo'" 7 kada je ovo -uo" i pošto je imao spremljenu vojsku" zapovedi da se skupi" i re-e: "." a mnogi se odlu-iše na bekstvo' 5 sam Konstantin pade jadno" dobivši takvu nagradu za svoju ludost" a njegovi ljudi se skloniše k !te8anu' 7 šta je bilo posle ovoga sa bla enim mu em9 6alje je imao sve u rukama" i niko se nije smeo protiviti" no svi okolni sla.iepiskop" sa mnogom radošću i /arskom -ašću" .av" .ikodim zvani" i >ristov u-enik vaistinu po prvom .u knezove sa mnogo/enim darovima kao molitvenike i molja.ijerej uzevši rukama krunu /arstva" ven-avaše njegovu -asnu glavu" pokazavši ga kao savršena /ara svim ilirskim narodima' )atim ustavši otuda" i2aše na borbu' 7 kada se pribli iše obe vojske" milostiva ona duša oseti milosr2e prema bratu" i ovako mu poslanje napisa: "!te8an" milošću #o jom /ar !rba" veoma eljenome bratu naše dr ave" Konstantinu" pozdrav' .to se meni dogodilo" prema #o jem promislu" koji sve dobro udešava" sam si istinito -uo' 7 sada opet znaj" da me je #og pomilovao i postavljen sam kao /ar ota-askom udelu" da stra.u da im zapoveda kao slugama" i obećava. re-i tamo po2e' 7 srete ga onaj koji je svetiteljstvovao" tadanji ar.jegovu re.u da ive sa njime u miru" i sklanja.e prili-i pre poći na rat dok ne odam onom koji na-alstvuje /rkvama dostojno poklonjenje'" 5 iza ti.ikodimu' 7 kada su bili u /rkvi" ar.e boj se" jer ja sam #o ji' 4i savećaste o meni zlo" a #og saveća o meni dobro'? " (vako dakle !te8an' 7 on nimalo ne poslušavši" spremaše vojsku za bitku' 5 kada su se sudarile obe strane" bi pobe2en onaj koji je pošao da -ini nepravdu' 5 padoše mnoga tela jednorodni.Kada je !te8an bio u ovom i kada se krepio i uzvisavao >ristovom silom" i kada su svi njegovi podani/i imali veliko smirenje" Konstantin" brat njegov od druge matere" sakupivši dovoljno vojske" a prizvavši još i od okolni.u se pod njegovu ruku" i molja.u mu svaku dobru pokornost' 7 on" ukoliko se veliko /arstvo širilo i mno ilo" utoliko je nosio smerniju misao u smernom mudrovanju" -esto postelju mo-eći suzama" ne samo u noći" kao što peva prorok" no i svakoga dana savest omivaše suzama" nazivajući sebe" po 6avidu" /rvom" a ne -ovekom" i zemljom i pepelom" po 1ovu' 1er ne postade rob enskim slastima kao !olomon" niti pogubi vojsku /arstva kao mladi Rovoam" niti progna proroke kao 7.om #o jim i njegovom pravdom vladam narodom kao o/i naši' )ato prestani sa onim što si po-eo" do2i da usrdno vidimo jedan drugoga i primi drugo dostojanstvo /arstva" kao drugi sin" a ne ratuj sa tu2im narodima na svoje ota-astvo" a dovoljno je meni i tebi u tolikoj širini zemlje iveti" jer ja nisam Kain bratoubi/a" no 1osi8ov drug bratoljuba/' .

primiše Egipat i 7leksandrija" sveštena Gora !inajska" gde #og nekada stade sa slavom" dajući ljudima zakon" 1erusalim i sva Palestina" Konstantinov Grad i =esalija" a naro-ito mnogo blago dobio je manastir !vedr itelja" pa i sveta Gora 7tonska obilno po/rpe njegova dobra dela' 7li dovoljno je o tome' Pošto je bo astveni krepko dr an neiskazanom eljom" to uvek ima2aše na sr/u misao: ".ijerejima visinu /arstva" a svete -asno poštovaše velikim stra.ta ću dati Gospodu za sve ono što mi dade9" 5zvoli zidati .'? 7 sada to videsmo na samom delu'" 7 /ar k njima s radošću: ". gradova na-elni/i zdanja toga' . drugova" moja usrdnost se saglašava sa ovim mestom'" 5 tako sa re-ju zapovedaše da brzo do2u kamenose-/i i da se postave od pomorski.ta drugo da više elim" o izvanredni bogoljubazni.rišćanski rog rastaše i /rkveno beše dobro upravljano" a sve /arsko beše po -inu' 4ojništvo beše strašno neprijateljima samo kada -uju za njega" a dobronaro-iti !te8an sijaše kao neko sun/e zbog svoga ivota koji se sijao vrlinama' #eše" dakle" ljubljen dušama sviju" i divan razumu sviju" -ineći" dakle" druga bogougodna dela" a milostinje šiljaše svuda kao neke zrake' 1er slušaše što je pisano: "Milostinje .vostanskim" zvano 6e-ane" i kada ovo dobro sagleda" mnogim suzama blagodario je #oga" i obrativši se k velmo ama koji su s njim" re-e: " "Koliko je strašno ovo mesto" ovo nije ništa drugo" no dom #o ji? 3 kao što re-e 1akov'" 7 oni rekoše: "!lušasmo proroka najsvetlijega me2u /arevima gde govori u psalmu ka #ogu za /ara: "Belju sr/a njegova dao si mu i nisi ga lišio volje usana njegovi.oću" a ne rtve" i "onaj koji je milostiv ništemu" #ogu u zajam daje"' 6ovoljno i.ram u slavu >ristu !vedr itelju" i tu polo iti svu svoju usrdnost' (bilazeći mnoga i razli-na mesta po /eloj svojoj oblasti" tra aše prikladno za takvo delo' 5 na2e neko mesto u predelima .om i pobo nošću' 7 ostalo sve po -inu i bogougodno upravljaše' =akav beše uvek spominjani !te8an' Pošto beše lepo da on ima i pomoćni/u ka bogoljubaznim delima" onaj koji u svemu promišlja njemu korisno" izabra takvu mu u dostojnu" koja od grada solunskoga od /arskoga korena budući do2e na /arsko" bla ena Paleologina' 7 Gospod -ini i ovo proslavljajući svojega ugodnika" jer u svima njegovim godinama zemlja izdavaše veliko obilje plodova" tako da su se svi okolni -udili njegovoj dr avi" tako da su i mnogi iz daleka ostavljali svoja ota-astva i tamo prelazili' 7 .niti se drznu beslovesni na svete kao (zija" no štaviše naprotiv ovima savijaše pred ar.

valno za podizanje manastira' Prvo okolo podi e grad" dovoljno dug i širok" utvr2en -estim kulama" a vrata manastira nasprama /rkvenog li/a malo se klone ka ju noj strani' 7 povr.inju i pekaru" ustrojene u prostranstvo' Pa na-ini i igumaniju" neko -udno delo i povesti dostojno" i sazdavši sve po redu i u lepoti" pokriva mnogim olovom' 7 posred svega ovoga on podi e dobrolepni i bogolepni .7 sam" postavivši šatore" tu prebivaše diveći se krasnome mestu" jer le i na najvišim mestima" sa-išćeno svakim drvećem" mnogogranatim i mnogoplodnim" a ujedno ravno i travno" a odasvud teku najsla2e vode' =u izviru veliki izvori i napaja ga bistra reka" -ija voda pre ukusa daje veliko rumenilo li/u" a posle ukusa veliko dobro rastvorenje telu" tako da se niko ne mo e nasititi naslade vode' !a zapadne strane zatvaraju ga najviše gore i nji.risovulji" pokazujući njegovu elju i usrdnost k #ogu" i ovo sve njemu uru-i' )atim podi e i /rkvu od osnova dobrom posetitelju velikome .ikolaju" blizu manastira spolja" za svagdašnje slavljenje njegovo' 7 i unutra u manastiru" s ju ne strane velikoga oltara postoji drugi oltar u -ast i slavu ovoga svetoga o/a' (vo je dakle ovako izgledalo' 6rugi iznenadni podvig sna2e /ara" jer bugarski /ar Mi. ni opisivati' =oliki i takav .ram sazdavši" predade #ogu !vedr itelju' )atim dozva i ravna an2elima nastojatelja onoga bratstva" po imenu 7rsenija" mu a ostarela u vrlinama i dovoljno iznurenog isposništvom' Prilo i manastiru mnoga sela i pri.ailo" uznevši se mnogim uspesima i slavom /arstva" podizaše se na srpsku dr avu i uraše se da je pokori' 7 velika je bila" dakle" njegova vojska" sakupljena od razli-ni. podi e preveliku utvr2enu kulu" tako da je po visini ravna /rkvenom vr.ove strmine" i otuda je tamo zdrav vazdu.ode po razli-nim mestima svoje oblasti za potrebe bratiji" kao što i do danas stoji i u premudroj njegovoj .u' 7 po zidovima grada okolo prilepljene su ćelije ino/ima" kao neka pti-ija gnezda" -emu dolikuje re. naroda" a prizvavši još i nemalu pomoć Gota" koji su iveli s one strane 6unava" i2aše podobno moru koje se talasa' 5 što .ramu najveću krasotu" pošto je savršeno izvajan kamen" na dostojnolepnost onima koji su ga u-inili' 7 zlatne i srebrne sasude" i sveštene ode de i svilene tkanine" koje su imale bisere i drago/eno kamenje" ne mogu i. ovi.rama jedan kamen" predivno sastavljen veštinom da izgleda kao da je srastao u jedan" koji se javlja u neiskazanoj nekoj lepoti" tako da se velika blagodet sija onima koji gledaju" i uvek lepota kamena i veli-ina daje .proroka: "#i. koji gledaju' 6r e ga stubovi od mramora izvajani" i išaran je raznim svodovima' 7 spolja sastavljen je mnogo-udno od ugla-anog mramora" /rvenoga i ujedno beloga' 5 kamenje jednoga sa drugim sa-lanjeno je divno i najumetni-kije" tako da izgleda da je li/e /eloga onoga .' !a isto-ne strane ovome se priupodobljava veliko polje" navodnjavano istom rekom' =akvo je dakle mesto -asno i dosto. kao pti/a koja se usamila na zidu'" 7 na-ini veliku trpezariju" po zdanju najveću" umetništvom delatelja" ku.ram" koji unutra ima veliku du inu i širinu" a visinu toliku" da se umaraju i o-i oni.

ranu9 Koliko će zbog nji.nuvši" re-e: "Gospod mi je pomoćnik i ne ubojim se" što će mi u-initi -ovek' Gospod mi je pomoćnik i ja ću pogledati na neprijatelje moje'" 5 dozvavši vojvode zapovedi da se ure2uje vojska i da se sprema za borbu' 7 sam u svome šatoru stojeći" moljaše se" podigavši svoje neporo-ne ruke k #ogu i njega prizivaše u pomoć' 5 tako provede svu noć stojeći' 7 kada je nastao dan" izi2e imajući svetlost na li/u" kao Mojsije u starini kada izla aše od šatora svedo-anstva' 1er takvo je delo molitva: ne otpušta onoga koji se moli takvog kakvog prima" no mnogo svetlijeg' )atim ujedno skupivši svu vojsku" i postavivši sina !te8ana po sredini" uru-i je njemu" govoreći: "5dite" de/o" u ime >ristovo" da se izvrši njegov pravedni sud' #udite .u veoma mali" a mno ina nji.eka se ne ustraši sr/e vaše?" gledajući na mno inu oni.rabri" jer piše: "1edni na kolima a drugi na konjima" a mi ćemo prizvati u ime Gospoda #oga našega'? ".rišćanskiji !te8an bugarskom /aru da bude izmirenje" govoreći: ")ašto se trudiš da pogubljavaš rodove bugarske i srpske" jer deo tvoga nasledstva koji ti #og darova" imaš u rukama' #udi zadovoljan sa svojim" da ti dobro bude" a ne eli drugo" što #og drugima darova" jer dolaziš u sukob sa #ogom" kao onaj koji smućuje i ratuje ono" što je od njega dobro razdeljeno' 7 ako si toliko ratoboran" oru aj se protiv varvara" a ne na >ristov narod" -iji sam ja po njegovoj blagodati pastir" koji te uz to nije ni-im uvredio' Pomisli koliko krvi ima da se izlije" koliko matera će ostati bez de/e" koliko će se telesa sa obe strane izlo iti pti/ama i zverovima na .ova" tako kao kada bi neko rekao pet na tisuću' Posla" dakle" naj. i veliki.je u umu smišljao" to se urio da delima izvrši" gledajući toliku mno inu koja se ne mo e izbrojiti' 7 !te8an saznavši za ovo iz pisma" smuti se" što beše razumljivo" i posla da se skupi vojska koja će ići za njim" a sam se uraše" ukoliko je moguće" da ga pretekne sa sinom !te8anom' 5 kada je bio na mestu takozvanom 4elbu du" koje pripada k !ardikiji" tu obe strane ugledaše jedna drugu" i naši be.' 1er kada !ena.erim" vojvoda . muka" predaću ga najsilnijoj smrti'" 7 šta !te8an kada je ovo -uo9 (" blagorodne duše: ( bla ene nade: 5z dubine uzda. biti istra ivanja onome koji je ove beslovesno pogubio" a koji je ostavio one koji su daleko od nas da miruju9 !am imajući podobno" obrati se ka svojima" jer oni koji se ure da ugrabe tu2e" izgubiće sa ovim i ono što misle da sigurno dr e" pošto tako sudi svevideće oko'" 7 on -uvši ovo i riknuvši kao zver" ispuni velikim mete om predstojeće i podizaše jezik nepobo nosti i pretnje protiv !te8ana i na kraju re-e: "7ko ne do2e do ujutro kad se sun/e javi sa istoka" i ako" pošto padne" ne postavim nogu naše nepobedne dr ave na njegov vrat" to ću poslavši dovesti ga svezana beš-asno" i posle drugi. mnogi.

je potrebno drugo ta-nije upra njenje i raspolo enje' .rabrost" i tu se liši ivota bedno' (no što on spremaše drugome" bi pravedno na to priveden' 5 tako se #ugari ispuniše stida izgubivši mnoge od svoje vojske' 5 uzevši mrtvo telo toga Mi.la2enja ognja koji se di e' 7 postavi njima i upravitelja od dvora" blaga i dobra mu a" zapovedivši da svima ovima uga2a i da im ubla ava bolove koji dolaze od bolesti' 7 sam tamo -esto dola aše" jednom praveći se da je neki od vojnika" i dajući ovima dovoljno nov/a" a drugi put i javno danju' Klanjajući se ovima grlio je usrdno ona sastradateljna tela" /elujući i.ovo umirenje" koprene tkanja" radi mekoće" radi le anja oni.oće" dajući svakoga dana obilno što se našlo za nji. svešteni.valeći i. tela" i mirisna mira radi .u me2u njima mu evi" koji su se udostojili nekim bo astvenim darovima' . što se radi privremenog stradanja i koje brzo prolazi" udostojiše beskona-noga /arstva' 5 ni !olomon se u svoj slavi /arstva svoga ne slavljaše koliko on ovim sabranjem stradalnika" i mnoge noći provo2aše besedeći s njima" jer be.ije mi sada zgodno vreme da dalje pišem o ovima" za nji. okolni.aila i svršivši nad njim potrebno" spremivši mrtvoga obi-nim predovoljno" i 7leksandra" njegova nećaka" postavivši za /ara" odoše svojim kućama' 7 pobeditelj !te8an" ukrašavajući se svetlim pobedama" vrati se svojoj kući" a narod ga je sretao i ven-avao pobednim pesmama" .odnim za to' 5 tamo sabra po /eloj njegovoj oblasti bratiju koja boluje od sveštene bolesti" dovoljna mno ina po broju" one koji su imali izjedeno li/e uzavrenjem krvi" pošto je meso otpalo" i pošto su se prsti otrgnuli od sami.valio i -udio se" blagodareći #oga" što su stekli takvoga /ara" najsjajnijeg me2u svima prvima' 7 kada je došao u manastir sa slavnim knezovima i sa mnogim desetinama tisuća" pisaše pobedne pesme >ristu /aru i ispunjavaše se neiskazanom radošću" gledajući takovo ustrojenje svoje usrdnosti' 5 od tada se uraše ka većim podvizima' )ato i na-ini i drugi manastir" tri stadija daleko od velike obitelji" sa ćelijama jednom do druge" dobro sastavljenim i ukrašenim zastira-ima za le anje" snabdevenim svim potrebama neop.e i . vojnika i bi priveden k sinu /arevu" !te8anu" koji je tada pokazivao u borbi veliku . sa suzama" govoreći im re-i ute.vaćen od srpski. u borbu' 7 on opet došavši u obi-an šator" preklonivši kolena i polo ivši li/e na zemlju" roneći suze kao izvor moljaše se' 7 #og posluša svojega ugodnika i onaj silni gordeljiva/ bi pobe2en sa svom vojskom svojom" kao nekada 7malik" dejstvom molitve" i ne mogaše izbeći sud #o ji' Car bugarski bi u. kostiju" i razdelili se od -lanovnog sastava" one koji su se sasvim savili i nisu mogli ništa raditi" i one koji nisu mogli slobodno disati" radi ljutine koja je izlazila iznutra' Prizor beše vaistinu jadan i gledanje je izazivalo suze milostivim o-ima' =amo ustroji da dobijaju odmor kakav ko ./ara asirskog" opsedaše 1erusalim" #og videvši smernost i ozlobljenje naroda svoga" posla jedne noći jednoga an2ela i ubi od puka asirskoga $&C tisuća' 5 sada će" uzdam se" s vama poslati an2ela svojega da sruši gordoga pred li/e vaše' 1er piše: "#og se protivi gordima" a smernima daje blagodat'? " (vakvim bogovećanim re-ima u-inivši sve usrdnima i njima u sr/e davši neku bo astvenu silu" uputi i.

7 sada dospevši do kraja izneću kako je bio mu-eni-ki kraj njegova ivota i kako se on nastanio u zboru mu-enika' 1edne noći po svršetku jutarnji.ikolaj" opet obi-na korist" opet ." re-e: ")ašto vi tako o esto-avate krotku dušu" i zašto je pokornu zakonu #o jem prisiljavate da mu se protivi9 Kada primismo dobro iz ruke Gospodnje" kao što re-e 1ov" zar nećemo pretrpeti zlo9 6ovoljno se nasladi. velmo a" pre2e u arvanitsku zemlju" odlikovanu dostojanstvom tribuna" i tamo se opasa na svesadr anje /arstva" i ovu oduze od ota-aske oblasti' 7 šta je -inio on" krotki" kada ovo saznade9 Mnogo puta obraćao se njemu da ostavi nepodobno" i da zajedno sa njime ivi" a posle malo vremena biće ujedno naslednik i molitve i /arstva' .o kako će poslušati dobar savet duša koja se jednom ustremila na zlo9 7 našavši ovoga gde se ne pokorava" prepusti da se na njemu vrši #o ji promisao" i prebivaše vršeći mnoga dobra dela" da se ne preseli odavde bez mnoge koristi' =ako i 6avida krotkoga u ovom podra avaše i sinovlje gonjenje usrdno podnosaše' 7 kada su neki" koji su pokazivali u mnogom da su njegovi" rekli k njemu: ")ašto je tvoje toliko šte2enje o sinu9 )ašto toliko odlaganje i kašnjenje9 Pošalji vojsku" ispuni je velikom korišću i ovim ćeš pokazati svoju moć" a zastrašićeš njegove vojnike i dalje se neće smeti podizati na rat protiv tebe'" 7 on" ka e se" nekako neobi-no pogledavši na nji. pesama" prilegavši na svoju usamljenu postelju" malo zaspa' 5 ugleda velikoga . bla eni.a da ga neće dobiti' )atim ne mogući trpeti plamen stremljenja" imajući sa sobom mnogo vojništva i mnoge od na-elni. dobara sadašnjega ivota" dobivši" kao što je poznato" .oćaše" ako mu bude moguće" da ostavi zemaljske uzbune" i dalje da ivi sa >ristom' )atim prizvavši nastojatelja manastira napred spomenutoga 7rsenija" i njemu iznese mnogo zlata" govoreći: "<asni o-e" ostalo vreme ivota moga svrši se" radi toga ovo uzevši" sa-uvaj za manastirske potrebe" jer ne znam koji će /arevati posle nas" kakvi će biti proizvoljenjem'" 5 ovo" dakle" dade radi obitelji" a drugi deo radi oni.odeći po gradu i tra eći one koji trebaju' 7 !te8an napred spomenuti sin njegov" mnogo puta bio je ranjen eljom za /arstvo" iznutra krijaše zmiju od stra.ikolu u takoj sli/i kao što mu se i ranije javi' 5 opet .oće da bolje dobro javi' 6ošavši k njemu re-e: "!premaj se od sada" !te8ane" za smrt" jer ćeš ubrzo izići pred Gospoda'" ( dobre vesti: 0stavši iz sna" suzama radost mešaše" i sebe ba/ivši na zemlju" blagodaraše #oga i vesnika dobroga preseljenja' 1er on se uraše uvek i . stradala/a" a ostalo sam razdavaše@ a malo nji. su znali za njegovo delo" jer od tada sve noći do -asa pravila provo2aše .

sveti.u" kao onima koji su .pokazati' 1edne noći kada je spavao eklisijar.e" da ne bude i nama kazano ono po pravdi" što je re-eno bogatašu: "Primio si svoja dobra u svome ivotu'? " .u i igumanu" i ukore i.slavu i /arskoga imena" a treba i svako zlo istradati" i imati neki dostojni deo tamošnje ute. manastira" javi se neki -udni i svetlošću neiskazan" i zapovedi mu da iz zemlje iznese telo njegovo' 7 on ustavši i zastrašen bivši" ispri-a nastojatelju vi2enje' 7 on ovoga otpusti" rekavši da treba da bude delo" a mnogo se javlja u snu' 7 sam u mislima mnogo razmišljaše o ovom" i sav beše u u asu" znajući sigurno mu a vrline i njegova stradanja na pravdi" i su2aše da ovo do kraja nikako neće ostati neobli-eno' 5 opet kada beše prošlo malo dana" javi se opet eklisijar. dade -uvati u drugom gradu" a njega posla u tako zvani grad )ve-an" i posle nekoliko dana osudi ga na najgr-u smrt udavljenja' ( nepravedne osude: ( nemilostiva odgovora: Kako ne pomilova ota-asku utrobu" kako se ne smilova na roditeljsku starost9 Kako se ne postide sedine9 Kako se ne seti onoga koji je rekao u )akonu: "Poštuj o/a i mater'" Pa i zloga gospodara zle sluge" kako smedoše" takovo naumivši" ići slobodnim nogama9 Kako se idući ne izmeniše ka milosti9 Kako li" došavši na mesto" smedoše pogledati na ono sveštenolepno li/e9 5li kako se drznuše da se svojim skvrnim rukama dotaknu njegova sveta vrata9 ( neumesnosti: ( ludosti: Kako se ne osušiše zlo-ina-ke ruke9 Kako ne oslepiše nji. uzveselim slušanjem povesti i -udotvorenjem mu-enika" koje ćemo sada izneti' (no svešteno i stradalni-ko telo opšta mati zemlja zadr a u svojim nedrima sedam godina" a postidevši se dobrodeteljne sile koja je u njemu" sa-uva ga /eloga po zapovesti onoga koji ga je stvorio" koje prema tome nije nikako imalo da po prirodi istrune" no takvo ostade" kao što će dalja re.valjenu" a mnogostradalno ono i -asno telo bi doneseno u njegov manastir" i dostojnolepno obilno izvršiše se sveštenoslovlja" i predade se rizni/a grobu' 7 njemu ništa sli-no" no kao kad neko sun/e pod zemlju za2e' .ove o-i" kao što ka u spisi mnogi.u" zapovedajući to' 7 on i opet javi velikome' 7 treći put javi se najstrašnijim na-inom zajedno eklisijar. kao one koji nisu verovali' .ašto će se oni posramiti i neće mu na to moći dati nikakva odgovora' 1er od kako primi vest o bla enoj smrti" nije obraćao svoju pa nju ni na što drugo" samo je -esto bio pogru en u skrušenosti sr/a i suzama" i po obi-aju tra io je nište' 7 zato i na2e zgodno vreme sin" a ujedno i napada-" i iznenada do2e sa mnogim silama" i ima2aše u rukama o/a sa enom i de/om" i nji.ristoljubivi i mu-enikoljubivi" da ne bi u nekim malim re-ima osiromašila tolika bogatstva bo astvenoga mu-enika" trudeći se ujedno i da vaš slu.vaćenu i . da je bilo' 7li kako bi bio savršen mu-enik" ako ne ovako9 1er jedan je udeo mu-eništva" a mnogi su na-ini smrti' 5 tako predade Gospodu bla enu dušu" od an2ela pri.o dosta je o ovom' 7 ja" o svešteno sabranje i -asni o/i" nisam mislio da ovo sa.ranim u dubinu zaborava" no da iznesem na javnost i da predlo im vašem slu.

dela" postavši im sli-an -estim molitvama i sećanjem smrti" svagdašnjim suzama i smernim mudrovanjem" pa se i spremi da u2e u dvorni/u sa mudrim devojkama' 1er ispunivši mnoge sasude uljem predovoljno" i predstavivši svetilnik" o-ekuje strašni dolazak slatkoga eni.ijereja mesta" koji se veoma ustraši i udivi" te sabra ar.u oslobo2enje od takvi.u stradanja' Pa i imanje rasto-ivši" postade beskućnik i prosjak' (vaj saznavši da je ono -asno telo izva2eno iz zemlje" i da le i pred svima prema sva-ijoj veri kao is/eljenje koje se ne kupuje zlatom" no koje se dobija usrdnošću" ustavši prispe ka /rkvenim vratima" i pošto mu ne beše zabranjen ulaz" jer se mno ine sti/a.' ." suze udovi. bolesti' 1er jedan koji proseći se2aše kod manastirski.ji.ovi.ovu oskudi/u tešeći" !te8an" spremi svetilnik na svoj ukras' 1er koliki re-eni će opkoliti njega tada na sveljudskom onom saboru" pokazujući toga strašnom sudiji" koji je nji." nevolja siromašni. je prevazišao mnogim delima" zboruje sa prepodobnima" jer prisvoji i neka od veliki.ijerejskim rukama bi iznesen i polo en u kov-eg" svetije i -asnije delo od oni. upokojio radi njegove ljubavi i koji im je olakšao bolove od ." i nikako nije mogao postići ute. tabli/a" da svi vide i da se klanjaju" a onima koji sa verom dolaze" da daje is/eljenja razni. stradanja" dotakavši se sa verom njegovi.romi" raslabljeni" nemi i glu.ijerejski sabor koji je pod njim" i /rkveni klir" i do2e u manastir' )atim kada je u /rkvi bio" zapovedi skinuti kamen prebogatoga groba" i kada je ovo izvršeno" o slatke povesti: !ila neiskazanoga ugodnoga mirisa ispunjavaše sve" ne samo one koji su se u /rkvi nalazili" no i one izvan /rkve po /eloj obitelji' 5 niko od tu sabranoga naroda ne ostade" a da se nije nasladio takova dobroga mirisa' 5 tako sveštenim ar. zavetni.5 pošto se o ovom raširio veliki glas" do2e i do ar. vrata" koji je nekad bolovao od ognji/e i bio lišen gledajućeg osećaja o-iju" i za -etrdeset godina bio je iskušan takovom kaznom" davši lekarima mnoga imanja" jer beše od imućni." utrobe gladni.a" koji će biti u ponoć' 7 koji su to sasudi" -ujte vazljubljeni: utrobe ništi.odeći propovedaše veli-ija #o ja vršena od !te8ana' Pa i mnogi drugi . nji. moštiju" i oni koji su ove znali ka u da su do skoro bili ivi' 6a li je ovo" dakle" -udno: .u na poklonjenje nepropadljivoga tela" i jedan drugoga pritiskivaše" stojeći napolju" tople suze izlivaše bijući prsi rukama" a jezikom govoreći molbu mu-eniku" ugledavši se na veru one ene u evan2elju" da ga" kao i nju" nada ne posrami@ tako i ovoga' 1er kada se već vršila bo astvena slu ba" nekako lako dobivši ulaz" i priveden od vo2e ka najsvetijem kov-egu" glavu priklonivši" li/e sa o-ima polo i na telo svetoga' 5 o -uda: 0stavši gledaše eljenu svetlost izbavivši se pre2ašnje tame" i koji je pre toga bio vo2en" postade vo2a i ." pleća nagi.i" prima.ikako: 1er >ristov je u-enik" koji je rekao: "6ela koja ja -inim i taj će -initi'" 4aistinu !te8an pokaza dela dostojna vere" a veru ukrasi delima" a dela verom zape-ati" a ta dela su ovo: vera" nada" ljubav" nezlobije" prostota" milostinja" krotost" dugotrpljenje" pravosu2e" briga za sirote i udovi/e" podvig za pobo nost i što je najviše: smernost' 1er ovu prilo ivši ostalim dobrim delima kao neka krila" dosti e vremena nadsvetska" nastanjujući se kao velikomu-enik sa mu-eni/ima' (vaj dru eći se sa onima koji su blago-astivo na zemlji /arevali" pošto i.

ram" ali na potrebu slu bama zakona i na osvećenje 5zrailju estoka sr/a9 7 ovaj sazda .ta su prema ovom delu mnogo spominjani ." no uzdizanjem -isti.pesama" koje izviru od srda-nog instrumenta i dosti u u uši #oga !avaota" a molitve su ti.o i kada je spavao" sasud njegove svete duše -ini preslavne stvari' 5 kada je" dakle" tolikom slavom bio proslavljen u sadašnjem vremenu" kakva i kolika će mu se tada darovati" "što oko ne vide i u.o ne -u" niti uzi2oše -oveku na sr/e" što #og spremi onima koji ga ljube"' 7 kada se od -esti uprazni po apostolu" kada sa 4ladikom i eni. ruku" kao drugi Mojsije" i dejstvom molitve' 6avid je bio /ar u 5zrailju i krotak" o kome #og svedo-i" govoreći: ".: 5 kada je eni. pokreta-a !te8anovi.stradanja: Koliki će jezi/i jednim glasom podigavši se jasnije od trube pokazati mu a milostinje i što je on njima sakriveno -inio' (vo će oni jasno izneti pred an2ele i ljude' ( bla enoga obli-enja: ( dobri.ram kizi-ki i njegovi stupovi umetni-ki slo eni" i 1osi8ove itni/e ili na polju senarskom ne dobro smišljeni zidovi kule" ili dom u E8esu veoma usrdno dakle ustrojen" ali ne na korist onima koji su ga stvorili9 7 beše" po 6anilu" mu najbolji.a2o. 6avida 1esejeva" mu a po mome sr/u"" pa i pisa/ pesama igraše pred kov-egom' 5 ovaj" dakle" bio je /ar i krotak u smernosti" i posvedo-en ne re-ima" no delima pokazan od #oga narodu' 7 i on je bio peva. tajana i za molitveno sabranje naroda >ristova' .om u2e u zborni/u" zatvoriće se vrata' .i uskli/i" a du.ovno je igrao u kolu" ne nogama" no duševnim osećajima' <udni !olomon bio je u premudrosti i lepoti iznad svi.ta je" dakle" što je divni 1osi8 od braće prodan i u rov ba-en bio slika >ristova9 )ar nije !te8an isto zato-enje" pa i lišenje svetlosti poneo' 1a mislim da je smrt bolja od takove kazne' )ar nije onaj bio /ar Egipta" a ovaj /ar !rbalja9 !amo je onaj bio u !tarom zavetu pre zakona blagodati i vladar bezbo nom i skvrnom narodu" a ovaj u samoj blagodati" i izabranom narodu" narodu sveštenom" stadu >ristovu" koji je mnogo više iznad onoga' #io je drug mnogostradalnom 1ovu' Kao što je onaj prevazilazio isto-ne /areve pobo nošću i pravdom" tako je i ovaj zapadne milostinjom i nezlobivošću" slavom i bogatstvom mnogo više nadmašio" i na kraju nasilno pogibe" neravan oboji/i" i kao što je u svemu" tako je i ovde !te8an veći po mu-eni-koj smrti' (vaj se mo e nešto uporediti i sa 5susom .ram blagodati za slu enje i dostojanje bo astveni.avinom i još viši je podvigom za narod" i vo2enjem bitaka protiv naroda koji navaljuju i tra e da ozlobe #o je nasledstvo" kome on beše -uvar" i to ne oru jem ni lukom" jer se nikada nije uzdao u nji. koji su /arevali u 5zrailju" ali je bio rob enskim slastima" te porokom slavu unakazi' 7 ovaj mudrošću" koju je po prirodi imao" sa-uva se premudro od takva poroka" jer elju duše beše upravio ka nadzemaljskom' )ar nije onaj sazdao mnogozlatni i mnogoslavni . elja i revnitelj" po 5liji' . dolazio" nai2e prirodna potreba i u-ini da sve zadrema i zaspi' .

u se iznenadna i -esta plenjenja" i nemala prolivanja krvi' 5 kao bezumni" prema pisanom" re-e u sr/u svome: ". potreba daju igumanu" i to ne kada iguman .leba i drugi.=akova su !te8anova dela" takve su prednosti blago-astivoga /ara" takovi su plodovi bogoljubazne duše' .ema #oga'" 7 pokvari se i omrazi se u upravljanju" jer sve što beše u manastiru" ima2aše u rukama' (braćaše kako mu je volja bila" a zapovedi da samo neki mali deo . se pokazivaše ljut i beše stan svakog bezakonja' (vaj idol nepobo nosti prisvoji javno sve što je u manastiru" i ustroji da se to upravlja od svetski. misaonim" no kruna ovoga zemaljskoga /arstva isposredova mu nebesko /arstvo" i njegova sveta duša nastani se u neizre-enoj slavi' !vešteno njegovo telo bi ostavljeno kao neko mnogo/eno nasle2e njegovu ota-astvu i svima" pošto nas #og voli' Kada ovo ne bi ovako bilo" trebao bi svakako da se prestavi kao Eno." a nastojatelje manastira otu2i od svakog dostojnog dela" tako da se nije smeo zvati ni imenom iguman' Pa i onaj svešteni zbor inoka stavljaše na raznovrsne nevolje" tako da nisu smeli ni slobodno .je bio tu" već nije mogao govoriti" i prstom mašući prizivaše ovoga" i unutrašnju pravednu kaznu pokazivaše" i u takovim ljutim mukama ispusti jadnu dušu' 7li i drugo svedo-anstvo izneću vašoj ljubavi" strašnije od prvoga" što sa vama i same naše o-i videše" a i mnogi drugi be.' 1er -ije su -asne mošti u nas" verujemo da je i prebla ena duša toga nevidljivo s nama" koja ispunjuje molbe naše ka spasenju i koja -uva od zala koja nailaze" i koja se protivi i javnim kaznama ka njava one koji napadaju na njegov manastir i koji oskrbljavaju an2elski -in u njemu' <ujte" o ljubazni o/i" povest" koja nije nepoznata ni vašoj ljubavi' . vrata" javi mu se >ristov vojnik" jarošću sretajući onoga koji se razjarivao protiv njegovi.oditi posred manastira' 5 da ukratko ka em" tama upravljaše svetlosti i vuk beše pastir ov/ama" i neka velika i neutešna beda pokrivaše duše sviju' )atim kada se vraćao na konju" kao što je imao obi-aj" pošto su mnogi išli pred njim i iza njega" a beše podnevni -as" kada i bratija pojaše šesti -as" tada u taj -as kada je on bio blizu manastirski.eki 5voje bi postavljen od /ari/e 1elene za -elnika" nepravedno i nepobo no' (vaj dakle u po-etku pritvaraše pobo nost i smernost" reklo bi se: vuk" pokrivajući se ov-ijom ko om" a zatim otkri zvera koji je unutra iveo' (dma.e vezuje se on tolikom samodr avnošću" ne ukrade se gordošću" ne pretpostavi što od vidljivi.oće onaj koji daje' 5 svima koji su u manastiru zapreti da nikako k njemu ne dolaze" pa i ako bi ko po obi-nom na-inu radi koristi došao k . moljaše da mu brzo dovedu kova-a' Kada je bio unesen u manastir i kova.oće" no kada . koji su tada blago-astivo vladali da -uva mesto" jer se tada dogodiše me2usobni ratovi i -inja.u gledao/i' Govorim o onom 1un/u" koji je prema delu dobio i podobno ime" jer podobno neukroćenom i divljem jun/u do2e u manastir" poslan od oni. ljudi" i kazni mu-itelja po pravednom sudu' 1er izgledaše da ga je na susretu zba/io s konja i zabio mu dva velika gvo 2a u grlo" koja su prošla -ak do grudi i jetre" i ništa se od njega nije moglo -uti" samo i.

e odozgo" dr eći zajedno sa nastojateljem" jednomudrujući" jednim ustima moleći da se ukloni ona beda' Kada je od tada prošlo nešto malo vremena" bi pozvan 1una/ pismom na vojsku' Podigavši one koje je imao u vlasti" i2aše sa velikim veli-ijem" zaveštavši onima koje beše ostavio da upravljaju stvarima" da još više zlostavljaju nastojatelja" da bi ustrašivši se ostavio manastir' 7 ako ga vrativši se" na2e" mnogim zakletvama zaklinjaše se da će ga ubiti svojom rukom' 5 ovaj" kao što re-e 6avid" "gledaše grešni na onoga koji nije u-inio nikakvu nepravdu"' 7 Gospod ga ne ostavljaše u njegovim rukama" "jer vi2aše da do2e njegov dan"' 7 on tako dosti e u puk" gde neki grad opseda.u ljuto u klade' 7 oni bla eni i vaistinu >ristove ov/e ne uzima.u se kao što treba pastiru" sa toplom verom i gorljivom usrdnošću" donoseći dovoljno .u pretnje onoga zvera ni u šta" a pokorava. slugu sli-nim lova-kim psima koji gledaju i o-ekuju eljeni lov' 5 ako je takav bio inok" primaše mnoga beš-ašća i pretnje" a ako je bio mirjanin" dobijaše dovoljno batina" i noge njegove meta.rbat posred bedara i u desnu miši/u kao kopljem sa ostatkom od svećnjaka" rekavši: "(vo ti je odmazda" da se navikneš da ne -iniš svirepstva mome manastiru i narodu'" Riknuvši" dakle" kao zver" on koji je podoban tome" i od sna sko-ivši" dugo je bio nemoćan jako stenjući i pola ući -esto ruku na mesta" koja po #o joj dozvoli primiše kaznu' (kretaše se u postelji desno i levo' 7 drugovi koji su bili s njim bili su u velikom .rane i obilno što je na potrebu" i nikako ne trplja.nastojatelju" izlazeći od igumana upadaše u ruke njegovi.u da se nimalo razlu-e od njegove ljubavi" i ostaja.u' 7 iguman u podvigu budući" mnoge noći provo2aše moleći se' )atim jedne noći po svršetku jutarnjega pjenija" ostade u /rkvi" a za to je znao jedini panamonar.' 7 otvorivši kov-eg u kom je le ao mu-enik" sa suzama /elivaše njegove svete ruke" i ovako mu iz dubine duše javljaše: "4idi ozlobljenje naše" naroda tvoga" >ristov vojni-e: 4idi oblak alosti koji nas je pokrio' 4idi poslednje podjarmljivanje tvoga nasledstva: 4idi kakva ti je obitelj" koju si za ilište sazdao #ogu' (vu skvrni 1una/ na-ini pećinom razbojni/ima' 4idi i ne prećuti:" 5 kada je on ovo izrekao" izla aše iz /rkve' 7 u taj -as 1una/ spavajući u vojs/i sa drugovima svojima" gleda u snu kao da se beše vratio iz vojske" i prola aše manastir idući ka /rkvi' 5 kada pro2e pripratu" u2e i u vrata zvana /arska" kao da će ka stolu nastojatelja" da ga tamo ubije sa eleznom pali/om u rukama' 7li ga sreta neki strašni mu " ukrašen /arskom odećom' 5zišavši od mesta gde kov-eg stoji" sa dugom i prosedom bradom kao što je i naslikan" i udari ga po li/u i prsima svećnjakom koji ima2aše u rukama" tako da je izgledalo da se svećnjak slomio od silnoga udar/a i da je otpala njegova polovina' 7 1una/ se okrenuo natrag da be i' 7 onaj strašni stigavši toga" udari ga u .u dalje" -ekajući pomoć ute.

ovu za zlo veštu moć" koja se istanjila kao pau-ina' Celivajmo ruke mirisnije od skupo/enoga narda" koje se -esto uzdiza. ruku: Mislim da su ove ruke najsvetije bile" -ak više i od oni.u da saznaju uzrok onoga iznenadnoga prenemaganja' 7 on i ne.u posred manastira" be. dobara" koje su iznad onog kr-aga sa manom" koje su više i -asnije" ven-ajmo njegov -asni vr. mesta" tako2e su sagnili" tako da su se videli i sami unutrašnji organi' )li smrad oni.eka te pou-i smrt brata tvoga'" 6ovoljno rekosmo o ovom' 7 obratićemo re. rana po /elom manastiru dosa2ivao onima koji se u njemu nalaze' 1ezik mu je otpao i zubi su se ras/epili od velike zloljutine" i mogao se videti onaj koji je pre bio gord gde le i sli-no davnašnjem mrtva/u" koji je sagnio' 6irljiv beše prizor o-ima" i suzama neutešan napor da se razume umnom 8inoćom nešto najstrašnije" i o -uda: 1er ne ispusti prvo dušu po redu prirode" a zatim da je telo podle alo svojstvenoj raspadljivosti" no je telo prvo grozno i neobi-no sagnilo" a duša je unutra bila nasilno dr ana" za pouku drugima' )atim i samu nju najposle silom ispusti' ( dobre zaštite" o brze promisli !te8anove" o svojstvenoga bolovanja za svoje sluge: 1er odma.ovni" jer posred nas sada nevidljivo stoji sišavši od neiskazani.u #ogu" i uvek pru a.valama i svu brigu za nas poverimo njemu' .u ka ništima" kada se moljaše i ruke uzdizaše" i kada umnu molitvu -injaše" opet ruke milost -inja.u asu i stojali su za mnogo -asova kao izbezumljeni' 7 posle neke" kada je ovaj jedva k sebi došao" pita. visina" ven-avajući svakoga po meri usrdnosti" i ništa od nas ne moli" osim da se dr imo vrline' Praznujmo ga u psalmima i pesmama du.ka prvom' 7 kada nas posti e i njegova sveosvećena uspomena" praznujmo" braćo" prazni-ni i ljubazni praznik du. dobrim .u' ( dobroga delanja najkrasniji. koje su pru ene na Gori radi primanja tabli/a zakona' 5zljubimo prsi" rizni/u mnogi.ovnim" u krotosti i pravdi" u veri i nadi i ljubavi" u smernosti i istini" u -istoti i milostinji" i u ostalom -ime se uga2a #ogu' 7 zagrlimo i ovaj svešteni kov-eg u kome je rizni/a #o ji. -udesa" doti-ući ga se pobo ni usnama i o-ima" okropimo suzama radosti njegove svete stope koje su zgazile do kon/a neprijatelje i nji. mete i prestaja.u" uzbune se utoliše" neumesna pirovanja ćuta.u@ i beš-inija koja se doga2a.u uklonjena" i njemu sli-na -eta beše odagnana' 5 da sa eto ka em: (-isti Gospod zemlju naroda svoga poslavši !te8ana' !lušajte vi koji se borite sa #ogom i koji elite da ugrabite /rkvene stvari" slušajte i be ite kao od ognja@ neka vas u/elomudre napred re-ene strašne povesti" a još prema pisanom: ".oti/e kazivaše istinu' 5 tako obuzet velikim plamenom" stradaše poslednje dane" tako da kada je bio donesen u manastir" le ao je sedam sedmi/a' Gnilo telo i kosti probodeni.

ova pravedno podi e na nas" odgoneći" svebogati" molitvama svojima vidljive i nevidljive neprijatelje svojom silom' 7 kada u strašni dan suda i svetlije od sun/a zasijaš" sabraćeš nas koji smo se nazvali stado tvoga manastira" i pokazavši #ogu sudiji" ispustićeš onaj bla eni glas: "Evo ja sam i de/a koju mi dade #og"" kome slava sa bespo-etnim (/em i presvetim i dobrim i ivotvorećim 6u. gre.om" sada i na beskrajne vekove vekova" .(vo ti je" !te8ane" znamenje ljubavi prema tebi" koja je u duši' 7ko" dakle" po dostojnosti izvršismo" što ne mogu pomisliti" to je tvoja zasluga zbog ovoga" jer na tebe se uzdasmo da o tebi sastavim slovo" makar da je daleko od dostojnog" jer su mnoga tvoja stradanja" a ja neve a lišen sam umne oštrine' )atim i malo znam" jer su oskudi/u ovoga znanja delom u-inile mnoge godine' 7li i #ogu je ljubazno ono što je po sili' 7 ti nas nadziravaj odozgo" o bo astveni i svetli vojni-e" odvraćajući gnev #o ji koji se radi naši.